அ எ தாி நீ தாி ஞா ...

------------------------------------------------------------------------

அவனி ைகைய ப
றி உ கி ேப ஆேமாதிபான தகவைல

ெமாைப தைக பதிலாக,
பதிலாக, இவ 

தைல அைசைப ேநர

ஒபரபி ெகா%&த வினாயி "ேஹ(!
ேஹ(! ேத) ெவாி ம* +யா....",
+யா....",

எ- ச.ேதாஷமாக ெசா அவனி கன&தி இத0 பதி&1,
பதி&1, மின

ேவக&தி விலகி2 இ3.தா4 5.தாி ஜூனிய8.
ஜூனிய8.
அ&தியாய 21
தி3ைவயா- இைச

க9ாி வளாக&தி +யா,
+யா, 5.தாி2 சின
சின

;னைக2ட இறகிய ேபா1,
ேபா1,

இர=% வாரக 

;, 
;, இேத

இட&தி
இட&தி, ஒ3 மணி ேநர&தி 

ேநர&தி 
ேமலாக அம8.1 தக 

இைடேய

நடக ேபா தி3மண&ைத நி-&த ேவ=% எற எ=ண&தி,
எ=ண&தி,

இலாத கைதக4 ேபசி பிரமாதமாக தி?டமி?%,
தி?டமி?%,

அ1 ேதா
- ேபான

வ3&த எ1 அவ8களி மனதிேலா க&திேலா இலேவ இைல.
இைல.

ெசவராணி தி3*சியி ெசயப% தனியா8 ப=பைல நிைலய&தி

ெதாபாளராக ேச8வத
கான ஆ- மாத பயி
சி ெசா ைவ&1

இ3.தா

+யா.
+யா.

பயி
சி 

.த1

90

%

அேகேய

ேவைல

வா(; இட உ=% எற நபிைகைய2 அளி&1 இ3.தா8க4.
இ3.தா8க4.

ெசவராணி இ3 சரளமான ேப*5 திறைம
திறைம, 
, நி*சய ேத8வாகி
வி%வா4 எற நபிைக +யா இ3.ததா,
இ3.ததா, பயி
சிைய பணி எ-

ஊகி&த ைஷ வி ஆ8வ&ைத உைடக வி3பவிைல.
வி3பவிைல. அதனாேலேய

ஆேமாதிபாக தகவ அAபிய +யா கிைட&த பாி5 அவ

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

கனவி எதி8பாராத1.
எதி8பாராத1. அவளி பிரதிபைப பா8&1
பா8&1 திைக&1

வி?டா.
வி?டா.
தைக

5த.திரமாக த ெசா.த
ெசா.த கா நி
க ஏ
பா% ெச(தத 
,
ெச(தத 
,

ச.ேதாஷப%வா4 எ- ெதாி2.
ெதாி2. ஆனா அ.த ச.ேதாஷ&ைத இப

த

கன&தி 

&திைர

பதி&
தி&1

கா?%வா4

எபைத

அவ

எதி8பா8கவிைல எபதா அ.த மின ேவக இத0 ஒ
-த

-த

அவைன வி=ணி பறக ைவ&த1.
ைவ&த1.

"ேஹ(!
ேஹ(! 5.தாி...
5.தாி... என இ1....?",
இ1....?", எ- வியபாக ேக?டவனி விரக4

அவளி இத0 பதி.த கன&ைத மீ=% வ3 பா8&த1.
பா8&த1.

"சாாி....
சாாி....ேதD
....ேதD....
ேதD.... ெசால நிைன&ேத...",
நிைன&ேத...", எறவளி க சிவ.1

வா8&ைதக4 த%மாறிய1.
த%மாறிய1.

"இ.த சாாி,
சாாி, தாD,
தாD, இெதலா நீ என ெசால ேதைவ இைல

எ- உன எ&தைன ைற ெசா இ3கிேற...
இ3கிேற...?
...?"

"ஆமா..
ஆமா.. அதனா தா....",
தா....", எ- ஆரபி&தவ4 மீ=% க சிவ.1,
சிவ.1,

நாைக க&1 ேப*ைச நி-&த,
நி-&த, அவ க&தி 
க&தி,
&தி, அ1வைர இ3.த

ெமதான சிாி; ெபாிதான1.
ெபாிதான1.

"அப நா என ெசானா ேக?பா( ? ..?", 
..?", எ- ேக4வியாக

நி-&தியவ இட1 கர நீ=% அவளி வல1 கர&ைத ப
றிய1.

றிய1.

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
-----------------------------------------------------------------------"... 
... அெதப....
அெதப.... நீக ெசாற எலா&ைத2 ேக?க 2? 
2? நீக

ெசாற1....
ெசாற1.... என பி&1 அ1 நலதாக இ3.தா தா ேக?க 
2. 
2. அ1 தாேன...
தாேன... ஒ3 நல...
நல...ம
...ம... ெப=E அழ...",
அழ...", எ-

த%மாறி,
த%மாறி, ‘நல மைனவி’,
மைனவி’, எற வா8&ைதைய விGகி நல ெப= எ-

5.தாி மா

ெபாிதாகிய1.
ெபாிதாகிய1.

அவளி

த%மா
ற

அவனி

சிாிைப

ேம 

"கெர? அப&தா இ3கE...
இ3கE... ெந
றிக= திறபிA 
ற 

றேம எ- வாதா% நகீர8 பரபைரேயா....?
பரபைரேயா....? ஐ ைல இ?...",
இ?...",

எறவ த இட1 ைகயி இ3.த அவளி வல1 ைகைய அG&தி,
அG&தி,

அேக இ3.த க ெபHசி அமர ைவ&1,
ைவ&1, தாA நாகாீகமான

இைடெவளி வி?% அ3கி அம8.தா.
அம8.தா.

இ3வ3
இ3வ3 இைடேய ஒ3 அைமதி நிலவ,
நிலவ, அைத கைலக இ3வ3ேம 


சி ெச(யவிைல.
ெச(யவிைல. 5
-;ற&ைத க=களா அளவி?டா மன

ம?%
ம?% அ3ேக இ3.தவ8 மனதி தா இ3கிேறாமா இைலயா எற

ஆரா(*சியி ஈ%ப?% இ3.த1.
இ3.த1.

இ3வ8 மனதி ேம அத 
சாதகமான ம
- பாதகமான நிக0க4
நிக0க4

இர=%ேம

ேதாறி

மைற.த1.
மைற.த1.

கட.த

கால

எபேயா

இனி

வ3கால இ3வ3 ச.ேதாஷமாக இ3.தா ேபாதாதா எற

எ=ண ேதாற,
ேதாற, நீ=% ெகா=ேட ெசற அைமதிைய கைலக ேலசாக

ெதா=ைடைய ெச3மினா +யா.
+யா.

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
-----------------------------------------------------------------------"அ;ற…
அ;ற… உ தைக நைம இ3வைர2 தனியாக ேபச அAபி

ைவ&தா
ைவ&தா இ3வ3 இைச க9ாியி ெமௗன விரத இ3கிேறா.
இ3கிேறா.
ஏதாவ1 ேபேச..."
ேபேச...",
...", எ- ேகயாக ேப*ைச 1வகினா +யா.
+யா.

"நா...
நா... என ேபசE...?
ேபசE...? நீக தா
தா %ப& 
%ப&ேதா% ெசைனயி

இ3.1 ெசாலாம ெகா4ளாம பயண கிளபி வ.1 இ3கீக.
க.

என விஷயமா வ.1 இ3கீ
இ3கீக
கீக எ- நீக த ெசா க...."
ெசா க....",
....",
எ- அவ 

அேத பாவைனயி சிாிேபா% ெசால அவA


சாக ெபாகிய1.
ெபாகிய1. இர=% வாரக 

4 எதைன மா
றக4?
மா
றக4? 

த ைற இ.த இட&தி
இட&தி ச.தி&த ெபா1 ேபசிய வித என?
என?

இேபா1....
இேபா1....

"அ1....
அ1.... அமா அபா...
அபா... ைஷலஜா கிளபியத 
என காரணேமா

என ெதாியா1.
ெதாியா1. நா எத 
வ.ேத எப1 ம?% தா என

ெதாி2....",
ெதாி2....", எறவ இேபா1 அவ8க 
ைற&1 ெந3கி அம8.தா.
அம8.தா.
அவ 

ைற&த

இைடெவளிைய 

4 இ3&த இைடெவளிைய


-

அளவி இ3&தியப
இ3&தியப,
"அ1 சாி...
சாி... உக
யப, "அ1

பினா நக8.1

அேத 

ெதாியாதைத ப
றி நீக

எப ெசால 2? 
2? ெதாிHசைத ெசா க.
ெசா க. அ&ைத மாமா எ1

வ.தாக எ- அவகைளேய நா ேக?% ெதாிH5கேற…”,
ெதாிH5கேற…”, எ-

ெபாகிய சிாிைப அடகியப பதி ெகா%&தா4 5.தாி.
5.தாி. பதி பதி

வாயப1
வாயப1 மடகி ேப5வ1 அளவிலாத உ
சாக ெகா%&த1.
ெகா%&த1.

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
-----------------------------------------------------------------------"…. 
…. நா....
நா.... எ ெர=ைட பா8க வ.ேத....
வ.ேத...."
...."
"ெபா(....
ெபா(.... நப மா?ேட...."
மா?ேட...."
"இ1 நல கைதயாக இ3கிறேத?
இ3கிறேத? ஏ நப மா?டா(....?"
மா?டா(....?"
"ேக4வி எலா ேக?காதீக.
க. என பதி ெசால ெதாியைல.
ெதாியைல. ஆனா
ஆனா

உக 

க&ைத

ெசாறீகளா

பா8&தாேல

எ-

என

நீக

ெபா(

க=%

ெசாறீகளா
களா

பிக

ெதாி2",
ெதாி2",

அG&தமாக 5.தாி ெசால அவ ;னைக ேம விாி.த1.
விாி.த1.

நிஜ

எ-

"ஹூ! 
ஹூ! எக ேபாKD 1ைறயில ெபா( ெசாறவகைள க=% பிக
ைல டட8 
டட8 பயப%&1ேவா.
பயப%&1ேவா. அ1 மாதிாி எதாவ1 க3வி உ

க=ணிேலேய வ*5 இ3கிறாேயா....?"
இ3கிறாேயா....?"

"ேக?ட ேக4வி பதி ெசாலாம ஏ

5&தி வைளகறீக?
க? நீக

எ1காக வ.தீக எ- உ=ைமைய ெசா க",
ெசா க", எ- சவா விட

அவ திைக&தா.
திைக&தா.

அபா ெசான ‘ெபா(யான தபாைல’
தபாைல’ நி-&த வ.ேத எற உ=ைமைய

இவளிட ெசா அச% வழிய ேவ=%மா?
ேவ=%மா? ம-ப2 தி3மண&ைத

நி-&1வ1 ெதாட8பான ேதைவ இலாத ேப*ைச இ.த ச.ேதாஷமான

ேநர&தி எ%க ேதைவ இைல எ- ெவ%&தா. 
ெவ%&தா.

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
-----------------------------------------------------------------------"பயகரமான ஆ4 தா.
தா. நீ ெசாவ1 சாி தா.
தா. ெர=ைட பா8கE
எ- கிளபிய1 ஒ3 சா
சாதா. 
தா. உ=ைம காரண ேவேற தா.
தா. பா8க

உழ மாதிாி சின ெபா=ணா இ3.தா ,
இ3.தா , எ.த விஷய&ைத2 அலசி

ஆரா(.1

உலாசமாக

ஒ3 

ேவா%

சிாி&தப

ெசயப%&1கிறா(.
ெசயப%&1கிறா(....",

தா

ெப3ைம2ட +யா

ஆ8வ&1ட நிமி8.1 பா8&தா4 5.தாி
5.தாி.
தாி.

ெசால

எ-

அவைன

'உைன பா8க வ.ேத...',
வ.ேத...', எ- அவ வாயா ெசா அ.த
ஆைச வா8&ைதகைள

ேக?ட1,
ேக?ட1,

தாA

'னா

கயாண

ேவ=டா எ- ெசானைத மற.1 விடலா எ- த மனைத திற.1

கா? விட ேவ=%.
ேவ=%. அ;ற % % % தா...',
தா...', எ- க=ணி

மித
மித

கயாண கனக

ட

5.தாி ஆ8வமாக

வினாயி,
வினாயி, அவAைடய அைலேபசி ஒ&த1.
ஒ&த1.

கா&தி3.த

அ.த

"ஹா( ேஹம.&....
ேஹம.&.... உன சாேவ இைலடா...
இைலடா... உன L- வய5

தா....
தா.... இப தான உைன ப
றி 5.தாியிட ேபசி ெகா=% இ3.ேத.
இ3.ேத.

உைன நா அைர மணி ேநர கழி&1 Mபிட?%மா
Mபிட?%மா?
பிட?%மா? Mபி%ற1

என?
என? ேநாிேலேய வ.1 பா8கிேற.
பா8கிேற. ஓேக?"
ஓேக?"
"...."

"ேஹம.&....
ேஹம.&.... என ஆ*5?
ஆ*5? ஏ ஒ3 மாதிாி ெடஷனா இ3கிறா(?
இ3கிறா(?

எனடா..?
எனடா..? பதி ெசா ...."
ெசா ...."

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
-----------------------------------------------------------------------"...."
"எனடா ெசாேற....?
ெசாேற....? O? தீபிகா இல...?
இல...?"
...?"
"....."
"எேக?"
எேக?"
"....."
"ைம கா?....
கா?.... நா ேந
ேற வ.1 பா8&1
பா8&1 இ3கAடா...
இ3கAடா... சாாி...
சாாி... ைஷ

ெசானத 
Mட நா தா ேவ=டா எ- ெசாேன.
ெசாேன. *! 
*! இைத

நா எதி8பா8கேவ இைலேய?
இைலேய?
"......"

"ஓேக,
ஓேக, ஓேக...
ஓேக... ேடா? ெவாாிடா.
ெவாாிடா. அமா அபா எேலா3ேம இேக

தா இ3காக.
இ3காக. நா அமாைவ உடேன வர ெசாேற.
ெசாேற. ைதாியமா

இ3.
இ3. நா பா8&1கேற.
பா8&1கேற. பதிைன.1 நிமிஷ&1ல அேக ேபா(%ேவ.
ேபா(%ேவ.

ேட(!
ேட(! நீ ஜாகிரைதயா வா.
வா. நீ வ= ஓ?ட ேவ=டா.
ேவ=டா. ேவேற

யாைரயாவ1 ஓ?ட ெசா .
ெசா . அவசர&1ல காைர விர?ட ேவ=டா.
ேவ=டா.
ேச 

கிய. 
கிய.

ெசான1
ெசான1

;ாிH5தா?
;ாிH5தா?

Dவாதிைய

நா

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

பா8&1கேற....
பா8&1கேற...."
....", எ- அவசரமாக அைலேபசி ேப*ைச &தவ

அவளி ைக ப
றி எGபினா.
எGபினா.

கி?ட&த?ட இG&1 ெச- காாி ஏ
றி வி?டா.
வி?டா. அம8.1 இ3.த

ெபHசி இ3.1 கா3 நட.1 வ.த ேபா1...
ேபா1... இைல இைல...
இைல... +யா
+யா

5.தாியி ைக ப
றி இG&1 வ.த ேபா1 கிைட&த அ.த இ3ப1 வினா

இைடெவளியி,
இைடெவளியி,

"Dவாதி
"Dவாதி

ஹாDபிட

இ3காளா.
இ3காளா.

நீ

O?%ல

இறகி?%,
இறகி?%, அமா
அமாைவ
மாைவ இ.த காாிேலேய ேஜ.
ேஜ.எD ஹாDபிட வர

ெசா .
ெசா . நா அ;றமா உனிட ேப5கிேற....",
ேப5கிேற....", எ- ேவகமாக

ெசா வி?%
வி?% ைரவாிட காைர எ%க ெசானா.
ெசானா.

"நீக....
க....எப
....எப....
எப....ேபாOக
....ேபாOக ?", எ- காதி விG.த ெச(திைய எப

எ%&1 ெகா4வ1 எபேத ;ாியாம ழப&ேதா% ஜன வழிேய ைக

நீ? ேக? ேபாேத கா8 நகர ஆரபி&1 இ3.த1.
இ3.த1.
"நா

ஆ?ேடாவி

ேபா(கேற.
ேபா(கேற.

ேபா

ேபா1
ேபா1

ைஷ ைவ2

ராணிைய2 ேகாவி இ3.1 மறகாம M??% ேபா.
ேபா. ஜாகிரைத",
ஜாகிரைத",

எ- அவ &த வா8&ைதக4 Gசாக அவ4 கா1கைள வ.1

அைட2 ேப, 
ேப, காாி ேவக&தி அவ உ3வ க=ணி இ3.1

மைற.1 வி?ட1.
வி?ட1.

இனிைமயாக ெச- ெகா=% இ3.த கனவி ந%ேவ ச?ெட- வ.த

அைலேபசி ேப*சி வி, 
வி, அைர ைறயாக விபர ெசா,
ெசா, தைன

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

+யா காாி ஏ
றி அAபி ைவக 5.தாி க=ைண க? கா?

வி?ட1 ேபால இ3.த1.
இ3.த1.

ேபசிய1 ேஹம.& எற அளவி ;ாி.த1.
;ாி.த1. Dவாதி யா3...?
யா3...? தீபிகா யா3?
யா3?
Dவாதி ஏ ம3&1வமைனயி
ம3&1வமைனயி இ3க ேவ=%?
ேவ=%? அவ 

என

ஆ*5?
ஆ*5? அத 
+யா ஏ பதறிய&1 ம3&1வமைன ஓட ேவ=%?
ேவ=%?

அ1 ெப= பா8க வ.1 இ3 இ.த ேநர&தி தைன பாதியி

வி?% வி?% அவ ந%வி கிள;வ1 எறா,
எறா, Dவாதி தைன விட 

கியமா....? 
கியமா....?

கா
ைற விட ேவகமாக பற வலைம பைட&த மன வினா4

எெகேகா 5
றி எெனனேவா க
பைன ெச(ய,
ெச(ய, அவ 

இ3;

ெகா4ளவிைல.
ெகா4ளவிைல. சி.தைன திைர கவாளமிறி கனா பினாெவ-

பற.ததி,
பற.ததி, அ%&த அைர மணி ேநர எப கழி.த1,
கழி.த1, எ- ேக?டா

அவ 

ெதாியா1
ெதாியா1.

ந%வி ேகாவி வாச கா8 நிற1,
நிற1, அதி

ைஷ ேவா%

ஏறிய

ராணி அேக +யா இலாதைத க=ட1,
க=ட1, "ேஹ(
"ேஹ( 5.தாி,
5.தாி, என அைர

மணி ேநர&திேலேய PD ேபசி ேபசிேய

மாைச
மாைச இ.த ெபா=E

என ேவ=டா எ- ஓட ைவ&1 வி?டாயா?",
வி?டாயா?", எ- ேகயாக

ேக?க அவ

அடகினா4.
அடகினா4. 

ஆ&திர ெபாக,
ெபாக, அைத ெவளிகா?டாம சிரமப?%

"அ1ெகலா சாேச இைல ராணி.
ராணி. நி)D ேபபைர ம*5 ைவ,
ைவ, காபி

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

கைப ஹா Qபாயி ைவகாேத,
ைவகாேத, 1ப?டா
1ப?டாைவ
டாைவ ேசாபாவி ேபாடாேத,
ேபாடாேத,
எ- ெதா?ட1 ெதா=R- PD ேப5 பா8? எக அ=ண!
அ=ண!

அ=ண ேபசிய ேப*ைச

தாக யாம அ=ணி தபி*5 ஓ

வ.1?டாக எ- நிைனகிேற.
நிைனகிேற. கெரடா அ=ணி....
அ=ணி....?
....?", எ-

விடாம அ.த ேகைய ெதாட8.த
ெதாட8.த ைஷ வி மீ1 எாி*ச வ.த1.
வ.த1.
அத 
ேமேல O?% S- ெப=க 

தனியாக ேபான ேபா1,
ேபா1,

+யா Dவாதிைய பா8க ம3&1வமைன ெச- இ3கிறா எற

தகவ ெசான உடேன பத?ட&1ட உடேன எG.த ெகௗசயாைவ

பா8க ேகாப வ.த1.
வ.த1.

"அ=ணி,
அ=ணி, நா ேபா( பா8&1 வி?% வ.1 வி%கிேற.
வி%கிேற. அேக Dவாதி

தனியா

என

ப=Eவாேளா..?
ப=Eவாேளா..?

ேபாதா1. ைஹேயா...
ைஹேயா...

இ1

தீபிகா

தா

ேந
ேற

அTவள

பா8கE

விபர
எ-

நிைன&ேத.
நிைன&ேத. இ.த ைபய ேக?டானா?
ேக?டானா? ‘நா Dவாதிைய பா8க

ேபாகிேற எ- ஊ3 கிள; ேபா1
ேபா1 ம?% வா( கிழிய ெசால
ெதாி2.
ெதாி2. ஆனா அைத கைட பிக ெதாியா1.
ெதாியா1. 95...
95... 95...
95... அவ தா

;ாியாம ேப5கிறா எறா என எேக ேபா*5 ;&தி?",
;&தி?", எ-

;லபியப ஒ3வாிட ைறயாக ெசா Mட விைட ெபறாம

அவசரமாக கிளபினா8 ெகௗசயா.
ெகௗசயா.
அவ8 கிளபியேத
கிளபியேத அவ

"சாயகால 

ஒ3 மாதிாி இ3.த1 எறா,
எறா, பினாேலேய

பா8கலா..
பா8கலா..

கி3+ணா...",
கி3+ணா...",

எ-

ைக 

கி

ப&மநாபA,
ப&மநாபA, "ைப
"ைப அ=ணி.
அ=ணி. சி ) ராணி.
ராணி. சீகிரேம தி3பி வ3கிேற",
வ3கிேற",

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

எ- ைக கா?

அவ

ெசா வி?% 14ளேலா% 

ெபாகிய
ெபாகிய எாி*ச ஒ3 அளேவ இைல.
இைல.

ைஷ கிளப

ைஷ நீ2 என ஒ- தா எ- ெசான ெகௗசயா

+யா தைன பாதியி இறகி வி?% வி?% ெசறைத ப
றி கவைல

படவிைல.
படவிைல. உ எதி8கால எ ெபா-; உைன பக ைவ&1,
ைவ&1, ஒ3

ெபD?
ெபD? ஆ?ட8 எ- ெசைன சி?யி உன ஒ3 நல ெபயைர

வாகி த3வ1 எ ெபா-; எ- உ-தி அளி&த ப&மநாபA கவைல

படவிைல.
படவிைல. அ1 பரவாயிைல.
பரவாயிைல.

அவ8க4 அவ
அவ ெப
ேறா8க4.
ெப
ேறா8க4. அவ
அவ ெச(ைகைய ஆேமாதிகிறா8க4

எ- ைவ&1 ெகா4ளலா.
ெகா4ளலா. ஆனா,
ஆனா, இேக அமா அபா அவ8கைள

ச.ேதாஷமாக வழி அAபி ைவபைத எ.த கணகி ேச8ப1?
ேச8ப1?

"எ1 இேக வ.தீ8க4?
க4? ஏ பாதியி கிள;கிறீ8க4 ? ைபய

கயாண கிய இைலயா எ- ஏதாவ1 நா ேக4வி ந-

எ- ேக?க Mடா1...
Mடா1...?”,
...?”, மன54 ெபா3மினா அைத யாாிட

கா?ட யவிைல. 
யவிைல.

ராணி,
ராணி, தன ெகா%&த ேமாதிர&ைத பா?யிட கா? கைத ேபசி

ெகா=% இ3க,
இ3க, அைத பா8&த1 இA எாி*ச
எாி*ச Mய1.
Mய1. தனேக

இA ெகா%கவிைல.
ெகா%கவிைல. இவ
எG.த1.
எG.த1. 

எ1 இப பாி5 எற ெபா3ம

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

+யாைம வாயி ஈ ேபாவ1 ெதாியாம ெஜா4

வி?% ரசி&த ெபா1

5
- ;ற&தி இ3.தவ8க4 என ேபசினா8
ேபசினா8க4
னா8க4 எபைத கவனி&
கவனி&1
னி&1

இ3.தா,
இ3.தா, அவ 

வாகிய1 தக.
தக. தன வாகிய1 ைவர.
ைவர. அ1

இைத மாதிாி ஐ.1 மட விைல அதிக எப1 ;ாி.1 இ3.
இ3.
எாி*ச ட 

க&ைத

தி3பினா

அ.த

பக&தி ,

அமா

அபா,
அபா, மல8.த க&1ட ஏேதா கைத … ஹூ...! 
ஹூ...! ஏேதா கைத

இைல,
இைல, அவ8களி ெபாலாத மாபி4ைள ப
றிய கைத தா ேபசி

ெகா=% இ3.தா8க4
இ3.தா8க4.
.தா8க4.

ப&மநாப பயி
சி நிைலய றி&த தகவகைள த.1 இ3க ேவ=%.
ேவ=%.

அ.த ேபப8கைள ைகயி ைவ&1,
ைவ&1, அபா விளக ெசால அைத

ஆ8வ&1ட ேக?% ெகா=% இ3.தா8 கமல.
கமல. க&தி ெப3ைம

ெபாகி வழி.1
வழி.1 ெகா=% இ3.த1.
இ3.த1. அைத பா8க பிகவிைல.
பிகவிைல.

த

O?%4ேளேய தா தனி ஆளாகி வி?ட1 ேபால இ3க,
இ3க,

அவசரமாக எG.தா4 5.தாி.
5.தாி.

"அமா....
அமா.... நா ைலராி ேபாயி?% வ3கிேற....",
வ3கிேற....", எ- ெசா

வி?% பதிைல எதி8பா8காம ைகைப2ட கிளபிய 5.தாிைய
நா ேப3ேம விய;ட பா8&தா8க4.
பா8&தா8க4.

அவ4 ைலராி ேபாவ1 ஒ- ;திதிைல.
;திதிைல. வழகமாக இ.த ேநர

ெச பழக உைடயவ4 தா.
தா. ஆனா இ.த ப?% ;டைவைய Mட

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

மா
றாம M%த நைககேளா%,
நைககேளா%, விேசஷ அலகார&1ட ைலராி

ேபாவைத அவ8க4 யா3ேம எதி8பா8கவிைல.
எதி8பா8கவிைல.

"ேஹ( 5.தாி...
5.தாி... ஒ3 நிமிஷ...
நிமிஷ... இப
இபவா..?
வா..? இ.த ?ெரDலயா?",
?ெரDலயா?", எ-

நா ெப3 நா விதமாக ேக4வி ேக?% அவ8களி ேக4வி காதி

விG.த மாதிாிேய கா? ெகா4ளாம வி%வி%ெவ- ெவளிேயறிய
5.தாி ேநேர ெச- நிற இட ேஜ .எD ஹாDபிட.
ஹாDபிட.

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful