You are on page 1of 25

Druk nr 1828

Warszawa, 24 marca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-41-09 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Rada Ministrów uzna!a wymieniony projekt ustawy za pilny, poniewa" wprowadza on zmodyfikowany system finansowania zada# w zakresie dróg krajowych, co pozwoli na realizacj$ harmonogramu projektów drogowych zwi%zanych z organizacj% turnieju UEFA EURO 2012. W za!%czeniu przedstawiam tak"e opini$ proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. dotycz%c% zgodno&ci

Ponadto uprzejmie informuj$, "e do prezentowania stanowiska Rz%du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta! upowa"niony Minister Infrastruktury.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 pa'dziernika 1994 r. o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pó'n. zm. 2)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany: 1) w art. 39a: a) po pkt 1 dodaje si$ pkt 1a w brzmieniu: „1a) gromadzi &rodki finansowe na przygotowanie, wdro"enie, budow$ i eksploatacj$ systemu elektronicznego poboru op!at elektronicznych, o którym mowa w art. 13i ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;”, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) finansuje realizacj$ zada#, o których mowa w pkt 1 i 1a;”, c) uchyla si$ pkt 3; 2) w art. 39b w ust. 1 po pkt 11b dodaje si$ pkt 11c w brzmieniu:

1)

2)

Niniejsz% ustaw% zmienia si$ nast$puj%ce ustawy: ustaw$ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw$ z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustaw$ z dnia 6 wrze&nia 2001 r. o transporcie drogowym, ustaw$ z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l%dowego oraz ustaw$ z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spó!kach specjalnego przeznaczenia. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.

„11c) dotacji z bud"etu pa#stwa;”; 3) w art. 39c ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W celu zasilenia Funduszu, minister w!a&ciwy do spraw Skarbu Pa#stwa mo"e, w imieniu Skarbu Pa#stwa, na wniosek ministra w!a&ciwego do spraw transportu, przekaza( nieodp!atnie temu ministrowi akcje i udzia!y w spó!kach, stanowi%ce w!asno&( Skarbu Pa#stwa, z uwzgl$dnieniem zakresu dofinansowania ze &rodków Funduszu przewidzianego w planie finansowym Funduszu, o którym mowa w art. 39n ust. 1, oraz warto&ci tych akcji i udzia!ów.”; 4) w art. 39d: a) ust. 1 i 2 otrzymuj% brzmienie: „1. Bank Gospodarstwa Krajowego mo"e zaci%ga( kredyty, po"yczki lub mo"e emitowa( obligacje w kraju i za granic%, na rzecz Funduszu i z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programów oraz inwestycji wieloletnich uj$tych w wykazach, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4-5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó'n. zm. 3)). 2. Na realizacj$ inwestycji, o których mowa w ust. 1, za zobowi%zania Banku Gospodarstwa Krajowego z tytu!u zaci%gni$tych kredytów i po"yczek oraz wyemitowanych obligacji mog% by( udzielane przez Skarb Pa#stwa gwarancje i por$czenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por$czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa#stwa oraz niektóre osoby prawne, z tym "e wymogu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 tej ustawy w zakresie, w jakim wymaga si$, aby &rodki przeznaczone na sp!at$ kredytu pochodzi!y ze 'róde! innych ni" bud"et pa#stwa, nie stosuje si$.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister w!a&ciwy do spraw finansów publicznych wykonuje czynno&ci zmierzaj%ce do odzyskania kwot zap!aconych z tytu!u wykonania umowy por$czenia lub gwarancji zawartej pod warunkiem przeznaczenia kredytu, po"yczki lub &rodków

3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.

2

pochodz%cych z emisji obligacji na realizacj$ inwestycji, o których mowa w ust. 1, na zasadach okre&lonych przepisami ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o por$czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pa#stwa oraz niektóre osoby prawne, z wy!%czeniem art. 43 tej ustawy, z zastrze"eniem ust. 5.”; 5) w art. 39e: a) w ust. 1: – pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) w papiery warto&ciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Pa#stwa;”, – dodaje si$ pkt 3 w brzmieniu: „3) w papiery warto&ciowe emitowane przez Narodowy Bank Polski.”, b) uchyla si$ ust. 3; 6) w art. 39f: a) w ust. 1: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;”, – dodaje si$ pkt 4a i 4b w brzmieniu: „4a) przygotowanie, wdro"enie, budow$ i eksploatacj$ systemu elektronicznego poboru op!at elektronicznych, o którym mowa w art. 13i ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 4b) finansowanie kosztów us!ug doradczych zwi%zanych z budow% i przebudow% dróg krajowych, w tym autostrad.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ze &rodków Funduszu dokonuje si$ sp!aty kredytów i po"yczek wraz z odsetkami i innymi kosztami obs!ugi kredytów i po"yczek, pokrycia kosztów emisji i wykupu obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1, oraz sp!aty zobowi%za# wynikaj%cych z wykonania przez Skarb Pa#stwa obowi%zków z tytu!u gwarancji i por$cze#, o których mowa w art. 39d ust. 2, a tak"e sp!aty udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowania, o którym mowa w ust. 6, wraz z kosztami tego finansowania.”, 3

c) po ust. 4 dodaje si$ ust. 4a w brzmieniu: „4a. )rodki, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11c, przeznacza si$ na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programów oraz inwestycji wieloletnich uj$tych w wykazach, o których mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4-5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, a tak"e na pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 2.”, d) dodaje si$ ust. 6 i 7 w brzmieniu: „6. W przypadku niedoboru &rodków na rachunku Funduszu niezb$dnych do terminowej obs!ugi zada#, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, Bank Gospodarstwa Krajowego, w uzgodnieniu z ministrem w!a&ciwym do spraw transportu i ministrem w!a&ciwym do spraw finansów publicznych, mo"e finansowa( ich realizacj$ ze &rodków w!asnych, z zastrze"eniem, "e koszty tego finansowania nie mog% by( wy"sze ni" rentowno&( bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Pa#stwa. 7. Kwota finansowania, o którym mowa w ust. 6, w danym roku nie mo"e przekroczy( 50 % przychodów Funduszu z tytu!u op!aty paliwowej w roku poprzednim.” 7) uchyla si$ art. 39g i 39h; 8) w art. 39i wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Warunki finansowania ze &rodków Funduszu w odniesieniu do:”; 9) w art. 39j ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Gwarancje i por$czenia, o których mowa w ust. 1, s% udzielane przez Rad$ Ministrów na wniosek ministra w!a&ciwego do spraw finansów publicznych uzgodniony z ministrem w!a&ciwym do spraw transportu.”; 10) art. 39l otrzymuje brzmienie: „Art. 39l. 1. Minister w!a&ciwy do spraw transportu zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienie okre&laj%ce: 1) szczegó!owy sposób i terminy dokonywania wyp!at ze &rodków Funduszu; 2) sposób i terminy dokonywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego lokat, o których mowa w art. 39e ust. 1;

4

3) sposób i termin zwrotu nadp!aty op!aty paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 2; 4) sposób i tryb przekazywania przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przychodów z op!at za przejazdy autostradami; 5) sposób gromadzenia w ramach Funduszu &rodków, o których mowa w art. 39n ust. 2 pkt 2, oraz wp!ywów, o których mowa w art. 39b ust. 1 pkt 11b; 6) tryb przekazywania do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowej spó!ki specjalnego przeznaczenia &rodków finansowych na realizacj$ zada#; 7) zasady udzielania finansowania, o którym mowa w art. 39f ust. 6. 2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzgodnienia z ministrem w!a&ciwym do spraw finansów publicznych, a w zakresie &rodków przeznaczonych na realizacj$ inwestycji finansowanych z programów operacyjnych uj$tych w wykazie, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z ministrem w!a&ciwym do spraw rozwoju regionalnego.”; 11) art. 39n otrzymuje brzmienie: „Art. 39n. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodr$bnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu. 2. Plan finansowy Funduszu okre&la w szczególno&ci: 1) przeznaczenie &rodków Funduszu zgodnie z art. 39f ust. 1-3 i 5; 2) przewidywan% sum$ &rodków przeznaczonych do refundacji dla inwestycji realizowanych w ramach programów operacyjnych uj$tych w wykazie, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, przekazywanych z bud"etu pa#stwa; 3) przewidywan% kwot$ finansowania, o którym mowa w art. 39f ust. 6; 4) maksymaln% kwot$ oraz termin obowi%zywania por$cze# i gwarancji, o których mowa w art. 39j. 3. Bank Gospodarstwa Krajowego, nie pó'niej ni" do dnia 15 pa'dziernika roku poprzedzaj%cego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowi%zywa(, przedstawia do uzgodnienia projekt tego planu:

5

1) ministrowi w!a&ciwemu do spraw transportu; 2) ministrowi w!a&ciwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie &rodków przeznaczonych na realizacj$ inwestycji finansowanych z programów operacyjnych uj$tych w wykazie, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 3) ministrowi w!a&ciwemu do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym. 4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, nast$puje do dnia 31 pa'dziernika roku poprzedzaj%cego rok, w którym plan finansowy Funduszu ma obowi%zywa(. 5. Plan finansowy Funduszu stanowi podstaw$ dokonywania wyp!at ze &rodków Funduszu oraz podstaw$ do zaci%gni$cia kredytów i po"yczek oraz przeprowadzenia emisji obligacji, o których mowa w art. 39d ust. 1. 6. Bank Gospodarstwa Krajowego: 1) sporz%dza dla Funduszu odr$bny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodz%ce w sk!ad sprawozdania finansowego tego banku; 2) sk!ada ministrom, o których mowa w ust. 3, w terminie do ko#ca miesi%ca nast$puj%cego po ka"dym kwartale, informacj$ o realizacji planu finansowego Funduszu.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pó'n. zm. 4)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany: 1) w art. 13hd ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wybór operatora nast$puje zgodnie z ustaw% z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie# publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z pó'n. zm. 5)), ustaw% z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), ustaw% z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub us!ugi (Dz. U. Nr 19, poz. 101) albo ustaw% z dnia 27 pa'dziernika 1994 r. o autostradach

4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 277, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101.

6

p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pó'n. zm.2)).”; 2) w art. 18a ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje &rodki, ustalane corocznie w ustawie bud"etowej, na zwi%zane z budow% autostrad prace studialne i dokumentacyjne, pozyskanie nieruchomo&ci i gospodarowanie nimi, odszkodowania, nale"no&ci z tytu!u ochrony gruntów le&nych, prace scaleniowe i wymienne, przeprowadzanie ratowniczych bada# archeologicznych i bada# ekologicznych oraz opracowywanie ich wyników.”; 3) w art. 40a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. )rodki z op!at i kar gromadzone na wyodr$bnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o którym mowa w ust. 1, s% przekazywane w terminie pierwszych dwóch dni roboczych po zako#czeniu tygodnia, w którym wp!yn$!y, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budow$ lub przebudow$ dróg krajowych, drogowych obiektów in"ynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urz%dze# do wa"enia pojazdów.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z pó'n. zm. 6)) wprowadza si$ nast$puj%ce zmiany: 1) w art. 50 w ust. 2 po pkt 1 dodaje si$ pkt 1a w brzmieniu: „1a) obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach okre&lonych w ustawie z dnia 27 pa'dziernika 1994 r. o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pó'n. zm.2));”; 2) w art. 141 w ust. 1 dodaje si$ pkt 15 w brzmieniu: „15) obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach okre&lonych w ustawie z dnia 27 pa'dziernika 1994 r. o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.”; 3) w art. 142 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
6)

Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

7

„1. Lokaty w kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1-11, pkt 13a-13c i pkt 15 oraz w ust. 3 powinny stanowi( !%cznie nie mniej ni" 90 % warto&ci aktywów funduszu emerytalnego.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 6 wrze&nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z pó'n. zm. 7)) w art. 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazuje kwoty pobranych op!at, o których mowa w ust. 1, w terminie do 10 dnia miesi%ca nast$puj%cego po miesi%cu ich otrzymania, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego, z przeznaczeniem na budow$ i przebudow$ dróg krajowych oraz na potrzeby gromadzenia danych o drogach publicznych i sporz%dzania informacji o sieci dróg publicznych, jak równie" na popraw$ bezpiecze#stwa ruchu drogowego i budowy autostrad oraz na druk kart op!at za przejazd po drogach krajowych, a tak"e na wyp!aty zwrotu &rodków finansowych, o którym mowa w art. 37a ust. 6 ustawy z dnia 27 pa'dziernika 1994 r. o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pó'n. zm.2)).”.

Art. 5. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l%dowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) w art. 3: 1) w ust. 1 uchyla si$ pkt 1; 2) po ust. 1 dodaje si$ ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg krajowych finansowane s% ze &rodków Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 27 pa'dziernika 1994 r. o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z pó'n. zm.2)). 1b. Zadania w zakresie przygotowania zada# drogowych, pozyskania nieruchomo&ci pod drogi krajowe, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg oraz zarz%dzania nimi finansowane s% przez ministra w!a&ciwego do spraw transportu za po&rednictwem
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

8

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowych spó!ek specjalnego przeznaczenia.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spó!kach specjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136 oraz z 2008 r. Nr 218, poz. 1391) w art. 8 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Je"eli przedsi$wzi$cie drogowe jest finansowane z wykorzystaniem &rodków, o których mowa w ust. 1 pkt 3: 1) uwzgl$dnia si$ je w planie finansowym Krajowego Funduszu Drogowego; 2) spó!ka zawiera z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umow$ okre&laj%c% sposób i terminy wyp!at na rzecz wykonawców przedsi$wzi$( drogowych ze &rodków Krajowego Funduszu Drogowego.”.

Art. 7. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego opracowuje na rok 2009 projekt planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w art. 39n ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w terminie 14 dni od dnia wej&cia w "ycie niniejszej ustawy. 2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu, w terminie 30 dni od dnia wej&cia w "ycie niniejszej ustawy, przez: 1) ministra w!a&ciwego do spraw transportu; 2) ministra w!a&ciwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie &rodków przeznaczonych na realizacj$ inwestycji finansowanych z programów operacyjnych uj$tych w wykazie, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 3) ministra w!a&ciwego do spraw finansów publicznych w zakresie finansowym. 3. Przepis art. 39n ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje si$ odpowiednio.

Art. 8. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 zachowuj% moc.

9

2. Rada Ministrów uchyli, w drodze rozporz%dzenia, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 z dniem uzgodnienia planu finansowego, o którym mowa w art. 7.

Art. 9. W 2009 roku &rodki Krajowego Funduszu Drogowego, o którym mowa w art. 39a ustawy wymienionej w art. 1, mog% by( tak"e przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie pozyskania nieruchomo&ci pod drogi krajowe, przygotowania, remontu, utrzymania i ochrony inwestycji drogowych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Art. 10. Ustawa wchodzi w "ycie z dniem og!oszenia.

18/03/BS 10

UZASADNIENIE

Rzeczpospolita Polska od roku 2008 rozpocz$!a realizacj$ najwi$kszego w swojej historii programu inwestycyjnego z zakresu budowy dróg krajowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych. Poszczególne zadania inwestycyjne wraz z oszacowanymi nak!adami koniecznymi do ich realizacji zosta!y okre&lone w przyj$tym przez Rad$ Ministrów uchwa!% nr 163/2007 w dniu 25 wrze&nia 2007 r. Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012 (Program). Program opiewa na kwot$ 121 mld z!. Realizacja Programu jest mo"liwa pod warunkiem zapewnienia pe!nego finansowania zada# inwestycyjnych w ka"dym roku jego realizacji. Zapewnienie finansowania powinno nast$powa( równie" w uj$ciu wieloletnim z uwagi na zobowi%zania wynikaj%ce z przewidywanych do podpisania wieloletnich umów z wykonawcami. W aktualnym stanie prawnym wydatki na realizacj$ inwestycji drogowych na sieci dróg krajowych oparte s% na nast$puj%cych 'ród!ach finansowania: 1) &rodki bud"etu pa#stwa zawarte w cz$&ci 39 b$d%cej w dyspozycji ministra w!a&ciwego do spraw transportu; w ramach tej cz$&ci uj$te s% m.in. wp!ywy z podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz &rodki finansowe uruchamiane z rezerw celowych bud"etu pa#stwa, 2) &rodki z bud"etu Unii Europejskiej wp!ywaj%ce do bud"etu pa#stwa, 3) &rodki Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), w tym &rodki pochodz%ce z wp!ywów z op!aty paliwowej oraz zaci%gni$tych kredytów i wyemitowanych obligacji, 4) inne &rodki krajowe (&rodki pochodz%ce z sektora prywatnego oraz &rodki pochodz%ce z bud"etu jednostek samorz%du terytorialnego). )rodki finansowe, o których mowa w pkt 1 – 3, stanowi% !%cznie ok. 99 % wszystkich &rodków niezb$dnych do realizacji Programu, przy czym najmniejszy udzia! maj% &rodki najbardziej elastyczne – pochodz%ce z Krajowego Funduszu Drogowego. W Programie za!o"ono nast$puj%ce nak!ady finansowe na realizacj$ zada# w poszczególnych latach: – 2008 r. – 20,8 mld z!, w tym z KFD 1,99 mld z!,

– 2009 r. - 32,4 mld z!, w tym z KFD 1 mld z!, – 2010 r. – 31,4 mld z!, w tym z KFD 1,23 mld z!, – 2011 r. – 23,2 mld z!, w tym z KFD 1,62 mld z!, – 2012 r. – 13,2 mld z!, w tym z KFD 1,8 mld z!. Z dotychczasowych do&wiadcze# w zakresie finansowania inwestycji drogowych wynika, i" z bardziej elastycznym i efektywnym dost$pem do &rodków finansowych mamy do czynienia w przypadku korzystania ze &rodków zgromadzonych na rachunku KFD. Korzystanie w pe!nym zakresie ze &rodków bud"etu pa#stwa „usztywnia” i wyd!u"a wydatkowanie &rodków przeznaczonych na realizacj$ zada# inwestycyjnych. Podstaw$ wydatkowania &rodków z KFD w aktualnym stanie prawnym stanowi program rzeczowo–finansowy dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem &rodków Krajowego Funduszu Drogowego przyjmowany w drodze rozporz%dzenia przez Rad$ Ministrów – w konsekwencji – tak"e na okres roczny, mimo i" ustawa z dnia 27 pa'dziernika 1994 r. o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257, z pó'n. zm.) przewiduje mo"liwo&ci okre&lenia Programu na okres do sze&ciu lat. Oceniaj%c potrzeb$ dokonania zmian w systemie finansowania Programu nale"y wzi%( pod uwag$, i" w roku 2008 wyst%pi!y pierwsze skutki globalnego spowolnienia gospodarczego. Odpowiedzi% Rz%du na mo"liwo&( przeniesienia si$ kryzysu gospodarczego równie" na teren Polski jest utrzymanie tempa inwestycji, w tym w szczególno&ci inwestycji infrastrukturalnych i sprawne wydatkowanie &rodków unijnych przeznaczonych na realizacj$ Programu. Te przyczyny powoduj%, "e modyfikacja dotychczasowego sposobu finansowania inwestycji dotycz%cych dróg krajowych, z wy!%czeniem dróg w miastach na prawach powiatu, konieczna jest do wprowadzenia ju" w bie"%cym roku i wymaga dokonania zmian w przepisach ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu l%dowego oraz ustawy o drogowych spó!kach specjalnego przeznaczenia. Zmiany przedstawione w przedmiotowym projekcie maj% na celu wprowadzenie elastycznego modelu finansowania dróg krajowych przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego wykorzystania w Programie &rodków finansowych z bud"etu Unii Europejskiej

2

przewidzianych na realizacj$ inwestycji w zakresie dróg o najwy"szym standardzie, a tak"e koncentracji w ramach KFD wszystkich &rodków przeznaczonych na inwestycje drogowe. Projekt ustawy opiera si$ na nast$puj%cych za!o"eniach: 1) zadania z programów operacyjnych finansowane b$d% za po&rednictwem KFD w szczególno&ci z d!ugu wygenerowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz dotacji z bud"etu pa#stwa (w tym refundacji z bud"etu Unii Europejskiej), 2) z KFD finansowane b$d% jedynie zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg krajowych, natomiast prace przygotowawcze oraz remonty, utrzymanie i ochrona tych dróg finansowana b$dzie z bud"etu pa#stwa. Projektowany system finansowania dróg krajowych zostanie wykorzystany jako sposób zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania zarówno na realizacj$ zada# unijnych, których wykonanie w 2009 r. wymaga pozyskania kwoty ok. 9,7 mld z!, jak równie" innych ni" „unijne” inwestycji drogowych obj$tych Programem. Proponowany w przedmiotowym projekcie mechanizm finansowania inwestycji drogowych za po&rednictwem KFD z jednej strony pozwoli kontynuowa( realizacj$ Programu, z drugiej natomiast przyczyni si$ do efektywniejszego wykorzystania &rodków publicznych. Jednocze&nie przej$cie przez KFD zada# realizowanych ze &rodków bud"etu Unii Europejskiej (w tym zada# obj$tych Programem Operacyjnym Infrastruktura i )rodowisko oraz Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej) wyeliminuje konieczno&( zapewnienia przewidywanych dotychczas na ten cel &rodków z rezerwy celowej (cz$&( 83 bud"etu pa#stwa), tj. oko!o 8 mld z! oraz zapewnienia przewidywanych w ramach cz$&ci 39 bud"etu &rodków w wysoko&ci 1,7 mld z!. Art. 1 projektu ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zmiana w art. 39a ww. ustawy ma charakter porz%dkuj%cy i ma na celu jednoznaczne wskazanie, i" koszty wdro"enia, budowy i eksploatacji systemu elektronicznego poboru op!at elektronicznych mog% by( finansowane tak"e ze &rodków KFD. Z dotychczasowej praktyki wynika, i" kwestia ta budzi!a szereg w%tpliwo&ci interpretacyjnych, w zwi%zku z tym wymaga doprecyzowania. Konsekwencj% zmian wprowadzonych w art. 39a ww. ustawy oraz zmian w ustawie o drogach publicznych dopuszczaj%cych realizacj$ systemu op!at elektronicznych na zasadach

3

partnerstwa publiczno-prywatnego b$dzie dywersyfikacja ryzyka zwi%zanego z zapewnieniem finansowania budowy tego systemu. )rodki uzyskane od partnera prywatnego b$d% mog!y zosta( wykorzystane !%cznie ze &rodkami z bud"etu pa#stwa b%d' samodzielnie. Zmiana w art. 39a polegaj%ca na uchyleniu pkt 3 jest konsekwencj% przyj$tego w projekcie za!o"enia o finansowaniu m.in. pozyskiwania nieruchomo&ci pod drogi krajowe wy!%cznie ze &rodków bud"etu pa#stwa, nie za& jak jest aktualnie, tak"e ze &rodków KFD. Przepis art. 39b ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym okre&laj%cy pochodzenie &rodków finansowych KFD zosta! uzupe!niony o wskazanie nowych 'róde! jego zasilania. W celu zapewnienia pe!nej p!ynno&ci KFD i wyeliminowania ryzyka braku &rodków na konkretne zadania inwestycyjne zaproponowano, aby KFD otrzymywa! dotacje z bud"etu pa#stwa. Na dotacje te sk!ada!yby si$ zarówno &rodki pochodz%ce z bud"etu Unii Europejskiej, jak i inne &rodki bud"etu przeznaczone na inwestycje nieprzewiduj%ce wspó!finansowania ze &rodków unijnych. Zmiany zaproponowane w art. 39c ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym maj% charakter porz%dkowy i wychodz% naprzeciw oczekiwaniom resortu finansów wyra"onym w projekcie ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upowa"nie# do wydawania aktów wykonawczych (druk sejmowy 1661). W tre&ci przepisu dotycz%cego przekazania nieodp!atnie ministrowi w!a&ciwemu do spraw transportu akcji i udzia!ów w spó!kach, stanowi%cych w!asno&( Skarbu Pa#stwa, odniesienie do rozporz%dzenia wydawanego na podstawie uchylanego upowa"nienia ustawowego zosta!o zast%pione odwo!aniem do planu finansowego KFD. Zmiany wprowadzone w art. 39d ww. ustawy s% zmianami porz%dkowymi i wynikaj% z zaproponowanego uchylenia art. 39g. Zmiany wprowadzone w art. 39e polegaj% na poszerzeniu katalogu instrumentów, w które Bank Gospodarstwa Krajowego mo"e lokowa( wolne &rodki Funduszu. Artyku! 39f ww. ustawy wskazuje cele, na które mog% by( przeznaczane &rodki KFD.W proponowanej zmianie doprecyzowano przeznaczenie &rodków KFD na finansowanie budowy lub przebudowy dróg krajowych zarz%dzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz wprowadzono mo"liwo&( wyp!aty &rodków tego funduszu na zadania zwi%zane z systemem elektronicznego poboru op!at. Zachowano mo"liwo&( finansowania z KFD kosztów us!ug doradczych zwi%zanych z budow% lub przebudow% dróg krajowych, w tym autostrad p!atnych. Praktyka pokaza!a, "e w zwi%zku ze zwi$kszonym

4

w stosunku do lat ubieg!ych zakresem zada# Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obj$tych Programem oraz oczekiwanym tempem ich realizacji konieczne jest wsparcie tej jednostki poprzez us!ugi ekspertów wielu dziedzin, w tym specjalistów technicznych, ekonomiczno-finansowych i prawnych. W przepisie art. 39f w ust. 2 ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym dokonano zmiany porz%dkowej b$d%cej konsekwencj% wprowadzenia w dalszych przepisach instrumentu zasilenia KFD w postaci tzw. finansowania pomostowego. W art. 39f dodano nowy ust. 4a, w my&l którego &rodki zasilaj%ce KFD, pochodz%ce z dotacji bud"etu pa#stwa mog% by( przeznaczane na finansowanie inwestycji realizowanych w ramach programów oraz inwestycji wieloletnich uj$tych w wykazach okre&lonych w przepisach o finansach publicznych, a tak"e na sp!at$ zobowi%za# Banku Gospodarstwa Krajowego zaci%gni$tych na rzecz KFD i kosztów ich uzyskania, a tak"e na sp!at$ finansowania pomostowego. W dodawanym ust. 6 w art. 39f nowelizowanej ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym przewidziano mo"liwo&( tzw. finansowania pomostowego. Jest to mo"liwo&( przej&ciowego – w razie niedoboru &rodków na rachunku KFD – zasilenia funduszu ze &rodków w!asnych Banku Gospodarstwa Krajowego. Zastosowanie tej mo"liwo&ci zosta!o ograniczone dwoma przes!ankami – limitem kosztów takiego finansowania, które nie mog% by( wy"sze ni" rentowno&( bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Pa#stwa, i wysoko&ci% kwoty finansowania w danym roku, która nie mo"e przekroczy( 50 % przychodów KFD z tytu!u op!aty paliwowej w roku poprzednim. Warunkiem uruchomienia tego finansowania jest tak"e uzgodnienie jego warunków z ministrami w!a&ciwymi do spraw finansów publicznych oraz transportu. Ponadto projekt ustawy przewiduje uchylenie art. 39g oraz 39h ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Przepisy te zawieraj% delegacj$ oraz wytyczne do wydawania przez Rad$ Ministrów, w drodze rozporz%dzenia, programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem &rodków funduszu na okres od roku do lat sze&ciu. W zwi%zku z w!%czeniem do KFD finansowania zada# uj$tych w programach operacyjnych nale"y uzna( ten dokument planistyczny za ma!o elastyczny i ograniczaj%cy efektywne zarz%dzanie &rodkami zgromadzonymi na rachunku KFD. W szczególno&ci uchwalanie tego programu nale"y uzna( za zb$dne wobec jednoznacznych ogranicze# ustawowych w wydatkowaniu pewnych kategorii &rodków (m.in. &rodków pochodz%cych z Unii Europejskiej). Wydaje si$, "e przeznaczenie &rodków jest 5

dostatecznie sprecyzowane w ju" obowi%zuj%cych aktach prawnych i dokumentach rz%dowych, w tym w Programie i programach operacyjnych dotycz%cych infrastruktury drogowej. W konsekwencji zachowanie programu rzeczowo-finansowego w jego obecnym kszta!cie dubluje postanowienia zawarte w powy"szych dokumentach planistycznych. Zmiany zaproponowane w art. 39i, art. 39j oraz w art. 39l ww. ustawy maj% charakter redakcyjno-porz%dkowy i wynikaj% z wcze&niej wprowadzonych zmian. Dodatkowo w zwi%zku z faktem, i" ze &rodków KFD finansowane b$d% zadania wspó!finansowane ze &rodków bud"etu Unii Europejskiej, w art. 39l ustawy dodano warunek uzgodnienia porozumienia w tym zakresie tak"e z ministrem w!a&ciwym do spraw rozwoju regionalnego. Przewiduje si$ ponadto, i" porozumienie b$dzie okre&la( warunki finansowania pomostowego. Maj%c na uwadze przewidziane w projekcie uchylenie upowa"nienia dla Rady Ministrów do okre&lania Programu rzeczowo-finansowego – w art. 39n nowelizowanej ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym okre&lone zosta!y: zakres, tryb i procedura uzgadniania planu finansowego KFD, który ma stanowi( podstaw$ do bie"%cego funkcjonowania funduszu oraz podstaw$ do dokonywania wyp!at z KFD, a tak"e do zaci%gania kredytów i po"yczek oraz emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizacj$ zada# KFD. Z uwagi na przewidziane w projekcie nowe 'ród!a zasilania KFD (dotacje z bud"etu pa#stwa, w tym z bud"etu Unii Europejskiej) w ramach procedury uzgadniania planu finansowego zaproponowano udzia! ministra w!a&ciwego do spraw finansów publicznych oraz ministra w!a&ciwego do spraw rozwoju regionalnego, jako organów upowa"nionych obok ministra w!a&ciwego do spraw transportu do uzgadniania tre&ci tego planu w zakresie finansowym. Plan ten b$dzie z jednej strony instrumentem umo"liwiaj%cym sprawne i efektywne zarz%dzanie &rodkami funduszu, a z drugiej b$dzie mechanizmem, za po&rednictwem którego resort infrastruktury b$dzie móg! kontrolowa( prawid!ow% realizacj$ swoich zada#. Zmiana w art. 2 projektu zawiera zmiany do ustawy o drogach publicznych. W art. 13hd ust. 2 nowelizowanej ustawy o drogach publicznych przewiduje si$ mo"liwo&( wyboru przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub drogow% spó!k$ specjalnego przeznaczenia) operatora budowy lub eksploatacji systemu elektronicznego poboru op!at w kilku trybach, tj. w trybie przepisów ustaw: Prawo zamówie# publicznych, o partnerstwie publiczno-prywatnym, o koncesji na roboty budowlane lub us!ugi, a tak"e ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. W 6

dotychczasowym stanie prawnym Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad móg! korzysta( z mechanizmów przewidzianych w ustawie – Prawo zamówie# publicznych, które zawiera!y równie" regulacje odnosz%ce si$ do udzielania koncesji na roboty budowlane. Z chwil% wej&cia w "ycie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub us!ugi przepisy dotycz%ce udzielania koncesji na roboty budowlane zosta!y wy!%czone z przepisów Prawa zamówie# publicznych. Zatem pozostawienie Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad mo"liwo&ci skorzystania jedynie z obecnych regulacji zawartych w ustawie – Prawo zamówie# publicznych stanowi!oby znaczne ograniczenie wyboru operatora, w tym wy!%czenie potencjalnej mo"liwo&ci pozyskania jako tego operatora – partnera prywatnego. Ponadto w roku bie"%cym wesz!y w "ycie przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, której regulacje daj% wprawdzie mo"liwo&( wyboru partnera prywatnego na zasadach okre&lonych Prawem zamówie# publicznych i na zasadach okre&lonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub us!ugi – jednak"e z odr$bno&ciami okre&lonymi w nowej ustawie. Maj%c zatem na uwadze aktualny stan prawny, który systemowo pozwala na wybór partnera prywatnego w czterech odr$bnych trybach, przedmiotowy projekt tak% w!a&nie mo"liwo&( przewiduje dla wyboru operatora systemu elektronicznego poboru op!at. Mo"liwo&( t$ poszerzono dodatkowo o tryb wyboru przewidziany w ustawie o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Projektowana regulacja zawarta w art. 2 w pkt 1 projektu ustawy ma zapewni( Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pe!n% elastyczno&( w wyborze partnera prywatnego w celu szybkiego i sprawnego wdro"enia systemu op!at elektronicznych w terminie wskazanym w ustawie, czyli do dnia 31 czerwca 2011 r. Wskaza( nale"y, "e ka"da z ww. ustaw okre&laj%cych tryb wyboru partnera prywatnego zawiera odr$bne przes!anki umo"liwiaj%ce jej zastosowanie do realizacji potencjalnego przedsi$wzi$cia i o wyborze trybu z danej ustawy zadecyduj%, przyj$te do realizacji, za!o"enia i charakterystyka przedsi$wzi$cia polegaj%cego na wdro"eniu elektronicznego systemu poboru op!at, w tym za!o"enia finansowe, organizacyjne i techniczne. Jak wskazano w uzasadnieniu wprowadzanych zmian do art. 39a ustawy o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – elastyczno&( wyboru operatora ma zapewni( dywersyfikacj$ ryzyka zwi%zanego z finansowaniem budowy tego systemu.

7

Zmiana w art. 18a w ust. 8 wy!%cza z finansowania bud"etowego przebudow$ urz%dze# infrastruktury technicznej i jest bezpo&redni% konsekwencj% przeniesienia zada# inwestycyjnych do finansowania za po&rednictwem KFD. Zmiana w art. 40a ust. 3 jest konsekwencj% zmian zaproponowanych w art. 39f ustawy zmienianej w art. 1. Zmiana w art. 3 projektu nowelizuje ustaw$ o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i polega na jednoznacznym wykazaniu obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w katalogu lokat, w które mo"e lokowa( swoje aktywa ka"dy fundusz emerytalny oraz powszechne towarzystwo emerytalne. Jednocze&nie w zwi%zku z faktem, i" obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego emitowane na rzecz KFD nale"% do bezpiecznych papierów warto&ciowych, zaproponowano aby dopisa( je do lokat, które powinny stanowi( nie mniej ni" 90 % warto&ci aktywów funduszu emerytalnego. Zmiana w art. 4 projektu ustawy nowelizuje ustaw$ o transporcie drogowym i jest bezpo&redni% konsekwencj% wy!%czenia mo"liwo&ci finansowania utrzymania dróg krajowych ze &rodków KFD. Artyku! 5 projektu odnosz%cy si$ do ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu l%dowego jest konsekwencj% zmian zaproponowanych w art. 39f ustawy zmienianej w art. 1 i dokonuje podzia!u zada# w zakresie dróg krajowych zarz%dzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z uwzgl$dnieniem 'ród!a ich finansowania. Przewiduje, "e zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg s% finansowane ze &rodków KFD, za& pozosta!e przez ministra w!a&ciwego do spraw transportu. Zmiana w art. 6 projektu zawiera zmiany w ustawie o drogowych spó!kach specjalnego przeznaczenia. Zmiana ma charakter porz%dkowy i uwzgl$dnia zmiany dokonane w ustawie o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym polegaj%ce na zast%pieniu Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji realizowanych z wykorzystaniem &rodków KFD – wprowadzonym na to miejsce rocznym planem finansowym. Art. 7 – 9 projektu zawieraj% przepisy przej&ciowe. Przepis art. 7 projektu obliguje Bank Gospodarstwa Krajowego do wyodr$bnienia w swoim planie finansowym – planu finansowego KFD na rok 2009 w terminie 14 dni od dnia wej&cia w "ycie ustawy. Przepis ten ma zapewni( sprawne wdro"enie nowego mechanizmu finansowania niezw!ocznie po wej&ciu w "ycie ustawy, z zachowaniem trybu

8

uzgadniania planu finansowego KFD przewidzianego w ustawie o autostradach p!atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Projektowany przepis art. 8 zachowuje w mocy program rzeczowo-finansowy dla inwestycji realizowanych z wykorzystaniem &rodków KFD ustalony na rok 2009 do czasu uzgodnienia planu finansowego KFD. Przewiduje si$ formalne uchylenie rozporz%dzenia Rady Ministrów zawieraj%cego ten program, z dniem uzgodnienia planu finansowego i w trybie analogicznym, tj. w drodze rozporz%dzenia Rady Ministrów. W artykule 9 projektu zagwarantowano mo"liwo&( finansowania – wy!%cznie w 2009 roku – ze &rodków KFD wszystkich wydatków w zakresie dróg krajowych, jakie s% przewidziane w obowi%zuj%cym stanie prawnym dotycz%cym KFD, a zatem nie tylko wydatków zwi%zanych z budow% b%d' przebudow% dróg krajowych (z wy!%czeniem dróg krajowych w miastach na prawach powiatu), ale tak"e prac przygotowawczych, pozyskania nieruchomo&ci, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg. Art. 10 projektu przewiduje, i" ustawa wchodzi w "ycie z dniem og!oszenia. Wej&cie w "ycie ustawy z dniem jej og!oszenia zwi%zane jest z wyj%tkow% materi% regulowan% projektem. Aktualnie zadania zwi%zane z rozwojem sieci dróg krajowych, a w szczególno&ci z rozwojem autostrad i dróg krajowych, stanowi% najwa"niejszy priorytet Rz%du w szczególno&ci jako instrument przeciwdzia!ania negatywnym skutkom globalnego spowolnienia gospodarczego, a zarazem umo"liwiaj% intensyfikacj$ dzia!a# w zakresie wype!nienia zobowi%za# strony polskiej wynikaj%cych z TWE. Termin wej&cia w "ycie ustawy nie stoi w sprzeczno&ci z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og!aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449). Przedmiotowy projekt ustawy nie podlega notyfikacji, o której mowa

w rozporz%dzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pó'n. zm.). Zgodnie z ustaw% z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia!alno&ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt ustawy zosta! udost$pniony na stronach urz$dowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej z chwil% przekazania do uzgodnie# mi$dzyresortowych. Do dnia dzisiejszego "adne podmioty nie zg!osi!y zainteresowania pracami nad przedmiotowym projektem. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

9

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddzia!uje projektowana regulacja Projekt ustawy dotyczy zarz%dcy dróg krajowych czyli Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Banku Gospodarstwa Krajowego, ministra w!a&ciwego do spraw transportu, ministra w!a&ciwego do spraw finansów publicznych, ministra w!a&ciwego do spraw rozwoju regionalnego jako Instytucji Zarz%dzaj%cej PO Ii) oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucji Wdra"aj%cej PO Ii).

2. Konsultacje spo!eczne Projekt zosta! przekazany w ramach konsultacji spo!ecznych do: 1) Polskiego Kongresu Drogowego; 2) Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa; 3) Polskiej Izby In"ynierów Budownictwa; 4) Stowarzyszenia In"ynierów i Techników Komunikacji RP; 5) Banku Gospodarstwa Krajowego; 6) Zrzeszenia Mi$dzynarodowych Przewo'ników Drogowych w Polsce, Warszawa; 7) Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa; 8) Polskiego Stowarzyszenia Przewo'ników Autokarowych, Warszawa,; 9) Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi%zków Zawodowych, Warszawa; 10) Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarno&(”, Warszawa; 11) Ogólnopolskiego Zwi%zku Pracodawców Transportu Samochodowego, Ostrowiec )wi$tokrzyski; 12) Ogólnopolskiego Zwi%zku Pracodawców Transportu Drogowego, Stobno k. Pi!y; 13) Forum Zwi%zków Zawodowych, Bydgoszcz, 14) Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Ponadto projekt ustawy z chwil% przekazania do uzgodnie# zosta! umieszczony na stronach urz$dowego informatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej.

10

W ramach konsultacji spo!ecznych stanowisko do projektu ustawy wyra"one zosta!o przez: 1) Ogólnopolski Zwi%zek Pracodawców Transportu Drogowego; 2) Zrzeszenie Mi$dzynarodowych Przewo'ników Drogowych w Polsce; 3) Polski Kongres Drogowy; 4) Stowarzyszenie In"ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej; 5) Bank Gospodarstwa Krajowego; 6) Izb$ Gospodarcz% Towarzystw Emerytalnych. Stowarzyszenie In"ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polski Kongres Drogowy w ca!o&ci popar!y rozwi%zania przedstawione w projekcie ustawy, uznaj%c je za rozwi%zania s!u"%ce usprawnieniu realizacji inwestycji drogowych. Uwagi Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych zosta!y uwzgl$dnione w ca!o&ci poprzez wykre&lenie z projektu przepisów dotycz%cych tzw. obligacji infrastrukturalnych. Pozostali partnerzy spo!eczni, nie neguj%c przedstawionych rozwi%za#, wskazali jednocze&nie na pojawiaj%ce si$ w%tpliwo&ci. Ka"de z przedstawionych spostrze"e# zosta!o szczegó!owo omówione w kierowanych bezpo&rednio do zainteresowanych odpowiedziach. Najcz$&ciej pojawiaj%c% si$ uwag% by!a uwaga dotycz%ca zasadno&ci podwy"szenia stawki op!aty paliwowej. Partnerzy spo!eczni argumentowali, "e w dobie kryzysu gospodarczego, podniesienie stawki op!aty paliwowej b$dzie mia!o ujemny wp!ywy na ich dzia!alno&( gospodarcz%. Uwagi zosta!y uwzgl$dnione w ca!o&ci i z projektu zosta! usuni$ty w ca!o&ci przepis przewiduj%cy podwy"szenie stawki tej op!aty od 2010 roku.

3.

Wp!yw regulacji na:

a)

sektor finansów publicznych, w tym na bud"et pa#stwa i bud"ety jednostek samorz%du terytorialnego Wdro"enie projektu ustawy nie b$dzie skutkowa( innymi – dodatkowymi wydatkami

dla bud"etu pa#stwa i bud"etów jednostek samorz%du terytorialnego ni" zak!adane w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012. Proponowane rozwi%zania tworz% system finansowania dróg krajowych,

z wy!%czeniem dróg krajowych w miastach na prawach powiatu, przenosz%cy ci$"ar finansowania inwestycji zawartych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 11

2012 z bud"etu pa#stwa na Krajowy Fundusz Drogowy, zapewniaj%c w tym celu odpowiednie podstawy prawne i finansowe. Dzi$ki zaproponowanym rozwi%zaniom bud"et pa#stwa w 2009 roku mo"e zaoszcz$dzi( kwot$ co najmniej 9,7 mld z!. Op!ata paliwowa pozostanie stabilnym 'ród!em zasilania Krajowego Funduszu Drogowego, które jest podstaw% sp!aty wieloletnich zobowi%za# tego funduszu wynikaj%cych przede wszystkim z d!ugu generowanego w formie kredytów zaci%ganych w mi$dzynarodowych instytucjach finansowych oraz obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Nowy system finansowania zak!ada, "e z chwil% wej&cia ustawy w "ycie Krajowy Fundusz Drogowy przejmie finansowanie wszystkich inwestycji drogowych. W celu uzyskania &rodków Bank Gospodarstwa Krajowego b$dzie musia! zaci%gn%( dodatkowe kredyty i wyemitowa( obligacje, które obj$te zostan% gwarancjami Skarbu Pa#stwa. W ustawie bud"etowej na 2009 rok limit gwarancji Skarbu Pa#stwa zosta! ustalony na poziomie 40 mld z!. Przy obecnych planach wydatków inwestycyjnych na 2009 rok powy"szy limit b$dzie wystarczaj%cy dla potrzeb zapewnienia finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Ponadto nowym 'ród!em zasilenia Krajowego Funduszu Drogowego b$d% dotacje z bud"etu pa#stwa, w tym pochodz%ce ze &rodków bud"etu Unii Europejskiej (refundacje). Zgodnie z obecnie obowi%zuj%cym systemem finansów publicznych dotacje te musz% znale'( podstaw$ w zapisach ustaw bud"etowych na kolejne lata.

b) rynek pracy Projekt ustawy mo"e wp!yn%( na rynek pracy w regionach, w których zlokalizowane zostan% inwestycj$ finansowane z wykorzystaniem mechanizmów wprowadzanych przedmiotow% regulacj%, bowiem realizacja tych inwestycji skutkowa( mo"e tworzeniem nowych miejsc pracy. Zatem regulacje te mog% okaza( si$ pomocne w walce z bezrobociem.

c) konkurencyjno&( gospodarki oraz przedsi$biorczo&(, w tym na funkcjonowanie przedsi$biorstw

12

Przedmiotowa regulacja b$dzie mia!a pozytywny wp!yw na konkurencyjno&( gospodarki. Zwi$kszenie liczby inwestycji na drogach krajowych powinno wp!yn%( pozytywnie na rozwój gospodarki, a tym samym na przedsi$biorczo&( i funkcjonowanie przedsi$biorstw, w tym jako jeden z instrumentów przeciwdzia!ania globalnemu spowolnieniu gospodarczemu.

d) sytuacj$ i rozwój regionalny Rozwój inwestycji na drogach krajowych poprawi powi%zania komunikacyjne pomi$dzy poszczególnymi regionami kraju i pozwoli na lepszy rozwój regionalny. Nale"y wskaza(, "e budowa i funkcjonowanie dobrze rozwini$tej infrastruktury drogowej przynosi wymierne efekty ekonomiczne tak w postaci nowych (tymczasowych lub sta!ych) miejsc pracy, o"ywienia gospodarczego w obszarze powsta!ego pasa drogowego i regionu przyleg!ego oraz ograniczy koszty spo!eczne rozwoju gospodarczego.

19/03/BS 13

URZĄD KOMITETU I]YTEGR,\CJI E UROPEJSKIEJ
SljKRETARZ INTEGRACJI I]UROPIJSKIIJ KOMITETU ST'A}{L' SEIGETAM Mikoł Ę Dowgielewicz M6.MrstT SEKRETARIAT ioelDp/rnt
dni#r,arca 2009 r. Warszawa,

} i . ĄR S Z . ĄŁ F ' . - \ E J \ 1 L : R P S

?7,03, 2!u3
wPŁYŁ*Ę Łs
I

Pan Meciej Berek Sekretarz Rady Ministrow

z opinia o zgodnoś ci prewem Unii Europejskiej projektu ustawyo zntianie ustawy o niektÓ rych autostradach pł atnych oraz o Krajowym FuncIuszu Droguwym t)ruz o zmia'ni"e 1tp k t 2 i u s t . 2 innychuslawwyra tlntnilpodstawicart9pkt3wzwią zkuzart,fus . plct 2a ustarvyz dnia I sicrpnia 1996 r, o Komitecie [ntegracji Europejskiej @2. U. f{r 106' poz. 494,z p6ź n.nm.\pv,cz $ckrctarzu Komitetu IntegracjiEuropejskiej Mikolaja Dowgielervicza

SzanownyPanie Ministrze, W związku 7' przedł ozonymprojektem ustaw o zmianie ustawy o autostradąch rych innych ustąw pł atnych oraz o Krajowym Fundu.szuDr<lgowymorilz o zrnianie niektÓ (pismonr RM.10-41-09) pozwalamsobiewyrazićnastępują cą opinię: Proiekt ustawy jest zgodny z prewcm Unii Europcjskicj.