You are on page 1of 65

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

thi s 5
Cu s1: Cc loi tin t th gii c s dng trong thanh ton quc t hin nay v c im ? Cu s 2 : Kim tra kin thc php l v UCP 500 , ISBP 645 ICC . 1- Hai bin lai bu in c xut trnh, do hai bu in khc nhau ng du nhng cng mt ngy, c th hiu l giao hng tng phn khng? 1.1- C. 1.2- Khng. 2- Nu ngy ht hiu lc ca L/C ri vo ngy l , th: 2.1- ngy ht hn hiu lc l ngy lm vic ngay trc ngy l. 2.2- ngy ht hn hiu lc l ngy lm vic u tin ngay sau 2.3-ngy ht hn hiu lc c ko di mt thi gian ng bng k ngh. 3- Mt L/C c pht hnh c hiu lc trong 6 thng. 3.1- UCP khng khuyn khch cc ngn hng pht hnh L/C theo cch ny. 3.2- Ngn hng c th lm nh vy, nhng ngy bt u tnh vo thi hn hiu lc lun phi l ngy u tin ca thng. 3.3- Cch ny ch c chp nhn khi ghi r ngy giao hng. 4- L/C ht hn vo th 7 (ngy ngn hng ngh). B chng t c xut trnh n ngn hng ch nh vo ngy th hai k tip: 4.1- Ngn hng ch nh ghi ngy trn phong bao ng chng t l th su, trc ngy ht hn. 4.2- Ngn hng ch nh c th ghi ngy trn phong bao l th hai v ngn hng pht hnh bit r n khng lm vic vo th by. 4.3- Ngn hng ch nh phi a ra bn cng b rng b chng t c xut trnh trong thi hn hiu lc c gia hn theo ng iu khon 44 mc (a) ca UCP 500. 5- Cc t ngay lp tc hay cng nhanh cng tt c ngha l: 5.1- 3 ngy. 5.2- 7 ngy lm vic. 5.3- S b cc ngn hng b qua. 6- Nu L/C quy nh s lng hng gm 10 t v 5 my ko , cho php giao hng tng phn , mt ho n ch k khai giao 4 t , liu Ngn hng c chp nhn khng ? 6.1- C 6.2- Khng 7- Ai l ngi k pht hi phiu theo L/C : 7.1- Ngi xut khu , 7.2- Ngi yu cu pht hnh L/C , 7.3- Ngi hng li L/C . 8- Mt ho n k khai tt c hng ho ch r trn L/C , ng thi ghi ch cc mt hng c giao , liu Ngn hng c chp nhn khng ? 8.1- C. 8.2- Khng. 9- Trong s cc loi sau, Theo UCP 500 th chng t no l chng t ti chnh? 9.1- Ha n. 9.2- Giy bo c. 9.3- Hi phiu. 9.4-Vn n ng bin. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -16 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

10- Ngn hng t chi tip nhn Giy chng nhn xut x v khng ghi ngy thng xc nhn ngun gc xut x ca hng ho l : 10.1- ng , 10.2- Sai . 11- Nu L/C yu cu C/O do Ngi xut khu cp , ngn hng c th t chi tip nhn C/O v do Phng thng mi nc xut khu cp l: 11.1- ng , 11.2 Sai . 12- Giy C/O c th ghi ngi gi hng hoc ngi xut khu l mt ngi khc vi ngi hng li L/C hoc ngi gi hng ghi trong chng t vn ti 12.1- C th , 12.2- Khng th . 13- Mt L/C c th chuyn nhng ghi c th chit khu ti quy ngn hng ngi hng li, ngi hng li u tin yu cu ngn hng chuyn nhng chuyn ni thanh ton ti nc ca ngi hng li th hai. Ngn hng c th lm c nh vy khng ? 13.1- C. 13.2- Khng. 14- Mt L/C ch c th chuyn nhng c nu: 14.1- N ghi r rng n c th chia nh. 14.2- N c xc nhn v ngn hng xc nhn cho php chuyn nhng. 14.3- N c pht hnh di hnh thc c th chuyn nhng. 15- Nu mt th tn dng chuyn nhng l loi th tn dng chit khu t do, th: 15.1- Cc ngn hng u c th tr thnh ngn hng chuyn nhng. 15.2- Ch c ngn hng c u nhim trong L/C mi c th tr thnh ngn hng chuyn nhng . 15.3- Ch c ngn hng ca ngi hng li th hai mi l ngn hng chuyn nhng. 16- Ngn hng c u nhim tr tin trong L/C chuyn nhng c th t chi chuyn nhng L/C chuyn nhng c khng? 16.1- C , 16.2- Khng. 17- A l ngi hng li mt L/C chuyn nhng trong L/C quy nh khng cho php giao hng tng phn, vy: 17.1- A c th chuyn nhng cho c B v C. 17.2- A c th chuyn nhng cho B v B c th ti chuyn nhng cho A. 17.3- A c th chuyn nhng cho B v B c th chuyn nhng cho C. 18- Nu mt L/C chuyn nhng quy nh giao hng theo iu kin CIF, ngi hng li th hai phi xut trnh giy chng nhn bo him . 18.1- 110% tr gi ho n ca ngi hng li th nht. 18.2- 110% tr gi ho n ca ngi hng li th hai. 18.3- 110% tr gi ho n ca ngi hng li th hai, vi iu kin ngi hng li th nht xut trnh giy chng nhn bo him cho phn chnh lch. 19- Chng t no khng thay th c trong thanh ton bng L/C chuyn nhng ? 19.1- Ho n. 19.2- Bill of Lading 19.3- Hi phiu. 20- Ngi hng li ca mt L/C khng c ghi l c th chuyn nhng c c quyn yu cu ngn hng chuyn nhng ton b hay mt phn s tin ca L/C --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -17 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

20.1- C , 20.2- khng . Cu s 3 : H y trnh by phng thc chuyn tin ( Remittence ) v c im vn dng ? Cu s 4: H y trnh by L/C gip lng ( ( Back to back L/C ) v c im vn dng ?

Cu s1: ( 2,5 im ) 1.1- Tin t th gii ( World Currency ) : a/ Khi nim : l tin t no m tt c cc nc phi s dng d tr v thanh ton quc t cui cng vi nhau khng cn phi k hip nh a phng hoc song phng , ng tin ch c th l vng . b/ c im s dng vng trong TTQT thi i ngy nay : - Vng khng c dng lm phng tin tnh ton quc t , - Vng khng c dng thanh ton quc t hng ngy gia cc quc gia , - Vng ch c dng thanh ton cui cng hng nm gia cc nc con n cui cng v nc ch n cui cng ; - Vng l phng tin d tr tin t quc t . 1.2- Tin t quc t ( International Currency ) a/ Khi nim : l tin t c quy nh trong cc hip nh tin t quc t c cc chc nng do hip nh quy nh . trong lch s tin t th gi c cc tin t quc t nh : USD thuc Hip nh tin t Bretton Woods , EURO ca Lin minh tin t Chu u ( EMU ) , Transferable Rouble thuc Hip nh thanh ton nhiu bn bng Rp chuyn nhng ca cc nc trong Hi ng tng tr kinh t quc t XHCN ( SEV). b/ c im : - Tin t quc t hin hnh ch cn : EURO , SDR . - EURO l tin t quc t a quc gia . - SDR l tin t quc t cha c cc chc nng : + Tnh ton trong thng mi quc t , + D tr quc t , + Thanh ton quc t . + SDR l tin tn dng quc t ca IMF . 1.3- Tin quc gia ( National Money) c s dng lm tin t quc t a/ Khi nim : l tin t ca cc quc gia ring bit c cc i tc ca hai nc la chn lm tin t tnh ton , thanh ton trong cc hp ng thng mi v u t quc t . Cc ng tin thng c lc chn l USD , GBP , JPY ..... b/c im : - Vic la chn tin quc gia no lm phng tin tnh ton v thanh ton trong cc hp ng thng mi quc t v u t quc t l hon ton t do v ph thuc vo s tho thun gia cc i tc trong m phn v k kt hp ng ; - C hai loi tin t quc gia tham gia thanh ton quc t : Tin mt v tin tn dng . Thanh ton quc t ch yu bng tin tn dng . - T gi hi oi ca cc tin t quc gia tham gia thanh ton quc t u c th ni t do ; --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -18 tgiungar33@yahoo.com

p n cu s 5

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

- Sc mua ca cc tin t quc gia ny thng xuyn bin ng , trong phi k n s xung gi lin tc cu USD v Bng Anh . - Hu ht cc tin t ny u l tin t do chuyn i ton phn . Cu s 2 : ( 2,5 im ) Tr li ng = 0,1315 im . Tr li sai tr i = 0,0657 im 1.1 ; 2.2 ; 3.1; 4.3; 5.3; 6.1; 7.3; 8.1; 9.3; 10.1; 12.1; 13.2; 14.3; 15.2; 16.1; 17.2; 18.1; 19.2 ; 20.1 . Cu s 3 : ( 2,5 im ) 3.1- Khi nim : Phng thc chuyn tin l phng thc trong quy nh khch hng ( ngi yu cu chuyn tin ) yu cu ngn hng chuyn mt s tin nht nh cho mt ngi khc ( ngi hng li ) mt a im quy nh bng phng tin chuyn tin do khch hng yu cu . Cc phng tin chuyn tin gm c chuyn tin bng th ( M/T ) v chuyn tin bng in ( T/T ) . 3.2- Cc trng hp p dng : - Chuyn tin thanh ton hng nhp khu ; - Chuyn tin kiu hi v nc ; - Chuyn tin u t ra nc ngoi ; - Chuyn tin thanh ton cc hot ng phi thng mi ca Chnh ph , t chc kinh t , vn ho , x hi , c nhn .... - Chuyn tin tr n nc ngoi ; - Chuyn tin thanh ton c tc , tri tc quc t ; - Cc chuyn tin yu t khc pht sinh gia hai nc . 3.3- c im : - Cha c lut quc t cng nh tp qun quc t iu chnh phng thc ny , ph thuc vo lut quc gia ca mi nc ; - C hai loi phng thc chuyn tin : + Phng thc chuyn tin c lp ; + Phng thc chuyn tin l mt b phn ca cc phng thc thanh ton khc , hoc m u mt phn hoc kt thc ton b phng thc thanh ton khc . - L mt phng thc thanh ton n gin nht trong cc phng thc thanh ton quc t . Cu s 4: (2,5 im ) 4.1- Khi nim : L/C gip lng ( Back to back L/C ) l mt loi L/C c pht hnh da vo mt L/C khc lm ti sn k qu . 4.2- c im vn dng : - Ngun php l iu chnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - S dng trong bun bn thng qua trung gian ; - Hai L/C ny c lp vi nhau , do m bo c b mt thng mi , iu m L/C chuyn nhng khng th thc hin c .

thi s 6 TTQT
--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -19 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

( Thi gian 150 pht ) Cu s 1 : Tin t t do chuyn i l g , phn loi h y gi thiu nhng tin t t do chuyn i m Vit nam thng s dng ? Cu s 2 : Kim tra kin thc php l v UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- Ngn hng t chi khng tip nhn Bill of Lading ghi Duplicate , Triplicate vi l do l thiu ch Original l 1.1- ng , 1.2- Sai . 2- Trn B/L ghi shipped in apparent good order hoc clean on board l khng khc bit vi cch ghi Shipped on board l 2.1- ng , 2.2- Sai . 3- Mt vn n theo hp ng thu tu do i l ca ch tu k vn phi ghi r tn ca thuyn trng. 3.1- ng. 3.2- Sai. 4- L/C yu cu xut trnh hp ng thu tu. 4.1- Ngn hng thng bo phi kim tra hp ng. 4.2- Ngn hng thng bo phi tr li cho ngi hng li. 4.3- Ngn hng thng bo s chuyn n cho Ngn hng pht hnh m khng cn kim tra hay chu trch nhim g. 5- Mt L/C quy nh cng bc hng l any European Port .Trn Vn n hp ng thu tu phi ghi cng bc hng no 5.1- Bt c cng bc no Chu u , 5.2- Mt cng no ch yu Chu u , 5.3- Mt cng bc hng thc t trong bt c cng no Chu u. 6- L/C yu cu xut trnh Multimodal transport document.Ngn hng c th khng tip nhn : 6.1- Ocean Bill of Lading , 6.2- Charter party Bill of Lading , 6.3- Combined transport document . 6.4- Combined Bill of Lading . 7- Chng t vn ti a phng thc l chng t: 7.1- Dng cho vic vn chuyn c s tham gia ca t nht hai con tu khc nhau. 7.2- Ghi nhn rng chuyn ti c thc hin. 7.3- Dng cho vic vn chuyn lin quan n t nht hai phng thc vn chuyn khc nhau. 8- Nu mt L/C yu cu xut trnh mt chng t vn ti a phng thc dng cho c qu trnh chuyn ch, cc ngn hng s b qua cc iu kin trong L/C cm chuyn ti. 8.1- ng. 8.2- Sai. 9- L/C yu cu mt b AWB y . AWB s 3 dnh cho ngi gi hng c c chp nhn 9.1- C. 9.2- Khng. 10- Mt chng t vn ti, ghi tn ngi gi hng khng phi l ngi hng li ca L/C, phi t chi. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -20 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

ton.

10.1- ng. 10.2- Sai. 11-Cc ph c th c tr trc to thnh bng chng rng cc ph c thanh 11.1- ng. 11.2- Sai. 12- Mt L/C yu cu xut trnh mt chng t bo him. Chng t no trong s cc chng t sau khng c chp nhn? 12.1- Giy chng nhn bo him. 12.2- Giy bo him tm thi. 12.3- Bo him n. 13- Mt L/C giao hng iu kin CIF v yu cu mt giy chng nhn bo him. Trong s cc loi sau, giy chng nhn no c chp nhn? 13.1- Bo him ng 100% . 13.2- Bo him 113% CIF 13.3- Bo him 110% CIF , nu L/C khng quy nh s tin bo him ti thiu . 13.4- Bo him 110% s tin bo him ti thiu quy nh trong L/C , nu L/C quy nh 14- Mt chng t bo him ghi ngy mun hn ngy k pht B/L vn c chp nhn l. 14.1- ng. 14.2- Sai. 15- Vi loi bo him mi ri ro tt c cc ri ro c th xy ra u c bo him. 15.1- ng. 15.2- Sai. 16- Ho n lun phi c k. 16.1- ng. 16.2- Sai. 17- S tin L/C l 100.000 la M. Mt ho n ghi s tin 105.000 la M c xut trnh, nu giao hng mt ln , 17.1- Ngn hng ch nh c th chp nhn ho n v ch tr 100.000 la M. 17.2- Ngn hng ch nh c th t chi ho n v vt qu s tin L/C. 17.3- Ngn hng ch nh c th chp nhn ho n vi iu kin s hng tr gi 5.000 la M cng c gi. 18- Nu L/C yu cu xut trnh Commercial Invoice , ngn hng c th t chi : 18.1- Invoice , 18.2- Consular Invoice , 18.3- Tax invoice . 18.4- Proforma invoice 19- T khong dng ch s lng c hiu l cho php mt dung sai 10%. 19.1- S lng. 19.2- S lng v s tin. 20- Khi no dung sai 5% c p dng?. 20.1- Khi s lng c th hin bng kilgam hoc mt. 20.2- Khi s lng c th hin bng n v chic. Cu s 3: H y trnh by phng thc thanh ton ghi s ( Open Account ) v c im vn dng? --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -21 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

Cu s 4: H y trnh by L/C chuyn nhng ( Transferable L/C ) v c im vn dng?

p n thi s 6
-----------------( thi gian 150 pht )

Cu 1 : ( 2,5 im ) 1.1- Khi nim : l tin t m lut ca nc pht hnh ng tin cho php nhng ai c thu nhp ng tin ny u c quyn yu cu ngn hng ca nc i ra cc ngoi t khc mt cch t do , khng cn phi c giy php i tin . 1.2- Cc loi tin t t do chuyn i : a/ Tin t t do chuyn i ton phn ( Total Free Convertible Currency ) l tin t t do chuyn i khng ph thuc vo hn ngch chuyn i hoc ngun thu nhp tin t hoc ngi chuyn i l c tr hay phi c tr . Cc tin t do chuyn i ton phn : USD , EURO , GBP , JPY , AUD , ATS , CAD , SGD , SEK , MYR ..... b/ Tin t t do chuyn i tng phn ( Partial Free Convertible Currency ) l tin t t do chuyn i ph thuc vo hn ngch chuyn i hoc ngun thu nhp tin t hoc ngi chuyn i l c tr hay phi c tr . Cc tin t t do chuyn i tng phn : PHP , KRW , TWD , IDR , THB , EGP. Cu s 2 : ( 2,5 im ) Tr li 1 ng = 0,1138 im Tr li 1 sai tr = 0,0569 im 1.2; 2.1; 3.2; 4.3; 5.3; 6.1; 6.2; 7.3; 8.1; 9.1; 10.2; 11.2; 12.2; 13.3; 13.4; 14.2; 15.1; 16.2; 17.2; 18.4; 19.2 ; 20.1. Cu s 3 : ( 2,5 im ) 3.1- Khi nim : Phng thc thanh ton ghi s l mt phng thc , trong quy nh Ngi bn sau khi hon thnh giao hng s ghi n ngi mua trong mt quyn s tai n v ca mnh , n tng nh k nht nh , ngi mua s dng phng thc chuyn tin m hai bn tho thun tr tin cho ngi bn , kt thc hp ng , hai bn s quyt ton s n . 3.2- Trng hp p dng : - Ph bin trong thanh ton ni a ; - Thanh ton hng i hng thng xuyn ; - Thanh ton trong phng thc i l , gi bn ; - Thanh ton cc ph , bo him ph , tin hoa hng trong mi gii , l i ngn hng ; - Hai bn mua bn phi tin cy ln nhau ; - Thanh ton trong cc hip nh thng mi tay i . 3.3- c im : - Cha c lut v tp qun quc t iu chnh phng thc ny , do vy lut quc gia chi phi phng thc ghi s ; - Thc cht l ngi bn cp tn dng cho ngi mua ; - Ghi s n n bin , khng ghi song bin , nu c , s ca bn mua ch l s theo ri , khng c gi tr php l . --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -22 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

);

- L phng thc n gin , nhng phc tp trong quan h php l , c th l hai bn phi thng nht rt nhiu nhng ni dung ghi s , v d : + ng tin ghi s n l tin tnh ton c bao gm l tin thanh ton khng , nu c , phi thng nht t gi thanh ton ; + Phng thc chuyn tin thanh ton trong tng k thanh ton l g ? + Cc hnh thc ch ti p dng khi thanh ton chm hoc khng thanh ton ? + Trong quyt ton , nu c chnh lch , gii quyt nh th no ? Cu s 4: ( 2,5 im ) 4.1- Khi nim : L/C chuyn nhng l mt L/C trong ngn hng pht hnh cam kt s chuyn nhng quyn thc hin L/C cho mt hay nhiu ngi khc khi c lnh yu cu chuyn nhng ca ngi hng li hin hnh L/C. 4.2- c im vn dng: - Ngun php l iu chnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - C 3 m hnh chuyn nhng : + Chuyn nhng L/C ti nc ngi xut khu ( l ngi hng li ) ; + Chuyn nhng L/C ti nc ngi nhp khu ( l ngi hng li L/C + Chuyn nhng L/C qua nc th ba . - S dng L/C chuyn nhng trong bun bn thng qua trung gian . - iu kin tu chnh L/C chuyn nhng . - Vn thay th chng t trong L/C chuyn nhng phi c quy nh r rng .

thi s 7 TTQT
Cu s1: T gi hi oi l g ? Cc loi ngoi hi quy nh trong Quy ch qun l ngoi hi ca nc Cng ho x hi Ch ngha Vit Nam ? Cu s 2 : Kim tra kin thc php l v UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- Nu L/C khng yu cu ghi r ngy gi hng thc t, ngy giao hng trong trng hp vn chuyn bng ng hng khng l 1.1- ngy nhn hng ho. 1.2- ngy pht hnh AWB. 1.3- ngy bay thc t ghi trong chuyn bay/ ngy ca AWB . 2- Ngy o hn hi phiu 180 ngy sau ngy xut trnh l ngy no? 2.1- 180 ngy sau ngy xut trnh chng t ti ngn hng tr tin 2.2- 180 ngy sau ngy xut trnh chng t ti ngn hng tr tin nu chng t ph hp vi L/C . 2.3- Trong trng hp chng t c sai bit , sau khi thng lng, ngn hng ng thanh ton h phiu , ngy o hn ca hi phiu l ngy sau ngy ng thanh ton . 3- Nu L/C yu cu B/L c lp theo lnhv k hu, th ai l ngi k hu? 3.1- Ngn hng chit khu. 3.2- Ngi gi hng. 3.3- Cng ty vn ti. 4- Vn n hon ho ngha l g? --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -23 tgiungar33@yahoo.com --------------( Thi gian 150 pht)

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

4.1- L mt vn n khng c bt c s sa li ( correction ) no. 4.2- L mt vn n ph hp vi cc iu kin ca L/C v mi phng din. 4.3- L mt vn n khng c bt c s ghi ch no v khuyt tt ca bao b /hng ho. 5- Nu L/C yu cu clean Bill of lading , ngn hng c th t chi khng nhn nhng B/L no 5.1- B/L ghi bao b hng ho b rch , 5.2- Shipped on board B/L , 5.3- clean shipped on board B/L . 5.4- Bao b dng li . 6- L/C yu cu mt AWB. Liu mt HAWB c c chp nhn khng, nu tt c cc yu cu v AWB trong UCP u c p ng y : 6.1- C. 6.2- Khng. 7- Mt B/L xo t clean trn B/L ghi ch clean on board , hi ngn hng c th coi B/L l unclean khng 7.1- C 7.2- khng . 8- Theo UCP 500 ,Ngn hng chp nhn Phiu bo him tm thi l 8.1- ng. 8.2- Sai. 9- Chng t bo him do Vn phng ca ngi mi gii bo him pht hnh s c ngn hng chp nhn , nu nh : 9.1- Do Vn phng ca ngi mi gii bo him k i chng ( countersigned ) , 9.2- Do cng ty bo him k, 9.3- Do i l ca Ngi bo him k . 10- Ngn hng ch chp nhn chng t bo him th hin cc ri ro bo him c khong cch ti thiu l 10.1- T kho cng i n kho cng n , 10.2- door to door , 10.3- T a im giao hng ti n a im d hng ti ni n quy nh trong L/C , 10.4- T ni nhn hng gi n ni hng n cui cng quy nh trong L/C . 11- L/C c yu cu mt vn n ng bin; nhng li xut trnh mt vn n theo hp ng thu tu th c c chp nhn khng ? 11.1- C. 11.2- Khng 12- Mt vn n ca ngi chuyn ch do thuyn trng k m khng ch r tn ca thuyn trng th c c chp nhn khng? 12.1- C. 12.2- Khng. 13- Mt vn n ca ngi chuyn ch do i l ca thuyn trng k m khng ch r tn ca thuyn trng c c chp nhn khng? 13.1- C. 13.2- Khng. 14- Nu phi ghi ch bc hng ln tu trn B/L nhn hng ch th ngi k B/L phi ghi: 14.1- Ngy hng ho c bc ln tu. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -24 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

14.2-Ngy hng c bc ln tu ch danh v phi c xc thc. 14.3- Ngy hng ho c bc ln tu, c xc thc bi tn ca bn ghi ch. 15- Liu mt b vn n y ch bao gm mt bn gc (1/1)? 15.1- C. 15.2- Khng. 16- L/C cm chuyn ti. Mt vn n cng- te- n cho ton b chuyn i v c xut trnh vi iu khon Ngi chuyn ch ch bo lu quyn chuyn ti c c chp nhn khng? 16.1- C. 16.2- Khng. 17- Vn n c chc nng. 17.1- L bng chng v ngha v ca ngi gi hng i vi cng ty vn ti. 17.2- L bng chng thanh ton cc ph. 17.3- L bng chng ca hp ng chuyn ch . 18- Chng t no trong s cc chng t sau l giy chng nhn quyn s hu i vi hng ho ?. 18.1- AWB. 18.2- Vn n ng bin . 18.3- RWB 18.4- SWB 19- Mt vn n theo hp ng thu tu do thuyn trng k vn phi ghi r tn ca ngi chuyn ch. 19.1- ng. 19.2- Sai. 20- Ngn hng t chi khng tip nhn Bill of Lading ghi Duplicate , Triplicate vi l do l thiu ch Original l 20.1- ng , 20.2- Sai . Cu s 3: H y trnh by phng thc nh thu phiu trn ( Clean Collection ) v c im vn dng ? Cu s 4: H y trnh by L/C iu khon ( Red Clause L/C ) v c im vn dng ?

-----------------Cu s1: ( 2,5 im ) 1.1- Khi nim :T gi hi oi l quan h so snh gia cc tin t ca cc nc vi nhau hoc l gi c ca tin t nc ny th hin bng mt s tin t nc kia hoc ngc li . a/ Quan h so snh gia cc tin t vi nhau trong thi i ngy nay l so snh scmua gia cc ng tin vi nhau ( 3 PPP ) . b/ n v so snh sc mua gia cc tin t l r hng ho v dch v v r tin t cng vi gi vng quc t . 1.2- Cc loi ngoi hi gm c : a/ Ngoi t ( Foreign Currency ) ; --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -25 tgiungar33@yahoo.com

p n s 7

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

b/ Cc phng tin lu thng tn dng ghi bng ngoi t : Check , Bill of Exchange , Promissory Note , Credit Card ... c/ Cc loi chng khon c gi ghi bng ngoi t : Stock , Bond , Derivative Documents .... d/ Vng c dng lm phng tin thanh ton quc t ; e/ Ni t c ngun gc ngoi t . Cu s 2 : ( 2,5 im ) Tr li 1 ng = 0,1136 im Tr li sai 1 tr = 0,0568 im . 1.2; 2.2; 3.2; 4.3; 5.1; 6.1; 7.2 ; 8.2 ; 9.2 ; 9.3 ; 10.3; 10.4; 11.1; 12.1; 13.2; 14.2; 15.1; 16.1; 17.3; 18.2; 19.2; 20.2. Cu s 3 : ( 2,5 im ) 3.1- KhI nim : Phng thc nh thu phiu trn l mt phng thc trong quy nh ngi hng li cc cng c ti chnh u thc cho ngn hng thu s tin ghi trn cc cng c ti chnh t ngi c ngha v tr tin quy nh trn cng c ti chnh . Cng c ti chnh bao gm : Hi phiu , K phiu , sc ...... 3.2- Trng hp p dng : - Nh thu phiu trn trong cc hot ng thng mi quy nh : + Ngi bn sau khi hon thnh giao hng v chng t cho ngi mua th k pht hi phiu i tin ngi mua , sau u thc cho ngn hng thu tin hi phiu t ngi mua ; + Ngi bn sau khi nhn c k phiu hoc sc ca ngi mua th tin hnh giao hng v chng t cho ngi mua , sau u thc cho ngn hng thu tin k phiu hoc sc t ngi mua . - Nh thu trn trong cc hot ng phi thng mi quy nh : Ngi hng li cc cng c ti chnh s u thc cho ngn hng thu tin t cc cng c ti chnh , v d nh thu sc , tin l i ca cc chng khon c gi ... 3.3- c im : - Tp qun quc t iu chnh phng thc nh thu phiu trn l URC 522 , 1995, ICC ( Quy tc thng nht nh thu , bn sa i 1995 , s xut bn 522 ca Phng thng mi quc t ); - Ngi bn phi tin cy tuyt i vo kh nng thanh ton ca ngi mua ; - Tch ri vic nhn chng t v hng ho ra khi vic thanh ton , do ngi bn s phi gnh chu nhiu ri ro trong thanh ton v i vi hng ho giao . - c p dng ph bin trong thanh ton phi thng mi : Nh thu tin in , tin nc , tin bu chnh vin thng , tin l i ngn hng , tin hoa hng , tin c tc , tri tc , tin trng s s quc t , tin thng , tin pht ...... - Ngn hng ch gi vai tr l ngi trung gian thu nh v chi h , ngai ra ngn hng khng chu trch nhim g c . Cu s 4: ( 2,5 im ) 4.1- Khi nim : L/C iu khon ( red Clause L/C ) l mt loi L/C ng mt phn s tin ca L/C cho ngi hng li trc ngy giao hng , s tin cn li ca L/C s c thanh ton

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -26 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

vi iu kin ngi hng li phi xut trnh cc chng t quy nh trong L/C ph hp vi cc iu kin v iu khon ca L/C . 4.2- c im vn dng : - Ngun php l iu chnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Ngi hng li L/C iu khon phi yu cu ngn hng ca mnh pht hnh th bo l nh hon tr tin ng trc nu nh khng thc hin c hp ng . - nhn c tin ng trc , ngi hng li s dng hi phiu i tin ngn hng pht hnh . - L/C iu khon thc s l mt khon tn dng m ngi nhp khu cp cho ngi xut khu . ----------------------------------------

thi s 8 ttqt

Cu s1: Trnh by cc loi t gi hi oi nu phn loi theo cc phng tin thanh ton quc t ( T gi T/T , M/T , Sc , Hi phiu .. )? Cu s 2 : Kim tra kin thc php l v UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- Ngay khi nhn c thng bo mt L/C c chuyn bng in nh l bn c gi tr thc hin, ngn hng thng bo pht hin bc in thc ra khng hon chnh: 1.2- L/C bng in c c coi l bn c gi tr thc hin. 1.3- L/C bng in ch c gi tr tham kho. 1.4- Ngn hng thng bo gnh chu ri ro nu n khng bo li tnh trng cho Ngn hng pht hnh khng chm tr. 2- Ngn hng pht hnh thng bo L/C qua Ngn hng thng bo A. Theo tho thun gia ngi hng li v ngi xin m L/C chuyn ngn hng thng bo sang ngn hng B, Ngn hng pht hnh tin hnh sa i tn ca ngn hng thng bo l B,vy : 2.1- Ngn hng pht hnh c th thng bo s sa i qua ngn hng B v yu cu ngn hng B thng bo cho ngn hng A bit iu ny. 2.2- Ngn hng pht hnh phi thng bo s sa i qua ngn hng A. 2.3- Ngn hng pht hnh c th thng bo sa i qua ngn hng B v yu cu h thng bo cho ngn hng A hu b L/C . 3- Ngay sau khi nhn c ch th khng r rng v vic sa i L/C : 3.1- Ngi hng li phi ch th cho ngi xin m L/C lin h vi ngn hng pht hnh xc minh. 3.2- Ngn hng pht hnh phi cung cp thng tin cn thit khng chm tr. 3.3- Ngn hng thng bo phi yu cu ngn hng pht hnh xc minh khng chm tr. 4- Ngn hng phi kim tra tt c cc chng t yu cu trong L/C : 4.1- bit chc rng chng c chn thc v ph hp khng. 4.2- m bo rng cc tp qun ngn hng tiu chun quc t c c phn nh trong cc chng t hay khng . 4.3- m bo rng chng t ph hp trn b mt vi cc iu khon v iu kin ca L/C. 5- Nu chng t khng quy nh trong L/C c xut trnh, ngn hng chit khu: 5.1- Phi tr li cho ngi xut trnh. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -27 tgiungar33@yahoo.com

--------------( Thi gian 150 pht )

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

5.2- Phi chuyn chng cho ngn hng pht hnh m khng chu trch nhim g. 5.3- C th chuyn chng cho ngn hng pht hnh m khng cam kt g nu ngi hng li yu cu. 6- Cc chng t xut trnh c sai bit so vi L/C thuc trch nhim v ai? 6.1- Thuc ngi xin m L/C nu anh ta khng t chi chng. 6.2- Thuc v ngi hng li. 6.3- Thuc v Ngn hng ch nh, nu ngn hng ny thanh ton chng c bo lu. 7- Ngn hng ch nh gi cc chng t n Ngn hng pht hnh km theo bn cng b chng hon ton ph hp vi cc iu kin v iu khon ca L/C. 7.1- Ngn hng pht hnh khng cn kim tra li cc chng t. 7.2- Ngn hng pht hnh khng th bt ng vi Ngn hng ch nh v ngn hng ny hnh ng vi t cch l i l ca n. 7.3- Ngn hng pht hnh c nhim v kim tra li cc chng t . 8- Ngn hng pht hnh v Ngn hng xc nhn c mt khong thi gian hp l kim tra chng t nhiu nht khng qu: 8.1- 7 ngy lm vic ngn hng cho mi ngn hng . 8.2- 7 ngy theo lch cho mi ngn hng. 8.3- 7 ngy ngn hng. 9- Ngn hng pht hnh yu cu ngn hng A xc nhn L/C v thng bo cho ngi hng li qua ngn hng B. Ngn hng B tip nhn chng t v gi chng trc tip dn ngn hng pht hnh 9.1- Ngn hng pht hnh c quyn t chi chng t v khng do Ngn hng xc nhn xut trnh. 9.2- Ngn hng pht hnh phi xin u quyn thanh ton t Ngn hng xc nhn. 9.3- Ngn hng pht hnh phi thanh ton nu chng t ph hp. 10- Ai l ngi quyt nh cui cng xem b chng t c ph hp vi cc iu khon v iu kin ca L/C hay khng? 10.1- Ngi xin m L/C. 10.2- Ngn hng pht hnh. 10.3- Ngi xin m L/C v Ngn hng pht hnh. 11- Cc chng t th hin trn b mt ph hp vi cc iu kin ca L/C c ngha g? 11.1- Cc chng t l chn thc v khng gi mo. 11.2- Cc chng t khng mu thun vi tiu chun quc t v nghip v ngn hng nh c phn nh trong UCP. 11.3- Trn b mt ca cc chng t phi ph hp vi iu kin ca L/C v khng mu thun ln nhau . 12- Nu ngn hng pht hnh thy rng cc chng t trn b mt khng ph hp vi cc iu khon v iu kin ca L/C m ngn hng khng th tip nhn chng t : 12.1- N phi tip cn ngi xin m L/C xin b qua cc sai bit. 12.2- N c th tr li b chng t cho ngi xut trnh lu anh ta tt c cc sai bit. 12.3- N phi tr li cho ngi xut trnh ngay . 13- Nu mt hi phiu c ghi k hn l 360 ngy k t ngy B/L , ngy ca B/L no tnh ngy o hn ca hi phiu 13.1- Ngy 20/03/2004 l ngy k pht B/L on board , 13.2- Ngy 15/03/2004 l ngy pht hnh B/L Received for shipment ,

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -28 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

13.3- Ngy 15/03/2004 l ngy pht hnh B/L Received for shipment v trn B/L c 3 ghi ch bc hng : - 13.3.1- Clean shipped on board 21/03/2004 ; - 13.3.2- Clean shipped on board 22/03/2004; - 13.3.3.- Clean shipped on board 26/03/2004 . 14- Nu b chng t c 20 sai bit c xut trnh n Ngn hng pht hnh, ngn hng phi gi bn lu sai bit cho ngi xut trnh, ch ra: 14.1- Mt s sai bit c bn bi v khng cn phi ch r tt c. 14.2- Chi tit v 20 sai bit pht hin. 14.3- Cc sai bit c bn km theo cm t v cc sai bit khc. 15- Khi kim tra chng t Ngn hng pht hnh thng bo cc sai bit trong b chng t nhng li khng c th gi chng ch quyn nh ot ca ngi xut trnh, th 15.1- cc sai bit c coi l c b qua, Ngn hng pht hnh mt quyn khiu ni v chng t c sai bit . 15.2- Ngn hng pht hnh phi i ngi xin m L/C ng b qua cc sai bit v n bo cho ngi xut trnh l b chng t khng ph hp. 15.3- Ngn hng pht hnh phi g b chng t ch quyn nh ot ca ngi xin m L/C. 16- C nhiu b B/L xut trnh theo mt hi phiu k hn 180 ngy k t ngy B/L , hi ngy no c dng tnh ngy o hn ca hi phiu 16.1- Ngy ca B/L u tin , 16.2- Ngy ghi ch on board ca B/L cui cng , 16.3- Ngy pht hnh ca B/L on board ca B/L cui cng . 17- Cc ngn hng c th phi l nh trch nhim do hu qu gy ra bi: 17.1- tht lc chng t c gi i theo iu kin ca L/C. 17.2- bc in gi i b ct xn. 17.3- dch L/C sang ngn ng ca ngi hng li . 18- Khi ch nh mt ngn hng khc thc thi cc ch th ca ngi xin m L/C, ngn hng pht hnh ang hnh ng 18.1- vi chi ph v ri ro ca n. 18.2- vi chi ph v ri ro ca ngi xin m L/C . 19- Nu tt c tin hoa hng v ph do ngi hng li chu m Ngn hng thng bo khng th thu c ph , vy ngi c trch nhim cu cng tr ph l ai? 19.1- Ngn hng pht hnh . 19.2- Ngn hng thng bo bi v l ra n phi thu trc khi thng bo L/C. 19.3- Ngi xin m L/C . 20- Bn ho n no s c chp nhn l chng t gc: 20.1- bn sao ho n bng giy than c k hp l bng tay. 20.2- Nu bn ho n photocopy c ng du bn gc v c ch k c to qua h thng my Fax. 20.3- Bn sao ho n qua h thng my tnh v c k bng cch ng du. Cu s 3 : H y trnh by phng thc nh thu km chng t ( Documentary Collection ) v c im vn dng ? Cu s 4: H y trnh by L/C xc nhn ( Confirmed Letter of Credit ) v c im vn dng ?

p n s 8
--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -29 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

-------------Cu s1:( 2,5 im ) 1.1- T gi chuyn tin bng in ( Telegraphic Transfer Exchange Rate ): l t gi bn ngoi t cho khch hng m ngn hng c trch nhim chuyn s ngoi t cho ngi ch nh bng phng tin in tn . c im : - Tc chuyn tin nhanh , - Chi ph cao ; - L t gi c s tnh ra cc loi t gi khc . 1.2- T gi chuyn tin bng th ( Mail Transfer Exchange Rate) l t gi bn ngoi t cho khch hng m ngn hng c trch nhim chuyn s ngoi t cho ngi ch nh bng phng tin th tn . c im : - Tc chuyn tin chm , - Chi ph r ; 1.3- T gi sc ( Check Exchange Rate) l t gi bn sc ngoi t cho khch hng . c im : - Ngi hng li sc mun thu tin sc phi nh ngn hng thu h , do vy tc thu tin rt chm ; - T gi sc bng t gi T/T tr i s tin l i pht sinh trong thi gian k t khi mua sc n lc sc nhn c tin . V d : + T gi T/T Vit Nam Hoa K (USD/VND) = 15.600/15.680 + L i sut huy ng ca NHTM Vit Nam = 10% nm + Thi gian chuyn sc Vit Nam Hoa k = 1 thng . T gi sc 1 USD = 15.680 [( 15.680 x 0,10):12] = 15.549,33 VND. 1.4- T gi hi phiu tr tin ngay( At sight Draft Exchange Rate ) l t gi bn hi phiu ngoi t cho khch hng . c im : - Ngi hng li hi phiu ngn hng phi xut trnh hi phiu n ngn hng ch nh thu tin . - Cch tnh ging nh t gi sc , tuy nhin l i sut tnh t gi l l i sut huy ng ngoi t . 1.5- T gi hi phiu k hn ( Usance Draft Exchange Rate ) l t gi bn hi phiu k hn ngoi t cho khch hng . ch im : - Tc thu tin chm hn hi phiu tr ngay . - Thi hn tnh l i bng k hn hi phiu cng vi thi hn chuyn hi phiu . Cu s 2 : ( 2,5 im ) Tr li 1 ng = 0,1190 im Tr li 1 sai tr = 0,0595 1.3; 2.2; 3.3; 4.3; 5.2; 6.2; 7.3 ; 8.1; 9.3 ;10.2; 11.3; 12.2; 13.1; 13.3.1; 14.2; 15.1; 16.3; 17.3; 18.2; 19.3; 20.1. Cu s 3 : (2,5 im ) 3.1- Khi nim : Phng thc nh thu km chng t l phng thc trong quy nh ngi bn hoc ngi cung ng dch v sau khi hon thnh ngha v quy nh trong hp ng s --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -30 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

xut trnh k phiu tip nhn hoc lp mt hi phiu i tin( hoc ho n ) km vi cc chng t thc hin hp ng u thc cho ngn hng thu tin k phiu hoc hi phiu ( hoc ho n ) t ngi tr tin quy nh trn k phiu hoc hi phiu ( hoc ho n ) vi iu kin : - D/P ( Nh thu tr tin i chng t ) hoc , - D/A ( nh thu chp nhn i chng t ) hoc , - D/TC ( Nh thu thc hin cc iu kin khc i chng t ) 3.2- Trng hp p dng : - p dng ph bin trong thanh ton hng ho xut nhp khu , - Nh thu trong cc lnh vc phi thng mi : kt qu u t nc ngoi , cc loi cc ph , bo him ph , hoa hng mi gii , tin l i cho vay , tin li trong u t vo th trng chng khon ...... 3.3- c im : - URC 522 1995 ICC ( Quy tc thng nht nh thu bn sa i nm 1995 , s 522 ca Phng thng mi quc t ) l vn bn php l iu chnh phng thc ny . - Phng thc ny m bo quyn li cho ngi bn , nu nh ngi mua mun nhn hng . - Tc thu tin rt chm ; - Phng thc chuyn tin l cng on cui cng ca phng thc nh thu , do vy hai bn phi thng nht cch p dng phng thc chuyn tin . - Ngn hng ch gi vai tr l ngi trung gian thu h v chi h , ngoi ra ngn hng khng chu trch nhim g c . Cu s 4: ( 2,5 im ) 4.1- Khi nim : L/C xc nhn ( Confirmed L/C ) l mt loi th tn dng do ngn hng pht hnh ra v c mt ngn hng khc chp nhn tr tin cho ngi hng li L/C theo cc iu kin v iu khon ca L/C . 4.2- c im vn dng : - Ngun php l iu chnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - C ba m hnh xc nhn : + Ngn hng xc nhn nc th ba ; + Ngn hng xc nhn l ngn hng khc nc ngi hng li L/C ; + Ngn hng xc nhn ng thi l ngn hng thng bo L/C . - Tu chnh L/C cng phi c xc nhn bi ngn hng xc nhn . - Th tc ph xc nhn thng rt cao , do vy trong L/C phi quy nh r ai l ngi tr th tc ph xc nhn . ------------------------------------------

thi s 9 TTQT

--------------------( thi gian 150 pht ) Cu s1: Trnh by cc loi sc trong thanh ton quc t ? Cu s 2 : Kim tra kin thc php l v UCP 500 , ISBP 645 ICC . 1- Ngay khi nhn c thng bo mt L/C c chuyn bng in nh l bn c gi tr thc hin, ngn hng thng bo pht hin bc in thc ra khng hon chnh: 1.2- L/C bng in c c coi l bn c gi tr thc hin. 1.3- L/C bng in ch c gi tr tham kho. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -31 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

1.4- Ngn hng thng bo gnh chu ri ro nu n khng bo li tnh trng cho Ngn hng pht hnh khng chm tr. 2- Ngn hng pht hnh thng bo L/C qua Ngn hng thng bo A. Theo tho thun gia ngi hng li v ngi xin m L/C chuyn ngn hng thng bo sang ngn hng B, Ngn hng pht hnh tin hnh sa i tn ca ngn hng thng bo l B,vy : 2.1- Ngn hng pht hnh c th thng bo s sa i qua ngn hng B v yu cu ngn hng B thng bo cho ngn hng A bit iu ny. 2.2- Ngn hng pht hnh phi thng bo s sa i qua ngn hng A. 2.3- Ngn hng pht hnh c th thng bo sa i qua ngn hng B v yu cu h thng bo cho ngn hng A hu b L/C . 3- Ngay sau khi nhn c ch th khng r rng v vic sa i L/C : 3.1- Ngi hng li phi ch th cho ngi xin m L/C lin h vi ngn hng pht hnh xc minh. 3.2- Ngn hng pht hnh phi cung cp thng tin cn thit khng chm tr. 3.3- Ngn hng thng bo phi yu cu ngn hng pht hnh xc minh khng chm tr. 4- Ngn hng phi kim tra tt c cc chng t yu cu trong L/C : 4.1- bit chc rng chng c chn thc v ph hp khng. 4.2- m bo rng cc tp qun ngn hng tiu chun quc t c c phn nh trong cc chng t hay khng . 4.3- m bo rng chng t ph hp trn b mt vi cc iu khon v iu kin ca L/C. 5- Nu chng t khng quy nh trong L/C c xut trnh, ngn hng chit khu: 5.1- Phi tr li cho ngi xut trnh. 5.2- Phi chuyn chng cho ngn hng pht hnh m khng chu trch nhim g. 5.3- C th chuyn chng cho ngn hng pht hnh m khng cam kt g nu ngi hng li yu cu. 6- Cc chng t xut trnh c sai bit so vi L/C thuc trch nhim v ai? 6.1- Thuc ngi xin m L/C nu anh ta khng t chi chng. 6.2- Thuc v ngi hng li. 6.3- Thuc v Ngn hng ch nh, nu ngn hng ny thanh ton chng c bo lu. 7- Ngn hng ch nh gi cc chng t n Ngn hng pht hnh km theo bn cng b chng hon ton ph hp vi cc iu kin v iu khon ca L/C. 7.1- Ngn hng pht hnh khng cn kim tra li cc chng t. 7.2- Ngn hng pht hnh khng th bt ng vi Ngn hng ch nh v ngn hng ny hnh ng vi t cch l i l ca n. 7.3- Ngn hng pht hnh c nhim v kim tra li cc chng t . 8- Ngn hng pht hnh v Ngn hng xc nhn c mt khong thi gian hp l kim tra chng t nhiu nht khng qu: 8.1- 7 ngy lm vic ngn hng cho mi ngn hng . 8.2- 7 ngy theo lch cho mi ngn hng. 8.3- 7 ngy ngn hng. 9- Ngn hng pht hnh yu cu ngn hng A xc nhn L/C v thng bo cho ngi hng li qua ngn hng B. Ngn hng B tip nhn chng t v gi chng trc tip dn ngn hng pht hnh 9.1- Ngn hng pht hnh c quyn t chi chng t v khng do Ngn hng xc nhn xut trnh. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -32 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

9.2- Ngn hng pht hnh phi xin u quyn thanh ton t Ngn hng xc nhn. 9.3- Ngn hng pht hnh phi thanh ton nu chng t ph hp. 10- Ai l ngi quyt nh cui cng xem b chng t c ph hp vi cc iu khon v iu kin ca L/C hay khng? 10.1- Ngi xin m L/C. 10.2- Ngn hng pht hnh. 10.3- Ngi xin m L/C v Ngn hng pht hnh. 11- Cc chng t th hin trn b mt ph hp vi cc iu kin ca L/C c ngha g? 11.1- Cc chng t l chn thc v khng gi mo. 11.2- Cc chng t khng mu thun vi tiu chun quc t v nghip v ngn hng nh c phn nh trong UCP. 11.3- Trn b mt ca cc chng t phi ph hp vi iu kin ca L/C v khng mu thun ln nhau . 12- Nu ngn hng pht hnh thy rng cc chng t trn b mt khng ph hp vi cc iu khon v iu kin ca L/C m ngn hng khng th tip nhn chng t : 12.1- N phi tip cn ngi xin m L/C xin b qua cc sai bit. 12.2- N c th tr li b chng t cho ngi xut trnh lu anh ta tt c cc sai bit. 12.3- N phi tr li cho ngi xut trnh ngay . 13- Nu mt hi phiu c ghi k hn l 360 ngy k t ngy B/L , ngy ca B/L no tnh ngy o hn ca hi phiu 13.1- Ngy 20/03/2004 l ngy k pht B/L on board , 13.2- Ngy 15/03/2004 l ngy pht hnh B/L Received for shipment , 13.3- Ngy 15/03/2004 l ngy pht hnh B/L Received for shipment v trn B/L c 3 ghi ch bc hng : - 13.3.1- Clean shipped on board 21/03/2004 ; - 13.3.2- Clean shipped on board 22/03/2004; - 13.3.3.- Clean shipped on board 26/03/2004 . 14- Nu b chng t c 20 sai bit c xut trnh n Ngn hng pht hnh, ngn hng phi gi bn lu sai bit cho ngi xut trnh, ch ra: 14.1- Mt s sai bit c bn bi v khng cn phi ch r tt c. 14.2- Chi tit v 20 sai bit pht hin. 14.3- Cc sai bit c bn km theo cm t v cc sai bit khc. 15- Khi kim tra chng t Ngn hng pht hnh thng bo cc sai bit trong b chng t nhng li khng c th gi chng ch quyn nh ot ca ngi xut trnh, th 15.1- cc sai bit c coi l c b qua, Ngn hng pht hnh mt quyn khiu ni v chng t c sai bit . 15.2- Ngn hng pht hnh phi i ngi xin m L/C ng b qua cc sai bit v n bo cho ngi xut trnh l b chng t khng ph hp. 15.3- Ngn hng pht hnh phi g b chng t ch quyn nh ot ca ngi xin m L/C. 16- C nhiu b B/L xut trnh theo mt hi phiu k hn 180 ngy k t ngy B/L , hi ngy no c dng tnh ngy o hn ca hi phiu 16.1- Ngy ca B/L u tin , 16.2- Ngy ghi ch on board ca B/L cui cng , 16.3- Ngy pht hnh ca B/L on board ca B/L cui cng . 17- Cc ngn hng c th phi l nh trch nhim do hu qu gy ra bi: 17.1- tht lc chng t c gi i theo iu kin ca L/C. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -33 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

17.2- bc in gi i b ct xn. 17.3- dch L/C sang ngn ng ca ngi hng li . 18- Khi ch nh mt ngn hng khc thc thi cc ch th ca ngi xin m L/C, ngn hng pht hnh ang hnh ng 18.1- vi chi ph v ri ro ca n. 18.2- vi chi ph v ri ro ca ngi xin m L/C . 19- Nu tt c tin hoa hng v ph do ngi hng li chu m Ngn hng thng bo khng th thu c ph , vy ngi c trch nhim cu cng tr ph l ai? 19.1- Ngn hng pht hnh . 19.2- Ngn hng thng bo bi v l ra n phi thu trc khi thng bo L/C. 19.3- Ngi xin m L/C . 20- Bn ho n no s c chp nhn l chng t gc: 20.1- bn sao ho n bng giy than c k hp l bng tay. 20.2- Nu bn ho n photocopy c ng du bn gc v c ch k c to qua h thng my Fax. 20.3- Bn sao ho n qua h thng my tnh v c k bng cch ng du. Cu s 3 : H y trnh by phng thc thanh ton bo l nh theo yu cu ( Letter of Demand Guarantee ) v c im vn dng ? Cu s 4: H y trnh by L/C khng th hu b ( Irrevocable Letter of Credit) v c im vn dng ?

p n thi s 9
----------------Cu s1( 2,5 im ) 1.1- Sc ch danh ( Name Check , Nominated Check ) l loi sc ghi r tn ngi hng li trn t sc . Sc ch danh khng th chuyn nhng bng th tc k hu , ch c ngi no c tn ghi trn sc mi c th lnh tin t ngn hng . 1.2- Sc v danh ( Nameless Check ) l loi sc khng ghi tn ngi hng li trn t sc . Trn sc ch ghi cu Tr cho ngi cm sc . Bt c ai cm sc ny u c th tr thnh ngi hng li sc . Vic chuyn nhng sc ch bng cch trao tay , khng cn k hu . 1.3- Sc theo lnh ( To order Check ) l loi sc ghi tr theo lnh ca ngi hng li. Sc theo lnh c th chuyn nhng d dng bng th tc k hu . Trong thanh ton quc t , sc theo lnh c s dng rt ph bin . 1.4- Sc gch cho ( Crossed Check ) l loi sc trn b mt trc ca sc c hai gch cho song song vi nhau . Gch cho c th c in sn , cng c th do ngi hng li sc gch cho bng bt ca mnh . sc gch cho khng th lnh c tin mt . C hai cch gch cho : Gch cho ph thng ( Generally crossed Check ) v gch cho c bit ( Specially crossed Check) . Gch cho ph thng l gch cho m gia hai dng gch cho khng c ghi ch g c. Vi loi gch cho ny , ngui hng li c th u thc cho bt c ngn hng no thu tin cng c .

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -34 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

Gch cho c bit l gch cho m gia hai dng gch cho c ghi tn mt ngn hng no . Trong trng hp ny , ch c ngn hng mi c th c ngi hng li u quyn thu h tin m thi. 1.5- Sc chuyn khon ( Transferable Check ) l loi sc khng th nhn c tin mt , ch c th nhn tin thng qua vic chuyn tin t ti khon ngi pht sc sang ti khon ngi hng li sc . 1.6- Sc du lch ( Travellers Check ) l loi sc do ngn hng pht hnh bn cho khch du lch , trong ngn hng pht hnh cam kt tr tin mt cho khch du lch l ngi hng li sc khi sc c xut trnh . Sc du lch khc vi sc ngn hng v sc c nhn nhng im ch yu sau y : - Khng chuyn nhng c ; - Thi hn hiu lc l v hn ; - Sc c mnh gi ; - Ngi mua sc l ngi hng li sc ; - Khi nhn tin phi k i chng . - Ngn hng pht sc l ngn hng tr tin sc . 1.7- Sc xc nhn ( Certified Check ) l loi sc thng mi ( Private check ) c mt ngn hng xc nhn vic tr tin . Trong trng hp sc khng c thanh ton , ngn hng xc nhn phi ng ra tr tin sc cho ngi hng li sc . Cu s 2 : ( 2,5 im ) Tr li 1 ng = 0,1190 im Tr li 1 sai tr = 0,0595 1.3; 2.2; 3.3; 4.3; 5.2; 6.2; 7.3 ; 8.1; 9.3 ;10.2; 11.3; 12.2; 13.1; 13.3.1; 14.2; 15.1; 16.3; 17.3; 18.2; 19.3; 20.1. Cu s 3: ( 2,5 im ) 3.1- Khi nim : Phng thc bo l nh thanh ton theo yu cu l mt phng thc quy nh Ngn hng pht hnh theo yu cu ca mt khch hng pht hnh mt th bo l nh trong s cam kt bi thng mt s tin nht nh cho ngi hng li, nu ngi yu cu khng thanh ton ng hn nh quy nh trong th bo l nh , vi iu kin l ngi hng li phi xut trnh mt bn tuyn b v s vi phm khng thanh ton v hi phiu k pht i tin ngn hng pht hnh ph hp vi iu kin v iu khon ca th bo l nh . 3.2- c im vn dng : - URDG 458 1992 ICC ( Quy tc thng nht bo l nh theo yu cu ) l tp qun quc t iu chnh phng thc bo l nh thanh ton theo yu cu . - Ngi yu cu pht hnh bo l nh phi k qu 100% tr gi th bo l nh v dnh quyn cho ngn hng pht hnh gii ngn tin k qu v iu kin nu cc chng t ca ngi hng li xut trnh ph hp vi iu kin v iu khon ca th bo l nh . - Tnh cht c lp v khng th hu b ca th bo l nh . - Phng thc ny ch c li cho ngi xut khu . V vy, ngi nhp khu khng mun p dng , nu c , ch p dng trong lnh vc phi thng mi . Cu s 4: ( 2,5 im ) 4.1- Khi nim : IRRevocable L/C l mt loi L/C sau khi ngn hng pht hnh ra mun sa i , b sung hoc hu b trong thi hn hiu lc ca n th cn phi c s ng ca ngi hng li L/C v nhng ngi khc c lin quan . 4.2- c im vn dng : --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -35 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

- Ngun php l iu chnh : UCP 500 1993 , ISBP 645 2003 , eUCP 1.0 2002 ICC

- L mt cam kt tr tin chc chn , n nh v khng th hu b trong thi hn hiu lc ca L/C . - Khng cn thit phi ghi ch IRREVOCABLE . - Mun sa i , b sung hoc hu b tng phn , thm ch ton phn L/C , cc bn c yu cu phi thc hin TU CHNH L/C . ----------------------------------------------------------------( Thi gian 150 pht )

thi s 10

Cu s1: H y trnh by thi gian thanh ton tr tin trc quy nh trong hp ng thng mi quc t ? Cu s 2 : Kim tra kin thc php l v URC 522 , UCP 500 & ISBP 645 ICC 1- C th p dng mt hoc m t s iu kho n no ca URC 522 1995 ICC tri vi nhng nguyn tc c bn ca lut Vit nam : 1.1- C 1.2- Khng 2-URC 522 quy nh nhng chng t no l chng t thng mi : 2.1- Invoice , 2.2- Certificate of origin , 2.3- Bill of exchange , 2.4- Bill of Lading , 2.5- Contract . 3-Ngn hng nh thu ( Collection Bank ) c th t chi s y thc nh thu ca ngn hng khc m khng cn thng bo li cho h v s t chi 3.1- C , 3.2- Khng . 4-Trong phng thc nh thu phiu trn ( Clean Collection ) , ngi xut khu phi xut trnh nhng chng t no : 4.1- Bill of Lading , 4.2- AWB , 4.3- Invoice , 4.4- Bill of Exchange . 5-Nu Ch th nh thu khng quy nh r iu kin nh thu , th ngn hng nh thu s trao chng t cho ngi nhp khu theo iu kin no 5.1- D/P , 5.2- D/A , 5.3- D/TC . 6-Trong th y thc nh thu ( Collection Letter ) ch r ngi tr tin (Drawee) phi thanh ton c tin li ( nu c ) v khng gii thch g thm .Do ngi tr tin ch tr tin hng m khng tr tin li , cho nn ngn hng thu khng trao chng t cho ngi tr tin , theo quy nh ca URC 522 1995 ICC l 6.1- ng , --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -36 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

6.2- Sai . 7-Theo URC 522 1995 ICC , Cc ngn hng chuyn ( Remitting Bank ) , ngn hng thu ( Collection Bank ) c ch u trch nhim kim tra chng t nh thu : 7.1- C , 7.2- Khng . 8-Ngn hng xu t trnh ( Presenting Bank ) c th l ngn hng no 8.1- Ngn hng thu , nu ngi nh thu ch nh , 8.2- Ngn hng thu , nu ngn hng chuyn khng ch nh , 8.3- Ngn hng khc khng c quan h i l vi ngn hng chuyn . 9-C th ghi li sut bn cnh s tin c a mt hi phiu tr tin ngay , nu nh trong ch th nh thu c quy nh khong thi gian m trong khong thi gian ngi tr tin phi thc hin thanh ton . 9.1- C , 9.2- Khng . 10-Nu ngn hng thu nh n c s lng v s loi chng t nhiu hn v hoc khng c lit k trong bng k khai chng t th : 10.1- Ngn hng thu ph i tr li cho ngn hng chuyn , 10.2- Ngn hng thu ch xu t trnh nhng chng t quy nh trong b ng k khai chng t , 10.3- Ngn hng thu c th xut trnh i tin ngi tr tin . 11-Hnh th c v ngn ng ca cc chng t m ngi tr tin ho c ngn hng thu phi to lp khng c quy nh trong ch th ho c th y thc nh thu 11.1- phi ging nh hnh thc v ngn ng ca cc chng t xut trnh , 11.2- c th khc . 12- Ngi xut khu c th gi hng trc tip vo a ch ca ngn hng nc ngi nh p khu 12.1- phi bo trc cho ngn hng , 12.2- phi tr chi ph bo qun cho ngn hng , 12.3- phi c s ng ca ngn hng . 13- Ngn hng thu t chi nhn chng t v ngi nh p kh u thng bo rng ngi xut kh u khng giao hng l 13.1- ng , 13.2- Sai . 14- Ngn hng thu khng giao chng t cho ngi nhp khu v ngi nhp kh u ch p nh n thanh ton hi phiu tr chm khng y v hnh th c v khng ng v ni dung l 14.1- ng , 14.2- Sai . 15- Trong trng hp no th ngn hng thu s khng giao chng t l ng : 15.1- Nu ch th nh thu quy nh ph nh thu do ngi tr tin chu m ngi tr tin khng tr ph nh thu , 15.2- Nu ch th nh thu quy nh ph nh thu do ngi tr tin ch u v khng th b qua m ngi tr tin khng tr ph nh thu 16- Khi chng t b t chi thanh ton , ngn hng thu phi c trch nhim : 16.1- Tr ngay cc chng t b t chi thanh ton cho ngn hng chuyn . 16.2- Thng bo ngay nhng l do t chi thanh ton cho ngn hng chuyn chng t .

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -37 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

16.3- Trong vng 60 ngy k t ngy gi thng bo m khng nhn c kin ca ngn hng chuyn gii quyt s phn ca chng t , th ngn hng thu s tr li chng t cho ngn hng chuyn m khng chu trch nhim g thm . 17- C phi UCP l vn bn php l duy nht dn chiu vo L/C . 17.1- C , 17.2- Khng . 18- Nu trong L/C khng ch r p dng UCP no th : 18.1- L/C t ng p dng UCP 500 , 18.2- L/C p dng UCP 400 , 18.3- L/C khng p dng UCP no c . 19- Ngay c khi UCP c dn chiu p dng , cc ngn hng c th khng p dng mt s iu khon no i vi tng loi L/C ring bit 19.1- ng , 19.2- Sai . 20- Mt L/C c dn chiu p dng UCP 500 m khng ni n ISBP 645 th : 20.1- Khng p dng ISBP 645 , 20.2- ng nhin p dng ISBP 645 Cu s 3 : H y trnh by phng thc thanh ton bo l nh km chng t v c im vn dng ? Cu s 4: H y trnh by REVOCABLE LETTER OF CREDIT v c im vn dng ?

p n s 10
---------Cu s1: (2,5 im ) 1.1-Khi nim : Thi gian thanh ton trc quy nh trong hp ng XNK l thi gian trong quy nh trc ngy giao hng mt s ngy nht nh hoc sau ngy k hp ng nhng trc ngy giao hng , ngi nhp khu phi thanh ton cho bn xut khu mt phn hay ton b tr gi ca hp ng . 1.2- Cc loi : a/ Tr tin trc vi mc ch cp tn dng cho ngi xut khu . c im ca loi thi gian tr tin trc nh sau : - Thi im cp tn dng thng c tnh l x ngy k t ngy k kt hp ng hoc k t ngy hp ng chnh thc c hiu lc ; - S tin cp tn dng ph thuc vo kh nng cp tn dng ca nh nhp khu v nhu cu vay ca ngi xut khu ; - Thi hn cp tn dng thng l ngn han . b/ Tr tin trc vi mc ch l mt khon tin t cc nhm m bo thc hin hp ng XNK . c im ca loi thi gian tr tin trc ny nh sau : - Thi im t cc tin thng c tnh l x ngy trc ngy giao hng quy nh trong hp ng ; - Mc tin t cc ti thiu phi bng : PA=TA[(1+R)N - 1] + Pe Trong : - PA = tin ng trc ; - TA = tng tr gi hp ng ; - TA[(1+R)N - 1] = tin l i vay ngn hng ; --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -38 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho R = l i sut vay ngn hng ; N = thi hn vay ; Pe = tin pht vi phm hp ng .

...::Mn Thanh Ton Quc T::

Cu s 2 : ( 2,5 im ) Tr li 1 ng = 0,1136 im Tr li sai 1 tr = 0,0568 im 1.2; 2.1; 2.2; 2.4; 3.2; 4.4; 5.1; 6.2; 7.2; 8.1; 9.1; 10.3; 11.2; 12.3; 13.2 ; 14.1; 15.2; 16.3; 17.2; 18.3; 19.1; 20.2 . Cu s 3: ( 2,5 im ) 3.1- Khi nim : Phng thc bo l nh thanh ton km chng t l mt phng thc quy nh rng theo yu cu ca mt khch hng, ngn hng pht hnh mt th bo l nh cam kt s bi thng mt s tin nht nh cho ngi hng li, nu ngi yu cu khng thanh ton ng hn nh quy nh trong th bo l nh , vi iu kin l ngi hng li phi xut trnh mt hi phiu v mt bn tuyn b vi phm khng thanh ton c xc nhn bi bn th ba ph hp vi iu kin v iu khon ca th bo l nh . 3.2- c im vn dng : - URCG 325 1992 ICC ( Quy tc thng nht bo l nh km chng t ) l tp qun quc t iu chnh phng thc bo l nh thanh ton km chng t . - Ngi yu cu pht hnh bo l nh phi k qu 10 25% tr gi th bo l nh. - Tnh cht c lp v khng th hu b ca th bo l nh . - Trong th bo l nh cn quy nh r ngi th ba xc nhn bn tuyn b vi phm . Cu s 4 : ( 2,5 im ) 4.1- Khi nim : Revocable L/C l mt loi L/C sau khi ngn hng pht hnh ra, ngn hng c quyn sa i , b sung hoc hu b n m khng cn c s ng ca ngi hng li L/C . 4.2- c im vn dng : - Ngun php l iu chnh : UCP 500 1993 , ISBP 645 2003 , eUCP 1.0 2002 ICC . - L mt li ha tr tin , khng phi l mt cam kt tr tin chc chn , n nh v khng th hu b . - L/C c th hu b mt khi c ngi hng li thc hin th vic hu b , b sung , sa i sau ny s phi c s ng ca ngn hng pht hnh v bn thn ngi hng li . - L/C c th hu b phi c ch r l c th hu b ( Revocable ), nu khng , L/C tr thnh khng th hu b ( Irrevocable ) . - L/C c th hu b khng c li i vi ngi hng li L/C . ------------------------------------------------

thi tuyn chn s 11


---------------( Thi gian 150 pht )

Cu 1: --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -39 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

Ngn hng thng mi l g ? Cc chc nng ca Ngn hng thng mi ? Cu 2: kim tra kin thc php l v URC , UCP v ISBP. Trc nghim v URC 522 1995 ICC 1- C th p dng mt ho c m t s iu kho n no ca URC 522 1995 ICC tri vi nhng nguyn tc c bn ca lut Vit nam : 1.3- C 1.4- Khng 2 -Nu Ch th nh thu khng quy nh r iu kin nh thu , th ngn hng nh thu s trao chng t cho ngi nhp khu theo iu kin no a- D/P , b- D/A , c- D/TC . 3 -Nu ngn hng thu nh n c s lng v s loi chng t nhiu hn v hoc khng c lit k trong bng k khai chng t th : a- Ngn hng thu ph i tr li cho ngn hng chuyn , b- Ngn hng thu ch xut trnh nhng chng t ghi trong b ng k khai chng t , c- Ngn hng thu c th xut trnh i tin ngi tr tin . 4- Trong trng hp no th ngn hng thu s khng giao chng t l ng : a- Nu ch th nh thu quy nh ph nh thu do ngi tr tin ch u m ngi tr tin khng tr ph nh thu , b- Nu ch th nh thu quy nh ph nh thu do ngi tr tin chu v khng th b qua m ngi tr tin khng tr ph nh thu . 5- Khi chng t b t chi thanh ton , ngn hng thu phi c trch nhim : a- Tr ngay cc chng t b t chi thanh ton cho ngn hng chuyn . b- Thng bo ngay nhng l do t chi thanh ton cho ngn hng chuyn chng t . c- Trong vng 60 ngy k t ngy gi thng bo m khng nhn c kin ca ngn hng chuyn gii quyt s phn ca chng t , th ngn hng thu s tr li chng t cho ngn hng chuyn m khng chu trch nhim g thm . Cu trc nghim v UCP 500 , ISBP 645 6- C phi UCP l vn bn php l duy nht dn chiu vo L/C . a- C , b- Khng . 7- Mt L/C dn chiu ISBP 645 m khng dn chiu UCP 500 th a- ng nhin p dng UCP 500 , b- Ch p dng ISBP 645 . 8- Ngi hng li chp nhn mt L/C c quy nh ho n thng mi phi c xc nhn ca ngi yu cu m L/C . Ngn hng tr tin t chi thanh ton v ho n khng c xc nhn . Ri ro ny do ai gnh chu a- Ngi yu cu m L/C v khng n xc nhn kp thi , b- Ngi hng li L/C . c- Ngn hng thng bo . 9- Mt L/C yu cu hi phiu k pht i tin ngi yu cu m L/C a- Yu cu ny s b b qua , b- Hi phiu s c coi nh chng t ph , c- UCP , ISBP cm khng c quy nh nh th . 10- Mt chng t c ngy k sau ngy lp chng t th ngy pht hnh l a- Ngy lp , b- Ngy k .. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -40 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

11- Ngn hng pht hnh L/C c quyn t chi cc chng t nh hi phiu , chng t bo him khng ghi ngy thng k pht chng t : a- ng , b- Sai . 12- Ngn hng xc nhn vn phi thanh ton cc chng t ph hp c xut trnh n ngn hng sau ngy L/C xc nhn ht hn, nu Ngn hng kim tra chng t gi vn bn xc nhn rng chng t c xut trnh n ngn hng ny trong thi hn hiu lc ca L/C. a- ng. b- Sai. 13- Nu tt c tin hoa hng v ph do ngi hng li chu m Ngn hng thng bo khng th thu c ph , vy ngi c trch nhim cu cng tr ph l ai? a- Ngn hng pht hnh . b- Ngn hng thng bo bi v l ra n phi thu trc khi thng bo L/C. c- Ngi xin m L/C . 14- Ngy o hn hi phiu 180 ngy sau ngy xut trnh l ngy no a- 180 ngy sau ngy xut trnh chng t ti ngn hng tr tin b- 180 ngy sau ngy xut trnh chng t ti ngn hng tr tin nu chng t ph hp vi L/C c ngn hng chp nhn . c- Trong trng hp chng t c sai bit , sau khi thng lng, ngn hng ng thanh ton h phiu , ngy o hn ca hi phiu l ngy sau ngy ng thanh ton . 15- Nu L/C yu cu B/L c lp theo lnhv k hu trng, th ai l ngi k hu? a- Ngn hng chit khu. b- Ngi gi hng. c- Ngi nhp khu Cu 3: Tin t t do chuyn i l g ( Convertible Currency ), cc loi ? Cu 4: L i sut LIBOR l g ? Vai tr ca n trong quan h tn dng quc t ? ------------------------------

p n thi s 11
Cu 1: ( 2,5 im ) 1.1-Theo quy nh ca Lut cc t chc tn dng nm 1997 , Ngn hng thng mi l mt loi hnh t chc tn dng hot ng kinh doanh tin t , lm dch v ngn hng vi ni dung nhn tin gi v s dng tin gi cp tn dng , cung ng cc dch v thanh ton trong nn kinh t quc dn . 1.2- Cc chc nng ca ngn hng thng mi gm c : - Chc nng trung gian tn dng : huy ng vn t nn kinh t quc dn cho cc thnh phn kinh t quc dn vay . - Chc nng trung gian thanh ton : Thc hin vic chi tr gia cc thnh phn kinh t quc dn thng qua h thng ti khon ca h m ti ngn hng . - Chc nng to tin thng qua vic cho khch hng vay bng cch ghi c trn ti khon ca khch hng m ti ngn hng Cu 2: ( 3 im ) 1(b) ; 2(a) ; 3(c) ; 4(b) ; 5(b,c) ; 6(b) ; 7(a) ; 8(b) ; 9(b) ; 10(b) ; 11(a) ; 12(a) ; 13(c) ; 14(b,c) ;15( b) . --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -41 tgiungar33@yahoo.com

--------------------

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

Cu 3: ( 2,5 im ) 3.1- Tin t do chuyn i l mt tin t m lut tin t ca nc pht hnh tin t cho php bt c nhng ai c thu nhp tin t ny u c quyn yu cu h thng ngn hng ca nc i ra bt c cc tin t no khc . 3.2- Tu theo iu kin chuyn i do lut quy inh , ngi ta chia tin t do chuyn i ra hai loi tin khc nhau : Tin t do chuyn i ton phn ( Total Convertible Currency ) v tin t do chuyn i tng phn ( Partial Convertible Currency ) . Tin no m vic chuyn i ph thuc vo mt trong ba iu kin sau y th gi l tin t do chuyn i tng phn: - Ch th chuyn i : Hn ch chuyn i i vi ngi phi c tr ( Resident ) , t do chuyn i i vi ngi phi c tr ( Non resident ) ; - Ngun thu nhp : Hn ch i vi cc ngun thu nhp t hot ng phi thng mi, u t ni a ,khng hn ch chuyn i i vi cc ngun thu nhp thng mi , u t nc ngoi ; - Hn ngch chuyn i : di mt mc no do lut quy nh th chuyn i t do , trn mc phi xin giy php . Cu 4: ( 2 im ) 4.1- LIBOR l t vit tt ca London Interbank Offerred Rate , c ngha l L i sut cho vay lin hng quc t London . c im : - L i sut cho vay bnh qun gia 5 ngn hng ln London ; - L i sut ngn hn ; - Nm tnh l i l 365 ngy ; - Cng b vo hi 11 gi GMT ti London . 4.2- Vai tr ca LIBOR : - L l i sut cho vay ngn hn c s trong quan h tn dng quc t ; - L l i sut c s tnh l i sut cho vay di hn quc t . V d L i sut vay 5 nm ca khon tn dng ca Ngn hng A l = LIBOR + 2,5% . -------------------------------------

thi tuyn chn s 12


------------------( Thi gian 150 pht ) H y trnh by cc loi nghip v ca Ngn hng thng mi ?

Cu 1: Cu 2:

Liu thanh ton tr trc c phi c quy nh trong mt L/C , nu mt L/C yu cu Ho n chi tit , mt bn gc v mt bn sao cho mi l hng ho . Ngi hng li xut trnh ho n ghi nh sau : Tng cng : 100.000,00 USD ; Tr : 15.000,00 USD ( 15% thanh ton tin ng trc ) Tng cng : 85.000,00 USD . :Cu 3 : Kim tra kin thc php l v URC , UCP , ISBP . 1-URC 522 quy nh nhng chng t no l chng t thng mi : 2.6- Invoice , 2.7- Certificate of origin , --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -42 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

2.8- Bill of exchange , 2.9- Bill of Lading , 2.10- Contract . 2-Ngn hng nh thu ( Collection Bank ) c th t chi s y thc nh thu ca ngn hng khc m khng cn thng bo li cho h v s t chi a- C , b- Khng . 3-Trong phng thc nh thu phiu trn ( Clean Collection ) , ngi xut khu phi xut trnh nhng chng t no : a- Bill of Lading , b- AWB , c- Invoice , d- Bill of Exchange 4- Cc t chc no c th pht hnh L/C a- Ngn hng Nh nc ( trung ng ) , b- Cng ty bo him , c- Ngn hng thng mi , d- cng ty chng khon 5- Ngi yu cu m L/C phi hon tr tin cho Ngn hng pht hnh tr khi anh ta thy rng : a- Hng ho c khuyt tt , b- Hng ho tri vi hp ng , c- Cc chng t xut trnh khng ph hp vi cc iu kin ca L/C. 6- Ngn hng thng bo L/C m bng in khng c TEST : a- T chi thng bo L/C v bo ngay cho ngi hng li bit , b- Phi xc minh tnh chn tht ca bc in,nu ngn hng mun thng bo L/C cC th thng bo L/C m khng chu trch nhim g . 7- Ngn hng pht hnh : a- C th hu b sa i ca mnh nu ngi hng li vn cha chp nhn sa i b- B rng buc khng th hu ngang vo sa i ngay c khi ngi hng li cha chp nhn sa i . 8- Ngi hng li c th chp nhn mt phn sa i L/C trong vn bn chp nhn ca mnh a- C , b- Khng . 9- Ngn hng xc nhn vn phi thanh ton cc chng t ph hp vi L/C c xut trnh n ngn hng sau ngy L/C xc nhn ht hn, nu Ngn hng kim tra chng t gi vn bn xc nhn rng chng t c xut trnh n ngn hng ny trong thi hn hiu lc ca L/C. a- ng. b- Sai. 10- Shipping documents gm nhng chng t : a- Ho n , b- Hi phiu , c- C/O. 11- Khi no th sa i L/C c hiu lc ?: a- Nu ngi hng li khng thng bo t chi sa i , b- Khi ngn hng thng bo c bng chng l ngi hng li nhn c ngh tu chnh L/C. c-Ngay khi chng t yu cu c xut trnh ph hp vi L/C sa i. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -43 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

12- S tin L/C l 100.000 la M. Mt ho n ghi s tin 105.000 la M c xut trnh, nu giao hng mt ln , a- Ngn hng ch nh c th chp nhn ho n v ch tr 100.000 la M. b- Ngn hng ch nh c th t chi ho n v vt qu s tin L/C. c- Ngn hng ch nh c th chp nhn ho n vi iu kin s hng tr gi 5.000 la M cng c gi. 13- Nu L/C yu cu xut trnh Detailed Commercial Invoice , ngn hng c th t chi : a- Detailed Invoice , b- Consular Invoice , c- Detailed Tax invoice . 14- Trong s cc loi sau, Theo UCP 500 th chng t no l chng t ti chnh? a- Ha n. b- C/O c- Hi phiu. d-Vn n ng bin. 15- Nu L/C yu cu C/O do Ngi xut khu cp , ngn hng c th t chi tip nhn C/O v do Phng thng mi nc xut khu cp l a- ng , b Sai . Cu 4: Phng thc nh thu phiu trn l g ( Clean Collection ) ? Trnh by quy trnh nghip v thanh ton nh thu phiu trn ? ----------------------------------------

p n thi tuyn chn s 12


-------------------------Cu 1: (2,5im ) Ngn hng thng mi tin hnh cc loi nghip v sau y : 1.1- Nghip v huy ng vn ( Nghip v ti sn n ) + Huy ng vn iu l + Huy ng vn tin gi - Tin gi khng k hn ; - Tin gi c k hn + Huy ng vn vay - Vay NHNN ; - Vay ngn hng nc ngoi ; - Vay trn th trng lin ngn hng ; - Vay bng pht hnh tri phiu v tn phiu . + Vn tip nhn khc 1.2- Nghip v ti sn c ( cho vay , u t ti chnh , cm c .) + Nghip v ngn qu; + Nghip v cho vay ; - Cho vay chit khu , ng trc ,thu chi , tr gp - Cho vay cm c , th chp - Chp nhn , bo l nh , Thu mua --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -44 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

+ Nghip v u t ti chnh : - u t bt ng sn ; - u t chng khon . 1.3- Nghip v trung gian . + Nghip v trung gian thanh ton ; + Nghip v tn thc ; 1.4- Nghip v i l . + Nghip v v ng lai ng nghip ; + Lm i l cho khch hng . Cu 2: ( 2,5 im ) iu 64 ISBP 645 2002 ICC quy nh Ho n cng c th th hin phn khu tr do thanh ton trc , chit khu ..khng c quy nh trong L/C . V vy , i vi trng hp trn , d cho L/C khng quy nh , Ho n vn c quyn khu tr Cu 3: ( 2,5 im ) 1(a,b,c) ;2(b) ; 3(d) ; 4(c) ; 5(c) ; 6(b) ; 7(b) ; 8(b) ; 9(a) ; 10(a,c) ; 11(c) ; 12(b) ; 13(b) 14( c) ; 15(b) . Cu 4: ( 2,5 im ) 4.1- Phng thc nh thu phiu trn l mt phng thc trong quy nh Ngi bn sau khi giao hng v chng t cho Ngi mua th lp hi phiu i tin Ngi mua v u thac cho ngn hng thu h s tin ca hi phiu . 4.2- Quy trnh thanh ton nh sau : + Ngi bn giao hng v chng t cho Ngi mua ; + Ngi bn k pht hi phiu v thit lp Ch th nh thu ( Collection Instruction ) u thc cho Ngn hng Ngi bn thu tin t Ngi mua.Trong Ch th Nh thu , Ngi bn phi quy nh nhng yu cu thu tini vi Ngn hng . + Ngn hng Ngi bn thit lp Th u thc nh thu ( Collection Letter ) km hi phiu u thc cho Ngn hng Ngi mua thu tin . + Ngn hng Ngi mua xut trnh hi phiu i tin Ngi mua . + Ngi mua kim tra hi phiu v sau khi nhn hng xong s tr tin cho Ngi bn hoc t chi tra tin nu c nhng l do chnh ng v sc thc . ------------------------------------

thi tuyn chn s 13


Khi nim v quy trnh ca phng thc thanh ton Ghi s ( Open Account ) ? c im v trng hp p dng ? Cu 2 : Kim tra kin thc php l v UCP , ISBP . 1- Ngn hng t chi khng tip nhn Bill of Lading ghi Duplicate , Triplicate vi l do l thiu ch Original l a- ng , b- Sai . 2- Mt vn n theo hp ng thu tu do i l ca ch tu k vn phi ghi r tn ca thuyn trng. a- ng. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -45 tgiungar33@yahoo.com Cu 1 : --------------------( Thi gian 150 pht )

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

b- Sai. 3- Mt L/C quy nh cng bc hng l any European Port .Trn Vn n hp ng thu tu phi ghi cng bc hng no a- Bt c cng bc no Chu u , b- Mt cng no ch yu Chu u , c- Mt cng bc hng thc t trong cc lot cng Chu u. 4- L/C yu cu xut trnh Multimodal transport document . Ngn hng c th t chi tip nhn : a- Ocean Bill of Lading , b- Charter party Bill of Lading , c- Combined transport document . d- Combined Bill of Lading . 5- Chng t vn ti a phng thc l chng t. a- Dng cho vic vn chuyn c s tham gia ca t nht hai con tu khc nhau. b- Ghi nhn rng chuyn ti c thc hin. c- Dng cho vic vn chuyn lin quan n t nht hai phng thc vn chuyn khc nhau. 6- L/C yu cu mt b AWB y . AWB s 3 dnh cho ngi gi hng c c chp nhn khng? a- C. b- Khng. 7- Mt chng t vn ti, ghi tn ngi gi hng khng phi l ngi hng li ca L/C, Ngn hng phi t chi. a- ng. b- Sai. 8- Mt L/C yu cu xut trnh mt chng t bo him. Chng t no trong s cc chng t sau khng c chp nhn? a- Giy chng nhn bo him. b- Giy bo him tm thi. c- Bo him n. 9- Mt chng t bo him ghi ngy mun hn ngy k pht B/L vn c chp nhn l. a- ng. b- Sai. 10- Ho n bt phi c k. a- ng. b- Sai. 11- Khi no dung sai 5% c p dng?. a- Khi s lng c th hin bng kilgam , tn . b- Khi s lng c th hin bng n v chic. 12- Hai bin lai bu in c xut trnh, do hai bu in hai ni khc nhau ng du nhng cng mt ngy, c th hiu l giao hng tng phn khng? a- C. b- Khng. 13- Nu ngy ht hiu lc ca L/C ri vo ngy l , a- ngy ht hn hiu lc l ngy lm vic ngay trc ngy l. b- ngy ht hn hiu lc l ngy lm vic u tin ngay sau c- ngy ht hn hiu lc c ko di mt thi gian ng bng k ngh. 14- Mt L/C c pht hnh khng c ghi thi hn hiu lc : --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -46 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

a- L/C ny c thi hn hiu lc v hn ; b- Thi hn hiu lc kt thc l 21 ngy k t ngy giao hng nh iu 43a UCP quy nh . c- L/C ny thiu tnh chn tht b ngoi . 15- Ai l ngi k pht hi phiu theo L/C a- Ngi xut khu , b- Ngi yu cu pht hnh L/C , c- Ngi hng li L/C . Cu 3 : Cn c v hi phiu di y : No 114/dtj hanoi 18 july 2004 For usd 100.000,00 bill of exchange At 360 days after sight of this second of bill of exchange ( first of the Same tenor and date unpaid ) pay to viet nam industrial and commercial bank Or order the sum of one hundred thousand dollars . value received and charge the same to account of the sanyo co ltd, tokyo, japan drawn under the taiyo kobe bank ltd,tokyo , japan l/c n0 071a282 lc02 dated 18 may 2004 To: the taiyo kobe bank ltd barotex company tokyo , japan hanoi yu cu tr li : 1. Hi phiu ny ang c dng i vi phng thc thanh ton no ? 2. Ai l ngi k pht ? 3. Ai l ngi tr tin ? 4. Ngi c quyn k hu chuyn nhng hi phiu ny l ai ? 5. Ai l ngi yu cu m L/C ? 6. Loi hi phiu ? 7. Ai phi k chp nhn tr tin hi phiu ? 8. K chp nhn u ? 9. Lp hi phiu trn theo yu cu ca phng thc nh thu ? 10. Ch xt trn b mt ca hi phiu , ngn hng pht hnh L/C c th t chi thanh ton hi phiu ny c khng , ti sao ?

p n tuyn chn s 13
------------------Cu 1: ( 3 im ) 2.1- Phng thc thanh ton Ghi s l mt phng thc trong quy nh Ngi bn m mt S ci ghi N Ngi mua sau khi Ngi bn hon thnh ngha v giao hng hoc cung ng dch v . n tng nh k nht nh , Ngi mua s chuyn tin thanh ton cho Ngi bn . Kt thc hp ng , hai bn s gp nhu quyt ton S n . 2.2- Quy trnh thanh ton nh sau : + Ngi bn giao hng hoc cung ng dch v v gi chng t gi hng trc tip cho ngi mua ; + Ngi bn ghi S n i vi Ngi mua ; + n tng nh k , Ngi mua dung phng thc chuyn tin thanh ton cho Ngi bn ; + Kt thc hp ng , hai bn quyt ton S n . --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -47 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

2.3- c im vn dng : + i vi Ngi bn , phng thc Ghi s khng c s tham gia ca ngn hng ; + Ch m S n ni Ngi bn , Ngi mua m s ch l theo ri , khng c gi tr php l ; + p dng ph bin trong thanh ton ni thng ; + S dng ph bin trong phng thc gi bn , i l tiu th ; + Ngi bn phi tin tng vo kh nng thanh ton ca Ngi mua ; + Gi mua hng theo phng thc ny thng cao hn thanh ton tr ngay , bi v y l phng thc ti tr ca Ngi bn cho Ngi mua . Cu 2 : ( 3 im ) 1(b) ; 2(b) ; 3(c) ; 4(a,b) ; 5(c) ; 6(a) ; 7(b) ; 8(b) ; 9(b) ; 10(b) ; 11(a) ; 12(a) ; 13(b) ; 14(c) ; 15( c). Cu3: ( 4 im ) - Phng thc thanh ton tn dng chng t ; - Barotex Company Hanoi; - The Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo Japan - Vietnam Industrial and Commercial Bank - Sanyo Co LtD TokyoJapan - Hi phiu k hn 360 ngy , theo lnh ; - The Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo Japan; - Vo mt trc ca hi phiu ; -Ging nh hi phiu k trn , tuy nhin cn xo b nhng dng sau y : Value received and charge the same to account of Sanyo Co LtD Tokyo Japan Drawn under The Taiyo Kobe Co LtD Tokyo Japan L/C No 071A282 LC02 dated 18 May 2004 To: The Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo Japan V thm vo To : Sanyo Co LtD Tokyo Japan - Theo iu 13a UCP 500 , ICC , Ngn hng pht hnh L/C c th t chi thanh ton hi phiu ny , v s tin ca hi phiu mu thun nhau : S tin bng s l 100.000,00 USD , nhng s tin bng ch khng ch nh r l loi La no .

Cu s1: Trnh by cc loi t gi hi oi nu phn loi theo cc phng tin thanh ton quc t ( T gi T/T , M/T , Sc , Hi phiu .. )? Cu s 2 : Kim tra kin thc v UCP , ISBP v eUCP 1- Trn cng mt chng t m c phng ch khc nhau, thm ch c c ch vit tay , th c coi chng t b sa cha v thay i a- ng , b- Sai . 2-Mt L/C quy nh Khng mun hn 2 ngy sau ngy giao hng , ngi xut khu phi thng bo bng in cho ngi nhp khu v ETA . Nu ngy giao hng l ngy 1/10/2004 th ngy phi thng bo l ngy no ? a- 28/9/2004 , b- 3/10/2004 , c- 4/10/2004 . --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -48 tgiungar33@yahoo.com

--------------( Thi gian 180 pht )

thi s 14

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

3- Ngn hng pht hnh t chi thanh ton vi l do ngy thng ghi gia cc chng t mu thun nhau : 25 November 2003 , 25 Nov 03 , 2003.11.25 l a- ng , b- Sai . 4- Khi no th sa i L/C ca ngn hng pht hnh c hiu lc ? a- Nu ngi hng li khng thng bo t chi sa i , b- Ngn hng pht hnh c bng chng l ngi hng li L/C nhn c nghi sa i , c- Ngay sau khi ngn hng tr tin nhn c cc chng t xut trnh ph hp vi L/C sa i . 5- Ngn hng pht hnh : a- C th hu b sa i ca mnh nu ngi hng li vn cha thng bo chp nhn sa i , b- B rng buc khng th hu ngang vo sa i ngay c khi ngi hng li cha chp nhn sa i . 6- Ngi hng li c th chp nhn mt phn sa i L/C trong vn bn chp nhn ca mnh a- C , b- Khng . 7- Ngn hng pht hnh L/C c quyn t chi cc chng t nh hi phiu , chng t bo him khng ghi ngy thng k pht chng t : a- ng , b- Sai . 8- Ngn hng pht hnh L/C c quyn t chi ho n thng mi khng c k , cho d L/C khng yu cu a- ng , b- Sai . 9- Khi pht hnh L/C, ngn hng pht hnh L/C khng ghi t "c th hu ngang" trong ni dung L/C a- Du sao L/C vn c th hu ngang v thut ng khng th hu ngang" khng c ghi vo. b- Ngn hng c th thm thut ng "c th hu ngang" bng cch a ra bn sa i. c- L/C ch c th hu ngang nu ngi hng li chp nhn s tu chnh L/C mt cch r rng. 10- iu 43a UCP quy nh nu L/C khng quy nh thi hn xut trnh , th ngn hng s c quyn t chi tip nhn chng t sau 21 ngy k t ngy giao hng , thi hn ny p dng cho nhng chng t no : a- Ho n thng mi , b- Chng t vn ti bn gc , c- Tt c cc chng t quy nh trong L/C . 11- Cc chng t Delivery Order , Forwarders Certificate of Receipt , Mates Receipt s c kim tra : a- Nh cc chng t vn ti quy nh cc iu 23 29 UCP b- Nh cc chng t khc . 12- Ngn hng xc nhn vn phi thanh ton cc chng t ph hp c xut trnh n ngn hng sau ngy L/C xc nhn ht hn, nu Ngn hng kim tra chng t gi vn bn

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -49 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

xc nhn rng chng t c xut trnh n ngn hng ny trong thi hn hiu lc ca L/C. a- ng. b- Sai. 13- Shipping documents gm nhng chng t : a- Ho n , b- Hi phiu , c- C/O. 14- Ngn hng pht hnh: a- C th hu b sa i ca mnh nu nh ngi hng li vn cha chp nhn sa i. b- C th thay i sa i trc khi ngi hng li chp nhn. c- B rng buc khng th hu ngang vo sa i ngay c khi ngi hng li cha chp nhn. 15- Nu L/C khng quy nh g khc ,Stale documents acceptable l nhng chng t c xut trnh : a- Sau khi L/C ht hn hiu lc , b- Sau thi hn xut trnh quy nh trong L/C , c- Sau 21 ngy k t ngy giao hng , nu L/C khng quy nh thi hn xut trnh chng t . Cu s 3 : H y trnh by phng thc nh thu km chng t ( Documentary Collection ) v c im vn dng ? Cu s 4: H y trnh by L/C xc nhn ( Confirmed Letter of Credit ) v c im vn dng ? Cu s 5 : 5.1- Cn c vo cc d liu sau y , h y k pht mt hi phiu thng mi : Tng cng ty may Chin Thng , H Ni l Ngi hng li Irrevocable Letter of Credit tr chm 180 ngy k t ngy xut trnh , s 00105LCS BOC ca Bank of China Singapore , m ngy 28/06/2005 vi tng s tin l 400.000 USD +/- 5% theo yu cu ca Hanway Co , Ltd Singapore . Ngn hng thng bo : Ngn hng Ngoi thng Vit nam . Ho n thng mi k ngy 18/07/2005 vi tng tr gi l 390.000 USD . 5.2- Ai l ngi phi k chp nhn tr tin hi phiu ni trn ? 5.3-Ai l ngi c th k hu chuyn nhng hi phiu ny ? 5.4- Nu chuyn sang phng thc thanh ton nh thu ( collection ) , hi phiu ny s c k pht li nh th no ? ---------------------------------

p n s 14

------------( thi gian 180 pht ) Cu s1:( 2 im : 5 loi ) 1.1- T gi chuyn tin bng in ( Telegraphic Transfer Exchange Rate ): l t gi bn ngoi t cho khch hng m ngn hng c trch nhim chuyn s ngoi t cho ngi ch nh bng phng tin in tn . c im : - Tc chuyn tin nhanh , - Chi ph cao ; --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -50 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

- L t gi c s tnh ra cc loi t gi khc . 1.2- T gi chuyn tin bng th ( Mail Transfer Exchange Rate) l t gi bn ngoi t cho khch hng m ngn hng c trch nhim chuyn s ngoi t cho ngi ch nh bng phng tin th tn . c im : - Tc chuyn tin chm , - Chi ph r ; 1.3- T gi sc ( Check Exchange Rate) l t gi bn sc ngoi t cho khch hng . c im : - Ngi hng li sc mun thu tin sc phi nh ngn hng thu h , do vy tc thu tin rt chm ; - T gi sc bng t gi T/T tr i s tin l i pht sinh trong thi gian k t khi mua sc n lc sc nhn c tin . V d : + T gi T/T Vit Nam Hoa K (USD/VND) = 15.600/15.680 + L i sut huy ng ca NHTM Vit Nam = 10% nm + Thi gian chuyn sc Vit Nam Hoa k = 1 thng . T gi sc 1 USD = 15.680 [( 15.680 x 0,10):12] = 15.549,33 VND. 1.4- T gi hi phiu tr tin ngay( At sight Draft Exchange Rate ) l t gi bn hi phiu tr tin ngay ngoi t cho khch hng . c im : - Ngi hng li hi phiu phi xut trnh hi phiu n ngn hng ch nh thu tin . - Cch tnh ging nh t gi sc , tuy nhin l i sut tnh t gi l l i sut huy ng ngoi t . 1.5- T gi hi phiu k hn ( Usance Draft Exchange Rate ) l t gi bn hi phiu k hn ngoi t cho khch hng . c im : - Tc thu tin chm hn hi phiu tr ngay . - Thi hn tnh l i bng k hn hi phiu cng vi thi hn chuyn hi phiu . Cu s 2 :( 2 im ) 1(b) ; 2(b) ; 3(b) ; 4(c) ; 5(b) ; 6(b) ; 7(a) ; 8(b) ; 9(c) ; 10(c) ; 11(b) ; 12(a) ; 13(a,c) ; 14(c) ; 15(c) . Tr li 1 ng : + 0,1333 im Tr li 1 sai : - 0,0666 im Cu s 3 : ( 2im ) 3.1- Khi nim (0,5 im ) Phng thc nh thu km chng t l phng thc trong quy nh ngi bn hoc ngi cung ng dch v sau khi hon thnh ngha v quy nh trong hp ng s xut trnh k phiu tip nhn hoc lp mt hi phiu i tin( hoc ho n ) km vi cc chng t thc hin hp ng u thc cho ngn hng thu tin k phiu hoc hi phiu ( hoc ho n ) t ngi tr tin quy nh trn k phiu hoc hi phiu ( hoc ho n ) vi iu kin : - D/P ( Nh thu tr tin i chng t ) hoc , - D/A ( nh thu chp nhn i chng t ) hoc , --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -51 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

- D/TC ( Nh thu thc hin cc iu kin khc i chng t ) 3.2- Trng hp p dng (0,5 im ) - p dng ph bin trong thanh ton hng ho xut nhp khu , - Nh thu trong cc lnh vc phi thng mi : kt qu u t nc ngoi , cc loi cc ph , bo him ph , hoa hng mi gii , tin l i cho vay , tin li trong u t vo th trng chng khon ...... 3.3- c im ( 1 im ) - URC 522 1995 ICC ( Quy tc thng nht nh thu bn sa i nm 1995 , s 522 ca Phng thng mi quc t ) l vn bn php l iu chnh phng thc ny . - Phng thc ny m bo quyn li cho ngi bn , nu nh ngi mua mun nhn hng . - Tc thu tin rt chm ; - Phng thc chuyn tin l cng on cui cng ca phng thc nh thu , do vy hai bn phi thng nht cch p dng phng thc chuyn tin . - Ngn hng ch gi vai tr l ngi trung gian thu h v chi h , ngoi ra ngn hng khng chu trch nhim g c . Cu s 4: ( 1,5 im ) 4.1- Khi nim (0,5 im ) L/C xc nhn ( Confirmed L/C ) l mt loi th tn dng do ngn hng pht hnh ra v c mt ngn hng khc chp nhn tr tin cho ngi hng li L/C theo cc iu kin v iu khon ca L/C . 4.2- c im vn dng (1 im ) - Ngun php l iu chnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - C ba m hnh xc nhn : + Ngn hng xc nhn nc th ba ; + Ngn hng xc nhn l ngn hng khc nc ngi hng li L/C ; + Ngn hng xc nhn ng thi l ngn hng thng bo L/C . - Tu chnh L/C cng phi c xc nhn bi ngn hng xc nhn . - Th tc ph xc nhn thng rt cao , do vy trong L/C phi quy nh r ai l ngi tr th tc ph xc nhn . Cu s 5 :( 2,5 im ) 5.1- K pht hi phiu ( 1 im ) S 134/XK H ni ngy 18 thng 07 nm 2005 S tin: 390.000,00 USD Hi phiu 180 ngy sau khi nhn thy bn th nht ca Hi phiu ny ( Bn th hai cng ni dung v ngy thng khng tr tin ) tr theo lnh ca Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam mt s tin l Ba trm chn mi ngn la M chn . S tin thu c v chi ph cng loi l do Hanway Co Ltd Singapore gnh chu . K pht i tin Bank of China Singapore . Theo Irrevocable L/C s 00105LCS BOC m ngy 28/06/2005 Gi : Bank of China Singapore Tng cng ty may Chin thng , H Ni 5.2-Bank of China Singapore (0,25 im) 5.3-Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam (0,25 im ) 5.4-Nu chuyn sang phng thc Collection , Hi phiu k pht nh sau (1 im ):

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -52 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

S 134/XK H ni ngy 18 thng 07 nm 2005 S tin: 390.000,00 USD Hi phiu 180 ngy sau khi nhn thy bn th nht ca Hi phiu ny ( Bn th hai cng ni dung v ngy thng khng tr tin ) tr theo lnh ca Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam mt s tin l Ba trm chn mi ngn la M chn . Gi : Hanway Co Ltd Singapore Tng cng ty may Chin thng,H Ni

thi s 4 TTQT
Cu s1: T gi hi oi l g ? Cc loi ngoi hi quy nh trong Quy ch qun l ngoi hi ca nc Cng ho x hi Ch ngha Vit Nam ? Cu s 2 : Kim tra kin thc php l v UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- Nu L/C khng yu cu ghi r ngy gi hng thc t, ngy giao hng trong trng hp vn chuyn bng ng hng khng l 1.1- ngy nhn hng ho. 1.2- ngy pht hnh AWB. 1.3- ngy bay thc t ghi trong chuyn bay/ ngy ca AWB . 2- Ngy o hn hi phiu 180 ngy sau ngy xut trnh l ngy no? 2.1- 180 ngy sau ngy xut trnh chng t ti ngn hng tr tin 2.2- 180 ngy sau ngy xut trnh chng t ti ngn hng tr tin nu chng t ph hp vi L/C . 2.3- Trong trng hp chng t c sai bit , sau khi thng lng, ngn hng ng thanh ton h phiu , ngy o hn ca hi phiu l ngy sau ngy ng thanh ton . 3- Nu L/C yu cu B/L c lp theo lnhv k hu, th ai l ngi k hu? 3.1- Ngn hng chit khu. 3.2- Ngi gi hng. 3.3- Cng ty vn ti. 4- Vn n hon ho ngha l g? 4.1- L mt vn n khng c bt c s sa li ( correction ) no. 4.2- L mt vn n ph hp vi cc iu kin ca L/C v mi phng din. 4.3- L mt vn n khng c bt c s ghi ch no v khuyt tt ca bao b /hng ho. 5- Nu L/C yu cu clean Bill of lading , ngn hng c th t chi khng nhn nhng B/L no 5.1- B/L ghi bao b hng ho b rch , 5.2- Shipped on board B/L , 5.3- clean shipped on board B/L . 5.4- Bao b dng li . 6- L/C yu cu mt AWB. Liu mt HAWB c c chp nhn khng, nu tt c cc yu cu v AWB trong UCP u c p ng y : 6.1- C. 6.2- Khng. 7- Mt B/L xo t clean trn B/L ghi ch clean on board , hi ngn hng c th coi B/L l unclean khng --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -53 tgiungar33@yahoo.com --------------( Thi gian 180 pht)

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

7.1- C 7.2- khng . 8- Theo UCP 500 ,Ngn hng chp nhn Phiu bo him tm thi l 8.1- ng. 8.2- Sai. 9- Chng t bo him do Vn phng ca ngi mi gii bo him pht hnh s c ngn hng chp nhn , nu nh : 9.1- Do Vn phng ca ngi mi gii bo him k i chng ( countersigned ) , 9.2- Do cng ty bo him k, 9.3- Do i l ca Ngi bo him k . 10- Ngn hng ch chp nhn chng t bo him th hin cc ri ro bo him c khong cch ti thiu l 10.1- T kho cng i n kho cng n , 10.2- door to door , 10.3- T a im giao hng n a im d hng ti ni n quy nh trong L/C , 10.4- T ni nhn hng gi n ni hng n cui cng quy nh trong L/C . 11- L/C c yu cu mt vn n ng bin; nhng li xut trnh mt vn n theo hp ng thu tu th c c chp nhn khng ? 11.1- C. 11.2- Khng 12- Mt vn n ca ngi chuyn ch do thuyn trng k m khng ch r tn ca thuyn trng th c c chp nhn khng? 12.1- C. 12.2- Khng. 13- Mt vn n ca ngi chuyn ch do i l ca thuyn trng k m khng ch r tn ca thuyn trng c c chp nhn khng? 13.1- C. 13.2- Khng. 14- Nu phi ghi ch bc hng ln tu trn B/L nhn hng ch th ngi k B/L phi ghi: 14.1- Ngy hng ho c bc ln tu. 14.2-Ngy hng c bc ln tu ch danh v phi c xc thc. 14.3- Ngy hng ho c bc ln tu, c xc thc bi tn ca bn ghi ch. 15- Liu mt b vn n y ch bao gm mt bn gc (1/1)? 15.1- C. 15.2- Khng. 16- L/C cm chuyn ti. Mt vn n cng- te- n cho ton b chuyn i v c xut trnh vi iu khon Ngi chuyn ch ch bo lu quyn chuyn ti c c chp nhn khng? 16.1- C. 16.2- Khng. 17- Vn n c chc nng. 17.1- L bng chng v ngha v ca ngi gi hng i vi cng ty vn ti. 17.2- L bng chng thanh ton cc ph. 17.3- L bng chng ca hp ng chuyn ch . 18- Chng t no trong s cc chng t sau l giy chng nhn quyn s hu i vi hng ho ?. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -54 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

18.1- AWB. 18.2- Vn n ng bin . 18.3- RWB 18.4- SWB 19- Mt vn n theo hp ng thu tu do thuyn trng k vn phi ghi r tn ca ngi chuyn ch. 19.1- ng. 19.2- Sai. 20- Ngn hng t chi khng tip nhn Bill of Lading ghi Duplicate , Triplicate vi l do l thiu ch Original l 20.1- ng , 20.2- Sai . Cu s 3: H y trnh by phng thc nh thu phiu trn ( Clean Collection ), trng hp p dng v c im vn dng ? Cu s 4: H y trnh by L/C iu khon ( Red Clause L/C ) v c im vn dng ? Cu s 5: Mt Cng ty Vit Nam phi m mt L/C tr gi 1.000.000,00 GBP ti Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam thanh ton hng nhp khu, bit rng : - Cng ty phi k qu 100% tr gi L/C ; - Thi hn hiu lc L/C l 3 thng ; - Tin l i k qu tng ng bng l i tin gi ngoi t khng k hn m ngn hng cho cng ty hng l 2,5% nm ( c tr trc ); - Ph m L/C l 0,01%/thng trn tr gi L/C ; - T gi hi oi do Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam cng b vo lc lm n yu cu pht hnh L/C nh sau: + GBP/USD = 1,6520/40 + USD/VND = 16.240/16.250 Yu cu tr li : 1.3- Cng ty Vit Nam phi chi ra bao nhiu VN mua s ngoi t k qu L/C v tr th tc ph m L/C ? 1.4- Trng hp cng ty Vit Nam ng trc 20% tr gi L/C cho Ngi hng li L/C trong vng 20 ngy trc ngy giao hng , Cng ty phi m L/C loi g v ni dung L/C phi quy nh iu g phng nga ri ro i vi s tin ng trc ? -------------------------------------------

----------------( thi gian 180 pht ) Cu s1: ( 1,5 im ) 1.1- Khi nim (0,5 im )

p n s 4

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -55 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

T gi hi oi l quan h so snh gia cc tin t ca cc nc vi nhau hoc l gi c ca tin t nc ny th hin bng mt s tin t nc kia hoc ngc li . a/ Quan h so snh gia cc tin t vi nhau trong thi i ngy nay l so snh scmua gia cc ng tin vi nhau ( 3 PPP ) . b/ n v so snh sc mua gia cc tin t l r hng ho v dch v v r tin t cng vi gi vng quc t . 1.2- Cc loi ngoi hi gm c ( 1 im ) a/ Ngoi t ( Foreign Currency ) ; b/ Cc phng tin lu thng tn dng ghi bng ngoi t : Check , Bill of Exchange , Promissory Note , Credit Card ... c/ Cc loi chng khon c gi ghi bng ngoi t : Stock , Bond , Derivative Documents .... d/ Vng c dng lm phng tin thanh ton quc t ; e/ Ni t c ngun gc ngoi t . Cu s 2 : ( 3 im ) Tr li 1 ng = + 0,01363 im Tr li sai 1 = - 0,0681 im . 1.2; 2.2; 3.2; 4.3; 5.1; 6.1; 7.2 ; 8.2 ; 9.2 ; 9.3 ; 10.3; 10.4; 11.1; 12.1; 13.2; 14.2; 15.1; 16.1; 17.3; 18.2; 19.2; 20.2. Cu s 3 : ( 1,5 im ) 3.1- KhI nim ( 0,5 im ) Phng thc nh thu phiu trn l mt phng thc trong quy nh ngi hng li cc cng c ti chnh u thc cho ngn hng thu s tin ghi trn cc cng c ti chnh t ngi c ngha v tr tin quy nh trn cng c ti chnh . Cng c ti chnh bao gm : Hi phiu , K phiu , sc ...... 3.2- Trng hp p dng (0,5 im ) - Nh thu phiu trn trong cc hot ng thng mi quy nh : + Ngi bn sau khi hon thnh giao hng v chng t cho ngi mua th k pht hi phiu i tin ngi mua , sau u thc cho ngn hng thu tin hi phiu t ngi mua ; + Ngi bn sau khi nhn c k phiu hoc sc ca ngi mua th tin hnh giao hng v chng t cho ngi mua , sau u thc cho ngn hng thu tin k phiu hoc sc t ngi mua . - Nh thu trn trong cc hot ng phi thng mi quy nh : Ngi hng li cc cng c ti chnh s u thc cho ngn hng thu tin t cc cng c ti chnh , v d nh thu sc , tin l i ca cc chng khon c gi ... 3.3- c im (0,5 im ) - Tp qun quc t iu chnh phng thc nh thu phiu trn l URC 522 , 1995, ICC ( Quy tc thng nht nh thu , bn sa i 1995 , s xut bn 522 ca Phng thng mi quc t ); - Ngi bn phi tin cy tuyt i vo kh nng thanh ton ca ngi mua ; - Tch ri vic nhn chng t v hng ho ra khi vic thanh ton , do ngi bn s phi gnh chu nhiu ri ro trong thanh ton v i vi hng ho giao . - c p dng ph bin trong thanh ton phi thng mi : Nh thu tin in , tin nc , tin bu chnh vin thng , tin l i ngn hng , tin hoa hng , tin c tc , tri tc , tin trng s s quc t , tin thng , tin pht ...... --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -56 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

- Ngn hng ch gi vai tr l ngi trung gian thu h v chi h , ngoi ra ngn hng khng chu trch nhim g c . Cu s 4: ( 1,5 im ) 4.1- Khi nim (0,5 im ) L/C iu khon ( red Clause L/C ) l mt loi L/C ng mt phn s tin ca L/C cho ngi hng li trc ngy giao hng , s tin cn li ca L/C s c thanh ton vi iu kin ngi hng li phi xut trnh cc chng t quy nh trong L/C ph hp vi cc iu kin v iu khon ca L/C . 4.2- c im vn dng ( 1 im ) - Ngun php l iu chnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Ngi hng li L/C iu khon phi yu cu ngn hng ca mnh pht hnh th bo l nh hon tr tin ng trc nu nh khng thc hin c hp ng . - nhn c tin ng trc , ngi hng li k pht hi phiu i tin ngn hng pht hnh . - L/C iu khon thc s l mt khon tn dng m ngi nhp khu cp cho ngi xut khu . Cu s 5: ( 2,5 im ) -T gi mua GBP/VN : BID ( GBP/VN ) = ASK ( GBP/USD )x ASK ( USD/VND ) = 1,6540 x 16.250 = 26.877,5 -Tin l i k qu = 1.000.000 GBPx 2,5% x 3/12 = 6.250 GBP -S GBP phi mua = 1.000.000 GBP 6.250 GBP = 993.750 GBP -Cng ty phi chi ra = 993.750 GBP x 26.877,50 VN = 26.709.515.630 VN -Ph m L/C = 1.000.000GBP x 0,001% x 3 = 300 GBP Cng ty phi chi ra 300 GBP x 26.877,5 VN = 8.063.250 VN 5.1- ( 1,5 im ) Tng s tin VN phi chi ra mua ngoi t = 26.709.515.630 VN + 8.063.250 VN = 26.717.578.880 VN . 5.2- ( 1im ) Cng ty phi m L/C iu khon ng trc 20% tr gi L/C cho Ngi hng li trc ngy giao hng . Ngi hng li phi m ngc li cho Cng ty Vit Nam mt L/G hoc mt Standby L/C m bo thc hin hp ng , trong cam kt rng nu khng giao hng th Ngi hng li khng nhng phi hon tr tin ng trc cho Cng ty VN m cn phi bi thng thit hi cho Cng ty VN bng X% tng tr gi Hp ng . ----------------------------------------

thi s 5
( Thi gian 180 pht ) Cu s 1 : Tin t t do chuyn i l g , phn loi v h y gii thiu nhng tin t t do chuyn i m Vit nam thng s dng ? Cu s 2 : Kim tra kin thc php l v UCP 500 , ISBP 645 ICC --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -57 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

ton.

1- Ngn hng t chi khng tip nhn Bill of Lading ghi Duplicate , Triplicate vi l do l thiu ch Original l 1.1- ng , 1.2- Sai . 2- Trn B/L ghi shipped in apparent good order hoc clean on board l khng khc bit vi cch ghi Shipped on board l 2.1- ng , 2.2- Sai . 3- Mt vn n theo hp ng thu tu do i l ca ch tu k vn phi ghi r tn ca thuyn trng. 3.1- ng. 3.2- Sai. 4- L/C yu cu xut trnh hp ng thu tu. 4.1- Ngn hng thng bo phi kim tra hp ng. 4.2- Ngn hng thng bo phi tr li cho ngi hng li. 4.3- Ngn hng thng bo s chuyn n cho Ngn hng pht hnh m khng cn kim tra hay chu trch nhim g. 5- Mt L/C quy nh cng bc hng l any European Port .Trn Vn n hp ng thu tu phi ghi cng bc hng no 5.1- Bt c cng bc no Chu u , 5.2- Mt cng no ch yu Chu u , 5.3- Mt cng bc hng thc t trong bt c cng no Chu u. 6- L/C yu cu xut trnh Multimodal transport document.Ngn hng c th khng tip nhn : 6.1- Ocean Bill of Lading , 6.2- Charter party Bill of Lading , 6.3- Combined transport document . 6.4- Combined Bill of Lading . 7- Chng t vn ti a phng thc l chng t: 7.1- Dng cho vic vn chuyn c s tham gia ca t nht hai con tu khc nhau. 7.2- Ghi nhn rng chuyn ti c thc hin. 7.3- Dng cho vic vn chuyn lin quan n t nht hai phng thc vn chuyn khc nhau. 8- Nu mt L/C yu cu xut trnh mt chng t vn ti a phng thc dng cho c qu trnh chuyn ch, cc ngn hng s b qua cc iu kin trong L/C cm chuyn ti. 8.1- ng. 8.2- Sai. 9- L/C yu cu mt b AWB y . AWB s 3 dnh cho ngi gi hng c c chp nhn 9.1- C. 9.2- Khng. 10- Mt chng t vn ti, ghi tn ngi gi hng khng phi l ngi hng li ca L/C, phi t chi. 10.1- ng. 10.2- Sai. 11-Cc ph c th c tr trc to thnh bng chng rng cc ph c thanh 11.1- ng. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -58 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

11.2- Sai. 12- Mt L/C yu cu xut trnh mt chng t bo him. Chng t no trong s cc chng t sau khng c chp nhn? 12.1- Giy chng nhn bo him. 12.2- Giy bo him tm thi. 12.3- Bo him n. 13- Mt L/C giao hng iu kin CIF v yu cu mt giy chng nhn bo him. Trong s cc loi sau, giy chng nhn no c chp nhn? 13.1- Bo him ng 100% . 13.2- Bo him 113% CIF 13.3- Bo him 110% CIF , nu L/C khng quy nh s tin bo him ti thiu . 13.4- Bo him 110% s tin bo him ti thiu quy nh trong L/C , nu L/C quy nh 14- Mt chng t bo him ghi ngy mun hn ngy k pht B/L vn c chp nhn l. 14.1- ng. 14.2- Sai. 15- Vi loi bo him mi ri ro tt c cc ri ro c th xy ra u c bo him. 15.1- ng. 15.2- Sai. 16- Ho n lun phi c k. 16.1- ng. 16.2- Sai. 17- S tin L/C l 100.000 la M. Mt ho n ghi s tin 105.000 la M c xut trnh, nu giao hng mt ln , 17.1- Ngn hng ch nh c th chp nhn ho n v ch tr 100.000 la M. 17.2- Ngn hng ch nh c th t chi ho n v vt qu s tin L/C. 17.3- Ngn hng ch nh c th chp nhn ho n vi iu kin s hng tr gi 5.000 la M cng c gi. 18- Nu L/C yu cu xut trnh Commercial Invoice , ngn hng c th t chi : 18.1- Invoice , 18.2- Consular Invoice , 18.3- Tax invoice . 18.4- Proforma invoice 19- T khong dng ch s lng c hiu l cho php mt dung sai 10%. 19.1- S lng. 19.2- S lng v s tin. 20- Khi no dung sai 5% c p dng?. 20.1- Khi s lng c th hin bng kilgam hoc mt. 20.2- Khi s lng c th hin bng n v chic. Cu 3 : Cn c vo hp ng di y , h y kim tra L/C cho kin nhn xt ? Hp ng s 7/XK/2004 Hp ng ny c thit lp ngy hm nay gia : Cng ty Vnh Hoa , H Ni do ng V thc Hng , gim c lm i din , di y gi tt l Bn Bn v

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -59 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

Cng ty Nayo , Tokyo do ng Takemura , gim c lm i din , di y gi tt l Bn Mua , theo y Bn Mua ng mua Bn Bn ng bn hng ho theo nhng iu kin sau y : iu 1 : Tn hng : Sn lt kh bc v ; iu 2 : S lng : 3.000,00 MT 5% tu quyn la chn ca ngi thu tu; iu 3 : Quy cch phm cht :Sn lt bc v , m: 14,5 ti a ; Acid Hydrocytric : 0,005/100 ti a; bt : 70% ti thiu iu 4 : Gi c : USD 150/MT FOB cng Hi Phng theo Incoterms 2000 . Tng tr gi: 450.000,00USD ( Bn trm nm mi ngn la M)5%. iu 5 : Bao b : bao gai ( c th c , khng rch ) t 40Kg n 50Kg tnh / bao. iu 6 : Thi hn giao hng : khng chm qu ngy 20 thng 12 nm 2004. iu 7 : Giao hng - Cng bc hng : Hi Phng Vit Nam - Cng d hng : Osaka , Nht Bn iu 8 : 30 ngy l mun nht trc ngy giao hng , Bn Mua phi m L/C khng th hu ngang , tr tin ngay , min truy i cho Bn Bn hng bng 100% tng tr gi hp ng ti ngn hng Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo Japan thng qua Ngn hng Ngoi Thng Vit Nam . Chng t xut trnh gm c 1- Ho n thng mi chi tit k ; 2- Mt b y B/L bn gc , hon ho , bc hng ln tu; 3- Giy chng nhn cht lng do SGS Vit Nam cp ; 4- Giy chng nhn xut x do Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam cp; 5- Giy chng nhn kim dch thc vt do Cc kim dch thc vt cp ; iu 9 : Hp ng lm bng ting Anh , 2 bn c gi tr nh nhau , mi bn gi mt bn Mi sa i , b sung vo hp ng ny phi c s ng ca c hai bn . Vn bn sa i , b sung hp ng l mt b phn cu thnh ca hp ng ny . Hp ng lm ti H Ni ngy 12 thng 5 nm 2004 v c hiu lc k t ngy k. Bn Mua Cng ty Nayo , Tokyo Bn Bn Cng ty Vnh Hoa , H Ni

40A - Loi L/C : Khng th hu b ; 20 - S L/C : 24 LC 0203 IM; 31C - Ngy pht hnh : 20/11/2004; 31D - Ngy v ni ht hn hiu lc : 30/12/2004 ti Tokyo , Japan 50 - Ngi yu cu pht hnh L/C : Cng ty Nayo , Tokyo ; 59 -Ngi hng li : Cng ty Vnh Hoa , H Ni , s 2 , ph B Triu , Qun Hon Kim , H Ni ; 32B - S tin 450.000,00 Dollars ( Bn trm nm mi ngn la chn ) 5%; 42C - Hi phiu tr tin ngay bng 100% tr gi ho n ; 42D - Ngn hng tr tin : The Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , Japan ; 43P - Khng cho php giao tng phn ; 43T - Khng cho php chuyn ti ; 44A - Cng bc hng : Hi Phng Vit Nam 44B - Cng d hng : Bt c cng no Nht Bn ; --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -60 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

44C - Ngy giao hng chm nht : 20/12/2004; 45A - M t hng ho : - Tn hng : Sn lt bc v ; - S lng : 3.000,00 tn 5% - m : 14,5 ti a; - Acid Hydrocitric : 0,005/100 ti a ; - Bt : 76% ti thiu ; - Xut x : Vit Nam ; - n gi : USD150,00 /MT FOB cng Hi Phng; - Bao gi : trong bao gai , 40-50Kg tnh /bao 46A - Chng t yu cu xut trnh : - Ho n thng mi k lm thnh 03 bn gc ; - Mt b y bn gc B/L , hon ho , bc hng , lm theo lnh The Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , ghi ch cc ph tr trc v thng bo cho ngi nhn hng ; - Giy chng nhn xut x do Phng thng mi v cng nghip cp; - Giy chng nhn cht lng do Vinacontrol cp . - Giy chng nhn bo him do Bo Vit Cp ; - Giy chng nhn kim dch do Cc kim dch thc vt cp . 47A - Cc iu kin khc : - B/L n chm cng nhn ; - B/L ca bn th 3 cng nhn . 71B - Mi chi ph ngoi Nht Bn l do ngi hng li L/C chu ; 48 - Thi hn xut trnh chng t l trong vng 5 ngy k t ngy giao hng . 57D - Ngn hng thng bo : Ngn hng cng thng Vit Nam . Cu s 4: H y trnh by L/C chuyn nhng ( Transferable L/C ) v c im vn dng? Cu s 5 : Gii thiu cc tp qun quc t hin hnh iu ch nh L/C thng mi v trnh b y cc iu kin p dng cc tp qun quc t theo quy nh ca php lut nc Cng ho X h i Ch ngh a Vit Nam ?

p n thi s 5
Cu 1 : ( 1,5 im ) 1.1- Khi nim (0,5 im ) l tin t m lut ca nc pht hnh ng tin cho php nhng ai c thu nhp ng tin ny u c quyn yu cu ngn hng ca nc i ra cc ngoi t khc mt cch t do , khng cn phi c giy php i tin . 1.2- Cc loi tin t t do chuyn i ( 1im ) a/ Tin t t do chuyn i ton phn ( Total Free Convertible Currency ) (0,5 im ) l tin t t do chuyn i khng ph thuc vo hn ngch chuyn i hoc ngun thu nhp tin t hoc ngi chuyn i l c tr hay phi c tr . ----------------( thi gian 180 pht )

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -61 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

Cc tin t do chuyn i ton phn : USD , EURO , GBP , JPY , AUD , ATS , CAD , SGD , SEK , MYR ..... b/ Tin t t do chuyn i tng phn ( Partial Free Convertible Currency ) (0,5 im ) l tin t t do chuyn i ph thuc vo hn ngch chuyn i hoc ngun thu nhp tin t hoc ngi chuyn i l c tr hay phi c tr . Cc tin t t do chuyn i tng phn : PHP , KRW , TWD , IDR , THB , EGP. Cu s 2 : ( 3 im ) Tr li 1 ng = + 0,1363 im Tr li 1 sai = - 0,0681 im 1.2; 2.1; 3.2; 4.3; 5.3; 6.1; 6.2; 7.3; 8.1; 9.1; 10.2; 11.2; 12.2; 13.3; 13.4; 14.2; 15.1; 16.2; 17.2; 18.4; 19.2 ; 20.1. Cu s 3 : ( 2 im : 19 sai = - 0,1053 im ) 40A: thiu min truy i; 31D: nn l 30 ngy k t ngy giao hng; 32B: US g , ng l USD . Thm ch M vo la; 44B: OSAKA,JAPAN; 45A: -Tn hng thiu ch KH, - thay ch tn bng T/M, - 70% thay 76%, - n gi thiu INCOTERMS 2000; 46A: - Ho n thiu ch Chi tit , - tn Ngn hng thiy ch Japan, - cc ph l thu sau, - Giy C/O thiu ch Vit Nam; - Tha giy chng bo him; - Thiu ch thc vt - Giy chng nhn cht lng do SGS Vit Nam cp 48: Thi hn xut trnh chng t qu ngn , nn l 21 ngy; 57D: Ngn hng thng bo ng l Ngn hng Ngoi thng Vit nam; Thiu dn chiu ngun lut p dng : UCP 500,1993,ICC Cu s 4: ( 2 im ) 4.1- Khi nim (0,5 im ) L/C chuyn nhng l mt L/C trong ngn hng pht hnh cam kt s chuyn nhng quyn thc hin L/C cho mt hay nhiu ngi khc khi c lnh yu cu chuyn nhng ca ngi hng li hin hnh L/C. 4.2- c im vn dng( 1,5 im ) - Ngun php l iu chnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - C 3 m hnh chuyn nhng : + Chuyn nhng L/C ti nc ngi xut khu ( l ngi hng li ) ; + Chuyn nhng L/C ti nc ngi nhp khu ( l ngi hng li L/C ); + Chuyn nhng L/C qua nc th ba . - S dng L/C chuyn nhng trong bun bn thng qua trung gian . - iu kin tu chnh L/C chuyn nhng . - Vn thay th chng t trong L/C chuyn nhng phi c quy nh r rng . Cu s 5 : ( 2 im ) --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -62 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

5.1- (0,5 im )Trong thanh ton b ng L/C , cc tp qun quc t sau y c p dng ph bin : - UCP 500 1993 ICC ra 49 quy tc iu chnh L/C . UCP ra i t nm 1933 , cho n nay sa i 5 ln . UCP 500 c trn 174 nc v khu vc trn th gii tuyn b p dng , trong c Vit nam . - ISBP 645 2003 ICC l tp qun quc t b sung cho iu 13 a UCP 500 1993 ICC . - eUCP 1.0 2002 ICC l bn ph trng ca UCP 500 1993 ICC v xut trnh chng t in t thanh ton theo L/C . 5.2- Cc iu kin p dng tp qun quc t quy nh trong h thng lut c a Vit Nam nh sau (1,5 im ) Nu cc cng c quc t m chnh ph Vit Nam k kt hoc ang tham gia khng iu ch nh th cho php p dng tp qun quc t , Nu b lut dn s c a nc Cng ho XHCN Vit Nam khng iu chnh n th cho php p dng tp qun quc t , Nu cc lu t khc ca Vit Nam c lin quan khng iu chnh n th cho php p dng tp qun qu c t . Nu hp ng dn s ca hai bn khng iu chnh n th cho php p dng tp qun quc t , Vic p dng v hu qu p dng tp qun quc t khng tri vi cc nguyn tc c bn ca php lut nc Cng ho XHCN Vit Nam v khng lm thit h i n li ch ca Vit Nam . --------------------------------------------

thi s 17

Cu s 1: T gi ngoi hi k hn l g? H y tnh t gi mua k hn 90 ngy USD/VND, bit rng, ti Ngn hng A H ni, t gi v l i sut uc cng b nh sau: T gi giao ngay USD/VND = 15.550/15.650 L i sut huy ng USD 90 ngy = 1,50% L i sut huy ng VND 90 ngy = 4,50% Cu s2: Kim tra kin thc php l v URC 522 , UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- C th p dng mt ho c m t s iu kho n no ca URC 522 1995 ICC tri vi nhng nguyn tc c bn ca lut Vit nam : 1.5- C 1.6- Khng 2- Ngn hng nh thu ( Collection Bank ) c th t chi s y thc nh thu c a ngn hng khc m khng cn thng bo li cho h v s t chi 2.1- C , 2.2- Khng . 3-Nu Ch th nh thu khng quy nh r iu kin nh thu , th ngn hng nh thu s trao chng t cho ngi nhp khu theo iu kin no 3.1- D/P , 3.2- D/A , 3.3- D/TC --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -63 tgiungar33@yahoo.com

---------( thi gian 150 pht)

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

4-Theo URC 522 1995 ICC , Cc ngn hng chuyn ( Remitting Bank ) , ngn hng thu ( Collection Bank ) c ch u trch nhim kim tra chng t nh thu : 4.1- C , 4.2- Khng . 5-C th ghi li sut pht ch m tr bn cnh s tin ca mt hi phiu tr tin ngay , nu nh trong ch th nh thu c quy nh khong th i gian m trong khong th i gian ngi tr tin phi th c hin thanh ton . 5.1- C , 5.2- Khng 6-Hnh thc v ngn ng ca cc chng t m ngi tr tin ho c ngn hng thu phi to lp khng c quy nh trong ch th ho c th y thc nh thu 6.1- ph i ging nh hnh thc v ngn ng ca cc chng t xu t trnh , 6.2- c th khc 7- Ngn hng thu t ch i nh n chng t v ngi nhp khu thng bo rng ngi xut kh u khng giao hng l 7.1- ng , 7.2- Sai 8- Trong trng h p no th ngn hng thu s khng giao chng t l ng : 8.1- Nu ch th nh thu quy nh ph nh thu do ngi tr tin chu m ngi tr tin khng tr ph nh thu , 8.2- Nu ch th nh thu quy nh ph nh thu do ngi tr tin ch u v khng th b qua m ngi tr tin khng tr ph nh thu 9- C phi UCP l vn bn php l duy nht dn chiu vo L/C . 9.1- C , 9.2- Khng . 10- Ngay c khi UCP c dn chiu p dng , cc ngn hng c th khng p dng mt s iu khon no i vi tng loi L/C ring bit 10.1- ng , 10.2- Sai . 11- Mt L/C dn chiu ISBP 645 m khng dn chiu UCP 500 th 11.1- ng nhin p dng UCP 500 , 11.2- Ch p dng ISBP 645 . 12- Cc t chc no c th pht hnh L/C 12.1- Ngn hng Nh nc ( trung ng ) , 12.2- Cng ty bo him , 12.3- Ngn hng thng mi , 12.4- cng ty chng khon . 13- Cc ngn hng c th chp nhn yu cu pht hnh mt L/C tng t 13.1- ng , 13.2- Sai . 14- Ngi yu cu m L/C phi hon tr tin cho Ngn hng pht hnh tr khi anh ta thy rng 14.1- Hng ho c khuyt tt , 14.2- Hng ho tri vi hp ng , 14.3- Cc chng t xut trnh khng ph hp vi cc iu kin ca L/C. 15- Mt L/C yu cu hi phiu k pht i tin ngi yu cu m L/C 15.1- K phat hi phiu nh quy nh ca L/C. 15.2- Hi phiu s c coi nh chng t ph , --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -64 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

15.3- UCP , ISBP cm khng c quy nh nh th 16- Tn ca ngi hng li ghi trn L/C l Barotex International Company, Ltd . Tn ca ngi hng li ghi trn nhng chng t no di y l khng khc bit vi L/C 16.1- Ho n : Barotex Company , Ltd 16.2- Bill of Lading : Barotex IntL Company , Ltd , 16.3- C/O : Barotex IntL Co ,Limited . 17- Mt chng t c ngy k sau ngy lp chng t th ngy pht hnh l 17.1- Ngy lp , 17.2- Ngy k .. 18- Ngn hng pht hnh t chi thanh ton vi l do ngy thng ghi gia cc chng t mu thun nhau : 25 November 2003 , 25 Nov 03 , 2003.11.25 l 18.1- ng , 18.2- Sai . 19- Ngn hng pht hnh : 19.1- C th hu b sa i ca mnh nu ngi hng li vn cha chp nhn sa i , 19.2- B rng buc khng th hu ngang vo sa i ngay c khi ngi hng li cha chp nhn sa i . 20- Ngn hng pht hnh L/C c quyn t chi cc chng t nh hi phiu , chng t bo him khng ghi ngy thng k pht chng t : 20.1- ng , 20.2- Sai Cu s 3: H y trnh by cc loi k hu hi phiu p dng trong thanh ton quc t ? Trong nhng trng hp no , ngi th hng phi k hu hi phiu ? Cu s 4: L i sut LIBOR l g ?

p n thi s 17 ---------------------Cu s 1: ( 2,5 im ) - T gi ngoi hi k hn l t gi xc nh ngay vo ngy k hp ng nhng ngy giao nhn v thanh ton hp ng s xy ra vo mt thi hn c th trong tng lai . - Cng thc tnh t gi k hn : Rf = Rs + RsK( Ibt Ibc) Rf = T gi k hn Rs = T gi giao ngay K = thi hn Ibt = L i sut huy ng tin nh gi Ibc = L i sut huy ng tin yt gi Rf ( USD/VND) = 15.650 + 15.650 ( 0,045 0,0150 ) = 15.650 + 469,50 = 16.119,50 ( thi gian 150 pht )

Cu s 2: ( 2,5 im ) Tr li ng = + 0,1136 im Tr li sai = - 0,0568 im

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -65 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

1.2- 2.2- 3.1- 4.2- 5.1- 6.2- 7.2- 8.2- 9.2- 10.1- 11.2- 12.3- 13,1- 14,3- 15,2- 15,1- 16,3- 16,217,2- 18,2- 19,2- 20,1. Cu s 3 : (2,5 im ) 3.1- Cc loi k hu : + K hu ch danh l loi k hu ghi r tn ngi th hng k tip . Vi loi k hu ny, khng th chuyn nhng k tip bng th tc k hu na. + K hu v danh, hay trng l loi k hu khng ghi ai l ngi th hng. Bt c ai cm hi phiu c k hu v danh u c th tr thnh ngi th hng k tip. + K hu theo lnh l loi k hu ch danh c km ch theo lnh bn cnh tn ngi th hng k tip . Loi k hu ny c th chuyn nhng k tip bi ngi th hng bng th tc k hu tip tho. + K hu min truy i l loi k hu c ghi thm ch min truy i li ngi k hu chuyn nhng hi phiu cho mnh , mt khi hi phiu b t chi thanh ton. 3.2- Cc trng hp phi k hu: + Chit khu hi phiu . + Cm c hi phiu. + Chuyn nhng cho ngi khc. + L phng tin i tin trong cc phng thc thanh ton Nh thu, L/C, L/G, Standby L/C , ngi th hng hi phiu mun thu tin hi phiu th phi k hu hi phiu cho ngn hng. Cu s 4: ( 2,5 im ) LIBOR l ch vit tt London interbank offerred rate , tc l l i sut cho vay lin hng quc t London . L i sut ny quy nh nh sau: + L i cho vay ngn hn ; + Cng b vo 11 gi GMT hng ngy ti London; + L i cho vay bnh qun ca 5 ngn hng ln London ; + c dng lm l i cho vay c s . --------------------------------------------------------------------( thi gian 150 pht )

thi s 18

Cu s 1: Nghip v c bt ngoi hi l g , c my loi ? Cu s 2: Kim tra kin thc php l v URC, UCP v ISBP ICC 1- iu 43a UCP quy nh nu L/C khng quy nh thi hn xut trnh , th ngn hng s c quyn t chi tip nhn chng t sau 21 ngy k t ngy giao hng , thi hn ny p dng cho nhng chng t no : 1.1- Ho n thng mi , 1.2- Chng t vn ti bn gc , 1.3- Tt c cc chng t quy nh trong L/C . 2- Ngn hng xc nhn vn phi thanh ton cc chng t ph hp c xut trnh n ngn hng sau ngy L/C xc nhn ht hn, nu Ngn hng kim tra chng t gi vn bn xc nhn rng chng t c xut trnh n ngn hng ny trong thi hn hiu lc ca L/C. 2.1- ng. 2.2- Sai. 3- Khi no th sa i L/C c hiu lc ?: 3.1- Nu ngi hng li khng thng bo t chi sa i , --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -66 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

3.2- Khi ngn hng thng bo c bng chng l ngi hng li nhn c ngh tu chnh L/C. 3.3-Ngay khi chng t yu cu c xut trnh ph hp vi L/C sa i 4- Stale documents acceptable l nhng chng t c xut trnh : 4.1- Sau khi L/C ht hn hiu lc , 4.2- Sau thi hn xut trnh quy nh trong L/C , 4.3- Sau 21 ngy k t ngy giao hng , nu L/C khng quy nh thi hn xut trnh chng t . 5- Ngn ng ca hi phiu trong thanh ton bng L/C l 5.1- Ngn ng do ngi k pht la chn , 5.2- Ngn ng ca L/C . 6- Theo L/C xc nhn, ngi hng li c th gi thng chng t ti Ngn hng pht hnh yu cu thanh ton: 6.1- ng. 6.2- Sai. 7- Ngn hng c th t chi chng t v l do tn hng ghi trn L/C l Machine 333 nhng ho n thng mi li ghi Mashine 333 l 7.1- ng , 7.2- Sai 8- Mt L/C yu cu Commercial Invoice in 4 copies , ngi hng li L/C phi xut trnh : 8.1- 4 bn gc ho n , 8.2- 1 bn gc v 3 bn sao , 8.3- 4 bn sao ho n , 8.4- 2 bn gc s cn li l bn sao 9- Nhng chng t no UCP quy nh nht thit l phi k , tr khi L/C quy nh ngc li : 9.1- Ho n , 9.2- Hi phiu 9.3- Vn ti n , 9.4- Giy chng nhn cht lng . 10- Ngay khi nhn c thng bo mt L/C c chuyn bng in nh l bn c gi tr thc hin, ngn hng thng bo pht hin bc in thc ra khng hon chnh: 10.2- L/C bng in c c coi l bn c gi tr thc hin. 10.2- L/C bng in ch c gi tr tham kho. 10.3- Ngn hng thng bo gnh chu ri ro nu n khng bo li tnh trng cho Ngn hng pht hnh khng chm tr 11- Ngay sau khi nhn c ch th khng r rng v vic sa i L/C : 11.1- Ngi hng li phi ch th cho ngi xin m L/C lin h vi ngn hng pht hnh xc minh. 11.2- Ngn hng pht hnh phi cung cp thng tin cn thit khng chm tr. 11.3- Ngn hng thng bo phi yu cu ngn hng pht hnh xc minh khng chm tr 12- Nu chng t khng quy nh trong L/C c xut trnh, ngn hng chit khu: 12.1- Phi tr li cho ngi xut trnh. 12.2- Phi chuyn chng cho ngn hng pht hnh m khng chu trch nhim g. 12.3- C th chuyn chng cho ngn hng pht hnh m khng cam kt g nu ngi hng li yu cu. 13- Ngn hng ch nh gi cc chng t n Ngn hng pht hnh km theo bn cng b chng hon ton ph hp vi cc iu kin v iu khon ca L/C. 13.1- Ngn hng pht hnh khng cn kim tra li cc chng t. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -67 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

13.2- Ngn hng pht hnh khng th bt ng vi Ngn hng ch nh v ngn hng ny hnh ng vi t cch l i l ca n. 13.3- Ngn hng pht hnh c nhim v kim tra li cc chng t 14- Ngn hng pht hnh yu cu ngn hng A xc nhn L/C v thng bo cho ngi hng li qua ngn hng B. Ngn hng B tip nhn chng t v gi chng trc tip dn ngn hng pht hnh 14.1- Ngn hng pht hnh c quyn t chi chng t v khng do Ngn hng xc nhn xut trnh. 14.2- Ngn hng pht hnh phi xin u quyn thanh ton t Ngn hng xc nhn. 14.3- Ngn hng pht hnh phi thanh ton nu chng t ph hp. 15- Cc chng t th hin trn b mt ph hp vi cc iu kin ca L/C c ngha g? 15.1- Cc chng t l chn thc v khng gi mo. 15.2- Cc chng t khng mu thun vi tiu chun quc t v nghip v ngn hng nh c phn nh trong UCP. 15.3- Ch mt trc ch khng phi mt sau ca chng t ph hp vi iu kin ca L/C. 16- Nu mt hi phiu c ghi k hn l 360 ngy k t ngy B/L , ngy ca B/L no tnh ngy o hn ca hi phiu 16.1- Ngy 20/03/2004 l ngy k pht B/L on board , 16.2- Ngy 15/03/2004 l ngy pht hnh B/L Received for shipment , 17- Khi kim tra chng t Ngn hng pht hnh thng bo cc sai bit trong b chng t nhng li khng gi chng ch quyn nh ot ca ngi xut trnh, th 17.1- cc sai bit c coi l c b qua, Ngn hng pht hnh mt quyn khiu ni. 17.2- Ngn hng pht hnh phi i ngi xin m L/C ng b qua cc sai bit v n bo cho ngi xut trnh l b chng t khng ph hp. 17.3- Ngn hng pht hnh phi g b chng t ch quyn nh ot ca ngi xin m L/C. 18- Cc ngn hng c th phi l nh trch nhim do hu qu gy ra bi: 18.1- tht lc chng t c gi i theo iu kin ca L/C. 18.2- bc in gi i b ct xn. 18.3- dch L/C sang ngn ng ca ngi hng li 19- Nu tt c tin hoa hng v ph do ngi hng li chu m Ngn hng thng bo khng th thu c ph , vy ngi c trch nhim cu cng tr ph l ai? 19.1- Ngn hng pht hnh . 19.2- Ngn hng thng bo bi v l ra n phi thu trc khi thng bo L/C. 19.3- Ngi xin m L/C . 20- Nu L/C khng yu cu ghi r ngy giao hng thc t, ngy giao hng trong trng hp vn chuyn bng ng hng khng l 20.1- ngy nhn hng ho. 20.2- ngy pht hnh AWB. 820.3- ngy bay thc t ghi trong chuyn bay/ ngy ca AWB . Cu s 3: Transferable L/C l g ? Dng trong trng hp no ? Cc m hnh chuyn nhng L/C? Cng ty B c hng li mt L/C chuyn nhng gc ( Master transferable L/C ) do Ngn hng ca Cng ty A pht hnh theo gi CIF c tr gi 1.000.000 USD mun chuyn nhng cho Cng ty C vi tr gi l 800.000 USD , trong lnh chuyn nhng ( transferable order ) , cng ty B phi quy nh t l bo him l bao nhiu th chng t bo him do Cng ty C lp ra mi ph hp vi s tin ca L/C chuyn nhng gc ? Cu s 4: --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -68 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho Cn c v hi phiu di y : No 114/dtj 2005 For usd 100.000,00

...::Mn Thanh Ton Quc T::

hanoi 18 december bill of exchange

At 360 days after sight of this second of bill of exchange ( first of the Same tenor and date unpaid ) pay to barotex company hanoi Or order the sum of one hundred thousand dollars . value received and charge the same to account of the sanyo co ltd, tokyo, japan drawn under the taiyo kobe bank ltd,tokyo , japan l/c n0 071a282 lc02 dated 18 may 2004 To: the taiyo kobe bank ltd barotex company tokyo , japan hanoi Yu cu tr li : 4.1- Ngn hng thng bo l NHCT VN . Cng ty BAROTEX xut trnh chng t i tin TAIYO KOBE BANK LTD qua ngn hng no ? hi phiu c th xut trnh i tin ngn hng pht hnh L/C ni trn, Cng ty Barotex phi lm th tc g ? 4.2- Ai l ngi phi k chp nhn hi phiu trong thi hn hiu lc L/C? 4.3- Lut no iu chnh hi phiu ny ? 4.4- Ngi yu cu m L/C l ai ? 4.5- Ai c quyn k hu chuyn nhng ? 4.6- Loi hi phiu?

p n TTQT s 18
Cu s 1: ( 2,5 im ) Nghip v c bt ngoi hi l nghip v trong quy nh cc ngn hng li dng chnh lch t gi hi oi gia cc th trng khc nhau chuyn ngoi t t a im ny sang a im khc nhm mc ich kim li . Cc loi c bt : + c bt tuyn tnh hay cn gi l c bt hai im : v d li dng chnh lch t gi ngoi t gia USD v GBP hai th trng ngoi hi London v Newyork n chnh lc t gi . + c bt phi tuyn tnh hay cn gi l c bt nhiu im : V d li dung chnh lch t gi ca USD v GBP , gia JPY v USD , gia GBP v JPY ba th trng London, Newyork v Tokyo chuyn USD sang GBP, t GBP sang JPY v t JPY sang USD n chnh lch t gi . Cu s 2: (2,5 im) Tr li 1 ng = + 0,1136 im Tr li 1 sai = - 0,0568 im 1,2 - 2,1 - 3,3 - 4,3 - 5,2 - 6,1 - 7,2 - 8,2 - 9,2 - 9,3 - 9,4 - 10,2 - 11,3 - 12,2 - 13,3 - 14,3 - 15,2 16,1 - 17,1 - 18,3 - 19,3 - 20,2 . Cu s 3: (2,5 im ) Transferable L/C l mt loi L/C trong quy nh quyn ca Ngi hng li hin hnh ( Ngi hng li th nht ) c th yu cu Ngn hng pht hnh chuyn nhng mt phn hay ton b quyn thc hin L/C cho mt hay nhiu ngi khc . Ngi ra lnh chuyn nhng gi l ngi hng li th nht . Ngi khc ny l ngi hng li th hai . --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -69 tgiungar33@yahoo.com --------------------( thi gian 150 pht )

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

L/C chuyn nhng c s dng trong thanh ton thng qua trung gian , trong ngi hng li th nht l ngi trung gian . C ba m hnh chuyn nhng : + Chuyn nhng L/C ti nc xut khu : Ngi xut khu c hng li mt L/C c th chuyn nhng ton b hay tng phn quyn thc hin L/C cho nhng ngi khc nc ngi xut khu (0,33 im ). + Chuyn nhng L/C ti nc nhp khu : Mt Cng ty ni a m L/C chuyn nhng ni a mua hng ca mt Cng ty NK . Cng ty NK chuyn nhng ton b hay tng phn quyn thc hin L/C cho mt hay nhiu Cng ty XK nc ngoi (0,33 im ) +Chuyn nhng L/C qua mt nc th ba : Cng ty nc A m L/C chuyn nhng cho Cng ty nc B . Cng ty nc B ra lnh chuyn nhng L/C cho Cng ty nc C (0,33 im) Cng ty B phi mua bo him bng 110% gi CIF ( 110% ca 1.000.000 USD ) . chng t bo him do Cng ty C lp ra ph hp vi tr gi bo him ca L/C chuyn nhng gc , cho nn Cng ty B phi chuyn nhng L/C 800.000 USD vi t l bo him l 137,5% . Cu s 4: ( 2,5 im ) 4.1- NHCT VN , K hu cho NHCT VN . 4.2- TAIYO KOBE BANK LTD. 4.3- Php lnh thng phiu nm 1999 Vit Nam . 4.4- SANYO CO LTD TOKYO. 4.5- Cng ty BAROTEX H Ni . 4.6- Hi phiu theo lnh v k hn.

thi TTQT s 19
-------------------(thi gian 150 pht )

Cu s1: Cn c vo hp ng di y , h y kim tra L/C cho kin nhn xt ? Hp ng s 7/XK/2004 Hp ng ny c thit lp ngy hm nay gia : Cng ty Vnh Hoa , H Ni do ng V thc Hng , gim c lm i din , di y gi tt l Bn Bn v Cng ty Nayo , Tokyo do ng Takemura , gim c lm i din , di y gi tt l Bn Mua , theo y Bn Mua ng mua Bn Bn ng bn hng ho theo nhng iu kin sau y : iu 1 : Tn hng : Sn lt kh bc v ; iu 2 : S lng : 3.000,00 MT 5% tu quyn la chn ca ngi thu tu; iu 3 : Quy cch phm cht :Sn lt bc v , - m: 14,5 ti a ; - Acid Hydrocytric : 0,005/100 ti a; - bt : 70% ti thiu iu 4 : Gi c : USD 150/MT FOB cng Hi Phng theo Incoterms 2000 . Tng tr gi: 450.000,00USD ( Bn trm nm mi ngn la M) 5%. iu 5 : Bao b : bao gai ( c th c , khng rch ) t 40Kg n 50Kg tnh / bao. iu 6 : Thi hn giao hng : khng chm qu ngy 20 thng 12 nm 2004. iu 7 : Giao hng --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -70 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho -

...::Mn Thanh Ton Quc T::

Cng bc hng : Hi Phng Vit Nam Cng d hng : Osaka , Nht Bn khng cho php giao tng phn ; khng cho php chuyn ti ; sau khi giao hng xong , ngi Bn phi in bo cho ngi Mua bit trng lng tnh , trng lng c b ca hng ho v gi tu ri cng ngi Mua mua bo him . iu 8 : 30 ngy l mun nht trc ngy giao hng , Bn Mua phi m L/C khng th hu ngang , tr tin ngay , min truy i cho Bn Bn hng bng 100% tng tr gi hp ng ti ngn hng Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo thng qua Ngn hng Cng Thng Vit Nam . Chng t xut trnh gm c 6- Ho n thng mi chi tit k ; 7- Mt b y B/L bn gc , hon ho , bc hng ln tu; 8- Giy chng nhn cht lng do SGS Vit Nam cp ; 9- Giy chng nhn xut x do Phng Thng mi v Cng nghip nc Vit Nam cp; 10- Giy chng nhn kim dch thc vt do Cc kim dch thc vt cp iu 9 : Gii quyt tranh chp : Mi tranh chp pht sinh t vic thc hin hp ng ny s gii quyt bng thng lng , nu thng lng khng i n thng nht s a ra Trung tm trng ti quc t Vit Nam t bn cnh Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam gii quyt . Phn quyt ca Trng ti l chung thm . Ph trng ti do bn thua kin chu . iu 10 : Hp ng lm bng ting Anh , 2 bn c gi tr nh nhau , mi bn gi mt bn . Mi sa i , b sung vo hp ng ny phi c s ng ca c hai bn . Vn bn sa i , b sung hp ng l mt b phn cu thnh ca hp ng ny . Hp ng lm ti H Ni ngy 12 thng 5 nm 2004 v c hiu lc k t ngy k. Bn Mua Cng ty Nayo , Tokyo Bn Bn Cng ty Vnh Hoa , H Ni

IRREVOCABLE L/C 15- TEST : 22.776; 27- S t 2/2; 40A - Loi L/C : Khng th hu b ; 20 - S L/C : 24 LC 0203 IM; 31C - Ngy pht hnh : 20/11/2004; 31D - Ngy v ni ht hn hiu lc : 30/12/2004 ti Tokyo , Japan 50 - Ngi yu cu pht hnh L/C : Cng ty Nayo , Tokyo ; 59 -Ngi hng li : Cng ty Vnh Hoa , H Ni , s 2 , ph B Triu , Qun Hon Kim , H Ni ; 32B - S tin 450.000,00 Dollars ( Bn trm nm mi ngn la chn ); 39A - Dung sai : 5%; 41D - C th chit khu ti bt c ngn hng no nc ngi hng li ; 42C - Hi phiu tr tin ngay bng 100% tr gi ho n ; 42D - Ngn hng tr tin : The Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , Japan ; --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -71 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

43P - Khng cho php giao tng phn ; 43T - Khng cho php chuyn ti ; 44A - Cng bc hng : Hi Phng Vit Nam 44B - Cng d hng :; Bt c cng no Nht Bn ; 44C - Ngy giao hng chm nht : 20/12/2004; 45A - M t hng ho : - Tn hng : Sn lt bc v ; - S lng : 3.000,00 tn 5% - m : 14,5 ti a; - Acid Hydrocitric : 0,005/100 ti a ; - Bt : 76% ti thiu ; - Xut x : Vit Nam ; - n gi : USD150,00 /MT FOB cng Hi Phng; - Bao gi : trong bao gai , 40-50Kg tnh /bao 46A - Chng t yu cu xut trnh : - Ho n thng mi k lm thnh 03 bn gc ; - Mt b y bn gc B/L , hon ho , bc hng , lm theo lnh The Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , ghi ch cc ph tr trc v thng bo cho ngi nhn hng ; - Giy chng nhn xut x do Phng thng mi v cng nghip cp; - Giy chng nhn cht lng do Vinacontrol cp . - Giy chng nhn bo him do Bo Vit Cp ; - Giy chng nhn kim dch do Cc kim dch thc vt cp . 47A - Cc iu kin khc : - B/L n chm cng nhn ; - B/L ca bn th 3 cng nhn . 71B - Mi chi ph ngoi Nht Bn l do ngi hng li L/C chu ; 48 - Thi hn xut trnh chng t l trong vng 5 ngy k t ngy giao hng . 57D - Ngn hng thng bo : Ngn hng Ngoi thng Vit Nam . Cu s 2: Kim tra kin thc php l v URC,UCP, ISBP ICC 1- Nu mt L/C yu cu xut trnh mt chng t vn ti a phng thc dng cho c qu trnh chuyn ch, cc ngn hng s b qua cc iu kin trong L/C cm chuyn ti. 1.1- ng. 1.2- Sai. 2- Mt chng t vn ti, ghi tn ngi gi hng khng phi l ngi hng li ca L/C, phi t chi. 2.1- ng. 2.2- Sai. 3- Mt L/C yu cu xut trnh mt chng t bo him. Chng t no trong s cc chng t sau khng c chp nhn? 3.1- Giy chng nhn bo him. 3.2- Giy bo him tm thi. 3.3- Bo him n. 4- Mt chng t bo him ghi ngy mun hn ngy k pht B/L vn c chp nhn l. 4.1- ng. 4.2- Sai. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -72 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

5- Nu L/C yu cu xut trnh Commercial Invoice , ngn hng c th t chi : 5.1- Invoice , 5.2- Proforma Invoice , 5.3- Tax invoice 6- Khi no dung sai 5% c p dng?. 6.1- Khi s lng c th hin bng kilgam hoc mt. 6.2- Khi s lng c th hin bng n v chic. 7- Nu ngy ht hiu lc ca L/C ri vo ngy l , 7.1- ngy ht hn hiu lc l ngy lm vic ngay trc ngy l. 7.2- ngy ht hn hiu lc l ngy lm vic u tin ngay sau 7.3-ngy ht hn hiu lc c ko di mt thi gian ng bng k ngh. 8- L/C ht hn vo th 7 (ngy ngn hng ngh). B chng t c xut trnh n ngn hng ch nh vo ngy th hai k tip: 8.1- Ngn hng ch nh ghi ngy trn phong bao ng chng t l th su, trc ngy ht hn. 8.2- Ngn hng ch nh c th ghi ngy trn phong bao l th hai v ngn hng pht hnh bit r n khng lm vic vo th by. 8.3- Ngn hng ch nh phi a ra bn cng b rng b chng t c xut trnh trong thi hn hiu lc c gia hn theo ng iu khon 44 mc (a) ca UCP 500. 9- Mt L/C c th b qua mc quy nh ngy giao hng chm nht: 9.1- C. 9.2- Khng. 10- Ngn hng t chi tip nhn Giy chng nhn xut x v khng ghi ngy thng xc nhn ngun gc xut x ca hng ho l 10.1- ng , 10.2- Sai 11- Mt L/C ch c th chuyn nhng c nu: 11.1- N ghi r rng n c th chia nh. 11.2- N c xc nhn v ngn hng xc nhn cho php chuyn nhng. 11.3- N c pht hnh di hnh thc c th chuyn nhng 12- Nu mt L/C chuyn nhng quy nh giao hng theo iu kin CIF, ngi hng li th hai phi xut trnh giy chng nhn bo him bo him. 12.1- 110% tr gi ho n ca ngi hng li th nht. 12.2- 110% tr gi ho n ca ngi hng li th hai. 12.3- 110% tr gi ho n ca ngi hng li th hai, vi iu kin ngi hng li th nht xut trnh giy chng nhn bo him cho phn chnh lch 13- Ngi hng li ca mt L/C khng c ghi l c th chuyn nhng c c quyn yu cu ngn hng chuyn nhng ton b hay mt phn s tin ca L/C 13.1- C , 13.2- khng . 14-URC 522 quy nh nhng chng t no khng phi l chng t thng mi : 14.1-Invoice , 14.2-Certificate of origin , 14.3-Bill of exchange , 14.4-Bill of Lading ,

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -73 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

15-Trong phng thc nh thu phiu trn ( Clean Collection ) , ngi xut kh u ph i xut trnh nhng chng t no : 15.1- Bill of Lading , 15.2- AWB , 15.3- Invoice , 15.4- Bill of Exchange . 16-Trong th y thc nh thu ( Collection Letter ) ch ra ngi tr tin (Drawee) phi thanh to n c tin ph v khng gii thch g thm .Do ngi tr tin ch tr tin hng m khng tr tin ph , cho nn ngn hng thu kh ng trao chng t cho ngi tr tin , theo quy nh ca URC 522 1995 ICC l 16.1- ng , 16.2- Sai . 17-Ngn hng xut trnh ( Presenting Bank ) c th l ngn hng no 17.1- Ngn hng thu , nu ngi nh thu ch nh , 17.2- Ngn hng thu , nu ngn hng chuyn khng ch nh , 17.3- Ngn hng khc khng c quan h i l vi ngn hng chuyn . 18-Nu ngn hng thu nh n c s lng v s loi chng t nhiu hn v hoc khng c lit k trong bng k khai chng t thu : 18.1- Ngn hng thu ph i tr li cho ngn hng chuyn , 18.2- Ngn hng thu ch xu t trnh nhng chng t quy nh trong b ng k khai chng t , 18.3- Ngn hng thu c th xut trnh i tin ngi tr tin 19- Ngi xut kh u c th gi hng trc tip vo a ch ca ngn hng nc ngi nh p kh u 19.1- phi bo trc cho ngn hng , 19.2- phi tr chi ph bo qun cho ngn hng , 19.3- phi c s ng c a ngn hng . 20- Ngn hng thu khng giao chng t cho ngi nhp khu v ngi nhp kh u ch p nh n thanh ton hi phiu tr chm khng y v hnh th c v kh ng ng v n i dung l 20.1- ng , 20.2- Sai . Cu s 3:: H y trnh by thi gian thanh ton tr tin trc quy nh trong hp ng thng mi quc t ? Cu s 4: H y trnh by phng thc thanh ton bo l nh theo yu cu ( Letter of Demand Guarantee ) v c im vn dng ?

p n thi s 19 ------------------(thi gian 150 pht) Cu 1: ( 2,5 im cho 18 ng .1 ng = 0,1388im ) Cn b sung v s i L/C nh sau : - 40A - Loi L/C : tr tin ngay , min truy i ; - 31C - Ngy pht hnh : trc ngy 20/11/2004 ; --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -74 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho -

...::Mn Thanh Ton Quc T::

31D - Ngy v ni ht hn hiu lc : qu ngn , khng kp xut trnh chng t , nn l 21 ngy l ti thiu - 32B S tin : Thiu ch : US v ch M; - 44B Cng d hng : Osaka , - 45A M t hng ho : + Tn hng thiu ch Kh . + S lng thiu ch : T ; +Bt : 70% thay v 76%; + n gi : thiu ch Incoterms 2000 - 46A Chng t : + Ho n thiu ch : chi tit ; +B/L ghi sai : Tr sau thay v tr trc , + C/O : Thiu ch Vit nam +Giy chng nhn cht lng ghi sai : SGS Vit Nam thay v Vinacontrol; + Tha giy Bo him ; - 48 Thi hn xut trnh qu ngn : Nn l 15 ngy hay l nh UCP quy nh 21 ngy ; - 57D Ngn hng thng bo ng l : Ngn hng Cng thng Vit Nam ; - Cha dn chiu ngun php l p dng : UCP 500,1993,ICC . Cu s 2: ( 2,5 im ) Tr li 1 ng =+0,125 im Tr li 1 sai = - 0,0625 dim 1.1 2.2- 3.2 4.2 5.2 6.1 7.2 8.3 9.1 10.1 11.3 12.1 13,1 14.3 15.4 16.2 17.1 18.3 19.3 20.1 Cu s 3 : (2,5 im ) Khi nim Thi gian thanh ton trc quy nh trong hp ng XNK l thi gian trong quy nh trc ngy giao hng mt s ngy nht nh hoc sau ngy k hp ng nhng trc ngy giao hng , ngi nhp khu phi thanh ton cho bn xut khu mt phn hay ton b tr gi ca hp ng . Cc loi a/ Tr tin trc vi mc ch cp tn dng cho ngi xut khu ( c im ca loi thi gian tr tin trc nh sau : - Thi im cp tn dng thng c tnh l x ngy k t ngy k kt hp ng hoc k t ngy hp ng chnh thc c hiu lc ; - S tin cp tn dng ph thuc vo kh nng cp tn dng ca nh nhp khu v nhu cu vay ca ngi xut khu ; - Thi hn cp tn dng thng l ngn han . b/ Tr tin trc vi mc ch l mt khon tin t cc nhm m bo thc hin hp ng XNK .c im ca loi thi gian tr tin trc ny nh sau : - Thi im t cc tin thng c tnh l x ngy trc ngy giao hng quy nh trong hp ng hoc x ngy sau ngy k hp ng. - Mc tin t cc ti thiu phi bng : PA=TA[(1+R)N - 1] + Pe Trong : PA = tin ng trc ; TA = tng tr gi hp ng ; --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -75 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

TA[(1+R)N - 1] = tin l i vay ngn hng ; R = l i sut vay ngn hng ; N = thi hn vay ; Pe = tin pht vi phm hp ng . Cu s 4: ( 2,5 im ) Khi nim Phng thc bo l nh thanh ton theo yu cu l mt phng thc quy nh Ngn hng pht hnh theo yu cu ca mt khch hng pht hnh mt th bo l nh trong s cam kt bi thng mt s tin nht nh cho ngi hng li, nu ngi yu cu khng thanh ton ng hn nh quy nh trong th bo l nh , vi iu kin l ngi hng li phi xut trnh mt bn tuyn b v s vi phm khng thanh ton v hi phiu k pht i tin ngn hng pht hnh ph hp vi iu kin v iu khon ca th bo l nh . c im vn dng URDG 458 1992 ICC ( Quy tc thng nht bo l nh theo yu cu ) l tp qun quc t iu chnh phng thc bo l nh thanh ton theo yu cu . Ngi yu cu pht hnh bo l nh phi k qu 100% tr gi th bo l nh v dnh quyn cho ngn hng pht hnh gii ngn tin k qu v iu kin nu cc chng t ca ngi hng li xut trnh ph hp vi iu kin v iu khon ca th bo l nh Tnh cht c lp v khng th hu b ca th bo l nh . Phng thc ny ch c li cho ngi xut khu . V vy, ngi nhp khu khng mun p dng , nu c , ch p dng trong lnh vc phi thng mi . (thi gian 150 pht) Cu s 1: T gi hi oi l g ? Cc loi ngoi hi quy nh trong Quy ch qun l ngoi hi ca nc Cng ho x hi Ch ngha Vit Nam ? Cu s 2: Kim tra kin thc php l v UCP, ISBP ICC 1- Nu trong L/C khng ch r p dng UCP no th : 1.1- L/C t ng p dng UCP 500 , 1.2- L/C p dng UCP 400 , 1.3- L/C khng p dng UCP no c . 2- Mt L/C c dn chiu p dng UCP 500 m khng ni n ISBP 645 th : 2.1- Khng p dng ISBP 645 , 2.2- ng nhin p dng ISBP 645 3- Mt L/C dn chiu p dng eUCP 1.0 m khng dn chiu UCP 500 , ISBP 645 3.1- Ch p dng eUCP 1.0 , 3.2- ng nhin p dng c UCP , ISBP . 4- Nhng tn tht pht sinh ra t nhng iu m h ghi trong n xin pht hnh L/C hoc sa i L/C s do ai gnh chu : ( iu 2 ISBP ) 4.1- Ngn hng pht hnh L/C , 4.2- Ngi yu cu pht hnh L/C . 5- Ngn hng thng bo L/C m bng in khng c TEST : 5.1- T chi thng bo L/C v bo ngay cho ngi hng li bit , 5.2- Phi xc minh tnh chn tht ca bc in , nu ngn hng mun thng bo L/C . 5.3- C th thng bo L/C m khng chu trch nhim g 6- Ai k pht hi phiu theo L/C 6.1- Ngi xut khu , 6.2- Ngn hng thng bo , --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -76 tgiungar33@yahoo.com

thi s 20

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

6.3- Ngi hng li L/C 7- Trn cng mt chng t m c phng ch khc nhau, thm ch c c ch vit tay , th c coi chng t b sa cha v thy i 7.1- ng , 7.2- Sai 8- Khi no th vic ngh sa i L/C ca ngn hng pht hnh c hiu lc ? 8.1- Nu ngi hng li khng thng bo t chi sa i , 8.2- Ngn hng pht hnh c bng chng l ngi hng li L/C nhn c nghi sa i , 8.3- Ngay sau khi ngn hng tr tin nhn c cc chng t xut trnh ph hp vi L/C sa i 9- Ngi hng li c th chp nhn mt phn sa i L/C trong vn bn chp nhn ca mnh 9.1- C , 9.2- Khng 10- Ngn hng pht hnh L/C c quyn t chi ho n thng mi khng c k , cho d L/C khng yu cu 10.1- ng , 10.2- Sai 11- Mt ngn hng pht hnh L/C khi pht hnh L/C khng ghi t "c th hu ngang" trong ni dung L/C ,th 11.1- Du sao L/C vn c th hu ngang v thut ng khng th hu ngang" khng c ghi vo. 11.2- Ngn hng c th thm thut ng "c th hu ngang" bng cch a ra bn sa i. 11.3- L/C ch c th hu ngang nu ngi hng li chp nhn s tu chnh L/C mt cch r rng. 12- Cc chng t Delivery Order , Forwarders Certificate of Receipt , Mates Receipt s c kim tra : 12.1- Nh cc chng t vn ti quy nh cc iu 23 29 UCP 12.2- Nh cc chng t khc . 13- Shipping documents gm nhng chng t : 13.1- Ho n , 13.2- Hi phiu , 13.3- C/O. 14- Ngn hng pht hnh: 14.1- C th hu b sa i ca mnh nu nh ngi hng li vn cha chp nhn sa i. 14.2- C th thay i sa i trc khi ngi hng li chp nhn. 14.3- B rng buc khng th hu ngang vo sa i ngay c khi ngi hng li cha chp nhn 15- Nhng chng t no c th do bn th ba cp theo yu cu ca L/C Third party documents acceptable 15.1- Hi phiu , 15.2- Ho n , 15.3- C/O. 16- Ngn hng khng cn kim tra cch tnh ton chi tit trong chng t m ch cn kim tra tng gi tr ca chng t so vi yu cu ca L/C l 16.1- ng , 16.2- Sai --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -77 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

17- Thut ng chit khu c ngha l g? 17.1- Thanh ton ngay lp tc. 17.2- Kim tra chng t ri gi chng t n Ngn hng pht hnh yu cu thanh ton. 17.3- Kim tra chng t v chit khu chng trc ngy o hn . 18- Ngn hng chp nhn cc chng t nhiu trang nu nh : 18.1- Cc trang c gn kt t nhin vi nhau , 18.2- Cc trang gn kt t nhin vi nhau v c nh s lin tip 18.3- Cc trang ri nhau v nh s lin tip nhau , 19- Gia cc chng t c nhng thng tin b sung trong k m hiu khc nhau nh cnh bo hng d v , rch , khng ln ngc c c coi l c s sai bit 19.1- C , 19.2- khng . 20- Cc chng t c in tiu ca cng ty , khi k c cn thit phi nhc li tn ca cng ty bn cnh ch k khng . 20.1- C , 20.2- Khng Cu s 3 : Trnh by cc loi t gi hi oi nu phn loi theo cc phng tin thanh ton quc t ( T gi T/T , M/T , Sc , Hi phiu .. )? Cu s 4: Tin t t do chuyn i l g , phn loi v h y gii thiu nhng tin t t do chuyn i m Vit Nam thng s dng ?

p n thi s 20
Cu s 1: (2,5 im ) Khi nim ( T gi hi oi l quan h so snh gia cc tin t ca cc nc vi nhau hoc l gi c ca tin t nc ny th hin bng mt s tin t nc kia hoc ngc li . a/ Quan h so snh gia cc tin t vi nhau trong thi i ngy nay l so snh scmua gia cc ng tin vi nhau ( 3 PPP ) . b/ n v so snh sc mua gia cc tin t l r hng ho v dch v v r tin t cng vi gi vng quc t . Cc loi ngoi hi gm c ( a/ Ngoi t ( Foreign Currency ) ; b/ Cc phng tin lu thng tn dng ghi bng ngoi t : Check , Bill of Exchange , Promissory Note , Credit Card ... c/ Cc loi chng khon c gi ghi bng ngoi t : Stock , Bond , Derivative Documents .... d/ Vng c dng lm phng tin thanh ton quc t ; e/ Ni t c ngun gc ngoi t . Cu s 2: (2,5 im ) Tr li 1 ng = + 0,1136 im Tr li 1 sai = - 0,0568 im 1.3 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3 7.2 8.3 9.2 10.2 11.3 12.2 13.1 13.3 14.3 15.3 16.1 17.3 18.1 18.2 19.2 20.2. --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -78 tgiungar33@yahoo.com -----------------( thi gian 150 pht )

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

Cu s 3 : (2,5 im ) T gi chuyn tin bng in ( Telegraphic Transfer Exchange Rate ): l t gi bn ngoi t cho khch hng m ngn hng c trch nhim chuyn s ngoi t cho ngi ch nh bng phng tin in tn . c im : - Tc chuyn tin nhanh , - Chi ph cao ; - L t gi c s tnh ra cc loi t gi khc . T gi chuyn tin bng th ( Mail Transfer Exchange Rate) l t gi bn ngoi t cho khch hng m ngn hng c trch nhim chuyn s ngoi t cho ngi ch nh bng phng tin th tn . c im : - Tc chuyn tin chm , - Chi ph r ; T gi sc ( Check Exchange Rate) l t gi bn sc ngoi t cho khch hng . c im : - Ngi hng li sc mun thu tin sc phi nh ngn hng thu h , do vy tc thu tin rt chm ; - T gi sc bng t gi T/T tr i s tin l i pht sinh trong thi gian k t khi mua sc n lc sc nhn c tin . V d : + T gi T/T Vit Nam Hoa K (USD/VND) = 15.600/15.680 + L i sut huy ng ca NHTM Vit Nam = 10% nm + Thi gian chuyn sc Vit Nam Hoa k = 1 thng . T gi sc 1 USD = 15.680 [( 15.680 x 0,10):12] = 15.549,33 VND. T gi hi phiu tr tin ngay( At sight Draft Exchange Rate ) l t gi bn hi phiu tr tin ngay ngoi t cho khch hng . c im : - Ngi hng li hi phiu phi xut trnh hi phiu n ngn hng ch nh thu tin . - Cch tnh ging nh t gi sc , tuy nhin l i sut tnh t gi l l i sut huy ng ngoi t . T gi hi phiu k hn ( Usance Draft Exchange Rate ) l t gi bn hi phiu k hn ngoi t cho khch hng . c im : - Tc thu tin chm hn hi phiu tr ngay . Thi hn tnh l i bng k hn hi phiu cng vi thi hn chuyn hi phiu Cu s 4: ( 2,5 im ) Khi nim l tin t m lut ca nc pht hnh ng tin cho php nhng ai c thu nhp ng tin ny u c quyn yu cu ngn hng ca nc i ra cc ngoi t khc mt cch t do , khng cn phi c giy php i tin . Cc loi tin t t do chuyn i ( Tin t t do chuyn i ton phn ( Total Free Convertible Currency ) l tin t t do chuyn i khng ph thuc vo hn ngch chuyn i hoc ngun thu nhp tin t hoc ngi chuyn i l c tr hay phi c tr . --Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -79 tgiungar33@yahoo.com

Ti liu tham kho

...::Mn Thanh Ton Quc T::

Cc tin t do chuyn i ton phn : USD , EURO , GBP , JPY , AUD , ATS , CAD , SGD , SEK , MYR ..... Tin t t do chuyn i tng phn ( Partial Free Convertible Currency ) l tin t t do chuyn i ph thuc vo hn ngch chuyn i hoc ngun thu nhp tin t hoc ngi chuyn i l c tr hay phi c tr . Cc tin t t do chuyn i tng phn : PHP , KRW , TWD , IDR , THB , EGP.

--Ti liu quan trng, ngh c k hng dn s dng -80 tgiungar33@yahoo.com