gni†i

7 p âŠ
9 ~}g !*
Æci
+ZkZ
wzZ[ !*
11 '!*
~Š ã
C
xzŠ[ !*
33 [ òZÆyZgzZ] )
xÎ[ !*
62 bzg[£~] )
xgX[ !*
66 ùZg fÆ! x»~÷â i W
Q[ !*
101 N ¬ŠaÆ] )

p âŠ
ÃxŠ M 0ZÐ ]g ZÑKZ ä +Z1Ôì ð¯ aÆ ÷â i M *Št ä \¬vZ
s@CZäkZXì þ ànfÚ æ‚ÂÿÔŠ6´»xŠ M0Z{zXìÅÒÃÅä™{Zeå
{zÆvZÐ ~0ZÑkZ Åy-pÔ}™ KÅ{Zg ÅxŠ WŠ ÑzZ {zì c*
¯t „
X¸áZzäg eÐvZ Ôìgpôå}È
t Xƒ » { 
á Š !* 
JË c*
Ä M Ë 6ì 7(Z ~ ]gßÇKZg e »vZ
7‚ÃËC
Ù gÅÇ»kZXì Z¹Ð spkZ~ò3,
gzZ]”KZsp
\¬vZX … Y~p9ÃZ}
. ÔD 0*
gÅ9»spkZvß„zsÜX @*
ƒ
sÜ [~pÇ] ÐvZ ) ó]ç. Û5 ×øÃöûÖ] åôô^føÂô àûÚô äø×#Ö] oøíûmø ^³Ûø³Þ$ô]L:ì yâ 
Û»
X ( á Zz+ YÃkZ ÔDg evß„z
HwßZÆkZ ?ì @*
`ùÃ *Š kZ {zñY**
Yt7¼ ZÎÆkZ 'YÃvZ
z—~}Ñç¹Z?ì @*
g@*
ZVYÁ6,yZ ?ì êŠ VYV*‚ MÃVÍß{z?
5VY~ *Š kZ …ä kZ ?ì @*
¯ VY Z¢z {
á ¹ZgzZì @*
ÑŠ VYx£?ìéÐ]ÌÁ{zgzZ?HòÅv
Z tgzZ?ìHŸt»]§z]ñ?ì
Þ ‡Æë~*Š kZ òŠ MˆÆ+ Y&Ôì DÇ{z „[ Z »Vß ZÎyZ
.
kZXì Yƒ.
Þ ‡Æäƒâ i MŠÎÐkZgzZ Y™äÂÅ PŠ qC
Ù áZzäƒÔ @*
ƒ
kZ {z @*
ì*
*™7~ #
Ö }
.ÅMg ‡ÃU q
-ZÆDÏZÑ »á‚gп
k-â Ð Z}
.~ ] )X Ùgˆ]òZzz dÃðZ F,
ZC
Ù gzZ ðJ m
C
Ù Å ÷â i M
Xn™: KÅ{ Zg ~g øó óÔŠ6´L LZg ø @*
Ã| (,
Ð M6,cg 9ñOÆäƒ
Ù gzZA çC
C
Ù áZz äƒB‚ LZ òŠ Mìt ½+4aÆg~ *Š

kZÐZX}™ Za ~kZ¢
A &Åä™ o‚ » PŠ qC
Ù gzZn™äÂÅ PŠ q
X} Š 2*
*™ug Z D
+
gzZi»kZQgzZt‹q¡»
}Š™ Za ] ÈZŠ {zg0
+ZÆkZÂC
Ù É Ô}™ c*
Yƒ: k-â ™NŠÃ] ){z
aÆkZ] )Xá™ Za^Š ZiaLZÐg0
+ZÆkZÆ™õZñ»kZ {z
X ,Š™d

Û gzZÆZ}
.ÐZÉ ÔN M:™á V(-â
-ZaÆ ú„ +Z Å‚fÆ y¨
q
KZt Ôì b
‚ ÌŠ Z q
-Z » ½ÏZ^Ât 
ñY M ( ËgzZ ` Z'
× )² 
á {zk0*
ÆòŠ MC
Ù ìtk
,
’Ñ»kZXì ÒÃ
ÅkZ …vZ Xn ™¬ Ï0
+
i ._Æ è%ÅvZ~*Š kZ ÅvZ {z Æ T
Å'
× Ñ{z&ÔñY Mx( nature or frame of mind)² 
á {z…}Š=Â
} MX}Š™4ZŠ~¼
A …™}Šg Z Œ
Û
h yYt {zÐ)gfÆkZXì DÆq
M
-Zt ÌaÆV9¨
¤Æ,
ír
# ™kZM
h yY Ìt {zXì êŠ äƒ Za VYÑ~ *Š kZí È
¯ xŠ { »í b§¾Ôì @*
ƒ Za Ð wEZßÆ{Š Zg Zzg(ZÆy¨
KZÃÑkZ ä
X ‚ö ÛûvøÖû] äô×#ÖôæøXì 1
VÂgz¢dÅ{Õ{KZä~i¸ M »?£MkZÐx**
Æ ØnfŠÖ] ÜÖ^óÚ

ÅkZX ì Š°b &Zzš
M F,
Å (² 
á ) ];z ` Z'
× ã¨
KZÐ TÔì HaÆ
aÆä™ù
á Ãk
,
’kZ ~÷äV,ZVƒgZ¦
/
]» óŠóg>ZL L~aÆ®
)S
X HwJ
£Zh
+zY [ » ò Z¤
/f *ZgzZ e
$ÁVc*
0*
" ÅvZ D» t
# Ix ÓÆ a  kZ
Xì Å~ [!*
Æ .y M Œ
Û ~g ø ä V,Z Ôì {x»š
M F,
kZ Å ~æ¸ r
#™
X } M Ôþ Çg#
Ö s6,
Vzu}gøÃb‚ÆyZvZ
q]
.‚
1999ðÑ 2

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

~}g !*
Æci
+ZkZ
{” ãU*
ÃtXì ~B; Æ \ Wci
+Z ZuzŠ ~ |1Ô ZŠ » [ Â kZt
Tci
+Z ª»kZÐ Z
# X ñƒ ±ŸZgzZV´pϹ ~kZÔì ci
+Z
Å "7,6,µñÆ ] ) ¶Cƒ kCt ~ [  kZ ¶q
-Z Ð A
$Ôå Zƒ
# IÐ ¹ Xì ˆ~Š™~g7 ¶t ~ ci
t
+Z kZX 7ï

á ~ kZ N ¬Š
Ç!*
w8FX ÏñW~4~KÃy*ÑÐ TÔì Š
HH†ŸZ »]¬~
Xì ˆ~Šw$
+ÌK
M F,
Åt
# Ib§ÏZX ðƒï

á5
Y 2007cŠ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

wzZ[!*

'!*
~Š ã
C
ëì @*
ƒx¥~gz¢¬Ðä™·_» ( causes)Cz[ òZÆ] )
»V±-â ~] )gzZ ÃVJ
-|Å[ òZyZë @*
B™ÃVÂ!*
~Š ã
CP
X Ù¨ £»yZÐ#
Ö /ZzññOÆäƒg D

|Å *Š
»kZgzZ|
# ‚ÅkZXì c*
¯ÐÑm{q
-Z äkZÐZXì *Š Å Z}
.*Št
~|
# ‚gzZx ÂÆkZakZX ‰K äzaÆ÷âi WÅy¨
KZVâzŠ ÔxÂ
VE‚W~kZX Sg C™ Za]gßÅyJZa}gø ˆ~ŠÄg,q+Z
Lg @*
™yJZ Zg ø Ð s§zŠ Xì Š
Hc*
ŠÄgŸÚgzZ sîq
-Z » VegzZ
™ 0*
ÚòŠ W,ŠakZ ?}Xì aÆõY Å¿ŠggzZ¿yJZ {g zŠXì
H3gakZyJZtÎXì @*
Š

/
™¼ H~¿Šg {z 3gakZxzøX ì @*
™H
\¬vZX Z'
,
c* 
D™ YZÔD™¿÷ë™ W~*Š kZñâ i W…vZì
yÒ ~ p ÖZ yZ ä kZŠp& Ôì c*
`a ÏZŸt »]§z ]ñ~ *Š kZ ä
:ì c*
â
Û
c*
¯Ã]§gzZ]ñäT]Zf {zL L

ÜûÒöçø×öfûnøÖô éøçnFvøÖû]æø løçûÛøÖû] Ðø×øìø pû„ô$Ö]

³³³³³³³³³³³³³³³ 11 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

¿yÃÐ ~ ? ñâ i W" @*
ó Xó ìg^zm,
³{zgzZXì YZ~

ˆömûˆôÃøÖû] çøaöæø ¡÷ÛøÂø àöŠøuûø] ÜûÓöm%ø]
( 2:67<Z ) ó…öçËöÇøÖû]

í{zÆkZèYÔ Çìgy.6,~ kZ {z ÔÇAŠÐ {ógzZ ËÃ *Š kZ ¿
kZƒ: VY „ t~ ðÁggzZx PZyÅkZXì @*
™‡{z6,X ïŠ Zƒ ˜iÑ
:²
á w–X ÏìgŠ ñgz¢]gßðÃ: ðÃÅ! Zy

~
Å! Zy

]gßuZì~y~÷
X ÇñY0nç~¡q
-ZtaÆkZÔ Çá yYÃ|kZÅkZ¿ p
ÆVìp~*Š kZ ˆð¯ aÆ÷â i Wb§ÏZì @*
ƒ³q
-Z »x »C
Ù b§T 
ìzz ¸Xì Ÿ»òi Ñ»÷â i WÑt XÐVƒ Ì÷â i W] â £B‚B‚
X D Y ñ0*
B‚q
-Z )z ]³Ô ~§z uÈÔ à q$
+z à q lpÔÙpgzZ §VŒ
{z c*
ƒ: x¥]!*
t & ¿{zçOX Cƒ: VziñaÆ÷â i W *Št%ÆkZ
áJ
-g ïZÐ ÏŠ ñÅkZ c*
èZg **
Ð Z}
.] )QaÆkZÔƒ ´™lñZ
Û
™NŠÐ cg 9ÃÂC
Ù {zgzZì &Ã]!*
kZ ¿ZzÐ ]!*
kZ²X CY
.ßË~}g!*
ÆáZzä¯ÆkZgzZ *Š kZ {zgzZÔì @*
™ ( face)õZñ»kZ
yZ  íÆ™g¨Z
# 6,U ÏZÆ ]Ñ» {zÚt ÅÝñX @*
ƒ 7g D »
Åy Ò ~ sf ] c*
WÅy Z/w W ÒgÎ{ z Ôì Cƒ Za ( insight) ]ù Hg0
+ZÆ
:ì ˆ
ñƒ g
e gzZ ä
ˆ 0Z vß {zL L
~ðÅ]Ñ»gzZÔn
pgŠ c*
ÃvZ 
íJ
-Ë kZ {z Ô D™g¨
7Ñ" *Št ä ÂÔvZ } Z
kZXì ð¯ aÆyJZÉ ) Ô ð¯
³³³³³³³³³³³³³³³

],÷çûÃöÎöæ$ ^Û÷nFÎô äø×#Ö] áøæû†öÒö„ûmø àømû„ô³Ö$]
Ðô×ûìø oûÊô áøæû†öÓ$ Ëøjømøæø Üû`ôeôçûßöqö o×FÂøæ$
køÏû×øìø ^Úø ^ßøe$…ø š
ô …ûŸøû]æø lôçFÛF³Š# Ö]
hø]„øÂø ^ßøÏôÊø ÔøßøvFfû‰ö ¡÷›ô^eø ]„ø³aF
( 191:3) ó…ô^$ßÖ]
12 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

( Ð ä™x »Ñ" gzZ½ Âa
ÆyJZ kZ…akZ )Xì u 0*
…Ð c izŠ ( gzZ X Ð Ë }'
,
ó Xó }Š]

wzÅ *Š
ë6,äY {gxzøc*
6,äY fÆXgzZ Dƒ lpë6,YÆX?Å *Š
*ŠXce*
*™³Ðp ÒÆ|Å *ŠÃ( value)wzÅyZÔDƒy.6,
Ðg ±Z kZXì { ÇyJZq
-ZaÆäY~c izŠgzZ¼
A tì ¸ |Å
p ÒÆ]y
WX Åwoz wâ: Ôì Å] ÑZÎ ãJZ wÝZ ÅVzÅ *Š kZ
äW: ÌA
$ÂñYW~B; Xì èg ¬*Št Xì 7{Š c*
i¼ wÅkZ ÌÐ
ÑZz äY f¼ ƒ
 t Âì ;g Ñr6,kZt‚ » ]ñZ
# a kZ Xì ',
Z',Æ
ƒ ;g™ÒÃÅä™Ýqq+ZÐ œ~g7 ¨ ë6,
zZÆòŠ WkZXì
kZX ÏñY: Ý
P LˆïÃTÔì ~$
+Z ]y
WXƒ à Zz äYƒ ùŸ™ W~B;
ˆyWŒ
Û ì ] !*
¸X @„ ögzZ 
á Óq
-Z'?Å *Š ÂBŠÐg ±Z
:ì ÅyÒ~p ÖZ-Zä
ô¸gzZöq
-Z'ÂÏ0
+
iÅ *ŠtL L
Æ VÍß sy » ]y
W²Xì Ï
VY ( Ãt
Û kZ) ?Xì 4{Š c*
ia

çº`ûÖøæ$ gºÃôÖø Ÿ$ ô] ^nøÞû‚% Ö] éöçnFvøÖû] ^Úøæø
áøçûÏöj$mø àømû„ô×$ùÖô †ºnûìø éö†øìôŸFû] …ö]‚$ ׳Öøæø
( 32:6x ÅÑZ) óáøçû×öÏôÃûiø ¡øÊøø]

ó ó?B7

^z»gaÆy¨
KZ {)zŠ ÑzZ wâ ?Å *Š ~«£Æ]y
Wìzz ¸
…¸Ãy¨
KZ ,q +Z ªXì êŠg Z Œ
Û aÆ y¨
KZ ¹ZˆyWŒ
Û Â k 

³³³³³³³³³³³³³³³

13 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

:,Š ª ~¤ËÆ™

G
G
'
'
Š ÑzZ ~g é£+gzZwâ }g é£+tßyYL L

ÜûÒö,öŸøæûø]æø ÜûÓööÖ]çøÚûø] ^ÛøÞ$ø] ]ç?ûÛö×ø³Âû]æø
óܺnû¿ôÂø †ºqûø] ?åü‚øßÂô äø×#Ö] á$ ø]æ$ èºßøjûÊô

vZ Xì ( ÷â iWÈ â ‚gzZ)q
-Z
äƒ[x»~÷âiWkZ) k0*
Æ

( 28:8wÎÑZ)

ó Xó ì`
Z Z(,
„¹q
-Z ( 6,

$ÑÅ *Š
e
gzZ PŠ qËáZzäW7~kZÑt »kZgzZì µB‚ÆÑq
-Z *Št
Z ÅkZÔ]5çÆ‘
«
 zizgÆkZÔðÅkZX @*
ƒ7Z]
.~( event) î Zz
»kZ {zÂì â
Û g » ¹ZwßZ ðä
/Z(C
Ù yz“~kZÔwZziz`z²~kZÔ¢
» kZX ì µ aÆ s@ ÏZ *Št X ñWD™Ð6,
zZ ë™f »Tì Ñ{z
»o ÒgÎë6,
zZXì µaÆ÷âi WÅy¨
KZ *Štì ¸ {zgzZì Z¤Z °wq
-Z
ì CƒC
Ù ª~[ ˆÏZqC
Ù X @*
™7lñZ
Û LÃs@kZ Z}
.X ñW}Š!Zj

Û g »~ kZa kZXì CYƒ rg ÙɳgzZ gyJZ Zg øÐ p ÒÆÏZgzZ
XìäÂF,
9gzZAzZŤC
Ù ÅkZwßZ

7ÔŠ Zg øvZ
gzZ ÏN WÌV*‚ W~ kZ Âì µaÆ÷â i W *Štƒ ãZz]!*
tZ
#
~gø(Z {zÂD â
Û wi **
])6,
ëZ
# \¬vZ ǃxiÑÌtgzZX Ì])
wi **
6,
ë¼ Z'
,YZXì ÷âi W:
L ÝZúÆ])yZÉ ÔD™7~#Š
Î÷â i M σ xi Ñ Ì]!*
tXì @*
ƒaÆ yJZ}g ø ÝZgŠ {z Ôì @*
ƒ
X ÇA x ÅZ Z (,
„Ú ZÃáZzäƒ[ x»Ð~kZÔ ÏƒÂ
³³³³³³³³³³³³³³³

14 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ÔŠ ài Z}g øb§ÅV2zŠ { ZpígzZÔì c*
Šg Z Œ
Û„
 zŠ Zg øÃ\ M LZ äkZ
ÆV¨!*
!ñƒ ñ3ŠÆkZë @*
ì c*
Š Z™sg ” b§hZ[p…ÌÐ
(ZvZì c*
Š™ ãZz~ V1 KZ ävZ Ìt b§ÏZX N Yƒ: 2~ d
$
Û
Ù¤
C
/Z {zì @*
â
Û Šp~}g !*
LZvZX }Š™x ZŠZ ~y
M%bŠ µñì 7
yâ ‡ » =ÂgzZ úä kZa kZX Lg: ¹!*
LðÃ6,}i Â4äñ6,t
òŠ M @*
ì @*
™ «µñ»ä™/ÂgzZ êŠ ú6,ðZ'
,Ãg » æC
Ù {zì 3g™~g Y
X ñYc*
Š™: 2~[ Z±Æñ„D™t
{z ÌA
$Bx »Ð ª
˜ ëì 7„
 zŠ (Z {z1Ôì „
 zŠ { ZpíZg øvZ
akZÔì „
 zŠ 4Zg ø {zX Ç}ŠB‚ Zg ø Ì~ª
˜ gzZ ÔÇ}™4zŠ S0
+Z
Lg9gŠÆ% ïÐyZ…Ô ñOƶŠB‚ Zgø~‰
Ü ×gzZª
˜~g ø{z
~ *Š kZ KZ ä kZB‚B‚Æwz4,
ÆV1ÂgzZ ƒÅV1aÆkZXì
b§Å¶‚Šg^ q
-Z}g ø ì 3g™~g Y Ì‚Ÿ (Z » ( Ùpz a)^ z
Xì Lg @*
3Š3 Zg…™µB‚}g øizgz‘

chosen ) VÍß H LZ { z Hwì ä Š· 6ì 7Ì(z \¬vZ

LZŠ·X B™Ì¼ H {z { ZpÔ Ç}™ò3,
s Ü'
,
Æs »ZB‚Æ( people 
e a kZ Ô Š ÑzZ Å m
CZ {h

/
,ÆvZèa ë¸ D™wìt ~}g !*
'
Z}
.X Çá Z eaÆyŠP'Âc*
Š ÌwZ e¤
/ZgzZ Çá Z e7~c izŠ …{zÔ, ™
ÐZgzZì ¹ ó ð^Û‰Ÿ] oÊ ,^³v³Ö]Lä\¬vZÃp
pg]c*
Ãë!*
, Z~}g !*
Æ
:ì c*
Šg Z Œ
Û x`
Zw.
Þ ‡
Ôs™zZzx**
iZaƄvZL L
yZgzZX z™ Zg åÐ Vñ**
-ZÃvZ ?Â
D™Š ÒZ~Vñ**
ÆvZ zŠ hgÃ
³³³³³³³³³³³³³³³

^`øeô åöçûÂö,û^Êø oßFŠûvöÖû] ðö«Ûø‰ûŸøû] äô×#Öôæø
ä´ñô«Ûø‰ûø] o?û Êô áøæû‚övô×ûmö àømû„ô$Ö] ]æ…öƒøæø
óáøçû×öÛøÃûmø ]çûÞö^Òø ^Úø áøæûˆørûnö‰ø
15 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

~Š Z b
ÅKÆyZÃyZ d
$kX 

( 180:7s Z²ÑZ )

ó Xó ÏñY

Û
Æ ] Ìx ÓÐZì H ãZzt ~( wording) V-Zc ZäˆyWŒ
Xì ß *
*™Šg c*
lñZ
Û Ã‰gzZ 'â Éc*
¢«
Z~]ÌÅkZX ñY**
âB‚

mZ e7ú1{Š c*
iÐ]¸~g øvZ
„Ú Z~<Ñz+ Š6,
zZ}g ø\¬vZce xg ãZzt6,µñkZwßZ ZuzŠ
ùŸyZZ}g ø Cƒ7âZ L]”ÅyZ ªX ÃVZ ë AÔ s Z eú1

Ìö×ôùÓø³ÞöŸøLì HyÒ~p ÖZyZ~y!*
i CƒÑKZäy M Œ
Û ÃkZX N Y{g™ƒ
ìC
Ù ªX(286:2{ÂZ) ó ósZe7ú1{Šc*
iÐÈÅkZ6,
ËëL LÔó ^ãøÃø‰ûæö Ÿ$ô] ^Š÷ËûÞø
X*
@Y0: Óª‚ŸZg ‚ »÷â i M Â@*
ƒ: (Z¤
/Z 
M
h™kªÐ kZë Âì Hg(ZÃwßZ kZ Z
# ävZaÆ<Ñ
z w°] ÌÅkZ] !*
takZX ǃ (Z GwßZ »vZ ÌaÆV3â i M x ¬
akZX}™2~V3â i MaÆä™N6~g ø{zì s ÜÆÄZg
Š°»vZÐ kZX D™÷â i M ~gø sÜ\¬vZ Ì~ Â~(,Ð ~(,
X ,™ß™wZ e~Â{Š c*
iÐÈ ~g ø…{z @*
ƒ7t¦
/
Ù
C
])É Ô7]¸ÅäVZŠ Z%ÐÈXce¢
8™ÐZÔìŠ Z%HÐÈ 
Ç}™72ÂwzZ~÷â i W+Z…\¬vZ ªÔì È Åh
e X yZZ~
mZ e ñ+Z ðÃ{z¤
/ZXƒyZZ¤
/]g ¸ÔŠ z!*
ÆòŠ"
$U*
~g øÔ „ ñsÜÅT
Xƒ:aÆyJZ}g øQ{z ǃxi Ñ~kZQÂì Ì
:'gß„zŠ ÅkZ ÂñW6,
ë ñ+Z ðä
/Z
Åäƒx » **
~ kZ ÂðW7aÆä™ »Ï0
+
i ~g ø ÷â i W{z¤
/Zt wzZ
³³³³³³³³³³³³³³³

16 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

~g øÔì $
Ë Ñg …Ôì $
Ë á yY ¤q
-Z X ǃ 7{ ~
.Z ¸ Zg ø ~ ]gß
7yZZ CZ Ì™ ÎV× **
Z Â~g ‚ëì ~(,
âZ¤{z¤
/ZpÔì $
Ë Z h Z, ’
aÆÑ„gzZËÉ Ô7aÆyJZ}gø÷âiW{ztpÆkZÂnX
X σ7Zw6,
ò » **
~kZakZXì ðW
ÂaƶŠ ZwÃËgzZ ñYƒ »úÅ÷â i MÐ s§ÅvZt xzŠ
» „ nÅoßx ¸gzZŠVx ¸ÔŠ ¬x ¸‰Xì [ Z± »x Z ¸Z ÅVßÎgwVÅkZX ñY M
X {)z[ Z±

' M 78
¢ yZZ Zg ø]) 
ì c*
CÌt6,gîÆwßZ³q
-Z»„wßZáZz6,
zZä\¬vZ~ˆy M Œ
Û
™wZe~])yZ7akZ ÂsZe ÷âi M Ì 6,ë~ *Šz +Š \¬vZ
ÃyZZ}gø Îì CW„ âZ ÷âiWC
Ù ÅkZÉ Ô,Š™xzøÐ yZZ}gø …
akZ¬täë ¹tÐVâ›gzZŠ·‰
Ü zÆ‚sA 6Xƒ:àZz䙊!*
',
G
'
Z c*
Š7
:ìHyÒ~pÖZyZÃkZäˆy M Œ
Û X åLe*
*™ùŸyZZ}g é£+v
G
'
yZZ }g é£+ {zì 7(ZvZL L

VÍß\¬vZ—" Xìe **
™ù Ÿ
ó Xó ì °gzy!*
$¹6,

(ÜûÓöÞø^Ûømûô] Äønû–ônöÖô äö×#Ö] áø^³Òø ^³Úøæø
óܺnûuô…$ ͺæû öð†øÖø Œô^ß$Ö^eô äø×#Ö] á$ ô]
( 143:2{ÂZ)

~*Š ¤z ú+Z Xì „ yZZŠ Z%Ð È å HyÒt 6,
zZ ä ë
XĪ| (,
ÐV¸~gøaÆäXÃyZZ}gø ÔÏñW76,
ëñƒDƒ

ã!*
$~])
])¡{zÂsZeÁÌÎ6,
ë\¬vZce6g ãZzt]!*

³³³³³³³³³³³³³³³

17 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

B‚Æ ] )?t LX C M ™á ?Ϲ ~
KZ {zÉ Ô'ƒ 7
ÁÌÎ b§ÏZ Xˆ Æ äYÆ ]) LgzZ Cƒ „gƒ ÝqB‚
X ã!*
$Ì~] Z f KZ {zÔ
t~qC
Ù Xì Åg Z2ZÐ Vzh ÆŠ Z¡Z *Štо!*
ÕKZ ä\¬vZ
ÏZÇXì Ìe**
É Ô7„ p"g¦»yŠ%Æ]ZgXì YY ¬Š 8
-g
]gúq
-Z }Xì e**
w”» y Z%Æ ] ) +Z V*‚ M g Ñ" b§
(ˆÆ‘
á œÅá²sîD¨
¤XìC0*
ÚÅŠÑzZˆÆ1{C"
JÅ b§ÏZ Xì @*
0*
™x ¬Ã]úŠ KZˆ Æ4z]
.sî¦ZŠ Xì @*
™Ýq

A 4-Btì ¹äˆy M Œ
Û Xì á
CMòŠ M „ˆÆV3â i M
I
$
6,
/ôÆyZgzZ6,
CZ¬ N M 7èG4hGâ i M {zÌZ6,
m
yZ²ÔÐN YbŠ™4ZŠ
?Ïñ M“
]¾ÅvZ`ZgågzZ‰ }g â h{zÐXN M
Ôì B
bgUzŠ Ái Z Ág0
+Z LZqC
Ù Å *Š kZ Æ„¾!*
ÕÅvZ b§ÏZ
X Ìx ZgWgzZì îŠ Ì1q „ q
-ZX Ì{Š yvgzZì Ìq{Z
+Ãq „ q
-Z
Xì CY0q{Z
+Ãa}gø „Âq
-ZŠp b§¾Ð−t ë™^ÐW
b§ÏZ Ôì ꊙu 0*
Ð ~gF ß}g ø ¿{Š 1 » ~`

uq
-Z b§T
ä™gzŠÃVçZy

gzZØéÆg0
+Z}g ø Ô„c6,
WÑZz~`

uq
-Z ÌÁ
X =g f »
ðÃgzZaÆ ä™ Za ! pq
-Zìt wßZ ~ *Š kZ ðƒ ð¯ Å Z}
.çO
ã‚ WgzZÂC
Ù Å b§kZgzZX ì @*
gZ¦
/
ÃòŠ MÐ ] ){zaÆä™ «Ú
vZ -x™ Z ÑÃ]!*
kZ~g Ig
$uq
-ZXì „ ã ‚ WaÆ ðñÝZgŠ ~
:ì HyÒV- äÅzm
³³³³³³³³³³³³³³³

18 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

á^Ò Ÿ] ‚fÃ×Ö ð^–Î ä×#Ö] o–Ïm Ÿ
( 728¶gÔyx0Z9) óäÖ ]†nì

»k
,
¼Ì aÆ}È LZvZ L L
óXó ì@*
ƒ„YZaÆkZÔì@*
™ê

# ŸzgVŒXñW~g
s
$uzyWŒ
Û UйÆäƒYZÆ])
ZvŠÆkZXì 6,qçñÏZ[  ~g ‚tèYÔVƒ ;g™ rZ6,!Zjq
-Z¡
:ì yâ
Û »ÅzmvZ-\ WXÐN Y„ƒyÒÐWU
Xì 0Z]ªÌnç»ðñ!
{ÈL L

å†Ú] á] (àÚçÛ³Ö] †³Ú¢ ^³³fr³Â
(ð]†ù‰ äje^‘] á] óóó†³nì ä³×³Ò
äje^‘] á]æ óäÖ ]†nì á^Ó³Ê (†ÓW
óäÖ ]†nì á^ÓÊ (†f‘ (ð]†ù•

ÐZ ¤
/Z Xì YZ ƒ
 {z a Æ kZ
Ìt ¶ gZ ¦
/]{zgzZ Ôƒ hÑ Ùp
¤6,
kZ¤
/ZgzZX ZƒYZaÆkZ
Ìt ÂÔ} ™ñ~ kZ {zgzZ Ôƒ wi **

( 2999¶gÔ›9)

ó Xó ;g~@ÆkZ

Šæ~÷â i M Å\¬vZ
™wZ e~÷â i MÃVzÈLZ \¬vZìt {zÔce6gd‚f ]!*
¶a
B‚ÆVzH}g ‚LZaÆŠæÅyZXì ‚
rgzÂ~g76,
yZÉ Ô *
@Y7wÈ
Šæ ÅyZB‚Æy;'
,KZ \¬vZ Âì rZ e}gze li Z
# 6,Š- **
¦Xì @*M
kZpÔì @*
™ŠæÅyZ™wZ e~÷â i MÃ}ÈC
Ù LZ {z6,
wßZÏZÇXì @*

gzZ}Š Zg Z}g7 {z Xƒ Le **
ƒ [x»~ ÷â i M kZŠp{Èì ozæŠæt Å
z +ŠÆ VzÈ ÆvZgzZì CWŠæ ÅvZ °Â}™ o‚ » ÷â i WB‚Æ È
B‚Æy
á gzZAjkZ o‚ » kZ òŠ WgzZ Ôƒ ~(,÷â i W¤
/ZgzZXì g X yZZ
ÐV˜ì CƒC
Ù ªÐ V;z]¾ÅkZQ Âì {ì»VÍßx+ZßzZ }™
X Y™7ÌyáòŠ M
³³³³³³³³³³³³³³³

19 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

V,ZZ
# c*
Cwq »wŠÆ{]
.â {−Zz Å .ñ]|ä \¬vZ~ˆy M Œ
Û
i: ‰
Ü z kZ {z¤
/Z X m 
H6,yZ  Há ZjÆ V ñÅ ã0*
Ãx?Zm .ñä
vZX D YbŠgâ {zgzZ *
@Y Ái Zg » äƒÐ ~ LZuZ µÆ.ñ]| Â'0*
À&
vZ c*
C Ìt :
Lq
-ZÐ ~ [ òZÆ kZ õ/GŸG
ŠgzZ c*
Š Ñe¹Z ‰
Ü z kZ ä
( 10:287Z )X gì‡6,
yZZª
è q{z c*

Š ÑeakZ¹Zä
\¬vZ c*
â
Û t ÂH{°z »Šæ Z
# ~«£ÆV7Š äˆyWŒ
Û ~ ìÒgÎ
Åk
B {zgzZ ñY| (,yZZ »yZ @*
ì @*
™wi **
yj¯6,VzÈ LZ~ ] )
:gì‡6,
ñgzZyZZ~ÂkZ

hôçû×öÎö oûÊô èøßønûÓôŠ$ Ö] ÙøˆøÞûø] p?û „ôÖ$] çøaö
C™wi **
yj~ wŠ Æ Ýñ ( 6, ÄøÚ$ ^Þ÷^Ûømûô] ]æ?û ,ö],øˆû³nøÖô àø³nûßô³Úô©û³Ûö³Öû]
| (,yZZh
+'
× 6,yZZÆ yZ @*
ì
( 4:48) óÜû`ôÞô^Ûømûô]
µZñÂ, Z )ì {z ]Z f {z L L

ó Xó ñY

~i Zâx™ÅvZ~äâ i M
Xì Sg Câ
Û Ù7 {Š6,ÅkZ *™] Z f {zgzZì *
@Y ` @*
™N æ6,Vƒ æòŠ M
Ð Vƒ æÅkZ LLgzZì Sg CÑŠ ÌkˆZ »tÐZƙĤ
/KñKg
òŠ M¤
/ZX ì Lg ¸Ÿt X ƒ Y M i !*
Ð kZì îŠ $t ÐZ™ VZ {Š6,‚ Zhð
Æ}È/ÂÅkZ \¬vZgzZ Çìg @*
™/™ƒg ZË 6,V:¤
/yZ ƒ ÑZz ä™/Â
X Tg D â
Û wJ._Æ+
M Å b &ZgzZmÜ Z
s§Å„ ðZ'
,ÐZĤ
/
Ù ˆÅÐ s§ÅvZXƒ: ÑZz ä™/ÂòŠ M¤
C
/Zp
*
*™/¤
/ZDƒUVâzŠ~úX ï ŠúvZÃòŠ M, Z ÂÔƒ CYá
Ð M ~ {k
HX ñY k(,Ð M Âì e −(,Ð M ~ {k

/ZgzZ ñY M :Zz Âì e
³³³³³³³³³³³³³³³

20 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Ô wŠÆ òŠ M Âá ™gˆÃVZgzZu kZ òŠ M¤
/Z Xì ³ugzZ VZ q
-Z Å"(,
¬ÐukZpÔ Yƒ7i Z0
+Z W,
Z6,kZ hQì CY µ$6,V\ MgzZ Vâ »
-VŒXì Sg~g‚z~gY~i Zâx™ÅyZX D™7C
J
Ù ªñÅZgŠ ~y
W\¬vZ
}iZzgŠÆØgÅkZÂá™/ÂB‚ÆmïòŠW¤
/ZÌJ
-¬Ð•$6,
Vߊ
X D YÁ6,
kZ
,zé} g7 vZX @*
ƒ 7~ yŠi 0nç »•$6,wŠìgx¥Ì] !*
t
kZgzZ Ýz ÅVºÅkZÔV-g6ÅkZ ]ÑqÆòŠ M Xì @*
™nçtB‚Æ
@*
™7(ZXì @*
™nç._Æs »ZgzZ h™Ägt ‚ÃVÇâ
Û g »Åwj â Æ
É Ô ÇñY V¹™ $[ Z Âì à ™~igz s Üq
-Z Åt ÜZ z<Ñä kZ'
gzZì @*
Y3gwì»] ÑqÆkZ Ì~Vƒk
HÔσ! Zy

~]ÑqÆËgŠT
Xì *
@Y3gpÅÃ] ÑqÆkZ ̉
Ü zD™Ç**
ßÆ[¨»

ì xiÑ÷â i M
akZX N 0*
Ãw2ż
A ñƒ º6,h{Zgëì ð¯ akZ ävZ *Št
$
4hIG
Æ ä Yá ~ ¼
A …èG
âi M X$
Ë ƒ 7à {Ð V3â i M ‡Ï0
+
i ~g ø
XÐN Yƒx » **
ëÂ,Š:Æ™ië¤
/Z&ìp6,
ã JZ {ztX C Ma
Æ kZt X Ç ñY 7c*
â i M ÐZ}™: wìt ¿ðÃÑZzg ~ *Š kZ
LZ™}Š yJZ {zì Š
HHakZ Za ÐZakZXì s ÜÆ÷ZaÑ
ÂÇ}™[Åu ¸Ð~yJZ kZ {z¤
/ZX}™"
$U*
ÑZz¿4gzZ[ x»Ã\ M
X ǃÈ6,
ò » **
ÅkZ Ìk
H¸t
(ZX Ç− yâ ‡»ÏZ~kZX ìg {g~ *Š kZ ðƒ ðÎÅvZ|gŠ ë
yÎ 0*
/Z O%Z q
¤
-ZX 'g™ ¯‚Ÿ »I KZ \ W~ *Š ÅvZ Yƒ 7
³³³³³³³³³³³³³³³

21 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

M%Z¤
/Z ãÎ 0*
-Z b§ÏZgzZX ǃxg ._Æ2Z ¸ÆyÎ 0*
q
ÐZ ÂñW~
X ì (Z Ì~ *Š kZnç Zg ø ÇX σ *
*™~zc Åyâ ‡ÆM%ZÐZ ÂñY
gzZX ìg {g~oÆvZÝZgŠ ë~ ]gßC
Ù ~ y Î 0*
c*
Vƒ~M%Z ë
:ì ¸yâ ‡»okZXì c*
¯aÆäâ i WÉ Ô7aÆgotävZ
T]Z f {zì V‚g ;„ ¹L L
Xì „ 
á Š !*
Å ( okZ )~ŒÆ
]Zf {zXìgŠ‡6,äg¦
/
™¼ƒ
 {z 
@*
c*
¯ Ã]§gzZ]ñä Tì {z
~ ¿yÃÐ ~ ? ñâiW"

o×FÂø çøaöæø Ôö×ûÛöÖû] åô‚ônøeô pû„ô$Ö] Õø†øfFiø
Ðø×øìø pû„ô³$Ö] óáô †ömû‚ôÎø ðõ oûWø Ø( ³Òö
ÜûÓöm%ø] ÜûÒöçø×öfûnøÖô éøçnFvøÖû]æø løçûÛø³Öû]
ó…öçËöÇøÖû] ˆömûˆôÃøÖû] çøaöæø ¡÷ÛøÂø àöŠøuûø]
( 2D 1:67<Z)

ó Xó ìg^zm,
³{zgzZXìYZ

*Štá™yâ Ã|kZì 7{g e ðà ZÎÆ kZa} g ø a kZ
…gzZì „ V- *Št Xì c*
¯ aÆ y JZ}g ø ÐZ ä kZgzZì o »vZ
{ Z ({ Zp…Ô ‰ á Z e ~ yJZ ëƒt » kZ:¤
/zX ǃ **
™wJ„ V- ÐZ
“C
Ù ~|1ÔÐe **
™Š Zi WÐ kZÃ\ WLZëX Çñ *ì —ì ÇgzZ
„yJZs
# ZgC
Ù gzZ ÙpC
Ù X ÏñÑ7
-;( 6,
} i ZzgŠÆyJZ)(ÏZ…ò » **
gzZ
:ì *
@ YƒqzÑ^ÇtOŠ ZgzZì @*
W~*Š^OŠ ZJ
-V ŒX Ï9ÑZvZg »
V¤s§Å[g LZ ÂÔy¨
KZ} ZL L
Ð kZ ~¾Qì ;g Y ` ¿V¤
ó Xó σ]‡5

oÖFô] |º,ô^Òø ÔøÞ$ô] áö^ŠøÞûŸôû] ^³`øm%^ø³m5
óäônûÏô×FÛöÊø ^u÷‚ûÒø Ôøe(…ø
IE
( 6:84t é¨Gi$ÑZ)

゠WgzZ ‰
Ü zC
Ù …X M
h Y 7}™v¸ ëÐ wq]gßkZa ÏZ
/ZgzZX ϶=g f »s
¤
# Zg~ VÏ~g ø ~g »tXce xgg »aÆwz4,
Æ
X Ï}Š™ÂÁ}gŠÃÂÂA Ì: s
# Zg
³³³³³³³³³³³³³³³

22 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

?g£»äƒ$
+z( :])
kZ Ôì êŠÃXvZì ˆƒ òZgß b§ÅVzÑç‹Y ]!*
t V; } g ø
LZÐ wìkZHZgzZgp]Øg} (,} (,Xì @*
ƒèZgÐ yZvZì êŠa
Xì a»[g}÷6,
zZ}÷ƒ
 tf
eZ™{+ óoe… Ø–Ê àÚ ]„aF6,
L ]P
Xì ßÇ !*
] !*
t
I
$
4hG
ÄgxzøügzZì @*
âi M™}ŠvZüX èG
âi M ÅvZVâzŠ Ô]gâZz"

ÅvZ6,Tì eÐtÉ Ô @*
ƒ7nZg **
vZÐ VâzŠ Ô™á?ðƒ~Š *
c™
ƒ´ â »Vâ Z :

} (,
Æb§Åyzg ‡{zXƒnZg **
ÐkZvZÔƒC M: ÷â i M ðÃ
ƒ1™êt~}g!*
ÆkZäkZgzZÔƒ¿{h
+I**
{zV;ÆvZ~|p
» kZ „ c izŠ '~ ]y
M gzZ}Š™ rg Ùъ }Š¼ ƒ
 ~ „ *ŠÐZ {z
X ¶**
1
¯: ¶
K»yZ¿ ì ‚
rgykZ {Š c*
i »]!*
kZö»V3â i M b§ÏZÇ
™ðŠÐ Vƒk
H~„*ŠVŒÐZvZgzZì IÃvZ~t ÜZz+Š LZ {zÔì Zƒ
B‚Æ q ggzZ "
$**
Z ÅkZÔnÅòŠ Mt ÔìC
Ù ªpÔì Le **
Yá ~ ¼
A
vZ -x™Z Ñ Ôì 7` Z»]oË**
W»])z T
$r6,VÍß(Xì o zæ
äWÂ6,VÍß(X °»aÆ„ZÍÅ] !*
kZ] ÑqÆ©]§ÅÅzm
:ì c*
â
Û yÒV-äÅzmvZ-x™ ZÑÃA çÆ
Ôì @*
™IÃVÍßXvZ—" L L
6,eZ ÅkZ ÎÔì mZe~ eZ¹Z
KZÃkZvZ Âì LgèZgÐ kZ Ì

àÛÊ (Üa¡je] ^ÚçÎ gu] ]ƒ] ä×#³Ö] á]
ä×Ê ¼í‰ àÚæ (^•†Ö] ä×Ê o•…
( 4031¶gÔzâ 0Zò) ó¼íŠÖ]

vZ6,eZ kZ gzZ Ôì @*
™ «yZçg
³³³³³³³³³³³³³³³

23 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

èZg Ð kZ vZ Ô ñY ƒ nZg**
Ð
ó Xó Lg7

{k
CZq
-Z :ª
zŠ]Ò
ÎÔì 7u **
ç âZ "
$¾ M
h Èt ë ~ Ýzg Å ] xòsZ
( alarm) {k
CZ q
-Zt s§~uzŠgzZ Ô D Ñ ã ‚ Ws§q
-Z ª
zŠ z wâ X ]zW,
VÍßyZ…ä\¬vZ}ÔƒŠ
Hƒ: nZg**
ÐëvZ}{k
CZ »]!*
kZXì Ì
ÃVÍß, ZèYÔ`™lñZ
Û Ã]y
WgzZ¨
¤Æ*ŠsÜ ƒ1™:g Ñ~
̼aÆyZ~ ]y
WgzZ Ô ï Š}Š, Zg7 Zg7 »wqZÆyZ~ „ *ŠvZ
X ǃ7
:ì ðƒyÒV-Ðs
# Ÿzb§~g7] !*
t~ˆyWŒ
Û
kZgzZÏ0
+
iÅ„*ŠsÜäTL L

:¼ ZÎÆ v W~ ]y
W »X

^nøÞû‚% Ö] éøçnFvø³Öû] ‚ö³mû†ô³mö áø^³Òø àû³Úø
Üû`öøÖ^ÛøÂûø] Üû`ônûÖøô] Í( çø³Þö ^³`øjøßø³mû‡ôæø
óáøçûŠöíøfûmö Ÿø ^³`ønûÊô Üû³aöæø ^³³`ønûÊô
éô†øìôŸFû] oÊô Üû`öÖø ‹ønûøÖ àømû„ô$Ö] Ôøòô³Ö5æö]
^`ønûÊô ]çûÃößø‘ø ^Úø ¼øfôuøæø …ö^³ß$³Ö] Ÿ$ ]ô
óáøçû×öÛøÃûmø ]çûöÞ^Òø ^Ú$ غ_ôeFæø

Vƒ Åä V,Z V) ~ *Š Ôǃ

( 15:11Šƒ)

Ã( •
Øz y
á gzZ Vz) “
M iÅ
Zg7`
Z »VpÆyZ~„*Šë Â;e
yZ ~ kZgzZ ÔÐ ,Š }Š ¹Z Zg7
v߸XÐ,™: ¶ÌZg faÆ

38 {z Ï
wqZÆ yZgzZ Ï N Yƒ ûE
ó Xó ÐN Y]g » Z

(Å`
Z *Š ¸aÆ Vb¤Æ *Š sÜì ˆÅ ãZz ] !*
t~e
$WkZ
³tˆÆäWt ‚Æ] !*
kZX ǃ:¼ ZÎÆv WaÆyZ~]y
WX ì
³³³³³³³³³³³³³³³

24 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

~Vƒ ÕÅkZ}áNŠgz¢Ã]!*
kZ {zÔƒB*ŠÃòŠ WTì ;gòŠ lŠp
X ì ˆ07„ *Š sÜ}s@ »zŠ z K
-ÅkZXì _ 7Âò]y
WÐ
ì 1™êt ~}g !*
ÆkZ ä \¬vZ[ Zt pÆkZ Âì (Z¤
/ZèY
Ô7#
Ö ´Å Ÿg ÅvZ kZ ?ÎX}Š ÑŠ}Š™ ¯ yú
Û gzZ yzg ‡~ *ŠÐZ
:ÅnzŠtÉ
kZaÆ*Š ¨
¤tt }uzŠX aÆyJZt ~ ]Ñqx ¬t q
-Z 
t {zXì â
Û g » ÌwßZgzZq
-ZúÆkZìg ãZzt pX `
Z »wqZÆ
akZX f
e™g(ZÃlzgÅ„ ðZ'
,
vß Â@*
i ZâЄ:Ãg àâ vZ¤
/ZÃVÍß}',
,q ~uzŠÉ Ôc*
¯ 7`
ZÃà ¥pà â sÜaÆ`
ZÆ wqZÆyZ ä \¬vZ
ZÃyZ~]gßÅVzqvŠgzZ] ³Ô]àÔ { YÔ'¯Å *ŠÔCƒ`
`
Z »yZ Ì
s§Å ðZ'
,
™NŠ³ÑZz:Ãg à â » ðZ'
,
vß}g ‚Æ}g ‚ @*
ì*
@Y c*
Š}Š
:ì ~sy

i ÒgÎX , 7,
^:
„q
-Z vß Cƒ: ]!*

/ZgzZ L L
y×g} Z}
.vß ÂÐ,7,
^6,
/e
¤
>Å VzyÆ yZ ë Ô ”

{z 6,X ï Š™ Å ~0
+e V·¨gzZ

é÷‚øuô]æ$ è÷Ú$ö] Œö^ß$Ö] áøçûÓöm$ áûø] Ÿ?øçû³Öøæø
Üû`ôiôçûnöföÖô àôÛFuû†$Ö^eô †öËöÓû$m àûÛøÖô ^ßø×ûÃørø³$Ö
^`ønû×øÂø tø…ô^ÃøÚøæ$ èõ–$ Êô àûÚ( ^Ë÷³Ïö³‰ö
( 33:43) óáøæû†ö`ø¿ûmø

ó Xó _m

ZwªZzg Z Œ
Û gzZTg36,
{ ZgŬkZ6,
¯ÅV™KZ {z @*
*
@Yc*
Š™akZ (Z
:ì yâ
Û »ˆyWŒ
Û X D 0*
:~]ªŠ ÑzZgzZwâ »yZÃ\ W L L
Tet\¬vZ (™}Šƒ
 t)ÔáZe
ZwÅ *Š¹ZÐ)g fÆyZ
³³³³³³³³³³³³³³³

Üûaö,öŸøæûø] Ÿ?ø æø Üû`öÖö]çøÚûø] ÔøfûrôÃûiö ¡øÊø
oÊô ^`øeô Ü`öeø„( ÃønöÖô äö×# Ö] ‚ömû†ômö ^ÛøÞ$ô]
Üûaöæø Üû`öŠöËöÞûø] Ðøaøˆûiøæø ^nøÞû‚% Ö] éôçnFvÖû]
25 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

q kZ yY ÅyZgzZ ,ñaÆ
ª

( 55:9/pZ ) óáøæû†öËôÒF

ó Xó Vƒ~ª
qŬ{z†~

ÆkZÔñY~Š}Š ZwgzZ ñYZñÐZ @*
ƒ7(Z]‡zZ‰xêakZ
ÅkZvZakZXƒ^
,YĤ
/
6,
kZZ
# ãJ
-ukZ Åx`
LZ {zì ~gz¢a
X D™7Ĥ
/Ug ¯

$
4hIG
Ð ëvZì #
Ö ´Å] !*
kZt „g WV=gzZ èG
â i W¤
/Z@',
ÆkZ

:ì Š
HHyÒV-~g
$u9q
-ZÃkZXì èZg
eZ¹Z Ôì @*
™IÃVÍßXvZL L
kZ Ì6,eZ Å kZ ÎÔì mZe ~
yZçg KZÃkZvZ Âì Lg èZgÐ

àÛÊ (Üa¡je] ^ÚçÎ gu] ]ƒ] ä×#³Ö] á]
ä×Ê ¼í‰ àÚæ (^•†Ö] ä×Ê o•…
( 4031¶gÔzâ 0Zò) ó¼íŠÖ]

nZg**
ÐvZ6,
eZkZ gzZÔì@*
™«
ó Xó Lg7èZgÐkZvZÔñYƒ

yZZ6,
,
k
¼
ÆkZ ÔÑZz ä`Ã *Š kZ3ât ëì ~gz¢aÆg~ *Š ] !*
t
}Š äƒ: ÃVñ», Z {zQì @*
ƒt È » ä`Ãx ÂXì ;g `Ãx Â
ÏZX VƒáZz ä™: [Zy

Ãx ÂÆkZ }Š äƒx » {z Ô D™[ Zy

Ãx Â
Åx »C
Ù á Zzäƒg0
+ZÆkZÔì /q
-Z ÅkZXì ˆèk
,
¼q
-Z Å *Š kZÐzz
X C™7izˆÐŠzuÅkZqðÃXì ˆ~Š™gH ìugzZg ZlÔŠ Z®q
-Z
kC)ä\¬vZaÆ1zg~ŠzuyZÆyZÃVñ»gzZ] uZzÆ*Š kZ
ú ZñzïZúyZX Çg™~g Y~*Š ( hinderances) ú ZñgzZ (factors)ïZú
qyŠtL LÔó Œô^ß$Ö] àønûeø ^`øÖöæô]‚øÞö Ýö^³m$Ÿøû] Ôø×û³iôæøLäˆyWŒ
Û X ,qϹ~
³³³³³³³³³³³³³³³

26 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

HyÒÃ] !*
ÏZ~[|ZÆ( 140:3yZ/wW ) ó Xó Tg b
eZ~Ö
@ÆVÍßë
Xì CƒÐVhÆ\¬vZò » **
zìgzZwZziz`z²ÆVñ¸ªXì
s§ÅTXì Lg â
Û g»HZg7q
-Z »V¤
Û úÆú ZñgzZïZúkC)yZ
Æ Az yf ZÆ Z}
.ÃïZúyZtXì Š
HH~®Æ åz .ñ~ » ÒgÎ{g 
á Z
G
PÐ { 
á Š !*
Ɖ
Ü zb§¾ì Š
Hc*
C~åz.ñî0~¢X D™wzN._
:… YÐx **
Æåë&ðXäº
Û kZÆ\¬vZ ÏÅW )
W){zÂìnç»ÏJ
-V˜L L

kZX(}™:IÐZ{
á Š!* 
@*
)VzŠ

àønûÓôŠFÛøÖô kûÞø^ÓøÊø èößønûËô³Š$ Ö] ^³Ú$ ø]
áûø] l% ,û…ø^øÊø †ôvûføÖû] oÊô áøç×ö³Ûø³Ãû³mø
Ôº×ôÚ$ Üûaö ðøg…øæø áø^³³Òøæø ^³³`øfønûÂôø]
ó^f÷’ûÆø èõßønûËô‰ø Ø$ Òö „öìö^ûm$

ÅVÍß {
á Š !*
-Z}gzÐ yZa
q

( 79:18l Z)

D™ ~gzŠ'
× œ~g« Ô¶Å
wZeÚðÃ~kZ ;eä~Â

ó Xó å;g™†VV

]!*
kZt X Çá XÃÏÐ ñÅ{ 
á Š*
! ì ( hindrance) ú â {z RI » Ï
ÐZ {zÔì @*
ƒÃ7ÆkZ **
XÃÏTÔì ~Ĥ
/Å Z}
.*Štì #
Ö ´Å
X @*
Yc*
X7ÐZÔƒ._ÆÕÅkZ **
X:ÃÏTgzZì ©
8X
¹Z ð¸ÆyZXì Q~Ï0
+
iÅx?ZmŠ- **
¦wV{ „e
$.ÅkZ
¹Z™ X Ï0
+
i ÅyZáZz¶‡X á ZjÆO g @*
Å,.aÆäg â
{¹ZaÆ ä™ ZQÃv M Å“KZ ligzZ X ï Š™|
# z
Û ™ ¯ xÝ
ìgwZ e ])t6,
Š-**
¦{z … Y7tVÐtgzZ ³³³³³³³³³³ Xì îŠ Z™
~® kZX ìg0z »YZ Åä¯^m,
³¹ZÀ~ÝZ {zb§kZ Â
Æäƒ Zg7 Æk
,
¼ ðƒ èÊ- **
¦ ïZú{zãgzZÔliÔ ð¸ÆŠ\¬vZà ò}ÆkZ1Ô¸ìg™x »ƒ
 Ð è%KZ {zX¸ìg‡ŠÃÐWa
³³³³³³³³³³³³³³³

27 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

{~®ÆliÔ D Y[zeŠ- **
¦~„ ,. åetX¸ìg™wzN
ñW™t @*
ì ÅakZ,~g ‚täëX {)zÔ CYð‹ZwÅ]ññOÆ
ÑZz ä¯ » kZ „z Ôì *Š Å Z}
.*ŠttgzZXì „g^ù6,è%ÅvZ *Št
G
'
ä T Ôì vZ [g Zg é£+µšL L 
tQ Ôc*
¯ ~ VâŠb ÃyWz }i
yŠÐ ]Zg „z ÔÑeÃg ZMZÆkZ
úÆkZÐ ò¤
/
u Ôì ¡
CJ eÃ
ÆÏZ}g *gzZ0
+eÔ`gÎXì ¹
{Ç WakZÔgñâ 6,
Ö }
#
.Ð ¬
ÅkZ) [ZgzZ Åä ÏZ Ìðƒg

:ì ;g `ÐZ „zgzZì

Ðø³×ø³ìø pû„ô³$Ö] äö³³×#³Ö] Üö³Óö³e$…ø á$ ô]
Ýõ^m$ø] èôj$‰ô oûÊô š
ø …ûŸøû]æø lôçFÛFŠ$ Ö]
olôÇûmö kô†ûÃøÖû] o×øÂø pçF³jø‰û] Ü$ ³$ö
‹øÛûl$ Ö]æ$ ^%÷nû%ôuø äüfö×ö_ûmø …ø^`øß$Ö] Øønû$Ö]
Ÿøø] å´†ôÚû^øeô lõ†Fí$ ŠøÚö Ýøçûröß%Ö]æø †øÛøÏøÖû]æø
h% …ø äö×#Ö] Õø†øfFiø †öÚûŸøû]æø Ðö×ûíø³Öû] äö³Öø
( 54:7s Z²ÑZ) óàønûÛô×øÃFÖû]

Ìnç( »g ZMZÆ]Ñ»{”ð
V‚g;¹vZXì~B;ÆÏZ
ó Xó ì ´ â z‡W»Vß Zzy˜gzZ

yf ZÆZ}
.{zÔì ;gƒ¼ Z'
,
YZ~*ŠkZtpÆkZÂì |tZ
#
kZZ
# gzZÔì êŠ äƒÐZ {zÔƒA »kZZ
# gzZV˜ÃngzZ ðZ',Xì ;gƒÐ 
ì ÅWÎ] !*
t [ ZXì êŠ uzg6,gziÆVð; ‰LZÐZ {zÔƒ: è%Å
AÆvZ {zt pÆkZ Âì @*
ƒnçÑZz ¤ c*
XŠ q ðÃB‚}÷Z
#
Xì Å7~9^z»g ðÃ~ { Zg ÅkZX ì c*
Š äƒÃ¿kZ ä kZXì ZƒÐ
z DÆvZê » äƒÆ kZ GÂì HB‚}g ønçt ä \¬vZ Z
# [Z
-x™Z Ñì @*
W~g
$uX ǃÆa}gø~]gßC
٠ǃ N*
YÐ Õ
ðñÒÈv
Z L LÔó äÖ ]†nì á^Ò Ÿ] ‚fÃ×Ö ð^–Î ä×#Ö] o–ϳm ŸL:c*
â
Û äÅzmvZ
³³³³³³³³³³³³³³³

28 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

[Z ( 728¶gÔyx0Z 9) ó Xó ì @*
ƒ„YZaÆkZ {zÔì @*
â
Û êÌ aÆ
ì c*
Ct ~ˆyWŒ
Û ä \¬vZakZÔ ”}'
,T
$rgzZ] U*
Š q…èa
G
G
'+
'+
}g é£ qàZz•hZ"gzZƒhZa}g é£ Ôì YƒÔqà Zz•~',
"
:ƒ~',
a
™g ZÍ **
Ãq q
-Z ?ì YƒgzZL L
G
'
ƒgzZÔƒ4a}g é£+ {z²Ôƒìg
wì{h
+IgzZYZÃqq
-Z?ì Y
G
'
Vzq)Xƒ~'
,
a}g é£+{z1Ôz™

çøaöæ$ ^ò÷nûWø ]çûaö†ø³Óû³iø áûø] o³Š5 Âøæø
^ò÷nûWø ]çûf%vôiö áûø] oŠ5 Âøæø ÜûÓö$Ö †ºnûìø
ÜûjöÞûø]æø Üö×øÃûmø äö×#Ö]æø ÜûÓö$Ö †' ³Wø çø³aöæ$
( 216:2{ÂZ ) óáøçûÛö×øÃûiø Ÿø

vZ … Y 7? ( Ãäƒ Z'
,YZÆ
ó Xó ì }Y

~l¨WÅ Z}
.
è%ÅkZ¼ ƒ
 Z'
,YZgzZìg ` \¬vZ *Št f
e yât „‰ë
s§ÅvZ {z Ôì **
ƒB‚}g ø¼ ì CYƒ uIzŠ ]!*
tQ ÂXì @*
ƒÐ
ƒð>gzZía}g ø{zÔ Ç}™¼ B‚}g øvZgzZX Çìg™ƒgzZì **
ƒÐ
{zXì ]gz¢HÅäZ<
Í ~kZQ Âì ;g™vZŸÆäƒ~h}g øX Ï
TX ~{ CÅVhÆvZë Âìí~ƒ
 Ô}™ Z'
,
c*
}™ YZB‚}g ø
G
'
~g é£+:Ôâ7¤ðÃ"gzZL L
G
'
ÔÃVâ Y~g é£+:gzZ ( ~g ZzZa )ˆ
Fi
ìCƒðƒè~[Âq
-Z{zt1
XNÑ ~Š z ÐZ ë¬ Ð kZ
³³³³³³³³³³³³³³³

!ƒVYy.6,
>{zÔƒxŠÍÅkZÃ

š
ô …ûŸøû] oÊô èõfønû’ôÚ% àûÚô hø^‘øø] «Úø
gõjFÒô oûÊô Ÿ$ô] ÜûÓöŠôËö³Þûø] o?û ³Êô Ÿøæø
o×øÂø ÔøÖôƒF á$ ô] ^aøø]†øfû$Þ áûø] ØôfûÎø àû³Ú(
^Úø o×FÂø ]çû‰ø^ûiø ¡ønûÓøùÖô ó†ºnûŠômø äô×#Ö]
29 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

y‚ W„ e
$.aÆvZt —"
„g Y ðC a kZ "]!*
tXì
G
'
§6,kZ ñYƒù Ÿq ~g é£+ì

ÜûÓöiF! «Ûøeô ]çûuö†øËû³iø Ÿøæø Üû³Óö³iø^³Êø
ó…õçûíöÊø Ùõ^jøíûÚö Ø$ Òö g% vômö Ÿø äö×#Ö]æø
( 23D 22:57h
+Z)

Ö 6,kZ ÔA Ú "gzZ Ôz™:
#
I Ãá Zz äš
/Z : \¬ vZ Ôƒ ZF,
Z
ó Xó ÃáZzäZF,
Z:ÔD™

kZÐ s§Åx Z™ î0E
!ôgzZÅzmvZ -x™ Z Ñ~g U*
Wz g
$Š q Zìzz ¸
„ âZ'Â6,ë L LÔó ^ßÖ gjÒ ^Ú Ÿ] ^ßfn’m ^³Ú
L X ] **
Ò Ð ¹Æb§
¸D0*
−™Èt6,
V6KZ{zÐg¦kZóXó ìˆèa}gø ÏñW¤
ÅkZÔσ~4Ðs§ÅvZ~kZgzZXåxg „™ W ÂäkZÔì –»vZ Ât
X{)zσÕ
„ŸÆvZì |Ìt akZ Ôì „g^Ð VhÆvZ *Štèa
ÌN ¬Š +Z~Vƒ ¬Š ÅÅzmvZ -x™ Z ÑX =g f » „nz] a}g ø
XØŠzÂ6,p ÖZÆ\ WX¸ D™ óâ { C ÅVhª]ÜÆvZ {z~X
pÔì $
Ë ƒZaðZ'
,
ÐkZÔì c*
¯ävZ&qC
Ù ìg Ctp ÖZƬŠ kZ
~¬Š kZÃp ÖZyZX p ÖZF
F6,
Ÿ‰óà³ÒÝ
L ÆvZqà ZzäXÐðZ',
kZ
g±ZÆŸ:Ôì7ÚðÃ~XpÖZ,ZªÔìŠ
H¹ ó l^Ú^jÖ] ä×#Ö] l^۳׳ÒL
:Ðg ±ZÆ( execution) f Î:Ð
@*
W~ {C ÅVhx ÓÆvZ~L L
vZ Ð ðZ'
,Å Vzq x ÓyZ ÔVƒ

àûÚô lô^Ú$ ^j$Ö] äô×#Ö] lô^Ûø×ôÓøeô ƒöçûÂöø]
( 2708¶gÔ›9) óÐø×øìø ^Úø†ùô Wø

ó Xó Åðä
³³³³³³³³³³³³³³³

30 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

UzŠÆVzq
yJZgzZ ÌÚ,q ~ kZa kZ Ôì µ aÆ yJZèa ] Ñ»t
4gzZ Ì?ª, q VâzŠa ÏZX Ì÷â i WgzZ ̤ÁX Ì
©$E
Ð { ó î0G
Æ yJZpÔ Cƒ {h
+I**
c*
{h
+I a }g øÐ [ ˆq
-Z Ì
c*
ƒ Â{z { Zp b§ÅwZÎC
Ù Æd6,ãJZÆ VŒ }g ø X Cƒ hZå
Xì » *Š ~gønç „ (ZXì g ÇŠæ » kZaÆ äƒ k0*
Æ D¨
¤y‚ W
» ! x»~ yJZa }g ø X ì b§ÅwZÎ ãJZ q
-Z ÚC
Ù gzZXŠ qC
Ù » VŒ
_(,s§Å ! x» ëÔÐN Y ï Š [Z 9ë » wZÎTTXì Üi q
-Z
»agzZì Ì=g f » Ùp{zX Ìò » **
gzZì Y0Ì! x»¿„q
-ZXÐN Y
:ì @*
ƒ{g 
á Zs§Å|ÏZÅVzq~e
$WÅsfX Ì
™gZÍ **
Ãq q
-Z ?ì YƒgzZL L
G
'
ƒgzZÔƒ4a}g é£+ {z²Ôƒìg
{h
+I gzZ YZ Ãq q
-Z ?ì Y
G
'
Xƒ ~'
,a }g é£+ {z 1Ôz™ wì

çøaöæ$ ^ò÷nûWø ]çûaö†ø³Óû³iø áûø] o³Š5 Âøæø
^ò÷nûWø ]çûf%vôiö áûø] oŠ5 Âøæø ÜûÓö$Ö †ºnûìø
ÜûjöÞûø]æø Üö×øÃûmø äö×#Ö]æø ÜûÓö$Ö †' ³Wø çø³aöæ$
( 216:2{ÂZ ) óáøçûÛö×øÃûiø Ÿø

7? ( Ã äƒ Z'
,YZ Æ Vzq)
ó Xó ì }YvZ… Y

:ÏñWt ‚ÐcggzZq
-Z]!*
tÂaZ e { óÅ'
,
+Zg f6,
D
$Š q ZyZ
g
»k
,
¼Ì aÆ}È LZvZ L L
óXó ì@*
ƒ„YZaÆkZÔì@*
™ê

á^Ò Ÿ] ‚fÃ×Ö ð^–Î ä×#Ö] o–Ïm Ÿ
( 728¶gÔyx0Z9) óäÖ ]†nì
:Ìg
$utgzZ

ì 0Z ]ª Ìnç » ðñïÈL L
ÙpÐZ¤
/ZXì YZƒ
 aÆkZ
³³³³³³³³³³³³³³³

(†nì ä×Ò å†Ú] á] (àÚçÛÖ] †Ú¢ ^frÂ
]†nì á^ÓÊ (†ÓW (ð]†ù‰ äje^‘] á]
31 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ÆkZ Ìt¶g Z ¦
/
]{zgzZƒ hÑ
wi **
¤6,kZ¤
/ZgzZ X Zƒ YZa

á^ÓÊ (†f‘ (ð]†ù• äje^³‘] á]æ óä³Ö
( 2999¶gÔ›9) óäÖ ]†nì

ÆkZ ÌtÂÔ} ™ñ~kZ {zgzZƒ
ó Xó ;g~@

Xì ‚
rg W,Z ZC
Ù ŠêC
Ù » Z}
.ì „gƒ ãZz ] !*
tÐg
$Š q ZgzZ e
$W{gÃè
7tzg/£{z Z
# ~]gßÏZ sÜpÔì @*
ƒ „í~ kZaÆðñÒÈ
Ù ªtzg@'
C
,ÆkZ {z¤
/ZçOXì Š
HHyÒ Ð]gzZñ~ g
$u&Ô}™
X ÇñYƒC
Ù ªUZ'
,
»ŸC
Ù aÆkZ GÂì @*

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³³³³

32 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

xzŠ[!*

[òZÆyZgzZ])
D™2~] )…vZÐzz ÅXf
e{^
,Y » {zz[ òZyZë[ Z
Å b§VâzŠ ~Š ZÐZgzZ¦½ZX ¦½Z}uzŠgzZ ~Š ZÐZq
-Z :ÅnzŠ] )X 
$
4hIG
Ã7Æ \¬vZ ¡LgzZ C M Ðzz ÅV™gzZ V‘@*
Ã~gø LèG
âi M
ÆvZ1ÔÐ,™7µ Z µ ZÃ[ òZ ¦½ZgzZ ~Š ZÐZ V Œ ëXÐzz Åœ£
UµgzZtÃ[òZë @*
Ð,™yÒµ Zµ ZÃ[ òZÆs§~g øgzZœ£
~g øgzZì Uµ**
M ÷â i MÐ s§ÅvZ¡%ÆV‘@*
Ã~g øX ÙÐ
X t**
MÐzzÅV™
ë ÂVƒZzÐ {zgzZ[ òZÆyZ ë¤
/ZpÔ C™y.6,…] )
yZÆ ™ ( determination of reasons or objectives)äÂÅ ] )yZ
ÇyZ Æ ”z æ M Å ])a kZ X M
h™g (Ztzg [£~ «£Æ
~VßŠÉ Ôì @*
™ «t»~*Š…sÜ:DtXì DÆq
-ZD»[ òZ
aÆëÆÕzyâ ‡ÆkZ6,~ikZ Å Z}
.Xì @*
™Ì~g Ò M Åò ¾
?{z { Z_Æ ÏZgzZ Cƒð wi o— Å[½Ð ÏZ Xì ~gz¢ui Z Dt
X M
hYáB‚LZ™ ¯]y
M´ÂëqC¤
/M~ðZŠ}g ø
:ì HyÒV- ~e
$Wq
-ZÃ])äˆyWŒ
Û
³³³³³³³³³³³³³³³

33 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

~VÏgzZVgáZzä™ñgzZL L
yZZ LZ ¸ Ô~ yZyÆ k
B gzZ
óXó s~|¸gzZF~

àønûuôæø ðô†$–$ Ö]æø ðô«‰ø^ûføÖû] oÊô àømû†ôfô’# Ö]æø
ÔøòôÖ5æö]æø ]çûÎö‚ø‘ø àømû„ô$Ö] ÔøòôÖ5æö] Œô^ûføÖû]
( 177:2{ÂZ ) óáøçûÏö$jÛöÖû] Üöaö

:,qsf `gŠŠ Z%~gøÐ])~ÝzgÅe
$WkZ
Ôà qßà â X 1
Ô q MgzZ1ÅyYzŸX 2
Ô ðZÎgz?E
+
X3
Ôì" z[ ZCZgzZkZC
Ù zsp‰ÔV*.6,6fX 4
ÔVc*
g ZŠ)f Å<ÑX 5
x ¸~] Ã M ã **
ÔqË~Š ˜Ô2 »Bz´Š‰ÔñÅVç»ÆyZZX 6
X {)z*
*™ŠæÐð¾KZÅ
:ìŠ Z%Ðã‚ M b§ÏZ
Ôà qlpà â X 1
Ôs
# ZgÅyYzŸX 2
Ô ~gzx **
z] ³gzZw°z{ YX 3
Ô ~Š Zi WÐì"z[ZCZgzZkZC
Ù zsp‰ÔÏŠÎW6fX 4
Ô **
0*
{ mÐã‚ WÃV-g ZŠ)f Å<ÑX 5
x ¸~] Ã M ã **
ÔqË~Š ˜Ô2 »Bz´Š‰ÔñÅVç»ÆyZZX 6
X ] c*
ðzg cuÐ{)z*
*™ŠæÐð¾KZÅ

[òZÆs§ÅvZ
Æ ÷â i M kZ X F
F6,÷â i M ~gøê& Zœ£Æ \¬vZ ~ ä M ] )
³³³³³³³³³³³³³³³

34 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ë¤
/Z X D ™wi **
])6,ë \¬vZaÆ XÔ Ìœ£vŠ¼B‚
Æ÷â i M ÔDƒ7Ýq b§~g7 …ÌZ
+Z ¯{z ÂN Yƒx » **
~ ։ i M
X DƒÃ7V;ÆvZÐ] )yZB‚
B‚B‚ÆyJZƒÅwi **
akZÂðÃ6,
ëä\¬vZì YƒÔ}
Ð,™g (Ztzg 9ë¤
/ZçOXƒo¢ÌyZZ Zg øÐzz Åäg¦
/
Ð ~kZ
÷â i M ë¤
/Z²X ǃo¢ÌyZZ Zg øGÂÐN Yƒ[ x»~÷â i M kZgzZ
XÐgxzøÌÐï¢ÅyZZB‚B‚Æò » **
~yJZ Âñƒx » **
~
ñ6,kZ {z Ôì C M Â{z6,kZ „‰ìt Š Z%~g øÐá Zz äƒx » **
X ì ÈaÆyJZ}÷6,í ävZ ÷â i Mtì 7„ øÎt {zX @*
™7
ñ¤
/Z ªÔì ©
8™g (Ztzg ß ~ kZ Â @*
™7wì ÷â i M ÐZ {z Z
# çO
~} úŠÆyZZ LZ {z ¶Š°õY ÅyZZ} ZúŠ¤
/ZÔ @*
™7ñ{z Âå[£
Ôì ̓g D » Ï- â ñOÆKyJZq
-ZÃÂkZ {zçOX @*
ƒ7"
$U*
C
Ztzg »kZQÂ&yJZ CZÃkZ {z¤
/ZXì *
@Yƒx » **
~yJZ kZ {zÐ T
kZgzZ @*
ƒ[ x» {z GÂ@*
™ÒÃÅîJ
-è%Å\¬vZgzZ ©
8x »Ðñ{zÔ @*
ƒ
X @*
0*
ï¢ÐkZÌyZZ »
Šz!¹Z ð M ÷â i Mt6,x?Zm
Z'
,
Z **
¦X BÐ wVq
-ZÃ] !*
kZ
ÔD Yƒk-â Ð Z}
.6,ä MÆ÷â i M kZx?Zm
Z'
,

/ZX c*
Š Z5~v M ä
¢gzZÀÂÔŠ OZ kZ6,Z}
.Âf
e™t] !*
ÅŠz!aÆvÐ ä7,
~v MgzZ
T M¹Z „x £{z:X ZƒÝq¹Z6,
äY$™7,
~v M D Y{gxzøÐ

Üønûaô†F³eûô] o³×F³jøeû] ƒôô]æø
L ì c*
â
Û {ûwZzi Ñ{z~}g !*
ÆyZä]+Z[gvZ~
yZäkZ Âc*
â i M~VÂ!*
¼ÐZä[gÆ
Z'
,
ZZ
# L LÔó à$ `öÛ$ iø^øÊø kõÛF×ôÓøeô äüe%…ø
³³³³³³³³³³³³³³³

35 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

( 124:2{ÂZ ) ó Xó c*
3Š™ Zg7ÃVÂ!*
Ýq…Z
+Z ¯{zÆ] )„ˆÆ! x»~÷â i MˆÆKÃ]!*
kZ
-Z6,[ òZzœ£yZ M Ô DƒÇgä \¬vZ~ ])ÐVƒ
q
X BwZ eÃÆ™q
-Z

։ i M :1:
L
~g ø ~ÝZzz ~Š ã
CÅÂC
Ù akZÔì µaÆyJZ}g ø *Štèa
:ì { ZÍ„^z¯z|
# ‚gzZðÅ] Ñ»kZ6,
ÑkZÆ] Ñ»Xì ÷â i M

]6÷çûÃöÎöæ$ ^Û÷nFÎô äø×#Ö] áøæû†öÒö„ûmø àømû„ô$Ö]
oûÊô áøæû†öÓ$ Ëøjømøæø Üû`ôeôçûßöqö o³×F³Âøæ$
^Úø ^ßøe$…ø š
ô …ûŸøû]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Ðô×ûìø
^ßøÏôÊø ÔøßøvFfû‰ö ¡÷›ô^eø ]„øaF køÏû×øìø
( 191:3yZ/wW ) ó…ô^ß$Ö] h
ø ]„øÂø

ñƒ g
e gzZ ä
ˆ 0Z vß {zL L
~ðÅ]Ñ»gzZÔn
pgŠ c*
ÃvZ 
íJ
-Ë kZ {z) Ô D™g¨
7Ñ" *Št ä ÂÔvZ} Z (
kZXì ð¯ aÆyJZÉ ) Ô ð¯
( Ð ä™x »Ñ" gzZ½ Âa
ÆyJZ kZ…akZ )Xì u 0*
v W Å c izŠ ( gzZ X Ð Ë }'
,
ó Xó }Š]Ð

~g ø 6,xŠC
ÙC
Ù {zì ű6,wßZ kZ *Št ä \¬vZì t Š Z% ~g ø
:ì yâ 
Û »\¬vZX}™÷â i M
gzZ) ñâi M"{z @*
ìð¯akZ

éøçnFvøÖû] æø løçû³Ûø³Öû] Ðø³×ø³ìø pû„ô³$Öø]
ó¡÷ÛøÂø àöŠøuûø] ÜûÓöm%ø] ÜûÒöçø×öfûnøÖô

g±Z Æ ¿yÃÐ ~ ?(AŠ

( 2:67<Z )

Ï0
+
igzZ]ñä Tì ]Zf {ztL L

³³³³³³³³³³³³³³³

36 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ó Xó ì YZÐ

ÝZx ÂZg ‚t»Ï0
+
igzZ]ñì CY Mt ‚}g ø6,
gîàßZ] !*
takZ
VìpgzZVäM
hJ (,
Ð MÃ] !*
ÏZëXì Š
Hc*
¯aÆäâ i M}gø~
ÆJ
-#
Ö ªÐ wi Z Ôì o Î ÅyJZ}g ø ~ ÝZŸ Zg ‚t »^ z gzZ
aÆyJZ}gø{zÉ Ô@*
ƒ7*
*™ß…Ñ»÷â i M ËXì ˆ~Š wa
Xì C M
7(Z¿ÌðÃJ
-òŠ M x ¬™áÐm
CZX ÇñYc*
â i M ¿C
Ù ÑZzä M~*Š
X} 7,
**
ƒ:gezŠÐ÷â i M&Ôì
Väb§ÏZÔì *
@Yc*
âi MÐVìp b§TXì CƒÐb§VâzŠ÷âi M
akZÔì x ¬{Š c*
i÷â i Mt à Zz VegzZ VäÉ Xì *
@Y c*
â i M ÌÐ VÏgzZ
Å ÷â i M Z
# Ì\¬vZXì W,
¸{Š c*
it aÆ ä™i q
Ð Z ~} 7gzZF
&Š Ô ÕäSI
/ŸÀG
5!X D™yÒÐ ÌZ {Š c*
gzZ/ôõG
iÃ÷â i M à ZzVÏÂD™] !*
yÒÄ])Ì~yZ Âì HyÒZ
# Ã÷â i Wà ZzäW6,
ÅzmvZ-x™ ZÑ
:yJZ4{Š c*
i „ÁaÆp6,
ÃLÅgzZ} 7akZXì H
¼ ÔÐ N â i M " G ëgzZL L
~ wâ ¼gzZ ÔÐ uȼРsp
æ¼gzZ™á3Y¼ÔÆ™¶
à Vß Zz ä™ñgz Z Ð y v~

ÍôçûíøûÖ] àøÚ( ðõoûIøeô ÜûÓöÞ$çø×ö³fûßø³Öøæø
‹ôËöÞûŸøû]æø Ùô]çøÚøŸøû] àøÚ( “
õ ÏûÞøæø ÅôçûröÖû]æø
óàømû†ôfô’# Ö] †ôI( eøæø lô†FÛF%$Ö]æø
( 155:2{ÂZ )

ó Xó ØŠ ~¸lp

$
4hIG
gzZ oot Q{Š c*
ia ÏZ …èG
â i M à Zz ] )~ Ï0
+
i ÅVßÎg
ÅÅzmvZ -x™ Z Ñ ë¤
/Z X µ Z µ Z~µ%„ q
-ZÃVñŠ"
$U* 
ì yÃC M äâ i M ])6,
xŠxŠÙ Š ë ÂB{ ^
,Y »„©]§
³³³³³³³³³³³³³³³

37 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

X Çìg Z9B‚ÆÅzmvZ-wÎgì yÃgzZ ÇñY&
× :ZzVƒ 0*
zZ
ÌÅÎâÅ)gzZ uÈgzZ yvà â z ãY HyÒ6,
zZ ä ë 6] )t
Ì] ·?] c*
M Ô ì" z[ ZCZgzZkZC
Ù zsp‰ÌV*.6,
6fgzZÔ$
Ë ƒ
X Ì{)z¬ÆnJgzZ
ÌwÎg[HÆvZÐ V3â i MgzZ ] )yZce 6g ãZz ] !*
t VŒ
V1HgzZVßÎgÉ Ôì @*
™ (Z „B‚}gøvZ,™: wìtVŒX }g¦
/
I
$
4hG
:CƒJ}~«£ÆVñ¬ë]‡zZ Î èG
âi M Å

bŠÄg™h Ð VgyZ {zgzZ q

^Û$ øÖæø èøß$røÖû] ]ç×öìö‚ûiø áûø] ÜûjöfûŠôuø Ýûø]
ÜûÓö×ôfûÎø àûÚô ]çû×øìø àømû„ô$Ö] Øö%øÚ$ ÜûÓöiô^ûmø
]çûÖöˆôÖû‡öæø ðö†$ –$ Ö]æø ðö«‰ø^ûføÖû] Üö³`öjûŠ$ Úø
]çûßöÚø! àømû„ô$Ö]æø Ùöçû‰ö†$ Ö] ÙøçûÏömø o³j#uø
óóó[äô×#Ö] †ö’ûÞø ojFÚø äüÃøÚø 

„g BJ
-VŒ wq ]gßÔ‰

( 214:2{ÂZ )

A „V-ƒ D™wìt?H L L
¼
¬ Ã ?ÌZ gzZ ÔÐ ƒ Y ƒ 4ZŠ ~
7„ 7 ÂÁÅ b§Å VÍß
V`gzZ ;‚+Z +ZÃyZ X N W 

`Zg嶂ÆyZgzZ wÎgÆvZ
ó‰ó‰‰?ÏñW“
ŠæÅvZ

~ ÷â i M kZ {zìg ~ ÒÃkZ òŠ Mì t q ÝZ ~ V3â i M yZ
¹Z ë Ôì ]gz¢Å ] â ¥Xa Æ ! x» ~ V3â i M …Xƒ [ x»
[!*
xq
-ZÔ ~y
WÆ [ Â kZÔ Æ yZÄÆó óbzg [£~ ] )L L
Å\¬vZaÆXì *
*™yÒÃVÂ!*
yZ sÜŠ°Zg ø VŒ XÐ,™n²~
$
4hIG
X C M èG
âi M

ÒzPE
+:2:
L
t {z Ôì @*
ƒÃ7Æ\¬vZB‚B‚ÆV3â i M :
L ZuzŠ »])yZ
³³³³³³³³³³³³³³³

38 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

:C M™0ã;ŠŠ c*
Ðs§Å\¬vZ])tì
]Ñq}'
,gzZiZ¹Z ä ëgzZL L
W (6,{Zg 9) :Zz {z @*c*
â iWÐ
ó Xó N Y

lô^FnùôŠ$ Ö]æø kôßFŠøvøÖû^eô Üû³`öÞFçû³×ø³eøæø
(168:7sZ²ÑZ) óáøçûÃöqô†ûmø Üû`ö×$ÃøøÖ

Ð ë{z @*
àZ e~wŠÆyZ ã;ŠŠ c*
KZÐ)g fÆV3â i WyZ äëª
X , ™g(Z { ZgÅ3Zzs§~g ø™hg ãZŠ¤
/
zg
ã;ŠŠ c*
~ wŠ}g øB‚B‚Æ äâ i W Â{zOgŠ c*
wßZt ÌVŒ
[x»~÷â i M kZëZ
# Ï}™ ã;ŠŠ c*
~]gßÏZ {zÔì CWaÆ% Z e
x ÓLZ‰
Ü z ÏZÂC
Ù ñW™yÒÌ6,
zZëwßZtXÐ,™ÒÃÅäƒ
XÐ,™C
Ù ªtzg 9~ÂkZëZ
# Ï}™C
Ù ª6,
ë] Z W,
Z

]úŠ Å3Zz
vZ ÌZgzZ ñY 7,~ tËòŠ M Z
# ì @*
ƒx¥Ìt …Ð e
$WÅ6,
zZ 
C M ÌakZ6,òŠ M ])ƒ Ð:$6,wŠÆkZÐzz Åe
$Z@yâ ‡Æ
{z @* 
ï Š™ 2~ ])aÆ1zgÐ 5 Zg}'
,ÃVzÈ LZ \¬vZ
X N Y M :Zz
÷- **
¦~ˆy M Œ
Û X '
,
Z'

 äZ z ÑgzZ sg ¬ z ò ¬ Ì~A çkZ
À&
Š ~ kZpÔì Zƒ yÒB‚Æg "Zr »x?Zm
{gH„‰÷- **
¦ õ/GŸG
0: {{ðZ}
.aÆyZù »Tb§¾Âñ M™hgÃx ¸KZ¬Ð ‰
Ü z
X Å/ÂäV,Z ÂZƒkˆ Z »tKZ¹ZgzZ Š
H

µñ» b & Zz/Â:3:
L
ÃVzÈ \¬vZXì³»ÏZ:
L ZŠt»] )Ôì HyÒ:
L ä ë6,
zZ
³³³³³³³³³³³³³³³

39 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

{z @* 
D™x ÈZ » ã;ŠŠ c*
aÆyZakZÔT e 9 Š[ x»~]y
W
X Vĕ%
á ~{%iÆG™yŠÆ#
Ö ªÀ{zgzZÔBðŠÃVƒk
HLZÆ™/Â
Ã\ MÐ kZ Ôì ˆÅ ã;ŠŠ c*
b§T~ kZÔì H™f ä ë6,
zZr»÷- **
¦
0e
$ M Åy M Œ
Û &]ã U*
Ñ{zaÆ/ÂÐìÆyZgzZÔZƒ‚µñ»/Â
~ªÔó àønûÛô×ô¿# Ö] àøÚô k
ö ßûÒö oûÞùôô] ÔøßøvFfû‰ö køÞûø] Ÿ?$ô] äøÖFô] Ÿ?øL:ZƒÝqsÑ »äY
ì u 0*
ÐkZ ÂgzZXì „Â'[ZÔ @*
™7g ïZ ¦
/
Ù Ðäƒ[Z}¾~ÂkZ
C
X ZI»Ä M kZ åÐ~V>ª„~µšÔ}™wi **
÷â i Mzzš
]!*
t …Ð kZ Xì Zƒ ÜÌr » VÇ¸Æ Š- ]|~ˆy M Œ
Û
„ ð¸Æ yZÃÕgzZ ^ÑÆ VÇ¸Æ yZ b§¾ä \¬vZì Cƒx¥
ÔB™/Â{zgzZ ñ M xµñ»/¹Z @*
à Z e6,yZ Âq
-ZÆ™lÃt ‚Æ
( 97:12Š- ÒgÎ)X ÅÆ™{k
Hs
è Z ‹ZäV,Z 6

/ŸÀG
ÅVƒk
HgzZ @*
Z™ ã ;ŠŠ c*
ˆÆ{ k
H…{zì e
$Á~(,
XÅ\¬vZtÔ õG
Xì @*
™ë Z
Û µñ»/ÂaÆ„
6,}i Z
# ˆ Æh
e\Æ·Noì Zƒ Ü» xŠ M **
¦§Zz „ (Z Ç
:c*
â
Û wJävZ&Å/ÂäV,ZgzZ ZƒØ¹ZÐkZ ÂZƒ¬»äF,
Z
?Ôƒ YòÐ(kZ ¹äëgzZL L

aÆ J
-]æ {gHq
-Z ÔÌyâ ‚

˜
õ ÃûføÖô ÜûÓö–öÃûeø ]çû_ö³fôaû] ^³ßø³×û³Îöæø
†' ÏøjøŠûÚö š
ô …ûŸøû] oÊô ÜûÓöÖøæø æ' ‚ö³Âø
àûÚô Ýö6ø! 1Ï# ×øjøÊø óàõnûuô oÖFô] ź^³jøÚøæ$
çøaö äüÞ$ô] äônû×øÂø hø^jøÊø kõÛF³×ô³Òø ä´³e(…$
óÜönûuô†$ Ö] hö]ç$ j$Ö]

ä xŠ W ( ˆÆ¬kZ) ÂXì Šñ

( 37D 36:2{ÂZ )

ÔŠ Æ }uzŠ q
-Z ( +Z z xŠ W )
G
'
( Åg ~ }i a }g é£+ Xƒ
» ]c*
gz¢ Å Ï0
+
i 6,z gzZ X ì

gzZ)¼p ÖZaÆ/ÂÐ [g LZ
³³³³³³³³³³³³³³³

40 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³ 

akZÔH3g6,
kZävZ Â( Å/Â
ä™ wJ/Â gzZ y!*
$e
$. vZ
ó Xó ì ÑZz

{g ñ»Vƒk
H:4:
L
vZìt {zÔì @*
ƒx¥Ð·_Æy M Œ
Û :
L åa »V3â i MgzZ] )
» Vƒk
HÆ kZÃT
$rz ] )yZ Âìg xŠ"
$U*
{ z¤
/ZÔaÆ ðñ ÒÈ \¬
X ï Š ¯{gñ
|tf Z~]gßÅ{)z]óÃVâ ›ì ~( 195:3)yZ/w M ÒgÎ
4ZŠ~¼
A ÃyZgzZX Çá Z eðŠÃVƒk
HÆyZÐ)g fÆyZ \¬vZÔ~ 7,
X Ç}™
»{ k
HÃ{)z~gFäÅzmvZ -Ñ~X, Z] uZzFÌ~g
$u
X DQ{ k
HÆ kZÐ kZ Âì $ ̆»q
-ZÃðñÒÈì c*
Šg Z Œ
Û {gñ
Ã{ k
H}÷ÔvZ} Z ðƒw®ÅpkZJ
-ëÌN ¬Š ‰Å\ M b§ÏZ
&
ÑI
/zŠu
kZÉ Ô7ÅÔÅT
$r ¬ŠtX wZ eðŠÐ Š'
,z ÷ EÔ}ŠðŠÐ ]Ñqx¤
x™ ZÑ6,µñq
-ZX}Š ¯{gña}g øÃyZÔD M6,ëT
$rì Åp
: c*
â
Û äÅzmvZt 1ÔB7¤ðÃÃy›L L
ïŠ ¯ {g ña Æ kZ ÃkZ vZ
@*
ƒ ~ Veƒ
 ~(,Kgt) Ô

Ÿ] Ü׊ÛÖ] gn’i èfn’Ú àÚ ^³Ú
èÒçIÖ] oju (äß ^`e ä×Ö] †ËÒ
( 5317¶gÔ~g g) ó^`Ò^Im

ó Xó Ì6,
1ÆŒ » ©( ì
³³³³³³³³³³³³³³³

41 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

]ÐV: M :5:
L

G
HHyÒ Ã|ÏZ~ ]uZz zŠÐ ~ &~åz .ñî0~¢~ˆy M Œ
Š
Û

X D™wi **
VY])6,
VzÈLZ \¬vZì
gâ Ð yY Ãd
W D³ZÆ \ !*
Vâ x **
( x?Zmåì V- §Zz q
-Z
™wZ e s ”~ ÏÝ ‚z 9kZ Å b 5 d
$¾q
-Z {z ~ î Zz}uzŠ X s Z e
tÆyZÃx?Zm.ñ**
¦Xì @*
ƒg ®Z »g ÇizgÆkZ6,
TÔï Š™g ZŠ Í
{z  y7 Ð yZ {zçO X Dƒ kCÕs ÜgzZ w°s Üx » VâzŠ
+−ZzðñLZ™ƒZ(,{zÔì ÑZ eg â äV,ZÃyZ âTD CÃ.ñ]|
akZX}Š ª ~ Éuz¬ÃyZ {z å60
+Z »] !*
kZgzZ ÔåÑZz “
W yâ
Û **
»
XÐ,™ «¹Zëw^ZÌ»kZXì ÑZ eg â äëÐZ
hZ hZ ÅVj5Ð n¾Ëä { %
á Š !*
Æ o Zh Âa kZ äV,ZÃÏ
Å{ %
á Š !* 
c*
ŠwZ eakZ~kZs ”täV,ZX å3g}Š¬»ä™‚VV
:ìg ¸g Çizg » b 5kZgzZñY$Ð5
W){zÂìnç»ÏJ
-V˜L L
~gzŠ'
× œ~ c*
gŠ {z6,kZgzZ Ô¶Å
ÃkZ~ ;e ä ~ ÂX¸ D™
s§kZÆ yZèYÔVzŠ™g ZŠ Í
ÃÏ( Í"C
Ù ) ÅVÍß { %
á Š !*
-Z
q
ä ë&»±{z ;gX å ;gá4Š'
,
i
gzZ Ô¸ ðñ+ −Zz Æ kZ ÂÑZe g â
Éuz ¬ÃyZ »±{z Zƒ60
+Z …
» yZ ;e ä ë ÂX}Š ª : ~
³³³³³³³³³³³³³³³

àønûÓôŠFÛøÖô kûÞø^ÓøÊø èößønûËô³Š$ Ö] ^³Ú$ ø]
áûø] l% 6û…ø^øÊø †ôvûføÖû] oÊô áøçû×ö³Ûø³Ãû³mø
Ôº×ôÚ$ Üûaö ðø…øæø áø^³³Òøæø ^³³`øfønûÂôø]
^Ú$ ø]æø ó^f÷’ûÆø èõßønûËô‰ø Ø$ ³Òö „ö³ìö^û³m$
àônûßô³Úô©û³Úö åöçF³eøø] áø^³³Óø³Êø Üö³×F³Çö³Öû]
^Þ÷^nøÇû›ö ^Ûø`öÏø³aô†û³m% áûø] «³ßø³nûIôíø³Êø
^³Ûø`öøÖ‚ôfûm% áûø] «³Þø6û…ø^ø³³Êø ó]†÷³Ëû³Òöæ$
hø†øÎûø]æ$ é÷çÒF‡ø äößûÚ( ]†÷³nûìø ^³Ûø³`öe%…ø
( 81D79:18l Z ) ó^Û÷uû…ö
42 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Ð kZ ~ ›gzZ n ¹Z gÇŠgz6,
ó Xó }™ «g
C™| (,

T åÁ G Ð Éuz¬kZaÆ+ −Zzñh1 §» äY fÆŠ ÑzZ ª
Æ 1 kZ ã.6,Ås ”Æ Ïb§ÏZ X¸ á ZzFÐzz Åd
W {z ~
ÃV»yZ~]gßÅ~g Çizg"ˆÆäYfÆkZ Ô¶Á¹~«£
X C7,

~ ÂT…ä \¬vZ M
h™~}g !*
Æ])KZ ëÐ kZ
t ëX ì $
Ë ƒ Ì=g f » ] Ð Ä M ~(,Ëa }gø ÝZgŠ {z Ôì H 2
Æa}g ø„ **
ƒ: »yZ !Î7t1Ô7Ýq?t …!Î
X M
hƒg D»Ä M ~(,
ËëÐäƒÆyZakZÔǃ
îÃä3Ôì 7ykÃgk0*
}÷ì Lg 2~ÄŠ kZ òŠ M q
-ZÔ}
z´ â LZ {zÂ7b aÆ]‚zHX 7} À{ÃÜ Xì 7tig
èÑqXì @*
Y6,Vâ Z™hgÃkZXì @*
™{“Ð kZXì *
@Yƒ k-â Ð ‡ M
zz ÅkZ Âì 3gxzøÐ VzyZ= äœz m,
³gzZûzlvZce OÎÐZ
X σ7¼ ZÎÆð>~÷
¢ Zz
B‚Æœ£vŠ3Yt ëì M$t …Ð x?Z @åz .ñî0œG
-ZëÐzz ÅkZì êŠ wZ e~Âq
q
-ZakZ…vZì @*
ƒ Ì(ZB‚
X D Y$ÐPŠ q} (,
}6,~h Ç c*
¡‚R,
ñ?ì @*
ƒt LVƒ @*
™ c*
Š wVt ÒZÃ¥LZ~
Vƒ Y VV;z~]|Š M q
-Z'Ċ
3Ð wìkZÐyÔƒT e **
Y~~!
kC1 ~(,?6,µñkZXì ˆƒ¥~h Çì @*
ƒx¥„ ä
3Ð ypÔ Ç
7t ?pÔƒ ï Š} Š Ìà ÇÏKñÃ~h Ç KZ L ÂñY Mפ
/ZgzZƒ D™
³³³³³³³³³³³³³³³

43 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

º Ð ~!ÏZ ?¤
/Z å YƒX ƒ c*
XÐ PŠ q Ë"ä vZh
+%
á !Î
7t ? c*
îŠÄgÆ Ã"~h Ç ðÃà Zz ä M Ð ~!~ ì Zga Œ Z ÂTg
kZ GÂì Š
H{gÐ äƒÐzzÅ¥kZ {zÔ¸ìg Y?aÆx »T !Î
G
'
X å{Šyva}g é£+~{ óÅvZ **
ƒ»kZ‰
Ü z

«™Å%ZëZ ËÆVzuzŠ :6:
L
~XDƒìg Z™x »,ZÐ ë]‡zZ‰\¬vZ™wZ e~])yZ
ìg YbŠ x ZugñZ ë Z¼ aÆ VzuzŠB‚B‚Æ VzZ
+ÃgzZ ÷â i W~g ø
Ë;~gøX ñY0ìyâ‚aÆ}uzŠ ËÂq
-Z ~gøÔì eX Dƒ
™0h
+âÅbâuƽÏ0
+
iaÆË‘ÃZg øgzZXƒ „g0]БÃaÆ
~^ÏZågzZ .ñ**
¦Xì tЮÆx?Z @åz .ñÌ] !*
t Xƒ ;g W
Ù ŠQÔM7**
31ÔD™Ô**
3ÐyZ {zV;zÔDg ¦
/
Ð~Âq
-Z
6,Š ã
CKZÐZgzZ #
Ö %g Z-Š {z å]|Ôì à Zz ä¤
/g Z-Š q
-Z
:D Ctå]|6,
{7Æ.ñ**
¦X  Z9 J¦
{z¶t|ÅkZ ¶g Z-Š {zL L

àônûÛø×FÇö³Öô áø^³Óø³Êø …ö]‚ø³rô³Öû] ^³Ú$ ø]æø
äüjøvûiø áø^Òøæø èôßømû‚ôÛøÖû] oÊô àônûÛø³nûjômø
}~ à ÏZ ԶŠVñ d zŠ
^v÷Öô^‘ø ^Ûøaöçûeöø] áø^Òøæø ^Ûø`ö$Ö ˆºßûÒø
!*
Š: Z .
» yZ ~ Š ã
CÅg Z- Š kZX¸
^Ûøaö‚$ föø] «³Çø³×ö³fûm$ áûø] Ôøe%…ø 6ø]…ø^ø³Êø
}¾ÔåòŠ W( ¹ \!*
» yZ Ôå
àûÚ( è÷Ûøuû…ø ^ÛøaöˆøßûÒø ^qø†ôíû³jøŠûmøæø
kZ ™ƒ } (,{z åt {Š Zg Z » [g
ø ÖôƒF pû†ôÚûø] àûÂø äüjö×ûÃøÊø ^³Úøæø Ôøe(…$
Å[g }¾t ÔBï „ ŠpÃäZ .
 Ô
ó]†÷fû‘ø äônû×øÂ$ Äû_ôŠûiø ÜûøÖ ^Úø Øömûæô^ûiø
~ x» ƒ
 t X Zƒ Ð n¾Å Øg
„ ¬Æ Z}
.É ÔK 7Ð Šp ä

³³³³³³³³³³³³³³³

( 82:18l Z )

44 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Å Vñ» ƒ
 }÷ì t XK Ð
ó Xó åe™7ñÂ6,
X|

~ F,
ð(,
gzZ ¹F,
:7:
L
ÌakZ~] )LLÃVzÈ LZ \¬vZì Ìt :
Lq
-Z »] )
ÐZ¢™}Š ¹F,
¹Z {zX T e *
*™„
 gŠ ]ÑqÆ yZ~ *Š {z s Z e
-Z c*
q
Âq
-Z¹ZaÆ%$
+~]g â ZÃ"
$¾ÅyZ {zX T e **
¯{%
á ™ VZ
gD»ÂËaƶŠ ]àÐZÔ}X á ZjÆ] )Msî
XÐ,Š™
¹Z ð¸ÆyZXì Q~Ï0
+
iÅx?ZmŠ- **
¦wV{„e
$.ÅkZ
¹Z™ X Ï0
+
i ÅyZáZz¶‡X á ZjÆO g @*
Å,.aÆäg â
{¹ZaÆ ä™ ZQÃv M Å“KZ ligzZ X ï Š™|
# z
Û ™ ¯ xÝ 
ìgwZ e ])t6,
Š-**
¦{z … Y7tVÐtgzZ ³³³³³³ Xì îŠ Z™
% ³¹ZÀ~ÝZ {zb§kZ Â
X ìg0z»YZÅä¯^æE
LG
ÆyZì Q…Ì~©]§ÅÅzmvZ -x™ Z Ñy*ZŠ „ +ZÇ
gzZl <Ù M ~ (Üæ)^LZ\ MgzZÔ ÑïÐ yLZ¹Z ä( ÷Œ
Û ) VǸ
X ¶‡ MzÁqÆV1²
\ MgzZgœb ZíZaÆ−Å9LZä\¬vZaÆä™ãZzÃ] !*
ÏZ
t6,
?ª( 5:94bíÝZ)Ôó ]†÷³Šûmö †ô³ŠûÃö³Öû] Äø³Úø á$ ^ô³³Êø
L c*
âÛt™Ñt ‚Ã]àÅ
G
'
X³~g é£+V*‚ M¼gzZð M™á?gzZV*‚ M~LZÂð M])
G
'
X :
L »Ú–
è ÝZgŠV=tgzZX ¶:
L » ¹F,
~g é£+ì C MakZ;
ëHª(4:94bíÝZ)Ôó Õø†øÒûƒô ÔøøÖ ^ßøÃûÊø…øæøL Š
Hc*
â
Û tÃÅzmvZ-x™ZÑ
³³³³³³³³³³³³³³³

45 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

G
G
'
'
ÅvZ]t s§q
-ZX ( ?#7~ V1²]!*
~g é£+ª) ?H7Ñ!*
w1Zg é£+ä
~yZ Âìgg¦
/\ MÐ~])X[ Zì ; gZ™wzKzÂs§Åe

\ M¬äTì „z{zÔÅ Za])tävZTXì7]!*
ðÃÅäZ<
Í
X Çñ Má ã‚ M ̈ÆÂkZ b§ÅVâŠyZ {zÂÔXÌ]c*
Á6,
\ M Ð ])X~ VÎ'
,{g !*
kŠ Ôì ;g C Ìt x¯t s§~uzŠ
+Š ª)gœb ZíZÃ\ MðƒÝqÃ\ M Ì,qtÜÆ-ZÔ}g¦
/
~g ZŠ)f Å\ M Ô ( ì ðƒ]à)ì Zƒ Ñ!*
w1»\ M Ôì Zƒ( yj6fgzZyEZ6,
ÔðƒÝq]àÃ\ MXì ðƒÐ ã ‚ MB‚ÆÂakZÔì Zƒ−ú1»
Xì ¹™f «gÐZäy M Œ
Û
~ ] )a kZ Ô@*
ƒ: Ýq%}g ¦
/
Ð ~ ] )yZÃ\ M ™f «gt
~g7 ~{C
Ù ðCÅ] ÌÑZz ] Z f Å\ M X ˆ Cƒ Vc*
úiz'
,izg ~g ZŠ™— Å\ M
?Š×zgq
-Z {zaÆyZÔ¸… Y7Ã\ M vß{zgzZÔ Ðä Mt ‚Ð ] ¸
X Г
W 
ï Š ¸t Ã*C
Ù yç1Z ¤
/Z 6,µñkZÙ Š c*
ÃWÅ yç1Z gzZ *C
Ù
gzZ ¸ŠaÆÝ
§k
B \ MX s1^ÑÅzmvZ-\ M ³³³³³³³ v!*
fͳ³³³³³³ 
ì ¸™f «gX ÑF \ Mµš YÈ:t *C
Ù Âf
eá x »Ð d
$
Û
ÆÏ0
+
i ÅÅzmvZ -x™Z ÑXì _ïò **
(Ã\ M ÌC
Ù !*
Ð [²gzZ[²
~ Ï0
+
i ~gø V*‚ WgzZ ] )ì @*
Wt ‚wßZt Ìa}gøÐ U kZ
ÐW…xŠxŠgzZFÜi » ¹F,
a}g øÔN J(,
ÐW…CWÌakZ
X gCJ (,
³³³³³³³³³³³³³³³

46 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

[¨PH,
:8:
L
gzŠÃV-gz$ÅVßŠÆ VzÈ LZ \¬vZì @*
ƒx¥Ìt Ð ˆy M Œ
Û
ÆyZgzZ ñY RŠ é»VlÆyZ @* 
s Z e~])¹ZaÆä™
“ÅuZÃ|ÏZ~yZ/w M ÒgÎX N Yƒs ™u 0*
Ð V- gz$yZkÓ
¼vZ @*
L LÔó ÜûÓöeôçû×öÎö oûÊô ^Úø “
ø ³vùô ³Ûø³nöÖôæøLì Š
HHyÒÐáZjÆÂÅ
G
'
( 154:3) ó Xó } Š™s ™ÐZÔì Æ~Vߊ}g é£+ 
ì mZ e~] )+Z…{zì e
$Áq
-ZÐ~VìÁÅ\¬vZ Ìt
X D Yƒu 0*
ÐVñ{J
g}g ø
: D â 
Û Æe
$ M kZxj%k& Zr
# ™ŒZ}Z **
Ññ
ÐV-gz$ ¹ÜZz[ÃyZZIZÑ» eZgzZì @*
ƒ**
SÃg ñÑ»[Z±L L
¹!*
Ãx ¸Ë\¬vZJ
-Z
# ìt ÞZyâ ‡X Ï0
+
i ZuzŠì ]ñq
-ZX *
*™u0*
ZwÅ b§T êŠ 7ZwÅ b§kZ6,Vñ`
ÆkZ {zJ
-‰
Ü z kZÔì Le ´g
ÆkZÐ=g fÆVâ JZgzZ V3â i M ZÉ Ôì CY ~ŠÃV2!*
gzZ Vñê
Ü z ÏZÃx ¸Ë{z!ZjÆ•

 h Xì Lg @*
â
Û gzŠ {zÃV-g F à Zz äƒ Za g0
+Z
ó Xó ì CYƒà{Ç!*
Ðs ™zZ-ZÆÏ0
+
i { zZ
# ì @*

( 194/2y M Œ
Û'
,
+)
D

yEZ6,
ÞZ]Z fgzZ h:9:
L
œ£Ð yZ ÔN M ] ) ~ Ï0
+
i ÅÅzmvZ -Ñ~ b íÝ Z ÒgÎ
ÔóøÕ…ø‚û‘ø ÔøÖø |û†øIûÞø ÜûøÖø]Lì
: ZƒyÒ~pÖZyZq
-ZÐ~yZÔKÝqä\¬vZ
G
'
( 1:94b íÝZ ) ó Xó ÑÅ7BZg é£+aÆhäë H L L
XÔ åe**
%Æ])yZÔ ZƒÝqÃÅzmvZ -x™ ZÑ yEZt6,h
³³³³³³³³³³³³³³³

47 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

v M ÅŠz!X åH o‚~‘
 z izgáZz ¶Š hä \ M~ VÎ',{g !*
kŠÔ»
äYê Ñ~ kZ Yƒ7L(z ¢6,]¾Å Z}
.¬Ð äYê Ñ~
X ǃ5Ãx?Zm
Z',
ZˆÆ
@*
™áZg s§KZ¹Z Ô @*
™wi **
] )6,VzÈ x ¬ LZvZ6,wßZ ÏZ Ç
/ô~ˆ y M Œ
Û 6Xì ꊽРyEZÃVßŠÆ yZ6,äƒ hÆ hgzZ
ÆyZ Âì CF,
Z] !*
ÂðÃ6,yZZ
# ì c*
M ~}g !*
ÆZ:vZ yZçg
X D Y| (,
gzZyZZ
c*
Vƒ~ ]gßÅ] ){z { ZpV3â i M ä \¬vZ~ ( 7D 4:48) ìÒgÎ
»yZgzZ ñJ (,ÃyZZÆyZZ IZvZì ðC¸zz ÅyZ~]gßÅVE‚ M
H}g ‚Æ}g‚Ôì ~ wzNÆ „vZ ]Ñ» ñYƒ ¢ Zg7 6,] !*
kZ
:ÆkZ

oû³Êô èøßønûÓô³Š$ Ö] Ùøˆø³³Þûø] p?û „ô³$Ö] çø³aö
ì C™wi **
yj~ wŠÆ Ýñ ^Þ÷^Ûømûô] ]æ?û6ö]6øˆûnøÖô àønûßôÚô©ûÛöÖû] h
ô çû×ö³Îö
ô çFÛFŠ$ Ö] 6öçûßöqö äô×#ôÖæø Üû`ôÞô^Ûømûô] Äø³Ú$
|(,yZZ h
+'
× 6,yZZ Æ yZ @* l
ó^Û÷nûÓôuø ^Û÷nû×ôÂø äö×#Ö] áø^Òøæø š 
ƒy EZ6,]!*
kZ¹ZgzZXñY
ô …ûŸøû]æø
( 6,µZñÂ)ì +Z ]Z f {zL L

{zgzZÆ„vZHÆyWz}i

( 4:48)

ó Xó ì ÑZzÕzD

( úz›ÅV+jgzZV6&dZ )š
M F,
:10:
L
,Z _Š Zjg0
+ZÆ òŠ WáZz ` Z'
× 9q
-ZXì FÐ _Š ZjgzZ ] !*
Šy¨
KZ
KZ {zgzZ @*
½Z™0o¢b§Åh N q
-Z òŠ M  Za ] !*
.gzZ ]ÈZŠ
_
Xì @*Mt ‚™½Z b§ÅòŠ Mq,jq
-ZñOÆäƒ{fggzZ¿Š6,
])
³³³³³³³³³³³³³³³

48 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

:ì Š
HHyÒÃwßZÏZ~yZ/w M ÒgÎ
6,yv? @*
Zƒ hѧ6,§"L L
wŠ 6,¤Ë: gzZ z™ Zƒ: {Ši §
ÐZ Ôƒ D™¿? gzZ z™ Zƒ C¤
/
ó Xó ì ÑZz+ Y[p\¬vZ

]çûÞöˆøvûiø ¡ønûÓø(Ö Ü) Çøeô ^Û& Æø ÜûÓöeø^$ø^øÊø
äö×#Ö]æø ÜûÓöeø^‘øø] «Úø Ÿøæø ÜûÓöiø^Êø ^Úø o×FÂø
(153:3)óáøçû×öÛøÃûiø ^Ûøeô †ºnûfôìø

:ì HyÒ™wÅh
+'
× ä\¬vZwßZ¸~h
+uÒgÎ
: ÔB7+Z ¤ ðÃ"L L
G
'
Šz {z1ÔÅ Vâ Y ~g é£+ : Å }i

š
ô …ûŸøû] oÊô èõfønû’ôÚ% àûÚô hø^‘øø] «Úø
gõjFÒô oûÊô Ÿ$ ô] ÜûÓöŠôËö³Þûø] o?û ³Êô Ÿøæø
o×øÂø ÔøÖôƒF á$ ô] ^aøø] †øfû$Þ áûø] ØôfûÎø àûÚùô
è~ [Âq
-Z „¬ Ð ä M ~
y‚ M e
$.aÆvZtgzZXì ðƒ
^Úø o×FÂø ]çû‰ø^ûiø ¡ønûÓøùÖô ó†ºnûŠômø äô×#³Ö]
Y ðC a kZ "]!*
t Xì ]!* äö×#Ö]æø ÜûÓöiF! «Ûøeô ]çûuö†øËûiø Ÿøæø ÜûÓöiø^³Êø
G
'
ó…õçûíöÊø Ùõ^jøíûÚö Ø$ Òö g% vômö Ÿø
6,kZÔìg CYq ~g é£+ì „g
ä kZ ƒ ZF,
Z6,q kZ: gzZ z™: §

( 23D 22:57)

äš
/Z vZ Åg Š c*
gzZ Xì Œ"
ó Xó @*
™7IÃVß Zzä™õgzZVß Zz

: D â 
Û ¶gñƒD™‚Åe
$ M kZk& ZŒZ}Z **
Ññ
Æ q Ë ?:ì „g Y ðZ™a kZ ã;ŠŠ c*
Å|kZ "6,µñkZL L
}okZÉ Ôz™õgzZ ƒ Z F,
ZA " 6,q Ë:gzZz™§6,äƒ ( ù Ÿ)]¯
G
'
Âãyvã Y c*
à â ðÃ"ce **
ƒtg ZŠ™ Zg é£+~ Ýzg Å ( g;!*
yZZ )
gzZ ì ÕÅ \¬vZ ~ ÏZ gzZ ì à ._Æ k
,
¼ îG
00_Iât z™ñ6,kZ
Xì Zi ZâÐ aLZ"ä ÏZ´g Z ¦
/
]Æ[g L Z6,kZ Âãœðä
/Z
G
G
'+
'+
»t ŸZ}g é£ gz Z {x»/‡zÛD
+~g é£ tÏ: äZ F,
Z™ƒ 2~ïkZ
³³³³³³³³³³³³³³³

49 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

( 224/8y M Œ
Û ',D
+) ó óXìÖ™

ó óª
f L LÅ’¤
/Z òŠ M Xì ~g ‚z ~g Y ~ ] Ñ» ~g7 Ñt~ ] )
7^ ÂñVZ: "
$ùÅä¤

/Z^ X Y0 7Dr
# ™ {z Â}™: “
 ZŠ',
X Yƒ7g »aÆ«£Æ])~(,
Â}™:ñ6,
] )Kg¤
/ZòŠ MX Y
ÐT
$r ì LgxzøÐ ]z'gzZ øZŠ kZ {z Â}™: o‚ »T
$r¤
/Z òŠ M
X f
e0*
áZzäg ¦
/
ÆnÂDïE
H¬Šxk!*
ÃV”
L ŤX D Yƒä(ˆÆ~g F{zì Š
ëÑ**
å D¨
¤áZzä™lˆV*‚ MX D YƒDr
# ™{Š c*
iˆÆwgÃ
ÃÏZsÜ;t »] )`™n²t ë~[ !*
¬Æ[ÂkZX Tg
ByJZq
-ZÃyZgzZX Ç}™g (Z¿i§96,äWÆ] )yZì @*
ƒÝq
\¬vZèg/]|Xìñx**
»¿i§kZX Ç}™ÒÃÅäƒ[x»~yZñƒ
,q·(,
ÅV70
+
iKZäë LLÔó †ôfû’$ Ö^eô ^ßøIônûÂø †ønûìø ^Þø‚ûqøæøL¸D™ c*
â
ÛÅ

( ~g g) ó Xó N 0*
„Æ™ñ~] )

´6,
Ã^ÅÅVߊ :11:
L
^ÅÅVߊ ä\¬vZÃ]Š ÞÅwÎg[ ôZgzZò » **
ÅuZ~yZ/w M ÒgÎ
:ì yâ 
Û »\¬vZçOXì HwEZaÆp6,Ã

G
'
Vl}g é£+¼ Zƒa kZtL L
G
'
}g é£+!Zy
 
gzZXÇ6,
ÐZvZì~
gzZX}Š™s ™ÐZvZì ~ Vߊ

ó ÜûÒö…ôæû‚ö‘ö oûÊô ^Úø äö×#Ö] oø×ôjøfûnøÖô æø
äö×#Ö] æø ÜûÓöeôçû×öÎö oûÊô ^Úø “
ø vùô ÛønöÖô æø
( 154:3) ó…ôæû‚ö’% Ö] l
ô ]„øeô ܺnû×ôÂø 

Zz[pÌÐgñZ½ZŠÆwŠvZ
ó Xó ì
³³³³³³³³³³³³³³³

50 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

¿kZ Xì mZ e ~ yJZ …vZ ÌaÆp6,Ã^ÅÅVߊìt Š Z%
wj â »Š¤
/
Šg Z}g øgzZ;Zg øs§~uzŠgzZì @*
ƒ ;gƒyJZ Zg øÂs§q
-ZÐ

KÅV!~g ø6,
µZñ, Z
3 Zgta}g øÐkZXì @*
™ ( point out) „0
aÆ ä™gzŠÆ yZ™ƒZzÐ Vñ{ KZ~ VâŠÆ ÷â i M ëì •
{Ç W…wŠ Zg øÐ ! Zy

TgzZ, Š y·Š Ì6,kZÔN C…vßX VƒV%
áÃ
X N Yƒ{Š â WÌaÆb & ZÅkZÔ}™

~—Å]YgŠ :12:
L
]YgŠÆyZ™g @*
Z])6,VzÈ LZ \¬vZì @*
ƒx¥tЈy M Œ
Û
ãZZ î0E
!_
.T{zgzZXì @*
¯MÃyZ™wZeÃVzÈLZ~])yZvZXì @*
™—
XÐ,™—] YgŠ „ ãZÆkZvZ dž[ x»Ð÷â i M ËÅ[gLZÐ
mZ e ~ ] )¹ZaÆ ¹F,
ÅVÍß~ *Š \¬vZ ñ M| 7,ë6,
zZ
» ~—Å] YgŠ LZ {z @*
ì &akZÃV3â i M yZvZ³yYtVŒXì
ÐZgŠLgƼ
A òŠ Mq
-Z™|m
KvÅ])~*ŠçO ³³³³³³ XÙyâ‚
ð M6,
u}g ø÷â i Mce 't…akZXì Y| m
s§ÅVgŠ} (,
vZ -x™ZÑXìÜi »äYF,

d
Û Ðd

Û ÆZ}
.gzZ!x» ~gø~ÝZ {zÔì
:ì HyÒV- Ã]!*
ÏZäÅzm
A 6,„ ÷â i W~(,x ÅZ Z(,
µšL L
ó Xó Ç

óð¡fÖ] Ü¿Âô ÄÚ ð]ˆrÖ] Ü¿Âô á]
( 2396¶gÔ~èF,
)

)f ~(,~(,
gzZx © ZJÆvZ åHn²t‰
Ü zD Cx lZ Å] )äë
MaÆ k
B } »Ñƒ
 ÂÅg$
+ÒzçX ] )„ +Z ÝZgŠ ÌV c*
g ZŠ
ÅzmvZ-x™ ZÑŠpX ˆ0:
L »Ï0
+
iÅk
B } ZßgzZX ð M™á {Š (
× »äƒ
³³³³³³³³³³³³³³³

51 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

! x»gŠTÐ ~ TÔ¶÷â i M Â~(,q
-ZaÆx ¸ÅyZ ̃ Å

H0*
zgŠgŠÏZ {zÔZg ¦
/
Ð

{ÎZgzZ]‡:13:
L
kZ] ‡zZ ‰6,VzÈ LZ \¬vZì ð M6,(Š¼Ì]!*
t ~ˆy M Œ
Û
G‹E
“ñÔ{ÎZ K
M n!*
¹Z D™wi **
]) Ìa
}X , Š ¯ ]‡gzZ ï
E
X D YKZa aÆ ïG‹“ñz]‡~g øvßgzm
¯õÒÎZaÆVß Zzä MÃV§ÅyZ™h Âh N Æ] )6,
G™zm
CZvZ
Ô~g!* 
Å~Š ZzÅ`¤ÔuÈgzZ{Ũ
¤!Z™ÔVc*
×$
+Å÷Œ
Û X ïŠ
wV" » ÅzmvZ -Ñ6,µZñƒ
 yZgzZ Ô“:Íq
-Z ~ kZgzZ niÆuZ
~ló Z »
Z'
,
Z **
¦Ô~g FÅx?Zm[-Z ]|X ¯ {ÎZa}g øg ZŠ™
wV" Åõ ÒÎZ ÏZƒ
#
Ö /Z ʼn
Ü zÆ ð;ggzZ **
ƒ{ »Š- **
¦Ô **
hg
X 3*ZŠ

E
ËXì êŠ ¯J0
+Z 7Za ÃËvZX ïG‹“ña}g ø])ÅVÍßgzm

¯(Z Ì…vZX ,qÅÃa}g øƒ
 t Ôå 0*
ZÃËgzZ Z 6ÃËÔÉ0*
Ã
Xì Y
]gß~Š ZÐZ c*
Vƒ~]gߦ½Z {z { ZpÔCƒwi **
N Zw6,VÍß}',
ÆLZuZµXìH]‡ªó Ù^ÓÞÃL V1Z±yZy M Œ
Û Xì *
@Yc*
Š ¯]‡ÃyZÔ~
:c*
¯]‡aÆVß Zzä M~ˆ¹Z™ ¯gÈÃ{z¤
/
-Z
q
Ôƒ Y0gÈŠZ%*
* ¹ÐyZäëL L
Ü z kZ Ôc*

Š ¯ ]‡ÃyZ ä ëV- Â
sgzZ Xa Æ VÍßÆ ˆ gzZ Æ
³³³³³³³³³³³³³³³

óàønûòôŠôìF é÷6ø†øÎô ]çûöÞçûÒö Üû`öøÖ ^ßø×ûÏö³Êø
^Úøæø ^`ømû‚ømø àønûeø ^Ûø(Ö Ÿ÷^ÓøÞø ^`øßF×ûÃørøÊø
óàønûÏôj$Ûö×û(Ö è÷¿øÂôçûÚøæø ^`øËø×ûìø
52 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ó Xó Ãyâ ‚~kZaÆVÍß

( 66D 65:2{ÂZ )


K»$eŠ :14:
L
V- gzZX bŠ™ê~}g !*
ÆkZ™ ŸwÎgs§Åx ¸ËpÆ$eŠ
áZzäÑyZZ6,
yZth
+'
× X F wÎgtÆkZgzZìvZ bŠ ¯ã¶
Kq
-ZÐZ
CZaÆÑkZX Ð ,7,~ [Z±áZz ä™g ïZ » yZgzZÐ N 0*
m
] „
ÆÑÏZX ñY Å$eŠÐ)g fÆyZ @*
Hc*
Š
¯ wÎgÃVÍ߉Р~
:ì c*
W~ˆyWŒ
Û g !*
g !*
aÆx Z ¸Z *Ša
àZz VßÎg~Vñ¸Ì¬Ð ? L L
Q^~ }i Âì ðƒ ~g7 <
Lt
H »VßZzäP(ÃVßÎg)dŠ™
gzZ ]!*
?a Æ VÍßt Ô Zƒ x Z
ó Xó ÃaÆégzZì e
$Z@

]æû†önûŠôÊø àºßø‰ö ÜûÓö×ôfûÎø àûÚô kû×øìø ‚ûÎø
áø^Òø ÌønûÒø ]æû†ö¿öÞû^Êø š
ô …ûŸøû] oÊô
Œô^ß$×(Ö áº^nøeø ]„øaF óàønûeô„ùô ÓøÛöÖû] èöføÎô^Âø
óàønûÏô$jÛö×ûÖ( 躿øÂôçûÚøæ$ p‚÷aöæø
( 138D 137:3yZ/wW )

:ì c*
¯ã¶
KÅäƒLZaÆ*Š SgävZÃyú
Û 6,
wßZgzZ<
L ÏZ
(Ð ~c*
gŠ)Ãy$
+}¾ë `W ÂL L
~gø)aÆVßZzˆÂ @*
ÐBX
¹—"Ô¶ã¶
Kq
-Z(Ðs§

àûÛøÖô áøçûÓöjøÖô ÔøÞô‚øføeô Ôønûr( ßøÞö ÝøçûnøÖû^³Êø
Œô^ß$Ö] àøÚ( ]†÷nû%ôÒø á$ ô]æø è÷mø! ÔøËø×ûìø
( 92:10÷- ) óáøçû×öËôÇFøÖ ^ßøjômF! àûÂø

…¸ Ð VE¶
K+Z ~g ø vß Ð
ó Xó 

gzZÐ,½Zg !*
g !*
b§¾{z c*
¯ ]‡aÆVñ¸ÃŠ· ˆÆ~{ƒ
:ÐN YÄ
Wg !*
g !*
6,yZÔg Ì}V˜( Š·)tL L
³³³³³³³³³³³³³³³

]çûËöÏôö$ ^Úø àømûø] èö$Ö„( Ö] Üö`ônû×øÂø kûeø†ô•ö
53 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Œô^$ßÖ] àøÚ( Øõfûuøæø äô×#Ö] àøÚ( Øõfûvø³eô Ÿ$ ]ô
kûeø†ô•öæø äô×#Ö] àøÚ( gõ–øÇø³eô æ ðö«eøæø
]çûÞö^Òø Üû`öÞ$^øeô ÔøÖôƒF èößøÓøŠûÛøÖû] Üö`ônû×øÂø
ðø«nøfôÞûŸøû] áøçû×öjöÏûmøæø äô×#Ö] kômF^Feô áøæû†öËöÓû³mø
]çûÞö^Òøæ$ ]çû’øÂø ^Ûøeô ÔøÖôƒF Ð) uø †ônûÇøeô
( 112:3yZ/wW ) óáøæû‚öjøÃûmø

Æ µZñyZ ñZÎÔ ˆ~Š \ðª
f
Zg –¹Z ÆÇËÆvZ Z
#
}@çÇ ËÐ VÍß c*
ñY ï
…{zgzZƒÝq Zg – ðùZÐ
(ä)¾6,
yZXñƒÆÞZ
]c*
WÅvZtakZtXˆ~Š™ûÒOh!
Ozz š ÃV1Ô ìg D™g ïZ »
ÌÐzz kZt gzZ X ìg D™
Åg (Z C~g ø ä V,Z Zƒ
ó Xó HizˆÐŠzugzZ

a Æå ¹Z ðƒ wq ]gßtB‚Æ yZ ˆ Æ x?Zm}**
¦

Hc*
Š™gz$ÐWÆVzg»zcÆ}]|
ÃVzg » zc }¾ ( }} Z) gzZ L L
Vß Zz ä™g ïZ Z¾aÆJ
-#
Ö ª
ó Xó ÇVzŠ™¨
¸6,

àømû„ô$Ö] ÑøçûÊø ÕøçûÃöføi$] àømû„ô$Ö] ØöÂô^qøæø
ó èôÛønFÏôÖû] Ýôçûmø oÖFô] ]æû†öËøÒø
( 55:3yZ/wW )

-q
-Zg~ hÆ ]y
MgzZª
‚g LZ ä \¬vZÃV1Z±Æ Vñ¸VÀì êŠ è »] !*
kZ [ Z±ˆÆ ä MÆ VßÎg » Vñ¸ì H7Æ ?Š
Vñ¸yZ~gzŠÆVßÎg b§TÔÇñYHêb§ÏZ »ÑzígzZ σ0*
',
Ö ª
#

HH~ }g !*
Æ

[NZ´@»\¬vZ :15:
L

G
'
}g é£+ ä ëì HyÒ wßZ q
-Z » Ï0
+
i ~g ø ä \¬vZ ~ ˆ y M Œ
Û
³³³³³³³³³³³³³³³

54 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

3gxzøÐ yZÃËgzZ {Š c*
iÃËÔ~Š ÁÃËÉ Ô†!*
7'
,
Z'
,ÃVzqÅ *Š yxgŠ
*Š Â «,q '
,
Z'
,Ã
 ë¤
/Zì c*
â
Û yÒt :
L » kZ ä \¬vZXì
Ö¿C
Ù X @*
ƒ:g »Ã“
Wy‚ *
c ;Ñ Ôc ñðÃX M
hZ™:x »Ð}uzŠq
-Zë~
X}™x »ÂgzZ ~g¸ Le: ÌðÃtgzZ øÎÅä3™
[NZ »VÍ߉X D™[ NZÐ~VzÈLZ \¬vZaÆÑkZ
F,
ÁaƉgzZ »V6& dZaƉÔaÆ]gâ Z »‰gzZaÆ"

yZQgzZX »äƒ·¶gzZ ðZÎgaÆ‰Ô »sÑz]³aƉԻV6&
]YgŠÆyZ~}ÑçÐzzÅXÔZgŠg Ñ" Ì~Ö
@ÆVƒ •ZVâzŠ
X D Yƒeh
eÐyZx »ÆZgŠZQçOX D YƒZ
:gzZì ]³ÇðÃ{z Ôì B] ³ÃT: X ì aÆ÷â i W¡¼ ƒ
t
äg ÇŠgz6,ÆyZÃVÍß¼ ƒ
 t Xì ª
f Çðê
f ÅkZÔì Bª
fÃT
Âì @*
™êaÆË»"
$¾{zZ
# aÆyJZkZXì c*
ŠaÆyJZÆyZ
À&
vZì Uug IHt õ/GŸG
ŠÐ UkZXì ÈŠpÃVÍßÆÕzDLZ
= ä Z}
.‰
Ü z kZ ÂVƒ ÑZz ãæ M ‰á~¤
/ZXì OÌ= ~YZ KZ ä \¬
Æ™[ NZ Z÷äkZaÆÑÏZ‰
Ü zkZ ÂVƒd
$¾~¤
/ZgzZì OaÏZ
Xì 1™’aÆ]‡‘KZ
ÆvZ=Xì OaÆ6 kZ= äkZìê»vZ~}g !*
}÷t
7t Xce ãg Z ¦
/Ï0
+
iÆ™œB‚Æ»yEZ ñOÆäƒ Å %
á 6,Ÿ
Xìgg¦
/
Ð ~÷âi M Ì{z Cc*
xÅZ ðÃ{zÔì Bª
zŠÃXce ÜÈ
~ Vß â Æ yZgzZì 5aÆ yJZ wât ¹Zce ÜÈ7t ÌÃVzgZŠ wâ
-Zì 7e*
q
*tì $
Ë ƒ −Z
# ñÌ]!*
t VŒX ìzÌ» V'¾
³³³³³³³³³³³³³³³

55 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Å¿q
-Z ~ ‰
Ü z Ëa kZ Ô ñY ` ~ 6 }uzŠ™òÐ 6 q
-Z òŠ M
Xì $
Ë ƒ~6}uzŠ‰
Ü zËÅÏZgzZ 6q
-Z]gz¢
ã™ÒÃÅg6,
x£Æó ^e&…ø äô×#Ö^eô k
ö nû•ô…øLÐZÔƒÌ~6TòŠ M wq¾

TÔ6,¯ÅŸÆvZ {z}'
,
c*
VƒiZ { Zp] ÑqƉ
Ü zkZakZÔce
Xì Š
HHê»pg~wq]gß{Šñ~}g!*
}÷~Ÿ

iq
Ð Z~qzÖ:16:
L

) ) ÅyZì @*
ƒ¿/zg {Š c*
i¹ :
L t Ô m<!*
~ äâ iÆVßÎg
\¬vZaÆä™u0*
ÐyZÃ/ô®
) )ÔDYƒq
-ÑÐœ£~EŠvß
$
4hIG
X µ Z oogzZ N Ya™µ Z™.
$Y y›4gzZ/ô @* 
G
âi M
wEZ6,gîÆ ÷â i M ÌÃ] Zzçä \¬vZ~ äâ iÆÅzmvZ -x™ Z Ñ
Dƒg66,gî·ZŠ **
6,ä™Vc*
úÃ\ M LZ oo6,µñÆ k
BC
Ù gzZ X H
Å kZ pÔ Dg ¦
/Ð "ŠkZá Zz ä™x » ¦½Z ̈ Æ VßÎgXìg
XnY¹koÐZì CƒãZzâZª:gzZ Cƒ7âZ]”
gzZ MÐ÷â i WÅ„ *Š kZakZÔì Lg ¸wq¾wßZt~Ï0
+
ix ¬
Xì *
@YOÃV¥izŠ

[òZÆs§~g ø
y Z X DƒÃ7Æ \ ¬vZ ì H™f »[ òZ y Z ä ë~ `ë
œ£ÆäWÆ])~[!*
ÔªÔì ÏÅœ£Æ])ÎâÅ[òZ
{ z ªX ì tzz ÅXÔÐ , ™™f » [ òZ y Z ë~ `kZ [ ZX ¸ ck
,
i
³³³³³³³³³³³³³³³

56 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

X ï%
á ÷Õgz ZV ™Ô V „ @*
Ã~g ø~XÏN Wck
,
iV Œ [ ò Z

{k
HgzZt:17:
L
ÔD™Ä¤
/ÅkZ \¬vZ Â}Š »ðŠ c*
á1^Ñ}}™{ k

/ZðñïÈ
gzZ bŠ =ÂÅä™/ÂLÔ *
*™g ZË…L:`| 7,6,
zZ 뜣ÆĤ
/kZ
{k
H{z¤
/ZÔÏA yŠÆ#
Ö ªZwÝZÅyZpÔ {)zÔ **
¯{g ñ»Vƒk
H}g øL
ìg XÐZwÅkZòŠ M yŠÆ#
Ö ªQ ÂñYQÐzzÅ÷â i M ËÅvZ c*
/Â 
ì @*
ƒx¥ƒ
 oÂD M T
$rÐzz ÅVƒk
HÌ~*Š kZèa%ZX Ç
X ñY1™ÐwVËÃyZ
ÆkZ^Ñ»kZk
,
+c*
$
¢ Â}ŠÄg6,
^ÑŠ ã
CÅg !*
zg »òŠ M¤
/Z³Ã^Ñ}
ñYJZÐ 6,kZŠ OZ » Vƒ ÇÆ kZX ǃC
Ù ª~ ]gßÅyvaÆg !*
zg »
Xì $
Ë MŠ ëZq
-Z6,
kZ~]gßÅ}qÆg !*
zg »çOX Ç
hgò {~ ¶Š x ZuÃ%Z ~EŠŠ Z%~g øÐ tXì µ Znç » t%Z
Ô •" ~ ]5ç ã¨
KZ Ô**
ƒ: 9»ÛD
+ÔbŠ™x ZŠZ%ŒÃnçÔ }Xì **
Y
ÔwâwN*
gzZðZz6,
Ñ~gñZ {¤ÔyiZÂx°~]5çÔ0~ñc*
ò3,
Ô*
*™:œ/£
X {)z**
™: ~g Z‡ 0*
ÅÇgzZ ~È0*
ʼn
Ü zÔ „c*
Š$
+~+ŠA
ÅÛD
+
~gñZ ~EŠgzZì ¿g~]y
M ¹Z ZwÅìZ`
¹ÜZgzZ´Š ä\¬vZ
wßZ¹ÜZB‚B‚ÆVßßZ~Šâ ~gñZ ~EŠX ~*Š kZ ZwŶ~œc*
t
XσñÐzzÅyZ~]y
M1Ôì@*
7,
ÎÔì@*
7, 
6,
gñZ~EŠW,
Z»XÔºÌ
ã‚ M ~KÃW¹!*
~g ø @*
ce ¢
8™ÌÃt
Û ÆVßßZ ¹ÜZgzZ ~Š â
Š Z%Ð VßßZ ~Š â gzZgñZ‰¹ÜZ lpÔ ~gZŠ $c*
ŠŠ Z%Ð VßßZ ¹Ü ZXƒ
³³³³³³³³³³³³³³³

57 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

X {)z*
*™~g7_ ZÑÅVñ»Ô*
*™ÛD
+{ÔOÎb§hZ
A Šæ Ì~KÆVßßZ ¹Ü Zz ~Š â Ð T BÐ wVq
-Zë[ Z
X ~]y
M »q¾gzZì ~*Š ÏZ!$
+»q¾ÏAŠæ~KÌtgzZ Ï
Ð Vƒ U VâzŠ Ã\ M aÆ kZ X T e *
*™g!*
zg » ðÃ\ M,™n
Û
Ì»yZ ÂBÂZg7 wÂÔ,™nçÐ ~g ZŠ $c*
Š \ M¤
/Z }XÐ,7,*
*™] 5ç
¶~ wÂgzZ \**
ÔÐ ,™7~gZŠ $c*
Š \ M¤
/ZgzZ Ç} 7,6,g !*
zg » W,Z µq
-Z 
ì {Š c*
i âZ CÅyZpÔÐ,7,6,g !*
zg »]Z W,
Z tÌÆkZ ÂÐ, ™
]y
M ˆÅ7/¤
/Z ZwÅyZa kZX ì 7Zw ÇÅyZ ]Z W,Z t6,g !*
zg »
X ÏA Ì~
$Åy»Š ÅV ä\ M }Ô,™t~ä™ÛD
+
\ M¤
/ZaÆg !*
zg»ÏZ
†^g !*
zg » Âì ÑZ e 9ZŠÎÔì à Åy»Š~g Zi !*
ñƒ ºq
-Z ä \ MgzZ ¶ 
à wÅ6,(+Z y»Š ä \ M ¤
/ZpÔ Š
HïÃ\ M!$
+»ÛD
+ŒÆ \ M ªX Ç
n^7g!*
zg»tìC
Ù ªÂD YD MáZzîsÜÔì Á**
Y**
M »VÍßV˜
A 7~]y
WZwÅtkZpÔˆï~ *Š ÏZ ZwÅtÅ\ M Ã\ M c*
ÍX Ç
X ¶7t¹Ü ZgzZ´ŠÔ¶t~ÛD
+
¡takZX Ï
Cƒ Zw ÅK LZ }g ø {z  C M ] )~ ] 5çÆ b§kZçO
Hëce 9 ŠgzZce $Z e { ó6,K LZ ñOÆä™e
$D {“6,yZXì
X ñ M™¼

²%
á ~g ø:18:
L
Æ]U*
Š qgzZ wj â Ô TŠ ëZ KZ ä ë&ÔìtzggzZ ` Z'
× { z Zg øŠ Z%в %
á
³³³³³³³³³³³³³³³

58 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

~ ]**
v{zì à ™t š
M F,
KZ ä òŠ M q
-Z Ô}Xì c*
CZÆ™š
M F,W,
Zk
,
i
yi Z »kZ™ J (,ýî0E
!_
.LZ ä òŠ M q
-ZXì ©
8h Â,qKZ™ƒg D»¿Šg
LZ [Zì 1 J (,Ú Z/_
.»pgÐ ¶Œ
Û ÃVzq Å yä òŠ M q
-ZXì 1h —
ðÃgzZì 1 J (,¹ Ã8
L ˆKZ ä ËXì Lg ~
CZ e6,! Zy
ÏZgf ZgfÃV”~ç
}gø\¬vZXì @*
™g(Z™ M~*Šy¨
KZ ² %
á Zƒ
 tÔì [ƒf"
X D™p Ò»² %
á kZ ñƒD™] 5çB‚
]ÑqÐZ1Ôì Ô™¹ ~ +
MgzZ}Š Zg Z LZ Ôì YZ¹ òŠ M q
-Z Ô}
g!*
zg » {z s§~uzŠ[ ZXì *
@YƒC
Ù !*
Ð1‡ÆkZ½î0E
!_
.»kZA , Z
akZt ÂX êŠ 7{Š c*
iРKzg ʼn
Ü zzŠ ÅkZg !*
zg »1Ôì gZŠ $c*
Š ¹ Ì~
T e 7gzZZzÐ ò {kZ ÅkZB‚B‚ÆnÅkZ \¬vZì Yƒ
Æ kZ {z a kZ XÆÅÄZÑKZ ~ {Zg Å Ïg ZzWÒˆ Æ ä MB; #
O
X ï Š7½™ÁÃg !*
zg »
ÏZ~ÝZtXì ꊙ2…~Âq
-Z§{Å„@}gø\¬vZçO
Æó ó] Ð] )~(,
L LÆó ó[òZÆs§ÅvZ L Lë&ì UZuzŠ »:
L
X `™yÒÆyZÄ

**
ƒ:gZË6,
]`ÅvZ :19:
L
gzZ ä™g ZË ¹Z ] )6,VzÈ LZ \¬vZ ñ M ™yÒ6,
zZ ë 6
$rÌgzZƒ:gZË6,
T
yZòŠ M¤
/ZpÔD™wi **
aÆä™ëZ
Û µñ»/Â
X M
hƒwi **
\¬vZXìnç»vZB‚Æoo~Ï0
+
iÅÅzmvZ-x™ZÑwVÅkZ
³³³³³³³³³³³³³³³

59 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ÌQt pÔN YWi !*
Е
wKZ {z @*
;g @*
™^'
,
g !*
g!*
ÃyZ~ì c*
Ct ä
:ì ˆÅyÒV-] !*
t~/ÂÒgÎX D™7/Â
¬ot ¬Š 7ä V,Z H L L
÷âiW~gøgz¢û%zŠ c*
-Z~w‚
q
7/ÂÌQt1Ô D W~ ñÅ

Ø( Òö oûÊô áøçûßöjøËûmö Üû`öÞ$ø] áøæû†ø³mø Ÿøæøø]
áøçûeöçûjömø Ÿø Ü$ ö$ àônûiø†$ Úø æûø] é÷†$ Ú$ Ýõ^³Âø
( 126:9) óáøæû†öÒ$ „$ mø Üûaö Ÿøæø

ó Xó D ñ„Ã:gzZÔD™

uF,
»gñZí¯
) !*
:20:
L
ÅVÍßJ
-‰
Ü z kZ \¬vZì HyÒ ~ p ÖZ ôÜwßZt ä ˆ y M Œ
Û
\¬vZÐzzÅTÔN Yƒ: ug @*
ÆqkZŠp{zJ
-Z
# @*
™7spª
q
X åHwi **
í6,
VÍßyZä
Ôì êŠ `z²Ãx ¸Ë\¬vZÐzz Åí[ òZXªÔì wßZ ¦½Z ¹Zt
ïŠ wZ e6,{ Zg ÅwZziÃx ¸kZ \¬vZ Â}Š™ »Ðg0
+Z LZÃVzq -Zx ¸{z¤
/Z
Xì â 
Û g »¸wßZ ~Š ã
C~wZziz`z²ÆVñ¸X 
{z¤
/ZÔì @*
ƒ Zƒy!*
$Ðzz ÅVßßZX6,x ¸q
-Z \¬vZt pÆkZ
]Ñq}'
,6,kZgzZ Ôì ©
8á :ZzÃaLZ \¬vZ Â}Š™uF,
Ã! pkZx ¸
X ” ä W

s%Z~+Š ~Š ã
C:21:
L
~Š ã
C{zÔ Cƒ7g D» º¸#
Ö ZJ
-Z
# Xì 0ÐÏ0
+
i¦½Z Ì:
Lt
Ü z kZ ÔC™7¨Ð ‘0

+
iz¬Ã] Ã%ZÆ ] ¬z
Û ñƒ Tgm 56,+Š
X C M 76,
Ö ZÂÅg _
#
OZzt Z íZJ
³³³³³³³³³³³³³³³

60 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

]Ã%Z¦z
Û gzZ ðb
LZvßgzZ}Š hg bŠ ÌZÃ+Š ~Š ã
C#
Ö ZZ
#p
äÎ6,}uzŠ q
-Z} :Æj0
+
iz¬6,Š ã
CÅ]Ã%Z yZ™}ŠgZŒ
Û +Š ~Š ã

1‡6,kZ#
Ö Z¤
/ZXì Cƒwi **
÷âi M JÅg_
OZgzZtZíZ6,
Ö Z‰
#
Ü zkZ Â'
VGp{z6,x**
Æ<
Ø èQXì g™g(Z Ì^Å"Zy
yp÷âi Mt Âñ0*
:
X C MÃy4gzZ[v{Š c*
i~«£ÆyZx Z¸ZIè)ì Cƒ¶gõg@*
:gzŠ vßˆÆ kZì ˆÅyÒ ÌZwt ÅkZ~ ògØïgÎ~ˆy M Œ
Û
kÜZ îG%¬~yÎ 0*
ëX D YƒgzŠÐ+Š™ƒ2~]2zu“áZzäƒ
gzZu“~+ Š ?3â ] !*
žëëtM
hNŠ ]{vß, Z~
X M
h0:
L uZz»t Z íZzg _
OZaÆ#
Ö ZIèÌËÔ ~Š OZ"6,
kZ

¬ »x ¸ÅwÎg :22:
L
Ð U}uzŠgzZì ¦½Zt Ð U q
-Z Ôì m{B‚Æx ¸ÅwÎg:
Lt
L takZÔì [ƒÈaÆJ
:
-#
Ö ª{ i ZzgŠ »]tzª
‚gèa[ZX ~Š ZÐZ
~g7 …:
L t ~gzŠÆ¬ Ð ]t »pÔì [ ƒ »aÆ J
-#
Ö ª[ Z
Xì @*MÃâ 
Û g » b§ 
ˆÆ¬Æx ¸ÅkZˆÆux ÓZÆwÎgìg ãZz Ì]!*
t VŒ
ëÃ]!*
kZX ÷â i M àZz b & Zz š
M F, 
: Cƒ Zw{z Ô C M ]) c*
[ Z±
t
Û H~[ Z±gzZ÷â i MÐ,™ãZz~`à Zzói
ó §»! x»~÷â i W L L
Xì @*
ƒ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³³³³

61 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

xÎ[!*

bzg[£~])
[Å! x»~÷â i W:1tzg[£
ÆyJZgzZ÷â i W *Štì _ƒ ãZz b§~g7 ] !*
t ~[ Z1ZVâzŠ¬
ƒ[ x»~ yJZ kZët {zÔì *
*™x » …¬Ð ƒ
 akZXì µa 
,™g » Ug¯Ã‚f LZ6,
æWÅ÷â i WC
Ù ëìt qAzZ~ ! x»kZX N Y
}gø Ôì *
*™g (Z¿Šg c*
tzg (Z ä ëXì vZ ðZg øX ~ yJZë[ Z
X}Š}Šg Z Œ
Û [ x»~±kZ…{z @*
}Š™lpÃð
tzg 9~]ÑqyZë ÂÐB7~8
-gÆyJZÃVE‚WgzZ])ë¤
/Z
t x »ªakZXÐN Yƒx » **
~÷â i W™ƒg D»tgzZÐÙ7g (Z
Ð 9aÆäƒ[x»~ kZQX , Šg Z Œ
Û yJZÐZÔã‚ W c*
ƒÂëì
X ,™g (ZÐZÔƒ;g W~™… ¿9

ñ:2tzg[£ 
t pÆñXì @*
Bñ *
*™g (ZÿgzZbzg 9~ ÷â i M Å b§C
Ù
: yzg ‡zyú
Û Ôìgg Z ¦
/
]{z Â}ŠÐZvZXìg ì‡6, ñ9~]gßC
Ù òŠ M
³³³³³³³³³³³³³³³

62 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Xƒ: k-â Ð} i ZzgŠÆvZ Ô}™:g (Z uÑz¬Ôìg'
,™{z Âè
Ÿ vZgzZ ¶
B‚ LZgzZVzm,
³LZX}¤
/
:Ð t ÜZ LZ òŠ Mì ÌtŠ Z%Ð ñ9
ÅyZ Ô}™}g7 t £Æ yZ XÇg 9tzgCZ m<!*
Ð VÍßá Zz ä™ ðZ',
X}™g (Ztzg »g ¦
/
gŠÐ yZ m<!*
Âì Zƒyl
îzœ¤
/ZÐ yZXÇg ì‡] ³
VŒX}™:izˆÐu~¶Š Zw Âì ðƒŠiuqð÷ZŠÐs§ÅyZ¤
/ZgzZ
:}Š™s ç¹Z Ânƒ¤
/Zì ¸ {h
+IÌ
ðZ'
,?X ‰ƒ7'
,
Z'
,~$
+gzZ nL L

èöòønûŠ$ Ö] Ÿø æø èößøŠøvøûÖ] pçôjøŠûiø Ÿøæø
pû„ô$Ö] ]ƒø^ôÊø óàöŠøuûø] oøaô oûjô$Ö^eô ÄûÊøûô]
o' Öôæø äü³Þ$^øÒø éºæø]‚ø³Âø äü³³ßø³nûeø æø Ôøßø³nûeø
]æû†öfø‘ø àømû„ô$Ö] Ÿ$ ô] «`øÏ# ×ømö ^Úøæø óܺnûÛôuø
óÜõnû¿ôÂø Àùõ uøæûƒö Ÿ$ ô] «`øÏ#×ømö ^Úøæø 

ÐdŠ ?Âz™ q ÊÐqŒZ »
G
'
Ô¶]zZ°yxgŠ }g é£+gzZÆ T
G
'
{z)t 1Ô Çƒ„
 zŠ l x¤
/Zg é£+ „z
VßZz ä™ñsÜ (ì ~qøZŠ

9W
( 35D 34:41{ãZ ê ) 

ì QÃyZ sÜt gzZ Xì QÃ
ó Xó Dƒá Zz9} (,

:ñ¤
/ZòŠ M~VzqyZXì ~gz¢ñÌ~] )àZzäWÐs§Å Z}
.
BÐ wVÅ}Ñç LZ ëÃkZXì *
@Y VJ
-uÑz¬™ƒ k- â {z Â}™
@*
™N ¬Š Ôì @*
Z™„ç ` ´ {zgzZ Cƒ 7Š ÑzZ V; Æ ËZ
# V ; }g ø X 
gzZ Vzg !*
gŠÆ VÍß {zQ Âì *
@Yƒ k-â {z  Cƒ 7Š ÑzZ Z
# ÌQpXì
YZçO Xì êŠ ¯ ¯z q
-Ñ~ Úq
-Z Å Z}
.ÃyZ Xì @*
Î6Æ Vâ Z
Ö /Zzñì ~gz¢akZÔì Í™uÑ~ÄŠÆòzøЊÑzZ¡òŠ M ™{
#
X ñY1x »Ð
ñkZt pÔì ] !*
ŬlpgzZ9} (,q
-Z *
*™Ýq] ZxÆV3â i M
{gxzøÐ ] â ÅZáZzä MB‚Æ] )ÂH:ñäë¤
/ZXì 7e%Æ
³³³³³³³³³³³³³³³

63 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

gzZ÷â i Wì ˆÅ ãZz] !*
t ~Tì [g ¦
/
6,
zZ yâ 
Û »ˆy M Œ
Û XÐN Y
ñì CƒÝqÃVÍß-Z sÜ{z Ôì CƒÝqøZŠgzZ ]ùÐ ] )
X á Zzä™
dZ Ô© Â~ª
qC
Ù ñgzZìñsÜgzZsÜ{z Ôì [£¼ ~] )
6,kZÔì qçñë Zq
-ZèañXì x **
» ~qAjgzZ 46,hÔw°ÔyZZÔt Ü Z
kZ Xì Åk
,
’Ì[ Â q
-ZÐ x **
Æ ó ó,™ÝqùÐZ Ôì HñL Lä ë
1Ôì ˆè¬ Ð ci
+Z kZŠñ~B; Æ \WˆÆ ci
+Z¬ Æ [ Â
X mƒ7TJ
-ÌZ

/Â:3tzg[£
Æ™wJÃkZ ñƒD™g¦÷â i M¬Ðƒ
 Âñ M ¤ðÃ6,òŠ M¤
/Z
Æ™Š c*
ÃVƒk
HÆd

Û èâ m<!*
ÔLZÐZˆÆkZXce¢
8x »Ðñ
yZ {zÉ ÔÐ,Š â 
Û s çÃVƒk
H\¬vZt sÜ:Ð kZXce ã™/Â6,yZ
´B‚Æ/Â%Z ~Š mZ t £XÐ ,Š ¯ Ì{g ñ » Vƒk
H}gø Ã] )
yZakZX ñYƒwJ/Â @*
ì xi ÑÌ**
Z™s çÃVƒk
HgzZ tKZÐ VÍß
Xì xi Ñ*
*™ °ˆÅyvñƒ ñàÃyZ Ô*
*™tÃV!KZt ‚Æ VÍß
X σ7wJ/Ât%ÆkZ:gz
Ì*
*™/Â6,kZÔì ðƒl»gzZ ðà c*
ì ðƒ~ñ"¤
/Z~yZgzŠÆ÷â i W
X ÇñYWt ‚„¢d
$kXìÃ7^Âq
-ZÌ6,
qçñkZXì ~gz¢

~pÅiÕ:4tzg[£
x »kZäëce *
*™g¨…ˆÆä MÆyZÔC M6,
zZ}g ø])
³³³³³³³³³³³³³³³

64 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

/ZX 7c*
¤
¸9{zc*
M Ô¸K] â ZŠZgzZ¶Åg (Z iÕgzZÛD
+ 
~ä™Ã
X B™„
 gŠgz¢Âƒ~ykZÆ\ MgzZƒx¥t~yZ

[Åä™—]YgŠ :5tzg[£
Y™ÌÒÃÅw”ÆZgŠ—Æ™g (Ztzgg ZŠ y
á ~ ] )yZ òŠ M
kZ òŠ Mì Yƒ ÌtgzZƒ[ x» DðŠ D zg~ ] )yZ òŠ M q
-Z ªÔì 
6}™,Z o‚ »kZ {zÂñ M ÂZ
# Xá ¯=g f » ~—Å]YgŠÃÂ
Zg7 6,kZ%Q { M ðÃ6,÷â i MC
Ù à Zz ä MÐ s§Å Z}
.{zX ì h» ä™ÐZ
Xce**
¯{ÎZ CZÃÅz@vZ-~Öz½ Z'
,
Z<
L ~kZX} F,
Z

õYÅ^ÅÉH,
n
:6tzg[£
\¬vZì **
Y ÌÑt Æ ó ó[ òZ Æ s§Å \¬vZ L L6,
zZ ä ë
¿(ZZ
# X s Z e~] )…ÌaÆä™Vc*
úÃ^ÅÅVߊ}g ø
™^âÃyZ …‰
Ü z kZ Âì C M™ƒVc*
ú^Å~g ø Ìt ‚}g øŠp Âì @*
ƒ
µ~ ä™ 9ÆyZgzZce **
ƒŠæ ¨
¤ÐvZ~ ä™gzŠÆyZgzZce ¢
8
Xce**
Y
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³³³³

65 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

xg X[!*

ù Zg fÆ! x»~÷â i W
ñ
Ôbzg 9òŠ WÌ~VE‚ WgzZ Ì~ Vet pÆ! x»~ ÷â i W
ƒx » **
òŠ W„z~ yJZX å c*
Šx **
»ñä ëÐZÔ}™g ÖZ »¿Šg 9gzZ¿9
Ägì‡ÃbzggzZ¿9B‚Æñ ǃ[ x»òŠ W„zgzZìg: ì‡6,
ñkZ Ô Ç
V3â i Wë @*
,Š™™f »Vzq¼aÆw”Æñëì ~gz¢akZÔn
tˆyWÛŒìzz ¸Xì qÆe
$.q
-Zñ~VeX g Dƒ[ x»~
9Ôßx »Ðñ~÷â i WC
Ù ¸ pÆkZX ( 45:2{ÂZ )ߊæÐñì H
X z™Ýq! x»~÷â i WÆ™g (Z¿i§9gzZƒg} 96,
bzg

D»V£Å÷â i M
ÅDLZë6,
zZ »XÔK yÒ[ òZÆä MÆV3â i M äˆy M Œ
Û
ÃòŠ M Dta kZ Ôì @*
ƒÝqñÃòŠ M ÌÐ DÆ yZ Ô ñ M ™™f J
-u
Xì *
@Y MñÐZÐzzÅ−gzZ êŠ−™ C] ;z
»ˆy M Œ
Û ÐÑkZgzZce ´g { i @*
ÃkZ ÂñY F,
ZÐ ‚f¤
/Z DtçO
ÆJ
-uq
-Z Ì·_»Vzk
,
’ÅDIZ6,
qçñkZ b§ÏZXìƹ̷_
−7,
™™ÃkZÉ Ôì 7]zˆÅkZŠ Z%~gøЬ_ƈy M Œ
Û %ZX Çìg
³³³³³³³³³³³³³³³

66 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Xì e**
„Ç MÐ] xÅkZ%ŒakZÔì [£

( zm<!*
)i ú
ñw”aÆ!x»~÷âiWiúì@*
ƒx¥Ð]â£Zƈy M Œ
Û
ïŠ −ÃÅzmvZ -Ñ6,µZñg Ñ" äˆyWŒ
Û X ì=gf [ x»Ð ƒ
»
À&
: õ/GŸG
Š] c*
WtÅvÒgÎ}X z™#zÄì c*
Ct‰
Ü z
G
'
yZ~ wŠ}g é£+ … Y ëL L

^Ûøeô Õø…ö‚û‘ø Ðönû–ômø Ôø$Þø] Üö×øÃûÞø ‚ûÏøÖøæø
µñkZ Âì Cƒ Za ;Ð VÂ!*
Å
àûÒöæø Ôøe(…ø ‚ôÛûvøeô xûf(ŠøÊø óáøçûÖöçûÏömø
X z™ ÄB‚Æ#Å[g LZ ?6,
( 98D 97:15) óàømû‚ôrôŠ# Ö] àøÚ(
ó óX z™ ;g m,
g {>gzZ

&Š~VìWyZ
/ŸÀG
Åðîi útpÔì¨Å„i ú¬» ~ m,
g {>gzZ#Ô Ä õG
gzZ−Єi ú+ZXì i úF
F6,
#zÄ~p~gÅÉ Ôì 7i úðN*
g Kg b§
tÃvZ :pÆÄXì ¿p!*
-ZÝZgŠ#z ÄXì @*
q
ƒÝqyEZ¯
# X 'â éÐ ] Ìp°.
Z
Þ ‡gzZ dZÃvZ :pÆ#gzZ bŠg Z Œ
Û u 0*
Ð
;g Y ~ *Š Å[g kZ~1ÔVƒ~ Â~ ‰
Ü z kZ ñÑ~ wŠ ]!*
t {È
ð**
ZŠzÕ~ŸC
Ù ÆTÔì 7æðÃ~x»ËÆTÔ@*
™7x »ß Vƒ
G ì â
Û g »ê: ¦ » Z}
.~ kZì ðW6,
zZ }÷ Âʼn
Ü z kZ Xì
}g!*
Æ Z}
.ÝZgŠ#gzZ Ät ~}g!*
Æ ] Z f à Zz% Z e~ ÂXì „
 gŠ
êt»kZì @*
YƒZa yEZt~}g !*
ÆZ}
.Z
# Xì  Za yEZ~
@*
™yâ ‚ »−+Zt ÂÔŠ ðà Z÷:ì úÆŸkZ Z}
.gzZìê„
 gŠ Ì
t:gzZ Dƒ Za ]!*
.tg0
_
+ZÆkZ: Xì ©
8Ð ã‚ WÂC
Ù òŠ Wì
ÆñgzZi úL LÔó éôç×F’$ Ö]æø †ôfû’$ Ö^eô ]çûßönûÃôjø‰û]æøLì ¹täˆyWŒ
Û aÏZX ¿Šg
³³³³³³³³³³³³³³³

67 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

( 45:2{ÂZ ) ó óX z™ÝqŠæÐ)g f
ï'
× ÒgÎXì=g fÆe
$.q
-Z »ñw”i úÅzm<!*
aÆÑkZ
õ0*
i úÅzªXì ƹ aÆ éÅw¸gzZ RwŠ i úÅzì c*
M~
Ñ~kZXì CY S7,ÐzÂgzZ ðZ {Š c*
iakZÔì W,
ñ{Š c*
iÐ i úʼn
Ü z
KZx » CZz @*
ÔñY J 7,™™™ÐZ ªÔ™IIy M Œ
Û å¬ÃÅzmvZ Xn™~]gßï»
:ì ÅyÒ~V/zŠ|Åi úäˆy M Œ
Û ~ï'
× ÒgÎ
»s§ÅkZgzZ™™f »[g LZ L L
ó Xó Yƒ˜Í™–
Ð

ó¡÷nûjôfûiø äônûøÖô] Øû$jføiø æø Ôøeùô…ø Üø‰û] †ôÒöƒû]æø
( 8:73)

Âå Š
Hc*
â
Û aÆä™ ZŠ ZzÃÅzmvZ -Ñì @*
ƒx¥Ð e
$ M kZ
»™fgzZ ã;ŠŠ c*
ÐZ\ M åÌt q
-Z~yZ Ô¸ ‰ ñ2Ã\ M [ ZŠ MÆkZ
X , ™ c*
Yƒ˜Í~ØgðZŠÆZ}
.Ð)gfÆkZgzZN ¯=g f
:D â 
Û ñƒD™yÒ] Z W,
ZƬkZk& ZŒZ}Z **
Ññ
gzZ ~g Zi" hÅVÍßZ
#Z
# »]!*
kZ c*
Ci§Ã\ M ä \¬vZt‰‰‰L L
~ Øg ðZŠÆ[g LZ™–
Ð VzgŠ**
yZ ? ƒ {Šgi M wŠÐ ~g Zi M wŠ
ÆkZ ?ì 7]gz¢ÅqËZÎÆkZ"aÆkZgzZz™ c*
Yƒ˜Í
á ~ { C KZ"Šp{z ÂÐ z™Š c*
ÃkZB‚Æx **
ÆkZ ?Z
# X z™Š c*
Ãx **
X Çá
6,„]ÌyZgzZ¨Å]ÌÅkZx **
x ÓÆ\¬vZìgpÅVŒ%Zt
Âìg-D9» ]ÌyZ Xì Š ã
CÅ {oz yZZ}g ‚gzZ <Ñz +Š x Ó
Åy-ì LgŠñÐ wŃõÆkZ VZ¤
/
H(Zq
-Z6,1 ÅòŠ M
Ã\ M LZ {z X ‰g 7wz Ì'
,
Z'
,Æ { »è6,~ Vƒó Å kZ 㯠~g ‚
³³³³³³³³³³³³³³³

68 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

g0
+ZÆkZ“
 ZŠŠ c*
9Å]ÌÅ Z}

/ZgzZXì @*
™kCL{Š c*
iÌÐ Vzh N
Ð:
L ÆTÔì *
@Yƒgz$ c*
Šã
C" {o»kZQ ÂñYƒgz$ c*
ìg: ¹!*
( 28D 27/9y M Œ
Û'
,
+) ó Xó ì C MÃC¤
D
/
6,
ðy

„LZðC
Ù b§ÅooÃkZ

Š c*
Å] ÌyZXì t{ ZgÅ~˜Í~ØgðZŠÆZ}
.ÐTì™f {z¸
™g eÐqu +pË^ q
-Z‰Xì SgŠñ™0ƒõŠ¤
/
}g øb§Åg yq
-Z
,zÇÔì @*
Yƒi *"Ð cŠzspÆ*Š ~g ‚™ƒ { C~ŠÍÅVâ KZ
@*
Ywȧ}g‚™¾~ØgðZŠÆZ}
.ˆÆäƒ{i @*
ÆŠ c*
kZ {Èq
-Z „
Xì @*
™wìyñâ Ã\ M LZÐV.Æb§b§Xì
X C™7Za ] Z W,
Z LZi úÂñYH: Za ~i úÐZ¤
/Zì U{z¸ »i ú
Ôì @*
Yµ ¹»yZÐZÔì @*
™lˆ}g–¦¡Æb§b§òŠ MˆÆkZQ
X Dƒ7gzŠ §gzZ Dƒ7iZ1
Å

5k. Z )Xì c*
¶gÔug åG
Šg Z Œ
Û uQÅV\WÃi úaÏZ ä ÅzmvZ -x™ Z Ñ
ÔN
m0£Z) ó Xó ƒ às
# Zg…Ði úÔwš} ZL L:D™ ¹Ãwš]|\W(2676
( 22009¶g

7Åy-*Št
6,
}g –ÆvZëì CÑŠgÅt…Xì CYá s§ÅvZ…ÝZgŠi ú
7ùŸ… Âì H Za …ä kZXì ´ â z ‡W Zg ø Xì g ÇŠgz6,Zg ø 
X Ç}™
¼ ~ *Š kZì @*
ƒ {o» V26,ë Â 6ñY 0 wìt Zg ø ¤
/Z²
ÆyZ] )Dƒ{Šisp, Z~] )vß, ZX â 
Û g »'¸ã_¤
Â
/ZX M
h 7„ òÐ kZ {z [ Z D™wìt {zgzZ CW™á Ï-â a
³³³³³³³³³³³³³³³

69 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

t Xì 7̼ (ZèÑq Ô Ç} 7,*
*™èZg™ÑŠ } Š ÃV¸ ã- yZQ Âì
Ð/ÂsÜV; Æ TXì *Š Å Z}
.á Zz ä™›e
$.gzZ *™e
$.}g ø
Vâ -~ Tì 7ÑZz% Z e ~ ú +Z Ë{zgzZX D Yƒ s ç { k
H
(
X Vƒ ÁàZz¹:gzZ V−g @*
~ V3â i WÅTX VƒV G
é5Ò£EwÈgzZ6Æ
Dƒk
,
+Šz Ì] U*
5
Š q ZC yY~ *Š ÅkZÔì Ì~g F$~*Š ÅkZÔV;
œ£dZƒ
 Ń
tpÔCWt ‚~*ŠkZÅkZÌVc*
gzmŽÏ0
+
iX
&ì à ZzY! x» {z…ˆÆkZ Âìg'
,
™~] )yZë¤
/ZX aÆ
Xì c*
Šx **
» ( ! x» ~(,
) ó †nfÓÖ] ‡çËÖ]Lä\¬vZ
I
$
4hG
 »,j »yZ èG
â i WÅw‚ ; w‚X Dg¦
/
Ð ÷â i WDv߉
ì Cƒ âZsÜ{z ÂB { ^
,Y »|{z¤
/ZpÔ íY d

Û ÆÏ-â {zgzZ 
1ÔCWizgC
Ù ~yÆyZVâp~uzŠpÔ'ƒ„gƒ7~g7N ÕÅyZ
ÐzzTÔ'ƒðƒ7~g7N Õm{ÅyZ'0*
07ÙpakZsÜ{z
X Tg {Ši §{z
g r Zl
J
» Õm{ KZgzZ N 0*
,jÐ kZÔ 3â ÙpÃÙpC
Ù {zcet **
ƒ
vg )
,
(„e
$.~Vƒ Çq
-Z :ì CY ð‹ã¹ ú[q
-ZX Og ñ°gz¢~
1 ðÃLÃòŠ WËÆVƒ ÇX ¶~g Z ¦
/
~]Š „Ï0
+
i ~g ‚äV,ZX¸Tg
}g!*
Ævg )
,kZX åel
[p~V¸´ÆŠ¤
/
Šg Z »nÅyZX ¶â7Ð yZ
VzuzŠXåóâ 7¼aLZÐZ}
.ÌLäV,Z¶CYðCt]!*
gzZq
-Z~
X 7aLZ1Ô¸D™ ÂN ¬ŠaÆ
 XÑ u ¸ ™hgVƒ ÇvßX Š
ƒ
HW[ c~ Vƒ Ç kZ Zƒ V- iŠ q
-Z
7Ô Y !*
/ÍF
7~Ô7:¹ä Y !*
!*
1Ôì ;g[ze Vƒ Ç õG
!*
:¹gzZ ñWk0*
ÆyZvß
³³³³³³³³³³³³³³³

70 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

7¼ÐJ
- ` Wä~ÔvZ} Z ¹Ð\¬vZäV,Zs§~uzŠX ÇVƒ Y
X X=™ WŠp ÂVƒ;g8
-â q„q
-ZsÜaLZ Ì` WX óâ
k0*
ÆyZyZÆ` ¯ Š
HW ã0*
-VZ
J
RÆyZZ
# XŠ
Hkm
ã 0*
»[ c
Ô7:¹äY !*
!*
X ºá(pôÃ\ WëÔ W ¹Ð Y !*
!*
äV,ZÔñW
-PŠÆyZ ã0*
J
X ‰ −Q1Ô Hg ZÜZ¼ äVæ¯X Çá XvZ= Ôƒ Yvß ? 
¹Ð Y !*
!*
ä V,Z ¸ìg Y™ƒg ZÎ~ Ïq
-Z vᬒ Vƒ ÇQÔ Š
HW
7Y !*
!*
Ô Hg ZÜZ ä VÍßX Çá X=vZ ƒ Y vß ?Ô7:¹ä Y !*
!*
X N YW
c*
W\z¤
/q
-Z »Væ ¯QÔ Š
HWJ
-~h^_m
_m
ã0*
XÐ− ÌvßtÎX äâ
G
.2;X\Iq
Xì ;g W Zƒ c çG
-Z ¬Š ä Y !*
!*
ÔŠ
HWJ
-u **
ã0*
X ¹„z ä Y !*
!*
1
ÔÇñX™ WŠpvZ=7™ aÎtQpÔVƒ Y$жze™ñÃkZ Zƒwì
G
.2;X\IkZ
-Z¸ á Zz ¶ze {z ÔbŠ h 3Z Vƒ 0*
q
Æ Y !*
!*
ä ã0*
X Zñ 7ÌÃçG
X ÇñXvZ Â= ¹Qä V,ZpÔ¸M
h$Ì™ñÐZ {zX c*
WZƒ c|
# gŠ
X ‰ − ~l¨WÅ]ñ™[ze {zy
s !*
gzZX VßVY Zg–»vZ)~
~Ô7„ c*
X= äÂÔvZ} Z H{“ÐvZ äV,Z Âðƒ'Z
# ÅyZ
ä\¬vZX ~Š 7ä\ WÌ{z1Ôâ aLZqq
-Z~½Ï0
+
iÐ \ W Âä
G
'
Y ¯aÆäX "iŠ zŠ ä ~X ÅÌwJgzZ ¶à ͬŠ ~g é£+ ä ~ :c*
â
Û
G
G
.2;X\I» ~ÇÔÇa}g é£+'vßáZz Vƒ ÇiŠzŠ ÔÇ
?pÔ 5|
# gŠ Zƒ c Ô5çG
XƒD™VY{“Ðí[ ZX H7wJZg –ðÃZ÷Špä
„g ï…VâpϹ Ð s§Å \¬vZì ð‹a kZ ä ~ ã¹t
ÃÙpkZ \¬vZì YƒX Dƒ~g OZÆÙpm{ ËKZë1Ô Cƒ
Ô Dƒìgƒy− ~g OZÆÙpÏZ ëpÔVƒìg 0*

 oa}g ø
³³³³³³³³³³³³³³³

71 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

X CYg¦
/
™ƒÐk0*
}g ø~uzŠˆÆq
-ZVâp~uzŠ²

]ÃWŧgzZÙp
ŧgz Zì @*
™y ÒÐ p ÖZÆó…çíÊ |†ÊLyWŒ
Û &Ôì ÄWq
-Z ÌÅÙp
ÃÄ WÅÙpX ì @*
™y ÒÐ p Ö ZÆó…çËÒ ŒçûöòmøLy WŒ
Û &ì ÄWq
-Z Ì
:ì HyÒV-~ŠƒÒgÎäˆyWŒ
Û
àZz äƒ hÑ Ãy¨
KZ ë ¤
/Z gzZL L
 D š {'
× »VzˆÆÂ
ÔIƒgzŠ Á~÷[Zß :ì H{z

äöjûŠ$ Úø ðø?†$•ø ‚øÃûeø ðø«ÛøÃûÞø äößFÎûƒøø] àûòô³Öøæø
äüÞ$ô] oû(ßÂø lô^Fn(Š$ Ö] gøaøƒø à$ ÖøçûÏö³nøÖø
( 10:11) ó…ºçûíöÊø |º†ôËøøÖ

gzZ\~Ùp )…ó çí³Ê |†³ÊL{zV-gzZ
ó Xó ì *
@Y0( gzf

:ì HyÒ~p ÖZyZäˆyWŒ
Û ÃÄWŧgzZ
Ð kZ Øg {z Q Ô D š {'
×

Ü$ $ö è÷Ûøuû…ø ^ß$Úô áø^ŠøÞûŸôû] ^ßøÎûƒøø] àûòôÖøæø
ó…ºçûËöÒø ŒºçûòönøøÖ äüÞ$ô] äößûÚô ^`øßFÂûˆøÞø

ó …çË³Ò æ Œçû³òö³møL{ z  f

( 9:11Šƒ)

» Øg m{ KZ Ãy¨
KZ ë¤
/ZgzZ L L

ó Xó ì @*
Y0( Z]**
gzZk-â )

Æó óyx
L LgzZ ó ó‚zL LäˆyWŒ
Û ÃX»]ÃWgzZzŠ Ôì³6 Z]**
gzZ Ï-ât
-Z6,kZ Âì @*
q
ƒ yv » kZ c*
ì CWÂðÃ6,òŠ WZ
# Xì HyÒ Ð p ÖZ
]gßÅyx
àŠ"t ÔM
hÈã" c*
àŠ" Ô‚zÃTÔì Cƒ ~g ¤ª
]gßÝZ KZ1Ôì x**
»kˆZÆÄŠ¡Â~^ðZ’Z KZyx

Xì g™g(Z
sÜ: y¨
KZ Âá™~g ¤6,
zZ LZ y¨
KZ¤
/ZÃkZakZÔì q$e
$.t ~
ÐWÐ yx
{z Ì~ ]5ç ´ŠÉ Ôì *
@Y {g™ƒ {g » **
Ç!*
~ Vñ» ~EŠ
³³³³³³³³³³³³³³³

72 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

~ Vpq ÅVlÃ/ôä ˆyWŒ
Û Xì *
@Y VJ
-¬zŠ ÒZy
s !*
gzZ Z]*
*™| (,
ó Xó *
*™§:gzZ **
ƒwŠ": L LÔ ó ]çûÞöˆø³³vû³iø Ÿøæø ]çû³ßö³`ôiø Ÿøæø
L c*
â
Û ~V z§á Zzî
( 139:3yZ/wW )
~VߊÆVâ ›ÐV1wLZy-XìÐ~V1wã-ÝZgŠyx

Frustration and ) [ ZCZz £y¨
KZ sÜ:Ð TXì @*
™ Za ª
q Åyx

VzgZŠ¸gÔ+Š™7,
~];tÅ¿ŠgÉ Ôì *
@Y`~ª
qÅ ( depression
„ÔŠ ÂÆ¿Ì: s ÜÆyZ¤
/ZgzZXì ÞZu¿Ìs ÜÆwÎgzvZ ©gzZ
V$ÅVâ ›Z
# ìzz¸Xì @*

/
™nçB‚Æ•"™u¿s ÜÆ
ä \¬vZ ÂD™ Za yx

gzZ §~ VßŠÆ V⠛РVß e KZ oo™ W~
:c*
â
Û {û~p ÖZyZ6,
kZ
Åa kZ Ô ã- VâÍutL L
ó Xó ,Š™{Ši§ÃyZZIZCY

áøˆövûnøÖô àô_6 nûN$ Ö] àøÚô pçFrûß$Ö] ^Ûø³Þ$ô]
( 10:58!Š ÎZ ) ó]çûößÚø! àømû„ô$Ö]

»yZ @* 
Te *
*™{Ši §ÃV⠛РV1wZvâì ãZztçO
}gø ·gzZéXì L
Þ ‡ »·gzZéyx
 
akZ ÔñY 7,gz$ ‚z½gzZÀÂ6,Z}
.
gzZ‚z (Zg0
+Z}g ø yx

1ÔÙ“
 ZŠ'
,ÃVçë D™ Za ] ¸{zg0
+Z
y-x»tC
Ù ˆÆTÔTg7.
Þ ‡Æ·Æ])ëì ꊙ Za ~gz$
Xì YZ™Ðë 

Ô™¿])
ÆT
$rá Zz î~ Vl]!*
,5
k
+wŠ „ e
$.q
-Z Ã/ôä ˆ yWŒ
Û
~ á$
+Æ kZ Ôƒ ~ ~ 5 Zg }÷ ?^a gzZ ú Î ½t ~ }g !*
G
'
:ì *
@Yc*
ŠÉÔ™¿q
-Za}g é£+
³³³³³³³³³³³³³³³

73 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ðÃ:~{ZgÅvZà ( Vâ ›)yZL L
hÑ~ðÃ: Ôì CW1 Åk\
{z c*
Ôì CW~{ÅuÈ: Ôì Cƒ
D™ðÃV»{Š1aÆÔŠ
D™Ýq ! x» ðÃÐ ÔŠ: Ô
ÆyZ~á$
+ÆkZvZt1Ô

Ÿøæ$ gº’øÞø Ÿøæ$ ^ºÛø¾ø Üû`öfönû’ô³mö Ÿø
áøçûòö_ømø Ÿøæø äô×#Ö] Øônûfô‰ø oûÊô 躒øÛøíû³Úø
áøçûöÖ^ßømø Ÿøæø …ø^Ë$ ÓöÖû] ÀönûÇômø ^ò÷›ôçû³Úø
ä´eô Üû`öøÖ gøjôÒö Ÿ$ ô] ¡÷nûÞ$ æ) ‚ö³Âø àû³Úô
†øqûø] Äönû–ômö Ÿø äø×#Ö] á$ ô] xºÖô^‘ø غÛøÂø
( 120:9/pZ ) óàønûßôŠôvûÛöÖû]

yZvZgzZïŠÉÔ™¿q
-Za
óXó Ð,™7ùŸÇ!*
Z»Vzg»™
`

Æ¿kZgzZì @*
™¿ñƒ D™zŬÆkZ {È ðÃÔ§{ÅvZZ

-ZaÆkZ~á$
q
+Æ1C
Ù Âì @*

/
Ð 1gzZúË{z~ yZgzŠ
Xì *
@Yc*
ŠÉÔ™¿„(z

7[Z±])
ÅvZ ¹Z LX f
e }Š 8
-g ß ÃV3â i M à Zz ä M 6,
zZ LZ Ô xk!*
ë
X ï Š™i Z0
+ZÃÇ!*
™™XŠ q ‚ à ©ÐZ LX D Yƒ k- â ™™èZg **
g¦» Z}
.Ì‚ Zgf~Vl}g øgzZ}ÈÆZ}
.ë¤
/ZX ßbzgVâzŠt
Xce ã™7ãá$
++Z~}g !*
ÆZ}
.… ÂìŠñ
xk!*
tXì @*MaÆä™uh¹ZgzZ @*M6,
Vz
Û »ì ZwÅ\¬vZ[Z±
oßgzZ -Ô Ô™Ô b â [ Z±t » äâ iÆ VßÎgXì @*M ~ äâ iÆ VßÎg
» kZX å[ Z± » ä™ÝZz 3Ãg ñ~ ÝZ Ô c*
M 6,Vñ¸ÅVz9‰x?Z:
Xì 7†
ê Ð ÷â i M m 
Æœ£ {Š™yÒ 6,
zZ …t Ô' M 7aÆä™uh …] )²
³³³³³³³³³³³³³³³

74 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

É Ô7] )t X C M ä™ «Ï0
+
iÔ7äg âtX C MaÆäZh Z ™zZ
ƒx¥t …: ÂA :B‚ »yZ¤
/Z Ô „Zgë ~gøt X Égz ~Š ; a}g ø
Xì } YgzZ 8 Š Z}
.ì YƒDt…:gzZ¸ìg^ßëì Y
[ZgzZì ðJ m
[ ZCC6,
xŠxŠ… _Ñ~g øtgzZñ0
+Zë
Ô7c*
>…ÌZ ä Z}
.−ÂN M¤
/Zt Xg ZØŠ [ ZgzZì g Zû3 Zg[ ZX ðZ F,
Z
X c*
Š7Â>…äZ}
.}ceツÂN M:t
¿gzZX Çñ3Š ~!~äƒk-â ÐZ}
.{zÔì &[ Z±Ã] )¿
gzZX Çñ0*
HY ƒÃ Z}
I
.Ìg0
+ZÆyZ {z Ô ÇŒ{ ZgŠ ZiÆ CZgzZ yJZÃ] )yZ
tå ¿(ZakZÔÇñ0*
yâ ‚ »Ïi @*
aÆyZZ LZgzZaLZ6,
xŠxŠ
ÏZ §gzZ ÙpC
Ù 6,VŒ a kZ Ôì µ ÐÑ{°‡!*
-Zèa *Štì @*
q
™wì
7yx

gzZ §ÐZÔ Ïƒ6,
ÑkZ { óÅkZZ
# akZÔì CYgzZ CWÆÑ
XÐN *
ZwÁ6,gîx ¬a kZ Ôì µaÆ÷â i WÔì **
Yú ä ë 6Ô *Š
zzÅtË~g ø{zZ
# ̉
Ü zkZ ©ÔCWaÆ„÷â i WÏZÔ7aÆ
ì ꊙ ãZzÇ!*
Ãh™ WwÎg »vZZ
# ì @*
W‰
Ü z kZsÜ[ Z±X Vƒ ðWÐ
Xì ÷â i W¡ÂC
Ù gzZXŠ qC
Ù ¬ÐkZX ,Š™g ïZ »kZ ÌQvßgzZ
VÍßVzg ZD
Ù Æò„Š Zzäá²ikZX c*
W~Y 2005!²ih
+”q
-Z~yÎ 0*
[Z± »vZt c*
W Zƒ Za wZÎV; }g ø Ì~}g !*
Æ kZX c*
Š s’Å]ñÃ
:Ã Z}
.~qC
Ù ÔìX CMgZ q
-Zt ¹ä VÍßVZ m,
/Ð <
¤
Ø è X 7c*
ì
[ZgzZX ìg D W̬ÐäƒZa ~*ŠÆVâ ¨
KZá²i, ZX z™ ñ
zz ÅVƒk
HÆVâ ¨
KZt¤
/ZX Ì[ZgzZ åX CMg Zt̉
Ü z kZX ìg WÌ
³³³³³³³³³³³³³³³

75 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

X åce**
W7¬ÐVâ ¨
KZ Âì @*

t åIt» {z¤
/
}uzŠgzZì [ Z±t åI »q
-Z :¸{z¤
/zŠÆVÍßIè
Æ Vñ¸ ãZ6,{z Ôì [ Z±t¸ ìgÈt vßXì 7[ Z± Ôì ÷â i W
ìg™÷â i WgzZ ~{¡ÐZ vß gzZ X¸ ìg™¹Z z˜Æ V1Z±
ëL LÔó Ÿ÷çû‰ö…ø &øÃøfûÞø o#juø àønûeô„( ÃøÚö ^³ß$³Òö ^³Úøæø
L ¸ìg™wÑ+ZÐe
$WkZ{zÔ¸
( 15:17LZuZµ ) ó Xó ,Š Ÿ:ÃwÎgËJ
-Z
# á Zz¶Š7[ Z±¦
/
Ù
C

ðÃaÆ V-ò¬ Ð kZa kZ Ôå7[ Z±tì „
 gŠ ] !*
t
á²itÆÎâÅ[ Z±} (,,Zì @*
ƒ Za wZÎt ÌQpÔå c*
W7wÎg
GÒW]% ÒgÎňyWŒ
j§ìY1¿~ ï
Û [Z »kZX D WVYy
WyÃîgzZ
:ì Š
Hc*
ŠÐ
CY~Š hg?v!*
ÅXN Zƒ{zL L

kôËF’ôÃFÖû^Êø ó^Ê÷†ûÂö kô×F³‰ø†û³Ûö³Öû]æø
kôÎF†ôËFÖû^Êø ó]†÷NûÞø lô†FNôß#Ö]æø ó^³Ë÷³’û³Âø
æûø] ]…÷„ûÂö ó]†÷Òûƒô kônFÏô×ûÛöÖû^Êø ó^Î÷†ûÊø
óĺÎô]çøøÖ áøæû‚öÂøçûiö ^ÛøÞ$ô] ó]…÷„ûÞö

Vߊ!*
QÔk 
yÃH{zQÔì
(ÐV¸´)µ Zµ ZQÔC1Ã
~VߊçOX C™nçµ Zµ Z

gzZaÆg±sLÔ rZ e ã;ŠŠ c* ( 7D 1:77)
kZNZƒt XaÆäZg e ¡L
ó Xó ì àZzäƒ#
Ö ª{ZÍ6,
]!*

À&
Š VŒ
D WÐ b§ZyÃîÆ yZì Š
Hc*
C ~}g !*
Æ Vƒ Zƒ õ/GŸG
Æg±sXaÆäZg eªó ]…÷„Þ6,
L ËgzZaÆg±sªó ]…÷„ûÂö6,
L x ¸ËX 
}g!*
Æ-ZakZXì m{B‚ÆVßÎgµšnçtX ÆuxÓZp
g2
+
nç;g( 165:4Y ûZ)X Sg7÷RÅ?ŠˆÆäWÆyZì Š
H¹t~
X ÌB‚Æx ¸ÅwÎggzZì ÌB‚ÆVâ ¨
KZx ¬t»äZg eª»
³³³³³³³³³³³³³³³

76 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

b§kZ Ì~ Ï0
+
i ÅVßÎggzZ Ì~ ] Ñqx ¬ ðƒ ãZz ] !*
t Ð kZ
Vߊ b§kZŠ c*
t X D WaÆ% Z e~ Vߊ ã;ŠŠ c*
Å Z}
.gzZ äZg e yÃîÆ
áZz [ Z±X CY ~Š™ÇZ ~ ‰
Ü z„q
-Z ] ZñZ Ϲì CY à Z e ~
X D W~äâ iÆ„VßÎgaÆg±sc*
[Z±sÜyÃî
Æœ£}uzŠ c* 
CWaÆã;ŠŠ c*
{zÔCWÁÌ6,zZ}g øçO
X ñW™~[ Z1ZÔÆ[ ÂkZë™f »Xa

yZZ6,
,
k
¼
ÅkZÐZQgzZ ðZIk
,
¼ÅkZQ H Za Ãy¨
KZäkZì yâ 
Û »ˆy M Œ
Û
@*
¾Ðg (ZgzZ ~Š Zi M KZ Â{zì @*
¾ ~$
+gzZ nòŠ M c*
ÍX c*
Š `6,5 ZgÆk
,
¼
ÅkZ {zì CƒÝqÐZª
zŠzwâ gzZì @*
ƒÝqÐZû%gzZx £pÔì
6,]³z ª
zŠ KZ:gzZce −š
/6,"
$¾ÐZ: a kZXì MÐZ Zƒ –»k
,
¼
Xce**
ƒVZi **
zz Ågz¾z°]gßhZ:X **
ƒ ÑZz]gß~'
,
gzZ hZ‰Ôì „, Z¼ƒ
t
Æ V£m{ KZ ä kZ ì k
,
¼ÅvZ¼ ƒ
 tX ª
zŠ ~(,Ð ~(,:gzZì
Å kZ Ô]gßz ^Å òŠ M Xì 56,
zZ ä ëÃV£¼ ~ XXì ðZIB‚
gzZ t ŸZ CZ fÆkZ:ì Ð ëÅkZm»ƒ
 Ôª
zŠ z wâ »kZ Ô&&
gzZ,j¨ £ » Tì ÞZ} A **
ƒ: c*
**
ƒ » yZa kZ Ô hgzZ, » /‡ÅkZ
Xce*
*™Ð~qøZŠ

{™E
+»Vzðƒð0*
6,kZ ä vZ ~ Xce *
*™Š c*
ÃV⊠iZ ÃòŠ M Âñ M 6,òŠ M Âðä
/Z
³³³³³³³³³³³³³³³

77 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

yŠt‰g¦
/
gzZ¸ñ3Š yŠ {zävZ¤
/Zce *
*™wìtgzZX CƒÅtÁ
Ýq−gzZñÃòŠ M ÌÐkZXÐVƒ‚]ÑqiZ GÔÐg7¹!*
Ì
Xì Š
HHyÒi§¸~b íÝZ ÒgÎXì Cƒ
,Š ã
CÅmÆòŠ MB‚ÆZ}
.~ÝZ j§VÐtÆñw”{Š™yÒ6,
zZ
AgzZX ǃLgzZ ZmÐZ}
.»kZ „ÚZÔǃZ AgÅt»òŠ MX D™ëZ
Û
X Çn™ñ~] ){zgŠÏZÔǃZÐkZm»kZ
ÐvZ ~ ] )yZ ë¤
/Z Ô M
h VZ 7{Z
+Ã~ pÇÐ VzyZ ëp
ì @*
ƒ e**
]‡zZ Î *
*™ÔŠæÐvZ%K 9Ã] Zg¦‰X Vƒ:Šæ ¨
¤
X ñY1™9Ã] Zg¦yZì @*
ƒx¥ƒ
 oakZÔì p"] ‡zZ ÎgzZ

D»ògzZ]ÌÅvZ 
ì ~gz¢ui Z Ì¢
8yYtÔˆÆh
ey YÃwßZÆò3,
gzZ ñÅyJZ kZ
{zÉ ÔƒÝq−t sÜ: …Ð + YÃX ñY ŒÃ]ÌyZ Å\¬vZ
D» ] ÌÅvZXƒ yzçz @~ O] )a }g ø ñWt ‚ ÌÕ
yYÃÕÅgñZÐ ¹ ë~ Ýzg ÅXÔì êŠ è] Zg¦{z~ ‚f}g ø
@*
ƒt LgzZXì CYW¶~]”gzZ ÒÅ])ˆÆh
e yYÆTX f
e
ÅY Zg –gzZyZÐ s§Å Z}
.g0
+Z}gø Ðzz ÅDkZÆ ] ÌÅvZì
yZXì Cƒ "
$U*
Z‚
Û Z,j~ ‰
Ü z Âa }g ø Ìqt X ì CYƒ Za µÂ
Xì lÚq
-ZÐ~]Ì

Ün×Â

aÆkZX ì ~DÆkZÐ wi Z§ZzC
Ù ÑZzäƒ~*ŠX ì Dr
# ™vZ

Le *
*™n²8] !*
-ZVŒXì } YÃVâzŠC
q
Ù ªgzZ({zXì 7XŠ qqðÃ
³³³³³³³³³³³³³³³

78 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

kZ b§ÏZÇX 'ƒ7Z]
.~ª
q ÌËÐ kZ] Ìx ÓÅ\¬vZVƒ
t ÂÔƒ ~ F,
Z ¤ðÃ6,ëZ
# çO Xì SgŠñ~ kZ ‰
Ü zC
Ù ÌDÚÅ
X å7D»kZ ÂÐZtc*
ǃ¸"ÐkZvZce*
*™7wì¦
/
Ù
C
z −¯
) !*
a }g ø Ôì } YÃî ZzC
Ù {ztÃt Zg ø ~}g !*
Æ \¬vZ
ðÃ6,
z Z} g ø Z
# ìt Š Z%~gø Xce à
CZg –a}g øgzZce à
CyEZ
wqy‚6,
Zgø[ZXì¸"ÐkZ‡ Mz´ âZgøce**
M7wìtÂñ M ¤
1Ôì¸"ФkZ ~g ø*Šce *
*™wìt@'
,
ÆkZÉ Ôì 7ðÃ
Xì ÜïФkZÐZäTÔì 2ZzÐkZi ‚g »{z
¤ÅkZ ÑZz ä™gzŠ ])ÅkZìgŠ *
c t‰
Ü zƤÃòŠ M Z
#
©$E
Xì Lgxq éŒG
Z šgzZ£zçšÐZì Zg –Z (,
-ZaÆkZtÂì¸!*
q
Ð
&Š Ìt Q
/ŸÀG
}gø gzZ ] ÷Zp à Š ~g ø Ô TŠ ëZ ~g øÔV6& ~g ø {z õG
x ÓyZ Â Çá Z e ~ ÂË…{z¤
/ZçO Xì ‚
rg DÐ O g !*
$. » ]Ñq
e
» kZB‚Æ ‚f 9ë¤
/ZX σ yi Z ágzZ I{ e
$.÷â i M Â{zÐ Vƒ U
XÐì™0y+ÐzkZÅ÷â i Mµšë Â,™¨ £

ÜnÓu

: ¦ÆkZgzZ]ùÔ ð**
ZŠ ÅkZ§ZzC
Ù ÑZzäƒ~*ŠXì Õr
# ™vZ

6,kZÉ Ôì ~(,X¤tce ãƒ76,kZ { ó~g øXì @*
ƒïq »œ£
eZ Ë…zzš{z7µÂtÐûzœkZakZÔì ð M VYtce ãƒ
» äƒœÆ kZ Xì @*
â i M …aÆ „œ£ Ñ!*
`gŠ G {z X Ç}Š wZ e ~
ÅkZ` yYtëakZÔ ñ Y ŒF
F6,ÕÃx »C
Ù ÆkZì ¸ Ÿ»
ÃË{z¤
/Zce ¢
8yYt akZ Ô'ƒ7µ Z Ì~ª
q ËÐ kZ] Ìt
X Cƒ7à {ÐÕÌ{zƒ;g}Š ÌZw
³³³³³³³³³³³³³³³

79 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

c*
ä™~×$
+Ãa LZ Ô M
h™Ð wVÅVâ 6,ZgŠ ÌŠ Zq
-Z ëÃkZ
» kZ c*
ƒgzŠ Ð kZ h — » VŠ ¬ Å kZì îŠ Zwa kZ sÜ6,ä™: œ
Vâ {zgzZì CƒÍzZÐ d
W]‡zZ‰ÕtÅ‚fÆVâ Xƒ:q
-g @*
w
O‡{zì Ch ÂakZ 0t6,
W L ZV â ¤
d
/ZXì 7^
,Yì *
@Yĩ!*
Ð
{Š c*
iÐ Vâ Z}
.H ƒ: y.6,~ VâŠá Zz ä M {z ÔñYg’w»kZÔñY 
ì **
ƒœzl» kZ ¸ ?ì 7¸!*
Ð w{Š c*
iÐ kZ {zgzZ ?ì 7œ
Xì yEZ¯
) !*
a}g ø 
Dƒìg™wìtë]‡zZ Îce xg ãZz Ìt Uq
-Z »ÕkZ
pXce ナ ÑzZV; }g øÔce ãYï#
Ö i 5…Ôce **
Y^g !*
zg » Zg ø
¼ƒ
 tì @*
ƒ ;gÈt D»vZì Cƒtzz ÅkZX ì Lg@',
ÆkZnç
 kZaÆäXÐ yvkZ…{zX ǃ¯
ƒ
) !*
»yv~wa}g ø
G
kZ { óq
-ZX ñW™yÒ Ð ,Ãåz .ñî0œ¢ Zz ë6,
zZXì ‚
rgxzøм
X³wZ e {g !*
zŠ6,
c

°gzs ƒg
X]ÌÅ°gzsƒg{zÔC™ëZ
Û Zg–z‘g$
+
…]ÌÅvZ~])

ͨ…

»% ïÐVHÃyZÔà Zzä™gzŠ] )ÅVzuzŠ ëÃ] Z f kZs ƒg

VÍßXƒ à Zz ä™ ã!*
$z e
$Á ëÃ] Z f kZ °g²Xƒ à Zz ä™x ÈZ 
m{ÄZggzZì x ¬ Øg c*
ÍXƒ àZz ä™wi **
?t ŸZ š c*
t ŸZaÆ
XƒZƒZ y~ÂòŠ M Z
# Ôì CƒuÉ
Ü zkZ
t ] !*
-ZÐ ~ yZ ÔVƒ Le **
q
Ñt ‚~ '*
! Ð } ™E
+
ÆÚkZ
³³³³³³³³³³³³³³³

80 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

]){zì 7t pÔì mïÐ ~] ){zì Ât ÚÅ\¬vZì
Ð wZñZ ÚgzZ spÆ äY yYÔuÈ{zì c*
Ct ä kZ%Z Xì mZ e ~
°gz s ƒg ~}g !*
Æ ] Z f +Z ëì À
_t³» kZXì @*
™÷â i M ~g ø
Xì Lg @*
™wi **
$r6,zZ}g ø{Z ({Zp{z,™: wìt¦
T
/
Ù Ôì
C
Æ% Z e ~ ¡{z Âì mZ e~ Â…ÌZ
# {zìt |ÝZ
ÂñY¬ŠXì Cƒð>~g ø[ƒãZz6,
zZ 6Ñ»kZÉ Ô @*
™7(Za
Xì ¸ Ÿ»»ÄZg~|
LZvZ ) ó [ô^føÃôÖû^eô Í
º æû ðö…ø äö×#³Ö] æøLÚt~207e
$WÅ{•ÒgÎ~ˆy M Œ
Û

zgŠ e
$.[|Zt»ˆy M Œ
Û Xì ð M ÌB‚Æp ÖZÆ( ì s ƒgaÆVzÈ
ó ܺnûuô…$ Í
º æû ðö†øÖø Œô^$ßÖ^eô äø×#³Ö] á$ ô]L~143e
$WÅ{•ÒgÎÚtb§ÏZXì i ZâwŠ
aÆKÃÚkZ x £ {z Ôì ð M V˜ Út X ì ð M ÌB‚Æ p Ö ZÆ
X ǃ: à {Ð}Z
+ÃÌ¢
8wZ e6,
x £kZÃq
-ZakZÔì ë Ze
$.
ÅŠ· m<!* 
ì H™f »¿Šg µákZ™}Š ¬»‚~pä \¬vZ VŒ
kZ[ZX¸ ñƒ ñ¯‚ÃkYZš
M Ð V-œ{zX åÑZz ä Mt ‚Ð s§
ì c*
â
Û „ tä \¬vZakZÔåx»gZØŠq
-Zwq¾aÆyZ ¢
CЂ 
ì c*
ŠakZgzZì c*
ŠaÆä™ì‡6,
½ Z'
,
Z+Š ê5»Ã0#
Ö Z¬tävZ
Xì *
@Y`:ZzVƒ 0*
zZyÃgzZì@*
™~zcÅÅzmvZ-wÎgyÃÇ6,
t{z
¬t ä ëpÔì Âx »tµš c*
â
Û ˆÆäCÑVâzŠtƬkZ
G
'
Š7akZ
Xì °gzs ƒgB‚ÆVÍß ÂvZX , Š™ùŸyZZ Zg é£+ë c*
Æ% Z e~ ÷â i M ~(,q
-Z Ü~pÅ‚ ðƒx¥] !*
t …Ð VŒ
s ƒg~D â 
Û t \¬vZÔì Htä°gzs ƒgŠpÃäƒÂÆTˆ
³³³³³³³³³³³³³³³

81 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ÏZX¹ðŠB; Ð yZZ ?Ðzz ÅT ÇVß Z e 7÷â i M +Z6,?a kZ ÔVƒ
ó ^`øÃø‰ûæö Ÿ$ô] ^Š÷ËûÞø äö×#Ö] Ì
ö ×ôùÓø³möŸøL ìHyÒÌ6,gîÆwßZòÀq
-ZäkZÃwßZ
Š Z%Ð Ýz kZ VŒX ( mZ e 7ú1 » ÷â i M {Š c*
iÐ Ýz Å kZ6,ËvZ )
Å kZ Ï ñY àZ e 7÷â i M +Z6,òŠ M ªÔì “
 ZŠ'
,]¸aÆ ÷â i W
+ZvZ¤
/ZX ñYƒxzøÐ yZZ™ƒg66,¬{zgzZ ñYƒ {Š c*
iÐ “
 ZŠ',] ¸
X}™Ä¤
/
6,kZ {zì 7s »Z +Œ
Ûq
-Š 4,
ÆkZt Â,Š wZ e6,òŠ M ÷â i M
Xì 7{ ~
.Z ¸ »ìZ`
ÆòŠ M lƒ"gzZÉ0*
Ô b§ÅV”ìzz¸

Ðn×íi ‚’ÏÚ

kZÆ xŠ M ðÃÅ°gz s ƒgì Ìt ÅKÐ UÆ ÄZg ]!*
~uzŠ

Ï0
+
i Åå ~ *Š kZ: Ôì H Za aÆ÷â i MÐZ ä kZì Sg6,Ñ
X TgKlñZ
Û Ã|kZ]‡zZ ÒZë²ÔaÆäg Z ¦
/
LÐZ Ôì Sg y.6,Ð wÆ a ëÑ**
LZ b§ÅVâ Šg^ q
-Z {z
C‹Ïz Å ZwLgzZ îŠ ÓÑLÔì CçCÐg \ LÔì 4ÃLì î 
Z e
&ŠÃV3â i M yZÐ{ ókZ Zg fXì
/8FÎgzZ õ/GŸÀG
¾gzZ { ZpíHÔ ÑZzä™g \ H{z õG
Xì ÑZz% ïÐ])gŠ 
C27»akZÃa LZì 7( v!*
fÍ) b§ÅVâ ÛZ kZ {z
W {zC
d
Ù „ Xì Sga~ŠÍÐZÔì CY V˜ {zX ñY M: ^a ÐZ™¤
/}
V⊠yZÆd
WÐZXì ÔŠ Åd
W LZ {z ÂñY ¬Š~ |pÔì Šg^Å
}Š V1ÇÐZ g
C¸QX ÏnYá: }™ VZ~ŠÍÐZ {zZ
# ì 7Zz6,Å
È:tÐZ {zgzZ ?ÅVY #ŠtB‚}÷ä ??c*
27VY »= ä Â Ç
G
'
X ¶Å~Šg^~g é£+ Âä~Ïn
³³³³³³³³³³³³³³³

82 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Êg^ ‰
Ü z kZ {z ÔÑZ e 7~ ] )aƽVƒ 0*
Ãd
W LZ ä V â T
{zÔ ÑZ e~Â~‚Ãd
WLZ äTgzZ ¶7ó ós ƒg L L~|{z1Ô ¶C M
X ¶Šg^zs ƒg {z~|1Ô ¶C MÃJ‰
Ü zk Q
{z …a kZ Ô TgK lñZ
Û ÒZà ó ów L LLZ b§ÅV”èa ë
{zÃòŠ M ÷0
+ZgzŠ²Ôì B
bg wì » s
# Zg Å ó ó ` M L L~g ø Ôì @hZ ó óVâ L L
ÌÐ Vƒ â g ZD
Ù +ZvZXÇgpÅÌÃs
# Zg Å ó óÀ L LÆkZ Ô ÏÑ hZ ó óVâ L L
… G vZce ´g wìt Ì~ ‰
Ü z ÂÐ Âa kZ Ôì Šg^ { Š c*
i
X Ï'… Â,™^~yZgzŠÆIgzZìg 2ó ó»Vƒ 0*
LL

Ünu…

ã!*
$ze
$Á ëÃ] Z f kZ°gX³wZ e Ì6,
ÚÅ ó Ünu…L[ ZÃq
-Z

PÆØgXƒ à Zz ä™wi **
?t ŸZ š c*
t ŸZaÆVÍßXƒ àZz ä™
ÐkZì Ú+ZÅ\¬vZØgXìk
,
/**
¦
$.aÆñw”'Uë Z
e
Å\¬vZ] ‡zZ ÎÐzzÅTÔÇg lZ F, 
d
$¾zÐä„A
$k‰
áZjÆØg[ ZØ M ?7c*
Ìì ] Z f wßZ !*
ðÃ{zÔì CYƒ ÔÅ„]Z f
:B™'!*
PÐ 

zȯg])gzZ Zw
~ kZìt ~}g !*
ÆkZg¦x ¬Ôce ¢
8™ÌÐ UgzZq
-ZÃØg
» Øg ÌZwì @*
ƒ x¥t Ð ˆ y M Œ
Û pÔì ïE
á „ .z e
$ÁsÜ
h™Ð wVq
M
-Z ëÃ] !*
kZX @*
0*
7Šg¦»Øg%ÆkZ ÔìzòiÑ
JŠ ‚ J¦gzZ pÑ ZuzŠgzZì Cg ZÑq
-ZX d
W zŠÆVâ q
-Z,™n
Û X
kZ {z Ôì Vâ V7 ÅVœ VâzŠ Vâ Âì @*
™ßÃpÑ6,µñË^k
,
ÑXì
ÐZÉ Ô} Š Z™g
# ™}Š ‚ÑŠÃa pÑLZ $
Ë ™7tå 6,µñÆb§
³³³³³³³³³³³³³³³

83 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Å}uzŠƒ kCÐZgzZƒ ZQwŠ »a pÑ @*
ì C7,bŠ ÌZwÃa k
,
Ñ
Â}™: (ZVâ{z¤
/ZX ˆïÃ}uzŠ[ZZwÅkZÔ¶ðVZäkZ1Ð]gZÑ
Š%Æ ZwÅ^ q
-Z . Zƒx¥Ðbzg kZÆ Vâ Xì 7Vâ b{z
X C0*
7
:ì c*
â
Û ~ˆy M Œ
Û ä\¬vZÔñƒn
pgpÅÃwßZÏZÇ
¿g™Z
# Zz Øg6,
zZ LZ ä kZ L L
"yŠÆ#
Ö ªgz¢{zakZÔì
ó Xó Ç}™ ¦

ÜûÓöß$ÃøÛørûnøøÖ èøÛøuû†$Ö] äôŠôËûÞø o×FÂø gøjøÒø
( 12:6x ÅÑZ) óèôÛønFÏôÖû] Ýôçûmø oÖFô]
ì s ÜÆØg °»Z **

&Š VŒ
/ŸÀG
Ÿ» »Øg KZÃ[ Â[ˆÆ™ ‰Z yŠÆ#
Ö ªä \¬vZ õG

6,]!*
kZ *Š ~g ‚çOXì ÒYw°Ð TÔì wßZ {z¸ »ØgXì c*
Šg Z Œ
Û
Æ]‡aÆ }ê @*
ñY ~Š ZwÅìZ`
áZz äƒ~}Ñçì 5
ÔæU*
~ V¸´gzZ V”LZ LZ *Š ~g ‚a kZ Ôƒ ÌÏgŠ ZŠ Åx¤ÔB‚B‚
{Ñçݪq
-ZtgzZXƒ ì‡w°~}Ñç @*
ì C™ì‡—Z°gzZ§`
ÔW

tpÆTXì ¨
¤*Š ~g‚ÅTì Øgq
-Zx ÂrZ°c*
ÍX ñY{g:™0
y M ÛŒìzz ¸Xì ] !*
Å−gzZØgÝZgŠ ZwÅKÆyZÃga gzZL
Þ ‡
G
'
Vð; }g é£+¹ZvZ Ôz±Ð yZL L
z “¹Z {z Ôì Le bŠ ZwÐ
6,yZ "gzZ Ç}™g e zŠ Ð ðZÎg
b§ kZ gzZ Ç }™ « ]¾ z „

:c*
â
Û Â~Š¸Å$
+x ZÆ÷Œ
Û x ¸äˆ

æø ÜûÓömû‚ômû^øeô äö×#Ö] Üö`öeû„ôùÃømö Üûaöçû×öiô^Îø
æø Üû`ônû×øÂø ÜûÒö†ö’ößû³mø æø Üû³aôˆô³íû³mö
óàønûßôÚô©ûÚ% ÝõçûÎø …øæû‚ö‘ö ÌôNûmø
( 14:9/pZ)

ó Xó Ç}™}QJ
gÆÝñ
³³³³³³³³³³³³³³³

84 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

¸~x ÅZ ÒgÎXì å**
%ÆuQÅVlÆ/ôŠÅ ZwìtŠ Z%
:ì Š
HH ZŠ Z]»vZ6,
Éa
Åg ñìzz
Õì ]» Ý ¬ gÇŠgz6,vZ Ô ÎL L
ó Xó ˆ~Š^» a
ÅVß Zzä™

]çûÛö×ø¾ø àømû„ô$Ö] ÝôçûÏøÖû] †öeô][ø Äø_ô³Ïö³Êø
óàønûÛô×øÃFÖû] hùô …ø äô×#Öô ‚öÛûvøÖû]æø
( 45:6)

HH]» Z}
Š
.6,
$ÁkZVŒaÏZÔì e
e
$ÁzØg µñÇ»]ìC
Ùª
X ðƒÏgŠ ZŠ ÅVñ¤ÐkZgzZ ˆ~Š™u 0*
ÐVzíÑyZ *Šì
: s ÜÆ ÞZ Øg ÐZ ƒ wi **
ÂðÃ6,ë Z
# ce …a kZ
Ã! ôq
-Z LZ ä ÅzmvZ -Ñ ce *
*™g (Ztzg „z6,µñkZ X −
Xõ{g ñ»Vƒk
HLZÃ~g FkZ åc*
â
Û m,
?6,
椒~g F
wìakZÔ Cƒ7Z]
.РkZ ̉
Ü zËÚðÃÅvZ Hn²äë 6
ÔC™7¿™ƒZ]
.Ðó ¼ŠÏÖ^e Üñ^³ÎLÚÅkZ ó èÛu…LÚÅkZcexg
X @*
ƒ7s ÜÆmgzZs »Z ÌLÂì @*
™3gZ
# {zÉ
+A \
/ŸEÐ šq
-ZÃkZ
 Zg { Z'

,Ð y Mì 4e
$ÁC
Ù ÅvZ6,òŠ M q
-Z : õG
$.¿»kZgzZg ZŠ™ »kZ1Ôƒ:~ yÆkZ 7ÚðÃÅ *ŠXì „g k',
e
?ì s »Z+ Œ
Û ØgÅvZ6,
kZ H Âì »¬É Ô ~I**
+Še
$.gzZ Éu
ÅkZgÅ» n~ TÔì ðƒ <Šz ]¡ÐZ Ôì c*
M ~ *Š kZ òŠ MC
Ù
*Š {zp¤
/Z Xì @*
™n ÌòŠ M Ô*Št a kZ Ôì 7bZaÆ kZ ]z'
gZæzgzŠ»wqZ)ó l^nßÖ^e Ù^Û¢] ^Û³Þ]LÂXì@*
™aÆú¯¡c*
ä0*
]à~
gzZA :`
Z~ *Š ¹Z¤
/ZXce N`
Z » kZ~ *ŠÐZ6,wßZÆ ( ì 6,V¦
X σ°»Z *
*tÂA:`
Z »V>yZÅyZ Ì~]y
M
³³³³³³³³³³³³³³³

85 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

«£—~}ÑçÃË:ì *
@Yc*
Š}Š~VÂgßZ`
ZtÐZakZ
Y° 
n¾Ô™ ¯yú
Û gzZgÇÃËgzZ™ ¯Z§gzZz æN ÃË™} Šª
zŠ c*
]àÃËÔÆ™
ZÐZ ._ÆnÅË~VÂg߃
`
 yZÔe~ñ**
ßÆ*Š kZ'gß
XìCYƒxzøÐäYJ
-]y
M™0*
zgŠ»ÛD
+
-Zc*
q
Ínq
-Zb§kZXì*
@Yï
ñYï`
Z~„ *Š¹ZD™ b§kZ nvßì Š
Hc*
â ÛtakZ
a kZX Çñ M 7¼{Æ yZ~ ]y
M%ZX ÇñY ï~ „ *Š`
Zt ¹Z Â

/ŸÀG
Xì s »Z Z (,
H ó óØg L LàZz°»Z"q
-Z õG

]y
W:XÝZ
Ð Z Xì ©
8™w2Ä 5 Zg™wÈÃw2KZÐzz Åyl
î‰
Ü zC
Ù y¨
KZ
sÜ~ ä¯ Ã *Š ÏZ ¦) ~g ‚ KZ {zgzZì Š
HH Za aÆ ~g » Å]y
M
~g ø Ú{z a kZ Ô @*
ƒ 7hÑ yl
îÃ\¬vZèa @'
,Æ kZ Xì ꊙ
Ë ƒ ™µš Âq
$
-Z ëX Tg D™ Za [ òZÆ ~g »aÆ ]y
M
{z¤
/Z…Xì 7ðä~(,Ð ò » **
Å]y
M²ÔTg D zg6,kZÔì
X B¯^Š Zi CZ¹Zë¤
/ZÔ,™: y.6,
Ú Z L] )Å *Š… ƒŠ c*
ã .6,
Xì 7~(,Ð ;Å c izŠ Ì;~(,Ð ~(,Å *Š kZq
-Š 4,
ÆvZakZ
Ô**
Y H y" Ðzz Å ~Š ÑzZ" » ]gúËÔ **
Yƒ t :ÐZ Ô **
ƒ Õ6,]gúË
Ð ~ yZÃˤ
/Z Ô**
Yƒ›g !*
zg » » ËÔ 5x Z²Z6,kZ~ Vz×ÆÉgzZ k‚
X '!*
à ©tq
-Š 4,
ÆvZ ƒà ZzY¼
A ™g ¦
/ 
òŠ M ðÃZƒ c*
*» 0zÕc*
]gú{Šix Z²Zq
-Z c*
hq
-ZÔ {çq
-Zì } Y {z
ŒÚaLZÃ] )yZ {zÔÇñY M ~¼
A ™ƒ[ x»~ V3â i M yZ Ì
³³³³³³³³³³³³³³³

86 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

a ÏZ X Y0*
: ] Ð ¤Å c izŠ {z Â' M : 6,kZ ] ) {z¤
/ZèY Ô Ç

A ÆkZ §t„g™ E
á z'
,
™{zgzZ‰%a &ÆVâ T :ì c*
M ~g
$u
XÐN Y0:
L Ȋ Y
ñƒ ÈÐ ¸e ~qÃa LZ Z
# Vâ X BÐ wVÅ„ Vâ ÌÃkZ
xzøÐ~q‰
Ü zkZì „Yt{zakZXì gá¸e{zÐkZ Âì ÷

ƒÐzzÅäY–
B; ÐZÐ~qkZ1 ~(,
ÎÔì 71 ~(,
âZ **
ƒ
{ z¤
/ZgzZ Xì g á~qÐ kZŠz!*
Æ ä`gzZ ZÆ a {za kZ X Ï
Xì îŠ Ì.
$Z eh
+'
× ÐZ {zÂ}™: g
#
ëZ
# ì @*
Yƒ x¥:
Lq
-Z Ì» V3â i M 9 gŠ9 ÅvZ …Ð kZ
X N Y ië @*
ì~
CZ eh
+'
× …{ z ÂD ™7g (Zt zg 96,÷â i M ËÅvZ

Š c*
ż
A

YE
G
ˆy WŒ
Û X ce **
™Š c*
ü
A ~ V ðG3½5"gzZ ] )Q ÂìXÝZ¤
/Z ]y
W

zz ÅkZgzZ DƒtwŠÐ ]g t
KÅkZì HakZ {™E
+»¼
A g !*
g !*
ä
Xì æ~g ì‡6,
nÌ~‰
Ü zÂì CƒZa ~q,jÐ

wzN: ¦»kZgzZš
M 1gÅ Z}
.
Vzg ZŠ¸g m,
³c*
V2zŠ}gø Dƒu **
…{Š c*
i6,
])yZxk!*
ë
Ôn8
-N*
ÔÕÔU~}Ñç}g ø }X C M 6,ëÐzz Åx ZŠZ ËÆ
V2zŠ™ƒ y.6,Ð yZ òŠ M ìZ`
x ¬, Z} ×Æ }igzZgi Ô„Š »ðŠ
»VEá$
+Å b§ b§~}g !*
Æ y ZÔ ©
8™msÐ VǸ ÇÔ @*
7,×Ð
³³³³³³³³³³³³³³³

87 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

s’Å]ñÃ\ M LZ c*
¹Z]‡zZ‰ ©Ô êŠwïÐyÃ\ !*
Vâ Ô *
@Yƒg D
X ì êŠ
ì @*
™wìt {zX ©
876,gîÆ÷â i MÃVz×}g‚yZ {zìtzzÅkZ
Ð yZÔVzŠ™ »¹Z~¤
/ZakZÔìg™Ð ~Š Zi M ~g7 KZ {z¼ƒ
 t
çOXÐN YƒiZ}g ‚ ÂV°Vzg â ÃyZÔVß}Š V1ÇÃyZÔVßh Â@*
**
Xì *
@Yƒg D»])h
+'
× ˆÆ]â ZŠZ, Z {z
¬_ƈy M Œ
Û Xì @*
™g ïZ »ÕÅkZgzZš
M 1g ÅvZ~ÝZ ¿(Z
s ÜÆVh: ¦ÆkZgzZk
,
¼ðƒðZIÅkZx » ðû *Šì @*
ƒx¥Ð
tá Zz ä™Uz Õt Ôg ZŠ¸gt H Âì +Z wq]gßZ
# X @*
ƒ7¿/zg
?ìg™%Æúz]i YZÅ Z}
.c*
M ìg™¼ƒ

z:ß ZÅ Z}
.tÂìg™ (Z%Æúðƒ~Š ÅvZ {z,Š™gïZtë¤
/Z
tQÂì ~Š úä„vZ¹Zn
pg¢t ë¤
/ZgzZìg ïZ »wzN: ¦
: ðÃÐ~œ£Ñ!*
`gŠúÆkZX σ7zzšútÅvZ Ç} 7,'â Ì
kZçO X {)z **
h ÄÃVƒ k
H}g ø Ô b & Z ~g ø ªÔ ǃÃ7gz¢ÑðÃ
&ŠÃ~g Z ¦
/ŸÀG
©$E

/Z {zÔìg™{z æz{ k
H ÂõG
/
g »ÅV¹‚yZ LZ[ZÐÃî0.G
Ôì ~Š ävZèa úpÔ ìg ¾{ k
HG {zÐ kZgzZìg™Ð è%KZ
X ìg™Ìyâ ‚ »÷â i MgzZš
M F,
~g ø{zakZ
]gßÅä™ña}g ø1Ôìg™{ k
H{L 6ä J eÕ6,zZ}g ø { z
-Z ä VEZzŠ6ggzZ VØi ‚ Å 61ZgzZ †1Z X ìg wÅ{ Zg Å ¼
q
A~
{z X ÅyÅg ZŠ™Æ :vZ y Zçg/ôs§~uzŠ ÂÅyc izŠaÆ y Z s§
» ] Ñ» kZ ä \¬vZ c*
ÍX Š
H@*
ƒ o ¢y ZZ »/ôÔ‰ D™Qwt ‰‰
³³³³³³³³³³³³³³³

88 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

~ ðZŠ LZíÎ Âì @*M ~Š z ÌÑq
-Zì c*
¯ ÐÛD
+
gzZ Õ+Z x Â
Xì @*M™á
Ô ïŠx Z²Z6,
zZ LZÃVÍß~b ZâzŠ¤
/LZ~Z
# ˆÆäƒiÆ`kZ
gZŒ
Û ÔŠ CZ¹Z~ì Yƒùt ÂVdŠ D™/i ‚Å b§b§Ô ï Š ¤
™Æ™y v CZ yâ ‚ »š
M F,~÷{ zX LZ { z ÂÔŠ í{ z Â}÷ÔVzŠ
6,yZÔce OÎ » b & Z ÅyZ=ñOƶŠ[ Z » ¤ÃyZçOX ìg
X ìg 2Â
_™F,ZgzZ **
F,
Z~yZ=™ŠÅñ ¥
/
Æ„ nKZ { zce **
M kF,
ÅvZ Ã]»wyZ ÅyZ~ Z
# ì Yï~ ]gßÏZ ' {Z
+Ãt = p
[ZÆ •
M Z ÅyZ ä ~¤
/ZX Vƒ ¯=g f » b & Zz š
M F,
KZÐZ™™÷â i M
kZXì ÑZ e™[ ‚gZ »tÌä ~X Vƒ 6yZ Ì~ ÂZgâ }ŠÆVZß~
X ÇñYƒÈa}÷{ i ZzgŠ »íˆÆ
gzZìg ïŠ V1ÇÃyZr
# ™ðÃì M§Zz »ÅvZèg–1Z **
¦~g
$u
vZ -Ñ ÂH qzÑ bŠ [ Z Ìä V,Zˆ k
,
Š¼ pÔìg g
# –1Z J
-k
,
Š¼
lñ{ ?J
-Z
# c*
C¹Z ä\ M6,
{7ÆÅvZèg–1ZX 1QìäÅzm
vZÐ b§q
-ZX ‰ − {zÂÑ ¶Š [ Z ?Z
# gzZìg ï Š [ Z º
Û Âìg
VCÇ{zx¥7…X åq$)bŠ[ Z »V¤
Û X ;g @*
™q ÊÐs§ÅyZ
-ZaÆÅvZ èg–1ZÔå¼ {zpÔÐVƒìg ï Š [ Z H~[ ZÆ
q
X ‰ƒxzøˆÆ¶Š[ Z {zÐTÔ åí
tzg » ðZ'
,~[ ZÆðZ'
,ëZ
# ÔD Yƒëg D»òzøÅ b§ÏZÇ
h á Ð Vh§: ÑŠ ¬gzZ ^
M
,Y!$
+Ð yZ » ðZ'
,ÅVzuzŠ ëX D™g (Z
Xì **
0*
» ó Ün¿Â ÀôuL*
*™s ç¹ZpX 
³³³³³³³³³³³³³³³

89 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ÅË? p ÖZÆkZX zŠÐ ðYZ!$
+» ðZ'
,ÅË?ì Ht ˆy M Œ
Û
tÂz™g (Z { ZgÅ„ ~$
+~ªŠÃ~$
+?ÆkZ ñOX zŠ U™‡ŠÐ nÃðZ',
» ðZ',ÅVÍßgzZz™¬Ï0
+
i~{ Zg ÅkZ ?¤
/ZX Ç}Š™xzøÐ VìÁÅvZ"
G
G
'+
'
{z Ì?É Ôì Y0„
 zŠ m,
³Zg é£ ÔŠ Zg é£+t sÜ:Ð kZ Âz™Ð nq Ê
À&
Ãtzg kZ ä ˆy M Œ
Û õ/GŸG
Š Xì @*
i ZâÐ V£KZ Z}
.qÐ ƒ Y 0ëlp
:ì c*
Šg Z Œ
Û {x»ñÐZgzZì c*
ŠgZ Œ
Û Álp~(,
-Z
q
ðZ'
,?X ‰ƒ7'
,
Z'
,~$
+gzZ nL L
dŠ ? Âz™ q Ê Ð Vzq ŒZ »
G
'
yxgŠ }g é£+ gzZ Æ T „z Ð
G
'
ƒ„
 zŠ l x¤
/Zg é£+ „z Ô ¶]zZ°
ñsÜ Ôì ~qøZŠ {zt 1Ô Ç
ÃyZsÜtgzZXì QÃVß Zz ä™

èöòønùôŠ$ Ö] Ÿø æø èößøŠøvøûÖ] pçôjøŠûiø Ÿøæø
pû„ô$Ö] ]ƒø^ôÊø óàöŠøuûø] oøaô oûjô$Ö^eô ÄûÊø[ûô]
o' Öôæø äüÞ$^øÒø éºæø]‚øÂø äü³ßø³nûeø æø Ôøßø³nûeø
]æû†öfø‘ø àømû„ô$Ö] Ÿ$ ô] «ãøÏ# ×ømö ^Úøæø óܺnûÛôuø
óÜõnû¿ôÂø Àõùuø æûƒö Ÿ$ ô] «ãøÏ# ×ømö ^Úøæø
9W
( 35D 34:41{ãZ ê )

ó Xó Dƒá Zz9} (, 
ì Q

´g pÅÃVÂ!*
XaÆ äƒ [ x»Ð ~ ÷â i WÅ])ë[ Zb M
~ ÷â i WkZ ñYƒ ãZz b§hZ ] !*
t 6,ë @*
Ogt ‚ LZÃyZ Ôì
Xì Hò » **
gzZÔì H! x»

UPÆ! x»
xgì‡6,
n
Ãe
$WkZXì HyÒÃÝZ ÅVÇZ'
,x ÓgzZV>x Ó~e
$Wq
-Z ä \¬vZ
³³³³³³³³³³³³³³³

90 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

kZXì Š ã
CÅV>x Ó{zÂñY 1™Š c*
Ãe
$WkZVƒ;g™yÒakZVŒ~
{z ÔÌV)gzZ ÏN YW~™ÌV× Z'
,Ð ã‚ W… ÂO6,ÃgñZx Óë¤
/Z6,
:ìte
$W

áô^ŠøuûŸôû]æø Ùô‚ûÃøûÖ^eô †öÚö^ûmø äø×#³Ö] á$ ô]
àôÂø o`Fßûmøæø oeF†û³Ïö³Öû] pƒô ðô«³jømûô]æø
ÜûÓö¿öÃômø oôÇûføûÖ]æø †ôÓøßûÛöÖû]æø ðô«NøvûËø³Öû]
( 90:16ìZ ) óáæû†öÒ$ „øiø ÜûÓö×$ÃøøÖ

yˆZÔ»w°ìꊬ\¬vZµšLL
Ð ~ wâ LZ Ã Vzg ZŠ ¸g gzZ »
z ÙJ ì Âzg \ ¬vZ gz Z X » ¶Š
gzZ (Ð _h)”
GgzZ Ð ð§ "
$ s ÜÆVzuzŠ
ÔÐ ]zŒ gzZ ~ åO›G
Ôì @*
™a kZ ÃÅ kZ "vZ
ó Xó ƒã;ŠŠ c*
" @*

:ì CƒÐe
$WÅsfs
# ŸzÅVÂ!*
‰Åe
$WkZ

oøÇûføÖû]æø Üø$ûŸôû]æø àø_øeø ^Úøæø ^`øßûÚô †ø`ø¾ø ^Úø eøuô]çøËøÖû] oøe(…ø Ýø†$ uø ^Ûø³Þ$ô] Øû³Îö
o×øÂø ]çûöÖçûÏöiø áûø]æ$ ^ß÷_6 ×û‰ö ä´eô Ùûˆ( ßømö ÜûÖø ^Úø äô×#Ö^eô ]çûÒö†ôNûiö áûø]æø Ð( vø³Öû] †ô³nûÇø³eô
( 33:7s Z²ÑZ) óáøçûÛö×øÃûiø Ÿø ^Úø äô×#Ö]
ÆXX ì CWt ‚}g ø „
 z~Š ã
Cq
-Z ÅV>gzZ Vƒk
HÐ ] c*
WyZ
¿Æ™q
-Zq
-ZÃVÇZ'
,
gzZV>yZë[ ZX CYWV×Z'
,
gzZV)x ÓQ
X B6,


h »ËC
Ù tpÆw°Xì HyÒ~e
$WkZävZ&Ôì n«t
Ô hÆVzÈ gzZ N YK}g7 Ì{z Ô hÆvZ X ñY c*
ŠÐZ {zÔì
ÔDƒ ì‡t £Æ®
) ¤ZgzZ ÏÈ Ô© Â~ t £ÆvZX N YbŠÃyZ Ì{z
t £ÆVzÈX M
hÈ”
GëÃyZÔì @*
ƒ Za { k
HgzZ uÑÐ ~igz s ÜÅX
³³³³³³³³³³³³³³³

91 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

~igzs ÜÅyZX Dƒì‡t£Ð¹ÐUÆyYgzZwâ Ô]³ÅyZ~
vZ6,ëZ
# X M
hÈ”
G~ÝzgÅ] c*
WÅ6,
zZëÌÃyZÔì @*
ƒZa {k
HÌÐ
t £ÆvZì ã™ÒÃä ë ÂñWÂðÃÐ s§ÅVzÈ c*
Ð s§Å
XƒZa! Zy

~t £ÆVzÈ:gzZVƒ: wâ 0*
~]gßkZ Ì

yˆZ
u|ŒpÆ yˆZXì ðƒ yÒ Ð ÂÆ yˆZ n ~uzŠ ~ e
$WkZ
u|ŒB‚ÆVzÈ X ÌB‚ÆVpgzZ ÌB‚ÆVzÈ u|ŒÔÆ
s çÃyZ ñOÆh
e!$
+1ÔM
há!$
+Ð yZë6,
ðZ'
,ÅyZtpÆ
nB‚Æ kZ ™| (,Ð kZ ë Â}™n ðÃÐ ë }ì Yƒt c*
,Š ™
kZ Ái Z Á c*
4Ð kZ [ Z »xs¸ D™ c*
â
Û ÅzmvZ -x™ Z ÑX ,Š™
X z™ c*
Šgz¢6
ÐœgzZmï}g7‰
Ü zD™¿(tpÆu|ŒB‚ÆwqZ
HyÒ b§kZ ä ÅzmvZ -x™Z Ñ~ s ƒ g
$uÃÏZX ñY H b§hZ
t pÆkZXì ;gNŠ"vZt c*
ƒìgNŠÃvZ c*
ÍÔz™V- ÏÈ ÅvZ ?
gzZzÂe
$. ? Âì ;gNŠ "vZ c*
ƒìgNŠ ?ÃvZÐ z™wìt ?Z
# ¸
Å,kZ VŒ Xì c*
W~ pzŠ -Z yˆ Z ~ˆyWŒ
Û XÐ z™n {zÐ œ
h á gz¢!$
M
+ë6,ðZ'
,Å Ëì Ã7 I]!*
t VŒ 'Xì 7÷R
}uzŠ ë~á$
+ÆkZB‚ÆoÑkZpÔì ~Š ]i YZ äxsZ ÅkZX 
!$
+ëì C™ Ÿ»tnÅyˆZpXì ~Š …äkZ Î, Š1 „ âZÃ
¬Š~[ ZÆàÇÅzmvZ -x™ ZÑX ,™u|ŒB‚ÆkZ ñOÆh
e
:ì ¹[päVZpÆËX¸D™u|Œ~á$
+
Æu|}',
gzZ ï Š
³³³³³³³³³³³³³³³

92 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

!ì cg @Ht » ]§ Å u 0*
wÎg
*
*™ ¬Š Ì~ hÆ ÔŠÐ u 0*
ñZ}
.
:ì c*
ŒV- ÐUq
-Zä\¬vZÃyˆ Z
VpqVâzŠ à ¥pgzZ ; vß {zL L
X D™ ay
wâ ~ {Zg ÅvZ ~
s çÃVÍßgzZ D Y 8 Ã×gzZ
VßZzä™yˆZ,ZvZX

ðô?†$ –$ Ö]æø ðô?†$ Š$ Ö] oÊô áøçûÏöËôßûmö àømû„ô$Ö]
àôÂø àønûÊô^ÃøÖû]æø ÀønûÇøûÖ] àønûÛô¿ôÓF³Öû]æø
óàønûßôŠôvûÛöÖû] g% vômö äö×#Ö]æø Œô^ß$Ö]
( 134:3yZ/wW )

ó Xó ì @*
™I¹Ã

?ÅZ ~ fY êZ
Ü zÆ]gz¢ÅyZÃVzg ZŠ¸g LZëì ˆÅyÒtn~Š~e

$WkZ
m,
³t Z
# ì CYƒ e**
Ü z kZt pÔì n ðƒ ãâ q

-ZtX , ŠÐ wâ LZ
ÆyZ ÌBzgq
-ZÐ~Ù
A KZëQX ï Š™ðZ'
,
ðÃB‚}g øg ZŠ¸ggzZ
ÅyZŠæt ÅVzg ZŠ¸gët pÆg ì‡6,n~] )X s ï7a
X ,™: uF,
ÌŠz!*
ÆðZ',

E
I
B
Y éh  

E
 
» ð§"Y éhIB Xì ó ð^³Nv³ÊLðZ'
,
«Ðƒ
 ~„
 zÅVÇZ',
~e
$WkZ

X ƒÐðZ'
,
ÒC
Ù ÅJ
- **
i™áÐ] »weëtpÆkZÔì sŠ Zá

G

hX ¢
8g â hÆVzuzŠ ªÔì «
Z »w°”
GXì ”
GðZ'
,~uzŠ~e
$WkZ
~',~}g !*
ÆyZÔ bŠ »ðŠÃËÔ**
g Lb ÆˉÔãZzÂgñZ¼~äg â
Ô{)z*
*™ ZÎg¹ZÔ **
Îyc6,
yZÔ **
;Ð)g fÆÕzU~}Ñç'!*
³³³³³³³³³³³³³³³

93 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

:ìg™yÒVŒëÃyZÔ'ƒ7ãZzÅÎâÅ]Z”
G,q¼1
^Þça äÞ à¾ ‚e

»~$
+Ì~}g !*
ÆVÍßgzZ Ì~}g !*
ÆvZ ë Âì CWÂ6,ëZ
#
ÐZ ÂñYy~ VØŠ¤
/{zgzZ N Y M ] )6,òŠ M Z
# a kZ Ô M
hƒg D
>Z÷GÐ ¤kZ \¬vZìt {zÔì ´gy·Š »]!*
T{Š c*
iÐ ƒ

> Zg øvZÐ ]) ñ M™b§hZ~ c Å6,
zZ ë]!*
tXTe
Ã]!*
ÏZX N Y á d

Û gzZ Æ vZ … ÂNM ] )X T e b§¾
p ÖZÆ( VƒèZg6,
äƒ[gÆ\¬vZ~) ó ^e… ä×#Ö^e k³n•…L~gIg
$Š qZ
Xì Š
HHyÒÐ
ä ë6,qçñkZXce ãƒ7ãá$
+s§ÅyZ Ì6,tÅVÍß b§ÏZ
kZÔì H ã á$
+L L:ì x **
»kZXì YY¬ŠÐZXì Hk
,
’Ì^Âq
-Zе Z
X ó ó?ƒùÐ
~}g !*
Æ yZ ë Âì QÐ VÍßá Zzg d

Û LZ 1 ðÃ…Z
#
¼ ~ ð> ~g ø vß}uzŠ ] ‡zZ ‰èÑqÔ ” WÎ'!*
Å b§ b§
ÆyZ…6,
µñ,Z ÂXì CYƒ{Šyva}g øð>ÅyZ1ÔT e*
*™
㯠ñZg ~ }g !*
Æ yZ …J
-u ÏZ sÜXce *
*™7yá Z',~ }g !*
X Vƒk0*
}g ø]â ¥ÎÔce
:ì c*
â Ût…~}g !*
kZäˆy M Œ
Û

G
'
}g é£+ »Tz™g(Z#
Ö 2ñ{zL L

á$ ô] ܺ×ûÂô ä´eô ÔøøÖ ‹ønûøÖ ^Úø ÌöÏûiø Ÿøæø
ø òôÖ5æö] Ø% Òö [ø]©øËöÖû] æø †ø’øføÖû] æø ÄøÛûŠ$ Ö]
Ôy»akZÔ(Šã
C:gzZ)ƒD: k0* Ô
óŸ÷çûòöŠûÚø äößûÂø áø^Òø
ó Xó ì ãƒk6,
i !*
Ѓ
 wŠgzZç M
( 36:17LZuZµ)
³³³³³³³³³³³³³³³

94 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³ 

ce ムF
F6,] â ¥yZ ñZgì c*
â
Û Ìt ä ˆy M Œ
Û 6,µñ}uzŠ
Xce**
ƒ7¿6,
VÂ!*
ð‹”ÔVƒ{”ï
^Þ†Ò äÞ Õ†

_h~(,Ð ƒ
 ÅvZX ì uÑ{ k
HZ (,Ð ƒ
 ~] Z”
GÐá ZjÆvZ
V# D Ct ÐZ vßZ
# ì *
@Y M ‰
Ü zt 6,òŠ M LL~ ] )Xì
ä™wìt òŠ M Â ï Š™iÂC
Ù ó óY !*
!*
L LV#gzZì ꊙ~g7 Š Z%C
Ù ¿
{z »uÑÐ DXÐ,Š™ (Z G vg )
,
t ÂÇ}™7t ÂvZh
+E
á ì *
@Y µ
X Ç
Vc*
+
&
8 Ū
HÐ{ Zg{ E
á ÅhÐTì @*
ƒx¤
/
g Zi !*
Zg‚
ì c*
â
Û ä \¬vZìt {z ÔByYÃ] !*
àßZ VŒ Ì~}g !*
ÆuÑ
ì ÅävZÌðÅgÍL LÔó àønûÛô×øÃFÖû] h% …ø äö×#Ö] Õø†øfFiø †öÚûŸøû]æø Ðö×ûíø³Öû] äö³Öø Ÿøø]
L
» =¬ \¬vZì •
'
,!*
X ì ~B; Æ ÏZ ÌÛD
+
gz Z wzN » »kZgz Z
ÏZ Ôì H Za ä „vZ b§Tà *Šìt Š Z% ( 54:7s Z²ÑZ ) ó óXì g ÇŠgz6,
„vZ Ì{ z Ôì Cƒ]gz¢Å] â © ZXgz Z ÅVhX~ ä `ÆkZ b§
Ôìê » „ ]+Z [gvZt  Zƒ 7g
C~ yÆ Ë¤
/Za kZ Ôì @*
™gŠ ™
ÆkZ c*
ì Y™spìÆkZ ZuzŠ ðà c*
¸ 7¬» kZä ât ðÃ~ kZ
Xce ÈÐ kZ Ôì uѼ ƒ
 t Âì Y^zŠ Y »gz Z Ëñƒ DƒÆ¬
X ñ XÐ kZ…vZX ì x ¬uѸ~ #
Ö Z ~g ø
^Þça äÞ Œçm^Ú

])z T
$rgzZ Xì Š
Hc*
C ¿» Vß Zz 䙬Ãäƒ k-â ~ˆy M Œ
Û
ñY wÈ™ M ~ ] !*
.{zXƒ: D9~}g !*
_
ÆZ}
.&Ôì @*
™¿„z¬~
k- â »ŸŒ ZÆvZ~ T
$ròŠ Mìt Ÿ» »ñXì Le HÐ kZvZ
³³³³³³³³³³³³³³³

95 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

aÆkZ {zì YƒÀì Š
HH2~¤T{z` M X}™g OZ%ñƒ
Ð Øg ÅvZ ðñÒÈ Xì ÔÅ]Z f ÅvZ Ï-â Xƒ „g M™á w×zgq
-Z
:ì yâ 
Û »\¬vZ~ˆyWŒ
Û X @*
ƒ7k-â
sÜÐØgÅvZìt|L L
ó Xó Dƒk- â „
Û»

Ÿ$ ô] äô×#Ö] |ôæû…$ àûÚô ‹öòø³mû^³mø Ÿø äü³Þ$ô]
( 87:12Š- ) óáøæû†öËôÓFÖû] ÝöçûÏøÖû]
]†jÊ] †µ ä#×Ö]

ÌZ
# 6,x **
ÆvZXì ~gz¢s
# ŸzÅTì ”
Gq
-Z ÌtÐ ~] Z”
G
{Њp] !*
{z ä\ W¤
/ZXƒB‚Æ]oË{zì ~gz¢ÂñY ½]!*
ðÃ
ÏZw”»Vz:ÆnßgzZ, ¨´Šß‰
Ü zÆ] )Xì {k
HZ (,
-ZtÂì à
q
X ÇñW~K

E
$
ö™E

tXì ó oÇeL{zÔì ˆÅyÒ ðZ'
,
‹Z~e
$W{gÃè0ÐVÇZ',
gzZV>
Vâ ¨
KZgzZì Cƒ Ìs ÜÆvZ ]zŒ Xì À
_ »]zŒ Ð Tì „z Â
ム…
rÐ ƒ
 ÅTÔì Éu~«£ÆZ}
.]zŒ s ÜÆvZX Ìs ÜÆ
ngÑZ°Š YyWŒ
Û &ì {z]gß~uzŠXì **
ƒsÜÆwÎg~ª
‚gUâ iwV
ng ÑZ °Š Y¸ {zÔì ;g^¿ »ä™~Š¤
/cŠ~*Š™Äg/À` WXì H
Xì { k
H{Le
$.tXì
wâ Z÷\ Wìt”
G}Xì » Z e: ï¸6,
t £ÆyZ]zŒs ÜÆVâ ¨
KZ
E
$
™ 
ìt”
GX Báwâ Z÷6,gziÆtzÈ c*
g ZŒÐí\ Wìt ö E
gzZX BZl

E
: Óª6,
zZÆVâ ¨
KZ]gß+F,
™ÅkZX ,™r!*
**
iìt ö™E
g$ zZ,™ **
i\ W
Z}
.ÃyZXƒ~}ç‰
Ü zC
Ù ƒ
 z'
,
WgzZwâ ÔyY ÅVÍß~TÔì #
Ö ÓÅi§
XƒŠ
Hc*
Š: h»ë._Æ+ ŠgzZyâ ‡ÆZ}
.~*Š Å
³³³³³³³³³³³³³³³

96 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

46,
h
X åß~}g !*
Æ] !*
Ë2ñZgøì CY Mt ‚] !*
t;g !*
Ð])
uF,
ÃñZgßaÆg ì‡6,hìtñ» òŠ M ˆÆ äƒ ãZz tÅkZ
ì ðZC
Ù Šû%F]!*
tt ‚ÆVÍßãZä~}™: ¦
/
Ù wìtgzZX}Š™
C
H ó óåc*
`ŸtÐ œâZ ä~L
L ¾t:X Vß™ qgÐ kZ~[Z c*

ƃ
 [ Z HÔì ¿gÈ] !*
tt ‚ƃ
 ä~dÎtc*
VzŠ™ »ÐZ[ Z
ì 1™ ¦6,]!*
kZÃVÍßãZdÎtc*
Vƒ VZ ÏqÑÆ™s Z ‹Z »tt ‚
! ñY:)}¼ƒ
 tpÔVß™ Âs Z ‹Z » hÂ

/ÂgzZs Z ‹Z »t
x?ZmŠ- **
¦ÂÜì C7,M6,
uÌÂ+Z] ‡zZ ‰~ ] )
6,
µñ,ZX Š- ð¸ÆyZ {z HC
Ù ªt6,yZ äV,ZZ
# ð M6,
VǸÆ
X ñY1™t ‚ÆVÍß´s Z ‹Z »tKZìtŸ»»ñ
ðZ',ÝZgŠ s Z ‹Z »tgzZ/ÂXce h™/ÂÌÐ Z}
.Q ƒ Ìnç » Z}
.
v߉X Çìg )6,t{zÂ}™: (ZòŠ W¤
/ZXì **
W6,
n:Zz™hgÃ5 ZgÆ
»\ WakZ Ôì ðZ'
,~(,q
-Z Ìt X D™7s Z ‹Z »tKZt ‚ÆVÍß
Xì @*
ƒ;g0:
L Ȼ
f c*
$f ZaÆ}uzŠ]‡zZ‰**
e
™: s Z ‹Z

**
ƒ: t ÜZ$
+
» {okZ ÂÔY à7g¢ÃkZ ðÃ%Æ è%ÅvZƒ ‚
rg ¢t òŠ M ¤
/Z
Xƒ:gz$~V-zg ¹Ü ZòŠ M6,
îuiVð;ÆVzuzŠceÂ
_t³òiÑ
~} ],
ZŠÆ t ÜZ Â}™Ìg ÖZ »×z §Šz!*
Æ tôÜÅVzuzŠ {z
B; Ãs »Zz w°ÔìgÈ0*
»<Ñz + Š ÔÇgpÅÃ[ ZŠ M {zgzZ}™ñƒ Tg
³³³³³³³³³³³³³³³

97 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

X}Š äY:Ð
:ce¢
8™ÃVÂ!*
sf `gŠ~KkZ
ä’Æ

×Xƒ×6,y Z …Z
# D W7‰
Ü z kZÐ ¹ Ü Z$
+B‚Æ VÍßë
ë‰É Ôc e **
W7~×~ [ ZÆ ð Z'
,ÅVÍßt pÆ äƒ:
VY ( ZB‚}÷vÎ~ [ ZÆ ð Z'
,Åy Z Ug ¯ì Hn²Ì¬ ä
ÂX ì aÆ ÷â i W~÷ƒ
 tì ¸å Â[ Z q
-Z » w ZÎkZ ?ì Zƒ
á s§Å aÎ{¤™w ïÐ zg Å] !*
.Ã\ W  ǃ— gÅt » \ W„‰
_
X Çñ Y
4äƒ ZQ ÂñY c*
»¿: Ôì ¿h
+'
× Ð ä»¿t Xì #â Åv W×
X ƒ YÖƒ} 9 ƒ W~×Z
# åc*
â ÛtäÅzmvZ-x™ZÑaÏZXì
×ì ðƒx¥]!*
tÐ ][ ZXì ` ´[êq
-Z »×~ÝZt
»ˆÆ²{gG {z ÂN »¿:ÃkZ\ W¤
/ZXì @*
ƒaƲ{gG sÜ**

ƒ YÖ?aÆä™ ZQÃ× c*
â
Û tZ
# ä ÅzmvZ -x™ Z ÑX ÇñYƒ
LZˆÆTX ÇñYƒ »×Ðg0
+ZgzZX ÇñYš
M‰
Ü z »²{gG {zÐ kZ
Xì YYc*
0*
1‡6,
] !*
.
_

^ÛÞ]æ óóó…^ßÖ] àÚ é†Ûq g–dzÖ
]L ìyÒ»ÅzmvZ-x™ZÑ~}g!*
Æ×
Š q s Z ) ó Xó z™ ZQÐã0*
ÐZ‰‰‰ì ~g Ïq
-ZÅv W×L LÔ ó ð^ÛÖ^e …^ß³Ö] ª³Ë³_³i
Xì Å6,
zZäës
# ŸzÅTì @*
™¿„zÌÁ
Cã0*
~× ( 1267¶gÔãNZz
[p6,äWµñpÔ H7C
Ù ªÂ×äëì 7tÝZgŠ ¢
8™~1‡Ã×
:zŠ™Ìs ç¹ZgzZ ƒ Y8Ì×ìtc_»\¬vZÉX 1x ÙZ
³³³³³³³³³³³³³³³

98 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

VpqVâzŠÔà ¥pgzZ; vß{zL L
gzZX D™ ay

wâ ~{ZgÅvZ~
™s çÃVÍßgzZ D Y 8 Ã×
ÃVßZz ä™yˆZ,ZvZX ïŠ

ðô?†$ –$ Ö]æø ðô?†$ Š$ Ö] oÊô áøçûÏöËôßûmö àømû„ô$Ö]
àôÂø àønûÊô^ÃøÖû]æø ÀønûÇøûÖ] àønûÛô¿ôÓF³Öû]æø
óàønûßôŠôvûÛöÖû] g% vômö äö×#Ö]æø Œô^ß$Ö]
( 134:3yZ/wW )

ó Xó ì @*
™I¹

:zŠÐð>[Z » ðZ'
,
ÅVÍßì c*
â
Û V-6,
µñ}uzŠ 
z™Ð q kZ¨£ » ðZ'
,ÅyZL L
ó Xó ƒ?Ѓ

óèøòøn(Š$ Ö] àöŠøuûø] oøaô oûjô$Ö^eô ÄûÊø[ûô]
( 96:23yë>Z)
oÚ†Þ

}g!*
Æ+
M ÅVzuzŠì YƒZa ~¿ÏZsÜì Lz(Zq
-Zò3,
ÅzmvZ -x™ ZÑXƒLg øÎ: '!*
~'
,
~}g !*
ÆyZgzZƒ‚
rg: wìZ',~
:¸D™ c*
â
Û
ðÃ~}g!*
ÆV¹‚}÷=L L
Vƒ Le~Xz™ c*
C:™ W]!*
(~'
,
)
Z÷ÂVƒ Wk0*
ÆVÍß ?~Z
#
G
'
ó Xó ƒs ™~}g !*
}g é£+wŠ

oÞ] (^ònh oe^v‘] à oÞçÇ×fi Ÿ
Ün׉ ^Þ]æ ÜÓnÖ] t†ì] ᜠguœ
( t Zi°Z†') ó…‚’Ö]

H3gxzøÐò3,
Š
z¬g¿Xì C™ZaÛz¬g~}g !*
ÆVzuzŠqt
gzZ 4zŠaÆòŠWÔì «
Z » ò,
3 ¹gŠa kZ Ôì xzøÐíxÓ c*
Í{z Ôì
t ÜZ ŒÐzzŹgŠ KZòŠWŠpgzZXì È5Zg}g‚Æ„ZpígzZ ~Šg^
X Y{g7ì‡6,

**
ƒ:gzf
vZÐ V6& dZÔƒBÐZ]gßz ^hZÔ,™ «?¤
/Z \¬vZÃòŠ M
³³³³³³³³³³³³³³³

99 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

gzZá™g (Ztzg 9~ ÂË{z¤
/Z b§ÏZXì *
@Yƒgzf{z ƒ Zi ZâÐZ ä
ÃòŠ M Xì $
Ë ƒgz¾z°¯
) !*
ÌqtÂÔì Zƒ[ x»~÷â i M {zƒkCÐZ
X}™«™KZÐ~g âƒ6,
V´ñ, Z {zce
Ì'HÃVzuzŠŠ Z%Ð kZÉ Ôì 7„ »™š
/Z sÜÈ »°zgz¾
Ð VzyZ ä „vZÃTŒHÿkZ òŠ M 6,Vzðƒ ~Š ÅvZ Ô }Xì
Xì îŠ ¯ÌqizŠÃòŠ Mì ™+Z] !*
tÂÔì 3gxzø

'Š ¬hZP:]ÐVä
yj»wŠ LZÐZX `™yÒúëÕÅkZX ,™¢]Š ¬Åi úX 1
Xß ¯uQÅV\WgzZ
( 82:4Y ûZ )X ,™™™]zˆÅyWŒ
Û X2
GG
"W g åŠEÉZ )X/Âzs Z ‹Z »Vƒk
( 18:51 ì
HÔ( ~òc*
z)g lZ » ðX 3
Ýzg ÅyWŒ
Û Æ™„zg¨6,] U*
Š qgzZ] uZzá Zz äƒ~ *Š ÅvZ„zg¨X 4
( 191:3yZ/wW )XäÂ~
( 28:18l Z )X 4zŠB‚ÆVÍßiZX 5
( 41:33[Z x
ÑZ )X ( aÆqgs§ÅvZÚ~§z])) ÞZ™fX 6
XŠæÅVzuzŠ~] )X7
( 31:19*%)X ƒ ¯•
'
,
zíaÆVzuzŠÃ\ WLZX 8
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³³³³

100 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Q[!*

N¬ŠaÆ])
w¬ÐyZ c*
6,
ä M ] )y

]ƒ] †_–ÛÖ] gnrm à³ÚœL:ë \¬vZì yâ Û »ÅzmvZ -x™ ZÑ
ó Xó Ç} Š[ Z »kZ ZÎÆvZì yÃ>Âì @*
g åòŠ Wg6ðÃÃvZZ
# L LÔ ó å^Â
Å
A™.
kZvZ Âì @*
gåÃvZZ
# {ÈZƒª ~])tpÆkZ ( 52/6.Z êEZ )
\¬vZXì q{h
+I**
gåÃZ}
.~;‚Xìꊙ!ZiZ»1ÅkZgzZì@*
™ŠæÅ
D™ ¬ŠëZ
# X { Ç{CaÆËC
Ù :pÆTÔì ¹ ó ‚Û’Ö]ÃL \ WLZä
vZ -x™Z Ñ HN ¬Š +ZP bWX D YW~ {C ÅkZÝZgŠ Â
X X6,
µZñÆVE.6,
Z~Ï0
+
iKZäÅzm
ÅyZX N ¬Š ÅÅzmvZ -x™Z ÑakZ Ô ˆà Ð g
$uN ¬Št
B‚ÆZ}
.gzZyZZÔ+ŠB‚Æ;‚Å *Š~yZìt¤S~(,
Ѓ

ã.6,gzZ1KZ ÂD™ ¬Š Z
# ëX ÌN ¬ŠaÆ~g Z2Z Åm9
h ÌÃU´ŠB‚B‚ÆyZ äÅzmvZ -x™ Z ÑpÔTgŠzö„J
Xì MÃÚ Šyi Z » *ŠgzZ+ŠB‚Æ! pe
$.~Vƒ ¬ŠyZÐTì c*
Š

þ 1ÿ

oûßôÊô^Âø Ü$ `ö×#Öø] oûÃôÛû‰ø oûÊô oûßôÊô^Âø Ü$ `ö×#Öø] oûÞô‚øeø oûÊô oûßôÊô^Âø Ü$ `ö×#³Öø]
³³³³³³³³³³³³³³³

101 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

.k
ø Þû*] Ÿ$ ( äøÖF(ô Ÿø pû†ô’øeø oûÊô

ókøÞû*] Ÿ$ ô( äøÖF(ô Ÿø†ôÏûËøûÖ]æø †ôËûÓöÖû] àøÚô Ôøeô ƒöçûÂö*] oûùÞô(ô Ü$ `ö×#Öø]
ókøÞû*] Ÿ$ ô( äøÖF(ô Ÿø †ôfûÏøÖû] hô]„øÂø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö*] oûùÞô(ô Ü$ `ö×#Öø]
àõnûÂø èøÊø†û›ø oûŠôËûÞø oÖF(ô oûßô³×û³Óô³iø ¡øÊø çû³qö…û*] ÔøjøÛø³uû…ø Ü$ ³`ö×#³Öø]
( 5090¶gÔŠ ƒ ZŠ! Zò) ók
ø Þû*] Ÿ$ ô( äøÖF(ô Ÿø äö×$Òö oûÞô^+Cø oûÖô xû×ô‘û*]æø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

gzZ Vâ »}÷ÔvZ } Z Ô}Š s¬z s
# Zg ~ y$
+}÷ÔvZ } Z
X 7[Z ðÃZÎ}¾X}Šx Zg M~V\ M ~÷
X 7[ZðÃZÎ}¾X VƒLe**
M~{C~¾ÐLgzZ¬~ÔvZ} Z
X 7[ZðÃZÎ}¾X VƒLe**
M~{C~¾ÐG[Z±~ÔvZ} Z
ÌaƉ
Ü z',
Z',
Æ=
£ , ÂÔVƒgZzyZ »Øg ~¾~ÔvZ} Z
X}Š â 
Û„
 gŠÃA ç}g ‚Æ}g ‚}÷Ô™: ~1‡}÷=
X 7[Z ðÃZÎ}¾
¬Š aÆ 4gŠ Å]5ç LZ ~ kZ Xì Œ6,Vƒ ¬Šg etXì ¬Š «t
Za Ð kZgzZ "
$¾Xì ˆâ ~ kZ ¬Š Ås¬ ÅV”‰ÆkZgzZŸXì
Xì ˆâ { CÐ~]**
àZzäƒ
Ð[ Z±Æc izŠgzZG[ Z±akZÔì ã;ŠŠ c*
Å1Å]y
W1Å *Š
Xì ˆâ { CÌ
-Z~ì ˆÅ ¬Št ~y
q
WXì YîE
!M~zg Å]!*
.LZ òŠ W~ 1
_
X Vƒ 0*
:Õ~zgÅ] !*
.LZaÆx
_
³³³³³³³³³³³³³³³

102 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Xì ¬Š Å!Zi ZÆ1gzZäsÅyZZÔ+Š~1t¿

þ 2ÿ

höçûiö*ø]æø óÝöçûn%ÏøÖû] o% vøûÖø] (çøaö Ÿ$ô( äøÖF(ô Ÿø pû„ô$Ö] äø³×#³Ö] †ö³Ëô³Çû³jø‰û*]
5k.ÅZ ) óäônûøÖ(ô
( 2550¶gÔug åG

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Xì x¶z {0
+
i {z Ô 7[Z ðà ZÎÆTÔVƒ Le ]nÐvZ~
X VƒÒßs§ÅkZ~
¬Št 6,µñkZ Ôåg]„ Z÷ì @*
ƒ kC6,µZñÐ ¹ ÃòŠ W~ ;‚
Xì Y™

þ 3ÿ

ØôŠøÓøÖû]æø ˆôrûÃøÖû]æø áôˆûvöÖû]æø Ü( `øÖû] àøÚô Ôøeô ƒöçûÂö*] oû³Þùô(ô Ü$ ³`ö×#³Öø]
( 2736¶gÔ~g g) óÙô^q
ø †( Ö] èôfø×øÆøæø àômû‚$ Ö] Äô×ø•øæø àôfûröÖû]æø ØôíûföûÖ]æø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ÔÐ àŠ )
,gzZ ²ÔÐ ~q¢gzZ ~ b
¬ ÔÐ yx

gzZ §~ ÔvZ} Z
X VƒLe**
M~{ C~¾Ðƒ !*
ŠÆVzgZŠnŒ
Û gzZ]ÒÅnŒ
Û
Å r" Ôyx
冷 nß~XÔì ˆÅ ¬Š Å ËÐ nZ%Z C;~ kZ
ay
wâ ~ V'¾gzZ Vzm,
³Ôà Š )
,~ A çÆ 5ZŠ Z Å h c*
ðÍ hÔª
Xì ˆâ { Cв~ä™
vß {zì ¬Š Å]Ð ] !*
kZgzZì ¬Š Å]Ð nŒ
Û ~y
WÆ ¬Š
XƒbŠ ä~nŒ
Û »X,™xW6,
zZ}÷
³³³³³³³³³³³³³³³

103 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

þ 4ÿ

(Õø‚ônøeô oûjônø‘ô^Þø ( ÔøjôÚø*] àôeû] Õø‚ôfûÂø àö³eû] Õø‚ö³fûÂø oû³Þ((ô Ü$ ³`ö×#³Öø]
çøaö Üõ‰û] Ø( Óöeô ÔøöÖ^*‰û*] Õø¨ö^–øÎø o$ Êô Ùº‚ûÂø ÔøÛöÓû³uö o$ ³Êô š
õ ^³Úø
àûÚùô ]‚÷uø*] äöjøÛû×$Âø æû*] Ôøeô^jøÒô oÊô äöjøÖûˆøÞû*] æû*] ÔøŠøËûÞø äôeô kønûÛ$ ‰ø ÔøÖø
ØøÃørûiø áû*] Õø‚øßûÂô gônûÇøÖû] Üô³×û³Âô o³Êô äô³eô lø†û³$ø^+³jø‰û] æô*] ÔøÏô³×û³ìø
óoÛ( aø hø^aøƒôæø oûÞôˆûuö ðø¡øqôæø pû†ô’øeø …øçûÞöæø oûfô×ûÎø Äøneô…ø áø[†ûÏöÖû]

( 972¶gÔyx0Z 9)

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Å „ ~È q
-Z ~¾gzZ Ô g
C» „}È q
-Z}¾Ô{È Z¾~ ÔvZ} Z
Z¾~ª)Xì ~g Y6,
í¬Z¾Ôì ~B;}¾ã%
O~÷ÔVƒŠ ÑzZ
è~¾~ ª)ì : ÑŠ ¬êC
Ù Z¾~}g !*
}÷( ÔVƒg ZŠ'
,yâ 
Û
äÂx ** 
Ð ÐWZzÆx **
kZC
Ù }¾~X ( VƒèZg6,k
,
¼ðƒ
c*
c*
2ÃËÐ ~»KZ c*
Hwi **
~[ ÂËKZÃkZ c*
HIaLZ
a}÷Ãy M Œ
Û ÂVƒ @*
™wZÎt Ô 3g m{ „aÆ (LZÐZ
gzZ Ô}Š ¯ ` ´Ã§}÷Ô}Š ¯ gâ » V\ M ~÷ÐZÔ}Š ¯ ~g ·Š !*
X}Š ¯ZzZæ»w5}÷
~Â~ kZXì ˆÅ ¬ŠaÆvÐ ¿Šgß~}g !*
ÆZ}
.~ kZ 
ì ˆÅ ¬Št ~y
WXì ¬Š ŶŠ™Š4ÆZ}
.Ã\WLZ ñOÆä™{“
]ùðƒ~Š ÅkZ~§LZ~ @*
}Š ¯Æa}÷ÃDƈyWŒ
Û ÔvZ} Z
³³³³³³³³³³³³³³³

104 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

Æ!x»~÷âi WKZ~*ŠgzZVƒ 0*
éÅyZZ6,
zZ}¾™áŠæЄ
 Z
Û gzZ
X Vƒñƒ}=
Í Ðs§Vzge=ÁŠz!*
ÆkZX Vz™Ýqe
$Z@a

þ 5ÿ

^Þø*]æø Õø‚öfûÂø ^Þø*]æø oûßôjøÏû×øìø køÞû*] Ÿ$ ô( äø³ÖF(ô Ÿø oû³(e…ø kø³Þû*] Ü$ ³`ö×#³Öø]
^Úø †( Cø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö*] kö³Ãû³_ø³jø‰û] ^³Úø Õø‚ô³Âûæøæø Õø‚ô³`ûÂø o³×F³Âø
oûÖ †ûËôÆû^Êø oûfôÞû„øeô ÔøøÖ ðöçûeö*]æø o$ ×øÂø ÔøjôÛøÃûßôeô ÔøÖø ðöçû³eö*] kö³Ãû³ßø³‘ø
( 5947¶gÔ ~g g ) ók
ø Þû*] Ÿ$ (ô høçûÞö„% Ö] †öËôÇûmø Ÿø äö$Þ¬ôÊø

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ÎÔì Û{ Z÷ ÂXì 7!Z ðà ZÎ}¾Xì [g Z÷„ÂÔvZ} Z
6,}@çgzZ}°z LZB‚}¾~ì ÈgŠTX Vƒ {ÈZ¾~
LZX VƒLe **
M~{ C~¾Ð ðZ'
,
ÅkZ ( Vz™ æ )%ZX Vƒì‡
~g—}¾ »Vƒk
HLZX Vƒ @*
™s Z ‹Z b§~g7 »Vz~¾6,
zZ
ZÎ}¾ (Vƒ ;gÈa kZÐ ) X}Š j= ÂÎÔVƒ @*
™g Z Œ
ÛZ
X Y™7s çðÃÃVƒk
H
Ì{z Ôì ðWÄWÐzz ÅV‘@*
ÃX @*
ì ¬Š Ås Z ‹ZÆVƒk
HgzZ/Ât 
ì g Z Œ
Û Z »]!*
kZ~ qzÑƬŠXƒÝq ðzg cuÌ~ ]y
WgzZ ñY T
Þ
X Vƒì‡6,
ÇÆÏÈB‚}¾~ÔvZ} ZŠz!*
ÆÂkZ

þ 6ÿ

åö‚øuûæø äö×#Ö] Ÿ$ (ô äøÖF(ô Ÿø äô×#Öô ‚öÛûvøÖû]æø äô×#Öô Ôö×ûÛöÖû] oŠøÚû*]æø ^ßønûŠøÚû*]
†( Cø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö*]æø èô×ønû×$Ö] åô„ôaF †ønûìø ÔøöÖ^*‰û*] Ü$ `ö×#Öø] óäö³øÖ Ôømû†ô³Cø Ÿø
³³³³³³³³³³³³³³³

105 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ðôçû‰öæø ØôŠøÓøÖû] àøÚô Ôøeô ƒöçûÂö*] oûÞùô(ô Ü$ `ö×#Öø] ^aø‚øÃûeø ^Ú †( Cøæø èô×ønû×$Ö] åô„ôaF
oÊô hõ]„øÂøæø …ô^ß$Ö] oÊô hõ]„øÂø àû³Úô Ôøeô ƒöçû³Âö*] oû³Þùô(ô Ü$ `ö×#Öø] †ôføÓôÖû]
( 2723¶gÔ›) ó†ôfûÏøÖû]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Ôì[Z ñ Z {zÔ]» Z}
.X Ì6,
( *Š )o kZÆZ}
.gzZ Ì6,ë ð M x #
á
ÔVƒ;g™Ôí»] ZgkZÐ\ M~ÔvZ} ZXì 7q
-ÑðûkZ
Ð ðZ',Å]!*
kZC
Ù gzZ ÔVƒ ‡â { C Ð ðZ'
,à Zz äƒ~ ]Zg kZgzZ
9J(,
gzZ~q¢~ÔvZ} ZXƒC
Ù ªˆÆ]ZgkZ VƒLe{CÌ
Le { C~¾ÐVgÅGgzZ[Z±Æv MgzZX VƒLe { CÐ! Zy

Å
X Vƒ
Ð~q¢„B‚Xì ; gƒkC~wì ¬Š Å] Ðsp~kZ
9J (,
•Z ~y
WÅ~q¢Xì k 
^z»g~ä¾ngzZ ä¾ *Š Ôì â { C
ä%QakZÔì CÑŠŠ c*
Å]ñŠ c*
Å9J (,
Xì â {CÌÐkZì ã Z Â**
Å
Xì â ¬Š Å] Ð;‚ňÆ

þ7ÿ

Ÿø éôø^`ø^$ Ö]æø gônûÇøÖû] ÜøÖô^Âø š
ô …ûŸ*û]æø lô]æø^ÛøŠ$ Ö] †ø›ô^Êø Ü$ `ö×#Öø]
oûŠôËûÞø †( Cø àûÚô Ôøeô ƒöçûÂö*] äöÓønû×ôÚøæø ðõoûCø Øùô Òö h$ …ø kø³Þû*] Ÿ$ ô( äø³ÖF(ô
æû*] ] ð÷çû‰ö oûŠôËûÞø o×FÂø Íø†ôjøÎû*] áû*]æø äôÒô†ûCôæø áô^_ønû^$ Ö] †( Cø àû³Úôæø
( 3529¶gÔ~èF,
) óÜõ×ôŠ
û Úö oÖF(ô åö†$ qö*]
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
³³³³³³³³³³³³³³³

106 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

}YÌÃ]!*
’C
Ù {z} ZÔá Zzä¯Æy M z}i} ZÔvZ} Z
~Ð Ôì [gz‡ M »qC
Ù Â7[ZðÃZÎ}¾ÔÌÃVÂ!*
~C
Ù ªgzZì
]!*
kZgzZX ÌÐ •
ÑgzZ ðZ'
,Åy-gzZ Vƒ Le { C ÐÑ„ LZ
XÐy›}uzŠ Ëc*
Vz™ðZ'
,
ðÃaLZ~VƒLeÈÌÐ
y-gzZì ˆâ { CÐ q kZ Ôì ©
8™yvCZ]‡zZ ÎòŠ W~V z §
×z §¸ µñ+ 4 »% Z e 6,„ Ze…a Æ y-a kZ ÔÐ ç Æ
) !*
¯
»yvÌaÆVzuzŠgzZaLZy¨
KZQXì Cƒª
qÅ{)zspgzZ
Xì ˆÅ ¬Š Å{CÌÐkZ~y
WƬŠXì *
@Y0

þ 8ÿ

oûÊô Ÿøæø š
ô …ûŸ*û] oÊô ðºoûCø äôÛô‰û] ÄøÚø †% –ömø Ÿø pû„ô$Ö] äô×#Ö] Üô‰û^eô
( 9843¶gÔ~«ZðûZò) óÜönû×ôÃøÖû] ÄönûÛôŠ
$ Ö] çøaöæø óðô^ÛøŠ$ Ö]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ÅVâ M q ðÃñƒ DƒÆ}g –ÆTÐ x **
Æ ]Z f kZ
à Zz + YÃqC
Ù gzZ à ZzG
g ]!*
Ù {z X $
C
Ë à7yvÔÅVi c*
ƒ
Xì ] Z f
ˆâ ~ i Z0
+Z kZ { C Ð kZ Ôƒ60
+Z » yvÐ T¿c*
¿Ôq +Z Ë
ÏyÃ>ñƒ DƒÆe
$Á ( gzZ )}g –ÆvZì Š
Hƒ yÒ {oCZì
Ð qC
Ù vZì ˆÅÝqÐ ]!*
kZ −h
+'
× ~y
WXì $
Ë wZ e W,
Z Z',CZq
= Ð Tì Zz ÌÐ q kZgzZì Zz ÌÐ ª
q ~÷ªÔì Zz
Xì ÑZzäƒyv
³³³³³³³³³³³³³³³

107 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

þ 9ÿ

ø ^Úø †( Cø àûÚô lô^Ú$ ^j$Ö] äô×#Ö] lô^Ûø×ôÓøeô ƒöçûÂö*]
( 2708¶gÔ›) óÐø×øì

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X VƒLe{ CÅÑÆt‘C
Ù Ð)g fÆn»]â ©ZÆvZ~
ªÔp ÖZ‰Áî0*ЮŠ Z%Ð ]ÜÆvZXì ¬Š Å{CÅ]ÜÆ\¬vZt
X}™Šæ~÷ÐÁî0*ЮLZaÆä™gzŠ1gzZ«™~÷v
Z VƒLe~

þ 1 0ÿ

löçûÛöÞø Ôøeôæø ^nøvûÞø Ôøeôæø ^ßønûŠøÚû*] Ôøeôæø ^ßø³vû³fø‘û*] Ôøeô Ü$ `ö×#Öø]
ö ß%Ö] ÔønûøÖ(ôæø
( 5068¶gÔŠ ƒ ZŠ ! Z ) ó…öçû^

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

}¾X D™x #
á Ð x**
}¾gzZ D™ ðÐx **
}¾ëÔvZ} Z
aÆ„Š [ ZgzZÐN 0*
]ÃzÐ x **
}¾gzZÐg {0
+
iÐ x **
Xì **
ƒ¦„s§~¾Ãƒ

Xì ¬Š Å`â ÃVìÁÅvZx #
á zðgzZgèZg6,
VhÆZ}
.Ìt

þ 11ÿ

^ßørûøÖæø äô×#Ö] ÜôŠûeô tô†øíûÛøÖû] †ønûìøæø sôÖôçûÛøÖû] †ønûìø ÔøÖö^*‰û*] oûÞùô(ô Ü$ `ö×#Öø]
ø äô×#Ö] ÜôŠûeôæø
( 5096¶gÔŠ ƒ ZŠ ! Z) ó^ßø×ûÒ$ çøiø ^ßøe(…ø äô×#Ö] o×øÂøæø ^ßøqû†øì

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ÔVƒgÇÔ» ð>Å µZñÆå
3gzZ äƒ4ZŠÐ ~ÔvZ} Z
‚z½ Zg øgzZ Ô† ëÐ x **
Æ „vZgzZ ñƒ 4ZŠ ëÐ x **
Æ „vZ
Xì6,
„]+Z[gvZ
³³³³³³³³³³³³³³³

108 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ÐkZgzZ‰
Ü zD Y(kZ…vZì ¬Š ʼn
Ü zD Y D W(Ëc*
íŠ c*
yt
Xì $
Ë YÅ ¬Št̉
Ü zÆqËg0
+ZÆVñ»XÇg~yâZz¡LZ‰
Ü zä
3

þ 12ÿ
( 2725¶gÔ›) óoûÞôû‚( ‰øæø oûÞô‚ôaû] Ü$ `ö×#Öø]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X}Š™ J¦ÃA ç}÷gzZje
$Z@=ÔvZ} Z

Xì ¬Š Åäƒ9Æ]5çgzZe
$Z@~Vñ»Âc*
6,
µZñÂ

þ 13ÿ

éô†øìô«Öû]æø ^nøÞû‚% Ö] oÊ èønøÊô^ÃøÖû] ÔøöÖ^*‰û*] oûÞùô(ô Ü$ `ö×#Öø]
oû×ôaû*]æø pø^nøÞûöæø oûßômûô oûÊô èønøÊô^ÃøÖû]æø çøËûÃøÖû] ÔøöÖ^*‰û*] oû³Þùô(ô Ü$ `ö×#Öø]
oûiô^Âøæû…ø àûÚô[æø oûiô…øçûÂø †ûjö‰û] Ü$ `ö×#Öø] oûÖô^Úøæø
àûÂøæø oûßônÛômø àûÂøæø oûËô×ûìø àûÚôæø p$ ‚ømø àônûeø àûÚô oûßô¿ûËøuû] Ü$ `ö×#Öø]
óoûjôvûiø àûÚô Ùø^jøÆû.] áû*] ÔøjôÛø¿øÃøeô ƒöçûÂö*]æø oûÎôçûÊø àûÚôæø oûÖô^ÛøCô
( 5074¶gÔŠ ƒ ZŠ ! Zò)
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

X Ì~]y
MgzZÌ~*ŠkZÔVƒ‡â s¬Ð ~ÔvZ} Z
]5ç~EŠgzZ´ŠÔVƒgÇÔ»s¬gzZg¦
/
gŠz,Ð ~ÔvZ}Z
gzZ,
$J eÃV-gz$~÷ÔvZ} ZÔ~}g !*
Æwâ LZgzZ yLZÔ~
X}Š ¯yñâ Ãyx

zsp}÷
]ZçáZz äWÐ6,
zZgzZúÐ M ÔN !*
N ZŠ}÷= ÔvZ} Z
³³³³³³³³³³³³³³³

109 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

PŠ q7
-eZÐnÆVî 0* 
Vƒ@*M~{ C~¾ÐkZ~gzZ XÐ
X Vƒ Yc*
Š™g D»
Xì ˆÅÔs¬Å *ŠgzZ+ŠQXì ˆâ s¬Å]y
WgzZ*Š~¬Š kZ
Xì ¬Š Ås¬Åg!*
zg »gzZwâ LZQXì ¬Š Ås¬gzZ¡ÅVß ZzyLZQ
Xì ¬Š ÅäÖ ÆV-gz$gzZVzi ZgQ
kZ Ôì $
Ë W6,
zZ}÷ðZ'
, Ð spgzZ §}÷ì ˆÅ ¬ŠtˆÆ kZ
X} Š] =Ð
]ÃWgzZ] )Ð s§C
Ù É ÔnÔ6,
zZÔúÔÐWÔN!*
ÔNZŠ LZˆÆkZ
Xì ˆâ ¬Š Å]Ð

þ 14ÿ
(5084¶gÔw é)™ÅZ+ )óoûŠ
ô ËûÞø †ùôCø àûÚô oûÞô„ûÂô*]æø pû‚ôCû…ö oûßôÛû`ôÖû*] Ü$ `ö×#Öø]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

vÐ ! Zy
„ KZ= gzZ}Š™x AZ e
$Z@ z”g ~÷= ÔvZ} Z
X™ «{ CKZaÆ
4a LZÐ x ZŠZß LZ c*
Æ™g (Z {Zgß~ ] !*
.gzZª
_
˜ òŠ W
X Vßg â: ~h â6,
Vƒ 0*
LZ „Šp~ì ˆÅ ¬Š Å{CÐyZÔì ©
8™~9

M î0*Ю
y
…aÆ ð> ~g ø \¬vZìt ¹Z {z Ôì 5¼ Ðk
,
’kZ ä ë
Ð yZ™á x »Ð #
Ö /Zzñ~ V3â i M yZ …X D™2~ ] )
454Xe*
G
*™N Z]Zxá ZzäƒÝq
X èG
³³³³³³³³³³³³³³³

110 ³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³ ?C M VYÁ6,ë ³³³³³³³³³³³³

ì ÌeZ<
L tq
-ZÐ ~yZÔì Š
Hc*
2…D»ë ZòX~ˆy M Œ
Û
Ð kZ™™ÃV£g ZŠ y#
á Å<
L kZ…\¬vZXì ª~] ,Ôä ë
X ñâ 
Û «=ÂÅäƒn
ÂÙ ZzZæ Ð k
,
’Ï¿kZ » VE.6,6f KZ {z¤
/Zì kùZÐ Mg ‡
»s¬ kZMtakZ Ô,™ ¬Š Å+g ZŠ s¬Ð F,
,zvg )
'
,} Z}
.a}÷
Xì ` Z¹
} MX}Š ¯«**
ÃDkZa}g øÔvZ} Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³³³³³³³³³³³³

111 ³³³³³³³³³³³³³³³

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful