RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

MINGGU Minggu 1&2

TEMA/TAJUK Tema : Unit 1 Kekeluargaan Tajuk 1. Rumahku Syurgaku 2. Keluarga Harmoni Hidup Diberkati 3. Kasih Disemai Budi Dihargai

HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara yang berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan,ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka

SISTEM BAHASA Tatabahasa  Kata nama  Kata Hubung  Peribahasa Kosa Kata  Salasilah  Afiat

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu  Pendidikan Sivik  Kajian Tempatan  Pendidikan Moral/ Agama Nilai Murni  Hormatmenghormati  Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Belajar

CATATAN

1

dalam perbualan.

Membaca 5.1 Membaca kuat ayat dan perkataan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca perkataan , frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada 2

intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting di dalam teks.

Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Aras 2 Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Aras 3 3

i.

Sekolah Harapan Negara Impian Bersama 3. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. iii.i. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan Tatabahasa  Ayat Tanya  Makna perkataan  Kata Adjektif  Tanda Baca Kosa Kata  Menuntun  Sambalewa  Berkarah Ilmu    Pendidikan Sivik Kajian Tempatan Sastera Nilai Murni  Kesyukuran  Berhemah Tinggi  Berusaha  Kasih Sayang Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian Masa Depan. Minggu 3&4 Tema : Unit 2 Institusi Pelajaran Tajuk : 1. ii. Aras 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Usaha Tidak Henti Kejayaan Menanti Mendengar dan Bertutur 1. Sekolah Selamat 2. 4 .  Kemahiran Belajar Cara Belajar.

Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul serta gaya yang sesuai.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 i. ii. Membaca 5. ii. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.. Menghuraikan 5 . Aras 2 i.menggunakan bahasa yang santun.

ii. Aras 3 i. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i. Aras 2 i.maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Memahami isi kandungan teks yang dibaca Menulis 8. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 6 .

ayat. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 i.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.Aras 3 i. 11. 9. nilai dan pengajaran.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.wacana. Aras 1 ii. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. 7 . Menulis cerita berdasarkan seseuatu tajuk menggunakan pelbagai jenis ayat.idea.

Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan sopan. 2. Amalan Berbudi Hidup Harmoni. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan Tatabahasa  Kata Sendi  Kata Bilangan  Kata Majmuk  Sinonim  Ayat penyata Kosa Kata  Toleransi  Simulasi  Ensiklopedia  Tesaurus  Monorel Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Nilai Murni  Baik Hati  Kerjasama  Semangat Bermasyarakat.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Aras 1. Mendengar dan Bertutur 1.Minggu 5&6 Tema: Unit 3 Kemasyarakatan Tajuk: 1. i. Kerjsama Asas Kesejahtera an Hidup 3. Aras 2 i. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar. Toleransi Teras Kemakmuran. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. ii. 8 . ii.

sebutan yang betul. Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i. ii.dan penggunaan perkataan yang tepat. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. i. Merujuk kepada ensiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat. 9 . Aras 2 i. Aras 1. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna .cepat dan tersusun.ejaan. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar.

i. Aras 1. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan 10 . Aras 2 i. Menulis 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.Aras 3 i. Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Aras 2 i. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara.cantik. Alam Bersih Hidup Selesa 2. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Minggu 7 Tema: Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: 1. Aras 1 i. Mendengar dan Bertutur 1. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk Tatabahasa  Kata Tunggal  Kata Adjektif  Penanda Wacana  Imbuhan  Peribahasa Kosa Kata  Urus Setia  Deklamasi  Strategik  Diksi  Akuatik  Senario Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Sains Nilai Murni  Keberanian  Kebersihan fizikal dan mental  Kerajinan  Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kecerdasan Pelbagai.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 11 . ii. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.

frasa.meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 2 i. Aras 1 i.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Aras 1 i. Membaca 6. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Membina ayat 12 .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menulis 8.ayat. Mengenal pasti penggunaan kata. dan peribahasa dalam sesuatu genre.

Aras 1 i.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan Minggu 7 Tema: Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: 3.tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. Mendengar dan Bertutur 1.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 i. ii. 8. Kebersihan Tatabahasa  Kata Tunggal  Kata Adjektif  Penanda Wacana  Imbuhan 13 Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Sains . Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.

Negara Tanggungjawab Kita. Membaca 6. Menyatakan hasrat dengan mengemukan alas an untuk mengukuhkan permintaan. menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 8.  Peribahasa Nilai Murni  Keberanian  Kebersihan fizikal dan mental  Kerajinan  Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kecerdasan Pelbagai. Aras 3 i. ii.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian Kosa Kata  Urus Setia  Deklamasi  Strategik  Diksi  Akuatik  Senario 14 . Aras 3 i.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre. Aras 3 i.

Membaca 6.  Ejaan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.frasa. 15 . Kesihatan Asas Kesejahteraan. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. Kemahiran Bernilai Tambah    Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Kostruktivisme. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.  Rasional. Minggu 8 Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 1. Tatabahasa  Kata Kerja  Penanda Wacana  Sinonim  Ayat Tanya.yang lengkap.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 i. Kosa Kata  Karbohidrat  Tiruk  Mandatori  Vaksin  Parasit Ilmu   PJPK Sains Nilai Murni  Hemah Tinggi  Kebersihan fizikal dan mental. Mendengar dan Bertutur 3. Mengelaskan maklumat berdasarkan suatu topik yang dibincangkan ii.istilah.

5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 2 Tatabahasa  Kata Kerja  Penanda Wacana  Sinonim  Ayat Tanya. Minggu 9 Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 2.1Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.  Ejaan. .struktur ayat yang betul dan laras bahasa. Cegah Sebelum Parah Mendengar dan Bertutur 3.frasa. Menulis 8.  Rasional. Kosa Kata  Karbohidrat 16 Ilmu   PJPK Sains Nilai Murni  Hemah Tinggi  Kebersihan fizikal dan mental. ii. Membaca dan mengecamkan isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.Aras 1 i. Memilih dan mengenalpasti wacana. Aras 1 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.istilah.

5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam 17 .i.     Tiruk Mandatori Vaksin Parasit Kemahiran Bernilai Tambah   Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Kostruktivisme.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. ii. Mengkategori isi berdasarkan topik yang dibincangkan. Aras 2 i.  Menulis 8. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan laras bahasa yang sesuai. Membaca 6.

Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. ii. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan koheren. Aras 3.1Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.  Rasional. Awas! Nyamuk. Membentangkan hasil analisis secara tepat.istilah. Kemahiran Bernilai Tambah  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Pembelajaran Kostruktivisme. Membaca 6.frasa. Mendengar dan Bertutur 3.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama 18 Tatabahasa  Penanda Wacana  Imbuhan  Kata Sendi Kosa Kata  Kepompong  Aedes  Kuinin  Proaktif  Mereaalisasikan Ilmu   PJPK Sains Nilai Murni  Hemah Tinggi  Kebersihan fizikal dan mental.struktur ayat yang betul dan laras bahasa. i. Aras 2 i. . Minggu 10 Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 3.satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.

4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menulis 8. 8. 19 .dan isi sampingan daripada teks Aras 3 i.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 3 i. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

Minggu 11 Tema: Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 1. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.Aras 3 i. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. ii. Hari Usahawan Muda Mendengar dan Bertutur 1. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Aras 1 i. 20 Tatabahasa  Ayat Tanya Ilmu    Kosa Kata  Dana  Modal  Premis  Diskaun  promosi Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup Nilai Murni  Berdikari  Hormatmenghormati  Kebebasan  Keberanian  Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah   Kemahiran berfikir Kecerdasan Pelbagai .6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Aras 1 i. Menulis. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. ii. 8. Membaca 6. Membaca tajuktajuk kecil daripada teks untuk mendapat gambaran umum. Aras 1 i.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai 21 Pembelajaran Kontekstual .4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup Nilai Murni  Berdikari  Hormatmenghormati  Kebebasan  Keberanian  Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah    Kemahiran berfikir Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual . Membaca 6. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Aras 2 i.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. MEMBACA 22 Tatabahasa  Peribahasa  Sinonim Ilmu    Kosa Kata  Sebatang kara  Sesuap nasi  Usahawan  Bertungkus lumus.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh ARAS 2 I. Minggu 12 Tema : Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 2. ii. Berdikari teras Kejayaan Mendengar dan Bertutur 2.kerangka penulisan.

Minggu 13 Tema: Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 3. MEMBINA PERENGGAN ISI YANG LENGKAP MENGGUNAK AN AYAT TOPIK DAN AYAT HURAIAN.BAHAGIAN PENGENALAN SESEBUAH TEKS MENULIS 8. ARAS 2 I.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk Tatabahasa  Sinonim  Ayat Tanya Kosa Kata  Mempromosikan  Slogan 23 Ilmu    Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup . Pengguna Bermaklumat Mendengar dan Bertutur 1.6 MEMBINA WACANA YANG SEMPURNA BAGI KESELURUHAN KARANGAN.

Aras 3 i. Aras 3 i. Membaca indeks.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 24 . mendapatkan barangan dan perkhidmatan. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.     Berhemat Bakteria Hamper komersial Nilai Murni  Berdikari  Hormatmenghormati  Kebebasan  Keberanian  Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir  Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual  Membaca 6.Perbelanjaan Berhemat. Menulis 8. Merujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh .

ii. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian masa depan  Kecerdasan pelbagai  Pembelajaran kontekstual. pelbagai jenis ayat. Membaca 7.frasa. Tatabahasa  Kata banyak makna  Kata kerja Ilmu   Sastera Pendidikan Moral Aras 1 i. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Minggu 14 Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 1. 25 .1 Bercerita dengan menggunakan kata. dan Kosa Kata  Puncak  Menggapai  Berganjak  Kecundang  Membanting tulang Nilai      Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kesyukuran Rasional. Ke Puncak Jaya Mendengar dan Bertutur 3. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.Aras 3 i. Menulis karangan yang lengkap menepati cirriciri wacana yang baik.

Aras 1 i.gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.watak dan perwatakan. ii. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. Aras 1 i. Mengecamkan diksi. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.nilai dan pengajaran.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. iii. Menulis 11. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.dan gaya bahasa. 26 .istilah. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.

Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan Tatabahasa  Simpulan bahasa  Sinonim Kosa Kata  Terkapaikapai  Bencana  Bersantai  Gelagat  Sasa Ilmu   Sastera Pendidikan Moral Nilai      Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kesyukuran Rasional.Minggu 15 Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 2. 27 .frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Buat Baik Dibalas Baik Mendengar dan Bertutur 2. Aras 2 i.

Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian masa depan  Kecerdasan pelbagai Menulis 11. Aras 2 i. pelbagai jenis ayat.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.menggunakan pelbagai pola ayat. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.dan gaya bahasa. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya.watak dan perwatakan. 28 . Aras 2 i. Membaca 7.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.nilai dan pengajaran. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

ii. Mendengar dan Bertutur 2. Minggu 16 Tema: Un it 7 Kesusasteraan Tajuk: 3. pelbagai jenis ayat. Aras 3 i.frasa. Membaca 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 3 i.intonasi dan penghayatan yang sesuai. Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. Mempersembahkan cerita dengan sebutan. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan 29 Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian masa depan  Kecerdasan pelbagai .1 Bercerita dengan menggunakan kata. Tatabahasa  Peribahasa Ilmu   Sastera Pendidikan Moral Kosa Kata  Bertenggek  Derhaka  Termangumangu  Pawang  Susuk  Pengiktirafan. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Berundur sebelum terlajak. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. ii. Nilai      Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kesyukuran Rasional.

3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Aras 3 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat karya. Tatabahasa  Frasa nama  Kata keterangan Ilmu    Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik Kosa kata  Dikomersialkan  Masyarakat tempatan  Organik  Meneutralkan 30 Nilai Murni  Berdikari  Kerajinan . Menulis 11. Aras 1 i.dan gaya bahasa. Mendengar dan Bertutur 2.mengemukakan alasan.nilai dan pengajaran. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Buah Seribu Khasiat. Minggu 17 Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 1.watak dan perwatakan.

Sistem penghadaman. Aras 1 i. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Mengeja dan menulis perkat aan dan rangkaikata yang dibaca. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar 31 . Membaca 6. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Aras 1 i.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Menulis 9. ii.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.

2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. Aras 2 i.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Menulis Tatabahasa  Kata bantu  Ayat aktif  Ayat pasif Kosa kata  Menyingkirkan  Melawaskan  Herba  Mencegah  Kolestrol Ilmu    Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik Nilai Murni  Berdikari  Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar 32 . Membaca 6. Tanaman Organik Mendengar dan Bertutur 3. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.Minggu 18 Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 2. Aras 2 i.

 Tanda Baca  Kata Bantu Kosa Kata  Memagut  Fenomena  Kitaran  Kematangan  Keunikan Ilmu    Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik Nilai Murni  Berdikari  Kerajinan Membaca 6. Hasil Ternakan Kita Mendengar dan Bertutur 2. Aras 3 i. Minggu 19 Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 3.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar 33 . Tatabahasa.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 2 i.9. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.

Kebudayaan Negara Mendengar dan Bertutur 1. Menulis 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 3 i.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Minggu 20 Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 1.ungkapan.dan ayat yang sesuai.Aras 3 i. Tatabahasa  Kata pangilan  Kata hubung Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kosa kata  Warisan  Identiti  Melungsurkan 34 Nilai   Baik hati Hormat- . Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.

menarik dan 35 Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Teknologi Maklumat. Aras 1 i. ii. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topic yang dibualkan. .Kebanggaan Kita Aras 1 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menulis 10.   Persalinan Penenun    menghormati Semangat bermasyarakat Patriotisme Kasih sayang Membaca 7.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.

Membina draf karangan yang lengkap. Budi Bahasa Budaya Kita Mendengar dan Bertutur 2.dan ayat yang sesuai Aras 2 i. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.ayat serta Tatabahasa  Ayat Seru  Ayat tunggal Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kosa Kata  Unik  Muafakat  Masyarakat  Budaya  Toleransi  Memupuk Nilai      Baik hati Hormatmenghormati Semangat bermasyarakat Patriotisme Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran 36 . Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 1 i.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.frasa.ungkapan.bermakna. ii. Minggu 21 Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 2.

1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Teknologi Maklumat. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Membaca 7. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat.sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 2 i. Aras 2 i. Melakukan 37 . Aras 2 i.menarik dan bermakna. Menulis 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.

ungkapan.dan ayat yang sesuai Aras 3 i. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat Membaca 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ii. Minggu 22 Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 3. Warisan Disemai Budaya Dikekal Mendengar dan Bertutur 1. Tatabahasa  Sinonim  Kata Kerja Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kosa Kata  Interaktif  Dokumentari  Kertuk  Angklung  Muzikal  Mencanting Nilai      Baik hati Hormatmenghormati Semangat bermasyarakat Patriotisme Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir Kemahiran Teknologi Maklumat 38 .transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.

2 Menghuraikan Tatabahasa  Peribahasa 39 Ilmu  Kajian .1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.menarik dan bermakna. Minggu 23 Tema: Unit 10 Aras 3 i. Mendengar dan Bertutur 3. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah dan menarik. Menulis 10. tertib. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.Aras 3 i.

Aras 1 i. Bersatu Teras Keharmonian maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan    Kata Ganda Sinonim Ayat Perintah   Tempatan Pendidikan Sivik Pendidikan Moral Aras 1 i.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ejaan. dan pengunaan perkataan yang 40 Kemahiran Bernilai Tambah    Kemahiran berfikir Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai .Nilai Murni Tajuk : 1. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna tentang sebutan yang betul . Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Kosa Kata      Memangkas Tunjang Wakaf Kudapan Merarau Nilai Murni  Kasih sayang  Kebebasan  Kerajinan Membaca 6.

Aku Tetap Mendengar dan Bertutur 3. pelbagai jenis ayat . Aras 1 i. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Aras 1 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Menyusun maklumat menggunakan lakaran bahan grafik Minggu 24 Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 2. Menulis 9. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.tepat. istilah. 7.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang Tatabahasa  Imbuhan apitan ke…an  Ayat Penyata Ilmu    41 Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Pendidikan . Mengecam diksi.

Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang 42 Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  .Bersamamu meyakinkan Aras 2 i.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 2 i. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan Menulis 9. Kosa Kata  Terpinggir  Prihatin  Kesyukuran  Bergandingan Moral Nilai Murni  Kasih sayang  Kebebasan  Kerajinan Membaca Mendengar dan Bertutur 7.

Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan Minggu 25 Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 3. Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit Membaca Mendengar dan Bertutur 7. Aras 2 i. Budi Dikenang Jasa Disanjung Mendengar dan Bertutur 3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 3 i.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang Tatabahasa  Peribahasa  Sinonim Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Pendidikan Moral Kosa Kata  MenyemarakKan  Berhemah tinggi  Dimartabatkan  Membedil  Aksesori  Pasrah  Bayonet Nilai Murni  Kasih sayang  Kebebasan  Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pel  43 .didengar atau dibaca.

Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Setia Kepada Negara Tatabahasa  Imbuhan apitan ke…an  Kata adjektif  Sinonim Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kesusasteraan 44 . Aras 3 i. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.meyakinkan Aras 3 i.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Minggu 26 Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 1. Menulis 9. Mendengar dan Bertutur 3.

2 Mengenal pasti maklumat dan m encatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Menulis 9. Kosa Kata  Tumpahnya darahku  Bertoleransi  Patriotisme  Kedaulatan  Menjangkau  Belenggu Nilai    Kebebasan Kesyukuran Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah    Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai 45 . Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topic dengan intonasi dan sebutan yang betul Membaca 7.Aras 1 i. Aras 1 i. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca.

Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi.4 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 2 i. Mendengar dan Bertutur 3.2 Membaca dan menghayati Tatabahasa  Sinonim  Kata adjektif Kosa kata  Memekakkan telinga  Membatukan diri  Terpempan  Mengimbau  Direalisasikan  Bedilan  Waris Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kesusasteraan Nilai    Kebebasan Kesyukuran Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah   Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual 46 .Aras 1 i.intonasi dan gaya yang sesuai. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh Minggu 27 Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 2.sebutan. Ulang Tahun Kemerdekaan.ayat. Membaca 7.

Menulis 9. Kecerdasan Pelbagai Aras 2 i. Aras 2 i.pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar. Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. 47 .

Minggu 28 Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 3. Aras 3 i.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Membaca 7. Negaraku Tercinta Mendengar dan Bertutur 3. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan Tatabahasa  Ayat Tanya  Kata ganda  Sinonim Kosa kata  Harmoni  Maruah  Jata Negara  Menjurus  Penjajahan  Kehormatan bangsa  Generasi Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kesusasteraan Nilai    Kebebasan Kesyukuran Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  48 .3Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 3 i.

pandangan. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.Aku dan Astronaut Mendengar dan Bertutur 4.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar. Membaca 6. Aras 3 i. Aras 1 i.tepat dan tersusun. Menerangkan idea yang dikemukan dengan jelas.jelas dan terperinci. Minggu 29 Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 1.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.1 Mengemukakan idea. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat ii.5 Membaca pantas secara imbasan untuk 49 Tatabahasa  Kata kerja  Kata terbitan Ilmu    Kosa kata  Cakerawala  Astronomi  Astronaut  Menerokai Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Nilai       Berdikari Kebebasan Keberanian Kerajinan Patriotime Rasional Kemahiran Bernilai Tambah   Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual . Menulis 9.

Membandingkan Tatabahasa  Sinonim  Imbuhan Apitan  Ayat Tanya Ilmu    Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Kosa kata  Ledakan  Rutin  Siber  Revolusi  Agen Nilai       Berdikari Kebebasan Keberanian Kerajinan Patriotime Rasional 50 . Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. Membaca dan mencai fakta yang relevan Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan.  Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi.tepat dan tersusun.1 Mengemukakan idea.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i. Maju Sains Maju Negara Aras 1 i. Aras 2 i.pandangan. ii.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Minggu 30 Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 2. Mendengar dan Bertutur 4. Menulis 10.mendapatkan maklumat khusus .

kesilapan struktur ayat. Mengimbas yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 2 i. Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi  Menulis 10. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Membaca 6. Mendengar dan Bertutur Minggu Tema: Tatabahasa 51 Ilmu . Aras 2 i.dan kesilapan penggunaan imbuhan. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan.

dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 3 i. Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi  52 .    Kata dasar Imbuhan Sinonim    Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Aras 3 i.31 Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 3. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. ii. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan.tepat dan tersusun.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.pandangan.1 Mengemukakan idea. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci Kosa kata  Fabrik  Disaring  Karnival  Geseran  Bahan Alternatif Nilai       Berdikari Kebebasan Keberanian Kerajinan Patriotime Rasional 4. Kreatif dan inovatif 2. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.

pengalaman. Menulis 10. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Minggu 32 Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 1.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . ii. Aras 3 i.Membaca 6. Aras 3 i. Aras 1 i. Mengelaskan Tatabahasa  Sinonim  Nama Khas Kosa kata  Linguistik  Makalah  Terpinggir  Berbaloi  Tutor 53 Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai  Kesyukuran . Jasa Dihargai Mendengar dan Bertutur 4. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.

 

Buah fikiran Menara gading.

 

Keberanian Patriotisme

ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna sebutan yang betul,ejaan,dan penggunaan perkataan yang tepat. Menulis 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan. 

54

Aras 1 i. Mengecamkan dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ii. Mengemukan idea dengan jelas tentang sesebuaha karya. Mendengar dan Bertutur Tatabahasa 4.2 Mengemukakan komen  Frasa nama yang sesuai berdasarkan  Ayat Topik pemerhatian , pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak Kosa kata lain.  Mencengkam  Merobah Aras 3  Memanfaat i. Membandingkan  Doktor maklumat yang Falsafah diterima untuk  Rintangan. memberikan teguran. 55

Minggu 33

Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 2. Kegigihan Tangga Kejayaan.

Ilmu   

Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik

Nilai   

Kesyukuran Keberanian Patriotisme

Kemahiran Bernilai

Tambah Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber Menulis 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 3 i. Meringkaskan karangan 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan 56 Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan. 

Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 3 Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber Menulis 10.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Minggu 34 Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 3. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.kreatif.  57 .3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Tatabahasa  Frasa nama  Ayat topik Ilmu    Kosa kata  Iltizam  Melunturkan  Terserlah  Bergelumang  Inspirasi Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai    Kesyukuran Keberanian Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kajian masa depan. pengalaman. Dirimu Cemerlang Negara Terbilang. Aras 3 i. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Mendengar dan Bertutur 4.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . 58 Tatabahasa  Penanda Wacana  Ayat Penyata Ilmu    Kosa kata  Rangkaian  Tumpuan  Perlindungan insuran  Tradegi Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai     Kasih sayang Berhemah Tinggi Hormatmenghormati Rasional Kemahiran Bernilai Tambah . Meringkaskan karangan 11. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. Minggu 35 Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya. Berhati-hati Di Jalan Raya Mendengar dan Bertutur 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Membaca 6. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. Aras 1 i.Aras 3 i. Aras 3 i.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Tajuk: 1.

Tatabahasa  Sinonim  Ayat Tanya Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kemahiran Belajar Cara Belajar. wacana. dan nilai dan pengajaran. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Minggu 36 Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 1 i.ayat.Aras 1 i. Lebuh Raya Di Malaysia Mendengar dan Bertutur 4.2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan.idea. Membaca dan mencari fakta yang relevan Menulis 11.  Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik 59 . ii. Tajuk: 2. Mengecamkan maklumat yang terdapat dalam teks.

idea. dan nilai dan pengajaran.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan. Kosa kata  Lebuh Raya  Menampung  Penyelenggaraan  Papan tanda  Ungkitan Nilai     Kasih sayang Berhemah Tinggi Hormatmenghormati Rasional Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar.ayat. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan.  60 . Aras 2 i. wacana. Menulis 11. Membaca 6.Aras 2 i.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Membidas hujah lawan dengan member alasan yang wajar secara sopan. Aras 3 i.Aras 2 i.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Membaca 6. ii. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Tatabahasa  Kata majmuk  Imbuhan Apitan Ilmu    Kosa kata  Pengambilalihan  Menghubungkaitkan  Kecuaian  Lalu-lintas Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai     Kasih sayang Berhemah Tinggi Hormatmenghormati Rasional 61 . Tajuk: 3. Bertimbang Rasa di Jalan Raya Mendengar dan Bertutur 4. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Minggu 37 Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya.

Menulis 11.  62 . Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 3 i. dan nilai dan pengajaran.Aras 3 i.idea.ayat. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar. wacana.2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.  63 . Meneliti maklumat untuk membuat pilihan ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 1 i. Aras 1 i. Tatabahasa  Antonim  Penanda wacana Ilmu   Kajian Tempatan Sains Kosa kata  Termasyhur  Pelabuhan  Dagangan  Membanteras  Urus niaga  Hulubalang Nilai      Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Keraijinan Kerjasama Semangat bermasyarakat.Minggu 38 Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia Tajuk: 1. Membaca 6. Membaca tajuktajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum.4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Melaka Bandar Raya Bersejarah Mendengar dan Bertutur 4. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar.

Menulis 11. Aras 1 i. 64 . Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. ii. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.ii.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain.

Nilai      Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Keraijinan Kerjasama Semangat bermasyarakat.  Kemahiran Teknologi Maklumat. Cyberjaya Mendengar dan Bertutur 4. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 2 i.4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 2 ii. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Mempertimbangkan alasan untuk menerima dan menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Tatabahasaa  Antonim  Kata nama Ilmu   Kajian Tempatan Sains Kosa kata  Rekreasi  Multimedia  Teknologi  Internet.  65 . Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar.Minggu 39 Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia Tajuk: 2.

Aras 3 i.Aras 2 i. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain. Minggu 40 Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia Tajuk: 3. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Negaraku Maju Mendengar dan Bertutur 4. Menulis 11.4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Menolak atau Tatabahasa  Ayat majmuk  Ayat topik  Ayat sokongan Ilmu   Kajian Tempatan Sains Kosa kata 66 Nilai   Keberanian Kebersihan . Aras 2 i.

Kemahiran Teknologi Maklumat.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.     Monorel Infrastruktur Landskap Telekomunika -si    fizikal dan mental Keraijinan Kerjasama Semangat bermasyarakat. Aras 3 i.mernerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. 67 . Aras 3 i.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar.  Membaca 6. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan Menulis 11.

68 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful