You are on page 1of 1

MODEL ASSURE Model Assure merupakan satu rujukan kepada guru dimana guru boleh merancang secara sistematik

supaya alat dan bentuk mengajar yang digunakan benar-benar memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran (p & p). Model Assure juga boleh dijadikan panduan merancang penggunaan media dalam pengajaran ( Heinich et. Al , 1999). Model Assure banyak digunakan dalam usaha merancang [enggunaan media dalam instruksi.