i

Modul
BM L 3 0 5 3 : M OR FO L O GI B A H AS A M E L AY U

Penulis

Ahmad Khair Bin Mohd Nor Norliza Binti Hj. Jamaluddin

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2011

2

Cetakan Pertama/First Printing 2011

Cetakan Pertama/First Printing 2011 ©Universiti Pendidikan Sultan Idris 2011

H ak C i p t a Te r p el i h ar a. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara lektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu. A l l r i g ht r e s e r v e d. N o p a r t o f t h i s p ubl i c at i o n m ay be r e pr od uc e d o r t r a ns m i t t e d i n a n y f o r m o r by an v m e ans , e l e c t r oni c or m e c hani c al i nc l udi ng phot oc opy , r e c or di ng, or an y i nf or m at ion s t or age and retrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. D iter b itkan di Mal ay s i a/ P ubl i s he d i n Mal ay s i a by U ni ve rs i t i P e ndi di ka n S ul t a n Idri s 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia T el : 0 5 - 4 50 60 0 0, F a k s : 05 - 459 516 9 L am an S es aw an g : w w w .u p s i . e d u .m y E-mel: penerbitupsi.edu.my A t u r hu ru f o l e h l Ty p e s e t t i ng b y Penerbit UPSI U ni ve rs i t i P e ndi di ka n S ul t a n Idri s 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Dicetak olehlPrinted by

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dal arn -Penerbi tan

3

ISI KANDUNGAN

PANDUAN KURSUS

viii

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI

Pengenalan Pengertian morfologi Konsep morfem Jenis-jenis morfem Konsep kata Konsep alomorf Konsep morfofonem
Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

1 1 2 3 3
6

8 9
10 10 11

UNIT 2 PEMBENTUKAN KATA Pengenalan Bentuk kata Kata tunggal Kata terbitan Kata majmuk Kata ganda Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

12 12 13 13 16 24 27 31 31 33

4
UNIT 3 PENGGOLONGAN KATA Pengenalan Golongan kata nama Golongan kata kerja Golongna kata adjektif Golongan kata tugas Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 4 KATA NAMA Pengertian kata nama Ciri-ciri kata nama Penggolongan kata nama Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama Pembentukan kata nama Kata nama tunggal Kata nama terbitan Kata nama ganda Kata nama majmuk Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 5 KATA KERJA Pengertian kata kerja Ciri-ciri kata kerja Penggolongan kata kerja Kata kerja aktif Kata kerja pasif Pembentukan kata kerja Kata kerja tunggal Kata kerja terbitan Kata kerja ganda Kata kerja majmuk Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan 34 34 36 39 40 41 43 43 44 45 45 45 46 46 48 50 53 53 54 73 76 77 78 79 81 81 82 82 83 87 88 88 88 117 119 120 120 122

5 UNIT 6 KATA ADJEKTIF Pengenalan Istilah kata adjektif Pengertian kata adjektif Ciri-ciri kata adjektif Jenis-jenis kata adjektif Pembentukan kata adjektif Kata adjektif tunggal Kata adjektif terbitan Kata adjektif ganda Kata adjektif majmuk Perbandingan kata adjektif Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 7 KATA ADVERBA Pengertian kata adverba Ciri-ciri kata adverba Bentuk kata adverba Jenis-jenis kata adverba Kata tugas yang tergolong dalam kata adverba Makna kata adverba Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 8 KATA TUGAS Pengertian kata tugas Fungsi kata tugas Ciri-ciri kata tugas Golongan kata tugas Kata penyambung ayat Kata praklausa Kata prafrasa dan pascafrasa Kata pascakata Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 9 IMBUHAN ASING Pengenalan Awalan pinjaman Akhiran pinjaman 123 123 123 125 128 132 135 136 136 141 142 143 146 146 147 148 148 149 150 152 153 153 155 155 156 157 157 157 157 158 159 162 164 175 176 176 177 178 178 178 181 .

6 Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 10 KESALAHAN BAHASA DAN PENGEDITAN TEKS Pengenalan Konsep kesalahan bahasa Tujuan analisis kesalahan Jenis-jenis kesalahan bahasa Kesalahan ejaan Kesalahan pengimbuhan Kesalahan penggandaan Kesalahan pemajmukan Kesalahan kata ganti nama Kesalahan kata bilangan Kesalahan penjodoh bilangan Kesalahan kata kerja Kesalahan kata adjektif Kesalahan tugas Bentuk lewah dalam bahasa Pengeditan teks Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan 183 183 184 185 185 185 186 186 187 188 189 190 190 191 192 193 193 194 197 198 199 199 200 .

7 PANDUAN KURSUS .

Modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh. setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. contohnya melalui BigBlueButton.8 PENGENALAN Panduan kursus ini disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. menyiapkan tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi kursus BML 3053 adalah seperti dalam jadual yang berikut. Bagi setiap kursus ini. KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UPSI. Pelajar dinasihati supaya membaca bahagian ini dengan teliti. Aktiviti Pembelajaran Membaca modul. pelajar perlu memperuntukkan 240 jam waktu pembelajaran. Selepas itu berusahalah untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Skype. justeru mereka berupaya menggunakan aspek morfologi yang betul dan tepat dalam pertuturan dan penulisan. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Mengikut piawaian UPSI dan MQA. Kursus BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu mendedahkan pelajar kepada aspek perkataan dalam bahasa Melayu berdasarkan pelbagai pendekatan analisis.) Forum (E-Learning melalui MyGuru3) Video P&P melalui MyGuru2 Kuiz dalam talian melalui MyGuru3 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 102 20 92 26 112 128 240 . ulang kaji. Kursus ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang proses pembentukan kata. dll.

konsep morfem. It gives emphasis on analyzing word forms. LL1) 4. Menunjukkan kepekaan terhadap kesilapan yang ditemukan dalam teks dan berusaha membetulkan kesilapan tersebut. dan kata akronim 2 . Melaksanakan tugas berkaitan bidang morfologi secara berpasukan. (K4) 2. P5. Yang ditumpukan ialah perbincangan dan analisis tentang bentuk kata. konsep morfofonem. jenis-jenis morfem. (K3. word building processes and words class. A5) 3. Mengklasifikasi komponen-komponen utama dalam bidang morfologi mengikut contoh dan jenis yang relevan. This course will also focus on the morphophonemic processes as well semantics of the words forms in Malay). isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit seperti yang berikut: UNIT 1 TAJUK PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI Pengertian morfologi. Mempamerkan keyakinan dalam penggunaan perkataan ketika berkomunikasi. anda diharapkan dapat: 1. kata majmuk. Kursus ini turut menumpukan proses morfofonemik dan ciri semantik perkataan dalam bahasa Melayu. zaman struktural hingga zaman transformasi generatif. kata ganda. konsep alomorf. structural period and transformational generative period. kata tunggal. kata terbitan. (This course focuses on the various morphological theories. (K2. proses binaan kata dan penggolongan kata.9 HURAIAN BML 3053 MORFOLOGI BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus BML 3053. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini. (A4) SINOPSIS KURSUS Kursus ini memberikan fokus terhadap pelbagai teori morfologi mulai zaman tradisional. beginning from the traditional period. dan konsep kata PEMBENTUKAN KATA Bentuk kata.

fungsi kata tugas. penggolongan kata nama. 4 KATA NAMA Pengertian kata nama. golongan kata adjektif. . 8 KATA TUGAS Pengertian kata tugas. dan perbandingan kata adjektif 7 KATA ADVERBA Pengertian kata adverba. 10 KESALAHAN MORFOLOGI DAN PENGEDITAN TEKS Konsep kesalahan bahasa.1 3 PENGGOLONGAN KATA Kriteria penggolongan kata. dan pembentukan kata nama. ciri-ciri kata nama. dan akhiran pinjaman.kata tugas yang tergolong sebagai kata adverba. golongan kata tugas. jenis-jenis kesalahan morfologi. dan golongan kata tugas. dan pembentukan kata kerja 6 KATA ADJEKTIF Istilah kata adjektif. golongan kata nama. jenisjenis kata adverba. pengertian kata adjektif. tujuan analisis kesalahan. penggolongan kata kerja. bentuk kata adverba. kata penyambung ayat. 9 IMBUHAN ASING Awalan pinjaman. jenis-jenis kata adjektif. golongan kata kerja. ciri-ciri kata adverba. kata prafrasa dan pascafrasa. kata pascakata. pengeditan teks . 5 KATA KERJA Pengertian kata kerja. ciri-ciri kata tugas. pembentukan kata adjektif. ciri-ciri kata adjektif. kata praklausa. dan makna kata adverba. ciri-ciri kata kerja.

melakar. A Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas. dan/atau mencari maklumat daripada internet. dan sumber lain. Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Aktiviti termasuklah menjawab soalan.11 PENTAKSIRAN Tugasan Tugasan % Wajaran 20 Kaedah dan Hasil Tugasan Hanya 1 kerja kursus individu.Satu kerja kursus individu bercetak dihantar kepada pensyarah melalui pos. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasikan konsep yang dibincangkan. Kadang-kadang disertakan jawapan serta maklum balas di akhir setiap unit. Dalam talian menggunakan MyGuru3 Forum Peperiksaan Akhir 20 60 100 Jumlah - HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.Satu lagi dalam talian menggunakan MyGuru3. . buku. mengisi tempat kosong.

.

membezakan morfem dan kata 1. Ayat merupakan unsur/unit tatabahasa yang paling tinggi kerana semua unsur lain terdapat di dalamnya. Tatabahasa menjadi komponen yang amat penting dalam pengajaran bahasa kerana ia menjadi panduan kepada pelajar untuk membina perkataan dan ayat. menjelaskan unsur bahasa yang dikaji dalam morfologi 3. menyatakan definisi morfologi 2. sistem kata. iaitu fonologi. dan laras bahasa. dan semantik. Bahasa mempunyai tiga sistem yang utama. membezakan jenis-jenis morfem 4. tatabahasa. Tatabahasa terdiri daripada dua komponen utama. dan yang paling besar ialah ayat. iaitu morfologi dan sintaksis. Tatabahasa merupakan aturan bahasa yang dijelmakan dalam bentuk rumus-rumus bahasa. Unsur bahasa yang paling kecil ialah morfem. anda diharapkan dapat: 1. Rajah di bawah menunjukkan unsur bahasa dalam hierarki tatabahasa.Pengenalan Kepada Morfologi | 1 UNIT 1 PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. sistem ejaan. Sistem bahasa dapat dilihat daripada sistem sebutan. tatabahasa. Ayat Klausa Frasa Kata Morfem sintaksis ayat .0 Pengenalan Bahasa mempunyai sistem.

kata keterangan dan kata tugas. b. i.1 Pengertian Morfologi Istilah morfologi dipinjam daripada bahasa Inggeris morphology. [se]. e. Misalnya. [ter]. Setiap struktur dalam bahasa terdiri daripada unsurunsur yang lebih kecil. tetapi bunyi [di]. klausa dan ayat. Unsur bahasa yang dikaji dalam sintaksis ialah frasa. kata boleh terbina dalam bentuk tunggal. bentuk terbitan. kata kerja. dan [s] tidak mempunyai apa-apa makna. [t]. a. Unsur-unsur yang kecil ini akan dicantumkan untuk membentuk perkataan. Kesimpulannya. Bunyi-bunyi bahasa seperti [a]. j. Dalam aspek kajian morfologi. Cuba anda nyatakan perkataan yang manakah yang dapat dipenggal untuk menjadi bentuk yang lebih kecil dan mempunyai makna. Bentuk merupakan pewujudan lahiriah sesuatu unsur bahasa. bahasa mempunyai struktur. Dalam modul ini. (2010) menjelaskan bahawa morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Golongan kata pula ialah jenis kata. kata boleh dibahagikan kepada golongan kata nama. bentuk ganda. g. dan logy. [me]. Misalnya. manakala logy bermaksud pengetahuan atau ilmu. h. struktur kata bagi minuman ialah kata dasar + akhiran. c. frasa dan ayat. iklan peristiwa bangunan kedatangan mengambil f. terdapat unsur morfem dan kata bagi membentuk perkataan. dicari ketawa hulubalang beliau kemuncak . kata adjektif. Istilah morphology terbentuk daripada unsur iaitu morph. d. [u]. manakala aspek sintaksis akan dipelajari pada modul yang lain. kita akan mempelajari bidang morfologi. o. morfologi bermaksud ilmu atau pengetahuan tentang bentuk kata. Yang dikatakan struktur ialah susunan unsur bahasa. Berdasarkan golongan.Pengenalan Kepada Morfologi | 2 Unsur bahasa yang dikaji dalam morfologi ialah morfem dan kata. Morph membawa pengertian bentuk. bentuk majmuk. Nik Safiah Karim et al. bentuk dan penggolongan kata. Oleh itu. [m]. dan [ke] mengandungi makna. dan bentuk akronim. Apakah perbezaan antara kumpulan tersebut? 1.

1. memperkatakan mengandungi morfem {mem-} {per-}. Sesuatu perkataan terbentuk daripada satu atau beberapa morfem. dan {–kan}. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks (Asmah Hj. ia menjadi dua suku kata yang tidak bermakna. Contohnya. iaitu {ber-}. dan {-kan}. Perkataan berbantalkan mengandungi tiga morfem. iaitu {mem-}. Omar.2 Konsep Morfem Morfem ialah unit tatabahasa yang terkecil yang mempunyai makna dan menjadi unsur terbentuknya kata. minum merupakan morfem yang tidak dapat dikecilkan lagi. Morfem biasanya diapit oleh tanda { }. kedua terdiri daripada morfem {ke-} dan {dua}. Perkataan makanan terdiri daripada dua morfem. {tinggi}. Perkataan makan mengandungi satu morfem. Misalnya. 20099). mendengar terdiri daripada morfem {men-} dan {dengar}. perkataan minum tidak dapat dipecahkan kepada unsur bahasa yang lebih kecil. Jika kita penggalkan kata minum kepada mi dan num. Morfem terikat boleh dipecahkan kepada morfem terikat satuan. Selain menjadi unsur tatabahasa yang terkecil dan mengandungi makna. minum ialah morfem. {per-}. Morfem tidak dapat dipecahkan kepada unit yang lebih kecil yang mengandungi makna. iaitu {makan} dan {–an}.3 Jenis-jenis Morfem Morfem boleh dibahagikan kepada morfem bebas dan morfem terikat. Jadi.Pengenalan Kepada Morfologi | 3 1. Morfem Morfem Bebas Morfem Terikat Morfem Terikat Satuan Morfem Terikat Terbahagi Morfem Terikat Kompleks . {kata}. dan {–kan}. Perkataan mempertinggikan mengandungi empat morfem. {bantal}.

Pengenalan Kepada Morfologi | 4 1. Oleh itu.dengan kesan. dan sebagainya tidak mempunyai maknanya sendiri tetapi maknanya timbul apabila digunakan dalam ayat. Selain itu. termuda 4. Ada juga morfem terikat kelihatannya seperti morfem bebas. yakni tanpa perlu bergabung dengan morfem lain. yang. Perkataan yang terdiri daripada morfem bebas boleh bertambah jumlahnya setiap masa dengan cara peminjaman daripada bahasa asing. termasyhur 2. si. dan sukar untuk disenaraikan.3.3. Contohnya.1 Morfem Bebas Morfem bebas dapat berdiri sendiri sebagai kata penuh. tawa 8. tetapi ber. Misalnya. tetapi ia sebenarnya morfem . sama ada morfem bebas atau morfem terikat untuk membentuk kata. morfem bebas merupakan pendukung utama makna leksikal sesuatu kata. wah. terkam 3. pada perkataan berkesan. morfem terikat tidak dapat menduduki taraf kata kerana tidak dapat wujud dalam ayat tanpa bantuan morfem lain. pulang lupa belantara bebas minum suasana kereta suka halilintar dunia bila belukar Kebanyakan morfem bebas mempunyai makna leksis. ataupun melalui penciptaan kata baharu. Bentuk kesan boleh berdiri sendiri. iaitu maknanya hanya diketahui apabila digunakan dalam ayat. terkedu 7. Morfem bebas dengan sendirinya dapat menjadi kata. terbang 6. Perkataan yang manakah morfem bebas? 1. perkasa 9. kata dari. Contohnya. ada morfem bebas yang tidak mempunyai maknanya sendiri.2 Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata dasar. ke. ia terbentuk daripada gabungan morfem ber. tetapi mempunyai makna struktur.memerlukan kehadiran bentuk lain dalam penggunaannya. sementara 1. Semua imbuhan ialah morfem terikat kerana tidak ada imbuhan yang dapat berdiri sendiri. Namun begitu. Morfem terikat memerlukan bantuan morfem lain. Jumlah perkataan dalam morfem bebas amatlah banyak. iaitu makna yang timbul daripada morfem itu sendiri. terampil 5. telah.

. Misalnya. terdapat gabungan morfem-morfem.3 Morfem terikat kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih. diperkuat. dan sebagainya. (mengatakan. ke-..an merupakan satu morfem yang tersendiri. Dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. diperoleh) (ii) Gabungan awalan dan akhiran Contohnya: me-.2.3.. iaitu morfem terikat terbahagi. morfem terikat satuan boleh terdiri daripada akhiran seperti –an. di-.. -i. sama ada dengan imbuhan atau digandakan.atau – an menjadi terlantar.2 Morfem terikat terbahagi Morfem terikat terbahagi merupakan morfem yang terdiri daripada awalan dan akhiran yang berlaku serentak sebagai satu kesatuan. dibaiki) . Satu lagi jenis morfem terikat satuan ialah morfem yang bentuknya seperti kata akar tetapi tidak dapat berdiri sendiri.-kan. kedua-duanya masih merupakan morfem terikat kerana tidak dapat berdiri sendiri. anai. nyala dan sebagainya. pen-. digandakan atau dijadikan kata majmuk. Dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. dan perlu wujud dengan morfem lain. –kan.. juang. tapa. 1. memperoleh.-an. serta dan tanya ialah kata dasar yang masingmasing diapit oleh kehadiran imbuhan secara serentak. 1. Morfem jenis ini tidak dapat berdiri sendiri kecuali disertai morfem lain. membaiki.. seperti tawa.. sama ada gabungan dua awalan. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) hendaklah digunakan serentak. mudi. sama ada dengan imbuhan.. Inilah bukti bahawa ke-.3. Perkataan duduk. penyertaan. Pada kata anai dan mayur.(memperkuat.-i. di-.-an. atau gabungan dua awalan dan satu akhiran.kan. ter-. ke-. atau gabungan awalan dan akhiran.. lantar tidak dapat wujud bersendirian.Pengenalan Kepada Morfologi | 5 terikat. kecuali diberikan imbuhan ter.. yang tinggal mestilah perkataan yang sedia ada... seperti pada perkataan kedudukan. Apabila morfem terikat terbahagi diketepikan daripada kata dasar. 1. atau lantaran. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar. me-. dan pertanyaan. dan per-.3. me-.2. diper. di-. Contohnya. Morfem terikat satuan boleh terdiri daripada awalan seperti ber-.. dikatakan.-i.1 Morfem terikat satuan Morfem terikat satuan ialah morfem terikat yang utuh dalam bentuknya dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya. Misalnya. bagi perkataan kedudukan tidak wujud kata dudukan dalam Bahasa Melayu.2. (i) Gabungan dua awalan Contohnya: memper-. iaitu anai atau sayur bagi membentuk kata sempurna anai-anai dan sayur-mayur.-an... dan sebagainya. Morfem ini hanya dapat digunakan setelah disertakan dengan morfem lain. Selain itu..

. apitan ke-. dipersoalkan. siapa.4 Konsep Kata Kata ialah bentuk bahasa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal apabila diberikan intonasi yang sesuai.dan –kan.. per-. duduk.. menggelembungkan 6. Perkataan mempertingkatkan mengandungi empat morfem.-i. Suatu kata pula boleh terdiri daripada satu morfem atau lebih. dipersenjatai) Apakah perbezaan antara morfem bebas dengan morfem terikat? 1. Selain itu.dan per-.. dan satu morfem bebas tinggi. serta morfem bebas bantal. seperti minum.. perkataan tersebut dapat dijadikan ayat minimal apabila diberikan intonasi ayat. Pembentukan perkataan keburukan bukanlah dibentuk dengan buruk diberikan awalan ke. bentuk seperti lari. Contohnya. Nyatakan jumlah morfem bagi perkataan yang berikut: 1. –kan. seperti kata terbitan. Perkataan keburukan pula mengandungi dua morfem.3. bila merupakan unsur bahasa yang terkecil dan mengandungi makna. kata merupakan unsur bahasa yang digunakan untuk membentuk kata lain. memper-. . mempersenjatai.. Misalnya.. memperkecil ialah satu kata yang mengandungi dua morfem terikat mem..Pengenalan Kepada Morfologi | 6 (iii) Gabungan dua awalan dan satu akhiran Contohnya: memper-.. iaitu tiga morfem terikat mem-. Kata-kata seperti ini tidak ada dalam bahasa Melayu. dan buruk diberikan akhiran –an (burukan).(keburuk). diper-... iaitu satu morfem terikat ke-. diper--. memperlahankan 2. Perkataan berbantalkan mengandungi tiga morfem. dan mengandungi maksud atau mesej yang lengkap. Sebagai unsur morfologi. kata ganda. mengebumikan 5.-kan. kata majmuk dan akronim..-an.-kan. ketidakbertanggungjawaban 1.-an merupakan satu morfem yang tersendiri. berketerampilan 3..4 Jumlah morfem dalam perkataan Suatu morfem boleh menjadi kata. serta satu morfem bebas iaitu kecil. menterjemah 4. dan satu morfem bebas buruk. Oleh itu.2. iaitu dua morfem terikat ber.-i (mempersoalkan.

Kata akar boleh merupakan morfem bebas dan morfem terikat. 1.1 Kata Akar Kata akar ialah inti sesuatu kata. Bagi perkataan bertapa.kata buka ialah kata akar . Contohnya: lari berlari pelarian . Kata tunggal secara kebetulan adalah juga kata akar. Kata akar merupakan unsur yang belum diberikan apa-apa imbuhan.kata lari ialah kata dasar bagi perkataan berlari . cuci ialah morfem bebas dan menjadi kata akar bagi mencuci.kata lari ialah kata dasar bagi perkataan pelarian buka terbuka keterbukaan .Pengenalan Kepada Morfologi | 7 Kata dapat dibahagikan kepada kata akar dan kata dasar..kata terbuka menjadi kata dasar bagi perkataan keterbukaan. iaitu setelah diberikan apitan ke-.2 Kata Dasar Kata dasar ialah kata akar yang menjadi dasar sesuatu perkataan yang dapat diberikan imbuhan.-an .4.kata buka ialah kata dasar bagi perkataan terbuka ..4. Kata akar dan kata dasar ialah unsus asas dalam pembentukan kata. Misalnya. Kata berimbuhan juga boleh menjadi kata dasar jika dapat diberikan imbuhan. Kata Kata Akar Kata Dasar 1. tapa ialah morfem terikat dan menjadi kata akar bagi perkataan bertapa.kata lari ialah kata akar .

Morfem {meN-} ini mempunyai alomorf me-.kata majmuk .kata lambat ialah kata dasar bagi terlambat (ii) kata berimbuhan.dan ter-. Morfem beR. awalan meN. Beberapa bentuk kelainan ini ditentukan oleh faktor fonologi yang boleh dibahagikan kepada dua. Contohnya: cantik-cantik secantik-cantik . men-. Contohnya. mem-.kata setiausaha ialah kata dasar bagi 1.kata akar .kata berimbuhan .5 Konsep Alomorf Alomorf ialah kelainan atau anggota sesuatu morfem. iaitu huruf awal sesuatu kata dasar dan struktur suku kata dasar. Contohnya: lambat terlambat . morfem teRdianggotai oleh alomorf te. bel-.Pengenalan Kepada Morfologi | 8 Kata dasar boleh terdiri daripada: (i) kata akar.ialah morfem.kata cantik-cantik ialah kata dasar bagi secantik-cantik (iv) kata majmuk.kata perkembang ialah kata dasar bagi memperkembangkan (iii) kata ganda. Wujudnya perbezaan ini ditentukan oleh fonem pertama kata dasar. meny-.pula dapat dianggotai oleh alomorf be-. dan ber-. meng-. Manakala. . dan menge-. Contohnya: perkembang memperkembangkan .kata gandaan . Contohnya: setiausaha bersetiausahakan bersetiausahakan .

yang membawa maksud bahawa fonem tersebut boleh berubah dalam konteks tertentu. ng.dan meN. awalan peN. Apabila imbuhan tersebut bercantum dengan kata dasar. Oleh itu. peN. sy dan z. lambang N digunakan sebagai wakil pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya. r. ny. Contohnya: peN + curi  pencuri peN + daki  pendaki peN + jual  penjual peN + ziarah  penziarah peN+syarah  pensyarah meN + curi meN + daki meN + jual meN + zalim + i meN+ syarat+ kan  mencuri  mendaki  menjual  menzalimi  mensyaratkan . Morfofonem ialah ciri bunyi yang timbul apabila imbuhan dicantumkan dengan kata dasar. n.jika bertemu dengan morfem dasar yang bermula dengan huruf c.6 Konsep morfofonem Morfofonem melibatkan gabungan antara morfem dengan fonem. Ciri N melambangkan perubahan unsur sengau pada awalan kata kerja meN. Misalnya.dan meN.menjadi pen. j.Pengenalan Kepada Morfologi | 9 1. m. fonem pertama akan menentukan sama ada N digugurkan atau berubah.dan men. w dan y. Contohnya: peN + lari peN + malas peN + nama peN + nyanyi peN + ngiau peN + rampas peN + warna peN + yakin         pelari pemalas penama penyanyi pengiau perampas pewarna peyakin meN + layan  meN + makan  meN + nanti  meN + nyanyi  meN + nganga  meN + rampas  meN + wangi  meN + yakin + i  melayan memakan menanti menyanyi menganga merampas mewangi meyakini Sebaliknya.kekal apabila bertemu dengan huruf l. d. Lazimnya antara morfem dasar (bebas dan terikat) dengan morfem terikat yang merupakan imbuhan. Ciri morfofonem sering dilambangkan dengan huruf besar N dan R.dan awalan kata nama peN-.

f. dan teR-. Bunyi /r/ pada imbuhan akan digugurkan. 5. 4. rujuk g. tertarik b. mempersoalkan h. morfem morfem terikat kata akar bentuk kata penggolongan kata PENILAIAN KENDIRI 1. Apakah jenis morfem terikat bagi perkataan yang berikut? a. tinggal d. 9. 3. b. raung e. morfologi morfem bebas kata kata dasar struktur kata 6. c. jelapang e. Senaraikan morfem bebas dan morfem terikat bagi perkataan yang berikut. a. 10. 7. rangkak d.Pengenalan Kepada Morfologi | 10 Lambang R pula menunjukkan perubahan yang berlaku pada bunyi getaran gusi /r/ pada akhir bunyi awalan kata kerja beR-. Contohnya: beR+ rasa  berasa beR+renag  berenang beR+ rendam  berendam teR + rasa  terasa teR + rancang  terancang teR + rawat  terawat KATA KUNCI 1. bertujuan f. 8. kelmarin 2. gemersik g. cengkerang h. 2. menyucikan c. memperkecil renang selidik rangkak .

dan perkahwinan adalah morfem terikat terbahagi? RUJUKAN Abdullah Hassan. Arbak Othman. (2007). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Persoalan Tatabahasa Melayu. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. (2006). Onn. Bhd. (2009). (2011). Morfologi. Hashim Hj. ketidakbertanggungjawaban 4. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. dan tata) a. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Apakah perbezaan antara morfem dan kata? 5. Bhd. Farid M. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. mengetengahkan e. (2010). Permulaan Ilmu Linguistik Edisi Kedua. pemerkasaan c. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. penerimaan. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. (1983). Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Apakah bukti yang dapat dikemukakan sebagai hujah bagi menyokong kenyataan bahawa perkataan kecantikan. iaitu satu morfem bebas : susila. Asmah Hj. Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Senaraikan jumlah morfem bebas dan morfem terikat bagi perkataan yang berikut: Contoh: bertatasusila (ada tiga morfem.Pengenalan Kepada Morfologi | 11 3. dua morfem terikat: ber-. Ahmad Khair Mohd Nor. terlantar b. Bhd. Nik Safiah Karim. bermaharajalela d.

0 Pengenalan Perkataan dalam sesuatu bahasa mengandungi bentuk. membezakan bentuk kata terbitan. mengenal pasti kata mengikut bentuknya 2. Proses Morfologi Pengimbuhan Penggandaan Pemajmukan Pengakroniman Bentuk perkataan dalam sesuatu bahasa tidak sama. iaitu pengimbuhan. dan pengakroniman. Ada empat proses morfologi dalam bahasa Melayu. Proses morfologi ialah proses yang dilakukan pada kata dasar untuk menghasilkan bentuk terbitan. proses morfologi ini menjelaskan apa-apa yang berlaku terhadap unsur morfologi. . kata ganda. menganalisis dan mengklasifikasikan bentuk kata dalam petikan 2. Proses morfologi akan menghasilkan bentuk kata terbitan (imbuhan). penggandaan. Perkataan dalam bahasa Melayu dibentuk melalui proses tertentu. Yang dikatakan bentuk ialah pewujudan lahiriah sesuatu unsur bahasa. kata majmuk. iaitu morfem dan kata dalam bahasa Melayu bagi menerbitkan perkataan baharu.Pembentukan Kata | 12 UNIT 2 PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. bahasa Tamil. anda diharapkan dapat: 1. pemajmukan. kata majmuk dan akronim 3. kata ganda. Menurut Abdullah Hassan (2006). bahasa Arab. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan. dan kata akronim. yang disebut sebagai proses morfologi. dan bahasa Inggeris. Cuba dapatkan maklumat tentang bentuk kata dalam bahasa Cina.

Kata sempurna ialah kata tunggal yang dapat berdiri sendiri sebagai ayat minimal. dan kata ganda. Yang berikut merupakan contoh kata tunggal. Kata tunggal dapat dibahagikan kepada tiga jenis.1 Bentuk Kata Ada empat bentuk kata dalam bahasa Melayu. bas hidup rumah tidur dari Muhammad lupa lupa sudah haji dunia perkasa Semua kata tunggal adalah kata akar juga. iaitu kata tunggal. Contohnya: (1) (2) (3) (4) (5) Saya. kata majmuk. kata terbitan. iaitu kata sempurna. Bentuk Kata Tunggal Terbitan Majmuk Ganda 2. Cantik. Keluar! Siapa? . yakni ayat yang terdiri daripada satu perkataan sahaja dengan membawa satu mesej yang lengkap.2 Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada satu morfem bebas.Pembentukan Kata | 13 2. kata tugas dan kata akronim. Itu.

2008). Selain itu. (1) (2) (3) (4) dengan kereta untuk apa? oleh dia? di kampus Kata akronim termasuk ke dalam jenis kata tunggal. Kata-kata yang ditulis condong di bawah tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan daripada kata selepasnya. Ada tiga cara bagi membentuk akronim berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008). akronim perlu dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. iaitu gabungan AKRONIM Gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas. gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu (Nik Safiah Karim et al. Kata akronim ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan.. beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas. Perkataan baharu ini mempunyai konsep dan makna baharu. dan gabungan suku kata dengan suku kata.Pembentukan Kata | 14 Bentuk kata tunggal daripada kata tugas memerlukan sekurang-kurangnya satu kata sempurna untuk melaksanakan tugas tatabahasa. (Ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya) Contoh: ABIM – Angkatan Belia Islam Malaysia KAFA – Kursus Agama Fardhu Ain IPTAR – Institut Penyiaran Tun Abdul Razak Contoh: Mara – Majlis Amanah Rakyat Perkim – Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Bernama – Berita Nasional Malaysia Contoh: asbut – asap dan kabut cerpen – cerita pendek pulihara – pulih dan pelihara . (Ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama) Gabungan suku kata dengan suku kata. (Ditulis dengan huruf besar keseluruhannya) Gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata.

makan.Pembentukan Kata | 15 1. Apakah perbezaan antara akronim dengan singkatan? 2. perangai.” KLIA UPSI DBP UPM Perhilitan Puspanita OKU Kata tunggal dalam bahasa Melayu terbentuk daripada gabungan bunyi-bunyi yang berasaskan pola suku kata. dan dua suku kata atau lebih. Sesuatu suku kata boleh terbentuk daripada satu vokal sahaja. cenderawasih. wang. ufti. syak budi. kosmopolitan Perkataan yang manakah mengandungi kata tunggal? (1) jejentik (4) duniawi (2) tani (5) ilmiah (3) jentolak (6) bilingual . Konsonan dapat hadir di hadapan vokal atau di belakangnya. atau di hadapan dan di belakangnya secara serentak. Contohnya: Bentuk kata tunggal Kata tunggal satu suku kata kata tunggal dua suku kata kata tunggal tiga suku kata kata tunggal lebih empat suku kata Contoh perkataan tas. pin. Kata tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu suku kata. Adakah perkataan yang berikut ini akronim? Berikan alasan anda jika ”ya” atau ”tidak. universiti. ada kata tunggal yang mengandungi dua atau lebih suku kata yang kebanyakannya ialah kata pinjaman. bom. Kebanyakan kata tunggal terdiri daripada dua suku kata. golf. boria. skrip. biasa. cari. derhaka. cuaca.pedang. roh. strategi daripada maharajalela. doa. ke. isteri. tunggu. ulat. apa. manfaat. hirup. beg. atau gabungan vokal dengan konsonan. wah. Namun. tua. slogan perangkap.

Pelbagai bentuk awalan ini disebut sebagai alomorf. Imbuhan ialah bentuk morfem terikat yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. menye. awal akan. kata adjektif. umpama 2. lahir. -wi.dapat dianggotai oleh alomorf me-. panas. -kan. buat. radar. apitan. eka-. anti-. kata kerja. belum. kugiran. -isme. Kata terbitan terdiri daripada kata dasar yang menerima imbuhan. suntuk. lukis. pe-. men-. -iah. awalan peN. se-. Arab-Parsi dan Yunani-Latin-Inggeris.Pembentukan Kata | 16 Bentuk kata tunggal boleh terdiri daripada pelbagai golongan kata. mara buruk. sama ada kata nama. Misalnya. jentolak tidur. dengan. pada. Akhiran –an. peny. men-…-kan dan sebagainya.3 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. maka. pen-. komputer. struktur. akhiran. . akhiran. bi-. sarjana. -kan dan -i merupakan akhiran asli bahasa Melayu. renek. kata keterangan atau kata tugas. -ah. dari. men-.mempunyai alomorf pe-. Akhiran lain seperti -wati. -i. tabika. sungguh. Akhiran pula diletakkan di belakang kata dasar. ajar. bagi. -man. -si dan sebagainya. atau sisipan. -man. lemah. mati. putih.. Awalan meN. hitam. meng-. pem-. leper. Antara contoh imbuhan asli bahasa Melayu ialah – an. makan. besar. Imbuhan dalam bahasa Melayu terdiri daripada awalan. balik. -at dan sebagainya adalah akhiran pinjaman.dan penge-. pro-. Bentuk imbuhan dalam bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan asli bahasa Melayu atau imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. peng-. hidup. Imbuhan pinjaman pula adalah seperti maha-. sama ada awalan. pasar. jelas. berdikari. Alomorf ialah kelainan atau anggota satu morfem. Awalan ialah imbuhan yang diletakkan di hadapan kata dasar. mem-. Pengabungan kata dasar dan akhiran tidak mengubah bentuk kata. kompleks. Contohnya: Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Contoh Kata Tunggal jalan. seperti Sanskrit. lebih. tua. main. bengkok. alih.bergantung pada huruf pertama kata dasar. -wan. tidak. Ada awalan apabila bercantum dengan kata dasar tertentu mengakibatkan wujudnya pelbagai bentuk imbuhan awalan. oleh. apitan dan sisipan. -isme.dan menge. debunga.

Pembentukan Kata | 17

Apitan dikenali sebagai imbuhan terbahagi. Apitan hadir secara serentak mengapit kata dasar, yakni satu di depan dan satu di belakang kata dasar. Antara apitan dalam bahasa Melayu ialah me-…-kan, ber-…-kan, pe-…-an, ber-…-an, ke-…-an, di-…-i, di-…-kan, memper-…-kan, memper-…-i, diper-…-kan, diper-…-i dan sebagainya. Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Sisipan hadir di celah kata dasar. Dalam bahasa Melayu ada empat bentuk sisipan, iaitu –em-, -el -er-, dan –in-. Namun begitu, sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu, kecuali untuk tujuan pembentukan istilah.

Sisipan

-emgentar gementar

-eltapak telapak

-ersabut serabut

-insambung sinambung

Senaraikan awalan yang terlibat dalam mengubah bentuk imbuhan. Kemudian, berikan bentukbentuk imbuhan tersebut. 2.3.1 Fungsi pengimbuhan Proses pengimbuhan penting dalam bahasa Melayu. Melalui proses pengimbuhan, berlakulah perubahan pada bentuk kata yang terlibat, iaitu daripada bentuk tunggal kepada bentuk terbitan atau bentuk berimbuhan. Contohnya: Kata Dasar besar layan baik oleh + pe-i memperImbuhan + Kata terbitan

ke-...-an

kebesaran pelayan baiki memperoleh

Pembentukan Kata | 18

Proses pengimbuhan yang berlaku pada kata dasar boleh mengekalkan golongan kata. Dalam hal ini, istilah yang sering digunakan ialah imbuhan berfungsi sebagai penetap golongan kata. Contohnya: Kata Dasar libat (kata kerja) sastera (kata nama) canti (kata adjektif) air (kata nama) ter-wan sepeng-...-an Imbuhan Golongan Kata terlibat (kata kerja) sasterawan (kata nama) secantik (kata adjektif) pengairan (kata nama)

Proses pengimbuhan juga mengubah golongan kata. Istilah yang digunakan ialah imbuhan sebagai pengubah golongan. Contohnya: Kata Dasar retak (kata adjektif) oleh (kata sendi nama) wangi (kata adjektif) Imbuhan ke-...-an per-...-an berper...-an meme-...-kan di-...-kan -an Golongan Kata keretakan (kata nama) peretakan (kata nama) beroleh (kata kerja) perolehan (kata nama) mewangi (kata kerja tak transitif)) mewangikan (kata kerja transitif) diwangikan (kata kerja pasif) wangi-wangian (kata nama)

Proses pengimbuhan juga boleh menghasilkan makna yang berlainan. Umpamanya, kata batu apabila diberikan imbuhan akan membawa pelbagai makna. Contohnya: batu berbatu membatui membatukan ‘galian bukan logam’ ‘ada batu’ membatu ‘diam sahaja’ ‘membubuh batu’ ‘tidak mahu bercakap’

Pembentukan Kata | 19

Selain dapat dilakukan pada kata akar, pengimbuhan juga boleh berlaku pada perkataan yang telah pun mempunyai imbuhan. Dalam konteks ini, pengimbuhan berlaku sebanyak dua kali, yang pertama dengan kata dasar tunggal, dan yang kedua dengan kata dasar berimbuhan. Contohnya: tua  halang  angkat  ke- + tua (ketua) ber- + halangan (berhalangan) ke...an + berangkat (keberangkatan)    pengetua berhalangan keberangkatan

Proses pengimbuhan boleh juga berlaku pada kata majmuk. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk, iaitu ejaannya ditulis terpisah, dan ejaannya menjadi bercantum. Contohnya: (i) Ditulis terpisah apabila menerima awalan atau akhiran. di- + temu bual ber- + campur aduk daya serap + an (ii) Ditulis bercantum apabila menerima apitan. me- + tandatangan + -i  me- + satu padu + -kan  peng- + kuat kuasa + -an  Pengimbuhan juga boleh berlaku kata ganda. Misalnya: ber- + main-main lama-lama + -an ber + tolak-tolak + an di- + takut-takut + -kan memper- + olok-olok + -kan      bermain-main lama-lamaan bertolak-tolakan ditakut-takutkan memperolok-olokkan menandatangani menyatupadukan penguatkuasaan    ditemu bual bercampur aduk daya serapan

Dalam Tatabahasa Dewan (2009), istilah kata terbitan digunakan bagi kata berimbuhan. Sebagai guru, istilah yang manakah yang anda rasakan mudah digunakan dan mudah difahami oleh pelajar? Berikan alasan anda.

Pembentukan Kata | 20

Yang berikut merupakan contoh imbuhan dalam bahasa Melayu. Awalan (1) Awalan Kata Nama Awalan asli kata nama pepempenpengpengeContoh perkataan pesuruh, pelaut, petinju pembuat, pemveto, pemberi pendamai, pencuri, penjaja pengguna, pengkaji, pengubah pengekod, pengecas, pengetin penyebab, penyembah, penyalur penyanyi, pengeri, pereka pelajar perasap, perbara ketua, kehendah jurubahasa, jurucakap pertapa, Awalan Contoh perkataan pinjaman mahamahasiswa, mahaguru, maharaja tatatatabahasa, tatasusila, tatacara swaswasta, swalayan, swadaya praprasejarah, prakata, prasyarat subsubsistem, subtajuk, subkelas pancasupraekadwipancaindera, pancasila suprasegmental ekabahasa, ekamatra, ekanada dwibahasa, dwifungsi, dwilambang tribulan, triwindu tunakarya, tunawisma, tunakarna pascasiswazah, pascakolonial, pascamodenisme polisemi, poliklinik, politeknik aitograf, automatik, autonomi

penypepelper-

kejuru-

kekasih, jurutera,

trituna-

pasca-

poliauto-

bilazim. antikemajuan. dipukul dipercepat. mendaki mengelak. mentafsir. menggalas. teringin. teruncing secantik. meraung membeli. sekaya terbesar. berasa. diperisteri. menyatu. memfitnah. membuat menjahit. mengecas. probarat. beraja tersepak. binormal prokerajaan. diperoleh mememmenmengmengemenymemperberbelbeterdidiper- (3) Awalan kata adjektif Awalan asli kata adjektif terteseContoh perkataan Awalan pinjaman biproantiContoh perkataan terkuat. terhandal terendah. menyumpah memperoleh. mengekod menyunting. terjebak. mengganas mengebom. proaktif antisosial. antipenjajah . berhak belajar berupa. disahkan. setinggi. memperhamba bergaya. melantik. berwang. memperluas. terambil diminta. biadab.Pembentukan Kata | 21 (2) Awalan kata kerja Awalan kata kerja Contoh perkataan merasa.

. pemvetoan. peperiksaan. kelebihan... saintifik cerpenis. penyiaran pesisiran. biologi.... buatkan. pengesahan.-an penge-. budiman seniwati..-an per-. pemberian pendamaian. teknologi -an -wan -man -wati -in -at -ah -isme --ik -is -logi Akhiran pinjaman (2) Akhiran kata kerja -kan -i Apitan (1) Apitan Kata Nama Apitan kata nama pe-..-an pem-. kritis. perkuburan.. kapitalisme fonetik. penjadualan penggunaan. pengolahan... olahragawati.. pemakanan pembuatan. harapan.Pembentukan Kata | 22 Akhiran (1) Akhiran kata nama Akhiran asli kata nama Contoh perkataan tujuan. muslimin hadirat. kementerian Akhiran kata kerja Contoh perkataan tunjukkan. sistematis psikologi.. pesiaran pelajaran pertabalan.-an pen-.-an peng-. usahawan. ustazah realisme. salihah... pengintipan pengeboman.. lingistik. muslimat qariah.-an peny-.-an ke-.. diami .-an pel-. kotori. perburuan kedudukan. penyatuan. petempatan. angkasawan seniman. pengetinan penyaluran. mainkan baiki.. mainan Contoh perkataan karyawan.-an pe-.. nasionalisme. pentadbiran.-an Contoh perkataan pelantikan.. angkasawati hadirin.

Pembentukan Kata | 23

(2) Apitan kata kerja Apitan kata kerja me-...-kan mem-...-kan men-...-kan meng-...-kan menge-...-kan meny-...-kan me-...-i mem-...-i men-...-i meng-...-i menge-...-i meny-...-i memper-...-kan memper-...-i ber-...-kan ber-...-an didiperdi-...-kan di-...-i diper-...-kan diper-...-i ter-...-kan ter-...-i ke-...-an Contoh perkataan merasakan, melaksanakan, mewujudkan membelikan, membuatkan, mempamerkan menjimatkan, mentafsirkan, mencarikan mengelakan, menggayakan, mengutarakan mengecamkan, mengesyorkan, mengekaskan menyatukan, menyalurkan, menyakitkan menaiki, merasai, melindungi membanjiri, membaharui, memikiri menduduki, menzalimi, mencurahi menghendaki, menggalasi, mengubati mengebomi, mengecami, mengesyaki menyetujui, menyakiti, menyumpahi memperhatikan,memperperhitungkan,memperbahaskan memperhiasi, memperingati, memperhambai berdasarkan, bermatlamatkan, bersandarkan bertujuan, berurusan, berlanjutan diminta, disahkan, dipukul dipercepat, diperbesar, diperoleh dilupakan, dibiarkan, dibincangkan didiami, diduduki, disuruhi diperkatakan, diperdengakan, dipersoalkan diperbaharui, diperingati, diperkebuni terkatakan, tersampaikan, terselesaikan teratasi, terpenuhi, terlukai kemalangan, kehujanan, kekecurian

(3) Apitan kata adjektif Apitan kata adjektif ke-...-an Contoh perkataan kearaban, kecinaan, kebaratan

Pembentukan Kata | 24

Sisipan (1) Sisipan kata nama Sisipan kata nama Contoh perkataan telunjuk, pelatuk, kelangkang keruping, gerigi, seruling temali, kemuning, kemuncup

-el-er-em-

(2) Sisipan kata kerja -elSisipan kata kerja jelajah, geledak Contoh perkataan

(3) Sisipan kata adjektif -el-er-em-inSisipan kata adjektif Contoh perkataan selerak, gelembung, kelebak gerodak, ker(e)lip gemuruh, kemetot, gemilang sinambung

1. Bahasa Melayu merupakan bahasa aglutinatif. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa aglutinatif? 2. Apakah sebab berlakunya perbezaan bentuk-bentuk imbuhan dalam bahasa Melayu?

2.4 Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih, dan bentuk kata yang terhasil bertabiat sama seperti satu perkataan dan membawa makna tertentu. Misalnya, rumah sakit mengandungi dua kata dasar, iaitu rumah dan sakit dan bentuk ini membawa makna tertentu. Perkataan tanggungjawab walaupun ditulis sebagai satu perkataan, tetapi ia merupakan kata majmuk kerana mengandungi dua kata dasar, iaitu tanggung dan jawab, serta mendukung makna tertentu.

Pembentukan Kata | 25

Kebanyakan kata majmuk terdiri daripada dua kata dasar, seperti hari bulan, kerani kanan, olahraga, matahari. Namun begitu, ada juga kata majmuk yang terbina daripada tiga dan empat kata dasar, seperti alat pandang dengar, kereta api ekspres malam. Kata majmuk mempunyai persamaan dengan frasa kerana kedua-duanya terbentuk daripada beberapa kata. Dari segi pengejaan pun, banyak kata majmuk boleh dikelirukan dengan frasa kerana kedua-duanya ditulis secara terpisah. Sebagai contoh, papan hitam boleh bertaraf kata majmuk jika mendukung makna ”papan tulis yang digunakan di bilik darjah”, tetapi boleh juga bertaraf frasa jika bererti ”papan yang berwarna hitam.

2.4.1 Jenis-jenis kata majmuk Kata majmuk terdiri daripada tiga jenis berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008), iaitu: kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas, kata majmuk yang merupakan istilah khusus, dan kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa.
KATA MAJMUK

Rangkai kata bebas

Istilah Khusus

Simpulan Bahasa

Contoh : guru besar, tengah hari, terima kasih, kapal terbang, Menteri Besar, Setiausaha Politik

Contoh : garis pusat, atur cara, lut sinar, mata pelajaran, kertas kerja, pita suara, reka bentuk

Contoh : tumbuk rusuk, gulung tikar, anak emas, kaki bangku, ringan tulang, makan angin

Pada dasarnya semua kata majmuk ditulis secara terpisah. Namun begitu, terdapat juga kata majmuk yang ditulis secara bercantum kerana penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan. Dalam Tatabahasa Dewan (2008), antara kata majmuk yang ditulis bercantum ialah antarabangsa, beritahu, bumiputera, jawatankuasa, kerjasama, olahraga, matahari, kakitangan, setiausaha, sukarela, tanggungjawab, tandatangan, warganegara, pesuruhjaya, suruhanjaya, dan sebagainya. Kata majmuk yang ditulis terpisah akan berubah menjadi kata majmuk yang ditulis serangkai apabila menerima apitan. Misalnya, pengenalpastian, disatupadukan, menandatangani, pengambilalihan, melipatgandakan, dikuatkuasakan dan sebagainya. Bagi kata majmuk yang menerima awalan atau

Pembentukan Kata | 26

akhiran, penulisannya adalah secara terpisah. Contohnya, berterima kasih, daya serapan, mengambil berat dan sebagainya.

2.4.2 Cara mengenali kata majmuk Kata majmuk dapat dikenal melalui beberapa cara. Kata majmuk tidak dapat menerima sebarang penyisipan antara perkataan yang membentuknya. Contohnya, tandatangan tidak dapat disisipkan dengan kata yang untuk membentuk tanda yang tangan. Urus setia tidak dapat disisipkan dengan kata yang untuk membentuk urus yang setia. Kata majmuk mempunyai makna yang tertentu, yang berbeza daripada kata-kata asal yang membentuk kata majmuk tersebut. Misalnya, sapu tangan merupakan kata majmuk kerana merujuk kepada kain segi empat, dan berlainan daripada makna biasa sapu dan tangan. Demikian juga, bumiputera ialah kata majmuk kerana membawa makna tertentu yang berbeza daripada makna kata dasarnya, bumi dan putera Unsur yang membina kata majmuk tidak mempunyai hubungan makna dari segi satu kata menerangkan kata yang lain. Misalnya, bagi kata majmuk kakitangan, tidak ada hubungan yang menunjukkan bahawa tangan menerangkan kaki, atau kaki menerangkan tangan. 2.4.3 Binaan kata majmuk Kata majmuk boleh dibentuk daripada bentuk kata seperti yang berikut: (i) kata tunggal dengan kata tunggal. Contohnya: rumah pangsa, hati batu, putih mata, kenal pasti (ii) kata tunggal dengan kata terbitan (a) kata tunggal sebagai unsur pertama dan kata terbitan sebagai unsur yang kedua. Contohnya: batu loncatan, surat pekeliling, buruh binaan, surat pekeliling (b) kata terbitan sebagai unsur pertama dan kata tunggal sebagai unsur yang kedua. Contohnya: pembuka kata, pilihan raya, bercampur aduk, mengambil alih (iii) kata terbitan dengan kata terbitan. Contohnya: penyiasat persendirian, pengawal peribadi, penyata tahunan, penyata kewangan

lipat ganda. tandatangan. warganegara. bersatu padu. manakala bentuk ulangan itu disebut sebagai gandaan. barangkali. kadangkala. kenal pasti. cakar ayam. persuratkhabaran. ambil alih. Naib Canselor.4 Penggolongan kata majmuk Kata majmuk dapat digolongkan kepada golongan yang berikut: Golongan Kata Majmuk Kata nama majmuk Contoh Perkataan guru besar. terima kasih. bertanggungjawab. kebolehpercayaan. menandatangani. bulan madu. kuning langsat. apabila. walhal.5 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan mengulang atau menggandakan kata dasar. muda remaja. terang hati.4. balai raya. mengapakah kata majmuk sentiasa berkembang dan sentiasa dicipta oleh masyarakat? 2. kepada. Menteri Besar. panas terik bagaimana. daripada. tepian gelanggang. Ketua Murid. Pada pendapat anda. sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. mereka bentuk.Pembentukan Kata | 27 2. manalagi Kata kerja majmuk Kata adjektif majmuk Kata tugas majmuk 1. setiausaha hapus kira. Apakah istilah yang digunakan oleh Za’ba bagi kata majmuk? 2. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. berlatarbelakangkan merah jambu. Bentuk kata yang diulang itu dikenal sebagai dasar. Yang berikut merupakan contoh jenis kata ganda: angan setiausaha makanan rebut bola      angan-angan (seluruh kata dasar diulang) setiausaha-setiausaha (seluruh kata majmuk diulang) makanan-makanan (seluruh kata berimbuhan diulang) berebut-rebut (sebahagian kata diulang) bebola (sebahagian kata diulang) . gulung tikar. ketidakadilan.

kata ganda separa dan kata ganda berentak. Terdapat dua jenis kata ganda penuh. Contohnya: kehendak  kehendak-kehendak  persatuan-persatuan galakan  galakan-galakan pelari  pelari-pelari persatuan kejadian  kejadian-kejadian keadaaan  keadaan-keadaan . BENTUK KATA GANDA PENUH SEMU SEPARA BERENTAK Kata tunggal Kata berimbuhan Kata tunggal Kata berimbuhan Pengulangan vokal Pengulangan konsonan Pengulangan bebas Pengulangan bersisipan 2.5. iaitu kata ganda penuh. iaitu: (i) penggandaan penuh kata tunggal. Contohnya: makan  makan-makan sungai sungai-sungai cantik  cantik-cantik sama  sama-sama dulu  dulu-dulu binatang  binatang-binatang (ii) penggandaan penuh kata berimbuhan. kata ganda semu. sama ada kata dasar itu mempunyai imbuhan atau tidak digandakan atau diulang.Pembentukan Kata | 28 Kata ganda dapat dibahagikan kepada empat jenis.1 Kata ganda penuh Kata ganda penuh berlaku apabila seluruh kata dasar. Keempat-empat jenis pula terdiri daripada subjenisnya.

Daripada contoh di bawah. dan tidak melibatkan imbuhannya sekali. iaitu menjadi vokal e pepet. dan penggandaan kata berimbuhan. maknanya berlainan sama sekali dengan makna kata ganda yang asalya. Bunyi vokal dalam bentuk penggandaan ini akan mengalami pelemahan.Pembentukan Kata | 29 2.5. penggandaan separa berlaku pada bahagian belakang kata dasar.5. Contohnya: laki  lalaki  lelaki tikus  titikus  tetikus jentik  jenjentik  jejentik kuda  kukuda  kekuda daun  dadaun  dedaun pohon  popohon  pepohon (iii) Penggandaan separa kata berimbuhan Penggandaan jenis ini hanya melibatkan kata dasar utama diggandakan. Kata ganda separa terdiri daripada penggandaan kata tunggal. (i) Penggandaan separa kata tunggal Penggandaan jenis ini melibatkan kata dasar tunggal diulang dan melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu di depan kata dasar. atau jika ada maknanya pun. kata dasar itu tidak memberikan sesuatu makna yang khusus. Contohnya: memasak  masak-memasak menolak  tolak-menolak mengejar  kejar-mengejar mengingatingat-mengingat . Contohnya: berturut  berturut-turut berkali  berkali-kali setinggi  setinggi-tinggi ternganga  ternganga-nganga Penggandaan separa kata berimbuhan juga dapat berlaku pada bahagian hadapan kata dasar. Contohnya: labah-labah kisi-kisi mentang-mentang kanak-kanak rama-rama labi-labi ubun-ubun masing-masing kura-kura 2.2 Kata ganda semu Kata ganda semu ialah bentuk kata ganda seperti bentuk kata ganda penuh tetapi apabila kata dasarnya dipisahkan daripada kata ulang.3 Kata ganda separa Kata ganda separa berlaku apabila sebahagian kata dasar diulang.

Contohnya: hina-dina selok-belok cerai-berai gotong-royong (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan Penggandaan jenis ini terjadi dengan mengekalkan bunyi konsonan tetapi bunyi vokal berubah kepada bunyi vokal yang lain. Penggandaan jenis ini dapat dibahagikan kepada empat jenis: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal (ii) penggandaan berentak pengulangan konsonan (iii) penggandaan berentak pengulangan bebas (iv) penggandaan bersisipan (i) Penggandaan berentak pengulangan vokal Penggandaan jenis ini melibatkan semua vokal dalam kata dasar tidak berubah tetapi bunyi konsonan yang terletak di depan kata dasar berubah kepada konsonan yang lain. konsonan atau bebas. Contohnya: lintang-pukang lemah-longlai kusut-masai ipar-duai . Contohnya: batu-batan gunung-ganang bolak-balik kayu-kayan (iii) Penggandaan berentak bebas Penggandaan jenis ini tidak menunjukkan ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal atau konsonan. Pengulanagn bunyi itu boleh berupa bunyi vokal.4 Kata ganda berentak Kata ganda berentak atau berima melibatkan permainan bunyi tertentu dalam sebutan.Pembentukan Kata | 30 2.5. Bunyi tersebut akan diubah atau diulang.

kata ganda 7. a. Mengapakah kata ganda penuh dan kata semu perlu diasingkan sebagai kata ganda yang tersendiri? KATA KUNCI 1. kata terbitan 5. d. Contohnya: tali  tali-temali jari  jari-jemari gilang  gilang-gemilang 1. proses morfologi 3. Apakah perbezaan antara penggandaan separa dengan penggandaan berentak? 2. h.Pembentukan Kata | 31 (iv) Penggandaan bersisipan Penggandaan bersisipan melibatkan seluruh kata dasar diulang. i. akronim PENILAIAN KENDIRI 1. . Ambil beberapa contoh kata tunggal. e. Nyatakan bentuk perkataan yang berikut. j. dan kata dasar itu menerima sisipan –em. Pengimbuhan dalam bahasa Melayu boleh membawa perubahan kepada bentuk dan golongan kata. b. dan tunjukkan perkataan itu boleh berubah bentuk dan golongan kata hasil daripada pengimbuhan. kelas Menteri Besar bumiputera angkasawan jentolak f. g. jejentik kerjasama bestari sembilu mahasiswa 2. c. bentuk kata 2. kata tunggal 4. kata majmuk 6.

Berdasarkan kata ganda di atas. kelompokkan kata ganda tersebut mengikut jenis masing-masing. Senaraikan 12 kata majmuk yang ditulis secara berpisah. keburukkan ( ) b. memperkembang ( ) e.Pembentukan Kata | 32 3. kata ganda. mencampuradukkan ( ) keburukan perlaksanaan pelantikan memperkembangkan memperluas mengkebumikan mencampur-adukkan ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) 4. perlantikan ( ) d. pepohon olahraga pelepah gemersik perihal cengkerang halaju rerambut cerucuk Kata Tunggal Kata Terbitan terbitan. Tandakan (√) pada kata terbitan yang betul: a. gotong-royong kuih-kuih sayur-mayur bermain-main bebiri kayu-kayan penderma-penderma sebaik-baik 6. pelaksanaan ( ) c. dan kata majmuk daripada swasta jejantas peribadi Kata Ganda gegendang gemerlap anak-pinak Kata Majmuk . Isikan ruang kosong dengan kata tunggal. mengebumikan ( ) g. kata perkataan yang diberi. 5. memperluaskan ( ) f.

. Onn. Bhd. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu.Pembentukan Kata | 33 RUJUKAN Abdullah Hassan. Hasan Alwi. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. (2007). Hans Lapoliwa dan Anton M. Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Soenjono Dardjowidjo. Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Bhd. (2010). (2000). (2006). Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Jakarta: Balai Pustaka. Persoalan Tatabahasa Melayu. Musa. Nahu Kemas Kini. Sabran. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Tatabahasa Asas. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Ton Ibrahim dan Nawi Ismail. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Bhd. Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Nik Safiah Karim. Morfologi. (2008). Farid M. (1993). Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Hashim Hj. (2008). Raminah Hj.Moeliono. Asmah Hj. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. (2009). Omar. (2011).

perkataan boleh dimasukkan ke dalam golongan kata yang sama berdasarkan ciri-ciri persamaan.menerbitkan kata nama. dan semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe. menyenaraikan perkataan berdasarkan golongannya 3. rumah dan kereta sebagai kata nama kerana jelas merujuk kepada nama.akan tergolong dalam kata nama kerana awalan peN.0 PENGENALAN Istilah golongan kata sama dengan jenis kata atau kelas kata.Penggolongan Kata | 34 UNIT 3 PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. keserupaan bentuk. Kata sifat ialah perkataan yang menerangkan atau menunjukkan sifat sesuatu nama atau perbuatan. Dalam bahasa Melayu. Penggolongan sedemikian merujuk kepada ciri-ciri persamaan tertentu. dan bukan makna. Misalnya. Antara kriteria yang digunakan untuk menggolongkan perkataan ialah ciri-ciri persamaan yang dimiliki oleh kategori kata tersebut. Definisi semantik ini dapat menggolongkan kata seperti orang. Kata kerja pula sebagai kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Umpamanya. salah satu ciri bagi kata nama dalam bahasa Melayu ialah kata itu boleh disertai dengan kata bilangan dengan atau tanpa penjodoh bilangan di depannya. iaitu perkataan yang sama dimasukkan dalam golongan yang sama. Perkataan duduk. makna kata. Oleh itu. Penggolongan kata merupakan proses menjeniskan dan menggelompokkan kata berdasarkan kriteria tertentu. Ciri semantik atau makna juga digunakan untuk menggolongkan perkataan. Ciri persamaan ini dikenal juga sebagai ciri morfologi. manakala kecil. pandai dan kuat sebagai kata sifat kerana menjelaskan sifat bagi sesuatu nama. anda diharapkan dapat: 1. Kata-kata dimasukkan dalam golongan masing-masing berdasarkan makna perkataan berkenaan. mengenal pasti jenis perkataan berdasarkan ciri-cirinya 3. kita dapat membuat suatu kesimpulan bahawa semua kata nama dan kata kerja dapat dikenal dengan ciri tersebut. . taburan kata dan fungsinya dalam ayat. dalam tatabahasa tradisional. Demikian juga bagi perkataan yang menerima awalan meNyang tergolong dalam golongan kata kerja kerana awalan ini merupakan awalan kata kerja. mengetahui cara-cara menggolongkan perkataan 2. tidur dan pukul dari segi semantik ialah kata kerja kerana perkataan tersebut menunjukkan perbuatan. kata nama didefinisikan sebagai kata yang merujuk kepada nama orang atau benda.

iaitu kata adjektif. (Kata adjektif) (1b) Bibir gadis itu merah sekali. Kata nama. aman.Penggolongan Kata | 35 Namun begitu. kata kerja dan kata adjektif juga dirujuk sebagai kata leksikal. (6) Daud akan datang . cuaca. yang tergolong dalam kelas kata yang sama. kita dapat mengetahui bahawa kata seperti keahlian. Selain menggolongkan kata dari sudut morfologi dan semantik. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti cantik. (5) Bapa hendak wang di bank. kata merah dalam ayat (1a) dapat menjadi kata adjektif kerana menjadi inti frasa predikat serta dapat disertai kata penguat seperti dalam ayat (1b). Hal ini demikian kerana kata-kata ini bukanlah nama orang atau benda. (4) Pemandangan di situ sungguh . menukar. meminjam. Selain itu. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti lagi. iaitu kumpulan kata yang mempunyai makna yang agak jelas dan boleh ditentukan. nanti yang tergolong dalam kelas kata yang sama. (1a) Bibir gadis itu merah. Golongan kata nama. iaitu kata yang dapat menjadi inti frasa dalam predikat ayat. esok. Kita juga dapat mengetahui bahawa perkataan mati dan hidup sebagai kata kerja kerana dapat disertai dengan kata bantu. (2a) Merah melambangkan keberanian. Penggolongan kata berdasarkan fungsi sintaksis membolehkan sesuatu kata itu dikelompokkan ke dalam golongan kata yang sama. iaitu kata adverba. merah dalam (2a) bukanlah kata adjektif tetapi sebagai kata nama kerana menduduki fungsi subjek ayat. perasaan dan pengajian tergolong dalam kata nama kerana berkongsi ciri-ciri kata nama. perasaan dan pengajian sebagai kata nama. . kata kerja dan kata adjektif merupakan kata major. Oleh itu. Ciri sintaksis merujuk kepada fungsi sesuatu kata itu dalam struktur frasa atau ayat. Misalnya. (Kata nama) (2b) *Merah sekali melambangkan keberanian. Perkataan yang mempunyai fungsi yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. pendefinisian kata nama dari sudut semantik tidak dapat menggolongkan kata seperti keindahan. makanan. kata-kata itu tidak menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan. Misalnya: (3) itu panas. Begitu juga bagi perkataan mati dan hidup. seperti dapat disertai kata bilangan di depan dan kata penentu itu atau ini selepas kata tersebut. menawan. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti air. Cara ini membolehkan pengolonggan kata yang lebih tepat. malah tidak dapat disertai kata penguat seperti dalam (2b). yang tergolong dalam kelas kata yang sama. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti menyimpan. Sebaliknya. iaitu kata nama. dengan menggolongkan kata berdasarkan ciri morfologi dan sintaksis. penggolongan kata berdasarkan ciri sintaksis dijadikan panduan. iaitu kata kerja. yang tergolong dalam kelas kata yang sama.

Walau bagaimanapun. Untuk menentukan cara belajar yang lebih berkesan. penegas. Dari segi makna. dan sebagai kata tugas dalam ayat (8). Misalnya. Perkataan yang tergolong dalam kata tugas mempunyai fungsi tatabahasa tertentu. penafian. (ii) kata nama am. dapat dicipta dan ditambah kepada kelas katanya. Kata tugas dikenali juga sebagai kata minor. Pembahagian kata nama dapat dipecahkan lagi kepada subgolongan seperti carta yang berikut: . misalnya sebagai penghubung. Kata minor tidak dapat membina frasa yang menjadi predikat dalam ayat dasar. Sila nyatakan golongan kata bagi setiap perkataan : Setiap pelajar sedar bahawa tanggungjawab mereka adalah belajar. tempat. kata penguat. Antara contoh kata tugas ialah kata hubung. dan mengandungi makna yang agak sukar untuk dikenal pasti. kata bantu. kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama bagi orang. 3. perkataan dalam dapat menjadi kata adjektif seperti dalam ayat (7) kerana menjadi inti frasa predikat. ada perkataan yang boleh memasuki lebih daripada satu golongan.Penggolongan Kata | 36 ketiga-tiga golongan kata ini termasuk dalam kelas terbuka. Golongan kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. (8) Nabil ada di dalam bilik. Petikan yang berikut mengandungi pelbagai golongan kata. iaitu berpotensi menambah bilangan kata baharu yang tidak terhad jumlahnya. benda. kata sendi. Oleh itu. Maknanya hanya jelas apabila dikaitkan dengan kata-kata lain dalam frasa dan ayat. dan (iii) kata ganti nama.1 Golongan Kata Nama Golongan kata nama terdiri daripada sejumlah perkataan yang boleh menjadi inti pada binaan frasa nama. iaitu (i) kata nama khas. sama ada yang bernyawa atau tidak bernyawa. partikel dan sebagainya. konkrit atau abstrak. kata tugas selalunya menandakan ciri dan hubungan sintaksis. penguat dan sebagainya. (7) Air sungai itu dalam. binatang atau konsep. ada berbagai-bagai cara dapat dilakukan oleh pelajar bergantung pada kebijaksanaan pelajar dalam memanfaatkan kemudahan belajar yang tersedia di persekitaran masing-masing.

Penulisan kata nama khas mestilah dimulai dengan huruf besar. iaitu kata nama khas hidup. Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua. dan kata nama khas tak hidup. Perincian bagi kata nama khas dapat ditunjukkan seperti carta di bawah: .1.Penggolongan Kata | 37 manusia hidup kata nama khas tak hidup hidup bukan manusia manusia bukan manusia KATA NAMA kata nama am institusi tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang berbilang konkrit umum tunjuk kata ganti nama tempat hal tanya diri orang pertama kedua ketiga tak tentu 3. dan bukan manusia. Kata nama khas dapat dibahagikan kepada dua jenis. iaitu kata nama khas hidup manusia.1 Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada sesuatu yang khusus.

2 Kata Nama Am Kata nama am merujuk kepada kata nama yang umum. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. Kata nama am tak hidup bukan institusi terdiri daripada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. iaitu kata nama am hidup manusia. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. dan kata nama am hidup bukan manusia. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak boleh dipecahkan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang.Penggolongan Kata | 38 manusia hidup kata nama khas tak hidup bukan manusia 3. Yang berikut merupakan perincian penggolongan kata nama am: manusia hidup kata nama am bukan manusia institusi tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang konkrit berbilang . dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. Kata nama am hidup terbahagi kepada dua. Kata nama am tak hidup dibahagikan pula kepada kata nama am tak hidup institusi.1. yakni tidak merujuk kepada nama-nama secara khusus.

dan kata ganti nama diri orang ketiga. dan kata ganti nama tak tentu. Pembahagian kata ganti nama boleh diterangkan melalui rajah yang berikut: umum tunjuk kata ganti nama tempat hal tanya diri orang tak tentu pertama kedua ketiga 3. kata ganti nama diri orang kedua. Kata ganti nama dapat digolongkan kepada tiga golongan.Penggolongan Kata | 39 3. kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Yang berikut merupakan perincian bagi golongan kata kerja: tanpa pelengkap kata kerja aktif tak transitif kata kerja aktif berpelengkap berpenerang Kata kerja kata kerja aktif transitif kata kerja pasif . sama ada kata nama khas atau kata nama am. Dari segi makna. kata ganti nama diri. dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri boleh dibahagikan kepada kata ganti nama diri tanya. dan kata ganti nama tunjuk hal. kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu.3 Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu kata nama.2 Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja terdiri daripada perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa kerja. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama. iaitu kata ganti nama tunjuk. Kata ganti nama tunjuk boleh dipecahkan kepada kata ganti nama tunjuk umum. Kata kerja dapat digolongkan kepada dua kumpulan iaitu.1. kata ganti nama tunjuk tempat.

Dari segi makna. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang mempunyai makna lengkap. Kata kerja aktif transitif tidak dapat menjadi inti bagi frasa kerja kerana memerlukan objek bagi membentuk binaan frasa kerja.1 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya. dan kata kerja aktif berpenerang. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis berdasarkan maknanya.Penggolongan Kata | 40 3. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada kata kerja aktif tanpa pelengkap. Pelengkap ialah unsur yang menjadi pencukup pada sesuatu kata kerja yang tak transitif. iaitu ayat tersebut masih boleh dianggap lengkap. dan hubungannya dengan perkataan lain dalam frasa.2.2. Kata kerja aktif dapat dibahagikan kepada kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif boleh berdiri sendiri dalam binaan ayat apabila dapat menjadi inti bagi binaan frasa kerja.1 Kata kerja aktif Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif. dan kata kerja aktif transitif. Kata kerja tak transitif berpelengkap merupakan kata kerja yang memerlukan pelengkap selepasnya untuk menyempurnakan maksud ayat. 3. 3. Penerang bagi kata kerja tak transitif ialah kata nama. 3.1. kata kerja aktif berpelengkap. kata kerja.dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i.2 Kata kerja pasif Kata kerja transitif pasif pula ialah kata kerja yang berfungsi dalam ayat pasif melalui proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Kata kerja jenis ini menerima awalan meN.1. Kata kerja aktif tak transitif berpenerang mengandungi penerang selepasnya.2.3 Golongan Kata Adjektif Golongan kata adjektif terdiri daripada perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. dan kata adjektif. dan ketiadaannya tidak mencacatkan ayat. kata adjektif ialah perkataan yang boleh menjadi penerang kata nama.2. 3.2 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang berfungsi dalam ayat aktif. Kebanyakan kata kerja aktif tak transitif tidak memerlukan pelengkap. Penjenisan kata adjektif ini dapat digambarkan melalui rajah yang berikut: .

ataupun tugas-tugas yang lain. iaitu sama ada sebagai penghubung. Perkataan-perkataan yang tergolong sebagai kata tugas mempunyai fungsi tatabahasa yang tertentu. Berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008). klausa. Misalnya. penegas. Terdapat kata tugas yang boleh mempunyai beberapa tugas dalam ayat. atau ayat. perkataan untuk ialah kata tugas yang dapat bertugas sebagai kata sendi. pembenar. dan kata hubung keterangan dalam binaan ayat. kata hubung komplemen.4 Golongan Kata Tugas Golongan kata tugas ialah perkataan-perkataan yang tidak dapat menjadi inti kepada binaan frasa yang menjadi predikat ayat. pemeri. penafi. penanya.Penggolongan Kata | 41 sifat cara warna ukuran kata adjektif jarak bentuk waktu perasaan pancaindera 3. penyeru. . kata tugas dapat dikelompokkan seperti rajah yang berikut berdasarkan tugas atau fungsinya dalam frasa. penguat.

Penggolongan Kata | 42 kata penyambung ayat kata hubung kata seru kata praklausa kata tanya kata perintah kata pembenar kata pangkal ayat kata bantu kata penguat Kata tugas kata prafrasa dan pascafrasa kata penegas Kata nafi kata pemeri kata sendi kata arah kata bilangan kata adverba kata penekan kata pascakata kata pembenda .

Nyatakan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Huraian yang terperinci bagi setiap golongan kata tersebut akan dijelaskan dalam bab-bab yang tersendiri. Abdullah Hassan. Abdullah Hassan. Apakah bentuk kata yang terhasil daripada proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu? . 6. 4. 1.Penggolongan Kata | 43 Dalam bab ini telah dipaparkan secara ringkas golongan perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu. 3. Omar. Apakah kriteria yang digunakan oleh Za’ba. Asmah Hj. golongan kata kata major kata minor kriteria morfologi kriteria sintaksis kriteria semantik PENILAIAN KENDIRI 1. dan Nik Safiah Karim et al. dan Nik Safiah Karim et al. dalam menggolongan perkataan dalam buku tatabahasa mereka? 2. Nyatakan golongan kata bagi perkataan yang berikut bulat Si Miskin lazat jalan diam tentang apabila berapa dalam tenteram 2. Berapakah golongan kata yang terdapat dalam buku tatabahasa oleh Za’ba. 5. 2. Asmah Hj.? KATA KUNCI 1. Omar. 3.

Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. (ii)a. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengapakah kriteria sintaksis dapat menjanjikan penggolongan kata yang lebih objektif berbanding dengan kriteria semantik? RUJUKAN Abdullah Hassan. Hans Lapoliwa dan Anton M. Hasan Alwi. Nik Safiah Karim. (2007). b. Musa. Onn. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Soenjono Dardjowidjo. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Farid M. Omar. Duit syiling itu saya simpan di dalam tabung. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. b. Jakarta: Balai Pustaka. Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Berdasarkan ayat-ayat yang berikut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Hj. Pelita Bahasa Melayu Penggal I-III Edisi Baharu. Perigi itu dalam. Cubalah engkau tawar harga kain ini. (2010). (2000). (i)a.Penggolongan Kata | 44 4. Hatinya luka. (1993). Mukhlis Abu Bakar. Ltd.Moeliono. Pengantar Sintaksis dan Semantik Bahasa Melayu. (2002). (2009). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. berikan hujah bahawa perkataan yang dicondongkan itu dapat digolongkan ke dalam lebih daripada satu golongan kata. Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. . 5. Gulai itu tawar. Luka di kaki adik sudah sembuh. (iii)a. Asmah Hj. b. (2000). Zainal Abidin Ahmad (Za’ba). (2006). Morfologi. Bhd.

beberapa orang pelajar sekolah segala rancangan itu 4. menganalisis bentuk kata nama terbitan 4. Dari segi semantik.Kata Nama | 45 UNIT 4 KATA NAMA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. Pengertian ini dilakukan dengan merujuk kepada kehadiran kata tersebut dalam binaan sintaksis atau ayat. Perkataan pelajar dan rancangan dalam frasa yang berikut ialah kata nama yang menjadi unsur inti bagi frasa namanya. kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama bagi sesuatu. anda diharapkan dapat: 1.0 Pengertian Kata Nama Kata nama dikenali juga sebagai kata benda. Contohnya: kuda kebangsaan kerusi saya pelajar tujuan Pengertian kata nama dalam Tatabahasa Dewan (2008) ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. iaitu dari sudut semantik. mengenal pasti kata nama 2. binatang atau tempat. (i) Setiap kata nama dapat diletakkan kata penentu itu atau ini di belakang kata tersebut. mengakategorikan kata nama mengikut jenisnya 3. orang. Contohnya: segala rancangan itu/ini kenderaan itu/ini lembaga itu/itu keadaan itu/ini . konsep.1 Ciri-ciri Kata Nama Kata nama dapat diketahui dari tiga segi. sintaksis dan bentuk. sama ada nama benda.

iaitu: (1) kata nama khas (2) kata nama am (3) kata ganti nama 4. dan bukan manusia. dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua. kata nama dapat dibahagikan kepada tiga pecahan berdasarkan ciri-ciri makna perkataannya. 2. Penulisan kata nama khas dimulai dengan huruf besar. iaitu kata nama khas hidup. Apakah yang dimaksudkan dengan kata penentu? Nyatakan jenis kata penentu dalam bahasa Melayu. Kata nama khas dapat dibahagikan kepada dua jenis. dengan atau tanpa penjodoh bilangan. (predikat) Situasi bertambah bahaya. ambil satu perenggan petikan.Kata Nama | 46 (ii) Kata nama dapat disertai kata bilangan. (pelengkap) Jangan mencari bahaya. dan senaraikan 10 kata nama yang terdapat di dalamnya. pelengkap dan objek dalam ayat. predikat.1.2 Penggolongan Kata Nama Secara umumnya. iaitu kata nama khas hidup manusia. Dengan menggunakan penanda kata nama yang telah anda pelajari. (objek) 1.2. Kata nama khas manusia boleh diberikan gelaran yang digunakan sebelum nama khas tersebut. Contohnya: tiga buah kereta ketiga-tiga orang pelajar beberapa pendapat satu pendapat yang bernas (iii) Setiap kata nama dapat menduduki fungsi subjek. Contohnya: .1 Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada sesuatu yang khusus. (subjek) Jalan ke situ bahaya. 4.2. 4. Contohnya: (1) (2) (3) (4) Bahaya ada di mana-mana.1 Kata nama khas hidup (i) Kata nama khas hidup manusia Kata nama khas hidup manusia merujuk kepada nama khusus bagi seseorang.

2 Kata nama khas tak hidup Kata nama khas tak hidup merujuk kepada nama-nama benda yang khusus tetapi tak bernyawa. dan malaikat. Selangor. Contohnya: benda bangsa negeri atau negara tempat institusi : : : : Proton. Masjid Muhajidin : Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kristian. Indonesia. : Islam. Yang Berbahagia. Contohnya: Sang Kancil Tompok Israfel (nama malaikat) Pak Belang Metarrhizium (nama kuat) Nyamphaea Stellata (teratai) 4. seperti haiwan. Norli Megat Khalid Pak Samad Komala Nik Aziz Haji Kamal Mak Su Goh Ah Seng Cikgu Sarah Profesor Hamid Datin Kamariah (ii) Kata nama khas hidup bukan manusia Kata nama khas hidup bukan manusia merujuk keada nama yang khusus diberikan kepada makhluk yang bukan manusia. Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu. Hindu : Yang Amat Berhormat. Akta Keselamatan Dalam Negeri. Akta Pelajaran 1961. Tan Sri. Iban. Arab. Kata nama khas jenis ini meliputi banyak jenis. : Akta Syarikat. Nissan Livina. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Maori Perak. Ordinan 25.2. Gunung Kinabalu. Tuan Haji undang-undang/akta agama gelaran . Parlimen Malaysia. Hutan Belum. Brazil Sungai Siput. Buddha.Kata Nama | 47 Asraf Dr. Panasonic. Dell Melayu. tumbuhan.1.

dan kata nama am hidup bukan manusia. hantu. tumbuh-tumbuhan. Kata nama am hidup terbahagi kepada dua. dan sebagainya.2. Contohnya: bapa polis hartawan menteri ketua pelajar pekerja pemain nelayan (ii) Kata nama am hidup bukan manusia Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda-benda hidup jenis bukan manusia. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil.2. iaitu kata nama am hidup manusia. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. malaikat. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak boleh dipecahkan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang.2. dan kata nama am tak hidup bukan institusi.1 Kata nama am hidup Kata nama am hidup merujuk kepada sesuatu yang bernyawa termasuk manusia. seperti binatang. haiwan dan tumbuhtumbuhan. Kata nama am hidup boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup manusia dan kata nama am hidup bukan manusia. (i) Kata nama am hidup manusia Kata nama am jenis ini merujuk kepada manusia. 4.Kata Nama | 48 Mengapakah ada dua bentuk penulisan bagi kata ganti nama yang berikut”? sang kancil si teruna cikgu sekolah Sang Rajuna Tapa Si Luncai Cikgu Hashimah 4. yakni tidak merujuk kepada nama-nama secara khusus. Contohnya: kuda pokok jin syaitan unggas bidadari ulat serangga hantu .2 Kata Nama Am Kata nama am merujuk kepada kata nama yang umum. Kata nama am tak hidup bukan institusi terdiri daripada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. Kata nama am tak hidup boleh dibahagikan kepada kata nama am am tak hidup institusi. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup.

cadangan. Kata nama institusi menggunakan kepada dan daripada sebelum nama institusi. permintaan Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang tidak dapat dibilang. Contohnya: hasrat. gangguan.Kata Nama | 49 4. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. Kata nama am tak hidup dapat dibahagikan kepada dua. laut. cuaca. kemunculan. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang boleh dihitung dan boleh disertai oleh kata bilangan di depannya tanpa disertai penjodoh bilangan.2 Kata nama am tak hidup Kata nama am tak hidup merujuk kepada semua nama kecuali nama manusia. binatang dan tumbuhtumbuhan. sekolah.2. (i) Kata nama am tak hidup institusi Kata nama am jenis ini merujuk kepada institusi atau badan yang berkaitan dengan masyarakat. pusat latihan. langit. sejahtera. sama ada konkrit ataupun abstrak. Kata nama am tak hidup bukan institusi dapat dibahagikan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. perpustakaan. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. (a) Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda-benda yang bukan institusi tetapi bersifat konkrit. Contohnmya: (ke/dari) kedai. persatuan. keinginan. Kata nama am jenis ini menggunakan kata sendi ke dan dari sebelum tempat. Contohnya: (kepada/daripada) kementerian. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. iaitu kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang.2. bandar. negeri. rumah. rancangan. Contohnya: (satu/beberapa/banyak) pendapat. pejabat pos. masjid. ketibaan . iaitu kata nama am tak hidup institusi. sekolah (b) Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak Kata nama am jenis ini dapat dibahagikan kepada dua. jabatan (ii) Kata nama am tak hidup bukan institusi Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda yang bukan institusi.

2. situ (tempat yang agak jauh). Contohnya: di sini ke sana dari situ (iii) Kata ganti nama tunjuk hal Kata ganti nama jenis ini menujukkan perkara atau hal tertentu. Contohnya: 5. benda atau tempat. iaitu ini dan itu.Kata Nama | 50 Apakah jenis kata nama am tak hidup dalam ayat-ayat yang berikut? Nyatakan juga sebabnya.2. Ini kereta baharu saya.3. 4. Oleh sebab kata tunjuk ini menunjukkan tempat. (ii) Kata ganti nama tunjuk tempat Kata ganti nama tunjuk tempat menunjuk pada arah tempat. Pandangan saya tentang dia begitu. Kata ini bagi menunjuk yang dekat.3 Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu kata nama. dan kata ganti nama tak tentu. Laporan tahunan perlu dihantar kepada kementerian secepat mungkin. 2a. Amir ke sekolah dengan mengayuh basikal. Kita tidak akan membincangkan ini lagi. dan demikian (menunjukkan yang dekat dan yang jauh). Contohnya: 1. dan itu menunjuk yang jauh. iaitu kata ganti nama tunjuk umum. 2b. dan dari. 7. 1a. 6.2. Kata ganti nama dapat digolongkan kepada tiga. Kata ganti nama tunjuk dapat dibahagikan kepada tiga. . Pengetua pergi ke kementerian itu semalam. dan sana (tempat yang jauh). kata ganti nama tunjuk tempat. iaitu kata ganti nama tunjuk. (i) Kata ganti nama tunjuk umum Terdapat dua kata ganti nama tunjuk umum. Kesudahan cerita itu demikian. Jawapan saya begini. Agensi itu memberi sumbangan kewangan kepada sekolah itu. 4. begitu (menunjukkan yang jauh). ke. 1b. dan kata ganti nama tunjuk hal. Saya akan membeli itu.1 Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata ganti nama yang berfungsi menunjukkan sesuatu perkara. Itu bangunan Parlimen. 3. iaitu sini (tempat yang dekat). kata tunjuk ini sering digunakan bersama-sama kata sendi yang menunjukkan arah seperti di. kata ganti nama diri. 4. Kata-kata tersebut ialah begini (meunjukkan yang dekat).

atau manusia. Contohnya: Kata ganti nama diri orang pertama tunggal : saya aku beta hamba patik daku ku (dalam bentuk singkat) Kata ganti nama diri orang pertama jamak : kami kita kami semua kita semua (b) Kata ganti nama diri orang kedua Kata ganti nama diri orang kedua merujuk kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang diajak bercakap. (i) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk kepada diri orang tertentu. orang yang diajak berbicara. Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua. iaitu kata orang pertama. (a) Kata ganti nama diri orang pertama Kata ganti nama diri orang pertama merujuk kepada orang yang bercakap atau penutur. Kata ganti nama diri orang dapat dibahagikan kepada tiga golongan. iaitu (i) kata ganti nama diri orang. dan (ii) kata ganti nama diri tanya.3. Kata ganti nama diri orang boleh merujuk kepada jumlah tunggal atau jamak.Kata Nama | 51 4.2. atau dapat juga tidak hadir. Kata ganti nama diri orang dapat merujuk kepada diri sendiri. Kata ganti nama ini dapat merujuk kepada jumlah tunggal atau jumlah jamak. orang kedua. dan dalam tulisan ialah penulis. Contohnya: anda kamu kamu semua awak kalian anda semua engkau kau awak semua dikau mu (c) Kata ganti nama diri orang ketiga Kata ganti nama diri orang ketiga merujuk kepada orang yang diperkatakan. dan orang ketiga. atau orang yang diperkatakan. perkara. Kata ganti nama diri orang kedua boleh dalam jumlah tunggal atau jamak bergantung pada konteks penggunaannya.2 Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu benda. Contohnya: ia dia beliau mereka -nya . Orang yang diperkatakan itu boleh hadir dalam peristiwa ujaran.

binatang. . (2) Saya tidak menyebelahi sesiapa/siapa-siapa. mana-mana digunakan untuk menggantikan nama tempat atau nama benda yang tidak tentu (3) Saya tidak pergi ke mana-mana petang ini. (ii) Kata ganti nama diri tanya Kata ganti nama diri tanya merupakan kata yang merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya. Kata tanya yang digandakan itu berubah fungsi daripada ciri pertanyaan kepada pernyataan. Kata ganti nama jenis ini wujud daripada kata tanya yang diulang.3.2. apa. (4) Pilihlah mana-mana yang berkenan. dan mana. apa-apa digunakan untuk mengganti nama benda atau hal yang tidak tentu (5) Di dalam almari itu tidak ada apa-apa. mana.Kata Nama | 52 Mengapakah kata ganti nama ia tidak boleh digunakan selain manusia. Ada tiga bentuk kata ganti nama diri tanya. manakala ianya dikatakan salah penggunaannya dalam pengajaran? Adakah anda bersetuju? Berikan komen anda. hal dan orang Mengapakah kata tanya bila.3 Kata ganti nama tak tentu Kata ganti nama tak tentu merujuk kepada kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. (6) Bapa tidak berkata apa-apa. iaitu siapa. Contohnya: siapa-siapa atau sesiapa digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu (1) Siapa-siapa yang berhajat boleh menderma. siapa bagi menanyakan orang apa bagi menanyakan benda. kenapa. mengapa. keterangan tentang sesuatu atau perkara mana untuk menanyakan semua benda. berapa dan bagaimana tidak tergolong dalam kata ganti nama diri tanya? 4.

3.Kata Nama | 53 Perkataan yang dicondongkan dalam ayat yang berikut salah. Ambillah sebagai panduan mana yang baik. Kata nama tunggal boleh dalam bentuk nama khas atau nama am. 4. bolehlah pulang sekarang.1 Kata Nama Tunggal Kata nama tunggal dapat wujud sendirian tanpa melalui proses pengimbuhan. Tun.1. dia. Contohnya: Nama Am : pak. kedamaian. perpisahan Nama Khas : Mastura.3. Penjodoh bilangan asalnya daripada kata nama yang mempunyai makna tertentu. tetapi digunakan untuk menjadi sejenis penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Allahyarham. Apa yang dikatahakannya itu dusta belaka. 4. 2. iaitu (1) kata nama tunggal.3 Pembentukan Kata Nama Kata nama terdiri daripada empat bentuk. (2) kata nama terbitan.3. Siapa yang tidak terlibat. roh. 1. Contohnya: UPSI : Universiti Pendidikan Sultan Idris (cantuman huruf awal perkataan) Proton : Perusahaan Otomobil Nasional (cantuman sesedap sebutan) cerpen: cerita pendek (cantuman suku kata awal perkataan) purata: pukul rata (cantuman awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikutinya) 4. minggu. (3) kata nama majmuk. Contohnya: . dan (4) kata nama ganda.3. adik. buluh. Selasa. kita. Perodua.1 Kata nama tunggal jenis akronim Kata nama tunggal boleh juga dalam bentuk akronim. Jelaskan sebab kesalahan dan pembetulannya. lautan.1. iaitu perkataan yang dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan. 4. penggandaan atau pemajmukan. Banting. Jalur Gemilang.2 Kata nama tunggal sebagai penjodoh bilangan Kata nama tunggal boleh daripada penjodoh bilangan. desa.

Kata Nama | 54

dua pintu kedai dua tandan kelapa

lima orang pelajar tiga bentuk cincin

Cuba anda senaraikan 10 perkataan kata nama tunggal daripada jenis kata akar, dan penjodoh bilangan. Contohnya: pintu : pintu kereta (kata akar), sepuluh pintu kedai (penjodoh bilangan) 4.3.2 Kata Nama Terbitan Pembentukan kata nama dapat dilakukan dengan menambahkan imbuhan tertentu pada kata dasar. Imbuhan tersebut ialah awalan, akhiran, apitan dan sisipan. 4.3.2.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama : pe-, peR- , peN-, ke-, juru- (Awalan ini ialah awalan kata nama asli bahasa Melayu).

1. Awalan pe(I) Bentuk awalan peAwalan pe- mempunyai satu bentuk sahaja iaitu pe-. Awalan pe- apabila digandingkan dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan pada huruf yang menjadi pangkal kata dasar tersebut. Contohnya: pe + tinju  petinju pe + sakit  pesakit pe + warta  pewarta pe + sara  pesara pe + tugas  petugas pe + taruh  petaruh

(II) Fungsi awalan peAwalan pe- berfungsi untuk membentuk kata nama. Awalan pe- boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. Contohnya: pe + kebun (KN)  pekebun pe + suruh (KK)  pesuruh pe + murah (KA)  pemurah

Kata Nama | 55

(III) Makna awalan pe(a) nama pekerjaan (profesion). Contohnya: pekedai (orang yang berkedai) petinju (orang yang bertinju) petani (orang yang bertani) (b) orang atau objek yang mengalami perbuatan kata dasar atau keadaan. Contohnya: pesuruh (orang yang disuruh) pelatih (orang yang dilatih) petugas (orang yang ditugaskan)

Apakah perbezaan antara ayat (1) dengan ayat (2) dari segi imbuhan awalan dan maknanya? (1) Guru pelatih UPSI sedang mengikuti latihan mengajar. (2) Pelatih kuda itu sedang memberi kudanya makan.

2. Awalan peR(I) Bentuk awalan peAwalan peR- mempunyai satu bentuk, iaitu per-. Bentuk ini tidak berubah walau apa-apapun huruf yang menjadi pangkal kata dasar. Contohnya: peR + buru peR + asap peR + tapa peR + bara  perburu  perasap  pertapa  perbara

(II) Fungsi awalan peRAwalan peR- berfungsi untuk membentuk kata nama. Awalan peR- boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata kerja. Contohnya: per + asap (KN)  perasap (KN) per + buru (KK)  perburu (KN)

Kata Nama | 56

Awalan per- ada hubungannya dengan awalan ber- Contohnya: ber.buru  per.buru bel.ajar  pel.ajar be.renang  pe.renang ber.buru  per.buru

(III) Makna awalan peR(a) alat atau tempat. Contohnya: perasap (tempat membakar kemenyan) perbara (tempat bara api)

(b) orang yang melakukan sesuatu kerja (orang yang ber-). Contohnya: perburu (orang yang berburu) pertapa (orang yang bertapa) pertandang (orang yang bertandang)

3. Awalan peN(I) Bentuk awalan peNAwalan peN- mempunyai enam bentuk, iaitu pe-, pem-, pen-, peng-, peny- dan penge-. Perbezaan bentukbentuk awalan ini berlaku kerana jenis huruf pangkal kata dasar yang akan bercantum dengan awalan itu. (i) Awalan peN- menjadi pe- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf l, m, n, ny, ng, r, w dan y. Contohnya: peN + lawak peN + naik peN + ngeri peN + wujud  pelawak  penaik  pengeri  pewujud peN + manis peN + nyanyi peN + reka peN + yakin  pemanis  penyanyi  pereka  peyakin

Bentuk peN- menjadi pe- ini sering ditafsirkan sebagai awalan pe- kerana secara kebetulan awalan pe- dan peN- serupa. Sebenarnya, kedua-duanya berbeza. Bentuk awalan pe- tidak berubah apabila digabungkan dengan apa-apa juga huruf pertama pada kata dasar. Sebaliknya, awalan peN- menjadi pe-

Kata Nama | 57

disebabkan oleh huruf pertama konsonan pada kata dasar seperti di atas. Selain itu, makna bagi keduadua awalan ini juga berbeza.

Bandingkan kumpulan kata yang berikut. Yang manakah yang menerima awalan peR-?

1. petinju peninju

2. perburu pemburu

3. peserta penyerta

(ii) Awalan peN- menjadi pem- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b, f, p dan v. Contohnya: peN + buka peN + periksa peN + veto peN + fikir peN + pukul peN + pandu  pembuka peN + fatwa  pemeriksa peN + proses  pemveto  pemfikir  pemikir  pempukul  pemukul  pempandu  pemandu  pemfatwa  pemproses

Perhatikan bahawa bagi sesetengah kata terbitan, huruf p dan f digugurkan, dan ada pula dikekalkan. Huruf p dan f dikekalkan apabila kata dasar terdiri daripada kata pinjaman, atau gugus konsonan.

(iii) peN- menjadi pen- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, t, dan z. Contohnya: peN + cari peN + jodoh peN + tadbir peN + tulis peN + tolong  pencari peN + datang  penjodoh peN + syarah  pentadbir peN + ziarah  pentulis  penulis  pentolong  penolong  pendatang  pensyarah  penziarah

Huruf t di awal kata dasar digugurkan apabila kata dasar itu menerima awalan peN-. Namun, jika kata dasar itu terdiri daripada kata pinjaman, atau mengandungi tiga atau lebih suku kata, maka huruf t itu dikekalkan. Contohnya:

e. bukan penernak. gh. i. Namun. h ada kalanya digugurkan dan dikekalkan. Contohnya: peN + halang peN + hakis peN + hantar  penghalang  penghakis  penghantar  pengantar . dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a. k itu digugurkan. h.Kata Nama | 58 peN + tafsir  pentafsir peN + terjemah  penterjemah peN + transkripsi  pentranskripsi Walau bagaimanapun. Contohnya: peN + kritik  pengkritik peN + kategori  pengkategori peN + klasifikasi  pengklasifikasi Bagi kata dasar yang bermula dengan huruf h.apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. g. huruf k akan dikekalkan dalam kata dasar daripada kata pinjaman.menjadi peng. o dan u. kh. Contohnya: peN + kawal peN + kayuh peN + gulung peN + khianat peN + ampun peN + ikut peN + usik  pengkawal  pengawal  pengkayuh  pengayuh  penggulung peN + hubung  penghubung  pengkhianat peN + ghaib  pengghaib  pengampun peN + elok  pengelok  pengikut peN + olah  pengolah  pengusik Apabila peN bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. kekecualian berlaku pada perkataan ternak yang membentuk penternak. (iv) peN.

apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s. Contohnya: perokok peminum penagih .berfungsi untuk membentuk kata nama. dan kata adjektif. pelaku. orang yang suka atau gemar akan sesuatu. Contohnya: peN + cat peN + sah peN + tin  pengecat  pengesah  pengetin (vi) peN.boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Contohnya: peN + kedai (KN)  pekedai (KN) peN + latih (KK)  pelatih (KN) peN + besar (KA)  pembesar (KN) (III) Makna awalan peNa. dan huruf s itu digugurkan. Awalan peN.menjadi peny.Kata Nama | 59 (v) peN. baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman. Contohnya: pelatih pencuri pemburu penari pengarah penulis b. kata kerja.menjadi penge. Contoh: peN + salur peN + sakit peN + satu  penysalur  penysakit penysatu  penyalur  penyakit  penyatu (II) Fungsi awalan peNAwalan peN.apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata.

alat untuk melakukan sesuatu. Kata nama dengan awalan ke. Awalan ke.Kata Nama | 60 c. Contohnya: penapis penyapu pembajak penggali e. orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar.mempunyai satu bentuk sahaja iaitu ke-. Contohnya: . abstrak. ukuran.tidak banyak. Contohnya: pendapat penawar g.dan peR-? pengajar penyakit petanda pelajar pesakit penanda 4. orang yang bertugas sebagai. Contohnya: pemeluk pelaung penanak penggalah penunjuk pengeras pemalu pendinding Perkataan yang manakah yang menerima awalan peN. Contohnya: penyabar pengeras f. Awalan ke(I) Bentuk awalan keAwalan ke.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan huruf. Contohnya: pengurus penyanyi pensyarah pesawah d.

Contohnya: juru + kata dasar: juru + jual juru + bahasa juru + kata akar: juru + mudi juru + -tera  jurujual  jurubahasa  jurumudi  jurutera .boleh bergabung dengan kata dasar. iaitu juru-.mempunyai satu bentuk sahaja.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan huruf. Contohnya: kerangka kehendak kerawang kemudi (orang yang mengemudi) 5. Contohnya: ketua (orang yang dituai) kekasih (orang yang dikasihi) (b) abstrak.berfungsi untuk membentuk kata nama.Kata Nama | 61 ke + tua ke + mudi  ketua  kemudi ke + hendak ke + kasih  kehendak  kekasih (II) Fungsi awalan keAwalan peN. atau dengan kata akar. Awalan juru(I) Bentuk awalan juruAwalan juru. Contohnya: ke + tua (KA)  ketua (KN) ke + hendak (KT)  kehendak (KN) (III) Makna awalan ke(a) orang atau benda yang di-. Awalan juru. Awalan juru.

Kata Nama | 62 (II) Fungsi awalan juruAwalan juru. Akhiran –an merupakan akhiran nama yang asli dalam bahasa Melayu.2. Contohnya: duri + an  durian tampar + an  tamparan bulan + an  bulanan manis + an  manisan (II) Fungsi akhiran -an Akhiran -an berfungsi untuk menerbitkan kata nama.membawa makna orang yang melakukan atau mengendalikan sesuatu.3. Contohnya: juru + mesin (KN)  jurumesin (KN) juru + acara (KN)  juruacara (KN) juru + kira (KK)  jurukira (KN) juru + terbang (KK)  juruterbang (KN) (III) Makna awalan juruAwalan juru. kata kerja atau kata adjektif.berfungsi untuk membentuk kata nama. Contohnya: jurubina (orang yang berkelayakan membina bangunan) juruacara (orang yang mengendalikan acara) jurutera (orang yang menjalankan sesuatu) 4. Awalan ini boleh bergabung dengan kata dasar daripada kata nama atau kata kerja. Akhiran ini boleh bergabung dengan kata dasar daripada kata nama.2 Akhiran Kata Nama Akhiran -an (i) Bentuk akhiran –an Akhiran –an boleh bergabung dengan kata dasar tanpa melibatkan perubahan bentuk atau huruf. Contohnya: tahun (KN) + -an ajar (KK) + -an bulat (KA) + -an  tahunan (KN)  ajaran (KN)  bulatan (KN) .

Contohnya: parutan rangkaian gugusan ratusan (d) ukuran atau kiraan.Kata Nama | 63 (III) Makna akhiran -an (a) hasil daripada perbuatan. Kemukakan contoh anda dengan tidak mengambil contoh yang terdapat dalam modul ini. Contohnya: lautan daratan pinggiran luaran (c) banyak atau kumpulan.dan akhiran –an yang membawa maksud sifat. Contohnya: batuan harian mingguan elaan (e) alat. Contohnya: asinan manisan paduan kilauan kurungan sidaian gantungan Senaraikan 5 perkataan daripada awalan peN. Contohnya: ajaran tulisan kritikan jagaan (b) kawasan yang luas atau tempat. Contohnya: buaian (h) sifat. . Contohnya: kisaran acuan saluran kukuran (f) tempat melakukan sesuatu.

dan –an. dan setiap bentuk ini bergantung pada huruf awal kata dasar yang diimbuhkan padanya.-an + periksa  pedalaman  pekarangan  peperiksaan (II) Fungsi apitan pe-..-an. Contohnya: petempatan pesisiran pekarangan pedalaman (b) hal keadaan yang terkandung dalam kata dasar..-an merupakan gabungan awalan pe.... Contohnya: pe-..-an + karangan pe-. Bentuk –an pula ...3 Apitan Kata Nama Apitan kata nama : pe-.Kata Nama | 64 4.-an mempunyai satu bentuk sahaja..-an + periksa (KK)  peperiksaan pe-...... Apitan pe-. dan kedua-duanya hadir serentak dan dikira sebagai satu imbuhan.. Bentuk awalan peN. Apitan pe-...2....-an Apitan pe-.3..sama seperti imbuhan awalan peN-.-an berfungsi untuk membentuk kata nama.-an + dalam (KA)  pedalaman (III) Makna apitan pe-. Apitan peN-…-an (I) Bentuk apitan peN-…-an Apitan peN-…-an terdiri daripada peN-. kata kerja dan kata adjektif. iaitu pe-.-an Apitan pe-.-an (a) tempat atau kawasan yang khusus.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.dengan akhiran –an...-an + tempat (KN)  petempatan pe-.... Contohnya: pe-.. peN-…-an.. Contohnya: peperangan peperiksaan 2... Apitan pe-. peR-…-an dan ke-…-an 1.-an.-an (I) Bentuk apitan pe-.-an + dalam pe-...

l...awas.bunuh  pem.an mem.letak.. r.letak. ng. n.jaga  pen.-an + nama peN-...-an + ngaum peN-. Contohnya : me. Contohnya: peN-.. (i) peN-…-an menjadi pe-…-an apabila bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m. huruf p dan f dikekalkan apabila kata dasar terdiri daripada kata pinjaman. peny-…-an dan penge-…-an.i  peng. f.kan  pe. peng-…-an..... atau gugus konsonan.-an + yakin  pemakanan  penamaan  penyalaan  pengauman  perusuhan  pelampiran  pewujudan  peyakinan Kata tebitan yang manakah yang betul? penglihatan penglibatan pelihatan pelibatan perlaksanaan pelaksanaan (ii) peN-…-an menjadi pem-…-an apabila bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b....an Apitan peN-…-an terdiri daripada enam bentuk.Kata Nama | 65 tidak berubah..bom. pem-…-an. Perkataan yang berapitan peN-…-an ada hubungan dengan perkataan berapitan meN-.-an + lampir peN-. Contohnya: .bom  penge.bunuh. ny..kan. iaitu pe-. pen-…-an.-an..-an + wujud peN-..-an + nyala peN-. w dan y.awas..-an + makan peN-.an men. p dan v.an menge..jagaan meng.-an + rusuh peN-.. Walau bagaimanapun.

...-an + syarikat peN-.-an + olah peN-.-an + ghaib peN-. Contohnya: peN-..-an apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k..-an + khusus peN-..Kata Nama | 66 peN-. t.-an + elak peN-. o dan u..-an? pentafsiran penterjemahan pentranskripsian (iv) peN-... kh.-an + kayuh peN-...-an + judul peN-... Contohnya: peN-... gh.-an + kawal peN-... e....-an + intip peN-.-an + periksa peN-…-an + veto peN-…-an + proses  pembukaan  pemfatwaan  pemeriksaan  pemvetoan  pemprosesan (iii) peN-....-an + buka peN-...-an apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c.. dan z....-an + fatwa peN-.-an menjadi pen-... j...-an + cuci peN-.-an + zalim  pencucian  pendapatan  penjudulan  pensyarikatan  pentadbiran  penzaliman Apakah sebabnya huruf t di awal kata dasar bagi perkataan yang berikut dikekalkan apabila menerima apitan peN-.-an + hasut peN-... dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a.-an + ganda peN-...-an menjadi peng-.... g.-an + dapat peN-..... i.-an + tadbir peN-.-an + ubah  pengkawalan  pengawalan  pengkayuh  pengayuh  penggandaan  penghasutan  pengkhususan  pengghaiban  pengelakan  pengintipan  pengolahan  pengubahan .. d.... h. sy.

......-an bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k....-an + bom peN-..-an + sampai peN-. Apitan peN-.-an + besar (KA)  pembesaran (KN) (III) Makna apitan peN-…-an (a) hasil sesuatu perbuatan...-an berfungsi untuk membentuk kata nama. dan kata adjektif..-an + salur peN-..Kata Nama | 67 Apabila peN.-an + siar  penyaluran  penyatuan penyampaian  penyiaran (vi) peN-.... Contoh: peN-... Contohnya: peN-..-an apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata.-an + sah peN-.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama... dan huruf s itu digugurkan.-an apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s..-an + had  pengeboman  pengesahan  pengehadan (II) Fungsi apitan peN-...-an menjadi peny-..-an + pulau (KN)  pemulauan (KN) peN-...-an + kaji (KK)  pengajian (KN) peN-..-an + satu peN-.. huruf k akan dikekalkan jika kata dasar terdiri daripada kata pinjaman..-an + kritik  pengkritik peN-.... Namun....-an menjadi penge-. Contohnya: peN-. kata kerja..-an Apitan peN-..... Contohnya : pengakuan (hasil perbuatan mengakui) penyelesaian (hasil perbuatan menyelesaikan) pengumuman (hasil perbuatan mengumumkan) . Contohnya: peN-. k itu digugurkan.-an + klasifikasi  pengklasifikasi (v) peN-..-an + kategori  pengkategori peN-.

.. Apitan peR-.-an mempunyai satu bentuk sahaja.kerjaan pel. be-.damaian per. Contohnya: penggantungan (tempat menggantung) penginapan (tempat menginap) pelabuhan (tempat melabuhkan) Apakah perbezaan bagi pasangan perkataan yang berikut dari segi bentuk imbuhan dan maknanya? penempatan dan petempatan perhatian dan pemerhaian 3.. kata kerja...damai ber..-an berfungsi untuk membentuk kata nama... Apitan peR-…-an (I) Bentuk apitan peR-…-an Apitan peR-. Perkataan yang berapitan peR-.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.-an.langgar be.-an mempunyai kaitannya dengan perkataan yang berawalan ber-... dan bel-.-an Apitan peR-. Contohnya: ber.-an boleh bergabung dengan semua kata dasar kecuali pada kata dasar yang bermula dengan huruf r.langgaran pe.kerja bel. Contohnya : pendaftaran (perbuatan mendaftar) penyajian (perbuatan menyajikan) pelaksanaan (perbuatan melaksanakan) (c) tempat.ajar     per.. Apitan peR-..Kata Nama | 68 (b) perbuatan yang dinyatakan oleh kata kerja berawalan meN-. iaitu peR-. kata adjektif dan kata tugas. Contohnya: ..ajaran (II) Fungsi apitan peR-..

.... sering berlaku kekeliruan antara apitan peR-…-an dengan peN-…-an....an + ratus (KT)  peratusan (KN) peR-. Contohnya: perikanan (hal yang berkaitan dengan ikan) perbukuan (hal yang berkaitan dengan buku) perkapalan (hal yang berkaitan dengan kapal) Dalam proses pengimbuhan kata nama. Kekeliruan ini dapat diatasi dengan mengetahui ciri yang membezakan apitan peR-…-an dengan peN-…-an.-an + pindah (KK) perpindahan (KN) peR-. Contohnya: pertemuan (hasil bertemu) perjuangan (hal berjuang) perdagangan (hal berdagang) (c) perbuatan yang dinyatakan oleh kata kerja..Kata Nama | 69 peR-. Contohnya: perkuburan (tempat menanam mayat) perkhemahan (tempat berkhemah) perguruan (tempat berguru) (b) hasil perbuatan. Kata nama terbitan yang menggunakan peR-…-an berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan awalan beR-.. Contohnya: perbualan (perbuatan berbual) pergaduhan (perbuatan bergaduh) perlawanan (perbuatan berlawan) (d) hal yang berkaitan dengan kata dasar..-an + guru (KN)  perguruan (KN) peR.-an + antara (KT)  perantaraan (KN) (III) Makna apitan peR-…-an (a) tempat. Contohnya : .an + lengkap (KA)  perlengkapan (KN) peR-.

.kan  pe..temuan Apitan peN-…-an pula berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan awalan meN.-an mempunyai satu bentuk sahaja.-an berfungsi untuk membentuk kata nama.. Apitan ke-.nemu. Apitan ke-…-an (I) Bentuk apitan ke-…-an Apitan ke-.. dan ada pula yang tidak mengalami peluluhan huruf /s/ kepada /ny/? peN-..pindah  per.an me.misah.-an + struktur  penstrukturan 4.temu  per...misah.-an dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ke.an Apakah sebabnya kata dasar yang bermula dengan huruf /s/ pada kata terbitan yang berikut ada yang mengalami peluluhan....kan  pe.dan akhiran –an pada kata dasar..Kata Nama | 70 ber..-an + lahir (KK)  kelahiran (KN) ke-.. Apitan ke.. kata kerja.atau apitan meN-…(-kan/-i).-an + saing  persaingan peN-..an ber. iaitu ke-..pisah  per.-an + raja (KN)  kerajaan (KN) ke-. Contohnya: ke-.mindah.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.pisah.-an..-an + besar (KA)  kebesaran (KN) ke-. Contohnya: ke-…-an + hadir  kehadiran ke-…-an + putus  keputusan ke-…-an + bangsa  kebangsaan (II) Fungsi apitan ke-…-an Apitan ke-.nemu.an me...-an satu (KT)  kesatuan (KN) ...an ber.pindah.mindah. Contohnya: me.kan  pe...-an + senarai  penyenaraian peR-. kata adjektif dan kata tugas.

..Kata Nama | 71 Apitan ke-. Contohnya: kementerian (tempat menteri bertugas) kedutaan (tempat duta) kediaman (tempat tinggal) (c) hal tentang sesuatu. perdamaian dan kedamaian b...-an + berangkat  keberangkatan ke-.. Contohnya: keagamaam (hal tentang agama) ketuhanan (hal tentang Tuhan) kerakyatan (hal tentang rakyat) kesibukan keindahan Apakah perbezaan bagi pasangan perkataan yang berikut dari segi bentuk imbuhan dan maknanya? a.dan –em-....atau ter-.-an + terbuka  keterbukaan ke-.-an juga boleh menerima kata dasar daripada kata terbitan. Sisipan Kata Nama (I) Bentuk sisipan kata nama Sisipan merupakan imbuhan yang diimbuhkan ke dalam bentuk dasar selepas konsonan pertama kata dasar.. Ada tiga bentuk sisipan kata nama iaitu -el-.-an + berhasil  keberhasilan ke-. dan biasanya kata terbitan itu berawalan ber. -er. . Contohnya: ke-. percintaan dan kecintaan 5..-an + terlibat  keterlibatan (III) Makna apitan ke-…-an (a) abstrak. Contohnya: kebaikan (b) tempat.

kata kerja dan kata adjektif. Sisipan ini boleh bergabung dengan kata nama. Contohnya: kelangkang (b) hasil.Contohnya: (iii) sabut suling gigi Sisipan –em-. Contohnya: kelemumur keruping kemuncup telunjuk gerigi seruling kemuning .Kata Nama | 72 (i) Sisipan -el-. Contohnya: tali kuncup kuning    temali kemuncup kemuning    serabut seruling gerigi    pelatuk telunjuk kelangkang (II) Fungsi sisipan kata nama Semua sisipan kata nama membentuk kata nama terbitan. Contohnya: (ii) patuk tunjuk kangkang Sisipan –er.+ kupas (KK)  kelupas (KN) -er.+ kuning (KA)  kemuning (KN) (III) Makna sisipan kata nama (a) sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar.+ tapak (KN)  telapak (KN) -el. Contohnya: -el.+ patuk (KK)  pelatuk KN) -em.

3. Ada empat jenis penggandaan yang boleh berlaku pada kata dasar nama. (a) penggandaan kata nama tunggal. Contohnya: . Contohnya: kapal terbang mata pelajaran bumiputera setiausaha  kapal-kapal terbang  mata-mata pelajaran  beumiputera-bumiputera  setiausaha-setiausaha (ii) Penggandaan semu Penggandaan semu kata nama ialah bentuk kata ganda seperti kata ganda penuh tetapi apabila kata dasarnya dipisahkan dengan kata ulang. Kata dasar yang digandakan itu boleh terdiri daripada kesemua jenis bentuk kata. sama ada tunggal. terbitan dan majmuk boleh digandakan untuk membentuk kata nama ganda. Contohnya: rumah debunga menteri buah  rumah-rumah  debunga-debunga  menteri-menteri  buah-buahan (b) penggandaan kata nama terbitan. iaitu: (i) penggandaan penuh (ii) penggandaan semu (iii) penggandaan separa (iv) penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan penuh melibatkan seluruh kata dasar nama diulang tanpa sebarang perubahan bentuk serta diberikan tanda sempang (-).Kata Nama | 73 4.3 Kata Nama Ganda (I) Bentuk Kata Nama Ganda Semua bentuk kata. Contohnya: pelatih perusahaan kementerian  pelatih-pelatih tanaman  tanaman-tanaman  perusahaan-perusahaan  kementerian-kementerian (c) penggandaa kata nama majmuk. kata dasar itu tidak memberikan sesuatu makna khusus.

seluruh kata dasar digandakan manakala bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. iaitu: (a) penggandaan berentak penggulangan vokal. Contohnya: laki jentik siku pohon  lalaki  jenjentik  sisiku  popohon  lelaki  jejentik  sesiku  pepohon (iii) Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata nama ialah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.Kata Nama | 74 labi kanak labah kisi  labi-labi  kanak-kanak  labah-labah  kisi-kisi (iii) Penggandaan separa Penggandaan separa kata nama melibatkan pengulangan suku kata pertama pada kata dasar. Dalam penggandaan jenis ini. Contohnya:  asal-usul tanah  tanah-tanih gunung  gunung-ganang (c) penggandaan berentak bebas. Bunyi-bunyi vokal pada suku kata pertama perkataan berubah menjadi vokal e pepet. Contohnya: rumput  rumput-rampai anak  anak-pinak semak  semak-samun asal . Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata nama. Contohnya: saki karut kuih  saki-baki  karut-marut  kuih-muih (b) penggandaan berentak pengulangan konsonan.

Jenis penggandaan yang lain hanya berlaku pada kata-kata tertentu sahaja. Contohnya: apa apa-apa mana  mana-mana (e) nama haiwan. Contohnya: sayur  sayur-mayur anak  anak-pinak lauk kuih  lauk-pauk  kuih-muih cucu  cucu-cicit bawang  bebawang (c) kesamaan/keserupaan. Contohnya: akar  akar-akar saudara  saudara-mara (b) kepelbagaian jenis. Contohnya: jari  jari-jemari orang  orang-orang (d) tak tentu. Contohnya: . jika kata ganda seluruh yang terdiri daripada kata nama itu sudah membawa makna jamak. (III) Makna Kata Nama Ganda (a) jamak/banyak. Hanya penggandaan penuh boleh berlaku pada semua kata nama.Kata Nama | 75 (II) Fungsi Kata Nama Ganda Penggandaan terhadap kata nama menerbitkan kata nama. Contohnya: kura rama kura-kura  rama-rama labi kupu  labi-labi  kupu-kupu bila  bila-bila siapa  siapa-siapa orang  orang-orang siku  sesiku Dari aspek pengajaran. maka kata bilangan tidak diperlukan.

*Enam orang kanak sedang bermain. bebudak d. Semua peserta sudah mendaftar. Contohnya: . tali-temali 4. (I) Bentuk Kata Nama Majmuk Bentuk kata nama majmuk boleh dibahagikan kepada dua jenis. kekuda c.3. Enam orang kanak-kanak sedang bermain. Apakah jenis dan makna kata ganda yang berikut? a. yang dieja sebagai satu perkataan. iaitu bentuk yang ditulis terpisah. kepupu b. Contohnya: balai raya Setiausaha Sulit cakar ayam Menteri Besar graf terarah segi empat tepat Bentuk kata majmuk yang telah mantap ialah kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap sebagai satu perkataan yang utuh. Lima ekor itik berenang di dalam tasik itu. dan bentuk yang telah mantap. *Semua peserta-peserta sudah mendaftar. *Lima ekor kura di tepi parit itu.Kata Nama | 76 (1a) (1b) (2a) (2b) *Lima ekor itik-itik berenang di dalam tasik itu.4 Kata Nama Majmuk Kata nama majmuk terhasil daipada gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan baharu dengan makna tertentu. Bentuk kata majmuk yang ditulis terpisah ialah kata majmuk yang dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Kata ganda seluruh yang membawa makna tunggal akan kekal penggandaannya walaupun disertai dengan kata bilangan untuk menyatakan jamak. Contohnya: (3a) (3b) (4a) (4b) Lima ekor kura-kura di tepi parit itu.

kata nama kata nama tunggal kata nama terbitan kata nama ganda 5. 2. 3. kata nama majmuk 6. Contohnya: anak emas duit kopi kaki bangku ringan tulang buku lima lipas kudung (II) Fungsi Kata Nama Majmuk Proses pemajmukan ini boleh membentuk kata nama majmuk yang berfungsi sebagai satu perkataan. Contohnya: garis pusat mata pelajaran atur cara telefon dail terus lut sinar kertas kerja (c) kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. iaitu: (a) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. 4.Kata Nama | 77 matahari suruhanjaya pesuruhjaya antarabangsa bumiputera kakitangan Dari segi jenis. senaraikan kata nama majmuk yang ditulis bercantum. kata ganti nama . kata nama majmuk boleh dibahagikan kepada tiga. KATA KUNCI 1. Contohnya: sapu tangan padang tembak tengah hari kapal terbang Menteri Besar Setiausaha Politik (a) kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. Dengan merujuk kepada Tatabahasa Dewan (2008).

-kan kepada ayat yang menggunakan apitan peN-.-kan. Tukarkan ayat yang mengandungi apitan meN-. kebaikkan ( ) b. pelibatan ( ) c. pengebumian ( ) kebaikan penglibatan pelantikan pelipur lara penterjemahan pengkebumian ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) 4. Contohnya: Kerajaan Jepun mula mendaratkan tentera di Kota Bharu. Tandakan (√) pada kata nama terbitan yang betul: a.-an... sepandai c.. kurun ( ) f. Apakah perbezaan antara kata ganti nama diri tanya dengan kata tanya? 5. hitam ( ) i. 3.Kata Nama | 78 PENILAIAN KENDIRI 1.-an mempunyai hubungan dengan apitan meN-.-an menerbitkan kata nama abstrak.. mahasiswa ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kata ganti nama kata ganti nama diri X kata ganti nama tak tentu Y kata ganti nama tanya Apakah kata ganti nama pada X dan Y? Berikan contoh perkataan bagi kedua-duanya. Apitan peN-. biji ( ) h. tawaran d. Berikan dua contoh bagi menunjukkan akhiran –an menerbitkan kata nama konkrit manakala apitan ke-.. a.. . perpaduan ( ) g.. warna e.. kearaban b. 6. Pendaratan tentera Jepun bermula di Kota Bharu. Tuliskan KN bagi perkataan yang tergolong sebagai kata nama. penglipur lara ( ) e.. perlantikan ( ) d. penerjemahan ( ) f. keindahan ( ) j..

zakat merupakan ibadat yang berbentuk harta benda. Kenal pasti setiap kata nama ganda yang terdapat di dalam petikan di atas. 7. Farid M. Bhd. Onn. binatang-binatang ternakan. c. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Pada dasarnya. Ton Ibrahim dan Nawi Ismail. Bhd. Tatabahasa Asas. (2009). (2010). (2007).Kata Nama | 79 a. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Omar. Ahmad Khair Mohd Nor. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. Kuala Lumpur : Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kemudian. (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibadat ini telah mewujudkan sikap bantu-membantu dalam masyarakat. Pekerja-pekerja mendalamkan dasar sungai itu untuk mengelakkan banjir. b. (2008). Petunjuk Bahasa Malaysia Baku KBSM. Asmah Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Asraf. Ahmad Khair Mohd Nor. Lelaki itu sanggup memisahkan ibu dan anaknya setelah mereka bercerai. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang cukup syaratnya. Kerajaan belum melaksanakan projek itu sejak dulu. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Morfologi.(1989). Antara harta yang wajib dikeluarkan zakat termasuklah wang ringgit. Sabran. Hashim Hj. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. (2009). kelompokkan kata ganda itu mengikut jenisnya. . Bhd. RUJUKAN Abdullah Hassan. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. dan hasil-hasil tanaman seperti buah-buahan dan biji-bijian. Raminah Hj.

Kata Nama | 80 .

iaitu kata kerja perbuatan dan kata kerja keadaan. (kata kerja keadaan) .0 Pengertian Kata Kerja Dari segi semantik. Kata kerja perbuatan ialah kata kerja yang jelas menunjukkan perbuatan. (kata kerja keadaan) Lelaki itu sudah mati. (kata kerja perbuatan) Kanak-kanak bermain bola. Manakala. menyenaraikan imbuhan kata kerja dan proses morfofonem kata kerja 4. dan tidak menunjukkan adanya gerak perbuatan. perkataan tersebut menjadi kata inti dalam frasa kerja yang menjadi predikat. Bom itu meletup. (kata kerja perbuatan) Cawan itu pecah.Kata Kerja | 81 UNIT 5 KATA KERJA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. anda diharapkan dapat: 1. Munirah sedang membaca buku. Daripada ayat contoh tersebut. Pesawat itu mendarat di landasan. Kata kerja oleh Nik Safiah Karim et al. aksi atau tindakan fizikal. Selain itu. kata kerja keadaan ialah kata kerja yang tidak menampakkan secara jelas akan sesuatu perbuatan itu dilakukan. (2008) ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. mengenal pasti golongan kata kerja 2. Ada dua makna yang dimiliki oleh kata kerja. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks 5. mengkategorikan kata kerja mengikut jenis 3. perkataan yang dicondongkan ialah kata kerja kerana menunjukkan perbuatan. Contohnya: (1) (2) (3) (4) Anis tidur. Contohnya: (5) (6) (7) (8) Muhammad membuat kerja itu.

Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. belum. masih.Contohnya: sudah lupa belum menjadi (ii) kata kerja dapat dijadikan perintah. Antara contoh kata bantu ialah sudah. telah. iaitu: (1) kata kerja aktif (2) kata kerja pasif Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif. masih.Kata Kerja | 82 Senaraikan kata kerja perbuatan dengan kata kerja keadaan daripada perkataan yang berikut: sakit baring hinggap bersolek sembuh terambil terdiri bercakap berbaju memiliki 5. Contohnya : tidak makan tidak menjadi tidak belajar tidak terkatakan 5. Penggolongan kata kerja dapat digambarkan seperti rajah yang berikut: .2 Penggolongan Kata Kerja Kata kerja dalam bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan.1 Ciri-ciri Kata Kerja (i) kata kerja dapat disertai oleh kata bantu di depannya. Contohnya: Diam! Perbesarkan! Buatkan! Tunjukkan! telah bertaburan masih diperhatikan (ii) Kata kerja dapat dinafikan dengan kata nafi tidak.

Pokok kelapa itu bergoyang dengan kuat. Kebanyakan kata kerja aktif tak transitif dapat berdiri sendiri dalam binaan ayat. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap boleh diperluas dengan keterangan . dan ayat yang terhasil mengandungi makna yang lengkap. . Pokok kelapa itu bergoyang. iaitu: (i) kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap (ii) kata kerja aktif tak transitif berpelengkap (iii) kata kerja aktif tak transitif berpenerang (i) Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek. Dialah tempat saya merujuk tentang bahasa.. Ayah bersembahyang. Contohnya: (9) Air sungai naik. Contohnya: (16) (17) (18) (19) Abang sudah balik dari kerja. Contohnya: (12) (13) (14) (15) Abang sudah balik. Terdapat tiga jenis kata kerja aktif tak transitif.Kata Kerja | 83 kata kerja aktif Kata kerja Kata kerja pasif kata kerja aktif taktransitif tanpa pelengkap berpelengkap berpenerang kata kerja aktif transitif 5. Dialah tempat saya merujuk. Ayah bersembahyang di surau.1 Kata Kerja Aktif Tak Transitif Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya. (11) Rumah itu terbakar. Kata kerja jenis ini dapat berdiri sendiri dalam predikat ayat.3 Kata Kerja Aktif 5. Keterangan ialah unsur tambahan dalam ayat yang berfungsi untuk memberikan maklumat tambahan. (10) Dia sedang bekerja.3.

(ii) Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap merupakan kata kerja yang memerlukan pelengkap selepasnya untuk menyempurnakan maksud ayat. Tanpa pelengkap seperti ayat (23) hingga (25). Contohnya: (20) *Petani itu bertanam.000. kata adjektif dan frasa sendi nama. (22a) Puan Noni berada di Seremban. . (4) Idea yang disumbangkannya itu bernilai. Ayat yang mengandungi pelengkap juga tidak dapat dijadikan ayat pasif. (22a) *Puan Noni berada. (20a) Petani itu bertanam jagung. Afendi menjadi guru. (26) Kedua-dua pengantin itu berbimbingan tangan. *Wang diada oleh Muniandy.Kata Kerja | 84 Apakah jenis kata kerja dalam ayat-ayat yang berikut: (1) Padi Pak Mat tahun ini menjadi. (a) Kata nama sebagai pelengkap. (21) *Pelajar-pelajar tidak boleh berbuat. (27) Perangainya memeningkan kepala. (21a) Pelajar-pelajar tidak boleh berbuat jahat. (3) Kereta baharu Yusof bernilai RM200. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap boleh terdiri daripada kata nama. *Guru dijadi oleh Afendi. ayat itu tidak mempunyai makna yang sempurna. (2) Maisarah akan menjadi guru. Contohnya: (25) Abang beristerikan orang Johor. Contohnya: (23) (23a) (24) (24a) Muniandy ada wang.

Contohnya: (34) Pak Samad bersawah padi. (29) Penyakit nenek beransur pulih. (2) Pelajar itu didapati merokok. apakah fungsi kata kerja yang dicondongkan dalam ayat yang berikut? Berikan alasan anda. dan ayat yang terhasil tetap sempurna. (33) Pelajar-pelajar berada di padang. (32) Kakak Lim bermastautin ke Australia. Contohnya: (31) Cikgu Karim tinggal di rumah itu. (36) Mereka berjalan kaki ke situ. Kata nama yang mengikuti kata kerja aktif tak transitif itu bukanlah pelengkap kerana unsur penerang tersebut boleh ditiadakan. Apakah perbezaan antara kata kerja aktif tak transitif berpelengkap dengan kata kerja tak transitif berpenerang? . (1) Abang sudah mulai bekerja. Pada pendapat anda. (3) Kanak-kanak itu pergi mengaji. (35) Ismail berkereta Waja. (30) Suasana menjadi genting.Kata Kerja | 85 (b) Kata adjektif sebagai pelengkap. (iii) Kata kerja aktif tak transitif berpenerang Kata kerja aktif tak transitif berpenerang terdiri daripada kata kerja aktif tak transitif diikuti oleh kata nama. Contohnya: (28) Lelaki itu bertubuh sasa. (c) Frasa sendi nama sebagai pelengkap.

Selain itu. Objek yang tidak menjadi penyambut langsung kepada kata kerja dan hadir di selepas objek tepat ialah objek sipi (OS). (40) Adik mengayuh basikal. iaitu kata kerja dengan satu objek dan kata kerja dengan dua objek. Contohnya: (43) Kamal mencarikan adiknya pekerjaan. (39a) Buku sedang dibaca oleh murid-murid. (42) Pelajar-pelajar menyiapkan tugasan itu. (i) kata kerja dengan satu objek. ayat yang terhasil tidak lengkap. Contohnya: (41) Kita menentukan nasib kita. (40a) Basikal dikayuh oleh adik. *Negara itu mengeksport. ayat yang mengandungi objek bagi kata kerja transitif boleh mengalami proses pasif. OT OS . (ii) kata dengan dua objek. Kata kerja yang mempunyai frasa nama sebagai objek boleh terdiri daripada dua jenis.3.Kata Kerja | 86 5. Frasa nama sebagai dua objek hadir selepas kata kerja transitif. Negara itu mengeksport getah. (43) Pemburu menembak harimau. Contohnya: (39) Murid sedang membaca buku.2 Kata Kerja Aktif Transitif Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek selepasnya dalam ayat aktif. Tanpa objek. OT OS (44) Ibu menghidangi tetamu sepinggan kuih. Objek terdiri daripada frasa nama. Contohnya: (37) (37a) (38) (38a) Ali sedang memukul ular. *Ali sedang memukul. Objek yang menjadi penyambut langsung selepas kata kerja ialah objek tepat (OT).

ter-…-i. Persembahan tarian diikuti oleh persembahan nyanyian. (3) Janggut ayah belum bercukur. ke-…-an. kata kerja pasif juga boleh berawalan ber-. (4) Tembok itu terlanggar oleh lori. Baju itu belum berbasuh. (45a) Baju dijahit oleh Hazirah. Sementara itu. .Kata Kerja | 87 Apakah jenis kata kerja bagi ayat yang beriku? (1) Salim tersepak akan Zainal. ter-…kan. Mereka kena tangkap oleh polis.” Contohnya: (45 Suzana menjahit baju. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja pasif? Berikan alasan anda. (46a) Kotak itu dicampakkan oleh Hazim. 5. Dia tidak dibenarkan pergi. Contohnya: (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) Bangkai itu ditutup dengan kertas. di-…-kan. dan penanda pasif kena.4 Kata kerja pasif Kata kerja transitif pasif berfungsi dalam ayat pasif melalui proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. ter-. (4) Ayah belum bercukur. (46) Aiman mencampakkan kotak itu. (2) Kanak-kanak itu tertelan biji saga. (1) Nasi sudah bertanak. di-…-i. Hajatnya tidak terpenuhi oleh kami. (2) Kakak sedang berjalan kaki. Pelajar itu kepanasan di padang sekolah Indahnya pantai itu tidak tergambarkan oleh sesiapa pun. Kata kerja pasif digunakan dalam ayat yang menunjukkan subjek ayat “dikenai. (3) Lori itu terlanggar tembok. Pintu itu masih terbuka.

kata kerja ganda 5.6 Kata Kerja Tunggal Kata kerja tunggal ialah kata kerja yang tidak berimbuhan.5 Pembentukan Kata Kerja Kata kerja terdiri daripada empat bentuk. kata kerja terbitan iii. akhiran. meN-.mempunyai dua bentuk bergantung pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya. Antaranya ialah berdikari. di-. berburu berenang berasap belajar bertapa berangkai berjiran belunjur (i) Awalan beR.menjadi ber. iaitu ber. Contohnya: .dan be-.7. kata kerja tunggal ii.jika bercantum dengan semua kata dasar. dipeR-. teR-. Awalan beR(I) Bentuk awalan beRAwalan beR.7 Kata Kerja Terbitan Kata kerja terbitan boleh terdiri daripada awalan.1 Awalan Kata Kerja Awalan yang membentuk kata kerja terbitan ialah beR-. Kata kerja tunggal dapat berdiri sendiri dengan makna sepenuhnya untuk bertugas sebagai predikat dalam ayat. apitan dan sisipan.Kata Kerja | 88 5. kecuali dengan perkataan yang huruf pertamanya ialah r. iaitu: i. mempeR-. 5. hakis. 5. kata kerja majmuk iv. 1. pulihara dan ubahsuai. Contohnya: tidur hidup terbang lahir gagal datang pulang hancur balik gugur rebah patah Kata kerja tunggal boleh juga berbentuk akronim.

boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif tanpa pelengkap seperti (64). Kata kerja yang dibentuk dengan awalan beR.apabila bercantum dengan semua kata dasar yang bermula dengan huruf r. belunjur dan belajar. Contohnya: beR + kebun (KN)  berkebun (KK) beR + suruh (KK)  bersuruh (KK) beR + murah (KA)  bemurah (KK) beR + oleh (KT)  beroleh (KK) Selain itu.Kata Kerja | 89 beR + angkat beR + buka beR + cermin  berangkat  berbuka becermin beR + ekor beR + guna beR + hujah  berekor  berguna  berhujah Walau bagaimanapun. (ii) Awalan beR. Awalan beR.boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.menjadi be. ada tiga perkataan yang dikecualikan daripada peraturan di atas. . Kekayaannya bernilai puluhan juta ringgit. Kesihatan bapa beransur pulih. atau kata kerja tak transitif berpelengkap seperti (66) – (67). kata adjektif dan kata tugas.berfungsi untuk membentuk kata kerja.membentuk kata kerja aktif tak transitif. iaitu bekerja.(65). awalan beR. kata kerja. Contohnya: (56) (57) (58) (59) Lelaki itu berwang. Contohnya: beR + runding  berunding beR+ rantai  berantai beR + ramai  beramai (II) Fungsi awalan beRAwalan beR. Askar-askar sedang berjuang di medan perang.

bersuara. Contohnya: berbaju. berbunyi.dalam ayat yang berikut. beristeri. Contohnya: berbasikal. berkeretapi (c) mengeluarkan. berkasut. berjemur (k) pasif seperti awalan di-. berseluar (e) ada sesuatu seperti pada kata dasar. (2) Abang berbaju Melayu.Contohnya: tidak berjahit sudah berlipat belum berbasuh = = = tidak dijahit sudah dilipat belum dibasuh Bandingkan kata kerja berawalan beR. Contohnya: bertelur. Contohnya: berbahaya berwarna ‘ada bahayanya’ ‘ada warnanya’ (f) melakukan perbuatan pada diri sendiri (refleksif). Contohnya: beratap. berbedak. . berdandan.membawa pengertian: (a) mempunyai. (b) menggunakan. bersuara. beranak (d) memakai sesuatu. Apakah jenis dan makna bagi kata kerja tersebut? (1) Baju belum berbasuh. Contohnya: bercukur.Kata Kerja | 90 (III) Makna awalan beRAwalan beR.

2. iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. iaitu: (i) kata kerja aktif (ii) kata kerja pasif (i) kata kerja aktif Ada dua jenis kata kerja aktif yang terbentuk daripada awalan teR-. (61) Pesakit itu terlantar di katil. Contohnya: (60) Pintu itu terbuka. atau dengan pelengkap (77-78).dan te-. Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek selepasnya. . iaitu ter. (4) Kamil berkereta Waja ke pejabat.Kata Kerja | 91 (3) Makanan sudah berhidang. Contohnya: terduduk terpakai terambil terdiam tersepak tercari terbuku terserlah Awalan teR. Kata kerja tak transitif boleh tanpa pelengkap (76). Awalan teR(I) Bentuk awalan teRAwalan teR.dapat digabungkan dengan kata dasar daripada kata nama dan kata kerja.menjadi ter. Contohnya: terancang teringkas terasa terentang terawat terendam (II) Fungsi awalan teRAwalam teR.di depan kata dasar yang bermula dengan huruf r.menjadi te.terdiri daripada dua jenis. Contohnya: teR + nama (KN)  ternama (KK) teR + gunting (KN)  tergunting (KK) teR + cabut (KK)  tercabut (KK) teR + bawa (KK)  terbawa (KK) Kata kerja yang terbentuk daripada awlan teR. (62) Kanak-kanak itu terjatuh dari buaian. kecuali dengan kata dasar yang bermula dengan hruf r.mempunyai dua bentuk.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan semua huruf. Awalan teR.

(kata kerja transitif) (65) Amir tersepak batu. (67) Bangunan itu terbina oleh pekerja Indonesia. Bapa terbeli mangga muda. (68) Meja itu tidak terangkat oleh Hanif. (kata kerja transitif) (ii) kata kerja pasif Awalan teR. (b) keadaan tersedia. dan memerlukan kata sendi oleh selepas kata kerja pasif berawalan teR-. Ekor kucing terpijak oleh Anas. (kata kerja transitif) (64) Kami terlihat budak itu di bandar.Kata Kerja | 92 Kata kerja yang berawalan teR. Contohnya: terasing (sudah diasingkan) terdapat (sudah didapati) terbukti (sudah dibuktikan) (c) keupayaan. Contohnya: terangkat (dapat diangkat) tertanggung (dapat ditanggung) tercapai (dapat dicapai) .yang membentuk kata kerja pasif hadir dalam ayat pasif. Contohnya: (66) Tembok itu terlanggar oleh lori.membawa pengertian: (a) tidak sengaja Makna tidak sengaja ini boleh menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Mangga muda terbeli oleh bapa.yang membentuk kata kerja transitif memerlukan objek. Contohnya: (69) (70) (71) (72) Anas terpijak ekor kucing itu. Bagi membezakannya. (II) Makna awalan teRAwalan teR. kata sendi oleh perlu diletakkan selepas kata kerja pasif. Contohnya: (63) Mei Lin terambil buku Kumari.

r. l. (ii) Abang tidak terbeli kereta mewah itu. (i) Awalan meN.Kata Kerja | 93 Apakah jenis kata kerja yang berawalan teR. iaitu me-.dan menge-. Awalan meN(I) Bentuk awalan meNAwalan meN. 3.menjadi mem. p dan v. meny.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b.menjadi me. dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f.dalam ayat yang berikut? Berikan alasan anda. peng-. Contohnya: meN + minum meN + naik meN + nyanyi meN + nganga meN + reka meN + langkah meN + wangi meN + yakin peminum  menaik menyanyi  menganga mereka  melangkah  mewangi meyakinkan (ii) Awalan meN. Perbezaan bentuk-bentuk awalan ini berlaku kerana jenis huruf pertama pada kata dasar yang menerima awalan meN. mem-. ny. men-. (iii) Adik terduduk seketika setelah dimarahi guru. n. (i) Petani itu tersandar di bawah pokok. w dan y. (iv) Saya tersenyum sendirian apabila mengingati kisah itu. ng.tersebut. Contohnya: meN + buka meN+fatwa meN + proses peN + veto membuka  memfatwa  pemproses pemveto .mempunyai enam bentuk.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m.

Menurut Asmah Hj. Omar (2009:57).apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c. d. mempercayai.tidak digugurkan disebabkan analogi palsu. Oleh itu. timbul usaha untuk mempertahankan awalan itu. yakni dengan menganggap bahawa suku kata pertama kata dasar terdiri daripada awalan. seperti mempedulikan. Contohnya: mempamerkan (pamer ialah kata pinjaman) memfitnah (fitnah ialah kata pinjaman) memproses (proses mengandungi gugus konsonan dan kata pinjaman) Terdapat beberapa perkataan yang bermula dengan huruf p yang menerima awalan mem. atau gugus konsonan.Kata Kerja | 94 Bagi sesetengah kata terbitan. Contohnya: meN + tafsir  mentafsir meN + transkripsi  mentranskripsi meN + terjemah  penterjemah menN + tertawakan  mentertawakan . huruf p pada kata dasar yang menerima awalan mem. dan z. huruf p dan f digugurkan. (iii) meN. j. Contohnya: meN + cari meN + datang meN + jahit meN + syukuri meN + tulis meN + tolong meN + zalimi  mencari  mendatang  menjahit  mensyukuri  mentulis  menulis  mentolong  menolong  menzalimi Jika kata dasar itu terdiri daripada kata pinjaman. maka huruf t itu dikekalkan. atau mengandungi tiga atau lebih suku kata. t. dan mempersoalkan. Contohnya: meN + fikir meN + periksa meN + pukul meN + pandu  memfikir  memikir  memperiksa  memeriksa  mempukul  memukul  mempandu  memandu Huruf p dan f biasanya dikekalkan apabila kata dasar erdiri daripada kata pinjaman. sy. atau gugus konsonan.menjadi men.dan dianggap sebagai kekecualian. Biasanya konsonan t akan gugur.

Ini berlaku mungkin sebagai analogi palsu dengan menanggap bahawa suku kata yang pertama terdiri daripada awalan. h.. dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a. k itu digugurkan. o dan u. e.Kata Kerja | 95 Kekecualian berlaku pada perkataan ternak yang membentuk penternak. Contohnya: meN + kawal  mengkawal  mengawal meN + kayuh  mengkayuh  mengayuh meN + gali  menggali meN + hantar  menghantar meN + khianati  mengkhianati meN + ghaibkan  mengghaibkan meN + angkut  mengangkut meN + elak  mengelak meN + ikut  mengikut meN + olah  mengolah Apabila meN-bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k.menjadi menge.apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata. g. baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman. bukan penernak.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan konsonan k. huruf k akan dikekalkan dalam kata dasar daripada kata pinjaman. i. (iv) meN. kh. Namun.menjadi meng. Contohnya: meN + kritik meN + kanunkan meN + klasifikasikan  mengkritik  mengkanunkan  mengklasifikasikan (v) meN. gh. Contohnya: meN + cat  mengecat meN + lap  mengelap meN + khaskan  mengekhaskan meN + syaki  mengesyaki meN + syorkan  mengesyorkan .

(III) Makna awalan meN(a) melakukan perbuatan. memakai.menjadi meny. melangkah.yang bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata kerja dapat menerbitkan kata kerja aktif tak transitif. dan huruf s itu digugurkan. menangis. Contohnya: mengapak (menggunakan kapak sebagai alat) menggunting (menggunakan gunting sebagai alat) menjala (menggunakan jala sebagai alat) .menendang. kata kerja. Contohnya: memucat (menjadi pucat) membesar (menjadi besar) memanjang (menjadi panjang) (c) menggunakan sebagai alat. menjual. Contoh: meN + sapu  menysapu  menyapu meN + satu menysatu  menyatu meN + sumpah  menysumpah menyumpah (II) Fungsi Awalan meNAwalan meN-…ialah awalan yang membentuk kata kerja aktif. Awalan meN. membeli.apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s. Contohnya: membaca (melakukan perbuatan membaca) menjaga (melakukan perbuatan menjaga) menendang (melakukan perbuatan menendang) (b) menjadi. seperti menaik. menurun.Kata Kerja | 96 (vi) meN.boleh digabungkan dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama. memutih. dan kata adjektif. Contohnya: meN + langit (KN)  melangit (KK) meN + suruh (KK)  menyuruh (KK) meN + putih (KA)  memutih (KK) Awalan meN. dan kata kerja aktif transitif seperti menulis. menolak.

+ pukul  diculik  ditendang  diduga  dipukul ..+ buang di.+ culik di-+ tendang di. Contohnya: mengaduh (menggeluarkan bunyi ”aduh”) mengaum (menggeluarkan bunyi ”aum”) mengembet (menggeluarkan bunyi ”embek”) (f) mengenakan/memasang. (2) Anis memakai baju yang berwarna merah. (4) Padi di sawah mula menguning.+ sapu  diambil  diolah  dibuang  disapu di.dalam Ayat yang berikut? (1) Perbincangan mereka telah melencong daripada agenda asal.Kata Kerja | 97 (d) menuju.+ ambil di + olah di. Awalan di(I) Bentuk awalan diAwalan di. 4. (3) Pelajar itu meloncat tinggi kerana gembira. Contohnya: mengalas (menggenakan alas) memagar (memasang pagar) mencelak (menggenakan celak) Apakah jenis kata kerja makna kata kerja bagi perkataan yang menerima awalan meN. Contohnya: mengutara (menuju ke utara) mendarat (menuju ke darat) menyeberang (menuju ke seberang) (e) mengeluarkan bunyi.duga di.mempunyai satu bentuk. Contohnya: di. Awalan ini tidak berubah walaupun bertemu dengan apaapa juag huruf yang menjadi huruf pangkal kata dasar. iaitu di.

membentuk kata kerja aktif transitif.mempunyai satu bentuk.membentuk kata kerja pasif.+ ajar (KK)  diajar (KK) di.dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. Contohnya: menendang  menghukum  mendayung  ditendang dihukum didayung 5. Awalan di.dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama dan kata kerja. Contohnya: di. kata adjektif dan kata tugas. Contohnya: mempeR + hamba (KN)  memperhamba (KK) mempeR + besar (KA)  memperbesar (KK) mempeR + oleh (KT)  memperoleh (KK) . Contohnya: memperdalam memperdua memperdaya memperkemas memperhalus memperoleh (II) Fungsi awalan mempeRAwalan mempeR. Awalan ini boleh dipasangkan dengan imbuhan men-.dengan awalan di-. Awalan mempeR(I) Bentuk awalan mempeRAwalan mempeR. Awalan mempeR. Awalan di.+ ketam (KN)  diketam (KK) di.Kata Kerja | 98 (II) Fungsi awalan diAwalan di.menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh diri orang ketiga.+ gulai (KN)  digulai (KK) di. iaitu memper-.terbentuk apabila kata kerja yang berawalan meNdipasifkan dengan menggantikan awalan meN.+ tendang (KK)  ditendang (KK) (III) Makna awalan diAwalan di.

Awalan dipeR(I) Bentuk Awalan dipeRAwalan dipeR. Contohnya: dipertajam diperkuda diperlebar diperdewa diperkukuh diperisteri .membawa pengertian: (a) menjadikan sesuatu bersifat lebih. sebaliknya dalam ayat (iii) .Kata Kerja | 99 (III) Makna awalan mempeRAwalan mempeR. 6. (v) Abang memperisteri gadis dari Kelantan.dalam perkataan (i)-(iii) memerlukan akhiran tersebut digugurkan. (iv) Kumpulan samseng itu memperalat pelajar-pelajar sekolah. (iii) Saya memperoleh berita baik itu semalam. Contohnya: memperdua (membahagi dua) mempertiga (membahagi tiga) Apakah sebabnya mempeR.(iv) memang akhirannya tidak diperlukan? (i) Mereka sedang memperhalus permohonan itu. Contohnya: memperbesar (menjadikan lebih besar) memperdalam (menjadikan lebih dalam) memperpanjang (menjadikan lebih panjang) (b) menjadikan sebagai atau memperlakukan sebagai.mempunyai satu bentuk. iaitu diper-. Contohnya: memperalat (menjadikan sebagai alat) memperhamba (menjadikan sebagai hamba) memperisteri(menjadikan sebagai isteri) (c) membahagi. (ii) Pekerja-pekerja sedang mempercepat kerja-kerja pembinaan bangunan itu.

Kata Kerja | 100 (II) Fungsi Awalan dipeRAwalan dipeR. iaitu -kan dan –i 1.membentuk kata kerja pasif diri ketiga daripada kata kerja transitif yang berawalan mempeR-… dalam ayat aktif. Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan dipeR.7. iaitu –kan.ialah kata nama. Akhiran -kan (I) Bentuk akhiran -kan Akhiran -kan mempunyai satu bentuk. Contohnya: memperkacang diperkacang memperoleh  diperoleh mempererat  dipererat mempercepat  dipercepat memperdaya  diperdaya memperhamba  diperhamba (III) Makna awalan dipeR(a) dijadikan sebagai. adjektif dan kata tugas. Contohnya: belikan dapatkan tunjukkan usahkan sudahkan tinggikan . Contohnya: diperdua (dibahagi dua) dipersepuluh (dibahai sepuluh) 5. Contohnya: diperkemas (dijadikan lebih kemas) diperkukuh (dijadikan lebih kukuh) diperkaya (dijadikan lebih kaya) (c) dibahagi. Bentuknya tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar. Akhiran kata kerja dalam bahasa Melayu ada dua.2 Akhiran Kata Kerja Akhiran ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian akhir kata dasar. Contohnya: diperisteri (djadikan sebagai isteri) diperalat (dijadikan sebagai alat) diperkawan (dijadikan sebagai kawan) (b) dijadikan lebih atau bertambah.

(b) Ayat perintah. Contohnya: lebihkan (menyebabkan jadi lebih) hapuskan (menyebabkan jadi hapus) terangkan (menyebabkan jadi terang) (b) melakukan sesuatu untuk orang lain (benefaktif). (74) Pokok bunga itu kamu tanamkan pagi tadi. Contohnya: buatkan (membuat sesuatu untuk orang lain) gorengkan (menggoreng sesuatu untuk orang lain) ambilkan (mengambil sesuatu untuk orang lain) .Kata Kerja | 101 (II) Fungsi akhiran kanAwalan -kan berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. kata kerja. (a) Ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. kata adjektif atau kata tugas. atau dalam ayat perintah. iaitu dalam ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. (III) Makna akhiran -kan (a) menyebabkan jadi (kausatif). Contohnya: (73) Adik saya belikan sebuah buku cerita. Contohnya: (75) Kosongkan bilik ini secepat mungkin. Contohnya: asap (KN) + -kan tulis (KK) + -kan tinggi (KA) + -kan serta (KT) + . (76) Sila penuhkan ruang kosong di depan dewan.kan  asapkan (KK)  tuliskan (KK)  tinggikan (KA)  sertakan (KK) Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan terdapat dalam dua jenis ayat. Awalan -kan boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.

i  sertai (KK) Kata kerja yang menerima akhiran –i tanpa awalan terdapat dalam dua jenis ayat. kata adjektif atau kata tugas. atau dalam ayat perintah. Contohnya: sudahi (menyebabkan jadi sudah) baiki (menyebabkan jadi baik) lupai (menyebabkan jadi lupa) . kata kerja. Contohnya: (77) Jasa lelaki itu tidak kami lupai. Awalan -i boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Contohnya: awasi dapati turuni tandingi sudahi contohi (II) Fungsi akhiran -i Awalan -i berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. Contohnya: nama (KN) + -i  nama (KK) duduki (KK) + -i  duduki (KK) dalam (KA) + -i  dalami(KK) serta (KT) + . (b) Ayat perintah. iaitu dalam ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. (a) Ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. contohnya: (79) Ingati jasa pejuang negara kita.Kata Kerja | 102 2. Bentuknya tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar. Akhiran -i (I) Bentuk akhiran -i Akhiran -i mempunyai satu bentuk. iaitu –i. (80) Tolong temani adik kamu ke taman. (78) Majlis itu akan saya hadiri. (iii) Makna akhiran -i (a) menyebabkan jadi (kausatif).

diper-…-i. yakni sama banyak dengan jumlah alomorf awalan meN-.-an.Kata Kerja | 103 (b) tempat (lokatif). beR-…-kan...3 Apitan Kata Kerja Apitan yang membentuk kata kerja ialah meN-…-kan. ter-…-kan dan ter-…-i. men-…-kan.-kan.. dan menge-…-kan. memper-…-kan. meng-…kan.-kan Apitan meN-.-kan mempunyai enam bentuk awalan. diper-…-kan. Contohnya: duduki meja (duduk di atas meja) sirami pokok bunga (siram pada pokok bunga) hadiri jamuan (hadir ke/di jamuan) Dengan merujuk kepada buku-buku tatabahasa... di-…-kan.7. iaitu me-…-kan. Contohnya: me-…-kan menaikkan mewujudkan mem-…-kan membenarkan mempamerkan memfatwakan memproseskan memvariasikan membandingkan menyanyikan melayakkan mengerikan meyakinkan men-…-kan mendamaikan menzahirkan mencarikan menjadualkan mentakrifkan mensyarahkan . 1. (lihat awalan meN-). meny-. carilah persamaan dan perbezaan antara akhiran –i dengan akhiran –kan? 5... Apitan meN-…-kan (I) Bentuk awalan meN-. ke-…-an. mem-…-kan.. beR-. di-…-i. meN-…-i. memper-…-i.

dan unsur yang hadir selepas kata kerja dapat digugurkan tanpa menjejaskan ayat..-kan berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif.. kata adjektif dan kata tugas. Contohnya: meN-.. Kata kerja jenis ini dapat menerima kata penguat (amat menyedihkan...-kan + satu (KT)  menyatukan (KK) Ada kata kerja berapitan meN-…-kan yang walaupun berbentuk kata kerja tetapi dapat berfungsi sebagai kata adjektif.-kan + jatuh (KK)  menjatuhkan (KK) meN-. Misalnya: (81) (82) (83) Peristiwa itu amat menyedihkan.-kan boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama........-kan + buku (KN)  membukukan (KK) meN-.. Tempat itu amat menyeramkan. Kerja-kerja yang dibuat kurang memuaskan.-kan menyapukan menyatukan menyalurkan menyakitkan menyampaikan menyepikan menge-…-kan mengelap mengekhaskan mengecamkan mengesahkan mengesyorkan mengehadkan (II) Fungsi apitan meN-.-kan Apitan meN-.-kan + besar (KA)  membesarkan (KK) meN-... amat menakutkan. amat menyeramkan).. Apitan meN-.Kata Kerja | 104 meng-…-kan. mengelakkan menghantarkan menggayakan mengutarakan mengghaibkan menggkhususkan meny-. . kata kerja.

Contohnya: mendirikan menguburkan merundingkan (b) menjadikan objek sebagai. Contohnya: menggerakkan (menyebabkan bergerak) memalukan (menyebabkan malu) menaikkan (menyebabkan naik) (d) manfaat (benefaktif). Contohnya: merajakan pu (menjadikan seseorang sebagai raja) mencalonkan (menjadikan seseorang sebagai calon) mengorbankan (menjadikan sesuatu sebagai korban) (c) menyebabkan (kausatif).Kata Kerja | 105 (III) Makna apitan meN-…-kan (a) melakukan sesuatu seperti yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: membelikan (membeli untuk seseorang) mencarikan (mencari untuk seseorang) mengangkatkan (mengangkat untuk seseorang) (e) menggunakan. dan kepada. Contohnya: mengayuhkan (menggunakan kayuh) mengipaskan (menggunakan kipas) melayarkan (menggunakan layar) (f) akhiran –kan pada kata yang berapitan meN-…-kan bertugas sebagai ganti kata sendi akan. Makna ini muncul dalam ayat yang mengandungi dua objek. Contohnya: membanggakan (bangga akan) menceritakan (bercerita tentang) menanyakan (bertanya kepada) . tentang.

.. iaitu sama banyak dengan jumlah kelainan untuk meN-.-i menyapukan menyakiti menge-…-i mengesyaki mengecami mengebomi menyalurkan menyukai menyatukan menyumpahi mengubati menggalasi mengekori mengawasi mencarikan menzalimi menjumpai mendugai memfatwakan membaharui memvariasikan memikiri merindui melindungi merasai meyakini (II) Fungsi apitan meN-.-i Apitan meN-. mem-…-i.-i berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif transitif. meng-…-i dan menge-…-i.. men-…-i. Apitan meN-... meny-...-i.-i mempunyai enam kelainan. Apitan meN-…-i (I) Bentuk awalan meN-... kata kerja.. kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata kerja. iaitu me-…-i.Kata Kerja | 106 2..-i Apitan meN-. Contohnya: ...-i boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Contohnya: me-…-i menaiki memasuki mem-…-i membanjiri mempamerkan men-…-i menduduki mencurahi meng-…-i mengikuti menggairi meny-..

di. Contohnya: menduduki (duduk di sesuatu tempat) mendatangi (datang ke sesuatu tempat) menghadiri (hadir di/pada sesuatu tempat) menanami (tanam di sesuatu tempat) (d) Akhiran –i dalam meN-…-i bertugas menggantikan kata sendi seperti dengan. Contohnya: memerahi (memberikan sifat merah kepada) membasahi (memberikan sifat basah kepada) mengotori (meberikan sifat kotor kepada) (b) melakukan perbuatan berkali-kali atau banyak.. atas. Contohnya: menemui = = mengunjungi = menjangkiti = bertemu dengan berkuasa atas berkunjung ke berjangkit kepada mengetahui menempati mengakui meminati = = = = tahu akan menguasai bertempat di mengaku akan/tentang berminat terhadap (e) menuju arah..-i (a) memberikan sifat kepada objek. Contohnya: menyeberangi (menuju ke seberang) meminggiri (menuju ke pinggir) mengetengahi (menuju ke tengah) ..-kan + sudah (KT)  menyudahi (KK) (III) Makna apitan meN-.... tentang..-kan + dalam(KA)  mendalami (KK) meN-.Kata Kerja | 107 meN-.-i + jatuh (KK)  menjatuhi (KK) meN-.. akan. kepada dan terhadap. ke.. Contohnya: menikami (menikam berkali-kali) mencabuti mencabut dengan banyak) menghalangi (menghalang berkali-kali) (c) tempat atau lokatif..-i + contoh (KN)  mencontohi (KK) meN-.

dan dengan.. Apitan beR-…-kan (I) Bentuk apitan beR-…-kan Apitan beR-…-kan mempunyai satu bentuk.. Contohnya: bertanyakan khabar berdasarkan kajian bertanyakan bersenjatakan parang = bertanya tentang khabar = berdasar akan/pada kajian = bertanya kepada/tentang = bersenjata dengan parang .. iaitu ber-…-kan.. Berbincanglah dengan pensyarah dan rakan-rakan anda tentang perbezaan tersebut.. kepada... 3. Apitan ini dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Contohnya: berasaskan berjudulkan berdasarkan berhasratkan bertemakan berajakan (II) Fungsi apitan beR-…-kan Apitan beR-…-kan bertugas membentuk kata kerja aktif tak transitif. Contohnya: beR -.-kan + pandu (KK)  berpandukan (KK) (III) Makna apitanbeR-…-kan (a) menjadikan sesuatu sebagai.Kata Kerja | 108 Anda mungkin mengetahui bahawa apitan meN-. manakala apitan meN-..-kan + suami (KN)  bersuamikan(KN) beR-.-kan menerima objek yang tidak bernyawa dan objeknya bergerak.yang diikuti oleh kata sendi tentang. Contohnya: bersenjatakan pisau (menjadikan pisau sebagai senjata) berselimutkan daun (menjadikan daun sebagai selimut) berbantalkan lengan (menjadikan lengan sebagai bantal) (b) Apitan beR-…-kan sama makna dengan kata kerja tak transitif berawalan beR. pada.-i lazimnya menerima objek yang bernyawa dan objek yang tidak bergerak.

iaitu ber-…-an.-kan adalah salah... Apitan ini dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama.-an (a) banyak yang berlaku..-an + terbang (KK)  berterbangan (KK) beR-..-kan mewakili kata sendi tersebut..Kata Kerja | 109 Oleh sebab akhiran –kan pada kata yang berapitan beR-. Contohnya: berciciran (banyak yang cicir) berguguran (banyak yang gugur) berterbangan (banyak yang terbang) (b) berterusan atau berpanjangan.-an bertugas sebagai pembentuk kata kerja aktif tak transitif. Apitan beR-. Contohnya: berterbangan berguguran berjauhan berlarian berebutan berentetan (II) Fungsi apitan beR-.......-an (I) Bentuk apitan beR-. Contohnya: berkibaran (berkibar-kibar) berdenyutan (berdenyut-denyut) berkilauan (berkilau-kilau) ..-an mempunyai satu bentuk.. maka penggunaan kata sendi tersebut selepas apitan beR-..... Contohnya: bertanyakan tentang khabar berdasarkan pada kajian bertanyakan kepada ibu bersenjatakan dengan parang 4.-an + jauh (KA)  berjauhan (KK) (III) Makna apitan beR-.-an Apitan beR-. kata adjektif dan kata adjektif.-an Apitan beR-.. Contohnya: beR-..-an + musuh (KN)  bermusuhan(KN) beR-...

iaitu di-…kan... (Rujuk imbuhan di.pada perkataan yang berapitan di-..dan –kan. Penukaran bentuk kata kerja aktif transitif kepada bentuk kata kerja pasif dapat dilakukan dengan menggantikan awalan meN..-kan Apitan di-.Kata Kerja | 110 (c) dalam keadaaan..-kan merupakan penanda pasif diri ketiga.pada apitan meN-.. Contohnya: bersalaman (saling bersalam atau bersalam-salaman) bertembakan (saling bertembak atau bertembak-tembakan) berdakapan (saling berdakap atau berdakap-dakapan) 5. Contohnya: berasingan (dalam keadaan terasing) berjauhan (dalam keadaan jauh) berhampiran (dalam keadaan hampir) (d) menyaling. .-kan Apitan di-…-kan membawa pengertian seperti yang terkandung dalam imbuhan di.-kan bertugas untuk membentuk kata kerja pasif. Awalan di.. Contohnya: Aktif memberitahukan mengajarkan mencarikan Pasif diberitahukan diajarkan dicarikan (III) Makna apitan di-...dan –kan).-kan Apitan di-…-kan merupakan bentuk pasif meN-…-kan... Contohnya: dilakukan dihapuskan diperlukan diberikan disyaratkan dijelaskan (II) Fungsi apitan di-. Apitan di-…-kan mempunyai satu bentuk.. Apitan di-…-kan (I) Bentuk apitan di-.-kan dengan awalan di-.

Kata Kerja | 111 6.. Apitan di-…-i (I) Bentuk apitan di-…-i Apitan di-…-i merupakan bentuk pasif bagi apitan meN-…-i.pada kata yang berapitan di-…-i menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh orang ketiga. (Rujuk imbuhan di. iaitu di-…-i. Contohnya: diamati ditanggani dipukuli direnungi disudahi dizalimi (II) Fungsi apitan di-…-i Apitan di-.pada apitan meN-. Awalan di.dan –i)..dan –i... . iaitu memper-…-kan.-i membentuk kata kerja pasif.-i Apitan di-…-in membawa pengertian seperti yang terkandung dalam imbuhan di.. Contohnya: mempeR-…-kan + suami (KN)  mempersuamikan (KK) mempeR-…-kan + siap (KK)  mempersiapkan (KK) . 7. Apitan mempeR-…-kan dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja..-i dengan awalan di-. Apitan di-…-i mempunyai satu bentuk. Contohnya: memperkatakan memperhatikan memperdengarkan mempersiapkan memperbandingkan mempertikaikan (II) Fungsi apitan mempeR-…-kan Apitan mempeR-…-kan bertugas untuk membentuk kata kerja aktif transitif. Contohnya: Aktif melalui meyakini Pasif dilalui diyakini (III) Makna apitan di-. Apitan mempeR-…-kan (I) Bentuk apitan mempeR-…-kan Apitan mempeR-…-kan mempunyai satu bentuk.. Apitan di-.-i Penukaran bentuk kata kerja aktif transitif kepada bentuk kata kerja pasif dapat dilakukan dengan menggantikan awalan meN..

-kan? 8.. Contohnya: mempersenjatai memperingati mempelajari memperlindungi memperhiasi memperhambai . iaitu memper-…-i.Kata Kerja | 112 Apitan memper-…-kan berkaitan dengan kata kerja tak transitif yang berawalan beR-.dengan memper-.. Contohnya: bersatu bertemu berjuang    mempersatukan mempertemukan memperjuangkan (III) Makna apitan mempeR-…-kan (a) menjadikan atau menyebabkan (kausatif). Contohnya: mempertemukan (menjadikan atau menyebabkan bertemu) mempersatukan (menjadikan atau menyebabkan bersatu) mempergunakan (menjadikan atau menyebabkan berguna) memperbahaskan (menjadikan atau menyebabkan berbahas) (b) menyebabkan objek dapat diperlakukan atau dapat berlaku dengan kata dasar yang berawalan beratau diContohnya: memperdengarkan suara (menyebabkan suara dapat didengar) mempertahankan hujah (menyebabkan hujah dapat bertahan) memperkenalkan rakan (menyebabkan rakan dapat dikenali) Apakah perbezaan antara awalan memper. Apitan mempeR-…-i (I) Bentuk apitan mempeR-…-i Apitan mempeR-…-i mempunyai satu bentuk.

. iaitu ke-…-an.-i dapat menggantikan kata sendi seperti akan. Contohnya: memperingati (ingat akan) memperhambai (berhamba kepada) mempelajari (belajar tentang) 9. Contohnya: mempeR-…-i + hamba (KN) mempeR-…-i + senjata (KN) mempeR-…-i + ingat (KK) mempeR-…-i + ajar (KK)  memperhambai (KK)  mempersenjatai (KK)  memperingati (KK)  mempelajari (KK) (II) Makna apitan mempeR-…-i (a) memperoleh. Apitan ke-…-an (I) Bentuk apitan ke-…-an Apitan ke-…-an mempunyai satu bentuk.Kata Kerja | 113 (II) Fungsi apitan mempeR-…-i Apitan memper-…-i bertugas untuk membentuk kata kerja aktif transitif... Contohnya: ke-. kepada dan tentang yang menyertai kata kerja tak transitif. kata kerja dan kata adjektif.. Contohnya: keguguran kehujanan kepanasan kedengaran kemalangan kehausan (II) Fungsi apitan ke-…-an Apitan ke-…-an membentuk kata kerja pasif.. Contohnya: memperhiasi (menjadikan objek memperoleh hias) mempersenjatai (menjadikan objek memperoleh senjata) (b) akhiran –i pada kata yang berapitan memper-.-an + banjir (KN) ke-.-an + sejuk (KA)  kebanjiran (KK)  kecurian (KK)  kesejukan (KK) ..-an + curi (KK) ke-.. Apitan mempeR-…-i dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Apitan ke-…-an dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama..

Awalan di. Contohnya: keracunan (ditimpa akibat racun) kejatuhan (ditimpa akibat jatuh) (b) ditimpa rasa/keadaan. iaitu diper-…-kan. Contohnya: dipertemukan dipertunjukkan diperkatakan diperhatikan dipersoalkan diperisterikan (II) Fungsi apitan diper-…-kan Apitan diper-…-kan membentuk kata kerja pasif..-an sebagai kata kerja dengan kata kata nama? 10. Contohnya: keberatan (ditimpa rasa/keadaan berat) kesejukan (ditimpa rasa/keadaan sejuk) (c) kena. Apitan diper-…-kan (I) Bentuk apitan diper-…-kan Apitan diper-…-kan mempunyai satu bentuk. Bagaimanakah anda hendak membezakan apitan ke-.pada kata yang berapitan diper-…-kan merupakan penanda pasif diri ketiga..Kata Kerja | 114 (III) Makna apitan ke-…-an (a) ditimpa akibat sesuatu. Contohnya: kelihatan (dapat dilihat) kedengaran (dapat didengar) Anda telah mempelajari apitan ke-…-an juga dapat membentuk kata nama. Contohnya: . Contohnya: kemalangan (kena malang) kehujanan (kena hujan) ketinggalan (kena tinggal) (d) dapat di-.

(III) Makna apitan diper-…-i (a) dijadikan. Contohnya: dipersenjatai diperlindungi dipelajari diperhiasi diperingati diperkebuni (ii) Fungsi apitan diper-…-i Apitan diper-…-i membentuk kata kerja pasif.Kata Kerja | 115 memperlakukan  diperlakukan memperhatikan  diperhatikan mempertautkan  dipertautkan (III) Makna apitan diper-…-kan (a) objek dijadikan seperti kata dasar. Contohnya : diperlihatkan (menyebabkan sesuatu dilihat oleh orang lain) diperdengarkan (menyebabkan sesuatu didengar oleh orang lain) dipertunjukkan (menyebabkan sesuatu ditunjuk oleh orang lain) 11.pada kata yang berapitan diper-…-i merupakan penanda pasif diri ketiga. Contohnya: diperhambakan (dijadikan diri sebagai hamba) dipersaudarakan (dijadikan orang lain sebagai bersaudara) dipercabangkan (dijadikan bercabang) (b) menyebabkan sesuatu perbuatan terjadi seperti kata dasar. Apitan diper-…-i (I) Bentuk apitan diper-…-i Apitan diper-…-i mempunyai satu bentuk. Awalan di. iaitu diper-…-i. Contohnya: diperhambai diperkebuni dipersenjatai .

Contohnya: terkatakan terselesaikan tersampaikan terpenuhi teratasi terlukai (II) Fungsi apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i membentuk kata kerja pasif. -er.dan akhiran –kan atau –i pada kata dasar.Kata Kerja | 116 (b) berbuat.dan –em.4 Sisipan Kata Kerja (I) Bentuk sisipan kata kerja Sebenarnya.akan menjadi kata kerja apabila menerima imbuhan. Contohnya: (tak) terkatakan (tidak) terfikirkan (tak) terjangkau (tak) tergambarkan (tidak) terpenuhi (tidak) terlintas 5.-kan dan dapat di-…-i. Kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan -el-. -er. Contohnya: dipelajari diperingati 12.7. Apitan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i (I) Bentuk apiatan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i dibentuk dengan awalan ter.. (III) Makna apitan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i membawa pengertian dapat di-. tidak ada sisipan yang membentuk kata kerja.dan –em.. Contohnya: . (II) Fungsi sisipan kata kerja Bentuk sisipan -el-.bertugas untuk mengubah atau menetapkan golongan kata. Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i selalu didahului oleh kata nafi tak atau tidak di depan.

Bagi golongan kata kerja. Contohnya. penggandaan separa berlaku pada kata dasar yang berimbuhan.8 Kata Kerja Ganda (I) Bentuk kata kerja ganda Ada tiga jenis penggandaan yang boleh berlaku untuk membentuk kata kerja ganda. Contohnya: tinggal-tinggalkan amat-amati doa-doakan .Kata Kerja | 117 -el. Contohnya: duduk batuk muntah  duduk-duduk  batuk-batuk  muntah-muntah (ii) Penggandaan separa Penggandaan separa melibatkan pengulangan sebahagian daripada kata dasar.+ kupas (KK)  kelupas (KA)  berkelupas (KK) -er.+ sabut (KN)  serabut (KA)  berserabut (KK) -em. (a) penggandaan separa pada kata kerja berawalan. dan penggandaaan separa bagi kata kerja berapitan.+ tapak (KN)  telapak (KN)  bertelapak (KK) -el. penggandaan separa pada kata kerja berakhiran.+ patuk (KK)  pelatuk (KN)  berpelatuk (KK) -er.+ kilau (KA)  kemilau (KA)  berkemilauan (KK) 5. iaitu penggandaan separa pada kata kerja berawalan. iaitu: (i) penggandaan penuh (ii) penggandaan separa (iii) penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan penuh melibatkan seluruh kata dasar diulang tanpa sebarang perubahan bentuk serta diberikan tanda sempang (-).+ guruh (KN)  gemuruh (KA)  bergemuruh (KK) -em. Terdapat tiga jenis penggandaan separa yang berlaku pada kata kerja terbitan. bermain-main berjalan-jalan tertanya-tanya dicari-cari menari-nari pukul-memukul (b) penggandaan separa pada kata kerja berakhiran.

Kata Kerja | 118 (c) penggandaaan separa bagi kata kerja berapitan. Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata kerja. Contohnya: lompat (KK)  lompat-lompat (KK) bisik (KK)  berbisik-bisik (KK) kasih (KA)  kasih-mengasihi (KK) (III) Makna Kata Kerja Ganda (a) perbuatan berulang-ulang berputar-putar bercakap-cakap tergelak-gelak melambai-lambai . Contohnya: ulang-alik tungkus-lumus hempas-pulas (II) Fungsi Kata Kerja Ganda Penggandaan terhadap kata kerja menerbitkan kata kerja. iaitu: (a) penggandaan berentak penggulangan vokal. Contohnya: cerai-berai gotong-royong cekik-merik (b) penggandaan berentak pengulangan konsonan. Penggandaan kata kerja boleh mengubah dan mengekalkan golongan kata. Contohnya: luruh-larah lalu-lalang susup-sasap (c) penggandaan berentak bebas. Contohnya: mengulang-ulangi membohong-bohongi ditonjol-tonjolkan (iii) Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata kerja ialah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.

(I) Bentuk Kata Nama Majmuk Bentuk kata kerja majmuk boleh dibahagikan kepada dua jenis. kata kerja majmuk boleh dibahagikan kepada dua. Contohnya: kemas kini ambil alih terima kasih kenal pasti tolak ansur naik haji . iaitu bentuk yang ditulis terpisah. iaitu: (i) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.9 Kata Kerja Majmuk Kata kerja majmuk terhasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata kerja lain yang berfungsi sebagai satu perkataan baharu dengan makna tertentu. Contohnya: tolak ansur lipat ganda tunjuk ajar ambil alih terima kasih kemas kini Dari segi jenis. dan bentuk yang telah mantap penulisannya sebagai satu perkataan.Kata Kerja | 119 (b) perbuatan yang saling berbalas bersalam-salaman bantu-membantu berkirim-kiriman (c) perbuatan berpanjangan mengata-ngata berangan-angan tersengih-sengih (d) perbuatan bersungguh-sungguh memporak-perandakan bertungkus-lumus hikuk-pikuk 5.

Berdasarkan pengalaman sebagai pelakon.. 4. atau dipeR-. 3.. Lakonan pentas memerlukan pengorbanan masa. Data-data ini (hantar) dalam bentuk kod seperti yang (aku) dan (setuju) oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia dan Agensi Penerbangan Awam Antarabangsa. . Stesen-stesen kaji cuaca (diri) di seluruh negara. Dialog bukan sahaja perlu dihafaz tetapi sebutannya hendaklah lancar dan baik. Saya pernah berlakon di bawah beberapa orang pengarah. dan kata kerja pasif... Berdasarkan petikan di bawah. kata kerja perbuatan kata kerja keadaan kata kerja aktif kata kerja pasif 5.Kata Kerja | 120 (ii) kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa... 2. Contohnya: tumbuk rusuk gulung tikar makan angin KATA KUNCI 1.. Tujuannya supaya pengutipan dan penyebaran maklumat tentang kaji cuaca dapat (mudah) lagi.kan. 8. kata kerja aktif transitif.. di-. Berdasarkan petikan di atas. Data ini (oleh) melalui rangkaian teleprinter tempatan.. Data kaji cuaca dari negara asing pula (terima) melalui sistem Telekomunikasi Sejagat. Saya sendiri pernah menjadi pengarah. kenal pasti dan tuliskan kata kerja aktif tak transitif. saya dapati berlakon di pentas lebih mencabar dan memberikan kepuasan. dipeR-. 3. kata kerja aktif tak transitif kata kerja aktif transitif objek pelengkap PENILAIAN KENDIRI 1. Data-data kaji cuaca tempatan (hantar) ke Pusat Telekomunikasi Kebangsaan yang terletak di Pejabat Kaji Cuaca Subang. 6. dipeR-.. 7. Apakah perbezaan antara objek dengan pelengkap? 2.-i.-i.-kan. lengkapkan kata dasar yang terdapat di dalam kurangan dengan imbuhan di-.

I. mengedepankan. menghadkan. menseimbangkan. mengklipkan. mengagumkan 9. dan buat pembetulannya. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja pasif? (a) Dia tertendang akan Ali. (b) Ramlah terpesona melihat lukisan itu. (g) Lelaki itu kemalangan di persimpangan jalan itu. Patah kemudi sepanjang pantai. 6. mensenaraikan. Nyatakan kata kerja aktif tak transitif dalam pantun di atas. 5. Tuan laksana cindai yang halus. Belayar kapal bertimbang arus. . (a) (b) Senaraikan bentuk kata kerja tunggal. menernak III. menterbalikkan.apabila bergabung dengan kata proses menjadi memproses bukan memeroses? Pilih deretan kata yang kesemuanya menepati rumus morfofonem bahasa Melayu. (d) Adik terseyum melihat kakak pulang. menselimutkan.Kata Kerja | 121 4. dan kata kerja terbitan dalam pantun di atas. mengkagumkan IV. Nyatakan sebab ayat yang berikut salah. (c) Kakinya terlanggar oleh seorang pemuda. (h) Gadis itu memperlihatkan ciri kewanitaan yang sebenar. (f) Rumah itu kecurian semalam. 8. (b) Pelumba-pelumba haram itu saling potong-memotong untuk memenangi perlumbaan. Alah membeli menang memakai. Apakah sebabnya awalan meN. mengetengahkan. Tandakan ( √ ) pada kata berimbuhan yang menepati rumus pengimbuhan bahasa Melayu? mengehadkan ( ) menafsirkan ( ) menelaaah ( ) mentafsirkan ( ) menernak ( ) mengagumkan ( ) menyepadukan ( ) menyelimutkan ( ) menterjemahkan ( ) 7. (e) Buah itu termakan oleh adik. (a) Kim Leng menggaru-garu kepalanya berkali-kali ketika disoal oleh Cikgu Rosli. menternak II.

II. Ahmad Khair Mohd Nor (2007). Bhd. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. IV. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Ton Ibrahim dan Nawi Ismail (2009). Nik Safiah Karim. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Pemburu itu terjerat anak rusa. Onn. III. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Persoalan Tatabahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Raminah Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2010). Farid M. Hashim Hj. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Cerpen itu terkarang oleh Shahnon Ahmad. Kami terperangkap dalam kesesakan jalan raya. Baju di dalam bakul itu belum bergosok lagi. Morfologi. Soenjono Dardjowidjojo. VII. Tatabahasa Asas. (2008). Kamal terlanggar kaki lelaki tua itu. Bhd. VI. Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Moeliono (2000). . Ahmad Khair Mohd Nor (2011). Lori itu terlanggar bahu jalan semalam. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja aktif? I. RUJUKAN Abdullah Hassan (2006). Adik kehujanan semasa pulang dari sekolah. Pertunjukan itu mengagumkan orang ramai. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. V. Jakarta: Balai Pustaka. Asmah Hj. VIII. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Sabran. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia.Kata Kerja | 122 10. Omar (2009). Hans Lapoliwa dan Anton M. Hasan Alwi.

6. kata adjektif dapat menjelaskan keadaan sesuatu kata nama. 2.K a t a A d j e k t i f | 123 UNIT 6 KATA ADJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. dan comel pula menjelaskan rupa kanak-kanak yang menarik dipandang. lama menjelaskan sifat perhubungan antara dua individu yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. mengenal pasti kata adjektif dan membezakannya daripada golongan kata yang lain. Misalnya. muda pula menjelaskan keadaan buah kelapa yang masih belum tua.0 Pengenalan Kata adjektif ialah kata yang menerangkan kata nama. Oleh itu. 6. perkataan besar menjelaskan bahawa keadaan rumah yang besar saiznya. Perkataan ini menjelaskan sifat atau keadaan bagi sesuatu kata nama. Istilahistilahnya adalah seperti yang berikut: . Contohnya: rumah besar kelapa muda kawan lama kanak-kanak comel Berdasarkan contoh di atas. Hal ini bererti bahawa perkataan yang menjelaskan sifat sesuatu kata nama dianggap sebagai kata adjektif. 3. Menghuraikan ciri dan fungsi kata adjektif.1 Istilah kata adjektif Terdapat empat istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kata yang menerangkan kata nama. menjelaskan proses pembentukan kata adjektif. anda diharapkan dapat: 1. berikan tiga contoh kata adjektif yang menjelaskan sesuatu kata nama. Berdasarkan pemahaman anda terhadap kata adjektif. kata yang bergaris merupakan kata adjektif.

Dalam kolum pertama. kata sifat tersebut menerangkan kata kerja terbang. besar dan kuat menerangkan kata nama jawatan. Za’ba (1940) pula menggunakan istilah kata sifat kerana beranggapan bahawa sifat bukan sahaja golongan kata yang menerangkan kata nama. Omar (1993). Istilah ini digunakan kerana mereka beranggapan bahawa kata sifat turut menerangkan perkataan-perkataan yang lain dan bukan menerangkan kata nama sahaja. maka Za’ba membahagikan kata sifat kepada dua. besar dan kuat menerangkan kata yang berbeza.K a t a A d j e k t i f | 124 ISTILAH KEADAAN NAMA RUPA NAMA KATA SIFAT KATA ADJEKTIF SIFAT NAMA SIFAT KATA Keadaan nama atau rupa nama merupakan istilah yang digunakan awal 1920-an sehingga tahun 1930-an. pengurus dan orang. Mees (1969). manakala dalam kolum kedua. Za’ba menggolongkan kata sifat kepada dua golongan. Berbeza daripada istilah ini. Ahli bahasa moden yang menggunakan istilah sifat ialah Arbak Othman (1981). . Contohnya : SIFAT NAMA • jawatan tinggi • pengurus besar • orang kuat SIFAT KATA • • • terbang tinggi ketawa besar menjerit kuat Berdasarkan contoh di atas. Disebabkan wujudnya perbezaan golongan kata yang diterangkan. tetapi turut menerangkan perkataan selain kata nama. kata sifat tinggi. iaitu kolum sifat nama. iaitu sifat nama (penerang nama) dan sifat kata (penerang selain kata nama). ketawa dan menjerit. Abdullah Hassan (1986) dan Asmah Hj. Asraf (1978) dan Nik Safiah Karim et al. Oleh itu. tinggi. 2011). (2008) pula menggunakan istilah kata adjektif kerana istilah ini selaras dengan istilah adjective dalam bahasa Inggeris dan istilah ini hanya menerangkan kata nama (Norliza Jamaluddin. iaitu kata yang menerangkan kata nama sebagai sifat nama. Istilah ini digunakan kerana golongan kata ini dianggap sebagai kata yang menjelaskan keadaan atau sifat sesuatu kata nama sahaja dan tidak golongan kata yang lain. manakala yang menerangkan kata selain daripada kata nama sebagai sifat kata.

kupang. ringgit dan itu juga dianggap sebagai kata sifat kerana menepati definisi kata sifat ini. iaitu sebagai golongan kata yang menerangkan kata nama. tetapi telah membahagikan kata sifat kepada dua subgolongan. maka kata tersebut tergolongan dalam sifat nama. Pembahagian ini berdasarkan fungsi kata sifat yang hadir dalam struktur ayat atau frasa. Bugis. Contohnya : lembu putih lima kupang kain pelekat dua ringgit orang Bugis bangunan itu rumah batu yang tinggi Berdasarkan contoh di atas. iaitu dalam tahun 1920-an dan 1930-an kata adjektif bahasa Melayu ditakrifkan sebagai perkataan yang hadir bersama-sama kata nama. Hal ini telah menyebabkan bukan sahaja perkataan putih dan tinggi dianggap sebagai kata sifat. Pada tahun 1940-an. malahan perkataan-perkataan lain seperti pelekat. Kata adjektif pada umumnya didefinisikan berdasar kepada fungsinya. batu. segala perkataan yang berganding bersama-sama kata nama dianggap sebagai kata sifat.2 Pengertian kata adjektif Terdapat beberapa pengertian yang digunakan untuk menjelaskan kata adjektif. Contohnya: budak kecil saya sahaja guru yang pandai itu senang rumahnya jauh siapa rajin . SIFAT NAMA SIFAT KATA 6. semua perkataan bergaris dianggap sebagai kata sifat kerana hadir bersama-sama kata nama. Za’ba walaupun mentakrifkan kata sifat dengan cara yang sama. Pada peringkat awal. Berikan tiga contoh sifat nama dan tiga contoh sifat kata. Oleh itu.K a t a A d j e k t i f | 125 Pada pendapat anda. Jika kata sifat tersebut menerangkan kata nama atau ganti nama. apakah istilah yang sesuai digunakan untuk golongan kata yang menerangkan kata nama? Berikan alasan anda. iaitu sifat nama dan sifat kata.

Dalam binaan frasa adjektif ini. 1b. Hal ini menyebabkan kata sifat dibahagikan kepada dua subgolongan.K a t a A d j e k t i f | 126 Berdasarkan contoh di atas. saya. Contohnya: . Sifat kata pula ialah perkataan yang menerangkan perkataan selain kata nama dan kata ganti nama. kata adjektif boleh hadir secara sendirian atau hadir bersama-sama perkataan lain seperti hadir bersama-sama kata bantu atau kata penguat. (Sifat Nama) (Sifat Kata) Kata sifat dalam 1a. Rumah lama itu sudah runtuh. 2b dan 3b pula menerangkan kata kerja (perlahan menerangkan bercakap. lama menerangkan rumah dan tinggi menerangkan bukit). Saya lama diam di sana. (perlahan menerangkan suaranya. (2008). lama menerangkan diam dan tinggi menerangkan terbang). Yang berikut merupakan ayat yang diberikan oleh Za’ba dalam membezakan sifat nama dan sifat kata: Contohnya: 1a. Berdasarkan contoh ini. iaitu sifat nama dan sifat kata. (Sifat Nama) (Sifat Kata) 2a. iaitu kata adjektif didefinisikan sebagai perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Pendefinisian kata adjektif agak berbeza bagi Nik Safiah Karim et al. 3b. itu dan siapa. guru. Contoh di atas menunjukkan bahawa perkataan yang sama boleh menjadi sifat nama atau sifat kata bergantung kepada kata yang diterangkannya. 2b. manakala 1b. Contohnya: terbang tinggi tidak suka baca lagi elok benar pergi segera begitu juga belum tidur. Perlahan sedikit bercakap. rumahnya. (Sifat Nama) (Sifat Kata) 3a. Burung itu terbang terlalu tinggi. 2a dan 3a menerangkan kata nama. Bukit itu terlalu tinggi. perkataan yang bergaris merupakan sifat nama kerana menerangkan kata nama budak. terlalu jahat. perkataan yang bergaris dalam frasa tersebut dianggap sebagai sifat kata (1958). Suaranya sangat perlahan.

KATA SIFAT CONTOH : • • • CONTOH : • • • . Lengkapkan rajah berikut berdasarkan pembahagian kata adjektif oleh Za’ba. kata adjektif merupakan unsur inti dan sebagai kata inti.Justeru. perkataan besar dan rajin merupakan unsur wajib dalam frasa adjektif di atas. manakala perkataan-perkataan lain merupakan unsur pilihan.K a t a A d j e k t i f | 127 Frasa Adjektif Kata Bantu Kata Adjektif besar besar besar rajin rajin rajin Kata Penguat Kata Penegas lagi juga sekali sudah harus benar Dalam binaan frasa adjektif ini. iaitu boleh wujud dalam frasa tersebut atau boleh digugurkan. kata adjektif merupakan unsur wajib yang tidak boleh digugurkan.

Dan terKata Dasar Hadapan Belakang Bebas CIRI-CIRI KATA ADJEKTIF (i) Penerang kata nama Ciri tipikal atau ciri utama kata adjektif ialah berfungsi sebagai penerang kata nama. iaitu: Penerang Kata Nama Predikat Hadir Dengan Kata Penguat Darjah Perbandingan Berimbuhan se.3 Ciri-ciri Kata Adjektif Dalam bahasa Melayu. kata adjektif hadir selepas kata nama inti atau selepas kata hubung relatif yang atau selepas kata bantu. kata adjektif lazimnya hadir dalam frasa nama.K a t a A d j e k t i f | 128 6. didapati bahawa dalam menjalankan fungsi sebagai penerang nama. . terdapat enam kriteria dalam menentukan kata sifat. kata adjektif boleh hadir selepas kata nama (seperti contoh 4-6) atau hadir selepas kata hubung relatif yang (contoh 4) atau hadir selepas kata hubung relatif yang dan kata bantu (contoh 7-9). Dari segi posisi. Dalam fungsi ini.Contohnya: (4) (5) (6) (7) (8) (9) udara nyaman lelaki tampan harga yang murah kanak-kanak yang cerdik pakaian yang sudah lusuh pendapatan yang masih rendah Berdasarkan contoh di atas.

Contohnya: SUBJEK (10) (11) (12) Adik bongsu saya Buku yang dibelinya itu Sambutan hari kemerdekaan PREDIKAT rajin. Contohnya: • • • amat sungguh amat KATA ADJEKTIF • paling • terlalu • makin • • • • berani cemerlang mersik gagah • betul • benar • sekali Dalam bahasa Melayu. Walaupun kata penguat boleh mendahului kata kerja tetapi bilangannya tidak banyak. sekali. Contohnya : (13) (14) (15) (16) (17) makin berani cemerlang betul mersik sekali sungguh gagah gagah sungguh . manakala kata penguat belakang ialah betul. agak. sungguh dan amat. makin dan kurang. iaitu kata penguat hadapan. (iii) Kata adjektif boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. kata penguat bebas pula ialah agak. paling. meriah sekali.K a t a A d j e k t i f | 129 (ii) Fungsi predikat Kata adjektif boleh berfungsi sebagai predikat. kata penguat belakang dan kata penguat bebas. benar dan nian. Kata penguat dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga. sungguh mahal. Dalam ciri ini kata adjektif mengisi posisi predikat. kata penguat ini lazimnya menjadi penanda bagi mengenal pasti kata adjektif. iaitu sebagai pelengkap kepada subjek. Antara kata penguat hadapan ialah terlalu.

Contohnya : (18) (19) (20) (21) Hubungan mereka berdua tidak semesra dahulu. atau menggandingkan perkataan “sama” dengan kata adjektif.dan ter.ini menunjukkan perbandingan dan darjah kepalingan. Perbandingan sama tara boleh dilakukkan dengan menggandingkan imbuhan sebersama-sama kata adjektif. Anak sulungnya lebih manja berbanding anak-anaknya yang lain. seperti (18) dan (19). Rumah baharunya ini kurang selesa berbanding rumah lamanya dahulu. (22) Pemuda itu merupakan penari terkenal bagi kumpulan kebudayaan negeri Pahang. Perumahan di kawasan ini sama cantik perumahan di Damansara. Kedua-dua imbuhan ini boleh dijadikan penguji dalam menentukan kata adjektif kerana kedua-dua imbuhan ini dapat menunjukkan perbandingan (imbuhan se-) atau darjah kepalingan (imbuhan ter-). Contohnya: PERKATAAN IMBUHAN baik luas mahal segak seterseterseterseterKATA TERBITAN sebaik terbaik seluas terluas semahal termahal sesegak tersegak .dan terSama seperti golongan kata yang lain. (v) Imbuhan se. penanda golongannya dapat dilihat menerusi imbuhan sedan ter-.bersama bagi melakukan sesuatu perbandingan. Bagi kata adjektif.K a t a A d j e k t i f | 130 (iv) Kata adjektif boleh dibuat perbandingan Perbandingan kata adjektif dapat dilakukan sama ada perbandingan yang sama tara atau perbandingan yang tidak setara. setiap golongan kata mempunyai imbuhan tertentu yang menjadi penanda bagi golongannya. Perbandingan yang tidak setara pula menggunakan perkataan “lebih” atau “kurang” seperti (20) dan (21). atau boleh juga digandingkan kata adjektif dengan imbuhan ter. Imbuhan se.

kulit yang mulus ( 6. jawatan tertinggi ( 7. persembahan yang memukau ( 13. (25) Kakak sulungnya tidak cerewet dalam menguruskan rumah tangga. kebaya biru ( 3. 2011). air limau ( 2.K a t a A d j e k t i f | 131 (vi) Kata adjektif sebagai kata dasar dalam frasa Kata adjektif yang hadir dalam binaan frasa atau klausa/ayat lazimnya terdiri daripada kata dasar (Norliza Jamaluddin. kanak-kanak yang tertidur ( 12. lagu yang mengasyikkan ( 11. penyanyi ternama ( 8. lazimkan merupakan kata dasar. penulis muda ( 4. kata adjektif yang menjalankan fungsi sebagai penerang atau predikat. bau yang seharum limau kasturi ( 15. Contohnya: Frasa : zaman awal perkara aneh kesan buruk bahagian awal kes berat pemimpin bijak Ayat : (23) Makanan di restoran itu enak sekali. bendera yang masih tergantung ( 14. pelakon handalan ( 9. (24) Keadaan di kawasan itu semakin bising. Tuliskan (Y) untuk kata adjektif dan (T) untuk kata perkataan yang bergaris di bawah: 1. pagar berduri ( 5. berita yang amat mengejutkan kami ( yang bukan merupakan kata adjektif bagi ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) . rasa yang teramat pahit ( 10. Berbanding dengan kata kerja.

Contohnya : budak baik tubuh sihat kanak-kanak comel pemuda berani badan lemah lelaki tampan 6. kata adjektif dapat digolongkan kepada 9 subgolongan. iaitu: SIFATAN PERASAAN UKURAN JENIS KA BENTUK JARAK PANCAINDERA WAKTU WARNA CARA 6.4.2 Kata adjektif warna Kata adjektif warna ialah kata yang menjadi unsur keterangan pada warna sesuatu nama.K a t a A d j e k t i f | 132 6.4.1 Kata adjektif sifatan Kata adjektif sifatan ialah kata yang menerangkan perangai.4 Jenis-jenis Kata Adjektif Berdasarkan kepada kriteria makna. tabiat atau keadaan sesuatu nama. Contohnya : kertas kuning kain coklat baju jingga rambut perang bunga ungu tiang oren .

K a t a A d j e k t i f | 133 Kata warna boleh diikuti oleh kata adjektif atau dibuat perbandingan dengan unsur-unsur alam. Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah kata yang menjadi unsur keterangan ukuran pada benda bernyawa atau tak bernyawa. Contohnya: meja bulat parang panjang perut buncit berdagu lekuk 6.3.4. Contohnya : jalan lama masa silam berjalan lambat kawan baharu zaman dahulu basikal tua 6. Contohnya : kain nipis berbaju tebal bilik kecil rumah besar sekolah rendah budak kecil 6.4 Kata adjektif bentuk Kata adjektif bentuk ialah kata yang menjadi unsur keterangan bagi sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa. konkrit atau abstrak sesuatu nama. Contohnya: kulit hitam legam daun hijau muda baju merah tua warna hijau pucuk pisang kain biru langit kulit kuning langsat 6.6 Kata adjektif jarak Kata adjektif jarak ialah kata yang menunjukkan ruang antara dua benda atau keadaan. Contohnya: jalan dekat jarak yang jauh orang yang paling hampir .4.4.5 Kata adjektif waktu / masa Kata adjektif masa atau waktu ialah kata yang bagi menjelaskan masa.4.

K a t a A d j e k t i f | 134 6. dengar. Contohnya: rindu akan ibu benci akan dia suka akan durian marah akan anaknya Jika kata adjektif perasaan ini tidak diikuiti dengan kata sendi.8 Kata adjektif perasaan Kata adjektif perasaan ialah kata yang menerangkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.4. Kata adjektif jenis ini perlu disertai kata sendi apabila diperluas dengan kata nama.4.4. Contohnya: RASA PANDANG PANCAINDERA DENGAR sedap pahit manis kelat comel segak hodoh cantik bising merdu nyaring serak BAU SENTUH busuk hapak hanyir tengik lembut licin kesat keras . Contohnya : *rindu ibu *rindukan ibu *suka durian *sukakan durian * benci dia * bencikan dia *marah anaknya *marahkan anaknya 6.7 Kata adjektif cara Kata adjektif cara ialah kata yang menunjukkan kelakuan atau ragam.9 Kata adjektif pancaindera Kata adjektif pancaindera ialah kata yang menerangkan konsep rasa. pandang atau gabungan bagi kelima-lima indera. Contohnya: berjalan perlahan arus deras bercakap cepat berlari pantas 6. Kesalahan menggunakan akhiran –kan pada kata adjektif kerana terdapat anggapan bahawa kata sendi akan boleh disingkatkan menjadi –kan. bau. maka bentuk yang terhasil tidak gramatis. sentuh.

tanah pamah yang agak subur ( ) 13.K a t a A d j e k t i f | 135 Garisi kata adjektif dan tuliskan jenis setiap kata adjektif dalam ruangan kanan di bawah. muka empat segi bujur ( ) 10. BENTUK KATA AJDKETIF TUNGGAL TERBITAN GANDA MAJMUK AWALAN SISIPAN APITAN SEPARA BERENTAK PENUH . buah yang agak masam ( ) 11.5 Pembentukan Kata Adjektif Terdapat empat bentuk kata adjektif dalam bahasa Melayu. 1. kata adjektif terbitan. bangunan lama ( ) 5. dan kata adjektif majmuk. aliran yang deras ( ) 7. lantai yang licin ( ) 6. baju Melayu hijau pucuk pisang ( ) 14. penulis yang ternama ( ) 9. ahli keluarga yang paling hampir ( ) 15. iaitu: kata adjektif tunggal. kata adjektif ganda. bilik yang seharum bunga Melati ( ) 6. pemuda yang amat gagah ( ) 12. rasa rindu ( ) 3. daging yang hamis ( ) 8. air masin ( ) 2. tidur nyenyak ( ) 4.

7. (27) Suara penyanyi itu merdu. Awalan teR.1 Awalan Kata Adjektif Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah teR-.menjadi ter. Contohnya : masin nyenyak merdu lama lazat bengkuk kuat terang Yang berikut merupakan contoh kata adjektif tunggal yang hadir dalam frasa dan ayat.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan semua huruf. sama ada melalui awalan. 6. Bentuk tunggal ini merupakan bentuk kata adjektif yang paling lazim dalam bahasa Melayu berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain. Awalan teR(I) Bentuk awalan teRAwalan teR.mempunyai dua bentuk. kecuali dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.7 Kata Adjektif Terbitan Kata adjektif terbitan ialah kata adjektif yang mendapat imbuhan. apitan atau sisipan. Contohnya: tercantik termasyhur terbesar terbaik terbaharu termurah .6 Kata Adjektif Tunggal Kata adjektif tunggal ialah kata adjektif dalam bentuk kata dasar. 1. Contohnya : Frasa : rasa masin suara merdu masakan lazat Ayat : (26) Kuah ini masin. iaitu yang tidak menerima pengimbuhan. 6.K a t a A d j e k t i f | 136 6. penggandaan atau pemajmukan. Kata adjektif tunggal dapat berfungsi sebagai inti frasa adjektif atau sebagai penerang kata nama. (28) Masakan ibu saya lazat. dan se-.

di depan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Awalan se(I) Bentuk awalan seBentuk awalan se.K a t a A d j e k t i f | 137 Awalan teR. (30) Sungai terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rejang.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar yang sememangnya kata adjektif.+ rapi (KA)  terapi (KA) teR. iaitu yang menunjukkan darjah yang lebih tinggi dalam skala perbandingan.+ cantik (KA)  tercantik (KA) teR.+ baik (KA)  terbaik (KA) Contoh penggunaannya dalam ayat: (29) Bangunan itulah yang tertinggi. Contohnya : terkecil termerah termuda terbaik = = = = paling kecil paling merah paling muda paling baik 2. Contohnya: terisau teramai terapi teriang (II) Fungsi awalan teRAwalan teR.tidak berubah apabila bercantum dengan sebarang huruf konsonan pada pangkal kata dasar. Contohnya: teR. (31) Dialah yang terpandai di kelas itu. kata adjektif yang terbentuk membawa pengertian ‘lebih atau paling’. Contohnya: setinggi semasyur seindah secantik seburuk sebaik sehebat setebal .menjadi te. (III) Makna awalan teRApabila kata adjektif bergabung dengan awalan ter-.

iaitu ke-…-an.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar. (34) Buku setebal kamus itu belum dibacanya.... Contohnya: kebaratan kearaban keakuan kecinaan kemelayuan kepahlawanan .+ pandai (KA)  sepandai (KA) se. Apitan ke-.-an mempunyai satu bentuk. Contohnya : secantik sekecil selurus sehalus = = = = sama cantik sama kecil sama lurus sama halus 6.-an.-an (I) Bentuk awalan ke-. kata adjektif yang terbentuk membawa pengertian ‘sama’.K a t a A d j e k t i f | 138 (II) Fungsi awalan seAwalan se. (III) Makna awalan seApabila kata adjektif bergabung dengan awalan se-. (33) Rupa Sarah secantik Munirah. iaitu yang menunjukkan darjah yang sama dalam skala perbandingan...+ mudah (KA)  semudah (KA) se. Contohnya: se.7..+ besar (KA)  sebesar (KA) Contoh penggunaannya dalam ayat: (32) Harta saya tidak sebanyak harta dia..-an Apitan ke-..2 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah ke-.

sisipan -emiv.-an turut mendukung maksud kadaan atau sifat sesuatu. iaitu: i. apitan ke-... Contohnya : kebaikan kelemahan kemerahan = = = keadaan atau sifat baik keadaan atau sifat lemah keadaan atau sifat merah 6.. Apitan ke-.K a t a A d j e k t i f | 139 (II) Fungsi apitan ke-.-an + arab (KN)  kearaban (KA) ke-. sisipan -eriii..-an + melayu (KN)  kemelayuan (KA) ke-. Walau bagaimanapun. Contohnya: Sisipan -el.-an berfungsi untuk membentuk kata kerja adjektif... berbanding dengan bentuk terbitan yang lain.7.-an + besar (KA)  kebesaran (KA) (III) Makna apitan ke-…-an Apitan ke-…... terdapat empat jenis sisipan kata adjektif.-an Apitan ke-..3 Sisipan Kata Adjektif (I) Bentuk sisipan kata adjektif Dari segi bentuk sisipan.. sisipan -in-...: selerak gelembung kelebak . pembentukan sisipan ini tidak lagi produktif.-an + kuning (KA)  kekuningan (KA) ke-.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata adjektif..an ini membawa pengertian bersifat seperti sesuatu. Contohnya: ke-. iaitu berdasarkan makna kata yang mendasari kata terbitan tersebut..Contohnya : kepahlawanan kecinaan kebaratan = = = bersifat seperti pahlawan bersifat seperti Cina bersifat seperti barat Di samping itu.. sisipan -elii..

–em-.: sinambungan kinerja (II) Fungsi sisipan -el-. Bau semerbak itu daripada minyak wangi. -er-. –em-. .+ sabut (KN) -em.K a t a A d j e k t i f | 140 Sisipan -em.+ guruh (KN) -in. Contohnya: (35) (36) (37) (38) Bilik selerak itu akan dibersihkan. Contohnya: -el.: kerlip gerodak Sisipan -in.+ sambung (KK)  kelupas (KA)  serabut (KA)  gemuruh (KA)  sinambung (KA) (III) Makna sisipan sisipan -el-. dan –inSemua imbuhan sisipan ini menerbitkan kata adjektif yang memberikan sifat pada kata nama.: gemuruh gemilang semerbak Sisipan -er. Bahasa dalam karya klasik sinambung dengan bahasa moden. Fikirannya serabut dengan masalah.” Kata adjektif itu kemudiannya digunakan sebagai penerang kepada kata nama. dan –inSemua imbuhan sisipan ini membawa ”sifat yang terdapat dalam kata dasar.+ kupas (KK) -er. -er-.

8 Kata Adjektif Ganda Dari segi gandaan pula. maka hanya daripada kata adjektif terbitan tersebut yang digandakan. penggandaan penuh ii. terdapat tiga jenis kata adjektif ganda. Misalnya. Contohnya : rendah-rendah lambat-lambat kelayu-layuan laju-laju suka-suka kemalu-maluan besar-besar bujur-bujur kekuning-kuningan (ii) Penggandaan separa penggandaan separa pula menggandakan sebahagian daripada kata adjektif. iaitu : i. iaitu sama ada melibatkan perulangan konsonan yang sama atau perulangan vokal atau perulangan bunyi terentu. Contohnya: setinggi-tinggi kecil-kecilan kebiru-biruan setebal-tebal (iii) Penggandaan berentaj Penggandaan berentak pula menggandakan kata adjektif mengikut rentak tertentu. Contohnya: . bagi kata adjektif terbitan yang menjadi kata dasar. penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan jenis ini ialah menggandakan seluruh kata adjektif. penggandaan separa iii. Contohnya : kusut-masai gegak-gempita kacau-bilau kelam-kabut (II) Fungsi Kata Adjektif Ganda Proses penggandaan boleh menerbitkan kata adjektif.K a t a A d j e k t i f | 141 6.

terdapat dua jenis kata adjektif majmuk. . (43) Perangai pemuda itu kebudak-budakan.9 Kata Adjektif Majmuk (I) Bentuk kata adjektif majmuk Dalam bahasa Melayu. (40) Gadis zaman dahulu malu-malu (41) Pokok kelapa di situ tinggi-tinggi. (46) Buah di pasar itu segar-bugar. iaitu yang melibatkan rangkaian beberapa perkataan yang salah satu daripadanya terdiri daripada kata adjektif.K a t a A d j e k t i f | 142 barat (KN)  kebarat-baratan (KA) simpang (KN)  simpang-siur (KA) biru (KA)  kebiru-biruan (KA) rindu (KA)  rindu-rinduan (KA) (III) Makna Kata Adjektif Ganda (a) sifat jamak. Contohnya: (45) Majlis perkahwinan artis itu gilang-gemilang. Contohnya: (42) Warna baju nenek itu kebiru-biruan. (c) kesangatan. Contohnya: (39) Pelajar di sekolah itu baik-baik. (b) menyerupai sifat yang terkandung dalam kata dasar. (47) Keadaan bilik itu gelap-gelita. 6. (44) Perniagaan kecil-kecilan manambahkan pendapatan. iaitu: (a) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas (b) Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa (a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Contohnya : biru laut kuning langsat merah saga .

rangkaian perkataan ini membawa maksud yang berbeza daripada makna asal perkataan tersebut.10 Perbandingan Kata Adjektif Salah satu ciri yang penting bagi kata adjektif ialah kata adjektif boleh dibuat perbandingan.K a t a A d j e k t i f | 143 (b) Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. Dalam Tatabahasa Dewan (2008). ada tiga darjah bagi perbandingan kata adjektif.2 Perbandingan dengan darjah bandingan Terdapat dua cara yang digunakan untuk menyatakan darjah bandingan. Contohnya: (48) Rasa minuman itu manis buah. Bagaiamanapun. (49) Badan lelaki itu besar tetapi hanya gemuk air. (53) Badan budak itu kurus. (52) Tali itu panjang. Perbandingan jenis ini tidak melibatkan kata perbandingan atau kata penguat.Contohnya : ringan tulang pekak badak besar kepala = = = rajin menolong orang tidak mahu mendengar bunyi suara sombong / keras kepala (II) Makna Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk menerangkan sifat pada kata nama yang dijelaskannya. (50) Punggung periuk itu hitam pekat.1 Perbandingan dengan darjah biasa Perbandingan dengan darjah biasa tidak melibatkan perbandingan dengan apa-apa benda atau maujud yang lain. iaitu: (i) darjah biasa. 6. (ii) darjah bandingan (iii) darjah penghabisan 6.10. 6. iaitu: (i) bandingan yang sama (ii) bandingan yang berbeza . iaitu rangkaian beberapa perkataan yang salah satu daripada perkataan tersebut terdiri daripada kata adjektif. Contohnya: (51) Rumah saya besar.10.

3 Perbandingan dengan darjah penghabisan Darjah penghabisan ini dinyatakan melalui: (i) se. (62) Wajah Navin pucat seperti mayat.K a t a A d j e k t i f | 144 (i) bandingan yang sama (a) bandingan dengan awalan se-. Contohnya: (57) Wajah Siti sama cantik dengan kakaknya. ibarat. Contohnya: (63) Shamsudin lebih bijak daripada Daud. 6. (58) Gunalan tidak sama berani dengan Maniam. Contohnya: (54) Wajah Siti secantik kakaknya. (56) Rumah Abdullah sebesar rumah Talib. laksana dan sebagainya. (ii) bandingan yang berbeza Bandingan jenis ini dinyatakan dengan menggunakan rangkai kata lebih…daripada atau kurang … daripada. seperti.10. (61) Lagaknya umpama orang kaya. Contohnya: (60) Adik Samad mempunyai hati yang keras bagai batu.+ kata adjektif + gandaan + kata nama (ii) ter. (64) Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. umpama. (59) Rumah Abdullah sama besar dengan rumah Talib. (b) bandingan dengan sama + adjektif + dengan. (c) bandingan dengan kata perbandingan Bandingan dapat juga diungkapkan dengan penggunaan kata perbandingan seperti bagai. bak.+ kata adjektif (iii) paling + kata adjektif . (55) Gunalan tidak seberani Maniam.

Contohnya: (71) Baju budak itu kotor sekali. (76) Lelaki tua itu sungguh baik sekali. (70) Bencana alam itulah yang paling dahsyat melanda Acheh.dan sekali sudah mendukung makna ”darjah penghabisan. Binaan ter.+ amat/sangat + kata adjektif.” Jika digunakan. (iii) paling + kata adjektif. Contohnya: (67) Kain batik tulisan tanganlah yang termahal. (ii) ter. (66) Sepandai-pandai tupai melompat.+ amat/sangat + kata adjektif (vi) amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali (vii) terlalu (i) se. (iv) kata adjektif + sekali.+ kata adjektif tidak perlu diikuti dengan kata penguat sekali kerana ter. (72) Bayi itu comel sekali.+ kata adjektif + gandaan + kata nama. jika marah berbahaya.K a t a A d j e k t i f | 145 (iv) kata adjektif + sekali (v) ter.+ kata adjektif. Budak itu tersangat baik. (vi) amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali. binaan tersebut menjadi lewah. Contohnya: (65) Sesabar-sabar perempuan. Contohnya: (75) Pokok di kawasan perumahan itu amat tinggi sekali. Contohnya: (73) (74) Cincin menteri itu teramat mahal. (68) Lukisan ini tercantik antara semua lukisan yang dijual. (v) ter. akhirnya jatuh ke tanah juga. . Contohnya: (69) Rumah Mazlan paling besar di kampung saya.

Contohnya: (77) Bapa Kam Wai terlalu garang. 13. Berikan komen anda. TUNGGAL TERBITAN SISIPAN GANDA . kata dasar 9.K a t a A d j e k t i f | 146 (vii) terlalu. kata sifat 3. binaan tersebut betul. kata inti 8. 14. dalam Tatabahasa Dewan. Namun. penerang 10. penggunaan dua kata penguat seperti dalam frasa adjektif yang berikut adalah salah. keadaan nama 7. Berikan tiga contoh kata adjektif berdasarkan bentuk katanya. Dalam buku-buku kerja. (i) amat tinggi sekali (ii) sungguh amat tinggi KATA KUNCI 1. sifat kata 5. tunggal terbitan ganda majmuk perbandingan PENILAIAN KENDIRI 1. 15. (78) Penjahat itu terlalu bengis. kata penguat 11. 12. rupa nama 6. kata adjektif 2. sifat nama 4.

Jelaskan proses penerbitan kata bagi kata adjektif. Omar. Norliza Jamaluddin. berikan dua contoh yang sesuai. Apakah yang membezakan kata adjektif daripada kata nama dan kata kerja? 4. Asmah Hj. Apakah rasional yang digunakan oleh Za’ba untuk membahagikan kata adjektif kepada dua jenis? Nyatakan hujah anda berserta contoh yang relevan. 7. Universiti Malaya. Jelaskan pembentukan kata adjektif. 8. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000.K a t a A d j e k t i f | 147 2. (2008). Setiap jenis. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. (2011). . Nik Safiah Karim et al. Tesis PhD. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Huraian aspek pemaknaan bagi kata terbitan kata adjektif. Dengan mengemukakan contoh yang relevan. (2008). Mengapakah kata penguat dikatakan sebagai penanda bagi golongan kata adjektif? 5. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. 3. Kata Sifat Bahasa Melayu Berdasarkan Data Korpus Berkomputer. RUJUKAN Ahmad Khair Mod Nor (2002). huraikan fungsi tipikal kata adjektif bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Kemas Kini. 6. Kuala Lumpur: PTS Professional.

. anda diharapkan dapat: 1. mengetahui fungsi kata adverba dalam ayat 3. mengetahui jenis kata adverba dalam bahasa Melayu 2. menyenaraikan kata adverba dalam ayat 4. Fungsi inilah selalunya menyebabkan tarafnya berubah daripada golongannya dalam struktur ayat. Kata adverba menjadi tambahan dalam predikat dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menjadi inti frasa.Kata Adverba| 148 UNIT 7 KATA ADVERBA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. Kata cepat dalam ayat (6) ialah kata adjektif kerana menjadi inti frasa predikat. (6) Perjalanan ke Ipoh cepat. dan kata adverba. Contohnya: (1) (2) (3) (4) Haris pulang esok. Contohnya: (5) Dia berjalan cepat. menggunakan kata adverba dengan betul 7.(pura-pura ialah kata adverba yang menerangkan kata adjektif baik) Perkataan daripada golongan kata yang lain dapat menjadi kata adverba kerana mempunyai fungsi ”menerangkan”. Dalam ayat (5). (esok ialah kata adverba yang menerangkan kata kerja pulang) Maryam selalu suka akan ais krim. perkataan cepat tidaklah lagi tergolong sebagai kata adjektif seperti dalam ayat (6) kerana cepat berfungsi menerangkan perbuatan ”berjalan” dan tidak menjadi inti bagi frasa predikat.0 Pengertian Kata Adverba Kata adverba juga dikenali sebagai kata keterangan. (sungguh ialah kata adverba yang menerangkan kata adverba kuat) Lelaki itu pura-pura baik untuk menarik perhatian gadis itu. kata adjektif. Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. (selalu ialah kata adverba yang menerangkan kata adjektif suka) Pemuda itu ketawa kuat sungguh. kata adverba tergolong sebagai kata tugas. Oleh sebab itu.

Contohnya: (12) (13) (14) (15) (16) (17) Adik menangis terisak-isak. (9) Mereka ke bandar berdua. 3.1 Ciri-ciri Kata Adverba (a) keterangan yang ditambahkan pada kata kerja. Contohnya: tidur lena duduk diam-diam putih berseri kurang berhati-hati sering berpindah hampir pengsan Kata adjektif yang menjadi adverba bagi kata kerja yang menunjukkan cara boleh bertukar tempat. Gadis itu cantik menawan Mereka ke hosiptal segera. Kamil datang ke sini tiba-tiba (b) kedudukan kata adverba adalah bebas. Contohnya: .Kata Adverba| 149 Dalam ayat (7)-(9). 2. Kasut lelaki itu hitam berkilat. 7. (8) Baju perempuan itu merah menyala. kata kerja berfungsi sebagai kata adverba kerana menjadi penerang kepada kata kerja. Apakah fungsi kata parah dalam ayat-ayat tersebut? 1. yakni boleh di depan atau di belakang perkataan yang diterangkannya. kata adjektif dan adverba. Mangsa kemalangan itu bertambah parah. Mangsa kemalangan itu parah. kata adjektif dan kata adverba. Bandingkan ayat yang berikut. Budak itu kurang berhati-hati. Mangsa kemalanagn itu luka parah. Contohnya: (7) Budak lelaki itu berenang menelentang.

Saya akan pergi dulu.Kata Adverba| 150 tidur lambat lambat tidur bermain bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh bermain menangis terisak-isak terisak-isak menangis 7. Dia sentiasa berderma. Peristiwa itu akan menjadi ingatan semasa tua kelak. . Contohnya: se-…-nya (23) (24) (25) -nya (26) (27) (28) Sebaiknya kita segera pergi ke sana. Kata adverba bentuk tunggal terdiri daripada satu kata dasar. rasanya. (18) (19) (20) (21) (22) Azmi akan datang esok.. sebolehnya. sentiasa. Maryam pintar rupanya. Gurauan itu agaknya membuatnya marah. dll. sekarang. tadi. dll. begitu. semalam. dahulu. hampir. Contohnya: esok. semestinya. tentu. seeloknya. Bayi itu biasanya menangis apabila lapar.2 Bentuk Kata Adverba Kata adverba terdiri daripada bentuk: (i) kata tunggal (ii) kata terbitan (iii) kata ganda (i) Bentuk kata adverba tunggal Kata adverba dalam bentuk tunggal tidaklah banyak. –nya seperti agaknya. Bentuk kata adverba ini terdiri daripada: se-.. (ii) Bentuk kata adverba terbitan Kata adverba terbitan ialah kata adverba yang mempunyai imbuhan. lusa. Hasnita tentu lapar. selalu dan sebagainya.-nya seperti sepatutnya. sesudahnya. Seeloknya kita siapkan keraj ini. Kami sebenarnya tidak jadi ke sana. biasanya.

Contohnya: duduk diam-diam buai laju-laju datang tiba-tiba pura-pura baik sama-sama cantik betul-betul baik (b) kata adverba penggandaaan separa. (b) penggandaan berentak. Contohnya: lari lintang-pukang berjalan mundar-mandir berjalan huyung-hayang menangis sedu-sedan tidur serta-merta .Kata Adverba| 151 (iii) Bentuk kata adverba ganda Kata adverba ganda ialah kata adverba dalam bentuk ganda. Contohnya: datang berhari-hari menangis teresak-esak berjuang mati-matian berniaga kecil-kecilan terbang setinggi-tingginya menjerit sekuat-kuatnya merdu semerdu-merdunya (c) kata adverba penggandaan berentak. Kata adverba ganda terdiri daripada (a) penggandaan penuh. (b) penggandaaan separa. Contohnya: (a) kata adverba penggandaan penuh.

Kita perlu membuat kerja itu sekali gus esok. langsung. Contohnya: tadi. Kanak-kanak kurang berhati-hati ketika melintas jalan. Kata adverba jati sememangnya berfungsi untuk menerangkan kata kerja. sentiasa.3 Jenis-jenis Kata Adverba Kata adverba terdiri daripada tiga jenis. begitu. kata adjektif atau kata adverba. Tetamu datang serentak pada majlis itu. dll. Anis cantik sekarang. tulat. Bentuk kata adverba tunggal merupakan kata adverba jati. julung kali. kurang (kurang berhati-hati). sering kali. . kerap kali. barangkali.Kata Adverba| 152 7. kelak. lusa. saling. Lelaki itu dahulu kaya. sekali gus. Beberapa contoh penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang berikut: (29) (30) (31) (32) (33) (34) Saya telah menziarahi Jamal kelmarin. Contohnya: lampai (tinggi lampai). dll. begini. dahulu. semalam. langsung. (ii) kata adverba asalnya kata adjektif Kata adjektif ini asalnya memang kata adjektif tetapi berfungsi sebagai adverba yang menerangkan kata kerja. Anak Pak Yazid sudah besar panjang. kemudian. kemudian. Maniam sering ke pejabat pada hari Sabtu. Cntohnya: (35) (36) (37) (38) (39) Pemain bola keranjang dari China itu tinggi lampai. serentak. sering (sering ke pejabat). demikian. esok. begitu. kelak. saling. sentiasa. kadangkala. acap kali. Dia datang ke rumah saya kelmarin. agaknya. begini. jarang kali. iaitu: (a) kata adverba jati (b) kata adverba yang asalnya kata adjektif (c) kata adverba yang asalnya kata kerja (a) kata adverba jati Kata adverba jati ialah kata adverba yang tidak termasuk ke dalam mana-mana golongan kata lain. kata adjektif atau kata frasa sendi nama. pertama kali. besar (besar panjang). demikian. Bas ekspres dari Kelantan tiba lewat. tetapi kini miskin. dan nanti. nyaris. sempat. nanti. dahulu. sekarang. kelmarin. kadangkadang.

Encik Lim duduk menyendiri sejak kematian isteri. Menara Kuala Lumpur tinggi melangit 7. 7.5 Makna Kata Adverba Kata adverba mempunyai makna yang banyak. Pakaian di kedai ini agak mahal. hanya beberapa saja makna yang disenaraikan: (a) Adverba waktu Perkataan yang menerangkan masa berlakunya sesuatu perbuatan atau peristiwa dan keadaan. Oleh itu. kata bantu dan kata penguat boleh menjadi kata adverba dalam ayat. menyendiri (duduk menyendiri). Bangunan yang baru siap itu terlalu tinggi. Wajah gadis itu cantik berseri. Contohnya: mengiring (tidur mengiring). Contohnya: . kata adjektif. Namun. Dalam ayat (45)-(46).4 Kata Tugas yang Tergolong dalam Kata Adverba Kata bantu dan kata penguat tergolong sebagai kata adverba. Kereta api itu mula bergerak. dll.Kata Adverba| 153 (c) kata adverba salnya kata kerja Kata adverba jenis ini berasal daripada kata kerja dan berfungsi sebagai penerang kepada kata kerja. kata bantu dan kata penguat juga berfungsi sebagai kata adverba kerana kedua-duanya berfungsi ”menerangkan”. berseri (cantik berseri). menyala (merah menyala). melangit (tinggi melangit). Gadis itu memakai baju merah menyala. Contohnya: (45) (46) (47) (48) Bapa mesti pergi ke majlis kenduri itu. perkataan mesti dan mula merupakan kata bantu kerana hadir di depan kata kerja. atau frasa sendi nama. Contohnya: (40) (41) (42) (43) (44) Bayi itu tidur mengiring. kata bantu dan kata penguat dalam contoh ayat di atas dari segi fungsinya adalah sebagai kata adverba kerana perkataan tersebut berfungsi ’menerangkan’. Dalam ayat (45)-(48). manakala dalam ayat (47)-(48) perkataan agak dan terlalu dikenali juga sebagai kata penguat kerana hadir di depan kata adjektif. Dalam modul ini.

. Contohnya: (53) (54) (55) (56) Hamid duduk menyendiri. Contohnya: (57) Saya tentu sampai di sana petang ini. (61) Burung gagak itu terbang tinggi. (b) Adverba cara Perkataan yang menerangkan cara sesuatu perbuatan itu dilakukan. (58) Pelajar itu betul-betul gembira dengan keputusan SPMnya. Buruh itu berkerja bermati-matian. (c) Adverba ragam Perkataan yang menerangkan ragam atau keadaan kepastian berlakunya sesuatu perbuatan. Kamu perlu berbuat begini. Dia berkata demikian semata-mata untuk berbohong. (d) Adverba jarak Perkataan yang menerangkan jarak yang berkaitan dengan kata kerja yang diterangkannya. Abang baru pulang dari pejabat. Komathi selalu datang ke rumah saya. (59) Mohd Nor benar-benar baik.Kata Adverba| 154 (49) (50) (51) (52) Amir hendak pulang sekarang. Contohnya: (60) Zaini tinggal dekat dengan rumah saya. Bas ekspres itu tiba lewat. (62) Datuk pergi jauh meninggalkan kita.

(67) Dia bercakap benar setiap kali berbicara. Mereka diam-diam datang ke sini. Adik dimarahi kerana bermain sehari-hari. Dia jarang-jarang datang ke rumah saya. KATA KUNCI 1. Gadis itu duduk termenung. c. kata adjektif dan kata adverba. Contohnya: (66) Ibu berasa rindu sejak adik ke universiti. Budak itu lari lintang-pukang kerana dikejar anjing. b. f. Jiran saya masih sakit tenat. Ustaz ini memberi kuliah secara bulanan. . h. j. (68) Nasir ketawa riang menonton persembahan itu. kata adverba kata keterangan penerang PENILAIAN KENDIRI 1. (64) Buku-buku itu disusun rapi.Kata Adverba| 155 (e) Adverba keadaan Perkataan yang menerangkan keadaan yang berlaku pada kata kerja. e. i. (f) Adverba sifat perasaan Perkataan yang menerangkan sifat perasaan bagi kata kerja. Nyatakan kata adverba yang terdapat dalam ayat yang berikut: a. g. d. (65) Cili itu dipotong nipis. 2. Bapa bekerja kuat sejak dulu. Kami berdoa agar pengantin itu hidup berbahagia. 3. Contohnya: (63) Askar itu berambut pendek. orang Arab suka melancong. Setibanya musim panas.

duduk sebentar e. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Onn. Hashim Hj. ketawa riang h. Bhd. kasar sedikit c. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Apakah bentuk kata adverba yang bergaris? a. berbuat baik b.Kata Adverba| 156 2. kadang kala timbul j. belajar sangat kuat d. (2009). bergerak perlahan RUJUKAN Abdullah Hassan. Apakah jenis kata adverba yang bergaris? a. Bhd. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. memandu perlahan-lahan d. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2006). berpisah lama g. pulang ke gagang f. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. sejuk benar b. Morfologi. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: Percetakan Sarjana (M) Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Asmah Hj. . sentiasa berhati-hati 3. Farid M. Nik Safiah Karim. Omar. tinggal dekat c. (2008). Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. berkawal bergilir-gilir i. (1984). (2010). tidur lewat f. berjalan lambat sungguh e. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Arbak Othman.

(3) *Muaz dan (3a) Muaz dan Hadi bermain badminton. penerang. Contohnya: (2) *Maisarah ke (2a) Maisarah ke kuliah. anda diharapkan dapat: 1. menggunakan kata tugas dengan betul 8. manakala ke sebagai kata sendi pula bertugas untuk kata nama perpustakaan. .0 Pengertian Kata Tugas Kata tugas ialah kata yang hadir dalam frasa. penghubung. Kata ramai berfungsi sebagai kata bilangan dan bertugas untuk kata nama pelajar. penafi. Jadi. (1) Ramai pelajar sedang menuju ke perpustakaan. klausa atau ayat mempunyai sesuatu tugas tertentu sama ada sebagai pembilang. dan mendukung tugas tertentu dalam ayat. Kata sedang ialah kata bantu yang bertugas untuk kata kerja menuju.. pembenar.Kata Tugas| 157 UNIT 8 KATA TUGAS HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. Makna kata tugas timbul hanya dalam ayat. 2008). penegas. sisi. Kata tugas tidak dapat menjadi inti frasa berbanding dengan kata nama. kata kerja dan kata adjektif. sedang dan ke ialah kata tugas. penguat. kata tugas yang hadir dalam frasa. dan. 8. mengetahui golongan kata tugas dalam bahasa Melayu 2. memang tidak boleh berdiri sendiri dalam ayat kecuali hadir bersama dengan kata lain. apa. klausa atau ayat untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu (Nik Safiah Karim et al. pembantu. Contohnya.1 Fungsi Kata Tugas Dalam ayat (1) yang berikut. dan sebagainya. kata tugas ke. (4) *Pipi bayi itu sangat (4a) Pipi bayi itu sangat putih.2 Ciri-ciri kata tugas (i) Kata tugas tidak dapat berfungsi sebagai unsur inti bagi frasa predikat. perkataan ramai. tolong. menyenaraikan jenis-jenis kata tugas 3. sangat. 8.

3 Golongan Kata Tugas Kata tugas boleh digolongkan kepada empat kelompok besar dan jenis-jenisnya seperti yang disenaraikan dalam Tatabahasa Dewan (2008) untuk tujuan pengajaran. secantik. buku-buku. membukukan.Kata Tugas| 158 (ii) Hampir semua kata tugas tidak dapat mengalami perubahan bentuk atau proses morfologi. oleh-oleh (iii) Memerlukan kata lain untuk berfungsi dalam frasa atau ayat.tidak dapat menurunkan bentuk kata lain seperti *mendan. beroleh. buku hijau datang (KK) . tetapi bagi kata utama boleh. iaitu : (1) kata penyambung ayat (kata hubung) (i) kata hubung gabungan (ii) kata hubung pancangan .kedatangan. mendatangi. dan hanya pada proses tertentu sahaja.tercantik. dari sekolah. sudah-sudah oleh – memperoleh. Contohnya: Kata utama: buku (KN) . Contohnya: dari memerlukan kata nama selepasnya : dari rumah. Contohnya: sudah – menyudahkan. mencantikkan.berbuku. datang bulan cantik (KA) . penyudah. *didan *mengdan-dan Kekecualian pada beberapa perkataan. datang-datang. cantik-cantik Kata tugas: dan . *kedan. dari kuliah tidak memerlukan kata adjektif atau kata kerja selepasnya : tidak cantik atau tidak makan tepi memerlukan kata sendi sebelumnya dan kata nama selepasnya : di tepi rumah kerana memerlukan frasa nama atau klausa selepasnya : kerana dia atau kerana dia tidak datang 8.

Kata hubung berfungsi untuk menghubungkan perkataan dengan perkataan. frasa dengan frasa. Kata penyambung ayat atau kata hubung. ialah kata yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. yang dikenal sebagai ayat majmuk. atau klausa dengan klausa. (menghubungkan perkataan dengan perkataan) (2) Mereka berjalan kaki atau menaiki bas. Contohnya: (1) Ayah dan ibu pergi ke bandar. (menghubungkan frasa dengan frasa) (3) Kami menonton televisyen manakala dia membaca akhbar.4 Kata Penyambung Ayat Yang dikatakan kata penyambung ayat itu ialah kata hubung.Kata Tugas| 159 (2) kata praklausa (i) kata seru (ii) kata tanya (iii) kata perintah (iv) kata pembenar (v) kata pangkal ayat (3) kata prafrasa dan pascafrasa (i) kata bantu (ii) kata penguat (iii) kata penegas (iv) kata nafi (v) kata pemeri (vi) kata sendi (v) kata arah (vi) kata bilangan (vii) kata adverba (4) Kata pascakata (i) kata penekan (ii) kata pembenda 8. (menghubungkan klausa dengan klausa) .

lalu. Kata hubung berpasangan terdiri daripada dua bahagian yang dipisahkan oleh satu kata. (10) Buku itu berguna bukan saja kepada pelajar tetapi juga kepada orang dewasa. seperti serta.1 Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. sedangkan kata hubung tunggal tidak. bapanya pun tidak dihormati. frasa atau klausa yang dihubungkan. malahan. Kata hubung gabungan ada berbentuk tunggal. Asmah. (5) Asiah menanak nasi atau menjerang air. dan (b) kata hubung pancangan. Contohnya: (4) Yusri dan Endry sedang makan. kemudian.Kata Tugas| 160 Kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. 1. Contoh penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang berikut: (7) Entah betul entah tidak berita itu. Senaraikan beberapa kata hubung gabungan berserta maknanya. sambil. Abdullah Hasaan dan Arbak bagi kata hubung berpasangan? . Perbezaan antara kata hubung gabungan berbentuk tunggal dengan pasangan ialah kata hubung berpasangan memberi tekanan pada unsur-unsur yang digabungkan.4. dan berbentuk pasangan. 2. (9) Baik Irfan mahupun Haris tidak dapat mengangkat peti itu. tetapi. (8) Jangankan saya. Tempat kata hubung dalam ayat majmuk gabungan adalah di antara kedua-dua klausanya. (6) Yanti terus bercakap tetapi Suzana hanya diam sahaja. iaitu: (a) kata hubung gabungan. Apakah istilah lain yang digunakan oleh Za’ba. 8.

meskipun. dan sebagainya. Ayat (11) ialah ayat relatif kerana menggunakan kata hubung yang. Kata hubung komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi pelengkap dengan klausa utama. (14) Kita akan memperoleh kejayaan jika kita berusaha. semoga. kerana. hingga. Ayat (14) dan (15) ialah ayat keterangan kerana kehadiran kata hubung jika dan apabila. Bagaimanakah anda dapat membezakan kata hubung ”untuk” sebagai kata hubung komplemen dengan kata hubung keterangan seperti ayat yang berikut: a. untuk. Daripada ayat contoh tersebut. .2 Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan menurut Asraf (1996: 28) ialah kata hubung yang digunakan untuk memancangkan satu klausa pada klausa yang lain untuk membentuk ayat majmuk pancangan. (12) Dia menyatakan bahawa harga petrol akan naik. kata hubung yang menghubungkan klausa utama (Adik saya baru di tahun satu) dengan klausa kecil (yang bongsu). Ayat (12) dan (13) ialah ayat komplemen kerana menggunakan kata hubung bahawa dan untuk. kendatipun. Kata hubung tersebut menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjadi keterangan. sewaktu. walaupun. (15) Kami akan hadir apabila kerja rumah kami siap. Contohnya: (11) Adik saya yang bongsu baru di tahun satu. Klausa yang menjadi keterangan ini dapat disongsangkan. tatkala. Beberapa contoh kata hubung keterangan yang lain ialah kalau.Kata Tugas| 161 8. b. setelah.4. agar. supaya. Kata hubung pancangan wujud dalam ayat relatif. (13) Amat sukar untuk kita melakukan tugas itu. Amat mustahil untuk kami melakukannya. ayat komplemen dan ayat keterangan. sehingga. Kami akan ke sekolah itu untuk mula melakukan kajian.

amboi. siapa untuk menanyakan orang atau nama orang apa untuk menanyakan benda. dan digunakan dalam ayat Dalam tulisan. Yang ditanyai itu boleh tentang sesuatu benda. dan sebagainya. mengapa untuk menanyakan sebab bagaimana untuk menanyakan sebab atau cara berapa untuk menanyakan jumlah atau urutan bila untuk menanyakan masa Apakah perbezaan antara kata tanya adakah dengan apakah? . kata tanya.Kata Tugas| 162 8. oi. cara. perintah. kata perintah. kata pembenar dan kata pangkal ayat. tempat.2 Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk meminta maklumat atau untuk mendapatkan jawapan. pertanyaan. kita menang! Wahai. cis. Kata praklausa bertugas untuk menimbulkan seruan.5. Jenis kata praklausa ialah kata seru. tempat atau lokasi kenapa. aduh. aduhai. wah. Penggunaannya dalam ayat seperti yang berikut: (16) (17) (18) (19) (20) Tuhanku! Aduh. hal atau perkara mana untuk menanyakan masa. 8.5 Kata Praklausa Kata praklausa terletak di depan klausa atau ayat. celaka. Tanda seru berada di akhir ayat. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa. nah. Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat. pengiyaan. orang-orang yang beriman! 8. binatang. syabas. sakitnya! Amboi.1 Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan berbagai-bagai perasaan.5. Contoh kata seru ialah eh. kata seru lazimnya diletakkan di awal ayat dan selepas kata seru tersebut digunakan tanda koma. sebab dan sebagainya. jumlah. comel betul bayi itu! Eh.

benar. jemput. ayuh pembiaran : biar 8. mari. adapun dan sebagainya. minta. suruhan.5. jemput. maka. tolong. harapan. Contoh kata pembenar dalam bahasa Melayu ialah ya. mohon. (2) Laporan itu betul. baginda berangkatlah ke peraduan. keinginan. syahdan. Contoh kata perintah ialah sila. Contoh kata pangkal ayat ialah hatta.Kata Tugas| 163 8. (24) Hatta istana itu pun siaplah.5 Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah kata yang berada di bahagian awal ayat yang berfungsi untuk melancarkan idea dan ayat-ayat dalam wacana. ajakan. Kata pangkal ayat banyak terdapat dalam bahasa klasik. (4) Peninju itu kuat betul.3 Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah. Kata perintah boleh dilembutkan dengan partikel –lah. sebermula. harap silaan : sila. tak usah. (3) Pemandangan di tepi pantai itu indah benar.5. Yang berikut ialah fungsi dan jenis kata perintah: permintaan : tolong. Apakah fungsi perkataan benar dan betul dalam ayat yang berikut: (1) Kejadian itu benar. merekalah yang datang tadi.5. mohon. jangan. jangan. bapa saya memang baik. Contohnya: (21) Ya. kalakian.4 Kata Pembenar Kata yang digunakan untuk mengesahkan sesuatu perkara atau pernyataan. (27) Kalakian berlakulah permusuhan antara pembesar-pembesar . atau larangan untuk melakukan sesuatu. minta. tak usah ajakan : mari. 8. usah. dia tidak bersalah. harap. (22) Benar. sudi larangan : usah. (25) Maka hari pun malam. (26) Arakian. (23) Betul. arakian. alkisah. dan betul.

maka ada ahli bahasa memasukkannya ke dalam golongan kata adverba. mesti memberi perhatian enggan membantu dapat pulang ingin berderma patut datang mahu belajar . iaitu: (a) Kata bantu ragam Kata bantu ragam menerangkan kemahuan atau perasaan orang bercakap berkait dengan perbuatan yang dilakukan. kata penguat. Contohnya: (28) Pekerja itu telah pulang. sama ada frasa nama. 8. patut. kata penegas. kata pemeri. kata arah. frasa adjektif atau frasa sendi nama. Selain itu. kata nafi. Kata prafrasa terdiri daripada kata bantu. Kata bantu hadir sebelum frasa. mahu.1 Kata bantu Kata bantu ialah perkataan yang memberi keterangan tentang sesuatu perbuatan atau kata kerja. harus dll. dan bertugas sebagai kata pascafrasa.6. enggan. mungkin. dapat. hendak.6 Kata Prafrasa dan Kata Pascafrasa Kata prafrasa dan kata pascafrasa ialah perkataan yang terletak di hadapan atau selepas frasa. Namun. ingin. kata bantu juga bertugas membantu frasa adjektif dan frasa sendi nama. (FA) (30) Maizura akan ke sana. Contohnya dalam frasa: boleh datang hendak tidur mungkin makan harus berwaspada. kata sendi nama. frasa kerja. Kata bantu dapat dianggap sebagai sejenis kata adverba juga. kata penguat. 8. mesti. kata penegas dan kata adverba boleh hadir selepas frasa. (FSN) Kata bantu terbahagi kepada dua jenis berdasarkan maknanya.Kata Tugas| 164 Bolehkah kata pangkal ayat ini dianggap sebagai penanda wacana? Berikan alasan anda. (FK) (29) Awak harus cepat. Antara kata bantu ragam adalah seperti: boleh. kata bilangan dan kata adverba.

tengah memasak (tengah hanya sesuai dalam bahasa lisan). Ada tiga jenis kata penguat. iaitu: (a) kata penguat hadapan (berada di hadapan kata adjektif dan tidak boleh dipindahkan ke belakang kata adjektif). sedang bersiap Masa telah berlaku : telah berkerja. indah nian. pernah berguru. lambat benar. agak selesa. masih berlaku atau telah berlaku.2 Kata penguat Kata penguat ialah perkataan yang digunakan bersama-sama kata adjektif. (3) Buah mangga itu belum masak benar.6.Kata Tugas| 165 (b) Kata bantu aspek Kata bantu aspek menerangkan perbezaan masa dilakukan. mula bergerak. Contohnya: terlalu pandai. belum bersiap Masa sedang berlaku : sedang tidur. (4) Kedatangannya masih awal sangat. paling baik. Contohnya: baik sekali. sama ada masa itu belum berlaku. hodoh betul (c) bebas (letaknya boleh di hadapan atau di belakang kata adjektif). 8. cukup mahal. dan sungguh murah atau murah sungguh Apakah jenis kata tugas yang hadir dengan kata penguat seperti yang dicondongkan? (1) Penjelasan itu sudah amat jelas. lebih dalam (b) belakang (berada di belakang kata adjektif). baru tiba Kata bantu aspek dan kata bantu boleh digunakan bersama-sama. Sesetengah ahli bahasa memasukkan kata penguat ke dalam golongan kata adverba kerana kata penguat menerangkan kata adjektif. makin kaya. Contohnya: amat rajin atau rajin amat. (2) Kedatangannya masih awal sangat. masih membaca. kurang manis. . yang berfungsi untuk memberi tekanan maksud pada kata adjektif. sangat bersih atau bersih sangat. sudah mandi. Contohnya: Masa belum berlaku : akan bermain. Bina lima ayat dengan menggunakan kedua-dua kata bantu tersebut secara serentak.

Kata penegas jenis ini ialah –lah. (a) kata penegas yang menegaskan maksud perkataan yang bercantum dengannya Kata penegas jenis ini menegaskan frasa predikat apabila frasa predikat atau bahagian-bahagian yang ditegaskan itu mengalami penyongsangan. Dua kata penegas boleh digunakan dalam ayat untuk menegaskan lagi ayat. Kata penegas jenis ini memberikan penekanan pada bahagian subjek atau predikat. . jua. ( juga menekankan predikat) (36) Memang lelaki itu bapa Mastura. Kata penegas berfungsi untuk menekankan bahagian-bahagian ayat tertentu. (1) Ainon hanya datang jika dijemput. Ada dua jenis kata penegas iaitu kata penegas yang menegaskan maksud perkataan yang bercantum dengannya. Kata penegas jenis ini ialah pun.Kata Tugas| 166 8.6. lagi. sahaja dan saja Contohnya: (34) Kami juga ingin bermain. Contohnya: (31) Dialah yang datang. (2) Ketua mereka pun datang. (lagi menegaskan predikat) (40) Hanya Ali belum datang. Dia lagi belum bangun tidur. dan kata penegas yang menegaskan subjek dan predikat. memang. tentu sekali pekerja-pekerjanya adakan datang juga. hanya.(hanya menegaskan subjek) (41) Yang tidak perlu pun dibelinya juga. (b) kata penegas yang menegaskan subjek dan predikat.3 Kata penegas Kata penegas dikenali juga sebagai partikel atau kata penyerta. (3) Hanya Munirah seorang yang hadir dalam majlis itu. (juga menekankan subjek) (35) Kami ke sana juga. juga. -kah. (lagi menegaskan subjek) (39) Adik belum bangun lagi.(pun menegaskan subjek dan juga menegaskan predikat) Nyatakan bahagian ayat yang ditegaskan oleh kata penegas dalam ayat yang berikut. (32) Siapakah yang datang? (33) Apatah daya kita. dan -tah. (memang menekankan subjek) (37) Ayah Jamal memang sudah meninggal (memang menekankan predikat) (38).

kata nafi bukan boleh berada di depan frasa kerja atau frasa adjektif dalam ayat majmuk yang membawa makna “pertentangan” seperti yang berikut: (46) (46a) (47) (47a) Saya tidak membeli buku. Saya bukan membeli buku tetapi membeli pen.5 Kata pemeri Kata pemeri dalam Tatabahasa Dewan (2008) ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.Kata Tugas| 167 8. Contohnya: (48) (48a) (49) (49a) Mamalia ialah haiwan berdarah sejuk. subjek dan predikat boleh bertukar tempat. (45) Baju itu tidak mahal. Dalam hal ini. (44) Saya sudah tidak merokok.4 Kata nafi Kata nafi ialah kata yang digunakan untuk menafikan sesuatu.6. iaitu bukan. Baju itu bukan hitam tetapi kelabu. (42) Shukri bukan polis. Haiwan berdarah sejuk ialah mamalia. Kata pemeri ialah digunakan apabila predikatnya terdiri daripada frasa nama. . Ada dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah. Sintaksis ialah bidang yang mengkaji ayat. dan tidak. Kata nafi hadir sebelum frasa predikat. frasa kerja. Kata nafi tidak menafikan frasa kerja dan frasa adjektif (44)-(45). Kata nafi bukan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi (42)-(43). Namun begitu.6. dan digunakan untuk menyampaikan maksud persamaan atau ekuatif. Baju itu tidak hitam. Bidang yang mengkaji ayat ialah sintaksis. 8. (43) Anis bukan ke sekolah. dan menjadi unsur frasa nama. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Ada dua kata nafi.

bagaikan. menerusi Ada beberapa kata sendi nama yang dapat menganggotai golongan kata yang lain apabila ditinjau dari segi penggunaannya dalam ayat. Contohnya: (54) (55) (56) (57) Saya tidak tahu akan perkara itu. (frasa adjektif) Usaha gigih adalah penting untuk berjaya. serta. oleh. berfungsi juga sebagai golongan kata yang lain. Contohnya: (50) (51) (52) (53) Kangar adalah ibu negeri Perlis. berkenaan. Contohnya: dari + pada  daripada. Contohnya: (a) kata sendi nama dalam bentuk kata akar. (kata hubung) . Dari segi bentuk.Kata Tugas| 168 Kata pemeri adalah pula digunakan untuk ayat yang predikatnya frasa nama. (frasa nama) Peristiwa itu adalah benar. Contohnya: dari. pada. Perkataan yang dicondongkan selain sebagai kata sendi. (kata bantu) Hadiah ini untuk ibu. seperti (b) kata sendi nama dalam bentuk gabungan kata akar. menurut. adalah digunakan untuk memberikan huraian atau penjelasan tentang subjek. ke. Contohnya: sebagai. gabungan kata akar. dari + hal  darihal (c) kata sendi nama daripada kata terbitan. (frasa adjektif) Bungkusan itu adalah untuk anak yatim. terhadap. (frasa sendi nama) 8. dan kata terbitan. kata sendi nama boleh dalam bentuk kata akar. (kata sendi) Sukar bagi Ali untuk membuat keputusan. di. (kata sendi) Saya akan pergi ke sana. Selain itu. selain.6. mengenai. Kata sendi juga boleh hadir di depan kata kerja dan kata adjektif.6 Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang berfungsi sebagai kata depan sesuatu perkataan atau kumpulan perkataan yang tergolong sebagai kata nama atau frasa nama. untuk. frasa adjektif dan frasa sendi nama. ke + pada  kepada.

(59) Mereka mengemukakan cadangan melalui jurucakap mereka. Kehadiran kata sendi nama dalam ayat mempunyai makna tertentu.) untuk (Hadiah ini untuk Anis.Kata Tugas| 169 Sementara itu.) pada (Lembu Ramasamy diikat pada batang pokok kelapa. (60) Idea-idea tersebut dikumpulkan menerusi beberapa rencana. Antara makna yang didukung oleh kata sendi ialah: (i) tempat di (Murad berada di rumah. Contohnya: (58)Cerita itu mengenai kekejaman perang.) antara (Maryam duduk di antara Siti dengan Mei Lin.) . terdapat pula kata kerja yang dapat berfungsi sebagai kata sendi.) ke (Sabarudin ke masjid) dari (Nasir pulang dari pejabat.) (ii) peruntukan bagi (Derma bagi mangsa gempa bumi sedang dipungut.) (iv) pelaku oleh (Kuih itu dibuat oleh Asiah. (61) Menurut Islam.) (iii) cara atau kesertaan dengan (Hanif datang dengan Hazim. manusia berasal daripada tanah.

) (vi) hal tentang/mengenai (Ahli forum berbincang tentang/mengenai masalah remaja.) (viii) punca atau asal kejadian daripada (Meja itu dibuat daripada kayu.Kata Tugas| 170 (v) waktu atau masa ke ( Suzana sentiasa taat pada suaminya ke saat ini.) akan (Anis sayang akan ibunya.) terhadap (Aluminium hidroksida mempunyai kuasa jerapan terhadap kotoran.) sejak (Mereka di sana sejak semalam.) daripada (Akhirnya kami terlepas daripada segala kesulitan itu.) perihal (Mereka berbincang perihal bola sepak Piala Dunia.) dalam (Pekerjaan ini akan selesai dalam beberapa hari lagi.) .) laksana (Pemuda itu berlagak laksana jutawan.) (ix) perbandingan seperti (Hati budak itu keras seperti batu.) dengan (Baju Hajar sama dengan baju Kharsiah.) (vii) milik daripada (Ucapan daripada Perdana Menteri perlu kita hayati.) hingga (Maizurah belajar hingga larut malam.) daripada (Muaz lebih baik daripada Kamal.) dari (Dia belum datang dari tadi.) pada (Adawiah ada di sana pada pagi tadi.

manakala dalam (68) tentang perantaraan. (62) Cerita itu mengenai kekejaman perang. Bagi ayat (69)-(71).. (67) Anak itu menurut saja cakap bapa.) (xii) sasaran kepada (Berikan makanan itu kepada kucing. kata berimbuhan yang dicondongkan itu bukanlah kata sendi tetapi kata kerja kerana kata tersebut menunjukkan perbuatan yang dilakukan.) Ada kata sendi terdiri daripada kata berimbuhan. (65) Bola itu mengenai palang gol. (66) Kami melalui jalan yang sunyi itu. Yang berikut antara contoh penggunaan kata sendi nama yang berasal daripada kata berimbuhan dan makna yang didukung oleh kata sendi tersebut. Kata sendi mengenai dalam ayat (66) juga dapat bertukar ganti dengan kata sendi tentang. (63) Mereka mengemukakan cadangan melalui jurucakap mereka. Kata sendi dalam (66)-(67) menunjukkan rujukan.) demi (Patuhilah disiplin sekolah demi keharmonian sekolah.Kata Tugas| 171 (x) tujuan dan kekhususan untuk (Mereka ke sini untuk berbincang.) (xi) arah ke ( Mereka berjalan ke sekolah) dari (Maisarah menyapu sampah dari sudut kanan bilik itu. . (64) Menurut Islam. manusia berasal daripada tanah. selain ayat itu dapat dipasifkan. Kata berimbuhan itu pada asalnya ialah kata kerja tetapi berfungsi sebagai kata sendi kerana berada di depan kata nama atau frasa nama.

Munirah datang ke kampung saya dengan bas. (Makna ”masa”) (74)Pokok bunga ditanam sepanjang jalan ke istana. sudut. bawah. Saya datang kerana saya dijemput. (Makna ”menyeluruh”) (75)Kami melantik Ali sebagai ketua. Contohnya: (78)Buku itu di dalam laci. (80)Mereka berjalan di sekitar kampung. (Makna ”sasaran”) Bagaimanakah anda dapat membezakan penggunaan perkataan dengan dan kerana dalam ayat yang berikut sebagai kata sendi dan kata hubung? 1. 8. (Makna “kecuali”) (72) Seluruh dunia gempar ketika peristiwa Tsunami. selatan. (79)Beg itu di atas meja. depan. (81) Abang pulang dari luar negara. (Makna ”semua”) (73)Budak itu sungguh bijak semasa kecil. Antara contoh kata arah ialah dalam. Saya datang kerana dia.Kata Tugas| 172 (68)Jangan mengambil tindakan mengikut nafsu. sisi. (Makna ”menjadi”) (76)Gadis itu cantik bagaikan bidadari. Kedudukan kata arah dalam frasa ialah selepas kata sendi dan sebelum frasa nama. antara. 4.6. . (Makna ”seperti”) (77)Kita tidak boleh main-main terhadap guru itu. belakang. (Makna ”arah”) (70)Kakak akan pulang dari Mesir menjelang hari raya. sekitar. 3. (82) Kereta api itu menuju ke utara Semenanjung Malaysia. Munirah datang ke kamoung saya dengan menaiki bas. penjuru. (Makna ”masa”) (71) Selain pegawai dilarang masuk. atas. 2. (Makna ”mengikut”) (69)Kereta itu bergerak menuju utara. hadapan.7 Kata arah Kata arah sering berpasangan dengan kata sendi bagi menunjukkan ciri arah atau jurusan. tengah dan sebagainya.

tiga. dua ratus. (83) Kami ke Melaka satu hari saja. . sebahagian. (iii) kata bilangan pecahan. d. (92) Semua peserta perlu mendaftarkan diri.Kata Tugas| 173 Apakah fungsi perkataan yang dicondongkan dalam ayat yang berikut? a. ketiga. Antara contoh kata bilangan tak tentu adalah seperti banyak. seperti tiap-tiap. Yang dihitung itu boleh sesuatu kata nama konkrit atau kata nama abstrak. kata terbitan. (94) Saya tidak memerlukan banyak pembantu dalam melaksanakan projek itu. sesetengah. seperti sekalian. Dia mengoyak-ngoyakkan tepi kain itu. beberapa. (v) kata bilangan himpunan. dua. (ii) Kata bilangan tak tentu Kata bilangan tak tentu ialah kata bilangan yang tidak ditentukan atau tidak jelas jumlahnya. sepuluh.8 Kata bilangan Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menghitung jumlah bagi sesuatu. kata bilangan boleh terdiri daripada kata asal. Belakang parang jika diasah akan menjadi tajam juga. 8. banyak. setengah-setengah. dua puluh. semua. yang tidak termasuk di dalamnya pecahan. setengah. c. pelbagai dan sebagainya. beberapa. pertama. para. (85) Pelajar di kolej itu mencecah lima ribu orang. satu ratus. Misalnya: satu. Jumlah tersebut adalah nombor atau angka dalam matematik. sekalian. (91) Beberapa acara diadakan pada pesta itu. ramai. Contohnya: (90) Para pelajar diingatkan supaya hadir di majlis itu. Pokok rambutan ada di belakang rumah. (i) Kata bilangan tentu Kata bilangan tentu atau bilangan kardinal ialah kata bilangan yang telah ditentukan jumlahnya. suku. (ii) kata bilangan tak tentu. atau kata ganda. segala-gala. masing-masing. sebilangan. Dari segi bentuk. semua. (93) Sedikit garam diperlukan untuk menjadikan masakan itu enak. Terdapat enam jenis kata bilangan. iaitu (i) kata bilangan tentu. seribu. ribuan. lima ratus. b. setengah-setengah. seluruh. dua puluh. dan (vi) kata bilangan tingkat. sejuta dan sebagainya. Rumah Salman di tepi sungai itu. berpuluh-puluh. seluruh. sesuatu.6. seperti: lima. (84) Polis menangkap dua orang perompak. (iv) kata bilangan pisahan. segenap.

(v) Kata bilangan himpunan Kata bilangan himpunan ialah bentuk bilangan yang dihimpunkan atau dikumpulkan dalam jumlah yang banyak atau besar. jutaan. berjuta-juta sama makna dengan ratusan.yang digandingkan bersama-sama kata ganda mendukung makna yang sama dengan kata bilangan himpuan yang berakhiran –an.Kata Tugas| 174 (iii) Kata bilangan pecahan Kata bilangan pecahan merupakan kata bilangan yang mengandungi pecahan.iaitu pada perkataan pertama. sepertiga (2/3). satu perseribu (1/1000). Misalnya. ribuan. Bentuk kata bilangan ini kebanyakannya mempunyai awalan ber. setengah. (96) Dia menjawab soalan itu selama suku jam. atau dengan akhiran –an sahaja. kedua-dua. Contohnya. masing-masing. tiap-tiap dan setiap. kelima-lima. Contohnya: (98) Masing-masing ada pendapat yang tersendiri. beratus-ratus. (101) Negara itu telah dijajah beratus-ratus tahun lamanya. Kata bilangan tingkat mengandungi awalan ke-. (97) Bapa memperuntukkan tiga perempat daripada pendapatannya untuk simpanan.atau ke. (99) Tiap-tiap manusia akan menemui kematian. Kata bilangan tingkat secara pilihan boleh didahului oleh kata yang. (104) Ribuan penonton membanjiri dataran tersebut. (iv) Kata bilangan pisahan Kata bilangan pisahan dibentuk dengan cara mengulang kata bilangan. Kata bilangan pecahan boleh dalam bentuk pecahan seperti suku. (vi) Kata bilangan tingkat Kata bilangan tingkat merujuk kepada urutan atau kedudukan. seperti tiga perempat (3/4). beratusratus. beribu-ribu. separuh. (100) Setiap ahli perlu membayar yuran. atau memakai per. Kata bilangan himpunan yang berawalan ber. kecuali satu yang menggunakan per. setengah.yang digandingkan bersama-sama kata ganda.bersamasama bilangan. Contohnya berpuluh-puluh. (103) Remaja belasan tahun didapati suka melepak. (102) Ketiga-tiga orang gadis itu anak Pak Mat. Contohnya: . Contohnya: (95) Separuh pelajar di dalam kelas itu tidak membuat latihan.

8. (109) Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. dan kata penekan. Sila rujuk pada unit 7.7 Kata Pascakata Kata pascakata ialah kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. . Usah ditangisi pemergiannya kerana sesungguhnya Tuhan lebih menyayanginya. Senaraikan perkataan yang menerima –nya sebagai kata pembenda. 8. (107) Hazim anak yang pertama Sabarudin. 8. Datangnya secara mendadak. (110)Cuaca nampaknya semakin gelap. ii. Indahnya pemandangan di tepi tasik itu menyebabkan dia lazimnya ke situ untuk menenangkan fikirannya.7. yang dapat berfungsi sebagai penekan dan pembenda. Dia berhujah dengan lantangnya. Contohnya: (111) (112) (113) (114) Lajunya ialah 100 km sejam. i. Contohnya: (108) Sesungguhnya. Huraian mendalam tentang kata adverba telah dibincangkan dalam unit 7. Tingginya ialah 5 kaki.Kata Tugas| 175 (105) Anis mendapat tempat kedua dalam perlumbaan itu. Bentuk kata tersebut ialah –nya. 8. –nya yang mendukung fungsi pembenda ini kerap menduduki subjek ayat.6.1 Kata Penekan Kata penekan ialah kata yang memberi penekana kepada kata yang bergabung dengannya.2 Kata Pembenda Kata pembenda berfungsi untuk menukar golongan kata yang bukan kata nama sebagai kata nama. (106) Maizurah merupakan anak yang kelima Suzana.9 Kata adverba Kata adverba merupakan salah satu jenis kata tugas. pengorbaan perlu jika ingin berjaya.7.

Senarai kata penguat. Kamal berdiri di hadapan orang itu. Senaraikan perkataan yang boleh berfungsi sebagai kata sendi dan kata hubung dalam ayat. dengan sudah seperti selain melalui kerana merupakan berkenaan untuk bahawa yang jika 2. Rumah Ali terletak di antara masjid dengan sekolah. 3. 2. kata bantu dan kata penegas daripada perkataan di bawah. Dalam hal ini. kebanyakan berguni-guni sesetengah setiap . Buku itu ada di dalam beg. b. Bas itu menuju ke selatan Johor. 4. garisi kata arah tersebut. f. Gadis itu datang dari luar negara. sungguh sangat akan pernah agak sahaja mahu sekali dapat sedang benar sekali memang lagi juga masih Nyatakan jenis kata bilangan bagi perkataan yang berikut: berdua-dua segala sebahagian keempat-empat separuh setiap seperempat masing-masing 3. Ramai dalam kalangan kawannya memasuki universiti. h. d.Kata Tugas| 176 KATA KUNCI 1. kita semua bersetuju. e. g. a. kata minor kata major kata tugas tugas sintaksis PENILAIAN KENDIRI 1. 4. Kemudian. Pilih ayat yang mengandungi kata arah. c. Mereka berbincang antara adik-beradik.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Hj. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Farid M. . Morfologi. Ahmad Khair Mod Nor. Ahmad Khair Mohd Nor. (2002). (2008). Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Ali sudah agak lama berpindah di bandar. Bhd. Arbak Othman. RUJUKAN Abdullah Hassan. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Nik Safiah Karim. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Kenal pasti kata tugas dalam ayat yang berikut. Onn. (1984). Bhd. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Asraf. namun dia masih terkenang akan kampung halamannya. (2011). dan nyatakan jenis kata tugas tersebut. (2010). Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Persoalan Tatabahasa Melayu. (1989). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Bhd.Kata Tugas| 177 5. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. Petunjuk Bahasa Malaysia Baku. Kuala Lumpur: Sasbadi Sdn. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn.

tri-. iaitu: (i) imbuhan Sanskrit (ii) imbuhan Arab-Parsi (iii) imbuhan Inggeris 9.1 Awalan Sanskrit (I) Bentuk awalan Sanskrit Awalan Sanskrit terdiri daripada maha-. eka-. anda diharapkan dapat: 1. Semua awalan Sanskrit membentuk kata nama. kita telah mempelajari jenis. Dalam unit ini.pasca. pra-. menyenaraikan imbuhan asing dalam bahasa Melayu 3. .Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 178 UNIT 9 IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit.0 Pengenalan Pada unit yang lalu.1. menggunakan imbuhan asing dalam pertuturan dan penulisan dengan betul 9. Ada dua cara imbuhan asing ini dipinjam. Kata dasar yang bergabung dengan awalan tersebut tidak mengubah bentuk imbuhan atau ejaan. tata-. mengetahui bentuk-bentuk imbuhan asing 2. iaitu dengan cara imbuhan asing itu diterima sepenuhnya. kita akan mempelajari imbuhan asing yang telah dipinjam oleh bahasa Melayu untuk menampung kemasukan bentuk-bentuk kata pinjaman. atau dengan diubah suai imbuhan asing itu mengikut sistem tatabahasa bahasa Melayu. swa-.1 Awalan Pinjaman 9. bentuk dan makna imbuhan yang terdapat dalam bahasa Melayu. tuna-. dan panca. dwi-. Terdapat tiga golongan imbuhan asing dalam bahasa Melayu.

membawa pengertian ‘peraturan atau susunan. tatatertib (d) maha. tunakarna (tuli). mahasiswa. tatanegara. dan penulisannya hendaklah dijarakkan.membawa pengertian ‘selepas’. tunawisma (tiada .membawa pengertian ‘tiada atau tidak mempunyai. prauniversiti. pascakolonial.membawa pengertian ‘sebelum.’ Contohnya: tunakarya (penganggur). maha mulia (e) swa. kata maha bukanlah imbuhan tetapi sebagai satu kata yang tersendiri.membawa pengertian ‘tahap yang paling tinggi.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 179 (II) Makna awalan Sanskrit (a) pra. maha agung. Dalam hal ini. maharani maha juga dapat diikuti oleh kata adjektif. Contohnya: maha besar.membawa pengertian ‘sendiri. swasta.’ Contohnya: swadaya. pascamerdeka (c) tata. Contohnya: pascasiswazah. prakata (b) pasca.’ Contohnya: prasejarah. swalayan (f) tuna.’ Contohnya: mahaguru.’ Contohnya: tatabahasa.

membawa pengertian ‘bersetuju. propembangkang. subbidang. anti-.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan. dan auto-.membawa pengertian ‘melebihi atau mengatasi. poli. tri-. subgolongan (c) supra.(satu).membentuk kata nama.membawa pengertian ‘sebahagian’. dwibahasa.’. Kata dasar yang bergabung dengan awalan tersebut tidak mengubah bentuk imbuhan atau ejaan. iaitu bi-. Terdapat hanya satu awalan Arab-Parsi. sub-.’ Contohnya: bilazim. (II) Makna awalan biAwalan bi. supranasional. tri. Contohnya: prokerajaan. probarat (b) sub. pancaindera 9. (II) Makna awalan Inggeris (a) pro.membawa pengertian ‘tidak. manakala sub-.mendukung makna ‘bilangan’. dwi-. suprakategori .membentuk kata adjektif. Contohnya: ekabahasa. supra-.3 Awalan Inggeris (I) Bentuk awalan Inggeris Awalan Inggeris terdiri daripada pro-.(tiga) dan panca (lima).dan anti. dwi.(dua). dan panca.1. biadab 9. Contohnya: subtajuk. memihak atau menyebelahi sesuatu pihak. supra-. poli-.dan auto. tribulan. Awalan pro.’ Contohnya: suprasegmen. dan membentuk kata adjektif.1. iaitu eka. binormal.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 180 (g) Awalan eka-.2 Awalan Arab-Parsi (I) Bentuk awalan Arab-Parsi Awalan bi.

antisosial. pekerjaan atau tugas. ilmu(w)an (b) -wati. -nita membawa pengertian ‘jantina yang merujuk kepada wanita.’ Contohnya: seniwati. polisemi (g) auto.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 181 (d) anti. autograf 9.’ Contohnya: antikerajaan. poliklinik. angkasawati.2.membawa pengertian ‘banyak.’ Contohnya: automatik. Semua akhiran ini membentuk kata nama. biduanita . melawan atau membantah.dan -nita.’ Contohnya: politeknik. pelaku. (II) Makna akhiran Sanskrit (a) –wan dan -man membawa pengertian ‘pakar. autonomi.’ Contohnya: seniman.membawa pengertian ‘menentang. antikemajuan (e) poli. budiman. -man.membawa pengertian ‘secara bersendirian. -wati.2 Akiran Pinjaman 9.1 Akhiran Sanskrit (I) Bentuk akhiran Sanskrit Akhiran yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit ialah -wan.

linguistik . abadi.2. salihah (b) –wi. Akhiran –in. nasionalisme.2 Akhiran Arab-Parsi (I) Bentuk akhiran Arab-Parsi Akhiran Arab-Parsi terdiri daripada –wi. (II) Makna akhiran Sanskrit (a) -in. komunisme (b) -ik membawa pengertian ‘bidang kajian. duniawi. -iah membentuk kata adjektif. -in.” Contohnya: sejarahwi. -at dan –ah membawa pengertian ‘jantina. munafikin -at dan –ah merujuk kepada perempuan. seperti muslimat. –i. -iah. -i.3 Akhiran Inggeris (I) Bentuk akhiran Inggeris Akhiran Inggeris antara yang produktif terdiri daripada –isme. –is dan –logi. -at. lahiriah. hadirat. ilmiah 9.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 182 9. (II) Makna akhiran Inggeris (a) -isme membawa pengertian ‘fahaman. azali. saintifik. dan membentuk kata nama.’ Contohnya: fonemik. realisme. –i. hadirin. misalnya muslimin. munafikat. -ik. dan –ah. -at dan –ah membentuk kata nama.’ Contohnya: -in merujuk kepada lelaki. manakala akhiran –wi. dan -iah membawa pengertian ’sifat atau ciri seperti yang terkandung dalam kata dasar.’ Contohnya: kapitalisme.2. qariah.

Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 183

(c) -is membawa pengertian ‘orang yang mempunyai atau mengeluarkan.’ Contohnya: cerpenis, ekonomis, kritis, sistematis

(d) –logi membawa pengertian ’bidang ilmu.’ Contohnya: psikologi, meteorologi, biologi, teknologi

KATA KUNCI 1. Imbuhan 2. Imbuhan Arab-Parsi 3. Imbuhan asing 4. Imbuhan Inggeris 5. Imbuhan pinjaman 6. Imbuhan Sanskrit

PENILAIAN KENDIRI 1. Senaraikan imbuhan asing yang lain yang tidak terdapat dalam modul ini. Berikan makna bagi imbuhan tersebut. Awalan : Makna : Akhiran Makna:

2. Mengapakah bahasa Melayu meminjam imbuhan asing dalam membentuk perkataan?

Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 184

RUJUKAN Abdullah Hassan. (2006). Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Ahmad Khair Mohd Nor. (2007). Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Asmah Hj. Omar. (2009). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2010). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. (2008). Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Bhd.

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 185

UNIT 10 KESALAHAN BAHASA DAN PENGEDITAN TEKS
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit, anda diharapkan dapat: 1. mengetahui konsep kesalahan bahasa 2. mengesan dan membetulkan kesalahan morfologi dalam petikan 3. mengedit petikan untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran tatabahasa 10.0 Pengenalan Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sama ada secara lisan atau tulisan. Dalam menggunakan bahasa, kita tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan atau kesilapan. Namun begitu, kita perlu belajar daripada kesalahan yang dilakukan. Untuk tujuan tersebut, pelajar harus tahu dan perlu diberitahu tentang kesalahan bahasa yang dilakukan. Hal ini demikian kerana pembetulan kesalahan merupakan satu bentuk maklum balas kepada pelajar tentang penguasaan bahasa mereka. 10.1 Konsep Kesalahan Bahasa Kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dipersetuji bersama. Ini bermakna bahawa kesalahan berlaku kerana ketidakfahaman atau kejahilan seseorang terhadap tatabahasa yang dipelajarinya. Di sekolah, kesalahan bahasa berlaku dalam kalangan pelajar yang sedang menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua. Seorang penutur asli itu pada dasarnya sudah pun menguasai sistem bahasanya sewaktu kecil. Apabila penutur asli ini menggunakan sesuatu bentuk yang lain secara tekal, maka mereka juga melakukan kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa dalam kalangan pelajar yang hendak menguasai bahasa kedua pula berlaku kerana individu berkenaan masih belum mampu menguasai seluruh sistem bahasa kedua yang dipelajarinya. Ini bermkana bahawa pelajar tersebut tidak mempelajari bentuk bahasa yang betul. Sehubungan dengan itu, analisis kesalahan merupakan satu proses menganalisis yang didasarkan kepada kesalahan pelajar dalam proses penguasaan selok-belok bahasa.

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 186

Apakah perbezaan antara kesalahan bahasa dan kesilapan bahasa? Berikan dua contoh bagai keduaduanya.

10.2 Tujuan Analisis Kesalahan 1. Analisis kesalahan merupakan sumber maklumat yang amat bernilai kepada guru. Analisis kesalahan memberikan maklumat tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar, mengenal pasti jenisjenis kesalahan serta mencari punca kesalahan tersebut. Maklumat-maklumat tersebut dapat membantu guru membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. 2. Analisis kesalahan juga membantu guru bahasa untuk mengetahui keberkesanan teknik pengajaran mereka. Guru juga dapat mengenal pasti bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang belun berjaya diajarkannya secara berkesan dan sempurna. Analisis ini akan membantu seseorang guru membuat keputusan sama ada meneruskan pengajaran tajuk baharu ataupun mengajar semula aspek yang telah diajarnya dengan membuat pengubahsuain teknik dan pendekatan pengajarannya. 3. Analisis tentang kesalahan bahasa yang dilakukan oleh pelajar dapat memberikan maklumat yang berguna kepada guru-guru tentang aspek kesalahan yang memerlukan aktiviti-aktiviti pemulihan. Maklumat-maklumat seperti ini boleh dijadikan titik permulaan bagi guru-guru untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek yang memerlukan peneguhan yang lebih. Dengan itu, masa dan tenaga tidak akan terbuang begitu sahaja untuk mengajar aspek-aspek yang kurang menimbulkan masalah dalam kalangan pelajar. 4. Dari aspek teori pula, analisis kesalahan dapat membantu ahli bahasa menentukan kesahihan teori-teori yang diterapkan untuk pengajaran bahasa.

10.3 Jenis Kesalahan Bahasa Kesalahan bahasa boleh berlaku pada mana-mana peringkat pengajaran bahasa, tetapi biasanya seseorang guru lebih mudah mengukur atau mengetahui kesalahan bahasa pelajarnya daripada hasil karangan atau tulisan mereka. Kesalahan bahasa dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti ejaan, tanda baca, fonologi, intonasi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dalam modul ini, aspek kesalahan morfologi akan diberikan huraian dan penjelasan.

atau dengan sempang.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 187 10. dwi. pro-.4 Kesalahan Ejaan (i) Kata berakhiran –i Kesalahan penggunaan akhiran –ki bagi menggantikan akhiran –i pada kata dasar yang berakhir dengan huruf k. dan anti. Contohnya: . Contohnya: pra kata atau pra-kata ( X ) dwi tahunan atau dwi-tahunan ( X ) pro pembangkang atau pro-pembangkang ( X ) anti sosial atau anti-sosial ( X ) prakata ( √ ) dwitahunan ( √ ) propembangkang ( √ ) antisosial ( √ ) (iv) Kesalahan tidak merangkaikan awalan pinjaman dengan kata dasar yang bermula dengan huruf besar bagi kata nama khas dengan tanda sempang.dieja terpisah daripada kata dasar. Contohnya: memasukki menaikki mendudukki sepatutnya sepatutnya sepatutnya memasuki menaiki menduduki (ii) Kata berakhiran –an Kesalahan ejaan terjadi apabila akhiran –kan digunakan pada kata nama terbitan yang kata dasarnya berakhir dengan huruf k. Contohnya: banyakkan ( X ) galakkan ( X ) penyemakkan ( X ) kebanyakan ( √ ) galakan ( √ ) penyemakan ( √ ) (iii) Awalan pinjaman Kesalahan ejaan berlaku apabila awalan pinjaman seperti pra-.

(6) *Berikanlah hidayatmu kepadaku.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 188 Pro Amerika ( X ) pro-Amerika ( √ ) anti Israel ( X ) anti-Israel ( √ ) (v) Menjarakkan penulisan kata ganti diri singkat (kau. (3) *Ambillah pemberian ku ini. (2) *Kerja itu sudah ku siapkan. Contohnya: (1) *Jawapan yang kau berikan itu tepat. 10. Aku bertemu dengan sahabatmu tadi. Kerja itu sudah kusiapkan. ya Allah. ya Allah. (5) *Daripadanya kita datang. kepada-Nya kita kembali. Jawapan yang kauberikan itu tepat. Kesalahan penggunaan awalan meN-. (4) *Aku bertemu dengan sahabat mu tadi. mu dan ku). kepadanya kita kembali. Daripada-Nya kita datang. Contohnya: mempastikan ( X ) memerhatikan ( X ) mengenepikan ( X ) mengkagumkan( X ) memastikan ( √ ) memperhatikan ( √ ) mengetepikan ( √ ) mengagumkan ( √ ) . Berikanlah hidayat-Mu kepadaku. Ambillah pemberianku ini. (vi) Kata mu dan nya yang digunakan bagi mengganti nama Tuhan tidak ditulis dengan huruf besar di pangkal kata itu serta tidak diberi tanda sempang.5 Kesalahan Pengimbuhan Tidak mengetahui bentuk sesuatu kata yang betul dan tepat oleh pengimbuhan a.

tidak mengetahui perubahan makna sesuatu kata oleh pengimbuhan. (ii) menggunakan kata sangat/amat dan saling bagi kata ganda yang sudah membawa makna sangat atau makna saling. . c. Dedaun kering bertaburan di jalan itu. Pepohon yang rendang terdapang di sepanjang jalan. Rambut lelaki itu kusut-masai kerana baru bangun tidur. Lim menaikkan bendera sambil menyanyikan lagu Negaraku. (11) *Beberapa banyak dedaun kering bertaburan di jalan itu.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 189 b. (9) *Sampah-sarap mengotorkan kawasan di belakang rumah. kata adjektif sebagai kata dasar bagi kata terbitan yang berawalan rangkap memper.disertai akhiran –kan.6 Kesalahan Penggandaan (i) menjamakkan kata ganda yang membawa makna jamak. (8) *Lim menaikkan bendera sambil menyanyi lagu Negaraku. Contohnya: (7) *Kakak mengambil bapa segelas air. Sampah-sarap mengotori kawasan di belakang rumah. Contohnya: (12) *Rambut lelaki itu amat kusut-masai kerana baru bangun tidur. Contohnya: memperlebarkan jalan ( X) memperbesarkan bilik ( X ) memperlebar jalan ( √ ) memperbesar bilik ( √ ) 10. Kakak mengambilkan bapa segelas air. Contohnya: (10) *Pepohon-pepohon yang rendang terdapang di sepanjang jalan.

Contohnya: kaki tangan ( X ) tanggung jawab ( X ) urusetia ( X ) aturcara ( X ) kakitangan ( √ ) tanggungjawab ( √ ) urus setia ( √ ) atur cara( √ ) 10. Contohnya: (15) *Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 190 (13) *Pelumba-pelumba motosikal itu saling potong-memotong di lebuh raya. Pelumba-pelumba motosikal itu saling memotong di lebuh raya. (iii) terdapat dua kata ganda berimbuhan (14) *Adik menggaru-garu kepalanya berkali-kali apabila disoal oleh bapa. Dia/Ia ditangkap kerana mengedarkan dadah.7 Kesalahan Pemajmukan Ejaan kata majmuk yang salah.8 Kesalahan Kata Ganti Nama (i) penggunaan “beliau” untuk orang yang tidak dihormati dan untuk binatang. (iv) tidak meletakkan tanda sempang bagi kata ganda kerana keliru antara kata ganda dengan kata majmuk. . Contohnya: serta merta ( X ) saudara mara ( X ) serta-merta ( √ ) saudara-mara ( √ ) 10. Adik menggaru-garu kepalanya apabila disoal oleh bapa.

Mereka tidak terangkat oleh saya. (iv) Menggandingkan kata ia dengan nya untuk membentuk ianya. Siapa-siapa yang menceroboh akan didakwa. (17) *Barang-barang ini berat. Pilihlah yang mana-mana kamu suka. Kucing itu sakit. Mereka itu jiran saya. (v) Menyamakan kata ganti tak tentu dengan kata ganti tanya. Barang-barang ini berat. Apa-apa yang diberitahukannya itu tidak benar. 10. (iii) Mengulang kata ganti diri ketiga yang membawa maksud jamak. Ia/dia asyik tidur. tidak terangkat oleh saya. Contohnya: (16) *Kucing itu sakit. (22) *Siapa yang menceroboh akan didakwa. Contohnya: dua suku jam ( X ) dua jam suku ( √ ) satu setengah tahun ( X) satu tahun setengah ( √ ) .9 Kesalahan Kata Bilangan (i) Kata bilangan tentu didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Kucing itu asyik tidur. Udara penting kepada manusia kerana diperlukan untuk pernafasan. Contohnya: (20) *Apa yang diberitahukannya itu tidak benar. (21) *Pilihlah yang mana kamu suka.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 191 (ii) penggunaan “dia” dan “mereka” untuk binatang dan benda. Contohnya: (18) *Mereka-mereka itu jiran saya. Contohnya: (19) *Udara penting kepada manusia kerana ianya diperlukan untuk pernafasan.

Contohnya: (22) *Kedua orang itu guru. Contohnya: (23) *Ketiga-tiga anak Pak Mat berkelulusan universiti.10 Kesalahan Penjodoh Bilangan (i) Penjodoh bilangan digunakan untuk kata nama abstrak. Kedua-dua orang itu guru. (vi) Kata bilangan himpunan tidak diikuti oleh penjodoh bilangan. Contohnya: sebuah kehidupan ( X ) satu kehidupan (√ ) beberapa buah pendapat ( X ) beberapa pendapat (√ ) . Ketiga-tiga orang anak Pak Mat berkelulusan universiti. Contohnya: para-para pelajar ( X ) para pelajar (√ ) (iii) Mengulang kata nama am yang diletakkan sesudah kata bilangan yang membawa maksud jamak. Contohnya: setengah ( X ) kedua ( X ) berbagai ( X ) sesetengah/setengah-setengah (√ ) kedua-dua (√ ) berbagai-bagai (√ ) (v)Tidak menggandakan kata bilangan himpunan yang berawalan ke-. 10.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 192 (ii) Kata bilangan tak tentu yang sudah membawa makna jamak diulang. Contohnya: dua orang pelajar-pelajar ( X ) semua pekerja-pekerja ( X ) setiap peserta-peserta ( X ) ribuan peminat-peminat ( X ) dua orang pelajar (√ ) semua pekerja (√ ) semua peserta (√ ) ribuan peminat (√ ) (iv) Kata bilangan tak tentu. kata bilangan himpunan dan kata bilangan pisahan disingkatkan.

Dia bertanya kepada saya. Kamal menendang bola itu. Ravi paling tinggi di kelas nya. Dia sedang membaca buku. Dia tersenyum kepada saya. (26) *Dia tanya kepada saya. (25) *Jangan lompat di situ. (ii) Menggugurkan awalan pada kata kerja transitif. Contohnya: (24) *Dia senyum kepada saya. Baju-baju di butik itu amat cantik. Jangan melompat di situ. yang sepatutnya tidak perlu disertai dengan penjodoh bilangan. Contohnya: setiap orang pelajar ( X ) seluruh buah negeri ( X ) setiap pelajar (√ ) seluruh negeri (√ ) 10. (28) *Kamal tendang bola itu. Baju-baju di butik itu cantik sekali.12 Kesalahan Kata Adjektif Kata penguat yang menunjukkan darjah kepalingan digunakan serentak pada kata adjektif. (30) *Baju-baju di butik itu amat cantik sekali. Contohnya: (27) *Dia sedang baca buku.11 Kesalahan Kata Kerja (i) Menggugurkan awalan pada kata kerja tak transitif.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 193 (ii) Penjodoh bilangan digunakan dengan beberapa kata bilangan tertentu. 10. Contohnya: (29) *Ravi paling tinggi sekali di kelas nya. Ravi tinggi sekali di kelas nya. .

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 194 10.13. penyakitnya tidak akan sembuh. Seperti yang kita ketahui.Samad Said yang dikarang ketika beliau di luar negeri. . Samad Said yang mana dikarang ketika beliau di luar negeri. (ii) Perkataan daripada golongan kata yang lain digunakan sebagai kata hubung. Laporan itu perlu dihebahkan agar masyarakat akan tahu. Ali datang lambat kerana ketinggalan bas. Novel itu adalah karangan A. Dia pulang apabila hari sudah senja. Jika sekiranya tidak dirawat.2 Kata Sendi (i) Kata sendi di atau kepada digunakan pada tempat ke. (32) *Seperti mana yang kita ketahui. Contohnya: (37) *Gelas itu dihempaskannya di/kepada tanah. Contohnya: (35) *Jika sekiranya tidak dirawat. 10.1 Kata hubung (i) Menggunakan kata yang bukan jenis kata hubung sebagai kata hubung. Laporan itu perlu dihebahkan supaya masyarakat akan tahu. Contohnya: (31) *Novel itu adalah karangan A. (38) *Ali sudah berpindah di Ipoh. Contohnya: (33) *Dia pulang bila hari sudah senja. Ali sudah berpindah ke Ipoh. (iii) Menggunakan dua kata hubung serentak. (34) *Ali datang lambat sebab ketinggalan bas. (36) *Laporan itu perlu dihebahkan agar supaya masyarakat akan tahu.13 Kesalahan Kata Tugas 10. majlis ini diadakan untuk mengutip derma. majlis ini diadakan untuk mengutip derma.13. penyakitnya tidak akan sembuh. Gelas dihempaskannya ke tanah.

Saya datang dari Johor. Contohnya: (39) *Buku itu dipulangkan ke pustakawan. (44) *Kasut ini dibuat dari kulit.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 195 (ii) Kata sendi ke atau frasa sendi ke atas digunakan pada tempat kepada. (42) *Kami menunggu Ali daripada pukul dua. Buku itu dipulangkan kepada pustakawan. Hadiah ini daripada abang. Contohnya: (46) *Para nelayan tidak ke laut di musim tengkujuh. Kami tertarik oleh keindahan pantai itu. (47) *Nota itu ada dengan Ali. Contohnya: (43) *Hadiah ini dari abang. Nota itu ada pada Ali. Contohnya: (41) *Saya datang daripada Johor. . (40) *Sikapnya yang buruk itu meninggalkan kesan yang buruk kepada adiknya. (iv) Kata sendi dari digunakan pada tempat daripada. Para nelayan tidak ke laut pada musim tengkujuh. Kasut ini dibuat daripada kuli (v) Kata sendi dengan digunakan pada tempat oleh. Contohnya: (45) *Kami tertarik dengan keindahan pantai itu. Sikapnya yang buruk itu meninggalkan kesan yang buruk ke atas adiknya. (vi) Kata sendi di dan dengan digunakan pada tempat pada. (iii) Kata sendi daripada digunakan pada tempat dari. Kami menunggu Ali dari pukul dua.

Kata pemeri hadir di hadapan ayat. Hidupnya masih bergantung pada orang tuanya. . Penggunaan kata pemeri di depan frasa kerja. Novel itu ditulis oleh A. (viii) Pengunaan di dalam di hadapan kata nama abstrak. Contohnya: (49) *Perkara itu perlu dihebahkan di kalangan masyarakat. Arahan itu bukan untuk semua pelajar. Samad Said. b. Contohnya: *Adalah dimaklumkan bahawa … Dimaklumkan bahawa … c.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 196 (vii) Kata nama atas digunakan pada tempat pada. Samad Said. (ix) Penggunaan dua kata sendi berurutan dalam ayat. Contohnya: (50) *Arahan itu adalah bukan untuk semua pelajar. Contohnya: demi untuk negara ( X ) mengenai dengan hal itu ( X ) demi negara ( √ ) mengenai hal itu ( √ ) untuk negara ( √ ) (x) Kata pemeri a. Contohnya: (51) *Novel itu adalah ditulis oleh A. Perkara itu perlu dihebahkan dalam kalangan masyarakat. Contohnya: (48) *Hidupnya masih bergantung atas orang tuanya. Kata pemeri hadir bersama-sama kata nafi.

(56) *Pelajar itu dapat berucap di hadapan khalayak ramai dengan baik. dan buatkan pembetulannya. (55) *Pasangan itu saling percaya-mempercayai antara satu sama lain. . Ibu bapa sanggup bekerja keras demi masa depan anak-anak. (58) *Kebanyakan para pelajar mahir menggunakan komputer.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 197 10. Pelajar itu dapat berucap di hadapan khalayak dengan baik. Sama ada disedari atau tidak. hal. (52) *Syarikat itu memperolehi keuntungan yang besar pada tahun ini. (60) *Para-para guru berkhidmat dengan dedikasi. Razak sedang membaiki kerosakan motokarnya. Pasangan itu saling mempercayai/percaya mempercayai antara satu sama lain.14 Bentuk Lewah dalam Bahasa Dalam Kamus Dewan (1989). yang selalunya melibatkan penambahan atau pengulangan unsur yang sudah pun ada. Berikan beberapa contoh kelewahan dalam morfologi. Para guru berkhidmat dengan dedikasi. (53) *Razak sedang memperbaiki kerosakan motokarnya. dan sebagainya yang tidak perlu (misalnya perkataan yang digunakan dalam ayat). dan pada hakikatnya tidak diperlukan lagi. Yang berikut merupakan antara contoh lewah dalam bahasa. Kos untuk membina bangunan itu dibiayai kerajaan. (57) *Kos perbelanjaan untuk membina bangunan itu dibiayai kerajaan. lewah dapat dianggap sebagai unsur bahasa yang memperlihatkan keadaan yang berlebih-lebih.. Syarikat itu memperoleh keuntungan yang besar pada tahun ini. Kebanyakan pelajar mahir menggunakan komputer. amalan tersebut ternyata tidak seiring dengan tatabahasa bahasa Melayu dan wajar dibetulkan. Pada waktu ini. Oleh itu. (59) *Pada waktu dan ketika ini. sokongan ibu bapa amat diperlukan. sokongan ibu bapa amat diperlukan. maksud lewah ialah berlebih-lebih sehingga tertambah perkara. (54) *Ibu bapa sanggup bekerja keras demi untuk masa depan anak-anak.

Selain dari itu. aktiviti ko kurikulum banyak mendatangkan faedah dalam pembentukan jati diri pelajar. Secara tidak langsung. anda seharusnya sudah dapat mengesan kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahan bercetak. Mereka lebih berminat untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang tidak berfaedah. pelajar dapat menjauhkan diri dari bahaya dadah. Mereka lebih berminat untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang tidak berfaedah. masalah anti-sosial di dalam kalangan pelajar dapat dielakkan. Dari aspek yang lain pula. Mereka tidak menyedari hawa aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang serba boleh. . Secara tidak langsung. namun terdapat segelintir pelajar-pelajar yang tidak berminat untuk menyertainya.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 198 10.15 Pengeditan Teks Sebagai guru. pelajar dapat menjauhkan diri daripada bahaya dadah. pelajar tidak berpeluang untuk menyertai aktiviti yang boleh merosakkan masa depan mereka. Anda boleh memanfaatkan pelbagai teks bertulis untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan lain perkataan. terutama lepak di pusat beli belah. terdapat juga ibu bapa yang beranggapan yang aktiviti ko kurikulum membuang masa. Yang berikut merupakan contoh perenggan yang diedit dari aspek morfologi. namun terdapat segelintir pelajar yang tidak berminat untuk menyertainya. aktiviti kokurikulum banyak mendatangkan faedah dalam pembentukan jati diri pelajar. Dengan berbuat demikian juga. Mereka tidak menyedari yang aktiviti ko kurikulum dapat melahirkan pelajar yang serba boleh. anda perlu terlebih dahulu mengedit teks itu supaya bebas daripada kesalahan bahasa. terdapat juga ibu bapa yang beranggapan bahawa aktiviti kokurikulum membuang masa. Selain itu. Dengan berbuat demikian juga. Namun. Dari aspek yang lain pula. Walaupun usaha untuk menggalakan pelajar agar menyertai aktiviti ko kurikulum telah dijalankan. Dengan perkataan lain. Pembetulan Walaupun usaha untuk menggalakkan pelajar agar menyertai aktiviti kokurikulum telah dijalankan. pelajar tidak berpeluang untuk menyertai aktiviti yang boleh merosakkan masa depan mereka. masalah antisosial dalam kalangan pelajar dapat dielakkan. terutama lepak di pusat beli-belah.

namun masalah tersebut tidak juga berkurang. Kenal pasti kesalahan morfologi dalam ayat yang berikut. 3. Kemudian.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 199 KATA KUNCI 1. Oleh hal yang demikian. Langkah kerajaan menaikkan cukai rokok dilihat sebagai pendekatan yang baik ke arah mengwujudkan masyarakat yang sihat sekaligus membendung gejala ini di kalangan remaja. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka ini tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Dewasa ini. kita perlu mengenalpasti faktor-faktor ini berlaku di negara kita agar supaya masaalah tersebut tidak menghantui kepada rakyat negara ini. kenal pasti kesalahan morfologi. bahan-bahan bertulis. nyatakan sebab kesalahan dan buatkan pembetulannya. kesilapan bahasa PENILAIAN KENDIRI 1. dan buat pembetulannya. Kemudian berikan sebab kesalahan dan pembetulannya. i. kes cetak rompak yang melibat rakyat negara ini berlaku secara berleluasa. 2. Selain daripada cakera padat. (Sebaik-baiknya dalam perenggan itu mengandungi antara 5 hingga 6 kesalahan. khususnya buku turut juga di cetak rompak. ii. Walau pun usaha membanteras kegiatan ini telah dijalankan. kesalahan bahasa 2. Perokok tegar akan berusaha untuk memberhentikan tabiat yang merugikan ini apabila menyedari yang kos untuk membeli rokok terlalu tinggi sekali. Cari satu perenggan dalam apa-apa petikan.) . Kenal pasti kesalahan morfologi dalam petikan yang berikut.

Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. (2008). Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Bhd. Hashim Hj. Bhd.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 200 RUJUKAN Ahmad Khair Mohd Nor (2011). Persoalan Tatabahasa Melayu. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Ahmad Khair Mohd Nor (2007). Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Nik Safiah Karim. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Onn. Farid M. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2010).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful