You are on page 1of 16

April 2013

ZZP Barometer 2013

Pagina 2 van 16

April 2013

Inhoudsopgave VoorwoordBemiddelingenmarges Managementsamenvatting ThemarapportBemiddelingenmarges Bemiddelingindezzpmarkt Marge(ontwikkeling) Kernvoordelenensuggesties Verantwoording

Pagina4/16 Pagina5/16

Pagina6/16 Pagina11/16 Pagina14/16 Pagina15/16

ZZP Barometer 2013

Pagina 3 van 16

April 2013

VoorwoordBemiddelingenmarges Bestelezer, Met gepaste trots presenteren wij jou hierbij het kwartaalrapport van de ZZP Barometer het structureel zzponderzoek met als thema Bemiddeling en marges, genspireerd op de zogenaamde triple dip. Heeft deze ook invloed op de (z)zpers en freelancers of zien we juist een opleving in de tarieven en gemiddelde omzet? Dit kwartaalishetonderzoekafgenomenonder1.673zelfstandigprofessionals,freelancers en eenmanszaken in Nederland. ZZP Barometer is een initiatief van Victor Mundi en heeft met zijn medeinitiatiefnemers ikwordzzper.nl, ITStaffing, MarktEffect, NRC Media,NUzakelijk,ZiPconomyenZZPnodig.nlalsdoelhetonafhankelijkenstructureel onderzoeken van de zzper en het inzichtelijk maken van markt en benchmarkinformatieover/voordezzper.Metveelvreugdepresenterenwijuindeze editieeennieuwemedeinitatiefnemervandeZZPBarometer:Freelance.nl,degrootste werkmarktplaats in Nederland met meer dan 225.000 gebruikers. Onderdeel van de samenwerkingisopnamevandeFreelanceMarktIndexindeZZPBarometer. Bemiddelingenmarges DitkeerstaatdeZZPBarometerinhettekenvanbemiddelingvan(z)zpers,freelancers en eenmanszaken en de marges die hierbij van toepassing zijn. Door de aanhoudende crises wenden veel eenpitters zich tot bemiddelaars. Maar met hoeveel bemiddelaars hebben zij gemiddeld dan te maken en van welke marges is sprake? Lees verder voor enkele opzienbarende resultaten die jou meer inzicht verschaffen in de wijze waarop (mede)zzpers en ondernemers in Nederland denken over het onderzochte thema Bemiddelingenmarges. Ben jij zzper en heb je (nog) niet deelgenomen aan het onderzoek? Ga dan naar www.zzpbarometer.nl en voeg je bij het zzppanel. Ben je wel aangesloten bij de ZZP Barometer en heb je deelgenomen aan ons onderzoek: hartelijk dank daarvoor! Suggesties voor nieuwe, actuele themas zijn ook welkom en door te geven via panel@zzpbarometer.nl.Nieuwepartnersen/ofsponsorenzijnbovendienaltijdwelkom en kunnen op eenzelfde wijze contact opnemen. Veel plezier bij het lezen van het ZZP Barometerrapport! Ondernemendegroet, ZZPBarometer JeroenSakkers Initiatiefnemer JeroenSakkers(1987)issamenmetRobbieSakkers(1989)oprichtervan VictorMundi:hetdigitalekantoorbestaandeuitmarketing,sales, administratieenofficetoolswaarmeeondernemers100%indecloud kunnenwerken.DaarnaastishijinitiatiefnemervandeZZPBarometer.

ZZP Barometer 2013

Pagina 4 van 16

April 2013

Managementsamenvatting Bemiddelingindezzpmarkt Maarliefst 57,8% van de freelancers en zzpers in Nederland heeft de afgelopen jaren eenofmeerdereopdrachtengedaanvia(een)bemiddelingsbureau(s).Hetaantalzzpers datbemiddelingalstoegevoegdewaardezietvoorzijnondernemingisechterietslager: 46,4%.Eenderdevandezzpers(31,3%)iszelfs(zeer)afhankelijkvaneenofmeerdere bemiddelingsbureaus. Bij 18,7% van de freelancers en zzper die de afgelopen jaren een of meerdere opdrachten uitvoerden voor bemiddelingsbureaus, is er sprake van twee of meer tussenpersonen. Bijna 2% van de zzpers weet niet of en hoeveel tussenpersonen er zittentussenhenende(eind)opdrachtgever.Hetbemiddelingsbureaubij74,7%vande zzpers een concurrentiebeding opgenomen in de overeenkomst, bij 20,0% nooit en 5,3%vandezzpersweetniethoeditzitbijhunovereenkomst(en). Marge(ontwikkeling)indezzpmarkt 11,6% van de freelancers en zzpers in Nederland geen idee heeft welke marge zijn of haarbemiddelingsbureauhanteert.Eentiendevandebemiddelingsbureaushanteertbij zzpopdrachteneenmargevan25%ofhoger,dehelft(50,0%)eenmargevan1025% enietsmeerdaneenkwart(26,9%)eenmargevanminderdan10%.Bijna2%vande bureaus werkt op basis van een eenmalige fee, zonder berekening van een marge. De marge wordt bij zzpopdrachten meestal gehanteerd aan de zijde van de opdrachtnemer:bijdefreelancerofzzperdiedeopdrachtuitvoertwordtin64,4%van degevalleneenmargeinrekeninggebrachtenbij56,9%bijdeopdrachtgever. Slechts 15,5% van de freelancers en zzpers in Nederland vindt dat bemiddelingsbureaus en intermediairs een rele marge hanteren, terwijl 45,1% vindt dat zij een irrele marge hanteren. Opvallend is dat 23,4% zelfs denkt dat de marges voorbemiddelingsbureausnietisgedaaldindeafgelopenperiode,terwijldatduidelijk wel het geval is geweest. 58,2% heeft geen mening en/of weet niet wat de margeontwikkelingbijbemiddelingsbureaus. Kernvoordelenensuggestiesvoorbemiddelingspartijen Tenslottewordtduidelijkdatbemiddelingsbureausenandereintermediairsnietalleen goedzijnvoor(1)hetbinnenhalenvanopdrachtenvoordefreelancerofzzpers,maar datook(2)hetregelenvandefinancin;(3)deverplichtingomviaeenbepaaldbureau zaken te doen met de opdrachtgever; (4) het regelen van de administratie; (5) de uitstraling en (6) het kunnen blijven focussen op de kernwerkzaamheden belangrijke onderdelenzijnvandetoegevoegdewaardevanbureaus.Intermediairskunnenzichnog (sterk) verbeteren op het gebied van (1) de persoonlijke relatie; (2) marges; (3) transparantie;(4)inhoudelijkekennisen(5)betrouwbaarheid.

ZZP Barometer 2013

Pagina 5 van 16

April 2013

ThemarapportBemiddelingenmarges Bemiddelingindezzpmarkt Maarliefst 57,8% van de freelancers en zzpers in Nederland heeft de afgelopen jaren eenofmeerdereopdrachtengedaanvia(een)bemiddelingsbureau(s).Hetaantalzzpers datbemiddelingalstoegevoegdewaardezietvoorzijnondernemingisechterietslager: 46,4%.Eenderdevandezzpers(31,3%)iszelfs(zeer)afhankelijkvaneenofmeerdere bemiddelingsbureaus. Bemiddelingsbureaus en sites zijn niet top of mind als acquisitiekanaal voor nieuwe opdrachten: 16,3% respectievelijk 7,5% van de zzpers geeftaanvoornamelijkviadezekanalenaanopdrachtentekomen.23,3%vandezzpers geeft wel aan (een) bemiddelingsbureau(s) te gebruiken om opdrachten te genereren, 12,4%gebruikthiervoor(ook)eenofmeerderedetacheerders. Uitdeantwoordenvandeondervraagdefreelancersenzzpersblijktbovendiendatbij 79,4%vandegenendiedeafgelopenjareneenofmeerdereopdrachtenuitvoerdenvoor (een) bemiddelingsbureau(s), n tussenpersoon zat: het bemiddelingsbureau zelf. Bij 18,7%wasersprakevantweeofmeertussenpersonen.Bijna2%vandezzpersweet nietofenhoeveeltussenpersonenerzittentussenhenende(eind)opdrachtgever. Tenslotte heeft het bemiddelingsbureau bij 74,7% van de zzpers een concurrentiebeding opgenomen in de overeenkomst. Bij 20,0% van de zzpers is dat echter nooit het geval, en 5,3% van de zzpers weet niet hoe dit zit bij hun overeenkomst(en).

Ja,heelvaak: Ja,enkelekeren: Ja,nkeer: Nee,nooit:

16,5% 30,4% 10,9% 42,2%

ZZP Barometer 2013

Pagina 6 van 16

April 2013

Volledigeens: Gedeeltelijkeens: Geenmening: Gedeeltelijkoneens: Volledigoneens:

11,1% 35,3% 17,8% 18,9% 16,9%

Volledigeens: Gedeeltelijkeens: Geenmening: Gedeeltelijkoneens: Volledigoneens:

5,3% 26,0% 8,7% 18,9% 41,1%

ZZP Barometer 2013

Pagina 7 van 16

April 2013

Adverteren: Bemiddelingsbureaus: Bemiddelingssites: Benaderenopdrachtgevers: Detacheerders: Digitalenetwerken: Fysiekzakelijknetwerk: Mondtotmondreclame: Websitevanklant/opdrachtgever: Anders:

1,4% 16,3% 7,5% 11,9% 6,8% 10,4% 17,5% 23,1% 1,7% 3,5%

ZZP Barometer 2013

Pagina 8 van 16

April 2013

Bemiddelingsbureau: Detacheerder: Inhuursite/desk(profitsector): Inhuursite/desk(overheidenpubliekesector): LinkedIngroep: Marktplaatsvooropdrachten: Mobieleapplicatie: Onlinecommunity: Z(z)ppool: Anders:

23,3% 12,4% 5,8% 7,4% 18,5% 10,1% 0,9% 5,1% 2,9% 13,5%

ZZP Barometer 2013

Pagina 9 van 16

April 2013

En,alleenhetbemiddelingsbureauzelf: Twee: Drieofmeer: Ikweethetniet:

79,4% 17,8% 0,9% 1,9%

Ja,altijd: Ja,soms: Nee,nooit: Ikweethetniet:

41,6% 33,1% 20,0% 5,3%

ZZP Barometer 2013

Pagina 10 van 16

April 2013

Marge(ontwikkeling)indezzpmarkt Uit de antwoorden van de respondenten van de ZZP Barometer blijkt dat maarliefst 11,6% van de freelancers en zzpers in Nederland geen idee heeft welke marge zijn of haarbemiddelingsbureauhanteert.Eentiendevandebemiddelingsbureaushanteertbij zzpopdrachteneenmargevan25%ofhoger,dehelft(50,0%)eenmargevan1025% enietsmeerdaneenkwart(26,9%)eenmargevanminderdan10%.Bijna2%vande bureauswerktopbasisvaneeneenmaligefee,zonderberekeningvaneenmarge. De marge wordt bij zzpopdrachten meestal gehanteerd aan de zijde van de opdrachtnemer:bijdefreelancerofzzperdiedeopdrachtuitvoertwordtin64,4%van degevalleneenmargeinrekeninggebracht.Bij56,9%wordtereenmargeinrekening gebrachtbijdeopdrachtgever:de(eind)klant,waarvoordeopdrachtwordtuitgevoerd. In 21,3% van de gevallen wordt er een marge in rekening gebracht bij zowel de opdrachtnemeralsdeopdrachtgever. Slechts 15,5% van de freelancers en zzpers in Nederland vindt dat bemiddelingsbureaus en intermediairs een rele marge hanteren, terwijl 45,1% vindt datzijeenirrelemargehanteren.Eengrootgedeeltevandezzpers(39,5%)houdtzich echter afzijdig van deze discussie en heeft geen mening op dit punt. Opvallend is dat 23,4% zelfs denkt dat de marges voor bemiddelingsbureaus niet is gedaald in de afgelopen periode, terwijl dat duidelijk wel het geval is geweest. 58,2% heeft geen meningen/ofweetnietwatdemargeontwikkelingbijbemiddelingsbureaus.

Alleenbijdeopdrachtnemer(bijmij): Alleenbijdeopdrachtgever(bijmijnklant): Bijzowelopdrachtnemeralsopdrachtgever:

43,1% 35,6% 21,3%

ZZP Barometer 2013

Pagina 11 van 16

April 2013

Onder5%: 5tot10%: 10tot15%: 15tot20%: 20tot25%: 25%ofmeer: Geenmarge,eenmaligefee: Geenidee:

10,3% 16,6% 18,8% 17,8% 13,4% 10,0% 1,6% 11,6%

ZZP Barometer 2013

Pagina 12 van 16

April 2013

Volledigeens: Geenmening: Volledigoneens:

1,5% 39,5% 18,0% Gedeeltelijkeens: Gedeeltelijkoneens: 14,0% 27,1%

Volledigeens: Geenmening: Volledigoneens:

5,5% 58,2% 10,9% Gedeeltelijkeens: Gedeeltelijkoneens: 12,9% 12,5%

ZZP Barometer 2013

Pagina 13 van 16

April 2013

Kernvoordelenensuggestiesvoorbemiddelingspartijen Uit enkele kwalitatieve interviews en open vragen die door de ZZP Barometer in het afgelopen kwartaal aan het zzppanel zijn gesteld, is gebleken dat de toegevoegde waardevanbemiddelingsbureausuiteenlooptvoordefreelancerenzzperinNederland. Het binnenhalen en genereren van opdrachten staat op de eerste plek, maar er is ook eenaantalandereaspectendiedezzperergbelangrijkvindt.Eendeelziethetwerken via een bemiddelingsbureau echter als verplichting (op twee na meest genoemde factor).Detop6zieteralsvolgtuit: Watisvoorjoudetoegevoegdewaardevanbemiddelingsbureaus? 1.Acquisitie(toegangtotgrote/specifiekeopdrachtgevers,opdrachtenennetwerk) 2.Financin(snellebetalingfactuur,gegarandeerdebetaling,buffer) 3.Verplichting(raamovereenkomst,preferredsuppliers,voorkeuropdrachtgever) 4.Administratie(administratievehulp,afhandelencontracten,payrolling) 5.Uitstraling(kwaliteit,(markt)kennis,goedenaam,vertrouwdbijopdrachtgevers) 6.Focus(geenrompslomp,acquisitie,alleenbezigmetsterkstepunt(en),tijdwinst) Verbeterpuntendienstverleningbemiddelingsbureausaanfreelancersenzzpers Het zzppanel heeft bovendien in groten getale een aantal punten genoemd waarop bemiddelingsbureaushundienstverlening(sterk)kunnenverbeteren.Alseerstewordt hierbij de persoonlijke relatie genoemd: freelancers en zzpers willen graag meer aandacht(encontact),zewillennietalleeneenprofielindedatabasezijnenziengraag hetinitiatiefhiervoorbijhetbureauontstaan.Ookterugkoppelingenfeedbackkrijgen ze graag vaker. Als tweede worden de marges genoemd: deze kunnen beter op een andere manier ingericht worden: de zzper ziet graag dat de marge voor het bureau wordt verlaagd (of via een staffel wordt aangepast) bij verlening van de opdracht, dat bureaus meer gaan werken op basis van een eenmalige fee of dat ze een ander businessmodel kiezen. Als derde wordt de transparantie genoemd: deze kan beter rondom de vergoedingen, tariefstelling, marges, opdrachten en processen. Het hebben van zo weinig mogelijk tussenschakels wordt hierbij ook gewaardeerd, alsmede communicatie(contact)viaeenonlineplatform.Alsvierdewordtdeinhoudelijkkennis genoemddezekanbetertenbehoevevaneenbeterematch,hetmeerfilterenbijeen opdracht,hetbijhoudenvandebeschikbaarheidenschaduwmanagement.Alsvijfdeen laatste verbeterpunt wordt de betrouwbaarheid van bemiddelingsbureaus genoemd: afspraken moeten (meer) nagekomen worden en freelancers en zzpers hebben graag eenlangdurigerrelatiemetaccountmanagersen/ofrecruiters.Ookmoetenopdrachten vaninhuursitesnietalseigen(exclusieve)opdrachtengepresenteerdworden.

ZZP Barometer 2013

Pagina 14 van 16

April 2013

Verantwoording Devragenlijstdieheeftgeleidtotdeinditrapportgetoonderesultatenisuitgezetdoor gerenommeerd marktonderzoeksbureau MarktEffect uit Eindhoven. De onderzoeksgegevenszijnnadeverzamelperiodedoorderedactievandeZZPBarometer verzameld,geanalyseerdengevisualiseerd. HetzzppanelvandeZZPBarometerisinmiddelsuitgegroeidtot1.673zzpersdieactief zijn in 15 verschillende branches en sectoren, waarbij de branches zakelijke dienstverlening (32,5%), ICT & internet (27,6%) en communicatie, marketing en PR (5,7%) het best vertegenwoordigd zijn. Het panel is opgebouwd uit 59,2% mannelijke respondenten en 40,8% vrouwelijke respondenten. Van het panel is 78,3% hoogopgeleid(HBOofWO).Hetpanelisinvergelijkingmetdedefinitievanzzpersdie het CBS hanteert relatief breed in het segment van hoogopgeleide, zelfstandige ondernemers.Demeestepanelledenzijngeborenindejaren50(25,3%),60(37,1%) en 70 (20,9%). Het grootste gedeelte van het zzppanel is meer dan 5 jaar actief als freelancer, zelfstandig ondernemer of zzper (74%), daarna volgt 2 tot 5 jaar in die hoedanigheid actief (19%) en minder dan 2 jaar actief (7%). Het merendeel van het panelnoemtzichzelfhetliefstzelfstandige(28,9%)ofondernemer(23,9%),gevolgd doorzzper(14,3%),freelancer(13,9%),interimmer(9,9%)enzper(3,8%). Hetisdebedoelingdathetzzppaneldekomendejarenuitgroeittoteenpanelmetmeer dan 10.000 zzpers die actief zijn in Nederland. Zzpers en potentile partners kunnen zich aanmelden via de website van ZZP Barometer op www.zzpbarometer.nl. Indien u vragen heeft over de ZZP Barometer, kunt u contact met ons opnemen per email via panel@zzpbarometer.nloftelefonischmetJeroenSakkersvia(+31)299675303.

ZZP Barometer 2013

Pagina 15 van 16

April 2013

ZZP Barometer 2013

Pagina 16 van 16