You are on page 1of 5

Pht biu nh lut khc x nh Tia ti nm trong mt phng cha tia ti.

. sng Tia ti nm pha bn kia php tuyn so vi tia ti. T l sin gc khc x v sin gc ti l mt hng s. Chit sut t i l g? Chit sut tuyt i l g? Nu mi quan h gia chit sut tuyt i v vn tc nh sng. Nu iu kin xy ra phn x ton phn. So snh phn x ton phn v phn x thng thng. Chit sut t i l t s chit sut tuyt i gia hai mi trng Chit sut t i l t s chit sut ca mi trng i vi chn khng Chit sut tuyt i t l nghch vi vn tc nh sng. nh sng truyn t mi trng chit quang hn n mi trng chit quang km. Gc ti ln hn gc gii hn (sinigh = n2/n1) Ging nhau: u lm bt nh sng tr li mi trng c Khc nhau: - PXTP khng phi lc no cng xy ra (c iu kin). PXTT xy ra vi mi vt cn. - PXTP cho h s phn x cao hn rt nhiu so vi PXTT. Lng knh l mt khi cht trong sut c dng hnh lng tr y tam gic. Chit sut ca cht lm lng knh. Gc chit quang. Lch v pha y B tch ra thnh nhiu mu khc nhau (tn sc) L gc hp bi hai mt bn lng knh (ni vo v ni ra) n1sini1 = n2sinr1 n1sini2 = n2sinr2 A = r1 + r2 D = i1 + i2 - A Thu knh l mt cht trong sut c gii hn bi hai mt cong hoc mt mt cong v mt mt phng. L thu knh cho tia l lch v pha trc chnh so vi tia ti. L thu knh cho tia l lch ra xa khi trc chnh so vi tia ti.

Lng knh l g? Mt lng knh c c trng bi my yu t v mt quang hc? Nu c im ca tia sng n sc khi i qua lng knh? Nu c im ca tia sng khng n sc khi i qua lng knh? Gc chit quang l g? Vit cc cng thc ca lng knh

Thu knh l g?

Thu knh hi t l g? Thu knh phn k l g?

Vt tht qua TKHT c th cho nh g? Vt tht qua TKPK c th cho nh g?

nh tht ln hoc nh. nh o ln. nh o nh.