You are on page 1of 25

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Drept Catedra Dreptul Muncii

CURRICULUM
modulul DREPTUL ECOLOGIC şi DREPTUL FUNCIAR
(secţia cu frecvenţă la zi)

AUTORI: Iordanca-Rodica IORDANOV,
doctor în drept, lector superior

Pavel ZAMFIR,
doctor în drept, conferenţiar universitar
Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei din data de 12.09.2009 Nicolai Romandaş ______________________

Aprobat de Consiliul Facultăţii de drept din “ ” “ ”2009 ______________________

Chişinău – 2009
1

I.

PRELIMINARII
“Cele două lumi ale omului – biosfera, pe care a moştenit-o, şi tehnosfera, pe care şi-a construit-o – şi-a pierdut echilibrul, poate au ajuns una cu alta într-un conflict grav” (B.Ward şi R.Dubos – Stockholm, 1972)

Protecţia mediului ambiant şi utilizarea resurselor naturale reprezintă două forme principale de interacţiune dintre societate şi natură, care se intersectează reciproc. Utilizarea resurselor naturale este efectuată în scopul asigurării de preferinţă a necesităţilor economice ale societăţii, iar protecţia mediului natural – pentru asigurarea condiţiilor optimale biologice de existenţă a fiinţei umane. Exploatarea resurselor naturale provoacă implicit necesitatea protecţiei mediului contra poluării, deteriorării şi degradării. Tot odată protecţia mediului influenţiază activ procesul de utilizare, supunîndu-l cerinţelor legilor naturii, protecţiei sănătăţii omului, intereselor generaţiilor actuale şi viitoare. Actualmente, suntem în pragul crizei sistemului ecologic global pe motivul influenţei din ce în ce mai mare asupra mediului. Poluarea mediului, epuizarea resurselor naturale şi deteriorarea legăturilor ecologice din cadrul ecosistemelor au devenit probleme globale. În pofida măsurilor întreprinse de statul Republica Moldova în domeniul protecţiei mediului, raporturile ecologice se dezvoltă în direcţii nefavorabile pentru natură şi societate. Este necesară crearea unui sistem armonios de interacţiune dintre sferele ecologică şi economică, astfel încât, procesul de producţie să se dezvolte nu în detrimentul sistemului ecologic, iar ecosistemul să fie utilizat efectiv în procesul de producţie. Numai în acest mod se poate asigura o dezvoltare durabilă continue. Pentru crearea acestui sistem este necesar de revizuit întregul concept de gospodărire a resurselor naturale, lucru posibil numai cu condiţia asigurării unui cadru legal adecvat. Raporturile sociale din sfera interacţiunii societăţii şi naturii sunt reglementate de un complex organic de norme juridice. O importanţă majoră prezintă, mai întîi de toate, normele funciare, acvatice, silvice ş.a., care stabilesc cerinţe de utilizare raţională a resurselor naturale respective, precum şi normele ce determină măsurile juridice de protecţie a mediului şi a ariilor naturale. Influenţa ecologică asupra procesului tehnico-ştiinţific se efectuează de normele juridice ecologice prin intermediul raporturilor economice, de gestionare. De aceea, reglementarea raporturilor de mediu (exploatarea resurselor naturale şi protecţia factorilor naturali), se efectuează, concomitent şi de normele altor ramuri de drept – administrativ, civil, fiscal, comercial, penal etc. Aceasta şi alte particularităţi de reglementare a raporturilor de mediu sunt luate în consideraţie la întocmirea prezentului program. Dreptul funciar reprezintă cu certitudine, una din cele mai importante ramuri ale dreptului, reieşind din faptul că pămîntul în Republica Moldova constituie tezaurul naţional a statului, ceea ce determină însemnătatea lui economică primordială pentru toate sferele de activitate umană. Importanţa majoră a disciplinei nominalizate se evidenţiază şi prin prisma adoptării actului normativ codificat la acest capitol – Codului Funciar la 25 decembrie 1991 care a semnificat începerea unei noi reforme funciare, segmentul principal fiind recunoaşterea şi implimentarea proprietăţii private asupra pămîntului pe întreg teritoriul ţării. Astfel, tranzitînd de la un regim politic totalitarist, la unul bazat pe principii democratice, de la o economie centralizată, la cea bazată pe principii de piaţă şi avînd la bază recunoaşterea şi implimentarea proprietăţii private asupra pămîntului, a apărut necesitatea studierii şi cunoaşterii profunde a noilor forme de proprietate, noilor norme de drept în cadrul cursului de drept funciar. Dreptul funciar se extinde direct în viaţa şi activitatea cotidiană practic a tuturor categoriilor de cetăţeni, mai cu seamă din localităţile rurale şi respectiv, un obiect de studiu în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Scopul de bază a obiectului vizat de studiu constă în aceea de a oferi studenţilor un volum necesar de cunoştiinţe în domeniul legislaţiei funciare întru aplicarea pe viitor în activitatea practică. 2

etc).  să definească noţiunea de legislaţie ecologică. cum ar fi civile.  să definească noţiunea de legislaţie funciară. administrative. să stabilească legătura reciprocă dintre diferite instituţii ale dreptului funciar. să compare legislaţia ecologică a Republicii Moldova şi a altor state (România.  să identifice obiectul de studiu al disciplnei drept funciar.Pornind de la considerentele menţionate. II.  să identifice obiectul de studiu al disciplinei drept ecologic.  să determine instituţiile juridice ce formeză partea generală şi partea specială a disciplinei date. penale etc.  să stabilească legătura reciprocă dintre partea generală şi partea specială. ariile protejate de stat precum. restrictiv etc. prezentul program a fost conceput să conţină cît mai vaste şi utile informaţii necesare studenţilor în scopul de a-i ajuta să capete cunoştinţe profunde în domeniul dreptului funciar şi a-şi forma deprinderi în scopul utilizării lor în practică.  să determine instituţiile juridice ce formează partea generală şi partea specială a disciplinei drept ecologic..  să caracterizeze la general obiectele naturii. • • . resursele naturale. să rezolve speţe la lecţiile practice.  să caracterizeze la general categoriile de terenuri ce constituie fondul funciar al Republici Moldova. La nivel de aplicare: Drept ecologic      La nivel de aplicare: Drept funciar 3 să delimiteze raporturile juridice ecologice de alte raporturi juridice. Rusia.  să identifice noţiunile legale ale obiectelor naturii. Programa dată cuprinde materialul de studiu compus din două părţi: partea generală şi partea specială. La nivel de cunoaştere şi înţelegere: Drept funciar  să definească noţiunea de drept funciar. resurselor naturale. şi reprezintă un instrument eficient şi util de studiu pentru studenţi.. extinsiv. STANDARTE ALE MODULULUI Obiectivele de formare în cadrul Modulului “Dreptul ecologic şi Drept Funciar” • La nivel de cunoaştere şi înţelegere: Drept ecologic  să definească noţiunea de drept ecologic – ca ramură de drept şi ca disciplină juridică. Ucraina. să interpreteze normele juridice ecologice: logic. ariilor naturale protejate de stat precum. să aplice normele juridice ce reglementează relaţiile dintre persoane cu privire la protecţia naturii şi folosirea raţională a resurselor naturale.

administrative etc. să propună amendamente. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR a) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs / prelegeri N. restrictiv etc. Zamfir I-R Iordanov V.  să deducă problemele actuale în vederea aplicării normelor juridice funciare. să determine rolul şi importanţa dreptului ecologic în doctrină şi practica judiciară.  La nivel de integrare: Drept funciar  să aprecieze locul dreptului funciar în sistemul de drept al Republicii Moldova. modificări sau soluţii noi în vederea perfectării legislaţiei ecologice.). La nivel de integrare: Drept ecologic     să aprecieze locul dreptului ecologic în sistemul de drept al Republicii Moldova. Ursu V. să compare legislaţia funciară naţională cu cea a altor state (România. să identifice situaţiile cînd este necesar de aplicat normele generale sau normele speciale funciare. precum şi situaţiile în care legislaţia funciară este imperfectă. civile.  să propună amendamente. ADMINISTRAREA MODULULUI/DISCIPLINEI Anul de studii Numărul de ore Semestrul C S L Evaluarea Nr. Franţa. Dumneanu Codul modulului/disci plinei în planul de învăţămînt Drept ecologic şi drep t func iar III (1-4) VI 90 30 90 6 examen IV.  să determine rolul şi importanţa dreptului funciar în doctrina şi practica judiciară. să interpreteze normele juridice funciare: logic. de credite Forma de evaluare Responsabil de modul/ disciplină M. extinsiv.     • să delimiteze raporturile juridice funciare de alte categorii de raporturi juridice. modificări sau soluţii noi în vederea perfectării legislaţiei funciare. să determine situaţiile în care legislaţia ecologică este imperfectă. să identifice problemele actuale în domeniul aplicării normelor juridice ecologice. III. Rusia. Ucraina etc. Tema Drept ecologic N/ ore 4 . Cotorobai P. să determine limitele de aplicare a normelor juridice cu privire la terenuri – ca resurse naturale sau ca bunuri imobile.

telecomunicaţiilor şi altor destinaţii speciale. Regimul juridic al terenurilor destinate industriei. TEMA 7: Reglementarea juridică a evaluării impactului asupra mediului înconjurător. Dreptul de beneficiere(folosinţă) funciară TEMA 22. Criza ecologică. Regimul juridic al terenurilor din intravilan TEMA 26. Controlul ecologic. Regimul juridic al terenurilor agricole. N. TEMA 2: Noţiunea. TEMA 5: Dreptul de beneficiere asupra obiectelor naturii şi a resurselor naturale.Partea generală TEMA 1: Caracteristica generală a interacţiunii dintre societate şi natură. Drept Funciar Partea Generală TEMA 16. terenurilor zonelor suburbane şi zonelor verzi. Noţiuni şi termeni ecologo-juridici. transporturilor. Partea specială TEMA 9: Regimul juridic de protecţie şi utilizare a terenurilor TEMA 10: Regimul juridic de protecţie şi utilizare a subsolului. TEMA 15: Regimul juridic al Fondului ariilor naturale protejate de stat. Izvoarele dreptului funciar TEMA 19. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra terenurilor TEMA 20. TEMA 14: Regimul juridic a aerului atmosferic. obiectul şi sistemul dreptului ecologic. Noţiunea. TEMA 13: Regimul juridic de protecţie şi utilizare a regnului animal. Reglementarea juridică a tranzacţiilor funciare TEMA 21. activităţii recreative. TEMA 11: Regimul juridic de protecţie şi utilizare a apelor. TEMA 8: Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei ecologice. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei funciare Partea specială TEMA 24. TEMA 12: Regimul juridic de protecţie şi utilizare a fondului forestier. terenurilor de valoare istorico-culturală. obiectul şi sistemul dreptului funciar TEMA 17. TEMA 4: Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale. Tema N/ore 5 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 4 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore . Administrarea de stat a fondului funciar TEMA 23. Raporturile juridice funciare şi normele juridice funciare TEMA 18. TEMA 28 Regimul juridic al terenurilor fondului silvic TEMA 29 Regimul juridic al terenurilor fondului apelor b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar / laborator. TEMA 3: Drepturi şi obligaţii ecologice ale cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale de mediu. TEMA 6: Administrarea de stat în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale. TEMA 27 Regimul juridic al terenurilor destinate ocrotirii naturii. TEMA 25. ocrotirii sănătăţii.

Raporturile juridice funciare şi normele juridice funciare Seminar 1 TEMA 13. Seminar 1 TEMA 7: Regimul juridic de protecţie şi utilizare a apelor. Seminar 1 TEMA 2: Noţiunea. Seminar 1 TEMA 10: Regimul juridic al aerului atmosferic. Nr TEMA 3: Izvoarele dreptului ecologic TEMA 17: Regimul juridic al managementului deşeurilor TEMA 18: Regimul juridic al Fondului ariilor naturale protejate de stat. Seminar 1 Dept Funciar TEMA 11: Noţiunea. Seminar 1 TEMA 8: Regimul juridic de protecţie şi utilizare a fondului forestier. Criza ecologică. Seminar 1 TEMA 9: Regimul juridic de utilizare şi protecţie a regnului animal. obiectul şi sistemul dreptului ecologic. Regimul juridic al terenurilor din intravilan Seminar 1 c) Tematica pentru studiere individuală. obiectul şi sistemul dreptului funciar Seminar 1 TEMA 12. Seminar 1 TEMA 4: Dreptul de proprietate şi Dreptul de beneficiere asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale. Seminar 1 TEMA 15. Controlul ecologic. TEMA 19: Protecţia internaţională a mediului înconjurător Tema 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 10 11 12 14 15 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 6 . Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra terenurilor Seminar 1 TEMA 14. Regimul juridic al terenurilor agricole. Seminar 1 TEMA 5: Reglementarea juridică a evaluării impactului asupra mediului înconjurător. Noţiuni şi termeni ecologo-juridici. Seminar 1 TEMA 6: Regimul juridic de utilizare şi protecţie a subsolului.1 2 3 4 5 6 7 8 9 TEMA 1: Caracteristica generală a interacţiunii dintre societate şi natură.

2. obiectele şi conţinutul dreptului de proprietate.să cunoască drepturile ecologice ale omului. să determine subiecţii şi obiectele dreptul de beneficiere să analizeze temeiurile de apariţie. elementele naturii şi ariile naturale protejate de stat. – categorii de principii.dispunerea cu resursele naturale. Criza ecologică.drepturile ecologice ale omului.să delimiteze izvoarele dreptului ecologic de cele ale altor ramuri de drept . criză ecologică. 7 . . Noţiuni şi termeni ecologo-juridici. arii naturale protejate de stat. .acces la justiţie. să distingă categoriile de principii ecologice. . .să aplice modul de apărare a drepturilor ecologice. obiectul şi sistemul dreptului ecologic. elemente ale naturii.acces la informaţie. .să determine subiecţii şi statutul fiecăruia. modificare şi .dreptul de proprietate. . să determine resursele naturale. .să definească conceptul de izvoare . ecologic cu alte ramuri de drept. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI Obiective de referinţă să definească conceptul de protecţie a mediului. .metodele de apărare 5. Noţiunea. .sistemul legislaţiei ecologice. să identifice funcţiile ecologice şi elementele acestora. să identifice noţiunea beneficiere specială şi generală. . – corelarea dr. 4. Conţinuturi 1.să identifice categoriile de izvoare. . . . Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale.V. .să determine subiecţii.actele internaţionale la care RM este parte în domeniul protecţiei mediului. .proprietate publică şi privată asupra resurselor naturale.să delimiteze dreptul la informaţie de mediu. . – noţiunea . . Caracteristica generală a interacţiunii dintre societate şi natură. . .să determine metodele şi formele de implicare a publicului în luarea deciziilor de mediu. .dreptul de beneficiere. să delimiteze dreptul ecologic de alte ramuri de drept.formele de beneficiere. . 6.resursele naturale ca obiecte al proprietăţii.să definească noţiunea de drept de proprietate.să delimiteze dreptul la acces la justiţie în materie de mediu. să enumere şi să caracterizeze felurile de interacţiune dintre societate şi mediu. să definească ideile generale şi comune tuturor normelor şi sistemului juridic ecologic.alte drepturi reale.să identifice trăsăturile specifice proprietăţii asupra resursele naturale. .beneficiere generală şi specială. – poluare.categorii de izvoare.să argumenteze esenţa fiecărui drept. Dreptul de beneficiere a obiectelor naturale şi a resurselor naturale. să evidenţieze dezvoltării conceptului de protecţie a mediului.participarea publicului în luarea deciziilor de mediu. să determine felurile poluării şi impactul acesteia asupra mediului. vieţii şi sănătăţii. principiile protecţiei mediului şi principiile dreptului ecologic. . – ecologie şi drept ecologic. . – reglementarea protecţiei mediului. Drepturi şi obligaţii ecologice ale cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale de mediu. . 3.să determine modul de aplicare a actelor internaţionale la care RM este parte.Izvoarele dreptului ecologic . . – resurse naturale.să analizeze condiţiile dispunerii cu resurse naturale . – raport juridic ecologic – funcţie ecologică – sistemul de drept.să elaboreze acte juridice de aplicare a altor drepturi reale asupra resurselor naturale.

. subsolului.protecţie juridică a subsolului.Zăcămintele Minerale Utile. . 7. 8 resursele naturale ca obiecte al beneficierii.să aplice metodele de informare prin sistemul de cadastru.răspundere penală.măsuri juridice. . folosirii subsolului. .perimetru minier. să elaboreze acte juridice ce determină dreptul de beneficiere specială.temeiurile de apariţie a dreptului de beneficierii. elementele şi trăsăturile specifice ecologic.subsolul – obiect de folosire şi protecţie. . să identifice noţiunea administrare.- stingere a dreptului de beneficiere. subsolului. . materială de taxă. . mediului. Răspunderea ecologico – juridică. elementele specifice şi trăsăturile 8. . .să identifice funcţiile Ministerului Ecologiei şi Resurse Naturale (MERN). .să identifice noţiunea.noţiunea. . legislaţiei ecologice.formele de administrare.să soluţioneze studiile de caz din domeniul utilizării . Administrarea de stat în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale.să deosebească formele de folosire a subsolului. . . Regimul juridic de utilizare şi protecţie a protecţie. să determine rolul statului. ale evaluării impactului asupra mediului.răspunderea.procedura controlului ecologic. . --să aplice cunoştinţele pentru efectuarea expertizei .să determine cazurile de recuperare a prejudiciului cauzat . civilă.să analizeze informaţia inclusă în cadastru.supraveghere. .să determine clasificare Zăcămintelor Minerale Utile.să identifice noţiunea de teren – obiect de folosire şi 10.să identifice noţiunea de subsol – obiect de folosire şi 11. .administrarea cu relaţiile de utilizare şi protecţie a mediului.recuperarea prejudiciului cauzat . .să analizeze măsurile de protecţie juridică a .să definească noţiunea de contravenţie ecologică. . Reglementarea juridică a evaluării caracteristice ale contractului individual de muncă impactului asupra mediului.să analizeze noţiunea. .controlul ecologic. 9. terenurilor . subsolului. .prejudiciu cauzat mediului.să deosebească formele de folosire a terenurilor. Regimul juridic de utilizare şi protecţie a protecţie. . examinarea contravenţiilor ecologice. terenurilor. . -.protecţie terenurilor. mediului.să analizeze măsurile de protecţie a terenurilor.auditul ecologic.să determine cazurile de atribuire prin licenţă a . --să determine cazurile de efectuare a auditului ecologic. .calitatea terenurilor. . . şi societăţii în administrarea cu relaţiile de utilizare şi protecţie.expertiza ecologică.contravenţia ecologică.răspunderea.să întocmească proiecte de acte juridice necesare pentru mediului. .măsuri juridice. - . Controlul .formele de folosire. .autorizarea prin licenţă. --să evidenţieze specificul monitoringului ecologic . . .teren – obiect de folosire şi protecţie.cadastru. .cadastrul resurselor naturale. .monitoriungul ecologic . .să soluţioneze studiile de caz din domeniul utilizării .normarea şi standardizarea mediului. . . .să analizeze aspectele cu privire normare şi standardizarea calităţii mediului. elementele şi trăsăturile --să determine procedura controlului ecologic. specifice ale evaluării impactului asupra procedura controlului ecologic. .organele împuternicite cu combaterea contravenţiilor ecologice. . . ecologice.să analizeze tipurile de răspundere pentru încălcarea . .formele de folosire.

. . . . 15. 14. . .să soluţioneze studiile de caz din domeniul utilizării regnului animal . . .răspunderea. . .supravegherea . .să soluţioneze studiile de caz din domeniul utilizării aerului atmosferic .să identifice noţiunea de aer atmosferic – obiect de folosire şi protecţie. . autorizaţie a folosirii apelor. pescuitul .să analizeze măsurile de protecţie juridică zonelor contaminate.să identifice noţiunea de apă – obiect de folosire şi protecţie. .Concentraţia Maxim Admisibilă.să deosebească formele de management al deşeurilor. . vulnerabile şi periclitate.cadastru.supravegherea .pădurea – obiect de protecţie şi folosire.managementul deşeurilor. .să determine temeiurile de autorizare a folosinţe asupra aerului atmosferic.regnul animal – obiect de protecţie şi folosire.să analizeze măsurile de protecţie juridică a apei. .să soluţioneze studiile de caz din domeniul utilizării fondului forestier. .să determine cazurile de aplicare a normativelor Limitele Admise de Evacuare. 13. Regimul juridic de protecţie şi utilizare a apelor. . . .să soluţioneze studiile de caz din domeniul utilizării apelor . . . .să identifice noţiunea de pădure – obiect de folosire şi protecţie. Regimul juridic al aerului atmosferic. . Regimul juridic al managementului deşeurilor .să deosebească formele de folosire a apelor. .formele de folosire.să deosebească formele de folosire a regnului animal.aerul atmosferic – obiect de protecţie şi folosire. . .să determine cazurile de atribuire prin licenţă.formele de folosire. .să analizeze informaţia inclusă în cadastru.răspunderea.apa – obiect de protecţie şi folosire. . autorizaţie a folosirii pădurilor.clasificarea pădurilor pe categorii funcţionale.să determine cazurile de aplicare a normativelor Concentraţiei Maxim Admisibile. .protecţie juridică a pădurilor.protecţie juridică a aerului atmosferic. .să analizeze măsurile de protecţie juridică a aerului atmosferic. .să clasifice categoriile de ape. Regimul juridic de protecţie şi utilizare a fondului forestier.să determine noţiunile de animale rare.să identifice noţiunea de deşeuri.vânatul. 16. . obiectivele acvatice. . Cartea Roşie. - 12. Regimul juridic de utilizare şi protecţie a regnului animal.să deosebească formele de folosire a fondului forestier.să determine categoriile de deşeuri. autorizaţie a folosirii animalelor prin vânat şi pescuit.cadastru.să determine cazurile de atribuire prin licenţă. . .supravegherea.fâşii de protecţie şi zone riverane. . . . . . .formele de folosire. . . 9 .formele de folosire.să determine cazurile de atribuire prin licenţă.să identifice noţiunea de regn animal – obiect de folosire şi protecţie.categorii de deşeuri. .protecţie juridică a regnului animal. .să deosebească formele de folosire a aerului atmosferic .să determine clasificare pădurilor. . . .răspunderea. . . .controlul de stat.calitatea aerului.supravegherea şi controlul silvic.cadastru silvic. .protecţie juridică a apelor.să analizeze măsurile de protecţie juridică a regnului animal. .răspunderea. .să analizeze măsurile de protecţie juridică a pădurii.clasificarea apelor. .să analizeze informaţia inclusă în cadastru.ELA – Emisii Limitat Admisibile.să analizeze informaţia inclusă în cadastru şi în Cartea Roşie.

să soluţioneze studiile de caz din domeniul managementului deşeurilor. .Să delimiteze dreptul funciar de alte ramuri de drept.Harta internaţională a naturii.competenţa structurilor de stat în domeniul controlului asupra managementului ecologic. dreptul de 10 .protecţia internaţională a mediului înconjurător.să determine statutul juridic al spaţiului cosmic. temeiurile de apariţie.Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii (UICN): . subiecţii dreptului de folosinţă funciară.monumentele naturii. partea generală şi partea specială a dreptului funciar.Conferinţele internaţionale . .supravegherea.să evidenţieze importanţa conferinţelor internaţionale şi participarea RM pentru realizarea funcţiei ecologice a statului. ionizate radioactive etc. dreptul de proprietate şi alte (folosinţă) funciară drepturi reale asupra terenurilor – formele să definească dreptului de proprietate funciară şi alte drepturi reale: dreptul de adiministrare directă.răspunderea. dreptul juridice de beneficiere funciară.supravegherea. . Dreptul de beneficiere (folosinţă) să definească noţiunea dreptului de beneficiere funciară. .să determine statutul juridic al oceanului mondial. .rezervaţii naturale. .Să enumere şi să caracterizeze instituţiile metodei de reglementare .rezervaţie peisagistică.Să evidenţieze perioadele de dezvoltare ale dreptului funciar. . modificare şi stingerea a dreptului de proprietate funciară şi alte drepturi reale (dreptul de preemţiune. Categoriile de izvoare. corelaţia dreptului funciar cu alte ramuri de drept. izvoarele dreptului funciar.Să definească conceptul obiectului de studiu al dreptului funciar . Obiective de referinţă .să determine principiile. . II. servitutul funciar. sistemul legislaţiei funciare.Să definească noţiunea dreptului funciar . raporturile juridice funciare şi normele juridice funciare – reglementarea dreptului funciar prin normele de drept. . . . . . .să identifice noţiunea de arii naturale protejate de stat.să argumenteze importanţa creării fiecărei categorii de arii naturale .Să definească raporturile şi normele juridice funciare . Conţinuturi I.să analizeze categoriile de clasificare a riilor naturale. .rezervaţii ştiinţifice. . plata pentru de preemţiune.deşeurile menajere. . .oceanul mondial.să determine funcţiile ariilor naturale.animalele migratoare.convenţiile internaţionale .funcţiile. . Noţiunea.să evidenţieze importanţa Uniunii Internaţionale de Conservării Naturii pentru realizarea funcţiei ecologice a statului (UICN): . .spaţiul cosmic.autorizarea pentru managementul deşeurilor. Tipurile dreptului de proprietate funciară. subiecţii dreptului ecologic internaţional. 18.să analizeze aplicarea convenţiilor internaţionale din domeniu la nivelul RM.să analizeze funcţionalitatea RM în structurile internaţionale în domeniul protecţiei mediului. . subiecţii şi obiectele dreptului de proprietate funciară. . Noţiunea raporturilor juridice funciare. conţinutul dreptului de proprietate funciară. .competenţa structurilor de stat în domeniul supravegherii modului de funcţionare a ariilor naturale. . - - . 17. izvoarele. obiectele. . . obiectul.organizaţiile internaţionale .Să determine conţinutul sistemului dreptului funciar .evidenţa. izvoarele specifice ale dreptului funciar. .ariilor naturale protejate de stat. Protecţia internaţională a mediului înconjurător .să determine statutul juridic al animalelor migratoare. . . sistemul. folosinţele funciare. .rezervaţii naturale.clasificarea. comune cu cele ale altor ramuri de drept. . ipoteca. Regimul juridic al Fondului ariilor naturale protejate de stat .să identifice noţiunea de drept ecologic internaţional.rezervaţie peisagistică.

Să definească monitoringul funciar. noţiunea şi să delimiteze tipurile răspunderii juridice pentru tipurile răspunderii juridice pentru nerespectarea legislaţiei funciare. modul de stabilire a hotarelor silvic. noţiunea şi pămîntului. nerespectarea legislaţiei funciare. Modul de reglementare a Să definească noţiunea de fond funciar şi să determine regimului proprietăţii funciare. Drepturile şi obligaţiunile Să cunoască modalitatea de atribuire a terenurilor deţinătorilor de teren agricol. să definească noţiunea şi componenţa fondului funciar V. 11 . schimbului de terenuri. Să caracterizeze dreptul de folosire a terenurilor fondului apelor. gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). formele şi metodele de vînzării-cumpărării terenurilor. cadastrul statală a fondului funciar. încălcarea legislaţiei funciare – componenţa să identifice tipul contravenţiilor funciare. ipoteca etc. fermier). agricole acestor gospodării. Să identifice categoriile de litigii funciare. monitoringul funciar şi modalitatea de Să identifice sistemul organelor de administrare soluţionare a litigiilor funciare. importanţa juridică. reglementarea juridică a Să argumenteze importanta juridică a tranzacţiilor vînzării-cumpărării. răspunderea contravenţională. subiecţii dreptului de Să definească noţiunea de gospodărie ţărănească (de proprietate. funciar de stat. donaţiei şi schimbului de funciare. Particularităţile fondului silvic Să stabilească dreptul de folosire a terenurilor şi a fondului apelor. să dreptului de proprietate asupra terenurilor din caracterizeze regimul juridic al terenurilor fondului intravilan. IV. terenurilor agricole. a donaţiei şi administrare statală a fondului funciar. Dreptul de folosire a fondului silvic. Să caracterizeze regimul juridic al terenurilor fondului apelor. Să definească noţiunea de preţ normativ al preţul normativ al pămîntului. Să identifice cazurile de încetare a acctivităţii recuperarea prejudiciului pentru aceasta. Particularităţile gospodăriilor ţărăneşti (de Să definească noţiunea terenurilor din intravilan. Regimul juridic al terenurilor agricole. particularităţile regimului juridic al de terenuri agricole. funciar – clasificarea tranzacţiilor funciare. Să evidenţieze particularităţile regimului juridic al terenurilor fondului apelor. al să identifice particularităţile regimului juridic al terenurilor fondului silvic şi fondului terenurilor agricole. terenuri. modul de atribuire a terenurilor asupra terenurilor din intravilan. Să definească noţiunea terenurilor fondului apelor. terenurilor agricole. intravilanului. statală a fondului funciar. Funcţiile. Reglementarea juridică a tranzacţiilor să definească noţiunea şi să clasifice tranzacţiile funciare şi administrarea de stat a fondului funciare. Răspunderea juridică pentru să definească noţiunea de răspundere juridică. componenţa fondului funciar al ţării. cazurile de agricole gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). posesiune şi folosire asupra fermier). stat. succsesiunea terenurilor şi gajarea Să determine importanţa reglementării juridice a acestora. controlul de componenţa fondului funciar al RM. terenurilor din intravilan. fermier).) III.- - - - administrare directă. drepturile şi obligaţiile gospodăriei Să evidenţieze specificul dreptului de proprietate ţărăneşti. excludere a terenurilor din circuitul agricol. specificul Să definească noţiunea terenurilor fondului silvic. terenurilor gospodăriilor ţărăneşti(de agricol al ţării. terenurilor fondului silvic şi fondului apelor. apelor – componenţa fondului funciar agricol să delimiteze drepturile şi obligaţiunile deţinătorilor al RM. şi tipurile contravenţiilor funciare. sistemul Să identifice formele şi metodele de administrare organelor de administrare statală. răspunderea penală şi răspunderea civilă.

drepturile şi obligaţiile întreprinderilor la efectuarea lucrărilor de prospecţiune. terenurilor de valoare istorico-culturală. să identifice formele de folosire a terenurilor nominalizate şi să stabilească particularităţile de folosire a acestor terenuri. Componenţa categoriei terenurilor menţionate. formele de folosire a acestor terenuri. terenurilor zonelor suburbane şi zonelor verzi – componenţa şi elementele specifice ale regimului juridic al terenurilor destinate industriei. să evideţieze tipurile şi modalităţile ei. terenurilor zonelor suburbane şi zonelor verzi. telecomunicaţiilor. să cunoască modalitatea de schimbarea destinaţiei terenurilor. formele de folosire a acestor terenuri şi particularităţile folosinţelor terenurilor date. activităţii recreative. terenurilor de valoare istoricoculturală. Protecţia şi ameliorarea terenurilor. telecomunicaţiilor şi altor destinaţii speciale. a terenurilor zonelor suburbane şi ale zonelor verzi. ocrotirii sănătăţii. TEMA 4: Coraportul reglementărilor naţionale privind participarea publicului în luarea deciziilor de mediu TEMA 6: sistemul de licenţiere şi autorizare în cazul beneficierii speciale asupra resurselor naturale TEMA 8: Expertiza ecologică a actului normativ Modalitatea de realizare Dreptul ecologic Modul de evaluare Date statistice despre nivelul de Evaluare curentă poluare a elementelor de mediu Prezentarea datelor şi analiza acestor date Referat Susţinerea rezultatelor cercetării Studiu de caz Proiect de act normativ Comunicat Prezentarea datelor Susţinerea rezultatelor cercetării Dezbateri publice în grup Prezentarea Proiect de declaraţie a expertizei Evaluare curentă ecologice 12 . terenurilor de valoare istorico-culturală. Schimbarea destinaţiei terenurilor – scopul de bază şi sarcinile primordiale ce vizează protecţia terenurilor. Regimul juridic al terenurilor destinate industriei. să identifice subiecţii folosinţelor a terenurilor vizate şi să stabilească formele de folosire a acestor terenuri. subiecţii folosinţelor terenurilor respective. să enumere cerinţele ecologice şi stimularea economică pentru protecţia terenurilor. VII. Cerinţele ecologice şi stimularea economică a protecţiei terenurilor. VI. VI. să definească noţiunea terenurilor destinate ocrotirii naturii. Subiecţii şi obiectele dreptului asupra terenurilor nominalizate. - să argumenteze scopul şi sarcinile protecţiei terenurilor. transporturilor. ocrotirii sănătăţii. telecomunicaţiilor cu destinaţii speciale. Caracteristica generală a terenurilor destinate ocrotirii naturii. transporturilor. ocrotirii sănătăţii. ocrotirii naturii. transporturilor. modalitatea de schimbare a destinaţiei terenurilor: tipurile şi modalităţile ei. M. să delimiteze drepturile şi obligaţiile întreprinderilor la efectuarea lucrărilor de prospecţiune. activităţii recreative. SUGESTII PENTRU LUCRU INDIVIDUAL AL STUDENŢILOR Ore individuale Subiectele / probleme TEMA 1 Situaţia ecologică în R.- - - - să definească noţiunea de terenuri destinate industriei. activităţii recreative.

cadrul seminarului d) Elaborarea tezelor de licenţă. Regimul juridic al a) Formulaţi un plan de acţiuni a) Susţinerea planului elaborat în terenurilor destinate ocrotirii juridice privind protecţiei cadrul unui seminar tip naturii terenurilor destinate ocrotirii dezbatere naturii. dezbatere. 3. 5. 13 . seminar tip dezbatere 6. seminar aplicativ. 2. c) Elaborarea unui proiect a b)Prezentarea proiectului contractului de arendă în elaborat (forma scrisă) în agricultură. în plan a) Expunerea verbală în cadrul gestionarea fondului comparativ. b) Elaboraţi proiectul unui act b) Prezentarea proiectului juridic cu privire la elaborat (forma scrisă) în atribuirea unui lot de teren. împuternicirile seminarului a modalităţilor funciar şi funcţiile organelor identificate. Răspunderea juridică a) Determinaţi tipurile de a) Susţinerea rezultatelor pentru încălcarea legislaţiei răspundere pentru încălcarea obţinute în cadrul unui funciare legislaţiei funciare. funciară b) Studiu de caz. destinat protecţiei terenurilor din fondul apelor. Regimul juridic al a) Determinaţi terenurile ce fac a) Prezentarea rezumatului în terenurilor din fondul parte din fondul forestier. Dreptul de beneficiere a) Referate. b) Proiectaţi un proces verbal cu b) Prezentarea proiectului privire la constatarea unei elaborat (forma scrisă) în contravenţii funciare. cadrul seminarului evaluativ. a) Prezentarea rezultatelor. cadrul unui seminar forestier integrativ. cadrul seminarului c) Interpretaţi practica judiciară evaluativ. 14: Mecanismul de Proiect de act normativ Evaluare curentă implementare a Convenţiilor în Referat Prezentarea datelor domeniul biodiversităţii Studiu de caz Conferinţa ştiinţifică a studenţească Dreptul Funciar 1. publicată oficial privind c) Expunerea verbală în cadrul soluţionarea litigiilor seminarului de tip funciare. administraţiei de stat în vederea gestionării fondului funciar. evaluativ. b) Proiectaţi un act juridic b) Susţinerea proiectului privind atribuirea unui teren elaborat în cadrul unui din fondul forestier.Studiu de caz Discuţii în grup TEMA 9: criteriile de Cercetarea dosarelor penale şi Prezentarea datelor delimitare dintre răspunderea contravenţionale Conferinţa ştiinţifică a penală şi cea contravenţională studenţească pentru încălcarea legislaţiei ecologice TEMA 13. 4. Regimul juridic al a) Formulaţi un plan de acţiuni a) Susţinerea planului elaborat în terenurilor din fondul apelor juridice economice şi cadrul unui seminar tip ecologice care urmează a fi dezbatere. Administrarea de stat şi a) Determinaţi.

EVALUAREA MODULULUI 1. ¨ b/ ONG-urile ecologice. 14 . TEST # 2 DREPTURILE ECOLOGICE A OMULUI 1. Indicaţi specificul obiectelor raportului juridic ecologic 19. VII. 6. ale suporturilor de curs şi manualelor. care poate suferi în rezultatul luării unei decizii. Specificaţi dacă este necesar pentru cetăţenii străini întrunirea condiţiilor specifice pentru a deveni subiecţi ai raporturilor juridice ecologice? 18. etc. Ce presupune interacţiunea economică a societăţii cu natura 12. TEST #1. Dreptul ecologic s-a dezvolta ca evoluţie a raporturilor: 16. Model a.b) Proiectaţi un contract de b) Susţinerea proiectului arendă a unui obiectiv elaborat în cadrul unui acvatic. Efectele poluării la nivel global sunt: 13. Cine face parte din public interesat? ¨ а/ Orice cetăţean. 5. Indicaţi actele normative RM care reglementează relaţiile de protecţie a drepturilor ecologice a omului? 2. va studia informaţia din reţeaua internet. 3. va consulta comentariile şi dicţionarele de specialitate. epuizării şi distrugerii sunt: 14. pe care-l interesează problemele mediului. ¨ c/ Orice cetăţean. testări. Clasificaţi resursele naturale conform Legii cu privire la resurse naturale. Noţiunea. 7. 20. Indicaţi ideea de bază a principiul participarea publicului la luarea deciziilor de mediu: 11. Evaluări sumative periodice: lucrări de control. Definiţi resursele naturale 10. va analiza reglementările juridice în vigoare. seminar tip dezbatere Notă: Pentru realizarea obiectivelor tuturor conţinuturilor din curriculum studentul va realize activităţi precum: studiul notiţelor de curs. 4. Temeiurile de apariţie a raporturilor juridice ecologice sunt – 17. Ce este mediu ambiant Efectele negative ale activităţii umane sunt: Orice activitate antropogenă este considerată poluare? (argumentaţi răspunsul) Care sunt etapele dezvoltării ideii de protecţie a mediului înconjurător? Funcţia ecologică a statului se realizează prin – Raporturile juridice – ecologice sunt – Ca temei de apariţie a raportului juridic ecologic inundaţia care a survenit în urma construcţiei ne corespunzătoare a digului este – 8. 2. obiectul şi sistemul dreptului ecologic 1. Determinaţi care sunt obiectivele RM în domeniul protecţiei mediului: 15. Clasificaţi raporturile juridice ecologice 9. Cauzele obiective ale poluării. Ce presupune principiul „economie ecologizată” Model b.

că el (sau ea) trebuie să se adreseze după informaţie altei instanţe competente şi dă denumirea acesteia. sosit încoace pe o zi. autorizată să facă acest lucru. care locuieşte în cealaltă parte a oraşului. Trebuie oare de oferit această informaţie? ¨ da 15 . ¨ c/. funcţionarul autorităţii de stat trebuie să pună la dispoziţia solicitantului informaţia ecologică (simplă) solicitată? Cât se poate de repede şi nu mai târziu de: ¨ а/ o zi. Sunt datori oare reprezentanţii MERN să satisfacă cererea unei astfel de informaţii? ¨ da ¨ nu 11. Raportul va fi gata în curs de câteva luni. În care termene. ¨ d/ liderul politic din capitală. ¨ b/ în aceeaşi săptămînă. ¨ c/ reprezentanţii puterii locale. El ar dori să afle cât mai multe despre aceasta. 15 zile lucrătoare. 8. Cine poate avea acces la informaţia ecologică privitor la fabrica ce este situată în partea de nord a ţării şi care poluează mediul ambiant? (indicaţi-i pe toţi. Un ziarist a auzit că MERN lucrează la elaborarea unui „nou plan privitor la o problemă oarecare legată de apă sau. Instalaţia de epurare a apelor de scurgere din municipiu este oare „autoritate de stat”. că probele au fost luate pentru o dare de seamă privind situaţia mediului din localitate. conform legislaţiei RM. resping cererea. ¨ b/ anunţă solicitantul. Solicitantul unei informaţii trebuie oare să indice motivul pentru care solicită această informaţie? ¨ da ¨ nu 6. E în drept oare funcţionarul autorităţii de stat să întrebe. care-i numele şi adresa solicitantului de informaţie? ¨ da ¨ nu 7. ¨ e/ două luni. Dacă MERN nu dispune de informaţia solicitată (dar cunoaşte o altă instituţie care poate să dispună de ea). ¨ f/ organizaţia neguvernamentală din ţara vecină. Organizaţia neguvernamentală locală a aflat. ONG-ului i se spune. ¨ b/ cetăţeanul morăcănos. ¨ d/ obţin informaţia de la o altă direcţie. şi o transmit solicitantul. inclusiv dările de seamă. conform Convenţiei de la Arhus? ¨ da ¨ nu 4. ¨ e/ organizaţia neguvernamentală locală. care trăieşte în nemijlocită apropiere de fabrică. ¨ g/ concurentul principal al companiei din oraşul vecin. aer”. 10. Poate oare Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN) (sau alte autorităţi de stat corespunzătoare) să respingă cererea despre solicitarea informaţiei referitor la locul de reproducere a peştilor din speciile rare? ¨ da ¨ nu 9. Trebuie oare de oferit o atare informaţie? ¨ da ¨ nu 12. ONG-ul ar vrea să ştie. ¨ c/ anunţă solicitantul (în mod politicos) că informaţia dată e inaccesibilă pentru MERN. 5. pe care-i socotiţi de cuviinţă) ¨ а/ populaţia locală. ¨ d/ o lună. cum trebuie să răspundă la cerere reprezentanţii MERN? ¨ а/ pur şi simplu. că Centru de Medicina Preventivă ia probe de apă din râul local.3. ¨ h/ turistul rus. ce lucrări au fost efectuate până în prezent. Agenţia locală de plasare în câmpul muncii ar dori să cunoască starea sănătăţii întregului personal al companiei care utilizează în producere şi uleiuri de aromă. posibil.

¨ b/ să telefoneze solicitantului şi să-i spună. ¨ c/ să scrie o scrisoare. Lucrare de control la tema: Dreptul funciar ca ramură de drept Subiectul I: A defini noţiunea dreptului funciar ca ramură de drept. Ce genuri de informaţie trebuie să fie difuzate în mod activ de către o autoritate de stat? ¨ а/ rapoartele naţionale privitor la starea mediului. ¨ da ¨ nu 14. ¨ b/ stabilirea unor termene de participare rezonabile. ¨ e/ informaţia despre speciile rare şi despre starea lor. Lucrare de control la tema: Regimul juridic al terenurilor cu destinaţie agricolă Subiectul I: A determina noţiunea şi componenţa terenurilor cu destinaţie agricolă. ¨ da ¨ nu 16. 18. ¨ c/ faptele corespunzătoare şi analiza lor. drept ecologic şi drept administrativ). ¨ f/ legile şi proiectele de legi. O organizaţie neguvernamentală doreşte să obţină copiile tuturor dosarelor despre un caz concret. folosită la luarea deciziei pentru expertiză. c. 17. Trebuie oare de permis accesul la informaţie? Explicaţi. Subiectul II: A determina obiectul de reglementare a dreptului funciar. ¨ e/ accesibilitatea întregii informaţii. ¨ b/ informaţia despre situaţiile extraordinare. ¨ da ¨ nu 15. O companie doreşte să aibă acces la datele despre componenţa chimică şi structura produselor companiei concurente.¨ nu 13. d. ¨ d/ prezentarea unei informaţii totale. ¨ d/ informaţia despre producţie. Ce trebuie să facă MERN. Daţi noţiunea de mediu ambiant conform legislaţiei in vigoare. că accesul la informaţie e interzis. Care sunt principiile generale de participare a publicului? ¨ а/ antrenarea publicului la etapa iniţială. 19. Indicaţi care sunt drepturile ecologice a omului 20. ¨ h/ prezentarea informaţiei despre decizia finală. cînd refuză cererea de furnizare a informaţie? ¨ а/ să ignoreze solicitarea şi să nu întreprindă nimic. ¨ d/ să scrie o scrisoare de refuz. când e posibil de influenţat asupra luării deciziei. prin care să comunice că accesul e imposibil. dacă acestea au importanţă pentru procesul de adoptare a deciziilor privind politica ecologică. ¨ g/ publicarea deciziei autorităţilor de stat privind comentariile prezentate de public. Subiectul III: A formula criteriile de corelaţie a dreptului funciar cu alte ramuri de drept (drept civil. Trebuie oare ONG-ul să plătească pentru aceste copii? Explicaţi. în care să explice motivele refuzului. Trebuie oare de permis accesul la informaţie? Explicaţi. ¨ f/ oferirea posibilităţilor de a prezenta comentarii. ¨ c/ acordarea unor informaţii reale despre posibilităţile de participare. Subiectul II: A compara regimul juridic a terenurilor cu destinaţie agricolă cu regimul juridic al terenurilor din intravilanul localităţilor. O companie doreşte să aibă acces la datele despre erupţiile în atmosferă la întreprinderea concurentă. Subiectul III: Speţă 16 .

1. 17 Şef catedra _____________ . Activităţi de evaluare: a) Relataţi despre importanţa juridică al monitoringului ecologic integrat. e) Determinaţi obiectul de reglementare a dreptului funciar. precum şi un tractor cu plug. 3. b) Caracterizaţi folosinţele asupra regnului animal. Evaluarea sumativă finală Model UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROB Test nr. După încheierea contractului cet.La 20. drept ecologic şi drept administrativ). Întocmiţi proiectul unui contract de arendă în agricultură.5 ha. dintre care 0. Anul____ . c) Argumentaţi deosebirile dintre controlul ecologic şi monitoringul ecologic.75 livadă. c) Argumentaţi măsurile de protecţie juridică a regnului animal. grupa _____ Subiectul I: Monitoringul Ecologic Integrat. b) Clasificaţi tipurile şi formele monitoringului ecologic integrat. Efros a transmis terenul şi bunurile agricole însă. 2. Subiectul III Dreptul funciar ca ramură de drept Activitate de evaluare d) Determinaţi noţiunea dreptului funciar ca ramură de drept.05. f) Formulaţi criteriile de corelaţie a dreptului funciar cu alte ramuri de drept (drept civil.1 Pentru examenul la DREPT ECOLOGIC şi DREPT FUNCIAR Facultatea DREPT. obiectul căreia era un teren cu destinaţie agricolă cu suprafaţa de 1. Determinaţi efectele rezilierii contractului de arendă în agricultură. Fondul Regnului animal. Caracterizaţi elementele contractului de arendă în agricultură? 2.2007 cetăţeanul Efros a încheiat un contract de arendă în agricultură cu SRL Măr pe o perioadă de 15 ani. peste şase luni de zile a cerut rezilierea acestuia. Subiectul II: Regimul juridic de utilizare şi protecţie a regnului animal Activităţi de evaluare: a) Definiţi regnul animal ca obiect de utilizare şi protecţie.

grupa _____ Şef catedra _____________ Subiectul I: Dreptul de proprietate asupra resurselor naturale Activităţi de evaluare: a) Descrieţi elementele dreptului de proprietate asupra resurselor naturale. Subiectul III Principiile dreptului funciar Activitate de evaluare: a) Determinaţi principiile dreptului funciar. b) Comparaţi regimul juridic al Rezervaţiilor Ştiinţifice cu regimul juridic al Monumentelor naturii. b) Determinaţi particularităţile dreptului de proprietate asupra resurselor naturale. Anul____ . 2 Pentru examenul la DREPT ECOLOGIC Facultatea DREPT. b) Comparaţi principiul folosirii raţionale a terenurilor cu principiul folosirii terenurilor conform destinaţiei. Subiectul II: Regimul juridic al Fondului Ariilor Naturale Protejate de Stat Activităţi de evaluare: a) Definiţi noţiunea şi a descrie componenţa Fondului Ariilor Naturale Protejate de Stat.Model UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROB Test nr. c) Argumentaţi temeiurile juridice de apariţie şi stingere a dreptului de proprietate asupra resurselor naturale. c) Argumentaţi aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter penal şi contravenţional pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul juridic al Fondului Ariilor Naturale Protejate de Stat . 18 . c) Argumentaţi aplicarea practică a principiului circulaţiei libere a terenurilor.

. 5. Schimbarea climei: cercetări. Москва 2003. 24. Botkin D. Studiu privind impactul schimbărilor climatice asupra răspândirii ascaridozei. Петров В. Ecologie şi protecţia mediului. 25. Ерофеев Б. Основы экологиию Москва: MОдум Ю. ediţia a 3 ea. Susan Wolf. 1996. Демидов В. 1999. 2003. Factorul ecologic şi dezvoltarea socioeconomică teritorială durabilă a RM. Ionescu Iozon. Zamfir P..В. Экологическое право России. Москва 1987.В. М. Duţu M. Москва 1985. dicţionar de protecţia mediului. 13.. 34.В.И. Binding: Hard Cover Kluwer Law International. Cluj. Основы экологии. 3.: ДЕАН. Бринчук М. “Scaiul”. V. 19 . Lupan E. 7. 31. Под редакцией доктора экономических наук.. Lupan E.М. Lupan E. Москва ТЕИС. Ed.. Экологическое право России. Экологическое право России. Важнейшие экологические законы. Полянская Г. AnnaWhite. Москва 1997. studii. 14. Dreptul mediului. „Principles of environmental law”. Dreptul mediului. Краткий курс общей экологии. D. Москва 1996. Bucureşti 1996.. partea specială. 1975. 10. Chişinău 1998. H. Chişinău 2002. 17. Петров В. Environmental Science. 36. 15. Башмаков Г.. partea specială. Ермаков. New York. Правовая охрана природы. 35. Бродский А. Zamfir P. Ред. Cluj 1995.М. 2000.В.. 19. Dreptul mediului. 30. Lupan E. Stancu.А. 29. 2002. Bucureşti 1997.. 26. 33. Jans. elaborată în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei. soluţii (culegere de lucrări). Правовое регулирование разведки и разработки общераспространенных полезных ископаемых.John Wiley. Florea. Bucureşti 1997. Dreptul mediului. Chişinău 2000. 1993. dicţionar de protecţia mediului. CPLEAI. 23. Chişinău. Петров В. Executarea prevederilor Convenţiei de la Arhus în ţările Europei de Est şi Caucazului . partea specială. Ермаков Б. Экологическое право. Chişinău 1998. профессора В. 20.С. Marinescu D. Вопросы кодификации законодательство об охране окружающей среды.. S. European commission 2004. Одум Ю.VIII. 32. 16... Lupan E. Dreptul mediului.Д. СПб. Trofimov I. Mohan G.. European Environmental Law (European Monographs. Экологическое право России.. Dreptul mediului. Экологическое право.К. Chişinău 2000. Bucureşti 1997.К. Москва 1984. Ю. 4. Dreptul tău: Accesul la informaţie . & Keller E. „Principles of international environmental law”. Bucureşti. Ecologie şi protecţia mediului. 2000. Климатические изменения: взгляд из России. J. 9. Bucureşti 1998. Dreptul mediului.. 27. 11. Сухарев А. London 1997. partea generală. 12. Chişinău.Данилова-Данильяна..В. 6. Шестерюк А.. Москва 1978. 1995. 21. 8.. Ленинград 1984.Я.: Мир. & Ardelean A. 1995. Agronomia. Москва 1996.. В. Советское природно-ресурсное право и правовая охрана окружающей среды. 22. tratat.. 2. Bucureşti 1996. partea generală. Manchester. 18. Prima Comunicare Naţională a Republicii Moldova. 28. Винокурова.. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 1. Philippe Sands.. Trofimov I. Москва 1998. Актуальные вопросы лесного законодательства.. Москва 1997. Dreptul mediului înconjurător.

epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova.Moscva. 1998. MO nr. Chişinău 2001.2002. indicii de activitate a serviciului sanitaroepidemiologic de stat (SSES) conform rapoartelor statistice a organelor şi instituţiilor SSES pe a. Р. Р. nr. Климат ХХI столетия и здоровье населения. 2003.. N. 2003.07. Moscva. Curier medical. M. Starea sanitaro-igienică şi epidemiologică.05 50. 43. Под редакцией доктора экономических наук. 2000. Concepţia politicii naţionale în domeniul resurselor de apă. p. Опополь.Данилова-Данильяна. p.1994. 99-137. 38. 54. Николенко. aprobată prin Hotărârea Guvernului R. 2003. 717 din 07.11. Starea sanitaro-igienică şi epidemiologică. soluţii (culegere de lucrări). Vol. Экологическое право России на рубеже XXI века. aprobată prin Hotărârea Guvernului RM nr.php?ID=200403305//Accesat la data de 07.6. 1419 din 28. 46. Petrov V.ecoline.M. Chişinău. Schimbările climatului şi potenţialul impact al acestor fenomene extremale asupra sănătăţii. Moscva. с. 2003. Zemelinoi pravo Rosii. fabricării şi comercializării produselor alimentare ecologice şi genetic nemodificate.V. 1998. “Cartier juridic”.Коробов.2002. 325-XV din 18. Aprobat de Parlamentul RM nr. Chişinău. ed. 48.1september. R. Zamfir.07. 75 din 13.07.2001. 2000 LEGISLAŢIA ECOLOGICĂ Constituţia Republicii Moldova. 1997. 236 с. Studiu privind impactul schimbărilor climatice asupra răspândirii ascaridozei. 29. Н.01.2003. 53. Concepţii Concepţia naţională a agriculturii ecologice.C.S.V. 49. 2003. 5-8 din 10. V. Schimbarea climei: cercetări.108-110.3. www.И. Коробов.54-57.Opopol.Opopol.M.. Şerstiuc A. 55. aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 20 . 57. 191-195 (1284-1288) din 05.05 52. P.ru -.. 863 din 21 august 2000 Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova. А. http://bio. А. epidemiologilor şi microbiologilor din Republica Moldova. Опополь. Zemelinoie pravo. 40.. Экологическое право.statistica.5. 2003. p. Erofeev B. 47.37. 42. Moscva.. Cotorobai. Климат ХХI столетия и здоровье населения. Concepţia dezvoltării durabile a localităţilor R. Москва 2000. 39.. 1998. www. Н. R. Curier medical.md -.nr. Zemelinoe pravo Rosii. nr.09.Corobov.05 51.12. 2003. Materialele congresului V al igieniştilor. Chişinău. Кишинев.acces la data de 01. Москва ТЕИС. elaborată în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite privind Schimbarea Climei. 2000.74 p.3. Ursu “Drept Funciar” manual. Stancu. Chişinău. Климатические изменения: взгляд из России. Bogoliubov A. Chişinău. studii. Голиченкова. Москва 1999. Р.5. 6-8.А.К. Боголюбов.07. С.Коробов. 44. Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.2002.605-XV din 02. 56. indicii de activitate a serviciului sanitaroepidemiologic de stat (SSES) conform rapoartelor statistice a organelor şi instituţiilor SSES pe a.ru/article. nr. 45.Corobov şi a.2001 Concepţia organizării şi funcţionării monitoringului socio-igienic în RM.2003. Н.09. Опополь. MO nr. Schimbările climatului şi potenţialul impact al acestor fenomene extremale asupra sănătăţii. 2001.acces la data de 01. профессора В.2002 MO. Zemelinoe pravo Rosii.09. Buletinul Tinerilor jurişti. Protecţia juridică a terenurilor. Pavel Zamfir. Vol. Николенко. Эколого-гигиенический мониторинг: проблемы и решения.04. Chişinău. 41. N.2002. Materialele congresului V al igieniştilor. Prima Comunicare Naţională a Republicii Moldova. А.

2003 MO nr.08. Planul de acţiuni complexe în vederea eficientizării utilizării resurselor naturale.107 din 04.10. MO nr. 133-135 din 08. Consiliul Economic Suprem pe lângă Preşedenţia Republicii Moldova. nr.06.11.M. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.M.1532 din 22. Hotărârea Guvernului R. 21 .01.93. MO nr.02.11.2001. aprobat prin Decretul Preşedintelui R. nr.Strategii Strategia naţională pentru Dezvoltare Durabilă “Moldova XXI”.04. Programul naţional de suprimare eşalonată a substanţelor ce distrug stratul de ozon în Republica Moldova.06.2001 Codul subsolului. 991 din 12. Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă. nr. nr.77-79 din 25.1993 Legea privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei.08.93 Monitor nr.1997 Legea cu privire la resursele materiale secundare nr.2001 Programul de stat de regenerare şi împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020.R.1991 MO nr. Hotărârea Guvernului R.04.07.2003. MO nr.2003.03.2003. nr.08. Legea nr. 112-XV din 27.96 MO nr.12.08. nr.2000. 350-XV din 12.06. 40/337 din 19.11/325 din 30.06. 737 din 17.851 din 29. nr.2003. 4-5/36 din 16.M.440-XIII din 27.M.2003.M.2003. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător. 515-XII din 16. Legea. nr. Programul de diminuare a poluării aerului atmosferic de către mijloacele de transport auto H.1997 MO nr.08. PNUD. MO nr.04.09. 415-XV din 24. nr. Chişinău. nr.52-53 din 08. 126-131 din 27.1995 MO nr.2001 MO nr. aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. Hotărârea Guvernului R. Legi Constituţia Republicii Moldova. 132-133 din 01.06. nr.321 din 06 octombrie 1995. Programul Naţional de asigurare a securităţii ecologice.1993 M.828-XII din 25. 182-185 din 19.2003 MO nr. 90-91/700 din 02.43 din 03.121-123/1096 din 05. nr.06. 10/283 din 30.11. Legea cu privire la resursele naturale.16-17 din 05.11. nr. 1102-XIII din 06.10. Programul de valorificare a terenurilor noi şi de sporire a fertilităţii solurilor în perioada anilor 20032010.2003 MO nr.1995.97. Planul general de acţiuni privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din RM.1064 din 11. Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008. MO nr.10.1993.07. Nr.05.10 octombrie 1993 Legea privind protecţia mediului înconjurător. Aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M.1994.1996 Codul silvic.06. nr.05.1513-XIII din 16.9 din septembrie 1993 Codul Apelor. Hotărârea Guvernului R. 606 din 28 iunie 2000 Programul Naţional pe Acţiuni pentru combaterea deşertificării.G. aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.04.487 din 19 iunie 2001. Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier.2001. 739 din 17. Hotărârea Guvernului R.2003 MO nr. Codul Funciar. 887-XIII din 21. nr.06.01. Programe Programul Naţional Strategic de Acţiuni în domeniul Protecţiei Mediului Înconjurător.M.M. 367 din 13. 636 din 26. 2000. Legea nr.M.2003 MO nr. la 29. 787 – XIII din 26 martie 1996 Legea privind deşeurile de producţie şi menajere.06.2001.1347 din 09. Adoptată de Parlamentul R.93 Monitorul Parlamentului nr. nr.04.99 Programul Naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere. 235-238 din 28.1998.447 din 17.1047 din 04.07. nr.06.2003 MO nr. Strategia naţionale şi Planul de acţiune în domeniul conservării diversităţii biologice.1997.96. Legea nr. 99-103 din 06. inclusiv a resurselor acvatice. Planuri Planul Naţional de Acţiuni pentru Sănătate în relaţie cu Mediul.10.1511-XII din 15.10. Hotărârea Guvernului R. resurselor minerale şi a fondului forestier.

Hotărârea Guvernului cu privire la măsurile de stabilire a zonelor şi fâşiilor riverane de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă nr. MO nr.02. 1041-XIV din 15.11.2001 MO nr. Legea cu privire la apă potabilă.1994 Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de stat al Apelor. 803 – XIV din 11 februarie 2000.03 MO nr.12.98.02.2003 Hotărîrea Guvernului nr. 26-29 din 13. 136-138 din 15 noiembrie 2001. nr.1997.2000. nr.2001 Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice nr. Legea RM privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.01.05.1996 Hotărârea Guvernului cu privire la perfecţionarea gestionării gospodăriei silvice şi protejarea vegetaţiei forestiere nr. Legea Republicii Moldova privind accesul la informaţie nr.32 din 16. nr.05.11. MO nr.2003 cu privire la unele măsuri de regenerare a resurselor genetice suine. 26-29 din 13.3 din 08. 1422-XIII din 17.07. Legea Republicii Moldova pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei nr. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea structurii şi Regulamentului Inspectoratului Ecologie de Stat H.1574 din 26.1998 Legea pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia mediului înconjurător.10.09.591-XIV din 23.97.1998 Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat. 77 MO nr.02. 27 din 19. 19-21 din 30.1999 MO nr.06.1998 Legea privind plata pentru poluarea mediului.1999 Legea RM cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale nr. MO nr. 1539-XIII din 25. precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto nr.626 din 18.12.09. 77 MO nr. nr.1095 din 08.2003 Hotărârile Guvernului Hotărârea Guvernului despre reglementarea relaţiilor din domeniul gospodăririi apelor şi folosirea raţională a resurselor de apă în Republica Moldova Nr.982-XIV din 11. nr. МО nr.02. 739 din 17 iunie 2003 “Cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional”.272-XIII din 10. 1202 din 8 noiembrie 2001 MO nr. nr. nr.10.11-12 din 22. 740 din 17 iunie 2003 Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr. Nr.02. 44-46 din 21.Legea RM privind protecţia aerului atmosferic nr.07. 595 din 29.1995.39-41 din 22.48/193 din 18.619 din 16. 60-61 din 02.1448-XV din 08 noiembrie 2002.03. MO nr.08. nr.08. MO nr. 1007 din 30.05. Hotărîrea Guvernului despre instituirea Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei .29-XV din 13. Nr.2004.1998.09.57-58 din31. 1008 din 30. 44-46/312 din 21.02.09.200-203/1149 din 19. Hotărârea Guvernului cu privire la clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii funcţionale. MO nr.1996 Hotărârea Guvernului cu privire la evidenţa de stat a fondului forestier.2004.2000.02.02. 54-55 din 18.99 MO nr. nr.1536-ХШ din 25.1540-ХШ din 25.3 din 08.133-134/649 din 02.03 Hotărîrea Guvernului “Pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice”.745 din 03.1998 МО nr. 66-68/442 din 16. MO nr.1999 Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.2004 22 .04.2004 H.1994 MO.1998 Legea cu privire la activitatea hidrometeorologică.10. 59-62 din 25 mai 2000.00 Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.12.97.1994 MO nr.02.05.06.98 MO nr.01.1998. nr. nr.G.01.1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei nr.09. nr. 1538-XIII din 25. Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara acestuia.1994 Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de atribuire în folosinţă obiectivelor acvatice nr.GR nr. 141-143 din 09.cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei.

09. 2000. Regulamentul Agenţiei de Stat pentru silvicultură “Moldsilva”. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. 2000. nr. 1574 din 26.06. Regulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. 1998. 04. nr. aprobat prin Hotărârea Guvernului R.988 din 21. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Aprobat de Ministerul Mediului al R. la 18 iulie 1996. 784 din 03. 557 din 28 iunie 2001 MO nr. nr. Regulamentul privind auditul ecologic al întreprinderilor. 08. 394 din 8. Regulament cadru al rezervaţiilor de resurse.M. 08. nr.98 Regulamentul privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizabile asupra mediului înconjurător. 08.M. aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. drastice şi mijloace bacteriene pe teritoriul R. Regulamentul privind clasificarea pădurilor pe grupe şi categorii şi funcţionale. MO nr.M. nr. 784 din 03.935 din 11. 08. aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. 102-105 din 17 august 2000. 2000. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. nr. 474 din 29 august 1996.M.1997. MO nr.10. 75-77 din 6 iulie 2001.M. MO nr.03 23 . 2000.12. Coordonat de Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R. aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.M. 784 din 03.1999.1999. nr. Regulamentul cu privire la Fondul de Date Hidrometeorologice. 08..2000. 102-105 din 17 august 2000. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. 782 din 03.05. Regulamentului privind fondurile ecologice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 102-105 din 17 august 2000. nr. 869 din 22. Regulamentul cadru cu privire la ariile cu management multifuncţional.09.M.M. otrăvitoare. nr.10. Regulamentul cadru cu privire la grădinile botanice. 74 din 05.M. MO nr.M.M. Hotărârea Guvernului R. ortăvitoare.803 din 19. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. 04.1997. 12 1995 Regulamentul cu privire la reţeaua de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării). nr. Regulamentul postului controlului ecologic şi de diagnosticare a mijloacelor de transport auto pe teritoriul R. 785 din 03.2002 MO nr.nr.2002. 72 din 25. 395 din 08. 08.Regulamente Regulamentul privind supravegherea sanitaro – epidemiologică de stat în R. 75 din 13.M. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. nr. Regulamentul privind supravegherea sanitaro-epidemiologică de stat in R. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. 717 din 07. Regulamentul cadru cu privire la rezervaţiile naturale. 01.cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei.07.11. Regulamentul Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei . MO nr. 10.M. 2000. nr. Regulamentul privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu. mediului înconjurător cu substanţe radioactive. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. Regulamentul cadru al rezervaţiilor biosferei. 102-105 din 17 august 2000. 816 din 12.M. nr. 477 din 19 mai 2000.M. nr. 1998.423 din 3 mai 2000. Regulamentul privind monitoringul socio-igienic în RM.M. 1007 din 30. nr. 1008 din 30. nr.M. 102-105 din 17 august 2000. Ordinul Ministrului Mediului şi Amenajării Teritoriului nr. precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto. 102-105 din 17 august 2000. MO nr. puternic toxice şi mijloace bacteriene (biologice) aprobat Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 782 din 03. Regulamentul Sistemului de Monitoring Ecologic Integrat.M.M.M. 2000. 59-62 din 25. aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. Regulament cu privire la utilizarea informaţiei hidrometeorologice în activitatea economică a agenţilor economici.07.M. Regulamentul privind modul de ţinere a evidenţei de Stat a Fondului Forestier. 1998. MO nr. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Silvic de Stat. 20 din 10. 2000.1999. aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. Regulamentul cadru cu privire la rezervaţiile peisagistice.2002. aprobat prin aprobat prin Hotărârea Guvernului R. aprobat prin Hotărârea Guvernului R. 11. nr. Regulamentul privind procedura de instruire a regimului de arie naturală protejată.

1993). nr. 01 – 13/509 din 25.2003 MO nr. volumul 7. aprobat prin Hotărîrea Guvernului R. 6-12 din 01. 717 din 07.637 din 27. 1998.12.02 “Despre aprobarea Concepţiei organizării şi funcţionării monitoringului socio-igienic în Republica Moldova şi Regulamentului privind monitoringul socioigienic în R. cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar. aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.94 Tratate internaţionale”.08.2003.06. 1202 din 08 noiembrie 2001 Decret al Preşedintelui R. Parl.M.03.2002 Cu privire la măsurile de utilizare eficientă resurselor acvatice ale Republicii Moldova în scopul sporirii volumului de producere a peştelui în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. Aprobat de Ministerul Mediului nr.95 Hotărârea Parlamentului privind aderarea R.91 Aderat prin Hot.Adoptat la 25 decembrie 1991.93.1996 despre constituirea Comitetului naţional pentru problema ozonului.1417 (1107-1110) din 07.M.12.02 Hotărârea Colegiului Ministerului Sănătăţii al R. 6 şi 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 1999.M. 188 din 10. Alte acte normative şi surse bibliografice: Protocolul Cartei Energetice Privind Eficienţa Energetică şi Aspectele Ecologice Conexe din 17.77 din 30.17 din 05.03. nr.2003 pentru controlul constituţionalităţii punctelor 4.07.2. aprobată de Colegiul Ministerului Sănătăţii al R. nr.05.01. nr.(MO nr. „Tratate internaţionale”. MO nr.Regulamentul privind controlul transportării transfrontiere a deşeurilor şi eliminării acestora.177-181/15 din 15. Hotărârea Curţii Constituţionale nr.M.M.02. Instrucţiune despre ordinea de organizare şi efectuare a Expertizei Ecologice de Stat. precum şi a mecanismelor şi prevederilor Protocolului de la Kyoto.2003 Ordinul Nr.1998 Instrucţiune despre ordinea de organizare si efectuare a expertizei ecologice de stat Ordin MECDT nr.05. privind măsurile de realizare a Hotărârii Guvernului R.01.3.98 MO nr.02.08. nr.M. proces verbal nr.06. 06. 188 din 10.109-110/211 din 10. Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului nr.08.2003 MO nr.12. 99-103 din 06. 26-29 din 13.98 Decretul Preşedintelui RM cu privire la instituirea Comisiei naţionale pentru implementarea convenţiilor internaţionale în domeniul protecţiei mediului Nr.2004 MO nr.09. Codul funciar al Republicii Moldova (cu modificări şi copletări).09.399-XIII din 16.11.2002 MO nr.06. Regulamentul Inspectoratului Ecologic de Stat. pag. aprobat prin Hotărîrea Guvernului R.2003.96 Instrucţiune privind calculul pentru poluarea mediului la exercitarea controlului ecologic instrumental al mijloacelor de transport auto din 25. 1999. Instrucţiune cu privire la mecanismul de percepere şi transfer al plăţilor pentru poluare la importul în RM a produselor petroliere. nr. 15 din 17.2003 MO nr. Legea cu privire la modul de reglementare a regimului proprietăţii funciare.50 din 21.07.828-XIII din 03.1546-XII din 23. 24 .M.12.1599-XIII din 10.2004.96 Convenţie privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în zonele transfrontiere din 25. Medic Şef Sanitar de Stat al RM nr.365 din 27.M.M. Normativele igienice privind reziduurile preparatelor de uz fitosanitar în obiectele mediului înconjurător. Parl.11.1574 din 26.205 Ratificat prin Hot.39 Hotărârea Parlamentului privind aderarea RM la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi nr. Aprobată de Ministru al Ecologiei.2004. 248-253 (1341-1346) din 19.1202 din 8 noiembrie 2001 "Cu privire la unele măsuri pentru reglementarea utilizării bazinelor acvatice". LEGISLAŢIA FUNCIARĂ Constituţia Republicii Moldova. 11. Aprobat de Ministerul Sănătăţii.02. 210 din 01.2003. nr.3. Adoptată la 22 decembrie 1992.12. Regulamentul Comisiei naţionale pentru implementarea şi realizarea prevederilor Convenţiei cadru a ONU cu privire la schimbarea climei.”. 208 din 26.. pag. la Convenţia de la Bazel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora nr. volumul 11.02.

(MO nr. 1996).59-60. 1997). 1997).Aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 23 octombrie 1996. 1998).24 1998).(MO nr. Regulamentul cu privire la gajarea (ipotecarea) terenurilor şi a obiectelor imobile aferente acestora.Aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM din 6 aprilie 1998.Adoptară la 9 septembrie 1999. (MO nr.Aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 3 mai 1996. Hotărîrea Plenumului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova din 26 martie 1997 “cu privire la practica aplicării de către instanţele judiciare a legislaţiei funciare” 25 . Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritotiale. Hotărîrea Guvernului din 5 octombrie 1993 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi percepere a impozitului funciar de la persoanele juridice şi fizice. telecomunicaţiilor. 2000 ).198-XV din 15. 54-55. Legea cu privire la Programul de privatizare pe anii 1997-1998 (cu modificări şi completări). Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (cu modificări şi completări).42. Legea privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor din 05. Regulamentul cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar general. Regulamentul cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor aferente obiectelor privatizate sau care se privatizează.2003) Legea cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă.124-125. Regulamentul cu privire la modul de transmitere în proprietate privată a loturilor de pămînt de pe lîngă casă în localităţile urbane. Legea Cadastrului bunurilor imobile. 1999). Legea cu privire la aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului. 1998) Hotărîrea Guvernului din 20 februarie 1998 cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor.57-58 1997).Adoptată la 4 noiembrie 1999(MO nr.2003 (MO nr.Adoptată la 25 noiembrie 1995.Aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 11 ianuarie 1995. Hotărîrea Guvernului din 5 martie 1992 cu privire la modul de soluţionare a litigiilor funciare. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică. transportului. 1999).2007 (MO nr.56-59. 1995).Aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 21 septembrie 1998. apărării şi cu alte destinaţii speciale.(MO nr.40.Adoptată la 27 aprilie 1995 (MO nr.Adoptată la 25 iulie 1997 (MO nr.Aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 18 septembrie 1995. 2007). Regulamentul cu privire la modul de acumulare şi utilizare a mijloacelor băneşti încasate în legătură cu excluderea terenurilor din circutul agricol.42.04. Legea privind principiile urbanismului şi amenajări teritoriului.163.05.1-2 1997).45.Legea cu privire la arenda în agricultură nr. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 13 noiembrie 1991 cu privire la întovărăşirile pomicole.. Legea cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale.Adoptată la 8 iulie 1999 (MO nr.Adoptată la 6 februarie 1997 (MO nr.9091. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 12 noiembrie 1993.Adoptată la 25 iunie 1997 (MO nr.Adoptată la 17 mai 1996 (MO nr. Legea cu privire la resursele naturale.30-33.(MO nr. Regulamentul privind terenurile destinate industriei.Adoptată la 25 ianuarie 1998 (MO nr.70. 1998). Regulamentul cu privire la atribuirea terenuriluor.