அ எ தாி நீ தாி ஞா ...

------------------------------------------------------------------------

அதியாய 22

ேஹா
ட அைறயி இ கிளபி தாியி  
ெச 

ேபா அவ

எ"

ட தனிேய ெவளிேய ெச" ேபச சத#$ப
சத#$ப கிைட%

'யா

எதி#பா#%கவி ைல.
எதி#பா#%கவி ைல.

அத

சத#$ப

கிைடதேத

அவ)% மித மகி+,சிைய த இ%க,
இ%க, ராணி% ஏபா0 ெச1த

ேவைல% கிைடத தாியி பாி அவைன சேதாஷதி எ ைலைய

ெதாட ைவத.
ைவத. ஆனா அதைன ெதாட#த ேப,சி இனிைமைய,
இனிைமைய,

ேஹமதி
ேஹமதி ெதாைலேபசி அைழ$5 6றி மாறி வி
ட.
வி
ட.
7வாதி தைன பா#%க ேவ80 எ" இர80 நா

% 6ேப

ேபசி இதா:.
இதா:. இர; ஒப மணி% ேம 
0% ேபாக ேவ8டாேம

எ" த:ளி ேபா
டா ,
ேபா
டா , ஒேர இரவி அவ

% என ஆகி வி
ட?
வி
ட?

பிரசவதி றித நா: இ) வரவி ைல எற ைதாியதி ,
ைதாியதி ,

தீபிகா; ேஹம,
ேஹம, த>களி ஐ வய மகைள
மகைள மாநில அளவி

நட% ராயி> கெபஷ)% தி,சி%
தி,சி% அைழ ெச" இத
ேநரதி ,
ேநரதி , றித நா

% @" வார>க

% 6ேப,
6ேப, 7வாதி%
7வாதி% வA

எ0 மவமைனயி ேச# இ$பதாக தகவ வத பதறி
அ ெகா80 கிளபினா 'யா.
'யா.

எனதா

ேவைலயா
க:

இ%கிறா#க:

எறா

உாியவ#க:

இ$ப மாதிாி ஆகாேத?
ஆகாேத? ேஹமதி நிைலயி அவ வ வைர

இர80 மணி ேநர அகி இதா அவ

% ைதாியமாக
ைதாியமாக இ%ேம

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

எற எ8ணதி தகவ கிைடத உடேன பற வத 'யாைம

க8டேம வாதியி 6க நிம
நிமதிைய கா 
ய.
கா 
ய.

“தீவிர சிகி%ைச க8காணி$5 பிாிவி நிைனவிறி இ$பாேளா என

ெச1ய ேவ80ேமா?”,
ேவ80ேமா?”, எ" பதறி அ ஓ வத 'யா,
'யா, அவ

அைற%: Dைழத
Dைழத உடேன,
உடேன, "'யாம8ணா
"'யாம8ணா!
'யாம8ணா! இ$ப தா எைன பா#%க
வர வழி ெதாிததா?
ெதாிததா?", எற 7வாதியி ரைல ேக
ட திைகதா.
திைகதா.
"ேஹ1

7வாதி!
வாதி!

நீ

நிைனவி லாம

இ$பாயா?
இ$பாயா?

ேலப#

Eமி

இ$பாயா
இ$பாயா?
யா? பா#%க வி0வா>களா?
வி0வா>களா? ச#ஜாி ெச1ய ேவ80 எறா

ைகெயG ேக
பா>கேள என ெச1வ எ" எ லா ழபி, 
ழபி, பதறி

அ ஓ வதா நீ ஜாAயா இத Eமி ப0% ெகா80 எைன

வா வா எ" வரேவகிறா1?
வரேவகிறா1? ேஹம தி,சியி இ ெகா80

எ8ணி ஓ0 ஓ0 எ" ரதினா. 
ரதினா. என ஆ,?",
ஆ,?", எ" விய$5ட

'யா ேக
ட அேத ேநரதி
ேநரதி ,
தி , அவ மனதி அவ: ஆேரா%கியமாக

இ$பதா ேவகமாக நிமதிH பரவிய.
பரவிய.

"அைத ஏ ேக
கறீ>க?
க? எ நிஜ வA,
வA, எ பா 7 ெபயி எ"

விதியாச$ப0தி ெசா A ெகா0%க  
ெபாியவ>க யா இ ைல.
இ ைல.

அ$ப வAத.
வAத. அ8ணா அ8ணி இவ  
இ ைல எற
எற

பய வி
ேட.
வி
ேட.   

ைண%

இத

ேவைல%கார

அமா

எைன விட பய வி
டா#க:.
வி
டா#க:. இ>ேக வத பிற தா
தா இ)

ெடAவாி% இர80 வார ஆ எ" டா%ட# ெசானா>க.
ெசானா>க. நா

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

என ப8ண
0?",
ப8ண
0?", எ" ேதாைள 

%கி சிாி$5ட 7வாதி

ெசா ல,
ெசா ல, நிமதிHட
நிமதிHட அேக இத இ%ைகயி சாிதா 'யா.
'யா.

"ேஹ1 வா சிாி%கவா ெச1கிறா1?
ெச1கிறா1? கடத ஒ மணி ேநரதி நா>க

@" ேப என பா0 ப
ேடா எ" எ>க

% தா ெதாிH...",
ெதாிH...",

எ" அவ: கனைத ெச லமாக நிமி8யவ,
நிமி8யவ, உடேன நிைன;

வ ேஹமைத அைழதா
அைழதா. 
தா.

"7வாதி% ஒ பிர,ைனH இ ைல.
இ ைல. பய$பட ேவ8டா
ேவ8டா
டா. நிதானமா

வா.
வா.

நீேய அவளிட ேபசி0...",
ேபசி0...", எ" ேபாைன வாதியிட ெகா0%க

இவ ேபவைத ரசைனேயா0 பா#தா
பா#தா 'யா.
'யா.

"ேஹ1 'யா....
'யா.... வாதி எ$ப இ%கிறா:
இ%கிறா:...?", எ" விசாாிதப வத

ெகௗச யா,
ெகௗச யா, பமநாப ைஷலஜா

@வ%

ஒளிபர$5 ெச1ய$பட எ ேலா சிாிதன#.
சிாிதன#.

மீ80 விபர ம"

"நீ>க ெர80 ேப Eமி ெர7
எ0>க.
எ0>க. 'யா,
'யா, நா ேஹம 

0% ெபா1,
ெபா1, இவ

% ம
0 பதியமா ஏதாவ சைம,
சைம, எ0

வகிேற.
வகிேற. நீ நா வ வைர இ>ேக இ.
இ. ..", எ" ெசா A வி
0

ெகௗச யா கிளபினா#.
கிளபினா#.
"பாதியி

அ8ணிைய

ெடAவாியாக

இ%

கழ 

வி
0
0

எபதா

நா>க

இ>ேக 

வ
J>க.
வ
J>க.

அ$ப

ஒ"
ஒ"

ெசா லவி ைல.
ெசா லவி ைல. ஆனா
ஆனா ஆனா அ8ணியி 6க ெராப வா
டமா
வா
டமா

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

இதைத எனா உணர

6த.
6த. அதனா அமா வத பிற

ஊ% கிள5வத 6னா அ8ணியிட ெகாLச ேநர ேபசி
0

வா>க",
வா>க", எ" அைற% கிள5 6னா
6னா அ8ணனிட அகி வ

மிர
டலாக ெசா ல,
ெசா ல, அவ)% அ$ேபாதா உைரத
உைரத.
த.

"சாி>க பா 
.
பா 
. உ>க ெசா பேய ேக
கிேற...",
ேக
கிேற...", எ" கி8டலாக

ெசானா அவைள பாதியி வி
0 வி
0 வத ெபா அவளி மன

வா இ%ேம எற எ8ண6 ேதாறிய.
ேதாறிய.

உடேன தாியி அைலேபசி% ேபச; 6யசி ெச1த 'யாமி

ஏமாறேம கி 
ய.
கி 
ய. 6த 6ைற 6Gசாக மணி அ ஓH வைர

எ0%க$படேவ இ ைல.
இ ைல. இர8டா 6ைற எ0த ெச வராணி.
ெச வராணி.

'யாமி ர ேக 
6ேப அவசரமாக "மா7 நா ராணி.
ராணி. எ0%க

ேவ8டா எ" தான நிைனேத மா7.
மா7. ஏதாவ அவசர ெச1தி

ெசா லM எ"
எ" நிைன$N#கேளா எ" எ0ேத சாாி..."
சாாி..."

"தாி இ ைல....
இ ைல....?
....?", எற அவனி ஆ#வமான ர ேக
0 5னைக

ெச1தா:.
ெச1தா:.

"தாிைய நா>க 
0%: ஒளி ைவ%
ைவ%கவி ைல மாமா.
மாமா. ைல$ராி

ேபாகிேற எ" ெசா A வி
0 ேபானா:
ேபானா:..”

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

"ைல$ராியா..?
ைல$ராியா..? இ$பவா..?",
இ$பவா..?", எ" நப 6யாம ேக
டவ ரA

ஏமாற இத.
இத.

“உ>களா நப 6யைல இ ைல....
இ ைல.... கெர%
எனா நப

6யைல.
6யைல. மா7 உ>க

% ஒ ரகசிய ெசா ல
0மா?
ெசா ல
0மா? அ>ேக

மவமைன% உ>கைள ேத தா வ இ$பா: எப எ

ஊக.
ஊக. இ) ஒ அைர மணி ேநர பா>க
பா>க. அ>ேக வராவி
டா

அ$5றமா நா ைல$ராி% ேபா1 பா# ேபாைன கி0%கிேற ஓேக?",
ஓேக?",

எ" ெசா ல அவ ஆவட காதி%க ஆரபிதா.
ஆரபிதா.

"'யாம8ணா...
'யாம8ணா... 'யா ைபயா...
ைபயா... 'யா....
'யா.... என ஆ,....?",
ஆ,....?", எ"

ெகாLச

ெகாLசமாக 

அைழ$பி நிமி#தா 'யா.
'யா.

உய#திய

7வாதியி

@றாவ
@றாவ

"சாாி...
சாாி... கவனி%கவி ைல...
கவனி%கவி ைல...என
ேக
டா1?"
...என ேக
டா1?"
"அ சாி.
சாி. இ>ேக உட5 ம
0 தா இ% எ" நிைன%கிேற.
நிைன%கிேற.

மனெச லா எ>ேகேயா பற ேபா1 வி
ட.
வி
ட. என விஷய?
விஷய? ேபானி

யா?
யா? அ8ணியா..?
அ8ணியா..? அதா அவ>க ஞாபக வ வி
டதா?
வி
டதா?", எ"

க8 சிமி 
விசாாிதா:.
விசாாிதா:.

" 
. அ அவேளாட சி7ட#.
சி7ட#. அவளிட ேபச 6யைல...
6யைல..."
..."

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
-----------------------------------------------------------------------"நீ>க

அவ>க

ெமாைப%

ேபச

ேவ8ய

அவசரமாக ெசா ல அவ 5னைக ெச1தா.
ெச1தா.

தாேன...?",
தாேன...?",

எ"

"எ)ைடய பயதி ,
பயதி , ெஹமைத ழ$பி உ>க $ேரா%ர
$ேரா%ர 7பாயி

ப8ணி வி
ேடனா?
வி
ேடனா? ஐ ஆ சாாி.
சாாி. ககாரைத தி$பி ைவ%க எனா

6யா.
6யா. ஆனா
ஆனா உ>கைள சேதாஷ$
சேதாஷ$ப0த எனா 6H"
6H"
"என ெச1ய ேபாகிறா1....?"
ேபாகிறா1....?"

“அ8ண எ7 N எபதா ,
எபதா , டா%டைர 7சா#P ப8ண ெசானா

Qட பய$ப0றா>க.
பய$ப0றா>க. ஒ நா: இ
0 ேபா>க எ" ெசா றா>க.
ெசா றா>க.

நா தான நறாக இ%கிேறேன!
இ%கிேறேன! இ) ெகாLச ேநரதில ஆ 

வ வி0வா>க.
வி0வா>க. நீ>க கிள5>க அ8ணா.
அ8ணா. நா பா#%கேற",
பா#%கேற", எ"

நபி%ைகேயா0 ெசா ல அவ ம"$பாக தைல அைசதா.
அைசதா.

"ேஹம வ வைர% நா
நா எ>ேகH ேபாவதாக இ ைல.
இ ைல. ேவேற

ஏதாவ ெசா ..."
ெசா ..."

"ஓேக,
ஓேக, அ$ப உ>க ;
N ைய பறி ெசா >க...",
ெசா >க...", எ" ேக
ட
ேக
ட

அவ க8க: மல#த.
மல#த.

"தாிைய பறி என ெசா லM....?",
ெசா லM....?", எ" ெம Aய
ெம Aய ரA

ேக
டவனி ர ைழ இனிைமயாக மாறிய.
மாறிய.

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
-----------------------------------------------------------------------"என அ8ணா இ$ப ேக
கறீ>க?
க? லவைர பறி ேபச விஷயமா

இ ைல?
இ ைல? அவ>க உ>களிட 6த 6தA என ேபசினா>க?
ேபசினா>க? நீ>க

அவ>களிட 6தA என ேபசினீ>க?
க அவ>க
பி%,
பி%, அவ>களிட
அவ>களிட உ>க

%
% உ>களிட
உ>களிட என

% என பி% எ" ெசா >க.
ெசா >க...",
..",

எ" அவ: அ0%க,
அ0%க, அவைள 6த 6தA க Rாியி சதித ேநர

நிைனவி வ அவ க8களி சிாி$5 ெபாிதாக மல#த.
மல#த.

"அட!
அட! 6கதி ஆயிர
ஆயிர வா
7 ப $ எாிH ேபால இ%ேக...?
இ%ேக...? 6தA

எ$ேபா

எ>ேக

பா#தீ>க....?",
க....?",

எ"

ஆ#வட

ேக
டா:.
ேக
டா:.

"இ>ேக ஆ%சிAய ஆ#
7 காேலP வாசA ...
வாசA ... இர80 வார 65...."
65...."
"வாS...
வாS... 

0%

ெதாியாம

ரகசிய

சதி$பா...?
சதி$பா...? 

... 

... 

... 

... 

வார7யமா 
வார7யமா இ%...
இ%... ெசா >க ெசா >க.
ெசா >க. 6தA யா# ேபசினா?
ேபசினா?

நீ>களா..
களா.. பாபியா?
பாபியா?
"நா தா...."
தா...."

"என ேபசினீ>க....?
க....? அவ>க என பதி ெசானா>க?
ெசானா>க?"
"6த 6தA என ேபவா>க.
ேபவா>க. எ லா ெசா வ தா.
தா. ஹா1 ைந7
மீ 
> H... ேச ஹிய#...",
ஹிய#...", எ" ெசா 
ெசா  ேபாேத அவ: ெசான பதி

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

நிைன;% வததி 5னைக மல#த.
மல#த. உ8ைமைய அ$பேய எ லா

இட>களி ெசா ல ேவ80 எற அவசிய இ ைல.
இ ைல.
"ஹ1ேய!
ஹ1ேய!

என

அ8ணா....
அ8ணா....

இத

ேப,சி

இ ைலேய?
இ ைலேய? 7ைபசியா ஏதாவ ெசா >க....."
ெசா >க....." 

வார7ய

எ;

"7ைபசியா.
7ைபசியா. எ>க உறவி எ; இ ைல 7வாதி.
7வாதி. 7ைபசியா எ;

ேவ80 எறா நா>க ெர80 ேப ேச# மிளகா1 தா காய

ைவ%கM",
ைவ%கM", எ" ெசானவ)% அ; நிைனவி வ சிாி$5
வத ”

"
ஐயா.
ஐயா. க யாண 6த உடேன 6யசி ப8ணி பா#
0
எ$ப இத எ" ெசா >க.
ெசா >க. ஆனா அ% 6ன 7ைபசியா

இ ைல எறா ஹிTமரசா ஏதாவ ெசா >க..."
ெசா >க..."

“இ கெர%
.
கெர%
. அவேளாட ெச7 ஆ$ ஹிTம# U$பரா இ%....
இ%.... "
"ாிய A.
ாிய A. ஏதாவ இசிெட
ெசா >க...."
ெசா >க...."
"அவைள 6தA சதித ேபா தனியா ேபசM.
ேபசM. அ%காக தா
தா
ெசைனயி

இ

வ

இ%கிேற

எ"
எ"

ெசாேன.
ெசாேன.

ெசைனயி தனியா ேபச இடேம இ ைலயா எ" ேக
டா:
ேக
டா:..", எ"

ெசா ல அவ: விG விG சிாிதா:.
சிாிதா:.

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
-----------------------------------------------------------------------"பஹூ அ,சா ைஹ..."
ைஹ..."
"அ ம
0 இ ைல.
இ ைல. சாி

வத வ
J>க.
வ
J>க. அேதா அத 5ளிய

மரதி ேப1 இ%,
இ%, எ" யாேரா 5ரளிைய கிள$பி வி
டதா அ>ேக

ஆ: நடமா
ட
நடமா
ட இ%கா.
இ%கா. அ>ேக ெபா1 ேப>க..",
ேப>க..", எ" காேலP

ஒ% 5ரதி வழி கா 
னா: ெதாிHமா..."
ெதாிHமா..."

"லSA..
லSA.. லSA....
லSA.... ைபயா...
ைபயா... என% உடேன அவ>கைள பா#%கM ேபால

இ%ேக...
இ%ேக... 'யா அ8ணாைவேய ரசி சிாி%க
சிாி%க ைவதவ>கைள நா


டாய பா#%கMேம...
பா#%கMேம... ", எ" ஆ#வமாக ெசா ல அவ சிாிதா.
சிாிதா.

"அவேள உைன பா#%க இ>ேக தா வ ெகா80 இ%கிறாளா
இ%கிறாளா"
ளா"
"ஐ! எைன பா#%கவா?
பா#%கவா? இத கைத ேவ8டா.
ேவ8டா. உ>கைள பா#%க எ"

ெசா >க....",
ெசா >க....", எ" பதி% மட%கிய ேபா,
ேபா, "உ:ேள
"உ:ேள வரலாமா...?",
வரலாமா...?",
எற ரட கதைவ ெமAதாக த
0 ஒAH ேக
ட

*** திாி5ரதாி  
இ கிளபி தLைசயி இ% ேஜ எ7

மவமைன%

ெச ல

ேபதி

நி

ேபா,
ேபா,

அகி

இ$பவ#க: தைன அ%க திபி பா#$ப 5ாித பிற தா,
தா, த

விதியாசமான உைட க8ணி ப
ட.

ட.

$,!
$,! உைடைய மாறி வி
0 வ இ%கலா ஆனா அ எ>ேக

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

மனசி ப
ட?

ட? உடேன 'யாைம பா#%க ேவ80.
ேவ80. அத 7வாதி யா#

அவ

% என எபைத ெதாி ெகா:ள ேவ80 எற எ8ணேம

பிரதானமாக இததி இ க8ணி படவி ைல.
படவி ைல.

ேபதி காதி%க ெபா"ைம இறி,
இறி, ஆ
ேடா பி அ0த
அ0த

இப நிமிடதி மவமைன%

வ ேச# வரேவபி ,
வரேவபி ,

"7வாதி எ" இ>ேக...",
இ>ேக...", எ" விசாாி$ப
விசாாி$பத 6ேப சீைட அணித

ஒ காவல# அேக வதா#.
வதா#.

"எ7 N 
0 அமாைவ பா#%க வதீ>களா?
களா? அமா ந லா இ%கா>க.
இ%கா>க.
E இத$ப%க இ%...
இ%..."
..."
"அ..வ
..வ..>
..>..க
..க..

..%
..%..
.. என....?"
என....?"

"அமா மாசமா இ%கா>க.
இ%கா>க. வA

எ0 வி
டேதா எ" அைழ

வேதா.
வேதா. நீ>க யா# எ" ெதாியைலேய?
ெதாியைலேய? இ வைர அமா 
0%

வ நா பா#தேத இ ைலேய...?",
இ ைலேய...?", எ" விபர
விபர ெசா A,
ெசா A, அவைள

பறிH வி, 
வி, தா
தா ேபாW7கார எபைத நிEபிதா#.
நிEபிதா#.
"இவைர

பா#%கவி ைல.
பா#%கவி ைல.

அ1யாேவாட

$ெர8ைட

இனிேம
நா

அ%க

க யாண

பா#$N>க.
பா#$N>க.

உ>க

ப8ணி%ெகா:ள

ேபாகிேற...",
ேபாகிேற...", எ" நி" திபி அவ% ம
0 இ லாம தன%

அGதமாக ெசா A ெகா8டா: தாி. 
தாி.

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
-----------------------------------------------------------------------"ெசைன ேஜ சி% பா#த அமாவா...?
அமாவா...? அ1யா Qட இ>ேக தா

இ%கா>க.
இ%கா>க. வா>கமா....",
வா>கமா....", எ" வரேவறவாி ரA மாியாைத

ேம ேச# இ%க,
இ%க, அவ

% Q,சமாக இத.
இத. காவல# கா 

அைற கதைவ த 
உ:ேள வர தய%
தய%கட 
ட ெம Aய ரA அ)மதி

ேக
டா: தாி. 
தாி.

"ைபயா...
ைபயா...!
...! பாபி வதா,...
வதா,... வா>க.
வா>க. கத; திற தா இ%....",
இ%....", எ"

உசாகமாக ெசான வாதியி ர தாியி காகளி விGத
விGத
Gத.

ைபயா,
ைபயா, பாபி எற அத ர 
ர, 
, உற; 6ைற அைழ$5 அவைள ேம 

ற ைவத.
ைவத. அவ

% தா இ>ேக வவ எ$ப ெதாிH?
ெதாிH?

அவசர$ப
0 கிளபி வதைத எனேவா மாற 6யா ஆனா இனி

ேம அவ#களிட ேபவதி க8ணிய கா
டலா வா#ைதகைள

வி
0 விட Qடா எ" 6; ப8ணி வி
0,
வி
0, அ எ0 ைவத:
ைவத:.

"பாபி,
பாபி, T ஆ# ேசா $ெர 
வா>க வா>க.
வா>க. இ$பதா அ8ணனிட

உ>கைள பறி ேபசி
ேட இேத...",
இேத...", எ",
எ", நிைற மாத வயி"ட

மல#த 5னைகHட ழைததன மாறாத 6கட,
6கட, ப0%ைகயி

இத வாதி வரேவறா:.
வரேவறா:.

"ஹா1...
ஹா1... உ>கைள பறி ேபா வத...
வத... 'யா...
'யா... பதறி அ,...
அ,...
வதா>க
வதா>க...

அவ>க

%

பி,சவ>க...
பி,சவ>க...

எ ேலா

என%

ேவ8யவ>க...
ேவ8யவ>க... எபதா நா) பினாேய வ வி
ேட....
வி
ேட....எ$ப
....எ$ப

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
------------------------------------------------------------------------

இ%கீ>க...",
க...", எ" தய%கட 7வதிையH 'யாைமH மாறி மாறி

பா#தப ெம Aய ரA ெசா A 6தா: தாி. 
தாி.
அவளி

தய%க,
தய%க, 

ரA

இத
இத

உ8ைமயான

அ%கைற,
அ%கைற,

எ லாவறி ேமேல அவ: 6த 6தA ,
6தA , தய%க இறி மனதி

அறாட அைழ பழகிய மாதிாி ெவ இய பாக

த ெபயைர

உ,சாித வித எ லாேம 'யாைம உக ைவ
ைவ, க8க: அவைள வி
0

விலக ம" பைச ேபா
0 ஒ 
ெகா8ட.
ெகா8ட.

தா இ>ேக வத
வத அவைன சேதக$ப
0 வத மாதிாி ேதாறி விட

Qடாேத எ" கவனட வா#ைதகைள ெபா%கி எ0 ேபச,
ேபச,
இவ சேதாஷமாக ஒவைர ஒவ# பா# ெகா8டன#.
ெகா8டன#.

'யா தாி இவாி
இவாி க8க 

ஒவைர ஒவ# விG>வ ேபால

பா#தைத க8ட 7வாதி ெம ல ெதா8ைடைய ெசம,
ெசம, இவ ஒேர

சமயதி அவைள திபி பா#தன#.
பா#தன#.

"ஹS 7
பாபி?
பாபி? ேத>%7.
ேத>%7. ைபயா அேதா அத பா 
A ஜூ7

இ% பா>க.
பா>க. பாபி% ெகா0>க.
ெகா0>க. சாியான ெவயிA எைன பா#%க

ஆைசயா ஓ வ இ%கா>க...
இ%கா>க... $ளீ7..", எற
எற, ரA ட

டனாக வழித ேகAைய Qட உணராம அத பா 
A அேக
இத க8ணா தள#கைள கGவ ளிய அைற%: ெச:ள,
ெச:ள, அவ

பினா ேவகமாக வதா: தாி. 
தாி.

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com

அ எ தாி நீ தாி ஞா ...
-----------------------------------------------------------------------"நா கGவி தகிேற.
தகிேற. இைத எ லா நீ>க ெச1ய ேவ8டா.
ேவ8டா. அ;

நா

இ%ேபா

நி,சய

ேவ8டா.
ேவ8டா.

நீ>க

ேபா1

ேசாி


கா>க",

கா>க", எ" அத
டலாக ெசா ல அவ பிரமி$பாக பா#தா.
பா#தா.
"அ$ப எறா ,
எறா , எ லா ேநர6 எ Qடேவ இ%க
இ%க ேபாகிறாயா ?"
"ேபாகிறாயாவா
ேபாகிறாயாவா?
வா? இ) அதில சேதகமா உ>க

% ...?", எ"

சிாி$5ட ேக
டவ: 'சாியான T$ைல
....', 
T$ைல
....', எ" 6M6Mதா:.
6M6Mதா:.

"நானா T$ ைல
...?",
ைல
...?", எ" ரகசியமாக ேக
டவ சின பாEமி

அவைள ேம ெந>கினா.
ெந>கினா.

"அதி சேதகமா...?",
சேதகமா...?", எ" அவ: ேபச ஆரபி% ேபாேத,
ேபாேத, "
" ...?",

எ" 

"பாக ேக
டப

அவளி

ைகயி

இத

க8ணா

தள#கைள வா>கி 6 ஜா%கிரைதயாக வா' ேபசினி ைவதா.
ைவதா.

"....சேதகேம
"....சேதகேம ேவ8டா....
ேவ8டா.... நீ>க...
க... T$ ைல
தா...
தா... அதி,...
அதி,... ெமகா,
ெமகா,

கிகா ... T$ ைல
...
ைல
...ெசா A
...ெசா A 6% ேபா,
ேபா, அவளி 6கைத பறி

நிமி#தி,
நிமி#தி, அவ: இத+களி அGதமாக த 6த 6திைரைய பதி%க

அவ: ேப, @, நிக.,
நிக., அவ#க: இவ% ம
0 உலக த 

ழசிைய நி"தி ெகா8ட.
ெகா8ட.

-----------------------------------------------------------------------------ALL RIGHTS RESERVED TO THE AUTHOR
PUBLISHED IN amuthas4ui.wordpress.com