You are on page 1of 4

Druk nr 1834-A

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

o rz!dowym projekcie ustawy o bieg"ych


rewidentach i ich samorz!dzie, firmach
audytorskich oraz o nadzorze publicznym
(druk nr 1627)

Sejm na 39 posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1


Regulaminu Sejmu - skierowa! ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1834 do
Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia poprawek zg!oszonych w drugim
czytaniu.
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu
2 kwietnia 2009 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy nast"puj#ce poprawki:

1) w art. 3 w ust. 2 wprowadzeniu do wyliczenia nada$ brzmienie:


„Bieg!y rewident mo%e wykonywa$ swój zawód wy!#cznie w jednej z nast"puj#cych
form:”;
- KP PiS
- odrzuci#

2) w art. 5 w ust. 2 wprowadzeniu do wyliczenia nada$ brzmienie:


2

„Do rejestru bieg!ych rewidentów, zwanego dalej „rejestrem”, wpisywana jest osoba
fizyczna spe!niaj#ca nast"puj#ce warunki:”;
- KP PiS
- odrzuci#

3) w art. 5 w ust. 2 pkt 5 nada$ brzmienie:


„5) odby!a roczn# praktyk" w zakresie rachunkowo&ci w pa'stwie Unii Europejskiej oraz
co najmniej dwuletni# aplikacj" pod kierunkiem bieg!ego rewidenta lub firmy
audytorskiej w pa'stwie cz!onkowskim Unii Europejskiej, maj#c# na celu praktyczne
przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu, przy czym spe!nienie tych
warunków zosta!o stwierdzone przez Komisj" Egzaminacyjn#, zwan# dalej
„Komisj#”;”;
- KP PiS
- odrzuci#

4) w art. 9 ust. 4 nada$ brzmienie:


„4. Kandydat na bieg!ego rewidenta zakwalifikowany do egzaminu uiszcza op!at"
egzaminacyjn# na pokrycie kosztów przeprowadzenia post"powania
kwalifikacyjnego, stanowi#c# przychód Krajowej Izby Bieg!ych Rewidentów. Op!ata
za egzamin pisemny jest ustalana w kwocie nieprzekraczaj#cej równowarto&$ 20%,
za& za egzamin dyplomowy 30% minimalnego wynagrodzenia za prac", og!oszonego
w Dzienniku Urz"dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok.”;
- KP Lewica
- odrzuci#
5) w art. 9 ust. 4 nada$ brzmienie:
„4. Kandydat na bieg!ego rewidenta zakwalifikowany do egzaminu uiszcza op!at"
egzaminacyjn# na pokrycie kosztów przeprowadzania post"powania
kwalifikacyjnego, stanowi#c# przychód Krajowej Izby Bieg!ych Rewidentów. Op!ata
za egzamin pisemny jest ustalana w kwocie nieprzekraczaj#cej równowarto&ci 20%,
za& za egzamin dyplomowy w kwocie 350 z!.”;
- KP PiS
- odrzuci#

6) w art. 9 ust. 7 nada$ brzmienie:


„7. Komisja mo%e zaliczy$ na poczet rocznej praktyki, o której mowa w ust. 3 pkt 1,
okresy, w których kandydat na bieg!ego rewidenta:
1) by! zatrudniony w firmie audytorskiej przez co najmniej 3 lata albo
2) pozostawa! w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach
finansowo-ksi"gowych co najmniej 3 lata albo
3

3) od co najmniej roku posiada i wykonuje uprawnienia inspektora kontroli


skarbowej, wiedzy i umiej"tno&ci wymaganych od kandydata na bieg!ego
rewidenta, o ile Komisja uzna, %e w okresach, o których jest mowa w pkt 1-3
kandydat pozostawa! pod kierunkiem osób, które daj# odpowiednie gwarancje w
zakresie zdolno&ci do przekazywania wiedzy i umiej"tno&ci wymaganych od
kandydata na bieg!ego rewidenta.”;
- KP PiS
- odrzuci#

7) w art. 91 po ust. 2 doda$ ust. 2a w brzmieniu:


„2a. W razie skre&lenia z rejestru bieg!ego rewidenta lub w razie skre&lenia z listy firm
audytorskich, którzy s# równie% wpisani do odpowiedniego rejestru lub na list" w
innym pa'stwie cz!onkowskim, Komisja Nadzoru Audytowego informuje o tym
fakcie oraz o powodach skre&lenia w!a&ciwy organ rejestruj#cy w tym innym
pa'stwie cz!onkowskim, wpisany w rejestrze lub na li&cie.”.
- KP PiS
- odrzuci#
Uwaga: przyj$cie poprawki nr 4 spowoduje bezprzedmiotowo%# poprawki nr 5

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2009 r.

Zast"pca Przewodnicz#cego
Sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych

(-) Bo%ena Szyd!owska (-) Krystyna Skowro'ska


URZ D
KOMITETU II{TEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU
Miko aj Dowgielewicz

Min.MD/ li Sr- l}gtDplpk/l1ona

Warszawa,dnia 2 kwietnia 2009 r.

Pan
Zbigniew Chlebowski
Przewodnicz cy
Komisji FinansÓw Publicznych
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodno ciz prawem Unii Europejskiej dodatkowego sprav,ozdania Komisji


FindnsÓw Publicznych (druk nr 1834-A) o rzqdowyni projekcie ustawy o bieg ych
rewidentach i ich samorz dzie,Jirmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr
1 6 2 7 ) , w y r a o n a n a p o d s t a w i e a r t . 9 p k t 3 w z w i z k u z a r t . 2 u s t1.p k t 2 i u s t . 2 p k t 2 a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz.
494, z pÓ n. zm.), w zrvi zku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu, przez Sekretarza
Komitetu Integracji Europejskiej Miko aja Dowgielewicza

Szanowny Panie Przewodnicz cy, .

W zwi zku z przed o onym przy pi miez dnta2 kwietnia2009 r. (pismo nr FPB.0150-I43-
09) dodatkowymSprawozdaniemKomisji FinansÓw Pubiicznych (druk nr 1834-A),pozwalam
sobie wyrazic nast puj c opini :

Poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu nie S sprzeczne z prawem Unii


Europejskiej.

Dodatkowo' pozwalam sobie wskaza , e przyj cie poprawkt rt 7 zapewnt obype niejsz
implementacj art. 5 ust. 3 dyrektywy f006l43lWE, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnta
17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badari rocznych sprawozdari finansowych i
skonsolidowanych sprawozdan fi nansowych.

Z powazaniem,

Do uprzejmejwiadomo ci:
Pani Elzbieta Chojna-Duch
PodsekretarzStanu
Ministerstwo FinansÓw