EMOCIJE, ČUVSTVA, OSJEĆAJI

To su doživljaji koji su izazvani vanjskom ili unutrašnjom situacijom Smatra se da su emocije prvi doživljaji koji se javljaju u čovjekovom razvoju prije svih ostalih (novorođenče osjeća strah, ljutnju) Svaka emocija uključuje: o 1. FIZIOLOŠKI DIO (promjene u organizmu koje doživljavamo kao uzbuđenje, tahikardiju, brže i dublje disanje…) o 2. INTELEKTUALNU KOMPONENTU (objašnjavamo što promjene u organizmu znače i imenujemo emociju) o 3. MIKRO I MAKROMIMIKA (facijalna ekspresija, pokreti, položaj tijela, ponašanje) Podjela emocija: o 1. PREMA SLOŽENOSTI  1.1. Jednostavne: ljutnja, strah, sreća  1.2. Složene: zavist, ljubav, ponos o 2. PREMA KVALITETI  2.1. Ugodne: sreća, ljubav, ponos  2.2. Neugodne: strah, srdžba, razočaranje

-

Kako nastaju emocije? - SHACHTEROVA „Juke-box“ Teorija (teorija kognitivne interpretacije) o Fiziološke promjene u organizmu izazivaju nedefinirano stanje uzbuđenja o Emocija koja će se razviti iz tog uzbuđenja ovisi o načinu na koji ćemo objasniti situaciju u kojoj je ono nastalo o Npr. ako prema nama trči pas, uzbuđenje ćemo interpretirati kao strah ili možda užas; a ako prema nama trči komad u kojeg smo zaljubljeni onda ćemo tu situaciju interpretirati kao radost, ljubav… Ljubomora o Strah od gubitka nečega (nekoga) što imamo ili mislimo da imamo o Česta je ljubavna ljubomora (neki misle da je znak ljubavi) o Ljubomorna osoba vodi računa samo o svojim potrebama, a to na prvi pogled izgleda kao da joj je stalo do partnera Zavist o Želja da imamo nešto što ima netko drugi o Takvi su ljudi nesretni te se osjećaju manje vrijednima

-

HOSPITALIZAM
Naziv za skup psiholoških poteškoća koje se javljaju kod djece tijekom boravka u bolnici Faze prilagodbe djece na bolničko okruženje: o 1. FAZA PROTESTA  Obično prvi dan boravka: plakanje, bijes prema okolini o 2. FAZA TUGOVANJA  Apatičnost, gubitak interesa za okolinu, teško prihvaćanje drugih osoba

eneureza) o Psihosomatski poremećaji (povraćanje. TEHNIKA „BIOFEEDBACK“ o Biofeedback – biološka povratna veza. spavanju i socijalnom ponašanju o Poremećaji ponašanja (prkos. sudjelovanje u aktivnostima  Dobro stanje je prividno: upravo djeca koja dugo ostanu u bolnici. OBJEKTIVNE – npr. OSOBNI – individualna iskustva (bolest. KATAKLIZMIČKI – djeluju na veliki broj ljudi (poplave. Pomoću te tehnike saznajemo podatke o radu organa čovjeka te kako vanjski uvjeti djeluju na tjelesne promjene (tj. vrtoglavica. astma. bijes. mjesečarenje. nakon povratka kući imaju najviše poremećaja psihičkog zdravlja (eneureza – mokrenje u krevet. higijeni. tepanje) STRES Stanje poremećene psihofizičke ravnoteže organizma. smrt…) - Reakcije o 1. strah. učimo što se zbiva u našem organizmu (pomoću električnih aparata bilježe se tjelesni procesi kako bi se mogli objektivno zapažati. pobuna. osjećaj umora. znojenje ruku. asocijalnost) o Neurotske poteškoće (ljubomora.o 3. SUBJEKTIVNE – svatko različito doživljava stres o 2. SVAKODNEVNI – škola. požari…) 2. poremećaji sna. nervoza. što se događa u organizmu čovjeka pod stresom) o Tehnikom se postiže:  Uvid u stupanj emocionalne napetosti u situacijama kada je teško zamijetiti stresnu situaciju jer nije dovoljno snažna . kožne bolesti. hranjenje…) Koja o o o o su djeca kritična grupa? Jedinci i mlađa djeca Djeca sa lošim iskustvima ranijeg odvajanja od roditelja Djeca koja loše reagiraju na nepoznate osobe Djeca prezaštitničkih roditelja - - Simptomi koji se mogu javiti kao posljedica odvajanja o Loše navike u prehrani. laganje. FAZA PRIVIDNOG PRIHVAĆANJA  Ispoljava se kod dugog boravka u bolnici  Prihvaćanje bolničke okoline. posao. tromost) o Poremećaji govora (mucanje. sisanje prsta. zahtjeva napor za uspostavljanje prijašnje ravnoteže Uzrok stresa naziva se stresor Tri o o o su glavne kategorije stresora: 1. tepanje. mucanje) Kako olakšati djetetov boravak u bolnici? o Više posjeta roditelja o Uključiti roditelje u aktivnosti (presvlačenje. palpitacije… TEHNIKE UBLAŽAVANJA STRESA 1. vožnja tramvajem 3.

brzina ili sporost govorenja. AUTOGENI TRENING o Sastoji se od raznih vježbi koje pojedinca dovode u stanje jake tjelesne opuštenosti o Vježbe opuštanja mišića. bolove… 2. Osim riječi postoje i mnogobrojni neverbalni znakovi (ton glasa. TEHNIKA INOKULACIJE STRESOM o Izvodi se kad se pojedinac suočava s nekom prijetećom situacijom (predoperativna priprema) o Bolesniku situaciju čini manje zastrašujućom  PREDOPERATIVNA PSIHOLOŠKA PRIPREMA BOLESNIKA To je najbolji primjer djelotvornosti korištenja tehnike inokulacije stresom Postupak predoperativne pripreme bolesnika odvija se dan prije kirurškog zahvata u 30-minutnom razgovoru Bolesnik od zdravstvenog osoblja dobiva: o Obavijesti o predstojećem zahvatu o Emocionalnu podršku o Detaljne upute o predoperativnim postupcima uz objašnjenje o Upute o načinu komunikacije sa zdravstvenim osobljem o Predoperativni antistresni program demonstracija vježbi i opuštanja MEĐULJUDSKA KOMUNIKACIJA Rad s bolesnicima je socijalna situacija u kojoj sudjeluju najmanje dvije osobe – zdravstveni radnik i pacijent U toj situaciji obje osobe moraju podešavati svoje ponašanje Neposredno djelovanje ponašanja jedne osobe na ponašanje druge zove se SOCIJALNA INTERAKCIJA Najznačajnija vrsta socijalne interakcije je KOMUNICIRANJE – proces razmjene poruka koji se među ljudima stvara uz pomoć znakova Najvažniji znakovi pomoću kojih se između ljudi uspostavlja komunikacija su RIJEČI – verbalni znakovi komunikacije.- - Dobivamo podatke kako vlastitom voljom djelovati na smanjenje tjelesnih stresnih situacija  Tehnikom se djelotvorno utječe na hipertenziju. pauze…) Pošiljatelj je u zdravstvu najčešće zdravstveni radnik. jer time želi zadovoljiti neku svoju potrebu - . vježbe za srce. a poruka je sadržaj koji prenosimo Dva su najčešća odnosa: o UVAŽAVANJE  Pacijenta smatramo ravnopravnim te smo ljubazni prema njemu o OMALOVAŽAVANJE  Najčešće kroz ismijavanje i ponižavanje druge osobe Primatelj je najčešće motiviran za komunikacijsku situaciju. disanje… 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful