You are on page 1of 24

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΤΟΣ 19ο

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

σελ. 8

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οι δρόμοι των ναρκωτικών
οδηγούν στην Ελλάδα!

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

σελ. 13

Αρ. Φυλλ. 1027 - Τιμή: 1, 00 €

ΝΕΑ ΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΝ ΓΟΝΤΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ

«Μαζικές παρενέργειες από τα
ανώνυμα γενόσημα»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

σελ. 17

Ποιοι δικαιούνται το δώρο του
Πάσχα

Νέα σελίδα άνοιξε στην πορεία της Καβάλα Όιλ η αυτόκλητη Γενική Συνέλευση που ανέδειξε και το νέο Δ.Σ.
της εταιρίας. Νέος πρόεδρος πλέον, ο Μάθιος Ρήγας
ο οποίος φέρνει μαζί του νέο διευθύνοντα σύμβουλο
τον γνωστό μας από τα διοικητικά του Παναθηναικού
Δημήτρη Γόντικα.
Έπειτα από την αναβολή της γενικής συνέλευσης στις
Συνέχεια στη σελ. 7

Όλη η αθλητική κίνηση
σελ. 22-23
της εβδομάδας

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

2 ΑΠΟΨΗ-ΣΧΟΛΙΑ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Η ΑΠΟΨΗ
Τ.Κουίκ: Τουριστική υποβάθμιση και απομόνωση ολόκληρης της Περιφέρειας ΑΜΘ
στήριξης Τουρισμού Καβάλας και η δημιουργία μιας
ενιαίας Π.Υ.Τ. ΜακεδονίαςΘράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη (!!) θα οδηγήσει σε
περεταίρω απομόνωση και
υποβάθμιση όλης της Περιφέρειας.

Την τουριστική υποβάθμιση και απομόνωση ολόκληρης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
ως άμεσο απότοκο της
προτεινόμενης κατάργησης
της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού με έδρα
την Κομοτηνή καθώς και
του Γραφείου Υποστήριξης
Τουρισμού Καβάλας, στηλιτεύει με Ερώτησή του προς
τους Υπουργούς Τουρισμού
Όλγα Κεφαλογιάννη, Υποδομών Κωστή Χατζηδάκη
και Εσωτερικών Ευριπίδη
Στυλιανίδη ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τέρενς Κουίκ.
Ο Τέρενς Κουίκ μεταφέρει
επιστολή του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, που παραδόθηκε στον Πολιτευτή
Καβάλας του Κινήματος
Γιώργο Τσακίρη και προωθήθηκε από τον ίδιο στο
λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
«Οι προτεινόμενες οργανωτικές αλλαγές έρχονται
σε αντίθεση με την ίδια
την φιλοσοφία της Αποκέντρωσης και θα επιφέρουν
σύγχυση, γραφειοκρατία
και ταλαιπωρία για το κοινό
και τις επιχειρήσεις», υπογραμμίζει το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και τονίζει
πως «τέτοιες αποφάσεις,
όχι μόνο υποβαθμίζουν
και αναστέλλουν την όποια

αναπτυξιακή στρατηγική
μπορεί να υπάρχει από ιδιώτες επενδυτές, αλλά επιδεινώνουν την ήδη άσχημη οικονομική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η
πλειονότητα σχεδόν των
τουριστικών επιχειρήσεων
της Περιφέρειας».
«Κατανοείτε ότι στην ουσία
υποβαθμίζεται η περιοχή
της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με την διάλυση των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Τουρισμού; Δεν
θεωρείτε πως ιδιώτες επενδυτές στον τομέα του Τουρισμού, με τέτοιου είδους
ενέργειες, αποθαρρύνονται
να προβούν στην όποια
αναπτυξιακή
επένδυση;
Και πώς θα επιβιώσουν οι
ήδη υπερχρεωμένες τουριστικές επιχειρήσεις της
Περιφέρειας;», ερωτά τους
αρμόδιους Υπουργούς ο
Τέρενς Κουίκ και τους ζητά
να θυμηθούν το λόγο δημιουργίας του θεσμού των αιρετών Περιφερειών προκειμένου να αποκατασταθεί το
ταχύτερο αυτή η «αστοχία».
Ακολουθεί το κείμενο της
Ερώτησης
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ
ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕ-

Κατανοείτε ότι στην ουσία
υποβαθμίζεται τουριστικά
η περιοχή της Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης με τη
διάλυση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού;
Μήπως θα έπρεπε να επανεξετάσετε το θέμα και να
παραμείνουν ως έχουν οι
υπηρεσίες Τουρισμού τόσο
στην Κομοτηνή όσο και
στην Καβάλα;
Σε μία ήδη δύσκολη οικονομική συγκυρία η έναρξη
των σταθμών διοδίων επί
της Εγνατίας οδού δεν θα
επιφέρει μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση στους
τουρίστες που θέλουν να
μετακινηθούν; Αληθεύει ότι
θα δημιουργηθούν δύο επιπλέον σταθμοί;
Δεν θεωρείτε πως ιδιώτες επενδυτές στον τομέα
του Τουρισμού, με τέτοιου
είδους ενέργειες, αποθαρρύνονται να προβούν στην
όποια αναπτυξιακή επένδυση; Και πώς θα επιβιώσουν
οι ήδη υπερχρεωμένες τουριστικές επιχειρήσεις της
Περιφέρειας;
Μήπως θα έπρεπε να
θυμηθείτε τον λόγο δημιουργίας του θεσμού των αιρετών Περιφερειών και να
αποκαταστήσετε το ταχύτερο αυτήν την «αστοχία»;
Ο Ερωτών Βουλευτής

Θα πρέπει να σημειώσω
εδώ ότι η έναρξη λειτουργίας των σταθμών διοδίων
επί της Εγνατίας Οδού στην
Περιφέρεια ΑΜΘ, προγραμματισμένων (από το 2006προ κρίσης) και μη (όπως
πρόσφατα αφέθηκε να διαρρεύσει για δύο επιπλέον
σταθμούς), θα λειτουργήσει
συνδυαστικά ως πρόσθετα
ανασταλτικός παράγοντας,
τόσο όσον αφορά τον όποιο
αναπτυξιακό-επενδυτικό
σχεδιασμό, όσο ακόμη και
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ στη διάθεση των ίδιων των
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ τουριστών να επισκεφθούν
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣ- την περιοχή.
ΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»
Σε μία εποχή όπου ο Τουρισμός αποτελεί την βαριά
κ.κ. Υπουργοί,
– πλέον – «βιομηχανία» της
Ελλάδας και λίγο πριν την
Ο Πολιτευτής των ΑΝΕΞΑΡ- έναρξη της θερινής τουριΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ στην στικής περιόδου η οποία
Εκλογική Περιφέρεια της φέτος αποτελεί ένα από τα
Καβάλας Γιώργος Τσακίρης μεγάλα στοιχήματα της χώμου γνωστοποίησε επιστο- ρας για την άντληση εσόλή που σας απέστειλε το δων, τέτοιες αποφάσεις,
ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονί- όχι μόνο υποβαθμίζουν
ας, στην οποία επισημαίνο- και αναστέλλουν την όποια
νται τα εξής:
αναπτυξιακή στρατηγική Τέρενς – Νικόλαος Κουίκ
«Ο επιχειρούμενος διαμελι- μπορεί να υπάρχει από ιδισμός του Ε.Ο.Τ. με την κα- ώτες επενδυτές, αλλά επιΑΝΑΛΥΤΗΣ
τάργηση και συγχώνευση δεινώνουν την ήδη άσχηΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
των Υπηρεσιακών του μο- μη οικονομική κατάσταση
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
νάδων, θα σηματοδοτήσει στην οποία βρίσκεται η
ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ένα άνευ προηγουμένου πλειονότητα σχεδόν των
πισωγύρισμα, στερώντας τουριστικών επιχειρήσεων Τηλ. 2510 231 033
Fax: 2510 230 377
στην ουσία μεγάλα τμήμα- της Περιφέρειας.
e-mail: info@enachannel.gr
τα της Επικράτειας από το
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
δικαίωμα στην ανάπτυξη Σύμφωνα με δημοσίευμα
και την πρόοδο.
Διάσταση Ο.Ε.
στον τοπικό τύπο, το θέμα
συζητήθηκε στο ΠεριφερειΕΚΔΟΤΗΣ
Οι προτεινόμενες οργανω- ακό Συμβούλιο σε μία προΕλευθέριος Κουκουτίνης
τικές αλλαγές έρχονται σε σπάθεια να «σωθούν», αν
αντίθεση με την ίδια την όχι και τα δύο, τουλάχιστον
Αρχισυνταξία
φιλοσοφία της Αποκέντρω- μόνο το γραφείο της ΚαβάΤάσος Αποστολίδης
σης και θα επιφέρουν σύγ- λας, κάτι το οποίο σημαίνει
χυση, γραφειοκρατία και ότι θα χρειασθούν 5 (κατ’
Γράφουν
Θανάσης Κολυβάς, Λακης Άνθιμου,
ταλαιπωρία για το κοινό και ελάχιστο) υπάλληλοι. Είναι
Σπύρος Λάτσας, Γιαννης Χ’εμμανουήλ,
τις επιχειρήσεις.
αμφίβολο όμως ότι μποΣτάθης Κεκρίδης, Διογένης
ρούν να διατεθούν, μιας και
Χαραλαμπίδης, Στέλλα Μαρωνίτου
Σ’ ότι αφορά την Περιφέ- ήδη πολλές από τις υπηρερεια Ανατολικής Μακεδονί- σίες της Περιφέρειας, είναι
ας-Θράκης, η προτεινόμενη υποστελεχωμένες».
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
κατάργηση της ΠεριφερειαΙδιωτών
60€ + ΦΠΑ
κής Υπηρεσίας Τουρισμού Κατόπιν τούτων ερωτάσθε Ε.Π.Ε. & Α.Ε. - Τράπεζες 90€ + ΦΠΑ
Σωματείων- Συλλόγων
150€ + ΦΠΑ
με έδρα την Κομοτηνή κα- κ.κ. Υπουργοί:
Ενώσεων & Οργανισμών 500€ + ΦΠΑ
Δήμων-Κοινοτήτων
800€ + ΦΠΑ
θώς και του Γραφείου Υπο-

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

3

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΙ«ΖΩ»

Ωρολόγιον Πρόγραμμα Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδων & Πάσχα 2013
Προδρόμου Καβάλας (ὥρα
7)
Η Περιφορά του Επιταφίου
Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ (ἔξοδος περί τήν
9ηνμ.μ.) διά τῶν ὁδῶν
Ἐλευθ.Βενιζέλου, Κόμβου
Φαλήρου, Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, Μητροπ. Χρυσοστόμου, Ἐλευθ. Βενιζέλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ :
(πρωΐ) Ὄρθρος καί Θεία
Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς
τόν ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Παληοῦ.
Η Ακολουθία του Νυμφίου.
(ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσῃ εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου
Προδρόμου Καβάλας.

λουθία του Νιπτήρος. (ἀπόγευμα, ὥρα 6) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά τελέσῃ τό
Εὐχέλαιον εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἐκκλ. Γηροκομείου
Χρυσουπόλεως.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ : (πρωΐ,
ὥρα 7) Ἑσπερινός καί Θ.Λειτουργία τοῦ Μεγ.Βασιλείου.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ : (πρωΐ,
ὥρα 7) Προηγιασμένη Θεία
Λειτουργία.

Εἰς τούς ἱερούς Ναούς Ἀποστόλου Παύλου, Τιμίου Προδρόμου καί Ἁγ. Νικολάου
Καβάλας θά τελεσθοῦν δύο
Θ. Λειτουργίαι, μέ ὥραν
ἐνάρξεως τῆς πρώτης τήν
5ην πρωϊνήν.

Η Ακολουθία του Νυμφίου.
(ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστα-τήσῃ εἰς τόν ἱερόν
Ἐνοριακόν Ναόν Προφήτου
Ἠλιού Καβάλας.

Η Ακολουθία των Παθών.
(ἀπόγευμα, ὥρα 7) Ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης θά χοροστατήσῃ εἰς τόν ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ : (πρωΐ,
ὥρα 7) Προηγιασμένη Θεία
Λειτουργία.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :
(πρωΐ, ὥρα 9) Η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως. Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσῃ εἰς τόν Ἱ.Ἐνοριακόν
Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Καβάλας.

Η Ακολουθία του Νυμφίου.
(ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστα-τήσῃ εἰς τόν ἱερόν
Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Καβάλας.
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ : (πρωΐ,
ὥρα 7) Προηγιασμένη Θεία
Λειτουργία.
Το Ι. Ευχέλαιον & η Ακο-

Ο Επιτάφιος Θρήνος (ἀπόγευμα) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τό
Κοιμητήριον τῆς Καβάλας
(ὥρα 5) καί ἀκολούθως θά
χοροστατήσῃ εἰς τόν ἱερόν
Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ : (πρωΐ,
ὥρα 7) Ἑσπερινός καί Θ.
Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ : (βράδυ Σαββάτου, ὥρα
11) Η Παννυχίς καί μετά τήν
Ἀνάστασιν ἡ Θεία Λειτουργία.
Η Τελετή της Αναστάσεως
εἰς τήν Πλατείαν Ἐλευθερίας
τῆς Καβάλας, κατά τό Με-

σο-νύκτιον, προεξάρχοντος
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου
καί ἀκολούθως Ἀρχιερατική
Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν
Ναόν Ἁγίου Νικολάου Καβάλας.
Ο Μέγας Εσπερινός του Πάσχα. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς
θά ψαλῇ (ὥρα 10) εἰς ἁπάσας τάς Ἐνορίας. Ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης θά προστῇ
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης
(ὥρα 11) εἰς τόν ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἀποστόλου
Παύλου Καβάλας.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ : Ἁγ. Γεωργίου. Ὁ
Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱ. Ναόν Ἁγ. Γεωργίου
Χρυσουπόλεως.
ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ : Ὁ Σεβ. Μητροπολί-

της θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν
ἱερόν Ναόν Ἁγίας Εἰρήνης
Καβάλας.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ : Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς
τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναόν
Ἁγίου Ἰωάννου Παραδείσου.
ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ : Ἁγίου Χριστοφόρου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναόν Ἁγίου
Χριστοφόρου Κρηνίδων.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ : Ζωοδόχου
Πηγῆς. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν
πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Χαλκεροῦ.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

4 ΚΑΒΑΛΑ

Παρέμβαση Καλαντζή για την επαναλειτουργία του
πειραματικού Γυμνασίου Καβάλας

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Καβάλας
Γεώργιος Καλαντζής, κατέθεσε Αναφορά προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνο
Αρβανιτόπουλο, με αφορμή
τη διαμαρτυρία της Ένωσης
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του
Δήμου Καβάλας σχετικά με
την ανάγκη επαναλειτουργίας του Πρότυπου Πειρα-

ματικού Γυμνασίου της πόλης.
Στην Αναφορά του βουλευτή Καβάλας σημειώνεται,
ότι το σημερινό 8ο Γυμνάσιο Καβάλας είναι ένα ιδιαίτερα οργανωμένο σχολείο,
που συνεργάζεται με το ΤΕΙ
Καβάλας και το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο της Θράκης
για την προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, και είναι ήδη ενταγμένο
σε σχετικό πρόγραμμα του

ΕΣΠΑ για αξιοποίηση ποσού
1.600.000. Επιπλέον, στην
Αναφορά προς τον Υπουργό
τονίζεται η συμμετοχή του
σχολείου στο πρόγραμμα
Αυτοαξιολόγησης Σχολικού
Έργου (ΑΕΕ), η τοποθέτηση σε αυτό εκπαιδευτικών
μετά από αξιολόγηση από
το Κεντρικό Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) και
το σημαντικότερο, ότι πρόκειται για σχολείο αριστείας,
καθώς το 65% των μαθητών
είναι αριστεύσαντες βάσει
των στατιστικών στοιχείων
του σχολικού έτους 20112012
Ο κ. Καλαντζής δήλωσε
σχετικά: «Η επένδυση στην
παιδεία και την εκπαίδευση
αποτελεί –κατά γενική παραδοχή– απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να μπορέσει
η χώρα μας να προχωρήσει
μπροστά. Η επαναλειτουργία του Πειραματικού Γυμνασίου της πόλης θα δώσει
ώθηση και νέες ευκαιρίες
μάθησης στους μαθητές
της πόλης μας και γι΄αυτό η
πολιτεία οφείλει να σταθεί
αρωγός στις προσπάθειες γονιών και μαθητών για
την εξασφάλιση δημόσιας
υψηλής ποιότητας παιδείας και την εφαρμογή νέων
σύγχρονων προγραμμάτων
σπουδών.»

Με 50 χιλιάδες ευρώ θα ενισχυθεί το Κοινωνικό
Παντοπωλείο από τα ταμεία του Δήμου

Με συνολικά 50 χιλιάδες
ευρώ θα ενισχυθεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο από
τα ταμεία του Δήμου ώστε
να καταστεί δυνατή η τροφοδότηση του σε τέτοιο
βαθμό ώστε να μπορέσει
να εξυπηρετήσει όλους
τους συμπολίτες μας ιδίως τις ημέρες των εορτών

του Πάσχα. Αυτό αποφασίστηκε σήμερα το μεσημέρι
στην έκτακτη συνεδρίαση
του Δημοτικού συμβουλίου
αποκλειστικά για αυτό το
θέμα το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα. Ωστόσο
μέχρι να ψηφιστεί το θέμα
δεν έλειψαν για άλλη μία

φορά οι αντιπαραθέσεις για
τις υψηλές τιμές που αγοράζει τα προιόντα ο Δήμος για
το κοινωνικό παντοπωλείο
αλλά και ερωτηματικά γιατί οι τοπικοί επιχειρηματίες
αρνούνται να προσέλθουν
στους διαγωνισμούς του
Δήμου.

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΚΑΒΑΛΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5

Οριστικά τα Public στο ισόγειο του Επιμελητηρίου.
Ομόφωνα η διοίκηση του
Επιμελητηρίου
Καβάλας
αποφάσισε να προχωρήσει
κανονικά η διαδικασία για
την εκμίσθωση σε ιδιώτη
και συγκεκριμένα την αλυσίδα Public του ισόγειου
καταστήματος του κτηρίου
του αλλά και μέρος του Α’
ορόφου. Στη συνεδρίαση

του Επιμελητηρίου αργά το
βράδυ της Πέμπτης κατατέθηκαν βελτιωμένες εναλλακτικές προτάσεις λειτουργίας του καταστήματος
ως χώρου εκδηλώσεων,
προβολής τοπικών προϊόντων κ.λ.π. με ταυτόχρονη
αύξηση των εισφορών των
μελών του Επιμελητηρίου.

Αυτές οι προτάσεις δεν έγιναν δεκτές από την διοίκηση που επιμένει ότι για λόγους ασφαλούς λειτουργίας
του θεσμού και αξιοπιστίας
του ο πλειοδοτικός διαγωνισμός πρέπει να ολοκληρωθεί.

Οι «Λαζαρίνες» του ΜΟΚ στον Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη
δονίας – Θράκης Άρη Γιαννακίδη.
Ο Περιφερειάρχης, τους
ευχαρίστησε την ομάδα
του ΜΟΚ για την παρουσία
και την προσφορά τους
στην παράδοση του τόπου και τους κέρασε γλυκίσματα, όπως επιβάλλει
το έθιμο. Οι «Λαζαρίνες»

Για μια ακόμη χρονιά ο
Μορφωτικός Όμιλος Κομοτηνής, πιστός στις παραδόσεις, τα ήθη και τα

Κορίτσια μέχρι 12 ετών
ντύθηκαν «Λαζαρίνες» με
τοπικές ενδυμασίες και
τραγούδησαν τα κάλαντα

έθιμα, αναβίωσε το πανάρ- του Λαζάρου στον Περιφεχαιο έθιμο «Λαζαρίνες». ρειάρχη Ανατολικής Μακε-

με την σειρά τους, έχοντας
καλάθια, κατασκευασμένα
με φυσικά υλικά και στολισμένα με φυσικά λουλούδια, τραγούδησαν όλα τα
παραδοσιακά κάλαντα της
εορτής.

βολίζουν την αναγέννηση
και συνέχιση της ίδιας της
παραδοσιακής κοινωνίας,
αφού είναι οι κοπέλεςμελλοντικές νύφες, που
θα αναλάβουν μέσα από
το γάμο και την απόκτηση
παιδιών να ανανεώσουν
Σύμφωνα με την παράδο- και να συνεχίσουν την παση, οι «Λαζαρίνες», συμ- ραδοσιακή κοινωνία.

6

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Καβάλα: Σύλληψη 36χρονου με 150 πακέτα λαθραίων
τσιγάρων
Συνελλήφθη την Παρασκευή (26-4-2013) το μεσημέρι, στην Ελευθερούπολη
Καβάλας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερούπολης της
Αστυνομικής Διεύθυνσης
Καβάλας, 36χρονος ημεδαπός, για κατοχή και εμπορία
λαθραίων τσιγάρων.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί
εντόπισαν τον 36χρονο στο

χώρο διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς, να κατέχει με
σκοπό την πώληση, 150 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία
δεν έχουν καταβληθεί στο
δημόσιο οι ανάλογοι φόροι
και δασμοί. Τα παραπάνω
πακέτα τσιγάρων κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς θα
οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καβάλας.

Καλλιεργούσαν μικρές χασισοφυτείες στα σπίτια
τους

Πέντε δενδρύλλια ινδικής
κάνναβης ύψους δέκα εκατοστών καλλιεργούσε στο
σπίτι του στη Δράμα ένας
48χρονος που συνελήφθη
από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών οι οποίοι
είχαν πληροφορίες για την
παράνομη καλλιέργεια.
Εκτός από τα χασισόδεντρα
οι αστυνομικοί κατέσχε-

σαν δύο γυάλινα βάζα που
περιείχαν 7,8 γραμμάρια
ακατέργαστης κάνναβης,
μια συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη αναμεμειγμένη με καπνό βάρους
2,8 γραμμαρίων και σπόρους κάνναβης βάρους 6,5
γραμμαρίων. Ο 48χρονος
οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας
κατηγορούμενος για καλλιέργεια φυτών κάνναβης και
κατοχή ναρκωτικών.
Μια μίνι χασισοφυτεία από
τρία δενδρύλλια ύψους 15
ως 50 εκατοστών καλλιεργούσε σε αγρόκτημα του
στην Καλλιθέα Πιερίας ένας
48χρονος που συνελήφθη
από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών Κατερίνης.

Στο σπίτι του κατασχέθηκαν
ένα γυάλινο βάζο με κάνναβη βάρους 25 γραμμαρίων
και δύο κυνηγετικά όπλα για
τα οποία δεν διέθετε άδεια
και του στοίχισαν την επιπλέον κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής. Ο καλλιεργητής παραπέμφθηκε
στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης.
Με μια σακούλα που περιείχε 33,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης στην
κατοχή του κυκλοφορούσε
στην Ιεράπετρα ένας 49χρονος Έλληνας που συνελήφθη από αστυνομικούς της
Ασφαλείας και της Ομάδας
ΔΙ.ΑΣ.. Ο δράστης παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα
για κατοχή ναρκωτικών.

Έκλεβαν καλώδια από δημοτικές εγκαταστάσεις στην
Ελευθερούπολη
για κλοπή καλωδίων από
δημοτικές εγκαταστάσεις
κτιρίων στο δασικό χωριό
της Ελευθερούπολης.
Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και
συνέλαβαν τους δράστες,
διότι, λίγη ώρα νωρίτερα,
αφαίρεσαν από τις παραπάνω εγκαταστάσεις,
ποσότητα καλωδίων, συνολικού μήκους 300 περίπου μέτρων.
Συνελήφθησαν σε χωριό λης της Αστυνομικής Δι- Κατασχέθηκαν η παραπάτης Καβάλας, από αστυνο- εύθυνσης Καβάλας, δύο νω ποσότητα καλωδίων,
μικούς του Αστυνομικού ημεδαποί, ηλικίας 48 και η οποία αποδόθηκε σε
Τμήματος Ελευθερούπο- 44 ετών, κατηγορούμενοι αρμόδιο υπάλληλο του
δήμου, καθώς και διάφορα εργαλεία που βρέθηκαν στην κατοχή των
δραστών.
Οι συλληφθέντες θα
οδηγηθούν στην κα Εισαγγελέα
Πρωτοδικών
Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ελευθερούπολης.

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

7

ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ KAVALA OIL

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΝ ΓΟΝΤΙΚΑ

Νέα σελίδα άνοιξε στην
πορεία της Καβάλα Όιλ η
αυτόκλητη Γενική Συνέλευση που ανέδειξε και το
νέο Δ.Σ. της εταιρίας. Νέος
πρόεδρος πλέον, ο Μάθιος
Ρήγας ο οποίος φέρνει μαζί
του νέο διευθύνοντα σύμβουλο τον γνωστό μας από
τα διοικητικά του Παναθηναικού Δημήτρη Γόντικα.
Έπειτα από την αναβολή
της γενικής συνέλευσης
στις αρχές του περασμένου μήνα και τη διαβούλευση που ακολούθησε, η
αναμενόμενη αλλαγή στο
διοικητικό σχήμα της κοινοπραξίας των εταιρειών
«Ενεργειακή Αιγαίου» και
Kavala Oil, έγινε τελικά πράξη. Η γενική συνέλευση των
μετόχων έκανε δεκτές τις
παραιτήσεις των μελών της
διοίκησης και εξέλεξε νέο
διοικητικό συμβούλιο, στο

οποίο θα είναι πρόεδρος ο
Μαθιός Ρήγας (πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος
της «Ενεργειακής Αιγαίου»)
και διευθύνων σύμβουλος
ο Δημήτρης Γόντικας. Από
το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο παρέμειναν,
ως απλά μέλη, οι: Βαγγέλης Παππάς και Μανώλης
Κελαϊδάκης. Η ανακοίνωση
της «Ενεργειακής Αιγαίου»
αναφέρει τα ακόλουθα:
«Σήμερα (26.04), κατόπιν
της υποβολής των παραιτήσεων των μελών του Δ.Σ.
της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E., θυγατρικής της Energean Oil &
Gas A.E., πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας, όπου και εκλέχθηκε το νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η συγκρότησή του σε Σώμα είναι
η ακόλουθη: Μαθιός Ρήγας

(Πρόεδρος), Δημήτρης Γόντικας (Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος), Στάθης Τοπούζογλου (Μέλος),
Παναγιώτης Μπένος (Μέλος), Βλάσσης Σαραντινός
(Μέλος), Βαγγέλης Παππάς
(Μέλος), Μανώλης Κελαϊδάκης (Μέλος). Κατά την 1η
Συνεδρίαση του νέου Δ.Σ.,
ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε
ότι ήδη πραγματοποιήθηκε η πληρωμή του συνόλου
της μισθοδοσίας των εργαζομένων από κεφάλαια της
μητρικής Energean Oil &
Gas. Επιπλέον, επανέλαβε
την τήρηση των πρόσφατων δεσμεύσεων για τη διασφάλιση του αύριο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
πώλησης του πετρελαίου
που βρίσκεται στις δεξαμενές για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της
Εταιρείας, συμμετοχής στο

Συνεχίζεται η κόντρα με αγωγή του ΟΕΒΕ κατά του
Jumbo

Αποφασισμένοι να τραβήξουν την υπόθεση Τζάμπο
έως το τέλος εμφανίζονται οι ιθύνοντες του ΟΕΒΕ
τα μέλη του οποίου υποστηρίζουν ότι θίγονται τα
συμφέροντα τους από την
παράνομη όπως την χαρα-

κτηρίζουν δραστηριότητα
του
πολυκαταστήματος.
Πρόκειται για την γνωστή
ιστορία με την πώληση σοκολατοειδών από το πολυκατάστημα που όπως
υποστηρίζει ο πρόεδρος
του ΟΕΒΕ ακόμη και αν επι-

τρέπεται σε καταστήματα
παιχνιδιών να πουλά σοκολατοειδή το Τζάμπο δεν
διαθέτει καν τέτοια άδεια
οπότε η δραστηριότητα του
είναι παράνομη για αυτό και
σήμερα κατατέθηκε αγωγή
κατά του καταστήματος.

νέο Δ.Σ. δύο εκλεγμένων
εκπροσώπων του Συνεταιρισμού των Εργαζομένων,
παροχής εγγυήσεων προς
τα μέλη του απελθόντος
Δ.Σ. έναντι οφειλών προς το
Δημόσιο, κατάρτισης του
πλάνου για τις ερευνητικές
περιοχές εντός της Περιοχής Εκμετάλλευσης Πρίνου
βάσει και της επανεπεξεργασίας των σεισμικών δεδομένων, για την αξιολόγηση
νέων ερευνητικών στόχων,
προσπάθειας διεκδίκησης
του έργου της Υπόγειας
Αποθήκης Νότιας Καβάλας
μέσω της επίσπευσης της
διαγωνιστικής διαδικασίας εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ,
καθώς και της εξέλιξης της
θυγατρικής στο βασικό
βραχίονα στην ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού και
μεταφοράς τεχνογνωσίας
στις εργασίες πετρελαίου
σε οποιαδήποτε περιοχή
καταστεί ο Όμιλος ως «Ανάδοχος».
Παράλληλα, αναφερόμενος
στις πρόσφατες διενέξεις
που τραυμάτισαν την εικόνα και την αξιοπιστία της
ΚΑΒΑΛΑ OIL, δημιουργώντας σημαντικές ασυνέπειες στη ροή των εργασιών,
σημείωσε ότι δεν υπάρχουν
πλέον περιθώρια για λάθη,
παρερμηνείες ή αποκλίσεις
από τον στόχο: την παραγωγή πετρελαίου και της
προόδου της ΚΑΒΑΛΑ OIL,
καθώς μόνο μέσα από αυτή
θα διασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων. Επιπλέον,
αναγνωρίζοντας τις προ-

σπάθειες όσων συνέβαλαν
στην ομαλοποίηση της κατάστασης, ο Πρόεδρος του
νέου Δ.Σ. της ΚΑΒΑΛΑ OIL
παρουσίασε τις κατευθυντήριες διοικητικές γραμμές, το επενδυτικό πλάνο
της επόμενης 5ετίας, εκτίμησης άνω των €120 εκατομμυρίων, για την αύξηση
της παραγωγής και την αξιοποίηση του Πεδίου Έψιλον,
καθώς και της επίτευξης του
συνόλου των στόχων της
Σύμβασης με το Ελληνικό
Δημόσιο και τέλος, το πλαίσιο χρηματοδότησης. Στην
«Νέα Εποχή» του Πρίνου με σαφώς προσδιορισμένο
επενδυτικό ορίζοντα, βάσει
των διατάξεων της εθνικής
νομοθεσίας περί υδρογονανθράκων, η ΚΑΒΑΛΑ OIL
εισέρχεται με επικεφαλής
τον κ. Δημήτρη Γόντικα, ο
οποίος αναλαμβάνει άμεσα
καθήκοντα Διευθύνοντος
Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Ολοκληρώνοντας τις διεργασίες της Συνεδρίασης, τα
Μέλη του Δ.Σ. αποδέχθηκαν και συμφώνησαν ομόφωνα, ότι προϋπόθεση για
την υλοποίηση των επενδύσεων και τη μετάβαση
στη «Νέα Εποχή» αποτελούν οι: «εργασιακή ειρήνη,
αλλά και η καταβολή κάθε
δυνατής προσπάθειας για
την επίτευξη του κοινού
στόχου: την αύξηση της
παραγωγής μέσα από ορθολογικές επενδύσεις και
τη βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας της Εταιρείας».

8

AΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Οι δρόμοι των ναρκωτικών οδηγούν στην Ελλάδα!
τελεί διεθνή τουριστικό
προορισμό κατά τη θερινή
περίοδο, γεγονός που δυναμώνει την εγχώρια αγορά
ναρκωτικών.

Η απόρρητη έκθεση της
ΕΛ.ΑΣ.
Πεδίο δράσης του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί
η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα
με τα στοιχεία που φέρνει
στο φως ο Τύπος της Κυριακής, έχουν εξαρθρωθεί
από την ΕΛ.ΑΣ. πάνω από
διακόσιες συμμορίες ελληνικές και αλλοδαπές που
δραστηριοποιούνταν στη
διακίνηση των ναρκωτικών,
τις ληστείες και τις κλοπές,
καθώς και στην εμπορία
ανθρώπων με τζίρους εκατοντάδων εκατομμυρίων
ευρώ.
Σύμφωνα με την απόρρητη
έκθεση της Αστυνομίας, σε
ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα,

ποινικής νομοθεσίας, αφού,
όπως σημειώνεται στην έκθεση πολλοί από τους συλληφθέντες για συμμετοχή
σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ήταν άτομα
που είχαν συλληφθεί κατά
το παρελθόν για σοβαρές
πράξεις αλλά δεν είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση ή
αποφυλακίστηκαν εκμεταλλευόμενοι τα «παράθυρα»
που παρέχουν οι νόμοι.
Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση των ναρκωτικών στην
Ελλάδα έχει πάρει διεθνή
διάσταση γιατί δεν αποτελεί χώρα παραγωγής ηρωίνης ή κοκαΐνης. Μόνο το
2011 η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε
64 εγκληματικές ομάδες σε
ισάριθμες υποθέσεις ναρ-

η χρήση των όπλων και η
βιαιότητα των κακοποιών
εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις που δεν συνηθίζονταν, όπως στην διακίνηση
των μεταναστών. Μάλιστα
για πρώτη φορά διαπιστώνεται ο ενισχυμένος ρόλος
των συμμοριών εκείνων
που αποτελούνται αμιγώς
από έλληνες κακοποιούς.
Όσο για την κλιμάκωση
της βίας αυτής, οφείλεται
σε μεγάλο ποσοστό στις
ευεργετικές διατάξεις της

κωτικών και συνέλαβε 341
άτομα. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που
τοποθετεί της χώρα μας
στο επίκεντρο της μαφίας
ναρκωτικών είναι ότι αποτελεί το σταυροδρόμι τριών
ηπείρων και αυτομάτως καθίσταται βασική οδός διακίνησης από τα εκτεταμένα
χερσαία και θαλάσσια σύνορα η επιτήρηση των οποίων
είναι πολύ δύσκολη.
Ταυτόχρονα η Ελλάδα απο-

Σέρβοι και Μαυροβούνιοι
ελέγχουν το ντιλάρισμα
Η Ελλάδα αποτελεί ενδιάμεσο προορισμό για τις εγκληματικές ομάδες διακίνησης
κοκαΐνης. Η Ισπανία και η
Πορτογαλία παραμένουν τα
κύρια σημεία εισόδου της
ουσίας στην Ε.Ε. Ωστόσο η
διακίνηση της κοκαΐνης γίνεται και από τις χώρες της
Λατινικής Αμερικής μέσω
της Ελλάδας σε άλλες χώρες
της Ευρώπης μέσα σε εμπορευματοκιβώτια-κοντέινερ.
Αρχηγικά μέλη φέρονται
Μαυροβούνιοι και σημαντικά μέλη Σέρβοι επιχειρηματίες.
Ποιοι πασάρουν στην Ελλάδα το λευκό θάνατο
Οι ποσότητες ηρωίνης που
εισάγονται στην Ε.Ε. προέρχονται στο μεγαλύτερο
μέρος τους από το Αφγανιστάν, από όπου διακινούνται μέσω της Τουρκίας και
των βαλκανικών χωρών.
Ωστόσο τελευταία έχει ενισχυθεί η οδός της Μαύρης
Θάλασσας, καθώς όπως
αναφέρει η έκθεση της
ΕΛ.ΑΣ. η ηρωίνη διακινείται
μέσω Γεωργίας και Ουκρανίας στη Ρουμανία και από
εκεί στις χώρες της Βαλτικής
και της Δυτικής Ευρώπης. Οι
εγκληματικές ομάδες που
δραστηριοποιούνται στη
διακίνηση της ηρωίνης από
την Τουρκία στην Ελλάδα
αποτελούνται κυρίως από
Τούρκους, Βούλγαρους και
Αλβανούς.
Δουλειές με… φούντες για
τις αλβανικές συμμορίες
Στη διακίνηση της κάνναβης πρωταγωνιστικό ρόλο
έχει η μαφία των Αλβανών.
Το μεγαλύτερο ποσοστό
διακινείται μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου και
προωθείται στην υπόλοιπη
χώρα. Σε αρκετές εγκληματικές ομάδες των Αλβανών
που διακινούν την κάνναβη
συμμετέχουν και Έλληνες
ενώ τα ηγετικά στελέχη των
οργανώσεων δεν συμμετέχουν στη μεταφορά και
ως εκ τούτου αποφεύγουν
τη σύλληψη. Τα μέλη που
αναλαμβάνουν τη διακίνηση φέρουν οπλισμό και σε
όλες τις μεγάλες ποσότητες
στη μεταφορά υπάρχει προπομπός που ενημερώνει για
τυχόν αστυνομικούς ελέγχους.

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

9

Πολιτιστικός Σύλλογος Πανοράματος Δράμας: “ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ”
ψυχαγωγίας να θυμηθούμε
οι μεγάλοι τα παιδικά μας
χρόνια, να γίνουμε και εμείς
για λίγο παιδιά.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Πανοράματος Δράμας διοργανώνει το
“ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ”
και προσκαλεί δωρεάν όλα
τα παιδάκια με τους γονείς
τους να γίνουμε όλοι μια
ομάδα.

“ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ”
Θυμάσαι πως παίζαμε όταν
ήμασταν παιδιά?
Δεν υπήρχαν τηλεοράσεις,υπολογιστές, και ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Θυμάσαι τα παιχνίδια στο

Η έναρξη θα γίνει στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού τη Μεγάλη Δευτέρα
δρόμο, στην παιδική χαρά στις 5:30 το απόγευμα.
, στα πεζοδρόμια και στους τηλέφωνο
επικοινωνίας
κήπους των σπιτιών μας?
6997152929
Παίζαμε έξω έως ότου βρά- (θα συμμετέχουν ειδικευμέδιαζε και δεν βλέπαμε πια.
νοι παιδαγωγοί που θα μας
Ελάτε να διδάξουμε στα βοηθήσουν στα παιχνίδια)
παιδιά μας αυτόν τον τρόπο

H Πανήγυρης του Δοξάτου…και οι φημισμένες
ιπποδρομίες του!
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στις 2 Μαίου, ημέρα της
εορτής του Αγίου Αθανασίου και πανήγυρης του Δοξάτου, άλλα και μέρα που για
τους παλαιότερους σήμαινε
έναρξη της περιόδου του
«σπαρμού» των καπνών,
επίσης δηλώνει και έχει συνδεθεί με τους απελευθερωτικούς αγώνες της περιοχής. Μέρα γιορτής για τους
Δοξατινούς, αλλά και για
Eνα πανάρχαιο έθιμο που τους κατοίκους της γύρω
περιοχής. Με ζουρνάδες και

νταούλια, μετά το πέρας της
θείας λειτουργίας, ο κόσμος
συμμετέχει και παρακολουθεί της θυμισμένες ιπποδρομίες του Δοξάτου , οι οποίες
διεξάγονται στον χώρο του
ιπποφορβείου, απολαμβάνοντας τους «κουσιούδες»
που ετοιμάζει και υλοποιεί
ο ιππικός σύλλογος Δοξάτου και της παράλληλες
εκδηλώσεις ο πολιτιστικός
σύλλογος Δοξάτου ,πάντα
με την βοήθεια του Δήμου
Δοξάτου.

10 ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΣΚΥΛΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΣΙΩΝ

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ
ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΟΥΖΕΡΙ

ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕΝΤΕΣ

ΤΖΑΚΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

11

Ξεκινά η αξιοποίηση της γεωθερμίας στη Θράκη!

Aέρας ανανέωσης «πνέει»
στη Θράκη από την αξιοποίηση -και στη γεωργία- της
γεωθερμίας, με την οποία
είναι ευλογημένη η περιοχή.
Επτά επιβεβαιωμένα γεωθερμικά πεδία εντοπίζονται
στην περιοχή, ενώ υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις
για άλλα δύο. Το άμεσα
απολήψιμο θερμοενεργειακό δυναμικό στις ιζηματογενείς λεκάνες του Δέλτα
του Νέστου, της Ξάνθης –
Κομοτηνής και του Εβρου
φαίνεται να ξεπερνά σε ισχύ
τα 100 MW, με δυνατότητες
αύξησης της ισχύος αυτής
στο άμεσο μέλλον. Σε μια
εποχή που το ενεργειακό
κόστος είναι το υπ’ αριθμόν
ένα ζήτημα στη γεωργία, οι
εν λόγω επενδύσεις αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη προοπτική.
Οπως έχει ανακοινωθεί από
το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
δύο εκτάσεις 225.400 τ.μ.
και 225.132 τ.μ. για 10 και
25 χρόνια αντίστοιχα σχολάζουσας γης στην περιοχή Ερασμίου στον Νομό
Ξάνθης κατοχυρώθηκαν σε
δύο εταιρείες κατόπιν σχε-

τικής δημοπρασίας. Σκοπός
των επενδύσεων είναι η κατασκευή θερμοκηπίων για
κηπευτικά, όπου θα «ανοίξουν» 25 μόνιμες θέσεις
εργασίας και 40 εποχικές
σε καθεμιά από τις εγκαταστάσεις. «Στόχος μας είναι
η θερμοκηπιακή παραγωγή ντομάτας» λέει στην
«Κ» εκπρόσωπος της μιας
εταιρείας. «Το 20% του κόστους παραγωγής αφορά
την κατανάλωση ενέργειας.
Με τη χρήση γεωθερμίας,
προσδοκούμε στην εξοικονόμηση τουλάχιστον του
15%». Επισημαίνεται ότι
κάθε χρόνο η Ελλάδα εισάγει περί τους 600.000 τόνους ντομάτας από χώρες
όπως η Ολλανδία. Συνεπώς,
το παραγόμενο το 2014
προϊόν θα προορίζεται για
τις εγχώριες αγορές. Ακόμα,
βέβαια, υπάρχει πολύς δρόμος, καθώς η κατασκευή
της εγκατάστασης θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Ωστόσο,
οι οιωνοί είναι πολύ θετικοί. «Θα εκμεταλλευτούμε
το ζεστό νερό, το οποίο σε
βάθος 500 μ. φτάνει τους 65
βαθμούς Κελσίου», συμπληρώνει ο εκπρόσωπος. «Στις

Θερμοπύλες το γεωθερμικό
πεδίο είναι ενεργό από το
300 π.Χ.».
Τι όμως είναι εν τέλει η γεωθερμία;
«Σύμφωνα με τον πρόσφατο ορισμό του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου
Γεωθερμίας
(EGEC), είναι η ενέργεια υπό
μορφή θερμότητας που
βρίσκεται αποθηκευμένη
κάτω από την επιφάνεια
της γης», εξηγεί στην «Κ» ο
δρ Γεωθερμίας Απόστολος
Αρβανίτης από το ΕΚΒΑΑ
– ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών). «Συναντάται
υπό τη μορφή νερών, ατμών
ή μειγμάτων αυτών». Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία όταν η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 25
βαθμούς, η τοποθεσία όπου
εντοπίζονται, χαρακτηρίζεται γεωθερμικό πεδίο.
Τα πλεονεκτήματα της εν
λόγω μορφής ενέργειας είναι πολλαπλά. «Ως θερμικό
προϊόν προσφέρεται έτοιμο
προς χρήση και αποτελεί
αξιόπιστη και ασφαλή ενεργειακή πηγή, με μικρό λειτουργικό κόστος και συνεχή
παροχή ενέργειας: 24 ώρες
το 24ωρο, 365 μέρες τον
χρόνο», σημειώνει ο δρ Απ.
Αρβανίτης. «Σε σύγκριση με
άλλες ΑΠΕ η γεωθερμία δεν
έχει ουδεμία περιβαλλοντική επίπτωση: δεν αλλοιώνει
το φυσικό τοπίο ούτε επηρεάζει τη χλωρίδα και την
πανίδα». Η γεωθερμία, τέλος, έχει υψηλό συντελεστή
αξιοποίησης (μέχρι 90%) και
υψηλό δείκτη διαθεσιμότητας (της τάξης του 90%).
Στην αρχαιότητα
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η Ελλάδα πέρα από ήλιο και άνεμο, είναι προικισμένη και με
γεωθερμικά πεδία, γνωστά
από την αρχαιότητα. «Οι

θερμές πηγές θεωρούνταν
στην αρχαιότητα ότι είχαν
θεραπευτικές
ιδιότητες»
υπενθυμίζει ο δρ Απ. Αρβανίτης «γι’ αυτό τα Ασκληπιεία και άλλοι ιεροί χώροι
(π.χ. ναοί) βρίσκονταν κοντά
τους». Αναφορές γίνονται
στα πρώτα Ομηρικά έπη και
σε μεταγενέστερα κείμενα
των Ηρόδοτου, Πλούταρχου, Παυσανία, Αριστοτέλη, Αθήναιου, Στράβωνα
κ.ά. «Ακόμα και ο ημίθεος
Ηρακλής συνδέθηκε και με
τη γεωθερμία, εξ ου και οι
Θέρμες του Ηρακλή». Είθε,
οι απόγονοι να την αξιοποιήσουν ορθά!
Αμεσες χρήσεις
Πλείστες οι δυνατότητες
αξιοποίησης της γεωθερμίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, ως άμεση πηγή
ενέργειας (χωρίς ηλεκτροπαραγωγή) και παραγωγή
θερμότητας με τη βοήθεια
γεωθερμικών αντλιών. Οι
άμεσες χρήσεις της αφορούν μεγάλο εύρος εφαρμογών:
λουτροθεραπεία
(ιαματικά λουτρά και πισίνες αναψυχής), θέρμανση
κολυμβητικών δεξαμενών,
τηλεθέρμανση
οικισμών,
αγροτικές χρήσεις (θέρμανση θερμοκηπίων, ξήρανση αγροτικών προϊόντων,
υπεδάφια θέρμανση, θέρμανση κτηνοτροφικών και
πτηνοτροφικών μονάδων),
υδατοκαλλιέργειες, βιομηχανικές χρήσεις, όπως αφαλάτωση νερού, επεξεργασία
γάλακτος, χώνευση βιολογικής λάσπης, παραγωγή
αποσταγμένου νερού, ανάκτηση πετρελαίου, εξόρυξη
και επεξεργασία ορυκτών,
ξήρανση ξυλείας, ανάκτηση
χρήσιμων αλάτων και CO2
κ.ά.

Τα προβλήματα της συνοριακής διόδου Ζλάτογκραντ – Θέρμες Ξάνθης
συζήτησαν Σαμαράς και Ράικοφ
Την ανησυχία του για τα
προβλήματα που ανέκυψαν
πρόσφατα στη διέλευση των
φορτηγών διαμέσου της συνοριακής διόδου Ζλάτογκραντ
– Θέρμες Ξάνθης, εξέφρασε ο
υπηρεσιακός πρωθυπουργός
της Βουλγαρίας, Μαρίν Ράικοφ, στον Αντώνη Σαμαρά.
Οι δυο πρωθυπουργοί είχαν
τηλεφωνική επικοινωνία και
-όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της βουλγαρικής κυβέρνησης- ο Ράικοφ εξέφρασε την
ανησυχία του “για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
τον τελευταίο καιρό, ύστερα

από την ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του συνοριακού σταθμού ελέγχου μετά
τα εγκαίνια του, πριν από τρία
χρόνια” όπως τονίζεται.
“Ελπίζω ότι θα ληφθούν όλα τα
δυνατά μέτρα για τη διευκόλυνση της ομαλής κυκλοφορίας όπως και για την αύξηση
του (επιτρεπτού ορίου) βάρους των μεταφορικών μέσων,
ιδιαίτερα δε τις παραμονές των
εορτών του Πάσχα, οπότε και
αναμένεται αύξηση της τουριστικής ροής” φέρεται να είπε
ο κ. Ράικοφ, σύμφωνα με την
ανακοίνωση της βουλγαρικής

κυβέρνησης. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι ο κ. Σαμαράς “ανέλαβε τη δέσμευση να
μελετήσει το πρόβλημα ώστε
να βρεθεί λύση το ταχύτερο
δυνατόν”.
Οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν επίσης την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής της οδικής
υποδομής της μελλοντικής διόδου Κίρτζαλι – Κομοτηνή. “Ο
Έλληνας πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Βούλγαρο ομόλογό του, ότι ο δρόμος από τη
συνοριακή δίοδο μέχρι την Κομοτηνή θα είναι έτοιμος εντός
των ερχόμενων τριών μηνών”

καταλήγει η ανακοίνωση.
Η τηλεφωνική επικοινωνία των
κυρίων Ράικοφ και Σαμαρά,
ύστερα από πρωτοβουλία του
πρώτου, πραγματοποιήθηκε
τέσσερις μέρες μετά το μπλόκο που έστησαν την περασμένη Δευτέρα, για λίγες ώρες,
Βούλγαροι έμποροι και μεταφορείς σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον περιορισμό
που επιβλήθηκε στη διέλευση
οχημάτων μέσω της διόδου
στο Ζλάτογκραντ (οχήματα
το βάρος των οποίων δεν θα
υπερβαίνει τους δύο τόνους).

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

12 ΧΡΗΣΙΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΟΙΩΝ- ΦΕΡΥ ΜΠΟΟΥΤ
Γραμμή Καβάλας - Πρίνου
Από Πρίνο
Από Καβάλα
07:15
09:00
12:15
14:00
14:30
16:15
18:00
19:30
Τα δρομολόγια εκτελούνται εναλλακτικά και από τις δύο εταιρείες
“Κοινοπραξία Ε/Γ - Ο/Γ Πλοίων Καβάλας - Θάσου” και “ΑΝΕΘ
Γραμμή Κεραμωτής - Θάσου
Δευτέρα - Παρασκευή
Από Λιμένα
Από Κεραμωτή
05:30
06:45
06:45
07:45
08:00
09:15
09:15
10:30
10:30
11:45
11:45
13:00
13:15
14:30
14:15
15:30
15:45
16:45
16:45
18:00
18:15
19:30
20:00
21:00
Σάββατο και Κυριακή
Από Λιμένα
Από Κεραμωτή
06:00
07:15
08:00
09:15
09:15
10:30
10:30
11:45
11:45
13:00
13:15
14:30
14:15
15:30
16:45
18:00
18:15
19:30
20:00
21:00

Τα δρομολόγια εκτελούνται εναλλακτικά και από τις δύο
εταιρείες “Κοινοπραξία Ε/Γ - Ο/Γ Πλοίων Καβάλας - Θάσου”
και “ΑΝΕΘ”
* Για οποιαδήποτε αλλαγή δρομολογίων, δεν
φέρουμε καμία ευθύνη

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Καβάλα - Θεσσαλονίκη
Μέσω Ελευθ/λης και χωριά (εκτός
06:00
Σαββάτου και αργιών)
07:00
Μέσω Νέας Περάμου
08:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
09:00
ΕΞΠΡΕΣ
10:00
Ελευθερούπολη και χωριά
11:00
Μέσω Νέας Περάμου
12:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
13:00
ΕΞΠΡΕΣ
14:00
Ελευθερούπολη
15:00
Μέσω Νέας Περάμου
16:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
17:00
ΕΞΠΡΕΣ
18:00
Ελευθερούπολη
19:00
Μέσω Νέας Περάμου
20:40
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
Θεσσαλονίκη - Καβάλα
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
06:00
(εκτός Σαββάτου και αργιών)
08:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
09:00
ΕΞΠΡΕΣ
Ελευθερούπολη - Καβάλα (με
10:00
ανταπόκριση Τούζλα για χωριά)
11:00
Μέσω Νέας Περάμου
12:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
13:00
ΕΞΠΡΕΣ
Ελευθερούπολη - Καβάλα (με
14:00
ανταπόκριση Τούζλα για χωριά)
15:00
Μέσω Νέας Περάμου
16:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
17:00
ΕΞΠΡΕΣ
18:00
Ελευθερούπολη - Καβάλα
19:00
Μέσω Νέας Περάμου
20:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
22:00
Μέσω Ελευθερούπολης και χωριά
Καβάλα - Αθήνα
08:45
20:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
ΗΜΕΡΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα
8:25
18:35
Τρίτη
8:25
18:35
Τετάρτη
8:25
18:35
Πέμπτη
8:25
18:35
Παρασκευή
8:25
18:35 & 21:55
Σάββατο
8:25
18:35
Κυριακή
8:25
18:35 & 21:55
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ε/Γ-Ο/Γ Ταξιάρχης/Aqua Maria
Από Καβάλα
Προς
Τρίτη - Πέμπτη (3:00μ.μ.)
Λήμνο - Άγιο Ευστράτιο Λαύριο
Τετάρτη - Παρασκευή (7:00μ.μ.)
Λήμνο - Μυτιλήνη - Χίο - Σάμο
(& Ικαρία κάθε Τετάρτη)
Ε/Γ-Ο/Γ Ταξιάρχης/Aqua Maria
Από Καβάλα προς Λήμνο - Άγιο Ευστράτιο - Λαύριο
1:00 π.μ.
Σάββατο
Κυριακή
3:30 π.μ.

Τηλέφωνα πρώτης ανάγκης
Άμεση Επέμβαση: 100
ΕΚΑΒ: 166
Πυροσβεστική Υπηρεσία: 199, 2510 244444
Λιμεναρχείο (Άμεση Δράση Λ.Σ.): 108
Νοσοκομείο: 2513501100
Νοσοκομείο (μικροβιολογικές & ακτινολογικές εξετάσεις):
2513501700
Νοσοκομείο (τμ. Πυρηνικής Ιατρικής): 2513501675
Αστυνομική Διεύθυνση: 2510223720, 2510622215
Τροχαία: 2510622230-1
Ασφάλεια: 2510622264
Αστ. Τμήμα Καβάλας: 2510 622273 -4
Λιμεναρχείο: 2510 224967, 2510 224472
ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών: 2510 222218
ΚΤΕΛ Υπεραστικών Γραμμών: 2510 222294
Αερολιμένας: 25910 52370-71-72
Ολυμπιακή: 2510 223622, 2510 225577
Aegean: 2510 229000
ΕΛΤΑ Καβάλας: 2510 833330
ΕΟΤ: 2510 231653
Διοικητήριο: 2510 291000
Κλινικές:
Κλινική «Ιπποκράτης»: 2510 221968
Κλινική «Λητώ» (γυναικολογική): 2510 229975
Κλινική «Ελευθώ» (γυναικολογική): 2510 834416
Κλινική «Γαλήνη» (νευροψυχιατρική): 2510 441288

Δήμος Καβάλας:
ΔΑΝΕΚ 2510 831388
Ταμείο Δήμου 2510 451440 – 2510 223136
Δημοτικό Ωδείο 2510 222119
ΔΕΚΕΚ 2510 223764 – 2510 222119 – 2510 226950
Γραμματεία δημάρχου 2513 500100
Γενικός γραμματέας Δήμου 2513 500231
Γενικός διευθυντής Δήμου 2513 500110
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2513 500195
Γραμματεία Δ.Σ. 2513 500106 -07
Δημοτική Αστυνομία 2510 451451
Γραφείο Τύπου 2510 451459
Παιδικοί Σταθμοί 2510 451457
Καθαριότητα 2510 223514
Ηλεκτροφωτισμός 2510 291420 -19
Βιβλιοθήκη Δημοτική: 2510 222770
Θέατρο «Αντιγόνη Βαλάκου»: 2510 223504
Θέατρο Δημοτικό Περιφερειακό: 2510 220876
Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας: 2510 222335

Μικρές Αγγελίες
Δη­μο­σιεύ­στε και ε­σείς τη δι­κή σας αγ­γε­λί­α ε­ντε­λώς
ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ, τηλε­φω­νώ­ντας στα τη­λέ­φω­να 2510 231033, στο FAX.:2510230377 ή στο email: info@enachannel.gr
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Διαμέρισμα
στην 16η Ταξιαρχία 25-27, 85
τ.μ. με θέα. Πληροφορίες στο
τηλ. 6977423356
Πωλείται γυμναστήριο στις Κρηνίδες
Καβάλας, σε λειτουργία με δική του πελατεία. Τηλ: 6932 – 750651
Πωλείται γκαρσονιέρα ρετιρέ 30 τ.μ.
με θέα στην Πλατεία Καπνεργάτη. Τιμή
Πώλησης 35.000 €. Τηλ: 2310 – 321571.
Πω­λού­νται ρά­φια, ε­ξο­πλι­σμός κα­τα­
στή­μα­τος, κού­κλες, βι­τρί­νες και μπού­στα
σε πο­λύ κα­λή κα­τά­στα­ση και σε πο­λύ
κα­λή τι­μή. Τηλ: 6979900717, 2510 –
241962
Πω­λού­νται 15 στρέμ­μα­τα στη Πο­το­
ποι­ί­α του Μαυ­ρο­μά­τη και μι­σό στρέμ­μα
στα Α­μι­σια­νά Κα­βά­λας . Τηλ: 2510 –
326275
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Επιχείρηση ζαχαροπλαστικής στην Κηπούπολη. Τηλ.2510
242040
Πωλείται κατάστημα ισόγειο στο κέ-

Αθήνα - Καβάλα
07:30
20:30

Υπηρεσίες:
ΙΚΑ: 2510 450564
ΟΑΕΔ: 2510 229688
ΚΤΕΟ: 2510 622050
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας: 2510
836552
ΟΣΕ: 2510 223615
ΤΕΒΕ: 2510 222655
Δημοτικό Κυνοκομείο 2510 837140
Φιλοζωϊκός Σύλλογος “ΑΙΣΩΠΟΣ” 25940
21191
ΚΤΕΟ 2510 622050
Ένωση Καταναλωτών Καβάλας: 2510
223000
Οδική Βοήθεια:
ΕΛΠΑ: 10400
Express Service: 154
Interamerican: 168
Hellas Service: 1057

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ντρο της Καβάλας (απέναντι από τα δικαστήρια). 58 τ.μ. και 58 τ.μ. το πατάρι.
Τηλ: 2510-831814 και 2510-226092.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ηλεκτρονικό θερμόμετρο
Θερμοκρασίας
-Ώρας–Ημερομηνίας
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τηλ.
:6999391540.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 10 στρέμματα στο
υδραγωγείο Καβάλας
δίπλα στην
ποτοποιεία του Μαυρομάτη και άλλα
3 στρέμματα στα Αμισιανά στην Αγ.
Παρασκευή. Τηλ. 2510 326-175.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:Πλυντήριο, Ψυγείο, Τηλεόραση λόγω μετακόμισης. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974718670
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: μονοκατοικία, 2οροφη, 110 τμ ο όροφος, με την δυνατότητα ο κάθε όροφος να γίνει
ανεξάρτητος, σε 400 τμ οικόπεδο
δίπλα στο Παγγαίο . Περιοχή Νικήσιανη.
Τιμή 35.000€ τηλ: 6939340163
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαμέρισμα δυάρι 40τμ
με ταράτσα 65τμ στον 5ο όροφο πε-

νταόροφης οικοδομής με αυτόνομη
θέρμανση στην οδό Μιαούλη 50.
Τηλ: 2510 220232, 6973524305
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: επιχείρηση και άδεια λειτουργίας σε ανδρικό κομμωτήριο σστο
Κέντρο της Καβάλας.
Τηλ: 6955545531
ΠΩΛΕΙΤΑΙ: διαμέρισμα στην περιοχή
Καμάρες 100τμ με δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, WC με θέα.
Τηλ: 2510 225297, 6977380269
Πωλείται μεζονέτα στην Καλαμίτσα
Καβάλας λουξ κατασκευή, 140 τ.μ με
σοφίτα και υπόγειο, 50 m από την θάλασσα. Τιμή προσιτή.Τηλ.6945-047168
Πωλούνται 10 στρέμματα στα Ασιανά Καβάλας πίσω από την ποτοποιία
Μαυρομάτη . Τηλ.2510-326327 κύριος
Στράτος
Πωλείται μονοκατοικία 80 τ.μ. εντος
οικοπέδου 130 τ.μ. παλιό κτίσμα με θέα
στην περιοχή Ποταμουδιων Τηλ.2510240040

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Πωλείτε παλαιό σπίτι στο Βύρωνα
65 τ.μ. με υπόγειο και δική του αυλή .
Τιμή λογική
Τηλ.6948-419875
Πωλείτε διαμέρισμα στο κέντρο Αγίου Νικόλαου 3 κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη . Τηλ.6976-745824
Πωλείτε διαμέρισμα στο κέντρο Αγ.
Νικολάου 3 106 τ.μ κατάλληλο και για
επαγγελματική στέγη Τηλ.6976745824
Πωλείται στην Καλάμισα μεζονέτα
αρίστης κατασκευης 140 τ.μ. σε ιδιόκτητο
οικόπεδο 180 τ.μ. με σοφίτα και υπόγειο ,
όλη νόμιμη , κοντά στη θάλασσα σε προσιτή τιμή . ΤΗΛ.6945-047168
ΠΩΛΕΙΤΕ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα με ακτινίδια βιολογικής παραγωγής
16 στρεμμάτων στην Χρυσούπολη. Τηλ:
6932 212368

Ενοικιάζεται σπίτι, επιπλωμένο,
τζάκι, air condition, 2 υπνοδωμάτια στο
Σούγελο. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6934 266 816,
Κα Τασούλα
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα 2αρι επί
της οδού Ι. Αστεριάδη 26 στην Καβάλα.
Πληροφορίες: (κ. Κωνσταντίνα) ΤΗΛ.
2510- 229643, 6978501914.
Ενοικιάζεται: διαμέρισμα 75m2, πλήρως ανακαινισμένο. Ξεχωριστή Κουζίνα
Σαλόνι Κρεβατοκάμαρα και χωλ με εντοιχιζόμενη ντουλάπα. Τιμή Ενοικίου 250 €
Εθναρχου Μακαρίου 3 όπισθεν Δημαρχίας Τηλ. Επικοινωνίας 25910-41063.
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 48 τ.μ.,
καινούρια,
ηλιόλουστη, με αυτόνομη θέρμανση. Διεύθυνση:
Βαλαορίτου 5. Τηλ: 2510 – 220309
Ενοικιάζεται αποθήκη στα Αμισιανά
Καβάλας. 42 τμ Τηλ: 6945620716
Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 130 τμ κοντά στην αγορά (ενιαίο,
στεγανό, με μαρμάρινο δάπεδο) Τηλ:
6971913637
Ενοικιάζεται μονοκατοικία ανακαινισμένη 90 τμ. Με δύο κρεβατοκάμαρες, με
ατομική θέρμανση, κλίμα. Στάση Λιμενικού (7ης Μεραρχίας) Τηλ: 6946407971
Ενοικιάζεται κατάστημα στη Σκάλα
Ποταμιάς
Θάσου μπροστά στην θάλασσα.
Τηλ επικοινωνίας: 6932331696
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα ρετιρέ στο
κέντρο της Καβάλας με θέα και κεντρική
θέρμανση. Τιμή 150€. Πληροσορίες:
6973559824
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα με έναν ενιαίο χώρο κουζίνα και μπάνιο και κεντρική
θέρμανση, επιπλομένο. Διεύθυνση: Αγ.
Αθανασίου 73, 2ος
όροφος, τιμή; 190€. Τηλ: 833135,

6973598995.
Ενοικιάζεται δυάρι ρετιρέ 73 τ.μ., με
κεντρική θέρμανση. Διεύθυνση: Ομονοίας 165. Τηλ: 2510 – 832165.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα με δύο
υπνοδωμάτια, τραπεζαρία, μπάνιο, αποθήκη και κεντρική θέρμανση. Τριάρι στον
1ο όροφο. Τηλ: 833135,6973598995
Ενοικιάζεται μονοκατοικία με αυλή, 2
δωμάτια, επιπλωμένη ή μη στην περιοχή
της Δεξαμενής. Τηλ: 6973812818
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 42τμ, στον
3ο όροφο, στην οδό 7ης Μεραρχίας (δίπλα έχει και στάση). Τιμή: 250€. Τηλ:
6947029916
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3άρι επιπλωμένο, επί της οδού Αγ. Αθανασίου στην Καβάλα, λόγω μετακόμισης.
Όχι ποδοσφαιριστές, όχι κατοικίδια.
6937152833
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3αρι ανακαινισμένο στο κέντρο της Καβάλας
τηλ.6937457674
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 60 τ.μ. (μεζονέτα) αυτόνομο χωρίς κοινόχρηστα
σε κεντρικό σημείο της πόλης, Με 2 air
contition, επιπλωμένο ή μη. Τίμιος Σταυρός, Τηλ: 2510 233 531 - 6977 859 338.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 98 τ.μ στη
Λυδία Καβάλας , 2 κρεβατοκάμαρες ,
σαλοτραπεζαρία
, κουζίνα , μπάνιο , μεγάλες βεράντες
μπρος πίσω , καλοριφέρ με ωρομετρητη
και ηλιακό Πληροφορίες Μουστακλής
Κώστας τηλ.2510517641 , 6956429897
Ενοικιάζεται μονοκατοικία 3αρι με
θέα μεγάλη κοντά στο παλιό τέρμα της
δεξαμενής Τηλ.6973-812818
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 105 τ.μ
στο ΚΕΝΤΡΟ, στην οδό Βενιζέλου 35Γ
(συγκρότημα Μιχαηλίδη), δίπλα στο

δημοτικό κήπο, στον 2ο όροφο, σε καλή
κατάσταση, με άνετους χώρους (μεγάλο
σαλόνι, ξεχωριστή κουζίνα με τραπεζαρία, δυο δωμάτια), μεγάλα μπαλκόνια,
ντουλάπες, λίγα κοινόχρηστα. Με δυο
εισόδους, από Δαγκλή και από τον ακάλυπτο του συγκροτήματος. Κατάλληλο
και για επαγγελματική χρήση. Δεκτοί και
οι φοιτητές.
Ελεύθερο μετά τον Οκτωβρη. ΕΝΟΙΚΙΟ 350€ (σημερινό ενοίκιο 500€ )
ΤΗΛ.6945324241 , 6948434382 , 2510229933
Ενοικιάζεται Μονοκατοικία 50 τ.μ,
δυο δωματίων, στον 2ο όροφο, επί της
οδού Χρυσ. Σμύρνης 92, στην Αγία Παρασκευή, (στη σειρά που είναι τα μαγαζιά, μετά τη στάση Διαμαντή). Έχει μερικά έπιπλα, είναι βαμμένο. Κατάλληλο για
φοιτητή. Με ατομική θέρμανση. ΕΝΟΙΚΙΟ
180€. ΤΗΛ.6945324241 , 6948434382 ,
2510229933
Ενοικιάζεται Γκαρσονιέρα στην οδό
Κων/πόλεως , στον 3ο όροφο , με θεά
στο λιμάνι (σε 3 λεπτά πρόσβαση στην
7ης Μεραρχίας, στο ύψος του Πυθαγόρα). Ψυγείο, κουπονάκι, φρεσκοβαμμένο ΕΝΟΙΚΙΟ 150€ ΤΗΛ.6945324241 ,
6948434382 , 2510-229933
Ενοικιάζεται Διαμέρισμα-ρετιρέ, 100
τ.μ. στο κέντρο. κινητό 6976745824
Ενοικιάζεται γκαρσονιερα 150€ με
ατομική θέρμανση (Περιοχή: ανάμεσα
στον Πρ. Ηλία και τον Άγιο Παύλο). Πληροφορίες: 2510-831863
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 τ.μ. Άριστη κατασταση, 2 υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, μικρή αποθήκη, μπαλκόνι
με θέα και κήπο. Χωρίς κοινόχρηστα,
αυτόνομη θέρμανση και με δυνατότητα
να μπει σόμπα. Περιοχή Αγ. Αθανασίου
επί της Σαππαίων 250€ τηλ. επικοινωνί-

ας: 6942564148
Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα για φοιτητές, επιπλωμενη, ανακαινισμένη, χωρίς
κοινόχρηστα. Τιμή 190 €. Ισόγειο, κοντά
στα Πανεπιστήμια (Αετοράχης 21 με Λεωφόρος Στρατού) Θεσσαλονίκη
Ενοικιάζετε οροφοδιαμέρισμα 130
τ.μ. στην Δέπος, με φανταστική θέα.
Σαλόνι με τζάκι, 3 υπνοδωμάτια, 2 WC,
πολυτελές. ΤΙΜΗ: 500€
Τηλ: 6948484086
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 2άρη, 60
τ.μ. επιπλωμένο, με κήπο, χωρίς κοινόχρηστα στην Δεξαμενή 300 ευρώ. 2510222676
Ενοικιάζεται μονοκατοικία 70 τ.μ. σε
ακοπ. 2 στρεμμάτων, με ιδιωτική είσοδο
στην θάλασσα, στο Παληό, 300 ευρώ
2510-222676
Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 120
τ.μ. ατομική θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, σαλονοκουζίνα, 3 υπνοδωμάτια,
2 WC, στην Δεξαμενή. 380 ευρώ. 2510222676
Ενοικιάζεται μεζονέτα 200 τ.μ. στην
θέση Ύψωμα, από την μεριά της θάλασσας, με ωραία θέα-ανεξάρτητη, στο
Παληό 230 ευρώ 6948514610
Ενοικιάζεται στην Καβάλα επί της Αγ.
Αθανασίου διαμέρισμα 102 τ.μ. σε 1ο
όροφο, με ενιαία κουζίνα-σαλοτραπεζαρία, 2 υπνοδωμάτια, μικρή αποθηκούλα,
πατάρια, μπάνιο+WC, εντοιχισμένες
ντουλάπες, με όλα τα ηλεκτρικά εντοιχισμένα και τα έπιπλα (αν το επιθυμείτε),
2 A/C, αυτόνομη θέρμανση καλοριφέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, με απεριόριστη
θέα. Κατάλληλο και για 2 φοιτητές. Ενοίκιο: 360 με το χ/μο. 2ετές συμβόλαιο
τουλάχιστον, χωρίς αυξομοιώσεις. τηλ.
2831056101 whatsup 6978257522 κα.
Ζωή

Ζητούνται 3 άτομα (άνω των 23 ετών)
για εργασία από το χώρο τους μέσω Η/Υ,
μερική ή ολική απασχόληση. Πληροφορίες
στο τηλ. 6975593625 ή στο site www.
timeformoney.gr

ακάλυπτων). Τηλ: 2510 244173

εταιρίας διατροφής. Κέρδη 500-2500 εύρο
και περισσότερα σε όλη την Ελλάδα. www.
extra-money.gr 6971800186 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ατομα για συνεργασία απο εταιρία
διατροφής. Hμιαπασχολιση 500-1500
ευρο και περισσότερα. www.moneyextra.gr
6977249333 Κ.Μπουγατσιας

www. time-for-money-gr

Πωλούνται
γνήσια
κρητικά,
παραδοσιακά προϊόντα. κ. Έμμα Σαρίδου,
Καράνου 10 - Καβάλα. Τηλ: 2510 223153,
6948503447
Αναλαμβάνω υπεύθυνα τη φροντίδα
ηλικιωμένων κυριών (όχι ανάπηρων).
Δουλειές σπιτιού, μαγείρεμα, ψώνια,
συντροφιά.Τηλ: 2510 244173
Αναλαμβάνω επισκευές Ηλεκτρικών
Συσκευών «Ο ΓΙΑΝΝΗΣ». Τηλ: 2510 –
223890, ΚΙΝ: 6944634122
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μερική ή πλήρη
απασχόληση από εμπορική εταιρία
τροφίμων. 400-800€. Τηλ. 6939966258.
Kυρία ελληνίδα, με καλό χαρακτήρα
ενδιαφέρεται για την φύλαξη παιδιών. Τηλ:
2510 - 392012
Κυρία αναλαμβάνει σίδερο. Πληροφορίες:
κ. Αγγελική, τηλ: 6936044057, ώρες
επικοινωνίας:
18:00 – 21:00.
Αναλαμβάνω υπεύθυνα τη φύλαξη
μικρών παιδιών από 2,1/2 χρονών και
πάνω στο χώρο τους. Κατά προτίμηση
οικογένειες που δεν καπνίζουν. Τηλ: 2510
244173
Αναλαμβάνω υπεύθυνα το καθάρισμα
σπιτιών και εξωτερικών χώρων (αυλών,

ΔΙΑΦΟΡΑ

Φιλόλογος παραδίδει μαθήματα . Τηλ:
6936150044
Πωλείται επιχείρηση 55 τετραγωνικά (2
τουαλέτες ανδρών-γυναικών) στο κέντρο της
Καβάλας 25ετιας καφέ-μπαρ με 36 άτοκες
δόσεις από 500 ευρώ το μηνα=18.000
ευρώ .Πολύ καλή κατάσταση πλήρως
εξοπλισμένο . Τιμή ενοικίου 350 ευρώ. Τηλ.
επικοινωνίας:6948831307 κύριος Στέλιος
Πωλούνται αλογόκαρα εξωτερικού
χώρου 2m*98cm με ξύλινες και σιδερένιες
ρόδες. Τηλ.6945-620716
Αναλαμβάνω περιποίηση μικρών
ζωών καθώς και φύλαξη κατοικίδιων
κατά την διάρκεια των διακοπών σας.
Τηλ.6945859952 κύρια Ζαπετκο Βικτορία
Αδριανή Δράμα
Kυρια ζητά εργασία για καθαρισμό
γραφείων ή για φροντίδα ηλικιωμένων.
Τηλ.2513006757 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για
συνεργασία ανω των 25 ετων απο εταιρία
διατροφής ευεξίας. με 2-3 ωρες 700-1800
ευρο και περισσότερα. τηλ. 6956469535
Αναλαμβάνω
δακτυλογραφήσεις
κειμένων ή οποιαδήποτε άλλη δουλειά
όπως: καθαρισμός σπιτιών, μαγαζιών,
γραφείων φύλαξη παιδιών ή ηλικιωμένων.
Είμαι Ελληνίδα, μορφωμενη, πρόσχαρη
και
ευγενική.τηλέφωνο:
6984268802
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα άνω των 18 χρόνων
που ασχολούνται με τον αθλητισμό
(μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, τένις, στίβο,
άρση βαρών, σκι κ.τ.λ.) από συνεργάτη

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χωρίς μεγάλο
κεφάλαιο μπορείς να κάνεις την δική σου
επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα-άμεσο
κέρδος με ποσοστά που είναι μεγάλα
χωρίς πάγια έξοδα με έδρα το σπίτι σου.
Πώς; Δείτε το site: www.makismlm.gr Τηλ:
6973822905
Σοβαρή και εχέμυθη κυρία αναλαμβάνει
τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων (όχι
αναπήρων).Για πρωινές ή βραδινές
ώρες. Πληροφορίες: 2510-221041,κιν.
6956122281
Αναλαμβάνω υπεύθυνα καθαριότητα
σπιτιών και γραφείων, καθώς και άλλες
οικιακές εργασίες (σίδερο, πλύσιμο, κτλ).
Κυρία Ρίτσα, 6944579536
Πωλείται κομπρεσέρ 500άρη, ένα
ηλεκτρικό πιστόλι βαφής Vagnet σε προσιτή
τιμή. 6944416081
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Άτομο για συνεργασία για την
οργάνωση των ακαδημιών ευεξίας αθλητών
και φοιτητών από τους αντιστοίχους
χώρους κέρδη 600-1600 ευρώ και
περισσότερα 6977249333 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ένα άτομο σοβαρό, ικανό, υπεύθυνο, με
βασικές γνώσεις υπολογιστή για πλήρη
απασχόληση. Άμεσο ξεκίνημα, εισόδημα
πάνω από το βασικό. Τηλ. 6971751911.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία από το
χώρο τους, μέσω υπολογιστή. Πρωϊνή ή
απογευματινή
πάνω

απασχόληση,

εισόδημα

από τον βασικό. Τηλ: 6975593526 site:
www.
Κυρία ελληνίδα αναζητά εργασία, όπως:
καθαρισμό σπιτιών και γραφείων, φύλαξη
ηλικιωμένων και παιδιών καθώς και
σε ταβέρνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6933351846
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
μικρός
αποθηκευτικός
χώρος για έπιπλα, με μικρό ενοίκιο λόγω
μετακόμισης, τηλ.6937152833
Αναλαμβάνω υπεύθυνα καθαριότητα
ελαιοχρωματισμούς και σπατουλαριστά σε
σπίτια και καταστήματα . Τα ταβάνια δώρο.
τηλ. 6977418631 κ.Μανόλης
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Όροφο διαμέρισμα
στον 2ο όροφο, 110 τ.μ. Καινούργια
κατασκευή,
ατομική
θέρμανση
χωρίς κοινόχρηστα. 2 υπνοδωμάτια,
σαλονοκουζίνα,
μπάνιο.
Ενοίκιο
συζητήσιμο-Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Περιοχή Αγ.Αθανασίου κοντά σε στάση.
Τηλ: 2510 233531 - 6977 859338
Κυρία ζητάει εργασία, για καθαριότητα
σπιτιών,
φροντίδα
παιδιών
και
ηλικιωμένων.Γνωρίζει Ελληνικά, Αγγλικά,
Γερμανικά.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6972790597.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΥΓΕΙΑ

13

«Μαζικές παρενέργειες από τα ανώνυμα γενόσημα»
μύρια ασθενείς ειδικής
φροντίδας, πολλοί από
τους οποίους παίρνουν
ακόμα και 13 διαφορετικά
φάρμακα την ημέρα. Όλοι
αυτοί οι άνθρωποι, η υγεία
των οποίων είναι ιδιαιτέρως
εύθραυστη, είναι έρμαια
των αμφιβόλου ποιότητας
γενοσήμων, τονίζει το Ίδρυμα. «Το μόνο που μπορούν
να κάνουν είναι να ελπίζουν
ότι δεν θα έχουν παρενέργειες από το εκάστοτε γενόσημο», λέει χαρακτηριστικά
ο κ. Μπρις, καθώς το σύστημα υγείας, από τη συνταγογράφηση δραστικής ουσίας
και πέρα, έχει γίνει απρόσιτο και ομιχλώδες για τους
ασθενείς.
Νέα κραυγή αγωνίας από
τον επιστημονικό φορέα, ο
οποίος επισημαίνει τον κίνδυνο-θάνατο που κρύβει η
δραστική ουσία, την οποία
έχουν επιβάλει και στους
Ελληνες ασθενείς.
«Μαζικές»
παρενέργειες
από τα ανώνυμα γενόσημα
καταγγέλλει το Γερμανικό
Ίδρυμα Προστασίας Ασθενών!

βουν τα ανώνυμα γενόσημα, αφού η Μέρκελ συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική
της -παρά τις προειδοποιήσεις και τις έρευνες που δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα
σκευάσματα οδηγούν στη
μείωση του προσδόκιμου
ζωής ολόκληρου του λαούκαι, μάλιστα, την επεκτείνει
και σε άλλες χώρες, όπως
στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι η Γερμανίδα καγκελάριος υποχρέωσε και
τους Ελληνες να παίρνουν
τα συγκεκριμένα πάμφθηνα, αμφιβόλου ποιότητας
σκευάσματα που έχουν
τόσες φορές κατηγορηθεί
για τεράστιες παρενέργειες
(μέχρι και για πρόκληση τάσεων αυτοκτονίας!), επιβάλλοντας στην τρικομματική
κυβέρνηση να θεσμοθετήσει τη συνταγογράφηση με
δραστική ουσία.

Ο επιστημονικός φορέας
στρέφεται ευθέως κατά της
πολιτικής Μέρκελ, που ταΐζει τους Γερμανούς ασθενείς
(και τους Ελληνες, με την ευλογία της τρικομματικής κυβέρνησης), με αμφιβόλου
ποιότητας σκευάσματα που
παρασκευάζονται σε Μπαγκλαντές, Ινδία, Κίνα, Ισραήλ και Πακιστάν, με μόνο
στόχο να θησαυρίσουν οι
γερμανοϊσραηλινές πολυεθνικές που βρίσκονται πίσω Δεν ισχύει ότι η μόνη διατους.
φορά αυτών των σκευασμάτων είναι στο χρώμα, το
Το Ιδρυμα αποφάσισε να σχήμα ή το μέγεθος του χααναλάβει δράση και να ενη- πιού, όπως διατυμπανίζει η
μερώσει τους πολίτες για γερμανική κυβέρνηση, τοτους κινδύνους που κρύ- νίζει ο Όιγκεν Μπρις, πρόε-

δρος του Ιδρύματος. «Μπορεί η δραστική ουσία να
είναι η ίδια, όμως υπάρχουν
διαφορές στις συμπληρωματικές ουσίες, οι οποίες
μπορούν να έχουν σημαντικότατες συνέπειες πάνω
στο σκεύασμα», προσθέτει.
Με δεδομένο ότι αυτά τα
ανώνυμα γενόσημα παράγονται σε ασιατικές χώρες,
όπως η Ινδία, το Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν, υπό
τριτοκοσμικές συνθήκες,
οι συνέπειες αυτές μπορεί
να αποδειχτούν δραματικές, ακόμα και θανατηφόρες, όπως έχει αποδειχτεί
σε αρκετές περιπτώσεις. Ο
κ. Μπρις υπογραμμίζει ότι
τα ανώνυμα γενόσημα κυκλοφορούν στην αγορά και
επιβάλλονται στους ασθενείς, χωρίς να έχουν γίνει
μελέτες για την ασφάλεια
ή την αποτελεσματικότητά
τους. Ιδιαίτερα επικίνδυνα
μπορεί να αποδειχτούν στις
περιπτώσεις διαβήτη, ψυχικών παθήσεων και υπέρτασης.
Στη Γερμανία ζουν 27 εκατομμύρια χρόνια πάσχοντες, περίπου 2,5 εκατομ-

Όσο για το έτερο επιχείρημα της Μέρκελ και του Ρέσλερ, εμπνευστή της μεταρρύθμισης στο γερμανικό
σύστημα υγείας, ότι με τα
φθηνά, ανώνυμα γενόσημα εξοικονομούν τα ταμεία
μεγάλα χρηματικά ποσά,
ο κ. Μπρις σημειώνει: «Δεν
υπάρχει καμία στατιστική
και υπολογισμός πόσο είναι το παράπλευρο κόστος
από τις νοσηλείες σε νοσοκομεία ή άλλα ιατρεία, που
οφείλονται στις παρενέργειες των γενοσήμων».

ρώντας για τις δραματικές
επιπτώσεις στο επίπεδο της
αποβιομηχάνισης και της
ανεργίας (αφού το ελληνικό
φάρμακο πετιέται έξω από
τα φαρμακεία και 20.000
οικογένειες μένουν στο
δρόμο), αλλά και της οικονομίας (αφού η φαρμακευτική δαπάνη θα εκτοξευθεί
μόλις μονοπωλήσουν την
αγορά οι πολυεθνικές των
ανώνυμων γενόσημων).
Παρά το γεγονός ότι καθημερινά νέα στοιχεία για τα
γενόσημα-δολοφόνους έρχονται στο φως, η Άνγκελα
Μέρκελ ανανέωσε τις συμβάσεις με τις βιομηχανίες
γενοσήμων, προκαλώντας
τη νέα η κραυγή αγωνίας
από το Γερμανικό Ίδρυμα
Προστασίας Ασθενών, που
αφορά στις ευαίσθητες κατηγορίες των χρονίως πασχόντων και των ατόμων
που έχουν ανάγκη εντατικής φροντίδας ή πάσχουν
από ανίατες ασθένειες.

Η γερμανική κυβέρνηση
της καγκελαρίου Άνγκελα
Μέρκελ επιμένει στη «δολοφονική» πολιτική για την
υγεία των Γερμανών πολιτών, καθώς τον Ιανουάριο
του 2013 ανανέωσε τις συμβάσεις των ασφαλιστικών
Όλο και περισσότεροι Γερ- ταμείων με τις βιομηχανίες
μανοί πολίτες στρέφονται ανώνυμων γενοσήμων.
για βοήθεια, πληροφόρηση
και παροχή συμβουλών στο Παρά το πλήθος δημοσιεν λόγω Ίδρυμα. Καθώς η ευμάτων στο γερμανικό
αντίδραση συνεχώς αυξά- Τύπο, τις προειδοποιήσεις
νεται μέσα στην ίδια της τη γιατρών και άλλων επιστηχώρα, η κ. Μέρκελ προσπα- μόνων και τα καταγεγραμθεί να βρει και άλλες αγο- μένα πλέον περιστατικά
ρές. Με όχημα την τρόικα, παρενεργειών, τα ανώνυμα
θέλει να εξασφαλίσει ότι οι και αμφιβόλου ποιότητας
γερμανο-ισραηλινές πολυ- γενόσημα συνεχίζουν να
εθνικές των ανώνυμων γε- επιβάλλονται στους ασθενόσημων θα θησαυρίζουν νείς, προς όφελος ορισμέεις βάρος των ζωών των νων γερμανο-ισραηλινών
Ελλήνων πολιτών, αδιαφο- πολυεθνικών.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

14 ΥΓΕΙΑ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Νέα δεδομένα για το διαβήτη τύπου 2

Οι διαβητικοί ίσως μπορέσουν σύντομα να απαλλαγούν από τις ενέσεις
ινσουλίνης, εφόσον η φαρμακοβιομηχανία αναπτύξει
ένα φάρμακο, που θα χρειάζεται να παίρνουν μόνο
μία φορά τον χρόνο.
Οι επιστήμονες βρήκαν
μία ορμόνη που ενισχύει
την έκκριση της ινσουλίνης
και η οποία θα μπορούσε
να αποτελέσει μία ελπίδα
για τη μείωση ή ακόμα και
τη διακοπή των ενέσεων
ινσουλίνης στους διαβητικούς τύπου 2. Η ορμόνη
αυτή λέγεται μπετατροφίνη και δίνει ελπίδες για μία
επαναστατική
θεραπεία

στον διαβήτη τύπου 2, που
ευνοείται από την αύξηση
του βάρους και που γίνεται
όλο και πιο συχνή στις μέρες μας. Μάλιστα, στα ποντίκια φάνηκε ότι η εν λόγω
ορμόνη αύξησε τα Βήτα
κύτταρα του παγκρέατος
κατά 30 φορές.
Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Harvard πιστεύουν ότι η ορμόνη μπετατροφίνη θα μπορούσε να
σταματήσει την περαιτέρω
εξέλιξη της ασθένειας. Μάλιστα οι επιστήμονες τόνισαν ότι αυτό θα μπορούσε
να σημαίνει ότι οι ασθενείς,
αντί να κάνουν ενέσεις ινσουλίνης τρεις φορές την
ημέρα,
θα παίρνουν την

εν λόγω ορμόνη μία φορά
τη βδομάδα, τον μήνα, ή
στην καλύτερη περίπτωση
τον χρόνο.
Στους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 το πάγκρεας,
και συγκεκριμένα τα Βήτα
κύτταρά του, δεν παράγει
επαρκείς ποσότητες ινσουλίνης, που είναι η ορμόνη
που είναι υπεύθυνη για τον
μεταβολισμό της γλυκόζης
του οργανισμού.
Καταρχάς, το πρόβλημα
αντιμετωπίζεται με δίαιτα
και άσκηση αλλά συχνά η
υγεία των πασχόντων επιβαρύνεται καθώς μεγαλώνουν
και χρειάζονται φάρμακα ή/
και ενέσεις ινσουλίνης επειδή σιγά σιγά το πάγκρεας
παράγει όλο και λιγότερη
ινσουλίνη. Έτσι, ψάχνοντας
οι επιστήμονες να βρουν
μία λύση για να δώσουν μία
ώθηση στο πάγκρεας ώστε
να παράγει περισσότερη
ινσουλίνη οδηγήθηκαν σε
αυτήν την ορμόνη που την
ονόμασαν μπετατροφίνη.
Ο καθηγητής Doug Melton
είπε ότι η ανακάλυψη τον
ενθουσίασε τόσο πολύ που
δεν μπορούσε να κοιμηθεί.
Και εξήγησε: «Η ιδέα μας

είναι σχετικά απλή. Θα παρέχουμε στους διαβητικούς
την εν λόγω ορμόνη και
αυτή θα αυξάνει τα Βήτα
κύτταρα του παγκρέατος
που παράγουν την ινσουλίνη και έτσι θα ανακόπτεται
και η πορεία του διαβήτη
τους». Οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν ήδη ενδιαφερ-

θεί και περιμένουμε ότι η
ορμόνη θα δοκιμαστεί σε
ανθρώπους σε περίπου 3
χρόνια. Παρ’ όλα αυτά θα
χρειαστούν περίπου 10
χρόνια μέχρι να αποδειχτεί
ότι είναι ασφαλής και αποτελεσματική ώστε να κυκλοφορήσει στην αγορά.

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΥΓΕΙΑ 15

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Ποιοί 14 φορείς καταργούνται στην Περιφέρεια ΑΜΘ
σύμφωνα με το σχέδιο Μανιτάκη

Στη δημοσιότητα δόθηκε
ο κατάλογος που έχει καταρτίσει η κυβέρνηση με
τα 252 Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)
που θα βρεθούν στο στόχαστρο -όπως προανήγγειλε
και ο Yπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Αντώνης
Μανιτάκης- καταργήσεων ή
συγχωνεύσεων και θα αποτελέσουν την πρώτη «δεξαμενή» για τις 15.000 απολύσεις υπαλλήλων, εκ των
οποίων οι 2.000 θα πραγματοποιηθούν άμεσα.

τητας και δημόσιου συμφέροντος. Η επιτροπή θα αποφανθεί σε ποια από αυτά
θα τεθεί λουκέτο, ποια θα
συγχωνευθούν και ποια θα
παραμείνουν. Τα στοιχεία
που εστάλησαν στο αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης αφορούν
το νομικό τους καθεστώς
(δηλαδή με ποια προεδρικά διατάγματα, υπουργικές
αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις συστάθηκαν), την περιουσιακή τους
κατάσταση, το έργο που
επιτελούν, αν λαμβάνουν
Μέσα σε αυτόν τον κατάλο- και σε τι ύψος κρατική χρηγο που δημοσιεύει η Ελευ- ματοδότηση, τις οφειλές
θεροτυπία, συμπεριλαμβά- τους προς τρίτους, το προνονται συνολικά 14 Νομικά σωπικό που απασχολούν
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαί- και με τι είδους σχέση εργαου της Περιφέρειας ΑΜΘ τα σίας κ.λπ.
οποία διαθέτουν κατά κανόνα υπαλλήλους αορίστου Οι 14 φορείς που καταργούχρόνου, αλλά και σημαντικό νται στην Περιφέρεια ΑΜΘ
αριθμό συμβασιούχων ορι- είναι οι εξής:
σμένου χρόνου και έργου,
οι οποίοι θα αναγκαστούν • Φορέας Διαχείρισης Δέλνα οδηγηθούν στην έξοδο τα Νέστου – Βιστωνίδας
από το Δημόσιο με την κα- – Ισμαρίδας / Υπουργείο
ταβολή αποζημίωσης και, ΠΕΚΑ
πιθανότατα, την παροχή
πρόσθετων κινήτρων, όπως • Φορέας Διαχείρισης Εθνιεξαγορά πλασματικών συ- κού Πάρκου Δάσους Δαντάξιμων χρόνων με ευνοϊ- διάς – Λευκίμης – Σουφλίου
κούς όρους.
/ Υπουργείο ΠΕΚΑ
Από τους δημόσιους αυτούς οργανισμούς έχουν
ήδη ζητηθεί και παραληφθεί, μέσω των διοικήσεών
τους, τα πλήρη στοιχεία της
«ταυτότητάς» τους, ώστε
να αξιολογηθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων
με βάση μελέτες σκοπιμό-

• Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου /
Υπουργείο ΠΕΚΑ

ρείου Ελλάδας, Παράρτημα
Ξάνθης / Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Αναπτυξιακή Νέας Ορεστιάδας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ / Δήμος
Ορεστιάδας
• Δημοτική Επιχείρηση Ακίνητης Περιουσίας και Εκμετάλλευσης Κοινότητας
Αβδήρων / Δήμος Αβδήρων
• Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας / Δήμος Ορεστιάδας
• Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης / Δήμος Προσοτσάνης
• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού / Δήμος
Κομοτηνής
• Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας / Δήμος
Ορεστιάδας
• Εταιρία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου /
Δήμος Ορεστιάδας
• Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου / Δήμος Παρανεστίου

• Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης / Υπουρ- • Κοινωφελής Επιχείρηση
γείο ΠΕΚΑ
Πολιτισμού – Αθλητισμού
– Πρόνοιας / Δήμος Αβδή• Ψυχολογικό Κέντρο Βο- ρων

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Εγκρίθηκε το πολυνομοσχέδιο
από την επιτροπή Οικονομικών

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το πολυνομοσχέδιο από
τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της
Βουλής. Το νομοσχέδιο ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.
Υπο αυτά τα δεδομένα, αύριο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια σε μια συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 11 το
πρωί και θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με την σχετική
ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου έχουν ενταχθεί σε ένα άρθρο, ενώ τα σημεία
που φαίνεται να δημιουργούν ήπιες για την ώρα ενδοκυβερνητικές τριβές είναι η ρύθμιση που απελευθερώνει την πώληση των προϊόντων προψημένης ζύμης για
την οποία έχουν εκφράσει ενστάσεις βουλευτές τόσο
της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ. Επίσης εστία
έντασης φαίνεται να δημιουργούν και οι διατάξεις για
τους ανέργους που έχει εισηγηθεί το ΠΑΣΟΚ με σχετική
τροπολογία αλλά ακόμα δεν τις έχει κάνει αποδεκτές ο
υπουργός Οικονομιών Γιάννης Στουρνάρας.
Κόντρα για την ψήφιση του ως κατεπείγοντος
Η συζήτηση ξεκίνησε με την τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα για τους λόγους
που αναγκάζουν την κυβέρνηση να εισάγει το πολυνομοσχέδιο στην Βουλή με κατεπείγουσα διαδικασία και
τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Λαφαζάνη να ανεβάζει τους τόνους και να μιλά για «επιβολή
μνημονιακής τροϊκανής δικτατορίας».
Να σημειωθεί ότι τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν το
Σάββατο σε μια συνεδρίαση τις κρίσιμες διατάξεις του
νομοσχεδίου που θα «ξεκλειδώσουν» την εκταμίευση
της δόσης ύψους 8,2 δισ. ευρώ και την Κυριακή θα εισαχθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση.
Ειδικότερα, ο κ. Στουρνάρας εξήγησε ότι «το νομοσχέδιο είναι κατεπείγον γιατί την Δευτέρα συνεδριάζει το
euroworking group προκειμένου να εγκρίνει την δόση
των 2,8 δισ. ευρώ και στις 13.5.2013 συνεδριάζει το
eurogroup για να εγκρίνει τη δόση των 6 δισ. ευρώ».
Την κρισιμότητα των διατάξεων επισήμανε και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης λέγοντας πως «σε αυτό
το νομοσχέδιο υπάρχει και μια σημαντική διάταξη που
αφορά την ρύθμιση για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Δεν αμφισβητεί κανείς της αναγκαιότητα ψήφισης
αυτής της ρύθμισης, χιλιάδες νοικοκυριά θα ανακουφιστούν, είναι μία ακόμα ρύθμιση που επιβεβαιώνει τον
χαρακτήρα του εκτάκτου».
Από την άλλη ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος μίλησε για «περιορισμό της Δημοκρατίας» και
κατηγόρησε την κυβέρνηση λέγοντας ότι αν και είχε
όλο τον χρόνο να φέρει το νομοσχέδιο με κανονικές διαδικασίες προτίμησε να το εισάγει στην Βουλή την τελευταία στιγμή.
Πιο οξύς ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παναγιώτης Λαφαζάνης που
υποστήριξε ότι «το θέαμα που εμφανίζουν οι τρεις παρόντες υπουργοί είναι θλιβερό» και κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι «γράφει στα παλιά της παπούτσια το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής». Μίλησε επίσης
για «δημοκρατία εκτροπής» και για πολίτευμα «Μνημονιακής Τροϊκανής δικτατορίας».

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

17

Ποιοι δικαιούνται το δώρο του Πάσχα

Διευκρινίσεις για το δώρο Πάσχα
παρέχονται από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και
Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ. Όλοι
οι μισθωτοί, όπως αναφέρεται,
που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου ή ορισμένου
χρόνου δικαιούνται να λάβουν
από τον εργοδότη τους Δώρο
Πάσχα.Για τον υπολογισμό του
ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν
αμείβονται με ημερομίσθιο ή με
μισθό.
Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την
1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου
κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος
εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω
χρονικό διάστημα δικαιούται
να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν
αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.
Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού
με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε
γιατί αποχώρησε οικειοθελώς
από την εργασία του είτε γιατί
απολύθηκε, δικαιούται να λάβει
αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου
ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας.
Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το
Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με
το συντελεστή αδείας ο οποίος
ανέρχεται σε 0,041666 π.χ. ερ-

γαζόμενος με δώρο Πάσχα 900
ευρώ, με την προσαύξηση του
συντελεστή αδείας θα πρέπει να
πάρει 938 ευρώ.
Απουσίες – απεργίες εξαιρούνται
Στην ενημέρωση του ΚΕΠΕΑ
αναφέρεται ότι δεν υπολογίζο-

νται οι μέρες κατά τις οποίες ο
μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω
άδειας χωρίς αποδοχές. Δεν
λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων
λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της

για αμειβόμενο με μισθό, ποσό
ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου
μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ)
ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί
λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο
Πάσχα.
Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται
τη Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται
βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και
νωρίτερα από την παραπάνω
ημερομηνία. Για το Δώρο Πάσχα
παρακρατούνται εισφορές υπέρ
του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών
Υπηρεσιών. Το Δώρο Πάσχα σε
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά
μόνο σε χρήμα.
Οι χρόνοι που συνυπολογίζονται
Οπως σημειώνεται από το ΚΕΠΕΑ, δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα ο χρόνος
υποχρεωτικής αποχής από την
εργασία των γυναικών πριν και
μετά τον τοκετό.
Tο χρονικό διάστημα κατά το
οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια,
προκειμένου να συμμετάσχει σε
εξετάσεις.
Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείσυνδικαλιστικής άδειας).
Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι
οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας
της εργασιακής σχέσης γιατί η
αποχή του μισθωτού οφείλεται

ας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση
από ασφαλιστικό οργανισμό.
Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά
το ανωτέρω χρονικό διάστημα
θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες
που έλαβε επίδομα ασθενείας
από τον ασφαλιστικό φορέα.
Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός
απουσίασε από την εργασία του
λόγω ασθένειας 60 μέρες και
πήρε επίδομα ασθενείας από το
ασφαλιστικό του ταμείο μόνο για
40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από
το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες
για τις οποίες επιδοτήθηκε και
όχι οι 60.
Το δώρο καταβάλλεται βάσει
αποδοχών
Βάση υπολογισμού του Δώρου
αποτελούν οι αποδοχές που
πραγματικά
καταβάλλονται
στους μισθωτούς κατά την 15η
ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση
έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα
υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός
ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο
των τακτικών αποδοχών.
Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή
το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε
άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε
σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας,
επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ)
εφ’ όσον καταβάλλεται από τον
εργοδότη σαν αντάλλαγμα της
παρεχόμενης από τον μισθωτό
εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή
κατ’ επανάληψη περιοδικά σε
σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί
σαν δικαιολογημένη απουσία.
Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και
με τις στάσεις εργασίας αφού και
αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV-RADIO

ΑΝΑΛΥΤΗΣ
08:00-10:00 Γιώργος Τράγκας
10:00-12:00 Νίκος Χατζηνικολάου
12:00-13:00 Παύλος Λεμοτζης τοπικά
νέα περιφερείας
13:00-14:00 Ελληνοφρένεια
20:00-22:00 Φωτεινή Χατζηιωαννίδου

www.centertv.gr
2510. 224040
ΔΕΥΤΕΡΑ
17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ

7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

8.00 ME MIA MATIA (Ε)

18.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

9.30 VIDEO CLIP

18.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

10.00ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
15.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
18.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
20.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 CENTER FOR
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR

20.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00
ΝΤΡΟ

ΣΤΟ

ΕΠΙΚΕ-

23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
3.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)
5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ME MIA MATIA (Ε)
9.30 VIDEO CLIP

3.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)

10.00ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ

5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2)

15.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

ΤΡΙΤΗ
7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ME MIA MATIA (Ε)

17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
18.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

9.30 VIDEO CLIP

20.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR

10.00ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ

21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

15.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

22.00 ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ

17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
18.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
20.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
3.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)
5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2)

ΣΑΒΒΑΤΟ

17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
9.30 VIDEO CLIP
10.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε)
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
15.00 FACE TO FACE (Ε)
17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.30 ΠΑΛΜΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΑΛΤΑΡΗ (Ε)
20.00 ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΤΑΙΝΙΑ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 VIDEO CLIP
4.30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

18.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ(Ε)

22.00 ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
3.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)
5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2)

ΤΕΤΑΡΤΗ
7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ME MIA MATIA (Ε)
9.30 VIDEO CLIP
10.00ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
15.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ

18.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
20.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ON AIR
3.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)
5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (2)

ΠΕΜΠΤΗ
7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ME MIA MATIA (Ε)
9.30 VIDEO CLIP
10.00ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ
15.00 ΟΛΑ ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ ΚΟΜΝΗΝΟΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ

7.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8.00 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
9.30 VIDEO CLIP
10.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Ε)
12.00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
13.30 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
15.00 ΟΝ ΚΑΜΕΡΑ (Ε)
17.00 ΠΑΙΔΙΚΟ
17.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18.30 ΌΛΑ ΕΊΝΑΙ ΤΕΧΝΗ
(E)
20.00 ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ (Ε)
2.00 VIDEO CLIP
4.30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ
5.00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε)

www.enachannel.gr
2510. 231033

ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ

8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Ε)
10.30 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΜΑΖΙ
19.00 TV MARKET
19.30 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΜΑΖΙ (Ε)
4.30 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ (Ε)

ΤΡΙ­ΤΗ

ΤΡΙΤΗ
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΜΑΖΙ
19.00 TV MARKET
19.30 ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΜΑΖΙ (Ε)
4.30 ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ (Ε)

ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΜΑΖΙ
19.00 TV MARKET
19.30 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΜΑΖΙ (Ε)
4.30 ΑΓΡΟΤΙΚΑ&ΥΓΙΕΙΝΑ
(Ε)

ΠΕ­ΜΠΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΜΑΖΙ
19.00 TV MARKET
19.30 ΔΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00
ΓΙΑ
ΜΙΑ
ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΖΩΗ

Τετάρτη:

23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΜΑΖΙ (Ε)
4.30 ΔΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ (Ε)
ΤΣΕΛΙΟΣ

ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΑΝΑΛΥΤΗΣ
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΜΑΖΙ
19.00 TV MARKET
19.30 ΑΓΡΟΤΙΚΑ&ΥΓΙΕΙΝA
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΠΑΡΑ…5
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΜΑΖΙ (Ε)
4.30 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ (Ε)

ΣΑΒ
ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟ
6.00 TV MARKET
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Ε)
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΑΓΡΟΤΙΚΑ&ΥΓΙΕΙΝΑ
(Ε)
19.00 TV MARKET
19.30 ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΦΟΤΕΡΗ
ΖΩΗ (Ε)
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ (Ε)
4.30 ΠΑΡΑ…5 (Ε)

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ
6.00 TV MARKET
8.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
10.00 TV MARKET
14.00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ
15.00 ΠΑΡΑ…5 (Ε)
16.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17.30 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ (Ε)
19.00 TV MARKET
19.30 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Ε)
21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.00 ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ (Ε)
23.30 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0.30 ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
2.00 TV MARKET
3.00 ΑΓΡΟΤΙΚΑ&ΥΓΙΕΙΝΑ
(Ε)
4.30 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Ε)

www.enaradio.gr
2510. 832555

Δευτέρα:
08:00-10:00 Γιώργος Τράγκας
10:00-12:00 Νίκος Χατζηνικολάου
12:00-13:00 Παύλος Λεμοτζης τοπικά
νέα περιφερείας
13:00-14:00 Ελληνοφρένεια
18:00-20:00 Ελένη Παπαδοπούλου
20:00-22:00 Λάκης Ανθίμου «Λαικά
Μονοπάτια»

Τρίτη:

08:00-10:00 Γιώργος Τράγκας
10:00-12:00 Νίκος Χατζηνικολάου
12:00-13:00 Παύλος Λεμοτζης τοπικά
νέα περιφερείας
13:00-14:00 Ελληνοφρένεια
18:00-20:00 Ελένη Παπαδοπούλου
20:00-22:00 Λάκης Ανθίμου «Λαικά
Μονοπάτια»

Πέμπτη:
08:00-10:00 Γιώργος Τράγκας
10:00-12:00 Νίκος Χατζηνικολάου
12:00-13:00 Παύλος Λεμοτζης τοπικά
νέα περιφερείας

13:00-14:00 Ελληνοφρένεια
20:00-22:00 Φωτεινή Χατζηιωαννίδου

Παρασκευή:
08:00-10:00 Γιώργος Τράγκας
10:00-12:00 Νίκος Χατζηνικολάου
12:00-13:00 Παύλος Λεμοτζης τοπικά
νέα περιφερείας
13:00-14:00 Ελληνοφρένεια

Σαββάτο:
22:00 ως 10:00(πρωΐ Κυριακής) live
τραγούδια με μουσική επιμέλεια από
Λάκη Ανθίμου.

Κυριακή:
10:00-14:00 Λάκης Ανθίμου «Με μια
καλημέρα!»
Τις υπόλοιπες ώρες της εβδομάδας
ολοκαίνουργια ελληνικά τραγούδια
και αποκλειστικότητες ελληνικών
τραγουδιών μονό από το ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ
90,5 FM

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ»
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1032 /2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15660 /23.04.2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Παγγαίου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ» με προϋπολογισμό 97.522,30 ΕΥΡΩ
(χωρίς αναθεώρηση + ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 97.522,30 ΕΥΡΩ
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας:
ΤΥ Δήμου Παγγαίου, Ελευθερούπολη, μέχρι τις 16/05/2013 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο, με την Αρ. πρ.
Δ17α/05/116/ΦΝ 437 απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25923 50066, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία:
Παπαδόπουλος Οδυσσέας.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21/05/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10
π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ 609/1985.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή
σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη (οι 2ης τάξης μόνο εφόσον έχουν την Έδρα τους στο Νομό Καβάλας ή ο Νομός Καβάλας αναφέρεται στη
Βεβαίωση ΜΕΕΠ ως δεύτερος Νομός) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, β)
αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Διακήρυξη
Διαγωνισμού, γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην
τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με τις προϋποθέσεις
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
ύψους 1.950,45 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και 30 ημέρες, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις των Κατασκηνώσεων.
8. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Παγγαίου
Ελευθερούπολη, 23/04/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Ποιοί θα πληρώσουν πολλά με την νέα φορολογία
στα αυτοκίνητα!
κό χρόνο και όχι βάσει των
απαρχαιωμένων συντελεστών.
Αλλαγές στα τεκμήρια και
το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης
Σημαντικές αλλαγές έρχονται για τους ιδιοκτήτες ΙΧ
στο κόστος χρήσης των
αυτοκινήτων, αφού τα τεκμήρια αλλά και ο Φόρος
Πολυτελούς Διαβίωσης δεν
θα επιβάλλεται πλέον βάσει
των κυβικών του κινητήρα
αλλά βάσει της Αξίας Λιανικής κάποιου αυτοκινήτου.

Tο υπουργείο Οικονομικών
έχει καταλήξει στη φορολόγηση των αυτοκινήτων βάσει της λιανικής τους αξίας
και όχι της εργοστασιακής,
αφού κάποιες εισαγωγικές
εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν
ανάλογα με τις φορολογικές
περιστάσεις τις εργοστασιακές αξίες των μοντέλων
τους, με αποτέλεσμα να μην
καταβάλλουν τους φόρους.
Οπως αναφέρει «η Ημερησία» η φορολόγηση των
καινούριων αλλά και εισαγόμενων μεταχειρισμένων

Πρακτικά αυτό σημαίνει
πως ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου 2.000 κυβικών
που είναι 5ετίας δεν θα καταβάλλει Φόρο Πολυτελούς
Διαβίωσης αφού το τεκμήριό του θα μειωθεί πάρα
πολύ.

αυτοκινήτων θα απορρέει
από την αξία Λιανικής του
κάθε μοντέλου που θα δηλώνει ο κάθε εισαγωγέας
στην Υπηρεσία Αξιών του
Τελωνείου και θα διατηρηθούν οι συντελεστές φόρων Αντίθετα όσοι έχουν υπερπου κυμαίνονται από 5% πολυτελή αυτοκίνητα αξίας
έως 50%.
από 40.000 χωρίς όμως να
κινούνται από μεγάλους κιΣτα εισαγόμενα μεταχειρι- νητήρες θα… πληρώσουν,
σμένα το Τέλος Ταξινόμη- καθώς και το τεκμήριο θα
σης θα απορρέει από την είναι υψηλότερο ενώ πααξία λιανικής επίσης του ράλληλα θα πρέπει να καεκάστοτε μοντέλου αφού ταβάλλουν και τον Φόρο
έχει υπολογιστεί η απομεί- Πολυτελούς Διαβίωσης που
ωση της τιμής του λόγω θα τους αναλογεί.
παλαιότητας σε πραγματι-

Ανασφάλιστα ΙΧ: Μόνο ένας στους δέκα το ασφάλισε

Παρά το γεγονός ότι από τις
15 Απριλίου έληξε και επίσημα το τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους ιδιοκτήτες
ανασφάλιστων οχημάτων
πολύ μικρό μέρος αυτών
έσπευσαν να ασφαλίσουν τα
αυτοκίνητά τους ώστε να γλιτώσουν τα βαριά πρόστιμα.
Συγκεκριμένα, μόλις το 10%
των περίπου 1 εκατ. ανασφάλιστων οχημάτων ασφαλίστηκαν ενώ οι υπόλοιποι δεν
προέβησαν σε καμία απολύτως ενέργεια.
Στελέχη της ασφαλιστικής
αγοράς αναφέρουν πως όσο

το θέμα βρισκόταν στην επικαιρότητα -περίπου 3 ημέρες- η αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων ήταν πολύ
υψηλή.
Τώρα μία εβδομάδα μετά την
εφαρμογή της νομοθετικής
τροπολογίας για τα ανασφάλιστα οχήματα και των καθυστερήσεων αποστολής των
ειδοποιητηρίων κανείς πλέον
δεν ασχολείται με το θέμα.
Μάλιστα πολλοί είναι εκείνοι
που θα αγνοήσουν παντελώς το ειδοποιητήριο και
επειδή έχουν και άλλη χρέη
στις εφορίες περιμένουν την

συνολική ρύθμιση των χρεών τους με τη νέα νομοθεσία
που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί πριν το Πάσχα.
Ο νόμος πάντως δεν εξαιρεί
κανέναν: ούτε εμπόρους,
ούτε εταιρείες ενοικιάσεων,
ούτε ανέργους, ούτε αρρώστους και γενικότερα ό,τι έχει
πινακίδες κυκλοφορίας θα
πρέπει να είναι ασφαλισμένο.
Πάντως οι έμποροι πρώτοι
άνοιξαν τον χορό των καταθέσεων πινακίδων κυκλοφορίας και στα τέλη Οκτωβρίου θα λάβουν τη σκυτάλη οι
εταιρείες ενοικιάσεων οχημάτων. Σύμφωνα με στοιχεία
του Συνδέσμου Εισαγωγέων
Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
ο στόλος των δύο κλάδων
υπερβαίνει τις 750.000 αυτοκίνητα.
Προμηνύεται νέο έλλειμμα
στο κρατικό προϋπολογισμό του 2013 από την προείσπραξη των Τελών Κυκλοφορίας και σύμφωνα με
εκτιμήσεις θα υπερβαίνει τα
300 εκατ. ευρώ.

AYTOKINHTO

19

Απαγορεύσεις κυκλοφορίας
λόγω εορτών
Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο των
εορτών της Πρωτομαγιάς και του Πάσχα, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν
σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης
φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του
1,5 τόνου ως κατωτέρω :
1. Για το ρεύμα εξόδου από τα Αστικά Κέντρα, την Mεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2013 από 16:00 έως 22:00, τη
Μεγάλη Πέμπτη 2 Μαΐου 2013 και από 15.00 έως 22.00
ώρας και τη Μ. Παρασκευή 3 Μαΐου 2013 από 06.00΄
έως 16.00΄ ώρας, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:
Στη Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) και στην Παλιά Εθνική
Οδό (Π.Ε.Ο.) Αθηνών – Κορίνθου- Πατρών, από τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι τα Διόδια του Ρίου εξαιρούμενου του τμήματος από τη χ/θ 145 έως τη χ/θ 205+800
(κόμβος Ρίου).
Στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο
Αγίου Στεφάνου (Κρυονέρι) μέχρι τη διασταύρωση του
Μπράλλου, από τον κόμβο Λαμίας μέχρι τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και από τη Λάρισα (χ.θ. 365+400) μέχρι
τη κάτω διάβαση περιοχής Σκοτίνας (χ.θ. 410).
Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από
την αερογέφυρα Θέρμης μέχρι το 34ο χιλιομ.
Στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου – Χαλκίδας, από τη
διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης
μέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300).
2. Για το ρεύμα εισόδου στα Αστικά Κέντρα, την Κυριακή 28 Απριλίου 2013 και από ώρα 15:00 έως 21:00, την
Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου 2013 για το ρεύμα εισόδου
από ώρα 16:00 έως 23:00, τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2013
και από 15.00 έως 22.00΄ ώρας, την Τρίτη 7 Μαΐου 2013
και από ώρα 11:00 έως 21:00 και την Κυριακή 12 Μαΐου
2013 και από ώρα 15:00 έως 21:00, θα ισχύουν οι απαγορεύσεις:
Στη Ν.Ε.Ο. και στην Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου – Αθηνών, από τα Διόδια του Ρίου μέχρι τα Διόδια της Ελευσίνας εξαιρούμενου του τμήματος από τη χ/θ 145 έως
τη χ/θ 205+800.
Στη Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο ρεύμα προς
Αθήνα, από την κάτω διάβαση περιοχής, Σκοτίνας (χ.θ.
410) μέχρι τη Λάρισα (χ.θ. 365+400), από τον κόμβο
Ραχών Φθιώτιδας μέχρι τον κόμβο Λαμίας και από τη
διασταύρωση του Μπράλλου μέχρι τον κόμβο Αγίου
Στεφάνου (Κρυονέρι).
Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών – Θεσσαλονίκης από
το 34ο χιλιομ μέχρι την αερογέφυρα Θέρμης.
Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Σχηματαρίου, από την
υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (χ.θ. 12+300) μέχρι τη διασταύρωσή της με τη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης.
3. Την Κυριακή 5 Μαΐου 2013 δεν θα ισχύσουν απαγορεύσεις.
4. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας :
Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια (ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης), τα φορτηγά αυτοκίνητα των
ΕΛ.ΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής
Τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώντα
ζώα, παστεριωμένο γάλα, νωπά ψάρια, κρέας και ευπαθή προϊόντα, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των
παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών
πυρκαγιών.
Τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.)
και Φ.Ι.Χ. ψυγεία που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.
Τα φορτηγά που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής
προέλευσης για αδρανοποίηση, εφόσον διαθέτουν
σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.
Τα φορτηγά σιλοφόρα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν έτοιμο σκυρόδεμα, στο
τμήμα της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών από τα Διόδια του
Ρίου έως το Δρέπανο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

20 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Οι Έλληνες που δημιούργησαν την εφαρμογή «moodeet»
με κάποιον. Και η συσκευή
που πλέον έχουμε μαζί μας
συνέχεια είναι το κινητό
μας, αλλά και διάφορες άλλες φορητές συσκευές που
εμφανίστηκαν πρόσφατα ή
έρχονται, όπως τα tablets ή
τα «έξυπνα» ρολόγια.

Ο λόγος για μια παρέα από
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που δημιουργεί.
Πρόκειται για τους Ιωσήφ
Αλβέρτη
(co-founder),
το Μιχάλη Πετυχάκη (cofounder) που είναι απόφοιτοι των ηλεκτρολόγων
μηχανικών του ΕΜΠ και
υποψήφιοι
διδάκτορες.
Μαζί τους ο Δημήτρης Μωραΐτης (co-founder) που
είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά των
Ψηφιακών συστημάτων και
έχει ένα μεταπτυχιακό στο
Marketing και social media
καθώς και το φίλο τους,
Μάκη, που είναι ο γραφίστας της ομάδας αλλά
και τον Άλεξ που είναι ο
developer του iOS και είναι
από Γερμανία.
- Μιλήστε μας για το
Moodeet. Τι ακριβώς είναι;
«Το Moodeet θέλουμε
να γίνει η προέκταση του
εαυτού μας, μία κεντρική
εφαρμογή που να μπορεί
να μας καταλάβει, να μας
«νιώσει» και να αλλάξει τον
τρόπο που μέχρι σήμερα
χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Θα λέγαμε ότι θέλει
να δώσει χαρακτήρα σε
μία απρόσωπη τεχνολογία,
σε μία απρόσωπη επικοινωνία. Η ιδέα είναι πως αν
διευκολύνουμε τους ανθρώπους να μοιραστούν
τη διάθεσή τους, αν τους

δώσουμε μία πραγματικά
εύκολη εφαρμογή που να
μπορούν να εκφραστούν
μοναδικά, τότε σιγά σιγά
θα μπορέσουμε να μαθαίνουμε τον κάθε άνθρωπο
και να του συμπεριφερόμαστε με μία μοναδικότητα.
Αυτό μπορεί να σημαίνει
διαφορετικό περιεχόμενο
στην εφαρμογή, μπορεί να
σημαίνει και μελλοντικά
αλλαγή της ίδιας της εφαρμογής αλλά και της συμπεριφοράς της συσκευής.
Ήδη στην επικοινωνία μας
προσθέτουμε συντομογραφίες που δηλώνουν τη διάθεσή μας, που δίνουν διαφορετικό τόνο στο κείμενό
μας. Ήδη έχουμε ένα ηλεκτρονικό αποτύπωμα που
δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε, με το περιεχόμενο που δεν ξέρουμε ποιος
μπορεί να το δει, ποιος
μπορεί να το χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Και εκεί
γεννήθηκε η ιδέα μας: «τι
θα γινόταν αν μπορούσαμε
να καταλάβουμε για τους
ανθρώπους γύρω μας πως
νιώθουν αυτή τη στιγμή»,
έτσι ώστε αν είναι στεναχωρημένοι να προσπαθήσουμε να τους φτιάξουμε
τη διάθεση, αν είναι θυμωμένοι να προσπαθήσουμε να τους πλησιάσουμε,
αν είμαστε χαρούμενοι να
μοιραστούμε τη χαρά μας

Αρχικά το Moodeet αναπτύχθηκε σαν ιδέα, σχεδιασμένο να έχει τα πιο δυνατά στοιχεία από κάθε άλλο
κοινωνικό δίκτυο: τη δύναμη να μοιράζεσαι το στίγμα
σου όπως το Foursquare, να
εκφράζεσαι δημόσια όπως
στο Twitter, μία φωτογραφία όπως στο Instagram.
Σαν εγχείρημα φάνηκε και
είναι ακόμα πάρα πολύ
μεγάλο, πόσο μάλλον για
τα ελληνικά δεδομένα. Και
επειδή μία ιδέα παραμένει αιώνια μια ιδέα αν δεν
δράσεις, εκεί αρχίσαμε να
μεγαλώνουμε σαν ομάδα.
Τα δύο άτομα έγιναν τέσσερα, μετά πάλι 3=τρία,
και τελικά καταλήξαμε στη
σημερινή μας σύνθεση που
είμαστε πέντε βασικά μέλη.
Εξαιρετική είναι και η συνεργασία με τρεις εξαιρετικούς προγραμματιστές,
που προσπαθούμε σιγά
σιγά να τους εντάξουμε
στην ομάδα μας.
Στόχος μας είναι το
Moodeet να γίνει μία μοναδική πλατφόρμα δικτύωσης των ανθρώπων με
βάση τη διάθεσή τους. Μία
πλατφόρμα που να μπορεί
να αλλάξει ακόμα και τα
χρώματα του σπιτιού μας
στο κοντινό μέλλον ανάλογα με τη διάθεσή μας,
αλλά στο άμεσο μέλλον θα
μπορεί να μας προσφέρει
μοναδικές προτάσεις για
έξοδο, δραστηριότητες ή
άλλους ανθρώπους».

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

Παράρτημα στην Καβάλα το Διεθνές
Επιμελητήριο Τεχνικών Πετρελαίου
Τη δημιουργία του παραρτήματος του Διεθνούς Επιμελητηρίου
Τεχνικών
Πετρελαίου (SPE, Society of
Petroleum Engineers),
το οποίο συστάθηκε από το ΤΕΙ Καβάλας από κοινού με την
Kavala Oil ανακοίνωσε χθες σε συνέντευξη
τύπου στο ξενοδοχείο
«Εγνατία» ο πρόεδρος του ΤΕΙ, Νάσος Μητρόπουλος, έχοντας στο πλευρό του τον αντιπρόεδρο του
Επιμελητηρίου στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη,
Μαουρίτσιο Ραμπόλντι, τον Γιώργο Μορίδη, διακεκριμένο μέλος του Διεθνούς Επιμελητηρίου, καθηγητής στο Μπέρκλεϊ και μέλος του συμβουλίου
του ΤΕΙ Καβάλας, τον Αχιλλέα Χριστοφορίδη, προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου και τον Βασίλη Τόμο, μηχανικό
και προϊστάμενο των γεωτρήσεων παραγωγής της
Kavala Oil.

Θα εγκαταστήσουν κέντρο
ερευνών της NASA στην Καλαμάτα!

Πανεπιστημιακό Κέντρο Διαστημικής Ερευνας και Υψηλής Τεχνολογίας σχεδιάζουν να δημιουργήσουν στην
περιοχή της Καλαμάτας Μεσσήνιοι ομογενείς.
Πτήσεις ειδικών αεροσκαφών και ανάπτυξη «διαστημικού τουρισμού»
Ο καθηγητής Αεροδιαστημικής και Διευθυντής του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Λ-Sat επιθεωρητής της NASA, Περικλής Παπαδόπουλος, προανήγγειλε στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου
που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, την εγκατάσταση ενός σταθμού από τον οποίο θα γίνονται πτήσεις ειδικών αεροσκαφών έξω από την ατμόσφαιρα της Γης,
και την ανάπτυξη «διαστημικού τουρισμού»,η οποία
θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, θα έχει την
υποστήριξη της NASA, ενώ για το θέμα αυτό είναι ενήμερη η κυβέρνηση.
Το συγκεκριμένο σχέδιο, μπορεί να αποδώσει με χρονικό ορίζοντα το 2020 κοντά στο 1 τρισ. δολάρια κι
ανέφερε ότι τον προσεχή Ιούλιο, θα βρίσκεται στην
Ελλάδα ο γενικός διευθυντής της NASA προκειμένου
να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική
Κυβέρνηση.

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Θρίαμβος των αθλητών μας στο Old School Fighting

Σε έναν θρίαμβο για τους
Έλληνες
αθλητές
μας

Μονοδρόμηση οδού Βενιζέλου: Πολίτες και καταστηματάρχες λένε όχι

OldSchoolFightersπου
πραγματοποιήθηκε στην
Καλαμίτσα εις μνήμην του
μεγάλου δασκάλου Σίμου
Ζαχόπουλου. Τόσο οι Στοφορίδης και Γκαιτατζής
όσο και ο Παπαδόπουλος
με τον σπουδαίο πρωταθλητή Γιάννη Σοφοκλέους
κατάφεραν να κάμψουν την
αντίσταση των ξένων αντιπάλων τους και να κατακτήσουν νέα τρόπαια που
επιβεβαιώνουν ότι η Καβάμετατράπηκε η χθεσι- λα αποτελεί την μητρόπολη
νή μεγάλη διοργάνωση του kickboxingκαι των δυναμικών αθλημάτων.
Φωτιές σε δεκάδες καταστηματάρχες και πολίτες
της γύρω περιοχής άναψε
η απόφαση του δημάρχου
Καβάλας Κωστή Σιμιτσή να
προχωρήσει σε βελτιωτικά
ανταπόκριση είναι εξαιρετι- έργα υποδομής στο κέντρο
κά σημαντική.
της πόλης και συγκεκριμέΗ έκθεση των προϊόντων να στις οδούς Βενιζέλου και
του Κ.Δ.Α.Π. ξεκίνησε χθες
το μεσημέρι και θα συνεχιστεί σήμερα, την Μεγάλη
Δευτέρα και την Μεγάλη
Τρίτη.
Η Κατερίνα Κολιάρμου, εκπροσωπώντας την τοπική
οργάνωση Καβάλας των
Γιατρών του Κόσμου, σημείωσε πως οι εθελόντριες του
παραρτήματος θα εκθέτουν
τα προϊόντα τους έως και τη
Δευτέρα, ενώ ευχασιριάν, ανέφερε πως εδώ Μεγάλη
ρίστησε
τους Καβαλιώτες
και δέκα χρόνια πραγμα- για την ανταπόκριση
τοποιείται το καθιερωμένο δείχνουν, αγοράζονταςπου
τα
πασχαλινό bazaar, που απο- εκτιθέμενα προϊόντα, με τα
τελεί μια προσπάθεια της χρήματα που συγκεντρώπαραγωγικής ομάδας του νονται να διατίθενται για
Κέντρου, με τα παιδιά να την αγορά εμβολίων για τα
εργάζονται περίπου τρεις παιδιά της Περιφερειακής
μήνες, εκθέτοντας τα προ- Ενότητας Καβάλας, που
ϊόντα τους στους δημότες έχουν ανάγκη από εμβολιτης Καβάλας, των οποίων η ασμό.

Στήθηκαν τα πασχαλινά μπαζάρ στην πλατεία
Καπνεργάτη

Την έκθεση των προϊόντων
τους, ενόψει των εορτών
του Πάσχα οργάνωσαν
στην πλατεία Καπνεργάτη
το Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης του δήμου
Καβάλας, το 1ο ειδικό σχολείο και το παράρτημα των
Γιατρών του Κόσμου.
Η κοινωνική λειτουργός του
Κ.Δ.Α.Π.- A.M.E.A. Ζήσα Μι-

ΑΘΛΗΤΙΚΑ-ΜΠΑΣΚΕΤ 21

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Ν. Καβάλας
γιάννης Ευθύμιος
Β΄Αντιπρόεδρος: Βερβερίδου Ιωάννα
Γενικός Γραμματέας: Τσούτσα Σταματία
Αν. Γεν. Γραμματέας : Αργυράκης Μιχαήλ
Ταμίας : Δουρουκλής Ιωάννης
Οργανωτικός Γραμματέας :
Σαλπιγκτή Ελένη
Μέλη : Ατεσίδου Ελένη
Ανασύνθεση του Διοικητι- ρία ο κ. Χρυσαλίδης Χρή- Βαξεβάνη Αγαθή
κού Συμβουλίου του Εργα- στος και Β΄ Αντιπρόεδρος η Καραμπατζάκης Αναγνώτοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. κα Βερβερίδου Ιωάννα.
στης
Καβάλας πραγματοποιήθη- Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Λαμπριανίδης Χαράλαμπος
κε την 25-4-2013, μετά την Εργατοϋπαλληλικού
Κέ- Μήττα Μαρία
παραίτηση της Προέδρου ντρου Ν. Καβάλας είναι:
Μιλτσακάκης Γεώργιος
κας Βαξεβάνη Αγαθής.
Πρόεδρος : Χρυσαλίδης Παπαδόπουλος Βασίλειος
Εκλέχθηκε νέος Πρόεδρος Χρήστος
Παπαντίδης Ιορδάνης
μετά από μυστική ψηφοφο- Α΄Αντιπρόεδρος: Μακρο-

Ερυθρού Σταυρού. Μαζί με
τα έργα στην συνάντηση
που είχε με καταστηματάρχες ο δήμαρχος ανακοίνωσε
την εκ νέου μονοδρόμηση
της οδού Βενιζέλου ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων στους επαγγελματίες
της περιοχής.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

22

Αστέρας όνομα και πράγμα, στον τελικό κυπέλου!

Η ομάδα της Τρίπολης νίκησε τον ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στον τελικό Κυπέλλου
Ο Αστέρας Τρίπολης γράφει ιστορία! Κάτι ο περσινός
αποκλεισμός στο φινάλε,
κάτι ο σοκαριστικός τραυματισμός του Φορμίκα, κάτι
το καλύτερο ποδόσφαιρο που παίζει, κατά γενική
ομολογία, έφεραν τον Αστέρα Τρίπολης στον τελικό. Οι
Αρκάδες, με δύο υπέροχα
γκολ του Φερνάντο Ουσέρο
(61’, 86’) πανηγυρίζουν την
πρόκριση στον τελικό του

Κυπέλλου Ελλάδας.Καλύτεροι οι παίκτες του Τσιώλη,
επικράτησαν δίκαια, είδαν
τον Σπάθα να τους αρνείται
πέναλτι του Κάτσε, αλλά είδαν τον Ουσέρο να σκοράρει δύο φορές και να τους
χαρίζει την πρόκριση. Πολύ
γκρίνια από τους φιλάθλους
του ΠΑΟΚ για τον Γιώργο
Δώνη και την πολύ κακή εικόνα της ομάδας.Το ματς:
Ο ΠΑΟΚ είχε αυτό που ήθελε, ο Αστέρας… «έτρεχε»,
αυτό ήταν γνωστό και πριν
την σέντρα. Κάπως έτσι

ήταν και η εικόνα των δύο
ομάδων και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες
του Τσιώλη είχαν την μπάλα
στα πόδια τους, κυκλοφορούσαν, όμως ήταν κάπως
φλύαροι χωρίς να κάνουν
πολλές φάσεις μπροστά
από την εστία του Ιτάνζ.
Στην μεγαλύτερή τους ευκαρία οι Αρκάδες έφτασαν
κοντά στο γκολ, αλλά ο Ντε
Μπλάσις καθυστέρησε και
τον πρόλαβε ο Αποστολόπουλος.
Από την άλλη πλευρά οι
παίκτες του Δώνη, έδωσαν
χώρο, περίμεναν τον Αστέρα και έψαχναν την κόντρα
στον κενό χώρο. Με τους
Αθανασιάδη, Σαλπιγγίδη
και Καμαρά να ταλαιπωρούν τους Κουρμπέλη και
Σανκαρέ. Στα ίδια επίπεδα
και ο Λόρενς, ο οποίος έδειχνε να έχει περισσότερες
πρωτοβουλίες δημιουργικά
και να είναι και αυτός που
είχε την καλύτερη ευκαιρία
του ΠΑΟΚ. Λίγο ο Γεωργακόπουλος, ο οποίος βρήκε
την μπάλα με τα ακροδάχτυλα, και φυσικά το οριζόντιο δοκάρι, στέρησε

από τον Ιρλανδό μέσο του
ΠΑΟΚ το γκολ.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Αστέρα να
είναι αναγκασμένος να πιέσει ψηλότερα, να κλείσει
τον ΠΑΟΚ στα καρέ του και
να φτάσει και στο γκολ, με
ένα εξαιρετικό τέρμα του
Ουσέρο. Ο Ισπανός μέσος
εκμεταλλεύτηκε ένα στρώσιμο από τον Περόνε και με
ένα εξαιρετικό σουτ έδωσε
σκορ πρόκρισης στους Αρκάδες. Από εκεί και πέρα, ο
Δώνης ανέβασε την ομάδα
του πιο ψηλά, ρίσκαρε βγάζοντας τον μόνο παίκτη που
μάρκαρε, τον Κάτσε και βάζοντας τον Ολίσε.
Η ώρα περνούσε και ο
Αστέρας Τρίπολης ήταν όλο
και πιο κοντά στο όνειρο.
Το γκολ του Ουσέρο έδινε
στην ομάδα της Αρκαδίας
την πρόκριση, την στιγμή
που ο Τσιώλης προσπαθούσε να «κλείσει» όσο το
δυνατόν πιο πολύ τα καρέ
του. Από την άλλη πλευρά
ο Δώνης έριξε ότι όπλο είχε
στον αγώνα και ήλπιζε σε
ένα γκολ που θα τον έκανε
να πανηγυρίσει όπως και

πέρσι. Το δεύτερο γκολ του
Ουσέρο, όμως ήρθε για να
«κλειδώσει» την πρόκριση
και να στείλει τον Αστέρα
για πρώτη φορά στην ιστορία του, πετώντας στο «καναβάτσο» την ομάδα του
ΠΑΟΚ.
Οι συνθέσεις:
Αστέρας Τρίπολης (Σάκης
Τσιώλης):
Γεωργακόπουλος, Τσαμπούρης, Σανκαρέ,
Κουρμπέλης, Πιπίνης, Ουσέρο (90’ Ουρτάδο), Κοντοές, Ναβάρο (40’ Καλαντζής),
Ντε Μπλάσις, Ράγιος, Περόνε (81’ Αλβάρες).
Στον πάγκο: Μπαντής, Λένσε, Μπακασέτας, Κάφα.
ΠΑΟΚ (Γιώργος Δώνης):
Ιτάνζ, Αποστολόπουλος (46’
Έτο), Κατσουράνης, Σίντεφελντ, Λίνο, Κάτσε (70’ Ολίσε), Λαζάρ (78’ Φωτάκης),
Λόρενς, Καμαρά, Σαλπιγγίδης, Αθανασιάδης.
Στον πάγκο: Γλύκος, Ρομπέρ, Κουμαλό, Κίτσιου.
Διαιτητής: Σπάθας (Πειραιά)
Βοηθοί:
Σωτηρόπουλος
(Αχαΐας), Κοντιζάς (Πειραιά)
Γήπεδο: «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»

Στο 27΄ ο διεθνής μέσος
πέρασε ωραία κάθετη
μπαλιά στον Μήτρογλου,
ο οποίος «τσίμπησε» με το
κεφάλι τη μπάλα προ του
Βρονταρά, τον απέφυγε
και από πλάγια θέση πλάσαρε για το 0-1.

Ο Πανθρακικός έψαξε ως
το τέλος το γκολ της τιμής
και τελικά το πέτυχε στο
83΄ με πέναλτι που κέρδισε ο Λουσέρο από τον Παπάζογλου και αξιοποίησε ο
Δημήτρης Παπαδόπουλος.

Πανθρακικός-Ολυμπιακός 1-2

Στο 40΄ ο Μανιάτης σέντραρε από αριστερά και
ο σέντερ φορ του Ολυμπιακού, αμαρκάριστος στην
«καρδιά» της αντίπαλης
περιοχής, διπλασίασε με
κεφαλιά τα τέρματα της
ομάδας του.

Πλώρη για την κατάκτηση στην Κομοτηνή.
του νταμπλ έβαλε ο ΟλυΗ ομάδα του Μίτσελ, με
μπιακός…
δύο γκολ του Μήτρογλου
Οι «ερυθρόλευκοι», μολο- (27′ 40′), επιβλήθηκε την
νότι είχαν «καθαρίσει» την Κυριακή με 2-1 των «πράυπόθεση-πρόκριση για τον σινων» και «σφράγισαν» το
τελικό του Κυπέλλου Ελλά- εισιτήριο.
δας από το πρώτο ματς,
όπου είχαν επικρατήσει με Το μοναδικό τέρμα των
το ευρύ 6-2, νίκησαν και γηπεδούχων το σημείωσε
στον επαναληπτικό με τον ο Δημήτρης ΠαπαδόπουΠανθρακικό, που πραγμα- λος με εύστοχη εκτέλεση
τοποιήθηκε την Κυριακή πέναλτι στο 83ο λεπτό.

Στον τελικό ο Ολυμπιακός
θα τεθεί αντιμέτωπος με
τον Αστέρα Τρίπολης.
Ο αγώνας
Με δημιουργό τον Μανιάτη και εκτελεστή τον
Μήτρογλου ο Ολυμπιακός
προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο και… εξουδετέρωσε όποια σκέψη των γηπεδούχων για ένα θετικό
αποτέλεσμα.

Γκολ: 82’ πεν. Παπαδόπουλος – 27’ 40’ Μήτρογλου
Κίτρινες: Χρήστου, Κάστσελαν - Λυκογιάννης,
Μήτρογλου,

Πανθρακικός
(Παύλος
Δερμιτζάκης): Βρονταράς,
Σαρακατσάνος, Χρήστου,
Νωρίτερα, ο Πανθρακικός Τζάνης (48’ Μίνγκας), Σκλιείε χάσει την ευκαιρία να οπίδης, Βαϊρουά (66’ Kαανοίξει το σκορ στο 22΄, θάριος), Παπαδόπουλος,
όταν το δυνατό σουτ του Κασελάν, Σερφά, ΛουσέΒαϊρουά έξω από την περι- ρο, Μακρυδημήτρης (78’
οχή απέκρουσε εντυπωσι- Μπονγκ)
ακά σε κόρνερ ο Κάρολ.
Ολυμπιακός (Μίτσελ): ΚάΟι γηπεδούχοι μπορούσαν ρολ, Μανιάτης, Μασάντο,
να μειώσουν στο 53΄, όμως Παπάζογλου, Φέισα (73’
ο Κάρολ αντέδρασε και Μοντέστο), Μήτρογλου,
πάλι σωστά στην κεφαλιά Φουστέρ (65’ Φετφατζίτου Λουσέρο, ενώ στο 67΄ δης), Παπαδόπουλος, Μαο Μίνγκας αστόχησε απελ- νωλάς (46’ Σιόβας), Λυκοπιστικά απέναντι από τον γιάννης, Γκρέκο
τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

23

Football League: Ανέβηκε δεύτερος ο Ηρακλής
Δόξα Δράμας-Βύζας Μεγάρων 1-0
Φωκικός-Καβάλα 3-2
Νίκη Βόλου-Εθνικός Γαζώρου 1-0
Λάρισα-Καλλονή 0-1
Καλλιθέα-Ηρακλής 0-1
Πανσερραϊκός-Πιερικός 3-0
Ηρακλής Ψαχνών-Αναγέννηση Γιαννιτσών 5-1
Αναγέννηση
ΕπανομήςΑπόλλων Σμύρνης 1-3

Με τη νίκη απέδρασε από
το Ελ Πάσο ο Ηρακλής, με
1-0 επί της Καλλιθέας και
ανέβηκε δεύτερος, ενώ τρίποντα πήραν και οι Απόλλων, Νίκη Βόλου και ΑΕΛΚ.

3-1 της Αναγέννησης στην
Επανομή, ενώ η Νίκη Βόλου επικράτησε δύσκολα
1-0 του Εθνικού Γαζώρου.
«Διπλό» ανόδου πήρε η
ΑΕΛ Καλλονής στη Λάρισα,
καθώς επιβλήθηκε 1-0 της
Ροπαλιά επιστροφής στα ΑΕΛ. Ο Ηρακλής Ψαχνών δισαλόνια έριξε ο Ηρακλής, έλυσε με 5-1 την Αναγέννηπου νίκησε 1-0 την Καλλι- ση Γιαννιτσών. Ο Φωκικός
θέα εκτός έδρας. Ο Απόλ- πήρε δύσκολα τη νίκη με
λων Σμύρνης επέστρεψε 3-2 επί της Καβάλας, ενώ ο
στις νίκες, επικρατώντας Πανσερραϊκός επιβλήθηκε

12-7 35-18 60
6. Παναιτωλικός
35
16-12-7
47-23 60
7. Ολυμπιακός Βόλου 34
15-15-4
41-19 60
8. Πανσερραϊκός
35
16-11-8
32-23 59
9. Λάρισα
35
1412-9 37-22 54
10. Δόξα Δράμας 36
15-9-12
29-25 54
11. Ηρακλής Ψαχνών 35
13-14-8
40-31 53
Μ. Δευτέρα 29 Απριλίου
12. Καλλιθέα 35
1116:30 Εργοτέλης-Ολυμπια- 13-11 36-35 46
κός Βόλου (OTE TV)
13. Καβάλα 35
12-919:00 Θρασύβουλος-Πανα- 14
29-31 45
χαϊκή (OTE TV)
14. Πιερικός 35
8-12Ρεπό ο Παναιτωλικός
15
30-50 36
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FOOTBALL 15. Eθνικός Γαζώρου 36
LEAGUE
8-12-16
23-31 36
άνετα 3-0 του Πιερικού.
ΟΜΑΔΕΣ
ΑΓΩΝΕΣ
16. Παναχαϊκή 2005 35
Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ
ΒΑΘ- 8-14-13
29-34 35
Η 37η αγωνιστική ολοκλη- ΜΟΙ
17. Φωκικός 35
8-11ρώνεται τη Μ. Δευτέρα με 1. Απόλλων 35
20-7- 16
25-44 35
τα παιχνίδια του Εργοτέ- 8
43-24 67
18. Αναγέν. Γιαννιτσών
λη με τον Ολυμπιακό Βό- 2. ΑΕΠ Ηρακλής
35
35
8-7-20 28-55 31
λου (16:30 ΟΤΕ TV) και το 16-14-5
41-20 62
19. Θρασύβουλος 35
Θρασύβουλος-Παναχαϊκή
3. Εργοτέλης 34
176-11-18
22-39 26
(19:00 ΟΤΕ ΤV).
10-7 33-22 61
20. Βύζας Μεγάρων 35
4. Νίκη Βόλου 36
154-11-20
16-44 23
Συνοπτικά τα αποτελέσμα- 15-6 40-22 60
21. Αναγέν. Επανωμής
τα
5. Καλλονή 35
1635
2-9-24 22-66 15

Δόξα-Βύζας Μεγάρων 1-0
να ανέβουν στους 54
βαθμούς, έξι μακριά από
τις θέσεις των play off,
και να διατηρήσουν τις
όποιες ελπίδες έχουν για
άνοδο. Στον αντίποδα, η
ομάδα του Μίλτου Γκόφα παρέμεινε προτελευταία και θα περιμένει να
δει αν ο Θρασύβουλος
θα έχει απώλειες απέναντι στην Παναχαϊκή τη
Μεγάλη Δευτέρα ή αν θα
ξεφύγει ακόμα περισσότερο στη μάχη της παραμονής, αφού η ομάδα της Φυλής ήδη έχει
«αέρα» τριών πόντων
έναντι του Βύζαντα.

Λύτρωση με Ρούσεφ για «παιχνίδι» για την άνοδο να προβληματίσουν την
τη Δόξα Δράμας
στη Super League.
ομάδα του Τζαναβάρα,
είχαν δοκάρι και λίγο
Ο Βούλγαρος άσος με εύ- Πολύ πιο δύσκολα από έλειψε να προηγηθούν,
στοχο χτύπημα πέναλτι ότι θα περίμενε πήρε αλλά «λύγισαν» από την
ένα λεπτό πριν τη λήξη τελικά τη νίκη η Δόξα άσπρη βούλα στο τελευτου παιχνιδιού χάρισε Δράμας απέναντι στον ταίο λεπτό του αγώνα.
τρίποντο που διατηρεί Βύζαντα Μεγάρων. Οι Οι «μαυραετοί» με αυτή
τη Δόξα Δράμας στο Μεγαρείς
κατάφεραν τους τη νίκη κατάφεραν

Το ματς στη Δράμα δεν
διεκδικεί δάφνες ποιότητας, με τη Δόξα να
είναι πιο κινητική στα
πρώτα λεπτά και να έχει
κάποιες μικρο-ευκαιρίες με τους Πουλάκο και
Ρούσεφ. Μετά το μισάωρο, οι φιλοξενούμενοι
θέλησαν να απειλήσουν
ωστόσο η καλύτερή τους
στιγμή στο 45’ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ξενοδόχοφ μετά
το πλασέ του Μπιτσάκου. Στην επανάληψη,
η Δόξα άγγιξε το γκολ

στο 47’ αλλά η κεφαλιά
το Καμινιώτη σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Βύζαντα, με τους
Κάπελ και Περπερίδη να
μην βρίσκουν στόχο στις
επόμενες καλές στιγμές των γηπεδούχων.
Εν τέλει, στο 89’ ο Γρομητσάρης ανέτρεψε τον
Πουλάκο στην περιοχή,
ο διαιτητής Βρακάς από
την Εύβοια έδωσε το πέναλτι κι ο Ρούσεφ χάρισε
τη νίκη στην ομάδα του
ευστοχώντας απέναντι
από τον Πουρή.
Δόξα Δράμας (Παναγιώτης
Τζαναβάρας):
Ξενοδόχοφ, Ταραλίδης,
Ιντζόγλου, Ρούσεφ, Σοϊλέδης, Κάπελ, Πουλάκος,
Στεργιανός (61’ Περπερίδης), Μπάρος (46’ Καμινιώτης), Μιλένκοβιτς,
Χιντασέλι (69’ Μπαλής)
Βύζας Μεγάρων (Μίλτος
Γκόφας): Πουρής, Γρομητσάρης, Π. Βλάχος (86’
Κατράνας), Μπιτσάκος,
Λιόλιος, Νικολόπουλος,
Μανδύλης, Κρολ (31’
λ.τ. Μαρίνης), Σπαγής,
Πούρνος (57’ Δημητρίου), Θ. Βλάχος.

Δευτέρα 29 Απριλίου 2013
info@enachannel.gr

ΑΝΑΛΥΤΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

24