RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Bil Murid Masa Bidang Kegiatan Aktiviti Tajuk Masa Objektif Pengajaran : Pendidikan Seni Visual : Tahun 4 Naim : 01 April 2009 : 26 orang : 11.15 – 12.15 pagi : Menggambar : Kolaj : Burung Kakak Tua : 1 jam ( 60 minit )

 Guru dapat mengajar murid untuk menghasilkan menggambar menggunakan teknik
kolaj. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:  Mengenali teknik kolaj bagi menghasilkan gambar.  Memahami cara-cara menghasilkan gambar burung kakak tua menggunakan teknik kolaj.  Menghasilkan gambar burung kakak tua menggunakan teknik kolaj. Keperluan Alat Bahan Rujukan : : : : Prosedur Gunting. Kertas warna, kertas lukisan, gam, stensilan burung kakak tua. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual KBSR.

 Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap murid.
 Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.  Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi.  Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap.  Guru memberi penerangan kepada murid cara-cara untuk menghasilkan gambar burung kakak tua menggunakan teknik kolaj.  Memberi bimbingan kepada murid dalam menyiapkan hasilan gambar burung kakak tua menggunakan teknik kolaj.  Apresiasi dan refleksi.  Penutup  Sosial atau  Kognitif

BUTIRAN AKTIVITI SET INDUKSI (5 minit)  Guru meminta murid menyanyi mengikut guru.

HASIL PEMBELAJARAN o Murid dapat menyanyi mengikut nyanyian guru

STRATEGI PENGAJARAN TKP -interpersonal -muzik

o Murid dapat bersoal
jawab dengan guru.

Burung Kakak Tua Hinggap di jendela Nenek sudah tua Giginya tinggal dua... Letchum..Letchum. .Letchum La..la..la... Burung kakak Tua dua.
 Guru mengaitkan aktiviti menggambar burung kakak tua dengan teknik kolaj.  Guru bersoal jawab dengan murid berkenaan warnawarna yang terdapat pada burung kakak tua.

AKTIVITI 1 (5 minit)  Guru menerangkan aktiviti yang akan dilakukan iaitu menggambar dengan teknik kolaj serta menunjukkan contoh karya yang sudah siap.  Guru menerangkan alat dan bahan yang di perlukan untuk mlakukan aktiviti.

ARAS 1 o Murid dapat menerangkan tentang aktiviti menggambar burung kakak tua dengan teknik kolaj. o Murid dapat menyenaraikan alat dan bahan yang di perlukan untuk membuat gambar burung kakak tua dengan teknik kolaj.

TKP -Interpersonal

AKTIVITI 2 (20 minit)  Guru menunjuk cara untuk melakukan gambar burung kakak tua dengan teknik kolaj.

ARAS 2 o Murid dapat menceritakan langkahlangkah untuk menghasilkan gambar burung kakak tua dengan teknik kolaj.

TKP -Kecerdasan Ruang Teori Kecerdasan Sosial

 Guru membimbing
murid menyiapkan gambar burung kakak tua dengan teknik kolaj dengan menekankan aspek keselamatan semasa menjalankan.

AKTIVITI 3 (20 minit)  Guru membimbing murid untuk menyiapkan gambar burung kakak tua dengan teknik kolaj.

ARAS 3 o Murid dapat menghasilkan gambar burung kakak tua dengan menggunakan teknik kolaj. o Murid dapat menjalankan aktiviti dengan lancar di bawah penyeliaan guru.

Konstruktivisme

SESI APRESIASI DAN REFLEKSI (5 minit)  Murid mempamerkan hasil kerja mereka.  Sesi apresiasi dan refleksi hasil kerja yang telah dihasilkan murid:  baik  sederhana  kurang mencapai tahap o

TKP

o Murid berasa gembira
dengan hasil kerja masing-masing.

- Interpersonal - Intrapersonal

o Murid dapat menilai
tahap keupayaan diri dan rakan-rakan. Murid diberi peluang memberi pendapat tentang hasil kerja rakan yang lain.

PENUTUP (5 minit)  Guru menjalankan sesi penutup dengan menyanyikan semula lagu Burung Kakak Tua.

Sosialis

o Murid dapat menyanyi
mengikut nyanyian guru.

o Murid menghargai
hasil kerja masingmasing.

HASIL P&P

ULASAN PENSYARAH PENYELIA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful