Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca Facultatea de Agricultură

MANAGEMENTUL MEDIULUI

Masterand: Opris Florentina-Marinela Anul I

Introducere 2 .2012 Cuprins 1.

s-au recunoscut o serie de aspecte esenţiale pentru structurarea şi orientarea instrumentelor de management de mediu. anumite zone ale globului pot ajunge să se confrunte cu: reducerea posibilităţilor de alimentare cu apă. tulburări sociale şi programe costisitoare de reabilitare a mediului. are consecinţe socioeconomice importante. Această reacţie a inclus participarea activă a sectorul public şi a celui privat. practici şi stiluri de viaţă. iar altele sunt limitate la zone geografice specifice. recunoscute la nivel internaţional prin Conferinţa de la Stockholm. aceste efecte pot avea ca rezultate: apariţia şi extinderea foametei. Aceste emisii generează schimbările climatice. În cadrul unui proces evolutiv la scară mondială. necesitând soluţii şi măsuri la toate nivelurile. manifestate prin apariţia unor serioase probleme de sănătate şi prin perturbarea echilibrului ecologic. Un exemplu marcant îl constituie producţia şi consumul de clorofluorcarburi. schimbările prin care trece mediul nu sunt generate numai de evenimente naturale. Spre exemplu. creşterea eroziunii solurilor. ale căror manifestări au o posibilă influenţă dăunătoare asupra ecosistemelor şi sistemelor antropice planetare. Principala caracteristică a acestei mişcări pentru protecţia mediului a fost că a generat o nouă perspectivă pentru evoluţia atitudinilor şi a cunoştinţelor în acest domeniu. eliminarea unor habitate naturale cum sunt zonele umede şi defrişările pădurilor tropicale 3 . localizate în principal în ţările dezvoltate. inundaţii şi ca urmare cu posibilităţi mai reduse pentru producţia de alimente. ci şi de manifestarea practică a unor modele de dezvoltare. care influenţează calitatea vieţii. Efectele poluării mediului. • cercetările au produs noi dovezi ale severităţii crizei cu care se confruntă mediul. având drept consecinţă epuizarea stratului de ozon. cât şi în ţările în curs de dezvoltare. Ca urmare. au condus la apariţia unei ample “mişcări pentru protecţia mediului” atât în ţările dezvoltate. • problemele mediului din anii ’80 au devenit importante în principal datorită implicaţiilor lor economice şi sociale. Astfel: • multe dintre efectele generate de activităţile umane asupra mediului au o extindere globală şi regională. Reciproc.Mediul este parte integrantă esenţială a oricărui proces de dezvoltare şi cuprinde legăturile şi interdependenţele existente între oameni şi resursele naturale. Exemplul cel mai elocvent este cel al emisiilor de gaze cu efect de seră. care protejează locuitorii şi ecosistemele globului împotriva radiaţiilor solare ultraviolete. La rândul lor. orice modificare a mediului fizic. marcat de Conferinţa de la Rio şi Johannesborg. în special în ţările în curs de dezvoltare. Prin creşterea temperaturilor.

Ca urmare. dezbaterile internaţionale pe probleme de mediu au condus la stabilirea unui acord general asupra următoarelor elemente majore: • • • mediul reprezintă o preocupare comună a ţărilor industrializate şi a celor în curs de dezvoltare. în ţările dezvoltate. care să sprijine ţările în curs de dezvoltare. care utilizează o largă combinaţie de măsuri coercitive şi stimulative.conduc la accentuarea într-un ritm fără precedent a dispariţiei speciilor de faună şi floră şi la eliminarea receptorilor de carbon. Politici de mediu Politicile de mediu reunesc ţelurile şi principiile comune de acţiune în domeniul mediului. care să sprijine iniţiativele locale pentru protejarea mediului. problemele ţărilor bogate şi ale celor în curs de dezvoltare sunt diferite. Politica de mediu furnizează cadrul conceptual pentru managementul mediului. depinde de participarea mai largă a cetăţenilor. orientarea actuală s-a schimbat către managementul mediului. în special de implicarea organizaţiilor neguvernamentale. în cooperarea pe probleme tehnice şi în aplicarea funcţională a unor mecanisme de finanţare. care urmăresc un angajament asumat pentru protejarea. regional sau local. De asemenea. în anumite ţări există temerea că măsurile pentru controlul poluării constituie un lux costisitor. cheia succesului măsurilor la nivel local. în conformitate cu abordarea bazată pe dezvoltarea durabilă. pentru a realiza îmbunătăţiri 4 . 2. ale unei comunităţi sau organizaţii la nivel internaţional. Evoluţia măsurilor pentru protecţia mediului din ultimii 40 de ani s-a bazat pe filozofia controlului poluării. Totuşi. De asemenea. Analog. A fost creată o largă gamă de tehnologii de control al poluării şi în prezent este tehnic posibil să se reducă în mare măsură sau să se elimine în integralitate evacuările de poluanţi importanţi. această abordare conduce la beneficii în scădere pe unitatea de cheltuieli iar în multe din ţările în curs de dezvoltare nu există condiţiile minim necesare pentru implementarea măsurilor de control al poluării. răspunsul la problemele globale ale mediului poate fi găsit numai pe calea cooperării internaţionale şi prin integrarea dezvoltării economico-sociale cu protecţia mediului. conservarea şi ameliorarea continuă a mediului şi conformarea comunităţii sau organizaţiei cu cerinţele reglementărilor relevante privind mediul. • cheia reuşitei măsurilor internaţionale pentru protecţia mediului constă într-o participare mai largă a comunităţii mondiale. care va devia resursele de la o utilizare mai productivă.

în special în ceea ce priveşte implementarea politicilor. considerarea şi menţionarea explicită a priorităţilor. Problemele mediului nu pot fi privite în izolare. prin tratarea cauzelor generatoare. multe politici elaborate pentru creşterea producţiei conduc la o utilizare ineficientă a resurselor. Persoanele individuale implicate în formularea politicii din domeniul mediului trebuie să asigure ca valorile personale să nu interfereze cu obiectivele naţionale. creşterea demografică. regional sau local este mai importantă decât scopurile politicii social-economice. a totalităţii acţiunilor şi măsurilor destinate conservării resurselor naturale şi menţinerii factorilor de mediu la un nivel acceptabil. că menţinerea echilibrului ecologic pe plan global. Sistemul de valori care stă la baza deciziilor are o mare influenţă asupra felului în care sunt luate deciziile. acceptată de toate guvernele lumii. Problema esenţială care se pune este aceea că strategia de protecţie a mediului trebuie gândită astăzi în alternativa procesuală şi sistemică. asupra factorilor care sunt luaţi în considerare şi a felului în care sunt evaluate alternativele politice. 5 . descentralizarea mai pronunţată. 3. promovarea unor mai bune performanţe şi metode manageriale în locul simplelor măsuri de control al emisiilor. atât asupra mediului cât şi asupra dezvoltării economice. cu efecte negative pe termen lung. ci trebuie abordate împreună cu cele de dezvoltare. Apariţia şi evoluţia managementului mediului ca proces şi sistem reprezintă un produs al activităţilor de protecţie a mediului. Aceasta presupune: • • • • • definirea politicilor de mediu în termenii obiectivelor urmărite. Managementul mediului Managementul mediului reprezintă metoda prin care se organizează activităţile umane care afectează mediul. luând în considerare importanţa esenţială a menţinerii unui echilibru adecvat între dezvoltarea economică. în vederea maximizării bunăstării sociale şi pentru a preveni şi micşora posibilele efecte generate asupra mediului. protecţia şi conservarea mediului.durabile. utilizarea raţională a resurselor naturale. Înţelegerea legăturilor dintre problemele mediului reprezintă elementul esenţial pentru formularea unei politici durabile. adoptarea unor strategii eficiente sub aspectul costurilor în locul adoptării unor măsuri specifice de control al poluării. Sub presiunea economică.

care să fie sprijinită de autorităţi locale cu atribuţia de a pune în aplicare politica de mediu. care nu poate fi obţinut decât în condiţiile existenţei şi a sprijinului oferit de instituţii adecvate. care caută să corecteze deficienţele specifice ale sistemului de piaţă. sisteme de înregistrare stimulente economice. trebuie să dispună de o politică şi un cadru legislativ şi de mecanisme şi proceduri care să le permită impunerea standardelor aplicabile. care includ legi. evaluări şi cerecetări în teren. În acest scop. specialişti pe probleme tehnice care să contribuie la reducerea efectelor dăunătoare generate asupra mediului şi să monitorizeze performanţa în raport cu mediul. ridicat la rang de principiu fundamental în majoritatea legilor naţionale din domeniul mediului şi chiar în constituţie. dacă este cazul. conform normativelor. Calitatea şi funcţionalitatea reglementărilor legale şi a stimulentelor economice este o condiţie necesară dar nu şi suficientă a succesului unui program de management de mediu. prin care se reglementează şi se impun activităţi care protejează mediul. Conceptul de dezvolatre durabilă a statelor. regional şi local în cadrul structurilor guvernamentale.Cea mai uzuală clasificare a instrumentelor pentru managementul mediului este cea care le împarte în: • • măsuri de comandă şi control. la fel ca şi dezvoltarea. 6 . Aceste autorităţi trebuie să urmărească efectele poluării asupra aerului. managementul de mediu devine o activitate ciclică. • existenţa unor laboratoare performante. sisteme de autorizare. Rezultatele verificărilor trebuie folosite pentru a aplica măsuri corective. a infrastructurii adecvate şi existenţa resurselor economice pentru a efectua monitorizări. Elementul instituţional presupune: • existenţa unor persoane capabile să conceapă politici şi regulamente de mediu şi a unor şi certificare. care au puterea conferită prin lege de a impune reglementările din domeniul mediului şi de a lua decizii la diferite niveluri. • existenţa autorităţilor de mediu la nivel naţional. care să furnizeze rezultate de încredere. solicită integrarea consideraţiilor privind mediul în toate domeniile activităţilor economice şi sociale. Pentru a putea acţiona. un stat trebuie să dispună de o autoritate la nivel naţional cu atribuţia de a elaborara politica de mediu. apelor şi solurilor şi asupra populaţiei şi să fie abilitate să ia deciziile necesare pentru reducerea poluării şi protejarea mediului. Funcţionalitatea standardelor şi a procedurilor de aplicare şi impunere trebuie urmărită verificată şi raportată. etc. În acest fel. existenţa echipamentelor.

Bibliografie 1. 7 . 1999. 2. Bucureşti. Editura Expert. Rojanschi Vladimir. Negrei. Managementul mediului. Politici şi strategii de mediu. Editura Economică. Costel. C. Bran Florina. Bucureşti. 3. Instrumente şi metode în managementul mediului . Bucuresti 2005. Editura Economică. Petrescu Ion. 2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful