SK LKTP MEMPAGA 1

PKSR 2 / 2013
SAINS
TAHUN 4
NAMA :………………………………………………

KELAS :…………………

1

2 .

3 .

4 .

23.. 5 . . 25. 24.

6 .

(20 marks / markah) 7 .

8 .

9 .

4 10 .

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .