SPAŢIUL ROMÂNESC ÎNTRE DIPLOMAŢIE ŞI CONFLICT ÎN EVUL MEDIU ŞI LA ÎNCEPUTURILE MODERNITĂŢII.

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 2 ore SUBIECTUL I Citiţi cu atenţie sursele de mai jos: A.”În acest timp răsculându-se [Ştefan cel Mare] faptele sale au fost arătate [sultanului. Lui Soliman-paşa] i s-a trimis poruncă (…) să plece cu oastea sa împotriva [Moldovei] (…) pentru a supune acele ţinuturi prin lovituri de sabie. Dar oastea lui Soliman-paşa era obosită de luptele [ anterioare]. Duşmanul neieşind la iveală, ei au pornit în incursiune pentru devastarea satelor şi oraşelor.(…) Pe când Soliman-paşa era ocupat cu prada, [Ştefan voievod] fortificându-şi atât pe dinăuntru cât şi pe dinafară ţara şi adunându-şi la un loc călăreţii şi pedestraşii, a pornit în grabă asupra oştirii [otomane] şi a împrăştiat acea oaste obosită, atacând-o prin surprindere, din locuri ascunse, cu oastea sa. Cei mai mulţi dintre [otomani] au murit ca nişte martiri şi mulţi viteji au pierit pe câmpul de bătălie [ de la Podu Înalt. Soliman-paşa], care se căia de această ciocnire, a scăpat cu greu de la nenorocirea pierii.” (Cronicarul otoman Sa’adeddin despre lupta din 1475) B.” Iar [Ştefan cel Mare] le-a ieşit înainte turcilor de sus de Vaslui, la Podu Înalt, [în 1475], pe care i-a biruit Ştefan-vodă, nu aşa cu vitejia, cum cu meşteşugul.(…) Deci ajutorind puterea cea dumnezeiască, (…) aşa i-au cuprins pe turci negura, de nu se vedea unul cu altul. Şi Ştefanvodă tocmise puţini oameni preste lunca Bârladului, ca să-i amăgească cu buciume şi trâmbiţe, dând semn de război; atunci oastea turcească, întorcându-se la glasul buciumelor şi împiedicându-i şi apa şi lunca şi negura acoperindu-i, [au vrut să treacă prin luncă], la glasul buciumelor. Iar Ştefan [cel Măreţ] cu oastea tocmită i-a lovit [ pe otomani], unde nici era loc [ pentru aceştia] de a-şi tocmi oastea, nici de a se îndrepta, ci aşa ei în sine tăindu-se, mulţi pieriră, mulţi prinşi de pedestrime au fost, ce şi pe aceia pe toţi i-a tăiat. (…) Şi puştile le-au doborât şi steagurile [de luptă] mai mult de o sută au luat.” (Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei) Pornind de la aceste surse, răspundeţi următoarelor cerinţe: 1. Precizaţi secolul la care se referă sursa B. 2 puncte 2. Numiţi locul în care s-a desfăşurat bătălia dintre români şi otomani, la care se 2 puncte referă atât sursa A cât şi sursa B. 3. Numiţi cei doi conducători de oşti menţionaţi în sursa A. 6 puncte 4. Precizaţi , din sursa A, obiectivul expediţiei iniţiate de sultan împotriva Moldovei. 3 puncte 5. Menţionaţi două informaţii aflate în relaţie cauză-efect, selectate din sursa A. 7 puncte 6. Prezentaţi două conflicte din spaţiul românesc, desfăşurate în Evul Mediu şi la începutul modernităţii, în afara celui prezentat în surse. 6 puncte 7. Menţionaţi o asemănare între două acţiuni diplomatice la care au participat românii în Evul Mediu şi la începutul modernităţii. 4 puncte 30 puncte

prezentarea politicii de cruciadă dusă de doi domnitori ai Ţărilor Române din sec. Menţionaţi două asemănări şi două deosebiri între politica externa a lui Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare. 6 puncte 5. XIV-XVI. un obiectiv urmărit de Mihai Viteazul . afirmaţia conform căreia Mihai Viteazul a înfăptuit prima unire politică a românilor. pe baza sursei date.” (Ştefan Ştefănescu. 4. Înzestrat cu simţ diplomatic. Istoria Românilor. menţionarea a două consecinţe ale politicii de cruciadă dusă de domnitorii români. respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia. având în vedere: 1. 6 puncte 4. lupta împotriva turcilor. printr-un fapt istoric relevant. 8 puncte 6. respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizat. Menţionaţi. Formulaţi.SUBIECTUL II Citiţi cu atenţie sursa de mai jos: 30 puncte „ Ca domn al unei ţări situate în prima linie a confruntărilor dintre creştini şi otomani şi care cunoştea pretenţiile tot mai împovărătoare ale Porţii otomane. [a stabilit] legături cu voievozii Moldovei. pe baza sursei. Precizaţi. (Se punctează pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant. 2 puncte 3. un punct de vedere conform căruia Mihai Viteazul a înţeles că trebuie să se încadreze în „cruciada târzie” . 3. faţă de schimbările ce se manifestau în viaţa internaţională. structurarea prezentării. susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant. conturându-şi lucid planurile de acţiune. cu principii Transilvaniei.I) Pornind de la această sursă. un eseu despre politica de cruciadă a domnitorilor români în secolele XIV-XVI. pentru a iniţia şi a duce. 2. pe baza sursei. respectiv a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia).definirea noţiunii de „cruciadă târzie” şi prezentarea contextului internaţional în care a avut ea loc. Camil Mureşan. Precizaţi . întreprinse de Mihai Viteazul după preluarea puterii. . cu conducătorii mişcării de eliberare a popoarelor din Balcani şi cu organizatorii cruciadei antiotomane. Aceste schimbări trebuiau folosite pentru a da un nou curs statutului politic al Ţării Româneşti.) 6 puncte SUBIECTUL III 30 puncte Elaboraţi. selectând o informaţie în aceste sens. 2 puncte 2. 5. formularea unui punct de vedere cu privire la politica de cruciadă a domnitorilor români în secolele XIV-XVI şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric. în calitate de domnitor. Mihai Viteazul (…) . Mihai Viteazul a înţeles că. o caracteristică a personalităţii lui Mihai Viteazul. evidenţierea relaţiei cauză-efect. una pe plan intern şi una pe plan extern. nu poate fi indiferent şi nici neutru. două acţiuni. Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat. în aproximativ două pagini. precizarea tacticii şi strategiei folosite de aceştia în “cruciada târzie”. odată ajuns la cârma Ţării Româneşti. Argumentaţi. pe baza sursei. vol. cu sorţi de izbândă . răspundeţi la următoarele cerinţe: 1.

2. . SUBIECTUL I (30 de puncte) 1. . 5.1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece. respectiv a conectorilor care exprimă concluzia (aşadar. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. .3 puncte pentru formularea. 3p x 2 = 6p 4. 2 puncte pentru numirea locului în care s-a desfăşurat bătălia dintre români şi otomani. altele decât cele precizate explicit prin barem. SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 1. a obiectivului expediţiei iniţiate de sultan împotriva Moldovei. 2 puncte pentru menţionarea. 3p x 2 = 6p 7. în calitate de domnitor. 3p x 2 = 6p 4. pe baza sursei. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între cele două acţiuni diplomatice la care au participat românii în Evul Mediu şi la începutul modernităţii. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa B. întreprinse de Mihai Viteazul după preluarea puterii. 6 puncte . câte 3 puncte pentru numirea celor doi conducători de oşti menţionaţi în sursa A. . 2p x 4 = 8p 6.3 puncte pentru selectarea explicaţiei din text.3 punct pentru pertinenţa argumentării referitoare la afirmaţia conform căreia Mihai Viteazul a înfăptuit prima unire politică a românilor. 7 puncte pentru menţionarea celor două informaţii aflate în relaţie cauză-efect. . pe baza sursei. ca urmare etc. a oricărui punct de vedere conform căruia Mihai Viteazul a înţeles că trebuie să se încadreze în „cruciada târzie”. câte 3 puncte pentru prezentarea celor două conflicte din spaţiul românesc. în afara celui prezentat în surse. 3p x 2 = 6p 5. • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Nu se acordă punctaje intermediare.selectate din sursă. din sursa A. 3.BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Se punctează oricare alte formulări/ modalităti de rezolvare corectă a cerinţelor. a obiectivului urmărit de Mihai Viteazul. 3 puncte pentru precizarea . 2 puncte pentru precizarea caracteristicii personalităţii lui Mihai Viteazul. câte 3 puncte pentru precizarea celor două două acţiuni. câte 2 puncte pentru fiecare asemănare şi deosebire între politica externă a lui Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare. pe baza sursei date. la care se referă atât sursa A cât şi sursa B. una pe plan intern şi una pe plan extern. desfăşurate în Evul Mediu şi la începutul modernităţii. 3. pentru că etc. Nu se acordă fracţiuni de punct.). 2. 6.2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susţine afirmaţia dată.).

1 punct pentru selectarea oricărui argument istoric pentru susţinerea punctului de vedere referitor la politica de cruciadă a domnitorilor români în secolele XIV-XVI.câte 2 puncte pentru menţionarea fiecărei consecinţe a politicii de cruciadă dusă de domnitorii români.3 puncte pentru precizarea tacticii şi strategiei folosite de aceştia în “cruciada târzie”.) Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel: • 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat 1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat 0 puncte pentru lipsa limbajului istoric • 1 punct pentru structurarea textului (introducere . . . concluzia (aşadar. 2. . pentru că etc.1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la politica de cruciadă a domnitorilor români în secolele XIV-XVI.1 punct pentru pertinenţa argumentării punctului de vedere formulat . 4p x 2 = 8p 3..3 puncte pentru prezentarea contextului internaţional în care a avut loc cruciada târzie.cuprins .). respectiv. .câte 4 puncte pentru prezentarea politicii de cruciadă dusă de cei doi domnitori ai Ţărilor Române din secolele XIV-XVI. .concluzii) 0 puncte pentru text nestructurat • 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice 0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice • 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu 0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaţiu.2 puncte pentru definirea noţiunii de „cruciadă târzie” .SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel: 1.1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece. 2p x 2 = 4p 5. . . 4. ca urmare etc.

9 9-10 Media pe clasă . crt.9 7-7.9 6-6.9 3-3.BORDEROU DE CORECTARE ŞI EVALUARE Nr.9 8-8. 2 SUBIECTUL I 30 puncte 2 6 3 7 6 SUBIECTUL II 30 puncte 2 2 6 6 8 6 SUBIECTUL III 30 puncte 5 8 3 4 4 6 Ofi.Media ciu 10p Nota 4 CENTRALIZATOR 1-1.9 4-4.9 2-2.9 5-5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful