Peringkat Kejadian Insan

© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi

PERINGKAT
KEJADIAN INSAN


'ABDU DHAIF FAQIR HAQIR
HADHRAT MAULAWI
JALALUDDIN AHMAD AR-ROWI
'UFIYALLAHU 'ANHU WALI WALIDAIHI
WALI MASYAIKHIHI WALI JAMI'IL MUSLIMINKHANQAH NAQSHBANDIYAH
1430 H / 2009 M
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
KANDUNGANMUQADDIMAH

PERINGKAT KEJADIAN INSAN

NUR MUHAMMAD

ALAM ARWAH

ALAM ARHAM

ALAM DUNIA

HIDUP DAN MATI

ALAM BARZAKH QUBUR

ALAM QIYAMAT

RINGKASAN TENTANG ALAM

GLOSARI ISTILAH

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
MUQADDIMAHBismillahir Rahmaanir Rahiim


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Yang Maha PenyayangNahmaduhu Wa Nusolli 'Ala Rasulihil Karim, Amma Ba'du;

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman

!Β´ρ ·1l> ´>'¦ ´ ΡN¦´ρ ω| βρ‰.-´‹l ∩∈∉∪


"Dan tidak Aku menciptakan Jin dan Insan melainkan agar mereka
beribadah kepadaKu."

[Az-Zariyat : 56]Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
PERINGKAT KEJADIAN INSAN

EWUJUDAN Insan adalah setelah melalui berbagai peringkat kejadian
bemula dari Alam Amar sehinggalah ke Alam Khalaq dan seterusnya
menempuh kematian untuk menjalani kehidupan yang kekal sehingga
bertemu Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala di Alam Akhirat. Dia menciptakan
sekelian makhluk ini agar mereka mengenal Penciptanya dan beribadah kepadaNya.
Beribadah bererti mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan
Ma’rifat yang sempurna kerana jika kita tidak mengenal Pencipta sepertimana yang
sepatutnya maka bagaimanakah kita boleh mengabdikan diri kita kepadaNya?
Mengabdikan diri kepada Allah bermaksud mengenali Zat Allah menerusi Sifat-
SifatNya, Af’al perlakuanNya dan AsmaNya serta menunaikan segala suruhan yang
telah diperintahkanNya dan meninggalkan segala laranganNya menurut petunjuk
yang telah disampaikan oleh KekasihNya Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat
56 yang bermaksud,
!Β´ρ ·1l> ´>'¦ ´ΡN¦´ρ ω| βρ‰.-´‹l ∩∈∉∪
Dan tidak Aku menciptakan Jin dan Insan melainkan agar mereka beribadah
kepadaKu.

Dalam sebuah Hadits Qudsi yang masyhur bahawa Allah Subhanahu Wa
Ta’ala telah berfirman yang mafhumnya seperti berikut,
“Aku adalah Kanzun Makhfiyan (perbendaharaan yang tersembunyi), maka
Aku cinta untuk dikenali, maka Aku telah menjadikan makhluk agar Aku dikenali.”

Untuk memperkenalkan DiriNya, Dia telah menciptakan Nur Muhammad
dan menciptakan sekelian makhlukNya dari Nur tersebut, khususnya Para Nabi
untuk memperkenalkan tentang Keesaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Dalam sebuah Hadits Qudsi yang masyhur, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah
berfirman menerusi NabiNya Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
“Aku menjadikan segala perkara kerana engkau (Muhammad) dan Aku
jadikan engkau keranaKu.”

Dalam Hadits Qudsi yang lain dinyatakan bahawa,
“Kalaulah tidak kerana engkau, Aku tidak jadikan sekelian Falak ini.”

Ketahuilah bahawa makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu Wa
Ta’ala adalah Hakikat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diciptakan dari
Nur Jalal Allah dan dihiasi dengan Nur Jamal Allah dan ditawajjuhkan dengan Nur
Kamal Allah, yakni dari sumber cahaya kebesaran, keindahan dan kesempurnaan
Hadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagaimana mafhum firmanNya di dalam
Hadis Qudsi:
K
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
“Khalaqtu Ruha Muhammadin Min Nuri Wajhi.”
Terjemahan: Aku telah ciptakan Ruh Muhammad dari cahaya WajahKu (Zatku).

Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah ‘alaih telah meriwayatkan
beberapa Hadits yang masyhur di dalam kitabnya yang berjudul Bad’u Khalqis
Samawati Wal Ardhz berkaitan penciptaan makhluk yang pertama yang di
antaranya Hadits Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam yang bermaksud,
“Sesungguhnya Allah menjadikan Ruh Nabi dari ZatNya dan Dia
menjadikan ‘Alam semuanya dari Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.”

Hadhrat Syeikh Muhammad ‘Uthman El-Muhammady mengulas berkenaan
Hadits ini, maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menjadikan Ruh Nabi
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dari tidak ada kepada ada daripada
SisiNya, ini bukan bermakna bahawa sebahagian dari Allah yang dijadikan Ruh
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, sebaliknya Ruh Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dari Cahaya
ZatNya.

Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah ‘alaih juga telah
meriwayatkan beberapa Hadits yang mafhumnya seperti berikut,
“Perkara yang paling awal yang dijadikan Allah ialah Ruhku.”

Dalam sebuah Hadits yang lain Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda yang mafhumnya,
“Perkara yang awal sekali yang diciptakan Allah ialah Ruh-Ruh.”

Dalam sebuah Hadits yang lain ada dinyatakan bahawa,
“Perkara yang paling awal yang diciptakan Allah ialah ‘Aqal.”

Dalam Hadits yang lain ada dinyatakan bahawa,
“Perkara yang paling awal diciptakan Allah ialah Qalam.”

Dalam Hadits yang lain dinyatakan pula bahawa,
“Perkara yang paling awal yang diciptakan Allah ialah Nurku.”

Di sini seolah-olah menunjukkan kenyataan yang berlawanan antara satu
sama lain dan Para ‘Alim ‘Ulama telah pun membahaskan perkara ini sedalam-
dalamnya. Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah ‘alaih telah
menghuraikan bahawa ‘Aqal, Qalam dan Ruh dalam Hadits-Hadits tersebut ialah
kejadian Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda, mafhumnya:
“Yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala ialah Ruhku
dan yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala ialah Nurku dan
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala ialah Qalam dan yang
pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala ialah ‘Aqal.”

Menurut Hadhrat Syeikh ‘Abdul Qadir Al-Jailani Rahmatullah ‘alaih di dalam
kitabnya Sirrul Asrar, Ruh, Nur, Qalam dan ‘Aqal yang dimaksudkan dari Hadits
tersebut adalah merujuk kepada perkara yang satu iaitu Hakikat Muhammadiyah.

Hakikat Muhammadiyah disebut sebagai Nur (Cahaya) kerana ia bersih dari
segala zulmat kegelapan sepertimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam
ayat 15 Surah Al-Maidah:
Ÿ≅δ!≈ƒ .≈.÷l¦ ‰· ¯Νé´™!> !Ψlθ™´‘ _..`ƒ ¯Ν>l ¦¸..Ÿé !´ϑΒ ¯Ν.Ψé šχ豃´ ´Β
.≈.÷l¦ ¦θ±-ƒ´ρ ∅s ¸.:Ÿé ‰· Νé´™l> š∅Β ´<¦ "‘θΡ '.≈.é´ρ _..•Β ∩⊇∈∪
Wahai ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan
kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula
yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan
kitab yang menerangkan.

Cahaya maksudnya, Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan kitab
maksudnya, Al Quran.

Hakikat Muhammadiyah juga disebut sebagai ‘Aqal yang mana di kalangan
Para Failusuf mereka menamakannya sebagai ‘Aqal Awwal kerana ia yang
menemukan segala sesuatu dan ianya juga disebut sebagai Qalam kerana ia yang
menjadi sebab perpindahan ilmu sepertimana pena yang menjadi sebab perpindahan
ilmu ke alam huruf dan menyebabkan ianya tertulis.

Ia juga disebut sebagai Nur kerana ia bersih dari segala zulmat kegelapan dan
ia juga disebut sebagai Ruh kerana ia merupakan suatu urusan Amar Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah menciptakan Hakikat
Muhammadiyah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang merupakan Rahmat bagi Sekelian
Alam.Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
NUR MUHAMMAD
SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM

ENURUT Hadhrat Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Rahmatullah ‘alaih
bahawa Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu adalah dari
pancaran Nur Ahadiyat Allah Subhanahu Wa Ta’ala apabila telah
bersatu Sifat Jalal dan Sifat Jamal Allah, maka Sifat Jamal menguasai Sifat Jalal dan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menjadikan daripada dua sifat tersebut Ruh
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dari tiada kepada ada.

Beliau menjelaskan bahawa yang dijadikan itu adalah makhluk juga dan
bukannya sambungan daripada Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana jika berlaku
yang sedemikian maka akan wujud dua perkara yang Qadim yakni sedia ada dan itu
merupakan suatu kesyirikan. Menurut beliau lagi bahawa selepas Allah Subhanahu
Wa Ta’ala menjadikan Nur Muhammad atau Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam, maka Dia menilik kepada Nur tersebut dengan tilikan Mahabbah yakni
dengan penuh cinta dan kasih sayang sehingga Nur tersebut menjadi malu sehingga
mengeluarkan peluh.

Dari peluh yang terbit dari Nur itulah dijadikan Ruh-Ruh sekelian Para Nabi
dan Para Wali dan Ruh sekelian orang Mukmin yang Solih. Dari Ruh sekelian orang
Mukmin yang Solih itu Dia menjadikan pula Ruh sekelian orang Mukmin yang
Fasiq. Daripada Ruh sekelian orang Mukmin yang Fasiq itu Dia menjadikan Ruh
sekelian Mukmin yang Munafiq dan dari Ruh sekelian Mukmin yang Munafiq itu
Dia menjadikan Ruh sekelian mereka yang kafir. Dari Ruh sekelian insan itu, maka
Dia menjadikan Ruh sekelian Malaikat dan daripada Ruh sekelian Malaikat itu Dia
menjadikan Ruh sekelian Jin dan dari Ruh sekelian Jin itu Dia menjadikan pula Ruh
sekelian Syaitan dan daripada Ruh Syaitan itu Dia menjadikan pula Ruh sekelian
binatang. Daripada Ruh sekelian binatang itu Dia menjadikan Ruh sekelian tumbuh-
tumbuhan. Setengahnya mempunyai martabat yang melebihi yang lainnya.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala menilik pula dengan tilikan Haibah terhadap
sekelian Ruh-Ruh tersebut yakni dengan tilikan kehebatanNya, maka hancurlah ia,
setengahnya menjadi air, setengahnya menjadi api yang menghanguskan air lantas
mengeluarkan asap hingga naik ke angkasa lalu Dia menjadikan dari asap-asap
tersebut tujuh petala langit. Setelah itu ada bakinya yang tinggal, daripadanya
dijadikan matahari, bulan dan bintang-bintang.

Di dalam kitab Kashful Ghaibiyyah karangan Hadhrat ‘Allamah Syeikh
Zainal ‘Abidin Al-Fattani Rahmatullah ‘alaih, beliau menukilkan berdasarkan kitab
Daqaiqul Akhbar Fi Zikril Jannah Wan Nar karangan Hadhrat Imam ‘Abdur Rahim
bin Ahmad Al-Qadhi Rahmatullah ‘alaih dan dari kitab Durarul Hisan karangan
Hadhrat ‘Allamah Jalalluddin As-Sayuti Rahmatullah ‘alaih dan kitab Masyariqul
Anwar karangan Hadhrat Syeikh Hassan Al-‘Adawi tentang bab awal berkenaan
dengan penciptaan Ruhul A’zam iaitu Ruh teragung Nabi kita Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, telah menukilkan seperti berikut:
M
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
“Sesungguhnya telah datang pada khabar oleh bahawasanya Allah Ta’ala
telah menjadikan sebuah pohon kayu yang terdapat empat dahan. Maka Dia
menamakannya sebagai Syajaratul Muttaqin (Pokok orang-orang yang bertaqwa)
dan pada setengah riwayat dinamakan Syajaratul Yaqin (Pokok Keyakinan).
Kemudian Dia telah menjadikan Nur Muhammad di dalam sebuah hijab daripada
permata yang sangat putih seakan menyerupai burung merak dan Dia
meletakkannya Nur itu di atas pokok tersebut. Maka Nur itu pun mengucapkan
Tasbih di atas pohon tersebut selama tujuh puluh ribu tahun. Kemudian Allah
menjadikan cermin kemaluan, lalu dihantarkan kehadapan Nur tersebut. Tatkala
Nur itu menilik di dalam cermin melihat akan rupanya yang terlebih elok dan
terlebih perhiasan kelakuan, maka Nur itu berasa malu di hadapan Allah Ta’ala lalu
ia mengeluarkan peluh. Nur tersebut mengeluarkan enam titik peluh, pada titik
peluh yang pertama Allah Ta’ala menjadikan Ruh Hadhrat Abu Bakar Radhiyallahu
‘Anhu dan dari titik peluh yang kedua Dia menjadikan Ruh Hadhrat ‘Umar
Radhiyallahu ‘Anhu dan dari titik peluh yang ketiga Dia menjadikan Ruh Hadhrat
‘Utsman Radhiyallahu ‘Anhu dan dari titik peluh yang keempat Dia menjadikan
Ruh Hadhrat ‘Ali Radhiyallahu ‘Anhu dan dari titik peluh yang kelima itu Dia
menjadikan pohon bunga mawar dan daripada titik peluh yang keenam itu Dia
menjadikan padi. Kemudian Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu Allah
Ta’ala menjadikan dalam bentuk burung merak lalu ia sujud sebanyak lima kali,
maka difardhukan Solat lima waktu ke atas Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
dan sekelian ummatnya. Kemudian Allah juga menilik kepad Nur tersebut lalu ia
menjadi malu sehingga berpeluh ia kerana malunya. Daripada peluh hidungnya
Allah jadikan Malaikat, daripada peluh mukanya Allah menjadikan ‘Arash, Kursi,
Lauh, Qalam, matahari, bulan, hijab, segala bintang dan segala apa yang ada di
langit. Daripada peluh dadanya dijadikan Para Nabi dan Para Rasul, Para ‘Ulama,
Para Syuhada dan Para Solihin. Daripada peluh belakangnya dijadikan Baitul
Makmur, Kaabah, Baitul Maqdis dan segala tempat masjid dalam Dunia. Disebutkan
juga beberapa kejadian daripada peluhnya itu. Daripada peluh kedua keningnya,
maka Allah menjadikan sekelian Ruh Mukminin dan Mukminat dari Ummat
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Daripada peluh kedua telinganya Allah
menjadikan Ruh-Ruh Yahudi, Nasrani, Majusi, golongan Mulhid, Kafir yang ingkar
kebenaran dan Munafiqin. Daripada peluh dua kakinya, Allah menjadikan segala
bumi dari Timur ke Barat dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah
memerintahkan Nur itu supaya memandang ke hadapan. Di hadapannya ada Nur,
di kanan dan kiri serta di belakangnya juga ada Nur. Mereka itu adalah Nur Abu
Bakar, Nur ‘Umar, Nur ‘Utsman dan Nur ‘Ali. Kemudian Nur-Nur itu mengucapkan
Tasbih selama tujuh puluh ribu tahun. Ruh Para Nabi terbit dari peluh Nur
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan dijadikan segala Ruh Ummat Nabi-
Nabi itu daripada peluh Nur Ruh Nabi-Nabi mereka.

Kemudian diriwayatkan bahawa Allah Ta’ala telah menjadikan sebuah kandil
lampu daripada ‘Aqiq yang merah, kemudian Allah Ta’ala menjadikan rupa Nur
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu seperti rupa Baginda Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam di dunia ini, kemudian diletakkan dalam kandil lampu tersebut lalu
Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berdiri seperti berdirinya di dalam
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Sembahyang. Kemudian berkeliling Ruh Segala Anbiya dan lannya di sekeliling
kandil Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu sambil mengucapkan Tasbih
dan Tahlil selama seratus ribu tahun. Kemudian Allah Ta’ala menyuruh sekelian
Ruh menilik kepada Nur Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu. Yang menilik
kepada kepalanya menjadi Khalifah dan Sultan antara sekelian makhluk, yang
menilik kepada dahinya menjadi Amir yang adil, yang menilik kepada dua matanya
menjadi Hafiz Kalam Allah, yang melihat dua keningnya menjadi Tukang Lukis,
yang melihat kepada dua telinganya menjadilah ia menuntut dengar dan menerima
pengajaran, yang melihat kedua pipinya menjadilah ia orang yang berbuat baik dan
berakal, yang melihat dua bibir mulutnya menjadilah ia orang-orang besar Raja,
yang melihat hidungnya menjadi Hakim, Tabib dan penjual bau-bauan, yang
melihat mulut menjadi orang yang berpuasa. Demikianlah seterusnya, dengan
melihat anggota tertentu, jadilah orang itu mempunyai sifat-sifat tertentu di Dunia
nanti. Misalnya yang melihat dadanya menjadi orang ‘Alim, mulia dan Mujtahid.
Ruh-ruh yang tidak menilik sesuatu kepada Nur tersebut, jadilah ia mengaku
menjadi Tuhan seperti Firaun dan yang sepertinya.” Wallahu A’lam.

Dalam sebuah Hadits masyhur yang dinisbahkan kepada riwayat Hadhrat
Imam Abdur Razzaq dengan sanadnya:
Dari Hadhrat Jabir bin ‘Abdullah Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Ya
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, demi bapaku dan ibuku menjadi tebusan
Tuan, khabarkanlah daku berkenaan awal-awal sesuatu yang Allah Ta’ala telah
ciptakan sebelum sesuatu?” Bersabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam, “Ya Jabir, sesungguhnya Allah Ta’ala menciptakan sebelum
sesuatu Nur Nabimu daripada NurNya, maka jadilah Nur tersebut berkisar
dengan QudratNya sekira-kira yang dikehendaki Allah Ta’ala, padahal pada
waktu itu tiada lagi Lauh, tiada Qalam dan tiada Syurga dan tiada Neraka dan
tiada Malaikat dan tiada langit dan tiada bumi dan tiada matahari dan tiada bulan
dan tiada Jin dan tiada Manusia. Maka bila Allah Ta’ala hendak menjadikan
sekelian makhluk, Dia membahagikan Nur itu kepada empat bahagian, daripada
juzuk yang pertama Dia menjadikan Qalam, daripada yang kedua Dia
menjadikan Lauh, daripada yang ketika Dia menjadikan ‘Arash, kemudian Dia
membahagikan pula juzuk yang keempat itu kepada empat bahagian. Maka
daripada juzuk yang pertama Dia menjadikan Malaikat penanggung ‘Arash,
daripada juzuk yang kedua Dia menjadikan Kursi, daripada juzuk yang ketiga
Dia menjadikan Malaikat yang baki. Kemudian Allah Ta’ala membahagikan lagi
juzuk yang keempat itu kepada empat bahagian, yang pertamaya dijadikan langit-
langit, yang keduanya bumi-bumi, yang ketiganya Syurga dan Neraka. Kemudian
yang keempatnya dibahagikan kepada empat bahagian, yang pertamanya
dijadikanNya Nur pandangan mata Muslimin, daripada bahagian kedua Dia
menjadikan cahaya hati mereka iaitu Ma’rifat terhadap Allah Ta’ala, daripada
juzuk yang ketiga dijadikanNya Nur kejinakan mereka dengan Tuhan iaitu Nur
LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMAD RASULULLAH.”

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 15 yang
bermaksud,
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Ÿ≅δ!≈ƒ .≈.÷l¦ ‰· ¯Νé´™!> !Ψlθ™´‘ _..`ƒ ¯Ν>l ¦¸..Ÿé !´ϑΒ ¯Ν.Ψé šχ豃´ ´Β
.≈.÷l¦ ¦θ±-ƒ´ρ ∅s ¸.:Ÿé ‰· Νé´™l> š∅Β ´<¦ "‘θΡ '.≈.é´ρ _..•Β ∩⊇∈∪
Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami menjelaskan
kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan dan mereka banyak
membiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu Nur dari Allah dan kitab
yang menjelaskan.

Menurut Hadhrat Imam Jalalluddin As-Sayuti Rahmatullah ‘alaih, Nur dari
Allah itu bermaksud Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dan inilah merupakan pandangan yang sebenar-benarnya kerana
ianya merupakan pegangan sekelian Para Sahabat Ridhwanullah ‘Alaihim Ajma’in
dan sekelian Para Tabi’in dan Tabi’it Tabi’in dan sekelian Para Imam Ahlus Sunnah
Wal Jama’ah. Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyatakan menerusi firmanNya di
dalam Al-Quran pada Surah An-Nur ayat 35 yang bermaksud,
´<¦ '‘θΡ V≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ `≅.Β .ν‘θΡ οθ>:ϑ ´ !κ.· ~!.`.Β ~!.`.ϑl¦ ’· π>l>`—
π>l>–“l¦ !κΞl´ '.´¯θ´ ´“¯‘Š ‰·θ`ƒ Β ο,>: πŸé,≈.•Β πΡθ.ƒ— ω π¯‹·¸Ÿ. Ÿω´ρ πŠ.`¸s Šl>ƒ !κ.ƒ—
'™_.`ƒ ¯θl´ρ `Οl «`..ϑ. "‘!Ρ ‘θœΡ ’ls ‘θΡ “‰¯κ´‰ ´<¦ .ν‘θ`Ζl Β '™!:„ U¸.„´ρ ´<¦ Ÿ≅≈.ΒN¦
!Ψll ´<¦´ρ ≅>. ™`_: 'ΟŠl. ∩⊂∈∪
Allah Pemberi cahaya kepada langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah
seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita
itu di dalam kaca dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti
mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon
zaitun yang tumbuh tidak di sebelah Timur sesuatu dan tidak pula di sebelah
Baratnya, yang minyaknya saja Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak
disentuh api. cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah membimbing kepada
cahayaNya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-
perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Yang dimaksud lubang yang tidak tembus (misykat) ialah suatu lobang di
dinding rumah yang tidak tembus sampai kesebelahnya, biasanya digunakan untuk
tempat lampu, atau barang-barang lain. Pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit ia
dapat sinar matahari baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan
terbenam, sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala adalah cahaya yang meliputi segala sesuatu dan
dariNyalah punca segala sesuatu. CahayaNya meliputi sekelian lapis langit yang kita
ketahui mahupun yang tidak ketahui. Perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berikan tentang Nur CahayaNya di dalam ayat tersebut adalah bersifat
abstrak yang perlu difahami dengan penuh mendalam.

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Cahaya Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu menerbitkan Cahaya Sifat-
SifatNya dan dari Cahaya Sifat-SifatNya itu maka terbitlah segala Cahaya Bayangan
Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala diibaratkan seumpama minyak Zaitun yang
amat diberkati. Ia tumbuh di puncak bukit, tidak di Timur dan tidak pula di Barat
bukit bagi mendapatkan cahaya mentari sepanjang hari. Zat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala tidak tertakluk dengan arah Timur mahupun Barat kerana Allah adalah Zat
Yang Maha Tinggi lagi Maha Memberkati. Sifat-Sifat dan Bayangan Sifat-SifatNya
juga tidak tertentu pada Timur mahupun Barat bahkan meliputi segala sesuatu
sepertimana sifat-sifat pohon Zaitun. Minyak dari pohon Zaitun ini sahaja pun
sudah bersinar, berkilau seperti cahaya meskipun api belum menyentuhnya.

Pohon Zaitun itu menghasilkan beratus ribu buah bagi menghasilkan minyak.
Dari pohon menjadi buah dan seterusnya menjadi minyak melalui tiga peringkat
maka begitulah dari Cahaya Zat Haqq Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menerbitkan
Cahaya Sifat-SifatNya yang tak terkira banyaknya dan dari Cahaya Sifat-Sifat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala tersebut telah menerbitkan pula segala Cahaya Bayangan
Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Cahaya Bayangan Sifat ZatNya itu pun sudah
cukup untuk Dia memperlihatkan Cahaya ZatNya. Apabila minyak Zaitun itu
dinyalakan dengan api maka bertambah teranglah cahaya dari minyak Zaitun itu.
Api adalah makhluk Allah dari Alam Khalaq dan darinyalah dijadikan Jin, Iblis dan
Syaitan.

Pada diri manusia juga ada unsur api iaitu Syaitan yang berjalan dalam urat
darah dan Iblis yang sentiasa cuba menakluk hati sehingga mensyirikkan Allah dan
mengingkari PerintahNya serta Jin yang menggoda hawa nafsu untuk melakukan
kemaksiatan dan kerosakan. Hanya Para Nabi sahaya yang tidak dapat ditakluki
oleh Iblis, Jin dan Syaitan ini kerana Para Nabi sentiasa mendapat limpahan kurnia
dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Mereka berjaya menundukkan sekelian Iblis, Jin dan Syaitan yang di dalam
diri mereka mahupun yang berada di luar diri mereka dari kalangan Jin dan
Manusia. Unsur api dalam diri mereka telah disucikan. Hanya api yang terang dapat
menyalakan minyak Zaitun itu dan apabila api itu menyentuh minyak, maka
bernyalalah ia dengan menerbitkan cahaya yang jauh lebih terang benderang dari
api yang sebelumnya.

Di antara minyak dan api itu perlu ada sumbu sebagai pengantara di antara
keduanya. Begitulah juga keadaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, kedua-duanya adalah Nur
dan apabila Nur Allah Subhanahu Wa Ta’ala bertemu dengan Nur Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, maka terhasillah Nur yang meliputi seluruh langit dan
bumi. Namun pertemuan di antara Nur Allah dan Nur Muhammad adalah dengan
perantaraan Jibril ‘Alaihissalam yang turun ke Alam Khalaq di bawah ‘Arash
sehingga ke langit Dunia demi membawakan wahyu dari Hadhrat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala ke Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Hubungan ketiga-tiganya menghasilkan cahaya yang meliputi seluruh Alam
Semesta. Kemudian, nyalaan dari pelita minyak Zaitun itu diletakkan di dalam bekas
kaca yang menyebabkannya tambah bersinar seumpama bintang yang berkilau bak
mutiara. Cahaya Zat, Sifat dan Bayangan Sifat Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu telah
diletakkan di dalam Af’alNya yakni segala tindakan dan perbuatanNya, lalu dari
Cahaya Zat, Sifat dan Af’alNya itu telah menerbitkan segala Asma yakni Nama-
NamaNya Yang Mulia.

Bayangan Sifat Allah itu kelihatan seolah-olah SifatNya namun kedua-duanya
adalah berbeza. Kita dapat melihat Cahaya Allah menerusi Nama-NamaNya itu.
Sesungguhnya Allah memiliki Nama-Nama yang terbaik berjumlah 99 sepertimana
yang masyhur di dalam Hadits. Kita diibaratkan hanya melihat dari sebalik dinding
kaca akan cahaya lampu minyak Zaitun. Seluruh Alam Maya adalah Cahaya dari
Asma Allah dan kita hanya melihat Cahaya Zat, Sifat, Bayangan Sifat dan Af’alNya
seumpama dari sebalik dinding kaca yang bercahaya-cahaya iaitu menerusi Tajalli
AsmaNya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan membimbing sesiapa juga yang Dia
kehendaki kepada cahaya Nur tersebut. Sesiapa juga boleh menerima limpahan
cahaya tersebut asalkan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Jibril ‘Alaihissalam. Sesungguhnya
Allah Subhanahu Wa Ta’ala itu menunjuki siapa yang dikehendakiNya lagi Maha
Mengetahui terhadap segala sesuatu.

Seterusnya di dalam Surah Al-Ahzab ayat 6, 7 dan 8 Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berfirman,
¯_.Ζl¦ ’|ρ¦ š_.ΖΒσϑl!. Β ¯Νκ.±Ρ¦ …«`>≡´ρ—¦´ρ ¯Ν·κ.≈γΒ¦ ¦θl`ρ¦´ρ Θl>¯‘N¦ ¯Ν·κ´.-. †|ρ¦
-.. ’· .≈.é ´<¦ ´Β š_.ΖΒσϑl¦ _·,>≈γϑl¦´ρ ω| β¦ ¦θl-±. ´’|| Ν>←!´Šlρ¦ !·ρ`,-Β
šχlŸé il≡Œ ’· .≈.÷l¦ ¦´‘θL`.Β ∩∉∪
Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka
sendiridan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang
mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam
kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali
kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama), adalah yang
demikian itu telah tertulis di dalam Kitab Allah.
Œ|´ρ !Ρ‹>¦ ´Β ´↵¯Š.Ψl¦ ¯Νγ1≈:‹Β šΖΒ´ρ Β´ρ ~θœΡ Λ.δ≡,¯.|´ρ _›θ`Β´ρ _.Šs´ρ _⌠¦ ´Νƒ`¸Β
!Ρ‹>¦´ρ ΝγΨΒ !1≈.‹Β !LŠls ∩∠∪
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu
(sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan ‘Isa Putera Maryam, dan Kami telah
mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh.
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Ÿ≅↔`.´Šl _.·‰≈¯.l¦ s ¯Νγ·‰. ´‰s¦´ρ _·,±≈>ll !.¦‹s !ϑŠl¦ ∩∇∪
Agar Dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka
dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih.

Maksudnya, orang-orang mukmin itu mencintai Nabi mereka lebih dari
mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. Yang dimaksudkan dengan
berbuat baik disini ialah Berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta. Perjanjian
yang teguh ialah kesanggupan menyampaikan Agama kepada umatnya masing-
masing. Pada hari Qiyamat Allah akan menanyakan kepada Rasul-rasul sampai di
mana usaha mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya dan
sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allah itu. Orang-orang Mukmin itu
mencintai Nabi mereka lebih dari mencintai diri mereka sendiri dalam segala
urusan.

Yang dimaksud dengan berbuat baik disini ialah Berwasiat yang tidak lebih
dari sepertiga harta. Perjanjian yang teguh ialah kesanggupan menyampaikan agama
kepada umatnya masing-masing. Pada hari kiamat Allah akan menanyakan kepada
Rasul-rasul sampai di mana usaha mereka menyampaikan ajaran-ajaran Allah
kepada umatnya dan sampai di mana umatnya melaksanakan ajaran Allah itu.

Pada menerangkan ayat ke 7 dari Surah Al-Ahzab itu Hadhrat Imam
Jalalluddin As-Sayuti Rahmatullah ‘alaih telah meriwayatkan di dalam Al-Khasais
Al-Kubra bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah bersabda yang mafhumnya bermaksud,
“Aku adalah yang pertama dijadikan dan yang terakhir diutuskan.”

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyatakan bahawa Dia telah mengambil
perjanjian dari Sekelian Para Nabi di Alam Arwah dan yang pertama sekali adalah
dari Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, kemudian
Hadhrat Nuh, Hadhrat Ibrahim, Hadhrat Musa dan Hadhrat ‘Isa ‘Alaihimus Solatu
Wassalam. Dalam sebuah Hadits Hassan Sahih Gharib yang diriwayatkan oleh
Hadhrat Imam At-Tarmizi:
Dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, Para
Sahabat telah bertanya, “Wahai Rasulullah, semenjak bilakah telah ditetapkan
bagimu Nubuwwah?” Baginda bersabda, “Semenjak Adam di antara Ruh dan
Jasad.”
Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Hadhrat Al-Ghumari, Al-Hakim, Abu
Na’im, Al-Baihaqi Rahimahumullah dan mereka telah mensahihkannya. Dalam
Hadits yang semakna menerusi riwayat yang lain iaitu:
Dari Hadhrat Abu ‘Umar, Para Sahabat telah bertanya kepada Hadhrat
Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam, “Bilakah
diwajibkan padamu Kenabian?” Baginda Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,
“Adalah aku Nabi padahal Adam di antara Ruh dan Jasad.”

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah yang termurni dari
sekelian Ruh dan merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang pertama dan
juga merupakan asal usul seluruh makhluk sepertimana sabdaan Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
“Ana Minallahi Wal Mukminuna Minni.”
Terjemahan: Aku adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan orang-orang yang
beriman itu adalah dari aku.

Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman itu adalah Para Nabi
dan Rasul, Para Sahabat, Tabi’in, Tabi’it Tabi’in dan orang-orang sesudah mereka
yang menuruti ajaran Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dengan baik. Ruh-ruh manusia yang beriman dan yang tidak
beriman adalah dari pancaran Ruh Hadhrat Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Kerana itulah Hadhrat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam di
gelar sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin yakni Rahmat bagi seluruh alam. Ruh Hadhrat
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah dari Ruh Allah. Ruh orang beriman
adalah dari Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan ini bermakna Ruh
mereka juga adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ruh setiap orang beriman
adalah dari pancaran Ruh Allah dan Ruh Muhammad. Ruh orang-orang yang tidak
beriman juga adalah dari sumber yang sama tetapi mereka telah dipesongkan
keimanan mereka dari ‘Aqidah yang benar oleh Syaitan sehingga menyebabkan
mereka menolak dan mendustakan kebenaran.

Menurut Hadhrat Ibnu ‘Arabi Rahmatullah ‘alaih, asal usul wujud ini ialah
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala jadikan kejadian
Makhluk. Makhluk pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala ialah
Haqiqat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang di dalam Al-Quran
disebutkan sebagai Qalam ataupun Al-‘Aqlul Awwal menurut istilah golongan Ahli
Falsafah. Kemudian Allah menciptakan Al-Lauhul Mahfuz yang bererti tempat
menerima kesan Qalam lagi terpelihara atau disebut Nafs Al-Kulliyah yang mana
kesan dari tindakan Qalam atau ‘Aqal itu tadi akan terpancar pada Lauh atau Nafs
Al-Kulliyah ini. Lauh diwujudkan sebagai tempat menerima tindakan Qalam maka
begitulah perkaitannya dengan Nafs yang diwujudkan sebagai tempat menerima
tindakan ‘Aqal.

Kemudian Allah menciptakan Al-Haba iaitu Debu Semesta yang
mengandungi Panjang, Lebar dan Dalam, yang mana bentuk-bentuk yang berjisim
akan terzahir mengambil tempat yakni ianya akan menjadi tempat terzahirnya Alam
Tabi’I. Panjangnya dari ‘Aqal dan Lebarnya dari Nafs, dan Dalam adalah ruang yang
menghala ke tengah. Oleh kerana itu wujudlah tiga ukuran tersebut. Menerusi
tindakan Qalam pada Lauh itu maka keluarlah dua jenis wujud pada tanggapan akal
iaitu Tabi’I Semesta. Tabi’i berada di antara Nafs dan Al-Haba. Pada Tabi’I Semesta
ini terdiri dari empat sifat iaitu Panas, Sejuk, Kering dan Lembab. Jisim Al-Kulliyah
yakni bentuk berjisim pertama yang terbentuk di Alam Tabi’I adalah bentuk Bulat
yang dinamakan Falak ‘Arash.

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Kemudian Allah menjadikan Falak Kursi yang berada di dalam lingkungan
bulatan Falak ‘Arash. Falak Kursi ini berada dalam ruang Falak ‘Arash seperti
sebentuk cincin yang terletak di tanah lapang yang luas. Allah Subhanahu Wa Ta’ala
menempatkan Para MalaikatNya pada Falak ‘Arash dan Falak Kursi ini yang
bertanggungjawab menguruskan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Kemudian, di dalam ruang Falak Kursi Allah menciptakan Falak Atlas yang mana
keadaannya seperti sebentuk cincin di tanah lapang yang luas. Pada Falak Atlas ini
Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan Al-Buruj iaitu gugusan bintang-bintang.
Gugusan bintang-bintang berada dalam lingkungan Falak Atlas yang terbahagi pada
dua belas bahagian dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah meletakkan dua belas
Malaikat yang berbeza-beza bentuknya.

Falak Atlas ini tidak bersifat kekal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala
menjadikan sebuah lagi Falak yang bersifat kekal iaitu Falak Ar-Ridhwan yang
merupakan Falak Syurga. Setelah Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyiapkan Falak
yang tetap dan kekal itu, maka Dia pun menjadikan empat unsur atau disebut
Anasir yang empat iaitu Angin, Api, Air dan Tanah di dalam Falak Atlas. Maka
diciptakanlah Matahari, Planet ‘Utarid, Zuhrah, termasuk Bumi dan Bulan serta
Planet Marikh, Musytari dan Zuhal yang kesemuanya mengambil bentuk Bulat.
Demikian menurut pendapat Ibnu ‘Arabi, Wallahu A’lam.Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
ALAM ARWAH

RWAH adalah kata jamak bagi Ruh. Haqiqat Muhammadiyah itu tercipta
dari Nur Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan ianya terdiri dari Nur, Ruh,
‘Aqal dan Qalam. Ianya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di
Alam Hahut Alam Amar lalu Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerbitkan Ruh-Ruh
orang beriman dari kalangan Para Nabi, Para Rasul, Para Sahabat, Para Siddiqin,
Para Syuhada dan Para Solihin dan dipindahkan ke Alam Bahut di Alam Amar.
Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala menerbitkan dari Ruh-Ruh tersebut sekelian
Ruh orang-orang yang beriman dan tidak beriman lalu dikumpulkan kesemuanya di
Alam Lahut Alam Amar.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Isra pada ayat 85 yang
bermaksud,
šΡθl↔`.„´ρ s ~ρ”,l¦ ≅· ~ρ”,l¦ Β ,Β¦ ’.´‘ !Β´ρ Ο...ρ¦ ´Β Οl-l¦ ω| ξŠl· ∩∇∈∪
Dan mereka bertanya kepadamu berkenaan Ruh; Katakanlah, Ruh adalah dari
urusan Amar Tuhanku. Dan tidaklah kamu dikurniakan ilmu melainkan hanyalah
sedikit.

Pada hakikatnya kesemua Ruh tersebut adalah dari pancaran Hakikat
Muhammadiyah yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kerana itulah
dikatakan bahawa dari Allah kita datang dan kepada Allah kita akan dikembalikan.
Dari Ruh Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu Allah Subhanahu Wa Ta’ala
telah menciptakan semua Ruh di Alam Amar dalam bentuk yang terbaik iaitu
Ahsanu Taqwim yang hakiki. Ianya merupakan nama bagi sekelian insan di Alam
Amar yang merupakan negeri asal bagi Insan.

Setelah empat ribu tahun Ruh diciptakan maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala
pun menciptakan ‘Arash dari Cahaya Zat Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
dan begitulah juga sekelian makhluk, kesemuanya tercipta dari Nur Zat Muhammad
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Kemudian sekelian Ruh diturunkan ke Alam Khalaq
yang lebih rendah iaitu Asfala Safilin iaitu alam jasad tubuh badan.

Menurut Hadhrat Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani Syeikh Ahmad Faruqi
Sirhindi Rahmatullah ‘alaih, Ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di
Alam Amar dan berasal dari Alam Hahut iaitu Alam Hadhrat Zat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala lalu diturunkan ke Alam Bahut iaitu Alam Sifat-Sifat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala kemudian diturunkan ke Alam Lahut iaitu Alam Bayangan Sifat-Sifat Allah
Subhanahu Wa Ta’ala lalu diturunkan ke Alam Jabarut iaitu Alam Arwah atau di
sebut Alam Ruh dan seterusnya diturunkan ke Alam Malakut iaitu Alam Para
Malaikat. Dari Alam Malakut, Ruh dipindahkan ke Alam Rahim Ibu di mana Ruh
akan bertemu jasadnya yang terbina dari Nafs dan empat anasir iaitu tanah, air, api
dan angin. Allah Subhanahu Wa Ta’ala menciptakan jasad tubuh badan manusia
dari empat unsur-unsur tersebut yang terdapat di bumi dan dikurniakannya dengan
Nafs.
A
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Setelah jasad tersedia di dalam Rahim maka Allah Subhanahu Wa Ta’ala pun
meniupkan Ruh kedalam jasad sepertimana firmanNya:
¦Œ¦· …«.ƒ¯θ™ ·‚±Ρ´ρ «Š· Β _-ρ•‘ ¦θ`-1· …«l _·‰>≈™ ∩⊄'∪
Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan
kedalamnya RuhKu, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.

Yakni Allah telah tiupkan ke dalam jasad itu dari Ruh ciptaanNya. Dimaksud
dengan sujud di sini bukan menyembah, tetapi sebagai penghormatan. Adapun
sewaktu di Alam Amar kesemua Ruh-Ruh telah dikumpulkan termasuklah Ruh-Ruh
Para Nabi, Para Rasul, Para Siddiqin, Syuhada, Solihin, orang-orang beriman dan
yang tak beriman termasuklah Ruh Namrud, Firaun, Qarun, Abu Jahal dan Abu
Lahab yang mana kesemuanya akan menjadi keturunan Bani Adam lalu Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah mengambil penyaksian dari mereka dengan berfirman
seperti mana tersebut di dalam Al-Quran pada Surah Al-A’raf ayat 172 yang
bermaksud,
Œ|´ρ ‹>¦ i•.´‘ Β _.. ΠŠ¦´™ Β `Οδ‘θγL ¯Ν·κ.−ƒ¯‘Œ ¯Νδ‰κ−¦´ρ ´’ls ¯Νκ.±Ρ¦ ·`.l¦ ¯Ν>.,.
¦θl!· ’l. !Ρ‰γ: χ¦ ¦θlθ1. Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦ !Ρ| !Ζé s ¦‹≈δ _,#±≈s ∩⊇∠⊄∪
Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman: “A
Lastu Bi Rabbikum?” (Apa bukankah Aku Tuhan Pemelihara kamu?) Sidang Para
Ruh pun menjawab: “Bala Syahidna” (Bahkan kami bersaksi). Demikian, agar di
Hari Qiyamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang
yang lengah terhadap perkara ini.

Sekelian Para Ruh itu bersaksi kepada Rabbaniyah Allah Subhanahu Wa
Ta’ala bahawa Dialah satu-satunya Tuhan Yang Memelihara dan menyempurnakan
segala keperluan Ruh tanpa sebarang asbab, segala-galanya terus dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Kesemua Ruh ini akan diuji kebenaran penyaksian mereka di
suatu alam yang penuh dengan segala asbab iaitu Dunia Darul Asbab yang berada di
Alam Khalaq di bawah ‘Arash. Sebelum Ruh itu diuji, terlebih dahulu dia
diketemukan dengan pasangannya dari Alam Khalaq iaitu jasadnya yang Allah
jadikan dan sediakan di dalam rahim ibunya yang disebut sebagai Alam Arham.

Setelah Ruh di hantar ke Alam Khalaq untuk bertemu dengan Jasadnya,
mereka mula melupai akan penyaksian di Alam Amar tersebut dan mula mengambil
sesuatu yang lain sebagai Tuhan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengutuskan
Para Nabi ‘Alaihimus Solatu Wassalam untuk menyeru manusia supaya kembali
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala namun tidak kesemuanya beriman kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala.

Seorang Yahudi telah datang kepada Hadhrat Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan telah bertanyakan tentang Dzul Qarnain, Ashab
Raqim dan Ruh, maka turunlah Surah Al-Isra pada ayat 85 yang bermaksud,
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
šΡθl↔`.„´ρ s ~ρ”,l¦ ≅· ~ρ”,l¦ Β ,Β¦ ’.´‘ !Β´ρ Ο...ρ¦ ´Β Οl-l¦ ω| ξŠl· ∩∇∈∪
Dan mereka bertanya kepadamu berkenaan Ruh; Katakanlah, Ruh adalah dari
urusan Amar Tuhanku. Dan tidaklah kamu dikurniakan ilmu melainkan hanyalah
sedikit.

Adapun pengetahuan tentang Ruh yang ada pada kefahaman kita amatlah
terhad dan sangat sedikit jika dibandingkan dengan hakikat sebenar Ruh itu.
Walaupun demikian, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menyatakan bahawa Ruh itu
adalah dari AmarNya yakni Ruh itu adalah suatu Amar Allah Subhanahu Wa Ta’ala
dan itulah hakikat sebenar Ruh. Wallahu A’lam. Insan beriman pertama yang Allah
Subhanahu Wa Ta’ala telah jadikan dalam rupabentuk manusia yang lengkap adalah
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam dan Baginda digelar Abul Basyar yakni bapa bagi
sekelian manusia.

Perkataan Insan berasal dari kata Nis Yan yang bererti Pelupa. Manusia pada
fitrahnya adalah bersifat pelupa, tidak berdaya untuk mengingat sesuatu untuk
selama-lamanya. Segala kegembiraan dan kesedihan akan terhenti apabila manusia
mula lupa terhadapnya. Begitulah juga dengan asal usul kejadian insan, kebanyakan
manusia lupa tentang asal usul kejadian diri kecuali segelintir dari mereka yang
benar-benar berasa ingin kembali Kehadhrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Lupa
merupakan suatu kelemahan tabiat pada fitrah manusia dan untuk mengubatinya
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengurniakan amalan Da’wah kepada Para Nabi
dan Rasul untuk menyeru manusia kembali kepada Allah beserta amalan Zikirullah
supaya mereka tidak lupa dan lalai dari ingatan terhadap Allah Subhanahu Wa
Ta’ala kerana Dialah Zat yang menjadikan segala sesuatu dan hakikat segala ilmu
pengetahuan ada dalam pengetahuanNya.

Ketika Allah Subhanahu Wa Ta’ala hendak menjadikan Hadhrat Adam
‘Alaihissalam, Dia bermaksud menjadikannya dan sebilangan anak cucunya sebagai
Khalifah di atas muka bumi. Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menciptakan jasmani
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam daripada unsur-unsur Alam Khalaq iaitu tanah kering
yang dicampurkan air lalu menjadi tanah liat, kemudian Dia menjadikan rupabentuk
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam dalam keadaan yang sebaik-baik rupabentuk dengan
TanganNya Yang Mulia.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah memerintahkan Hadhrat Jibril
‘Alaihissalam turun ke Alam Khalaq melewati langit dunia sehingga ke bumi untuk
mendapatkan tanah-tanah yang tertentu dari bahagian-bahagian bumi yang tertentu
untuk membentuk jasad Hadhrat Adam ‘Alaihissalam di dalam Syurga.

Kejadian Hadhrat Adam ‘Alaihissalam adalah tanpa bapa dan ibu, langsung
diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan TanganNya. Setelah siap
sempurna jasad dibentuk, lalu Allah Subhanahu Wa Ta’ala meniupkan Ruh Adam
‘Alaihissalam ke dalam jasadnya.

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Apabila jasad yang diciptakanNya telah benar-benar bersedia untuk
menerima kemasukan Ruh, ianya dinamakan Taswiyah yakni Dia menyediakan
Jasad untuk menerima kemasukan Ruh dan ketika Ruh itu ditiupkan ke dalam jasad
ianya dinamakan Nafakh. Ruh Adam ‘Alaihissalam adalah terbit dari Ruh
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam lalu ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa
Ta’ala kepada Jasad Adam ‘Alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu Wa Ta’ala
meniupkan RuhNya ke jasad Adam ‘Alaihissalam, lalu hiduplah dia serta diajarkan
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala akan segala nama-nama benda yang mana Para
Malaikat pun tidak mengetahuinya lantas Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman
kepada sekelian Para Malaikat agar sujud kepada Adam ‘Alaihissalam.

Adapun sujud ini bukanlah bererti menyembah Hadhrat Adam ‘Alaihissalam
akan tetapi ianya bererti menghormati dan memuliakannya serta menunjukkan
ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala terhadap Hadhrat Adam
dan keturunannya. Kesemua Para Malaikat di langit dan di bumi tunduk sujud
kepada Hadhrat Adam ‘Alaihissalam kecuali Iblis La’natullah ‘Alaih kerana ia
enggan mengakui Kekhalifahan Hadhrat Adam ‘Alaihissalam dan keturunannya
kerana Takabur dan merasakan dirinya adalah jauh lebih mulia dari Hadhrat Adam
‘Alaihissalam.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menjadikan manusia sebagai KhalifahNya
di dunia bagi menyatakan KebesaranNya. Walaubagaimanapun manusia itu bersifat
pelupa, dia lupa asal usulnya, lupa Tuhannya dan lupa tanggungjawabnya sebagai
Khalifah Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Hakikat ini Allah Subhanahu Wa Ta’ala nyatakan di dalam Al-Quran pada
Surah Al-Baqarah ayat 30 - 34 yang bermaksud,
Œ|´ρ Α!· š•.´‘ π>.≈lϑll ’Τ| ≅sl> ’· ¯‘N¦ π±‹l> ¦θl!· `≅->´¦ !κ.· Β ‰.±`ƒ !κ.·
i±`.„´ρ ´™!Β$!¦ >Υ´ρ ~..Ρ ì‰ϑ>´ '´‰1Ρ´ρ il Α!· ’Τ| `Νls¦ !Β Ÿω βθϑl-. ∩⊂⊃∪
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal kami senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

´Νl.´ρ ΠŠ¦´™ ´™!.œN¦ !γl´ ¯Ν. ¯Ν·κ.´¸. ’ls π>.≈lϑl¦ Α!1· ’Τθ↔.Ρ¦ ™!ϑ`™!. ™ωσ≈δ
β| ¯Ν.Ζ´ _.·‰≈. ∩⊂⊇∪
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya,
kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
kepadaKu nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang
benar!"
¦θl!· iΨ≈>¯.™ Ÿω ´Νl. !´Ζl ω| !Β !Ψ.ϑls iΡ| ·Ρ¦ `Λ.l-l¦ `ΟŠ>>'¦ ∩⊂⊄∪
Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari
apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana."
Α!· `ΠŠ!↔≈ƒ Νγ∞.Ρ¦ ¯Νη←!.œ!. !´ϑl· Νδ!.Ρ¦ ¯Νη←!.œ !. Α!· ¯Νl¦ ≅·¦ ¯Ν>l ’Τ| `Νls¦ .‹s
.≡´θ≈´Κ´.l¦ ¯‘N¦´ρ `Νl.¦´ρ !Β βρ‰¯.. !Β´ρ ¯Ν.Ψ´ βθ`Κ.>. ∩⊂⊂∪
Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini."
Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah
berfirman: "Bukankah sudah Aku katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku
mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan
apa yang kamu sembunyikan?"
Œ|´ρ !Ψl· π>.≈l´Κll ¦ρ‰>`™¦ ΠŠψ ¦ρ‰>.· ω| ´Šl¯.| ’.¦ ´¸.>.`™¦´ρ βl´´ρ ´Β š_·,±≈>l¦ ∩⊂⊆∪
Dan ingatlah ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu
kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan
adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam Surah Al-Hijr ayat 28 – 31 yang
bermaksud,
Œ|´ρ Α!· i•.´‘ π>.≈lϑll ’Τ| ´_l≈> ¦,:· Β ≅≈.l. Β ¦ϑ> βθ`Ζ`.Β ∩⊄∇∪
Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya
Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari
lumpur hitam yang diberi bentuk,
¦Œ¦· …«.ƒ¯θ™ ·‚±Ρ´ρ «Š· Β _-ρ•‘ ¦θ`-1· …«l _·‰>≈™ ∩⊄'∪
Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan
kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
‰>.· π>.≈lϑl¦ ¯Νγlé βθ`-´Η-¦ ∩⊂⊃∪
Maka bersujudlah Para Malaikat itu semuanya bersama-sama,
ω| ´Šl¯.| ´’.¦ β¦ βθ>ƒ ×Β š_·‰>≈´.l¦ ∩⊂⊇∪
Kecuali Iblis, ia enggan ikut besama-sama (malaikat) yang sujud itu.

Yang dimaksudkan dengan sujud pada ayat ini bukanlah bererti menyembah,
tetapi sujud sebagai suatu tanda penghormatan. Iblis asalnya bernama Azazil dan
bukanlah dari golongan Malaikat sebaliknya dari golongan Jin yang dijadikan dari
api yang panas. Dia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Ta’ala sehingga telah
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
ditinggikan darjatnya menjadi ketua Para Malaikat. Iblis merasakan dirinya lebih
baik dari Hadhrat Adam ‘Alaihissalam kerana dia diciptakan dari api manakala
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam diciptakan dari tanah. Iblis bersifat takabur, sombong
dan kafir kerana itu dinamakannya sebagai Syaitan lalu dia berusaha menyesatkan
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam namun Allah sentiasa memelihara keimanannya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-A’raf pada ayat 11 dan
12 yang bermaksud,
‰1l´ρ ¯Ν÷≈Ψ1l> ¯Ν. ¯Ν>≈Ρ¯‘¯θ. ¯Ν. !´Ζl· π>.≈lϑll ¦ρ‰>`™¦ ΠŠψ ¦ρ‰>.· ω| ´Šl¯.| `Οl >ƒ
´Β š_·‰>≈´.l¦ ∩⊇⊇∪
Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu,
kemudian Kami katakan kepada Para Malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam",
maka merekapun bersujud kecuali Iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud.
Α!· !Β i-´ΖΒ ω¦ ‰>`.· Œ| i.`¸∆¦ Α!· !Ρ¦ ¸¯.> «ΖΒ _..1l> Β ‘!Ρ …«.1l>´ρ Β _.L ∩⊇⊄∪
Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di
waktu aku menyuruhmu?" Menjawab Iblis “Aku lebih baik darinya, Engkau telah
menciptakanku dari api dan Engkau menciptakannya dari tanah.”

Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjadikan makhluk-makhlukNya secara
berpasang-pasangan, lalu diciptakanNya Hadhrat Hawa ‘Alaihassalam dari tulang
rusuk Hadhrat Adam ‘Alaihissalam sebagai pasangan baginya. Allah mengurniakan
pasangan Hadhrat Adam dan Hadhrat Hawa ‘Alaihimassalam dengan segala nikmat
kehidupan di Syurga namun Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menetapkan suatu
batas di mana mereka tidak dibenarkan mendekati sebuah pohon yang mana jika
mereka ingkar akan mengakibatkan mereka berdua termasuk dalam golongan
orang-orang yang zalim.

Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Syaitan berupaya
menggelincirkan ketaatan mereka lalu keduanya dikeluarkan dari Syurga dan
diturunkan ke bumi sepertimana maksud firmanNya di dalam Surah Al-Baqarah
ayat 35 – 38:
!´Ζl·´ρ `ΠŠ!↔≈ƒ >`™¦ ·Ρ¦ i`>ρ—´ρ πΨ>'¦ Ÿξ´´ρ !γΖΒ ¦‰s´‘ ±‹> !ϑ.⁄: Ÿω´ρ !.,1. ν‹≈δ ο,>:l¦
!Ρθ>.· ´Β _.Η¹≈Ll¦ ∩⊂∈∪
Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan
makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu
sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu Termasuk
orang-orang yang zalim.
!ϑγl—!· ≈L‹:l¦ !κ.s !ϑγ>,>!· !´ϑΒ !Ρl´ «Š· !´Ζl·´ρ ¦θL.δ¦ ¯/>.-. -.l ´ρ‰s
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
¯/>l´ρ ’· ¯‘N¦ ¨,1.`.`Β ×≈.Β´ρ ’|| _.> ∩⊂∉∪
Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari
keadaan semuladan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi
musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan
kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan."
´‘1l.· `ΠŠ¦´™ Β .«.¯‘ ·≈ϑl´ ´.!.· «‹ls …«Ρ| ´θδ ´.¦¯θ−.l¦ `Λ.>¯,l¦ ∩⊂∠∪
Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah menerima
taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
!Ψl· ¦θL.δ¦ !κ.Β !´-ŠΗ- !Β¦· Ν>Ψ..!ƒ _¯.Β “‰δ ϑ· ×.. “¦‰δ Ÿξ· ∃¯θ> ¯Νκ¯.l.
Ÿω´ρ ¯Νδ βθΡ“>† ∩⊂∇∪
Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! kemudian jika datang
petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya
tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Pohon yang dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al
Quran dan Hadist tidak menerangkannya. ada yang menamakan pohon Khuldi
sebagaimana tersebut dalam Surah Thaha ayat 120,
šZ´θ`™´θ· «Šl| ≈L‹:l¦ Α!· `ΠŠ!↔≈ƒ ¯≅δ i—lŠ¦ ’ls ο,>: $#ƒ'¦ il`Β´ρ ω ’l¯.ƒ ∩⊇⊄⊃∪
Kemudian Syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai
Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak
akan binasa?"

Pohon itu dinamakan Syajaratul Khuldi (pohon kekekalan), karena menurut
Syaitan, orang yang memakan buahnya akan kekal, tidak akan mati, pohon yang
dilarang Allah mendekatinya tidak dapat dipastikan, sebab Al-Quran dan Hadits
tidak menerangkannya. ada yang menamakan pohon Khuldi sebagaimana tersebut
dalam surat Taha ayat 120, tapi itu adalah nama yang diberikan Syaitan.

Adam dan hawa dengan tipu daya syaitan memakan buah pohon yang
dilarang itu, yang mengakibatkan keduanya keluar dari surga, dan Allah menyuruh
mereka turun ke dunia. yang dimaksud dengan syaitan di sini ialah Iblis yang
disebut dalam surat Al Baqarah ayat 34,
Œ|´ρ !Ψl· π>.≈l´Κll ¦ρ‰>`™¦ ΠŠψ ¦ρ‰>.· ω| ´Šl¯.| ’.¦ ´¸.>.`™¦´ρ βl´´ρ ´Β š_·,±≈>l¦ ∩⊂⊆∪
Dan ingatlah, ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu
kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan
adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti
sujud memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
semata-mata kepada Allah. Maksud Keadaan semula ialah kenikmatan, kemewahan
dan kemuliaan hidup dalam surga. Tentang beberapa kalimat (ajaran-ajaran) dari
Tuhan yang diterima oleh Adam sebahagian ahli tafsir mengartikannya dengan kata-
kata untuk bertaubat. Namun kebanyakan manusia di kalangan anak cucu Adam itu
adalah orang-orang kafir yang mendustakan Ayat-Ayat Allah Subhanahu Wa Ta’ala
dan melupakan tentang hakikat asal-usul kejadiannya kerana tertipu dengan
hasutan Syaitan dan bisikan Hawa Nafsu. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman
pada Surah Al-Baqarah ayat 39 yang maksudnya,
_·%!¦´ρ ¦ρ`,±´ ¦θ.‹´´ρ !Ψ.≈ƒ!↔. i.≈l`ρ¦ ´.≈>´¦ ‘!Ζl¦ ¯Νδ !κ.· βρ$#≈> ∩⊂'∪
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan Ayat-Ayat Kami, mereka itu
penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengurniakan Hadhrat Adam
‘Alaihissalam dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Begitulah juga dengan
sekelian anak cucu Hadhrat Baginda Adam ‘Alaihissalam, mereka di kurniakan
dengan kebijaksanaan untuk mengetahui tentang berbagai macam ilmu pengetahuan
dan sesungguhnya segala ilmu pengetahuan itu adalah dari Allah juga datangnya.
Sepertimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengajarkan Hadhrat Adam
‘Alaihissalam dengan pengetahuan dan kefahaman begitulah juga tindakan Allah
Subhanahu Wa Ta’ala terhadap sekelian anak cucu Hadhrat Adam ‘Alaihisalam.

Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah memerintahkan sekelian Para
Malaikat untuk sujud kepada Hadhrat Adam ‘Alaihissalam. Begitulah juga dengan
sekelian anak cucu Hadhrat Adam ‘Alaihissalam sehingga ke Hari Qiyamat, Allah
Ta’ala telah perintahkan Para Malaikat itu untuk menunaikan segala keperluan dan
hajat mereka seperti petunjuk hidayah, rezeki, keselamatan, hujan, udara, doa dan
sebagainya, bagi melaksanakan tanggungjawab menyempurnakan segala keperluan
Hadhrat Adam ‘Alaihissalam dan anak cucunya.

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
ALAM ARHAM

RHAM adalah kata jamak bagi Rahimun iaitu rahim wanita atau disebut
Uterus. Alam Arham adalah alam kandungan rahim ibu. Ruh Hadhrat
Adam dan Hawa ‘Alaihimassalam tidak melalui Alam Rahim Ibu
manakala Ruh-Ruh lain yang telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala ciptakan,
dihantarkan mereka ke Dunia ini ketika jasad mereka itu terbentuk di dalam rahim
ibu-ibu mereka. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang memulakan segala penciptaan
makhluk-makhlukNya lalu mematikan mereka kemudian menghidupkan mereka
sekali lagi dan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga mereka kembali.

FirmanNya di dalam Surah Ar-Rum ayat 11 yang bermaksud,
´<¦ ¦τ‰¯.ƒ _l⇐l¦ ¯Ν. …퉋-`ƒ ¯Ν. «‹l| šχθ`->¯,. ∩⊇⊇∪
Allah yang memulakan penciptaan makhluk kemudian menghidupkannya kembali,
kemudian kepadaNyalah kamu akan dikembalikan.

Adapun kejadian manusia ada dinyatakan Allah di dalam Al-Quran pada
Surah Al-Mukminun ayat 12 hingga 16 yang mafhumnya seperti berikut,
‰1l´ρ !Ψ1l> ´≈.ΣN¦ Β '#≈l™ Β _.L ∩⊇⊄∪
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal)
dari tanah.
¯Ν. «≈Ψl-> π±LΡ ’· ‘¦,· _.>Β ∩⊇⊂∪
Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang
kukuh (Rahim).
¯Ο. !´Ζ1l> π±L‘Ζl¦ π1l. !´Ζ1l‚· π1l-l¦ π-.`Β !´Ζ1l‚· π-.ϑl¦ !ϑ≈Ls !Ρ¯θ.>· ´Ο≈L-l¦ !ϑ>'
¯Ο. «≈Ρ!:Σ¦ !1l> ,>¦´™ ì´‘!..· ´<¦ .>¦ _.1l≈ƒ'¦ ∩⊇⊆∪
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami
jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang,
lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia
makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.
¯Ν. />Ρ| ‰-. il≡Œ βθ.¯‹ϑl ∩⊇∈∪
Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.
¯Ο. ¯/>Ρ| Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦ šχθ.-¯.. ∩⊇∉∪
Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari
Qiyamat.

A
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
FirmanNya di dalam Surah Ar-Rum ayat 20 – 21 yang bermaksud,
Β´ρ .«.≈ƒ¦´™ β¦ Ν>1l> Β .¦,. ¯Ο. ¦Œ| Ο.Ρ¦ ",:· šχρ¸:.Ζ. ∩⊄⊃∪
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari
tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.
Β´ρ .«.≈ƒ¦´™ β¦ _l> />l Β ¯Ν>.±Ρ¦ l´>≡´ρ—¦ ¦θ`Ζ>`..l !γŠl| Ÿ≅->´ρ Ν÷´Ζ.. οŠ´θΒ πϑ>´‘´ρ
β| ’· il≡Œ ·≈ƒψ Θ¯θ1l βρ`,>±.ƒ ∩⊄⊇∪
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Semua manusia adalah dari keturunan Hadhrat Adam ‘Alaihissalam dan
bentuk jasmaninya dijadikan dari Tanah dan begitulah juga pada kejadian Hadhrat
Hawa ‘Alaihassalam. Habil dan Qabil adalah anak-anak Hadhrat Adam
‘Alaihissalam dan kejadian mereka Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah jadikan
menerusi hubungan kelamin antara Hadhrat Adam ‘Alaihissalam dan Hadhrat
Hawa ‘Alaihassalam dan Ruh mereka ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala
ketika mereka berada di dalam kandungan rahim ibu mereka iaitu Hadhrat Hawa
‘Alaihassalam. Begitulah juga dengan kejadian sekelian manusia sesudah Hadhrat
Adam dan Hawa ‘Alaihimassalam.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah mengingatkan perkara ini di dalam Al-
Quran pada Surah Al-A’raf ayat 189 yang bermaksud,
´θδ “%!¦ Ν>1l> Β ±Ρ ο‰>≡´ρ Ÿ≅->´ρ !κ.Β !γ>ρ— ´>`.´Šl !κ¯.l| !´ϑl· !γ8:-. ·lϑ>
ξϑ> !±‹±> .¯,ϑ· .«. !´ϑl· ·l1.¦ ¦´θsŠ ´<¦ !ϑγ−.´‘ _⌡l !Ψ.Š.¦´™ !´>l≈. _·θ>´Ζl ´Β
š_·,>≈:l¦ ∩⊇∇'∪
Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia
menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah
dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia
merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya
(suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya
jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang
yang bersyukur".

Menerusi perhubungan kelamin yang sah secara pernikahan maka akan
terpancarlah air mani dari pihak bapa dan berpindahlah air mani tersebut ke dalam
rahim ibu. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta’ala pada
kejadian Alam Semesta khususnya kepada manusia. Dialah yang telah menciptakan
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
sekelian Ruh dan Jasad bagi Insan sebagaimana firmanNya dalam Surah As-Sajdah
ayat 7 – 9 yang bermaksud,
“%!¦ ´.>¦ ≅´ ™`_: …«1l> ¦‰.´ρ _l> ≈.ΣN¦ Β _.L ∩∠∪
Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai
penciptaan manusia dari tanah.
¯Ο. Ÿ≅-> …`&#`.Σ Β '#≈l™ Β ™!Β _.γΒ ∩∇∪
Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.
¯Ο. «1¯θ™ ‡±Ρ´ρ «Š· Β .«>ρ•‘ Ÿ≅->´ρ `Ν>l ×ϑ´.l¦ ,≈.¯.N¦´ρ ο‰↔·N¦´ρ ξ‹l· !Β šχρ`,÷:·
∩'∪
Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya Ruh (ciptaan)-Nya
dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu
sedikit sekali bersyukur.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 4 yang
bermaksud,
šYl> ´≈.ΣN¦ Β π±LœΡ ¦Œ¦· ´θδ 'Ο‹.> _..•Β ∩⊆∪
Dia telah menciptakan manusia dari air Mani, tiba-tiba dia menjadi pembantah
yang nyata.

Dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Hadhrat Imam Muslim
Rahmatullah ‘alaih, dari Hadhrat ‘Abdullah Ibni Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu
berkata bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah bersabda,
“Bahawasanya seseorang dari kamu itu dikumpulkan kejadiannya dalam
kandungan ibunya selama empat puluh hari sebagai air mani Nutfah , kemudian
menjadilah ‘Alaqah segumpal darah selama tempoh empat puluh hari itu juga,
kemudian menjadilah Mudghah seketul daging selama tempoh empat puluh hari
itu juga. Kemudian Allah Ta’ala mengutuskan Malaikat lalu meniupkan Ruh di
dalam tubuhnya dan diperintahkan dengan empat perkara iaitu, menuliskan
tentang rezekinya, ajalnya, amalannya dan sama ada menjadi seorang yang celaka
atau bahagia.”

Hadhrat Shah Waliyullah Muhaddits Dehlawi Rahmatullah ‘alaih telah
meriwayatkan sebuah Hadits dinyatakan dalam Sahih Muslim, dari Hadhrat
Huzaifah Ibni Asid Radhiyallahu ‘Anhu berkata bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Apabila habis tempoh empat puluh dua hari setelah air mani menetap
dalam rahim ibu, Allah utuskan Malaikat untuk membentuknya, menjadikan
telinganya, matanya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya. Setelah semuanya siap,
Malaikat bertanya kepada Allah, “Wahai Tuhanku, beritahulah apakah ia patut
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
dijadikan lelaki atau perempuan?”Allah kemudian membuat keputusan seperti
yang dikehendakiNya dan Malaikat menulisnya.Malaikat kemudian bertanya
tentang umurnya. Allah pun menentukan sebagimana yang dikehendakiNya dan
Malaikat menulis. Kemudian Malaikat keluar dengan kitab bertulis dalam
tangannya, tanpa tambahan atau kurangan apa-apa pun.”

Dalam tempoh lebih kurang enam hingga ke sembilan bulan, Allah
Subhanahu Wa Ta’ala menyempurnakan kejadian manusia di dalam Rahim Ibu yang
dilapisi dengan tiga lapis kegelapan bermula dari setitis benih zarah Mani atau
Nutfah dari seorang bapa yang dipindahkan melalui zakar kemaluannya kepada
faraj kemaluan seorang ibu lalu ia berpindah ke pangkal Rahim ibu itu untuk
disenyawakan dengan benihnya.

Dalam tempoh empat puluh hari kedua-dua benih dari bapa dan ibu itupun
disenyawakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala sehingga ia bertukar menjadi darah
dan dalam tempoh empat puluh hari yang berikutnya ia berubah menjadi daging
kemudian tempoh empat puluh hari berikutnya ia ditumbuhi tulang belulang,
kemudian empat puluh hari berikutnya ia dibungkuskan dengan daging kemudian
empat puluh hari yang berikutnya Allah memberikan rupabentuk kemudian
ditiupkanNya Ruh ke dalam jasad tersebut.Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
ALAM DUNIA

ETELAH sempurna kejadian manusia di dalam kandungan rahim ibunya,
maka Allah mengeluarkannya ke Alam Dunia bagi menguji penyaksian
mereka masing-masing, agar mengenali antara satu sama lain, membiakkan
keturunan mereka agar menjadi orang-orang yang bertaqwa. Dia yang menjadikan
berbagai kaum serta suku-suku bangsa dan semuanya itu membuktikan
kekuasaanNya. Banyak tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh manusia
dalam kehidupan di Dunia bagi menyempurnakan amanah yang telah Allah
kurniakan kepada manusia semenjak awal penciptaannya.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 78,
´<¦´ρ Ν>>,>¦ Β βθL. ¯Ν>.≈γΒ¦ Ÿω šχθϑl-. !↔‹: Ÿ≅->´ρ `Ν>l ×ϑ´.l¦ ,≈.¯.N¦´ρ
ο‰↔·N¦´ρ ¯Ν>l-l šχρ`,>:. ∩∠∇∪
Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatu pun, dan Dia menjadikan bagi kamu As-Sam’u yakni
pendengaran, Al-Absar yakni penglihatan dan Al-Af-idah yakni hati-hati, agar
kamu bersyukur.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam ayat 212 surah Al-Baqarah yang
bermaksud,
_·`— _·%#l ¦ρ`,±´ οθ´Š>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ βρ`,‚`.„´ρ ´Β ´ƒ%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ´ƒ‹l¦´ρ ¦¯θ1.¦ `Ογ·¯θ· Π¯θƒ
πϑ≈´Š1l¦ ´<¦´ρ −`—¯,ƒ Β '™!:„ ¸¯.-. .!.> ∩⊄⊇⊄∪
Kehidupan Dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka
memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa
itu lebih mulia daripada mereka di hari Qiyamat. dan Allah memberi rezki kepada
orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Mukmin ayat 39 yang
bermaksud,
Θ¯θ1≈ƒ !ϑΡ| ν‹≈δ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ×≈.Β β|´ρ ο,>ψ¦ ´‘δ '‘¦Š ‘¦,1l¦ ∩⊂'∪
Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan
(sementara) dan Sesungguhnya akhirat Itulah negeri yang kekal.

Dalam Surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang
bermaksud,
S
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
‘≅´ ±Ρ π1←¦Œ .¯θRQ¦ !ϑΡ|´ρ šχ¯θ·´θ. ¯Νé´‘θ`>¦ Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦ ϑ· ~“>`— s ‘!Ψl¦
Ÿ≅>Š¦´ρ πΨ>l¦ ‰1· —!· !Β´ρ οθ´Š⇔l¦ !´‹Ρ‘$!¦ ω| ×≈.Β ‘ρ`,-l¦ ∩⊇∇∈∪
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat
sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. Dan tidaklah
kehidupan Dunia itu melainkan kesenangan kebendaan yang memperdayakan.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-An’am ayat 32 yang
bermaksud,
!Β´ρ οθ´‹>l¦ !´ŠΡ‘$!¦ ω| '.-l θγl´ρ '‘¦$#l´ρ ο,>ψ¦ ¸¯.> _·%#l βθ1−.ƒ Ÿξ·¦ βθl1-. ∩⊂⊄∪
Dan tiadalah kehidupan Dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka
dan sungguh kampung Akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa.
Maka tidakkah kamu memahaminya?

Maksudnya, kesenangan-kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak
kekal. janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai
dari memperhatikan urusan akhirat.

Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Ankabut
ayat 64 yang bermaksud,
!Β´ρ ν‹≈δ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘$!¦ ω| θγl '.-l´ρ ´χ|´ρ ´‘¦$!¦ ο,>ψ¦ ´‘γl `β¦´θ´‹>'¦ ¯θl ¦θΡ!Ÿé
šχθϑl-ƒ ∩∉⊆∪
Dan tiadalah kehidupan Dunia ini melainkan senda gurau dan main-main dan
sesungguhnya Akhirat Itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka
mengetahui.

Dalam Surah At-Taubah ayat 38 Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang
bermaksud,
!㕃!≈ƒ š_·%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ !Β ¯/>l ¦Œ| Ÿ≅Š· '/>l ¦ρ`,±Ρ¦ ’· ≅‹.™ ´<¦ `Ο.l·!.¦ ’|| ¯‘N¦ Ο...´‘¦
οθ´‹>l!. !´‹Ρ‘‰l¦ š∅Β ο,>ψ¦ !ϑ· ×≈.Β οθ´Š>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ’· ο,>ψ¦ ω| ≅‹l· ∩⊂∇∪
Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu:
"Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin
tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti
kehidupan di Akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan
dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Seterusnya pada ayat 55 Surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Ta’ala
berfirman yang maksudnya,
Ÿξ· i¯.>-. `Ογl≡´θΒ¦ ω´ρ ¯Νδ‰≈lρ¦ !ϑΡ| ‰ƒ,`ƒ ´<¦ Ν·κ´.‹-`‹l !κ. ’· οθ´Š>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ _δ“.´ρ
¯Ν·κ.±Ρ¦ ¯Νδ´ρ βρ`,±≈´ ∩∈∈∪
Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya
Allah menghendaki dengan (memberi) harta benda dan anak-anak itu untuk
menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa
mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan perumpamaan tentang kehidupan
Dunia ini menerusi Firmannya dalam surah Yunus ayat 24 yang bermaksud,
!ϑΡ| `≅.Β οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ™!ϑ´ «≈´Ζl“Ρ¦ ´Β ™!ϑ´.l¦ 1l.>!· .«. .!.Ρ ¯‘N¦ !´ϑΒ `≅´!ƒ
'!Ζl¦ `Ο≈-ΡN¦´ρ ´_.> ¦Œ| .‹>¦ `¯‘N¦ !γ·`,>`— ·Ψ−ƒ—¦´ρ ∅L´ρ !γlδ¦ ¯Ν·κΞ¦ šχρ'‘‰≈·
!κ¯.l. !γ9.¦ !Ρ'¸¯∆¦ ξ‹l ρ¦ ¦´‘!κΞ !γ≈´Ζl->· ¦´‰Š.> βl´ ¯Νl š∅-. ΒN!. il≡‹´ `≅´.±Ρ
·≈ƒψ¦ Θ¯θ1l βρ`,÷±.ƒ ∩⊄⊆∪
Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air (hujan) yang
Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-
tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak.
hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula)
perhiasannya dan pemilik-permliknya mengira bahwa mereka pasti menguasasinya,
tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami
jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-
akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda
kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir.

Perhiasan maksudnya, bumi yang indah dengan gunung-gunung dan
lembah-lembahnya telah menghijau dengan tanam-tanamannya dan dapat memetik
hasilnya. Perumpamaan kehidupan Dunia seperti air dijelaskan lagi oleh Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah Al-Kahfi ayat 45 yang bermaksud,
`.¸.¦´ρ Μλ Ÿ≅:Β οθ´Š>'¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ™!ϑ´ «≈Ψl“Ρ¦ ´Β ™!ϑ´.l¦ 1l.>!· .«. V!.Ρ ¯‘N¦
~..!· !ϑ‹:δ νρ'‘‹. ~≈ƒ¯,l¦ βl´´ρ ´<¦ ’ls ≅´ ™`_: ¦´‘‰.1•Β ∩⊆∈∪
Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia sebagai air
hujan yang Kami turunkan dari langit, Maka menjadi subur karenanya tumbuh-
tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang
diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman pada ayat 46 dalam surah
Al-Kahfi yang bermaksud,
`Α!ϑl¦ βθ`Ζ.l¦´ρ π´Ζƒ— οθ´Š>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ ·≈´Š1≈.l¦´ρ ·≈>l≈¯.l¦ ¸¯.> ‰Ζs i.´‘ !.¦´θ. ¸¯.>´ρ ξΒ¦
∩⊆∉∪
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan Dunia tetapi amalan-amalan
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik
untuk menjadi harapan.

Dalam Surah Al-Hadid ayat 20, Allah subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang
maksudnya,
¦θϑls¦ !ϑΡ¦ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ '.-l θλ´ρ π´Ζƒ—´ρ ´,>!±.´ρ ¯Ν>Ψ.. ",.l>.´ρ ’· Α≡´θΒN¦ ‰≈lρN¦´ρ
≅:ϑ´ ±‹s .>s¦ ´‘!±>l¦ …«.!.Ρ ¯Ν. ~‹κ´‰ «1´¸.· ¦´,±`.`Β ¯Ν. `βθ>ƒ !ϑ≈L`> ’·´ρ ο,>ψ¦
'.¦‹s ‰ƒ‰: ο,±-Β´ρ ´Β ´<¦ β≡´θ.‘´ρ !Β´ρ οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘$!¦ ω| ×≈.Β ‘ρ`,-l¦ ∩⊄⊃∪
Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan Dunia ini hanyalah permainan dan
suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta
berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak, seperti hujan yang
tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi
kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur dan di Akhirat
(nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaanNya, dan
kehidupan Dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

Maka, Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah memperingatkan manusia menerusi
FirmanNya dalam Surah Luqman ayat 33 yang bermaksud,
!κš‰!≈ƒ '!Ζl¦ ¦θ1.¦ ¯Ν>−.´‘ ¦¯θ:>¦´ρ !´Β¯θƒ ω ”“>† $!¦´ρ s .ν‰l´ρ Ÿω´ρ Šθl¯θΒ ´θδ —l> s
.ν$!¦´ρ !↔‹: ´χ| ‰s´ρ ´<¦ ´_> Ÿξ· `Ν÷Ρ¯,-. οθ´‹>l¦ !´‹Ρ‘‰l¦ Ÿω´ρ Ν÷Ρ¯,-ƒ ´<!. '‘ρ`,-l¦
∩⊂⊂∪
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada
hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak
dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah
benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan
jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.

Namun, perkara yang paling utama dalam kehidupan di Alam Dunia ini
adalah Ma’rifat Allah yakni mengenal siapakah Tuhan yang disebut Allah itu? Allah
adalah Tuhan Semesta Alam dan kita adalah hamba-hambaNya dari kalangan
makhluk-makhluk ciptaanNya. Tugas kita sebagai hamba adalah mengenalinya
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
dengan seakrab yang mungkin dan menunaikan ketaatan pengabdian dan
kehambaan kita terhadapNya. Allah berfirman dalam Surah Az-Zariyat ayat 56 yang
bermaksud:
!Β´ρ ·1l> ´>'¦ ´ΡN¦´ρ ω| βρ‰.-´‹l ∩∈∉∪
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi
kepadaKu.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Hujurat ayat 13,
!κš‰!≈ƒ '!Ζl¦ !Ρ| />≈Ψ1l> Β ,´Œ _.Ρ¦´ρ ¯Ν>≈Ψl->´ρ !.θ`-: Ÿ≅←!.·´ρ ¦θ·´‘!-.l β| ¯/>Β,é¦
‰Ψs ´<¦ ¯Ν>91.¦ β| ´<¦ Λ.ls ¸..> ∩⊇⊂∪
Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menyedari.

FirmanNya lagi di dalam Surah Al-Insan ayat 1 – 3 yang bermaksud,
¯≅δ ’.¦ ’ls ≈.ΣN¦ _.> ´Β ,δ$!¦ ¯Νl >ƒ !↔‹: ¦´‘θ´‹Β ∩⊇∪
Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang Dia ketika itu
belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
!Ρ| !Ψ1l> ´≈.ΣN¦ Β π±LœΡ ~!:Β¦ «‹l.¯.Ρ «≈Ψl->· !-‹ϑ™ ¦´¸... ∩⊄∪
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur
yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami
jadikan Dia mendengar dan melihat.
!Ρ| «≈´Ζƒ‰δ Ÿ≅‹.´.l¦ !Β| ¦´,´!: !Β|´ρ ¦´‘θ±´ ∩⊂∪
Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan
ada pula yang kafir.
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
HIDUP DAN MATI

IDUP bererti hayat dan mati bererti maut. Allah Subhanahu Wa Ta’ala
yang menciptakan kehidupan dan Allah Subhanahu Wa Ta’ala jugalah
yang menciptakan kematian. Dialah Zat yang menghidupkan dan
memberikan kehidupan dan Dialah juga Zat yang tidak mati dan mematikan segala
yang telah dihidupkanNya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Ali
Imran ayat 156,
!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ Ÿω ¦θΡθ>. _·%!l´ ¦ρ`,±´ ¦θl!·´ρ ¯ΝγΡ≡´θ>N ¦Œ| ¦θ.´¸Ÿ. ’· ¯‘N¦ ρ¦ ¦θΡl´
““s ¯θl ¦θΡl´ !Ρ‰Ψs !Β ¦θ.!Β !Β´ρ ¦θl.· Ÿ≅->´Šl ´<¦ il≡Œ ο´¸.> ’· ¯Νκ.θl· ´<¦´ρ .‘>† ·‹.‡´ρ
´<¦´ρ !ϑ. βθlϑ-. ¸... ∩⊇∈∉∪
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-
orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila
mereka Mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: "Kalau
mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh,"
akibat (dari Perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah
menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Dan Allah
menghidupkan dan mematikan dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.

FirmanNya lagi dalam surah Al-A’raf ayat 158,
¯≅· !㕃!≈ƒ Z!Ζl¦ ’Τ| `Αθ™´‘ ´<¦ ¯Ν÷¯‹l| !´-ŠΗ- “%!¦ …«l l`Β .≡´θ≈ϑ´.l¦ ¯‘N¦´ρ ω
«≈l| ω| ´θδ .‘`>`ƒ ·‹ϑ`ƒ´ ρ ¦θ`ΨΒ!↔· ´<!. &!θ™´‘´ρ ¯_.Ψl¦ ¯’¯ΓN¦ ”%!¦ ∅Βσ`ƒ ´<!.
.«.≈ϑlŸé´ρ νθ`-..¦´ρ ¯Ν÷l-l šχρ‰.γ. ∩⊇∈∇∪
Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu
semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan
(yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka
berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman
kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia,
supaya kamu mendapat petunjuk".

Dalam Surah Al-Mukminun ayat 80, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman
yang bermaksud,
´θδ´ρ “%!¦ .‘>† ·‹ϑ`ƒ´ρ `&!´ρ .≈l.>¦ ≅‹l¦ ‘!γΖl¦´ρ Ÿξ·¦ šχθl1-. ∩∇⊃∪
Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur)
pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak menggunakan akalmu
untuk memahaminya?
H
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala lagi dalam Surah Al-Hijr ayat 23 yang
bermaksud,
!Ρ|´ρ `>´Ζl ._=Υ ·‹ϑΡ´ρ >Υ´ρ βθ.‘≡´θl¦ ∩⊄⊂∪
Dan sesungguhnya benar-benar Kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan
Kami (pulalah) yang mewarisi.

Kehidupan di Dunia Allah Ta’ala jadikan sebagai laluan untuk menuju
kehidupan Barzakh Qubur dan seterusnya kehidupan Akhirat yang panjang. Untuk
menghayati maksud sebenar manusia dihantar ke Dunia, seseorang itu hendaklah
kembali kepada pedoman Allah dan Rasul iaitu menerusi petunjuk Al-Quran dan
Al-Hadits dan mengamalkannya di dalam kehidupan sepertimana Sunnah yang
telah diajarkan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam. Jika seseorang itu mengambil petunjuk selain dari petunjuk Allah dan
Rasul, ianya tidak akan membawanya ke arah kejayaan yang hakiki. Sebagai seorang
yang Muslim dan Mukmin lagi Muhsin, seseorang itu perlu sentiasa hidup dalam
menghayati Kebesaran Allah dan Kemuliaan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Sunnah adalah cara kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu
‘Alaihi Wasallam dalam setiap hal dan keadaan sebagai persediaan kita menghadapi
maut kerana sesungguhnya setiap yang hidup pasti akan mati.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah Ali Imran ayat 185 yang
bermaksud,
‘≅´ ±Ρ π1←¦Œ .¯θRQ¦ !ϑΡ|´ρ šχ¯θ·´θ. ¯Νé´‘θ`>¦ Π¯θƒ πϑ≈´Š1l¦ ϑ· ~“>`— s ‘!Ψl¦
Ÿ≅>Š¦´ρ πΨ>l¦ ‰1· —!· !Β´ρ οθ´Š⇔l¦ !´‹Ρ‘$!¦ ω| ×≈.Β ‘ρ`,-l¦ ∩⊇∇∈∪
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan sesungguhnya pada hari kiamat
sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan
dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia
itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

Allah menjadikan kehidupan Dunia ini sebagai tempat ujian sepertimana
firmanNya dalam Surah Al-Mulk ayat 1 dan 2 yang bermaksud,
ì,≈.. “%!¦ ν‰´‹. ilϑl¦ ´θδ´ρ ’ls ≅´ ™`_: ',ƒ‰· ∩⊇∪
Maha Suci Allah yang di tanganNyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas
segala sesuatu.
“%!¦ _l> .¯θϑl¦ οθ´‹>'¦´ρ ¯Ν´´θl¯.´‹l ¯/>•ƒ¦ .>¦ ξ´Κs ´θδ´ρ '“ƒ•-l¦ '‘θ±-l¦ ∩⊄∪
Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu
yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berpesan kepada orang-orang yang beriman
dalam Surah Ali Imran ayat 102 yang bermaksud,
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
!κš‰!≈ƒ _·%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ ¦θ1.¦ ´<¦ _> .«.!1. Ÿω´ρ _∫θ.· ω| Ν.Ρ¦´ρ βθϑl`.•Β ∩⊇⊃⊄∪
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa
kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan
beragama Islam.

Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah
ayat 28 yang bermaksud,
.‹´ šχρ`,±>. ´<!. ¯Ν.Ψé´ρ !´.≡´θΒ¦ ¯Ν÷≈´Š>!· ¯Ν. ¯Ν>.‹ϑ`ƒ ¯Ν. ¯Ν>‹‹>† ¯Ν. «Šl| šχθ`->¯,. ∩⊄∇∪
Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah
menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkanNya kembali,
kemudian kepadaNyalah kamu dikembalikan?

Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman pada Surah Al-Baqarah
ayat 56 yang bermaksud,
¯Ν. Ν>≈Ψ:-. ∅Β ‰-. ¯Ν>.¯θΒ ¯Ν÷l-l βρ`,>:· ∩∈∉∪
Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

Yang dimaksud dengan mati di sini menurut sebagian Mufassirin ialah mati
yang sebenarnya, dan menurut sebagian yang lain ialah, pengsan akibat sambaran
halilintar.

Terdapat juga golongan yang menafikan kewujudan Alam Barzakh kerana
menganggap jasad yang telah dikebumikan akan hancur menjadi tanah semula.
Mereka menafikan tentang hari kebangkitan sesudah mati. Mereka tidak menyedari
kewujudan Ruh dalam diri mereka dan menafikan segala yang bersifat Ruhaniah
atau mungkin saja kerana mereka takut untuk menghadapi Hari Perhisaban di
Padang Mahsyar dalam kehidpan di Akhirat kelak. Kebanyakan manusia itu
membantah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala
kepada mereka. Kebanyakan manusia juga mengingkari tentang kehidupan sesudah
mati di mana semua manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing
pada Hari Qiyamat kelak. Di kalangan manusia ada yang meyakini kebenaran Hari
Kebangkitan dari kubur dan kebanyakan manusia meraguinya.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman di dalam Surah Al-Hajj pada ayat 5
yang bermaksud,
!㕃!≈ƒ '!Ζl¦ β| `Ο.Ζ´ ’· .ƒ´‘ ´Β ±-.l¦ !Ρ¦· />≈Ψ1l> Β .¦,. ¯Ν. Β π±LœΡ ¯Ν. Β π1l.
¯Ο. Β π-.•Β π1lƒ’Χ ¸¯.s´ρ π1lƒΧ _..`Ψl ¯Ν>l ”,1Ρ´ρ ’· Θl>¯‘N¦ !Β '™!:Σ ´’|| ≅>¦ ‘¯Κ.•Β ¯Ν.
¯Ν>`>,ƒΥ ξ±L ¯Ο. ¦θ-l¯..l ¯Νé´‰:¦ Ν÷ΖΒ´ρ Β †·´θ.`ƒ Ν÷ΖΒ´ρ Β –Š,`ƒ ´’|| ΑŒ¯‘¦
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
,ϑ`-l¦ Ÿξ‹÷l ´Νl-ƒ Β ‰-. Νl. !↔‹: “,.´ρ š⇓¯‘N¦ ο‰Β!δ ¦Œ¦· !´Ζl“Ρ¦ !γŠl. ´™!ϑl¦
.”.δ¦ ·.´‘´ρ ·..Ρ¦´ρ Β ≅é ~ρ— ~Šγ. ∩∈∪
Wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka
(ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari
setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang
sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu
dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang
sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan
berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada
yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya
sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah
diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami
turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan
berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Bermula dari bangun tidur sehingga ke masuk tidur, dari hujung rambut
sehingga ke hujung kaki seharusnya dihiasi dengan amalan Sunnah. Untuk
kehidupan di Dunia seseorang itu amat memerlukan ilmu pengetahuan. Ilmu
Duniawi untuk urusan Dunia dan Ilmu Agama untuk urusan Dunia dan Akhirat.
Ilmu Duniawi ini ada berbagai macam untuk kita mengetahui tentang hakikat segala
macam benda dan perkara. Barangsiapa yang melihat bukti-bukti Kebesaran Allah
dalam ilmu-ilmu Duniawi tersebut, maka dia akan beroleh petunjuk dan sebaliknya
jika dia menafikan kewujudan Tuhan, penghasilan ilmunya akan buntu tanpa
jawapan.

Bagi mengurus kehidupan di Dunia seseorang itu perlu menggunakan segala
kebijaksaannya untuk memperolehi rezeki, mendapatkan tempat perlindungan,
kenderaan dan pengangkutan serta isteri dan anak-anak kerana kesemuanya itu
merupakan keperluan asas bagi jasmani dan emosi. Rezeki boleh dicari menerusi
perniagaan, pertanian, bekerja dan sebagainya manakala untuk keperluan emosi, dia
boleh berkahwin dengan mana-mana wanita yang halal untuk dinikahi bagi
menghasilkan zuriat-zuriat yang akan menyejukkan matanya.

Segala aturan kehidupan dan panduan untuk menempuh kehidupan di Dunia
telah Allah Subhanahu Wa Ta’ala berikan menerusi Kitab SuciNya Al-Quran dan
menerusi kehidupan amali Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Segala larangan dan tegahan juga ada dinyatakan di dalamnya
selain perintah dan hukum-hakam. Maka hendaklah seseorang Salik itu sentiasa
membaca Kitab Al-Quran dan fahamkan isi kandungannya untuk diamalkan di
dalam kehidupan. Di samping itu sentiasa beramal dengan amalan Sunnah Nabi dan
berusaha menghidupkan amalan Sunnah Nabi dalam keluarga dan masyarakat.
Kehidupan Dunia adalah singkat bagi setiap yang bernyawa kerana setiap yang
bernyawa pasti akan mati dan mati adalah sesuatu yang pasti bagi setiap yang
bernyawa.
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Setelah menjalani kehidupan Dunia dari bayi menjadi kanak-kanak lalu
menjadi budak kemudian menjadi remaja lalu menjadi ‘aqil dan baligh seterusnya
menjadi seorang yang dewasa. Setelah cukup tempoh dewasa, dia akan menjadi tua
dan menanti saat kematian datang menjemput.

Hendaklah kita sentiasa berusaha memperbaiki mutu amalan kita yang zahir
dan yang batin dengan penuh keikhlasan dan Istiqamah demi mengharapkan
KeredhaanNya. Perjalanan peringkat kehidupan manusia adalah kejadian yang telah
diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan Dialah juga yang mengurniakan
nyawa dalam kehidupan dan bahawa sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti
akan mati.

Kematian adalah Haq yang mana setiap yang hidup pasti akan
menempuhinya kecuali Zat Allah Subhanahu Wa Ta’ala Yang Maha Hidup lagi
Kekal Abadi. Kematian juga merupakan suatu kejadian yang telah ditetapkan oleh
Allah dan Dialah yang menjadikannya sebagai suatu peringatan kepada manusia
bahawa kehidupan di Dunia ini adalah bersifat sementara, main-main, senda gurau
dan tipu daya belaka.

Setiap yang hidup akan mati dan evolusi akan silih berganti. Musim berubah
dan keturunan manusia berkembang biak dan bercambah kerana alam adalah
bersifat baharu dan sentiasa berubah-ubah. Ajal kematian adalah pintu untuk
menempuh Alam Barzakh dan saat serta waktunya telahpun menjadi suatu
ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan seorang pun tidak dapat melarikan
diri darinya.

Untuk mendapatkan kehidupan yang baik serta dalam pemeliharaan Rahmat
Allah Subhanahu Wa Ta’ala maka hendaklah seseorang manusia beriman dan taat
kepada Allah Tuhan Penciptanya dan mengambil petunjuk dari kehidupan Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Maka hendaklah
sentiasa berpegang kepada ajaran-ajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah Al-Jumu’ah ayat 8 yang
bermaksud,
¯≅· β| .¯θϑl¦ “%!¦ šχρ”,±. «ΖΒ …«Ρ¦· ¯Ν÷‹1≈l`Β ¯Ο. βρ–Š,. ’|| Οl≈s .‹-l¦ ο‰≈γ:l¦´ρ
Ν>`⁄.⊥`‹· !ϑ. Λ.Ζ´ βθlϑ-. ∩∇∪
Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka
sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan
dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia
beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

Di dalam Surah An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang
bermaksud,
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
!ϑΨƒ¦ ¦θΡθ>. `Νœ>´‘‰`ƒ ´V¯θϑl¦ ¯θl´ρ Λ.Ζ´ ’· ~ρ`,. ο‰¯‹:•Β β|´ρ ¯Νγ¯... π´Ζ.> ¦θlθ1ƒ .ν‹≈δ
Β ‰Ζs ´<¦ β|´ρ ¯Νγ¯... π∞¯Š™ ¦θlθ1ƒ .ν‹≈δ Β ì‰Ζs ¯≅· ¨≅´ Β ‰Ζs ´<¦ Α!ϑ· ™ωσ≈δ
Θ¯θ1l¦ Ÿω βρŠl>ƒ βθγ1±ƒ !:ƒ‰> ∩∠∇∪
Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu di
dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan,
mereka mengatakan: "Ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu
bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)".
Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa orang-orang itu
(orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Kemenangan dalam peperangan atau rezki. Pelajaran dan nasihat-nasihat
yang diberikan. Pada ayat 145 Surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Ta’ala
berfirman yang bermaksud,
!Β´ρ β!Ÿé ±´Ζl β¦ .θϑ. ω| βŒ¦. ´<¦ !´.≈.´ ξ¯>σ•Β ∅Β´ρ Š,`ƒ ´.¦´θ. !´‹Ρ‘‰l¦ .«.σΡ !κ.Β
Β´ρ Š,`ƒ ´.¦´θ. ο,>ψ¦ .«.σΡ !κ.Β ““>´Ζ™´ρ _·,>≈:l¦ ∩⊇⊆∈∪
Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai
ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala
Dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala Dunia itu, dan barang siapa
menghendaki pahala Akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala Akhirat itu.
dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 61 yang
bermaksud,
¯θl´ρ ‹>¦σ`ƒ ´<¦ ´!Ζl¦ /Sϑl´L. !Β ì,. !κ¯.l. Β π−.¦Š >≈l´ρ ¯Νδ`,>σ`ƒ ´’|| ≅>¦ ‘¯Κ.•Β
¦Œ¦· ´™l> `Ογl>¦ Ÿω šχρ`,‚↔.`.ƒ πs!™ Ÿω´ρ βθ`Β‰1.`.„ ∩∉⊇∪
Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan
ditinggalkanNya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata, tetapi Allah
menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah
tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka, tidaklah mereka dapat
mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya.

Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya,
“Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan masuklah satu
kumpulan Malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan dan kemudian
mereka menarik Ruhnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai ke
lutut. Setelah itu datang pula sekumpulan Malaikat yang lain masuk menarik Ruh
dari lutut hingga sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
satu kumpulan Malaikat yang lain masuk dan menarik Ruhnya dari perut hingga
sampai ke dada dan kemudiannya mereka keluar. Dan akhir sekali datang lagi
satu kumpulan Malaikat masuk dan menarik Ruh dari dadanya hingga sampai ke
kerongkong dan itulah yang dikatakan saat nazak orang itu.”

Seterusnya Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang
mafhumnya,
“Jika orang yang nazak itu orang yang beriman, maka Malaikat Jibrail
‘Alaihissalam akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang
yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di Syurga. Apabila orang yang
beriman itu melihat Syurga, maka dia akan lupa kepada orang yang berada di
sekelilingnya. Ini adalah kerana sangat rindunya pada Syurga dan melihat terus
pandangannya kepada sayap Jibrail ‘Alaihissalam. Jika orang yang nazak itu
orang Munafik, maka Jibrail ‘Alaihissalam akan menebarkan sayap di sebelah
kiri. Maka orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di neraka dan
dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilingnya. Ini adalah
kerana terlalu takutnya apabila melihat Neraka yang akan menjadi tempat
tinggalnya.”

Dinyatakan dalam Hadits bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Ta’ala
mengkehendaki seorang Mukmin itu dicabut nyawanya maka datanglah Malaikat
Maut. Apabila Malaikat Maut hendak mencabut Ruh orang Mukmin itu dari arah
mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang Mukmin itu dengan berkata,
“Tidak ada jalan bagimu mencabut rohongan ini melalui jalan ini kerana
orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala”.

Setelah Malaikat Maut mendengar penjelasan itu maka dia pun kembali
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah
orang Mukmin itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang bermaksud,
“Wahai Malaikat Maut, kamu cabutlah Ruhnya dari arah lain.”

Sebaik sahaja Malaikat Maut mendapat perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala,
maka Malaikat Maut pun cuba mencabut Ruh orang Mukmin dari arah tangan. Tapi
keluarlah sedekah dari arah tangan orang Mukmin itu, keluarlah usapan kepala
anak-anak yatim dan keluarlah penulisan ilmu. Maka berkata tangan,
“Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut Ruh orang Mukmin dari arah ini
kerana tangan ini telah mengeluarkan sedekah, tangan ini mengusap kepala anak-
anak yatim dan angan ini menulis ilmu pengetahuan.”

Oleh kerana Malaikat Maut gagal untuk mencabut Ruh Orang Mukmin dari
arah tangan maka Malaikat Maut cuba pula dari arah kaki. Malangnya Malaikat
Maut juga gagal melakukannya sebab kaki berkata,
“Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana kaki ini sentiasa berulang alik
mengerjakan Solat dengan berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri
majlis-majlis ilmu.”

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Apabila gagal Malaikat Maut mencabut Ruh orang Mukmin dari arah kaki,
maka Malaikat Maut cuba pula dari arah telinga. Sebaik sahaja Malaikat Maut
menghampiri telinga maka telinga pun berkata,
“Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa
mendengar bacaan Al-Quran dan zikir.”

Akhir sekali Malaikat Maut cuba mencabut Ruh orang Mukmin dari arah
mata tetapi baru saja hendak menghampiri mata maka berkatalah mata,
“Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini sentiasa melihat
beberapa Mushaf dan kitab-kitab dan mata ini sentiasa menangis kerana takutkan
Allah.”

Setelah gagal, maka Malaikat Maut kembali kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman yang bermaksud,
“Wahai MalaikatKu, tulis AsmaKu di telapak tanganmu dan tunjukkan
kepada Ruh orang yang beriman itu.”

Sebaik sahaja mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala, maka
Malaikat maut menghampiri Ruh orang beriman itu dan menunjukkan Asma Allah
Subhanahu Wa Ta’ala. Sebaik sahaja melihat Asma Allah dan cintanya kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala, maka keluarlah Ruh tersebut dari arah mulut dengan tenang.

Menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya
Rahmatullah ‘alaihima bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Secerdik cerdik manusia adalah yang terbanyak ingatannya kepada
kematian serta yang terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian itu.
Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdik dan mereka pergi ke Alam
Baqa dengan membawa kemuliaan Dunia serta kemuliaan Akhirat.”

Ibnu Abi Dunya Rahmatullah ‘alaih telah meriwayatkan sebuah Hadits
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
telah bersabda,
“Perbanyakkanlah mengingat kematian kerana yang sedemikian itu akan
menghapuskan dosa dan menyebabkan timbulnya kezuhudan di Dunia.”

Imam Tabrani dan Imam Baihaqi Rahmatullah ‘alaihima telah meriwayatkan
sebuah Hadits bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam telah bersabda,
“Cukuplah kematian itu sebagai penasihat.”

Imam At-Tirmizi Rahmatullah ‘alaih telah meriwayatkan sebuah Hadits
bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
telah bersabda,
“Perbanyakkanlah mengingat sesuatu yang melenyapkan segala macam
kelazatan.”

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
ALAM BARZAKH QUBUR

LAM Barzakh adalah Alam Qubur atau kubur iaitu alam sesudah mati.
Banyak Hadits yang mengkhabarkan tentang keperitan azab yang
tersedia di Alam Barzakh. Kubur akan menjadi tempat yang sempit bagi
mereka yang munafiq, kafir dan tidak beriman sebaliknya akan menjadi sebuah
taman dari taman-taman Syurga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Alam Kubur merupakan tahap pertama kehidupan Akhirat dan sesiapa yang
selamat dalam kehidupan kubur, maka akan selamatlah dirinya dalam kehidupan
Akhirat yang seterusnya iaitu di Mahsyar, Mizan dan Sirat.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman dalam Surah ‘Abasa pada ayat 18
hingga 22 yang bermaksud,
Β ´“¦ ™`_: …«1l> ∩⊇∇∪ Β π±LœΡ …«1l> …ν´‘´‰1· ∩⊇'∪ ¯Ν. Ÿ≅‹.´.l¦ …ν´¸œ.„ ∩⊄⊃∪ ¯Ν. …«.!Β¦
…ν´¸.·!· ∩⊄⊇∪ ¯Ν. ¦Œ| ´™!: …ν´¸:Σ¦ ∩⊄⊄∪
Dari apakah Allah telah menciptakannya? Dari setitis Mani Allah telah
menciptakannya lalu menentukan Qadar baginya. Kemudian Dia memudahkan
jalannya. Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam Kubur.
Kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.

Yang dimaksudkan dengan menentukan Qadar ialah menentukan tahap-
tahap kejadiannya, umurnya, rezekinya dan nasibnya. Memudahkan jalan
bermaksud memudahkan kelahirannya atau memberi persediaan kepadanya untuk
menjalani jalan yang benar atau jalan yang sesat.

Di dalam Surah At-Takatsur yang terdiri dari 8 ayat, Allah Subhanahu Wa
Ta’ala berfirman yang maksudnya,
`Ν>9γl¦ `,.l>−.l¦ ∩⊇∪ _.> `Λn¯‘`— ,.!1ϑl¦ ∩⊄∪ ξ´ š’θ™ βθϑl-. ∩⊂∪ ¯Ν. ξ´ ∃θ™ βθϑl-.
∩⊆∪ ξ´ ¯θl βθϑl-. ´Νl. _.1´‹l¦ ∩∈∪ ´χ`ρ´¸.l ´ΟŠ>>'¦ ∩∉∪ ¯Ο. !κΞ`ρ´ ¸.l š_.s _.1´‹l¦ ∩∠∪
¯Ο. ´l↔`..l ‹≥Β¯θƒ s ΟŠ-Ζl¦ ∩∇∪
Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam Kubur.
Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan
janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu
mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nescaya kamu benar-benar akan
melihat Neraka Jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya
dengan penglihatan yang yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu
tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di Dunia itu.

A
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Bermegah-megahan bermaksud dalam soal banyak harta, anak, pengikut,
kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaatan. ‘Ainul Yaqin
artinya melihat dengan mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan yang
kuat. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah Al-Haj ayat 7 yang
bermaksud,
β¦´ρ πs!´.l¦ π´Š.¦´™ ω .ƒ´‘ !κ.· ´χ¦´ρ ´<¦ ±-¯.ƒ Β ’· ‘θ.1l¦ ∩∠∪
Dan sesungguhnya hari Qiyamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan
sesungguhnya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam Kubur.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah Al-‘Adiyat ayat 9 yang
bermaksud,
Ÿξ·¦ `Νl-ƒ ¦Œ| ´¸.-. !Β ’· ‘θ.1l¦ ∩'∪
Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam
Kubur.

FirmanNya lagi dalam Surah Al-Infitar ayat 4 yang bermaksud,
¦Œ|´ρ '‘θ.1l¦ .´¸.-. ∩⊆∪
Dan apabila Kubur dibongkarkan.

FirmanNya dalam Surah Fatir ayat 22 yang bermaksud,

!Β´ρ “θ.`.„ '™!´‹>N¦ Ÿω´ρ ´V≡´θΒN¦ β| ´<¦ ×ϑ`.„ Β '™!:„ !Β´ρ ·Ρ¦ ×ϑ`.ϑ. Β ’· ‘θ.1l¦
∩⊄⊄∪
Dan tidaklah sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati.
Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakiNya
dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam Kubur dapat
mendengar.

Maksudnya Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam tidak dapat memberi petunjuk kepada orang-orang Musyrikin yang telah
mati hatinya. FirmanNya dalam Surah Taubah ayat 84 yang bermaksud,
Ÿω´ρ ≅.. ´’ls ‰>¦ Ν·κ.Β .!Β ¦´‰.¦ Ÿω´ρ ¯Ν1. ’ls .ν¸¯.· ¯Ν·κΞ| ¦ρ`,±´ ´<!. .&!θ™´‘´ρ ¦θ.!Β´ρ ¯Νδ´ρ
šχθ1.≈· ∩∇⊆∪
Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati
di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya.
Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka mati
dalam keadaan fasik.
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
FirmanNya dalam Surah Taha ayat 124 yang bermaksud,
Β´ρ ´,s¦ s “,éŒ β¦· …`&! π:Š-Β l>Ψ. …ν`,:>Υ´ρ ´Θ¯θƒ πϑ≈´Š1l¦ ‘ϑs¦ ∩⊇⊄⊆∪
Dan barangsiapa berpaling dari peringatanKu, maka sesungguhnya baginya
penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Qiyamat
dalam keadaan buta.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
ketika mentafsirkan ayat yang tersebut di atas bersabda,
“Iaitu siksa orang kafir di dalam kubur. Dan demi Zat yang jiwaku berada
pada genggaman KekuasaanNya, bahawasanya Dia menguasakan 99 Tanin.
Tahukah kamu semua apakah Tanin itu? Tanin adalah 99 ular yang setiap ular
mempunyai sembilan kepala yang menyembur dan menyakari orang kafir hingga
Hari Qiyamat dan dia akan digiring dari kuburnya dalam keadaan buta.”

Sekali peristiwa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam tiba di Masjid. Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam melihat sekumpulan manusia yang sedang bersenda
gurau dan bergelak ketawa lantas Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,
“Jika sekiranya kamu senantiasa mengingat akan maut maka sudah tentu
tidak akan terjadi sedemikian ini. Tiada suatu hari pun di mana Kubur tidak
mengatakan bahawa, “Aku adalah tempat sesalan dan gundah gulana. Aku adalah
tempat pensunyian. Aku adalah rumah bagi binatang-binatang melata.” Apabila
seorang Mukmin dikebumikan maka Kubur menyambutnya dengan baik dan
berkata kepadanya, “Selamat datang, alangkah bagusnya kau telah datang
kepadaku. Di antara mereka yang tinggal di permukaanku, kaulah yang paling ku
cintai. Kini kau telah diserahkan kepadaku, nescaya aku bertindak baik
terhadapmu.” Kemudian Kubur diperluaskan sehingga sejauh matanya
memandang, terbukalah padanya pintu Syurga dari mana dia merasai hawa dan
keharuman Syurga. Sebaliknya apabila seorang yang berdosa dikebumikan maka
Kubur menyambutnya dengan berkata, “Alangkah celakanya dan nahasnya kamu
datang kepadaku, apakah gunanya kamu datang kepadaku? Di antara mereka
yang tinggal di permukaanku, kaulah yang paling aku benci. Kini kau telah
diserahkan kepada aku, maka akan kau lihat apa yang akan aku perbuat
denganmu nanti.” Kemudian dia dihimpit oleh Kubur hingga tulang-tulang
rusuknya berceragah seperti jari-jari tangan berceragahan apabila tergenggam di
antara satu dengan yang lain. Kemudian sembilan puluh atau sembilan puluh
sembilan ekor ular dilepaskan ke atasnya. Ular-ular itu akan menyiksanya
sehingga ke Hari Qiyamat.”

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda,
“Jika seekor ular itu bertempik sekali ke arah bumi maka kerana bisanya
tidak akan tumbuh lagi rumput-rumput di bumi itu sehingga ke Hari Qiyamat.”
Diberitakan dalam sebuah Hadits bahawa sekali Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berada dalam satu perjalanan,
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
dengan tak semena-mena unta yang dikenderai Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam enggan ke muka seolah-olahnya ada sesuatu
yang sedang berlaku di situ.

Seorang Sahabat bertanya kepada Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam,
“Kenapa berlaku sedemikan Ya Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam?”

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
menjawab,
“Ada seorang yang sedang disiksa di dalam Kuburnya. Suara siksa Kubur
itu terdengar oleh unta ini, itulah yang menyebabkan ia takut dan enggan ke
muka.”

Dalam sebuah Hadits ada diberitakan bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah melalui dua buah Kubur
lalu Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
bersabda,
“Ahli kedua-dua Kubur ini sedang disiksa. Seorangnya disiksa kerana
mengumpat dan seorang lagi disiksa kerana dia tidak menjaga kebersihan ketika
dia beristinja membuang air kecil.”

Dalam sebuah Hadits Hassan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu
Hambal Rahmatullah ‘alaih bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda yang bermaksud,
“Sesungguhnya apabila jenazah seseorang itu diletakkan di dalam
kuburnya, sesungguhnya jenazah itu mendengar bunyi suara terompah kasut
orang-orang yang menghantarnya ke kubur pada saat mereka meninggalkan
tempat itu. Jika mayat itu seorang Muslim, maka solat yang dilakukannya ketika
beliau masih hidup di Dunia akan diletakkan di kepalanya, puasanya diletakkan
di sebelah kanannya, zakatnya diletakkan disebelah kirinya dan amalan
kebajikan daripada sedekah jariah, silaturrahim, perkara kebajikan dan Ihsan
diletakkan dihujung dua kakinya. Ia akan didatangi Malaikat dari arah kepala,
maka Solat itu berkata kepada Malaikat,
“Dari arahku tidak ada jalan masuk.”
Kemudian Malaikat berpindah ke sebelah kanan, maka Puasa berkata kepadanya,
“Dari arahku tidak ada jalan masuk.”
Kemudian Malaikat berpindah ke sebelah kiri, maka Zakat berkata kepadanya,
“Dari arahku tidak ada jalan masuk.”
Kemudian didatangi dari arah kedua hujung kakinya dan berkatalah amal
kebajikan,
“Di bahagianku tidak ada jalan masuk.”
Maka Malaikat berkata kepadanya,
“Duduklah kamu.”
Kepada mayat itu diperlihatkan matahari yang sudah mula terbenam lalu
Malaikat bertanya kepada mayat itu,
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
“Apakah pandangan kamu tentang seorang lelaki (Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam) yang kamu dahulu sentiasa
bercakap tentangnya d an bagaimana penyaksian kamu kepadanya?”
Maka berkata mayat itu,
“Tinggalkan aku sebentar, aku hendak bersolat.”
Maka berkata Malaikat,
“Sesungguhnya engkau boleh mengerjakan Solat tetapi jawab dahulu apa
yang kami tanya ini. Apakah pandangan kamu tentang seorang lelaki (Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam) yang kamu
dahulu sentiasa bercakap tentangnya dan bagaimanakah penyaksian kamu
kepadanya?”
Maka berkata mayat itu,
“Lelaki itu ialah Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan aku
naik saksi bahawa Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam itu adalah
Pesuruh Allah yang membawa kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.”
Maka Malaikat berkata kepada mayat itu,
“Demikianlah kamu dihidupkan dan begitu juga kamu dimatikan dan
dengan demikian juga kamu dibangkitkan semula di Akhirat, Insya Allah.”
Kemudian dibuka baginya satu pintu Syurga, maka dikatakan padanya,
“Itulah tempat kamu dan itulah janji Allah bagi kamu dan kamu akan
berada di dalamnya.”
Maka bertambah gembira mayat itu. Kemudian dilapangkan kuburnya seluas
tujuh puluh hasta dan disinari cahaya baginya.”

Sebaik sahaja seseorang itu dikebumikan, Malaikat Munkar dan Nakir akan
datang mengajukan soalan-soalan tentang keimanan kepada Ruh manusia di dalam
kubur. Yang pertama sekali adalah soalan,
“Man Rabbuka?” (Siapa Tuhan Pemelihara kamu?)
“Man Nabiyyuka?” (Siapa Nabi kamu?)
“Ma Dinuka?” (Apa Agama kamu?)
“Ma Imamuka? (Apa Pedoman kamu?)
“Man Ikhwanuka?” (Siapakah saudara-saudara kamu?)

Maka sebagai seorang Islam yang beriman hendaklah menjawab pertanyaan
itu sebagai berikut:
Allah adalah Tuhan Pemeliharaku,
Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah Nabiku,
Islam adalah Agamaku,
Al-Quran adalah pedomanku dan
Seluruh kaum Muslimin adalah saudara-saudaraku.

Kemudian akan ditayangkan sebuah gambaran seorang lelaki di hadapannya
dan akan ditanyakan kepadanya sama ada dia mengenali lelaki tersebut dan apakah
pandangannya terhadap orang tersebut yang mana beliau adalah Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang
mengenali Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan
mengamalkan ajaran serta Sunnah-Sunnahnya nescaya dia akan dapat mengecam
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
lelaki tersebut, iaitulah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang tidak dapat mengecam gambaran Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam maka tidak syak
lagi bahawa dia adalah orang yang tidak beriman dengan apa yang telah
disampaikan oleh Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah Rahmatullah ‘alaihim telah
meriwayatkan sebuah Hadits dari Hadhrat ‘Utsman Ibnu ‘Affan Radhiyallahu
‘Anhu, bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam telah bersabda,
“Sesungguhnya Alam Qubur itu adalah tahap pertama untuk Alam Akhirat.
Bilamana seseorang telah selamat dalam tahap yang pertama itu, maka untuk
tahap-tahap selanjutnya akan lebih ringan. Tetapi kalau tidak selamat dalam
tahap pertama tersebut, maka untuk tahap-tahap selanjutnya akan lebih dahsyat.”

Setiap kali Hadhrat Sayyidina ‘Utsman Ibnu ‘Affan Radhiyallahu ‘Anhu
menziarahi perkuburan maka beliau menangis teresak-esak sehingga membasahi
janggutnya yang mulia. Seorang bertanya kepada beliau,
“Tuan tidak pernah menangis tatkala Tuan mendengar perkhabaran-
perkhabaran tentang Syurga dan Neraka sepertimana Tuan menangis ketika
menziarahi perkuburan ini.”

Hadhrat ‘Utsman Ibnu ‘Affan Radhiyallahu ‘Anhu menjawab,
“Kubur ini adalah merupakan tempat persinggahan yang pertama dalam
perjalanan menuju ke Alam Akhirat. Barangsiapa yang telah selamat di tempat
persinggahan yang pertama ini maka persinggahan-persinggahan yang berikut
akan dipermudahkan baginya. Sebaliknya, barangsiapa yang gagal di tempat
persinggahan yang pertama ini maka dia akan mengalami berbagai kesulitan di
persinggahan-persinggahan yang berikutnya.”

Selanjutnya beliau berkata,
“Aku mendengar Baginda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah
bersabda;
“Tidak pernah aku menyaksikan sesuatu pemandangan yang lebih
menakutkan daripada kejadian-kejadian yang berlaku di dalam Kubur.”

Hadhrat Sayyidina ‘Umar Ibnul Khattab Radhiyallahu ‘Anhu telah
meriwayatkan sebuah Hadits bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda,
“Seorang mayat akan disiksa dalam Kubur menurut apa yang dijeritkan
dalam tangisan keluarganya.”

Hadhrat Zaid Radhiyallahu ‘Anhu meriwayatkan bahawa Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah bersabda
mafhumnya,
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
“Aku khuatir kamu tidak akan mengebumikan mayat-mayat lantaran
gentar dan takut jika aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala supaya Dia
mempersaksikan kepada kamu akan keadaan dan azab siksa Kubur. Setiap
makhluk pernah mendengar suara siksa Kubur kecuali makhluk-makhluk
manusia dan jin.”

Dalam Hadits ada dijelaskan bahawa Ruh-Ruh itu menduduki tempat-tempat
yang tertentu dan ada yang berterbangan bersama Para Malaikat, menduduki pada
tempat-tempat yang tertentu di langit, dalam kubur dan juga di angkasa bersama
dengan golongan-golongan yang tertentu pula.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
telah bersabda yang mafhumnya,
“Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh Para Malaikat
pada hari mereka keluar dari kuburnya iaitu orang-orang yang mati Syahid,
orang-orang yang mengerjakan Solat malam dalam bulan Ramadhan dan orang-
orang yang berpuasa di hari ‘Arafah.”

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
telah bersabda yang mafhumnya,
“Bahawasanya kubur itu merupakan satu taman dari taman-taman Syurga
dan merupakan lubang dari lubang-lubang Neraka.”

Hadhrat ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha memberitakan bahawa selepas tiap-tiap
Solah adalah Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam memohon perlindungan dari siksa Kubur. Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam selalu berdoa dengan doa
berikut,
“Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Mu dari azab Neraka
Jahannam, dan dari azab siksa Qubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian,
dan dari fitnah Dajal Al-Masih.”

Dari Hadhrat Mu’adz Ibnu Jabal Radhiyallahu ‘Anhu meriwayatkan bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah
bersabda yang mafhumnya,
“Tiada seseorang yang mengerjakan sesuatu amalan yang lebih selamat
baginya dari siksa Kubur daripada Zikrullah.”

Menurut sebuah Hadits yang telah diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam
Musnad Al-Firdaus, dari Hadhrat Mu’adz Radhiyallahu ‘Anhu berkata bahawa
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah
bersabda,
“Mengingati Para Nabi adalah sebahagian dari Ibadah, dan mengingati
Para Solihin adalah merupakan Kaffarah, dan mengingati Maut adalah Sadaqah,
dan mengingati Qubur akan mendekatkan kamu kepada Syurga.”

Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Dalam sebuah Hadits yang telah diriwayatkan oleh Hadhrat Imam Tabrani
Rahmatullah ‘alaih, bahawa Hadhrat ‘Uqbah Ibni Amir Radhiyallahu ‘Anhu berkata,
bahawa Hadhrat baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
telah bersabda,
“Sesungguhnya Sedekah dapat menghindarkan dari ahlinya akan
kepanasan azab Qubur dan adapun sesungguhnya orang beriman hanya dapat
bernaung pada Hari Qiyamat di bawah naungan Sedekahnya.”

Hadhrat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu ‘Anhu telah ditanya
tentang ke mana Ruh pergi setelah ia keluar dari jasad. Maka beliau berkata,
“Ruh itu menuju ke tujuh tempat. Ruh Para Nabi dan Rasul menuju ke
Syurga ‘Adnin, Ruh Para ‘Ulama menuju ke Syurga Firdaus, Ruh mereka yang
berbahagia menuju ke Syurga ‘Illiyyin, Ruh Para Syuhada berterbangan seperti
burung di Syurga mengikut kehendak mereka, Ruh Para Mukmin yang berdosa
akan tergantung di udara tidak di bumi dan tidak di langit sampai Hari Qiyamat,
Ruh anak-anak orang beriman akan berada di gunung dari minyak Misik, Ruh
orang-orang kafir akan berada dalam Neraka Sijjin, mereka disiksa berserta
jasadnya hingga sampai Hari Qiyamat.”

Di dalam Hadits Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
‘Alaihi Wasallam ada menyatakan tempat kediaman Para Ruh di Alam Barzakh
yakni sesudah manusia itu mati sebagaimana berikut:

1. Ada Ruh yang bertempat dan berdiam di suatu tempat yang tertinggi sekali
yang dinamakan ‘Iliyyin dan ada Ruh yang berkumpul dengan kelompok
Para Malaikat. Mereka adalah Ruh-Ruh Para Nabi ‘Alaihimus Solatu
Wassalam. Namun di antara golongan inipun terdapat juga perbezaannya dan
ada tingkatannya yang tersendiri, sebagaimana yang telah pernah dilihat oleh
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
pada malam perjalanan Isra dan Mi’raj beliau.
2. Ada Ruh-Ruh yang bertempat tinggal dan berdiam di tempat peristirehatan
burung-burung yang bulunya hijau menyedapkan pandangan, dan Ruh-Ruh
itu dapat berkeliaran di dalam Syurga sesuka hatinya. Itulah Ruh-Ruh orang
yang mati Syahid untuk menegakkan Kalimah Allah yang luhur dan
mempertahankan ajaran Agama Islam.
3. Ada Ruh-Ruh yang dipenjarakan di pintu Syurga iaitu sebagaimana yang
disebutkan dalam sebuah Hadits dari Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, “Daku
melihat sahabatmu ditahan di pintu Syurga.”
4. Ada Ruh-Ruh yang dipenjarakan di dalam Kuburnya sendiri sebagaimana
yang tersebut dalam sebuah Hadits yang meriwayatkan bahawa seorang yang
menyembunyikan pakaian rampasan perang lalu orang tersbut mati Syahid.
Orang ramai menyangkakan bahawa Si Fulan tersebut pasti akan mengalami
kesenangan dan keenakan kerana dapat ditentukan masuk Syurga. Tetapi
Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
lalu bersabda, “Demi Zat yang jiwaku dalam kekuasaanNya, bahawasanya
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
pakaian yang disembunyikan olehnya itu pasti akan menyala menjadi api
yang akan membakar dirinya di dalam Kuburnya itu.”
5. Ada Ruh-Ruh yang berdiam di tepi sungai di pintu Syurga sebagaimana
disebutkan dalam sebuah Hadits yang telah diriwayatkan oleh Hadhrat Ibnu
‘Abbas Radhiyallahu ‘anhu bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, “Para Syuhada itu ada
di tepi sungai di pintunya Syurga dan berada di dalam sebuah kubah yang
berwarna hijau. Mereka memperoleh rezeki mereka dari Syurga pada
waktu pagi dan petang.”
6. Ada Ruh-Ruh yang dipenjarakan di dalam bumi dan tidak dapat naik ke atas
langit sebab memang Ruh yang hina sewajarnya menetap di dalam tanah
sahaja. Ruh yang sedemikian tidak dapat berkumpul dengan Ruh-Ruh lain
yang mulia dan terhormat yang ada di atas langit. Hal ini seperti halnya tidak
dapat berkumpulnya antara manusia yang hina dan manusia yang mulia dan
terhormat sewaktu di Dunia. Pada hakikatnya, sesudah mati Ruh manusia
akan berkumpul dengan golongannya sendiri, yakni yang mulia berkumpul
dengan yang mulia dan yang hina berkumpul dengan yang hina dan rendah
darjatnya.
7. Ada Ruh-Ruh yang berenang di sungai yang berair darah dan menelan batu.
8. Ada Ruh-Ruh yang berdiam di tempat yang panas iaitu sebuah tungku api.
Ini merupakan tempat bagi Ruh-Ruh yang ahli zina, baik yang lelaki
mahupun yang perempuan.

Menurut Hadhrat Shah Waliyullah Muhaddits Dehlawi Rahmatullah ‘alaih,
Ruh orang-orang selepas mati terbahagi kepada beberapa golongan seperti berikut:

1. Ruh mereka yang bersatu dengan Malaikat peringkat tinggi yang memiliki
pengaruh semesta. Mereka ini adalah golongan Insan Kamil. Mereka ini ada
urusan yang bersifat semesta.
2. Ruh mereka yang bersatu dengan Malaikat peringkat tinggi yang tertentu.
Dalam golongan ini termasuklah mereka yang mati Syahid di zaman dahulu
dan lain-lain yang seperti mereka, seperti Hadhrat Sayyidina Hamzah
Radhiyallahu ‘Anhu dan sebagainya. Urusan mereka bersifat semesta dalam
pengkhususan yang tertentu.
3. Ruh mereka yang bersatu dengan Malaikat peringkat rendah. Mereka ini ada
berbagai golongan seperti Para Syuhada, Para ‘Abid dan mereka yang
mencapai peringkat Zauq dalam peringkat Fana yang awal. Kegiatan mereka
daripada jenis yang khusus, seperti menolong orang yang tertindas,
menyempurnakan kerja-kerja tertentu yang memberi faedah kepada orang
ramai, mengelakkan kejahatan tertentu dan memberi bantuan untuk
mencapai kemenangan.
4. Ruh mereka yang bersatu dengan Jin. Mereka ini adalah orang-orang yang
mengamalkan pelbagai jenis kejahatan. Akibatnya satu aspek timbul dari
semua kejahatan mereka itu dan mereka tenggelam di dalam aspek yang satu
itu. Golongan ini terbahagi kepada banyak pecahan menurut besar atau
kecilnya pengaruh kejahatan itu. Mereka ini termasuklah orang-orang yang
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
merosakkan orang-orang lain dan setengahnya membuat tindakan kezaliman
dan kejahatan.
5. Ruh mereka yang berhubung dengan Jin tetapi perhubungan itu idak berapa
erat. Mereka ini adalah orang-orang yang mengamalkan satu kejahatan terus
menerus yang akibatnya Ruh mereka Fana dalam kejahatan itu. Mereka ini
ada berbagai-bagai jenis menurut perbezaan kejahatan mereka itu.
6. Ruh mereka yang tenggelam dalam suatu jenis kebaikan.
7. Ruh mereka yang Fana dan tenggelam dalam berbagai jenis kebaikan
sepertimana orang yang Fana dalam berbagai jenis kejahatan.
8. Ruh mereka yang tidak Fana dalam sebarang kebaikan atau kejahatan dan
tidak terpengaruh secara luar biasa oleh apa-apa kebaikan atau kejahatan.
Kebanyakan manusia adalah dari jenis ini.

Sebahagian Para Ahli Hukum telah menerangkan tentang tempat kedudukan
Ruh-ruh setelah mati seperti berikut:

1. Ruh Para Anbiya berada di dalam Syurga ‘Adnin. Mereka berada dalam liang
yang selesa keadaan tubuh mereka. Adapun tubuh mereka sentiasa bersujud
kepada Tuhan.
2. Ruh Para Syuhada berada di Syurga Firdaus dalam bentuk seekor burung
yang hijau di tengah-tengah syurga itu. Mereka terbang sekehendak hati
mereka lalu hinggap pada sebuah kendil yang digantungkan di ‘Arash.
3. Ruh anak-anak orang Islam berada dalam bentuk seekor burung pipit dan
berterbangan di dalam Syurga.
4. Ruh anak-anak orang Musyrik berputar-putar di Syurga dan tidak punya
tempat yang khusus sehinggalah ke Hari Qiyamat, lalu mereka melayani Ruh
Para Mukminin.
5. Ruh Para Mukminin yang berhutang dan menganiaya akan digantung di
angkasa. Mereka tidak sampai ke Syurga dan tidak pula sampai ke langit
sehinggalah kerabatnya membayarkan hutangnya dan mengadili
penganiayaannya.
6. Ruh orang-orang Islam yang berdosa akan diazab dalam Kubur beserta tubuh
mereka.
7. Ruh orang-orang Kafir dan Munafik akan dipenjarakan dalam Neraka
Jahannam.Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
ALAM QIYAMAT

LAM Qiyamat adalah alam kemusnahan bagi sekelian makhluk ciptaan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Ianya telah berulang-ulang kali dinyatakan
oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala di dalam kitab suci Al-Quran. Ia
merupakan hari yang terakhir bagi manusia mendiami Dunia ini. Huru-hara yang
sangat menggemparkan akan berlaku menjelangnya hari Qiyamat.

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
juga sentiasa mengingatkan kepada Para Sahabatnya tentang kedahsyatan hari
Qiyamat dan supaya sentiasa bersedia untuk menghadapinya dengan kembali
kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala dan memperbaiki mutu amalan Solih supaya
apabila berlakunya hari kebangkitan kelak, manusia tidak akan mengalami kerugian.

Di dalam Al-Quran, Alam Qiyamat dijelaskan dengan berbagai perkataan dan
ayat. Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
telah menjelaskan tanda-tanda yang berkaitan tentang hampirnya berlaku Hari
Qiyamat. Adapun Qiyamat itu terbahagi kepada dua, Qiyamat kecil dan Qiyamat
besar. Qiyamat kecil adalah kematian yang menimpa seseorang manakala Qiyamat
besar pula adalah kematian menyeluruh yang melibatkan seluruh manusia, jin dan
Para Malaikat. Langit dan Bumi ini akan dimusnahkan hanya dengan satu tiupan
serunai Sangkakala.

Kedahsyatan yang berlaku pada Hari Qiyamat itu nanti sukar untuk
digambarkan, namun hakikat ini pasti berlaku kerana Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah pun memberitahu kepada
Ummatnya tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku menjelangnya Hari
Qiyamat. Ia akan berlaku pada hari Jumaat, 10 haribulan Muharram tetapi bilakah
akan berlakunya hari tersebut tidak ada sesiapa pun yang tahu kerana ianya ada
dalam Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Sebagai orang yang beriman dengan kehidupan Akhirat, seseorang itu juga
perlu yakin dengan Hari Qiyamat dan Hari Kebangkitan sesudah mati. Seseorang itu
juga wajib mempercayai akan alamat tanda-tanda sebelum berlakunya Hari Qiyamat
kerana dengan ini akan menimbulkan kegentaran terhadap Hari Perhisaban,
perasaan insaf dan segera bertaubat di dalam hati.

Jika seseorang yang menolak kepercayaannya terhadap Hari Qiyamat dan
Hari Kebangkitan sesudah mati di kehidupan Akhirat, maka adalah jelas bahawa
keimanannya telah rosak dan jika dia meninggalkan Dunia sebelum dia bertaubat
dan memperbaiki keimanannya, maka adalah dia mati dalam keadaan Kafir, Na’uzu
Billahi Min Zalik.
A
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
RINGKASAN TENTANG ‘ALAM


‘Alam Malakut - Alam Para Malaikat
‘Alam Jabarut - Alam Para Ruh Muqaddasah
‘Alam Lahut - Alam Ketuhanan
‘Alam Bahut - Alam Keindahan Ketuhanan
‘Alam Hahut - Alam Ketuhanan Yang Amat Jauh
‘Alam Ajsad - Alam Jasmani yang bersifat memiliki tubuh badan
‘Alam Arwah - Alam Ruh yang merangkumi sekelian Ruh dan Arwah
‘Alam Mitsal - Alam Penzahiran di antara Alam Ruh dan Alam Jasad
‘Alam Ahadiyah - Alam Keesaan Zat Allah Ta’ala
‘Alam Wahdah - Alam Penyatuan Zat Allah Ta’ala dan Haqiqat Muhammad
‘Alam Wahidiyah - Alam Kesatuan Zat, Sifat, Af’al dan Asma Allah Ta’ala
‘Alam Arwah - Alam Para Ruh dan Para Malaikat
‘Alam Amtsal - Alam Kejadian
‘Alam Ajsam - Alam Penzahiran rupabentuk
‘Alam Insan - Alam Manusia
‘Alam Saghir - Alam Kecil dalam diri Insan
‘Alam Kabir - Alam Besar iaitu seluruh Alam ciptaan Allah Ta’ala
‘Alam Amar - Alam Pemerintahan Allah Ta’ala
‘Alam Khalaq - Alam Penciptaan sekelian makhluk Allah Ta’ala
‘Alam Dunia - Alam Kehidupan manusia di bumi
‘Alam Kubur - Alam Kehidupan bawah tanah bagi orang yang mati
‘Alam Barzakh - Alam Pertengahan di antara dua alam
‘Alam Akhirat - Alam Kehidupan setelah Hari Kebangkitan
‘Alam Mahsyar - Alam Perhimpunan di padang pengadilan
‘Alam Mizan - Alam Pertimbangan segala amal baik dan buruk
‘Alam Sirat - Alam Melintasi jambatan Siratul Mustaqim
‘Alam Neraka - Alam Kesiksaan terhadap manusia dan jin yang berdosa
‘Alam Syurga - Alam Kenikmatan bagi manusia dan jin yang beriman dan
beramal Salih.


Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
GLOSARI ISTILAH

A
Akhirat - Kehidupan yang kekal sesudah mati
Agama - Ad-Din, Syariat dan hukum-hakam Islam, ketaatan.
Ahadiyah - Keesaan
Ahmad - Yang Paling Terpuji
Ahwal - Hal-hal keadaan
Akabirin - Syeikh-syeikh besar
Akhfa - Yang paling tersembunyi, Latifah Alam Hahut di Alam Amar
Alam Amar - Alam di atas ‘Arasy
Alam Arwah - Alam Para Ruh
Alam Bahut - Alam Sifat-Sifat Allah, Alam Ketuhanan.
Alam Hahut - Alam Zat Allah, Alam Ketuhanan.
Alam Jabarut - Alam Para Ruh
Alam Kabir - Makrokosmos
Alam Khalaq - Alam di bawah ‘Arasy
Alam Lahut - Alam Bayangan Sifat-Sifat Allah, Alam Ketuhanan.
Alam Malakut - Alam Para Malaikat
Alam Saghir - Mikrokosmos
Allah - Nama Zat Tuhan yang wajib wujud secara mutlak, memiliki
segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat
kekurangan, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Alf Tsani - Seribu tahun kedua sesudah Hijrah Nabi Sallallahu ‘Alaihi
Wasallam
Amir - Pemimpin jemaah
Anjuman - Khalayak ramai
Anwar - Kata jamak bagi Nur, cahaya-cahaya
Aqrab - Paling dekat
Aulia - Kata jamak bagi Wali
Awrad - Himpunan wirid-wirid
Azkar - Kata jamak bagi Zikir
‘Adadi - Bilangan
‘Ainul Yaqin - Syuhud, Ihsan
‘Aliyah - Yang tinggi
‘Aqidah - Pegangan i’tiqad, keimanan
‘Arasy - Tempat Allah Subhanahu Wa Ta’ala bersemayam

B
Bai‘ah - Janji taat setia
Baz Gasht - Kembali kepada Allah dengan lafaz “Ilahi Anta Maqsudi,
Wa Ridhoka Matlubi, A’tini Mahabbataka Wa
Ma’rifataka”.
Basirah - Pandangan mata hati
Basyariyah - Sifat-sifat manusiawi
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Bida ‘ah - Amalan yang tidak menuruti Sunnah

C
Chishtiyah - Tariqat Hadhrat Maulana Syeikh Mu‘inuddin Chishti Rah.
‘alaih

D
Da‘i - Seorang pendakwah.
Dakwah - Menyeru kepada Agama Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Dawam - Secara berterusan, tetap, kekal.
Dawam Agahi - Sentiasa berjaga-jaga menantikan limpahan Faidhz.
Dawam Hudhur - Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang berterusan.
Dehlawi - Nisbat kepada tempat iaitu Delhi, India..

E

F
Faidhz - Limpahan Ketuhanan.
Fana - Kehilangan diri.
Faruqi - Nisbat keturunan kepada Sayyidina Umar Khattab Faruq (R.
‘anhu)
Fasad - Kerosakan, kejahatan
Fauqaniyah - Yang kedudukannya bersifat teratas.
Faqir - Orang miskin yang menyerah kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.
Feqah - Kefahaman Agama yang berkaitan Syari‘at.

G
Ghaib - Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar
Ghairullah - Makhluk, segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu Wa
Ta’ala..
Ghauts - Darjat kewalian yang tinggi.

H
Ha/Hiya - Dia (muannats).
Haq - Kebenaran.
Hafiz - Seorang yang menghafal Al-Quran.
Hakikat - Kebenaran.
Hanafi - Mazhab Imam Abu Hanifah Rahmatullah ‘alaih.
Hambali - Mazhab Imam Ahmad Bin Hambal Rahmatullah ‘alaih.
Haqiqat - Kebenaran sesuatu.
Hadits/Hadis - Perkataan, perbuatan dan diam Hadhrat Nabi s.a.w.
Hadhrat - Kehadiran.
Hidayah - Petunjuk.
Hijab - Penghadang, tirai.
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Hosh - Sedar.
Hosh Dar Dam - Sedar dalam nafas.
Hu/Huwa - Dia (muzakkar).

I
Ihsan - Merasakan seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Ijtihad - Menetapkan sesuatu hukum Syari‘at.
Ilahi - Tuhan, Tuhanku
Imam - Pemimpin
Iman - Percaya dan yakin dengan perkara yang Ghaib.
Inabah - Kembali kepangkuan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Islah - Memperbaiki diri
Islam - Menyerahkan diri kepada Allah dengan perlaksanaan
Syari‘at.
Ismu Zat - Nama bagi Zat Pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Ta’ala
Istighfar - Memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Itsbat - Menetapkan.
‘Irfan - Limpahan Ma’rifat Ketuhanan.

J
Jam‘iyat - Kesemua lataif yang tetap mengingati Allah Subhanahu Wa
Ta’ala
Jemaah - Secara berkumpulan.
Jihri - Menguat dan mengeraskan suara, lisan yang kedengaran.
Jazbah - Penarikan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

K
Kashaf - Pandangan batin.
Kaifiat - Cara dan kaedah perlaksanaan.
Khafi - Sesuatu yang bersifat tersembunyi, Latifah Alam Bahut.
Khalifah - Naib, pengganti.
Khalwat - Bersendirian, berseorangan.
Khalwat Kabirah - Bersendirian dengan Allah dalam kesibukan manusia.
Khalwat Saghirah - Bersendirian dengan Allah jauh dari kesibukan manusia.
Khandan - Kelompok, golongan, keturunan.
Khanqah - Tempat Syeikh mendidik Para Muridnya, Zawiyah, Ribat.
Khatrah - Kekhuatiran dan lintasan hati.
Khilafah - Menerima tanggungjawab Khalifah.
Khudawanda - Oh! Tuhanku.
Khwajah - Guru Murshid, Syeikh.
Khwajagan - Kata jamak bagi Khwajah.
Kiamat - Hari tertegaknya perhitungan Allah Subhanahu Wa Ta’ala

L
La Ilaha Illa Allah - Tiada Tuhan Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Lafaz - Sebutan.
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Lataif - Kata jamak bagi Latifah.
Latifah - Kehalusan sifat Rohani.
Lisani - Ingatan yang dilakukan menerusi lidah.

M
Mabda - Tempat permulaan
Mabda Faidhz - Tempat sumber permulaan Faidhz
Ma’rifat - Pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala
Masjid - Tempat mendirikan solat berjemaah
Majzub - Seorang yang ditarik menuju kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.
Mahabbat - Cinta, kasih sayang
Malaikat - Makhluk Allah yang diciptakannya dari cahaya dan taat
kepadaNya.
Malakutiyah - Sifat-sifat Malaikat
Malfuzat - Kata-kata, ucapan, perkataan yang dilafazkan
Maliki - Mazhab Imam Malik Bin Anas Rahmatullah ‘alaihima
Maqam - Tempat kedudukan
Masyaikh - Kata jamak bagi Syeikh
Maulana - Tuan Guru
Maulawi - Guru
Mawrid Faidhz - Tempat yang hendak dilimpahkan Faidhz
Mazhab - Jalan anutan Para Imam Ahlus Sunnah
Mi’raj - Perjalanan Ruhani dari tempat rendah ke tempat yang tinggi.
Mujaddid - Seorang yang memperbaharukan Agama Islam
Mujaddidiyah - Nisbat kepada Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani
Mujahadah - Jihad melawan hawa nafsu
Muqaddimah - Pendahuluan
Muqarrabin - Orang-orang yang mendekatkan diri dengan Allah Ta’ala.
Muraqabah - Berjaga-jaga menantikan limpahan Faidhz dari Allah Ta’ala
Murshid - Syeikh, pembimbing Rohani
Murid - Seorang yang berkehendak kepada ilmu
Murad - Sesuatu yang dikehendaki
Musyahadah - Ihsan, Syuhud, menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu Wa
Ta’ala

N
Nabawiyah - Kenabian
Nafi - Menidakkan
Nafi Itsbat - Ucapan kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH
Nafs - Latifah Alam Khalaq
Nafsu - Kehendak yang bersifat Duniawi
Naqsh - Ukiran
Naqshband - Ukiran yang terpahat
Naqshbandiyah - Nisbat kepada Tariqat Shah Bahauddin Naqshband Rah.
‘alaih
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Nazar - Memandang
Nigah - Berjaga-jaga, memerhati
Nisbat - Pertalian hubungan
Nur - Cahaya

O

P
Pir - Syeikh, Murshid, Khalifah, pembimbing Rohani.

Q
Qadam - Kaki.
Qadiriyah - Nisbat kepada Tariqat Hadhrat Syeikh Abdul Qadir Jailani
Rah. ‘alaih.
Qalb - Latifah Alam Malakut di Alam Amar.
Qalbi - Ingatan yang dilakukan dengan hati.
Qalbu - Hati.
Qalibiah - Empat Latifah Alam Khalaq iaitu Tanah, Air, Api dan Angin.
Qana ‘ah - Bersederhana dalam segala urusan kehidupan.
Qaus - Maqam muraqabah di dalam Daerah Wilayah Kubra.
Qiblah - Arah panduan.
Qutub - Seorang wali yang mencapai kedudukan tertinggi dan
menghuraikan ilmu Hadhrat Baginda Rasulullah s.a.w.
Qutbul Aqtab - Wali Qutub yang bertanggungjawab ke atas sekelian Wali
Aqtab.

R
Rabitah - Menghubungkan diri dengan Syeikh secara jasmani
mahupun rohani.
Rabbani - Pemelihara, pemberi tarbiyah.
Redha - Menerima Qada dan Taqdir Allah dengan lapang dada.
Rohani - Sesuatu yang bersifat kekal pada diri manusia.
Rahmat - Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Ruh - Latifah Alam Jabarut di Alam Amar.


S
Sabar - Tetap dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan
maksiat.
Safar - Perjalanan.
Safar Dar Watan - Merantau di Alam Amar.
Salafus Soleh - Orang-orang Soleh yang terdahulu.
Sanad - Sijil.
Sair - Berjalan, bersiar-siar, merantau.
Sair Afaqi - Perjalanan di luar diri.
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Sair Anfusi - Perjalanan di dalam diri.
Sir - Latifah Alam Lahut di Alam Amar.
Solat - Sembahyang.
Sohbet - Berdamping, bersahabat.
Salik - Seseorang yang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu
Wa Ta’ala.
Sarhindi - Nisbat kepada tempat Hadhrat Imam Rabbani.
Sayyid - Seorang yang berketurunan Hadhrat Baginda s.a.w.
Shauq - Keseronokan.
Syafi‘i - Mazhab Imam Syafi‘i Rahmatullah ‘alaih.
Syaitan - Musuh yang nyata bagi orang-orang beriman.
Syeikh - Pembimbing rohani.
Syeikhul Masyaikh - Syeikh kepada Para Masyaikh, Guru sekelian guru.
Syukur - Berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Silsilah - Kesinambungan rantaian sesuatu hubungan.
Subhanahu - Maha Suci Dia.
Sufi - Seorang yang membersihkan hati dari ingatan selain Allah
Ta’ala.
Suluk - Perjalanan khusus menuju Hadhrat Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.
Sunnah - Amalan Hadhrat Baginda Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
Syari‘at - Hukum hakam Agama Islam.
Syafa‘at - Pertolongan dan belas kasihan.
Syuhud - Ihsan, musyahadah.

T
Ta’ala - Maha Memiliki Ketinggian.
Tabligh - Menyampaikan kebenaran Agama Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.
Tajalli - Manifestasi, penzahiran.
Talqin - Menyebut dan mengajarkan sesuatu kalimah zikir.
Taqwa - mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala. dan
RasulNya Sallallahu ‘Alaihi Wasallam serta meninggalkan
laranganNya.
Taubat - Perjanjian tidak akan mengulangi dosa.
Taufiq - Asbab kemampuan untuk melakukan ketaatan.
Tariqat - Jalan khusus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Tasawwuf - Ilmu tentang membersihkan hati.
Taslim - Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Tawajjuh - Memberikan penumpuan.
Tawakkal - Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.
Tilawah - Pembacaan Al-Quran secara lancar.

U
Peringkat Kejadian Insan
© Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi
Ulul ‘Azmi - Lima Nabi yang tertinggi dan teragung darjatnya iaitu
Hadhrat Nabi Nuh ‘Alaihissalam, Hadhrat Nabi Ibrahim
‘Alaihissalam, Hadhrat Nabi Musa‘Alaihissalam, Hadhrat
Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam dan Hadhrat Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam.
Uwaisi - Nisbat Ruhaniah secara batin dengan seseorang Ahlullah
yang jauh samada yang masih hidup ataupun yang sudah
mati.

V

W
Wali - Seorang wakil bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala dari
kalangan manusia.
Wara’ - Memperbanyakkan amalan ibadah.
Warid - sesuatu yang terhasil dari amalan zikir.
Wazifah - Amalan zikir yang khusus.
Wijdani - Suatu pengalaman yang dapat dirasai secara nyata.
Wuquf - Hentian tetap.
Wuquf Qalbi - Menumpukan kepada hati dan hati menumpukan kepada
Allah Ta’ala.
Wuquf ‘Adadi - Menumpukan kepada bilangan yang ganjil ketika berzikir
Nafi Itsbat.
Wuquf Zamani - Menumpukan kembali ingatan kepada Allah selepas
beberapa jam.

X

Y
Yad - Ingat, zikir.
Yad Dasyat - Zikir yang bersungguh-sungguh.

Z
Zauq - Kelazatan.
Zamani - Berkaitan dengan masa.
Zat - Hakikat diri.
Zihni - Kewujudan sesuatu di ruang fikiran.
Zikir - Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Zuhud - Meninggalkan kesenangan dan kelazatan Duniawi.
Zuriat - Anak-anak.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful