You are on page 1of 3

Fukai Mori

Inuyasha

4

4

7

7

10

10

Ichigo's Sheet Music http://www.ichigosmusic.com

13 13 16 16 19 19 22 22 25 25 2 .

28 28 31 31 34 34 37 37 3 .