You are on page 1of 6

1- Investiga sobre a historia dos sistemas operativos

Anos 40
A finais dos anos 40, co que poderiamos chamar a aparición da primeira xeración de computadoras, accedíase directamente á consola da computadora desde a cal se actuaba sobre unha serie de micro interruptores que permitían introducir directamente o programa na memoria da computadora (en realidade ao existir tan poucas computadoras todos poderían considerarse prototipos e cada construtor facíao sen seguir ningún criterio predeterminado). Por aquel entón non existían os sistemas operativos, e os programadores debían interactuar co hardware do computador sen axuda externa. Isto facía que o tempo de preparación para realizar unha tarefa fose considerable.

Anos 50
A principios dos anos 50 co obxecto de facilitar a interacción entre persoa e computador, os sistemas operativos fan unha aparición discreta e bastante simple, con conceptos talles como o monitor residente, o proceso por lotes e o almacenamento temporal.

Anos 60
Nos anos 60 producíronse cambios notorios en varios campos da informática, coa aparición do circuíto integrado a maioría orientados a seguir incrementando o potencial dos computadores. Para iso utilizábanse técnicas en grao sumo diversas: Nun sistema multiprogramado a memoria principal alberga a máis dun programa de usuario. A CPU executa instrucións dun programa, cando o que se atopa en execución realiza unha operación de E/S; en lugar de esperar a que termine a operación de E/S, pásase a executar outro programa. Se este realiza, á súa vez, outra operación de E/S, mándanse as ordes oportunas ao controlador, e pasa a executarse outro. Desta forma é posible, tendo almacenado un conxunto adecuado de tarefas en cada momento, utilizar de maneira óptima os recursos dispoñibles. Denomínase multiprocesador a un computador que conta con dous ou máis microprocesadores (CPUs). Grazas a isto, o multiprocesador pode executar simultaneamente varios fíos pertencentes a un mesmo proceso ou ben a procesos diferentes. Os computadores multiprocesadores presentan problemas de deseño que non se atopan en computadores monoprocesador. Estes problemas derivan do feito de que dous programas poden executarse simultaneamente e, potencialmente, poden interferirse entre si. Concretamente, no que se refire ás lecturas e escrituras en memoria. Existen dúas arquitecturas que resolven estes problemas: Para que un multiprocesador opere correctamente necesita un sistema operativo especialmente deseñado para iso. A maioría dos sistemas operativos actuais posúen esta capacidade.

Anos 70
Debido ao avance da electrónica, puido empezar a crearse circuítos con miles de transistores nun centímetro cadrado de silicio, o que levaría, poucos anos despois, a producir os primeiros sistemas integrados. Ésta década poderíase definir como a dos sistemas de propósito xeral e nela desenvólvense tecnoloxías que se seguen utilizando na actualidade. é nos anos 70 cando se produce o boom dos miniordenadores e a informática achégase ao nivel de usuario. No relativo a linguaxes de programación, é de sinalar a aparición de Pascal e C, o último dos cales se creou especificamente para reescribir por completo o código do sistema operativo Unix, converténdoo nun dos poucos XO escritos nunha linguaxe de alto nivel. No campo da programación lóxica deuse a luz a primeira

implementación de Prolog, e na revolucionaria orientación a obxectos, Smalltalk. Sistemas operativos desenvolvidos ? MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service): Orixinalmente era un proxecto cooperativo liderado por Fernando Corbató do MIT, con General Electric e os laboratorios Bell, que comezou nos 60, pero os laboratorios Bell abandonaron en 1969 para comezar a crear o sistema UNIX. Desenvolveuse inicialmente para o mainframe GE-645, un sistema de 36 bits; despois foi soportado pola serie de máquinas Honeywell 6180. Foi un dos primeiros sistemas operativos de tempo compartido, que implementó un só nivel de almacenamento para o acceso aos datos, refugando a clara distinción entre os ficheiros e os procesos en memoria, e un dos primeiros sistemas multiprocesador.

Anos 80
Coa creación dos circuítos LSI -integración a gran escala-, chips que contiñan miles de transistores nun centímetro cadrado de silicio, empezou o auxe dos computadores persoais. Nestes deixouse un pouco de lado o rendemento e buscouse máis que o sistema operativo fose amigable, xurdindo menús, e interfaces gráficas. Isto reducía a rapidez das aplicacións, pero se volvían máis prácticos e simples para os usuarios. Nesta época, seguiron utilizándose linguaxes xa existentes,. Un avance importante que se estableceu a mediados da década de 1980 foi o desenvolvemento de redes de computadoras persoais que corrían sistemas operativos en rede e sistemas operativos distribuídos. Nesta escena, dous sistemas operativos eran os maioritarios: MS-DOUS(Micro Soft Disk Operating), escrito por Microsoft para IBM PC e outras computadoras que utilizaban a CPU Intel 8088 e os seus sucesores, e UNIX, que dominaba nos computadores persoais que facían uso do Motorola 68000. Apple Macintosh O lanzamento oficial produciuse en xaneiro de 1984, ao prezo de 2495 dólares. Moitos usuarios, ao ver que estaba completamente deseñado para funcionar a través dunha GUI (Graphic User Interface), afeitos á liña de comandos, tachárono de xoguete. A pesar de todo, o Mac situouse á cabeza no mundo da edición a nivel gráfico.

Anos 90
GNU/Linux A idea dun Sistema Operativo Libre para a humanidade nace en 1984, impulsada por Richard Stallman, ex-empregado do MIT. Motivado por esta idea comeza a construción e desenvolvemento das ferramentas elementais que compoñen a un Sistema Operativo, a esta parte do desenvolvemento do Sistema Operativo coñéceselle como proxecto GNU. Nesta etapa Richard Stallman conta coa colaboración de miles de programadores a nivel mundial. En 1991 aparece a primeira versión do núcleo de Linux. Creado por Linus Torvalds, pero antes de que este aparecese xa existía a maioría das ferramentas que compuñan ao XO, pero aínda así o Kernel Linux ten unha importancia fundamental para o proxecto, é tal a importancia do leste que o proxecto termina chamándose GNU/ Linux, dando un 50% de importancia a ambas as partes. Este sistema é similar a Unix, baseado no estándar POSIX , un sistema que en principio traballaba en modo comandos. Hoxe en día dispón de Xanelas, grazas a un servidor gráfico e a xestores de xanelas como KDE, GNOME entre moitos. Recentemente GNU/Linux dispón dun aplicativo que converte as xanelas nunha contorna 3D por exemplo Beryl. O que permite utilizar linux dunha forma visual atractiva. Microsoft Windows A mediados dos anos 80 créase este sistema operativo, pero non é até a saída de Windows 95 que se lle pode considerar un sistema operativo, só era unha interfaz gráfica do MS-DOUS. Hoxe en día é

o sistema operativo máis difundido no ámbito doméstico aínda que tamén hai versións para servidores como Windows NT. Microsoft deseñou tamén algunhas versións para supercomputadores, pero sen moito éxito. Anos despois fíxose o Windows 98 que era o máis eficaz desa época Despois crearíase o sistema operativo de Windows ME (Windows Millenium Edition) aproximadamente entre o ano 1999 e o ano 2000. Un ano despois crearíase o sistema operativo de Windows 2000 nese mesmo ano. despois seguiríalle o sistema operativo máis utilizado na actualidade, Windows XP e outros sistemas operativos desta familia especializados nas empresas. Agora o máis recente é Windows Vista, que, actualmente, ten moitas críticas. Agora está en desenvolvemento o sistema operativo Windows 7, que será unha especie de "actualización" a Windows Vista, sacando novidades e mellorando problemas de incompatibilidade, rendemento e máis...

¿Sabrías decir cual fue el primer sistema operativo utilizado en los ordenadores personales?
O primeiro sistema operativo para ordenadores personais foi o sistema operativo DOS 1.0 preparado por Microsoft

¿Y cual el primer sitema operativo con interfaz de usuario gráfica?
Xerox Alto, desenvolvido no Xerox PARC en 1973, foi o primeiro ordenador persoal, así como o primeiro que utilizou a metáfora de escritorio e unha interfaz gráfica de usuario.

2-Busca infromación en diversas fontes bibliográficas e explica o significado do termo kernel

En informática, o núcleo (tamén coñecido en español co anglicismo kernel, de raíces germánicas como kern) é a parte fundamental dun sistema operativo. É o software responsable de facilitar aos distintos programas acceso seguro ao hardware da computadora ou en forma máis básica, é o encargado de gestionar recursos, a través de servizos de chamada ao sistema. Como hai moitos programas e o acceso ao hardware é limitado, o núcleo tamén se encarga de decidir que programa poderá facer uso dun dispositivo de hardware e durante canto tempo, o que se coñece como multiplexado. Acceder ao hardware directamente pode ser realmente complexo, polo que os núcleos adoitan implementar unha serie de abstracciones do hardware. Isto permite esconder a complejidad, e proporciona unha interfaz limpa e uniforme ao hardware subyacente, o que facilita o seu uso para o programador.

3-Ademáis de GNU/Linux e Windows, coñeces algún outro sistema operativo para ordenadores personais?
Mac

Que empresa os desenrola?

Macintosh

É aberto ou pechado?

É pechado •

Gratuíto ou de pago?

De pago

4-Averigua os requisitos mínimos de memoria RAM de capacidade de disco duro para poder instalar Windows vista nun ordenador. Fai o mesmo para Windows XP
Para Windows vista o requisito mínimo da memoria RAM é de 512 MB de memoria RAM. Tine que ter de disco duro un espazo libre de 40 GB. Para Windows XP o requisito mínimo da memoria RAM é de 512MB de memoria RAM. No disco duro ten que haber un espazo libre de 1,5 GB.

5-Investiga que requisitos mínimos de memoria RAM e capacidade de disco duro son necesarios ou precisos para poder instalar unha distribución GNU/Linux, por e4xemplo Ubuntu.
A capacidade mínima de memoria RAM é de 256 MB.A capacidade mínima de disco duro é de 2 GB.

6-Fai unha taboa comparativa cos datos dos exercicios anteriores, e comenta as conclusións as que chegaches.
Requisitos mínimos.

Windows vista
RAM: 512 MB; Disco duro: 40 GB

Windows XP
RAM: 512 MB; Disco duro: 1,5 GB

Ubuntu
RAM: 256 MB; Disco duro: 2 GB As conclusións que sacamos dos requisitos mínimos é que que para windows vista e XP a memoria RAM mínima é de 512 MB é dicir, as dúas necesitan o mesmo de memoria RAM. De disco duro o de windows vista necesita mais GB que o do ubuntu e o XP. Respectos ao ubuntu de memoría RAM necesita menos que os windows xa que é de 256 MB.

7-Investiga sobre os diferentes escritorios presentes nas distribucións de GNU/Linux
GNOME Creado para sistemas operativos libres, en especial para LINUX, coa idea de proporcionar un conxunto de aplicacións amigables e un escritorio fácil de utilizar. Os compoñentes principais de GNOME son: * Unha contorna de usuarios baseado en fiestras. * Unha rica colección de ferramentas, bibliotecas, e compoñentes para desenvolver potentes aplicacións en Unix. * Un conxunto de aplicacións de productividad ofimática. GNOME está pensado tanto para usuarios finais como para desarrolladores. Este escritorio conta con iconos para acceder rápidamente a aplicacións e con menús que lle permiten iniciar programas. O escritorio GNOME é bastante configurable: pode configurar os menús, os iconos, as tipografías, o fondo, o protector de pantalla, o tema, o administrador de fiestras, son, a interacción coas fiestras e moitos outros detalles segundo o teu gusto. Entre os menús hai distintas ferramentas: calculadora, editor de texto sinxelo, calendario, procesador de palabra, folla de cálculo e reproductor multimedia, entre outras. KDE Falamos doutra moderna contorna de escritorio gráfico e infraestructura de desenvolvemento para sistemas Unix, en particular para LINUX. Unha das súas principais características é que todos os compoñentes de KDE poden ser configurados en maior ou menor medida polo usuario. Os usuarios máis avanzados, por exemplo, poden ata editar arquivos de configuración manualmente, e obter así un maior control sobre o comportamento do sistema. De feito, esa é a idea do proxecto KDE: crear unha contorna gráfico que permita ao usuario adecuar o sistema ao seu gusto e comodidade.

XFCE

Falamos dunha contorna de escritorio lixeiro que se configura íntegramente co ratón (mouse) e que esixe poucos recursos. Xfce non é tan fácil de atopar nas distribucións de Linux comparado con outras contornas de escritorios como KDE e Gnome. Poucas distribucións inclúeno como a contorna predefinido, aínda que moitas como Debian, inclúeno como compoñente opcional. Xfce parecíase nos seus inicios a outra contorna de escritorio (o CDE); con todo foi reprogramado desde cero, e a diferenza das súas anteriores versións, algunhas das súas características máis relevantes son as seguintes: * Gran funcionamento cruzado cos escritorios e aplicacións de Gnome e KDE. * Proporciona un marco de desenvolvemento de aplicacións. * Podes instalar e executar os distintos módulos de XFce por separado no caso de que non necesites todos á vez, ou se o teu ordenador dispón de poucos recursos. * Posúe un panel principal, vertical ou horizontal, de tamaño variable que pode ocultarse automáticamente. * Inclúe un centro de control gráfico para as configuracións xerais e para o control de impresión.

8-Averigua o nome e as características da distribución GNU/Linux na túa comunidade autónoma
Varias comunidades autonómicas do Estado Español desenvolveron as súas propias distribucións do sistema operativo linux: Estremadura (Linex), Castilla-A Mancha (Molinux) ou Comunidade Valenciana (Lliurex) son algunhas das máis populares. A Xunta de Galicia decidiu engadirse ás comunidades con distribución autonómica propia e acaba de lanzar Galinux. Baseada en Ubuntu, a distribución linux máis popular, Galinux presenta unha interfaz totalmente en galego. Galinux é software libre, podes copialo e reinstalarlo tantas veces como queiras en tantas computadoras como desexes de forma totalmente legal e gratuita. Tamén podes modificalo para adaptalo ás túas propias necesidades e redistribuirlo nas mesmas condicións. Trisquel é outra distribución de linux galega, pero desenvolvida pola Universidade de Vigo e orientada a empresas e centros educativos. Recientemente foi incorporada á lista de distribucións recomendadas polo proxecto GNU e a FSF (Free Software Foundation).