REGD.

GOA·S I
Panaji, 3rd April, '1997 (laitra 13,:919) I
SERIES. ill No.1
" ". ' . .. .

1 .
j '\
GOVERNMENT OF GOA
I . . '. . . . '. '., .. . ....
1. '
,
GOVER!MENT OF,GOA.·
Depart,'ent of
(ntral Library
Catalogue showing in tRe State Central Library;
Panaji January;;llto 31 st December, 1995 in view of the
provisIon cOlltainePin Go?aman an"d Piu, Press and Registration
Of,Books Act, 186'7 upto 1 st March, 1961. .
Explanation:-
. Auth?r, title, SUbj.e. CIO .. bOOk,:',P, lace of pu.b.lieation, PUblish,er, .
, year of publication, pages, size, price of the book, name .
of,the printer, place ofphti and language of .thebook. Dash in'the
. entry the informatilequired is not found. ',\ .
,
KONKANI(Devanagari) .l.
i. Aguiar, Betki, Zoit 1995,
. 94p., 21 ems .. Rs.l', Samrai Printers, Banastarirn.
. . . .
2. Anantmurthi, U. R:ilskar (Fiction); Margao, AmitaPrakashan,
1991, 124p.,21 clRs. . Apurl:>ha'i Printers, Volvoi. :"
l .,,' .
3. Asmitai EkankiSab 1995 (Drama), Savoiverem, Konkrtni
Asmitai' Kendra;tJ89;; .22 ems. Apurbai Printers,.
Volvoi.t '. .
. . .
. ':j"
.. 4. BhaI:ne, Dinesh U tpharke(EssllYs), Canaeona,
Shri Dutt "1996, 115!>., 21 ems.
Rs. 50/", Samrat.Jters, BanasWim.
.' . -
5. Sorkar, Blllkrish ,. (tL) Ka:nthamani (ShorIStories), Priol,
Jilag Prakashan;' 34p., 21 ems: Rs. 30/-, Ravi GraphiCs,
. Belg1mm. . .
6. Borkar, Dilip(ed\
.Author, 1995;2
Banastarim ..
dhiji Ani Goem (Biogra:p4Y), Agaeaim,
27 ems. Rs. 100/·, Samrat Printers,
7. Borkar, bixmid" (Fietion),l3etim, I\onkan Times
Prakash.an; 21 ems., Rs. 15/-, ImpressionsJ3elgaum;
8: Gahvnekar,Ma!k I Ram Naik, Aizueh Kruti Karuya (Eeol- ..
ogy) Panaji, n Department> ", 9p. 22 erris., ., -.
9. Gomes, Olivirjl, nkani Sorospotieho itihas (Ek Supurlo
Nral), . Saraspat
. Prakash an, 19, Ip., 21ems.;'Rs.70/-, OmegaErite:prises,
Margao. /,.
J{). Gomes, Olivinho J .. F.,. Sollavea Xekddea Adlem Konkllni
Ramayan (Epic),Taleigao, Goa University, 1996 XXXVIII +
328p., 21 ems.Rs. 200/-, Enterprises, Margan. .
! ' ..
I L Jog, Gajanari, Soad (Short Taleigaq, Sneha Prakashan,
1995, 157p., 22 Rs. 90/-, Samrat Eanastarim.
12. Kadam, Devidas Ramaehandra, Kandalam (Short Stories),
Cimaeona, Shri Dutt Padmaja Prakashan, 1996, 139p.; 21 ems.
Rs. 45/-,: Tanvi Graphics, .Margao.
13. Kamat, Sumedha Damodar, Vivekanand - (Travel
and Guide), Margao, KuliagerPrakashan, 1993, lOOp, 21 ems.
Rs. 40/-; Omega Ente9lrises; Margao;
14. Kelekar, Ravindra, Samidha (Jivitaehe Karm Abhay), (Essays),
Priol, Jag Prakashan, 1996, 25Ip., 21 ems. Rs.J25/-, Ravi .
Graphics, B.elgaum.
15. Loka Sangatim l\1issaehi MandavoII (Prayer Book), MIramar,
Thomas Stephens Konknni Kendra, 1996, 5Ip., 21 em.s.,
Rs. 151-, Marine Printers, Panaji. .
16 .. Lolayenkai', Prasad, Mularn (Poetr¥), Canaeona, Shri Dutt
Padmaja Prakashah, 1995, 92p., 21 ems., Rs. 30/-, Samrat
Printers, Banastariin.
. .
17. Mauzo,· Damodar, Chittarangi (Short Stories), Priol, Jaag
Brafashan,1995, 61 p., 18 ems., Rs. 20/-,. Ravi Graphics,
13elgaurri. -.
18. Naik, Raju, Zagar (Dram'a), Prakashan, 1994,
95p.,2i ems., Rs.50/-, Kullager Akshaimudra,Margao.
. "
......
19; 'Pbvlenkar, Ramakant; Khaim Assa ... N atem
. M'apusa, Dinanath Pnlkashan, 1996, 80p. 22 ems. Rs;
35/-, Da,lesh 'Printers, Mapusa.
20. -, Ratan-AboIiin, Venehik Gadya-PadyaJhelo (Essays), Marcel, .•...
Zoit Prakashan, 1995, 66p., 21 ems. Rs. 30/-, Samrat Printers,
.Banastarim ..
21. 'Sail, Mahableshwar, Kali Ganga (Fiction), Panaji, Rajhauns
" Vitarim, 1996., 280r-., 21 ems. Rs. 150/-, Rajhauns Offset,
Panaji:
22. Sardessai, MahabH!$hwar, Goem 50 Vorsam Fattlem, Poilo
Vanno (History), Porvorim; Author, 1996,98p., 17 ems., Rs .
601·, Vijay.Jaxrrii· Art Printers, . Belgium,.
\
}
2 @FFICIAL GAZETTE :......- GOVT. OF GOA
SERIES If I No. 1
23. Sardessai, Mahableshwar, Goem 50 Vorsam Fattlem, Dusro
Vantto (History), Porvorim, Author, 1996, lOOp., 17 cms. Rs.
601-, Vijay,laxmi Art Printers, Belgaum.
24. Shashimk, Prasna (Drama), Canacona,Shri Dutt'
Padmaja Prakashan, 1995, 46p:, 21 cms., Rs. 251-, Mahalsa'
. Printers, Lolieit). . .
25. Shejwadkar, Prabhakar, Bhuk (Short Stories), Porvorim, Sar,v.esh
Agencies, 1995, 72p., 21 cms. Rs. 48/-, BjkePrinters, Panaji.
26. Shejwadkar, Prabhakar, Saimachim.Rupam (Poetry),
Sarvesh Agencies, 1995, 85p., 18· cms., Rs. 601-, Lokmanya
Process, Khorli. '
27 ... Souza, Zotico P.D', Nehru ani Goem (History), Panaji, Rajhauns
Vitaran, 1996, 159p., 22 cms., Rs. 52/-, -,-.
'28 .. Thali, Prakash, G. Fullam and Fogotteo (Essays), Raia, Gulrnahar
Prakashan, 1996, 200p., 21 .oms.,.Rs. 1.25/-, Shivmudra Pack-'
aging,.
29. VaidikVedpratap, Angrezi Hatflo Kashi ani Kiteak? (English
Language), Panaji, Rajhauns Vitaran, 1996, 53p., 21 cms., Rs.
'101-,' Rajhauns, Offset, Panaji.
. .KONKANI (Roman)
1. C. and others, Tiatrancho JheJo (Drama), Pariaji, Goa, .'
KMkaniAcademy, 1999, 227p., 22 cms., Rs. 601-, New Age
Printers, Panaji.
2. Pereira, Denis G., BtIoktivont Juze Vaz (TachoVavr aIld Tacho
, Sondex), (Biography), Sancoale,Pri Zuze VazacheaCausachem
Vice-Postulation, 1995, 150p., 18 cms. -, -'.
MARATHI
1. Angle, Bhicu -rai, Rangandh (Biography), Ponda,. Sarit(t
Prakashan, 1996, 176p., 21 ems., Rs. 801-, Impression,
Belgaum.·
. 2. Chodankar, Ravindra S., Sangeet jai Shivshankar (Drama),
Siolim, Geeta Prakash'ln, 1996'-64p:, 22 ems., RS'.25/-, Ravi
Belgaum.
3. Ulhas Prabhu, Ite Aganashi'litiri,Voi. I, Itihas Vibhag
(History),Sheldem, Shri Chandreshwar, 1996, 248p., 21 cms.,
Rs.125/-, Bandekar Offset, Curchorem.
4.' Desai, U1has Prabhu; Sangeet Sati Purnavatar (Drama), Quepem,
Shri Chimdreshwar, 1996, 121p., 18cms., Rs. 301-, Mahalsa
Mudranalaya; Sawantwadi. .
5. Desai, Ulhas Prabhu, Shfi Chandreshwar Avimukta Gatha
(Bhakti Sangit), (Religious Hymns), Quepem, Shri Rukmini,
1996,221 p., 21.cms., Rs. 12.51-, Bhavani Graphics, SawantwadL
, .
6. Dhavi" Ravindre( ed), Gomantakiya Grantha)<aranchea Marathi
Granthachi Suchi (Bibliography); Panaji,.Gomantak Marathi
Akademy, 1996,46+3 J7p., 21 cms., Rs. 175/-, Amaya Systems
and Printers, Panaji.
7, Dinkar, Arti Ollokh Homeopathichi (Home-
o Amruta Pra,kashan;1996, 102p.,21 ems ..
Rs. 75/:, Script ,Art, Fune.
··3RD APRIL; 1997
8.·Dinkar, • Art Ajit, Soun:!ya Sati Homeopathy
Bambolim, 1996, 32p.,·
22 cms., Rs. 201-, Script Art,le .. <. •
9. Halarnkar, Shripad Vishnu Swami Smarth Satam
"Maharaj Charitre (Blography),}choli,AuthOf, 1995, 68p.,
22 cms., Rs. Dattaprasaqrinting Press, KudaL '
" 10.' Kelkar, Anant, D. (ed)" Vedshastrasanpan
Krisl1nashastri Kelka Yanchea lnkaryachaParichay (Biog-
raphy), Panaji, Rajhauns 15+17+ 182p., 21 ems.,
Rs. 701-,
II. Khcdekar, Vinayak Vishnu, (Short Stories),
Panaji, Gomantak Maxathi Aka(\ty, 1996, 53p., 21 Rs.
401-, Prakash Vishwasrao, MuitL
r
12. Kolvekar, Dnyaneshwar, Bholah (Short Stories), Margao,
PradnyaPrakashan, 1995, 133p.,ims., Rs. 701-, Ravi GraphiCs, 0
BelgaulTI.
13. Lotlikar, Krislw.abaie; D., Sari!, (Poetry), Margao, Kalika
Prakashan VishwastMandal,j5, 72p., IS cms., Rs. 25/-,·
Ravi Mudrana1aya, Belgaum. J
,1
14.
Kalika Prakash an Vi"shwasth IdaL 1996, 114p., 18 cms.,
Rs. 50/-, LokmalJya Process, I rlim. .
15. Madaicar, Nanda Uttarecha Prayas (Trav- .
els), Akadel, 1996., 199p:,21 cms.,Rs.
. 85/-, Prakash, Vishvashrao, MlbaL ,
, j,
16. l'viahale, Narayan" Savli (Ficti!! Panaji, Gomantak Marathi
Akademy, 1'996, 113p., 21 60/7, Prakash Vishwasrao,
'
i
,
. " .j
17; Manerkar,Dinesh R., Venchiller (Essays),;Sanguem, Sanjana
Publications 1996, 96p., 22'j.,RS. 30/-, Barna Offset,
Curchorem. ,'.
, '
18. Panaji:Mandovi PraRashan,
-" -, 13 cmS" ·Rs. 20/-, AnupqEnterprises, Pune.
. '. ,l
19. Nagvenkar,Pandurang(ed), pr&karao Busari SmruticGandh .
(Biography), Volvoi, Sidharthlanpith, 1»94, 80p.;19cms.,
20.
21.
22.
23.
24.
Rs. 601-, Lokmanya Process, tim.· .
.
Hemlata Madhav Pandit, 21 cms., Rs. 70/-"
Saraswati Mudran Mandir; Pul." .
parvatkar,' Ar,un, ' Go.man tak, t),·,a.r: ,pariChay (History),
Panaji, Gomantak Marathi , 1996, J 15p., 21 'cms.,
Rs. 65/:, Prakash Vishwasra.0l baL . '.
-l ::i
.Laxmanrao V., Novi Patt i'ction), Vasco, Adyaksh
Murgao Samaz Seva Samiti, l?i,i90p., 21 cms., Rs. 45/-,
Parvati GraphiCs, Belgaum. . ! '1. ,... . .
1 , J
Phadke, S. Rekhadarshan Margao, Social Re-
search Institute, 1995..) 31 p" 21 ®.Rs. 701-, Samrat I?ril!ters,
Banastarim.: . . .
I
. J _ •
Potdar, D. P., Aie Ahe Mi (Dram), Kalika Prakashan
Vishwast MandaI, '1995, Hcms., Rs. 25/-, Ravi
Mudranalaya, Belgaum. ..' ,
::'4
\
OFFICIAL GAZETTE GOVT.OF GOA 3
3RD APRIL, 1997
,RIES III ,No .. 1
,l} " ,.' '
25. Raikar, Gajanan, Inorajale (Poetry),irgao, SangamPrakashan,
1996, 64p., 13 cms., Rs. 201-, Kari Davli, Ponda.
26.
Raikar, Venkatesh A. Pai, Premvc:(Fiction), Veling, Shenoi
Prakashan,1995; 12Sp.,2i cms.,165/-, WhiteHouse Offset
Printers, Belgaum ..
Rivonkar, Trushant MFiction" Margao, Kalika
Prakashan VishwastMandal995; 154p., IS cms.,
Rs. 60/-, Ravi Mudranalaya, B€;Um.
2S. Sadre, Keshav, Sattoteri Marl. Samiks.ha (Literature),
Pan'aji, Gomaritak Marathi Ada1y, 1996, .lOSp., 2icms.,
Rs. 501-, Prakash Vishwasrao,:mbai.
29. Krishna M., Sanjivanitligion),Curchorem, K M.
San.zgiri, 1992, 144p;, 22 cmR.s. 401-, Rajha.uns Offset,
Panaji.
30. Sardessai; Parvatibaie, V Bandi'wade, Sudarshan
Prakashan, 21 1 1/-, Lokmanya Process,
Khorli.
31. 'Shejwadkar, Sarvesh
Agencies, 1995, 44p., IS 401-, LOkmanya Process,
Khorlim.
ENGLISH, , f.
,
1. Braganza Miguel Britto Book' of Plants .
(Agriculture), A,ssociation, of St. Baitto
,'High School, 1995, 50p., Rs. 251-, Haldankar Offset
Printers, Panaji. '. .
!
'j .,. .
2., Cidade.de Goa (Areconsttjn); (History),
ment of Information andPlity, 1994; 57p., 241'.,-, Kaps
. 7 '
Printers, Bicholim. . I
. ).
. ,I . f '
3. Costa, Cosme Jose, Life arl:hlevements of Blessed Joseph
Vaz (Apostle of Canara arfi LaiIka); (Biography), Pilar,
Pilar Publications, 21 cms., Rs. 301" -, -.
, 4.
1 .
, ' ) , ' .
of Goa ,(Agriculture),
Panaji Agriculture Officf\,.ssocIation, -, 132p., 21 cms.,
Rs. 201- Haldankar, Offs"anaji. , • ' '
, -, ,'> ';
5. _, of St. Francis Xavier
21 Nov., 1994 to -7 Panaji, Exposition
Committee, -, np., 22)!., -, -, ;. '
',', ',I .
,6. ,Gandhi, Maneka, He]and Tails, (Ecology), Mapusa,
The Other India Pcessf1, 182p., 2Li;ms., Rs.' 75/-, S. J.
Patwardhan; Pune. "".,' '
. .,,'}
7 .. Gandhi, Maneka; Heads and Tails (Ecology),
Mapusa. The 1996, 1S7'p., 21cms.,_
Rs. 75/-, .S. J. ,.
S. -, A to preparation for Beatification or' .
Yen. Fr. Joseph vadolombo, on January 21,. 1995,
Sancoale the cause in Goa, .1994" 71p.,
24 chIs. :, Mauree1paii)m. ' ,
9, Henrig'ues, Aquino, Fascination of
Arithmetic -, 1995, np., 23 cms., Rs. 55/'-,
Pilar l.T.L, Pilar:, " , . .
10. Ho\Vard, Albert; An (Agriculture), Goa, The Other" '
IndiaPress, -, 262p., 21 cms.,Rs. 120/-, S.l. Patwardhan, Pune. '
11. -, an9 Cominercial o£,JJoa 1995 (Trade,
,Directory), Panjim, Goa Chamber of C01pmerce and Industry,
1995, VII + 50Sp.,24 cms., Rs. 3001-, Panaji.
12. Jaising, Inqira(ed).Justicefcir Women, P.ersonal Laws, Women's
Rights andLaw Reform (Law), Mapusa, TheOther India Press,
1996, V + 363p., 21 cms. Rs. 160/-, S.1.Patwardhan, Pune.
13. Kamat, Sharmila; Mango Mood (Essays), -, -,1995, 114p., 21
ems., Rs. 751-, Print -0- Graphics, Panaji. '
14. -, The People vis ,Global Capital, TheG-7, TNd: SAPs and
Human Rights (Financial Economics), Goa, The Other India
Press, 1994, VII + 163p.; 21 cms., Rs. 751-, S. J. Patwardhan,
Pune. " '.
15. Patel,JehangirP., Sykes, Marjorie, Gandhi His,Gift of the
Fight (Biography), Mapusa, Other IndiaPress, 1996, 213p.,
22 cms., Rs. 901-, S. J. Patwardhan, ..--'
16. Perlas,Nicana, Overcbmirlg Illusions about Biotechnology,
Mapusa, 'The Other India Press, ,1995, 119p., 21 cms.,
·Rs. 751-, S. J. Patwardhan, Pune., '
17. Pinto, Cels'}, Goa Images and Perception (History), Panaji,
R,ajhauns Vitaran, 1996, XVIII + 147p., 22cms., Rs. 250/-,
Rajhauns Offset, Panaji.
18. Radhakris.hnan, N., Dayanand Balkrishna Bandodkar, The

'1996" 205p., -0- Graphics, Panjim.
19. Rodrigues, Rosario Francis, The Happenings of Batim, (Re-
ljgion), Goa, 19/)p, 112p., 22 cms., Rs. 301-, Age Printers,
Pan aj i.
20. Sa, Bailon de, Down the Arches of the years, (Poetry), -, -;
. 1995, XVIII + 75p., 22 cms., Rs. 150/-; Compuset, Panaji.
.' .
21 Sa, Bailon de, Educational Viewpoints (Education), -, -, 1995,
XII + 1 lOP:, 22 ems., Rs. 159/-, Compuset, Panaji. ,
, , '
'22. Sa, Bailon de, Scientific Viewpoints, (Scientific Essays), -, -
,1996, X + 1S2p., 22cms., Rs. 150/-, Compuset, Panaji. '
23. Shejwadkar"Prabhakar, Ramnarn, (Religion), Porvorini, Sarvesh
Agencies, 1996; 34p., 20 ems." Rs. 30/-, Ameya and
Printers, Panaji. .
24. Shirodkar;P. P.(ed\ Trial of Purushottam Keshav Kakodkar,
" (Political History), Panaji, Goa Gazetteer Department, 1996"
l24p., 24 cms.,-, Ne\V Age Printers, Santa Cruz. '
25. Shiva, Vandana, The Violence of Green Revolution; Third
World Agriculture, Ecology and Politics, Mapusa, The Other
Press, 1992, 264p., 21 cms., -, S. J. Patwardhan, Pune.
26. Souza, Cecilia D': TheGift of Laughter Writings),
-, -,-, S3p., 20cms., Rs. 35/-, Compas Offset Printers, Panjim.
27. Souza, Eduardo de, Musings of One Young at.Heart, (Essays),
-, -, 1994, 203p., IS cms., Rs. 751-, Rahul Offset Printers,
Merc,es,
\
}
\
'\
1"
\
OFFICIALGAZETIE - GOVT. OF GQ '\
3RD APRIL, 97
12TH BHAGYA MONTHLY LOTTERY
4
SERIES "llI No. 1
,28. Souza, Marc de, was Mary There, Apparitions atBatim-Goa,
'(Religion), -, -, 1996, L69p., 21 ems., Rs. 50/-, New :A.ge
Printers, Panaji.
, HINDI
I. Shejwadkar, Prabhakar (tr.), Pahela Senani (Deepaji Rane):
(Drama), Porvorim, Sarvesh Agencies, 1995, 44p., 18 ems.,
Rs. 40/-,. Impressions, Belgaum.
PORTUGUESE
1. AzevedQ, Carrrio, A Intluencia,da Indi? na Arte· Manuelina, .
Tome I, Artc Portuguesa (Art History), Panaji, Author, -, 39p.,
+ xvI Plates, 22 ems., Rs. 100/-, Rajhauns Offset, Panajl.
2. Quadros, Auieo de(ti), Tagore Gitanjaii, (Poetry) Panaji,
Rajhauns Vitaran, 1996, 112p., 21 ems., Rs. 50/-, Rajhauns
Offset, Panaji.
KANNAD
1. Shejwadkar, Prabhakar, Sobagina Nadu, (Poetry), P0fvorfm,
, Sarvesh Agencies, 1996,.c-, 18 ems., Rs.40/-, Impressions,
Belgaum. '
'Panaji, 18th March, 1997.- The 'Curator, K. B. Marathe.
--'-++ +---
Department of Finance
Revenue and Expenditure Divis.ion
Directorate of State Lotteries
92STH GOA EVERYDA Y DAILY LOTTERY DRAW
Date of DraW: 25th Mardi, 1996
'RESULTS:
First,Prize: (1): Rs. 5,000/- 356616
, Second Prize: (2): Rs. 100/- each: Numbers-ending'with last 5 digits
, of the I st prize winning ticket number as follows: '

56616
Third Prize: (27): Rs. 25/- each: ending with last 4 digits of
the 1st prize whining ticket number as foliows:
6616
Fourth Prize: (270): Rs. 20/- each: Numbers ending with last 3 digits
,. of the 1st prize winning ticket number as follows:
616 •
, Fifth Priie: (29700): Rs. 17/- each: Numbers ending with last 1 digit
of the 'I st prize winning ticket number as fonows:
6
Panaji, 25th March, 1996.- The Asst. pirector, Sdlc.
.,
25th M",ch, 1996 \ ' '
Series:D, E, F, G,1J. \
RESULTS:\
\
,.
First Prize: (l): Rs.lOO/-
G-131012
\
Second'Prize: (1,80): Rs. 40/- each: Numbers ending with'last 2 \
digits in alf Series as f<ws:' j'
03
50
12
66
,I,
20
73
'38
88
Panaji, March, 16.- The Asst. Director, Sdl-.
44
99
16TH JAI MOOKAl\KA MONDAY ,WEEKLY LOTTERY
DRAW
Date 25th March; 1996
1 '
I
i
Series: A, B, C,D,E}Ii,J, K, L, M, O,P, R, S.
. I,
I •
RESULTS:
i
First Rs. 5}_ each': (Applicable to all Series):
, 1 '
A
69264
G
69264'
M
"
, "
.B
1 "C'
,
\
69264 1 69264
1
H j
'69264
\ 69264
'\
0: \ P
I
D
69264-
'K
69264
R
I 69264 69264', ';69264 69264 ,
.. .\' .' ,
E
69264
L,
69264
S
69264
Second (1): Rs. 5,Oa" -10002· ,
(150), R" N omh"" ondlng with 1", 5
in all Series as follows:
03222
59382 "
16057
68455
, "\'318
431
32680
80808
42679
92234
, FourthPrize:'(1500): Rs': 501-\',: Numbers ending'with
in all Series as follows: ' • .
,
," 8355 '"
1002 7380", ¥\ 5348
2594 .
1870
."', \ '".,
FifthPrize: (1500): Rs. ending with last 4. digits'
in all Series as follows: ",j. \ ' "
0400 9563 '251 3923
9248 678658J, 7226
9889
9296
?
OFFICIAL GAZETIE - GOVT .. OFGQA 5
3RD APRIL. 1997 SERIES III No. I
Sixth Prize: (15,000): Rs. 10/- each: Numbers ending with last 3
. digits in all Serif;s as follows:
000
574
103
699
235
743
331
-857
483
952
An amount equal to 30% of only. the 1 st prize sf\aH be deducted
from the respective prize amounts towards payment to Sub-Agents,
Sellers, Stockists & Publicity.
Panaji, 25th March, 1996.- The Asst. Director, SdI-.
11TH JAI MAHADEVI MONDAY WEEKLY LOTIERY DRAW
Date of Draw: 25th March" 1996.
Series: JA, JB, JC, 10, JE, JG, JH, JJ, JK,JL.
RESULTS:
First Prize: (or pure Mint Gold) JL - 359274
Second Prize="'(l): Rs. 25,000/-(or pure Mint Gold) JL - 165209
Third Pri:le: (I): Rs. 5,000/- JG - 307194
Fourth Prize: (300): Rs. 500/- each: Numbers ending with last 5 digits
in all Series as follows: .
51032
7611l
95544
54970
59784
84753
63488
18933
61361
29099
Fifth Prize: (3,000): Rs. 50/- each: Numbers ending with last 4 digits
in all Series as follows:
7163
5312
6514
7764
2227
5025
4431
8834
3391
7894
Sixth Prize: (3,000): Rs. 20/- each: Numbers ending with last 4 digits
in all Series as follows:
8772
4786
- 8777
5892
8207
4699
5360
3296
1436
6220
Seventh Prize: (30,000): Rs. 10/- each: Numbers ending with last 3
digits in all Series as follows:
054
599
173
627
204
731
321
867
471
927
An amount equal to 30% of the I st prize and second prize shall be
deducted for payment to Agents, Sellers, Stockists & Publicity.
Panaji, 25th March, 1996.- The Assistant Director, SdI-.
926TH GOA EVERYDAY DAILY LOTIERY DRAW
Date of Draw: 26th March, 1996
RESULTS;
First Prize: (1): Rs. 5,000/- 217093
Prize: lOot- each: Numbers with last 5 digits
of the 1st prize wimiingtlckei number as follows:
17093
Third Prize: (27): Rs. 25/- each: Numbers ending with last4digits of
the 1 st prize winning ticket number as follows:
7093
Fourth Prlze:(270): Rs. each: Numbers ending \vithlast 3 digits
of the- 1st prize winning ticket number as fellows:
093
Fifth Prize: (29700): Rs. 17/· each: Numbers cJlding with last I digit
of the 1 st prize winning ticket number as follows:
3
Panaji, 26th March, 1996.- The Asst. Director, SdI-.,.
16TH JAI MOOKAMBlKA TUESDAY WEEKLY LOTIERY
DRAW
Date of J)raw: 26th March, 1,996 ,
Series: A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, 0, P, R, S.
RESULTS:
First Prize: (15): Rs. 5,000/- each: (Applicable to all Series):
A B C D E
29195 29195 29195 29195 29195
G H
. J
K L
29195 29195 29195 29195 29195
M 0 P R S
29195 29195 19195 29195 29195
Second Prize: (I): Rs. 5,0001- A-27760
Third Prize: (150): Rs. 500/· each: Numbers .ending with last 5 digits
in all Series as follows:
05334
53838
13588
67726
26528
74964
34426
·84811
47075
95381
Fourth Prize: (1500): Rs. 50/- each: Numbers ending with last4 digits
in all Series as follows:
2248
3783
7575
2912
6301
7821
2749
4863
5704
9393
Fifth Prize: (1500): Rs. 20/- each: Numbers ending with last 4 digits
in all Series as follows:

4878
2994·
1708
6617
5627
4543
&594
9564
,3638
i'
6 ()FFICIALGAZETTE - GOVT. OF GOA
·SERIES·Ill·. . No:.J
Sixth Prize:· (15,()PO): 3
digits in all Series as follows:
005
520
172
601
297
711
321
817
454
, . 910
An amount equal to 30% of only the I st prize shall be deducted from
the respective prize, amounts ,towards pa,yment to Sellers,
Stockists & Publicity.
Panaji, 26th March, 1996.- The Asst.Director, Sd/-.
11TH JAI MAHADEVI TUESDAY WEEKLY LOTTERY
DRAW
Date of Draw: 26th March, 1996,
Series: JA, JB, JC, JD, JE, 10, JH, JJ, JK, JL.
• , 'I,'
RESULTS:
First Prize: (l):Rs. 1,00,000/-(or pure Mint Gold) JC - 344275
Second Prize: (I): Rs. 25,0001- (or pure Mint Gold) JE - 322985
Third Prize: (I): Rs. 5,000/- JD-326588
. Fourth Prize: (300): Rs. 500/- each: Numbers ending with last 5 digits
in all Series as follows:
71017
05812
.. '
68066
45510
38922
83}10
31602
62111
91924
25761
Fifth Prize: (3,000): Rs. 501- each: Numbers ending with last 4 digits
in all Series as follows:
-,'5,136
3557
2382
7420
.6682
7538 I
7471
4709
2429
9856
Sixth Prize: (3,000): Rs. 20/- each: Numbers ending with last4digits
;'tn'itlISerles asfoilows:
4885
'8575
0246
3854
8938
1019
2748
0818
3983
4013
':·Seventh Prize: (30,000): Rs. 10/- each: Numbers ending with last 3
digits in all Series as follows:
009
560
137
625
210
793
390
. 814
499
. _ 929
An amount equal to 30% of the 1st& 2nd prize shall be deducted for
to Agents, Sellers, Stockists & Publicity.
'Panaji, 26th March, 1996 . ....:..:... The Assistant Director, Sal-.'"
3RD . APRIL,}997
. 927TH GOA EVERYDAY DAILY LOTTERY DRAW
Date of Draw: 27th March, 1996
RESULTS:
Rs. 5,000/- 393991
Second Prize: (2): Rs. 1001- each: Numbers ending with last 5 digits
of the 1 st prize winning ticket number as follows:
93991
Third Prize: (27): each: Numbers ending with last 4 digits of
the 1 stprize ,¥inning ticket number as follows:
3991
.Fourth Prize: (270): Rs. 20l
c
each: Numbers ending with last 3 digits
of the 1st prize winning ticket number as follows: '
991
Fifth Prize: (29700): Rs. 17/- each: Numbers ending with last 1 digit
of the I st prize winning ticket number as follows:
Panaji, 27th March, 1996.- The Asst. Director, Sd/-.
525TH JAI MATHRU BHUMI BI-WEEKL Y LOTTERY DRAW
Date of Draw: 27th March, 1996
RESULTS:
First, Prize: (1): Rs. 5,00,000/- + Maruti Car (of value of
Rs. 1,60,000/-) or Indira Vikas Patra or Pure mint Gold of the value of
Rs. 5,35,000/- which sum incluqes cash option in respeCt of the
Maruti Car JI - 201830
Consolation Prize:( 4): Rs. 2,000/- each: To the tickets in the remain-
ing 4 Series bearing the 1 st prize winning number:
JJ JK JL JM
201830 201830 201830 .201830
Second Prize: (5): (Onein each Series): Rs. 50,0001- cash or Gold or
I. V. P.
JI JJ JK JL JM
314650 354586 331461 323322 247684
Third Prize: (20): Rs. 5,0001- each (Four in each Series):
JI JJ JK JL JM
284480 330989 207785 304522 144656
300240' 350904 339075 153625 369667
334357 154433 231042 366320 360733
297573 356142 317799 186678 118763
i
:..

OFFICIAL GAZETIE - GOVT. OF GOA 7
3RD 'APRIL, 1997 SERIES III No. 1
Fourth Prize: (50): Rs. 1,000/- each: (Ten in Series):
367976 271408 270146 390400. 297039
173181 293357 137475 102868 236425
354419 160932 . 267361 3JI831 . '347672
350230 .192606 304929 309081 ,340920
'370061 223092 162048 133499 261392
234251 228039 ',387049 ' 206399 238i03
245753 ' 132617 166370 ' 372399 293470
312061 150643 346889 309938 114901
387258 ' 282664 140856. 103150 386813
200074 294946 1240'15 " 197605 269767
. '
Fifth Prize: (150): Rs. 500/- each: Numbers ending with last 5 digits
in all Series'as follows:
77669 68621
10432 • ., 60748
21D54
03823
19331
71647
65538
98883
, Sixth (1500): Rs. 50/- each: Numbers ending with last 4 digits
in all Series as follows:' ,. , '
ins}
2347
4810
7885
.'
4794
6518 '
,
5364
4401
5877
5726'
Seventh Prize: (1500): Rs. each: Numbers ending with last 4
digits in all Series as follows: .
6158,
4200 '
9212
·5043
4313"
9243
8312
3778
3427
8581
Eighth Prize: (15,000): R"s. 10/- each: Numbers ending with last 3
digits in all as follows:
027
540
168
640
202
780
306
879
419
948,
Ninth Prize: (3,00,0001-): Rs. 3/- each: Numbers ending with last 1
digit in all Series·as follows-: '
o 5
25% of the cash 'part of the 1st prize and 2(}% from the 2nd prize will
be deducted towards payment to Sub-Agents, Sellers, Stockists 'and
Publicity. '
, Panaji, 27th Match, 1996.- The Asst. Director, Sd/-.
16TH JAI MOOKAMBIKAWEDNESDA y, WEEKLY LOTTERY
DRAW
Date of Draw: 27th March, .1996
Series: A, B; e, D, E, G, H, J, K, L; M, 0, P, R, S.
RESULTS:
First Prize:'(15): Rs. S,OOO/-each: (Applicable to all Series):
A
' B
e D E
04100 04100 04100 04100 04100
r
G H J K 'L
04100 04100 04100 04100, 04100
M 0 P R S
"
04100 04100 04100' .04100 04100
,-.
Second Prize: (1): Rs; 5,0001- L:--92477
Third Prize: (150): Rs. 5001- each,:: Numbers ending with last 5 digits
in all Series as follows: '
00817
53478-
10683
, 66014
'26321
74050-
33241
86183
43201
90487
Fourth Prize: (1500): Rs. 50/- each: Numbers ending with last4digits
in all Seriesas follows:
6230
7411
6864
2493
9247
6170
2929
561"
7216,
7676
Fifth Prize: (1500): Rs. '201- each: Numbers ending with1ast 4 digits
in an Series as' follows: -
1704
8749
1434
9712
3854 \.
7684
,8506
3176
4471
0914
. ,
SixthPrlze: (l5,000):-Rs. 10/- each: Nuinbersending with last 3
digits in all Series as follows:
056
544
182t
647
225
732
349
846
427
930
An amount equal to 30% of only the 1 st prize shall be deducted from
. the respective prize amounts towards payment" to Sub-Agents, Sellers,
Stockists &. Publicity. '
,P"anaji, 27th March,.' 1996:- The Asst. Director
1
SdI-.
11TH JAIMAHADEVI 'wEDNESDAY WEEKLY LOTTERY
DRAW.
D;te of Draw: 2'th March, 1996
Series: JA,JB,Je, 10, JE, JG, JH, JJ, JK, JL.
. , "
RESULTS:
,First Prize: (1): Rs. 1,00,000/".(or pure Mint Gold) .JL -.147799
(1): Rs. 25,0001" (or pure Mint Golci) JA -295998
Third Prize: (J): Rs. 5,0001
7
Je':'- 110053
, Fourth Prize: (300): Rs. 5.001- each: Numbers ending with last5 digits
in all Series as. follows:
76225
7162i
50303
27824
34167
89836
36502
907&8
18602
35635
Fifth Prize: (3,000): Rs. 501- each: Numbers ending with last4 digits ...
in all Series a,s follows:
2520
7251
2710
,8216
7052
6794
8618
1940
2165
,4710
Sixth Prize: (3,000): Rs. 201- ,each: Numbers ending with last 4 digits
in all Series as follows:
'4845
. 5340
6837
!525
068,65
2341
1775
1046
, 9134
,,5004
8 OFFICIAL GAZETIE - GOVT. OF GOA
. ..
SERIES II! No. 1
Seventh Prize: (30,000): Rs. 10/- each: Numbers ending with last 3
digits.in .all Series as follows:
018
541
179
655
290
133
340
. 867.
422
970
An amolint equal 10 30% of the 1st & 2nd prize shall be deducted for
payments to Agents, Sellers, Stockists & Pu.blicity.
. . .
Panaji, 27th March, 1996.- The Assistant Direcfor, Sd/-.
---++.---
Department of -r:ourism
\
Directorate of Tourism .
Order
No.5/CIAIH(2)/97-DT/4174
By virtlieof.powersconferred me under Section lO(c)(t)of
Goa Registration of Tourist Tr.ade Act, I 982;r, U. D. Kapmt, Prescribed
Authority, hereby remove the name of Hotel Golden Goa, Dr. Atmaram
Road, Panaji-Goa from the Register of Registration No. A-I .
vide page No. 26 maintained. under the aforesaid Act as the said Hotel·
Golden Goa,Dr. Atmaram Borkar Road, Panaji-Goa has merged with
Nova Goa, Dr. Atmaram Borkar R!>ad, Panaji-Goa for all intends and
. purposes.
Consequently, the Certificate of Registration No. 61-A issued under
the said Act stands cancelled.
Panaji, 7th January, 1997.- The Director &. Prescribed Authority,
. \
U. D. Kamat. '
Order
No . .5IS(l-314)/97-DT/4736
By virtue of powers cqnferred upon me under .Section 9(J)(e) of
Goa Registration of Tourist TnideAct;, 1982, I, U. D. Kamat, Prescribed
Authority, hereby refuse the applicatiJn dated 24-5-1996 of Shri Wilton
da Costa, House No. 93; Sernabatim, Ainbeax!f, Colva, Salcete-Ooa
for registration under the said Act.
Refusal of the application is made due. to the non-compliance of
. necessary documents required for the registration of Paying Guest
Accommodation' under the aforesaid Act.
Panaji, 21st February, 1997.- The 'Prescribed Authority, 'u. D.
Kamat. .
Order
. &.5/ITR/Gui'de(33)/97-DT/4860
By vjrtuer.fp6wers conferred upoilme under Section 17(a),ofGoa
Regisu-a1rol1 of Tourist Trade 1982, I, U. D: Kamat, Prescribed
Al1f1lority, here_by remove the name of Shri
3RD APRIL, 1997
Guide from the Register of Registration No. 33 vide page No. 33
maintained under the aforesaid Act, as Mr: Clarence Noronha, Tourist
Guide has ceased to Act as a Tourist Guide. .
. ,
Consequently, the I, Card of Registration No. 33 issued under the
said' Act stands cancelled.
Panaji, 13th February, 1997.- The Director, U. D. Kamal.
Order
No. .
By virtue <?f powers· conferred upon me under Section 9(l)(e) of
Goa Registration of Tourist Trade Act, 1982, I, U. D. Kamat, Prescribed
Authority, hereby refuse the application dated 7-10-1985 ot' Mrs.
Gracy No: 973, Monteiro Vaddo, Anjuna, Bardez-
Goa for registration the said Act.
Refusal of the application is made at the. request of Mrs. Gracy
Rodrigues, vide her letter dated -1997.
Panaji; 12th March, 1997.-The Prescribed Authority, U. D. Kamat.
.
---+++---
of Transport
Office of the District Magistrate, No'rth Goa District,
Panaji-Goa '
Notification
No. 23/5/TiswadilMAG/89/Part File/230.
In exercise of the .powers conferred under the: provisions orMotor
Vehicles Act, 1988 (Central Act, 59 of! 988), I hereby impose speed
limit and prohibit " at the places-on N .. R 17 between
Panajiand Porvorim as shown in Column No.2 of Schedule below:-
SCHEDULE
Sr. No. Place
'2
I. From the starting point of Mandovi Bridge
Near Kadamba Bus Stand upto one way
junction School atPorvorim.
Traffic signboaros
3
(IJ "Speed Limit of
40 Kms. P. R." .
2. From the starting point of Mandovi (1) "Overtaking
Bridge, Near Kadamba Bus Stand upto' hibited".
one way junction near Sanjay School at (2) "Speed Limit of
Porvorim.' . 40 Kms .. P.W.
Further, I also authorise the erection of Traffic Sign ..Boards men- .
tioned in Column No.3 of the Schedule at the appropriate places in
view of the. power conferred unqer the provisions of the said Act.
This Notification comes into force' with immediate.
Panaji, 20th February, 1997.- The District Magistrate, S. S. Harii.
..
OFFICIAL GAZETIE - GOvt. OF GOA " 9
3RD APRIL, 1997 SERIES III No . . I
, Notification
No. 23/5fTiswadi/MAG/89NII '
In partial modification to this Office Notification No: 23/5ffiswadil
MAG/89NII804 daten 27-8-1996 and after consulting Traffic,Police
and Local Authority, I hereby allow the .Public Works Depa:rtment's
Water Tankers to park infrontof Tourist Hostel, Panaji for unloading
any time prior.to 8.00 hrs. in the inornlngand after 19.pOhrs. in the
evening.
P.anaji, 18th March; 1997.- Thi! District S. S. Baric.
---+.+---'
Advertisements
In the Court of the Civil Judge, Senior Division at
Ponda-Goa '
Special Civil Suit No. 76/95/A.
Mrs. Alka Motirain Kerkar
@ Alka Nitish Prabhu, rio
Santerim Temple, Kerim, Ponda-Goa.
Vis
Nitish Bhalchandra Prabhu,
clo Bhalchandra Prabhu, Mahalaxmi
Nagar, Kavlem,Ponda-Goa.
Notice'
- Plaintiff
-Defendant
. , .
It is hereby made known to the public by Judgement and decree
dated 31 -12-1996, passed by this Court, the marriage between
Mrs. Alka Motiram Kerkar @ Alka Nitish Prabhu, resident of Kerim,
Near S'aterim Temple, Ponda-Goa and Shri Nitish Bha1chandra
Prabhu, clo Bha1chandra Prabhu, Mahalaxmi Nagar, Kavlem,
Ponda-Goa registered against entry No. 237/92 of the MaIriage Reg-
istration Book for· the year 1992 is hereby annulled under Article 18
of the Portuguese Civil Code. ".
Given under my hand and the Seal of tlie Court, this 25th day of
March, 1997, ' "
/
B. P. Deshpande,
Civil Judge, Sf. Division,

V. No. 24328/1997
-'--+-' --'-,
Office of the' Givil
Bicholim-Goa
2. shri Dinexa Visnum Deuli; resident of Housing Board Colony,
Porvorim, House No. L-94 Bardez-Goa has applied to change his name
from DinBxa Visnum Deuli to Dinesh, Vishnuin Pilgaonkar.
Any person having objection, if any, may file the same in this Office
within thirty days from theipublication of this notice as required under
Section, 3(2) of the Goa Change of Name and Surname Act, 1990.
Bicholim,19th March, 1997.- The Civil Registrar-c4m-Sub-Reg-
istrar, Vithal Gopal Salkar. .
V.No.24247/1997
Office of the Civil Registfat-cum-Sub-Registrar, Bardez,
, Mapusa-Goa .
Notice
3. Whereas Apolinaria D'Souza, residing at Mama, Siolim,
13ardez"Goa desires to change her name from "Apolinaria D'Souza" to
'''Pearl Apolinaria D'Souza".,' .
Therefore, any having objection is hereby invited to file the
same in this Office under ,the provisions of Section 3(2) of the Goa
Change of Name and Slltname Act, 1990 (Goa Act No.8 of 1990) read
with Rule 3(2) of the Goa Change of Name and Surname RU,Ies, 1991
within thirty days from the date of publication ohhis notice.
Mapusa, 19th March, 1997.- The Civil Registrar-cum-Sub-Reg-
istrar, Asha S. Kamal.
V. No. 2434111997
---+-,--
. Office of the Civil and
Notary Public Ex-Officio of this Judicial Division of
, ' IIhas-Goa' .
Shri W. S. Rebello, Civil Registrar-cum-Sub-Registrar and Notary
Public Ex-Officio of this Judicial Division of Ilhas-Goa
4. In accordance with the first para of ArtiCle 179 of Law No .
2049 dated 6th August, 1951 and for of para of
the same Article, it is hereby made public that by a Notarial Deed of
Successiop and Quafification of Heirs, 18th March, 1997,
recorded before me No. 657 of Notm:ial Deeds at pages 96-
to 98, the following is noted:- .
That on' twenty first day of 'June, 1995, hpired at. Panaji,.
iIhas"Goa, Krishna Uttam Aras, without any Will, 'Gift, Deed or any
other disposition of his last wish in the status of married to
Smt. Xantabai also .as Anandi Krishna Aras in
their 'first nuptiai without any pre-nuptial agreemynt and, therefore
undertlie regime of communion of assets, leaving behind
him as his moiety holderlhalf Sharer his widow, the said Smt. .
Sacoraando alias Anandi Krishna Aras as his sole and universal
heirs his three sons:- (one) Shp Xivaji Aras, married to Smt.Geeta
, Aras; (two) Shri Ajay Crisna Aras, married to Smt. Dr. Meena Aras
and. (three) Shri Guirish Crisna Aras, married to Smt. Ujjwala Aras.
And that besides the above mentioned half sharer/moiety holder ,
,and three sole 'universal heirs, are no other person or 'persons
who as per the prevailing Law in force in this State of Goa may
conc!lr, succeed or compete to'the estate left?ehind by the
said deceased ..
Panaji,20th 1997.- The Notary Public Ex-Officio, W. S.
Rebello.
V. No. 2423611997
. lO
OFFICIAL ,GAZETTE --::- GOVT. OF GOA
SERIE$ III., No; 1
Shri' W·. S. RebeUo,CivilRegistrar-cum-Sub-Regi,<;trar and Notary
Public Ex-0fficio 'of this of llhas-Goa
. '
5. In accordance with. the first para of Articie 179 of Law No. 2049
dated 6th August, 1951 and for the Pl1rpose ofSecgnd pani of the
Article; it is hereby made public that bya Notarial Deed of Succession,
dated 20th March, 1997, recorded before me in Book No. 658 of Notarial
Deeds at pages 7vto 9v, the following is noted:,c
That on 11th day of May, 1996, expired at Gorlirn, MoHat,
IIhas-Goa'ShriRamrai Nilu Shirodkar alias Rama Nilu..Naique alias
Rarrirai Nilconta Shirodkar alias, Ramrai Nilu Naique Shirodkar from
MoHar, Corlim, IlhascGoa, without any Will ,or any other, testamentary
disposition of his last wish. The srud deceased left behind his widow
and moiety holder, Smt. Janqui Shirodkar and as his sole and universal
heirs, his three children:-(a) Shri PracachaRamarai Sirodcar;
(b) Shri SuratRamrai Naique Sirodcar and Shri AnandaRall].rai
, ,
Naique Sirodcar,aH of major age, married and residents Of Corlim,
Ilhas-Goa.
AI1dthat besides the above mentionedwidow/moiety holder and .
solt'; universal'heirs, there are no ,other pers6n or persbns who
as per the prevailing Law in in this State of Goa'may prefer, CO(lcur,
succeed ot compete to the estate left behind <by the said deceased,
Panaji,21st March, 1997.- The Notary Public W,S.
Rebello.
V. No. 2430111997.
Shri W; S. Rebello, Civil Registrar-cum-Sub-Registrar and Notary
, 'of this Judicial Division of IIhas-Goa .
6.. In accordance' with the first para· of Article 179 of
No. 2049. dated,6th Augllst, 1951 and for the purpose of second
para of the same Article, it is ,hereby made public that by a Not!irial
Deed of Succession dated 27th March, 1997, tecorded before me
. ., .
in Book No. 658 of Notarial at pages 21 to 23, the following
.is noted:-
That Shr! Prakash Goral Curchorcar alias Pracasha Gopala Sinai
son of Gopal Hari Sinai Curchorcar expired at' Nerul
, '. Beach on fourteenth November, nineteen hundred' ninety six sans
. any Will Dr any other disposition of his last wish leaving behind
his father, Shri Gopal Hari Sinai Curchorcar as .his sole universal,
'Their who is legally'qualified to 'concur, prefer, succeed and 'compete
in the estate of the said deceased Shri Prakash Gopal Sinai Curchorcar
alias Pracasha GopaJa Sinai Curchorcar: .
And that besides the above sole, universal heir, there are no other
person or . Persons who as penhe prevailing Law in force in this
< • State of Goa may prefer,' concur,. succeed or"compete. to the·estate
left behind by the said deceased.
Panaji,27th March, 1997.- The Notary Public EX-Officio, W. 'S.
Rebello:
, V. No. 2446111997
3RD APRIL; 1997.
Office of the Civil '
IIhas-Goa
Notice'
_ 7. Whereas ShriRartla Fernandes, resident of Santissmo,
Taleigao desires to change his surname from Rama Fernandes to Rama
Zambaulikar under the Goa Change ,o.f Name and Surname ACt,. 1990
(Act 8 of 1990).
Any person having any 9bjectio.ns to the change may lodge the same
in this Office within thirty days from the date o.f publishing tRis notice
under the provisions" of the Goa Change of Name and Surname Act,
1990 in force., . ,
Panaji, 25th March, 1997.- The Civil Registrar-cum-Sub-Regis-
trar, W. S. Rebello: . , . ,
V. No. 24311/1997
. ---+---
Office of the Civil Registrar-cum-Sub-Registrar, '
Ponda-Goa
. Notices
·8. Whereas Dinesha Sadananda Devidassa, resident of
Mardo.I-Goa desires to change his name from Dinesh'a Sadananda
Devidassa to Dinesh Sadanand Mardolkar.
Therefore, any person having objection is hereby invited tofile the
same in this Office under the provisio.ns of Section 3(2) o.f tfJe Goa
Change of Nameand Surname Act, 1990 (GoaActNo. 8 of 1990) read
with Rule 3(2) of the Goa Change o.f Name and Suimime Rules, 1991,
, days from date, pu\¥ication of notice.'
Ponda, 25thMarch, 1997.-TlreCivil Registrar-cum-Sub-Registrar,
Pondorif1ata S. S. Borco:'
V. Nq. 2436111997 :
9. Whereas John A. D. Fernandes, resident o.f Surla, Bicholim-Goa
desires to change his name from John A. D. Fernandes to Edward
Fernandes .
Therefore, any person having objection is hereby,invited to. file the.
same in this Office under the provisions of Section 3(2) of the Goa
'Change of Name and Surname Act, 1990 (Goa Act No.. 80f 1990)read'
with Rule 3(2) orihe Goa Changtf of Name and Surname Rules, 1991,
within thirty days from date of publication of this n?tice ..
Po.nda, 18th March, 1997.-
Pondorinata S, S. Borco.
V. No. 24370/1997
,,-. -.-+--.,-.
, '
Office of the Civil
. Mormugao at Vasco.,da-Gama, Goa
Notice
10.
ShirodaBazaar, Shiroda-Goa, resident of Shiroda-Goadesires to change
OFFICIAL GAZEITE - GOVT. OF GOA 11
SERIES III No. ,J
his minor son's name, fiom "Krishna Ajit Borkar" to. "Abhinav Ajit
Borkar': under the Goa Change of Name alld ,Surname Act, 1990 {Act
8 of .
Any person having any to the lodgithe same'
in this Office within thirty days from the date of publication of this
notice under the of the Goa Change of Name and Surname
Act, 1990 in force: .' " ' ,
. ,
17th March, 1997.-The Civil Registrar-cum-Sub-
J. A. '.L.· ..".,. ,
-'-' -'-+----
.
V. No. 24275/1997
:l\. '
Office of the Civil'Registrar'-cum-Sub-Registrar and
Notary Public' Ex-Officio in the Judicial Division of
. Salcete-Goa .
Chandracanta Pissurlencar, Notary, Public Ex-9fficio. in the Judicial
Division of Salcete.
{'k>-
11. In accordance with para first of Law No. 2049 6th August,
1951 and for thepurposeof paragraph second of the same Article, it
is hereby made public that by the -Notarial Deed of $Jlccession:'" datfld
21stins'tantdrawn up by me and recorded at folio 61 revers'e to 63
reverse of Deeds Book. No. 1383, 'Jeanette' Irene' Eusebia Pereira
Carvalho, also known as Jeanette Irene Eusebia Pereira <;arva1ho, also
known as Jeanette'lrene Eusebia Pereira, daughter of Albano Pereira,
and who' was married to Carlos Martinho Remedios Carvalho, also
known as Carlos Carvalho, died at Goa Medical College, Bambolim,
on seventeenth October, nineteen htmg,red and ninety (ive, without any
issues nor without any Gift or Will norany other disposition of her
'last wish, but leaving behindas her 'sole"and universalheir',-her father
Albano Pereira "and as' 'moiety-sharer', her husband, the, said Carlos
there being no other person or heir who, in terms of Law
o(Succession still in force in, this State of Goa may prefer the said
. qualified heir and 'moiety-sharer' in the succession of the said deceased
, or:could concur, with them to the estate and inheritance left by the said
deceased.
Margao, 26th March, 1997.- The Civil
.istrar and Notary Public Ex-Officio, ChandracantaPissurlencar.
V. No. 24353/1997

Office Of the Civil Registrar-cum-Sub-Registrar,
Canacona-Goa
Notices
12'. Shri TatoShaba K9marpant, major oflige,son ofShaba Nonu
Komarpant, resident of Kindlem, CanaconaTaluka,.Goa has applied
'for change of his name from "Tato Shaba Komarpant" to "Sainath Shaba
Komarpant".
Therefore: any person having any objections to the above referred
change of name, may submit the sanie in this Office, within, thirty days
JRD APRIL, 1997
from the date ofpubIication of this notice, vide Section3(i) of the
Goa Change of Name and Surname Act, 1990 and Ruie 3(2) ofthe'
of Name ,and Surname Rules, 1991 in force.
Canacona, 21st March, 1997.- The Civil Registrar-cum-'Sub-
Registrar, Florencio Julio Pereira.
V. No.24303/1997,
, .
13. Shi'i Joao Miguel 'Fernandes, major of age, son, of Pedro
Exaltac;:ao Fernandes; rt;:sident of Bha:tpal, Village, Canacona ,
Taluka, Goa has' applied for change of his name from "Joao Miguel
Fernandes" to "John Michae1Fernandes".' .
Therefore, any person having any objections to the above referred
> change of name, may submit the same in this Office, within thirty days
from the date of publication of this notice" vide Section '3(2) of the
Goa Change of Name and Surname Act, 1990 and Rule 3(2) of the
Goa Change of Name and Surname Rules, 1991 in force.
Canacona, 21st March, 1997.- The·Civil Registrar-cum-Sub-
Julio Pereira. '
V. No. 2430lJ.11997
---+--,-
Administration Office of fhe Comunidades of Bardez,

Notices
14. . accordance with the< te'fms arid for the purpose established' '
in Article 330 of the Code of Co'munidades irl""force, it is hereby
announced that the uncultivated andunuseq plotof land details of which
are given' below, has been applied on lease (Aforarrtento) basis, Jor '
construction of a residential house. •
1: Name of the applicant:. Shamal Sarideep Natekar, rip Madhur
Apartment, Shetyewado, Dhuler, Mapusa-Goa.

2. 'Malar', Lote No. _, Survey No., 8616, Plot
No. D-19, situated at Sangolda village of Bardez Taluka and
beionging to"Ihe Comunidade of admeasuring 280
square
3. -Boundaries:
EasF,
West
North
South
By plot No. D-20 of the same Sub-division;
By 6 metres Wide road of the same Sub-division;
By plot No, D-18 ofth\! same Sub-division; and
By plot No. D-22 of the same Sub-division.
File No.
If any person has any objection tpe lease he/she
should submit hislher objection in writing to Administrator. of
Comunidades of Bardez,within 30 days from'the second publication
of this. notice in the Official Gazette. ,.
Mapusa, 4th March, 199(.- The Secretary, Gajanan lCambli.
V. No. 2391311997
,
f

12 OFFICIAL GAZETIE - GOV'T. OF GOA
" .. ".
SERIES I!I No. 1
IS. In with the terms and fDr thepurpDse established
in Article 330 of.· the Code Df Cormmidades in fDrce, it is hereby
anrlOunced that the'uncultivated and unusedplDiDfianddetails Dfwhich .
are given belDW,. has been appliedcin fease (AfDramentD) basis, fDr
cDnstructiDn Df aset up clinker grinding unit factDry.
. . .
l. Name Df the.applicant: Mrs. Sulakshana S; Dessai, M.D:Df
Desai Cement CDrnpany Pvt. Ltd., MargaD-Goa.
2 .. Lan<l named 'Math', LDte No.. _, Survey No.. 184/0, PlDt
No.. _, situated at Navelim village of BichDlim Taluka and.
'belDnging to. the CDmunictade Qf Navelim, 'admeasuring 30.000
. . square metres.
3.BDundaries:
East
West
NDrth
SDuth
By a public tartDad;.
By remaining propetty Df Survey No.. 184;
By property Df Survey No. 203 arld204;' and
By remai,ningproperty Df Survey No.. 184.
.. .
FileND.4-4-97-ACNZlI997
If any persDn has any .DbjectiDn against the prDpDsed lease helshe
should submit hisfher DbjectiDn iii writing to. .the AdministratDr Df
CDmUnidades Df Bardez, within 30 days from the secDnd publicatiDn
Df this nDtice in the Official Gaze.tte. . .
Mapusa, Sth March, 1997.- The Act.ing Secretary, Dilip D.
Morajkar, '
V. No.. 2392911997
. (Repeated).
"16. ·In accDrdance with the terms and fDr the purpDse estaqIished
in Article 330 Df the CDde. Df Comunidades in fDrce, it iSl> hereby
annDunced that the uncultivated and unusedpiDt Dfland details Dfwhich
are belDw, has been applied Dn (AfDramentD) basis, fDr
, cDnstructiDn of a residentiaI"hDuse. '
.
1. NaIne Df the applicant: Shri Shivdas' P. GDvenk"lr, rID
Merces-GDa.
2. Landnained_, LDte No.. -'-' Survey No.. 6, PIDt 1, situated
at SDCDrro. Village Df Bardez Taluka and belDnging to. the
, CDmunidade Df Serula, admeasuring 300 square metres.
"t -
3. BDundaries:'
East By plDt No.. 2'Df the same Sub-divisiDn;·
West By existing rDad Dfthe same Sub-divisiDn;
NDrth .. By Dpen space of the same Sub-divisiDn;, and
SDuth By plDt No.. 3 Dfth,e same Sub-divisiDn.
File No.. 1-67-97-ACNZl1997
If any has any DbjectiDn against the prDpDsed leasehe/she
shDuld submithis/herDbjectiDn in writing to. the AdministratDr Df
CDmunidades Df Bardez, within 30 days'from the second publication
Df this nDtice in the Official '
TheSecretary, Gajar'an B. Kamhli.,
V. No.. 24039i1997
(Repeated) ,
3RD .APRlL,.:I997
17. . In accordance With tHe terms and
in' Article 330 of the CDde Df Comunidades .infDrce, it is hereby
announcect"that the uncultivated and unused plDt Dfland details Dfwhich "
are given belDw, has, been applied Dn lease (AfDramentD) basis, fDr
cDnstruCtiDn Df a residential hDUSe.
1. Narnedfth<::applicarit:ShriAle')(CaitanDIYMellDr1oMazalwad6,
J\fljuna, Bardez-GDa. . . .
2. Landriamed _,Lote Survey No.2D6/i,PIDt No.6?,
situated at Anjuna village Df Batde;z; Taluka·lrild belonging
.. . to 'the CDmunidade Df Anjuna; admeasuring 400 squatemetres.
3. BDundaries:
East.Byp!o.t No.. 62:Df the same·Sllb7divisi9n.;'>,
" PfU'tof'SurveYl'llD, 20611;
NDrth By prQPQsed rDacr?f 8 mts. wide; and
SDuth By plDt No.. 68 pf the same ..
File No. . . FS9-96-ACNZl1996
. If any has any objectiDn against the,prOpDsed lease helshe
shDuldsubrriithislher QbjectiDhin writing to' the AdministratDr of
CDmunidades of Bardez; within 30, days frDm the secDndpublicatiDn
Df this notice In the Official Gazette.
Mapusa, 11th Tile Secretary,GajananKambli.
V. ND.'24068f1997
. . (Repeated)
. . " .' .
18 .. In accDrdance\yith the terms 'and fDrthe purpDse established
in Df the Code of CDmunidades in,fDrCe, it is hereby
annDunced that Hie u'tlculiivatedand unused plDt of land details Df whiCh
are given belDw ,has been applied Dn.lease (AfDramehtD).basis, fDr
cDnstructiDn Df a,reside.ntial hDuse. .
1. Name DfJ:he applicant: Shri Chandrappa M:Madar, rID
PDrvorim, Bm-dez-Goa.
. . .... ,- .
2: Land named _, LDte Survey No., lS4/0, PIDtNo.23,
situated at Penha de Franca village Df Bardez Taluka and
. belDnging to. the Serula,· admeasuring 2S6
square metres,
3. BDundaries:
East By piDt No.. 24 Df the
West By plDt No.. 22.Df the same Sub.:divisiDn;
; '. NoJth By'the Dpenspace; an'd
SDuth . By prDpDs<::d tDlld6 metres of the s'ame
. • Sub-divisiDn.
File No.. 1-S8-97-ACNZlI997
. -\- "
. . If. any. persDnhas any DbjectiDn. against the pro.ppsed'!ease
ShDUld su6u{it his/her objettiDn in writing to. the AdininistratDr of
Batdez, within' 30 days fro'm the' secDnd' pidblicatiDn
Dfthis nDtice in the Official Gazette.
Mapusa, 13th Mru:ch, 1997.- The Secretary, OajafianKamhli ..
V; No.. 24I04/1997
, (Repeated)

. "
OFFIciAL GAZETTE'-'GOVT. GOA 13
3RD' , APRIL, '1997· SERIES III No. I
19. In accordance with the terms 'and for the purpose established
in Article 330 of the Code of Comunidades in force, it ,is hereby
annoul},ced that the uncuItivated and ullllsed plotofland of which
are given below, has been appiied on lease (AfOJ;aJ;llento) basis, for the
purpose 'of construction of the 'Higher School Building.
. . - . '
1. Name of the applicant: President Pimagram Seva Mandai,
Pima,' Bardez-Goa.
2. Land named 'Dhol1dache-Bhat', Lote No. _, Survey
No. 34/0(part), Plot· No .. situated at Pima village of
"Bardei Taluka, and 'belonging to 'the Comunidade of Pima,
admeasuring 5231 square metres. .
3. Boundaries:
East
West
North
South
By plot of land with S!lrvey. No. 34& 45;
Bypiotof land with Survey No. 34; ,
By plot ofland with Survey No. 34; and
By eXistingkutcha road.
FileNo.4"3-97-ACNZlI997
If any person has any oojection against the proposed leasehelshe
should submit hislher objection 1'n writing to the Administrator of
Comunidades of Bardez, within 30 days .from the second publication
of this in the Official Gaze'tte. ," '
. o· . ,
Mapusa, 12th f997.- The Secretary, Gajanan Kambli.
V. No. 241131I997
, (Repeated)
20. In accordance with the purpose established
in Article 330 of the Code of Comunidades in it is hereby
, announced that the and unused plot ofland details of which
are given belo\V, has beenappJied on lease (Aforamento) basis" for
construction of a residential house. '
1. Name of the applicant: Shri Sham Gopal Ambre, rio .Pima,
Bardez-Goa. '
2. Land named 'Dhondache-B,hat', LoteNo. _, Survey
No. 34/0(part), Plot No. A, siuiatedatPima village of Bardez
Taluka and belonging to the admeasuring
300 square metres. '
3. Boundaries:
East
West
North
By Comunidade lana with Survey No. 34;
By existing toad; .
By Comunidade land with Survey No. 34; and
. South By plot No,. 'B' of the same
File No. 1-48-97-ACNZl1997
If anY'!)erson has any objection against the proposed lease heishe
should submit hislhei objectiori in writing t.o the AdminIstrator of
Comunidades of Bardez, within 30 days from the second publication
of this notice in the Official Gazette.
",J), '

J\1apusa, 11th March, 1997.- The Secretary, Kambli.
, V. No. 2411411997
, (Repeated)
21. In accordance with theterms and for th\'i purpose established
in Article 330 of the Code of. Comunidades in· force, it is hereby
announced that the uncultivated and unused plot'ofland det!lils of which
are given below; has been applied on lease (AforaJ;llento) basis, for
construction of a residential house.-
1. Name oftheappJ!cant: Shri Krishna Sahadev Patkar, rio PipIa,
, , Bardez-Goa" .
2. Land named' 'Dhondache-Bhat', Lote No. __ , Survey
No. 34/0(part,J, Plot No. 'B'; situated at Pima village of Bardez
Taluka and belonging to the Comunidade of Pima, adme\lsuring
300 square metres.
3. Bouridanes:
East
West
North
South
By'Comunidadeland with Survey No. 34;
By existing road;
By plot No. Aof the same Sub-division; and
By plot No. C of the same Sub-division.
'File No. 1-46-97-ACNZlI997
. 'If any person has, any objection against the proposed leasehelshe
should submit 'hislher objection in.....,riting to the' Administrator of
CoinunidadesofBardeZ, wiihin30 days from the second publication'
of this notice in the Official Gazette. .
. . ;.
Mapusa, 11th March, Secretiu:y, Gajanan Kambli.
V.No.2411511997
(Repeated)
22. In accordance with the terms 'and for the purpose established
in Article 330.of the Code'of Comunidades irHorce; it is hereby
,announced that the uncultivated and: unused plot ofland details of which
are given has been applied on lease (Afotamento) basis, for
of a residential house: .
1. Name of the applicant: Shri Sagun Surya Nagade, rio Pima,
Bardez-Goa.: ' .
2. Land named 'Dhondach!,!-Bhat', Lote No;, _, Survey
No. 34/0, Plot No. 'C', ,situated at Pima village of Bardez
Taluka and belonging to the COIriunidade,ofPirna, admeasuring
300 metres.
3. Boundaries:
East By Comunipade hind with Survey No.34;
. ' '
West By existing road;
North .: By plot No.B of the saI,1le Sub-division; and
South By plot No. D of the same Sub-division. '
FileNo,I-45-97-ACNZlI997
"
If any ,person has any objection against the proposed leasehe/she
should submit hislher objection in writing to the Administrator of
Comunidades of Bar£lez, within 30 days from the second publication
of this notice in the Qfficial Gazette:
Mal?usa, 12th March, 1997.'- The Secretary, Gajanan, Kambli.
V. No. 2411611997 '
(Repeated)
14 OFF,ICIAL GAZEITE-·GOVT. OF GOA
SERJES 111 No. 1
23. In acc'Ordance with the terms and f'Or the purp'Ose established
in Article 330 'Of the '. C'Ode 'Of C'Omunidades in f'Orce, it is hereby
ann'Ounced that the uncultivated and unused pl'Ot ofland details 'Of which
are given bel'Ow, has been applied 'On lease (Af'Orament'O) basis, f'Or
c'Onstructi'On 'Of a residential house: .
1. Name 'Of the applicant: Shri Nlvrutti Vishnu Chari, rID Pima; '-
Bardei-G'Oa.
2. Land name.ci 'Dh'Ondache-Bhat', L'Ote .. N'O. Survey
N'O. 34/0(part), Pl'Ot No. 'D', situated at Pima village of Bardez
Taluka and bel'Onging t'O the Comimidade 'Of Pima, admeasuring
300 square metres.
3. B'Oundaries:
East
West
' .. N'Orth
S'Outh
By Comunidade land with Survey N'O. 34;
Byexistingr'Oad;
By plot N'O: C'OHhe same and
Byprop'Osed 6 metres access of the same
Sub-divisi'On.
'File N'O. 1-47-97-ACNZlI997
If any pers'On Qas any 'Objecti'On against the prop'Osed leaSe helshe
.sh'Ouldsubmit his/her 'Objecti'On 'in writing to the Administrat'Or 'Of
C'Omunidades 'Of Barde,.;, within 30 days from the second publicati'On
C 'Of this n'Otice in the Official
Mapusa, March, 1997.- The Secretary, 'Gajanan Kambli.
V. N'O. 24117/1997
(Repeated)
24. In acc'Ordance with the terms and f'Or the purp'Ose established
in Article 330 'Of the C'Ode 'Of C'Omun.idades in f'Orce, it is. hereby
ann'Ounced that the uncultivated and pl'Ot'Ofland details 'Of which
are given bel'Ow, has been appfied 'On lease (Af'Orament'O) basis, f'Or
c'Onstructi'On 'Of a residential h'Ouse.
1. Name 'Of the applic3,Qt: Shri Laxman Uttam Halamekar, rID
Pima, Bardez-G'Oa.
. . .
2. Lan'd named L'Ote N'O. _, Survey
N'O.34/0(part), Pl'Ot N'O. 'E', situated at Pima village 'Of Bardez
Taluk'a and bel'Onging t'O the Cormunidade 'Of Pima, admeasuring
300 square'metres.· .
3. B'Oundaries:
East
West
N'Orth
S'Outh
By C'Omunidade land with Survey N'O, 34;
By existin! road; .
By prop'Osed 6 metres road; iUld
By pl'Ot N'O. F 'Of the same Sub-divisi'On.
File N'O.
If any person has any 'Objecti'On against fhe pr'Oposed lease 'he/she
sh'Ould submit his/herobjecti'On in writing t'O the Administrat'Or' 'Of
C'Omunidades 'Of Bardez, within 30 days from the sec'Ond publicati'On
of this n'Otice in the Official Gazette.
Mapusa, 12th March, 1997.- The Secreta:y, Ga}anaw Kambli.
, V. N'O. 241l'811997
(Repeated)
3RD APRIL" 1997
25. In acc'Ordance with the terms and ('Or the purp'Ose established'
in Article 330 'Of the C'Ode 'Of C'Omunidades in .f'Orce, it is hereby
ann'Ounced that the uncultivated and unused pl'Ot 'Of land details 'Of which
are given bel'Ow, has been applied 'On lease (Aforament'O) basis; for
c'Onstructi'On 'Of a residential h'Ouse.' .
1. Name 'Of the applicant: Shri Shamba Mukund Halamkar, rl
'0 Pima, Bardez-G'Oa.
2. Land named'Dhvndache"Bhat', L'Ote N'O. _, Survey
N'O. Pl'Ot N'O. 'F', situated at Pima village 'Of Bardez
. Taluka an'd bel'Onging t'O the C'Omunidade 'Of Pima, admeasuring.
300 square metres. -
3. B'Oundaries:
East
West
. N'Orth
. S'Outh·
-

\
By C'Omunidadeland with Survey N'O. 34;
By existing road.;
By pl'Ot N'O.Eof the same Sub-divisi'On; and
By.pl'Ot N'O. 'G of the same Sub-divisi'On .
File N'O. 1-50-97-ACNZ/1997·
If any pers'On has any 'Objecti'On against the prop'Osed lease helshe
sh'Ould submit his/her'Objecti'On in writing t'O tBe Administr!lt'Or'Of
C'OmJlnidades of Bardez, wirhin 30 days from the sec'Ond publicati'On
'Of this n'Otice in the Official Gazette. .
Mapusa, lIth March, .1997.- The"Secretary, Gajanan Kambli.
V. N'O. 24119/1997
. (Repeated)
26. In acc'Ordance with the terms and f'Or the purp'Ose established
in Article 330,'Of the C'Ode 'Of C'Omunidades in f'Orce; it is heniby
ann'Ounced thiittheuncultivatedand unused pl'Ot 'Ofland details 'Of which
are giyenbeJ'Ow, has been applied 'On lease (Af'Orament'O) basis, for
c'Onstructi'On 'Of a residential hOlJse,
1. Name 'Of the applicant: Shri 'Bhanudas Shankar Vaingankar,
rID Pima, Bardez-G'Oa.
2. Land named 'Dh'Ondache-Bhat', 'L'Ote N'O. _, Survey
N'O. 34/0, Pl'Ot N'O.'G', situated at Pima village 'Of Bardez
. Taluka and bel'Onging t'O the C'Omunidade'OfPima, admeasuring
300 square metres. . , .
3. B'Oundaries:
East
.. West
By C'Omunidade land wlthSufvey N'O. 34; ,
By existing road;
North ."j By plot No. F. of the-- .and
S'Outh :. By' pl'Ot N'O. H 'Of the same Sub-divisi'On.
. File N'O. 1-44-97-ACNZl1997
Ifariy pers'On has any 'Objecti'On, against. the pr'Oposed lease helshe
sh'Ould submit his/her 'Objecti'On in writirig t'O the Administrat'Or 'Of
Comunidades 'Of Bardez, within 30 days fr'Om the sec'Ond publicati'On
of this n'Otice in the Official Qazette.
Mapusa, 12th March, 1997.:- The· Secretary, Gajanan Kambli.
V. N'O.24120/l997
(Replated)

*
' ..
'.1!j
OFFICIAL GAZeTTE GOVT. OF GOA 15
3RD APRIL, 1997 SERIES III No. I
27. In accordance with the terms and for purpose established
in Article 330 of the Code of Comunidades in force, it is hereby
announcedthat the unused plot ofland detailS ofwhich
are given below, has been applied on lease (Aforamento) basis, for
. construc.tion of a residential .house.
1. Name of the applicant: Mrs. PurnirriaAnil Gadekar, rio Pl[!la,
Bardez-Goa.
2. Land named 'Dhondache-Bhat'; Lote No. __ , Survey
No. 34/0(part), Plot No. 'B', situated atPima- village of Bardez
Taluka and belonging to the ComunidadeofPirna, admeasuring
300 square metres.
3. Boundaries:
East By Comunidade land with No. 34;
West By existing road;
North .By plot -No: G of the same and •
South By,Comunidade land Survey No. 34.
File No. 1-43-97-ACNZlI997
If any person has any objection against the proposed lease helshe
should submit. hislher objection in writing to the Administrator of
Comunidades of Bardez, within 30 days from the secondpi.lblication
of this notice in the Official Gaiette.
11 th March, 1997.- The Secretary, Gajanan Kambli.
V. No. 2412111997
(Repeated)
28. In accordance with the terms and for the purpose established
in 330' of the Code of Comunidades in force, it is hereby
announced that the uncultivated and unused plot ofland details of which
are given below, has been applied on lease (Aforamento) basis,for
. construction of a'residential house ..
1. Name of the applicant: Shri Sales Sequeira, rio Vaddem,
Socorro,' Bardez-Goa.
2. Land named _, Lote No. _, Survey No. 36211, Plot No.2, •
situated at Socorro village of Bardez Taluka and belonging
to the Comunidade of Serula, admeasuring 400 square.metres.
3. Boundaries:
East By plot No. 30f the same Sub-division;
West· :. By plot No. I of the same Sub-division;
North By proposed 8 metres
South By existing house.
File 1-7-97-ACNZl1997
If any person has any objection against the proposed lease helshe
should submit hislher objection in writing to the Administrator of
Comunidades of Bardez, within 30 days from the second publicatiOn
of this notice in the Official Gazette'.
Mapusa, 14th January, i 997.-:- The Secretary, Gajanan B. Kambli.
'.
. V. No. 2418711997
(Repeated)
29. In acc!,>rdance with the .terms"and for the'purpose established
in Article. 330 of the' Code of Comunidades in force, it is hereby
announced that the uncultivated and unused plot of land details ofwhich
are given below, has been applied on lease (Aforamento) basis, for
construction of a residential house .
1. Name of the applicant: Shri Atmaram Naik, rio
Alto-Duler, Mapusa, Bardez-Qcia.
- . -
2. Land named 'Malar', Lote No.-':", Survey No. 86/6, Plot
No; D-IT, situated at Sangolda village of Bardez Tahika and
belQnging to the Comunidade of Sangolda, admeasuring 400
square metres.
3. Boundaries:
East
West
North
SOHth
By q mts, wide road of the same Sub-division;
By plot No. D-18 of the same Sub-pivision;
By plot No. D-'16 of the same Sub-division; and .
By plot No. D-20 of the same Sub-division.
File N,0.1-72c97-ACNZl1997
If any person has' any the proposed lease helshe
should submit hislher objection in writing to· the· Administrator of
Comunidades of Bardez, within 30 days from the second p1,lblication
of this notice in the Official Gazette.
Mapusa; 20th March; 1997.- The Acting-Secretary, Dilip D.
Morajkar.
V.No.2421111997-
(Repeated)
30. In accordance with the terms and for the.purpose established
in Article 330 of the Code of Comunidades in force, it is. hereby
anrtouncedthat tlie uncultivated and unused·plot oflimd details of which
are given below, has been on lease (Aforamentci) basis, for
construction of a residential house .
1. Name of the applicant: Shri . Rosario Valadares, rio Penha de
Franca, Bardez-Goa.
2 .. Land named 'Goddi-Baim', Lote No. 341, Survey No. 57/0, Plot
No. IT, situated at Pilernevillage of Bard6z Taluka and
belonging to the Comunidade of Pileme, admeasuring 400
. square metres.
3.
East
West
By plot No. 19 of the same Sub-division;
By plot No·; 15 of the same Sub-division;
North By plot No. 18 of the same Sub-division; and
South By proposed 8 mts. raod.
File No. I-I2-81-ACB/1981
If any person has any objection against the proposed lease helshe
should submit hislher objection in writing to the Administrator of
Comunidades of Bardez, within 30 clays from the second publication
of this notice in the Official Gazette.
Mapusa, 19th March, 1997.- The Acting' Secretary, DilipD.
Morajkar.
V. No. 2421711997'
(Repeated) .
'.
:
16 OFFICIAL GAZETTE - OOVT. OF GOA
SERIES, III ' 'NQ. r
31. In accorqance wi,th the term,s and for the purpose e,staglisheq
in Article 330 of the Code of Co'munidades in force, it is hereby
announced that the uncultivated and unused plot 'of land details of which
are given below, has been appiied on lease (Aforamento) basis, for
construction of a residentiar house. ' '
1. Name of the applicant: Shri Dattaram M.Naik,
Panaji-Goa. '". -
2: Larid named 'Odlem-Sergul', Lote No. 330, Survey
No. 7611 (part), Plot No. 32, situated at Pilerne, village ofBardez '
Talukaandbelonging to Comunidade of Pi Ierne, admeasuring
308 square metres'. ' ,
3. Boundaries:
East
West
North
South
By area under encroachment of the same
, Sub-division;
By plot No. 30 of the same 'Sub-division;
By plot No. ,31 of the same Sub-division; and
By exist road to Reis Magos.
File Nci. 1-71-97-ACNZ11997
If any person has any objection against the propo5'edlease he/she
should subinit his/her objection in' writing to' the Administrator of
Comunidades of Bardez, within ,30 days' trom. the 'second publication
of this notice in the Official Gazette.
Mapusa, 20th March, 1997.- The Acting Secretary, Dilip D,
Morajkar.
, Y. No. 2422'4/1997
, (Repeated)
32. In accordance with the terms and for the purpose estabwshed
in Article 330 ot the Code of Comunidades in force, it is hereby
announced that the uncultivated and unused plot ofland details of which
are given below, has been applied on lease (Aforamento) basis, for
construction of a residential house. " . ,
1.. Name afthe applicant: Shri Premnath Y. Volvoikar,r/o Ecoxim,
Bardez-Goa.
2. I,.and Lote No. _, Survey No.6, Plot No.2, situated
, at Socorro village of Bardez Taluka and belongif.lg, to the
Comuhidade of Serula, admeasuring 300 square ,metres.
"
3. Boundaries:
East '. By proposed 8 metres wide'road of the, s,ame
, ,Sub-division; ,
West : By plot No. I of the same Sub-division;
North : 'By Local Commercial area; and
South : By plot No.4 of'the same Sub-division.
,File No. 1-74-97-ACNZ11997
If any person has any objection against the proposed lease he/she
should submit hislher objection in writing to' Administrator of
Comunidades of Bardez, within 30' days from the second publication'
of this notice in the Official Gazette.
Mal'usa, 21st March, 1997.- The Acting Secretary, DiUI'D.
Morajkar.
Y. No. 24240/1997
3RD APRIL, 1997
33. Tn 'accordance, with the terms and for the purpose established'
. in Article 330 of, the Code of Comunidades in force, it is hereby',
announced that the uncultivated and unused plot of land details of which
are given below, has been on -lease basis, for
construction of a residential 'house.
'I. Name of the applicant: Shri, Jose Ortencio Francisco Agnelo
D'Souza; rIo Patto Colony, Panaji-Goa.
2. Land named _, LoteNo.:...,., Survey No. 36211, Plot No; 12,
situated at Socorro village Qf Birrdez Taluka and belonging to
theComunidade of Serula, admeasuring 400 s9uare metres. '
,3. Boundaries:
East
West'
North
South,
By land reserved for Electricity Department;
By plot No. II, of the same Sub-division; ,
By propOSed 6 metres road; and
By plot No.8 & 90f the same Sub-division.
File No. 1-69-97-ACNZ11997 ,
If any person has any objection against the proposed lease he/she
should submit ,'hislher obje.ction ,in Writing to the Administrator of
Comunidades of Bardez, within 3q days from the, second: publication
of this notice in the Official Gazette.
. Mapusa, 21 st March, 1997.-' The Acting Secretary, Dilip D.

Y. No. 2425011997
34, In accordance with the terms and for thepyrpose established
in Article 330 of the Code of Comunidades in force, it is hereby
announced that the uncultivated and ,mused plot oflanddetails of which
are given below, has beel) applied on lease (Aforamento) basis, for
construdipn ofa residential house.
I. Name of the appficant: ' Shri Serafin Dias,
rIo St. Estevan, Ilhas-Goa.
2,. Land named_, Lote No. _, Survey No. 3621I, Plot No, I,
,situated at Socorro village of Bardez Tahika and to '
the ComulJidade of.Serula, admeasuring 400 square metres.
3. Boundaries:
East By plotNo. 2 of the same Sub-division;
West By existing road of 5 metres wide; ,
North By proposed g road; and
$outh By existing house Survey No. 364(part).
FileNo.1-70-97·ACNZlI997
If any person has any objection against the proposed lease he/she
should submit hislher objection.in writing to the Administrator of
Comunidades of Bardez, within 30 days from die'second publication
, of this notice in the Official Gazette,' '
Mapusa,2lst March, 1997.":" The Acting Secretary, Dilip D:
Morajkar.
'V. No. 2425111997

OFFICIAL GAZETfE - GOVT. OF GOA 17
3RD APRIL, 1997 . SERIES III No. J
35. In accordance with the terms and for the purpose established
in Article 330 of the Code. of Comunidades in force, it is hereby
announced that the uncultivated and unused plot ofland details of which
are given below, has been applied on lease (Af9ramento) basis, for
construction of a residential house. .
1. Name of the applicant: Smt. FatimaP. e de Araujo, rio Cujira,
St. Cruz, Ilhas-Goa
2. Land named 'Godi-Bain', Lote No. 341, Survey No. 57/1 (part),
Plot No. 16, situated ilt Pilerne village of Bardez Taluka and
belonging to the Comunidade of Pilerne, admeasuring 400
square metres.
3. Boundaries:
East
West
North
South
By plot No. 18 of the same Sub-division;
By plot No. 14 of the same Sub-division;
By CHOGM road; and
By plot No. 15 of the same Sub-division.
File No. 1-80-97-ACNZlI997
If any person has any objection against the proposed lease helshe
should submit hislher objection in writing to the Administrator of
Comunidades ·of Bardez, within 30 days from the second publication
of this notice in the Official Gazette.
Mapusa, 26th March, 1997.- The Acting Secretary, Dilip D.
Morajkar.
V. No. 2438111997
36. In accordance with the terms and for the purpose established
in Article 330 of the Code of Comunidades in force, it is hereby
announced that the uncultivated and unused plot of land details of which
are given below, has been applied on lease (Aforamento) basis, for
construction of a residential house.
. 1. Name of the applicant: Mrs. Piedade Neves D'Costa, rio
Socollo-Vaddo, Bodiem, Tivim, Bardez-Goa.
2. Land named 'Sitoem', Lote No. _, Survey No. 161/9, Plot
No.'D', situated af'Tivim village of Bardez Taluka and
belonging. to the Comunidade of Tivim, admeasuring 400
square metres.
3. Boundaries:
East
West
North
South
By plot No. C (Survey No. 16119);
By property of Camilo Pereira (S. No. 161/4);
By plot No. B (Survey No. 16118); and
By plot of Santan Vaz (S. No. 161110).
File No. 1-31-97-ACNZlI997
If any person has any objection against the proposed lease he/she
should submit hislher objection in writing to the Administrator of
Comunidades of Bardez; within 30 days from the second publication
of this notice in the Official Gazette ..
Mapusa, 11 th March, 1997.- The Secretary, Gajiman Kambli.
V. No. 24392/1997
37. In accordance with the terms and for the purpose established
in Article 330 of the Code of Comunidades in force, it is hereby
announced that the uncultivated and unused plot of land details of which
are given below, has been applied on lease (Aforamento) basis, for
construction of a residential house.
I. Name of the applicant: Shri Nandakishor R. Arolkar, rio
Corlim, Mapusa, Bardez-Goa.
2.- Land named Temericho-Sorvo', Chalta No. 1 of P. T. Sheet
No. 112, Plot No. 40, situated at Mapusa village of Bardez
Taluka and belonging to the Comunidade of Mapusa,
.. admeasuring 355 square metres.
3. Boundaries:
East

North,
By plot No. 39 of the same Sub-division;
By plot Nos. 41 & 42 of the same Sub-division;
By proposed metres road of the same
Sub-division; and
South By remaining area of Com un ida de land.
FileNo.I-68-97-ACNZII997
If any person has any objection against the prpposed lease he/she
should submit hislher objection in writing to the Administrator of
Comunidades of Bardez, within 30 days from the second publication
of this notice in the Official Gazette.
Mapusa, 17th March, 1997.- The Acting Secretary, Dilip D.
Morajkar.
V. No. 2444011997
Administration Office of the Comunidades of North
Zone, Mapusa-Goa
Notice
38. It is hereby announced that on 17th April, 1997 at
10.45 a. m. at the door of the aforesaid Office, auction will be held
of an uncultivated and unused plot of land under named
"Kate-Munag", L9te No. _, Plot No. 7, Survey No. 43611 (part), situated
at Anjuna and belonging to the Comunidade of Anjuna; covering an
area of 297 square metres, applied by Shri Ashok Gunaji Mandrekar,

resident of Segun-Chopdem, Oxel, Siolim, Bardez-Goa for the
house being the upset price of an annual lease rent (Foro)
of Rs. 802/- (Rupees eight two only) approximately.
It is bounded on the:-
East
West
North
By plot No.8 of the same Sub-division;
By plot No.6 of the same Sub-division;
By 6.00 metres wide road of the same
Sub-division; and
South By remaining part of SurvW No. 436ft.
File No. J-66-93-ACB/1993.
18 OFFICIAL GAZE'ITE - GOVT. OF GOA
SERIES III No. I
It is further announced that the contesting bidderwilLhave to produce
an affidavit affirming that helshe does not own any residential accom-
modation or building site within the State of Goa and other relevant
documents and Certificate from the Clerk stating ttiathe/she does not .
have a Comunidade plot for construction of a house. -
Mapusa, 21st March, 1997.- The Acting Secretary, Dilip D.
Morajkar.
v; No. 2429711997
---+---.-
Administration Office of the Comunidades of SOl:lth
Zone, Margao-G<;>a
Notice
39. In accordance with the terms and for the purpose established
in Article 330 of the Code of Comunidades in force, it is hereby
announced that the uncultivated and unused plot ofland details of which
are given below has .been applied on lease (Aforamento) basis, for
cultivation of Cashew and other fruit bearing trees.
I. Name of the applicant: Shri Patric Fernandes, Karachir-MolI,
Agonda, Canacona-Goa.
2. Land named: Dawarnya Moll, Survey No. 130/3, situated at
Agonda village of Canacona Taluka and belonging to the
Comunidade of Canacona, admeasuring 2600 square metres.
3. Boundaries:
North By local road in the same Survey No. 130/3;
South By remaining part of the same Survey No. 13013
reserved for road;
East By remaining part of the same Survey No. 130/3
reserved for road;
West By remaining partofthe same Survey No. 130/3
reserved for road.
4. File No. 511997.
If any person has any objection the proposed request hel
she submit hislher objection in writing to the Administrator of
Comunidades of South Zone, Margao-Goa, within 30 days from the
date of second publication of this notice in the Official Gazette.
Margao, 21 st March, 1997.- The Acting Head Clerk, Rajendra V.
Kavlekat.
V. No. 2434911997
---+---
"Comunidades"
BORDEM
. 40. The above-Comunidade is hereby convened to meet at its meeting
place at "Chavata" at Bordem, Bicholim-Goa on 3rd Sunday after
publication of this notice in Ofticial Gazette at 10.00 a. m. in order
to discuss and resolve regarding under mentioned subjects.
3RD APRIL, 1997
To discuss and resolve regarding the withdrawal of the Civil Suits
which were pending in Bicholim Civil Court.
1. Special Civil Suit No. 5011991
I. Shri Govind Jaidev Pal.
2. Shri Gopal Dattu Pal.
3. Eknath Pundalik Pal.
4. ShanuShiva Pal.
5. Dharma Ankush ·Pal.
Vis
1. Administrator of Comunidades of Bardez,
Mapusa-Goa.
2. Comunidade of Bordem, represented
by its Attorney.
- Plaintiffs
-'- Defendants.
Foro (rent) paid by the Plaintiffs with the Defendant in view of
concerned terms filed by the order of the Administrator in the
above-mentioned Special Civil Suit and issue of valid receipt to the
Plaintiffs acknowledging their rights to their respective plots in
Survey Nt;>. 13/1 of village Bordem. Hence the Special Civil Suit
No. 50/91 withdrawn by the Plaintiffs.
2. Special Civil Suit No. 47/91
1. Shri Lakhu Jaidev Pal.
2. Mrs. Anuradha Lakhu Pal. - Plaintiffs
Vis
1. Administrator of Comunidades of Bardez,
Mapusa-Goa.
2. Comunidade of Bordem, Bicholim,
represented by its Attorney. - Defendants
The Special Civil Suit No. 47/91 withdrawn by the Plaintiffs in view
of Decree passed on by the Civil Court, Senior Division,
Bicholim in Special Civil Suit No. 36/91 and payment of quite rent
of twenty years by the Plaintiffs with Comunidade against valid receipt
.and remission certificate.
3. Special Civil Suit No. 59/91 Sliri Shankar
Mhadu Pal and others.
Vis
1. Administrator of Comunidades of Bardez,
Mapusa-Goa.
2. Comunidade of Bordem, represented
by its Attorney.
- Plainliffs
- Defendants
Quit rent of twenty years paid by the Plaintiffs with Defendant against
the valid receipts in view of concerned terms filled in the above Special
Civil Suit. Hence the Sepcial Civil Suit No. 59/91 withdrawn by the'
Plaintiffs.
./
OFFICIAL GAZETTE - GOVT. OF GOA 19
3RD APRIL, 1997 SERIES 1II No. I
4. To di-scuss and resolve regarding the payment of cqst in connection
with Special Civil Suit No. of RameshShiva Pal
Vis
I. Administrator of Comunidades 9f Bardez, Mapusa-Goa.
2. Comuniqade of Bordem, represented by its Attorney ..
5. To discuss and resolve regarding acceptillgof money from,
encr@achers on behalf of Comunidade by Office bearers of Bprdem-
Comunidades. " .
6. To discuss "Det;d of Gift" between Mrs. Anuradha .
Lakhu Pal and Shri Lakhu Jaidev Pal of the pr9perty surveyed under
No. 37/1(part) of village,Bordem; Bicholim, under'Registration
No. 1157, Book No. I, Volume No. 131, Serial No. 840/96 dated
27-12-1996 before ' .
7. To discuss and resolve regarding "Deed of Gift" between
Shri Govind Jaidev Pal and Mrs. Aradhana Govind Pal of the
property surveyed Np. 1311 (part), Plot (2) under Registration
No. 32, Book No: 1, Volume No. 132, Serial No. 31/97 dated
14-1-1997 before Sub-Registrar, , .
8. To discuss and resplve regarding Sub-division of plots
No. 109tO of yillage- BOl-dem:
If the Comunidade fails to meet on the said time then it is convened
to meet again for second time on the same day at 11 .00 a. m. in. ordinary
form at the same place and forsam,e purpose.
. .
Bordem, 26th March, 1997. The.V. D. C.; M. Naik Gaonkar.
V. No.
COLVALE
41. The above.mentioned Comunidade is hereby convened for an
extraordinary meeting • of the Comunidade at its meetin'g place on
27th April, 1997, at 10.00 a. m. under Article 3300£ the Code of
Comunidades to give the opinion on the File No. 4-2-97-ACNZ/I 997
.in which Shri Mangues Kavthal)kar, ilo Revod, Manshewado, Rev9f<i,
Bardez-Goa has peen al?plied on iease pasis for constructiori of
'Workshop, land named _, Lote No. _, Survey No. 11011, plot
No. _, situated at Colvale village of Bardez Taluklol imd belonging
to the Comunidade of Cofttale, admeasuring an area of 300 square
metres.
It is bounded on the:"
East
West
North.
South
By National Highway 17;
. By Rivulet;
By remaining part of plot Survey No. J 10/1 of
Comunidade of Col vale; and" I
By plot of the same
Colvale, 15th March, 1997.- The Clerk, AS. Naik.
V. No. 24395/1997
42. The Comunidadeis hereby convened for
an extraordinary meeting of the Comunidade at its meeting·place on ...
27th April, 1997 at 10.30 a. m. to ,give itS opinion on the File
No. 4-1-97-ACNZl1997 in whichShriYicent J. D'Souza, rio Tar
Vaddo, Colvale, "Bardez-Goa hlls been applied'on lease basis-for
construction of Restaurant, landnarried_, Lote No. _, 'Survey
No. 11-0/1, plot No: situated at Colvale village of Bardez Taluka
and belonging to the Comunidade of Colvale,admeasuring an area of
200 square metres. . .
. It is· bounded on'the:-
,East
West
North
South'
By National Highway 17;
By Rivulet;
By remaining part of plot Survey No. j of the
Comunidade of Col vale; and
.By plot of the. said Sub-division.,#
_. . -
Colvale, 23rd March, '1997.- The Clerk, A. S. Naik.
.Y. No. 24396/1997
"NAGOA
43 .. Theabove-mentioned COlllunidade is herebycoilvened for
an extraordinary meeting in its meeting hall on third .Sunday at
. 10.00 a. m. after publication of this notice in the Official Gazette in
order to give its opinion in File No: 11/1996 of Comunidade
. wherein Smt. Maria Hilda F. Sena, resident of Madel, Margao requests
for an access road in an area. of 60 sq. metres under Atticle. 327 of
the Code of<;,omunidades in the plot surveyed under No. 21·, Sub-DiY.
No. 1 of N£lgoa Corriunidade.· .
N agoa, 26th March, 1997.'::':" The."Clerk-in-charge, Constancio
Manuel Gomes ..
V. No. 2436911997
ANJUNA
44 .. The Cmpunidade is hereby convened for it
general body meeting of the Comunidade, at its meeting place on 4th
May, 1997 at 10.00 a. I!l. to discuss about the following agenda:
Agenda
. .
. I'. Illegal houses constructed in the' Comunidade land bearing
Survey No. 43611 . (Muddy) and Survey No 407/1 (Chivanr
Ground). . . .
2. Discussion 9n Special Attorney of Comunidade .
3 .. ' Application from Gomantak Lokseva Trust for the grant of
Comunidade land bearing S. No. 436/1.
4. or Mrs. Roshani Gurudas Prabhu for an extension
,of existing shop in the Comunidade land bearing Survey
No. 376.
5. Regarding the Tenancy in theComunidadeland .
. Anjuna, 26th March, 1997.- The Clerk, A. S. Naik.
V. No. 2439711997
20 OFFICIAL GAZETTE -:- GOVT. OF GOA',
SERIES {II No. I
NACHINOLA.
45. The above-mentioned Comimidade is hereby convened for
an '-extraordinary meeting at its meeting piaceon 3rd SundilY
at 10.30 a. m. the publication of,
Official Gazette Series III in order to give its opinion on the File
'No. 1-246-96-ACNZI1996 in which Shri Agnelo Francis Jose
D'Souza,'tesident of House No: 262, Nachinola; Vaingan Vaddo, P.
O. Aldona, Bardez·Goa has ,applied on leas.e (Aforamento) basis, for
construction of a residential house, the uncultivated and unused plot
of' land named_;Lote,No. _: StirveyNo. 38, Sub-Div. \, Plot
No. 13, situated at Nachinola village of Bardez Taluka and. belonging
to the Comunidade of Nachinola, admeasuring 400 metres.
, ' .
It is bounded on the:-
East 'By plot No. r4,pf the same Sub-division;
West By plot No. 12 of the sanie Sub-division;
North By plot No.8 of·the same Sub-division; a.lld
" South By 8 metres wide road of the same Sub-diVision.
Nachinola, 19th March, The U. D. C., Laxmikant,Govind
Kamat.·.
V. No. 24254/1997
. ,
46. The above-mentioned Comunidade is herebycbnvened for
, , ' )
an at its meetirig place on 3rd Sunday
.at 10.30 a. m. after the publication .of this notice in the Official
Gazette Series III 'in order to giVe its opinion on the Ffle
No. 1-242-96-ACNZ/1996 'in which Shri hlanoj .D. Salgaonkar,
resident of Feira-Alta, Mapusa, Bardez-Goa applied Oft lease
'(Aforamento) basis, for construction of a residential house, the
uncultivated and plot of land named _, Lote Survey
No. 38, Sub-Div. 4, PlotNo. 'A', at Nachinola village bfBardez
Taluka and belonging to the Comunidade ofNachinola, admeasuring
396 square metres.
It is bounged on the:-
East :' By plot 'B' of Sam!! Sub-division;
West : By Survey No. 38/1 beltmgingtotheComunidade;
Noith :, By SUrYey No. 38/3 belonging to Espor!IDce '
Gomes; and
South : By SurVey No. 38/5. '
Nachinola, 19th March, 1997.- The U. D. C., Laxmikant Govind
Kamat.
" V. No. 24255/1997
, PILERNE
,47. The above-mentioned Comunidade is hereby. convened for
extraodinary g(;,:neral body meeting as per Article 330 of the Code of
Comunidades,. at its meeting hall at 10.30 a. m.· on 2nd Saturday 'after
the of this notice in the Official Gazette in order to give
its opinion on the foJlowingFiJes:
! ,
L File No, 1-218-78"ACB/1978 applied ShriJose Geraldo
Lobo, rIo MoicaVaddo, Pilerne for a plot ofland for construction '
o. &3£ M
3RD APRIL, 1997
of residential house, the land named Sorgul", Survey'
No. 76/1(part) and belonging to theComunidaqe ,of Pilerne,
Plot No:' 24, admeasuring 400 square m'etres.
It is bounded on the:-
East By 8 llletres road;
West. plot No.l0 of the same Sub-division;
North By plot No. 25 6f the same Subcdivi,sion; and
South By plot No. 23 of the s.ame Sub-division.
2; File No, l
c
I58"1977-ACB/1977 applied by Shri V,
Chodankar,' rio. Bhatlem, Panaji-Goa for a plot of1and for
cl)nstruction of residential house, the land named "OdlelJl
Sorgul", Survey No. 76/1 (part) and belonging totheComunidade
of Pi Ierne, l'lot No. 19, admeasuring '400 squi;lre metres.
It is hounded on the:
,East By 8 metres road;
West By plofNo. 5 of the same Sub-division;
North By plot No. 20 oUhe same Sub-division; ,and
, .
South .By plot No. I8-Of the same,Sub-division.
3. FileNo.I-244c96·ACNZlI996 applied by Shri Rajendra J.
Boi-kar, rIo Cu;da Wada, Candola for a plot of land for con-
struction of rrsidential house, the land named "Odlem
Survey, No, 76/1(part) and belonging to the Comunidade of
Pilerne"Plot No. 41, situ'ilted at Altp Betim, admeasuring 398
square metres.
It is bounded on the:
East
West
North
, South
By proposed 0, metres road of the 'same'
, Subcdivision;
By plot No, 39 of the same Sub-division;,
By proposed 6 m€'tres road of the same
Sub-division; and ,_
By plot No. 40 of the same
Pilerne, 26th March", 1997.- The U. D. C., Santosh N.'
Malgoankar.
V. No: 24354/1997
RAIA
48. The Comuniclade is hereby to meet
at its·meeting place at Raia, on 30th April, 1997, at 10.30 a. m. after
the' publication of this :notice in the Official Gazette, in ordet tl) give
its opinion on the File No.1 0 of 1996 in JYhich Shri Seby Vaz, Chairman,
, Raia, Rachol, service Co-op. Society Ltd"
'lease (Aforamento) basi$, for construction of a shop, for keeping
the Society's Rice and other items distributionof the village, .
apiece of kn?wn as "Dugloi o'U Lote No. LXXXI, '
" Survey No. 31112 of village Raia of Salcete Taluka and belonging to
the ConlUnidade of Raia, admeasuring 100 square metres.,'
"
..
OFFICIAL GAZETfE - GOVT.' Og .. GOA
21
3RD APRIL, 1997 SERIES III No. I
It is bounded on the:-
North By public road; " '
South By remainilJg part of Survey No .. 3 i I;'
East By remaining part of Survey No. 31 I;
West ': By remaining part of Survey No.311.
Raia, 26th March, 1997.-The Secretary-in-charge, VinaecaNaique .
• V. No. 24408/l997
BENAULIM
49. The above-mentionedComunldade is hereby convened on third
'Sunday after the pubjication of this notice in the OfficjaIGazette w:ith
of 2/3 of its Social Capital at 1 'a, m. at its meeting
hall at Benaulim in order to give its opinion on the File No. 911993
in which Parish Priest of Holy Trinity Church, Benaulim request for
. sale of rocky place known as Khodpane (R9cky area) also known as
Holem under Survey No. 188/17 in area of.425 sq. metres for divine
cult. If the Comunidade fails to meet on the sai<;l day again, it is convened
on next Sunday for the' second. time at the same time in the said form
and same place and for the same purpose and still, if it fails to meet
the second time again, it is convened for the .third time on fifth Sunday
in an ordinary fmm at the same time and place and for the same purpose ..
, The twenty major share-holders of the said Comunidade are also
convened to meet on' fifth Sunday at 12.00 noon at tlie same place to
give their consent and opinion to the matter resolved by the Comunidade.
Benaulim, 19th March, 1997.- The Clerk-in-charge, Vinay H.
, Dessai.
V. No. 24276/1997
.'
---.---
Devalaias
SfiRI DEVI SHARVANI VElfAL MAHARUDRA
PANCHAYATAN SAUNSTHAN
'SALGAONVADA, ADVALPAL, ,BICHOLIM-GOA
50. A special general body meeting of Devasthan's Mahajans will
be held on Friday,. 2nd May, 1997 at 4.00p. m. at Temple premises
to discuss and decide the following matters': '
L To renew the rates charged in respect of various religious rites
'perform€d'in the. Temple.
2. To examine Bye-Laws and consider, amendments, if any.
3. To con;ider proper day-to-day administration at the .renovated .
Temple at Saligao.
4. To discuss repairs to be carried out to Shri Sharvani and Vetal
Temples and other structures.
5. To discuss "the services of 'Temple priests.
6. Any other subject with Chairman's permission.
In case the meeting could not be started at the appointed time, due
to absence of quorum; it will be held at the' same place and on the
. same day, after half an hour.
Advalpale, 25th March, 1997.- The President, A. V. Salgaonkar.
V. No. 24372/1997
(Translation)
m tc:IT 7fTClfi:Jft <trroo
,'8lexSJliClClI$I, <SlSCl<.1QI<.1;
4€?1'lf"ti"'l1 'B'l-1T
"lflTft R. 00
't.o.\> fcl''l <:t 16\ ( 'fcr:i:m: _ W<:r
qT' f.:fuf<:r 'i21 041'81al '..{k116\ 04Id

<::<ifqti]ltl . fq· .. mfqf1+i<:t en<trr.
d'([<:.1&11&1d fq .. ,m:fq;flW4 q
'1:(('8<:"41'8
'iC111cp{'01
fq::"Il<fqf1¥i4 cgciT.
'to wqfuft q q
fq"'lHfClf1A<4
G,.,", irum: 'f<:r!:p;r aT'l-lICft.
"'R'l-1T <txft¥. m ""'f NICfi<:"4lfl, m'B'l-1T
. C"1R:T C"1R:T ,fOenTOIT dl'811d<
SHREEKALIKA DEVASTHAN, KASARPAL
51. The extraordinary general body meeting of the Mahajans' of
above Devasthail has been convened at 1 1.00 a. m. on Sunday, April
20, 19?7 at Mahabaleshwar Hall, KasarpaI to decide on following

All the Mahajans are requested to 'consider this as invitation and
, J
attend the meeting.. -, ,
,Agenda
I. To decide about the auctioning of old copper sheets of the roof '
and Domes of Kalika Devasthan.
/
-22 OFFICIAL G'AZEITE .,- GOVT. OF GOA
SERIES lII' No. ],
2. 'To take a decision onthe letter sentby SliirodkarTrust deciding
not to hold presentation of Mahabaleshwar Award this year
at KasarpaL
3. Any other matter with the Chairperson.
Note:., In case there is no quorum the 'same meeting will be held at
. ,
11.30 a"m, at the same venue and the decisions of'themeedngwiII be
. . . . binding On all the members, .
,;:
, K,asarpal,31stMarch, 1997.- Haldankar.
V. No. 2450111997
(Translation)

. .m' t<:fi .wu'
. \fcrcm: 'R.
"!Wf.uIm
ii6Iq@i?CI'( mo. fCl"lllICl,( f.:fuf<:f
'. -aft . 'BCf mlT· {it\U'"lloC!
f.:r:i3rur a:m-..
z. :cr qj"lII'O!:II
fdZVlIClI'Cl1 f.:rof<r.
Fd(1'i5Cfl,( S::fC:'i:l!IClajq CflCXSfClt1ZVlI
-;; Cfl,(u"'II'Cl1
fcr'ClR:fc!f.:fI::fI:i f.:rcrr..l
fir. C!iWr '3l'l-'l'fCiT o'R.
etrffi q

3RD APRIL, 1997
Private Advertisements
. 5:2. I, Mrs. Mabel Reeves, resident.of Panj.tm, wish to transfer in
my name 7' shares of the Cortalim of the Mormugao
Taluka bearing share Nos. 2198 to 2203 and'share No. 837 of Titulo
Nos. 695-Aand Titulo No. belonging to my late h'usband·Mr.
Walford'Ladislaus Reeves and also to collecttheunpaid dividenqs of
the said shares. ' .
Objections, it' any, may.be raised in the competent Office within
the' prescribed timeIimit 'as per the Code.
V. No. 24243/1997
53.1, Mrs. Mabel Reeves; residertt of Panjim, wish,to transfer in
my name 1.0 shares of the of CortaJim
Taluka bearing sharesNos. 752 to 761 of Titulo'No. 181
. ;'., . . . .
to my late husband Mr. Walford Ladislaus Reeves and also to collect'
the unpaid divjdends ofthe.said .
Objections, if any, may be raised in the competent Office within
the prescribed time limit' as per tue
V. No. 2424411997
54. 'Antonio Jose Henriques, Verna; wish'
to 'renew share certificate No. 79 comprising of orie share No. 142
belonging to Comunidade of Mormugao, standing in the name ormy
\ late mother, Maria Angelica Henriques, as the original certificate has
Sheen lost. .
Objections, if any, may be raised J;>y the interested p\u'ties in the
competent Offices within the prescribed time limit.
v . .No. 2435011997

. 55. In the of the Administrati,on of the Comunidades Q(
Bardez, published in the Official Gazette, Series IfiNo. 46 dated
at page 643 (V. No. 22846) 'for the words and figures
"East: By plot No. 28" read "East: By plot,No. and instead,of
"File No. J-30"87-ACNZI1997" read "File No. 1-3Q-87-ACBI1987",
GOVERNMENTBRINTING PRESS.
PANAJl-GOA.
- PRICE 11.00 Ps.
," \

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful