You are on page 1of 12

Infolinia 801 123 456 Opata za poczenie wedug cennika operatora www.bgz.

pl

Warszawa, dnia 3 maja 2013 r. Szanowni Pastwo, uprzejmie informuj, e wdniu 28 lipca 2013 r. zmianie ulega Umowa ramowa oprowadzenie rachunkw bankowych, odebetow kart patnicz oraz okorzystanie zsystemw bankowoci telefonicznej iinternetowej (zwana dalej Umow ramow), wtym opaty iprowizje pobierane na podstawie ww.Umowy zawarte wRozdziale 20 oraz 22a. Prosz ozapoznanie si zpropozycj zmian, ktrych wykaz znajd Pastwo poniej. Peen tekst tabeli opat iprowizji wnowym brzmieniu zosta zamieszczony na stronie www.bgz.pl oraz jest dostpny we wszystkich oddziaach Banku BG. Decyzja Banku BG ozmianach tabeli opat iprowizji dla klientw detalicznych podjta zostaa po wnikliwej analizie kosztw usug, zktrych Bank BG korzysta podczas wykonywania swojej dziaalnoci wramach wykonywania czynnoci objtych Umow ramow, dla zapewnienia Pastwu jak najwyszej jakoci produktw iusug oraz wwyniku sytuacji makroekonomicznej, zuwzgldnieniem wzrostu wskanika cen towarw iusug.

W zaczeniu do listu znajd Pastwo informacj o: zmianach wRozdziale 20 dot. pobieranych prowizji: Zmienione opaty dotyczce obsugi kont osobistych iKonta Maax, Opaty wprowadzone wzwizku zwprowadzeniem nowych usug wkontach osobistych, Zmienione opaty wsplne dla wszystkich rachunkw, Zmieniona opata dla rachunku IKE, Opaty wsplne dla wszystkich rachunkw wprowadzone wzwizku zwprowadzeniem nowych usug, Opaty usunite, Doprecyzowanie tytuw opat iprowizji, zmianach wUmowie ramowej innych ni wRozdziale 20, wprowadzonym wzwizku zofert Bankowoci Osobistej Rozdziale 22a.

Ponadto uprzejmie informuj, e zdniem 31 lipca 2013 r. ze wzgldu na rozwizanie Umowy nr U00003 wsprawie Pakietu Usug Assistance dla klientw Banku Gospodarki ywnociowej Spka Akcyjna zawartej w dniu 28 lipca 2004 r. z AGA International SA Oddzia w Polsce (zwany uprzednio Mondial Assistance International S.A. Oddzia wPolsce, adawniej Elvia Travel Insurance Company Gwny Oddzia wPolsce) oraz Umowy Generalnej ubezpieczenia od nastpstw nieszczliwych wypadkw Nr 89/02/2004 zawartej zTowarzystwem Ubezpiecze iReasekuracji WARTA S.A., koczy si Pastwa ochrona ubezpieczeniowa wramach ubezpieczenia NNW (od nastpstw nieszczliwych wypadkw) oraz Assistance dla posiadaczy/wspposiadaczy oferowanych do nastpujcych kont osobistych wplanie taryfowym: Plan Aktywny, Plan Standardowy, Plan 2 iPlan 3. Do tej daty warunki korzystania zww. ubezpiecze pozostaj niezmienione. Mam nadziej, e zaproponowane zmiany wUmowie ramowej zostan przez Pastwa zaakceptowane. Wprzeciwnym wypadku prosz ozoenie owiadczenia oodmowie ich przyjcia (sprzeciwu) poprzez eBG, osobicie woddziale Banku BG bd korespondencyjnie wterminie do dnia 27 lipca 2013 r. Zoenie owiadczenia osprzeciwie skutkuje wyganiciem Umowy ramowej bez ponoszenia opat zdniem poprzedzajcym dzie wejcia wycie proponowanych zmian, tj. zdniem 27 lipca 2013 r., co powoduje rozwizanie Umowy wcaoci lub wczci dotyczcej produktu lub usugi, do ktrych odnosz si zaproponowane zmiany. Wtakim przypadku do dnia rozwizania Umowy ramowej Bank BG stosuje postanowienia Umowy ramowej wdotychczasowym brzmieniu. Natomiast niezoenie owiadczenia osprzeciwie wobec proponowanych wUmowie ramowej zmian www. terminie bdzie uznane za rwnoznaczne zakceptacj wprowadzanych zmian. Posiadacz nieakceptujcy proponowanych zmian wUmowie ramowej moe take wkadym czasie przed dniem wejcia wycie proponowanych zmian wypowiedzie Umow ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opat. Jednoczenie uprzejmie informuj, e od dnia 28 maja 2013 r. zmianie ulega Regulamin Programu Premia+. Poczwszy od tej daty wprowadzone zostaj nastpujce zmiany: zmiana warunkw uczestnictwa wProgramie poprzez dodanie wymogu wpaty rodkw na Konto wwyniku zoonego Zlecenia, adla osb otwierajcych Konto po 27 maja 2013 r. ponadto dodanie warunkw: (i) nieposiadania wokresie 3 Cykli przed otwarciem Konta konta osobistego wBanku BG, (ii) udostpnienia przez Bank BG systemu bankowoci elektronicznej, (iii) przekazywania informacji o zmianie salda Konta w formie elektronicznej (2 ust.1 Regulaminu), wyczenie zProgramu osb, ktre nie wyraziy zgody na przesyanie informacji drog elektroniczn (2 ust.2 pkt 1 Regulaminu), dodanie postanowienia, zgodnie zktrym rezygnacja zuczestnictwa wProgramie jest rwnoznaczna zutrat prawa do udziau wnim do koca jego obowizywania (2 ust.3 Regulaminu),

zmiana wwarunkach nabycia prawa do Premii poprzez: a) wprowadzenie obowizku zaksigowania na Koncie wdanym Cyklu wpaty dokonanej wwyniku zoonego Zlecenia (3 ust.4 pkt 1 Regulaminu), b) podwyszenie kwoty operacji bezgotwkowych dokonanych kart patnicz wdanym Cyklu z300 do 500 z oraz wyczenia znich transakcji typu cash back (3 ust.4 pkt 2 Regulaminu), c) obowizek zoenia nowego Zlecenia wprzypadku zmiany pracodawcy (3 ust.5 Regulaminu), d) obowizek posiadania dodatkowego produktu wBanku (3 ust. 6 Regulaminu), doprecyzowanie zasad ustalania wysokoci Premii (3 ust.7 Regulaminu), moliwo korygowania bdnie naliczonej Premii (3 ust.8 Regulaminu), zmiana warunkw utraty prawa do Premii (7 ust.1 Regulaminu). Regulamin Programu Premia+ w nowym brzmieniu mog Pastwo znale na stronie www.bgz.pl oraz wOddziaach Banku BG. W przypadku jakichkolwiek pyta lub wtpliwoci do Pastwa dyspozycji pozostaj pracownicy oddziaw Banku BG oraz konsultanci TeleBG pod numerem telefonu 801 123 456 lub +48 22 530 71 00 (z telefonu komrkowego lub zzagranicy) opata za poczenie wg cennika operatora.

Z powaaniem,

Andrzej Budasz Dyrektor Departamentu Produktw i Usug Bankowoci Detalicznej

Zmienione opaty dotyczce obsugikont osobistych iKonta Maax:


Tytu Miesiczna opata za prowadzenie konta1) Miesiczna opata za dostp do systemu bankowoci telefonicznej lub telefonicznej iinternetowej Przelew na rachunek w BG S.A., realizowany przez telefon (operator) Przelew na rachunek wBG S.A., realizowany przez oddzia Przelew do innego banku krajowego (dot. rwnie przeleww do ZUS iUS), realizowany przez telefon (operator) Przelew do innego banku krajowego (dot. rwnie przeleww do ZUS iUS), realizowany przez oddzia Zoenie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez Internet Zoenie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez telefon (operator) Zoenie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez Oddzia Modyfikacja/odwoanie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez telefon (operator) Modyfikacja/odwoanie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez Oddzia Realizacja zlecenia staego wewntrznego Realizacja zlecenia staego zewntrznego Plan taryfowy Plan Standardowy2) Plan Internetowy Konto Student, Konto Agro2) Konto Student, Konto Agro Plan Student Plan Student Plan Student Plan Student Konto Student, Konto Agro Plan Student Konto Student, Konto Agro Plan Student Plan Student Plan Student Konto Student, Konto Agro Konto Student, Konto Agro Opata przed 28.07.2013 7,50 PLN 3,00 PLN 5,00 PLN 1,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 5,00 PLN 7,00 PLN 1,00 PLN 0,50 PLN 2,00 PLN 1,00 PLN 5,00 PLN 7,00 PLN 1,00 PLN 1,00 PLN 4,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.300,00 PLN 8,00 PLN lub 5,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.300,00 PLN 4,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min. 400,00 PLN 2,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min. 300,00 PLN 4,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.400,00 PLN 0,00 PLN 2,00 PLN 0,00 PLN Opata od 28.07.2013 8,00 PLN 5,00 PLN 8,00 PLN 0,00 PLN 7,00 PLN 10,00 PLN 7,00 PLN 10,00 PLN 0,00 PLN 2,00 PLN 3,00 PLN 3,00 PLN 7,00 PLN 10,00 PLN 1,50 PLN 1,50 PLN 5,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.300,00 PLN 9,00 PLN lub 6,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.500,00 PLN 5,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min. 300,00 PLN 5,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min. 300,00 PLN 5,00 PLN lub 0,00 PLN w przypadku dokonania operacji bezgotwkowych, zaksigowanych wcyklu prowizyjnym na kwot min.400,00 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN

Plan Standardowy, ePlan, Plan Senior

Konto Plus Miesiczna opata za obsug karty Uwaga: 1) pierwsza opata pobierana jest: w cyklu prowizyjnym, wktrym zoony zosta wniosek o wydanie karty w przypadku aktywowania karty wtym cyklu, albo 2) w nastpnym cyklu prowizyjnym nastpujcym po tym, wktrym zoony zosta wniosek owydanie karty.

Konto Student, Konto Agro

Plan Student

Plan 2, Plan 3

Wpata gotwkowa Wypata gotwkowa

Plan Student Konto Plus, ePlan Plan Student Plan Standardowy, Plan Senior, Plan Aktywny, ePlan, Konto Plus, Plan 2, Plan Internetowy, Konto Maax, Plan Student, Konto Bardzo Osobiste, Konto Student, Konto Agro Plan 3 Plan Standardowy, Plan Senior, Plan Aktywny, ePlan, Konto Plus, Plan 2, Plan Internetowy, Konto Maax, Plan Student, Konto Bardzo Osobiste, Konto Student, Konto Agro, Plan 3 Plan Standardowy, Plan Senior, Plan Aktywny, ePlan, Konto Plus, Plan 2, Plan Internetowy, Konto Maax, Plan Student, Konto Bardzo Osobiste, Konto Student, Konto Agro Plan 3 Plan Standardowy, Plan Senior, Plan Aktywny, ePlan, Konto Plus, Plan 2, Plan Internetowy, Konto Maax, Plan Student, Konto Bardzo Osobiste, Konto Student, Konto Agro Plan 3

Wydanie tokena pierwszego2)

30,00 PLN

37,00 PLN

0,00 PLN

37,00 PLN

Wydanie tokena kadego nastpnego2)

30,00 PLN

37,00 PLN

Odblokowanie tokena2)

7,00 PLN

10,00 PLN

0,00 PLN

10,00 PLN

Zastrzeenie tokena2)

20,00 PLN

25,00 PLN

10,00 PLN

25,00 PLN

Tytu Transakcja bezgotwkowa wbankomatach obcych Transakcja bezgotwkowa wbankomatach Euronet Odtworzenie PIN Dostarczenie PIN przesyk pocztow na adres do korespondencji
1)

Plan taryfowy Konto Student, Konto Agro Konto Student, Konto Agro wszystkie plany iKonto Maax wszystkie plany i Konto Maax

Opata przed 28.07.2013 3,00%, min. 8,00 PLN lub 0,00 PLN 3,00%, min. 5,00 PLN 5,00 PLN 5,00 PLN

Opata od 28.07.2013 3,00%, min. 5,00 PLN lub 0,00 PLN wprzypadku udostpnienia funkcjonalnoci wymienionej wpkt 23 0,00 PLN 7,00 PLN 7,00 PLN

opaty nie pobiera si: 1) za miesic, wktrym konto prowadzone jest przez mniej ni 10 dni kalendarzowych wdanym cyklu prowizyjnym, 2) w przypadku wypowiedzenia przez BG S.A. umowy oprowadzenie konta, poczwszy od nowego okresu rozliczeniowego 2) wysoko opaty za prowadzenie konta uzaleniona jest od redniego salda utrzymywanego na tym koncie wokresie od 27 dnia poprzedniego miesica do 26 dnia biecego miesica. rednie saldo na koncie jest liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych, liczonych na koniec kadego dnia dzielona przez liczb dni kalendarzowych wdanym cyklu, przy rednim saldzie 7000 z opata wynosi 0 z Dodatkowo zwracam Pastwa uwag na fakt, e od dnia wejcia wycie proponowanych zmian, tj. od dnia 28 lipca 2013 r. plan taryfowy Konto Plus oferowany bdzie wycznie dla nowo otwieranych rachunkw, do ktrych zosta zoony wniosek okart debetow do konta. Dla kont otwartych przed t dat ww.obowizek posiadania karty nie ma zastosowania, natomiast zmiana planu taryfowego na tych kontach moe si odbywa na pozostae plany wofercie Banku. Opaty wprowadzone wzwizku zwprowadzeniem nowych usug wkontach osobistych:
Miesiczna opata za udostpnienie moliwoci dokonywania bezpatnie wypat gotwki we wszystkich bankomatach na terenie Polski Uwaga: pierwsza opata pobierana jest: 1) w cyklu prowizyjnym, od ktrego udostpniana jest moliwo dokonywania bezpatnych wypat wprzypadku aktywowania karty wtym lub wczeniejszym cyklu, 2) w nastpnym cyklu prowizyjnym nastpujcym po tym, wktrym zostaa udostpniona usuga Miesiczna opata za prowadzenie konta obniona o100% po spenieniu warunku dotyczcego redniego salda na koncie rednie saldo na koncie powodujce obnienie opaty3) o100% 3) wysoko opaty za prowadzenie konta uzaleniona jest od redniego salda utrzymywanego na tym koncie wokresie od 27 dnia poprzedniego miesica do 26 dnia biecego miesica. rednie saldo na koncie jest liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych, liczonych na koniec kadego dnia dzielona przez liczb dni kalendarzowych wdanym cyklu Transakcje bezgotwkowe w bankomatach PlanetCash4You oznakowanych informacj Bankomat bezprowizyjny dla Klientw Banku BG Dostarczenie karty przesyk kuriersk wprzypadku otwarcia konta za porednictwem kuriera Sprawdzenie salda w bankomacie woddziale BG S.A. Sprawdzenie salda wbankomacie obcym Wydruk salda lub zestawienia ostatnich transakcji zbankomatu, oile bankomat udostpnia tak funkcjonalno Konto Student, Konto Agro 5,00 PLN

Konto Agro, Konto Student

0,00 PLN

Konto Agro, Konto Student

7 000 PLN

Konto Maax Plan Standardowy, Plan Senior, Plan Aktywny, ePlan, Konto Plus, Plan Student, Konto Bardzo Osobiste, Konto Student, Konto Agro Wszystkie plany iKonto Maax Wszystkie plany iKonto Maax Wszystkie plany iKonto Maax

0,00 PLN

0,00 PLN 0,50 PLN 1,00 PLN 1,00 PLN

Zmienione opaty wsplne dla wszystkich rachunkw:


Wycig miesiczny wformie papierowej dla: 1) posiadaczy systemu bankowoci internetowej 2) osb otrzymujcych wycigi na adres poczty elektronicznej Wycig po kadej zmianie stanu rachunku: 2) kady kolejny (opata jest pobierana jednorazowo na koniec danego cyklu prowizyjnego cznie za wszystkie patne wycigi sporzdzone wtym cyklu) Przyjcie, odwoanie lub zmiana penomocnictwa (opaty nie pobiera si: jeli penomocnicy ustanawiani s przy zawieraniu umowy przy ustanawianiu penomocnictwa wPlanie Senior) (odwoanie penomocnika iwskazanie innego traktowane jest jako zmiana pobierana jest tylko jedna opata) Opata nie jest pobierana wprzypadku posiadaczy Konta Bardzo Osobistego (zgodnie zRozdziaem 22a) Przeksztacenie rachunku wsplnego na indywidualny lub indywidualnego na wsplny (opata nie jest pobierana, jeeli przeksztacenie rachunku wsplnego na indywidualny spowodowane jest mierci jednego ze wspposiadaczy rachunku lub wprzypadku przeksztacania rachunku wsplnego prowadzonego wczeniej na rzecz osoby maoletniej ijej przedstawiciela ustawowego, jeeli od osignicia penoletnioci przez osob maoletni nie mino wicej ni 3 miesice) Opata nie jest pobierana wprzypadku posiadaczy Konta Bardzo Osobistego (zgodnie zRozdziaem 22a) Przelew wierzytelnoci zrachunku (opata pobierana wprzypadku dokonywania cesji na inn osob fizyczn lub prawn) Odwoanie dyspozycji realizacji przelewu 5,00 PLN 6,00 PLN

5,00 PLN

6,00 PLN

15,00 PLN

20,00 PLN

20,00 PLN

40,00 PLN

33,00 PLN 5,00 PLN 50,00 PLN + opaty i prowizje bankw trzecich 100,00 PLN + opaty i prowizje bankw trzecich

40,00 PLN 10,00 PLN 50,00 PLN + opaty i prowizje bankw trzecich + opaty za komunikaty SWIFT 100,00 PLN + opaty i prowizje bankw trzecich + opaty za komunikaty SWIFT

Postpowanie wyjaniajce/reklamacyjne, na zlecenie/za zgod klienta, dotyczce przekazw zagranicznych, podjte: 1) przed upywem 3 miesicy od dnia realizacji zlecenia

2) po upywie 3 miesicy od dnia realizacji zlecenia

Zmieniona opata dla rachunku IKE:


Wypata, wypata transferowa lub zwrot przed upywem 12 miesicy od daty zawarcia umowy rachunku 150,00 PLN 200,00 PLN

Opaty wsplne dla wszystkich rachunkw wprowadzone wzwizku zudostpnieniem usug:


Tytu Opata za odzyskanie rodkw pieninych (opata jednorazowa za odzyskanie rodkw, pobierana wprzypadku podania przez Klienta nieprawidowego unikatowego identyfikatora) Przygotowaniu odpisu dokumentu ksigowego: 1) dokument zostatnich 12 miesicy 2) dokument sprzed 12 miesicy Realizacja polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowego wRUB (opata ponoszona jednorazowo przez Zleceniodawc) zoonego woddziale iza porednictwem Internetu Realizacja dyspozycji Klienta dotyczcej wyksigowania zrachunku otrzymanego polecenia wypaty zzagranicy, ktre zawierao przewalutowanie (dyspozycja musi by zoona nie pniej ni do koca 5-go dnia roboczego nastpujcego po dniu, wktrym rachunek Klienta zosta uznany rodkami ztytuu tego zlecenia): Uwaga: Saldo na rachunku Klienta, na ktry wpyny rodki z tytuu otrzymanego polecenia wypaty z zagranicy nie moe by nisze od kwoty wpywu i musi by dostpne na rachunku Beneficjenta przez cay okres od dnia wpywu do dnia wyksigowania transakcji 1) dla kwot orwnowartoci do 10 000 EUR 2) dla kwot orwnowartoci powyej 10 000 EUR nie wikszych ni 100000 EUR 3) dla kwot orwnowartoci powyej 100 000 EUR Realizacja dyspozycji Klienta dotyczcej zmiany dyspozycji zrealizowanego polecenia wypaty wychodzcego, ktre zawierao przewalutowanie Uwaga: Dyspozycja musi by zoona wtym samym dniu roboczym, wktrym zosta obciony rachunek Zleceniodawcy 20,00 PLN 30,00 PLN 0,25%, min. 60,00 PLN max. 350,00 PLN Opata 50,00 PLN

Koszty wynikajce ze zmiany wartoci kursw walutowych na rynku midzybankowym, jakie ponis Bank wzwizku zwyksigowaniem zlecenia oraz opata dodatkowa j/n

2,5% kwoty, min. 200 PLN 1 000 PLN + 1% nadwyki kwoty ponad 10 000 EUR 4 000 PLN + 0,5% nadwyki kwoty ponad 100 000 EUR Warto przychodu jaki osign BG S.A. ztytuu wymiany walutowej

Opaty usunite:
Tytu Udostpnienie ubezpieczenia zdrowotnego wformie Pakietu Indywidualnego (Pakiet Zdrowotny) opata miesiczna Udostpnienie ubezpieczenia zdrowotnego wformie Pakietu Rodzinnego (Pakiet Zdrowotny Plus) opata miesiczna Wezwanie do spaty zaduenia (za jedno wezwanie po powstaniu zaduenia wysane za porednictwem poczty; Bank BG moe wysa do Posiadacza kolejne wezwanie do zapaty dopiero wwczas, gdy Posiadacz nie dokona spaty nalenoci wterminie wskazanym wpoprzednim dorczonym wezwaniu do zapaty, ktry nie moe by krtszy ni 7 dni od dnia jego otrzymania) Dodatkowa opata wprzypadku zmian lub uzupenie wdyspozycji przelewu wychodzcego (w tym kodu BIC banku beneficjenta i/lub numeru rachunku wformacie IBAN wprzypadku polece wypaty na teren pastw UE oraz Norwegii, Islandii iLiechtensteinu, oile dyspozycje nie zostay jeszcze przekazane do zewntrznych systemw rozliczeniowych opata pobierana od zleceniodawcy, niezalenie od opcji kosztowej wzleceniu) Plan taryfowy wszystkie plany z wyczeniem Konta Bardzo Osobistego wszystkie plany z wyczeniem Konta Bardzo Osobistego Opata 60,00 PLN 130,00 PLN

wszystkie plany oraz rachunki

15,00 PLN

wszystkie plany oraz rachunki

20,00 PLN

Doprecyzowanie tytuw opat iprowizji:


Byo Transakcje gotwkowe wbankomatach wasnych i bankw wsppracujcych z BG S.A. Jest Transakcje gotwkowe wbankomatach woddziaach Banku BG

Przeksztacenie rachunku wsplnego na indywidualny lub indywidualnego na wsplny (opata nie jest pobierana, jeeli przeksztacenie rachunku wsplnego na indyPrzeksztacenie rachunku wsplnego na indywidualny lub indywidualnego na wsplny (opata nie jest pobierana, jeeli przeksztacenie rachunku wsplnego na indywidualny spowo- widualny spowodowane jest mierci jednego ze wspposiadaczy rachunku lub wprzypadku przeksztacania rachunku wsplnego prowadzonego wczedowane jest mierci jednego ze wspposiadaczy rachunku) niej na rzecz osoby maoletniej ijej przedstawiciela ustawowego, jeeli od osignicia penoletnioci przez osob maoletni nie mino wicej ni 3 miesice) Przyjcie lub zmiana penomocnictwa Przyjcie, odwoanie lub zmiana penomocnictwa Blokada rodkw na rachunku, ztytuu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank Blokada rodkw na rachunku, na wniosek klienta, ztytuu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub zinnych tytuw na rzecz bankw iosb lub zinnych tytuw na rzecz bankw iosb Realizacja polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajoweRealizacja polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowego (przelew wychodzgo (przelew wychodzcy), zleconego za porednictwem: cy), zleconego za porednictwem: (opata ponoszona jednorazowo przez Zleceniodawc, zwyczeniem po(opata ponoszona jednorazowo przez Zleceniodawc) lecenia wypaty wRUB) Realizacja polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowego, wysyanego na rachunek beneficjenta wbanku bdcym uczestnikiem systemu rozlicze SEPA, zleconego za porednictwem: ( przelew wychodzcy wEUR, zpodanym kodem BIC banku Beneficjenta, rachunkiem wstandardzie IBAN, opcj kosztw SHA, niezawierajcy jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji; opata ponoszona jednorazowo przez Zleceniodawc) Realizacja polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowego, wysyanego na rachunek beneficjenta wbanku bdcym uczestnikiem systemu rozlicze SEPA, zleconego za porednictwem: ( przelew wychodzcy wEUR, zpodanym kodem BIC banku Beneficjenta, rachunkiem wstandardzie IBAN, opcj kosztw SHA, niezawierajcy jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji) Realizacja polecenia wypaty za granic lub do banku krajowego, gdy wszystkie koszty ponosi Beneficjent Realizacja polecenia wypaty za granic lub do banku krajowego, gdy wszystkie koszty po- Uwaga: Opcja ta jest niedozwolona dla polecenia wypaty EOG. nosi Beneficjent (kwota przelewu jest pomniejszona owarto tej prowizji, zleceniodawca nie (kwota wysyanego polecenia wypaty jest pomniejszana owarto tej prowizji) ponosi kosztw przelewu; jeeli kwota polecenia wypaty jest nisza lub rwna nalenej prowizji, Bank pobiera prowizj wwysokoci 50% wartoci zlecenia) Uwaga: Opat obciany jest beneficjent zlecenia. Opata dodatkowa za przyspieszenie realizacji polecenia wypaty za granic lub do innego Opata dodatkowa za przyspieszenie realizacji polecenia wypaty za banku krajowego (przelewu wychodzcego) granic lub do innego banku krajowego (przelewu wychodzcego) (opata ponoszona jednorazowo przez Zleceniodawc) (opata ponoszona przez Zleceniodawc) Opata dodatkowa za realizacj polecenia wypaty za granic lub do Opata dodatkowa za realizacj polecenia wypaty za granic lub do banku krajowego wtym banku krajowego wtym samym dniu roboczym zleconego woddziale samym dniu roboczym zleconego w oddziale pobierana cznie zopat okrelon wpkt 7 Opata dodatkowa za realizacj polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowego (przelew wychodzcy), gdy wszystkie koszty (koszty BGS.A., Opata dodatkowa za realizacj polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowe- bankw poredniczcych ibanku beneficjenta) ponosi Zleceniodawca go (przelew wychodzcy), gdy wszystkie koszty (koszty BG S.A., bankw poredniczcych (opata ponoszona przez Zleceniodawc) ibanku beneficjenta) ponosi Zleceniodawca Uwaga: Opcja ta jest dozwolona dla polece wypaty EOG wycznie (opata ponoszona jednorazowo przez Zleceniodawc) wprzypadku realizacji zlecenia zrachunku prowadzonego winnej walucie ni waluta zlecenia 3

Realizacja polecenia wypaty zzagranicy lub zinnego banku krajowego na rachunek prowadzony wBGS.A. (przelew przychodzcy), gdy Realizacja polecenia wypaty zzagranicy lub zinnego banku krajowego na rachunek prowa- prowizje iopaty ponosi Beneficjent dzony wBG S.A. (przelew przychodzcy), gdy prowizje iopaty ponosi Beneficjent (opata pobierana jest od odbiorcy przelewu) (opata pobierana jest od odbiorcy przelewu) (jeeli kwota polecenia wypaty jest rwna lub nisza ni nalene BGS.A. prowizje i opaty, BG S.A. pobiera prowizj w wysokoci 50% wartoci otrzymanego polecenia wypaty) Opata za brak lub wskazanie w zleceniu polecenia wypaty za granic nieprawidowego kodu BIC banku Beneficjenta wprzypadku polece wypaty na teren pastw UE oraz Norwegii, Islandii iLiechtensteinu (opat pobiera si niezalenie od opcji kosztowej wzleceniu) Opata za brak lub wskazanie wzleceniu polecenia wypaty za granic nieprawidowego kodu BIC banku Beneficjenta wprzypadku polece wypaty na teren pastw UE oraz Norwegii, Islandii iLiechtensteinu (opat pobiera si od Zleceniodawcy niezalenie od opcji kosztowej wzleceniu)

Postpowanie wyjaniajce/reklamacyjne, na zlecenie klienta, dotyczce przekazw zagra- Postpowanie wyjaniajce/reklamacyjne, na zlecenie/za zgod kliennicznych, podjte: ta, dotyczce przekazw zagranicznych, podjte: Polecenie wypaty zzagranicy lub innego banku krajowego (przelew przychodzcy), zawierajcy instrukcj, e wszystkie opaty (tj. prowizje BG S.A. bankw poredniczcych) pokrywa Zleceniodawca (jeeli kwota polecenia jest rwna lub nisza ni nalene BG S.A. prowizje iopaty, BG S.A. pobiera prowizj wwysokoci 50% kwoty przelewu, chyba, e umowa zawarta przez BG S.A. zwaciwym bankiem przewiduje zastosowanie niszej stawki) Polecenie wypaty zzagranicy lub innego banku krajowego (przelew przychodzcy), zawierajcy instrukcj, e wszystkie opaty (tj. prowizje BG S.A. bankw poredniczcych) pokrywa Zleceniodawca (umowa zawarta przez BG S.A. zwaciwym bankiem moe przewidywa stosowanie innych stawek) Zwrot polecenia wypaty do banku zlecajcego Uwaga: Dla polece wypaty EOG opata ewidencjonowana jest na fakturze wystawianej dla banku zlecajcego ztytuu kosztw obsugi, ajej Zwrot polecenia wypaty do banku zlecajcego rozliczenie nastpuje po zakoczeniu miesica, ktrego dotyczy. Dla (opat pobiera si zkwoty zwracanego transferu, niezalenie od opcji kosztowej; nie pobiera si polece wypaty innych ni EOG opat pobiera si zkwoty zwracaneopat telekomunikacyjnych; jeli kwota przeznaczona do zwrotu nie przekracza 50 EUR lub jej go transferu, niezalenie od opcji kosztowej. rwnowartoci, pobiera si opat wwysokoci 50% kwoty przeznaczonej do zwrotu) Uwaga: Jeli kwota przeznaczona do zwrotu nie przekracza 50 EUR/ rwnowarto wzotych, pobiera si opat wwysokoci 50% kwoty przeznaczonej do zwrotu.

Pozostae zmiany wUmowie ramowej:


Oznaczenie postanowienia Cz. Komparacyjna wyso43.136.764 z ko kapitau zakadowego w Rozdziale 2 pkt 24 w Rozdziale 2 pkt 26 w Rozdziale 2 skrela si pkt 42 Byo 51 136 764 z Jest

klient detaliczny osob fizyczn zawierajc Umow w celu klient detaliczny osob fizyczn zawierajc Umow wcelu niezwiniezwizanym bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zanym bezporednio z jej dziaalnoci gospodarcz lub zawodow, zawodow, wtym dziaalnoci wytwrcz wrolnictwie kod CVV2 3-cyfrowy numer zabezpieczajcy, widniejcy na od- kod CVC2/CVV2 3-cyfrowy numer zabezpieczajcy, widniejcy na wrocie Karty, wykorzystywany do transakcji na odlego, odwrocie Karty, wykorzystywany do transakcji na odlego lista hase list zawierajc numeryczne hasa jednorazowe, ktre su do uwierzytelniania dyspozycji/zlece uytkownika AKD skada- brak nych poprzez eBG (zabezpieczenie stosowane do 31 marca 2013 r.) punkty 42-52 oraz 54-101 organizacja patnicza midzynarodow organizacj patnicz, ktrej czonkami s instytucje finansowe tworzce system rozlicze, transakcji dokonywanych przy uyciu Kart,

w Rozdziale 2 zmiana numeracji punk- punkty 43-53 oraz 54-100 tw odpowiednio: w Rozdziale 2 dodaje si pkt 53 w Rozdziale 2 pkt 54 w Rozdziale 2 pkt 59 w Rozdziale 2 pkt 82 w Rozdziale 2 pkt 98 lit. c) w Rozdziale 4 1 pkt 1 brak

Pakiet merchantw okrelone przez Bank BG kategorie punktw Pakiet merchantw okrelone przez Bank BG kategorie punktw handlowo-usugowych, identyfikowane na podstawie kodu MCC handlowo-usugowych, identyfikowane na podstawie kodu MCC (Mer(Merchant Category Code), okrelonego przez organizacje kartowe, chant Category Code), okrelonego przez organizacje patnicze, POS terminal sucy do dokonywania transakcji bezgotwko- POS terminal sucy do dokonywania transakcji bezgotwkowych przy uyciu Karty wpunktach akceptujcych lub wypaty gotwki wkasach bankw, wych przy uyciu Karty wpunktach akceptujcych, trwae zablokowanie Karty zmian statusu Karty, majc na celu nie- stae zablokowanie Karty zmian statusu Karty, majc na celu nieododwracalne uniemoliwienie dokonywania transakcji przy uyciu tej Karty wracalne uniemoliwienie dokonywania transakcji przy uyciu tej Karty tokenu, listy hase (zabezpieczenie stosowane do 31 marca 2013 r.) tokenu lub kodw SMS, wzalenoci od oferty idyspozycji uytkowlub kodw SMS, wzalenoci od oferty idyspozycji uytkownika AKD, nika AKD, dysponowa samodzielnie rodkami pieninymi zgromadzonymi dysponowa samodzielnie rodkami pieninymi zgromadzonymi na rachunku na rachunku, zzastrzeeniem 2 ust. 7 1. Dla osoby maoletniej, ktra ukoczya 13 rok ycia, Bank BG moe otworzy rachunek wsplny zprzedstawicielem ustawowym tej osoby wcelu przechowywania rodkw pieninych osoby maoletniej oraz dokonywania rozlicze pieninych na zlecenie osoby maoletniej lub jej przedstawiciela ustawowego bdcego stron Umowy. 2. Do rachunkw wsplnych prowadzonych dla osoby maoletniej ijej przedstawiciela ustawowego zastosowanie maj postanowienia 1, zzastrzeeniem ust.5 i6. 3. Z chwil powzicia przez Bank BG udokumentowanej informacji omierci przedstawiciela ustawowego osoby maoletniej bdcego stron Umowy lub utraty przez niego statusu przedstawiciela ustawowego Umowa wygasa, zzastrzeeniem ust.4. 4. W sytuacji, wktrej rwnoczenie zuzyskaniem przez Bank BG informacji, oktrej mowa wust.3, zgoszony zostanie kompletny wniosek oprzeksztacenie rachunku na rachunek wsplny prowadzony na rzecz osoby maoletniej iinnego, aktualnego jej przedstawiciela ustawowego oraz rachunek zostanie przeksztacony wrachunek wsplny, Umowa nie wygasa. 5. Z chwil powzicia przez Bank BG udokumentowanej informacji omierci maoletniego bdcego stron Umowy Umowa wygasa. 6. Osoba maoletnia moe dysponowa rodkami zgromadzonymi na rachunku z uwzgldnieniem ogranicze okrelonych w Rozdz. 5, przy czym po uzyskaniu penoletnioci staje si penoprawnym Wspposiadaczem rachunku. 7. Przedstawiciel ustawowy osoby maoletniej bdcy stron Umowy moe dysponowa rodkami pieninymi zgromadzonymi na rachunku zuwzgldnieniem ogranicze okrelonych wRozdz. 5 wycznie wramach sprawowanego zarzdu majtkiem osoby maoletniej. 8. Wniosek oudostpnienie maoletniemu Posiadaczowi na podstawie Umowy innego produktu lub usugi, ni wskazane wRozdz. 1 w1 wust.2, owiadczenie o zmianie, wypowiedzeniu lub rozwizaniu Umowy, bd wniosek oprzeksztacenie rachunku wsplnego na rachunek indywidualny, wimieniu maoletniego skada jego przedstawiciel ustawowy, bd maoletni za zgod przedstawiciela ustawowego bdcego stron Umowy.

w Rozdziale 4 2

1. Dla osoby maoletniej, ktra ukoczya 13 rok ycia, Bank BG moe otworzy rachunek wsplny zprzedstawicielem ustawowym tej osoby. 2. Do rachunkw wsplnych prowadzonych dla osoby maoletniej i jej przedstawiciela ustawowego zastosowanie maj postanowienia 1 niniejszego Rozdziau, zzastrzeeniem ust.5. 3. Z chwil powzicia przez Bank BG udokumentowanej informacji omierci przedstawiciela ustawowego osoby maoletniej lub utraty przez niego statusu przedstawiciela ustawowego Umowa wygasa, zzastrzeeniem ust.4. 4. W sytuacji, w ktrej rwnoczenie z uzyskaniem przez Bank BG informacji, o ktrej mowa w ust. 3, zgoszony zostanie kompletny wniosek o przeksztacenie rachunku na rachunek wsplny prowadzony na rzecz osoby maoletniej iinnego, aktualnego jej przedstawiciela ustawowego oraz rachunek zostanie przeksztacony wrachunek wsplny, Umowa nie wygasa. 5. Osoba maoletnia moe dysponowa rodkami zgromadzonymi na rachunku z uwzgldnieniem ogranicze opisanych w Rozdz. 5, przy czym po uzyskaniu penoletnioci staje si penoprawnym Wspposiadaczem rachunku.

Oznaczenie postanowienia w Rozdziale 6 1 ust. 4 pkt 1 lit. a, po wyrazach trwaego w tym w szczeglnoci wzakresie w Rozdziale 6 2 ust.1

Byo

Jest

staego

Udzielenie penomocnictwa dokonywane jest, zzastrzeeniem 3, Udzielenie penomocnictwa dokonywane jest, z zastrzeeniem 2a, wobecnoci pracownika Banku BG. wobecnoci pracownika Banku BG.

3. Penomocnictwo staje si skuteczne od momentu potwierdzenia tosamoci penomocnika oraz zoenia przez penomocnika wzoru podpisu w obecnoci pracownika Banku BG. w Rozdziale 6 2 skre4. Penomocnictwa do dysponowania rachunkiem wsplnym moe brak lono ust. 3-5 udzieli kady ze Wspposiadaczy, zzastrzeeniem 1 ust.1. 5. Penomocnictwo wystawione w jzyku obcym powinno by przetumaczone na jzyk polski przez tumacza przysigego. 1. Obecno pracownika Banku BG nie jest wymagana wprzypadku zoenia owiadczenia o udzieleniu, zmianie lub odwoaniu penomocnictwa wformie aktu notarialnego lub wformie pisemnej zpodpisami notarialnie powiadczonymi. 2. Akt notarialny lub powiadczenie, oktrych mowa wust.1 moe by sporzdzony/dokonane: 1) w kraju przez notariusza, 2) za granic przez notariusza, ktrego uprawnienia wtym zakresie powinny wzalenoci od kraju, wktrym dziaa notariusz zosta potwierdzone: a) poprzez przedoenie apostille wprzypadku kraju bdcego stron konwencji znoszcej wymg legalizacji zagranicznych dokumentw urzdowych, sporzdzonej wHadze wdniu 5 padziernika 1961 r., b) w sposb ustalony indywidualnie, uwzgldniajcy postanowienia wynikajce z zawartej przez Polsk w tym zakresie umowy wprzypadku kraju, zktrym Polska zawara dwustronn umow wsprawie pomocy prawnej, znoszcej wymg legalizacji dokumentw urzdowych, c) przez waciw miejscowo polsk placwk dyplomatyczn lub konsularn wprzypadku kraju innego ni te, oktrych mowa woznaczeniu a) ib). 3. Penomocnictwo, udzielone wsposb oktrym mowa wust.1, staje si skuteczne zchwil potwierdzenia tosamoci penomocnika przez Bank BG, aw przypadku penomocnictwa staego, dodatkowo, po zoeniu przez penomocnika wzoru podpisu wobecnoci pracownika Banku BG. 4. O przyjciu, bd odmowie przyjcia owiadczenia o udzieleniu, zmianie lub odwoaniu penomocnictwa zoonego w sposb, oktrym mowa wust.1, Bank BG informuje pisemnie Posiadacza. Penomocnictwo wystawione w jzyku obcym powinno by przetumaczone na jzyk polski przez tumacza przysigego. 2, 3 Penomocnictwa do dysponowania rachunkiem wsplnym moe udzieli kady ze Wspposiadaczy, zzastrzeeniem 1 ust.1. W przypadku mierci jednego ze Wspposiadaczy rachunku wsplnego, penomocnictwo do rachunku wsplnego nie wygasa.

w Rozdziale 6 dodano brak 2a

w Rozdziale 6 3 dodabrak no ust.2 w Rozdziale 6 4 ustpy zmieniaj numeracj 1, 2 odpowiednio: w Rozdziale 6 4 dodabrak no ust.1 w Rozdziale 6 6 dodabrak no ust.3 w Rozdziale 8 5

Rozliczenia wobrocie dewizowym przeprowadzane s zgodnie zprzepisaRozliczenia w obrocie dewizowym przeprowadzane s zgodnie mi ustawy zdnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz.1178 zprzepisami ustawy zdnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. zpn. zm.) zuwzgldnieniem przepisw ustawy zdnia 19 sierpnia 2011 r. Nr 141, poz. 1178, zpn. zm.). ousugach patniczych (Dz. U. Nr 199 poz. 1175 zpn. zm.).

w Rozdziale 9 2 ust.1 kod BIC lub inny identyfikator banku beneficjenta, gdy otrzymane brak skrelono lit. f polecenie wypaty dotyczy zlecenia na rzecz klientw winnym banku Bank BG uznaje ten rachunek, dokonujc przeliczenia waluty na zote zzastosowaniem kursw walut obowizujcych: a) wchwili przeliczenia wdrugim dniu roboczym poprzedzajcym dat waluty dla Banku BG wprzypadku polece wypaty zzagranicy otrzymanych wczeniej ni 2 dni robocze przed dat waluty dla Banku BG wskazan wpoleceniu wypaty zzagranicy, b) w chwili przeliczenia w dniu roboczym, w ktrym Bank BG otrzymuje polecenie wypaty z zagranicy w przypadku polece wypaty zzagranicy otrzymanych pniej, ni wterminie wskazanym wlit. a), zwyczeniem polece wypaty zzagranicy, oktrych mowa wpkt 2

w Rozdziale 9 5 pkt 1

Bank BG uznaje ten rachunek, dokonujc przeliczenia waluty na zote zzastosowaniem kursw walut obowizujcych wchwili dokonywania przeliczenia, ale nie wczeniej ni 2 dni robocze przed dat waluty dla Banku BG wskazan wpoleceniu wypaty zzagranicy, zwyczeniem polece wypaty zzagranicy, oktrych mowa wpkt 2,

w Rozdziale 13 1 brak ust.1 dodano pkt 7

okrelonym wRozdziale 4 w2 ust.3.

w Rozdziale 13 1 brak dokonania wpaty na konto oszczdnociowe lub na konto osobi- brak dokonania wpaty lub przelewu na konto oszczdnociowe lub na konto ust.4 pkt 3 ste/konto Maax wokresie 3 miesicy od dnia otwarcia takiego rachunku osobiste/konto Maax wokresie 3 miesicy od dnia otwarcia takiego rachunku Postanowie zawartych w ust. 9 nie stosuje si w przypadku mierci w Rozdziale 13 1 Postanowie zawartych wust.9 nie stosuje si wprzypadku mierjednego ze Wspposiadaczy, zwyczeniem postanowie zawartych ust.10 ci jednego ze Wspposiadaczy wRozdziale 4 w2 ust.3. w Rozdziale 14 1 ust.4 Przy zawarciu Umowy Bank BG informuje Posiadacza o warun- Nieaktywna Karta iPIN zostan dostarczone Posiadaczowi Karty wterkach, terminie imiejscu wydania Karty. minie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. punkty 6, 7, 8 W przypadku wydania Karty w trakcie obowizywania Umowy wydanie Karty nastpuje wterminie do 14 dni od dnia zoenia wniosku wtym zakresie. Karty.

w Rozdziale 14 1 punkty zmieniaj numeracj punkty 5, 6, 7 odpowiednio: w Rozdziale 14 1 dobrak dano ust.5 w Rozdziale 14 4 ust.1 w pierwszym zdaniu, brak po wyrazach ze wznowienia dodano wyraz 5

Oznaczenie postanowienia

Byo

Jest

podanie numeru Karty, daty jej wanoci i/lub kodu CVV2 oraz in- podanie numeru Karty, daty jej wanoci i/lub kodu CVC2/CVV2 oraz w Rozdziale 14 8 nych parametrw identyfikujcych Posiadacza/Uytkownika innych parametrw identyfikujcych Posiadacza/Uytkownika wprzyust.1 pkt 2 w przypadku transakcji na odlego. padku transakcji na odlego. w Rozdziale 14 17 wust.2, ust.4, ust.8 pkt 4 iust.10 wyraz zastpuje si trwaego uytym w odpowiednich przypadkach wyrazem w Rozdziale 14 17 Bank BG zastrzega sobie prawo do czasowego blokowania Karty: ust.5 w Rozdziale 14 17 z uzasadnionych przyczyn zwizanych zbezpieczestwem Karty, ust.5 pkt 1

staego

Bank BG ma prawo do czasowego blokowania Karty wnastpujcych przypadkach: Z uzasadnionych przyczyn zwizanych zbezpieczestwem Karty, uycia Karty przez Posiadacza Karty wsposb niezgodny zprawem, stwierdzenia dokonania lub prby dokonania transakcji Kart przez osob nieuprawnion wwyniku udostpnienia karty iPIN przez Posiadacza karty.

w Rozdziale 14 17 podejrzeniem utraty Karty lub jej danych, umoliwiajcych nieau- W zwizku zpodejrzeniem nieuprawnionego uycia Karty lub umylust.5 pkt 2 toryzowane transakcje, nego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji. w Rozdziale 14 17 w zwizku z podejrzeniem nieuprawnionego uycia Karty lub brak ust.5 skrelono pkt 3 umylnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji. przedstawiciel ustawowy wodniesieniu do Karty wydanej do konta Maax, moe zoy w formie pisemnej dyspozycj czasowego zablokow Rozdziale 14 17 wania, a nastpnie odblokowania Karty, zgodnie z obowizujcym ust.7 pkt 3 w Banku BG wzorem. Powysza czynno jest moliwa rwnie za porednictwem TeleBG. W przypadku braku moliwoci dokonania identyfikacji automatycznej wedug zasad, oktrych mowa wust.2, tj. nieposiadania przez uytkownika AKD identyfikatora AKD lub zablokowania dow Rozdziale 16 5 stpu do IVR lub skadania dyspozycji zastrzeenia kodu PIN/listy ust. 3 hase/tokena/numeru telefonu wskazanego do przesyania kodw SMS, dopuszcza si identyfikacj uytkownika AKD przez konsultanta (identyfikacja manualna) po potwierdzeniu zgodnoci podawanych przez uytkownika AKD wtoku rozmowy telefonicznej: W przypadku skadania dyspozycji zastrzeenia kodu PIN/listy hase/tow Rozdziale 16 5 kena/numeru telefonu wskazanego do przesyania kodw SMS, identyfikacja uytkownika AKD przez konsultanta, opisana wust.3, realiust. 5 zowana jest zpominiciem dwch losowo wybranych cyfr zkodu PIN. 8) zoy dyspozycj wygenerowania kolejnej listy hase, w Rozdziale 16 6 9) aktywowa kolejn list hase, ust.1 skrelono punkty 10) uniewani lub usun list hase, 8-11 11) przywrci uniewanion list hase, w Rozdziale 16 w 6 ust. 1 punkty zmieniaj punkty 12-16 numeracj odpowiednio: przedstawiciel ustawowy wodniesieniu do Karty wydanej do konta Maax, moe zoy wformie pisemnej dyspozycj czasowego zablokowania, anastpnie odblokowania Karty, zgodnie zobowizujcym wBanku BG wzorem. Powysza czynno jest moliwa rwnie za porednictwem TeleBG, ale zwyczeniem przedstawiciela ustawowego wodniesieniu do Karty wydanej do konta Maax. W przypadku braku moliwoci dokonania identyfikacji automatycznej wedug zasad, oktrych mowa wust.2, tj. nieposiadania przez uytkownika AKD identyfikatora AKD lub zablokowania dostpu do IVR lub skadania dyspozycji zastrzeenia kodu PIN/karty/dokumentu tosamoci/tokena/numeru telefonu wskazanego do przesyania kodw SMS, dopuszcza si identyfikacj uytkownika AKD przez konsultanta (identyfikacja manualna) po potwierdzeniu zgodnoci podawanych przez uytkownika AKD wtoku rozmowy telefonicznej: W przypadku skadania dyspozycji zastrzeenia kodu PIN/karty/dokumentu tosamoci/tokena/numeru telefonu wskazanego do przesyania kodwSMS, identyfikacja uytkownika AKD przez konsultanta, opisana wust.3, realizowana jest zpominiciem dwch losowo wybranych cyfr zkodu PIN. brak

punkty 8-12

w Rozdziale 16 6 dokona aktywowania itrwaego lub czasowego zablokowania Karty, dokona aktywowania istaego lub czasowego zablokowania Karty, ust.1 pkt 9 w Rozdziale 16 6 zleci nabycie, odkupienie lub konwersj jednostek uczestnictwa zleci nabycie, odkupienie lub konwersj jednostek uczestnictwa wyust.1 pkt 10 funduszy inwestycyjnych, branych funduszy inwestycyjnych w Rozdziale 16 6 dokona czynnoci okrelonych wust.1 wpkt 1-13, ust.2 pkt 1 w Rozdziale 16 6 zoy dyspozycj zmiany listy hase/tokena na kody SMS. ust.2 pkt 9 dokona czynnoci okrelonych wust.1 wpkt 1-9, zoy dyspozycj zmiany sposobu uwierzytelniania dyspozycji/zlece uytkownika AKD skadanych za porednictwem eBG na kody SMS.

aktywacji tokena lub listy hase przed pierwszym uyciem po- aktywacji tokena przed pierwszym uyciem poprzez kontakt telew Rozdziale 16 8 przez kontakt telefoniczny zBankiem BG pod numerem telefonu foniczny zBankiem BG pod numerem telefonu TeleBG wskazanym ust.1 pkt 6 TeleBG wskazanym w3 wust.1 wpkt 1. w3 wust.1 wpkt 1. w Rozdziale 16 8 ust.2 skrelono pkt 2 2) wprzypadku gdy utrata dotyczy listy hase do niezwocznego: a) poinformowania telefonicznie Banku BG otym fakcie, dzwonic brak pod numer TeleBG wskazany w3 wust.1 wpkt 1, lub b) samodzielnego dokonania zmiany statusu wanoci utraconej listy hase wramach eBG, 2)

w Rozdziale 16 8 ust.2 3) pkt 3 zmienia numeracj:

1. Bank opaty miesiczne za czynnoci zwizane zrealizacj Umowy w Rozdziale 20 dodano Prowizje iopaty pobierane za czynnoci bankowe od klientw depobiera zdou. 1 ust. 1 i2 talicznych na podstawie niniejszej Umowy: 2. Prowizje iopaty pobierane za czynnoci bankowe od klientw detalicznych na podstawie niniejszej Umowy: w Rozdziale 21 2 skre- Wierzytelnoci Posiadacza, wynikajce zUmowy wczci dotyczla si ust.4 cej konta osobistego/konta Maax, nie mog by przenoszone na brak inne osoby wdrodze cesji. w Rozdziale 21 3 Opaty pobierane za sporzdzenie iwysanie wezwania do zapaty ust.2 skrela si zdanie brak okrelone s wRozdz. 20. drugie Wycigi zawierajce informacje, oktrych mowa wust.1, bd w Rozdziale 23 w 1 generowane przez Bank BG: ust.3 raz wmiesicu po kadej zmianie salda rachunku. Dodatkowo Rozdzia 22a otrzymuje brzmienie: Wycigi zawierajce informacje, oktrych mowa wust.1, wtym take informacje dotyczce wykonanych transakcji patniczych wymagane przez przepisy prawa, bd generowane przez Bank BG: raz wmiesicu po kadej zmianie salda rachunku,

Rozdzia 22a. Rachunek automatycznego oszczdzania oraz opaty iprowizje dla konta osobistego zplanem taryfowym Konto bardzo osobiste 1.1. W dniu zawarcia Umowy Bank BG otwiera iprowadzi na rzecz Posiadacza/Wspposiadaczy zzastrzeeniem 3 ust.2 i3 rachunek automatycznego oszczdzania na warunkach ustalonych przez Bank BG zPosiadaczem/Wspposiadaczem, okrelonych wpotwierdzeniu otwarcia ww. rachunku, stanowicym integraln cz Umowy: Tak Nie 2. W przypadku, wktrym Posiadacz/Wspposiadacz nie zdecydowa si na otwarcie rachunku automatycznego oszczdzania wdniu zawarcia Umowy, moe zoy stosowny wniosek ootwarcie tego rachunku wterminie pniejszym, zzastrzeeniem 3 ust.2 i3, na warunkach ustalonych przez Bank BG zPosiadaczem/Wspposiadaczem, okrelonych wpotwierdzeniu otwarcia ww. rachunku, stanowicym integraln cz Umowy.
6

Oddzia 1. Warunki otwierania iprowadzenia rachunku automatycznego oszczdzania 2. Postanowienia niniejszego Oddziau okrelaj warunki otwierania iprowadzenia rachunku automatycznego oszczdzania. Zzastrzeeniem postanowie niniejszego Oddziau, do rachunkw automatycznego oszczdzania zastosowanie maj pozostae postanowienia Umowy. 3.1. Przez rachunek automatycznego oszczdzania rozumie si konto oszczdnociowe umoliwiajce gromadzenie na nim rodkw pieninych automatycznie przelewanych zkonta osobistego Posiadacza, zgodnie zzasadami okrelonymi wniniejszym Rozdziale. 2. Warunkiem otwarcia rachunku automatycznego oszczdzania jest posiadanie przez Posiadacza konta osobistego zplanem taryfowym Konto bardzo osobiste lub zoenie przez Posiadacza wniosku ozmian planu taryfowego posiadanego wBanku BG konta osobistego na plan taryfowy Konto bardzo osobiste. 3. Jedna osoba moe by Posiadaczem tylko jednego indywidualnego rachunku automatycznego oszczdzania oraz Wspposiadaczem dowolnej liczby wsplnych rachunkw automatycznego oszczdzania, przy czym mona posiada tylko jeden wsplny rachunek automatycznego oszczdzania ztym samym Wspposiadaczem. 4.1. W okresie prowadzenia rachunku automatycznego oszczdzania Bank BG przelewa na koniec dnia zkonta osobistego Posiadacza na rachunek automatycznego oszczdzania rodki pienine wpenych zotych stanowice nadwyk ponad ustalone przez Posiadacza iokrelone wpotwierdzeniu otwarcia rachunku saldo konta osobistego wwysokoci nie niszej ni 5 000,00 z, ktre musi pozosta na koncie osobistym po dokonaniu ww.przelewu, zwane dalej progiem autooszczdzania, zuwzgldnieniem ust.2, 3 i4. 2. Prg autooszczdzania moe by zmieniany przez Posiadacza wdowolnym momencie poprzez zoenie odpowiedniej dyspozycji wBanku BG, przy czym jego wysoko nie moe by nisza ni wskazana wust.1 oraz musi by ustalona wpenych zotych. 3. Koniec dnia, oktrym mowa wust.1, stanowi okres czasu rozpoczynajcy si po upywie godziny granicznej wdanym dniu wskazanej wRozdz. 8 w14 wust.4, ustalonej dla zlece wformie elektronicznej na rachunek woddziale Banku BG, zoonych za porednictwem eBG iTeleBG, akoczcy si zupywem tego dnia. 4. Przelew rodkw stanowicych nadwyk, oktrej mowa wust.1, odbywa si po wykonaniu innych zlece obcienia konta osobistego ztytuu nalenoci wymagalnych podlegajcych wykonaniu wtym dniu. 5.1. Uznanie rachunku automatycznego oszczdzania moe nastpi wycznie wformie bezgotwkowej zkonta osobistego Posiadacza poprzez przelewy nadwyek rodkw pieninych, oktrych mowa w4. 2. Obcienie rachunku automatycznego oszczdzania moe nastpi wycznie wformie bezgotwkowej poprzez przelew rodkw pieninych ztego rachunku na konto osobiste Posiadacza. 6.1. Wysoko oprocentowania rodkw pieninych wstosunku rocznym gromadzonych na rachunku, obowizujca wdniu jego otwarcia, podawana jest wpotwierdzeniu otwarcia rachunku, oktrym mowa powyej w1 wust.2. 2. rodki pienine zgromadzone na rachunku automatycznego oszczdzania oprocentowane s wedug zmiennej stopy procentowej, zzastrzeeniem ust.3. 3. Wysoko oprocentowania rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku automatycznego oszczdzania wmiesicu kalendarzowym jest staa. 7. Odsetki od rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku automatycznego oszczdzania naliczane s wokresach miesicznych od dnia wpywu rodkw pieninych lub zmiany salda do dnia poprzedzajcego jego zmian, przyjmujc faktyczn liczb dni przechowywania rodkw wdanym miesicu zzastrzeeniem 9 ust.2. 8. Odsetki nalene od rodkw pieninych zgromadzonych na rachunku automatycznego oszczdzania dopisywane s ostatniego dnia miesica do rachunku automatycznego oszczdzania. 9.1. Posiadacz moe wkadej chwili zoy dyspozycj przelewu rodkw pieninych zrachunku automatycznego oszczdzania na konto osobiste Posiadacza, zuwzgldnieniem ust.2. 2. W przypadku zoenia przez Posiadacza dyspozycji, oktrej mowa wust.1, Bank BG nie nalicza odsetek od kwoty wypaconych rodkw pieninych za okres od pocztku miesica, wktrym nastpia wypata do dnia poprzedzajcego wypat. 10.1. Oprcz okolicznoci wskazanych wRozdz. 13 w1 wust.1 Umowy, Umowa ulega rozwizaniu wczci dotyczcej rachunku automatycznego oszczdzania, wdniu: 1) zmiany przez Posiadacza planu taryfowego konta osobistego na inny ni plan taryfowy Konto bardzo osobiste, lub 2) rozwizania Umowy wczci dotyczcej konta osobistego. 2. W przypadku okrelonym wust.1 wpkt 1 wdniu rozwizania Umowy wczci dotyczcej rachunku automatycznego oszczdzania rodki pienine zgromadzone na tym rachunku przelewane s na konto osobiste Posiadacza. 3. W przypadku rozwizania Umowy wczci dotyczcej rachunku automatycznego oszczdzania ponowne otwarcie ww. rachunku wymaga zoenia ponownego wniosku ootwarcie tego rachunku przez Posiadacza zgodnie z1 ust.2. Oddzia 2. Opaty iprowizje 11. Wprowadza si dodatkowy, poza okrelonymi wRozdz. 20 Umowy, plan taryfowy dla konta osobistego Konto bardzo osobiste, dla ktrego prowizje iopaty wynosz:
Lp. Prowadzenie konta Miesiczna opata za prowadzenie konta 1 2 3
1)

Tytu

Konto bardzo osobiste 20,00 PLN1) 0,00 PLN do 27. dnia miesica 0,00 PLN

Miesiczna opata za prowadzenie konta, jeeli wmiesicu kalendarzowym poprzedzajcym pobranie opaty: czna kwota wpyww2) na to konto osobiste wyniosa min. 5 000 PLN, lub Saldo Oszczdnoci3) Posiadacza wynioso min. 100 000 PLN Termin pobierania opat miesicznych Zmiana planu taryfowego zopat wysz na plan taryfowy zopat nisz

opaty nie pobiera si: 1) za miesic nastpujcy po miesicu, wktrym konto zostao otwarte, 2) w przypadku wypowiedzenia przez BG S.A. umowy oprowadzenie konta, poczwszy od nowego miesica kalendarzowego 2) z wyczeniem wpyww pochodzcych z: a) innych rachunkw tego samego Posiadacza lub innych rachunkw klientw detalicznych, prowadzonych na podstawie innych umw oprowadzenie rachunkw bankowych, b) innych rachunkw tego samego Posiadacza prowadzonych winnych bankach, c) rachunkw kredytowych sucych do obsugi kredytw lub poyczek udzielonych przez BG S.A. Posiadaczowi, d) rachunkw prowadzonych na rzecz Posiadacza przez Oddzia BGOptima. 3) Saldo Oszczdnoci rednia miesiczna warto rodkw pieninych Posiadacza wzotych lub wwalucie obcej (liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych wokresie od 1 do ostatniego dnia danego miesica, ustalonych na koniec kadego dnia, przy czym wprzypadku sald wwalucie obcej po przeliczeniu na koniec kadego dnia na zote wedug redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowizujcego dla danej waluty, dzielona przez liczb dni kalendarzowych wdanym miesicu) ulokowanych wnastpujcych formach: a) w BG S.A. na kontach osobistych (indywidualnych iwsplnych) oraz winnych instrumentach oszczdnociowych, lokacyjnych iinwestycyjnych oferowanych przez BG S.A., wtym na: rachunkach patnych na kade danie, kontach oszczdnociowych, wtym na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE), planach systematycznego oszczdzania, rachunkach terminowych lokat oszczdnociowych, wtym na lokatach inwestycyjnych, b) w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych nabytych przez Posiadacza za porednictwem BG S.A., zuwzgldnieniem planw systematycznego oszczdzania, c) wysoko skadki na ubezpieczenie na ycie idoycie wykupionego wramach ubezpieczenia grupowego oferowanego przez BG S.A., z wyczeniem polisostruktur, rodkw ulokowanych woddziale BGOptima lub za porednictwem serwisu www.bgzoptima.pl, rodkw ipapierw wartociowych znajdujcych si na rachunkach Biura Maklerskiego BG S.A. oraz produktw, zjakich Posiadacz korzysta wBG S.A. wzwizku zprowadzon dziaalnoci gospodarcz lub zawodow.

Lp. Usugi bankowoci telefonicznej iinternetowej 4 5 6 7 8 9


3)

Tytu Miesiczna opata za dostp do systemu bankowoci telefonicznej lub telefonicznej iinternetowej Wysanie kodu autoryzacyjnego wformie SMS do uytkownika systemu bankowoci internetowej Wydanie tokena3) 1) pierwszego 2) kadego nastpnego Odblokowanie tokena3) Zastrzeenie tokena3) Niezwrcenie tokena na danie BG S.A. lub wprzypadku rezygnacji zsystemu bankowoci internetowej dotyczy rachunkw otwartych przed dniem 14 maja 2012 r. Wpata gotwkowa Wypata gotwkowa Przelew na rachunek wBG S.A., realizowany przez:

Konto bardzo osobiste 0,00 PLN 0,00 PLN 37,00 PLN 37,00 PLN 10,00 PLN 25,00 PLN 60,00 PLN

Wpaty iwypaty gotwkowe 10 11 0,00 PLN 0,00 PLN

Przelewy 1) Internet/telefon (IVR) 2) telefon (operator) 3) oddzia Przelew do innego banku krajowego (dot. rwnie przeleww do ZUS iUS), realizowany przez: 13 1) Internet/telefon (IVR) 2) telefon (operator) 3) oddzia Zlecenia stae Zoenie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez: 14 1) Internet 2) telefon (operator) 3) oddzia Modyfikacja/odwoanie zlecenia staego (dot. rwnie zlece do ZUS iUS), realizowane przez: 15 1) Internet 2) telefon (operator) 3) oddzia Realizacja zlecenia staego: 16 1) na rachunek wBG S.A. 2) do innego banku krajowego Polecenie zapaty 17 Obsuga polecenia zapaty Wydanie karty: 18 1) dla posiadacza 2) dla uytkownika Miesiczna opata za obsug karty 19 Uwaga: pierwsza opata pobierana jest: 1) w cyklu prowizyjnym, wktrym zoony zosta wniosek owydanie karty wprzypadku aktywowania karty wtym cyklu, albo 2) w nastpnym cyklu prowizyjnym nastpujcym po tym, wktrym zoony zosta wniosek owydanie karty Wymiana karty lub wydanie duplikatu 20 21 22 Uwaga: opata nie jest pobierana wprzypadkach, gdy wymiana Karty lub wydanie duplikatu Karty dokonywane jest zprzyczyn niezalenych od klienta Wznowienie karty Transakcje bezgotwkowe Transakcje gotwkowe w: 1) kasach obcych, kasach za granic 2) bankomatach woddziaach Banku BG 23 3) bankomatach PlanetCash4You oznakowanych informacj Bankomat bezprowizyjny dla Klientw Banku BG 4) bankomatach obcych 5) bankomatach Euronet 6) bankomatach za granic Miesiczna opata za udostpnienie moliwoci dokonywania bezpatnie wypat gotwki we wszystkich bankomatach na terenie Polski 24 Uwaga: pierwsza opata pobierana jest: 1) w cyklu prowizyjnym, od ktrego udostpniana jest moliwo dokonywania bezpatnych wypat wprzypadku aktywowania karty wtym lub wczeniejszym cyklu, 2) w nastpnym cyklu prowizyjnym nastpujcym po tym, wktrym zostaa udostpniona usuga Dostarczenie karty: 1) przesyk pocztow na adres do korespondencji 25 2) przesyk kuriersk na adres wskazany przez klienta 3) przesyk kuriersk w przypadku otwarcia konta za porednictwem kuriera 0,00 PLN wg kosztw rzeczywistych, min. 35,00 PLN 0,00 PLN X 3,00%, min. 10,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 25,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN Wydanie iobsuga debetowej karty patniczej 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN

12

Obsuga transakcji debetow kart patnicz

Inne czynnoci zwizane zdebetow kart patnicz

Lp. Dostarczenie PIN: 1) w formie wiadomoci sms 26 2) przesyk pocztow na adres do korespondencji 3) przesyk kuriersk na adres wskazany przez klienta 27 28 29 30 31 Lp. Obsuga rachunku 1 2 Miesiczna opata za prowadzenie rachunku Wypata zrachunku (przelew na konto osobiste) Cash back Odtworzenie PIN Sprawdzenie salda wbankomacie woddziale Banku BG Sprawdzenie salda wbankomacie obcym

Tytu

Konto bardzo osobiste 0,00 PLN 7,00 PLN wg kosztw rzeczywistych, min. 35,00 PLN 0,00 PLN 7,00 PLN 0,50 PLN 1,00 PLN 1,00 PLN Opata wPLN 0,00 PLN 0,00 PLN

Wydruk salda lub zestawienia ostatnich transakcji zbankomatu, oile bankomat udostpnia tak funkcjonalno Tytu

Rachunek automatycznego oszczdzania

12. Inne ni wymienione w11 opaty iprowizje, dla Posiadacza posiadajcego konto osobiste wplanie taryfowym Konto bardzo osobiste to: Pozostae czynnoci zwizane zobsug kont irachunkw oszczdnociowych oraz lokat
Lp. Wpaty gotwkowe iprzelewy 1 Przygotowanie rodkw pieninych do odbioru przez Klienta powyej ustalonej kwoty bez wczeniejszego pisemnego zgoszenia wBG S.A. niepobierana, jeli wypata dokonywana jest zlokaty terminowej nastpnego dnia roboczego po upywie okresu lokacyjnego pobierana od caoci rodkw przygotowanych do odbioru Nieodebranie w uzgodnionym terminie przygotowanych do odbioru rodkw pieninych powyej ustalonej kwoty pobierana od caoci rodkw przygotowanych do odbioru Dodatkowa opata za przelew pilny (realizacja wdniu zoenia), zoony: 3 1) woddziale po godzinie 13:30 2) wsystemie bankowoci internetowej lub telefonicznej po godzinie 14:00 Zlecenie realizowane za porednictwem systemu SORBNET, bezporednio do NBP dla zlece: 4 5 6 7 1) wkwocie rwnej lub wikszej ni 1 000 000 PLN 2) wkwocie mniejszej ni 1 000 000 PLN Odwoanie dyspozycji realizacji przelewu Wycig miesiczny, zwyczeniem wycigw, oktrych mowa wpkt 8 Wycig miesiczny wformie papierowej dla: 1) posiadaczy systemu bankowoci internetowej 2) osb otrzymujcych wycigi na adres poczty elektronicznej 8 9 Wycig po kadej zmianie stanu rachunku: (opata jest pobierana jednorazowo na koniec danego cyklu prowizyjnego cznie za wszystkie patne wycigi sporzdzone wtym cyklu) 1) pierwszy 2) kady kolejny Duplikat wycigu, oktrym mowa wpkt 6-8 Historia operacji na rachunku: 10 1) wroku biecym 2) wlatach ubiegych (opata pobierana jest za dokument, jeli dokument dotyczy kilku lat pobierana jest jedna opata, jeli Klient oczekuje odrbnych dokumentw na poszczeglne lata liczba opat jest zgodna zliczb dokumentw) Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu zoonego za porednictwem systemu bankowoci telefonicznej lub internetowej Wydanie, na wniosek klienta, zawiadczenia oposiadaniu rachunku bankowego, wysokoci salda na rachunku, itp. (opata jednorazowa, niezalenie od liczby posiadanych przez klienta rachunkw) Przygotowaniu odpisu dokumentu ksigowego: 13 1) dokument zostatnich 12 miesicy 2) dokument sprzed 12 miesicy 14 Inne Przyjcie, odwoanie lub zmiana penomocnictwa (opaty nie pobiera si: jeli penomocnicy ustanawiani s przy zawieraniu umowy przy ustanawianiu penomocnictwa wPlanie Senior) (odwoanie penomocnika iwskazanie innego traktowane jest jako zmiana pobierana jest tylko jedna opata) Przyjcie lub zmiana dyspozycji wkadem na wypadek mierci (w przypadku zoenia dyspozycji jednoczenie na kilku rachunkach pobierana jest tylko jedna opata) Realizacja dyspozycji wkadem na wypadek mierci Weryfikacja uprawnie spadkobiercy/spadkobiercw do dysponowania rachunkiem bankowym Przeksztacenie rachunku wsplnego na indywidualny lub indywidualnego na wsplny (opata nie jest pobierana, jeeli przeksztacenie rachunku wsplnego na indywidualny spowodowane jest mierci jednego ze wspposiadaczy rachunku lub wprzypadku przeksztacania rachunku wsplnego prowadzonego wczeniej na rzecz osoby maoletniej ijej przedstawiciela ustawowego, jeeli od osignicia penoletnioci przez osob maoletni nie mino wicej ni 3 miesice) Blokada rodkw na rachunku, na wniosek klienta, ztytuu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub zinnych tytuw na rzecz bankw iosb Wysanie listem na adres do korespondencji informacji oodmowie wykonania zlecenia patniczego 9 Opata za odzyskanie rodkw pieninych (opata jednorazowa za odzyskanie rodkw, pobierana w przypadku podania przez klienta nieprawidowego unikatowego identyfikatora) 20,00 PLN 30,00 PLN 50,00 PLN 30,00 PLN 50,00 PLN 5,00 PLN 50,00 PLN 0,00 PLN 6,00 PLN 15,00 PLN 6,00 PLN 6,00 PLN Wycigi ipotwierdzenia 0,00 PLN 0,00 PLN 15,00 PLN 10,00 PLN 0,20%, max. 100,00 PLN 1,00% 5,00 PLN 5,00 PLN Tytu Konto bardzo osobiste Opata wPLN

11 12

15

0,00 PLN

16 17 18 19

0,00 PLN 10,00 PLN 10,00 PLN 0,00 PLN

20 21

40,00 PLN 5,00 PLN

Lp.

Tytu

Posiadacze konta osobistego wplanie taryfowym Konto bardzo osobiste Opata wPLN lub rwnowarto wwalucie

Operacje gotwkowe Skup isprzeda walut obcych: 1) skup isprzeda znakw pieninych wwalutach obcych: a) w formie gotwkowej zwykorzystaniem rachunku zotowego lub walutowego wwalucie innej ni wpata/wypata, b) wypata zrachunku walutowego (w walucie rachunku) waluty zakupionej wdniu realizacji wypaty, c) odsprzeda BG S.A. walut z rachunku walutowego w dniu ich wpaty dokonanej w gotwce na ten rachunek (wwalucie rachunku) (w przypadku kupna/sprzeday waluty obcej wgotwce za inn walut obc wgotwce prowizja pobierana jest dwa razy) 2) skup isprzeda znakw pieninych wwalutach obcych ztytuu realizacji transakcji MoneyGram

0,00%

0,00 PLN

Skup isprzeda zagranicznych rodkw patniczych oraz polecenia wypaty wwalucie obcej
Polecenie wypaty wwalucie obcej 2 Przelew wewntrzny, realizowany przez Internet, telefon (operatora) ioddzia (gdy rachunek Zleceniodawcy irachunek Beneficjenta s prowadzone przez BG S.A. ico najmniej jeden zrachunkw jest rachunkiem walutowym) Realizacja polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowego (przelew wychodzcy), zleconego za porednictwem: (opata ponoszona jednorazowo przez Zleceniodawc, zwyczeniem polecenia wypaty wRUB) 3 1) Internetu 2) oddziau 4 Realizacja polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowego w RUB (opata ponoszona jednorazowo przez Zleceniodawc) zoonego woddziale iza porednictwem Internetu) 0,20%, min. 15,00 PLN, max. 150,00 PLN 0,25%, min. 25,00 PLN, max. 300,00 PLN 0,25%, min. 60,00 PLN max. 350,00 PLN 0,00 PLN

Realizacja polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowego, wysyanego na rachunek beneficjenta wbanku bdcym uczestnikiem systemu rozlicze SEPA, zleconego za porednictwem: ( przelew wychodzcy wEUR, zpodanym kodem BIC banku Beneficjenta, rachunkiem wstandardzie IBAN, opcj kosztw SHA, niezawierajcy jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji) 1) Internetu 2) oddziau Realizacja polecenia wypaty za granic lub do banku krajowego, gdy wszystkie koszty ponosi Beneficjent Uwaga: Opcja ta jest niedozwolona dla polecenia wypaty EOG. (kwota przelewu jest pomniejszona owarto tej prowizji, zleceniodawca nie ponosi kosztw przelewu; jeeli kwota polecenia wypaty jest nisza lub rwna nalenej prowizji, Bank pobiera prowizj wwysokoci 50% wartoci zlecenia) Uwaga: Opat obciany jest beneficjent zlecenia. Opata dodatkowa za przyspieszenie realizacji polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowego (przelewu wychodzcego) (opata ponoszona przez Zleceniodawc) Opata dodatkowa za realizacj polecenia wypaty za granic lub do banku krajowego wtym samym dniu roboczym zleconego woddziale pobierana cznie zopat okrelon wpkt 7 Opata dodatkowa za realizacj polecenia wypaty za granic lub do innego banku krajowego (przelew wychodzcy), gdy wszystkie koszty (koszty BG S.A., bankw poredniczcych i banku beneficjenta) ponosi Zleceniodawca (opata ponoszona przez Zleceniodawc) Uwaga: Opcja ta jest dozwolona dla polece wypaty EOG wycznie wprzypadku realizacji zlecenia zrachunku prowadzonego winnej walucie ni waluta zlecenia. 0,00 PLN 10,00 PLN 0,25%, min. 30,00 PLN, max. 250,00 PLN

7 8

0,10%, min. 10,00 PLN, max. 100,00 PLN 50,00 PLN

80,00 PLN

10

Polecenie wypaty z zagranicy lub z innego banku krajowego (przelew przychodzcy) z tytuu wiadcze spoecznych (emerytalno rentowych) Realizacja polecenia wypaty z zagranicy lub z innego banku krajowego na rachunek prowadzony w BG S.A. (przelew przychodzcy), gdy prowizje iopaty ponosi Beneficjent (opata pobierana jest od odbiorcy przelewu) (jeeli kwota polecenia wypaty jest rwna lub nisza ni nalene BG S.A. prowizje iopaty, BG S.A. pobiera prowizj wwysokoci 50% wartoci otrzymanego polecenia wypaty) Opata za brak lub wskazanie w zleceniu polecenia wypaty za granic nieprawidowego kodu BIC banku Beneficjenta wprzypadku polece wypaty na teren pastw UE oraz Norwegii, Islandii iLiechtensteinu (opat pobiera si od Zleceniodawcy niezalenie od opcji kosztowej wzleceniu)

1,50%, min. 25,00 PLN, max. 300,00 PLN

11

20,00 PLN

12

20,00 PLN

13. Pozostae opaty iprowizje, niewymienione w11 i12, aokrelone wRozdz. 20 Umowy dotyczce innych rachunkw oraz pozostaych czynnoci zwizanych zobsug rachunkw oszczdnociowych pozostaj bez zmian.

10