You are on page 1of 9

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 1/1/2012 do 12/31/2012

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB):
Matični broj subjekta (MBS):

03333477 040000833

86167814130 Osobni identifikacijski broj (OIB): Tvrtka izdavatelja: BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioniĉko društvo Poštanski broj i mjesto: 51000 RIJEKA

Ulica i kućni broj: LIBURNIJSKA 3 Adresa e-pošte: gmanageroffice@3maj.hr Internet adresa: www.3maj.hr Šifra i naziv općine/grada: Šifra i naziv ţupanije: Konsolidirani izvještaj: 373 8 NE Sjedište: RIJEKA PRIMORSKO-GORANSKA Broj zaposlenih: (krajem godine) Šifra NKD-a: MB: 1,824 3011

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: HRELJAC GORDANA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 051611474 Adresa e-pošte: racunovodstvo@3maj.hr Prezime i ime: KUĈAN EDI I BOŢANIĆ PREDRAG (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem 2. Izvještaj poslovodstva u PDF formatu 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, 4. Odluka nadleţnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja 5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

Telefaks: 051611455

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012. Obveznik: BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioniĉko društvo
Naziv pozicije
1

AOP
oznaka

Prethodna godina (neto) 3

Tekuća godina (neto) 4

2

A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŢIVANJA (030 do 032) 1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika 2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraţivanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŢIVANJA (044 do 049) 1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika 2. Potraţivanja od kupaca 3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraţivanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija 6. Ostala potraţivanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAĈUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANĈNI ZAPISI

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061

265,387,687 69,566,548 846,487

232,466,100 66,113,126 481,393

874,270 68,720,061 96,844,959 66,460 68,993,847 5,186,768 64,757,463 82,689,034 49,448 57,144,098 4,188,583

481,221 712,447 21,404,216 52,488,930 1,236,000

135,079 712,447 20,459,379 79,680,702 20,000 4,912,150

4,026 51,248,904

1,878 74,721,759 24,915

46,487,250

3,983,238 3,983,238

46,487,250 3,960,892,251 134,672,895 122,125,699 2,087,264 666,721,386 98,385,078 96,628,297 786,068

9,816,836 643,096 3,575,157,207 50,416,521 9,488,829 25,375 3,514,130,605 1,095,877 1,902,980 282,837

327,617 643,096 457,063,037 18,234,220 1,655,533 17,796 435,484,501 1,670,987 15,153,841 291,671

1,620,143 249,159,169 339,970,750 4,566,250,688 3,666,746,994

14,862,170 96,119,430 126,824,900 1,026,012,386 1,926,088,944

PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŢANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadrţana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROĈNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROĈNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANĈNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108

-325,259,192 126,140,100 858,078,267 0

751,719,907 126,140,100 858,078,267 0

-3,420,594,148 3,420,594,148 2,111,116,589 2,111,116,589

-1,309,477,561 1,309,477,561 1,076,979,101 1,076,979,101

54,117,236

24,357,489

54,117,236 522,625,500

24,357,489 0

504,772,834 17,852,666

4,249,226,876 737,926 3,449 2,100,677,343 206,965,959 57,271,919

150,952,517 2,674,638 2,004 26,565,762 51,223,237

11,174,138 8,087,716

9,832,285 9,190,405

1,864,308,426 65,540,268 4,566,250,688 3,666,746,994

51,464,186 98,982,473 1,026,012,386 1,926,088,944

109 110

RAĈUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2012. do 31.12.2012. Obveznik: BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioniĉko društvo
Naziv pozicije
1

AOP
oznaka 2

Prethodna godina 3 2,680,032,472 1,041,944 2,678,990,528 35,085,343 167,595 42,599 124,996 695,928 420,700 163,999 111,229 1,398,933 31,804,959 722 722 855,991 161,215 12,837,555 640,671 12,196,884

Tekuća godina 4 1,943,202,320 516,479,813 1,426,722,507 824,192,460 1,301,196 437,253,777 338,120,593 99,133,184 192,144,656 117,649,636 45,562,754 28,932,266 19,988,726 62,028,327 8,784,319 8,784,319 90,258,015 12,433,444 57,645,500 259,693 57,385,807

I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklaĊivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, teĉajne razlike, dividende i sliĉni prihodi iz odnosa s 2. Kamate, teĉajne razlike, dividende, sliĉni prihodi iz odnosa s 3. Dio prihoda od pridruţenih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, teĉajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŢENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

22,672,571 22,672,571

99,676,259 366,210 87,377,756 11,932,293

2,692,870,027 57,757,914 2,635,112,113 2,635,112,113 0 523,995,524 2,111,116,589 2,111,116,589 0

2,000,847,820 923,868,719 1,076,979,101 1,076,979,101 0 1,076,979,101 1,076,979,101 0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 155 2. Pripisana manjinskom interesu 156 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 2,111,116,589 1,076,979,101 157 II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 0 0 158 1. Teĉajne razlike iz preraĉuna inozemnog poslovanja 159 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161 4. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite novĉanog toka 162 5. Dobit ili gubitak s osnove uĉinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruţenih poduzetnika 164 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165 III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 0 0 167 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 2,111,116,589 1,076,979,101 168 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 2. Pripisana manjinskom interesu 170

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2012. do 31.12.2012. Obveznik: BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA 3.MAJ dioniĉko društvo
Naziv pozicije
1

AOP
oznaka 2

Prethodna godina 3 2,635,112,113 1,398,933 4,347,866,157

Tekuća godina 4 1,076,979,101 19,988,726 3,127,583,389 26,798,598

NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraţivanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraţivanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novĉanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044

6,984,377,203 3,285,602,959 134,654,843 3,361,045,306 6,781,303,108 203,074,095 0 74 9,356,520 280,268

4,251,349,814 4,098,274,359

279,134,264 4,377,408,623 0 126,058,809 168,100 2,301,784 33,242,805

9,636,862

35,712,689 2,515,985 60,177,634

0 9,636,862 0

62,693,619 0 26,980,930

33,552,599 33,552,599 0

0 33,552,599 0 246,263,556 0 2,895,613 246,263,556

0 0 0 0 153,039,739 249,159,169 153,039,739

249,159,169

96,119,430

IZVJEŠTAJ O NOVĈANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju __.__.____. do __.__.____.
Obveznik: _____________________________________________________________

Naziv pozicije
1

AOP
oznaka 2

Prethodna godina 3

Tekuća godina 4

NOVĈANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 4. Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Ostali novčani primici I. Ukupno novĉani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) 1. Novčani izdaci dobavljačima 2. Novčani izdaci za zaposlene 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 4. Novčani izdaci za kamate 5. Novčani izdaci za poreze 6. Ostali novčani izdaci II. Ukupno novĉani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) A1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVĈANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i duţničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata* 4. Novčani primici od dividendi* 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novĉani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novĉani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) B1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVĈANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i duţničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduţnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novĉani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novĉani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) C1) NETO POVEĆANJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVĈANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novĉanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) Ukupno smanjenje novĉanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) Novac i novĉani ekvivalenti na poĉetku razdoblja Povećanje novca i novĉanih ekvivalenata Smanjenje novca i novĉanih ekvivalenata Novac i novĉani ekvivalenti na kraju razdoblja
* Primici s osnove kamata i dividendi mogu se razvrstati kao i poslovne aktivnosti (MRS 7 Dodatak A)

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1/1/2012 do 12/31/2012
AOP
oznaka 2 Prethodna godina Tekuća godina 3 126,140,100 858,078,267 -3,420,594,148 2,111,116,589 4 126,140,100 858,078,267 -1,309,477,561 1,076,979,101

Naziv pozicije
1

1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadrţana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoloţive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 17 b. Pripisano manjinskom interesu
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019

-325,259,192

751,719,907

2,111,116,589 2,111,116,589

1,076,979,101 1,076,979,101

Bilješke uz financijske izvještaje
(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrţe dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadrţaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.