You are on page 1of 5

SULIT*

Nama: ........................................................................................ Tingkatan: ................................

942/2

STPM 2013
GEOGRAFI
KERTAS 2
(Dua jam)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PURUN


TRIANG, PAHANG
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2
Arahan kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA
DIBENARKAN BERBUAT DEMIKAN.
Jawab empat soalan.
Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada
soalan 2 atau soalan 3.
Bahagian B: Jawab soalan 4 dan satu soalan lain sama ada
soalan 5 atau soalan 6.
Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan soalan 4 bagi
Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan ini.
Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi
Bahagian A dan sama ada soalan 5 atau soalan 6 bagi Bahagian B,
anda dikehendaki menggunakan helaian jawapan yang dibekalkan.
Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan susun
jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda
bersama-sama dengan kertas soalan ini.
Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Untuk kegunaan
pemeriksa
Bahagian A
1
2
3
Bahagian B
4
5
6
Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada 5 halaman bercetak dan 1 halaman kosong.
STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

2
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[40 markah]

Jawab semua soalan.


1 (a) Terangkan dua daya yang mempengaruhi pergerakan angin.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[4]

(b) Terangkan dua proses pergerakan udara dalam edaran umum atmosfera.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[4]

(c) Jelaskan proses kejadian monsun timur laut di benua Asia.


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[3]

STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

(d) Huraikan dua kesan monsun timur laut terhadap sektor ekonomi primer di Malaysia.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[4]
Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3.
2 (a) Terangkan konsep kesan rumah hijau.
(b) Jelaskan punca penipisan dan kebocoran lapisan ozon.
(c) Huraikan impak perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal.

[3]
[10]
[12]

3 (a) Terangkan maksud alir lintang atmosfera.


(b) Jelaskan peranan tumbuhan mempengaruhi kitaran hidrologi.
(c) Huraikan bagaimana kurangan air memberi kesan terhadap alam sekitar fizikal.

[3]
[10]
[12]

STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

4
BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA
[40 markah]

Jawab semua soalan.


4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan industri desa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[2]

(b) Nyatakan dua masalah yang dihadapi oleh Industri Kecil dan Sederhana (IKS).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[2]

(c) Berikan tiga jenis kegiatan industri berat di Malaysia pada masa ini.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[3]

(d) Apakah yang dimaksudkan dengan ketersampaian yang tinggi?


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[2]

STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

(e) Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan pesat pengangkutan jalan raya
di Malaysia.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[3]

(e) Senaraikan tiga rangkaian lebuh raya ekspres utama di Semenanjung Malaysia.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[3]

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6


5 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan bioteknologi dalam pertanian?
(b) Jelaskan langkah-langkah yang dijalankan untuk meningkatkan produktiviti
pertanian di Malaysia.
(c) Huraikan kesan negatif pembangunan pertanian moden terhadap alam sekitar
fizikal di Malaysia.

[5]

6 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerjasama ekonomi serantau?


(b) Jelaskan mengapa kerjasama ekonomi serantau penting kepada sesebuah negara.
(c) Huraikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara dalam menjalinkan
kerjasama serantau

[5]
[10]

STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[10]
[10]

[10]

SULIT*