You are on page 1of 18

(32

)

აპრილი

2013

12

APRIL

შეხვედრა დევნილთა სამინისტროში
MEETING AT THE MINISTRY OF IDPS

გვ.

13

"სამოქალაქო
საზოგადოების
რეგიონულმა ქსელმა"
თავისი მოსაზრებები
მინისტრს წარუდგინა
R-CSN GAVE
RECOMMENDATIONS
TO THE MINISTER
რეგიონული პრობლემატიკის კვლევის შედეგების პრეზენტაცია

R-CSN PRESENTS SURVEY OF REGIONAL PROBLEMS

გვ.

6

გვ.

2

3 აპრილი, 2013
"სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონულმა
ქსელმა" თავისი მოსაზრებები მინისტრს
წარუდგინა

April 3, 2013
R-CSN GAVE RECOMMENDATIONS TO
THE MINISTER

3 აპრილს "სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონულმა ქსელმა"
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
მინისტრს დავით ნარმანიას მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და
თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის შესახებ თავისი
მოსაზრებები წარუდგინა.

On April 3, R-CSN presented its package of
recommendation concerning decentralization and selfgovernance to the Minister of Infrastructure and Regional
Development, David Narmania.

"სიდას" ფასილიტაციით ამ თემაზე ქსელის შეხვედრები და დისკუსიები
რამდენიმე კვირის განმავლობაში საქართველოს ყველა რეგიონში
მიმდინარეობდა, რომელშიც თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან
ერთად 40-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია იღებდა
მონაწილეობას. შეხვედრებზე ძირითად განსახილველ თემას
წარმოადგენდა საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და
თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ანალიზი და იმ
რისკების შეფასება, რომელიც ამ ინიციატივის განვითარების სხვადასხვა
ეტაპზე არსებობს. შეხვედრებზე დადებითად შეფასდა მთავრობის ნება
თვითმმართველობის რეფორმასთან და საზოგადოების ჩართულობის
გაზრდასთან დაკავშირებით. ამავე დროს, გამოვლინდა სხვადასხვა
საკითხთა ნუსხა, რომლებიც საჭიროებენ უფრო დეტალურ და
თანმიმდევრულ დამუშავებას.

Prior to the presentation, CiDA held a regional tour to
meet local partner NGOs and local government and
media representatives. Among the topics discussed as
part of the talks were the political decentralization and
the strengthening of regional government institutions.

დისკუსიებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა და საკითხი გამოიკვეთა,
კერძოდ:
საკმაოდ დაჩქარებულია სტრატეგიით გაწერილი დრო იმ საქმიანობების
განსახორციელებლად, რომელთა ერთი ნაწილი 2013 წლის ბოლომდე
უნდა დასრულდეს (მაგ. სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა).
რაც აჩენს იმის რისკს, რომ ამ მასშტაბის რეფორმა, თუნდაც მისი
ნაწილის იმპლემენტაცია, საზოგადოებასთან ფართო დისკუსიის გარეშე
იქნას დაწყებული. მეორე საკითხი, რომელზეც ყურადღება გამახვილდა
იყო სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობის შესახებ
კანონპროექტი, რომელიც იძლევა კონკრეტული კითხვების დასმისა და
დეტალური განხილვის შესაძლებლობას. მაშინ, როდესაც მუნიციპალურ
და რეგიონულ დონეზე რეფორმის განხორციელების შესახებ მიდგომები
არ იძლევა ამის შესაძლებლობას. მესამე საკითხი ეხება
საზოგადოებრივი თვითმმართველობის დეპოლიტიზირებას და მისი
საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენების შესაძლებლობას.
იმისათვის, რომ მეტი სიცხადე და გამჭვირვალობა იყოს ყველა აღნიშნულ
საკითხთან დაკავშირებით, ქსელის წევრი ორგანიზაციები მინისტრს
მიმართავენ შემდეგი მოსაზრებებით:
1. თუ საზოგადოებრივი თვითმმართველობის შემოღების ერთ-ერთი
მოტივაციაა მიეცეთ მოქალაქეებს საერთო ქონების ფლობისა და
განკარგვის უფლება, ხომ არ უნდა მოხდეს რეფორმის დაწყებამდე ამ
ქონების აღწერა და დადგენა? მათ შორის მუნიციპალიტეტებსა და მათში
შემავალ სოფლებს ადმინისტრაციული საზღვრების დადგენა.
2. სასურველია, "საზოგადოებრივი თვითმმართველობის" ტერმინზე
უარის თქმა, იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი არ წარმოადგენენ
თვითმმართველობის დონეს. ეს საზოგადოებაში გაურკვევლობას
გამოიწვევს.
3. სასურველია, რომ კანონმა დაარეგულიროს საზოგადოებრივი
თვითმმართველობის საკითხი როგორც სოფლისთვის, ასევე
ქალაქებისთვის. რა ხდება დაბების შემთხვევაში, რომელთა ნაწილი
რეფორმის მუნიციპალური დონეზე განხორციელების შემდგომ ქალაქი
გახდება (სავარაუდოდ), ნაწილი კი - სოფელი?
4. რამდენად სწორია საარჩევნო ხმის უფლების მქონე მოქალაქისთვის
საზოგადოებრივი თვითმმართველობის კრების წევრობის ავტომატური
მინიჭება? ხომ არ უნდა არსებობდეს წევრობის აცილების ლეგალური
მექანიზმი (კრებაზე არ დასწრების გარდა)?
5. იმ შემთხვევაში, თუ ყველა სოფელში სავალდებულო წესით იქმნება
სოფლის საზოგადოებრივი თვითმმართველობა, რა ხდება იმ სოფლებში
(განსაკუთრებით მაღალმთიანი, საზღვრისპირა სოფლები), სადაც სულ
რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობს. რამდენად საჭირო და რეალურია ამ
სოფლებში საზოგადოებრივი თვითმმართველობის
ინსტიტუციონალიზება?

While discussing these topics in the various regions of
Georgia, some specific points were highlighted that
require further explanation and discussion. In an effort to
achieve greater transparency, R-CSN members provided
the minister with the following suggestions:
If we argue that one of the motivations of creating a
public self-governmental body is to provide local citizens
the chance to administer common property, why should
we not consider describing these properties before giving
it to the locals?
It would be better if we reject the phrase “board of public
self-government” because they are not on the same level
as the self-government bodies. This will be confusing for
people.
It would be better if the legal amendment would regulate
the public self-government issue for the village as well as
the cities. The question is what is happening regarding
those places that do not have a status of a town or a
village?
How correct is it to automatically grant membership to
those of a legal voting age to the public self-government
council? Should there not be a legal way of rejecting
council membership? In the case of a mandatory public
self-government set-up in every village, what is
happening in the rural areas (especially the mountainous,
border villages), where few people live? How necessary
and realistic is it in the rural community to have selfinstitutionalizations, How will it be possible to control its
budget? Will the elections be held over the course of a
single day or is this a long process? Who will finance the
election process? Who will guarantee that the elections
will be transparent? Who will handle all possible
complaints after the election? How will they be
managed? How effective will your work in the places of
national minorities? How will this board be compiled in
multi-ethnic villages if we take into account language
barrier, cultural diversity and so on?
R-CSN member organizations have expressed their readiness to continue
discussions over these issues and have offered their skills and experience
to the ministry in order to improve working on this legislative initiative.
R-CSN was founded in December 2012 and is being carried out by the
Policy, Advocacy and Civil Society Development in Georgia (G-PAC).
The goal of the network is to consolidate the efforts and resources of
regional organizations, as well as finding local solutions to various
problems.

12

(32)

აპრილი
2013

გვ.

2

we

connect

6. ხომ არ შეუწყობს ხელს კორუფციული სქემების შექმნის შესაძლებლობას
საზოგადოებრივი თვითმმართველობის უფლებამოსილება ერთის მხრივ,
დააფუძნოს არასამეწარმეო და სამეწარმეო იურიდიული პირები და მეორეს
მხრივ, მიიღოს ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები; როგორ
განხორციელდება საზოგადოებრივი თვითმმართველობისთვის გადაცემული
საჯარო რესურსების ხარჯვის კონტროლი?
7. რა სახით მოხდება საზოგადოებრივი თვითმმართველობის პირველი
არჩევნების ორგანიზებაში მუნიციპალიტეტებისა და ცესკოს მონაწილეობა?
ხომ არ გამოიწვევს ეს, მათ შორის სოფლის მოსახლეობაში, იმის განცდას,
რომ საზოგადოებრივი თვითმმართველობა არა თვითმმართველობის
განხორციელების უფლება, არამედ "ცენტრიდან" ინიცირებული და
თავსმოხვეული პროცესია?
8. საზოგადოებრივი თვითმმართველობის პირველი არჩევნები ერთ დღეს
ხდება, თუ ეს გარკვეულ პერიოდზე გაწერილი პროცესია? ვინ აფინანსებს
არჩევნებს (ბიულეტენების დაბეჭდვა და ა.შ) და რამდენად შესწევს
არჩევნების კვალიფიციურად ორგანიზების უნარი სოფლის სამკაციან
კომისიას?
9. იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნების შედეგად იარსებებს უკმაყოფილება,
რამდენად არსებობს კრების გადაწყვეტილების გასაჩივრების
შესაძლებლობა?
10. იმ შემთხვევებში, როდესაც სოფელში (სიდიდის გამო) რამდენიმე კრება
ტარდება, როგორ მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება? ჯამდება ამ კრებებში
მონაწილეთა ხმების რაოდენობა თუ გადის ის საკითხი, რომელსაც კრებათა
მეტმა რაოდენობამ დაუჭირა მხარი?
11. სავარაუდოდ, საზოგადოებრივი თვითმმართველობის არჩევნების წესი
უნდა იყოს საერთო და არ უნდა ხდებოდეს მისი განსაზღვრა ცალკეული
საზოგადოებრივი თვითმმართველობის დებულებით;
12. ხომ არ არსებობს იმის რისკი, რომ სოფლის რეალური მმართველობა
აღმოჩნდეს წარმომადგენელთა საბჭოს ხელში, იმ პირობებში რომ საბჭოს
უფლებამოსილებაა დაამტკიცოს საზოგადოებრივი თვითმმართველი
ერთეულის სამოქმედო გეგმა, წყვეტს ქონების განკარგვის საკითხებს,
საზოგადოებრივი თვითმმართველი ერთეულის მიზნების?
განსახორციელებლად აფუძნებს კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს და ა.შ.
13. რა ტიპის უფლებამოსილების განაწილება ხდება არჩეული
თვითმმართველობის (მუნიციპალიტეტის) საკრებულოსა და სსიპს შორის? ხომ
არ იქმნება უფლებამოსილებათა დუბლირების საფრთხე, იმ პირობებში, რომ
სოფლები თავისთავად არიან მუნუცუპალიტეტის შემადგენელი ნაწილი?
14. საზოგადოებრივი თვითმმართველობის არსებობის პირობებში ხდება თუ
არა მუნიციპალიტეტის რწმუნებულის ინსტიტუტის შენარჩუნება? და თუ კი, ხომ
არ გამოიწვევს ეს სოფელში რეალური გადაწყვეტილებისა და გავლენის
გაორების საფრთხეს?
15. სოფლის კრების გადაწყვეტილებას რა სამართლებრივი გავლენა შეიძლება
ჰქონდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებაზე? იმავე სოფელში
განხორციელებული პროგრამების მონიტორინგისა თუ თვალყურის დევნების
შედეგად წარდგენილი ინფორმაციით, თუ ოქმით რა გავლენის მოხდენაა
შესაძლებელი მუნიციპალურ დონეზე? თუ არსებობს ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებისა და თანამდებობის პირების ვალდებულება
საზოგადოებრივი თვითმმართველი ერთეულის მიერ მიღებული წინადადებები
და მიმართვები განიხილონ. განხილვის გარდა, რაც ფორმალობად შეიძლება
იქცეს, რა ვალდებულებას (გავლენას) წამოშობენ ეს წინადადებები და
მიმართვები გადაწყვეტილების მიღებაზე?
16. სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი
სახსრების და უფლებების გადაცემა პირდაპირ ხდება საზოგადოებრივ
თვითმმართველობაზე, ამავე სოფლიდან (ან ქალაქებშიც-მსგავსი სისტემის
ამოქმედების შემთხვევაში) რომელიმე შპს-ს რომ ჰქონდეს ინტერესი და
კვალიფიკაცია ანალოგიური მომსახურების განახორციელების შესახებ?
17. თვითმმართველობის ანგარიშგება ცალკეული საზოგადოებრივი
თვითმმართველობის წინაშე ხდება თუ საერთო ანგარიშგება იქნება
გამგეობის დარბაზში, ისეთივე ფორმალობით, როგორც აქამდე ხდებოდა?
18. რამდენად ეფექტიანად შეიძლება განხორციელდეს საზოგადოებრივი
თვითმმართველობების ჩამოყალიბება ეთნიკური თვალსაზრისით შერეულ
სოფლებში, ენობრივი ბარიერის, კულტურული და სხვა თავისებურებების
გათვალსიწინებით?

12

ARPRIL
2013

P.

3

მიმართვის ბოლოს "სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის" წევრი
არასამთავრობო ორგანიზაციები მზადყოფნას გამოთვქვამენ რეფორმის
ინიციატორებთან გააგრძელონ დისკუსია და შესთავაზონ მათი გამოცდილება,
უნარი და რესურსები რეფორმის პროცესში საზოგადოების ინფორმირებისა და
საზოგადოებასთან დისკუსიის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით.
(32)

მიმართვას ქსელის წევრი 33 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია აწერს
ხელს.

4 აპრილი, 2013

"სიდა" და ევროკავშირი მიგრაციის სფეროში
თანამშრომლობას იწყებენ
2013 წლის აპრილიდან "სიდა" და ევროკავშირი მიგრაციის სფეროში
თანამშრომლობას იწყებენ. ხელი მოეწერა 2013 - 2015 წლების კონტრაქტს
"ინდივიდუალური მხარდაჭერა ქართველი მიგრანტებისთვის" (G-PAM).
პროექტის მიზანია მიგრაციული პროცესების მართვის გაუმჯობესება
საქართველოში. პროექტი განხორციელდება საქართველოს ხუთ რეგიონში:
ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი, იმერეთი, სამეგრელო და აჭარა. ასევე, ორ
ეგრეთ წოდებულ მიმღებ ქვეყანაში: საბერძნეთსა და თურქეთში.
პროექტის ფარგლებში შეიქმნება სამოქალაქო ორგანიზაციების ქსელი,
რომელიც უზრუნველყოფს როგორც საბერძნეთსა და თურქეთში
წამსვლელების, ასევე უკან დაბრუნებულებისა და მიგრანტების უფლებების
დაცვას, მათ ინფორმირებას ლეგალური მიგრაციის პროცედურების შესახებ
და კონსულტირებას. შეიქმნება კვალიფიციური კადრების გაცვლის
ხელშემწყობი ელექტრონული სისტემა. ასევე, ხუთი რეგიონის მცირე და
საშუალო ბიზნესის დიაგნოსტირება და მათ შესახებ საქართველოდან
წასული მიგრანტების ინფორმირება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
ინვესტიციების მოზიდვა და საქართველოს განვითარებისთვის მიგრაციის
პოზიტიური ეფექტების ოპტიმიზაცია.

April 4, 2013
CIDA AND EU TO COOPERATE IN THE
FIELD OF MIGRATION
Since April 2013, CiDA and the EU have cooperated within
the newly signed project on migration. This is a two-year
project titled ”Georgia - Personalized Assistance for
Migrants.”
The project aims to improve the management of migration
processes in Georgia. The project will be implemented in
five regions, including Kvemo Kartli, Shida Kartli, Imereti,
Samegrelo and Adjara, as well as two of the so-called
destination countries– Greece and Turkey.
The project will establish a network of civil organizations
that provides protection of human rights for the people
who leave for Turkey or Greece and for the people who
come back to Georgia from those countries. They will also
provide them with information pertaining to migrants'
rights and legal migration procedures.

12

(32)

აპრილი
2013

გვ.

4

we

4 აპრილი, 2013

ტრენინგი ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის
3-4 აპრილს, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო "სიდას"
ინიციატივით, გაიმართა ორდღიანი ტრენინგი ქვემო ქართლში
მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებისათვის. ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა
მონაწილეთა ინფორმირება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების
საკითხებზე, მათი ინტერესის გაზრდა და ჩართულობის წახალისება
ამ სფეროში მიმდინარე პროცესებში.
ორდღიანი მუშაობის შედეგად მონაწილეებს მიეწოდათ ინფორმაცია
ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ბავშვის განვითარების
თავისებურებები, დელიქვენტური ქცევა და მისი გამომწვევი
მიზეზები, პრობაციის სამსახურის მიზნები და საქმიანობა,
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემა და საერთაშორისო
სტანდარტები. შეხვედრის ფარგლებში პრეზენტაცია გაკეთდა
პროექტის მენეჯერის ნინო დემეტრაშვილისა და მოწვეული
სტუმრების, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული
სამმართველოს სპეციალისტის შავლეგ თოდუასა და იუსტიციის
სამინისტროს "დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური იდეების
ცენტრის" პროექტების მენეჯერის ანა სუბელიანის მიერ.
ტრენინგი განხორციელდა პროექტის "არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და
სამხცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესოებების თემებში"
ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით.

12

ARPRIL
2013

P.

5

(32)

connect

April 4, 2013

TRAINING FOR THE LOCAL NGOS

At CiDA's initiative, on April 3-4, a two-day training course
was held for the local NGOs located in Kvemo Kartli. The
goal of the training was to inform them about issues
related to juvenile probationers.
It aimed to raise awareness of this topic among NGO
representatives in order to encourage them to express their
interest towards these individuals and carry out future
activities with them.
The topics discussed were numerous and included child
development stages, juveniles in conflict with the law,
Georgia's probation system, as well as the international
system. Presentations were given by Shavleg Todua, a
National Probation Agency representative, as well as Ani
Subeliani, a representative of the Ministry of Justice.
The training course took place within the EU funded project
Support for Juvenile Justice Reform in National Minority
Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti.

11 აპრილი, 2013

რეგიონული პრობლემატიკის კვლევის
შედეგების პრეზენტაცია
11 აპრილს სასტუმრო "ქორთიარდ მარიოტში" თბილისში და
დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში ქუთაისში, ბათუმში,
ოზურგეთში, ზუგდიდში, გორში, ახალციხესა და თელავში გაიმართა
"სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის" (R-CSN) წევრი
40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივი
პრესკონფერენცია, სადაც ქსელის წევრმა ორგანიზაციებმა მედიასა
და სამოქალაქო სეწტორის წარმომადგენლებს რეგიონული
პრობლემატიკის კვლევის შედეგები წარუდგინეს.
მოცემული კვლევის ფარგლებში, რომელიც 10 რეგიონის (ქვემო
ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი, იმერეთი, სამეგრელო-ზემო
სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, შიდა ქართლი, გურია,
აჭარა, მცხეთა-მთიანეთი) მასშტაბით ჩატარდა, სულ გამოიკითხა
1405 რესპოდენტი. კვლევის მიზანი იყო რეგიონში არსებული
პრობლემების იდენტიფიკაცია და მათი პრიორიტეტების მიხედვით
რანჟირება, ასევე თვითმმართველობის საქმიანობის შეფასება და
სხვადასხვა საზოგადოებრივი და სახელმწიფო ინსტიტუტების
მიმართ მოსახლეობის ნდობის გამოვლენა.
საქართველოს რეგიონებში 2013 წლის თებერვალში ჩატარებული
გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, რეგიონების მოსახლეობა,
დასაქმების პრობლემის შემდეგ, ყველაზე მგრძნობიარე ჯანდაცვის
სფეროში არსებული სიტუაციის მიმართ აღმოჩნდა. გამოკითხულთა
ნახევარზე მეტი (51,3%) ყველაზე პრობლემურად ჯანდაცვის
საკითხებს მიიჩნევს.
საზოგადოების ნაწილი უკმაყოფილოა ჯანდაცვის სფეროში
სხვადასხვა პროგრამების განხორციელების არაეფექტურობით.
გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების გაუმართავი მუშაობით და
სოფლის მოსახლეობისთვის ჯანდაცვის სერვისების ნაკლები
ხელმისაწვდომობით. როგორც საკითხის უფრო ღრმა შესწავლამ
ცხადყო, მოსახლეობის უკმაყოფილების მიზეზი ჯანდაცვის მაღალი
საფასური (38,1%) და ექიმების დაბალი კვალიფიკაციაა (21%).
ჯანდაცვის პრობლემის შემდეგ პრობლემურ სფეროებად სოფლის
მეურნეობა (33,6%), განათლება (32,7%) და პოლიტიკა (31,7%)
დასახელდა.
ნდობის მხრივ გამოკითხულთა უმრავლესობა ყველაზე მეტად ჯარს,
რელიგიურ ინსტიტუტებსა და პოლიციას ენდობა. ყველაზე ნაკლებად
კი - პრეზიდენტის ინსტიტუტს, პოლიტიკურ პარტიებსა და რეგიონის
ხელისუფლებას.
"სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი" (R-CSN) არის საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და აქტიური
მოქალაქეების არაფორმალურ გაერთიანება. ქსელის მიზანია ეფექტური
ინსტიტუციონალური მექანიზმის ჩამოყალიბება, საქართველოს რეგიონებში ძირეული
პრობლემების გამოვლენისა და გადაჭრის მიზნით. ქსელის ფასილიტაციას
ახორციელებს სამოქალაქო განვითარების სააგენტო „სიდა“. ქსელის საქმიანობა
ხორციელდება „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარების პროგრამის“ (G-PAC) მხარდაჭერით.

12

(32)

აპრილი
2013

გვ.

6

we

connect

April 11, 2013
R-CSN PRESENTS SURVEY OF REGIONAL PROBLEMS
On April 11, Regional Civil Society Network held a presentation of
the survey on the problematic issues of the regions.
The purpose of the survey conducted by the Regional Civil Society
Network (R-CSN) is to identify local problems in regions of Georgia
and consolidate capacity of local organizations to resolve these
issues. The Survey was conducted in 10 regions of Georgia. 100-196
respondents were surveyed in each of the regions, totaling up to
1405 respondents.
According to the results of the survey conducted in Georgia in
February 2013, the population of the regions proved to be most
sensitive towards health issues, ranking second after the problem of
unemployment. More than half of the respondents (51.3%) consider
health-related issues as most problematic.
Part of the population is unhappy with effectiveness of different
programs implemented in healthcare field, including lack of
effectiveness of ambulance and lack of access to health services for
rural population. As more in-depth investigation showed, the main
reason for discontent of the population is high price for services
(38.1%) and low qualification of doctors (21%).
Agriculture (33.6%), education (32.7%) and politics (31,7%) were
named as problematic fields following healthcare. The second
priority for urban population is education (37.3% - urban, 26.1% rural), and agriculture for rural population (37.7% rural, 30.7%
urban). The population believes that the biggest issue in agriculture
is lack of market (25%) or lack of market development (23.1%).
Agricultural problems somewhat differ between regions. For
example, irrigation is most problematic for Kvemo Kartli region,
while Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti have biggest difficulty in
selling agricultural produce.
Access to education is the fourth most important problem, and
majority of the population named high cost of education (31.4%),
quality of secondary education (18.2%) and lack of access to
textbooks (17.2%) as issues. It was mentioned that children from
poor families have desire to learn a particular specialties, although
there is an insufficient network of vocational institutions on local
level. Discussion of education-related issues in regions with high
concentration of ethnically non-Georgian population raised the
issue of language barrier, although, the situation has improved
compared to previous years. Local civic organizations are concerned
that 4+1 highest education program for ethnical minorities may be
annulled in 2013, which will have negative impact on access to
highest education for non-Georgian population.
It is interesting that protection of fundamental rights was only
identified by one fifth of the respondents (20.7%). Majority (61.6%)
believes that the problem is lack of protection of human rights in
general. 17.2% thinks that protection of private property is an issue,
while 10.5% sees the problem in lack of protection of minorities
(ethnical – 5.3%, religious – 3.3%, and sexual 1.9%).
Some of the most important environmental issues are cutting
forests (44.3%) and air pollution (18.5%). Production waste (14%)
and environmental condition of rivers (12.9%) almost equally
concern the population.
Army, religious institutions and police are most trusted by the
population. Least trusted are the presidential institute, political
parties and regional government. Notably, media has a trust of 2.9
in the scale of 5, which is quite a high indicator. Trust towards civic
organizations has increased compared to previous surveys and is 3.5
on average, on a scale of 1-5. 33.2% of the respondents, or one third
of the population surveyed believes that the work of NGOs is “very
useful.”

12

ARPRIL
2013

P.

7

(32)

The survey was conducted by R-CSN. Consultancy during the survey was provided by
Applied Research Company (ARC), Network facilitation was ensured by Civil
Development Agency (CiDA). Activities of the Network are supported by G-PAC project
of East-West Management Institute, funded by the United States Agency for
International Development (USAID).

we

11 აპრილი, 2013
"სიდამ" ადგილობრივ
თვითმმართველობებთან
თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა

connect

April 11, 2013
CIDA SIGNED A MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING WITH LOCAL AUTHORITIES

10-11 აპრილს, "სიდამ" პროექტის "სამოქალაქო ადვოკატირების
ინიციატივის" ფარგლებში გორის, ქუთაისისა და ფოთის
ადგილობრივ თვითმმართველობების ხელმძღვანელებთან
თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერა ხელი.

On April 10-11 CiDA signed a memorandum of understanding
with the heads of local government of Gori, Kutaisi and Poti.
Memorandum considers close cooperation with CiDA and
local Government representatives. As part of the project
Citizens Advocacy Initiative (CAI)

მემორანდუმი ითვალისწინებს მჭიდრო თანამშრომლობას "სიდასა"
და ადგილობრივ თვიმმართველობებს შორის, პროექტის
ფარგლებში შექმნილი ელექტრონული რესურსისათვის
ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან სხვადასხვა სახის
ინფორმაციის მიწოდებას, ადგილებზე გამოვლენილი
პრიორიტეტების საფუძველზე სიდას მიერ მომზადებული
წინადადებებისა და სარეკომენდაციო პაკეტების განხილვას და სხვა
სახის თანამშრომლობას.

Electronic resourse data will be created and a new web site
will be developed that will display information regarding city
priorities and submit to local self-government. Based on
changes local population has an opportunity to be involved in
local processes more activel.
The Memorandum remains in force until December 31, 2013

მემორანდუმი ძალაშია 2013 წლის 31 დეკემბრამდე
პროექტი "სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა" ხორციელდება
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)
დემოკრატიული მმართველობის პროექტის მხარდაჭერით.

12

(32)

აპრილი
2013

გვ.

8

11 აპრილი, 2013

სამუშაო შეხვედრა მარნეულში
1 აპრილს "იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა
და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის" (SIIMS) პროექტის ფარგლებში
"სიდამ" ქეა საერთაშორისოსთან ერთად შეხვედრა გამართა მარნეულის
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან. შეხვედრის მთავარ თემას
წარმოადგენდა ამავე მუნიციპალიტეტში შემავალი შაუმიანის ჩასახლებაში
გამოვლენილი საჭიროებებისა მხარდაჭერის განხილვა.
"სიდას" მიერ წარმოდგენილ იქნა პრობლემათა მოკლე ჩამონათვალი,
რომელთა ძირითადი ნაწილი მოიცავს ინფრასტრუქტურულ და კომუნალურ
პრობლემებს. კერძოდ: სარწყავი არხის რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის
პრობლემა, ჩასახლებამდე მისასვლელი ხიდის შეკეთება, დასუფთავების
მომსახურების გაუმჯობესება. შეხვედრაზე გაანალიზებულ იქნა თითოეული
პრობლემის მუნიციპალური მხარდაჭერის შესაზლებლობები. თითოეული
საკითხისა და მუნიციპალური ბიუჯეტის გაანალიზების შემდეგ გადაწყდა:
მარნეულის მუნიციპალიტეტი უახლოეს პერიოდში დაიწყებს ჩასახლებამდე
მიმავალი სარწყავი სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, ასევე
გაიზრდება ჩასახლებიდან ნაგვის გატანის ინტენსივობა. მომდევნო კვირას
მუნიციპალიტეტი ჩასახლებაში გააგზავნის სპეციალური ჯგუფს, რომელიც
შეისწავლის მისასვლელი ხიდის მდგომარეობას, ასევე მოხდება დათვლა
ხიდის რეაბილიტაციისათვის საჭირო ფინანსური რესურსების
გამოსაყოფად. შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ, რომ
მუნიციპალიტეტთან გაგრძელდება ინტენსიური თანამშრომლობა, რათა
დაგეგმილი სამუშაობი ბოლომდე იქნას მიყვანილი.

12

ARPRIL
2013

P.

9

(32)

April 11, 2013

WORKING MEETING IN MARNEULI
On April 11, Care International in the Caucasus and CiDA
organized a meeting with the newly appointed chair of the Kvemo
Kartli Regional Council. The major topic of the meeting was
introducing the problems that exist in the IDP settlements located
in the Kvemo Kartli region.
While working locally, CiDA has identified a number of problems
like irrigation system rehabilitation, drinking water problems and
bridge rehabilitation, which connects the IDP settlement to the
rest of the region.
Municipality members have attentively discussed each issue and
have expressed their readiness to find the necessary resources for
solving those problems as soon as possible. The head of the
Marneuli Municipality along with his staff persuaded the CiDA and
CARE representatives that they will send a special group to the
settlement that will study each problem in detail. The sides have
agreed that their joint efforts will be effective and the meetings
will continue intensively.
The meeting was held as part of the project Stabilization and
Integration of IDPs into Mainstream Georgian Society (SIIMS), a
project that aims to improve the livelihood of in the region, as
well as creating socio-economic ties between IDPs and local
communities.

we

12 აპრილი, 2013

შეხვედრა პროკურორებთან

პროექტის "საზოგადოებრივი პროკურატურა" ფარგლებში, 12 აპრილს,
"სიდას" ორგანიზებით გაიმართა პროკურორების შეხვედრა კანონთან
კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან, ქ.რუსთავის მცირე საოჯახო
ტიპის სახლის აღსაზრდელებთან, ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან და სხვა დაინტერესებულ
პირებთან.
შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა მონაწილეთათვის პროკურატურის
ახალი ინიციატივის "საზოგადოებრივი პროკურატურა" გაცნობა, რაც
გულისხმობს მართლმსაჯულებისადმი ახლებურ მიდგომას და
აერთიანებს მოქალაქეებს, სამართალდამცავებსა და სხვადასხვა საჯარო
და ადგილობრივ თემში არსებულ ორგანიზაციებს.

connect

April 12, 2013

MEETING WITH THE PROSECUTOR
OFFICE REPRESENTATIVES
Within the project, CiDA organized a meeting between
representatives of Prosecutor's Office of Georgia and juveniles
in conflict with the law. Young probationers became acquainted
with the new project idea and the rules according to which
unites citizens, law enforcement bodies and local civic
organizations.
The meeting was held in a friendly atmosphere. Children had an
opportunity to pose questions to the prosecutors about their
topic of interest.
The Prosecutor's Office representatives will plan future
activities and involve those children in it. Different kinds of
activities are planned including meetings, excursions, sports
activities and the like.

12

(32)

აპრილი
2013

გვ.

10

13 აპრილი, 2013

სამუშაო შეხვედრა კაჭრეთში

WORKSHOP IN KACHRETI

პროექტის "სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა" ფარგლებში,
12-13 აპრილს კაჭრეთში ჩატარდა რუსთავის საზოგადოებრივი
საბჭოს სამუშაო შეხვედრა რომლის მიზანიც იყო საბჭოს მომავალი
ერთი წლის საქმიანობის დაგეგმვა. შეხვედრას რუსთავის
საზოგადოებრივი საბჭოს 18 წევრი ესწრებოდა.

On April 12-13 Public Council workshop was held in Kachreti as part
of the project Citizens Advocacy Initiative, aimed to plan the next
year's activities. The workshop was attended by 18 members of the
Public Council.

შეხვედრის მონაწილეებმა განსაზღვრეს საბჭოს საქმიანობის მიზანი
და ამოცანები.დაიგეგმა კონკრეტული აქტივობები, რაც უნდა
განახორციელოს საბჭომ უახლოესი ერთი წლის განმავლობაში,
განისაზღვრა საჭირო რესურსები, საფრთხეები და პასუხისმგებელი
პირები. აღნიშნული დოკუმენტით საბჭო იხელმძღვანელებს თავისი
უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე - 2014 წლის მარტამდე.
პროექტი "სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა" ხორციელდება
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)
დემოკრატიული მმართველობის პროექტის მხარდაჭერით.

12

ARPRIL
2013

P.

April 13, 2013

11

(32)

The Civil Advocacy Initiative "program, held on April 12-13 Kachreti
the City Council meeting was aimed at planning the next one year.
City Council's 18 members attended the meeting.
The participants defined the goals and objectives of the council's
activities. Specific activities have been planned that will be
implemented by the council in the coming year. Workshop
participants identified useful resources, risks and responsible
persons on different issues. The document will be guided by the
council until March 2014.
The project Citizens Advocacy Initiative (CAI) is supported by the
USAID's Democracy and Governance program.

we

21 აპრილი, 2013
ტრენინგი ქვემო ქართლის პრობაციის
ბიუროს თანამშრომლებისათვის
20-21 აპრილს, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს "სიდა"
ორგანიზებით, განხორციელდა ტრენინგის პირველი ეტაპი ქვემო
ქართლის პრობაციის ბიუროს თანამშრომლებისათვის. ტრენინგი მიზნად
ისახავდა პრობაციის ბიუროს შესაძლებლობებისა და საჭიროებების
ანალიზის ფარგლებში გამოვლენილი საკითხების შესახებ მონაწილეთა
ინფორმირებას, რათა ხელი შეეწყოს მათ მიერ კანონთან კონფლიქტში
მყოფი არასრულწლოვნებისათვის მიწოდებული მომსახურებების
ეფექტურობისა და ხარისხის ზრდას.
ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებმა გაიღრმავეს ცოდნა ისეთი
საკითხების შესახებ, როგორიც არის: მოზარდობის ასაკისათვის
დამახასიათებელი თავისებურებები, დელიქვენტობა და მისგან დამცავი
ფაქტორები, მორალური განვითარების სტადიები, კანონთან კონფლიქტში
მყოფი მოზარდების ფსიქო-სოციალური დარღვევები და ფსიქოტრავმის
როლი დანაშაულის გენეზისში. გარდა თეორიული ცოდნისა, ასევე მიეცათ
საშუალება ემსჯელათ პრობლემურ შემთხვევებზე მათი პრაქტიკიდან.
ტრენინგს ფასილიტაციას უწევდნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია
"წამების მსხვერპლთა დაცვისა და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის
ცენტრის" (GCRT) წარმომადგენლები.

connect

April 21, 2013
TRAINING FOR THE PROBATION
BUREAU OFFICERS
At CiDA's initiative, on April 20-21, a two-day training course
was held for the local staff of probation bureau located in
Kvemo Kartli. The goal of the training was to inform them issues
related to juvenile probationers.
In addition, the training covered those issues that have been
identified as challenge while conducting a needs assessment
survey CiDA carried last month for the staff of the Bureau of the
National Probation Agency with the purpose of situation
assessment, achievements / challenges identification and
determining the needs of the employees.
The training covered following topics: features of the teenagers,
moral development stages, psychological problems of the
juvenile probationers. Apart from theoretical knowledge the
participants also had the opportunity to discuss the problematic
cases from their practice.
The training was held with the facilitation of GCRT. The training course took
place within the EU funded project Support for Juvenile Justice Reform in

მსგავსი ტრენინგი ჩატარდა 27 აპრილს პრობაციის ბიუროს
თანამშრომლებისათვის. მონაწილეებმა ისწავლეს სტრესისა და ბრაზის
მართვის ტექნიკები, გაეცნენ მედიაციისა და კონფლიქტის მოგვარების
ტექნიკებს. როლურმა თამაშემბა კი საშუალება მისცათ თეორილულად
მიღებული ცოდნა გამოეყენებინათ პრაქტიკაში. ტრენინგს უძღვებოდნენ
მოწვეული ტრენერები არასამთავრობო ორგანიზაციიდან "გლობალური
ინიციატივა ფსიქიატრიაში".

National Minority Communities of Kvemo Kartli and Samtskhe-Javakheti.

ტრენინგი განხორციელდა პროექტის "არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის
მხარდაჭერა ქვემო ქართლისა და სამხცხე-ჯავახეთის ეროვნული უმცირესოებების თემებში"
ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით.

12

(32)

აპრილი
2013

გვ.

12

22 აპრილი, 2013

შეხვედრა დევნილთა სამინისტროში

MEETING AT THE MINISTRY OF IDPS

22 აპრილს "სიდას" და "ქეა საერთაშორისოს" ორგანიზებით, დევნილები
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის
მოადგილეს მერაბ მენაბდეს და დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის
უფროსს მურად აბლოთიას შეხვდნენ.

On April 22, CiDA and CARE International organized a meeting
between IDPs and Merab Menabde, Deputy Minister of
Internally Displaced Persons from the Occupied Territories,
Accommodation and Refugees of Georgia.

შეხვედრის ძირითადი ნაწილი დაეთმო ადვოკატირების პროცესის
ანალიზს და ასევე დევნილთა ადვოკატირების ქსელის წარდგენას
სამინისტროსთვის.

The meeting focused on the analysis of the problems raised by
the IDP settlements in the focus groups. CiDA Advocacy
Manager, Juba Maruashvili, briefed the meeting on the
problems IDPs are facing currently. One of the key problems
was gas debts. As acting Deputy Head of the IDP Issues
Department, Murad Ablotia, the Ministry has made a decision
according to which gas debts will be fully covered for the IDPs
living in the settlements. As for the electricity payment, they are
working to postpone the date of the payment in order to
coincide this date to the date of getting social assistance.
At the end of the meeting, ministry officials and representatives
of CiDA and CARE, along with the IDPs representing the
Advocacy Network agreed that such meetings will be held
intensively and bit-by-bit, major problems will be decided in
favor of IDPs.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა დევნილთა ჩასახლებებში შექმნილი ფოკუს
ჯგუფების მიერ წამოწეული პრობლემების ანალიზი. "სიდას"
ადვოკატირების მენეჯერმა, ჯუბა მარუაშვილმა სამინისტროს
წარმომადგენლებს პრობლემათა ის ნაწილი გააცნო, რომელიც
უშუალოდ დევნილთა სამინისტროს პრეროგატივას წარმოადგენს.
ფოკუს ჯგუფების შეხვედრისას გამოვლენილ იქნა დევნილთა ძირითადი
პრობლემები, მათ შორის გაზის დაგროვილი დავალიანების გადახდის
საკითხი. სამინისტროს მხრიდან აღინიშნა, რომ ახლახანს მთავრობის
მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით დევნილთა
ჩასახლებებში არსებული გაზის დავალიანებებს მთავრობა სრულად
დაფარავს. რაც შეეხება დენის ტარიფის გადახდის ვადებს, ამ საკითხზე
დევნილთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს შესაბამის კომპანიებთან,
რათა მოხდეს გადახდის თარიღის გადმოწევა თვის შუა რიცხვებში და ის
დაემთხვეს დევნილთა მიერ მიღებული სოციალური დახმარების
პერიოდს. შეხვედრაზე სამინისტროს წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ
ისინი აქტიურად იკონტაქტებენ "სიდას" და "ქეას" წარმომადგენლებთან,
რომ მომავალშიც მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა დევნილთა სხვადასხვა
პრობლემებსა და საჭიროებებზე.
შეხვედრა პროექტ "იძულებით გადაადგილებულ პირთა ცხოვრების სტაბილიზაციისა და მათი
საზოგადოებაში ინტეგრაციის" ფარგლებში გაიმართა, რომელსაც "ქეა ნორვეგია" და "ქეა
საერთაშორისო კავკასიაში" ახორციელებენ. პროექტის ადგილობრივი განმახორციელებელი
პარტნიორია "სიდა".

12

ARPRIL
2013

P.

April 22, 2013

13

(32)

The meeting was held as part of the project "Stabilization and Integration of
IDPs into Mainstream Georgian Society" (SIIMS), a project that aims to improve
the livelihood of the IDPs in the region, as well as creating socio-economic ties
between IDPs and local communities.

we

25 აპრილი, 2013
საზოგადოებრივი საბჭოს შეხვედრა
მოსახლეობასთან
პროექტის "სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა" ფარგლებში, "სიდასა"
და რუსთავის საზოგადოებრივი საბჭოს ორგანიზებით, 25 აპრილს,
რუსთავში ჩატარდა შეხვედრა საზოგადოებრივ საბჭოსა და ადგილობრივ
მოსახლეობას შორის. შეხვედრას ესწრებოდა 30-მდე ადამიანი. შეხვედრის
მიზანი იყო ადგილობრივი მოახლეობისათვის აქტუალური პრობლემების
გამოკვეთა შემდგომში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან მათი
ადვოკატირების მიზნით.
შეხვედრის დროს საბჭოს წევრებმა გააცნეს მოსახლეობას საბჭოს მიზნები,
ამოცანები და დაგეგმილი საქმიანობა. თავის მხრივ მოსახლეობამ
ჩამოთვალა ის პრობლემები, რომლებიც ყველაზე მეტად აწუხებს რუსთავის
მე-19 მიკრორაიონის მცხოვრებლებს. ჩამონათვალშია: შიდა ეზოების
მოწყობა, სადარბაზოების კეთილმოწყობა, მწვანე ნარგავების მცირე
რაოდენობა, საბავშვო მოედნების სიმცირე. მოსახლეობამ განსაკუთრებული
რეაგირების გაკეთება მოსთხოვა საბჭოს წევრებს მიკრორაიონის
ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტულ მოედანთან
დაკავშირებით. ამ მოედნის ხელოვნური საფარი დაზიანდა გასული წლის
დეკემბერში მხატვრული ფილმის გადაღების დროს. ფილმის გადამღებმა
ჯგუფმა აღუთქვა მოსახლეობას რომ მოხდებოდა დაზიანებული საფარის
აღდგენა, თუმცა აღდგენითი სამუშაოები არ დაწყებულა.
საბჭოს წევრებმა ჩაინიშნეს მოსახლეობის მიერ ჩამოთვლილი პრობლემები,
ახლო პერიოდში "სიდასთან" ერთად მოხდება მათი დამუშავება და
ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის შემდგომი რეაგირებისათვის
მიწოდება. საბჭოს წევრების შემდეგი შეხვედრა ადგილობრივ
მოსახლეობასთან ჩატარდება 1 მაისს რუსთავის მე -17 მიკრორაიონში.
პროექტი "სამოქალაქო ადვოკატირების ინიციატივა" ხორციელდება აშშ საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს (USAID) დემოკრატიული მმართველობის პროექტის მხარდაჭერით.

connect

April 25, 2013

RUSTAVI PUBLIC COUNCIL MET WITH
LOCAL POPULATION
As part of the project "Citizens Advocacy Initiative” (CAI), CiDA
and the Rustavi Public Council organized a meeting with the
local population of Rustavi. The goal of the meeting was to
reveal the major problems of the local population of the city,
after which, the Public Council will notify ask the local
government to address them.
During the meeting, members of the council introduced their
goals, tasks and planned activities. Civil society welcomed the
initiatives that will be carried out in Rustavi and introduced
council members to the most acute problems including planting
trees, the arrangement of yards and small stadiums.
Members of the Public Council noted the problems and
promised people that they will be presented to local
government officials. The Public Council members are going to
continue such meetings in other districts of Rustavi as well.
The project Citizens Advocacy Initiative (CAI) is supported by the USAID's
Democracy and Governance program.

12

(32)

აპრილი
2013

გვ.

14

12

ARPRIL
2013

P.

15

(32)

მედია ჩვენს შესახებ
MEDIA ABOUT US

we

connect

12

(32)

აპრილი
2013

გვ.

16

12

ARPRIL
2013

P.

17

აპრილის მედიამონიტორინგის შედეგები
(32)

MEDIA MONITORING DATA OF APRIL

2013

12

აპრილი

APRIL