You are on page 1of 5

S7 G8 9: ;T <=NH ;>NH

Tr?ng THPT chu@5n A5 BuC ;)n

;D THI THE ;FI HGC AN I9 NHI JKLM I)nN NGO 9HNP QhR'N C ,h-i gian lm .i/ 101 ph%t 2khng k pht 34 Ngy thi0 OP.Q.O>RS

PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (5,0 im) Cu I (2,0 im) Trong vn bn truyn V chng A Ph ca T Hoi (phn trch trong Ng vn 12, tp hai, NXB i!o "#c$ c% hai &n nh'n vt () *u+n ch,t (b-ng &! ng%n$, anh. ch) h/y cho bi,t0 a$ Hon cnh "1n 2,n 3 ngh4 (hay hnh 25ng$ *u+n ch,t ca () trong hai &n 2% & g67 b$ 8 ngh4a ca 3 ngh4 (hnh 25ng$ *u+n ch,t 9y Cu II (3,0 im) K mnh khng phi l k gim ln vai k khc tha m n l!ng "ch k#$ K mnh ch"nh l k gi%p & k khc t'n i vai m(nh) (truyn i tha ca Na* :ao$ H/y vi,t *5t bi vn ng;n (<hong =>> t?$ tr6nh by @uy ngh4 ca anh.ch) vA 3 <i,n trBn PHN RING (5,0 im) Th sinh ch c !"m m#t t$%ng hai c&' (c&' ((()a h%*c ((()+) Cu III.a. Theo chng tr nh Chu!n (5,0 im) Cnh. ch) h/y ph'n tch c!ch c* nhn v * t bDc tranh *Ea Fu'n ca nh thG Xu'n Hiu trong bi thG V#i ,"ng (Ng vn 11, tp hai, NXB i!o "#c$ Cu III.". Theo chng tr nh Nng cao (5,0 im) :* nhn ca anh. ch) vA nh'n vt IhEng trong truyn ng;n -hi.c th'/0n ng%"i 1a ca NguyJn (inh :h'u (Ng vn 12 N*ng ca+, tp hai, NXB i!o "#c$ ########## H$t ##########

Th% &'nh (h)ng *+c &, -.ng t/' 0'1u. C2n "3 co' th' (h)ng g'4' th%ch g th56.

HK v tBn th @inh0 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLM N+ b!o "anh0 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

S7 G8 9: ;T <=NH ;>NH

Tr?ng THPT chu@5n A5 BuC ;)n

;SP SN # THTNG ;IUI ;D THI THE ;FI HGC NHI JKLM

I)nN 9HNV QhR' C ( T!p !n U Thang 2iV* c% S trang $

Cu

W N3' -ung ;'X6 Trong vn bn truyn V chng A Ph ca T Hoi, c% hai &n nh'n vt () JVK *u+n ch,t (b-ng &! ng%n$, anh. ch) h/y cho bi,t0 a$ Hon cnh "1n 2,n 3 ngh4 (hay hnh 25ng$ ca () trong hai &n 2% & g6 7 b$8 ngh4a ca nhWng chi ti,t 9y L Hon cnh "1n 2,n 3 ngh4 (hnh 25ng$ tX v1n0 LVK U Yn 2u "iJn ra @au *9y th!ng t? <hi () b) b;t &* con "'u tr? nZ cho nh th+ng & Ia TraL [hng ch9p nhn cu5c @+ng n &, 2B* no () c\ng <h%c v *5t h* () tr+n vA nh b+ 2] *6nh v 2)nh tX t^ b-ng &! ng%nL U Yn thD hai "iJn ra vo *5t 2B* t6nh *Ea Fu'nL :u5c @+ng b) 2y 2Ka _ nh th+ng &, 2/ &* cho () *9t "`n 3 thDc vA 2ai @+ng, <h cDng vA t'* hbnL Th, nhcng <hi nhWng 2B* t6nh *Ea Fu'n 2,n, ti,ng @!o gKi bdn cEng vei *fn rcZu 2/ <hi,n () 25t nhiBn v5i 678ng nh7 nhng m t9t ng: t'78c), () th9y *6nh cgn tr], () *u+n 2i chGihNhcng ngh4 2,n t6nh cnh hin tdi, () chi th9y ncec *;t Da ra N95 c; n<m l ng;n t'+ng ta: l%c n:= >? 6@ n ch+ ch9t nga:) J 8 ngh4a0 LVK U Yn thD nh9t, () t6* 2,n c!i ch,t 2V tho!t <hji cu5c @+ng b) 2y 2Ka _ nh th+ng &M :!ch gii tho!t ny tuy c% tnh ch9t tiBu cXc nhcng n% c\ng thV hin tinh thn phn <h!ng v 3 thDc bo v nh'n ph`* ca () U Yn thD hai, () *u+n ch,t <hi t'* hbn () 2cZc 2!nh thDc "y, () 3 thDc @'u @;c t6nh cnh hin tdi ca *6nhL N%i chung, hon cnh "1n 2,n 3 *u+n ch,t c% <h!c nhau nhcng 2Au thV hin @Dc @+ng tiA* tng _ nh'n vt () 9'$t 63t "/' YZn ng[n n5u &u@ ngh\ c]a anh^ch_ Y` C ('$nN a 23 m4nh 5h6ng MVK L G'4' th%ch KVf U Thng thcang, <] *dnh 2cZc hiVu & <] c% @Dc *dnhL NDc *dnh c% thV 2cZc tdo ra t? ti nng, tr tu, kuyAn &Xc hay t? tiAn bdc, cG b;ph [] *dnh thfo kuan ni* ca Na* :ao <hng phi & <] l vo @Dc *dnh ca *6nh * !p bDc, 2m nnn ngcai <h!c, ch 2dp &Bn cu5c @+ng ngcai <h!c *5t c!ch tn nh1n 2V thja */n kuyAn &Zi c! nh'n ch <i ca *6nhL [] *dnh & ngcai bi,t tn trKng, thcGng yBu v giop 2p ngcai <h!cL Nhc vy, <] *dnh thXc @X U thfo Na* :ao U & <] c% &gng nh'n !iL U quan ni* <] *dnh ca Na* :ao 2/ nBu &Bn &+i Dng F^ 2rp trong kuan h giWa ngcai vei ngcaiL </n 0ugn JVK U Ti nng, tr tu, kuyAn &Xc, tiAn bdc, cG b;ph tdo ra @Dc *dnh nhcng <hng hsn 2/ &* nBn <] *dnh v6 2iAu kuan trKng & @Dc *dnh 9y 2cZc @^ "#ng vei *#c 2ch g6L HEng @Dc *dnh ca *6nh ch 2dp &Bn cu5c @+ng ngcai <h!c 2V tbn tdi, 2V chi,n th;ng & hnh 25ng phi nh'n tnh, <hng FDng vei "anh hiu con ngcai nBn <hng thV gKi & <] *dnh

II.

7h8i !" 53 gi9m !:n ,ai 53 5h;c th<a m=n !>ng ch 5) 23 m4nh chnh !" 53 gi?7 @ 53 5h;c t$:n 6i ,ai ca mAnhb c;?' thda# Na* :aoe

U [] *dnh phi "Eng @Dc *dnh ca *6nh 2V bo v, n'ng 2p ngcai <h!c, giop ngcai <h!c vcGn &Bn trong cu5c @+ngL Nhc vy, &gng thcGng yBu con ngcai, @X tn trKng con ngcai *ei & y,u t+ kuan trKng nh9t 2V &* nBn <] *dnhL U iop 2p ngcai <h!c, 2tc bit & <] y,u, <] ch)u nhiAu thit thgi, b9t hdnh, & tr!ch nhi* ca <] *dnhL quan ni* ca Na* :ao nBu &Bn &+i Dng F^ 2rp trong *5t F/ h5i vn *inh, v6 @uy cho cEng *Ki *#c tiBu chong ta hceng tei 2Au v6 con ngcai, v6 *5t F/ h5i c% t6nh ngcaiL U ThXc ch9t kuan ni* ca Na* :ao Fu9t ph!t t? tc tc_ng nh'n 2do cao 2rp ca nh vnL M </' hhc nhgn thic h/nh *3ng U :n &Bn !n, phB ph!n nhWng <] @+ng ch <i, tn nh1n, v6 kuyAn &Zi ca *6nh * gi1* 2dp &Bn cu5c @+ng ngcai <h!c U N+ng trong 2ai @+ng cn c% *5t t9* &gngL H/y yBu thcGng, chia @] , giop 2p ngcai <h!c 2V cEng tbn tdi, vcGn &BnL T% chnh & nguyBn t;c @+ng ca <] *dnhL III.a Phn t%ch c2ch c46 nhgn Y/ 6) t4 "ic tranh 6ja kun c]a nh/ th fVK lun 8'1u trong "/' th V#i ,"ng L G'm' th'1u Y/' nnt Y` t2c g'4V t2c oh!6 KVf a$ Xu'n HiBuu (RvR= wRvxy$ &az nhaz thG {*G|i nh'|t trong ca|c nhaz thG *G|i} Tc tcG~ng bao truz* trong nhWng @a|ng ta|c cu~a ng &az niBz* <ha|t <hao giao ca~* vG|i 2Gzi ng & nh thG ca t6nh yBu, ca *Ea Fu'n v tui tr]L Xu'n Hiu 2/ 2f* 2,n cho thG *ei *5t @Dc @+ng *ei, *5t ngubn c* Foc *ei, *5t kuan ni* @+ng *ei v nhWng c!ch t'n ngh thut 2y @!ng tdoL b$ V#i ,"ng (trong t'up ,hA thA U RvSx$ & *5t thi ph`* chDa 2Xng nhWng kuan ni* vA tui tr], vA hdnh phoc, t6nh yu, vA thai gian vA tri,t & @+ngh v 2tc bit & *5t &+i c* nhn, *iBu t thiBn nhiBn r9t riBng, *ei &dL J Phn t%ch c2ch c46 nhgn Y/ 6) t4 "ic tranh 6ja kun c]a lun pVK 8'1u a$ BDc tranh *Ea Fu'n trong V#i ,"ng hin &Bn vei v] 2rp *Gn *_n, LVK tiznh tc|, 2'zy @c|c kuy,n rL U BDc tranh 9y c% ong bce*, hoa &!, chi* *ung nhcng *Ki vt nhc cng trn nhXa @+ng, t9t c 2Au _ c!i 25 non tG, @ung @DcL U BDc tranh 9y 2cZc nh thG *iBu t vei *5t c* Foc ng9t ng'y trcec v] 2rp kuy,n r ca tdo vtL Thcuc ra, thB| giG|i hzng tcGi, *Gn *G~n nazy <hng pha~i 2B|n b'y giGz *G|i co| nhcng pha~i 2B|n Xu'n HiBuu vG|i ca|i ti ca| nh'n, vG|i cup *|t Banh n+n)= .iCc 'ADn) thiz nhcng vf~ 2fup '|y *G|i hiBun ra vG|i t'|t ca~ @cu h'|p "'n cu~a no|L b$ BDc tranh *Ea Fu'n trong V#i ,"ng hin &Bn kua &ng <nh ca t6nh LVK yBu vaz tui tr] nBn n% 2y ;p Fu'n t6nhL U ThG Fca &'|y thiBn nhiBn &az* chu'~n *cuc cho ca|i 2fup, Xu'n HiBuu 2ca ra *ut tiBu chu'~n <ha|c0 con ngcGzi &az chu'~n *cuc, &az thcG|c 2o th'~* *i cu~a vu truu v con ngcGzi vG|i tiznh yBu vaz tu~i trf~ &az 2fup nh'|t, <iz "iBuu nh'|tL U Xu'n HiBuu hcG~ng thuu thiBn nhiBn nhc hcG~ng thuu a|i tiznh, @ay 2|* thiBn nhiBn nhc @ay 2|* ngcGzi tiznh, hGn nca, trcec thiBn nhiBn, nh thG KVf

co| ca~* Foc cu~a *ut ngcGzi tiznh vG|i *ut ngcGzi tiznhL c$ :a~nh *Ea Fu'n trong V6Bi ,aCng vcza hiBun &Bn G~ ca|i {thGzi tcGi} vcza LVK hiBun &Bn G~ ca|i {2u phai tazn @|p @c~a} cu~a no|L U ,hADi t7Ai) 2cGuc hiB~u &az thGzi <iz Fu'n @|c vG|i ca|i vf~ 2rp tinh <hi, non tG, *Gn *G~n, hzng tcGi 2'zy @c|c kuyB|n ru~, rauo rcucL Huz *uza Fu'n *G|i 2B|n nhcng thi @i 2a nhizn th'|y *uza Fu'n 2ang 2i kua0 E5*n 7Ang tACi nghiFa laD B5*n 7Ang G5a), nghia &az *uza Fu'n rzi @f bcG|c vazo 2u phai tazn, hcGng @|c rzi @f phi pha, ca~nh v'ut <hng cozn Fu'n tiznh nca U :a|ch nhizn nh'un thiBn nhiBn '|y cho th'|y XH y| thc|c @'u @|c rzng0 gia| triu &G|n nh'|t cu~a 2Gzi ngcGzi &az tu~i trf~ *az haunh phu|c &G|n nh'|t cu~a tu~i trf~ &az tiznh yBuL "$ Xu'n Hiu c* nhn thiBn nhiBn <hng chi b-ng t'* hbn * b-ng LVK t9t c c!c gi!c kuan ca con ngcaiL BDc tranh *Ea Fu'n tcGi 2rp, kuy,n r <hng chi 2cZc c* th# b-ng th) gi!c * cgn b-ng v) gi!c, thnh gi!c, <hDu gi!c, Foc gi!ch ngh4a & b-ng t9t c con ngcai thi @4L ;2nh g'2 chung U XH 2/ c% &+i c* nhn thiBn nhiBn r9t riBng, r9t *ei &d0 v1n & nhWng h6nh nh gn g\i, kufn thu5c nhcng kua c!i &ng <nh ca t6nh yBu v tui tr], thiBn nhiBn v?a hin &Bn vei v] 2rp *Gn *_n, kuy,n r, 2y ;p Fu'n t6nh _ c!i th-i t7Ai) v c c!i 25 phai tn ca n%L U Y+i c* nhn thiBn nhiBn 9y giop ta nhn ra _ nh thG *5t 3 thDc @'u @;c vA gi! tr) 2ai @+ng c! thV M *5t niA* thi,t tha vei cu5c @+ng trn th,, *5t t'* th, @+ng tch cXc C46 nhgn c]a anh^ ch_ Y` nhn Ygt Phjng trong tru@1n ng[n -hi.c th'/0n ng%"i 1a c]a Ngu@qn I'nh Chu. L. 9/' nnt Y` t2c g'4V t2c oh!6 c KVf *'X6e U NguyJn (inh :h'u & *5t trong nhWng c'y bot tiBn phong trBn hnh tr6nh 2i *ei, & ngcai *_ 2cang { tinh anh v ti nng} ca vn hKc it Na* @au RvPyLL U Hhi9c th5:3n ng+i Ba ( RvxS$ <hng chi <hai th!c @'u @;c @+ phn c! nh'n v th'n phn con ngcai trong cu5c @+ng 2ai thcang * cgn thV hin nhWng kuan ni* ngh thut ti,n b5 ca nh vnL J N5u Y/ ohn t%ch nhrng c46 nhgn Y` nhn Ygt Phjng a$ IhEng & *5t ngh @4 thi,t tha vei c!i 2rp v c% t'* huy,t vei nghA c* *!yL [h!t <hao c!i 2rp ton bch nBn IhEng 2/ <iBn nh1n, cng phu t6* <i,* @u+t tun &J 2V c% thV c% 2cZc *5t t9* nh v?a 3L :hDng <i,n v] 2rp ca chi,c thuyAn ngoi Fa, t'* hbn IhEng thXc @X rung 25ng, c* th9y { hnh ph%c t'n ngIp t*m hJn)$ M KVf

III."

fVK KVf

pVK LVf

b$ IhEng & *5t con ngcai nh'n hu, bi,t c* ghnt c!i !c, c!i F9u v @n LVK @ng tranh 29u v6 c!i thin v & cng b-ngL :hDng <i,n cnh &/o 2n ng 2!nh vZ v ngcai vZ nh1n nh#c ch)u 2Xng, anh h,t @Dc <inh ngdc, b9t b6nh, phn Dng vei &/o 2n ng v t6* gii ph!p cho ngcai vZL Cnh thcGng c* @'u @;c cho ch) f* thng Ih!c, th9u hiVu, c* thng vei cu5c @+ng ca ngcai 2n b hng chi, nhn ra v tr'n trKng nhWng v] 2rp trong t'* hbn ca ch)L

c$ IhEng & *5t ngh @4 &un trn tr_, t6* tgi 2V t6* ra gi! tr) 2ch thXc LVK ca ngh thutL qua c'u chuyn ca ngcai 2n b hng chi, IhEng 2/ ngK ra nhiAu v9n 2A @'u @;c vA ngh thutL ;2nh g'2 chung LVK U IhEng & <iVu nh'n vt tc tc_ng trong @!ng t!c ca NguyJn (inh :h'uL U qua nhWng ph!t hin v trn tr_ ca IhEng, nh vn 2/ thV hin nhWng kuan ni* 25c 2!o, *ei *] ca *6nh vA ngh thutL0 *+i kuan h giWa ngh thut v hin thXc, ngcai ngh @4 vei cu5c 2ai, c!ch nh6n nhn, 2!nh gi! con ngcai v cu5c @+ngL U Ngh thut F'y "Xng nh'n vt0 tdo t6nh hu+ng nhn thDc 2V c;t ngh4a gi'y phot { gic ngK } ch'n & ca nh'n vtM chKn ngi <V, 2iV* nh6n thch hZp ( IhEng$ &* cho c'u chuyn tr_ nBn gn g\i, ch'n thXch