You are on page 1of 5

NVU 

OS ENLACES     Son estruturas que permiten organizar a información na pantalla. Son moi útiles  para combinar texto, imaxes e espazo en branco en formas que non se poden levar a  cabo de outro modo.   Trátase dun enlace a: outras páxinas de Internet, a documentos almacenados no  sistema (outros arquivos .html gardados no disco duro, nun CD, arquivos de son, de  vídeo, etc.), a seccións dentro da mesma páxina (por exemplo, sóese empregar ó final  da páxina un enlace “Ir arriba” que permite volver ó principio da mesma cun só clic do  rato) ou a unha dirección de correo electrónico.  Os enlaces poden estar asociados a case calquera elemento que aparece nunha  páxina Web (imaxe, vídeo ou texto). Antes de crear un enlace, debemos seleccionar o  elemento ó que vai a estar asociado.  Unha vez seleccionado o elemento, podemos asociarlle un enlace de varias  formas:  

1. Facendo clic sobre o icono 

 que está na barra de ferramentas.  

2. Seleccionando a opción Enlace no menú Inserir.   3. Facendo clic co botón dereito do rato en Crear enlace… e engadir a dirección  url correspondente.    Calquera destas accións producirá un cadro de diálogo (ver páxina seguinte) para  definir o enlace.                 

 

1

NVU 
No campo correspondente escribiremos a dirección completa da páxina Web coa  que está relacionada o enlace (podemos copiala de outro lugar e pegala aquí). No  gráfico vemos que o enlace da imaxe vai a ser a páxina do proxecto Linex de  Extremadura.   Podemos igualmente realizar outras accións:     • • Elixir arquivo: elixiremos un arquivo ó que enlazar a nosa imaxe.   O anterior é unha dirección correo electrónico: establece un enlace para  enviar correo electrónico.     Notas:   Para establecer un enlace entre dúas páxinas, é conveniente que foran creadas  con anterioridade.   Os enlaces os podemos ir vendo na vista previa. Se queremos velos na vista  normal, temos que manter pulsada a tecla control e pulsar sobre o enlace.   Hai veces que a vista previa non funciona correctamente; entonces convén  recorrer directamente ó navegador pulsando sobre o icono   ENLACES INTERNOS OU MARCADORES (ENLACES DENTRO DUN DOCUMENTO)     Os enlaces dentro do mesmo documento permiten ós visitantes dunha páxina  facer clic e saltar rapidamente a unha parte da mesma. Por exemplo, pódese crear un  índice ó principio da páxina e os usuarios poden facer clic nun elemento do índice para  ver a sección da mesma á que apunta dito elemento.   Estes enlaces dentro da mesma páxina se empregan cando non é demasiado  grande. Se é así, o usual é distribuír o seu contido en varias páxinas e establecer  enlaces entre elas (unha páxina xigantesca é máis lenta de cargar que varias pequenas,  sobre todo cando nos interesa unicamente unha parte do seu contido).          2 . 

NVU 
EXEMPLO:     Na páxina nova que vamos a crear faremos dúas “seccións”. O deseño, o  deixamos a gusto de cada cal:     • •   Agora vamos a poñer tres marcadores:     • • •   Un marcador é unha sinal que se crea na páxina Web  para proporcionar a un enlace un punto de chegada  exacto. É opcional cando se crea para enlaces que enlazan  dúas páxinas distintas e obrigatorio cando se crean  enlaces á mesma páxina (como “Ir arriba”, para ir desde o  final, ó principio da mesma páxina).   Vamos a subir o cursor ó principio da páxina (á  primeira liña). Unha vez temos o cursor no sitio no que se  quere crear un marcador, seleccionamos a opción Enlace interno… no menú Inserir.  Unha vez feito isto, se nos amosa un cadro de diálogo no que debemos escribir  un Nome do enlace interno: e despois agregalo á lista de  enlaces internos. No noso caso vamos a escribir como  nome de marcador Arriba. Pinchamos no botón Aceptar  para validar este marcador que creamos.   Baixamos agora o cursor ata situalo xusto diante da  sección Formación Académica e aí inserimos un marcador  ó que chamaremos Formación. Faremos o mesmo diante  de Aficións (chamaremos ó marcador Aficións).     3 Arriba (na parte superior da páxina).   Formación (xusto diante da sección Formación Académica).   Aficións (xusto diante do epígrafe Aficións).   Formación académica.   Aficións.  

NVU 
 

  Como sabemos, un marcador actúa de modo similar a un enlace, polo que a  forma de traballar con el é a seguinte:   Para crear un vínculo que apunte a un marcador, deberemos facer o mesmo que  se fósemos a asociar un enlace. Para elo vamos a seleccionar as palabras “Formación  académica” e pulsamos o botón  o seguinte cadro de dialogo.    da barra de ferramentas. Con este nos aparece 

    Pinchamos no despregable que se nos amosa e aparecerán todos os marcadores  que previamente creáramos na páxina. Unha vez elixido (neste caso o Marcador  “Formación”) pinchamos no botón Aceptar.  

 

4

NVU 
Este mesmo facémolo co marcador Aficións: seleccionamos o texto “Aficións” e  establecemos un enlace ó marcador “Aficións”.   Ó final da páxina poremos o texto “Ir arriba”; o seleccionaremos e establecemos  un enlace co marcador “Arriba”.    BORRAR E EDITAR ENLACES     Se necesitamos editar ou borrar os enlaces faremos clic sobre el co botón dereito  do rato, co que aparecerá un menú flotante, no que elixiremos a opción Propiedades  de Enlace...   Para editar ou borrar os enlaces tamén podemos facer dobre clic co botón  esquerdo do rato sobre o enlace a editar.   

 

 

5