O uso de Internet entre a xuventude galega

O uso de Internet entre a xuventude galega

Alumna: Rebeca Sánchez Andrade

1

Introducción:
Debido á grande importancia que acadaron nos últimos anos as novas tecnoloxías, considerei importante realizar un estudo que analice en profundidade o emprego destas novas tecnoloxías entre os xóvenes galegos dun rango de idade de entre 5 e 29 anos. Con este traballo quería evidenciar cómo dende principios do século XXI Internet converteuse nun ben de primeira necesidade. A pesares da crisis económica e do estancamento ou diminución da renda en moitos fogares, observamos que houbo un crecemento explosivo no uso desta tecnoloxía, e que a maioría dos fogares galegos non renuncian a Internet a pesares dos tempos de crisis que estamos a vivir.

Obxectivo:
O obxectivo perseguido con este pequeño estudo é analizar a evolución, nos últimos anos, do número de usuarios de Internet tengo en conta a súa idade, tamén estudar a evolución do número de fogares nos que alguén se conectou a Rede, así como o aumento do número de fogares que en Galiza dispoñen de conexión a Internet.

2

PRINCIPAIS DATOS

GRÁFICA 1: (Ver anexo nota 1), construida a partires de números índices elaborados cos datos do IGE. Ver cálculo no anexo

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE

Dende o ano 2002 ata o 2008 observamos un enorme crecemento do número de xóvenes de entre 5 e 14 anos que se conectaron a Internet. Nas outras dúas franxas de idade tamén apreciamos un crecemento pero non tan explosivo. As causas poden ser a introducción dos ordenadores e Internet nas aulas de estudio, o aumento de telecentros e de centros socioculturais con conexión a Rede, a proliferación de locais con Wi-Fi e tamén o crecemento, como xa veremos máis adiante, do número de fogares con conexión a Internet.

Os máis novos son os que con máis ganas se subiron ao carro das novas tecnoloxías tal e como reflexa a gráfica.

3

Agora estudiaremos a evolución do número de homes e mulleres de entre 16 e 24 anos e tamén de entre 25 e 34 anos que se fixeron uso de Internet nos tres últimos meses entre o ano 2004 e o 2012.

GRÁFICA 2: (ver anexo nota 2)

GRÁFICA 3: (ver anexo nota 2)

As gráficas elaboradas non son moi representativas porque se ben mostran unha evolución positiva, xa que a tendencia de ambas series é positiva e crecente, dita gráfica non me deixa facer un análisis pormenorizado da serie, algo que sí podo facer ca tabla
4

(ver anexo Nota 2). Por exemplo, se analizamos as tasas de variación dos datos obtemos as seguintes conclusións: Tasa de variación global 2004 – 2012: (96 – 87,4/87,4 )* 100 = 9,8398%

O uso de Internet entre homes xóvenes de 16 a 24 anos aumenta un 9,8398 % al longo de todo o período estudiado (2007-2012). Sen embargo ano a ano esta evolución non foi sempre positiva. Vemos que a evolución do uso de Internet entre homes xóvenes de 16 a 24 anos do 2009 ao 2010 descende un 11,53%. Tasa de variación interanual 2009 – 2010: (86,7 – 98/98)*100 = -11,53%

Por tanto a conclusión é que se ben a evolución global é positiva, o crecemento ano a ano non foi sempre continuado, existindo anos de crecemento negativo. O mesmo sucede cos datos das mulleres.

GRAFICA 4: (Ver anexo nota 3)

Fonte: elaboración propia a partir de datos do IGE

5

Fonte: elaboración propia a partir dos datos que obtiven no IGE1

Estudiando a evolución da porcentaxe de fogares que dispoñen de internet, observase unha tendencia á alza ao longo dos últimos anos, pasando de dispoñer de acceso a Internet só un 21,1% dos fogares galegos no ano 2004, moito menos da metade, a situarse esta porcentaxe en máis do 60% (concretamente un 63 %), dos fogares galegos no ano 2012.

Ademáis é de salientar que dende o ano 2008 (ano de comezo da crise económica e financieira mundial), o número de fogares galegos que teñen acceso a Internet segue crecendo en vez de decrecer ou estancarse, que sería o máis lóxico, posto que, en principio, trátase dun ben prescindible que sería susceptible de ser eliminado. Sen embargo, como esto non se produce, podemos tamén concluír a cada vez maior dependencia das novas tecnoloxías da poboación e que a conexión a Internet transformouse renunciar. nun ben de primeira necesidade ao que non estamos dispostos a

Nas catro provincias observamos un aumento do número de fogares con conexión a Internet, pero son A Coruña e Pontevedra aquelas onde o aumento e máis significativo. Ourense presenta un incremento reducido en comparación co resto do territorio.

1

http://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=2872&paxina=001&c=0401001

6

Debido a análise que acabo de facer, considero moi oportuno analizar cómo cambiaron nos últimos anos os hábitos de consumo da poboación galega, para o cal, analizarei a evolución das ventas por internet nos últimos 5 anos con taxas de evolución.

TAXAS DE VARIACIÓN ANUAIS DAS VENDAS POR INTERNET (Ver anexo Nota 4)

Taxa de variación ano 2004- 2005: ( 4,9- 3,7/3,7)*100= 32,43%

Por tanto, no ano 2005 o número de ventas efectuadas por Internet incrementouse un 32,43 % respecto as vendas efectuadas por este mesmo medio no ano 2004.       

Taxa de variación ano 2005-2006: (7,6-4,9/4,9)*100= 55,10% Taxa de variación ano 2006-2007: (9,5-7,6/7,6)*100= 25% Taxa de variación ano 2007-2008: (11,6-9,5/9,5)*100= 22,10% Taxa de variación ano 2008-2009: (13,7-11,6/11,6)*100= 18,10% Taxa de variación ano 2009-2010:(14,4-13,7/13,7)*100= 5,10% Taxa de variación ano 2010-2011:(17,7-14,4/14,4)*100= 22,91% Taxa de variación ano 2011-2012: (21,4-17,7/17,7)*100=20,90%

TAXAS DE VARIACIÓN RESPECTO AL 2004:

Taxa de variación ano 2004-2005: ( 4,9- 3,7/3,7)*100= 32,43% Taxa de variación ano 2004-2006: ( 7,6 -3,7/3,7)*100= 105,40%

No ano 2006, a porcentaxe de ventas por Internet incrementouse un 105,40% respecto as ventas efectuadas por ese mismo medio no ano 2004.  

Taxa de variación ano 2004-2007: ( 9,5- 3,7/3,7)*100= 156,75 Taxa de variación ano 2004-2008: ( 11,6- 3,7/3,7)*100= 213,51
7

  

Taxa de variación ano 2004-2009: ( 13,7- 3,7/3,7)*100= 270,27 Taxa de variación ano 2004-2010: ( 14,4- 3,7/3,7)*100= 289,18 Taxa de variación ano 2004-2011: (17,7- 3,7/3,7)*100= 378,37

TAXA DE VARIACIÓN DE TODO O PERÍODO:

Taxa de variación 2004-2012: (21,4-3,7/3,7)*100= 478,378 %

Ao longo de todo o período de estudio da nosa variable, a porcentaxe de ventas por Internet incrementouse un 478 ,378 % e agora imos analizar o ritmo medio de crecemento anual da variable, a partires da tasa media de crecemento anual acumulado: % año 2012 = % año 2004 (1+r)8 21,4 = 3,7 (1+r)8 r= 0,2453

Por tanto, podemos concluír que a nosa variable aumentou un 478, 378 % en todo o período a un ritmo medio anual do 24,53%.

8

ANEXO
NOTA 1 Datos obtidos no IGE, a partires dos que elaborei os números índices que me

permitiron facer o gráfico 1 Persoas que se conectaron a internet nos últimos tres meses segundo a idade. Galicia De 5 a 14 anos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 42135 49989 55324 65268 68073 76125 103775 De 15 a 19 anos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 79036 84888 82877 87435 84468 84946 101797 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 De 20 a 29 anos 171596 199313 217328 221094 219401 218655 263233

Índices creados a partires da evolución do número de xóvenes de entre 5 e 14 anos que se conectaron a Internet. A segunda columna correspóndese con dita evolución pero para xóvenes de entre 15 e 19 anos. Por último, a terceira columna reflexa a evolución para xóvenes de entre 20 e 29 anos.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 100 118,640085 131,301768 154,9021 161,559274 180,669277 246,291681 100 107,404221 104,859811 110,626803 106,872817 107,477605 128,798269 100 116,152474 126,650971 128,845661 127,859041 127,424299 153,40276

A fórmula utilizada para a elaboración dos números índices, usando como ano base o 2002 foi: INDICE2002 año 2003 para los jóvenes de entre 5 y 14 años: (49989-42135/42135)* 100= 118,6400
9

NOTA 2 Porcentaxe de persoas que utilizaron novas tecnoloxías segundo sexo e idade2

Utilizaron internet nos últimos 3 meses - Galicia Homes De 16 a 24 anos De 25 a 34 anos 72,4 78,3 74,3 77,8 91,4 95,1 87,4 90,2 98 86,7 100 96 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mulleres De 16 a 24 anos De 25 a 34 anos
Fonte: IGE

2007

2008

2009

2010

2011

2012

90,5

95,9

89,9

95,7

89,6

96,8

68,4

77,7

78,3

84,6

90,3

89,9

NOTA 3 Datos absolutos empleados para la elaboración da gráfica 3.
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 47033 10067 12882 47678 75404 14600 15385 53077 73642 17824 19415 68255 95076 15536 17310 74384 104425 24789 23075 83853 128527 28110 24791 104450 153343 36230 29864 108405

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2

http://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=2868&R=0[0:1: 2];2[all]&C=1[1]&F=&S=998:12#

10

NOTA 4 Datos utilizados para facer as taxas de variación Compraron a través de internet nos últimos 3 meses Galicia Porcentaxes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3,7 4,9 7,6 9,5 11,6 13,7 14,4 17,7 21,4

Datos obtidos no IGE, procedentes dunha enquisa do INE sobre equipamento e usos das tecnoloxías da información nos fogares. Dito porcentaxe refírese a persoas cunha idade comprendida entre os 16 e os 74 anos.

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful