เครื่องกล

สาขา:

วิชา:

BE01 Engineering Drawings
1 of 461

ขอที่ :

1
ขอใดไมถูกตองของการเขียนแบบดวยมือเปลา (Freehand Sketching)

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ใชเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบนอย

คําตอบ 2 :

เขียนไดอยางรวดเร็ว

คําตอบ 3 :

ไดมาตราสวนที่แนนอน

คําตอบ 4 :

ไมถูกตองมากกวา 1 ขอ

2

า้

การเขียนเสนตรงดวยมือเปลาใหตรง มีหลักในการลากอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ใหสายตามองตามดินสออยูตลอดเวลา

คําตอบ 2 :

แบงเสนลากเปนเสนสั้นๆ ตอกัน

คําตอบ 3 :

ลากอยางชาๆ จับดินสอใหแนน

คําตอบ 4 :

ถูกขอที่ 2. และ ขอที่ 3.

3
กร

วัตถุประสงคของการสเก็ตภาพคือขอใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เพื่อใหไดภาพที่สวยงาม

คําตอบ 2 :

เพื่อใหไดขนาดที่ถูกตอง

คําตอบ 3 :

เพื่อนําเสนอแนวความคิดตอผูอื่นไดอยางรวดเร็ว

คําตอบ 4 :

เพื่อใหเสนมีความคมชัด

4
าว


ขอใดคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสเก็คภาพ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ตองไดสเกลที่ถูกตอง

คําตอบ 2 :

ตองใหไดสัดสวนที่ถูกตอง

คําตอบ 3 :

ตองใหไดความสวยงาม

คําตอบ 4 :

ตองเขียนใหไดอยางรวดเร็ว

5
เครื่องมือที่ใชในการสเก็ตภาพ คือขอใด

ิทิธ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ดินสอ, ไมบรรทัด, ยางลบ

คําตอบ 2 :

ดินสอ, เศษกระดาษ, ยางลบ

คําตอบ 3 :

ดินสอ, ไมบรรทัด, วงเวียน

คําตอบ 4 :

ดินสอ, วงเวียน, ไมบรรทัด

2 of 461

6

า้

วัตถุประสงคในการใชกระดาษตารางสําหรับการสเก็ตภาพ คือขอใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เพื่อใหไดสัดสวน

คําตอบ 2 :

เพื่อใหสเกลที่ถูกตอง

คําตอบ 3 :

เพื่อใหไดเสนตรง

คําตอบ 4 :

เพื่อใหเขียนรูปสี่เหลี่ยมไดงายขึ้น

ขอดีของการสเก็ตภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับการเขียนแบบดวยเครื่องมือ คือขอใด

ขอที่ :

ิธ์ ห

7
คําตอบ 1 :

ไดขนาดที่มีความถูกตอง

คําตอบ 2 :

ไมตองมีทักษะในการเขียนแบบมากนัก

คําตอบ 3 :

ใชดินสอ และเศษกระดาษเปนเครื่องมือเทานั้น

คําตอบ 4 :

แบบที่ไดมีความสวยงามกวา
กร

8

ภาพตอไปนี้แสดงสัญลักษณแนวเชื่อมอะไร
าวคําตอบ 1 :

แนวเชื่อมชนฉาก 2 ดาน

คําตอบ 2 :

แนวเชื่อมกลาง 2 ดาน

คําตอบ 3 :

แนวเชื่อมมุม 2 ดาน

คําตอบ 4 :

แนวเชื่อม V 2 ดาน

ิทขอที่ :

9

3 of 461

รหัสตอไปนี้หมายถึงอะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แนวเชื่อมที่ตองเชื่อมที่งานติดตั้ง

คําตอบ 2 :

แนวเชื่อมตองผานการตรวจความปลอดภัย

คําตอบ 3 :

แนวเชื่อมตองทาสีกันสนิม

คําตอบ 4 :

แนวเชื่อมตองอบคลายความเครียด

ขอที่ :

ิธ์ ห

10
ตารางรายการแบบอยูที่ตําแหนงใดในกระดาษเขียนแบบ
คําตอบ 1 :

ดานลางขวามือ

คําตอบ 2 :

ดานลางซายมือ

คําตอบ 3 :

ดานลางตรงกลาง

คําตอบ 4 :

อยูตําแหนงใดก็ไดแลวแตเหมาะสม
กร

11

า้

ิทเกลียวระบบเมตริก M 12 x 1.75 หมายความวาอยางไร

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

เกลียวระบบเมตริก ความยาว 12 มิลลิเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.75 มิลลิเมตร

คําตอบ 2 :

เกลียวระบบเมตริก จํานวนเกลียว 12 เกลียวตอความยาว 1 มิลลิเมตรขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.75 มิลลิเมตร

คําตอบ 3 :

เกลียวระบบเมตริก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มิลลิเมตร จํานวนเกลียว 1.75 เกลียวตอความยาว 1 มิลลิเมตร

คําตอบ 4 :

เกลียวระบบเมตริก ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มิลลิเมตร ระยะพิท 1.75 มิลลิเมตร

12


เกลียวระบบยูนิไฟล (Unifled) 5/8 - 18 UNR F หมายความวาอยางไร
คําตอบ 1 :

เกลียวขนาดเสนผาศูนยกลาง(Normal major diameter) 5/8 นิ้ว จํานวนเกลียว 18 เกลียวตอนิ้ว ชนิดละเอียด

คําตอบ 2 :

เกลียวขนาดเสนผาศูนยกลาง(Normal major diameter)18 นิ้ว จํานวนเกลียว 5/8 เกลียวตอนิ้ว ชนิดละเอียด

คําตอบ 3 :

เกลียวขนาดเสนผาศูนยกลาง(Normal major diameter) 5/8 นิ้ว ระยะพิท(pitch) 18 นิ้ว ชนิดละเอียด

คําตอบ 4 :

เกลียวขนาดเสนผาศูนยกลาง(Normal major diameter) 5/8 นิ้ว จํานวนเกลียว 18 เกลียวตอนิ้ว ชนิดเกรด F

ขอที่ :

13

4 of 461

จากรูปที่กําหนดให ถานําหนาตัด A หมุนรอบแกน B จะไดรูปทรงใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

รูปทรงกลม

คําตอบ 2 :

รูปทรงรี

คําตอบ 3 :

รูปทรงโดนัท

คําตอบ 4 :

ผิดทุกขอ

ิธ์ ห
กร

14

ประโยชนของการเขียนภาพชวย(Auxiliary view) คือขอใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ใชแสดงเสนที่มองไมเห็น

คําตอบ 2 :

ใชแสดงรูปรางจริงของวัตถุ

คําตอบ 3 :

ใชแสดงภาพลายตัดของวัตถุ

คําตอบ 4 :

เพื่อลดเวลาการเขียนภาพฉาย

15
าว


ิทเมื่อตองการเขียนภาพชวย เสนที่ฉายจากพื้นผิวเอียง จะตองทํามุมเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 3 :

60 องศา
45 องศา
90 องศา

คําตอบ 4 :

ผิดทุกขอ

คําตอบ 2 :

ขอที่ :

16

า้

จากภาพที่กําหนดให เปนภาพแบบใด
5 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Isometric Projection
Perspective Projection
Oblique Projection
Multiview Projection

ิธ์ ห

17
กร
าว


จากภาพที่กําหนดให เปนภาพชนิดใด

า้

ิท6 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

18

Isometric
Oblique
Multiview
Perspective
าว
กร


จากภาพที่กําหนดให เปนภาพชนิดใด

ิท7 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

Isometric
Multiview
Perspective
Oblique

19
กร
าว


จากภาพที่กําหนดให เปนภาพชนิดใด

า้

ิท8 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

20
าว

Isometric
Perspective
Oblique
Multiview


คําตอบ 4 :
ขอที่ :
กร

ิทหากวัตถุในรูปทําจากวัสดุที่มีคาความหนาแนน 10000 kg/m3 วัตถุนี้จะมีน้ําหนักเทาใด

9 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

21

4.6315 kg
4.5688 kg
4.5060 kg
4.3116 kg
กร

าว

เสนแบบใด ใชในการแสดงเพื่อบอกศูนยกลางของวงกลม
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

ิทคําตอบ 4 :
10 of 461

ขอที่ :

22
อัตราสวน (scale) 1:3 หมายถึง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขนาดในภาพเขียนจะใหญกวาขนาดจริง 3 เทา

คําตอบ 2 :

ขนาดในภาพเขียนจะเล็กกวาขนาดจริง 3 เทา

คําตอบ 3 :

การบอกขนาดในภาพเขียน จะระบุขนาดที่ใหญกวาขนาดจริง 3 เทา

คําตอบ 4 :

การบอกขนาดในภาพเขียน จะระบุขนาดที่เล็กกวาขนาดจริง 3 เทา

23
เสนเต็มบาง (Continuous thin line) ใชในกรณีใดไดบาง

ขอที่ :

า้

คําตอบ 1 :

เสนรอบรูป ขอบที่เห็นชัด

คําตอบ 2 :

เสนรอบรูป ขอบที่ถูกบัง

คําตอบ 3 :

เสนลายตัด

คําตอบ 4 :

เสนผานศูนยกลาง

24
กร

ิทิธ์ ห

ในงานเขียนแบบที่ใชกลุมเสน 0.5, 0.35, และ 0.25 มิลลิเมตร การเขียนเสนประ (เสนขอบชิ้นงานที่ถูกบัง) ใชขนาดเสนเทาใด

คําตอบ 3 :

0.5 มิลลิเมตร
0.35 มิลลิเมตร
0.25 มิลลิเมตร

คําตอบ 4 :

ขนาดใดก็ได

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

ขอที่ :

25
าว


พื้นผิวระนาบเอียงที่ถูกกําหนดให.........................กับระนาบหนึ่งระนาบของสามระนาบหลักในระบบพิกัดฉากจะ.......................กับอีกสองระนาบที่เหลือของระบบพิกัดฉาก

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขนาน, ทํามุมเอียง

คําตอบ 2 :

ตั้งฉาก, ทํามุมเอียง

คําตอบ 3 :

ตั้งฉาก, ขนาน

คําตอบ 4 :

ทํามุมเอียง, ขนาน

26

ขนาดกระดาษ A4 มีขนาดความกวางและยาวเทาไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

210 x 297
297 x 420
420 x 594
594 x 840

11 of 461

า้

27
การเขียนเสนผานศูนยกลางของวงกลม ใชเสนใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนเต็มหนัก

คําตอบ 2 :

เสนเต็มบาง

คําตอบ 3 :

เสนศูนยกลางเล็ก

คําตอบ 4 :

เสนศูนยกลางใหญ

28

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เหมือนเดิม

คําตอบ 2 :

แบบแปรความหมายผิด

คําตอบ 3 :

งานนั้นตองการปรับปรุง

คําตอบ 4 :

ตองตรวจสอบขนาดตรงเสนกําหนด

29
าว

การเอียงของตัวอักษรที่เหมาะสมควรเอียง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

30

15 องศา กับแนวดิ่งเอียงดานหนา
75 องศา กับแนวดิ่งเอียงดานหลัง
15 องศา กับแนวดิ่งเอียงดานหลัง
75 องศา กับแนวนอนเอียงดานหนา


คําตอบ 3 :

ขอที่ :
กร

คําวา "King" เมื่ออักษร "K" สูง 10 ม.ม อักษร "ing" สูงเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

7 ม.ม.
5 ม.ม.
3 ม.ม.

ิธ์ ห

ิทถาใชเสนศูนยกลางใหญแทนเสนศูนยกลางเล็กในการเขียนแบบแลวจะเกิดอะไรขึ้น

คําตอบ 4 :

2.5 ม.ม.
12 of 461

ขอที่ :

31
คําวา "King" เมื่ออักษร "K" สูง 10 ม.ม. ขนาดเสนที่ใชเขียนตัวอักษรมีความหนาเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

0.25 ม.ม.
0.35 ม.ม.
0.5 ม.ม.
1.0 ม.ม.

32

า้

ถาเสนตรงวัดได 50 ม.ม.ใชมาตราสวน 1 : 5 จะเขียนเสนนั้นลงในแบบเทาไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

250 ม.ม.
25 ม.ม.
10 ม.ม.
5 ม.ม.

33

ิทถาเสนตรงวัดได 50 ม.ม. ใชมาตราสวน 2 : 1 จะเขียนเสนนั้นลงในแบบเทาไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

34

100 ม.ม.
25 ม.ม.
10 ม.ม.
5 ม.ม.
กร
าว


เสนใดใชเปนเสนชวยกําหนดขนาด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนเต็มหนัก

คําตอบ 2 :

เสนเต็มบาง

คําตอบ 3 :

เสนศูนยกลางใหญ

คําตอบ 4 :

เสนศูนยกลางเล็ก

35
ขอใคตอไปนี้เปนการใชงานของเสนศูนยกลาง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แสดงรอยตัดยนระยะของรูป

คําตอบ 2 :

ชวยใหขนาด

คําตอบ 3 :

แสดงแนวการหมุนของชิ้นสวน(Trajectory)

คําตอบ 4 :

แสดงลายตัด

13 of 461

36

า้

การเวนระยะตัวอักษร ควรจะเวนระยะอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

พิจารณาจากระยะหางระหวางตัวอักษร ใหมีระยะเทาๆ กัน

คําตอบ 2 :

พิจารณาจากตําแหนงกึ่งกลางตัวอักษรตัวแรก และกึ่งกลางตัวอักษรตัวหลังใหมีระยะเทาๆ กัน

คําตอบ 3 :

พิจารณาจากพื้นที่วางระหวางตัวอักษร ใหมีพื้นที่เทาๆ กัน

คําตอบ 4 :

พิจารณาจากพื้นที่วาง และระยะหาง ใหมีขนาดเทาๆ กัน

จากรูป ขอใดกลาวถึงเสน A, B, C และ D ไดถูกตอง

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

37

38
กร

VISIBLE LINE, CENTER LINE, HIDDEN LINE AND SECTION LINE
VISIBLE LINE, HIDDEN LINE, CENTER LINE AND SECTION LINE
SECTION LINE, HIDDEN LINE, CENTER LINE AND VISIBLE LINE
SECTION LINE, HIDDEN LINE, VISIBLE LINE AND CENTER LINE
าว


ดินสอเขียนแบบขอใดมีไสดินสอแข็งที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ิท3H
HB
B
2B

ขอที่ :

39
กระดาษขนาด A 4 เปนกี่เทาของ A 1
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

14 of 461

1/8
1/4
4
8

า้

40
ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเขียนตัวเลขเศษสวน(lettering fraction)

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ตัวเลขตองไมสัมผัสกับเครื่องหมายเศษสวน

คําตอบ 2 :

ตําแหนงกึ่งกลางของตัวสวนตองตรงกับตัวเศษ

คําตอบ 3 :

ไมใชเครื่องหมายเศษสวนแบบเอียงยกเวนเมื่อมีพื้นที่แคบในการเขียน

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

41
ขอใดไมใชมาตรฐานในงานเขียนแบบ
คําตอบ 1 :

มอก.

คําตอบ 2 :

ISO
AISI
ASHRAE

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :
กร

ิท


าว

42

ในทางสากล นิยมวาง Title Box ไวที่ตําแหนงใดของกระดาษ
คําตอบ 1 :

บนซาย

คําตอบ 2 :

ลางขวา

คําตอบ 3 :

ลางซาย

คําตอบ 4 :

บนขวา


ขอที่ :

43
หลักสากล ในการเขียนแบบ มีเสนใดบางที่ตองลงน้ําหนักของเสนใหหนาและเขม
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

visible line, center line, dimension & extension line
visible line, break line, cutting plane

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

visible line, center line, break line
visible line, hidden line, section line

15 of 461

44
การเขียนเสนศูนยกลาง (center line) ในขอใดถูกตองที่สุด

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 2 :
าวคําตอบ 3 :

ิท16 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

45

ิทอุปกรณเขียนแบบขอใดใชวัดตรวจสอบความยาว และแบงเสนตรงเปนสวนยอยๆได

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

ไมบรรทัด

คําตอบ 2 :

ดีไวเดอร

คําตอบ 3 :

เซ็ทสามเหลี่ยมวัดมุมได

คําตอบ 4 :

เพลตสําหรับทําโคง

46

า้


ขอใดคือประโยชนของไมที
คําตอบ 1 :

ใชเขียนเสนระดับ

คําตอบ 2 :

ใชกดไมใหกระดาษเขียนแบบเคลื่อนที่ในขณะเขียนแบบ

คําตอบ 3 :

เปนฐานรองรับฉากสามเหลี่ยม

คําตอบ 4 :

ขอที่ 1. และ ขอที่ 3. ถูกตอง

ขอที่ :

47

17 of 461

ไสดินสอเบอรใดมีความเขมนอยที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

2B
HB
4H
F

า้

48
ไสดินสอเบอรใดมีความเขมมากที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

2B
HB
4H
F

ิธ์ ห

49
จากรูปที่กําหนดให มุม A มีคาเทาใด
กร
าว


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

45 องศา
125 องศา
135 องศา
145 องศา

50

บรรทัดสามเหลี่ยมตามรูปที่กําหนดให มีมุมเทาใดบาง

ิท18 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

60, 45, 30 องศา
90, 60, 30 องศา
90, 45, 30 องศา
45, 30, 90 องศา

51
จากรูปที่กําหนดให มุม B มีคาเทาใด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

า้

52

5 องศา
10 องศา
15 องศา
25 องศา

ิธ์ ห

าว
กร

จากรูปที่กําหนดให มุม C มีคาเทาใด

ิทคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

5 องศา
10 องศา
15 องศา
25 องศา

19 of 461

53

า้

จากรูปที่กําหนดให มุม D มีคาเทาใด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 3 :

45 องศา
75 องศา
135 องศา

คําตอบ 4 :

ผิดทุกขอ

คําตอบ 2 :

ขอที่ :

ิธ์ ห
กร

54
จากรูปที่กําหนดให มุม E มีคาเทาใด
าว


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

75 องศา
105 องศา
115 องศา
135 องศา

ิทขอที่ :

55
กระดาษขนาด A3 ที่ใชในงานเขียนแบบมีขนาดเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

20 of 461

297 คูณ 210 ตารางมิลลิเมตร
420 คูณ 279 ตารางมิลลิเมตร
297 คูณ 240 ตารางมิลลิเมตร
420 คูณ 297 ตารางมิลลิเมตร

า้

56
การเขียนตัวอักษรงานเขียนแบบใชเสนขนาดใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

(1/10)h
(2/10)h
(7/10)h
(10/10)h

ิธ์ ห

57
ภาพใดแสดงเกลียวตามแบบมาตรฐาน
กร

คําตอบ 1 :
าว

คําตอบ 2 :


คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

58

21 of 461

ภาพใดแสดง เกลียวนอตตามแบบมาตรฐาน

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

59


มาตราสวนใดเปนมาตราสวนขยาย
คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

2:1
1:2.5
1:5
1:1

60
ขอบชิ้นงานยาว 120 มม. ใชมาตราสวน 1:2.5 ตองเขียนยาวเทาใด

ิทคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

300 มม.
48 มม.
120 มม.
25 มม.

22 of 461

61

า้

ขนาดในแบบยาว 30 มม. เมื่อใชมาตราสวน 5:1 จะเขียนขนาดเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

5
30
6
150

ิธ์ ห

62
มาตราสวนใดเปนมาตราสวนยอมาตรฐาน
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

2:1
1:3
1:2
1:4

เสนมือเปลาใชเมื่อไร

ขอที่ :
กร

63
าว

คําตอบ 1 :

แสดงลายตัดชิ้นงาน

คําตอบ 2 :

ขอบชิ้นงานที่มองเห็น

คําตอบ 3 :

ขอบชิ้นงานที่มองไมเห็น

คําตอบ 4 :

เสนตัดยอสวน

64


ตัวเลขใดเขียนผิดจากมาตรฐาน

คําตอบ 1 :

ิท23 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

65
ความสูงใด ที่ไมใชความสูงตัวอักษรมาตรฐาน
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

h = 2.5 มม.
h = 3.0 มม.
h = 3.5 มม.
h = 7.0 มม.
กร

66
าว

ขนาดเสนใด เขียนอักษรมาตรฐานเทียบกับความสูง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :


คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

67

1/10
2/10
3/10
5/10

อักษรพิมพใหญสูงเทาไร
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

7/10
8/10
9/10

ิทิธ์ ห

คําตอบ 4 :

10/10
24 of 461

ขอที่ :

68
แบบใดเขียนไดถูกตามเงื่อนไข

า้

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

69

าว

ิทเมื่อไรเขียนแบบหนาแปลนครึ่งภาพ แทนการเขียนแบบสมบูรณเต็มภาพ ดังรูปตอไปนี้

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เมื่อเปนหนาแปลนกลม

คําตอบ 2 :

เมื่อมีเนื้อที่จํากัด

คําตอบ 3 :

เมื่อ 2 ขางเหมือนกัน

คําตอบ 4 :

เมื่อรูปรางสมมาตร

25 of 461

70

า้

การเขียนแบบหนาแปลนอยางงายที่สุดเขียนอยางไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เขียนแบบเพียงครึ่งภาพ

คําตอบ 2 :

เขียนยอสวน

คําตอบ 3 :

แสดงรูยึดไวภาพดานหนาโดยตรง

คําตอบ 4 :

ไมแสดงสัญลักษณคุณภาพผิว

ิธ์ ห

71
เสนลูกโซบาง ไมใชแสดงเสนอะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนศูนยกลาง

คําตอบ 2 :

วงกลมตัดบางสวน

คําตอบ 3 :

เสนตัดเลื่อนแนว

คําตอบ 4 :

อางอิงการแปรรูปชิ้นงาน

เสนเต็มบางไมใชแสดงเสนอะไร

ขอที่ :
กร

72
าว

คําตอบ 1 :

เสนกําหนดขนาด

คําตอบ 2 :

เสนแนวพับชิ้นงาน

คําตอบ 3 :

เสนโคนเกลียว

คําตอบ 4 :

ชุบแข็งเพียงบางสวน

73


เสนทะแยงมุมแสดงดวยเสนอะไร
คําตอบ 1 :

เสนเต็มหนา

คําตอบ 2 :

เสนลูกโซหนา

คําตอบ 3 :

เสนเต็มบาง

คําตอบ 4 :

เสนประ

ิทขอที่ :

74

26 of 461

มาตราสวนใดไมอยูในมาตราสวยยอ
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

1:2
1:3
1:5
1 : 10

า้

75
เสนเต็มบาง (เสนทแยงมุมในรูปสี่เหลี่ยมบน) แสดงถึงอะไร

ขอที่ :

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

ไมชุบแข็ง

คําตอบ 2 :

แสดงถึงพื้นราบ

คําตอบ 3 :

แสดงกรรมวิธีแปรสภาพงานพิเศษ

คําตอบ 4 :

สวนเสริมตัดออกได

76
าว
กร

ภาพคันโยกเสนลูกโซคืออะไรคําตอบ 1 :

คันโยก 2 อัน 3 ตําแหนง

คําตอบ 2 :

คันโยกเดียว 2 ตําแหนง

ิทขอที่ :

คําตอบ 3 :

เพิ่มไดอีก 2 คันโยก

คําตอบ 4 :

ใหระวังการเลื่อนเกิน

27 of 461

77
มาตราสวน 1:5 เปนมาตราสวนแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มาตราสวนเทาของจริง

คําตอบ 2 :

มาตราสวนยอ

คําตอบ 3 :

มาตราสวนขยาย

คําตอบ 4 :

ไมใชมาตราสวนที่ใชในการเขียนแบบ

78
มาตราสวน 5:1 เปนมาตราสวนแบบใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มาตราสวนเทาของจริง

คําตอบ 2 :

มาตราสวนยอ

คําตอบ 3 :

มาตราสวนขยาย

คําตอบ 4 :

ไมใชมาตราสวนที่ใชในการเขียนแบบ
กร

79
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

80

6H, 4H, 2H, F
4H, 3H, 2H, B
B, HB, 2H, 3H
HB, 2H, 3H, 4H
าว


เสนเต็มบางใชเขียนเสนใดตอไปนี้

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนแสดงลายตัด เสนชี้ เสนบอกขนาด

คําตอบ 2 :

เสนขอบรูปที่ถูกบัง เสนแสดงแนวตัด เสนลายไม

คําตอบ 3 :

เสนตัดแตก เสนผานศูนยกลาง เสนแสดงขอบเขตการชุบแข็ง

คําตอบ 4 :

ไมมีคําตอบที่ถูกตอง

81

ิธ์ ห

ิทขอใดเปนการเรียงลําดับไสดินสอจากออนไปแข็งที่ใชในการเขียนแบบที่ถูกตอง

ขอที่ :

า้

จากรูปขางลางนี้ตําแหนง A, B, C เปนเสนชนิดใดตามลําดับ
28 of 461

า้

ิธ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนเต็มหนา เสนมือเปลา เสนประ

คําตอบ 2 :

เสนเต็มหนา เสนเต็มบาง เสนประ

คําตอบ 3 :

เสนเต็มหนา เสนมือเปลา เสนลูกโซหนา

คําตอบ 4 :

เสนเต็มหนา เสนลูกโซหนา เสนมือเปลา
กร

ิท


าว

82

การเขียนรูปแปดเหลี่ยมอยูภายในรูปวงกลม โดยที่เสนรอบวงของวงกลมลากผานมุมทุกมุมของรูปแปดเหลี่ยมพอดี ขอใดตอไปนี้กลาวถูกตอง


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มุมทุกมุมภายในรูปแปดเหลี่ยมมีขนาดเทากับ 150 องศา

คําตอบ 2 :

รัศมีของวงกลม ยาวเทากับเสนตรงที่ลากจากมุมหนึ่งผานจุดศูนยกลางไปยังมุมตรงขามของรูปแปดเหลี่ยม (across corners)

คําตอบ 3 :

เสนผานศูนยกลางของวงกลม ยาวเทากับความยาวดานของรูปแปดเหลี่ยม

คําตอบ 4 :

เสนผานศูนยกลางของวงกลม ยาวเทากับเสนตรงที่ลากจากมุมหนึ่งผานจุดศูนยกลางไปยังมุมตรงขามของรูปแปดเหลี่ยม (across corners)

83
การวัดขนาดความยาวในงานเขียนแบบตามมาตรฐาน ISO (International Standards Organization) ใชระบบหนวยการวัดในขอใด
คําตอบ 1 :

หนวยอังกฤษ (English units)

ขอที่ :

คําตอบ 2 :

หนวยตะวันตก (Western units)

คําตอบ 3 :

หนวยเมตริก (Metric units)

คําตอบ 4 :

องศาและเรเดียล (Degrees and radians)

29 of 461

84
จากรูปหาเหลี่ยมดานเทาที่กําหนดให มุม COE มีคาเปนกี่องศา

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

60 องศา
100 องศา
120 องศา
144 องศา
กร

85

สัญลักษณของมุมที่ 1 (First Angle) เปนอยางไร
าว

คําตอบ 1 :


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

า้

ิท30 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

86
เสนบนภาพเขียน (Drawings) อาจมีความหมาย หมายถึง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ระนาบที่มองเห็นเปนสัน (Edge View)

คําตอบ 2 :

รอยตัดระหวางระนาบสองอัน (Intersection)

คําตอบ 3 :

ขอบของระนาบโคง (Surface Limit)

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

ขอใดถูกตองเกี่ยวกับขนาดของระนาบ “A” ในรูป Front View

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เปนขนาดจริง (True Shape)

คําตอบ 2 :

เปนขนาดที่เล็กลง (Foreshortened)

คําตอบ 3 :

เปนขนาดที่ใหญขึ้น (Enlarge)

คําตอบ 4 :

อาจมีขนาดเทาขนาดจริง หรือใหญขึ้น หรือเล็กลงก็ได
กร
าว

88

ขอใดถูกตองเกี่ยวกับขนาดของระนาบ “A” ในรูป Right Side View


ขอที่ :

ิธ์ ห

87

คําตอบ 1 :

เปนขนาดจริง (True Shape)

คําตอบ 2 :

เปนขนาดที่เล็กลง (Foreshortened)

คําตอบ 3 :

เปนขนาดที่ใหญขึ้น (Enlarge)

คําตอบ 4 :

อาจมีขนาดเทาขนาดจริง หรือใหญขึ้น หรือเล็กลงก็ได

89

ิทระนาบ "P" ในรูป Top Views สัมพันธกับระนาบใดในรูป Front View และ Right Side View
31 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

a กับ A
b กับ B
a และเห็นเปนเสน (Edge View) "C" ในรูป Right Side View
เห็นเปนเสน (Edge View) "c" ในรูป Front View และ "C" ในรูป Right Side View

90

า้

จากภาพฉายระบบ Third Angle Projection ที่กําหนดให ระนาบ “P” ในรูป Top Views สัมพันธกับขอใดในรูป Front View

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

a

คําตอบ 2 :

เห็นเปนเสน (Edge View) “b”

คําตอบ 3 :

เห็นเปนเสน (Edge View) “c”

คําตอบ 4 :

d
กร

91

ิทิธ์ ห
าว

จากภายฉายระบบ Third Angle Projection ที่กําหนดให ระนาบ “P” ในรูป Top Views สัมพันธกับขอใดในรูป Front View


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

a

คําตอบ 2 :

เห็นเปนเสน (Edge View) “b”

คําตอบ 3 :

เห็นเปนเสน (Edge View) “c”

คําตอบ 4 :

d

92
ระนาบ “P” ในรูป Front View สัมพันธกับระนาบใดในรูป Right Side View

32 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

a

คําตอบ 2 :

เห็นเปนเสน (Edge View) “b”

คําตอบ 3 :

เห็นเปนเสน (Edge View) “c”

คําตอบ 4 :

d

า้

93
การแสดงภาพของวัตถุดวยภาพฉาย (Projection) ในลักษณะตอไปนี้ เรียกวา

ขอที่ :

ภาพฉายออรโทกราฟก (Orthographic Projection) และ ภาพฉายไอโซเมทริกซ (Isometric Projection)

คําตอบ 2 :

ภาพฉายไอโซเมทริกซ (Isometric Projection)

คําตอบ 3 :

ภาพฉายออรโทกราฟก (Orthographic Projection)

คําตอบ 4 :

ภาพฉายออบบริก (Oblique Projection)
กร

94

ิทการแสดงภาพของวัตถุดวยภาพฉาย (Projection) ในลักษณะตอไปนี้ เรียกวา

ขอที่ :

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
าว

คําตอบ 1 :

ภาพฉายออรโทกราฟก (Orthographic Projection)

คําตอบ 2 :

ภาพฉายไอโซเมทริกซ (Isometric Projection)

คําตอบ 3 :

ภาพฉายออบบริก (Oblique Projection)

คําตอบ 4 :

ภาพฉายเพอสเปกทีพ (Perspective Projection)

95


การแสดงภาพของวัตถุดวยภาพฉาย (Projection) ในลักษณะขางลางนี้ เรียกวา

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ภาพฉายออรโทกราฟก (Orthographic Projection)

คําตอบ 2 :

ภาพฉายไอโซเมทริกซ (Isometric Projection)

คําตอบ 3 :

ภาพฉายออบบริก (Oblique Projection)

คําตอบ 4 :

ภาพฉายเพอสเปกทีพ (Perspective Projection)

33 of 461

96

า้

การแสดงภาพของวัตถุดวยภาพฉาย (Projection) ในลักษณะขางลางนี้ เรียกวา

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ภาพฉายออรโทกราฟก (Orthographic Projection)

คําตอบ 2 :

ภาพฉายไอโซเมทริกซ (Isometric Projection)

คําตอบ 3 :

ภาพฉายออบบริก (Oblique Projection)

คําตอบ 4 :

ภาพฉายเพอสเปกทีพ (Perspective Projection)

97
รูป Orthographic Drawing ขางลางนี้ สัมพันธกับวัตถุในขอใด
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิทิธ์ ห

34 of 461

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ไมมีขอใดถูก

98
รูป Orthographic Drawing ขางลางนี้ สัมพันธกับวัตถุในขอใด

คําตอบ 1 :
าวคําตอบ 2 :
กร

ิทิธ์ ห

35 of 461

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ไมมีขอใดถูก

า้

99
รูป Pictorial Drawing ขางลางนี้ สัมพันธกับรูป Orthographic ในรูปใด

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 1 :
าว


คําตอบ 2 :

ิท36 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

100

กําหนดวัตถุดังรูป ภาพฉายรูปใดเขียนไดถูกตอง
าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

า้

ิท37 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

101

ิทกําหนดวัตถุดังภาพดานลาง ภาพใดตอไปนี้เปนการวางภาพฉายแบบออรโธกราฟฟก แบบมุมที่ 1 ไดถูกตอง
าวคําตอบ 1 :

38 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

102

เปนสัญลักษณการเขียนแบบภาพฉายตามขอใด

ิท


าว

คําตอบ 1 :

การเขียนภาพฉายมุมที่ 1 (First Angle Projection)

คําตอบ 2 :

การเขียนภาพฉายมุมที่ 2 (Second Angle Projection)

คําตอบ 3 :

การเขียนภาพฉายมุมที่ 3 (Third Angle Projection)

คําตอบ 4 :

การเขียนภาพฉายมุมที่ 5 (Fifth Angle Projection)


ขอที่ :

103
การเขียนภาพฉายมุมที่ 1 (First Angle Projection) เปนการเขียนแบบภาพฉายระบบใด
คําตอบ 1 :

ระบบยุโรป

คําตอบ 2 :

ระบบอเมริกัน

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

ระบบเอเชีย

คําตอบ 4 :

ระบบญี่ปุน

39 of 461

104
ขอใดเปนภาพแสดงมุมมองที่ถูกตอง ตามทิศทางลูกศรชี้ของภาพสามมิติที่กําหนดให (ภาพในขอสอบไดละเวนเสนผานศูนยกลางของวงกลมหรือทรงกระบอก)

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
กร
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท40 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

105
กร

ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายตอไปนี้คือขอใด
าว


คําตอบ 1 :

า้

ิท41 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

106
ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายตอไปนี้คือขอใด
กร
าวคําตอบ 1 :

ิทิธ์ ห

42 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

107

ิทจงเลือกภาพฉายดานบนใหตรงกับภาพฉายดานหนา และภาพฉายดานขางที่กําหนดให

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

43 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

108

ิธ์ ห

เมื่อพิจารณาเสนตรงเสนหนึ่ง พบวาเสนความยาวจริงของเสนตรงนี้ปรากฏที่ภาพดานหนา และภาพดานบน ภาพดานขางจะปรากฏเปนรูปรางใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนตรงความยาวไมจริง

คําตอบ 2 :

เสนตรงความยาวจริง

คําตอบ 3 :

จุด

คําตอบ 4 :

เสนเอียงความยาวไมจริง
กร

109

ิทในการพิจารณาเสนตรงเสนหนึ่ง หากพบวาที่ภาพดานหนาปรากฏเปนเสนความยาวไมจริงของเสนตรงเสนนี้ ที่ภาพดานขางปรากฏเปนเสนความยาวจริง เสนตรงเสนนี้จะปรากฏบน
ภาพดานบนในลักษณะใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

จุด

คําตอบ 2 :

เสนความยาวจริง

คําตอบ 3 :

เสนโคง

คําตอบ 4 :

เสนความยาวไมจริง

110
าว


พิจารณาระนาบหนึ่ง พบวาที่ภาพดานหนาและภาพดานขางปรากฏเปนสันหรือขอบของระนาบ ที่ภาพดานบนจะปรากฏเปนรูปรางใด
คําตอบ 1 :

ระนาบที่แสดงขนาดจริง

คําตอบ 2 :

ระนาบที่แสดงขนาดเล็กกวาความเปนจริง

คําตอบ 3 :

ระนาบที่แสดงขนาดใหญกวาความเปนจริง

คําตอบ 4 :

สันหรือขอบของระนาบ

ขอที่ :

111
พิจารณาระนาบหนึ่ง พบวาที่ภาพดานขางและภาพดานบนปรากฏเปนระนาบที่มีขนาดไมเทากับขนาดจริงของระนาบนี้ ภาพดานหนาจะปรากฏเปนรูปรางใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ระนาบที่มีขนาดเล็กวาขนาดจริงของระนาบนี้

คําตอบ 2 :

ระนาบที่มีขนาดใหญวาขนาดจริงของระนาบนี้

คําตอบ 3 :

สันหรือขอบของระนาบ

คําตอบ 4 :

ระนาบที่มีขนาดเทากับขนาดจริงของระนาบ

า้

112
ภาพฉายออรโธกราฟกในขอใด ที่สอดคลองกับรูปไอโซเมตริกตอไปนี้

ิธ์ ห
กร

าว

คําตอบ 1 :

ิท44 of 461

45 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 3 :
าวคําตอบ 4 :

ิท46 of 461

ขอที่ :

ิธ์ ห

113

ิทองคประกอบของการเขียนภาพฉายตั้งฉาก ของระบบการวางภาพแบบมุมที่ 1 ประกอบดวยอะไรบาง ตามลําดับ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

คนมอง ฉากรับภาพ วัตถุ

คําตอบ 2 :

วัตถุ ฉากรับภาพ คนมอง

คําตอบ 3 :

คนมอง วัตถุ ฉากรับภาพ

คําตอบ 4 :

ฉากรับภาพ วัตถุ คนมอง

114

า้
กร
าว


จากภาพฉาย ออรโธกราฟก ที่กําหนดให ภาพไอโซเมตริก ใดถูกตอง

47 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท48 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท49 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท50 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท51 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

115

ิท


าว


ในการเขียนภาพฉายตั้งฉาก 3 ดาน (Orthographics) ถาตองการดูความสูงของวัตถุ สามารถดูไดจากภาพฉายดานใด

ขอที่ :

า้

คําตอบ 1 :

ทั้ง 3 ดาน

คําตอบ 2 :

ดานหนา - ดานบน

คําตอบ 3 :

ดานขาง - ดานบน

คําตอบ 4 :

ดานหนา - ดานขาง

116
ภาพ 3 มิติในขอใดที่ไมสอดคลองกับภาพดานบน ที่กําหนดใหโดยไมคํานึงถึงเสน CENTER LINE

52 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท53 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท54 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท55 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท56 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

117

า้
าว


ระนาบ A ในภาพฉายตั้งฉากที่กําหนดใหคือระนาบประเภทใด

ิท57 of 461

า้

ิธ์ ห

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

ระนาบปกติ

คําตอบ 2 :

ระนาบเอียง

คําตอบ 3 :

ระนาบตรง

คําตอบ 4 :

ระนาบเทเอียง

118
กร

ิท
จากมุมมองภาพดานบน(top view)ของการฉายภาพ(orthographic projection) ที่กําหนดให ภาพในคําตอบขอใดไมสามารถเปนภาพดานหนา(front view)ของมุมมองภาพดานบน
นี้ได

58 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท59 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท60 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท61 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท62 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

119

า้

าว

มุมมองภาพดานบนดังรูป สอดคลองกับวัตถุในขอใด

ิท63 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 2 :
าวคําตอบ 3 :

ิท64 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

120


ภาพสามมิติภาพใดสอดคลองกับภาพฉายที่กําหนดให

ิท65 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว


คําตอบ 2 :

า้

ิท66 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

คําตอบ 3 :
าวคําตอบ 4 :

ิท67 of 461

ขอที่ :

ิธ์ ห

า้

121
กร
าว


จากรูป ระนาบ A, B, C, D และ E เปนระนาบแบบใดตามลําดับ

ิท68 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

122
าว

Normal Plane, Inclined Plane, Normal Plane, Oblique Plane and Normal Plane
Normal Plane, Oblique Plane, Normal Plane, Oblique Plane and Normal Plane
Normal Plane, Inclined Plane, Normal Plane, Inclined Plane and Normal Plane
Normal Plane, Oblique Plane, Normal Plane, Inclined Plane and Normal Plane


คําตอบ 3 :

ขอที่ :
กร

ิทขอใดคือการวางภาพระบบมุมที่ 3.
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

Right Side View อยูมุมบนซาย,Front View อยูมุมบนขวา,Top View อยูมุมลางขวา
Right Side View อยูมุมบนขวา,Front View อยูมุมลางขวา,Top View อยูมุมบนซาย
Right Side View อยูมุมลางขวา,Front View อยูมุมลางซาย,Top View อยูมุมบนซาย

คําตอบ 4 :

Right Side View อยูมุมลางซาย,Front View อยูมุมบนขวา,Top View อยูมุมลางขวา
69 of 461

ขอที่ :

123
ขอใดคือการวางภาพระบบมุมที่ 1.
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

Right Side View อยูมุมบนซาย,Front View อยูมุมบนขวา,Top View อยูมุมลางขวา
Right Side View อยูมุมบนขวา,Front View อยูมุมลางขวา,Top View อยูมุมบนซาย
Right Side View อยูมุมลางขวา,Front View อยูมุมลางซาย,Top View อยูมุมบนซาย
Right Side View อยูมุมลางซาย,Front View อยูมุมบนขวา,Top View อยูมุมลางขวา

124

า้

ิธ์ ห
กร
าว


จากรูปที่กําหนดใหดานไมถูกตอง

ิท70 of 461

ิธ์ ห

า้

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

ดานบน

คําตอบ 2 :

ดานหนา

คําตอบ 3 :

ดานขาง

คําตอบ 4 :

ถูกหมดทุกขอ

125
กร

ิท
ภาพไอโซเมตริก ในขอใดที่สัมพันธกับภาพฉาย ดานบน ดานหนา และ ดานขางขวา ที่กําหนดให

71 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว


คําตอบ 2 :

า้

ิท72 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้
กร

126

ิทภาพไอโซเมตริกในขอใด ที่สัมพันธกับภาพฉาย ดานบน ดานหนา และ ดานขางขวา ที่กําหนดให

าว

73 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร
าว

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

า้

ิท74 of 461

ขอที่ :

127

า้

ขอใดถูกตอง

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
าว
กร


ิท75 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท76 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท77 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท78 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

128

า้
าว


จากภาพสามมิติ และภาพดานหนาที่กําหนดให รูปใดคือภาพดานบน

ิท79 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท80 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท81 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท82 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท83 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

129

า้
าว


จากภาพสามมิติที่กําหนดให รูปใดคือภาพดานบน

ิท84 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท85 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท86 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท87 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท88 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

130

า้
าว


ิทเสนออบบริก (Oblique line) คือ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เปนเสนที่แสดงการตัดวัตถุเพื่อใหมองเห็น หรือแสดงสวนที่มีลักษณะซับซอนของวัตถุ ซึ่งไมสามารถแสดงดวยภาพฉาย Orthographics ได

คําตอบ 2 :

เปนเสนที่แสดงใหเห็นวามีเนื้อวัตถุบังเสนอยู

คําตอบ 3 :

เปนเสนที่วางตัวขนานกับระนาบอางอิง 1 ระนาบ

คําตอบ 4 :

เปนเสนที่ไมวางตัวขนานกับระนาบอางอิงใดเลย

131
เสน miter line ตองมีมุมเทาใด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

15
30
45
60

89 of 461

า้

132

ิธ์ ห
กร

ิท


าว


จากภาพที่กําหนดให เปนภาพฉายของวัตถุเสมือนจริงแบบ Isometric อยากทราบวัตถุนี้จะมีจํานวนของพื้นผิวเทาใด

90 of 461

ิธ์ ห

า้
กร
าว


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

133

10
11
12
13

ิทจากรูปที่กําหนดให พื้นผิวใดอยูดานบนที่สุด
91 of 461

ิธ์ ห

า้
กร
าว


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

H
D
A
E

ิทขอที่ :

134
จากรูปที่กําหนดให พื้นผิวใดอยูดานหนาที่สุด

92 of 461

ิธ์ ห

า้
กร
าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

J
B
C
K

ิทขอที่ :

135

93 of 461

จงเลือกภาพฉายดานบนใหตรงกับภาพฉายดานหนา และภาพฉายดานขางที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

136

ิท
จงเลือกภาพฉายดานบนใหตรงกับภาพฉายดานหนา และภาพฉายดานขางที่กําหนดให

94 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

137

ิทจงเลือกภาพฉายดานบนใหตรงกับภาพฉายดานหนา และภาพฉายดานขางที่กําหนดให
าว


คําตอบ 1 :

95 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

138
กร
าว


จากรูปที่กําหนดให พื้นผิวใดอยูระดับเดียวกันกับพื้นผิว G

ิท96 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

139

K
H
J
H และ K


คําตอบ 3 :

ขอที่ :
าว
กร

จากรูปที่กําหนดให พื้นผิวใดอยูสูงที่สุด

ิท97 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

140
าว

F
B
A
A และ B


คําตอบ 3 :

ขอที่ :
กร

จากรูปที่กําหนดให พื้นผิวใดอยูระดับเดียวกันกับพื้นผิว D

ิท98 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 4 :

141
าว


คําตอบ 3 :

ขอที่ :

C
B
E
F
กร

จากภาพฉายในระบบมุมที่ 3 ที่กําหนดให พื้นผิวใดอยูสูงที่สุด

ิท99 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ผิวที่ 1

คําตอบ 2 :

ผิวที่ 2

คําตอบ 3 :

ผิวที่ 3

คําตอบ 4 :

ผิวที่ 5

ิธ์ ห

า้
กร

142
าว


จากภาพฉายในระบบมุมที่ 3 ที่กําหนดให พื้นผิวใดเปนพื้นผิวเอียง

ิท100 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

พื้นผิวที่ 25

คําตอบ 2 :

พื้นผิวที่ 23

คําตอบ 3 :

พื้นผิวที่ 12

คําตอบ 4 :

พื้นผิวที่ 13

ิธ์ ห

า้
กร

143
าว


จากภาพฉายในระบบมุมที่ 3 ที่กําหนดให พื้นผิวใดอยูสูงที่สุด

ิท101 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ผิวที่ 6

คําตอบ 2 :

ผิวที่ 14

คําตอบ 3 :

ผิวที่ 12

คําตอบ 4 :

ผิวที่ 5

ิธ์ ห
กร

144

จากภาพฉายในระบบมุมที่ 3 ที่กําหนดให พื้นผิวใดเปนพื้นผิวเอียง
าวคําตอบ 1 :

ผิวที่ 1

า้

ิทขอที่ :

คําตอบ 2 :

ผิวที่ 3

คําตอบ 3 :

ผิวที่ 29

คําตอบ 4 :

ผิวที่ 13

102 of 461

145
ภาพใดเปนภาพจากดานที่ลูกศรชี้

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว

คําตอบ 2 :


คําตอบ 3 :

า้

ิท103 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

146
แบบงานสวมตอกันตอไปนี้เปนงานสวมตออะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

แทงสี่เหลี่ยม 2 อันมีขนาดเทากัน

คําตอบ 2 :

แทงสามเหลี่ยม 2 อัน

คําตอบ 3 :

แทงทรงกระบอกตัน 2 อัน

คําตอบ 4 :

ทรงกระบอก 2 อันมีขนาดเทากัน
กร

147

ภาพดานขางภาพในแสดงตามแบบมาตรฐาน

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิทิธ์ ห

104 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

148
ภาพใดแสดงเกลียวในตามแบบมาตรฐาน

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :
าว

คําตอบ 3 :


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

149

ิทภาพดานบนที่ถูกตองคือภาพใด
105 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

150
กร

ิทภาพฉายขวามือแสดงชิ้นงานดานใด
106 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ภาพดานหนา

คําตอบ 2 :

ภาพดานบน

คําตอบ 3 :

ภาพดานลาง

คําตอบ 4 :

ภาพดานขางขวา

151

ิทภาพดานหนาและดานบนเหมือนกัน ภาพใดเปนภาพดานขางที่ถูกมาตรฐาน
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้

107 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

152

ิทภาพดานหนาและภาพดานบนเหมือนกัน ชิ้นงานไมใชทรงกลม ภาพดานขางที่ถูกตองคือภาพใด
าวคําตอบ 1 :

108 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

153

ิทภาพดานหนาและภาพดานบนเหมือนกัน ชิ้นงานไมใชทรงกลม ภาพดานขางที่ถูกตองคือภาพใด
าวคําตอบ 1 :

109 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

154

ภาพฉาย 3 ดานชุดใด ที่แสดงลักษณะภาพ 3 มิติ ไดถูกตอง
าว


คําตอบ 1 :

ิท110 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

155

ภาพใด เปนภาพดานหนาของภาพ 3 มิติตามทิศทางลูกศร
าวคําตอบ 1 :

ิท111 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

156

ิทจาพภาพฉายดานขางของทรงกรวย เมื่อมองตามมุมมองดานบน พื้นที่ภาคตัดเอียงผานปลายทรงกรวยเปนลักษณะใด
าว


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วงกลม

คําตอบ 2 :

วงรี

คําตอบ 3 :

สามเหลี่ยม

คําตอบ 4 :

พาราโบลา

157

จากภาพฉายดานขางของทรงกรวย เมื่อมองตามมุมมองดานบน พื้นที่ภาคตัดเอียงกับแกนทรงกรวยเปนลักษณะใด
112 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

สามเหลี่ยม

คําตอบ 2 :

พาราโบลา

คําตอบ 3 :

วงรี

คําตอบ 4 :

วงกลม

158
ภาพดานบนพื้นที่ภาคตัดทรงกระบอก เปนลักษณะใด
าว

คําตอบ 1 :

วงรี

คําตอบ 2 :

วงกลม

คําตอบ 3 :

ครึ่งวงกลม


คําตอบ 4 :
ขอที่ :

159
กร

พาราโบลา

ภาพดานบนพื้นที่ภาคตัดทรงกระบอกเปนลักษณะใด

ิทิธ์ ห

า้

113 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

วงรี

คําตอบ 2 :

พาราโบลา

คําตอบ 3 :

ครึ่งวงกลม

คําตอบ 4 :

วงกลม

160

ิธ์ ห

ทรงกระบอกที่มีขนาดเทากันสวมตอกันตามแนวเสนศูนยกลางโดยตรง แบบที่ถูกตองคือแบบใด

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :
กร

า้

ิท114 of 461

คําตอบ 4 :

า้

ขอที่ :

161
จากภาพดานขางทรงกระบอกตัด จงหาภาพดานหนาที่ถูกตอง
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิทิธ์ ห

115 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

162

ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติที่กําหนดให
าว


คําตอบ 1 :

ิท116 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

163
ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท117 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

164
กร

ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
าว


คําตอบ 1 :

ิท118 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

165

ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท119 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

166
ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท120 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

167
ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร

ิท121 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

168

ิธ์ ห

ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร

ิท122 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

169
ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร

ิท123 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

170
ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :
าว


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิทิธ์ ห

124 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

171
ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

172

125 of 461

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

173
ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท126 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

174
กร


ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท127 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

175

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพดานหนาที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท128 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

176
าว

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท129 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

177
จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานขาง

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :
กร

ิทิธ์ ห

130 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

178
จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานขาง
กร

คําตอบ 1 :
าว

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

ิทิธ์ ห

131 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

179
จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานขาง

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

าว

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

180

132 of 461

จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานขาง

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

181

จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานขาง

ิท133 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

182
กร


จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานขาง

ิท134 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

183

จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานบนคําตอบ 1 :

ิท135 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

184
าว

จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานบนคําตอบ 1 :

ิท136 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

185
กร

จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานบน

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท137 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

186
จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานบน
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท138 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

187
จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานบน

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร

ิท139 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

188

ิธ์ ห

จากภาพดานหนาที่กําหนด จงเลือกภาพดานบน
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท140 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

189
ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
าว


คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
กร

ิท141 of 461

ขอที่ :

า้

190
ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

191

142 of 461

ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

192

ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท143 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

193
กร


ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท144 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

194
าว


ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท145 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
าว

ขอที่ :

195
กร


ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท146 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

196
าว
กร

ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท147 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

197
าว

ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท148 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

198
ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท149 of 461

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

199
ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท150 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

200

ิธ์ ห

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท151 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

201

ิธ์ ห

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท152 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

202
ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

203

153 of 461

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

204
ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท154 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
าว

ขอที่ :

205
กร


ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท155 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

206

ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
าวคําตอบ 1 :

ิท156 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

207
ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :
กร

ิทิธ์ ห

157 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

208
ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :
าว


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิทิธ์ ห

158 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

209
ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

210

159 of 461

ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

211

ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท160 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

212
กร


ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท161 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

213

ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให


คําตอบ 1 :

ิท162 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

214
าว
กร

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท163 of 461

า้

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

215
าว

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท164 of 461

า้

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

216

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
าวคําตอบ 1 :

ิท165 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

217
ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร
าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิทิธ์ ห

166 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

218
ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :

ิทิธ์ ห

167 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

219
จงหาภาพดานหนาที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :
าว

คําตอบ 3 :


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

220

ิทจงหาภาพดานหนาที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
168 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

221

าว
กร

จงหาภาพดานหนาที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท169 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

222
าว

จงหาภาพดานหนาที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท170 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

223
จงหาภาพดานหนาที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร
าว


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิทิธ์ ห

171 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

224
จงหาภาพดานบนที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :
าว


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิทิธ์ ห

172 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

225
จงหาภาพดานบนที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

าว

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

226
จงหาภาพดานบนที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

173 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

227
กร


จงหาภาพดานบนที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท174 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

228
าว

จงหาภาพดานบนที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท175 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

229
จงหาภาพดานขางที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท176 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

230
จงหาภาพดานขางที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร

ิท177 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

231

ิธ์ ห

จงหาภาพดานขางที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท178 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

232
จงหาภาพดานขางที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

233

179 of 461

จงหาภาพดานขางที่ถูกตองของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

234
าว


ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท180 of 461

า้

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
าว

ขอที่ :

235
กร


ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท181 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร
าว

236

ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท182 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

237
ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท183 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

238
ภาพใดคือภาพดานหนาของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท184 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

239

ิธ์ ห

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท185 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

240

า้

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

าว

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

241
ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

186 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

242

ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท187 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

243
กร


ภาพใดคือภาพดานบนของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท188 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

244
าว
กร

ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท189 of 461

า้

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

245
าว

ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท190 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

246
ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิทิธ์ ห

191 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

247
ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิทิธ์ ห

192 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

248
ภาพใดคือภาพดานขางของภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

249

193 of 461

จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติที่กําหนดให

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

250

จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท194 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

251
กร


จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิท195 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

252

จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให


คําตอบ 1 :

ิท196 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

253
าว
กร

จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดใหคําตอบ 1 :

ิท197 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

254
กร

จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท198 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

255
จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท199 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

256
จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท200 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

257
จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท201 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

258
จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท202 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

259
จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท203 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

260
จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท204 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

261
จงเลือกภาพที่ตรงกับภาพ 3 มิติ ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
กร

ิท205 of 461

ขอที่ :

า้

262
ขอใดเปนภาพแสดงมุมมองที่ถูกตอง ตามทิศทางลูกศรชี้ของภาพสามมิติที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :
กร

ิท206 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

263
ขอใดเปนภาพแสดงมุมมองที่ถูกตอง ตามทิศทางลูกศรชี้ของภาพสามมิติที่กําหนดให

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 1 :
าว

คําตอบ 2 :


คําตอบ 3 :

ิท207 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

264
ขอใดเปนภาพแสดงมุมมองที่ถูกตอง ตามทิศทางลูกศรชี้ของภาพสามมิติที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว

คําตอบ 2 :


คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ไมมีขอใดถูก

ิทขอที่ :

265
ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายตอไปนี้คือขอใด

208 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

266


ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายตอไปนี้คือขอใด

ิท209 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

267

าว

ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายตอไปนี้คือขอใด

ิท210 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

268
กร

ิทมุมมองภาพชวยที่แสดงรูปรางที่แทจริงของพื้นผิว จะตองฉายไปจาก.................เสมอ

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ระนาบอางอิง (Reference plane)

คําตอบ 2 :

มุมมองดานหนา (Front view)

คําตอบ 3 :

มุมมองภาพชวยที่หนึ่ง (Primary auxiliary view)

คําตอบ 4 :

มุมมองที่ขอบ (Edge view) ของรูปรางที่แทจริงของพื้นผิว

269
าว


การฉายภาพแบบใด ที่มีการฉายจุดไปยังจุดยึดเพียงจุดเดียว

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

การฉายภาพระบบมุมมองที่หนึ่ง (First angles projection)

คําตอบ 2 :

การฉายภาพระบบมุมมองที่สาม (Third angles projection)

คําตอบ 3 :

การฉายภาพแบบแอคโซโนเมตริก (Axonometric projection)

คําตอบ 4 :

การฉายภาพแบบเพอสเปคทีฟ (Perspective projection)

270
ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายตอไปนี้ คือขอใด

211 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :

ิท


าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

271

ขอใดเปนภาพแสดงมุมมองที่ถูกตอง ตามทิศทางลูกศรชี้ของภาพสามมิติที่กําหนดให

212 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

272

ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายตอไปนี้คือขอใด

ิท213 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

273
กร
าว


ภาพแสดงมุมมองที่หายไปของภาพฉายตอไปนี้คือขอใด

ิท214 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

274
กร

ิท
การวางตําแหนงรูปภาพฉายออรโธกราฟฟคแบบมุมที่ 1 รูปใดถูกตองเมื่อกําหนดการมองดังรูป

215 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

า้

ิท216 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

275

ิทการวางตําแหนงรูปภาพฉายออรโธกราฟฟคแบบมุมที่ 3 รูปใดถูกตองเมื่อกําหนดการมองดังรูป
าวคําตอบ 1 :

า้

217 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 3 :

ิท


าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

276
การวางตําแหนงรูปภาพฉายออรโธกราฟฟคแบบมุมที่ 3 รูปใดถูกตองเมื่อกําหนดการมองดังรูป

218 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท219 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

277
รูปที่กําหนดใหตอไปนี้คาที่หายไปคือคาอะไร

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

278
กร

ิทรูปที่กําหนดใหตอไปนี้คาที่หายไปคือคาอะไร
220 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
กร

279

รูปที่กําหนดใหตอไปนี้คาที่หายไปคือคาอะไร
าวคําตอบ 1 :

ิทคําตอบ 2 :

221 of 461

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ไมมีขอใดถูกตอง

า้

280
รูปที่กําหนดใหตอไปนี้คาที่หายไปคือคาอะไร

ิธ์ ห
กร
าว

คําตอบ 1 :


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ไมมีขอใดถูกตอง

281
จงเรียงลําดับลักษณะของชิ้นงานจากรูปที่กําหนดใหดังตอไปนี้

ิท222 of 461

ขอที่ :

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

รันเอาท ฟลเล็ต ขอบมน

คําตอบ 2 :

ขอบมน ฟลเล็ต ดายเอาท

คําตอบ 3 :

ฟลเล็ต ขอบมน ดายเอาท

คําตอบ 4 :

รันเอาท ฟลเล็ต ดายเอาท
กร
าว

282

ิทรูปดานบนรูปใดใหความหมายที่ถูกตองกับรูปดานหนาที่กําหนดใหตอไปนี้คําตอบ 1 :

า้

223 of 461

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :
กร

ไมมีคําตอบที่ถูกตอง
าว

283

ลักษณะของเสนประที่พบกันในรูปใดไมถูกตอง


คําตอบ 1 :

ิท224 of 461

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

284

ิทภาพดานหนาที่กําหนดใหยังขาดความสมบูรณ รูปใดเปนภาพดานหนาที่ถูกตอง
าวคําตอบ 1 :

225 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :
กร

ไมมีขอใดถูกตอง

285
าว

ิทภาพดานหนาที่กําหนดใหยังขาดความสมบูรณ รูปใดเปนภาพดานหนาที่ถูกตองคําตอบ 1 :

226 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ไมมีขอใดถูกตอง
กร

286

ิทภาพดานหนาที่กําหนดใหยังขาดความสมบูรณ รูปใดเปนภาพดานหนาที่ถูกตอง
าวคําตอบ 1 :

227 of 461

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :
กร

ขอ 1 และ 2 ถูกตอง

287
าว

ิทภาพดานบนที่กําหนดใหยังขาดความสมบูรณ รูปใดเปนภาพดานบนที่ถูกตองคําตอบ 1 :

228 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

288

ิทภาพดานบนที่กําหนดใหยังขาดความสมบูรณ รูปใดเปนภาพดานบนที่ถูกตองคําตอบ 1 :

229 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร
าว

289

ิทภาพดานบนที่กําหนดใหยังขาดความสมบูรณ รูปใดเปนภาพดานบนที่ถูกตองคําตอบ 1 :

230 of 461

า้

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

290

ิทภาพดานขางที่กําหนดใหยังขาดความสมบูรณ รูปใดเปนภาพดานขางที่ถูกตอง
าวคําตอบ 1 :

231 of 461

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

291

ิทภาพดานขางที่กําหนดใหยังขาดความสมบูรณ รูปใดเปนภาพดานขางที่ถูกตอง
าวคําตอบ 1 :

232 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ไมมีขอใดถูกตอง
กร

292

ิทภาพดานขางที่กําหนดใหยังขาดความสมบูรณ รูปใดเปนภาพดานขางที่ถูกตอง
าวคําตอบ 1 :

233 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

293

เพื่อใหภาพ Orthographic ขางลางสมบูรณ ตองเติมเสนอีกกี่เสน

าว

ิทคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

0
2
4
6

234 of 461

า้

294
เลือก Top View ใหเหมาะสมกับ Front View ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :
กร

ิท235 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

295

า้
กร
าว


เลือก Front View ใหเหมาะสมกับ Top View ที่ให

ิท236 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

296

ิท
จากภาพ Orthographic ที่กําหนดให จงเลือก Left Side View ที่เหมาะสม

237 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
กร
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท238 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

297
เลือก Side View ของภาพ Orthographic ที่ให
กร
าวคําตอบ 1 :

ิทิธ์ ห

239 of 461

า้

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

298

ิท


าว


จากรูป Orthographic ของเสนทางเดินทอน้ํา จงหาความยาวรวมทั้งหมดของทอ

240 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

200 m
230 m
260 m
280 m

ิธ์ ห

า้
กร

299

ิท


าว


จากรูป Orthographic ที่กําหนดให จงบอกชื่อมุมมอง (View) ใหถูกตอง

241 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

View 1 = Front view, View 2 = Side view
View 1 = Front view, View 2 = Top view
View 1 = Top view, View 2 = Front view
View 1 = Side view, View 2 = Top view

300
กร
าว


เลือก Right-side View ของภาพ Orthographic ที่กําหนดให

ิทิธ์ ห

า้

242 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

คําตอบ 1 :
าว


คําตอบ 2 :

ิท243 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้
กร

301

ิท


าว


จากรูป Front View และ Side View ที่กําหนดให จงเลือก Top View ที่ถูกตอง

244 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

คําตอบ 1 :
าว


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท245 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

302
เลือกภาพวาด Oblique ที่เหมาะสมที่สุด

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

าว

คําตอบ 2 :

ิท246 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้
กร

303

ขอใดคือ front view ของรูป Isometric ที่ให

าว

ิท247 of 461

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
กร
าว


ขอที่ :

304

ขอใดคือ front view ของ top view ที่กําหนดให

ิท248 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
กร
าวคําตอบ 3 :

า้

ิท249 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

า้

305
กร

ขอใดไมสามารถเปน right-side view ของภาพ Orthographic ที่ให

าว

ิท250 of 461

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
าว

ขอที่ :

306
กร


ขอใดคือมุมมองที่หายไป

ิท251 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

า้

ิท252 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

307
จงเลือกภาพ orthographic ที่ถูกตอง

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

าว

คําตอบ 2 :

ิท253 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้
กร

ิท


าว

308


จากรูป orthographic หากมองจากทิศทางของ front view ขอใดถูกตอง

254 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Surface K is in front of Surface M and Surface F is in front of Surface L
Surface N is above Surface P and Surface H is in front of Surface K
Surface P is above Surface R and Surface G is in front of Surface M
Surface D is in front of Surface E and Surface Q is above Surface P
กร

309

รูปใดเปน Sectional View ของรูป Top View ที่กําหนดให
าวคําตอบ 1 :

ิทิธ์ ห

า้

255 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร
าว

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

า้

ิท256 of 461

ขอที่ :

310

า้

เลือกภาพวาด Isometric ของภาพ Orthographic ที่กําหนดให

ิธ์ ห
กร
าว


คําตอบ 1 :

ิท257 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท258 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

311
เลือกภาพ Isometric ที่มีที่ผิด
กร

คําตอบ 1 :
าว


คําตอบ 2 :

า้

ิท259 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้
กร

312
าว


เรียงลําดับความสูงของผิว A, B, C, D จากต่ําสุดไปสูงสุด

ิท260 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

A, C, B, D
D, A, B, C
C, D, A, B
D, B, A, C

ิธ์ ห
กร
าว

313

ขอใดคือภาพ orthographic ที่ถูกตองในทุกมุมมอง


คําตอบ 1 :

า้

ิท261 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร
าว

คําตอบ 4 :ขอที่ :

า้

314

ขอใดคือ Top View ของภาพ 3 มิติที่ให

ิท262 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

า้

ิท263 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้
กร

315

ิท


าว


จากรูป Orthographic ของเสนทางเดินทอน้ํา จงหาความยาวรวมทั้งหมดของทอ

264 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

316

240
280
320
360
กร
าว


รูปใดเปน Orthographic ของรูป Isometric ที่ให

ิท265 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว


คําตอบ 2 :

า้

ิท266 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

คําตอบ 3 :
าวคําตอบ 4 :

ิท267 of 461

ขอที่ :

317
ขอใดไมสามารถเปน side view ของภาพ front view ที่ให
กร
าว


คําตอบ 1 :

ิทิธ์ ห

า้

268 of 461

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

318

า้

าว

ขอใดเปนภาพฉาย orthographic ที่ถูกตอง

ิท269 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท270 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

319
เลือกภาพ Isometric ของภาพ orthographic ที่ให

ิธ์ ห
กร
าวคําตอบ 1 :

า้

ิท271 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

า้

าว
กร

ิท272 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

320
เลือกภาพ Isometric ที่เขียนไดถูกตองที่สุด

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

าว

คําตอบ 2 :

า้

ิท273 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้
กร

321

ขอใดคือภาพฉาย orthographic ของภาพสามมิติที่ให

าว

ิท274 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร
าว

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

า้

ิท275 of 461

ขอที่ :

322

า้

ภาพ orthographic ขางลางเปนของวัตถุใด

ิธ์ ห
กร
าว


คําตอบ 1 :

ิท276 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร
าวคําตอบ 4 :

า้

ิทขอที่ :

323

277 of 461

วัตถุในภาพ orthographic นี้ใสกลองขนาดใดไดพอดีที่สุด

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

324

160x160x120
110x150x160
130x110x155
105x155x150


คําตอบ 4 :
ขอที่ :
าว
กร

ภาพ orthographic ที่ใหเปนของวัตถุใด

ิท278 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :

าว

คําตอบ 4 :

ิท279 of 461

ขอที่ :

า้

325
ขอใดคือ Top View ของภาพ Orthographic ที่ให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :
กร

ิท280 of 461

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

า้

ขอที่ :

326
ตองแกไขภาพ Orthographic อยางไรเพื่อใหภาพสมบูรณ
กร
าวคําตอบ 1 :

ไมตองแกไข

คําตอบ 2 :

เติมเสนทึบหนึ่งเสน

คําตอบ 3 :

เติมเสนประหนึ่งเสน

คําตอบ 4 :

เติมเสนทึบและเสนประอยางละหนึ่งเสน

ิทิธ์ ห

ขอที่ :

327

281 of 461

ขอใดเปน side view ของภาพ front view ที่ให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว


คําตอบ 2 :

า้

ิท282 of 461

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

า้

328
กร

ิท


าว


ขางลางเปนภาพ Isometric และ Orthographic ของวัตถุเดียวกัน มุม ABC ใน Top view มีคาเทาใด

283 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

67.38 องศา
60 องศา
56.31องศา
30องศา
กร
าว

329


ขอใดคือ front view ของรูป orthographic ที่ให

ิท284 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :
าว


คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

า้

ิท285 of 461

ขอที่ :

า้

330
วัตถุในภาพ orthographic สามารถประกอบกับวัตถุใดได พอดีที่สุด

ิธ์ ห
กร
าว


คําตอบ 1 :

ิท286 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท287 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

331

า้

ิธ์ ห

รูปใดเปน Orthographic ของรูป Isometric ที่ให
กร

าว

คําตอบ 1 :

ิท288 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
กร
าว


ขอที่ :

า้

332
ภาพ Orthographic ในขอใดไมตรงกับภาพ Isometric

ิท289 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท290 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

333

ิธ์ ห

ในภาพฉายตามแนวเสนสายตาที่กําหนด มีเสนประกี่เสน
กร
าว


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

334

2
3
4
5

า้

ิทขอใดเปนการวางตําแหนงของวัตถุที่ใหไดถูกตองตามหลักของภาพฉายแบบออรโธกราฟฟก
291 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

335
าว

ถูกทุกขอ


ภาพใดไมใชภาพในการเขียนรูป Drawing แบบ 3 View?
คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

า้

Front View
Right Side View
Top View
Contruction View

ิทขอที่ :

336
ขนาดของวัตถุในมิติใดจะเห็นไดบนภาพดานบน (Top View) และ ภาพดานหนา (Front View) ?

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ความกวาง

คําตอบ 2 :

มุมเอียงใดๆ

คําตอบ 3 :

ความสูง

คําตอบ 4 :

ความลึก

292 of 461

า้

337
ขนาดของวัตถุในมิติใดจะเห็นไดบนภาพดานขาง (Side View) และ ภาพดานหนา (Front View) ?

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ความกวาง

คําตอบ 2 :

ความสูง

คําตอบ 3 :

ความลึก

คําตอบ 4 :

ความยาว
กร
าวคําตอบ 1 :

ิธ์ ห

ิท338
รูป Pictorial Drawing ในขอใด สัมพันธกับรูป Orthographic Drawing ขางลางนี้

293 of 461

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

339

า้

ิท


าว


รูป Pictorial Drawing ในขอใด สัมพันธกับรูป Orthographic Drawing ขางลางนี้

294 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท295 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

340
รูป Pictorial Drawing ในขอใด สัมพันธกับรูป Orthographic Drawing ขางลางนี้

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
าวคําตอบ 2 :
กร

ิท296 of 461

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

า้

ขอที่ :

ิท341
รูป Pictorial Drawing ในขอใด สัมพันธกับรูป Orthographic Drawing ขางลางนี้
กร
าวคําตอบ 1 :

ิธ์ ห

297 of 461

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

342
กร

ิท
รูปเขียน Orthographic Drawing ขางลางนี้ สัมพันธกับรูป Pictorial Drawing ในขอใด?

298 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว

คําตอบ 2 :คําตอบ 3 :

า้

ิท299 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

343

า้

รูปเขียน Orthographic Drawing ขางลางนี้ สัมพันธกับรูป Pictorial Drawing ในขอใด?

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :
กร

ิท300 of 461

คําตอบ 3 :

า้

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

344

ิท


าว


รูปเขียน Orthographic Drawing ขางลางนี้ สัมพันธกับรูป Pictorial Drawing ในขอใด?

301 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท302 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

345
รูปเขียน Orthographic Drawing ขางลางนี้ สัมพันธกับรูป Pictorial Drawing ในขอใด?

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
าวคําตอบ 2 :
กร

ิท303 of 461

คําตอบ 3 :

า้

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิท


าว

346

ชนิดของฉายภาพลักษณะใดไมถือวาเปนภาพ PICTORIAL


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

AXONOMETRIC PROJECTION
OBLIQUE PROJECT
MULTIVIEW PROJECTION
PERSPECTIVE PROJECT

347
จากภาพฉาย Orthographics ที่กําหนดให ภาพ Isometric ในขอใดถูกตอง

304 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท305 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท306 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท307 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท308 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

348

า้

ิท


าว


จากภาพฉาย Orthographics ที่กําหนดใหภาพ Isometric ในขอใดถูกตอง

309 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท310 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

349

ิธ์ ห

า้
กร

ิท


าว


จากภาพฉาย Orthographics ที่กําหนดใหภาพ Isometric ในขอใดถูกตอง

311 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท312 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท313 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท314 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท315 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

350

า้

ิท


าว


จากรูปที่กําหนดให ถาระยะ A มีความยาวเทากับ 4 และวงกลม C มีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 3 จงหาขนาดของรัศมี R

316 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

5.5
7
5
4.5

ิธ์ ห

า้

351

ิทจากรูปที่กําหนดให ถาระยะ A มีความยาวเทากับ 5 และระยะ B มีความยาวเทากับ 4.5 วงกลม C มีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 2 จงหาขนาดเสนผานศูนยกลางของวงกลม D
กร
าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

3
3.5
4

คําตอบ 4 :

4.5
317 of 461

ขอที่ :

352
จากรูปที่กําหนดให ถาระยะ C มีความยาวเทากับ 4 และระยะ D มีความยาวเทากับ 2 และวงกลม B มีขนาดเสนผานศูนยกลางเทากับ 2 จงหาขนาดของเสนผานศูนยกลางของวงกลม

A

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

353

1
2
2.5
3
กร

ิท


าว


จากรูปที่กําหนดให ถาระยะรัศมี R เทากับ 5 และระยะ D ยาวเทากับ 2 และวงกลม B มีขนาดเสนผานศูนยกลางเปน 2 เทาของวงกลม A จงหาขนาดของรัศมีของวงกลม A

318 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

1.5
2
2.5
3
กร

354

มุมมองภาพชวย (Auxiliary view) จะใชแสดงงานเขียนแบบในขอใด

ขอที่ :

ิท


าว

คําตอบ 1 :

แสดงรูปรางที่แทจริงของงานเกลียว

คําตอบ 2 :

แสดงภาพขยายของมุมชิ้นงาน

คําตอบ 3 :

แสดงขนาดและรูปรางที่แทจริงของพื้นผิวเอียง

คําตอบ 4 :

แสดงความขรุขระของพื้นผิวภาพชวย

355

า้


ขางลางเปนภาพ Orthographic ของภาพ Isometric ที่ให จงหาวาตองเติมเสนอีกกี่เสน จึงจะทําใหภาพ Orthographic สมบูรณ

319 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

356

3
4
5
6
กร

ิท


าว


ขอใดเปนความหมายที่ถูกตองของ Isometric circle

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เปนรูปวงรีที่ปรากฏเห็นเปนวงกลมในภาพ Isometric Projection

คําตอบ 2 :

เปนรูปวงกลมบนระนาบ Isometric plane ที่ปรากฏเห็นเปนวงรีในภาพ Isometric Projection

คําตอบ 3 :

เปนรูปวงกลมที่ปรากฏเห็นเปนขนาดจริงในภาพ pictorial Drawing

คําตอบ 4 :

เปนรูปวงกลมที่ใชชวยในการสรางรูป Isometric projection

357
ขอใดถูกตองเกี่ยวกับขนาดของระนาบตางๆ ของกลองสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูป Isometric Projection

320 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ระนาบ “a” จะมีขนาดเล็กกวาขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเปนขนาดจริง

คําตอบ 2 :

ระนาบ “a” จะมีขนาดใหญกวาขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเปนขนาดจริง

คําตอบ 3 :

ระนาบ “a” จะมีขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเปนขนาดเล็กกวาขนาดจริง

คําตอบ 4 :

ไมสามารถบอกไดวาระนาบ “a” มีขนาดใหญกวาขนาดจริง หรือเทากับขนาดจริง หรือเล็กกวาขนาดจริง

า้

358
ขอใดถูกตองเกี่ยวกับขนาดของระนาบตางๆ ของกลองสี่เหลี่ยมจัตุรัสในรูป Isometric Drawings

ขอที่ :

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

ระนาบ “a” จะมีขนาดเล็กกวาขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเปนขนาดจริง

คําตอบ 2 :

ระนาบ “a” จะมีขนาดใหญกวาขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเปนขนาดจริง

คําตอบ 3 :

ระนาบ “a” จะมีขนาดจริง และระนาบ “b”, “c”, และ “d” จะเปนขนาดเล็กกวาขนาดจริง

คําตอบ 4 :

ไมสามารถบอกไดวาระนาบ “a” มีขนาดใหญกวาขนาดจริง หรือเทากับขนาดจริง หรือเล็กกวาขนาดจริง
กร

359

ิทการเขียนภาพแบบออบบลิก (Oblique drawing) ในขอใดเรียกวาภาพฉายแบบคาวาเลีย (Cavalier projection) ของกลองสี่เหลี่ยมจัตตุรัส

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

321 of 461

คําตอบ 3 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

360
าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

75 องศา
60 องศา
45 องศา
30 องศา

ิทขอที่ :

361

322 of 461

ภาพเขียนแบบออบบริก (Oblique) มีกี่ชนิด?
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

5
2
3
4

า้

362
รูปเขียนออบบริก (Oblique Drawing) ใชมุมเทาใดในการเขียนรูป
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

50 องศา
60 องศา
75 องศา
90 องศา

363

ิทการเขียนความลึกของรูปออบบริก (Oblique) แบบ Cabinet จะมีความยาวเทาใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ครึ่งหนึ่งของความยาวจริง

คําตอบ 2 :

1/4 ของความยาวจริง

คําตอบ 3 :

เทากับความยาวจริง

คําตอบ 4 :

3/4 ของความยาวจริง
กร
าว

364

การเขียนความลึกของรูปออบบริก (Oblique) แบบ Cavalier จะมีความยาวเทาใด


ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ครึ่งหนึ่งของความยาวจริง

คําตอบ 2 :

1/4 ของความยาวจริง

คําตอบ 3 :

เทากับความยาวจริง

คําตอบ 4 :

3/4 ของความยาวจริง

365
การเขียนความลึกของภาพไอโซเมทริกซ (Isometric) ใชมุมเขียนเทาไร
คําตอบ 1 :

100 องศา

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

30 องศา
75 องศา
45 องศา

323 of 461

366
ขอใดคือวัตถุประสงคหลักในการเขียนรูปไอโซเมทริกซ (Isometric)

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เพื่อแสดงวัตถุในมุมมอง 3 มิติ

คําตอบ 2 :

เพื่อแสดงตําแหนงของวัตถุ

คําตอบ 3 :

เพื่อแสดงสีและสภาพผิวของวัตถุ

คําตอบ 4 :

เพื่อแสดงการสรางวัตถุ

ิธ์ ห

367
โดยทั่วไปแลว เราจะไมเขียนเสนใดบนรูปเขียนไอโซเมทริกซ (Isometric)

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนเต็ม (Visible line)

คําตอบ 2 :

เสนประ (Hidden line)

คําตอบ 3 :

เสนบอกศูนยกลางวงกลม (Center Line)

คําตอบ 4 :

เสนราง (Contruction Line)
กร

368
ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง

ขอที่ :

า้

ิทคําตอบ 1 :

แกนเอียงของภาพออบบลิก (Oblique) ทํามุม 45 กับแนวระดับ

คําตอบ 2 :

ภาพออบบลิกทั่วไป(General oblique) ระยะตามแกนเอียงจะมีขนาดเปน 1/2 หรือ 1 เทาของความยาวจริง ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสม

คําตอบ 3 :

มุมที่ปรากฏบนภาพไอโซเมตริกซ จะเปนขนาดจริงเสมอ

คําตอบ 4 :

ภาพวาดไอโซเมตริกซ เปนภาพที่มีแกนอยางนอยสองแกนทํามุม 30 องศากับแนวระดับ

369
าว


ขอใดตอไปนี้เปนขอจํากัดความของการเขียนภาพสามมิติ
คําตอบ 1 :

ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารความคิดกับผูอื่นได

คําตอบ 2 :

สามารถแสดงรายละเอียดของภาพไดครบถวน

คําตอบ 3 :

สามารถเขาใจไดโดยไมตองเรียนรูมากอน

คําตอบ 4 :

ใชในขณะออกแบบไดสะดวก

ขอที่ :

370
ภาพชนิดใดที่เสมือนภาพจริงที่มนุษยมองเห็นมากที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 3 :

Perspective
Oblique
Trimetric

คําตอบ 4 :

ถูกทุกขอ

คําตอบ 2 :

ขอที่ :

324 of 461

า้

371
ขอใดถูกตองที่สุดเรื่องรัศมีความโคงของสวนโคงในภาพ Isometric เมื่อเทียบกับรัศมีความโคงจริง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มีคาเทาเดิม

คําตอบ 2 :

มีคามากกวาเดิม

คําตอบ 3 :

มีคานอยกวาเดิม

คําตอบ 4 :

มีคาไมคงที่

372
ขอใดกลาวไมถูกตองในการเขียนภาพ Pictorial

ขอที่ :

ิทคําตอบ 1 :

ตองเขียนเสนประหรือเสนที่ถูกบังดวยเสมอ เพื่อความชัดเจนของภาพ

คําตอบ 2 :

ไมนิยมเขียนเสนประหรือเสนที่ถูกบังลงในภาพ

คําตอบ 3 :

เปนรูปที่แสดงภาพไดทั้ง 3 มุมมองหลักไวในภาพเดียว

คําตอบ 4 :

ใชเขียนประกอบกับภาพฉายตั้งฉากเพื่อชวยใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น
กร

ิธ์ ห
าว

373

ภาพฉายออบบริก (Oblique Projection) จะมีมุมมองดานใดเปนขนาดจริง
คําตอบ 1 :

ดานหนา

คําตอบ 2 :

ดานบน

คําตอบ 3 :

ดานขางขวา

คําตอบ 4 :

ดานบนและดานหนา


ขอที่ :

374
เหตุใดในทางวิศวกรรม จึงนิยมใชการฉายภาพแบบ Isometric Projection มากกวา Perspective Projection
คําตอบ 1 :

การเขียนแบบภาพฉาย Isometric มีความสมจริงมากกวา

คําตอบ 2 :

การเขียนแบบภาพฉาย Isometric มีความสวยงามมากกวา

ขอที่ :

คําตอบ 3 :

การเขียนแบบภาพฉาย Isometric มีความถูกตองของสัดสวนและขนาดมากกวา

คําตอบ 4 :

การเขียนแบบภาพฉาย Isometric สามารถทําไดงายและสะดวกรวดเร็วกวา

325 of 461

375
ขอใดกลาวถึงภาพฉาย 3 มิติ แบบ Clinographic Projection ไดถูกตอง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

จะแสดงมิติทางความลึกอยูระหวางครึ่งหนึ่งของขนาดจริงถึงขนาดเทากับขนาดจริง ของขนาดชิ้นงาน

คําตอบ 2 :

จะแสดงมิติทางความลึกเทากับครึ่งหนึ่งของขนาดจริงวัตถุ

คําตอบ 3 :

จะแสดงมิติทางความลึกเทากับขนาดจริงของวัตถุ

คําตอบ 4 :

จะแสดงมิติทางความกวางอยูระหวางครึ่งหนึ่งของขนาดจริงถึงขนาดเทากับขนาดจริง ของขนาดวัตถุ

376

า้

ิธ์ ห

การเขียนภาพแบบ ออบบริก(Oblique) ขอใดมีความเหมาะสมใน

คําตอบ 1 :
าว
กร


ิท326 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท327 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท328 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท329 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

377

า้

าว

ิทจงเลือกภาพไอโซเมตริก ใหตรงกับภาพฉายดานหนา และภาพฉายดานขางที่กําหนดให

330 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

378
าว
กร

ิทจงเลือกภาพไอโซเมตริก ใหตรงกับภาพฉายดานหนา และภาพฉายดานบนที่กําหนดให


331 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

379
าว


จงเลือกภาพไอโซเมตริก ใหตรงกับภาพฉายที่กําหนดให

ิท332 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

า้

ิทขอที่ :

380
จงเลือกภาพไอโซเมตริก ใหตรงกับภาพฉายที่หนดให

คําตอบ 2 :
กร
าว


คําตอบ 4 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 3 :

333 of 461

ิท334 of 461

ขอที่ :

า้

381
จงเลือกภาพไอโซเมตริก ใหตรงกับภาพฉายที่หนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :
กร

ิท335 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้
กร

382

จงเลือกภาพไอโซเมตริก ใหตรงกับภาพฉายที่หนดให

าว

ิท336 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

า้

ิทขอที่ :

383

337 of 461

จงเลือกภาพไอโซเมตริก ใหตรงกับภาพฉายที่หนดให

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :
กร

ิท338 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

384

จงเลือกภาพไอโซเมตริก ใหตรงกับภาพฉายที่หนดให
าวคําตอบ 1 :

า้

ิท339 of 461

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

385
กร
าว


จงเลือกภาพไอโซเมตริก ใหตรงกับภาพฉายที่หนดให

ิท340 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท341 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

386
จงเลือกภาพไอโซเมตริก ใหตรงกับภาพฉายที่หนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :
กร

ิท342 of 461

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

า้

ขอที่ :

387

ิทการเขียนภาพไอโซเมตริก (Isometric drawings) เปนการเขียนแบบในหมวดหมูใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

การเขียนแบบออบลิค (Oblique drawings)

คําตอบ 2 :

การเขียนแบบพิคโทเรียล (Pictorial drawings)

คําตอบ 3 :

การเขียนแบบไดเมตริค (Dimetric drawings)

คําตอบ 4 :

การเขียนแบบเพอสเปคทีฟ (Perspective drawings)

388
กร

ิธ์ ห
าว

รูปแบบของการเขียนแบบสามมิติที่มีมุมมองใกลเคียงกับการมองดวยสายตาของคนเรามากที่สุดคือขอใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เพอสเปคทีฟ (Perspective)

คําตอบ 2 :

ออบบลิก (Oblique)

คําตอบ 3 :

ไตรเมตริก (Trimetric)

คําตอบ 4 :

ไอโซเมตริก (Isometric)

389


ถาตองการสรางรูปสามมิติของกลองสี่เหลี่ยมในมุมมองของภาพไอโซเมตริก จะตองใชเสนตรงจํานวนกี่เสน
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

8 เสน
9 เสน
10 เสน

คําตอบ 4 :

12 เสน
343 of 461

ขอที่ :

390
จากรูปที่กําหนดให เปนงานเขียนแบบชนิดใด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

1-point perspective
2-point perspective
Isometric
Dimetric

391
แบบใดแสดงการกําหนดขนาดสวนโคงถูกตอง


คําตอบ 2 :
กร
าว

คําตอบ 1 :

า้

ิท344 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

392
การแสดงคาแบบงานสวมที่ถูกเปนแบบใด
คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :
าว

คําตอบ 3 :


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

393
ภาพบอกขนาดมิติขอใดไมเหมาะสม

ิท345 of 461

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

394
บริเวณ(แรเงา)ใดควรงดเวนการบอกขนาด

ิท346 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร
าวคําตอบ 4 :

า้

ิท347 of 461

ขอที่ :

395

า้

การบอกขนาดในภาพใดกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
าวคําตอบ 3 :
กร

ิทิธ์ ห

348 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

396
กร

ิทเมื่อใหพื้นที่แรเงาสีดําเปนบริเวณที่ควรหลีกเลี่ยง การกําหนดขนาดแบบเสนตรงควรหลีกเลี่ยงบริเวณใด
าว

คําตอบ 1 :คําตอบ 2 :

า้

349 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

397

าว

ิทเมื่อใหพื้นที่แรเงาสีดําเปนบริเวณที่ควรหลีกเลี่ยง การกําหนดขนาดมุมควรหลีกเลี่ยงบริเวณใด

คําตอบ 1 :

า้

350 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

า้

ิทขอที่ :

398

351 of 461

การกําหนดขนาดงานสวมขอใด ที่กําหนดขนาดไวถูกตอง

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

399
352 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

รูควานคงที่

คําตอบ 2 :

เพลาคงที่

คําตอบ 3 :

รูควานและเพลาคงที่

คําตอบ 4 :

ขนาดกําหนดคงที่

400

า้

ิธ์ ห

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

งานสวมอิสระ

คําตอบ 2 :

งานสวมพอดี

คําตอบ 3 :

งานสวมคลอน

คําตอบ 4 :

งานสวมอัด

401
าว
กร


เสนกําหนดขนาดควรหางจากขอบชิ้นงานอยางนอยเทาใด
คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

8 มม.
10 มม.
12 มม.
14 มม.

402
เงื่อนไขขนาดใดที่ใสผิด

ิท353 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

8
15
16
30
กร

403
แบบใดถูกตองตามเงื่อนไข
าว


คําตอบ 1 :

า้

ิท354 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 2 :
าว
กร


คําตอบ 3 :

ิท355 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

คําตอบ 4 :
าว

ขอที่ :

404


แบบใดถูกตองตามเงื่อนไข

ิท356 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
าว
กร


คําตอบ 3 :

ิท357 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

405

าว
กร

ขนาด 30 ในการบอกขนาดตอไปนี้หมายถึงอะไร

ิทขอที่ :

คําตอบ 1 :

ขนาดกําหนดให

คําตอบ 2 :

ขนาดโตสุด

คําตอบ 3 :

ขนาดเล็กสุด

คําตอบ 4 :

ขนาดที่วัดได

358 of 461

า้

406
งานกลึงชิ้นใด แสดงสัญลักษณไดถูกตอง

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
าว
กร


ิท359 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

407

าว

สัญลักษณคุณภาพผิวงานอันใดถูก

คําตอบ 1 :
กร

ิท360 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

า้

าว
กร

ิท361 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

408
ถาตัวอักษรงานเขียนแบบสูง "h" ขนาดเสนที่ใชเขียนตัวอักษรมีขนาดเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

1/10h
2/10h
7/10h
10/10h

409
กร

ขอกําหนดในการกําหนดขนาด ขอใดกลาวไมถูกตอง

ขอที่ :

า้

ิธ์ ห

ิทคําตอบ 1 :

ควรหลีกเลี่ยงการกําหนดขนาดระหวางเสนประ กับเสนประ

คําตอบ 2 :

ถามีเสนบอกขนาดที่ยาวไมเทากันซอนกันหลายเสนบนดานเดียวกันของชิ้นงาน เสนบอกขนาดที่ยาวที่สุดควรวางไวใกลผิววัตถุมากที่สุด

คําตอบ 3 :

ถางานเขียนแบบไมไดเขียนตามมาตราสวนที่แนนอน จะตองเขียน “NOT TO SCALE” ลงในแบบ

คําตอบ 4 :

โดยทั่วไป การกําหนดขนาดของเสนผานศูนยกลางจะใชกับวงกลม สวนการกําหนดขนาดของคารัศมีจะใชกับสวนโคง

410
าว


จากรูปที่กําหนดให ถาระยะ C ยาวเทากับ 1.00 ระยะ F จะมีความยาวเทาใด

362 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

0.135
0.197
0.260
0.323

ิธ์ ห

411

ิทจากรูปที่กําหนดให ถาระยะ A ยาวเทากับ 1.25 ระยะ E จะมีความยาวเทาใด
กร
าวคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

0.25
0.38
0.50
0.62

า้

ขอที่ :

412

363 of 461

จากรูปที่กําหนดให ระยะ A มีคาเทาใด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

9
10
15
17

413
าว
กร

จากรูปที่กําหนดให คารัศมี R มีคาเปนเทาใดคําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

1.8
0.9
0.75

า้

ิทคําตอบ 4 :

0.375
364 of 461

ขอที่ :

414
ขอใดไมเหมาะสมสําหรับการใหขนาด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

หลีกเลี่ยงการตัดกันของเสนบอกขนาด(Dimension lone)

คําตอบ 2 :

ใชเสนรอบรูปเปนเสนชวยใหขนาด(Extension line)

คําตอบ 3 :

กําหนดขนาดลงภายในภาพตัด(Section view)

คําตอบ 4 :

ลากเสนชวยใหขนาดตัดกับเสนรอบรูป

415

า้

ขอใดผิดหลักการบอกขนาด

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
าว
กร


ิท365 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท366 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท367 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท368 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

416

า้

าว

จากรูปขอใดบอกขนาดไดถูกตองที่สุด

ิท369 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท370 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท371 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท372 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

417

า้

ิท


าว


จากรูปที่กําหนดให รูเจาะถูกสวมอยูกับหมุด จงหาระยะจากขอบ A ถึงขอบ B ที่มากที่สุด

373 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

418
าว


คําตอบ 3 :

ขอที่ :

82.2
82.3
82.4
82.5
กร

การกําหนดขนาดในขอใดถูกตองที่สุด

ิท374 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท375 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท376 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท377 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

419

า้

าว

การกําหนดระยะเผื่อขอใดตอไปนี้เขียนไมถูกตอง

ิท378 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท379 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท380 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท381 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

420

า้
าว


จงหาขนาด X ที่นอยและมากที่สุด ตามลําดับ

ิท382 of 461

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

421
าว

1.85 และ 1.95
2.03 และ 2.13
1.85 และ 2.13
1.95 และ 2.03


คําตอบ 3 :

ขอที่ :
กร

ิทจากรูป ORTHOGRAPHICS ที่กําหนดใหเพื่อกําหนดขนาดของรูปจะตองมีการใหขนาดทั้งหมด จํานวนกี่จุดจึ่งเหมาะสมและสมบูรณ

383 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :

คําตอบ 4 :

422
าว


คําตอบ 3 :

ขอที่ :

4
5
6
7
กร

จากรูปขอใดอธิบายลักษณะรูเจาะ ไดถูกตอง

ิท384 of 461

า้

ิธ์ ห

ขอที่ :
กร
าว

ิทคําตอบ 1 :

เสนผานศูนยกลางใน 0.50 เจาะทะลุตลอด เสนผานศูนยกลางนอก ขนาด 0.75 เจาะแบบ Counter bore ลึก 0.25

คําตอบ 2 :

เสนผานศูนยกลางใน 0.50 เจาะทะลุตลอด เสนผานศูนยกลางนอก ขนาด 0.75 เจาะแบบ Countersink ลึก 0.25

คําตอบ 3 :

เสนผานศูนยกลางใน 0.75 เจาะทะลุตลอด เสนผานศูนยกลางนอก ขนาด 0.50 เจาะแบบ Counter bore ลึก 0.25

คําตอบ 4 :

เสนผานศูนยกลางใน 0.75เจาะทะลุตลอด เสนผานศูนยกลางนอก ขนาด 0.50เจาะแบบ Countersink ลึก 0.25

423


ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด

385 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :

424

A เรียกวา เสนบอกขนาด , B เรียกวา เสนชวยบอกขนาด
A เรียกวา เสนชวยบอกขนาด, B เรียกวา เสนบอกขนาด
A เรียกวา เลขบอกขนาด , B เรียกวา เสนบอกขนาด
A เรียกวา เสนชวยบอกขนาด , B เรียกวา เสนชวยบอกขนาด


คําตอบ 3 :

ขอที่ :
าว

การกําหนดขนาดขอใดถูกตองที่สุด

คําตอบ 1 :
กร

ิท386 of 461

า้

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

425
าว

การกําหนดขนาดดังรูปมีที่ผิดกี่ที่คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
กร

3 ที่
4 ที่
5 ที่

ิทคําตอบ 4 :

ไมผิดเลย
387 of 461

ขอที่ :

426
เลข 8 ของรหัสสกรู M8 x 30 DIN 931-5.6 หมายถึงอะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ระยะพิตเกลียว

คําตอบ 2 :

ขนาดเสนผาศูนยกลางโคนเกลียว

คําตอบ 3 :

ขนาดเสนผาศูนยกลางศูนยเกลียว

คําตอบ 4 :

ขนาดเสนผาศูนยกลางกําหนด

427

า้

ขนาดเสนผาศูนยกลางเกลียวกําหนดไวอยางไร

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

428

รหัสใดแสดงรหัสเกลียวมาตรฐาน
คําตอบ 1 :

10 M
18 M x 1.5
20 x 40 Tr
S 12 x 2


คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

429
ขนาดเกลียวมาตรฐานไมไดกําหนดที่ใด
คําตอบ 1 :

เสนผาศูนยกลางยอดเกลียว

คําตอบ 2 :

ความยาวเกลียวใชงานได
ตัวสกรูรวมปลายสกรู

ิทคําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

เกลียวในลึกรวมรูเรียว

388 of 461

430
แบบใดใหขนาดถูกตามเงื่อนไข

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
าว

ขอที่ :

431
กร


รัศมีใดไมถูกตามมาตรฐาน

ิท389 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

12
70
3
4

ิธ์ ห

432
เขียนแบบใดจึงถูกตามเงื่อนไข
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

R 30
R=30
30 R

เขียนแบบใดจึงถูกตามเงื่อนไข
คําตอบ 1 :


คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
กร
าว

433

า้

ิทขอที่ :

434
การกําหนดขนาดขอใดผิด

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

390 of 461

22
R10
11
R12

ิธ์ ห

435
แบบใดถูกตองตามเงื่อนไข
กร

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
าว


คําตอบ 3 :

า้

ิท391 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

436
แบบใดถูกตองตามเงื่อนไข

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

437
าว


แบบใดถูกตองตามเงื่อนไข

คําตอบ 1 :

ิท392 of 461

า้

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

438
แบบใดถูกตองตามเงื่อนไข
าว

คําตอบ 1 :


คําตอบ 2 :

ิท393 of 461

คําตอบ 3 :

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

439

ิธ์ ห

ขอความใดถูกตองตามเงื่อนไข

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

กําหนดระยะรูดวย เสนศูนยกลางเสมอ

คําตอบ 2 :

กําหนดระยะรูดวย เสนรอบวงเสมอ

คําตอบ 3 :

ชิ้นงานมีรูหลายรูเทากัน ใหกําหนดขนาดทุกรู

คําตอบ 4 :

อยาใชเสนศูนยกลางรูแทนเสนชวยกําหนดขนาด
กร

440

กําหนดขนาดวิธีใดที่เขามาตรฐานเขียนแบบ
าว

คําตอบ 1 :


คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท394 of 461

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

441

ิธ์ ห

กําหนดขนาดวิธีใดที่เขามาตรฐานเขียนแบบ

คําตอบ 1 :
กร

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

าว

คําตอบ 4 :

ิทขอที่ :

442
ขอความที่ถูกที่สุดคือขอความใด

ขอที่ :

395 of 461

คําตอบ 1 :

ลูกศรใหเขียนดวยดินสอเทานั้น

คําตอบ 2 :

ลูกศรมีมุมปลายแหลม 25 องศา

คําตอบ 3 :

ลูกศรแสดงปลายเสนกําหนดขนาด

คําตอบ 4 :

ลูกศรเลือกเขียนไดหลายขนาด

า้

443
เสนกําหนดขนาดควรหางจากขอบชิ้นงานอยางนอยเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

8 มม.
10 มม.
12 มม.
14 มม.

444
เสนกําหนดขนาดควรหางกันอยางนอยเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

10 มม.
9 มม.
8 มม.
7 มม.

445
าว

เงื่อนไขใดที่กําหนดขนาดไดตามมาตรฐาน


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
กร

ิทิธ์ ห

396 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

446
เงื่อนไขใดกําหนดขนาดไดมาตรฐาน
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท397 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

447
เงื่อนไขขนาดใดที่ไมเกี่ยวของกับขอบ (B)

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

5
6
10
25

448
าว

เงื่อนไขขนาดใดที่ใสผิดคําตอบ 1 :
กร

8

ิทคําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

15
16
30

398 of 461

449
กฎการเขียนเสนกําหนดขนาดขอใดถูกตอง

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนกําหนดขนาดตองไมทับกัน

คําตอบ 2 :

ใหเวนจุดที่เสนกําหนดขนาดทับกัน

คําตอบ 3 :

เสนกําหนดขนาดใชกับเสนชวยกําหนดขนาด เทานั้น

คําตอบ 4 :

เสนกําหนดขนาดตองไมอยูกลางขอบงาน

450
กําหนดขนาดใดตรงมาตรฐาน

ขอที่ :
าว
กร

คําตอบ 1 :

ขนาด 5 ตรงมาตรฐาน

คําตอบ 2 :

ขนาด 16 ตรงมาตรฐาน


คําตอบ 3 :

ทั้ง 5 และ 16 ไมตรงมาตรฐาน

คําตอบ 4 :

ทั้ง 5 และ 16 ตรงมาตรฐาน

451

กําหนดขนาดชิ้นงานสมมาตรอยางไร
คําตอบ 1 :

สมมาตรกับเสนศูนยกลาง

คําตอบ 2 :

ทํามุมกับเสนศูนยกลาง

คําตอบ 3 :

ไมเกี่ยวกัน

คําตอบ 4 :

จากขอบบนเสมอ

ิทิธ์ ห

า้

ขอที่ :

452

399 of 461

การกําหนดขนาดอางอิงในวงเล็บ (45) หมายถึง อะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

สําหรับงานผลิตไมจําเปนตองใช

คําตอบ 2 :

สําหรับงานผลิตไมจําเปนตองใช

คําตอบ 3 :

ขนาดจําเปนตองแนนอนมาก

คําตอบ 4 :

สําหรับงานประกอบใหตรวจสอบอีกครั้ง

า้

453

จากภาพสองมุมมองที่กําหนดให ถาใหทําการบอกขนาด จะตองบอกขนาดดวยเสนบอกขนาดกี่เสน จึงถือวามีการบอกขนาดที่สมบูรณ

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

6 เสน
7 เสน
8 เสน
9 เสน

454
าว
กร

ขอใดใหขนาด (Dimensioning) ไดถูกตองที่สุด


คําตอบ 1 :

ิท400 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร
าว

คําตอบ 3 :คําตอบ 4 :

า้

ิท401 of 461

ขอที่ :

455

า้

จุดศูนยกลาง A และจุดศูนยกลาง B หางกันเทาใด
กร
าว


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

70
72
75
80

ิทิธ์ ห

ขอที่ :

456
ขอใดใหขนาด ไดเหมาะสมที่สุด

402 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 2 :
าวคําตอบ 3 :

ิท403 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

457
กร

าว

ขอใดเขียน center line ไดถูกตองที่สุด

คําตอบ 1 :

ิท404 of 461

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร
าว

458

ภาพตัด (Section) ตอไปนี้ เปนภาพตัดแบบใด


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

459

Full Section
Half Section
Broken-out Section
Rotated Section

ิทภาพตัด (Section) ตอไปนี้ เปนภาพตัดแบบใด
405 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Full Section
Half Section
Broken-out Section
Rotated Section

460

า้

การเขียนเสนลายตัดของภาพตัด จะตองเอียงทํามุมกับแนววางของชิ้นงานเปนมุมเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

90 องศา
60 องศา
45 องศา
30 องศา

ิธ์ ห

461
ขอใดเปนสัญลักษณมาตรฐานที่แสดงเสนลายตัดของทองเหลือง
กร

คําตอบ 1 :
าว

คําตอบ 2 :


คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

462

ิทภาพนี้เปนภาพตัดประเภทใด
406 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ตัดเต็ม

คําตอบ 2 :

ตัดมาตรฐาน

คําตอบ 3 :

ตัดธรรมดา

คําตอบ 4 :

ตัดออก

463
ในภาพตัดยอมใหแสดงขอบที่มองไมเห็นเมื่อไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ตองการตบแตงใหสวยงามขึ้น

คําตอบ 2 :

จําเปนตองแสดงแบบใหชัดเจนขึ้น

คําตอบ 3 :

ผูผลิตตองการใหเขียนไว

คําตอบ 4 :

เมื่อเสนไมตัดเสนลายตัด
าว

464

เมื่อไรใชภาพตัดประเภทนี้คําตอบ 1 :
กร

เฉพาะเหล็กโครงสราง

ิทิธ์ ห

า้

ขอที่ :

คําตอบ 2 :

เฉพาะงานเครื่องประดับ

คําตอบ 3 :

ชิ้นงานประกอบกันไมนอยกวา 3 ชิ้น

คําตอบ 4 :

ภาพตัดชิ้นงานแคบมาก

407 of 461

465
ภาพตัดภาพใดถูกตอง

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
าวคําตอบ 2 :
กร

ิท408 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

466

า้
าว


จากรูปเปนภาพตัดประเภทใด

ิท409 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Full Section
Offset Section
Broken-out Section
Half Section

467
กร
าว

ขอใดกลาวไมถูกตอง

ขอที่ :

ิธ์ ห

ิทคําตอบ 1 :

การลากเสนตัด (Section Line) โดยปกติใหเอียงทํามุมประมาณ 30?, 45? หรือ 60?

คําตอบ 2 :

น้ําหนักของเสน Section Line เทากับ Center line

คําตอบ 3 :

น้ําหนักของเสน Cutting Plane Line เทากับ Visible line

คําตอบ 4 :

ในการเขียนภาพตัดจะไมปรากฏ Hidden Line เสมอ

468


การตัดแบบใดถือไดวาเปนการตัดแบบ Full section แบบหนึ่ง
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :

Partial section
Offset section
Broken-out section

า้

คําตอบ 4 :

Half section
410 of 461

ขอที่ :

469
จากภาพไอโซเมตริก ที่กําหนดใหควรเขียนภาพตัดแบบใด จึงมีความเหมาะสมที่สุด

ิธ์ ห

า้
กร
าว


คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

470

Full section
Half section
Offset section
Aligned section

ิทขอใดถูกตองที่สุดในการเขียนภาพ sectional view

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ภาพตัดครึ่ง(half section)เปนการเขียนแบบตัดออก 1/2 สวน โดยตัดแยกตามเสนศูนยกลาง

คําตอบ 2 :

น้ําหนักของแสดงแนวการตัด(cutting plane line)เทากับน้ําหนักของเสนศูนยกลาง(center line)

คําตอบ 3 :

ในการเขียนภาพ sectional view ขอบงานที่มองไมเห็น(ปกติแสดงดวยเสนประ)จะเขียนแสดงดวยเสนเต็มหนา

คําตอบ 4 :

ในการเขียนภาพ sectional view จะแสดงภาพฉายอยางนอยสองดานเสมอ

411 of 461

า้

471
การเขียนเสนรอยตัดใดถูก

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 1 :

าว

ิท412 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท413 of 461

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
ขอที่ :

472

ิธ์ ห

า้
กร
าว

ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก


ภาพตัดใด สอดคลองกับรูปที่กําหนดให สําหรับแนวตัด A-A

ิท414 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท415 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท416 of 461

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท417 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิท418 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห
กร

ขอที่ :

473

า้
าว


จากรูปที่กําหนดให ขอใดคือภาพตัดตามแนวตัด C-C

ิท419 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท420 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

474
กร
าว


จากรูปที่กําหนดให ขอใดคือภาพตัดตามแนวตัด A-A

ิท421 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท422 of 461

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

475
าว


จากรูปที่กําหนดให ขอใดคือภาพตัดตามแนวตัด B-B

ิท423 of 461

ิธ์ ห

า้
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

ิท424 of 461

คําตอบ 3 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

476
าว


จากรูปที่กําหนดให แสดงวิธีการตัดภาพแบบใด

ิท425 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

า้

Offset Section
Full Section
Half Section
Broken out Section

477
กร
าว


จากรูปที่กําหนดให แสดงวิธีการตัดภาพแบบใด

ิท426 of 461

ิธ์ ห

า้

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

478

Full Section
Broken out Section
Offset Section
Removed Section
กร
าว


จากรูปที่กําหนดให แสดงวิธีการตัดภาพแบบใด

ิท427 of 461

คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

ิธ์ ห

Offset Section
Full Section
Half Section
Revolved Section
กร

479

การตัดภาพแบบ Half Section เหมาะสําหรับชิ้นสวนประเภทใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ชิ้นสวนที่ไมมีรายละเอียดภายในมากนัก

คําตอบ 2 :

ชิ้นสวนที่มีรายละเอียดภายในมาก

คําตอบ 3 :

ชิ้นสวนที่มีลักษณะของรูปทรงสมมาตร

คําตอบ 4 :

ชิ้นสวนที่ตองการแสดงรายละเอียดเฉพาะจุด

480

า้
าว


ิทการตัดภาพแบบ Broken Out Section เหมาะสําหรับชิ้นสวนประเภทใด
คําตอบ 1 :

ชิ้นสวนที่ตองการแสดงรายละเอียดเฉพาะสวน

คําตอบ 2 :

ชิ้นสวนที่มีรูปทรงสมมาตร

คําตอบ 3 :

ชิ้นสวนที่มีรายละเอียดภายในซับซอน

คําตอบ 4 :

ชิ้นสวนที่มีรายละเอียดภายในไมซับซอนมากนัก

ขอที่ :

481
ขอใดแสดงการลงลายตัดที่ถูกตอง

428 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

482
จากภาพตัดที่กําหนดให แสดงการตัดภาพของวัสดุชนิดใด

ิท429 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ทองแดง

คําตอบ 2 :

เหล็กเหนียว

คําตอบ 3 :

เหล็กหลอ

คําตอบ 4 :

ไทเทเนียม

ิธ์ ห

483
จากภาพตัดที่กําหนดให แสดงการตัดภาพของวัสดุชนิดใด
กร
าว


คําตอบ 1 :

เหล็กเหนียว

คําตอบ 2 :

เหล็กหลอ

คําตอบ 3 :

ฉนวนกันความรอน

คําตอบ 4 :

ทองเหลือง

า้

ิทขอที่ :

484
จากภาพตัดที่กําหนดให แสดงการตัดภาพของวัสดุชนิดใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เหล็กเหนียว

คําตอบ 2 :

เหล็กหลอ

คําตอบ 3 :

ฉนวนกันความรอน

คําตอบ 4 :

ทองเหลือง
กร

จากภาพตัดที่กําหนดให แสดงการตัดภาพของวัสดุชนิดใด
าว

คําตอบ 1 :

เหล็กเหนียว

คําตอบ 2 :

ยาง

คําตอบ 3 :

คอนกรีต

า้

ิธ์ ห

485


430 of 461

ิทคําตอบ 4 :

ฉนวนกันความรอน
431 of 461

ขอที่ :

486
ขอใดแสดงภาพตัดที่ถูกตอง

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 2 :
าวคําตอบ 3 :

ิท432 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

487
กร
าว

ิทการแสดงเสนลวดลายภาพตัด(Section Line) ของภาพ Isometric จะตองเขียนเสนทํามุมกับแนวระดับเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

488

30 องศา
45 องศา
60 องศา
90 องศา


คําตอบ 3 :

จากภาพตัดที่กําหนดให ภาพใดเปนภาพที่แสดงการตัดไวถูกตอง
คําตอบ 1 :

า้

433 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

489

ิทจากภาพฉายในระบบมุมที่ 3 ที่กําหนดให ภาพใดแสดงการตัดภาพที่ถูกตอง
กร

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

434 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

490

า้

ถาวัตถุมีลักษณะรูปทรงที่สมมาตร ควรใชการตัดภาพดวยวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :
ขอที่ :

Broken-Out Section
Half Section
Offset Section
Revolved Section

ิธ์ ห

491
ภาพนี้เปนภาพตัดประเภทใด
าว

คําตอบ 1 :

ตัดเต็ม

คําตอบ 2 :

ตัดมาตรฐาน

คําตอบ 3 :

ตัดธรรมดา

คําตอบ 4 :

ตัดออก


ขอที่ :
กร

492
การตัดเต็ม ใหตัดตามแนวใด
คําตอบ 1 :

เสนศูนยกลางแนวนอน

คําตอบ 2 :

เสนศูนยกลางแนวดิ่ง

ิทขอที่ :

คําตอบ 3 :

เสนศูนยกลางแนวใดก็ได

คําตอบ 4 :

เสนใดก็ไดตามความเหมะสม

435 of 461

493
ในภาพตัดยอมใหแสดงขอบที่มองไมเห็นเมื่อไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ตองการตบแตงใหสวยงามขึ้น

คําตอบ 2 :

จําเปนตองแสดงแบบใหชัดเจนขึ้น

คําตอบ 3 :

ผูผลิตตองการใหเขียนไว

คําตอบ 4 :

เมื่อเสนไมตัดเสนลายตัด

494
เสนลายตัด เขียนดวยเสนอะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนลูกโซบาง

คําตอบ 2 :

เสนประบาง

คําตอบ 3 :

เสนมือเปลาบาง

คําตอบ 4 :

เสนเต็มบาง

ิธ์ ห
กร

495
เสนลายตัดเอียงเทาใด
คําตอบ 1 :
คําตอบ 2 :
คําตอบ 3 :
คําตอบ 4 :

ขอที่ :

496

15 degree
30 degree
45 degree
60 degree
าว


พื้นที่ภาคตัดยิ่งแคบ ยิ่งตองเปนอยางไร

ขอที่ :

า้

คําตอบ 1 :

ระยะหาง เสนลายตัดยิ่งตองลดลง

คําตอบ 2 :

ระยะหาง เสนลายตัดยิ่งตองกวางขึ้น

คําตอบ 3 :

เสนลายตัดตองเอียงมากขึ้น

คําตอบ 4 :

เสนลายตัดตองเอียงนอยลง

497

ิทภาพตัดใดเขียนไดถูกตอง
436 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
าว

498

ภาพตัดใด ตัดไมถูกตามมาตรฐาน


คําตอบ 1 :

ิท437 of 461

คําตอบ 2 :

า้

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

499
ภาพดานบนภาพใดที่ตัดถูกตอง

าว

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
กร

ิทคําตอบ 3 :

438 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

500
มุมมอง (views) ในขอใดที่ใชแสดงรายละเอียดที่มีอยูภายในเนื้อชิ้นงาน

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

มุมมองปกติ (Regular views)

คําตอบ 2 :

มุมมองภาพตัด (Section views)

คําตอบ 3 :

มุมมองภาพออบลิค (Oblique views)

คําตอบ 4 :

มุมมองภาพชวย (Auxiliary views)

501

ิทิธ์ ห

เสนที่ใชลากผานชิ้นงานโดยมีตัวอักษรกํากับไวที่ปลายทั้งสองดาน เพื่อนําไปเขียนมุมมองภาพตัด คือเสนในขอใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนแสดงลายตัด (Hatch line)

คําตอบ 2 :

เสนเงา (Phantom line)

คําตอบ 3 :

เสนแสดงระนาบตัด (Cutting plane line)

คําตอบ 4 :

เสนตัดมือเปลา (Free hand Break line)
กร
าว

502

การเขียนแบบภาพตัด ที่แสดงการผาครึ่งชิ้นงานออกเปนสองชิ้นสวนเทากัน เรียกวาการตัดแบบใด
คําตอบ 1 :

ตัดเต็ม (Full section)

คําตอบ 2 :

ตัดตามแนว (Aligned section)

คําตอบ 3 :

ตัดหมุน (Revolve section)

คําตอบ 4 :

ตัดครึ่ง (Half section)


ขอที่ :

503

ขอใดเปนมุมมองภาพตัดหมุนที่ถูกตอง ของรูปที่กําหนดให

439 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :
กร

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

504
ภาพใดเปนภาพตัดตามมาตรฐาน

ิท440 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

505
าว

ทําไมจึงแสดงแบบดวยการตัดครึ่งเดียว

ขอที่ :
กร

คําตอบ 1 :

ประหยัดการเขียนเสนลายตัด

คําตอบ 2 :

ชิ้นงานที่ยกเวนไมตัด

คําตอบ 3 :

เพื่อแสดงสวนที่ขาดไป

คําตอบ 4 :

เมื่อเปนชิ้นงานเหลี่ยม

506


การตัดครึ่งใหตัดสวนใด
คําตอบ 1 :

ไมกําหนดไวแนนอน

คําตอบ 2 :

สวนซาย

คําตอบ 3 :

สวนบน

ิทคําตอบ 4 :

สวนลางและสวนขวา
441 of 461

ขอที่ :

507
การตัดครึ่งใหแบงสวนดวยอะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนมือเปลา

คําตอบ 2 :

เสนศูนยกลาง

คําตอบ 3 :

เสนลูกโซหนา

คําตอบ 4 :

เสนเต็มหนา

508

า้

การตัดเฉพาะสวนแสดงดวย เสนอะไร

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

เสนเต็มบาง

คําตอบ 2 :

เสนมือเปลา

คําตอบ 3 :

เสนลูกโซหนา

คําตอบ 4 :

ไมตองแสดงเสน

ิธ์ ห

509
แบบนี้มีอะไรไมถูกตอง
าว


ขอที่ :
กร

คําตอบ 1 :

ตัดเฉพาะสวนแสดงดวยเสนเต็มบาง

คําตอบ 2 :

ควรเขียนเปนภาพตัดเต็ม

คําตอบ 3 :

เสนลายตัดชิ้นเดียวกันไปทางเดียวกัน

คําตอบ 4 :

เขียนถูกตองแลว

510
แบบใดเปนภาพตัดครึ่ง

ิท442 of 461

คําตอบ 1 :

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

511
าว

ภาพใดเปนภาพตัดที่ถูกตอง


คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :
กร

ิท443 of 461

า้

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

ิธ์ ห

512
ภาพใด เปนภาพตัดที่ถูกตอง
กร

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

ิท444 of 461

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้

513
การตัดเฉพาะสวน ตัดอยางไร

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร

514

เสนคูขนานสั้นๆ ในแบบหมายถึงอะไร

ิท445 of 461

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

กําหนดขนาดสมมาตร

คําตอบ 2 :

ยอมใหศูนยกลางเปลี่ยนแนวได

คําตอบ 3 :

แสดงถึงเสนสมมาตร

คําตอบ 4 :

แสดงเสนศูนยกลางที่ยกขึ้น

515

า้

ภาพดานหนาตัดหมุนภาพใดแสดงไวถูกตอง หากเขียนภาพฉายดานขางไดดังภาพซายมือ

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

าว

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
กร

ิทขอที่ :

516
ภาพใดแสดงการตัดเคลื่อนผิด

446 of 461

า้

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

517
กร


ภาพใดเปนภาพตัดหมุนสมบูรณในตัวที่ถูกตอง

คําตอบ 1 :

ิท447 of 461

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
าว

ขอที่ :

518
กร


แบบหนาแปลนนี้แสดงอะไร

ิทขอที่ :

คําตอบ 1 :

เขียนแบบผิด

คําตอบ 2 :

วงกลมศูนยรูยึด

คําตอบ 3 :

ขอบหนาแปลน

คําตอบ 4 :

แสดงครึ่งภาพ

448 of 461

519

า้

ตองการเห็นรูเปนภาพตัดทั้ง 3 รู จะใชรหัสอะไร

ขอที่ :

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

ไมมีรหัสเฉพาะ

คําตอบ 2 :

เสนลูกโซหนา

คําตอบ 3 :

เสนลูกโซหนากับลูกศร

คําตอบ 4 :

เสนลูกโซ ลูกศรและตัวพยัญชนะ
กร

520

ภาพขยายการตัดบางสวนออกมาแสดงดวยอะไร

ขอที่ :
าว

คําตอบ 1 :

วงกลม เสนบางและตัวเลข

คําตอบ 2 :

วงกลม เสนบางและตัวพยัญชนะ


คําตอบ 3 :

วงกลม เสนลูกโซและตัวเลข

คําตอบ 4 :

วงกลม เสนลูกโซและตัวพยัญชนะ

521

การเขียนแบบขอบหนาแปลนอยางงาย แสดงดวยอะไร
คําตอบ 1 :

แสดงครึ่งภาพดานบน

คําตอบ 2 :

แสดงขอบหนาแปลนดวยเสนเต็มบาง

คําตอบ 3 :

แสดงขอบหนาแปลนดวยเสนเต็มหนา

คําตอบ 4 :

แสดงเฉพาะรูยึด

ิทขอที่ :

522

449 of 461

ตําแหนงรูยึดหนาแปลนแสดงที่ใด

ขอที่ :

คําตอบ 1 :

ภาพดานหนา

คําตอบ 2 :

ภาพดานขาง

คําตอบ 3 :

วงกลมศูนยรูยึด

คําตอบ 4 :

ในภาพตัดเต็ม

า้

523
ภาพใดแสดงรูในเกลียวตามแบบมาตรฐาน

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าวคําตอบ 4 :
กร

ิทขอที่ :

524
ภาพตัดภาพใดแสดงเปนภาพตัดดานหนาของภาพทางซายถูกตองตามมาตรฐานในเขียนแบบ

450 of 461

คําตอบ 1 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
าว


คําตอบ 4 :

ขอที่ :

525
กร

ิทภาพตัดครึ่งภาพใดเขียนถูกตองมาตรฐาน
451 of 461

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
าว

ขอที่ :

526
กร


ภาพประกอบภาพใดเขียนถูกมาตรฐาน

ิท452 of 461

คําตอบ 1 :

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :
าว

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

527
กร


ภาพตัดเฉพาะสวนภาพใด เขียนถูกมาตรฐาน

คําตอบ 1 :

ิท453 of 461

คําตอบ 2 :

า้

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :
าว

ขอที่ :

528


ภาพตัดใดเขียนไมถูกมาตรฐาน

คําตอบ 1 :
กร

ิท454 of 461

า้

คําตอบ 2 :

ิธ์ ห

คําตอบ 3 :

คําตอบ 4 :

ขอที่ :
กร
าว

529


ขอใดเปน Sectional view ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ top view ที่ให

ิท455 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :
กร
าว


คําตอบ 2 :

า้

ิท456 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

า้
กร

530

ภาพใดเปน Half-section ที่ถูกตองของภาพ Top view ที่กําหนดให

าว

ิท457 of 461

คําตอบ 1 :

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :
กร
าวคําตอบ 4 :

า้

ิท458 of 461

ขอที่ :

531

า้

ภาพใดเปน Full-section ที่ถูกตองของภาพ Top view ที่กําหนดให

ิธ์ ห

คําตอบ 1 :

าว

คําตอบ 2 :
กร

ิท459 of 461

คําตอบ 3 :

ิธ์ ห
กร

คําตอบ 4 :

ขอที่ :

532

าว

การแสดงภาพตัดแบบใดที่เหมาะสมที่สุด

คําตอบ 1 :

า้

ิท460 of 461

ิธ์ ห

คําตอบ 2 :

คําตอบ 3 :

า้

าว
กร

ิท461 of 461

คําตอบ 4 :

ิธ์ ห

า้
กร

าว

ิทSign up to vote on this title
UsefulNot useful