You are on page 1of 2

Druk nr 1840

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWN!TRZNYCH


ORAZ KOMISJI POLITYKI SPO"ECZNEJ I RODZINY

o rz#dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy


o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpiecze$stwa Wewn%trznego,
Agencji Wywiadu, S&u'by Kontrwywiadu
Wojskowego, S&u'by Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra'y
Granicznej, Biura Ochrony Rz#du, Pa$stwowej
Stra'y Po'arnej i S&u'by Wi%ziennej oraz ich
rodzin (druk nr 1347).
Marsza!ek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu skierowa!
w dniu 18 listopada 2008 r. powy"szy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw
Wewn#trznych oraz Komisji Polityki Spo!ecznej i Rodziny do pierwszego czytania.

Komisje: Administracji i Spraw Wewn#trznych oraz Polityki Spo!ecznej i Rodziny


po przeprowadzeniu pierwszego czytania i po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na
posiedzeniach w dniach 17 grudnia 2008 r. i 1 kwietnia 2009 r.,

wnosz$:

Wysoki S e j m uchwali% raczy za!$czony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2009 r.

Przewodnicz$cy Komisji Przewodnicz$cy Komisji


Administracji i Spraw Wewn#trznych Polityki Spo!ecznej i Rodziny

/-/ Marek Biernacki /-/ S!awomir Piechota

Sprawozdawca

/-/ Jacek Krupa


URZ D
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKTEJ
SEKRETARZ
KOMITETI.iINTECRACJI EUROPE.TSKIEJ
SEKRETARZ STANU
Mikoloj Dowgielewicz

Min.MD/8 lf /09/DPras

Warszawa,dniaZ krvietnia2009 r.

Pan
Marek Biernacki
Przewodnicz cy Komisji
Administracji
i Spraw Wewn trznych
Sejm RP

opinia o zgodno ciz prawem Unii Europcjskiei rz dowegoprojektu usl wy o zmianie


ustawy o zaopatrzeniu emerytalnlm funkcjonariuszy Policji' Agencji Bezpiecze sb a
|l/ewn trznego,Agencji |I/ywiadu' S u ,byKonlrw},wiatlu |vojskowego, Slu ,by |lywiadu
||/ojskowego, Centralnego Biura Antykorupc1jnego,Slu ,byGrauicznej, Biu a ochrony
Rz du,Po stwowej Straiy Po ,orneji S u 'b1, | i liennejor z ich rodzi,, (druk nr 1347)
uj tegow sprawozdoniuKomisji Administrocji i Spraw Wewn trznychoroz Komisji Polityki
Spo ecznej i Rodziny (d uknr 1840)wyra ,onana podstawieart. 9 pkt 3 w zwi zku z art'
2 ust. l pkt 2 i ust.2 pkt 2a ustawyz dnia 8 sierpnia 1996r. o KomitecieIntegracji
Europejskiej (Dz. U. Nr 106,poz' 494,z pó tl.zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji
EuropejskiejMikolaja Dowgielewicza

Szanowny P unie P r:e .'odniczuc'v'

W zwi zku z przed oionym sprarvozdaniem Komisji Administracji i Sprarv


oraz Komisji Polity'kiSpo eczneji Rodzin-v(pismo nr ASw.0l50.l21-2009)
Weltn trzny''ch
pozwa|amsobie r 1.razicnast puj copini :

Projekt ustawy uj ty w sprawozdaniu nie jest obj zakresem prawa Unii Europejskiej.

Z powazaniem,

Do uprzejmeirviadomo ci:
{Lrtlll'fi:_ll:lt
Pani JolantaFedak
MinisterPracy i Polityki Spo ecznej
|ftr',t : ; '!j ,|'|: