You are on page 1of 3

3.0 teori pembelajaran 3.

1 teori pembelajaran Behavioris

teori pembelajaran behavioris

pelaziman klasik

pelaziman operan

Subjek diberi rangsangan yang menimbulkan gerak balas

Pavlov dan Watson

Tingkah laku mendahului rangsangan

Thorndike dan Skinner

peneguhan positif, negatif dan hukuman hukum kekerapan, lebih kerap gerak balas terhadap sesuaatu rangsangan lebih besar kemungkinan tindak balas akan di ulang hukum kebaruan, lebih baru kita membuat tindak balas terhadap sesuatu rangsangan, lebih beasr untuk kita mengulangnya bagi membentuk tingkah laku yang diingini dan menghapuskan tingkah laku yang tidak diingini

3. pembelajaran konsep.2 teori pembelajaran kognitif Teori pembelajaran kognitif Gestalt celik akal Penerimaan Penemuan Pemprosesan maklumat heiraki pembelajaran Kohler Ausubel Bruner Gagne pengalaman AhHa! peristiwa mendapat idea secara tiba-tiba pelajaran pendedahan pembelajaran konsep / Pengkategorian pembelajaran Induktif (Khusus kepada umum) pembelajaran penemuan Cth: Inkuiri penemuan pembelajaran berhieraki pengelola awal teori pengamatan (Hukum Pragnanz) pembelajaran resepsi bermakna lapan jenis pembelajaran pembelajaran isayarat. diskriminasi berganda. rangakaian. pembelajaran prinsip. rangsangan gerak balas. dan penyelesaian masalah pengajaran deduktif (umum kepada khusus) tidak begitu mementingkan proses sains sehingga menjejas isi kandungan lebih mementingkan proses daripada hasil sains domain hasil pembelajaran . perkaitan berbahasa.

3.3 Teori pembelajaran Konstruktivisme Teori pembelajaran Konstruktivisme Jean Piaget Lev Vygotsky Teori konstruktivisme kognitif Teori Konstruktivisme Sosial keadaan disequilibrasi membuatkan proses pembelajaran berlaku. iaitu proses mengubah skema untuk mengakomodasi maklumat baru yang diterima interaksi individu dengan invidu lain menekankan hubungan orang lain ke atas pembelajaran individu Asimilasi ZPD Akomodasi Pembelajaran Koperatif .