HG 51/1996

Publicată în Monitorul Oficial nr. 29 / 12.02.1996. Text în vigoare la data de 1 iulie 2012. Nu există acte normative modificatoare publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

HOTĂRÂRE Nr. 51 din 5 februarie 1996
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie Guvernul României hotărăşte: ART. 1 Se aprobă Regulamentul de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. ART. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemnează: Ministrul industriilor, Alexandru Stănescu Ministru de stat, ministrul finanţelor, Florin Georgescu Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, Marin Cristea

HG 51/1996

Pagina 1/19

HG 51/1996 Pagina 2/19 . precum şi cu reglementările tehnice aplicabile.ANEXA REGULAMENT de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje. consolidări. care se face la terminarea probelor tehnologice. modernizări. cat şi la intervenţiile în timp asupra lucrărilor existente (reparaţii capitale. în cazul când părţile nu ajung la un acord pentru rezolvarea neînţelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului-verbal de recepţie. ART. retehnologizări. în sensul prezentului regulament. ale documentaţiei de execuţie. între investitor şi executant şi are drept scop confirmarea realizării performanţelor tehnice proiectate. prevederile contractului. ART. ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente. 3 Recepţia lucrărilor de montaj utilaje. modificări. echipamente şi instalaţii tehnologice.recepţia la terminarea lucrărilor. au calitatea de investitori. dacă lucrarea este realizată printr-o asociere. recepţiile se vor organiza de către ordonatorii de credite sau proprietarii care. şi verificarea existenţei condiţiilor pentru exploatarea normala la întreaga capacitate a instalaţiilor şi utilajelor.economici aprobaţi.). dacă este prevăzută în contract. şi se realizează în următoarele etape: . echipamente şi instalaţii tehnologice. 2 În înţelesul prezentului regulament. ART. avizele. extinderi. . . echipamente şi instalaţii tehnologice se efectuează atât la lucrări noi.recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie. astfel încât sa se asigure calitatea produselor şi realizarea indicatorilor tehnico . indiferent de sursa de finanţare şi forma de proprietate. care se face. 1 . urmăreşte îndeplinirea lui şi preia lucrarea.recepţia punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie.recepţia definitiva a obiectivelor de investiţii. Executantul este partea contractantă care realizează lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia. instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie CAP. la data convenită prin contract. mentineri de capacităţi etc.Prevederi generale ART. ART. investitorul este persoana fizică sau juridică care încheie contractul de executare a lucrărilor de montaj utilaje. echipamente. Recepţia lucrărilor de montaj utilaje şi instalaţii tehnologice se face concomitent sau după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. . Prin actul de recepţie se certifică faptul ca executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu autorizaţiile. 1 Recepţia este actul prin care investitorul declară ca acceptă sa preia lucrarea cu sau fără rezerve şi ca aceasta poate fi data în folosinţa sau pusa în funcţiune. 5 Recepţia se poate face prin acordul părţilor sau. 4 Pentru lucrările de montaj utilaje.

printr-un document scris. comisiile de recepţie vor fi alcătuite din cel puţin 7 membri. 9 Proiectantul. Procesul-verbal de recepţie va consemna realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie. din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor. ai ISCIR. 8 Investitorul va organiza începerea recepţiei în maximum 15 zile calendaristice de la notificarea terminării lucrărilor şi va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. fără de care recepţia nu este acceptată. trebuie sa se găsească şi reprezentanţi ai Ministerului Apelor. în calitate de autor al proiectului lucrării. 2 . 7 Comisiile de recepţie se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. aceştia având calitatea de invitaţi. Numele persoanei desemnate de către inspecţiile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat în scris investitorului în intervalul de timp de la primirea solicitării până la data întrunirii comisiei de recepţie. la recepţie se vor prezenta avizele obţinute de la aceste organe abilitate. b) executantului. obligatoriu. ART.Recepţia la terminarea lucrărilor ART. iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu. investitorii sunt obligaţi ca. Dintre aceştia. ai Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. în funcţie de specificul şi importanta obiectivului de investiţii. care au participat direct la realizarea obiectivului de investiţii. în comisiile de recepţie. Pădurilor şi Protecţiei Mediului. un reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată investiţia. complexitatea şi volumul lucrărilor care fac obiectul recepţiei. ART. nu pot face parte din comisia de recepţie. numărul de specialişti fiind de minimum 5. proiectantului. comisia de recepţie se numeşte de către organele proprii ale acestora. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. Reprezentanţii executantului. O copie de pe comunicare va fi transmisă.CAP. c) proiectantului. având în vedere gradul de risc sub aspectul siguranţei. confirmat de investitor. 10 La recepţia obiectivelor de investiţii care reprezintă surse mari de risc. Dacă aceşti reprezentanţi nu sunt cuprinşi în componenta comisiei. Între aceşti specialişti. sa includă şi o persoană desemnată de către inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri şi care va fi solicitată în scris de către investitor. 6 Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract. destinaţia. furnizorilor de utilaje şi ai agenţilor economici. ART. va întocmi şi va prezenta în fata comisiei de recepţie punctul sau de vedere privind execuţia lucrării. de către executant. modul de utilizare. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Roman de Informaţii. şi reprezentantului investitorului pe şantier. ART. INSEMEX Petroşani (pentru domeniul mineritului) etc. ART. vor face parte. 11 HG 51/1996 Pagina 3/19 . Pentru lucrările de mare importanta definite astfel de către consiliul interministerial sau de ordonatorul principal de credite.

executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie în condiţiile prevederilor art. ART. stabileşte programul după care va fi făcută recepţia. comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesulverbal de recepţie. de amânare sau de respingere a ei. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei sau a utilajului. încercări suplimentare. direct sau prin împuternicit legal. în urma comunicării primite. cu respectarea exigenţelor esenţiale conform legii. Dacă investitorul. ca investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie. c) referatul de prezentare. model prezentat în anexa nr.analiza documentelor conţinute în cartea tehnica a construcţiei sau a utilajului. ART. precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente. 8. comisia poate cere expertize. d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexată la contract. asupra unui alt termen pentru recepţie. o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie. şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere. În notificare.În cazul în care investitorul nu stabileşte. ce nu va depăşi 4 zile lucrătoare de la data fixată iniţial. Investitorul va urmări ca aceasta activitate sa fie cuprinsă în contractul de proiectare. înainte de termenul fixat de acesta. alte documente. pentru categoriile de lucrări pentru care nu s-au prezentat membrii comisiei. . Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea simpla. numit de investitor. întocmit de proiectant. a recepţiei. În cazul în care comisia nu se întruneşte în totalitatea ei. executantul va preciza. 15 HG 51/1996 Pagina 4/19 . totodată. ART. preşedintele poate fixa. nu se prezintă la termenul fixat şi nici nu a convenit cu executantul. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenta a cel puţin 2/3 din membrii numiţi ai acesteia. un nou termen în vederea efectuării recepţiei la termen. În vederea desfăşurării în bune condiţii a recepţiei. b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. 13 Comisia de recepţie examinează: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire. Examinarea se va face prin: .cercetarea vizuală a lucrării. Executantul va comunica investitorului în timp util termenul pe care l-a fixat. iar preşedintele acesteia. Dacă nici până la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixează recepţia sau dacă comisia de recepţie nu se prezintă la data fixată. 1 la regulament. 12 Comisia de recepţie se întruneşte la data. ART. executantul va modifica în scris investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. precum şi documentele şi explicaţiile care li sunt necesare. ora şi locul fixate. executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. 14 La terminarea examinării. probe şi alte teste. ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice. prin comisia de recepţie. 8 sau dacă la data fixată nu se prezintă la locul recepţiei direct sau prin împuternicit. cu sau fără obiecţii.

ART. 21 În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii. dacă. ART. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie. împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigente esenţiale.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a lucrărilor din punct de vedere al exigenţelor esenţiale. ART. 20 Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei. . 23 HG 51/1996 Pagina 5/19 . Termenele de remediere se vor conveni cu executantul. 19 Situaţiile de absenta a unor persoane sau delegaţi convocaţi vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie. ART. ar diminua considerabil utilitatea ei. amânarea sau respingerea recepţiei şi notifică hotărârea sa. ART. 18 Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea actului de recepţie. . . 21.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a utilajului. dar ele nu vor depăşi. 90 de zile calendaristice de la data recepţiei. împreună cu un exemplar din procesul-verbal. executantului. investitorul hotărăşte admiterea. în interval de 3 zile lucrătoare. prin natura lor. separat de procesul-verbal. reproiectari. dacă nu ar fi făcută. investitorul îl va soma în acest sens. echipamentului şi a instalaţiei tehnologice sau capacitatea de producţie prevăzută. iar dacă executantul nu da curs somaţiei. în cazul în care nu există obiecţii sau cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. 22 Dacă executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie sa fie remediate. de regula. ART. datorită condiţiilor climatice.nu au fost respectate condiţiile cerute de către organele de avizare abilitate în acest scop. Pe baza procesului-verbal de recepţie. după trecerea termenului de remediere convenit. care sa consemneze. ART. dacă constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care. 16 Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: .lucrarea prezintă vicii a căror remediere este de durata şi care. .există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica.Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei. starea de fapt constatată. ART. investitorul este în drept sa execute remedierile pe cheltuiala şi pe riscul executantului în culpa şi sa pretindă plata prejudiciului produs. caz în care se impun expertize. refaceri de lucrări etc. nu trebuie fixat alt termen. 17 Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei. investitorul poate solicita asistenţa pentru recepţie unui atestat.

cu sau fără obiecţii. Pentru partea de lucrare preluată de investitor. 24. amânare sau de respingere a recepţiei. 24 După executarea remedierilor. dar investitorul poate cere înscrierea în procesul-verbal de recepţie. se recurge la procedura de arbitraj. în decurs de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului. ART. în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă. cu sau fără obiecţii. în care se va consemna starea părţii de lucrare în cauza. ART. Dacă. Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului. descoperite în termenul stabilit. perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa lucrării începe de la data terminării remedierilor. întocmit la terminarea lucrării în întregime. ART. de către comisia de recepţie. ART. 30 În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi din lucrare înainte de terminarea întregii lucrări prevăzute în contract. HG 51/1996 Pagina 6/19 . se va încheia un proces-verbal de predare-primire între executant şi investitor. 25 Data recepţiei este cea a încheierii. Fac excepţie viciile ascunse. decât cele consemnate în procesul-verbal de recepţie. Procesul-verbal de predare-primire încheiat în aceste condiţii nu este un proces-verbal de recepţie pentru partea de lucrare în cauza. acesta nu mai poate emite alte solicitări de remedieri de lucrări. ART. 27 Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. ART. sau prin acţiune înaintată la instanţa judecătorească competenta. precum şi cele de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi. 26 Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesuluiverbal de recepţie. diminuări de valori şi alte asemenea. Litigiul se rezolvă prin arbitraj. pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. în cazul rămânerii în dezacord. fără a cădea de comun acord cu executantul asupra prelungirii acestui termen. poate să-l acţioneze la instanţa judecătorească competenta. executantul va cere în scris investitorului anularea obiecţiilor. dacă aceasta forma de conciliere a fost prevăzută în contract. investitorul nu anulează obiecţiile. 28 În cazul depăşirii de către investitor a termenului de 30 de zile prevăzut la art. a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor. iar apoi la instanţa judecătorească. penalizări. ART. a viciilor pe care le-a constatat cu ocazia predarii-primirii şi le-a consemnat în procesul-verbal respectiv. dacă ea a fost prevăzută în contract şi. 29 După acceptarea recepţiei de către investitor. conform prevederilor contractuale referitoare la termenul de garanţie. cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgând din executarea necorespunzătoare. 25. măsurile de conservare.Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul acestuia. se apelează la conciliere.

executantul va stabili un termen de recepţie în intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. d) principalilor furnizori de utilaje şi echipamente aferente instalaţiilor tehnologice. Dacă investitorul. . b) executantului. termenul pe care l-a fixat. pentru investiţiile finanţate din fondurile proprii ale acestora sau din credite negarantate de stat. Pentru obiectivele militare stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. va întocmi şi prezenta în fata comisiei de recepţie punctul sau de vedere privind execuţia probelor de punere în funcţiune. în urma comunicării primite. la data fixată. în calitate de autor al proiectului tehnologic. bugetele locale. Dacă nici la expirarea acestui al doilea termen. ART. 32 Comisiile de recepţie pentru lucrările de montaj utilaje. executantul va notifica.Recepţia punerii în funcţiune ART. restul fiind specialişti. ART. nu se prezintă la locul recepţiei. al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Roman de informaţii. 3 . HG 51/1996 Pagina 7/19 . asupra unui alt termen pentru recepţie. investitorului ultimul termen de întrunire a comisiei de recepţie. va face parte. totodată. o dată pentru recepţia lucrărilor în termenul prevăzut la art. obligatoriu.F. ART. În notificare. investitorul nu fixează un termen de recepţie. prin comisia de recepţie. direct sau prin împuternicit. aceştia având calitatea de invitaţi. în timp util. nu se prezintă la termenul fixat şi nu a convenit cu executantul. ART. comisia de recepţie se numeşte de către organele proprii ale acestora. 33 Investitorul va organiza începerea recepţiei de punere în funcţiune (P. printr-un document scris. 35 În cazul în care investitorul nu stabileşte. un reprezentant al investitorului. din credite externe contractate sau garantate de stat. înainte de termenul fixat de acesta.) în maximum 15 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor şi va comunica data stabilită: a) membrilor comisiei de recepţie. în scris.I. 31 Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract. Reprezentanţii executantului şi ai proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie. 34 Proiectantul.consiliile de administraţie ale agenţilor economici cu capital integral sau majoritar de stat. din bugetele fondurilor speciale.ordonatorii de credite pentru obiectivele de investiţii a căror finanţare se asigură integral sau în completare de la bugetul de stat. c) proiectantului. ca investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recepţie. . executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de recepţie într-un interval de 10-15 zile de la data primei convocări.CAP. 33 sau dacă.investitorul cu capital privat. confirmat de investitor. instalaţii tehnologice şi puneri în funcţiune se vor numi de către: . executantul va preciza. Dintre aceştia. Comisiile de recepţie vor fi constituite din cel puţin 5 membri. direct sau prin împuternicit legal. Executantul va comunica investitorului.

investitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de recepţie documentaţia de execuţie. ART. la recepţie.ART. 38 La terminarea tuturor verificărilor. 37 Comisia de recepţie efectuează verificarea realizării lucrărilor de montaj utilaje.se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează capacitatea de producţie. . a recepţiei. investitorul poate solicita asistenţa unor experţi tehnici neutri. ora şi locul fixate. ART. 41 Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care. nu realizează una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale refacerii de lucrări etc. împreună cu recomandarea de admitere. astfel încât sa se asigure calitatea produselor şi atingerea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi. Proiectantul va prezenta comisiei de recepţie un referat cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune (modelul prezentat în anexa nr.există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări pentru a le clarifica. Investitorul va urmări ca aceasta activitate sa fie cuprinsă în contractul de proiectare. ART. prin natura lor. ART. existenta condiţiilor pentru exploatarea normala a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice. 39 Comisia de recepţie recomandă admiterea recepţiei în cazul în care nu există obiecţii sau cele consemnate nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrării conform destinaţiei sale. de amânare sau de respingere a ei. precum şi alte documente şi explicaţii ce-i sunt necesare. stabileşte programul după care va fi făcută punerea în funcţiune. iar preşedintele acesteia. 40 Comisia de recepţie recomandă amânarea recepţiei când: . numit de investitor. care sa consemneze separat de procesul-verbal starea de fapt constatată.nu au fost respectate condiţiile prevăzute în avizele organelor de avizare în acest scop. ART. Comisia de recepţie poate funcţiona numai în prezenta a cel puţin 2/3 dintre membrii numiţi ai acesteia. instalaţii tehnologice şi îndeplinirea tuturor condiţiilor pentru punerea în funcţiune a capacităţilor de producţie. 36 Comisia de recepţie se întruneşte la data. În cazul în care executantul nu se prezintă la recepţie. . HG 51/1996 Pagina 8/19 . ART. În vederea desfăşurării în bune condiţii a punerii în funcţiune. Comisia de recepţie va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor avizelor tuturor organelor de avizare abilitate în acest scop. cu sau fără obiecţii. 2) pe care îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului. Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea simpla. 42 Absenta executantului de la recepţie nu constituie motiv pentru amânarea şi/sau anularea actului de recepţie. La recepţia punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie se verifică efectuarea prealabilă a probelor tehnologice.

în afara cazului în care recepţia este amânată sau respinsă. ART. ART. 44 Preşedintele comisiei de recepţie va prezenta investitorului procesul-verbal de recepţie cu observaţiile participanţilor şi cu recomandarea comisiei. 45 În cazul în care admiterea recepţiei se face cu obiecţii. dar ele nu vor depăşi de regula 90 de zile calendaristice de la data recepţiei. 47 Refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepţie se consemnează în cadrul acestuia. de amânare sau de respingere a recepţiei pentru a contesta obiecţiile sau respingerea. iar dacă executantul nu da curs somaţiei investitorul este în drept sa execute remedieri pe cheltuiala şi pe riscul executantului în culpa şi sa pretindă plata prejudiciului produs. După recepţia punerii în funcţiune pot fi continuate numai lucrările şi pot fi angajate numai cheltuielile din devizul general. Termenele de remediere se vor conveni cu executantul. 49.ART. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data cererii executantului investitorul nu anulează obiecţiile. poate să-l acţioneze la instanţa de judecata competenta. executantul va cere. înainte de terminarea totalităţii lucrărilor prevăzute în contract. 51 Investitorul preia lucrarea la data prevăzută la art. 48 După efectuarea remedierilor. împreună cu un exemplar din procesul-verbal. ART. un grup separat de utilaje etc. se va încheia între executant şi investitor un proces-verbal de HG 51/1996 Pagina 9/19 . după trecerea termenului de remediere convenit. 43 Situaţiile de absenta a unor persoane sau delegaţii convocate vor fi consemnate în procesul-verbal de recepţie. ART. investitorului. amânarea sau respingerea recepţiei şi notifică hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare executantului. dacă aceasta a fost prevăzută în contract. în procesul-verbal de recepţie se vor indica în mod expres acele lucrări care trebuie sa fie remediate. în cazul rămânerii în dezacord. investitorul hotărăşte admiterea. precizate în procesul-verbal de recepţie. 50 Executantul are la dispoziţie 20 de zile calendaristice de la data primirii procesuluiverbal de recepţie. Litigiul se rezolvă prin conciliere. ART. sau prin acţiune la instanţa judecătorească. ART. investitorul îl va soma în acest sens. 45. 46 Dacă executantul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de la art. cu sau fără obiecţii. se recurge la procedura de conciliere. Pe baza procesului-verbal de recepţie. 52 În cazul în care investitorul solicită preluarea unei părţi de lucrare (o parte a fluxului tehnologic. în scris. dacă ea a fost prevăzută în contract şi. ART. anularea obiecţiilor. 49 Data recepţiei este cea a încheierii de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie a lucrărilor. ART. care nu au nici o influenţă asupra functionarii normale a capacităţii sau obiectivului. ART.).

Pentru partea de lucrare preluată de investitor. HG 51/1996 Pagina 10/19 . perioada de garanţie pentru viciile care nu ţin de siguranţa functionarii utilajelor şi instalaţiilor tehnologice va curge începând cu data terminării remedierilor. Toate riscurile şi pericolele pentru partea preluată trec temporar asupra investitorului. cu excepţia viciilor ascunse şi a celor decurgând din executarea necorespunzătoare.predare-primire în care se vor consemna starea părţii de lucrare în cauza şi măsurile de protecţie reciprocă a desfăşurării activităţii celor două părţi.

ART. ART. b) finalizarea lucrărilor cerute prin procesele-verbale încheiate la terminarea lucrărilor. d) executantul. în termen de 3 zile lucrătoare. iar utilizarea ei va fi interzisă. 59 Lucrarea a carei recepţie finală a fost respinsă va fi pusa în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala investitorului. ora şi locul fixate şi examinează următoarele: a) procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. 3) pe care-l va înainta investitorului. cu sau fără obiecţii. ART. HG 51/1996 Pagina 11/19 . ART. vinovaţi de viciile constatate cu ocazia recepţiei finale. Perioada de garanţie este cea prevăzută în contract. pe baza recomandării comisiei de recepţie finală. amânarea sau respingerea recepţiei. 56 Comisia de recepţie finală poate cere. ART. în cazuri foarte bine justificate şi/sau în cazul apariţiei unor vicii. de anulare sau de respingere a ei. ea va trebui sa propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. pentru recuperarea pagubelor. 54 La recepţia finală participă: a) investitorul. inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. comisia de recepţie finală îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie finală (modelul prezentat în anexa nr. 55 Comisia de recepţie finală se întruneşte la data. împreună cu recomandarea de admitere. a recepţiei. 57 La terminarea recepţiei. ART. cat şi pentru nefuncţionarea acestora. numita de investitor. c) referatul investitorului privind comportarea lucrărilor în exploatare pe perioada de garanţie.CAP. efectuarea de încercări şi expertize. şi notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie finală. 60 Data recepţiei finale este data notificării de către investitor a hotărârii sale.Recepţia finală ART. b) comisia de recepţie. împotriva factorilor implicaţi în executarea lucrărilor. c) proiectantul lucrării. 58 În cazul în care comisia de recepţie finală recomandă admiterea cu obiecţii. Investitorul hotărăşte admiterea recepţiei. 53 Recepţia finală este convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanţie. Investitorul se va putea îndrepta. Comisia de recepţie finală recomandă respingerea recepţiei în cazul în care nu se respectă una sau mai multe dintre exigenţele esenţiale. ART. 4 .

executantul.principalii furnizori de utilaje şi echipamente tehnologice. 63 Comisia de recepţie definitiva examinează următoarele: . 5 .realizarea performanţelor tehnice proiectate. . 64 Comisia de recepţie definitiva poate cere. în cazuri foarte bine justificate şi al apariţiei unor vicii. 68 Data recepţiei definitive este data notificării de către investitor a hotărârii sale. ART.proiectantul lucrărilor. inclusiv viciile aferente şi remedierea lor. Investitorul se va putea îndrepta. ea va trebui sa propună măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate. ART.Recepţia definitivă ART. 66 În cazul în care comisia de recepţie definitiva recomandă admiterea cu obiecţii. . cu sau fără obiecţii. ART. ART. împotriva factorilor implicaţi în execuţia lucrărilor sau/şi livrarea utilajelor şi a instalaţiilor cu ocazia recepţiei. 62 La recepţia definitiva participă: . HG 51/1996 Pagina 12/19 .CAP. . pentru recuperarea pagubelor.finalizarea lucrărilor cerute la recepţia privind terminarea lucrărilor de montaj utilaje şi instalaţii tehnologice. ART. 65 La terminarea recepţiei comisia îşi va consemna observaţiile şi concluziile în procesulverbal de recepţie definitiva (modelul prezentat în anexa nr. amânarea sau respingerea ei. Investitorul hotărăşte admiterea recepţiei definitive. împreună cu recomandarea de admitere.comisia de recepţie numita de investitor.referatul investitorului privind comportarea utilajelor tehnologice şi a instalaţiilor tehnologice pe perioada de la preluarea lucrărilor. a recepţiei. efectuarea de încercări şi expertize. pe baza recomandării comisiei de recepţie. şi notifică executantului hotărârea sa în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerilor comisiei din procesul-verbal de recepţie definitiva. 4). ART. 67 Lucrarea a carei recepţie definitiva a fost respinsă va fi pusa în stare de conservare prin grija şi pe cheltuiala investitorului. 61 Recepţia definitivă se convoacă de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei convenite prin contract pentru atingerea indicatorilor tehnico-economici proiectaţi. . pe care-l va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului. . ART. amânarea sau respingerea recepţiei.

b) executantului. Cheltuielile de expertiza sau cele ocazionate de asistenţa unui expert se plătesc de partea care a avut iniţiativa convocării expertului şi se suportă de partea în culpa. emitent al autorizaţiei de construire. acestea urmând sa fie recepţionate potrivit prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74 Procesele-verbale de recepţie a punerii în funcţiune se difuzează.Dispoziţii finale ART. 69 Se exceptează de la prevederile prezentului regulament construcţiile şi instalaţiile aferente. b) executantului. 75 Procesele-verbale de recepţie finală se difuzează. prin grija investitorului: a) executantului. necesitate de activitatea comisiei de recepţie. 77 Cărţile tehnice ale utilajelor. 76 Procesele-verbale de recepţie definitiva se difuzează. ART. ART. Membrii comisiei de recepţie finală vor fi angajaţi prin contract de colaborare de către investitor. c) organului administraţiei publice locale. În situaţiile în care. ele se pot adresa instanţei judecătoreşti competente. ART. c) organului administraţiei publice locale care a emis autorizaţia de construire. Cheltuielile ocazionate de încercări.CAP. 70 Cheltuielile de orice natura. prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale care a emis autorizaţia de construire. se plătesc de către partea care a avut iniţiativa efectuării lor. prin grija investitorului: a) executantului. ART. echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice se păstrează de către investitor pe toată durata existenţei acestora. ART. emitent al autorizaţiei de construire. b) proiectantului. prin grija investitorului: a) organului administraţiei publice locale. ART. în urma rezultatelor nefavorabile ale încercărilor. b) proiectantului. 72 Părţile în litigiu pot conveni asupra unei proceduri de arbitraj potrivit legii. ART. cheltuielile respective se suportă de către partea în culpa. 71 Dacă părţile nu ajung la încheierea unui proces-verbal de recepţie finală pe cale amiabilă. altele decât cele care decurg din prevederile contractuale. ART. 273/1994. cad în sarcina investitorului. 6 . se stabileşte o culpă. dacă este cazul. HG 51/1996 Pagina 13/19 . 73 Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor se difuzează.

ART. 5 la acesta.ART. Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii se exceptează de la prevederile art. 73. 80 Ministerul Apărării Naţionale. investitorul este depozitarul arhivei privind lucrarea în cauza. ART. 79 Termenii folosiţi în cadrul regulamentului sunt definiţi în anexa nr. 78 În toate situaţiile. 75 şi 76. 74. 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentul regulament. 81 Anexele nr. 1. HG 51/1996 Pagina 14/19 . 3. 2. ART.

............................... (numele şi prenumele) 3....................................................... (numele şi prenumele) .............. 3 nu respectă prevederile proiectului.... Comisia de recepţie*) Preşedinte ...Valoarea declarată a investiţiei este de ............................................ 6...... necesară a fi prezentată. Specialişti*) ............................................ din ........................ Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.................................... au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.................................................. ................................................................. propune: ......4........................................ ............ file şi .. Comisia de recepţie.................Cantităţile de lucrări cuprinse în lista-anexă nr................................................. .............. 2 nu au fost executate.........(calitatea) 4............................................. ......................... PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr............................................................ semnătura.................................. file....... în urma constatărilor făcute...................................................Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.............. eliberată de .... Membri ....................................2........................ în ............................................. Comisia de recepţie recomandă următoarele: ....................... HG 51/1996 Pagina 15/19 ..... încheiat între ........ 7............... 4................. ......... ......... .. .............................................................. Constatările comisiei de recepţie: 4.................... Prezentul proces-verbal conţinând ......................... ......................... Au mai participat la recepţie: ........... pentru lucrările de ................ 4............... lei......................................... a fost încheiat astăzi .... anexe numerotate.... la ........................ANEXA 1 la Regulament INVESTITOR ................. --*) Numele şi prenumele..............Din documentaţia scrisă şi desenată.... 1............ Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ..................... 5......... la .............................. exemplare....... 1.1.. 4........ .......... privind lucrarea .................. 2.................................................................................... din ...............................................................3.............. 8...................................................... Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: .......... cu un total de .............. fiind formată din: ......... cu valabilitate până la ............... și . ....... executată în cadrul contractului nr........................................................

.................. Membri ... aşa cum rezultă din documentele prezentate......................... file şi ...... Concluzie: ........ din ............................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor şi instalaţiilor aferente capacităţii pentru exploatarea normala a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice şi asigurarea calităţii produselor....................................... ...................... comisia de recepţie. 5............... semnătura.ANEXA 2 la Regulament INVESTITOR .. ................................ anexe numerotate......................................... lei....................................................................................... Pe baza constatărilor şi a concluziilor consemnate mai sus..................... Comisia de recepţie convocată la data de . În perioada ................. --*) Numele şi prenumele........ Alte constatări: ... a fost încheiat astăzi.......... lei: 6............ Capacitatea de producţie: ....................................................................................... Specialişti*) ... I..... La data recepţiei...................... cu un total de ... HG 51/1996 Pagina 16/19 .............. hotărăşte: Admiterea recepţiei punerii în funcţiune a capacităţii ................... file care fac parte integrantă din cuprinsul lui.............. în ........ ...................... 3......... Concluzii: 1......... PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A PUNERII ÎN FUNCŢIUNE Nr......................... exemplare originale....... Constatări: În urma examinării documentaţiei prezentate...................... Documentaţia tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepţiei punerii în funcţiune a obiectivelor de investiţii a fost (nu a fost) prezentată integral comisiei de recepţie... 2.............. ..... Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcţiune (sau se dau în folosinţa) este la data recepţiei de .................. 4........... este de ....... Prezentul proces-verbal care conţine ... Costul lucrărilor şi al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice.... nivelul atins de indicatorii aprobaţi este următorul: ................................ conform documentaţiei tehnico-economice.. a rezultatelor probelor tehnologice şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat: 1.......... Obiectivul de investiţii: ..... Comisia de recepţie stabileşte ca pentru o cat mai buna exploatare a capacităţii puse în funcţiune mai sunt necesare următoarele măsuri: ........ Date generale: 1.............. III.......................................................................... 3.. II......... în unanimitate cu majoritate de păreri... Comisia de recepţie*) Preşedinte ...................... şi-a desfăşurat activitatea în intervalul .......... lipsind: 2.......................

....... .................................................................. .... ....................................... 3........................ din .................... Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul . privind lucrarea ........... 7....... 3..... .......................... respectiv pe o durată de ....................................................5.......... Specialişti*) ....... cu valabilitate până la .. 5... 3..................... Au mai participat la recepţie: . Lucrările au fost complet terminate la data de .................. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele: ........................................... fiind formată din: ...................................... autorizată cu nr.... file şi ....... Comisia de recepţie finală......... (numele şi prenumele) 2.......... 2...... În baza constatărilor făcute................... .. anexe numerotate cu un total de ...... 1...... 3...... 6........... lei..7... în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnica a construcţiei................................................................ Cartea tehnica a lucrării şi fişa sintetică a obiectivului au fost (nu au fost) completate................ conţinând ......... .................... semnătura.............. exemplare. file...... Prezentul proces-verbal....................... .......................... a constatat următoarele: 3....................... constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.............................................. a fost încheiat astăzi........ Observaţiile făcute de către comisia de recepţie finală sunt prezentate în lista anexă nr............................... --*) Numele şi prenumele............ Valoarea obiectivului este de ........ Comisia de recepţie*) Preşedinte .......................6........... Membri ...1.................... 1....................... de către ........ Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin: ................................. HG 51/1996 Pagina 17/19 ................................ ... Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate conform listei anexă nr............................. până în prezent.. PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ Nr........................ 1............................ 3...... comisia de recepţie finală propune: .......... conform listei anexă nr.........ANEXA 3 la Regulament INVESTITOR ....................3................. din ......... la ........... Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectivului (nu) sunt în posesia utilizatorului.............. luni......................................................... 3.......... în . 3.................... ...(calitatea) 3....... Obiectivul s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ............ 4.....................................................2.................... (numele şi prenumele) ..4..............

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE DEFINITIVA Nr...... Date generale: 1.. II...... 5....economici aprobaţi se prezintă astfel: 7............................... 2............... materiale...................... alte servicii..... nivelul atins de indicatorii tehnico ................. ............. este de ............................................ Documentaţia tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepţiei obiectivelor de investiţii a fost prezentată comisiei de recepţie cu următoarele excepţii: Comisia constată ca lista documentaţiei prevăzute mai sus nu împiedică efectuarea recepţiei..... Constatări: În urma examinării documentaţiei prezentate şi a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat: 1......... I... energie. 3... şi-a desfăşurat activitatea în intervalul . de la data punerii în funcţiune au trecut ..................... lei.................... comisia de recepţie hotărăşte..................... combustibil........... La data recepţiei definitive a obiectivului de investiţii nu este admisă recepţia preliminară a lucrărilor de construcţii-montaj la următoarele obiective: ....................................... Concluzii: 1.......... Comisia de recepţie stabileşte ca pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi pentru o cat mai buna exploatare a capacităţilor ce se recepţionează mai sunt necesare următoarele măsuri: .............. 6................... Valoarea lucrărilor supuse recepţiei definitive. La data recepţiei definitive... 9...... d) alte măsuri... Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus....................... Recepţia punerii în funcţiune a fost efectuată la data de până la recepţia definitiva a obiectivului.................................... luni..... b) lucrări conexe..................... Comisia de recepţie convocată la data de ............ S-a constatat ca sunt luate măsurile pentru menţinerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici în ceea ce priveşte: a) asigurarea cu materii prime.................. Nu este admisă recepţia la lucrările de construcţii-montaj la următoarele obiective: ........ (se vor arăta cele ce nu sunt asigurate)......................... 2... III...... Următorii factori au influenţat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: 8.........ANEXA 4 la Regulament INVESTITOR .............. care pot conduce la îmbunătăţirea indicatorilor tehnico-economici... c) forţa de munca...... Se acordă calificativul : ..... HG 51/1996 Pagina 18/19 ................. Obiectivul de investiţii ............................... cu majoritate de păreri: Admiterea recepţiei definitive a obiectivului de investiţii: .................................. conform documentelor de decontare verificate de Banca .............. 4... La data recepţiei definitive se constată următoarele disponibilităţi de capacităţi ale utilajelor tehnologice şi de spaţii construite............. apa etc.............................. utilităţi...... din ........

.. numerotate cu un total de .... în cadrul căreia. specificaţiilor contractuale sau prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.. pe cheltuiala sa.. în .. anexe.. Membri: (numele şi semnătura) Specialişti consultanţi: (numele şi prenumele) Secretar. Asistenţi: (numele şi semnătura) ANEXA 5 la Regulament DEFINIŢII PRIVIND TERMENII UTILIZAŢI ÎN REGULAMENT 1.. 2. 4... Prezentul proces-verbal care conţine .recepţia indicatorilor tehnico-economici aprobaţi pentru obiectivul industrial care a parcurs perioada de garanţie. 5. Proprietar ... echipamente şi instalaţii tehnologice .actul prin care investitorul certifică (atestă) realizarea lucrărilor de montaj în conformitate cu prevederile contractuale (documentaţii tehnice de execuţie..după încheierea procesului-verbal de recepţie de la terminarea lucrărilor.. reglementări tehnice.. Perioada de garanţie ......... deservire şi depanare a utilajului şi a tehnologiei aferente... astfel încât sa se asigure calitatea produselor şi atingerea parametrilor proiectaţi. a carei durata se stabileşte prin contract...3..recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie. Recepţia punerii în funcţiune . cartea tehnica a obiectivului etc. antreprenorul sau furnizorul are obligaţia înlăturării. file şi ..recepţia efectuării probelor tehnologice.....perioada de timp cuprinsă între data recepţiei de punere în funcţiune şi cea a recepţiei definitive. specificaţii tehnice. 6. --- HG 51/1996 Pagina 19/19 . Recepţia finală .. exemplare originale.. Recepţia lucrărilor de montaj utilaje. Preşedinte. cuprinzând toate datele.. şcolarizare.. (numele şi prenumele) Vicepreşedinte.. Cartea tehnica a instalaţiei utilajului sau echipamentului tehnologic ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea.. file care fac parte integrantă din cuprinsul acestuia...) şi declară ca acceptă sa preia lucrările executate şi ca acestea pot fi pregătite pentru probele de punere în funcţiune...... Recepţia definitiva .... exploatarea şi perioada de garanţie. execuţia.... investitorul poarta denumirea generică de proprietar. a existenţei condiţiilor pentru exploatarea normala a instalaţiilor şi a utilajelor tehnologice.... caiete de sarcini. 3.recepţia efectuată la terminarea completa a lucrărilor unui obiectiv industrial de investiţii sau a unei instalaţii sau utilaj independent care poate fi utilizat separat... documentele şi planşele necesare pentru buna cunoaştere. a fost încheiat azi . Recepţia la terminarea lucrărilor ... 8. 7.. a tuturor deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor.. şi....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful