You are on page 1of 5

Warszawa, 25 marca 2009 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-8(4)/09

Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazuj" przyj"te przez Rad" Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

- o zmianie ustawy o !wiadczeniach rodzinnych (druk nr 1597).
Jednocze#nie informuj", $e Rada Ministrów upowa$ni!a Ministra Pracy i Polityki Spo!ecznej do reprezentowania Rz%du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych. (-) Donald Tusk

Stanowisko Rz"du do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o !wiadczeniach rodzinnych (druk 1597)

I.

Przedmiot proponowanej regulacji.

Przedmiotem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o #wiadczeniach rodzinnych jest podwy$szenie kwoty #wiadczenia piel"gnacyjnego z obecnie obowi%zuj%cej kwoty 420 z! o 300 z!, tj. do kwoty 720 z! miesi"cznie.

II. 1.

Ocena. Stosownie do postanowie& ustawy o #wiadczeniach rodzinnych jednostki samorz%du terytorialnego realizuj% zadania w zakresie #wiadcze& rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rz%dowej i z tego tytu!u otrzymuj% dotacje celowe z bud$etu pa&stwa. Podwy$szenie wysoko#ci #wiadczenia socjalnego, jakim jest #wiadczenie piel"gnacyjne, przyznawanego osobie rezygnuj%cej z pracy zarobkowej w zwi%zku z konieczno#ci% opieki nad dzieckiem niepe!nosprawnym a$ o ponad 71% w stosunku do obecnie obowi%zuj%cej kwoty jest nie do zaakceptowania ze wzgl"du na bardzo wysoki wzrost wydatków bud$etu pa&stwa na realizacj" tego #wiadczenia, które wzros!yby (wraz z kosztami obs!ugi) a$ o 74%, tj. o ok. 308 mln z! rocznie. Wskazywana przez projektodawców kwota 252 mln z! nie obejmuje wzrostu kosztów op!acania sk!adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymuj%ce #wiadczenie piel"gnacyjne. Proponowane w poselskim projekcie ustawy podwy$szenie kwoty #wiadczenia piel"gnacyjnego do kwoty 720 z! spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla bud$etu pa&stwa równie$ z tytu!u op!acanych z bud$etu pa&stwa za osoby uprawnione, sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne, dla których podstaw% wyliczenia jest kwota odpowiadaj%ca wysoko#ci #wiadczenia piel"gnacyjnego. Zgodnie z ustaw% z dnia 27 sierpnia 2004 r. o #wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze #rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z pó'n. zm.) dotyczy!oby to w szczególno#ci sk!adek na ubezpieczenie zdrowotne za:

!"

$o!nierzy wojskowe,

odbywaj%cych (wiczenia

zasadnicz% o

s!u$b" ile nie

wojskow%, podlegaj%

przeszkolenie obowi%zkowi

wojskowe,

ubezpieczenia z innego tytu!u, oraz pe!ni%cych s!u$b" wojskow% w razie og!oszenia mobilizacji i w czasie wojny, a tak$e kandydatów na $o!nierzy zawodowych (art. 66 ust. 1 pkt 2), !" osoby podlegaj%ce kwalifikacji wojskowej pe!ni%ce s!u$b" w Policji, Stra$y Granicznej i Biurze Ochrony Rz%du (art. 66 ust. 1 pkt 4), !" uczniów oraz s!uchaczy zak!adów kszta!cenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie o#wiaty niepodlegaj%cych obowi%zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu!u (art. 66 ust. 1 pkt 17), !" dzieci przebywaj%ce w placówkach pe!ni%cych funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opieku&cze lub w domach pomocy spo!ecznej niepodlegaj%ce obowi%zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu!u (art. 66 ust. 1 pkt 18), !" dzieci do czasu rozpocz"cia realizacji obowi%zku szkolnego nieprzebywaj%ce w placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegaj%ce obowi%zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu!u, z zastrze$eniem art. 81 ust. 8 pkt 3 (art. 66 ust. 1 pkt 19), !" studentów i uczestników studiów doktoranckich niepodlegaj%cych

obowi%zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu!u, z wy!%czeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 (art. 66 ust. 1 pkt 20), !" osoby pobieraj%ce #wiadczenie piel"gnacyjne lub dodatek do zasi!ku rodzinnego z tytu!u samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasi!ku dla bezrobotnych na skutek up!ywu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o #wiadczeniach rodzinnych, niepodlegaj%ce obowi%zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu!u (art. 66 ust. 1 pkt 28), !" kombatantów i osoby represjonowane niepodlegaj%ce ubezpieczeniom spo!ecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobieraj%ce emerytury lub renty (art. 66 ust. 1 pkt 31),

!"

osoby korzystaj%ce z urlopu wychowawczego niepodlegaj%ce obowi%zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu!u (art. 66 ust. 1 pkt 32),

!"

osoby uprawnione do #wiadcze& alimentacyjnych na podstawie ugody s%dowej lub prawomocnego orzeczenia s%du niepodlegaj%ceh obowi%zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu!u (art. 66 ust. 1 pkt 33). Maj% na uwadze obecn% i prognozowan% na lata nast"pne sytuacj" gospodarcz%

kraju, w tym równie$ bud$etu pa&stwa oraz konieczno#( zmniejszania wydatków bud$etu pa&stwa i bud$etów jednostek samorz%du terytorialnego nale$y ze szczególn% ostro$no#ci% podejmowa( dzia!ania m.in. zmierzaj%ce do zmian w obecnie obowi%zuj%cych ustawach, które b"d% powodowa( skutki finansowe dla sektora finansów publicznych. 2. Propozycja podwy$szenia kwoty #wiadczenia piel"gnacyjnego do poziomu 720 z! wydaje si" by( równie$ nieuzasadniona ze wzgl"du na wysoko#( innych #wiadcze& spo!ecznych „zast"puj%cych” dochody z pracy (zasi!ek dla bezrobotnych - 551,80 z!, najni$sza emerytura i renta - 636,29 z!, renta socjalna - 534,48 z!). 3. Ministerstwo Pracy i Polityki Spo!ecznej prowadzi prace zwi%zane z przypadaj%c% w 2009 r., ustawow% weryfikacj% kwot kryteriów dochodowych uprawniaj%cych do #wiadcze& rodzinnych oraz kwot poszczególnych #wiadcze&, w tym skierowanych do rodziców wychowuj%cych niepe!nosprawne dzieci. Zgodnie bowiem z art. 18 ustawy o #wiadczeniach rodzinnych, kwoty kryteriów dochodowych uprawniaj%cych do #wiadcze& rodzinnych oraz kwoty poszczególnych #wiadcze&, podlegaj% weryfikacji co 3 lata. Podstaw% weryfikacji s% wyniki bada& progu wsparcia dochodowego rodzin, przeprowadzone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. W badaniach tych uwzgl"dnia si" mi"dzy innymi zmiany cen towarów i us!ug konsumpcyjnych. Najbli$sza weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniaj%cych do #wiadcze& rodzinnych oraz kwot poszczególnych #wiadcze& rodzinnych przewidziana jest w II pó!roczu 2009 r. 4. Nale$y zwróci( uwag", $e poza #wiadczeniem piel"gnacyjnym i op!acaniem sk!adek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne za jego beneficjentów, istniej% obecnie w systemie #wiadcze& rodzinnych równie$ inne #wiadczenia pieni"$ne, kierowane do rodzin wychowuj%cych dzieci niepe!nosprawne, takie jak: !" dodatek do zasi!ku rodzinnego z tytu!u kszta!cenia i rehabilitacji dziecka niepe!nosprawnego – dodatek przys!uguje na dziecko legitymuj%ce

si" orzeczeniem o niepe!nosprawno#ci lub orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu niepe!nosprawno#ci, w kwocie 60 z! na dziecko do uko&czenia 5. roku $ycia lub 80 z! na dziecko pomi"dzy 5. a 24. rokiem $ycia; !" zasi!ek piel"gnacyjny w kwocie 153 z! miesi"cznie – przys!uguje niezale$nie od dochodów i wieku dla ka$dej osoby legitymuj%cej si" orzeczeniem o niepe!nosprawno#ci, znacznym stopniu niepe!nosprawno#ci lub umiarkowanym stopniu niepe!nosprawno#ci, je$eli niepe!nosprawno#( powsta!a w wieku uprawniaj%cym do zasi!ku rodzinnego. 5. Ponadto ka$da rodzina wychowuj%ca dzieci, w tym tak$e dzieci niepe!nosprawne, mo$e si" ubiega( o zasi!ek rodzinny i dodatki do zasi!ku rodzinnego z tytu!u: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (w przypadku dzieci niepe!nosprawnych okres jego pobierania jest wyd!u$ony do 72 miesi"cy kalendarzowych), samotnego wychowywania dziecka (w przypadku dzieci niepe!nosprawnych jego kwota jest podwy$szona do 250 z! miesi"cznie na dziecko), wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpocz"cia roku szkolnego, podj"cia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (niepe!nosprawno#( dziecka powoduje powstanie uprawnienia do niego nie tylko w przypadku nauki dziecka w szkole #redniej, ale równie$, je#li uczy si" ono w szkole podstawowej lub gimnazjum).

III.

Wniosek. Maj%c na uwadze powy$sze, Rz%d negatywnie ocenia projekt ustawy o zmianie

ustawy o #wiadczeniach rodzinnych (druk 1597).