kandungan

Matriks Perancangan PEKA KPS Tingkatan 4 Matriks Perancangan PEKA KPS Tingkatan 5 1 2 PENGENALAN KONSEP PEKA SAINS SPM 2.1 Objektif PEKA Sains SPM 2.2 Penjaminan Kualiti KERANGKA PEKA 3.1 Konstruk yang ditaksir 3.1.1 Jadual Konstruk dan Petunjuk Prestasi 3.2 Ilustrasi Pentaksiran 3.3 Instrumen 3.3.1 Takrifan 3.3.2 Jenis Instrumen 3.4 Kaedah Mentaksir 3.5 Kaedah Menskor Respons Pelajar 3.5.1 Jadual Peraturan Penskoran 3.6 Kaedah Merekod 3.6.1 Prosedur Mengurus Borang Skor Individu (BSI) 3.6.2 Borang Skor Individu (BSI) 3.7 Kaedah Merumus Skor 3.7.1 Jadual Penggredan 3.7.2 Borang Gred Induk (BGI) 3.8 Kaedah Melapor 3.9 Kaedah Menyimpan Evidens 3.9.1 Contoh Muka Depan 3.9.2 Rekod Penyerahan Evidens 3.9.3 Kandungan dalam Portfolio 3.10 Pengurusan Fail Pentaksiran 3.11 Perancangan Pentaksiran Pelaksanaan PEKA 3.12 Pentadbiran Pelaksanaan PEKA MP1 MP2 MP3 MP3 MP3 MP3 MP3 MP3 MP4 MP5 MP6 MP6 MP6 MP6 MP7 MP7 MP9 MP9 MP10 MP10 MP10 MP10 MP10 MP12 MP12 MP13 MP14 MP15 MP15 MP17 MP19 MP20 MP21

3

Lampiran 1 Borang Skor Individu (BSI) Lampiran 2 Borang Gred Induk (BGI) Lampiran 3 Scoring Guideline

Manual PEKA Sains SPM ini disediakan berdasarkan Panduan Pentaksiran Kerja Amali Sains SPM [PEKA Sains SPM – 1511/3] untuk Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Mulai SPM 2005, Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2003.

MATRIKS PERANCANGAN PEKA SCIENCE PROCESS SKILLS FORM 4

Matriks ini menunjukkan Petunjuk Prestasi yang ditaksir dalam eksperimen berdasarkan buku Science Process Skills. Merancang eksperimen Petunjuk prestasi Skor Skor 1                                                 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 Skor 1     2     Petunjuk prestasi Petunjuk prestasi Petunjuk prestasi 3     Menjalankan eksperimen Mengumpul dan Mentafsir data dan merekod data/ membuat pemerhatian kesimpulan/rumusan Skor Sikap saintifik dan nilai murni Petunjuk prestasi 1 2 3 4

Tajuk/ No. eksperimen

Eksperimen 4.16

Eksperimen 5.4

Eksperimen 5.6

Eksperimen 5.12

Eksperimen 5.13

Eksperimen 7.6

Eksperimen 7.15

Eksperimen 8.3

Rumusan skor (Jumlah tiga skor tertinggi)

Rumusan Gred

Skor

MP1

MATRIKS PERANCANGAN PEKA KEMAHIRAN PROSES SAINS TINGKATAN 5 Matriks ini menunjukkan Petunjuk Prestasi yang ditaksir dalam eksperimen berdasarkan buku Kemahiran Proses Sains.17 Eksperimen 4.3 Eksperimen 1.15 Eksperimen 5.5 Eksperimen 1.4 Eksperimen 1.5 Eksperimen 5. Merancang eksperimen Petunjuk prestasi Skor Skor 1                                    2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 Skor 1     2     Petunjuk prestasi Petunjuk prestasi Petunjuk prestasi 3     Menjalankan eksperimen Mengumpul dan Mentafsir data dan merekod data/ membuat pemerhatian kesimpulan/rumusan Skor Sikap saintifik dan nilai murni Petunjuk prestasi 1 2 3 4 Tajuk/ No.8 Eksperimen 5. eksperimen Eksperimen 1.10 Rumusan skor (Jumlah tiga skor tertinggi) Rumusan Gred Skor MP2 .

1 Objektif PEKA Sains SPM PEKA SAINS SPM dilaksanakan untuk membolehkan murid: • menguasai kemahiran saintifik. 2. Sikap saintifik dan nilai murni yang ditaksir pula adalah aspek yang benar-benar dapat diperhati.1 PENGENALAN Pentaksiran Kerja Amali (PEKA) merupakan Pentaksiran Kerja Amali berasaskan sekolah PEKA dilaksanakan untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. 2 KONSEP PEKA SAINS SPM 2. Perkara ini disenaraikan dalam Jadual Konstruk dan Petunjuk Prestasi. • memupuk amalan sikap saintifik dan nilai murni. MP3 . 3 KERANGKA PEKA 3. Pensijilan akan dibuat dan dikeluarkan oleh sekolah seiring dengan penghantaran skor PEKA Sains SPM ke Lembaga Peperiksaan. mudah tadbir dan mudah tafsir sahaja yang akan diambil kira. Ia juga merupakan pelengkap kepada kurikulum Sains di sekolah.2 Penjaminan Kualiti Peka Sains SPM berperanan sebagai mekanisme untuk memastikan objektif mata pelajaran Sains SPM dapat direalisasikan dan menepati kualiti yang dihasratkan.1 Konstruk yang Ditaksir Konstruk yang ditaksirkan adalah berdasarkan konsep PEKA Sains SPM yang bertujuan untuk memudahkan penilaian aspek kemahiran mengeksperimen yang digabungjalinkan dengan kemahiran manipulatif. • memperkukuhkan teori dan konsep Sains.

Graf yang dilukis dengan kaedah yang betul mempunyai ciri-ciri berikut: (a) tajuk graf (b) paksi berlabel dan berunit (c) skala seragam (d) bentuk graf sesuai dengan eksperimen 2 menyatakan hipotesis diterima atau ditolak. 2 membersihkan bahan/radas dengan cara yang betul. 3 mencatatkan data/pemerhatian yang diperoleh daripada eksperimen dengan betul.3. 2 melengkapkan pemboleh ubah dimanipulasikan dalam jadual dengan betul atau merekod ukuran kepada bilangan titik perpuluhan yang sepadan mengikut ketepatan alat pengukuran (jika ada). Konstruk IV Mentafsir data dan membuat kesimpulan/rumusan Kebolehan mentafsir dan membuat kesimpulan/rumusan yang dipamerkan melalui perkara berikut: 1 mentafsir data. Konstruk V Sikap saintifik dan nilai murni Penghayatan sikap saintifik dan nilai murni melalui: 1 minat dan sifat ingin tahu 2 sistematik 3 bekerjasama 4 bertanggung jawab MP4 . menulis perbincangan atau melukis graf. 3 membuat kesimpulan/rumusan.1.1 Jadual Konstruk dan Petunjuk Prestasi Kontruk yang ditaksir Konstruk 1 Merancang eksperimen Petunjuk prestasi Kebolehan mempamerkan perancangan menyeluruh yang mengandungi perkara berikut dengan tepat: 1 Tujuan penyiasatan 2 Hipotesis 3 Semua pemboleh ubah yang terlibat 4 Bahan dan radas 5 Kaedah atau teknik Konstruk II Menjalankan eksperimen Kebolehan menjalankan eksperimen berdasarkan perancangan serta penggunaan dan pengendalian bahan/ radas iaitu: 1 menggunakan dan mengendalikan bahan/radas dengan cermat dan betul. 4 melakar/melukis spesimen/peralatan sains dengan susunan yang betul dan tepat. Konstruk III Mengumpul dan merekod data/ permerhatian Kebolehan mengumpul dan merekod data yang dipamerkan melalui perkara berikut: 1 membina jadual dengan pemboleh ubah yang betul. 3 menyimpan bahan/radas dengan betul dan selamat.

3.2 Ilustrasi Pentaksiran MULA Penataran Pelaksanaan Pentaksiran Perkara yang ditaksir Instrumen Pentaksiran Panduan Penskoran Menskor Merekod Belum menguasai Skor Ya. menguasai Merumus Penggredan Pelaporan dan Persijilan TAMAT MP5 .

produk atau artifak yag boleh ditaksir. (d) Buku skrap Himpunan maklumat/foto/gambar/keratan akhbar/spesimen/bahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang dikumpulkan dalam tempoh masa tertentu mengenai sesuatu topik dan disusun dalam bentuk yang sistematik.3. (b) Evidens Bukti yang dihasilkan/ditunjukkan oleh pelajar dalam bentuk proses.2 Jenis Instrumen (a) Laporan amali Laporan kajian yang berformat mengenai sesuatu tugasan penyiasatan yang diberikan. Ia melibatkan pentaksiran seperti berikut: (i) kemahiran merancang eksperimen (ii) kemahiran menjalankan eksperimen (iii) kemahiran mengumpul dan merekod data (iv) kemahiran mentafsir data dan membuat kesimpulan (v) sikap saintifik dan nilai murni (b) Guru boleh mentaksir satu sahaja kemahiran terhadap beberapa orang murid. (c) Helaian tugasan Helaian tugasan ialah suatu tugasan yang diberikan oleh guru atau daripada buku kerja yang dibenarkan oleh Kementerian Pendidikan.3. beberapa kemahiran terhadap beberapa orang murid atau keseluruhan murid di MP6 . 3.3. (b) Senarai semak Senarai semak ialah alat pentaksiran yang mengandungi suatu set penyataan yang dirangka dan disediakan secara terancang.1 Takrifan (a) Instrumen Kaedah/mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan evidens tentang tahap penguasaan pelajar terhadap sesuatu kemahiran yang ditaksirkan. semasa dan selepas pengajaran serta pembelajaran. 3.3 Instrumen 3. contohnya model dan buku skrap. (c) Artifak Bahan yang kekal dihasilkan daripada aktiviti pelajar.4 Kaedah Mentaksir (a) Pentaksiran PEKA Sains dijalankan sebelum. (e) Folio Laporan kajian yang berformat mengenai sesuatu tugasan yang diberikan.

Semua murid harus diberi peluang yang mencukupi untuk menperoleh sesuatu kemahiran sebelum pentaksiran dijalankan. Murid yang belum menguasai perkara yang ditaksir akan mengambil aktiviti pentaksiran ulangan pada tugasan lain yang ditetapkan. direkod dan dimaklumkan kepada murid. Skor 2 Mengandungi mana mana tiga atau empat petunjuk prestasi yang ditulis dengan tepat.5. 2 membersihkan bahan/radas dengan cara yang betul.1 Jadual Peraturan Penskoran Konstruk yang ditaksir Konstruk I Merancang eksperimen Instrumen Laporan amali/Helaian tugasan Petunjuk prestasi Kebolehan mempamerkan perancangan menyeluruh yang mengandungi perkara-perkara berikut dengan tepat: 1 tujuan penyiasatan/eksperimen 2 hipotesis 3 semua pemboleh ubah yang terlibat 4 bahan dan radas 5 kaedah atau teknik Skor Skor 3 Mengandungi semua lima petunjuk prestasi yang ditulis dengan tepat. Pentaksiran dijalankan sekurang-kurangnya dua kali di tingkatan empat bermula dari bulan Januari hingga September dan dua kali di tingkatan lima bermula dari bulan Januari hingga 31 Julai. Hasil tugasan murid disemak. 3. Skor 2 Boleh menguasai mana-mana dua hingga tiga petunjuk prestasi dengan betul. Semua murid mesti mengemukakan evidens yang lengkap semasa diminta dan disimpan oleh pentaksir. Skor 1 Mengandungi manamana satu atau dua petunjuk prestasi yang ditulis dengan tepat. 3.5 Kaedah Menskor Respons Pelajar Skor yang berpandukan petunjuk prestasi (PP) yang terdapat dalam Jadual Peraturan Penskoran. Skor 3 Boleh menguasai semua petunjuk prestasi dengan betul.(c) (d) (e) (f) (g) (h) dalam satu kelas sekiranya pentaksiran boleh dikendalikan dengan baik. MP7 . Pentaksiran sikap saintifik dan nilai murni boleh dilakukan serentak dengan manamana pentaksiran kemahiran yang lain. Konstruk II Menjalankan eksperimen Senarai semak dalam Borang Skor Individu (BSI) semasa menjalankan amali Kebolehan menjalankan eksperimen mengikut perancangan serta penggunaan dan pengendalian bahan/radas iaitu: 1 menggunakan dan mengendalikan bahan/radas dengan cermat dan betul. diskor.

ubah dimanipulasikan dalam jadual dengan betul. Skor 3 Boleh menguasai semua petunjuk prestasi dengan betul. Graf yang dilukis dengan kaedah yang betul mempunyai ciri-ciri berikut: (a) tajuk graf (b) paksi berlabel dan berunit (c) skala seragam (d) bentuk graf sesuai 2 menyatakan hipotesis diterima atau ditolak. Skor 1 Boleh menguasai mana-mana satu petunjuk prestasi dengan betul. Skor Skor 1 Boleh menguasai mana-mana satu petunjuk prestasi dengan betul. 4 melakar/melukis spesimen/ peralatan sains dengan susunan yang betul dan tepat. 3 membuat kesimpulan/rumusan. Konstruk V Sikap saintifik dan nilai murni Senarai semak Penghayatan sikap saintifik dan nilai murni melalui: 1 Minat dan sikap ingin tahu (a) Kerap bertanya guru dan rakan berkaitan dengan tugasan. Skor 2 Boleh menguasai mana-mana dua petunjuk prestasi dengan betul. mana-mana dua petunjuk prestasi 2 melengkapkan data pemboleh dengan betul. Skor 1 3 mencatatkan data/pemerhatian/ Boleh menguasai pemboleh ubah bergerak balas mana-mana satu yang diperoleh daripada petunjuk prestasi eksperimen dengan betul.Konstruk yang ditaksir Instrumen Petunjuk prestasi 3 menyimpan bahan/radas dengan betul dan selamat. Konstruk IV Mentafsir data dan membuat kesimpulan/ rumusan Skor 3 Boleh menguasai semua petunjuk prestasi dengan betul. Laporan amali/Helaian tugasan Kebolehan mentafsirkan dan membuat kesimpulan/rumusan yang dipamerkan melalui perkara berikut: 1 mentafsir data atau membuat perbincangan atau melukis graf. dengan betul. Konstruk III Mengumpul dan merekod data/ pemerhatiaan Laporan amali/Helaian tugasan Kebolehan mengumpul dan merekod data yang dipamerkan melalui perkara berikut: 1 membina jadual dengan pemboleh ubah dimanipulasikan Skor 2 dan pemboleh ubah bergerak Boleh menguasai balas yang betul. Skor 3 Mengamalkan semua petunjuk prestasi dengan betul. MP8 .

(e) Sekiranya murid berpindah sekolah. pentaksir dan pemantau. Skor 1 Mengamalkan manamana satu petunjuk prestasi dengan betul. (b) Melaporkan data atau pemerhatian dengan tepat dan benar apabila memperihalkan dan merekod.Konstruk yang ditaksir Instrumen Petunjuk prestasi (b) Sentiasa bersedia mendengar idea dan pendapat orang lain. (ii) salinan kedua disimpan oleh pentaksir. 3 Bekerjasama (a) Sentiasa bekerjasama dalam menjalankan aktiviti berkumpulan. (c) Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara.6. (b) Menjaga keselamatan diri rakan dan alam sekitar. 4 Bertanggungjawab (a) Sentiasa yakin kepada kemampuan diri dalam menjalankan penyiasatan dan berani mempertahankan kebenaran idea. (c) Borang ini digunakan oleh murid. (f) Semua BSI hendaklah disahkan oleh pentaksir dan pentadbir sekolah pada akhir tempoh pentaksiran. sila rujuk kepada Lampiran 3. Skor Skor 2 Mengamalkan manamana dua hingga tiga petunjuk prestasi dengan betul.6 Kaedah Merekod 3. 2 Sistematik (a) Kerap menjalankan penyiasatan dan eksperimen dengan sistematik. 3. (b) Gred diberi selepas selesai pentaksiran. satu salinan BSI yang dikemaskini dan disertakan bersama surat pindah.1 Prosedur Mengurus Borang Skor Individu (BSI) (a) Borang Skor Individu digunakan untuk merekod skor semasa pentaksiran dijalankan atas perkara yang ditaksir. * Untuk versi Bahasa Inggeris jadual peraturan penskoran. MP9 . (d) Borang ini hendaklah diisi dalam dua salinan: (i) salinan asal disimpan dalam portfolio murid.

C. 2 TH Gred A B C D X Penerangan Mencapai pada tahap cemerlang Mencapai pada tahap kepujian Mencapai pada tahap memuaskan Belum mencapai pada tahap minimum Tidak hadir 3. (ii) Isikan gred dalam ruang perkara yang ditaksirkan.2 Borang Gred Induk (BGI) (a) Semua gred yang diperoleh daripada Borang Skor Individu (BSI) dipindahkan ke dalam Borang Gred Induk (BGI) pada akhir tempoh pentaksiran (sila rujuk Lampiran 2 untuk BGI). (d) Gred A. (b) Panduan mengisi Borang Gred Induk (BGI) adalah seperti berikut: (i) Isikan nama murid. (e) Pindahkan gred A. MP10 . C. D atau X diisi dalam ruang berkenaan merujuk kepada jadual penggredan. nombor kad pengenalan dan angka giliran dalam ruang yang berkenaan. Dalam sijil tersebut dimasukkan gred bagi setiap perkara yang ditaksir. Rumus skor bagi setiap perkara yang ditaksirkan diambil daripada jumlah tiga skor yang tertinggi. 6. D atau X ke dalam Borang Gred Induk (BGI). Gred diberikan berdasarkan Jadual Penggredan yang telah ditetapkan.7. B. 2 atau 1 pada lajur skor merujuk kepada peraturan penskoran.3. 4 1.6. 3.1 Jadual Penggredan Gred pencapaian pelajar dalam perkara yang ditaksir hendaklah dilakukan di akhir pentaksiran di tingkatan lima berdasarkan Peraturan Penggredan berikut: Jumlah skor 8. 3.2 Borang Skor Individu (BSI) Cara mengisi Borang Skor Individu oleh Pentaksir adalah seperti berikut: (a) Tandakan () pada lajur petunjuk prestasi yang berkenaan apabila murid telah menguasai petunjuk prestasi itu (sila rujuk Lampiran 1 untuk BSI). (b) Isikan 3. (c) Jumlah 3 skor tertinggi diisi dalam ruang berkenaan.7. 3. B.7 Kaedah Merumus Skor Pentaksiran perlu dijalankan sekurang-kurangnya dua eksperimen di tingkatan empat dan dua eksperimen di tingkatan lima. 7 3.8 Kaedah Melapor Pelaporan dibuat dalam bentuk sijil yang dikeluarkan oleh pihak sekolah menggunakan format daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. 9 5.

h o t n Co S I J I L P E N TA K S I R A N K E R J A A M A L I B E R A S A S K A N S E K O L A H Peperiksaan SPM Tahun: _____________________ Nama Mata Pelajaran: ___________________ Kod Mata Pelajaran: ___________________ Nama : _______________________________________ No Kad Pengenalan : ____________________________ Dianugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan Sekolah (PEKA) kerana telah memperoleh pencapaian seperti berikut: 1 2 3 4 5 Kemahiran Merancang Penyiasatan/Eksperimen Kemahiran Menjalankan Penyiasatan/Eksperimen Kemahiran Mengumpul dan Merekod Data : __________ : __________ : __________ Kemahiran Mentafsir Data dan Membuat Kesimpulan : __________ Sikap Saintifik dan Nilai Murni : __________ _________________________ Tandatangan Pengetua Cop Pengetua Tarikh MP11 .

9.3.9 Kaedah Menyimpan Evidens Semua evidens murid disimpan dalam portfolio PEKA individu. KAD PENGENALAN: ___________________________ ANGKA GILIRAN ALAMAT : ___________________________ : ___________________________ ___________________________ TELEFON : ___________________________ MP12 .1 Contoh Muka Depan Logo sekolah Nama sekolah PORTFOLIO PEKA SAINS SPM 2007 / 2008 NAMA TINGKATAN : ___________________________ : ___________________________ NO. Maklumat mengenai portfolio adalah seperti berikut: 3.

2 Rekod Penyerahan Evidens Borang ini ditampal pada muka dalam fail.9. Bil. Tarikh Evidens Catatan MP13 .3.

Contoh Borang Pergerakan Evidens: Bil. Evidens Tarikh keluar Tandatangan murid Tarikh masuk Tandatangan pentaksir MP14 .9.3.3 Kandungan dalam portfolio Perkara berikut perlu dimasukkan ke dalam portfolio murid: (a) Borang Pergerakan Evidens (b) Borang Skor Individu (BSI) (c) Evidens Bagi evidens seperti model hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan mudah urus.

11 Perancangan Pentaksiran Pelaksanaan PEKA SEKOLAH MENENGAH _________________________________ _______________________________________________________ JADUAL KERJA PENTAKSIRAN Nama Guru : __________________________________ Mata Pelajaran : __________________________________ Tingkatan Tahun : __________________________________ : __________________________________ Perkara yang ditaksir Catatan Bulan Jan Minggu 1 2 3 4 I II III IV V Feb 1 2 3 4 MP15 .10 Pengurusan Fail Pentaksiran Bagi setiap kelas yang ditaksir perlu disediakan satu fail untuk mengisi: (a) Surat/Pekeliling PEKA (b) Arahan/Panduan PEKA Sains SPM (c) Jadual Kerja Pentaksiran (d) Borang Skor Individu (BSI) (e) Borang Gred Induk (BGI) (f) Borang Pergerakan Evidens (g) Borang Semakan Penyelaras/Pemantau 3.3.

Perkara yang ditaksir Catatan Bulan Minggu I II III IV V Mac 1 2 3 4 April 1 2 3 4 Mei 1 2 3 4 Jun 1 2 3 4 Julai 1 2 3 4 MP16 .

Perkara yang ditaksir Catatan Bulan Ogos Minggu 1 2 3 4 I II III IV V Sept 1 2 3 4 Okt 1 2 3 4 3. Bil. 1 Perkara Jawatankuasa Pentaksiran Sekolah • ditubuhkan • bermesyuarat • minit mesyuarat disediakan & edarkan • penyelarasan dibuat 2 Prosedur Kerja Pentaksiran • disediakan Ya Tidak Catatan MP17 .12 Pentadbiran Pelaksanaan PEKA Senarai Semak Pemantauan Tandakan ( ) pada ruang berkenaan.

Bil. • diedarkan • dipatuhi 3 Perkara Ya Tidak Catatan Rangka Jadual Kerja Pentaksiran • disediakan • diedarkan • dipamerkan • dipatuhi 4 Pelaksanaan Pentaksiran • semasa pengajaran & pembelajaran • di luar waktu pengajaran & pembelajaran 5 Borang Skor Individu • dilengkapkan • difailkan • disimpan dengan selamat 6 Borang Rumusan Skor • dilengkapkan • difailkan • disimpan dengan selamat 7 Evidens • Fail pentaksir • Artifak/Laporan amali • Lain-lain 8 Kes-kes khas • Calon menumpang • Calon pindah • Calon sakit berpanjangan • Kes disiplin MP18 .

Kad Penngenalan : ___________________________________ Merancang eksperimen Tarikh pentaksiran Skor Skor Skor Petunjuk prestasi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 Petunjuk prestasi Petunjuk prestasi 2 Tajuk/ No. eksperimen Menjalankan eksperimen Petunjuk prestasi 3 Mengumpul dan merekod data/ pemerhatian Mentafsir data dan membuat kesimpulan/rumusan Skor Sikap saintifik dan nilai murni Petunjuk prestasi 1 2 3 4 Rumusan skor (Jumlah tiga skor tertinggi) Rumusan Gred Tandatangan guru pentaksir I : ___________________________ Tandatangan guru pentaksir II : ___________________________ Tarikh : _______________ Tarikh : _______________ Nama guru pentaksir I : ___________________________ Nama guru pentaksir II : ___________________________ Skor MP19 .BORANG SKOR INDIVIDU (BSI) PEKA SAINS SPM Tahun Tingkatan Lampiran 1 Sekolah : ___________________________________ Nama : ___________________________________ No.

Nama MP20 Tandatangan Pengetua ________________________ ( ) Tandatangan pentaksir ________________________ ( ) .BORANG GRED INDUK PENTAKSIRAN KERJA AMALI SAINS LAMPIRAN 2 Sekolah Tahun : ________________________________________________ Nombor Pusat : ________________________ : ________________________ Tingkatan : ________________________________________________ Mata Pelajaran : ________________________________________________ Gred Nombor Kad Pengenalan Meancang Penyiasatan/ Ekspeimen Angka Giliran Menjalankan Mentafsir Data Mentafsir Data Mengumpul dan Penyiasatan/ dan Membuat dan Membuat Catatan Merekod Data Ekspeimen Kesimpulan Kesimpulan Bil.

correctly. 3 Ability to store/put back the apparatus correctly and safety. 2 Ability to clean all the apparatus correctly. Score 2 Consists of any three or four P.I. 1 Ability to use and handle the materials/apparatus carefully and correctly.Lampiran 3 Scoring Guideline Construct Assessed Construct I (Planning of the the experiment) Instrument/Evidence Laboratory report Performance Indicator Able to write the following: 1 Aim of the experiment 2 Hypothesis 3 All the variables involved 4 Materials and apparatus 5 Procedure or technique Score Score 3 Consists of all the five performance indicators written correctly. (a) Title of the graph (b) Axes labelled with the correct units (c) Uniform scale (d) Correct graph for the experiment 2 Able to state whether the hypothesis is accepted or rejected. Score 2 Able to achieve/acquire any two P.I. correctly. correctly. Score 2 Able to achieve/acquire any two to three P.I. Construct III (Collecting and recording data/ observation) Laboratory report Score 3 Able to achieve/acquire all the P. 3 Able to record/write the observation for the responding variable obtained from the experiment correctly. Construct II (Carrying out the experiment) Checklist in the Individual Scoring Form (during the experiment) Able to carry out the experiment according to the planning.I.I. correctly. MP21 .I.I. Score 1 Able to achieve/acquire any one of the P. correctly. Construct IV (Interpreting data and making conclusion) Laboratory report Score 3 Able to achieve/acquire all the P. Score 3 Able to achieve/acquire all the P. 1 Able to make a table with the manipulated and responding variables written correctly. correctly. written correctly.I. 1 Able to interpret the data or discuss or plot a graph correctly. correctly. written correctly. Score 1 Able to achieve/acquire any one of the P. Score 2 Able to achieve/acquire any two of the P. 4 Ability to draw/sketch specimen/science apparatus correctly. correctly.I. Score 1 Consists of any one or two P. Score 1 Able to achieve/acquire any one of the P. correctly.I. 2 Able to fill in the manipulated variables in the table correctly.I.

(b) Able to look out for the safety of oneself.I.I.I. MP22 . correctly. Score Construct V (Scientific attitudes and noble values) Checklist in the Individual Score Form 1 Inquisitiveness and show interest: (a) Frequently asking the teacher/friends questions related to the task. correctly. (c) Keen in all the task given. Score 1 Any to practise any one of the P. (b) Ready to accept ideas and other people’s opinion.Construct Assessed Instrument/Evidence Performance Indicator 3 Able to make conclusion/ summary. 2 Systematic (a) Frequently carrying out the investigation or the experiment systematically. (b) Reporting the exact data. correctly. Score 3 Able to practise all the P. friends and the surrounding. Score 2 Able to practise any two to three P. 3 Cooperation (a) Showing cooperation while carrying out group activities. 4 Responsibility (a) Showing self confidence while carrying out the investigation and being brave to defend one’s ideas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful