You are on page 1of 61

ததி

உபய : தினமண

1 .ெம

லித

.

By ஆ . நடரா

First Published : 24 April 2013 02:00 AM IST

ேராமா
ெபா

நா!ைட# ேச %த சிசிேரா எ'ற அறிஞ , ஒ

ளாதார சி தா%த

எ-வா. இ

0க ேவ23

வ ள05கி'றா . அர6 கஜானா அ-வ8ேபா
கட' அ

எ'பைத எள4ைமயாக

நிர8ப8பட ேவ23 . அரசி'

ப9. 5ைற0க8பட ேவ23 . ெவள4நா3கள4

கட' வா:5வ
த305

நா! '

தவ 0க8பட ேவ23 . ெபா

நடவ 0ைகயாக, ெபா

%

ளாதார# சீ 5ைலைவ

மான4ய:கைள ம!3

சா %திராம

ம0க< ந'5 உைழ0க ஊ05வ 0க8பட ேவ23 . அர6 அதிகா கள4'
அக:கார ைத சம'ெச
@'

எAதி ைவ த

ய ேவ23 ; இ'. 6மா
இ'.

எ-வளB உ2ைம!

""உைழ8 தா' இைற வண0க '' எ'ப
வழிய

வசதியைடயலா

ற0கண 05

கலாசார

அDவலக:கள4D

மாறி, உைழ0காம

எ'ற நிைல ேவதைன05 ய
ெப

கி வ

கிற

, இைத எ

எ8ப

5.05

. பண கைள8

லா

பா 0கலா . சராச யாக 30 சதவ கித

பண யாள க<தா' இA
அDவலக:கள4

2,000 ஆ23க?05

8ேபா!30ெகா23 ேவைல ெச

இ%நிைல ப9றி0 ேக!கேவ ேவ2டா .

1

வா க<; அர6

ஆனா

, ச@தாய தி95

தன

ப ரதிபலைன எதி பா 0காம

ப:கிைன அள40க ேவ23
உ ேவக

0கிறா க<, 300 மர:கைள 50 வ

ட' கடைம ஆ9.பவ க?

ட:கள4

வள

ேச %த தி ம0கா - சி0க2ணா த பதிக< இத95 ஓ
மன4தன4' ஒA:க9ற இய9ைக# Gைறயாடலா
ெவ8ப

அதிக 0கிற

. 69.8 ற# Gழ

ப ராணவாH ம2டல

5ைறகிற

தக தி

வன:கைள ஆராதி8ேபா

23வ 3கி'றன. ஆனா
உ<ள

.

5ள:க<

. ஆனா

திர8

, இ'. மர:க<

மர0க'.கைள நடேவ23 .
வ ழி8 ண B ஏ9ப3 த

ல எ2ண தி

, கால8ேபா0கி

6

:கி#

, வன ஆராதைன தி!ட

எ'ப

ேவளா2

ஜூைல மாத

கா0க ேவ23 . ம0கள4ட

ெதாட:க8ப3கி'றன. ஆனா
நைட@ைறய

அதிக 0கிற

ைல.

தி!ட ைத

நா3 @AவதிD

ேவ23 . எ-வளேவா தி!ட:க< ந
6

ெபாழிவதி

எ'. 6த%திர இ%தியாவ ' @த

நைட@ைற8ப3 தினா . அ தி!ட தி'ப
மர:கைள8 பா

வான

0கா!3.

அவல நிைலைய8 பா 0கிேறா .

ேக.எ . @'ஷி 1950-இ

மைழ0கால தி95 @'

எ3

மர:க< நட8ப!டன எ'. ச

மாணவ க?05 அறிB. த8ப3கிற

சக!3 ேமன405 ெவ!ட8ப3

அைம#ச

பாதி8

த க நாடக ைத#

, ம'ன க< கால தி

ெவ!ட8ப!டன. சாைல ெந3கிD

எ'.

ேபா9.தD05 ய

2

இ'.
. இ%த @ய9சி

ேமD

தLவ ரமா0க8ப3த

ேவ23 . அைணக< க!3வ

வா0க , ெதாழி9சாைலக< அைம த

பலி மர:க<தா'.

திதாக நட8ப3

, சாைலக<

ேபா'ற தி!ட:க?05 @த

மர:க< இ%த அழி ெதாழி தD05

ஈடா5மா? உய ேரா3 உ<ள மர:கைள ெவ!டா

, தி!ட:கைள நிைறேவ9ற

@ யாதா?

நா! ' வள தி950 5ைற%தப!ச

%தா

தா'

சீேதாNண

பா

கா0க8ப3 .

சதவ கித தா'.

நம

கா9.

மர:க<

உதBகி'றன.

உ23.

ெந3Oசாைலகள4

வாகன:கள4

ல:கள4D

சீராக

நா! '

மாச9ற

ம9.

இவ9ைற

எ'ற Pட ந ப 0ைகய

உழB

0க8ப3கி'ற

தமிQநா!

ச ெச

நில:கள4

, தமிழக

கிற

வய

ந3

தி!ட ைத

ம0க<ெதாைகய

05!ப!டவ க<. ஒ-ெவா

50

3

மர:க?05
அைவ

அக9றிவ 3 .

, P:கிைல
மர:கைள

%

ந!டா
ைல.

ந3வத95

.

18 சதவ கித தா'. மர:க<

அட:கிய இட:க< அதிக 0க8பட ேவ23 . சமR ப தி
மர0க'.க<

கிைட0க

<கள4

அள40க8ப3கிற

வன8ப5தி ெமா த நில8பர8ப

ல!ச

20.6

இ%த ஜLவநா ைய ந3வதி

ப5தி P:கி

. அத95 மான4ய@

பர8பளB

ந!டா

<கைள

ஆனா

க<

ச0தி

கழிB8ெபா

வ3 .

Gழ

நம050

மர:கைள

நடலா .

பா
சீனாவ

அக9.

ந#68ெபா

வாHைவ#

69.8 ற#

ப ராணவாH

P:கி

பர8பளB மர:க<

வன:கள4'

<கைள

ெவள4ேய.

05 .

ெமா த

ந#68ெபா

%

30 சதவ கித

வ0கிய
சதவ கித
மர

தமிழக அர6 65
மன

18

நிைறைவ

வயதிலி

ந!டாேல 6மா

%

50

P'றைர ேகா 05 ேமலாக மர:க< வள 0கலா .

4

தமிழக தி

உ<ள ஒ'ப

, அ:5 மர:க< ந3வத95

0கி'ற

தி!ட

ம திய சிைறகள4

அறி@க8ப3 த8ப!ட

ெபயைர

கறி# ெச க< வள 8பத95

சிைற இ

கறி

ேதா!ட

லவாசிக?

மரமான ப ' அவ

தா:5 . மி5%த உ9சாக ேதா3 சிைறய

ெகா2டன . இ8ேபா
கா

கா

, ஒ-ெவா

ந!ட ெச ைய வள 0க ேவ23 . அ

ஏராளமான நில

சிைற, ேசாைலயாக0 கா!சி அள40கிற

ப'மட:காக8 ெப

கிH<ள

6மா

30 கிேலா மR !ட

கிராம ைத# ேச %த இ%த
ஏமா9ற

%தாD

வள 0க0

டா

@ைறய

ெச களாக

மன

தளராம

எ'. @ B ெச
தம

<ள

T

05 5ழ%ைதக< இ
ஏதாவ

, நிழ

5 ைச அ

5

தி ம0காB

%தன . ெப:கS

ேம9ேக அைம%

த பதிய ன


கி

.

.

மர:கைள ந3வைதேய வாQ0ைகயாக0 ெகா2
%

ைடய

உ<ளவ க< ப:5

தன4 மன4த களாக க நாடக ைத# ேச %த சி0க2ணாB

தா'

எ'ற
ைல.

உய ைர ஏ'
மர:கைள8 பதிய'

வள

தன . அ

சிறி

வள %த ப ற5 தம
ெந3Oசாைலய
ெகா2
வயலி

கிராம தி

ற@

உ<ள ஊள40க

லிகளாக ஜLவன தி95 நா< @Aவ

உைழ8 . மாைல ேவைளய

மர:க?05 நL

ஊ9றி வள

தன . வ

சி0க2ணா இற%தா . ஆய U
பராம 8 8 பண ைய

கி

ந3வைத @0கிய பண யாக0

%தன . வ வசாய0
க3

தம

ட:க< உ

ெதாட கிறா . ெஹ8ப

மர:கள4' எ2ண 0ைக 6மா
யத ஷின4 ேதசிய மாமன4த

இவ

சாைலய

6மா

Xபா

ற@

அவசிய ைத உண

பராம

கி'றன; இ%திரா

க நாடக ப6ைம வ
த 5ழ%ைதக<

க பWரமாக நி9கி'றன. மர:கள4' ேதாராய மதி8

2 ேகா . ஆனா

த'மான ேதா3 ெப

அவ

300. அ%த மர:க< சாைலைய

05 வழ:க8ப!3<ளன. தி ம0கா ப ேவா3 வள

சாைலய ' இ

2ேடா ன. 1990-இ

80 வயதான தி ம0கா மர:கள4'

உபேயாகி8பவ க?050 5ள4 #சியான நிழைல

5ழ%ைதகளாக பாவ

, தி ம0கா இ'U

தன

சிறிய 5 ைசய

ைமயாக வாQகிறா . இைளஞ க?05 மர

ந3வதி'

த பல இட:க?05# ெச'. வ ழி8 ண B எ9ப3 தி

கி'றா ,

தமிQநா!

6மா

17,200 வ

அDவலக:க< ஏ' த
@0கிய8 பண யாக எ3
கிராம நி வாக அDவல

வா

கிராம:க< உ<ளன. கிராம நி வாக

கிராம ம0கைள ஊ05வ
0ெகா<ள0
பண ய

ச@தாய0 காண 0ைகயாக எ3

டா

சமR ப தி

மர

? ேந ைமயான கனBகேளா3

ேச %தவ க< இைத

0ெகா<ள ேவ23 .

6

ந3வைத
தம

""தன4 மன4தU05 உணவ

எ'றா

பாரதியா . 6த%திர

சதவ கித
@ H

ச@தாய8பண ய

ஜக திைன அழி தி3ேவா ''

65 ஆ23க?05 ேம

வா3கி'றன . ம

Nணா எ'ற இைளஞ

எ'பைத ேயாசி

தின@

அைட%

இ%திய க< வ.ைமய

நாராயணகி

ெபா

ைலெய'றா

த'னா

ஆகிH

ைரைய# ேச %த

ஏைழக?05 எ-வா. உதவ

, வசதியான தன

பண ையவ !3

இற:கிH<ளா .

அதிகாைல எA%
இட:கள4

6 தமான சா8பா3 ெச

ேபா0கிட

வ நிேயாகி0கி'றா . ம

இ'றி வாA
வ உதவ H

அர6 நலதி!ட:க< @திேயா

உதவ

,ம

ைர நக

ஏைழக?05 உணB

உைடH

அவ க?ைடய @ ைய ெவ! , 5ள40கB

அள40கிறா ; ஏ',

வசதி ெச

கி'றா .

ெதாைக இ தைகய

நலி%தவ க?05# ெச'. அைடய ேவ23 . உதவ ேக!3 ெபற8ப3
மU0க< ம!3ேம ப சீலைன05 எ3
நல தி!ட:கைள8 ப9றி ெத யா

0ெகா<ள8ப3கிற

வ.ைமய

. அர6

வா3பவ கைள இன

க23 த'னா வ ேதா3, அர68 பண யாள க< உ யவ க?05 உதவ
கிைட0க வழிெச

தா

தா' தி!ட:க< @AைமயைடH .

""பன4ய

லாத மா கழியா, பைடய

காவD

கதBக?

ஆ#ச ய . ஆனா
உ<ள கா ேதவா

லாத ம'னவனா?'' எ'ப

லாத கிராம

இ%த0 கால தி

உ2ைம. மரா! ய மாநில
எ'ற கிராம தி

ேபா

உ<ள

எ'ப

நா%ேத3 மாவ!ட தி

இ தைகய அைமதியான Gழ

7

70

உ<ள
ெத

தம
ெப

; அம 0ைகயான மன4த ேநய ேதா3 பழ5

0க<, அழகான வ3க<
L
, ப6ைம ெகாO6

கிராம

@'மாதி

கிராம

ைம ெகா<கிறா க<, அயZரா
வ!
L

யா

உர

உ<ள ெப ய அ:கா க<ேபா
தியாச

அவ கைள உபச
ெகா<கிறா க<.

, ம0க< யா

58ைப

அக9ற8ப!3 ஊ

வ ைல8ப! யD

.

!3றB0கைடகக< உ<ளன. நக

அ:5

ெபா

ேபாட8ப!

<க< அழகாக அ30க8ப!3

0கிற

, ஆனா

கைடகைள நி வகி0க8 பண யாள க< இ

பதிலாக இர23 ெப! க< ைவ0க8ப!
வா:5பவ க< ேதைவயான ெபா
வ ைலைய ஒ
அ3 த ெப! ய

ெப! ய

0கி'றன. ெபா

<கைள எ3

கிராம8 ெபா

கா ேதவா ய

எ%த ஒ

பழ5கிறா க<. @'
சிற8பாக# ெசய
ைல. ம0க<

ைவ தா

இய'றைத8

லாத அ%த அ:கா

சாதாரண ம0க<

சிற8பாக இய:கி வ

ப ர#ைன எ'றாD

@ ெவ30கிறா க<. ஜாதி, மத ேபத

<

0ெகா23 அத9கான

நிதி0காக த'னா

ேந ைமயானவ க< எ'ற அ 8பைடய

,ஒ

ைல. அத958

ேபா!3வ ட ேவ23 , மன

ேபாடேவ23 , பண யாள க< இ

கா ேதவா .

தயா 0க8 பய'ப3 த8ப3கிற

கிராம ம0க?05 வசதியாக சிறிய

வ%தாD

ைல. 58ைபக< அ-வ8ேபா

ைமயான

அ:5<ள ம0க<

உ<ள எள4ைமயான உணைவ8 பகி %

058 ற தி

அத'மR

கிராம

எ'பதி

சாைலக< ம2 சாைலக<தா'. ஆனா
ேபா3வதி

ம0க<, Y

ம0க<

கி'ற

8ேபசி

ைல. மன4த ேநய ேதா3 ம0க<

பல ப ர#ைனகைள# ச%தி த அ%த0 கிராம

ப!3 வ

கி'ற

. இ%த கிராம தி

ைகய ைல ேபா3வ

5 8பழ0க

ைல; 6 த

ஒ9.ைம ேபண8ப3கி'றன. ந'மதி8பW3க<, பேராபகார
அைமதியான ச@தாய தி95 ேவ2 ய எ

8

.

6காதார
ேபா'ற

லா ந95ண:க?

நிர ப

உ<ளன. ஏ9றமி5 இ%த மா9ற ைத [.[. ரவ ச:க ' வாA
அைம8

ெவ9றிகரமாக நைட@ைற8ப3 திH<ள

ம9ற இட:கள4D
ேபா

; இ மாதி யான மா9ற

சா திய தா'. அத95 ம0கள4' ஒ

ச%த 8பவாதிக< ஜாதி ெவறிய க< தைலயW3

அெம 0க அதிப

லாம

ஒபாமா அரசா:க தி'

வழிக< 2) அவ கள

ெசய

உ2ைமயாக உைழ தா
ந ப 0ைகைய வள

ஜனநாயக தி

%தாேல

திய தி!ட:க?05 P'.

திறைன உய

தா'
. இ

தி!ட:க< நம
எ'ப

ம0க< ஒ

நல

வத9கான

லா அரசா?ைம05

ெபா

G ய ஒள4 Pல

ந3த

%

.

தி2ைம, ெசயலா0க

ேசக 8 , ெச'ைன050 5 நL

@தலைம#ச ' ேநர

எ'ற

தைலயW!டா

ேபா'ற

ெவ9றி ெப9றன

எ'ற ப6ைம8 ர!சி, எ

மி'சார

லா

எ'ற ப6ைம வ3
L தி!ட

ைழ8ேபா3 ெவ9றியைடய ேவ23 .

ேப\

எள4யவ க< பல

திய வசதிகைள அைடய @ H

நாடறிH . அ-வா. மர

ல:கள4D

8

வத9கான @ய9சி 3)

ெதாைலேநா058 பா ைவ, அரசிய

உ.தி மிக @0கிய . மைழநL

ெம

வா0க8பட ேவ23 . சமR ப தி

5றி0ேகா<கைள ைவ தா . 1) ம0க?05 ேவைலவா

ெபா

ைழ8

.

ம0க< உைழ8பத95 ேவைலக< உ

கைல

நாராயண கி

லித

Nணா, தி ம0கா - சி0க2ணா ேபா'ற

0கிறா க<. "உைழ8 தா' உய ைவ
' எ'. உண

க!3ைரயாள : @'னா<

ேவைள வ%

.எ'.ப .எ_.சி. தைலவ .

9

வ !ட

,

.

2."பாவ நகர ' ெசா

பாட

...

By ப. இச0கி

First Published : 29 April 2013 01:24 AM IST

நா!டவ க< வள #சி அைட%த நா3க?05 ெதாழி

69.லா8 பயணமாகேவா ெச'. வ%தா

ப9றிய ப ரமி8
இய

காண8ப3

அ%த நா3கைள8

நா!ைட8 ப9றிய ெவ.8 ண B

. அத950 காரண

இட:கள4
ேவக

,ந

லாம

நிமி தமாகேவா
ேமேலா:5வ

ைல. அ%த நா3கள4

, ெபா

6 த , 6காதார , ஒA:5 நைட@ைற, நி வாக தி

ஆகியைவதா' அத950 காரண .

உலக நா3கள4
அளவ3கள4'ப
L

69.லா க2ேணா!ட தி
P'றாவ

சிற%த நகர

, "மா_ட

தா

லா%

கா 3'
நா! '

தைலநகரமான பா:கா0. ல2ட', பா`_ நகர:க?05 அ3 த இட ைத

10

பா:கா0 ப

<ள

. அேதேபா

, ல2ட', நிaயா 0 நகர:க?05

அ3 தப யாக அதிகமான ெசலBப

"தா

லா%

ெச'. வ%ேத'' எ'றா

எ'.தா' @தலி
0கள4

நகர@

பா:கா0தா'.

"ப!டயா'B058 ேபான L களா?

ேக!கிறா க<. ப!டயா நகர தி' "இரB வாQ0ைக'

அ8ப . வ 3திக<, மசா
ெத

05

கிள8 க<, ேகள40ைக0

ட:க< ம!3மி'றி

ட "ெச0_ வ யாபார ' தாராளமாகி வ

காரண . பா:கா0கிD

இரB 10 மண 05 ேம

வேத அத950

தா' நிைலைம.

வ ள05' ெதாழி

ச!டவ ேராத .

எனேவதா' "பாவ நகர ' ப!ட .

இ தைன05

தா

லா%தி

"சிவ8

69.லா8 பயண கள4' "வசதி0காக' அர6 க23

காணாமD

0கிற

ேபாD .

நா!

உ<ள இய9ைக வள ைத8 பா

அதUட' க9பைன வள ைதH
ேச

அழ5பட மிள4ர# ெச

இைண
, த ைம நா

ெவள4நா!டவ க?05 அவ9ைற8 பைட

11

கா8ப

ம!3ம'றி,

, க னமான உைழ8ைபH

கி'ற

கள48 ற# ெச

க!டண ைத8 ெப9. த'ைனH , நா!ைடH
எ8ப

எ'பைத தா

லா%ைத உ9. ேநா0கினா

இத95 பா:கா0கி
ைமய8 ப5திய

மR !ட

தா

ல8ப3 .

பல உதாரண:க< உ23. அதி

ஓ3

உ9ப தியாகி 6மா
இ.திய

வள8ப3 தி0 ெகா<வ

"சாேவா ப ைரயா' ஆ.. தா

372 கிேலா மR !ட

வைள 5டாவ

ஒ'., அ%த நக '

லா%தி' வட ப5திய

Yர தி95 ெத95 ேநா0கி8 பா

கல0கிற

. இைடய

6மா

%

,

7 கிேலா

Yர தி95 பா:கா0 நக ' ைமய8 ப5தி வழியாக8 பாH

இ%த

நதிைய அ%த ம0க< @Aைமயாக8 பய'ப3 தி பல' ெப.கி'றன .
நதிய ' இ

ற@

வாUய %த வ 3திக<, உணவக:க<, ேகள40ைக

ைமய:க< என நதிைய ைமய8ப3 தி வ

மான ைத வா 0

5வ 0கி'றன . என4U , ஆ. எ-வ த திD

"சாேவா ப ைரயா' நதிய

பக

ேநர:கள4

மR 'க<

சிறிய

, ெப ய

ஏ9றி# ெச

%

D

ம9ெறா

பட5கள4

%

பட5க?

மான 40-05

தப

வ ைசய

அ0கைர05# ெச

உ23. உ<S

கி'றன.

ல வ

ேவாைர

ம0க< நக ' ஒ

கி'றன . அ%தி8 ெபாAதி

ப5திய

<கைளH

பட5க<

அல:க 0க8ப!3 69.லா8 பயண க?05 இைச0

க#ேச க?ட' இரB ேநர வ
பயண

ேம9ப!ட பட5க<

ப5தி05 சர05கைளH , க!3மான8 ெபா

ஏ9றி# ெச

மி'வ ள05களா

ைல.

<ள4 வ ைளயா3கி'றன. அ%த நதிய

69.லா8 பயண கைள ஏ9றி0 ெகா23 வல

நதிய ' இ0கைரய

மா6படவ

இரB வ

%

%தள40க

தயாராகி வ 3கி'றன. ஆ9றி

2ண 69.லா8 பயண க< கா

க30க

நி9கி'றன .

நா! ' ெபா

ஒA:505 சாைல8 ேபா05வர ைத உதாரணமாக0

ெகா<ளலா . பா:கா0 நகர# சாைலகள4

12

வாகன:கள4

ெச

ேவா

எவ

ஒலி எA8 வதி
லாம

ெச

ச யா5

ைல. அவரவ

பாைதய

கி'றன . ேபா05வர

எவ

05

இைடa.

இைடa. ஏ9ப!டா

நிைலைம

வைர ெபா.ைமயாக வாகன திேலேய கா தி

0கி'றன .

பW ...பW ...பW ...என ெசவ 8பைற கிழிய ஒலி எA8ப Gழைல0 ெக305
பழ0க

யா

05

ைல. ஹாரU05 தைடேய

6ய க!38பா3. அைதH
ெபா.ைம இழ%
எ'கி'றன
வ2

தா

ச2ைட05

உ<S

வாகன:கள4

மR றி ஒ

ைல. ஆனாD

நிைன

, அவ

ஒலி எA8ப னா
என8 ெபா

<

8 பா 0க @ Hமா?

ைவ த ைக எ30காம

ஓ!3பவ க< எ தைன ேப !

லா%தி

த @க

கா!3

ஆ2க< ம!3மி'றி ெப2க?

சா

ட' வரேவ9. ெபா

லா%

அலாதியான

<கைள வ 9பைன ெச

வதி

அவ க<

.

ெச

Dப யாகாத ெத' கிழ05 ஆசிய நா3
ேகாேலா#ச @ யவ

ட' வா 0ைகயாள கைள வச8ப3 தி ெபா

தியமாக வ 9பைன ெச

வா:காவ !டா

ைறகள4

. 69.லா8 பயண கைள#

தா'. எனேவதா' அ:5 ஆ:கில

அைர5ைற ஆ:கில

க ன உைழ8பாள4க<தா'.

க<, ச%ைதக< உ<ள4!ட ேசைவ

ெகா க! 8 பற0கிற

ஐேரா8ப ய கள4' ஆதி0க

சாம

வ தவ தமான "ஹார''க<, அதி

ெப2கள4' ஆதி0க

தா

வாகன தி

தயாராகிவ !டா

ம0க<. நம

வ 3திக<, உணவக:க<, மா
சி

மி

ட சி

த @க

வ 3கி'றன . வா 0ைகயாள
கா!

13

தி

ைல.
<கைள

ெபா

ைள

8ப அU8ப வ 3கி'றன .

3.ேவ

- வ

ெகா

லக

By உதைய @. வைரய'
L

First Published : 27 April 2013 03:18 AM IST

ம0கைள மா0கள4டமி
அறிB; ந

, தLய

Y23ேகாலா
மன4த5ல
ஆ?ேவா

%

0 கா!3வ

எ'. ப

தறிH

8பைவ c

க<. அ'. @த

தைலவண:5கிற

? சி%தைன ெச

H

ப5 தறிB; இத95
இ'.வைர இத95

. @ யரசாய U , 5 யரசாய U

இவ9ைற0 க23 அO6கி'றன .

"G யேன மைறயாத 5 ேய9ற நா3கைள' இழ8பத950 கவைல8படாத

மாெப

இ:கிலா%

ேபரர6, மாேமைத ேஷ0_ப ய ' இல0கிய:கைள

இழ%திட# ச மதி0காத நிைல
நா! ' மதி8 மி5 க

.வ

dல:க<; ெச

எ'ன? சாகாத இல0கிய:க< ஒ
வ:க< ஒ

இைவ அழியாதைவ.

14

நா< அழி%

ேபா5 ;

அ%த ேஷ0_ப ய ' ப ற%த நாேள (ஏ8ர
ெகா2டாட8ப3கிற

. 1995-ஆ

நி.வன , உலக ம0கள4ட
நாைள0 ெகா2டா3 ப

1445-ஆ

ஆ2

க23ப

0க8ப!ட

உலக தி

தக தினமாக0

ஆ23 ஐ.நா. அைவய ' க

ப 05

வ , கலாசார

பழ0க ைத வள 8பத9காக இ%த

அறிB. திய

ெஜ மன4ய

, 23) உலக8

தக

. அைத0 க23ப

சிற%த 10 சாதைனயாள கள4

15

.

அ#சி3
த அறிவ ய

திய @ைற
ேமைத

ட'ப 0,

வராக மதி0க8ப3கிறா .

தக:க< உ

வாக

ஏராளமான

திய @ைறைய0 க23ப

தக:க?

இர2டா

உலக8ேபா

எ 8ப D

@ைன%

தக:க< ெபா
கால தி

இ8ப

த ெஜ மன4ய

அழி0க8ப!ட ேசாக:க?
நைடெப9றேபா

தா'

அர:ேகறின.

ெஜ மன4

தக எதி 8ப D ,

நி'ற

. நாஜிகள4' ெகா<ைகக?05 எதிரான

இட:கள4

5வ 0க8ப!3 எ 0க8ப!டன. ஹி!ல

எ 8ப

"ேதசிய

தி

வ ழாவாக'0 ெகா2டாட8ப!டன

எனலா .

உலகி

தைலசிற%த நாக கமாக8 ேபா9ற8ப3

சி%தைனய ' ப ற8ப டமாக இ

%த

. கி`_ நா! ' @த

ப ஸி_ ராட_ எ'ற கிேர0க ட
4-ஆ

c9றா2

ேராமா

நின4வா எ'ற இட தி

c

ேபா9.

அரசிய

கைள# ேசமி

ைவ தி

வா0கிய cலக

ஆ%திர மாநில

தா

வா0கி ைவ தி

414 வைர இ%தியாவ

பயண தன

cலி

இ%தியாவ

பல

ப9றிH

%தன.

க<

.கி'றன. ம9ேறா
%த cலக ைத

<ளா .

c9றா2

நாகா ஜுன' எ'ற அரச'

"நாகா ஜுன வ

52T

. கி.@.

10 ஆய ர

ைவ0க8ப!

தகவ

05 அ'பள48பாக அள4

.கிற

%தனவா .

%ததாக

கி.ப . 2-ஆ

க< ேசமி

cலக

வேமைத ப ேள!ேடா ஏராளமான

ேமைத அ _டா

இ%தியாவ

%ததாக வரலா.

28 cலக:க< இ

c

அரசிய
சீட

%த ஆசிய நா!3 cலக தி

கள4ம2 ப!டய:கள4' வ வ
உலக

கிேர0க நாக க

யா பWட ' எ'பதா5 . இ8ேபாைதய

மாவ!ட தி
69.8பயண


ெச

நாகா ஜுன வ

%தி

எAதிH<ளா .

16

. கி.ப . 399 @த

த பாஹியா' எ'U

யா பWட

த மடாலய:கள4

0கிற

சீன8

ப9றிH , அ'ைறய

cலக:க< ெசய

ப!3 வ%த

கி.ப . ஏழா

c9றா2

பைன ஓைலகள4
எAத8ப!ட c
ம!3

நாள%தா ப

எAத8ப!ட c
க?

நம050 கிைட

சமண சமய

கைல0 கழக தி' cலக தி

க? , 36,058 (பாப ர_)

6

68,700

<கள4

%தனவா . அவ9.< 3,100 பைன ஓைலக<
<ளன.

சா %த அ

ெப

தி

மைறக< ெதா50க8ப!3, உைரக?

எAத8ப!டன. இ தைகய ெதாைல c

கைள# ேச

ைவ த இட:க<

"ஞான ப2டார:க<' என8ப!டன. cலக இய0க தி958 ப:கா9றிய
ம9ெறா

சமய

த மதமா5 . ெபௗ த மத cலக தி95 "ெசA:கைல

நியம ' எ'. ெபய . ைசவ0 ேகாய
ப2டார ' எ'ற ெபய

தமிQநா!
05
ெசய

கள4' ஒ

cலக:க< இ

இர2டாய ர

05

ப5திய

"சர6வதி

%தனவா .

ேம9ப!ட ஊ 8 ற cலக:க<, 2,500-

ேம9ப!ட கிைள cலக:க<, 31 மாவ!ட ைமய cலக:க<
ப3கி'றன. இைவ தவ ர, அ2ணா ம.மல #சி

கிராம8 ற உ< cலக:க?

அரசினா

தி!ட தி'கீ Q 12,000

வா0க8ப!3<ளன.

வளமான நிலேம ெசழி8பாக8 பய க< வளர உதB . நலமான cலக
ைறேய எA தாள க? , பதி8பாள க?
சி%தைனH , திய c

ஆய ர

க?

மல %

மல க< மலர!3 ; ஆய ர

வ!30ெகா
L

cலக

ேவ23

மண

வளர

H .

திய

வசL உதB .

க< வளர!3 ; அ8ேபா

எ'ற ேகா 0ைகH

17

ைண ெச

தா'

ெவ9றி ெப. .

4.வ 3@ைறைய

வணா0க
L
ேவ2டா

L
By ஆ . பரணதர'

First Published : 21 April 2013 11:58 PM IST

B எ'றா

உ!கா %தி

B எ'ப

சலி8

எ'ன? எ%த ேவைலH

8ப

தா' ஓ

நா

ஏ9படாம

ெச

உடைலH , மனைதH

ெச

B என நிைன
ெகா2

05

யாம

"6 மா'

0 ெகா2

0கிேறா . ஆனா

ேவைலய

தவ. ம9.

0க, தா9காலிகமாக ேவ. பண ைய# ெச
உ9சாக8ப3 தி0 ெகா<வதா5 .

18

,

கால
ெபா

ெபா' ேபா'ற

< என எைத இழ%தாD

எ'ற ஒ'ைற ம!3

B எ'ற ெபயரா

மR 23

மR 23

லா

ெபறேவ @ யா

கைள

ேவX'ற

, ேத Bக?

ேசா ேபறி தனேம ந

@!30க!ைடயாக இ

B எ30க8 ேபாவதாக0

உற:க# ெச

ேகாைட ெவய

கி 0ெக! ம!ைடைய

மாணவ கள4' இ
மா9.வ

.

5ழ%ைதக<

வ !டதா

,வ

றி, காைல ெபாA

ேம மாத

%த

0

@Aவ
@த

, இரB

D வைர ெதாைல0கா!சி ெப! ேய கதிெயன0 கிட%

த:க< உடைலH , மனைதH
ெகா?

0கிற

ெதாட:கிH<ளன. ஆ23 @Aவ

@ %

, கால

.

Bப9றிய இ%த ேசா ேபறி0 ேகா!பா3, நம

இதய திD

பண , பதவ , ெபா',

ெப9. வ டலா . ஆனா

கால ைத வண
L
05

@'ேன9ற:க?0ெக

; மன4த' த' வாQ0ைகய

ெக3
@Aவ

0 ெகா<கி'றன . அ
எ' தைலய

Y0கி0 ெகா23 ைமதான

தா' என ைகய

05 ஓ வ 3கி'றன .

ேபா'ற வ 3@ைற0 கால:கைள8 பயU<ளதாக

ெப9ேறா ' ைககள4

தா' உ<ள

19

. ஒ-ெவா

வ 3@ைறய D

மாணவ' க9.0 ெகா<?

அவ' வாQநா< @Aவ

ெதாட %

ஏேதU

வ ஷய ,

பயனள405மா. அவ கள4'

வ 3@ைற0 கால ைத8 பயU<ள வழிய

கழி0க நா

க9.0 ெகா30க

ேவ23 .

உதாரணமாக, இ8ேபாெத

லா

ஒ-ெவா

வ!
L
D

அ மாB05, அ2ணU05 என நா'ைக%
அவ9றி

பA

ஏ9ப!டா

ெச

ெச

ய உதB

அ8பாB05,

ேபா'க< உ<ளன.
ெச

ேபா' ச வஸி:
L

பய 9சி05 ஆ2 ப <ைளகைள அU8பலா . இத' Pல
ெச

ேபா' ம!3மி'றி, ந2ப க< ம9.

ெச

ேபா'கைள8 பA

இ-வா. ெச
ஆ வ

வ Oஞான4யாகேவா

ைதய

0 ெகா30க வா

த9கா8

நL#ச

05 அ

யலா .
ைறய

பய 9சி05 அU8 வத' Pல
ேதைவயான ஆைடகைள
05

8பள40கலா .

0 கால:கள4

பய 9சி, வ!3
L
உபேயாக8 ெபா

கைல8 பய 9சி ம9.

மகள4

ப ற உய கைளH
< பA

நL05

0கான சைமய

5ழ%ைதக?05 ஓவ ய8 பய 9சி, கண த , ைகெயA
@Aவ
ஈ3ப3

2 மண ேநர

0கினாேல ேபா

, கண 8ெபாறி,

அவ க< எ

ைறய

20

சி.

8 பய 9சி என

, அைவ அவ க?05 வாQநா<

ந9பயைன அள405 . இ-வா. பல
வத' Pல

கா0க

பய 9சி,

த!ட#68 பய 9சி என ேகாைட கால8 பய 9சிக< ஏராளமாக உ<ளன.
தினச

.

0 ெகா<வேதா3 ம!3மி'றி, அ0க ப0க தின

த'Uய ைர ம!3மி'றி, ஆப
உதB

8 <ள

த:க< 53 ப உ.8ப ன க?05

அவ கேள ைத

ட ெச

மிக# சிற%த ெபாறியாளராகேவா அ

ட வர வா

ெப2 5ழ%ைதகைள

ைத

இய9ைகயாகேவ அவ

எ9ப!3, எதி கால தி

த:க?05

அ0க ப0க திD<ளவ கள4'

நL0கி, ப5திேநர ெதாழிலாக0

வத' Pல

த:க< வ!3
L

ைறகள4
ஆ வ

5ழ%ைதகைள

ட'

ெசய

ப3கிறா க< என0 க2டறி%

, அவ கைள அ

ைறய ேலேய

ஈ3ப3 தி வாQைவ வளமா0க @ H .

ஆனா

, நாேமா ந

@' பலி

ெகா3

ேநர ைதெய

வ !3, ஓ

5ழ%ைதக?05

நம

B எ'ற ெபய

ேதச8ப தா மகா மா கா%திய க<

ப 8ைபH
உய

.வ . ம9.

கண 8ெபாறி

ேசா ேபறியாக வாழேவ

க9.0 ெகா30கிேறா .

நாைள05 4 மண ேநர

றியப , ஒ

மாணவ' ஒ

தக8 ப 8ைபH , 4 மண ேநர

பய ல ேவ23 , அ

ெதாழி

ேவ அவ கள4' வாQ0ைக

தர ைத

.


ெச

ைலய

ேவா

ைல! நா:க< ேகாைட வ 3@ைற05 69.லாதா'

எ'றாD

தவறி

ைல. ஆனா

5ழ%ைதக?058 பயU<ளதாக இ

69.லா ெச

Dமிட தி

பழைமயான ேகாவ
வ வ H:க<. நம
உண

@ %தா

, அ%த# 69.லாB

0க ேவ23 .

உ<ள வரலா9.# சி'ன:கைள8 ப9றிேயா,

கைள8 ப9றிேயா 5ழ%ைதக?05 அ0கைறHட'
நா! ' பார ப ய0 கலாசார8 ெப

இட:க?05# 69.லா அைழ

ேம9
வா

லா ,

றிய எைதH

ெச

# ெச

D:க<.

ய @ யாவ !டாD

பரவாய

உ:க< உறவ ன கள4' வ3க?0காவ
L

:க<. அ8ேபா

உறBகள4' மக

ைமகைள

ைல,

வ 3@ைற05# ெச'.

தா' மாமா, அ ைத, சி தி, சி த8பா, தா தா, பா!
வ ைத0 5ழ%ைதக< உண வா க<. வணாக
L

ெதாைல0கா!சி, கண ன4 @' அம %

மனைதH , ெவய லி

21

அைல%

என

உடைலH

ெக3

பய'ப3 திய தி

0 ெகா<ளாம

வ 3@ைற0 கால ைத பயU<ளதாக8

8தி நம050 கிைட05 .

5.5ள4

#சி த

அதி #சி

By ஆ . 5ணேசகர'

First Published : 11 April 2013 02:18 AM IST

பகலி

6!ெட 05

இரவ D

நL 0கிற

இ8ேபா

தா2

ெகா2ேடதா' ெச

...! ம2ைடைய8 ப ள0கிற

. "ெவய

எ'றா

ேவZைர0 கா! D

கி ைய

ெவய

ெவய
கிற

ேவZ 'தா' எ'பா க<. ஆனா

ம9ற நகர:கள4

ெகா?

...! அத' பாதி8

கிற

. இ

தா' 100-05

ேம9ப!ட

நா?05நா< அதிக

. கட%தா2ைட0 கா! D

.

இ0 காலக!ட தி
வழ0கமான

நம

உட

ெவ8ப நிைலய

தா'. உடலி' ெசய

பா3கள4D

22

0

இ%தா23 ேகாைட8

மா # மாத0 கைடசிய ேலேய ெதாட:கி ம0கைள வா!

வைத0கிற

,

மா9ற
அ-வ8ேபா

ஏ9ப3வ
மா9ற

ஏ9ப3 . 5றி8பாக, அளB05 அதிகமாக தாக

ஏ9ப3 , ெவ8ப

அதிக 05 , வழ0க ைதவ ட அதிகமான அளB வ ய ைவ ெவள4ேய. ;
இதனா

உட

ேசா வைடH . இவ9ைற8 ேபா0க நா

ேத 8 ேபாவ

5ள4 %த கா9., 5ள4 %த த2ண L , 5ள4 பான:களாக தா' இ

@தலி

, 5ள4 %த கா9.0காக ஏ -

நா #ெச

கிேறா . இ%த0 கா9றி

Yசிக< ப9றி நா

லாவ !டா

ேயாசி8பதி

, பண

பரவ வ

ஏ.சி.ைய
க2\058

ைல. ந @ைடய வ3கள4
L

ேபானா

ேபாக!3

05 .

ல8படாத
இ%த வசதி

எ'. 5ள4 சாதன

திைரயர:கி95# ெச'. ேநர ைத0 கழி0கிேறா .

5ள4 %த நL
Pல0

0காக, நL ' இய

.க< மிக ெந

ெவள4ேய9றிவ 3கிற
உட

0க

நிைலைய0 5ள4 வ 05 ேபா
அைட%

. இைதய3

அத'

, த'Uைடய ஆ9றைல

, அ%த 5ள4 %த நLைர நா

5 ேபா

உ< உ.8 க< த'Uடைய அதிக8ப யான ஆ9றைல# ெசலவழி

அ%த 5ள4 %த நLைர இய
அ8ேபா
நிைலய

நம05 தாக
மா9ற

ெதா2ைடய

நிைல050 ெகா23வர @ய

எ38ப

5ைறகிற

ஏ9ப!3 ஜலேதாஷ , இ

பாதி8

. இதனா

, கா

கி'றன.

உடலி' ெவ8ப
#ச

ேபா'றைவ ஏ9ப3கி'றன. இதனா

5ழ%ைதக<தா' அதிகளB பாதி0க8ப3கி'றன .

23

, வய 9. வலி,

,

இ.தியாக, 5ள4 பான:கைள

ேத 8ப

தயா 0க8ப3கி'றன எ'. ேயாசி
தாக

5

8 பா 8பதி

நா , அைவ எ-வா.
ைல. அ%த அளB05

நம05.

5ள4 பான:க< தயா 8ப
காப ', கல

5?0ேகா_ (ச 0கைர மாB), ப ர0ேடா_,

0கான ரசாயன

ேபா'ற Pல8 ெபா

கல0க8ப3கி'றன. அைத0 க2ணா , அ
அைட05 @' "ேக_' நிர8ப8ப3கிற
வைக ரசாயன தா'. இைவ அைன
உடலி

. இ

ப ளா_ 0 பா! லி

B

வாHநிைலய லான ஒ

உடD05< ெச

உ<ள ெபா!டாசிய தி' அளB 5ைறகிற
தைசக< வDவ ழ8பேதா3, சி.நLரக ைதH

5ள4 பான:கைளேய க2 ராத ந
ேசா B05 ேமா , இளநL , பானக

5ள4
கால

ஏ9ப!டதாக

பான:க< வ

ெத யவ

ஏ9ப!3வ டவ

. இதனா
பாதி0கிற

பைழய சாத தி

,

உட
.

ஏ9ப3

ஊ9றிய நL

அவ க?05 எ-வ த

ைல.

வத95 @'னா

ந ைம ஆ!சி ெச

D ேபா

@'ேனா க< ேகாைடய னா

ஆகியவ9ைற தாேன நா # ெச'றன . இதனா
தL:5

<க<

தன. அவ9றா

ைல.

24

ேகாலி ேசாடாB
அ-வளவாக

கல
தLைமக<

ெகாOச

5ள4 பான:க< அ
கலரா

வதா

கா!சியள405

ேத %ெத3

%

%

உடD050 ெக3த

5ள4 பான:கைள அவரவ
வைத ெப

%தாள4க< வ%தா

ைமயாக0 க

"க

05< ெகா23 வ
8 0 கல

ெத %

, கல

த5தி0ேக9ப

கி'றன . வ!
L
95

5ள4 பான:கைள வா:கி0 ெகா3

உபச 0கிேறா . 5ழ%ைதக?05
ேநா

என

ெகா3

சிறிய வயதிேலேய

கிேறா . இதிD

சில , வய 9. வலி ஏ9ப!டா

வா:கி0 5 ' எ'பா க<. இைத அறியாைம எ'.தா'

றேவ23 .

அ 0க

5ள4 பான:க< 5

தா

ஏ9ப!3, உட

உட

பலவனமைடவேதா3
L
, நL ழிB

ேநா

பாதி8

வ க< எ#ச 0கி'றன . இைதவ ட அதி #சியான தகவ

ெவள4யாகிH<ள

உ.8 க<

ேப

ஆ23ேதா.
ேநாயா
உட

எ'.

.

5ள4 பான:கைள வர ப 'றி அ
1.8 ல!ச

ட ெசயலிழ0கலா

உய

வதா

உலக

ழ8பதாகB , இவ9றா

1.33 ல!ச

6 ஆய ர

%

ேப

ேப
உய

@Aவ

ஏ9ப3

, இதய ேநாயா

ழ8பதாக ஆ

ஆ2305

நL ழிB ேநாயா

44 ஆய ர

ேப

ெத யவ%

<ள

, 9.

.

எைட அதிக 8பத950 5ள4 பான:க< @0கிய0 காரண யாக

அைமகி'றன.

""அதிக அளவ

5ள4 பான

5ைறவான, ந3 தர வ

மான

%தி உய

ழ8பவ கள4

கட%த 2010-ஆ

ஆ2

ம!3

5ள4 பான

%தியதா

ழ%த

ெத யவ%

உய

ேப

உ<ள நா3கைள# ேச %தவ க< ஆவ .

அெம 0காவ

78 சதவத
L

25

25 ஆய ர

<ள

''.

ேப , மிதமிOசி

இதி

@தலிட ைத8 ப

5ள4 பான

கிய 10 ல!ச

கிேர0க நா3 சமR ப தி

<ள

ெம0சிேகா; அ:5 அதிகளவ

ேப

318 ேப

நட திய ஆ

B05Aவ ' இைண ஆசி ய

உய

ழ%

ெத யவ%

<ளன

<ளதாக அ%த

கீ தாOசலி எ . சி: ெத வ

ஆகேவ, வ ைல உய %த அ'ன4ய நா!3 5ள4 பான:கைள அ
தவ

, மலிB வ ைலய

க ம:

Q, இளநL

கிைட05

ேபா'றவ9ைற அ

ந P

என
<ளா .

%

வைத

5ள4 பான:களான ேமா ,

%திH , த jசண , ெவ<ள ,

வாைழ8பழ:க< ேபா'றவ9ைற# சா8ப !3

உடைல0 5ள4 #சியா0கி

நL2ட நா< வாழலாேம...!

6.த'ன

ப 0ைகHட' ெசய

ப!டா

...

By எ_. ரவ%திர'
L

First Published : 09 April 2013 04:09 AM IST

த'ன ப 0ைக இ
ஒ-ெவா
அறிவா9ற

%தா

தா' வாQ0ைகய

ெவ9றிெபற @ H .

ேம திறைமயானவ க<தா'. அவ க?05< இ
மதி8 மி0க

. அைத ெவள40ெகாண %தா

ெத H .

26

05

ம!3ேம ப ரகாச

ஆQகடலி

05

சகதிய

PQகி ேத 0 க23ப

த ப ற5தா'

வ ைல மதி8 மி0க @

0கைள8 ெபற @ H . அைன

ந.மணமி0கைவ. அதி

ேவ.பா3

வ23க?

ேவ.பா3 பா 8பதி

8பதி

மல க?

ைல. jைவ நா # ெச

ைல. அத' ேநா0க

D

ேத' ேசக 8ப

ம!3ேம.

மன4த கள4' மனதி

ேகா 0கண0கி

சி%தைனக? , ஆ9றD

கிட0கி'றன. அைத வண
L
8பவ க< பல . கடேலார மணலி
வ ைலHய %த தா

0கைள @ைற8ப

6 திக

@ H . அத'ப ற5தா' அத' ெப
மன4த கள4' ஆ9றD

கிேர0க த

அைத8 ேபா'ற

தா'. அ8ப

வாQ0ைகய

எழி

ெத ய வ

0க
கிற

.

த தவ., ஏ'? எத95? எ8ப ? எ'.
தா' தைலசிற%த

ைம உல505 ெத யவ%த

@'ேனற மேனாதிட , உ.தி, எைதH
ச%திரன4' ெதாைலB அதிக . ஆனாD

. எனேவ

எதி ெகா<?
அத' ெவள4#ச

@Aவ

ஒள4 கிறத

லவா?

நிைற%த

இ%த உலக . எைதHேம ெபறலா . ஆனா

@ய9சி ேவ23 . மைலய லி
சி9.ள4யா
வாQ0ைகH

%

ேவ23 . @ய9சிதா' @'ேனற வழி வ505 . வ 2ண

ப ரகாசி05
உலக

காண8ப3

தா'.

ேக<வ எA8ப யதா

வஞான4யாக அவ ' ெப

ப05வ

ைம உல505

வ ஞான4 சா0ரk_ ெச

வ னா ெதா3 த

அதிலி

ேத:கி0

@ைற

ெச

05 ேபா

%

க ன

ெபய 0க8ப!ட க9பாைறய

கிைட05

உய , ந ைம ப ரமி0க ைவ0கிற

ேபால தா'.

8பா0கிைய

ைக தவ.தலாக அ:கி

ைட

0 ெகா2

%த ஆ' மண ெவ உ8ப

27

%த அ%த இைளஞ '
உரசிய

. அ3 த

.

நிமிட

எA%த

.

தL8ப ழ

ெவள4யான

. இைத8 பா

ரசாயன0 கலைவைய தன4 தன4ேய எ3

ேதா

ம9ெறா'றி' மR

தL8ெப! H

தின@
இதி

க23ப

6 மண ேநர

Y0க தி

0க அ

Y23ேகாலாக அைம%த

உற0க

05 ேபாகிற

Y:கி0 கழி8ப

க< எ'ன? அதி

வாQ0ைக ஓ 0 ெகா2

இ%த வய

.

நா

0கிற

.

ெப9றி

05

எ'ற `திய

மன4த கள4' சராச

எ'ன எ'. உ<மன

பய'ப3 த

ெத ப

ைல. ைத யமி

பட ேவ23 . கிைட05

உண B , உ2ைமH

ஒ-ெவா

ைல.

ேநர

நிமிட@

ஆH<கால

ேக!5

0கிற

கிற

70

.

ேபா

. அைத

வ ைல மதி8 மி0க
05<?

%தா

எ'ற
வாQ0ைகய

8 க<, எ தைன

நிகQ த8ப3கி'றன.

28

தா'

ஆகேவ த'ன ப 0ைகHட'

ெவ9றிெப9றவராகிேறா . எ தைன க23ப

சாதைனக< ஒ-ெவா

நா

பல'க< எ'ன?.

வ . அ%த எ2ண 0ைக இ'. 5ைற%

05< நL சாதி த

<ள

6 மண ேநர

மR த@<ள 261 நா<கள4

ந ைம நாேம தி! 0ெகா<கிேறா . ஆக ேநர

நா

. தL05#சிH ,

ள4க<.

96 நா<க?

ஏேதா உைழ ேதா . உ2ேடா , உற:கிேனா

ெசய

ஒ'ைற

. இ8ப ேய ேபானா

2190 மண

கழி0கிேறா . அ8ப யானா
ெசய

எ'கிற

5#சியா

உரசினா . வ ைளB தL ப ற%த

இைத நா<களாக மா9றிேனாமானா
H

05< ெபாறி

24 மண ேநர ைத நம05 இய9ைக வர8ப ரசாதமாக அள4

ஓரா2305 நா

ெச

த இைளஞ

.

இ%த ெபா'னான வா
தி

8 கைள8 பய'ப3

ப 8 பா 0க ைவ0க @ H . அ

எ%த

நிைன தைத# சாதி0க @ H . ஆனா
வ ேவக

வத' Pல

உலைகேய

ைறயாக இ

அைன

05

%தாD

ச .

ெபா.ைம,

ேவ23 .

7.ேபாலியான

By ஆ .எ_.

"ெபா கால

'!

நாராயண'

First Published : 06 April 2013 01:25 AM IST

"ெபா9கால ' எ'ப

ழ0க ைத ைவ

க9பைன0 கனB. என4U

வரலா9. ஆசி ய க< இ%தியாவ

ெபா9கால

எ'றன . அ-வாேற ேராமா

ெபா9கால

எ'றன . த:க நாணய:கள4'

ைவ தி

த:க நாணய:கள4'

05 . வரலா9ைற l\கி8 பா

29

58த

கால ைத8

ம'ன கள4' கால ைத8
தா

ழ0க

அ8ப

மதி8ப ட

அ8ப 8ப!ட

ெபா9கால தி
சீரழி%

<ள

ஆட பர வண க

ேமேலா:கி சர05 வண க

. ப2ைடய இ%திய வரலாைற# சீரைம

எAதிய

. .

ேகாசா ப , ""ஆட பர வண க தி9ேகா, ெபா' பழ0க தி9ேகா மதி8
ஏைழகள4' ந'ைம05

த சா_திர

சர05 வண க ேம பா!305

(ெபா

ள4ய

) அ

தள

நாணய:க<

8 பண8 ழ0க ைத

கல%த ெவ<ள4 நாணய:க<, ெச8 0 கா6க<, ேதா

ட ெவள4ய ட ெமü ய @தலைம#ச

தாவாக இ

கால

இ!டதாகB , ஜா' ேமனா 3

கீ 'ஸý05 @'ேப பண மதி8ைப0 5ைற
அதிக8ப3 த நி0க

ெமü ய

தராம

%தா '' எ'.

சாண0கிய

காரண

ேபா9றிH<ளா .

÷இ8ப 8ப!ட @ யா!சி0 கால:க< எைவHேம ெபா9கால:க< இ

த:க நாணய:கைள ைவ

தா' ெபா9கால

மதி8ப ட8ப3

எ'ப

வைரயைற எ'றா

இ'ைறய இ%தியாேவ ெபா9கால தி95 ய

த5திைய8 ெப.கிற

. உலகிேலேய த:க தி' ேதைவH

நாணய:கள4'

ழ0க@

இ%தியாB05 @தலிட
ஆதார

ட'

.கிற

இ'ைறய இ%தியாவ
எ'. உலக

. எ

லா

ெசா%த

த:கம

ல, இற05மதி

ெசலாவண இ

ய ெந

டால

÷1968-இ

தள

ெதாட0

ேசமி8 க< த:க ேசமி8 களாக மா9ற8ப!3

இ%தியாவ

ெகா க! 8 பற8ப

வ க< தள

. இ

B

உலகமயமாத

0க

1990-லி

"க#சா8 ெபா

நாணய

ெகா23 "மதி8 0

வதி' Pல , "வ

,

ளாக'0 க

%

ஒ'.. இற05மதி

த8ப!டத950 காரண , ஏ9.மதிகைள உய

ேநா0க

வ%தேபா

த:க வண க

தLவ ைனகள4

எ'பத9காக தா'; த:க ைத அதிக அளவ

ெச

ைல. அ'ன4ய#

ல அறி5றி ஆ5மா?

இய9ற8ப!ட த:க0 க!38பா3 ச!ட

த8ப!ட

த:க

த:க ஆேலாசைன0 5A
ெத யவ

j ஜிய ைத

தா'

தா' அதிக . அதி

த:கேம. த:க தி' இற05மதி 5ைறவதாக
8

ைல.

த ேவ23

இற05மதி ெச

ததி'

த8ப!3, இற05மதியான த:க

!ட8ப!ட' த:க நைககைள ஏ9.மதி

தக உப ' ஏ9ப3

30

எ'. எ2ண8ப!ட

. அ8ப

B

நிகழவ

ைல. அதிக8ப யான வ

ஏ9.மதி 5ைற%

ப9றிய

5ைற%

இற05மதி

ெகüரவமான, ஏ

8 ப ைழ05

சDைக / வ

த<?ப

Xபாயாக இ

%த

ைவர

Xபா

இற05மதிய னா

எ'ற ேபா ைவய
Xபாயான

<ள

. (ஒ
.

48 "ப

இற05மதியாள க<. 6மா
ெபா'னான

÷உலக

சீனாவ

ேபா'ற

மான இழ8
0

2011-12-05

த:க

-

மான இழ8

c. ேகா ). உலகிேலேய அதிக
இ%தியா ஐ%தாவ

12,000 ப

லிய' Xபா

இட ைத8
த:க

- ைவர

மதி8 <ள

, த:க@க

j23 இ%திய மாதாB050

!டண அரசி' அநியாய சாதைன. மா

த:க

770 ட'க<. அெம 0க

ம0கள4' நப வா

(வ #

16,935 ேகா

ஏ9ப!ட வ

லியன L_வர கள4

2011 @ ய ஓரா2

அெம 0காவ

) 2005-06-இ

த:க ஆேலாசைன0 5A வழ:5

ெச8ட ப

, சிவ8 0க

வா0கிH<ள ஏைழ இ%தியாவ ' சாதைன

அ'ேறா! இ

க jசிய ஐ.@.

கவன40கலா .

லியன L_வர க<' எ'ற நிைல மாறி 55 ஆக

லிய' எ'ப

திய ஏA ப

பண0கார கைள உ

மிகB

. கட%த ஏA ஆ23கள4

லியன L_வர க< எ'ற கண0கி

ெப9.<ள

.

க<.

இ'ைறய இ%தியாவ

, பவழ0க

- அ ய நிற0 க9க< இற05மதிகளா

2,53,421 ேகா

உய %

த:க வண க

. ஆ2305 ஆ23 5,000 ேகா

65,975 ேகா

.

@' , இ-வா. ஏ9.மதி

ெதாழிலாகிவ !டைதH

, நLல0க

அ ய வைக0 க

வ%தேபா

நிைலைம தைலகீ ழான

ய காரண தினா

த:க , ைவர , ப#ைச0க
ஒ ஜன

H

<ள4வ வர ைத கவன405

இற05மதி

தக8 ப9றா05ைறேய ஏ9ப!ட

ஆ23 வ

தகவ

ேஜ சலா .

அ 8பைடய

ேதைவ இ%தியாவ

1059 ட'க<.

ேதைவ 214 ட'க<. அேதசமய

மான

1,410 டால . சீனாவ

48,620 டால . நிைறய ச பாதி05

31

சராச

இ%திய

4,940 டால .

அெம 0கேனா, சீனா0காரேனா த:க தி95# ெசலவழி05
ெசலவழி05

பண ைதவ ட மிக0 5ைறB. இ

பண , இ%திய'

த:க தி' ெப

ைமயா?

இ%தியன4' சீரழிவா?

÷2011 ெச8ட ப

மி

வைர ஓரா23 த:க - ெவ<ள4 இற05மதி மதி8

61,330

லிய' டால . நைக ஏ9.மதிைய ைமயமி!3# சDைக (வ வ ல05)

வ ைலய
35,000 மி

இற05மதி ெச

லிய' டால . என4U

எ'றாD

ெமா த வ
சதவத
L

ய8ப!ட ைவர , அ ய நிற0 க9க< மதி8
நைக ஏ9.மதி மதி8

தக8 ப9றா05ைற 51,330

தக8 ப9றா05ைறய

ைப திய

- (அ'ன4ய# ெசலாவண இழ8 ) 30

5றி8பாக

நிைறய நைக j!ட8ப3கிற
ம9றப

ெப

வ:கி அ

பாD

தயாராக இ

ெத'னக

எ'. அறிக.

8 ெப2க?05 நைக8
மண

எ'றா

கA

தி

05 . ஏைழகள4' நைகக< -

8ப வழிய

லாம

-

ஏல தி95

05 .

எ'பா<, இ8ப

j!ட8ப!

அட50 கைடகள4

'னைக ேபா

23. அவேளா, @தலி

பாD

கிறா க<. தி

. த:க நைக அ%த_தி' அைடயாள .

லா0க

""ெபா'னைக எத95 உ'

காரண

அட0க

நிைறயேவ உ23. த'ைன உய வாக0 கா! 0 ெகா<ள

த'ன4ட@<ள பB' எைடைய ந

÷ெப

லிய' டால . இ%தியாவ '

த:க , ைவர , அ ய க9க< இற05மதிய

÷இ%திய8 ெப2க< அதிD

ேக!ப

மி

45,000 டால

%தா

""ெபா'னைக வா:5

த:க தி' மR

ந3 தர வ 0க தின

அ%த_

பணமாக மா9ற0
மைன வா:க, அ

<ள ேமாக

05 த:க தி' மR

05 ேம

ய வசதி உ<ள

ேம'' எ'. கணவ'
'னைக த
எ8ப

<ள ேமாக

எ%த அவசர திD
எ'பதா

தா'.

தL

கிேற'''
?

050

த:க ைத8

திதாக வ3
L வா:க,

க!3மான# ெசலைவ சமாள40க, T-வல
L , ஆ!ேடா,

32

கா , லா , மின4 லா
த:க

உதவ0

காரண

ேபா'ற வாகன

3 . இ

தித

வா:க ஒ

ல. எ

லாவ9ைறH

- பணவ0க
L
. இ'ைறய GQநிைலய

ேவ பணவ0க
L
திலி

உதBவதினா

%

தா'. ைகய

வ ைலவாசி உய வதா

மதி8ப ழ0கிற

ேபா'ற ப9பல காரண:கள4னா

2004-ஆ

ஆ2

ேவா

லிய' டால

. 2012-05 வ

P!ைடயாக உய %

ேபா

61,334 மி

பண0கார கள4' க

ஏ9ப!38 பண தி' மதி8
எ2ண 0ைக0

ப 8ப யாக உயராம

லிய' டால

05 உய %

த:கமாக மாறிய

ப9றா05ைற ேபா'ற காரண:கள4னா

, P!ைட

<ள

ம!3ேம அ
0க வா

எ'. அறிக.

÷"உலக

ஒ'ேற. எ

8 23.

"கா!' ஒ8ப%த

உலகிேலேய அதிக8

ளாதார

ெதாழி

ெச

!டண ய ' தவறான

உலக வ

தக அைம8பான

நிதியைம#சராய

ெத %தி

%த

' கவன

33

. இ%த ேகாஷ

. இ%தியா

%த ம'ேமாக' சி:5058

. ப ரதமரான ப '

வ !3, "ெபா மலா!ட தி

.

யலா ' எ'ற சி தா%த ைத

த ட:கலி' தி!டேம உலகமயமாத

ைகெயA தி!டேபா
மற%

தக8

லா நா3க?ேம ஒேர உலக . இற05மதி வ

எ%த நா! D

வைரயைற ெச

ெபா

ல. ெப

ெகா<ைகேய, ெபா' இற05மதி உய வ ' அ 8பைட0

காரண

எ%த நா3

.

c. மட:5

பணவ0க@<ள
L
நாடாக இ%தியாைவ மா9றிய ஐ.@.
ள4ய

.

மதி8 <ள த:கேம

ெப2கள4' நைக ேமாக

8 8 பண

3கிற

ஆகேவ, ப9றா05ைற ப!ெஜ!, நிதி8 ப9றா05ைற நL 8 , வ

ெபா

கா8பாக

. ப9றா05ைற ப!ெஜ!.

த:க தி' இற05மதி கட%த எ!3 ஆ23கள4
உய %தத950 காரண

ய பா

< உ9ப தி 5ைறத

பணவ0க
L

@தn3 ெச

6,856 மி

இற05மதியான

<ள ேமாக ,

ெரா0கமாக8 பண ைத# ேசமி தா

பண

த:க தி

பட

வ ட @0கியமான

த:க தி' மR

வைர0 கா8பா9ற0

அளB05 அதிகமாக நிதி8 ப9றா05ைற, ெபா
5ைறவதா

ேசமி8பாக# ெசய

ெபா

ளாதார ைத

ெசD தினா . இA05

ட'

இAைவ0ேக9ப ஆ3வதி
ேவைல8பா3<ள த:க

ல ேதைவ இ

%ததா

க!38பா3 தள

த8ப!ட

உலகமயமான ெபா

நி ணரானா . ெவள4நா3கள4
- ைவர

- அ ய நிற0க

ஒ'., நட%த

. நிைன த

ளாதார தி

ஏ9.மதி உய %

லாப

5ைற%தா

இர!ைட நNட . இற05மதியா

எ'. எதி பா
ளாதார தி

இ%தியா லாப

கீ Q ெபா'ைன இற05மதி ெச
, நா!305

ஏ9.மதி
@த

நNட . நைக ஏ9.மதி

த:க0 க!38பா3 ச!ட ைத

தள

ெபறாதேபா

க3ைமயா0கினா

ந'ைம. ெபா9கா6க< நம05 ந'ைம தரா
ப!டா

இற05மதி
மான இழ8

இர2டாவ

த:க0 க!38பா3# ச!ட ைத மிகB

ெசய

. த:க0

ேவ..

உ23. மாறாக இற05மதி உய %

நNட . அ'ன4ய# ெசலாவண இழ8
உலகமய8 ெபா

பதி த நைகக?05

த:க இற05மதி அUமதி0க8ப!ட

5ைற%தா

உய

இ%திய

தியதா

பைழயப
தா' நா!305

. உலகமய8 ெபா

ளாதார தி'

பணவ0க
L
தி' ேவலியாக#

ேதைவயான @தn3

j!ட8ப!3 வ 3 .

மாறாக மிக அ தியாவசியமான @தn!ைட இற05மதி ெச

வதி' Pல

ஏ9.மதிைய உய

த @ Hமா எ'. சித பர

இ%திய நா!38 ப ரதம
தா' க9ற ெபா
ெச
இ%திய

ஆ!3வ

தா

ஆ3

ளாதார8 பாட:கைள8 பைழயப

ெகா23, ேபாலியான ெபா9கால ைத8
தாய ' ரண:கைள8 ெபா'னா

÷வாQக பாரத .

(க!3ைரயாள

ேயாசி8ப

- ேவளா2 வ Oஞான4)

34

.

கைலைய8 பய லாம
ர! 8 பா

ற0கண 8ப

5ண8ப3 த @ யா

# ச

.

.

8.அறிவ"ய

By ெந

தமிழி& அ

ைடய ()வக

ைல 6. @

First Published : 05 April 2013 02:38 AM IST

அ2ைட நா!3 அரசிய
அறிவ யலா

மாதி

வாதிக?

சில ேநர:கள4

வரலா9.

கா! 0ெகா<கி'றன .

ஆ_திேரலியாவ ' "ஆ ஜி'' (ேதா9ற Pல ) அ9ற "அபா ஜி''க<
ஆக!3 , அெம 0காவ ' ஆதி8 பழ:5 களான "மாய இ%திய க<'
ஆக!3 . அ:5 ெச'. 5 ேயறிய "காகசாய 3' ெவ<ைள இன தவரா

35

தடய

இழ%

ேபான மாUட வரலா. அறிேவா . அ

ம2ைண8 ெபா

தம!

, "இ%திய0 கலி:க தி

இல:ைக05< ெச'. ஏறியவ களா
இழ%

"ஆதி

'இ

ேபாலேவ அ2ைட
%

இ'ைறய

தமிQ இன ' அைடயாள

எ'னேவா உ2ைம.

ேதா'றி ம2 ேதா'றிய ப ' ேதா'றிய ஆதிவாசிகைள8 ெபா

"திராவ ட இன ' எ'கிேறா . உ<ளப ேய "திராவ ட ' எ'ப
சா %

ம!3ம'றி, நா3 @AவதிD

5றி05
"!ைரப

ெபா

B

ம2ண ' ைம%த

"த0காண '

வாQ%த ஆதி இ%திய இன ைத0

. அ-வளBதா'. ேமனா! ன

' எ'கிறா க<. அ

இ%தியாவ
ெபா

# ெசா

வாக

அவ கைள

" ரப ள' - " ரவ ட' எ'பத' ம

தாேன.

ெமாழிகைள திராவ ட ெமாழிக< எ'.

8பைடயாக வைரய.0கிேறா . அதிD

உ<பட மைலயாள , க'னட , 5ட5,

P'. ப

Bக<. தமிQ

?, ேதாடா, ேகா தா ஆகியைவ ெத'

திராவ ட இன .

36

ெதD:5, ேகா2 ,
(ெப:கா

, ெப:கS

ேபா'றைவ ந3

ய , ேகாலாமி, ப ஜி, கதபா, ெகா2டா, நாய0கி, ெப:ேகா
ஆகியவ9ேறா3 ஒலி# சா

திராவ ட . 5

0, மா

சி%தி0க

ேதா, ப ரா

ய எ

த0க
லா

), ம2டா

வட

திராவ ட .

"திரமிள' எUO ெசா

லி

ேதவேநய8 பாவாண

ேபா'ற ேவ #ெசா

சி:கள ெமாழிய
ம9.

%

தமிQ எ'ற ெசா

"தேமடா' எ'ப

ப ற8ப யலா

"தேமளா' எ'ப

வானைத
நி.வ H<ளன .

தமிழி' "திரவ ட'

"திரமிள' ஆகிய ெசா9கேள.

"" ரமிட ,

ரவ ட

எ'U

(" ரப ள?'), "தமிட' எ'U

நாடக:கள4D
பாவாண
எU

ரகர ேம9றிய வ Bகேளய'றி, "தப ள'

மிக ெந

சமண c

கள4D

("தமிQ வரலா.', ப0க

ெசா

... தாம

@ைறேய தா

ஈழ

:கிய வ Bக?
வழ:கிய
29) எ3

(ஞாய .), எ
என ம

ப <ைளH ... அத958 ெபா

வ8

லா

வட ெமாழி

தைல ""ேதவ ேநய8

0

.கிறா . அ'றிH , ""தமிQ

(இல:ைக) ஆகிய இ

ெசா

,

ண %த வ ெவ'. க%ைதயா

! காரண ய

கா!3வ '' எனB

ேம9ேகா<

கா!3கிறா .

தமிழி' ெதா

இல0கிய:களான தி

05ற< ெதாட:கி சில

சி%தாமண , வைளயாபதி, 52டலேகசி எ:5

8பைத

தமிழறிஞ க?

ஆ23வா0கி

ல8ேபானா

ெத' ம

ைரய

தாரா .

தமிQ எ'ற ெசா

"திரமிள' (கி.@. 5-ஆ

எ'. , "தமிரா' (கிேர0க ெப 8ப ள_, கி.@. 4-ஆ
(ேராமான4ய உலக

Y0கலாகேவ

0ெகா<கிறா க<. கி.ப .450-ஆ

வ#சிர ந%தி எ'கிற சமண @ன4வ

"திரமிள ச:க ' ேதா9.வ

ெசா

சமண# சா

, சீவக

c9றா23)

c9றா23), "தமி 0ேக'

திைண8பட ), "Dமி 0கி' (எகி8திய அ!டவைண), " ரமிட'

37

(கி.ப . 6-ஆ

c9றா23, வராக மிகிர

c

க<), " ரமில' (கி.ப . 6-ஆ

c9றா23, ம:கேலச அரச' ப!டய ), "திரமில ' (தார நாத
"இ%தியாவ

த மத ைத8 பர8ப ன வரலா.'' எU

1573), "ெதஹி - @ெலா' (Hவா' - 6வா:, கி.ப . 7-ஆ
(மகா வமிச c

, இல:ைக), "த@லி0கா' (டான4ய

c

எAதிய
, திெப , கி.ப .

c9றா23), "த@ேலா'
வழ05) எ'ெற

லா

வழ:கி9..

கி.@. P'றா
ேதவனா ப

c9றா23வா0கி

ய தி_ஸ'. அவ' அேசாக8 ேபரரச ட

அU8ப னா'. அ
இ!ட ப!ட
ப ராமி0 க

ஈழ

பா

05A ஒ'ைற

வண க0 5A. அத' தைலவU05 அேசாக'

ெவ!3கள4

. "ஈழ

ச:க தி

Y

"ெச! '. தமிQ வண கைர0 5றி8பத95 இ8ப!ட

உணB

பா3கிற

இல:ைகய ைன அரசா2டவ'

இ'.

இட ெப.கி'றன.

தமிழக தி95 ஏ9.மதி ஆய 9. எ'. ப! ன8பாைல
8 jத' ேதவனா ' எU

இைண%

தமிQ8 லவ

ப2ைட

அகநாo., 5.%ெதாைக, ந9றிைண8 பாட

தமிQ#
க< சில

உ<ளா .

ஏதாய U , ேதவனா ப
தமிழரச கைள @றிய

ய தி_ஸ' த ப அேசல' இல:ைக
தா'. அவைன ெவ'. ஏழார' எU

கி.@. 2-ஆ

c9றா2

இவைன எ

லாள' எ'.

இ:5 ஏழ

ஆதிவாசிகள4' ெதாழி

ஏற தாழ 48 ஆ23க< ஆ!சி
சில

"ஏD' எ'றா

தமிழரச'

%தா'.

5றி8ப 3வ .

"க<' எ'. ெபா

க< இற05த

ஆக இ

%த

<. இல:ைக

தLவ '

. வன:கள4

வாQ%த பழ:5 க< "வ'ன4ய' எ'. வழ:க8ப!டன . ஆய ' இல:ைக
தLவ ' j வக0
L
5 க< "ைவயாட( )' எ'. அைழ0க8ப!டன . ேவட
இனேமா?

38

இ'ைற05

ேகரள ம2ண

வழ:5வ . ஈழவ

ெவ!3கள4

பW!ட

ஷா

எU

ஆ வ

எ'ற ெசா

லா!சி 9-ஆ

ம9.

தமிழ

அெம 0காவ

ஈழவ

கால தி

இ%திய

ஜன ெதாைக அதிகமாக இ

%

வ%த தி

நி.வ8ப!டன.

ட:க?

ஏற தாழ 200 ஆ23க?05 @'னா
யாQ8பாண தி

"ெபா

அெம 0க

தி

லி8பைளய

ேவ ப 'னாள4

, 1816

ட:க?

ச ப

9 அ'.

"aன4ய' க

வ0 க

டான4ய

வா0க8ப!ட

ைல. யாQ8பாண

.

தமிA

மாகாண தி

ஆ:கில8 ப<ள4.

Z ' ஆய 9..

Z

@த

ஃப _0 கி`' (1822 - 1884) அறிவ ய

வராக8 ெபா.8ேப9ற டா0ட
தமிQ @'ேனா . இவ

வ8 பாட ைத8 பய 9.வ 0க @ய9சிக< ேம9ெகா2டா .

அ%நா!38 j வக
L ம0களாகிய தமிழ க?05 ம
ஊ!டேவ ெதா2டா9றினா . நவன
L அறிவ ய
சிற8ப ட

16 ஆ:கில8

ஆனா . அ:5 ஆ:கில@

ேதா9.வ 0க8ப!ட @தலாவ

ஆய ', இல:ைக ம

. அதனா

1816 - 1848

#சைப8 பாதி யாரா

ம!3ேம பய 9. ெமாழிக<. சி:கள

0க வரலா.''

இலவச8 ப<ள4' ஒ'. ட#68 பாதி யா

அவேர அத' தைலைமயாசி ய
ெத

%த

#சைபய னரா

ப<ள40

தமிழி

டா0ட

தமிழ 05 அ3 தப

அ:5 105 தமிQ8 ப<ள40

சா@ேவ

ெத'ன4%திய0

ஆகிய ெசா9கள4' 6

ஆ230க!ட தி

எ'U

c9றா23

எ'.

ெத வ 0கிறா .

ஏதாய U , @'ெபா

சPக தினைர ஈழவ

இட ெப.வதாக 6வட'
L
நா!38 ேபராசி ய

0 ""ஈழ

இல:ைக

க< இற05

இல:ைக எ'பேத உ2ைம.

39

வ வ ழி8 ண B

தமிழி' அ'ைறய

டா0ட

கி`' ெதாட0க தி

ேகா!ைட அ

யாQ8பாண தி

ப! 0ேகா!டா) எU

அ:5 ஆ:கில

வழி 39 ம

இட தி

தமிQ க9.

ேதறினா . அதனா

பய 9சி அள4 தா . அவ

பண ெதாட:கினா .

வ க?05 @தலி

அ:5 தமிQ ம0கேளா3 ஒ'றி வாQ%
தா@

வ!30ேகா!ைட ("ைவயட '

பய 9சி வழ:கினா .

33 ம

வ ைதH

ெச

வத9காக

வ க?05

தமிQவழி

ஏைனய அறிவ யைலH

மாணவ கள4' உதவ Hட' ஏற05ைறய 4,640 ப0க:கள4
ெமாழிெபய

<ளா .

5றி

டா0ட

இ @ய9சியான

கி`' எA

தமிழி

ேபா

, ""நா' ேம9ெகா23<ள

ேமனா!3 ைவ திய

அ_திவாரமாகB , ஆர பமாகB

அைமத

பரவ ஓ

ேவ23ெமன வ

கிேற'''

எ'கிறா .

ெவ.மேன வசன

ேப6வேதா3 நி'.வ டாம

வாQB05 உ2ைமயாகேவ உைழ தவ
கி`' எ'. ெசா
"உட9

றிய

அறிவ ய

லலா . அவேர @ைனவ

, உடலிய:கிய

ம9.

, இல:ைக

கா

தமிழ

நல

தமிQ ேமைத டா0ட
வ ' க!ட

எAதிய

6காதார ' 5றி த ம

cலிைன 1857-ஆ

ஆ23 "அ:காதி பாத 6க ரணவாத உ9பாவன c

எ'கிற தைல8ப

ெமாழிெபய

தா . அறிவ ய

தமிழி

'

@0கிய c

.

ட' "மாத

சிகி#ைச c

,!


வ ' (மா'ெச

, 1857), "இரண ைவ திய

, 1867), "மUஷ அ:காதி பாத ' (உட9

றிய

(அ.ைவ#
c

,

கிேர, 1872), "ைவ தியாகர ' (1872) ஆகிய ெமாழிெபய 8 க<, "ெகமி_த ' (1875),
மUஜ 6கரண

(உட

இய:கிய

, 1883), "இ%

40

பதா

த சார ' (வா :

எAதிய "இ%திய ம

%திய

', 1884) ஆகிய 7 அறிவ ய

தமிQ c

க?

ெவள4ய !டா .

இ-வைகய

வ c

ெப

தமிQ இன தி9காகBேம அ:5 ெபா

க< பைட0க8ப!டன. பாமர

மக8ேப., மகள4
ெவள4ய !டா

பா'ைம

ேநாய ய

, ச!ட

H ப யான ம

5றி த ம

ஃப _0 கி`'. 1875-ஆ

ஏற தாழ 40,000 ப0க:கள4

05

%

,

வ0 ைகேய3க?

ஆ23 இவ

தைலைமய

நா'5 தமிQ0 கைல#ெசா

அகராதிக<

ெதா50க8 ெப9றன.

இ-வ த

டா0ட

@ய9சிய னா

சா@ேவ

ெப

பாலான அறிவ ய

!k6 இல:ைகய லி

ச:க இல0கிய:கள4
நவன
L அறிவ ய
பாதி யா

.

தமிQ வரலா. 1832-ஆ
ஏதாய U

ைமயான, ெம

பா

:கேள'.

தமிQ0

லைறய ' மR

, ""தமிழ

%ேத

தமிQ க9ற

ெமாழிகள4ேலேய மிக

! ய ெமாழி தமிQ'' எ'. 5றி8ப !டா

கிராம தி' நிைனB0 க
கிற

தமிழ ட

0க!3 .
இேரன4ய_

உைரநைட cலி

இல:ைகய ' j வக
L
ேபச8ப3

.க< இ

ஆ23 தமிழக தி

0கான ம

எ'றா

வ ஊழிய '' எ'ற வாசக

ெபாறி05மா. ேவ2 0ெகா2டாரா . அெம 0காவ

க? , இதQக?

ெவள4யாய ன.

l!பமான அறிவ ய

கி`', ""மன4தனா

Y

தம

%

தமிQ c

ெவள4ய !ட ""jமி சா_திர '' எU

ெதாட:5கிற
டா0ட

ஃப _0 கி`' எ'ற ஐேரா8ப ய '

அவர

ெவா _ட

, இேத @ திைர ெமாழிHட' க பWரமாக0 கா!சி

.

41

ல ேவைள அவர

லைற இல:ைகய

க!3ைரயாள : இ%திய வ 2ெவள4 ஆ

லாததா

த8ப

!

B நி.வன @'னா< வ Oஞான4.

9.வா* ைக+ தர, , வா*வ"ய

தர, ...

By 6. ெவ:கேட_வர'

First Published : 06 April 2013 01:25 AM IST

ெபா

ளாதார

எ'ப

பலர

ெகா<?

சா %த இல05கைள எ!3வ

05

நிைல8பாடாக மாறிவ !ட

@ய9சிய ' ஒ
ேவக தி

தய:5வதி

ம0கள4' வாQ0ைக
ெபா

வர

%

. ஒ

தர

உைத

.பவ க?

உய

கிற

8 கைள ெப

எ'ப

மன4த ' வாQ0ைக

கீ ேழ த<ள யா
வ ' எA#சி எ'.

உ23.


தர

அரசி' சாதைனயாக
எ'ப

அவர

ளாதார வசதிகைள அ 8பைடயாக0 ெகா23 அைமகிற

ேந9.வைர மி' வ சிறிய

கா9. வா:கி0 ெகா2

42

0கி0

அ3 த ப ைய எ! 8

வQ#சிதா'
L
ம9ெறா

%தாத வ ள0க

அளவ ட8ப3கிற

. வசதி, வா

சக மன4த கைள எ!

ைல. ஒ

இத958 ெபா

ப ய

தா' வாQ0ைகய ' ேநா0க

.

%தவ , இ8ேபா

வ!
L

ஏ.சி. வா:கி மா! 0 ெகா<?

அவர

வாQ0ைக

வாQ0ைக
தர

தர

தர

அளB05 வசதி ெப9.வ !டா

சிற8பாக உய %

<ள

எ'பத950 ெகா30க8ப3

எ'பத950 ெகா30க8படாத

எ'. அளவ ட8ப3கிற

@0கிய

தா' சPக தி

ப ர#ைனக?050 காரண . வாQவ ய

தர

ரசைனக<, ெபா

6காதார

05 ஒ

@ைறயாக# ெச

அளவ ட8ப3கிற

.

நப

உதB

கா8ப

பா:5, ஒ-ெவா

வாQவ ய

ேவ.

59ற:க< இ

லாத

ேபா05 சா %த சிற8பான

, சக மன4த கைள மதி05

தன4நப

5ண ,

கடைமகைள

, அைமதியான வாQ0ைக உ<ள4!டவ9ைற0 ெகா23

எ%த அளB05 அதிகமாக பண

ச பாதி

தன

வாQ0ைக

ேவ சPக தி

அவர

மதி8ைப

தர ைத உய

தி0 ெகா<கிறாேரா அ

நி ணய 0கிற

எ'ற GQநிைலய

தர ைத உய

தி0ெகா<ள அ0கைற கா!3வைத

@ யா

ஏ9ப3

எ'ப

சPக , 6@கமான 53 ப உறBக<, ந! , ெபாA

, ஒ-ெவா

.

43

.

த:க< வாQ0ைக
தவ. எ'.

அேத ேநர தி
வழிகைள

பண ைத# ச பாதி05

ேதட ஆர ப 05 ேபா

சPக தி

ெதாட:கி வ 3கி'றன. வாQவ ய

லOச

தர

அைனவ

ப ர#ைனக?

எ'ப

ேம 5.05
தைலY0க

ேக<வ 0 5றியாகிற

.

வா:5வைத உ ைமயா0கி0 ெகா23<ள அர68 பண யாள க<,

ஊழலி

திைள05

அரசிய

ம0கைள# 6ர23
ேத3ேவா

வாதிக<, கல8பட

ெச

H

வ யாபா க<,

ெதாழிலதிப க<, வ ைய0 க!டாம

என சPக தி

அைன

கீ Q நிைலய லி

ைறகள4D

%

ேம

உ<ளவ க< பல

அளB05 மா! 0 ெகா<ளாம
ெபா

ஓ!ட தி

த8ப 0க வழி

நிைல வைர

த:களா

5.05 வழிய

பண

வான 5ணமாக0 ெகா23<ளன . எ%த வழிய

@ %த
ச பாதி8பைத

ெச'றாவ

ேவகமாக @'ேனறிவ ட ேவ23ெம'ற ெவறிேய இத950 காரண .
யா தா' இ

ேபா'ற தவ.கைள# ெச

தா:கேள சமாதான8ப3 தி0 ெகா<?
பல

மா9றி அைம

எ'. நா

ஒ-ெவா

ைல எ'. த:கைள

அளB05 த:க<

0 ெகா23வ !டன . ஆனா

வ ைளBக< ஒ'.

யவ

ெத %ேத ெச

, சPக தி

H

மிக8ெப

மனநிைலைய8

, சிறிய தவ.தாேன

தவ.கள4' ெதாட
ப ர#ைனயாக உ

ெவ3

கி'றன.

ப<ள4, க

Z

மாணவ கேள வழி8பறிய

வாQ0ைகைய உ
அவ க< அள405

லாசமாக அUபவ 8பத9காகேவ தி
வா05Pல@

நிைல05# ெச'. ெகா2

நிதி ேமாச , ஊழ
எ'ப

,வ

சPக தி

நம

0கிற

8

தவ ர, ெகாைல, பாலிய

நிகQBக?

ஈ3ப!3 சி05வ

அதிக

சPக

பலா தார
ேத வ

44

ேனா

எ'.

எ%த அளB05 கீ ழான

எ'பைத உண

உ<ள4!ட ெபா

,

ளாதார

கிற

.

சா %த 59ற:க<

என சகி0க @ யாத

கி'றன.

வாQ0ைக

தர

உய %த அளB05 வாQவ ய

எ'ப

ம!3ம

ல, கட%த கால

எ'ப

ேவகமாக0 கீ Q ேநா0கி# ெச'. ெகா2

ட' ஒ8ப 3 ேபா

சPக தி' அ'றாட நிகQBக< உண

எனேவ ம0கள4' வாQ0ைக
தர ைத உய
வாQவ ய

தB

3த

தர ைத பாதி05

தர

ேவ23

த3

@0கிய

வ ட @ யா

எ'ற எ2ண

ம0கள4' மன8பா:கி
நைடெப.வைத

வாQவ ய

0கிற

வ ஷய

சPக தி
Pல

மனதிD

ேயா ேக

அைன

ம!3ேம

ஒA0கமாக வாழ
59ற:க<

.

ெதாைல0கா!சி நிகQ#சிக<, திைர8பட:க<, இைணய , ெச

நைடெப.

ஏ9பட ேவ23 .

மா9ற ைத0 ெகா23வராம

த30க @ யா

எ'பைதேய

ேபாலேவ வாQவ ய

. ச!ட ைத மதி

அைனவர

தர

அள40க ேவ23 .

59ற:க<தா'. ச!ட:கைள0 க3ைமயா05வத'
59ற:கைள

ைல

கி'றன.

தர ைத உய
@த

உயரவ

என இைளய தைல@ைறய ' ெபாA

ேபா',

ேபா05 அ ச:க<

ேம வ'@ைறையH , க!38பாட9ற வாQைவH

க9ப 8பதாகேவ இ

வாQவ ய

0கி'றன.

தர ைத ேம ப3

ய மா9றம

ல. ப

ேவ. ெதாட

எ'ப

ஒேர நாள4

ஏ9ப3 திவ ட0

@ய9சிக< Pல தா' இ

45

சா தியமா5 . இத9கான @ய9சிக< ப<ள4கள4
ேவ23 . மதி8ெப2கைள எ305
மா9.வதி

தLவ ர

நப களாக உ

கா!3

வா0கB

தவறினா

எதி கால தி

ேவ2 ய

05 .

%ேத ெதாட:க8பட

இய%திரமாக மாணவ கைள

ப<ள4க<, அவ கைள சPக தி

ெபா.8 <ள

அ0கைற ெசD த ேவ23 . இதைன# ெச
நம

10."-ேளா/&' இ

சPக

அத9கான வ ைலைய0 ெகா30க

லா -1நைர+ தவ")2ேபா

By ஆ . 5ணேசகர'

First Published : 11 March 2013 02:35 AM IST

உட

ஆேரா0கிய

ேநா

எதி 8

ச0தி நிைற%

<ள

வைககைளH

அ-வ8ேபா

ேச

ம!3

0காக அ'றாட

நா

Oைச

ஏ' இ%த வ திவ ல05?

46

உ2\

உணவ 'ேபா

தான4ய:கைளH , கா
கிேறா . ஆனா

, 5 நL

க<, கீ ைர

எ:காவ

ெவள4a

ெச

அவசரமாக பா! லி
நம

இ8ேபா

நL

கிேறா . இ

வா!ட )

தவ 0க

நL

ெபா

0 5ழா

அ8ேபாெத

பாலான அDவலக:க<, கைடக<, ேஹா!ட
"த2ண L பா!

பா!

' ைவ8ப

வத95 @'ன
கள4

லா

உ<ள

நா

5 நLைர

வராத ேநா

5வேத.

நில த

நL ம!ட

<ளதா

காரண

கா!

இ'. ெத

ஒ'., இர2டாக இ

B05

ெத

(ஐஎ_ஐ) @ திைரய

9றLச

வா!ட

%

கள4

.

ேதா ? ஆ:கா:ேக

தாேன பய'ப3 திேனா .
6 தமி

ெதா9.) இ8ேபா
லாத (5ேளா '

நிலவ வ

5 நL

%த "மினர

வா!ட ' நி.வன:க<

ேபா

ப9றா05ைறைய0

இ%திய தரநி ணய நி.வன தி'

லாமேலேய ெதாட:க8ப!3<ளன.

<க< கல%
ைல. ஆனா

க<, வ3கள4
L

நாக கமாக மாறிவ !ட

எ தைன நி.வன:க< ச யான @ைறய

ேவதி8ெபா

மண வ

க< (5றி8பாக: சி.நL

கல0க8படாத) 5 நLைர8 ப

5ைற%

. தி

எ'ன ெச

ெதாட:கிH<ளேத? இத950 காரண

ெத யவ

அவசர

அைட0க8ப!3<ள த2ணைர
L
(மினர

ெவ5வாக8 பய'பா!

அைர லி!ட

மினர

உடேன நா

தா'.

ெப

பா!

இதி

எ'றா

வசதி0ேக9ப வா:கி8 பய'ப3

@ யாத

வர

லேவ23

த2ண L

@ைறயாக# 6 த8ப3 தி வழ:5கி'றன எ'ப
, ஆ:கா:ேக அ தாக0 காண8ப!ட 20 லி!ட

பா!

தாராளமாக வ 9க8ப3கிற

த9ேபா

ெப! 0கைடகள4

.

47

25 Xபா

05

ெபா

வாக, 5ழா

கள4

வ 9பைனயா5
ெகா2

த2ணைரவ
L
ட பா! லி

5 நL தா' பா

0கிேறா . ஆனா

த2ண L உய %த

ெதா9.ேநா

பரவாம

"5ேளா '', மினர

, 5ழா

ல என ஆ

ந ப0

05 எ%த வ த திD

பா!

Bக< ெத வ 0கி'றன.

என8ப3

ேவ. ேவதி8ெபா

6ைவையேய மா9றி பா! லி
P ைய

நL

என பல

8பத9காக 5ழா

வா!ட

அத958 பதிலாக ப

கா8பான

அைட0க8ப!3

நL

பா!

கல0க8ப3

த2ண L

ைள0 கல%

அைட

ைல.

5 நL ' அ 8பைட#

வ 9கி'றன . பா!

திற%தBட' சில மண ேநர:க?05< அ%த

த2ண L

த2ணைர
L

ேவ23 .

லாவ !டா

ேநா

ெதா9. பரவ வா

(ெப ய ேக' தவ ர) த2ணைர
L
ஒ'.05
பய'ப3

ேபா

அவ கள

அ3 தவ க?058 பரவ வா

த2ண L பா!
வ%

வ 3வதி

8ப

8பதாகB , ஒேர பா!

ேம9ப!ேடா

ைகக<, @க திலி
8 <ளதாகB

%

பா0k யா0க<

ெத வ 0க8ப!3<ள

.

க< தயா 0க8ப!டBட' பய'பா!305
ைல. அைவ வ 9பைன05 வ

வார:க< அ

சில ேவைளகள4

வத95 @'

மாத:க< வைரய D

ெதாழி9சாைலகள4ேலா, வ 9பைனயக:கள4ேலா கிட8ப

48

சில நா<க<

ேபாட8ப!


05 .

தரம9ற ப ளா_ 0 ெகா23 தயா 0க8ப!ட பா! லி
அைதH

பல நா<க< கிட8ப

ேவதி8ெபா

ஆனா

< சிறிதளேவU

, 5ழா

நL

அ8ப ய

கிண9றிலி

%

மி'ேமா!டா

ெதா! ய

ஏ9றி, அதி

வ நிேயாகி0க8ப3கிற

அளவ
05

Pல

5ைறவாகB
5 நL

ஏேதா ஒ

!டன4' கிளா_ேகா ப

ததி

ைள0

நிைல நL

ேத0க

ம0க?05

8பதா

வ த தி

49

.

கைல0கழக தி' ேபராசி ய

ேவ. இட:கள4

99.96 சதவத
L

பா!

தரம9றதாக

ம0கள4ைடேய ேதா'றிH<ள

தைலைமய லான 5A ப
8 பா

ெபா

உ<ள

உ<ள ஆQ

த2ணைர
L
ேம

வ3க?05
L
வ நிேயாகி0க8ப!ட 40 ல!ச
ப ேசாதி

ஆ.கள4

8

உ<ள

.

எ'ற தவறான எ2ண

ய:க

ப ளா_ 0கி

கல8பத9கான வா

ல; அ'றாட

அதிகமாகB , வ ைலய

கட%த ஆ23 ப
பா

த2ண L

5ேளா ' கல%

த2ணைர
L
வ ட 5ழாய

ேபா!3 வ 9பதா

த2ணைர
L
நிர8ப ,

லி!ட

5ழா

, 5ழா

Pல

நLைர8

தர ைத உ.தி ெச

<ள

.

.

5 நL

ப9றா05ைறயா

5 8பத95 5ழா

அDவலக:க<, ேஹா!ட

நLைர8 ெப

உ2ைமதா'. ஆனா

,5 ய

பாD

பய'ப3
த9ேபா

ேவா
பா!

இத'Pல

பய'ப3 த @ யாம

8 8 ப5திய

ேபXரா!சி ேபா'றவ9றி' Pல

க<, கைடகள4

5ழா

எ2ண 0ைக ெவ5வாக0 5ைற%

நLைர8

<ள

. வ3கள4D
L

ெதாட:கிH<ளன .

5ேளா ' கல0க8படாத 5 நLைர8 பய'ப3

5ழ%ைதக< @த

ெப யவ க< வைர ேநா

8ப

மாநகரா!சி, நகரா!சி,

வழ:க8ப3

த2ண Lைர8 பய'ப3 த

வதா

தா05தD05

உ<ளாகி'றன .

அDவலக:க<, கைடகள4

தவ 0க @ யாத Gழலி

பய'ப3

நா , வ!
L

05

சமய திலாவ

பா!
5ழா

5 நLைர8
நLைர8

கலாேம!

11.அ&3

இ&3 !

By ம. இராேச%திர'

First Published : 19 March 2013 02:18 AM IST

அர2மைனைய வ !3 ெவள4ேயறிய சி தா
தராகி8 பல ஆ23க?058 ப ற5 மR 23

50

த', உலைக உ
தன

வ 0க வ%த

ெசா%த ஊரான

கப லவ_

B05 வ

யேசாதைரH

""ந<ள4ரவ

ெசா

மக' ரா5லU

வ 3ேவா

05

தன4' மைனவ

தைர# ச%தி0கிறா க<.

லிவ !38 ேபாக ேவ23

லிய

%தா

எ'. உ:க?05

நாU

ரா5D

அA

ேதா'றவ

ைலயா?''

உ:க< பயண ைத

எ'. நிைன தL களா?''

""க! ய மைனவ ையH

யா

சி தா

அர2மைனையவ !38 ேபான L கேள, எ:கைள எA8ப #

""எA8ப # ெசா

த3

கிறா . அ8ேபா

ெத யாம

5ழ%ைதையH

வ !3வ !3 ந<ள4ரவ

அர2மைனையவ !38 ேபான உ:கைள "ெகüதம

த ' எ'. ெகா2டா3கிறா கேள, நா' உ:கைளH
வ !3வ !3 நL:க< ெச

ேபால யா ட@

51

ெசா

5ழ%ைதையH
லி0 ெகா<ளாம

ந<ள4ரவ

அர2மைனைய வ !38 ேபாய

எ'ன ெசா

சி தா
பதி

லிய

இ%த உலக

ெசா

லிய

8பா

எ'. ெத யவ

, தமிQ இல0கிய தி

பதிD

காண8ப3கிற

0கிற

இர!ைட0 கா8ப ய:க?

%தா

அத9கான

ெப2ைண "மண ேமகைல' எ'. தமிQ

. சில8பதிகார , மண ேமகைல எU

அ%த8

றவ ைய8 ேபா9.கி'றன.

மண ேமகைல எ'. த:க< 5ழ%ைதக?058 ெபய

மகிQகிறா க<. நா
எ'. ெசா

0 ெகா2டாD

கிேறா ; வழிய

எ'. காரண

ெசா

சிறிதாகிவ !ட

வாச

த30கி வ A%தாD

எ'கிேறா . ம9றவ9றி' மR

0 ெகா<கிேறா .

÷6ம

த8ப 8ப

ெவள48பா3; த2டைன05 உ!ப3வ

மண ேமகைலH

G!
வ !ட

த30கிவ !ட
லாம

ச!ைட

காரண ைத# 6ம தி

6யநல தி' பலவன
L
; நட%தத95 வ

ல மனதி' அைடயாள ; ம'ன48 0 ேக!ப

÷ெநOைச அ<?

நிைல இ

கிேறா ; 5ழ%ைத வள %தைத# ெசா

த8ப

ெப

%

%த'ைமய '

ப2பா! ' உ#ச .

சில8பதிகார@ , மனைத0 ெகா<ைள ெகா<?
ப2பா! ' உ#சமாக ெவள48ப3கி'றன...

சில8பதிகார0 கான

வ ய

எ'ன

ைல.

இேதேபால ச%த 8ப:க?

. அ8ப

ெகா2டா 0 ெகா2

÷இ8ேபா

எ'ைன

05 ?''

தன4' மைனவ யேசாதைர இ8ப 0 ேக!

ஆனா

%தா

,

52

""தி:க< மாைல ெவ25ைடயா',

ெச'ன4# ெச:ேகா
க:ைக த'ைன8
லவா

- அ

ஒ#சி0

ண %தாD

வாழி காேவ !''

எ'. ேகாவல' பா3கிறா'.

÷"ேசாழU050 காவ

ேச

மைனவ யாக இ

0ெகா<கிறா'. அத9காக ஊட
, மாதவ பதி

ேகாவல' பா ய

"த @ைடய த2ணள4H , தா@

எ ைம நிைனயா

அ'ப ைன மற%

ேபாகிற

""என

ேவெறா

!3

;

!''

ம:ைகய ட

அவ' மன

ைய8ேபா

ஊட

ப8

ெகா<ளாம

ைல எ'பைத அறிவ 0கிறா<.

அ'ைப நிைன0காம

ேகாப ெகா23

வாQக' எ'.

க,

மற0க மா!ேடமா

ேபாக!3 ; எ'ைனவ !3 அக

பல

த'மா'ேத

எ'. நிைன த மாதவ , காவ

0க நா' தயா

ெகா<ளாத காவ

கா<! அ'ன:கா<!

ந ைம மற%தாைர நா
தம

க:ைகைய#

பா!38 பா3கிறா<,

; வ !டாேரா? வ !டக

அ ெம' இைர அ3

%தேபா

எ'ைன வ !38ேபாக நிைன தா
க'' எ'. பா3கிறா<.

ற8ப!38 ேபாகிற ேகாவல', மாதவ ைய, ""மாய8 ெபா

மாய தா<; சல

ண 0ெகா<ைக சலதி'' எ'ெற

தி!3கிறா'.

53

லா

÷ேகாவல' க2ணகிேயா3 j

மன

%தி ஒ

க த

காைர வ !38ேபான

எAதி0 ேகாசிகன4ட

ெகா3

அறி%த மாதவ
அU8 கிறா<.

க த ைத0 ேகாவல' ப 0கிறா'.

""அ க< @'ன

யான

வQ%ேத'
L
;

வ யா0 கிளவ மன ெகாள
5ரவ பண அ'றிH

ேவ23 ;

5ல8ப ற8பா! ேயா3;

இரவ ைட0 கழித95, எ' ப ைழ8
ைகய. ெநOச
ெபா

க த

தL 0 கா!சி8

÷இரவ

அறியா

;

ேவ23 ;

ைரேயா

, ேபா9றி!'

, க2ணகிேயா3 j

காைரவ !38

காரணமாகிவ !ேடேன எ'. ெச

ற8ப!38 ேபானத95 நா'

யாத 59ற தி958 ெபா.8ேப9.

ம'ன48 0 ேக!கிறா< மாதவ .

க த ைத8 ப
தவ. ெச
எ'ேற எ

த ேகாவல', மாதவ தவ. ெச

வ !ேட' எ'., ""த'தLதில< என
திய

'' உண %

÷ேகாவல' ெகாைல ெச

யவ

ைல; நா'தா'

தள #சி நL:கி எ'தL

ெத வ 0கிறா'.

ய8ப!ட

க2ணகி, ெபா:கி எA%

, பா2 ய'

அர2மைன05# ெச'. வழ05ைர0கிறா<. பா2 ய' தவ.
நட%

வ !டைத உண கிறா'. ""ெபா' ெச

யாேனா அரச' யாேன க<வ''' எ'.

54

ெகா

ல' த'ெசா

றி உய வ 3கிறா'.

ேக!ட

இ-வளB05 , எ' ேதவ ய ' கா
ெகா'. அ#சில

அவ' ைகய

0கிறா'. சில

ேகாவல' ெகா
ெகா
ெச

அரசிHைடய

தன

தா' ெபா.8ப

ஆ!சிய

%தா

லி இ

0கிறா'.

தா' ெகா

ல# ெசா

தானா எ'பைத உ.தி ெச

ல8ப3கிறா'. ஆனாD

ல8ப!டத95
யாம

""க'றிய க<வ' ைகயதாகி

ெகாண க'' எ'.தா' ெசா

÷அரசிய ' கா9சில

சில

நட%

லி

யாமேலேய,

ட, பா2 ய', ேகாவல'

ைல எ'.

றி

வ !ட தவ.05

த8ப 0க @ய9சி

தாேன ெபா.8ேப9.

உய வ 3கிறா'.

÷க2ணகிய ' ேகாப

ப தின4ேயயாமாகி
வOசின

தண யவ

ைல. ""ப!டா:5யாUேமா

ஒ!ேட' அரேசா3 ஒழி8ேப' ம

றி ஊைரH

ம0கைளH

ைரH '' எ'.

எ 0கிறா<.

÷ேசர' ெச:5!3வ' க2ணகி058 ப தின40 ேகா!ட

தமத

றவ மண ேமகைல, க2ணகிையH

ப தின40 ேகா!ட

ேகாவலைனH

ெந

0 ெகா2

க2ணகிைய8 பா 0கிறா<. சிைலேயா3

மண ேமகைல05 இ

பா 0க,

கிறா<. வண:5கிறா<.

÷மனதி

05

எA8ப ய ப 'ன ,

%தி

05
0கிற

ேக<வ ேயா3 ெத

வ# சிைலயாக
உைரயா3

. ேக<வ அவைள வ டவ

வ 3கிறா<.

÷""அ' 0 கட' நி

லா

ந9றவ படரா

க9 0 கட' j23 l கட'
@

55

ேவ23 ''

ஆ9ற

ைல; ேக!3

எ'. அA

÷அ'

@'நி9கிறா<.

கா!டாம

ஊைரH

ம0கைளH

பா2 ய ம'ன ' காவல க<. பா2 யU

ெபா.8ேப9. உய

ற0கிறா'. ப ற5

அ8பாவ ம0கைள, ம

நட0காம

ஏ' எ'. ேக!கிறா<.

தவ. ெச

÷""ஆ

ல ெநறிய

ெகா23

ைர மாநகைர0 க2ணகி தL0கிைரயா0க ேவ23 ?

மகேள! தவ. ெச
# சிைத

ஏ' ெவOசின

தவ.058

வ !ேட'. ேகாப தி

வ !ேட'. அ%த8 பாவ

ெசAைமயான நகைர

எ'ைனவ டா

. எ8ப H

அத9கான த2டைனைய8 ெபற தா' ேபாகிேற'.'' எ'. தா' ெச
தவ.தா' எ'பைத ஏ9.0 ெகா<கிறா< க2ணகி.

56

""சீ9ற

ெகா23 ெசAநக

ஒழியா

சிைத ேத'.....அ3சின8பாவ

எ-வைகயாU

!''

த2டைன05 உ!பட தா' ேபாகிேற' எ'. க2ணகி
மண ேமகைல0 கா8ப ய
6ம தாம

ெசா

தாேம உண %

கிற

%

றியதாக

. ம9றவ கேள காரண
வைதH , ஆ!சிய

ெபா.8ேப9. உய வ 3வைதH , த8ப 0க நிைன0காம
உ!ப3வைதH

சில

மண ேமகைலH

எ'. பழி
%ததா

த2டைன05

கா!3கி'றன. இைவ மாUட8

ப2பா! ' சிகர:க<.

÷க2ணகி எ

த இட தி

மாநக க< ெதாட %
5ழ%ைதக?
ெச

ைர இ8ேபா

0கிற

எ 0க8ப3கி'றன. ம0க< ெகா

சி.வ க?

. ஆனாD

ல8ப3கிறா க<;

ட0 ெகாTரமாக0 ெகாைல

ய8ப3கிறா க<.

÷ேக<வ ேக!க தா' மண ேமகைல ேபால

ஆனாD

ேக<வ இ

ேக<வ ைய இ8ேபா

0கிற
உலக

தமத

. மண ேமகைல எ'கிற
ேக!கிற

க!3ைரயாள : தOைச தமிQ8 ப

றவ க< இ
தமத

றவ ய '

!

கைல0கழக @'னா<

57

ைல.

ைண ேவ%த .

12.ைகைய5

"6+தமாக'

க78ேவா

By மா. ஆ.@கக2ண'

First Published : 22 March 2013 02:20 AM IST

ஒ-ெவா

வ ட

"ைககAவ' ேவ2 ய வ ஷய:க< என8 பல

0கலா . ஆனா

எவ

ஒ'.தா' "ைக கABவ

ைக கAவாம

ேம "ைககAவ0
'!

சா8ப !டா

அ8ப ெய'ன ைகமR றி8 ேபா

ேக<வ எழலா . உ2ைமதா'. ைககAவாம
ைகமR றி தா' ேபாகி'றனவா , ேநா

அ8 ற , அைவ கிைட05
பத பா

"வா

பர8

சா8ப !டா
கி

மிக<, நம

வ3
வா

'8 கைள8 பய'ப3 தி 5டைல8

ேநா

கைள

ஏ9படலா . ஆ , எ'கி'றன

58

த30க @ Hமா என
வ க<.

என0

க2 8பாக

"ப 'வ ைளBகைள' ஏ9ப3 திவ 3கி'றனவா !

ச , ைககைள0 கAவ வ !டா
ச%ேதக

டாத' வ ஷய:கள4

05<.

எ2ண9ற ெபா
ெத யாத ேநா
நL0காம
ேநா

<கைள ந ைமயறியாம

0 கி

மிக< ைககள4

உணB8 ெபா

நா

க2\05

த:5கி'றன. அவ9ைற0 கAவ

<கைள எ3

உ<ெகா<வதா

க?05 உ<ளாகிேறா . எனேவ, ைககABத

ப<ள40 5ழ%ைதக< அ 0க

ெதா3வதா
நா

ேவ.

மிக @0கிய .

வய 9.8ேபா05, ஜலேதாஷ , வா%தி-

மய0க , 5ட9 2 ேபா'றவ9றா

பாதி0க8ப3வத95 ைககைள#

6 த8ப3 தாதேத காரண .

அத9காக "ைகைய ைவ#60கி!3 6 மா இ
மிர!

உ தரB ேபாடாம

, வ ைளயாட# ெசா

ைககAவ0 க9. தரலா . 5றி8பாக, சா8ப 3
கAவ ெசா

ஆனா
அைன

டா' என அவ கைள அத! ,
லி ஆ வP! , அத' ப ற5
@' க2 8பாக ைகைய0

லி தர ேவ23 .

, ைககAவாம

தர8ப ன

சா8ப 3வதி

ப<ள40 5ழ%ைதக< ம!3ம

ேம ஆ வமாக இ

59

8பதாக

ெத கிற

.

ஏெனன4

, c. ேப

@8ப

சா8ப 3வதாகB , அதனா

P'. ேப

ைககAவாம

வய 9.0ேகாளாறா

தா'

அவதி8ப3வதாகB

வ க< ெத வ 0கி'றன .

ம2ண

வ ைளயா வ !3 அ8ப ேய சா8ப ட உ!கா %தா

,

வய 9.0ேகாளா. நி#சய . அதிகமான ம0க< நடமா3வதா
கட9கைரேயார, ஆ9ற:கைரேயார மண
பா0k யா0க< அதிகளவ

எனேவ, மண
மற0காம

ெவள4ய

நம

வய 9ைற8 பாதி05

0கி'றன.

ேகாலமி!3 மகிAேவா

சா8ப 3

@'

ைககAவ ேவ23 .

ைக 6 தமாக ேவ23மானா
நL

கள4

@0கி எ3 தாேல ேபா

ைவர_க?

P'. அ

நா'5 @ைற ைககைள

. அதிேலேய 95 சதவத
L பா0k யா0க? ,

நL:கிவ 3கி'றனவா .

ப 'ன , (அதிக ரசாயன0 கல8ப
ைககAவலா

(நம

லாத) ேசா8

வாQB0காக கி

மிக?050

கி` க< ேபா!30
ட "ேசா8 '

ேவ2 H<ளேத!).

ேவ. ேநா

5ழ%ைதகள4
அதிக

களா

பாதி0க8ப!3 உய

, வய 9.8ேபா0கா

எ'. , உலக அளவ

பாதி8பா

தா' உய

க2டறிய8ப!3<ள

இற05

இற05

5ழ%ைதகள4' எ2ண 0ைகய
ழ0கி'றன

ழ05

எ'.

.

60

வய

05 உ<ப!ட

5ழ%ைதகள4' எ2ண 0ைகேய

5 வய

11 சதவத
L

ஐ%

05 உ<ப!ட

5ழ%ைதக< வய 9.8ேபா05

Bகள4

இ%தியாவ
இற8பதாக8

வய 9.8ேபா0கா

2 ல!ச

<ள4வ வர:க< ெத வ 0கி'றன. ஆனா

6 தமி'ைம ம!3ம

அ-வ8ேபா
Pல

ஆ23ேதா.

ல தரமான 5 நL

5ழ%ைதக<

, இ%த உய

கிைட0காத

ழ8 05

காரண .

ைககைள# 6 தமாக0 கAவ 6 த ைத8 பராம 8பத'

வய 9.8ேபா05 பாதி8ைப 45 சதவத
L அளB050 5ைற

வட

@ H

எ'. , நிேமான4யா பாதி8ைப 50 சதவத
L அளB050 5ைற0க

@ H

எ'.

உட

வ க< ெத வ 0கி'றன .

ேநாய 'றி இ

ைக#6 த@

அவசிய . "ைக' 6 தமாக இ

ப ர#ைனதா'. 6 தமி
ச%தி0க ேந 3கிற

ஒ-ேவா
கைட8ப
தின

0க8ப3கிற

அ0ேடாப
. ெபா

தா' நா

ைலெயன4

அைனவ

0க

05ேம

"ப 9ேபா05' ப ர#ைனகைள#

மிர!3வத95 @'

15-ஆ

ேததி "ைககAB

வாக, தன4யாக0 ைககAB

!டண அைம

ேவ. ேநா

ைககAவ வ 3வ

லா ைகயா

ேநாய 'றி இ

.

ஆ23

ம!3

ஆக, "ப

0க 6 தமான ைகH , உ<ள

தினமாக'0
நா

அ'ைறய

ைகைய0 கAவ வ டலா !

கைள ஏ9ப3 திவ 3ேவ'' என "ைக' ந ைம
நாேம @%தி0ெகா23 (ைக அA05கைள 6 தமாக0)

தா'

திசாலி தன !

61