, ,

~r{};,jetatea C 1217Z.$ faes-ti..,_
J "

- , , ,
,'

--

,

l LAD
,

"

"..... ~
,."",

FURTUN Ă -ziari st

'-'

-

1
,

I -

, , ,
<

n

I c

(

<

• ,

,

, ,
'!I"'=""'~=='"C·O.'"="""'~""'""'~-"'",",,'" '=,=;O ""~"-"'="==-==O_=='~l= : --==

r

&1ASULtUI PITESTI , , .. .
. .

ŞI

JUDEŢUuUI A:ROEŞ
"


,

i
,
I

,
'-

Edit ura z iaru i ui lIPresa" - PH:eşt i.

,

',.",\f.. :,d
_

1 -- r
nI'''''

'Z

__

.

u

lQl n
1

.

,

,

om

,

,

-

0_.

,

,

..
'..
'.

Arhivele Nationale

AL ORAŞULUI PITEŞTI
, .Ş I

JUDE

ULUI

ARGEŞ

\

o
o

INTOCMIT SI REDACTAT •
DE

VLAD FURTUNĂ
Z I ARIST

-

/QqQ_
J

- ' 9 36 -

EDITURA Z I,\R ULUI "PRESA "
PITEŞTI

T IP.• Ll GA PO PO RUL UI", 1. IO TTA. -

Arhivele Nationale

....,"r·,".." ..... .' "'..",r.,. .'
_,' •..• "• . ,_ •.••••

•• ••••••• •• , , • ••• • ••••• , ••• , • ••• , ••••••• • •••• , " _'0'0 . ) ••••••••••• , 0' 0•••••••••• , •••• •••• ,

. . .. ... ... . . . . '.>::.}-::";-. " /-:: '::-. . :., ..... .::< -'.......... ;;....,,'.,............ ,>::' :: ' ................... . ::< . . . ... " . :,'" . ", .'::--:::.:.-::' . . ... .-::..... '.. .... ..... . . ... .. ... '" ............. ......... .... ' .... ' , .. ,,' ". d..... .. .. ' ..... .......... .. .. ---.._... _ ---- -------_._-. -. -

_____ .• _. __ .A _ PW ·. __ __ _._ .".
~ .

_

~

-_
~

.

.

_.~

. _._ .... ," .. ........... .............. .... ........... ... ", .' •......•• .••• .•.•• •• •. ··w ..•· • .···w •••• '. _••••.....• -.::;.:<. , ,",:-.:::.:",'';' ::.':,'.}o::' -:--::;;<",' <:., " "v":'<:' '::-.::' , ,. , ., ~.:.: , ' .( . ...
~ ~ '~ ~

.

__ _ ._ . _. -. A_. __

-._~

_

''O .,.1.; .............. l \ ' .... .''., V· ...

.r., . ......... ,'-',.........."r.,', . .............. . . , .. .1\..... '... ."'0" ..

r ....... ') , ......... , ........... , , ........ ')

. ••

-----.--- - -. -.- - - ~ . _- _

..

-

Un cuvânt din partea autorului , . ". ;" =
,"
,

fII loca l i tale, e.dsll'lI(a lIIlIIi a/llwr cm d e /JIult r esim/i lli

~'II
'.~

IJi1J.. '19:J5, când
m oi

iI!CercH /~".S{1

a /Hai

OPell'll / o aSCII/ CliCa II/etate _ . nime/li r eali::e::t il! aCesl (/o/J/ ell iu Cl'va.

Criza IX ClII Olllid i priu care /n,'(;e cO /JI a/ 1I1 :fi itH!w;lri(l , U

imp il/ s d~ wraj, primii bim'/Joi Jor d l: r {Ioli {l ce; d'irom l/I 'all1 adresal, n 'a m preCllpr:(if lin li,vl,. n i /'i " 1!(IIIii şi fl l/I tI/!.~â/l( il'~ il lICe (!.~/C1 l/lemn:, can! 11/1 Se/v i ('/1 II/' 'ltifli'iduit IOlus a l/Io r i M/ i l. )/" c() /Iwr(flllli, il/dlls/ri ei, t:ttl !fi
(/I'('SINI

.. :fl/piedical pe Ilu:i(i, p o ale, sd --.t/e inl eres ollsle.'w,

se

I.lUti

oCllpe de

t!ceaslr'i II/ (; /'((-

1.

Cu loa/~

-

JJ IIII'dlli pu blic. .,' .llrl .<;illll da l ur, /(/

(lt:Cs l l:! IH ur/Fi, S(I II! /ll {fl lI/ese /// lu! ; (l eei d i , oJ'(/ 1;:- 1I 1Ii .'wlieil a! ('u III'/l rs/iI şi -i r/J!! ~ i Ii(' (ft'i iI/aiI/ le .~11-1:li (/1' 0/':1/' a ceia. ,:, /1;I/I'/lo i{l/ a/ l! lIli/ '.
f/r c:: I'J/ {III' C(l

CJ}llld [Jur/III/Ii

~.

,=

".-

Arhivele

Naţionale

CA LENDARU L
PE AN U L 1936

\

'". " .' .... / .o"".................. ..•
o"

...~..... ...•.•...... ~./ ..•..
....... -

"

~

",

Arhivele
Naţionale

li

1 II N U 1\ 1 ; I 1 ':
(Gh r. llar S;llI Ue ra!)
Are 31 zile . Ziua e de I l ceasu ri , jal' !l O; II)I ~it dt; n Soa r ele i ntră ÎIl zodia v;Î rs;î lu l'lI lui \I l' :IP.t
1; 1: ; I '; (l I"i.

1- 1 I:umele zilelo rl ~ II ----;:-+--• =

.. uua i n '~a. "i L

;;"....... . ~= ..~._ . .........,..'"""'=
O R T O O O X

l uS crtln{lIi di n i ş I a-

I I l\'licrcuri I
Joi Vin eri
S â mb a! ă

2, Sf. Silvestru

t

. - - - - - - - -- -Moart ea lui Alcx. SI Vasile
Cel Bun (1 '1:13)
i'

nil

11 [! :l\llullii

Dllminici'!

Lun i
M ar ţi

Mi ere

I7
Ifi

3 Pra f. Malahi a 4 1 70 Ap o::;lo li 5 D. III. Bolez. 61 i- Botezul D Olllllulu i
1

Alex. Cuza e ales

,domn a l Moido vei
i
"

Joi Vi neri

~ Gheo rg ll'~ H 9 Sf. Pol'eucl

'/- Si· loall Bofez â!orul

( 1859)

111 C. T r a do Si<! D U!11in ich 12~ D. d. Botez. Er mi) şi Stl·<ltO ll ic L uni j 131 Ma l ţi 141 Păr . \le, M Sinai
Jv\ic rcu ri

Sâmbătă

101 M. Gl'igo ric

I Şt. ce) l\t\. bate pe T , la pud . In alt (1485 )
dBtl (187 8\
Naşt e re a

11 3iiUilii' dc la S m âr~ 1
poe i ului Iv\ihaif Em inescu

I

Joi Vint r!
Sâtl1 bj lă

16 Lanţ. Ap. h :tr ll 17 Cuv. Anloniu
O ri l ' 18 Atan 3siu si • 19! Dum lui Zach eu Sf Euti l11ie .21 Ma xi m MilTt.

Pa vel T ibc\ll 151 1

( 1850)

Dum inică
Lun i
M arţi

2d

lvli e Te II ri '?2 Ap. T inlOteiu td Sf. C1elllent Joi '?4' Sârbâfoateo Unirii V jn ~ri Sttmb [\t ~ "25, Sf. Grigore T .
DlI m in ică

,.

Lun i

,26

Dum C/IG f1 0fl. 1 27 lOII G. de Aur

Un ir ea Prillci pntelor ( 1859) Ş ; tu t uror român ilor( l 9 10)

~~;~uri I ~~: ~~\l;I~~~llrlg;~~'
Joi

Vi neri
lnc ă v oroa vă Cl1

30 S-lii 3 lera refli : 311 S-i ii CiTII şi Ion
sfa t.

il,1oilr!e<l lui Mircea c:el 13âtr;În (I 4 18)

in l ume n'au născut 0111, ca aceluia să !lu -i Ir eb lliil sd

.-

DIONISIE CI,n N I(N ' '\ III /1 . 1
Aflilvele

atlona e

7

FEBRUARIE
(Faur sau Fauraf)
Are 29 7.i fe, tin bisecl. Ziua c de II ceasuri, i;n noaplea de 13

ceasuri. S{lilrele Luna doua
-~

in tră

in zod ia

peştelui.
,

:;um,I, 111'I orl _ ;; ,
Dumitlic ă

-1 ~

-

Sâmn;\!{\ I 1 Si. Trifpll
Ma rţi

1 ORTOOOX
I

TnsemnAri din i510-

-

ria

ne~mul \! i

Luni

1 31 Dreptul Simi on

2 lnfâmpillarea Domnului
4 Cuv. [sid or .

Miercuri :} Martira Agapia Joi . 6 Părint el e Bucol 7 Părintele ParlenÎu Vine ri SambăUi 8' St. Te oda f Str. Dumitiică 9: Dumillica Fiu lui Risipitor
Luni
Marţi

10'

Sf. Ha ralambie

I Luni
Joi

111 Martir Bl asiu lIn inchisoarea dela Miercuri Iz! SI Pă r. Meletie Joi I q Sf. Martinian ' Alba - lulja moar e Vineri 14 Părintele Auxenlie Crişan !l785) S âmbăt ă 151 Sâmbăta Morţilor Duminică 16 Dumiflica lilsatuilli de carne
1

I ,Detr.lI!iC VodăI866

Marţi Mi~rcuri
Sâmbătă

Isii 1119
21
1~2'

17 Teod af Tiron

Sr. Leoll Papa
SI'. Ap. Arhip

I Moartea reginei Elisabela (1916)

20 Si. Leo n Episc
Timoteiu M. din Eugenia
Păr.

Vineri

Dum in ică Luni Marţi Miercuri

[ 2311 Duminica lăs . de brânză 241 AU. ca p. Ion Botez. 1 251 Taras Episc 2~ Păr. Porfirie Joi 1 271 Cuv. G ri go re Viner i 1 28, Sr. Vasile M. S,l mbăIă Cassi", Rom.

,,1.

Bucov in ei !de către Austriaci
I

I

Răpirea

h

1 29

Horia Ş i Cloşca Isunt tra ş i pe roal;]

(1875)

1 ,

iI

Cill e-a illd r;lgil străinii Mlillca-i-al inllU,1 c.linii. fiI, El\lINESC U Arhivele
Naţionale

8

MARTIE
( MA RTI ŞOR)

ArI.' 3 1 de z.ile. Ziua şi noaptea s unl dc ({tic U Soarele intră in zodia Berbecuill i.

l..:~a 5ur i .

Luna treia

;;';;""~O=R~T =O =~ D'~O =x =""-;;;hl s-,''' -'~ 1 ;~ ir~ ; -d~;~ """ ; ,"' 1o ~ -'
I Î n II cw nulLIÎ

Du minică

Luni
Marţi

Dum'nica Ortolloxiei SI. Deodo l
Sf Eulropiu

Miercuri Joi
Vi neri
Sâmb ă t ă
Dumini că

Gherasim Martir Conon
S· tii 42 Martiri Sf. Efrem Origwe Pa/ama S·tii 40 M artiri Cel :.Iare bale pe
1.1 Seh cia( 1484)
' evO) I

Păr.

Lun i
Marţi

Miercuri Joi Vin eri
Sâmb ătă Dumini că

MarU r Cadrat Si. Sofronie Păr. TroHm
Sf. Nichilor

li;! lui T udor "mircscu(1 821)

t

Sf. Benedict

PfOd ~)llI a rC il

Duminica Cri/CÎi
Păr.

regatul u i ( 1881 )

Luni
Ma rţi

Martir Sabl n

Sf.

Alexe

M ier('ul i J oi Vineri
Sâmb ă Tă
Dumin ică

Si. PăI' . Cidl Chrisant, Dada C. Părinţi ucişi

Lu ni Marti Miercuri J0 i . Vine ri
SâmbăIă

CllV . Iac ob D. Ion Scaraml Mar tir Nicon PAI'. Artema n Bllna Vestire
Arh. Gabriel

Mart Ma trana
, Acatistu l M. D.
l'

Basarabi(' i

( 1918)

c.:::=_='

D. Mariei Eg. 1 Si. Ion ScărarlJl 1 Sf. Mart. = ' -_ _ _ ~_______'
e6nt.c din !Jqp or

Cum u'a !ilsa l Dumnezeu, Ce-oi iubi s ă fie"a l mell Şi sll. mor c~nd oi vrea eu,

Arhivele

N aţio n a le

9

APRILIE
(Prier)
Are 30 zile. Ziua are 13 ceasuri iar noaptea 11 ceasu r i.
intră
.

Soarele

în zodia Taurului.
"

Luna patra
"'

ilunel~ ZlIel"llii I --;
,1I,\iercuri I 1 Joi 2i Cuv.
Vineri
Sâmbă tă
Dum i r.ic ă
Păr.

Cuv. Maria E.
Păr .

R T O D O X ..
Tllu

I nsemnări

din istoria neamL1 lui

Luni
Marţi

:1

Nichita 4 Sâmbăta lui Laz3r 5 Floriile ~i Sf. Eutirnie

t

Moare Elena Doamna soţia lui Cuza (190))

7 Gheorghe Ep.
~~

Miercuri

Joi
Vineri
Sâmbătă

91
ld 11 12;
1

1 Duminică Luni 13,

Marti J.1ie rc uri Joi

14
15, 16
1

Vineri 1 17 Sâmbătă ISi Duminică 19

Sf. la :warill Marţi MicrCl1ri 2, Cuv. Teodor Jo i ,23: 1" SI Gheorghe

Luni

d

II

Sfintele Paşti SE. Aristareh S-ta IrinCl şi a, izvorul Tomăduirii Cuv. Ion Ucen . Duminiea. romei SL Tt' odor Tr.

t Joia Mare t Vinerea Mare tvbrt. Antipa t Sfintele Paşti t Sfintele Paşti
t

Sf. Irooion

Carol de Hohenz. ales do mn al RomâniIor (1866) Urcarea lui Ştefan cel l\ lare pe tronul fl'\oldov~ i ( 1457)
I ,
1

I
Moartea filozofului Vasile Conta (/882) Alipirea Bucov inei de Austria

Vineri

. 24 S-ta Elisabeta Sâmbătă 1 25, Si. Ap. Marcu
Duminică

Q6 Dum'nica Mirollosi{ilor

Simeon Ep. Malţi 28 Ap. Iaso n Mie rcuri 29' 9 Maniri d. Cizic loi 3d Ap. Iacob
I

Luni

'271 Sf.

Fii muncitor, ca şi cum al mai avea de [ii bUII, ca ŞI l:\lm ilr trebui să mori mâine.

1răit

o

su lă

de all1;

Ali\Wi!lI!>Nl!W>nale

10

M 1\
(Florar)

1
\(1

Are 31 zile . Zina c de 14 ceasuri, iar n oa plea l! de Soare le intri! în Zodia O ClllC:n il o!".

';easur i.

Luna cincea

1'"KU m "'e~ I'~ l i "I'~ ' 1 ,"' r'''' ~ "i:~=~O~ -~ R''''' ~~--~'''-~~~ ~o ''-'''-~-;_.

-

"" "l-' '-1~~:-;I;tII ;-; \~ ~ a-'(I~!:Jl'Ui t'-' 0 - '

,~c , ----'--- -----------~----------Vineri 1 Sărbătoarea Muncii Sâmbătă 3 ~ ~~f. Atan Jsie
D uminică

L un i Marti

Duminica SlâbâllOg ll{ui 4 S · ta Pelagin ' 51S-Ia Irina

[~l.!vollil ia

din 'l'ran(1848),

silV<l ni a
I

Nlum te3
Gh .

poctll: ui
(1918)

Mercuri 6 71 Joi 8,1 Vineri Sâmbală gl Dumin icj 10
L uni i\-1aqi
1

Jum. Pras. ţlJ"ăt. Sf. Cruc i Ap ostol Ion Ev.
Sf. Profet IS <1ia

C O ŞbllC

Ziua

Jndeţ'cnden{ei

Rege le Caro l intră ;,\ (ari, (1 866) I llH:orou;lrra Regelui
C:ll"O)

I Mercuri 12 Si. Ghel!Jliln 13l Mar I. Olic eria 1
Joi

1I 1 Mut. Noc hie

I şi ~ Reginei E!isabcta (1 881)

14 Marl lsidof Ş.

il.

Vin er i
Sâmbătă
Duminică

15 Cuv Pacllomiu
16 Cuv. Teoda!' 1711 Duminica Orbuill i ISi1 Martir Pdru Ş a.

I

Luni Marţi

J'VtierCl1f Joi Vi neri

Sâmbătă

Duminică

Lun i M arti j'Aiercuri Joi Vineri

Sâmb51ă
Durn in ic,i
Ce i

19 Sf P,llriciu zol Martir T alaleu 2 1 imilf. D. (Z.E.) COl/si. şi Elel/a l. 1?2 MarI. Bazilisc ~3 Cuv. MillilH M. MO:1rt. dO J1l1litoru74 D. SI tii Pârinţi lui Akx Ioan Cuza 25 AfI . cap. SI'. Ion Bol ez _ (1873) ; 2~ Sf. Ap . Carp . Moartea lu i Tudor @~I Mart. Ter3pollI VI(ltlillJirescu(182J) 1 28! Joia M oş ilor .z9 MarI. Te odosa 1 3dl Sambăta Iv\orli1or G 11 Dumil/ica Rllsaliilor
1

ca vita te'nteleg, NI1lIl,li c~llId splli Cl1vfmtul 'ntreg

proşti,

Dar tc'n(elegi cu cei cuminte N umai din och i, fi'iră C\lv intc

Arhivele

Naţionale

11

I UNI E
(Cireşar)

Arc 30 zile. Zitla e de 15 ceasuri, iar noaptea de 9 ceasuri.

Soarele
_.

intră

in Zodia Racului.

Luna

şasea

,

ORTODOX 1'.'1 ' 111"'1 + ii ria neamului -- - - - - - - - -,i - - - - - 11

-

I nsemnări

'"

--

din isto ·

-

Luni
Marţi

1 S

ta Treime

Mercuri Joi
Vi neri
Sâmbătă

2 Sf Nicefor 3 Mat'tir Lucian 4 PăI' . Mitrofan

Duminid , T, O. T. Sfintilor Luni 8 Z. Restauratiei Sf. Ci;il Patr. Nlarti

I 6:
1

I 5 M. Dorotheiu
SI. Visarion

: g:
1

I Viner i
Luni
Marţi

Miercuri Joi
Si\mbătă

10 Mart.

Ţ imoteiu

,, "

111 Ap. B<!l'lolomeu

12, Cuv. Onufrie
13 S- I a Achilina

I
I

I Prociamar.e~ revoluţl!: 1

(1848)

Duminica

J31 Profet Elizel/
1

15 Profet Amos
1@1 Sf. Ţichon

I Nloarlea

.

poet. M. Eminescu (1880)

Miercuri

17' Sf Emanuel

J-d
Vineri
S:lmbăt ă
Duminică

lS! Martir Leonle
1 19 Sf. Ap. Iuda

Mitropoli tului Andrei Baron . de Şaguna (1873)

!. Moartea

I

20 Martir Metodiu 21 Sf. lulinn Tars.
22 MarI. ElIseb iu

Moartea lui Mill<iil
- Kogălnicealll! ( 1891 )

Marţi 231 S-lei Agripina Miercuri 124 Naşterea Si. Ioan Botez/it.
Joi Vineri 25 Mart. Febronia 61 Pâr, David S;"II11bflf{l 7 Cuv. Sa!llpsol1
1

Luni

Se

VOIC3Z[1 lc~ e ;l awară (1921)

Ll1ni
Marii

2

Sf, Petru şi Pavel Sillodul celor -i 2 Ap.

-'

Cele mai ll11tl te rele 11\1 viII de pc ilLII';i; Ci III ]e- adll cc toale, UII p : 'i tll:l nkall (!\:- ai 1I1I ~ (t'Î, o rlllrl sali 1111 rr.1(C' A h- 1 N r Ive e aţlona 1 e

12

I U L I E
(Cu pl or) Arc 3 1 de zile. Ziua e d e 14 cca sur i, iar p .oap1e;1 d e Iu l:ca suri .
Soar ele Î n t ră in Zoct ia Le ul \1 i

...

Luna

Ilumalo zilolor ili ii
Nl ie rcuri

-

şaptea

-Co srna

.
şi

.

- 1

OR r ODOX
Daul ian

I ns '1 1111 ?iri dill isl oII da 11 C:llllltlllÎ

Joi

II 11 S ţii
1

l'
Mn;u'j ca ltli !;)lefall

Sâmb ătă
D u min ică

Yineri

LmlÎ Marti ;\liercuri

Jni
Vin eri
Sâmb ă l<i

Du m i nică

Luni
Ji lu ţi

3 [ SI. Mar tir !a d ul (u b"c 41 Sf. Pj rinl c AlLd r(' ; CII i. 5 CUI>. At af/asie 61 Cuv. Pâ r. Sisoc 71 CII \' , Toma d in !\'\ alco 81 SI. Procopill 91 SI. Martir Panc, , (,ţill 10 S-ti i 45 .'v\ art . din Nic.;()r. :11 S tn Euiil nia 1 121 S-(ii Procill şi lIaril! 1 13 So b. Arh 'lII~ hel G abriel

21 Putle rea Vest. Maicii U.

~
,

cel N1are ( 1504)

I
LI
M ;"i r;lş li

se fa ce

II POll1 Cl lifCa os taşilorl

morti i1l marca ofen-

I

[ Sf. Apostol Achila .141 M ierc uri !15 S ţi i M ar !. CiTii.: şi J 1111 <1 J o il ~ SI. Martir Alinoge n Vineri 117 1S·ta i\o\arlini i\'\nri na Sâmbă tă 1 1811 MarI. Emilian şi l.3 ci nl OUtniJliCă 1 9 C/Il'. /I,,[uic(; Mncrina 1 un i 1 2d Sf, Profet Ilie
N~arţj

Il siv[\' a armatei iI , i" ( 19 17)

II II

I 1

Miercuri 22 S·la :'Il ari !!. Magdal en a Joi ~3 Si. Profet lezechil Vi neri 241 S-ta Marti ră Ch ri sli n:\ S,imb ,lIă 1 25 Ad ormi rea S-Iei Ana Dum in ică 26 Sj. Martir Elfllo!tle LtlO i 271\ Si. Mart. Pant elim on
Marti

:211Sf

II
I! Aflllata
1

Sime on

I

CUPă

0Bud a - Pes ta

r01l1,Înă

(1 9 19)
dela

Mi ercuri

Joi Vi neri

28 Sotii Pr ohor ş i Nic,1TlOr 1 29 Sf, !\'1arfir Calinic 13(\ Ar- SUia şi Sil van 311 Drep tul Eudochi!'l1
1

II P<l cea
re şti

BuclI(19 13)

I
Alh i'V"e le.Waţionale

'" lJe[ia tIe v 1 ltlă {'celor ti c demult in \'oi să 'I1\'J e,

I lluiti-vă

AC t:<lsta-i clipa sfantă pcntr\! care Nc duccm jugul I Oţi , cu resemnare

• f

1j

AUGUST
{GustaT) Are 31 zile Zi\!a are 13 ceasuri, iar noaptea 1.1 ceasuri Soarele int ră în Zodia Fecioarei.

Luna opta
_ _ F

=00

_ ••

== ,,.,

.. -=-

' riume!e zilelOr '~ 1
,~
-

O R ']' O O O X
_ _ _ __ , _

Ilnsemnări din isto ~ I Tia neamului
_ ..1, _ _ _ _ _

1

I

Scoaterra S- tei Cruci Aci. Moaşt. SI Ştefan Cuv. Păr. lsaciu S ~ ţii 7 Tineri di:l Efes Sf. t-.Jaltfr Eusignill Schimbarea la Faţă CIlV. Martir Dometiu Sâmbătă I 8 Ctiv. Pări n te Emilian Duminică i 9 Mwtir Malia Luni 10 Si. Appstol Laurentiu Marti 11 Sf . Martir Eli pIli Miercuri 12, Si. Jviartir Fotiu Joi 13 Cuv. Maxim Mărturisitorul Vineri 14 SI. Profet Jv\Î('heea 11 Sâmbjtă 15 t Adorm . Maicii , Domnullli
1

Sâmbătă 1 1 Duminică 2,. Luni 3 Malţ! ~ Miercuri ;) Joi ~I Vineri I

Mihai Viteazul c ucis la Turda (160 1)

1

,

Duminică. I :I6 Aduc. S·tei lvlahrallle
1

Luni
Marii

[17,1 Sf. Martir Miron 18 S·tii Fior ş i Laur
1

Miercuri 1191 Martir Andrei Stratilat .lo i 20; Sf. Profd Samllel 21 Sf Apostol iadeu Vincri 1 Sful1bâtă -22 SI. Martir Agatonic Duminică 1 231 S (ii Lupl!, Calinic Luni 1 24 Sf. Martir E\ltichie 1 25i Ad. M. SI. Bart olomeu Marti Micrcuri 2 se Martir Adrian Joi 27 CUI'. Părinte Pimen Vineri 2~1 C\lv. Părinte Moise Sâm băUi ~3 1 t Tâerea Cap. 10Gn Botez. I)uminic fi 30 Sj Alex{)ndru Luui ~ Plin , Bf. Maicii Dumr, .
Dac:"l I

I

Ziua numel ui 1. p.1 I S.S. Mitrop. P l' . Dr. Miron Crî sle:1
Moarte <:l lu.i Dind · tfie Cantemi r DOIII · nul Moldov ei I7:LI

Bătălia

dela Dea lI!; Circ şo aia ( 19 17 ) MoareA.Vl aicu I!) 1J Luarea Gri vitci (1917)

isi p e şt i meiu l,

ilI1 CV0!C

il aduni
Arhivele
Naţionale

-

14

S, EPTE MBRIE
(Rapciunc saLi Villi ccrill
Are 30 d e zile. Ziua
şi

noaptea sunt d e dit c 12 o re.

Soarele

intră

in Zo,lia Cum pcni i

Luna noua

ORTODOX
Ma r ţi

, Jl1 sl.! 1\ :u:i ri din islo-

Miercuri

Joi

Vineri '

Sâmbă1ă Dllmi nică

I Ince putul Ind ictului 2! Sf. Martir Mamanl 31 1 Sf. Martir Antim 4 SI. Martir Babil ă
5 Sf. Profet Za haria 6 Sofa Eudoxia

---- --------~------

il

ri:l neamu lui

Lu ni Marti Miercuri Joi

SI. Marti r Sozon! t Naşi . Maicii D. S·tii Ioachim şi Ana S-Ia Minodora

Zi ll a nnşterii lui M. I(ol::ldn ieeanu 1817 Bii l. dcla Piell'. 19 16

I

Vineri
SâmblHă

II Cuv.

}.:I aică~! T eod o ra

poetu l Oh. Coşbuc 1866 , Moal'lca lui Avram Iancu 1872

$c

lI a~ lc

I

12 Sf. Martir Au tonom Dur,linică 131 Sj. ComeJiu Sutaşul Luni 141 t luăII. S· te! Cruci Mar ti 'l ~ Cu\'. Pări nte Visarion Mie rcuri 116,1 S-ta Martiră Eufemia 171 Cu v. M a r tiră Sofi a Joi Vi ner i I I ~ Cuv. Eumeniu "Episco pul Sâmbătă 19 M. Trofi m, Sebastian 1 Dum in i că I~O Sr. Martir Ellstrat Luni
Ma r ţ i ~l

E iUlIl ormânta t NeaIgn c V o tl~i lil m ânăs-

I
,

til'Ca

Curteil-de-A rgeş (1521 )
1

Sf. Ap ostol Cadra!

B;jlfi lia

cire~: (~~1~)1

2 SI. Marti r Foca Miercuri 2::11 Zămislirea S I. [on Bol~ z. Joi : 2~ S· ta Ma rtiră T ec la
'25 Cllvioasa Eufrosina Sâm b ătă 6' Ado rm . Sf. Ion Evang. Dumi n ică . 271 SI Martir. C'1lisfrat Luni 8i Cuv. Păr. Chariton Ma rti SI. Chiriae Sihastru l M iercuri ·30, SI. P3ri nte Grigore
1

Vineri

2g

I depu ilc

MO:lre R.Caro1 1914 Regele Fe!din and
j urămânl u l

(19 14),

Cine ştie a câşti ga, ş tie şi păs tra

E mai greu

il păstra,

decât a

câşt i ga

Arhivele

Naţionale

-

13

OCTOMBRIE ,
(Brurnărel)

Are 31 de zile . Ziua are 11 ceasuri, iar n0a.ptea 13 ceasuri

Soarete
Luna zecea

intră

in Zodia Scorpiei ,
,

;;~Ble ZlIel;'1; /- --

-

o

O RT O O O X

~ Ins~_~n~~a~j~[uiiSl(J-

,

-------,---------~--------Joi !: .1 SI. Apostol Anania Vineri 2 1 S-ţii Opriau şi Jllstina Sâmbătă 3: Sf. Martir Dionisie Duminică 41 Sj. Martir lera/eia

I

Luni
Marţi

5 Mart ira Charitina
_6

l\Iiercuri Joi
Vineri
Sâmbătă Dnminică

8 :
9i

7' Martir Sergiu şi Vach Cuv. N\aica pelagia

se

Apostol Toma

Luni
Marţi

Sf. Apostol Iacob 10 ' S~tii Eulampiu, Eula mpia 11 1 Sf Apostol Filip 12: S-ţii Probiu Ş. a. 13', S-fii Carp şi Papi!

Miercuri 1141 Cuv. Parasc/ziva Joi 115i Sf. Martir Lucian
16, Sf Martir Longin Sfunbătă , 17,1 Sf Praf. Osle şi Andrei Duminică 118, SI- Evanghelist Luca Vineri

In cor, M. M.r J.I j . l~q',
şi Regina la A.-lld !.!

Ziua naşt e rii A S.li Prin cip emol 11 11 (1
. Armata rom .itl
[ pă
1 111 11 ~
N

Luni
Marti

Miercuri Joi Vineri
S ;îmb;îtă

I ~ Sf. Profet Ioi! 20 St. Martir Artemiu 21 1 Cuv. lIarion-cel -M are
23
25

te cu Pri n Î . Carfl l l ll ~ tră in Bu c lII" cş li \ l11
răsb. CII T!lI til
I ldl.!~,1 1I

~~r

Dmninică

24 ,

L\1ni Marti Mierc.uri
.1 u i Vi!lcr i Sfl lllbrllrl

. W 27
2 ~1 '

Sf. Părinte Averr;hie Aposlol Iacob Sf. Martir Aretha (M. E) SI Martir Marcian Martir Dirnitrif: S1. Dimitrie dela B,

Se pun e teIUl' Ii :1pl '
dului dcb
I I\1lj I

l'ltâia !l1 i1re 1"1 :11 (11 11' dela OilllZ ( IHH~)

1

S1. Martir T~rentiu 29 S -Ia Anaslasla 3:) Sf. Martir Zenobiu 3\.. Stii Ap . Staehic,..:A.::'..:""-pl ,,ic'--....:, '---_ _ _ __ _ --'

Cu ("(Îl ar;""\lufa sc adâa ccş l c Pc (\1;'1( omul s e imh og:l(cşl c

Arhivele

Naţionale

1 5
i\lOEMB R IE
( Brumar) Are 30 de dle. Ziua c de 10 cea su ri, iar lIoOlplca dc 14

ceasuri.

Soarele

in t ră

în ludia

Săţ! c t ~ t') rIl[!li.

O RTODOX
Dum i nică

hl SC 1l111ăr l

f ia neamului

SI Cosma

şi Daliliall

Lun i
Ma r ţ i

S·tii Acl!indi n ş . a. Si. Ma r tir Achep siflfl

lvloilrlea Principelu i Mircea (19 16)

Miercuri Joi Vin erI
Sâ m bătă Du m In i că

Cuv. P ăr. loa niti u 51. Martir Galacti o n SI. P ărinte Pavel

t

Sotii 33 M. din Melel in<l

Arh. Mihail
ţii

şi

Gavril
UliirCII f fuă conditi-

Luni
Marţi

Ma rtir Onisifor

S

M.iercuri

S· tii Victor, Vincen(iu

Erast

şi

Olim pa

Joi Vineri
Sllmbătă
Dumini că

Luni

Marti Miercuri

Sf. Ion ,\ lilostivul Sf. Păr . Ion Chrisoslom , Ap . Filip. şi Grigo re : S- (ii Gurie şi Samoflo SI. Apostol Matei I Sf. Glig orc Episcopul
Platon ş i Roman Sl. Profet Avdie
Păr.
Soţii

uni il Basarab. 19 18 r-. lo,u lea poetului Alex . VI;:;huţa 19 10

I
Băt?llia

Joi

dela

Argeş

Vin~ r i

GrifJore Decapo!.
LU;\ fca

S â m bătă

Intrarea /f1 Bisericd Sj. Apostol Filimon
Sf.
Sf.
P ăr. Amfilo ch ie P ări n te Cl ement

(1916)
Rahovei

Lun i M arti Miercuri

( 1877)

Joi
Vine ri
S âm bă t ă Dumin i că

Lur,i
Adu - ţi Şi

S-ta Ecateri na SI. A1 ipie Stâlpn ic ul Sf. Martir Iacob P ersu l Cuv . Ştefan -ce l-l'lo(l Sj. Paramon SI. Apostol Andrei

CăcereaPJevnei 1877 1 Unirea Bucov inei
1

I

(1918)
săturMii

aminte de foame te, in vremea de sll rric ic În zilele de avuţ i e: ·

Arhivele Nationale

17

DECEMBRIE
(Undrea)

Ai"e 3 1 zile. Ziua\ e de 9 ceasuri, iar noaptea de 15 ceasuri

Soarele

intr ă

in zodi a Capricornu lui

ORTODOX
Marti Miercuri
Joi Vin eri
Luni
, Sf. Profet Naum Sf. Profet Avacum

ria neamului Ard. Regele
intră

in

Sf. Profel Sofonia

i in fmntea

Sofa
Cuv.

Ma rliră Părinte

Barbara
Sa va

arm. aliate 19 18

Sj. Nicolae
Marti Miercuri Joi Vineri
Sâmbătă
Duminică

Cuv. Părint e Alnbrosiu SI. Părinte Patapie

Concep. S-Iei Fecioare
Sf. Mina Cuv. Parinte Dani el
Sf. Părinte Spiridon

SI. Martir Eustratie
Marlir Tirs, Leuciu
SI. Eleuiheri u

J() i

Luui fvlarti :-...licrcuri
Vineri
S;Î l11băIă Duminică

dela

Baia

I,uni

Marii
r-,·Ii crcuri .1 o i

Sf. Profet Ageu Sf. Profet Daniel St. Martir Sebastian Si. Martir Bonifnciu Dam. fn Naş!. Domn . S-Ia Martiră [uliana S-Ia Anastasia Soţii 10 ~d arliri d ia Cretu ~d ar tira Eugenia

1467

Vill eri
S lhub al ă Duminică

t Naşterea Domnului i Sob. P. C. Niisc(1/oare
SI- Ar".
Ştefa n

I.uni

tvlarli
I'v li crcllri

J,, ,,-_
'li:

Sotii 10 mii iVlartiri S·l ii 14 mii copii u c i ş i Ctlv. tvIarliriÎ Ani sia
M~'rtir ~vl c J iln i a

ti

-- S:lelll CII r:i ill~ se ce nnomi s\~ ş t c de cfInd :;c in tepe . 1111 ctiild : l j llll ~ C la rllnd ,
Arhivele Naţio'nale

\8

«

~llft~U ~ H I _. l[ O lfi [ ~R ~ ~ l "ni l UlUI m ~ .
li

SRRB&TiOIIU LEGl\ILE

STABILITE PRIN LEGEA RIOPAUSULUI DUMINICAL
L T oale D/lm inicife c1e peslc
UII.

2. A nul No u ( 1 l an uarie) . 3. Bole=. DOl1ln. (6Ianua,rie). 4. Z illa Unidi Tdri/o l' ft om ellle (24 i anuarie), 5 . S{. Gheorghe (:l3 Aprilie).

II
j

6. Paş f ile(12 şi

il 13 A p rilie). II

7. Sârb. Jlu /l cii ( I Maiu). 8. Ziu a [mleJlen denfii HoInrillie; (10 1Vlai u) . 9. Ziua E.roilor (2 1 l\II.1.iu). 1 0 . Z il/ (/ Ilesla llralid: PI'Qc!amarea M. S. Regelll i Carol 1l- 1ca (8 lunie),
lL C ră cillJwl(25şi26 Dec.).

S liRB H TORI
RELIGIOASE,
1.

NAŢIONALE ~ I

LEGALE CE SE TIN DE AUTORITATI
31 Maiu, Rusa/iile. 1 Iunie. S-la T reim e. 29 Iunie, Soţ ii A". Pelm ş i
Pavel.
20

lan. , S[ Vas ile (An . Nou).
l OII

6 lan., Bole:m l D Oll1nl/lu i .
7 la n., S{
llo f e.ză lomf.

:t5 Martie, Buna \'es li/'(~ . :.>.3. Apri lie, S{. Ghea ra"e. u- 13 A prilL c, Paşli/e . 1. Ma iu, Să,.billoarea Muncii. 10 Mai u, Aniu. fll tlepem(. 2i. MJ.iu, S-fii lm p. Ca!!.';[antin şi Elena şi Zi 1/(/ Uroi/o r.

6 Aug., Sr:himhl.l. r ea fa Fa({1. 16 August, S-Ia Maria Mare. S Sept. , S-la Maria Miccl. 14 Se pt. ,lniîllarect Crlleii. 26 Octombri e, Sf Dimitrie. 8 Noembrie, S-lii tl rhanghcli Miha il ş i Gabriel. 21 Noemb" Ir!ll'. In Ih~erie(/. 8 IlInie, Pl'oc{ulI!(ll'eo M . S. 6. Decembrie, S f. Ni':.olae. R egehli Carol ll-Iea· 25-27Decem brie, Crw:lIIl1ll!. Din aceste şărbăto ri investesc caracter o/.'icial:
Ian uari e, A II/II NOII, se se r bea ză printr'u n Tc-l)eum la Pat riarhie, în p re ze n ţa M. S. Regelui , Armatei şi Dcmn itarilor Statului . 6 Ianuarie, Ro /ezul DOIHIHlllli, se ~e rh~ază in toah! ţara pr in servic;u D ivin şi Paradă M ·j Jj i ară . In Bucure ş ti defila1

24 l an ., Anivc/'sarefl Unirii. 2 Februarie, Inlâ m p. Domn.

Iulie, Sf. Ilie.

rea Armatei in preze nţa M. S. Regelui şi D emn itarilor Statu lui. S e trag salv e de tunuri . 24 Ianua r ic, Aniversarea Ull irii, cu Te -D c Uln 1 .... Patria /'!tie În prezenţa l nalţ iJ o l' D cmni tari ,li S tatului.

Arhivele Nationale

19
ApriÎie, seara de Vinerea Patimilor, Serviciul S -tului =~::3f la Patriarhie, in prezenţa M. S. Regelui; Armatei şi -=-;;-- , itarilor Statului. : 1 spre 12 Aprilie, la miezul nopţii, Serviciul Invierii la. - =..::a rhie, în prezenţa M. S . Regelui, Armatei şi Demnita-=-:: Statului. Se trag salve de tunuri. : 0 M aiu, alliversarea Independenţei României, se serbează ::?tă ţarc.. cu Serviciu Divin, Paradă Militară şi Defila-~ =- _-\ rmatei. Se tn.g salve de , tunuri. , 2 1 Maiu, Ziua Eroilor. In toată ţara se face comemo =:~ a Eroilor morţi pentru Patrie. Serviciu Divin şi proce- -~ la Cimitirele Eroilor. In Bucureşti Serviciu Solemn la ':--::: ::nantul Eroului Necunoscut, în prezenţa S. S. Patriarhul, a -=-",~ : ul ui Cler, Armatei; Autorităţilor, Şcoalelor şi Societăţilor. 3 Iunie Aniversarea Proclarnării M. S. Regelui Carol =-~ ~a, cu Te-Deum la Patriarhie in prezenţa Armatei şi Dem=-:a: ilor Statului. Se oficiază Te-Deumuri în toată ţara, însă fără suspen- "- ~ a ş.erviciului public în următoarele aniversări ale Fami_=_ Regale: ., " 2 2 Iulie, Ziua Numelui M . S . Regina Maria. 16 Octombrie, Ziua naşterii M. S. Regelui Carol II-lea. 27 OCtombrie, Ziua naşţerii 1\I1.S. Marelui Voevod Mihai. S Noembrie, Ziua Numelui M. S. Marelui Voevod Mihai. S e fac Te-Deumuri Ia Patriarhie, în Bucureşti, în zile le := ~:::hid erii Parlamentului şi S-tului Sinod, precum şi la ziua _- :.. "2el ui '5. S. Patriarh. ' .... ... * .,. S ărbă torirea zilei de 24 Ianuarie se face în tuată ţara după ::: : ;rame speciale. alcătuite de lnstituţiunile şi Soc, Culturale. :\niversările luptelor dda Mărăşeşti, Mărăşti, etc., se fac - ~o calităţile re"pective după programe alcătllite de au-: :: :aţ ile militare.
10

-=

. ',

..

---

.an uan e Z iua Naş tt'rii . A. S. Im]>. Arhidu cesa lieana (1910). Ziua Naşterii M.S. Reg. Mar ia a Jugoslaviei (1809) . " .. Z iua Numelu i A.S.I.Arhiducele Anton de Habsburg. .. :\ pnde '\' _ Ziua Naşterii M. S. Elena (18~6). Ziua Numelui M. S. Regelui George al Greciei, " Ziua Numelui M. S. Reginei E lisabeta a Greciei. -.:: :"', laiu Ziua Numelui M. S. E lena şi A.I. Arhiducesa Ileana. _.: ='.llie Ziua Numelui M. S. Reginei Maria a României si M. S. Ref/inei Maria a Jugoslaviai.
,
'}

-

Arhivele Naţionale

20
Ziua Naş/erii A. S . Regale Principele Sicolae al RO /11cl!,iei (I9()3). 1l Octombrie Z iua Naşterii Jl.S . Reg. Elisabela a Greciei (1894) . . 16. " Z illa Naşterii .11. S. Regelui Carol II al/u/Liro r Românilor (1893). . 27 " Ziua .Yaş te rii JoI. S. Ma relui Foevod Jfilwi (I921) . 29 " Ziua Naş / er ii M. S. Reg. Maria a României (1875). 8 Noembrie Ziuci Numelu i M. S. 1\IIareiu i Voevod ,1fihai. .6 Decembrie Z iua Numelui A.S.R.Princip. Nicolae al Român iei.
18 August

3 Mar tie 1916 Z iua Mortii M. S. Regina Elisabela a Român iei. 26 Martie 1874 Ziua Mo rţii Domniţei iYIaria unica fiică a Regehzi 'Carol -I şi a Reginei E lisabeta. 20 Iulie 1927 Ziua Morţii M. S. Regelui Fe rrlinand 1 al luturor Românilor. 27 Sept. 1914 ZiuaMorţii M.S.Reg.Ca rol 1, Primul Reg. al Rom. 9 Oet. 1934 Z illa l'v/ortii M. S. Reg. Alq;anclm al Jllgoslaviei. 2 Noemb. 1916 Z iua Mo rtii Principelui Mircea fiul M. S. Regelui Fel'dinand 1. şi M. S. Reginei Maria.

,

M ier.:: urea şi V in erea, în z iua de Crăciun şi În z ilel e urm ătoa r e p ână la 7 Ianuarie, In săptămâna brânzei; În ce le patru posturi ; în z iua de Paşte şi In săptămâna urrnătoan. (Săptămân a luminată); la 29 August şi . la 14 Seplem brie, ori în care zi s'ar întâmpla.
Creeş~er('ea şi descl!'eşitell'e:a 2.dl.le~~1(

iîlli\

timpul
Creşterea , .
,,1

(lll)'{iiU!s;1H.

---'-' , _i ii,

Descresterea ,. • ,
$ ,

'

e.

i

,

5

De/a 1-31 lan. i arCi 3 ni. ; -28 Febr. 1 /l1. 3U " " 47 17l. II ,, 1-31 Mari. t " 111. II '1-30 ApI'. 1 40 " " 17 m. , ' 1-31 Maiu 1 " () 1-21 Iun ie 19 m. " 23-31 Dec. () " J, 111. " "
,

v

Dela '2'2-30 Iuni t O oră 1-31 Iulie {J • " 1·;]1 A.ug. 1 .. " 1-30 ~ept . 1 " 1-31 Ocl. 1 " • " 1-30 Soem b. 1 ,I " 1-21 Dec . O " "
•• ••

.5 m. 57 m. 36 m. 42 m. 44· m. 18 m. 25 m.

Arhivele

Naţionale

AutoriUiţi şi

§tabillmente

str. I. G. Duca. ~ -:::1ă. ria oraşului, str. Şerban - Vodă . -=. =~. fia oraşului, str. J ustiţÎei. ~. ::- J u l populaţie.i, str. Justiţiei (joc. poliţiei =: :l1an da sergenţilor poliţiei, str. Just. (10(', pol iţiei ) . =",zarma " " " Şerban-Vodă =s.::1 era de Comerţ şi de I ndustrie, Str. Bră ti anu. =3.::n era /\gricoIă, palatul Adutiv, str. 1. G. Duca . =:o.sa de Asigurări Sociale, <; t r. Brăcianu :=': :'oul de măsuri şi greutăţi str. Brătianu =:3.c iui P . T. T., str. Justiţiei (Palatul Aqui la) =::cietatea de Telefoane, str. Şerban - Vodă ?_::'!l ia IVl.onopolului Statului, str. Brătian u. ::. t::-,'iciul Apelor, str. Şerban-Vodă . :_::'2:iunea Vl-a Silvică , B-dul Elisabeta. :-. e~·izo ratul Şcolar, str. 1. G. Du ca (Palat. Ad-tiv) . ~ mit enciarul oraşului, str. Negru-Vodă. =:Jiralul Brătianu, str. Brătianu. 3?italul Militar, str. N egru- Vod~. ::'erviciul Technic judeţean, (Palatul Ad-tiv). -= erviciul Technic comunal, (Primăria oraşului) . ..:.. bator ul Comunal, str. T. Vladimirescu. ::::urpul (le Contabili Autori zaţi şi Experţi Conta.: ~li, B-dul Elisabeta (Banca Naţională) :)nciul public de plasare, (Piaţa E piscopiei) Ocolul de regim Silvic "Trivalea" (Parcul Trivalea). :'. zilul de Bătrâni, str. Trivalea. :izilul de Bătrâni Donaţia Ion Stănescu ( Piaţa G -I Cristescu) . L zina Electrică B-clul Elisabeta. . ~C zina de Apă, corn .Mărăcinen i . Castelul de apă, câmpul oraş. (Cimit. Sf. Gheorghe) . :: ::-t~ e c t ura
judeţului

Arhivele

Naţionale

22
Justiţia

Palatul Justiţiei (Tribunalul), Str. Şerban- Vodă. Parchetul Trib . /\rgeş, (Palatul J ustiţiei et. II). Cabinetul de Instrucţie (o, " "i, ). Corpul Portăreilor (" " " " ). Secţia Tutele şi Siodic, ( " " "" ) Grefa Trib. Argeş S. I -a (Palat. Justiţiei parter). Notariat, (Palat. Ju stiţiei, parter). Baroul Argeş, (Palat. J ustiţiei, part~r). Serviciul de dactilografie, (Palat. Justiţiei, parter). Judecătoria Ocolul ui 1 Urban, str. Ş erban a Vodă. Judecătoria Ocolului Rural str. Şerban - Vodă .
.&!i'MBltă

Secţia

"

"

" " II-a ("

"

,,).

Comanda Diviziei Hl-a lnf., platoul Reg. 6 Art. " Brigăzei lUca " Reg. ·4 Dorobanţi. Comenduirea pieţIi, Reg. -4 Dorobanţi. Regimentul -4 Dorobanţi, str. T rivale. " 6 Artilerie, " " " 1 Vânători "Pr. Ferdinand, str. N. -Vodă . Escadronul Reg. CăIăraş;, str. Triv&le Corn pania J an darmi, st r. Şerban . Vodă. Cercul de Recrutare, str. 'frivaJ e lVlanutanţa Militară, str. N.- Vodă iângă S p. Militar. CercullViilitar, str. Şreban - Vodă. (casele Secărescu). Comoania Pompieri, str. Smeurei
C '-!I1~tJJ I

Biserica SE. Gheorghe (catedrală), str. O -na " Sf. Vineri. str. Sf. Vineri. _ Sf. Nicolae, str. D -na Bălaşa Greci, str. Brătianu. l\1aica Pr~ce<;tă, str. Griviţei. n Mavrodolu, str. T eiuleanu Sf. Ioan, str. Trivale. " Sf. Ilie, str. Craiovei.

Bălaşa.

"

Arhivele

Naţionale

23

Treime, str, Calomfirescu . ~.:~i t ul "Trivalea", Parcul .,Trivalea", ~ :serica Catolică) str, Şerban- Vodă. " Cal vină," • » , Luterdnă, B·dul Elisabeta. =-: :;erica Armenească, str. 1. G. Duca =- em plul Israelit B-dul Carol.
Şc@~i

::.:.'0 e ri ca SI.

S(!CMfl\l«l1Blrr-@

~:c eul

.,
.

_.
: -

str. I. G. D uca, "M şi S. Vasilescu, (fete), st r. 1. G. Duca. S up. de Comerţ, B-dul Elisabeta. Elementară,,, " " Profet:ionaL':i "T eiuleanu~, str. T eiuleallu. • 0I ormală de fete, str. Gărei. . Industrie Casnică, str. Şerban Vodă. A rte şi Meserii, str. Brătianu. str. Brătiam:. 2 " B-dul EEsabeta. 3 " str. 1. G. Duca 2 Fete str. Brătianu. B~dul Elisabeta. 1 "
1

,,1. C.

Brătianu" băeţi,

':::':G ala Nr.

Băeţi,

" •

.,

" "
"

.::; .:o ala

., Catolică«, B-dul F erdinand. r , , 1 sraelită , B·clul -Carol. ~ =-ădina de copii "Frăţia", str. L C. Brătianu " ".,indrumarea", str. Craiovei.
"

:1

primară

n

3

"

"

"

.\ d -ţia financiară
II

comtatare, str. str. •

Şerban - Vodă.
"

u

:-er cepţia 1 :::;'a rd.a financiară

Încasări ' şi plăţi I' fiscala, str. Şerban-Vodă.
~~mi~l§lrr-e

"

"

~. hdic şef.'

al oraşului, str. Plevnei.

Arhivele

Naţionale

24

Medic şef al judeţului, str. Unirei. Medic şeF veterinar al judeţului, Palatul Ad.,tiv. Medic şef veterinar al oraşului, str. L.-Catargiu Laboratorul de Chimie şi Bacteriologie. str. ş .~ Vodă. Disp. medical Circ. 1 Servo Sanitar, (p. G -I Cristescu. OispeD~ar medical Circ. II-a, str. Craiovei .

Pieţe

publice

Piaţa

"

Episcopiei. G-I Cristescu,

(Piaţa Nouă).

Obcnwe
Oborul de ceriale
şi

vite, str. Tg ,-Vale .

~nsmutii , Secţia Intreţinere IVi. Gara oraşului, B -dul

C. F.

~.

L. 1 B-dul Elisabeta. Elisabeta. " oraşului (Nord), str. Solniţaru. Atelierul C. F. R.. str. Gărei. oepoul C. F. R., str. Gărei ( f5ariera Prundu).
4tlsociaţii

Provssiomals

Cercul Comercial şi Industrial, str. D-na Bălaşa. Soc. "Cultura" a lV1eseriaşilbr Patroni d in judeţul Argeş, str. Brătianu . \ Uniunea GIă a Micilor Industriaşi din România, filiala Piteşti, str. D ·na Bălaşa . Bresla Ospătarilor, (Chelnări şi Bucătari), Slr. O=na Bălaş'a.

L

~s()ciaiii

. Crucea

profesionale de binefaceri ajutor reciproc.

şi

Roşie filiala Piteşti, Palatul Ad-tiv. Asociaţia medaliaţilor cu Virtutea Militară de Ră z;. T' i . . b OlU, str. nva.e.

Aso c. med., Bărbăţie şi Credinţă str. Şerban - Vodă. A, R. P. A. filiala Argeş Palatul Ad-tiv.
Arhivele Naţionale

25
: : io rta de Ccrc t" taşÎ ~N . Băl ces c u", Li ce ul i3 rătÎanu . 3::. Subo fiţ e rilor p cn s.) filiala Ărgeş, str. Ş.- Vo dă. _~s:>c. Art işt il o r Ins trum e nti şt i şi Lăutari din jud . ..:;,..:-~eş, st r. Industri ei (Parcu l V cscli ei). ~':'c':3C . Vo lu ntarilor de Ră sboiu . s tr. P rirnă vcrei',

_ O. V ., Palatul Ad·tiv. -: =:unea ar. de Rez., fi liala Argeş, st r. Şerb a n-Vodă.

C lu bu ri ':lubu l "T inerimea", s tr. D- na C ulturale şi ':_ ' :eneul Cultural nlonesc ll
:;:r. Bră tÎanu .
~ :!. .:;:a ......

Băl a ş.\.

As oc i aţii

S ociet~ţi
G ion ~ ,

Sportive Şco N I'. 1 B, ăcţ i ,

de C"ltlrc
d in

'::J:ldar
..~50C ,

=. G . Duca .

Co rpu lui d idactic prima r ş~ scjud. A rgeş, - L ice ul Brăt i anu, st r,
a

.5 po rt lDg-Club. st r. Serban- V od~L

C u! t ura l ă ş i S porti v ă "C. F. R. Radu-Negru", 3, ·oul E lis abcta, lo ca lul sec ţiei c. f . r" m. 1. Soo n ul M un citoresc, st r . Şerba n- Vod ă .

Tere nuri Sportive
_=Hcn a "S por t ing-C lub, B -du l Tit u N\a iorescu , ."1.r . . na C, F. R. " Rad u<oNegru", str, Vas il e Lupu.

o ••

C ... ....·
1" .
o. '

....,'' -. . . . · . : .... --..... .... : : '. . ", .. . . , ., , , .,' '" , ' ' ; :, '-7'· ..... .. :
~
~.

"• •

.. • • • •
• ••• ,

'

'.,

••
o. '

;

Amivele

Naţionale

I
~~:s

26

le a noilor [omlalelof
Legaţ iuni

Anglia. str. J ul es M iche lc t, 24. te l. : 2.4°.93. Danemarca, A. leea Codl'ogan. 20, te l. : 2.35.57. Aus(ria, str. W il so n, 9. tel.: 3.26.53. Belgia, il·duJ Dacia, tel. : 2.4 1.40. Brazilia, B·dul Daci"., 28. tel. : :J .t ;.l.79 ' BlIlgaria, s tr. V . Lase,,' r, 34, t el. : 2.:.19.89Ceh oslovacia, ~ tr. V . Ca s că!". 4S, t e l.: 2.18.26. Egiptul, st r. C u bă l cesc u, l, te1. i ,) ,72.38. Elvetia s tr. P itar M oş u , 10, te l. : :: ,00. 39 ' Frcmla. st r. Las'" că I' Catargi u. 1 3, te l.: 2.45-44. Germ af1ia, s tr. Victo r E manoi l 111 , te l. i 4. 1 3.35. Grecio, B ~dtt l Pac hc, 5, te l.: 3.G8.8 1. /talia, s tI'. V. E. man u il , 7 , t c l. : 2 • • 8. 22. Japonia, str. C I". C anta c u z ino. 3 1 le I. : 2_ 45.62 . /u goslavia, Calca Oo roba nli , 3 4. t el. ! 2.03-44. O lal1da, s tr. B. Cata rg iu, 2 0, te l. : 4 .36 .6. Polonia. s tr. V. J\lexandri, :.l3, t el.: ;,!.1 8, I Lj, Por/ugalia, ~l r. O rlando, 1 2. t. e l. : :.1 .°9 .53 , Spania, sti'. O rland o, 6 Ie i ,: .q. [1,02. SIa/ele Ullile ale AI/ferice; srr. Po\'cr'nei, 1, le I.: 2 . .q1,6 ~ . S uedia, st r. SO [la 36. l e I. : :.l .56.65. Turcia, Cal. Doroba:! I:i. 7'2 . l eL: :.! .35.'27' Ungaria, s t i'. Bote.:\ llu, 4, te l. : 3,34.6:l . Unillllea Sovielicâ, s t I'. Toma S teli an , le I.: 2.42.29 .

Consulale

Anglia, str .. Ju les LVli chelct, 24 , t el. : 2 , 0 1.7:.1. Be/~ 9ia. Calea Văci'ir cşt i , [6i , te \. : 3 .67.10. Dal1emarca, la sediul leg',I1:iei. Fin/anda, stI'. G. Cantac u Zl110. 33, t e l : 2'°4.78. Franta, Intral'ci\ A mze i, 3, tel. : 3.,8.09, Grecia. B-d ul Pachc. 5. t cl. : 3.4J.75.

I,

Arhivele

Naţionale

27 !falia,

Calea Victoriei, 196, tel.: 3.06.59' Letonia, Calea CăIăraşi, 30, tel. , 3.33-43. Olanda, str. Eug. C arada, 5, tel.: 4.02 .24. Polonia, str. PoIonă, 27, t el.: 2.42.19. Spania, Robert de Flers, 2g, tel. I 2.10.26. Statele Unite ale Americei, str. Doctor Lencr er, 11, tel.: 4.02.20. Turcia, Calea Dorobanţi, tel. l
2

43.36.

Să. " -

se

ştie.

Gale
."'

miii
. "

~

marI
""

aie
arată

Numerile

lllngimea j:uviului

ÎI!

km.

Asia. Ob. Irtysch 5300: Jenissei 5200 j Jang-tssei-kiang 5000; Lena -*600 ; AmIII' 4500, Me-kong 4200, Hoang-ho 4100, Indus 3200, Oances 3000, S~T 2\WO, Euphrat 2600. America de nord Mississippi 6600. Mackellzie 4500, St. Lorenz :.soa, jukon 3600, Rio Grande del Norte 2800, Nelson Saskatchewan 2700,
Colu mbia 2000, Colorado 2000. America de sud. F lu viul Amazo<lllelor 5500, La plata. Parani'l 3700, Sa11 franzisko 2900, Otinoeo, 2200, Fluviul Magdalenelor 1600. Africa. Nil 6000, Kongo 4200, Niger 4200, Sambesi 2700, Orange 1900, f\ ub ang(1 1800. Europa, Volga 3400, Dun,lrea 2900, Nipru 2100, Dvina 1800, Don 1800 , Pe!schora 1600, Rin 1300, Nistm 1300, llba 1200, Vistula lIOO, Loire 1000, Odera 900, Tagu 900, Memel 860.

C ei
-,

.'

. .,

mm

al
Numerile arata
Înălţimea

În metri

Asia. Gaurisllnkar, Mt. Evetesf, Himalaia 8840 Dapsang, Karakorum S600, Tagarma, Pamirplateau 8600 America de nord. Mt. Logan, Alpii maritimi 5950, Pik de Orizaba, Plate au de Anahllac 54-50, Mt Eliaş, munţii Alaska 5500. America de sud Acollcagua, munţii Cordilieri de Chi! e 6970, lJlimani (Co rd ilieri de Botivia) 5880, Sorata 6550, Chimboraso, Ekuador 6247. Africa. Kilimant\scharo. Afrika de est 6010, Ruwenzori, Rumsoro : ,600, Keaia, Africa de est 5600. Europa. Montblanc, Alpii cenlrall 48 12, Monte Rasa, Alpii Apen ini .;.5--;0, i\ \atterhorn, Alpii Vali:>.i 4482.

Arhivele

Naţionale

,

.... _-..... . .. -_....... ......... [:':\ -'".{:":-, ..... :.-:., ...... , ...... , ......
• -.-,
, ___ •

, ' , -,' ,
•• ••• 0

,'-

~'• .• ,

.. . , ..•.. ,,-'o
,
•••• • •

..........
-,,'
" 0 _.

_

""

,

_

,',

"

"

,

•• • ••

_. _. '"._ ••••• 0.

O.'

, •••• ,"f"

"-: -. \"!' '•••• : . ,
_.

........
__ __ •

._/ "

,

~ " ':
•• •• •

...

.......... ... .. :.. , .. ; \': .... . ' ...•
,
;~.:
",

.... , '
_ •• •

, _-:_._

•• •

_.

- . " . - . - . - . - - - . " - - - - - - . - . " . - - - - - ........ - - - . - . " - - . -

°. °

. "

-.-.".-. " - -

l?liteşthnt văzut aşa = . ._ .. , >".
m:-Z:::;li'"

"',e·. ", "

i,

• •

O""!

'l . " A' '.'

,1 +. '

cum ~S~~
' ,_, 1" , : '.,

_'''.- .1 '

1

cumcle mijl oc ul dealurilor. L<-t inceputul existenţii lui, locuit ori: din împrejurimi îl cunoşte~u s ub numele de "Piti s". Mai târziu Pl-inrr'o spon t ană asociuc a ideilor, locuit ori i au tran sfor mat numel e de "Pius" in ace la de Pite şti: aşa CtiiU îl pome.tÎm ş i in zilele noastre . Ex istcnţct oraşului d upă hr isoavele găsite, o put em st abi li c'am după t impul lui Vlad T e-pe ş, pe at unci Pit eştilll fiinţa ca tArg modest. Ab ia tocmai în a Du l 1600; P i teşti ll l reuşeşte să albe o exÎste n~:i se rio asă, c~' i ace n e tnd re ptăţeştc sa credem că dela aceastA dat ă, putem co n ta p e origi nea lu i. Piteştiu l este capi'ta l ă dE: j u?eţ şi numărA astăz i după u lt im el e staristici ale serviciulu i demogr·afi c circ a :28.000 iocu iT o ri. Prin poziţia sa geogr~\[îcă câ t ş i ca Deci impor ta nt d e c ..tle ferată, ora"}u l a progresat reuşind chiilr Înainte dE' r.1sboi u, să fie unul din principalele debuşeuri de desfacere il. m ărfu c­ lor şi cer ialelor şi locul d e tranza ::ţ it comerciale Între loca lnici ş i negu s torii de pes te Carpaţ i. Deace ea pe vrem uri faima Pireştiulu i era bine stabilită . Dela războiu şi dup:t anii 19:q - 28 ol'aşul şi ~ a pi e rdnt faima de odinioară , iar mult e firme C'.J.lloscute fi 'a u prăbuşit, şi toate acestea din cauza CrIzei ec onomice prin eal'e trece m cu toţii de apro.'tp e 10 a ni. Ca reşedinţă de judeţ, oraşul posedă toate auto ri tăţ i l e

Pit eşti ut ca muite alte oraşe Îşi tragt.' dUp{l poziţia ş.a gengraGcă; fliIld aşezat ÎIl

Arh ivele Nationale ,

29

admi ni st rative ş i jud ecăto reşt i : Prefec tura, Primă­ ria, Palatul ,Justiţiei <Se c ţia 1 ~ i . a II-a) Oficiul Poş­ tal, A d-ţi a Financiară, Judecătorie de Ocol: Urban ' 1 Rural. Dirccţil.lnea VI -a Sil vic~'\ , Camera de Comert. de Agricultură, Casă de Asigurări Sociale Revizo ratul Ş ..:ol ar etc .. I 'eşedinţa diviziei III -a In tantel' ie, 3 regimente. un escadron de CăIăra,i, ,; o com panie de Pomp ie ri militarizată. Ca' instituţ iun i de cultură ş i de formare a tineret ului, Pit cştiul ,lre: trei şco li primare d e băeţi ~i una m ixtă În construcţ i e şi I rei de lete, d ouă gră­ diniţe de cop ii , o şcoa l ă Catoli că Cu drept de pu_ blicitate, o şcoală lut erană şi una l sraeli u .- Apoi

• (


Strada
Şerban - Vodă

liceul de băcţi .. 1. C. Bratianu W Înfiinţat in anul 1 8 6 de însuşi defunctul Brătianu, Şcoa la supcrioa~ rJ. de comerţ, Înfiinţată În anul (1927), Ş coală in~ terio ara de comerţ, Liceu de fete, Ş coala profesiooa l.1 de fete "Teiuleanu", Şcoa l ă normal:\ de fete, Indu s trie casnică şi de mes~rii. Oraşul m3.i posedă 10 biseri€:i, dintre care bi. :.eri ca s f. Gheorghe es le catedrala oraşului; a fost fon d a tă În anul 16 56 de Constantin Şerban Basarab ş i de !o ţ i a sa Doamna Bălaşa. Apoi o biserică Cat ol ică, una Ann enca ~că, una Luterană, una CalArhivele
Naţionale

30
vină, şi ti Sinagogă, un spita l civil, l. C. Rrătiaou, un spital militar, o grădină publică, palatul financiar care a fost construit an ul acestd , o ha lă d e carne şi una de peşte cu toate instalaţiil e necesare, un Bulevard plantat cu castani, ~i min un atUl parc "Trivalea" făcut din iniţi ativa defunctului prefect

i se mai datoresc ,;>1 multe alte înFrumuseţări ale oraşului. Oraşul es te deasemen t:;'l compleet ca n ali za t ş i e lectrifieat iar în multe părţi chiar asfaltat. Ca indust rie, Piţeştiul il putem consi dera pe un plan secund. Totu ... i aci fiinţează o fabri~ă de ţe s."i.to rie; de teracot A, d e tăbăc ărie şi t uburi, o moară s ist ematică "ProgresuY' UHa 'ră I'ă. nească, iar la Găva na O co mună s uburbană (2 km .) se găsesc câteva fabrici de tăb ăcărie, dintre care două cu cap ital ş i ran dam e nt mai mar e 1 1. D umitre sc u şi Costică Petresc u. ca re a re şi o se cţie d e încălţăminte .{sandale ş i bocanci>. apoi Ţesătoria "Găvana", ca re acum câţ iva ani a jucat un r ol prepon derent în viaţel economică a oraşului . [mprc. jur'imile oraşului sunt plantate cu pomi fructiferj, iar în jud eţ Joc uitorii se ocupă c u ag'i: icultura, c re'}tcrea vitelor, exploatăriI de păduri etc. In fiecare s'lptămâ nă. r eg ul at Sâmbăta se ţ in e în oraş târg d e ceriat e ş i obor d e v ite, ia r odată pe an , în ziua Moşilor <bâ1ciu). PiLeştiul prin aşe­ zarea lui leagă şoseaua naţională Crai ova-Bucureşti, iar ca şosea secu ndară fa ce l egătura cu T urllu Mă· g urele-Râmnicu Vâlcea, Câm pu-Lung- C .-d c - A rgc'Ş ş i G iu,-g iu. Este s taţic pr in c ipală de ca l efera tă ( Bucureşti.Timişoara şi are şi o arteră se-: undar.'\ Pi· teşt i-C.-de- t\ rgeş. iar Cl.ctualment e este În proect d e a se con strui o nouă linie de ca le ferată care să tae nord-estul judeţului, făcând l egăt u ra cu Râm· nicul-Vâlcea prin C.-de-Argeş. Dacă această linie se va realiza, Pite ştiul va juca ia r un rn l important din punct de v ede re eco nomic, fii ndcă pc aci se va s.curge _t·oate bogăţ iil e Transilvaniei, peste Carpaţi ş i a le Carpaţilor î n T r a n silvania.
Manolescu
Arhivele
Naţionale

Mişu

căruia

EXTRAS DIN TARIFUL
"'-'-- ' " ., . , _ _, \.). '" . . _, .m
.i , , ',"

POŞTAL
!"'>:1'=:' ~ _",",,'lI

" <;",,,,'».0 - "

grame • iar de fiecare 20 gr. sau fracţiune de 20 gr. in plus, se 2. O scrisoare nelocală, pâllii la 20 grame , • • iar de fiecar e 20 gr. sat.; fraCţiune de 20 gr. ro. plus, se
1.

(]I

scrisoare

locală, până

la

20

4
adaugă

1
7,50

câte.

2 6
.

adaugă

câte.
• •

2
.1

6
4,50 2

10 6
6 6

2
2 I I I

I

3. Carie

postală simp l ă

.

• •

" " cu răspuns plătit . 4. Imprimate, de fiecare 50 grame sau fractiune de 50 gr .. • 5. Cărţi dida,etice, !itel'arc sau ştiinţifice, inclusiv cataloage pur di dactice, de tiecare

" ,

"

ilustra t ă
militar ă

.

3 4 150 3 4,50

0,50 I

6 9
I

6 12
Z

0,50
I

2 I
I

0,50 0,50

gr. sau fracţiune de 50 gr, . . . 6. Ziare cotidiane, C8ri apar in ţară, expediate direct de editori sau mandatarii lor, de fiecare SUt3 de gf, sau fracţiune de sută de gr:. . 7. Publicaţi uni periodice, cari apar In ţa ră ('e! puţin odată pe lună, expediate direct de editori sau mandatarii lor, de fiecare 50 gr. sau fr<lcţlune de 50 gr. . 3. Imprimate, tn relief, pentru uzul orbilor, de tiecare 50 gr . sau fracţiu ne de mie de gr. •

.':le

0.50 2
0,25 4

2

4
2
2

z
I

0,25 0,25

2 2

z

0,50
Naţionale

Arhivele

32

Din punct de vedere edilitar, faţă de alte oraşe de seama lui, Pite.ştiul se poate mftrldri; a avut norocul să aibe la conducerea primăriei tot oameni

gospodari cari n' d.U precupeţit nimic ca edilitatea 'comunei să fie la înălţime şi dupa nevoile moderne. După fostul primal- d. Marin Popescu care a realizat multe nevoi ~diIitare, a urmat d. COllSt. Rătescq , care cu mult sunet a lucrat şi complcctat alte lipsuri . Tot sub primariatul d-sale s'a schimbat
motoarele la uzina de apă, lucrare care era nece~::lră deoarece ' oraşul era ameninţat să rămâna cu alimentaţie insuficientă· S'a făcut · deascmcnt?<l planul de sistcmatizare al oi-aşului . Cu toate că bugetul este sărăcăcios faţă de nevoile comunei, 01"aşu ] prezintă un aspect civ ilizat, iar, ori ce străin poate .vedea că s'a muncit pentru gospodăr i a lu i. Ca avere im0bi liară, comuna posedă următoare­ le : L o calul primăriei, construit în anul 1886, ft;nd C~l primar defunctul N. N, Constctntinescu, localul Poliţiei, localul J udeclitor'iei ocoluluI Urban şi Ru p 1 al, localul şcoalei primare "Nicolopol" localul ŞCO 'l ­ lei primare de fete N r. 2, loc,dul şcoalei priJ,n are de fetc din str, Brătianu, serviciul si.t1ubr it ăţii, secţia de pomp ieri, azilul de b4trâni. din str. Trival eil., azilul de beHrâni d in piaţa G-l Ct"Îstescu, construit şi înzes trat anul acesta de cunos c uLul .filantrop Ion Stănescu, mare proprit."tar din Bucureşti, şi o moşie din care o parte il fost cxpropjat~l, Comuna mai posedă deasemenea un abator comunal, două localuri unde sunt instalate barierilc, un teatru comunal, având la parter instalaţie pentru b;:li, carc funcţio­ nează de rcgută Sâmbc'iLa şi Duminica. precum ';l Î a l te edificii mai mărume. E le ctrificarea oraşului este făcută de către: Soc ietatea Anonimă de Electricitate • ~ cu care pnmăna are contract.

w

D in punct de vedere cul t- ural

• •

or;:lşul

din.

iniţia-

Arhivele

Naţionale

Gr;ldina

Publică

cu fatada Prefecturei

Arhivele

Naţionale

34

tiva c[llorva oamelll de bi ne şÎ - a lnj gl-ll~bat o. bib l i o~ tccă . un mnz.eu etn ug r ,d'ic, op~ra atenc u lui Ionesc uGioo. un atene u po pu lar, o cas,'i de ci t ire a c.o rpu. lu i d ida cti c, cate\'a ::;ocierirţi spo rti ve _şi do u ă. are n e pentru edu.cariţ Gzică ; una proprietatea soc. Spo r· ling· Cl ub .;ii cea laltă a soc. sport ive C. F. R .~R a du . Negru. iar În vara anulu i acesta; d in i lliţ~atîv:a â. G~neral Antonescu, a comu ne i ş i a onţeri1<;lr r eg. 1 V ânaLOi"J s 'a realizat pe propriet atea com une i . ştrand u l "Negru ·Vo dă" .

Din fuga condciuhiÎ am În săi l a l 10 această mo destă lu crare tot ce ar_ c mai de seamă oraş ul , cx· ~~ p t ând ed iGc iile p urt..icul.:lre cari a l ăt u rj de celelal. te, stârnt.sc pentr u vizit ator curiozitatea de-a cu· noaşte cât mai bine P î t eş t i u l.

•, .

..... ..... .... " .. "·0 .' .. . " ...... ' .0,, .. ....... ......... . .. ' .. ' ." ". ". .. , .......... ... ..... .
• <• •••• :....... • . . . .. . • ••••• • : •• , • • •• " ' . o••
~'

• . . ....... . . . . , .... . . . ' .. . ••• •• • F .

)

"

"

. Arhivele Na~ onal e

-

-

-

._-----_._-.".~,

•... ...................,......................., .............. .... '"_ .-....... ... ,....." .................................. , .... .... ..... ...•.. ':", '." ......... ;... '.' .•.. '--:". ' .."'.......';' ..... " './\ " .....':".,.., .... /.". " ..: ...;.......... ...:..., ..........':"" ........ .... . ' ............... .... "- .. .......... ........ ' .. ' .... ..- .... ' - "'''--' ............. ...... .' ............ '. .' .........., ..................... .............. ......................., ........ ..... '''"'..... .... "-" ..... .. '. '........... ".~::;{:):. :::.:~~':::: {:·::·x:::' ~:.::·z:) 1.:::'::~~:::: 1.::::·z:::: 0::'.:ZD ':;'::.:'(.::: (;::';::-;-:l :::.:':.::(.::: ............

-

~

'

'

'

'

"

~

~

~

~.''''

Prefectura judet"lu; Argeş
P leJf;cf, Ghinescu D. Ioan avocat str. L G . Duca. Secrclar ycneral (Director de pl'efedlll'<l) Antoniu Ştefan str. D·n<t B<'î.laşa, StălJciulescll Aurel (,J u;-isconsult) str. Smeurd, Şelill seruicillllli Lld-{iei gen era le Aricescl! Ştefan str.9.da Brâncoveanll 29, Şefu! sC/'vicia/lli Financiar ~i al Com rJ labi/iUilei TeÎmpeaJlll Gh. s tr. Şerban-Vo d ă, l On escu Viorica şeC de birou str, Primăvel- eî, Mărculescu L şef de Girou Tg.din ' Vale, Stăn e scll Gh. şei' de birou sIr. Cimitiru se Gheorghe, Gheorg'hiu Domnica şef ele hiurvu sir. Br~ll1 c ov C iHll!, Matache Ee. sub şef de Giurou str, Exerciţiu 36, Marincscu i\lex . sub şeC de hiurou str. Brăli,lJlu, C'ioeănesctl C-ţa sub şef bimou S\ I·. 1. G. Duca, K iţu Gl" igore sub şeF h irou sll-. lVIatei Basarab 8, i"vlateescu 1011 suG şef biurou s Ir . T. VI.1.dimircscu, ~)td:lnescl1 Eugenia· impiegaj,l Sll·. Ex ". rci( iu, Ionescu -,'Vlaria impiegatii str. Cuza-VoeL'i, Du(it Vas il .;! impiegat slr. Col. Cllicoş, Dumitru Joi('a im p i ţ' gal S ir . L i b":-l' l ăti, Consi ~u1tinescu GIt . itnpiegal- Sll". 'T rivalea , Di n.escll Alex. impiegat str. Prel. Bul. E lisabe ta , l\'l i h;~escLl /I.n" impiegatii sit·. I. C . D u c!]_ , Petrescu FIOJ'ica impiegatii str EL Rădu~ lescu, DllţeSC\l !\'l aria împiegaUi str. Prim;'i\,crt·i· Sa/Jicil/I SI/l/ital' Rllral Medic prim it)' doctor ConstcLl1~ tinesc ll-Ţinc, Ser/liciui sal/ilal' veterinar IVledic prjma!' doc~ 1'01' L Greg'er, Scr/liriu/ '['ce/lllir: I!lf>iner ş e f Si'ivescu V. ,

\

Arhivele

Naţionale

Serviciul telefonic judeţean
Se/ul Ber/liâ ullli: L upca Nlirce a sll', Oescu
12.

Pasa-

/l 1I/ul tele/nllic llrtfed ll rrl Io nesc u I'v larg'a rda sIr. Şt~]'ban -V o­

el i!, Gt:o rgc scu Th. sI r. Ca l 'om l iresclL. I\:/'so:/(tllil IdeJ()f!ic (;,:\'te m; Arm,I11 1 0 11 lel efollisL C. -de -t\ rgeş, SUi nciul cscu N -Iae ll ăba n a, V\.'idCSCl' CII . Co s leşti , Dind Petn.: Jiblea, Ion escu 10 11 lV\ e ri şa ni, C;îr! ea Ion N1tldi , Trancli '1\..1 111;1 Vulp c şti,

R a inc;\ Io n Roc;u. P cr :;o l/{/(1I1 de rAnil! : .~/1 nw/o llicr : M :l l'zac C . Va lc.1. -M ilre Muşcel , R,idul escu 1. s Ir. Negru - Vodă, CU I/fOI/in ; : N(·ddca C-li n Rll Ciu, V oieu FI Ol'Cil- U?ibiLllil . Inne!';c u C I!. Ş l1i ci , CI!. N. lan Lâunc:lc de Sus, POr';! DU llli tr u Oc:;; l;, Teodo rescu lvl. Corn.t lcl, Ni c(,lae "\ a ~" C ;!l. C I1. h B.l ng,<"i D- IT II

Ş ui c i,

Serviciul technic

judeţean

Il/rJ in(;/' ~/ I S.'iv ,:sc li V , s lr, 1. G , Ducil, (:o //(I udori lirill ci/)I(/i: V;\siliu C. s !,', 1. C. Du ca, St;I Il CCSC LI lJ~( rll C. ·dc- A rgcş, r,'ollfJ/u:/o!'i

lin /iI/ uri : Preda N. s tr, L ib<.: r!;I (i, Popescu M.. Cos k ş ti. J\rg l'ş, V;ls ilill E le na :-;;\.' 1" d ..:: b il'ou s!.r. 1. G . Ducil, Po p <.:sc u C ri .-; f;lC.' he s ub !5l~ r b iul'o li (:, II)IOn ]UlI. 11 8,

Pa\11a .':itI' , 1. C n ri'i ti an ll, Nij.u E ugeni;1 ., 11'. J\'\a ki Ba sal'a!), S VII IC\.'SCIl El <.: nil sIr. C a!oI11("irtescu.
1II I/Ii/:!lI/(i 1011 <.:$(: 11

" /,,..w na! 'J'ct:h!lic fJidll'l"i 1. C ioc ni tu G :"i V;\ lIil, M.. l3uzcse li j\" o~<); li ; L , C . Lul;'i CostC!ş ti, N\. Fl'llll Zl'SC Il Pl~ri ~ alli, N D\l cl! ,lil ,]ea, !:!o rca Clli n 'j'igv c !li, M. D;1sciil ,:sc l1 :\t\ll ŞC­ l e şti, iVla!1 ciI V ilsi l..:: r\'\;!!uro.: !li, J\l l'x. LCiLIl C<L Ud a· d c· ,Jo s, j\n g hcl Pc pe sc ll C i o l1l ,l gc:şt i. T .l! i;] Floarea Bu zocşti ,

Preturile di n

judeţul Argeş

1'/nH !I A/'Uc" r c:şe din (- a (C .-d c - Argcş) Prim prc!u r Pet ruc .'\urc: li;m, sec reta r de prd LJl'ii. S erb a n 1. (l/WH! {Jltlll (~l iblea ) Pri m prc\(Jl" Popov ici ştcr,!n, seCr eta r OC L!,I l'eSCll 1., PI"sa Tdror lllafl (C l)s ll:şti) Prim p r clar Pat-a e Ivl.:lI'ill s ecret-al' Dogaru lo n, elww eik~ti Prim prcl a l" Bu c url' sC U Petre strad;1
Arhivele
Naţionale

37
L G. Duca secrc l,l.I CO [mşOl Iv\.. Plasa [IIm (Cl!~ il) Prim prelor Mardan Traian secre tar Ceoq;cscu C .. tin.
Primăria Ora~ului

Primar T eodorescu Romulus avoca t str. G ,'iv ile i. Aju/ori de primar Bud'i.laru Cosma a vocal sI r . I. G. Duca, B o bocescu C -!in avocat s tr, Smeurei, Dl1n C· tin apă ră tor si r. Plc vna, Secretar general Georgescu Git. str. Cuza-Vod;t S,Pa\'lovic i C-tin (juri sco nsult) str. 1. G . Duca . Şeflll serviciului finallciar şi de cOlllptabililate Ion escu A nton sll', Tciul'eaou, Şeful serv 'cilllui casierIei Z ahare:s..:u Ion s tr. Negru -V od.1. 45, Şeful servidu!uÎ s/iJ.rei civile Lăzăresc u B IO D şe f d e bi ro u Bul. El isv beta . ŞeJlI1 serviciului tee/mic şi al urflilee/urei Ing. lv anof E. arh itp.d str. Rahova, Falca D~ll'u impiegat str. Ceapl"azar ::d, Stăne sc u E ugeni a şef biurou stI". Ccapn17;ar, Popescu Ion şef sectie str. Băi lor, Pan ,il tescu N-lac illlp. str., L.-Cntargiu. Catalina Aure lia imp. s tr. V . Lupu. 2, Diuc:.>cu E lis abc ta imp. Bul. E lis abeta, Sachelarie Ma ria imI? str. Mi r cea-Vo dă, Stăn esc u i \lcx. şe f biurou str. Indus triei, ivli .. I'e sc u Paraschiva irn p. sI r. Libed ăt i, Cristescu Ion imp. sir . Negru-Vodă, Lăzăre sc u Cristach e im p. sll". Prim,lv eI'c il Po. pescu G h. imp. s tr. Câmpineanu, T<lCio pol ~hum imI" C'llomfi,"eseu 3, Tom eseu FIOI"ca şe f s e cţ i e str. Băi l or, lorguleseu C-t in imr, Tg. -din - Valc, S tii nescu Dumitru imp. G ror e ni , Bâlea Flori a n imp. s tr Negru-Vo dă, Andreescli Traian imp. str. Ş'erban - V o dă, f\'lihit csc"J Gh. agent s tr. Primă ­ verei 1, D inGă Anghe l imp. Grop eni, f lorca Dumitnl imp.
Vasil e imp. Găvana -A rgeş, Laz ă r Gh. picher s11". Caz.:'irmi lol· 5, Bumei An/ilă S meuraA rgeş, Ră.du l esc u T \!odor agen t s tr. Exercitiu. R a dulescu C -tin imp. str. Aurora, POP\!SCU N i.l e şe f bju rou s tr. Babic 7. Voiculescu GL. gd~tl inar cam. GtL va na-Argeş, RlI sescu Gh. impi egat str. SE. Vin eri, C onstantin eseu Panait im p. st r. C . A. Rosetty, ŞiplI Constalltin mecani c uzină Grop=.ni, Conshntin escu Dumitru imp. str. CAmpineanu, Smadu Gavri lă re v. an imale sti·. Tg.-din- Vale (abator).
Arhivele
Naţionale

Valea-Marc-Muş ce J ,

Că llJgăru

Politia orasului , ,
Se/it! politiei GuHe r Ioan, 511.. B .'ătian u 43, Secula/" de jJOlilic, Damian Teod or, D-na Bălaşa. Dobrescu C- tiL;, comisar, şeful biroului administrativ l;lr. Al eea Fritz Viermcscu, Pdrcanu V ictor, com isar a jutor sir. Serba n-Vod ~ 148. Teodon::sc li Nicolae, co mi sa.', şeful biro ulll i judici.:J.1", str. LHCăI' Cil targiu nI". 7 0, 1\1iclăescu Nicolae, com i şar aj ut a!', sir', Indu striei nI'. 6) Tomiţa Tht>odol', comi sar ajulo l', sir. Fra(i Gal eş li nI'. :w, Nii s lnse Gh. cC1n isar ajutor, sIr,
Cimilit ul Arm C'Dese nI'. 5, Gruianu Gheorghe - şefu l bll"o u' lu i s ig urn n \3, str. Ş erba n - Vad:l nr. 11 2, Z~Il11fi r N icola e, eomiS<lI' .1jul or, Hotel Dac ia, htrate V asile, agent judiciar, B-dul E lisab eta llJ". 43. IVlumuian u Iun, comisar aj., ~eful l>iroului de cir cu laţi "!, s lt·. C. 1\. Rosetti fir . 9 S tanciu Paula, impi eg':lt,I, str. il·dul Ferdinand nr. 18,

Comisariatul

Gărei

Traian DumiiresclI, agent <tel-tiv, str. Craiovci.

Detasamentul de gardieni publici ,
Nil!olesc LL i\lexanJru, şef de detaşament, s tr. Lascăr­ C alal·g iu nI" ..10, 1\'10(oi Dumi tru, şef cl(! sectie, Sll·. Cu lonel Chico-ş- nI'. 4J, Oă u esc u Gheorghe. sef de secţie, sll·. Ceaprazar nr. 38, Socea nu Ghearghl" şef de s<!ct i e, slr. Negr uVodă,51,

Comisariatul

Pieţei

MikSCl! Constalll ilJ , co misar aj utor sir. nr. 40. Gardieni publici efectiv 83.

B·clul Fcrdinand,

Detaşamentul Gărei
,

Coste şti
2.

Tutlorache Tudor, com isar <! j. Efectiv

gardi eni. V ldcea

Camer a de
cu

Agricultură Circumscripţia Piteşti
Argeş, l\ilo..şcel şi

Secţ iil e."

Preşedinte, Bogdan N icu, proprietar cam. Bâ.rseş t i-Argeş. Arhivele Nationale

------""-"Sec ţia Agricolă Argeş
Preşedin te, Bogdan Ni c u, pra f). H,l r8c ~ !i- l\r ci';ş .

'jO

Secretar,

In g . U lall i Ni c.:o li1 c, sjr. !3dnco v l.:.1 n u, 6, rn /lIIJbil, NI;\ rln escu O nol','c i, ~ ! r. L ,lsc<lr- Cata rgi u 55, Casier, Ră d ul esc u Ale:.: ., str. BriH i.wu !lI' . 7, Daclilo!Jmf, Nitul et>clI Flori"::I. C-d ul [:Ii . s abe l;-; , l:t :~. FUllc\ionarii Se ct iei agr ic.:o le A l'ge~ , Îll d q -, lill CSC şi s~' r vicij l c ca me re i d e c i n .:IJllI sc rip(i c .

Servici ul Agricol al jud,

I\rge ş

Director, IlIg . Ura ui N . s tr. B r;in covc anu, 6, Subdiralof', Ill g', ei uL,IIHI C . sir . Se. Vi lll'ri , Impiegat, f uma !V, ., S \I', Şu ' · IJ c lll -V odn , Doclilog l'lJ!. So rin :\'\,ll" ill, s ir.!. G. Ul le:l, Şr/i de f'('giIIllC, I ng. '1'I'ir"1\ L: UIC'I, I'c1fcdill (:1 Ji bl"';J M" r in IV\:ll"ill.
\'C1f.

C:

(l e-AI'geş, I n H (:~C u

t ~ş !i, RlI >:~ H

N ., B.. scov-U tl a, lonb e he, C o ~ k .. ti.

T O Ill ~sc u

V. Pi·.

Serviciul Apelor
Iflg ifler 8l'J. B;ica n ll St illl , sl l'_ 0.: .. 1.,,,1\ - Vndii, !'5dlisk ,1I1U lJa ll id, a g o.: lli. ll id riw lic, s i r . Nu u;Î :0-. S;'ili ş killllt /\!lil ~cr. 1'11'011 ::; 11'. No u;! 4, C r jbo r~s c ll N i c o l :~,:, a go.: nl l,i,Jrauli c, s ir. [.:: x o.: 1' ei(ill .:l7 , S cchd,y 1 ':: lc l';I , ill\l)i~~g ali i, s ir : C azii rm il nl' 42 , I();L uiti lV\;u'g'ilrd;l, imI" sir. CI';lio ve i Il).

Serviciul sanitar al

ora~ului
u

Circ. " MedIc şef; ciucim' S imi o lll.;sc U, Ş l. o.:L ' Il, s ir, p],.: v !I e i, SlIbc/iilllrg, Du milru .M , Dumi lr u, s Ir, S1'. V in ,:r i 4-1. Secretar, LO lll.;sc\l Ş ld 'il ll , Il-dul E li Silht:lil 2 1 , M Ol/şe , Bonccil

Va s ilie h ia , s ir.

Ş e rb al l- V od;'i.

Circ, II-a, d octo r Sep ia llu All.'x;l1\dru, "t l'. l. C. Duc'l, SlIfJc/i irwg. I.t ,cju Flore,"" " tr. Ş..: rL'l u - Vudiî , k!ooş c , Nicu iescu

iVL:lI'ia, si r. Te iulcanu 4.

Serviciul sanifar vaterinar al

jude ţ u l ui

Medic veteri/lar primar, C reg'l.'r [., ferma Fl o r ic a - Muşc..: l , Medic Veterinar ,)rima" circ, II-a Pit eşti . Si milo\' Ni t:o lae, sir. industriei , Medic "e/erinar {Jrimar circ, lIJ. a C. ·de-A r!Jfş t Ke ul
Arhivele Nationale

40
vVi!helm, lstr.hescu N- lae, secrelar, sir , Cr"iovei, 37 Chi~escu C·tin ag. \'cterinar circ, ll-a C.-de-Argeş. Negru lvlarin,, ag. veterinar circ. lII-a CO:ircşti , Cristea T h., ag. ve ter inar circ, I-a rural, Ciupa Lagar, Popa N · tac ag. veterinar circ, 111-.:\ Cuca .

Serviciul sanitar veterinar al

oraşului

Medic primar veterinar. Stanciu Porup iliu, str. L.-Catarg"iu q. lstr.'itesClI .-\urel, secretar, str. C r aiovei 37Administraţia Financiară

de

Incasări şi Plăţi
E !l~il ,

str. L.-Catargiu, ŞeJ de servi,'fu Abegg Gh. str. Cra io ve i 28, ŞeJdc secJie Untaru l an s u ', Se. Gheorghe. / . Con stantine::.cu r. str. Smeurei, 19, Popescu J. sIr. l. G. Duca, 93. Petrescu A. str. Şe rban - Vo d ă, 120, Impief!o{i Papastatopo l '1'h . str. Lască r CiLtarg iu, ::I I, Ni · fule>;cu Gh. str. T ri\'a lea . 56. Ştefănescu Iuli an str. Exercitiu, 26, Am;.:a l\larin str. Exerc itiu, 3::1. Gruiilnu A . siT. Negru ·V odă, '2i , Du mitrcscu N . s tr. Libert ăţii, 51, Mi lilaru O-ln1, str. Cazărmii, 61, Păcîoianu Gh. str. C<lmpineanu, 41 , J\ lardi1ll .\na str. I. G. Duca, Si , Implegati slaţtiari, Ionescu Vasilicn str. Trivalea, ~'Î' Băd escu 100, str. Eliade Rădules­ cu, i. Giiman Paul a sIr. Campineanu, 35 -37, Georgescu Ion str, Dragoş Vodă , 18, Ionescu ]\'1. str, Trivi!.l ea, 47, N itescl1 Gh . stI'. !l.lircea VI'Jd,i, f' 1\\: rinescu V. str. Nlaio r Giurăseu. 10. Roşianu 13. Str. Trl\'ale, 38, Mitroiu TI', str. Eliade R.idu!escu, -18. Rttdtllescu lIie str. Cazărmii , 61, Beog!iu Ştefan sIr. Tilu ~!<liarcscu. 12, Nicalau 0 -1ru litr, Primăve ­ rii, 39. Dllmitrescu N. str. Cazărm ii , 2..f. Ru ss u Veniam in str. Lnscăr Catarg-iu, 11, Sarescu }'l. agent str. Cimit irul Armenesc, 18,

Administrator financiar Varab iescu

PercElptorii de

Circumscripţie şi

de

Age n ţ i e

din

Serviciul Extern al

Administraţ iei (judeţ)

CasmeSCll 1\1. impie.:;at com . Bascov, Bicu!escu Em. i<np;cgat st~giar COLD. C .- de-Arge~, r\nge!escu lan pere. de
Arhivele Nationale

41
circ. com ' Costeşli, Enc Ş lef. pere. de circ. com. Teiu, Epurc:scu Ion per e. cam .•Jiblea, Barbu D-lru pel'C. de circ . com Uda-de-Jos, Rădulescu Ion per e. de ag-ţi e co rn, Mo ..
şoa ia,

Arsen escu Ion pere. de ag-ţie Drăganu, lvlarincscu

N-Iae agenl de ur m ărire cam. Buneşti. Sorescu M- pere. de ag-ţic cam. Bascov, Dinescu Ion per e. de agf~nţie Conl. Albeşt i, Popa Il ie pere. de ag-ţie com. Corbcni, Dută Ilie pec. de ag-I Îc cam. Muşe teş ti . Co rbu D-tru imp. s tagiar com. Băiculeşti, Matei Ion pere. de llg- ţlc com. Tigv eni, Manalescu Gh . pere. de ag-I'ie cam. V ulpeşti, Ionescu Radu pere. de ag-ţi e corn, Uogheni. Filipescu Ion pere. de ng-t ie com, S tolnici. Piligoi Alex. pelOC. de ag-ţie corn . Păduret i , Dumi· trcscu C. agen t de urmărir e Săpala de Jos, Ionescu Ion pere. de ag-tie caro. Bradu (fe Jos, Vişine<;eu M. perc: de ag-~ie cam . Recea, Stăn c u lescu Ion pere. de ag·j-ie com. S useni, Tudor Al cx. agent de urmărire cam . Mozel ce ni, Dumilrcscu C. perc. de afHie Oarj a, M i băil eseu V, pere. de ag-ţie cam. Titcşti , Iri escu C-tin perc. de ag'ţi e corn . Ciinen i, Popescu Aurel pere. de ag- ţie cam. BCl'isIA vc.ş ti, Davi· descu AI. per c. de ag-tie cam. Bercioiu, Ionescu C-tin imp. s tagia r. corn. Galiceu , Al'se nescu C-tin perc. de ag,tie cam . Go l e ş t;, Brad u Mihail pere. de ag-ţic cam . Cocu, Const. D , Comănesc:l agent de urmărire BăI ceşti.
Ad ministraţia Finan ciară

de Constatare
Ş e rban- Vo dă, Şerba n- Vo dă ,

120,

Administrator Finallciar Peh'cscu lon sh', Şef de sectie Stănescu C-tin, str.

Constan tinescu Nit.\ str. Vas il e Lupu , 21. Sub şti Mat-ache T. sh'. Exerc i ţ i u 36, B utoi Tcodora s tr. Serban-Vodă, 99,/mpiegati Boiangiu N-Iac str. 1. G. Duca, 11, Băr b ul escu Ana str. Cl'aiovei, 39, S ă ndulcscl! AUl'el ian controlor ~ tr. Exerc iţiu, :l8, Lascu Ste la im p. Cuza Vodă, 3, Bu toi Du mi tru conh'olor s tr. Şerban - Vodă, 99, P.lnă P etre s ub ·şef de birou str. Prim.:1vcrei,J5,Vele scl1 A. impiegată Bul. E lisabe-ta 50, Mari nescu C. conlrolol' str, Şerban-Vodă, 117, BJ:rbulescu Tănase str. Cl'aiove i, 39, N icolescu E lena str, Şe r ban- Vodă, 116, Şef contr% ri, N icolc;cu Ion str.
131,
Arh ivele Nationale

42

-

L G. D uc<I, 28, Cra iu fa n s tl-, Fnl ~i Goh~şt i , !Je n(.:! Tl'a ia n Bul, E li ~abc ! J., t\1ano lescu .'\[ ex. str. P ri măv c n:i, Impieg ati, Udres cu Filimon "i r. Viil o ]", lvl irce a E lena s (r", B:i il o l'. CorlIra/ori, P opescu Zincă s tr. !\ umt'a , 1, Serilrim N -l ae s tl':ld a U nil'ci, Imp iegaţii En t'! Ioana sl l' Sel'o.. o - Voclă , Bercesc u Vio l'i c<I str. :{,ÎuritM , :'H, H u zcsclI l\·\ il"on SII', Exerc iţiu , Istoc Vcni<lni in, st r. 1. G. Duc,l" Vasil escu Nico lil c str. Ş erba n
Vodă,
L _1/0

Circumscripţiile T lIlanClare
C.-de - Argeş . Cis m ăre!'ic\J

,.

.

de Consla!a\e din

judeţ

COl/trolor, Iordnche C -tin, t\ndriano[ N - lae, ilie i !ll pj~~g <d, Va s il e idex. a g..:: nt. Costeşti, Co-

tandra C -tin contr olor. T.:lnă sQsc u D-I ru conlt'o lo r a j. Teill Stdan fii I:! co n t roltW aj . lonlrUH!SCU Lazal' impi ega t. liblea P.rLUncscu C~I;n contl'o lor aj . S t ănescu lan im p iegat. Uda.deJos co n!.l'oi ol', · l\tlidll~ Gh. imp icg':lt, Gog ule sc u G r.
Perc epţia

Circ. 1. a

Fiscal ă

Perceplor Şef Bachid e Tcodor si r. Tud ol' Vladimire sc u, 51, Perceptor PArv a n C -li n st r. Exercit iu, OiaconcsclI O-trn c;l.s ier slr. V:l.s ile Lupu , Ionesc u V .:\s ile conlJbil S 11', Bă i lor,
Impiegaţi,

Popescu O · iru S (I', Vas i! e Lup u, Ba (: ria D · lI'U str, C,ÎlIl pin eanu, A n ton N"lc\c sI r. Ţepeş Vodă , S(r.:tff A le:.: sl1:, N egru ·Vod ii , Papa ian c C" 1 -i n str, \. G . D uc< l, Tănăsescu Petre Sl l', L G, Du ca , NL:\nok sc u N, IJ'! st I'. Bă i l o r, M <ll'-in G ri gO\'e str, Ncg m.Vo d':i . Boc ru foan si l'. Dra goş Vod." O ra go mireseu ton s ti·, G~'îrci , BlIzescu iVlirea s ll'. SCI·6an Vodă Dragomi rc scu G h, t:'t r. T. V!adil\lircs ~ u, Cons lanti no..:scu D n· nl~Lru st l'. Şerban Voc\,\ Pricbindel V irgil stt', Frati Goleşt i, M,i hail T. Ion s i !', Bl\i!OI', Corodi Ion stI', Bă i l o l',

Oficiul P. T. T.
pirigintc) l\tlazilu Fl o !'c .1. , ~( !' • • 1 1Is j i~ici, Of. Slip., Ni co lesc\l
St:: bas tia n, s tr. Biti!OI', 19 b i ~, Spirescu C~ till, Şe rban~VoJă, 137, hiril escu Ioa n, !:il 1', BJ'~i.t i an u , 4 1) Imp ,. M :.. zili u ZO<o', în lvcalul of" lui, Spirt:: sclI t\n gclll, s i r, Ş crL,îll - V odCt, 137 I\1a ~ rinescu Eugt:: nia. str. Şerban · Vodă, 117, Tud oJ'ilc\,eNEul.(cniu,
:A.rhlve e
aţlOnale

43
str. Libel'tii(ci, 53, !uniţii l\n::\, stI". Bitb ic, g, Si]vc:;lru PeIre, str. Briilianu, 60, Calcef Rad i, slr. Craiov e i, 33 Bo:ju 10illla. str. Exerci(:iu. ;)1, Turccscu Gheorghe, str. Şerhan ,, 'v'od ă.;o , Constanlinescu Victor, sll'_ ŞeJ'bilil·Vod;:;, 117. Conslantinescu Elena, slr. Şerban-Vodd.. 117. R<1duleţ>cu Gh ., str. Ci"domfire seu, 13, R~idulescu AIi<l, elevii imjJ ., S!T. C.llomfiresclI, 13, Cond. Pr., Barb es eu Eftimic, str. iVI. Giun.'scu, 10, Oprescu Nicolae, sll', Exerciţ:iu, 155, Nicolae Ion, str. T . '/ladimiresCII, 43,. l)umilrescu Nicolae, com. Găvana, Popa IY\arin, str. Că r ei, 3, Stoian Lazăr, str, Viilor, 44. Stâng{l Ch.) factor, str. Cuza-Voclfi, 9. j\damache D-tru, fa::::lor, s l r. C. Negri ,
2:!,

FI'. VrD.

Săvulescu,

Gh., corn.

LV1ăr.'icineni -lVluscel ,

R1't·

. ducaou Nic., cam. 1. G. Ducll-1\111sceJ, J 'ianu C-tip., Str. Col. Chicoş, 25, Popescu Petre, com. J.\tlJri\ cilll'ni-l'vluscel, Stoian lan, com. Viiklli-lvluscel , l\'larin D. Cheorghe, sir. Elirtde lUdulescu, 60, R,':i.dlllesclI lou, str. LilJcT"Iătei, 58, Ca · O zangiu Gh., str. Ciimpineanu, .:f7, Popcscu D. Ilie, sir. LiberUtţei, i7, F ulg-er Vasile, str. Libertăţc!, 58, Grigore C-lin, cam, Căteasca.-i\rge:;:, Nicolau D . F lorin, str. Şerban-Vodă,
121,

Chcorghill Ion, str. Brâncoveanl1, Fo lea D. Ma rin, cam . Dr,lgat111-Argeş, J\1incă (ur;, cam. G~i\'i\na, puru lan , str. Viiior 50, Popescu Nir;olae, cond . mag'. pl'. C.·J ,:-i\ rg;e:-;:, Lr. lillie, Burnei Ion, COllS[1'. p r., Sll· . Li berUiţei, 1/, St.:inciulescu Nic., s tr. I. Q, Du ca, Petrescu Alex" com, Ş tefânes ti­ ,M.uscel Trandafir Nic., com. F,H lani. 1\rge ş , Fr. urb. Dutuu Nic., str. Titll JV\aioreseu, 6, Martin Vasile, slr. Calomfircsc\l , 28, Nae Gheorghe, cam, Cttteasca-Argeş, Mal":!lca D umitrll, stI'. Cimitirul Se, Gheorgh0. Constantin l)umitru; cum. 1. G .

D uca- NI tlscel .

Oficiul de Telefoane
oficiului Godn:llc Vasil e str. L.-Catargiu 47 Impiegat, Godniuc Cleopa.tra str, L .-Catargiu, 47, Irimescll Elena str. BrăttallU, Taciopol O lg'l. str. Caloml'irescu, 3, Lc;mchv IOâ[la :::;rr. Cazi'l.rmi, Personalul de lil/ie, Dumilru Grigo'" • · , [) . Jon constructol' re constructor str. C un. hnllen('SC, 'DUJ'nCI str. Oescu, Pcnescu I OD mecanic str. Gârei, Ionescu P.i\un
Arhivele
Naţionale

Şeful

•• --'-'--lucrăto1' gcş .

lin ie

s ~r .

Co l.

Chicoş,

Lucratori /iuie

telefonică,

O -tr u C.-ue-ArJ\I\ih < tÎ l on Valea iVl are ivluş­

PA r că\abu

cel, Badea N-lae

Serviciul te lefolli~ C.~d(:-Argeş, Banca Popuhml din Piteşti s . il., s ucu rsa la C . -c.lc - Argeş st r N egru Vodă (conces iuoe), Cos t eşti, Şeful Qj iciul:ti Ene scu
C -lin, Grossu fon lu cră tor linie.

C.- d e-Argeş .

Regiunea VI
Director ing in e r
iVli hăil csc li

Silvică

G h. In spector ge n~ral s il v ic s t!', Lase.lr Cata rg-in, 15, Sub-directo" In giner Rădescu Oprea Inspectot' s il v ic str. 1. G . Duca, Inspectori si/viei: Ing iner .M.ateescu Nicolae Bul. Elisabcta, Pet ru ţ i u Ioan s tr. Lo.I scăl' Ca targ iu, 58, Chiri ţcsclL Ivlihail .str. Sol nira ru, Rusescu Parasch iv st r. La scă r C a Uu'giu, 18. Sub Illsp. sill1ici : [ng iner lvliron escu Victo r str. L.-Catargiu, Nicul csc u Emil Bul. Kogălniceanu, 5, ronescu C-tin 511'. I. G. '~DucaJ Buzctski E mest st i'. T eiul eall u. 24, Stăn escu Vasile Bu\. Kogălnicea­ nu, 3, N.icul cscu Iul ia n s tr . S e r ban - Vodă, Stăne sc u Al exan" dru Bul. Eli sabeta, M.i ul escu G h . s t r. Banu MlI.l"ăcinc, R ă­ dulescu [on str. I)n i"c i, ;) ŞefUl cOlltabilitiilii, Petrescu N- Ja e st r . Băi lor 17, Pâ l'v ul escu Nl ihai l şe f ser viciu s tr. Vasi le LupII 18, Sub şef birou, Ol',lghici N icolae str. Ceap razar 47, Spiridon Gh. st r, :J4 lanu<lri (', 14, Stă nes c u Ion str. 24 lanua I'ie, 14, /mpiegaJi, CllIriţii NLnin st i". J. G , Duca , J 1, Govor eJ.nu Nicola e s t.r. Cea prazar, Du m itrcscu Dum il1'u Coste şti A,'geş, Stăn escu l'Vlarin str. C u za-Vodă, 20 Paoailescu M ircea s tr . T g. din - V al e, 15, B cjan Gavri l a gen t str. 1. G. DuCel , 1 8 , St<lncsc ll Gh . agent str. Ceaprazar, 1 0, Oco.~ul sUvic 1r.ivalea,~lng. ş ef Po pescu Nicola e, Cefltrala Argeş, In g. şef Iacob M a l'Î n, Centrul de Exploatare Argeş, In g. Fcc\o l'ov ic i C-tin, Nahlid i\!fl'ed C,·de- f\rgeş, Ocolul si,vic j iblea In g şef W idin ivscby Th codot, Ocolul silvic Radu.Negru, Jn g. şef Ung urcanu Ion, Oco.'ul silvic Vâ/san, Ing. şef Pre u ţcscu l o n -IVlu şc· tcş ti- Argeş, Ocolul silvic Cofmeana, Ing. şer Cro it"e ru N·Ja e Ocolul Silvic Sioicent Jng. şef Pă unescu Trifon .

Sectia C. F. R. . L. 1 Intretinere ,

Şef de sectie, Ing in er Dima Vasile, BAl~lv.!tJirtă~8~'âle73

45
Ing. Dumitrescl\ N-be, S-clul Elisabeta, Mateescu Vasile-,
conduclor tehnic, str. Gh. Laziir 1;), Predoiu Ion referent .

B·dul Elisabeta pavilioancle c. 1". r., Constantinescu f\nghel. referent, sIr. Tg. din Vale, 3-,/. Mărgescu Ion imp., B-dul Eli.
s abcta pavil ioaoc!e c. r. r., Popescu D-tru, impiegat, S-dul Elisabeta pavilioanele c. f. r" Constantin Theodor, magazianer, com. Geamăna-Argeş, Popescu G k Jlwgazioner, str.

Vasile Lupu, Vasile Ion, Ciucu Pantelimon , Dobre Voicu,
picheri
staţia Piteşti.

Casa Asigu rări lor Sociale Inspector general, Salt,v.M Tacbe sir. 1. G. Duca, Direcfor, Purcăreanu Victor, str. Alex. Lahovari, ,yeful servo CO/1 labilită[ei, şi cOl/trol,

Suhany Otta,

Htr.

1. G. DlIca,

Şeflll

sec/iei venituri

Dcmal'at Io an, str. Bolintin,-,anu, 12, Contr%ri, Nedelcu Radu, str Lascfir-Calargiu, Popescu Gh., str. Gă~ rii, Angelescu FI., B~,Jul Elisabda, Petrescu Nicu, str. Lascăr-Catarg'itl, Prnislosescu M. 51T. l\lex.-Lahovary, Ţane D-tru, str. L.~Catargiu, Silneseu D·fru, Găeşti - Dâmbovita, Andrecscu 1., n-dul Ferdinand, Petreamll., agent, str. Şer­ ban- Vodă, Cornateanu 1., impiegat, str. L. -Catargiu, Popescu Th., agent-. str. Smeurci, D,lnescu Ch . agenl Fra ţi GoJeşli, Stănescu St. agent str. C. A. Rosetty, Corodi, Odavia, imp. str. Bililor, Purcăreanu, Eliza im p . str. Al.-Lahovari, Togi I. st.r. LiberUi\i, Stănescu E lena, imp. st.r. Lascăr-Ca­ targiu, Lcrescu C-ta imp., str. Şerban- Vodă, Angdescu Lucia, dactilografă, str. B-dul Elisabeta, Slemin M.aria dactilogt'aFă, str. Plevna, Popc:scu Sidon ia imp. str. Şerban Vodtl

Federala
(a
băncilor Preşedillte,

nArgeş"

populare din jlldeţul Argeş)

Iconom PI' coţeseu Marin str. J\1ircca-V odă, Director Dumitrescu Petre str. Craiovei, 21, Casier, 1conom. Vi.şinescu Ion sll'. Crarovei, 40 COlltabil .J\tluşat Jv1ih aiJ str, Craiovei 21, Comitetul de direcţie: lcoriom Preuţescu Marin str. Mircea Vodă, Protopop eseu Gh . inv. Gilvilna.- Argeş, Vasilescu Anghel inv. Podu-BI'oţ;tcni-Arg'eş, II/spector Opre.:\

Th. Craiova.
Arhivele
Naţionale

46

olar Revizol"a tul Sc •
Revizor şcolar, Păuna Gh . Pal. Ati -ti v, SIIU revizor, Hu rcea Mih. com. Bl'adu- de- jos , Secre(/Ir Z<:1.tr~anll Eu!. str. 1.

G . Du ca 68, Inv.

detaşaţi

ca junc/iollari,

S loicătll.!sCU

Em . str.

. Sm em ei 24, Ni(.eseu Ma ria str . 1\I1 i!' c~a Vodă 7, Ba dea Gh com. Bretdu de jos Argeş,

Cercul Comercial \'; Industrial
Bob anc ll N -lae str. Unjn~i , Vice,plcşedif/te, u Hul. Eli Tăch escu Tom a st-r. Al. Lab ovi lry. Lă nc s clI Jorg sab eta Mi rce a Va sile Sr. Vin eri, Secretar Nic oJe sclt Ioa n str. lD -na Bă);,.şa, Casier Pop esc u O~re .... stI'. V dsil t! Lup u, lvIclT brU comitetului de direclie: lvii noe scu Stef,tI! Bul . F el'd ina nd, ci lc>.ncu str. Păullescu Nic ola e SiT. BrâncoVCill1U, r\b ram ovi Pl'. lVIari,;;., Ste fAn esc u Op rea str. 1. G, Du ca, Co nst anf Îne scu Ma rin Pia tn Epi sco pie i, Mi lu Pet rac he sir, Serb aJl ~ Vodă, Ma rin esc u 10an sll'. Serban-Vodă.
Preşedi/lte,

Camera de Comerţ ~i de Ind ustrie Secţia Piteşti
(arc ca circum sc ri p!', ic
judeţele. Al.'geş şi lvluşcd

Hat lu Eft imÎ c Ion esc u , com erc ian t st:-, Ser ban Vo di, Membrii J·n i Robojll N. Gh comcrci.1n t C,~ Lung-M u şceJ., Tco dor csc u-Ro·;e ti com cJ'c Îau l st]". eş, Tri val ea şi Pe tl'e ~cu Co;;tic.:'i ma re industriaş Gi l'ana-!\.yslisa 6eFUl lctio llor ii Camerei: Secretar 1\1C1nmlc,l Ni col .. e Bu!. E ta, Tom csc u Gh . Sub -sec l't" tar str. Rrătianu, i\nJr",:csL:u Ma . r in ţ;ef de b irou s tr. kâu l'i1 or, l30aţă V. Ioa n şef biro u Bul Ko gă ln i celiDU 8,

Comisia

Ililelimară:

Preş('dinfe,

Membrii com isiu nilc r de supraveghere a oboarelor
şi func"ţionarii oboai"e~o r:
Piteşti,

Me mb rii În COlllisÎa obo l'ul ui cl-nii, Dim itri e ivli nes cu, Gh eo rgh e M. D a nfl, co mc rcia n{i de cer eal cd in Pitl::şti :;;i Pdl ''':: Flo l'ea l\)p ;1 !\'b ki, ;l g ricl l1!o r
Gbarul fie cereale

Jin Pi teş t i
FlIlJctionarii olJu fIIfl /l, l: II.
""\" ,.(011 ' ( "' lId, q] "r.

Arhivele Nationale

47
Oficiul public de
cântărire

Nr. 1

P ite şti

D-I COL1slantiu TArcocj, cânlăritor-aulol'iz at .

Oborul de vite Pitel?ti
Membrii În comisia obortllui, Radu Badea Beiu z is
Du(ă

Bein

şi

Ghiţă,

Ion Gh . C03tachc, măcelari din Piteşti şi Radu N . agricultor din Pite şt i D-l Ivlihail D. Georgea o, s(!-

cre1.ar~con trolO1',

Oboru l de cereale din cam.

Coşteşti-Arge'i
şi

l'vlerubrii În comisia obol'lliui Ivlarin Rizcscu

Do1.nicl

Bunescu, comercian~i d e cereale din cam . Costeşti .. Arg e ş şi d-l Ion Hagi Nicolau, agricultor din com. Costeşt:-Argeş,

deleg'at de Can~c[' a de agt· icultură. litaru, secretar-controlor.

D - l Nicolae Gh.

Mi-

Staţ ia Piteşt i
Şeful Gărei, ţu l escu

Fanian V asile, pav. c. f. ,1,"" Şef birou, NiGheOl'ghe, B-dul E lisabeta 124, Preda D,Cons lantin, I

s tr. C. Negri, Grigore fL Ion referent, R ac1 0 vici E lisab eta, imp. biurou, pav. c. f. }'., Baidac Consuela, copis t ă, Bdul Elisabci"a, Smenreanu Ana, co p isUi, Ltiz ăl'cSCU A nghel pav. c.1". r, casieri, lom'seu D , Constan tin, str. Cra io vei 264, 10 ' nescu Gheorghe, Ne~'u l escu iVi.. Olt ., OJH!oL'ghiu C. Gheorgh\:!, Pompiliu Vintilă, pav. c. F. r. imp, mişc, 1"lorescu ivI. Gheorghe, Vasiles('u E ugeniu. la tan Marin, ŞteL"i nesc u T . DULui lru, Con s tant inescu Petre, Stoicescu Iau, Ione s cu 1"\1 Eftimie Ercm;a Vasile, H. ă st e all u Ion, Andreescu Si. Ion, felegrarî'şti, DinLl . M. Anasl ase, Busoicescu j\ul'el, Rusoiu Rebecd, AI1dreesel1 Constan~a, ' Roşianu F , Ion , P <l V, c. r. r" Dăscille seu i\ lcx., sir. frati Galeş ti, Miiil.llescu C on stanti n, pa\'. c. f. I",. CanlaroJ Const., 8tr. 1. G. Duca, Ber e ş V . Jo it'-l, slr. Sf. Vineri, Tudoraehe F loria n, stl". Ceapl'azar, Once scu Vasile, Rădulesc;,: T. Gheorg'he, pav . c. r., Şef IlGltii, Du mitJ'escu N . Radu, str . So : niţaru, Szabo Martin, Preeh C. Margareta, mimip . impr. , str. C.-Ncgri, D um itrescu Ion, şeI' man ~ vl"ii,

r.

Arhivele

Naţionale

4S
Bradurile, BăIăşoiu Gheorghe, p j. teşti , Şefi de tren Muşat Eftimie str. Colonel Chicos, Tuţă V. N i co lae Piteşti, Tu iu B. Stau Prundu, Abagiu St. Gheorgh l', Rădul escu 1.<Marin Piteşti, Duminică T. Gheorghe Pârvu- Ro· şu, Teodoreseu P. Ion Piteşti, Voinea J. Marin Marta log i Rizea M. ' N icolal! Pârvu-Roşu, Constantin I. Stan Stol lll Ci, Tănase Ilie Canst Bradurile, Eoache C . lan Buzoeşti, AIll Zil C . D umitru Piteşti , Nicolae 1. Ion Hârscşti, Magozineri, Po peseu M. Gheorghe Piteşti, Stan .R. Radu Costeşti, Drago .. mirescu Sp, Piteşti, Niţă M. Soare Piteşti, Telefonişti VL'i deseu Andre i Cătunul Turceşli, Meitrcscu Paraschiva, S(·· pav. c. f. r. Vlad R.
garceanu Ecalcrina, Bucur Vasilichia, Popescu HOl ia, Voi culescu Ana, Mumuianu Angela, Pav. C. F. R., Can( al o/ Georgeta str. J. G. Duca' Vegfl. lnc,;rcore Ion MariI( Ion C n::' teşli, Braru S, Constantin Broşleni , Creastă FL Anghel PI teşti, Smeurcanu Ilie Piteşti, Scriitori VOIJoane BărbulesclJ Ti' odor Podu Broşteni, Mirică M. Gheorghe Costeşti, Prav ai NI lan Hinteşti, Briceag' Nicolae Ciumeşti, PIăcintescu D U1 1!i tru Bro$teni. Personalul dela Regulatorul de Clrcuialie. Şej gOli) Bunescu Constantin str. C. A . Rosety, 'Cârstea ,.COIlSt "!! !i,, , lmp. Mişcare Dinescu Constantin ,Bul. E lisabeta Con st a nti " Marin, Diaconcscu Em ilian, Segârceanu MJrin, Ncqulv ',r " Alexandru, Dumitreseu Marin, Rădu l escu Constanti n, 1' , teşti pav. C. F. R.
Flor~a,

Biroul de Măsuri şi G"eutăţi
Dalrickscu D-tru, str. 1. C. Bri'it i,lll ll , .,.'l, Oprea Şr. Ioan, verificatar, str. 1. C. Briitianll, 58, Mih :11. 1I II " Nicolae, col'ar, str. Brâncoveanu, 45.

Verificator

şef,

Biroul de Plasare
Şeful biroului, Udr i şkanu ,Jean, Piala

1" 1'1 1 Episcopi..:i . 1

Ioan, impiegat, str. Cl"aiovei, 35.
.

Arestul Preventiv
COl/fll!I/I,

Director, Vilruicll 0]1., s["r. S r. Villeri, gn1ier
Vişinescu Oh., str. Negru- Voc\;'i.

Arhivele Naţio nale

§ §
\(
~

OOC)O()(X)(X)()(X>OOC)OOOOOOOOOOOOO" ()()()OOOOOOOC)()()OO(XX)O

§
~
y

_ '- ' . --.------

Ş

I __ ._. ___,__ ._._

~
~

§ §
~

SOCIH ArE

Copital Social şi Rezerve Lei 212668 142 BUCUREŞTI, 1. - STR. IOAN GH ICA N""
Piteşti şi

Jllaurma Hrănemr ANONiMĂ ROMANĂ

alllială
Jud,
Argeş

~

R x

DE ASIG , GENERALE

g § §
s<

§ STEFAN ILIESOU ~
§
11

Reprezentant General pt.

Strada SERBAN-VODA 102
PITEŞTI -

§
9. 1S

SI

.()()O~~~~(X~o~)O(X)O ~~~()(*~o

o'

...•
_

___.___...__ "__"____.__..__ ......_._._._ M _ ········_·_ '_." ,
"

.

~

.

...

o"

i
I

I

-,

Vizltaţi CU

incredere vechiul
.

~~

\

\
: ,

I ,

!

II

'

'

Strada SERBAN-VODA 58 - PITESTI - Casă fondată În anul 1900 j ! !
l

1 , , !

; l ,

i

l

i Complect asortat cu toate articolele de :

\

\,

Coloulale, DeJicatese, BrAuzeturl, Ape mlaerale precum şi tot felul de bAuturl spirtoase ,i Viu uri de OrAgAşaul

......_----_.__._---_..•_...__.._..._.. ._.............__......_ ............ -"""
Arhivele

,1 .'

i

Naţionale

,'"",,', :.. _,. .;.,' ......... ' -'0
~

"' ...... " ..... ,", "., .,:
:

~
....

.
"

••• ,,~. , _ _ • • • • • ~ •••••• • ' ~ _ . . . . . . . ~

',",

"

'

r

,

ro. ,

" r. ' ' 7 r'"

. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " ' , •••• ~

"

',.. ,

..' o ', .... r .\!.- .

• •••

.

~ ....

~.

,' . ...,. , ~

~

, ' _ _ '/ .~

..

~

~... :
b'

ig
)1
"j

(.: ~

Strada ŞERBAN-VODA 68 : - : PITESTI :-:
Depozit En·gros de Vinuri şi Ţuic ă Cumpără şi vinde ori ce cantităţi de vinuri şi ţuică . Depozit permanent de : - : bere "A Z IJ G A'. :- :
Cont Virament la B N.R. şi Cec P.T T. Nr 62084. - Telefon 102
".~
o,, o., .. . ............ __ ........ .. ,

g
l)


~

'

"1 ."
( ()
~.

':.: ,,

'. >':

• • ,,- . _" ?••' ' _._ •••• H." . . . . "
o " "

,,=,,,"M~.': r"~"')' .~. "')

",."}:;-, I 1" :

,x ..............

. () ":&' ':z:;." "..." :< " -", '.1 "" ('Z' .".' ",.. '''':::/''' "'/\ " ""1&' ...... -- . '", . v, ..... .,.......... ........
:.

8

(1

" " 'lt"') , ... '~") ,_ •..• 0" )'-" ',' •••) '

" _ ........ .~ " •••• __ ........

"t
~

.

V IZITA TI ,-,

Magazinul şi depozitul de geamuri

Petre Bocu
str, Cralovel 23 şi Serban-Vadi 70, PUe,tI
Compleet asortat cu geamuri toate Hame şi orice arti COl ce ating aceast a - br80şe -

Costică

Popescu

Strada ŞERBAN-VODA 54 - PITEŞTI

Compleet asortat cu stofe pentru hal. ne, pardeslurl ~I paltoane din re. :-: numitele fabrici :- :

ELECTA

ŞI

SCHERG

Raion special de furnlturl pentru Croitorie -- Crolalli, Irepr osabilA .~ cu preţuri modeste ••

" e ro eu " Emil
Depozit de produse petrolifere En gros--En detai!
P - teşti
1

T. Yladlmlreseu 60 i str_ Grlvlţa Nr." Muşeel Com. M-Ariiclnenl

I str.

Arhivele

N aţi o nale

!

t t

Complect asortat cu ar_ # H ? ? # + H-tH H t ticole de cOloniale, dell· Vizitaţl Magazinul catese. pescări., ete. ţ ft D IOD ~ ~ Depozit de d~ojdie ~e be re .,Bragadtru· zllmc I Str. O-na BăI~şa, 1 7 proaspătă. Desfacere per+ P IT E S - I manentă de băuturi Indl. ~ •• HH.~t~##~? .. gene ŞI străme .

t*+++~~~~~~+~·~~ ·· · · ?

L li mrn

!

#~·~-+·4-4-"~+H ~ ~ •

...

Prima fabrică sistematică de :-: ... : ape gazoase :-: . . :

"

"
Ni
cu~Staicu
Nr.
29~Piteşti Băilor

Str.

llnOLF WEBER & Fiu
- Ca.a Fonda!A 1881 PIRTll EPISCOPIEI, 53- PlrI!STI

Compleet asortat cu Stie Iărie , Porţelan uri, :-: Geamuri, Mobile, etc. ,-:

"Dealul Topologului"
de Vinuri , Tulcl
şi

Rachl uri cu ridica la

IANCU

ABRI\MOVICI

PITEITI - Strada PrIncipeae Maria 1 '1111 ViranH:nt 1 .. Ii.N.R Cont Cec Nr. 6~H68 Teleron Nr. 23
_ "w

.·a_w_.. '.

o"'

._._• •

_0 " .. _. __

societAţll

de asigurare

..GENERALA"
pentru
Piteşti

,i

Judeţul 1!.rgeş

,•• +••••• +.+.+++.++++++.++++++++++?++++~

VIZIT A ŢI COFETĂRIA :-:-:

BORANESCU
Str. Şerban-Vodă 76 ucursala, Cra.iova Str, Unirei 96 laborator cu instalaţie mecanică ultima perfectiun e, ega lă celo r mai mari . - (abrici similar. din ţară -- el Piteşti

In permanentă aprovizionat cu toate articolele ce atioe acea·

.t.+.+

-

SER~;;I~~ ~~~I;T:I~~IOS
++t •• +++
,

++t+++~+
Arhivele

f • • f ! t
t
~

~ ++++ t++

itt+++.+

~~

N aţionale

JlJCaTI La LOTERUl DE STaT
.- . -."- p R J N - ---.- ,-.

Colectura Campus

şi

Bassa

PITESTI, STRADA SERBAN-VODA Nr. 67 Reprezentant autor/zat S. ABRAMOVICI-CORBU

VIZITA ŢI ,-,

: -:

Pielăria

STRJl.DlI. SERBlI.N-VODlI. Nr 102

"T I G R U"

Depozit de talpA, piehlrie şi toate artIcolele de : : Vânzare En-gros-En-detaU. :-: - Preţuri reduse - Serviciul conştiin ci os

,
SocÎetate anonimâ pentru industria spirtului, derivatelor, oţet şi alte produs&

-

. c""'mlce -

{-4 4~

tt

tt ++-

-#-

Gara Clucereaaa-Mu Centrala: Bucure Iti

SI

r.

O'

Ion se

1

82

CAPITALLE] 10.000.000 DEPUN VARSAT

"

'ii R " Soc. A uon lOl Oilliln. FierArie Brută şi Lucrati

AR G EŞ

"

- Suc ursala Piteşti STR. TEIULEANU 27

,i e

S S

FIer " sTabIl ncogril , T. hHI r.:1 vanlzatit Curele TrlU jj misle _ Ciment _ !, Geamuri - Arti co le I~h', ce Mecllnlctl 1' "1.,, de Fon'. pt. Cll nnll,.1

BPliU

brut -

:~:~:

V l Z l T J\ T l

"L A BAU"
Banu Marinescu
,

Str.

Serban~Vodă

50,

Piteşti

Complect asortat in articole de Librărie, Papetărie , Juc ~ rii pentru copii, Articole de voiaj, Aparate ~i accesorii -de fotografiat .KODAK' , Reprezentanţa aparatelor de Radio .Standard '

Serviciul

conştincios

Arhivele Nationale

0 '0 ,. 0'0 , .~,... . . . ,
" . "/ " . _

..... _

.. . . ' . .. . . . ...,°._ .. ,." .. .". . .." . . .. . , . . . . ... . . . . . . . . . . . "', ", '''' . . . , ' . . . 0' 0 , ~ '" _ . ._ . . .._._ . . _ _
_ _ o , _ .... ... . _a"a _ _ " ___ - __ _

'", ,.
'. "

"

,
,,~
IN CALITATE SI . FRUMUSETE ,
şi

'-'"
-""

'. ' -'" NEINTREC UT

< Ioan M.
'.J , I
,

'-

Reprezentant

depozit ar :

Butănescu
_ _ a _. __

< ;

Butan
PITESTI
o_a ' _ " _ _

"MAGAZINUL NOSTRU"
_a - ____ _ a." __ •

, I

....._0 _-.

A ._•." ._. " _-. _. ___ ... -_. __-

1

I

I

Iancu

Feinştein

S-sor

H . DASCAL
Depozit de
Str. Br iitlanu Nr. 4,
Con! cec Nr. 62030 Piteşti

T el. fon 107

57
Legiunea de Jandarmi
Comalldantlll legiullci, C ii [l ita n V o ic ul o.: i:lC U Vi c jor, s i r .
S e rb .:m- Vo d ă .

Regia Monopolurilor Statului
.)'eflll I?cgiei, S l' r,lr illl T r:li <lI1 ,
fi iI',

B l':ii ia n ll. r)!) ) D i o Jl i ~~ s ­

<.:u C - lin, şe f. biro u. s i r , T r iv<1 Ic . 17 Bl'j u V. , conlau il . s t r. EX \:! I'(:i(:iu, ' 31 , fo n esc ii Adr ia n. l'l::v izo l'. şI r . Ex(! rc iliu, 41. IO':ln id Ş le fania , im pi cgiiL:l, SI1', Ct'a iov ei, 10 .

" Gard a
Şe/nl

Fin a n c i ară
<.: om i ~ ;lI'

sir. S l: rha ll-Vo d:'i ( C, I S I:' le Fo::; (iro pol)) 1)1'11101' şcJ scl.'fic M o ldo\';11 1 D iun isil! gU<l n l pr ill -

secfiei Bu n; h i G h ,

cip;d , Gtlarzi fillul/ciari, G I\\.:r:\ Pa vel, V :Isi !t:scu N-I :l t.·. F iurian .I v all. Pilsciî Oh. Ci ro.: ss ie Sl e!'n ll, 0 1 10.: ;11111 IOll, ' G ()gO : I ~C MitrÎn , C lld a l'll Pa nil; t, Ci obil llU () fI,:s(e r , EpUrt:,1 1ll1 G h., lo( i IJ U t\o mi cili ul În s tr, S CriJilll -VO" .'î : i:.! ( ~ CC ! i ;1 g~i l'~~ i fin .ll'ICi.lrt').

Baroul de

Argeş

Dc<:oll. i\la ll ;ts ill V c li cu. s ir, I3 I'/i l Î,'l l lll, Pro·DeCI1I1 , I{ fllt.-sc u C- I.ÎII . s ir, Şt: r l , a ll- V m l , i , COl/si/ier de drep t (c a {(' si 1)..:-

"

t.:an) Dum i l,r ,:,;c ll I\k x 'lll dr u , B-d,d F t: r dill ;lnd , Secrelar, C o n :-;l;lIltin <.:scII J\!hri ll , .~ ! r, B r~Ui :t n u, 5-1. - COl1silieri, N all lll t: SGII :st't\ J'd "': B-d ul FcnlinallLl, l\'lilr lifOLI, ,;l r. nl'i'i li':"l u, p d r< lI C SC U şl c rall . B·du l E lisilbd'l , /\rso.: lI l!;;CII V il k r i u, H·d,d 1'=\:1'_ 11in,uHI, l u nes c u G r igo n:, ,,1 ,', Ş c: ,' ban - Vtl d ,'î ,

Tribunalul

Arg eş

S. I-a

Prim Preşedin te /\)'o n e"c u l U I , s l,'. 10 1\, G , l ) U (,; ;I , / lIdccl1. lori de şedin fii N cg l'll 1 0 11 s il', O t: SIJ U, L c: hn!1' V ido ,' jude preş edint e ,,11'. H l'tlli a ll ll , Pll jJ CS (,; U IU;L Il jud" s up lo.: an! ~ l r, C .lz:ll'Inilol', Grefieri f o n ~sc u C-l in s it', lvLt h' Î BaS:lrab ~6. Stii nesc u F lol'i d s t r, C illnp illc.:tn u, Qrcfieri ail/tori P ;'\ r ; l :;c h iv~ s­ c u V , str, 1. G, Duci.! , Du!:;"! R adu ::;11'. V;\s il e L .! pu , ' Lt!o mîl' \. sh'.T l'atC1ll) Limhcl°.:a 1. si r, Oh. La ziit" bJ/[J ieg a{i B r.'in z,l Virg ini ;'1 s tI'. J u şl iti e i , A'la, rinl!scu S('<J nc Li st r, T i l u Mai a -

,

"

Arhivele Naţionale

58
resen, Bacria Ana str . Câmpineanu, Stănescu loana !i! I II I ,1 Câmpinc<l.llU, Băltescu Gh. str. R~lurilor} Samoil A k .\ II. Viilor, GrigOYe Florea.,Geamăna-Argeş, S!ăvescu C . st r, ( A ', Rosety.

T,·ibunalul
şedinţă

Argeş

S. II·a
Bul. Elisah elil , ( 1 11 111

Preşedinte Teodorescu Stefan str. Brătianu, }lldecM(II/lk

V1.idcscu Oh. juc\c

preşedinte

pa N lae j udecător str. Bolinliueanu, Negreţu Fl orea p.dt supleant str. Serb,ln-Vodă, Prim Grefier Mihă i le scu N,-, I/Iii

Bul. Ferdiaand, 36. Gle/ieri Radu C- tin Bul. Kogii lnÎn
Comăncscu

" 11 11

Petre EfI'. Fraţi GoJeş t i, Didiţă Ioan <1 r h; \"" I,I! Călugăreni . Impiegati, Şerbetei Ion str, Solniţaru, 31, 1.11 1',1 cu F lorica str. Craiovei, Sloianovici Victoria .,tI'. Şer !J ;lwVIl dă, Sterian Chiţa s t r. SnH'Llr'ci, 49, Neagu lan s tr. SI.l II !11 Vineri, 70, Georgescu 1. str. Trivalea, 25, Bolbc<l. N. ~, I I'. ::,,1 nitaru, 31 .

-

Parchetul Trib.
(,-olcşb,

Argeş

Prim Procuror, Popescu Gh. Toma, B-dul E li s:d wl.', "1,
~rocurqri, Zah .Jl'la Ioan~ str. L G,_ , Duca, Dan .G h ...... 11' . 1'" ,

3, Secretar, Radulescu, ('h. str. Vasile Lu p u, bici (an impic-g'a t str. E x erciţiu .

' I I' i\

Judecător

Cabinetu l de Instrucţi e de Instrucţie, Ma mulea .M iha il
DumilrÎu

curte, str. Sf. Vineri, Grefier, Voda, 19

cUII " il ", il e L., sir. N'T ' I!

Corpu l de

Portăre i,

Şef Portărei, Popescu D . A., s f. r. Exerc i("l lI ,

li", 1l<!/ I,lj,l,

Roboiu D- lru, str. Râurilor, 22, Secretar, R,îd ll k:-' Cll 1 ) 1, ,1 · . L.!J,lc T';' ) IC SC I1 [' " str. Exer_ciţiu, 49, 1mplegaJI, sir. t " 11111 , ,1 Gheorghe, 18, Andrei 1., str. O C.,C lI, 8 Sle ri,1I 1 Suriol, 'iit
Smeurej, Agenţi, jianu D., str. Şc rlxl n- Vad :! , :).1, (; l·i". ,,, , It II Toma, sir. C a ză r mil o r, -4 f\ ll'x<lncl r u C ll ./ COlII. V . tl l 'lt 1\\,1111 lui Argeş, Dumiti·ju GI1. , CUlI! · C(JI...:.,,;li - I\;IIIXrhl~~l~l'N~ţionale

59

~:Jtor -:- :- ~ FJ or ic.1, Piaţa
. ' :::-. .ro ,-3.mpIOca nu.

Cabinetul Sindic si , Tutelar Sindic, G eorgescu Vasile . s tr. Oescu, Grefier
Episcopi ci, Vâlcea l1u Vasi le, jm pie~
2v.
'Z

Avocatura Statului
al Statului Ma rtinescu ŞI. B-du l Elisa beta, Secre=- ::.s:sntlnescu N " Piata E piscop iei .
-': ;.;t

Judecători a

Ocolul Mixt-Urban
Şer ban­

,:'::':tori, ProÎstosescl1 D., jude consilier, s tr.
_

::::::-:.mi trescu Constantin, jud ecă tOl' pre şedint e, La scă r­ ..!_~~. 52, Nico lcscu N. jude că tor aj utor, str. 1. G. D uca, .~- );":colescu Ion, str. Cim. Sf. G heorghe, Po pescu N- lae , : --=-:r:iior, Nea cşu Du mi!ru, str. Şerba n-Vodă , lmpie: ";';;cnel M" s tr. Matei Basarab. 36, Bratu Florea, .~ J:-, Gh iţulescu D-tru, S IT. Ma tei Basarab.
Judecătoria

Ocolul Rural
preşed int e,

s ir. Şcrba n- Vodli, ..~ _ D -ITu, judc ajutol', str, Br.1 ncov can ll, Gre/ier, Mari .~- :i:l zis Birlic. str, Primă vc l'ei, Tega. Ion, str, Li- ':-:) ftgall, E nescu G h., sh', L i be rtăţ i i, Chel'cea C- tin,
Judecătoriile

- -~cr, Budeanll P. jude

de Ocol C. - de-Arge~ (Urban>

_-:.!::;r, ?-Jîcolescu Du mitl'll, con siliei' d~ cu rl\', judecă ­ ..::_- ':>prcsc u Gh" Urefieri, M ateescu C- ti n; ]onescu
-,

C-t in, Impiegali, G hica Anas ta sia , Tomescu -'.C-C·':';.o iu V cr ona.
_ ....i!!.dC U

Costeşti

- , .• "-tNi, Pascu Gh,. G uli e A oasta se. judecMor ajutor. _.:.. :=:J., Gre/ieri, lI iescli Radu, Po p ~ Petre, Impiegat,
.; __~I e.xancl ru ,
Arhivele Nationale

Lunea Corbulu i
jUdectrtor, Ş c rbă Il CS CU 1() n, jlldeciltor njl/tor, Consta II (i nes

c u Ion . Gff.jieri, Teodorescu IIi"",

St[lIl CSC LI

C · ti n, I~ n \'"sc li l)ulIli tl'u, Impiegat

V. urefieri, B/t n:escu lIie, Teod oresc u F lu l'CiI , fmpil'gaţi, G eo rges· c u Ion, lUJl escu l on ,
Straeşti
Jude cător,

Plesaiu , judecâfor, Tonescu V ., ;l1deculor, a;l/tor,

P:mţu rescu

M ii nciul escu G It., ludecritor ajl/tor, V ulctl.n.cscu C. liIl, Grefier, tb r ... ă D -t ru, Impiegati, C iu\·iett Ion, Vasil escu Nlilri o.

Jiblea

Judecător, Isvoran:J IVI., jude prc şe di nic,judecator SUp /tOllt Cr.:'i ciun e~cu C.) Gre/ieri, Mese.'!. Il ie, Voiculcsc u FlOi'ca, Im-

piegat, Dob r escu A,

Arhivele Nationale

,
,," UU

,

Pitesti
~ ----....,..-

_, o

"'...)

CURSUL PRIIVIAR
. n __

Şe. lcşti,

Nr. 1

Bdeţi,

Director

D iacone!lcli C. nanc!, Velice.seu Oh . str. CU7.a~ Voc!rt. ŞC o Nr. 2 8deţi, Director Gh c org"hiţoiu Ion Bul. El isllbe ta, 8, Dinesc li O- tr n s tr. B,ă t i "IOll , H.ild uJesclI H r. str. C u;.:n Vodă, S t ăne scu Gh . ~Răteşti st r. Gă rei. S U inciulcsClI F lorica s tr. 1. G h. D uca. Şe, N,. 3 Săe(i, Oire(;lor Al botcanu L sil". Fratj Ga l eş/i, P()pescu N· tae str. L G. Duca , P ăU Il CSC U Ion Bul. El isi.lbeta, A lbescu Ion Bul. Kogtdniceanu. Şco NI'. 1 Fele, Directoare Trnnclnfirescll E l. Bul. Elis.î. bda, 36, Velicescu Gheorgh i ţa !it,r . Cu;:a-Vodă, Vinto nic 01ga str. C. A. Rosctty, Ion esc u Olga-S iseşti str. BrătÎi.Jnu, 50. Şe. Nr, 2 Fete, Directoare lon cs ~u Ec. sir. 13răi.i .1Dtl, Oi~ ma Cle menta Bu l. Ferdin<!nd, Tcodoru Es. 6tr. 1. G. D uca , Gh eo rghi u Aretia str. B('ăti a n u, 13. Şco Nr. 3 Fete, Directoare loanid Ruxandra sti·. J. Gh. D uca, Albescu Eliza Bul. Kog!llniccanu, Pâunesc u T eo90s ia Bul. E li sabe ta, Oh ilencc a Rada str. 1. G. Duca. Grâdil1a de copii Frăţia D·na Căp i tan Dobre str. Bnhianu .Grtldil1a. de copii "Indrumarea" M:'ircu \escu N1aria str.

Frnnţesc u Gh. slr. Fraţj Gostr. Brătianu, Cos meSCll 1. Bul. Fcrdi ...

Craiovei.
Arhivele Nationale

62

Scoala

cato lică

(cu dre pt de pub licitate)

Director blo c 1., Pi'"OViZOI'iu , st r. Şerba n-Vo dă , Secretarii A the n Em Ill.1. str. 1. G . Du ca, Co nst ant ine scu D- lru t>tra da Oe scu, A Dge lesc u S. str. S oln itar ll.

Scoa la

Israelită

chc nas y Ra du str. C raio vei, Pop esc u Lu cia s tr. Ş erban Vodă .

Director Do dol ' Feioş teio Fin tea str. Al. Lah ov ary , Es-

-

CU RS SE CU ND AR

Liceul 1. C.
Director Tat o miresc u
Ştefa n

Brătia nu

str. 1. G . D uca , Secretari 1. lvl ar ine sc u Bul E li sa bel a, Alc cu Ra du str. Vie rmc scu . Corpul profeşoral Ico llom Preo(:e scu lV\a r in str. Mi rcea Vodă, Preot D um itre scu Gavr ilă str. Plev na, Ga rof oiu Ion Bu l. E lisabet a, Ra dov ici Ion str. L .-C ala rgiu, Ior dac he N. Gfr. eş ti­ O-( a, Tom a Gh . str. L ibe r tăt i i , M.ihăi le allll M. O-n a ' Bă l ll sa, Prc des cu D . str. Sm eur ci, Bat ist Ale x. str. o c rba o -Vodă , Iones cu Pre da Pl"lmd u-A rgeş, Ne icu Th . s tr. R â uril ol', Ou mitres eu Alc x . .B ul. Fe rdin a nd, Dra g(lm ires cu V . Bul. Fer dill<lnd, Zap<lI'en iuc O. Bul. El isab eta , R,l d ule scu Ste l ian B ul str. C. ic Ţ-erdi n and, De me tri an C . st r. Sab ie, 1. Vin ton A. Ru sct :y, Pa r iza N. Bul. Eli sab eta, Boe rcs cu 1. str. D-n a str, G. Bătaşa . O nci ca Ion str. Libertăţii, G"orge5,cu O -tru iu Ion str. Tri Lază r, Is::o vici Paul str. Serb a n - Vod ă, Ga vril v al e, Vi e roşanu Gh . str. F rati G oleş ti, Cio ca n I l str. Pr i mă -o ver ei, Ch ere sle nie Franţ s tr. f. G. Du cn, Tănăsesc u N-l ae u Da nîil str, C.-Je -Aygeş, A lbu C-t io str. C raio vei, Ion esc Ser ban -Vo dil , A rg< loin i Sab ast ian str. FI'. O o l cşt i, Slv ulescu Th. s ti', B ră t i a nu, Lip an 1,,1. Şc r bn n-Vo d ă , los ifes cu V. str.

r.

S e rban-Vodă.

Şcoala Comercial ă Superioară şi El eme ntară

Director
Ieseu Gh .

V r ăbiescu Oh. str. 1. G. Du ca, Secreta r Lin cu· str. Primă ver ei, Corpul Profesoral Na nu .'\lex. str.

Arhivele

Naţionale

53
lstoc 1. str. Şerb J:IIl -Vodă, V i şo iu N- Ia !! st rad a Craiovci, Robcscu P. s tr. BaLie, 5, Ghcorgh iu N. str. B,'â ncoveanu, C ica G h. s tr. B";H ianu, Geo rgescu O- Im st r. O h. L azăr. N icolaescu Aurel ia Bu l. Ferdin:llld. Cioc<ln 1-1. str. Prim<ivcn:i, Pe cm a riu A. str. Ş e rb an-Vodă , R;\dul l'sc l\ to n Bul. Fcrdinanc\, Argnnini Şt e ra n s ir. Fraţ i G o l eşt i .
Serb a n -Vodă,

Liceul de Fele
s I;', Bol in ti!leanu, Secretară, Com:incs cu F lori ca, s tr. Ex e r c iţi u, 3q, Contabi/ti, Mi l"za Po\ix c nÎ;:I,

Directoare, Ghimpa

[ri na, s ti', Lască r- Catarg iu, 33, Corpul profesoral, Pr Post elu iccscu Ion, s tr. Ţepeş-Vodă, 3, Lambru Eliz'::l, s ti',!. G . Duca, 18, B ăn c sc u Margareta, Pas ag'iul ~coale lor. Georges cl! Anasti', C h. Laz':i r. 47. Ldl'rel' Eleu.1., str. B r ă tia nu, 1 , 10'111 Anct'a, s lr. G "ivitci , 12, TlU'cin Elena, st i', Ş e rbi-lIl - Vodă, Prcdescu V.llcntina, 5\1' , e h. La ?':ir, Il, Br!1l1ZeU Si lv ia, st , r,
Brătianu , 41 Arsenescu Con s tan ta, B· du l Ferdinand, 19, N o-

viJ covici Lucia, str, Brazilia, 16, B uc ureşti , Stăn es c u Magda lena, 'ilr, S r-ta Vi ner i, 49, Ionescu Laurcntia, Bu c ureşti, Pr, Popesc u Pamschiv, str. SI'. V int:! ri, Mircea Alexand rin a, Io nescu N icuJina, sIr. C raiovei, 174, Frâncul esc u Domni ~ il , s tr. l. G. Duca 21 , Petres cu Angela, s tr, Banu - Mărăcin t.', 6, C.l linc scu Maria, s tr. 1. G . D uca.

Scoala

Profesională

I)iree/oar e, Fili pes cu Ana, s ti', Te iu! e~1.n u, Sfere/ard, Pe h'ilchcscu, M., str, Teiu len nu, Con/ab/itI, CrcÎul es c u lvla l"ia,

st r,

Mircea - Vodă,

Griviţci,

Corpul profesoral, Betoliall El eml, Calca 33, Suc" Ned cl co" ici Antoanela, sir, 1. G. D u..:a,

Strocscu Mati lda, sti', C r a iove i, 17, Ştefăn es c u T v1al'ia, s tr, T eiulean u. C l 'eţ u Agl'ipiu<l, sLI'. C. A, Rosety , 19, Popian lvlal'ia, str, Sm<.Îl'dao, 24. Buc:., P''IO telim on Ma l' i,l, stI'. 1. G. Duca, Cattac..1.lz Virginia, s ti'. Şe rban-Vodă , 115, Tltlaru Viori ca, stI'. L G, Duca, Sg, Oancca SOfi.1, B·d ul E lisa bcta ... 4 1, Ionescu A lcxandrina, sir , Gh , La zăr, 18. Săbie sc u MaArhivele
Naţio nale

64
J'ia. şCo Pi"Of. T ci u!ellllU, j\:l.'lchelerachc Profira, slr. Sf. Vi-

neri, R,'idulescuLucia. B -cl ul Ferd in a nd, 11, Bold ul' Elena. str. Trivale 43, 10,10id Elena, str. Tg.-d in-Vak 2, G ri go r escu Ana, str. Caâirl1li lo1", Dragomil' Ivl aria, str. D -na I3ălaş<I,
Fiig.'i ră şe anu N a taE.1, str. Teiule;mu, Popescu F lo ren l in.'l str. Rnhovc i, iVHţăoanu pi1o rteia, str. Tci:.dcao u, C onsta nt inescu,

V as ili ca stI'. Teiule.lnu.

Scoala

Nor mală

-,. Directoare, Pro\';an C-~a, :;:c. I1orma1<1, str. Gă. rei , Seerefard, Mate i Sdbina, sll', G.'trei, Corpul projesoraf. P I', [ooe,,cu Peln:, Pr undu - Arge~, Siroescu Aure lia, R-dul F crd inand , 4. Villam El ena, S·dul l\.'l !hail Kogă lnicea nu , 21, Sta varache Scvasla, s tr . S I'. Vine ri, "ÎI, Scă rlătesc u El en a, Rtr. Şer­ b.1.n -Vodă , R otloş Mnrj(l, str. Lnscăr- Cat arg ill, 7 Popescu D in ol'a, s tr. Lasc.1r-Cnt'll"<Tiu, 18 bi s. F ri g ură E li sabet'' 'l sti', Pri mi\vc rei, / ' Nicoln!'!scu Aurel ia. S oclu l rerdina.nd, '45, Şte" fănes c u Scvasta. C. -Lung-Muscel, S[ I'. Ana D oam na, 9, Nicolcscll Maria. str. J\'l aiol" Giure~c u, Po p C '2 l1a, Bucureşti ,
,'\li st H Alexandril1 <1, sj1".
Fnii - Go l eşl"i ,

Ghcorghiu S il v ia,

str. L lisciir - C~i..1.l":""!itl} Ionescu Paul illi.l, Ploeşt i, str. Elena D oamna, 49. Popa ;\bri;:l, Bucureşti , sti". C lucel"ulu i, 40, Ohineseu Ili e. s tr. 1. G. Duca, Si'isu\escu Teador. , sil', B I'ătianu.

-

Scoala

Inferioară

de Ade

şi

Meserii

str. Brăt i .. mu 5 0, Secretari Za lll l"ircscli Ş te f;1l1 Sll'. L ibertăţii, 9. S fe lcu N-\ae sir, Li berl ilţ;i, 16, Corpul PrOfesoral Gheorghiu Gh. str. Bri'it"ia nu, J3, Nuţu Oh. str. 1, G, D uca , 1, t'1'\:irgi neall u [)ri'igh ici str. Sme -

Director Ionescu

B .- Siscşli

S/', Vin eri 54, In g. Vasi lesclI Gh. str. Şe l' ba n- Vodă, Ma eş trii Top oranu . Ilie str, , T , G. Duca~~ 4. S il veslru C -tin str, D·na Biila~a , Popescu
S iT. •

ure i 43, Preot PO PI~S CU Pal'aschiv

Arhivele

Naţio nale

65
N -J ae :;l r, D-na Bălaşa, lODi(ă Stan s ir. B I'ă l ianu, TizguOl. lOII str. Negr u-Vod ă, Barbescu'Gh str. Brătianu, Zam!ir S tefan. str. !\'\iba.i Viteaz.u, G, VasilesclI Vasile str. Liber ţtqii 10, Du mitru Gh . s lr. L ibertăţii, 25, Grigoriu O-lru Bul. ElisabclJ..

Scoala de Industrie
Directoare
Bănescu

C asnică

D. Ana st'lsi,] strada Şerba n -Va d;\ , C01'pu11'rojesoml: Ionescu Ecaterin .'\ s ir. Şerban- Vodă (l ocalul şcoalc i ), Grigol'cSCU E ca le r ina S!L Ca loiaoca, 10 Stati un, Caruia Ana Bul. Elisabeta, 10, Pan ă R. l\ n cta str. Primă · ver ei, 35, Radu R, Maura str. Şerban-Vo da (localu l şc oa l e i ) Popescu Eurrosina str. 1. G . Duca, 32, Dinicu Elen a str. Şcorban - Vodă (localul şcoalei).

"

",

............/ .........~./ ............/.~~.....,..... ~........../

••••••

.'

,,'

...... ./'.... .,;., . / ', .•' ... . ...•/ ....•... ~..,('~.... ../" .~. ,
~
~

~""

,

,

,

Arhivele Nationale

....
....

.....,. ..•. ........... ./..... ......... .... ..•.. ....•..... ...... ..... ,/ " " " " ,/., ." . .... ."/ .. ." .. ." . .". " .".. .. " ... ............ " " ... ." , .................... " " .
.......,
. . ......

~

./

~...

..~.......

..

-~.......

~

.,

.,......

.......

•••••••••

.......

. .......

••••••

••••••

' ' o o"

••••••

, ,

Avocaţi

A br.nmovici Moise, B.. dul Elisabeta 35. Arsenescu Valeriu, B-dul Fer.. dinand, 19. Ataoasiu Ve licu, Stradtl Sra. tianu, 10. Bănesc u Honoriu, Pasagiul şcoalelor, 2. Bercovici Iose, Strada Brătia .. nu, 20. Belea R. Corneliu, Coste~ti. Bobocescu Constanti n, Strada S meurii, 18 Soncea Petre, Plesoiu. • Brânză Dumitru, Curtca .. de a
Argeş.

C onstantinescu P. [oan. S lrad<t Serban ... Vodă, 121. Conslamin esr::u I. Marin, Str. Bratianu, 54. Dancov ic! Dan, Sir. Plcvncl,I2.. DumitresclI Alexandru. B.. dul Ferdinand, 27. D umitresc u O r. Peire, Strada
Li bertăţi i.

Bucăraru' Cosml, Str. M. Giu ..

reseu, 31. Ch lriac Constantin, SIr. Brân .. coveanu, 42, Chitescu M.l\1ihail, Str. O"na
Bălaş.,

44.

Constantinescu A. Alexe, Jiblea Constantinescu Florian, Strada
Serban-Vodă,

12!.

Dumitrescu G. C"tÎII, Pleşoiu. Dumitrescu 1\.1. C· tin, Lunea Corbului. D\1Illitrescu Stelian, Strada Teiuleanu, 32 . Dumitrescu A. Victor, B~dul • F erdinand, 27. EmanoiJ Spiridon, Strada M. Giurescu, 5. Enă chescli Năsrase, Strada Trivale, 7. Georgescu Gheorghe, Strada L.-Catar~i·u, 1. O heorg hitr Ap. 10ao, Str. Bră.. tlanu, 40,

Arhivele

Naţionale

67
GIIE~orghiu

N, Gheorghe,. C.~

Rădulescu

de--Argeş.

Ghioca Constantin, Str. Serball ..Vodă.

Gorovei Nicolae, B-dul E li.
sabeta, 55. Grigorescu L Dem. Str. Smeurei

Ioan D. Gheorghe, B ..dul Ferdinand. Z. 10<1111d Constantin, B-dul Eli. sabeta, 31. l03n1d Nicolae, Stroeşti. Ionescu D. N icolae, Str. Cea .. prazar, 2. Ionescu Grigare, Str. Serban ... . Vodă, 68. MartinesCu Stefan, B-dul Eli .. sabeta, 14. Minulescu Grigore, Costeş t l. Naumescu Ioan, StI'. Brăt1a­
<

Florea, Str. Şerban V odă, 131. Rădulescu Or. Ioan, B..dul Ferdiuand, 41. Rădulc!;cu 1. loan, Str. Serban· Vodă, 244. Rădule sc u Stelian, !3.. dul Fer· dina Ild, 21. Rătcscu Constantin, Str. Şer" ban .. Vodă, 181. Stoenescu 1 -1. B..dul EHsabeta. Sehea Nicolae, Pleşoiu . Simionescu Teodor, Str. Bră.. tianu, 6. Stănc.iulescu 1. Gheorghe, Str.

nu, 56, Pantelimon Mihai, Curtea de
A rgeş

\. O. Duca, ZI. Stefănescu Constantin, Curtea de Argeş. Teodorescu Romul us, Strada Oriv;ţei, 13. Trifoncscu T. Ioan, Str. Bră.. tianu, 3] .
Vlttdescu 1. G heorghe, Jiblea. Vâlsănescu Vasile, Str. Teiu" leanu, 22. Vişinescu /.. ConstantIn, COS"
teşti.

Pavlovid Constantin, Cos te şti.

PetresclI Duca, Petrescu nand. Popescu

Gheorghe. Str. 1. O. 22. Petre, B"dul Ferdj", C. Constantin, Strada

V işoescll Gheorghe, S troeşti

Craiavei, 53 .

Zamfirescli Cornel, B·dul Ferdlnund, 27
Avocaţi

Popescu D. Nicolae, Str. Serban .. Vodă.
Popescu M. Ioan, B.. duJ Efl..

stagiari

-

Bon cea St. S tefan, Curtea ..de..
Argeş. Brânză D.

sabeta! 53. Popescu V. Marin, Strada L.Catargiu, 50. Predescu Constantin, Smeurii, Z. Strada

Alexandru, Curtea

de Argeş. C ioa t ă 1. Eugeniu, S tr. Rahove i, 29.
Arhivele
Naţionale

63
Constantinescu F . Alin" Vasile Str:1da Sc/'ban .. Vouă, 121.
Dumitrescu

Antreprenori.
Bn~ tto

C. G . Gheorghe,
2,4.

Dome ni cu

str.

Ş<! I'­

Str.

C az ărmii,

ban-Vod ,'.
Ca7,arsa S:efan s tr. Râuri-

D\!leSCli N. Q. Vasile, Strada L. Catarg-iu, 2.

lor, 4
Bl'atu A. str. I. O. Duca, 49. Banfi Luigi sIr. Libel'tăt_ii. Baltă Nlişu sIr. Gărei, 12. Popescu N-I ac s tr, El iade

El ias M. Iosif. Strada C rai0D vei, 7. F<mian Stefan, !3. . du! EHsa.. bela, 97. Ivănc ean u Oh. Vi ceor, Cu rtea

Radulescu.
P;:m t ilă

Ion

zis Lapt e pi·.

de

A rgeş.

B-Jul Elisabcta (Prundu).
Stefan.
B,. dul

Nico[esc\l

G.

Elisaheta, 64. Popescu N. Gheorghe, SIraeşti.

1

Dumitr(;':scu Gh. cam. Pl'undu,

Boiangi u N. com. Pnmd u. l\larinescu C. Piaţa C (;':n e"
rai CrÎstescu. Mi\l'inescu Ion stI". Exerciţiu. Mallca Gheo rghe str. Lascăr­ Catargi u.

Popescu N. Nir.;o!ae, Pleşoiu. Retivoescu N. Alexandru, C.D
de-Argeş.

Stăn clulescu St. AW'd, Stra da

Smeurii, 10.
Stănescu ,. Constantill, StraJa

Arhitecli.
l\'..\nofEugen slr. Rahov~i, 3 Sima D-tnl Bul. El isabeta
Artişti " --

Brânc.Jveanu, 42.

Stefanovicî C. Ioan, JUMa. Ştefănc$cu M. PompHiu, Str.
/. G. Du ca, 12!. ~~ al11fireSCI[ 1. Gheorghe, Strada Serban VoJ5., 93.
Apărători

_.

(pictură)

BeUzari.e Gh., s tr. Eliade
Răd ul esc u

Ze idcl 1.,

Găvana·Al"geş

Contabili
~o\n tolliu

Experţi

Dan Constantin, S trada PJe\'~
lIei,

Ioan Hucurcşti BOi a ngiu Mihai l, sh'. Unirei.

5.
Curtea...

COI'odcanu Ioa n,

Bucureşti

Nicolcscu Seb<lslian,
de-Argeş.

Carui" Ioan, tl·dul E li sabeta

Scrădeanu

G . Take, Strada
Vodă.

Dia13 Ap., B-clul Fel'd in a ucl Dumitrcsc u Petre, Mălure~li
Dumitrescl.l. Pavel Bu cureşti
Arhivele
Naţio nale

Serban

69
Exarcu N. Gh. Bucureşti

G heorghiu 1. s tr.D -na Băl aşiJ lanopo! Pericl e, s tr.I. G.Du ca K.ell er Paul, Bu c ureş ti L abei R. Mamulea N., B-d ul Elisab ct-.'l Minoescu Şt e fa n , B-dul Ferd. Mrazek Hugo, si r. ' Brâncov. Pa v lov j(· j Ioan , s h,. Şerb a ll - V.
Rossa D. Eugen Bucure ş t i

RAd ulescu i. s tr. S f. V ine ri S toiCCSCll R omulu s, Brăila Vişo iu N icola e, s lr. Craiov ei Vrăbiescu Git. slr.l.G.Du ca

D avideseu lOD P J o'e ~ti E lia:> 1. Miş ll s ll·. C r aiovei E n a che To ma, C.- d e -Arg'!ş Fi e-de re r C .wol F risch tak MO rlly. G ol ke IO ii ll st i'. S meureÎ Gheorghiu FI. Ili e G rigoresc u Ili e st.r. Craiove i Gl on tescu~ A I. i. C. -J e-- Arge ş Golk e A lexandru Georgescu S ldia ll str. Br â n c. Gcorg·cscu . Cup idon Buc. G aramia Marin C ,-de - Arg e ş '
H ri s tu P . C- tin B ucureşti l-b sci'tI H . sI r. Bditian u I• .m cscu Efti mi e s tl-, Şe l ·b. - V.

Contabili

Autorizaţi.

Abramovi ci L s tr. Pr. Mari a Andreescu M. s tr. Riurilol'

L.-Ca largi u Lung u Gh. B·du l Fe rdinand
5( 1',

L ăb eI

L co n

L inculescu G h. sL r. Primii v.
Muşetesc u [\'lihă esc u

Radu str. Vicrmeseu Andrcescu Tr. s ti', Serban-V . Angelescu Gh. st r. Prim ă" .
Bunesc li S imio n s ir.
Cază nn,

A I ~cu

ErI". str. Tg. -Vale M. s tr. 1. G. Du ca

Beneroy Ral'ael str. Ş ~ rb. - V . Berechet lYlaxim s tr. Primă v . Boiad jief[ G eo rg".,: s tr. T g.-V. Boaţă V. 1. B·dul K0giil. Buc iumeallll Achil Bu c ureşt i Bu hoci C onstantin C ris!u 1 .. Gh. Bucureş ti C hibaia Pav el C-.: rnăuti Co măne scu V, s tr . Excrc, C âl'stea S. Gh eo rghe Că eşti Di ma Marin st r. Şe rban · V. D umi tr escu 1. s tr. ?vfa te η B. D umitrescu P. sIr. Ş .· Vodă DascăI Le on .o inescli Gh. Ion Pl"unJu

r.

l\rl ilita ru N icolae Cos t eşti M in cu lcscu Şte fan Mari nes cu T. N . Bu c ureş ti Marin eseu O. st I'. L.-Catarg. M ă rgărit ef>cu 1. C -tin N icolescu 1. 51"1', D -n a BăI aşa N a.chtiga l D. B-d ul El isabe lit N i ţu l c sc u G h. Ioa n N ieolescu G h. sl r.M.- Viteaz li N icolau A I. D . str. Prim liv. O Jteanu V idor Pav lovi ci Nico lae P lo e ş ti Po pesell S, Gh. R.-de-VeJ c Pop escu G r igore Pârvu il ie s tr.T. V lild imÎrescu Pandel e Gr igOl'e, Bucureşti Popescu V;:I Riie str.Fr.G {lle ş ti

Arhivele Nationale

10
P.izescu M. Dumitru Rădulescu Gheorghe Rossa P. Ioan Găcşti Săndulesctl 1. str, Şerban~V. Stănescu D. 1. str. Pr imă verei Săvu l cscll 1. L C . -de-Argeş Săndulcscli F lorica Stoianovici N. str. 'r.- Vodă Scherrer Carol Bucuresti , StOil1.110vici V . str. Ţ.-Vodă Sclesinger 1. . Stoianovici Sp. str. Ţ.- Vodă Corbu 1. O-tru Cristescu 1. Ion Dela nof Ovanez Dumitrt>scu Vasile Enache Tom a C .. de - .t\rgeş EluhianAnnenag str.Cra iov. Elias l. !vlayer str. Craiovei F ianu P. Ş tefan C .. de-Argeş Gheorghe Iancu Gheorghiu N. s tr. Srâncov. Gorun Gh. Georgescu C . Ion Lazarovici H. Avram Lăzărescu D-tru Leiss Teodor str. Şerban-V. Lobel A. Solomon Bucureşti Marinescu C-tin M0isescu D. C-tin Tvl':\llolescu 1. Nic. Nicolae Gr. Negulescu 1. C-tin Niţu IVI. Nic. Oprea St. Jon stt". Bl'ătianu Peligrad O. Ilie str.'feÎul eanu Pandele Gh. Panaitescu 1. Sebastian Pandele St. Ion

SaltZ!llU.nn L. H. Salmoiraghi Aurel Steriadc Mih. str, Brâncov. Schapira lVlarcu str. Unil'ei
sir. Excrc. Stănescu Gh. Dumitru Tomescu Gh. str, Br.Hianu
Traşcă
Traşcă

-

Stănescu N. Ioan Ştefănescu lul.ian

Gh.

str. Selban-V,

Ion stI', Serban-V. Trandafir lVbrin

Vas ilescu Eraclc Bucureşti
VasiJescu Mircea ' BllC u rcşti Vartic Toma Plocşti

Contabili Stagiari
Alexandru AngL:Jescu Angelesc u Badea M. L Ilie Constantin C . Ioan C-tin Bădescu L. 1. str. F r. Goleşti Bucur Gh. C-tin Bacria O. str. Câmpinea nu Barbu SI'. Mal'in Constanti llescu M . D .. tnl

Rădule scu

R.

Şte fan

Ro esch Otto
Rosenbe rg D . Solomon RosentZ\veig A . Saul Stef.:'iHescu N. Stan C-tin
Stănescu

Pavel C.·Je-Argeş Salaora H. Gh. Sa moilă C. Aurcl Stoica Ion
Stamaiescu N. l\ri ircea
Arhivele
Naţionale

71
T rn şcă

Ili e Vasi lcscu Gh. Voi e il ;! Ion S.-Vodi'i.
=.
Dentişti

Doctori

C u"(. Înc l' Da v id. !';le .. !> .. Il " V 0I'\ ico lc scu - C~\(ich'y, B·d ul Pl'. C.u'ol, :J, Sepiallu Al e:.: ., str. I.G,D uca. p.i unescu A ng he l, C t'a iove i. De nli şti

dli, .166.

G hin csc li Ilie s ir. L G. Duc'J. Dimitriu N ., sll'.D -na I3ălaşa. D umitrescu ' T itu, s tr. :;lCI'ba ' I-Voelii. E l 'başu Nia u, sb·. Briili anu lo nescu A ndrei, s h·. GI·;vi(:c i. D ele.mll M ilw.iI, B-dul E li s,tOcl,,1. M'I n: ~ N . lac, sl r.L.-Ca ta rgi u. i\ lex iu Gh., s Ir . S I'. Vim:l·i. l3altazal' Nicu, s lr.!. Q, Duca. Si m;oll(:scll ŞI . , s il', 1'levna. Floresl.:u Pe il-c, 13-(lul E lisah e la. Ru ss u E lllili ;t , O-du l E li saoda.

(cabinete)

Griin H, str. Indl1 s tri e i. Ri chter l-Ion:;l, f; [J ', l)·na
B:d 'lş a.

DumÎ(rcscu TI'. s1r. ~(,' rb,tll­ Vodii .

S.:tl g.1nic L., s ir. Cl' i vi(ci, :!. R oş Î a llu L. , s tr. 1. C. D uca.

Medici (militari)
SW II l:SC ll

Ingineri (profesioni şti )
BaIUi.
Mişt!,

M ihail, B·dul E li N-lao..:, s Ir.
Şo..:l' uan-

l;;'l IJe!a.
n o..:c~·sc u

st r. G.ln: i,

:!:!.

VoJ ii.
Ti~csc u

Medici
Mal'i u cSC Ll C"

V., sll·. lnd us lI·iei. C al ic hy N., B-dul Pl'. CUI·OI.
G CQl'j;eSCll N ., s ll' :Fr. -Gu l eşt i.

B·du l L:: li sa-

bet-a, 6 . Pri s tiiv escu

P.,

n·du l Pl'.

e llfol, , . Ncl e pcu Gh., s ll', C "i,iovc i. Pi şca A lex., B-d ul El isabcta.
R e i ş lat S .} str. O-n .. 13.:i l aşa .

Uo bocesc u N., str. Şe r b an V o cI;l. Fo lcscu CI'., str. Negru-Vod,i . F ui o l'C SCIl N" S( I', G r iv il e i.

Jia llu O., B-du l E li sabet.:l.

Geor gescu M" st r. D · na 13,1l ai;l<l .

Veterinari -.
S imil ov N -l ac, st r.ln d u ş. tric i. S ta nciu Pomp iliu, s ir. Lască r- Calarg i u,

B,irbulciHIU Nicu, sir . Şe I' ­

ball - Vodă.

Arhivele

Naţionale

72

Veteri nari (militari)
.

Pantelimon N -lae, str. 1. G.
Du ca. .

N iculescu .M aria, s tr. 're iulea nu, 4. Ivl ar inescu Ştefan ia, B- dul Elisab eta, 81.

Ivano v .l\'1., sti .. Oesc1i.

Operatori cadastrali
S:\ndu Ion, str. I. G. D uca 44.
Zi ar işti (profes ionişti)
F urtună Vlad, sh', Ba bie, 4.
Purc ă rc anu

-

Mo a şe

Ştefănescu

Polixenia,

str.

Rahovei. Boncia Va sil ichia, str. Şer ­
ban-Vodă ,
16(.

ConstantLnescu Smaranda. str. SE. Vineri, 2-1. Rusescu Anasiasia, EI. Ră­ dulescu: . 31. . Lepădatu Valeria Sl r. Şer­
ba n -Vodă,

Vasile, st r. Al.
1.

Lahovary,
Z iar işti

106.

(cores pondenţi)

Gornp.scu :vIaria. str, Bră ­ tianu, .)5. BăI ănescu . M aria, str. Şe r ~ lH w-VoJei , 40.

R obescu Pomp iliu , slr. Babie, ;), Simioncscu Thco, st r. S r ă ­ tii.lnu, 6.

Arhivele Nationale

11fr '" ll1l § lPI ID!R'i;m!rll, ~= Ca.1ilill1 (() Il1lBl]
R.gcnţia şi

, .' - -

_ ", o ,

Reprezentanta

""1 1 ·( i~1 J ' G''''U'piI S . A . R. oe

mlllJ~l1EEt1~5'IT'D ,
[ţlrti'~~I1~

,,,, ~~~o Q~fF©W 1\11',& ,,,,, 5tiG' o @~il'~ y [~~r o ~~fl
Exec ută ::= ===

~

-

·1

Stăm

cu plăcere la dispoziţia cliel1ielei noastre cu inîormaţtuni în mod gl'atuit.

Arhivele

Naţionale

t._ ' .

,",- , ..",.,."",.'" .

C on'fo rm disp o z iţiun ilo r Î n vigo are rşi C onven ţi u n ii P oşta l e Universale, s e m nată la Londra Î n 1 929 şi pusă În apl ic are la 1 Iulie 1930, se aduce la cunoştinţa ' gen e rală că, Î nc epând del a 1 Iuni e 1932] "taxe le p o şta l e pentru interioru l ţ ă r ii ş i pe ntru stăin ă'tai:e slau. sta'" bilit după cum urmează :

. iar de fi eC<lre 20 gr. sau fractiulle de 20 gr. în pius, se. a d a u gă câte . .. . ' 2 . () SCi' iSODre n ~ )oc ală, pi'tIlr. Ia 20 grame. , iar de fiec<lre 20 gr. saI.,; fracţiune de 20 gre rn plus, se n d <lllgă câte . 3. C a r',e p os'i:ală s implă .,
1.

(Ql

s crisoare

lo c al ă, pâ n ă

la

-'- g ram e
20
o

1 - +-- __ --+.0_'

Lei

L ei

Le i L e i

Lei

4 Z 6 7,50
.

1

10

2
3 3
,1

6
4,50
4,50 4,50

6 6
6 6 12
2 2

2 2
1 I 1 2 1

1

"
"

p Hl:1:it • • 4, limp'i"ima"i:e , de fie c8re 50 grame sau fraciÎlme de..50 gr. S. Cih-'i:i clidadice:, [ it~ l'arc Rau ştii n ţi fi c e, inclusiv cataloage pur cii.. dactice, de f'i ccaJ'c .'5 C gre sa u fr actiune de 50 gr, . ' 6. Z ial'e cotid iane , c" ri ap<lf In lam, expediate direct de editori sau mandatarii lor, de fi~ca rc s u tă de Rţ . sau frac ţiu ne de su tă de gr: . . 7. Puhlicaţiun i periodice. cari apar 1n ! a ră cel p uţin od ată pe lu n ă, expediate direct de. editori sau mandatarii fo r, de fiecare 50 gr. sau
fr <lc\iune de 50 gr. . . 8. Rmpri mate , tu relief, pentru uzul orbilor, de Hecare 50 gre sau fracţiu n e de mie de g1'. . •

" "

"

il[n,S 'ÎT a i:ă
mi W: a.1"ă

0,50 1

0,50
1

Cl! ;r ăs pu n s

6 9
1 2

0,50 0,50

,

0,50 2 0,25
4

I

4

2
I
2

0,25 0,25

2

2

2

2

050 ,
Naţionale

Arhivele

9. Hârtii de afaceri, până la 250 gr.. . iar de fiecare 50 gr. sau fracţiune de 50 gr" în plus ind 10. Probe de marfă, 'până la 100 gr. . . Iar de fie<::are 50 gr. sau fracţiune de 50 gr. îo plus, se adaugă câte. 11. Pachete mici, de fiecare 50 gr. sau fracţiune de 50 gr. câle. . • • ca un minimum de taxă de _ .12. Taxa de expres, pentru oricare din obiectele de mai sus, ih a• fară de taxele ordinare • 13. Taxa de recomandare, pentru oricare din obie~tele de mai sus, • în afară de taxele ordinare 14 Taxa avizului de primire, la obiectele recomanda'te : , a) cerut la depunerea obiectului . • • b) cerut ulterior depuncrÎÎ

5
I

10
2

3
I

4
2

10 2 4
2

5
I 2 I

6

6

20 , 20
·10 10 10 10 10

20 20
10

20

10

15. Taxa unei foi de reclamaţie 16. Taxa unei cărţi de ind entitate:


35
5

35 35 35

35 35
35

2

17. Suprataxă pentru obiectele inregistrate, prezentate aficiilor Duminica şi în Sărbătorile legale 18. Drept fix poştal de vămuire pentru obiect ele ce: urmea:ă să fiE: • • prezentate, la sosire organelor vamale 19. Minilllllill de taxă pCHtru obiectele nefrancate sau insuficient francate 20. Taxa lllmi cupon-răspuns ..

I I

18

18

2
15

4

4

Arhivele

Naţionale

,
Agentură '=' -

.

.

. ..

"

.

=

Comision
-

Armurieri
Nicolcscu Teodor, str. AI.
Lahovary.

Grigorescu Hie, str.
vei,

Crajo ~

15.

Agenţie teatrală

Nicolescu Iordanu, str. A l. Lahovary. Năstăsescu Petre, slr. Sf," Vineri.
.

Constantinescu Panait, str.
Şerban-Vodă,

58.

Articole Menaj

-

Articole de Botez
Popp Gh., str. Alex Lahavary. Constantinescu Nicolae, sir.

luga Dumitru, str. Al. L ahovary. \\T eber Adolf, str. Craiovei.
Staicu N. Ion, str. Şerban ­
Muşetescu

Vadii,

Alex. Lahovary.
lstrătcscu Stclică,

str.

Sf.

Vineri.

Ion, str. Alex. Lahovary. Solomon . . Haim fii, str. eraIovel.

Articole tolografice
.. r ' " _ . ." ' . • ... .

Afişaj
Primăria oraşului (necollce-

Grigorc~cu llie,
VCJ, la,
• h

str. Craiastr.
Şer­

sionat).

Marincscu Banu,

Aparate Radio
om •

ban- Vodă. Laziir Mihail, str.
Vodă.

Şerban­

Marinescu Ranu, slr. Şer H
ballHVodă,

Arhivele

Naţionale

T eodorcscu Ioan, s ir, Ş e I"
ban -Vodă,

Ape Gazoase
"AU I'O I'':I " ,

Dida Şt., str. O-na Bălaş .1.. La7',iiJ' Mihail, sti', Ş e rball-V,

1. N ico lcscu-S tai-

Automobile si Accesorii ===-..;::,:....
~.;;.;;=

c u, s ll', B.1i1 0l', 25, nF':lbl'ica Rorn(lll<'i:", st i', La sc.1 r Cata rgiu, ., Isvo ru l" C, Ş tefrUI CS ClI, 51 1'.

" Ford" p rin Ban ca de C redit Automob ilis t, st r, I)-na B.:1Jaşn, 45. V ie rm e:;Cll Radu; s lr. Cr<\• • lo ve ., Popesc u Nilt!, sh ', Griv i ţci ,

Sc rl>.1.l1-Vad.: 1
Va s ile Voic ul escu, s ll', C l'a •

I O VC!.

As i gurări (agenţii )

,, /\d"ÎOIlic,,",

N o v.1covic i -

Automobile (caroserii)
Tughcs C -tin zi s A le.'o::andru, str, A I. So lni( ilnl.

BCl'ccbet M., s i 1'. B.1 1i1I$:I.
nAs ig' lI l'a I'ea

O-na

R ( Ind n C':lSC;'j",

Articole Technice
(sn nila l'C
şi

d cCll'icc)

TeoJoresc u [oan , sLr, Ş e r­ b:t.n-Vod.1, 64, Did:t. Ş I. , ~ Ir, 0-11<1 B.'ib ş <I, Nlarin esc ll 0-1 1'11, s i r, C l'a ~ iovci, 5, Duminică IOl!, si r , C rai ovc i, PCIlCSCU io n, S11', PI', C'LI'OI. Ba lJ ov in cscu Cris ti.UI, si r, Plcvna, 1 .

,

Il ics clI Şt., :o; l l'. Sl! rban -V . .,O'l c i" R om:i nia N , l \u nc sc u S imeon. st ... ŞC l'h " n ~ Vod :i, "C c nc I·:t!a" , J\ h";lI11 ovic i li1ne li, si ... Pr, Maria, "

"A gri co la",

Muşc{ >Jsc \1

EI'.,

sll', C l'aio ve i,

!.!8.

,. N"t.ioll;d 'l ", i\ b l'ilm ov ici COl'llll. s ll'. 0 -lIa B;1!a.ş: I . "Com pan i;1 de A s igtJ,·:.n:" , Bercchet Rizc:I st r. C illl , SI'. Gheorgh e.

Ateliere Mecanice
Pope sc u N"c, s tr. Gl' iv itei. Ni chtC o lJwald. s Ir, G;1 rl!i . Mtl.l'incscu p" s tI'. sr. Vin e ri. Sc hvcitzer Osea r, st r. r. G ,
DuciI .

Articole Voiaj (ateliere)
Popescu OviJiu, s l'l', Şe rb a n­
Vodă.

Arhivele Nationale

Mo ras si P e pi , s tr. Sf. Vi ner i. J\!l ari, :c scu Go gu 1 s tr. Sf. V in en .

Ba nca "Pite şt i {', str . D -na
B ă la şa.

Ale i . de rep ..arat
.

păl,rii

Uie scu Ili e, ~ tr. Ser ba n -V . M a ri ncs clI PC lcu , fi i. s t .. S erb an . Vo d ii .
n Plliări a Roş i e ", Ş tefănescu Gh ., s tr. Ş <!r bcm - Vodă.

Ba nca Pop ulară " Alb ina " s tr. D- na Bălaşa . Ban ca "C r edi t ulu i Arg eş an " s tr. Şerban-Vodă. Ba nca "C red itu l Co me rci al" slr. Cl' aio vc i, 28 Ban ca "C red itu l Mu nci i" s1r.

Gri vii ei,

1.

Boiange.. rii ..--.
Cri s tes c u N"

_

S':iliştc,anu

D cac onescu Ro z", str. Şer" ban- Vo d ă. "Glo;-; a", G h. I. Gh eor ghe , . s t r. B răllanu .
A. s tr. Ş e rban - V. Fal k P., a ~tent'~a Pi t·cş! · j str.
Şe rb " n- V oda,

s tr. Ş ~ l"balj- V.

Ba n c,l ,,'l'ăninea scă Tl' iva · lea ", slr. D·n a Bălaşa. Ba nca ~Comertului ~i In ou s trie i", s lr. Pl cvn a, 4. B a nc."\ "P e rse ver ent a '" B-clul Eli sa b et'::l , 79. Ba nca Pe ns io nar ilo r Pub li c i s tr. Cra iov ei. Ban ca p o pulară nFu rni ca ", s tr. Cra iov e i. Ban ca "i\rgeş ul", s tI". ::ie rban·Vod ă .

Bragagerii

..

sr.

Ali , sl r. CI"a iov ci. H c ira dim 1., s t r. ;-ie rha n-V . (l r aim H ,. ~h·. Vii lo\". Ze nu J' H. De har fii, s lJ'.

Eşad

V ine ri.

" lVluntiiC o ~i" , s t r. Şerba n· Vodă . Ba nca Sin di cat ul Vit i co l, str . O ·na Bă I a s ,a . . Fed el'a la "Argeş" a Băn c i­ lor pop ula re din jud . i\1' ~ gcş, st I'. Cl' aio vei . '

Ba nca

popu lar ă

Bă i
Băile Pc pul a l'e -T ea l ru l Co · mu nal , s tr. Ş e rban V o,U .

Bănci (sucursa le)

Ba nca Na tio nal rt a RomA·
ni c i, B·d ul Eli sab cta .
Benzină

{(a lma n Ara dy, s tr. ~r. Vi.
u e n.
Bănci

zite
S iT.

şi

- Pe lro l (depo· pompe)

, 0 I?U 1' «, Ban ca " 1 ar.;t ban -Vo d;1 .

ŞeI"

Bru 'bu lcs cu Ilie, stI' . iVlaio r Giul'c sc l!, ti·
Arhivele Naţionale

79

." "O· Is tn'b Ul:I, l S. A . st r. O' ar eI.

Birou de copiat acte
.
'

'-

"Pet rol eu l", lVl crovic i Emi l, !>tr. T . Vladi l1l ire scu. D umitTCSCu p" str. Vi ilor. B .'oşlC!an u D -t:·u, il·du l E lis abcta. L ăză r e s c u Gogu, Pia ta Epis•

Popp iVl., str. Ş e rban-Vo dă.

Bodegi
Stc l'Îil<lc A le;,;. sti·. Se rban Vo dă .

COP II!J .

.

Eile Ma rin .. sir . Cra io vc i.

nLVl ercur" Oprea POl?cscu, sti'. Serban- V od.l. Ionescu Eflimie, s tT. SerbanVodti . Vcl cscu Vasil e, s ti .. Serba nVod:l. Popescu M. i.şu str. D- na Bă ­
la:;;<I.

Camsid\! N., S-cl ul Elisabcta şi str. G rivi tci. Popescu Nac s tr. Griv i{ci, 4. B ăcaou Ion, str. C ra iovci. BU H CSCU Dan iel, Co s tc ş t iAl'geş.

P opcscuStelian Stoln ici- Arg.

Nedelcu Gogtl, sir. rn dutrieî. Pencscl1 Ricii, Pia ta-Ep is• • COP IC I.

Bere (depozite)
Constantinescu Nicu, st I",
Cl"a iovl.:i. fonescu Eftlmic Radu , str.
Şe r ba n - Vo o.:1 .

"Lambru" H. Poroja n, Pia .. ţa Episco pi ci (I-lal<i), "Viu'fu] cu DOI" ', Pia(a -EplSCOp ICI.

Peal c<\. Vas ile, sir. Ş c l"lJan ­

I-la im ovici-Tc F as, s tr. Te iurea u u.
Berării

Vod.l.
B Iă n ării

si Varieteuri
-," - - o

(Mag. si , ateliere)

Slo ica D umi tru , slJ . D- na
13ă l a şa .

lI iescu 11 ie, s t ... Ş e rban - V. l\1arin cscu lan, str. Serba nVodă,

nCalul l3ţtlan , str. D-na B;'i l aşa.

u

ic· Til C II • ~t 1". Şe r ba n- Vodă, T uluc., G h. l an, sir. Şerba n ­
lIT

Savu S.} str. S erba n-Vo dă . "Record" Stern Isac, str.
BI'.:'it ianu ,
2.

Vodă.

Ni. ih.:iilcscu Git., str. Şerb .- V. Rosen tweig Iacob, s tr. Alcx.

P.A re u IV cscli c i, s t r.r ndusl re i.

Lil hovary.
Arhivele
Naţionale

81
Marincscu Ion, str. Serban-

Vod5 .
Gtdbenuş

Alcx. , sl r. Ş e r­ ba n- Vodii.. Rădulescu lan, Piaţa Episcop Ie I. M ircea Nicolae, s tr. Alex . Laho vary. M ircea V<l s ile, sir. Şerban ­
Vodă.
• •

Minescu D., sir. T g.-d inVal e. Ră cea nu O.. st r. Tg.-dinVa le. Stoia Ioan, str. 1. G. Duc",. Dana Gheorghe, str. T g .di n-Vale. Radu Ili e, str. T g.-din-Valt.·. Lobel Avram, B-du l Elisabeta. Lewy Is ac, s ti·. Pr imă verei. Sufl cri s la ny, s tr. Tep eş-V . S ufl e r i::; Adam, st r. D-na
Bă l aşa .

8roderii (ind.
Ci'duşanu

casnică)

C" str. Teiuleanu. Cernea FJorca, s lr . 'l 'ciu lean u.

Ga ba I'. N- Iae, st r. Tc iulcanu .
St<'inişor

N -Iae,

s tr. Teiu-

Croitori
Vodă.

( bărbaţi)
Şerban ­ ŞeI'''

lcanu.

- Popescu C-t in , str.

Cherestea (depozite)
Săvulesr.:u

Pe tculescu Vas ile, str.
Ion , st r. Tg.-din
Sl l',

Vale. CalangiU N-I ae,
G iuresc u.
R?lcăşanu

ban-Vod5 . Marin escu G h., s tr. !$erbal'Vodă.

Maior

G h., s tr. T g. -di n
Iosif, si r. T g.-

Vale.
Răcăşanu

d in-Val e.
Mă i ceao u Ni ţă, st r; Tg· d in

Ciurca Stao, s tr. Şcrban­ VOdii. Zăvo i an u M ., str. SerbanVOdrl. Ni co lescu S. Ioan, s tI'. Ş er­
ba n - Vod ă .

Vale.
Brănescu

Oh., str. Tg.-din '

Mih;tilC5CU
ban- Vod ă.

N- Iae, str.
B., str.

Ş~ r­

Va le. Bocr u Ios if, str. l3a ilU-M i'l-

Mielăch cscu
ba n - Vo d ă,

Ş~I'­

-. ,<lCIO C .

Part"amian ;\'1., 5\1'. Ş e rban ..

C e riali şti

V O( I.~1.
Cris tescu M. D"
ban - Vodă.

str. Şer­

Flol'escu

Mal'În,
~

~lr.

'1'; .-

Mano le5ctl Ion, 511', Negru-

din-V.dt'.

Vodil,
Arhivele
Naţionale

82
B ;'i l ănc sc\I 10n, st r .

Negr u-

Vod.!. O ltean u M .. sit', G ,· iviţ e i. Bresloiu Ion, str. Pr. Cal'ol M ircea N .. lae, str. }\ [ex . L ahov,uy. Liţ:escu Sicfa ll, str.S I'. Vineri. Stăn escu H. str. se Vineri, Durnitrescu Oh ., sir, SF. Vi.
neri.
Rădulescu

Ni co le s('u F lo rica str. Mi.hai-ViteaZll . Georgescu C .str. P rimă verei . Standf C'l s tr, Br<1t"ianll. Di ma F . str. Brătianu . Persel!o iVla rieta, str, Şerban-VadJ. CrLsteSCtI Tvl., slr. Şe rban ..
Vodă .

Pet re scu Natalia, sti·. Lascăr-Catal'giu .

N-Iae, sir. SE. Vi-

nen .

N icolescll D., str. SI-'. Vin eri. Bădescll Marin, str. Craiovei,
Că l ugărescll

Constantinescu l\1 .;slr. Câm• p mca nu.

Corsete (ateliere)
Kraus Ilona, str.
ŞCl'ban ­

Ion, str. Crai 0 Marin, s ir. era-

vel .
Călugărcscu

.

. (OVel .

Vad.:l.
Cofetă,ii
B o rănescu Ioao, str. Şl'r ban ­
Vodă.

Soreanu Petre, str. Craiovei, Popescu lan, str. Cm iovei, lV(o isescu D .,str. Cază rmilor.

Croitori (dame)

-

O ltcanu Nlaria, s tr.
verei .
.

Primă-

Cr istescu CI', s tr. Şerb an­ Vad .:t, C ri stescu N icolae s b', D' n a
Brda.şa .

Iotta Nhria, s tr. D -na Bli J a ş<l,

45.

S ilcscu Ni" s tr. Ş e r ban-V . Curea Virgi n ia, str. Babie, 4· Stănesc u Maria, str. Şer-

Banca N -la e, ti tr, Craio ve i. O("elescu Castic.'i, SiT. Cra~ . . lovel. Purcăreanu Stefan, Alex. • L a hovary,

ban- Vadit.
L inc ulescu Elena, str. Primiivcrei. Popescu C·ţa, str. Prîm ,l vc:n~l .

Ceasornicari
Teodorescu R asely, str. b<l [1- Vod ă .
Rot h. M., str,
Arhivele
Şcr­

Şerb"n - Vo d ă .
Naţionale

C aracaş

/'i.Ul'ică,

str.

:;;er-

Coşuri

(magazine)
Adam, str. Orna

ban- Vodă. :\gop E. fiu, str. Şerban V. Papastatopol Sp., str. O-na
Băl<lş<l

Sutleris
Bălasa .

Tomescu 1\11., str. D-na
\aşa.

Bă­

Laps<lnşchy

LSmil, str. era-

lVlircea Oh. Iii, str. Tg.-dinVale. SIa ma Vasilichia, sir. din-Vale.
,

lovel. Leibovici

Iancu,

str, Şer'

COrlfediuni (dame) ., •
~_I

ban-Vodă.
"

'''Z Ilernlan, J1IC P eUl1l1a,

o. <-' <-

Colectori

-

corup. str. Şerban-Vadi;. "P,incip. Elisabela", COhlJ-

"St.:'î.noiu Gh.", Spirea Stojanovici, str. Şerban~Vod<'î.. Cam.pus & B,'lssa, S. Abra~ movici-Col"bu, str. Şerban~
Vodă.

1.

sti'. Şerban-Vodă.

Lcibovici Rubin, Str. Şo..:r6i.tn ­
Vodă.

Conlecţiuni (bărbaţi)

Banca Romiln,tl de Credit, R. Beneroi, B-dul Elisabeta Lozul Norocos, T1'. Nova~ co·v ici, str. D-na Bălaşa. "Hermes", Ion l\1.arinescu, str. Serban-Vodă . •

== - ,

.

GI'eifE Abl'am, slr. Şerhan
Vodă.

Baruch B., str. Serhan VOdii.
o

CLwelari (opincari)
~

Cazangerii (ateliere) ==
~

Dinescu fraţ:ii, st.r. Sf. Vi• nen. Ali1'escu Pompi\iu, sti" Sr. Vineri. Pesu • Tudor, sir. Sf. Vinerj. Toschici Jifco, str. H.,imilor.

Peligrad lIie, str TeillleaIlll. Peligrad 1. ILie, stl',Ţeiuleanll. Aldca IOD. sti'. TeiulcilDtl . Peligrad Dumitru, s tr. Tciuleauu. Peligl'ad Ion, sti'. Teiuleaou, Constantmescu Th. sl:-. Tg.-

din·Vak.
,Moraru Grigorc. ,;lr. Tg.-dinVale. ?vIăg e al111 Alex. s tI'. Teiu-<l' lcanu.
Arhivele
Naţionale

Coşuri
BăIăşoiu

(impletitori)
Nicolae, str. Cra-

· . lovel.

84
C onstantinescu Gh., str. l'g.- . din -Vale. Oârd ea Ioan, str. Tg.-d in Val e.

Pcligrad N-lae, sti', Tg.· din Vale. S tăni.şor U-hu, s tr.Tg.-dinVale. Contu Petre, str . SE. Vineri. Muşetesc u Th., str. Viilor. Schiu lery 1, str . Sf. Vineri. Spirea Albu, str. SE. Vineri. Constantinescu 1., str. Nouă

Filipescu Iancu, str. Indu strie i. Nlartincscu Gh., Piaţa Ep is. • • copl eJ. .'1 Ce nt rală"} N a e Ionescu, s tI". Indus triei. C.llinescu D·tru, B·dul Eli. sabefa. Atana siu M" s tr. SerhanVo dă.

Caretaşi

Cafea
Tachesian Ohancs, str. Serban Vodă . Aprahian Lean şi Anlrass ian B" str. D-na Ră l aşa. Ohanesian K., str. Craiovei. Coltstantinescu Th., s tr. SE. Vineri , Altiokaian M 'I str. SerbanVod<'1. Naldabarian O., slr.serbanVodă .

Cu!'r:o
Vodă.

Anton, str. Negru.

Marolineanu Oh., str. GrivIţ e i .

Friederick Mihail, str. Libertăţei.

Staocovici Carol, str. Brâncoveanu. Alber t Lazăr fiu, str. se Vin eri.

D ima A lex. s tr. Sf. Vineri. Uivary Miclo ş, !I tI'. Viilo)'.
Ceaprazării

Dangas D-tru, , tr.
Bălaşa.

O-na

Cafenele
.

Sturza Mitică, str. Ser ban
Vodă.

Petculesctl V" str. Serbao"V. Oprea lYlarin, str. S erb.:UlVod ă .

StănceSCH
Vodă.

N " str. Serban-

Na lda6aria n O., ~ IT. SerbanVod.l. .

MarÎnescuGh. str. Serban-V. Ciurea Stan, sl l'. Se rban V. I1ieseu M ,uin . P ia t:l. C - I
C ·· i ~ telle l l. Arhi vele Naţio nale

85

Cârciumi
Oncescu Stefan, str. Ser ban- Vodă. Miţariu M i şu , s tr. Serban\'odă.

Bărbulescu

Para<;ch i v,

st r.

Arati Oh., s tr. Viilor. , Rădulescu Stefan, str. Eliade Rădulescu . Rădulescu Ion, str. LascăI'­ . Gatargiu. lvlarÎnescu N-Iae, str. SE. Vineri. Adamescu D.} str. Viilor. Bulacu Petrache, str. Teiuleanu.

Cl"aiovei. Gheorgbiu C. str. Craiovc i. Stefânescu Gh., str. CrI. iovei. Lecca Alexandru, str. Primă~ • vereI. Ciuculescu Marin, str. Serban-Vodă'

F lorescu M., str. Râul'ilor. I onescu Grigore, str. Negru~
Vodă.

Bulacu Ion, str. Trivale. Muşetescu Vică, str, Viilor.
SlefălIescu, Oprea str. 1 G.

Duca. Badea C-tin, str. L.-Catargiu. Burdescu N·lae B-clul Elisabeta

Chinie C-tin, str. Tudor Vladîmirescu. Stefănescu D-tru, str. TudorVladimirescu Caleta Tănase, str. Primă ..
verei.

Martinescu C-tin, str. Tudor Vladimircscu. Cristescu Ion, str. N~gruVodă. " Par,lsc hiv Ra d u, s~r. Craiove 1.
G r CC lL

.

N -b c S( I'. C ra iovei . Vo ic ul o..: scli V., sI! .. C r'liovei.

Ionescu D., str, Găl'ei . Martinescu Petre fii, PiaţaEpiscopiei. Trache lVlal'in, str. Trivalea. Teodorescu' Titi, str. Indus• triei. Maici" Hic, str Şerban-Vodă .. Pralea V., str. Serban-Vodă. Mielăchescu Mihail, str. Sf. Vineri. l\Ilirescu Pompiliu, str. se Vi neri . Mincu!es('u N-Iae, str. IndustrIei. Comăriescu V., slr. Smeurei. Moraru N-Iae, str. Brâncovcanu. ~ rspas Dumitru, str. Craiovei . Porojan H., Piaţa Episcopi ~i Ş tefan D. Ştefu, str. Teiuleanu. Constantinescu Gh., str. Tg.din- Vale. Pcnescu Rică, Piaţa Erir.• • copiei. "Vti.rfu l cu Dor", Piaţa Epis' cop iei . Arhivele Naţionale

..

!;)e rb.m [an, s tr. Cra io\'e Î.
S tefă nes cll Bă 1ă şcan ,

Pelincscu A nton, str. b "na
Bă l a:;;a.

str.

M ate i Basarab. "La Albo te.mu ;' , str .Cra iov e •I. Ţ u lu c a Ioal1 , s tr. Serban-V. Vasiliu Alex., str. Tg. -d in Vale. FIoreseu Oh" sfr. V ii lor. Pop escu M iha il st i'. D -nll
B ălaş a.

S teriade Gh . & Oi aconeasa A, Piaţa Ep iscopie ;. "Consumul Piteşti , P i aţa Epi scopiei. lacobescu 1" sll". D-n a Să·
ll

Ja ş a.

Rădu lesc u

Gh., Piata Epi s-

Oiaconescu

Fl.,

st r.

C ol.

Ch i c o ş. Go l e~ l c anu Gh., s1l'. Tri vale Ci o căoă u Anghel str. Va-

sile Lupu. Savu S., str. T ârgu-din-V. Ionescu Oh ., s tr. TeiuJeanl!.

_sco pi t: i. (h a l ă) . Co nstantinescu M., Piat a Episcop iei (haIă). Ionescu Ion; Piaţa Episcopiei (hnIă) . Skf.1.n escll O -tru, str. T . Vladi mirescu. Penescu Flore.!, Pia ţa EtJisCOpH~ I .

Davidsohn S am)', slr. Cra ~ Radu G h i ţă , str. Craiove i. O hanesia n Kircor, str. Cra·
love l.

Coloniale (en-gros)
S tcriadt! Oh. & D iaconeasa A lex. stI'. AI. Lah ovary

· .· lovel

Coloniale (en·detail) ,
S tcl'iade Al ex .. str. Ser ba n V odă .

..

Vasilescu Vits ile, stI·. TcÎuleanu. Pintili e Nae, str. T eiu leanu. Ionescu Nae, str. Sf. Vi neri. Oeaconcasa Mişu, slr . Cra ~
IO Vel.

·

.

Ionescu EL, str. ' Serban- V. Popescu O prea, str. Ş e rban- V o dă . Velescu Va s il e, sir. :;;erban. V odă , ArÎ;l.an 1. str. Şer ban - Vod ă . Rădu lesc li Ion, str. Ser ba nVod ă .

Gh., s tr. C l'a iovei . Burde scu Njcolafi', B dul Elisa beta . R osenberg S., B-d ul Elisab . f3elu Gt' igor e, str. Sf~ Vin eri. S tolea S lefa n, str. Se. Vi nc r i. Cons tnntin escll Tii. s ir. ~r. Vin c r i. lo rgu lcsclI EL , -;l r.Sc l·b;J n-V .
" Furni ca ", S;'il1dlll cst' lI 1\) 1I ,
s l l'

Nea cşu

S pil'cscu P.UlI s tI'.

~c rl) <lf\ - V.

Nl·b 'A.rh'~'eI~ [Nationale

87
Rucăreanu

Iou, str . .Sr. Vi-

Coafori dame
Atallasiu Mina, str . S erban.. V. Dicu!escu C.,str, Serban .. Vodă "Lucratorii Asociaţi" str. Ser..
ban - Vodă

nen. Voicu Oh., str, Smeurei.

Apati Oh., zis Spânu, str. V iilor, Orăşanu Mitică, str. Cazărmilol',

Pet re M ihail str. SE. Vineri. Gheorghiu C" str, Craiovci. lani Alexandru, str. Viilor. Ruşeţ Dumitru str. Smcmci. Vanderdi Ferdinand, str. CazărmilQl'.

Ionescu Gică, str. Serban-Vodă Constantinescu p" str, S ... Vodă Rădulescu Ion, str. D-na Bălaşa

Cojocari
Dumitru Gh" str. Craiovei Ionescu Anghel. str. Craiovei Ionesu Ilie, str. Craiovei Ionescu M.Tigveanu, str.lvlatei Basarab Puiu Dumitru, str. Craiovei Pantilă Gh" str. Craiovei Stănescu Gh., str. Craiove:l

Craiu C-tin, str. T, VladiffiLrescu,

"Eftinirea Vieţii" str, Rahova,
Stefănescu

Gh" str, - CraioD-tru, str. Mir-

veJ.
Căl inescu

cea Vodă : I:Vidulescu Hie, str. Col. Ch ica;,;. S te [(mcscu BăIăşcan, str. M. Basarab . • Ionescu Alex. str. Basarab. M,u'În Gheorghe str. Exerc iţiu.

Desfacerea produselor din ferme
De:sfacel'e:a produselor fermei nlsvorul" propriet<lf Canta" <;uzino G . Matei, Pia ţa E-piscoplei (l-laIă)

fV! ;II'gescu

N.,str, Serban-V.
,

C inematografe
,,1\q~lila" iVlircc?1
fU

.
C.
şi

Droguerii
Flo
str,
Stavăr

r 1., s Ir . •Justitiei .

C-tin, Al. Lahovary LIdrescu Maria, Şerban .. Vodă

"fv\ olk rn ", a,tll Gh., S C I '!I:l n -Vod ,l .

Depou dentar
Fl of ll

- .

88
Dogăr ii

Explot. .de, ~ădllrUJudeţ)
Dum itl'cs ctl Enaehe , Mălu• reni. Dumitrescu Ion, NIălureni . Sorescll Oh. Pr., BorIeşti . Dumitl'eseu C ., Băiculeşti. Dobrescu Gogu, Gă \·,:tna. "Co tmeana" Soc . Cooperativ,l pentru exploata r ea lemnu lu i, corn. Cotmcana
Argeş .

luncş

On.} str. L.-Cat<1fgÎlI

Kcplinger N .. Jae, Sf. Vineri l<cplingher Ioan, Sf. Vineri Stoica Gh' J sIr . Industriei
_

Depozit de ziare
, __ _ · 'Uno r -"""

To meSCll Gh., Libert;jţi 12
Braurlştein

1\-1., Serba n...Vodă

Dărăcit. l ână .(ateliere)
Ffofescu Ion, str. eraiavei Duminică Oh., str. Craiovei Ţig!er fosif, era/ave! Fabrica de dărăcit rSnit T g.din Vale

Expediţ ii

(transporturi)

"Concordia", str. Serban-V. Trans-RollJ . i\.genţie ş i rc jwezcntantă S. A. R. de Gt"Upaj, - Rotit str. Că r ei, :q .
Făină

Explotatori de

păduri

G,lbriel

Simian Ionică, ~tr . J llstiţiei. Jianu Ion, str. Libertăti . Tănăs escu Virgi l, str. BriÎnCOvcanu.
Tănăsescu

Pispiris Stefan, B .. du! Elisabeta, 13:'L Pel-inis Pavel, stI', 1. G . Duca

(depozite).

nCo1(atu ", str. D-lla 8ălaşa. "AI utat<, str. Sf. Viner i. Tel"as Hris lu, str. Tciuleanu.

Dinu, str. Brân-

coveanu. Dumitrescu Traiau r st r.BrAncoveanu . Dumitrescu Pavel, str. Brân coveanu. .
Mătnanu

Farmacii
Bobancll Nicu,
COp I eI.

·

.

P iata EpisEpi : > -

Găluşcă
copieI.

Gh., Pia la

N-la(', str, Unirei.

Panciu Ioan, str, 1. G. Duca. "Cooperativa foresiieră" P iteşt i str. Craiov ci.

Ilies cu N -b e, Piattl Epis co,

i

pICI.

,

S til v,l r

rei n:,Arn~v:elp(,/'jft~Jm~!r.

89
Petrescu Silvestru, str. Serban - Voc1.'i.
Constantinescu Petre, Scrb'ln ..
Vodă
Rădulescli

Pavlovici Maria, str.
ban-Vodă. Vodă.

S e l"

lan, Serban ~ Vod ă

Schiel El'nesi, str. S e rban-

Mfirgeanu St., Blll. EHsab~ta Frusescu Eug., Bul. Elis<lbct<l
Paraschivc.scu

M., Sf. Vineri

Flori naturale
Oprea Badcit,
[aşa.
5(1'.

O - na B~i ­

Sc hwanlzill'a El. . s tr.
Catarg-iu.

L.-

I

I

Fotografi
H o rn 1\., SI. I", CI':tiovei. :):lrbu E.m., »lr. Serb'-lIl-V. O avri lescli Stefan, str. S t'rban-VoeLi, Mcnccl' las i!', sir. Sc rb:ul -V.

Vasilescll Th., str. Cr<lio vd Nicolesc:: u Th., str. Cmlove i Ispas DUlllirm, str. Cr.aio\·d Popescu c.) str. Ind ustriei Bădescu !fie, sir. Sf. Vineri B5~ciitr Tit., str. Sf, V in eri Ilicscu. Oh., str. Tg. - din-Valc H ariton E milialloFf, sir. 0-11<1
l3;ib~<1

Ion escu N., str. Primilvcreî l\ficole.scll 1011, str. T dvn /e;l lIirJarll C-li11, Mr. Viilor

Georgesc11 1011, sIr. Viilor
«L<1 două miUUh!",

'1',>:. Vale

Furnituri croitorie
IlnpeSCll

Fierări i

(magazine)

C o stiCil, slr,
S ll '.

SerSer-

h,tll Vod;l.
<:riin be rg fvloritz,
ball-Vo d ~i.

lURiI DlImltru, Alex . L,dm va .. ry şi SI'. V incri ~ r:ierăria Arge{' Soc. A1Io1l q sIr. Teiulcilnu 27

1\·' ;li s Ca rol, sir. Serban -V,
l'l'i l! lI leSClI Vas il e, st r.

Ser-

l,a ll ·VOth'i.

Marlnescli lan, s ir, T (! ildc:ll11l '15 şi Tg. din Vale Muşcteseu [011, str. I\lex. La ha ..
V<lry j

4

Fri zerii
"

D I ( : lIk.~ell

C" sIr. Scrba!l .. Vod~t

I t ll "' ~: C IJ Gidi, Serba n- Vodă

V ,I::I !c:;Cl l Petre, Scrba ll -Voclă II I ,IH il'i'i to di A sociati", Serball ~
V (l , l ~1

Oancea Ion, str. Tciulea nu Boiadgieff KfUt1lm, CA.Rosetti Somoff Raiciu, sIr. Ţg . -din- Vale 'faciu Gh., str. Tg.-din-Vale Minccff Dobrc. Alex. Lahovary lvan C -tin, Alex. Lahuvary
Arhivele
Naţionale

' Fierăr ii

i aleliere)

, »Dacia:,> Sufl eris L,
Vodă

Ş ...Voda

»Metropol» Reiştat S~ . Şerban~
n Brisw!" str. Şerban .. Vodă

A Jbert Laz ăr fiu, S f. Vineri

Kurco Anton, Negru-Vodă
C ezar Marin, str. Cra!ovei

Michel Mişu, Serban · Vodă
Marotineanu Oh .• str. Griv itd

Uivary

Midoş,

Viilor

lones<1l1 V.. Exercitiu

Dima Ioan, Smeurei
Friederlk Mihail, str. Libertă{i1 Mihail O . ' Ioan, Sf. Vineri

Dima A le:c. Smeurel

Galanterie
Bu\ ănesc u

<:Comercial" Lăzărescu Gh., Plata E piscopiei cReglna" Martinescu Oh., Piaţa Episcopiei "Uni rea» 1. Popescu-Berbec, Piaţa Episcopiei "Central» Ionescu Nae, In.. dustriei "Mielul Alb" Bu l. E lisabeta <Astor ia" Teras H., Bulevard. Elisabeta
Incălţăminte

Ion, D-na B ălaşa Mllac N -Iae; Şerban-Vodă Lewlt IoSif, A lex. Lahovary
Da vidovici Lupu, Şerban- Vodă Zingher Iancu, Şerban ... Vodă Zigler Ana, Şerban-Vodă Mateescu 100, Şerb an- Vodă Vasili u 16n, str. Şerban-Vodă

(magazine)

" Dermata ", str. Şe rba n..Vod ă Popescu Nae fii, Şerb.- Vodă Ciucu N .. lae, Şerban - Vodă Marlnescu Ion, Şerban ..Vodă Silber~tein David, Şerb ... Vodă Rozner Leon, Serban.. Vodă Ionescu Sandu, Ale....:. Lahovary
fncălţăminle

Geamuri (magazine>
Bocu Petre, str, Craiovei şi Şer" ban· Vodă Weber Adolf, Craiovei
M,ltel Nicolae, Iuga Dumitru, hovary Lăzar(':scu Ion,
Şerban - Vod ă

(aleliere)

Alexandru La.. . Sf. V ineri

Cernea Costică, Viilor Cernea Petre, Viilor O ogoaşe A lex., Sf. Vineri
M3rgă titescu D. Sră t lanu Nistor Ion, Serban-Vodă

Holeluri

Crlstescu N .. lae, Serban"Vod:i Roşca Oh., Serban .. Vodă Georgescu Stefan, S .- Vo~15

"S plendi d ~

Galac tion Gă hu z, str. Plevnej

F ulgerul C., Serba n- Vo d ă
Băia ~u

Ion, Serb:1n" V od:, Arhivele Nationale

91
.

Tomescu C., str. D-na
laşa. Rădulescu

Bă­

Alex.. str.

L.-

Teodorescu Stelian, str. p l'. Traian, 65. Teodoro C N-Iae, str. Co l.
Chicoş,

Catargiu.
Stănessu' Radu, s tr. Brătianu. Niţesc'u Ioan, str. Sf. Vinerri.
Bărbulescu

Gh. fiu, str. B.:tN-lae s tr.

ilor, Constantinescu Craiovei,
Crăcănescu

Ion str. CraioHi. David Ilie, str, Craiovei. l:{oşu N-Iae str. F,-.·Gol e şti. Bacu Andrei str. Smârdan. Bacu Ilie, str. Smârdan.

Mateiaş

Instrument e
Vas\le str.
Zănescu Vod.ă,

muzicale

lOvel.

Ioan, str. Cra-

Constantinescu
Craiovei.

Paveloiu Petre str, Griviţei. Ionescu G. Ioan, str. Aley.
Lahovary.
Stăniloiu Niţescu

lorgu, str. Şerban­ 5. Lazăr Mihail fiu, s tr. Şer­
ban-Vodă.

Petre str. Craiovei. Petre, str. Craiovei.

Invenţiuni

IotIiekparian H' l str. Cra• • lovel. Mohanu Sp'I str. Nouă.

"Brâu lui lovit,
Gh" sir,
Librării

Căpitan Iov Şerball-Vodă.

str. \t jilor. Bănică Marin, str, Viilor: Eluchian I-lacik, str, CraioSpirea

Vintilă,

Staicu N" str.
Lazăr

veI.

Florescu Gh., str.
laniţă

Şerban-V.

Şerban-Vodă. Marinescu Bann, str: Şer­ ban-Vodă'

Florea, str: Craioveî,

Laioş

Oh., B"dul Elisabela. Nicolaescu V., str. DragoşVodă.

Mihail G:l, str. ~er­ ban- Vod,l, Mitu Petrache, sir, Şerhan­
Vodă. .

·jspas · Florea, str. TudorVJadimirescu. N icnlicea Ion, str. Exercitiu

Nicolau Traian, str.
Vodă.

Şerhan­

l\Ilarcus Dav id, str. Craiovci.
Lăptării

Instalatori -

lucrători
şi

(sallitare-dedrice Co jocanl Gh., ('Irgiu .

canal).

Sta vre Ch., str. D-na
laşa,

Hă­

L.:\sc.'ir-Ca-

Vlaicu Nicolae I>tr.
Vodă,

Şerban ­
Naţionale

Arhivele

92
Legători - Cărţi

-'

..... -

~

Leibovici Rubin, str. Şer­ ban- Vodă.
Corb ea nu Ioan, str. Şerban­
Vodă.

NovacovicÎ
Hălaşa.

Tr, str. D~na

Popescu Ioan, str. Cazărmέ

VasiJiu Ioan; str.

Şerban-V.

lor.
Lumânărării

Matecscu Ioan, str. Serban• Vadii,

-

Dogaru Ioan, str. SE. Vineri. Păunescu N·lae gtr. Al. Lahovary. Popp Gh., str, Al. Lahoval'Y· Tăchescu Toma, str. Alex.
Lahovary

Stoenescu Th., str.Teiuleanu. Stoenescl1 Nae, str. Teiuleanu. Antonescu Pavalache, 'Piaţa-Episcopiei.

Mihel$tein

·. COpleJ.
• •

Mişu,Fiaţa-EpisPiaţa-Epis-

,Amzulcscu M.,
copIei.

Lemne foc (depozite) ..
~erbănescu

Gh. str. Sf. Vi-

nen. Jianu Ion, str. Libertiilei. I!iescu Neacşu, str. Aleea
Solniţaru.

Popescu C-tin, Piaţa-Epis• • copIei. Butănescu Ioan, str. D"na Bălaşa . Voiculescu Vasile, 3tr. Şer­
ban-Vodă.

StaVl'e

Gh.,

str.

D-na

Bă-

Paleru Gfl"
~ --,

lasa. •

str. Viilor.

Tatu Th., slr. Şerban-Vodă . Dumitrescu C-tin, str. Şer­ ban- Vodă. Mircea Vasile, str. Şerban­
Vodă.

Manufactură

Ziegler Iancu! str.
Vodă.

Şerban­

Constantinescu N -la e ,

str.

Alcx. Lahovari.
Păunescu Tăchescu

N-lae, Lahovary.

~tr.

Alex. ...
A1ex.

Toma, str. Lahovary.

Sussu Ncls!asl', sLr.

Milis Carol, str. · Serban-V. Popescu Alex.} ,str. Craio,;ei. \Vexler A.} str. Craiovei. Oţe!escu Th., str. Craiovci . Popp Gh., 's tr. AI. Lahovarv. • Lewit Iosif, str. Aicx. · Lahova ry. Grii m b c r g Mor i! . '; ( 1'. S er,W '.

Lahov.,ry.

b;ll \ -

V, ,( Ioirhivele

Naţionale

93
Răd ul escu

Stefan, s tr. AI. L ahovary. Milac N-lae. str. Scrbnn-V. Popescu Nae fii, str. Serban·Vodă.

D umi lrescu C -till, si r. S~r­
ban -Vodă.

Bulacu Gh J str. Se l·ban- V. G rigm'escu Ilie, str. Cl'n iove!.

Preda Stefan şi I lie, s tr. AI. Lahova ry. Simovici F ili p, st r. Se rba nVodă.

Sussu

Năstase.

s tr. Se rba n-

Vodă. A n tones~u

Cogan Moise, str. Serban-V.

Chinie C-tin, str. T. VladiIUlrescu.

Paval dchc, Piaţa- Ep iscopie i. Zehrer H ipori t, str. SerbanVod,\.

C onstan tinescu N . & CO tn p. str. T. Vladi mi rescu.
Mărunţişuri - Merceri ~

Maşini - unelt'l
şi • ,

agricole

industriale .. =

Griimberg Mori!", str. Serbap-V oda:. B oşoagă Ma rin, Pial'n-Epis• • copIeI. Gheorghe Ghiţă, Pia.ţa-Epis cop lel,

Blum Rebeca, str. Craiovei. Blum S ur a, str. Craiovci. Jani Alexandru str. Viilor. brae\ovici Manase, PiaţaEpiscopiei . Stolcru Lupu, Piaţa·Epis• • cople l. St.:'iucu lescu N-lae, Piaţa­ Episcop iei. A nu:ul escu M" Pia\:n.. Ep ÎsCOPII:!I.

Boiadgieff Krum, Sl l-' C. A. Rosetty. Iuga Du mitru, .str. Al. Lahoval'Y· Muşetescu Ioan, st~· . AI. L a. hovary. nFierăria Argeş " , str. Teiuleanu.
Maşini
.

-

de ousut

Suc. "Singe!"" Bourne & comp. Rădulescu Ioan, str. Serban- Vodă.

Mobile (magazine)
Petculescu Vasile, si r. Şer­ bnn- Vodă . Lnng Ios if, str. Şerban -V. Wcbcr j\ d oll~ s tr. Craio vci.
Arhivele
Na ţi onale

·

.

ZiillCSC ll

l orgu, st r. Serb.lll-

V utlii.
fv\ili *i COI rnl , str. S..: rtl:ln -V.

94
Manicure
Ata nas iu Mi na, s tr. Şerban­
Vodă. Dllmjtre~CLl

Irin a, sir,

Şei"

ban - Vodă.

Mo ri
lVloara Prot;Tesul (sistema~ tic i). can ces fraţii Pru has ca Ed. ,str .Tg .-di n- Va le. "fA oar a Ţ ă răn ească" , Dia · co nea sa AL, str. Cl'a iov ei.
Măţăr i e
Matoş

Dic ule scu C-t in, s tr. .Şerba n ..
Vodă.

.. Luc ră tol'i i
Băla ş a.

1\so cia ti 4 , str.

str. D -na str.

~erban-Vodă.

Rădulescu Ion ,

Co nst a n t inescu Pet re,
Şerban-Vodă.

Metalurgi e (ateliere de tur na t). "
Nicht Go ldw ald , sti'. GArei,
Scl nve :itz er Ad olf, str. 1. G. Du ca. Ivla rioe scu P. str. SE. Vin eri,

Criste a, str. Tu dor V lad imi rcs cu.

Măcelării

Mezelllri (magazine).
Ştcmpe l

L co nan.l, str. D-n a

Băl aşa .

l unk er Dan iel, str. Cra iovei. Dr a bi an M" s tr. Cra iovci. Ve lo vici V" str. :;;el'ban-V. Matoş Cri stea, Pia ta-E pis •

Co nst ant in Ion , str. Tu dor Vla di mir esc u . Sch itea nu Ion, str. Băilor. Sca rlat G h , slr.Ţcpeş .Vod.\. Ma tus ch Ris tea , str. Tud or VJa dim ires cu. Hai:>egan A., str. Cra iov ei. Njc ola e Nică, str. Ma tei· Bas ara b. P rcclescu D · tru, st r, Ne gru Cri ste a Sta n, str. Exerciţiu. Pătru Ilie , str. Cărei. Spi rea Ma tti, str. CraÎflveÎ. Pre des cu M i ş u, str, Cra iov eÎ. Pop esc u Go gu, s tr. Ma tei· Bas ilra b. Mn rtin cSc ll N·l ac, ~ll'. Sr.
Arhivele Nationale
Vodă.

Mode - Coroane
Răno i u iVl.::u Vodă.

ia, str. Şerban­

Sim ion ovi ci Ve ron a . ::.:tr.Şer­ ban -Vo dli . Rei ner R ozi nil, .:itI'. Şccb<ln­ Voe li'l.

96
Peligrad O., str. Teiuleanu. Piclăria "Tigru ,. Constantin ivi., sl.r. Şerban-Vodă.

Atansiu N-lae, str.
Enăchcscu

Griviţei.

St., str. Craiovei .

Pcligrad N·!ac, str. Teiuleanu ,

Vasilescll Traian, str" Viilor. Nicolescu Ion, str. AI. Lahovary.
Pescării

Parfumerii , -=
_ ' ~ m'

"Elefant", sl.r. Şerban-Vodă.

Delighioz AL, str, - Şerban- V .
Zingher Ana, str. Şerban-V. Zănescu Iorgu , str. ŞerbanVodă.

Pază

-

societate

"Paza de Noapte", filiala Piteşti -str. U-na Bălaşa.

Perii

, şi

Bidinele (mag.)

-

8Hicher PolUi, str. Serhar-V.
Constantinescu Al.. str. D-na
Bălaşa.

VasiJescu Vasile, str. Teiuleanu.

Cristescu C-tin, Hala Peşte (Piata Episcopiei). Dumitrescu Ion, Piaţa~Epis­ caple!. Dumitrescu Stelian, Piaţa­ Episcopiei. Vasilescu Ion, Piaţa ~ Epis. coplel _ Georgescu Stan, Piata Ep is. copiei. Georgescu Steliau, Piaţa E~ , ,. plscoplel. Vasilescu Spil'ea, P i aţa~E~ . " plSCOplCI. Vasilcscu Mişu, Piaţa~Epis ­ copiei. Vasile;;cu Vasile, str. Teiuleanu . Iacobescu I., str. D-na Bl , ,

Pompe
L ' .

Funebre
str.

laşa.

S(le.

' 1" ) ,,1\ jutoru

Sme-

Pictori de
,"'

ureI.

.

B i serică

Soc. "Eternitatea", str. SmeurCl .
PIăpumarin . .
.-.............~ u "X

Bclizarie Gh., s tr. EliadeRădulescu.

,

Pictori de firme
P., s t r.
Şerban.

Başcoveanu

»A d a",
~

S ll-. ~c l'b a n-V odtl.

Vodă ,

E inill ('hc r 1., s ll'. S<': l'hall - V ,
Arhi vele N aţion a l e

97
Precupeţi

C iobotea Ion zis Miron, Cim.

SE. Gheorghe. Constantinescu P" str. Viilor.
Eremia O-tru, str. Libc l'răţii. Fi orică N-lae, 'itr. Vii lor. Manolescu N -Iae, Piaţa-Episcopiei. Badea B., Piaţa-Episcop i ei . Badea Oprea, str. Una Biilaşa.

Popescu IO;ln, str. Caz.:!nuilor. Boc\,\ Peire, str. Cra iovci. Lăză)'escu IOD, str. Si'. Vi• nen. Matei Nicolae, stT. Şe rba n ­
Vodă.

Restaurante
"Splendid", Galaction Că ­ buz, str. D-na Bălaşa. "Tic-Ta!.!", Velişcu - Mal'cll str. Şer ban-Vod ă. "Elisee" Alexlu Gh.. str, D·na Bă laş a. "B erbecii, Ioan Popescu-Berbec, Piaţa Episcopici , G h. Lăzărescu fiu, Piaţa-E• •• pISCOpH.!1.

Sta vre Ion, str. D -na Bă­
l aşa.

Dine scu Iou, str. PrilUăverei. Florescu IOTI, Piata-Episcopici (haLi). Popa D-tru, str. Tg.-dinVale. Marinescu Năstase, s lr. eraIOvel.

Nitoi Vasile, Piaţa- Episco_
pieI .
• •

Petl'eseu Ştefan, Piata-Episcop iei ( h a I ă). Rizea Anton, ~tr. Negr u-V. Shlncescu Vasile, s tr. 1 g.din - Vale.

"Vârful cu Dor", Piaţa-Epi s• • copiei, Ispas D-tru , str. Craiovci. "Astoria", HrÎ;;tu T efn s, str. s tr. Şe rban - Vad.! . Pralc a Vasile, sţr. Şerban-V , Ţuluca Ion , str. Serbim-V. Restaurantul Cărei, GaraPiteşti.

-

Gărc i. May~r L,

T:lne Gh., Piaţa-Episcop iei . T oroi pan Ion, Piat'a-Epis(;OpU.! I .

POPI>

Cii., s lr. Costache- N .

Rotăr i i

I'?arne
N' lv :n;'I\· j e i 'l'l';,iall , stI'. D - Ila
I ~ ti l:t ţ;a,

Vasi le, st. Se. Vineri. Curlw Paul, str. Negru-Vodă Po pescu Eugen, str. Vidol'. Mihai l Stcl~\Il'Aitiîvele Naţjonale
Bereş

98

Rahat bonboane (fabrici)
Io ne sc u Ilie, str.
Ştofe
Şcrba.n~V.

8trungării - - " .-

Alois Victor, sti',

sr. Vineri .

(Magazine)

Scluptori În

piatră

Popescu C-tin, str. SerbanVodă.

Pctculescu Vasil e, str. Serban - Vodă.

Arga nini Stefan, str. Tg.-rlinVale. Kageo rghjş Iani, sir. Brancoveauu.

Va sil iu Ioan, str, Serban-V. M ateescu Ioan, st r. SerbanVodă.

Kageorghis N -l ae, slr, Tg. din-Vale.
Sticl ării şi porţelan uri

Ivlarinescu Gh" str. Se rbanVodă.

Zicg ler Iancu, stI'.

Vodă .

Şerban­

Wcbcr Ad olf fiu slr.
IOvel.
• •

era-

Leibov ici Rubin, s tr. Ser ban-Vodă .

Staieu Ion, str. Serban-Vodă. Solomon H3 im fii, s tr. e ra-

Mili s Carol, str. S('!l"ban-V,

. . IOvel.

_

Samsari

"Simon" Şmil ov ici A ,. str. D-na B<.'ilaş a.

Dumi trcscu Gh ., sir. L G . Duca. SimioIlCSCU Tăn<l sc , s1r. Negru -Vodă.

Sobe

Ţ eracotă

iVlanea Gh., C<l.targiu .

::;tr.

L<l.sc.:'ir-

Sare (depozite)
D epozit.ul pentru săre i , F ederala str. Craiovei.
Săpun
V.:l.ll Zarea

Simigerii
Costca A., str. SI'. Vineri. Grigorescu Ch., ::;[ !'. CI'aiovei .

"Argeş"

-

(fabrici)

Dumitru Conslanja, str. Viilor. M:J s lc<:t D-lnl N\!~I'H -

.. V() ( 1 ".

Artiive e Naţiorta le

s ll".

...

'.- .

,

-

_..

__ ., --

99
Naumcea Ion fii, str. Sr. Vineri. Simigiu Vasile, s tr. Craiovei.
Tapiţerii

mobile

Şerban ­

Başcoveanu

P., str.

"Progresu l", Ră dulc~ c u H., str. Serban-Vodă . "RotlJână", VoiCU1eSCLl Şe, sir. Se r ban-Vodă. ,.Transih'ania ", Scbreier Ios if, str. Serba n~Vodă .

Vodă. · ·

Ciobo{ea Stefan, zi s Th. Stefănescu, sir. Băilor. Goldştein Isidor, s tr . Serban~Bodă.

Tinichigerii
Fl orescu Gh" sir. Craiovei. Oţel eseu C·tin, sir. AI. Lahovary. Opitz loao, str, Sr. Vineri. Scarla t N-Iae, str. Craiovei. Dinu Marin, s tr. Primăvere i. Diaconescll Traian, str. Gă . reI. Ciuraru N., st.r. Craiovei.

Tapiţerii

de

trăsuri

ViespeSCll Dumitru, str. Serban- Vodă.

Tricotage

(ateliere)

Popa C- tin, str.

sr.

Vineri.

Tuburi (fabrici)
Arganini Ştefan. B-dul E-li~ sabeta. Popescu Gh., B-dul E lisa· beta.
Tâmplării .

Tăbăcării (fabrici)
Atanasiu N-Iae, str. Sf. Vi• ne n. Şteflea N-Iae, slr. Sf, Vineri. Uivary Al ex., str. Rllurilor. Pelrescu C·tin, Găvana-Argcş .

(mecanice)

Dumitrescu C-lin ,

Găvana

Tipografii .. .
.. j\ I"! is t.i ca ",

lV1. illl Pcll'achc,

s ir. So.; rba o-Vodii.

" L ig;1 P OPOl'l dH i li , [0 (( . , la n,
ti !l". 1)-11;1 I ti b ~ ;l.

HofEer A., str. Brătianu. Satler H. fii, str. Brătianu. Popescu Ioan, str. SE". Vineri. Vem''-on W ilhelm, str. SE. Vineri. 'fe li(:;'i. Vasile, str. Gărei . M ;1r ~coc i Fl"an (, stI". Viilor.
Arhivele
Naţionale

100
Tâmplării
o m _

Vopselării

-

Co nstan tine scu C., str. Serban-Vodă.

Blucher Pau l, SIT. SCI·bau-V.
COJl stantio l.!scu A lex " str, O -n a Băla ş a. D el ighioz A lcx" str. SerbanV odă .

Igoai'iu AL Stoic..1., sir. A leea
Saini ţaru . . Dum.itrescu Marin, V~l s ile­

Lupu. Toteanu Aurel, str. SerbanVodă.

Vasilcscu Vasile, sb'. Te-iule . . . nt! . MincefC D obre, str. A I. Lahovary, I OJ'gu lescu Ef., str. Serban ..
Vodă.

L eiss '1'1., str. Craiove i. Gâtlo iu IOD, ., " Leu fratii, str. SJ'.. Vineri.

Popescu Ion, str. Cim. Sf. Gheorghe.
Ct'ivoi Solomon, str. Şerb~ll ­ Vadit. Tatomirescu T r aian, str. Sf.

Vulcanizare (aleliere)
Ollcanu Simeon, stI'. D-na
Băl aşa .

Vineri.

Var (depozite)
Ţesâlor ii

(fabrici)
F lorian, s ti'. Tciuleanu. Tut'ă G h. Joo, str. Tg.-dinTu ţă

" Tesătoria Romdn.i n S. 1\' 1 s l r . T. VladimirCiiCU.
"Ţe săto ria Găvana" S. A.,

Vale, FIOl'ca Nae, s tr. Vii lor .
Stan eiu P ău ni ea, str. Viil or. LvIărges cu N-be, s tr. Se l'ban-Vod.i.

Găvana- A rgcş .

Umbrele _w -- __ (reparat)
A ldea Mari a, str. Pl ev na.

ZUgravi (patroni)
Di aeonesc u Petre, str. Vasi le Lu pu . V i şoescu Oh. fiu, s tr. Serb,tn - Vodă.
Vişo es c u
T OIlI CS CLI

Uzine
Uzi~ a

E\ectrică

S. A.,-Bi-

ra ul str. D-na Blllaşa­

U zina -B-du l Elisabcta .
Uzina de i\ pii, co m una M,lriicincn i ivI u ş cc 1.
E

C h.,

s t I'. S l1l c ur ~ i.

N- !4Yfrive1~{NafoIi8Ie

pr>lz al",

lOi
Cop ie [oan, str. CC,l!ll'azilr. Sturza O-Iru, sir. Scrb.ul VodiJ .
Zahăr

(depozite)

Leibovici M., str. P r. Car ol. "Co merţul Z ,dHlrului", Steriad e-- Diaconeasa Ale"" str. Al. Lahovary.

Ziare
zoPresa", ol'gan independ ent săptăm ,ln a l, str. Sabie. IJCuvântul Al'gc:;;u lui", baunar de luptă naţională, str. D -na B.1la şa , 45. »Drum Drept", organ po-

li l Îc al org. N ati o n nl-C I 'cş­ t.ine d in l\xgcş , ap.HC lu nar. "Avântu l A'rge şului", ol'gan poli tic bilunar, S-elul Fc:-d in and 2 . Bu letinul Camerei d e Com c \'ţ ş i Industrie, .1pa re Itma r, . s tr. Brăti anu. "Trivalca u , re vistă lun'II',1 şcoh\i'ă a L iceul ui Bră ­ t ia au. " Pă s t or ul O rtodox", revista preoţi lor din Epa r hia Argeşului , st r. 'D-na Bălaşa. "Viitorul Argcşuluil{, orga n libe ral apa r e lunar, str. D ~na Bă l aşa . .. T a lp a Ţării"', organ politic N. -Tăl"finÎ 5 t, apare luna!".

o ,

"

. ••

,

'1"

• !ti

,

.=,-t. ,
.

. ..
"

"

o

Fabrica de

Tăb ă cărie

([;1G§1!;llICă

t

]J) 1lil flllJli tlr@§IC1Lll
.

Găvana Piteşti

lU[f~ală

~al~ă, C~!.!!llOlill'ile, iai!llă

de asbe5i, ~c\l<lie f.l>iali(Mie,e, ~ o I €li ~ i ll'lilliMi' ~
s€Ii81ll'lieliWi,

ro!all'lelll~;
il

~ell1lm l1lam!.!~i şi al~ele
="
,=,
I

,

'=

-"

,

,- ,

11.-.. . ,

r~ ~ II ~ e
Arhi vele

I I ~ I, . f~ uri

,

Nationa le

ro:l

tir.[e/,ton.
'TI

tlr. loleton. •
Dumitrescu Stel ia n, Dum itrcscu T itu, fahri că de tăbădiri e,

Ad-li a
II

Finan ci a ră

8. Constat,l1'e Abator ul Comuna l, 97· Banca ~Albina", " Na ţi o n al:!, " Piteşti, , 0 " P opul ară. 9 • Bărbl.llcscu Ilie, .118. Biroul Soc. Electri ce , 76 . Budi şte aml D -trLl I ng. com . Budeas< l, 53. Bazinul Apă, 98 . B ănescu H. 3\rocat, 63. 36, "Ca lu l Bă lnn ", Cnmcra Agricol ă , 2. '1 Comert, C al'as idl:: N" Cer cu l Recrutare, , C .. tine5CU C ol tnlu, _ o. ." .,,:. Constant inescu 0liclI , _.J' Ca!H~ de .Asigul'are, CZl!duov~ ki L Comanda SC I'genţ i , C ii lugăru 1., cam. J. G . Duca, 106. Dea lul T opoJ og;u lui, Diaconescu AL, 74· ,3. Direcţia 6 Silvi c;1,
;, Di st rib u ţ i a"

9° ·

" GOlvana,

Depozi t R. LVI. S" 1.16. Du m itrc3CU '1'., comere., 1 20. 08. Dcaconcasa A lcx., El'DaşU IOD, ooctor, 66. ·,6 ' Ene lVlctl'Îo , }}Petro l 1' , Fab . Textilă G.:'l\'ana , " Tesă t oria Românii, / . F ede l'ala Băn ci l ol' Po10. pu lare "Argeş", Ferma Statului F lorica . F(!Îns lein Ia ncu, 107. Feinşte irl -Fin il.'a. doc!Ol', lO g. Gbin~scu lan, avocat, 9.

7°·

-.

-

Tune!;' Gh. i ndu st ri aş, i 9. fl jescu N., fal'lllacj~t, 1.;). !.ov G h., inventa ta!', !15. ion escu Et'timi e, cam., 102. luga Du mitr u, comere., 85. Leg. j':ll1danni Argeş , 40. LnboJ'a loml Igi en ă, 7 L. r ~c ibo v i ci lVl., dep. zah li \', J 1 1. Lic eul BriHianu, 9.1. Fete, " lYl'l.nn Felix,

Petrol,

38.
( i').

Div izi.'t HI -a in r.,

I

i03
IILle lelon.
Nlarinescu
[(lU,

HLlc lclon.
Ser viciul Apelor, 57 ' Simian Ioan ing., 43 Soc. An. Telefoane. 110. Spilalul Brătianu, 96 . Stănescu Ion Valea-Ivl., 28. Stati a C. F. R., 10 l. Steri{lde Alex. comere., Staia raniţii, cerialist., SufJeris 1. D. cerialist" Sch",eitzer A ., ind., 105. Stoianovici S., colector, lOg. Simianesc ll Th. avocat, 111. Serviciul Sanitar al Jud. 65. Thefas Hristu, camere" 94. Vâlsănescu Vasile, a"., 64.

comerc;"
21.

Nlichelşte in j\1.iŞ l' ,

Moara Progresul,
MuşiHcscu. Eft., con tab"

Ion, comere., .l'.::elepclI Gh. dodor,

lVluşetescu

Nicht Golclwald, "Na va" Petrol, Ocol Silvic Trivale, Oficiul Plasare, Oriciul p, T. T" Parchetul Trib. Arge ş, Percepţia circ. I-a, Petrescu C-tin, Industriaş, Găvan..l, Pol iţia Oraşului,

29,

66.
3.

4/·
89·

86. 48.
84·

Pompierii, Popescu l\t1., dep utat, Prefectura Jude ţului, cabinetul Prefectului,
Primăria . Oraşului, Pristăvescu Purcăreanu

8i.
30;
II

!

45.
, 9·

IILIe/elen.
BăIănescu

62.

Gh.,

l6,

Gh., doctor, ,8.

1. av.,

88.
77.
Il.

Purcăreanu Viclor,

Purciircanu Vasilc,

Popescu Nae, ind., Popescu C-tin, avocat, Pisp iri s ŞLc[an, Restaurantul Cărei, Rampa Podgor'cllil OI', R..:g. 1 V;lIIiitari 0;lv lllcscll Ion, camere.,
:)cll ab CO lH c l"c i alii, N ()I' ln ;d ti !"t.:(c,

4. 103. 104. 44 33. 6.
" , ,)9

Petrescu Siivestru, [arm" 92.

Centru Exp. C. 1\, P. S" o4. Consl'antinedcu Colţatu, 5. 3. Casa de Asigurare, tO, Episcopia Arge ş, r. • 1.1 FlOi'escu C., 8. Florescll IOD, Palatul Reguli 9·
Percepţia

n-a

fisc.,

G.

Poliii.1

Oraşului,

Prim ăria Oraşului,

"

" ':ll;1I (;"I ;'II , SC l"l"ill(

76. tic). ?,rî.

Reg. Obuzere Munte, Seminarul Negru · Vodă, Simion G h., S Uincscu Gh ,-B ulacu,

,., "'

,3.

.

~~e Naţionale

,

OI,
Locul unde se ţine
CUr'lca-d e- Argeş

Dala când se

ţ i ne

Recea

Beri s lăveşt i

Jib lea Isvorul-de-Sus
Ion eşti

Poenari Humelc
TitC!şt i

15 , August şi 26 Octombrie 27 lulie-G AUgU St-26 Oct. 8 ş i 2 1 Noembric ş i G Decemhrie 6 D ecembri e 8 Sept. ş i 26 Octombrie 2 1 Mai şi 8 Septembrie 29 Iuni e Duminica Ru sa liilol' ş i 6 A ug ust. 9 Martie - 24 Iu nie şi 29 Aug ust
20

Basca vele-Gr<J jJ uri
Colţu

Corbell i
Si'ipu nari Tutana Udc'\lde-Sus

hdie 24 Iun ie şi 14 Oct ombrie 25 M a rtie, D um in ica tuluror sfinţi lor şi 14 St'p lcm brie ~4 FcbmarÎe-21 Jvlai- 24 iu n ie ş i 6 Augusl

Tigvcni Sto lnici

Duminica Tamii şi Vinerea lVlare 29 -,30 Iunie; 12- 13 Sept. 1 - 1 6 August 21 -24 F e br.; 7-9 M:t lt ic ş i 25-:.q Mal,ti e F loriile ş i J4 Sept emhri e

,

Arhivele

Naţionale

LA "MIELUL DE AUR "
IORGU G. ZÂNESCU
Succesorul Firmei

COST IC A 111. ZA:-<ESC U
STRA DA
P I TEŞTI

ŞERBAN

VODA N,. 5

PARFUM ERI E, GALANTER IE, LENGERIE, INSTR UM ENTE MUZ ICAL E. DEPOZITUL FABR ICEI DE CIORAPI

.A O y.
Vi zitaţi- ne sp.e a vă convinge.

CIT ! Ţ I şi

ZIARUL

răspândiţi

organ

"P

săptărn.inal

Iru apărarl'3

independent penintereselor arge~ene.

ES A"

l);"c<o"

VLAD FURTUNA

.=

Cel mai vechi şi informat ziar din localitate. Sl'rviciul ~pecjal de Reportaj. PUBLlCITATE

I'; I' ICACE CU CEL MAI REDUS TAR IF. T IRA .I Si\P I AM \N JIL ZOOO EXEMPLARE. AB< 'N .I.\\I; N nI.
L i

« .:1C. .....'X~ ,,')(:.. ..~)~:t.. ')r- .'L.• ?C.Y..~)C..Y. ••')r::..)(.!:;C·:••Y..'JC.Y./)C.•x.. ?:·:..·\

t':-;, .

~:.

':.

... ..

:y ......:•."Y. ..~"-!':.,. ..........:~ ........:y.-.....:.yo....;:.?---r.,

~~
rd
:.~

Ycj
_

,.'

V

lala

N
~j

~

Colecturi _

t1
(j
<)

BUCUREŞTI Reprezentant Il utorizat pentru
Piteşti şi Judeţul Rrgeş

r

~

Str.

Şerb an-VodA,

V.

58 - Plle,tl

cu încredere Vechiul magazin de coloniale, delicatese şi băuturi spirtoase.
Vizitaţi

Vasile Velescu
Str. Serban-Voda 47 Piteşti

Totdeauna bine asor tat cu Coloniale, Cellcatese, BrAnzeturi indigene şi strl5.lne, etc. F~in~ de Botoşa n i , Mezeluri zilnic proaspete d e la cel e - mai renumi t e case din ţa ră. -

Vinuri neiatrecu1e din viile Mltrofsni ,1 Vale. CAluglreaseA deJa 90 160 Dai. - Serviciul conşt ii ncio s - Preturi mo~eate -

,

"La Hora
şu
Piaţa

leis
Eplscoplel
(Piteşti)

Are In permanenti In depozit un a· sortlment complect cu articole de Manufacturi, Marchldlnle, BumbAclrle - ArtIcole D. M. C. etc. Vinde cu preturi reduse - VAnzare :-: In·grol :- :

HUGO MRAZEC
llrendaşul

iatreprinderilor

oara Progresul
BrutăriaPopulară

- '1 -

Piteşti

-PITI'TIMoarl sIstematici pentru grAu cu toa· te produsele el·Moarl pentru porumb - FabricA de palne franzelirle -

,i

:~:-:

V 1Z 1T 1\ T 1 :~:-:

RESTAURANTUL
-

ŞI

BERARIA

IOAN POPESCU-BERBEC
:- : PJTES'I1 -Pia1a Episcopiei :- :

Local Famtliar -

Renumita şi delicioasa Bere "Bragadiru" - Gratar special Zilnic pe.clrle Desfacere permanenta d. vinuri ,1 bauturi spirtoase din podgoriile proprii Serviciul special pentru banchete

S-sor
PITEŞTI

-TACHESCU
str. lUex. Lahovary Nr. 2

MAGAZIN DE ÎNCREDERE Bumbace Englezeşti tot sortul Articole D. M. C.
PAazeturl, Coloalale
şi

LumAaArle

Tipografie, LegAto r i e , Tncadr5.ri de rarTl8 ş i cartonaje

TR1\I1\N NOVl\COVICI
PITESTI - Str_ D-na Blla,a 37
Casă fo ndată

in

185:l

-

-

_

-

S-sor lui Petre

şi

Rovin Novacovici

Intreprinderi Technlce,

Construcţlunl

Fabrica de produse ceramice

Sobe de
Str. V11Ior 33

Faianţă,
şi

etc.

GH. MANEA
LascAr Catarglu 71
~3 -!'IT EŞT I - -

Telefon

BIUROlJ TECHNIC
- ZORILOR, 1, BUCURE,'I _.

-

"

"LA CAFEA REGALA"
L Apraham & B. Antrassian
Strada n -na
8alaşa

Nr . .10 -

Pi t eşti

Dupl mall bUDA o ratea buni - - deci beţi Dumal Cafea

,,:Dacia fRomânia"
. Soc. AnoniUJil R om an.1 de
Asig urări

Generale

Copital, Rezerve şi Oaranţii. L ei 400 084.300

Stzada Vi/son 2 R eprezentant General p. Piteşti şi jud. Arge,

Buc ureşti 1,

,simion fi. 93unescll
Strada
~

Şerban Vodă
Piteşti

Nr. 58

c .. " .. " ...... , _ _...... -_-,_ _ ••,,)(.. , "\7"77"'' ,,,,

_ ","',V ,,( ______

DOCTOR

II I DOCTOR
Modic d. spItal

GH. NELEPCU
Medic prim ar chirurg al sp ital ului Br/lt ianu
Pit eş t i

SI.ad. Serban Vodl
Pllofll
CONSULTAŢI UN I

CONSULTAŢ I UN I

-

:

-

8- 10 a. m. 3- 5 p. m.

:

9-1 1 a. m. 3- 5 p. m.

c

III

I" I
Arhivele
Naţionale

,

Oboarele şi

vite !lin

-

Oborul săptămâna l d e v ite din Piteşti, se ţine Sâmbăta. TârguI săptăln ,lnal de vite din Curteade-Argeş, se ţ i ne Joia. TârguI săptămâna l de vite din corn. Re cea, Argeş, se ţine Nl arţ Î. Târg uI săp­ tămânal de v ite din cam . Stolni ci, Arge ş, se ţi ne Luni. TârguI a nua l de vite din Curtea de A rgeş, se ţi ne la 15 i\.ug. şi 26 Oct. T â rguI <lll lla l de vite

di n

COID .

R ecea,

Argeş,

se

ţine

la 6 Aug.

şi

26 Oet.

TârguI anu a l de vit t' din corn. Ion eşti, A I'geş, se ţine la 29 Iunie. TârguL a nual de v ite din corn. Burnele, Arge ş, se ţine la 5-6 l"tl artie şi 20 - 21 Iu ni e . Tâ rg ui anual d e vite din cam T' it eşt Î, Argeş, ~c ţ ine la 23 Apnlie, 2 0 Iulie şi 8 Noembrie. Tiirg ul anual de v ite din corn. TutarHl , Argeş, se ţi ne la 29 - 30 I un ie ţ;i 12 -13 Septembrie. T.fi.rgu J a nua l de v ite d in ca m. Uda de S us, Argeş, se ţ ine ILI 1-16 Aug ust. T ârgu i anua l de vite j in corn . 'L'igv(,!n i, Argeş, ~c ţine la 22 - 24 Februa r ie, 7 - 9 Mat'lic ş i 25 .... 27 l\Ilan ie. Târgui an ua l d e vite din ~·Olll. Stoln ic i, Argeş, se ţi ne În zilele de Florii ş i la I ~I Se ptembrie.
•••••• ••••••
".

....

............'
Arhivele
Naţionale

:::. ~·-c _ _~ __ ,-_0·-- '. ..~--__,~_--,-_~ •• ,o.. ,"", " -'o .".. .'"~. ,".. o,.· .. . ::; . . ' -.,._", ," o,, .,.. "..... 0'0. O', ~. .,.. 0._··. " ._. '-, --.:/ '-,' ...... : ..•...... ", ' .. :/ ....... :...:....... ",.:'-.:,'-,_ .. ,..-..:. . .'-, 0" :":/" '."" "/.-'. ".:.".......... ,.>. :. . . . ".:",."~'" , ":'" -7..·. ,'o .'••••••• ' _ ... ,'•••••' ...... x .• o ,' .......' •• o,' '••••••• • ,.", ••• ,', ... , ,. _ .••"•••• ' , ••• , . ..... ',." ,', •• ,'o. o,'••• o,, '•••• :-: ••••' ...... .... .. .............,.........,····r···,··········· . . ·····;.:···,········ ..............,........................, '··7 .... ,-...................,
O"

~

::~.(::.:..::.;:~.(~:..~:::::. . :\~.~:::..;.:.~~:::. .:.:·.~~:::···t·:·::~ :::·.t::·.::.:::/:·:·::::::·.<·>:::. :-;...:~. .~!::~.:;).":::::~

. (.>.::.

--

,

,, "

,
-

-

,,

Camera de Comerţ şi de Industrie din Piteşt i, a luat fiinţă în luna Iunie, anu11887, în baza le~ gii asupra Camerelor de Comerţ şi Industrie ~in 10 Nlaiu 1886, sub denumirea de "Camera de Co mert şi Industrie circ; /I-a Piteşti," cuprinzând judeţele: Argeş, Muşcel, Olt şi Teleorman. Adresa ministerului de Agr~c'lltură, Industrie şi Statistica Nr. 27949 din 18t:h, arată precis ju deţele cari fac parte din circ· Il-a Piteşti Dela 1 Ianuarie 1926. În baza legii pentru re~ organizarea Camerelor de Comerţ şi de Industrie din 12 lVlaiu 1925, Judeţul Teleorm'l.n s'a desp ă rţit de circ. Camerei de Comerţ şi de Industrie aparte .cu reşed i nţa la Turnu lVIăgurele. Deasemenea în anul 1927 s'a despărţit şi J udeţul - Olt, creindu.:;;i Cameră de C o m erţ ş~ I n dnstrie apilrte cu reşedinţa la Slatina. lJela 1927 până în prezent, Camera de Com eq şi Industrie din Piteşti a , rămas cu circumscri p\-j" sa formată din Judeţele Argeş şi lVluşcel. PE baza legii Camel'elor de C o m e rţ şi. d e J I I dustrie din 30 Aprll iE' 1934. a fo s t transform ,d,Î În secţiune, aparţinând de Camera de Comer! :;1 ; de I nd ustrie din Bucureşti. In cur sul existenţei sal e şi mal al es 'in uILÎIl ' ;; 10 ani. Camera d e Comer{: şi Industr ie din P i LC:;d i, a efectua t ur m ă toarele r ea( :z;hi IlI ,\ Î i~1-h1veib' N~donale

-

In anul 1925, a cumpărat localul propriu în ear'e funcţionează, situat În Piteşti, st r. Brătianu, NI". 45, c u su ma de 2.500.000 lei. iar vechiul loca l al său din Piteşti, Bulevardul Elisasabeta Doamna NI". 7, a fost pus la dispoziţia mini s terului In strucţiunii Publice, pentru funcţio narea Şcoalei Elementare de Comerţ din Piteşti. In anul 1927, a construit localul pentru Şcoala Supcrioarâ de Comert din Pit~şti, lângă localul Şcoa. lei Elementare d e Comerţ, în valoare de lei 2.182.64 6 , In anul 1929, a co nstruit loca lu l unde funcţionează biu roul oborului de ce. r ea le din Piteşti. I n acest loca l a fost insta l ată şi o bascu l ă pentru orice fel de cântă riri, care.! se administr ează În mod oficial de
C'amerA. -

Acest lo cal împreună Cu bascu la a costat s uma de

25..3,3 lei.
Tot 111 anul 1929, Ca~ mcra a cumpărat tel-cnul RADU EF_ IONESCU I~f'nt n~ clădirea loca lului Preşedinte al Camere, de Comerţ $coalelor Comerciale din şi Industr ie uraşul Câmpulung, Muş cel. in valoare de 1.°43.000, , i a co ntribuit În acelaş timp la construcţia lo calutul acestor şcoli cu suma de 1.998'919 lei.
/11 allii 1925 - 1933, inclusiv, Camera a subvNl\ionat ş i :ljutorat Acaoemiile Comerciale din H UCllfCŞLi ş i C luj, Scolile de Comerţ, de Meserii, Il1dusll-jOl;lc' d" uel·nici, ("le., cllm.şi elevi de 'Şco lile
Arhivele Nationale

t 16
de comerţ şi foşti comercianţi bătrâni şi infirmi, d in circumscripţia sa, lipsiţi de mijloace materiale, cu o sumă totală de 2.660.000 lei, din care numai Academiei de Inalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşt i, i s'a acordat 831.000 lei. Tot odată Camera a creiat un fond pentru Casa de Ajutor a Comercianţ ilor, ce urmează să se înfiin~ ţeze, în sume de 80,000 lei În efecte publice. Vâ.ioaee nominală. D in punct de vedere gospodăresc, Camera de Comerţ şi de Indu:::.trie din Piteşti, administrează:

1) Oficiul Registrului

Comerţului

pentru judetele

Argeş şi Muşcel, unele se Înscriu firmele comercianţilor şi industriaşilor din aceste judeţe. . . Muşce/, cu atribuţi­ unea de a . primi toate cererile şi. a distribui toate

2) BiUl'oul din Câmpulung,

avizele şi actele ce rlibcrcază Camera peti ţionari­ lor ce au domiciliul în partea de nord a judeţului IVluşcel, în scopul de a evita deplasarea acestor petiţionari pilnă la Piteşti, unde este reşedinţ a Cam erei.

3)" Oboml de cereale din Pi/eşti, unde se po t tranzacţiona tot. felul de cereale şi furaje, şi care
funcţionează săptămânal Vinerea şi Sâmbăta;

4) Ojicilll public de Cântărire Nr. t Piteşti, i n·' slalat în localul oborului de cereale din Piteş ti , unde '3C pot efectua in mod oficial tot felul d e
cântăriri.

;\cest oficiu funcţioneaz.:\ zilnic.
Piteşti,

cunde se tranza . ţ ionează tot felu l de animale domestice, Şl cart'
CUllcţÎoned..ză săptămânal Sâmbăta.

5) Obom! de vite din

6) O borul de cereale din com.

Cosle şli,

Arge ş,

unde s e pot tranzacţiona tot Ce l ui de ce r eal e . I\ c~' s( obOi" CUll cj:ioncază zi lni c .
Arhivele
Naţionale

117
N um ă rul ( junelol' ÎnOlatri c ulatc la ofi c iul regist rului come r ţu l ui. d in Jud e ţe l e Arge ş ş i M u ş­ cel, ce fun cţi o n e a ză p c l âag ă C am e ra d e Com e rt: şi de Ind us trie di n Pite ş ti p ână. la fine le anului 1935 .

ludefllt
2121

Argeş;

firme individuale; 247 firme sociale; 15 firm e În regi s trul d e soc ietăţi Lan car c.

Jude/ul

Muşeel:

1508 firme indi vid uale ;
187 firme sociale j 14 firme în registrul d e societăţ i banca r!?,
li
o,, ...... ", ,,:\ ......::....

~ ii .':;:a:::::b

\,

,

COLONIA LE

ŞI

C ER IALE

Proprietarul morii şi s istematice

brutăr iei

99'W il A

1!' AM
.

Strad a CR A IOV EI Nr. 117--119 - - ------- P I T E ŞTI . - ------TELErON Nr. 74

Arhivele Nationale

TABLOU
, 'o', ...

..

:

,j

d e
Comunele rurale din judeţu l Argeş, cu număru l statistic al pop ul aţie i , repartizate pe şase plăşi.

PLASA
3285 A rc.:fu, 1573 H .'1 i ctde ş ti, 1387 B âl'se şti, 1367 B rărl etu , 825 Bratieni, 11 2 7 Br.'iteşt i , 953
C.:lrpe niş,
1032

ARGEŞ

cu re ş edin(' d în comuna urb a nii nCl' eşcd inţă Curt ca - d ::: -Arg eş .
A l beş t i,

locu itori

,

Măni ceşti ,802 Mu şeteşt i, 1 900

,
"

Oe şti, 11 5 2

"

n

F acnari, 1972

,

" "

Rudc ni, 755
Să I ăLrucu. St ro(-ţ;t i,
1191

" ,

" " "

1509

Su ie i,

208 2

C\:j1ari, 175 1 Ce r burc ni, ll3! C i c"incş tl, 1790 Cif)rra ngeni, 3497 • CorLc ni, 3717 Costeşti - Vill sa n1 1179
Ga lc.:l$u ,

"
"

, ,

,

"
n

Ti gvcn i, 1499 Top li tJ , ]350 T uta na, 2736
Ur l u cş ti, 9 10

,

"
n

Va lca-D unul.u i, 1587 Val. ~ lui - Enacb c , 1358 " "
1173 Va lea -8ab ii, 899
Vâl săneş ti, 1117 V a l ea -I aş ului ,

1350

. "
"
JJ
II

G iu" rg iu veni , 648 Goleşt i, 991 Mă lure ni, .2408

Ver neşt i, 1105

"

C.- de- Argeş, 7 187

"

PLASA C U CA
cu
reşe dinţa

în ·comuna

rura lă

C uca.

Bil SCO v .- G rajdu l'i,

Bălccşt i, 1397-

2227 Joc . loeui.lori

CoLmcan a , 842 Cor b i, 12<)0 C u!.:.:t, l3...1 1

B [ll'soic,

1630 Cio m ăgcşt i, 845

,
"

,
"

"

Ciulc~ tj , ~11j,vele Nation~le

119
Doil\i cc i, 1996
Dcdul cşti,

loc uitori

O lanu, 2499
S;'ip:..Illari,

locui tor i

2284 Drăguţeşti, 674

Ga Licca. 262 9

" "

94 2
1291

Gcamăna - Bliioiu, 1 103 " J sbăşcşti, 908 " Lă u n e lc - de·J"os , 1424 11 L ăundc-clc - Sus, 1 251 "

"

S chciu, 1023 Stoiccn i 2260
Stoikşti,

" . , "
"

Uda-de-Jos. 1588 Uda-de-Sus, dl1 Urş i , 1441
Vitomireştl - T I'cpteui ,

" ,.
Il

Măci\i, 771

"

.iVli lco iu, 849

"

2n9 locuitori

PLASA DÂMBOVN IC
cu r eşedinţa în comuna Bâ r logu, 193/
CătCclSCil , 11 23 Cerşani , 17~

Reciu.
locu ilori

lo cuitori

M 07.<lC U, 652

"

1846 Oar, ;a, 3965
Rătcşti, 1915

Negl'aşi,

"

1476 " C iupa, 870 " Ciupa -J\lhvrodol, 470 " Furdu{'şti , 657 G li ganu~dc- J os, " Gl iganu-de-Sus, Ol'uiu, 1063 L eşi l e, 447 Mozăceni, 4344 "
eu
reşedinţa

Ci rcşll ,

Rociu, 121)4 " Slobozia-de- J os, : w33 " Slobozia-ele-Sus, ' . 14 S llsc nl, 7a
]663 Teiu-din-Oeal , 792 Teiu-d in-Va le, 2 003 Tuţu l eşti , 2577
Ş erbăneşt i,

"

"

"

PLASt\ OLTUL
in com una rUl'.1.1ii J ib lea.
B u deşt i , 7~9

UC I'cioiu, 1637 locuitori !Jano:a, 977 Ik:: l'i s l.:1v cşt i , .1 686
UIl!ici. 12Gg llIidal'i, (}29 Boi:;;o;u·;t. 1781

locui tori

C.:1io eni 759 Cremcn ari, 823
D<'ieşti ,

"

l G25
787

" "

. I '' 1';11 1;1,

' 129

,.
"

" .,

D,'ingeşt i, 508 Fedclcşoiu,
COI·'i.Illl, ] / 01

" "
"

IhIIl1IHIl!. ';ot i. lo:i.j

G I' cblcşl i, 1093

" Arhivele Nationale

,
120

Jiblea, 1904 Pcrişani, 2337
R acovij'3 , 1240 Rădăcineşti, 784 R uncu, 1233

.l ocuitori

SăIălrucel.

1038

locu itori

Scrbăncşti -P ăteş ti,

681 Joc. locuitori

" " "

Ti teş li,

1676

SAlllnicu, 681
PITEŞTI

PLASA
cu
reşedinta LD

comuna

urbană Piteş t i,

arc

2 8 110

locuitori. locuitori

A1bota, 1728 Bascov, 1 532
Băbana, 1273
Bărb ă te şt i, .111 3

loc uitori

"
>

Mareşu, 14 19 Săpata-de-J os, Săpata-de-Sus, Merişani,

1074 1648

, ,
"
"

Borleşti,

895

961

Bradll · dc~Sus,

1405

" >
"

Moşoi-l ia , 2290

Bradu-de. J os, 1725 Bud ea~a , t 129 Buneşti, 1775

Cerbu, 828
Cocu, 1497
CrucişoaraJ 6 10

" "
n

Dobrogastea, 1°79
Drăganu,

"

2878

, ,
, ,
"

Găleşeşti ,

842 Găyal1a, 1690 Geamăn a 1124 Groşi , 869 H;nţeşt;, 1899

"
"

P.iduroiu, 1892 II P oia na-Lac ului, 165 1 ,. Prundu, \1 55 " Rich iţeJ e"Hle -Jo s} 1048 loc . Richiţele l e- cle-Sus, 1086 loc. Săruara, 208 1 SIătioa rc lc , 1680 •• •• Smeura, 957 " V a lea-Mărului, 1200 " Valea-Urs ului, 1307 " , Vâl ce!ele 1673 , Zărneşli, 1751 Dealul-Bradului, 940
j

"

PLASA TELEORlVl. AN
cu reşedinţa. în comuna rurală C osleş ti.

Basen i, 1518

locuitori

Broşte ni, Buzoc ş t i ,

2032

1860 1146

Ciobani, 725
Coch i n c şti

Co llti, 810

" " " "

C o mă-telu, 11 57 Costcş ti , 2658

locuitori
"

"

Deagul-il c, z l 57 r' il '1 ranI, . :!.26 1 G~t lljani. 135 1 I-! ;ll" s cşt i, :iAtbivele

"
"
N aţiqpale

"

121

Bu rne l e, 14:.! S
Io n e şt i, 1.: :{ 23

loc uito r i

.,

Is \'or u-d e-J o5, 868 Isv oru -de -Su s, :t257 " 14 7 şti, ge L~n " LUllca -Co rhu lu i, 10/ 6 " Ma rta logi , 71 4 " 2 Pădure ţi, 263
Pârvu·R:1şu, 8g1 P.odu-8roşt eni , 10g 8

loc uito ri Re cea , 25;') 4 . Sat u .. No u. 583 M ârg hia - de- Jos, 651 " i\H l'gh la -de -Sm:, 8 10 .
Siliş t e ni ,

806

.

..

"

StArei, j 67 Sto ln jei, 2.q8g Ser boe n i, 148 0 U ngh cni, 20;>0 Vulpe şti, 1252

"

.

"
"

U O L B TA ...
.

.

,

.

,

Numele

şi

d e pronumele primarilor din comunele
judeţului Arg e ş

PLAS A
. Ion Ari a n Are fu, Gh . D iac one scu Băieuleşli, Ion N . Rll clu lesc u Bârs eşt i, Gh . O . Lăz ii re seu Brăd e t , Ion St. N i(u le scu 81'ătcş ti , Oh . D ia eone seu , Brătien i , Ion L B ă nie ă Câ rpi n iş, 10 11 l\'t Pre da eep a!'i , Du mit ru D. C roit o l'u Ccr b uren i, A ndr e i F lo rea C icăn e şti, Ion Pu lpă Cio fni nge ni N . Pl'. F r u jirtă Co rbe n i; Vasil e D. F loec a Cos tcş ti- \â l s . Gh . Vişoes c u Ga le şu , Io n 1. Ion esc u, G iurgi ll vc ni, ŞI. O!d ..r. S oar e Go lle :;;!j, (:h . r. Sir o e t\<l;'i1l1l ·~·Jli. n . II'...·...cu 1. [1l; lch e
Al be .şt i ,

ARGE Ş

Sta n J. H a r cea J\le xe 1. Sim ion Oeşti, Ion N. N . Pri sta vu Poe nn ri Pet re N. Stâ uge scu Ru den i, Ion St. Rud ean u S ă Iătru e u, Na e I one scu St roe ş , :. F lore a 1. Do nes cu Şuic i, Il ie Bie Ion Ti ~ve ni, Co nst . C. C~tine s cu To-pliţ a , Peh 'e Pănc iul e scu Tu tan a, Oh , M. Tăn ils escu Urluc ş ti, Oh. ]. An ca V.-- Bab e i, D. D. A rscnes cu V.- Da nul ui, Ga vr il Din ese u '-.- lui -En a che , D -tn l l. Pod eci V . - I aşuiui G h. Gh . loil.n ices cu Villsăneşti, And rei Oh . P ă un n V<:rn...:şti, Nic . 1. T. Din a ,
),I ăni c eşt i , }",l uşcte şt i,

Arhivele Nationale

122

PLASA CUCA

Bascov-Gl'ilj .,D.P . Rădulescu Bălccşti, C - tin D. Lu(ă

Gh. T oma, L. -dc ... Jo s,O h. "l'eodore:scu
L .tde- Su s , · Ştct'an Dră g uţ esc u

I sbăşcş li,

Bilrsoiu, Cansi. DJvlal'i r.escu CiomăgeştÎ, P' 1. Al. N ico lae C.iuteşti . Io n escu D . Ion Corbi, ton M. FI. Popesc u Cotmeana, ' Tudor G oa rnă Cuca, Cons t. M. Popescu Dănicei, Const. l. Stănescu D cd uleşti, Nic. Mal'inescu Drăguteşti, B,lcanuO. Oh . Galicea, Alex, Dobrinescu G camăna -B. Nlarinescu N.

Sabin D. Preoteasa Milcîoiu, H odo roagă ,F I. Gh. 0lO1nu . Ion N. Popescu Săpuna ri . Ni c. Gh. Muşat Scheiu, Gh . T. Cârnătcscu Sto icen i, l \lexand,'escu ' Ion Stoileşli, Di nescu Nicola e

M ăcă i,

Uda-de-Jos,

V.-Ceauşe sc u

Uda-de-Sus. 1. Dumitrescu Vitom.-Trep. Gh. P. lIiescll

PLASA DÂMBOVNI C
Bârlogu, FI. B. Câ rstian CiHeasca, Din Zamfirescu Cerşanj, Badea IvI. C-t io Cireşu, Ion N . Gheorghe Ciupa. N ic u Fălces cu C::upa-J\I. Coost. R. Burcea Furdueşti, S incă B. Stan 01ig,ulU de J os Marin J\ [d ea GI;g. de Sus Ion A. Ş e rba n Gruiu, Ion L Velccscu L eşile , Za mir Stănesc u Mozacu, Marin C. Dicu ,. B. Ce r ş anu Negr aşi, A lex. F . Sabu Oarju, Ştefan T. I oncşcu Răteşti, Alexe B. Cârste<t ' Rociu: N icolae C . Dumitru
M oz ăceni,

Slobozia de Jos, C. A. D-h'u
Slobozia de Sus, O-tru U lei Suse ni, N icu A . Petre Se rbăoeşti, Ion Al. Pavelescu T eiu din D ea l Chiricioi u. Oh. Te iu din Vale C -tinescu Stan Tuţulcşti, C-t in 1. Stamalc

,

PLASA OLTUL
Barza, Gh. G h.
Ghel'g u ş

Bercioiu, Vasile N. G ib csc u Bcrislăve ş ti, Gh .D. Dul';''{sc u Ble icij Gh. 1. Floresc u Blidari, Gh. Cr.:'iciuo cscu

Nic. N . Popescu Bratia, FI Ol'(:!il Popescu Budeşt i , I on CII. Dilllu lelc BUlll lHH.:=şt i , Nic. N . Pi loi u Ci, ;nen;, Du ,Mhixe,I ~. Il\\\\io.M'~

Boişoal'a,

123
C r c1Uena ri Gh. C. Pop e.scu ' Dă e şti , Nic. D iacO Il Cs LlU,
D ă n geşt i, Vasil e

Ch . O ncete F ed el eş e> i u, St. I. l\t': lII .:lsiu

O or gal1 U , Oh. 1. C r o ito l'U G reb l c şl i Din u N. Caj o c;U'll Jib lea, V a s ile P. G avr il5.

To ad er P .1ş ; lv cI Ra co v i ţa C o nsl. N. 'road e r R.'id ăcin eş , j , F I. I. $ illl ion R u ncu. Il ie R. Sta nci ulesc u S ă I ă lru ccl u, S te r ia o D. PelTe S âmn ic u, Nic. Ju g l'ă v esc u $ c t· b ăn(;!şt i - P Gh . D. Ba l'l~ă Ti t eş li, Di nu M.l l'co i u
PIT EŞ TI

P e l'j ş iln i,

PL AS A
A lba ta, Ion R . Gh eorg he Baseov, S ta n M. Oh eo l'g he 8ăbanu, D-tru P. E r a ll _
B ărbăte şt i, F I. B o rl eşti, Luca

G r o ş i, Ion
M a re ş u,

P. S ma r a nd

FIin tcşl i Ion C. . . D. Oltca nu

L Gh. Sibi c.

1. Du mitru

BI'adu d e J os: V. FL Enesc u Brad u de: Sus, Ct. Georgescu
Budeasa, . Am· jcă Rădu l es c u Bu n e ş t i, C. N . Ioni cesc u C erbu, T ~o d or R ădu l escu Coc u, Dum itru' G h. G h i ţă C l'u cişoar a , R a du V .;:i rui c u D .-Brad ului, S<llust in R. L D obrogastea FI. T cod are-s eu D rilgan u, Voi cu C. Tudor • Gă l c şeş t i , Co ns L NI ă nd i \'ă C ă va n a , l a n I o nescu G C;\!ll.ina, Badea 1. B ă d e s cu

D -tru M .:ueşc anu Me l' i şan i , Ion Jvl ar ine i:icu lVl oşo a i a, C. tin Aoghelescu Pădu ro i u D -lru C,Îrs tin a P o ia na- Lacului, Gh. Buzes cu Pru ndu , Ştefa n Ba rb u Richi telele·d e-J " Sta te 13. T. R i ch iţeld e · de - S. , I. P. l ubi lu Stll11a1'.1, Isa ch c NI. G r ccu S i't pa la-d e -J., I. R . S .lVl .lziiu Să. pa t a -d e - S us , Il ie Pâl'vu
S I ăti o al' c le,

Il ie

SO I' CSC U

Smc ura . Ion St. Sa ndu V. - M ăru Jui, G h. G eorgescu V .-U l's u!ui, iV I a r in R . Marin V ă lce lel c, M a r in Anton escu Z,'irneşti, N icula e O · tresc u

PLASA TELEORMAN
lJ.h c n i, Const a nli n R . N i că B t'O şlc ni , Ui l! P. Ş C l' b ;i n c s c u BII :r.ocş t i . P.t rnt 1. H. i d ul cscll Cio IJ:l tIÎ. J vl:t l'i n M. S . I li nca Cuc hi m! şl i C ittil! SI. IJ-I l'u
Co l ţu , Io n M. P . Co r n ă("e l u, S oa t"e C os l eşl i,

C hclu

T.

Ni ~ă

D -t t'csc u 'J'ăn ase O cagur ile, Gh. V. C rin tc;ttlu F ;'tlr.: tni , M o b n 1. G ri gon:
Arhivele
Naţional e

124

Popescu Si. Ion H ârseşti, Barbu A L Fla rea Burnele, Dumitru V. Bujor Iorreşti, Pavel 1VIărg~lritescll

Găujani.

Isvoru·de-Jos, T. L FI. Popa
Isv .-de-S.,M. Gh .Ca ntacuzina Lăn geşti , Constatin l. Bocru L.-Corb., Marin escu Cris tea Mal'talogi,CArstea S t- Şerban

Mârghi a-de·J" T. Enc Ion
l\Il<1rghia-dc-S.,Popescu Pr.T.

Pâl'vU N. Tuleanu Piti'vu-Roşl!, D-tru 1. Fl area Podu-Broşteoi, 1. M.PI'edescu P. ccea, .lon V. D umitrescu Satul-Nou, Năstase 1. Nicula Sil iş teni, Ion 1. TeodOl'escu St<hci, Florea NI. Nicolae Stolnici, Filipe-seu 1. Grigore Şerboeni, Stănică M lan Ungheni, Ion M . Popescu Vulpcşti, M.ircea L Cristea

P;ldureţ i ,

·'····~···1 · ·· ~\ ".~, rv' ... ~ .............................. , ........ ' ....... , ............. .. ,0;.' ............ "" ....... ...", ........................ " ... ............ ;. .. ' ..'

i!
"

".

..····"·,, "........ ," ................ ,.......... ., ..... "...-..........,.............
ŞI

.............. "............ ,......

ti ..
,"
~~

UZINELE DE FIER
DIN
Bucureşti

R

E Ş I

T

DOMENIILE g A s, A, :;
:
,,'Rcşiţanina" .

,'.

' .'

! ..~ )(
)(

... ..'

CA PITAL SOCIAL LEI 750.000.000

III. S tra da Vas ile J\ lexa ndri, -4
Adresa
lelegraflcă
m ăru n t

;: Telefon: 219/40 219/48 219/49.
~.: Şini

n Fier de comerţ , Grinzi I ş i U, Fier fasonal. Table groase ş i mijloci i.
de .material

.. : : .... )( li .. ....
i"j

U ..
.. : ..: .... .. ..

il ,:, Pent ru

penlru ecartament normal şi îngust, Schim- }~ :.; i l băIori, Macazuri , I ncrucişii.rJ, Poduri şi alte Construcţii de fier , Plăci ;: ~~ turnate, Vngoncte, Pisc de Vagoane, Osii, Baudaje, Roti din oţel ~~ .. .. ;~ turnal, Perechi de roţ i complccte.

ECARTAMENT NORMAL ŞI Material turnal din o(d şi fontă, Pie~e fo r ja te, Buloanc, :.~
Şuruburi, Nitu ri , etc., elc,

LO C OMOTIVE

.. .. ING UST ;:;

El ect ro-IVlotoare, Dinamuri, Generatoare

n ...
. ..

l ~ lectrice, in dustri ale şi comunale, electri ficiiri de ora~e, ~.~ .. .... Echipament electric, pentru industl'a petrolifer;:1~;~ ).:

~~ T r ansformatoar e, ins t-alaţiuni complecle de ce ntra le e- ;..:

..

l ~ Atelier de

II
. ~.

~~

;1 Min~, faDri~i ~i Domenii la: R[îl1~, !~IIII, ~ijCî~, ij~~III~, elc, . ; : ... ,...'"., ....................... " ..................,... ...............,.. ....................................................................... ,-.,",,",
, _ ....,....,... ·""".. ·., ...... ·.,ri ....,.·.. ,............... ................. _, ....." ............................,............. "........ ..... .

;..:

pentru aparate şi unelte de :: so ndaj . Armament şi muniţiuni, Plugu ri ş i alte unelte r; agricole. Nicovale, Lopeji, Sape, elco ~.:

cOllsfr uc ţiu ni

:-c:--:-:-:ccc:c---,-- ;";

Arhivele Nationale

---

- -- --

,

TABLOU,
Numele
şi

d e pronumele notarilor din comunele j udejului Argeş
Grigorescu N ic. Cotmeana Teodor Georgescu, Costeşti Marin Enescu, Păduroiu Păunescu T oma, Ce pari Nicolae M ortea, Urşi Solomon Alexandru, Şuic; Petrescu V. 100, Co rhu Ilie iVI. Tra ndafir, Mozac LI lIiescu Teod or, Tutana Pop escu Gheorghe, Oarj .. Valcu N icolae, B e ris l .lvcşti Dcaconei;cu Niculae, Bal'za Pope scu Dumitru, BercioÎu Stan S m,LI'ăndean u, 'Ric. J~s Dumitru iVluşat, Budeas<l Ionescu P. Petre, i\lbeşt i Alex. i\lexeseu, B.:lscni Popescu D-t"ru, I s băşeşti Gh . Lăzăre sc u, Fedelcşoiu Dincscu I on. Ţulul cşt i Ncdelcu Ou mitrică, Tc iu
DUIă Ceţui, Dă eşti

Barbu D, Ion, Cocu Bădu l escll A. 10 0, Ncgraşi Bulescu Gh , ZlLrncşti C~tinescu !VI. Slipata de jos COSIUCSCU Ştefan Barsoiu Cristescu D~tr u, Bârl ogu Diaconescu C-tin, Arefu Duruinic<t T, Ion, Pădure ţi Florea T, N icolae, P ,·Lacului Georgescu L Gh, S:Iseni Georgescu F , 10Il, Gi urgiu \', Gibcscu C, I on, Ciofrângeni Grigorescu Ion, Băicul c~l i loaniţ i u Gr, '{'eodor, Colţu L uca C, Ion, t\1erÎ şan i Marioescu Cetui, Stol OlCi Necşulescu ALivl.irghia de S, Popescu l. F lorea, FâlfaoÎ Popescu O. Ion, Să1iitrucel R ădu les cLl O-h'u, Căte as ca T ra nda fir O-lnl Şerbă n eşti T codoJ'!.!sC':u O~tru, Vemeş ti Vişinesc li Rad u, Vu l p eş tÎ P l'lllldeanu Ccrncliu , Câincni St:tncscu P. 1011, Rudeni IOl1esc u Ion, Corbeni, [',ltl'u l<':<ls.t C- tin, iVluş etcş t; Oiclllcscu C. 10 11 I lu lIIci e i'1Î1,e:-'Ctl (:h. C iUlIl:i b~' ş ti
Ce r 'şa llll

,

1. Dic u. Să puoari Ioan T. N , Gh . I s\'o1'u de jos
loachim D5ianu, Basca" Stănesc u IVI. 1011, Ric. de jos Cherbcl M. Oh. Slobozia S. Ertimcsc u Marin, B.1 l ceşt Î G:ii sc,tn u F lort!il, Moş o aia SUÎnc ill[ cSS, lI ,\ 'l a l'i l! , Pnlndu
Arhivele Nationale

Ştd ',an

N\ ,l rin,

NLtr cş

125
Leanca C. Dumitru, Giivana Ungureanu ' Alext;"} Riiteşti Nicolae Popescu, Oeşti D-tru 1. Niţe::;cu, Uda Sus Dea conescuF .Gh, V â Isăneşt i

Sti.i:neiules cu R. M. Băbana
Stălescu [on, Să!ătruc • Şerbănoi D-tl'U, Racoviţa Tomescu F. Ion, Perişani

Io!>if Scheidt, Jiblea

. Gh. BuJună,lsvoru de-SUs
l!iescu Ion, BradurÎ . Stănescu Alex. Hârseşli Neacşu Grigore, Drăguţe şti Stănescu GlJ. Silişleni Aurel Panaite-;;cu, Dănicei Stoica Constantin, Brăiieni Stavărescu Gh. Ciupa

Tatan Titu l Gilleşcşt i Nicolăescu Ion, lVIălureni .

Buga Gr.
Drăganu

Ştefan,

OLmu

Gh. 1011, Bărăşti Franţescu Ghinea, U.ugheni Georgescu Nicolae, Gl'uiu Popa D. lVlarin, Galicea Dumitrescu Gh. Runcu Sibiceanu IvI. [an, Biirbăleşti

TI'<llldai'irescu Ion, Albota Onulcscll l\tlaJ'in, Mal'talogi Niţcscu Ion, Uda de Jos Ionescu Mirca, Slătioare le Bl'alu .Ion. Rociu, Florescll Glt. Titeşti ChiJ'it<:l Nicolae, Bascovele Nedelescu Ion, lHozăcClli Şel:b~lnesctl C-tin, Deduleşti l'Vlarinescu Nic. V ,-laşului Stelian Petrescu, Buzeşti Nicolae 1. V Iădes cu Boişoara C .. tin D, Niţu, Slobozia Panii Gheorghe, Stoiceni
Ţaicu

Emanoil, Recea Popescu Gh, Blidal'i
10rdă ehescli

Teodorescu Nic. Lăunele Jos

Catana Nicolae, Broştelli , Cimpoca Nicolae, Vâlcele

Ion, Stoileşti ·Ion Popiau, Bratia Nicoleseu Gheorghe. Groşi
Popescu Ion, Dăngeşti ' Ion R. Dicu, Lăunel e de Sus . C.-linescu Nic. Deaguri le
Rărbulescu

Georgescu O-lru, [oneşti Ion Georgescu, Clica Marincscu l ordache,Găujani Simca Vasile, Tigven i Predescu P. Ion, Mileoiu

lVl;:lnescu C-tin, Hinţeşti Pelineseu Ob. Brădet

Nic. L.-Corbului

, ,

Arhivele

Naţionale

\

Societatea

cultllral -fiIaniropică "FRATIA", - " 'e:::: Il Clerului din Eparhia Argeşului
, 'It

,

'

tn anul lSg7 - ad i că aCUlll aproape 40 de an i - din Î fi d t: m n ul ş i in i \ i ,) ti v CI. pro toic reul ui de i\rgc!ş dill acea vr eme Di lllill'it: Lascilr şi Cli binecuvâ nt<ll"ca Chiri arh ul ui GI~I'((si lll TilllllŞ, s'a pus ba zeie un ei societiiti preo~ ţeşti a judetul ui Argeş. Scop ul aceste i socielăţ i - dup.ci. cum o arată c hia r şi numcle - a fost: să in frâţească pc fraţii preoti memb ri, a rmooi ~J.ncl \'iIP orturii c din tre ei, şi conlucd nd pentru re alizarea anumito ," lucruri d e bi ne, fo lositoare Bisericii; preatimii ş i lumi cr eş ti ne . In anul 1 9 t2 -aJică după 15 ani oe funci ion arc numai În c uprinsul jude{:ul ui Argeş, 1':1 înd em nul epi scopu lui Callist l alomi(ea nu , pn:otimea judetul ui O lt, aprcc iind r ea li zăr il e soc. "fdi( ia" şi râvn in d la lucrul ei, s'a a l.Uurat pl'eo tim ii argeţ:(.:ne. Astrel că, în cepând din 1912, preoţime a a mbelo,. judete: A rgeş ş i Ol t şi - au Împleti t' n ăzu inţe l e 'in sâ nu l aceleiaşi wc ieti'iJ,i "Frăţ ia ", urmi'i l' ind acc l aş scop initial. Dela infiint are şi p.'ulil a s tăzi cond ucerea 'j oc ictăţ"ii "Fdi (i a" a trecu t prin mai multe mâini. IUI.l iul pr c şedi n te al soc. "Frii{ja" a fost p/'otopo pul LJim ilric L(/~ câr, sub condu cc l'ca CZLl'uÎa socictalea s 'a Înfiinta i trcpt.:ll -tl'cptal, orga niz."ludu·se. A I doi!...:a pr eşe clinte il fo st adormi tul int l"u D omnul , J\ rhi c n.: ul /lI'a /oll f:io.WI, sub a c.1r ui \,xlli du cc n! soc idatea ;~
A

111 ...· 1' ... t ....)o l·c .... i l lll.

Arhivele Nationale

128
• AI trei lea preşedinte, din 19U , e părintele ico nom Marin. Preo/eseu, sub con duc ere a căruia soc ieta tea ,. Frd tia" s'a
soc ietăţi

D. des vol tat şi con sol ida t. Rea Jizi lril e ace stei

sun t ma ri - atâ t din pun ct de ved ere IlI!l leri al c..U şi din pun ct de ved ere cu lLu ral fila ntro pic .

REALIZARI MATERIALE :
1) O proprietate in str. Brătianu nr. 17. compusă din grădină de două. cor pur i de cas e În car e astăzi se află: o cop ii, un dep ozi t de lum.i.nări şi veşminte preoţeşti, un că· Ulin pen tru găzduirea pre otil or călători, reşedinţa pro top opia tulu i şi locuinţa inte nde ntu lui. Această pro pri eta te are o Cur te ma re şi grădină largă.

Grădina

de cop ii " Frăţia ,1 cAminul Epa rhla Arg e,ul ui

preoţilor

din

2) O proprie/ale în stra da Şerban· Vodă nr. 144, corn· onează inter~ pusă din tr'o clădire ma re, ~n car e astăzi functi nat ul soc.• Fră/ia " sub con duc ere a păr. Ma rin Dia con esc u şi din tr'o grădină cu sup raf ata de circ a 20. 000 m. p. 3) V proprietate la Curtea·de-Argeş, cedată con sili ulu i epa rhia l pen tru şcoala d e c1lntăr c li li sr. Epi i'lco pii .
Arhivele Nationale

,
129

REALIZARI CULTURAL-FILANTROPICE
1) Revista npaslorul Qrlod(Jl.''', care apare şi astăzi in conditiuni de meritată laudă şi care se află în al XVII-lea an dela infiintare. Aceasta este o tribun.1 de afirmare il preaţimii din Eparhla Argeşului şi o probă pre..:.isă a nivelului cultural la care această preoţime se află r idi cată. l) Şcoala de ctillri1reli, tre cută astăzi În seama sr. Episcopii, a functionat altădată In casele soc . • Frălia" din str.
Brătîanu.

3) Biblioteca leoJngicd, pentru a fi folo~ită de preo1ii iubitori de cu ltură teologică mai Întinsă. Stă la dispo7.iţia o r icui vrea s'o cerceteze-: preoţi şi studenţi teologi.

Internalul Soc •• FrAţia"

pentru găzduireJ. preotilor călători, bine organizat cu paturi conrortabi le şi sa lă Încăpătoarto. 5) Ajutoare de înmormântare membrilor societăţii 6) Ajutoare preoţilor in caz de boală şi fiilor de membrii pentr;.; învăţătură . 7) ImpArtirea de cArti de propagandă religioasă, etc., elc 8) Ţinerea de cOnrerinte c u caracter proresional o$i de conrerinţl" publice cu caracter religi os, etc. Intre socielă,ile preoţeşti din tară soc • Frt'Jlia" e cea mai bine co n'iiderată şi cu cele mai multe realizări. Societatea "Frdlia " face cinste clerului de eri şi de azi tiin eparhin Argeşului, gratie înţelegerii preoţimii şi muncii eonduc'torilur din rruntea toi .

4)

Cămin

A rhivele

N aţionale

- --~

" \

.'
.

"'-

,

icare săIăşueşt.e de vea cur i bătrânul oraş de descăl u31ă voivodal ă: Argeşu l. .Fără altă Însemnătate act mi cul o r ăşe l de mu nte car t- u;:"tăzi numără cir ca anţă isto 700 0 loc uit ori , arc o covârşitoare import de rică, ca vec be capitală a Ţării, pri n val oar ea se artă a mo nu me nte l o f i::;to ri ce în fru nte a cărora

10 pa rte a de no rd a judeţului l la poa lel e mu n · lui , ţilor Gheţu şi Al bin il; pe ma lul stâ ng a! Argeşu

ea ridică ma jes tos bis eri ca D omnea scă ş i mâ nA stir a str e Argeşul; pri n tez aur ul de ves tig ii ale vie ţii no naţionale din vea cul XI V. Di n cercetările Îsto ril: c s'a sta bil it că ma rii c tito r Î ai bis eri ci i Domne~ti su nt: Ba sar ab Ce l Ma rc, c are strămutând vec hea capita lă din C.- Lu ng -M u :;;

cel, aci în anu l 133 0, înc epe zid ire a bise ri cii, iat
Arh ivele
Naţionale

131

m a i tâ rziu o co n t inu ă N icolae ş i V li-td imir Bas arab, că să o ter m in e Radu Negru. D e arh itectur~1 În fo rmă drcpt un ghiulară, Cu oroamentaţ i un i de br:lie d e că.ră ll1 idtl şi piatl'it, cu picturi În stil bizantin, înfăţiş în d tablouri c u subiecte relig ioase, c riLi c ii noştrii îi a trib ue o rară valoare de artă , bis e rica adăposti o d s u b z idur ile ei relicvele Domn.i} o l' şi O o moi ţelo r din se co lu l X I V. Djntre toate morm in· t el e voevoda le, ca î n fă ţ i ş are istoric.l se p rezintă mor mâ ntu i lui R a. du Vodă Negru, alcătuit din t r'un sarcofag de pietre în Ca r e se od i hneşte de s eco le legenda r ul voevod Îmbrăcat 'Îu ve5 minte domneşt i ş i pur tâ nd obiecte de m ,:tre ctrtă, ca r e CO il stit u e pentru noi UD a s p ect a l vie ţii voevo zilor din e p o ca medieval ă . f\."i. ai in s us de b iserica Domnea sc ~l, la sfârşitul pitorescu lui bu levard, se rid i că legend.:lra m ânăstire A rgeşu l ui, care d upă cum sp un e legenda, a f.ost t ermin ată ele lVl eşte rul iVl a nole, cu s acr ifi ciul v ieţ ii soţi ei sa le. In de c urs u l veacur ilol·, Nlfl n ăs­ tirea a sufe rit din ca u za cut re mu r i.lo r d~ pămâ nt şi a incediil o r, Iar în ar. ul1 793 a fost tl·ansform 'lt ă în Episco pi e, în ('poca dela 187 5 .. 1885 a fo s t r esta u .. rată s ub C a rol 1 R eg e a l R o mân ie i, d e către a rhi "" tectu l france z L cc ;omte, care v r e me de 11 anii (1875 1886) s 'a stră dui t la desăv.fl rş irea arh ite cturii. Pe r. n rond a rhite ctonic, bi se ri ca p rezi n tă o sp l end i dă orn il m e nla ţ i e. Un brâu mare, l'ăsucit ca o fr.fll1ghi e În co ! ll ceş le bis e ri ci.! deas upra fe r es trelor Încad rate În ciu bucur i drcptunghiul a re, cu di feri t-: de s cmll uri (;,H ; :su n t montate de areăLlri , la "intretăie re a că ron\ s e gă s esc alte di scuri mai m ic i, pu rtând fiecare câte lIll po r umbiel c u a r ipile în t in ~c. ArcătUl-ile s u nt dominatc de o cor ni ~e iar la baza t url elor d escope ri m arab escu ri În formel e cele m a i variate . In in terio r, pi ctura lu i Nc.'lgo e Basa r ab, •.\ fost distru să cu tim pu l ş i În loc ui Ui, iar În penumbra care dOl1lnc~te c u c ll v io ş i {' , do r lll ~ ll h lC's p ez. il e m07.aicului R egel e C aro l 1 ( H) I ~I ) 1·\ : n lin ;lIId I intrcg it of' ul R o m f\l~ivGlQ-Naiionale

,1

132

('927> Regina Elisabela cu prinţul Mircea. (1916) cât şi voevozii munteni soţii l e .}i copii lor, Neagoe Bas3 1-ah, Despll1a Doamna, Radu dela Afumaţi ~i. a.

I n partea dreaptă a bisericii puţin mai departe de intrare intr' un sr lcndi~ postament scluptnt in cele nui variate forme :;o i acoperit c u crista l, s('
Arhivele

Naţionale

133
adăposte şte evanghe lia S f. Ivlonastiri, scrj~ă:;;i () rn a ~ t~î cu en l uminUl"eS Je căt re însCl ~Î r{lposat a n.e", gina Elisab ct a, Care reprezint ă un n e preţ uit oJor al acestui a şez.:"unânt, azi episcopal. LVIă1"eţ pr in putc.ot rea de evocare a trecu l ului , Argeşul reprezintă În ::~i l ele noastre un înscmnaL cenLru cultural cu lIrmă~ toarele aşczi'lJnintc : semi n ar ul Neagoe-Vodă, Înfi in ţat în 1836 de dUre vredni c ul ş i energicul i era rh al Argeşului, Vlrldi ca Ilarion, mţntorul lu i Tudor Vladim irescu: şcoala d e horti c ultul"i.l. "Regina Elisabeta" şcoala de m es c rii, şcoala de câ ntă reţi, c.;u'c fiinţează pc lâng'-l Sf. Episcop ie il Argeşlllu i, o şcoal;'l primară de băeţi, una de fete . o grădiniţă d e copii şi trei şcoale primare mi'{te, -î n V al ea Sasului, Bu.::.aga ş i FIămilll z eşti. Deasemenea ar c o r C clinatul General R ă scanu, p Cll tnl marii mu t ilaţi d e r ăz boiu, un splendid bule va rd care leagă ce ntrul c u Sf: Mon a st Îre o hal ă de carne, o mi că gn1.dină p ublică o judecătorie d e ocol, ofi ciul poşta l, spitalu l co mu nal şi alte edificii. Dcsvol t area com erc ial ă ş i indust rială a oraşu l ui es te lcgatil de li n ia feratA C.-deArgeş~Rm. Vâlcea, care es te în preect de construcţie şi care s perăm să fie re alizată cât de cnrâud. Afară de târgu I sei pUilUilnal, undE: negustorii îşi fac mi ce1 e lor aFac0ri c u cei din j ur ş i bâl eiul anual a l SL M a ria şi SL Dumi tr u, n i mic altce va nu pr e zintă pentru prosperal'ca eco n0 m ică a lui . Ca industrie oraşul ar~~ s oc. «A raub pentru exploatarea fores t i eră şi corncrci<.llizarea lem nului, astăzi trecută sub administraţie!. C. 1\.. P. S -ului. Din punct de vede r e ed il it ar d es pre oraş n'am putea spu n e p rea multe. Cu un buget să ră căcios ~i

totdeauna d eFic ita r, dar c u gospodari În u ltimul t imp, din pu(:inul r<.1. ma s pen tr u a~ a c'eva ş i cu con c ur s u l s tat ul u i s'a pietru it complec t bulevard ul Caro l, c u b a 'la ll, c irc" .2 kIll , s 'a r ;dieat o h a lel de .::arnc :;:i s 'a illllllin:tl. e lccL ri c ora~;u l , s 'a a s [altal c.!ntra l ~;ll h prilll; I, ·ia t.u l cI ·lu i N;te G hco rghi ll, i,~rdc d o ul :lll i
Arhivele
Naţionale

134

în coace neoh os it u l gos podar d. M. Ş tefă n esc u- Goall ' gâ, a reali zat m ult e alte lipsuri necesa re modestului oraş . Pe lângă cele în făptuite, canal izarea şi a l i. m en larea cu apA potabi lă, s unt două probleme pe care harn icul pr imar are dat or ia să le realizeze cât de cu rând.

Călăuza

Oraşului C .- de-Argeş
"
Autorităţi şi
, ' ,'

stabilimente

Primăr i a oraşului str. Negru-Vo dă. Poliţ i a ora ş ului , S ·clul Carol. C asa de Asigu rare, str. ' E li ade Răd u lesc u.

O fi ciul P . T. T. B·dul Elisa beta.
Pret ura Argeş , st r. Negru Vodă. Soc. de Telefoane, st r. Negru ... Vo dă .

Spitalul Jude ţ ea n, OrEelinatul 1. O. V . S·dul Carol.
1) " "

J u decă tori.J. d e Ocol. st r . Negru. Vodă.
Percepţia C irc. 1. st r. Neg r u- Vod ă . Uzina Electri că, st r. 1. G. Duca . C. A. P . S. ·fost "Ariful < str. Albeşti. H a la oraşului, str. 1. G. Duca.
Armată

R egimentul 1 O bu zie re de Munte, s tr. Pi teşt i. Ce rc ul M ili tar, st r. Negru. Vod ă.

Cultul
lVlânăst irea "Argeş ul" B-dul Caro l.

. Pa lat ul Episcopa!. S -dul Carol. Bi seri t;a Domnească, str. Negl' u- Vo dă ,
Arhivele
Naţionale

135

Biserica Se. Nicolae, str.
"
"

Negru-Vodă.

Olari, str. Olari.

n " "
1)

Sf. Gheorghe, (în construcţie).
Capul Dealului. Cercei Vodă . Sfinţii Ingeri.

FIămânzeşt.i.

"
"

, ,

Ruin!le Sâ!l.Nicoara, (monument istoric),
Şcol i Şecundare

Seminarul ",N eagoe Vodă::!>, 8-dul Carol. Şcoala de Arte ~i Ivleseril, B-clu ! Carol.

Şcoala de Cântăreţi, B -dul Carol. Şcoala de Horticultură, str. Valea-Iaşului.
Şco li

primare

Şcoala primară Băeţi. Şcoala primară Fete. Grădina de copii. Şcoala primară Buşaga.
4:

~

~

»

FIămânzcşti . Valea Iaşului.

Institutii , C. F. R.
Gara oraşului, B-dul E lisabeta.

Depou! C. F. R.
Oboare
Oborul de cereale, :;:i vite str. 'fârgului .

Culturale şi Sportive Ateoe ul cultural C. A. P. S.str. Albeşti, Corul Episcopiei de A ['geş.
Cercul Studenţesc Argeşan.

Asociaţii

TerenUl·i de Sport
Terenul de sport, str. Târgului.
::::.;~: ::':;';'.:: .:" ..... ,.., ' ...............

Arhivele

Naţionale

Primăr ia

ora şului

Pri ma r, Ştefă ne scu M. Gmlllgă , str. Negr u-Vo dă, Ail ltol' de pri m ar, Popescu N ., str. Decebal, Sec reta r con tabil, Gh ica e C·ti n, B-dul Carol, Casier, Ga ram!a M , FUlI cţ ion ari: Sta mat

G I1., str.

Ff ămâ nze şti , Cos tilă

N .. lae B-dul C aro l, Palidele Ma ura
Gh i t ă,

str. Neg ru .. Vo dă, Alexan drescu S tan cu Con stantin.
Poliţia

B..dul · Carol,

Bărbulescu

Ni

oraşu lui

Pol itai , Gh eorghlu N ae B... dul C aro l, Comisari ajut or, Tă ­ .. trtl, str. EI. n ăs es cu Zamfir, str. Tud or Vla dimlrescu, Pet rov ici D ă , C ons tant! .. Rădul es cu. Age nti, Dlacooesc u Ion , str, Negru-Vod nesetl Vasile, str E I. R ă du lesc u . Şef ţjfl l'dieni, N icolau Ion, str. şo sea ua Piteş ti, - E fec tiv 20 gardieni .

Casa de As igurare
marad Leonida, str. Ne gru Vodă O Iăn escu Art ., B.du! Car ol.

DireclO1', Crl stes cu FI., Fut!ction/ll'i, Ada mes cu N .. lae, De -

Pret ura
Percepţia

Argeş
pretură , Şerban

P rim PrelOt , PetclIc Aucelian, sec reta r de

1,)11

circ.

Argeş

Perceplor, Bic uleseu E m., COl/ trolor i, Iordache C -tin. Au · Votl,oi. l< rll" r-.J.r. Cismăresc li Ilie ; str. Ati t, drla nof N · lae. Impiega Nap ona le e !l'1e .
.

137

Oficiul P. T. T.
Dirigiflle, Oancea ]oan, Impiegaţi, Oancea c .. t<l, fi .. dul Elisahera , (localul P. T. T,) Săvule scu Melania, str. AI. ...cd .. Bun, Dumltrescu Elc:na, str. Cuza.Vodă. Faciori, Totu Ion, stf. Rm . Vâlcea, Căruţ N ..lae, căt. FIămânzeşti, Nicu/au Ilie. str. L. · Catargiu, Trmlă Ion, căt. Noapteş, Stoica Cornel, str.
D0311llWi,

lIi csctl

Zamfir, str. Valea Danului. Băde s cu Petre, corn. Aref, Veca Petre, str. Valea-Ule;ului, SIi'lcSCU N ..Jae - Băicu leşti, ?opescu loan -Aref, Ghi ţ ulere Gh.-Turana, Florescu {on- Bleici, Tita Gh., str. Despina
Doamna.
Staţia C-de-Argeş
Şeful staţiei,

Vasiliu Nicolae, Casier, Bcenea;IU Th l Ober..

sheimcI' Se , impiegat, il la!Jazi ol!et'i: Bolovan lan, Smarandache Ilie, Meca nic, Trandafir Ion, toti cu domiciliul in sta\ia C ... de ... Argeş .

Episcopia

. Argeş ului

Episcop al A. rgeşul ui, P. S. Nichita Duma - palatul E pb;.. copal - S · duJ Carol. Re(ereJ/ti : Sec/ia E collomicii, Pr. Marinescu Ioan, a -dul Carol; Sect ia Ad -livii, P r. B udescu N-lae, str. FJ ăm â nzeştl, Secţia Culturalii, Pr . Popescu Aure/, B· dul C arol. Sel'viciul Jld-iiv, Diacon D. GUgăneanu, Olacon Onescu N .. lae, diacon Ianculescu Petre, B..du/ Carol. Casier, Tâmpeanu

Gh., str. Despina Doamna, Conlabil, Mărgăritescu C, str. NegruIonescu Crivăţ, str. Negru .. Vodă, Ducu/escu Petre str. Valea Iaşului; fUllctionari.
j

Vodă

Judecătoria
Ju d ecăto r,

de ocol

NicoJescu Dumitru, consilier de cur ( ~, Judecă t o r (ljl/lor, Oprescu Gh., Grefleri, Mateescu C·tin, Ionescu D umitru Oiănesc u C .. till. Irnpiegaţi, Ohlea Anastasia, Tomescu c..tin, Bii l 5şoJu Verona, S,..dul Carol.

Arhivele Nationale

.... ..__'' , . .''''.'__.''''''''' y' ........ .\ .f,' )" "''''' '''' ,,'''''~ ''~ '','''''~''~ '~'''' ...'' ''''''~"" """'\""'''''''"., ~·.'C''"'''~'''''. .~".~ ..''.".c".".~ "~ ~"."_~"~ .... ~ v~ ~J ....... -..,' , " d ', .1 ," r.. , o.· \ .. - .... .. , ' J .. .. __ ,.. \ / ............ ."' r. "of ........ \ 1' "
~

,

:.:

.. ""="" . .._",, ,,.= ,,'.... .'; , ····r········, ...... ... , ~.... 1,';.,•••.-................. - .., .... ........ -...... :.:..' "r·, f\'·"" .. r;;:', -'. "." f \ ."' ..•. .. / \.•• : •••• ... ...•.. ........ ,.. .' ." .. /.', .. . ,-,
o ••
~

••

o

••

~

• • • • • •• • • • • • • •

••••••

••• ~ ...... ........... ~••• -" , ••• ,.-""-."" ••• " •• ;.< •• .; ... ............... ..... _ ......... ........ ,,;.: ••• , ...... -7. ............... . ~, ••• :
... . . . ._ .........

' ,'

f ·~.........
' ••• , '

~

r'!: " .......
0, 0

..;"..... . _

O,' . . . .

. . . . . .. .. . . . , . .

.... . ... _

. . . . . .. . . . . . . . • . . . . · h • ••• • •••• • •• •

r ···.. ·_, ...••••...., r-''l:''',r'' ••.. ,.~ , F\ " .... / \ " ....... ," ~

• ~ . . .. . . . . . . .~ ••

didactic
CURS PRIMAR
Şcoala primară

de

Băeţi

Dircd ol", Udrescu D.. tra, str.Negru..Vodă, Pea hă 1011, str. Oes.. pina D....na. Ionescu Petre, str. Negru-V odă, Preda Ion, str. Negru-Vod3.
Şcoala primară
Di/"ed oar ~,

de Fete

Gheorghiu Victoria, str. Neg ru"Vod ă , Ion escu C -Ia str. Tra ian, Bădoi Parasc.hiva, str. Râului, NicoJescu Lungu Elena str. RâuluL
Grădina

de Copii Busaga

Iordache Silvia str. Valea Danului.

Scoala

primară

LJireclor, Marinescu Marin str. Rm. Vâlcea, IVl arinescu Fa ni, str. Rm. Vâlcea.

Scoala Pri mară FIămânze~ti
lJircclo/", Marinescu Trubaduru, str. Valea DanuluL Schiiler Elena, B-dul Carol. Oprescu Oood na, str. Valea Iaşu l ui , Filip Atanase, str. Traian .

Scoala Primară Valea-Sasului
Directol', Cristescu Vasile, str. Valea Adela, str. G ~r e i.

Sasului, Iordache
Arhivele Nationale

139 CURS SECUNDAR

Seminarul , Neagoe

Vodă"

Directo/': Pr, Chirîţă lvllhail, B..du! Carol Spiritual, Pilr. A rh. Urqescu Gfigare şi Pr . Ch 1rită L Ch i riiă , B.. dul C<1roJ, Secrelar, Clincic loan, B-dul Carol, C()n[abil, Enache T.) B·dul Carol, Ca,\'i er, Chircu[escu 1., B-dul Carol, Doctor, I văncc<l!lll Gh,
medicul interoatului,
S(I'.

Nonu Gheorghiu.

r:Ol'fJu{ profesoral: Teodorescu C"i:in, Buc., Socaliuc N.

Vil/nschi, S-dul Carol, D iaconescu L Suc., Enescu D., S·dul Ca" rol Vasileseu Sava, str. Se. Gheorghe, Pungoci C .. tÎn, Baieti · l eşti .. Argeş, Agopian Ferd" S·cl ul, Carol, Nicolcscu Gh.,-Găeşti .. Dâmbovita, BăJ ăşescli C ...tio, B-d ul Carol, Buzescu N-Iae. str. NOI Vodă, Tucu Octavian, B-dul Carol, Dimulescu",Buc., Pâs/ca R. S-clul Carol, Apostol D-tru, Ghiţescu 1., B.. dul Carol, Pr . Cotenescu Oh., I vănceanu Oh., str. Nonu-Gheorghiu.

Scoala de Meserii
Director, SIănescu Iosif, B.dul Carol, Secretar, Bm:oescu Oh. str. Rm. Vâlcea, CorplIl profesoral, Bă d o i u Gh., Sir. Râu[ui, Feclorovici C .. tin , C. A. P. S., Vasileseu Sava, sir. Sf. G heorghe, Pr. Chir il ă Mihail, B.. d ul Ca rol, Agopian Ferdinaud, B.. dul Carol, Dumitrescu Ion, 8 .,d ul Carol, I vănce anu Oh., str. Nonu.. Gheorghe, Cons tantinescuZamflr, str. N egru- Vodă, Cristea N-lae B.. dul Carol, Cristea Pompllian str. Negru.. Voda, Cristc,\ Manca, str. Traian, Manea Ste!ian, ·str. Mihai Bravu.

Scoala de

Cântă reţi

Director, Pr.Popescu Au rel, B...dul Caro!, Sub Director, Pr. U riles'~ lI Origore, B-d ul Carol, Secrclar, Diacon Nicolescu Iordan. B-dul Carol, Corplll pror~soral, Popescu Chid! B"dul Carol, O Jigă nea nu D-tru, B-dul Carol, Vasilescu Sava, str. Sf. Gheorghe, Nicolau C -tin, str. Negru... Voda Constantinescu Zamfir, SIr. Negru-Vodă, Pungoci N .. lae, Băiculeşti ... Argeş, Badea Virgil, B.. cl u[ Carol.

Scoala de
l~âurlll,

Horticultură

m/'cdot. Boblctcc N .. lae, str. A l hcşti, N icolescu·Lungu, str,

Arhivele

Naţionale

frofllsiuni -libere
'C=::

Dumitru, str. Negfu-Vodă, Gheorghiu N. Gheorghe, str. Negru.. Vodă, Pantelimon Mihail, Ştefănescu C .. tin str. Negru.Vodă, Avoca!i Hlagiari, Boncia Ştefan, Brânză Alex" str' Negru-Vodă, Ivăllc e anu Victor, str. Nanu .. Gheorghiu, Retevo" eseu Alex., str. Negru~Vodă. ApiinHori, Nicolescu Sebastian, str. Negru-Vodă. _

Al'ocaţi: Brânză

Antrepre nori
Antooio Agosto, B·dul Carol. Badea Tarniţă, str. N. -Vod"a..
Art işti pictură
,

Mihail, str. San .. Nicoa ră, Maz ilescu Alexandru, B.. dul Carol, Norocea D .. tru, str. Negru··Vodă.

Ivăncs Gu

Contabili
G l onţescu

experţi

Ion, 8"dul Carol.

Contabili

autorizaţi
Negru-Vodă,' Săvulesclt

Garamia Marin, Mărgăritescu C .. tin, str. 100, Stăne scu Ion, str. Negru-Vodă.

Contabili stagiari
Enache Toma, B .. du l Carol, Fianu Ilescu Pavel.
Şt e fan,

B.. dul Carol )
Arl1ivele

St ă ..

Naţionale

141
Dentişti

(cabinele)

Doc tor Sepianu A lex., co nd ucă tor Vasilescu Mişti (localul Casei Asig. Sociale).

Medici
Neg ru-Voda. M i.. troi Ion, spîtaJu ll O . V" 8-clul Carol, Iv ănc eanu Gh., str. No nu ... Gh lorg hiu, Loc or. C ă pres cu N" str. Neg ru- Vodă, Bondoc Slava,
Frăţirescu Gh. , medic şef al spit <lfului, st r.

B·dul Carol.

Medici veterinar i
Keul \V'i lhef m, med ic şEf al circ. II-a str. Neg ru-Vodă.
Moaşe

Mitca C.(a, s tr. L.Catargiu, Ionescu E lena , str. L... Catarg iu,

Ziare (corespondenţi)
C h iri lă

N" str. Des pin a Do am na.

Arhivele

Naţiona le

0'- 0'0

:" "

.. '" .. "" ....... 0'-';;'" .. . . . . .:';1", ..... , ... ··~1 ·· .... ", .. ,",,", *,,, . .. "";0-" .. • •.•• " ...• ,', .. ,', .... ""1' '1" .. .. . .,_ .. . . ."_,_ . .. . ...,. .o',',o. .. : . , " • • • • " ••• " . , ... .. . " . .. . . •. ,. •' " " '• •' • " • •,' •• o', ,k: ...., ".~ "o ,'", ." o'" o', ,',,, ." ," •• , - . ',,, ," ' - ' , " 0 . ••• " ... " . . . . . . . . .", • • • • •• • ............ '.,' ~0 __ . ,................ 1.. •••••.•• • ... .... .::1 . _ •• " •• "-. .."' ••••••"_ ••••• ~... __ •• _,. ~ ,__ ", _~. .......... " ". o __ ,

·. ,".-... ..........." ....... ;_ ..... ........•0-'.,............ ··-·" ..·······,"'·····-1 .. ··--·-, "" .... ....
~ ~ '\.••••••• " . _.... , ,, •••••••• , ••••••• ,,,.' ..................~,~. . . . . . . . . . __ •• _•• , •••••••• ,', •••••••;,

0'- ",

_,",i ....... " • •

,

,

,

_"

L

.-'

,

·'M

.,

'r:""'"

i ' " ,Îi

.'

,

"$

"

,

"

I

Articole Menaj
Rudeanu Gavril,l, str. NegTu,
Vodă.

J

Ateliere Mecanice
i"Gchel Laziir, str. N.-Vodă. 10nco. c'I Gh. fIe," B " -Ul! I
.~
C ".

F.udeanu N. Pavel, srr. N,Vod,i.
Sebastian Ionescu . s tr. N.Vodă.

Gării.

Boiangerii
='

Di acoriescli C· tin, str. N. Vodă. Ră d ul es cu

Afişaj

.
Oraşului

T.az.:"tr, str. Negru

V ndii.
Primăria

(nccoll'

cesÎonc.t).

Bragagerii
-=

Ape gazoase

Raicu

1\1exe, str.

N egru.

Vodă .

Bazacliu n,i. str. N.- Vodă.
Florescu C-tÎIl, str. N egruVOdiL
Asigurări (agenţii)
"Naţional a "

'

Abdul L\..diamid, sb', Negru
Vodă.

Berării
.
~eTbiine;;;cu

D -trll , st r. N.-

Vodă.

Peahii (on, sll' .

N.-Vodn.

Teodoriu C-l in , sI r. Neg ru . Vo d ii,
Arhivele
Naţionale

143
Benz in ă-Petrol
"

Gr igo res c u J\lc x.
Vodă.

~,IL

Neg r ll

, a. suc . s tr. ' n 'bti 1'" S. Iil. D Ist
Ne gm.. \T o d ă .

Bănci

Ba nca Co merc ial ă, Vo di'i .

st r. N,o

Ba nca U ni rea

Argeşe n il ur,

N egr u -Vodă . Ban ca Po pulară, g eş,

C.- de- Ar B-d u l

str .

Nf::gru- Vodă.

Ba nca

n {n fr ăţ irca'\

' l'10 r JU :n ih. '1 e!'; c n3ş Banc a " lV
E n esc u", str. Bri it ia nu .
Bănci ,

Car ol.

(sucursale)
Popula ră

Ba nca

d in
'"

P iteşti

Băuturi

Sp irtoase (d'P01I1' )
. .

"

I

Teo dor esc u Ha r, B riul t ' ;u',,1 " 11 Ma tee sc u EI. C hir iae Gh . Ne gru -Va d tî. G eor ges cu IOD, Bul. Ca ro l. Pop esc u S imion , N.- V"d ii. Ba dea Tumil ă . N", gru -Vo d,î . C hi r ia c lsa chi("a, N.- V (ld~ i. Stătcscu Gh . Ne g rll- Vodiî . R o ma n 10 0, sh·. l{m . V;1 lc c 'l. Olt ean u V as ile, st r. R Ill . Vâ lce a , . S,"lb ie D-t ru, str . Rm . Viileea. l\l1att-cscu Ga vr il, s lr. RII l. Vâ lcea. Gh ice a Gh . B-d ul Reg . E li sa bett\ . Du mit resc u C-t in , s tr. L G. Du ca. lIi esc u Ma no le. SiT. A lu cşt i, Ma tec scu 1011, s tr Albeşl . i . Ian cul eiic ll Iva ncc a, V.- bţ;uJui .

0 J ean , str . N.- V odtt. 8 01
Brutăr ii

Stănescu

G h. Bul acu , str.

Ne gru Vodă.
Băut u ri

spirtoase (carclumi)
""

Suh ăre<ltlu Vodă .

C ·t in. slr. N eg ru

Du mit rcs cu Gh . str. N egr uVodă.

Flo rcs cu C., str. Rm . Vâl cea . Sim ion C., si r. Rm. Vâ lce a. u ,, Sab ie D-t ru, Soc ol Dam jan , Bul. Cal'of. R ăd u lescu LM~ ăr, str. Ne gru
V odă,

Mo ga Ion , str. Negru- V od ă. Nic ole scu Na e, str. Ne gru Vodă .

MI);;a Nie ob (',
V( ,dă ,

st r. N eg ru-

Oam ian M ih ai , s ir. Tra ia n. bn cu lcsc u I v, sti' . V.-I."lş ului . , S Bru t ă! 'Îa C. A. 1 . ' , s o=,. .'\ I b eşt i .
Arhivel e

N aţio na le

iM
Bumbăcării
Rudean.u Pave l, str. N egru Vodă.

Croilorii

(bărbaţi)

Popescu C-tin, str. Negru ·
V o dă.

Ghioea Gh. str. N.-V odă . Pung<'i Nae, str. N.-Vodă . S toica Ion , str. N .- Vodă .

Gagiu N -lae s tr. Negru-V. Di a:::onescu N-lae, s tr. N.Vodă.

Croil orii (dame)
Popescu El ena, str. Br ăt i a nu . Talllpeanu M. str.S. N i coal'ă . Tud ori că E I. r; S. N i coar ă.
Cofetări i

Iordilch escu 1\1. str. Negru·
V o dă.

Ion escu Pandclc, sb', NegruVodă .

.

Bondoc Toma, Bul. Carol.

C imp oc a N-lae, str. NcgruVodă.
Şerbănesc u

Cherestea (depozite) .

-

O-tru, str. N .-

V odă .

Sabie Gh. str. Rm. V ..ll cea. Martinovici T. N. st r. Traian. Popescu Nicolăiţă ,

Ceasornicări i

Bodo Adei, s tr.

N.-Vodă.

"

Colectori
"Hermes:'- s t! c. Piteşt i, prin Săvulcsc u lan, "S ti'f.n olu " Sl'.C. Pi teşti prin Stă nt! sc u lan,
st I'.

Cherestea (fabrici)
C. 1\. P. S. fosta soc. " A ri ru l" str. Alb e~t i ,
Cerialişti

Negru. Vodă.

-

Coşuri

(impletilori)
Vict()r, str. 1\.\-

Florcscu C-tin) str. Rm,-V. FloresclI Jean , str. Rm.-V . Simeo n Gh. sti', Traian . Sabie Fl. str . Rm. Vâlcea.
lanculescu Tom R; st i . ROl.

Laur e nţiu

b eşti.

Curelari
Dordea N ·lae, st t·. N .-Vodii. Ghi ţoiu G h. " " Om'dea D ·tru . . . " E nescu FI. Bul. CiI.t"OI.
Arhivele
Naţionale

Veilcea.
Banca Populară" Un irea A rgeşenil or" :sI r. N.- Vodă .

145

Ca fen ele
.. »

Cojoc ari
" A'

Bre za re Gh . str. ! . G. Du ca, Arc adi an S"tr chi s, str . N .Vodă.

Caretaşi

Ion esc u Be ra, str. Bul. Re g. Eli sab cta. Ciu gui anu [on , str. G hella clie II.
Ceaprazării ~ -..., -

lo o, sti', P i teşti. Burluşeanu Leou, str. Rm -V. Ro ma n N -Iac zis Ciubăr s tr. Bu sag a. Ilie Ion , str. O lari . BrăJlcscu IOD, str. De spin<:. O·n a,
Bo b ârJă

Droguerii

.

-.
E len a. str. Ne gru -

'..

Uţesc u Vodă .

Gh ioe a Gh .
Pungă

sh',

N.- Vo dă .
N .- Vodă.

Sto ica I6n, str.

Dogă rii

N· Jae, str. N .. Vodă.
'

Co loniale ........
Bo ia Jea o. str.
Bad ea T om a, D llm it res cu P etre , N . Vodă. Stătesc u Gh . str. N'. - Vod ă. /1 Mo ga N-l ae, ,,
N .-V od ă. str. N. - Vodă.

SubăreaUl1 N·J ae str.
Ia şul ui.

Va lea

Ale xe C ·tin, stI'. Poşte i. A Jex e Gh . slr. Poşte i.

Depozite (Ziare )
• om 'u

C hiri ac Gh .
Vodă .

,

,

P op esc u N -Iae, Il G rigo res cu Ale x.

"

Mi tu Gh . s tr. Ne gru - Vodă . " il Co joc aru : Gh .

S!T.

Ne gru -

i (pădur i.) Ex plo ata tor=.. ... .
~,

m'

••.•

Ni colaf~ TomiţJ., ,stl-,

RiU. V.

POP !;! SC U

Nico l ăi p,

s tl'.T rai an

0. 0

e C ine ma tog raf..

--=.

,

,.".

C . A. p , S . slr.

Albeşt i

Co afo r-D am e
" " ....-." D"

Flo res cu Je an, ~ tr. Tl'a i.J.Il . Sim eon Gh . sti'. Tra ian , . Flo res cu C -tin , stl'.R.V .uc ea. Bă1ănescu GlI. T. · Vla di miCOOD. LVlu ll{:i i Al 'geşu l lii st I'. ,. N egr u· V OCtCl.
Arhivele N aţionale
r l::!SCu .

G heo rgh e l{a du, s l.-. Ne gl'u -

V (lcl:t,

146
Făină

(depozite)

Geamuri

"Aluta" str. Bul. Carol. Simeon Gh. slr. Traian. F lorescu C·tin, str. Traian

Rud.::anu
Vodă .

Cavrilă}

Negru-

H_udeallu Pa vel. Negru-V, Ionescu Sebastian, str. N.Vodă .

Farmacii
Lăză resc u O-tru, str,_ Negru
Vod~.

Hoteluri

s tr.
Vodă.

Fotografi
Balaş Alex. str. N.-Vodă.

"Rega l" Demarad L. Negru- Vodă.

Bulacu Gh_ str. N.·Vodă. Moga N-Iac, str. N.-Vodă .
Maga Ion, str. N egru
I ncălţăminte
_...

Popescu R. str, N.-Vodă.

Frizerii
Gheorghe Radu, str. Negru
Vodă.

--

Filauro Domenico, st i'. N.Vo dă.

Roman D-tru, str. NegruVo dă,

PopeJ;cu O-tru, str. I. G. Duca Stable Şt. str. Negru Vodc1.
Fîerării ..
_

Incălţăminte
A n. L

(ateliere)

Rudeunu Gavrilă, str. Negru
Vodă .

Ionescu iVI. sll'. N egru V. Filauro D omenîco, str. N.
Vodă .

Sebastian Ionescu, str. N.·
Vodă.

Rudca nu Pavel, str. 1. G .
Duc<I.

Fierării
b.

(ateliere)

D ordea D,lIu. s tr. N, Vod ă . Enescu Ş tefa n , Bul. Cal·ol. Cărtută N-Iae, s LI'. Ola ri. Cherman 1'h. Bul. R eg. El isabeta.

Ionescu Bera, Bul. Carol. Ciuguianu IOD, str. Gl1 eni>

, Z Io tea Gh. str. Rrn . V Ale.: ...

die II.
Caman Ion, str. Albeşt i . UŞ Ul'el U Nae, şos, Pi teş ti.

Instalatori (electrică)
_h 77 ..._ _ • ...

Păunescu

D - l l'lI, S. Nico 'II'.-I. F lol'eseu S lcl. s I1', T":ti a ll, Arhivele Naţionale

147
librării OI ării

Mitu G h. s tr. Ncg ruVodă . Stere scu E m. s tr. N.-Vodă. Glonţescu Alex. "
Lumânărării
"Infrăţil'e,l"

str. Bul. CaroL

G h., str. Poş te i. Anghelcte F., str. Sf. Gh eorghe, Anghelete 1., str. se Gheorg he. Badea Gavrilă, str. C uzaVodă,

Păuna

Manufactură-Mărunţişuri

Roman D·tru, str.

N.-Vodă.

Pielării

, Rudeanu Pa vei, Ionescu Pandele " Diaconescu N-lae Iorclăche sc u M. n Popescu C·tin. Filauro Giovan i str. " " Bondoc Toma, Bul. Carol.
Mori
F lor escu IOD, str. Rm. Vâlcea. Florescu C-tin, .., " Popes~u Comel, Bul. Carol. Popescu N-lae, str. VAaşului. Dumitrescu N-lac, str. V.Iaşului.

Diaconescu N-Iae, s tr. N egru-Vodă.

Filauro Giovani, str. N egru-VodiL

Perii- Bidinele
Rud eanu
Gavrilă, ::. lr.

Ne -

gru -Vodă.

-

Rudcanu Pa ve l, s tr. NegruVodă.

Ionescu Seb., str. N cgr uV od ă.

Pescării
o.

Măcelării

Olteaou M itroi, s tr. 1. G. Duca , (hal.), Oltcanu Vasile, str. 1. G. D. Bulacu Gh., str, L G. Duca . Chiriţă Andrei, str. 1. G. D. Muslaţii N" str. 1, G . Duca. Mu sta ţă Ion, str. 1. G. DucaOILeanu N ., str. 1. G. Duca, T c n d l ' 1'l$ ClI Har, B(l. C.1ro l.

IOllescu N-Jac, sti·. I. G . Duca , (HaIă), Popescu Gh., str. 1. G. Duca. S tă tc sc u Gh, s tr. l. G. Duca.

Rame
Rudea nu Gav r ilă, slr. N c-

Vod', Restaurante
"Regal", Demar.ul G. , sir. Ncg ru -Vod.:i .
Arhivele
N aţion ale

- __ -

_____ . ___ _ _ " _ _ ...... . -

" ,_" " ._ , _ _ ' __ . ___ • ' . - 0-0 __ ' . ' . ' .. , ' ____

.

~

--,-.'.'.--

--

I

In pitol"e<lSCa regiune de nord a iiniştitului tftrguş o l' Cu r tea de Argeş, lâ ngă Mânt1stirea Arge.ţ;, a luat I'iinp in anul 1836, da tori t.:'i. vrcdn icu lui şi energicu lui lc .'a rh al /\"gcşulu i , V I ădic.:l II.::lI'ion, m entorul lui 'rudar Vladimirescu , seminarul d0 Argeş, Dela 1836, datil înfiinţării, şi pân~l a::o;t;"izÎ ,lcest s eminar a trcc.;ut prin cât eva per ioa de J~ fluduaţiuni: Prima epocă de existe ntă 1836-1901 dncl s eminarul s 'a mu tat la Bu c ur e şti, (190 1). A doua pe l' i oudă de ex i s tent'ă 1918- 1933, c.1nd sem i, narul a fost su s pendat (1933 1 1 Sept). A treia p c ri oad.i 1934 (1 lan,), când seminarul şi,a I'e, luat activitatea. In prim a perioadă 1836-1901, seminarul a func tiollat cu 4 şi 3 cla se ca s eminar inrerior-absol venţi i putând să se facă preoţi la s ate, în num ăr.lnd ş i până la 500 elevi in, tem i ş i exte rni, Ep oca de ' Îtlflorire in acea s tă perioada o ajunge sub d ircctoratul Părintelui Gheorghe Ddgănescu, reclo r (cum se numea pe atunci) care conduce semÎ n<trul timp de 25 ani, (in două rânduri), o d ă inuil"c glo r ioa s ă d:! 65 a ni (1836 - 190 1) În care timp il functionat, când in chiliile d in prejurul M a nastirii, când în centru l oraşului În casele Gheorghiu, ( "lsIăzi Mitică Brâ.nză,) di.nd În localul dc lJ.ngă lVIonas til'c in C(1.t"e astăzi fiintea z.1 şcoa la de meserii, este mutal în anul J901, In Bucureşti , Şaptesprezec e ani mai târziu - in vremuri a se m ă n ătoare celor dela 1&)6 - cons {atiÎ ndlHic lipSi! ş i nc, cesita tea unCI n:«tfel de ş co.-Il e, :«c reÎnfiin \e;lz;1 - tl rll o,'il ;1
Arhivele
Naţionale

După

§1§j§1~ŞJiŞ]~§i§1i~~W0:(9J ,-.--', ," , ---"." .. .... -. . '.".-.---.-- _ ._._-,. .
'-" "-

---- .----...---

" .. , - " ,

....-...- ..

_.

-_

..---, ---.-_ ..

--------_._- --~~-

In pitoreasca regiune de nord a. lini ştilu lui tihguşOl" Curtea de Argeş. lângă Man,lstir ca A rgeş, a luat l"iin Fi In anul 1836, datorită vrednicultli şi energicului Ierarh al Al"g'c, şului, V1ădica lIarion, mentol'ul lui Tudor Vladimire scu, se· min a rul de Argeş, Dela 1836, data infiinl'ării, ş i pâ n ă astii.7,Î acest sem inar a trecut prin câteva perioade de J"ludlloţiuni: Prima epocă de existen(ă 1836 - 190' dind semina rul s'a mutat la Bucureşti, (1901). A doua perioadei de eXÎ!'>tenţă 1918-1933, când semi, narul a fo st suspendat (1033 I 1 Sept"), A treia per i oadă 1934 (1 lan.), d ,nd semina ru l şi,a ,'C' luat activitatea , In prima perioadă 1836-19°1, seminarul a fun c( ionat cu 4 şi 3 cla se ca sem inar inCerior-absolvenţii putând să se facă preoţi la sate, innum.1rând ş i până la. 500 devi in· terni şi externi, Epoca de inflorire in ace astă pel"joi:ld~i o ajunge sub directoratul Părinte lui Gheorghe DrăgănescLI, redor (cum se numea pe atunci) care conduce semin.u'ul timp de 25 ani, (in două rânduri). D u pă o dăinuire glorioasă de 65 ani (1836 - 1901) În care timp a ftlncţionat, când in chiliile dioprejurul Monasti rii, când în centrul oraşului în case le Gheorghiu, (astăzi Mitică Brânză,) când in localul de lângă Monast ire in care astăzi fiinţează şcoala de meseri i, este mu tat În an ul J 901, la Bucur eş ti. Şaptesprezece ani mai târziu - in vremuri asemănătoare celor dela 1&.')6 - constalându·Rc lipsa şi ne·
'~cs it;lh!a un eI

astre l de şco.:de , se

l'e;-nriinlca~;"i

-

d :llori! ii

Arhivele Nationale

150

initiativei şi muncii unui om, preotul Mihail 1. Chiriţă, "şcoala de preoti şi tnvdJdtori" in anul 1918. Invingănd şi trecând peste toate piedicile ce se puneau şi intrigile ce
se ţeseau impotriva a cestei frumoase şi necesare inţiative,

a unui om - preotul Mihail I. Chiriţă, izbuteşte să deschidă şcoala la 1 Noembrie 1918. cu 58 elevi in clasa 1 aleşi prin concurs în localul Soc. nFrăţia" din C.·de Argeş, de lângă N1onastire-pe care cucernicia sa îl repară şi~l pune in stare de functionare şi al cărui director este numit cu ard. No. 24198 din August 1918. Iniţiativa luată de Cucernicia Sa, prin înfiinţarea acestei
a rost de bun augur ea fiind antemergătoarea instituşcoale

tiunilor de cultură de mai târziu în acest orăşel, care dela 1901 nu mai avea nici ° ş.:oa­ Iă de grad secundar, normal sau profesional, afară de ° şcoală ÎnferÎoa!'ă de meserii. Mai existau doar institutele pdrticulare liceale complede, cari au lu.a t fiinţă odată cu
şcoala pregătitoare şi 'Şcoala

secundară

de fete la a căror

realizare, contribuţia părintelui Mihail Chiriţă, a fost dintre C. S. Preotul Chiriţă Mihail directorul seminarului cele mai insemna te, dar to t datorită râvnei, energiei şi sacrificiilor Cucernici ei Sale când toate şe-oalele pregătitoa re s'au desfiintat, contopindu-se În şcoalele normale sau licee, şcoala pregătitoare de preoti şi invăţători din C.-de-}\rgeş, datorită stăruinţelor părintelui Chirită, s'a transformat pe 1 S~pt. 1919 În Seminar cu ard. Na. 55178 din 21. Mai 1919. Astfel işi reia fiinţă tn a doua peri oa dă la 1918 I 1919 semillarul, :de Argeş. deodată cu 3 clase (1. IL 111) adăogân-lu - se treptat, treptat câte o clasă ajungând in anul 1924 cu 8 clase seminar compleet.
Arhivele
Naţionale

151

Dda L Noembr ie 1918 până la I Scplemb. lQ33 seminarul funcţionează continuă cu 8 clase în loca lul "Stcreseu" închiriat şi amenajat prin stAruinta şi sârguinţa păr. Mihail ChiTitA, şi mai apoi În propriul local de pe Bulevard ndevărat monument, fala nu numai a Argeşului dar a tăr ii opera exclusiva p.'l.rintelui C hiriţă. I n anul 1933 incepe încă o epocă a desfiintă r ii de şcoale . Seminarul de Argeş, se s/lspendd nu pentru că nu se putea menţine chiar singur din ' ~---===--~-_=~ "-"""ipunct de vedere bugetar, căci seminaru l crea bine inzestrat, dar pentru considcratiuni cu totul de altă na tură
nu trebuiau să se r es-

asupra unei şcoale de bine organizată sub raporturile şi care face judetului. ş i tăeii. Au însă vremuri mai şi oameni mai inţe a lucrurilor rru· şi după 4 luni de la l Ianuarie 1934 da· tot initiative i, mun cii sacrificiului părintelui O. Chiriţă, care nu putea vedea şi suferi o o· că se nărue cum şi • • s uperioa re a m i· Fatada principalA d e instruc ţiun e dr. C. Angelescu, şi oame nilo r de bine ai j udeţului şi de aiurea şi întocm ai cum îşi adună cloşca puii, aşa pr. Chiriţă şi·a adunat averea şi elevii şcoalei din o raşele de pe unde fu· sese ră trimişi şi astfel seminarul, tol sub dirccţiunea Cuc. Sale îş i reia firul În a treia perioadă. 'in propriul ş i monu· mentalul local, fUl.cţionilud c u 8 c1aae tot ca sem inar cam· plect.
Arh ivele Nationale

152
In rele două pe ri oade de funcţion a re d in urmă (1918 I 919 - 1933 şi 1934. până astăzi tim p de 16 ani seminarul Gind s ub conducerea păr. M ih a il C hiri{'li., ajunge apoge ul de inl10rire sub toa te raportu ri le. Prin străduinţa ş Î priceperea P . C. Sa le s'a ridicat Începând d in 1925 - mODmnentalul loca r cum nu e a lt local d e seminar în ţară m ai frumo!> ş i mai mare *). Printr'o ch ivernisi t ă adm inistrare ş i conducere păr, M ihail Ch iriţă, it putut inlemc ia o frum oasă go:-<podărie p entru care a reali zat Însemn ate beneficii şcoa l ei dând a stfel posib ilitate s'o L nzestreze cu tot ce· ; tJ'ebui e. Uzi n ă electrică propr ie -dela care se ali m e nl eaz .~ a tâtea inst itu tii , brută ri e proprie, ba ia -oraşu l nea vând - motor d e tă i at lemne, sa lă de festivităţi de o mărim e com; id e rabiIă, sunt nu numai Înle,s niri I?entru trebu inţele şcoa l e i da. t· şi o sursă sigur.i de venitu ri cari ajută la slls\'increa şi sporirea invt'ntaru lui seminarului . Dar tot datorită !';Uiruinţei păr , Mihail Chiriţă - se m in arul a fost î mproprietărit" anul lrecut cu 10 H a, I.ţ!re n din m oşia fostă Radovan - astă:t. i terenul şcoa l ci d e Horti cul tur.'!., pe ca re se m În a rul .tI inceput a menajarea unei ferm e. Nevoia simţ i Ui f:a elev ii să <ai bă o curte câ t ma i mare pentr u n'creaţie, a făcut ca păr. Mihail Chirilii, s;'l procure un insemnat teren de d,ţiva mii met rÎ ' patraţ: de jur împrej urul cu rtc! ş i gospod ări e i dând astfel nu Dumai un aspect frumos ş i higienic gospod.'irii dat' indepl inind şi r ezo lvând una din ce le mai de seamă cerin('e pedagogice. In lalurea educativă şi didactică - seminarul de Argeş a avu t frumoase realizări. Cu uu director destoinic, pl-iceput harnic ş i energic 1n persoana p ăr• .M iha il Chiri ţă, C u un co rp didactic ales - acest se mina r a dat abso l venţi, cari fac cinste n u numai judetului ş i şcolii, cari i-a crescut :;;i format dar ei sunt O mândr.ie a învătământuJui. Prem i anţii la facultate, :,; unl tri mişi în străinătate cu burse, preoţi destoi nici i n parohie, sunt constatăr.i rea le, cari v orbesc despre acest
d e clasă, bibllotec~, muzeu, dormitoare f'pajiollsc şi higienice, sufragerii şi bucătărie \11 faianjă, laboratoare, salii de tUm:icft etc., sunt atâtea lucru ri frumoase, cari fac din acest locat o adevă r a t ă potIO;l u;\ Arhivele Naţionale
Să li

"')

153

lui. O Jrumoasă iniţiativă ('111'(' IlU .olv cnl alH ştim iarăş de există la vrc 'o şcoală est e "Po ndu şcoală şi ('ar e ţilor- pe car e păr . M Chirită, l-a inf iint at in olv ent ii lIIe numără 350 ,00 0 lei din car e ajută la stu dii abs rituoşi ai ace stu i sem ina r. o;Il'e Părintele Chiriţă intr ade v1i r a ştiut să se înc onj de oam eni de seamă atâ t în adm inis trat ie câl şi în cor pul did act ic. Şi este cu atâ t mai fru mo s şi ma l me rito s pen tru În cor pul dipărintele Chirilă şi pen tru şcoală cu cât atâ t dac tic al şcoalei c.1t şi în administraţie, se con stat A foşti ele vi ai P. C. Sal e - astăzi pro res ori alături de P C. Sa. sem ina r *Î
conducătorii
,

,

.

..

,

,

"

Cur tea

şi

par tea

exterioară

a seminarului

~

~-

'-'

,

Sem ina rul innumără ast.1zi un efe ctiv de 270 elev i inte rni. Pri vin d această ins titu tie şcolară de cultură şi educaţie te se constată sub toa te rap ort uri le realizărÎ uim itoa re in toa
dirccţiunile.

de împrejurările şi con diti uni Je în car i apa re şi ma i ma re şi nu pot i să nu ads'au mir i j mÎn unâ ndu .. te în ace l aş tim p, cum a put ut un om in ase me nea imprejurări să desăvârşeasc.:1 o aşa illlUlSă ope di. l Chiriţll., Căci este ope ra unu i om - il părintelui Mi hai
Ţin.\nd seamă făcut, me ritu l

Arhivele

Naţionale

154
E.s te rezul ta tul unei s tră d ani i ş i abncga t:iun i de un deceniu, ş i jumă.tate a unui O lU, care s 'a închina l c u pl'jceper e iniţia­ li vă şi devotament unei ca uze -unui scop pe care î ntra d evăr ş i l-a rea lizat. Monumentala clădire a se min arului - teologic NeagaVodă . care cu toa tă v redni cia stă alătur i de miixeţul şi neÎntrecu tul mo num ent al lui ?\Ieagae V odă, Manastirea, spun e o ri că rui tre cător atras nu numai de frumoasa r ep uta tie a ş co li i, dM ş i de fălnicia ş i înălţimea cru cii luminoase d in vârful turnului cap el ei, care ca u n far luminos trimi te în dcpă r tăr i g<lndurile fr um oase ş i duhul iubirii ş i aL înfr.i( irii d espre vr edni cia şi destoin icia unui om , d emn exemplu de u r mat. A cesta es te se min a ru l Arge ş, adevărata dilori e a
părinte l ui Chiri ţă .

Arhivele

Naţionale

~.' l '

. . ........ ",). . ======================
.- - . - - -- - - - - - - -

. - -- - - -- - -

"''')' '','', ... .....
~

••

f,;

" o
~:"
_ _ ._.

. e l""
- -

-' '(\ 'G).

.

'O '

confecţiunea

___ • __ -

._ .

- - ____ • _ •

..._....- .. A .

____

_ .-.....--. _ _ _ .

'

• ____- . "

D.

MOCIORNIŢ,l\
". ""neral. 67.75. Telelon:
BUCUREŞTI V.

32,.-

. ?,'il<;'-\\. .~~.

--PREŢURI
ProelUBale,
IN

EFTINE ! - .-e

- Mateliat,

abr1ce/

g~ranlat prima

sa Vând nllmal prin dep ozite

. ; ,abilil.l' \ --:. ealifate şi neintrecu te In.\\ (6 propr\,' . d '1 '3.('I'l.'3.

i' o'·;···0···_______________________ ·········· .. ,,;... ... .......... :,,'
Arhivele
Naţionale

Strada Carol Nr. 29, Şo se a ua lI'lillai BraVll Nr. 12 Calea Griviţci Nr. l ~. IN PROVINCIE; B raşov, BuzăLl, Cflmpu!uJlg, Cluj, Craiova , Con :>:;:: • • Iunia, G a la ţ i , Ploe ş1i, T<1rgo\' Î şte, T ecuci !5i Ro ma u. ~j

BUC UREŞTI:

IOAI\! THEODOIRESCU
MilGAZirl AUTO·flEcmo· TEGHNIC si AruTREPRIZA •
DE LUCRĂR! PUBLICE
Şerban Vodă Pileşti.-

strada

___________ c

Nr, 64.,

Piteşti

Executii orice lucrări pentru ills tal aţiuni electrice, canal, apă şi sanitare , lUelier special pentru bobinaj de Electro ltlotoare ş i Dinamui'i.
H

M.agazin asortat cu toate materialele necesare pentru orice i08t8131iuol electdce.

"
Soclelal, anooim! română penlru , , industria I"IU!
Biurourile :
Bucureşti,
Piteşti ,

"

I I DOCTOR
D. CUSINER
MEDIC DENTIST
-PITEŞTI-

Calea

lliOŞU01'

str.

Str. Serban

Vodă

Nr. 76

Fabrica str. Tudor Vladimir eseu

=

Piteşti

...:, .... ;-,...... j.-...:
'
.~,

"0" ''o,' ~'. . ;• .,~ ~; -.; • . • • .•••••••••••• ••. ' ••••• •• 'o,,, v,··,···,.' ····. · , v'.·· ... , . . ··. ···.\·~)"'I .. ·,"V· .. ·· .. ' \ .. ·r.r .... .! '""·.\ / .··, .· .. , ................_._ ...... ,......... _'0....................,...:.: ............. .............._ .. ,...." ........... ,.........".,-, \. ::r";·.•-. '. " ___ .".______. _. ". __ "".' _"____ 0_• . 0.0"•. _ . 0 " 0 _ •.; ;";? i
~~"''''''':r:'' ............. . ........ •• ••• -. •...................... ......... ~ ..... .~;,(~.
MM . """ ••• " •••• " ' -, •• , " -• • • ," -. 0'0 •••••• ••

~

:

f ....

1...
:

B A NCA
.,-

..

-

-." .. , ... . :"" , : .... :<:':
.~

'," ,
.~

:,-,
,~:

Si {<i .
~.

:

....

t;;; ,

."

,

n-.~""

, 5' ,

n
~q ~.J

CAPITAL SOCIAL VARSAT __ Adresa te legrafic" LEI 6 o O. o o O· o o 0 ' "BANCANAT"

,;:!,
V\
. ~

,. .
.'~'

/'(;
\.~1

ţ' ~

MlTlŢA CONSTANTINESCU guvernator C. TEODORESCU SERGIU NE.f'\ [ Ş OR v ice-guvernator
comis.'l.l' al guvernului pe lâogă

C'<:
;? }
:~,

~

.. .
~

[>~

:···;.i Banca. Naţională a României ( ~. . I'
~:':J
'~. •• >.,

\'"

Administrato ri: C. B.'iICOlANU, N. Bllf-. ' NES CU, G. CES1ANU, M, D J!:illRTHES CU, I. LAPEDAl'U, O. CHIRfllCESCU, C. STOICESCU.

~

Ă

.

(~{ Cenzori: C. GlORANU, n. M,\RCUŞ, I. CIOC.4RLlb', ~d (':)j Il. ANGRUlSCU, G. GEORGeS CU, DEM. CRIS- k', (6 TESGU, CTlR. SIMIONESGU. V, :~ P/
}'.,: ....
~.

l}{ ,':, i '. ; .' '.

() j (:} ~.: ; P/

& S ucursa le:

B răila ,

Braşov,

Cel'lIuuli, Constanta,
laşi, PLocşli,

\~1
,.'~

Ch işiflăfl,

:;::;1 ,
~:)
(~{ ::~~ (~

Cluj, Cmiooa, Galali, _ Sibiu şi Timişoura.

., . j·::-:t .....
()!

l';:~,' ,.k~

'1'

:;)1

(g
1'"

:' 5{ ~

(g
:>1

:::>1

k;:: -. 0 ____ .. _ .. ____ _ ----". -.... , , ...:,·· .. ..,·.... ·\··-'r ..J···" .. r ·. '...... ... ·....·") ................. ,...... , .......... , ........... ... .... ... , , .', ....... ...... ' ., ................................................. .. , ........... ... .. ....,..... ......"" .... ,."...... .. .... ......... " .... . .. ,........ ...
~ :~'.

Agentii: 11lba·Illlia, Atad, lJacc'lll. BiiI{i, Rârlat!. Bazargic, Bistrita. l~o{oşalli, Buzău, Ciilămşi. C.- Lg.Bl/covina, C.-Lg.-Muşcel, Cahu/, Caracăl, GclaleQillUil, Dej , Deva, Diciosdnmal'lin, DOl'olwi, Fli[Jiira~, Fdllicetli, Focşani, Gil/rgiu, Holin , Nu!}i, fsmail, LflgOŞ, Mierc.-Ciuc. Odol'il ei, Oradea, Ouwi/a. Orbei, Pialra-Neam(, Piteşti, IWdiiu/i, U.~Siirat, R.- Vcilcco, u'oman, Gheorghe, Salu MOl'e, Silislra, Siţ/bel, Sighiijou/'Q, Siml .. Silvaniei, Slatina, Soroca, Suceava, T/irgovişte, Târgll·Jill, Tdr.qa-Mlll'Cş, TeCI/ci, Tighina, TI.l~c~a, TI/l'cia , T.-Mii[JlIl'd e, T.-Sl!vcl'in, Vaslui. Za/ău. , ...• • - -

k;:=

~n ~;::::: ~)

Sr.

k::
~;)

g}

:.(:: )(}
":"~, ~'

" .' '.1 , \ •• , .. ' /" '

~"'"

~"

'.1.1'

... ' •• '." '- ' "~ '

·,··· ·v ·········~

l \ .... , •• /..;::: ' ..' •••••• , ..........., ...............". l \ .... ' ... , •• " "'. '.' '.~ ,

~

~

Arhivele Nationale

• __ ___ __ _

-

_

0_ '

_

.".

'

_

_

_

__ _

•• _

_ _ •• _ . _ _

".

_

_ _ .............. .

__ •

• '

P lE T R E S C U
Fabr i că

de

Tăbăcărie şi

Sa n dale

-. -

-.".- -..-.-.".

-

aAVANA-ARGEŞ

.- -.- .-

"

- - - --_.",- - ,--- , -----_._- _.

~Ia gazinnl
Str.

de

iIIercerărie

H(POLIT
Şbrban

ZEHR~ffl
Vodă

Nr.

PI TE ST I
Co mpled aso rta t cu lănurl pen tru pul ove re, măblsurl de bro dat şi cus ut per ne, gob len uri , car pet e, fluturi, d ant ele, arn ici ud, bob ine şi alt ele cu preţuri eft ine .
• •

tr"

H.texandu La hov ari PIT ES TI

Manufactură , Bu mb a ce, lklărunţişuri, etc .

"

._",, ""w_ ..... _" • __ __ .•_ .,..... _ _ _ j___._
>

.• _

. .. . ___ • __

a

_ _ ...... . . . . _ _ _ o _ _ _ _ _

"

.,!driatica" de Asigurare
eZ ent au t pe ntr u Piteşti şi ju de ţ ul Arg eş Re pl" ~. [Berechet şi '{;raian fNovacovici Str ad a Do am na Bălaşa
miHoane Lire Italiene (60 milioane Cap ital soc ial 100 .
FOt "lda ta În 1 8 38

vărsate)

----~

......- ..- --- ----• .--- --- -... '.-- --'. -.

-. ' '. '

a le - --' P:rfiTveieN"ăţio n

PITESTI, - Strada Serban Vodă Nr. 63

-

-

,... ...(..... .....r. _ ~.' . _

,

-

I

Croitode civilă, militară şi ceaprazerie DepozU de ştofe, postavuri. furnituri de { croitorie, mercerie şi lUfnituri militare.

MAGAZiN de mobile şi furnituri de

tapiţerie

~., ""=""~",,,:,z;:;::,,, ,- : :O""'~ ~"",:-:""us;c;:""."" :ţ!';." r:~" " ":r: """~""" .::"",.;::;;:::"".=: ="":;:;""*. ': "%'-~"" . ~t;~ =: '=,'" ş
.""Ji": " "" .

Strada Serban Vodă Nr. 32 •

000000000000000000000000

8 O
O O

Str. 1i\lexandl'u Labovary 28,
Execută măsuri

Piteşti

~

de capacitate, lucrări de acoperişuri . . Ş. . t' t- b I orice a Il1ge aceas a r a n şe.

v

O O

SiJecialUate în maşini bucătărie o 8 . .. .. g oeooooooooeaooeOOOeOOO()()
Arhivele

Naţionale

Ţ A.8LA.
Cap. 1.
Calendar pe anul 1936 Călăuza oraşului .

DE MATERIE ,
Pay.
• •

6

Sediul legat-iunilor
Piteş tiul, văzut aşa

şi

consulatelor din

Bucureşti

cum este

Cap. II.
Autorităţile

ad-ti ve şi judecătoreşti din Piteşti

• ŞI

35

Cap. III.
Şcolile,

corpul didactic primar

secundar din

Piteşti

,

6, 66

Cap. IV.
Liberi profesionişti Cap. V,


Comerţ-Industrie- .Mescl'ii

Cap, VI. Abonaţii la telefon din

Piteşti şi

jud.

Argeş Argeş

Târguril ~ anuale de mărfuri din jud. Argeş

, ,

102

Târgurile şi oboarele de vite clîn jud. Cap. VIT.

,

'"4 »3

Camera de Comerţ şi Industrie . . Tablou de corn. rurale din jud. Argeş cu numărul statist ic a l populaţiei . . Tablou cu numele şi pronumele primari lor şi notarilor din comunele jud . Argeş. • Soc, cultural-filantropică "Frătia" a cl,,"ru lui din

1

~1

Eparhia

Argeşului

.
• •

l27

Cap. VIiI.
Curtea-de-Argeş

".

.•../ ........................................
Arhivele
Naţionale

•••• • ••••

.r·... ......._.. .....
" <0" ••••••

,

ERJ~TA
= ' •

Dintr'o regretabiH'i eroare s'a emis a se trece la .
Liberi
h ovary,
şi
profesionişti :

Doctor

Fcinştei n

Fin tcd, gir. 1\1.

1. !1 ~

la:

Asociaţii

projesionale: Soc.

" Mărăşti "

a dem o!Jili.,.a{ilo l' dl11 din Rom flllia" Filiala

Pi t eşti şi judeţul Argeş.

"Uniunea Gencr<lIă a Pite şti, str. Şerbar1~Vod ă. concesionar Mica
Prc tăre an u

Meseri aşi!or

l.a Comert-ll1dustrie-Meserii a se citi : Holc! "Mdl'ol' ol"
În Joc de S.
Reişlal.

•.... ... ... _ .... · .. · ... .. ....•...
~

• •"
"
~

;'~

~

, . 'o"

•••

..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful