1

Y 2010yÎ 0*
Š›ZŠg Z Œ
Û
:pâŠ
Vzi ZgÆvZ yÎ 0*
X c*
W~Š z c6U*èL¶
KÅ0#
Ö Z ì [Zp~â â zggzZ ukl (Zq
-Z yÎ 0*
ypg 27 ~ ñ‚Æ +`
'gzZ Y ZßVÅÑ yÎ 0*
Xì ãU*
Üæ a Æ #
Ö Z ~¢q çL¸“gzZ i Zg q
-Z Ð ~
Ö Zì x ¸+F,
#
g !¤gzZxx ¸ãÎ 0*
~0#
Ö Z ` WX Zƒ ì‡~Y 1947~Z 14yŠÆug MZ9 ug MZ
Xì **
™Ýqx £9CZ~*Š7Z ÌZ1ÉgÆ
V7J
-Št0*
w2ÅyÎ 0*
̈w‚ 63 ÆyÅyÎ 0*
gzZˆw‚,Æ~gàÅyÎ 0*
›ZŠg Z Œ
Û
` WV˜¦~àÏZëQ` WÅäb
ò »Z·WZZ
+‡yÅTgzZ 嬊 äw
ò D Z)´[ Zp »TyÎ 0*
{zX ð0*
X¸ñƒ¦Š Z]
.Z î !*
W}g øIw‚ 70Ð
~Y 1947ˆw‚] ‚gzZ åHg ÖZ » ŸgKZt ‚Æ]Ñ»Û{äŠ Z]
.Z î !*
W}g øÃY 1940ag â 23
X H «ot7ZävZ~ËÆ]óÅŠ Z
Û ZÄÑ50gzZ]Š ÞÅVâ ›VÅÑ
70 ë , ZC
Ù ŠÃÇkZ LZt ‚ÆvZ @* 
ñƒ ¦~àÏZQû%q
-Z

ëÃY 2010 ag â 23` W

X T eŠÅ}°zÆY !*
WLZ‰KIw‚
T e **
¯ DÊÅyÎ 0*
ñƒ ïŠ \zg » |Ã[ ZpÆ w
ò D Z)´gzZòWZZ
+‡ÔŠ Z]
.Z î !*
WLZ ë
› T e **
¯ x ¸g ‡z!*
gzZxq
-ZÃyÎ 0*
ëX T e **
™y6,i§Å\zZ ÈzŒ
Û gzZ {”ZgÄÜÃyÎ 0*
ëX 
X}™ZŠ Zg ZŠ™Áê~gñZ@¬gzZ}Šx Z9
Û » ðÉgÅ *Š
G
5.À›& ZŠg Z Œ
s§ÅÔZi ‚yâ ‡ÅyÎ 0*
~Y 1949ag â ì ˆ¿g6,œ£›ZŠg Z Œ
Û ÏZŠ ã
CÅyÎ 0*
ÿLG
Û
X ¶ð0*
gZŒ
Û zb
òiÑ»M WÆyÎ 0*
Š ZŠg Z Œ
Û {z._Æ14¼eg W Cg ZœÆY 1985X ¶ˆÅgàÐ
@*
ì C™ P ÂgzZ ô=~ i Z0
+Z W,
ñh
+'
× Åœ£Š ZŠg Z Œ
Û ÝZ ÅVî Ég ã!*
}g ø yÎ 0*
Š›ZŠg Z ÛŒt
Xn } Š #
Ö Óx »i§Å{”ZgÄÜÃx ¸kZ ~gzŠá ZzäW
äy{Z‰
Ü 1 6Xì m,
z*Šë ZЃ
 Å õg @*
ãÎ 0*
œ£Š ZŠg Z Œ
Û ˆÆyÎ 0*
Š ZŠg Z Œ
Û ÅY 1940
: å¹
Æo q
-Z…ˆÆä™Ýq ~Š Zi WèYÔVƒ &ë Z¹ÃµñkZ~ˆÆä™Ýq ~Š Zi W L L

2

ì xŠªs§ÅúÅwj â kZœ£Š ZŠg Z Œ
Û tXì 5µñ»pg ._Æ]Zg¦LZŠ ã
CÅ#
Ö ÓgzZx ÂÏ(
klë Z kZ ä F,
',z vg )
,ñZ}
.  D Ñ O]œë~ hñui **
kZÆõg @*
X Ç}™g ZË Ã bzg Åx ¸kZ 
Є
 Z
Û gzZ 70
+ZgzŠÃV´Zñx ÓyZ ! N WXì³Zg øw×zgq
-Z ` WXì H[NZ Zg øaÆŠÅÉ
Û
gzZVØz»4ZX Ï,Š ò}ëZ¹~wlÃx Ót~g ø ì 7—ÌZg f~]!*
kZ=gzZNÑg »ñz',
vß @*
ƒ 7izg Ìt gzZ 'W7~ Šz izg izg~¸xX c*
W~ Šz ncot ~ Ë Æ ]ù Å Vî Ég
ÅÑÅVâŠá Zz äWØq
-g !*
ÅÝzgtX Dƒ7izgizg ÌwZziz `z²ÆVñ¸X Vƒ} 96,rŠ Å6U*

K
X D™7xsÊ ZŠg Z Œ
Û kZëgzZì V‚gx 
/////

3

Y 2010ag â 23yÎ 0*
Š›ZŠg Z Œ
Û
X ]ïsfzgq)Xì C™c_» f ÎÆY 1949œ£Š ZŠg Z Œ
Û ÔyÎ 0*
Š›ZŠg Z Œ
Û
<XÅXì Å\¬vZsÜSq6,]Ñ» ~g7/
{],
ZŠ‰ØŠÆ„ \¬vZyâ ‡ÌðûyÎ 0*
 c*

g Z åE
Ãx ÂY¯gzZ CÑçÔrZ°ÔÏ(Ô ÙçÆyÎ 0*
Xì9
Û ´Š klq
-Z Zg ø  ǃ bŠ úñƒ Tg~g »
öRðÃÅ#
Ö Óx ÂÌËÆi§! fc*
 ðeÔe

$g/! f~yÎ 0*
Xì **
™ì‡6,i§Å{”ZgèÄÜ…
…aÆ 2Z ¸x ÓnZgzZg ZMZ ÔVzg ZŠ Z ±X σ bŠ š
M F,
6,i§Å {”ZgèÄÜ~ˆC
Ù ÆÏ0
+
i V΃ 7
X ǃ**
CZÃkªgzZ q )ZÔ<
L zyWŒ
Û
Æg ZŠZ ¹ÜZ dZ}ÒúgzZ yZg7Éì Ýq „ÃVzÒúÇÆx ZúsÜh» ãZx6,„
 c*
g/
Xƒ6,
VzŠ ã
C))6,
i§Å{”ZgÄ
è Ü[ NZ »XgzZVƒn
pg“ _Ð<
L zyWŒ
Û  Âeäƒïq
6XĄ!*
w1»s »Z CÑçgzZ“
 ZŠ',Ô] Zz)Ô ~Š Zi WÔe
$g/òsZ6,V˜ „
 c*
g +Zq
-Z /
X å~{”ZgÄ
è Ü
gzZY !*
g {ŠñX Ãg Z ¦
/ ÆVßßZ,giÆ<
L z yWŒ
Û VŠ
H0
+
i¦½ZgzZ ~Š ZÐZ KZ y›x ÓV˜ /
ÄÜ{C
Ù biägzZì ~<
L zyWÛŒ™f »TX ǃ**
™u 0*
ЊÎÐZ…Xì x Zwx ÂÙçŒ6,
´™~½»
Xì [ƒ~{”Zg è
ÄÜ 6 ÇñY c*
¯ DÃt £ÆV•ZX σ ~Š Zi WåÅäƒ Zc¿6,<
Ø è LZÃV•Z V˜/
X åòZg~{”Zg
ÔÙçÔCc*
ÃÃyÎ 0*
gzZ Ç ñY c*
Ñ ~ ¿x ª » cg 8o¢q
-Z Œ6,Vèx Óï'
á ~ yÎ 0*
/
¦ÃŠ œq
-Z c0#
Ö ZgzZn™ÏÒúÅ *Š òsZ ~g7 yÎ 0*
Ç ñY c*
¯.
Þ ‡kZÐ g ±Z Y ¯gzZ Ï(
Xn¯Œ0*
tXƒœ
/
%q
-Z »yZgzZVƒ¨
‡zŠ yYq
- ÌñƒTg~]gßÅVÇ» ZZ´ ˜y›6,V˜/
Xƒg0
+ZÆŠzu{Š™³Ð+
$YŜ
/
%Kg åZÅyZgzZVƒg UŠpÛyZZÔ {oÔ]‚ ˆZÔ] Ñì LZÃy¨
KZC
Ù XÐN YØŠ t £Ï(ÔÙçÔ Y Ô ãâ ‡V7Ã
/

4

òsZq
-Z6,i§Æ{”ZgèÄÜyÎ 0*
X 5Y ð¯ DÆ~g Z—Y c*
spË%bZ
Û ~g ¯Ås »ZX σ ~Š Zi WÅ
X σ„
 c*
gk#
{”ZgèÄÜ b§T ¨Y HD»t £^
,YÆ6 xzøgzZV•ZÐXÐN YñVZ]â ZŠZ, Z /
X å~
@*
¨Y c*
Š úâui Z6,i§Æ{”ZgèÄÜx ÂrZ°X ¨Y 3g wìÐ j§}g7 » ~Š Zi WÅD°/
XnYc*
¯DÃbZ
Û Ås »ZÂgzZ ~g ¯g Z—Y)
gzZ Ã{gÐg ‡zgzZ ]³~ *Š ¹!*
gzZ)Z›y›ÆyÎ 0*
Ð TÐN Y ñVZ ]â ZŠZ, Z /
Ö Zx Ó{z ÆT ƒ‚x £ {zÃyÎ 0*
#
gzZ Ù ZŠ Zg ZŠ™µ CZ~ ¹F,
gzZ ðZ ò Z ¸ÑZ Î Vƒ.
Þ ‡kZ
Xn™nÆ_6,
Cc*
Ãq
-ZÃ0
äsò ¸Ôzg {ÅyÎ 0*
X ¨Y3gwì» q Ê ðcgzZ ~dÔˆ
FiÔ ~g UŠpÔ ~Š Zi WÅ9g 8x ÓÆkZ /
gzZ KZ {z ƒ.
Þ ‡kZgzZn {gÐ b!*
ñ ’ ðZ6,B÷ *Š ¹!*
yÎ 0*
¨Y 3gwì »]!*
kZ~Œ0*
~jgzZ
Xn™D»k‚ Z Cc*
ÃgzZg ‡zz]³Å *Šy›¹!*
]â ZŠZ Ñ!*
zgqÐãx Y~g7ñƒTg_ß" ë D™<»]!*
kZëÐ)g fÆŠ ZŠg Z Œ
Û kZ
Æ0#
Ö Z]â }
.~g øgzZ}™«™gzZ ðÉg ~g øXƒÜ**
zò q Zg ø]+Z[gvZXÐ,™x »aÆf ÎÆ
( }W )X ñâ
Û wJa

Š !*
{0
+
iyÎ 0*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful