f) 0<S

S T A N I S L A V GILIC

MALI PLANINARSKI TERMINOLOSKI RJECNIK
Drugo izdanje

OPCINSKI

PLANINARSKI RIJEKA 1978

SAVEZ

UDK: 796.52(03)-862-20-40-30-5Q

Prvo izdanje tiskano u travnju 1978. Pedagoska akademija Rijeka Drugo popravljeno izdanje u srpnju 1978. Opcinski planinarski savez Rijeka, Korzo nar. revolucije 40/1. Copyright C 1978 by Stanislav Gilic

Za izdava£a urednik i tehnicki urednik: Stanislav Gilic Prelom: Zdenko Fulgosi Tisak: »Tipograf«, Rijeka, Setaliste XIII divizije 18

Predgovor prvom izdanju Prije vise od cetrdeset godina (1936) sveucilisni profesor botanike Fran Kusan objavio je u »Hrvatskom planinaru« clanak 0 problemu nase planinarske terminologije zakljucujuci ga ovim rijecima: »... uz pomoc narodnih naziva, nasih strucnjaka i filologa moramo vremenom da izgradimo h r v a t s k u t e r m i n o l o g i j u . Neka n a m to bude jedan od nasih vaznijih kulturnih zadataka.« Jos ranije (vidi popis literature) bilo je pokusaja da se raäcisti, iznade i utvrdi upotreba odgovarajucih naziva za pojave 1 oblike u planinskim (gorskim) krajevima, te za planinarsku djelatnost u njima. U svojoj knjizi »Kroz visoke planine« (1952) pisci su dodali i »Pregled planinarske terminologije«. Iako u ono vrijeme negativno ocijenjen, on je ipak bio u nas prvi pokusaj da se na jednom m j e s t u abecednim redom svrstaju i objasne termini koji su se s vise ili m a n j e uspjeha upotrebljavali u planinarskoj literaturi. Tim svim pojmovima (171) nisu se, naravski, mogle pokriti sve pojave i oblici u planinskoj prirodi, odnosno ljudske djelatnosti u n j o j . On je za mene ipak bio osnova s koje sam mogao zapoceti svoja istrazivanja. Trazio sam paralele u drugim, pogotovo alpskim, jezicima, pravio biljeske iz literature, a gdje nisam nasao pismene potvrde, trazio sam ih (i najcesce nalazio) u usmenim konzultacijama. Svima kojima sam pri tome dosadivao ili ih razveselio saznanjem da netko i o tome brigu brine, od srca se zahvaljujem. Kako ovakav rad nije nikada do k r a j a zavrsen, to se svima dobronamjernima preporucujem za sugestije i savjete. Posebno me svojom visestrukom pomoci (jezicnom i daktilografskom) obdarila Margherita Gilic, bez cije suradnje bi m o j a nastojanja bila mnogo mukotrpnija, a u nekoliko slucajeva i bez zadovoljavajuceg rjesenja. U raznim prilikama, od 1968. objavio sam nekoliko kracih terminoloskih prikaza i malih rjecnika (vidi popis), ali tek ovdje u Zborniku Pedagoske akademije Rijeka, Mali alpinisticki terminoloski rjecnik izlazi u najvecem opsegu. Za ostale nase juznoslavenske jezike imam u pripremi odgovarajuce terminoloske izraze, i nade Ii se izdavac koji bi ovaj rjecnik tiskao kao samostalnu publikaciju, potrudit cu se da ga prosirim.

Pri sastavljanju ATR nisam imao odgovarajuceg uzora. No 1 ono malo do cega sam mogao doci na drugim jezicima, mnogo mi je pomoglo. Konzultirao sam terminoloske rjecnike u ovim djelima iz inozemne literature: 1. Antonio Berti, Dolomiti orientali, Milano, 1928. (talijansko-njem.) 2. Schweizer Alpen-Club, Wörterbuch für Bergsteiger, Bern, 1966. (njemacko-francusko-talijansko-engleski) 3. Heinz Steinkötter, II gruppo della Paganella, Trento (1969) (tali j ansko-nj emacki) 4. Piero Rossi — Stanislav Gilic, Alpi Giulie orientali, Bologna, 1973. (talijansko-slovenski) Izraze iz teksta, indeksa i glosara usporedivao sam i preuzimao prikladne termine iz ovih prirucnika: 5. Carlo Negri, Tecnica moderna su roccia e ghiaccio, Milano, 1952. 6. Toni Usmiani, Roccia e ghiaccio, Bolzano, 1954. 7. Institut Pedagogique National, Sport de Montagne — ENSA, Paris, (f963) 8. Franz Nieberl — Toni Hiebeier, Das Klettern in Fels (11. izdanje), München, 1966. 9. Günter Sturm — Fritz Zintl, Sicheres Klettern in Fels und Eis, München, 1969. 10. Giancarlo Del Zotto (i drugi), Alpinismo moderno, Milano, 1970. 11. Geoffrey Hindley, The roof of the world, London, 1971. 12. Aurelio Garobbio — Giovanni Rusconi, L'alpinismo, Firenze, 1974. 13. The Climbing Committee of the Mountaineers, Mountaineering, Seattle, Washington, 1974. 14. Giancarlo Del Zotto — Felix Germain (i drugi), Alpinisme moderne, Paris-Grenoble, 1974. 15. Herman Huber, Bergsteigen Heute, Der Leitfaden für die Praxis, München, 1974. Na k r a j u potrebno je navesti i literaturu objavljenu u nas: 1. Ivan Krajac, Planinarsko nazivlje, »Hrvatski planinar«, Zagreb, XXVIII, 1932, str. 166, 203. 2. Henrik Tuma, Toponomastika i terminologija, »Hrvatski planinar«, XXIX, 1933, str. 133. 3. Fran Kusan, Hrvatska planinarska terminologija, »Hrvatski planinar«, XXXII, 1936, str. 57. 4. A. Skutelj, Skijaski leksikon, Zagreb, 1950.

5. Mirko Zgaga — Ivo Gropuzzo, Kroz visoke planine, Zagreb, 1952. 6. Hans Albert Förster — Franz Grassler, Juris na vrhove svijeta, Zagreb, 1962. 7. Stanislav Gilic, Alpinisticki termini za morfologiju stijene, »Nase planine«, XX, 1968, str. 134. 8. Stanislav Gilic, Mali alpinisticki terminoloski rjecnik (samo slova od A do M), Zbornik PA Rijeka, 1970. 9. Franci Savenc (i S. Gilic za terminoloski dio), Opis i registracija prvenstvenog uspona, »Nase planine«, XXIII, 1971, str. 72—74. 10. Borislav Aleraj, Penjanje u snijegu i ledu, Zagreb, 1972. Za razliku od dijela ATR sto je u gore spomenutom izdanju bio objavljen s akcentuacijom, ovdje sam je na sugestiju kompetentnih izostavio. Izuzetak su samo pojedini izrazi koji bi, bez jasno oznacene akcentuacije, mogli biti krivo izgovoreni (i shvaceni). Sazetak Tridesetih godina ovog stoljeca u Hrvatskoj je zapoceo rad na planinarskoj (alpinistickoj) terminologiji. Godine 1952. izisao je prvi »Pregled planinarske terminologije« od 171 izraza. Ovdje objavljen rjecnik sadrzi 655 terminoloskih pojmova koji »pokrivaju« bitne pojave i oblike u planinskoj prirodi, planinarsku djelatnost u n j o j te osnovnu opremu i tehnicka pomagala. Rjecnik je zasad peterojezican (hrvatski-engleski-francuski-njemacki-talijanski) sa zeljom da bude osnova za prosirenje i na terminoloske pojmove drugih jezika. Summary SMALL GLOSSARY OF ALPINE TERMINOLOGY The work on mountaineering (alpine) terminology in Croatia starts by the thirties of this Century. The first »Survey of mountaineering terminology« consisting of 171 expressions, was published in 1952. The little glossary published here contains 655 terms, »covering« fundamental phenoinena and forms of the mountain world, activities in it, essential equipment and technical accessories used by climbers. The present edition Covers 5 languages. In our opinion this could become a basis for a broader vocabulary of other languages, too.

Sommaire PETIT LEXIQUE DE TERMINOLOGIE ALPINE II y a environ cinquante annees quand en Croatie commence l'oeuvre d'elaboration de la terminologie alpine. Une premiere liste, ayant 171 expressions, vient d'etre publiee en 1952. Le petit vocabulaire ici publie renferme 655 notions qui »couvrent« les phenomenes et les formes essentielles de la nature alpine, l'activite en eile, l'equipement fondamental et les accessoires techniques uses par les alpinistes. Pour le present, le vocabulaire vient d'etre publie en cinq langues, en souhaitant qu'il puisse servir de base ä un agrandissement eventuel en notions terminologiques des autres langues.

Zusammenfassung KLEINES WÖRTERBUCH DER ALPINISTIK-FACHAUSDRÜCKE Die Arbeit an der alpinistischen Terminologie wurde in Kroatien in der dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts eingeleitet. Im Jahre 1952 wurde die erste »Übersicht der alpinistischen Terminologie« veröffentlicht, der 171 Wendungen enthielt. Das vorliegende Wörterbuch enthält 655 Fachwörter, die die wesentlichen Erscheinungen und Formen der Gebirgswelt, verschiedene alpinistische Tätigkeiten, die grundlegende Ausrüstung sowie technische Hilfsmittel bezeichnen. Das Wörterbuch ist zunächst als fünf sprachig (kroatisch, englisch, französisch, deutsch, italienisch) verfasst, jedoch mit dem Wunsch, als Grundlage für eine Erweiterung mit Fachausdrücken in anderen Sprachen zu dienen.

Sommario PICCOLO VOCABOLARIO DI TERMINOLOGIA ALPINA Verso gli anni trenta di questo secolo inizia in Croazia l'opera d'elaborazione della terminologia alpina. Un primo elenco contenente 171 espressioni, esce nel 1952. II vocabolario qui pubblicato contiene 655 concetti che »ricoprono« fenomeni e forme essenziali della n a t u r a alpina, le attivitä espletate in essa, l'attrezzatura fondamentale e gli accessori tecnici usati dagli alpinisti. Per il momento, il vocabolario esce in cinque lingue (croatoinglese-francese-tedesco-italiano) con l'augurio che esso possa servire da base ad un eventuale ampliamento in nozioni terminologiche di altre lingue.

Napomena drugom izdanju Rukopis rjecnika za prvo (cjelovito) izdanje bio je pripremljen u studenom 1977. godine pod naslovom Mali alpinisticki terminoloski rjecnik. U ovom izdanju druga je rijec zamijenjena sinonimom p l a n i n a r s k i koja je bliza siroj planinarskoj javnosti — a znacenje je isto! Iz predgovora je vidljivo da je prvo izdanje objavljeno u Zborniku Pedagoske akademije Rijeka, a tiskanje je bilo dovr seno u travnju 1978. godine. Novom izdavacu, Opcinskom planinarskom savezu Rijeka, dopala se zamisao ovog djela i predlozio ga je za novo izdanje u vlastitoj nakladi, ali sada u drugacijem grafickom izgledu. Od prvog izdanja sadrzajno se ovo drugo bitno ne razlikuje — prestiliziran je jedan od sazetaka i korigirano nekoliko termina. Rjecnik nije mogao obuhvatiti sve termine kod nas u upotrebi, zbog prozaicnog razloga sto za njih, bar za sada, nije pronaden ekvivalent u svih ostalih pet jezika (izostao je npr. osigurani p u t . . . ) . Od travnja do svibnja ove godine previse je kratko razdoblje da bi novo izdanje izislo prosireno na ostale nase juznoslavenske jezike — kako je to nagovjesteno u prvom izdanju. 2elja je da se upravo ovom publikacijom potaknu ostale planinarske organizacije u Jugoslaviji da se pridruze nasem n a s t o j a n j u pri izgradnji, utvrdivanju i objavljivanju planinarske terminologije. Rijeka, u svibnju 1978. S. G.

JEZICNI REDOSLIJED JE SLIJEDECI:

hrvatski engleski francuski njemacki talijanski

LANGUAGES ARE ORDERED AS FOLLOWS:

croatian english rrench german italian croate anglais francais allemand italien kroatisch englisch französisch deutsch italienisch croato inglese francese tedesco italiano

L'ORDRE DES LANGUES EST LE SUIVANT:

DIE REIHEFOLGE DER SPRACHEN IST FOLGENDE:

L'ORDINE LINGUISTICO £ IL SEGUENTE:

Vazno

upozorenje:

1) Rijec ispred zareza vezuje se na drugu iza zareza (npr. frontal, head lamp = treba citati: frontal lamp ili head lamp). 2) Rijec odvojena tockom-zarez (;) stoji za sebe, tj. slijedeca rijefc je drugi izraz za isti pojam (npr. Walking; going = obje se rijeöi koriste kao sinonimi). 3) Svaki pojam zavräava bez interpunkcije i u pravilu se naiazi u jednom redu. Kad u jedan red nije stao opis cijelog pojma on se nastavlja i u slijedeci red pa ga ne treba' zamijeniti s drugim (slijedecim) jezikom. 4) Ako u jednom redu neka rijec zavrSava sa zarezom ili toökom-zarez, to znaci da slijedeci red pripada gornjem pojmu na istom jeziku. Ova je neprilika, kao i ona u tocki 3, uvjetovana äirinom sloga.

alka

9

bivak kudica

älka f iron ring anneau de fer Eisenring anello di ferro Alpe f the Alps les Alpes Alpen le Alpi alpinist m (mountain-) climber; mountaineer alpiniste Alpinist alpinista alplnistlöka terminologija f alpine terminology terminologie alpine alpine Fachausdrücke terminologia alpina alpinizam m; planinarstvo n (mountain-) climbing; mountaineering alpinisme Alpinismus alpinismo

aluvijalna terasa f flood-terrace; flood piain terrasse alluviale durch Auschwemmung gebiedete Bodenterrasse terrazzo alluvionale amfiteatar m; v. kotao amphitheatre; cirque amphitheätre; cirque Kessel; Kar anfiteatro; circo apsolutna visina f height above sea level hauteur sur le niveau de la mer Seehöhe altezza sul livello del mare ariä m larch larix, meleze Lärche larice atletsko penjanje n strenuous athletique austregend faticoso

barljera f; v. greda barrier barriere Absperrung, Barriere; Riegel barriera bespuce n impracticable; impassable impracticable Weglosigkeit; Ausweglosigkeit impraticabile bilo n; sljeme n; planinska kosa f; planinski (hrpt) hrbat ridge, crest of a mountain crete Kamm crestone

bilje n, planinsko alpine flora; mountain flora flore alpine; flore de montagne Gebirgspflanzen flora alpina; flora montana blvak m bivouac bivouac Biwak bivacco bivak kucica f fixed bivouac; bivouac shelter bivouac fixe ständiges Biwak; Biwak Schachtel bivacco fisso

bivak vreca

10

cvijeöe

bivak vreca f bivouac sack s'ac de bivouac Biwaksack sacco da bivacco bök m; strana f side; flank; face flanc; cöte Seite; Flanke fianco; lato bor m pine (-tree) pin Fichte pino brdo n mount mont Berg monte brezuljak m; brijeg m hill colline; coteau Hügel; Kofel collina; colle

j '

brid m edge arete; angle Kante spigolo brvno n; brvina f; mostic m footbridge; trestle-bridge passereile Balkenlage (über einen Bach) passerella bujica f torrent; mountain stream torrent Wildwasser; Wildbach torrente busen m turf; sod gazon Rasen zolla erbosa busola f; v. kompas compass boussole Schiffs bussola

C cepin m ice-axe piolet Pickel; Eispickel piccozza cepin-Cekic m hammer-axe marteau-piolet Eisbeil martello a piccozza cikcak m zigzag va-et-vient Zick-zack; Serpentine andirivieni; zig-zag cipele f; gojzerice f boots; climbing boots chaussures de montagne Bergschuhe scarponi - penjacke cipele f climbing boots chaussures d'escalade Kletterschuhe scarponi da scalata cjeloviti prijelaz m integral passage passage integral vollständiger Übergang passaggio integrale cvijece n, planinsko alpine, mountain flowers fleures alpines, de montagne Gebirgsblumen fiori alpini, di montagna

j !

£arape

11

dlijeto

carape f heavy socks; woollen socks mi-bas; chaussettes Strümpfe; Hochtourenstrümpfe calzettoni; calze cekic m hammer marteau Hammer; Kletterhammer martello cekic m za led ice-hammer marteau ä glace Eishammer martello da ghiaccio cekic m za stijenu rock-hammer marteau de rocher Kletterhammer martello da roccia öelifino uze n wire cable; steel cable cäble; corde d'acier

Drahtseil fune metallica; corda d'acciaio ceona svjetiljka f frontal, head lamp lampe frontale Stirnlampe lampada frontale cülak m cairn cairn Steinmann; Steindaube; Steinmendl ometto cünj m cone cöne Kegel cono öuperak m trave turf; tuft (of grass) touffe d'herbe Grasbüschel; Rasenschopf ciuffo d'erba

dereze f crampons crampons Steigeisen ramponi desno right droit rechts destra detalj m detail detail Detail dettaglio - neizbjezan detalj m obligated passage passage obblige obligater Schritt passo, passaggio obbligato

- tezak detalj m difficult detail, passage mauvais pas Schlechte stelle passo cattivo, difficile divokoza f chamois chamois Gemse camoscio - divokozin trag m chamois track trace de chamois Gemsenspuren traccia di camosci dlijeto n awl burin Bohrmeissel punteruolo

duiek

12

foto-aparat

doöek m pri spustu rappel point; bottom of a rappel point de rappel Abseilstelle punto di calata (a corda doppia) dolac m level ground plateau; redan Absatz; Hochfläche ripiano dolina f valley vallee Tal valle - dno doline floor, bottom of a valley fond de vallee Talboden fondovalle - kraj (konac) doline head of a valley bout de vallee Talschluss E ekspedicija f expedition expedition Expedition spedizione

testata di valle - popreöna dolina f transversal valley vallee transversale Querstal valle trasversale - uzduzna dolina f longitudinal, lengthwise valley vallee longitudinale Längstal valle longitudinale dolje under; below sous; dessous unter; ab; hinab sotto; dissotto dubina f bottom; floor fond Grund fondo duzina f (uzeta) rope length; pitch longueur de corde Seillänge lunghezza (tratto) di corda

eksponirano exposed expose ausgesetzt esposto

fifi m fifi-hook crochet d etriers Fiffi-Haken fiffi firn m; zmati snijeg m granular snow neige vieille Firn neve vecchia

flora f, planinska; v. bilje, planinsko mountain flora; alpine flora flore de montagne; flore alpine Gebirgspflanzen x flora montana; flora alpina foto-aparat m; foto-kamera f (photo-) camera appareil photographique Photokamera macchina fotografica

gladak

13 G

grebcn

gladak; glatko smooth; polished lisse glatt liscio glava f rock head tete rocheuse Kopf testa rocciosa glavica f cap calotte Kuppe calotta gleznjace f; gleznjaci m gaiters guetres Gamaschen ghettine; ghette; uose gomila f kamen ja lot of stones tas, amas de rocs Steinhaufen cumulo di massi gomila f, seraka seracs seracs Eisbruch seraccata gore over; upon; above sur; dessus oben; hinauf su; sopra gore-dolje up and down loque, clenche Auf und Ab saliscendi gorje n mountain ränge chaine de montagnes Gebirge catena montana gorska bolest f mountain sickness mal de montagne

j !

: I

i

Bergkrankheit mal di montagna gorska kotlina f basin vallee encaissee Kar catino, cadin Gorska sluzba spasavanja Mountain rescue Organisation Secour en montagne Bergrettung Corpo soccorso alpino granica f; meda f border; boundary confin; limite Grenze confine; limite granica f mogucnosti limit of possibility limite du possible Grenze des Möglichen limite del possibile granit m granite granite Granit granito grba f; izboöina f hump bosse Buckel gobba greben m arete; ridge arete; crete Grat cresta - ledeni greben m ice ridge arete, crete de glace Eisgrat cresta di ghiaccio - snjezni greben m snow-ridge arete de neige; arete nevöe Firngrat; Schneegrat cresta nevosa

grebenska linija

14

hvatiSte

- spojni greben m connecting ridge arete de raccord Verbindungsgrat cresta di congiunzione - vräni greben m summit ridge; top ridge arete terminale Gipfelgrat cresta terminale grebenska linija f knife edge tranchant de l'arete Gratschneide filo di cresta grebenska ostrica f edge fil de l'arete Gratkante spigolo di cresta greda f barrier barriere H hlace f trousers pantalons Hosen pantaloni hodajuci Walking trotte gehend camminando hodanje n Walking; going marche Wandern marcia • hodanje n derezama cramponing marche en crampons; cramponnage gehen mit Steigeise marcia con ramponi

Absperrung; Barriere; Riegel barriera gredina f shelves vires; terrasse Bänder cengione; terrazza grm m; zbun m bush; shrub buisson Gestrüpp cespuglio gromada f block; rock; stone bloc; roc Block blocco; masso • labilna gromada f precariously poised stone bloc en equilibre labiler Block blocco in bilico

hrapav rough apre; rude rauh; schroff aspro; scabro hrapavost f roughness asperite Rauhigkeit asperitä; scabrositä hrbat m rounded top Croupe Rücken groppa hvatiäte n hold; handhold prise Griff appiglio

ici koso

15

izvidjeti

ici koso to go sideway aller de biais; obliquer schief steigen andare di sbieco; obliquare igla f needle aiguille Nadel; Felsnadel guglia; ago iglu m igloo igloo Schneehütte; (Iglu) iglu inje n white frost; hoar-frost frimas; gelee blanche Reif brina istak m; izbocina f embossment; protuberance saillie; protuberance Vorsprung; Kanzel sporgenza; prominenza istaknut; ispupcen prominent proeminent vorspringend prominente istok m East Est Osten Est istrazivanje n exploration exploration Erschlissung esplorazione itinerer m; v. putni plan itinerary; route itineraire Fahrplan itinerario

izbjeci to avoid; to elude eviter vermeiden evitare izbofien protruding; p r o t u b e r a n s jutting out saillis vorspringend sporgente izbocina f (mala, sitna) projection; Protrusion asperite; saillie Vorsprung asperitä; aggetto izgrizeno decayed; carious ronge; carie angefressen cariato izici (iz stijene) to come out; to get out (from the wall) exiler herausgehen fuoriuscire izlaz m issue; exit issue Ausmüdung sbocco izlet m (u planine) excursion; mountain excursion sortie en montagne Bergfahrt gita in montagna izlozen; izlozeno exposed expose exponiert; ausgesetzt esposto izvidjeti to reconnoitre; to inquire reconnaitre erkunden perlustrare

izvor

16 izljebljenje n groove rainure Rille scanalatura

kamenica

izvor m spring; source source Quelle sorgente

jama f cavity; hollow trou; cavite Grube buca; cavitä jarak m ditch fosse Groben; Grube fossato jaruga f gully chenal Höllengrube; Schlucht gola - okomita jaruga f gorge defile; gorge Schlucht; Klamm; Felsenge gola - zaledena jaruga f ice gully couloir de glace Eisrinne canalone ghiacciato

- zasuta jaruga f gully filled with scree couloir d'eboulis Schuttrinne canalone detritico jaäuci; jasimice astride ä cheval rittlings cavalcioni jezero n lake lac See lago jezik m tongue langue Zunge lingua jug m South sud Süden Sud

kamen m rock; stone rocher Fels; Stein roccia; sasso - usamljeni kamen m isolated stone rocher isole isoliert Block masso, blocco isolato

- zaglavljeni kamen m chockstone bloc coince Klemmblock; Eingeklemmter 5 - Block masso, blocco incastrato kamenica f hollow; basin combe Mulde vasca

kamenl luk

17

klin

kamen! luk m rock gate; stone arch rocher ä arc; porte überdachender Fels roccia a volta; arco di roccia kamen! odron m stone fall chute de pierres Steinschlag frana di sassi kamenjar m desolated, desertic heap of stones pierrier desole wild Gesteinhaufen petraia desertica, desolata kamenje n stones pierres Felsen sassi; pietre - zaglavljeno kamenje n embedded stones enclos avec rochers Steinwall; Klamm massi incastrati kämm m chimney cheminee Kamin camino - gladak kamin m smooth chimney cheminee sans prises Stemmkamin camino liscio - zaglavljeni kamin m blocked chimney; chimney embedded with stones cheminee coincee Kamin mit eingeklemmten Blocke camino bloccato käpanje n; cijedenje n drin; dripping stillicide; stillation Tropfbad stillicidio

karabiner m; v. sponka karabiner; krab; snäplink mousqueton Karabiner moschettone katun m »malga« (shepherd's hut in the Alps) cabane des montagnards Hütte; Käser casera; malga kiäa f rain pluie Regen pioggia klanac m narrow passage; strait pasSage; defile Felsenge; Engpass valico; stretto; strettoia klasifikacija f Classification Classification; graduation Gradeinteilung classificazione klekovina f (Pinus mugo) mug(h)o pine mug(h)o; pin nain Krummholz; Bergkiefer mugo; pino nano klin m piton; peg piton Mauerhaken; Haken chiodo klin m za (suhu) stijenu rock piton; peg piton de rocher Felshaken chiodo da roccia - drveni klin m wooden wedge coin de bois Keil; Kegel cuneo di legno

kljun

18

korito

- ekspanzivni klin m expansion bolt; rawlbolt piton ä expansion Bohrhaken chiodo ad espansione - klin m s alkom ring piton piton ä anneau Ringhaken chiodo ad anello mobile - klin m s uSicom piton-Fiechtl piton-Fiechtl Fiechtlhaken chiodo ad occhiello - klin m za osiguravaliste stance-piton piton d'assurage Standhaken chiodo di sosta - klin m za led ice-peg; ice-piton piton ä glace Eishaken chiodo da ghiaccio - klin-vijak m za led ice-screw vis ä glace Rohreisspirale; Eisschraube chiodo da ghiaccio a vite kljun m beak; bill bec; becquet Schnabel; spitziger Vorsprung becco knjiga f penjackih uspona climbing book livre des ascensions Besteigungbuch libro delle scalate koliba f hut cabane; hutte Zennhütte; Schutzhütte capanna

koliba f, alpska »baita« (small alpine house) baite; cabane Unterstand baita köm m peak pic Spitze picco kompas m compass boussole Schiffs bussola kombinirani uspon m combined climb; mixed climb escalade mixte kombinierende Aufstieg scalata mista kopanje n stepenica tu cut steps; to chop steps taille de marches hacken; Stufen schlagen gradinare kopnjenje n thaw degel Tauwetter disgelo korito n bed lit Bett letto - bujicno korito n torrent-bed lit du torrent Bachbett letto del torrente - rijedno korito n river-bed lit du fleuve Flussbett letto del fiume

koso

19

kuloar

koso oblique; skew; slanting oblique schräg; quer obliquo koäulja f shirt chemise Hemd camicia köta f bench mark; survey point cote Kote; Messpunkt quota kotao m amphitheatre; cirque amphitheätre; cirque Kessel; Kar anfiteatro; circo - snjezni kotao m snow basin cirque du neve Firnbecken bacino del nevaio kotlina f; prodol m hollow vallee encaissee; combe Becken; Kessel; Mulde conca kratica f; prijeöac m short-cut raccourci; traverse; chemin de traverse Abschneider; Abkürzung scorciatoia; accorciatura krcevina f deforested wood foret deboisee Rodung selva disboscata kretanje n po ledenjaku travelling through glacier marche sur glacier Begehen eines Gletschers marcia su ghiacciaio

krnjadak m trunk of rock troncon de rocher Felsklotz troncone di roccia krplja f snow shoe raquette Schneereif racchetta da neve kr§ m Karst lapiaz; les lapies Karst carso kräiv; kräljiv; mrvljiv friable; scrumbly friable; brise faul; brüchig; morsch friabile kräje n scree eboulis Geröll; Schutt brecciame krzna f (tuljanova) sealskin; ski skins; skins peaux de phoque Seehundfell; Steigfelle pelli di foca kuca f (planinarska) hut refuge Hütte; Schutzhütte rifugio kuloar m couloir couloir Couloir; Rinne; Trichter colatoio - zaledeni kuloar m ice gully couloir de glace Eisrinne canalone ghiacciato

kupa

20

ledern lijevak

- zasnjezeni kuloar m snow gully couloir de neige Schneerinne canale-colatoio; colatoio di neve küpa f cap calotte Gipfelhaube calotta kup m kamenja heap of stones

pierrier Gesteinhaufen petraia; pietraia kut m; ugao m angle; corner angle; coin Ecke; Winkel angolo kvrga f; izbocina f hump bosse Köpfel; Knollen; Auswuchs mammellone; bernoccolo

labirint m labyrinth labyrinthe; dedale Labyrinth labirinto lanac m planina mountain ränge; chain of mountains chaine de montagnes Kette; Bergkette catena montana; cordigliera lastva f grass-grown slope banquise Gemsenweideplatz banco; banchisa lavina f; usov m avalanche avalanche Lawine valanga - kamena lavina f stone avalanche; stone fall avalanche de pierres Steinlawine valanga di sassi - ledena lavina f ice avalanche avalanche de glace Eislawine valanga di ghiaccio

led m ice glace Eis ghiaccio - crni led m black ice glace noire Wassereis ghiaccio nero - led-serak m ice serac glace de serac Eisturm ghiaccio da seracco - staklasti led m verglas verglas; verglace Felsvereisung; Glaseis; Glatteis vetrato ledenica f ice-hole; ice-hollow glaciere Eisgrube ghiacciaia > ledeni lijevak m (obiöno zatvara kamin ili jarugu u gornjem dijelu) ice-flow coulee de glace eisiger Trichter colata di ghiaccio

ledcno staklo

21
- mlin m; mlinica f (na ledenjaku) mill moulin Mühle mulino

livada

ledeno staklo n; v. poledica verglas verglace Glaseis; Glatteis vetrato ledenjak m glacier glacier Gletscher ghiacciaio • celo 11 ledenjaka face (forehead) of glacier face (front) du glacier Stirseite (Vorderseite) des Gletschers fronte del ghiacciaio - ledenjaCka pukotina f crevasse crevasse Gletscherspalt; Kluft crepaccio - ledenjaöki jezik m glacier snout; tongue of glacier langue du glacier Gletscherzunge lingua di ghiaccio, del ghiacciaio - ledenjacki slap m ice fall chute du glacier Gletscherbruch cascata del ghiacciaio - ledenjaöki stol m glacier table table glaciaire Gletschertisch fungo, tavola del ghiacciaio - ledenjaöko jezero n glacier lake lac glaciaire Gletschersee lago ghiacciato

- okrajak m (komadic) ledenjaka border, strip of glacier bout du glacier Gletschersaum lembo del ghiacciaio - viseci ledenjak m hanging glacier glacier suspendu Hängegletscher ghiacciaio pensile lezati; lezecke; lezeci stav m (kod stropova) to lay (down) se coucher; s'etaler liegen sdraiarsi lijevak m funnel entonnoir Trichter imbuto lijevo left manche links sinistra litica f; litice f broken rocks roches brisees Schrofen scaglioni livada f meadow pre Wiese prato

logorovanje

22 lokva f; bara f puddle flaque Sumpf pozzanghera; lama lük m arch arc Bogen arco schlüpfrig viscido ljuska f chip ecaille losgelöste Platte scaglia M

morena

logorovanje n u visokim planinama high mountain camping campement de Haute Montagne kampieren in Hochgebirgen accampamento d'alta montagna ljestvica f teSkoce grade (degree) of difficulty Classification des difficultes Schwierigkeitsgrad scala delle difficoltä ljigav viscid; sticky; slippery visquieux; gluant magla f fog; mist brouillard Nebel nebbia mahovina f musk mousse Moos muschio markacija f mark; path marker signe; marque Markierung segno; segnavia masiv m group massif Massiv; Gebirgsstock massiccio materijal m; penjaöki pribor m material (for climbing) matöriel (d'escalade) Kletternausrüstung materiale (da scalata)

j I | ; LJ

mecava f snow drift chasse de neige; tourmente Meftiger Schneesturm; Schneesturm bufera, tormenta di neve mjesto n bivaka bivouac place place de bivouac Biwakplatz posto di bivacco mokro wet baigne; mouille nass bagnato monolit m monolith monolithe , einzeln stehender Block monolite morena f moraine moraine Moräne morena

nadvis

23 most m bridge pont Brücke ponte mosur m icicle chandelle de glace Spule ghiacci(u)olo mraz m frost givre Rauchreif gelo; galaverna mrlja f; pjega f patch tache; macule Fleck chiazza; macchia munja f lightning eclair Blitz folgore; fulmine N

nanos

- bocna morena f lateral moraine; side moraine moraine laterale Seitenmoräne morena laterale - ceona morena f frontal moraine moraine frontale Stimmoräne; Endmoräne morena frontale, terminale - morenski trak m moraine wall cordon morainique Moränenwall cordone morenico - morensko polje n moraine field champ morainique Moränenfeld fondi; campo morenico - sredisnja morena f medial moraine moraine mediane Mittelmoräne morena mediana

nadvis m overhang sürplomb Überhang strapiombo nagib m slope angle; inclination inclinaison; pente Steigung; Neigung; Abdachung inclinazione; pendenza - nagib m (tvrdog snijega, ledenih povrSina, u stupnjevima) slope of Consolidated snow pente de neige dure

Steigung mit kompakter Schnee china di neve compatta, dura nagnut inclinated; sloped incline; declive; en pente abschüssig; geneigt inclinato; declive nakapnica f drip gouttiere Regenwasserhälter gocciolatoio nanos m; namet m; smet m snow drift congeres Schneeverwehung cumulo di neve

napredovanje

24

ni.sa

napredovanje n advancing Progression Fortschreiten progressione; avanzare naprtnjaöa f rucksack sac Rucksack sacco - obiöna naprtnjaca f rucksack sac de montagne Tourenrucksack sacco da montagna - penjadka naprtnjaCa f rucksack; climbing rucksack sac d'escalade, de varappe Kletterrucksack sacco da scalata, da rocciatore nasuprot in front (of) vis-ä-vis vorstehend antistante navez m rope(d) party; rope(d) team cordee Seilschaft; Gedreht cördata - prvi u navezu first climber (of rope party) premier de la cordee erste die Seilschaft primo di cordata - voda m naveza leader of rope party chef de cordee; leader Voraukletterer capocordata navezati se to rope u p s'encorder sich anseilen legarsi

navlaöne rukavice f gloves; overmitts moufles Fäustel guanti; guantoni naziv m (smjera, stijene) denomination of route, of wall denomination de la voie, de la paroi Wegziechung; Wandbeziegung denominazione della via, della parete nazubljeno rough; uneven accidente rauch; schroff; zerissen accidentato nepristupacan impracticable; inaccessible impracticable; inaccessible ungangbar impraticabile; inaccessibile neprohodan impassable infranchissable ungangbar impervio nesavladiv insuperable insuperable; infranchissable unbegehbar insuperabile nesiguran unsafe mal assure unsicher malsicuro nevera f thunderstorm; storm orage Unwetter temporale nisa f; dupkä f; izdubak m niche niche Nische; Höhlung nicchia

nogostup

25 nös m nose nez Nase naso nosaö m bearer; carrier porteur Träger portatore NJ

odvezati se

nogostup m step; foothold appui Tritt appoggio normalni put m normal route voie normale Normalanstieg via normale • njihaj m swinging pendule Pendeln pendolo O obilaziti to make a detour contourner; tourner umgehen aggirare; girare intorno obronak m slope; declivity pente; declive Abhand falda; china; declivio oblacno cloudy nuageux bewölkt nuvoloso ocale f (naoCale) za snijeg snow goggles lunettes ä neige, de giacier Gletscherbrille occhiali da neve odlom m; prosjelina f debris rubble eboulis; eboulement de rochers Abbruch; Bergsturz scoscedimento

njihati to swing; to oscillate penduler pendeln pendolare odmoriste n belay stance; stance replat Absatz; Restplatz; Standplatz pianerottolo; posto di riposo odron m rockslide eboulement Bergsturz; Bergschlipf frana; smottamento odronjavanje n landslide glissement du terrain Bergrutsch; Steinlawine franamento odupiranje n laybacking Opposition bras-jambes: dite »Dülfer« Piaztechnik tecnica di opposizione: sistema Dülfer odvezati se to untie; to loosen se delier; se detacher sich von Seilen losbinden slegarsi

ogranak

26

osojna strana

ogranak m spur contrefort; branche Verzweigung; Ausläufer contrafforte; propaggine okno n; prozor m window fenetre Fenster finestra okomit; uspravan; vertikalan fall line verticale; perpendiculaire Fallinie; Vertical verticale; perpendicolare oluja f storm tempete Sturm tempesta opasnosti f u planinama Alps dangers dangers dans les Alpes Gefahren der Alpen pericoli delle Alpi opasno zbog padanja kamenja perilous for stonefall dangereux pour chute de pierres Steingefählich pericoloso per caduta di sassi oprema f equipment equipement Ausrüstung equipaggiamento; attrezzatura oprimak m; v. hvatiste hold; handhold prise Griff appiglio; presa opskrbnik m hut manager econome; gar dien du refuge Hüttenwirt gestore del rifugio

orao m eagle aigle Adler aquila osiguranje n; osiguravanje n belay assurage; assurance Sicherung assicurazione - meduosiguranje n belay chain with intermediate points of protection assurance sur piton; assurage avec ancrage intermediaire Zwischensicherung assicurazione con ancoraggio intermedio - osiguravanje n druga (partnera) belay of the partner assurage du compagnon (de cordee) Gefährtensicherung assicurazione del compagno (di cordata) • vlastito osiguranje n self-belay auto-assurage Selbstsicherung auto-assicurazione osigurati; osiguravati to belay assurer sichern assicurare osiguravaliste n belay stance; stance relais; point d'assurage Sicherungstand; Standplatze sostegno; posto " d'assicurazione osojna strana f shady side cöte ombeux, ombrage schattenreich parte ombrosa

oätar

27

paSnjak

oätar; siljast sharp; pointed pointu; aigu; acere spitzig acuminato; aguzzo oätar cutting; sharp tranchant schneidend tagliente otok m (stjenoviti otok na ledenjaku) rocky islet (in the glacier) ilot rocheux (on glacier) Riff (auf Gletschers) scoglio (su ghiacciaio) otopiti (snijeg) to thaw fondre auftauen disgelare j j | i

otpenjavanje n down climbing descente en escalade Abklettern scendere in arrampicata otrgnuce n (kamena, lavine, cuperka trave itd.) detaching (of stones, of an avalanche, of a tuft of grass) detachement (de pierres, d'une avalanche, d'un touffe d'herbe) losbrechen von Steinen; lostraten einer Lawine; ausreissen eines Rasenschopfes distacco (di pietre, di una lavina, d'un ciuffo d'erba) otvor m hole; aperture trou Loch; Fenster foro

päd m fall chute Absturz; Sturz caduta padanje n kamenja stonefall chute de blocs, de pierres Steinschlag; Steinfall caduta di sassi, di pietre pädina f slope pente; cöte Abhang pendice - padinska pukotina f (na Iedenoj Iii snjeänoj padini) rimaye; Bergschrund rimaye Bergschrund crepaccia periferica

P i pahuljica f (snjezna) i snowflake | flocon de neige | Schneeflocke fiocco di neve panorama f view; panorama panorame Rundblick; Rundsicht panorama j päs m belt; girdle ceinture Gürtel cintura pasnjak m pasture päturage; päture Weide pascolo

pecina

28

planina

pecina f cave grotte; caverne; antre Höhle; Kluft spelonca; caverna; antro penjac m climber grimpeur Bergsteiger scalatore; arrampicatore - penjac m u ledu ice climber grimpeur en glace Eiskletterer ghiacciatore - penjac m u suhoj stijeni rock climber rochasier Felskletterer rocciatore - prvi penjac m first climber in rope party premier de cordee Erstersteiger primo della cordata penjanje n climbing varappe; escalade Kletterei scalata; arrampicata - penjanje n derezama cramponing cramponnage Kletterei mit Steigeisen arrampicata con rampöni - penjanje n u ledu ice climbing escalade en glace Eiskletterei scalata su ghiaccio - penjanje n upiranjem lay backing escalade par adherence stemmen salita d'appoggio - penjanje n u stijeni rock climbing varappe; escalade en rocher

Felskletterei scalata su roccia - slobodno penjanje n free climb; free röute escalade libre Freikletterei arrampicata libera • umjetno penjanje n artificial climb; peg route escalade artificielle künstliche Kletterei; Hakentour scalata artificiale penjati to climb grimper; escalader klettern arrampicare; scalare petrografija f petrography petrographie Petrographie petrografia pilastar m; v. stup buttress pilier Pfeiler pilastro piramida f pyramid Pyramide Pyramide piramide pjescano polje n , field with debris champ ä ebouljs Schuttfeld campo di ghiaia planina f mountain montagne Berg; Gebirge montagna - podnozje n planine on the foot of the mountain au pied d'une montagne Bergfuss ai piedi d'una montagna

planinac

29

poledica

- visoka planina f high mountain haute montagne Hochberg; Hochgebirge alta montagna planinac m montagnard; mountain man montagnard Bergbemohner montanaro planinar m; v. alpinist mountaineer alpiniste (excursioniste) Alpinist; Wanderer alpinista (escursionista) planinarska kuca f hut; mountain hut refuge Hütte; Berghütte rifugio planinarska äkola f mountaineering school ecole d'alpinisme Bergsteigungschule scuola d'alpinismo - Skola f penjanja u suhoj stijeni rock climbing school ecole d'escalade sur rocher Kletterschule im Fels scuola di roccia - teöaj m penjanja climbing course course d'escalade Kletternkurs corso di scalata - tehnika f u ledu i snijegu technic on ice and snow technique de glace et de neige Schnee und Eis Technik tecnica di ghiaccio e neve planinar st vo n; v. alpinizam mountaineering alpinisme Alpinismus; Bergsteigung alpinismo planinska toponomastfka f alpine toponymy

toponomastique alpine Alpenverzeichnis toponomastica alpina planinski paSnjak m pasture; alpine pasture alpage Alpweide alpe; alpeggio platforma f platform plate-forme Platform; Plateau; Terrasse piattaforma ploca f slab dalle; plaque Platte placca; lastra podizac m ascendeur etriers d'ascension Steigklemme ascensore podskupina f undergroup sous-groupe Untergruppe sottogruppo pokliznuce n glissade glissade Abfahrt scivolata pokrajina f area; region region; contree Gebiet regione pokuäaj m attempt tentative Versuch tentativo poledica f verglas verglace Glatteis vetrato

polica

30

prijeönica

polica f shelf; ledge vire; corniche Felsband; Gesimse cengia - nadsvodena polica f stomach traverse, ledge vire oü il faut ramper Kriechband cengia a carponi - uska polica f ledge petite vire Leiste lista poliSica f small shelf petite vire Leiste; Band cengietta pönikva f doline; sinkhole (sink) doline Doline; Karsttrichter dolina ponor m precipice gouffre Schlund; Abgrund voragine; baratro popre£an transversal; cross transversale Quer trasversale potocic m small brook petit ruisseau Bach ruscelletto; rio; rivo potok m brook ruisseau Bach; Bächlein ruscello povräina f; ploha f surface surface

Flache; Oberfläche superficie pravac m direction direction Richtung direzione predgorje n (the) Prealps Prealpes Voralpe Prealpi predvrh m lower, secondary summit antecime Vorgipfel antecima prekinut; presjeCen interrupted interrompu; saccade unterbrochen interrotto prevjes m; v. nadvis overhang surplomb Überhang strapiombo prijeönica f traverse traversee Quergang; Überschreitung traversata - Dülfer prijeönica f Dülfer traverse traversee (Dülfer) Dülfer Überschreitung traversata a corda - prijecnica f u njihaju pendulum traverse traversee pendulaire Pendelnquergang traversata pendolare - zraCna prijecnica f exposed traverse tyroline; traversee exposee Seiltänzerei traversata aerea

prijeilti

31 s'enfoncer einbrechen sprofondare proplanak m glade; Clearing clairiere; eclaircie abgeholtzer Platz radura prostirka f; lezaljka f cell foam mat matelas Matratze materassino prskanje n Vöde shower; douche douche Wasserröhre doccia prsni remen m climbing belt baudrier Klettergürtel imbragatura prst m finger doigt Finger dito puhaljka f air bed

putni plan

prijeciti to traverse traverser queren; überschreiten traversare prijelaz m pass pas Pass passo prijelaz m (penjacki) passage passage Ubergang passaggio prijevoj m pass; saddle; col pas; col Joch passo; giogo prilazni hod m approaching marche d'approche Zuganggehen marcia d'avvicinamento pristup m access acces; entree Zugang accesso pritiskanje n; pritiskivanje n push poussee Druck spinta prohodan practicable practicable gangbar praticabile prolaz m (opcenito) passage; passing passage Durchgang passaggio propasti (npr. u ledenjadku pukotinu) to sink; to fall

matelas pneumatique Luftmatratze materassino pneumatico pukotina f crack fissure; faillie Spalt; Riss; Einriss fessura; spacco - zaledena pukotina f frost crack fissure due au gel Frostriss fessura gelata putni plan m itinerary itineraire Fahrplan itinerario

put

32 - prohodan put m practicable route route practicable gangbahrer Weg strada praticabile putokaz m signpost poteau indicateur Markierungstaf el; Wegweiser targa indicatrice R

razvode

püt m route route Weg strada - neprohodan put m impracticable, impassable route route impracticable ungangbahrer Weg strada impraticabile

racvanje n; bifurkacija f fork bifourcation Verzweigung biforcazione rame n Shoulder epaule Schulter spalla rampa f rampe; steep slope rampe Rampe rampa raskorak m straddling enjambee Spreizschritt spaccata; divaricata - Siroki raskorak m wide splits enjambee large Spreizschritt spaccata larga - vrlo Siroki raskorak m straddling enjambee tres large; Progression en pont Spreizschritt spaccata molto larga raskrsce n cross-road carrefour; bivoie Scheideweg; Wegkreuzung bivio

rävan f; malena visoravan f plateau plateau Plateau pianoro ravnica f piain; flat piain plaine Ebene; Boden piano; piana; pianura ravnoteza f balance equilibre Lastung equilibrio; bilico razgranjenje n branch ramification; embranchement Abweigung; Verzweigung ramificazione; diramazione razina f; nivo m level niveau Höche livello razvalina f ruin rouine Rovine rovina; ruina razvode n watershed ligne de partage des eaux Wasserscheide spartiacque; displuvio

rebro

33 Rand; Umrandung bordo; orlo rubna pukotina f marginal crevasse crevasse marginale Randkluft crepaccio terminale, marginale rukavice f gloves guants Fäustel guanti runolist m edelweiss edelweiss Edelweiss Stella alpina rupa f pit; hole; hollow trou Lockr buca S

sipar

rebro n rib cöte, arete en paroi Rippe costola; costa rijeka f river fleuve Fluss fiume rododendron m; divlji äimäir m; sleö m rhododendron rododendron Alpenrose rododendro rog m horn corne Horn corno rub m border; edge bord

säm; uspon bez partnera solitary climb ascension en solitaire Alleinbegehung ascensione solitaria sedlaSce n small saddle sellette Schärtchen selletta sedlo n saddle seile Sattel sella •erak m serac serac Serac; Eisturm seracco

siguran safe; sure sür sicher sicuro silaz m; silaienje n descent descente Abstieg discesa silaziti to descent descendre absteigen scendere; discendere sipar m gravel gravier Schutthalde; Kiss ghiaione; ghiaia

sjecl

34

slojevit

- pomicni sipar m debris flow ecoulement d'eboulis Schuttstrom; Schotterstrom colata di ghiaia, di sfasciumi sjeci; rezati to traverse; to cut couper queren tagliare sjedeljka f small chair; (small) seat siege; petite chaise Sitze seggiolino sjenik m hay-loft fenil; granier Heustadel; Schupfen fienile; granaio sjever m * North nord Norden Nord sjevernica f pole-star etoile polaire Polarstern Stella polare skijanje n u planinama mountain skiing ski en montagne Skifahren in Bergen sei in montagna sklizak; klizak; klizav (sklisko, klisko, klizavo) slippery glissant schlüpfrig seivoloso; sdrucciolevole skloniste n shelter; refuge abri; refuge Schutzhütte ricovero; rifugio

- prirodno skloniäte n shelter abri Unterstand; Schutz riparo skociti to jump; to leap sauter; franchir spreizen saltare skok m pitch saut; escarpement Steilstufe; Steilerfels salto; balza; balzo skok m u grebenu drop in the ridge; break in the ridge ressaut d'arete Gratabbruch; Grataufschwung salto di cresta skretanje n deviation deviation Ausweg deviazione skupina f group groupe Gruppe; Stock gruppo slijed m ploca succession of slabs succession de dalles Plattenschuss tratto di lastroni sloj m; naslaga f Stratum; strata strate; couche assise Schicht strato slojevit stratified stratifie geschichtet stratificato

slonove noge

35 elephant's

snijeg

slonove noge f pied d'elephant; foot pied d'elephant Daunenfusssack piede d'elefante sljeme n rock-top; top comble; faite Felsengiebel comignolo smjer m way; route voie; course Weg; Route via - direktan smjer smjer m »direttissima«; climb directissime »Direttissima« direttissima - najlakäi smjer normal route voie normale Normalanstieg via normale - novi smjer m new route premiere Neutour via nuova smrzavanje n frostbite gelure Erfrierung congelamento smrznut; sieden frozen; icy gele gefrosen gelato snijeg m snow neige Schnee neve

m; izravan direct

m

- bez snijega snowless; without snow sans neige aper sgombro di neve • cvrsti snijeg m compact snow neige tassee gesetzter Schnee neve compatta • kasasti snijeg m pulp snow neige fondante Pappschnee neve pappa korasti snijeg m crusted snow neige croütee Harsch; Bruchharsch neve crostosa lomivi korasti snijeg m crusted snow croüte (de neige) cassante Bruchharsch neve fratturata mokri snijeg m soft snow neige molle Lockerschnee neve molle otpuhani snijeg m snowdrift neige chassee Schneefegen; Schneetreiben neve spazzata prasnati snijeg m powder snow neige poudreuse Pulverschnee neve polverosa svjezi snijeg m fresh snow neige fraiche Neuschnee neve fresca

snijezenje

36

sponka

- topljenje n snijega thawing of snow fonte de la neige ausapern scioglimento delle nevi - truli (gnjili) snijeg m rotten snow neige pourrie Faulschnee neve marcia - utabati snijeg m to make a track faire la trace spuren battere pista - zrnati (zmasti) snijeg m granular snow neige granuleuse kömiger Schnee neve granulosa snijezenje n; padanje snijega snowfall chute de neige Schneefall nevicata snijeznica f snow-hollow fosse de neige Schneegrube fossa di neve snjezänica f thaw-water eau de fonte, de degel Schmelzwasser acqua di sgelo snjezänik m snow field neve Schneefeld; Firnfleck nevaio snjezna bljuzgavica f melted snow eau de fonte Schneefegen; Schneetreiben neve sciolta snjezna granica f snow-line limite de la neige Schneegrenze limite d'innevamento

snjezna zastava f plume of snow aigrette de neige Schneefahne neve innalzata dal vento snjezni most m snow bridge pont de neige Schneebrücke ponte di neve snjezne mrlje f; (isprekidana snjezna povräina) patch of snow taches de neige Schneeflecke chiazze di neve snjezni rasjed m ice fall cassure dans u n neve Firnbruch frattura del nevaio snjezno sljepilo n snow-blind ophtalmie des neiges Schneeblindkeit congiuntivite (da neve) snjezni tobogan m snow toboggan glissier Schneetoboggan scivolo; sdrucciolo spasavanje n u planinama mountain rescue sauvetage, secour en montagne Rettung am Berg soccorso in montagna spoj m; spajanje n connection raccord Verbindungsweg raccordo sponka f karabiner; krab; snaplink mousqueton Karabiner moschettone

sprud

37

stijena

- sponka f s maticom karabiner with screw mousqueton ä vis Karabiner mit Verschraubung moschettone con ghiera sprud m; pjeScani brljeg m dune dune Düne duna spust m dvostrukim uzetom rappel rappel Abseilung calata a corda doppia spuätaö m descendeur descendeur Abseilachter discensore spustiti se to let down se caler sich herablassen calarsi spustiti se dvostrukim uzetom to rappel; to abseil; to rope down faire un rappel sich abseilen calarsi a corda doppia iruäiti se to plunge down s'ebouler; precipiter abbrechen scoscendere; precipitare staza f; put m track; way chemin; sentier Pfad; Steig sentiero - konjska staza f mule-track chemin des mulets Saumweg mulattiera

stepenica f; stuba f step marche Stufe gradino - velika stepenica f big step gradin Steilstufe scaglione; gradone stijena f face; wall paroi; face Wand parete - ledena stijena f ice wall m u r de glace Eiswand parete di ghiaccio - isprana stijena f polished rock röche polie; röche moutonnee Gletscherschliff roccia levigata - kompaktna stijena f compact rock rocher compact fester Fels roccia compatta - krsiva (ili kräljiva) stijena f friable rock; crumbly rock röche friable Brüchigfels roccia friabile - nadvisna stijena f overhanging rock rocher surplombant überhangender Fels roccia strapiombante - nazubljena stijena f broken rocks rocher brise Geschröf roccia dentellata

stijenje

38 stopalo n foot pied Fuss piede strana f face; flank; slope face; versant Flanke; Seite versante streha f (snjezna) cornice corniche Wächte cornice stremen m etrier; stirrup etrier; planchette Steigbügel; Trittleiter staffa strm steep escarpe; raide steil; abschüssig ripido strmina f slope pente Abhang declivio

stup

- podnozje n stijene foot of a wall pied de la paroi Wandfuss base della parete - profil m stijene rock outline profil de rocher Felsprofil profilo di roccia - rub m stijene edge of the wall bord de la paroi Wandrand orlo, bordo della parete - slojevitost f stijene; stratifikacija f rock stratification stratification du rocher Felsschichtung stratificazione della roccia - strma stijena f steep rock rocher escarpe abschüssig Fels roccia ripida - trbuäasta stijena f bulging wall; jutting rock ' paroi pansue, proeminente ausgebauchte Felswand; Ausbachung parete a pancia, prominente - visina f stijene wall height; face height altitude de la paroi Wandhöhe altezza della parete stijenje n rocks rochers; roches Gesteine pietrame; rocce stjenövit rocky rocheux felstig; steinig roccioso

strop m roof toit Dach; überdachender Fels tetto studen f frost gel Frost gelo stup m buttress pilier Pfeiler pilastro

stupanj teäkode

39

topografska karta

stupanj m teäkoce grade (degree) of difficulty degree de difficulte Schwierigkeitsgrad grado di difficoltä susnjezica m driving snow

tourbillon de neige Schneegestöber nevischio sutjeska f narrow pass; bottle-neck detroit; gorge Schlucht; Engpass strettoia; passo stretto

äator m za visoke planine high mountain tent tente d'haute montagne Zelt für Bergsteiger tenda d'alta montagna äiljak m pinnacle; peak pic Spitze picco äiljasti vrh m peak aiguille Spitze pizzo äkrapa f; äkrape f karre(n) lapie(s); lapiaz Karre(n) campi solcati Skrbina f; äkrbotina f fork breche; fourche Scharte; Lücke forcella tijesan; uzak narrow etroit eng angusto; stretto tjeme n knoll tete rocheuse Felskopf cocuzzolo

äkrbinica f small fork fourchelle Schärtchen forcelletta; forcellina äljem m crash helmet casque Steinschlaghelm casco äuma f wood; forest bois; foret Wald bosco; foresta - gumska granica f wood limit limite du bois Baumgrenze limite boschivo äupljina f cave antre Höhle; Kluft antro toöilo n; struga f gravel seam; seam of debris delit d'eboulis Schuttreisse; Schuttstrom filone di ghiaie, di sfasciumi topografska karta f topographic m a p carte topographique Landkarte tavoletta, carta topografica

toponomastika

40

udubljenje

toponomastika f toponymy toponymie; toponomastique Verzeichnis toponomastica tör m; obor m enclosure; fold enclos; bergerie; bercail Hürde recinto; tamarile toranj m tower tour Turm torre - Siljasti toranj m rock needle aiguille Nadel; Felsnadel guglia - veliki toranj m rock tower clocher grosser Turm; Felsturm torrione toranj m u grebenu gendarme; ridge tower eperon; gendarme Gratturm; Felssporn sperone; punta; gendarme trag m; slijed m track; trail trace Spur traccia U udolica f small valley vallon Talchen valletta uduben; udubljen re-entering rentrant hineintretend xientrante

träka f band, tape of nylon sangle de nylon Perlon-Schlauchband; Nylon-Flachband nastro, fascia di nylon träk m vode trickle of water fil d'eau Wasserfoden filo d'acqua travnato zemljiäte n grass-grown soil terrain herbeux Rasen terreno erboso trenje n friction adherence Reibung attrito - namjerno trenje n counterforce; forced pressure adherence forcee Reibungsklettern aderenza forzata trigonometrijska tocka f trigonometric point point thrigonometrique Vermessungssignal punto trigonometrico tüca f hail grele Hagel grandine udubina f hollow; cavity renfoncement; creux Höhle incavo udubljenje n u obliku sedla saddleback breche d'arete Einsattlung; Grateinschnitt insellatura

UIAA UIAA Union Internationale des Associations d'Alpinisme (Medunarodna unija planinarskih organizacija) UIAA UIAA UIAA UIAA UIAA Ijestvica f teäkoce the UIAA scale of difficulty cotation de difficultes selon l'UIAA die UIAA-Schwierigkeitsbewertung la scala UIAA delle difficoltä ukljeätenje n embedding coincement Klemmen incastratura ulaz m beginning of climb point d'attaque Einstieg attacco ulegnuce n; ulegnina f depression; saddle seile Einsattlung; Einsenkung depressione umjetna sredstva n aid climbing equipment moyens artificieux Hilfsmitteln mezzi artificiali umjetno artificial, aid climbing artificiel »artificiel« ( = künstlich also hakentechnisch) artificiale u njihaju; njihaj m pendulum; oscillation; swinging pendule Pendeln pendolo

41

uspon

upiranje n Opposition; cross pressure Opposition Verspreizen contrapposizione upisna knjiga f na vrhu summit book livre du sommet Gipfelbuch libro di vetta upisna knjiga f u planlnarskoj kuci hut book livre du refuge Hüttenbuch libro del rifugio uporiste n hold appui Griff+Tritt sostegno usjecen incised incise; entaille eingeengt inciso; intagliato usjeklina f; otvor m na grebenu breach breche Breche breccia usjeklina f; usjek m; urez m incision; carving; crack entaille; fente Einschnitt; Engoass intaglio; spacco; fenditura usjek m; urez m u grebenu ridge incision; ridge crack entaille d'arete Grateinschnitt; Einschnitt intaglio di cresta uspon m ascent montee; ascension Aufstieg; Besteigung salita; ascensione

utok

42 - vrzni uzao m clove hitch noeud de cabestan, de batelier Mastwurf nodo barcaiolo - uzao m za srednjeg middle-knot noeud de milieu Mittelmahnknoten nodo di mezzo uzbrdica f steep ascent escarpement steile Einhöhe; Anhang erta uzvisina f elevation elevation Erhebung elevazione uzviSica f rise tertre Erhebung; Vorsprung rialzo uze n rope corde Seil corda - bacanje n uzeta throwing of rappel rope lancer la corde Seilschwung lancio di corda - dvostruko uze n double rope corde double _ Doppelseil corda doppia - fiksno uze n fixed rope corde fixe fixes Seil corda fissa

uze

- prvenstveni uspon m first ascent premiere ascension Erstenbesteigung prima ascensione - zimski uspon m winter ascent ascension hivernale Winterbesteigung ascensione invernale ütok m; stjeciSte n confluence confluence Vereinigung confluenza uvala f valley vallee Einsenkung avallamento; vallata üzao m knot noeud (Seil)knoten nodo - bulinov uzao m weaver knot noeud de tisserand, de bouline Bulinknoten nodo Bulin - dvostruki uzao m double knot noeud double Doppelknoten nodo doppio - vodicki uzao m guide knot noeud de guide Führerknoten nodo da guida - dvostruki vodicki uzao m double guide knot noeud de guide double doppel Führerknoten nodo da guida doppio

vapnenac

43

visinske zone

- izvlafienje n uieta retrieval of rappel rope recuperer la corde Seil abziehen recuperare la corda - lavinsko uze n avalanche cord, rope drisse Lawinenschnur cordino da valanga - natezanje n uzeta rope straining tension de la corde; souquer la corde Seil spannen tensione, distensione della corda - navlaöenje n uzeta rope stretching souquer la corde Seilaufziehen tensione della corda V vapnenac m limestone calcare Kalkstein calcare varijanta f variant Variante Variante Variante veston m duvet veste duvet Daunen jacke duvet viseci hanging pendant hängend pensile

- pomocno uze n abseil rope; belay rope cordelette; corde de rappel Reepschnur; Abseilschnur cordino - popuätanje n uzeta to loosen the rope ralentir la corde Seil nachlassen rallentare, allentare la corda - rukovanje n uzetom handling of rope manoeuvre de corde Seilmanöver manovra di corda - tehnika f uzeta rope technic technique de corde Seiltechnik tecnica di corda

vlsina f height hauteur Höhe altezza visinomjer m altimeter altimetre-barometre Höhemesser barometro-altimetro visinska razlika f difference in level, in height difference de niveau unterschied im Niveau; Höhendifferenz dislivello visinske zone f altitudes altitudes Landstrich altitudini

visoravan

44 vodopad m waterfall cascade; chute d'eau Wasserfall cascata vrata f rock-door porte rocheuse Felstor porta di roccia vreca f za spavanje sleeping bag sac de couchage Schlafsack sacco a piumino vrh m summit; top sommet; cime Gipfel; Spitze cima; vetta vrh m; vrhunac m top sommet Spitze; Gipfel vetta vrhunac m summit sommet Spitze culmine vrijeme n weather temps Wetter tempo vrlet f steep slope rocher abrupt < Steilhang dirupo vrletan abrupt; craggy; steep abrupt; escarpe steil; schroff dirupato; arduo

visoravan f plateau plateau Hochbar; Plateau; Hochebene altipiano; altopiano vjetrometina f windward cöte ou lieu expose au vent luvseitig sottovento vjetar m wind vent Wind vento vjetrovka f anorak anorak Anorak giacca a vento vjezba f training entrainement Training allenamento vjezbaliste n climbing garden ecole d'escalade Klettergärten palestra di roccia, d'arrampicamento vodiö m guide guide Führer guida vodiö m knjiga guide-book guide (livre) Führerbuch guida (libro) vododerina f scree filled gully; stone shoot ravin Runse burrone

vrsak

45 vrsni dio vrha terminal top sommet terminal Gipfelaufbau picco terminale vrtoglavica f vertigo vertige Schwindel vertigine

zelenica

vrsak m top sommet Gipfelspitze vertice vräina f summit cime Gipfel cimone; cimon zaglavljen embedded coince eingeklemmt incastrato zaglavljen; zatvoren blocked; closed bloque blockiert; abgesperrt bloccato zajaSiti astride ä cheval ritlings cavalcioni zamka f sling; rope-ring anneau; cordelette Seilring; Reepschlinge cordino; anello di corda zamka f za spust harness; abseil sling cordelette de siege Sitzschlinge cordino doppio zamkica f za dvostruko uze abseil sling anneau de rappel Abseilschlinge laccio da calata zapad m West ouest Westen Ovest

zaravanak m; zaravan f plateau plateau Hochfläche acroccolo; ripiano zatvoren; zatvoreni closed; obstructed; blocked ferme; occluse verschlossen occluso; ostruito zatvorenost f strangling; narrowing retrecissement abgesperrt strozzatura zavjetrina f leeward ä l'abri du vent leeseitig al riparo dal vento zavoj m; okuka f curve; bend curve Biegung curva; gomito zelen-busen m turf; sod herbe gazon Rasenscholle; Grasfleck; Rasenschopf zolla erbosa zelenica f grass spot tache verte Grasflecke macchia d'erba; macchia verde

zld

46

zljebina

zid m; v. stijena wall; face paroi Wand parete zov m za pomoc; znak m za pomoc distress signal signal de detresse Notsignal segnale di soccorso zraöan exposed aerien; expose luftig aereo; esposto zub m tower; gendarme dent Zahn; Zacken dente

- zub m na grebenu pinnacle dent d'arete Gratzahn pinnacolo - zub m za dvostruko uze rock spur; pinnacle; jag bloc (pour rappel) Abseilblock; Zacken spuntone (per corda doppia) zubina f ridge-tower; gendarme gendarme Gratturm; Felszacken spuntone roccioso zupcast notched; indented dente zackig dentellato

2
zlijeb m gully; couloir couloir Rinne; Engtal canale; canalone zljebina f diedre; groove diedre Verschneidung diedro

SADR2AJ CONTENTS TABLE DES INHALT INDICE

MATIERES

Predgovor prvom izdanju Sazetak Summary Sommaire Zusammenfassung Sommario Napomena drugom izdanju Vazno upozorenje ' 5 5 6 6 6 7 8

Rjecnik: A B C
C

D E F G H I J K L Biljeska o autoru

9 9—10 10 11 11—12
12 12

13—14 14 15—16
16

LJ M N NJ O P R S S T U V

16—20 20—22

z
2

22 22—23 23—25 25 25—27 27—32 32—33 33—39 39 39—40 40—43 43—45 45—46 46 48

BiljeSka o autoru Stanislav Gilic, roden 1932. u Sumartinu na Bracu, po zanimanju nastavnik geografije. Zivi i radi na Rijeci od 1954. godine. Penjanjem se poceo baviti 1950; od 1951. clan je planinarske organizacije, a 1955. clan je alpinistickih odsjeka »Mosor« i Rijeka. Godine 1956. polozio ispit za alpinistiökog pripravnika, a 1964. od Planinarskog saveza Hrvatske stekao dozivotno naziv a l p i n i s t (pod br. 13 od 16. 2. 1964). Planinarski instruktor, mnogobrojni tecajevi za vodice i alpinisticke pripravnike. Nekoliko godina uzastopno odrzavao tecajeve iz planinarstva za studente Visoke skole za fizicku kulturu iz Zagreba. Voditelj je Rijecke planinarske skole. Plodan planinarski publicist, pet godina urednik casopisa Planinarski list, mnogobrojna predavanja za javnost. Jedan je od rijetkih planinara s n a j d u i i m peprekinutim penjackim stazom. Penjacki usponi, od kojih sezdesetak prvenstvenih, u Alpama, Dinarskim planinama i Grenlandu. Rjecnik je plod njegovog ne samo dugogodisnjeg planinarskog iskustva vec i brizljivog studija, prenijevsi pionirski duh iz stijena na planinarsku kulturnu nadgradnju. Ovom kratkom biljeskom izrazavamo m u nasu zahvalnost. Izdavac

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful