You are on page 1of 24

1.

0 PENDIDIKAN ABAD KE -21 Pendidikan adalah merupakan kepentingan awam yang wajib diterima oleh semua lapisan masyarakat. Peranan sistem pendidikan sangat penting dalam pembangunan negara. Pendidikan yang berkualiti dan cemerlang merupakan salah satu usaha untuk membangunkan generasi alaf baru seiring dengan perkembangan dunia yang semakin maju. Matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan (center for academic excellence) di rantau Asia dan juga di peringkat antarabangsa pada abad ke 21 ini memerlukan usaha-usaha yang strategik yang boleh meningkatkan keupayaan dan kemampuan amalannya ke tahap kualiti yang tinggi agar dapat memperoleh status "World Class Education" (Pendidikan Bertaraf Dunia). Sistem pendidikan Abad ke-21 dapat dicapai apabila ia menunjukkan perkembangan dan kemajuan pesat serta dinamis dalam pendidikan negara, khususnya dari segi kualiti, kuantiti, standard, kecemerlangan dan kredibiliti yang diakui dan diterima di peringkat antarabangsa atau dunia. Dilihat dari perspektif yang luas, Pendidikan Bertaraf Dunia bermaksud kemampuan dan pencapaian cemerlang dalam cabaran untuk mempelopori perubahan dan kemajuan dinamik dalam membangunkan sektor pendidikan iaitu terdiri daripada: i. ii. iii. iv. v. vi. Pembangunan tenaga manusia Kepesatan pertumbuhan ekonomi Pembaikan taraf dan kualiti kebajikan sosial Pemodenan dan reformasi sosial masyarakat Kecemerlangan budaya fikir dan intelektual Pembangunan teknologi dan sains

1.1 Cabaran Alaf Baru Pendidikan abad ke-21 merupakan satu transformasi yang dilakukan dalam memperbaharui taraf pendidikan sedia ada yang mana sistem pendidikan abad ke21 adalah lebih fleksibel, kreatif, mencabar dan lebih kompleks. Dalam menangani dunia yang semakin pesat membangun, pendidikan harus di struktur semula untuk memenuhi keperluan pelajar dalam dunia abad ke-21. Sebagai contoh, setiap sekolah perlu didedahkan dengan kurikulum berasaskan projek berkaitan kehidupan 1

bertujuan untuk melibatkan pelajar dalam menangani masalah dunia sebenar dan isu-isu semasa. Bagi mencapai hasrat tersebut pendidikan perlu bersifat dinamik dan holistik yang sentiasa segar serta berubah mengikut keperluan masa dan persekitarannya. Memandangkan ianya berkait rapat dengan perkembangan individu, keperluan masyarakat dan proses pembinaan negara bangsa maka usaha penambahbaikan dan perubahan dasar perlu dilakukan dengan cepat bagi memenuhi keperluan semasa. Ini membolehkan pelajar sentiasa didedahkan dengan perkara-perkara yang berada di sekeliling mereka. Bagi menangani perubahan dan cabaran baru di peringkat global maka negara kita juga tidak terlepas dari memperkenalkan dasar-dasar baru dalam bidang pendidikan. Tuntutan abad ke-21 dilandaskan kepada tuntutan Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan. Malah, abad Ke 21 sering dikaitkan dengan era Teknologi Maklumat (IT) yang memungkinkan kepantasan dan menjumudkan faktor jarak dan masa. Perkembangan terkini dalam open sky technology membawa implikasi kepada kehidupan manusia sejagat. Seperti yang kita lihat dan rasa, dunia yang luas pada hakikatnya telah dikecilkan dengan teknologi komunikasi yang canggih dan pantas. Dalam konteks pendidikan, teknologi maklumat merupakan peralatan teknologi komunikasi atau sistem rangkaian elektronik yang boleh digunakan untuk mengumpul, menyimpan, memproses, menyalurkan dan menyampaikan maklumat secara pantas dan tepat seperti Internet Atau Multimedia Atau Hypermedia untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan bidang teknologi maklumat telah dapat memudahkan manusia berkomunikasi dalam mengurus, menyimpan dan menyebar maklumat dengan lebih canggih sama ada dalam bentuk data teks, imej atau suara. Dalam era ledakan maklumat dan timbunan ilmu, penggunaan teknologi komputer menyemarakkan pengetahuan pelajar untuk menyusun maklumat dan pada masa yang sama mencari suatu fakta spesifik secara efektif dan pantas. Oleh itu, semua sekolah di Malaysia akan dihubungkan antara satu sama lain melalui Jaring dan seterusnya Internet. Dengan adanya teknologi pendidikan abad 21 membolehkan pelajar-pelajar mengikuti pembelajaran secara global classroom'. Di sini mereka berpeluang bersidang dan bertukar pendapat tentang apa sahaja dengan rakan mereka di sekolah lain malah dengan pelajar lain di seluruh dunia. 2

Penguasaan terhadap teknologi maklumat ini amat penting agar masyarakat serta negara kita tidak ketinggalan jauh berbanding negara maju yang lain seperti Amerika dan Jepun. Seperti yang kita ketahui, dengan perkembangan zaman maklumat ini, ia telah memberi ruang kepada kita untuk memperolehi pengetahuan secara mudah dan cepat. Selain itu juga, ia turut memberi peluang kepada kita mengembangkan bakat yang sedia ada serta potensi melalui kemahiran teknologi ini serta memberi mereka peluang dalam mengikuti pendidikan sepanjang hayat. Segalanya hanya terletak di hujung jari sahaja. Selari dengan tuntutan-tuntutan tersebut penyediaan sumber manusia berkualiti hendaklah dihasilkan oleh sistem pendidikan kita. YAB Perdana Menteri telah menggariskan ciri-ciri generasi yang hendak dilahirkan untuk mewarisi alaf baru akan datang iaitu kaya maklumat (termasuk sains dan teknologi), kekuatan minda (kreatif dan proaktif), nilai-nilai luhur dan murni (termasuk penyayang), semangat jati diri, jaya diri dan keusahawanan, dan keterampilan. Dalam menentukan pendidikan berkualiti tersebut dapat direalisasikan, maka para pendidik dan guru-guru pelatih, perlulah dilengkapkan dengan ciri-ciri berikut iaitu para guru haruslah menguasai subjek (kandungan kurikulum), mahir dan berketerampilan perkembangan pembelajaran dalam pedagogi dan (pengajaran menyayangi & pembelajaran), kemahiran memahami psikologi kaunseling, murid-murid (cognitive mereka, memahami

psychology),

memiliki

menggunakan teknologi terkini, dapat menyaring dapatan-dapatan kajian dan penyelidikan mutakhir, boleh bekerjasama dengan rakan sejawat dan orang lain, dan memiliki keyakinan terhadap peranan dan sumbangan sebagai pendidik. Dalam memenuhi tuntutan globalisasi abad ke-21, sistem pendidikan negara juga sering melaksanakan lonjakan dengan menyediakan satu sistem pendidikan yang berkualiti kerana kerajaan menyedari hakikat bahawa sistem pendidikan Malaysia perlu terus berkembang supaya dapat memenuhi aspirasi negara yang kian meningkat dan juga dapat bersaing dengan negara lain yang setanding. Ekonomi dan dunia globalisasi hari ini memerlukan pesaing yang mampu berfikir dengan lebih kritis, kreatif dan inovatif. Oleh yang demikian, atas daya maju yang 3

tinggi, Kementerian telah bekerja keras untuk membina Pelan Pembangunan Pendidikan melalui kajian dan penilaian yang mendalam serta pelibatan meluas pihak awam. Berdasarkan kedudukan pencapaian sistem pendidikan Malaysia pada masa kini dan cabaran yang bakal ditempuhi, Pelan ini bermatlamat mengukuhkan visi dan aspirasi sistem pendidikan Malaysia sehingga tahun 2025. Pelan ini juga menyediakan hala tuju dasar dan inisiatif pelaksanaan yang direncanakan dengan terperinci bagi mencapai matlamat sistem pendidikan negara yang dinamik serta memenuhi hasrat dan keperluan semua. Bagi memperkemaskan sistem pendidikan negara dalam menghadapi arus globalisasi ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah proaktif memperkasakan sekolah-sekolah kebangsaan melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan Malaysia (PIPP) 2006-2010 (Malaysia, 2007) yang telah diperkenalkan yang menjuruskan kepada beberapa aspirasi antaranya ialah bagi mewujudkan sekolah kebangsaan yang mampu menyediakan generasi masa hadapan yang bersaing di persada antarabangsa. Selaras dengan perkembangan teknologi pula, KPM telah memperkenalkan ICT dalam pendidikan seperti Projek Rintas Sekolah Bestari, SchoolNet, Projek MySchoolNet, Makmal Pengkomputeran, TV Pendidikan, Pembekalan ICT untuk pengajaran dan pembelajaran, pengenalan mata pelajaran ICT, latihan ICT untuk guru-guru dan Projek Pengkomputeran Pengurusan dalam Pendidikan ( Nor Asikin, 2009) . Berdasarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dan Taklimat

Perkembangan Baru Pendidikan 2010-2012, Tan Sri Alimuddin turut menyatakan tentang dasar-dasar baru yang dilakukan oleh kerajaan serta Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menangani perubahan dan cabaran baru di peringkat global. Salah satu dasar yang baru diumumkan oleh menteri pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah pelaksanaan Transformasi kurikulum bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran supaya ianya menjadi lebih kreatif dan inovatif serta mampu menarik minat pelajar-pelajar. Menurut Tan Pelan Sri ini memfokuskan Yassin, cara membangunkan dan meneruskan perkembangan, serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Muhyiddin proses pembelajaran ini lebih mementingkan interaksi di antara murid, guru dan rakan sekelas yang diharap membantu percambahan idea yang kreatif dan inovatif. 4

Tambah beliau lagi

budaya kreativiti dan inovasi juga boleh dipupuk melalui

bengkel, seminar dan pertandingan. Langkah bagi menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif dan inovatif ini adalah bermula daripada kurikulum yang seimbang daripada aspek budaya berfikir dan penjanaan ilmu. Transformasi kurikulum ini dijangka mampu memberikan pendidikan sempurna dan lengkap yang dapat menjamin dan membolehkan mereka memberi sumbangan kepada diri dan masyarakat. Transformasi pendidikan diteruskan lagi dengan wujudnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Malaysia Education Blueprint) 2013-2025 yang menggariskan 11 anjakan strategik dan operasi untuk mengubah sistem pendidikan negara. Melalui pelan itu, penekanan akan diberi kepada melengkapkan generasi muda dengan enam kualiti iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian serta memiliki identiti kebangsaan melalui 3 Gelombang Transformasi iaitu dalam Gelombang 1 (20122015) menumpukan kepada usaha memperbaiki sistem dengan memberi sokongan guru dan tumpuan kepada kemahiran asas, Gelombang 2 (2016-2020) pula mempercepatkan penambahbaikan sistem dan Gelombang 3 (2021-2025) ke arah kecemerlangan menerusi operasi yang lebih fleksibel. Menurut YAB Dato Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak (2012), bagi mencapai aspirasi yang tinggi di tengahtengah persekitaran global yang semakin berdaya saing, kita tidak boleh berdiam diri. Negara memerlukan transformasi sistem pendidikan yang menyeluruh. 2.0 KEMAHIRAN ABAD KE -21 Dalam menuju ke arah pendidikan abad ke-21, pelbagai kemajuan yang dikecapi oleh setiap individu secara global mahupun local. Profesion perguruan adalah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan dasar sistem pendidikan yang berpandukan Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Dalam menjana dan melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial (JERIS). Selain itu juga, FPN juga memberi penekanan kepada kemahiran 3M (membaca, mengira dan menulis), sejajar dengan itu juga kemahiran baru seperti sains dan

teknologi, kemahiran komunikasi, kemahiran interpersonal dan intrapersonal juga amat penting di era ini. Bagi mencapai dan merealisasikan pelan-pelan pendidikan yang telah diuaruarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pelajaran Malaysia, Tan Sri Dato Hj. Muhyiddin Yassin dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Beliau telah menekankan bahawa kesamarataan pendidikan kepada setiap murid yang berada di Malaysia, tidak kira di mana kedudukan geografinya, budayanya dan bangsanya, serta sosio ekonominya. Kualiti pendidikan yang diterima dan bangunkan adalah berdasarkan kualiti pengajaran yang berkesan untuk mentransformasi pendidikan ke arah abad ke-21. Menurut beliau lagi, kementerian beriltizam untuk meningkatkan kualiti pengajaran sekolah dengan memperkukuhkan amalan terbaik sedia ada, dan memberikan ganjaran kepada guru berkualiti dalam bentuk laluan kerjaya yang lebih baik untuk mereka. Dalam membentuk sesuatu persekitaran yang baru bagi menghasilkan satu alaf yang baru yang memerlukan anjakan, maka persediaan yang secukupnya amat penting bagi semua komponen yang mengambil bahagian dalam pendidikan secara langsung mahupun tidak langsung. Maka bukan sahaja kementerian, institusi persekolahan dan pelajar yang bertungkus-lumus dalam merealisasikan idea-idea ini, namun, keprihatinan daripada pihak ibu bapa juga memberi kesan yang besar dalam perubahan menuju pendidikan abad ke-21. Antara anjakan yang terkandung dalam pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah seperti kesamarataan akses dalam pendidikan bertaraf antarabangsa, melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan, memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah dan memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Sebagai menyahut baik anjakan transformasi sistem pendidikan ini,

kemahiran abad ke-21 secara tidak langsung dititik beratkan oleh kementerian bagi mencapai tujuan pelan dan melahirkan generasi pemangkin negara yang ideal. Menurut kajian yang dijalankan oleh DAndrea dan Daniels (2002), mendapati bahawa standard pelajar di abad ke-21 adalah memerlukan kemahiran baru yang lebih berdaya saing dan berjaya dalam seharian. Kemahiran abad ke-21 dunia pendidikan dan juga kehidupan kebiasaannya digunakan dalam pada 6

menghuraikan pelbagai kebolehan yang diperlukan untuk berjaya di zaman global. Justeru itu juga, proses pembelajaran dalam bilik darjah perlu merangkumi literasi teknologi, pembelajaran kolaboratif, penggunaan pendekatan pembelajaran berasakan projek serta aplikasi pemikiran aras tinggi, termasuk pemikiran kritis untuk mengsintesis dan menilai maklumat dalam menyelesaikan masalah.

Kemahiran-kemahiran abad ke-21 yang dapat dinyatakan secara umum adalah seperti jadual berikut :-

Jenis Kemahiran

Huraian Pertukaran pemikiran dan idea menerusi lisan dan tulisan Dapat memahami dan bekerjasama dalam pelbagai budaya Keupayaan untuk berkomunikasi menggunakan lebih dari satu bahasa Keupayaan untuk mengurus dan membantu orang lain melaksanakan, menyelesaikan masalah dan konflik Dapat bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai sesuatu matlamat Dapat menyumbangkan pemikiran yang berbentuk kreatif dan artistik dalam menyelesaikan sesuatu masalah Mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan Kemampuan untuk memahami perasaan dan

o 1. Komunikasi 2. Kepekaan Silang Budaya 3. Pelbagai Bahasa 4. Kemahiran Mengurus

5. Kerja Berpasukan 6. Kreativiti

7. Keupayaan Untuk Menyesuaikan Diri 8. Empati

idea orang lain dari sudut pandangan mereka 9. Pengurusan Stress (Relaxation) Berkemampuan untuk mengawal situasi stress dan mengenal pasti punca stress 7

10 Etika Kerja . 11 Disiplin Diri . 12 Tanggungjawab . 13 Pemikiran Diskriminatif . 14 Kemahiran Tatabahasa . 15 Kemahiran Analitikal . 16 Ekonomi & Perniagaan . 17 Kemahiran Matematik . 18 Kemahiran Komputer . 19 Telekomunikasi .

Dapat mempamerkan etika dan disiplin kerja yang baik dan tinggi Dapat mengawal diri dan tingkah laku dalam kaunseling dan hal peribadi Mempunyai aspirasi untuk mencapai tahap akauntabiliti yang tinggi Keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan pemikiran yang berbeza Mempunyai keupayaan untuk mengeluarkan pandangan dan idea yang lebih baik Kemampuan untuk menggunakan pemikiran logik dan abstrak Kemampuan untuk menggunakan prinsipprinsip ekonomi dan perniagaan dalam perhubungan Keupayaan untuk menggunakan dan mengaplikasikan teori asas matematik dalam kehidupan Keupayaan untuk menggunakan computer dalam perkhidmatan kaunseling Keupayaan untuk menggunakan talian komunikasi sebagai satu alat perhubungan dalam perkhidmatan kaunseling

Selain itu juga, elemen-elemen yang terkandung dalam kemahiran abad ke21 adalah kreativiti dan inovasi, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi dan kolaborasi, literasi maklumat, literasi media, literasi teknologi maklumat dan komunikasi, keupayaan menyesuaikan diri (fleksibiliti), produktiviti dan akauntibiliti serta bertanggungjawab. Elemen-elemen ini telah lama wujud secara semula jadi bagi setiap individu, namun, kemahiran tersebut memerlukan peneguhan yang konsisten dan lebih jelas tujuannya. Kemahiran-kemahiran ini adalah subjektif, pengukuhan yang diberi adalah untuk membentuk perihal yang lebih sistematik. Sebagai contoh, dalam mendedahkan pelajar dalam dunia siber

yang berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), nilai-nilai positif seharusnya ditekankan bagi menerapkan kesedaran di kalangan mereka. Kebanyakan kemahiran abad ke-21 adalah berdasarkan kepada pendedahan terhadap ICT, berbanding dahulu di mana literasi Cuma merangkumi membaca, menulis dan mengira, manakala di abad 21 ini melibatkan literasi digital. Guru-guru memainkan peranan dalam membimbing pelajar-pelajar untuk melayari internet, mencari laman sesawang, memilih perisian yang sesuai dan mengumpul serta mengulas maklumat. Dengan bimbingan guru juga dapat memberi kesedaran secara global kepada era digital sepatutnya mudah dicapai dan seharusnya meningkat. Dalam mencetuskan pendidikan abad ke-21, softskill amat diperlukan untuk memudahkan mereka berkomunikasi dalam perbincangan yang menggalakkan mereka berinteraksi sesama mereka. Komunikasi interaktif bukan sahaja berlaku secara bersemuka (face to face) pada hari ini, bahkan komunikasi tersebut berlanjutan sehingga ke alam maya seperti dalam facebook dan edmodo. Di samping itu juga, dengan ada nya gabungan kemahiran-kemahiran di atas juga dapat menyatukan masyarakat majmuk di negara kita, seterusnya dapat mewujudkan gagasan 1 Malaysia yang berilmu dan bermatlamat yang futuristic. Kita sememangnya tidak dapat merealisasikan sesebuah sistem pendidikan yang ideal tanpa tunggak utama barisan pendidik. Bagi mencapai hasrat negara membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad-21, seseorang guru itu perlu komited dalam menguasai pelbagai bidang ilmu bagi menjadikan mereka relevan dan sesuai dengan arus perubahan yang berlaku. Selain itu, guru juga perlulah mengikuti perkembangan tentang dasar dan isu pendidikan semasa, mahir dalam pedagogi seperti menggunakan teori konstruktivisme dan tidak terlalu bergantung kepada guru (teacher centered). Guru juga mestilah melengkapkan diri dengan persediaan yang terkini dalam penggunaan teknologi terkini dan penerapan nilai-nilai murni (akhlak) mestilah diteruskan tidak kira di mana atau bila situasinya. Secara ringkasnya, kemahiran abad 21 dalam kalangan pelajar memerlukan perubahan pada pendekatan pendidikan, yang berlaku di peringkat sekolah atau bilik darjah. Maka, kesedaran dan kemahiran guru dan pentadbir dalam menyusun program latihan untuk guru dan juga pengisian yang mantap untuk pelajar akan merealisasikan perubahan yang positif. 9

3.0 PEMBELAJARAN ABAD KE-21 3.1 Pengenalan Dalam proses menyediakan warganegara Malaysia dengan pendidikan yang lengkap bagi mengisi dua keperluan utama iaitu keperluan individu dan keperluan negara, kurikulum perlu dirancang dan diurus dengan teliti. Ini amat penting untuk menentukan supaya kurikulum ini sesuai dengan keperluan dan berkualiti cemerlang. Pembangunan tenaga manusia dan tenaga rakyat menjelang abad ke 21 tidak terhad kepada penyediaan dan pembekalan tenaga pekerja yang berketrampilan dalam sektor-sektor perindustrian dan perdagangan sahaja. Kurikulum bagi abad ke-21 perlu dibentuk supaya relevan dan koheran dengan keadaan pada masa itu dan boleh memenuhi matlamat-matlamat yang ditentukan. Garis panduan tentang bentuk, isi dan pelaksanaan kurikulum itu pastinya ditentukan oleh senario yang dapat dilihat dari aliran pembangunan dan kemajuan teknologi. Perancangan kurikulum abad ke-21, mestilah bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia. Warganegara Malaysia bagi abad ke-21 mestilah dapat menangani cabaran yang akan dibawa arus oleh globalisasi, ledakan ilmu dan maklumat. Warganegara berupaya merancang masa depan mereka dan mampu membuat pilihan yang bijak dan tepat sesuai dengan budaya dan nilai-nilai semasa. 3.2 Fokus/Penekanan Kurikulum Untuk memenuhi matlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersikap terbuka dan kreatif, kurikulum yang direncanakan mestilah mampu membekalkan pelajar dengan kesediaan diri yang kukuh dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Fokus pengisian kurikulum semestinya lebih daripada penguasaan pengetahuan dan kemahiran asas tetapi kepada penguasaan berbagai-bagai kemahiran iaitu : kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif 10

kemahiran berkomunikasi secara berkesan kemahiran menikmati keindahan ciptaan dan seni kemahiran membuat pilihan dan membuat keputusan kemahiran mencari, menginterpretasi dan mengaplikasi maklumat kemahiran bergaul dan bekerjasama dengan orang lain kemahiran kepimpinan dan pengurusan

3.3 Proses Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kurikulum. Menjelang abad ke 21 pelajar perlu mendapat segala kemudahan yang disediakan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Komputer sudah pasti digunakan secara meluas. Sumber pengetahuan utama abad ke 21 kelak merupakan sumber yang berkaitan dengan teknologi maklumat. Dengan itu kemudahan seperti komputer, multimedia, cekera padat dan corridorraya multimedia seperti 'internet' perlu disediakan untuk digunakan oleh semua pelajar. Adalah diharapkan pengajaran dan pembelajaran pada abad ke-21 dibentuk sepenuhnya oleh komputer. Ini bukan bertujuan membantu guru dengan penggunaan teknologi tetapi untuk menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menyeronokkan, berkesan dan lebih bermakna kepada pelajar. (a) Teknologi Maklumat/Komputer Dalam konteks pendidikan, teknologi maklumat merupakan peralatan teknologi komunikasi atau sistem rangkaian elektronik yang boleh digunakan untuk mengumpul, menyimpan, memproses, menyalurkan dan menyampaikan maklumat secara pantas dan tepat seperti internet atau multimedia atau hypermedia untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Perkembangan bidang teknologi maklumat telah dapat memudahkan manusia berkomunikasi dalam mengurus, 11

menyimpan dan menyebar maklumat dengan lebih canggih sama ada dalam bentuk data teks, imej atau suara. Pelajar dalam abad ke 21 pasti berada dalam gelombang teknologi maklumat, untuk itu setiap pelajar perlu celik komputer. Ini kerana komputer berupaya meningkatkan mutu pembelajaran. Sudah sampai ketikanya komputer menjadi alat standard di semua sekolah di peringkat rendah, menengah dan lepasan menengah.

(b) Pengajaran dan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar Proses pengajaran dan pembelajaran dalam abad ke 21 masih tetap berpusatkan pelajar. Malah ia perlu dipertingkatkan daripada apa yang diamalkan sekarang. Guru memainkan peranan lebih penting kepada pelajar dengan melibatkan pelajar sepenuhnya secara aktif dalam semua aktiviti sama ada di dalam atau di luar darjah. Guru lebih-lebih lagi berperanan sebagai pemudah (fasilitator) pembelajaran dan berperanan sebagai pembekal maklumat. Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang oleh guru bagi membina dan mengukuhkan minat murid terhadap pembelajaran. Murid dibimbing supaya bersedia menerima pengajaran dan berupaya untuk meneruskan pembelajarannya sendiri. Pelajar ketika itu perlu dilatih untuk berdikari, yakin pada diri sendiri dan meningkatkan rasa tanggungjawab. Dalam rangka pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar, tenaga

pengajar/guru di sesebuah bilik darjah sekurang-kurangnya terdiri daripada seorang guru dan seorang pembantu guru untuk membimbing pelajar yang tidak melebihi 25 orang pelajar. Keadaan kelas dengan dua orang guru dengan sekelompok murid patut dijadikan amalan bagi meningkat dan mengukuhkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan pelajar. (c) Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan kesinambungan inovasi kreatif dalam pendidikan diri abad ke 20 ke abad ke 21. Peluasan PJJ seharusnya sampai ke 12

sekolah dari peringkat rendah lagi tidak sahaja terhad di pusat-pusat pengajian tinggi. Pendidikan Jarak Jauh dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 mengambil kira faktor-faktor berikut: Bilangan hari persekolahan adalah fleksibel (mungkin tidak lebih tiga hari

seminggu) Setiap sekolah mempunyai kemudahan komputer Penggunaan bahan pembelajaran yang telah diterbitkan sebagai asas untuk

pelajar Bahan khusus yang terancang untuk memenuhi keperluan belajar individu Kebolehubahan (flexibility) kandungan kurikulum bahan pembelajaran

melalui struktur modular Pembentukan bahan pembelajaran yang terancang dan sistematik

mengandungi objektif yang jelas, alat ujian kendiri, aktiviti pembelajaran dan maklum balas pelajar. (d) Pendekatan Modular Pendekatan secara modular berperingkat kesukaran bagi setiap tajuk disediakan dalam bentuk bercetak dan/atau CD-ROM untuk satu-satu tahun pengajian. Modul ini disediakan untuk semua mata pelajaran di semua peringkat persekolahan. Pelajar boleh beralih ke modul berikutnya apabila selesai menggunakan modul yang disediakan tanpa menunggu arahan guru. Pendekatan modul ini telah diamalkan di institusi pengajian tinggi tempatan. Apa yang perlu ialah menyesuaikannya mengikut tahap kebolehan pelajar. (e) Mastery Learning Pendekatan pembelajaran berfokus kepada penguasaan pelajar terhadap sesuatu perkara yang diajarkan kepada mereka. Penguasaan pelajar ditentukan melalui 13

ujian diagnostik. Tindakan susulan diberikan kepada mereka yang belum menguasai supaya kelemahan mereka tidak terhimpun di akhir setiap pembelajaran. (f) 'Tracking' dan 'Banding' Bergantung kepada tahap penguasaan pembelajaran, pelajar ditempatkan dalam beberapa kumpulan sama ada kumpulan asas (basic), kumpulan umum (general) atau kumpulan maju (advance). Pembelajaran juga dilaksanakan mengikut sistem banding iaitu 'vertical' dan 'horizontal'. Melalui sistem ini pelajar berubah kelas mengikut kebolehan dalam mata pelajaran. Misalnya pelajar Tahun 2 sekolah rendah boleh mempelajari matematik Tahun 3 sekiranya ia sudah menguasai kemahiran matematik Tahun 2.

(g) Sistem Kredit Unit kredit adalah nilai masa/tempoh dan tugasan yang diperlukan oleh pelajar untuk menyiapkan kerja-kerja kursus yang telah ditetapkan bagi setiap kursus pengajian. Kerja-kerja kursus ini termasuklah menghadiri kelas, membuat kerja projek, tugasan, kerja-kerja makmal dan amali. Pelajar dibenarkan mengulang mata pelajaran yang tidak mencapai asas yang ditetapkan. 3.4 Penilaian Aspek penilaian kemajuan pelajar adalah penting untuk menentukan tahap penguasaan, kemahiran dan penghayatan. Maklumat tentang tahap penguasaan pelajar menjadi petunjuk untuk membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran seterusnya. Alat-alat dan perkaedahan penilaian mestilah benarbenar dapat mengukur dengan tepat kebolehan dan keupayaan pelajar seperti berikut a) Penilaian Berasaskan Sekolah b) Penilaian Berterusan 14

c) Penilaian Berasaskan Elemen Subjek d) Penilaian Proses di samping Penilaian Hasil e) Authentic Assessment f) Penilaian Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) g) Bench Marking h) Ujian/ Peperiksaan Secara Online 3.5 PENUTUP Perlu ditegaskan bahawa apa pun bentuk reformasi kurikulum yang dianjurkan tidak akan dapat hasil yang diharapkan jika tidak diikuti dengan penyusunan semula di dalam bidang-bidang lain, kerjasama di antara agensi-agensi di Kementerian Pendidikan dan mengambil perhatian yang berat tentang pelaksanaannya. Dalam menjayakan hasrat penubuhan Sekolah Bestari, tumpuan utama seharusnya diberikan kepada pembangunan prasarana teknologi, penyediaan latihan semula guru, penyediaan bahan kursus dan format penilaian, di samping penglibatan pihak swasta, ibu bapa dan komuniti dalam menangani tugas yang besar ini. 4.0 GURU ABAD KE- 21 4.1 Pengenalan Keguruan ialah satu jawatan professional seperti mana kerjaya-kerjaya lain dalam masyarakat dunia. Sebagai guru yang profesional, guru perlu melaksanakan kerjayanya dengan sepenuh hati, bersedia menanggung semua konsekuen yang sesuai dengan nilai profesion ini. (Dr Ragbir Kaur a/p Joginder Sigh, 2007) Salah satu agenda penting dalam matlamat perancangan pembangunan pendidikan bagi RMK-9 ialah membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia. Dalam agenda ini kerajaan akan memperkukuhkan kurikulum sekolah yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, mempunyai disiplin yang tinggi, bersikap kerjasama, dan mampu memainkan peranan dalam masyarakat, serta melahirkan sejumlah sekolah yang baik dan cemerlang untuk dijadikan show case kepada negara-negara lain di dunia. (Ucapan 15 menteri Pendidikan Malaysia dalam

Perhimpunan Bulanan Kementerian Pelajaran Malaysia). Dr Ismail Zain, dalam kertas kerjanya yang bertajuk Pendidikan Bertaraf Dunia ke arah Pembestarian Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran (selepas ini di tulis p&p) menjelaskan pendidikan bertaraf dunia sebagai wacana dalam dasar pendidikan negara yang meletakkan proses pendidikan sebagai satu bidang yang penting dalam kehidupan seharian khususnya di sekolah-sekolah yang berfungsi sebagai institut perkembangan ilmu. 4.2 Ciri-ciri guru berkualiti Ciri dalam Kamus Dewan 2007 didefinisikan sebagai sifat (unsur, tanda) yang khusus pada sesuatu atau membezakannya daripada yang lain. John Macdovalo (1993) menyatakan kualiti sebagai memenuhi keperluan atau kehendak pelanggan. Jemaah Nazir Sekolah pula mendefinisikan kualiti sebagai ciri-ciri atau sifat kecemerlangan yang dikehendaki oleh sesuatu barang, alat perkakas, dan perkhidmatan (ISO8402). Maka, dapatlah dikatakan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia, ciri-ciri guru yang berkualiti ialah guru yang memenuhi keperluan pelajar dalam pelbagai aspek sama ada dari segi p&p, sahsiah, kemahiran, kepakaran dan pengurusan. Oleh itu antara ciri-ciri yang perlu ada pada guru berkualiti bagi menghasilkan pendidikan bertaraf dunia, guru perlulah: 4.2.1 Bertindak sebagai penyebar ilmu Menurut Ragbir Kaur (2007), fungsi guru ialah mendidik murid dalam pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada pelbagai disiplin dalam kurikulum sekolah. Para guru haruslah memiliki sifat-sifat amanah, dedikasi, komited pada tugas, ikhlas, sanggup berkorban masa dan tenaga dan mempunyai sikap membantu dan menyampaikan seberapa banyak ilmu kepada murid-muridnya. Penekanan di sini ialah mengenai sikap dan penampilan guru itu sendiri terhadap konsep ilmu. Guru harus mendalami ilmu sebanyak mungkin supaya dapat menyebarkan ilmu kepada para pelajar bagi melahirkan insan dan warganegara yang berilmu. Dalam era transformasi pendidikan guru hendaklah menghasilkan pelajar yang mampu berfikir secara kreatif dan kritis serta memperkembangkan potensi pelajar 16

dalam semua aspek JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial) bagi mencapai pendidikan bertaraf antarabangsa. 4.2.2 Bertindak sebagai Pembentukan Nilai / Role Model Nilai merupakan kriteria penting bagi mengukur mutu sesuatu benda. Menurut Ragbir Kour (2007) guru harus membentuk murid-murid untuk memiliki akhlak yang mulia dan mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. Nilai-nilai yang perlu diterapkan ialah moral, agama, terminal dan instrumental. Jadi, guru seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi, profesional, dan sosial yang baik dan murni supaya dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Sebagai ibu bapa kedua kepada muridmurid, segala nilai dan tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada para pelajar. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung akan diterapkan dalam jiwa pelajar. Menurut Ee Ah Meng (2003) guru yang beriltizam akan menjadi role model kepada para pelajarnya. Secara tidak langsung, guru berkenaan akan dapat memupuk beberapa ciri peribadi yang positif melalui amalan-amalannya di dalam bilik darjah.

4.2.3 Bertindak Sebagai Pengamal Budaya Ilmu Menurut Mok Soon Sang 2007, Profesor Syed Muhammad al-Altas menyatakan ilmu merupakan sesuatu yang bermakna dan membawa penyuburan serta semangat kepada jiwa manusia. Hal ini menunjukkan ilmu merangkumi semua aspek kehidupan luaran dan dalam jiwa manusia. Guru sebagai pengamal ilmu perlu mempraktikkan budaya ilmu seperti membaca, berfikir, memerhati, berkarya, bersumbangsaran, dan bertukar fikiran serta mencari pengalaman baru (Ragbir Kour (2007)). Dalam p&p, guru akan memindahkan ilmu yang baik, meninggikan adab murid, serta memberi petunjuk ke arah kebenaran sebagai seorang pengamal ilmu. Sebagai seorang guru, budaya ilmu harus menjadi kriteria utama dan harus dipupuk dalam diri supaya menjadi teladan bagi para pelajar mencontohinya. Budaya 17

ilmu di kalangan guru dan pelajar adalah sejajar dengan salah satu matlamat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan dan seterusnya menjadi teras dan tunjang dalam amalan pendidikan seumur hidup. 4.2.3 Mengamalkan kemahiran profesional Guru merupakan tenaga ikhtisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Oleh itu, guru yang mempunyai kemahiran profesional serta kecerdasan emosi yang tinggi memainkan peranan besar dalam menghasilkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran, berbudaya ilmu dan berakhlak selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Peranan ini penting bagi membawa pendidikan negara Malaysia ke arah pendidikan yang bertaraf dunia (Dr. Ragbir Kaur, 2007). Antara kemahiran yang perlu ditekankan ialah kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif. Para pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan minda untuk melahirkan pelajar-pelajar untuk belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi era globalisasi. Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepada pandangan jauh dan luar biasa (Mohamad bin Muda, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia). 4.2.4 Bersifat profesional dan peka dengan segala perkembangan pendidikan Craft (2002) menyarankan bahawa untuk menjadi pendidik yang

profesional, seorang guru perlu peka terhadap inisiatif pendidikan yang terkini. Guru yang profesional juga sentiasa mengikuti perkembangan terhadap guru kajian-kajian lampau dan diri terkini dengan bagi mengemaskinikan kemahiran pengetahuan dan kemahiran p&p guru. Mak Soon Sang (2007), menegaskan hendaklah melengkapkan menguasai menggunakan internet untuk memperolehi maklumat tentang perkembangan matematik dan pedagogi pengajaran masa kini di samping membimbing murid-murid menggunakan internet sebagai p&p. Selain itu guru perlu 18

mengaplikasikan teknologi maklumat (ICT) di dalam bilik darjah melalui program SLE (Smart Learning Environment) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan guru terhadap penggunaan ICT. Antaranya aplikasi word processing, spreadsheet, database, desktop publishing, dan graphing (Dr Ranbir Kaur a/p Joginder Sigh, 2007). 4.2.5 Mengamalkan pengajaran efektif Mak Soon Sang (2007) mengenal pasti ciri-ciri pengajaran efektif dari segi perancangan, pelaksanaan, dan penilaian pengajaran. (a)Perancangan pengajaran Clarke dan Cutler (1990) menyatakan keberkesanan pengajaran bergantung kepada perancangan, pelaksanaan, penilaian terhadap proses dan objektif pembelajaran. Oleh itu, mengenalpasti objektif pengajaran merupakan salah satu ciri kualiti pengajaran yang diperlukan dalam perancangan. Cohn et al, (1987) selanjutnya menyokong pendapat ini dengan menyatakan guru harus membuat refleksi kendiri untuk menilai objektif pengajarannya setelah selesai melaksanakan pengajaran. Oleh itu guru harus mempunyai kemahiran dalam memilih strategi p&p yang sesuai kerana ia merupakan suatu rancangan untuk melaksanakan aktiviti p&p juga mahir dalam penggunaan kaedah dan teknik mengajar untuk menyampaikan isi pelajaran dengan cara yang berkesan, kerana pemilihan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai akan menjamin keberkesanan pengajaran serta pencapaian objektifnya secara optimum. (b)Pelaksanaan pengajaran Mok Soon Sang (2002), mengatakan peranan guru dalam pelaksanaan dan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran meliputi tugastugas seperti menganalisis objektif dan isi kandungannya, menentukan keperluan pelaksanaan seperti melengkapkan diri dengan kemahiran mengajar dan penyediaan bahan-bahan pelajaran, merancang dan melaksanakan pengajaran, membuat penilaian untuk mengenalpasti 19

kelemahan

dengan

tujuan

meningkatkan

keberkesanan

dalam

pelaksanaan pengajaran dengan membuat pengubahsuaian dalam rancangan mengajar. (c) Penilaian pengajaran Yap, Wan, dan Ismail (1985) dalam Kertas Kerja oleh Profesor Dr. Saedah Siraj mentakrifkan penilaian dalam pendidikan dan pembelajaran sebagai satu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif p&p. Ingham (dalam Saedah Siraj, 2000) menyarankan supaya pendidik membuat penilaian dan menghargai perbezaan setiap individu kerana setiap perbezaan itulah yang akan menentukan cara setiap individu itu belajar dan juga boleh memberi pengalaman pembelajaran kepada masing-masing. 4.3 KESIMPULAN Oleh itu, dalam menuju pendidikan bertaraf dunia, guru adalah agen terpenting dalam merealisasikan pendidikan anak bangsa Malaysia dalam mengharung cabaran di tahap yang lebih tinggi. Pengisian guru yang berkualiti seperti yang di bentangkan iaitu guru perlulah bertindak sebagai penyebar ilmu, pengamal budaya ilmu, guru sebagai role-model, mengamalkan pengajaran efektif, peka dengan segala perkembangan pendidikan, dan mengamalkan kemahiran profesional mampu menyediakan generasi muda untuk menghadapi kemungkinankemungkinan yang berupa masyarakat industri, ekonomi yang global, kebanjiran teknologi tinggi dan sentiasa bertambah canggih, penggunaan komputer sebagai keperluan urusan harian dan limpahan maklumat sejagat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Mohamad bin Muda, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia dalam ucapannya, para pendidik adalah wahana yang boleh menentukan corak manusia yang mampu menghadapi alaf baru, abad ke-21. 5.0 PELAJAR ABAD KE -21

20

Dunia pada hari ini berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk mencapai kemajuan pada tahap tertinggi. Setiap ahli komuniti dalam sesebuah masyarakat atau negara itu, perlu bersaing untuk menghadapi cabaran tersebut. Pelajar juga merupakan golongan komuniti yang perlu bersedia berhadapan dengan cabaran dan persaingan pada abad ke 21. Terdapat pelbagai pendapat yang telah mencirikan pelajar abad ke 21 ini. Terdapat 19 ciri-ciri pelajar abad ke 21 iaitu berupaya membuat hubung-kait, bijak menyoal, yakin berkomunikasi, mengambil risiko, dahagakan ilmu, ingin tahu, menjana idea, fleksibel, tidak berputus asa, mendengar dan membuat refleksi, berkemahiran kritis, menguasai kemahiran literasi, berani mencuba, mampu berfikir sendiri, membuat inisiatif, mampu bekerja dengan orang lain, membuat perubahan, berintegriti dan berkeperibadian tinggi. Abad ke 21 lebih merujuk kepada waktu berlakunya revolusi teknologi yang amat pantas. Masyarakat dunia kini hidup dalam suasana yang global dan kompleks yang dikelilingi dengan kemudahan teknologi yang mampu memberikan impak dan transformasi kepada masyarakat kepada dunia ICT. Dalam konteks ini, pelajar turut terlibat dalam mengalami arus perubahan ini, di mana pelajar perlu dibantu guru dengan membentuk serta mengekalkan minat pelajar untuk belajar bersedia untuk berhadapan dengan dunia sebenar. Pelajar juga perlu mempunyai rasa ingin tahu untuk mempelajari sesuatu sebagai pembelajaran jangka masa panjang. Tujuan pemupukan rasa minat dan ingin tahu pelajar adalah perlu untuk membolehkan pelajar boleh memberikan kesinambungan untuk pembelajaran meski pun berada di luar institusi persekolahan. Oleh itu, pelajar perlu mempunyai ciri fleksibel untuk mempelajari mendatang. http://www.21stcenturyschools.com/what_is_21st_century_education.htm Generasi pelajar pada era milinieum pelajar beranggapan lahir sekitar tahun 1980-an sehingga sesuatu ilmu dan demi menghadapi sebarang cabaran yang

kini. Menurut John Seely Brown melalui Learning in a Digital Age, pada hari ini bahawa ICT merupakan sesuatu yang seakan oksigen bagi mereka untuk bernafas dan merujuk kepada bagaimana untuk mereka hidup. Pandangan tersebut jelas menunjukkan bahawa perkembangan teknologi yang pesat berlaku kini menunjukkan kepentingan teknologi dalam kehidupan pelajar pada hari ini. 21

Secara umumnya terdapat beberapa karakter atau ciri yang menunjukkan pelajar abad ke 21. Antaranya adalah: (i) Pelajar suka berada dalam kawalan Dalam era masa kini pelajar masa kini tidak lagi mahu belajar secara tradisional dan tidak berkeinginan untuk sentiasa belajar di dalam kelas. Ini kerana pelajar lebih senang menggunakan teknologi sedia ada yang membolehkan mereka belajar pada bila-bila masa dan boleh berkomunikasi dengan sesiapa sahaja mengikut cara mereka sendiri. Contohnya menggunakan kemudahan internet dengan pengaplikasian i-pad, facebook atau skype ketika sesi p&p. (ii) Pelajar boleh membuat pilihan Pembelajaran masa kini juga menuntut pelajar untuk meneroka sendiri bahan yang boleh dijadikan sumber. Secara tidak langsung membolehkan pelajar untuk membuat pilihan dalam melaksanakan tugasan mereka. Dengan menggunakan kemudahan teknologi pelajar mampu menyempurnakan tugasan dengan pendekatan yang baharu malah lebih kreatif mengikut cara mereka sendiri. (iii) Pelajar belajar berorientasikan kumpulan dan sosial. Pelajar juga mampu memperkenalkan diri dengan menggunakan media elektronik yang sememangnya mempunyai rangkaian sosial. Dengan menggunakan rangkaian atas talian (online) pelajar berpeluang untuk mengenali individu lain sama ada dalam skala yang kecil, mengikuti dengan sesuatu pertubuhan komuniti dan berhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Kemudahan teknologi seperti ini menggalakkan itu sendiri. pelajar untuk berkolaborasi, berkongsi ilmu, pendapat serta pandangan dengan rakan lain dan seterusnya mampu membentuk identiti pelajar

(iv)Pelajar adalah inklusif Pelajar pada era 21 ini juga mampu bertoleransi dengan semua lapisan masyarakat sama ada dari segi kepelbagaian kaum, kepercayaan dan jantina. Informasi yang dikongsikan meliputi pelbagai sudut dengan menggunakan pelbagai 22

carian ensiklopedia dan topik. Pencarian maklumat juga turut diperluaskan pelajar, sama ada menggunakan sumber laman web atau rangkaian tertentu yang boleh diaplikasikan daripada pencarian asal dan belajar mempelajari sesuatu yang baru. (v) Pelajar sentiasa cuba menggunakan teknologi digital. Pendedahan terhadap media digital kepada pelajar zaman sekarang dilihat semakin meluas. Ini menyebabkan sebahagian daripada kehidupan pelajar terdedah kepada ICT yang perlu diakses oleh pelajar untuk menyokong pembelajaran serta memudahkan mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan pelajar. Di samping itu juga pelajar boleh menggunakan kemudahan ICT seperti komputer riba, telefon tangan, radio dan sebagainya untuk dijadikan sebagai fungsi untuk mendapatkan maklumat. ICT yang ada juga mampu berperanan sebagai penambahbaikan bahasa pelajar, membuat jadual sendiri serta menjadi alat komunikasi pelajar dalam kehidupan seharian pelajar.

Gambar 1: Pelajar menggunakan kemudahan teknologi dalam p&p

(vi)Pelajar berfikir dengan cara yang berbeza. Sebagai pelajar yang hidup pada era globalisasi, seharusnya pelajar perlu memahami bagaimana teknologi baru boleh diterima dan diguna pakai. Contohnya dalam mencari sesuatu maklumat, tidak sekadar menggunakan satu tapak medium 23

sahaja seperti menggunakan google sahaja, tetapi sepatutnya mempelbagaikan dan memperluaskan pencarian maklumat tersebut dengan menerokanya dengan lebih mendalam. (vii) Pelajar berani mengambil risiko Pelajar alaf 21 ini berani mengambil risiko terhadap apa yang dilakukan, malah sanggup mencuba sekiranya apa yang dilakukan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Ini bermaksud pelajar telah beralih daripada mentaliti biasa kepada mentalilti yang sanggup menanggung risiko dan akibat. (viii)Pelajar lebih menghargai masa dalam kehidupan Apabila wujudnya kemudahan teknologi, maka lebih mudah pelajar untuk mengetahui apa yang berlaku di sekeliling mereka. Ini secara tidak langsung telah mendidik pelajar untuk menghargai masa dalam kehidupan yang ada. Pelajar juga mampu menguruskan masa dengan melaksanakan perkara-perkara yang berfaedah dan memberi kesan yang positif kepada mereka. Kelahiran pelajar yang berfikiran serta bermotivasikan alaf 21 mampu

membawa pendidikan negara maju seiring dengan matlamat negara untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. Ciri-ciri pelajar abad 21 sememangnya perlu diterapkan dalam pelajar Malaysia pada hari ini tanpa mengabaikan nilai-nilai insaniah bagi memastikan pelajar Malaysia mampu maju dari pelbagai aspek.

24