You are on page 1of 145

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ BUCUREŞTI

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ
PRAHOVA

2011

© D.J.S. Prahova 2011
Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în forma originală
sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice
formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Direcţiei Judeţene de
Statistică.
Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole,
studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.

ANUARUL STATISTIC
AL

JUDEŢULUI PRAHOVA

Coordonatorul lucrării:
ec. NICULINA GHEORGHE - director executiv - D.J.S. PRAHOVA
Lucrare realizată şi redactată de:
FLORICA POPESCU – şef serviciu
MARIANA NIŢU
ROXANA GRIGORE

- 2011-

. VENITURILE POPULAŢIEI 46 6. TURISM 105 12.II - SINTEZA CUPRINSULUI pag. ARTĂ. Notă metodologică VIII 1.TELECOMUNICAŢII 101 11. DATE GENERALE 2 3. INDUSTRIE 94 10. LOCUINŢE. EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL ŞI PUBLICE 13. ÎNVĂŢĂMÂNT. SPORT 64 8. AGRICULTURĂ . TRANSPORTURI . POPULAŢIA 7 4. SĂNĂTATE 54 7. CONTURI NAŢIONALE UTILITĂŢI 108 124 .CULTURĂ. FORŢA DE MUNCĂ 35 5. LOCUL JUDEŢULUI 1 2.SILVICULTURĂ 75 9.

la 1 iulie Grafice 8 9 10 10 11 12 13 15 17 19 19 20 21 21 21 22 24 25 25 26 30 . municipii şi oraşe la 1 iulie Populaţia stabilã pe grupe de vârstã şi sexe – total judeţ la 1 iulie Populaţia stabilã pe grupe de vârstã şi sexe – mediul urban la 1 iulie Populaţia stabilã pe grupe de vârstã şi sexe – mediul rural la 1 iulie Mişcarea naturalã a populaţiei pe medii Populaţia stabilã în vârstã de muncã la 1 iulie Evoluţia principalilor indicatori demografici Nãscuţi vii pe sexe şi medii Mişcarea migratorie a populaţiei Migraţia internaţională pe sexe Decesele. pe principalele cauze de deces Speranţa de viaţă la naştere pe sexe şi medii Ratele de fertilitate pe grupe de vârstã şi medii Populaţia stabilã din municipii. DATE GENERALE Poziţia geograficã a judeţului Prahova Împãrţirea administrativã a judeţului Prahova Altitudinea oraşelor Cursuri de apã Lacurile din judeţul Prahova Harta judeţului Prahova 3 3 3 4 5 6 3. Notă metodologică VIII 1. pe grupe de vârstã şi sexe Decese. POPULAŢIA Populaţia stabilã pe sexe Populaţia stabilã pe medii Populaţia stabilã pe sexe şi medii la 1 iulie Gruparea localitãţilor dupã numãrul populaţiei stabile la 1 iulie Gradul de urbanizare şi densitatea populaţiei Densitatea populaţiei pe judeţ. LOCUL JUDEŢULUI Ponderea şi locul judeţului Prahova 1 2.III - CUPRINS Pag. comune. oraşe..

1) Câştigul mediu brut lunar pe principalele activitãţi industriale Rev. VENITURILE POPULAŢIEI Câştigul mediu brut lunar pe activitãţi ale economiei naţionale Rev.2) Câştigul mediu net lunar pe principalele activitãţi industriale Rev.2) Pensia medie lunarã (CAEN 47 (CAEN 48 (CAEN 49 (CAEN 49 (CAEN 50 (CAEN 51 (CAEN 52 (CAEN 52 53 .1) Structura numãrului mediu al salariaţilor pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2) Câştigul mediu brut lunar pe principalele activitãţi industriale Rev. la sfârşitul anului Numãrul salariaţilor pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.1) Numãrul mediu al salariaţilor şi structura acestora pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.1) Câştigul mediu brut lunar pe activitãţi ale economiei naţionale Rev.2) Numãrul salariaţilor pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.2 )şi pe sexe.1 )şi pe sexe.1) Câştigul mediu net lunar pe activitãţi ale economiei naţionale Rev.2) Câştigul mediu net lunar pe activitãţi ale economiei naţionale Rev.2) şi sexe la sfârşitul anului Numãrul mediu al salariaţilor pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev. la sfârşitul anului Numãrul mediu al pensionarilor Grafice 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 5.. FORŢA DE MUNCÃ Populaţia ocupatã pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.1) Câştigul mediu net lunar pe principalele activitãţi industriale Rev. la sfârşitul anului Numãrul persoanelor care beneficiazã de prevederile actelor normative privind protecţia socialã a şomerilor şi numãrul persoanelor aflate în evidenţa agenţiilor de ocupare şi formare profesionalã.IV - 4.1) şi sexe la sfârşitul anului Populaţia ocupatã pe activitãţi ale economiei naţionale (CAEN Rev.

ARTÃ. la începutul anului şcolar Unitãţi de învãţãmânt.SILVICULTURÃ Suprafaţa totalã dupã modul de folosinţã la sfârşitul anului Silvicultura Suprafaţa cultivatã cu principalele culturi pe categorii de unitãţi Producţia agricolă vegetală. pe localitãţi Grafice 55 55 55 56 56 57 62 7. personalului mediu sanitar şi al paturilor de asistenţã medicalã. la începutul anului şcolar Baza materialã a învãţãmântului. SPORT Numãrul unitãţilor şcolare la începutul anului şcolar Numãrul populaţiei şcolare la începutul anului şcolar Numãrul populaţiei şcolare şi al cadrelor didactice pe medii. la 1 decembrie 76 76 77 79 81 82 82 82 83 84 85 86 . din sectorul majoritar de stat.-V- 6. la principalele culturi Producţia medie la hectar a principalelor culturi Suprafaţa viilor pe rod Producţia de struguri Producţia medie de struguri la hectar Numãrul pomilor fructiferi pe rod Producţia de fructe Efectivele de animale pe total agriculturã. AGRICULTURÃ . la 1 decembrie Efectivele de animale din sectorul privat. CULTURÃ. pe localitãţi Reţeaua şi activitatea unitãţilor culturale Activitatea sportivã Grafice 65 65 66 66 66 67 71 72 73 8. INVÃŢÃMÂNT. populaţia şcolarã şi personalul didactic în învãţãmântul de toate gradele. SÃNÃTATE Unitãţi medico-sanitare în sectorul majoritar de stat (la sfârşitul anului) Paturi de asistenţã medicalã în sectorul majoritar de stat (la sfârşitul anului) Personal sanitar în sectorul majoritar de stat (la sfârşitul anului) Unitãţi medico-sanitare şi personal sanitar în sectorul privat (la sfârşitul anului) Activitatea creşelor Numãrul medicilor. la începutul anului şcolar Numãrul cadrelor didactice.

construcţii. la 1 decembrie Producţia agricolã animalã Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole Îngrãşãminte chimice şi naturale folosite în agriculturã Grafice 86 87 88 89 90 9.2) Structura numãrului mediu al salariaţilor pe activitãţi industriale (CAEN Rev. pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2) Numãrul salariaţilor pe sexe şi activitãţi industriale (CAEN Rev. capacitatea şi activitatea de cazare turistică pe localităţi în anul 2010 106 106 107 . INDUSTRIE Numãrul mediu al salariaţilor pe activitãţi industriale (CAEN Rev.VI - Efectivele de animale din exploataţii agricole individuale .TELECOMUNICAŢII Transporturi şi telecomunicaţii Strãzile orãşeneşti Transportul urban de cãlãtori cu autobuze.. TURISM Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turisticã Capacitatea şi activitatea de cazare turistică Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turisticã.2 şi pe clase de mărime în anul 2010 Cifra de afaceri. comerţ şi alte servicii. troleibuze şi tramvaie Autovehicule înscrise în circulaţie la sfârşitul anului 102 103 104 104 11. pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev. TRANSPORTURI .2) la sfârşitul anului 2010 Întreprinderi active. nete şi personalul unităţilor locale active din industrie.2 în anul 2010 95 96 97 98 99 100 10. pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev. investiţii brute.2 şi pe clase de mărime în anul 2010 Unităţi locale active.

VII - 12. pe total judeţ. CONTURI NAŢIONALE Produsul intern brut regional în anul 2009 125 . oraşe şi total comune (sector public) Locuinţe date în folosinţã pe localitãţi Numãrul şi suprafaţa locuinţelor construite Execuţia bugetului local Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite Reţeaua şi volumul apei potabile distribuite Reţeaua de canalizare publicã şi spaţiile verzi Lungimea simplã a conductelor de canalizare din municipii şi oraşe Salubritatea oraşelor Grafice 109 110 110 111 112 117 117 118 118 118 119 119 120 13. LOCUINŢE. municipii.. EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL ŞI UTILITĂŢI PUBLICE Fondul de locuinţe existent la sfârşitul anului Numãrul locuinţelor construite Numãrul locuinţelor construite dupã numãrul de camere Locuinţe date în folosinţã.

confidenţialitate a datelor individuale. 2. prelucrare. direcţiile sale teritoriale şi alte instituţii din subordine. social. relevanţă. geografice. scopul cercetării şi instrumentarul statistic ce stă la baza acesteia (modul de organizare a cercetării. Potrivit criteriului sferei de cuprindere. Programul Statistic Naţional Anual (PSNA) reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt autorizaţi să realizeze colectarea. În lege se regăsesc contextul şi prevederile care definesc elementele constitutive ale procesului statistic. precum şi principiile fundamentale care stau la baza funcţionării statisticii oficiale în România. organ de specialitate al Administraţiei Publice Centrale. Prin astfel de cercetări statistice exhaustive se obţin rezultate detaliate în diferite structuri administrative. Principiile pe care se întemeiază activitatea statistică. 3. în subordinea Guvernului. economic. procesarea. grupări pe activităţi potrivit Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) etc. nomenclatoarele. Sursele de date statistice. adoptate pe plan internaţional. sunt autorizate să solicite şi să obţină cu titlu gratuit datele şi informaţiile statistice de la toate persoanele. care deţin capital sub orice formă sau desfăşoară activitate de orice fel pe teritoriul României. proporţionalitate. 226 / 2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România. denumită şi colectivitate statistică. instrucţiunile etc. analiză şi diseminare a datelor cu privire la starea şi evoluţia fenomenelor şi proceselor economice şi sociale. Programul Statistic Naţional Anual cuprinde informaţii. financiar şi juridic. bine delimitată. . În cadrul acestui tip de cercetare datele sunt înregistrate de la toate unităţile populaţiei statistice. Populaţia statistică desemnează totalitatea elementelor supuse observării statistice. Programul Statistic Naţional Anual se avizează de Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. recensământul general agricol. publicaţii statistice. Cercetarea statistică se realizează pe bază de proiecte în care sunt definite concepte generale. datele din Anuarul statistic au fost determinate pe baza a două tipuri de cercetări statistice: Cercetare statistică exhaustivă (totală). de aceeaşi natură. Cele mai cunoscute cercetări exhaustive sunt recensămintele populaţiei şi locuinţelor. analiza şi constituirea seriilor de date statistice oficiale. transparenţă. surse administrative. cu caracter demografic. recensământul produselor şi serviciilor industriale. 4. chestionarul. precum şi a celor ce decurg din legislaţia Uniunii Europene şi din recomandările altor organizaţii internaţionale. cu privire la: cercetări statistice. Statistica oficială în România este organizată şi coordonată de Institutul Naţional de Statistică. asemănătoare sau omogene din punctul de vedere al anumitor criterii. clasificările. deontologie statistică şi raport cost/eficienţă. culegerea. studii şi analize statistice. în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni. respectiv. Datele prezentate în Anuarul statistic sunt rezultatul a două categorii de surse: cercetările statistice exhaustive sau prin sondaj cuprinse în Programul Statistic Anual (PSA). fizice sau juridice. finanţat de la bugetul de stat. Cercetarea statistică reprezintă o lucrare complexă de culegere. analiza şi diseminarea datelor statistice oficiale. Institutul Naţional de Statistică. resurse şi termene de realizare. stocarea.-VIII- NOTĂ METODOLOGICĂ 1.). prelucrarea. responsabilităţi. normele. lucrări de sinteză. constau în: autonomie. în deplină concordanţă cu principiile fundamentale privind funcţionarea statisticii într-o societate democratică. Cadrul legal privind activitatea statistică este statuat prin Legea nr.

procese. o familie. Folosirea acestor surse de date şi informaţii în scopuri statistice se realizează fie direct.) care desfăşoară o activitate economică. Mărimile statistice folosite: În Anuar sunt prezentate. Sfera de cuprindere a datelor. cheltuielilor sau valoarea produselor. Tot aici sunt cuprinse şi activităţile desfăşurate de către persoanele fizice şi/sau gospodăriile populaţiei. 9. datele sunt înregistrate doar de la o parte a populaţiei statistice. Eşantionul este determinat pe baza criteriilor de reprezentativitate.cuprinde capitalul integral privat. Formele de proprietate sunt: proprietate majoritar de stat . se precizează altfel. instituţia bugetară. Unitatea de raportare este entitatea care furnizează datele şi informaţiile primare în cadrul unei cercetări statistice. a proceselor şi fenomenelor observate. Datele prezentate în Anuar caracterizează ansamblul economiei judeţului PRAHOVA. Unitatea cu personalitate juridică reprezintă entitatea (întreprinderea. fie pentru reconciliere şi validarea datelor statistice obţinute în urma cercetărilor statistice. o asociaţie sau orice altă entitate ce nu dispune de autonomie de decizie în exercitarea funcţiei principale. ca date de bază (asimilate datelor statistice). Sunt principalele instrumente care fac posibilă structurarea după criterii obiective şi corecte a unităţilor statistice. Indicele este un raport între valori ale aceleiaşi variabile înregistrate în unităţi de timp sau teritoriale diferite. Valorile din diferite perioade în preţuri curente nu sunt direct comparabile şi. veniturilor. cooperatist şi obştesc. deflatate cu indicii de preţuri corespunzători. mixt. numită eşantion. exprimate în preţurile anului curent. de interes naţional şi local şi mixt. Unitatea fără personalitate juridică reprezintă o persoană. 6.cuprinde capitalul integral de stat. În cadrul acestui tip de cercetare. capital integral străin. ale căror rezultate sunt extinse la întreaga populaţie statistică. are contabilitate proprie şi ia decizii în exercitarea funcţiei principale. Clasificări şi nomenclatoare. prin utilizarea unor metode probabiliste. societatea comercială. sunt: .-IXCercetare statistică prin sondaj. nu pot fi utilizate la calculul indicilor fără a fi. cu excepţia cazurilor când. pe baza căreia se construiesc statistici. proprietate majoritar privată . cu precădere. Indicatorul statistic este expresia numerică a unor fenomene. organizaţia fără scop patrimonial etc. Sursele administrative reprezintă sursele de evidenţă organizate şi deţinute de organisme ale administraţiei publice sau non-guvernamentale pentru alte scopuri decât cele statistice. calitate şi completitudine care le fac utilizabile şi în scopuri statistice. asociaţia. 7. ponderi. Sunt utilizate numai acele surse care au un potenţial adecvat cerinţelor statistice şi corespund rigorilor ştiinţifice de sferă de cuprindere. 5. Clasificările utilizate în Anuar. Datele în preţuri curente se referă la volumul producţiei. comparabilitate şi coerenţă. Unitatea de observare este acea entitate de la care/pentru care sunt colectate date şi informaţii primare. 8. o gospodărie. fie prin prelucrări şi adaptări corespunzătoare pentru a satisface cerinţele de calitate. activităţi sau categorii economice sau sociale. 10. spaţiu şi structuri. manifestate în timp. prin notele specifice care prefaţează fiecare capitol al Anuarului. potrivit diferitelor scopuri sau diferitelor domenii de activitate. serviciilor etc.). unde statul deţine 50% şi peste din capitalul social. în consecinţă. date absolute şi date relative (indici. în care peste 50% din capitalul social este privat. public. indicatori de intensitate etc. în prealabil. Unitatea statistică este un obiect al cercetării şi purtător al caracteristicilor statistice urmărite prin program.

1. seriile de date exprimate în valori absolute au fost recalculate în lei (RON). Un leu nou (RON) este egal cu 10000 lei vechi (ROL).2. Diviziuni – codificate prin două cifre. 293/2007 şi revizuit în Monitorul Oficial nr. CAEN Rev.1. implementată prin Ordinul nr. De asemenea. Clase – codificate prin patru cifre. Grupe – codificare prin trei cifre.1 este următoarea: Secţiuni – codificate printr-o literă. Pentru interpretarea corectă a structurii datelor potrivit CAEN Rev. respectiv CAEN Rev. de regulă. Conform Legii nr. în “Anexa nr. activităţi secundare şi activităţi auxiliare. În Anuar este utilizată versiunea actualizată a CAEN. 11. 656/1997. Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA 2002.2 respectă standardele europene. . Activitatea secundară este orice altă activitate din cadrul unităţii producătoare de bunuri sau servicii. întreţinere şi reparaţie etc. Activitatea principală. 1” a Notei metodologice generale se prezintă clasificarea la nivelul secţiunilor şi diviziunilor. în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr.1. 348/14 iulie 2004 privind denominarea monedei naţionale a României (începând cu data de 1 iulie 2005). Subsecţiuni – codificate prin două litere. în sensul clasificării. Structura CAEN Rev. PRODROM – Nomenclatorul de produse şi servicii industriale elaborat de Institutul Naţional de Statistică (INS) şi utilizat pentru cercetări statistice privind producţia industrială. depozitare. Pentru interpretarea corectă a structurii datelor potrivit CAEN Rev. publicat în Monitorul Oficial nr. respectiv CAEN Rev. 403/2008. Identificarea activităţii secundare este necesară pentru a încadra o unitate într-o anumită poziţie din CAEN Rev. 12. datele sunt prezentate. Diviziuni – codificate prin două cifre.1 este total armonizată cu Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană NACE Rev. achiziţionare promovare. 337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. 2” a Notei metodologice generale se prezintă clasificarea la nivelul secţiunilor şi diviziunilor. Definirea activităţilor.1. a datelor referitoare la unităţile statistice. pe secţiuni sau pe diviziuni CAEN. În practică. Ea reprezintă acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate în considerare. este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos). respectiv activitate principală. CAEN Rev.2.-XClasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) reprezintă un sistem coordonat şi coerent de grupare. după criterii ştiinţifice de omogenitate. Activitatea auxiliară este o activitate conexă.601/2002 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică. în Anuar este utilizată şi versiunea CAEN Rev. Seriile de indici nu sunt afectate de denominare. Gruparea după mărime a întreprinderilor.codificate printr-o literă.2. indispensabilă funcţionării unei entităţi. Structura CAEN Rev.2.2 este următoarea: Secţiuni . În cuprinsul Anuarului.1. precum: contabilitate. transport. Grupe – codificare prin trei cifre. în “Anexa nr. implementată prin Ordinul nr. Clase – codificate prin patru cifre. fiind total armonizată cu Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană NACE Rev. Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA 2008. majoritatea unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter mixt.

nr. cu excepţia mobilei.2 (aprobat prin Ordinul nr. Fabricarea autovehiculelor de transport rutier.O. SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT Agricultură. harnaşamentelor şi încălţămintei.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională . 403/29. 1 CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ CAEN Rev.2008) Secţiune Diviziune Denumire 1 AGRICULTURĂ. prepararea şi vopsirea blănurilor 16 Prelucrarea lemnului. fabricarea produselor din lemn şi plută.-XIAnexa nr. nr. a remorcilor şi semiremorcilor Fabricarea altor mijloace de transport Fabricarea de mobilă Alte activităţi industriale n. întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .c. Repararea. 337/20.V. publicat în M.O. vânătoare şi servicii anexe 2 3 Silvicultură şi exploatare forestieră Pescuitul şi acvacultura 5 6 7 8 9 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ Extracţia cărbunelui superior şi inferior Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale Extracţia minereurilor metalifere Alte activităţi extractive Activităţi de servicii anexe extracţiei A B C 10 11 12 13 14 15 INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE Industria alimentară Fabricarea băuturilor Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Tăbăcirea şi finisarea pieilor. fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 17 18 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgică Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal exclusiv maşini. utilaje şi instalaţii Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice Fabricarea echipamentelor electrice Fabricarea de maşini.c.IV. utilaje şi echipamente n. fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie.a.2007 şi revizuit în M.a.V.CAEN. 293/03.

-XIISecţiune Diviziune D Denumire PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ. video şi de programe de televiziune. cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii Activităţi de asigurări. gaze. apă caldă şi aer condiţionat DISTRIBUŢIA APEI. activităţi de asigurare şi fonduri de pensii . tratarea şi eliminarea deşeurilor. tratarea şi distribuţia apei Colectarea şi epurarea apelor uzate Colectarea. ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 36 37 38 39 Captarea. cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 49 50 51 52 53 TRANSPORT ŞI DEPOZITARE Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Transporturi pe apă Transporturi aeriene Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi Activităţi de poştă şi de curier 55 56 HOTELURI ŞI RESTAURANTE Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie H I J 58 59 60 61 62 63 K 64 65 66 INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII Activităţi de editare Activităţi de producţie cinematografică. întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete Comerţ cu amănuntul. activităţi de recuperare a materialelor reciclabile Activităţi şi servicii de decontaminare 41 42 43 CONSTRUCŢII Construcţii de clădiri Lucrări de geniu civil Lucrări speciale de construcţii F COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL. reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi auxiliare intermedierilor financiare. GESTIONAREA DEŞEURILOR. înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală Activităţi de difuzare şi transmitere de programe Telecomunicaţii Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Activităţi de servicii informatice INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI Intermedieri financiare. APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT 35 E Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR G 45 46 47 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. GAZE. SALUBRITATE.

birourilor administrative centralizate. fără cazare ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE. activităţi de management şi de consultanţă în management Activităţi de arhitectură şi inginerie. ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE Activităţi juridice şi de contabilitate Activităţi ale direcţiilor (centralelor). ştiinţifice şi tehnice Activităţi veterinare ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT Activităţi de închiriere şi leasing Activităţi de servicii privind forţa de muncă Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor. asigurări sociale din sistemul public ÎNVĂŢĂMÂNT Învăţământ SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Activităţi referitoare la sănătatea umană Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială. alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică Activităţi de investigaţii şi protecţie Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri Activităţi de secretariat.-XIII- Secţiune Diviziune L 68 M 69 70 71 72 73 74 75 N 77 78 79 80 81 82 O 84 P 85 Q 86 87 88 R 90 91 92 93 S 94 95 96 Denumire TRANZACŢII IMOBILIARE Tranzacţii imobiliare ACTIVITĂŢI PROFESIONALE. CULTURALE ŞI RECREATIVE Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Activităţi ale bibliotecilor. arhivelor. cu cazare Activităţi de asistenţă socială. activităţi de testări şi analiză tehnică Cercetare-dezvoltare Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei Alte activităţi profesionale. de articole personale şi de uz gospodăresc Alte activităţi de servicii . muzeelor şi alte activităţi culturale Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Activităţi sportive. ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC Administraţie publică şi apărare. recreative şi distractive ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII Activităţi asociative diverse Reparaţii de calculatoare. servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE.

ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU 97 98 U 99 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale .-XIV- Secţiune Diviziune T Denumire ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC.

Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Industria metalurgică Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini. a harnaşamentelor şi încălţămintei 20 Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută. nr. optice şi fotografice. fabricarea articolelor din împletitură de pai şi alte materiale vegetale 21 22 Fabricarea celulozei.2002 privind actualizarea CAEN. aprobat prin H. exploatare forestieră şi servicii anexe 5 PESCUITUL ŞI PISCICULTURA Pescuitul.656/1997) Secţiune Diviziune A Denumire 1 2 AGRICULTURĂ. 2 CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ CAEN Rev. 908/13.c. fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie.XII. hârtiei şi a produselor din hârtie Edituri. aranjarea şi vopsirea blănurilor Tăbăcirea şi finisarea pieilor.a. televiziune şi comunicaţii Industria de aparatură şi instrumente medicale.c.a. Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale n. SILVICULTURĂ Agricultură. 601/26. ceasornicărie Industria mijloacelor de transport rutier Industria altor mijloace de transport n.2002 apărut în M.O. nr. utilaje şi instalaţii) Industria de maşini şi echipamente Industria de mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou Industria de maşini şi aparate electrice Industria de echipamente pentru radio. vânătoare şi servicii anexe Silvicultură. cu excepţia mobilei. piscicultura şi serviciile anexe 10 11 12 13 14 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ Extracţia şi prepararea cărbunelui Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere Alte activităţi extractive B C D 15 16 17 18 19 INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE Industria alimentară şi a băuturilor Fabricarea produselor din tutun Fabricarea produselor textile Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.XI. VÂNĂTOARE. de precizie.G. poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor Industria de prelucrare a ţiţeiului.-XVAnexa nr.1 (aprobat prin Ordinul nr.

gaze şi apă caldă Captarea. activităţi ale agenţiilor de turism Poştă şi telecomunicaţii INTERMEDIERI FINANCIARE Intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale caselor de pensii) Activităţi de asigurări şi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) Activităţi auxiliare intermedierilor financiare TRANZACŢII IMOBILIARE. repararea bunurilor personale şi gospodăreşti H 55 I 60 61 62 63 64 J 65 66 67 K 70 71 72 73 74 L 75 HOTELURI ŞI RESTAURANTE Hoteluri şi restaurante TRANSPORT.-XVISecţiune Diviziune E Denumire 41 ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ. MOTOCICLETELOR ŞI A BUNURILOR PERSONALE ŞI DE UZ GOSPODĂRESC Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul. GAZE ŞI APĂ Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. ÎNCHIRIERI ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR Tranzacţii imobiliare Închirierea maşinilor şi echipamentelor. ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC Administraţie publică şi apărare. tratarea şi distribuţia apei 45 CONSTRUCŢII Construcţii 40 F G 50 COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL. asigurări sociale din sistemul public . întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor. DEPOZITARE ŞI COMUNICAŢII Transporturi terestre. fără operator şi a bunurilor personale şi gospodăreşti Informatică şi activităţi conexe Cercetare-dezvoltare Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE. transporturi prin conducte Transporturi pe apă Transporturi aeriene Activităţi anexe şi auxiliare de transport. REPARAREA AUTOVEHICULELOR. comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule 51 Comerţ cu ridicata şi servicii de intermediere în comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) 52 Comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete).

asanare. de producere a bunurilor destinate consumului propriu Activităţi ale gospodăriilor private. SOCIALE ŞI PERSONALE Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate. de servicii pentru scopuri proprii ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale . salubritate şi activităţi similare Activităţi asociative diverse Activităţi recreative.-XVIISecţiune Diviziune M Denumire 80 ÎNVĂŢĂMÂNT Învăţământ 85 SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Sănătate şi asistenţă socială N O 90 91 92 93 P 95 96 97 Q 99 ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE. culturale şi sportive Alte activităţi de servicii personale ACTIVITĂŢI ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODĂRII PARTICULARE Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale Activităţi desfăşurate în gospodării private.

5 3.2 3.5 2 3.8 4.8 4.în anul 2010 - DENUMIRE INDICATORI PE TARA PONDERE LOCUL (%) SUPRAFATA TOTALA 2.8 2.8 X 3.6 1.9 5.9 3.9 4.1 1.7 3.2 3.ELEVI .STUDENTI PERSONAL DIDACTIC REŢEAUA ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR 1.0 4.3 3.2 9 6.8 4.5 5.2 3.2 X 3.8 4.4 7 7 5 5 3 BIBLIOTECI VOLUME EXISTENTE la sfârşitul anului PRODUCTIA MEDIE VEGETALA CEREALE BOABE FLOAREA SOARELUI CARTOFI PRODUCTIA VIILOR PE ROD PRODUCTIA DE FRUCTE NUMARUL ANIMALELOR LA 1 DECEMBRIE BOVINE PORCINE OVINE PASARI LOCUINŢE EXISTENTE LA 31 DECEMBRIE SUPRAFAŢA LOCUIBILĂ LA 31 DECEMBRIE LOCUINTE TERMINATE SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ UNITATI DE CAZARE TURISTICA EXISTENTE TURISTI CAZATI LUNGIMEA DRUMURILOR PUBLICE LUNGIMEA STRAZILOR ORASENESTI LUNGIMEA TOTALA SIMPLA A RETELEI DE DISTRIBUTIE A APEI LUNGIMEA TOTALA SIMPLA A CONDUCTELOR DE CANALIZARE PUBLICA LUNGIMEA TOTALA SIMPLA A RETELEI DE DISTRIBUTIE A GAZELOR INTREPRINDERI ACTIVE MICRO (0-9 salariaţi) MICI (10-49 salariaţi) MIJLOCII (50-249 salariaţi) MARI (peste 250 salariati) .3 3.1 34 1 3 3 6 40 40 8 5 28 5 7 2 6 3 9 4 15 10 3.4 4 2.7 5.7 X 4.3 3.5 27 20 29 6 2 2 9 6 5 4 15 2 2 3.2 2.8 3.0 3.2 4.7 3.-1- PONDEREA ŞI LOCUL JUDEŢULUI PRAHOVA .0 33 SUPRAFATA AGRICOLA NUMARUL ORASELOR POPULATIA TOTALA la 1 iulie DENSITATEA POPULATIEI NUMAR NASCUTI VII NUMAR DECESE NUMAR DIVORŢURI NUMAR CASATORII POPULATIA OCUPATA la sfârşitul anului RATA SOMAJULUI NUMARUL MEDIU AL SALARIATILOR CASTIGUL SALARIAL MEDIU NOMINAL NET NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR de asigurări sociale de stat PENSIA MEDIE LUNARĂ a pensionarilor de asigurări sociale de stat NUMAR UNITATI DIN INVATAMINT POPULATIA SCOLARA din care: .5 12 30 35 9 5 1.7 7 X X X 3.4 3.4 X 3.

-2- PRAHOVA GEOGRAFIE SI STATISTICI DATE GENERALE .

-3- POZIŢIA GEOGRAFICĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA NORD SUD EST VEST Punctul extrem Comuna Măneciu Comuna Poenarii Burchi Comuna Boldeşti-Grădiştea Oraş Sinaia Vecinii JUD. pe raza localităţii Blejoi. BRAŞOV JUD.kmp 4716 Număr localităţi 104 municipii 2 din care: oraşe 12 comune 90 Număr sate total 405 ALTITUDINEA ORAŞELOR LOCALITATEA PLOIEŞTI AZUGA BĂICOI BOLDEŞTI-SCĂENI BREAZA BUŞTENI CÂMPINA Altitudinea -m165 930 310 / 285 205 / 190 600 875 435 LOCALITATEA COMARNIC MIZIL PLOPENI SINAIA SLĂNIC URLAŢI VĂLENII DE MUNTE Altitudinea -m555 125 252 880 450 142 350 . ILFOV JUD. într-un punct situat în apropierea oraşului Ploieşti. ÎMPĂRŢIREA ADMINISTRATIVĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA ÎN ANUL 2010 Total judeţ Suprafaţa . BUZĂU JUD. DÂMBOVIŢA Pe teritoriul judeţului Prahova se întretaie paralela de 45o latitudine nordică cu meridianul de 26o longitudine estică.

-4- CURSURI DE APĂ PRAHOVA TELEAJEN CRICOVUL SĂRAT DOFTANA LEAOTUL DÂMBU BĂLANA PROVIŢA VĂRBILĂU CRICOVUL DULCE TELEGA IAZUL MORILOR-TELEAJEN VIIŞOARA BUCOVEL DRAJNA MATIŢA COSMINA LOPATNA AZUGA TELEJENEL CRASNA VITMANU TOTI TOHĂNEANCA (VALEA SCHEI) IAZUL MORILOR-PRAHOVA SLĂNIC IZVORUL DORULUI IALOMIŢA Lungimea cursurilor de apă pe judeţ = 1066 km Suprafaţa bazinului hidrografic = 4694 km 2 Lungime .km Pe teritoriul judeţului 164 122 94 51 47 39 39 42 37 22 30 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 22 21 20 25 18 16 17 Altitudinea .cota -mTotală Amonte Aval 193 122 94 51 47 39 39 48 37 80 30 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22 22 21 20 25 18 16 417 1100 1760 600 1400 260 340 400 720 1260 700 700 300 175 350 1020 640 610 640 1600 1760 1460 125 79 520 300 860 2140 2310 56 81 63 361 80 101 69 189 238 115 206 131 86 148 352 149 221 192 938 600 420 74 53 114 156 312 753 6 .

76 Piscicultură 3. agrement) .00 Piscicultură 17. ARICEŞTI RAHTIVANI NEDELEA 8.64 Piscicultură 18. PĂULEŞTI (3 lacuri) PĂULEŞTI 27. MAGULA (salbă de 2 lacuri) TOMŞANI 16.04 Piscicultură. SĂRATURI SĂLCIILE 14.TINOSU 2 PISCULEŞTI 2.33 Piscicultură 7. VĂRBILA VĂRBILA 3. BOLDEŞTI-GRADIŞTEA (2 lacuri) BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 306. irigaţii. PRIBEAGUL BRĂTEŞTI 12.60 Piscicultură 4.Nivel normal de retenţie */ Categorie de folosinţă complexă (sursa apa. (ha) NNR Folosinţa 1.08 Piscicultură 21. MĂNECIU MĂNECIU 192.-5- LACURILE DIN JUDEŢUL PRAHOVA Localitatea Supr.7 Piscicultură 10.53 Piscicultură 8.VALEA CUCULUI IORDĂCHEANU 19. producţie energie electrică.00 Piscicultură 5.10 Piscicultură 9.96 Piscicultură 7. FULGA (6 lacuri) FULGA 245.00 Artificial-acumulare*/ 3.46 Piscicultură 16.92 Piscicultură 10.LE SILURE BOLDEŞTI-SCĂIENI 20.16 Piscicultură 14.88 Piscicultură. pescuit sportiv 11. SĂLCIILE (salbă de 5 lacuri) SĂLCIILE 66. TINOSU PISCULEŞTI 1.04 km 2 NNR . FÂNARI GORGOTA 21. pescuit sportiv Suprafaţa lacurilor = 14.91 Piscicultură 13. PALTINUL ŞOTRILE 197.3 Piscicultură. piscicultură.32 Piscicultură 6. PAREPA (salbă de 3 lacuri) COLCEAG 254. PLEAŞA BUCOV 20. PLUMPES TÂRGŞORU VECHI 1. BUCOV BUCOV 15.LOLOIASCA LOLOIASCA 1. pescuit sportiv 1.50 Artificial-acumulare*/ 2.

-6- HARTA JUDEŢULUI PRAHOVA .

-7- POPULAŢIA .

6 51.5 1 iulie 2010 812844 393568 419276 48.4 1 iulie 2002 835745 406077 429668 48.7 51.8 51.0 51.6 51.6 1 iulie 1980 841862 415179 426683 49.9 1 iulie 1991 878989 432103 446886 49.4 1 iulie 2005 827512 401640 425872 48.7 1 iulie 1985 861539 424627 436912 49.2 1 iulie 1996 868099 423262 444837 48.4 50.5 51.7 1 iulie 1989 877359 431238 446121 49.8 51.4 1 iulie 2001 854552 415110 439442 48.1 1 iulie 1993 876329 428677 447652 48.3 1 iulie 1998 860481 418701 441780 48.6 15 martie 1966 */ 701057 342438 358619 48.5 51.0 5 ianuarie 1977 */ 817168 403889 413279 49.6 51.4 51.5 51.5 1 iulie 2009 815657 395252 420405 48.5 1 iulie 2007 821013 398174 422839 48.5 51.3 50.8 51.persoane TOTAL MASCULIN FEMININ 472249 … … 25 ianuarie 1948 */ 557776 … … … … 21 februarie 1956 */ 623817 301975 321842 48.9 7 ianuarie 1992 */ 874349 426905 447444 48.3 50.6 51.9 1 iulie 1990 880465 432959 447506 49.1 1 iulie 1994 874219 427044 447175 48.4 1 iulie 2000 855539 415811 439728 48.2 1 iulie 1995 871919 425801 446118 48.6 51.7 51.3 1 iulie 1999 857761 417178 440583 48.4 18 martie 2002 */ 829945 403139 426806 48.9 51.1 50.2 1 iulie 1992 878496 429923 448573 48.8 51.5 51.4 1 iulie 2004 829026 402698 426328 48.1 50.6 */ Recensământ … Lipsă date Ponderea populaţiei în procente faţă de total MASCULIN FEMININ … … .4 51.2 1 iulie 1970 752684 368552 384132 49.2 1 iulie 1997 864159 420922 443237 48.5 1 iulie 2008 817632 396229 421403 48.6 51.9 51.8 51.-8 - POPULAŢIA STABILĂ PE SEXE 29 decembrie 1930 */ NUMĂRUL POPULAŢIEI .6 51.5 1 iulie 2006 823509 399525 423984 48.4 1 iulie 2003 832558 404440 428118 48.1 50.

6 .6 1 iulie 1991 878989 454757 424232 51.4 49.1 18 martie 2002 */ 829945 420162 409783 50.-9 - POPULAŢIA STABILĂ PE MEDII 29 decembrie 1930 */ NUMĂRUL POPULAŢIEI .7 1 iulie 1980 841862 390466 451396 46.4 73.3 47.9 48.1 1 iulie 2001 854552 443324 411228 51.4 47.3 54.4 49.1 48.3 1 iulie 1990 880465 461461 419004 52.1 21 februarie 1956 */ 623817 228298 395519 36.6 1 iulie 2010 812844 408649 404195 50.1 48.7 1 iulie 1993 876329 458525 417804 52.1 1 iulie 2006 823509 417367 406142 50.5 58.4 1 iulie 1970 752684 312039 440645 41.6 59.6 49.2 47.7 1 iulie 1995 871919 456554 415365 52.5 1 iulie 2008 817632 412204 405428 50.4 47.4 1 iulie 1989 877359 453676 423683 51.3 1 iulie 2007 821013 414872 406141 50.7 1 iulie 1994 874219 457408 416811 52.3 49.4 53.9 1 iulie 2003 832558 425381 407177 51.6 1 iulie 1985 861539 427140 434399 49.4 47.6 1 iulie 1997 864159 452946 411213 52.9 49.9 1 iulie 2004 829026 422030 406996 50.1 47.9 73.9 1 iulie 1992 878496 459292 419204 52.6 1 iulie 1996 868099 454728 413371 52.6 1 iulie 1998 860481 449478 411003 52.persoane TOTAL URBAN RURAL 472249 124538 347711 25 ianuarie 1948 */ 557776 150218 407558 26.7 48.4 1 iulie 2002 835745 427134 408611 51.5 5 ianuarie 1977 */ 817168 370253 446915 45.7 48.7 */ Recensământ Ponderea populaţiei faţă de total ( % ) URBAN RURAL 26.8 1 iulie 1999 857761 447352 410409 52.3 47.4 15 martie 1966 */ 701057 284614 416443 40.7 49.6 1 iulie 2009 815657 410734 404923 50.4 47.2 47.6 50.6 63.1 1 iulie 2005 827512 420822 406690 50.3 7 ianuarie 1992 */ 874349 455262 419087 52.5 49.9 48.3 47.8 1 iulie 2000 855539 444239 411300 51.9 49.

6001-8000 loc.-10 - POPULAŢIA STABILĂ PE SEXE ŞI MEDII. şi peste din care: municipii şi oraşe 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 103 104 104 104 104 104 14 14 14 14 14 14 14 27 27 12 8 13 1 1 15 27 27 12 8 13 1 1 15 27 27 12 8 13 1 1 15 27 28 11 8 13 1 1 15 27 28 11 8 13 1 1 16 28 26 11 9 12 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 2 8 1 1 .total -municipii şi oraşe -comune 401640 200374 201266 399525 198624 200901 398174 197277 200897 396229 195480 200749 395252 194836 200416 393568 193528 200040 FEMININ. 30001-40000 loc. 4001-6000 loc. 40001-200000 loc. LA 1 IULIE . 10001-20000 loc. 2001-4000 loc. 200001 loc.total -municipii şi oraşe -comune 2005 827512 420822 406690 2006 823509 417367 406142 2007 821013 414872 406141 2008 817632 412204 405428 2009 815657 410734 404923 2010 812844 408649 404195 MASCULIN .total -municipii şi oraşe -comune 425872 220448 205424 423984 218743 205241 422839 217595 205244 421403 216724 204679 420405 215898 204507 419276 215121 204155 GRUPAREA LOCALITĂŢILOR DUPĂ NUMĂRUL POPULAŢIEI STABILE LA 1 IULIE .număr - TOTAL LOCALITĂŢI TOTAL din care: până la 2000 loc.persoane - AMBELE SEXE . 20001-30000 loc. 8001-10000 loc.

8 1 iulie 1997 52.5 91.7 55.7 176.3 54.4 54.4 100.9 184.3 132.8 95.0 173.4 15 martie 1966 */ 40.6 50.0 90.3 73.5 55.9 97.1 1 iulie 2010 50.9 54.3 54.3 54.6 31.1 172.2 1 iulie 2000 51.0 183.2 1 iulie 2009 50.6 173.4 1 iulie 1995 52.2 54.2 174.4 45.3 186.2 94.9 */ Recensământ **/ Ponderea populaţiei din mediul urban în total populaţie .6 52.7 1 iulie 1992 52.5 1 iulie 1985 49.-11 - GRADUL DE URBANIZARE ŞI DENSITATEA POPULAŢIEI GRADUL DE URBANIZARE **) .2 97.5 36.6 1 iulie 1998 52.9 95.4 95.4 94.3 55.8 179.6 181.3 187.3 95.9 175.1 174.3 1 iulie 2008 50.4 21.3 5 ianuarie 1977 */ 45.%PRAHOVA ROMÂNIA DENSITATEA POPULAŢIEI .5 90.1 173.9 94.5 1 iulie 2007 50.0 90.1 53.6 7 ianuarie 1992 */ 52.3 93.9 23.1 1 iulie 1970 41.9 181.9 175.4 89.2 54.5 185.3 66.4 118.5 95.4 85.7 1 iulie 2006 50.4 54.7 185.1 59.4 176.4 54.3 90.9 54.5 1 iulie 1990 52.0 183.6 1 iulie 1993 52.7 1 iulie 1991 51.4 1 iulie 2003 51.6 97.locuitori / kmp PRAHOVA ROMÂNIA 29 decembrie 1930 */ 26.1 54.9 184.1 187.4 1 iulie 1980 46.1 1 iulie 1996 52.2 91.4 1 iulie 1999 52.4 55.0 18 martie 2002 */ 50.5 1 iulie 1994 52.1 1 iulie 2001 51.2 94.7 80.1 53.6 38.4 55.9 54.7 1 iulie 1989 51.7 54.3 185.6 90.9 1 iulie 2005 50.9 160.4 95.3 177.9 25 ianuarie 1948 */ 26.6 21 februarie 1956 */ 36.1 90.2 1 iulie 2004 50.8 90.5 94.4 55.6 181.1 94.9 54.2 148.9 1 iulie 2002 51.7 53.2 186.4 90.9 182.3 43.

6 134.4 325.5 AZUGA 61.1 133.7 261.-12 - DENSITATEA POPULAŢIEI PE JUDEŢ.7 3918.2 1992.0 172.9 145.8 345.9 622.0 SINAIA 137.0 1536.8 COMARNIC 148.3 CÂMPINA 1586.2 133.0 MIZIL 853.3 3950.4 348.1 173.3 144.8 324.8 2011.3 261.5 300.7 146.5 175.4 173.6 302.7 832.4 848.6 3898.9 URLAŢI 265.2 59.0 1544. MUNICIPII ŞI ORAŞE (la 1 iulie) .7 131.2 323.0 60.1 132.7 626.3 VĂLENII DE MUNTE 629.3 135.8 2025.1 324.6 833.6 174.4 PLOIEŞTI 4009.5 144.7 835.0 BĂICOI 305.3 1520.5 174.2 1569.3 1575.3 129.5 SLĂNIC 177.6 134.1 260.locuitori / kmp - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 175.8 134.7 BOLDEŞTI-SCĂENI 325.7 621.7 345.8 BREAZA 354.3 343.5 620.6 1988.2 TOTAL JUDEŢ din care: PLOPENI .7 2063.4 131.1 BUŞTENI 136.3 2072.3 172.6 352.9 3974.3 262.2 168.8 300.2 166.9 260.6 299.2 170.5 59.3 147.6 3933.5 628.9 844.7 326.5 60.2 301.2 61.

TOTAL -masculin -feminin 37817 19418 18399 38221 19509 18712 38420 19649 18771 38520 19667 18853 38548 19611 18937 38350 19500 18850 5-9 ani .persoane - 2005 827512 401640 425872 2006 823509 399525 423984 2007 821013 398174 422839 2008 817632 396229 421403 2009 815657 395252 420405 2010 812844 393568 419276 0-4 ani .-13- POPULAŢIA STABILĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE TOTAL JUDEŢ (la 1 iulie) .TOTAL -masculin -feminin 58055 28412 29643 58711 28803 29908 59217 28982 30235 58639 28662 29977 57988 28441 29547 55560 27132 28428 TOTAL -masculin -feminin .TOTAL -masculin -feminin 63506 32135 31371 59714 30199 29515 54728 27738 26990 50274 25494 24780 46288 23500 22788 42082 21402 20680 20-24 ani .TOTAL -masculin -feminin 38592 19825 18767 38370 19842 18528 37990 19531 18459 37617 19240 18377 37612 19338 18274 37886 19440 18446 10-14 ani -TOTAL -masculin -feminin 42702 21673 21029 41948 21231 20717 40728 20667 20061 39839 20365 19474 39001 19946 19055 38628 19827 18801 15-19 ani .TOTAL -masculin -feminin 66251 33951 32300 65293 33482 31811 65115 33363 31752 65459 33607 31852 66146 33931 32215 66876 34412 32464 35-39 ani -TOTAL -masculin -feminin 73054 37173 35881 78687 40085 38602 81936 41773 40163 71617 36519 35098 67771 34718 33053 65531 33472 32059 40-44 ani -TOTAL -masculin -feminin 46465 23200 23265 44406 22261 22145 44759 22567 22192 58424 29628 28796 66236 33505 32731 72296 36675 35621 45-49 ani .TOTAL -masculin -feminin 60099 30603 29496 57245 29277 27968 58486 29904 28582 59700 30426 29274 61631 31437 30194 61540 31333 30207 25-29 ani -TOTAL -masculin -feminin 68110 35068 33042 67945 34944 33001 66608 34233 32375 63848 32710 31138 60843 31127 29716 58649 29979 28670 30-34 ani .TOTAL -masculin -feminin 57243 28388 28855 55007 27221 27786 52735 26099 26636 49923 24633 25290 47487 23505 23982 45644 22644 23000 50-54 ani .

TOTAL -masculin -feminin 45235 19448 25787 42951 18291 24660 40817 17311 23506 38944 16635 22309 36642 15711 20931 34863 14965 19898 70-74 ani .TOTAL -masculin -feminin 14024 4921 9103 14859 5288 9571 15632 5587 10045 16336 5784 10552 16805 5878 10927 17506 6182 11324 6690 2081 4609 6951 2093 4858 7457 2289 5168 7980 2487 5493 8600 2743 5857 9282 2967 6315 85 ani şi peste -TOTAL -masculin -feminin .TOTAL -masculin -feminin 2005 46800 22043 24757 2006 49387 23299 26088 2007 51300 24336 26964 2008 54910 26174 28736 2009 54760 26137 28623 2010 55464 26500 28964 60-64 ani .TOTAL -masculin -feminin 38234 15838 22396 38705 15919 22786 38855 15921 22934 38770 15826 22944 38971 15801 23170 38915 15669 23246 75-79 ani .persoane - 55-59 ani .TOTAL -masculin -feminin 26106 10101 16005 26802 10439 16363 27565 10698 16867 28525 11074 17451 29361 11363 17998 30068 11556 18512 80-84 ani .-14.TOTAL -masculin -feminin 38529 17362 21167 38307 17342 20965 38665 17526 21139 38307 17298 21009 40967 18560 22407 43704 19913 23791 65-69 ani .

TOTAL -masculin -feminin 19141 9572 9569 18300 9097 9203 17538 8759 8779 17039 8584 8455 16522 8375 8147 16577 8435 8142 15-19 ani .-15- POPULAŢIA STABILĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE MEDIUL URBAN ( la 1 iulie) .TOTAL -masculin -feminin 33571 15798 17773 31883 14839 17044 30030 13907 16123 28042 12938 15104 26401 12137 14264 25056 11522 13534 50-54 ani .persoane - 2005 420822 200374 220448 2006 417367 198624 218743 2007 414872 197277 217595 2008 412204 195480 216724 2009 410734 194836 215898 2010 408649 193528 215121 0-4 ani .TOTAL -masculin -feminin 17349 8900 8449 17799 9103 8696 18241 9375 8866 18538 9524 9014 18817 9610 9207 18909 9663 9246 5-9 ani .TOTAL -masculin -feminin 16757 8577 8180 16662 8587 8075 16505 8437 8068 16483 8374 8109 16730 8576 8154 16994 8697 8297 10-14 ani .TOTAL -masculin -feminin 36194 18291 17903 36586 18461 18125 36374 18323 18051 34896 17583 17313 33191 16757 16434 31817 16079 15738 30-34 ani .TOTAL -masculin -feminin 32954 16761 16193 31077 15916 15161 30852 15720 15132 31363 15818 15545 31993 16185 15808 31533 15844 15689 25-29 ani .TOTAL -masculin -feminin 33505 16224 17281 34238 16507 17731 34636 16480 18156 34170 16019 18151 33541 15733 17808 31788 14747 17041 TOTAL -masculin -feminin .TOTAL -masculin -feminin 38169 18341 19828 40615 19608 21007 41658 20228 21430 35192 17219 17973 32703 16136 16567 31788 15750 16038 40-44 ani .TOTAL -masculin -feminin 26085 12087 13998 24441 11383 13058 24161 11365 12796 31085 14791 16294 34805 16612 18193 37224 17842 19382 45-49 ani .TOTAL -masculin -feminin 32628 16220 16408 32221 16201 16020 32623 16446 16177 33468 16875 16593 34358 17290 17068 35098 17706 17392 35-39 ani .TOTAL -masculin -feminin 32821 16555 16266 30038 15134 14904 26888 13592 13296 23922 11948 11974 21326 10617 10709 18560 9252 9308 20-24 ani .

persoane - 55-59 ani .TOTAL -masculin -feminin 18382 8222 10160 18334 8203 10131 18711 8386 10325 18905 8417 10488 20751 9318 11433 22723 10294 12429 65-69 ani .TOTAL -masculin -feminin 17084 6993 10091 17218 7011 10207 17616 7133 10483 17611 7124 10487 17885 7211 10674 17934 7164 10770 75-79 ani .TOTAL -masculin -feminin 2005 24800 11640 13160 2006 26592 12520 14072 2007 27855 13170 14676 2008 30097 14338 15759 2009 30461 14434 16027 2010 31240 14699 16541 60-64 ani .TOTAL -masculin -feminin 6099 2059 4040 6425 2210 4215 6825 2380 4445 7135 2432 4703 7361 2438 4923 7684 2596 5088 85 ani şi peste -TOTAL -masculin -feminin 2836 852 1984 2978 847 2131 3083 888 2195 3347 969 2378 3634 1123 2511 3967 1216 2751 .-16.TOTAL -masculin -feminin 21019 8977 12042 20126 8517 11609 19194 8092 11102 18338 7748 10590 17231 7335 9896 16405 6986 9419 70-74 ani .TOTAL -masculin -feminin 11428 4305 7123 11834 4480 7354 12082 4587 7495 12573 4779 7794 13024 4949 8075 13352 5036 8316 80-84 ani .

persoane - 2005 406690 201266 205424 2006 406142 200901 205241 2007 406141 200897 205244 2008 405428 200749 204679 2009 404923 200416 204507 2010 404195 200040 204155 0-4 ani .-17- POPULAŢIA STABILĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE MEDIUL RURAL ( la 1 iulie) .TOTAL -masculin -feminin 20468 10518 9950 20422 10406 10016 20179 10274 9905 19982 10143 9839 19731 10001 9730 19441 9837 9604 5-9 ani .TOTAL -masculin -feminin 34885 18832 16053 38072 20477 17595 40278 21545 18733 36425 19300 17125 35068 18582 16486 33743 17722 16021 40-44 ani .TOTAL -masculin -feminin 24550 12188 12362 24473 12296 12177 24581 12502 12079 24469 12643 11826 24447 12708 11739 23772 12385 11387 TOTAL -masculin -feminin .TOTAL -masculin -feminin 20380 11113 9267 19965 10878 9087 20598 11202 9396 27339 14837 12502 31431 16893 14538 35072 18833 16239 45-49 ani .TOTAL -masculin -feminin 27145 13842 13303 26168 13361 12807 27634 14184 13450 28337 14608 13729 29638 15252 14386 30007 15489 14518 25-29 ani .TOTAL -masculin -feminin 30685 15580 15105 29676 15065 14611 27840 14146 13694 26352 13546 12806 24962 12883 12079 23522 12150 11372 20-24 ani .TOTAL -masculin -feminin 21835 11248 10587 21708 11255 10453 21485 11094 10391 21134 10866 10268 20882 10762 10120 20892 10743 10149 10-14 ani -TOTAL -masculin -feminin 23561 12101 11460 23648 12134 11514 23190 11908 11282 22800 11781 11019 22479 11571 10908 22051 11392 10659 15-19 ani .TOTAL -masculin -feminin 33623 17731 15892 33072 17281 15791 32492 16917 15575 31991 16732 15259 31788 16641 15147 31778 16706 15072 35-39 ani .TOTAL -masculin -feminin 31916 16777 15139 31359 16483 14876 30234 15910 14324 28952 15127 13825 27652 14370 13282 26832 13900 12932 30-34 ani .TOTAL -masculin -feminin 23672 12590 11082 23124 12382 10742 22705 12192 10513 21881 11695 10186 21086 11368 9718 20588 11122 9466 50-54 ani .

TOTAL -masculin -feminin 21150 8845 12305 21487 8908 12579 21239 8788 12451 21159 8702 12457 21086 8590 12496 20981 8505 12476 75-79 ani .persoane - 55-59 ani .TOTAL -masculin -feminin 7925 2862 5063 8434 3078 5356 8807 3207 5600 9201 3352 5849 9444 3440 6004 9822 3586 6236 85 ani şi peste .TOTAL -masculin -feminin 3854 1229 2625 3973 1246 2727 4374 1401 2973 4633 1518 3115 4966 1620 3346 5315 1751 3564 .-18.TOTAL -masculin -feminin 20147 9140 11007 19973 9139 10834 19954 9140 10814 19402 8881 10521 20216 9242 10974 20981 9619 11362 65-69 ani .TOTAL -masculin -feminin 24216 10471 13745 22825 9774 13051 21623 9219 12404 20606 8887 11719 19411 8376 11035 18458 7979 10479 70-74 ani .TOTAL -masculin -feminin 2005 22000 10403 11597 2006 22795 10779 12016 2007 23445 11157 12288 2008 24813 11836 12977 2009 24299 11703 12596 2010 24224 11801 12423 60-64 ani .TOTAL -masculin -feminin 14678 5796 8882 14968 5959 9009 15483 6111 9372 15952 6295 9657 16337 6414 9923 16716 6520 10196 80-84 ani .

TOTAL -municipii şi oraşe -comune POPULAŢIA STABILĂ ÎN VÂRSTĂ DE MUNCĂ LA 1 IULIE (16-62 ani bărbaţi şi 16-57 ani femei) .TOTAL -municipii şi oraşe -comune 1382 929 453 1313 881 432 1573 1023 550 1650 1067 583 1594 1005 589 1389 897 492 49 22 27 41 22 19 49 20 29 33 13 20 47 20 27 42 16 26 121 55 66 106 48 58 70 23 47 81 28 53 71 32 39 67 29 38 NĂSCUŢI VII .TOTAL -municipii şi oraşe -comune 4806 2725 2081 4972 2898 2074 6299 3300 2999 5266 2976 2290 4655 2665 1990 3774 2150 1624 DIVORŢURI .TOTAL -municipii şi oraşe -comune -1957 -751 -1206 -2174 -653 -1521 -2042 -707 -1335 -2226 -548 -1678 -2242 -777 -1465 -2792 -886 -1906 CĂSĂTORII .-19- MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI PE MEDII .persoane - TOTAL -masculin -feminin 2005 529542 275755 253787 2006 529935 275882 254053 2007 526897 275236 251661 2008 523081 273999 249082 2009 520959 273827 247132 2010 517830 272645 245185 MUNICIPII ŞI ORAŞE -masculin -feminin 285261 144005 141256 284033 143510 140523 280969 142448 138521 277613 140977 136636 275051 140274 134777 271793 138773 133020 COMUNE -masculin -feminin 244281 131750 112531 245902 132372 113530 245928 132788 113140 245468 133022 112446 245908 133553 112355 246037 133872 112165 .TOTAL -municipii şi oraşe -comune DECEDAŢI ÎN VÂRSTĂ SUB 1 AN .TOTAL -municipii şi oraşe -comune 9964 NĂSCUŢI MORŢI .număr - 2005 8230 3931 4299 2006 7927 3915 4012 2007 7570 3660 3910 2008 7546 3823 3723 2009 7872 3879 3993 2010 7172 3604 3568 DECEDAŢI .TOTAL -municipii şi oraşe -comune 10187 4682 5505 10101 4568 5533 9612 4367 5245 9772 4371 5401 10114 4656 5458 9964 4490 5474 SPORUL NATURAL .

69 2.95 1.4 6.66 1.3 9.52 DECEDAŢI SUB 1 AN LA 1000 NĂSCUŢI VII -judeţul Prahova -România 14.0 11.9 10.67 1.54 1.4 DIVORŢURI -judeţul Prahova -România 1.70 1.3 9.5 -2.4 -1.8 6.9 -2.8 7.5 -1.8 .8 -2.9 DECEDAŢI -judeţul Prahova -România 12.8 12.9 9.59 1.2 12.2 9.51 1.51 1.7 -1.1 SPORUL NATURAL .4 13.6 10.2 10.0 10.6 10.2 9.7 -2.3 12.1 9.7 15.0 12.2 CĂSĂTORII -judeţul Prahova -România 5.0 13.2 10.7 6.6 -1.proporţii la 1000 locuitori - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 NĂSCUŢI VII -judeţul Prahova -România 9.0 10.7 11.2 12.8 9.4 12.6 6.7 11.3 4.9 5.0 9.7 8.8 -1.judeţul Prahova -România -2.7 11.8 6.0 6.91 1.01 1.9 11.0 9.6 -3.1 12.2 12.-20- EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI DEMOGRAFICI .4 8.6 5.4 -2.

persoane - 2005 9140 3956 5184 2006 10557 4764 5793 2007 12062 4968 7094 2008 11700 4887 6813 2009 10815 4452 6363 2010 13586 5808 7778 PLECAŢI -urban -rural 9163 4889 4274 10866 5808 5058 12117 6563 5554 12184 6564 5620 11109 5843 5266 14509 7851 6658 SPOR MIGRATORIU -urban -rural -23 -933 +910 -309 -1044 +735 -55 -1595 +1540 -484 -1677 +1193 -294 -1391 +1097 -923 -2043 +1120 SOSIŢI -urban -rural */ Exclusiv migraţia externă MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ PE SEXE .persoane - 2005 IMIGRANŢI .feminin 169 70 99 272 99 173 190 66 124 203 78 125 230 82 148 176 64 112 -114 -42 -72 -192 -45 -147 -57 20 -77 -35 29 -64 -53 30 -83 -30 25 -55 SOLDUL MIGRAŢIEI INTERNAŢIONALE .masculin .masculin .-21- NĂSCUŢI VII PE SEXE ŞI MEDII .masculin .feminin 2006 2008 168 107 61 2009 177 112 65 2010 146 89 57 .persoane - 2005 8230 4187 4043 2006 7927 3972 3955 2007 7570 3893 3677 2008 7546 3863 3683 2009 7872 4015 3857 2010 7172 3656 3516 MUNICIPII ŞI ORAŞE -masculin -feminin 3931 2010 1921 3915 1981 1934 3660 1915 1745 3823 1974 1849 3879 1969 1910 3604 1844 1760 COMUNE -masculin -feminin 4299 2177 2122 4012 1991 2021 3910 1978 1932 3723 1889 1834 3993 2046 1947 3568 1812 1756 TOTAL JUDEŢ -masculin -feminin MIŞCAREA MIGRATORIE A POPULAŢIEI* .feminin 55 28 27 80 54 26 2007 133 86 47 EMIGRANŢI .

-22-

DECESELE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE
- persoane 2009
2010
10114
9964
5406
5262
4708
4702

2005
10187
5414
4773

2006
10101
5358
4743

2007
9612
5065
4547

2008
9772
5213
4559

0-4 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

138
81
57

122
64
58

81
39
42

99
57
42

81
44
37

84
47
37

5-9 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

9
5
4

8
5
3

10
2
8

6
5
1

10
9
1

7
4
3

10-14 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

10
4
6

6
3
3

10
5
5

4
3
1

13
7
6

12
7
5

15-19 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

34
21
13

21
15
6

21
11
10

29
23
6

27
16
11

20
8
12

20-24 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

35
25
10

27
18
9

31
26
5

40
30
10

26
13
13

43
32
11

25-29 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

52
38
14

43
31
12

28
22
6

33
23
10

45
33
12

25
15
10

30-34 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

72
60
12

66
44
22

60
50
10

69
51
18

55
41
14

59
39
20

35-39 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

123
83
40

123
84
39

153
108
45

110
80
30

129
107
22

111
82
29

40-44 ani -TOTAL
-masculin
-feminin

144
98
46

120
80
40

126
93
33

166
115
51

168
117
51

166
120
46

45-49 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

310
235
75

305
215
90

232
166
66

229
162
67

248
179
69

197
143
54

50-54 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

492
354
138

475
342
133

473
350
123

471
348
123

478
348
130

455
334
121

TOTAL
-masculin
-feminin

-23- persoane -

55-59 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

2005
609
413
196

2006
596
425
171

2007
571
396
175

2008
638
450
188

2009
676
478
198

2010
626
447
179

60-64 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

678
446
232

677
473
204

645
439
206

653
424
229

690
470
220

717
493
224

65-69 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

1170
722
448

1104
697
407

971
603
368

990
610
380

931
587
344

838
527
311

70-74 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

1547
871
676

1580
885
695

1489
828
661

1461
840
621

1448
831
617

1390
787
603

75-79 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

1803
905
898

1709
850
859

1740
809
931

1660
827
833

1696
832
864

1764
868
896

80-84 ani - TOTAL
-masculin
-feminin

1501
564
937

1652
662
990

1545
646
899

1568
671
897

1712
738
974

1673
713
960

85 ani şi peste - TOTAL
-masculin
-feminin

1460
489
971

1467
465
1002

1426
472
954

1546
494
1052

1681
556
1125

1777
596
1181

-24-

DECESE, PE PRINCIPALELE CAUZE DE DECES
- persoane -

2005
10187

2006
10101

2007
9612

2008
9772

2009
10114

2010
9964

Tuberculoză

60

64

56

57

58

52

Boli infecţioase şi parazitare (fără
TBC)

45

74

48

55

64

43

1701

1738

1604

1653

1804

1746

Boli endocrine, de nutriţie şi
metabolism

83

90

103

101

129

123

Tulburări mentale, sistem nervos

63

96

94

78

86

126

Boli ale aparatului circulator
-boli cerebro-vasculare

6514
2375

6345
2272

6148
2003

6165
1290

6207
947

6147
1071

Boli ale aparatului respirator

447

448

410

434

557

502

Boli ale aparatului digestiv

605

621

594

629

648

646

90

112

96

80

107

101

1

2

-

2

-

5

Malformaţii congenitale, deformaţii
şi anomalii cromozomiale

33

19

12

23

16

23

Unele afecţiuni din perioada
perinatală

64

62

29

32

22

24

470

421

413

445

399

396

11

9

5

18

17

30

TOTAL

Tumori

Boli ale aparatului genito-urinar
Complicaţii ale sarcinii
- naştere - lehuzie

Accidente, otrăviri, traumatisme
Alte cauze

1 30.7 56.4 27.55 70.9 3.1 35.0 3.6 71.2 28.1 44.73 78.1 0.7 44.2 33.1 4.5 38.0 83.9 35.98 73.32 69.4 33.3 91.2 49.8 18.0 3.5 0.3 70.75 72.9 17.3 30.8 21.7 45.9 19.64 70.5 78.2 18.total -municipii şi oraşe -comune 2003-2005 2004-2006 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 72.0 75.7 40.0 3.25 76.5 4.48 69.2 .1 38.78 76.7 2.0 89.7 75.4 50.4 50.9 69.8 76.3 36.1 0.63 71.5 20.69 77.3 37.2 78.1 27.78 76.5 51.15 71.7 4.5 78.7 54.5 82.1 63.9 75.21 76.42 68.61 73.7 15.6 0.00 73.02 MASCULIN .total -municipii şi oraşe -comune 76.32 71.5 50.6 3.5 41.06 76.44 70.27 72.1 3.5 41.9 75.1 0.1 34.0 52.3 33.85 72.6 85.4 19.2 80.50 73.75 73.6 61.7 4.9 50.15 67.7 61.2 21.1 54.7 17.3 33.2 45.12 73.0 0.9 58.9 17.2 40.25 FEMININ .6 0.1 25.7 61.4 0.6 55.7 23.2 35.1 0.1 4.1 4.29 73.18 RATELE DE FERTILITATE PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI MEDII -născuţi vii la 1000 femei - 2005 TOTAL JUDEŢ 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani MUNICIPII ŞI ORAŞE 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani COMUNE 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 2006 2007 2008 2009 2010 38.11 72.0 52.1 74.5 67.8 77.1 - 20.1 73.27 76.34 77.86 69.46 77.86 78.8 0.total -municipii şi oraşe -comune 68.88 77.60 74.7 0.3 18.27 76.6 - 20.3 0.9 47.2 45.2 - 21.7 76.96 73.7 93.4 3.01 69.2 38.5 4.0 18.26 70.1 75.-25- SPERANŢA DE VIAŢĂ LA NAŞTERE PE SEXE ŞI MEDII -ani- AMBELE SEXE .9 17.6 17.0 36.8 24.1 26.1 38.1 32.3 36.1 59.3 47.8 32.74 77.2 4.0 59.6 74.9 0.4 19.15 76.07 70.5 36.6 53.65 74.14 73.00 69.28 77.0 23.6 77.18 69.4 4.78 69.4 57.7 0.4 81.57 68.5 3.4 0.74 74.40 77.

persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL JUDEŢ 827512 823509 821013 817632 815657 812844 PLOIEŞTI 233699 231620 230240 229258 228378 227194 CÂMPINA 38435 38166 38017 37411 37225 36842 AZUGA 5086 5068 5028 4995 4942 4902 BĂICOI 19973 19749 19703 19659 19646 19588 BOLDEŞTI-SCĂENI 11345 11337 11315 11297 11393 11372 BREAZA 17977 17862 17681 17523 17501 17390 BUŞTENI 10287 10151 10131 10102 10021 9998 COMARNIC 13340 13289 13214 13088 12983 12955 MIZIL 16488 16400 16319 16144 16107 16080 9804 9762 9582 9515 9404 9422 SINAIA 12253 12064 11935 11734 11720 11563 SLĂNIC 6958 6872 6750 6673 6595 6543 URLAŢI 11587 11453 11430 11404 11392 11366 VĂLENII DE MUNTE 13590 13574 13527 13401 13427 13434 ADUNAŢI 2212 2207 2190 2159 2145 2131 ALBEŞTI-PALEOLOGU 5867 5890 5918 5909 5901 5845 ALUNIŞ 3735 3722 3713 3646 3623 3605 APOSTOLACHE 2319 2354 2312 2291 2274 2266 ARICEŞTII RAHTIVANI 8126 8236 8334 8295 8341 8348 ARICEŞTII ZELETIN 1387 1382 1361 1348 1309 1292 BABA ANA 4341 4330 4325 4304 4282 4294 BALTA DOAMNEI 2704 2706 2694 2690 2667 2662 BĂLŢEŞTI 3555 3562 3582 3621 3668 3699 PLOPENI . LA 1 IULIE . ORAŞE. COMUNE.-26 - POPULAŢIA STABILĂ DIN MUNICIPII.

.persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 BĂNEŞTI 5662 5593 5604 5557 5593 5617 BĂRCĂNEŞTI 9270 9347 9464 9497 9592 9589 … 2166 2154 2165 2137 2117 BERCENI 5997 6040 6105 6121 6160 6211 BERTEA 3456 3435 3415 3380 3368 3351 BLEJOI 8041 8054 8130 8174 8280 8399 BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 2003 1979 1980 1963 1967 1942 BRAZI 8258 8254 8293 8379 8368 8391 BREBU 7688 7620 7602 7490 7421 7428 BUCOV 10546 10662 10755 10760 10919 11036 CĂLUGĂRENI 1412 1418 1395 1381 1354 1334 CĂRBUNEŞTI 1922 1918 1890 1894 1876 1863 CEPTURA 5212 5161 5100 5060 5000 4964 CERAŞU 5217 5202 5187 5192 5172 5155 CHIOJDEANCA 1867 1866 1840 1838 1802 1789 CIORANI 7163 7126 7103 7005 6998 7022 COCORĂŞTII COLŢ 3142 3158 3152 3181 3203 3213 COCORĂŞTII MISLII 3457 3455 3457 3465 3467 3452 COLCEAG 5392 5345 5309 5280 5208 5165 CORNU 4481 4473 4469 4463 4470 4470 COSMINELE 1199 1194 1179 1145 1139 1128 DRAJNA 5687 5666 5686 5614 5576 5518 DRĂGĂNEŞTI 5057 5047 5068 5100 5093 5087 DUMBRAVA 4476 4480 4499 4556 4574 4585 DUMBRĂVEŞTI 3695 3715 3737 3737 3749 3741 10307 10309 10302 10369 10368 10403 8097 8126 8146 8164 8205 8215 BĂTRÂNI 1/ FILIPEŞTII DE PĂDURE FILIPEŞTII DE TÂRG 1/ …lipsă date. localitate nou înfiinţată în 27 dec.-27 . anul 2005 (în anii anteriori inclusă în comuna Starchiojd).

SĂRARI 2662 2638 2597 2559 2521 2474 JUGURENI .persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FÂNTÂNELE 2301 2306 2294 2278 2263 2251 FLOREŞTI 7459 7480 7610 7791 7880 7864 FULGA 3786 3731 3736 3670 3622 3565 GHERGHIŢA 1992 1967 1926 1932 1905 1890 GORGOTA 5457 5452 5414 5384 5401 5405 GORNET 3160 3123 3125 3118 3084 3052 GORNET.-28 .CRICOV 2579 2540 2536 2500 2453 2422 GURA VADULUI 2495 2488 2469 2440 2430 2397 GURA VITIOAREI 6064 6086 6131 6111 6162 6139 IORDĂCHEANU 5408 5427 5410 5422 5437 5413 IZVOARELE 6926 6897 6866 6808 6778 6757 681 656 636 668 624 603 LAPOŞ 1420 1427 1404 1388 1355 1317 LIPĂNEŞTI 5147 5215 5227 5279 5322 5346 MĂGURELE 4871 4875 4877 4872 4867 4858 MĂGURENI 6629 6590 6598 6517 6468 6460 MĂNECIU 11236 11197 11158 11064 10940 10925 MĂNEŞTI 4180 4131 4098 4073 4030 4000 OLARI 2164 2156 2129 2142 2144 2123 PĂCUREŢI 2377 2345 2346 2331 2304 2300 PĂULEŞTI 5132 5169 5233 5295 5391 5499 PLOPU 2321 2344 2381 2402 2412 2433 PODENII NOI 4702 4705 4715 4764 4758 4796 POIANA CÂMPINA 5332 5298 5286 5327 5319 5295 POIENARII BURCHII 5552 5479 5431 5359 5281 5235 POSEŞTI 4139 4152 4103 4071 4039 4001 PREDEAL.

persoane - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PROVIŢA DE JOS 2503 2494 2454 2429 2404 2375 PROVIŢA DE SUS 2222 2216 2184 2148 2129 2104 PUCHENII MARI 8885 8863 8834 8839 8811 8793 RÂFOV 5487 5475 5526 5511 5511 5501 SALCIA 1221 1210 1198 1184 1162 1137 SĂLCIILE 2179 2129 2082 2044 2012 1976 SCORŢENI 6204 6129 6195 6230 6238 6231 SECĂRIA 1321 1314 1310 1295 1300 1297 SÂNGERU 5484 5489 5507 5521 5550 5533 STARCHIOJD 6699 4512 4484 4427 4393 4357 SURANI 1831 1858 1850 1844 1849 1842 ŞIRNA 5271 5214 5198 5144 5088 5054 ŞOIMARI 3250 3258 3240 3213 3209 3219 ŞOTRILE 3527 3525 3475 3464 3429 3400 ŞTEFEŞTI 2486 2478 2478 2481 2458 2436 TALEA 1168 1159 1152 1131 1136 1114 TĂTARU 1214 1192 1170 1161 1120 1075 TEIŞANI 3987 3960 3938 3901 3874 3824 TELEGA 6150 6083 6010 5940 5884 5877 TINOSU 2459 2433 2417 2443 2439 2431 TÂRGŞORU VECHI 8861 9001 9137 9258 9362 9454 TOMŞANI 4647 4645 4635 4601 4606 4577 VADU SĂPAT 1830 1832 1826 1843 1835 1806 10386 10407 10467 10527 10614 10700 VALEA DOFTANEI 6938 6887 6850 6784 6784 6763 VĂRBILĂU 7314 7275 7301 7275 7247 7219 VÂLCĂNEŞTI 4044 4032 4037 4032 4020 3953 VALEA CĂLUGĂREASCĂ .-29 .

-30- POPULAŢIA PE VÂRSTE ŞI SEXE LA 1 IULIE 2010 Vârsta MASCULIN FEMININ 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -14000 12000 -12000 10000 -10000 8000 -8000 6000 -6000 14000 persoane -4000 4000 -2000 2000 00 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 persoane .

4% RURAL 53.-31- STRUCTURA POPULAŢIEI PE MEDII LA 1 IULIE URBAN 46.6% 1980 URBAN 50.7% 2010 URBAN RURAL .3% RURAL 49.

0% 25.3% 14.1% 20.4% 2005 21.4% 19.-32- STRUCTURA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ 20.4% 23.2% 22.4% 19.2% 2010 0-14ani 15-29 ani 30-44 ani 45-59 ani 60 ani şi peste .6% 14.

-33- CĂSĂTORII ŞI DIVORŢURI ÎN PERIOADA 2005-2010 rate (la 1000 locuitori) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 Căsătorii 2008 2009 2010 Divorţuri NATALITATEA ŞI MORTALITATEA ÎN PERIOADA 2005-2010 rate (la 1000 locuitori) 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 Născuţi vii 2008 2009 2010 Decedaţi .

0%) Accidente.0%) Boli ale ap.7%) Boli ale ap. circulator (17.respirator (4.8%) Celelalte cauze 2010 . ÎN ANUL 2010 (61.-34- STRUCTURA DECESELOR DUPĂ PRINCIPALELE CAUZE.5%) Tumori (5.traumatisme (11.

35 - FORŢA DE MUNCĂ ..

3 6.6 17.1 6.4 36.7 78. comunicaţii -din care: femei Intermedieri financiare -din care: femei Tranzacţii imobiliare şi alte servicii -din care: femei Administraţie publică şi apărare -din care: femei Celelalte activităţi ale economiei naţionale -din care: femei .7 38.8 2004 288.8 133.0 31.6 1.5 4.0 13.8 9.5 6.9 3.2 2. depozitare.3 2.8 9.8 2.4 4.1 39.1 4.2 7.3 13.0 8.5 130.9 5.4 17.6 82.1 1.4 65.4 15.9 1.0 10.9 16.3 5.9 3.5 5.5 37.1) ŞI SEXE LA SFÂRŞITUL ANULUI .5 2.2 15.1 37.1 6.9 Agricultură.1 1.3 5.4 23.8 19.7 5.7 3.4 6.6 19.9 16.5 4.8 1.9 18.8 1.5 13.8 11.1 9.8 12.1 2006 294.1 35.1 79.6 5.2 33.0 13.7 14. gaze şi apă -din care: femei Transporturi.4 2.3 39.1 TOTAL JUDEŢ -din care: femei 2003 292.6 2.5 6.3 9.6 22.3 14.3 3.8 80.4 3.6 70.6 Învăţământ -din care: femei 11.8 2.3 16.2 34.8 2008 302.3 3.5 5.2 Comerţ -din care: femei 30.9 1.5 2.4 2.4 3.9 78.8 134.6 17.1 8.0 2.2 5.9 12.7 Sănătate şi asistenţă socială -din care: femei 13.5 33.1 Hoteluri şi restaurante -din care: femei 4.7 16.7 17.2 15.1 130.4 12.9 2005 291.-36- POPULAŢIA OCUPATĂ PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.0 4.4 13.2 6.8 13.2 10.1 4.8 4.2 4.6 4.7 1.7 4.0 2.2 3.2 64.2 1.2 71.2 5.0 6.5 37.0 33.3 1.2 4.3 4.6 12.3 129.0 5.6 133.4 34.6 10.4 11.6 3.2 2.1 Construcţii -din care: femei 19.8 1.1 17. silvicultură şi vânătoare -din care: femei Energie electrică şi termică.4 2.4 3.8 37.5 34.8 3.0 67.5 1.2 6.0 4.4 5.9 6.5 Industria prelucrătoare -din care: femei 84.4 1.8 19.7 10.9 2.0 1.0 1.0 7.3 12.mii persoane - Denumire activitate conform CAEN Rev.7 2.5 3.7 76.0 1.3 1.3 33.2 2.7 2.8 2007 303.7 3.5 3.4 10.6 Industria extractivă -din care: femei 6.8 3.2 1.4 3.2 5.5 27.

3 2.5 1.8 2.2 33.7 din care: femei 32.3 2.2 2.-37- POPULAŢIA OCUPATĂ PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.2 0.2 2.7 din care: femei 1.6 Activităţi profesionale.4 40.4 34.6 Industria extractivă 6.6 2.8 2.7 2009 291.2 din care: femei 2.6 0.7 din care: femei 10.3 din care: femei 1. gaze.0 17.2 Construcţii din care: femei Comerţ din care: femei Transport şi depozitare 16.4 26.9 3.1 6.8 2.2 1.7 123.4 2010 286.6 11.6 67.1 2.1 4.0 din care: femei 3.1 3.8 26. salubritate.4 1.6 1.9 Industria prelucrătoare 77.3 17.7 1.5 3.4 4.2 2.0 62.2) ŞI SEXE LA SFÂRŞITUL ANULUI .2 6.1 64.4 din care: femei 3.1 1.1 11.3 din care: femei 1.7 .3 din care: femei 2.7 Intermedieri financiare şi asigurări 2. gestionarea deşeurilor.9 25. culturale şi recreative 1.6 28.3 7.8 12.6 6.3 Activităţi de spectacole.6 din care: femei 33.8 1.0 2.0 64.1 Alte activităţi de servicii 3.7 Tranzacţii imobiliare 1.0 8.0 6.mii persoane - Denumire activitate conform CAEN Rev.8 38.0 din care: femei 0.2 din care: femei 0.2 1.4 din care: femei 1.9 1.0 1.7 8.9 11.0 0. asigurări sociale din sistemul public 6.5 5. apă caldă şi aer condiţionat 2.7 Informaţii şi comunicaţii 2.1 27.3 129.8 1.2 TOTAL JUDEŢ din care: femei Agricultură.1 1.0 3.5 4.5 Învăţământ din care: femei Sănătate şi asistenţă socială 13.3 1.7 1.5 0.1 16.4 din care: femei 1.5 Distribuţia apei.5 13.3 11. ştiinţifice şi tehnice 6.3 40. silvicultură şi pescuit 2008 302.4 127.9 18.9 8.9 Hoteluri şi restaurante 7. activităţi de decontaminare 4.4 7.0 1.7 5.4 3.7 4.2 6.7 17.9 64.9 13.6 2.3 din care: femei 3.8 Administraţie publică şi apărare.4 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.0 5.0 din care: femei 1.1 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 6.0 3.1 3.7 4.

integral străină .integral privată .-38- NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE(CAEN Rev. exploatări forestiere Piscicultura şi pescuitul Industria extractivă Industria prelucrătoare Energie electrică şi termică.obştească .integrală de stat .de interes naţional şi local Agricultură şi vânătoare Silvicultură.1) Denumire activitate conform CAEN Rev. depozitare 9984 9813 10140 9579 10595 10077 Poştă şi comunicaţii 3648 2179 2045 2063 2253 2267 Intermedieri financiare 1594 1602 1866 1773 2119 2369 Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 8839 8259 10294 10745 11842 11635 Administraţie publică şi apărare 4427 4557 4650 4502 6054 6278 Învăţământ 11369 11244 11589 11189 11331 10713 Sănătate şi asistenţă socială 11209 10738 10820 11100 11643 12030 2813 2626 2562 2963 3296 3454 din care: pe forme de proprietate: .cooperatistă .mixtă .1 TOTAL SALARIAŢI Număr persoane 2005 2006 173130 173506 2003 185162 2004 172871 2007 184485 2008 182610 22201 24022 92841 2928 77 12065 31028 19615 17259 86938 2430 80 14982 31567 15426 14371 94557 2575 99 15950 30152 13649 11037 100115 1728 81 16717 30179 12835 10210 109511 1667 57 18781 31424 11472 8055 109963 1803 102 20284 30931 3691 4140 4013 3439 3169 3109 923 979 1222 1113 1000 977 29 38 27 31 25 59 6957 7003 7186 5922 6423 5153 76732 69573 64788 66556 66866 65653 5261 5160 4907 4064 4391 4299 Construcţii 15843 13979 12898 13117 13630 14328 Comerţ 18798 18095 20853 22218 25695 26150 Hoteluri şi restaurante 3045 2886 3270 3132 4153 4059 Transporturi. gaze şi apă Celelalte activităţi ale economiei naţionale .

3 8.0 1.4 Învăţământ 6.8 5.6 7.1 16.0 2004 100.-39- STRUCTURA NUMĂRULUI MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE(CAEN Rev.9 Sănătate şi asistenţă socială 6.5 0.2 6.2 1.3 10.3 Hoteluri şi restaurante 1.2 10.4 2.2 17.5 0.9 10. exploatări forestiere 0.4 Administraţie publică şi apărare 2.7 18.4 Construcţii 8.9 1.1 6.5 Poştă şi comunicaţii 2.2 1.0 50.6 3.3 2.5 1.3 2.2 1.1 1.0 2003 100.0 12.integral străină .0 12.7 2.4 60.4 6.integrală de stat .3 4.6 Celelalte activităţi ale economiei naţionale 1.mixtă .6 0.1 TOTAL SALARIAŢI Structura ( % ) 2005 2006 100.3 54.5 16.0 2.4 6.integral privată .4 40.2 1.1 6.de interes naţional şi local Piscicultura şi pescuitul Industria extractivă Industria prelucrătoare Comerţ .3 2.7 1.7 1.9 14.0 2007 100.0 9.9 6.1 5.8 2.0 50.7 1.9 Agricultură şi vânătoare 2.4 38.5 1.3 6.2 Transporturi. gaze şi apă 2.6 2.4 8.0 2.5 1.4 7.0 100.9 6.7 5.7 0.6 1.7 4.7 Silvicultură.2 36.4 6.3 6.5 6.2 6.2 37.6 8. depozitare 5.0 Energie electrică şi termică.2 17.5 12.2 1.4 7.6 1.6 0.6 6.3 3.4 7.8 41.obştească .3 Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 4.4 57.8 3.2 3.4 0.9 0.cooperatistă .1 ) Denumire activitate conform CAEN Rev.4 7.5 2.0 1.2 1.8 2.5 59.8 1.1 11.2 Intermedieri financiare 0.4 2.0 6.5 - - - - - - 3.9 1.0 2008 100.1 7.7 5.0 5.4 3.7 6.5 5.4 5.3 1.8 1.0 0.4 2.1 4.0 1.1 1.6 17.4 36.8 11.9 din care: pe forme de proprietate: .8 4.8 13.6 0.9 5.1 9.9 8.9 10.0 13.

5 Silvicultură şi exploatare forestieră 1006 0.9 12426 6. gaze.3 58.2 1998 1. culturale şi recreative Alte activităţi de servicii .7 9193 8309 89705 1319 154 20262 31962 5.5 54841 30.5 1091 0. ştiinţifice Activităţi de spectacole.4 2254 1. salubritate.2 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.1 12.6 Informaţii şi comunicaţii 2184 1.4 5.1 11.9 10308 6.2 858 0.6 din care: pe forme de proprietate: .2 persoane- TOTAL SALARIAŢI -%- 2009 Număr Strucmediu tură -persoane- -%- 2010 Număr mediu Structură -persoane- -%- 182610 100.1 1881 1.1 18.2) 2008 Număr Strucmediu tură Denumire activitate conform CAEN Rev.5 10019 6.5 Sănătate şi asistenţă socială 11941 6.7 5.4 7001 3.2 1.9 6474 4.0 Învăţământ 10713 5.2 Construcţii 14418 7.5 46978 29.3 6503 3.2 5588 3.2 12339 7.1 11640 6. vânătoare şi servicii anexe 2841 1.1 26212 16.6 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 6074 3.6 1186 0.5 64827 35.0 11472 8055 109963 1803 102 20284 30931 6.5 815 0.3 Intermedieri financiare şi asigurări 2383 1. asigurări sociale din sistemul public 6165 3.0 160904 100.3 28901 16.9 10440 6.integral străină .7 1097 0.de interes naţional şi local Pescuit şi acvacultură Industria extractivă Industria prelucrătoare Tranzacţii imobiliare Activităţi tehnice profesionale.2 1985 1.8 5804 3.8 0.0 0.5 4134 2.6 0. PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.5 982 0.2 Hoteluri şi restaurante 4059 2.9 3905 2.5 2342 1.1 2050 1.3 Transport şi depozitare 11108 6.cooperatistă . gestionarea deşeurilor.9 9705 9649 105435 1388 132 19982 33731 5.6 5453 3.1 16.obştească .5 12959 7. apă caldă şi aer condiţionat 2675 1.-40- NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR ŞI STRUCTURA ACESTORA.6 6313 3.5 5888 3.2 55.2 4503 2.5 2505 1.0 180022 100.2 715 0.8 0.7 şi 4816 2.4 Distribuţia apei.4 Comerţ 26061 14.3 4.2 3523 2.6 2766 1.integral privată .4 60.4 1117 0.6 19.4 Administraţie publică şi apărare.5 57 - - - - - 5153 2.1 11. activităţi de decontaminare 3459 1.3 2157 1.7 0.6 1022 0.mixtă .integrală de stat .9 Agricultură.9 10684 5.6 1939 1.

din care: femei 4557 3064 4714 3004 4794 3007 4644 3126 6438 3535 6484 3599 Învăţământ .din care: femei 3935 1887 2180 1289 2182 1274 2409 1409 2482 1448 2574 1509 Intermedieri financiare .din care: femei 11489 9305 11821 9509 11984 8961 11817 8648 11645 9230 11888 8474 Sănătate şi asistenţă socială .din care: femei Silvicultură.din care: femei ale economiei .din care: femei 1626 1136 1730 1276 1982 1462 1913 1435 2262 1720 2553 2002 Tranzacţii imobiliare şi alte servicii .persoane - Denumire activitate conform CAEN Rev.din care: femei Celelalte activităţi naţionale .din care: femei 11198 9318 11327 9293 11441 9317 11708 9593 12406 9815 12649 9869 2909 1624 2799 1549 2699 1632 3229 1706 3520 2039 3819 1973 Agricultură şi vânătoare .din care: femei 2003 2004 2005 2006 2007 2008 185246 85638 180539 86039 182851 82651 183796 84943 192852 89675 192440 87215 3151 1170 4038 1904 3626 1428 3280 1426 3160 1345 3024 1337 918 101 983 111 1262 135 1190 153 1091 138 1045 130 19 6 26 6 27 4 27 5 18 3 40 7 6888 1107 6872 1211 6725 1348 6162 1159 5801 966 6580 1467 76106 35042 72981 33810 68751 31193 67850 31233 68974 31356 65258 30216 5131 1545 5123 1337 5041 1371 4163 1099 4454 1151 4289 1095 Construcţii . depozitare . gaze şi apă .1 TOTAL JUDEŢ .din care: femei 8786 2868 8716 2605 11112 3539 11317 4033 12837 4459 13497 4784 Administraţie publică şi apărare .din care: femei Industrie prelucrătoare .1) ŞI PE SEXE LA SFÂRŞITUL ANULUI . exploatări forestiere .din care: femei Energie electrică şi termică.din care: femei 3143 1928 3179 2335 3493 2285 3590 2285 4330 3040 4611 2928 Transporturi.din care: femei Industrie extractivă .din care: femei Piscicultură şi pescuit .din care: femei 9689 2372 9527 2280 10564 2150 10139 2260 11528 2605 10020 2262 Poştă şi comunicaţii .-41- NUMĂRUL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.din care: femei 19887 11082 20161 12340 23503 11564 25509 13428 27375 14864 28919 13285 Hoteluri şi restaurante .din care: femei 15814 2083 14362 2180 13665 1981 14849 1945 14531 1961 15190 2278 Comerţ .

din care: femei 2008 192440 87215 2009 182278 85824 2010 168035 79981 2732 1153 1070 129 34 6 6580 1467 64394 29942 2757 1220 980 110 6020 1215 53202 24004 1991 738 814 100 5360 891 49375 22323 2610 596 2315 519 2235 536 3621 1151 15294 2292 28819 13251 11127 3030 4611 2928 2585 1220 2569 2015 1319 868 5926 2274 6146 4127 1251 12279 2072 30132 14593 11521 3190 4543 3013 2199 1052 2227 1794 1353 893 6644 3207 6185 3938 1255 10691 1569 28195 14512 10384 2916 4214 2713 2279 1008 2188 1737 1204 677 6031 2897 6321 1709 6362 1896 7123 1752 6278 3507 11888 8474 12552 9849 1154 631 1047 723 4051 11835 8752 13530 11048 2062 1166 1244 778 3815 10934 8353 12483 10412 1998 1087 1122 690 .persoane - Denumire activitate conform CAEN Rev.din care: femei Pescuit şi acvacultură . culturale şi recreative .din care: femei Distribuţia apei.din care: femei Hoteluri şi restaurante .din care: femei Agricultură. ştiinţifice şi tehnice .din care: femei Informaţii şi comunicaţii . gaze.din care: femei Învăţământ .din care: femei Activităţi de spectacole.din care: femei Silvicultură şi exploatare forestieră .din care: femei Comerţ .din care: femei Alte activităţi de servicii . activităţi de decontaminare .din care: femei Transport şi depozitare .din care: femei Administraţie publică şi apărare.din care: femei Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. gestionarea deşeurilor.din care: femei Construcţii .din care: femei Industria prelucrătoare . vânătoare şi servicii anexe .2 TOTAL JUDEŢ .-42- NUMĂRUL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.din care: femei Industria extractivă . asigurări sociale din sistemul public .din care: femei Intermedieri financiare şi asigurări .din care: femei Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport . salubritate. apă caldă şi aer condiţionat .din care: femei Activităţi profesionale.din care: femei Tranzacţii imobiliare .2) ŞI PE SEXE LA SFÂRŞITUL ANULUI .din care: femei Sănătate şi asistenţă socială .

8 4. profesional din care: femei Liceal şi postliceal din care: femei Cu studii superioare din care: femei III.6 8.2 3. gimnazial.7 II.total din care: femei Primar.-43- NUMĂRUL PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE ACTELOR NORMATIVE PRIVIND PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR ŞI NUMĂRUL PERSOANELOR AFLATE ÎN EVIDENŢA AGENŢIILOR DE OCUPARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ. gimnazial. profesional din care: femei Liceal şi postliceal din care: femei Cu studii superioare din care: femei Rata şomajului ( % ) din care: femei .9 5. gimnazial.7 8.9 4. LA SFÂRŞITUL ANULUI . Persoane cu alocaţie de sprijin din care: femei Primar.0 3. profesional din care: femei Liceal şi postliceal din care: femei Cu studii superioare din care: femei 10747 4835 6923 2632 3220 1815 604 388 8526 3880 5342 2061 2648 1512 536 307 5622 2943 3396 1535 1835 1155 391 253 7730 4294 4560 2299 2607 1621 563 374 21794 9105 13623 4736 6383 3352 1788 1017 16822 7391 10157 3751 5077 2692 1588 948 - - - - - - 8762 7412 6502 4392 6527 10051 3361 8225 3053 445 252 92 56 3049 6744 2673 525 301 143 75 2961 5660 2425 689 441 153 95 2055 3687 1640 567 326 138 89 2894 5876 2533 513 273 138 88 4380 8760 3670 1000 512 291 198 - - - - - - 6.9 8. Beneficiari de ajutor de şomaj şi integrare profesională din care: femei Primar.persoane- ŞOMERI (I+II+III+IV) din care: femei 2005 19509 8196 2006 15938 6929 2007 12124 5904 2008 12122 6349 2009 28321 11999 2010 26873 11771 I. gimnazial. Persoane aflate în evidenţă care nu beneficiază de drepturi băneşti . Persoane care: beneficiază de plăţi compensatorii din care: femei Primar.6 8.1 5. profesional din care: femei Liceal şi postliceal din care: femei Cu studii superioare din care: femei lV.3 5.

persoane- 2005 196592 2006 196692 2007 196375 2008 195710 2009 196075 2010 197921 133873 132231 131501 131208 131792 133574 26928 30242 5549 28480 29867 6114 29141 29693 6040 29642 29237 5623 30201 28685 5397 30157 28340 5850 Pensionari IOVR 743 640 554 468 371 298 Beneficiari ajutor social de stat 146 126 102 85 63 48 26759 21051 19383 17946 16529 15230 Pensionari asigurări sociale -pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă -pensie pentru pierderea capacităţii de muncă -pensie de urmaş -pensie anticipată Pensionari agricultori .-44- NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR .

5% 21.2) LA SFÂRŞITUL ANULUI 2010 3.-45- STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE PE PRINCIPALELE RAMURI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (CAEN Rev.8% 4.9% 9.8% Industrie Agricultura Constructii Transporturi Comert Invatamant Sanatate Alte ramuri EVOLUŢIA RAPORTULUI DINTRE SALARIAŢI ŞI PENSIONARI 2010 2009 2008 2007 2006 2005 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 mii pers.0% 26.9% 5.3% 14. Pensionari Salariati .8% 13.

.46 - VENITURILE POPULAŢIEI .

-47- CÂŞTIGUL MEDIU BRUT LUNAR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ( CAEN Rev. vânătoare 4311975 5842432 623 784 969 1165 Silvicultură. gaze şi apă 9843645 11441328 1456 1602 2026 2669 Construcţii 5170222 6576567 750 967 1234 1539 Comerţ 5160704 6286258 1015 904 991 1308 Hoteluri şi restaurante 3932785 4610476 597 778 895 1032 Transporturi.1 2003 2004 TOTAL JUDEŢ 6624062 8167616 999 1166 1380 1772 Agricultură.1 ) .lei / salariat - Denumire activitate conform CAEN Rev. 2005 */ 2006 2007 2008 . exploatări forestiere 6822589 7721655 760 860 1145 1292 Piscicultură şi pescuit 4037356 4024123 609 521 644 800 10699547 12240540 1609 1885 2789 4654 Industria prelucrătoare 6239246 8049537 966 1123 1289 1579 Energie electrică şi termică. depozitare 7962548 9559742 977 1263 1505 2003 Poşta şi telecomunicaţii 14104395 13516789 1292 1267 1613 2041 Intermedieri financiare 16948452 20890137 2246 2624 3024 3414 Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 7127814 8707733 918 1111 1406 1795 Administraţie publică şi apărare 9815281 11725916 1480 2173 2495 3064 Învăţământ 6377913 8114120 1044 1440 1506 2117 Sănătate şi asistenţă socială 5331593 6422378 839 1047 1172 1626 Celelalte activităţi ale economiei naţionale 4133931 5326161 620 740 896 1142 Industria extractivă */Câştigul mediu începând cu 2005 este exprimat în lei noi (RON).

-48- CÂŞTIGUL MEDIU NET LUNAR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ( CAEN Rev. exploatări forestiere 5319405 6063291 596 682 876 977 Piscicultură şi pescuit 3217488 3242256 491 411 492 597 Industria extractivă 7604121 8740089 1206 1417 2034 3406 Industria prelucrătoare 4633351 6037036 761 870 992 1192 Energie electrică şi termică. gaze şi apă 7091370 8156109 1116 1183 1504 1959 Construcţii 3906783 4982355 593 744 934 1150 Comerţ 3771573 4661974 768 694 753 985 Hoteluri şi restaurante 3057961 3618018 484 610 689 785 Transporturi. 2005 */ 2006 2007 2008 . depozitare 5878021 7097966 745 958 1121 1485 Poşta şi telecomunicaţii 11133612 9244589 946 961 1206 1506 Intermedieri financiare 10892847 13614768 1645 1933 2226 2502 Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 5078580 6319839 708 837 1047 1335 Administraţie publică şi apărare 6811681 8242486 1120 1623 1862 2263 Învăţământ 4687221 5867192 784 1058 1114 1557 Sănătate şi asistenţă socială 3960201 4804678 658 796 883 1206 Celelalte activităţi ale economiei naţionale 3200045 4075500 486 572 685 862 */Câştigul mediu începând cu 2005 este exprimat în lei noi (RON).1 ) .lei / salariat - Denumire activitate conform CAEN Rev.1 2003 2004 TOTAL JUDEŢ 4880061 6029665 773 889 1043 1323 Agricultură. vânătoare 3346002 4560837 492 606 743 891 Silvicultură.

apei) 9843645 8049537 7761214 5791093 966 796 813 1123 885 924 1289 1223 1038 1579 … … 5122568 6944034 581 899 573 1342 717 1520 13704880 11944016 9691278 6399839 6643207 7788937 10264740 1917 1460 1173 797 786 936 1196 2382 1616 1270 1071 1086 1209 1346 2426 1659 1517 1397 1248 1245 1570 … … … … … … 11441328 1456 1602 2026 2669 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ … … … */Câştigul mediu brut începând cu 2005 este exprimat în lei noi (RON).1 TOTAL INDUSTRIE 2003 2004 2005 */ 2006 2007 2008 6801281 8622739 1058 1207 1454 1852 10699547 12240540 1609 1885 2789 4654 INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 6239246 -Alimentară şi băuturi 5203071 -Produse textile 4475016 -Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 3518818 -Celuloză. … lipsă date . hârtie şi produse din hârtie 5293868 -Prelucrarea ţiţeiului.1 2003 2004 2005 */ 2006 2007 2008 TOTAL INDUSTRIE 5011364 6402571 826 929 1107 1388 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 7604121 8740089 1206 1417 2034 3406 4633351 3831153 3493365 6037036 5606790 4481042 761 628 645 870 678 720 992 922 791 1192 … … 2824991 3958303 4139078 5175923 470 702 446 1023 557 1148 8229840 7397954 5369393 4266109 4122581 4580356 5682588 9681909 8422206 7297839 4970832 5085436 5735724 7678823 1453 1103 940 639 614 727 937 1827 1216 1002 831 847 922 1028 1978 1241 1173 1054 952 943 1176 … … … … … … 7091370 8156109 1116 1183 1504 1959 INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE -Alimentară şi băuturi -Produse textile -Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) -Celuloză. GAZE ŞI APĂ (inclusiv captarea. GAZE ŞI APĂ (inclusiv captarea. ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE. tratarea şi distrib.lei / salariat - Denumire activitate conform CAEN Rev.2 … … … . cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari -Substanţe şi produse chimice -Produse din cauciuc şi mase plastice -Alte produse din minerale nemetalice -Metalurgie -Construcţii metalice şi produse din metal -Maşini şi echipamente IND. începând cu anul 2008 se urmăreşte după CAEN Rev. ENERGIEI ELECTRICE ŞI TERMICE.1) .lei/ salariat - Denumire activitate conform CAEN Rev. tratarea şi distrib. … lipsă date .-49- CÂŞTIGUL MEDIU BRUT LUNAR PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE ( CAEN Rev.1 ) . apei) */Câştigul mediu net începând cu 2005 este exprimat în lei noi (RON). cocsificarea cărbunelui şi tratarea combustibililor nucleari 11826101 -Substanţe şi produse chimice 10628459 -Produse din cauciuc şi mase plastice 7328804 -Alte produse din minerale nemetalice 5592545 -Metalurgie 5351912 -Construcţii metalice şi produse din metal 6224410 -Maşini şi echipamente 7797829 IND. începând cu anul 2008 se urmăreşte după CAEN Rev.2 CÂŞTIGUL MEDIU NET LUNAR PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE ( CAEN Rev. hârtie şi produse din hârtie -Prelucrarea ţiţeiului.

culturale şi recreative 1333 1704 1376 966 1228 1061 Pescuit şi acvacultură Alte activităţi de servicii .2 ) .-50- CÂŞTIGUL MEDIU BRUT LUNAR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ( CAEN Rev. activităţi de decontaminare 1378 1676 1714 Construcţii 1541 1649 1611 Comerţ 1308 1512 1509 Transport şi depozitare 1961 2095 2275 Hoteluri şi restaurante 1032 1032 1052 Informaţii şi comunicaţii 1939 2163 2272 Intermedieri financiare şi asigurări 3411 3299 3403 Tranzacţii imobiliare 1463 1445 1109 Activităţi profesionale.vânătoare şi servicii anexe 1113 1315 1240 Silvicultură şi exploatare forestieră 1293 1521 1620 792 - - Industria extractivă 4654 4126 4100 Industria prelucrătoare 1585 1742 1889 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. apă caldă şi aer condiţionat 3329 3578 3638 Distribuţia apei. gestionarea deşeurilor. gaze. ştiinţifice şi tehnice 2664 2725 2484 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 1148 1130 1242 Administraţie publică şi apărare. salubritate.2 2008 2009 2010 TOTAL JUDEŢ 1772 1894 1899 Agricultură.lei / salariat - Denumire activitate conform CAEN Rev. asigurări sociale din sistemul public 3108 2720 2410 Învăţământ 2117 2332 1922 Sănătate şi asistenţă socială 1605 1650 1509 Activităţi de spectacole.

lei / salariat - Denumire activitate conform CAEN Rev. gestionarea deşeurilor.2 ) . salubritate. activităţi de decontaminare 1047 1268 1263 Construcţii 1152 1223 1188 985 1119 1103 Transport şi depozitare 1458 1552 1661 Hoteluri şi restaurante 785 782 784 Informaţii şi comunicaţii 1423 1560 1669 Intermedieri financiare şi asigurări 2500 2384 2460 Tranzacţii imobiliare 1107 1074 825 Activităţi profesionale. culturale şi recreative 999 1267 1012 Alte activităţi de servicii 727 916 797 Comerţ Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport . ştiinţifice şi tehnice 1947 1985 1800 879 857 932 Administraţie publică şi apărare.2 TOTAL JUDEŢ 2008 2009 2010 1323 1403 1389 Agricultură. gaze.vânătoare şi servicii anexe 851 984 908 Silvicultură şi exploatare forestieră 978 1140 1204 Pescuit şi acvacultură 591 - - Industria extractivă 3406 3019 2924 Industria prelucrătoare 1196 1306 1388 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. apă caldă şi aer condiţionat 2418 2574 2608 Distribuţia apei.-51- CÂŞTIGUL MEDIU NET LUNAR PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ( CAEN Rev. asigurări sociale din sistemul public 2296 1994 1739 Învăţământ 1557 1717 1423 Sănătate şi asistenţă socială 1190 1220 1105 Activităţi de spectacole.

2 2008 2009 2010 TOTAL INDUSTRIE 1382 1499 1574 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 3406 3019 2924 1196 917 1640 865 677 1318 2223 1274 1277 1222 1800 1246 1470 932 1306 987 1670 1316 669 2119 2515 2181 1485 1614 1140 1391 1501 745 1388 956 2222 1556 678 1450 2902 3106 1345 1581 962 1429 1572 1035 2418 2574 2608 1047 1268 1263 INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE -Alimentară -Fabricarea băuturilor -Fabricarea produselor textile -Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută (exclusiv mobilă) -Fabricarea hârtie şi a produse lor din hârtie -Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului -Fabricarea substanţelor şi produselor chimice -Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice -Fabricarea altor produse din minerale nemetalice -Metalurgie -Construcţii metalice şi produse din metal. GESTIONAREA DEŞEURILOR. APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT DISTRIBUŢIA APEI. utilaje şi echipamente n.a. ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE . GESTIONAREA DEŞEURILOR. SALUBRITATE.a.c. GAZE. -Fabricarea de mobilă PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ.lei/ salariat - Denumire activitate conform CAEN Rev. utilaje şi instalaţii -Fabricarea de maşini. SALUBRITATE. ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE CÂŞTIGUL MEDIU NET LUNAR PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE (CAEN Rev.2) . utilaje şi instalaţii -Fabricarea de maşini.2) . APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT DISTRIBUŢIA APEI. -Fabricarea de mobilă PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ.lei/ salariat - Denumire activitate conform CAEN Rev.2 2008 2009 2010 TOTAL INDUSTRIE 1844 2013 2158 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 4654 4126 4100 1585 1200 2151 1160 870 1754 3203 1703 1688 1645 2379 1649 1982 1213 1742 1307 2291 1807 852 2907 3455 3002 2008 2194 1444 1878 2010 977 1889 1298 3085 2117 928 2004 4042 4189 1835 2182 1271 1945 2157 1374 3329 3578 3638 1378 1676 1714 INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE -Alimentară -Fabricarea băuturilor -Fabricarea produselor textile -Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn şi plută (exclusiv mobilă) -Fabricarea hârtie şi a produse lor din hârtie -Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului -Fabricarea substanţelor şi produselor chimice -Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice -Fabricarea altor produse din minerale nemetalice -Metalurgie -Construcţii metalice şi produse din metal.c. exclusiv maşini.-52- CÂŞTIGUL MEDIU BRUT LUNAR PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE (CAEN Rev. exclusiv maşini. utilaje şi echipamente n. GAZE.

-53- PENSIA MEDIE LUNARĂ ( lei / persoană) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pensionari asigurări sociale de stat 282 329 426 633 758 785 -pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă 328 381 493 733 879 908 -pensie pentru pierderea capacităţii de muncă 212 258 330 480 570 590 -pensie de urmaş 138 169 224 341 409 423 -pensie anticipată 296 330 419 611 710 872 Pensionari IOVR 221 230 239 249 247 246 Beneficiari ajutor social 76 85 108 155 183 185 Pensionari agricultori 82 109 153 254 300 309 .

.54 - SĂNĂTATE .

PERSONAL SANITAR ÎN SECTORUL MAJORITAR DE STAT (la sfârşitul anului ) .4 5.număr - Spitale Unităţi medico-sociale Sanatorii T.număr - 2005 Paturi de asistenţă medicală .total din care: -stomatologi Numărul locuitorilor ce revin la un medic .98 2. staţionare de circumscripţie pentru copii şi adulţi.25 3.B. dispensare T.. case de naştere.7 5.număr- 2005 Medici .. şantier).35 3.98 3.7 5.C.C -în unit.5 5.B.27 246 250 264 226 227 240 .5 5.C. dispensare dermato-venerice.-55- UNITĂŢI MEDICO .C Dispensare medicale Policlinici Preventorii Farmacii 2005 15 1 1 5 2 1 19 2006 15 1 1 5 2 1 17 2007 16 1 5 1 18 2008 16 1 5 1 1 14 2009 16 1 5 1 1 17 2010 16 1 5 1 1 24 PATURI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN SECTORUL MAJORITAR DE STAT */ ( la sfârşitul anului ) .B.total -fără stomatologi -stomatologi Farmacişti Personal sanitar mediu Personal sanitar auxiliar Personal sanitar mediu ce revine la un medic Numărul locuitorilor ce revin la un cadru mediu 2006 2007 2008 2009 2010 1135 1102 1040 1114 1073 1032 134 130 115 120 101 96 727 825 6160 29 3357 2210 746 846 6324 26 3289 2233 788 886 7127 20 3100 2140 733 822 6809 19 3621 2356 759 838 8066 21 3593 2437 786 867 8453 21 3377 2298 2. puncte de sănătate cu personal mediu .sanitar.0 * / Sunt incluse paturile din spitale (inclusiv spitale de întreprindere.96 2.SANITARE ÎN SECTORUL MAJORITAR DE STAT ( la sfârşitul anului ) .medico-sociale Paturi de asistenţă medicală la 1000 locuitori 2006 2007 2008 2009 2010 4693 4665 4551 4498 4423 4079 4373 200 120 4375 200 90 4481 70 4428 70 4373 50 4035 44 5. sanatorii T. instituţie.total din care: -în spitale -în sanatorii T.B.

stomatologi ACTIVITATEA CREŞELOR .-56- UNITĂŢI MEDICO-SANITARE ŞI PERSONAL SANITAR ÎN SECTORUL PRIVAT (la sfârşitul anului ) .număr- 2005 Spitale 2006 2007 2008 2009 2010 - - - - - - Cabinete medicale de familie 59 49 61 64 69 97 Cabinete medicale de medicină generală 17 72 56 60 60 59 Cabinete medicale şi de specialitate 77 127 250 214 267 257 104 186 194 208 247 247 Laboratoare medicale 11 13 25 25 28 30 Laboratoare tehnică dentară 84 90 177 177 161 161 Farmacii 157 157 228 172 198 241 Policlinici 11 - - - - - 291 302 300 328 370 466 132 151 147 165 185 227 Farmacişti 295 281 301 309 369 380 Personal sanitar mediu 523 546 670 855 881 973 Cabinete stomatologice Medici .total din care: .număr - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Unităţi 7 7 8 8 9 9 Paturi 355 355 440 497 532 537 Copii înscrişi 356 416 621 665 710 732 .

DIN SECTORUL MAJORITAR DE STAT. mediu sanitar Medici Paturi de asistenţă medicală Medici Pers. PERSONALULUI MEDIU SANITAR ŞI AL PATURILOR DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ.-57- NUMĂRUL MEDICILOR. Mediu Sanitar TOTAL JUDEŢ 4693 1135 3357 4079 1032 3377 MUNICIPII ŞI ORAŞE 4133 913 2931 3694 834 3023 PLOIEŞTI 2254 604 1891 1997 536 2132 CÂMPINA 905 107 393 752 116 372 AZUGA 114 15 45 105 13 43 BĂICOI 130 25 75 130 30 59 BOLDEŞTI-SCĂENI 120 6 26 44 7 22 BREAZA 100 17 46 85 11 36 BUŞTENI 25 15 62 110 10 31 - 5 4 - 6 5 115 24 74 102 22 44 60 15 27 65 18 25 SINAIA 105 31 91 94 23 85 SLĂNIC 50 7 27 40 4 2 URLAŢI 50 15 72 88 16 79 105 27 98 82 22 88 COMARNIC MIZIL PLOPENI VĂLENII DE MUNTE .număr - 2005 Paturi de asistenţă medicală 2010 Pers. PE LOCALITĂŢI .

mediu sanitar Medici Paturi de asistenţă medicală Medici Pers.număr - 2005 Paturi de asistenţă medicală COMUNE 2010 Pers. localitate nou înfiinţată în 27 decembrie 2005 (în anul 2005 Bătrâni inclusă în comuna Starchiojd).-58. . mediu sanitar 560 222 426 385 198 354 ADUNAŢI - - 1 - 1 2 ALBEŞTI-PALEOLOGU - 4 2 - 4 3 ALUNIŞ - 2 - - 2 1 APOSTOLACHE - 2 1 - 2 2 ARICEŞTII RAHTIVANI - 5 13 - 6 27 ARICEŞTII ZELETIN - 1 2 - 1 1 BABA ANA - 2 1 - 1 3 BALTA DOAMNEI - 1 1 - 1 1 60 6 26 55 5 22 BĂNEŞTI - 1 1 - 1 1 BĂRCĂNEŞTI - 5 5 - 4 2 … … … - 1 5 BERCENI - 3 1 - 1 1 BERTEA - 2 2 - 2 2 BLEJOI - 4 - - 4 3 BOLDEŞTI-GRĂDIŞTEA - - 1 - 1 1 BRAZI - 7 10 - 5 4 BREBU - 3 4 - 3 2 BUCOV - 5 6 - 5 5 CĂLUGĂRENI - 1 1 - 1 1 CĂRBUNEŞTI - 1 2 - 1 1 CEPTURA - 2 2 - 2 2 CERAŞU - 2 2 - 2 2 BĂLŢEŞTI BĂTRÂNI 1) 1) … lipsă date.

număr - 2005 Paturi de asistenţă socială 2010 Pers. Mediu Sanitar Medici CHIOJDEANCA - - 1 - 1 1 CIORANI - 3 5 - 4 3 COCORĂŞTII COLŢ - - - - 1 1 COCORĂŞTII MISLII - 2 1 - 2 2 COLCEAG - 2 2 - 2 2 CORNU - 4 4 - 2 2 COSMINELE - 2 - - - - 200 7 40 180 8 34 DRĂGĂNEŞTI - 3 2 - - - DUMBRAVA - 4 3 - 4 3 DUMBRĂVEŞTI - 1 1 - 1 1 FILIPEŞTII DE PĂDURE - 5 8 - 3 3 FILIPEŞTII DE TÂRG - 3 2 - 4 4 FÂNTÂNELE - 2 2 - 2 3 220 12 94 150 12 74 FULGA - 2 3 - 1 1 GHERGHIŢA - 1 1 - 1 1 GORGOTA - 4 2 - 4 3 GORNET - 2 4 - - - GORNET-CRICOV - 1 - - 1 2 GURA VADULUI - 1 1 - 1 1 GURA VITIOAREI - 3 3 - 3 5 IORDĂCHEANU - 2 - - 2 1 IZVOARELE - 4 5 - 4 3 JUGURENI - 1 2 - 1 1 DRAJNA FLOREŞTI . mediu sanitar Medici Paturi de asistenţă socială Pers.-59.

-60.număr - 2005 Paturi de asistenţă socială 2010 Pers. Mediu Sanitar Medici LAPOŞ - - 1 - - - LIPĂNEŞTI - 2 2 - 2 2 MĂGURELE - - 3 - 1 2 MĂGURENI - 3 4 - 2 3 MĂNECIU - 7 11 - 4 5 MĂNEŞTI - 3 4 - 3 3 OLARI - - 1 - - - PĂCUREŢI - - 1 - - - PĂULEŞTI - - - - 2 2 PLOPU - 1 1 - 1 1 PODENII NOI - 1 3 - - - 80 12 29 - 3 3 POIENARII BURCHI - 4 9 - 4 7 POSEŞTI - 2 3 - 2 2 PREDEAL-SĂRARI - 1 2 - 1 2 PROVIŢA DE JOS - 1 2 - 1 1 PROVIŢA DE SUS - 2 2 - 1 1 PUCHENII MARI - 4 4 - 2 7 RÂFOV - 2 3 - 1 2 SALCIA - - - - 1 1 SĂLCIILE - 1 1 - 1 1 SCORŢENI - 8 23 - 5 23 SECĂRIA - 1 - - 1 1 SÂNGERU - 1 2 - 2 2 POIANA CÂMPINA . mediu sanitar Medici Paturi de asistenţă socială Pers.

-61. mediu sanitar Medici Paturi de asistenţă socială Pers.număr - 2005 Paturi de asistenţă socială 2010 Pers. mediu sanitar Medici ŞIRNA - 3 1 - 3 3 ŞOIMARI - 2 2 - 1 1 ŞOTRILE - 1 2 - 1 2 STARCHIOJD - 2 5 - 2 2 ŞTEFEŞTI - 1 2 - 1 1 SURANI - 1 1 - 1 1 TALEA - 1 - - - - TĂTARU - - 3 - 1 1 TEIŞANI - 3 3 - 2 2 TELEGA - 4 3 - 3 5 TINOSU - 2 - - 1 - TÂRGŞORUL VECHI - 3 - - 3 4 TOMŞANI - 3 2 - 4 2 VADU SĂPAT - - - - 1 1 VALEA CĂLUGĂREASCĂ - 5 10 - 6 6 VALEA DOFTANEI - 3 5 - 3 3 VĂRBILĂU - 1 3 - 4 3 VÂLCĂNEŞTI - 1 3 - 1 1 .

-62- NUMĂRUL LOCUITORILOR CE REVIN LA UN MEDIC ( sector majoritar de stat) 8800 8500 8200 7900 7600 7300 7000 6700 6400 6100 5800 5500 5200 4900 4600 4300 4000 3700 3400 3100 2800 2500 2200 1900 1600 1300 1000 700 400 2005 Total 2006 2007 2008 Fara stomatologi 2009 2010 Stomatologi .

5000 4000 P A T 3000 U R 2000 I 1000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 .-63- MEDICI (inclusiv stomatologi) Sector majoritar de stat 1600 1400 N 1200 R. 1000 M E 800 D I 600 C I 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PATURI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ Sector majoritar de stat 6000 N R.

64 - ÎNVĂŢĂMÂNT. ARTĂ. SPORT . CULTURĂ..

LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR -persoane- POPULAŢIA ŞCOLARĂ -TOTAL din care: -învăţământ preşcolar -învăţământ primar şi gimnazial -învăţământ liceal -învăţământ profesional (de arte meserii) -învăţământ postliceal şi de maiştri -învăţământ superior -învăţământ pentru copii cu deficienţe REVIN LA 10000 locuitori Populaţie şcolară-total -copii în grădiniţe -elevi -studenţi şi 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 140275 136528 134575 130618 130718 129401 20694 67550 27451 20919 65041 28704 21342 63359 28855 21621 61996 27392 22766 60799 29728 23354 59836 31358 11654 9793 9051 8441 5635 3068 1897 10579 450 1503 10151 417 1878 9607 483 2424 8262 482 2676 8569 545 3017 8246 522 1695 250 1317 128 1658 254 1281 123 1639 260 1262 117 1598 264 1232 101 1603 279 1218 105 1592 287 1203 101 NOTĂ: Începând cu anul şcolar 2006/2007 în numărul unităţilor şcolare sunt cuprinse doar unităţile independente.TOTAL din care: -grădiniţe -şcoli primare şi gimnaziale -licee -şcoli profesionale (de arte şi meserii) -şcoli postliceale şi de maiştri -instituţii de învăţământ superior -şcoli pentru copii cu deficienţe 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 . .-65- NUMĂRUL UNITĂŢILOR ŞCOLARE.număr2010/ 2011 2009/ 2010 685 345 298 297 292 279 397 228 46 2 6 1 5 62 223 46 2 6 1 5 55 180 46 4 6 1 6 54 178 49 3 7 1 5 46 178 55 1 6 1 5 40 172 54 1 6 1 5 NUMĂRUL POPULAŢIEI ŞCOLARE. LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 2005/ 2006 UNITĂŢI ŞCOLARE .

DIDACTIC-TOTAL -învăţământ preşcolar -învăţământ primar şi gimnazial -învăţământ liceal -învăţământ profesional (de arte şi meserii) -învăţământ postliceal şi de maiştri -învăţământ superior (public + privat) -învăţământ pentru copii cu deficienţe Nr.persoane 2009 2010 8130 7907 1060 1055 4144 3980 2290 2259 2005 8643 996 4608 2398 2006 8439 1003 4414 2357 2007 8334 1025 4220 2409 2008 8295 1042 4222 2367 77 87 82 65 15 3 24 364 28 367 34 364 48 358 57 366 56 351 176 183 200 193 198 203 21 15 29 21 15 28 21 15 26 21 15 23 21 15 23 22 15 23 BAZA MATERIALĂ A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI.-66- NUMĂRUL POPULAŢIEI ŞCOLARE ŞI AL CADRELOR DIDACTICE PE MEDII. mediu elevi (studenţi) ce revin la un cadru didactic -în grădiniţe -în şcoli -în facultăţi .număr 2010 3247 673 228 156 .TOTAL -municipii şi oraşe -comune STUDENŢI -TOTAL (public + privat) -municipii şi oraşe CADRE DIDACTICE-TOTAL -municipii şi oraşe -comune 2005 140275 89678 50597 20694 9261 11433 109002 69838 39164 10579 10579 8643 5262 3381 2006 136528 87253 49275 20919 9474 11445 105458 67628 37830 10151 10151 8439 5165 3274 2007 134575 85909 48666 21342 9822 11520 103626 66480 37146 9607 9607 8334 5090 3244 2008 130618 82923 47695 21621 10168 11453 100735 64493 36242 8262 8262 8295 5005 3290 2009 130718 83182 47536 22766 10881 11885 99383 63732 35651 8569 8569 8130 4893 3237 2010 129401 82192 47209 23354 11246 12108 97801 62700 35101 8246 8246 7907 4780 3127 NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE. LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR Săli de clasă şi cabinete şcolare Laboratoare şcolare Ateliere şcoală Săli de gimnastică 2005 3628 601 277 150 2006 3504 653 267 154 2007 3493 615 251 149 2008 3486 628 256 160 2009 3586 670 251 156 . LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR . LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR PERS.persoane - POPULAŢIA ŞCOLARĂ-TOTAL -municipii şi oraşe -comune COPII ÎN GRĂDINIŢE-TOTAL -municipii şi oraşe -comune ELEVI .

-67- UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT. POPULAŢIA ŞCOLARĂ ŞI PERSONALUL DIDACTIC.număr la începutul anului şcolar - 2005/2006 2010/2011 TOTAL JUDEŢ 685 140275 Personal didactic şi maiştri instructori 8643 279 129401 Personal didactic şi maiştri instructori 7907 MUNICIPII ŞI ORAŞE 226 89678 5262 137 82192 4780 PLOIEŞTI 100 55035 3103 73 50783 2898 CÂMPINA 23 9098 555 16 7951 473 AZUGA 2 649 39 1 534 34 BĂICOI 10 2529 151 4 2179 128 BOLDEŞTI-SCĂENI 10 1996 111 4 2174 95 BREAZA 16 2739 199 6 2539 186 BUŞTENI 9 1739 114 4 1501 113 COMARNIC 10 1694 107 3 1473 81 MIZIL 10 3554 206 6 3365 179 5 1815 122 4 1450 90 SINAIA 10 2064 137 5 1732 123 SLĂNIC 6 1137 70 2 1023 77 URLAŢI 7 1760 102 3 1743 89 VĂLENII DE MUNTE 8 3869 246 6 3745 214 COMUNE 459 50597 3381 142 47209 3127 ADUNAŢI 2 245 16 1 215 15 ALBEŞTI PALEOLOGU 6 430 30 2 605 40 ALUNIŞ 6 639 45 2 433 30 APOSTOLACHE 5 299 19 1 318 19 10 1127 71 3 1004 51 ARICEŞTII ZELETIN 2 152 11 1 131 12 BABA ANA 6 477 40 1 462 35 BALTA DOAMNEI 4 335 27 1 302 24 BĂLŢEŞTI 4 600 40 3 553 36 Unităţi de învăţământ PLOPENI ARICEŞTII RAHTIVANI Populaţia şcolară Unităţi de învăţământ Populaţia şcolară . PE LOCALITĂŢI . ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE TOATE GRADELE.

localitate nou înfiinţată în 27 dec. 2005 (în anul 2005 Bătrâni inclusă în comuna Starchiojd).-68. .număr - 2005/2006 2010/2011 BĂNEŞTI 4 465 Personal didactic şi maiştri instructori 29 1 416 Personal didactic şi maiştri instructori 23 BĂRCĂNEŞTI 7 1909 145 3 1579 106 … … … 1 273 23 BERCENI 7 825 45 2 801 44 BERTEA 3 420 24 1 423 24 BLEJOI 5 826 54 2 805 52 BOLDEŞTI GRĂDIŞTEA 3 206 14 1 190 12 BRAZI 10 952 60 4 945 51 BREBU 7 808 54 1 644 40 BUCOV 7 1255 69 3 1130 68 CĂLUGĂRENI 2 178 12 1 178 12 CĂRBUNEŞTI 2 223 17 1 189 13 CEPTURA 6 697 53 1 585 44 CERAŞU 6 736 39 3 716 34 CHIOJDEANCA 4 233 15 1 253 15 CIORANI 4 1044 61 2 1122 72 COCORĂŞTII COLŢ 3 386 21 1 353 26 COCORĂŞTII MISLII 5 312 25 1 279 21 COLCEAG 7 660 42 2 601 39 CORNU 3 408 30 1 376 30 COSMINELE 3 130 10 1 116 7 DRAJNA 7 608 53 1 516 46 DRĂGĂNEŞTI 5 635 31 1 557 30 DUMBRAVA 5 642 39 2 617 35 DUMBRĂVEŞTI 6 414 26 2 438 33 FILIPEŞTII DE PĂDURE 8 1844 115 4 1647 96 FIPILEŞTII DE TÂRG 7 1020 84 4 1046 95 Unităţi de învăţământ BĂTRÂNI 1) 1) Populaţia şcolară Unităţi de învăţământ Populaţia şcolară … lipsă date.

-69.număr - 2005/2006 2010/2011 FÂNTÂNELE 2 241 Personal didactic şi maiştri instructori 19 1 225 Personal didactic şi maiştri instructori 20 FLOREŞTI 5 982 56 2 816 42 FULGA 4 401 27 2 398 27 GHERGHIŢA 3 266 18 1 307 21 GORGOTA 6 612 39 2 561 53 GORNET 2 333 25 2 333 18 GORNET-CRICOV 6 366 22 1 303 24 GURA VADULUI 4 251 25 1 243 13 GURA VITIOAREI 9 630 44 1 625 40 IORDĂCHEANU 8 742 42 2 622 47 IZVOARELE 7 832 63 1 807 50 JUGURENI 1 11 1 1 43 5 LAPOŞ 4 181 21 1 149 18 LIPĂNEŞTI 4 578 33 2 563 27 MĂGURELE 4 576 33 2 498 28 MĂGURENI 5 741 43 1 642 37 MĂNECIU 9 2096 118 2 2081 116 MĂNEŞTI 6 533 38 1 527 37 OLARI 4 236 16 1 260 16 PĂCUREŢI 4 303 22 1 249 18 PĂULEŞTI 5 352 27 1 394 36 PLOPU 4 289 17 1 278 16 PODENII NOI 7 641 40 2 624 45 POIANA CÂMPINA 3 408 27 1 328 23 POIENARII BURCHII 7 602 44 2 597 34 POSEŞTI 9 573 47 1 454 33 PREDEAL -SĂRARI 5 308 25 1 289 20 PROVIŢA DE JOS 4 268 22 1 231 13 Unităţi de învăţământ Populaţia şcolară Unităţi de învăţământ Populaţia şcolară .

-70.număr - 2005/2006 2010/2011 PROVIŢA DE SUS 4 208 Personal didactic şi maiştri instructori 13 1 181 Personal didactic şi maiştri instructori 13 PUCHENII MARI 8 1039 68 3 831 60 RÂFOV 9 684 42 2 626 36 SALCIA 2 160 12 1 158 14 SĂLCIILE 2 204 13 1 197 21 SCORŢENI 7 633 35 2 541 34 SECĂRIA 2 172 14 1 164 17 SÂNGERU 6 788 58 3 729 55 STARCHIOJD 9 882 68 2 535 47 SURANI 2 225 12 1 220 10 ŞIRNA 8 690 55 1 577 58 ŞOIMARI 5 453 30 1 432 27 ŞOTRILE 5 341 26 1 298 22 ŞTEFEŞTI 3 276 23 1 285 18 TALEA 2 87 10 1 85 6 TĂTARU 3 116 10 1 98 10 TEIŞANI 4 400 31 1 327 30 TELEGA 9 596 48 1 494 35 TINOSU 4 255 18 1 271 23 TÂRGŞORU VECHI 5 1200 62 3 1146 60 TOMŞANI 5 568 39 2 551 36 VADU SĂPAT 2 209 14 1 205 17 12 1788 119 5 2100 129 VALEA DOFTANEI 6 950 57 1 823 50 VĂRBILĂU 8 733 54 2 656 39 VÂLCĂNEŞTI 5 448 30 1 414 30 Unităţi de învăţământ VALEA CĂLUGĂREASCĂ Populaţia şcolară Unităţi de învăţământ Populaţia şcolară .

51941 27461 31809 744562 640176 645030 1156389 1439006 1113829 627917 963523 660576 194520 154742 141890 333952 320741 311363 NR. nr. 37 291 101 1 13 87 34 287 101 1 13 87 32 282 101 1 13 87 36 279 100 1 13 86 33 271 100 1 13 86 29 276 99 1 13 85 nr. nr. 168605 3578 158261 2426 149910 3794 151363 3880 149513 3966 151512 4108 pers. 4610482 4587029 4622252 4733926 4739667 4636171 285320 288985 291627 294542 296231 298793 nr.total -Judeţene -Municipale şi orăşeneşti -Comunale VOLUME EXISTENTE LA SFÂRŞITUL ANULUI -TOTAL Centrale. nr. pers. nr. 2009010 2148776 1838403 1680715 1482451 1432018 56118 42133 47735 53127 52005 33669 nr.total -Judeţene -Municipale şi orăşeneşti -Comunale 2005 2006 2007 2008 2009 2010 nr. nr. nr. 204 192 183 30801 687143 909644 396369 206186 307089 23147 644639 762660 290839 163163 308658 18589 631004 748756 293017 159621 296118 185 183 186 . nr. nr.total -Judeţene -Municipale şi orăşeneşti -Comunale pers.total -Judeţene -Municipale şi orăşeneşti -Comunale nr.-71- REŢEAUA ŞI ACTIVITATEA UNITĂŢILOR CULTURALE UM BIBLIOTECI TOTAL Centrale.TOTAL Centrale. nr. pers. nr. pers. universitare Specializate (agenţi economici şi instituţii) Şcolare Publice . nr. universitare Specializate (agenţi economici şi instituţii) Şcolare Publice . pers. nr. pers. 6246 75982 82799 23221 20757 38821 4763 70771 80301 25109 18921 36271 4518 68165 73433 19530 17918 35985 5312 71603 70568 15920 16686 37962 3889 68838 72820 18583 14888 39349 2915 68837 75652 22579 15609 37464 VOLUME ELIBERATE Centrale. nr. nr. nr. 430 1 423 1 416 1 416 1 405 1 405 1 nr. nr. pers. universitare Specializate (agenţi economici şi instituţii) Şcolare Publice . nr. nr. universitare Specializate (agenţi economici şi instituţii) Şcolare Publice . 548197 482475 444187 514543 463707 349809 2235759 2242248 2304209 2323679 2373479 2383728 1541206 1573321 1582229 1601162 1606250 1603841 433407 446755 450703 462532 471112 472118 399775 400056 402183 403211 400804 395907 708024 726510 729343 735419 734334 735816 CITITORI ÎNSCRIŞI . CITITORILOR CE REVIN LA 1000 LOCUITORI pers.

nr. nr. nr. nr. mii pers. 30 636 30 569 30 682 30 694 30 599 28 544 ACTIVITATEA SPORTIVĂ Secţii sportive Sportivi legitimaţi Antrenori cu normă întreagă Instructori Arbitri UM nr. nr. nr. mii pers. 883 749 839 757 657 706 Spectatori la cinematografe mii pers. nr. nr. nr. mii pers. mii pers. 528 120 174 70 74 90 527 109 186 87 80 65 540 96 168 79 97 100 531 111 178 87 75 80 497 88 155 89 91 74 451 83 118 82 93 75 Spectatori şi auditori în teatre şi instituţii muzicale -teatre dramatice -teatre de păpuşi sau marionete -teatre de estradă -filarmonici -orchestre populare mii pers. 2005 139 3092 132 44 169 2006 147 3813 167 156 214 2007 151 4052 196 149 212 2008 286 9612 239 303 350 2009 303 10098 241 328 361 2010 202 5464 191 97 273 . mii pers. 67 14 17 14 9 13 66 13 20 15 9 8 63 11 18 15 10 9 96 14 22 20 22 18 70 11 15 14 10 20 69 11 13 15 10 20 MUZEE Vizitatori la muzee nr. nr. 812 1292 1280 812 812 812 Spectacole la cinematografe nr. 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 Reprezentaţii şi concerte -teatre dramatice -teatre de păpuşi şi marionete -teatre de estradă -filarmonici -orchestre populare nr. 1 2 2 1 1 1 Locuri în sălile cinematografelor şi instalaţiilor cinematografice nr. mii pers. nr. nr.TOTAL nr.TOTAL -teatre dramatice -teatre de păpuşi şi marionete -teatre de estradă -filarmonici -orchestre populare nr. 11 10 10 7 7 9 TEATRE ŞI INSTITUŢII MUZICALE . nr. nr.-72- UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 UNITĂŢI ŞI INSTALAŢII CINEMATOGRAFICE .

1% RURAL 11. PE MEDII.7% 88.-73- PONDEREA POPULAŢIEI ŞCOLARE ÎN TOTAL POPULAŢIE. ÎN ANUL 2010 URBAN 79.3% POPULATIA SCOLARA RESTUL POPULATIEI .9% 20.

SUPERIOR . P O P.PRIMAR-GIMN 2009 2010 INV.POSTLICEAL SI DE MAISTRI 2010 INV.PRESCOLAR 2007 2008 INV.PROFESIONAL 2006 2007 2008 2009 INV. 70000 60000 50000 40000 S C O L A R E 30000 20000 10000 0 2005 2006 INV.LICEAL 12000 N R. P O P. S C O L A R E 10000 8000 6000 4000 2000 0 2005 INV.-74- DINAMICA POPULAŢIEI ŞCOLARE PE TIPURI DE UNITĂŢI N R.

SILVICULTURĂ .75 - AGRICULTURĂ..

5 2010 147.4 32.6 144.6 401.2 144.3 113.7 Suprafaţă împăduriri Volumul de masă lemnoasă pusă în circuitul economic ha mii mc .7 2006 147.3 2007 146.5 373.0 32.9 32.total 2005 471587 2006 471587 2007 471587 2008 471587 2009 471587 2010 471587 Suprafaţa agricolă -arabilă -păşuni -fâneţe -vii şi pepiniere viticole -livezi şi pepiniere pomicole 275481 145338 71777 36780 8830 12756 275244 145088 71842 36877 8829 12608 275020 145652 70084 38921 8559 11804 274678 144964 69279 40127 8572 11736 274525 145550 68852 40754 8422 10947 272834 144267 71677 38641 8134 10115 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 150399 150436 150249 150314 150468 151332 9061 9061 8789 8624 8427 8167 36646 36846 37529 37971 38167 39254 Ape şi bălţi Alte suprafeţe SILVICULTURA Suprafaţa fondului forestier .-76- SUPRAFAŢA TOTALĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI .total U.2 111.1 32.2 305.2 112.3 112.7 325.2 32.4 32.foioase mii ha mii ha mii ha 145.1 112.1 112.M mii ha 2005 147.0 144.9 144.7 2009 146.5 2008 146.hectare - Suprafaţa .4 373.răşinoase .3 Suprafaţa pădurilor .0 145.7 108 112 118 123 111 123 357.

din care: .TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 3916 3916 743 2326 2324 1267 3050 3048 1188 3467 3451 874 5372 5358 1755 5171 5171 2055 OVĂZ .Exploataţii agricole individuale 84 84 83 71 71 70 20 20 17 13 13 12 6 6 4 5 5 4 PLANTE ULEIOASE -TOTAL Sector privat. din care: .TOTAL Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale 12943 12836 318 13111 13065 3327 13137 13137 1116 13329 13329 2609 15083 15083 2681 17183 17183 3832 FLOAREA SOARELUI-TOTAL Sector privat. din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale 148 148 11 81 81 - - 2 2 2 - 22 22 - FASOLE .Exploataţii agricole individuale 11516 11409 318 10748 10702 3277 7762 7762 1113 8202 8202 2368 9153 9153 2430 10688 10688 3563 SOIA-TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat.-77- SUPRAFAŢA CULTIVATĂ CU PRINCIPALELE CULTURI PE CATEGORII DE UNITĂŢI . din care: . BOABE . din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale 35655 35512 12286 33559 33545 16540 25637 25621 7627 34569 34531 12359 36935 36912 12577 34930 34908 10768 ORZ ŞI ORZOAICĂ .Exploataţii agricole individuale 450 450 - 672 672 50 578 578 - - - - SFECLĂ DE ZAHĂR .TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 388 388 94 252 252 70 173 173 17 200 200 14 337 337 4 372 372 4 MAZĂRE . 2010 . din care: .Exploataţii agricole individuale 1023 1023 721 380 380 264 340 340 302 752 752 461 669 669 472 857 857 645 PORUMB BOABE .Exploataţii agricole individuale */ Conţinutul sectorului privat se referă începând din anul 1999 la proprietatea majoritar privată. din care: .Exploataţii agricole individuale 64073 62440 48744 59920 59855 52303 69183 69113 57024 61805 61670 50166 60018 59912 49680 56459 56371 43572 LEGUMINOASE PT.TOTAL Sector privat. din care: .TOTAL Sector privat -Exploataţii agricole individuale 40 40 40 353 353 203 14 14 - - - - CEREALE PENTRU BOABE .TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat */.hectare - 2005 2006 2007 2008 2009 104817 103041 62494 96195 96114 70374 98263 98175 66141 100778 100589 63860 103257 103087 64484 97688 97550 57041 GRÂU ŞI SECARĂ.

din care: .TOTAL Sector privat. din care: .TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale 9518 7143 4410 10687 9729 7851 12700 11905 9541 13514 12970 9416 11191 10701 8085 12135 11682 8886 PLANTE FURAJERE PERENE –TOTAL Sector privat. din care: . . din care: .Exploataţii agricole individuale PORUMB VERDE FURAJER ECHIVALENT MV .hectare - 2005 3898 3898 3898 2006 3763 3763 3763 2007 5715 5715 5712 2008 3500 3500 3499 2009 4056 4056 4056 2010 3933 3933 3933 CARTOFI TIMPURII ŞI DE VARĂ –TOTAL (inclusiv semitimpurii) Sector privat. în solarii Sector privat.Exploataţii agricole individuale 1/ şi sere ) La tomate şi la varză – până în anul 2002 s-a urmărit suprafaţa cultivată iar din anul 2003 suprafaţa recoltată.TOTAL1/ Sector privat.Exploataţii agricole individuale 6352 5017 3114 7295 6749 5102 6793 6286 4300 7036 6783 4304 6528 6327 4316 6671 6446 4397 FURAJE VERZI ANUALE –TOTAL Sector privat. din care: . din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale LEGUME – TOTAL (de câmp. din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale 885 863 863 1799 1799 1799 732 732 730 762 760 758 806 805 805 804 802 802 FURAJE VERZI ÎN TEREN ARABIL TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 301 301 301 378 378 378 649 649 649 299 299 299 261 261 261 265 265 265 CARTOFI DE TOAMNĂ. din care: .Exploataţii agricole individuale 3166 2126 1296 3392 2980 2749 5907 5619 5241 6478 6187 5112 4663 4374 3769 5464 5236 4489 150 150 - 141 141 - 1629 1629 1438 1934 1934 1352 126 126 4 291 291 - CARTOFI .TOTAL1/ Sector privat.Exploataţii agricole individuale 722 647 646 740 740 738 692 692 687 661 659 658 697 696 696 662 661 636 VARZĂ .TOTAL Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale 1343 1289 1286 1571 1571 1570 1058 1058 1053 1244 1243 1242 1298 1297 1294 1198 1197 1196 CEAPĂ USCATĂ .Exploataţii agricole individuale 3597 3597 3597 3385 3385 3385 5066 5066 5063 3201 3201 3200 3795 3795 3795 3668 3668 3668 166 166 143 142 142 106 158 158 116 96 96 76 71 71 58 75 75 63 4871 4661 4622 6319 6319 6280 4518 4518 4454 4706 4693 4668 4858 4850 4833 4486 4475 4434 TOMATE .-78.Exploataţii agricole individuale PEPENI VERZI ŞI GALBENI.

tone - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CEREALE PENTRU BOABE .TOTAL Sector privat. din care: . din care: .TOTAL Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale 96513 95659 35324 76221 76190 37741 39918 39900 7596 109625 109489 36837 104102 104040 37677 90780 90741 28186 ORZ ŞI ORZOAICĂ . din care: .TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 12283 12181 365 11445 11389 2555 5054 5054 684 8938 8938 3076 16459 16459 4170 13588 13588 3413 SOIA . din care: . din care: . LA PRINCIPALELE CULTURI .Exploataţii agricole individuale 14253 14151 365 15049 14993 2605 9345 9345 687 17380 17380 3421 24526 24526 4427 26324 26324 3969 FLOAREA SOARELUI -TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 269 269 11 90 90 - - 1 1 1 - 5 5 - FASOLE -TOTAL Sector privat. din care: .-79- PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ.TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 7069 7069 1518 4331 4324 2443 4067 4065 1267 11897 11877 2569 13806 13792 3926 14434 14434 5409 OVĂZ .Exploataţii agricole individuale 648 648 648 8951 8951 6480 7 7 - - - - 36880 36880 36880 41505 41502 41502 38897 38897 38867 52911 52911 52901 58468 58468 58468 42734 42734 42734 CARTOFI .TOTAL Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale 1762 1762 1504 1719 1719 1606 308 308 200 259 259 166 450 450 167 260 260 6 MAZĂRE -TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 1493 1493 1493 1607 1607 1606 201 201 200 167 167 165 168 168 167 7 7 6 PLANTE ULEIOASE -TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 228175 222865 167478 196934 196748 172368 97502 97361 79404 171033 170656 137457 237292 236908 190939 239604 239241 181594 LEGUMINOASE PENTRU BOABE .TOTAL Sector privat. din care: .TOTAL Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale .Exploataţii agricole individuale 334505 328341 206439 278186 277962 213094 141910 141749 88562 294547 294014 177806 357200 356665 233294 347030 346565 216160 GRÂU ŞI SECARĂ.Exploataţii agricole individuale 471 471 - 1043 1043 50 120 120 - - - - SFECLĂ DE ZAHĂR .Exploataţii agricole individuale 2533 2533 2119 688 688 542 334 334 295 1277 1277 943 944 944 752 1330 1330 970 PORUMB BOABE .TOTAL Sector privat. din care: . din care: . din care: .

din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale 6843 6274 6265 6114 6114 6094 5733 5733 5705 7360 7352 7348 7776 7766 7765 6638 6631 6612 VARZĂ – TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale PORUMB VERDE FURAJER ECHIVALENT MV .Exploataţii agricole individuale 9992 9663 9639 17919 17918 17900 18404 18404 18381 22783 22770 22730 19742 19731 19702 16178 16169 16159 CEAPĂ USCATĂ .Exploataţii agricole individuale 1/ Inclusiv producţia obţinută în sere şi solarii. din care: .TOTAL Sector privat. din care: .) Sector privat. din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale 68079 58486 38045 98611 89670 66268 61381 57625 38696 78055 75359 47023 72562 71498 46948 78501 77007 48079 FURAJE VERZI ANUALE . din care: .V.V.) Sector privat.TOTAL Sector privat.tone - 2005 CARTOFI TIMPURII ŞI DE VARĂ – TOTAL (inclusiv semitimpurii) Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale 2006 2007 2008 2009 2010 3541 3541 3541 2500 2500 2500 4292 4292 4292 3399 3399 3399 2971 2971 2971 1698 1698 1698 33339 33339 33339 36543 36540 36540 34605 34605 34575 49512 49512 49502 55497 55497 55497 41036 41036 41036 2178 2178 1912 1947 1947 1484 2249 2249 1587 1722 1722 1612 1181 1181 1109 731 731 606 LEGUME – TOTAL 1/ Sector privat.Exploataţii agricole individuale 14966 14520 14515 31277 31277 31277 13468 13468 13440 14227 14187 14182 15175 15149 15148 13306 13284 13284 PLANTE FURAJERE PERENETOTAL (ÎN M. din care: . .TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 27907 20107 13090 15671 14672 11968 52086 51135 47024 75716 73715 69536 58718 55784 39404 63795 62253 50348 501 501 - 2669 2669 160 15648 15648 12384 34114 34114 31936 3195 3195 40 8378 8378 - CARTOFI DE TOAMNĂ .TOTAL (ÎN M.Exploataţii agricole individuale PEPENI VERZI ŞI GALBENI – TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 50375 48591 48262 74936 74936 74434 56595 56595 55800 65498 65391 65227 64880 64784 64640 51750 51680 51507 TOMATE – TOTAL 1/ Sector privat.-80. din care: .

din care: .TOTAL Sector privat. din care: .TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat.kg/ ha - GRÂU ŞI SECARĂ. din care: . din care: .TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 7440 7497 7495 11406 11405 11401 17395 17395 17456 18314 18319 18301 15210 15213 15226 13504 13508 13511 CEAPĂ USCATĂ .TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 1818 1818 1000 1111 1111 - - 500 500 500 - 227 227 - FASOLE .Exploataţii agricole individuale 1805 1805 2043 1862 1861 1928 1333 1334 1066 3431 3442 2939 2570 2574 2237 2791 2791 2632 OVĂZ .TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 3561 3569 3436 3287 3287 3296 1409 1408 1392 2767 2767 2740 3954 3954 3843 4244 4244 4168 MAZĂRE .Exploataţii agricole individuale 2476 2476 2939 1811 1811 2053 982 982 977 1698 1698 2046 1411 1411 1593 1552 1552 1504 PORUMB BOABE . din care: .TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 10133 10133 10133 6021 6021 6021 6188 6188 6188 10441 10441 10441 10433 10433 10433 5249 5249 5249 CARTOFI DE TOAMNĂ . din care: .Exploataţii agricole individuale 1179 1179 1193 1380 1380 1386 750 750 824 923 923 917 667 667 750 1400 1400 1500 FLOAREA SOARELUI .TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 16911 16825 16819 17386 17386 17386 18399 18399 18411 18671 18667 18710 18828 18819 18817 16550 16564 16564 .Exploataţii agricole individuale 2005 2707 2694 2875 2006 2271 2271 2282 2007 1557 1557 996 2008 3171 3171 2981 2009 2819 2819 2996 2010 2599 2599 2618 ORZ ŞI ORZOAICĂ . din care: . din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale 16200 16200 16200 25357 25357 31921 500 500 - - - - CARTOFI TIMPURII ŞI DE VARĂ – TOTAL (inclusiv semitimpurii) Sector privat.-81- PRODUCŢIA MEDIE LA HECTAR A PRINCIPALELOR CULTURI .Exploataţii agricole individuale 9478 9697 9698 8262 8262 8257 8285 8285 8304 11135 11156 11167 11156 11158 11157 10027 10032 10396 VARZĂ . din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale 1067 1068 1148 1065 1064 780 651 651 615 1090 1090 1299 1798 1798 1716 1271 1271 958 SOIA .TOTAL Sector privat. din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale 1047 1047 - 1552 1552 1000 208 208 - - - - SFECLĂ DE ZAHĂR -TOTAL Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale 9269 9269 9269 10796 10795 10795 6412 6412 6410 14755 14755 14757 14030 14030 14030 10920 10920 10920 TOMATE .TOTAL Sector privat.

-82- SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD .Exploataţii agricole individuale 5739 5371 2927 6828 6828 5048 6913 6913 4974 6688 6688 4676 6856 6835 5056 6358 6353 5185 VII HIBRIDE – TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 2005 6527 6159 3715 2006 7846 7846 6023 2007 7988 7988 5971 2008 7776 7776 5716 2009 7964 7943 6095 2010 7313 7308 6102 VII ALTOITE ŞI INDIGENETOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 1097 1006 715 3783 3783 2891 4745 4745 4652 6790 6790 6947 6581 6582 6592 3901 3904 3937 PRODUCŢIA MEDIE A VIILOR HIBRIDE-TOTAL Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale 1230 1158 1029 3796 3796 3043 4691 4691 4591 6624 6624 6675 6418 6419 6408 3818 3821 3836 PRODUCŢIA MEDIE A VIILOR ALTOITE ŞI INDIGENE -TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 8047 7153 3843 30358 30358 18903 37470 37470 27414 51510 51510 38154 51113 50897 39054 27922 27922 23410 PRODUCŢIA VIILOR ALTOITE ŞI INDIGENE -TOTAL Sector privat. din care: . din care: . din care: . din care: . din care: .tone - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PRODUCŢIA VIILOR PE ROD – TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 788 788 788 1018 1018 975 1075 1075 997 1088 1088 1040 1108 1108 1039 955 955 917 PRODUCŢIA DE STRUGURI . din care: .hectare - VII PE ROD-TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 2195 2195 2195 3882 3882 3833 4342 4342 4286 5603 5603 5453 5412 5412 5512 3265 3265 3270 . din care: .Exploataţii agricole individuale 1730 1730 1730 3952 3952 3737 4668 4668 4273 6096 6096 5671 5996 5996 5727 3118 3118 2999 PRODUCŢIA MEDIE DE STRUGURI LA HECTAR kg / ha 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PRODUCŢIA MEDIE A VIILOR PE ROD -TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 6296 5402 2092 25833 25833 14593 32802 32802 23141 45414 45414 32483 45117 44991 33327 24804 24804 20411 PRODUCŢIA VIILOR HIBRIDETOTAL Sector privat. din care: .

Exploataţii agricole individuale 175 175 173 92 91 91 198 197 197 179 178 177 182 182 178 176 176 174 CIREŞI ŞI VIŞINI Sector privat. din care: . din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale 4318 4099 3259 3073 3066 2858 5420 5404 5145 5362 5353 5029 4271 4264 4024 4141 4131 3914 PRUNI .TOTAL Sector privat. din care: .TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 80 80 80 73 73 73 98 98 98 94 94 94 77 77 77 78 78 78 PIERSICI .Exploataţii agricole individuale 32 32 32 23 23 23 36 36 36 34 34 33 34 34 33 34 34 34 NUCI .mii bucăţi - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 POMI .-83- NUMĂRUL POMILOR FRUCTIFERI PE ROD .TOTAL Sector privat. din care: . din care: .Exploataţii agricole individuale 145 141 132 122 122 121 278 278 277 279 279 269 223 223 216 381 381 378 CAIŞI ŞI ZARZĂRI Sector privat.Exploataţii agricole individuale 133 105 105 88 88 88 78 78 78 74 74 74 71 70 70 74 74 73 .TOTAL Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale 2268 2200 1936 1846 1841 1807 3542 3540 3505 3493 3492 3455 2502 2502 2459 2431 2430 2394 MERI . din care: .TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 1406 1289 724 762 760 588 1124 1112 889 1142 1135 861 1113 1107 924 870 862 718 PERI .TOTAL Sector privat.

-84- PRODUCŢIA DE FRUCTE .TOTAL Sector privat. din care: .TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat. din care: . din care: .tone - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FRUCTE . din care: .Exploataţii agricole individuale 39095 38889 35800 22691 22680 22469 10211 10205 9763 28505 28488 27920 23825 23823 23763 43111 43095 42498 MERE .Exploataţii agricole individuale 447 447 447 458 458 458 705 705 705 624 624 624 559 559 559 492 492 492 NUCI .TOTAL Sector privat. din care: .TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 20446 19045 13341 13243 13222 10357 21963 21925 18484 9848 9777 8747 9616 9537 8131 11717 11607 9857 PERE .Exploataţii agricole individuale 2059 2052 2033 2184 2184 2134 2115 2115 2101 2435 2435 2315 2296 2296 2281 2604 2604 2549 CAISE ŞI ZARZĂRE-TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 1180 1180 1180 837 837 837 1016 1016 1016 1034 1034 1027 1153 1153 1153 1005 1005 1005 PIERSICI .Exploataţii agricole individuale 68231 65620 56758 43072 43032 39903 40241 40191 36286 45118 45017 43272 42078 41992 40495 63540 63410 60983 PRUNE .Exploataţii agricole individuale 2289 2283 2233 1453 1445 1442 2670 2664 2658 634 622 602 2427 2423 2409 2438 2436 2431 CIREŞE ŞI VIŞINE-TOTAL Sector privat.TOTAL Sector privat.Exploataţii agricole individuale 2056 1367 1367 1750 1750 1750 610 610 608 1119 1118 1118 1132 1131 1129 1364 1364 1361 . din care: . din care: . din care: .

-85- EFECTIVELE DE ANIMALE PE TOTAL AGRICULTURĂ.bivoliţe şi juninci PORCINE TOTAL din care: -scroafe de prăsilă 2005 2006 2007 2008 2009 2010 cap 60736 63317 50788 48085 45985 35901 cap 43891 38951 34168 32219 32101 25626 cap 192345 190842 150979 164202 165593 112363 cap 4688 5089 3379 4079 3414 2304 OVINE TOTAL din care: -oi şi mioare cap 119461 129117 116053 143446 177649 151439 cap 104834 109885 102739 124892 158182 132690 CAPRINE TOTAL cap 18833 19169 24150 23702 24267 31907 CABALINE TOTAL cap 15505 14527 15793 15830 15431 10780 PĂSĂRI TOTAL din care: -păsări ouătoare cap 2829134 2968477 2516981 3423278 3367202 3225292 cap 1302502 1346587 1232578 1257942 1474452 1785231 ALBINE fam 21526 17104 18860 21557 26703 28236 . la 1 DECEMBRIE UM BOVINE TOTAL din care: -vaci.

-86- EFECTIVELE DE ANIMALE DIN SECTORUL PRIVAT. la 1 DECEMBRIE UM BOVINE TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 cap 60143 62481 48513 45404 43244 29674 cap 43600 38491 32685 30673 30527 23258 cap 189366 189795 142986 157428 153752 99825 cap 4478 5017 981 3537 2696 1557 cap 117567 127687 112729 139135 173735 150022 cap 103505 108666 101201 123616 157123 131751 CAPRINE TOTAL cap 18738 19074 23753 23369 24009 31883 CABALINE TOTAL cap 15351 14513 15591 15642 15287 10634 cap 1825962 1888799 1764342 1781583 2041163 1769449 -păsări ouătoare cap 1247389 1245974 1139819 1215087 1397558 1527094 ALBINE fam 20806 16654 18400 21009 26028 27756 din care: -vaci.bivoliţe şi juninci PORCINE TOTAL din care: -scroafe de prăsilă OVINE TOTAL din care: -oi şi mioare PĂSĂRI TOTAL din care: EFECTIVELE DE ANIMALE DIN EXPLOATAŢII AGRICOLE INDIVIDUALE. la 1 DECEMBRIE UM BOVINE TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 cap 60736 63317 50735 48026 45934 35838 cap 43891 38951 34145 32200 32070 25599 cap 192345 190842 150634 164073 165548 112270 cap 4688 5089 3375 4076 3412 2304 cap 119461 129117 116053 143431 177635 151435 cap 104834 109885 102739 124879 158168 132686 CAPRINE TOTAL cap 18833 19169 24150 23699 24258 31902 CABALINE TOTAL cap 15502 14524 15784 15822 15426 10775 cap 2829134 2968477 2516981 3423278 3367202 3225292 -păsări ouătoare cap 1302502 1346587 1232578 1257942 1474452 1785231 ALBINE fam 21526 17104 18860 21557 26703 28236 din care: -vaci.bivoliţe şi juninci PORCINE TOTAL din care: -scroafe de prăsilă OVINE TOTAL din care: -oi şi mioare PĂSĂRI TOTAL din care: .

0 168.4 43. .0 142.0 16.8 20.7 170.4 1230.6 307.2 53.0 159.0 177.5 55. Producţia de carne se referă la greutatea vie a animalelor (spor şi prăsilă).0 169.2 42.0 180.0 13.2 42.0 368.0 683.0 168.6 282.9 152.0 126.0 14.0 368.3 312.6 1133.0 327.3 53.6 282.0 189.7 23.0 434.9 1213.0 287.0 160.6 1133.0 952.0 178.5 1056.2 39.0 178.-87- PRODUCŢIA AGRICOLĂ ANIMALĂ TOTAL AGRICULTURĂ Producţia de carne sacrificată*/ din care: .8 1148.0 244.0 154.9 32.8 106.6 mii to viu mii hl mii hl tone mil.0 373.0 142.7 170.6 mii to viu mii hl mii hl tone mil.5 1380.buc tone 16.0 434.buc tone 17.1 19.0 332.0 244.de porcine Lapte de vacă şi bivoliţă**/ Lapte de oaie şi capră Lână Ouă Miere extrasă UM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mii to viu 44.0 mii to viu 44.8 106.0 141.0 281.0 285.9 1066.0 16.0 431.3 105.4 312.0 183.0 264.3 738.0 12.5 1380.0 136.0 380.5 1056.6 833.0 673.8 20.0 154.8 1147.0 */ Începând cu anul 2004 producţia de carne în profil teritorial se referă la greutatea animalelor sacrificate.0 182.0 133.0 10.6 834.0 17.7 279.0 160.0 262.0 mii to viu 27.3 mii to viu mii hl mii hl tone mil.0 18.0 292.0 154.0 355.0 285.buc tone 17.0 182.0 292.4 1230.0 150.0 18.0 136.0 380.0 183.2 39.de porcine Lapte de vacă şi bivoliţă**/ Lapte de oaie şi capră Lână Ouă Miere extrasă SECTORUL PRIVAT Producţia de carne sacrificată*/ din care: .4 43.0 126.0 243.9 1092.0 189.2 17.0 152.0 19.0 23.0 12.0 159.0 264.4 55.0 155.0 125.0 332.0 182. **/Producţia de lapte de vacă şi bivoliţă reprezintă laptele muls. inclusiv consumul viţeilor.8 1371.0 683.de porcine Lapte de vacă şi bivoliţă**/ Lapte de oaie şi capră Lână Ouă Miere extrasă EXPLOATAŢII AGRICOLE INDIVIDUALE Producţia de carne sacrificată*/ din care: .4 25.0 19.

-88- PARCUL DE TRACTOARE ŞI PRINCIPALELE MAŞINI AGRICOLE -bucăţi- TRACTOARE AGRICOLE Sector privat.Exploataţii agricole individuale 2005 2835 2692 1523 2006 2809 2677 1597 2007 2808 2677 1596 2008 2820 2794 1606 2009 2824 2798 1687 2010 2745 2719 1781 PLUGURI PT.Exploataţii agricole individuale ŞI 347 335 56 350 338 53 359 347 60 365 355 52 365 355 119 365 355 147 COMBINE ŞI MAŞINI RECOLTAT CARTOFI Sector privat. din care: .Exploataţii agricole individuale 1051 1047 554 1046 1042 552 1054 1050 535 1069 1067 548 1075 1073 588 1065 1063 607 COMBINE AUTOPROPULSATE PT.Exploataţii agricole individuale 123 120 33 120 117 51 120 117 53 123 122 46 123 122 64 124 123 86 1/ Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase şi porumb.Exploataţii agricole individuale … … 39 … … 36 … … 43 … … 58 … … 62 … … 84 MAŞINI DE STROPIT PRĂFUIT Sector privat.Exploataţii agricole individuale DE 6 6 - 6 6 - 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 - COMBINE AUTOPROPULSATE PT. RECOLTAT FURAJE Sector privat. din care: . din care: . … lipsă date . din care: . din care: . din care: . CEREALE – TOTAL1 Sector privat.Exploataţii agricole individuale 382 377 191 386 381 155 389 384 158 394 391 172 395 392 175 398 395 212 SEMĂNĂTORI MECANICE Sector privat.Exploataţii agricole individuale 2098 2054 925 2096 2052 964 2072 2028 972 2103 2093 1015 2115 2105 1105 2030 2020 1167 CULTIVATOARE MECANICE Sector privat.Exploataţii agricole individuale 343 339 84 302 298 91 298 294 122 304 304 105 304 304 131 290 290 156 MAŞINI DE ÎMPRĂŞTIAT ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE Sector privat. TRACTOARE Sector privat.Exploataţii agricole individuale 30 30 3 30 30 2 30 30 3 30 30 5 30 30 10 30 30 3 PRESE DE BALOTAT PAIE ŞI FÂN Sector privat. din care: . din care: . din care: . din care: .

-89- ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE ŞI NATURALE FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL JUDEŢ Ingrăşăminte chimice aplicate (tone) .azotoase .potasice 7149 6232 868 49 4580 4007 455 118 7888 6610 1252 26 10064 8704 1170 190 10280 9118 1136 26 10222 9037 1149 36 Suprafaţa pe care s-au îngrăşăminte chimice (ha) 85837 52993 86332 117393 84285 83730 Îngrăşăminte naturale aplicate (tone) 227190 157796 166392 175680 141177 159107 Suprafaţa pe care s-au îngrăşăminte naturale (ha) 14393 9161 10096 9193 9546 10299 aplicat aplicat din care: aplicat aplicat .azotoase .potasice 7415 6489 877 49 4737 4162 456 119 8140 6799 1298 43 10269 8893 1184 192 10406 9240 1139 27 10317 9126 1154 37 Suprafaţa pe care s-au îngrăşăminte chimice (ha) 90484 56691 91048 120740 86698 85371 Îngrăşăminte naturale aplicate (tone) 233675 172716 177992 187300 158317 183167 Suprafaţa pe care s-au îngrăşăminte naturale (ha) 14989 9907 10679 9688 10480 11502 SECTOR PRIVAT Ingrăşăminte chimice aplicate (tone) .fosfatice .fosfatice .

+ape şi bălţi ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ 10400 9600 8800 8000 7200 T O N E 6400 5600 4800 4000 3200 2400 1600 800 0 2005 2006 AZOTOASE 2007 2008 FOSFATICE 2009 2010 POTASICE .2% 15.0% 32.6% 3.forestier Alte supr.9% 8.1% 30.-90- FONDUL FUNCIAR DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 2010 10.2% Arabil Pasuni Fanete Vii si livezi Fd.

-91-

EVOLUŢIA PARCULUI DE TRACTOARE
ŞI MAŞINI AGRICOLE

2010
2009
2008
2007
2006
2005
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

BUCATI

Tractoare

Pluguri

Semanatori

DINAMICA PRODUCŢIEI MEDII DE GRÂU, PORUMB
ŞI FLOAREA SOARELUI
6000
5500
5000
4500
4000

Kg/ha

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2005

2006

Grau si secara

2007

2008

Porumb boabe

2009

2010

Floarea soarelui

-92-

EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE BOVINE ŞI PORCINE
LA SFÂRŞITUL ANULUI PE TOTAL AGRICULTURĂ
BOVINE

80
70

MII CAPETE

60
50
40
30
20
10
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

PORCINE

200
180
160

MII CAPETE

140
120
100
80
60
40
20
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

-93-

DINAMICA PRODUCŢIEI DE CARNE ŞI OUĂ
PE TOTAL AGRICULTURĂ

PRODUCŢIA DE CARNE

60
55
50
45
MII TONE GV

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

PRODUCŢIA DE OUÃ
200

MIL. BUCATI

150

100

50

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

94 - INDUSTRIE ..

2 TOTAL INDUSTRIE 2008 2009 2010 76114 67055 58343 5153 25 2596 806 1726 5804 26 3543 721 1514 5588 32 3167 585 1804 64827 8024 2445 508 930 9702 486 1557 584 281 3268 990 482 3025 2424 1166 7998 385 780 9063 5881 28 3248 193 1379 54841 8096 1962 507 810 8885 272 824 385 70 2802 648 468 2809 1860 966 6291 322 522 7871 4964 2014 147 1346 46978 8052 1745 494 1089 5930 289 935 393 68 2396 673 413 2111 1571 881 5705 300 180 6273 4524 194 1692 169 901 PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ 2675 2505 2254 DISTRIBUŢIA APEI.persoane - Denumire activitate conform CAEN Rev.Activităţi de servicii anexe extracţiei INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE -Alimentară -Fabricarea băuturilor -Fabricarea produselor din tutun -Fabricarea produselor textile -Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -Tăbăcirea şi finisarea pieilor.-95- NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE (CAEN Rev.Alte activităţi extractive . -Fabricarea autovehiculelor de transport rutier -Fabricarea altor mijloace de transport -Fabricarea de mobilă -Alte activităţi industriale n. tratarea şi eliminarea deşeurilor 3459 1624 119 1716 3905 1700 159 2046 3523 1586 296 1641 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ .c.a.c.a.Extracţia cărbunelui superior şi inferior . tratarea şi distribuţia apei -Colectarea şi epurarea apelor uzate -Colectarea.Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale .2) . SALUBRITATE. ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE -Captarea. GESTIONAREA DEŞEURILOR. fabricarea încălţămintei -Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă) -Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie -Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor -Fabricarea produselor de cocserie şi din ţiţei -Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice -Fabricarea produselor farmaceutice -Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice -Fabricarea altor produse din minerale nemetalice -Metalurgie -Construcţii metalice -Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice -Fabricarea echipamentelor electrice -Fabricarea de maşini. întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor . -Repararea. utilaje şi echipamente n.

75 7.Extracţia cărbunelui superior şi inferior .11 1.04 5. ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE -Captarea.74 7.05 2.06 5.04 2.72 0.21 13.a.04 4.60 0.63 3. tratarea şi eliminarea deşeurilor Structura (%) 2008 2009 2010 100.91 7.78 0.41 1.50 1.70 4.85 1.2 TOTAL INDUSTRIE INDUSTRIA EXTRACTIVĂ . -Repararea.29 1.26 2.51 2.c.a.53 0.75 0.71 3.78 11.97 3.52 13. GESTIONAREA DEŞEURILOR.00 3.27 8.16 0.28 1.Activităţi de servicii anexe extracţiei INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE -Alimentară -Fabricarea băuturilor -Fabricarea produselor din tutun -Fabricarea produselor textile -Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -Tăbăcirea şi finisarea pieilor.40 3.41 1.24 3.13 0.12 4.22 12.17 10.-96- STRUCTURA NUMĂRULUI MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE (CAEN Rev. SALUBRITATE.81 .23 0.93 0.00 6.00 100.16 2.25 0.25 1.97 0. tratarea şi distribuţia apei -Colectarea şi epurarea apelor uzate -Colectarea.77 1.82 6.29 1.19 2.90 0. fabricarea încălţămintei -Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă) -Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie -Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor -Fabricarea produselor de cocserie şi din ţiţei -Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice -Fabricarea produselor farmaceutice -Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice -Fabricarea altor produse din minerale nemetalice -Metalurgie -Construcţii metalice -Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice -Fabricarea echipamentelor electrice -Fabricarea de maşini.73 3.51 0.75 0.66 0.51 9.54 3.77 0.73 0.51 0.80 2.2) Denumire activitate conform CAEN Rev.30 0.c.31 10.53 10.70 1.26 9.51 3.00 0.06 2.43 1.05 0.03 3.79 12.18 0.67 1.Alte activităţi extractive .18 1.48 0.09 85.51 1.01 80.76 1.67 0.00 100.57 0. întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ DISTRIBUŢIA APEI.02 11.87 10.10 4. -Fabricarea autovehiculelor de transport rutier -Fabricarea altor mijloace de transport -Fabricarea de mobilă -Alte activităţi industriale n.77 0.55 5.08 2.54 3.15 0.07 2.33 2.81 81.37 4.Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale .44 9.21 0.99 0.58 0.64 2.86 4. utilaje şi echipamente n.27 0.62 2.22 2.38 0.

tratarea şi distribuţia apei -Colectarea şi epurarea apelor uzate -Colectarea. întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ DISTRIBUŢIA APEI.Activităţi de servicii anexe extracţiei INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE -Alimentară -Fabricarea băuturilor -Fabricarea produselor din tutun -Fabricarea produselor textile -Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte -Tăbăcirea şi finisarea pieilor.c. ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE -Captarea.Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale .2 TOTAL INDUSTRIE INDUSTRIA EXTRACTIVĂ . SALUBRITATE.-97- NUMĂRUL SALARIAŢILOR PE SEXE ŞI ACTIVITĂŢI INDUSTRIALE (CAEN Rev.c.2) la sfârşitul anului . utilaje şi echipamente n. -Repararea.persoane- Denumire activitate conform CAEN Rev. GESTIONAREA DEŞEURILOR. tratarea şi eliminarea deseurilor 2009 Efectivul de salariaţi TOTAL din care: FEMEI 2010 Efectivul de salariaţi din care: TOTAL FEMEI 65664 26989 60908 25005 6020 16 3554 744 1706 1215 7 858 142 208 5360 34 2936 586 1804 891 15 543 101 232 53202 8474 1941 521 883 7833 311 980 389 75 2809 622 510 2560 1666 786 6588 315 587 7241 4691 2005 146 1269 24004 4535 680 47 687 6888 289 257 139 44 793 179 339 837 494 210 1098 80 410 1606 3183 864 145 200 49375 8291 1937 503 1663 6659 326 1025 349 70 2298 806 497 2086 1764 598 6085 309 205 6292 4524 143 1788 177 980 22323 4176 640 48 1412 6020 300 410 138 40 683 281 304 721 515 196 1025 74 38 1407 3021 16 699 38 121 2315 519 2235 536 4127 1695 181 2251 1251 496 52 703 3938 1673 320 1945 1255 498 56 701 .Alte activităţi extractive . fabricarea încălţămintei -Prelucrarea lemnului (exclusiv mobilă) -Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie -Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor -Fabricarea produselor de cocserie şi din ţiţei -Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice -Fabricarea produselor farmaceutice -Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice -Fabricarea altor produse din minerale nemetalice -Metalurgie -Construcţii metalice -Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice -Fabricarea echipamentelor electrice -Fabricarea de maşini. -Fabricarea autovehiculelor de transport rutier -Fabricarea altor mijloace de transport -Fabricarea de mobilă -Alte activităţi industriale n.a.Extracţia cărbunelui superior şi inferior .a.

ştiinţifice şi tehnice .2 ŞI PE CLASE DE MĂRIME în anul 2010 Denumire activitate conform CAEN Rev. silvicultură şi pescuit Industria extractivă Industria prelucrătoare Activităţi profesionale. activităţi de decontaminare 139 102 25 9 3 Construcţii 2076 1769 254 50 3 Comerţ 6388 5893 449 38 8 Transport şi depozitare 976 863 98 12 3 Hoteluri şi restaurante 659 549 96 14 - Informaţii şi comunicaţii 427 403 19 5 - Intermedieri financiare şi asigurări 234 223 11 - - Tranzacţii imobiliare 329 300 26 3 - 1533 1449 66 13 5 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 544 462 59 18 5 Învăţământ 114 100 14 - - Sănătate şi asistenţă socială 275 254 18 3 - Activităţi de spectacole. gestionarea deşeurilor.-98- ÎNTREPRINDERI ACTIVE . salubritate. culturale şi recreative 106 94 11 1 - Alte activităţi de servicii 313 297 13 2 1 Agricultură. PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN Rev.2 TOTAL JUDEŢ din care: pe clase de mărime. apă caldă şi aer condiţionat 21 13 4 1 3 Distribuţia apei. gaze. după numărul salariaţilor 0-9 10-49 50-249 250 şi peste Total 16253 14245 1625 314 69 367 308 53 5 1 63 36 15 9 3 1689 1130 394 131 34 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.

2 ŞI PE CLASE DE MĂRIME în anul 2010 Denumire activitate conform CAEN Rev. după numărul salariaţilor 0-9 10-49 50-249 250 şi peste Total 16753 14498 1786 382 87 381 308 61 9 3 75 41 20 10 4 1748 1144 419 143 42 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. salubritate. gestionarea deşeurilor. silvicultură şi pescuit Industria extractivă Industria prelucrătoare Activităţi profesionale.2 TOTAL JUDEŢ din care: pe clase de mărime.-99- UNITĂŢI LOCALE ACTIVE PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN Rev. ştiinţifice şi tehnice . gaze. activităţi de decontaminare 167 111 38 16 2 Construcţii 2099 1778 260 57 4 Comerţ 6623 6045 515 54 9 Transport şi depozitare 1002 872 109 14 7 Hoteluri şi restaurante 673 554 100 18 1 Informaţii şi comunicaţii 441 413 20 6 2 Intermedieri financiare şi asigurări 245 234 11 - - Tranzacţii imobiliare 333 304 26 3 - 1539 1454 67 13 5 Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 574 470 69 30 5 Învăţământ 115 101 14 - - Sănătate şi asistenţă socială 287 262 22 3 - Activităţi de spectacole. culturale şi recreative 112 95 15 2 - Alte activităţi de servicii 315 299 13 2 1 Agricultură. apă caldă şi aer condiţionat 24 13 7 2 2 Distribuţia apei.

salubritate.2 în anul 2010 Cifra de afaceri Investiţii Brute Investiţii Nete Numărul total de personal -milioane lei- -milioane lei- -milioane lei- . gaze. activităţi de decontaminare 443 52 47 3190 2885 335 216 17260 10021 310 250 31999 1575 334 312 10682 Hoteluri şi restaurante 374 39 29 5061 Informaţii şi comunicaţii 860 30 27 2695 1510 178 131 15966 Învăţământ 23 2 2 462 Sănătate şi asistenţă socială 85 9 9 1433 189 5 4 2171 Denumire activitate conform CAEN Rev.2 TOTAL JUDEŢ Industria extractivă Industria prelucrătoare Construcţii Comerţ Transport.persoane- 40003 4023 2985 153213 697 651 438 5717 20455 1873 1317 55065 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică. COMERŢ ŞI ALTE SERVICII. apă caldă şi aer condiţionat 886 205 203 1512 Distribuţia apei. CONSTRUCŢII. sociale şi . INVESTIŢII BRUTE. NETE ŞI PERSONALUL UNITĂŢILOR LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE. gestionarea deşeurilor. depozitare şi activităţi de poştă şi de curier Tranzacţii imobiliare intreprinderilor Alte activităţi personale şi activităţi prestate de servicii colective.-100- CIFRA DE AFACERI. PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN Rev.

101 - TRANSPORTURI.. TELECOMUNICAŢII .

2 464.mii bucăţi 2607 23 2092 9 4650 21 2017 22 4456 16 2337 35 4265 52 1187 34 din care: .modernizate .2 464.mii bucăţi Trimiteri recomandate2/.1 3082 26 1025 6 200. 227.modernizate .-102- TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Lungimea liniilor de cale ferată .modernizate .modernizate .4 34.8 465.km .km 163 163 162 162 162 162 Densitatea liniilor de cale ferată pe 1000 kmp teritoriu 34.km 1287 1307 1324 1321 1344 1346 771 800 813 844 899 922 2005 2006 2007 2008 2009 2010 171692 148899 148374 176248 185238 162712 Numărul abonamentelor la telefon la 1000 locuitori1/ 207.4 34.cu îmbrăcăminte uşoară rutieră 1896 230 955 1896 235 985 1896 235 1011 1896 239 1069 1899 238 1125 1903 237 1176 Densitatea drumurilor publice la 1000 kmp 464.2 2612 30 938 12 .4 34.6 Lungimea străzilor orăşeneşti .6 Corespondenţă şi imprimate2/.8 180.mii bucăţi Colete poştale2/.5 180.cu îmbrăcăminte uşoară rutieră 293 293 - 293 293 - 293 293 - 293 293 - 293 293 - 293 293 - b) Drumuri judeţene şi comunale – km .A.km Abonamente număr 1/ telefonice-reţea fixă1/ - Numai în reţeaua telefonică fixă a ROMTELECOM S.2 464.2 464.mii bucăţi Trimiteri cu valoare declarată2/.7 215.cu îmbrăcăminte uşoară rutieră 2189 523 955 2189 528 985 2189 528 1011 2189 532 1069 2192 531 1125 2196 530 1176 a) Drumuri naţionale – km .6 34.6 34.4 Lungimea drumurilor publice (a+b) .

km din care: .-103- STRĂZILE ORĂŞENEŞTI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1287 1307 1324 1321 1344 1346 PLOIEŞTI 326 326 326 326 326 326 CÂMPINA 114 114 114 114 114 119 AZUGA 25 25 25 25 25 25 BĂICOI 100 100 100 100 121 121 BOLDEŞTI-SCAENI 54 54 71 71 71 71 BREAZA 123 123 123 123 123 126 BUŞTENI 58 70 70 70 70 60 COMARNIC 115 115 115 115 115 115 MIZIL 35 35 35 35 35 38 PLOPENI 17 17 17 13 13 13 SINAIA 103 103 103 104 104 104 SLĂNIC 54 62 62 62 62 62 URLAŢI 98 98 98 98 99 99 VĂLENII DE MUNTE 65 65 65 65 66 67 Lungimea totală a străzilor orăşeneşti .

1/ Pentru anul 2006 datele au fost rectificate în conformitate cu prevederile art. actualizate începând cu anul 2002.persoane fizice Vehicule pentru transportul mărfurilor – total Autoutilitare Autovehicule specializate Autocamioane 2/ Autotractoare 2/ Vehicule rutiere pentru scopuri speciale Tractoare Remorci şi semiremorci 2005 1541 1) 2006 1069 2007 1210 2008 1298 2009 1347 2010 1417 248 161 148 108 109 96 131487 115613 128564 144916 154209 158192 117071 103287 114249 128633 137291 140532 479 4163 341 745 … … … … … … … … … … 1796 2370 2752 2992 … … 1513 1979 2324 2530 14817 13622 17998 19515 20756 21403 9656 4087 … … 9633 3028 … … … … 17105 893 .-104- TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI CU AUTOBUZE.2007 se radiază din oficiu vehiculele înmatriculate ale căror certificate de înmatriculare nu au fost preschimbate.. 2/ Indicatori ce se urmăresc începând cu anul 2007 … lipsă date .6 19. care nu mai existau de fapt. . privind radierea vehiculelor şi a verificării deţinătorilor de mari parcuri de vehicule. conform legislaţiei rutiere în vigoare. ..9 4.3 53.8 19.8 9. 432/27..1 8.persoane fizice Motorete (inclusiv mopede) Motociclete Mopede şi motociclete 2/ (inclusiv mototricicluri şi cvadricicluri) .03.km 24 24 24 24 24 24 Lungimea totală simplă a liniilor de troleibuz -km 13 20 25.0 20. TROLEIBUZE ŞI TRAMVAIE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nr.2 53.mil călători .9 4.3 26 25 25 249 99 10 219 35 25 220 35 25 257 35 25 241 33 25 195 33 49 26. vehiculelor în inventar .6 din OUG 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate..troleibuze AUTOVEHICULE ÎNSCRISE ÎN CIRCULAŢIE* ( la sfârşitul anului ) -număr- Autobuze şi microbuze .11. oraşelor cu autobuze 6 4 4 2 1 1 Lungimea totală simplă a liniilor de tramvai ...autobuze şi microbuze . 19804 952 … … 20447 956 … … 1136 1207 1247 1272 5044 1568 1561 1505 1447 1401 … … 6051 6696 7244 7692 *Date furnizate la INS de catre Ministerul de Interne .2006 care prevede ca începand cu data de 9.autobuze şi microbuze .persoane fizice Autoturisme ...2 Nr.5 21.4 7.5 17.5 51. 18591 924 .0 17.troleibuze Călători transportaţi .1 8.tramvaie (vagoane) . înmatriculate înainte de 1989.Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei.9 48.tramvaie .9 37. aprobată prin Legea nr.

105 - TURISM ..

929 966 1063 1017 817 799 Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare .mii pers.2 Capacitatea de cazare turistică existentă total .în vile turistice .% 28.în tabere de elevi şi preşcolari * inclusiv hoteluri apartament şi hoteluri pentru tineret .5 23.mii pers.4 30.în campinguri .5 22.4 33.locuri .în hoteluri* . 347 371 416 417 330 319 Înnoptări în structurile de cazare turistică .8 31.în hanuri şi moteluri .-106- STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCTIUNI DE CAZARE TURISTICĂ (la 31 iulie) -număr- Unităţi de cazare turistică – total din care: Hoteluri * Hanuri turistice şi moteluri Cabane turistice Campinguri Vile turistice Tabere de elevi şi preşcolari 2005 2006 2007 2008 2009 2010 203 222 223 240 230 233 46 14 15 2 38 8 49 14 14 2 40 2 50 14 13 1 36 2 54 14 14 1 38 2 51 12 14 37 2 59 12 13 38 3 * inclusiv hoteluri apartament şi hoteluri pentru tineret CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ (la 31 iulie) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10289 9234 9249 9818 9465 9906 5042 535 626 308 629 5167 562 630 308 751 5247 561 634 200 701 5521 585 626 200 747 5520 540 583 754 5954 559 518 746 1931 130 130 128 132 154 Sosiri ale turiştilor cazaţi .în cabane turistice .

-107- STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ.2 MUNICIPIUL PLOIEŞTI 17 1418 41954 104265 20.7 ALBEŞTI PALEOLOGU 1 10 104 2271 62.7 MUNICIPIUL CÂMPINA 5 270 14850 28266 30.4 ŞOTRILE 1 10 177 353 9.3 BĂICOI 2 75 4261 4805 18.5 VĂLENII DE MUNTE 2 165 3129 5217 8.0 BĂNEŞTI 2 28 1574 2929 28.6 BUŞTENI 57 1832 39369 110996 16.8 MĂNECIU 21 597 11885 21813 11.5 PĂULEŞTI 1 10 393 562 15.3 VALEA DOFTANEI 3 59 747 1374 6.1 IZVOARELE 2 34 150 351 2.6 SINAIA 77 4212 166862 391996 25.persoane - .6 1 69 4719 16824 60.2 BREAZA 16 317 6608 15466 13. CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ PE LOCALITĂŢI ÎN ANUL 2010 TOTAL JUDEŢ Structuri de primire turistică1) Capacitatea de cazare existentă1) Sosiri ale turiştilor cazaţi Înnoptări în structurile de cazare turistică .număr - .persoane - Indicii de utilizare netă a capacităţii în funcţiune -%- 233 9906 318810 799048 22.7 BĂRCĂNEŞTI 3 75 4531 8307 26.3 BREBU 1 6 - - - CORNU 2 36 371 387 3.0 AZUGA 12 335 7228 16913 14.7 VALEA CĂLUGĂREASCĂ 1 10 96 277 8.2 ALUNIŞ 2 19 284 553 8.3 SLĂNIC 3 272 7422 60776 47.1 COMARNIC 1) Existent la 31 iulie .locuri - .0 BLEJOI 1 47 2096 4347 25.

- 108 -

LOCUINŢE,
EXECUŢIA BUGETULUI
LOCAL
ŞI UTILITĂŢI PUBLICE

-109-

FONDUL DE LOCUINŢE EXISTENT LA SFÂRŞITUL ANULUI
2005

2006

2007

2008

2009

2010

NUMĂR LOCUINŢE -TOTAL
- în municipii şi oraşe
- PROP. MAJ. DE STAT
- în municipii şi oraşe
- PROP. MAJ. PRIVATĂ
- în municipii şi oraşe

310747
159685
5120
3559
305627
156126

311625
160019
5028
3469
306597
156550

312793
160528
4816
3273
307977
157255

313859

315130

316595

160943
4624
3098
309235
157845

161484
4481
2973
310649
158511

161913
4425
2921
312170
158992

NUMĂR CAMERE DE
LOCUIT - TOTAL
- în municipii şi oraşe
- PROP. MAJ. DE STAT
- în municipii şi oraşe
- PROP. MAJ. PRIVATĂ
- în municipii şi oraşe

872484
414416
9339
6316
863145
408100

876830
416102
9154
6136
867676
409966

882543
418635
8672
5693
873871
412942

887915
420748
8313
5371
879602
415377

894461
423622
8068
5162
886393
418460

901029
425709
7988
5082
893041
420627

12225415
6328533
143815
97515
12081600
6231018

12313008
6362359
141042
94930
12171966
6267429

12426882
6411727
133339
87847
12293543
6323880

12536486
6451871
127655
82714
12408831
6369157

12672424
6511632
124205
79754
12548219
6431878

12812699
6554111
123045
78584
12689654
6475527

SUPRAFAŢĂ LOCUIBILĂ TOTAL (mp)
- în municipii şi oraşe
- PROP. MAJ. DE STAT
- în municipii şi oraşe
- PROP. MAJ. PRIVATĂ
- în municipii şi oraşe

-110-

NUMĂRUL LOCUINŢELOR CONSTRUITE
-număr-

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL JUDEŢ
DIN FONDURILE:
- publice
-societăţi comerciale cu capital
privat
- organizaţiilor obşteşti
- populaţiei

1131

1332

1643

1558

1773

1843

137

87

77

1

1

5

13
981

13
1
1231

52
1514

64
1493

31
1741

204
1634

MUNICIPII ŞI ORAŞE - TOTAL
DIN FONDURILE:
- publice
- societăţi comerciale cu capital
privat
- organizaţiilor obşteşti
- populaţiei

575

533

708

599

711

581

137

78

73

-

-

1

12
426

455

12
623

26
573

7
704

580

COMUNE - TOTAL
DIN FONDURILE:
- publice
- societăţi comerciale cu capital
privat
- organizaţiilor obşteşti
- populaţiei

556

799

935

959

1062

1262

-

9

4

1

1

4

1
555

13
1
776

40
891

38
920

24
1037

204
1054

NUMĂRUL LOCUINŢELOR CONSTRUITE
DUPĂ NUMĂRUL DE CAMERE
-număr-

2005

2006

2007

2008

2009

2010

LOCUINŢE - TOTAL
cu 1 cameră
cu 2 camere
cu 3 camere
cu 4 camere
cu 5 camere şi peste

1131
43
226
296
252
314

1332
50
206
363
354
359

1643
57
258
408
399
521

1558
47
202
407
413
489

1773
44
189
440
492
608

1843
52
263
471
521
536

LOCUINŢE CONSTRUITE DIN
FONDURI PUBLICE-TOTAL
cu 1 cameră
cu 2 camere
cu 3 camere
cu 4 camere
cu 5 camere şi peste

137
19
89
29
-

87
21
63
3
-

77
19
54
4
-

1
1
-

1
1
-

5
2
1
1
1

MUNICIPII. ORAŞE ŞI TOTAL COMUNE ( sector public) -număr- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL JUDEŢ 137 87 77 1 1 5 MUNICIPII ŞI ORAŞE 137 78 73 - - 1 PLOIEŞTI 76 40 64 - - - CÂMPINA - - - - - - AZUGA - - 9 - - - BĂICOI - - - - - - BOLDEŞTI-SCĂENI - - - - - - BREAZA - - - - - - BUŞTENI - - - - - - COMARNIC - - - - - - MIZIL - - - - - 1 PLOPENI - - - - - - SINAIA 61 38 - - - - SLĂNIC - - - - - - URLAŢI - - - - - - VALENII DE MUNTE - - - - - - COMUNE - 9 4 1 1 4 BĂTRÂNI - 6 - - - 1 BERTEA - - 3 - - - CĂRBUNEŞTI - - - - 1 - CIORANI - - - - - 1 DRĂGĂNEŞTI - - 1 - - - GHERGHIŢA - - - 1 - - PROVIŢA DE JOS - - - - - 2 SCORŢENI - 3 - - - - . PE TOTAL JUDEŢ.-111- LOCUINŢE DATE ÎN FOLOSINŢĂ.

-112- LOCUINŢE DATE ÎN FOLOSINŢĂ PE LOCALITĂŢI 2005 2010 Nr. total de locuinţe 1843 Suprafaţa construită .mp 187238 Nr.mp 323572 575 103113 581 110363 PLOIEŞTI 164 28400 119 25066 CÂMPINA 28 8571 72 15787 AZUGA 9 1470 - - BĂICOI 21 4878 46 10668 BOLDEŞTI-SCĂENI 14 2431 18 2863 BREAZA 69 12567 50 12384 BUŞTENI 88 19962 140 17086 COMARNIC 24 4241 18 3068 MIZIL 20 2195 6 867 - - 3 730 SINAIA 94 12842 36 7610 SLĂNIC 4 799 5 953 URLAŢI 14 2167 12 1969 VĂLENII DE MUNTE 26 2590 56 11312 COMUNE 556 84125 1262 213209 ADUNAŢI - - 5 554 ALBEŞTI PALEOLOGU 9 1194 3 533 ALUNIŞ 4 514 3 537 APOSTOLACHE 1 131 - - ARICEŞTII RAHTIVANI 15 1608 15 2577 ARICEŞTII ZELETIN 1 54 2 384 BABA ANA 5 419 6 542 TOTAL JUDEŢ MUNICIPII ŞI ORAŞE PLOPENI . total de locuinţe 1131 Suprafaţa construită .

.mp 324 Nr. localitate nou înfiinţată în 27 dec.mp 2078 BĂLŢEŞTI 9 1351 6 869 BĂNEŞTI 13 2362 26 5922 BĂRCĂNEŞTI 9 1514 13 2981 BĂTRÂNI 1) … … 1 60 BERCENI 4 390 7 925 BERTEA - - 1 212 BLEJOI 28 6501 268 42696 BOLDEŞTI GRADIŞTEA 1 80 - - BRAZI 7 956 7 1482 BREBU 7 1231 41 6262 BUCOV 15 2684 42 8574 CĂLUGĂRENI - - - - CĂRBUNEŞTI - - 1 192 CEPTURA 6 966 9 1001 CERAŞU 9 1362 6 966 CHIOJDEANCA - - - - 12 1527 19 3155 COCORĂŞTII COLŢ - - 12 1520 COCORĂŞTII MISLII 3 396 7 999 COLCEAG - - - - 16 2428 15 3524 COSMINELE - - 2 215 DRAJNA 7 690 30 5196 DRĂGĂNEŞTI 5 712 3 376 BALTA DOAMNEI CIORANI CORNU 1) … lipsă date. 2005 (în anul 2005 Bătrâni inclusă în comuna Starchiojd).-1132005 2010 Nr. total de locuinţe 3 Suprafaţa construită . total de locuinţe 13 Suprafaţa construită .

total de locuinţe 3 Suprafaţa construită .-1142005 2010 Nr. total de locuinţe 1 Suprafaţa construită .mp 423 DUMBRĂVEŞTI 4 509 5 643 FILIPEŞTII DE PĂDURE 2 174 2 294 FILIPEŞTII DE TÂRG 8 873 20 3771 FÂNTÂNELE 2 294 7 1116 FLOREŞTI 4 576 13 2159 FULGA - - 4 177 GHERGHIŢA 1 153 1 124 GORGOTA 6 680 16 2699 GORNET 16 1980 13 2144 GORNET CRICOV 3 219 - - GURA VADULUI - - 2 287 GURA VITIOAREI 15 1780 17 3047 IORDĂCHEANU 6 612 13 1932 IZVOARELE 2 322 27 4073 JUGURENI - - 2 240 LAPOŞ - - 3 415 LIPĂNEŞTI 12 2276 16 3501 MĂGURELE 4 603 12 2376 MĂGURENI 12 1605 11 1718 MĂNECIU 24 4171 18 2670 MĂNEŞTI 4 313 7 1359 OLARI 3/ 3 430 5 738 PĂCUREŢI 6 532 4 829 DUMBRAVA .mp 80 Nr.

mp 5961 Nr. total de locuinţe 90 Suprafaţa construită .-115- 2005 2010 Nr. total de locuinţe 25 Suprafaţa construită .mp 19588 PLOPU 7 1149 15 2719 PODENII NOI 1 167 4 657 POIANA CÂMPINA 3 363 9 1408 POIENARII BURCHII 4 714 5 743 POSEŞTI 4 532 12 1584 PREDEAL SĂRARI 1 80 8 1362 PROVIŢA DE JOS 8 1133 15 2151 PROVIŢA DE SUS 4 638 2 514 PUCHENII MARI - - 30 4975 RÂFOV 8 1323 14 2571 SALCIA - - - - SĂLCIILE 1 157 6 750 SCORŢENI 4 728 13 2705 SECĂRIA 1 72 1 244 SÂNGERU - - 3 489 STARCHIOJD 4 820 3 547 SURANI 1 78 7 1054 ŞIRNA 5 693 12 1580 ŞOIMARI 1 81 3 527 ŞOTRILE 4 444 6 933 ŞTEFEŞTI 7 696 9 1587 TALEA 4 741 3 583 TĂTARU - - 2 110 TEIŞANI 17 2874 16 2440 TELEGA 11 2326 11 1348 PĂULEŞTI .

-116- 2005 2010 Nr.mp 420 TÂRGŞORU VECHI 33 4812 56 9934 TOMŞANI 10 1206 7 1077 - - 2 760 VALEA CĂLUGĂREASCĂ 31 4011 38 5622 VALEA DOFTANEI 19 2947 54 8250 VĂRBILĂU 11 1541 14 2270 VÂLCĂNEŞTI 3 262 5 640 TINOSU VADU SĂPAT 4/ . total de locuinţe - Suprafaţa construită .mp - Nr. total de locuinţe 3 Suprafaţa construită .

1 864.1 21.0 1250.milioane lei - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VENITURI TOTALE din care: .8 13.1 EXCEDENT(+) / DEFICIT (-) .0 154.8 CHELTUIELI TOTALE 633.-117- NUMĂRUL ŞI SUPRAFAŢA LOCUINŢELOR CONSTRUITE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 LOCUINŢE-TOTAL (număr) Suprafaţă construită-mp Suprafaţa utilă -mp Suprafaţa locuibilă-mp 1131 187238 144517 81539 1332 221961 173389 94542 1643 283927 225298 121661 1558 278311 221595 118368 1773 314225 251770 143167 1843 323572 255695 147230 din care: în municipii şi oraşe (număr) Suprafaţă construită-mp Suprafaţa utilă -mp Suprafaţa locuibilă-mp 575 103113 78903 43312 533 95865 73468 37149 708 128987 101876 51016 599 113839 90283 43499 711 132693 107221 59769 581 110363 85293 45815 Locuinţe construite din fond. publice (număr) Suprafaţă construită-mp Suprafaţa utilă -mp Suprafaţa locuibilă-mp 137 87 77 1 1 5 13136 7653 4959 6738 4215 2509 7096 4734 2494 65 55 42 85 67 44 570 468 282 din care: în municipii şi oraşe (număr) Suprafaţă construită-mp Suprafaţa utilă -mp Suprafaţa locuibilă-mp 137 13136 7653 4959 78 6162 3741 2245 73 6824 4523 2383 - - 1 128 106 54 EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL .1 1434.1 913.9 38.9 31.7 249.1 1147.6 55.2 59.5 1535.2 1456.4 192.0 1540.9 103.9 1480.8 1480.0 48.subvenţii primite de la bugetul de stat 646.9 137.

2 1253.8 2250.9 501. REŢEAUA ŞI VOLUMUL APEI POTABILE DISTRIBUITE Numărul localităţilor 1/ cu reţea de distribuire a apei .0 612.municipii şi oraşe 13 13 13 13 13 13 Lungimea simplă a reţelei de distribuire – total .0 2673.4 Gaze distribuite .2 539. REŢEAUA DE CANALIZARE PUBLICĂ ŞI SPAŢIILE VERZI Numărul localităţilor 1/ cu instalaţii de canalizare publică – total 2005 2006 2007 2008 2009 2010 36 36 37 37 37 36 14 14 14 14 14 14 647.1 167.7 2158.4 2260.1 2849.municipii şi oraşe Lungimea simplă a conductelor de canalizare – km din care: .9 617.3 316.2 524.8 2140.3 356.6 2212.4 1627.4 1287.6 2531. comune.6 534.total .3 320.mii mc din care: .5 599.3 1280. oraşe.8 2873. comune.total 2005 2006 2007 2008 2009 2010 78 78 81 81 82 83 14 14 14 14 14 14 2876. oraşe.3 36004 29829 30067 29821 29310 28703 24563 20980 21390 21783 20691 20890 din care: .municipii şi oraşe Apa potabilă distribuită . comune.9 513 520 538 505 525 644 din care: .km 2104.4 1286.0 Numărul localităţilor1/ în care se distribuie gaze naturale .pentru uz casnic 1/ Municipii.municipii şi oraşe Lungimea simplă a reţelei de distribuire – total -km din care: . mc.total din care: din care: .8 159.3 153.8 707.3 676.0 143. oraşe.total – mil.2 622. .2 593.-118- REŢEAUA ŞI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 49 50 50 50 50 51 .5 2620.8 624.0 1703.municipii şi oraşe Suprafaţa spaţiilor verzi din municipii şi oraşe – ha 1/ Municipii.3 548.6 154.pentru uz casnic 1/ Municipii. 631.7 156.

5 65.2 20.0 15.6 16.8 15.2 20.4 16.2 45.0 0.1 11.0 9.3 din care: Ploieşti Câmpina Azuga Băicoi Boldeşti-Scăeni Breaza Buşteni Comarnic Mizil Plopeni Sinaia Slănic Urlaţi Vălenii de Munte SALUBRITATEA ORAŞELOR ŞI A COMUNELOR -număr- Autovehicule pentru salubritate Autovidanjoare Autovehicule pentru gunoi Curăţătoare de canal cu jet de apă sub presiune Stropitoare (cu sau fără mătură) Automăturătoare colectoare Speciale pentru dezăpezire 2005 2006 2007 2008 2009 2010 11 91 3 8 6 30 9 87 3 9 8 28 12 107 6 11 12 41 11 116 5 10 11 40 14 147 7 14 16 55 49 170 12 15 20 69 .2 34.2 78.5 11.2 12.3 548.5 65.0 0.2 11.9 289.0 78.2 290.0 0.0 48.5 9.9 19.3 38.2 13.0 10.0 8.8 14.0 9.2 11.9 251.6 0.3 38.9 14.0 9.9 247.9 298.0 612.4 16.5 65.8 48.0 9.9 14.4 243.2 11.6 20.2 539.9 78.0 9.km - TOTAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 593.0 8.5 13.0 10.2 20.5 65.2 16.0 20.0 10.0 56.5 11.5 12.5 599.9 11.6 20.2 16.5 12.9 14.0 15.2 45.6 0.5 38.6 23.0 0.0 8.0 8.6 534.5 12.5 65.0 11.2 20.0 45.2 16.6 18.9 65.0 9.2 20.6 18.-119- LUNGIMEA SIMPLĂ A CONDUCTELOR DE CANALIZARE DIN MUNICIPII ŞI ORAŞE .

mixte. ale org.7% 2010 Fondurile populaţiei Fd.3% 88.-120- STRUCTURA NUMĂRULUI DE LOCUINŢE CONSTRUITE DUPĂ SURSA DE FINANŢARE 13. obşteşti şi societăţi comerciale cu capital privat .3% 86.7% 2005 11. publice.

publice 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 .-121- DINAMICA CONSTRUCŢIILOR DE LOCUINŢE 2000 N R. 1800 L O C U I N Ţ E 1400 1600 1200 1000 800 600 400 TOTAL 200 Din fd.

VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE 1000 900 800 700 mil mc 600 500 400 300 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 .-122- DEZVOLTAREA REŢELEI DE GAZE NATURALE 1. LUNGIMEA SIMPLĂ A REŢELEI DE DISTRIBUIRE A GAZELOR NATURALE 2010 2009 2008 2007 2006 2005 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 km 2.

LUNGIMEA SIMPLĂ A REŢELEI DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2200 2400 2600 2800 3000 km 2. VOLUMUL APEI POTABILE DISTRIBUITE 40 35 30 mil mc 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 .-123- DEZVOLTAREA REŢELEI DE APĂ POTABILĂ 1.

124 - CONTURI NAŢIONALE ..

5 Produs intern brut regional pe locuitor .8 740.6 623.total 501139. salubritate.8 Administraţie publică şi apărare.1 Produs intern brut regional (PIBR) .5 Industria extractivă. asigurări sociale din sistemul public. reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii 11693.1 330. activităţi de decontaminare Notă: Datele sunt prezentate conform CAEN Rev.5 3352. transport şi depozitare.-125- PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL ÎN ANUL 2009 -milioane lei preţuri curente- Total ROMÂNIA Agricultură.4 24595.lei 23341.1 Intermedieri financiare şi asigurări 11250.1 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.7 Activităţi profesionale.3 Informaţii şi comunicaţii 19520.2 1595.2. . apă caldă şi aer condiţionat.1 18178. hoteluri şi restaurante 94359. distribuţia apei. industria prelucrătoare.4 7059.4 Construcţii 52809.1 Valoarea adaugată brută regională (VABR) 450979. gaze. ştiinţifice şi tehnice.1 Tranzacţii imobiliare 32699.4 20061.0 838. sănătate şi asistenţă socială 55668. silvicultură şi pescuit Judeţul PRAHOVA 32297.0 1055. gestionarea deşeurilor.4 2411.1 Activităţi culturale şi spectacole. învăţământ. activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 20044. producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică.4 120637.1 172. repararea autovehiculelor şi motocicletelor.

fax 522567 e-mail: tele@prahova.ro site Internet : www.ro Echiparea teritoriului Populaţie Forţă de muncă Sănătate Cultură şi artă Învăţământ Agricultură Locuinţe Turism Transporturi şi comunicaţii . regional. judeţean ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Organizare administrativă Agenţi economici Populaţie Forţă de muncă Protecţie socială Industrie -producţia fizică Veniturile populaţiei Sănătate Cultură şi artă Învăţământ Agricultură.43.prahova.insse.insse. 591607/int. silvicultură Locuinţe Echiparea teritoriului Turism Transporturi şi comunicaţii Finanţe Indicele preţurilor de consum (nivel naţional) Clasificări şi nomenclatoare (nivel naţional) Nivel de agregare: localitate ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Telefon: 544356.PRINCIPALELE DOMENII STATISTICE PENTRU CARE SE FACE DISEMINAREA DATELOR ÎN CADRUL DIRECŢIE JUDEŢENE DE STATISTICĂ Nivel de agregare: naţional.