1. Pengertian Aqidah Aqidah secara bahasa berasal dari kata ( halada halitsi araceS .

nataki itrareb gnay )‫ع قد‬ keyakinan hati atas sesuatu. Kata ‘aqidah’ tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam, dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah aqidah Islam, aqidah nasrani; ada aqidah yang benar atau lurus dan ada aqidah yang sesat atau menyimpang. Dalam ajaran Islam, aqidah Islam (al-aqidah al-Islamiyah) merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta taqdir baik dan buruk. Hal ini didasarkan kepada Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shahabat Umar bin Khathab r.a. yang dikenal dengan ‘Hadits Jibril’. 1. Kedudukan Aqidah dalam Islam Dalam ajaran Islam, aqidah memiliki kedudukan yang sangat penting. Ibarat suatu bangunan, aqidah adalah pondasinya, sedangkan ajaran Islam yang lain, seperti ibadah dan akhlaq, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya. Rumah yang dibangun tanpa pondasi adalah suatu bangunan yang sangat rapuh. Tidak usah ada gempa bumi atau badai, bahkan untuk sekedar menahan atau menanggung beban atap saja, bangunan tersebut akan runtuh dan hancur berantakan. Maka, aqidah yang benar merupakan landasan (asas) bagi tegak agama (din) dan diterimanya suatu amal. Allah swt berfirman, ْ ُ‫والَي‬ ْ‫م‬ َ ‫ه‬ ُ ‫ز‬ ْ َ‫ه فَ ْيي‬ .‫حذًا‬ ً ِ ‫صب ى‬ َ ‫عبَب‬ َ ْ‫مو‬ َ َ‫ه أ‬ َ ‫ة‬ َ ً‫مال‬ َ ‫ء‬ ِ ِّ‫رب‬ ِ‫د‬ ِ ِ‫ك ب‬ ِ ِّ‫رب‬ َ ‫حب‬ َ ‫مبنَ يَزْ جُىا ىِقَآ‬ َ‫ع‬ َ‫ع‬ َ َ‫ف‬ ِ ‫ش‬ Artinya: “Maka barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya (di akhirat), maka hendaklah ia beramal shalih dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.” (Q.S. al-Kahfi: 110) Allah swt juga berfirman, ْ َ‫مه‬ ْ‫ز‬ ْ َ‫ه أ‬ ُ َ‫وىَت‬ ْ ِ‫ل ىَئ‬ ْ َ‫وىَق‬ َّ ‫نىو‬ َّ َ‫متَ ىَيَحْ بَط‬ َ ‫اى‬ ْ َ‫ى إِى‬ . َ‫زيه‬ َ ُ ‫مي‬ َ ‫ه‬ َ ِ‫مه قَبْي‬ َ‫ش‬ ِ ‫خب‬ ِ َ‫ذيه‬ ِ َّ ‫وإِىَى اى‬ ِ ‫ذ أُو‬ ِّ ‫َه‬ َ ‫ل‬ َ َ‫يل‬ َ َ‫ع‬ َ ‫ح‬ ِ ‫س‬ Artinya: “Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, bahwa jika engkau betul-betul melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan hancur, dan kamu benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi.” (Q.S. az-Zumar: 65) Mengingat pentingnya kedudukan aqidah di atas, maka para Nabi dan Rasul mendahulukan dakwah dan pengajaran Islam dari aspek aqidah, sebelum aspek yang lainnya. Rasulullah saw berdakwah dan mengajarkan Islam pertama kali di kota Makkah dengan menanamkan nilainilai aqidah atau keimanan, dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu selama kurang lebih tiga belas tahun. Dalam rentang waktu tersebut, kaum muslimin yang merupakan minoritas di Makkah mendapatkan ujian keimanan yang sangat berat. Ujian berat itu kemudian terbukti menjadikan keimanan mereka sangat kuat, sehingga menjadi basis atau landasan yang kokoh bagi perjalanan perjuangan Islam selanjutnya. Sedangkan pengajaran dan penegakan hukum-hukum syariat dilakukan di Madinah, dalam rentang waktu yang lebih

kualifikasi atau derajat kebaikan itu diikuti secara berurutan oleh generasi berikutnya dari kalangan tabi’in. Kalau pun ada perbedaan. Dan apa saja yang tidak terdapat dapat dalam kedua sumber itu. bukan dalam masalah-masalah yang pokok (ushuliyyah).R. maka perbedaan di kalangan mereka hanyalah dalam masalah hukum yang bersifat cabang (furu’iyyah) saja. dan generasi berikutnya yang mengikuti mereka dangan baik (ihsan). Hal ini menjadi pelajaran bagi kita mengenai betapa penting dan teramat pokoknya aqidah atau keimanan dalam ajaran Islam. Hal ini tidak mengherankan. Bukhari dan Muslim) Generasi salaf yang shalih (al-salaf al-shalih) mengambil pemahaman aqidah dari al-Quran dan sunnah dengan metode mengimani atau meyakini semua yang diinformasikan (ditunjukkan) oleh kedua sumber tersebut. Dengan metode di atas. 1. Imam Syafi’i )tahun 767-820). Sumber-sumber Aqidah Islam Aqidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi. Seperti ini pula keadaan yang terjadi di kalangan para imam madzhab yang empat. lalu generasi berikutnya. maka para shahabat. dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah. METODE DAN CARA PENGAMBILAN AQIDAH ISLAM 1. Rasulullah bersabda tentang mereka. kecuali Rasulullah saw. tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. mereka meniadakan dan menolaknya.singkat. Imam Malik (tahun 712-797). dan mereka mendapat pengajaran dan pendidikan langsung dari Rasulullah saw. Mereka mencukupkan diri dengan kedua sumber tersebut dalam menetapkan atau meniadakan suatu pemahaman yang menjadi dasar aqidah atau keyakinan. lalu generasi berikutnya…” (H. Setelah generasi shahabat. karena mereka adalah generasi awal yang menyaksikan langsung turunnya wahyu. ْ‫ذ‬ ْ‫ذ‬ ْ َ‫خ‬ …‫م‬ ُ‫ي‬ ْ ُ‫يهَ يَيُىْ وَه‬ ْ ُ‫يهَ يَيُىْ وَه‬ َّ ُ‫م ث‬ َّ ُ‫بس قَزْ وِي ث‬ ِ َّ‫م اى‬ ِ َّ‫م اى‬ ِ َّ‫ز اىى‬ Artinya: “Sebaik-baik manusia adalah generasi pada masaku. yaitu Imam Abu Hanifah (th. Di kalangan mereka tidak terjadi perselisihan dalam masalah aqidah. dan Imam Ahmad (tahun 780855 M). SUMBER. dan selanjutnya diikuti oleh generasi tabi’ut tabi’in. artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah. Maka. maka mereka dipersaksikan oleh Rasulullah saw sebagai golongan yang selamat. mereka beraqidah dengan aqidah yang sama. Karena. sebagaimana sabda beliau. Tiga generasi inilah yang secara umum disebut sebagai generasi salaf. 699-767 M). sumber ajaran aqidah Islam adalah terbatas pada al-Quran dan Sunnah saja. Kebaikan mereka terletak pada pemahaman dan sekaligus pengamalannya atas ajaran-ajaran Islam secara benar dan kaffah. setelah Allah sendiri. Metode Memahami Aqidah Islam dari Sumber-sumbernya Menurut Para Shahabat Generasi para shahabat adalah generasi yang dinyatakan oleh Rasululah sebagai generasi terbaik kaum muslimin. yaitu kurang lebih selama sepuluh tahun. ْ َ ‫عي‬ ‫حببِى‬ َ ‫مب أَوَب‬ َ ْ‫وأَص‬ َ ‫قَب‬ ِ‫ي‬ َ ‫ه‬ َ :‫ه‬ .

Ia merupakan inti kepada amalan Islam seseorang.R. 1. 3. Dengan mengeluarkan zakat kita telah menyerahkan sebahagian dari harta tersebut kepada mereka yang berhak menerimanya. Menunaikan haji di Mekah. Mengucap dua kalimah syahadah. mata. Dari sini kita nampak dengan jelas bahawa pendidikan akidah amat penting dalam jiwa setiap insan muslim agar mereka dapat mempertahan iman dan agama Islam lebih-lebih lagi di zaman globalisasi yang penuh dengan cobaan dalam segenap penjuru terutamanya internet dan teknologi maklumat yang berkembang dengan begitu pesat sekali. A. dugaan dan cabaran yang ditempoh dengan rela hati dan sabar semuanya semata-mata kerana Allah. Mengeluarkan zakat. Apa pengertian akidah Islam ? . Demikian juga keluarga Amar bin Yasir tetap teguh iman mereka walau berhadapan dengan ancaman maut. Seseorang yang tidak memiliki akidah menyebabkan amalannya tidak mendapat pengiktirafan oleh Allah SWT. Bilal bin Rabah tidak berganjak imannya walaupun disiksa dan ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas terik. Dengan menunaikan haji.” (H. minuman dan menjauhi semua larangan semata-mata kerana Allah untuk meningkatkan ketaqwaan kepada-Nya. Dengan asas pendidikan dan penghayatan akidah yang kuat dan jelas maka Nabi Muhammad SAW telah berjaya melahirkan sahabat-sahabat yang mempunyai daya tahan yang kental dalam mempertahan dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. Dengan berpuasa kita telah mengekang hawa nafsu serta segala keinginan terhadap makanan. Dengan mengerjakan solat kita telah menyerahkan seluruh jiwa raga meyembah Tuhan yang Esa di mulai lidah yang berzikir. hati serta pengakuan lidah bahawa tiada Tuhan yang Maha Esa melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah rasul-Nya. Rumusan Masalah A. Latar belakang Pendidikan akidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. 1. Tirmidzi) 1. Mengerjakan solat lima waktu sehari semalam. 'Aku bersaksi tiada Tuhan yang di sembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh-Nya'. B.Artinya: “Mereka (golongan yang selamat) adalah orang-orang yang berada di atas suatu prinsip seperti halnya saya dan para shahabat saya telah berjalan di atasnya. 4. Berpuasa di bulan Ramadhan. kita telah melengkapkan diri sebagai seorang muslim. Pengertian syahadah ialah mengabdikan diri. 2. Segala kesusahan. 5. tangan yang bergerak. Ayat-ayat yang terawal yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah menjurus kepada pembinaan akidah. telinga dan fikiran yang berpusat dengan susunan rukun solat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah.

Dengan demikian.[2] Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fushilat ayat 30 sebagai berikut: Artinya : “ Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. 1. C. dengan perantara Malaikat Jibril. AlFushilat : 30) 1. Dasar akidah Islam Akidah Islam yang merupakan keyakinan dan kepercayaan yang berasal dari keyakinan hati dan akal pikiran manusia. baik sebagai sumber hukum akidah maupun dalam persoalan hidup. Pengertian Aqidah Islam Akidah adalah kata sifat dalam bahasa Arab yang berasal dari kata Aqada )‫)دقع‬. dan taqrir (sikap diam) Nabi Muhammad SAW. A. Menurut bahasa kata Aqidah mempunyai arti ikatan dua utas tali dalam satu bukhul/simpul. [3] 1. perbuatan. Definisi lain akidah menurut istilah adalah sebuah urusan yang secara umum dapat diterima kebenarannya oleh akal pikiran manusia dan berdasarkan wahyu Allah SWT. D. Islam dan Ihsan PEMBAHASAN 1. B. (QS. Apa dasar dan tujuan akidah Islam ? C. C.[1] Akidah menurut istilah adalah beberapa urusan yang harus dibenarkan oleh hati yang mendatangkan ketentraman jiwa. Bagaimana hubungan Iman. Islam dan Ihsan ? 1. . menjadi keyakinan dan tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan. aqidah menurut bahasa adalah ikatan. Tujuan Mengetahui arti akidah Islam Mengetahui dasar dan tujuan akidah Islam Mengetahui arti Iman. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadist Hadist adalah segala ucapan. maka diperlukan dasar hukum yang dapat menunjukkan kebenaran yang diyakini manusia. sedangkan manusia yang tidak mengikuti pentunjuk Al Qur’an berati telah memiliki akidah yang salah. maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Islam dan Ihsan ? D.B. sehingga kedua tali tersebut menjadi tersambung. dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. B. Dasar keyakinan manusia terhadap Allah dan akidah terdapat dalam dua kalimat syahadat. Apa pengertian Iman. Dasar dan Tujuan Akidah Islam A. Islam dan Ihsan Mengetahui hubungan Iman. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hak seseorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam. Al Qur’an Al Qur’an adalah firman Allah SWT. Islam telah menegaskan hadist sebagai hukum Islam yang kedua setelah Al Qur’an. Di dalam kitab suci Al Qur’an dijelaskan tentang akidah Islam yang sesuai kehendak Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. A. Manusia yang mengikuti petunjuk Al Qur’an berarti telah memiliki akidah yang benar.

anak-anak yatim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Hadis sebagai penjelas Al Quran yang masih bersifat global. 1. 1. karib-kerabat. Firman Allah QS. dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka). Apa yang diberikan Rasul kepadamu. barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu. Al Haqqah: 44-46 Artinya : Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Dan apa yang dilarangnya bagimu. supaya kamu bersyukur. niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya[1509]. maka (wajiblah baginya berpuasa). anak-anak yatim. Dan bertakwalah kepada Allah. Kemudian benarbenar Kami potong urat tali jantungnya. ibnu sabil dan hamba sahayamu. Allah menyuruh manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. orangorang miskin. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. Karena itu. Firman Allah QS. Firman Allah dalam QS. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Firman Allah dalam QS. An nisa’ : 36 Artinya :Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Tujuan akidah Islam A. supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. untuk Rasul.Adapun alasan hadist digunakan sebagai sumber hukum akidah Islam sebagai berikut : 1. 1. maka tinggalkanlah. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa. Al Hasyr : 7 Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah. maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Al Baqoroh :185 Artinya : (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan. 1. Untuk menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat dan jauh dari pentunjuk hidup yang benar. Al An’am :153 . bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasanpenjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294]. kaum kerabat. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. dan teman sejawat. 46. maka terimalah. Untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan membedakan mana yang benar dan yang salah sehingga hidupnya diridhoi Allah SWT. dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 45. sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Segala yang diucapkan Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk Allah SWT. termasuk masalah akidah Islam. Firman QS. pada hari-hari yang lain.

Firman Allah QS. dan merekalah orang-orang yang beruntung. Untuk menuntun dan mengembangkan dasar ketahanan sejak lahir. Dengan demikian orang yang sudah menyatakan diri beriman menurut hukum islam haruslah menyatupadukan antara ucapan. Kami anugerahkan kepada mereka. A. Pengertian Iman Islam dan Ihsan. dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. sikap dan perilaku anggota badan untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan iman tersebut. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Ketiga arti tersebut tercakup dalam kata Islam sebab agama Islam mencitacitakan wujudnya keselamatan dan perdamaian seluruh umat manusia dan mengajarkan kepada manusia untuk menyerahkan diri sepenuh hati kepada Allah SWT dalam segala amal perbuatan yang dikerjakannya[5]. C. Al Baqarah :2 – 5 Artinya : Kitab(Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya. petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. maka ikutilah dia. karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalanNya. 1. Pengertian Islam Kata Islam berasal dari bahasa arab yaitu keselamatan. dan menafkahkan sebahagian rezki yang. 1. sedangkan menurut syara’ yakni artinya mengucapkan dengan lisan membenarkan dalam hati dan mengerjakan dengan segenap anggota badan. Pengertian Iman Iman menurut bahasa adalah percaya. dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)[152]. 2. 3. serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.Artinya : Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus. Untuk lebih memperkuat keyakinan dan mempertebal kepercayaan dan kebenaran ajaran Islam sehingga tidak ada keragu-raguan dalam hati. Pokok-pokok ibadah termuat dalam rukun Islam : Mengucapkan Syahadat Menegakkan Sholat Puasa pada bulan ramadhan .Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. perdamaian dan penyerahan diri kepada Allah. Untuk menjaga diri dari kemusyrikan. Iman meliputi enam perkara yaitu[4] : Iman kepada Allah Iman kepada Malaikat Iman kepada Kitab-kitab Allah Iman kepada Nabi Iman kepada Hari Akhir Iman kepada Takdir 1. yang mendirikan shalat. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib.

Muttaqin adalah orang yang memelihara diri dari hukuman Tuhan diakhirat. dan ihsan dapat dilihat dari pelaksanaan rukun iman dan rukun islam. dan ihsan dapat dibedakan namun dari segi prakteknya tidak dapat dipisahkan. yang biasa kita kenal dengan mukmin. sedangkan islam artinya keselamatan. mengakui keEsaanNya dan patuh melaksanakan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya. Ihsan kepada Allah 2. Jika Allah bersifat kasih sayang. Segi persamaanya adalah bahwa ketiga tiganya merupakan ajaran Islam yang penting dan saling mengisi. Satu dan lainnya saling mengisi. iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati yaitu kepercayaan atau keyakinan. islam. demikian juga jika Allah bersifat mengetahui. Hubungan Iman. Mukmin ialah orang yang percaya pada Yang Maha Esa. maka manusia juga harus mengikutinya. kesentosaan. D. maka manusia berusaha menirunya dengan cara demikian akan timbul ihsan yaitu akhlak yang terpuji. Pengertian Ihsan Menurut bahasa arab kata ihsan berasal dari kata ahsana. Pengertian ihsan terungkap dalam arti hadis berikut. patuh. salah satu contoh hubungan iman.[6] Artinya : Apakah ihsan? Ihsan adalah bahwasanya kau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatNya (di depanmu). dan tunduk dan ihsan artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah.[7] Dengan memahami rukun iman yang demikian itulah seseorang akan mendapatkan sikap ihsan dalam dirinya. islam. Ibadah yang seperti inilah yang akan dapat mempengaruhi kepribadiannya menjadi manusia yang berakhlak mulia. Islam dan Ihsan Hubungan iman. Ihsan ada dua macam yaitu : 1. terdapat aspek ihsan yaitu bahwa dengan shalat seseorang menjauhkan diri dari perbuatan yang keji dan munkar. jadi bukan hanya sekedar hafal terhadap sejumlah rukun Iman tetapi harus pula disertai dengan mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari hari. Ihsan kepada manusia 3. Apabila engkau tidak dapat melihat Nya maka (yakinlah) bahwa Dia melihatmu. tetapi juga harus diikuti dengan mencontoh sifat-sifat Allah menurut kadar kesanggupan manusia. Menurut hadis diatas ihsan berarti menyembah kepada Allah dengan sepenuh hati. maha kuasa. Secara teori iman. muslim dan muttaqin. Inilah cara menghasilkan ihsan. Iman memberikan dasar bagi pengamalan ke-Islaman dan keihsanan. Dengan demikian yang dimaksud ihsan adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan hati niat beribadah kepada Allah SWT. Jika tidak demikian harus tetap yakin bahwa Allah melihat dirinya. yaitu orang yang patuh pada Tuhan. yuhsinu. Muslim adalah orang yang menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah SWT. dan ihsan dalam iman kepada Allah adalah : Iman kepada Allah bukan hanya membenarkan dengan yakin akan adanya Allah. sedang Dalam rukun islam misalnya shalat. Agama Islam berelasi dengan perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Islam . dalam arti patuh menjalankan perintah-Nya dan patuh menjauhi larangan-Nya.- Membayar zakat Melaksanakan haji 1. Adapun ihsan terhadap sesama manusia adalah berbuat yang lebih baik (dari semestinya) sesuai petunjuk Islam. memusatkan perhatian kepada Allah seakan-akan melihat Allah di hadapannya. ihsanan yang artinya baik atau kebaikan. islam. sebagai sumber sumber nilai yang bersifat absolut.

Bandung : Diponegoro . Akidah Akhlak Mts kelas 1. 1989 Junaidi Hidayat. Endang Saifudin. Jakarta : Rajawali. 2008 Al-Ally. Jawa Tengah : Grafika Dua Tujuh. Kuliah Al Islam. 2010 . Bandung : Erlangga. 2000.sebagai bukti atas adanya iman dan memupuk keimanan itu sendiri dan ihsan merupakan hasil dari pelaksanaan iman dan islam yaitu dalam bentuk akhlak yang mulia[8]. Sunardi. KTSP 2008. DAFTAR PUSTAKA Anshari. Al-Qur’An Terjemahan. Al Ahyar Akidah Akhlak VII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful