uke peRdkj

uke peRdkj
¼uke ls çhRke feyu½

ys[kd &
IkwT;Ikkn xq#nso Jh Jh 1008
egke.Mys'oj Lokeh Hkxoku nso Ikjegal th egkjkTk

© All Rights Reserved
1

uke peRdkj

fo"k; lwph…
fo"k;
1 Hkwfedk… … …
2 ekuo tUe D;ksa\
3 uke dk Lo:Ik
4 uke&ukeh vHksn
5 uke dk vFkZ fpUru
6 uke ds Hksn
7 uke dh efgek
8 uke ls izHkq feyu
9 izhre feyu dh jkg
10 vf[ky Hkkjrh; /keZlHkk
11 ys[kd dh vU; iqLrdsa

i``"B la[;k
3
4
18
22
33
43
47
69
76
94
95

2

uke peRdkj

Hkwfedk
osnksa] n'kZuksa] mifu"knksa ,oa vU; vk"kZ xzUFkksa rFkk le; ds igqaps gq, vkIr
egkiq#"kksa us Hkxor~ izkfIr ds vusd mik;ksa] lk/kuksa dk mYys[k fd;k gSA fdUrq muesa
loksZÙke ,oa lgt mik; gS & uke ;ksx] uke&Lej.kA
dfy;qx tksx u tX; u X;kukA ,d vk/kkj jke xq.k xkukAA
lc Hkjksl frt tks Hkt jkefgA izse lesr xko xqu xzkefgAA
lksbZ Hko rj dNq la'k; ukghaA uke izrki izxV dfy ekghAA
¼jkepfjr ekul mñ dkñ½

;g ,d ,slk jktekxZ gS] ftlesa u dksbZ vM+pus gSa vkSj u dksbZ Hk;&vk'kadk,¡A
vkcky o`) uj&ukjh dksbZ Hkh ftKklq iw.kZ lUrksa dh N=k Nk;k esa ekxZn'kZu izkIr dj
uke uko esa cSBdj vuk;kl gh Hkolkxj ls ikj gks ldrk gSA uke D;k gS\
ukeh&izhre ls dSls feyk tk ldrk gS\ uke&Lej.k dSls djuk pkfg, uke ds
vUrjky esa fdruh HkkSfrd vkSj vk/;kfRed fojkV ,oa peRdkjh 'kfä;k¡ Hkjh gqbZ gSa &
bu lc ckrksa dk mYys[k bl uke peRdkj iqLrd esa foLrkjiwoZd fd;k x;k gSA izHkq
n'kZu ds vfHkyk"kh ifFkd ds fy, ;g izdk'k&LrEHk&fl) gksxhA blesa of.kZr ,d&2
:gkuh iM+koksa dks ikj djrk gqvk lk/kd lgt gh ije/kke esa igqapdj izhre lk{kkRdj
djrs gq, vius thou dks /kU;&/kU; cuk lxrk gSA izsl dh vlko/kkurk o'k ;fn dksbZ
Hkk"kk lEcU/kh =kqfV;k¡ jg tk,] rks Ñikyq ikBd mUgsa Bhd djds i<+ ysaxsA
¬ 'ke~
;ksxkpk;Z Lokeh Hkxokunso ijegal

3

uke peRdkj
1

ekuo tUe D;ksa\
mncq/;LokXus izfr tkx`fg Rofe"Vk iwoSZ la l`tsFkke;a paA
vfLeu l/kLFks v/;qÙkjfLeu~ fo'os nsok ;teku'p lhnrAA
Þosnekrk vkRek dks lEcksf/kr djrs gq, dgrh gS & gs I;kjh vkRek rw vius
Lo#i dks Hkwyus ds dkj.k ek;k vkSj tkxfrd inkFkks± dks viuk eku dj pkSjklh yk[k
;ksfu;ksa ds pØ esa HkVd jgh gSA ;kn j[k rw lr~&fpr~ vkuUn Lo#i gS] 'kq)] cq)]
ifo=k gSA ekfyd ls fcNqM+ dj eR;Zyksd esa vkdj blds yqHkkous inkFkks± dks pdkpkSa/k
esa pqaf/k;k xbZ gSA & Þ;eL; yksdk n/;k o HkwfoFkß
¼vFkoZosn½

vxe yksd rsjk futh /kke gSA ogha ls rsjk fudkl gSA ;g ek;k yksd gS] tgka
dky vkSj ek;k dh BdqjkbZ gSA bldks vkSj blds {kf.kd Hkksxksa dks viuk er ekuA
izekn&funzk esa fuXeu gksdj vlR; dks lR;] vdÙkZO; dks dÙkZO;] vifo=k dks ifo=k
vkSj vfuR; dks fuR; eku cSBh gSA lalkj esa nks izdkj ds inkFkZ gS & ¼1½ lR; inkFkZA
lR; ijekRek gS] lR; vkRek gS] tks rhuksa dkyksa esa ,d jl jgrk gSA og vfodkjh gSA
u dHkh curk gS u dHkh fcxM+rk gSA nwljh vkSj ek;k vkSj mlls lEcU) ftrus Hkh
inkFkZ gSa] os lHkh vlR; dh Js.kh esa vkrs gSa] os ifjorZu'khy gS] ifj.kkeh gSA {k.k&{k.k
esa cnyrs jgrs gSaA curs gSa fcxM+rs gSaA vfuR; gSa {k.k Hkaxqj gSA bu vukRe] vlr~
inkFkks± dks viuk ekudj buesa tks 'kk'or lq[k 'kkafr <wa<+ jgh gS ;g rsjh dksjh Hkwy gS
& tcjnLr Hkze gS] /kks[kk gSA buesa 'kkafr] vkuUn ikus dk iz;kl dksYgw esa ckyw jsr dks
ihM+dj rsy fudkyus ds leku fujFkZd fl) gksxkAß
vr,o gs fiz;kReu! rw vius vkidks igpkuA mRÑ"V cks/k dks izkIr gksA ;gka bl
ea=k esa ^vfXu* 'kCn vkRek dk izrhd gS tSls vkRek ikod gS] izdk'kd gS] oSls gh vfXu
Hkh 'kks/kd vkSj izdk'k nsus okyh gSA ân; esa Kku nhi tykdj lkspA rsjk bu vlr~
4

uke peRdkj
inkFkks± ls nwj dk Hkh fj'rk ugha gSA rw psru gS vksj ;s tM+ gSA lEcU/k rks leku xq.k
okys ds lkFk gksrk gS rw rks ltkrh;] fotkrh; vkSj Loxr~ vkfn rhuksa Hksnksa ls jfgr
gSA rw lnk lR; Lo#i gS] vtj vej gS] 'kq) pSrU; ,oa Kku Lo#i gS fuR; ;qDr gS
bl vius 'kk'or Lo#i dks tkudj lnk ds fy, vej gks tk vius Lo#i dk
foLej.k gh vkRek dk lksuk gS vkSj Lo#i dk Lej.k vkRe tkxj.k gSA
I;kjh #g! dHkh ;g Hkh lkspk gS fd rsjs lkFk bl ekuo nsg dk la;ksx D;ksa gqvk
gS\ rq>s ;g ekuo tUe fdl fy, feyk gS\ lqu ;g nso nqyZHk euq"; tUe b"V dh
iwfrZ ds fy, feyk gSA ;gka egRoiw.kZ bl eU=k esa b"V vkSj iwoZ ;s nks 'kCn cM+s
egÙoiw.kZ gSaA eksVs rkSj ij b"Vk iwrZ nks izdkj ds fof'k"V deks± dk lEiknu djus ds
fy, iz;qDr gksrk gSA b"V&ti] ri] ozr] rhFkZ] nku ,oa ;K vkfn deZ dgykrs gSaA iwrZ
lekt dY;k.k ds fy, ijksidkj dh Hkkouk ls izsfjr gksdj dwi] efUnj] /keZ'kkyk]
ckoM+h] ljksoj] fo|ky;] vukFkky;] fpfdRlky; vkfn fuekZ.k laca/kh mnkÙk] deZ
dgykrs gSaA
fdUrq ;gka b"V dk vFkZ gS fiz; vkjk/; nso] izhre] ijekRek czã vFkok vHkh"V
dk;ZA iwrZ dk vFkZ gS feyuk] lk{kkRdkj iwjk djuk vkfnA ijekRek&feyu&;gh thou
dk y{; gSA ;gh ,d vHkh"V fiz; dke gS ftls iw.kZ djus ds fy, ;g uj nsg izkIr
gqbZ gSA
HkbZ ijkfir ekuq[k ns gqfj;k] xksfoUn feyu dh ;g rsjh cjh;kA
vkSj dkt rsjs fd rS u dke] fey lk/k laxr Hkt dsoy ukeAA
jke flej jke flej bgS rsjks dkt gSA
mek dagÅa eSa vuqHko viukA
lr~ gfj Hktu txr lc liukAA ¼jke pfjr ekul½
uj ru le ugha dofum nsghA
tho pjkpj tkpr rsghAA
5

uke peRdkj
ujd LoxZ vioxZ fulsuhA X;ku oSjkX; Hkxfr lqHk nsuhA
lks ruq /kfj gfj Hktfg u ts ujA gksfga fo"ir ean ean rjAA
dkap fdfjp cnys rs ysghaA dj rs Mkj ij[k efu nsghaAA

¼jke pfjr ekul mÙkjdkaM½

vfuR;a lq[k yksd feea izkI; HktLo eke ¼xhrk&9&33½
Hkxoku Ñ".k dgrs gSa fd ;g euq"; 'kjhj iq.;cy vkSj izHkq dh Ñik ls feyk
gSA feyk Hkh blfy, gS fd blds ek/;e ls HkxoRizkfIr dj yh tk;sA 'kjhj ek|a [kyq
/keZ lk/ku ¼dqekj laHko 5&33½
;g 'kjhj fuLlUnsg leLr 'kqHk Qyksa dk ewy gSA /keks± lk/kukvksa dk izFke ewy
lk/ku gS bl {k.k Hkaxqj] uk'koku vkSj nq%[k #i 'kjhj izFke dks izkIr dj uke HkfDr dh
dekbZ djrs gq, izhre dk lk{kkRdkj djsa ;gh gS Hkxoku Ñ".k dk vej lUns'k ekuo
ek=k ds fy,A
fdUrq vkt dk ekuo Hkwy x;k osnekrk ds mins'k dksA /kfTt;ka mM+k nh ihjksa
iSxEcjksa] vorkjksa] le; ds igqaps gq, fl)ksa] lUrksa ,oa Qdhjksa dh vej okf.k;ksa dhA
;g tkurs gq, fd ekuo 'kjhj eqfDr ,oa LoxZ dk }kj gS ;fn bldk lnqi;ksx fd;k
tk, rks nq#i;ksx djus ij ;gh ujd esa ys tkus okyh lh<+h cu tkrh gSA bl 'kjhj
dks gh vkRek le>dj bldks ltkus laokjus esa gh vius dÙkZO; dh bfr Jh le> cSBk
gSA 'kjhj vkSj bfUnz;ksa ds jl HkksxA lkalkfjd inkFkks± ,oa ,s'o;ks± ds laxzg djus esa gh
xkSjo le>us yxk gSA fQj buds bdV~Bs djus esa pkgs iki gks] vukpkj vfufr ,oa
vU;k; dk Hkh voyEcu D;ksa u ysuk iM+sA ns[kk ns[kh gksM+ yxh gS fd dkSu vf/kd /ku
[ktkuk laxzg djrk gSA dkSu vf/kd ekcZy dh pedrh dksfB;ka] HkO; vëfydk,a]
nqdkusa QesZ] fey dkj[kkus cukrk gSA dkSu /ku Qwad rek'kk dj fo/kk;d] eU=kh]
eq[;eU=kh] iz/kkueU=kh curk gS dkSu Qj&Qjkrh 'kkunkj dkjsa vkSj /kwa&/kwa djrs gq,
gsyhdkWIVj [kjhnrk gS fuEu iafDr;ksa esa r`".kk xzLr ekuo dh eu% fLFkfr dk fp=k.k
nsf[k, &
6

uke peRdkj
ekuo dgs gtkjh cuwa fQj cu tkÅa y[kkfjA
djksM+ifr cuwa rks lcls vPNk v[kifr esa gS lq[k HkkjhA
f=kyksdh dk jktk cuwa rks cfy cfy tkÅa okfjA
Hkxoku nso r`".kk ds rkjs izHkq foeq[k lc tho nq[kkjhA
;g lc nkSM+ /kwi lPps lq[k 'kkfUr ,oa vkuUn dh vokfIr ds fy, dh tk jgh
gSA fdUrq tho dh ;g dksjh Hkwy vkSj egku vKkurk gSA
lq[k ds lk/ku lc fd, nq[k dk fd;k u dks;A
rqylh ;g vpjt Hk;k vf/kdkf/kd nq%[k gks;AA
xksLokeh rqylh nkl th dgrs gSa %&
deB ihB tkefg o# ckjkA ca/;k lqr o# dkgqfg ekjkAA
Qwyfga uHk o# cgq fof/k QwykA thou yg lq[k gfj izfrdwykAA
¼jke pfjr ekul mÙkjkdkaM½

dNq, dh ihB ij D;k dHkh cky iSnk gks ldrs gSa\ D;k dHkh ca/ik dk iq=k
fdlh dks ekj ldrk gS\ D;k dHkh vkdk'k eaMy esa fofo/k izdkj ds iq"i f[ky ldrs
gSaA ;s lHkh ckrsa vlaHko gSa] fdUrq rqylhnkl th dgrs gSa fd ;s Hkh eku yks laHko gks
tk,A fdUrq jke foeq[k dks bu >wBs tkxfrd inkFkks± esa dHkh lq[k ugha fey ldrkA
ghjs l.p; djus vk, Fks bl tx dh [kku esaA
ysfdu vQlksl rqe dksfM+;ka bdV~Bh djds jg x,A
,d jktk us vius izfrfuf/k dks ,d fo'kky /ku jkf'k nsdj ghjksa dk O;kikj djus
dh vkKk nhA izfrfuf/k dk;Z dh iwfrZ ds fy, py iM+sA ?kwers&?kwers lkxj rV ij
igqapkA ogka tu lewg dk leqnz Hkh fgyksjsa ys jgk FkkA Hkkjh HkhM+ dks fugkj dj og Hkh
ml vksj pyk x;kA ns[krk gS fd dkSfM+;ksa] flfi;ksa vkSj udyh dkapksa dk ,d fo'kky
vackj yxk gqvk gSA yk[kksa xzkgd lkSnk djus ds fy, csrkc gSA ekfyd us mlds lkFk
7

uke peRdkj
vka[k ls vka[k feyk dj dgk] Þns[krs D;k gks\ ftu ghjksa dk O;kikj djus pys gks
ftl jkf'k ls os rks vYiek=kk esa gkFk yxsaxsA ,slk volj fQj gkFk ugha vk,xkA
pepekrs iRFkjksa dh ;s fo'kky <+sfj;ka cgqr lLrh gSA bUgsa [kjhnks vkSj ekyk eky gks
tkvksA mlus ,d ckr vksj dgh fd Vªd okgu rS;kj [kM+s gSaA xUrO; LFkku rd eq¶r
fHktokbZ tk,xhAÞ izfrfuf/k dk th yypk x;k eq[k esa ikuh vk x;kA mlus rqjUr
lkSnk fd;k vkSj gtkjksa Vªd Hkjok dj jktk ds ikl ys vk;kA jktk us QVdkjrs gq,
dgk fd eSaus rks rqEgsa ghjksa dk lPpk lkSnk djus ds fy, Hkstk Fkk u fd bu ewY;ghu]
fujFkZd udyh dkapksa dks bdV~Bk djusA jktk us mls ckj&ckj f/kDdkjk vkSj O;kikj
djus dk ykblsal Hkh tCr dj fy;k gSA
;g ,d lkj xfHkZr g"VkUr gSA jktk ijes'oj gS vkSj izfrfuf/k tho gSA mls ;g
ekuo nsg #ih ykblsal ns fn;kA vUur 'oklksa dh vueksy iwath gSA vla[; /ku jkf'k
gSA eR;Zyksd esa vkdj bl cutkjs us ns[kk fd yk[kksa djksM+ksa yksx vueksy ghjksa ds
lPps O;kikj dks Hkwy dj HkkSfrd inkFkks± ,s'o;ks± #ih udyh dkapksa dk [kksVk lkSnk
djus esa yxs gq, gSaA mlus Hkh HksM+ /klku dh rjg ifj.kke tkus fcuk gh yksxksa ds lkFk
feydj vlr~ /ku dk O;kikj djuk izkjEHk dj fn;kA uke] HkfDr] lRlax] foosd] Kku
:ih lPps ghjksa ds cf.kt dks Hkqyk fn;kA var esa gkjs gq, tqvkjh dh rjg gkFk
>M+dkrk gqvk] jksrk] ihVrk ekfyd ds njckj esa igqapkA tc izHkq :ih jktk us mlls
fglkc ekaxk rks eq[k yfTtr Fkk] dyafdr Fkk vkSj vius vkidks viekfur] frj"Ñr
vuqHko djrk gqvk flj /kqu&/kqu dj iNrkus yxkA fdUrq &
vPNs fnu ikNs x, gfj ls fd;k u gsrA
vc iNrk, D;k gksrk tc fpfM+;ka pqx xbZ [ksrA
ekfyd us mldk ekuo 'kjhj :ih ykblsal Hkh tCr dj fy;kA ifj.kker% mls
pkSjklh yk[k ;ksfu;ksa esa fo'ks"kdj ?kksj re ls vko`r dwdj] 'kwdj] dhV irax] tM+ isM+
ik"kk.k dh uhp ;ksfu;ksa esa Hkst fn;kA 'okal gh cM+s vueksy gSA
8

uke peRdkj
dchj th dgrs gSa &
dg fn;k dgka tkr gS dgka ctkÅa <ksyA
lkal o`Fkk tkr gS f=kyksdh dk eksyAA
'oklksa dh cgqewY; iwath ls vlr~ ykSfdd inkFkks± dh fBdfj;ka cVksjuk ,d cgqr
cM+h Hkwy gSA ;s ,d fnu /kks[kk nsaxsA buesa ls dksbZ Hkh inkFkZ ej.kksijkUr lkFk ugha
tkus okyk gSA bl yksd esa Hkh lnk lkFk ugha nsrsA ;s vLFkk;h gSa] u'oj gSa]
vfo'oluh; vkSj vfuR; gSA eSaus djksM+ifr;ksa dks /kwy esa feys ns[kk gS vkSj jktkvksa dks
jad cus gq, ns[kk gSA lPpk /ku og gS tks ijyksd esa lax tk,A izHkquke HkfDr lRlax]
foosd :ih jRu lPpk /ku gS] tks bgyksd vkSj ijyksd esa lnk lkFk jgrk gSA
dchj lks /ku lafp, tks vkxs dk gks;A
'kh'k mBk, xkBM+h tkr u ns[kk dks;AA
ek;k cM+h yqHkkouh gSA blds inkFkZ eu dks eksgus okys gSaA fdUrq buds vUnj
fo"k Hkjk iM+k gSA ;s tgj ds yM~Mw gSa &
uj ukjh nksuksa lquks ;g lrxq# dh lk[kA
fo"k Qy Qys vusd gSa er ns[kksa dksbZ pk[kAA
Åij ls Qy ehBs] fdUrq ifj.kke nq%[k] jksx vkSj fouk'kA ;gha rd cl ugha
vfirq thoksa dks vius tky esa Qalk dj tUe ej.k ds pØ esa ckjEckj HkVdk dj nq[k
nsrh gSA
eSa ;g ugha dgrk fd ekf;d dk;Z can dj nsa ek;k ds fcuk dksbZ lkalkfjd dk;Z
ugha pyrk gSA ;s inkFkZ Hkh vko';d gSA fdUrq lnqi;ksx dh ;qfDr larksa ls lh[k ysuh
pkfg,A budks thou dk loZLo le>uk Hkkjh Hkwy gSA budk laxzg thou dk lk/;
ugha gS] y{; ugha gSA gekjk /;s; rks lkalkfjd dk;Z djrs gq, uke vkSj HkfDr dh
dekbZ djds ekfyd ls feyuk gSA bu vlR; inkFkks± dks vius eu esa er fcBkvksaA
9

uke peRdkj
buds lkFk ,d #i er gksA fpr esa rks dsoy izhre dks i/k'kvksA lalkj esa ,sls jgks]
buds inkFkks± dks ,sls Hkksxks] tSls eqjxkbZ ty esa lc O;ogkj djrh gS] fdUrq mM+rs
le; mlds ia[k lw[k 'kq"d gksrs gSaA
rsu R;äsu Hkq.thFkk ek x`/k% dL; fLon~ /kue ¼;tqosZn 401½ rsjs ikl tks dqN Hkh
inkFkZ vFkok /ku gS] og rsjk ugha] vfirq izHkq dk gS buesa ls eeRo R;kx nsA jkx er
j[kA izhfr cU/ku dk dkj.k cu tk;sxhA budks vuklä gksdj HkksxA dSnh tsy esa
jgrk gS mldks cgqr inkFkZ lkSai fn, tkrs gSaA fdUrq og tkurk gS] tks jE; vkSj
cgqewY; inkFkks± ls ifjiwfjr gSA fdUrq pyrs le; ;fn og lkFk ysdj pys] rks mldks
vieku vkSj nqnZ'kk dk eq[k ns[kuk iM+sxkA tSls /kk; f'k'kq dk ikyu iks"k.k djrh gSA
vusd izdkj ds vyadkjksa] vkHkw"k.kksa ,oa lqUnj js'keh oL=kksa ls J`axkfjr djrh gSA fdUrq
/kk; dk ckyd vkSj mlls lEcU) ftrus Hkh cgqewY; vkHkw"k.k gSa] mlds lkFk mldk
rfud Hkh yxko ugha gSA
czã.;k/kk; dekZf.k lXMa RiDRok djksfr;%A
fyI;rs u l ikisu in~e i=k fHkokEHklkAA xhrk ¼5&10½
tks iq#"k leLr 'kkL=k fofgr deks±] vkpj.kksa] O;ogkjksa dks izHkq ds viZ.k dj nsrk
gSA tM+ psru ftrus Hkh HkkSfrd inkFkZ gSa] muesa fdlh izdkj dh jksx vklfDr dk
vHkko ugha j[krk gSA vge~ vkSj ee dks loZFkk R;kx dj tks txr dk O;ogkj djrk
gS] og ,sls gh mu inkFkks± ls fyi;eku~ ugha gksrk] tSls dey dk irkA dey dh MaMh
lnk ty esa jgrh gSA dey dh leLr ps"Vk,a ty esa gh gksrh gSa] fdUrq Qwy ty ls
lnk fufyZIr jgrk gSA blh izdkj 'kjhj ls leLr deZ O;ogkj vFkok lkalkfjd dk;Z
djks] HkkSfrd inkFkks± dk laxzg Hkh djks] mUgsa Hkksxks Hkh] vkReuk lnk czãLFk jgksA ;g
le> dj pfy, fd ;s esjs ugha gSaA ;s vlr~ gSaA ;s esjs lax ugha pysaxsA ;s thou ds
y{; ugha gS 'kk/; ugha gSaA ;s rks dsoy 'kjhj bfUnz;ksa ds fuokZg ek=k ds lk/ku gSaA bu
inkFkks± ls 'kjhj] bfUnz;ksa dh iqf"V] rqf"V djds bu ls ijekFkZ dk dke ysuk gSA budks
fnO; cukdj] izHkq HkfDr ds jax esa jaftr djds eafty ij igqapkdj izhre ls ,dkdj
10

uke peRdkj
gksuk gSA bl izdkj 'kjhj bfUnz;ksa] eu] cqf) dks fnO;rkvksa ls vkIykfor djds vkRek
dks lnSo ekfyd ds lkFk la;qDr jf[k, &
T;ksa f=k;k ihgj cls lqjr jgs fiz; ekfgA
rqylh tx esa ;ksa jgks izHkq dks Hkwyks ukfgAA
tSls L=kh ihgj esa jgrh gqbZ lexz deZ djrh gS] fdUrq ogka jgrs gq, Hkh ,d {k.k
ds fy, fiz;re dks ugha HkwyrhA ;g gS lalkj esa jgus dk <axA ;g gS tx ds O;ogkj
djus dh ;qfDr] tks le; ds igqaps gq, lUrksa ds njckj esa feyrh gSA xq#tuksa ls ;g
thou n'kZu ;k thus dh dyk lhf[k,A mudh 'kj.k xzg.k djus ,oa mudh vkKk ekSt
esa pyus ls ;g uqDrk lgr izkIr gks tkrk gSA
thoUrh os';k dqlaxr esa Qaldj iFk Hkz"V gks xbZA vius ru dks cspdj ij
iq#"kksa ls jr jgrhA muls iSls cVksjrh gS vkSj lnk efnjk esa eLr vkSj u`R; jkx jax
esa yhu jgrh FkhA 'kkjhfjd ,oa ,sfUnzd jl Hkksd gh mlds thou ds loZLo cus gq,
FksA izHkq uke vkSj ijekFkZ ekxZ ls dkslksa nwj FkhA lR; iFk ls P;qr gksdj ikiksa ds
Hk;adj ny&ny esa fuXeu gks pqdh FkhA ny&ny esa ls O;fDr Lo;a ugha fudy ldrk
T;ksa&T;ksa fudyus ds fy, gkFk ikao ekjsxk R;ksa&R;ksa iad esa /kalrk tk,xkA
cM+s HkkX; ikbo lrlaxkA
foufg iz;kl gksfg Hko HkaxkA

¼jke pfjr ekuo mÙkj dk.M½

la;ksx vkSj HkkX; ls ,d iw.kZ lUr xf.kdk ds ?kj i/kkjsA lPps lUrksa dk lax
veks/k gksrk gS tc mudh Ñik n`f"V gks tkrh gS] rks Hko cU/ku Lo;aeso dV tkrk gSA
mUgksaus dgk] nsoh! ftl ekxZ ij rqe tk jgh gks] ;g izkjEHk esa rks cM+k eueksgd gS
fdUrq vkxs egknq%[kksa ,oa ujdksa ls Hkjk gqvk gSA rw blds jkSaxVs [kM+s djus okys
nq"ifj.kkeksa ls vifjfpr gSA fo"k; Hkksxks esa ftl lq[k dh ryk'k Fkh] og rq>s vkt rd
izkIr ugha gqvk vkSj u gksxkA dk'k ! ftl 'kjhj ls rwus Hkksxksa ,oa ikiksa esa fyIr gksdj

11

uke peRdkj
bls dyafdr] nwf"kr] eSyk ,oa nkxh fd;k] mlh ls uke% HkfDr dh e/kqj ih;w"k /kkjk dk
jlkLoknu dj ije /kke esa igqapus dh ik=krk ik ldrh Fkh &
tSlk eu ek;k jpk] rSlk jke jek;A
rhu yksd dks ikj dj vejkiqj esa tk;AA
ckck dh ok.kh thoUr FkhA Jo.k jU/kzksa dks ikj dj lh/kh ân; esa pksV dj xbZA
os';k dk thou iyV x;kA vlr~ inkFkks± ls oSjkX; gks x;kA fo"k;ksa ls mijke gks xbZA
xq# us uke nku fn;kA Hko ls eqDr gksus dk Qkjewyk crk fn;kA rhu lky rd dBksj
lk/kuk dhA lPps uke ls ykS tqM+ xbZ vkSj ekfyd ls feydj mlh dk #i gks xbZA
,d v/ke] ifrrk L=kh ls ,d egku lk/oh vkSj _f"kdk cu xbZA
Hksnh yhuk lkFk esa nhuh oLrq y[kk;A
dksVh tue dk iaFk Fkk iy esa igqaph tk;AA
izkjEHk esa ;tqosZn ls m)r eU=k esa osnekrk nks vkSj egÙoiw.kZ ,oa jgL;iw.kZ
lUnsg'k ns jgh gS ¼1½ ;g 'kjhj l/kLFk gSA l/kLFk dk vFkZ gS ljk;] /keZ'kkyk] bdV~Bs
jgus dk LFkkuA
ru ljk; eu vfrfFk eulk cSBh vk;kA
dksbZ dkgq dk gS ugha ns[kk Bksd ctk;AA
dk;k ljk; gS blesa vuUr tho fu;r vof/k ds fy, foJkekFkZ vkrs gSaA fuf'pr
le; rd Bgjrs gSaA fQj jkLrk dwp dj tkrs gSaA LFkk;h #i ls ;gka dksbZ Hkh Msjk
ugha tek ldrk gSA lalkj ,d o`gr ljk; gSA ekuo pksyk xzg.k dj vk jgs gSa vkSj
'kjhj NksM+ dj tkus okyksa dk Hkh rkalk yxk jgrk gSA fLFkj ;gka dksbZ ugha jgrkA
v'oRFks oks fu"knua i.kZ dks olfr"Ñr%A
xksHkkt br~ fdyklFk ;r~ luoFk iq#"ke~AA ¼_Xosn 10&97&5½

12

uke peRdkj
lalkj v'oRFk gSA v'oRFk dk vFkZ gS] ,slh cSBd] ,slk clsjk] ,slh ljk; ftldk
Hkjkslk ugha fd dy mlesa ge gksaxs ;k ughaA 'kjhj i.kZ'kkyk gS dky dh fpaxkjh fdlh
Hkh le; mldks HkLeh Hkwr dj ldrh gS osnekrk ,d xEHkhj psrkouh ns jgh gS fd
ftl fnu ls 'kjhj vfLrRo esa vk;k gS] mlh fnu ls dky bls gM+i djus dh rkd esa
gS tSls Hkw[kh 'ksj.kh f'dkj ds fpFkM+s&fpFkM+s dj [kk tkrh gSA mlh izdkj o`)koLFkk Hkh
'kjhj dks th.kZ&'kh.kZ dj e`R;q ds fy, ekxZ iz'kLr dj nsrh gS &
vx tx tho ukFk uj nsokA
ukFk ldy tx dky dysokA

¼jkepfjr ekul mñ dkaM½

lkjk czã.M dky dk [kktk gSA dkSu tkurk gS fd fdl {k.k dky [kk tk,xkA
nks HkkbZ ijLij yM+&>xM+ jgs FksA >xM+us dk fo"k; Fkk tehu nksuksa dgrs Fks]
;g tehu esjh gSA vpkud ,d lar vk x, vkSj muesa yM+us dk dkj.k iwNkA nksuksa us
tehu ds VqdM+s ij viuk nkok is'k dj fn;kA lUr us dgk] Þbl /kjrh ls gh iwN yks]
;g fdldh gS\ HkkbZ;ksa us dgka] Þtehu ewd gSA cksy ugha ldrhA lar us dgk] ÞeSa
iwNrk gwaAß mUgksaus /kjrh ds lkFk dku vkSj okLrfodrk iwNh /kjrh us ,d xxu Hksnh
vkokt esa dgk fd ;s yksx fcYdqy >wBs gSaA eSa budh ugha gwaA budh lgL=kksa ihfM+;ksa
dks eSa Mdkj xbZA vc yks budh ckjh gSA bruh nsj esa ,d tksjnkj /kekdk gqvkA tgka
nksuksa HkkbZ [kM+s Fks] ogka ls i`Foh QV xbZ vkSj nksuksa dky dofyr gks x,A
vkxkg viuh ekSr dk dksbZ clj ughaA
lkeku gtkj o"kZ dk iy dh [kcj ughaA
dj jgk gS vkleka ;g lc leka dqN gS ughaA
ihl nwaxk ,d xfnZ'k esa tgka dqN Hkh ughaA
lc BkB iM+k jg tk,xk] tc ykn pysxk cutkjkA ljk; esa jguk FkksM+h nsj dk
gSA lnk ugha jgukA ftl dke ds fy, vk;s gks mldks rqjUr dj MkyksA dky dk
Hkjkslk ugha gSA
13

uke peRdkj
jkek;.k esa ;q) lekfIr ij Hkxoku jke us y{e.k dks mins'k ysus ds fy, jko.k
ds ikl HkstkA y{e.k th x,A jko.k e`R;q 'k¸;k ij FkkA viuk ifjp; nsdj y{e.k us
iwNk] Þgs jko.k ! vki cM+s fo}ku gSa dqN f'k{kk nhft,Aß jko.k us dgk] Þgs y{e.k ! tks
dke djuk gS] mls dy ij u NksM+ dj rqjUr dhft,A eSaus nks ;kstuk,a cuk j[kh FkhA
igyh] LoxZ rd ikSfM+;ka cuokÅaxk vkSj nwljh] lkxj ds [kkjs ty dks e/kqj ty esa
ifjofrZr dj nwaxkAÞ fdUrq lksprk jgk] dy d#axk] ijlksa dk;Z izkjEHk d#axkA og
dy ugha vk;k] fdUrq esjk dky vo'; gk x;kA
lkor~ LoLFkfena 'kjhjHk#te ;koPp nwjs tjkA
;koPpsfUnz; 'kfäj izfrgkrk ;kor {k;ksa uk;q"k%AA
vkRe Js;fl rkonso fonq"kk dk;Z iz;Ruksa egk%A
izksíhIrs Hkous p dwi [kuua izR;q/ke% dh g'k%AA
¼oSjkX; 'krd½

tc yxk tjk jksx ugha vk;kA
tx yx dky xzlh ugha dk;kAA
tc yx fody HkbZ ugha ok.khA
Hkkft ys js eu lkjax ik.khA

¼xq#ck.kh½

dbZ yksx lksprs gSa fd vHkh le; cgqr 'ks"k gSA igys lalkj dk dke dj ysa]
fQj ijekFkZ dk dj ysaxsA Hkfä&Hktu rks thou ds vfUre pj.k ds fy, gSaA fdUrq
mudk ,slk lkspuk oSls gh fujFkZd fl) gksxk] tSls ?kj esa vkx yxus ij dqvka [kksnus
dk fopkj djuk lkalkfjd dke djrs gq, ekfyd fdlku dk fof'k"V dke djuk er
HkwyksA eSa rks ;gka rd dgwaxk fd lalkj ds dk;Z vkt rd u fdlh ds iw.kZ gq, vkSj u
gksaxsA ,d dk;Z iwjk gqvk] nwljk vk x;kA nwljk iw.kZ gqvk] rhljk vk x;kA lkxj dh
rjaxksa dh rjg ;s dHkh fdlh ds iwjs ugha gksrsA ,d O;fDr esa<+dksa dks fnu Hkj rksyrk
jgk] fdUrq ,slk u dj ldus ds dkj.k fujk'k vkSj grk'k gks x;kA tks bl ek;k ds
14

uke peRdkj
Hkwy&HkqyS, esa Qal dj vkthou ykSfdd vlr~ dk;ks± ,oa fuLlkj inkFkZ cVksjus esa gh
vius vewY;] nqyHkZ thou dks [kks nsrs gSa] mudh og nqxZfr gksxh] tSls csxkjh dh]
csxkjh vk;q Hkj csxkj <+ksrk gSA fnu Hkj csxkj <+ksus ds ckn 'kke dks gkFk iYys dqN
ugha iM+rkA dksjs dk dksjk gh jg tkrk gSA ,sls csxkjh yksx Hkyk ekfyd dh njxkg esa
mTtoy eq[k gksdj dSls tk ldrs gSa\ ;g Lof.kZe volj feyk gSA bls gkFk ls er
tkus nksA ;fn pwd x, rks ;g nqyZHk ekuo nsg fQj gkFk ugha vk,xh &
tks u rjS Hko lkxj uj lekt vl ikbZA
lks Ñr fuand eanxfr vkRe gu xfr tkbAA
cM+s HkkX; ekuq"k ruq ik;kA
lqj nqyZHk ln xzUFkfUg xk;kAA
lk/ku /kke eksPN dj }kjkA
ikb u tsfg ijyksd laokjkAA
lks ijr nq%[k ikofg flj /kqfu&/kqfu iNrkbZA
dkyfg deZfg bZ'ojfg feF;k nks"k yxkbZAA
¼jkepfjr ekul&mrj dk.M½

,sls loZ lk/ku lEiUu euq"; tUe dks izkIr dj tks HktukH;kl dj viuk
ijyksd ugha laokjrs] vkRe Kku lEiknu dj Hko lkxj ls ugha rSjrs] mu Ñr?uksa] dh
ogh nqxZfr gksxh] tks vkRe gR;kjksa dh gksrh gS&
vlw;kZ uke rs yksdk vU/ksu relko`rk%A
rkWLrs izsR;kfi ePNfUr Fks ds pkReguks tuk%AA ¼;tqosZn 40&6½
lalkj esa nks izdkj ds yksx gksrs gSaA ¼1½ nso vkSj nwljs vlqjA nso Js.kh ds yksx uke]
HkfDr] ;ksxkH;kl }kjk vius lw{e txr dh fnO; 'kfDr;ksa] fnO;rkvksa dks tkx`r dj
izHkq n'kZu dj ijyksd esa mTtoy eq[k gksdj ekfyd ds ije/kke esa tkrs gSaA os Lo;a
15

uke peRdkj
rSjrs gSa vkSj lgL=kksa Hkwyh HkVdh] vKkuka/kdkj esa Mwch gqbZ #gksa dks vius ri% iwr
thou ls izHkkfor] mRizsfjr dj mudk m)kj dj nsrs gSaA
mr nsok vofgra nsok mUu;Fkk iqu%A ¼vFkZoosn 4&31&1½
nwljh vkSj vklqjh o`fr ds tu gSaA mudk fe'ku gS&fo"k; Hkksx ds vf/kdkf/kd
inkFkks± dk laxzg djksA izHkq uke dh dksbZ lÙkk ugha gSA /ku lEink] jkT; lÙkk ij
vf/kdkj djksA [kkvks] fivks] ekSt mM+kvksA ijyksd rks ikxyksa dk yksd gSA leLr
thou bl HkkxnkSM+ esa yxkdj ikiksa dh [kku cu tkrs gSaA ,sls vlqj o`fr ds yksx
ejus ij izxk<+ vU/kdkj ls vkPNUu] jkS[k&egk jkS[k] dqEHkhikd tSls ?kksj ujdksa esa
iM+rs gSaA dhV] irax] i'kq if{k;ksa] isM+ ik"kk.k vkfn fufcM+ re ls vko`r ;ksfu;ksa esa fxj
dj nq%[k ij nq%[k mBkrs gSaA ?kksj izeknh] vkylh] ew<+ tu dky] deZ] bZ'oj ij gh
feF;k nks"k e<+ nsrs gSaA os dgrs gSa fd izHkq HkfDr ds fy;s gesa le; gh ugha feykA
gekjs deks± esa Hktu dh js[kk gh ugha FkhA ijes'oj dh gekjs ij Ñik gh ugha gqbZA ;s
lc muds feF;k cgkus gSa ;s cgkus cukdj ;e ds dBksj n.M ls cp ugha ldrsA
;tqosZn ds bl eU=k esa osnekrk dk vfUre jgL;e; lqnins'k gS&bl nsg lnu
esa jg dj czãKku ;K dk lEiknu djksA ;g 'kjhj ljk; gSA blesa vkRek vfrfFk gSA
vfrFk dk vFkZ gS] ftlds u vkus dh vkSj u tkus dh frfFk fuf'pr gksA vkRek dh Hkh
;gh fLFkfr gSA blds u vkus dk dksbZ le; gS vkSj u tkus dkA ftl ljk; esa vklu
tek;k gS] ;g Hkh vYi le; ds fy, gSA vr,o osnekrk dgrh gS] gs I;kjs vfrFk !
bl nsg lnu dks LoLFk] lqM+kSy] lqn`<+] 'kq) ifo=k cukA ;g ;Kosfn gSA ;Kosfn cM+k
ifo=k LFky gksrk gSA lkQ&lqFkjk xk; ds xkscj feV~Vh ls fyik gqvkA lqUnj LoLFk nsg
gh ije /kke rd igqapus dh lh<+h gSA blh ls geus mÙkjksrj p<+rs gq, vusd iM+ko
ikj dj eafty ij igqapuk gS ;K lEiknu djus ds fy, ;Kosfn] gfo;ka] ;teku vkSj
gksuk pkfg,A nsg lnu esa ân; #ih ;K dq.M esa 'kq) 'kq'd ifo=k bfUnz;ksa #ih
lfe/kk,a MkyksA 'kq) fopkj #ih gou lkexzh ,oa 'kq)] ifo=k Hkko #ih xks/k`r dk iz;ksx
djksA gs fiz;kReu~ ! rw Lo;a ;teku cu vkSj bfUnz;ksa] eu] cqf) dks fnO;rkvksa ,oa ijk
16

uke peRdkj
HkfDr ds jax esa jax dj nso cukA ;gh gksrk dk dke djsaxsA dky f'kdkjh dh rjg
ihNs [kM+k gSA foyEc djuk Bhd ugha gSA rqjUr czã lk{kkRdkj dk ;K fu"iknu dj
MkyksA ,slk u gks fd e`R;q vk tk, vkSj dk;Z v/kwjk ,oa vfl) jg tk,A izHkq izkfIr
dk ;K fd, fcuk ;fn 'kjhj NwV x;k] rks thou dh ckth gkjh gqbZ le>ksA
bg psn 'kdn~ cks)qa izkd 'kjhjL; foLizl%
rr lxsZ"kq yksds"kq 'kjhj Rok; dYirsA ¼dBksifu"kn 2&3&4½
;fn bl 'kjhj ds iru gksus ls igys&igys izhre&feyu dk ;K dk;Z iw.kZ dj
fy;k] rc rks thou /kU; gS] lQy gSA ;fn bl fe'ku dh vksj nqyZ{; fd;k vkSj ;ksa
gh thou dks fo"k;&fodkjksa esa [kks fn;k rks bl #g dks vusd dYiksa rd fofHkUu
yksdksa vkSj ;ksfu;ksa esa 'kjhj /kkj.k dj Hkkjh nq%[k mBkus iM+saxsA etk blesa gS fd ftl
izHkq n'kZu ds fy, ;g euq"; tUe feyk gS] mls lEiUu djds gh bldk foltZu djsaA
euq"; tUe dh ekSt ;g feys u ckjEckjA
Hkxoku nso rw uke Hkt gks tk Hko ls ikjAA

17

uke peRdkj
2

uke dk Lo:i
iwoZ v/;k; esa ikBd i<+ pqds gSa fd euq"; tUe fdl fy, gS\ thou dk y{;]
mís'; gS & vius Lo#i vFkkZr~ vkRek dks tkuuk] izHkq lk{kkRdkj djukA ;gh ,d
ifo=k dk;Z gS ftldk fu"iknu djus ds fy, ekfyd us viuh esgj cjlkdj ;g uj
ru iznku fd;k gSA
vc iz'u mRiUu gksrk gS fd izhre ds n'kZu dSls gksa\ og dkSu&lk ekxZ gS] Mxj
gS] lk/ku gS] ftl ij py dj ge eafty ij igqap ldsa\ ekxZ vusd gSa] eafty ,d gS]
fdUrq lcls ljyre] fu"daVd jktekxZ gS uke ;ksx] uke ekxZ dk voyEcu] uk
lk/kkukA vkRek vkSj ijekRek ds e/; esa uke ,d lsrq gS] iqy gS] ftl ij p<+dj Hko
lkxj lgt gh ikj mrjk tk ldrk gSA
lrxq# uke dh uko esa tks p<+rs uj ukjA
izhre n'kZu gks mUgsa gksos Hko ls ikjAA
;gka uke dh miek ,d ty;ku] tgkt vFkok uko ls nh xbZ gSA tSls tgkt
ij cSBdj O;fDr vius xUrO;&LFky ij igqap tkrk gS] oSls gh uke #ih uko ok
tgkt esa cSBdj Hko lkxj ds ml ikj ije /kke esa ljyrk iwoZd igqapk tk ldrk
gSA uke ;ksx eU=k;ksx dk lkE; #i gSA egf"kZ iartfy us ;ksx n'kZu esa flf) ds ikap
gsrqvksa esa ls uke vFkok ea=k dks Hkh ,d lk/ku ekuk gS &
tUekS"kf/k eU=k ri% lekf/ktk% fl);% ¼;ksx n'kZu 4&1½ tUe] vkS"kf/k] eU=k ¼uke½]
ri] lekf/k ls flf);ka mRiUu gksrh gSaA ;gka flf) dk Hkko vkRe ijekRek feyu ls
gSA ;gh ije flf) gSA 'ks"k flf);ka blds lkFk Lo;aeso vk tkrh gSaA fdUrq os lc
xkS.k gSaA mu peRdkfjd flf);ksa esa Qaluk ekuksa viuk iru eksy ysuk gSA vr,o
lk/kd dks buls loZFkk nwj jguk pkfg,A

18

uke peRdkj
Lok/;k;kfn"V nsork lEiz;ksxA ¼;ksx n'kZu 2&44½ uke] eU=k Lej.k ¼ti½ ls
fiz;re dk n'kZu gksrk gSA
euq"; ,d psru ,oa fpUru 'khy izk.kh gSA Hkk"kk mlds vO;Dr fopkjksa ,oa Hkkoksa
dh vfHkO;fDr dk lk/ku gSA Hkk"kk ds vfLrRo esa vkus ls lalkj ds gj inkFkZ dk uke
Hkk"kk;h 'kCnksa esa j[k fy;k x;k gSA tSls feJh dk uke ysrs gh mlds xq.k gekjs
eup{kqvksa ds lkeus >weus yxrs gSaA Hkk"kk,a vusd gSaA vr,o ,d gh oLrq ds uke Hkh
vusd gSaA fdUrq oLrq rks ,d gh gSA tSls i`Foh ,d gS] fdUrq bls dksbZ Hkwfe dgrk gS]
dksbZ olqU/kjk] dksbZ vFkZ vkSj dksbZ tehu dgrk gSA tSls cPpk ,d gSA eka mls chVw]
firk mls VhVw] cM+k HkkbZ mls fMEih] NksVk fjafd vkSj cgu mls iIiw ds uke ls iqdkjrh
gSA
blh izdkj izHkq ,d gS fdUrq bl ukeh ds uke fofHkUu Hkk"kkvksa esa vusd gSaA ;s
lHkh uke mldh fo'ks"krk ds cks/kd gSaA mlds fofHkUu xq.kksa dh vksj ladsr dj jgs gSaA
;s lc xq.k okpd uke vius xq.kh ls fuR; lEc) gSaA ;|fi ijekRek ,d gS] fuxqZ.k gS]
vuke gS] fujkdkj gS] vewrZ gSA fdUrq mldh eueksgd fo'ks"krkvksa dks fugkj dj
_f"k;ksa] ihjksa ,oa lUrksa us mlds vius I;kj ds vusd uke x<+ fy, gSaA
bUnz fe=ka o#.k vfXu ekgq vFkks fnO;% llqi.kksZ x#RekuA
,da lf)izk cgq/kk onfUr vfXu ;ea ekrfj 'oku ekgqAA
¼_Xosn&1&164&46½

ijekRek ije lr~ gS] ,d gSA mls bUnz] fe=k] o#.k] vfXu] ;e ,oa ok;q vkfn
vusd ukeksa ls fo)ku yksx iqdkjrs gSaA jpf;rk gksus ls bls czãk] ikyu drkZ gksus ls
bls fo".kq ,oa lagkj dÙkkZ vFkok dY;k.k Lo#i gksus ls bls f'ko dgrs gSaA lr~ vkuUn
gksus ls Ñ".k vkSj lc txg je.k djus vFkok O;kIr gksus ls mls jke Hkh dgrs gSaA
dksbZ bls czãk.M dk Lokeh gksus ls x.ks'k vkSj izdk'kd gksus ls lw;Z] HkDrksa ds nqfjrksa]
nqO;Zluksa dks fujkdj.k djus ,oa mudh j{kk djus ls mls nqxkZ dgrs gSaA rhuksa ikiksa
,oa nq%[kksa ls eqDr djus okyk gksus ls mls xk;=kh Hkh dgrs gSaA iatkch Hkk"kk esa bls
19

uke peRdkj
okfgxq#] mnwZ&Qkjlh] vjch Hkk"kkvksa esa [kqnk] vYyk rkyk] jghe] djhe] ikjlh /keZ esa
bls vgqj etn] phuh Hkk"kkvksa esa rkvks] ;gwnh /keZ esa tsgksok] vaxzsth esa xkWM vkSj ghczw
Hkk"kk esa eSejk dgrs gSaA fo".kq rFkk xksiky lgL=k uke esa bl ije lr~] vukeh izHkq ds
gtkj uke n'kkZ, x, gSaA ;s lHkh xq.k okpd uke mlds fofHkUu xq.kksa dh vksj bafxr
dj jgs gSaA
nknw ljtu gkj ds] dsrs uke vuUrA
fpr vkoS lks yhft,] ;ksa lk/kw lqfejs lar~AA
ijekRek vuUr xq.kksa ds Hk.Mkj gSaA bldh efgek n'kkZus okys vuUr gh uke gSaA
dksbZ cM+k ugha] dksbZ NksVk ughaA lHkh leku 'kfDr okys gSaA ;s lHkh ve`r ds d.k gSa
lk/kd dks ftl xq.kokpd uke ij vR;f/kd fo'okl gS] mlh ds Lej.k esa tqV tkuk
pkfg,A vewrZ] vO;Dr] vxkspj vkSj vukeh gksrs gq, Hkh rqEgkjh iqdkj dk mÙkj nsxkA
osnksa esa ijekRek ds uke dks czã] v{kj] 'kCn] ijczã] ije iq#"k] lR; iq#"k]
ije lar] ije rRo gal] bUnz] ve`r] vdke] /khj] Lo;EHkw] dfo] euh"kh] ifjHkw] vfXu]
vfouk'kh vkSj vks3e~ vkfn dgk x;k gSA
_pks v{kjs ijes O;kseu~ ;fLeu nsok vf/k fo'os fu"ksnq%A
;Lré osn fde`pk dfj";fr ; br~ fonqLr bes lekLrsA
¼vFkoZosn&1&10&18½
v{kj dgr gSa o.kZ dks] 'kCn ;k ok.kh vFkok /ofu dksA v{kjksa ds lewg dks 'kCn
vkSj 'kCnksa ds leqPp; dks okD; dgrs gSaA 'kCnksa dk lewg gh eU=k gSA v{kj lewg esa
gh _Xosn] ;tqosZn] lkeosn vkSj vFkoZosn ds 20379 eU=k vksr&izksr gSaA pkjksa osn 'kCn
jk; gSA v{kj gh budh fHkfr gSA {kj u'oj gS vkSj v{kj vfouk'kh czã gS bl v{kj
dks uke Hkh dgrs gSaA iatkch Hkk"kk esa ^oD[kj* 'kCn laLÑr ds bl v{kj 'kCn dk gh
foÑr #i gSA osn ds v{kjksa esa ftl ije rRo dk o.kZu fd;k x;k gS] ;fn osnikBh
vFkok osnksa dk fo}ku~ ml rRo dk vUos"k.k ugha djrk] ml ije lar~ ls ,dkdkj ugha
gksrk] rks mls osnk{kjksa dk Hkkj okgd i'kq dgus esa dksbZ vR;qfä ugha gksxhA osnksa dk
20

uke peRdkj
v{kj Kku izkIr dj mlus dkSu lk iz;kstu fl) fd;k\ dsoy bruk gh gS fd osnksa
dh fMtk;uh fMfxz;ka izkIr dj vFkok yPNsnkj Hkk"k.k djds dqN vlr~ dkSfM+;ka dk
laxzg dj ldrk gS tks vUrdky esa mlds lkFk ugha tkrhA osnksa dk y{; gS&ikBd
dks] fo}ku dks ml ije lr~ ije uke] ije v{kj vfouk'kh czã ls tksM+uk lc
_pk,a ,oa leLr nsomlh esa fLFkr gSaA ml ije v{kj dk n'kZu ân;kdk'k esa gksrk
gSA blh ân;kdk'k dks lp[kaM] vxe yksd] vejkiqj] fujadkj eaMy] fo".kq yksd] ije
in fut/kke vkfnukeksa ls vfHkfgr fd;k tkrk gSA tks lk/kd xq#pj.k 'kj.k esa tkdj
uke dk vH;kl] ;ksx lk/kuk djrs gSa] os bl ije v{kj ukeh ds lkFk lq;qä gksdj
mlh dk #i gks tkrs gSaA

21

uke peRdkj
3

uke&ukeh vHksn
osnksa esa izHkq dk lokZf/kd fiz; ,oa loksZRÑ"V uke vkse~ gSA vkse~ okpd gS vkSj
okP; gS ijekRekA vks3e in cks/kd gS vkSj cks/; gS&bZ'ojA nksuksa dk fuR; ,oa vukfn
lEcU/k gSA okP; ls okpd uke fHkUu ugha gSA uke ysrs gh vFkkZr~ vks3e dk Lej.k
djrs gh mldk vFkZ #i ijes'oj vUr%dj.k dh iêh ij mÙkj vkrk gSA ;g lokZx
iw.kZ uke gSA lkalkfjd oLrqvksa vFkok inkFkks± ds uke vkSj #i #ih nks igyw gSaA #i
mldh ckã izÑfr dk cks/k djkrk gS vkSj uke mldh vkUrfjd okLrfodrk dk Kku
djkrk gSA ykSfdd uke] #i] 'kCn] /ofu;ka u'oj gSA fdUrq vkse~ rks dsoy o.kkZRed
uke gh ugha gS] vfirq izHkq dh psruk] thou&'kfDr] izk.k #ih ,d lw{ekfr l{e gS]
ftldk L=kksr ds lkFk vfHké] ,dkRed lEcU/k gSA ;g vksdkj #ih psruk] dEiu]
rjax] vla[; czãk.Mksa ds d.k&d.k] jkse&jkse] tjsZ&tjsZ esa /ofur gks jgh gSA mlh ls
czãk.M ds vla[; tM+&psrukRed inkFkZ vuqizekf.kr gksdj fØ;k'khy gks jgs gSaA
mldks uke dkgs] 'kCn dgks] /ofu dgks] vkse~ dgks&;s lc i;kZ;okph 'kCn gSA ldy
[k.M czãk.Mksa dk vk/kkj ;gh thouh 'kfDr cuh gqbZ gSA czã loZizFke uke vFkok 'kCn
#i esa gh vfHkO;ä gksrk gSA 'kCn dh vikj lkeF;Z dks fugkj dj bls 'kCn czã dh
laKk ns nh xbZA igys ;g 'kCn l`f"V gh vfLrRo esa vkrh gSA blfy, bl ukn vFkok
'kCn dks l`f"V dks vk| LiUnu dgk tkrk gSA igys 'kCn fQj vFkZ dk fodkl gksrk
gSA ;g 'kCn vFkok vkse LiUn gh vla[; czãk.Mksa vkSj blds vla[; inkFkks± dk
fuekZ.k djrk gSA vr,o ;g l`f"V dk tud ,oa ikyu&iks"k.k drkZ ekuk tkrk gS &
;ks u% firk tfurk ;ks fo/kkrk /kkekfu osn Hkqoukfufo'okA
;ks nsokuka uke/kk ,d ,o ra la iz'ua Hkqouk ;UR;U;kAA
¼;tqosZn 17&27½

tks ukeh ijekRek leLr czãk.M dk jpf;rk] ikyu drkZ ,oa j{kd gSA leLr
Hkqouksa dk vf/k"Bku gS vkSj mudk Kkrk gSA og ,d gS] fdUrq vusd fnO; ukeksa&lw;Z]
22

uke peRdkj
pUnz] vfXu] ok;q] iztkifr] 'kqØ] fe=k] olq] fo".kq] vkse~] v{kj vkfn dk /kkj.k djus
okyk gSA mlh ds vkfJr gksdj lHkh yksd yksdksrj fØ;k'khy gks jgs gSaA
uke ds /kkjs lxys tUrA uke ds /kkjs [kaM czãk.MA
uke ds /kkjs lxys tUrA uke ds /kkjs [kaM czãk.MAA
¼vkfn xzUFk½

uke ds /kkjs iqjhvk lc HkouA
uk ds lafx m/kjs lqfu L=koukuA
mi;qZä m)dj.kksa ls Li"V gS fd mlh ije v{kj vkse~ dk gh ;g lkjk ilkjk gS
lHkh dk izsj.kk thou L=kksr gSA
Þvks3e ,oa czãAß

¼;tqosZn 40&17½

bl ea=k esa ukeh vkSj uke ,d n'kkZ, x, gSa blesa vkse~ #ih psruk ygj gh czã
gSA vkSj czã gh psruk #i gSA og ,d ns'kh ugha izR;qr vkdk'k dh rjg loZ ns'kh vkSj
loZ O;kid gSA izÑfr lw{e gS] vuUr O;kid gS] fdUrq vkse czã mlls Hkh dgha vf/kd
lw{e] vuUr ,oa O;kid gSA
vks3e~ Ørks LejA

¼;tqosZn 40&15½

;tqosZn esa Hkxoku ds vR;f/kd fiz; uke vks3e~ dk gh Lej.k djus dh vuqKk gSA
vksfefr czã vksferhna loZe~A rSfrjh;ks ifu"kn ¼vuqokd 8½
vksfeR;srn {kj fena loZ rL;ksiO;k[ikua Hkwra Hkon fo";fnfr
loZ eksMkj ,oaA ;PpkU;r~ f=kdkykrhr rnI;ksMkj ,oA
¼ek.MwD;ksifu"kn&1½

nksuksa mifu"knksa esa czã vkSj vkse~ dh ,drk iznf'kZr dh xbZ gSA vkse~ ;g czã gSA
vkse~ ;g izR;{k fn[kkbZ nsus okyk lalkj gSA vkse~ ;g v{kj gh ij czã gSA os vfouk'kh
gS] vej gSA ;g izR;{k fn[kkbZ nsus okyk tM+ psrukRed txr~ mUgha dh egkurk dk
23

uke peRdkj
funsZ'ku dj jgk gSA tks dqN Hkwr] orZeku vkSj Hkfo";r~ gS&og Hkh vks3e~ gSA bu rhuksa
dkyksa ls Hkh vrhr tks inkFkZ gS& og Hkh vks3e~ gSA
lks· ;ekRek /;{kj eksM+kjks· f/kek=ka iknk ek=kk'p~
iknk vkdkj mdkjks edkj bfrA ¼ek.MwD;ksifu"kn 8½
;g ijekRek v{kj n`f"V ls ek=kkvksa okyk vksadkj gSA czã v[kaM gS] fu[k;o gSA
mlds ikn ugha gks ldrsA fdUrq mldks lexz #i ls le>kus ds fy, czã ds rhu
ikn izfrikfnr fd, x, gSaA ;s rhu ikn gh vksadkj dh rhu ek=kk,a gSa vdkj] mdkj]
edkj pkSFkk ikn ek=kk jfgr gSA bl izdkj vksadkj ds pkj ikn gSaA igyk ikn gS
vkdkjA ;g igyh ek=kk Hkxoku ds fojkV #i dh ifjpk;d gSA izR;{k fn[kkbZ nsus
okyk LFkwy lalkj gh fojkV #i gSA nwljh ek=kk gS&mdkj ;g lw{e txr dk izrhd
gSA rhljh ek=kk edkj gSA ;g dkj.k txr dk lwpd gS vkSj blls lEcU/k j[kus okys
ijekRek dh laKk bZ'oj gSA tks czãk.M esa gS] lksbZ bl NksVs ls ekuo fi.M esa Hkh gSA
blesa LFkwy 'kjhj dk vfHkekuh vkRek fo'o gSA lw{e 'kjhj dk rStl vkSj dkj.k 'kjhj
dk izkK gSA LFkwy 'kjhj tkxzr esa] lw{e 'kjhj vkSj LoIu esa vkSj dkj.k 'kjhj lq"kqfIr
voLFkk esa dke djrk gSA
lk/kd vkse~ dk igys o.kkZRed ti izkjEHk djrk gSA ;g ok.kh }kjk fd;k tkrk
gSA bls okpd ti Hkh dgrs gSaA bl ti ls lk/kd LFkwy eaMy dks ikj dj tkrk gS
;g o.kkZRed ti ekufld ti ds #i esa ifjofrZr gks tkrk gSA ;g igyh Js.kh ds
ti ls vR;f/kd lw{e vkSj egku 'kfä okyk gSA bl nwljs ikn dh lk/kuk esa vH;klh
lEizKkr lekf/k dh fordkZuqxr fLFkfr dks ikj dj fopkjkuqxr vkSj vkuUnkuqxr
Hkwfe;ksa esa fopj.k djus yxrk gSA ;g Hkwfedk cM+h vkuUn cjlkus okyh lRo iz/kku gS
jt~&re~ nksuksa frjksfgr ls jgrs gSaA rhljs ikn esa vksadkj dh vugn /ofu ds lkFk
lqjfr tqM+ tkrh gSA #g dk dkj.k txr esa igqap xbZ gSA ;g vfLerkuqxr vkSj foosd
[;kfr dh Hkwfe gSA bl lekf/k dh ijkdk"Bk gS&vius Lo#i vkRek vkSj fpr dk KkuA
;gka ;g #g vR;f/kd lRo ds izdk'k esa vius dks fpÙkkfn tM+&txr ls loZFkk fHkUu
24

uke peRdkj
lr~&fpr~ vkuUn #i vkRek ekurh gSA fdUrq vHkh ;g Lo#ikokfLFkfr ugha gSA FkksM+h
;k=kk vkSj r; djuh gSA ;g bruh lw{ekoLFkk gS fd #g vksadkj dh eLrkuh] nhokuh
vkSj vR;Ur vkgykndkjh /ofu ds lkFk tqM+dj ve`r dk jlkLoknu djrh gSA #g
eLrh ls >we mBrh gSA bl vkuUn dk 'kCnksa esa o.kZu ugha fd;k tk ldrkA #g vkSj
vkxs c<+rh gS vkSj vk tkrk gS bldk fut/kke] ewyL=kksr] ve`r L=kksr] ije in]
lp[kaMA ;gka ukeh ds lkFk ,d #i gksdj vej gks tkrh gS &
vek=k'prqFkksZ· O;ogk;Z% iz;.pksi'ke% f'koks v)Sr
,oeksadkj vkReSo l fo'kY;kReuk· · Leku ; ,o osnA
¼ek.MwD;ksifu"kn&12½

vkse~ dk pkSFkk ikn ek=kk jfgr fojke gS] tks ijekRek dk fut/kke gSA blh esa
lqjfr vkse~ 'kCn ls tqM+dj igqaprh gSA ;gka mikld] mikL; nksuksa ,d gks tkrs gSaA
Hkä] Hkxoku nksuksa ,d gks tkrs gSaA lqjfr&'kCn nksuksa ,dkdkj gks tkrs gSaA ;g
vlEizKrk lekf/k dh fLFkfr gSA lc ek=kk,a bl fojke esa fey tkrh gSA ;g fo'kq)
ijekRe&feyu gh thou dk eq[; iz;kstu gSA vksadkj dk ;g pkSFkk ikn cM+k fofp=k
gSA bldh vuqHkwfr vfuoZpuh; gSA ;g O;ogkj esa ugha vkrkA tgka txr~ iziap vFkkZr~
rhuksa yksdksa] pkSng Hkqouksa dk dksbZ >xM+k ugha gSA ;g f'ko vFkkZr~ dY;k.k] eaxy]
vkuUn #i gSA v}Sr gSA ;gka }Sr [kksts ugha feyrkA
rw rw djrk rw Hk;k rq> esa ugha u gwaA
vkik ij dk feV x;k ftr ns[kwa frr rwaA
Hkyks Hk;ks gfj ohljks flj ls Vyh cyk;A
tSls Fks rSls Hk;s vc dqN dgks u tk;A
vkse~ czã gS] vkRek gSA ;gka vkRek czã 'kCn dk |ksrd gSA bl vksadkj czã dks
tks tku ysrk gS] og blh esa izfo"V gks tkrk gSA
losZ osnk;r~ inekufUr rikafl lukZf.k p ;n~ onfUrA
25

uke peRdkj
;fnPNUrks xzãp;Z pjfUr rrs ina laxzgs.k czohEiksfHkR;srr~AA
¼dBksifu"kn~ 2&2&15½

;ekpk;Z vius f'k"; ufpdsrk dks lqnins'k nsrs gq, dgrs gSa pkjksa osn ftl ije
in dk izfriknu djrs gSa] ri&lk/kuk ds ek/;e ls gh tks tkuk tkrk gS( lk/kd x.k
ftl ije rRo] ije in] ije lr~ dks tkuus ds fy, czãp;Z dk ikyu djrs gSa( og
eSa eq>s la{ksi ls le>krk gwaA og vkSj dksbZ u'oj inkFkZ ugha] izR;qr og gS&vkse~ ,d
v{kjA ;g izHkq dk I;kjk uke gS vkSj vuUr fo'ks"krk cks/kd ukeksa esa f'kjksef.k gSA ;g
vuUr ukeksa dh ekyk dk lqes# gS] eqdqV gS] vkHkw"k.k gS ,oa J`axkj gSA
bl vkse~ in ds nks fljs gSaA igyk fljk tks fojke gS] ek=kk jfgr gS] og ekfyd
dk I;kjk egy gSA lR; yksd] vukeh yksd] vxe yksd] ije in] fo".kq in vkfn
vusd ukeksa ls ;g 'kksHkk;eku gSA igyk fljk bl fut/kke ls izkjEHk gksdj dkj.k ns'k
ls mrj dj lw{e txr esa vk;kA dkj.k vkSj lw{e txr esa vusd #gkuh eaMy]
vk/;kfRed ns'k iM+rs gSa] ftudh 'kksHkk vR;Ur vn~Hkqr ,oa vuqie gSA bu lw{e ns'kksa esa
fHkUu&fHkUu izdkj dh pepekrh T;ksfr;ka ped jgh gSA bu T;ksfr;ksa esa nkg ugha gS]
izR;qr vR;Ur vkg~ykndkjh] 'khry] 'kkfUr cjlkus okyh vkSj eu dks Hkkus okyh
vR;f/kd lqgkouh gSA ;g vksadkj /ofu ijk] i';fUr] e/;ek] cS[kjh dk #i /kkj.k
djrh gqbZ uhps ds tkToY;eku ,oa vfr'k; T;ksfrekZu yksdksa esa nl izdkj dh uknksa ds
#i esa ifjofrZr gks tkrh gS &
vknkS tyf/k es?k Hksjh >>Zi laHkok%A
e/;s enZy 'ka[kksRNk ?k.Vk dkgy tkLrFkkAA
vUrs rq fdduh oa'kh oh.kk Hkzej fu%LoukA
bfr ukuk fo/kk Jw;rs nsg e/;xkAA
¼gB ;ksx iznhfidk 85&86½

26

uke peRdkj
lk/kd tc ukS }kjksa esa ls viuh o`fr;ksa dks lesV dj f=kdqVh egy esa /;ku
dsfUnzr djrk gS] rks xq# Ñik ls mldk vUrj dk iV [kqyrk gSA bl lw{e txr esa
igqaprs gh og ukuk izdkj ds fprkd"kZd] euksgkjh] #gkuh n`'; ns[kus yxrk gSA ;gka
jax fcjaxh T;ksfr;ksa ds n'kZu gksrs gSaA vkse~ dk o.kkZRed tki djrk gqvk bl #gkuh
ns'k esa mls vugn /ofu lquus dks feyrh gSA Lej.k jgs fd ;g vugn 'kCn ogh vkse~
/ofu gS] tks lp[kaM ls mrj dj vusd chp esa #gkuh iM+koksa dks ikj dj f=kdqVh ns'k
esa igqaph gSA blls uhps Hkh LFkwy txr esa igqap dj blesa O;kIr gksdj d.k&d.k esa
rjafxr gks jgh gSA f=kdqVh ds #gkuh iM+ko ij ;g e`nax] ?k.Vk vkSj 'ka[k dh /ofu esa
izLQqfVr gks jgh gSA ;gh ukn Åij ds yksdksa esa #ikUrfjr gksrh gqbZ ehBh&ehBh eqjyh
ds #i esa /ofUr gksrh gSA lk/kd lw{e yksdksa esa igqaprk gS] rks ;gh oh.kk ds #i esa
lqukbZ nsrh gSA Lej.k jgs fd bu #gkuh utkjksa dks ckgj ds LFkwy us=k ugha ns[k ldrs
vkSj u gh LFkwy dku lqu ldrs gSaA ;s vUnj ds fnO; dkuksa ds fo"k; gSaA bu nl
vug~n uknksa ds eaMyksa dks ikj dj #g vkSj lw{e ns'kksa esa igqaprh gSA ;gka ogh ukn
vksadkj vFkok vkse~ ds #i esa QwV iM+rh gSA ;gka vtik tki py jgk gSA ;gka v[k.M
dhrZu py jgk gSA v[k.M] #gkuh vdFk dFkk rjafxr gks jgh gSA lqjfr bl eueksgd]
pqEcdh;] tknqbZ /ofu vkse~ dks lqudj viuk vkik [kks cSBrh gSA bl vR;Ur lw{e
#gkuh eaMy esa fgyksjs ysus okys vfuopZuh; vkuUn dk o.kZu ugha fd;k tk ldrkA
;g cM+h fofp=kkoLFkk gSA
f=kdqVh ns'k esa bl ifo=k vkse~ /ofu vFkok uke dk nwljk fljk gS] tks lR;yksd]
fujadkj eaMy ls py dj vk;k gSA ogh bldk lqne mn~xe LFkku gS] ewy L=kksr gSA
lqjfr ;gka f=kdqVh egy esa bl Lof.kZe lh<+h ds igys ioZ ij vkjksfgr dj tk, vkSj
,d ,d in] ioZ] eaMy ikj djrh gqbZ fut/kke esa igqap dj I;kjs izhre ls ,dkdkj
gks tk,A ;g ,d ,slh Lof.kZe lqne tathj gS] ftlds f=kdqVh eaMy esa ,d fljs dks
idM+rs gh ije /kke esa ?k.Vk ct mBrk gS] ftlls ekfyd dks irk yx tkrk gS fd
dksbZ #g eq>s Lej.k dj jgh gS vkSj eq> ls feyus dks vkrqj gSA tSls vktdy
iz/kkuea=kh] jk"Vªifr ds izklknksa esa ?k.Vh yxh gqbZ gSA tSls gh dksbZ Qfj;knh egy ds
27

uke peRdkj
ckgj fLop dks nckrk gS] rks og iz/kkuea=kh vFkok jk"Vªifr ds foJkekxkj esa ctus
yxrh gS] ftlls mudks irk yx tkrk gS fd dksbZ Qfj;knh viuh Qfj;kn ysdj eq>
ls feyuk pkgrk gSA
bl #gkuh ukn esa bruk vkd"kZ.k gS] bruh df'k'k gS] bruh pqEcdh; 'kfDr gS
fd tSls pqEcd ykSg dks viuh vksj cjcl [khap ysrk gS] oSls gh ;g e/kqj uke&/ofu
bl #g dks viuh vksj vkdf"kZr dj ysrh gSA
Åij ds #gkuh n`'; dkYifud txr dh ckrsa ugha gSaA ;g dksbZ dkO;e; vFkok
vkyadkfjd o.kZu ugha gS] vfirq Bksl lR; gS] /kzqi lR; gSA lk/kuk djds budk dksbZ
Hkh vuqHko dj ldrk gSA
bl vkse~ /ofu ds vUrjky esa vuUr vk/;kfRed jgL; ,oa vuUr czãk.Mksa ds
jgL; fNis gq, gSaA yk[kksa] jRuksa ,oa cgqewY; ghjksa ds vEckj yxs gq, gSa &
Hkh[kk Hkw[kk dksbZ ugha lcdh xBM+h ykyA
x`g [kksy ns[krs ugha frl fof/k Hk;s daxkyAA
osn vikS#"ks; gSA buds fnO; ea=kksa dk lk{kkRdkj vfXu] ok;q] vkfnR;] vafxjk
_f"k;ksa us xgu lekf/k dh voLFkk esa fd;k FkkA l`f"V ds vkfndky esa osnksa dk
vorj.k gqvk] ftls yxHkx nks vjc o"kZ O;rhr gks pqds gSaA ;s laLÑr lkfgR; dh
vueksy fuf/k gS] ftl ij ekuo ek=k xoZ dj ldrk gSA bl vewY; /kjksgj ds fy,
leLr ekuo lekt _f"k;ksa dk _f.k gSA osnksa esa Hkxoku dk vR;Ur I;kjk uke vkse~
gSA bldk u vkfn gS vkSj u vUrA vU; Hkk"kkvksa esa izHkq ds ftrus Hkh uke gS] os lc
dky le; dh ifjf/k esa gSaA dksbZ nks lkS o"kZ iqjkuk] dksbZ 400 o"kZ] dksbZ gtkj o"kZ
dksbZ blls vf/kd o"kZ iqjkuk gSA lc cus gSa vkSj dky dh xfr ds lkFk feV Hkh
tk,axsA txr~ dh izy; gks tk,xhA vusd yksd&yksdkUrj] iqfj;ka ,oa Hkqou u"V gks
tk,axs] fdUrq vkse~ uke lnk vej gksxkA

28

uke peRdkj
;g ^vkfn lp tqxkfn lp] gS Hkh lp ukud gkslh Hkh lp*A ;g vej /ofu
izy; esa Hkh izÑfr dks rjafxr djrh jgsxhA
The worlds and heavans will go but the word (OM) will never pass away. It will remain
for ever. It is all truth.

,r);sok{kje czã ,r);sok{kja ijeA
,r);sok{kja KkRok ;ks ;fnPNfr rL; rr~A
,rnkyEcua Js"B esr nkyEcua ije~A
,rnkyEcua KkRok czã yksd egh;rsAA
¼dBksifu"kn 2&2&16 17½

;ejkt ufpdsrk dks vkse~ v{kj dh efgek izfriknu djrs gq, dgrs gSa&;g vkse~
uke vFkok v{kj gh czã gSA ;gha ij czã gSA bl vksek{kj dks tks lk/kuk }kjk rRo ls
tku ysrk gS] og iw.kZ dke] vkIr dke] fl) v"V flf);ksa] uo fuf/k;ksa dk Lokeh cu
tkrk gSA og tks bPNk djsxk] ogh psjh cu dj mlds pj.kksa esa ykSV tk,xhA okLro
esa ekfyd ls fey tkus ds ckn dksbZ ykSfdd bPNk gh ugha jgrhA lc 'kkar gks tkrh
gSA og tks&tks ladYi djrk gS] os Lo;aeso iwjs gksrs tkrs gSaA ftldks vehjl dk
fo'kky ljksoj fey x;k] mls Hkyk NksVs&NksVs unh&ukyksa dh D;k vko';drk gS\ vkse~
uke izHkq n'kZu ds fy, loZJs"B ,oa veks/k lk/ku gSA ;g lcls cM+k vyEcu gSA bldk
lgkjk ysdj lqjfr lgt gh vius fut/kke czãyksd igqap tkrh gSA
;nk ok _pekIuks R;ksfe R;sokfr Loj R;so lkeSoa
;tqjs"k mLojks ;ns rn{kj esrn~ e`reHk;a rRizfo';
nsok ve`rk vHk;k vHkou~A

¼NUnksX;ksifu"kn 1&4&4½

lk/kd _Xosn] ;tqosZn] lkeosn] vFkoZosn i<+rs le; vkse~ 'kCn dk mPpkj.k
djrk gSA ;gh vkse~ 'kCn] uke] /ofu] Loj ds #i esa Hkh tkuk tkrk gSA ;g vkse~ v{kj
gS] vfouk'kh gSA bldk lw{e Lo#i cksyus] i<+us] fy[kus dk fo"k; ugha gSA bfUnz;ksa ls
29

uke peRdkj
vxkspj vkSj eu&cqf) dh xE;rk ls ijs gSA ;gha vksadkj ve`r gSA vius tkid dks
vejRo iznku djrk gSA bl egku jl dk iku dj #g dh r`".kk dh vfXu 'kkUr gks
tkrh gSA bl egku jl dk iku dj #g dh r`".kk dh vfXu 'kkUr gks tkrh gSA eu
dh piyrk nwj gksdj ,dkxzrk dk lEiknu gksrk gSA ;gh vkse~ vHk; gSA #g dks
vdky iq#"k ls feykdj tUe&ej.k ds egku Hk; ls eqDr dj nsrk gSA tSls igys
vusd lar] fl)] Qdhj] ihj] iSxEcj] HkDr bl vkse~ rRo dks tkudj vej gks x,]
oSls vc Hkh tks HkDr bldh 'khry&'kj.k esa tkrk gS] bldh Lrqfr] oUnuk] vpZuk
djrk gS] rYyhu gksdj uke dk vH;kl djrk gS] og Hkh bl ije lr~ dks tkudj
blh esa izos'k dj tk,xkA
fl[k /keZ ds laLFkkid Jh xq# ukud nso th egkjkt ds ukeh vkSj uke dh
,drk dk izfriknu fd;k gSA mUgksaus vksadkj 'kCn dks lr~ in dgk gSA tSls ijekRek
rhuksa dkyksa esa ,d jl] ,d jax] ,d #i gS] oSls gh vksadkj izHkq dk I;kjk uke gSA ;g
vkfn dky esa Hkh lr~ FkkA ;qxksa&;qxksa] lc dkyksa esa ,d jl jgk gSA orZeku esa Hkh lr~
gS vkSj Hkfo";r~ esa Hkh lr~ jgsxkA
Þ,d vksadkj lr~ uke drkZ iq#"k fuHkZ;] fujoSj] vdky ewrZ vtqfulS Hkax xq#
izlkfn ti vkfn lp tqxkfn lp gS Hkh lp ukud gks lks Hkh lpAß
lkjh xq#ok.kh dk HkO; egy 'kCn ok uke dh fHkfr ij [kM+k gqvk gSA vkfn xzUFk
vusd HkDrksa] fl)ksa] ihjksa] Qdhjksa] le; esa igqaps gq, lUrksa ,oa egku xq#vksa dh vej
okf.k;ksa #ih ekSfädksa] ykyksa] ghjksa ls Hkjh eatw"kk gS] fiVkjh gS ;g uke HkfDr jl ls
Nydrk gqvk dy'k gSA lar er dh lk/kuk lqjr 'kCn ;ksx dh lk/kuk gSA T;ksfr
fujatu] vksadkj] jjadkj] lksge~ lruke~ buds I;kjs uke gSaA o.kkZRed 'kCn dh ctk;
/kqukRed 'kCn dks vf/kd egRo fn;k x;k gSA ;g ekxZ uke ;ksx] ekxZ ls lerk j[krk
gSA lqjr dks /oU;kRed 'kCn ls ;qä dj ekfyd ds /kke esa igqapuk gSA tSls lw;Z
izdk'k Lo#i gS vkSj izdk'k gh lw;Z dh #i gS] lw;Z dk izdk'k vFkkZr~ izdk'k jf'e;k¡

30

uke peRdkj
lw;Z ls fHkUu ugha gS] ty ls ygjsa vfHkUu gSA lw=k ls oL=k vfHkUu gS] Lo.kZ vkSj blds
vkHkw"k.kksa esa ,drk gS] oSls gh ukeh vkSj uke esa Hkh vHksnrk gSA
ckbcy esa 'kCn vFkok uke dks ijekRek dk fut #i ekuk x;k gS] ftldks
mlls vyx ugha fd;k tk ldrkA D;k dLrwjh] dslj dh lqxfU/k vius inkFkks± ls
fHkUu gks ldrh gS] dnkfi ughaA
In the begining was the word, and the word was with God, and the word was
God. All things were made by him; and without him was not any thing made that
was made. In him was life was new the light of man.

(Bible-JOHN 1:1-4)

vkfn dky esa dsoy 'kCn FkkA 'kCn ekfyd ds lkFk FkkA 'kCn gh izhre FkkA
leLr inkFkZ 'kCn ls mRiUu gq, gSaA dksbZ Hkh ,slh oLrq ugha gS] tks 'kCn ls i`Fkd
gksdj cuh gksA mlesa thouh 'kfDr Fkh vkSj ;g thou gh ekuo ek=k dk izdk'k FkkA
ckbcy xzUFk esa ijekRek vkSj 'kCn dh vHksnrk Li"V gSA
;gwnh /keZ dh iqLrd ^lsQj ;S rthjk* esa ijekRek vkSj 'kCn vFkok uke dks ,d
gh ekuk x;k gSA
;wukuh Hkk"kk esa 'kCn dks ^yksxkl* dgk gS] ftldk vFkZ gS&ok.kh] Loj] dkuwu
fu;e] uke vkfn yksxkl ¼'kCn½ ds ckjs esa fy[k gS fd ;gh ijekRek gS] ;gh thou
rRo gS vkSj ;gh izHkq dk dkuwu vFkok gqDe gSA ;gh l`f"V dk jpf;rk vkSj lapkyu
drkZ gSA bldks vukeh Hkh dgk x;k gSA
ykrhuh Hkk"kk esa 'kCn vFkok uke dks ^ojce* dgk x;k gSA fgczw Hkk"kk esa bls
eSejk dh laKk nh xbZ gSA nksuksa 'kCn vukeh ds lkFk fuR; lEcU/k gSaA
;gwfn;ksa us izHkq izkfIr o Lej.k djus ds fy, nks uke pqus gSa&'keksj vkSj tdksjA
mudk dguk gS fd ijekRek ,d gS vkSj mldk uke ti dj ukeh ls feyk tk ldrk
gSA
31

uke peRdkj
ikjlh /keZ laLFkkid gtjr tjrq'r us vgqjetn ¼ijekRek½ dh izkfIr ds fy,
^ljks'k* uke pquk gSA bls izHkq dh vkokt ;k xSch ok.kh dgk x;k gSA mudk dguk gS
fd ljks'k ,d egku 'kfDr gS] ftldk lgkjk ysdj lk/kd izHkq dh jkt/kkuh esa igqap
tkrk gSA
dqjku ethn esa vYyk ds fuU;kuosa ukeksa dk o.kZu fd;k x;k gSA gtjr eqgEen
dh thouh dh ubZ [kkst ls irk yxrk gS fd ;s uke ds vH;klh FksA uke dgrs gSa &
dyes dks] 'kCn dks] /ofu dksA bUgksaus ioZr dh xqgk esa pkyhl fnu ekSu /kkj.k dj
'kCn lk/kuk dh FkhA /;ku dh xgukoLFkk esa bUgsa ekfyd] [kqnk can djhe] vYyk rkyk
ds uwj dk n'kZu gqvk FkkA nkjk f'kdksg us viuh iqLrd ^jlkyk&, gd&,&uqek* esa
dgk gS fd vYyk dh njxkg esa uke dh fcxqy ct jgh gSA bls bykgh dyek dgk
tkrk gSA dyek ,d ije rRo gS] ;gh vkRek gS vkSj ;gh vYyk dh ltZukRed 'kfDr
gSA
;wuku ds lqizfl) nk'kZfud lqdjkr uke iFk ds ikfFkd FksA os lPps vFkks± esa
egkRek FksA mUgksaus uke vkSj ukeh dh ,drk dk izpkj fd;kA vius cny esa gd dks
igpkukA uke dk Lej.k djrs gq, fo"k dks ih;w"k ¼ve`r½ le>dj ih x, vkSj lnk ds
fy, vej gks x,A nk'kZfud vjLrq vkSj IysVks Hkh blh uke&jkg ds jkgxhj FksA

32

uke peRdkj
4

uke dk vFkZ fpUru
ue~ /kkrq ls uke 'kCn dh O;qRifr ekuh xbZ gSA blds vFkks± dks ikap Jsf.k;ksa esa
foHkDr fd;k tkrk gSA
1½ uez gksuk] >qduk] ueLdkj djuk] vfHkoknu djukA ueuk] ueLdkj djuk]
>qduk&vgadkj] ghurk dk cks/k djkrs gSaA vgadkj vkRek vkSj ijekRek ds chp esa ,d
Hkkjh izfrcU/kd gS] vM+pu gS] nhokj gS inkZ gSA tc rd ;g nwj ugha gksrk] rc rd
ekfyd ds lkFk ,drk ugha gks ldrh &
[kqnh feV xbZ rks [kqnk gks x;kA
[kqnh vkbZ rks [kqnk tqnk gks x;kAA
ge feV x, rks lwjrs gLrh utj iM+hA
chjku [kkd gks x,] rks cLrh utj iM+hAA
izHkq uke dk Lej.k HkDr esa fou;'khyrk ykrk gSA mls fujagdkj cukrk gSA tc
og xq#vksa ds njckj esa 'kh?kZ jxM+rk gSA lk"Vkax] n.Mor iz.kke djrk gS rks vgadkj
jQw pDdj gks tkrk gSA uk$e vFkkZr~ eSa ugha gwa dsoy izHkq gh gSaA
2½ >qdko gksuk] uhps dh gksukA nwljh Js.kh dk vFkZ bl rF; dk |ksrd gS fd uke
dk lw=k ije /kke ls pydj f=kos.kh egy rd uhps dh vksj >qdk gqvk gSA blls Hkh
uhps ukS }kjksa vFkkZr~ LFkwy nsg rd dks vuqizf.kr dj xwat jgk gS bl lw=k dks lqjfr
f=kdqVh ns'k esa idM+ ldrh gSA fdUrq ,d ckr dk /;ku jgs fd Åij ds #gkuh eaMyksa
ls vk;k gqvk uke lw=k lnSo vius ewy L=kksr dh vksj bafxr dj jgk gSA tSls xaxk
rFkk vU; ifo=k lfjrk,a rFkk vius mn~xe] vius y{; lkxj dh vksj gh dy&dy
fuukn djrh gqbZ mÙkjksrj vkxs gh vkxs c<+rh tkrh gS vkSj tc rd vius fiz;re ls
vkafyxu ugha dj ysrh rc rd ,d {k.k Hkh foJke ugha ysrhA
33

uke peRdkj
3½ rhljh dksfV dk vFkZ gS&mnj gksuk] vkjksg.k djuk] Åij mBdj eafty ij
igqapukA
i`"Bkr i`fFkO;k vgeUr fj{kek #geUrfj{kkn~ fnoek#geA
fnoks HkkoL; i`"Bkr~ Lo T;ksfrj xkege~A

¼vFkoZosn 4&1&46½

nks izdkj dk thou ns[kus dks feyrk gSA igyk gS Hkksfrd vFkkZr~ ikfFkZo thouA
bl izdkj dk thou ogu djus okys yksx lnk 'kjhj bfUnz;ksa ds jl&Hkkxksa esa yhu
jgrs gSaA 'kjhj Hkksxksa&jksxksa ls [kks[kyk gksdj Hkkj #i vkSj vfHk'kki cu tkrk gSA b/kj
fodkj] nks"k] iki] nqO;Zlu] nqfjr c<+rs tkrs gSaA ifj.kke ;g gksrk gS fd bl yksd esa
ukuk izdkj ds nq%[k Hkksxrk gqvk 'kjhj dks NksM+dj Hk;adj ujdksa esa tk fxjrk gSA
fdlh lUr dks la;ksx gksrk gSA lRlaxfr ls mls ij[k&fuj[k dh n`f"V feyrh gS]
foosd mn; gksrk gS vkSj og bl ikfFkZo thou Hkksxksa ls fojDr gksdj ln~xq# 'kj.k
/kkj.k dj lk/kuk ds vUrfj{k esa igqaprk gSA f=kdqVh ns'k esa 'kCn mfnr gksrk gSA ;gka
mldh e/kqj&/ofu xwat jgh gSA bl lPps uke lw=k dks lk/kuk }kjk idM+rk gS vkSj
mlds lgkjs p<+rk&p<+rk vUr esa loksZPp f'k[kj ij ekfyd ds /kke esa tk igqaprk gS]
tgka vtL=k 'kk'or vkuUn dk L=kksrk cg jgk gSA v[kaM fnO; T;ksfr txex&txex
gks jgh gSA bl uke lw=k esa df'k'k gS] vkd"kZ.k gSA ,d ckj #g dk tSls gh blls
lEidZ gksrk gS] fQj rks lPpk uke 'kCn bls |kS yksd esa vkjksfgr djus esa foyEc ugha
djrkA bl osn eU=k esa blh lk/kuk vkSj #g ds Øe iwoZd vkjksg.k dh vksj ladsr gSA
i`Foh ls vUrfj{k yksd esa] vUrfj{k ls |kS yksd esa vkSj vUr esa ije /kke esa vk#<+
gksdj 'kk'or vkuUn ,oa fuR; 'kkafr dks izkIr dfj,A bl ije O;kse esa p<+us okys
lk/kdksa dk thou vusd fnO;rkvksa ls txexk mBrk gSA fnO; n'kZu] fnO;ukn] fnO;
jl] lqxU/k ,oa fnO; Li'kZ dk jlkLoknu djrk gSA
m|kua rs iq#"k uko;kuaA

vFkoZosn ¼8&1&6½

m)jsnk ReukRekua ukRek ue olk n;srA
34

¼xhrk 6&5½

uke peRdkj
osn vkSj xhrk nksuksa bl #g dks loksZPp f'k[kj ij vkjksg.k djus dk lans'k ns
jgs gSa] u fd m|ksxifr esa tkus dkA blh izdkj uke lk/kd dks Åij mBkrk gS vkSj
ogka rd ys tkrk gS] tgka bldh lqgkouh eafty gSA
4½ pkSFkh izdkj dk vFkZ gS & #ikUrfjr gksuk] ifjofrZr gksukA bldk Hkko gS fd
'kCn uke bl izdkj ds vugn uknksa ds #i esa ifjofrZr gksrk gqvk vUr esa vksadkj
/ofu ds #i esa QwV iM+rk gSA vkxs c<+dj vfodkjh] vifj.kkeh lnk ,d jl] ,d #i
jgus okys ukeh ds lkFk lqtq"V gksdj] feydj mlh dk #i gks tkrk gSA bl yEcs
#gkuh jkg esa fofHkUu izdkj dh jax&fcjaxh T;ksfr;ksa dk izR;{khdj.k gksrk gSA ;|fi
;g lPpk uke lnk vfodkjh gS] ,d jl gS] fdUrq rks Hkh #gkuh eaMyksa ds lalxZ ls
ifjorZu 'khy lk gksrk fn[kkbZ nsrk gSA tSls ty ,d jl gS fdUrq tSls tSls lkapksa ls
lEidZ gksrk gS] oSlk oSlk gh ty Hkh izrhr gksrk gSA mu lkapksa dks ,d rjQ dj
nhft, ty oSls dk oSlk ,d #i] ,d jl fn[kkbZ nsxkA
vfXu;Z FkSdks Hkqoua izfo"Vksa #ia #ia izfr#iks o HkwoA
,d LrFkk loZ HkwrkUr jkRek #ia #ia izfr #iks ofg'pA
¼dBksifu"kn 2&9½

,d gh vfXu fujkdkj #i esa lewps czãk.M esa O;kIr gSA fdUrq tc og izTofyr
gksrh gS] rks oLrqvksa ds lEidZ esa oSls&oSls #i okyh n`f"Vxkspj gksrh gSA ;gh fLFkfr
vkRek ok 'kCn uke dh gSA ,d gksrs gq, Hkh izkf.k;ksa ds vuq#i gh ukuk #iksa esa
izdkf'kr gksrk gSA ;gka vkRek dk Hkko ijekRek ls gSA 'kCn vFkok uke Hkh ,d gksrs gq,
mikf/k;ksa ds Hksn ls #ikUrfjr lk izrhr gksrk gSA oLrqr% ,slk gS ughaA tSls egkdk'k
,d gksrk gqvk Hkh mikf/k ds Hksn ls fofHkUu izdkj dk fn[kkbZ nsrk gSA tSls ?kVkdk'k]
eBkdk'k] es?kkdk'k vkfn vkfnA
5½ ikaposa izdkj dk vFkZ cM+k Li"V gS uke Lej.k djuk uke ysdj iqdkjukA
lkalkfjd O;ogkj esa ge ftl O;fDr dk uke ysdj iqdkjrs gSa rks og rqjUr gekjs ls
35

uke peRdkj
ckrphr djrk gSA ;gh ckr #gkuh txr esa Hkh ?kVrh gSA txr esa rks vjcksa O;fDr gSA
fdUrq vk/;kfRed lalkj esa rks ,d gh gal dyksy dj jgk gSA
uo }kjs nsgh galks ys yk;rs cfg%A
o'kh loZL; yksd L; LFkkojL; pjL; pA
¼'osrk 'or~jksifu"kn 3&18½

loZ yksd yksdkUrjksa ,oa lEiw.kZ LFkkoj taxe izkf.k;ksa dks vius fu;eksa esa vkc)
j[kus okys lc ds Lokeh] T;ksfrekZu] Kkr Lo#i] gal ijekRek bl ukS njoktksa nks
vka[k] nks dku] nks ukfldk] ,d eq[k] ,d xqnk vkSj ,d tuusfUnz; ¼fyax½ okyh euq";
'kjhj #ih uxjh esa ØhM+k dj jgs gSaA os gh bl cká czãk.M esa yhyk dj jgs gSaA
lk/kd uke Lej.k djrk gqvk vUreqZ[k gksdj /oU;kRed lPps uke ls tqM+rk gSA
uke ds nks Lo#i izR;{k gSA ¼1½ /oU;kRed ¼2½ izdk'kRedA
eSaus vius ln xq#nso ds Jh pj.kksa esa jgdj T;ksfr ds ek/;e ls gh lEiw.kZ
lk/kuk dh FkhA 'kCn] uke /ofu dh vksj eSaus bruk /;ku ugha fn;kA VkpZ vFkok T;ksfr
ds ek/;e ls lk/kd lHkh #gkuh ns'kksa esa #gkuh inkFkks± ds n'kZu djrk tkrk gS vkSj
vUr esa T;ksfr Lo#i ukeh esa izfo"V gks tkrk gSA 'kCn lk/kuk eSaus ekSu /kkj.k dj
,dkUr futZu i.kZ dqVhj ¼dkdM+ksyh /kke] ftyk fHkokuh] gfj;k.kk½ esa dh FkhA
lk/kd uke dk mPpkj.k djrk gqvk ekfyd dks feyus ds fy, iqdkjrk gSA
f=kdqVh esa bldk /kqukRed uke ls laca/k gksrs gh bldh iqdkj ije /kke esa igqap tkrh
gSA /;ku vkSj xgjk tkrk gSA #g ekfyd ls ckr djrh gS vkSj og iqdkj dk mÙkj
nsrk gSA
lekf/k dh xgukoLFkk esa ekfyd ckr djrk gSA
;g #g tks iz'u djrh gS og mldk mÙkj nsrk gSAA
Hkxoku nso ;g vtc voLFkk tc lk/kd dh tkrh gSA
;g #g lc ckrsa djrh gqbZ izhre ls tk fey tkrh gSAA
36

uke peRdkj
;g vfuoZpuh; fLFkfr dFkuh dk ugha] vfirq djuh dk [ksy gSA ;s ckrsa dsoy
#g vkSj fiz;re ds ek/;e esa gksrh gSA fdUrq gksrh rc gS tc dksbZ nwljk ugha gksrkA
uwjh xq# cudj bl #g gh ?kM+r djrk gSA czãp;Z] ri laca/kh vusd lnqins'k gksrk
gSA
xq# dqEgkj f'k"; dqEHk gS x<+ x<+ dk<+s [kksVA
vUrj gkFk lgkj ns ckgj ckgS pksVAA
tc #g xq# dh ekSp] vkKk dh vis{kk djrh gS rks vUrj ls ekfyd dh
f>M+fd;ka Hkh lquuq dks feyrh gSA dbZ ckj jksaxVs [kM+s djus okyh psrkofu;ka lqukbZ
nsrh gS ;fn ;g #g viuh bPNk dks ekfyd dh jtk] bPNk] gqDe ds lkFk vkRe lkr
dj nsrh gS] rks lSadM+ksa tUeksa dk dke blh tUe esa gks tkrk gSA ;gka rks [kqnh dks
feVkuk iM+rk gSA vge dks tykuk iM+rk gS &
vxj dqN erZck pkgsa feVk ns viuh gLrh dksA
fd nkuk [kkd esa feydj xqys xqytkj gksrk gSAA
cht [kkd esa feydj viuh gLrh] vfLrRo] otwn] i`Fkd O;fDrRo dks feVk nsrk
gS] rks vadqfjr] fodflr] iYyfor] iqf"ir ,oa Qfyr gksrk gSA #gkuh ekxZ esa vius
otwn dks feVkuk iM+rk gSA vge~ jfgr thou ek/kZ; vkSj feBkl ls yckyc Hkj tkrk
gSA vki eqjyh dks nsf[k,A blesa vk'p;Z djus okyk vkSj eu dks eksgus okyk vkd"kZ.k
D;ksa gS] ih;w"k ls Hkh vf/kd jl D;ksa gS\ bldk jgL; ;g gS fd ;g vge~ jfgr gSA
vUnj ls iw.kZ #i ls [kks[kyh gSA vUnj dksbZ nwljk O;o/kku gS gh ughaA mldh viuh
dksbZ bPNk ugha] viuk dksbZ Loj ughaA ekfyd ds v/kj flagklu ij fojkteku gksdj
os tks Loj nsrs gSa] ogha fudkyrh gSA fQj rks ;g veh jl ds d.k #ih eksrh cjlkus
okyh vkSj tknqbZ izHkko Mkyus okyh cu tkrh gSA Hkxoku Ñ".k dh eueksgd ckalqjh
tc ctrh Fkh] rks tSls pqEcd dh vksj yksgs dh vusd lqb;ka ljdrh gS] oSls gh
lgL=kksa xksfi;ka ml e/kqj ukn dks lqudj Hkko foHkksj gksdj tSlh Hkh fLFkfr esa gksrh
37

uke peRdkj
Fkh] oSls gh nkSM+ iM+rh FkhA psru izk.kh ewd cudj ml ukn jl dk iku djus yxrs
FksA ;g os.kq ukn ckã ugha] vfirq vkUrfjd #gkuh ukn] /;U;kRed uke gh FkkA
okLro esa ykSfdd txr ds ftrus ok| gSa] e/kqj laxhre; /ofu;ka gSa] os lc
viuk ewy vUr 'kCn esa latk, gq, gSaA ;s cká /ofu;ka vkH;kfUrd #gkuh /ofu;ksa dh
vksj ladsr dj jgh gSaA efUnjksa ls fojkteku b"Vnso dh HkO; ewfrZ;ka vUrj ds lPps
b"Vnso dk cks/k djk jgh gSA cká txr dh pdkpkSa/k djus okyh edsjh T;ksfr;ka
e.Myksa dh HkO; NVk fNVdkus okyh T;ksfr;ksa ds n'kZu dh vkSj bafxr dj jgh gSA
cká dLrwjh] dslj] xqykc] pEik] pesyh] xsyk vkfn iq"iksa dh Hkhuh Hkhuh egd vUrj
dh fnO; lqxfU/k;ksa dh vksj b'kkjk dj jgh gSA tysch] dykdan] jlxqYyk] pepe isM+s
vkfn Lokfn"V fe"Vké rFkk ids gq, jl ls yckyc Hkjs gq, vaxwj] pksls vke] dU/kkjh
vkUrfjd #gkuh larjs] ekSleh] lsc] vékukl] rjcwt vkfn e/kqj Qy vkUrfjd #gkuh
jlksa dk jlkLoknu djus ds fy, izsfjr dj jgk gS] ;fn lnxq# esgj djsa] rks vUrj
ds bu yqHkkous inkFkks± dk lk{kkRdkj gks ldrk gSA
u$vke = ukeA u dk vFkZ ugha vkSj vke dk vFkZ dPpk vifo=k tks inkFkZ
ifjiDo gS] 'kq) gS] ifo=k gS] fueZy gS ogh uke dgykrk gSA
ifo=ka rs forra czã.k Lirs izHkqxkZ=kkf.k ipsZf"k fo'or%A
vrIr ruwuZ rnk;ks 'uqrs Jrkl b} gUrLrr~ lek'kr~AA
¼_Xosn 9&83&1½
Hkxoku ikou gSA uke ifo=k gSA izHkq dh ifo=k 'kfDr vf[ky czãk.M ds ckgj
Hkhrj d.k&d.k esa fgyksjsa ys jgh gS fQj Hkh fdruk cM+k vk'p;Z gS fd gekjs 'kjhj]
bfUnz;ka] eu] cqf) ml ifo=k ygj ls vksr&izksr gksrs gq, Hkh eSys D;ksa gSa] v'kq)]
vifo=k D;ksa gSa\ bldk dkj.k gS fd bUgsa uke #ih ri dh Hkëh esa ugha tyk;k x;kA
;s vHkh dPps gSaA ek;k tUe lHkh inkFkZ dPps gSaA tks dPps gSa] os uhjl gSa] cPps gSa]
vKkuh gSa] v'kq) gSa] vfo|k xzLr gSaA lHkh ifj.kker% nq%[knkbZ gksrs gSa] d"V dkjd gksrs
gSaA dPps 'kY; fØ;k djus okys ;U=k gkfudkjd fl) gks ldrs gSaA mUgsa igys xeZ
38

uke peRdkj
ty esa rikuk gksxk] iDdk djuk gksxkA tks O;fDr dPpk gS] og vifo=k vkSj vKkuh
gSA tks iDdk gS] og ifo=k vkSj Kkuoku gSA tSls lksuk] pkanh] yksgk] rkEck vkfn
/kkrqvksa dks vfXu esa Mkydj rik;k tkrk gS] rks os 'kq) ifo=k gksdj vius Lo#i esa
fLFkr gks tkrh gS oSls gh uke Lo;a ifo=k gSA uke dh vfXu esa 'kjhj] bfUnz;ksa] eu]
cqf) vkfn midj.kksa dks rikvksA T;ksa&T;ksa uke dk Lej.k djsaxs] R;ksa&R;ksa gekjs
vUr%dj.k esa czã rst] czã opZl] lkfRod vfXu mRiUu gksxhA bl uke dh lkfRod
Tokyk esa iM+dj Åij ds eu] cqf) vkfn dj.k 'kq)] ifo=k gks tk,axsA iki] nks"k]
fodkj] nqO;Zlu] nqfjr pVd&pVd dj ty tk,axsA
u HkkLek=kefi efyu niZ.k or~ ¼lkajO; n'kZu½
;fn niZ.k eSyk gS] rks eq[k e.My dk n'kZu ugha gksrkA gekjk dke dsoy niZ.k
dks ifo=k djuk gSA tSls gh vUr%dj.k 'kq)] fueZy gks tk,xk] oSls gh izHkq n'kZu djus
esa rfud Hkh nsjh ugha yxsxhA uke Lo;a fueZy gS] ek;k #ih mikf/k ls jfgr gSA
vKku] vfo|k ls dkslksa nwj gSA vius tkid dks Lej.k djus okys HkDr dks dqUnu dh
rjg ifjekftZr] lqlaLÑr dj vius leku cuk ysrk gSA tks uke ugha tirk] ri ugha
rirk] ml dPps] vKkuh iq#"k dks rhu dky esa Hkh lq[k ugha fey ldrkA tks ukekfXu
esa ri dj id tkrk gS] og ifo=k ijekRek esa lek tkrk gSA tSls ids gq, Qyksa esa
vuqie feBkl vkSj lqokl gksrk gS] oSls gh izHkq uke ds I;kjksa esa ek/kq;Z&lfjrk izokfgr
gksus yxrh gS vkSj mudk ;'k lkSjHk fnx&fnxUr esa O;kIr gks tkrk gSA
uke ,d ,slh oSKkfud izfØ;k gS] ftlds }kjk vikj 'kfDr dk mn~Hko gksrk gSA
tc ge uke dk mPpkj.k djrs gSa] rks gekjh euksHkwfe esa dEiu] lw{e rjaxkofy;ka
mRiUu gksrh gSaA ;s mUeqDr O;kse ¼vkdk'k½ esa O;kIr vla[; lw{e ijek.kqvksa dks phjrh
gqbZ fo'o dh ifjØek dj vius dsUnz esa Rofjr xfr ds lkFk ykSV vkrh gSA lk/kd dks
bldk vuqHko Hkh lgt ugha gksrkA ifjHkze.k ds le; vuqdwy ijek.kqvksa dks xzg.k dj
ysrh gSA fotkrh; inkFkks±] rRoksa dk foltZu dj nsrh gSA euks Hkwfe esa Lor% ifjorZu
gksrk pyk tkrk gSA nqxZq.k] nqfjr] dqHkko] dqfopkj] dqlaLdkj] nqxqZ.k&;s gSa fotkrh; rRo
39

uke peRdkj
izfrdwy ijek.kq] tks uke ds Lej.k ls mRiUu gqbZ lkfRod Tokyk esa nX/k gks tkrs gSaA
T;ksa&T;ksa #g dk uke ds ek/;e ls ukeh ds lkFk lkehI; ykHk gksrk gS] R;ksa&R;ksa ukeh
ds xq.k bl #g esa mrjrs pys tkrs gSaA tSls yksgs dh NM+ dks vfXu esa Mkyus ls
mlds xq.k ml yksg esa vk tkrs gSa] oSls gh ln~xq.k [kku vFkok HkaMkj ls lEidZ gksus
ij lqjfr iqat vkykSfdd xq.kksa dk iqat cu tkrh gSA ,slh fnO;rkvksa ds /kuh lk/kd ds
flf);ksa pj.kksa dh nklh cu tkrh gSA
gekjs 'kjhj esa "kV pØksa] 'kfDr dsUnzksa ,oa 'kfDr L=kksrksa dh fo|ekurk ekuh xbZ
gSA lq"kqEuk esa otzk esa fp=kk ,oa fp=kk esa czã ukM+h gS] tks dqaMfyuh ds uke ls
lqfo[;kr gSA ;g vR;Ur 'kfDr 'kkyh ukM+h gSA blesa vFkkg lkeF;Z dk lkxj rjafxr
gks jgk gSA tks lk/kd bldks tkxzr dj ysrs gSa] os fl) ,oa vlhe 'kfDr ds Lokeh
cu tkrs gSaA dq.Mfyuh 'kfDr dk iwjk fooj.k ys[kd dh ^xk;=kh peRdkj* vkSj ^;ksx
peRdkj* iqLrdksa esa nsf[k,A ;s nksuksa izHkq n'kZu djkus esa vf}rh; xzUFk gSA buds
v/;;u ds ckn budh efgek dk Lo;aeso irk yx tk,xkA
lq"kEuk ukM+h esa gh "kVpØ] tks fofHkUu 'kfDr;ksa ds L=kksr gSa] lafLFkr gSaA buds
vfrfjDr f=kdqVh] czãL/kz ,oa ân; dks"k esa Hkh vuUr 'kfDr;ksa ds >jus izokfgr gks jgs
gSaA bl izdkj ;g NksVk ekuo dysoj] euq"; nsg 'kfDr&jRuksa ls Hkjk iM+k gSA vQlksl
yksx lq[kksa] 'kfDr;ksa ,oa flf);ksa dh [kkst esa cfgtZxr esa HkVd jgs gSaA lkjh vk;q
csxkfj;ksa dh rjg O;FkZ pyh tkrh gS] fdUrq gkFk iYys dqN ugha iM+rkA
lk/kd bu 'kfDr ds dsUnzksa] lw{e xzfUFk;ksa dks txkus ds fy, veks/k lk/ku uke
dk lgkjk ysrk gSA uke ds ckj&ckj Lej.k ls mRiUu lw{e ygfj;ka bu xzfUFk;ksa] dsUnzksa
ij vk?kkr djrh gSaA /khjs&/khjs muesa xqnxqnh mRiUu gksrh gSaA le; ikdj os tkx`r gks
tkrh gSaA tSls uke ea=k] }kjk nso 'kfDr;ksa dks o'khHkwr dj fy;k tkrk gS vkSj os
o'khÑr gksdj lk/kd ds loZ dk;ks± dks fl) djrh gSa] mldh bPNkvksa dh iwfrZ djrh
gSA oSls gh ;s xzfUFk;ka psru gksdj vH;klh dks 'kfDr;ksa dk iqat cuk nsrh gSA
vk/;kfRed vkSj HkkSfrd oSHko] mlds pj.kksa ds psjs cu tkrs gSaA _f"k;ksa] flf);ka
40

uke peRdkj
nkfl;ka cu dj ml ij paoj <qykrh gSa vkSj pkSchlksa ?k.Vs dj c) mlds }kj ij
[kM+h jgrh gSaA lq[k&'kkfUr mldh vksj o`f"V dh rjg meM+rs gq,] nkSM+rs gq, vk tkrs
gSaA ;s lc fdlh nsoh nsorkvksa dh djkekr ugha gS] vfirq uke Lej.k ls vUrZxr] lw{e
eaMyksa esa gqbZ Lor% gypy] ØkfUr ,oa veks| oSKkfud izfØ;k dk gh lqifj.kke] lQy
gSA uke ,d ,slh vuwBh dyk gS] ,d ,slk vn~Hkqr n'kZu gS] ,d ,slk thou thus dk
vuqie rjhdk gS] tks thou dks lq[kksa] 'kfDr;ksa ls yckyc Hkj nsrk gSA ;g ,d ,slk
izp.M izdk'k gS] tgka vU/ksjk nqe nck dj Hkkx tkrk gSA Hkyk ftlds ân; esa uke dk
lw;Z izdkf'kr gks x;k] ogka frfej dgka] va/kdkj dgka Kku dk izdk'kd gksus ij vKku]
vfo|k] va/kdkj] dqlaLdkj] dqfopkj dqHkko #ih inkFkks± mYyw Lor% Hkkx tkrs gSaA
uke ,d lw{e rRo gSA LFkwy inkFkks± dks xfr'khy djus okyk gSA lw{e oLrq esa
LFkwy dh vis{kk vR;f/kd 'kfDr gksrh gSA LFkwy oLrq og gS tks vfLrRo ds fy, LFkku
dh vis{kk j[krh gSA ftldk uki] rkSy otu Hkh laHko gSA fdUrq lw{e inkFkZ og gS]
ftlds fy, u LFkku pkfg, vkSj u gh mldks ekik tk ldrk gSA 'kjhj ls bfUnz;ka
lw{e bfUnz;ksa ls eu lw{e] eu ls cqf) vkSj cqf) ls vR;Ur lw{e ije rRo gS vkRek]
czã ,oa ukeh dh lw{e ukn ¼uke½ ygjA 'kCn vR;Ur lw{e vkSj vR;f/kd 'kfDr'kkyh
gSA oV o`{k dk cht y?kq gksrk gSA fdUrq mlds vUrjky esa vusdksa 'kk[kk iz'kk[kkvksa
okyk] vufxur eqLdjkrs gq, iYyoksa ,oa vla[; chtksa okyk fo'kky oV fo|eku gSA
v.kq gkbMªkstu] mn~tu] DokYV] U;wVªkWu cWe ns[kus dks y?kq vkdkj okys gSa] fdUrq muesa
lewps izk.kh txr dks HkLeh Hkwr djus dh vFkkg 'kfDr fojkteku gSA
izR;{k vfXu ls vf/kd 'kfDr blds lw{eka'k fo|qr esa gS ftlls jsysa] clsa] Vªkesa
fey] dkj[kkusa pyrs gSaA fo|qr dk ,d lw{e LQfyax lSadM+ksa Hkkjh fMCcksa okyh xkM+h
dks [khap dj ys tkrk gSA ty dk lw{e va'k ok"i gS] tks Hkkjh batuksa dks xfr'khy
cuk nsrh gSA blh izdkj ije lw{e uke ds varj ls izp.M 'kfDr ds Tokykeq[kh /k/kd
jgs gSaA dksfV dksfV czãk.M] Hkqou] yksd yksdkUrj blds xHkZ esa lek, gq, gSaA lewpk
tM+ psru txr blh esa eq[kfjr gks jgk gSA dky] ek;k blh ds nkl cudj bldh
41

uke peRdkj
egkurk] efgyk dk xq.kxku dj jgs gSaA ftl lw{e xqá ,oa jgL;e; txr esa vkRek]
ijekRek #ih ykyksa dh [kku gS] ogka LFkwy inkFkks± dk izos'k fuf"k) gSA lw{e uke ds
ek/;e ls gh mlesa izfo"V fd;k tk ldrk gSA uke LFkwy ls lw{e] lw{e ls lw{erj
,oa lw{erj ls lw{ere yksd esa ys tkdj lw{ekfr lw{e ij czã ds n'kZu djk nsrk gSA
v.kksj.kh;ku~ egrks egh;ku]
vkRekL; tUrks fufgrks xqgk;keA

¼dBksifu"kn~ 1&2&20½

og ijekRek lw{e ls vfr lw{e ,oa egku~ ls Hkh egku~ gSA og lw{e ân; ns'k
xqQk esa jgrk gSA

42

uke peRdkj
5

uke ds Hksn
uke] lr~ gS] fu[k;o gS] v[kaM gS iw.kZ gS] ,d gSA v[k.M inkFkZ ds [k.M lEHko
ugha gSA ,d gh rRo ds Hksn dSls gks ldrs gSa\ fdUrq Hkk"kk;h 'kCnksa vFkok ukeksa ls ml
ije lw{e uke dks i`Fkd trkus ds fy, mls nks Jsf.k;ksa esa foHkkftr dj fn;k x;kA
dqN vkpk;ks± us blds rhu Hksn fd, gSa &
1½ o.kkZRed

2½ /oU;kRed

3½ Jo.kkRed

o.kkZRed uke dks xq.k okpd] fo'ks"krk cks/kd vFkok Ñf=ke Hkh dgk tk ldrk
gSA Ñf=ke dk vFkZ gS & euq"; }kjk cuk, x, cukoVh] dkYifudA xq.kokpd vFkok
fo'ks"krk lwpd uke mldks dgrs gSa] tks ekfyd dh fofHkUu fo'ks"krkvksa] xq.kksa] [kwfc;ksa
dh vksj ladsr djrs gSaA tks lquus esa vkrs gSa] mUgsa Jo.kkRed uke dh laKk nh xbZ
fo'o esa vusd Hkk"kk,a gSaA ijekRek ds xq.k Hkh vuUr gSaA er&erkUrj Hkh vusd gS] Hkko
Hkh vfifjfer gSA _f"k;ksa] eqfu;ksa] lUrksa] ihjksa] iSxEcjksa ,oa fofHkUu lEiznk;ksa ds
laLFkkidksa us I;kj esa vkdj vusdksa uke x<+ fn,A os lHkh izHkq ds Lrqfr ijd uke gSaA
=ksrk ;qx esa jke vk,] rks yksxksa us lc esa je.k djus okyk gksus ls Hkxoku dks jke&jke
dgdj iqdkjus yxsA bl le; Hkh fo'o esa lokZf/kd yksdfiz; uke jke gh gSA }kij esa
Hkxoku Ñ".k vk, rks] Ñ".k uke dh gh ygj py iM+hA czt&Hkwfe esa fo'ks"k dj vkSj
lewps Hkkjr esa lkekU; #i ls Ñ".k xksfoUn] dUgS;k] oklqnso vkfn uke dksfV&dksfV
tuksa dh ftàk ij fFkjd jgs gSa] u`R; dj jgs gSaA jke vkSj Ñ".k ukeksa dh mQurh gqbZ
;g izcy lfjrk Hkkjr dh lhekvksa ds yka?kdj fo'o ds dkSus&dkSus esa izokfgr gks jgh
gSA ys[kd us viuh fons'k ;k=kk ds nkSjku vusd ns'kksa esa bZlkbZ vkSj bLyke /keZ ds
vuq;kf;;ksa ds eq[k ls jke Ñ".k uke dh /kqusa lquhaA ;gwfn;ksa us 'kehj] tdksj] ;wukfu;ksa
ys yksxkl] ikjfl;ksa us ljks'k] gtjr eqger ds vorj.k ds ckn mls vYykrkyk] [kqnk
,oa fl[k /keZ ds vfLrRo ds vkus ds ckn mls okfgxq#] lruke~ fujadkj fujatu
vkfn&vkfn ukeksa ds }kjk ekfyd dh vkjk/kuk izkjEHk dj nhA o.kkZRed gS uke dk
43

uke peRdkj
vk/kkj v{kj gS] /ofu;ka gSA o.kkZRed dksfV ds ftrus Hkh uke gS] os lHkh fy[kus i<+us]
cksyus] lquus ds fo"k; gSA ijekRek ds vuUr dfYir uke dky ds nk;js esa gSA u'oj
gS] Qkuh gSA cuus] fcxM+us okys gSaA
tkrL;fg /kzqoks e`R;qa ¼xhrk&2&27½
lalkj esa tks oLrq mRié gksrh gS] mldk fouk'k fuf'pr gSA ;s czká] dkYifud]
Ñf=ke] o.kkZRed uke ,d fnu dky ds eq[k esa lek tk,axsA fdUrq bldk vFkZ ;g ugha
fd o.kkZRed vFkok xq.kkRed uke dh dksbZ mi;ksfxrk gh ugha gS ekfyd ds feykus esa
budk Hkh cM+k egRoiw.kZ ;ksxnku gSA
ykSfdd fl)kUr gS fd dkaVs ls dkaVk fudkyk tkrk gSA dkaVs dks fudkyus ds
fy, dkaVs dk voyEcu ysuk gh gksxkA vkt #g ekfyd ls HkVd dj lkalkfjd inkFkks±
ds uke esa gh jph&iph gSA HkkSfrd inkFkks± esa vkd"kZ.k gSA buds ukeksa esa feBkl gSA
vgfuZ'k bUgha dh ekyk Qsjrs&Qsjrs buds izfr jkx mRiUu gks x;k gSA eksg ds o'khHkwr
gksdj deZ pØ bUgha HkkSfrd ukeksa ds bnZ fxnZ ?kwe jgk gSA ekfyd vkSj mldk uke
xkS.k gks x;k gSA iz/kkurk ns nh xbZ gS lkalkfjd ukeksa vkSj muls lEcU) inkFkks± ds
laxzg vkSj Hkksx dksA blls eu% Js=k esa fpr ds Hk.Mkj esa dqlaLdkjksa] dqfopkjksa] dqHkkoksa]
nqokZlukvksa ds dkaVs gh dkaVs Hkj x, gSaA bu dkaVksa dks fudkyus ds fy, vkSj euksHkwfe
dks dqlaLdkjksa ls ifjekftZr djus ds fy, u'oj Qkuh o.kkZRed uke dk lgkjk ysuk
gksxkA bl uke #ih dkaVs dh /kkj vkSj bldk flj cM+k rh[kk gSA blds lkFk gh yq× × k
iq× × k ugha] VwVus okyk ugha vfirq ;g cM+k lqn`M+ gSA tSls lw;Z xq#M+ dk uke ysus vkfn
ls dkaV mBrs gSaA fpfM+;k¡] cqVsj] cqycqy] liZ vkfn i{kh ckt ds uke ysus ek=k ls FkjkZ
mBrs gSaA oU;&tUrq taxy ds jktk flag dh ngkM+ ek=k ls dkai mBrs gSa] oSls gh
Hkxoku ds xq.kokpd uke ds dkaVs dks ns[kus vkSj Lej.k ek=k ls gh dqlaLdkjksa ds dkaVs
viuk LFkku NksM+ tkrs gSaA fjDr LFkku dh iwfrZ vko';d gSA tSls ok;q cUn gksus ij
[kkyh LFkku dks Hkjus ds rhoz >a>kokr vkrk gS vkSj mlds rhoz >dksjs ls jgs lgs
fruds] dkaVs dgha ds dgha mM+ tkrs gSa] oSls gh dqlaLdkjksa vkSj muds ewy dkj.k ek;k
44

uke peRdkj
tU; dgha Hkxk ys tkrh gSA dqlaLdkjksa ds LFkku ij uke] HkfDr] ;ksxkH;kl] ti&ri]
lRlax ds lqlaLdkj viuk vìk tek ysrs gSaA eu bfUnz;ksa dk eSy /kqy tkrk gSA eu
ds fo{ksi piyrk] dke] Øks/k] yksHk] eksg] jke&}s"k vkfn fodkj nwj gks tkrs gSaA ftu
eu] bfUnz;ksa ,oa cqf) vkfn dk yxko lkalkfjd uke&#ikRed inkFkks± ds izfr yxk
gqvk Fkk og vc izHkq ds Jh pj.kksa esa tqM+ tkrk gSA uk'koku o.kkZRed izHkq ds uke
Lej.k us eu% {ks=k esa fdruh ØkfUr gypy mRiUu djds j[k nhA D;k ;g FkksM+k
;ksxnku gS\ blls Hkh dgha vf/kd mikns;rk gS o.kkZRed uke dh] tc ;g lqjr dks
vu'oj lnk ,d jl jgus okys lPps /oU;kRed uke ls ;qDr dj nsrk gSA blfy,
vk/;kfRed mRd"kZ dh ;g igyh lh<+h vFkok egÙoiw.kZ ehy dk iRFkj ekuk tkrk gSA
'kCn dks ijk] i';fUr] e/;e] oS[kjh bu pkj Hksnksa esa Hkh ckaVk tkrk gSA
/oU;kRed uke dks /kqukRed Hkh dgrs gSaA ;g ukr l`f"V dk vk| LiUn gSa bls
ukr czã dh Hkh laKk nh xbZ gSA ;g og vkse~ /kqu gS] v[kaM dhrZu gS] jke /kqu gS]
lgt /ofu gS] tks vR;Ur lw{e gS] lr~ gS] ve`r gS] vHk; ,oa vxkspj gSA ;g l`f"V ds
ckgj&Hkhrj loZ=k xwat jgh gSA uke #ikRed lalkj blh dh mit gSA ;gh czãk.M dk
fu;eu djrh gSA lcdks vius fu;eksa ls vkc) j[krh gSA LFkwy] lw{e ,oa dkj.k txr
dk 'kfDr L=kksr gSA ;g loZ ns'kh] loZ Kkrk ,oa O;kid 'kfDr gSA ;g lPpk uke
fy[kus] i<+us ,oa cksyus dk fo"k; ugha gSA ;g bfUnz;ksa] eu] cqf)] ek;k] tUe fodkjksa]
dk;ks± ls loZFkk vrhr gSA dky bldh vkSj >kadrs gq, Hkh dkairk gSA ;g vfouk'kh gSA
vej /kqu gSA ;gh lPpk /ku gSA Hkäksa dk lqàn gS] fgrS"kh gSA ijyksd esa Hkh lkFk tkrk
gSA
;g uke ekuo ek=k ds 'kwU; egy esa >aÑr gks jgk gSA bldk Hksn le; ds igqaps
gq, lUr] ln~xq# ls izkIr gksrk gSA nks izdkj ds vorkj gksrs gSa &
1½ fufer vorkj 2½ fuR; vorkjA lUr Hkxoku ds fuR; vorkj dgykrs gSaA tSls
vkdk'k esa iSjk'kwV ds ek/;e ;s yksx mrkjs tkrs gSaA ;s lUr&ln~xq# izhre ds njckj
ls mlds izfrfuf/k ds #i esa vorfjr gksrs gSaA ;s izHkq dk fo'ks"k Qjeku] vkns'k] funsZ'k
ysdj bl /kjk /kke ij vkrs gSaA mUgksaus bl lPps uke dh dekbZ dh gqbZ gksrh gSA os
45

uke peRdkj
bl uke ds jgL;ksa] bldh lw{ekoLFkkvksa ls iw.kZ #i ls ifjfpr gksrs gSa os vius f'k";
dks uke dh nkr nsdj ;qfDr }kjk /kqukRed uke ls lEc) dj nsrs gSaA

46

uke peRdkj
6

uke dh efgek
ijekRek vuUr gSA mldk uke Hkh vlhe gSA
u rL; izfrek vfLr ;L; uke egn~ ;'k%A
¼;tqosZn 32&3½

izHkq dh dksbZ ewfrZ vFkok fp=k ugha gS &
,d vuhg v#i vukekA vt lfPpnkuUn ij /kkekAA
¼jkepfjr ekul ckY;dk.M½

og ,d gS] bPNk jfgr gS] fujkdkj gS] vuke gS] vtUek] vukfn gSA lr~
fpr~&vkuUn Lo#i gS vkSj egÙkks egku~ gSA u muls dksbZ cM+k gS vkSj u muds dksbZ
ln~'k gSA uke vkSj ukeh vHksn gSa] ,d gSA mudk uke vkSj ;'k egku gSA mudh
efgek vifjfer gSA LFkwy lkxj dk Fkkg fy;k tk ldrk gS] lw{e vkdk'k dk Hkh
'kk;n dgha vUr vk tk,] fdUrq lw{ere~ ,oa vuUr izHkq vkSj mlds uke dk ikj ugha
ik;k tk ldrkA og vukfn gS vlhe gS] vikj gSA czãk] fo".kq] egs'k] 'ks"k] 'kkjnk
mldh efgek xkrs&xkrs Fkd x,A dksfV&dksfV _f"k&eqfu] vorkj] fl) Qdhj ml
vuUr dh Vksg ysus ds fy, thou [kik x, fdUrq dgha mldk vUr] ikj ugha ik ldsA
ftl ftlus bl vkfn] vUr jfgr lkxj esa xksrk yxk;k] mruk&mruk gh mldk ;'k
o.kZu djds pys x,A osn dh _pkvksa us mldh Fkkg ysus dh dksf'k'k dh] fdUrq vUr
esa fujk'k gksdj ewd gks xbZA
dgk¡ dgk¡ yx uke cM+kbZA jkeq u ldfga uke xq.k xkbZA
¼jkepfjr ekul&ckY; dk.M½

lgL=k 'kh"kkZ iq#"k% lglzk{k% lglzikr~

47

¼;tqosZn 31&1½

uke peRdkj
vuUr f'kjksa] vuUr us=kksa] vla[; iSjksa] vufxur gkFkksa okyk lk{kkr~ ijekRek Hkh
viuh vla[; okf.k;ksa }kjk bl lr~ uke dh efgek dk o.kZu ugha dj ldrk] rks fQj
izÑfr tUe ekuo] pkgs og fl)ksa dk f'kjekSj Hkh D;ksa u gks] uke ds xq.kksa] ;'k dk
mYys[k dSls dj ldrk gS\ leLr /kjrh ds dkxt laxzg dj fy;k tk,] lewps ou
dh ydfM+;ksa dks ys[kuh dj yh tk, vkSj lIr lkxjksa ds ty ftruh L;kgh rS;kj dj
yh tk, rks Hkh uke dh efgek vdFkuh; gSA osn] mifu"kn~] vkj.;d] czkã.k] n'kZu]
Le`fr;ka] vBkjg iqjk.k] xhrk] jkek;.k] egkHkkjr] Jh en~Hkkxor vkfn iqjk.k] fo'o ds
fofHkUu leiznk;ksa] ds dqjku] ckbcy] xq# xzUFk lkfgc ¼vkfn xzUFk½] /kEeikn] tSu n'kZu
vkfn vusd ifo=k xzUFk izHkq uke dh efgek ls yckyc Hkjs gq, gSaA
ok;qj fuye e`reFksna HkLekUr 'kjhje~
vksa Ørks LejA fDyos LejA Ñra Lej

¼;tqosZn 40&15½

'kjhj nks inkFkks± ds esy ls cuk gS & 1½ psru 2½ tM+A vkRek psru gS] vej
gS[ vfouk'kh gSA 'kjhj tM+ gS] {k.k Hkaxqj gS] uk'koku gSA tSls ok;q Lo;a xfr djrs gq,
lalkj ds leLr inkFkks± dks fØ;k'khy cukrk gS] oSls gh vkRek psru gksus ds dkj.k
'kjhj] bfUnz;ka eu] cqf) vkfn dks psruor~ dj mUgsa xfr'khy djrh gSA ;g ekuo nsg
i× p rRoksa ls fufeZr gS vkSj ,d fnu vYi lh jk[k ds #i esa ifjofrZr gks tk,xkA
dky dk Madk ctsxkA ;g cutkjk lc BkB NksM+ dj fonk gks tk,xk &
vFkhZ cuk; ds fprk fpuknh & /kwa&/kwa djs vaxkjkA
gkM+ ekal lc pV&pV ty x, gqvk jk[k dk <sjkA
esjh esjh djrk jg x;k] jgk u dksbZ rsjkA
dgs Hkxoku nso uke Hktu fcu mtM+ x;k lc MsjkAA
;g u'oj 'kjhj izHkq&izkfIr dk lk/ku gSA ekfyd ds n'kZu djus ds fy, lcls
cM+k veks/k lk/ku gS & uke Lej.kA osn ekrk dgrh gS] gs I;kjh #g ! vkse~ uke dk

48

uke peRdkj
Lej.k djA vkse~ Lo;a ijekRek Hkh gS] lk/; Hkh gS vkSj izkfIr dk lk/ku Hkh gSA viuh
nqcZyrkvksa] fNnzksa] nks"kksa] detksfj;ksa dks tjk ;kn djA
Qwy pquus vkbZ Fkh ckxs gS;kr esaA
nkeu ds [kkj tky esa my> ds jg xbZAA
^Dyho* 'kCn nqcZyrk dfe;ksa dk |ksrd gSA vkbZ Fkh ekfyd ls feyus] fdUrq
ek;k ds Hkwy HkqyS;k esa Qal dj jg xbZ gSA bUgha u'oj ,oa ek;k tU; inkFkks± ds xgjs
nyny esa /kal xbZ gSA bUgha u'oj inkFkks± ,oa 'kjhj dks viuk eku cSBh gSA bl Hkh#rk
dks R;kx nsA ;g nqcZyrk] dk;jrk rsjs fy, 'kksHkuh; ugha gSA mB] vkse~ uke dk lgkjk
ys vkSj czãrst] vkRe cy cVksj dj dkiq#"krk dk Bqdjk nsA ^ÑrZ* 'kCn dk vFkZ gS
y{;] dÙkZO;] iz;kstuA rsjk fo'ks"k dÙkZO; viuh gh ân; xqQk esa fNis gq, izhre ds
n'kZu djuk gSA blds fy, Ñr dj] fu"dke deZ dj] Lej.k] /;ku] ;ksxkH;kl]
Lok/;k;] lRlax] ln~xq# nso dh lsok vkfn lr~ deZ djA uke&HkfDr dh dekbZ djds
vius b"V ds n'kZu dj&blfy, ;g uj pksyk lqyHk gqvk gSA
rL; okpd% iz.ko%

¼;ksx n'kZu 1&27½

r× × kiLrFkZ Hkkoue~

¼;ksx n'kZu 1&28½

ml ijekRek dk cks/kd uke iz.ko gS vFkkZr~ ekse~ gSA vkRek ,oa ijekRek ds
lk{kkRdkj gsrq vkse~ uke dk ti djuk pkfg,A Lej.k ds lkFk mlds vFkZHkwr izHkq dks
/;ku djsaA ;gh bZ'oj izkf.k/kku gSA uke ti ds lkFk fpr dh ,dkxzrk vR;Ur
vko';d gSA fpÙk o`fÙk;ka lalkj esa fc[kjh gqbZ gSA cká vkH;Urj o`fÙk lkxj esa mBus
okyh ygjksa dh rjg vuUr gSA fo"k; inkFkZ Hkh vufxur gSaA tc lk/kd uke dk
Lej.k djrk gqvk viuh fpÙk o`fÙk;ksa dks nksuksa HkkSagksa ds e/; esa f=kdqVh ns'k esa dsfUnzr
djrk gS] rks vlhe~ 'kfDr dk mn~Hko gksrk gS vkSj nzqr xfr ds lkFk eafty ij igqap
dj ekfyd ds n'kZu dj ysrk gS &
lc rjQ ls nhn, okfru dks tc ;dlw fd;kA
49

uke peRdkj
ftldh [okfg'k Fkh og gj lw utj vkus yxkA
jke uke efu nhi /k# thg nsgjh }kjA
rqylh Hkhrj cfgjgqa tkS pkgfl mft;kjA
¼jkepfjr ekul&ckY; dk.M½

tks pkjksa vksj ls fc[kjh gqbZ o`fÙk;ksa dks lesV dj igys uke dk okpd] mika'kq
vkSj fQj ekufld ti djrk gS] rks mlds vUr dj.k esa foosd nhid tyus yxrk
gSA tSls fparkefu ckgj&Hkhrj gksus ij cgkj&Hkhrj lc LFkkuksa ij ijekRek dk uwj
fn[kkbZ nsrk gS &
tgk¡ ns[kw¡ ogk¡ rw gh r gS
fd gj 'kS esa tyok rsjk gw cgw gSA
;g lc ml ukeh ds uke dh gh djkekr gS
iz.koks /kuq% 'kjksákRek czãa rYy{; eqP;rsA
vizeÙksu os)O;a 'k[kÙkUe;ks HkosrA ¼eq.Mdksifu"kn~ 2@4½
vks3e~ uke dk /kuq"k cuk,a vkSj bl ij lqjfr ¼vkRek½ #ih ck.k j[ksaA ijekRek
y{; gS] fu'kku gSA lk/kd dks vfr ltxrk] lko/kkuh ds lkFk y{; dks cha/k nsuk
pkfg,A tks vH;klh uke lk/kuk ds }kjk czã dks tku ysrk gS] og mlh esa rUe; gks
tkrk gSA
eU=kk.kka iz.ko% lsrq%A
vksadkj uke vFkok 'kCn dks lHkh rU=kksa dk iqy dgk x;k gSA osnksa ds lHkh eU=k
vkse~ ds lkFk gh mPpkfjr gksrs gSaA fdlh fof'k"V iz;kstu ds fy, tu dksbZ eU=k fl)
fd;k tkrk gS] rks mldk vkse~ ds lkFk gh mPpkj.k fd;k tkrk gSA
Lok/;k;kn ;ksx eklhr ;ksxkr~ Lok/;k;ekeusrA
Lok/;k; ;ksx lEiR;k ijekRek izdk'krsA
50

uke peRdkj
¼Jh O;kl dk ;ksx Hkk";½

Lok/;k; dk vFkZ gS uke] vkse&xk;=kh vkfn eU=kksa dk Lej.k] lnxzUFkksa] dk
v/;;u] vkRe fujh{k.kA ;ksx lk/kuk dk Øe ;g gS fd igys dqN nsj uke dk Lej.k
djsA blls eu ,dkxz gks tkrk gSA fQj /;ku }kjk lekf/kLFk gks tk,A O;qRFkku dh
fLFkfr esa fQj uke ti djsA bl izdkj uke Lej.k vkSj ;ksx ds vH;kl ls b"Vnsork
vFkkZr~ ijekRek ds n'kZu gksrs gSaA
vksfeR;sdk{kja czã O;kgj Ueke uqLeju~A
;% iz;kfr R;tUnsga l ;kfr ijeka xfreAA

¼xhrk 8&13½

tks Hkä vkse~ ijekRek esa fLFkr gksdj vksadkj uke dk Lej.k djrk gqvk 'kjhj
dks R;kx nsrk gS] og fo".kq ds ije in esa izfo"V gks tkrk gSA
,"k esa loZ /kekZ.kka /keksZ· f/kdreks er%A
;nzDR;k iq.Mjh dk'ka LroSj psZUuj% lnkAA
¼egkHkkjr vuq'kkluIoZ 149@8½

Hkh"e firkeg dgrs gSa] Þgs ;qf/kf"Vj ! loZ /keks± esa Js"B /keZ ;gh gS fd gfjuke
ti }kjk J)k iwoZd izHkq dh vjk/kuk djsAÞ mUgksaus loZ dk;Z flf) ds fy, xk;=kh ea=k
dks loZJs"B crk;kA
,dk{kja ij czã izk.kk;ke% ije ri%A
lkfo=;kLrq ijUukfLr ikou ijea Le`reAA

¼euq Le`fr 2 83½

vkse~ v{kj ij czã gSA izk.kk;ke lcls cM+k ri gSA ijekRek izkfIr ds ukeksa]
eU=kksa esa loZJs"B xk;=kh ea=k gS] ftldk Lej.k lc ikiksa ds Hkwuus okyk vkSj vUr%dj.k
dh 'kqf) djus okyk gSA
dys nksZ"k fu/ks jktUufLr ádks egku~ xq.k%A
dhrZuknso Ñ".kL; eqä lXM+ ija oztsr~AA
51

uke peRdkj
¼Jh en~Hkkxor 12&3&51½

Jh 'kqdnso th egkjkt ijhf{kr ls dgrs gSa] Þdfy;qx nks"kksa dh [kku gSA fdUrq
blesa ,d cgqr cM+k xq.k Hkh gS] og ;g gS fd dfy;qx esa izHkq uke ds Lej.k] dhrZu
ek=k ls leLr vklfä;ksa dh csfM+;k¡ VwV tkrh gSa vkSj ijekRek dk n'kZu gks tkrk gSA
uke ladhrZu ;L; loZ iki iz.kk'kue~A
iz.kkeks nq%[k 'keu Loa uekfe gfj ijeAA
¼Jh enHkkxor 12&13&23½

ijekRek ds uke ti o mlds xq.kksa dk dhrZu djus ls leLr iki u"V gks tkrs
gSaA muds ifo=k Jh pj.kksa esa vkRe fuosnu ,oa leiZ.k Hkko ls dh xbZ fu"BkiwoZd HkfDr
f=kfo/k nq%[kksa dk uk'k djus okyh vkSj Hkko&ik'k dks dkVus okyh gSA ,sls egku~ ije
rRo #i gfj dks esjk dksfV&dksfV iz.kke~A
gfj bZjfr ikikfu nq"V fpÙkSjfi Le`r%A
vfuPN;kfi laLi`"Vksa ngR;soZfg ikod%A
vfXu esa LokHkkfod 'kfDr gS fd pkgs mls vutku esa ;k vfuPNk ls Li'kZ djs]
tyk,xh vo';A oSls gh gfj uke esa Hkh ;g xq.k gSA ikih ls ikih nq"V fpÙkksa okys
v/ke tu Hkh bl ifo=k uke dk Lej.k djus ls loZ ikiksa ls NwV tkrs gSaA
jke uke mj esa Hk;ks] gksr iki dk uk'kA
T;ksa fpaxkjh vkx dh iM+h iqjkrs ?kklAA
tSls ve`r dk LoHkko gS fd mls tkus ;k vutkus tks p[ksxk] jlkLoknu djsxk]
mls vejRo iznku djsxk] oSls gh jke uke dk Lej.k vuUr iki Hk.Mkj dks HkLeh Hkwr
dj nsrk gSA blh izdkj vfXu dh ,d NksVh ls NksVh fpaxkjh dksfV&dksfV Vuksa #bZ
vFkok lw[ks ?kkl ds <+sj dks tyk dj [kkd dj nsrh gSA
lokZu gjfr fpÙkLFkks Hkxoku~ iq#"kksreA
52

uke peRdkj
¼Jh en~Hkkxor 12&3&45½

uke dk Lej.k djrs&djrs tc #g ân; xqQk esa ekfyd ds n'kZu djrh gS] rks
lEiw.kZ nks"k] i.pDys'k ¼vfo/kk] vfLerk] jkx] }sf"k] vfHkfuos'k½ ,oa vk/;kfRed] vkf/k
HkkSfrd rFkk vkf/k nSfod rkiksa dh fuo`fr gks tkrh gSA
xksLokeh rqylh nkl Ñr jkek;.k ¼jkepfjr ekul½ esa uke HkfDr dh eUnkfduh
iwjs ;kSou esa izokfgr gks jgh gS &
dfy;qx tksx u tX; u X;kukA ,d vk/kkj jke xqu xkukAA
lc Hkjksl rft tks Hkt jkefgA izse lesr xko xqu xzkefgAA
lksb Hko rj dNq la'k; ukghaA uke izrki izdV dfy ekfgaAA
¼jkepfr ekul mÙkjkdk.M½

lR; ;qx esa izHkq izkfIr dk lk/ku ;ksxkH;kl] =ksrk esa cM+s&cM+s ;K] }kij esa
Hkkjh&Hkjde deZdk.M] Kku foKku vkfn iz/kku Fks] fdUrq dfy;qx esa rks dsoy jke
uke ds Lej.k ek=k ls dY;k.k gks tkrk gSA tks lEiw.kZ vkJ;ksa dks NksM+dj dsoy ek=k
izHkq ds pj.kksa dk lgkjk ysrs gSa vkSj J)k&fu"Bk ds lkFk uke ti djrs gSa] izHkq ds
xq.kksa dk dhrZu djrs gSa] os fuLlUnsg Hko lkxj ls ikj gks tkrs gSaA dfy;qx esa
uke&izrki txr izfl) gSA
jke ,d rkil fr; rkjhA uke dksfV [ky dqefr lq/kkjhAA
¼jkepfjr ekul ckY; dk.M½

Hkxoku jke us rks xkSre iRuh vfgY;k] TVk;q ,oa 'kcjh vkfn dk gh m)kj
fd;k] fdUrq uke Lej.k ds izrki ls rks l`f"V ds vkfn ls ysdj vc rd dksfV&dksfV
tho eks{k izkIr dj pqds gSaA
ukeq ysr Hko flU/kq lq[kkghaA djgq fopkj lqtu eu ekghaAA
¼ckY; dk.M½
53

uke peRdkj
yadk iqjh esa igqapus ds fy, lkxj ij lkS ;kstu yEck iqy cukus dh vko';drk
iM+hA lqxzho dh lsuk esa uy uhy tSls iz[;kr f'kYih FksA mUgsa ,d _f"k dk ojnku
izkIr FkkA os iRFjksa ij jke uke fy[krs vkSj lkxj ty esa NksM+ nsrs vkSj os Åij gh
rSj tkrsA ns[krs&ns[krs iqy cuus yxkA Hkxoku jke us fopkj fd;k fd uy&uhy dks
uke fy[kus esa ifjJe gksrk gksxkA blds fy, L;kgh vkSj ys[kuh Hkh vko';d gSA D;ksa
u ,d vuqHko djds ns[kwaA eSa Lo;a jke gwaA vius gkFkksa ls iRFkj mBkš vkSj lkxj esa
Mkyrk tkšA jke&uke ds fcuk fy[ks gh Lor% iqy curk pyk tk,xkA jke tjk nwj
lkxj rV ij ,dkUr esa pys x,A fdUrq guqeku dgk¡ pwdus okys FksA os Hkh Nqi dj
,d cM+h f'kyk dh vksV esa lkjk dkSrqd ns[kus yxsA Hkxoku us ,d iRFkj mBk;k vkSj
vius gkFkksa ls lkxj esa Mky dj ijh{k.k fd;kA fdUrq iRFkj Mwc x;kA ,slk nks ckj
vkSj rhljh ckj Hkh Luku la/;k vkfn ls ifo=k gksdj rtqjck fd;k] fdUrq foQyrk
gkFk yxh vkSj fujk'k gksdj eu&gh&eu dgus yxs fd vPNk gqvk fdlh nwljs us esjk
;g ijh{k.k ugha ns[kk] vU;Fkk Qthgr gksrhA bruh nsj esa guqeku th us muds le{k
izLrqr gksdj lk"Vkax iz.kke fd;kA Hkxoku~ LrC/k jg x,A fdUrq guqeku th rks prqj
f'kjkse.kh Fks] cqf)ekuksa ls fljrkt FksA mUgksaus rqjUr dgk Þesjs b"Vnso ! ftls vki
vius gkFkksa ls Bqdjk nsaxs] Qsad nsaxs] os rks lalkj lkxj esa Mwcsaxs ghA Hkxoku eqLdjk x,
vkSj mUgksaus ;qfä ls uke dks ukeh ls Js"B fl) dj fn;kA
Hkko ;g gS fd jke uke izrki ls ns[krs ns[krs iqy cu x;kA fdonUrh gS fd
efgZ"k vxLr us uke ds izrki lkxj dks lq[kk fn;k FkkA os fl) _f"k FksA yk[kksa uke
fuR; tik djrs FksA uke 'kfDr ls vlEHko Hkh lEHko gks tkrk gSA vk'p;Z ugha djuk
pkfg,A
uke dky r# dky djkykA lqfejr leu ldy tx tkykA
jke uke dfy vfHker nkrkA fgr ijyksd yksdq firq ekrkAA
¼jkepfjr ekul&ckY; dk.M½

54

uke peRdkj
'kkL=kksa esa LoxZ esa dYir# ,d lqgkouh dYiuh dh xbZ gSA og rks geus ns[kk
ughaA fdUrq txr esa lPpk] okLrfod dYir# uke gh gSA dYir# rks dsoy /ku vkSj
bPNkvksa dh iwfrZ djrk gSA blds uhps cSBdj tks ekaxs] ogh fey tkrk gSA fdUrq uke
dYir# rks ¼/ku½ vFkZ vkSj dkeukvksa dh flf) gh ugha izR;qr /keZ vkSj eks{k Hkh iznku
djrk gSA bfrgkl lk{kh gS fd bl uke #ih dYi o`{k ls dksfV&dksfV Hkäksa dks pkjksa
inkFkZ lqyHk gq, gSaA ;gh ugha] cfYd uke ds Lej.k ek=k ls tx tky] ;e tky]
tUe&ej.k ls eqDr gks tkrs gSaA ;g rks _f"k;ksa dh dke/ksuq gS&lQy bPNkvksa dks iw.kZ
djus okyh gS uke tiks vkSj tks pkgks lks ys yksA dqN Hkh vlEHko ugha gSA uke bl
yksd esa ekrk&firk dh rjg ikyu&iks"k.k ,oa j{k.k djrk gS vkSj ijyksd dks Hkh
lq/kkjrk gS vFkkZr~ ijyksd esa eqfDr iznku djrk gSA dkSu lh ,slh oLrq gS] tks uke
ugha ns ldrkA
pgqa tqx rhfu dky frgqa yksdkA Hk, uke tfi tho fo'kksdkA
/kzqo lxykfu tisÅ gfj ukÅaA ik;m vpy vuwie BkÅaAA
lqfefj iou lqr ikou ukewA vius ol dfj jk[ks jkewA
virq vtkfeyqa xtq xfudkÅA Hk, eqdqr gfj uke izekÅAA
¼jkepfjr ekul ckY; dk.M½

pkjksa ;qxksa] rhuksa yksdksa esa uke ti dj vusd #gsa 'kksd jfgr gksdj 'kk'or
lq[k&fuR; ,oa ijekuUn dks izkIr dj pqdh gS vc Hkh eqä gks jgh gSa vkSj vkxs Hkh ;g
izokg cgrk jgsxkA lR;;qx esa /kzqo Hkä us dsoy Ng ekl fujUrj uke dk vH;kl dj
ekfyd ds n'kZu dj Ñr ÑR; gks x;kA mls u dsoy vf[ky Hkwe.My dk lkezkT;
feyk] izR;qr u'oj 'kjhj NksM+us ds ckn vVy fo".kq in dh izkfIr Hkh gqbZA mldh
dhfrZ dkSeqnh vkt Hkh fnx~&fnxUr esa O;kIr gks jgh gSA ti ls og izp.M 'kfDr laxzg
dh fd os u dsoy v"V flf);ksa ,oa uo fuf/k;ksa ds nkrk cu x,] vfirq viuh
HkfDr&lsok Hkko ds cy ls jke ls Hkh ;s 'kCn dgyok, &
lquq dfi rksfg leku midkjhA ufga dksm lqj uj ruq/kkjhA
55

uke peRdkj
izfr midkj djkSa dk rksjkA lueq[k gksbZ u ldr eu eksjkAA
lqu lqr rksfg mfju eSa ukghaA ns[ksÅa dfj fopkj eu ekfgAA
¼jkepfjr ekul&lqUnj dk.M½

vkt guqeku th uke & HkfDr ds cycwrs ij dksfV&dksfV tuksa ds ân;gkj vkSj
b"V nso cus gq, gSaA mudh vej dhfrZ dks Lo;a Øwj dky Hkh ugha feVk ldrkA
vtkfey] xt] xf.kdk tSls v/ke] ifrr Hkh ukjk;.k&ukjk;.k dk uke Lej.k dj ikiksa
ls ,sls NwV x,] tSls lkai dSapqyh ls eqDr gks tkrs gSaA Hkxoku dk rks fojn gS fd ,d
ckj egkikih Hkh esjh 'kj.k esa vk tk,] esjs ikou uke dk Lej.k djs] rks mls
dksfV&dksfV tUeksa ds ikiksa] vijk/kksa ls eqä dj nwa vkSj mls 'kSrku ls lk/kq cuk nwa &
dksfV foiz o/k ykxfga tkgwA vk, lju rtÅa ufga rkgwA
lueq[k gksbZ tho eksfg tc ghaA tUe dksfV v/k uklfg rcghA
rft eneksg diV Nya tkukA djÅa l| rsfg lk/kq lekukA
¼jkepfjr ekul&lqUnj dk.M½

xksLokeh rqylh nkl th dgrs gSa fd tks lk/kd rUe;rk iwoZd uke dk Lej.k
djrs gSa] os flf);ksa ds Lokeh cu tkrs gSaA O;fDr pkgs fdruk gh ladV&xzLr D;ksa u
gks] uke dk vkJ; ysus ij mlds ladV ,sls nwj gks tk,axs] tSls lw;Z mn; gksus ij
va/kdkjA
lk/kd uke tifg y; yk,aA gksfg fl) vfuekfnd ik,AA
tifg ukeq tu vkjr HkkjhA feVfg dqladV gksfg lq[kkjhAA
¼jkepfjr ekul ckY; dk.M½

nzksinh] xtkfn Hkäksa ij jksaxVs [kM+s djus okys ladV vk,] ijUrq uke Lej.k ds
lqn'kZu pØ us ioZrkdkj nq%[kksa dks ,sls fNé fofPNé dj fn;k] tSls izcy ok;q es?kksa
dks frrj fcrj dj nsrh gSA Hkä izgykn ij ,d ds ckn ,d ladV vk;kA mls liks±
ls Mlok;k] mUer gkfFk;ksa ds iSjksa rys jkSanok;k] ioZr dh mÙkqax f'kf[kj ls uhps
56

uke peRdkj
fxjok;k vFkkg lkxj ds chp Myok;k] tyrh gqbZ vfXu esa fcBk;k] mlds ekjus ds
fy, ÑR;k jk{klh rd izdV dh xbZ] fdUrq D;k ;s lHkh djky ladV feydj mldk
dqN fcxkM+ ldsA ;g lc uke dk izrki FkkA
tkdks jk[ks lkbZ;ka ekj lds u dks;A
cky u ckadk dj ds pkgs tx cSjh gks;AA
The name of the Lord is a strong tower,
The righeous runneth into it and is safe.

Hkxoku dk fojn gS fd eSa vius Hkäksa dh ,sls j{kk djrk gwa tSls ekrk ckyd
dh] dgha f'k'kq vfXu ;k liZ dh vksj tkrk gS] tks eka nkSM+dj mls cpk ysrh gSA
lqu eqfu rksfg egma lgjkslkA Hktfg ts eksfg rft ldy HkjkslkAA
djÅa lnk frudh j[kokjhA ftfe ckyd jk[kb egrkjhAA
xg fllq oPN vuy vkfg /kkbZA rga jk[kb tuuh vjxkbZAA
¼jkepfjr ekul&vj.; dk.M½

,d dkifyd rkaf=kd us txnxq# Lokeh 'kadjkpk;Z ds izk.k ysus pkgs] fdUrq
mudk cky Hkh ckadk ugha dj ldsA Lokeh n;kuUn dks dkVus ds fy, ,d dkyk fo"k
/kj vkxs c<+k fdUrq ns[krs ns[krs ,d phy i{kh us >iêk ekj dj liZ dh iwaN dks
idM+ dj nwj ou esa Qsad fn;kA ;g lc fdldk peRdkj FkkA Hkä uke dk lqnkek
Hkkjh vFkZ ladV ds nyny esa /kals gq, FksA nkus&nkus ds eksgrkt FksA fdUrq D;k og
lqnkek dh uke 'kfDr ds lkeus vf/kd nsj rd fVd ik;kA le; vk;k vkSj mlus
Ngksa ,s'o;ks± dks HkksxkA
lqxzho dk jkT;&/ku] /keZiRuh] Hkou lc dqN Nhu fy;k x;kA nq%[kksa ds ekjs us
_"iewd ioZr dh 'kj.k yhA djksM+ksa uke&Lej.k fd;kA Hkxoku jke ds eS=kh ds
QyLo#i lc ladV fNUu&fHkUu gks x,A
57

uke peRdkj
dchj th dks fldUnj yks/kh ds tYyknksa us yksgs dh J`a[kykvksa ls cka/k dj xaxk
ds xgjs ty esa <dsy fn;kA dchj us uke ti djrs gq, dgk fd ;fn esjs ekfyd esa
'kfDr gksxh] rks eq>s bl ladV ls NqM+k ysxkA gqvk Hkh ;ghA xaxk dh rwQkuh ygjksa us
tathjksa dks rksM+ Mkyk vkSj dchj th dks rjaxksa dh lst ij fcBk dj fdukjs igqapk
fn;kA ,d ckj dchj dks uhpk fn[kkus ds fy, dqN bZ";kZyq yksxksa us lSadM+ksa lUrksa dks
fueU=k.k fn;k fd dy HkaMkjk gSA dchj th dks tc bl "kM+;U=k dk irk yxk] rks os
viuh dqVh ls nwj futZu LFkku esa uke Lej.k esa tqV x,A ekfyd dh Ñik cjlh vkSj
dchj ds ?kj BkBckV ds lkFk Hk.Mkj lEié gks x;kA ujlh esgrk us Hkh czkã.kksa ds
rkuksa ls fca/k dj twukx<+ ds leLr czkã.kksa dks Jk) esa vkefU=kr fd;kA os Lo;a rks
uke Lej.k ,oa dhrZu esa eLr gks x,A ijUrq izHkq Ñik ls lkjk dke /kwe/kke ls iw.kZ gks
x;kA ujlh dh gqaMh ldkjhA mldh ukUgh ckbZ dk Hkkr HkjkA csVh dk fookg vkSj
mlds i'pkr~ mlds lqiq=k jRu gksus ij ekfyd dh Ñik ls NwNd ¼HksaV½ fn;k x;kA
bl izdkj ds ,d ugha] izR;qr NIiu vlEHko dk;ks± dks laHko dj fn[kk;k] tks uke
vkSj ukeh dh Ñik ds fcuk dHkh ugha gks ldrs FksA
egkRek gfjnkl th fuR; rhu yk[k uke ti fd;k djrs FksA ;ouksa us mls uhpk
fn[kkus ,oa Hkz"V djus ds fy, ,d os';k dks Hkstk os';k J`axkj ;qä gksdj fudV
tkdj cSB xbZA ijUrq gfjnkl th dks rks fdlh dh vksj ns[kus ds fy, Qqjlr gh ugha
FksA os fujUrj uke ti esa rYyhu FksA uke ds ifo=k ijek.kqvksa us eq[k eaMy ls fudy
dj os';k ds 'kjhj dks vkiwfjr dj fn;kA Qy&Lo#i ân; cny x;k vkSj og lUr
'kj.k esa vkdj uke ds izHkko ls os';k ls lk/oh cu xbZA
,d ckj egkRek gfjnkl dks ;ouksa us [kwc ihVk vkSj ejk gqvk le> dj mls
jfLl;ksa ls cka/k dj lfjrk ¼unh½ esa Mky fn;kA os vUrZeq[kh gksdj uke esa yhu FksA
unh dh ygjksa us mls fdukjs yxk fn;kA uke ds I;kjksa dks Hkyk dkSu ekj ldrk gSA

58

uke peRdkj
txkbZ] e/kkbZ tSls vkrrk;h] 'kjkch] dkfry] Mkdw pSrU; egkizHkq ds lEidZ esa
vkdj cny x,A os fuR; nks yk[k uke Lej.k fd;k djrs FksA uke&HkfDr] lUr lsok
ds izrki ls egkRek cu x,A
rqylhnkl th rks ;gka rd dgrs gSa fd uke Hkko ;k dqHkko ls fdlh Hkh izdkj
ls tik tk,] og tkid dk dY;k.k] eaxy djus okyk gS &
Hkk;sZ dqHkk;¡ vu[k vkyl gw¡A uke tir eaxy fnfl nlgw¡A
¼jkepfjr ekul ckY; dk.M½

rqylh jke uke dks jh> Hktks ;k [khtA
Hkwfe iM+s fuitsaxs gh myVs&lh/ks chtAA
xq# xzUFk lkfgc ¼vkfn xzUFk½ esa uke dh fu>Zfj.kh BkBsa ekjrh gqbZ rjafxr gks jgh
gS &
lkfFk u pkyS fcuq Hktu fof[kvk lxyh NkjA
gfj gj ukeq dekouk ukud bg /kuq lkjAA
¼xq#ok.kh eñ 5½

izhre dk uke ,d lPpk /ku gSA ;g fLFkj] fuR; gSA vU; lalkjh /ku vLFkkbZ
gSA og vkt gS] dy dk Hkjkslk ughaA lnk fLFkj ugha jgrkA bl lr~ uke /ku dks
pksj pqjk ugha ldrkA dksbZ mpDdk] Mkdw bls Nhu ugha ldrkA ;g lnk thokRek ds
lkFk jgrk gSA
u rk u'kfUr u nHkkfr rLdjksa uk lkefe=kks O;fFkjk n/k"kZfr nsok'p ;kfHk;Ztrs
n/kkfr p T;ksfxrkfHk lprs xksifr% lgA
¼vFkoZosn 4&21&3½

uke] HkfDr lRlax] lrdeZ nku dk /ku tho ds lkFk jgrk gSA bls dksbZ 'k=kq
nck ugha ldrkA pksj Nhu ugha ldrkA mldk dHkh fouk'k ugha gksrkA
59

uke peRdkj
uke [ktkuk fofp=k HkkbZA
ek;k /ku lc /kks[kk nsos] uke jgs rsjs lax lgkbZA
fouk'k u gksos dcgq bldk] pksj ls pqjk;k u tkbZA
ftu I;kjksa us ;g /ku lapk] _f);k¡&flf);k¡ ikbZA
Hkxoku nso vej gks x,] vejkiqj esa tkbZAA
ftlds ân; esa ifo=k uke clrk gS] ftlus ukeq /ku dk HkaMkj Hkjk gS] og
lkgwdkj gSA og djksM+ksa dk gh ugha] vfirq lc dk jktk gS &
dksfV yk[k ljc dks jktk] ftlq fgjnS uke rqEgkjk ¼xq#ok.kh½
tkdh xkaBh uke gS] rkdks gSa lc flf)A
dj tksjs Bk<+h [kM+h] v"V flf) uo fuf)A ¼dchj lkfgc½
ftldh thHk ij lnk uke fFkjdrk gS] ftlds ân; esa uke dh v[kaM T;ksfr
tyrh gS] ml HkDr ds }kj ij lHkh flf);k¡ nklh cudj ikuh Hkjrh gSaA uo fuf/k;ka
dj c) mlds Ñik&dVk{k dh ckV tksgrh jgrh gSA Lokeh foosdkuUn ds firk dh
e`R;q ds i'pkr ,d ,slk {k.k vk;k] tks vHkkoksa ls Hkjk gqvk FkkA nfjnzrk us Lokeh th
dh vkRek dks >d>ksj dj j[k fn;kA os vius ln~xq# nso ds pj.k 'kj.k esa x,A
Lokeh jke Ñ".k ijegal dks muds Hkkoksa dks le>rs nsj u yxhA mUgksaus dgk] Þtkvks]
ek¡ dkyh ds njckj esa tks pkgks lks ekax yksA eu okafNr oLrq feysxhAÞ os x, fdUrq
ek;k inkFkZ ugha] izR;qr HkfDr] Kku ekaxkA nksckjk Hkh;gh fLFkfr jghA Lokeh th us
ek;k vkSj lalkj ls eq[k Qsj fy;kA mldks ihB ns nhA xq# 'kj.k gksdj djksM+ksa uke
ti fd;kA fgeky; esa dSyk'k vkJe esa Hkh risA uke dh Hkêh esa dqUnu cu ekfyd
dk lk{kkRdkj dj vesfjdk] fczVsu vkfn fons'kksa esa x,A ,d le; ,slk Fkk fd ek;k
muls dkslksa nwj gks xbZ FkhA vc og le; vk x;k fd tgk¡ mudk O;k[;ku gksrk Fkk]
f'kfoj yxrs Fks] ogk¡ lglzksa dh HkhM+ meM+rh Fkh vkSj Mkyjksa] ek;k dh ?kqeM+&?kqeM+ dj
o"kkZ gksrh FkhA rc fdlh dfo ds eq[k ls ;s 'kCn gBkr~ fudy iM+s &
60

uke peRdkj
Hkkxrh fQjrh Fkh nqfu;k¡ tc ryc djus Fks geA
tc bls Bqdjk;k rks csdjkj vkus dks gSAA
lar iyVq th egkjkt ek;k dks Bqdjk dj Qdhj cu x, vkSj uke ti dj
fl) gks x,A izHkq uke ls ckth yxkus dk ;g Qy feyk fd rhuksa yksxksa dk oSHko
muds pj.kksa esa ykSV x;k &
iyVq gfj ds dkj.k ge rks Hk, QdhjA
gfj ls i.tk yk; ds rhuksa yksd txhjAA
ftlus uke&Lej.k dj ukeh #ih ek;k ifr dks izkIr dj fy;k] ek;k rks mlds
ihNs&ihNs vk,xhA ek;k&y{eh rks izHkq dh nklh gS] pj.k lsfodk gSA tgk¡ Hkxoku gksaxs]
y{eh muls dSls nwj jg ldrh gS\ tSls
lkxj dk vkJ; ysus ij unh&ukys mlds ikl fcuk cqyk, nkSM+s&nkSM+s vkrs gSa]
oSls gh ftl lk/kd us lr~ uke dk voyEcu ys fy;k] ogk¡ lq[k lEifÙk ,s'o;Z bPNk
u gksrs gq, Hkh meM+&meM+ dj vk,axsA y{eh uke dh Nk;k gSA bls Bqdjkus ij Hkh
Hkä ds ihNs&ihNs vk,xhA
fteh lfjrk lkxj eg¡ tkghA t|fi rkfg dkeuk ukghaAA
frfe lq[k lEifÙk foufg cqyk,A /kje lhy ifg tkfg lqHkk,AA
¼jkepfjr ekul & vñ dkñ½

;s vXus pUnz rs fxj% 'kqEHkfUr v'o jk/kl%
'kq"esfHk 'kqf"e.kks ujks fnok'Zpn~ ;s"kka o`gr lqdhfr cks/kfrReukA
¼_Xosn 4&10&8½

uke Lej.k djus okys Hkäksa dks pkj inkFkZ gLrxr gksrs gSa &

61

uke peRdkj
¼1½ /ku] ,s'o;Z
¼2½ rikscy] vkRecy] czãopZl
¼3½ vkRek Kku] czã
lk{kkRdkj ¼4½ vej dhfrZ] tks Hkwyksd ls ?kkS yksd rd O;kIr gks tkrh gSA Hkxoku jke
dgrs gSa &
fueZy eu tu lks eksfg ikokA eksfg diV Ny fNnz u HkkokA
¼jkepfjr ekul lqUnj dk.M½

ifo=k vUr%dj.k] fueZy fpÙk }kjk gh izHkq lk{kkRdkj lEHko gSA ftuds eu esa
dke] Øks/k] yksHk] eksg] vgadkj] diV] Ny] fNnz&nks"k Hkjs iM+s gSa] os rhu dky esa Hkh
ekfyd ds n'kZu ugha dj ldrsA ;g ek;k&dk;k] fo"k; fodkjksa esa Qal dj efyu gks
x;k gSA tgk¡ Hkksx] ogk¡ efyurk] ogk¡ jksx] ogk¡ fodkj vkSj vUr esa bu lcdk
dqifj.kke gS nk#.k nq%[k] vkink,a] ckj&ckj tUe&ej.k dk u VwVus okyk Hk;kud
pØA
ijes'oj dq Hkqfyvka O;kifu lHks jksx xq#ck.khA
;L; Nk;· e`ra ;L; e`R;q%A

¼_Xosn&10&12&2½

izHkq uke dk vkJ; lEiw.kZ lq[kksa dk lzksr lqUnj LokLF; ,oa eqfDr nk;d gSA
uke dk foLej.k leLr jksxksa] efyurkvksa] fodjksa] nq%[kksa ,oa ujdksa dks fueU=k.k nsus
okyk gSA
dg guqera foifr izHkq lksbZA tc rc lqfeju Hktu u gksbZAA
¼jkepfjr ekul & lqñ dkñ½

uke HkfDr ls pgq¡ vksj lq[kksa dh cjlk gksus yxrh gS vkSj izHkq dks Hkwyrs gh nq%[kksa
ds igkM+ vk Vidrs gSa & ,slk Jh guqeku th dk er gSA
bu leLr ladVksa] nq%[kksa] jksxksa] efyurkvksa] nqcZyrkvksa dh ,d ek=k jkeck.k
vkS"kf/k gS &
ljc jksx dk vkS"kf/k ukeA
62

uke peRdkj
dfy vk.k #i eaxy xq.k /kkeA

¼xq#ck.kh½

tSls jke dk ck.k veks?k Fkk] vpwd FkkA y{; dks Hksndj rdZ'k esa ykSV vkrk
Fkk] ,sls gh uke dk izHkko Hkh vpwd gS] tks fNnzksa] nks"kksa] v'kqf);ksa] fofHkUu izdkj ds
'kkjhfjd ,oa ekufld jksxksa ,oa vkinkvksa dk lewyksPNsnu dj Mkyrk gSA 'ks"k lHkh
mik; fujFkZd gSaA
cká 'kjhj dh v'kqf) ty ls nwj gks tkrh gSA efyu oL=kksa dh 'kqf) lkcqu ls
gks tkrh gSA fdUrq bfUnz;ksa ,oa vUr%dj.k dh 'kqf) uke Lej.k ds fcuk gks gh ugha
ldrhA
Hkjh, efr ikik dS lafxA vksgq /kkSiS uke ds jafxAA
xq#ok.kh esa uke efgek ds dqN vkSj inksa dk voyksdu ¼tiqth½ dhft, &
ljc /keZ efga Js"B /keZA gfj dks ukeq tfi fujey djeAA
uo fuf/k ve`r izHkq dk ukeqA nsgh efg bldk foJkeAA
xqj dk uke egk jlq ehBkA ,slk ve`r varfj MhBkAA
fueZy T;ksr ve`r gfjukeA ihor vej Hk, fugdkeAA
ve`r uke egk jl yhukA eu ru fueZy iki ty [khukAA
xqjeq[k uke tiks eu esjsA ukud ikoÅ lq[k ?kusjsAA
ts dksbZ viuk nq%[k feVkosA gfj gj uke fj nS lnk xkosAA
ftu uj uke frgkjks dgkA nkfjn nqlV nks"k rs jgkAA
lalkj ds ukrh] fj'rsnkj ,d fnu lc lkFk NksM+ tkrs gSaA dksbZ lEcU/kh ejus ij
bl #g ds lkFk ugha tkrkA ;s lc vlr~ >wBs LokFkZ iw.kZ fj'rs gSa &
lxk Lusgh ;kj uj lq[k esa feys vusdA
foin~ iM+s nq%[k ckaV ys dksbZ dksfVu esa ,dAA
lqj uj eqfu tu dh ;gh jhfrA LokFkZ ykx djb lc izhfrAA
63

uke peRdkj
fdUrq uke lPpk laca/kh] fj'rsnkj gSA ;g jkepfjr ekul tho ds bl yksd esa
Hkh lkFk jgrk gS vkSj ijyksd esa Hkh lkFk tkrk gS vkSj ekfyd dh U;k; 'kkyk ¼njxkg½
esa xokgh nsrk gS &
tga ekr firk lqr ehr u HkkbZA
eu Ågk uke rsjs lax lgkbZA
,slk fpUrkef.k] lPpk lkFkh] fe=k ,oa lokZFkZ lk/kd dke/ksuq #ih uke dk tks
Lej.k ugha djrk] og rks fo"Bk dk dhM+k gS] tks Hkksxksa dh xUnxh esa gh jpk&ipk jgrk
gS &
uke tir dq"Bh Hkyks pqbZ&pqbZ fxjs tks pkeA
d× pu nsg fdl dke dh tk eq[k ukfga jkeAA
uke tir] nfjnzh Hkyks VwVh tkdh NkuA
dapu egy fdl dke dk tgk¡ HkfDr ugha HkxokuAA
gksugkj] gksuh] izkjC/k] HkforO;rk dk lc txg cksy ckyk gSA vkt lkjs lalkj
dks gksugkj vius b'kkjs ij upk jgh gSA fdlh dk lkgl ugha fd bldh vfeV
js[kkvksa dks feVk ldsA blfy, lHkh fda dÙkZO; foew<+ gSa] cscl gS vkSj gkFk&ij&gkFk
/kjs cSBs gSaA fdUrq izkjC/k dh yksg ydhjksa vFkkZr~ yykV ys[k dks feVkus dh {kerk uke
Lej.k esa gSA leFkZ xq# jke nkl us ^nkl cks/k* esa bl ckr dh xkjaVh yh gS fd
fuf'p; la[;k esa fd;k gqvk uke ti HkkX; dh otz js[kkvksa dk ewyksPpkV.k dj nsrk
gSA mudk dguk gS &
,d djksM+ uke&ti ls 'kjhj dks vewY; LokLF; /ku feyrk gSA mlds jksx&nks"k
lHkh u"V gks tkrs gSaA LokLF; gh ije /ku gSA nks djksM+ uke tki ls /ku&,s'o;Z dh
izkfIr gksrh gSA bruh la[;k esa ti djsxkA rhu djksM+ ti djus okys dks loZ lq[k
lqyHk gksrs gSa vkSj fofo/k dkeuk,a iw.kZ gks tkrh gSaA mls vkRe Kku dh izkfIr gksrh gSA
pkj djksM+ ti djus ls fnO;&,s'o;Z miyC/k gksrk gSA mls vkRe Kku dh izkfIr gksrh
64

uke peRdkj
gSA ik¡p djksM+ ti djus okys dh >ksyh esa lHkh flf);k¡ vk fxjrh gSA Ng djksM+ uke
Lej.k djus okyk ijekRek dk lk{kkRdkj djrk gS vkSj og fl) cu tkrk gSA
vkokxeu dh J`a[kykvksa dks dkV Mkyrk gSA bl izdkj ckjg djksM+ uke ti djus
okyk izkjC/k dh js[kkvksa dks dkV dj mldk Lokeh cu tkrk gSA ;g gS uke ti dk
fofp=k peRdkjA lalkj esa ukeh ijekRek ds uke Lej.k djus okys HkDr ds fy, dksbZ
oLrq vlEHko ugha gS &
Nothing is impossible for a man who repeats the name divine.

tSls ,d dq'ky ekyh lqjE; m|ku esa pEik] pesyh] xqykc] xsank] xsyk vkfn iq"iksa
,oa vukj] vaxwj] fuEcw] tkequ] dsys] lsc] larjs] ve#n] ekYVs] lhrk Qy vkfn Qyksa
ds ikS/kksa dks [kkn] ty] dhVuk'kd vkS"kf/k;ksa dk fNM+dko dj iq"V djrk gSA lkFk gh
muds lehi mxs gq, >kM+&>a[kkM+] vuko';d ?kkl&Qwl vkfn izfr cU/kd ikS/kksa dks
fujLr djrk jgrk gSA le; vkrk gS fd ekyh dk ifjJe jax ykrk gS vkSj lewpk
ckx ygygk mBrk gSA iq"i eqLdjk mBrs gSa vkSj ijkx jl ls vkIykfor gks tkrs gSaA
jfld Hkaojs xqatkj djrs gSaA i{kh dyjo djrs gSaA iq"iksa dh Hkhuh&Hkhuh egd m|ku esa
loZ=k QSy tkrh gSA vkez e× tjh ds fodflr #i ek/kq;Z dks fugkj dj e/kqj d.Bh
dksfdyk e/kqj Loj ygfj;ksa esa dqgw&dqgw dk ehBk laxhr fc[ksj nsrh gSA
lqxfU/kr iq"iksa dh Hkhuh&Hkhuh egd ,oa e/kqj Qyksa dk jlkLoknu bu lqugys
,oa jlhys Qyksa dks fugkj dj fdl dk eu e;wj u`R; ugha djus yxsxkA blh izdkj
uke Hkh ,d n{k ekyh dk dk;Z djrk gSA ;g thou okfVdk dks Hktu vH;kl #ih
ty flapu ls yksdksÙkj fnO; foy{k.k ,oa vuwBs xq.kksa #ih iq"iksa ls lqlfTtr djrk gSA
lkFk gh nqfjrksa nqxqZ.kksa] dqlaLdkjksa] nqokZlukvksa] dqfopkjksa ,oa dqHkkoksa #ih vuqi;ksxh
izfrca/k ds vklqjh] ik'kfod dqizo`fr;ksa dks fou"V djrk jgrk gS] tks vuko';d
>kM+&>[kkM+] ?kkl&Qwl ds #i esa gSA thou cxhph fnO;rkvksa ls txexk mBrh gSA
vkykSfdd xq.kksa #ih iq"iksa dh Hkhuh&Hkhuh lkSjHk pgqa vkSj QSy tkrh gSA Hkä ijekRek

65

uke peRdkj
feyu #ih flf) Qy dk jlkLoknu dj fugky gks tkrk gSA ckbcy esa uke dh
efgek ygjk jgh gS &
JESUS said to the Jews, "If you continue my word, you will know the truth and the truth
will make you free. If a man keep my saying, He shall never see death."
I say unto you, "If you ask the father anything in my name, he will give it to you."
The man shall not live by breed alone, but by every word of God.
Where two or three are gathered in my name there am I in the midst of them.
All things, what so every ask in prayer believing you shall receiver.
What shall so ever you ask the father in my name, that I will do.

egkRek bZlk elhg dk fl)kUr gS fd tks dksbZ uke dk Lej.k djsxk] mls lr~
ijekRek dk n'kZu gksxk vkSj og lnk loZnk ds fy, vkokxeu ds pØ ls eqä gks
tk,xkA og Øwj dky dks yka?k tk,xkA og ftl oLrq dh bPNk O;Dr djsxk] og
mlds pj.kksa esa ykSVsxhA mUgksaus dgk gS fd ;fn uke tius okyk ,d ckj thrs th ej
tk,] rks mls Hkxoku~ dk vVy jkT; feysxk &
Unless one is born a new, he can not see the kingdom of God.

mUgsa vkRek vkSj ijekRek ,oa ukeh vkSj uke dh Hkh ,drk izfrikfnr dh gS &
Believe me that I am in the father and the father me, I and my father are one.

lPps uke ¼ijekRek½ dk lw;Z ek;k ds insZ ds ihNs ped jgk gS &
The sun (Truth) shines behind the clouds.

bLyke /keZ esa eqlyekuksa ds fy, fuU;kuosa ifo=k ukeksa dh ekyk izfl) gh gSA
buesa lcls vf/kd I;kjk ,oa ifo=k uke vYyk rkyk ds ek/;e ls os gd dh bcknr
djrs gSaA bl izdkj uke dk xq.kxku lHkh /keks±] er&erkUrjksa] ifo=k xzUFkksa] iSxEcjksa]
lUrksa Qdhjksa ,oa Hkäksa us eqä d.B ls fd;k gSA
66

uke peRdkj
,d dFkk ls uke dh egrk dk lgt Kku gks tk,xk &
fgeky; esa _f"kds'k ls yxHkx Ms<+ lks ehy nwj xaxks=kh /kke dh vkSj xaxk ds
ikou rV ij ,d v/ksM+ vk;q ds egkRek xqQk esa jgrs FksA pkjksa vkSj ?kksj futZu LFkku
FkkA ph<+] nsonkj ds isM+ ygjk jgs FksA lQsns vkSj Hkkst i=k ds o`{k Hkh 'kksHkk;eku FksA
xaxk dk dy&dy ukn vkSj rst ok;q dh lka;&lka; /ofu d.kZ jU/kzksa esa jl ?kksy jgh
FkhA HkkX; ls cSB x;kA muds ifo=k eq[k ls ,d /ofu fudyh ;gk¡] dSls vk,\ mu
fnuksa eq>s izHkq n'kZu dh dld Fkh] yxu Fkh vkSj ;ksx lk/kukjr FkkA xqQk ds fudV
dksbZ cLrh ugha FkhA okrkoj.k 'kkUr gks #gkuh ygfj;ksa ls ifjiw.kZ FkkA ogk¡ tkrs gh
eu dh fLFkfr vfuopZuh; gks xbZA cfgeqZ[k gksrs gq, Hkh [kks;k&[kks;k lk gks x;k vkSj
mUequh voLFkk esa #gkuh utkjs Hkh ns[kus yxkA Hkw[k yxh gksxh] dqN [kkvksA bruh nsj
esa IysV esa [khj iwM+h dk Hkkstu vk x;kA mldk jl Hkh vuwBk Fkk] tSls Hkhyuh ds csjksa
vkSj lqyHkk ¼fonqjkuh½ ds dsys ds fNydksa esa FkkA ;gk¡ xkS,a Hkh fn[kkbZ ugha nsrh] nw/k
dgk¡ ls vk x;k\ mudk mÙkj Fkk&ekfyd Hkstrk gSA tks&tks ladYi djrk gwa og
fl) gks tkrk gSA os ladYi fl) ;ksxh FksA eSaus muls ;ksx ds fo"k; esa dqN ekxZ n'kZu
djus dks dgkA
mUgksaus crk;k fd uke tiks] fdUrq /;ku iwoZdA eSa fuR; ,d yk[k uke dk
Lej.k djrk gwaA jkf=k dks vf/kdka'k le; lekf/k esa O;rhr gksrk gSA uke ti ds izrki
ls lekf/k esa fuR; fl)ksa ls ckrphr gksrh gSA pkSng Hkqouksa dh jkstkuk lSj djrk gwaA
fo".kq esjk b"V gSA vkt jkf=k dks lekf/k esa Hkxoku dk gqDe gqvk gS fd ijlksa fo".kq
yksd esa vkuk gSA blfy, b"V dh ekSt vkKkuqlkj ijlksa ckjg cts bl u'oj dysoj
dks NksM+dj ije /kke esa tkÅaxkA rqe rqjUr ;gk¡ ls pys tkvksA jkf=k dks dksbZ Hkh esjs
ikl ugha Bgj ldrkA burh nsj esa ,d dkyk ukx vkSj ukfxu ckgj ls xqQk esa izfo"V
gq, vkSj dksus esa fpid dj cSB x,A eq>ls dgk] ÞHk;Hkhr er gksA ;s dqN ugha dgsaxsA
bl xqQk esa dHkh&dHkh jhN Hkh vk tkrs gSa vkSj esjs ikl ;gk¡ foJke djrs gSaA os
vfgalk fl) ;ksxh FksA
67

uke peRdkj
vfgalk izfr"Bk;ka rLlfu/kkS oSj R;kx% ¼235½
vfgalk esa izfrf"Br gksus ij ;ksxh ds vUr%dj.k ls vfgalk dh lkfRod] ifo=k
/kkjk brus izcy osx ls izokfgr gksus yxrh gS fd mlds fudV vkus okys fgalz tho Hkh
fgald o`fÙk dks R;kx nsrs gSaA
eSa mudks lk"Vkax iz.kke djds ykSV vk;kA blls ikBd vuqeku yxk ldrs gSa
fd uke vH;kl ds cy ij lk/kd dgk¡ ls dgk¡ igq¡p tkrk gSA uke dh efgek
vijEikj gSA bldh egÙkk dk rks Lo;a ukeh Hkxoku gh o.kZu ugha dj ldrs gSaA ekuo
D;k djsxk\
dgk¡ dgk¡ yfx uke cM+kbZA jkeq u ldfga uke xquxkbZAA
¼jkepfjrekul½

68

uke peRdkj
7

uke ls izHkq feyu
izHkq izkfRi ds vusd lk/ku gS] fdUrq buesa uke loksZifj gSA lPpk uke ¼ukeh½
lk/; gS] y{; gS vkSj uke gS loZJs"B lk/kuA ;gk¡ iz'u mRié gksrk gS fd izHkq ds uke
rks vuUr gSA muesa dkSu lk lr~ f'ko&lqUnj] mÙke gSA mRÑ"V uke dk p;u Hkh rks
,d dfBu igys gSA bls dSls gy fd;k tk,A oSls rks vkse uke dks gh osnksa] n'kZuksa]
mifu"knksa] xhrk] Le`fr;ksa us lok±xiw.kZ lqUnj ,oa Js"B crk;k gSA osnfo'o ds lokZf/kd
izkphu xzUFk gSA bUgsa vikS#"ks; vFkkZr~ izHkq dh dY;k.kh ok.kh dgk x;k gSA esjh vkse~
uke xk;=kh eU=k ds izfr vR;f/kd df'k'k gSA ijUrq esjh ;g fuf'pr /kkj.kk gS fd izHkq
ds lHkh uke feJh dh Myh ds leku gS lHkh ,d tSlh 'kfDr okys gSa fdlh Hkh ,d
uke dk voyEcu ekfyd ds njckj rd igqapk nsxk cgqr ls er&erkUrjksa ds
vuq;kf;;ksa dh /kkj.kk gS fd gesa tks uke feyk gS & ,d vFkok dbZ] cl] ogh lR; gSA
'ks"k lc fuLlkj gSA muds ckjs esa bruk gh dgw¡xk fd os Hkksys gSa] Hkze esa gSA vfXu dh
fpaxkfj;ksa esa D;k dksbZ vUrj gks ldrk gS\ ve`r ds fcUnqvksa ds jl esa D;k dksbZ de
;k vf/kd ek/kqZ; gks ldrk gS\ [kk¡M ds NksVs&NksVs lglz [kaMksa ds feBkl esa D;k dksbZ
Hksn gks ldrk gS\ esjh lc dks lEefr gS fd yM+ks er] ukeksa dks ysdj la?k"kZ er djksA
la?k"kZ vkSj HkfDr dk esy ugha gSA tgk¡ bZ";kZ gS] oSj gS] nzksg gS vkSj ,d NksVk nwljk
cM+k ;g Hksn Hkkouk gS] ogk¡ ekfyd nwj Hkkx tk,axsA vke] lkekU; tu Hkh ,sls gh
>xM+rs gSa vkSj izHkq ds I;kjs Hkh blh izdkj uke ds NksVs cM+siu dks ysdj dyg&xzLr
gks rks Hkäksa vkSj lalkjh euq";ksa esa vUrj D;k gqvkA
lHkh uke leku gS lc 'kfDr dh [kkuA
tks #ps lks viukys ikos in fuok.kZA
Hkxoku nso vpjt Hk;k dyg djs lalkjA
gejks uke gh mÙke gS ckdh gS fuLlkjAA
69

uke peRdkj
dkSu&lk uke tisa] ;g tfVy xqRFkh rc lqy> tkrh gS] tc ;g #g ln~xq# dh
'kj.k esa vkrh gSA ln~ xq#nso ftl uke dh nkr nsosa] cl xq#xq[k Hkä ds fy, ogh
loZJs"B gSA
ftl fo[kj dks ySfu rw vkb;kA
jkeq ukeq laru ?kfj ikbvkA

¼xq#ok.kh½

jke uke lc dksbZ dgS uke u phUgS dks;A
uke feyS xq#nso ls uke dgkoS lks;AA

¼dchj th½

jke jke izHkq dks dgS dfg, jkeq u gksbA
xq#&ijlknh jkeq efu clS rk Qyq ikoS dksbZ

¼vkfn xzUFk½

?kV esa gh izhre gSA ?kV esa gh lPpk uke gSA fdUrq bl dk Kku ln~xq# feyus ij
gksrk gS &
?kV&?kV czã phUgs tu dksbZA lrxq# feys rks lksf> gksbZAA
iwjs xq# dh yks lj.kkbZA eksg lksx lHkq Hkjeq feVkbZAA
xq# fcuq Hko fuf/k rjS u dksbZA tks fojafp 'kadj le gksbZAA
¼jkepfjr ekul mÙkj dk.M½
rf} KkukFkZ ln~xq# esokfHk xPNsr] lfeRikf.kZ%
Jksf=k;a czã fu"Be~

¼eq.Mdksifu"kn 1&2&12½

; rL;a nso ijk Hkfä ;Fkk nsos rFkk xqjkSA
rL;Sr dfFkr áFkkZ% izdk'kUrs egkReu%AA
¼'osrk 'osrjkfu"kn 6&23½

rf)f/k izf.kikrsu ifj iz'usu lso;kA
mins{;fUr rs Kkua Kkfu uLrRo nf'kZu%AA
70

¼xhrk 4&34½

uke peRdkj
nsoks nsosfHkjkxer~

¼_Xosn 5&1&15½

mi;qZä m)kj.kksa ls fl) gS fd lPpk uke xq#nso ls izkIr gksxkA vkt rd
ftrus _f"k&eqfu] vorkj] lUr] HkDr gq, gSa] os xq# Ñik ls gh rsjs gSaA D;k dksbZ ,d
Hkh /kjrh ij iz.kke gS] tks ln~xq# dh 'kj.k esa tk, fcuk eks{k dks izkIr gqvk gksA tSls
jRu&ghjs] tokgjkr] tksgfj;ksa ds ikl feyrs gSa] ,sls gh uke #ih jRu lrxq# dh
nqdku ij feyrk gSA Hkxoku jke vkSj Ñ".k tSls lksyg dyk vorkjksa dks Hkh of'k"B]
nqokZlk _f"k;ksa dh 'kj.k esa tkuk iM+k FkkA tSls mRÑ"V fu"Bk] lPph HkfDr Hkxoku
ds izfr gksrh gS] oSlk gh vuU; izse vkSj vlhe J)k xq# ds izfr gksuh pkfg,] rHkh
Hkä ds ân; esa lPpk uke izdkf'kr gksxkA
ln~xq#nso dh 'kj.k ,d vfuok;Z vko';drk gSA ;g vk/;kfRed lk/kuk dk
igyk ehy iRFkj gS] igyk lksiku gSA #gkuh lQj lrxq# ds njckj ls gh izkjEHk
gksxkA
eq>s Lej.k vkrh gS ,d Hkä dh xkFkkA Hkä x`gLFkh FkkA iwoZ tUe ds lqlaLdkjksa
ds QyLo#i ckY;koLFkk esa gh ekfyd n'kZu dh rM+i yx xbZA xhrk] jkek;.k] Hkxor
vkfn ln~xzUFkksa dk Lok/;k; fd;k djrk FkkA Hkkxor esa i<+dj }kn'kk{kj ea=k dk ti
fd;k djrk FkkA dbZ&dbZ ckj og lkjh jkr cSBdj ti esa yhu jgrk FkkA ,sls xzUFkksa
dh lgk;rk ls HkfDr djrs mls ckjg o"kZ O;rhr gks x,A la;ksx ls muls HksaV gks xbZA
mUgksaus vius eu dh O;Fkk [kksy dj crkbZA o"kks± rd lk/kuk djus ij Hkh 'kkfUr D;ksa
ugha feyh\ ekfyd ds n'kZu ds fpUg Hkh utj ugha vk,A mUgksaus ,d ckr vo';
crkbZ fd lkalkfjd dk;ks± esa rks eq>s lQyrk fey jgh gS] fdUrq #gkuh txr ds
vuqHkoks ls ghu gwaA
eSaus mls lEefr nh fd fdlh le; ds igq¡ps gq, xq# dh [kkst djksA lPpk uke
muls izkIr gksxkA lk/kuk dh ;qfDr os crk,axsA mUgksaus ,slk gh fd;kA lr~xq# dh
N=kNk;k esa jgdj vH;kl djus yxkA mlus lalkjh dk;ks± ls nks o"kZ ds fy, eq[k Qsj
fy;k vkSj lkjk le; izHkq Hkfä esa yxkus yxsA eq>s ;kn gS fd mldh yxu cM+h
71

uke peRdkj
fofp=k FkhA Lokeh jke rhFkZ tSlh eLrh muesa ns[kus dks feyhA mudh rM+i ehjk tSlh]
'kcjh tSlh FkhA
Vsd & ftudks yxu yxh gS gks x, yhu Hktu esaA
Hkw[k&I;kl dh ijok ugha uhan u usM+s vkosA
lksos rks tkxks vugn ok.kh xwat jgh gS xxu esaAA 1AA
fo"k; Hkksx lc Qhds ykxsa & ckrphr ugha HkkosA
tx ls nwj jgsa ,dkUr esa laxe] xqQk ;k ou esaAA 2AA
ty ds fcuk ehu T;ksa rM+is pkrd cwUn fcukA
pUnz fcuk pdksjk rSls rM+ yxh gS eu esaAA 3AA
ys lrxq# dh vksV lgsyh f=kdqVh n'kosa igqaphA
dgs Hkxoku nso lquks HkkbZ izhre feyk egy esaAA 4AA
Hkä vgfuZ'k lk/k esa tqVk jgrk FkkA xq# Ñik ls nks o"kZ dh vYikof/k esa lk/kd
ls fl) cu x;kA izHkq I;kjs ls feydj mlh dk #i gks x;kA ;g ,d lPph ?kVuk gSA
ftl fdlh dks izhre feyu dh ykylk gksA og lh/kk xq# njckj esa tkdj uke
dk lkSnk ysA ,d ckr dk /;ku j[ksa fd xq# iw.kZ ,oa leFkZ gksus pkfg,A ,d LFkku ij
nks ekxks± ls vkdj nks&nks lwjnkl bdV~Bs gks x,A vkSj muesa ls ,d va/kk nwljs dks
eafty ij tkus dk jkg iwNus yxkA vc ekxZ dkSu crk,\
b/kj ls va/kk vkork vkSj m/kj ls va/kk vk;A
va/ks dks va/kk feyk js ekxZ dkSu crk;AA
vfo|k;keUrjs lrZekuk% Lo;a /khjk% if.MrEeU;ekuk%A
nUnzE; xk.kk ifj;fUr ew<k vU/ksuSo uh;ekuk ;FkkU/kzk%AA
¼dBksifu"kn~ 1&2&5½
Can the blind lead the blind, shall they not both falt into clitch?
72

(Bible)

uke peRdkj
Kku&foKku ghu O;fDr vU/kk ekuk tkrk gSA ,sls foosd 'kwU; yksx vfo|k esa
je.k djrs gSa] fdUrq ekurs gSa vius vkidks if.MrA os ew[kZ yksx pkSjklh yk[k ;ksfu;ksa
esa HkVdrs gq, lnk oSls gh Bksdjsa [kkrs jgrs gSa] tSls vU/ks euq"; ds }kjk pyk, tkus
okys vU/ks viuh eafty rd u igqap dj b/kj&m/kj d"V&ij&d"V ikrs gSaA
nks O;fDr vyx&vyx isM+ksa ds jfLl;ksa ls cU/ks gq, gSaA muesa ls ,d us nwljs ls
dgk fd eq>s [kksy nhft,A crkvks] tc og Lo;a gh cU/kk gqvk gS] rks nwljs ds cU/ku
dks dSls [kksysxk\
cU/ks dks cU/kk feyk dSls ca/k [kqyk;A
lsok dj fuj cU/k dh iy esa ys; NqM+k;AA
eafty ij igqaps gq, leFkZ ln~xq# ls uke dh nkr ys vkSj #gkuh ns'kksa esa
igq¡pus dh ;qfä Hkh izkIr djsaA tks xq.kokpd ¼o.kkZRed½ uke muds njckj esa feyk gS]
cl ogh lPpk uke gSA mlh ij iw.kZ fo'okl djsA vc b/kj&m/kj fopfyr u gksA xq#
ij Hkh iw.kZ vkLFkk j[ksaA tc eSa fgeky; esa ln~xq# ds vUr%okl esa jgdj lk/kjr Fkk]
rks nl lk/kd blh iFk ds ifFkd Fks vkSj ge ,d gh xq# ds f'k"; FksA mu ukS dh
vkLFkk fopfyr gks xbZA os dHkh fdlh egkRek ds ikl tkrs] vkSj ftl&ftl dh
yksd&fiz;rk] ;'k lqurs] ogha igq¡p tkrsA ifj.kke ;g gqvk fd dksbZ vkJe ds ,d
ekl esa] dksbZ nwljs eghus] bl izdkj pkj&ik¡p ekl ds i'pkr~ lHkh pys x,A
'Rolling stone gathers no motion.'

,d LFkku ij iM+k iRFkj Hkkjh gksrk gSA lUrksa esa ckj&ckj vkLFkk cnyus okys
dksjs&ds&dkjs gh jg tkrs gSaA esjh lk/kuk tc rd iw.kZ ugha gks xbZ] rc rd xq# ds
pj.kksa ls nwj dgha ugha x;kA vius xq# ds izfr vlhe fu"Bk FkhA lrxq# ekfyd dk
lkdkj pksyk gksrk gS vkSj mudk uke izHkq dk fujkdkj #i gksrk gSA ;g xqá ,oa
jgL;e; rÙo ekfyd ds gh lkdkj xq# dh Ñik ls gh gLrxr gksxk &
uk;ekRek izopusu yH;ks u es/k;k u cgquk JqrsuA
73

uke peRdkj
;es oS"k o`.k`rs rsu yH; LrLiS"k vkRek foo`.k`rs ruw¡ Loke~AA
¼dBksifu"kn~ 1&2&3½

;gk¡ ij czã] ije rÙo u rks izopu ls] u rdZ'khy cqf) ls vkSj u gh dsoy
dFkk vFkok lRlax lquus ek=k ls feyrs gSa] os rks mlh dks izkIr gksrs gSa] ftl ij
ekfyd #i ln~xq# dh Ñik cjlrh gSA
lksbZ tkubZ tsfg nqgq tukbZA tkur rqEgbZ rqEgbZ gks tkbZAA
¼jkñ ekñ viksñ½

;g #i ek;k ds ny&ny esa Qalh gSA blesa ls Lo;a ugha fudy ldrhA xq#
'kCn #i lqn`<+ jLlh QSadrk gSA bldks n`<+rk ls idM+ yhft,A os ckgj fudky dj
#gkuh txr esa igq¡pk nsaxsA
vius thou lq=k dks lrxq# ds lqn`M+ gkFkksa esa lkSaidj fuf'pr gks tk,A mudks
vkKk ekSt esa pysaA eu ds dgs u pysaA eu eq[k eu ds ladsrksa ij pydj vkokxeu
pØ esa ?kwerk gSA xq#eq[k xq# ds opuksa ij pydj tUe&ej.k&Qsjs dks dkV tkrk gSA
vge~ Hkkouk ¼vgadkj½ bl #gkuh ekxZ esa lcls cM+k izfr cU/kd gS] #dkoV gSA bldh
HksaV xq# ds Jh pj.kksa esa p<+k nsaA vge~ tk,xk] vkik ejsxk] rks izhre ds egy esa igqap
ldsaxsA
thor ekVh gks jgks lkbZ lEeq[k gks;A
nknw igys ej jgks ikNs rs lc dks;AA
vki xokb, rk lks tkb, vMj dSlh prqjkbZA
jksM+k gks jgks ckV dk rt ek;k vfHkekuA
,slk dksbZ lk/k gks rkfg feys HkxokuA
xq# ds opuksa] 'kCnksa ij pyuk vkSj lnSo muds pj.kksa esa ur jguk&;gh vgadkj
enZu dk lcls cM+k lk/ku gSA vU; lk/ku] mik; rksO;FkZ dh prqjkbZ gSA xq# dk
fu'kkuk lnk bl #g dks Å¡pk mBkdj ekfyd ls tksM+rk gSA os lnk f'k"; #ih dqEHk
74

uke peRdkj
dks idk djus ds fy, ?kM+r Hkh djrs gSaA dHkh mYVs lqYVs opu Hkh lquk nsrs gSaA
rst/kkj ds ;U=kksa ls MkWDVj QksM+s dk vkWijs'ku dj eokn fudky dj jksxh dks fujksx
dj nsrs gSaA tSls mldh lnk jksxh ds izfr n;k&midkj Hkkouk gksrh gS] oSls gh xq#
f'k"; dks lUekxZ ij ykus ds fy, rkM+uk djrs gSaA fdUrq mlds ihNs lnk mudk n;k
dk gkFk gksrk gSA MkWDVj rks 'kY; fØ;k }kjk dsoy 'kkjhfjd vkjksX; gh iznku djrs
gSaA fdUrq xq# rks MkWDVjksa ds Hkh MkWDVj gSaA os dsoy 'kkjhfjd jksx gh ugha] izR;qr
viuh ve`re;h n`f"V ls f'k"; ds ekufld vkSj vk/;kfRed jksxksa dks Hkh tM+ ls m[kkM+
nsrs gSaA f=krki vkSj lHkh izdkj ds nq%[kksa] jksxksa ls eqDr djds ije /kke esa igqapk nsrs
gSaA D;k ;g mudk NksVk midkj gSa\ mudk _.k rks lglz tUe ikdj lsok djus ls
Hkh ugha pqdk;k tk ldrk &
;g ru fo"k dh csyjh xq# ve`r dh [kkuA
lhl fn, ts xq# feys rks Hkh lLrk tkuAA
xq# lhl ij jkf[k, pfy, vkKk ekfgaA
dgs dchj frl HkDr dks rhu yksd Mj ukfgaAA
xq# dks ekuq"k tkurs rs uj dfg, vU/kA
gksos nq%[kh lalkj esa vkxs te dks QU/kAA

75

uke peRdkj
8

izhre feyu dh jkg
;fn lk/kd x`gLFk gS] rks mls vius ?kj esa ,dkUr dejs dks Hkxoku ds efUnj ds
#i esa cny ysuk pkfg,A ml dejs esa u dksbZ vuko';d lkeku gks u ogk¡ lks, vkSj
u fdlh vU; dk;Z ds fy, iz;qDr gksA og dsoy lk/kuk ds fy, gh fuf'pr gksA ;fn
vH;klh fojä gS] rks mls xq# ds Jh pj.kksa esa jgdj vkJe esa dqN lky lk/kuk djuh
pkfg,A ;fn xq# dh vkKk gks rks fdlh ioZr dh dUnjk] xqQk esa vFkok ,dkUr ou esa
ok ufn;ksa ds laxe ok iquhr rVksa ij dqN dky lk/kuk djsA x`gLFkh Hkh dqN le;
,dkUr lk/kuk ds fy, fudky ldrs gSa] rks vo'; fudkysaA
migjs fxjh.kka laxes p unh ukeA
f/k;k foizksa vtk;rAA

¼_Xosn 8&6&28½

ioZr dh xqQkvksa esa lfjrkvksa ds laxeksa ij vFkok futZu ou esa lk/kuk djus ls
lk/kdksa esa 'kh?kz _rEHkjk cqf) izdV gksrh gS] ftlds }kjk rÙoKku] czãKku izkIr dj
eqä gks tkrk gSA
,dkUr ifo=k LFkku ls esjk Hkko ;g gS fd ogk¡ vk/;kfRed ijek.kq gksrs gSa] tks
eu dks lgt gh ,dkxz djus esa lgk;d gksrs gSaA _f"kds'k ls vkxs eqfu dh jsrh]
y{e.k >wyk] mÙkj dka'kh] xaxks=kh] xkseq[k ds ijek.kq vR;f/kd izHkko'kkyh gSA eSaus uke
dh lk/kuk fo'ks"k dj xaxks=kh /kke] riksou vkSj dkdM+ksyh /kke ¼ftyk fHkokuh] gfj;k.kk½
esa dh FkhA
izkr% czãosyk esa nks vFkok rhu cts 'k¸;k R;kx nsA 'kksp nUr /kkou Lukukfn ls
fuo`r gksdj uhps uje vklu fcNk dj iwokZfHkeq[k vFkok mÙkjkfHkeq[k gksdj cSBsA
fl)klu] i|klu] lq[kklu] xksj{kklu] ohj vklu vFkok otzklu] buesa dksbZ Hkh viuh
lqfo/kkuqlkj vklu viuk;k tk ldrk gSA xzhok] /kM+ vkSj eLrd & bu rhuksa dks lh/kk
j[ksa 'kjhj dks <hyk NksM+ nsaA fdUrq lh/ks jgsaA >qd dj cSBus ls ewyk/kkj ls 'kfDr
76

uke peRdkj
Åij dh vksj ugha p<+sxhA 'kjhj 'kh?kz Fkd Hkh tk,xkA vklu ij fLFkjrk iwoZd cSB
dj eu&gh&eu b"V dks] xq#nso dks iz.kke djsaA ;gk¡ uke ti dh rhu Jsf.k;k¡ gSa &
¼1½ okpd ti% blesa thàk vkSj gksaB fgyrs gSaA nwljs dks lqukbZ nsrk gSA
¼2½ mika'kq ti% & blesa vUnj gh vUnj gksaB ,oa thHk fgyrs gSa] fdUrq nwljs dks lqukbZ
ugha nsrkA
¼3½ ekufld ti% & bl Lrj ij ekufld #i ls tki gksrk gSA vks"B vkSj thàk dk
iz;ksx ugha gksrkA okpd esa fof/k ;K ls nl xquk] mika'kq esa okpd ls lkS xquk vkSj
ekufld esa mika'kq ls lglz xquk vf/kd 'kfDr gksrh gSA ti dh ,d Js.kh vkSj gksrh
gS & og gS /;kukRedA blesa yk[k xq.kk 'kfDr gksrh gSA ;g ti dh dksfV loZJs"B
vkSj loksZÙke gSA
fof/k ;KkTti;Kks fof'k"Vks n'kfHkxqZ.kS%A
mika'kq L;kPNr xq.k% lkglzk ekul% Le`rAA
¼euq Le`fr 2&85½

;fn okpd ti djrs&djrs ckjg o"kZ esa flf) izkIr gksrh gS] rks mika'kq ti ls
rhu o"kZ esa ekufld ti ls ,d o"kZ esa vkSj /;kukRed ti ls 'kh?kz flf) djry xr
gksrh gSA
;fn ekufld ti djus esa izkjEHk esa dfBukbZ dk vuqHko gks] rks mika'kq ti dk
lgkjk ysaA fLFkjrk vkSj 'kkfUr ds lkFk cSBsaA vklu dks fgyus u nsaA ,sls cSBsa ekuksa
dksbZ cqr cSBk gqvk gksA ;fn 'kjhj fgysxk rks eu Hkh HkkxsxkA vr% 'kjhj dh cká
xfrfof/k loZFkk cUn dj nsaA yxHkx iUnzg&chl feuV ckn ekufld ti esa dfBukbZ
dk vuqHko gks] rks mika'kq ti djsaA lalkj vkSj 'kjhj dks Hkqykus dk iz;Ru dhft,A
o`fÙk;ksa dks cká txr ls vUnj dh vksj lesfV,A eu dks vkKk nks fd rqEgsa ckgj tkus
dh vko';drk ugha gSA uke esa yoyhu gks tkb,A eu rqEgkjk ukSdj gS rqe blds
Lokeh gksA chl&iPphl feuV rd cUnj dh mNydwN tkjh jgsxhA ;g 'kh?kzrk ls
77

uke peRdkj
fVdus okyk ugha gSA yxHkx vk/kk ?k.Vk ds i'pkr~ Lej.k NksM+ nhft,A ;fn djuk gh
gS rks ekufld ti dhft,A ;gk¡ bMk&fiaxyk] lq"kqEuk & rhu egÙoiw.kZ ;kSfxd ukfM+;k¡
feyrh gSaA bMk&xaxk gS] fiaxyk ;equk gS vkSj lq"kqEuk ljLorh gSA rhuksa dk laxe
f=kdqVh ns'k esa gksrk gSA bls ;ksfx;ksa dk iz;kxjkt] lPpk dqEHk dgrs gSaA iz;kx esa Hkh
xaxk] ;equk] ljLorh ;s rhu /kkjk,a feyrh gSaA bl cká dqEHk& iz;kxjkt esa Luku
djus ls cká 'kjhj dh 'kqf) gksrh gSA ln~xzUFkksa dh /kkj.kk gS fd blesa Luku djus ls
iki u"V gksrs gSaA fdUrq xksfx;ksa dh bl ifo=k f=kos.kh esa voxkgu Luku djds u dsoy
iki u"V gh gksrs gSa] izR;qr tUe&ej.k dk pØ Hkh lekIr gks tkrk gSA bl f=kos.kh esa
vM+lB rhFkks± dk ty laxzg gS &
eu efUnj ru osl dyUnj] ?kV ds rhFkZ ugkokA
,d 'kCn esjs izk.k clr gS] cgqfM+ tUe ugha vkokAA
vk/kk ?k.Vk /;ku dhft, vkSj fQj eu dks Lej.k esa yxk yhft,A bl izdkj
igys ,d ?k.Vk vH;kl dhft,A /khjs&/khjs vklu dks c<+kdj 3&4 ?k.Vs ys tkb,A gj
lIrkg ik¡p feuV c<+k;k tk ldrk gSA fnu esa le; feys] rks ,d&nks ?k.Vs vo';
vH;kl djuk pkfg,A fuR; izfr izkr% de ls de nks ?k.Vs vkSj lk;e Hkh ti djsaA
izkjfEHkd /;ku dh fLFkfr esa eu ckj&ckj vM+pu MkysxkA eu ,d cM+k Hkkjh
xksnke gSA tkxzrk&oLFkk esa psru eu lfØ; jgrk gSA fnu esa vusd fØ;k,¡ gksrh gSa]
fQj mudh izfrfØ;k,¡ Hkh vo';EHkkoh gSaA mu lcds laLdkj blesa Hkjrs jgrs gSaA
LoIuk oLFkk esa v)Z psru eu esa fnu esa ns[ks] lqus] fd, x, vkSj vuqHko esa yk, x,
vusd fo"k;ksa dh Le`fr vkrh gS vkSj ,d u;k LoIu izi× p [kM+k gks tkrk gSA ml
LoIukoLFkk esa Hkh tkxzr dh Hkkafr fLFkj ugha jgrk gSA dqN&u&dqN m/ksM+ cqu]
rkuk&ckuk cquus esa my>k gh jgrk gSA ogk¡ Hkh LoIu dh ?kVukvksa esa laLdkj blesa
Hkjrs jgrs gSaA lq"kqfIr voLFkk esa vpsru eu dks cká txr ls vo'; fdukjk feyrk
gSA ogk¡ ;g cks/k jfgr voLFkk tSlh fLFkfr esa jgrk gS fdUrq fQj Hkh lq[k&nq%[k dk
vuqHko ogka Hkh gksrk gS] tkxus ij dgrk gS fd eSa nq%[k ls lks;k vFkok vkt cqgr
78

uke peRdkj
xgjh] vPNh&lq[k dh uhan vkbZA tSls O;fDr dks ikuh esa xksrk yxkus ij ml fLFkfr
dk cks/k rks jgrk gS] fdUrq ok.kh dk ogk¡ frjksHkko gksus ls cksy ugha ldrk] vfHkO;ä
ugha dj ldrkA lq"kqfIr esa LFkwy&lw{e txr dkj.k esa yhu gks tkrs gSaA esjs dgus dk
Hkko ;g gS fd eu #ih xksnke esa deks± ds laLdkj rhuksa voLFkkvksa esa Hkjrs gh jgrs gSaA
tks&tks ?kVuk,¡] n`';] ckrphr tkxzr&LoIukoLFkk esa ?kfVr gksrh gS] os lHkh /;ku ds
le; ckj&ckj Le`fr iVy ij vk,axhA lk/kuk esa eu dks [kkyh djuk iM+rk gSA
vH;kl ds igys pj.k esa fpr Hk.Mkj vFkok xksnke esa iM+h gqbZ okluk,¡
mHkj&mHkj dj lk/kd dks >d>ksj dj nsrh gSA ftruh nsj rd ti /;ku pyrk gS]
budk nkSj pyrk gh jgrk gSA djksM+ksa tUeksa ls cká ls czã fo"k; Hkksxksa esa je.k djus
okys eu dks ;g vH;kl fcYdqy u;k vkSj vViVk&lk yxrk gS] D;ksafd vHkh rd
blus vUrj ds ve`r dks ugha p[kkA jtksxq.k ds dkj.k eu ds fonzksgh #[k dks fugkj
dj lk/kd ?kcjk tkrk gSA dbZ lk/kd rks eu ds vkxs gkj Lohdkj dj lk/kuk gh NksM+
cSBrs gSaA fdUrq rhoz ladYi izcy yxu dk /kuh bl izfrdwy ifjfLFkfr;ksa dh pqukSrh
dks Lohdkj djrk gS vkSj n`<+ ladYi djrk gS fd eu&bfUnz;k¡ ftl ujdksUeq[k /kkjk
esa izokfgr gks jgs gSa] mudks eksM+dj #gkuh /kkjk esa feyk dj ne ywaxkA mls vkRe
fo'okl gSA vius cy ij Hkjkslk gSA lr~xq# dh Ñik ij vlhe fu"Bk gSA og jksdk
ugha #drkA eu ds rhoz ladYiksa&fodYiksa dh ckSNkj dk MV dj eqdkcyk djrk gSA
;g vH;kl dk igyk pj.k gS & ti dh igyh ijr gSA tSls dqvka [kksnrs le; feêh
dh vusd ijr vkrh gSA dHkh dadjhyh] dHkh l[r vkSj dHkh ujeA bu lHkh dks ikj
dj vHkh"V e/kqj ty dk jlkLoknu djus dks feyrk gSA oSls gh izhre #ih
ve`r&ty dk jlkLoknu djus ls iwoZ vusd euksHkwfe;ksa ls xqtjuk iM+rk gS &
dchjk eu ioZr gqvk vc eSa ik;k tkuA
Vkadh ykxh 'kCn dh] fudlh dapu [kkuAA
bl euksHkwfe ds vUrjky esa] vrho xgjh voLFkk esa lksus ¼Lo.kZ½ dh [kku Nhih
gqbZ gSA fdUrq euksHkwfe #ih ioZr dh vusd rgsa gSaA xq# 'kCn #ih Nsuh ls T;ksa&T;ksa
79

uke peRdkj
lk/kd mudks dkVrk gS] R;ksa&R;ksa mldk ekxZ iz'kLr gksrk tkrk gS vkSj ,d le;
vkrk gS fd ln~xq# Ñik ls lHkh iM+koksa dks ikj djrk gqvk vkRe&[ktkus dk ekfyd
cu tkrk gSA
vH;kl dk nwljk nkSj izkjEHk gksrk gSA lk/kd dk Lej.k /;ku unh ds izokg dh
rjg vuojr pyk tk jgk gSA lkFk gh eu {ks=k dk ifjektZu Hkh gksrk pyk tk jgk gS
ti & /;ku dHkh O;FkZ ugha tkrkA og ,d fnu jax ykrk gSA bfUnz;ksa] eu] cqf)] fpr
dk 'kqf)dj.k gks jgk gSA muds lkFk fpids jtksxq.k&reksxq.k ds fodkj] dYe"k /kqy
jgs gSaA eu lkspus yxrk gS fd gB;ksxh lk/kd nsj rd Lej.k pysxk] eSa 'kkUr gksowaxk]
fLFkj jgw¡xkA ;g ifjorZu dksbZ mldh lksp ugha gS] vfirq lrr lk/kuksa dk gh ;g
lqifj.kke gSA euksHkwfe ls vklqjh rÙoksa] izo`fÙk;ksa ds fudyus rFkk nSoh rÙoksa ds fodkl
ls gh ;g pj.k izkIr gqvk gSA
bl pj.k esa lk/kd cká lalkj ls lEidZ cgqr de dj nsrk gS] D;ksafd mldk
y{; bl eu #ih xksnke dks dwM+s&dpjs ls [kkyh djuk gSA tc og [kkyh gksxk] rks
mlesa ekfyd vkSj mudh nSoh lsok&HkfDr Kku] oSjkX; viuk vM~Mk tek;saxsA blh
iM+ko ij lk/kd dks vius bl tUe ds fd, gq, iki /;kukoLFkk esa lkeus vkdj u`R;
djus yx tkrs gSaA lk/kd mUgsa ;kn dj&dj ngkM+sa ekj&ekj dj jksrk gSA blds us=kksa
ls vtlz vJqvksa dh vk<+ meM+ iM+rh gSA lkjs Lej.k&dky esa jksrk jgrk gSA lk/kd
mudk izk;f'pr djrk gS vkSj izHkq ls {kek djus dh ;kpuk djrk gSA mudh iqujko`fr
u djus dk Hkh ladYi djrk gSA vc mldh yxu vkSj rhoz gks tkrh gSA
ukjk;.k gfj yxu esa ;s ikapksa u lqgkrA
fo"k; Hkksx funzk galh txr izhfr cgqckrAA
eq>s Lej.k gS fd lk/kuk ds fnuksa esa fo"k; Hkksx rks cgqr nwj dh ckr gS] jkr dks
funzk Hkh ugha vkrh FkhA X;kjg&ckjg cts Lej.k djrk&djrk lks tkrk Fkk] rks
vpkud xxu Hksnh xSoh vkokt uke ysdj [kM+k dj nsrh FkhA dksbZ O;fDr feyus ds
fy, vk tkrk] rks fo"k ds leku izrhr gksrk FkkA galh rks rc vkrh gS] tc nks feyrs
80

uke peRdkj
gSaA vf/kdka'k le; ekSu jgrk FkkA fj'rsnkj dkSu ej x;k] dkSu thfor gS] dqN irk
ughaA lekpkj i=k i<+uk] jsfM;ks lquuk cUn dj fn;k FkkA ckr gksrh Fkh] rks vius
xq#nso ls ;k fQj ekSuA cl] /kqu yxh Fkh ekfyd ds n'kZu dhA vkSj dksbZ oLrq vPNh
ugha yxrh FkhA v[kaM Lej.k pyrk FkkA
esjk eu yksps izHkqn'kZurkbZA foyki djs pkrd dh U;kbZAA
dqN dky Lej.k&/;ku ls eu dk eSy mrj tkrk gSA bfUnz;ksa esa HkfDr dk nSoh
jax p<+ tkrk gSA lÙo xq.k dk fodkl gksrk gS] rks f=kdqVh dk otz fdokM+ [kqyrk gSA
;g lrr~ Lej.k dk lqQy gSA izR;kgkj dh fLFkfr gSA izR;kgkj dgrs gSa& eu&bfUnz;ksa
dks fo"k;ksa ls eksM+ dj izHkq ds Jh pj.kksa esa yxkukA
myVk uke tik tx tkukA
ckYehfd Hk, czã lekukAA ¼jkepfjr ekul½
vk¡[k dku eq[k <k¡i dj uke izHkq dk ys;A
vUrj ds iV rc [kqysa tc ckgj dk iV ns;AA
ijkf.p [kkfu O;r`.kr~ Lo;EHkq rLekRijkM+~ i';fr ukUrjkReu~A
df'p }hj% izR;xkReku eS{k nko`r p{kqj e`rRo fePNuAA
¼dBksifu"kn 2&1&1½

Vsd & [kksyks&[kksyks lqjrk I;kjh vius vUrj dk iV [kksyksA
vk¡[k dku eq[k cUn djks jh f=kdqVh esa /;ku yxk;A
nksuksa xSch rkj tksM+ dj xxu eaMy esa [ksyksAA 1AA
jax egy esa yV~Vw pl jgs & vugn cts 'kgukbZA
>jus cg jgs vkuUn ds jh & muesa ey&ey ugk yksAA 2AA
lr~xq# th ls yxu fy[kk;k lqjrk ckuk cSBhA
Hkk¡fr&Hkk¡fr ds vkHkw"k.k iguks fi;k ls Qsjs ys yksAA 3AA
81

uke peRdkj
csxe /kke esa igq¡ ds lqjrk izhre ds lax jkphA
dgs Hkxoku nso vej gks xbZ dky dk pØ BsyksAA 4AA
Hkxoku us bfUnz;ksa ds }kj ckgj dh vksj jps gSaA blfy, ;s lnk ckgjh fo"k;ksa
dh vksj gh >k¡drh gSA eu Hkh buds ihNs&ihNs yxk jgrk gSA dksbZ ekbZ dk yky
eSnku esa fudyrk gSA og ln~xq# Ñik dks vius eLrd ij /kkj.k dj bu bfUnz;ksa vkSj
eu dh cká /kkjk dks eksM+ dj #gkuh eaMyksa dh vksj Qsjrk gSA ckYehfd _f"k myVk
uke ti dj czã ls ;qä gks x,A ;gk¡ myVs uke dk vFkZ gS & cfgeqZ[k ls vUreqZ[k
gksukA lPpk jl] ekfyd vUnj gS] ckgj ugha gSA dLrwjh e`x dh ukfHk esa gS] ckgj
taxyksa esa ugha gSA lPpk vkuUn vUnj gS] ckgj ugha gSA dLrwjh e`x dh ukfHk esa gS]
ckgj taxyksa esa ugha gSA lPpk vkuUn vUnj gS] ckgj ugha gSA
e`x ukfHk dqaMy cls e`x <wa<s ou ekafgA
,sls Hkhrj czã gS] ckgj [kkstks ukfgaAA
Hkwyh ghj fQj fop csys rs jka>k ;kj cxy fop [ksysA
,d dqÙks ds eq[k esa dykdan dk VqdM+k FkkA og fueZy ty ds ljksoj ds rV
ij ?kwe jgk FkkA dqÙks us vpkud e/kqj dykdan /kkj.k fd, gq, ty esa viuh ijNk;ka
ns[khA mlus lkspk fd D;ksa u bl e/kqj isM+s dks ys ywa vkSj bldk jl p[kdj fugky
gks tkšA mlus rRdky ljksoj esa Nykax yxkbZ] fdUrq rjaxksa ds e/; mls dqN ugha
fn[kkbZ fn;kA ty ls fudy dj iqu% rV ij vk x;kA fQj dykdan ns[kk vkSj
Nykax yxk nh] fdUrq gkFk iYys dqN ugha yxkA la;ksx ls ,d egkRek vk fudysA os
fl) ;ksxh FksA i'kq&if{k;ksa dh Hkk"kk tkurs FksA mUgksaus dqÙks ls dgk] fd D;k ckr gSA
ckj&ckj ljksoj esa dSls Nykax yxk jgs gks\ dqÙks us dgk] ckck ! ;g ns[kks fdruk
ljl dykdan dk VqdM+k ljksoj esa iM+k gqvk gS] eSa blh dh [kkst esa gwaA egkRek
eqLdjkdj dgus yxs] ÞHkkSys dqÙks !Þ ;g jlhyh feBkbZ dk ihl ckgj ty esa ugha gS]
;g rks rsjs eq[k esa gSA >k¡d vUnj dh vksj rq>s jl feysxkA mlus ,slk gh fd;kA eq[k
esa j[kh feBkbZ dk vkLoknu dj r`Ir gks x;kA
82

uke peRdkj
oLrq dgha <wa<+r dgha dsfg fof/k vkos gkFkA
dgs dchj ro ikb, tc Hksnh yhuk lkFkAA
ln~xq# ds fn, xq.kokpd uke dh fo'ks"krk ;g gS fd ;g lk/kd ds eu&bfUnz;ksa
ds eSy dks /kksdj mls vUreqZ[k dj nsrk gSA lcls cM+h mi;ksfxrk bldh ;g gS fd
;g vH;klh dks vUreqZ[k dj loZO;kid] v[k.M /oU;kRed uke ls uke ls ;qä dj
nsrk gSA f=kdqVh egy dk iV [kqyrs gh lk/kd vusd #gkuh n`';ksa dk n'kZu djrk gSA
dHkh lw;Z iwoZ pUnzek] dHkh v)Z jkf'k] dHkh u{k=kksa vkSj dHkh ?kwerh gqbZ fnO; T;ksfr;ksa
dks fugkjrk gSA dHkh viuk gh /;kukLFk Lo#i ns[krk gS] rks dHkh fl)] egkRekvksa ,oa
nsoh nsorkvksa ds n'kZu djrk gSA dHkh lw{e txr ds gjs&Hkjs ckxksa] dy&dy fuukn
djrh gqbZ cgrh gqbZ lfjrkvksa] euksgkjh ioZrksa ds utkjksa] ygygkrs gq, eSnku vkSj dHkh
'kkunkj lqugjh efUnjksa ds n`';ksa dks ns[kdj izlUurk ls >we mBrk gSA dHkh izk.kksRFkku
ds dkj.k pksfV&lh jsaxrh gqbZ izrhr gksrh gSA dHkh vax&izR;axksa esa >Vds ls yxrs gSa
vkSj dHkh lk/kd vklu ls Å¡pk mBrk gqvk izrhr gksrk gSA dHkh 'kjhj ilhus ls
ljkcksj gks tkrk gS] rks dHkh g"kZ ls jksekap gks tkrk gSA
f=kdqVh egy esa /kqukRed uke vFkok 'kCn ds nks #i ns[kus dks feyrs gSa & ¼1½
/ofu #i esa ¼2½ izdk'k #i esaA ;g izFke #gkuh eaMy ;k vk/;kfRed ns'k gSA ;gk¡ ls
ekfyd ds fut/kke rd nks ekxks± }kjk tk;k tk ldrk gSA ,d izdk'k vFkok fnO;
T;ksfr ds lgkjs ls vkSj nwljk 'kCn ds vkJ; lsA eSaus ln~xq# nso ds Jh pj.kksa esa
cSBdj fnO; T;ksfr ds ekxZ dks viuk;k FkkA Jh dkdM+ksyh /kke ¼ftyk fHkokuh
gfj;k.kk½ esa uke 'kCn ds ek/;e ls lk/kuk dh Fkh ekxZ i`Fkd&i`Fkd gksrs gq, Hkh ,d
tSls izrhr gksrs gSaA nksuksa esa ,d tSlk jl vkSj nksuksa dk Qy Hkh ,d gh gSA T;ksfr ds
ek/;e ls izhre ds ns'k rd igq¡pus esa tks fofHkUu iM+ko ¼#gkuh ns'k½ vkrs gSa] muesa
tks fofHkUu izdkj dh jax fcjaxh fnO; T;ksfr;ksa ds n'kZu gksrs gSaA fofo/k izdkj ds
#gkuh inkFkZ ns[kus dks feyrs gSa] ukuk izdkj dh 'kCn /ofu;k¡ lquus dks feyrs gSa vkSj
fofHkUu izdkj ds vk/;kfRed vuqHko esjh ;ksx peRdkj iqLrd esa if<+,A ;ksx peRdkj
83

uke peRdkj
iqLrd esa fnO; T;ksfr ds lgkjs ls lk/kd fdl izdkj ,d&,d #gkuh egyksa dh lSj
djrk gqvk izhre ds ije in esa igqaprk gSA bldk foLrkj iwoZd o.kZu fd;k x;k gSA
ikBd bls vo'; i<+dj ykHk mBk,¡A blesa ;ksx dk dksuk&dksuk >kadk gSA ;ksx dk
lok±xiw.kZ xzUFk gSA
T;ksfreZ; ekxZ esa Hkh fofHkUu vkfRed iM+koksa ij vyx&vyx 'kCn&/ofu;k¡ lquus
dks feyrh gSaA eSa mu /ofu;ksa dh rjQ gruk /;ku ugha nsrk FkkA dsoy mu eaMyksa esa
tks&tks T;ksfr vkfn inkFkZ lkeus vkrs] /ofu;k¡ lqukbZ nsrh] mu lc dks nz"Vk cudj
ns[krk o lqurk jgrk FkkA Lej.k jgs fd ;s #gkuh utkjs cká us=kksa ok cká dkuksa ds
fo"k; ugha gSA fnO; us=k vkSj fnO; JksÙk gh bl lw{e txr esa dke djrs gSaA
;gk¡ bl iqLrd esa 'kCn vFkok uwjh uke dh fy¶V ij cSBdj ekfyd ds
vkykSfdd egy esa igq¡puk gSA 'kCn nks izdkj dk gksrk gSA
¼1½ vkgr ¼2½ vukgrA f=kdqVh ns'k esa vugn] fnO; 'kCn xw¡t jgk gSA lqjfr
xq#nso }kjk fn, x, uke ds lgkjs ls bl rhFkZ jkt f=kos.kh esa igqap dj blesa eUtu
¼Luku½ djrh gS vkSj fu"iki gksdj fueZy gks tkrh gSA bldh lw{e dk;k 'khry gks
tkrh gSA nsgk/;kl NwV tkrk gSA fofp=k izdkj ds #gkuh n`'; fuj[k dj Qwyh ugha
lekrh vkxs ds lw{erj yksdksa esa igqapus dh {kerk] ik=krk vk tkrh gSA #gkuh utkjksa
esa bruk ek/kq;Z vkSj vkd"kZ.k gS fd mUgsa fugkj dj nsg dh lq/k&cq/k Hkwy tkrh gSA
'kjhj vkSj blls lEcU/k lalkj dk foLej.k gks tkrk gSA ;g lk/kd ds thrs th ejus
dh fLFkfr gSA gtjr eqgEen ls fdlh f'k"; us iwNk fd ekfyd ds n'kZu dSls gksa\
mUgksaus mÙkj fn;k &
^er dcyqy ewrwA*

¼dqjku 'kjhQ½

ejus ls igys ejA vYyk rkyk dk n'kZu gksxkA ¼dqjku 'kjhQ½
tc rd xsgqa dk nkuk [kkd esa feydj vius vkidks vkRelkr~ ugha dj ysrk]
rc rd v¡dqfjr] fodflr] iYyfor iqf"ir vkSj Qfyr ugha gksrkA
84

uke peRdkj
bl lw{e yksd esa tc og #g pkjksa vkSj fugkjrh gS rks bl vpkud xxu
e.My ls 'kCn vFkok uke dh /kqu lqukbZ nsrh gS &
Å¡ps ,d egy esa ns jgk ckax [kqnkA
lwrs ckax u lqu ldu jgk [kqnk txkAA
efLtnksa esa eqYyk yksx ehukj ij p<+dj ckax nsrs gSaA ;g ckax lw{e txr dh
vugn 'kCn dh xw¡t dh ?kksrd gSA os yksx bl cká ckax nsus esa gh vius dÙkZO; dh
bfr Jh eku ysrs gSaA lPph vklekuh xw¡t lquus dh vksj /;ku ugha nsrsA ;g uwjh /ofu
mlh dks lqukbZ nsrh gS] tks f=kos.kh ljksoj esa ey&ey Luku dj ifo=k gks tkrk gSA
fny dk gqujk lkQ dj tkuk ds vkus ds fy,A
[;ky xSjksa dk gVk mldks fcBkus ds fy,A
eu niZ.k dks LoPN djuk vko';d gSA bl ij eksgkfn fodkjksa dh dkfy[k yx
xbZ gSA bls uke ds Lej.k #ih lkcqu dk iz;ksx dj mtkyk djuk gksxkA ckgjh lalkj
ls o`fÙk;ksa dks lesVuk gksxkA
vugn 'kCn vFkok uke ;gk¡ ?k.Vs dh Hkhuh&Hkhuh e/kqj /ofu ds #i esa xw¡t jgk
gSA dksbZ efUnj fn[kkbZ ugha nsrk] u ?kfM+;ky fn[kkbZ nsrk gS vkSj u dksbZ ctkus okyk
iqtkjhA dHkh&dHkh ;g I;kjh /ofu 'ka[k] es?k xtZu ds #i esa Hkh ifjofrZr gks tkrh gSA
vf/kdk¡'k lk/kdksa dks ?k.Vksa dh xwat gh lqukbZ nsrh gSA cl] lqjfr dk dke gS fd bl
'ka[k vFkok ?k.Vs dh vugn ukn esa rYyhu gks tk,A ;g xw¡t ekfyd ds fut/kke ls
vk jgh gSA tSls gh #g 'kCn fy¶V ij cSBrh gS] rqjUr ekfyd dks lekpkj fey tkrk
gS] fd dksbZ esjs n'kZuksa ds fy, O;kdqy gS] ;g fy¶V psru #ih fo|qr ls pyrh gSA
bldh xfr cM+h rst vkSj 'kfDr'kkyh gS & The word is quick and powerful. blesa
tcjnLr vkd"kZ.k gSA ,d ckj blesa cSB tk,a] fQj rks ;g eafty ij igqapkrs nsj ugha
yxkrhA ;g fujk/kkj fy¶V gS vkSj u blds pyus ds fy, fdlh ljdkj us dksbZ
ykbusa gh fcNkbZ gSA [kqys xxu esa mUeqä O;kse esa ,d lw{e tathj lh iM+h gqbZ izrhr
85

uke peRdkj
gksrh gSA bldk vkj&ikj dgha fn[kkbZ ugha nsrkA ;g 'kCn i<+us] fy[kus vkSj lquus esa
ugha vkrkA tSls jsy Nd&Nd djrh gqbZ pyrh gSA oSls gh e/kqj /kwa&/kwa dk ukn djrh
gqbZ ;g fy¶V pyrh gSA lhV cM+h vkuUnnk;d ¼Comfortable½ gSA tSls xkM+h pyrh gS]
fdUrq vkjke ls cSBs gq, ;k=kh dks bldh xfr dk dqN irk ugha pyrk oSls gh 'kCn
#ih fy¶V bl #g dks Å¡ps gh Å¡ps vFkkZr~ mPprj yksdksa esa ys tk jgh gS] fdUrq bls
bl xfr dk irk ugha yxrkA vkuUn ls >werh gqbZ vkxs gh vkxs tk jgh gSA bl chp
dHkh&dHkh vkdk'k okf.k;k¡ QwV iM+rh gSA dHkh&dHkh g"kZ ls ljkcksj djus okys {kf.kd
#gkuh n`'; lkeus vk tkrs gSaA #g bl vk/;kfRed [kqjkd dks [kkdj r`Ir lh gks
tkrh gSA
tSls esy vFkok ,DlizSl Vªsu NksVs LVs'kuksa ij ugha Bgjrh] oSls gh ;g lw{e uke
dh fy¶V NksVs ek;k ds yksdksa es foJke ugha ysrhA ;g lh/kh f=kdqVh ls n'ke }kj
¼czã jU/kz½ esa igq¡prh gSA ;gk¡ ds BkVckV] vuks[kh ltkoV vkSj #gkuh inkFkZ cM+s
fofp=k izdkj ds gSaA edZjh ykbZV tSlh /oy T;ksfr;ksa txexkgV ns[krs gh curh gSA
dHkh&dHkh xqykch jax ds pedrs gq, flrkjs bl /kke dh 'kksHkk dks vkSj Hkh pkj pk¡n
yxk nsrs gSaA fl)ksa dh eaMyh ds n'kZu ;gk¡ dk fo'ks"k vkd"kZ.k gSA ;gk¡ ,d fcuk iky]
fcuk fdukjksa dk ljksoj gS] ftlesa vHkh jl Hkjk gqvk gSA #g ve`r&lj esa ckj&ckj
Mqcdh yxkrh gS vkSj vHkh p[k&p[k dj vius vkidks [kks cSBrh gSA bl #gkuh
LVs'ku] uxjh ds brus euksgkjh ,oa tknqbZ dkSrqd gSa] tks dgus] lquus vkSj o.kZu djus
esa ugha vkrsA
osnksa ds vuqlkj bls vUrfj{k yksd dgk x;k gSA blesa lw{e 'kjhj dk okl gSA
eu] cqf)] bfUnz;ksa ,ao i.p rUek=kkvksa dk lw{e txr gSA ;gk¡ budh fofp=k yhyk,¡
izR;{k ns[kus dks feyrh gSA f=kdqVh ls lw{e ns'k gksus ds dkj.k fnO;rkvksa ls pedrk
gqvk vfr lqgkouk ns'k gSA ;gk¡ ds fnO; #i] fnO; 'kCn] fnO; Li'kZ] fnO; lqxU/k ,oa
fnO; jlksa dk o.kZu ugha fd;k tk ldrkA dHkh ukuk izdkj ds e/kqj O;atuksa dk jl

86

uke peRdkj
rks dHkh fofo/k izdkj dh dLrwjh tSlh lqxfU/k;k¡ eu dks eksg ysrh gSaA jax&fcjaxs iq"iksa
dh 'kksHkk rks o.kZukrhr gSA
bl vk/;kfRed iM+ko ij igq¡pdj #g ds jtre ds dYe"k fodkj vkSj >M+
tkrs gSaA lRo /kkjk dk >juk QwV iM+rk gSA lRo xq.k dk vR;f/kd fodkl gksus ls pgq¡
vksj QSys gq, /koy izdk'k esa ljkcksj gks tkrh gSA eu] cqf) ds jt&re >M+us ls
dqUnu dh rjg nedrs gq, izrhr gksrs gSaA vUrj jl dks p[kus ds dkj.k cká jlksa dk
rks Lej.k gh ugha djrsA #g vkxs ds eaMyksa esa igq¡pus ds fy, l{ke gks tkrh gSA
;gk¡ ?k.Vksa dk ukn] fdaxjh vkSj flrkj ds ukn ds #i esa ifjofrZr gks tkrk gSA
ykSfdd txr ds flrkj ds laxhr esa xtc dh df'k'k gSA fdUrq #gkuh txr dk
flrkj Hkh lqudj nsf[k,A bl jlhys ukn dks lqudj #g vius vkidks lEHkky ikus esa
dfBukbZ dk vuqHko djrh gSA lqu&lqu dj g"kkZ frjsd ls u`R; dj mBrh gSA tSls
xaxk lrr~] vuojr cgrh gqbZ tc rd vius fiz;re lkxj dh xksn esa ugha lek tkrh]
rc rd mls pSu ugha oSls gh lqjfr us vHkh cgqr yEck lQj r; djuk gSA vHkh
ekfyd dk ?kj nwj gSA tc rd og muls feydj viuh I;kl ugha r`Ir dj ysrh] rc
rd mls foJke ughaA og bl eaMy ls vkxs c<+rh gSA vHkh rd og fopkjkxqur
lekf/k dh fLFkfr rd igqaprh gSA
uke fy¶V mPp ls mPprj Hkwfe;ksa esa eLrkuh xfr ds lkFk pyrh pyh tk jgh
gSA chp ds euksgkjh n`';ksa dks ikj dj ,d vkSj #gkuh Hkwfe ij igq¡prh gSA ;g
vkuUnk;qDr lekf/k dh fLFkfr gSA ;gk¡ lRo ds vfrjsd ls vkuUn /kkjk cgus yxrh gSA
lqjr blesa xksrk yxkdj izlUurk ls cfYy;k¡ mNyrh gSA pkjksa vksj v[kaM vkuUn dk
lkezkT; Nk tkrk gSA tSls pUnzek dh /koy pfUnzdk pkjksa vksj fNVd dj ekSfäd d.k
fc[ksj nsrh gS] oSls gh 'osr fnO; izdk'k dh lqgkouh jf'e;k¡ loZ=k ygjk mBrh gSA
dHkh&dHkh jt fefJr gksus ls e;wj dh xzhok dh lh uhfyek fy, gq, T;ksfr;ksa ds
eaMy fn[kkbZ nsrs gSaA

87

uke peRdkj
bl vkykSfdd ns'k esa 'kCn dHkh ca'kh vkSj dHkh oh.kk dh e/kqj rku ds #i esa
/kekZUrfjr gks tkrh gSA Hkxoku Ñ".k us tks os.kqukn xksfi;ksa dks lquk;k Fkk] og
vkUrfjd eqjyh ukn gh FkkA xksfi;k¡ os #g gS] ftuesa ân; esa vuU; izse fgyksjsa ys jgk
FkkA uo|k HkfDr dh ygjsa BkBsa ekj jgh FkhA eu] cqf)] bfUnz;k¡ lPps uke ds jax esa
jaxs gq, Fks] ftUgsa dsoy ek=k izHkq n'kZu dh gh rM+i Fkh] vdqykgV FkhA dUgS;k&dUgS;k
dh jV ds vfrfjDr vkSj dksbZ lkalkfjd ckr ;kn gh ugha vkrh FkhA ,slh gh #gsa bl
vkykSfdd eaMy ij igqap dj e/kqjoa'kh ukn lquus dh vf/kdkfj.kh gSA Jh en~Hkkxor
esa vkrk gS fd tc Hkxoku Ñ".k dnEc ij p<+ dj e/kqj oa'kh dh rku NsM+rs Fks] rks
xksfi;k¡ ftl Hkh voLFkk esa gksrh Fkh] mlh esa gksrh Fkh] mlh esa nkSM+ iM+rh FkhA Kkuoku~
viuk Kku&foKku Hkwy tkrs FksA fudV lk/kuk djus okys ;ksxh] riLoh viuk /;ku
djuk NksM+dj ,d Vd eqjyh dh ehBh rku lquus yx tkrs FksA ;gk¡ rd vkrk gS fd
LoxZ yksd ds nsork foekuksa ij p<+dj lquus ds fy, nkSM+ iM+rs FksA osnikBh osn i<+uk
NksM+ nsrs FksA ,slk Fkk tknw dUgS;k dh oa'kh ukn esaA
tc cká laxhr ygjh esa oa'kh dh rku esa bruk foy{k.k vkd"kZ.k gks ldrk gS]
rks #gkuh ck¡lqjh dh e/kqj rku ds f[kapko dk D;k fBdkukA okLro esa xksfi;ksa us viuh
lk/kuk esa #gkuh vugn oa'kh ok| lquk FkkA dHkh oh.kk dh >adkj Hkh lqukbZ nsrh gSA
tSls oh.kk vFkok ck¡lqjh ds e/kqj ok| dks lqudj liZ ygjkus yxrs gSa] jhN] fgj.k
vius vki dks Hkwy dj eLrh ls >we mBrs gSa] oSls gh lqjfr Hkh bu #gkuh cktksa dks
lqudj [kq'kh ls ygjk mBrh gSA ;g cgqr lw{ekoLFkk gSA blesa vthc eLrh Hkjh gSA
loZ=k 'kkfUr gh 'kkfUr dh rjafxuh rjafxr gksrh gqbZ izrhr gksrh gSA fdUrq #g dks vHkh
#duk ugha gSA vHkh eafty vkxs gSA
'kCn fy¶V #dus dk uke ugha ysrhA bl lw{e ns'k dks ikj dj vkxs ds vfr
lw{e #gkuh eaMy esa igqaprh gSA ;g lEizKkr lekf/k dh ijkdk"Bk vfLerkuqxr
lekf/k dh fLFkfr gSA ;gk¡ iw.kZ lRo dk lkezkT; gSA fpÙk dk vfr 'osr eaMy ns[kus
dks feyrk gSA T;ksfr;ksa ds 'osr eaMy ckj&ckj lkeus vkrs gSaA lRo ds xgu izdk'k esa
88

uke peRdkj
tM+&psru dh xzfUFk [kqyrh gSA ;gk¡ #g vius dks lr~] psru vkSj vkuUn Lo#i
le>rh gSA fpÙk] vgadkj] cqf)] eu] bfUnz;ksa ,oa 'kjh ;g ftruk tM+ txr gS] blls
vius dks loZFkk i`Fkd le>us yxrh gSA LFkwy] lw{e] dkj.k bu rhuksa 'kjhjksa ls vius
dks vyx&Fkyx ns[krh gSA ;g vkRe Kku dh voLFkk gSA lrr~ foosd cuk jguk /keZ
e| lekf/kd dh fLFkfr gSA
rr% Dys'k deZ fuo`fr%

¼;ksx n'kZu 4&30½

bl /keZ e| lekf/k ls Dys'k deZ dh fuo`fr gks tkrh gSA vfo|k] vfLerk] jkx]
}s"k] vfHkfuos'k ;s ikapksa Dys'k vkSj rhu izdkj ds 'kqDy] Ñ".k vkSj fefJr deZ ,oa
mudh okluk,a lewy u"V gks tkrh gSaA lk/kd thoUeqä gks tkrk gSA
KkufXu% loZ dekZf.k HkLelkRdq#rs rFkk ¼4&36½
Kku #ih vfXu lEiw.kZ deks± dks nX/k dj nsrh gSA ;ksxh ds deZ Hkqus gq, cht dh
rjg gksrs gSa] tks iqutZUe dk gsrq ugha cursA
bl vfr'k; lw{e ns'k esa 'kCn oa'kh] oh.kk ukn dks R;ksx dj vkse~ /kqu esa cjl
iM+rk gSA ;g vR;Ur lw{e /ofu gSA ;gk¡ fcuk gh iz;kl ds Lor% vkse~ uke dh /kqu
vtlz xwat jgh gSA ;g lPpk vtik tki gSA ,slk yxrk gS fd ekuksa vkse~ dk v[kaM
dhrZu py jgk gSA ;g ,slk v[kaM ikB gS] vdFk dFkk gS] tks VwVus dk uke gh ugha
ysrhA
bl lr~ uke dh xwat lewps czãk.M esa >aÑr gks jgh gSA eSa lr~ gwa] psru gwa] eSa
vkuUn Lo#i gwaA ckj&ckj #g ;gh jV yxk jgh gSA og lk/kd vR;Ur HkkX;'kkyh gS
tks bl #gkuh eaMy esa igqapdj vkse~ uke dh e/kqj /ofu lqukrk gSA ;gka ls eafty
vrho fudV gSA fiz;re dk vkykSfdd egy ;gka ls fn[kus yxrk gSA vkse~ ukn esa
bruk vkd"kZ.k gS fd ;g #g dks cjcl viuh vksj vkÑ"V dj ysrk gSA ;g ,slk
eLrkuk en gS tks vgfuZ'k p<+k gh jgrk gS &
ek;k enksa dk D;k djsa tks mrj tk,a izHkkrA
89

uke peRdkj
Hkxoku nso en uke dk p<+k jgs fnu jkrAA
;gka ekfyd dh fudVrk gksus ds dkj.k bruk foy{k.k vkuUn dk vuqHko gksrk
gS fd ftldk o.kZu djrs le; ys[kuh ewd gks tkrh gS] #g tkrh gSA
vdFk dgkuh vkuUn dh dNq dgh u tkbZA
xwaxk tSls feJh dks [kkos v# eqLdk;AA
xwaxk feJh jl dk dSls c[kku dj ldrk gS\ pkjksa vksj ls ?kqeM+&?kqeM+ dj
vkuUn ds >jus dy&dy djrs gq, cgrs gSa vkSj lqjfr dks ljkcksj dj nsrs gSaA
vUr%dj.k tc iw.kZ #i ls ifo=k gks tkrk gS rks blh izdkj ds vkuUn ds L=kksrs QwVk
djrs gSaA
#g bl vkuUn&lksejl dk iku dj gBkr~ dg mBrh gS &
vike lkseee`rk vewekxUe T;ksfrj fonke nsoku~
¼_Xosn 8&18&3½

eSaus lksejl] vkuUn dk jlkLoknu dj fy;k gSA eSaus ije T;ksfr dh izkfIr dj
yh gSA eSa vc vej gwaA dky esjk cky Hkh ckadk ugha dj ldrkA
vL; ihRok enkuka nsoks nsoL;kstlkA fo'okfHk Hkqouk HkqorA

¼_Xosn 8&92&6½

bl en dk iku dj #g esa czãk.M dks fgyk nsus dh 'kfDr] czãrst czãopZl]
vkRecy vk tkrk gSA
bl uwjh yksd esa lqjr dh fiz;re ls lxkbZ gks tkrh gSA vHkh fookg lEiUu ugha
gqvkA eaxuh djus ek=k ls bruk fofp=k vkuUn feyk gSA lrxq# us yXu fy[kdj Hkst
fn;kA lqjr cku cSB xbZA foosd oSjkX;] 'ke] mijfr] 'kkfUr ds vkHkw"k.kksa ls lfTtr gks
xbZA fookg iwoZ dh lHkh vkSipkfjdrk,¡ iw.kZ gks xbZA
vHkh rd ftrus #gkuh yksd vk, gSa] os lc ek;k ds v/khu gSA ;g lc pkSng
Hkqouksa vkSj rhuksa yksdksa dk ilkjk gSA uke fy¶V budks yka?kus ds fy, vkSj vkxs c<+hA
90

uke peRdkj
#g vkse~ uke dh Mksyh esa cSBdj fo|qr xfr ds lkFk pyh vkSj ns[krs&ns[krs dky
vkSj ek;k dks iNkM+ dj fiz;re ds ns'k esa igqap xbZA mlus vxe egy dks ifo=k osnh
ij Qsjs fy, vkSj iho ls ,dkdkj gks xbZA lqjr&'kCn] vkRek&ijekRek ,d gks x,A
Hkä Hkxoku] mikld&mikL;] /;krk&/;s;] nz"Vk&n`'; feydj ,d gks x,A
T;ksa fcUnq lkxj esa lekukA R;ksa lqjfr izhre esa lekukAA
Hkxoku nso ik;k fuokZ.kA tUe&ej.k dk gks;k gkuAA
;g loZJs"B vlEizKkr lekf/k dh Hkwfe gSA ;gka loZ o`fÙk;ksa dk fujks/k gks tkrk
gS vkSj nz"Vk ¼vkRek½ vius Lo#i esa fLFkr gks tkrk gS & rnk nzq"V% Lo#is· oLFkkue~
¼;ksx n'kZu 1&2½
dgu lquu dh ckr ugha ns[kk ns[kh ckrA
nwYgk nqYgu fey x, Qhdh iM+h ckjkrA
rr% ÑrkFkkZuka ifj.kke Øe lekfIr xq.kkuke~ ¼;ksx n'kZu 4&32½
#g dk eq[; iz;kstu Hkksx vkSj eks{k ¼vioxZ½ FkkA ;s nksuksa fl) gks x,A vc
vkRek ds fy, xq.kksa dk dksbZ dk;Z 'ks"k ugha jgrkA blfy, ;s viuk ifj.kke Øe
¼vFkkZr~ 'kjhj] bfUnz;ksa dk vkjEHk½ lekIr dj nsrs gSaA fpÙk] eu] vgadkj bfUnz;ksa dk
leqnk; vius&vius dkj.k esa yhu gks x,A vc fl) dks vUnj gh ugha] czãT;ksfr ds
pgq¡ vkSj n'kZu djrk gSA
nj nhokj n'kZu Hk, ftr ns[kwa frr lks;A
dk¡dj&iRFkj Bhdjh&Hk;s vkjlh eks;AA
;qxksa&;qxksa ls fcNqM+h #g uke dk vH;kl dj fut/kke igqaph gSA bl #gkuh ns'k
dks dksbZ ije /kke] dksbZ pkSFkk yksd&lp[kaM] dksbZ lkroka vkleku] dksbZ fo".kq
in&ije in vkSj dksbZ csxe iqjh dgrs gSaA ;gh ije xfr vkSj ije flf) dh fLFkfr
gSA vkRek&ijekRek feyu ls c<+dj vkSj flf) D;k gks ldrh gSA
91

uke peRdkj
,"kk czkãh fLFkfr ikFkZ uSuka izkI; foeqáfrA
fLFkRokL;keUr dkys· fi czã fuokZ.k e`PNfrAA ¼xhrk 2&72½
gs vtqZu ! ;g ijekRek dks izkIr Hkä dh fLFkfr gSA mls izkIr gksdj dHkh eksfgr
ugha gksrkA ml ije in esa dsoy czã gh 'ks"k jgrk gS] ftlls ;qä gksdj vkRek czã
dk #g gks tkrh gSA lrq rRinekIuksfr ;Lekn~ Hkw;ks u tk;rsA ¼dBksifu"kn 1&3&4½
bl lqugjh eafty ij ok ije /kke esa igqapus ds i'pkr~ vkokxeu dk pØ feV
tkrk gSA ;gka ls fQj ykSVuk ugha gksrkA
bl #gkuh in&ns'k ds eeZ dks os gh tkusaxs] tks xq# Ñik ls uke dh dekbZ
dj] ;ksx lk/kuk dj bl /kke esa igqapsxsA bldh efgek vijEikj gS &
Vsd & Hksnh gks lks tkus vo|q ,slk ns'k gekjkA
txex txex T;ksfr peds&fcu vEcj tgk¡ rkjkAA 1AA
fcuk lkt tgk¡ cktsa eqjyh&oh.k flrkjkAA 2AA
fcuk iky tgk¡ ljoj ns[kk&vHkh >js fujk/kkjkAA 3AA
pUnz leku pedrs ns[k tksxh fl) QdhjkAA 4AA
izhre njlk ek;k Hkkxh ;g in vijEikjAA 5AA
dgs Hkxoku nso lquks HkkbZ lk/kks feêh tUe dh /kkjkAA 6AA
vUr esa eSa ;gh dgwaxk fd gs ekuo ! tkxA ftl dke dks djus vk;k gS] mls
iwjk djA mBrs&cSBrs] lksrs&[kkrs] vkrs&tkrs] ysVs&ysVs] ugkrs vkSj lc dke djrs gq,
uke ti ¼uke Lej.k½ ls u dsoy rqEgsa lalkj dk /ku&oSHko feysxk] vfirq eks{k Hkh
feysxk rsjh bPNk,a iw.kZ gksxhA tks pkgksxs] ogh feysxkA uke Lej.k esa ftruh rsjh
rUe;rk gksxh] mruh gh vuqikr esa rqEgsa lQyrk feysxh blfy, uke ti /;ku iwoZd
,dkxzrk ls dj tSls feJh&2 jVus ls ugha vfirq [kkus ls bldk jlkLoknu feysxkA
oS|&oS| vFkok vkS"kf/k&vkS"kf/k jVus ls ugha] vkS"kf/k xzg.k djus ls gh vkjke feysxkA
dsoy jksVh dgus ls gh ugha vfirq yoyhu gksdj uke tius ls vHkqriwoZ lQyrk
feysxh vkSj vHkh"V dh flf) gksxh fdUrq izkjEHk esa /;ku u Hkh yxs] rks Hkh uke Lej.k
92

uke peRdkj
djrs tkvksA bldk izHkko veks?k gSA ;g O;FkZ ugha tk,xkA uke tius dh ;qfDr
ln~xq# ls izkIr djA fu'kkuk izHkq feyu dk j[kA ekf;d inkFkks± dks y{; u cukukA
blh tUe esa uke Lej.k djrs gq, izhre dk n'kZu dj vius thou dks lQy cukA

93

uke peRdkj

vf[ky Hkkjrh; /keZlHkk
Hkkjr rFkk lewps fo'o esa /keZ dh LFkkiuk] blds izdkj izlkj ds mís'; dks /;ku
esa j[kdj vf[ky Hkkjrh; /keZ lHkk dh LFkkiuk dh xbZ gSA blds fu;e fuEufyf[kr
gSa %&
1.

vkse~-----xk;=kh vFkok izHkq ds vU; fnO; ukeksa] ea=kksa dks tiuk&tikukA

2.

osn] mifu"kn] Le`fr;ksa] xhrk] jkek;.k] egkHkkjr] Hkkxor vkfn iqjk.kksa rFkk larksa
}kjk izrhr lr~ lkfgR; dk iBu&ikBu\

3.

ekuo /keZ ds nl fl)kUrksa /keks±] /k`fr] {kek] eu] bfUnz;ksa ij fu;U=k.k] pksjh u
djuk] 'kkSp ¼ckgj&Hkhrj dh 'kqf)½ es/kk] fo|k] lR;] vØks/k uSfrd fu;eksa dk
izpkj dj vk/;kfRed ØkfUr ykukA

4.

i;kZoj.k&okrkoj.k dh 'kqf) ds fy, ;Kksa dk izpkjA

5.

Hkkjr esa xk; dks jk"Vªh; i'kq ?kksf"kr djus ,oa xksoa'k o/k dks cUn djkus ds fy,
izpkj djukA

6.

;ksxkH;kl }kjk ekuo dk lok±xh.k fodkl djukA

7.

'kjkc] ekal] vaMs] eNyh] tqvk] O;fHkpkj] /kweziku] Hkkax] lqyQk] xkatk] vQhe]
xqVdk vkfn nqO;Zluksa ds fo#) vfHk;kuA

8.

tkfr&ikfr] NqvkNwr] ngst] Hkz"VgR;k] ukjh mRihM+k] lrhizFkk] ckyfookg vkfn
lkekftd dqjhfr;ksa ds fo#) izpkjA

9.

O;fDrxr] jk"Vªh; pfj=k dk fuekZ.kA

10.

fo|ky;ksa esa vaxzstksa dks ,sfPNd fo"k; j[kk tk,A laLÑr] ;ksx] uSfrd f'k{kk dks
vfuok;Z fo"k; cuk;k tk,A fgUnh Hkk"kk dks mfpr LFkku fnykus ds fy, izpkjA

11.

ik'pkR;~ laLÑfr ds va/kkuqdj.k] nwjn'kZu }kjk v'yhyrk] fgalk ds fo#)
tksjnkj vfHk;ku ,oa fgUnw laLÑfr dk izpkj djukA
94

uke peRdkj

ys[kd dh vU; iqLrdsa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

xk;=kh peRdkj
;ksx peRdkj
uojk=k ozr peRdkj
;K peRdkj
Jh ladV eksfpuh egkRE; ,oa 'kCn] Hktu] vkjfr;ksa dk laxzg
vk/;kfRed Øk¡fr ls fo'o 'kkfUr
ekal [kkuk iki gS
fo|kfFkZ;ksa ! lko/kku
ri ls flf)
czãp;Z vkSj LokLF;
eSa dkSu gw¡ ¼vkRek dh [kkst½
uke peRdkj
izk.kk;ke peRdkj
Kku us=k [kksyus okys n`"VkUr
xhrk dyk ls izHkq n'kZu
;ksxusfr peRdkj
/keZ lHkk /keZ LFkkiuk ;kstuk
gfj jl fi;ks
Kku fopkj fcUnq
/keZ ls loZ lq[k
esjh vkRe dFkk

95

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful