You are on page 1of 2

Bulteno de la Teritoria Federacio de la Baix Llobregat de la KL-CGT

Korupto kaj kapitalo


La korupto estas la granda efrorulo de nia tempo. Ne estas tago, je kiu la amaskomunikiloj ne malkovras al ni novan kazon. De la reo is la plej lastranga barono, de la registara prezidanto is la plej lastranga vilaestro, la tuta politikista, financa kaj entreprenista kasto havas la manojn koruptmiritaj. La justan indignon de la gelaboristoj el kies laborprodukto grasias la koruptuloj oni kontestas u per la batilo de la polica subpremado a per la karoto de novaj honestaj politikistoj kaj e per la sirenkantoj pri konstituciigaj procesoj kaj la transformo de la kapitalisma tato en ion travideblan kaj demokratie kontrolitan. Tamen la politika korupto kaj la financa avareco estas nenio krom la produkto de ekonomia sistemo baziinta sur la korupto: la ekspluatado de la salajrata laboro. La korupto de la planita telo al la laboristo fare de la kapitalista kasto etendias kiel kancero tra la mondo de la politiko kaj la administrado, ar la kapitalismo estas sistemo isfunde korupta. La tato estas nenio krom la mainaro por protekti la sisteman korupton kontra ia kon trastaro fare de la ekspluatatoj, tial estas malsae klopodi, ke la politikistoj estu honestaj, ke la administrado estu travidebla a ke la povo estu demokratia ne nur ajne. Por finigi la koruptadon de la politikistoj, la postkulisan povon de la bankestroj kaj la avarecon de la entreprenistoj estas nursola vojo: finigi la sistemon de eneraliinta koruptado, kiun oni nomas kapitalismo. Tial nepras, ke ni prenu la regon de niaj vivoj je propraj manoj: Ni reakiru kolektive la proprieton sur la riaojn , kiujn ni estigis kolektive. La fabrikoj, la mainoj, la laborprodukto kaj la amasigitaj profitoj apartenas al ni kolektive. Ni reakiru ilin. Ni regu nin mem sen transdoni al neniu la kapablon preni decidojn u politikajn u ekonomian. Nur pere de la asembleoj kaj de ties federacio sen plenpovaj reprezentantoj ni povos starigi sistemon atentike demokratian Ni rekonduku la tutan ekonomion: ni ne produktu por atingi ekonomiajn profitojn, sed por satigi realajn homajn bezonojn. Nur tiel ni povos malebligi la ekspluatadon de la homo fare de la homo fundamento de ia korupto, finigi la malegalecojn kaj krei vivoformon, kiu respektu la homan dignon kaj la naturon.

Confederaci General del Treball


Federaci Comarcal del Baix Llobregat
Carretera d'Esplugues, 46 08940 Cornell de Llobregat Tel.: 93 377 91 63 Fax: 93 377 75 51 baixll@pangea.org

1a de majo kontra la ekspluatado


Je majo de la 1886a la laboristoj de ikago travivis alfronton al la mastraro por malpliigo de la labortempo kaj por gajni tempon por siaj propraj vivoj, kiu devenis tutmonda simbolo pri la lukto kontra la salajrata laboro. Nia socio havas tenologion kaj rimedojn sufiajn por finigi la malsaton je la mondo kaj la laboron kvaza kondamno. La nursola kialo, pro kiu tiu i tielnomata utopio ne estas jam realo, estas la fakto, ke nia socio ne produktas por satigi la homajn bezonojn, sed por akiri ekonomian profiton. Ekonomian profiton por malplimulto el ekspluatantoj, kiu, por amasigi egajn privatajn kapitalojn, kondamnas la el la homaro al la mizero, la ceteran kvaronon al la laboro sub reimo de preskasklaveco kaj la tutan mondon al la ekologia katastrofo. Tial la efa lemo, kiun ni enskribu sur niaj flagoj estas tiu pri la abolo de la salajrata laboro kaj la reakiro de la socia amasigita rieco (kapitalo). La senbrida konsumemo, kiun promesas al ni kapitalistoj kaj politikistoj (kaj kiun ni neniam uas), estas nenio pli ol monero el plumbo, per kiu ili aetas niajn nescion kaj kunkulpon. Tial la dua celo de nia lukto ne povas esti alia ol la abolo de la tato kaj la politiko. Justa kaj egaleca socio, organizita por la kolektiva felio, ne povas esti regata de malplimulto, siavice regata de la koruptado kaj la interesoj de la grandaj entreprenoj. Tial ni enskribas sur nia flago: Rektan demokration kaj memregadon. Ni ne estu trompitaj de politikistoj kaj profesiaj sindikatistoj. La problema ne estas eliri el la krizo por povi labori denove kiel antae. La reala problemo radikas en tio, ke la kapitalismo estas la krizo de la homaro . Nur se ni finigas la kapitalismon kaj kreas socion, kiu sinbaziu sur la produktado por satigi realajn homajn bezonojn, sur la memregado kaj sur la rekta demokratio, la homaro rajtas esperi ankora iun estonton. La solvo ne estas tio, ke nia lando, nia raso a nia metio devas esti pli konkurkapabla por surmonti la ceterajn landojn, rasojn a metiojn por tiel eltiri sin el embaraso. La nursola ebla solvo estas tutmonda solvo, sinbazianta sur la abolo de la landlimoj, la solidareco kaj la interhelpo.

Tiun 1an de majo manifestaciu kun ni je la 11a antatagmeze e Via Laietana / Plaa de lngel de Barcelono.

Por la abolo de la kapitalo kaj la tato Por la memregado kaj la rekta demokratio