Capitolul I.

STATUTUL RADIODIFUZORULUI PUBLIC NAȚIONAL “RADIO MOLDOVA”

1.1 Aspecte din istoria radiodifuzorului public “Radio Moldova”
Noțiunea de „ instituție publică a audiovizualului” a apărut în art.7 al Legii audiovizualului din 1995, care echivala conceptul de „stat” și cel „ public”, concepte pe care Consiliul Europei în recomandările sale le consideră total opuse: „ Dar organismele de radiodifuziune de serviciu public se caracterizează, spre deosebire de radiodifuziune de stat, prin faptul că își îndeplinesc misiunile independent, fără amestec din partea vreunei autorități externe, în special din partea autorităților publice, ceea ce le deosebește de radiodifuziune de stat. Acest principiu al independenței radiodifuzorilor de serviciu public, a cărui consecință evidentă este că acești radiodifuzori sunt răspunzători în fața publicului pentru felul în care își îndeplinesc misiunile, este o condiție cardinală pentru exercitarea deplină și în întregime a acestor misiuni, în special în domeniul informării”.1 O perioadă de zece ani (1994-2004) funcţionează Compania de Stat „TeleradioMoldova”. În anul 1995 Parlamentul Republicii Moldova adoptă Legea audiovizualului, în care se abordează problema serviciului public de radioteleviziune. La 26.07.2002, a fost adoptată Legea cu privire la instituția publică națională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, care a confirmat pentru această instituție statutul de serviciu public de radiodifuziune. S-a format Consiliul de Observatori, organ suprem de conducere al Companiei, compus din 15 membri numiți parțial de sectorul asociativ. Acest organ trebuia să fie independent de factorii politici, iar menirea lui era să urmărească cum își îndeplinește activitatea serviciul public de radiodifuziune în conformitate cu obiectivele sale, indicate succint, dar clar și suficient în Lega Nr.1320-XV din 26.07.2002. Această lege nu a oferit speranța finanțării independente de putere, consacrarea unui sistem de taxare directă a populației, ceea ce a subminat independența acestei Companii. 2

1

Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Nr. R (96) 10 către statele membre cu privire la garantarea independenței serviciului public de radiodufuziune, adoptată la 11 septembrie 1996 2 Revista analitică „ mass-media”, articolul „ Codul audiovizualului: încotro?„ semnat Olivia Pîr țac, decembrie 2006, p. 6

1

chestiunile ce vizează grila de emisie. reprezintă rezultatul unui proces lung de lupte cu tentă politică. adoptată în iulie 2002. În conformitate cu noul cod. nr. aflată în serviciul societăţii. elaborat în conformitate cu Codul Audiovizualului al Republicii Moldova nr.08.2007 2 .07. Codul a intrat în vigoare la 18 august 2006 ( cînd s-a publicat în Monitorul Oficial nr. adoptat la 27 iulie 2006. independentă editorial. dezbateri. Codul audiovizualului. care stabileşte modul de organizare şi de funcţionare a radiodifuzorilor ce activează pe teritoriul Republicii Moldova (publici şi privaţi). periodicitatea şi costul lor. Postul Naţional Radio Moldova este o structură a IPNA Compania „Teleradio Moldova”. capitol I. 2 Statutul Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania “Teleradio Moldova”. funcţionînd deja ca Instituţie Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”. cu statut de persoană juridică de drept public. Codul Audiovizualului al Republica Moldova definește radiodifuzorul public ca o instituţie audiovizuală naţională sau regională. au fost declarate publice. nr. Parlamentul a decis să reducă cu șase persoane numărul membrilor Consiliului de Observatori și să schimbe modul de numire al acestora. abrogînd Legea audioviziualului din 1995 și Legea cu privire la instituția publică națională a audioviziualului Compania „ Teleradio-Moldova”. durata.De la 01 august 2004 în Republica Moldova. în mod independent. Directorul Radiodifuziunii. 131-133). acum fiind nouă persoane numite de către Parlament. inclusiv a instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova". politica editorială şi modul de implementare a ei”.07. Preşedintele Companiei.2006. reprezentând instituţia publică a audiovizualului. art.4 Conducerea Companiei este constituită din Consiliul de Observatori (CO) din 9 membri. 3 4 Codul audiovizualului al Republicii Moldova. stipulează că „Compania activează în interesele telespectatorilor. 260-XVI din 27. 260 din 27. soluţionînd. Directorul Televiziunii. în ultimele implicîndu-se activ societatea civilă din Moldova și organizațiile internaționale. radiodifuziunea şi televiziunea naţională. 1/31 din 24. aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Observatori. a cărei activitate este supravegheată de societate.2006. conţinutul şi forma programelor sale. precum şi ale altor categorii de utilizatori ai producţiei sale. ascultătorilor. 3 „ Statutul Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania “Teleradio Moldova” ”.

acum. asumîndu-și riscul adresării către un public difuz. Deși ar fi putut contribui mai mult la reconstrucția societății. Pe 6 februarie 2010. De la apariția radioului și pînă în prezent.își atingea scopul în emisiunile transmise. obiectiv şi echilibrat. complet. Astfel. radiodifuzorul public care era singurul și principalul mijloc de informare în masă. ( Anexa 1). dezvoltarea radiodifuzorului public a întîrziat. toate contribuind la dezvoltarea unui radiodifuzor public ce produce programe de radio pentru toate segmentele şi categoriile de public. 1. relevant sub aspectul alinierii la standardele europene. care oferă o gamă mai largă și atractivă de produse media. Veaceslav Gheorghişenco a fost respins pe 30 decembrie 2009 din funcția de director al Radiodifuziunii.2 Obiectivele de activitate și atribuțiile Radiodifuzorului Public Național Radioul cunoaște o raspîndire rapidă în toată lumea. urmează să răspundă intereselor şi preferinţelor multiple ale celor ce doresc să se informeze în mod echidistant. Rolul radioului declarat de la început . pauzele fiind foarte scurte. fost director al Asociaţiei electronice de presă din Moldova (1999-2010). 31 3 . Organigrama Radiodifuziunii o găsim în anexele lucrării. Instantaneitatea radioului a comprimat distanțele și a apropiat civilizațiile. pentru că în permanență aici se aude ceva. p. București: Tritonic. Concurența mass-media a devenit în ultimul timp din ce în ce mai sesizabilă o dată cu apariția posturilor de televiziune și radio private. de organizare și funcționare. Acest produs. 2003. dar și să-l formeze.informarea. eterogen ca pregătire și preocupări pe care își propune să-l informeze. prin oferirea de modele autentice. fiindu-i recunoscut și rolul avut în sistemul de apărare și siguranță națională. educarea si divertismentul . a Preşedintelui Companiei şi directorilor Radiodifuziunii şi Televiziunii este de cinci ani. trece printr-o perioadă de reformare și reorganizare instituțională. Consiliul de observatori Teleradio-Moldova a ales în funcția de director al "Radio Moldova" pe Alexandru Dorogan. 5 5 Traciuc V. Jurnalism radio. În radio se poate spune că se înregistrează un flux informațional continuu. de independență editorială. ar fi putut accelera transformarea democratică a Republicii Moldova. identificăm schimbări de ordin legislativ.Durata mandatului membrului CO este de patru ani.

echidistant. analize. .Obiectivele editoriale ale postului Radio Moldova derivă din cele ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi sunt motivate de necesitatea respectării misiunii de a informa. care pot fi publice sau private.ofertă mediatică diversă (ştiri.). .independenţă faţă de interesele private şi sensibilitate faţă de cele comunitare. investigaţii jurnalistice.capacitate de reacţie la subiectele sensibile ale societăţii. în domeniul mijloacelor de comunicare în masă.producerea de programe pentru minorităţile etnice. documentare etc. de legătură. radiodifuzorul public care activează în conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului și acoperă întreg teritoriul ţării cu servicii de programe are ca prim obiectiv informarea populației corect. actori importanți ai vieții unei societăți democratice.diversitate tematică şi raliere la interesele publicului. se va efectua cu eficienţă maximă. de interpretare. Aceste organisme. Obiectiv strategic al radiodifuzorului public național este de a-şi realiza misiunea de serviciu public. categoriile de vârstă. persoanele cu disabilităţi. Informarea este o primă și extrem de importantă funcție pe care o are radioul. se caracterizează în acest sens prin faptul că 6 7 Direcții strategice de dezvoltare anii 2010-2015.accesibilitate universală a programelor graţie platformelor tehnice zonale. de divertisment) identificăm cîteva funcții ale radioului. . în comparație cu celelalte mijloace care nu au această posibilitate. 7 Organismele de radiodifuziune de serviciu public constituie. îndeplinirea sarcinilor.angajament faţă de standarde profesionale înalte. menținînd în permanență dialogul cu ascultătorul. . credibilitate. p.6 Luînd ca bază tipologia funcțiilor mass-media (funcția de informare. fiabilitate. comentarii. . aplicându-se cunoştinţele şi experienţa managerială avansată din domeniul audiovizualului. dezbateri.calitate. definite prin misiunea de serviciu public. culturalizatoare.8 4 . centrare pe domeniile de interese sociale şi culturale ale publicului larg de radioascultători şi telespectatori. . Principalul rol al radioului este cel de a transmite date despre lumea înconjurătoare și reușește acest lucru cu rapiditate și eficiență. . . Serviciul public este definit de următoarele caracteristici: . aprobat de Consiliul de Observatori pe 16 august 2010 Ibidem. Astfel.pondere semnificativă în producţia locală originală . avînd în vedere specificitatea și mijloacele de care dispune acesta. educa şi distra publicul.

în domeniul informației. ele se deosebesc de organismele de radiodifuziune comerciale. și să ofere o platformă de discuție în servicul unei reale democrații. în cadrul politicii de emisie promovate de Radiodifuzorul public se va urmări plasarea pe post a unor emisiuni care să informeze. naţionale. acesta va contribui la dezvoltarea culturii vorbirii. Statutului Companiei.trebuie să ofere. socială. descurajarea intoleranţei de provenienţă etnică. ţinîndu-se cont de prevederile acestui cod. circulaţia tuturor ideilor relevante şi a iniţiativelor pozitive... 9 În conformitate cu prevederile Codului Audiovizualului al Republicii Moldova. precum şi în limbile minorităţilor naţionale sau în alte limbi de circulaţie internaţională. educației. Totodată acesta trebuie să opteze pentru ideile păcii. ţinând cont şi de interesele generale ale societăţii trebuie să se înscrie în obiectivele prioritare ale unui serviciu public. 10 O condiţie pentru constituirea unei societăţi moderne este informarea obiectivă. Sunt obiective pe care radiodifuzorul public şi le asumă prin definiţie. nr. procesele şi fenomenele cele mai relevante. Consiliul Europei. de alte organizaţii internaţionale. În aceeaşi ordine de idei. Astfel Radio Moldova trebuie să realizeze emisiunile de radio în limba de stat a Republicii Moldova. 1/31 din 24.07. sociale și culturale. categorii sociale. umanismului şi pentru valorile democratice. sociale. inclusiv minoritare. 260-XVI din 27. p.08. orientări politice. aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Observatori. Codul audiovizualului al Republicii Moldova stabilește obiectivele de activitate al radiodifuzorului public naţional.. promovate de către ONU. religioasă.2006 5 . ce au loc în societate. în mod deliberat. rasială.2007 10 Codul audiovizualului al Republicii Moldova. promovarea valorilor generalumane. R (96) 10 . culturii și al divertismentelor. să explice. ale administraţiei publice locale de toate nivelurile. reflectarea echidistantă a activității autorităţilor publice centrale. OSCE. religioase. la care Republica Moldova este parte. cu scop informativ. să instruiască şi să distreze ascultătorii de diferite vârste. educativ şi de divertisment. În acest sens. ale structurilor societăţii civile. 7 Statutul Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania “Teleradio Moldova”. cultural. a culturii dialogului. la formarea 8 9 Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Nr. un evantai de programe care să reflecte diversitatea societății și opinia diferitelor grupuri politice. Asigurarea dreptului omului la libera exprimare a ideilor politice. nr. a căror programe este esențialmente dictată de imperativele rantabilității comerciale. 8 Radiodifuzorul public național enumeră printre sarcinile sale.

Evenimentele majore ale momentului sunt prezentate în buletinele informative. p. 43 Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Nr. este de menționat faptul că radiodifuzorul public trebuie să difuzeze informații și comentarii imparțiale și independente. București: Tritonic. 12Astfel. Radio Moldova are drept misiune furnizarea unui for de discuție publică în cadrul căruia un evantai cît mai larg posibil de opinii și de puncte de vedere să poată fi exprimat. în special buletinele informative și emisiunile de actualitate. trebuie să reflecte diversitatea punctelor de vedere și a opiniilor exprimate în societate. La această alegere se ține seama de politica postului și tipul acestuia (public. echidistanței și obiectivității. Jurnalism radio. Postul public are în vedere statutul pe care îl conferă această titulatură și plasează pe primul loc informația care prezintă interes major pentru toată zona de acoperire pe cînd postul local poate plasa pe primul loc informația care prezintă interes numai pentru locuitorii zonei respective. regional). și după caz. dar nici cei neimplicați nu rămîn indiferenți atunci cînd aud această știre prin intermediul radioului.conştiinţei de neam. Faptul că într-o zonă de pe glob este posibil să aibă loc un nou conflict militar. 44 6 . încheierea. 11 Programele organismelor de radiodifuziune de serviciu public. adică o „comunitate imaginară”. Selectarea și ierarhizarea adecvată a informației dă posibilitatea publicului să interpreteze corect evenimentele. Mulți cercetători consideră că funcția de legătură este tocmai aceea de a crea un public. p. a acordurilor cu organizații similare din străinătate în vederea 11 12 Traciuc V. dar şi în exteriorul ţării. la crearea unei imagini favorabile Republicii Moldova în interiorul. astfel încît să nu fie deformat sensul realității. local. R (96) 10 către statele membre cu privire la garantarea independenței serviciului public de radiodifuziune. afectează în primul rînd pe cei implicați. la solicitare. Astfel un post de radio poate crea o solidaritate între radioascultători. adoptată la 11 septembrie 1996 13 Traciuc V. în acest sens. În același sens. 2003. Pentru ca ascultătorul să nu interpreteze greșit informația radiodifuzorul public trebuie să respecte principiul echilibrului social-politic. Operația cea mai dificilă cu care se confruntă colectivul redacțional la editarea unui jurnal este alegerea știrii care poate ocupa primul loc. Jurnalism radio. un ansamblu care însă ămpărtășesc aceeași preocupare de a asculta informațiile radiofonice. 2003. un ansamblu de oameni delocalizați. 13 Printre obiectivele de activitate ale Radio Moldova este. prezentarea faptelor avînd o selectare atentă și o ierarhizare corectă. nelegați prin mecanisme sociale sau dependențe economice. București: Tritonic. privat. O altă funcție a radioului este cea de interpretare. fiind plasate la începutul jurnalelor de știri.

iar fidelitatea față de acest canal depinde doar de oferta acestuia. posibilitatea opțiunii.07. art. oferindu-se posibilitatea unei informări reciproce directe asupra realității din Republica Moldova și din țările respective. Asta este și o remarcă pentru radioul public. asigurîndu-se o evidenţă transparentă şi accesibilă. Posibilitățile pe care le are radioul de a imprima și păstra vocea face din această instituție la fel de importantă ca o bibliotecă sau videotecă. 14 Functia educativ-culturală este aceea care dă măsura capacității radioului de a socializa explicit indivizii. campanii create în acest scop și. Cum publicul nu este prizonierul unui canal media. 260-XVI din 27. implicit. care trebuie să fie atent la acest aspect pentru a nu se transforma într-un radiodifuzor comercial. a solidarității sau consensului. pentru că atrage publicul. schimbului de realizatori de emisiuni și de corespondență. nr. acum. coproducerii și difuzării peste hotare a producției proprii. Deasemenea acesta trebuie să păstreze. s-a impus peste tot în lume. înregistrări audio şi video. Politicile de programe pentru anul 2013 ale IPNA Compania „Teleradio-Moldova” sunt înscrise în coordonatele următoarelor principii fundamentale ale instituţiei publice a audiovizualului: 14 15 Codul audiovizualului al Republicii Moldova. ci că ea tratează toate subiectele în forma divertismentului”. Deci. pe diverse teme. susține ideea că „problema nu este aceea ca televiziunea ne oferă divertisment. prin emisiuni. 13 7 .realizării. ce ar corespunde celor mai largi interese ale societăţii. el are mereu.15 Industria divertismentului mediatic. Autorul și criticul cultural. precum şi cele ale culturii universale. pentru difuzarea unor emisiuni de varietăți. videoteca şi arhiva proprie cu opere şi materiale executate la un înalt nivel estetic şi artistic. diverse ca formă şi conţinut. muzicale și de umor. valorile și conținuturile culturale propuse de mass-media vor urma nevoilor sociale ale consumatorilor. documente ce prezintă valoare istorică şi să completeze fonoteca. În acest context radioul public este obligat să ofere publicului emisiuni radiofonice. Radioul are sarcina de a oferi publicului prin grilele de programe spații corespunzătoare. 54 Statutul Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania “Teleradio Moldova”. prin obținerea. Neil Postman. Fonoteca existentă în cadrul Radio Moldova conferă radioului atributele unei arhive sonore de o valoare inestimabilă. pentru beneficiul comun.2006. inclusiv ale minorităţilor naţionale ce locuiesc pe teritoriul republicii. a selecției. să propage valorile autentice ale culturii naţionale. art.

implicând tot mai activ în acest proces producătorii independenţi autohtoni.• • • • • • • • independenţa editorială şi de creaţie. moralei publice. autonomia instituţională. toleranţei. educativă şi culturală ale diverselor moduri de exprimare a tinerilor. § 1. formatului.17 Un serviciu public care nu îşi studiază suficient oferta neglijând interesele. lingvistică şi confesională. cultivarea demnităţii umane. imparţială şi echidistantă a evenimentelor de interes public. culturală. nu-şi va putea îndeplini obiectivele sale în societate şi va rămâne pe termen lung doar o povară financiară. asigurarea dreptului la informare al tuturor categoriilor de cetăţeni ai RM.16 Misiunea de radiodifuzor public presupune dezvoltarea în continuare a producţiei cognitiv – educative şi de divertisment. 2013 Ibidem.2 8 . de favorizare a creaţiilor muzicale şi de punere în valoare a patrimoniului sonor. educare şi distrare (recreare) a publicului. 2 servicii de programe de nişă (tineret şi muzical). geografică. precum şi un serviciu de programe cu conţinut multimedia adresat auditoriului din afara ţării: Radio Moldova Actualităţi (RMA. Prin urmare. libertatea de exprimare şi accesul liber la informare. atașamentului pentru valorile democratice. inclusiv al minorităţilor naţionale. dar 16 17 Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. completă. capitol I. doleanţele publicului. pluralismul de opinii şi echilibrul politico-social. deciziile asupra conţinutului. abordarea obiectivă. Oferta Radio Moldova de produse audio va cuprinde un serviciu de programe generalist. diversitatea tematică. Radio Moldova Internaţional (RMI) – serviciu de tip new media cu conţinuturi online care să satisfacă necesitățile de comunicare cu utilizatorii externi. Radio Moldova Tineret (RMT) – program tematic având misiunea de a pune în relief dimensiunile socială. Radio Moldova Muzical (RMM) – program tematic de prezentare a diverselor genuri muzicale. programul I) – program generalist de informare.

Legile ce reglementează statutul organelor de administrare ale organismelor de radiodifuziune de serviciu public. art. furnizînd servicii de bază de tip generalist.şi locului pe care trebuie să-l ocupe un program sau altul în grila de emisie. independente şi pluraliste.cap.. în special componenţa lor. R (96) 10. să nu mai fie credibil pentru el și într-un final de a. aşa cum este aceasta garantată în articolul 10 al Convenţiei europene a drepturilor omului. se vor lua în urma efectuării unor sondaje de audienţă.și pierde titulatura de serviciu public. 1. care este fundamentală pentru existenţa unei veritabile democraţii. ţinând cont în special de audienţa serviciilor de radio şi televiziune şi de impactul pe care acestea îl pot avea asupra formării opiniei publice.18 Exercitarea deplină şi integrală a libertăţii de exprimare şi de informare. Doar îndeplinindu-și funcțiile unui radiodifuzor public național. În ceea ce privește posturile care funcționează cu fonduri publice. este valabilă atât pentru sectorul presei scrise cât şi pentru cel al radiodifuziunii. guvernele trebuie să se asigure că ele se bucură de independență editorială completă și că își îndeplinesc 18 Recomandarea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei Nr.II. ar trebui să fie definite în aşa mod încât să se evite ca aceste organe să poată face obiectul unor ingerinţe politice sau de altă natură. În cazul în care radiodifuzorul public nu își îndeplinește sarcinile și obiectivele propuse riscă să scadă audiența postului. nu reflectă aceasta și nu prezintă realități. nu putem să o catalogăm ca fiind una publică. presupune existenţa unor mijloace de comunicare în masă libere. Această exigenţă.2 Normele legale și deontologice al Radiodifuzorului Public Național Cadrul juridic ce reglementează activitatea organismelor de radiodifuziune de serviciu public ar trebui să stipuleze că organele de administrare ale acestor organisme sunt singurele responsabile de funcţionarea zilnică a organismului de radiodifuziune de serviciu public de care aparţin. 2 9 . după cum sa afirmat în special pe plan politic în Declaraţia cu privire la libertatea de exprimare şi de informare adoptată de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 29 aprilie 1982. Dacă instituția publică nu este interesată despre ceea ce discută oamenii în stradă. va reuși să rămînă un factor esențial în comunicarea pluralistă și un model de cultură pentru întreaga societate..

simboluri şi alte atribute de logotip. precum şi de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Consiliul de Observatori se călăuzeşte de Constituţie.67 10 . Posturile publice împart cu guvernul obligațiile de a respecta și a asigura fiecărui individ de pe teritoriul țării drepturile fundamentale din tratatele internaționale la care statul este parte. p. a căror programare este esenţialmente dictată de imperativele rentabilităţii comerciale. Chișinău: Arc.). precum şi cu actele normative de uz intern. prin amenințarea cu reducerea bugetului pe motive nefinanciare. de ştampilă şi antet cu Stema de Stat. să monitorizeze respectarea de către Companie a prevederilor legale şi statutare. 19 Dat fiind misiunile deosebite care le sunt încredinţate de lege sau de alte texte (caiete de sarcini. de Codul Audiovizualului. Radiodifuzorul public național funcţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. organismele de radiodifuziune de serviciu public constituie. etc. ce are menirea să asigure realizarea dreptului cetăţenilor şi al societăţii de a obţine informaţii veridice. cartă. ele se deosebesc de organismele de radiodifuziune comerciale. în domeniul mijloacelor de comunicare în masă.funcții publice. de balanţă proprie. și prin simpla cerere adresată unui post să transmită discursul unui ministru. Aceasta îşi sistează activitatea în caz de lichidare. de sigle. convenţii. la care Republica Moldova sau Radiodifuzorul este parte. chiar. în acest scop. precum şi de semnale audiovizuale distincte. Termenul ei de activitate nu este limitat. de conturi bancare. Consiliul de Observatori este constituit din 9 19 Mass-media și libertatea de exprimare. cu actele internaţionale. complete şi operative. de retragere a licenţei de emisie sau cînd funcţionarea ei devine imposibilă din cauza unor calamităţi naturale. În acest sens. 1997. actori importanţi ai vieţii unei societăţi democratice. Nu poate fi privatizată sau supusă acţionării. licenţe. de suspendare. În activitatea sa. Instituția dispune de denumire în limba de stat. Consiliul de Observatori este organul de conducere autonom al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova" (în continuare — Compania). de alte acte normative. fiind abilitat. prin solicitarea scoaterii unui anumit program din grila radio. Guvernele care eșuează în îndeplinirea acestei sarcini și care se amestecă în independența editorială a mass-media publice încalcă standardele legale internaționale.

prezintă un raport public de activitate pentru anul respectiv. Caietul de sarcini se compune din două părţi distincte: planul financiar şi declaraţia politicii de programe (pentru companie şi. activitatea Companiei. pentru fiecare serviciu de programe) care servesc drept temei pentru asigurarea transparenţei şi susţinerii publice în activităţile companiei. instituirea principiilor democratice de funcţionare a audiovizualului din Republica Moldova. dar și internațională de care se conduce radiodifuzorul public sunt cele care stipulează independența editorială a radiodifuzorului. Legea privind accesul la informatie. Deasemenea Consiliul de Observatori aprobă statutul juridic al radiodifuzorului public. adoptat prin Hotărîrea Consiliului de Observatori nr. de directorul radiodifuziunii. cît și a conducătorilor acestor instituții. de şefii departamentelor companiei. care ar contribui la libera formare a opiniei.2007 11 . eficientizarea procesului de informare a populației și a controlului efectuat de către cetățeni asupra activității 20 Regulamentul Consiliului de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”. cît și măsurile luate în caz de nerespectare a legislației.O.. La sfârşitul fiecărui an calendaristic. 56 al Codului Audiovizualului. precum şi pentru aprobarea bugetului ei anual. Printre atribuțiile de bază ale Consiliului de Observatori se enumeră evaluarea performanţei radiodifuzorului public național şi conducerii ei. care reglementează. Codul Audiovizualului ( adoptat la 27 iulie 2006) are drept scop asigurarea apărării drepturilor consumatorului de programe de a recepţiona informaţii corecte şi obiective. de cel al televiziunii. publicînd rapoarte anuale şi recomandări. Legislația națională. dar și anuale. a prezentului cod sunt stabilite atribuțiile radiodifuzorilor publici. elaborat de preşedintele companiei. C. În capitolul VII.O.membri.1/3 din 09. În conformitate cu acesta radiodifuzorul prezintă raporturi de activitate lunare. C.02. conform prevederilor art. asigurarea drepturilor radiodifuzorilor la libertate editorială şi libertate de exprimare. 20 Totodată. în conformitate cu legislaţia. Consiliul de Observatori este responsabil și de Caietul de sarcini. exercită supravegherea respectării de către Companie a prevederilor legislative şi statutare. desemnaţi de Parlamentul Republicii Moldova cu durata mandatului de 4 ani. stabilirea grilei salariale pentru angajaţi. separat. precum şi ale actelor normative de uz intern. drepturile și competențele. Prezenta lege are drept scop crearea cadrului normativ general al accesului la informațiile oficiale.

abordată de jurnaliști în mod echidistant.982 din 11.2002 12 . etc. Nu permite propaganda războiului. în perioada electorală. Radiodifuzorii publici acordă gratuit concurenţilor electorali cîte un minut pe zi. într-un fel sau altul. Codul penal al Republicii Moldova. a prezentului cod sunt stipulate particularităţile reflectării alegerilor de către mijloacele de informare în masă.aprobat de Comisia Electorală Centrală. timp de antenă pentru plasarea publicităţii electorale. răspîndirea de informații inventate. 985-XV din 18. precum şi modul de organizare şi desfăşurare a referendumurilor. Plata pentru timpii de antenă acordaţi concurenţilor electorali nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială. Prezentul cod stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului. În articolul 64.04. Pentru publicitate electorală contra plată. Condiţiile de procurare a timpilor de antenă şi taxele respective se comunică cu 3 zile calendaristice înainte de punerea pe post a publicităţii electorale. nr.22 Astfel.05. Timpii de antenă pentru 21 22 Legea privind accesul la informație. obiectivă și veridică. în autorităţile administraţiei publice locale. Radio Moldova în caz de încălcare a celor scrise mai sus riscă să fie pedepsită. complet și echilibrat.autorităților publice și a instituțiilor publice. concurenţii electorali şi/sau candidaţii se difuzează/se publică cu respectarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă. al Codului Audiovizualului că „în Republica Moldova dreptul la informație completă. fiecărui concurent electoral i se oferă nu mai mult de 2 minute pe zi pe durata campaniei electorale la fiecare radiodifuzor.21 În conformitate cu această lege radiodifuzorul public trebuie să producă programe de radio care să ofere posibilitatea tuturor categoriilor de public să se informeze și să aibă acces la informație de calitate. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi observatorii naţionali. încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor. perturbarea funcţionării sistemului informatic. dreptul la libera exprimare a opiniilor și dreptul la libera comunicare a informațiilor prin intermediul mijloacelor de radiodifuziune sunt garantate de lege”. încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la informaţie. Este menționat și în articolul 10. nr.2000 Codul penal. Codul electoral. programele şi materialele scrise care vizează. Astfel. stimularea formării opiniilor și participării active a populației la procesul de luare a deciziilor în spirit democratic.

02. combinate sau prin comentarii.1227-XIII din 27.11 26 Legea privind contracararea activității extremiste. indicînd temeiurile concrete în baza cărora s-a făcut sesizarea/avertizarea. organul de stat abilitat care a înregistrat acest mijloc de informare în masă ori Procurorul General sau procurorii subordonaţi acestuia sesizează/avertizează în scris fondatorul şi/sau redacţia/redactorul-şef al acestui mijloc de informare în masă asupra inadmisibilităţii unor asemenea acţiuni ori a unei asemenea activităţi. al prezentei legi. legile şi hotărîrile Parlamentului. În cazul în care un mijloc de informare în masă difuzează materiale cu caracter extremist ori în activitatea acestuia se depistează fapte ce denotă extremism. video.11. art. decretele Preşedintelui Republicii Moldova.2003 13 . Difuzorul de publicitate nu trebuie să exercite influenţă editorială asupra conţinutului programelor. publicitatea se difuzează grupat. Strasbourg.V. nr.1997 L egea cu privire la publicitate . Nr. tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. să nu fie înșelătoare și nic să nu lezeze interesele consumatorului. Prezenta lege stabileşte principalele reguli şi condiţii de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice din Republica Moldova. 1381-XIII din 21. 24 Conform art.23 Legea cu privire la publicitate. se stipulează că durata publicității nu trebuie să depășească 15% din timpul de emisie al fiecărui canal de frecvență de radio în 24 de ore și 20% din timpul unei ore de emisie. nr. publicitatea trebuie să fie în mod clar identificabilă de celelalte programe şi materiale prin mijloace poligrafice.06. În Republica Moldova se interzice difuzarea prin mijloace de informare în masă a materialelor cu caracter extremist şi desfăşurarea de către acestea a activităţii extremiste. 54 din 21. audio. Legislaţia cu privire la publicitate include Constituţia Republicii Moldova. Publicitatea destinată copiilor sau care folosește copii trebuie să evite de a aduce prejudicii intereselor acestora și să țină cont de sensibilitatea lor particulară”.11 al Convenției Europene cu privire la Televiziunea Transfrontalieră “ Orice publicitate trebuie să fie loială și onestă.26 Legea comunicațiilor electronice. inclusiv încălcările comise. cadrul 23 24 Codul electoral. 5. De regulă.1989.publicitatea electorală contra plată se acordă tuturor concurenţilor electorali la unele şi aceleaşi ore de emisie. hotărîrile şi ordonanţele Guvernului şi alte acte normative adoptate în conformitate cu acestea. 25 Legea privind contracararea activității extremiste. În mass-media.97 25 Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră. În articolul 13.

prin care deciziile privind programele sunt luate de profesioniștii din audiovizual. cadrul general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice. convenții. În particular. nr. trebuie să respecte demnitatea persoanei umane și dreptuirle fundamentale ale altora.general al politicii şi strategiei de dezvoltare a domeniului. mai există o serie de regulamente și documente în conformitate cu care Radio Moldova trebuie să își desfășoare activitatea. psihice și morale a copiilor sau a adolescenților. gestionării şi utilizării reţelelor de comunicaţii electronice. 27 28 Legea comunicațiilor electronice.1989. care se referă la responsabilitățile radiodifuzorului.27 Linii directoare pentru radiodifuzori se regăsesc într-o serie de acte. Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat Recomandarea nr. 5. drepturile şi obligaţiile statului. tratate.11. la preţuri rezonabile. articolul 7. prin definirea atribuţiilor autorităţii centrale de specialitate. recomandări. Strasbourg.R (96) 10 care garantează independența serviciului public de radiodifuziune. prin definirea atribuţiilor şi obiectivelor autorităţii de reglementare. 28 Pe lîngă aceste legi.7 14 . Același articol interzice difuzarea programelor susceptibile de a aduce prejudicii dezvoltării fizice. 241 din 14. la ore la care aceștia din urmă le pot auzi. sunt aplicabile și în Republica Moldova. a prezentei Convenții. Atunci cînd un radiodifuzor nu se conformează condițiilor specifice prevăzute în licență. prin urmare. În acest context.2007 Convenția europeană privind televiziunea transfrontalieră. Principiul independenței editoriale. ale persoanelor fizice şi juridice în procesul creării. prevede că toate programele. art. în baza unor criterii profesionale și a dreptului publicului de a fi informat. în scopul asigurării utilizatorilor cu servicii de comunicaţii electronice de calitate. elaborate sub egida Consiliului Europei și.V. moderne şi utile. respectiv unele articole vizează în mod direct principiile de bază după care trebuie să activeze un radiodifuzor public. Compania este parte a Convenției Europene privind televiziunea transfrontalieră. prin prezentarea și prin conținutul lor. autoritățile de reglementare ar trebui să aibă dreptul de a impune sancțiuni în conformitate cu legea. precum şi al asigurării accesului liber la serviciile publice de comunicaţii electronice. Această recomandare amintește că independența mijloacelor de comunicare în masă este esențială pentru funcționarea unei societăți democratice.

venit din partea radioascultătorilor şi telespectatorilor. aprobat prin Hotărărea Consiliului de Observatori. ca şi dreptul la comentariu şi critică. încurajează contactele constructive între producători în cadrul Companiei cît şi între realizatorii de programe şi consumatorii lor. a dat o ştire care se dovedeşte a fi falsă. . El nu înlătură informaţii importante şi nu falsifică documente.În cadrul Companiei „Teleradio-Moldova” există un organism specializat consultativ care asigură un mediu favorabil pentru crearea unor programe de radio de calitate. calomnierea. În conformitate cu Codului audiovizualului şi Statutului Companiei aceștia nu trebuie 29 Regulamentul Comisie de etică a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.El păstrează secretul profesional şi nu îşi dezvăluie sursele informaţiilor sale confidenţiale. principiile deontologice acceptate la posturile publice de radio cuprind următoarele momente: . bârfa. dar şi onoarei sale profesionale.2007 15 .Jurnalistul raportează numai pe baza evenimentelor. fotografii şi alte materiale. standarde și recomandări al producătorilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. În acest sens aceasta stimulează feed – back –ul. ale căror surse el le cunoaşte. folosirea modalităţilor de corupţie în răspândirea de informaţii. corect şi imparţial. optînd pentru respectarea standardelor jurnalismului modern şi normelor deontologice ale lucrătorilor din mass media. de a beneficia de o gamă cît mai largă de programe educativ – formative şi de divertisment. .07. jurnalistul apără principiile libertăţii în cazul culegerii şi redării corecte a ştirilor.El foloseşte doar metode corecte la procurarea de informaţii.29 Radiojurnaliștii în activitatea lor trebuie să se conducă de Codul de principii. . acuzaţiile nefondate şi uzul de fals. cu bună credinţă. 1/35(5) din 11.Astfel. Atingeri grave împotriva onoarei profesionale sunt: plagiatul. . . contribuind la asigurarea drepturilor cetăţenilor de a fi informaţi exact.El va avea grijă să nu facă atingeri imaginii Radio Moldova ca serviciu public prin acţiunile sale. nr. jignirea.Respectând această obligaţie. atît pozitiv cît şi negativ. el o va corecta. Comisia de etică reprezintă interesele publicului.Dacă. .Respectul faţă de adevăr şi faţă de dreptul opiniei publice la adevăr este cea mai înaltă datorie a jurnalistului de la TRM.

În acest caz a fost întocmit regulamentul cu privire la Standardele profesionale și principiile etice jurnalistice în emisiunile IPNA Compania «TeleradioMoldova».2007 32 Direcții strategice de dezvoltare anii 2010-2015. să comită acţiuni şi fapte incompatibile cu normele eticii jurnalistului. anchetelor. fără a se abate de la normele legislative și deontologice stipulate. protecția surselor de informație. Tot în acest regulament sunt menționate și standardele de producere. 32 30 Codul de principii. 1/35(3) din 07. Este semnalat că managerii de program și jurnaliștii cooperează cu guvernul la nivel egal și nu execută ordinele sau instrucțiunile lor. altele diferă considerabil. ştirile şi toate celelalte programe a IPNA Compania «Teleradio-Moldova». Încălcarea normelor etice de către colaboratorii Companiei trebuie să fie confirmată prin probe. 31 În conformitate cu aceste legi.11. care sunt departe de standardele europene ale mass-media. să facă publicitate ascunsă. aprobat de Consiliul de Observatori pe 16 august 2010 16 . standarde și recomandări al producătorilor IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. unele soluţii coincid standardelor europene. Acest regulament atenționează asupra corectitudinii în relatarea subiectelor. 30 Programele informaţionale. 1/35(2) din 07. Pentru o mai bună funcționare legile trebuie revăzute și modificate aspectele care sunt considerate nefondate. interviurilor. acest lucru urmând doar să-i creeze un plus de imagine. care vor realiza o armonizare cu standardele europene. inclusiv reportajele trebuie să corespundă standardelor profesionale.11. Radiodifuzorul public trebuie să se implice activ în procesul de elaborare a amendamentelor la actele legislative şi regulamente. a sondajelor. Conform Codului Audiovizualului în vigoare (adoptat la 18 august 2006). aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Observatori. precum şi pentru alte acţiuni legate de activitatea profesională. a limbajului folosit. servicii sau alte semne de atenţie ce ar putea fi considerate drept recompensă pentru executarea sau neexecutarea unor acţiuni legate de obligaţiile de serviciu. nr. regulamente. nr. să facă partizanat politic.2007 31 Standardele profesionale și principiile etice jurnalistice în emisiunile IPNA Compania «TeleradioMoldova». documente.să primească bani. Se pledează pentru o legislaţie care ar reglementa modul de funcţionare a Radio Moldova sub forma unei legi speciale care ar permite un grad mai avansat de realizare a opţiunilor existente. Radio Moldova trebuie să activeze. Se ştie că acum sunt în fază de elaborare noi reglementări în sectorul audiovizualului. diversitatea informației și a opiniilor. cadouri.

17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful