You are on page 1of 212

i

Modul
BM L 3 0 5 3 : M OR FO L O GI B A H AS A M E L AY U

Penulis

Ahmad Khair Bin Mohd Nor Norliza Binti Hj. Jamaluddin

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2011

2

Cetakan Pertama/First Printing 2011

Cetakan Pertama/First Printing 2011 ©Universiti Pendidikan Sultan Idris 2011

H ak C i p t a Te r p el i h ar a. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan cara lektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu. A l l r i g ht r e s e r v e d. N o p a r t o f t h i s p ubl i c at i o n m ay be r e pr od uc e d o r t r a ns m i t t e d i n a n y f o r m o r by an v m e ans , e l e c t r oni c or m e c hani c al i nc l udi ng phot oc opy , r e c or di ng, or an y i nf or m at ion s t or age and retrieval system, without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. D iter b itkan di Mal ay s i a/ P ubl i s he d i n Mal ay s i a by U ni ve rs i t i P e ndi di ka n S ul t a n Idri s 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia T el : 0 5 - 4 50 60 0 0, F a k s : 05 - 459 516 9 L am an S es aw an g : w w w .u p s i . e d u .m y E-mel: penerbitupsi.edu.my A t u r hu ru f o l e h l Ty p e s e t t i ng b y Penerbit UPSI U ni ve rs i t i P e ndi di ka n S ul t a n Idri s 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan, Malaysia Dicetak olehlPrinted by

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dal arn -Penerbi tan

3

ISI KANDUNGAN

PANDUAN KURSUS

viii

UNIT 1 PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI

Pengenalan Pengertian morfologi Konsep morfem Jenis-jenis morfem Konsep kata Konsep alomorf Konsep morfofonem
Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

1 1 2 3 3
6

8 9
10 10 11

UNIT 2 PEMBENTUKAN KATA Pengenalan Bentuk kata Kata tunggal Kata terbitan Kata majmuk Kata ganda Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan

12 12 13 13 16 24 27 31 31 33

4
UNIT 3 PENGGOLONGAN KATA Pengenalan Golongan kata nama Golongan kata kerja Golongna kata adjektif Golongan kata tugas Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 4 KATA NAMA Pengertian kata nama Ciri-ciri kata nama Penggolongan kata nama Kata nama khas Kata nama am Kata ganti nama Pembentukan kata nama Kata nama tunggal Kata nama terbitan Kata nama ganda Kata nama majmuk Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 5 KATA KERJA Pengertian kata kerja Ciri-ciri kata kerja Penggolongan kata kerja Kata kerja aktif Kata kerja pasif Pembentukan kata kerja Kata kerja tunggal Kata kerja terbitan Kata kerja ganda Kata kerja majmuk Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan 34 34 36 39 40 41 43 43 44 45 45 45 46 46 48 50 53 53 54 73 76 77 78 79 81 81 82 82 83 87 88 88 88 117 119 120 120 122

5 UNIT 6 KATA ADJEKTIF Pengenalan Istilah kata adjektif Pengertian kata adjektif Ciri-ciri kata adjektif Jenis-jenis kata adjektif Pembentukan kata adjektif Kata adjektif tunggal Kata adjektif terbitan Kata adjektif ganda Kata adjektif majmuk Perbandingan kata adjektif Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 7 KATA ADVERBA Pengertian kata adverba Ciri-ciri kata adverba Bentuk kata adverba Jenis-jenis kata adverba Kata tugas yang tergolong dalam kata adverba Makna kata adverba Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 8 KATA TUGAS Pengertian kata tugas Fungsi kata tugas Ciri-ciri kata tugas Golongan kata tugas Kata penyambung ayat Kata praklausa Kata prafrasa dan pascafrasa Kata pascakata Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 9 IMBUHAN ASING Pengenalan Awalan pinjaman Akhiran pinjaman 123 123 123 125 128 132 135 136 136 141 142 143 146 146 147 148 148 149 150 152 153 153 155 155 156 157 157 157 157 158 159 162 164 175 176 176 177 178 178 178 181 .

6 Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan UNIT 10 KESALAHAN BAHASA DAN PENGEDITAN TEKS Pengenalan Konsep kesalahan bahasa Tujuan analisis kesalahan Jenis-jenis kesalahan bahasa Kesalahan ejaan Kesalahan pengimbuhan Kesalahan penggandaan Kesalahan pemajmukan Kesalahan kata ganti nama Kesalahan kata bilangan Kesalahan penjodoh bilangan Kesalahan kata kerja Kesalahan kata adjektif Kesalahan tugas Bentuk lewah dalam bahasa Pengeditan teks Kata kunci Penilaian kendiri Rujukan 183 183 184 185 185 185 186 186 187 188 189 190 190 191 192 193 193 194 197 198 199 199 200 .

7 PANDUAN KURSUS .

dll. Kursus BML 3053 Morfologi Bahasa Melayu mendedahkan pelajar kepada aspek perkataan dalam bahasa Melayu berdasarkan pelbagai pendekatan analisis. pelajar perlu memperuntukkan 240 jam waktu pembelajaran. KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UPSI. setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. contohnya melalui BigBlueButton. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi kursus BML 3053 adalah seperti dalam jadual yang berikut. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Mengikut piawaian UPSI dan MQA. menyiapkan tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning. ulang kaji. Bagi setiap kursus ini. Selepas itu berusahalah untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Pelajar dinasihati supaya membaca bahagian ini dengan teliti. Modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh. Kursus ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelajar tentang proses pembentukan kata. justeru mereka berupaya menggunakan aspek morfologi yang betul dan tepat dalam pertuturan dan penulisan.8 PENGENALAN Panduan kursus ini disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Aktiviti Pembelajaran Membaca modul. Skype.) Forum (E-Learning melalui MyGuru3) Video P&P melalui MyGuru2 Kuiz dalam talian melalui MyGuru3 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 102 20 92 26 112 128 240 .

(K4) 2. word building processes and words class. This course will also focus on the morphophonemic processes as well semantics of the words forms in Malay). (K3. Mengklasifikasi komponen-komponen utama dalam bidang morfologi mengikut contoh dan jenis yang relevan. (A4) SINOPSIS KURSUS Kursus ini memberikan fokus terhadap pelbagai teori morfologi mulai zaman tradisional. Menunjukkan kepekaan terhadap kesilapan yang ditemukan dalam teks dan berusaha membetulkan kesilapan tersebut. (This course focuses on the various morphological theories. It gives emphasis on analyzing word forms. konsep morfofonem. dan konsep kata PEMBENTUKAN KATA Bentuk kata. structural period and transformational generative period. (K2. Yang ditumpukan ialah perbincangan dan analisis tentang bentuk kata. jenis-jenis morfem. isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit seperti yang berikut: UNIT 1 TAJUK PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI Pengertian morfologi. kata majmuk.9 HURAIAN BML 3053 MORFOLOGI BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pada akhir kursus BML 3053. proses binaan kata dan penggolongan kata. Melaksanakan tugas berkaitan bidang morfologi secara berpasukan. kata terbitan. konsep alomorf. dan kata akronim 2 . kata tunggal. Mempamerkan keyakinan dalam penggunaan perkataan ketika berkomunikasi. kata ganda. zaman struktural hingga zaman transformasi generatif. konsep morfem. LL1) 4. Kursus ini turut menumpukan proses morfofonemik dan ciri semantik perkataan dalam bahasa Melayu. ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini. A5) 3. anda diharapkan dapat: 1. P5. beginning from the traditional period.

10 KESALAHAN MORFOLOGI DAN PENGEDITAN TEKS Konsep kesalahan bahasa. dan pembentukan kata nama. golongan kata tugas. penggolongan kata kerja. pengertian kata adjektif. 4 KATA NAMA Pengertian kata nama. tujuan analisis kesalahan. kata penyambung ayat. ciri-ciri kata nama. ciri-ciri kata tugas. pembentukan kata adjektif. dan golongan kata tugas. dan pembentukan kata kerja 6 KATA ADJEKTIF Istilah kata adjektif. golongan kata nama. dan perbandingan kata adjektif 7 KATA ADVERBA Pengertian kata adverba. jenis-jenis kata adjektif. fungsi kata tugas. kata praklausa. golongan kata adjektif.1 3 PENGGOLONGAN KATA Kriteria penggolongan kata. jenis-jenis kesalahan morfologi. kata prafrasa dan pascafrasa. penggolongan kata nama. 5 KATA KERJA Pengertian kata kerja. ciri-ciri kata kerja. 8 KATA TUGAS Pengertian kata tugas.kata tugas yang tergolong sebagai kata adverba. golongan kata kerja. pengeditan teks . ciri-ciri kata adjektif. kata pascakata. dan makna kata adverba. . bentuk kata adverba. ciri-ciri kata adverba. 9 IMBUHAN ASING Awalan pinjaman. dan akhiran pinjaman. jenisjenis kata adverba.

Dalam talian menggunakan MyGuru3 Forum Peperiksaan Akhir 20 60 100 Jumlah - HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya. mengisi tempat kosong. buku. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasikan konsep yang dibincangkan.11 PENTAKSIRAN Tugasan Tugasan % Wajaran 20 Kaedah dan Hasil Tugasan Hanya 1 kerja kursus individu. melakar. Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan.Satu kerja kursus individu bercetak dihantar kepada pensyarah melalui pos. Kadang-kadang disertakan jawapan serta maklum balas di akhir setiap unit. dan sumber lain. A Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas. dan/atau mencari maklumat daripada internet. . Aktiviti termasuklah menjawab soalan.Satu lagi dalam talian menggunakan MyGuru3.

.

dan yang paling besar ialah ayat. Sistem bahasa dapat dilihat daripada sistem sebutan. tatabahasa. Rajah di bawah menunjukkan unsur bahasa dalam hierarki tatabahasa. Tatabahasa merupakan aturan bahasa yang dijelmakan dalam bentuk rumus-rumus bahasa. menjelaskan unsur bahasa yang dikaji dalam morfologi 3. dan semantik.0 Pengenalan Bahasa mempunyai sistem. Bahasa mempunyai tiga sistem yang utama. Tatabahasa menjadi komponen yang amat penting dalam pengajaran bahasa kerana ia menjadi panduan kepada pelajar untuk membina perkataan dan ayat. iaitu fonologi. menyatakan definisi morfologi 2. tatabahasa. membezakan jenis-jenis morfem 4. membezakan morfem dan kata 1. iaitu morfologi dan sintaksis. sistem ejaan. Unsur bahasa yang paling kecil ialah morfem. anda diharapkan dapat: 1.Pengenalan Kepada Morfologi | 1 UNIT 1 PENGENALAN KEPADA MORFOLOGI HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. sistem kata. Ayat merupakan unsur/unit tatabahasa yang paling tinggi kerana semua unsur lain terdapat di dalamnya. dan laras bahasa. Tatabahasa terdiri daripada dua komponen utama. Ayat Klausa Frasa Kata Morfem sintaksis ayat .

o. dan [ke] mengandungi makna. Apakah perbezaan antara kumpulan tersebut? 1. Dalam aspek kajian morfologi. [me]. Bunyi-bunyi bahasa seperti [a]. h. j. Misalnya. morfologi bermaksud ilmu atau pengetahuan tentang bentuk kata. dan bentuk akronim. [m]. manakala logy bermaksud pengetahuan atau ilmu. struktur kata bagi minuman ialah kata dasar + akhiran. Unsur bahasa yang dikaji dalam sintaksis ialah frasa. g. Istilah morphology terbentuk daripada unsur iaitu morph. iklan peristiwa bangunan kedatangan mengambil f. Dalam modul ini. e. klausa dan ayat. Misalnya. manakala aspek sintaksis akan dipelajari pada modul yang lain. b. [se]. Golongan kata pula ialah jenis kata. bentuk terbitan. dicari ketawa hulubalang beliau kemuncak . (2010) menjelaskan bahawa morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. kata adjektif. Morph membawa pengertian bentuk. bentuk majmuk. frasa dan ayat. kata boleh dibahagikan kepada golongan kata nama. [t]. kata boleh terbina dalam bentuk tunggal. terdapat unsur morfem dan kata bagi membentuk perkataan. Nik Safiah Karim et al. bentuk dan penggolongan kata. Cuba anda nyatakan perkataan yang manakah yang dapat dipenggal untuk menjadi bentuk yang lebih kecil dan mempunyai makna.Pengenalan Kepada Morfologi | 2 Unsur bahasa yang dikaji dalam morfologi ialah morfem dan kata. Unsur-unsur yang kecil ini akan dicantumkan untuk membentuk perkataan. dan [s] tidak mempunyai apa-apa makna. dan logy. i. kata keterangan dan kata tugas. Oleh itu. tetapi bunyi [di]. Kesimpulannya. Bentuk merupakan pewujudan lahiriah sesuatu unsur bahasa. d. kata kerja. bentuk ganda. Setiap struktur dalam bahasa terdiri daripada unsurunsur yang lebih kecil. c. Yang dikatakan struktur ialah susunan unsur bahasa. bahasa mempunyai struktur. Berdasarkan golongan. [u]. kita akan mempelajari bidang morfologi.1 Pengertian Morfologi Istilah morfologi dipinjam daripada bahasa Inggeris morphology. [ter]. a.

mendengar terdiri daripada morfem {men-} dan {dengar}. iaitu {mem-}. Jadi. {kata}. minum ialah morfem. Sesuatu perkataan terbentuk daripada satu atau beberapa morfem. Perkataan berbantalkan mengandungi tiga morfem. Contohnya.Pengenalan Kepada Morfologi | 3 1. memperkatakan mengandungi morfem {mem-} {per-}. Selain menjadi unsur tatabahasa yang terkecil dan mengandungi makna. 20099). iaitu {makan} dan {–an}. dan {–kan}. dan {–kan}. ia menjadi dua suku kata yang tidak bermakna.2 Konsep Morfem Morfem ialah unit tatabahasa yang terkecil yang mempunyai makna dan menjadi unsur terbentuknya kata. Perkataan makanan terdiri daripada dua morfem. {tinggi}. 1. Perkataan mempertinggikan mengandungi empat morfem. Jika kita penggalkan kata minum kepada mi dan num. Omar. Morfem Morfem Bebas Morfem Terikat Morfem Terikat Satuan Morfem Terikat Terbahagi Morfem Terikat Kompleks . perkataan minum tidak dapat dipecahkan kepada unsur bahasa yang lebih kecil. Morfem biasanya diapit oleh tanda { }.3 Jenis-jenis Morfem Morfem boleh dibahagikan kepada morfem bebas dan morfem terikat. iaitu {ber-}. Misalnya. dan {-kan}. Morfem tidak dapat dipecahkan kepada unit yang lebih kecil yang mengandungi makna. minum merupakan morfem yang tidak dapat dikecilkan lagi. morfem terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks (Asmah Hj. Morfem terikat boleh dipecahkan kepada morfem terikat satuan. Perkataan makan mengandungi satu morfem. {bantal}. kedua terdiri daripada morfem {ke-} dan {dua}. {per-}.

si. Selain itu. termasyhur 2. Ada juga morfem terikat kelihatannya seperti morfem bebas.3. terampil 5. terkedu 7. dan sukar untuk disenaraikan. tetapi ia sebenarnya morfem . terkam 3. Morfem terikat memerlukan bantuan morfem lain. Misalnya. Contohnya. Perkataan yang terdiri daripada morfem bebas boleh bertambah jumlahnya setiap masa dengan cara peminjaman daripada bahasa asing. pada perkataan berkesan. sama ada morfem bebas atau morfem terikat untuk membentuk kata. dan sebagainya tidak mempunyai maknanya sendiri tetapi maknanya timbul apabila digunakan dalam ayat. tetapi mempunyai makna struktur. iaitu makna yang timbul daripada morfem itu sendiri.memerlukan kehadiran bentuk lain dalam penggunaannya.2 Morfem Terikat Morfem terikat ialah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata dasar. yang. wah.1 Morfem Bebas Morfem bebas dapat berdiri sendiri sebagai kata penuh. ia terbentuk daripada gabungan morfem ber. yakni tanpa perlu bergabung dengan morfem lain. telah. Jumlah perkataan dalam morfem bebas amatlah banyak. termuda 4. Semua imbuhan ialah morfem terikat kerana tidak ada imbuhan yang dapat berdiri sendiri. perkasa 9.3. tetapi ber. kata dari. tawa 8. ada morfem bebas yang tidak mempunyai maknanya sendiri. Namun begitu. Oleh itu.dengan kesan. terbang 6. sementara 1. Perkataan yang manakah morfem bebas? 1. iaitu maknanya hanya diketahui apabila digunakan dalam ayat. morfem bebas merupakan pendukung utama makna leksikal sesuatu kata. morfem terikat tidak dapat menduduki taraf kata kerana tidak dapat wujud dalam ayat tanpa bantuan morfem lain. pulang lupa belantara bebas minum suasana kereta suka halilintar dunia bila belukar Kebanyakan morfem bebas mempunyai makna leksis. ke. ataupun melalui penciptaan kata baharu. Morfem bebas dengan sendirinya dapat menjadi kata. Bentuk kesan boleh berdiri sendiri.Pengenalan Kepada Morfologi | 4 1. Contohnya.

Apabila morfem terikat terbahagi diketepikan daripada kata dasar. yang tinggal mestilah perkataan yang sedia ada. nyala dan sebagainya... dan per-. pen-. morfem terikat satuan boleh terdiri daripada akhiran seperti –an. Pada kata anai dan mayur.. lantar tidak dapat wujud bersendirian. me-. dan sebagainya. dikatakan. dan sebagainya.3. di-.kan. Contohnya. Inilah bukti bahawa ke-. membaiki. iaitu morfem terikat terbahagi. digandakan atau dijadikan kata majmuk. dibaiki) . seperti pada perkataan kedudukan.(memperkuat. juang.2. atau gabungan awalan dan akhiran.-an. Selain itu. tapa. 1. 1.. sama ada dengan imbuhan.. Misalnya. terdapat gabungan morfem-morfem.-an.. bagi perkataan kedudukan tidak wujud kata dudukan dalam Bahasa Melayu. dan perlu wujud dengan morfem lain..2. ke-.Pengenalan Kepada Morfologi | 5 terikat. ter-. atau gabungan dua awalan dan satu akhiran. memperoleh. di-. sama ada dengan imbuhan atau digandakan. –kan. mudi.3. me-.. kecuali diberikan imbuhan ter.atau – an menjadi terlantar. penyertaan. dan pertanyaan.. di-. diperkuat. (i) Gabungan dua awalan Contohnya: memper-. Dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini.2 Morfem terikat terbahagi Morfem terikat terbahagi merupakan morfem yang terdiri daripada awalan dan akhiran yang berlaku serentak sebagai satu kesatuan. serta dan tanya ialah kata dasar yang masingmasing diapit oleh kehadiran imbuhan secara serentak.-kan.-i.. Morfem jenis ini tidak dapat berdiri sendiri kecuali disertai morfem lain.. diperoleh) (ii) Gabungan awalan dan akhiran Contohnya: me-. Perkataan duduk. Misalnya. seperti tawa. Morfem terikat satuan boleh terdiri daripada awalan seperti ber-. Morfem ini hanya dapat digunakan setelah disertakan dengan morfem lain.. Satu lagi jenis morfem terikat satuan ialah morfem yang bentuknya seperti kata akar tetapi tidak dapat berdiri sendiri. (mengatakan.2.1 Morfem terikat satuan Morfem terikat satuan ialah morfem terikat yang utuh dalam bentuknya dan tidak boleh dipisah-pisahkan bahagiannya.-i.. sama ada gabungan dua awalan. kesemua morfem terikat yang terlibat (sebelum dan selepas kata dasar) hendaklah digunakan serentak. anai.an merupakan satu morfem yang tersendiri. atau lantaran.. kedua-duanya masih merupakan morfem terikat kerana tidak dapat berdiri sendiri. 1. iaitu pada kedudukan sebelum dan selepas kata dasar..3. ke-.-an. Dalam penggunaan perkataan yang terdiri daripada morfem terikat kompleks ini. diper.. -i. iaitu anai atau sayur bagi membentuk kata sempurna anai-anai dan sayur-mayur.3 Morfem terikat kompleks Morfem terikat kompleks merupakan gabungan dua morfem terikat atau lebih.

iaitu tiga morfem terikat mem-.. dan mengandungi maksud atau mesej yang lengkap. Pembentukan perkataan keburukan bukanlah dibentuk dengan buruk diberikan awalan ke. dan satu morfem bebas tinggi. Selain itu. iaitu satu morfem terikat ke-. Oleh itu. Perkataan keburukan pula mengandungi dua morfem. dipersenjatai) Apakah perbezaan antara morfem bebas dengan morfem terikat? 1. Misalnya. perkataan tersebut dapat dijadikan ayat minimal apabila diberikan intonasi ayat.4 Jumlah morfem dalam perkataan Suatu morfem boleh menjadi kata. Sebagai unsur morfologi.-i. apitan ke-.3.dan per-. bentuk seperti lari. Contohnya. seperti minum. Kata-kata seperti ini tidak ada dalam bahasa Melayu.. Suatu kata pula boleh terdiri daripada satu morfem atau lebih. dan buruk diberikan akhiran –an (burukan). dan satu morfem bebas buruk.2. mempersenjatai.-an. menterjemah 4. bila merupakan unsur bahasa yang terkecil dan mengandungi makna. –kan. iaitu dua morfem terikat ber. menggelembungkan 6. Nyatakan jumlah morfem bagi perkataan yang berikut: 1.-an merupakan satu morfem yang tersendiri.. ketidakbertanggungjawaban 1. memperlahankan 2.4 Konsep Kata Kata ialah bentuk bahasa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal apabila diberikan intonasi yang sesuai.(keburuk). mengebumikan 5..-i (mempersoalkan. Perkataan berbantalkan mengandungi tiga morfem. kata ganda.-kan. memperkecil ialah satu kata yang mengandungi dua morfem terikat mem. per-. diper--. .-kan.... berketerampilan 3. kata merupakan unsur bahasa yang digunakan untuk membentuk kata lain.. serta morfem bebas bantal. serta satu morfem bebas iaitu kecil.dan –kan.Pengenalan Kepada Morfologi | 6 (iii) Gabungan dua awalan dan satu akhiran Contohnya: memper-.. Perkataan mempertingkatkan mengandungi empat morfem. memper-. siapa. kata majmuk dan akronim. dipersoalkan.... seperti kata terbitan. duduk.. diper-.

kata terbuka menjadi kata dasar bagi perkataan keterbukaan. tapa ialah morfem terikat dan menjadi kata akar bagi perkataan bertapa.kata lari ialah kata akar .kata lari ialah kata dasar bagi perkataan pelarian buka terbuka keterbukaan . Misalnya.4. 1. Kata Kata Akar Kata Dasar 1.1 Kata Akar Kata akar ialah inti sesuatu kata.4. Bagi perkataan bertapa..kata lari ialah kata dasar bagi perkataan berlari .kata buka ialah kata akar . cuci ialah morfem bebas dan menjadi kata akar bagi mencuci.-an . Kata akar merupakan unsur yang belum diberikan apa-apa imbuhan. Kata tunggal secara kebetulan adalah juga kata akar.. Contohnya: lari berlari pelarian .2 Kata Dasar Kata dasar ialah kata akar yang menjadi dasar sesuatu perkataan yang dapat diberikan imbuhan. iaitu setelah diberikan apitan ke-.kata buka ialah kata dasar bagi perkataan terbuka . Kata berimbuhan juga boleh menjadi kata dasar jika dapat diberikan imbuhan.Pengenalan Kepada Morfologi | 7 Kata dapat dibahagikan kepada kata akar dan kata dasar. Kata akar dan kata dasar ialah unsus asas dalam pembentukan kata. Kata akar boleh merupakan morfem bebas dan morfem terikat.

kata gandaan . Contohnya: setiausaha bersetiausahakan bersetiausahakan .Pengenalan Kepada Morfologi | 8 Kata dasar boleh terdiri daripada: (i) kata akar. . men-. Wujudnya perbezaan ini ditentukan oleh fonem pertama kata dasar. Contohnya: perkembang memperkembangkan . mem-.pula dapat dianggotai oleh alomorf be-.kata akar .kata perkembang ialah kata dasar bagi memperkembangkan (iii) kata ganda. Morfem {meN-} ini mempunyai alomorf me-.dan ter-.5 Konsep Alomorf Alomorf ialah kelainan atau anggota sesuatu morfem. awalan meN. meng-. meny-. Beberapa bentuk kelainan ini ditentukan oleh faktor fonologi yang boleh dibahagikan kepada dua.kata setiausaha ialah kata dasar bagi 1. Contohnya. Contohnya: lambat terlambat . Contohnya: cantik-cantik secantik-cantik .kata berimbuhan .kata cantik-cantik ialah kata dasar bagi secantik-cantik (iv) kata majmuk.kata majmuk .kata lambat ialah kata dasar bagi terlambat (ii) kata berimbuhan. Morfem beR. morfem teRdianggotai oleh alomorf te. bel-. iaitu huruf awal sesuatu kata dasar dan struktur suku kata dasar.ialah morfem. Manakala. dan ber-. dan menge-.

Ciri morfofonem sering dilambangkan dengan huruf besar N dan R. peN. awalan peN.6 Konsep morfofonem Morfofonem melibatkan gabungan antara morfem dengan fonem. Misalnya. r.dan meN. m. Oleh itu. d. Contohnya: peN + curi  pencuri peN + daki  pendaki peN + jual  penjual peN + ziarah  penziarah peN+syarah  pensyarah meN + curi meN + daki meN + jual meN + zalim + i meN+ syarat+ kan  mencuri  mendaki  menjual  menzalimi  mensyaratkan . j.jika bertemu dengan morfem dasar yang bermula dengan huruf c. sy dan z.dan meN. w dan y. Apabila imbuhan tersebut bercantum dengan kata dasar.kekal apabila bertemu dengan huruf l. Morfofonem ialah ciri bunyi yang timbul apabila imbuhan dicantumkan dengan kata dasar. yang membawa maksud bahawa fonem tersebut boleh berubah dalam konteks tertentu. Contohnya: peN + lari peN + malas peN + nama peN + nyanyi peN + ngiau peN + rampas peN + warna peN + yakin         pelari pemalas penama penyanyi pengiau perampas pewarna peyakin meN + layan  meN + makan  meN + nanti  meN + nyanyi  meN + nganga  meN + rampas  meN + wangi  meN + yakin + i  melayan memakan menanti menyanyi menganga merampas mewangi meyakini Sebaliknya. ny. fonem pertama akan menentukan sama ada N digugurkan atau berubah.Pengenalan Kepada Morfologi | 9 1. Ciri N melambangkan perubahan unsur sengau pada awalan kata kerja meN.dan awalan kata nama peN-. n.menjadi pen. Lazimnya antara morfem dasar (bebas dan terikat) dengan morfem terikat yang merupakan imbuhan. lambang N digunakan sebagai wakil pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya.dan men. ng.

morfem morfem terikat kata akar bentuk kata penggolongan kata PENILAIAN KENDIRI 1. b. mempersoalkan h. tinggal d. Bunyi /r/ pada imbuhan akan digugurkan. rangkak d. 2. tertarik b. Contohnya: beR+ rasa  berasa beR+renag  berenang beR+ rendam  berendam teR + rasa  terasa teR + rancang  terancang teR + rawat  terawat KATA KUNCI 1. 4. cengkerang h. 8. bertujuan f.Pengenalan Kepada Morfologi | 10 Lambang R pula menunjukkan perubahan yang berlaku pada bunyi getaran gusi /r/ pada akhir bunyi awalan kata kerja beR-. Apakah jenis morfem terikat bagi perkataan yang berikut? a. 5. rujuk g. morfologi morfem bebas kata kata dasar struktur kata 6. jelapang e. memperkecil renang selidik rangkak . a. 9. raung e. 3. menyucikan c. c. f. 7. 10. Senaraikan morfem bebas dan morfem terikat bagi perkataan yang berikut. dan teR-. kelmarin 2. gemersik g.

Apakah bukti yang dapat dikemukakan sebagai hujah bagi menyokong kenyataan bahawa perkataan kecantikan. Ahmad Khair Mohd Nor. Arbak Othman. dua morfem terikat: ber-. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. bermaharajalela d. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Persoalan Tatabahasa Melayu. dan perkahwinan adalah morfem terikat terbahagi? RUJUKAN Abdullah Hassan. Onn. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. mengetengahkan e. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. pemerkasaan c. Bhd. Hashim Hj. Apakah perbezaan antara morfem dan kata? 5. Omar. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007). penerimaan. (2009). Senaraikan jumlah morfem bebas dan morfem terikat bagi perkataan yang berikut: Contoh: bertatasusila (ada tiga morfem. Ahmad Khair Mohd Nor. . Permulaan Ilmu Linguistik Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Asmah Hj. iaitu satu morfem bebas : susila. (2010). Morfologi. (2011). terlantar b. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Farid M. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. dan tata) a.Pengenalan Kepada Morfologi | 11 3. ketidakbertanggungjawaban 4. (2006). Bhd. (1983).

pemajmukan. Cuba dapatkan maklumat tentang bentuk kata dalam bahasa Cina. bahasa Arab. Proses morfologi akan menghasilkan bentuk kata terbitan (imbuhan). iaitu pengimbuhan. kata majmuk. kata ganda. Proses Morfologi Pengimbuhan Penggandaan Pemajmukan Pengakroniman Bentuk perkataan dalam sesuatu bahasa tidak sama. anda diharapkan dapat: 1. dan kata akronim. menganalisis dan mengklasifikasikan bentuk kata dalam petikan 2.0 Pengenalan Perkataan dalam sesuatu bahasa mengandungi bentuk. penggandaan. bahasa Tamil. membezakan bentuk kata terbitan. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan. Perkataan dalam bahasa Melayu dibentuk melalui proses tertentu. dan pengakroniman. dan bahasa Inggeris. Yang dikatakan bentuk ialah pewujudan lahiriah sesuatu unsur bahasa. Ada empat proses morfologi dalam bahasa Melayu. . iaitu morfem dan kata dalam bahasa Melayu bagi menerbitkan perkataan baharu. Proses morfologi ialah proses yang dilakukan pada kata dasar untuk menghasilkan bentuk terbitan.Pembentukan Kata | 12 UNIT 2 PEMBENTUKAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. kata ganda. mengenal pasti kata mengikut bentuknya 2. proses morfologi ini menjelaskan apa-apa yang berlaku terhadap unsur morfologi. Menurut Abdullah Hassan (2006). kata majmuk dan akronim 3. yang disebut sebagai proses morfologi.

2 Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada satu morfem bebas. Yang berikut merupakan contoh kata tunggal. kata tugas dan kata akronim.1 Bentuk Kata Ada empat bentuk kata dalam bahasa Melayu. Keluar! Siapa? . kata majmuk. iaitu kata sempurna. dan kata ganda. bas hidup rumah tidur dari Muhammad lupa lupa sudah haji dunia perkasa Semua kata tunggal adalah kata akar juga. yakni ayat yang terdiri daripada satu perkataan sahaja dengan membawa satu mesej yang lengkap. kata terbitan. iaitu kata tunggal. Contohnya: (1) (2) (3) (4) (5) Saya. Kata tunggal dapat dibahagikan kepada tiga jenis. Itu. Kata sempurna ialah kata tunggal yang dapat berdiri sendiri sebagai ayat minimal.Pembentukan Kata | 13 2. Cantik. Bentuk Kata Tunggal Terbitan Majmuk Ganda 2.

Kata akronim ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan.Pembentukan Kata | 14 Bentuk kata tunggal daripada kata tugas memerlukan sekurang-kurangnya satu kata sempurna untuk melaksanakan tugas tatabahasa. gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. akronim perlu dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. 2008). (Ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama) Gabungan suku kata dengan suku kata. atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu (Nik Safiah Karim et al. beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas.. Perkataan baharu ini mempunyai konsep dan makna baharu. (Ditulis dengan huruf besar keseluruhannya) Gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. Kata-kata yang ditulis condong di bawah tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan daripada kata selepasnya. (Ditulis dengan huruf kecil keseluruhannya) Contoh: ABIM – Angkatan Belia Islam Malaysia KAFA – Kursus Agama Fardhu Ain IPTAR – Institut Penyiaran Tun Abdul Razak Contoh: Mara – Majlis Amanah Rakyat Perkim – Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Bernama – Berita Nasional Malaysia Contoh: asbut – asap dan kabut cerpen – cerita pendek pulihara – pulih dan pelihara . (1) (2) (3) (4) dengan kereta untuk apa? oleh dia? di kampus Kata akronim termasuk ke dalam jenis kata tunggal. iaitu gabungan AKRONIM Gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas. Ada tiga cara bagi membentuk akronim berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008). dan gabungan suku kata dengan suku kata. Selain itu.

ke. Namun. Kata tunggal dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu suku kata. wah. isteri.” KLIA UPSI DBP UPM Perhilitan Puspanita OKU Kata tunggal dalam bahasa Melayu terbentuk daripada gabungan bunyi-bunyi yang berasaskan pola suku kata. biasa. Adakah perkataan yang berikut ini akronim? Berikan alasan anda jika ”ya” atau ”tidak. ufti. syak budi. manfaat. boria. apa. cari. cuaca. kosmopolitan Perkataan yang manakah mengandungi kata tunggal? (1) jejentik (4) duniawi (2) tani (5) ilmiah (3) jentolak (6) bilingual . strategi daripada maharajalela. perangai. wang. tua. atau gabungan vokal dengan konsonan. hirup. derhaka. Apakah perbezaan antara akronim dengan singkatan? 2. doa. Sesuatu suku kata boleh terbentuk daripada satu vokal sahaja. skrip.pedang. golf. bom. beg. makan. Kebanyakan kata tunggal terdiri daripada dua suku kata. atau di hadapan dan di belakangnya secara serentak. dan dua suku kata atau lebih. roh. Konsonan dapat hadir di hadapan vokal atau di belakangnya. pin. ulat. ada kata tunggal yang mengandungi dua atau lebih suku kata yang kebanyakannya ialah kata pinjaman.Pembentukan Kata | 15 1. Contohnya: Bentuk kata tunggal Kata tunggal satu suku kata kata tunggal dua suku kata kata tunggal tiga suku kata kata tunggal lebih empat suku kata Contoh perkataan tas. tunggu. universiti. slogan perangkap. cenderawasih.

tua. Akhiran pula diletakkan di belakang kata dasar. -si dan sebagainya. kata kerja. atau sisipan. akhiran. dengan. pasar. -wi. renek.dapat dianggotai oleh alomorf me-. panas. umpama 2. Antara contoh imbuhan asli bahasa Melayu ialah – an. -kan. -ah. kompleks. awal akan. sungguh. ajar. men-. -isme. peng-.Pembentukan Kata | 16 Bentuk kata tunggal boleh terdiri daripada pelbagai golongan kata. pe-. sarjana. maka. Akhiran lain seperti -wati. Misalnya. mati. menye. -isme. Contohnya: Golongan Kata Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif Kata Tugas Contoh Kata Tunggal jalan.dan penge-. hitam. -kan dan -i merupakan akhiran asli bahasa Melayu. men-. lebih. eka-. buat. hidup. bi-. awalan peN. kata adjektif. belum. Akhiran –an. jentolak tidur. dari. mara buruk. oleh. putih. Imbuhan pinjaman pula adalah seperti maha-. lahir. debunga. Imbuhan ialah bentuk morfem terikat yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. kata keterangan atau kata tugas. lukis. Ada awalan apabila bercantum dengan kata dasar tertentu mengakibatkan wujudnya pelbagai bentuk imbuhan awalan. Pengabungan kata dasar dan akhiran tidak mengubah bentuk kata.dan menge. balik. men-…-kan dan sebagainya. kugiran. main. berdikari. besar. Bentuk imbuhan dalam bahasa Melayu terdiri daripada imbuhan asli bahasa Melayu atau imbuhan yang dipinjam daripada bahasa asing. pada. pem-..mempunyai alomorf pe-. Alomorf ialah kelainan atau anggota satu morfem. se-. apitan. -wan.3 Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Awalan meN. mem-. suntuk. pen-. tidak. . lemah. apitan dan sisipan. alih. bengkok. anti-. Kata terbitan terdiri daripada kata dasar yang menerima imbuhan. jelas. -man. pro-. -iah. sama ada awalan. tabika. radar. Pelbagai bentuk awalan ini disebut sebagai alomorf. bagi. -at dan sebagainya adalah akhiran pinjaman. meng-. -man. akhiran. Imbuhan dalam bahasa Melayu terdiri daripada awalan. seperti Sanskrit. makan. struktur.bergantung pada huruf pertama kata dasar. komputer. peny. Awalan ialah imbuhan yang diletakkan di hadapan kata dasar. leper. sama ada kata nama. -i. Arab-Parsi dan Yunani-Latin-Inggeris.

Pembentukan Kata | 17

Apitan dikenali sebagai imbuhan terbahagi. Apitan hadir secara serentak mengapit kata dasar, yakni satu di depan dan satu di belakang kata dasar. Antara apitan dalam bahasa Melayu ialah me-…-kan, ber-…-kan, pe-…-an, ber-…-an, ke-…-an, di-…-i, di-…-kan, memper-…-kan, memper-…-i, diper-…-kan, diper-…-i dan sebagainya. Sisipan merupakan sejenis imbuhan kerana bentuk yang ditambahkan pada kata dasar. Sisipan hadir di celah kata dasar. Dalam bahasa Melayu ada empat bentuk sisipan, iaitu –em-, -el -er-, dan –in-. Namun begitu, sisipan tidak lagi produktif dalam bahasa Melayu, kecuali untuk tujuan pembentukan istilah.

Sisipan

-emgentar gementar

-eltapak telapak

-ersabut serabut

-insambung sinambung

Senaraikan awalan yang terlibat dalam mengubah bentuk imbuhan. Kemudian, berikan bentukbentuk imbuhan tersebut. 2.3.1 Fungsi pengimbuhan Proses pengimbuhan penting dalam bahasa Melayu. Melalui proses pengimbuhan, berlakulah perubahan pada bentuk kata yang terlibat, iaitu daripada bentuk tunggal kepada bentuk terbitan atau bentuk berimbuhan. Contohnya: Kata Dasar besar layan baik oleh + pe-i memperImbuhan + Kata terbitan

ke-...-an

kebesaran pelayan baiki memperoleh

Pembentukan Kata | 18

Proses pengimbuhan yang berlaku pada kata dasar boleh mengekalkan golongan kata. Dalam hal ini, istilah yang sering digunakan ialah imbuhan berfungsi sebagai penetap golongan kata. Contohnya: Kata Dasar libat (kata kerja) sastera (kata nama) canti (kata adjektif) air (kata nama) ter-wan sepeng-...-an Imbuhan Golongan Kata terlibat (kata kerja) sasterawan (kata nama) secantik (kata adjektif) pengairan (kata nama)

Proses pengimbuhan juga mengubah golongan kata. Istilah yang digunakan ialah imbuhan sebagai pengubah golongan. Contohnya: Kata Dasar retak (kata adjektif) oleh (kata sendi nama) wangi (kata adjektif) Imbuhan ke-...-an per-...-an berper...-an meme-...-kan di-...-kan -an Golongan Kata keretakan (kata nama) peretakan (kata nama) beroleh (kata kerja) perolehan (kata nama) mewangi (kata kerja tak transitif)) mewangikan (kata kerja transitif) diwangikan (kata kerja pasif) wangi-wangian (kata nama)

Proses pengimbuhan juga boleh menghasilkan makna yang berlainan. Umpamanya, kata batu apabila diberikan imbuhan akan membawa pelbagai makna. Contohnya: batu berbatu membatui membatukan ‘galian bukan logam’ ‘ada batu’ membatu ‘diam sahaja’ ‘membubuh batu’ ‘tidak mahu bercakap’

Pembentukan Kata | 19

Selain dapat dilakukan pada kata akar, pengimbuhan juga boleh berlaku pada perkataan yang telah pun mempunyai imbuhan. Dalam konteks ini, pengimbuhan berlaku sebanyak dua kali, yang pertama dengan kata dasar tunggal, dan yang kedua dengan kata dasar berimbuhan. Contohnya: tua  halang  angkat  ke- + tua (ketua) ber- + halangan (berhalangan) ke...an + berangkat (keberangkatan)    pengetua berhalangan keberangkatan

Proses pengimbuhan boleh juga berlaku pada kata majmuk. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk, iaitu ejaannya ditulis terpisah, dan ejaannya menjadi bercantum. Contohnya: (i) Ditulis terpisah apabila menerima awalan atau akhiran. di- + temu bual ber- + campur aduk daya serap + an (ii) Ditulis bercantum apabila menerima apitan. me- + tandatangan + -i  me- + satu padu + -kan  peng- + kuat kuasa + -an  Pengimbuhan juga boleh berlaku kata ganda. Misalnya: ber- + main-main lama-lama + -an ber + tolak-tolak + an di- + takut-takut + -kan memper- + olok-olok + -kan      bermain-main lama-lamaan bertolak-tolakan ditakut-takutkan memperolok-olokkan menandatangani menyatupadukan penguatkuasaan    ditemu bual bercampur aduk daya serapan

Dalam Tatabahasa Dewan (2009), istilah kata terbitan digunakan bagi kata berimbuhan. Sebagai guru, istilah yang manakah yang anda rasakan mudah digunakan dan mudah difahami oleh pelajar? Berikan alasan anda.

Pembentukan Kata | 20

Yang berikut merupakan contoh imbuhan dalam bahasa Melayu. Awalan (1) Awalan Kata Nama Awalan asli kata nama pepempenpengpengeContoh perkataan pesuruh, pelaut, petinju pembuat, pemveto, pemberi pendamai, pencuri, penjaja pengguna, pengkaji, pengubah pengekod, pengecas, pengetin penyebab, penyembah, penyalur penyanyi, pengeri, pereka pelajar perasap, perbara ketua, kehendah jurubahasa, jurucakap pertapa, Awalan Contoh perkataan pinjaman mahamahasiswa, mahaguru, maharaja tatatatabahasa, tatasusila, tatacara swaswasta, swalayan, swadaya praprasejarah, prakata, prasyarat subsubsistem, subtajuk, subkelas pancasupraekadwipancaindera, pancasila suprasegmental ekabahasa, ekamatra, ekanada dwibahasa, dwifungsi, dwilambang tribulan, triwindu tunakarya, tunawisma, tunakarna pascasiswazah, pascakolonial, pascamodenisme polisemi, poliklinik, politeknik aitograf, automatik, autonomi

penypepelper-

kejuru-

kekasih, jurutera,

trituna-

pasca-

poliauto-

antikemajuan. teringin. mengganas mengebom. memperluas.Pembentukan Kata | 21 (2) Awalan kata kerja Awalan kata kerja Contoh perkataan merasa. beraja tersepak. antipenjajah . sekaya terbesar. terambil diminta. probarat. menyumpah memperoleh. biadab. teruncing secantik. berwang. menyatu. mendaki mengelak. dipukul dipercepat. bilazim. diperisteri. memfitnah. berhak belajar berupa. proaktif antisosial. berasa. membuat menjahit. mengecas. binormal prokerajaan. terhandal terendah. disahkan. terjebak. diperoleh mememmenmengmengemenymemperberbelbeterdidiper- (3) Awalan kata adjektif Awalan asli kata adjektif terteseContoh perkataan Awalan pinjaman biproantiContoh perkataan terkuat. melantik. menggalas. memperhamba bergaya. mentafsir. meraung membeli. setinggi. mengekod menyunting.

kelebihan. pengintipan pengeboman... pengetinan penyaluran. muslimin hadirat.. muslimat qariah.. petempatan. penyiaran pesisiran... kapitalisme fonetik. pemberian pendamaian. budiman seniwati... sistematis psikologi. pesiaran pelajaran pertabalan. diami . nasionalisme.Pembentukan Kata | 22 Akhiran (1) Akhiran kata nama Akhiran asli kata nama Contoh perkataan tujuan. harapan. penyatuan. perkuburan.. kritis.. pemakanan pembuatan.. teknologi -an -wan -man -wati -in -at -ah -isme --ik -is -logi Akhiran pinjaman (2) Akhiran kata kerja -kan -i Apitan (1) Apitan Kata Nama Apitan kata nama pe-.. mainkan baiki. biologi. peperiksaan.. kementerian Akhiran kata kerja Contoh perkataan tunjukkan. angkasawati hadirin.-an pe-. pemvetoan. pentadbiran. pengesahan.-an pel-...-an peny-. pengolahan. olahragawati.-an peng-. salihah. ustazah realisme. angkasawan seniman..-an Contoh perkataan pelantikan... buatkan. saintifik cerpenis.-an pen-.. penjadualan penggunaan.-an penge-.-an per-. kotori.-an pem-. usahawan. perburuan kedudukan.. lingistik. mainan Contoh perkataan karyawan.-an ke-.

Pembentukan Kata | 23

(2) Apitan kata kerja Apitan kata kerja me-...-kan mem-...-kan men-...-kan meng-...-kan menge-...-kan meny-...-kan me-...-i mem-...-i men-...-i meng-...-i menge-...-i meny-...-i memper-...-kan memper-...-i ber-...-kan ber-...-an didiperdi-...-kan di-...-i diper-...-kan diper-...-i ter-...-kan ter-...-i ke-...-an Contoh perkataan merasakan, melaksanakan, mewujudkan membelikan, membuatkan, mempamerkan menjimatkan, mentafsirkan, mencarikan mengelakan, menggayakan, mengutarakan mengecamkan, mengesyorkan, mengekaskan menyatukan, menyalurkan, menyakitkan menaiki, merasai, melindungi membanjiri, membaharui, memikiri menduduki, menzalimi, mencurahi menghendaki, menggalasi, mengubati mengebomi, mengecami, mengesyaki menyetujui, menyakiti, menyumpahi memperhatikan,memperperhitungkan,memperbahaskan memperhiasi, memperingati, memperhambai berdasarkan, bermatlamatkan, bersandarkan bertujuan, berurusan, berlanjutan diminta, disahkan, dipukul dipercepat, diperbesar, diperoleh dilupakan, dibiarkan, dibincangkan didiami, diduduki, disuruhi diperkatakan, diperdengakan, dipersoalkan diperbaharui, diperingati, diperkebuni terkatakan, tersampaikan, terselesaikan teratasi, terpenuhi, terlukai kemalangan, kehujanan, kekecurian

(3) Apitan kata adjektif Apitan kata adjektif ke-...-an Contoh perkataan kearaban, kecinaan, kebaratan

Pembentukan Kata | 24

Sisipan (1) Sisipan kata nama Sisipan kata nama Contoh perkataan telunjuk, pelatuk, kelangkang keruping, gerigi, seruling temali, kemuning, kemuncup

-el-er-em-

(2) Sisipan kata kerja -elSisipan kata kerja jelajah, geledak Contoh perkataan

(3) Sisipan kata adjektif -el-er-em-inSisipan kata adjektif Contoh perkataan selerak, gelembung, kelebak gerodak, ker(e)lip gemuruh, kemetot, gemilang sinambung

1. Bahasa Melayu merupakan bahasa aglutinatif. Apakah yang dimaksudkan dengan bahasa aglutinatif? 2. Apakah sebab berlakunya perbezaan bentuk-bentuk imbuhan dalam bahasa Melayu?

2.4 Kata Majmuk Proses pemajmukan ialah proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih, dan bentuk kata yang terhasil bertabiat sama seperti satu perkataan dan membawa makna tertentu. Misalnya, rumah sakit mengandungi dua kata dasar, iaitu rumah dan sakit dan bentuk ini membawa makna tertentu. Perkataan tanggungjawab walaupun ditulis sebagai satu perkataan, tetapi ia merupakan kata majmuk kerana mengandungi dua kata dasar, iaitu tanggung dan jawab, serta mendukung makna tertentu.

Pembentukan Kata | 25

Kebanyakan kata majmuk terdiri daripada dua kata dasar, seperti hari bulan, kerani kanan, olahraga, matahari. Namun begitu, ada juga kata majmuk yang terbina daripada tiga dan empat kata dasar, seperti alat pandang dengar, kereta api ekspres malam. Kata majmuk mempunyai persamaan dengan frasa kerana kedua-duanya terbentuk daripada beberapa kata. Dari segi pengejaan pun, banyak kata majmuk boleh dikelirukan dengan frasa kerana kedua-duanya ditulis secara terpisah. Sebagai contoh, papan hitam boleh bertaraf kata majmuk jika mendukung makna ”papan tulis yang digunakan di bilik darjah”, tetapi boleh juga bertaraf frasa jika bererti ”papan yang berwarna hitam.

2.4.1 Jenis-jenis kata majmuk Kata majmuk terdiri daripada tiga jenis berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008), iaitu: kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas, kata majmuk yang merupakan istilah khusus, dan kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa.
KATA MAJMUK

Rangkai kata bebas

Istilah Khusus

Simpulan Bahasa

Contoh : guru besar, tengah hari, terima kasih, kapal terbang, Menteri Besar, Setiausaha Politik

Contoh : garis pusat, atur cara, lut sinar, mata pelajaran, kertas kerja, pita suara, reka bentuk

Contoh : tumbuk rusuk, gulung tikar, anak emas, kaki bangku, ringan tulang, makan angin

Pada dasarnya semua kata majmuk ditulis secara terpisah. Namun begitu, terdapat juga kata majmuk yang ditulis secara bercantum kerana penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan. Dalam Tatabahasa Dewan (2008), antara kata majmuk yang ditulis bercantum ialah antarabangsa, beritahu, bumiputera, jawatankuasa, kerjasama, olahraga, matahari, kakitangan, setiausaha, sukarela, tanggungjawab, tandatangan, warganegara, pesuruhjaya, suruhanjaya, dan sebagainya. Kata majmuk yang ditulis terpisah akan berubah menjadi kata majmuk yang ditulis serangkai apabila menerima apitan. Misalnya, pengenalpastian, disatupadukan, menandatangani, pengambilalihan, melipatgandakan, dikuatkuasakan dan sebagainya. Bagi kata majmuk yang menerima awalan atau

Pembentukan Kata | 26

akhiran, penulisannya adalah secara terpisah. Contohnya, berterima kasih, daya serapan, mengambil berat dan sebagainya.

2.4.2 Cara mengenali kata majmuk Kata majmuk dapat dikenal melalui beberapa cara. Kata majmuk tidak dapat menerima sebarang penyisipan antara perkataan yang membentuknya. Contohnya, tandatangan tidak dapat disisipkan dengan kata yang untuk membentuk tanda yang tangan. Urus setia tidak dapat disisipkan dengan kata yang untuk membentuk urus yang setia. Kata majmuk mempunyai makna yang tertentu, yang berbeza daripada kata-kata asal yang membentuk kata majmuk tersebut. Misalnya, sapu tangan merupakan kata majmuk kerana merujuk kepada kain segi empat, dan berlainan daripada makna biasa sapu dan tangan. Demikian juga, bumiputera ialah kata majmuk kerana membawa makna tertentu yang berbeza daripada makna kata dasarnya, bumi dan putera Unsur yang membina kata majmuk tidak mempunyai hubungan makna dari segi satu kata menerangkan kata yang lain. Misalnya, bagi kata majmuk kakitangan, tidak ada hubungan yang menunjukkan bahawa tangan menerangkan kaki, atau kaki menerangkan tangan. 2.4.3 Binaan kata majmuk Kata majmuk boleh dibentuk daripada bentuk kata seperti yang berikut: (i) kata tunggal dengan kata tunggal. Contohnya: rumah pangsa, hati batu, putih mata, kenal pasti (ii) kata tunggal dengan kata terbitan (a) kata tunggal sebagai unsur pertama dan kata terbitan sebagai unsur yang kedua. Contohnya: batu loncatan, surat pekeliling, buruh binaan, surat pekeliling (b) kata terbitan sebagai unsur pertama dan kata tunggal sebagai unsur yang kedua. Contohnya: pembuka kata, pilihan raya, bercampur aduk, mengambil alih (iii) kata terbitan dengan kata terbitan. Contohnya: penyiasat persendirian, pengawal peribadi, penyata tahunan, penyata kewangan

Ketua Murid.4 Penggolongan kata majmuk Kata majmuk dapat digolongkan kepada golongan yang berikut: Golongan Kata Majmuk Kata nama majmuk Contoh Perkataan guru besar. terima kasih. dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. menandatangani.Pembentukan Kata | 27 2. balai raya. tandatangan. mereka bentuk. manalagi Kata kerja majmuk Kata adjektif majmuk Kata tugas majmuk 1. panas terik bagaimana. Apakah istilah yang digunakan oleh Za’ba bagi kata majmuk? 2. warganegara. sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. cakar ayam. ambil alih. daripada. apabila.5 Kata Ganda Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan mengulang atau menggandakan kata dasar. kenal pasti. Yang berikut merupakan contoh jenis kata ganda: angan setiausaha makanan rebut bola      angan-angan (seluruh kata dasar diulang) setiausaha-setiausaha (seluruh kata majmuk diulang) makanan-makanan (seluruh kata berimbuhan diulang) berebut-rebut (sebahagian kata diulang) bebola (sebahagian kata diulang) . kepada. setiausaha hapus kira. tepian gelanggang. bulan madu. bertanggungjawab. walhal. Pada pendapat anda. lipat ganda. kuning langsat. barangkali. bersatu padu. Bentuk kata yang diulang itu dikenal sebagai dasar. berlatarbelakangkan merah jambu. manakala bentuk ulangan itu disebut sebagai gandaan. mengapakah kata majmuk sentiasa berkembang dan sentiasa dicipta oleh masyarakat? 2.4. kadangkala. persuratkhabaran. kebolehpercayaan. Naib Canselor. Menteri Besar. gulung tikar. muda remaja. terang hati. ketidakadilan.

iaitu kata ganda penuh. Contohnya: kehendak  kehendak-kehendak  persatuan-persatuan galakan  galakan-galakan pelari  pelari-pelari persatuan kejadian  kejadian-kejadian keadaaan  keadaan-keadaan . Keempat-empat jenis pula terdiri daripada subjenisnya. iaitu: (i) penggandaan penuh kata tunggal.1 Kata ganda penuh Kata ganda penuh berlaku apabila seluruh kata dasar. kata ganda separa dan kata ganda berentak. kata ganda semu.5. Contohnya: makan  makan-makan sungai sungai-sungai cantik  cantik-cantik sama  sama-sama dulu  dulu-dulu binatang  binatang-binatang (ii) penggandaan penuh kata berimbuhan. Terdapat dua jenis kata ganda penuh. BENTUK KATA GANDA PENUH SEMU SEPARA BERENTAK Kata tunggal Kata berimbuhan Kata tunggal Kata berimbuhan Pengulangan vokal Pengulangan konsonan Pengulangan bebas Pengulangan bersisipan 2. sama ada kata dasar itu mempunyai imbuhan atau tidak digandakan atau diulang.Pembentukan Kata | 28 Kata ganda dapat dibahagikan kepada empat jenis.

(i) Penggandaan separa kata tunggal Penggandaan jenis ini melibatkan kata dasar tunggal diulang dan melibatkan pengulangan suku kata pertamanya serta letak pengulangan itu di depan kata dasar.2 Kata ganda semu Kata ganda semu ialah bentuk kata ganda seperti bentuk kata ganda penuh tetapi apabila kata dasarnya dipisahkan daripada kata ulang.Pembentukan Kata | 29 2.3 Kata ganda separa Kata ganda separa berlaku apabila sebahagian kata dasar diulang. maknanya berlainan sama sekali dengan makna kata ganda yang asalya.5. Bunyi vokal dalam bentuk penggandaan ini akan mengalami pelemahan. Contohnya: berturut  berturut-turut berkali  berkali-kali setinggi  setinggi-tinggi ternganga  ternganga-nganga Penggandaan separa kata berimbuhan juga dapat berlaku pada bahagian hadapan kata dasar. kata dasar itu tidak memberikan sesuatu makna yang khusus. iaitu menjadi vokal e pepet. penggandaan separa berlaku pada bahagian belakang kata dasar. dan tidak melibatkan imbuhannya sekali.5. atau jika ada maknanya pun. Daripada contoh di bawah. Contohnya: memasak  masak-memasak menolak  tolak-menolak mengejar  kejar-mengejar mengingatingat-mengingat . Contohnya: laki  lalaki  lelaki tikus  titikus  tetikus jentik  jenjentik  jejentik kuda  kukuda  kekuda daun  dadaun  dedaun pohon  popohon  pepohon (iii) Penggandaan separa kata berimbuhan Penggandaan jenis ini hanya melibatkan kata dasar utama diggandakan. Kata ganda separa terdiri daripada penggandaan kata tunggal. Contohnya: labah-labah kisi-kisi mentang-mentang kanak-kanak rama-rama labi-labi ubun-ubun masing-masing kura-kura 2. dan penggandaan kata berimbuhan.

Bunyi tersebut akan diubah atau diulang. Penggandaan jenis ini dapat dibahagikan kepada empat jenis: (i) penggandaan berentak pengulangan vokal (ii) penggandaan berentak pengulangan konsonan (iii) penggandaan berentak pengulangan bebas (iv) penggandaan bersisipan (i) Penggandaan berentak pengulangan vokal Penggandaan jenis ini melibatkan semua vokal dalam kata dasar tidak berubah tetapi bunyi konsonan yang terletak di depan kata dasar berubah kepada konsonan yang lain. Contohnya: batu-batan gunung-ganang bolak-balik kayu-kayan (iii) Penggandaan berentak bebas Penggandaan jenis ini tidak menunjukkan ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal atau konsonan.Pembentukan Kata | 30 2.4 Kata ganda berentak Kata ganda berentak atau berima melibatkan permainan bunyi tertentu dalam sebutan. Contohnya: hina-dina selok-belok cerai-berai gotong-royong (ii) Penggandaan berentak pengulangan konsonan Penggandaan jenis ini terjadi dengan mengekalkan bunyi konsonan tetapi bunyi vokal berubah kepada bunyi vokal yang lain. konsonan atau bebas. Contohnya: lintang-pukang lemah-longlai kusut-masai ipar-duai .5. Pengulanagn bunyi itu boleh berupa bunyi vokal.

Mengapakah kata ganda penuh dan kata semu perlu diasingkan sebagai kata ganda yang tersendiri? KATA KUNCI 1. Contohnya: tali  tali-temali jari  jari-jemari gilang  gilang-gemilang 1. kata majmuk 6. kata tunggal 4. dan kata dasar itu menerima sisipan –em. dan tunjukkan perkataan itu boleh berubah bentuk dan golongan kata hasil daripada pengimbuhan. b. proses morfologi 3. a. Ambil beberapa contoh kata tunggal. kelas Menteri Besar bumiputera angkasawan jentolak f. i. kata ganda 7. bentuk kata 2. jejentik kerjasama bestari sembilu mahasiswa 2.Pembentukan Kata | 31 (iv) Penggandaan bersisipan Penggandaan bersisipan melibatkan seluruh kata dasar diulang. j. e. d. c. Apakah perbezaan antara penggandaan separa dengan penggandaan berentak? 2. kata terbitan 5. Nyatakan bentuk perkataan yang berikut. h. Pengimbuhan dalam bahasa Melayu boleh membawa perubahan kepada bentuk dan golongan kata. g. . akronim PENILAIAN KENDIRI 1.

Senaraikan 12 kata majmuk yang ditulis secara berpisah. 5. gotong-royong kuih-kuih sayur-mayur bermain-main bebiri kayu-kayan penderma-penderma sebaik-baik 6. memperluaskan ( ) f. kata perkataan yang diberi. Berdasarkan kata ganda di atas.Pembentukan Kata | 32 3. pelaksanaan ( ) c. Isikan ruang kosong dengan kata tunggal. mencampuradukkan ( ) keburukan perlaksanaan pelantikan memperkembangkan memperluas mengkebumikan mencampur-adukkan ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) 4. kata ganda. pepohon olahraga pelepah gemersik perihal cengkerang halaju rerambut cerucuk Kata Tunggal Kata Terbitan terbitan. dan kata majmuk daripada swasta jejantas peribadi Kata Ganda gegendang gemerlap anak-pinak Kata Majmuk . perlantikan ( ) d. keburukkan ( ) b. mengebumikan ( ) g. memperkembang ( ) e. Tandakan (√) pada kata terbitan yang betul: a. kelompokkan kata ganda tersebut mengikut jenis masing-masing.

Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2000). (2010). Bhd. Nahu Kemas Kini. Sabran. (2008). Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Hans Lapoliwa dan Anton M. Farid M. Jakarta: Balai Pustaka. Ton Ibrahim dan Nawi Ismail. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Raminah Hj. Tatabahasa Asas. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Bhd. Bhd. Hashim Hj. Hasan Alwi. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. (2007). (1993). Omar. (2011). (2006). Asmah Hj. Bhd. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Ahmad Khair Mohd Nor. (2009). Morfologi. Ahmad Khair Mohd Nor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Pembentukan Kata | 33 RUJUKAN Abdullah Hassan. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Persoalan Tatabahasa Melayu. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. . Onn. Bhd. Soenjono Dardjowidjo. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Ahmad Khair Mohd Nor. Hashim Hj. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Moeliono. (2008). Musa.

rumah dan kereta sebagai kata nama kerana jelas merujuk kepada nama. Oleh itu. Misalnya. menyenaraikan perkataan berdasarkan golongannya 3. manakala kecil. Penggolongan sedemikian merujuk kepada ciri-ciri persamaan tertentu. taburan kata dan fungsinya dalam ayat. Definisi semantik ini dapat menggolongkan kata seperti orang. Kata kerja pula sebagai kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Umpamanya. perkataan boleh dimasukkan ke dalam golongan kata yang sama berdasarkan ciri-ciri persamaan.Penggolongan Kata | 34 UNIT 3 PENGGOLONGAN KATA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. . Penggolongan kata merupakan proses menjeniskan dan menggelompokkan kata berdasarkan kriteria tertentu. Perkataan duduk. Demikian juga bagi perkataan yang menerima awalan meNyang tergolong dalam golongan kata kerja kerana awalan ini merupakan awalan kata kerja. dalam tatabahasa tradisional. tidur dan pukul dari segi semantik ialah kata kerja kerana perkataan tersebut menunjukkan perbuatan. salah satu ciri bagi kata nama dalam bahasa Melayu ialah kata itu boleh disertai dengan kata bilangan dengan atau tanpa penjodoh bilangan di depannya. mengetahui cara-cara menggolongkan perkataan 2.0 PENGENALAN Istilah golongan kata sama dengan jenis kata atau kelas kata. pandai dan kuat sebagai kata sifat kerana menjelaskan sifat bagi sesuatu nama. kita dapat membuat suatu kesimpulan bahawa semua kata nama dan kata kerja dapat dikenal dengan ciri tersebut. dan bukan makna. mengenal pasti jenis perkataan berdasarkan ciri-cirinya 3. kata nama didefinisikan sebagai kata yang merujuk kepada nama orang atau benda. iaitu perkataan yang sama dimasukkan dalam golongan yang sama. Kata-kata dimasukkan dalam golongan masing-masing berdasarkan makna perkataan berkenaan. Dalam bahasa Melayu. Antara kriteria yang digunakan untuk menggolongkan perkataan ialah ciri-ciri persamaan yang dimiliki oleh kategori kata tersebut. Ciri persamaan ini dikenal juga sebagai ciri morfologi.akan tergolong dalam kata nama kerana awalan peN. dan semua bentuk perkataan yang menerima awalan pe. Ciri semantik atau makna juga digunakan untuk menggolongkan perkataan.menerbitkan kata nama. makna kata. keserupaan bentuk. anda diharapkan dapat: 1. Kata sifat ialah perkataan yang menerangkan atau menunjukkan sifat sesuatu nama atau perbuatan.

Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti cantik. Selain menggolongkan kata dari sudut morfologi dan semantik. seperti dapat disertai kata bilangan di depan dan kata penentu itu atau ini selepas kata tersebut. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti air. Perkataan yang mempunyai fungsi yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. makanan. penggolongan kata berdasarkan ciri sintaksis dijadikan panduan. Misalnya: (3) itu panas. (6) Daud akan datang . pendefinisian kata nama dari sudut semantik tidak dapat menggolongkan kata seperti keindahan. Cara ini membolehkan pengolonggan kata yang lebih tepat. Kita juga dapat mengetahui bahawa perkataan mati dan hidup sebagai kata kerja kerana dapat disertai dengan kata bantu. Penggolongan kata berdasarkan fungsi sintaksis membolehkan sesuatu kata itu dikelompokkan ke dalam golongan kata yang sama. Oleh itu. (4) Pemandangan di situ sungguh . yang tergolong dalam kelas kata yang sama. esok.Penggolongan Kata | 35 Namun begitu. yang tergolong dalam kelas kata yang sama. Begitu juga bagi perkataan mati dan hidup. nanti yang tergolong dalam kelas kata yang sama. perasaan dan pengajian sebagai kata nama. Golongan kata nama. cuaca. Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti lagi. (5) Bapa hendak wang di bank. malah tidak dapat disertai kata penguat seperti dalam (2b). (1a) Bibir gadis itu merah. iaitu kata nama. (Kata adjektif) (1b) Bibir gadis itu merah sekali. Kata nama. menukar. kata kerja dan kata adjektif juga dirujuk sebagai kata leksikal. (Kata nama) (2b) *Merah sekali melambangkan keberanian. kata-kata itu tidak menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan. kata merah dalam ayat (1a) dapat menjadi kata adjektif kerana menjadi inti frasa predikat serta dapat disertai kata penguat seperti dalam ayat (1b). Konstituen yang bergaris dapat diisi oleh kata seperti menyimpan. Sebaliknya. kita dapat mengetahui bahawa kata seperti keahlian. yang tergolong dalam kelas kata yang sama. kata kerja dan kata adjektif merupakan kata major. merah dalam (2a) bukanlah kata adjektif tetapi sebagai kata nama kerana menduduki fungsi subjek ayat. Hal ini demikian kerana kata-kata ini bukanlah nama orang atau benda. Misalnya. iaitu kata adjektif. iaitu kata yang dapat menjadi inti frasa dalam predikat ayat. iaitu kata kerja. dengan menggolongkan kata berdasarkan ciri morfologi dan sintaksis. iaitu kata adverba. . perasaan dan pengajian tergolong dalam kata nama kerana berkongsi ciri-ciri kata nama. menawan. aman. (2a) Merah melambangkan keberanian. Ciri sintaksis merujuk kepada fungsi sesuatu kata itu dalam struktur frasa atau ayat. iaitu kumpulan kata yang mempunyai makna yang agak jelas dan boleh ditentukan. Selain itu. meminjam.

kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama bagi orang. Maknanya hanya jelas apabila dikaitkan dengan kata-kata lain dalam frasa dan ayat. ada berbagai-bagai cara dapat dilakukan oleh pelajar bergantung pada kebijaksanaan pelajar dalam memanfaatkan kemudahan belajar yang tersedia di persekitaran masing-masing. kata penguat. binatang atau konsep. iaitu berpotensi menambah bilangan kata baharu yang tidak terhad jumlahnya. Petikan yang berikut mengandungi pelbagai golongan kata. Oleh itu. penguat dan sebagainya. dan sebagai kata tugas dalam ayat (8). konkrit atau abstrak. (ii) kata nama am. Misalnya. Antara contoh kata tugas ialah kata hubung. iaitu (i) kata nama khas. tempat. partikel dan sebagainya. dan (iii) kata ganti nama. Kata minor tidak dapat membina frasa yang menjadi predikat dalam ayat dasar. Pembahagian kata nama dapat dipecahkan lagi kepada subgolongan seperti carta yang berikut: . Sila nyatakan golongan kata bagi setiap perkataan : Setiap pelajar sedar bahawa tanggungjawab mereka adalah belajar. (7) Air sungai itu dalam. (8) Nabil ada di dalam bilik.Penggolongan Kata | 36 ketiga-tiga golongan kata ini termasuk dalam kelas terbuka. kata bantu. penafian. benda. misalnya sebagai penghubung. Untuk menentukan cara belajar yang lebih berkesan.1 Golongan Kata Nama Golongan kata nama terdiri daripada sejumlah perkataan yang boleh menjadi inti pada binaan frasa nama. Dari segi makna. Walau bagaimanapun. sama ada yang bernyawa atau tidak bernyawa. kata sendi. Golongan kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. kata tugas selalunya menandakan ciri dan hubungan sintaksis. 3. ada perkataan yang boleh memasuki lebih daripada satu golongan. Perkataan yang tergolong dalam kata tugas mempunyai fungsi tatabahasa tertentu. dan mengandungi makna yang agak sukar untuk dikenal pasti. dapat dicipta dan ditambah kepada kelas katanya. Kata tugas dikenali juga sebagai kata minor. penegas. perkataan dalam dapat menjadi kata adjektif seperti dalam ayat (7) kerana menjadi inti frasa predikat.

1. Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua. Perincian bagi kata nama khas dapat ditunjukkan seperti carta di bawah: . dan bukan manusia. iaitu kata nama khas hidup. dan kata nama khas tak hidup. iaitu kata nama khas hidup manusia.1 Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada sesuatu yang khusus.Penggolongan Kata | 37 manusia hidup kata nama khas tak hidup hidup bukan manusia manusia bukan manusia KATA NAMA kata nama am institusi tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang berbilang konkrit umum tunjuk kata ganti nama tempat hal tanya diri orang pertama kedua ketiga tak tentu 3. Penulisan kata nama khas mestilah dimulai dengan huruf besar. Kata nama khas dapat dibahagikan kepada dua jenis.

Yang berikut merupakan perincian penggolongan kata nama am: manusia hidup kata nama am bukan manusia institusi tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang konkrit berbilang . Kata nama am boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. yakni tidak merujuk kepada nama-nama secara khusus.Penggolongan Kata | 38 manusia hidup kata nama khas tak hidup bukan manusia 3. Kata nama am tak hidup bukan institusi terdiri daripada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. dan kata nama am hidup bukan manusia. Kata nama am hidup terbahagi kepada dua.1. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak boleh dipecahkan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. iaitu kata nama am hidup manusia. Kata nama am tak hidup dibahagikan pula kepada kata nama am tak hidup institusi.2 Kata Nama Am Kata nama am merujuk kepada kata nama yang umum.

dan kata ganti nama tunjuk hal.1. kata ganti nama diri orang kedua. dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama tunjuk boleh dipecahkan kepada kata ganti nama tunjuk umum. kata ganti nama tunjuk tempat. sama ada kata nama khas atau kata nama am. dan kata ganti nama diri orang ketiga. Kata ganti nama diri boleh dibahagikan kepada kata ganti nama diri tanya. iaitu kata ganti nama tunjuk. Pembahagian kata ganti nama boleh diterangkan melalui rajah yang berikut: umum tunjuk kata ganti nama tempat hal tanya diri orang tak tentu pertama kedua ketiga 3.2 Golongan Kata Kerja Golongan kata kerja terdiri daripada perkataan yang boleh menjadi unsur inti pada binaan frasa kerja. kata kerja aktif dan kata kerja pasif.3 Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu kata nama. Kata ganti nama dapat digolongkan kepada tiga golongan. dan kata ganti nama tak tentu. Dari segi makna. kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Kata kerja dapat digolongkan kepada dua kumpulan iaitu.Penggolongan Kata | 39 3. Yang berikut merupakan perincian bagi golongan kata kerja: tanpa pelengkap kata kerja aktif tak transitif kata kerja aktif berpelengkap berpenerang Kata kerja kata kerja aktif transitif kata kerja pasif . kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri orang terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama.

1 Kata kerja aktif Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif.2 Kata kerja aktif transitif Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang berfungsi dalam ayat aktif. dan hubungannya dengan perkataan lain dalam frasa.3 Golongan Kata Adjektif Golongan kata adjektif terdiri daripada perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Dari segi makna. 3. 3.1 Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya. Kebanyakan kata kerja aktif tak transitif tidak memerlukan pelengkap. iaitu ayat tersebut masih boleh dianggap lengkap.1.dengan atau tanpa akhiran –kan atau –i. 3. kata kerja.2. 3. dan ketiadaannya tidak mencacatkan ayat. Kata kerja aktif dapat dibahagikan kepada kata kerja aktif tak transitif. Penerang bagi kata kerja tak transitif ialah kata nama.2 Kata kerja pasif Kata kerja transitif pasif pula ialah kata kerja yang berfungsi dalam ayat pasif melalui proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif.2. Kata kerja jenis ini menerima awalan meN. Pelengkap ialah unsur yang menjadi pencukup pada sesuatu kata kerja yang tak transitif. dan kata kerja aktif berpenerang. Kata kerja aktif tak transitif boleh dibahagikan kepada kata kerja aktif tanpa pelengkap. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang mempunyai makna lengkap. kata adjektif ialah perkataan yang boleh menjadi penerang kata nama. Kata kerja aktif tak transitif berpenerang mengandungi penerang selepasnya. Kata adjektif dapat dibahagikan kepada sembilan jenis berdasarkan maknanya.Penggolongan Kata | 40 3. Penjenisan kata adjektif ini dapat digambarkan melalui rajah yang berikut: . Kata kerja aktif tak transitif boleh berdiri sendiri dalam binaan ayat apabila dapat menjadi inti bagi binaan frasa kerja.1. Kata kerja aktif transitif tidak dapat menjadi inti bagi frasa kerja kerana memerlukan objek bagi membentuk binaan frasa kerja.2.2. dan kata adjektif. Kata kerja tak transitif berpelengkap merupakan kata kerja yang memerlukan pelengkap selepasnya untuk menyempurnakan maksud ayat. dan kata kerja aktif transitif. kata kerja aktif berpelengkap.

ataupun tugas-tugas yang lain. pembenar. penguat. Misalnya.Penggolongan Kata | 41 sifat cara warna ukuran kata adjektif jarak bentuk waktu perasaan pancaindera 3. penafi. pemeri. Berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008). Terdapat kata tugas yang boleh mempunyai beberapa tugas dalam ayat. klausa. penanya. kata tugas dapat dikelompokkan seperti rajah yang berikut berdasarkan tugas atau fungsinya dalam frasa. Perkataan-perkataan yang tergolong sebagai kata tugas mempunyai fungsi tatabahasa yang tertentu. .4 Golongan Kata Tugas Golongan kata tugas ialah perkataan-perkataan yang tidak dapat menjadi inti kepada binaan frasa yang menjadi predikat ayat. penyeru. kata hubung komplemen. dan kata hubung keterangan dalam binaan ayat. perkataan untuk ialah kata tugas yang dapat bertugas sebagai kata sendi. iaitu sama ada sebagai penghubung. atau ayat. penegas.

Penggolongan Kata | 42 kata penyambung ayat kata hubung kata seru kata praklausa kata tanya kata perintah kata pembenar kata pangkal ayat kata bantu kata penguat Kata tugas kata prafrasa dan pascafrasa kata penegas Kata nafi kata pemeri kata sendi kata arah kata bilangan kata adverba kata penekan kata pascakata kata pembenda .

Asmah Hj.Penggolongan Kata | 43 Dalam bab ini telah dipaparkan secara ringkas golongan perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu. dan Nik Safiah Karim et al. Abdullah Hassan. Nyatakan golongan kata bagi perkataan yang berikut bulat Si Miskin lazat jalan diam tentang apabila berapa dalam tenteram 2. 3. Omar. Abdullah Hassan. golongan kata kata major kata minor kriteria morfologi kriteria sintaksis kriteria semantik PENILAIAN KENDIRI 1. 4. Berapakah golongan kata yang terdapat dalam buku tatabahasa oleh Za’ba. Apakah kriteria yang digunakan oleh Za’ba. 6. Asmah Hj. Huraian yang terperinci bagi setiap golongan kata tersebut akan dijelaskan dalam bab-bab yang tersendiri. 2.? KATA KUNCI 1. Apakah bentuk kata yang terhasil daripada proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu? . dan Nik Safiah Karim et al. 3. 5. Nyatakan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. 1. dalam menggolongan perkataan dalam buku tatabahasa mereka? 2. Omar.

Perigi itu dalam. (i)a. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. (2002). Singapura: Pustaka Nasional Pte. Hashim Hj. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Jakarta: Balai Pustaka. Gulai itu tawar. (2009).Penggolongan Kata | 44 4. Onn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2000). Morfologi. Farid M. Nik Safiah Karim. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Asmah Hj. Ahmad Khair Mohd Nor. b. Luka di kaki adik sudah sembuh. (2007). Mukhlis Abu Bakar. 5. (ii)a. Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (2006). Pelita Bahasa Melayu Penggal I-III Edisi Baharu.Moeliono. Mengapakah kriteria sintaksis dapat menjanjikan penggolongan kata yang lebih objektif berbanding dengan kriteria semantik? RUJUKAN Abdullah Hassan. Cubalah engkau tawar harga kain ini. Bhd. (1993). Hatinya luka. (2010). Bhd. Hasan Alwi. (2000). b. Hans Lapoliwa dan Anton M. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. berikan hujah bahawa perkataan yang dicondongkan itu dapat digolongkan ke dalam lebih daripada satu golongan kata. Omar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Musa. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Duit syiling itu saya simpan di dalam tabung. Pengantar Sintaksis dan Semantik Bahasa Melayu. Soenjono Dardjowidjo. (iii)a. b. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba). Berdasarkan ayat-ayat yang berikut. Hashim Hj. Ltd.

iaitu dari sudut semantik. Contohnya: kuda kebangsaan kerusi saya pelajar tujuan Pengertian kata nama dalam Tatabahasa Dewan (2008) ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. mengakategorikan kata nama mengikut jenisnya 3. menganalisis bentuk kata nama terbitan 4. kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama bagi sesuatu.1 Ciri-ciri Kata Nama Kata nama dapat diketahui dari tiga segi. konsep.0 Pengertian Kata Nama Kata nama dikenali juga sebagai kata benda.Kata Nama | 45 UNIT 4 KATA NAMA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. sama ada nama benda. Dari segi semantik. beberapa orang pelajar sekolah segala rancangan itu 4. orang. sintaksis dan bentuk. (i) Setiap kata nama dapat diletakkan kata penentu itu atau ini di belakang kata tersebut. Perkataan pelajar dan rancangan dalam frasa yang berikut ialah kata nama yang menjadi unsur inti bagi frasa namanya. binatang atau tempat. anda diharapkan dapat: 1. mengenal pasti kata nama 2. Pengertian ini dilakukan dengan merujuk kepada kehadiran kata tersebut dalam binaan sintaksis atau ayat. Contohnya: segala rancangan itu/ini kenderaan itu/ini lembaga itu/itu keadaan itu/ini .

Contohnya: (1) (2) (3) (4) Bahaya ada di mana-mana. Dengan menggunakan penanda kata nama yang telah anda pelajari. (pelengkap) Jangan mencari bahaya.Kata Nama | 46 (ii) Kata nama dapat disertai kata bilangan. dan senaraikan 10 kata nama yang terdapat di dalamnya. Kata nama khas dapat dibahagikan kepada dua jenis. Penulisan kata nama khas dimulai dengan huruf besar. iaitu kata nama khas hidup. 4. Contohnya: .1 Kata Nama Khas Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk kepada sesuatu yang khusus. Contohnya: tiga buah kereta ketiga-tiga orang pelajar beberapa pendapat satu pendapat yang bernas (iii) Setiap kata nama dapat menduduki fungsi subjek. (subjek) Jalan ke situ bahaya. Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua.1 Kata nama khas hidup (i) Kata nama khas hidup manusia Kata nama khas hidup manusia merujuk kepada nama khusus bagi seseorang. iaitu: (1) kata nama khas (2) kata nama am (3) kata ganti nama 4. dengan atau tanpa penjodoh bilangan. (predikat) Situasi bertambah bahaya.2.2 Penggolongan Kata Nama Secara umumnya. 4. predikat.1. pelengkap dan objek dalam ayat. Apakah yang dimaksudkan dengan kata penentu? Nyatakan jenis kata penentu dalam bahasa Melayu. kata nama dapat dibahagikan kepada tiga pecahan berdasarkan ciri-ciri makna perkataannya. iaitu kata nama khas hidup manusia.2. dan bukan manusia. Kata nama khas manusia boleh diberikan gelaran yang digunakan sebelum nama khas tersebut. 2. dan kata nama khas tak hidup. (objek) 1. ambil satu perenggan petikan.

Dell Melayu. Arab. : Islam. Tan Sri. Buddha. Maori Perak. Brazil Sungai Siput. Gunung Kinabalu. Contohnya: benda bangsa negeri atau negara tempat institusi : : : : Proton. Kata nama khas jenis ini meliputi banyak jenis.1.2 Kata nama khas tak hidup Kata nama khas tak hidup merujuk kepada nama-nama benda yang khusus tetapi tak bernyawa. Ordinan 25. Kristian. : Akta Syarikat. seperti haiwan. Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu. Tuan Haji undang-undang/akta agama gelaran . Iban.2. Akta Pelajaran 1961. Panasonic. Selangor. Akta Keselamatan Dalam Negeri. Hindu : Yang Amat Berhormat. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Masjid Muhajidin : Universiti Pendidikan Sultan Idris. tumbuhan. Parlimen Malaysia. Nissan Livina. Norli Megat Khalid Pak Samad Komala Nik Aziz Haji Kamal Mak Su Goh Ah Seng Cikgu Sarah Profesor Hamid Datin Kamariah (ii) Kata nama khas hidup bukan manusia Kata nama khas hidup bukan manusia merujuk keada nama yang khusus diberikan kepada makhluk yang bukan manusia. Hutan Belum. dan malaikat. Contohnya: Sang Kancil Tompok Israfel (nama malaikat) Pak Belang Metarrhizium (nama kuat) Nyamphaea Stellata (teratai) 4.Kata Nama | 47 Asraf Dr. Yang Berbahagia. Indonesia.

Contohnya: kuda pokok jin syaitan unggas bidadari ulat serangga hantu .2. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. hantu. iaitu kata nama am hidup manusia. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup dan kata nama am tak hidup. seperti binatang. Kata nama am tak hidup bukan institusi terdiri daripada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. 4. Kata nama am tak hidup boleh dibahagikan kepada kata nama am am tak hidup institusi. (i) Kata nama am hidup manusia Kata nama am jenis ini merujuk kepada manusia. Kata nama am hidup terbahagi kepada dua. malaikat. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil.2 Kata Nama Am Kata nama am merujuk kepada kata nama yang umum.2.1 Kata nama am hidup Kata nama am hidup merujuk kepada sesuatu yang bernyawa termasuk manusia. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. haiwan dan tumbuhtumbuhan. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak boleh dipecahkan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. Contohnya: bapa polis hartawan menteri ketua pelajar pekerja pemain nelayan (ii) Kata nama am hidup bukan manusia Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda-benda hidup jenis bukan manusia. tumbuh-tumbuhan.2. dan kata nama am hidup bukan manusia. yakni tidak merujuk kepada nama-nama secara khusus. Kata nama am hidup boleh dibahagikan kepada kata nama am hidup manusia dan kata nama am hidup bukan manusia.Kata Nama | 48 Mengapakah ada dua bentuk penulisan bagi kata ganti nama yang berikut”? sang kancil si teruna cikgu sekolah Sang Rajuna Tapa Si Luncai Cikgu Hashimah 4. dan sebagainya.

gangguan. perpustakaan. rumah. permintaan Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang tidak dapat dibilang. (a) Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda-benda yang bukan institusi tetapi bersifat konkrit. negeri.2 Kata nama am tak hidup Kata nama am tak hidup merujuk kepada semua nama kecuali nama manusia. iaitu kata nama am tak hidup institusi. Kata nama am jenis ini menggunakan kata sendi ke dan dari sebelum tempat. rancangan. Kata nama institusi menggunakan kepada dan daripada sebelum nama institusi. sekolah (b) Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak Kata nama am jenis ini dapat dibahagikan kepada dua. cadangan. Kata nama am tak hidup dapat dibahagikan kepada dua. pejabat pos. ketibaan . jabatan (ii) Kata nama am tak hidup bukan institusi Kata nama am jenis ini merujuk kepada benda yang bukan institusi. persatuan.Kata Nama | 49 4.2. sejahtera. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang. sama ada konkrit ataupun abstrak. dan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak. laut.2. masjid. Kata nama am tak hidup bukan institusi dapat dibahagikan kepada kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit. bandar. Contohnya: (kepada/daripada) kementerian. kemunculan. sekolah. (i) Kata nama am tak hidup institusi Kata nama am jenis ini merujuk kepada institusi atau badan yang berkaitan dengan masyarakat. keinginan. cuaca. dan kata nama am tak hidup bukan institusi. binatang dan tumbuhtumbuhan. Contohnmya: (ke/dari) kedai. Contohnya: (satu/beberapa/banyak) pendapat. langit. Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang boleh dihitung dan boleh disertai oleh kata bilangan di depannya tanpa disertai penjodoh bilangan. pusat latihan. iaitu kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang. Contohnya: hasrat.

Pandangan saya tentang dia begitu. Itu bangunan Parlimen. Kata ini bagi menunjuk yang dekat. Contohnya: 5. 2. iaitu ini dan itu. Contohnya: di sini ke sana dari situ (iii) Kata ganti nama tunjuk hal Kata ganti nama jenis ini menujukkan perkara atau hal tertentu. Amir ke sekolah dengan mengayuh basikal.3. dan sana (tempat yang jauh). kata ganti nama diri. 3. 2b. 6. Oleh sebab kata tunjuk ini menunjukkan tempat. Jawapan saya begini.2. . dan dari. iaitu kata ganti nama tunjuk umum. begitu (menunjukkan yang jauh). Kesudahan cerita itu demikian. 4. Contohnya: 1. Kata-kata tersebut ialah begini (meunjukkan yang dekat). iaitu kata ganti nama tunjuk. dan kata ganti nama tunjuk hal.Kata Nama | 50 Apakah jenis kata nama am tak hidup dalam ayat-ayat yang berikut? Nyatakan juga sebabnya. Pengetua pergi ke kementerian itu semalam.3 Kata Ganti Nama Kata ganti nama ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu kata nama. 4. dan kata ganti nama tak tentu. 1a. dan demikian (menunjukkan yang dekat dan yang jauh). kata ganti nama tunjuk tempat. Kata ganti nama dapat digolongkan kepada tiga. 7. 4. (i) Kata ganti nama tunjuk umum Terdapat dua kata ganti nama tunjuk umum.2. (ii) Kata ganti nama tunjuk tempat Kata ganti nama tunjuk tempat menunjuk pada arah tempat. Kata ganti nama tunjuk dapat dibahagikan kepada tiga. Ini kereta baharu saya. 2a. Kita tidak akan membincangkan ini lagi. Agensi itu memberi sumbangan kewangan kepada sekolah itu. ke.1 Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata ganti nama yang berfungsi menunjukkan sesuatu perkara. iaitu sini (tempat yang dekat). Laporan tahunan perlu dihantar kepada kementerian secepat mungkin. kata tunjuk ini sering digunakan bersama-sama kata sendi yang menunjukkan arah seperti di. situ (tempat yang agak jauh). Saya akan membeli itu. dan itu menunjuk yang jauh. benda atau tempat. 1b.

iaitu kata orang pertama. perkara.2.2 Kata ganti nama diri Kata ganti nama diri ialah kata yang dapat menggantikan sesuatu benda. Kata ganti nama diri orang dapat merujuk kepada diri sendiri. (a) Kata ganti nama diri orang pertama Kata ganti nama diri orang pertama merujuk kepada orang yang bercakap atau penutur. iaitu (i) kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua. Kata ganti nama ini dapat merujuk kepada jumlah tunggal atau jumlah jamak. Kata ganti nama diri orang dapat dibahagikan kepada tiga golongan. Contohnya: Kata ganti nama diri orang pertama tunggal : saya aku beta hamba patik daku ku (dalam bentuk singkat) Kata ganti nama diri orang pertama jamak : kami kita kami semua kita semua (b) Kata ganti nama diri orang kedua Kata ganti nama diri orang kedua merujuk kepada orang yang dilawan bercakap atau orang yang diajak bercakap. Orang yang diperkatakan itu boleh hadir dalam peristiwa ujaran. dan orang ketiga. orang kedua. Kata ganti nama diri orang kedua boleh dalam jumlah tunggal atau jamak bergantung pada konteks penggunaannya.Kata Nama | 51 4. Contohnya: ia dia beliau mereka -nya . dan (ii) kata ganti nama diri tanya. Contohnya: anda kamu kamu semua awak kalian anda semua engkau kau awak semua dikau mu (c) Kata ganti nama diri orang ketiga Kata ganti nama diri orang ketiga merujuk kepada orang yang diperkatakan.3. atau orang yang diperkatakan. atau dapat juga tidak hadir. Kata ganti nama diri orang boleh merujuk kepada jumlah tunggal atau jamak. orang yang diajak berbicara. dan dalam tulisan ialah penulis. atau manusia. (i) Kata ganti nama diri orang Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk kepada diri orang tertentu.

apa.3 Kata ganti nama tak tentu Kata ganti nama tak tentu merujuk kepada kata ganti yang menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. . mengapa. (6) Bapa tidak berkata apa-apa. kenapa.2. dan mana. manakala ianya dikatakan salah penggunaannya dalam pengajaran? Adakah anda bersetuju? Berikan komen anda. (2) Saya tidak menyebelahi sesiapa/siapa-siapa. Ada tiga bentuk kata ganti nama diri tanya. (4) Pilihlah mana-mana yang berkenan. iaitu siapa. hal dan orang Mengapakah kata tanya bila. mana. binatang. Kata ganti nama jenis ini wujud daripada kata tanya yang diulang. Contohnya: siapa-siapa atau sesiapa digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu (1) Siapa-siapa yang berhajat boleh menderma. apa-apa digunakan untuk mengganti nama benda atau hal yang tidak tentu (5) Di dalam almari itu tidak ada apa-apa. berapa dan bagaimana tidak tergolong dalam kata ganti nama diri tanya? 4. (ii) Kata ganti nama diri tanya Kata ganti nama diri tanya merupakan kata yang merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya.3. mana-mana digunakan untuk menggantikan nama tempat atau nama benda yang tidak tentu (3) Saya tidak pergi ke mana-mana petang ini. Kata tanya yang digandakan itu berubah fungsi daripada ciri pertanyaan kepada pernyataan. siapa bagi menanyakan orang apa bagi menanyakan benda. keterangan tentang sesuatu atau perkara mana untuk menanyakan semua benda.Kata Nama | 52 Mengapakah kata ganti nama ia tidak boleh digunakan selain manusia.

kita.1 Kata Nama Tunggal Kata nama tunggal dapat wujud sendirian tanpa melalui proses pengimbuhan. (3) kata nama majmuk. 4.1. 1. 3. kedamaian. penggandaan atau pemajmukan.Kata Nama | 53 Perkataan yang dicondongkan dalam ayat yang berikut salah. iaitu (1) kata nama tunggal. tetapi digunakan untuk menjadi sejenis penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Contohnya: UPSI : Universiti Pendidikan Sultan Idris (cantuman huruf awal perkataan) Proton : Perusahaan Otomobil Nasional (cantuman sesedap sebutan) cerpen: cerita pendek (cantuman suku kata awal perkataan) purata: pukul rata (cantuman awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikutinya) 4. buluh.3. desa.3 Pembentukan Kata Nama Kata nama terdiri daripada empat bentuk.3. Perodua. Jelaskan sebab kesalahan dan pembetulannya.1. (2) kata nama terbitan. Ambillah sebagai panduan mana yang baik. adik. Apa yang dikatahakannya itu dusta belaka. 2. Banting. 4. Contohnya: Nama Am : pak.3. roh. iaitu perkataan yang dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan. Penjodoh bilangan asalnya daripada kata nama yang mempunyai makna tertentu. Contohnya: . Selasa. 4. Tun. lautan.2 Kata nama tunggal sebagai penjodoh bilangan Kata nama tunggal boleh daripada penjodoh bilangan.1 Kata nama tunggal jenis akronim Kata nama tunggal boleh juga dalam bentuk akronim. Allahyarham. dan (4) kata nama ganda. minggu. Kata nama tunggal boleh dalam bentuk nama khas atau nama am. dia. perpisahan Nama Khas : Mastura. Jalur Gemilang. Siapa yang tidak terlibat. bolehlah pulang sekarang.

Kata Nama | 54

dua pintu kedai dua tandan kelapa

lima orang pelajar tiga bentuk cincin

Cuba anda senaraikan 10 perkataan kata nama tunggal daripada jenis kata akar, dan penjodoh bilangan. Contohnya: pintu : pintu kereta (kata akar), sepuluh pintu kedai (penjodoh bilangan) 4.3.2 Kata Nama Terbitan Pembentukan kata nama dapat dilakukan dengan menambahkan imbuhan tertentu pada kata dasar. Imbuhan tersebut ialah awalan, akhiran, apitan dan sisipan. 4.3.2.1 Awalan Kata Nama Awalan kata nama : pe-, peR- , peN-, ke-, juru- (Awalan ini ialah awalan kata nama asli bahasa Melayu).

1. Awalan pe(I) Bentuk awalan peAwalan pe- mempunyai satu bentuk sahaja iaitu pe-. Awalan pe- apabila digandingkan dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan pada huruf yang menjadi pangkal kata dasar tersebut. Contohnya: pe + tinju  petinju pe + sakit  pesakit pe + warta  pewarta pe + sara  pesara pe + tugas  petugas pe + taruh  petaruh

(II) Fungsi awalan peAwalan pe- berfungsi untuk membentuk kata nama. Awalan pe- boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama, kata kerja, dan kata adjektif. Contohnya: pe + kebun (KN)  pekebun pe + suruh (KK)  pesuruh pe + murah (KA)  pemurah

Kata Nama | 55

(III) Makna awalan pe(a) nama pekerjaan (profesion). Contohnya: pekedai (orang yang berkedai) petinju (orang yang bertinju) petani (orang yang bertani) (b) orang atau objek yang mengalami perbuatan kata dasar atau keadaan. Contohnya: pesuruh (orang yang disuruh) pelatih (orang yang dilatih) petugas (orang yang ditugaskan)

Apakah perbezaan antara ayat (1) dengan ayat (2) dari segi imbuhan awalan dan maknanya? (1) Guru pelatih UPSI sedang mengikuti latihan mengajar. (2) Pelatih kuda itu sedang memberi kudanya makan.

2. Awalan peR(I) Bentuk awalan peAwalan peR- mempunyai satu bentuk, iaitu per-. Bentuk ini tidak berubah walau apa-apapun huruf yang menjadi pangkal kata dasar. Contohnya: peR + buru peR + asap peR + tapa peR + bara  perburu  perasap  pertapa  perbara

(II) Fungsi awalan peRAwalan peR- berfungsi untuk membentuk kata nama. Awalan peR- boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata kerja. Contohnya: per + asap (KN)  perasap (KN) per + buru (KK)  perburu (KN)

Kata Nama | 56

Awalan per- ada hubungannya dengan awalan ber- Contohnya: ber.buru  per.buru bel.ajar  pel.ajar be.renang  pe.renang ber.buru  per.buru

(III) Makna awalan peR(a) alat atau tempat. Contohnya: perasap (tempat membakar kemenyan) perbara (tempat bara api)

(b) orang yang melakukan sesuatu kerja (orang yang ber-). Contohnya: perburu (orang yang berburu) pertapa (orang yang bertapa) pertandang (orang yang bertandang)

3. Awalan peN(I) Bentuk awalan peNAwalan peN- mempunyai enam bentuk, iaitu pe-, pem-, pen-, peng-, peny- dan penge-. Perbezaan bentukbentuk awalan ini berlaku kerana jenis huruf pangkal kata dasar yang akan bercantum dengan awalan itu. (i) Awalan peN- menjadi pe- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf l, m, n, ny, ng, r, w dan y. Contohnya: peN + lawak peN + naik peN + ngeri peN + wujud  pelawak  penaik  pengeri  pewujud peN + manis peN + nyanyi peN + reka peN + yakin  pemanis  penyanyi  pereka  peyakin

Bentuk peN- menjadi pe- ini sering ditafsirkan sebagai awalan pe- kerana secara kebetulan awalan pe- dan peN- serupa. Sebenarnya, kedua-duanya berbeza. Bentuk awalan pe- tidak berubah apabila digabungkan dengan apa-apa juga huruf pertama pada kata dasar. Sebaliknya, awalan peN- menjadi pe-

Kata Nama | 57

disebabkan oleh huruf pertama konsonan pada kata dasar seperti di atas. Selain itu, makna bagi keduadua awalan ini juga berbeza.

Bandingkan kumpulan kata yang berikut. Yang manakah yang menerima awalan peR-?

1. petinju peninju

2. perburu pemburu

3. peserta penyerta

(ii) Awalan peN- menjadi pem- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b, f, p dan v. Contohnya: peN + buka peN + periksa peN + veto peN + fikir peN + pukul peN + pandu  pembuka peN + fatwa  pemeriksa peN + proses  pemveto  pemfikir  pemikir  pempukul  pemukul  pempandu  pemandu  pemfatwa  pemproses

Perhatikan bahawa bagi sesetengah kata terbitan, huruf p dan f digugurkan, dan ada pula dikekalkan. Huruf p dan f dikekalkan apabila kata dasar terdiri daripada kata pinjaman, atau gugus konsonan.

(iii) peN- menjadi pen- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, t, dan z. Contohnya: peN + cari peN + jodoh peN + tadbir peN + tulis peN + tolong  pencari peN + datang  penjodoh peN + syarah  pentadbir peN + ziarah  pentulis  penulis  pentolong  penolong  pendatang  pensyarah  penziarah

Huruf t di awal kata dasar digugurkan apabila kata dasar itu menerima awalan peN-. Namun, jika kata dasar itu terdiri daripada kata pinjaman, atau mengandungi tiga atau lebih suku kata, maka huruf t itu dikekalkan. Contohnya:

huruf k akan dikekalkan dalam kata dasar daripada kata pinjaman. kekecualian berlaku pada perkataan ternak yang membentuk penternak. gh. Contohnya: peN + halang peN + hakis peN + hantar  penghalang  penghakis  penghantar  pengantar . g. Namun. Contohnya: peN + kritik  pengkritik peN + kategori  pengkategori peN + klasifikasi  pengklasifikasi Bagi kata dasar yang bermula dengan huruf h.Kata Nama | 58 peN + tafsir  pentafsir peN + terjemah  penterjemah peN + transkripsi  pentranskripsi Walau bagaimanapun.apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. h. (iv) peN. bukan penernak. e. dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a. o dan u. h ada kalanya digugurkan dan dikekalkan. k itu digugurkan.menjadi peng. Contohnya: peN + kawal peN + kayuh peN + gulung peN + khianat peN + ampun peN + ikut peN + usik  pengkawal  pengawal  pengkayuh  pengayuh  penggulung peN + hubung  penghubung  pengkhianat peN + ghaib  pengghaib  pengampun peN + elok  pengelok  pengikut peN + olah  pengolah  pengusik Apabila peN bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. i. kh.

Contohnya: peN + cat peN + sah peN + tin  pengecat  pengesah  pengetin (vi) peN.boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Contohnya: peN + kedai (KN)  pekedai (KN) peN + latih (KK)  pelatih (KN) peN + besar (KA)  pembesar (KN) (III) Makna awalan peNa. baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman. Contohnya: perokok peminum penagih .apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s. orang yang suka atau gemar akan sesuatu.apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata.Kata Nama | 59 (v) peN. Contoh: peN + salur peN + sakit peN + satu  penysalur  penysakit penysatu  penyalur  penyakit  penyatu (II) Fungsi awalan peNAwalan peN. dan huruf s itu digugurkan. pelaku.menjadi penge. Awalan peN.berfungsi untuk membentuk kata nama. kata kerja.menjadi peny. dan kata adjektif. Contohnya: pelatih pencuri pemburu penari pengarah penulis b.

dan peR-? pengajar penyakit petanda pelajar pesakit penanda 4. abstrak. Contohnya: pemeluk pelaung penanak penggalah penunjuk pengeras pemalu pendinding Perkataan yang manakah yang menerima awalan peN. orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar.tidak banyak. orang yang bertugas sebagai. Contohnya: .apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan huruf. Contohnya: pendapat penawar g. ukuran. Awalan ke.mempunyai satu bentuk sahaja iaitu ke-. Contohnya: penapis penyapu pembajak penggali e. Kata nama dengan awalan ke.Kata Nama | 60 c. Awalan ke(I) Bentuk awalan keAwalan ke. Contohnya: penyabar pengeras f. Contohnya: pengurus penyanyi pensyarah pesawah d. alat untuk melakukan sesuatu.

atau dengan kata akar. Awalan juru(I) Bentuk awalan juruAwalan juru. Contohnya: juru + kata dasar: juru + jual juru + bahasa juru + kata akar: juru + mudi juru + -tera  jurujual  jurubahasa  jurumudi  jurutera . Awalan juru. iaitu juru-.Kata Nama | 61 ke + tua ke + mudi  ketua  kemudi ke + hendak ke + kasih  kehendak  kekasih (II) Fungsi awalan keAwalan peN. Contohnya: ke + tua (KA)  ketua (KN) ke + hendak (KT)  kehendak (KN) (III) Makna awalan ke(a) orang atau benda yang di-.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan huruf.berfungsi untuk membentuk kata nama.boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: ketua (orang yang dituai) kekasih (orang yang dikasihi) (b) abstrak.mempunyai satu bentuk sahaja. Awalan juru. Contohnya: kerangka kehendak kerawang kemudi (orang yang mengemudi) 5.

Contohnya: jurubina (orang yang berkelayakan membina bangunan) juruacara (orang yang mengendalikan acara) jurutera (orang yang menjalankan sesuatu) 4. kata kerja atau kata adjektif. Contohnya: duri + an  durian tampar + an  tamparan bulan + an  bulanan manis + an  manisan (II) Fungsi akhiran -an Akhiran -an berfungsi untuk menerbitkan kata nama.membawa makna orang yang melakukan atau mengendalikan sesuatu. Akhiran –an merupakan akhiran nama yang asli dalam bahasa Melayu.Kata Nama | 62 (II) Fungsi awalan juruAwalan juru. Akhiran ini boleh bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. Contohnya: tahun (KN) + -an ajar (KK) + -an bulat (KA) + -an  tahunan (KN)  ajaran (KN)  bulatan (KN) .berfungsi untuk membentuk kata nama.2 Akhiran Kata Nama Akhiran -an (i) Bentuk akhiran –an Akhiran –an boleh bergabung dengan kata dasar tanpa melibatkan perubahan bentuk atau huruf.2.3. Contohnya: juru + mesin (KN)  jurumesin (KN) juru + acara (KN)  juruacara (KN) juru + kira (KK)  jurukira (KN) juru + terbang (KK)  juruterbang (KN) (III) Makna awalan juruAwalan juru. Awalan ini boleh bergabung dengan kata dasar daripada kata nama atau kata kerja.

Kemukakan contoh anda dengan tidak mengambil contoh yang terdapat dalam modul ini.dan akhiran –an yang membawa maksud sifat. Contohnya: parutan rangkaian gugusan ratusan (d) ukuran atau kiraan. Contohnya: batuan harian mingguan elaan (e) alat. Contohnya: kisaran acuan saluran kukuran (f) tempat melakukan sesuatu. Contohnya: asinan manisan paduan kilauan kurungan sidaian gantungan Senaraikan 5 perkataan daripada awalan peN. . Contohnya: lautan daratan pinggiran luaran (c) banyak atau kumpulan. Contohnya: ajaran tulisan kritikan jagaan (b) kawasan yang luas atau tempat.Kata Nama | 63 (III) Makna akhiran -an (a) hasil daripada perbuatan. Contohnya: buaian (h) sifat.

Apitan pe-.-an + periksa (KK)  peperiksaan pe-.. Bentuk awalan peN.. peN-…-an.-an..-an...-an Apitan pe-. kata kerja dan kata adjektif.. Contohnya: pe-....-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama..-an + tempat (KN)  petempatan pe-.3.. Apitan pe-.-an + periksa  pedalaman  pekarangan  peperiksaan (II) Fungsi apitan pe-..-an Apitan pe-. Contohnya: pe-....-an + karangan pe-.. Contohnya: peperangan peperiksaan 2. Bentuk –an pula ..3 Apitan Kata Nama Apitan kata nama : pe-.-an berfungsi untuk membentuk kata nama. dan setiap bentuk ini bergantung pada huruf awal kata dasar yang diimbuhkan padanya.-an (a) tempat atau kawasan yang khusus. Apitan pe-.... dan –an..-an + dalam (KA)  pedalaman (III) Makna apitan pe-.-an mempunyai satu bentuk sahaja.2. iaitu pe-.....-an + dalam pe-.Kata Nama | 64 4... Contohnya: petempatan pesisiran pekarangan pedalaman (b) hal keadaan yang terkandung dalam kata dasar.dengan akhiran –an... dan kedua-duanya hadir serentak dan dikira sebagai satu imbuhan.. Apitan peN-…-an (I) Bentuk apitan peN-…-an Apitan peN-…-an terdiri daripada peN-...-an (I) Bentuk apitan pe-.-an merupakan gabungan awalan pe. peR-…-an dan ke-…-an 1.sama seperti imbuhan awalan peN-.

... f.awas. Contohnya: . atau gugus konsonan.-an + wujud peN-. pem-…-an.-an + lampir peN-. r.. Walau bagaimanapun.i  peng.jagaan meng. (i) peN-…-an menjadi pe-…-an apabila bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m..bunuh.bom.. Perkataan yang berapitan peN-…-an ada hubungan dengan perkataan berapitan meN-. pen-…-an. l.-an + nyala peN-. peny-…-an dan penge-…-an.. ng.-an + rusuh peN-. ny..an Apitan peN-…-an terdiri daripada enam bentuk.jaga  pen.letak.kan  pe.. huruf p dan f dikekalkan apabila kata dasar terdiri daripada kata pinjaman...-an + ngaum peN-. p dan v.bunuh  pem.-an + nama peN-.an mem.bom  penge.awas.. n.an men.. Contohnya: peN-...an menge..-an + makan peN-.kan. w dan y.Kata Nama | 65 tidak berubah. peng-…-an.....-an + yakin  pemakanan  penamaan  penyalaan  pengauman  perusuhan  pelampiran  pewujudan  peyakinan Kata tebitan yang manakah yang betul? penglihatan penglibatan pelihatan pelibatan perlaksanaan pelaksanaan (ii) peN-…-an menjadi pem-…-an apabila bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b.letak. Contohnya : me. iaitu pe-.-an.

..-an + olah peN-...-an? pentafsiran penterjemahan pentranskripsian (iv) peN-. kh.-an + zalim  pencucian  pendapatan  penjudulan  pensyarikatan  pentadbiran  penzaliman Apakah sebabnya huruf t di awal kata dasar bagi perkataan yang berikut dikekalkan apabila menerima apitan peN-.-an + ghaib peN-..-an + syarikat peN-.-an + dapat peN-..... sy..-an + kawal peN-. i.-an + tadbir peN-.-an + hasut peN-.-an + elak peN-.-an + judul peN-..-an + intip peN-.. j..-an + buka peN-..Kata Nama | 66 peN-.. d..-an + kayuh peN-. Contohnya: peN-. g....-an + cuci peN-..... Contohnya: peN-..-an apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c. dan z.. e... o dan u....-an + ganda peN-..-an menjadi peng-..........-an + fatwa peN-.-an + ubah  pengkawalan  pengawalan  pengkayuh  pengayuh  penggandaan  penghasutan  pengkhususan  pengghaiban  pengelakan  pengintipan  pengolahan  pengubahan ... t.-an apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k... dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a...-an + periksa peN-…-an + veto peN-…-an + proses  pembukaan  pemfatwaan  pemeriksaan  pemvetoan  pemprosesan (iii) peN-..-an menjadi pen-. h. gh..-an + khusus peN-.

-an + satu peN-.-an + bom peN-.....-an menjadi penge-.-an + had  pengeboman  pengesahan  pengehadan (II) Fungsi apitan peN-... huruf k akan dikekalkan jika kata dasar terdiri daripada kata pinjaman.-an + klasifikasi  pengklasifikasi (v) peN-.-an apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s. Contoh: peN-.-an berfungsi untuk membentuk kata nama.-an + sah peN-...-an apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata.. Apitan peN-.Kata Nama | 67 Apabila peN. dan kata adjektif. k itu digugurkan. Namun..-an + kritik  pengkritik peN-..-an + sampai peN-...-an + pulau (KN)  pemulauan (KN) peN-..-an + kategori  pengkategori peN-. kata kerja..-an + besar (KA)  pembesaran (KN) (III) Makna apitan peN-…-an (a) hasil sesuatu perbuatan.. Contohnya : pengakuan (hasil perbuatan mengakui) penyelesaian (hasil perbuatan menyelesaikan) pengumuman (hasil perbuatan mengumumkan) .-an + siar  penyaluran  penyatuan penyampaian  penyiaran (vi) peN-..... dan huruf s itu digugurkan......-an bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k...-an + salur peN-...-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama..-an menjadi peny-..-an + kaji (KK)  pengajian (KN) peN-....... Contohnya: peN-..... Contohnya: peN-... Contohnya: peN-.-an Apitan peN-.

. Apitan peR-.ajaran (II) Fungsi apitan peR-.kerjaan pel..-an boleh bergabung dengan semua kata dasar kecuali pada kata dasar yang bermula dengan huruf r.langgaran pe. kata kerja..-an mempunyai kaitannya dengan perkataan yang berawalan ber-.damai ber..damaian per. iaitu peR-. Apitan peR-...ajar     per.-an mempunyai satu bentuk sahaja.-an berfungsi untuk membentuk kata nama.-an Apitan peR-.-an. be-.. kata adjektif dan kata tugas.langgar be..... Contohnya : pendaftaran (perbuatan mendaftar) penyajian (perbuatan menyajikan) pelaksanaan (perbuatan melaksanakan) (c) tempat. Apitan peR-…-an (I) Bentuk apitan peR-…-an Apitan peR-. dan bel-.. Contohnya: penggantungan (tempat menggantung) penginapan (tempat menginap) pelabuhan (tempat melabuhkan) Apakah perbezaan bagi pasangan perkataan yang berikut dari segi bentuk imbuhan dan maknanya? penempatan dan petempatan perhatian dan pemerhaian 3..-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.Kata Nama | 68 (b) perbuatan yang dinyatakan oleh kata kerja berawalan meN-. Contohnya: ber.kerja bel. Contohnya: .. Perkataan yang berapitan peR-.

Contohnya: pertemuan (hasil bertemu) perjuangan (hal berjuang) perdagangan (hal berdagang) (c) perbuatan yang dinyatakan oleh kata kerja.. sering berlaku kekeliruan antara apitan peR-…-an dengan peN-…-an.-an + pindah (KK) perpindahan (KN) peR-... Contohnya : .an + lengkap (KA)  perlengkapan (KN) peR-....-an + antara (KT)  perantaraan (KN) (III) Makna apitan peR-…-an (a) tempat.an + ratus (KT)  peratusan (KN) peR-..-an + guru (KN)  perguruan (KN) peR. Contohnya: perkuburan (tempat menanam mayat) perkhemahan (tempat berkhemah) perguruan (tempat berguru) (b) hasil perbuatan. Kata nama terbitan yang menggunakan peR-…-an berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan awalan beR-... Contohnya: perbualan (perbuatan berbual) pergaduhan (perbuatan bergaduh) perlawanan (perbuatan berlawan) (d) hal yang berkaitan dengan kata dasar. Kekeliruan ini dapat diatasi dengan mengetahui ciri yang membezakan apitan peR-…-an dengan peN-…-an. Contohnya: perikanan (hal yang berkaitan dengan ikan) perbukuan (hal yang berkaitan dengan buku) perkapalan (hal yang berkaitan dengan kapal) Dalam proses pengimbuhan kata nama.Kata Nama | 69 peR-..

...pindah  per.an ber. iaitu ke-. Apitan ke-.misah.nemu.nemu......temu  per.-an satu (KT)  kesatuan (KN) .an me...pisah  per..-an + besar (KA)  kebesaran (KN) ke-..-an + senarai  penyenaraian peR-. Contohnya: ke-…-an + hadir  kehadiran ke-…-an + putus  keputusan ke-…-an + bangsa  kebangsaan (II) Fungsi apitan ke-…-an Apitan ke-. Contohnya: me....dan akhiran –an pada kata dasar.mindah.Kata Nama | 70 ber..-an mempunyai satu bentuk sahaja.-an berfungsi untuk membentuk kata nama.kan  pe.pindah.-an dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ke..-an + lahir (KK)  kelahiran (KN) ke-..-an + raja (KN)  kerajaan (KN) ke-.an Apakah sebabnya kata dasar yang bermula dengan huruf /s/ pada kata terbitan yang berikut ada yang mengalami peluluhan..kan  pe.-an.pisah. Contohnya: ke-.-an + saing  persaingan peN-. Apitan ke-…-an (I) Bentuk apitan ke-…-an Apitan ke-.an ber.atau apitan meN-…(-kan/-i).-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.mindah... kata kerja..temuan Apitan peN-…-an pula berasal daripada bentuk kata kerja yang menggunakan awalan meN.misah. dan ada pula yang tidak mengalami peluluhan huruf /s/ kepada /ny/? peN-. Apitan ke.an me..-an + struktur  penstrukturan 4.kan  pe. kata adjektif dan kata tugas.

-an + terbuka  keterbukaan ke-.. Sisipan Kata Nama (I) Bentuk sisipan kata nama Sisipan merupakan imbuhan yang diimbuhkan ke dalam bentuk dasar selepas konsonan pertama kata dasar.. dan biasanya kata terbitan itu berawalan ber..dan –em-.-an + berangkat  keberangkatan ke-..Kata Nama | 71 Apitan ke-. Ada tiga bentuk sisipan kata nama iaitu -el-.... Contohnya: ke-. perdamaian dan kedamaian b. Contohnya: kementerian (tempat menteri bertugas) kedutaan (tempat duta) kediaman (tempat tinggal) (c) hal tentang sesuatu. Contohnya: keagamaam (hal tentang agama) ketuhanan (hal tentang Tuhan) kerakyatan (hal tentang rakyat) kesibukan keindahan Apakah perbezaan bagi pasangan perkataan yang berikut dari segi bentuk imbuhan dan maknanya? a. -er.. percintaan dan kecintaan 5. .-an + berhasil  keberhasilan ke-. Contohnya: kebaikan (b) tempat..atau ter-.-an juga boleh menerima kata dasar daripada kata terbitan.-an + terlibat  keterlibatan (III) Makna apitan ke-…-an (a) abstrak..

+ patuk (KK)  pelatuk KN) -em.Kata Nama | 72 (i) Sisipan -el-. Sisipan ini boleh bergabung dengan kata nama.Contohnya: (iii) sabut suling gigi Sisipan –em-. kata kerja dan kata adjektif. Contohnya: kelemumur keruping kemuncup telunjuk gerigi seruling kemuning . Contohnya: -el. Contohnya: (ii) patuk tunjuk kangkang Sisipan –er. Contohnya: tali kuncup kuning    temali kemuncup kemuning    serabut seruling gerigi    pelatuk telunjuk kelangkang (II) Fungsi sisipan kata nama Semua sisipan kata nama membentuk kata nama terbitan. Contohnya: kelangkang (b) hasil.+ kuning (KA)  kemuning (KN) (III) Makna sisipan kata nama (a) sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar.+ tapak (KN)  telapak (KN) -el.+ kupas (KK)  kelupas (KN) -er.

Contohnya: kapal terbang mata pelajaran bumiputera setiausaha  kapal-kapal terbang  mata-mata pelajaran  beumiputera-bumiputera  setiausaha-setiausaha (ii) Penggandaan semu Penggandaan semu kata nama ialah bentuk kata ganda seperti kata ganda penuh tetapi apabila kata dasarnya dipisahkan dengan kata ulang. Ada empat jenis penggandaan yang boleh berlaku pada kata dasar nama.3. sama ada tunggal. Kata dasar yang digandakan itu boleh terdiri daripada kesemua jenis bentuk kata. kata dasar itu tidak memberikan sesuatu makna khusus.Kata Nama | 73 4. Contohnya: rumah debunga menteri buah  rumah-rumah  debunga-debunga  menteri-menteri  buah-buahan (b) penggandaan kata nama terbitan. Contohnya: . terbitan dan majmuk boleh digandakan untuk membentuk kata nama ganda.3 Kata Nama Ganda (I) Bentuk Kata Nama Ganda Semua bentuk kata. (a) penggandaan kata nama tunggal. Contohnya: pelatih perusahaan kementerian  pelatih-pelatih tanaman  tanaman-tanaman  perusahaan-perusahaan  kementerian-kementerian (c) penggandaa kata nama majmuk. iaitu: (i) penggandaan penuh (ii) penggandaan semu (iii) penggandaan separa (iv) penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan penuh melibatkan seluruh kata dasar nama diulang tanpa sebarang perubahan bentuk serta diberikan tanda sempang (-).

Contohnya: laki jentik siku pohon  lalaki  jenjentik  sisiku  popohon  lelaki  jejentik  sesiku  pepohon (iii) Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata nama ialah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. seluruh kata dasar digandakan manakala bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Dalam penggandaan jenis ini. iaitu: (a) penggandaan berentak penggulangan vokal. Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata nama. Bunyi-bunyi vokal pada suku kata pertama perkataan berubah menjadi vokal e pepet.Kata Nama | 74 labi kanak labah kisi  labi-labi  kanak-kanak  labah-labah  kisi-kisi (iii) Penggandaan separa Penggandaan separa kata nama melibatkan pengulangan suku kata pertama pada kata dasar. Contohnya:  asal-usul tanah  tanah-tanih gunung  gunung-ganang (c) penggandaan berentak bebas. Contohnya: saki karut kuih  saki-baki  karut-marut  kuih-muih (b) penggandaan berentak pengulangan konsonan. Contohnya: rumput  rumput-rampai anak  anak-pinak semak  semak-samun asal .

Jenis penggandaan yang lain hanya berlaku pada kata-kata tertentu sahaja. Contohnya: . Hanya penggandaan penuh boleh berlaku pada semua kata nama. (III) Makna Kata Nama Ganda (a) jamak/banyak. jika kata ganda seluruh yang terdiri daripada kata nama itu sudah membawa makna jamak.Kata Nama | 75 (II) Fungsi Kata Nama Ganda Penggandaan terhadap kata nama menerbitkan kata nama. Contohnya: akar  akar-akar saudara  saudara-mara (b) kepelbagaian jenis. Contohnya: apa apa-apa mana  mana-mana (e) nama haiwan. Contohnya: jari  jari-jemari orang  orang-orang (d) tak tentu. maka kata bilangan tidak diperlukan. Contohnya: sayur  sayur-mayur anak  anak-pinak lauk kuih  lauk-pauk  kuih-muih cucu  cucu-cicit bawang  bebawang (c) kesamaan/keserupaan. Contohnya: kura rama kura-kura  rama-rama labi kupu  labi-labi  kupu-kupu bila  bila-bila siapa  siapa-siapa orang  orang-orang siku  sesiku Dari aspek pengajaran.

iaitu bentuk yang ditulis terpisah. Contohnya: balai raya Setiausaha Sulit cakar ayam Menteri Besar graf terarah segi empat tepat Bentuk kata majmuk yang telah mantap ialah kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap sebagai satu perkataan yang utuh. *Semua peserta-peserta sudah mendaftar.Kata Nama | 76 (1a) (1b) (2a) (2b) *Lima ekor itik-itik berenang di dalam tasik itu. (I) Bentuk Kata Nama Majmuk Bentuk kata nama majmuk boleh dibahagikan kepada dua jenis. yang dieja sebagai satu perkataan. Contohnya: (3a) (3b) (4a) (4b) Lima ekor kura-kura di tepi parit itu. dan bentuk yang telah mantap. tali-temali 4. Bentuk kata majmuk yang ditulis terpisah ialah kata majmuk yang dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.3. Semua peserta sudah mendaftar. Enam orang kanak-kanak sedang bermain. bebudak d.4 Kata Nama Majmuk Kata nama majmuk terhasil daipada gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu perkataan baharu dengan makna tertentu. Lima ekor itik berenang di dalam tasik itu. Contohnya: . Kata ganda seluruh yang membawa makna tunggal akan kekal penggandaannya walaupun disertai dengan kata bilangan untuk menyatakan jamak. *Enam orang kanak sedang bermain. kepupu b. kekuda c. Apakah jenis dan makna kata ganda yang berikut? a. *Lima ekor kura di tepi parit itu.

Dengan merujuk kepada Tatabahasa Dewan (2008). kata nama kata nama tunggal kata nama terbitan kata nama ganda 5. 3.Kata Nama | 77 matahari suruhanjaya pesuruhjaya antarabangsa bumiputera kakitangan Dari segi jenis. 4. KATA KUNCI 1. kata ganti nama . iaitu: (a) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Contohnya: garis pusat mata pelajaran atur cara telefon dail terus lut sinar kertas kerja (c) kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. kata nama majmuk boleh dibahagikan kepada tiga. kata nama majmuk 6. 2. Contohnya: sapu tangan padang tembak tengah hari kapal terbang Menteri Besar Setiausaha Politik (a) kata majmuk yang berbentuk istilah khusus. senaraikan kata nama majmuk yang ditulis bercantum. Contohnya: anak emas duit kopi kaki bangku ringan tulang buku lima lipas kudung (II) Fungsi Kata Nama Majmuk Proses pemajmukan ini boleh membentuk kata nama majmuk yang berfungsi sebagai satu perkataan.

kebaikkan ( ) b..Kata Nama | 78 PENILAIAN KENDIRI 1. mahasiswa ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kata ganti nama kata ganti nama diri X kata ganti nama tak tentu Y kata ganti nama tanya Apakah kata ganti nama pada X dan Y? Berikan contoh perkataan bagi kedua-duanya.-kan kepada ayat yang menggunakan apitan peN-. a. perlantikan ( ) d. kearaban b. Apakah perbezaan antara kata ganti nama diri tanya dengan kata tanya? 5. sepandai c. Apitan peN-.-an mempunyai hubungan dengan apitan meN-... perpaduan ( ) g. kurun ( ) f. keindahan ( ) j.. Berikan dua contoh bagi menunjukkan akhiran –an menerbitkan kata nama konkrit manakala apitan ke-.-an. Pendaratan tentera Jepun bermula di Kota Bharu. hitam ( ) i.. Tandakan (√) pada kata nama terbitan yang betul: a...-an menerbitkan kata nama abstrak. pengebumian ( ) kebaikan penglibatan pelantikan pelipur lara penterjemahan pengkebumian ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) 4. penglipur lara ( ) e. tawaran d. .. penerjemahan ( ) f. Tuliskan KN bagi perkataan yang tergolong sebagai kata nama. pelibatan ( ) c. Tukarkan ayat yang mengandungi apitan meN-. warna e. biji ( ) h. 6. 3. Contohnya: Kerajaan Jepun mula mendaratkan tentera di Kota Bharu..-kan..

Lelaki itu sanggup memisahkan ibu dan anaknya setelah mereka bercerai. dan hasil-hasil tanaman seperti buah-buahan dan biji-bijian. Kemudian. Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang cukup syaratnya. b. Antara harta yang wajib dikeluarkan zakat termasuklah wang ringgit. Bhd. . Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Onn. (2007). (2009). RUJUKAN Abdullah Hassan. 7. Pada dasarnya. Asraf. Petunjuk Bahasa Malaysia Baku KBSM. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. c. Kerajaan belum melaksanakan projek itu sejak dulu. (2008). Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Ibadat ini telah mewujudkan sikap bantu-membantu dalam masyarakat. kelompokkan kata ganda itu mengikut jenisnya. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Kenal pasti setiap kata nama ganda yang terdapat di dalam petikan di atas. Bhd. (2010). binatang-binatang ternakan. Ton Ibrahim dan Nawi Ismail. Sabran. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Tatabahasa Asas. Ahmad Khair Mohd Nor. Hashim Hj. Kuala Lumpur : Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006).(1989). Petaling Jaya: Sasbadi Sdn. zakat merupakan ibadat yang berbentuk harta benda. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Morfologi. Pekerja-pekerja mendalamkan dasar sungai itu untuk mengelakkan banjir.Kata Nama | 79 a. Bhd. Raminah Hj. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Asmah Hj. Ahmad Khair Mohd Nor. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Omar. Farid M. (2009).

Kata Nama | 80 .

(2008) ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. (kata kerja keadaan) . perkataan tersebut menjadi kata inti dalam frasa kerja yang menjadi predikat. (kata kerja keadaan) Lelaki itu sudah mati. dan tidak menunjukkan adanya gerak perbuatan. (kata kerja perbuatan) Kanak-kanak bermain bola. Kata kerja perbuatan ialah kata kerja yang jelas menunjukkan perbuatan. Bom itu meletup. anda diharapkan dapat: 1. Contohnya: (5) (6) (7) (8) Muhammad membuat kerja itu. kata kerja keadaan ialah kata kerja yang tidak menampakkan secara jelas akan sesuatu perbuatan itu dilakukan.Kata Kerja | 81 UNIT 5 KATA KERJA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. menyenaraikan imbuhan kata kerja dan proses morfofonem kata kerja 4. iaitu kata kerja perbuatan dan kata kerja keadaan. mengenal pasti golongan kata kerja 2. menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks 5. (kata kerja perbuatan) Cawan itu pecah.0 Pengertian Kata Kerja Dari segi semantik. perkataan yang dicondongkan ialah kata kerja kerana menunjukkan perbuatan. kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Selain itu. Pesawat itu mendarat di landasan. Contohnya: (1) (2) (3) (4) Anis tidur. aksi atau tindakan fizikal. Munirah sedang membaca buku. Daripada ayat contoh tersebut. Manakala. Kata kerja oleh Nik Safiah Karim et al. mengkategorikan kata kerja mengikut jenis 3. Ada dua makna yang dimiliki oleh kata kerja.

2 Penggolongan Kata Kerja Kata kerja dalam bahasa Melayu dapat digolongkan kepada dua golongan.1 Ciri-ciri Kata Kerja (i) kata kerja dapat disertai oleh kata bantu di depannya. Contohnya: Diam! Perbesarkan! Buatkan! Tunjukkan! telah bertaburan masih diperhatikan (ii) Kata kerja dapat dinafikan dengan kata nafi tidak. Antara contoh kata bantu ialah sudah. Contohnya : tidak makan tidak menjadi tidak belajar tidak terkatakan 5. masih.Contohnya: sudah lupa belum menjadi (ii) kata kerja dapat dijadikan perintah. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. masih. telah. belum. Penggolongan kata kerja dapat digambarkan seperti rajah yang berikut: .Kata Kerja | 82 Senaraikan kata kerja perbuatan dengan kata kerja keadaan daripada perkataan yang berikut: sakit baring hinggap bersolek sembuh terambil terdiri bercakap berbaju memiliki 5. iaitu: (1) kata kerja aktif (2) kata kerja pasif Kata kerja aktif ialah kata kerja yang hadir dalam ayat aktif.

Kebanyakan kata kerja aktif tak transitif dapat berdiri sendiri dalam binaan ayat. Kata kerja jenis ini dapat berdiri sendiri dalam predikat ayat. Terdapat tiga jenis kata kerja aktif tak transitif. (10) Dia sedang bekerja. Dialah tempat saya merujuk tentang bahasa. Keterangan ialah unsur tambahan dalam ayat yang berfungsi untuk memberikan maklumat tambahan.3. Contohnya: (16) (17) (18) (19) Abang sudah balik dari kerja. Dialah tempat saya merujuk. (11) Rumah itu terbakar. Ayah bersembahyang. Pokok kelapa itu bergoyang. Pokok kelapa itu bergoyang dengan kuat. Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap boleh diperluas dengan keterangan . dan ayat yang terhasil mengandungi makna yang lengkap.. Contohnya: (9) Air sungai naik. Contohnya: (12) (13) (14) (15) Abang sudah balik.3 Kata Kerja Aktif 5. Ayah bersembahyang di surau.1 Kata Kerja Aktif Tak Transitif Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya. iaitu: (i) kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap (ii) kata kerja aktif tak transitif berpelengkap (iii) kata kerja aktif tak transitif berpenerang (i) Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap Kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek. .Kata Kerja | 83 kata kerja aktif Kata kerja Kata kerja pasif kata kerja aktif taktransitif tanpa pelengkap berpelengkap berpenerang kata kerja aktif transitif 5.

Afendi menjadi guru. *Wang diada oleh Muniandy. (22a) Puan Noni berada di Seremban. *Guru dijadi oleh Afendi. Contohnya: (25) Abang beristerikan orang Johor. (21a) Pelajar-pelajar tidak boleh berbuat jahat. (4) Idea yang disumbangkannya itu bernilai. (2) Maisarah akan menjadi guru. (3) Kereta baharu Yusof bernilai RM200. (20a) Petani itu bertanam jagung. (27) Perangainya memeningkan kepala. Contohnya: (23) (23a) (24) (24a) Muniandy ada wang. Tanpa pelengkap seperti ayat (23) hingga (25). Ayat yang mengandungi pelengkap juga tidak dapat dijadikan ayat pasif. (26) Kedua-dua pengantin itu berbimbingan tangan. Contohnya: (20) *Petani itu bertanam. .Kata Kerja | 84 Apakah jenis kata kerja dalam ayat-ayat yang berikut: (1) Padi Pak Mat tahun ini menjadi. (21) *Pelajar-pelajar tidak boleh berbuat. (22a) *Puan Noni berada. ayat itu tidak mempunyai makna yang sempurna. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap boleh terdiri daripada kata nama.000. (a) Kata nama sebagai pelengkap. kata adjektif dan frasa sendi nama. (ii) Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap Kata kerja aktif tak transitif berpelengkap merupakan kata kerja yang memerlukan pelengkap selepasnya untuk menyempurnakan maksud ayat.

Pada pendapat anda. (c) Frasa sendi nama sebagai pelengkap. Kata nama yang mengikuti kata kerja aktif tak transitif itu bukanlah pelengkap kerana unsur penerang tersebut boleh ditiadakan. Apakah perbezaan antara kata kerja aktif tak transitif berpelengkap dengan kata kerja tak transitif berpenerang? . (iii) Kata kerja aktif tak transitif berpenerang Kata kerja aktif tak transitif berpenerang terdiri daripada kata kerja aktif tak transitif diikuti oleh kata nama. Contohnya: (34) Pak Samad bersawah padi. (29) Penyakit nenek beransur pulih. (36) Mereka berjalan kaki ke situ. apakah fungsi kata kerja yang dicondongkan dalam ayat yang berikut? Berikan alasan anda. (32) Kakak Lim bermastautin ke Australia. (1) Abang sudah mulai bekerja. (30) Suasana menjadi genting. dan ayat yang terhasil tetap sempurna. Contohnya: (28) Lelaki itu bertubuh sasa. Contohnya: (31) Cikgu Karim tinggal di rumah itu. (33) Pelajar-pelajar berada di padang. (2) Pelajar itu didapati merokok.Kata Kerja | 85 (b) Kata adjektif sebagai pelengkap. (35) Ismail berkereta Waja. (3) Kanak-kanak itu pergi mengaji.

Objek terdiri daripada frasa nama. Frasa nama sebagai dua objek hadir selepas kata kerja transitif. Contohnya: (41) Kita menentukan nasib kita. iaitu kata kerja dengan satu objek dan kata kerja dengan dua objek. (i) kata kerja dengan satu objek. Selain itu. Negara itu mengeksport getah. OT OS (44) Ibu menghidangi tetamu sepinggan kuih. *Negara itu mengeksport. Kata kerja yang mempunyai frasa nama sebagai objek boleh terdiri daripada dua jenis. Tanpa objek. (ii) kata dengan dua objek. ayat yang mengandungi objek bagi kata kerja transitif boleh mengalami proses pasif. (40) Adik mengayuh basikal. Contohnya: (43) Kamal mencarikan adiknya pekerjaan. (39a) Buku sedang dibaca oleh murid-murid. Contohnya: (37) (37a) (38) (38a) Ali sedang memukul ular. Objek yang menjadi penyambut langsung selepas kata kerja ialah objek tepat (OT). *Ali sedang memukul. OT OS .2 Kata Kerja Aktif Transitif Kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek selepasnya dalam ayat aktif. ayat yang terhasil tidak lengkap. (43) Pemburu menembak harimau. (40a) Basikal dikayuh oleh adik.Kata Kerja | 86 5.3. Objek yang tidak menjadi penyambut langsung kepada kata kerja dan hadir di selepas objek tepat ialah objek sipi (OS). (42) Pelajar-pelajar menyiapkan tugasan itu. Contohnya: (39) Murid sedang membaca buku.

(4) Tembok itu terlanggar oleh lori. dan penanda pasif kena. (3) Lori itu terlanggar tembok. ter-. kata kerja pasif juga boleh berawalan ber-. ter-…kan. (46) Aiman mencampakkan kotak itu. Dia tidak dibenarkan pergi. Pintu itu masih terbuka. 5. Contohnya: (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) Bangkai itu ditutup dengan kertas.” Contohnya: (45 Suzana menjahit baju. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja pasif? Berikan alasan anda. (2) Kakak sedang berjalan kaki. (45a) Baju dijahit oleh Hazirah. (3) Janggut ayah belum bercukur. (4) Ayah belum bercukur. Hajatnya tidak terpenuhi oleh kami. Kata kerja pasif digunakan dalam ayat yang menunjukkan subjek ayat “dikenai. Sementara itu. ke-…-an. (2) Kanak-kanak itu tertelan biji saga. (1) Nasi sudah bertanak. Persembahan tarian diikuti oleh persembahan nyanyian. Mereka kena tangkap oleh polis. . Pelajar itu kepanasan di padang sekolah Indahnya pantai itu tidak tergambarkan oleh sesiapa pun. Baju itu belum berbasuh. ter-…-i. di-…-i.Kata Kerja | 87 Apakah jenis kata kerja bagi ayat yang beriku? (1) Salim tersepak akan Zainal. di-…-kan.4 Kata kerja pasif Kata kerja transitif pasif berfungsi dalam ayat pasif melalui proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. (46a) Kotak itu dicampakkan oleh Hazim.

Kata kerja tunggal dapat berdiri sendiri dengan makna sepenuhnya untuk bertugas sebagai predikat dalam ayat.5 Pembentukan Kata Kerja Kata kerja terdiri daripada empat bentuk. di-. Awalan beR(I) Bentuk awalan beRAwalan beR. mempeR-.7. meN-. 5. hakis.jika bercantum dengan semua kata dasar.mempunyai dua bentuk bergantung pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya. apitan dan sisipan. teR-. dipeR-. iaitu: i. iaitu ber. kecuali dengan perkataan yang huruf pertamanya ialah r. kata kerja majmuk iv. kata kerja terbitan iii.Kata Kerja | 88 5. kata kerja tunggal ii.7 Kata Kerja Terbitan Kata kerja terbitan boleh terdiri daripada awalan.menjadi ber.6 Kata Kerja Tunggal Kata kerja tunggal ialah kata kerja yang tidak berimbuhan. 1. Contohnya: . akhiran.1 Awalan Kata Kerja Awalan yang membentuk kata kerja terbitan ialah beR-. Antaranya ialah berdikari. pulihara dan ubahsuai. berburu berenang berasap belajar bertapa berangkai berjiran belunjur (i) Awalan beR.dan be-. Contohnya: tidur hidup terbang lahir gagal datang pulang hancur balik gugur rebah patah Kata kerja tunggal boleh juga berbentuk akronim. kata kerja ganda 5. 5.

Contohnya: beR + kebun (KN)  berkebun (KK) beR + suruh (KK)  bersuruh (KK) beR + murah (KA)  bemurah (KK) beR + oleh (KT)  beroleh (KK) Selain itu. Kekayaannya bernilai puluhan juta ringgit. atau kata kerja tak transitif berpelengkap seperti (66) – (67). .boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif tanpa pelengkap seperti (64). kata adjektif dan kata tugas. belunjur dan belajar.(65).membentuk kata kerja aktif tak transitif. (ii) Awalan beR. Contohnya: (56) (57) (58) (59) Lelaki itu berwang. Kesihatan bapa beransur pulih.boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama.Kata Kerja | 89 beR + angkat beR + buka beR + cermin  berangkat  berbuka becermin beR + ekor beR + guna beR + hujah  berekor  berguna  berhujah Walau bagaimanapun. iaitu bekerja. Askar-askar sedang berjuang di medan perang.menjadi be. Contohnya: beR + runding  berunding beR+ rantai  berantai beR + ramai  beramai (II) Fungsi awalan beRAwalan beR.berfungsi untuk membentuk kata kerja.apabila bercantum dengan semua kata dasar yang bermula dengan huruf r. Kata kerja yang dibentuk dengan awalan beR. Awalan beR. ada tiga perkataan yang dikecualikan daripada peraturan di atas. awalan beR. kata kerja.

membawa pengertian: (a) mempunyai. Contohnya: berbasikal. berbunyi. Contohnya: berbaju. berdandan. bersuara. Contohnya: bertelur. berjemur (k) pasif seperti awalan di-.dalam ayat yang berikut. beranak (d) memakai sesuatu. Apakah jenis dan makna bagi kata kerja tersebut? (1) Baju belum berbasuh. berkeretapi (c) mengeluarkan.Contohnya: tidak berjahit sudah berlipat belum berbasuh = = = tidak dijahit sudah dilipat belum dibasuh Bandingkan kata kerja berawalan beR. Contohnya: berbahaya berwarna ‘ada bahayanya’ ‘ada warnanya’ (f) melakukan perbuatan pada diri sendiri (refleksif). Contohnya: bercukur. (b) menggunakan.Kata Kerja | 90 (III) Makna awalan beRAwalan beR. beristeri. (2) Abang berbaju Melayu. Contohnya: beratap. berbedak. berkasut. berseluar (e) ada sesuatu seperti pada kata dasar. bersuara. .

atau dengan pelengkap (77-78). iaitu ter.dapat digabungkan dengan kata dasar daripada kata nama dan kata kerja.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan semua huruf. Contohnya: terduduk terpakai terambil terdiam tersepak tercari terbuku terserlah Awalan teR.mempunyai dua bentuk. kecuali dengan kata dasar yang bermula dengan hruf r. Contohnya: (60) Pintu itu terbuka. (4) Kamil berkereta Waja ke pejabat.dan te-. Kata kerja tak transitif boleh tanpa pelengkap (76). iaitu: (i) kata kerja aktif (ii) kata kerja pasif (i) kata kerja aktif Ada dua jenis kata kerja aktif yang terbentuk daripada awalan teR-. Contohnya: terancang teringkas terasa terentang terawat terendam (II) Fungsi awalan teRAwalam teR.menjadi ter. iaitu kata kerja tak transitif dan kata kerja transitif. (62) Kanak-kanak itu terjatuh dari buaian.menjadi te.Kata Kerja | 91 (3) Makanan sudah berhidang. (61) Pesakit itu terlantar di katil. Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek selepasnya. Awalan teR(I) Bentuk awalan teRAwalan teR.terdiri daripada dua jenis. .di depan kata dasar yang bermula dengan huruf r. 2. Contohnya: teR + nama (KN)  ternama (KK) teR + gunting (KN)  tergunting (KK) teR + cabut (KK)  tercabut (KK) teR + bawa (KK)  terbawa (KK) Kata kerja yang terbentuk daripada awlan teR. Awalan teR.

kata sendi oleh perlu diletakkan selepas kata kerja pasif. Bagi membezakannya.Kata Kerja | 92 Kata kerja yang berawalan teR. (67) Bangunan itu terbina oleh pekerja Indonesia. Contohnya: (66) Tembok itu terlanggar oleh lori. Contohnya: terasing (sudah diasingkan) terdapat (sudah didapati) terbukti (sudah dibuktikan) (c) keupayaan. Contohnya: terangkat (dapat diangkat) tertanggung (dapat ditanggung) tercapai (dapat dicapai) . (II) Makna awalan teRAwalan teR. Bapa terbeli mangga muda. Contohnya: (69) (70) (71) (72) Anas terpijak ekor kucing itu. Contohnya: (63) Mei Lin terambil buku Kumari. Ekor kucing terpijak oleh Anas. (68) Meja itu tidak terangkat oleh Hanif.membawa pengertian: (a) tidak sengaja Makna tidak sengaja ini boleh menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. (kata kerja transitif) (65) Amir tersepak batu.yang membentuk kata kerja pasif hadir dalam ayat pasif. dan memerlukan kata sendi oleh selepas kata kerja pasif berawalan teR-. Mangga muda terbeli oleh bapa. (kata kerja transitif) (ii) kata kerja pasif Awalan teR. (b) keadaan tersedia.yang membentuk kata kerja transitif memerlukan objek. (kata kerja transitif) (64) Kami terlihat budak itu di bandar.

meny. iaitu me-. peng-. Contohnya: meN + minum meN + naik meN + nyanyi meN + nganga meN + reka meN + langkah meN + wangi meN + yakin peminum  menaik menyanyi  menganga mereka  melangkah  mewangi meyakinkan (ii) Awalan meN. (i) Awalan meN. (iv) Saya tersenyum sendirian apabila mengingati kisah itu.dalam ayat yang berikut? Berikan alasan anda. ng. l.dan menge-.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf b.menjadi me. men-. (iii) Adik terduduk seketika setelah dimarahi guru. (ii) Abang tidak terbeli kereta mewah itu. r. w dan y.mempunyai enam bentuk. (i) Petani itu tersandar di bawah pokok. 3. Contohnya: meN + buka meN+fatwa meN + proses peN + veto membuka  memfatwa  pemproses pemveto .menjadi mem. n. ny. mem-. dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f.Kata Kerja | 93 Apakah jenis kata kerja yang berawalan teR.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf m. Awalan meN(I) Bentuk awalan meNAwalan meN.tersebut. Perbezaan bentuk-bentuk awalan ini berlaku kerana jenis huruf pertama pada kata dasar yang menerima awalan meN. p dan v.

Omar (2009:57). huruf p pada kata dasar yang menerima awalan mem. sy. dan mempersoalkan. (iii) meN. timbul usaha untuk mempertahankan awalan itu.tidak digugurkan disebabkan analogi palsu. Oleh itu. Contohnya: mempamerkan (pamer ialah kata pinjaman) memfitnah (fitnah ialah kata pinjaman) memproses (proses mengandungi gugus konsonan dan kata pinjaman) Terdapat beberapa perkataan yang bermula dengan huruf p yang menerima awalan mem.menjadi men. atau gugus konsonan. seperti mempedulikan. Menurut Asmah Hj. Biasanya konsonan t akan gugur. atau mengandungi tiga atau lebih suku kata. atau gugus konsonan. j. maka huruf t itu dikekalkan. yakni dengan menganggap bahawa suku kata pertama kata dasar terdiri daripada awalan. mempercayai.dan dianggap sebagai kekecualian. huruf p dan f digugurkan. d. Contohnya: meN + tafsir  mentafsir meN + transkripsi  mentranskripsi meN + terjemah  penterjemah menN + tertawakan  mentertawakan .Kata Kerja | 94 Bagi sesetengah kata terbitan. Contohnya: meN + cari meN + datang meN + jahit meN + syukuri meN + tulis meN + tolong meN + zalimi  mencari  mendatang  menjahit  mensyukuri  mentulis  menulis  mentolong  menolong  menzalimi Jika kata dasar itu terdiri daripada kata pinjaman. Contohnya: meN + fikir meN + periksa meN + pukul meN + pandu  memfikir  memikir  memperiksa  memeriksa  mempukul  memukul  mempandu  memandu Huruf p dan f biasanya dikekalkan apabila kata dasar erdiri daripada kata pinjaman. t.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf c. dan z.

h. bukan penernak.apabila bergabung dengan kata dasar yang mengandungi satu suku kata. (iv) meN.menjadi menge. k itu digugurkan. dan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal a. Contohnya: meN + cat  mengecat meN + lap  mengelap meN + khaskan  mengekhaskan meN + syaki  mengesyaki meN + syorkan  mengesyorkan . Contohnya: meN + kawal  mengkawal  mengawal meN + kayuh  mengkayuh  mengayuh meN + gali  menggali meN + hantar  menghantar meN + khianati  mengkhianati meN + ghaibkan  mengghaibkan meN + angkut  mengangkut meN + elak  mengelak meN + ikut  mengikut meN + olah  mengolah Apabila meN-bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf k. baik perkataan Melayu ataupun perkataan pinjaman. gh.menjadi meng. Namun. Ini berlaku mungkin sebagai analogi palsu dengan menanggap bahawa suku kata yang pertama terdiri daripada awalan.Kata Kerja | 95 Kekecualian berlaku pada perkataan ternak yang membentuk penternak.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan konsonan k.. kh. huruf k akan dikekalkan dalam kata dasar daripada kata pinjaman. Contohnya: meN + kritik meN + kanunkan meN + klasifikasikan  mengkritik  mengkanunkan  mengklasifikasikan (v) meN. g. e. i. o dan u.

Contohnya: mengapak (menggunakan kapak sebagai alat) menggunting (menggunakan gunting sebagai alat) menjala (menggunakan jala sebagai alat) . dan huruf s itu digugurkan. menjual. seperti menaik.yang bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata kerja dapat menerbitkan kata kerja aktif tak transitif.Kata Kerja | 96 (vi) meN. (III) Makna awalan meN(a) melakukan perbuatan. memutih. Contohnya: memucat (menjadi pucat) membesar (menjadi besar) memanjang (menjadi panjang) (c) menggunakan sebagai alat. Awalan meN. Contoh: meN + sapu  menysapu  menyapu meN + satu menysatu  menyatu meN + sumpah  menysumpah menyumpah (II) Fungsi Awalan meNAwalan meN-…ialah awalan yang membentuk kata kerja aktif. dan kata adjektif. menurun. Contohnya: meN + langit (KN)  melangit (KK) meN + suruh (KK)  menyuruh (KK) meN + putih (KA)  memutih (KK) Awalan meN. membeli.boleh digabungkan dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama.menendang. Contohnya: membaca (melakukan perbuatan membaca) menjaga (melakukan perbuatan menjaga) menendang (melakukan perbuatan menendang) (b) menjadi. menangis. menolak.menjadi meny. kata kerja. melangkah. memakai. dan kata kerja aktif transitif seperti menulis.apabila bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan huruf s.

+ ambil di + olah di. iaitu di.+ culik di-+ tendang di.Kata Kerja | 97 (d) menuju. (2) Anis memakai baju yang berwarna merah. Contohnya: mengutara (menuju ke utara) mendarat (menuju ke darat) menyeberang (menuju ke seberang) (e) mengeluarkan bunyi. Contohnya: mengaduh (menggeluarkan bunyi ”aduh”) mengaum (menggeluarkan bunyi ”aum”) mengembet (menggeluarkan bunyi ”embek”) (f) mengenakan/memasang.+ pukul  diculik  ditendang  diduga  dipukul . (3) Pelajar itu meloncat tinggi kerana gembira.+ buang di. Awalan ini tidak berubah walaupun bertemu dengan apaapa juag huruf yang menjadi huruf pangkal kata dasar. (4) Padi di sawah mula menguning.duga di. Contohnya: mengalas (menggenakan alas) memagar (memasang pagar) mencelak (menggenakan celak) Apakah jenis kata kerja makna kata kerja bagi perkataan yang menerima awalan meN.dalam Ayat yang berikut? (1) Perbincangan mereka telah melencong daripada agenda asal..+ sapu  diambil  diolah  dibuang  disapu di.mempunyai satu bentuk. Awalan di(I) Bentuk awalan diAwalan di. Contohnya: di. 4.

kata adjektif dan kata tugas.dengan awalan di-.+ ketam (KN)  diketam (KK) di. Awalan di. Awalan ini boleh dipasangkan dengan imbuhan men-. Awalan mempeR.+ ajar (KK)  diajar (KK) di.menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh diri orang ketiga. Awalan di.terbentuk apabila kata kerja yang berawalan meNdipasifkan dengan menggantikan awalan meN. Contohnya: mempeR + hamba (KN)  memperhamba (KK) mempeR + besar (KA)  memperbesar (KK) mempeR + oleh (KT)  memperoleh (KK) .Kata Kerja | 98 (II) Fungsi awalan diAwalan di.dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama dan kata kerja. iaitu memper-.mempunyai satu bentuk. Contohnya: memperdalam memperdua memperdaya memperkemas memperhalus memperoleh (II) Fungsi awalan mempeRAwalan mempeR.+ tendang (KK)  ditendang (KK) (III) Makna awalan diAwalan di. Contohnya: menendang  menghukum  mendayung  ditendang dihukum didayung 5.membentuk kata kerja pasif.dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama.membentuk kata kerja aktif transitif. Contohnya: di. Awalan mempeR(I) Bentuk awalan mempeRAwalan mempeR.+ gulai (KN)  digulai (KK) di.

sebaliknya dalam ayat (iii) . iaitu diper-.Kata Kerja | 99 (III) Makna awalan mempeRAwalan mempeR. 6. (v) Abang memperisteri gadis dari Kelantan. Awalan dipeR(I) Bentuk Awalan dipeRAwalan dipeR.mempunyai satu bentuk.dalam perkataan (i)-(iii) memerlukan akhiran tersebut digugurkan. (iv) Kumpulan samseng itu memperalat pelajar-pelajar sekolah. Contohnya: memperalat (menjadikan sebagai alat) memperhamba (menjadikan sebagai hamba) memperisteri(menjadikan sebagai isteri) (c) membahagi. Contohnya: memperbesar (menjadikan lebih besar) memperdalam (menjadikan lebih dalam) memperpanjang (menjadikan lebih panjang) (b) menjadikan sebagai atau memperlakukan sebagai. (iii) Saya memperoleh berita baik itu semalam.membawa pengertian: (a) menjadikan sesuatu bersifat lebih. Contohnya: dipertajam diperkuda diperlebar diperdewa diperkukuh diperisteri . Contohnya: memperdua (membahagi dua) mempertiga (membahagi tiga) Apakah sebabnya mempeR. (ii) Pekerja-pekerja sedang mempercepat kerja-kerja pembinaan bangunan itu.(iv) memang akhirannya tidak diperlukan? (i) Mereka sedang memperhalus permohonan itu.

iaitu -kan dan –i 1. Akhiran kata kerja dalam bahasa Melayu ada dua.7.2 Akhiran Kata Kerja Akhiran ialah bentuk imbuhan yang digabungkan pada bahagian akhir kata dasar. Contohnya: diperisteri (djadikan sebagai isteri) diperalat (dijadikan sebagai alat) diperkawan (dijadikan sebagai kawan) (b) dijadikan lebih atau bertambah. adjektif dan kata tugas.ialah kata nama. Contohnya: diperkemas (dijadikan lebih kemas) diperkukuh (dijadikan lebih kukuh) diperkaya (dijadikan lebih kaya) (c) dibahagi. Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan dipeR.Kata Kerja | 100 (II) Fungsi Awalan dipeRAwalan dipeR. Contohnya: memperkacang diperkacang memperoleh  diperoleh mempererat  dipererat mempercepat  dipercepat memperdaya  diperdaya memperhamba  diperhamba (III) Makna awalan dipeR(a) dijadikan sebagai. iaitu –kan.membentuk kata kerja pasif diri ketiga daripada kata kerja transitif yang berawalan mempeR-… dalam ayat aktif. Akhiran -kan (I) Bentuk akhiran -kan Akhiran -kan mempunyai satu bentuk. Contohnya: diperdua (dibahagi dua) dipersepuluh (dibahai sepuluh) 5. Bentuknya tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar. Contohnya: belikan dapatkan tunjukkan usahkan sudahkan tinggikan .

(74) Pokok bunga itu kamu tanamkan pagi tadi. Awalan -kan boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Contohnya: asap (KN) + -kan tulis (KK) + -kan tinggi (KA) + -kan serta (KT) + .Kata Kerja | 101 (II) Fungsi akhiran kanAwalan -kan berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. iaitu dalam ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. (III) Makna akhiran -kan (a) menyebabkan jadi (kausatif). (76) Sila penuhkan ruang kosong di depan dewan. Contohnya: lebihkan (menyebabkan jadi lebih) hapuskan (menyebabkan jadi hapus) terangkan (menyebabkan jadi terang) (b) melakukan sesuatu untuk orang lain (benefaktif). Contohnya: (75) Kosongkan bilik ini secepat mungkin. atau dalam ayat perintah.kan  asapkan (KK)  tuliskan (KK)  tinggikan (KA)  sertakan (KK) Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan terdapat dalam dua jenis ayat. kata kerja. (a) Ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. Contohnya: (73) Adik saya belikan sebuah buku cerita. (b) Ayat perintah. kata adjektif atau kata tugas. Contohnya: buatkan (membuat sesuatu untuk orang lain) gorengkan (menggoreng sesuatu untuk orang lain) ambilkan (mengambil sesuatu untuk orang lain) .

contohnya: (79) Ingati jasa pejuang negara kita. Contohnya: sudahi (menyebabkan jadi sudah) baiki (menyebabkan jadi baik) lupai (menyebabkan jadi lupa) .Kata Kerja | 102 2. (b) Ayat perintah.i  sertai (KK) Kata kerja yang menerima akhiran –i tanpa awalan terdapat dalam dua jenis ayat. atau dalam ayat perintah. iaitu –i. (a) Ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. iaitu dalam ayat pasif ganti nama diri orang pertama dan orang kedua. (80) Tolong temani adik kamu ke taman. kata adjektif atau kata tugas. Contohnya: awasi dapati turuni tandingi sudahi contohi (II) Fungsi akhiran -i Awalan -i berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. (78) Majlis itu akan saya hadiri. Awalan -i boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. Akhiran -i (I) Bentuk akhiran -i Akhiran -i mempunyai satu bentuk. Bentuknya tidak berubah apabila bergabung dengan kata dasar. Contohnya: nama (KN) + -i  nama (KK) duduki (KK) + -i  duduki (KK) dalam (KA) + -i  dalami(KK) serta (KT) + . kata kerja. (iii) Makna akhiran -i (a) menyebabkan jadi (kausatif). Contohnya: (77) Jasa lelaki itu tidak kami lupai.

-kan mempunyai enam bentuk awalan...Kata Kerja | 103 (b) tempat (lokatif). mem-…-kan. memper-…-i. Contohnya: me-…-kan menaikkan mewujudkan mem-…-kan membenarkan mempamerkan memfatwakan memproseskan memvariasikan membandingkan menyanyikan melayakkan mengerikan meyakinkan men-…-kan mendamaikan menzahirkan mencarikan menjadualkan mentakrifkan mensyarahkan .. meng-…kan. Apitan meN-…-kan (I) Bentuk awalan meN-. meny-.7. yakni sama banyak dengan jumlah alomorf awalan meN-... di-…-i. men-…-kan. beR-…-kan. ter-…-kan dan ter-…-i.-kan Apitan meN-. 1.3 Apitan Kata Kerja Apitan yang membentuk kata kerja ialah meN-…-kan.. memper-…-kan. iaitu me-…-kan.-an. diper-…-kan. (lihat awalan meN-).-kan. diper-…-i. meN-…-i.. carilah persamaan dan perbezaan antara akhiran –i dengan akhiran –kan? 5. beR-. Contohnya: duduki meja (duduk di atas meja) sirami pokok bunga (siram pada pokok bunga) hadiri jamuan (hadir ke/di jamuan) Dengan merujuk kepada buku-buku tatabahasa. dan menge-…-kan.. di-…-kan. ke-…-an.

-kan + satu (KT)  menyatukan (KK) Ada kata kerja berapitan meN-…-kan yang walaupun berbentuk kata kerja tetapi dapat berfungsi sebagai kata adjektif.-kan + jatuh (KK)  menjatuhkan (KK) meN-... Misalnya: (81) (82) (83) Peristiwa itu amat menyedihkan. kata adjektif dan kata tugas.. amat menakutkan..-kan boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama... mengelakkan menghantarkan menggayakan mengutarakan mengghaibkan menggkhususkan meny-. Tempat itu amat menyeramkan. Contohnya: meN-... kata kerja.. amat menyeramkan)..-kan + buku (KN)  membukukan (KK) meN-.-kan + besar (KA)  membesarkan (KK) meN-.. .Kata Kerja | 104 meng-…-kan.-kan berfungsi untuk membentuk kata kerja transitif. Apitan meN-....-kan Apitan meN-.. Kerja-kerja yang dibuat kurang memuaskan. dan unsur yang hadir selepas kata kerja dapat digugurkan tanpa menjejaskan ayat.. Kata kerja jenis ini dapat menerima kata penguat (amat menyedihkan.-kan menyapukan menyatukan menyalurkan menyakitkan menyampaikan menyepikan menge-…-kan mengelap mengekhaskan mengecamkan mengesahkan mengesyorkan mengehadkan (II) Fungsi apitan meN-.

Contohnya: menggerakkan (menyebabkan bergerak) memalukan (menyebabkan malu) menaikkan (menyebabkan naik) (d) manfaat (benefaktif). Contohnya: mendirikan menguburkan merundingkan (b) menjadikan objek sebagai. Contohnya: membelikan (membeli untuk seseorang) mencarikan (mencari untuk seseorang) mengangkatkan (mengangkat untuk seseorang) (e) menggunakan. Makna ini muncul dalam ayat yang mengandungi dua objek. Contohnya: mengayuhkan (menggunakan kayuh) mengipaskan (menggunakan kipas) melayarkan (menggunakan layar) (f) akhiran –kan pada kata yang berapitan meN-…-kan bertugas sebagai ganti kata sendi akan. tentang. Contohnya: merajakan pu (menjadikan seseorang sebagai raja) mencalonkan (menjadikan seseorang sebagai calon) mengorbankan (menjadikan sesuatu sebagai korban) (c) menyebabkan (kausatif). Contohnya: membanggakan (bangga akan) menceritakan (bercerita tentang) menanyakan (bertanya kepada) .Kata Kerja | 105 (III) Makna apitan meN-…-kan (a) melakukan sesuatu seperti yang terkandung dalam kata dasar. dan kepada.

....-i boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama. kata kerja. mem-…-i.-i mempunyai enam kelainan. Contohnya: me-…-i menaiki memasuki mem-…-i membanjiri mempamerkan men-…-i menduduki mencurahi meng-…-i mengikuti menggairi meny-..-i.. Apitan meN-. meng-…-i dan menge-…-i..-i Apitan meN-. Apitan meN-…-i (I) Bentuk awalan meN-.. iaitu me-…-i..-i Apitan meN-. men-…-i. Contohnya: . kata adjektif dan kata tugas untuk membentuk kata kerja.. meny-.Kata Kerja | 106 2..-i menyapukan menyakiti menge-…-i mengesyaki mengecami mengebomi menyalurkan menyukai menyatukan menyumpahi mengubati menggalasi mengekori mengawasi mencarikan menzalimi menjumpai mendugai memfatwakan membaharui memvariasikan memikiri merindui melindungi merasai meyakini (II) Fungsi apitan meN-.. iaitu sama banyak dengan jumlah kelainan untuk meN-.-i berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif transitif...

. akan.. Contohnya: memerahi (memberikan sifat merah kepada) membasahi (memberikan sifat basah kepada) mengotori (meberikan sifat kotor kepada) (b) melakukan perbuatan berkali-kali atau banyak. atas.. Contohnya: menikami (menikam berkali-kali) mencabuti mencabut dengan banyak) menghalangi (menghalang berkali-kali) (c) tempat atau lokatif.-i + jatuh (KK)  menjatuhi (KK) meN-.. Contohnya: menduduki (duduk di sesuatu tempat) mendatangi (datang ke sesuatu tempat) menghadiri (hadir di/pada sesuatu tempat) menanami (tanam di sesuatu tempat) (d) Akhiran –i dalam meN-…-i bertugas menggantikan kata sendi seperti dengan. tentang.. ke... kepada dan terhadap. Contohnya: menyeberangi (menuju ke seberang) meminggiri (menuju ke pinggir) mengetengahi (menuju ke tengah) ..-i + contoh (KN)  mencontohi (KK) meN-.-kan + sudah (KT)  menyudahi (KK) (III) Makna apitan meN-. Contohnya: menemui = = mengunjungi = menjangkiti = bertemu dengan berkuasa atas berkunjung ke berjangkit kepada mengetahui menempati mengakui meminati = = = = tahu akan menguasai bertempat di mengaku akan/tentang berminat terhadap (e) menuju arah.-i (a) memberikan sifat kepada objek.Kata Kerja | 107 meN-.-kan + dalam(KA)  mendalami (KK) meN-... di.

.-kan + pandu (KK)  berpandukan (KK) (III) Makna apitanbeR-…-kan (a) menjadikan sesuatu sebagai.. dan dengan. Contohnya: berasaskan berjudulkan berdasarkan berhasratkan bertemakan berajakan (II) Fungsi apitan beR-…-kan Apitan beR-…-kan bertugas membentuk kata kerja aktif tak transitif.-i lazimnya menerima objek yang bernyawa dan objek yang tidak bergerak.-kan + suami (KN)  bersuamikan(KN) beR-.yang diikuti oleh kata sendi tentang. 3... Contohnya: bersenjatakan pisau (menjadikan pisau sebagai senjata) berselimutkan daun (menjadikan daun sebagai selimut) berbantalkan lengan (menjadikan lengan sebagai bantal) (b) Apitan beR-…-kan sama makna dengan kata kerja tak transitif berawalan beR. Apitan ini dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja. pada..Kata Kerja | 108 Anda mungkin mengetahui bahawa apitan meN-.. Contohnya: beR -...-kan menerima objek yang tidak bernyawa dan objeknya bergerak. Contohnya: bertanyakan khabar berdasarkan kajian bertanyakan bersenjatakan parang = bertanya tentang khabar = berdasar akan/pada kajian = bertanya kepada/tentang = bersenjata dengan parang . Berbincanglah dengan pensyarah dan rakan-rakan anda tentang perbezaan tersebut. iaitu ber-…-kan. Apitan beR-…-kan (I) Bentuk apitan beR-…-kan Apitan beR-…-kan mempunyai satu bentuk. manakala apitan meN-. kepada.

iaitu ber-…-an. kata adjektif dan kata adjektif. Contohnya: beR-. Contohnya: berkibaran (berkibar-kibar) berdenyutan (berdenyut-denyut) berkilauan (berkilau-kilau) .-kan adalah salah....... Apitan beR-...-an + terbang (KK)  berterbangan (KK) beR-..-kan mewakili kata sendi tersebut... Contohnya: bertanyakan tentang khabar berdasarkan pada kajian bertanyakan kepada ibu bersenjatakan dengan parang 4.-an (a) banyak yang berlaku....-an bertugas sebagai pembentuk kata kerja aktif tak transitif..-an Apitan beR-.-an mempunyai satu bentuk...Kata Kerja | 109 Oleh sebab akhiran –kan pada kata yang berapitan beR-.-an (I) Bentuk apitan beR-..-an + jauh (KA)  berjauhan (KK) (III) Makna apitan beR-..-an Apitan beR-. maka penggunaan kata sendi tersebut selepas apitan beR-. Apitan ini dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama. Contohnya: berciciran (banyak yang cicir) berguguran (banyak yang gugur) berterbangan (banyak yang terbang) (b) berterusan atau berpanjangan.. Contohnya: berterbangan berguguran berjauhan berlarian berebutan berentetan (II) Fungsi apitan beR-..-an + musuh (KN)  bermusuhan(KN) beR-.

-kan Apitan di-…-kan merupakan bentuk pasif meN-…-kan.. Apitan di-…-kan (I) Bentuk apitan di-.-kan Apitan di-.-kan merupakan penanda pasif diri ketiga. Apitan di-…-kan mempunyai satu bentuk..dan –kan. . Contohnya: dilakukan dihapuskan diperlukan diberikan disyaratkan dijelaskan (II) Fungsi apitan di-.-kan bertugas untuk membentuk kata kerja pasif....-kan dengan awalan di-.pada apitan meN-..Kata Kerja | 110 (c) dalam keadaaan.-kan Apitan di-…-kan membawa pengertian seperti yang terkandung dalam imbuhan di.dan –kan). Penukaran bentuk kata kerja aktif transitif kepada bentuk kata kerja pasif dapat dilakukan dengan menggantikan awalan meN.. iaitu di-…kan.. (Rujuk imbuhan di... Contohnya: berasingan (dalam keadaan terasing) berjauhan (dalam keadaan jauh) berhampiran (dalam keadaan hampir) (d) menyaling. Awalan di... Contohnya: Aktif memberitahukan mengajarkan mencarikan Pasif diberitahukan diajarkan dicarikan (III) Makna apitan di-.pada perkataan yang berapitan di-. Contohnya: bersalaman (saling bersalam atau bersalam-salaman) bertembakan (saling bertembak atau bertembak-tembakan) berdakapan (saling berdakap atau berdakap-dakapan) 5.

-i Penukaran bentuk kata kerja aktif transitif kepada bentuk kata kerja pasif dapat dilakukan dengan menggantikan awalan meN. Contohnya: diamati ditanggani dipukuli direnungi disudahi dizalimi (II) Fungsi apitan di-…-i Apitan di-..dan –i...dan –i). Apitan di-…-i (I) Bentuk apitan di-…-i Apitan di-…-i merupakan bentuk pasif bagi apitan meN-…-i.. Contohnya: Aktif melalui meyakini Pasif dilalui diyakini (III) Makna apitan di-.-i dengan awalan di-.-i membentuk kata kerja pasif..pada apitan meN-..Kata Kerja | 111 6.. . 7. Awalan di. Apitan di-…-i mempunyai satu bentuk.pada kata yang berapitan di-…-i menyatakan makna perbuatan pasif yang dilakukan oleh orang ketiga.. Contohnya: memperkatakan memperhatikan memperdengarkan mempersiapkan memperbandingkan mempertikaikan (II) Fungsi apitan mempeR-…-kan Apitan mempeR-…-kan bertugas untuk membentuk kata kerja aktif transitif. Contohnya: mempeR-…-kan + suami (KN)  mempersuamikan (KK) mempeR-…-kan + siap (KK)  mempersiapkan (KK) . Apitan di-. Apitan mempeR-…-kan dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja. (Rujuk imbuhan di.-i Apitan di-…-in membawa pengertian seperti yang terkandung dalam imbuhan di. iaitu di-…-i. iaitu memper-…-kan. Apitan mempeR-…-kan (I) Bentuk apitan mempeR-…-kan Apitan mempeR-…-kan mempunyai satu bentuk.

dengan memper-.Kata Kerja | 112 Apitan memper-…-kan berkaitan dengan kata kerja tak transitif yang berawalan beR-.. Apitan mempeR-…-i (I) Bentuk apitan mempeR-…-i Apitan mempeR-…-i mempunyai satu bentuk.. Contohnya: bersatu bertemu berjuang    mempersatukan mempertemukan memperjuangkan (III) Makna apitan mempeR-…-kan (a) menjadikan atau menyebabkan (kausatif). Contohnya: mempertemukan (menjadikan atau menyebabkan bertemu) mempersatukan (menjadikan atau menyebabkan bersatu) mempergunakan (menjadikan atau menyebabkan berguna) memperbahaskan (menjadikan atau menyebabkan berbahas) (b) menyebabkan objek dapat diperlakukan atau dapat berlaku dengan kata dasar yang berawalan beratau diContohnya: memperdengarkan suara (menyebabkan suara dapat didengar) mempertahankan hujah (menyebabkan hujah dapat bertahan) memperkenalkan rakan (menyebabkan rakan dapat dikenali) Apakah perbezaan antara awalan memper.-kan? 8. iaitu memper-…-i. Contohnya: mempersenjatai memperingati mempelajari memperlindungi memperhiasi memperhambai .

Contohnya: keguguran kehujanan kepanasan kedengaran kemalangan kehausan (II) Fungsi apitan ke-…-an Apitan ke-…-an membentuk kata kerja pasif. Apitan ke-…-an (I) Bentuk apitan ke-…-an Apitan ke-…-an mempunyai satu bentuk.. Contohnya: ke-. Contohnya: mempeR-…-i + hamba (KN) mempeR-…-i + senjata (KN) mempeR-…-i + ingat (KK) mempeR-…-i + ajar (KK)  memperhambai (KK)  mempersenjatai (KK)  memperingati (KK)  mempelajari (KK) (II) Makna apitan mempeR-…-i (a) memperoleh.-an + sejuk (KA)  kebanjiran (KK)  kecurian (KK)  kesejukan (KK) ..-an + curi (KK) ke-..Kata Kerja | 113 (II) Fungsi apitan mempeR-…-i Apitan memper-…-i bertugas untuk membentuk kata kerja aktif transitif. Apitan mempeR-…-i dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja.. iaitu ke-…-an. kata kerja dan kata adjektif. Contohnya: memperhiasi (menjadikan objek memperoleh hias) mempersenjatai (menjadikan objek memperoleh senjata) (b) akhiran –i pada kata yang berapitan memper-.-an + banjir (KN) ke-.. kepada dan tentang yang menyertai kata kerja tak transitif..-i dapat menggantikan kata sendi seperti akan. Apitan ke-…-an dapat bergabung dengan kata dasar daripada kata nama. Contohnya: memperingati (ingat akan) memperhambai (berhamba kepada) mempelajari (belajar tentang) 9...

-an sebagai kata kerja dengan kata kata nama? 10..pada kata yang berapitan diper-…-kan merupakan penanda pasif diri ketiga. Contohnya: keracunan (ditimpa akibat racun) kejatuhan (ditimpa akibat jatuh) (b) ditimpa rasa/keadaan.. Contohnya: kelihatan (dapat dilihat) kedengaran (dapat didengar) Anda telah mempelajari apitan ke-…-an juga dapat membentuk kata nama.Kata Kerja | 114 (III) Makna apitan ke-…-an (a) ditimpa akibat sesuatu. Contohnya: keberatan (ditimpa rasa/keadaan berat) kesejukan (ditimpa rasa/keadaan sejuk) (c) kena. iaitu diper-…-kan. Contohnya: dipertemukan dipertunjukkan diperkatakan diperhatikan dipersoalkan diperisterikan (II) Fungsi apitan diper-…-kan Apitan diper-…-kan membentuk kata kerja pasif. Awalan di. Contohnya: . Bagaimanakah anda hendak membezakan apitan ke-. Apitan diper-…-kan (I) Bentuk apitan diper-…-kan Apitan diper-…-kan mempunyai satu bentuk. Contohnya: kemalangan (kena malang) kehujanan (kena hujan) ketinggalan (kena tinggal) (d) dapat di-.

(III) Makna apitan diper-…-i (a) dijadikan. iaitu diper-…-i. Contohnya: diperhambai diperkebuni dipersenjatai . Contohnya: dipersenjatai diperlindungi dipelajari diperhiasi diperingati diperkebuni (ii) Fungsi apitan diper-…-i Apitan diper-…-i membentuk kata kerja pasif. Apitan diper-…-i (I) Bentuk apitan diper-…-i Apitan diper-…-i mempunyai satu bentuk.Kata Kerja | 115 memperlakukan  diperlakukan memperhatikan  diperhatikan mempertautkan  dipertautkan (III) Makna apitan diper-…-kan (a) objek dijadikan seperti kata dasar. Contohnya : diperlihatkan (menyebabkan sesuatu dilihat oleh orang lain) diperdengarkan (menyebabkan sesuatu didengar oleh orang lain) dipertunjukkan (menyebabkan sesuatu ditunjuk oleh orang lain) 11. Contohnya: diperhambakan (dijadikan diri sebagai hamba) dipersaudarakan (dijadikan orang lain sebagai bersaudara) dipercabangkan (dijadikan bercabang) (b) menyebabkan sesuatu perbuatan terjadi seperti kata dasar.pada kata yang berapitan diper-…-i merupakan penanda pasif diri ketiga. Awalan di.

-kan dan dapat di-…-i.dan akhiran –kan atau –i pada kata dasar. Contohnya: .4 Sisipan Kata Kerja (I) Bentuk sisipan kata kerja Sebenarnya. Contohnya: (tak) terkatakan (tidak) terfikirkan (tak) terjangkau (tak) tergambarkan (tidak) terpenuhi (tidak) terlintas 5.. Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i selalu didahului oleh kata nafi tak atau tidak di depan. (III) Makna apitan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i membawa pengertian dapat di-.dan –em.7. Contohnya: dipelajari diperingati 12. tidak ada sisipan yang membentuk kata kerja.dan –em. Kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan -el-..akan menjadi kata kerja apabila menerima imbuhan. Contohnya: terkatakan terselesaikan tersampaikan terpenuhi teratasi terlukai (II) Fungsi apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i membentuk kata kerja pasif. -er.bertugas untuk mengubah atau menetapkan golongan kata.Kata Kerja | 116 (b) berbuat. -er. Apitan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i (I) Bentuk apiatan teR-…-kan dan Apitan teR-…-i Apitan teR-…-kan dan apitan teR-…-i dibentuk dengan awalan ter. (II) Fungsi sisipan kata kerja Bentuk sisipan -el-.

Contohnya: tinggal-tinggalkan amat-amati doa-doakan . Contohnya: duduk batuk muntah  duduk-duduk  batuk-batuk  muntah-muntah (ii) Penggandaan separa Penggandaan separa melibatkan pengulangan sebahagian daripada kata dasar. Contohnya.8 Kata Kerja Ganda (I) Bentuk kata kerja ganda Ada tiga jenis penggandaan yang boleh berlaku untuk membentuk kata kerja ganda.+ patuk (KK)  pelatuk (KN)  berpelatuk (KK) -er. iaitu: (i) penggandaan penuh (ii) penggandaan separa (iii) penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan penuh melibatkan seluruh kata dasar diulang tanpa sebarang perubahan bentuk serta diberikan tanda sempang (-). Terdapat tiga jenis penggandaan separa yang berlaku pada kata kerja terbitan.+ tapak (KN)  telapak (KN)  bertelapak (KK) -el.+ kupas (KK)  kelupas (KA)  berkelupas (KK) -er. bermain-main berjalan-jalan tertanya-tanya dicari-cari menari-nari pukul-memukul (b) penggandaan separa pada kata kerja berakhiran.+ sabut (KN)  serabut (KA)  berserabut (KK) -em. (a) penggandaan separa pada kata kerja berawalan.+ guruh (KN)  gemuruh (KA)  bergemuruh (KK) -em.+ kilau (KA)  kemilau (KA)  berkemilauan (KK) 5. penggandaan separa pada kata kerja berakhiran. Bagi golongan kata kerja. penggandaan separa berlaku pada kata dasar yang berimbuhan. dan penggandaaan separa bagi kata kerja berapitan.Kata Kerja | 117 -el. iaitu penggandaan separa pada kata kerja berawalan.

Contohnya: luruh-larah lalu-lalang susup-sasap (c) penggandaan berentak bebas. Terdapat tiga jenis penggandaan berentak kata kerja. Contohnya: lompat (KK)  lompat-lompat (KK) bisik (KK)  berbisik-bisik (KK) kasih (KA)  kasih-mengasihi (KK) (III) Makna Kata Kerja Ganda (a) perbuatan berulang-ulang berputar-putar bercakap-cakap tergelak-gelak melambai-lambai . Contohnya: ulang-alik tungkus-lumus hempas-pulas (II) Fungsi Kata Kerja Ganda Penggandaan terhadap kata kerja menerbitkan kata kerja.Kata Kerja | 118 (c) penggandaaan separa bagi kata kerja berapitan. Contohnya: cerai-berai gotong-royong cekik-merik (b) penggandaan berentak pengulangan konsonan. Penggandaan kata kerja boleh mengubah dan mengekalkan golongan kata. iaitu: (a) penggandaan berentak penggulangan vokal. Contohnya: mengulang-ulangi membohong-bohongi ditonjol-tonjolkan (iii) Penggandaan berentak Penggandaan berentak kata kerja ialah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.

Contohnya: tolak ansur lipat ganda tunjuk ajar ambil alih terima kasih kemas kini Dari segi jenis. iaitu bentuk yang ditulis terpisah.9 Kata Kerja Majmuk Kata kerja majmuk terhasil daripada gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata kerja lain yang berfungsi sebagai satu perkataan baharu dengan makna tertentu. Contohnya: kemas kini ambil alih terima kasih kenal pasti tolak ansur naik haji . kata kerja majmuk boleh dibahagikan kepada dua.Kata Kerja | 119 (b) perbuatan yang saling berbalas bersalam-salaman bantu-membantu berkirim-kiriman (c) perbuatan berpanjangan mengata-ngata berangan-angan tersengih-sengih (d) perbuatan bersungguh-sungguh memporak-perandakan bertungkus-lumus hikuk-pikuk 5. dan bentuk yang telah mantap penulisannya sebagai satu perkataan. (I) Bentuk Kata Nama Majmuk Bentuk kata kerja majmuk boleh dibahagikan kepada dua jenis. iaitu: (i) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas.

Saya sendiri pernah menjadi pengarah. atau dipeR-. Data-data ini (hantar) dalam bentuk kod seperti yang (aku) dan (setuju) oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia dan Agensi Penerbangan Awam Antarabangsa. . Data-data kaji cuaca tempatan (hantar) ke Pusat Telekomunikasi Kebangsaan yang terletak di Pejabat Kaji Cuaca Subang.. Data ini (oleh) melalui rangkaian teleprinter tempatan. Berdasarkan petikan di bawah. Apakah perbezaan antara objek dengan pelengkap? 2. 8. dipeR-. kata kerja perbuatan kata kerja keadaan kata kerja aktif kata kerja pasif 5.. saya dapati berlakon di pentas lebih mencabar dan memberikan kepuasan. Berdasarkan pengalaman sebagai pelakon. 3. 7. Contohnya: tumbuk rusuk gulung tikar makan angin KATA KUNCI 1.-i. 2. Saya pernah berlakon di bawah beberapa orang pengarah. Data kaji cuaca dari negara asing pula (terima) melalui sistem Telekomunikasi Sejagat. Lakonan pentas memerlukan pengorbanan masa... Dialog bukan sahaja perlu dihafaz tetapi sebutannya hendaklah lancar dan baik. Stesen-stesen kaji cuaca (diri) di seluruh negara. lengkapkan kata dasar yang terdapat di dalam kurangan dengan imbuhan di-. dipeR-.kan. Tujuannya supaya pengutipan dan penyebaran maklumat tentang kaji cuaca dapat (mudah) lagi. di-. kata kerja aktif tak transitif kata kerja aktif transitif objek pelengkap PENILAIAN KENDIRI 1. kenal pasti dan tuliskan kata kerja aktif tak transitif..Kata Kerja | 120 (ii) kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa... dan kata kerja pasif. 3... 4.-i.-kan. Berdasarkan petikan di atas. kata kerja aktif transitif.. 6.

mengedepankan. 8. (h) Gadis itu memperlihatkan ciri kewanitaan yang sebenar. Patah kemudi sepanjang pantai. Apakah sebabnya awalan meN. . (g) Lelaki itu kemalangan di persimpangan jalan itu. (b) Ramlah terpesona melihat lukisan itu. (d) Adik terseyum melihat kakak pulang.Kata Kerja | 121 4. Nyatakan kata kerja aktif tak transitif dalam pantun di atas. (f) Rumah itu kecurian semalam. menternak II. (c) Kakinya terlanggar oleh seorang pemuda. menernak III. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja pasif? (a) Dia tertendang akan Ali. dan buat pembetulannya.apabila bergabung dengan kata proses menjadi memproses bukan memeroses? Pilih deretan kata yang kesemuanya menepati rumus morfofonem bahasa Melayu. Nyatakan sebab ayat yang berikut salah. mengklipkan. mengetengahkan. (b) Pelumba-pelumba haram itu saling potong-memotong untuk memenangi perlumbaan. menghadkan. 6. mensenaraikan. (e) Buah itu termakan oleh adik. Belayar kapal bertimbang arus. dan kata kerja terbitan dalam pantun di atas. Alah membeli menang memakai. mengagumkan 9. Tuan laksana cindai yang halus. Tandakan ( √ ) pada kata berimbuhan yang menepati rumus pengimbuhan bahasa Melayu? mengehadkan ( ) menafsirkan ( ) menelaaah ( ) mentafsirkan ( ) menernak ( ) mengagumkan ( ) menyepadukan ( ) menyelimutkan ( ) menterjemahkan ( ) 7. I. mengkagumkan IV. menselimutkan. menterbalikkan. 5. (a) Kim Leng menggaru-garu kepalanya berkali-kali ketika disoal oleh Cikgu Rosli. menseimbangkan. (a) (b) Senaraikan bentuk kata kerja tunggal.

II. Lori itu terlanggar bahu jalan semalam. Ahmad Khair Mohd Nor (2011). Hasan Alwi. Hashim Hj. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Sabran. Kuala Lumpur: Persatuan Pendidikan Bahasa Melayu Malaysia. Baju di dalam bakul itu belum bergosok lagi. Moeliono (2000). Tatabahasa Asas. IV. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors.Kata Kerja | 122 10. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja aktif? I. Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. VIII. Morfologi. Omar (2009). Bhd. Farid M. V. RUJUKAN Abdullah Hassan (2006). Pertunjukan itu mengagumkan orang ramai. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Kamal terlanggar kaki lelaki tua itu. Jakarta: Balai Pustaka. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Kami terperangkap dalam kesesakan jalan raya. . Ahmad Khair Mohd Nor (2007). (2008). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Asmah Hj. Soenjono Dardjowidjojo. Cerpen itu terkarang oleh Shahnon Ahmad. Bhd. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Onn. III. VI. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Adik kehujanan semasa pulang dari sekolah. Nik Safiah Karim. Ton Ibrahim dan Nawi Ismail (2009). Persoalan Tatabahasa Melayu. VII. Raminah Hj. Hans Lapoliwa dan Anton M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Ahmad Khair Mohd Nor. Pemburu itu terjerat anak rusa. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (2010).

menjelaskan proses pembentukan kata adjektif. Hal ini bererti bahawa perkataan yang menjelaskan sifat sesuatu kata nama dianggap sebagai kata adjektif. Perkataan ini menjelaskan sifat atau keadaan bagi sesuatu kata nama. perkataan besar menjelaskan bahawa keadaan rumah yang besar saiznya. Oleh itu. Istilahistilahnya adalah seperti yang berikut: . Berdasarkan pemahaman anda terhadap kata adjektif. dan comel pula menjelaskan rupa kanak-kanak yang menarik dipandang. mengenal pasti kata adjektif dan membezakannya daripada golongan kata yang lain. lama menjelaskan sifat perhubungan antara dua individu yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya.1 Istilah kata adjektif Terdapat empat istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kata yang menerangkan kata nama. Menghuraikan ciri dan fungsi kata adjektif. kata yang bergaris merupakan kata adjektif.K a t a A d j e k t i f | 123 UNIT 6 KATA ADJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kata adjektif dapat menjelaskan keadaan sesuatu kata nama. 2. Contohnya: rumah besar kelapa muda kawan lama kanak-kanak comel Berdasarkan contoh di atas.0 Pengenalan Kata adjektif ialah kata yang menerangkan kata nama. anda diharapkan dapat: 1. berikan tiga contoh kata adjektif yang menjelaskan sesuatu kata nama. 6. 3. 6. muda pula menjelaskan keadaan buah kelapa yang masih belum tua.

Contohnya : SIFAT NAMA • jawatan tinggi • pengurus besar • orang kuat SIFAT KATA • • • terbang tinggi ketawa besar menjerit kuat Berdasarkan contoh di atas. iaitu sifat nama (penerang nama) dan sifat kata (penerang selain kata nama). Mees (1969). iaitu kata yang menerangkan kata nama sebagai sifat nama. Ahli bahasa moden yang menggunakan istilah sifat ialah Arbak Othman (1981). besar dan kuat menerangkan kata nama jawatan. (2008) pula menggunakan istilah kata adjektif kerana istilah ini selaras dengan istilah adjective dalam bahasa Inggeris dan istilah ini hanya menerangkan kata nama (Norliza Jamaluddin. Istilah ini digunakan kerana golongan kata ini dianggap sebagai kata yang menjelaskan keadaan atau sifat sesuatu kata nama sahaja dan tidak golongan kata yang lain. manakala dalam kolum kedua. kata sifat tersebut menerangkan kata kerja terbang. 2011). tinggi.K a t a A d j e k t i f | 124 ISTILAH KEADAAN NAMA RUPA NAMA KATA SIFAT KATA ADJEKTIF SIFAT NAMA SIFAT KATA Keadaan nama atau rupa nama merupakan istilah yang digunakan awal 1920-an sehingga tahun 1930-an. Za’ba (1940) pula menggunakan istilah kata sifat kerana beranggapan bahawa sifat bukan sahaja golongan kata yang menerangkan kata nama. maka Za’ba membahagikan kata sifat kepada dua. Berbeza daripada istilah ini. Istilah ini digunakan kerana mereka beranggapan bahawa kata sifat turut menerangkan perkataan-perkataan yang lain dan bukan menerangkan kata nama sahaja. Disebabkan wujudnya perbezaan golongan kata yang diterangkan. Dalam kolum pertama. Omar (1993). tetapi turut menerangkan perkataan selain kata nama. kata sifat tinggi. besar dan kuat menerangkan kata yang berbeza. ketawa dan menjerit. manakala yang menerangkan kata selain daripada kata nama sebagai sifat kata. Abdullah Hassan (1986) dan Asmah Hj. . Asraf (1978) dan Nik Safiah Karim et al. iaitu kolum sifat nama. Oleh itu. pengurus dan orang. Za’ba menggolongkan kata sifat kepada dua golongan.

SIFAT NAMA SIFAT KATA 6.K a t a A d j e k t i f | 125 Pada pendapat anda. iaitu sifat nama dan sifat kata. Pada tahun 1940-an. Hal ini telah menyebabkan bukan sahaja perkataan putih dan tinggi dianggap sebagai kata sifat. Oleh itu. segala perkataan yang berganding bersama-sama kata nama dianggap sebagai kata sifat. kupang. batu. semua perkataan bergaris dianggap sebagai kata sifat kerana hadir bersama-sama kata nama. iaitu sebagai golongan kata yang menerangkan kata nama. Kata adjektif pada umumnya didefinisikan berdasar kepada fungsinya. tetapi telah membahagikan kata sifat kepada dua subgolongan. Contohnya: budak kecil saya sahaja guru yang pandai itu senang rumahnya jauh siapa rajin . Za’ba walaupun mentakrifkan kata sifat dengan cara yang sama. ringgit dan itu juga dianggap sebagai kata sifat kerana menepati definisi kata sifat ini.2 Pengertian kata adjektif Terdapat beberapa pengertian yang digunakan untuk menjelaskan kata adjektif. Pada peringkat awal. Pembahagian ini berdasarkan fungsi kata sifat yang hadir dalam struktur ayat atau frasa. maka kata tersebut tergolongan dalam sifat nama. Jika kata sifat tersebut menerangkan kata nama atau ganti nama. Bugis. malahan perkataan-perkataan lain seperti pelekat. Berikan tiga contoh sifat nama dan tiga contoh sifat kata. Contohnya : lembu putih lima kupang kain pelekat dua ringgit orang Bugis bangunan itu rumah batu yang tinggi Berdasarkan contoh di atas. apakah istilah yang sesuai digunakan untuk golongan kata yang menerangkan kata nama? Berikan alasan anda. iaitu dalam tahun 1920-an dan 1930-an kata adjektif bahasa Melayu ditakrifkan sebagai perkataan yang hadir bersama-sama kata nama.

Sifat kata pula ialah perkataan yang menerangkan perkataan selain kata nama dan kata ganti nama. Dalam binaan frasa adjektif ini. Pendefinisian kata adjektif agak berbeza bagi Nik Safiah Karim et al. Contoh di atas menunjukkan bahawa perkataan yang sama boleh menjadi sifat nama atau sifat kata bergantung kepada kata yang diterangkannya. (Sifat Nama) (Sifat Kata) 3a. saya. rumahnya. perkataan yang bergaris merupakan sifat nama kerana menerangkan kata nama budak. 2a dan 3a menerangkan kata nama. 2b. manakala 1b. (2008). Suaranya sangat perlahan. lama menerangkan diam dan tinggi menerangkan terbang). 2b dan 3b pula menerangkan kata kerja (perlahan menerangkan bercakap. Berdasarkan contoh ini. kata adjektif boleh hadir secara sendirian atau hadir bersama-sama perkataan lain seperti hadir bersama-sama kata bantu atau kata penguat. Bukit itu terlalu tinggi. iaitu sifat nama dan sifat kata.K a t a A d j e k t i f | 126 Berdasarkan contoh di atas. iaitu kata adjektif didefinisikan sebagai perkataan yang menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Contohnya: . Hal ini menyebabkan kata sifat dibahagikan kepada dua subgolongan. Perlahan sedikit bercakap. (Sifat Nama) (Sifat Kata) Kata sifat dalam 1a. Burung itu terbang terlalu tinggi. (perlahan menerangkan suaranya. Rumah lama itu sudah runtuh. terlalu jahat. Saya lama diam di sana. Yang berikut merupakan ayat yang diberikan oleh Za’ba dalam membezakan sifat nama dan sifat kata: Contohnya: 1a. guru. itu dan siapa. lama menerangkan rumah dan tinggi menerangkan bukit). (Sifat Nama) (Sifat Kata) 2a. perkataan yang bergaris dalam frasa tersebut dianggap sebagai sifat kata (1958). 1b. 3b. Contohnya: terbang tinggi tidak suka baca lagi elok benar pergi segera begitu juga belum tidur.

KATA SIFAT CONTOH : • • • CONTOH : • • • . kata adjektif merupakan unsur inti dan sebagai kata inti. iaitu boleh wujud dalam frasa tersebut atau boleh digugurkan.K a t a A d j e k t i f | 127 Frasa Adjektif Kata Bantu Kata Adjektif besar besar besar rajin rajin rajin Kata Penguat Kata Penegas lagi juga sekali sudah harus benar Dalam binaan frasa adjektif ini. kata adjektif merupakan unsur wajib yang tidak boleh digugurkan. manakala perkataan-perkataan lain merupakan unsur pilihan. Lengkapkan rajah berikut berdasarkan pembahagian kata adjektif oleh Za’ba.Justeru. perkataan besar dan rajin merupakan unsur wajib dalam frasa adjektif di atas.

Contohnya: (4) (5) (6) (7) (8) (9) udara nyaman lelaki tampan harga yang murah kanak-kanak yang cerdik pakaian yang sudah lusuh pendapatan yang masih rendah Berdasarkan contoh di atas.Dan terKata Dasar Hadapan Belakang Bebas CIRI-CIRI KATA ADJEKTIF (i) Penerang kata nama Ciri tipikal atau ciri utama kata adjektif ialah berfungsi sebagai penerang kata nama. kata adjektif boleh hadir selepas kata nama (seperti contoh 4-6) atau hadir selepas kata hubung relatif yang (contoh 4) atau hadir selepas kata hubung relatif yang dan kata bantu (contoh 7-9).K a t a A d j e k t i f | 128 6. didapati bahawa dalam menjalankan fungsi sebagai penerang nama. kata adjektif hadir selepas kata nama inti atau selepas kata hubung relatif yang atau selepas kata bantu. terdapat enam kriteria dalam menentukan kata sifat. . Dari segi posisi.3 Ciri-ciri Kata Adjektif Dalam bahasa Melayu. iaitu: Penerang Kata Nama Predikat Hadir Dengan Kata Penguat Darjah Perbandingan Berimbuhan se. kata adjektif lazimnya hadir dalam frasa nama. Dalam fungsi ini.

Contohnya: • • • amat sungguh amat KATA ADJEKTIF • paling • terlalu • makin • • • • berani cemerlang mersik gagah • betul • benar • sekali Dalam bahasa Melayu. Dalam ciri ini kata adjektif mengisi posisi predikat. makin dan kurang. kata penguat belakang dan kata penguat bebas. sungguh mahal. Kata penguat dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga. benar dan nian. Contohnya: SUBJEK (10) (11) (12) Adik bongsu saya Buku yang dibelinya itu Sambutan hari kemerdekaan PREDIKAT rajin. kata penguat bebas pula ialah agak. iaitu kata penguat hadapan. Antara kata penguat hadapan ialah terlalu. sungguh dan amat. (iii) Kata adjektif boleh didahului atau diikuti oleh kata penguat. manakala kata penguat belakang ialah betul.K a t a A d j e k t i f | 129 (ii) Fungsi predikat Kata adjektif boleh berfungsi sebagai predikat. meriah sekali. sekali. agak. Walaupun kata penguat boleh mendahului kata kerja tetapi bilangannya tidak banyak. Contohnya : (13) (14) (15) (16) (17) makin berani cemerlang betul mersik sekali sungguh gagah gagah sungguh . paling. iaitu sebagai pelengkap kepada subjek. kata penguat ini lazimnya menjadi penanda bagi mengenal pasti kata adjektif.

penanda golongannya dapat dilihat menerusi imbuhan sedan ter-. atau menggandingkan perkataan “sama” dengan kata adjektif.dan ter. Bagi kata adjektif. Perbandingan sama tara boleh dilakukkan dengan menggandingkan imbuhan sebersama-sama kata adjektif. Anak sulungnya lebih manja berbanding anak-anaknya yang lain.K a t a A d j e k t i f | 130 (iv) Kata adjektif boleh dibuat perbandingan Perbandingan kata adjektif dapat dilakukan sama ada perbandingan yang sama tara atau perbandingan yang tidak setara. (v) Imbuhan se.dan terSama seperti golongan kata yang lain. Perbandingan yang tidak setara pula menggunakan perkataan “lebih” atau “kurang” seperti (20) dan (21). Perumahan di kawasan ini sama cantik perumahan di Damansara. Kedua-dua imbuhan ini boleh dijadikan penguji dalam menentukan kata adjektif kerana kedua-dua imbuhan ini dapat menunjukkan perbandingan (imbuhan se-) atau darjah kepalingan (imbuhan ter-).ini menunjukkan perbandingan dan darjah kepalingan. Imbuhan se. (22) Pemuda itu merupakan penari terkenal bagi kumpulan kebudayaan negeri Pahang.Contohnya : (18) (19) (20) (21) Hubungan mereka berdua tidak semesra dahulu. seperti (18) dan (19). Rumah baharunya ini kurang selesa berbanding rumah lamanya dahulu. atau boleh juga digandingkan kata adjektif dengan imbuhan ter. Contohnya: PERKATAAN IMBUHAN baik luas mahal segak seterseterseterseterKATA TERBITAN sebaik terbaik seluas terluas semahal termahal sesegak tersegak . setiap golongan kata mempunyai imbuhan tertentu yang menjadi penanda bagi golongannya.bersama bagi melakukan sesuatu perbandingan.

berita yang amat mengejutkan kami ( yang bukan merupakan kata adjektif bagi ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) . kata adjektif yang menjalankan fungsi sebagai penerang atau predikat. kebaya biru ( 3. jawatan tertinggi ( 7. pelakon handalan ( 9. (25) Kakak sulungnya tidak cerewet dalam menguruskan rumah tangga. kanak-kanak yang tertidur ( 12.K a t a A d j e k t i f | 131 (vi) Kata adjektif sebagai kata dasar dalam frasa Kata adjektif yang hadir dalam binaan frasa atau klausa/ayat lazimnya terdiri daripada kata dasar (Norliza Jamaluddin. Berbanding dengan kata kerja. air limau ( 2. Tuliskan (Y) untuk kata adjektif dan (T) untuk kata perkataan yang bergaris di bawah: 1. bau yang seharum limau kasturi ( 15. persembahan yang memukau ( 13. penyanyi ternama ( 8. rasa yang teramat pahit ( 10. pagar berduri ( 5. lagu yang mengasyikkan ( 11. bendera yang masih tergantung ( 14. kulit yang mulus ( 6. 2011). (24) Keadaan di kawasan itu semakin bising. Contohnya: Frasa : zaman awal perkara aneh kesan buruk bahagian awal kes berat pemimpin bijak Ayat : (23) Makanan di restoran itu enak sekali. lazimkan merupakan kata dasar. penulis muda ( 4.

tabiat atau keadaan sesuatu nama. iaitu: SIFATAN PERASAAN UKURAN JENIS KA BENTUK JARAK PANCAINDERA WAKTU WARNA CARA 6.4 Jenis-jenis Kata Adjektif Berdasarkan kepada kriteria makna.4.2 Kata adjektif warna Kata adjektif warna ialah kata yang menjadi unsur keterangan pada warna sesuatu nama. Contohnya : kertas kuning kain coklat baju jingga rambut perang bunga ungu tiang oren . Contohnya : budak baik tubuh sihat kanak-kanak comel pemuda berani badan lemah lelaki tampan 6.1 Kata adjektif sifatan Kata adjektif sifatan ialah kata yang menerangkan perangai.K a t a A d j e k t i f | 132 6.4. kata adjektif dapat digolongkan kepada 9 subgolongan.

Contohnya : jalan lama masa silam berjalan lambat kawan baharu zaman dahulu basikal tua 6. Contohnya: meja bulat parang panjang perut buncit berdagu lekuk 6.4 Kata adjektif bentuk Kata adjektif bentuk ialah kata yang menjadi unsur keterangan bagi sesuatu bentuk pada benda bernyawa atau tidak bernyawa.4.4.5 Kata adjektif waktu / masa Kata adjektif masa atau waktu ialah kata yang bagi menjelaskan masa.4. Kata adjektif ukuran Kata adjektif ukuran ialah kata yang menjadi unsur keterangan ukuran pada benda bernyawa atau tak bernyawa. Contohnya: jalan dekat jarak yang jauh orang yang paling hampir .3.6 Kata adjektif jarak Kata adjektif jarak ialah kata yang menunjukkan ruang antara dua benda atau keadaan.K a t a A d j e k t i f | 133 Kata warna boleh diikuti oleh kata adjektif atau dibuat perbandingan dengan unsur-unsur alam.4. Contohnya: kulit hitam legam daun hijau muda baju merah tua warna hijau pucuk pisang kain biru langit kulit kuning langsat 6. Contohnya : kain nipis berbaju tebal bilik kecil rumah besar sekolah rendah budak kecil 6. konkrit atau abstrak sesuatu nama.

sentuh.7 Kata adjektif cara Kata adjektif cara ialah kata yang menunjukkan kelakuan atau ragam.4.4. maka bentuk yang terhasil tidak gramatis.4. Contohnya: RASA PANDANG PANCAINDERA DENGAR sedap pahit manis kelat comel segak hodoh cantik bising merdu nyaring serak BAU SENTUH busuk hapak hanyir tengik lembut licin kesat keras . Contohnya: berjalan perlahan arus deras bercakap cepat berlari pantas 6. bau. pandang atau gabungan bagi kelima-lima indera. dengar. Kata adjektif jenis ini perlu disertai kata sendi apabila diperluas dengan kata nama.K a t a A d j e k t i f | 134 6. Contohnya: rindu akan ibu benci akan dia suka akan durian marah akan anaknya Jika kata adjektif perasaan ini tidak diikuiti dengan kata sendi. Kesalahan menggunakan akhiran –kan pada kata adjektif kerana terdapat anggapan bahawa kata sendi akan boleh disingkatkan menjadi –kan.9 Kata adjektif pancaindera Kata adjektif pancaindera ialah kata yang menerangkan konsep rasa. Contohnya : *rindu ibu *rindukan ibu *suka durian *sukakan durian * benci dia * bencikan dia *marah anaknya *marahkan anaknya 6.8 Kata adjektif perasaan Kata adjektif perasaan ialah kata yang menerangkan perasaan seseorang terhadap sesuatu.

ahli keluarga yang paling hampir ( ) 15. penulis yang ternama ( ) 9. muka empat segi bujur ( ) 10. bangunan lama ( ) 5. daging yang hamis ( ) 8. baju Melayu hijau pucuk pisang ( ) 14. BENTUK KATA AJDKETIF TUNGGAL TERBITAN GANDA MAJMUK AWALAN SISIPAN APITAN SEPARA BERENTAK PENUH . tidur nyenyak ( ) 4. tanah pamah yang agak subur ( ) 13. kata adjektif ganda. iaitu: kata adjektif tunggal. kata adjektif terbitan. 1. air masin ( ) 2. buah yang agak masam ( ) 11.K a t a A d j e k t i f | 135 Garisi kata adjektif dan tuliskan jenis setiap kata adjektif dalam ruangan kanan di bawah. bilik yang seharum bunga Melati ( ) 6. aliran yang deras ( ) 7. rasa rindu ( ) 3. dan kata adjektif majmuk. pemuda yang amat gagah ( ) 12. lantai yang licin ( ) 6.5 Pembentukan Kata Adjektif Terdapat empat bentuk kata adjektif dalam bahasa Melayu.

6. iaitu yang tidak menerima pengimbuhan. (28) Masakan ibu saya lazat. Kata adjektif tunggal dapat berfungsi sebagai inti frasa adjektif atau sebagai penerang kata nama. Contohnya : masin nyenyak merdu lama lazat bengkuk kuat terang Yang berikut merupakan contoh kata adjektif tunggal yang hadir dalam frasa dan ayat. (27) Suara penyanyi itu merdu. sama ada melalui awalan.K a t a A d j e k t i f | 136 6. apitan atau sisipan. Awalan teR. Awalan teR(I) Bentuk awalan teRAwalan teR.apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan semua huruf.7 Kata Adjektif Terbitan Kata adjektif terbitan ialah kata adjektif yang mendapat imbuhan.menjadi ter.1 Awalan Kata Adjektif Awalan yang membentuk kata adjektif terbitan ialah teR-. penggandaan atau pemajmukan. dan se-. 1. Bentuk tunggal ini merupakan bentuk kata adjektif yang paling lazim dalam bahasa Melayu berbanding dengan bentuk-bentuk yang lain. kecuali dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.7. 6. Contohnya : Frasa : rasa masin suara merdu masakan lazat Ayat : (26) Kuah ini masin.mempunyai dua bentuk.6 Kata Adjektif Tunggal Kata adjektif tunggal ialah kata adjektif dalam bentuk kata dasar. Contohnya: tercantik termasyhur terbesar terbaik terbaharu termurah .

Contohnya: teR. iaitu yang menunjukkan darjah yang lebih tinggi dalam skala perbandingan. kata adjektif yang terbentuk membawa pengertian ‘lebih atau paling’.+ cantik (KA)  tercantik (KA) teR. Awalan se(I) Bentuk awalan seBentuk awalan se.tidak berubah apabila bercantum dengan sebarang huruf konsonan pada pangkal kata dasar. (30) Sungai terpanjang di Malaysia ialah Sungai Rejang. Contohnya : terkecil termerah termuda terbaik = = = = paling kecil paling merah paling muda paling baik 2.+ baik (KA)  terbaik (KA) Contoh penggunaannya dalam ayat: (29) Bangunan itulah yang tertinggi.menjadi te. (III) Makna awalan teRApabila kata adjektif bergabung dengan awalan ter-.K a t a A d j e k t i f | 137 Awalan teR. Contohnya: setinggi semasyur seindah secantik seburuk sebaik sehebat setebal . (31) Dialah yang terpandai di kelas itu.+ rapi (KA)  terapi (KA) teR.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar yang sememangnya kata adjektif.di depan kata dasar yang bermula dengan huruf r. Contohnya: terisau teramai terapi teriang (II) Fungsi awalan teRAwalan teR.

iaitu yang menunjukkan darjah yang sama dalam skala perbandingan.-an (I) Bentuk awalan ke-. (III) Makna awalan seApabila kata adjektif bergabung dengan awalan se-..+ pandai (KA)  sepandai (KA) se. kata adjektif yang terbentuk membawa pengertian ‘sama’..-an Apitan ke-..-an..2 Apitan Kata Adjektif Apitan kata adjektif ialah ke-. Contohnya: kebaratan kearaban keakuan kecinaan kemelayuan kepahlawanan .7..+ mudah (KA)  semudah (KA) se. iaitu ke-…-an. (33) Rupa Sarah secantik Munirah.-an mempunyai satu bentuk..K a t a A d j e k t i f | 138 (II) Fungsi awalan seAwalan se. (34) Buku setebal kamus itu belum dibacanya.+ besar (KA)  sebesar (KA) Contoh penggunaannya dalam ayat: (32) Harta saya tidak sebanyak harta dia. Contohnya : secantik sekecil selurus sehalus = = = = sama cantik sama kecil sama lurus sama halus 6. Contohnya: se.berfungsi untuk menerbitkan kata adjektif apabila bergabung dengan kata dasar.. Apitan ke-..

..-an + besar (KA)  kebesaran (KA) (III) Makna apitan ke-…-an Apitan ke-…. pembentukan sisipan ini tidak lagi produktif.7.: selerak gelembung kelebak .-an + melayu (KN)  kemelayuan (KA) ke-. Contohnya: Sisipan -el..an ini membawa pengertian bersifat seperti sesuatu.-an Apitan ke-. Contohnya : kebaikan kelemahan kemerahan = = = keadaan atau sifat baik keadaan atau sifat lemah keadaan atau sifat merah 6. sisipan -in-.. Apitan ke-..-an + kuning (KA)  kekuningan (KA) ke-....-an berfungsi untuk membentuk kata kerja adjektif. iaitu berdasarkan makna kata yang mendasari kata terbitan tersebut. apitan ke-. berbanding dengan bentuk terbitan yang lain... sisipan -eriii... Walau bagaimanapun. terdapat empat jenis sisipan kata adjektif..Contohnya : kepahlawanan kecinaan kebaratan = = = bersifat seperti pahlawan bersifat seperti Cina bersifat seperti barat Di samping itu.K a t a A d j e k t i f | 139 (II) Fungsi apitan ke-.-an boleh menerima kata dasar daripada golongan kata nama dan kata adjektif..3 Sisipan Kata Adjektif (I) Bentuk sisipan kata adjektif Dari segi bentuk sisipan. Contohnya: ke-. sisipan -elii.-an turut mendukung maksud kadaan atau sifat sesuatu..-an + arab (KN)  kearaban (KA) ke-. sisipan -emiv. iaitu: i..

-er-. dan –inSemua imbuhan sisipan ini menerbitkan kata adjektif yang memberikan sifat pada kata nama.+ sambung (KK)  kelupas (KA)  serabut (KA)  gemuruh (KA)  sinambung (KA) (III) Makna sisipan sisipan -el-. –em-.+ sabut (KN) -em.: kerlip gerodak Sisipan -in. Contohnya: -el. . Fikirannya serabut dengan masalah.+ guruh (KN) -in. Bau semerbak itu daripada minyak wangi. -er-. Contohnya: (35) (36) (37) (38) Bilik selerak itu akan dibersihkan.K a t a A d j e k t i f | 140 Sisipan -em.” Kata adjektif itu kemudiannya digunakan sebagai penerang kepada kata nama. dan –inSemua imbuhan sisipan ini membawa ”sifat yang terdapat dalam kata dasar.: sinambungan kinerja (II) Fungsi sisipan -el-. Bahasa dalam karya klasik sinambung dengan bahasa moden.: gemuruh gemilang semerbak Sisipan -er. –em-.+ kupas (KK) -er.

penggandaan separa iii.8 Kata Adjektif Ganda Dari segi gandaan pula. penggandaan berentak (i) Penggandaan penuh Penggandaan jenis ini ialah menggandakan seluruh kata adjektif. maka hanya daripada kata adjektif terbitan tersebut yang digandakan. Contohnya: setinggi-tinggi kecil-kecilan kebiru-biruan setebal-tebal (iii) Penggandaan berentaj Penggandaan berentak pula menggandakan kata adjektif mengikut rentak tertentu. Misalnya. iaitu sama ada melibatkan perulangan konsonan yang sama atau perulangan vokal atau perulangan bunyi terentu. Contohnya : kusut-masai gegak-gempita kacau-bilau kelam-kabut (II) Fungsi Kata Adjektif Ganda Proses penggandaan boleh menerbitkan kata adjektif.K a t a A d j e k t i f | 141 6. bagi kata adjektif terbitan yang menjadi kata dasar. Contohnya: . terdapat tiga jenis kata adjektif ganda. iaitu : i. Contohnya : rendah-rendah lambat-lambat kelayu-layuan laju-laju suka-suka kemalu-maluan besar-besar bujur-bujur kekuning-kuningan (ii) Penggandaan separa penggandaan separa pula menggandakan sebahagian daripada kata adjektif. penggandaan penuh ii.

. Contohnya: (45) Majlis perkahwinan artis itu gilang-gemilang. (44) Perniagaan kecil-kecilan manambahkan pendapatan. (46) Buah di pasar itu segar-bugar. (c) kesangatan. 6. (b) menyerupai sifat yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: (42) Warna baju nenek itu kebiru-biruan.K a t a A d j e k t i f | 142 barat (KN)  kebarat-baratan (KA) simpang (KN)  simpang-siur (KA) biru (KA)  kebiru-biruan (KA) rindu (KA)  rindu-rinduan (KA) (III) Makna Kata Adjektif Ganda (a) sifat jamak. iaitu: (a) kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas (b) Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa (a) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. (40) Gadis zaman dahulu malu-malu (41) Pokok kelapa di situ tinggi-tinggi. iaitu yang melibatkan rangkaian beberapa perkataan yang salah satu daripadanya terdiri daripada kata adjektif. Contohnya: (39) Pelajar di sekolah itu baik-baik. Contohnya : biru laut kuning langsat merah saga . (47) Keadaan bilik itu gelap-gelita. (43) Perangai pemuda itu kebudak-budakan.9 Kata Adjektif Majmuk (I) Bentuk kata adjektif majmuk Dalam bahasa Melayu. terdapat dua jenis kata adjektif majmuk.

K a t a A d j e k t i f | 143 (b) Kata majmuk yang membawa maksud simpulan bahasa. (52) Tali itu panjang.Contohnya : ringan tulang pekak badak besar kepala = = = rajin menolong orang tidak mahu mendengar bunyi suara sombong / keras kepala (II) Makna Adjektif Majmuk Kata adjektif majmuk menerangkan sifat pada kata nama yang dijelaskannya. iaitu: (i) darjah biasa. Contohnya: (48) Rasa minuman itu manis buah. (50) Punggung periuk itu hitam pekat. Perbandingan jenis ini tidak melibatkan kata perbandingan atau kata penguat. (49) Badan lelaki itu besar tetapi hanya gemuk air. 6. ada tiga darjah bagi perbandingan kata adjektif. Dalam Tatabahasa Dewan (2008).10.2 Perbandingan dengan darjah bandingan Terdapat dua cara yang digunakan untuk menyatakan darjah bandingan. (ii) darjah bandingan (iii) darjah penghabisan 6. iaitu: (i) bandingan yang sama (ii) bandingan yang berbeza . iaitu rangkaian beberapa perkataan yang salah satu daripada perkataan tersebut terdiri daripada kata adjektif. Contohnya: (51) Rumah saya besar. Bagaiamanapun.1 Perbandingan dengan darjah biasa Perbandingan dengan darjah biasa tidak melibatkan perbandingan dengan apa-apa benda atau maujud yang lain.10. 6.10 Perbandingan Kata Adjektif Salah satu ciri yang penting bagi kata adjektif ialah kata adjektif boleh dibuat perbandingan. (53) Badan budak itu kurus. rangkaian perkataan ini membawa maksud yang berbeza daripada makna asal perkataan tersebut.

(61) Lagaknya umpama orang kaya.10. (b) bandingan dengan sama + adjektif + dengan. ibarat. umpama. (59) Rumah Abdullah sama besar dengan rumah Talib.K a t a A d j e k t i f | 144 (i) bandingan yang sama (a) bandingan dengan awalan se-. Contohnya: (60) Adik Samad mempunyai hati yang keras bagai batu. (c) bandingan dengan kata perbandingan Bandingan dapat juga diungkapkan dengan penggunaan kata perbandingan seperti bagai.+ kata adjektif (iii) paling + kata adjektif . bak. Contohnya: (54) Wajah Siti secantik kakaknya. (64) Gerai itu kurang bersih daripada gerai ini. (55) Gunalan tidak seberani Maniam. Contohnya: (63) Shamsudin lebih bijak daripada Daud. (58) Gunalan tidak sama berani dengan Maniam. 6.3 Perbandingan dengan darjah penghabisan Darjah penghabisan ini dinyatakan melalui: (i) se. (56) Rumah Abdullah sebesar rumah Talib. (62) Wajah Navin pucat seperti mayat.+ kata adjektif + gandaan + kata nama (ii) ter. laksana dan sebagainya. Contohnya: (57) Wajah Siti sama cantik dengan kakaknya. (ii) bandingan yang berbeza Bandingan jenis ini dinyatakan dengan menggunakan rangkai kata lebih…daripada atau kurang … daripada. seperti.

(76) Lelaki tua itu sungguh baik sekali. (iii) paling + kata adjektif. Contohnya: (65) Sesabar-sabar perempuan. Contohnya: (73) (74) Cincin menteri itu teramat mahal.+ kata adjektif tidak perlu diikuti dengan kata penguat sekali kerana ter. Contohnya: (69) Rumah Mazlan paling besar di kampung saya. Contohnya: (67) Kain batik tulisan tanganlah yang termahal. Contohnya: (75) Pokok di kawasan perumahan itu amat tinggi sekali.+ kata adjektif + gandaan + kata nama. (66) Sepandai-pandai tupai melompat.+ amat/sangat + kata adjektif (vi) amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali (vii) terlalu (i) se.+ amat/sangat + kata adjektif.” Jika digunakan. (72) Bayi itu comel sekali.+ kata adjektif. jika marah berbahaya. (68) Lukisan ini tercantik antara semua lukisan yang dijual.K a t a A d j e k t i f | 145 (iv) kata adjektif + sekali (v) ter.dan sekali sudah mendukung makna ”darjah penghabisan. Contohnya: (71) Baju budak itu kotor sekali. (v) ter. Binaan ter. (70) Bencana alam itulah yang paling dahsyat melanda Acheh. akhirnya jatuh ke tanah juga. (vi) amat/sungguh/sangat + kata adjektif + sekali. . (iv) kata adjektif + sekali. (ii) ter. binaan tersebut menjadi lewah. Budak itu tersangat baik.

13. 12. sifat nama 4. TUNGGAL TERBITAN SISIPAN GANDA . kata adjektif 2. Berikan tiga contoh kata adjektif berdasarkan bentuk katanya.K a t a A d j e k t i f | 146 (vii) terlalu. (78) Penjahat itu terlalu bengis. sifat kata 5. kata inti 8. tunggal terbitan ganda majmuk perbandingan PENILAIAN KENDIRI 1. Namun. kata dasar 9. (i) amat tinggi sekali (ii) sungguh amat tinggi KATA KUNCI 1. binaan tersebut betul. dalam Tatabahasa Dewan. penggunaan dua kata penguat seperti dalam frasa adjektif yang berikut adalah salah. Dalam buku-buku kerja. rupa nama 6. kata penguat 11. 14. penerang 10. keadaan nama 7. Contohnya: (77) Bapa Kam Wai terlalu garang. 15. Berikan komen anda. kata sifat 3.

. 6. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. Jelaskan proses penerbitan kata bagi kata adjektif.K a t a A d j e k t i f | 147 2. Norliza Jamaluddin. Nahu Kemas Kini. (2008). Setiap jenis. 8. Nik Safiah Karim et al. RUJUKAN Ahmad Khair Mod Nor (2002). Mengapakah kata penguat dikatakan sebagai penanda bagi golongan kata adjektif? 5. huraikan fungsi tipikal kata adjektif bahasa Melayu. Jelaskan pembentukan kata adjektif. 7. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors. 3. (2008). Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata Sifat Bahasa Melayu Berdasarkan Data Korpus Berkomputer. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. berikan dua contoh yang sesuai. Huraian aspek pemaknaan bagi kata terbitan kata adjektif. Asmah Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Dengan mengemukakan contoh yang relevan. (2011). Kuala Lumpur: PTS Professional. Omar. Apakah yang membezakan kata adjektif daripada kata nama dan kata kerja? 4. Tesis PhD. Apakah rasional yang digunakan oleh Za’ba untuk membahagikan kata adjektif kepada dua jenis? Nyatakan hujah anda berserta contoh yang relevan.

perkataan cepat tidaklah lagi tergolong sebagai kata adjektif seperti dalam ayat (6) kerana cepat berfungsi menerangkan perbuatan ”berjalan” dan tidak menjadi inti bagi frasa predikat. Dalam ayat (5).0 Pengertian Kata Adverba Kata adverba juga dikenali sebagai kata keterangan. Contohnya: (1) (2) (3) (4) Haris pulang esok. Kata adverba menjadi tambahan dalam predikat dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menjadi inti frasa.Kata Adverba| 148 UNIT 7 KATA ADVERBA HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. mengetahui fungsi kata adverba dalam ayat 3. . dan kata adverba. menggunakan kata adverba dengan betul 7. (sungguh ialah kata adverba yang menerangkan kata adverba kuat) Lelaki itu pura-pura baik untuk menarik perhatian gadis itu. kata adjektif. (6) Perjalanan ke Ipoh cepat. Kata cepat dalam ayat (6) ialah kata adjektif kerana menjadi inti frasa predikat. kata adverba tergolong sebagai kata tugas. Oleh sebab itu. Fungsi inilah selalunya menyebabkan tarafnya berubah daripada golongannya dalam struktur ayat.(pura-pura ialah kata adverba yang menerangkan kata adjektif baik) Perkataan daripada golongan kata yang lain dapat menjadi kata adverba kerana mempunyai fungsi ”menerangkan”. mengetahui jenis kata adverba dalam bahasa Melayu 2. menyenaraikan kata adverba dalam ayat 4. Kata adverba ialah perkataan yang menerangkan kata kerja. (esok ialah kata adverba yang menerangkan kata kerja pulang) Maryam selalu suka akan ais krim. Contohnya: (5) Dia berjalan cepat. (selalu ialah kata adverba yang menerangkan kata adjektif suka) Pemuda itu ketawa kuat sungguh. anda diharapkan dapat: 1.

yakni boleh di depan atau di belakang perkataan yang diterangkannya.1 Ciri-ciri Kata Adverba (a) keterangan yang ditambahkan pada kata kerja. Mangsa kemalangan itu bertambah parah. 2. Contohnya: . Contohnya: (12) (13) (14) (15) (16) (17) Adik menangis terisak-isak. Kamil datang ke sini tiba-tiba (b) kedudukan kata adverba adalah bebas. Kasut lelaki itu hitam berkilat. Contohnya: (7) Budak lelaki itu berenang menelentang. Bandingkan ayat yang berikut. Contohnya: tidur lena duduk diam-diam putih berseri kurang berhati-hati sering berpindah hampir pengsan Kata adjektif yang menjadi adverba bagi kata kerja yang menunjukkan cara boleh bertukar tempat. (8) Baju perempuan itu merah menyala. Gadis itu cantik menawan Mereka ke hosiptal segera. Apakah fungsi kata parah dalam ayat-ayat tersebut? 1. Mangsa kemalangan itu parah. 7. Budak itu kurang berhati-hati. kata adjektif dan adverba.Kata Adverba| 149 Dalam ayat (7)-(9). (9) Mereka ke bandar berdua. Mangsa kemalanagn itu luka parah. 3. kata adjektif dan kata adverba. kata kerja berfungsi sebagai kata adverba kerana menjadi penerang kepada kata kerja.

semestinya. sesudahnya.. dahulu.-nya seperti sepatutnya. Kata adverba bentuk tunggal terdiri daripada satu kata dasar. hampir. Bayi itu biasanya menangis apabila lapar. sentiasa.. tadi. Kami sebenarnya tidak jadi ke sana. seeloknya.Kata Adverba| 150 tidur lambat lambat tidur bermain bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh bermain menangis terisak-isak terisak-isak menangis 7. lusa. sebolehnya. sekarang. Contohnya: se-…-nya (23) (24) (25) -nya (26) (27) (28) Sebaiknya kita segera pergi ke sana. rasanya. Contohnya: esok.2 Bentuk Kata Adverba Kata adverba terdiri daripada bentuk: (i) kata tunggal (ii) kata terbitan (iii) kata ganda (i) Bentuk kata adverba tunggal Kata adverba dalam bentuk tunggal tidaklah banyak. (ii) Bentuk kata adverba terbitan Kata adverba terbitan ialah kata adverba yang mempunyai imbuhan. Saya akan pergi dulu. Seeloknya kita siapkan keraj ini. Maryam pintar rupanya. tentu. Hasnita tentu lapar. Bentuk kata adverba ini terdiri daripada: se-. Peristiwa itu akan menjadi ingatan semasa tua kelak. begitu. Dia sentiasa berderma. (18) (19) (20) (21) (22) Azmi akan datang esok. –nya seperti agaknya. semalam. . biasanya. dll. dll. selalu dan sebagainya. Gurauan itu agaknya membuatnya marah.

Contohnya: duduk diam-diam buai laju-laju datang tiba-tiba pura-pura baik sama-sama cantik betul-betul baik (b) kata adverba penggandaaan separa.Kata Adverba| 151 (iii) Bentuk kata adverba ganda Kata adverba ganda ialah kata adverba dalam bentuk ganda. Contohnya: datang berhari-hari menangis teresak-esak berjuang mati-matian berniaga kecil-kecilan terbang setinggi-tingginya menjerit sekuat-kuatnya merdu semerdu-merdunya (c) kata adverba penggandaan berentak. (b) penggandaan berentak. Kata adverba ganda terdiri daripada (a) penggandaan penuh. Contohnya: lari lintang-pukang berjalan mundar-mandir berjalan huyung-hayang menangis sedu-sedan tidur serta-merta . (b) penggandaaan separa. Contohnya: (a) kata adverba penggandaan penuh.

tetapi kini miskin. Dia datang ke rumah saya kelmarin. tulat. begini. Bentuk kata adverba tunggal merupakan kata adverba jati. dll. kelmarin. dll. sempat. lusa. kelak. nyaris. kadangkala. acap kali. kurang (kurang berhati-hati). serentak. dahulu. Contohnya: lampai (tinggi lampai). langsung. kemudian. begitu. dan nanti. pertama kali. langsung. kadangkadang. Bas ekspres dari Kelantan tiba lewat. Kata adverba jati sememangnya berfungsi untuk menerangkan kata kerja. Anak Pak Yazid sudah besar panjang. iaitu: (a) kata adverba jati (b) kata adverba yang asalnya kata adjektif (c) kata adverba yang asalnya kata kerja (a) kata adverba jati Kata adverba jati ialah kata adverba yang tidak termasuk ke dalam mana-mana golongan kata lain. sering (sering ke pejabat). begitu. kerap kali. demikian. Beberapa contoh penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang berikut: (29) (30) (31) (32) (33) (34) Saya telah menziarahi Jamal kelmarin. begini. besar (besar panjang). Contohnya: tadi. dahulu. saling. Tetamu datang serentak pada majlis itu. demikian. esok. kelak. saling. sering kali. barangkali. jarang kali. julung kali. semalam. (ii) kata adverba asalnya kata adjektif Kata adjektif ini asalnya memang kata adjektif tetapi berfungsi sebagai adverba yang menerangkan kata kerja. Lelaki itu dahulu kaya. Kita perlu membuat kerja itu sekali gus esok. sentiasa. Kanak-kanak kurang berhati-hati ketika melintas jalan. Cntohnya: (35) (36) (37) (38) (39) Pemain bola keranjang dari China itu tinggi lampai. kata adjektif atau kata frasa sendi nama. sentiasa. sekarang. kata adjektif atau kata adverba.Kata Adverba| 152 7. nanti.3 Jenis-jenis Kata Adverba Kata adverba terdiri daripada tiga jenis. Maniam sering ke pejabat pada hari Sabtu. . kemudian. Anis cantik sekarang. agaknya. sekali gus.

Contohnya: (40) (41) (42) (43) (44) Bayi itu tidur mengiring. Wajah gadis itu cantik berseri. kata bantu dan kata penguat dalam contoh ayat di atas dari segi fungsinya adalah sebagai kata adverba kerana perkataan tersebut berfungsi ’menerangkan’. Pakaian di kedai ini agak mahal. Kereta api itu mula bergerak. Bangunan yang baru siap itu terlalu tinggi. dll. Contohnya: mengiring (tidur mengiring). kata adjektif. 7. Dalam ayat (45)-(46). Dalam ayat (45)-(48). manakala dalam ayat (47)-(48) perkataan agak dan terlalu dikenali juga sebagai kata penguat kerana hadir di depan kata adjektif. menyala (merah menyala). menyendiri (duduk menyendiri). Gadis itu memakai baju merah menyala. Dalam modul ini. kata bantu dan kata penguat juga berfungsi sebagai kata adverba kerana kedua-duanya berfungsi ”menerangkan”. perkataan mesti dan mula merupakan kata bantu kerana hadir di depan kata kerja. atau frasa sendi nama. Oleh itu.5 Makna Kata Adverba Kata adverba mempunyai makna yang banyak. Contohnya: . Namun. hanya beberapa saja makna yang disenaraikan: (a) Adverba waktu Perkataan yang menerangkan masa berlakunya sesuatu perbuatan atau peristiwa dan keadaan. berseri (cantik berseri).Kata Adverba| 153 (c) kata adverba salnya kata kerja Kata adverba jenis ini berasal daripada kata kerja dan berfungsi sebagai penerang kepada kata kerja. kata bantu dan kata penguat boleh menjadi kata adverba dalam ayat. Encik Lim duduk menyendiri sejak kematian isteri. Menara Kuala Lumpur tinggi melangit 7.4 Kata Tugas yang Tergolong dalam Kata Adverba Kata bantu dan kata penguat tergolong sebagai kata adverba. Contohnya: (45) (46) (47) (48) Bapa mesti pergi ke majlis kenduri itu. melangit (tinggi melangit).

Contohnya: (53) (54) (55) (56) Hamid duduk menyendiri. (58) Pelajar itu betul-betul gembira dengan keputusan SPMnya. .Kata Adverba| 154 (49) (50) (51) (52) Amir hendak pulang sekarang. Dia berkata demikian semata-mata untuk berbohong. (62) Datuk pergi jauh meninggalkan kita. Buruh itu berkerja bermati-matian. Kamu perlu berbuat begini. (c) Adverba ragam Perkataan yang menerangkan ragam atau keadaan kepastian berlakunya sesuatu perbuatan. (b) Adverba cara Perkataan yang menerangkan cara sesuatu perbuatan itu dilakukan. Abang baru pulang dari pejabat. Komathi selalu datang ke rumah saya. Contohnya: (60) Zaini tinggal dekat dengan rumah saya. Bas ekspres itu tiba lewat. Contohnya: (57) Saya tentu sampai di sana petang ini. (d) Adverba jarak Perkataan yang menerangkan jarak yang berkaitan dengan kata kerja yang diterangkannya. (61) Burung gagak itu terbang tinggi. (59) Mohd Nor benar-benar baik.

Mereka diam-diam datang ke sini. 2. Contohnya: (63) Askar itu berambut pendek. (65) Cili itu dipotong nipis. d. e. Gadis itu duduk termenung. kata adjektif dan kata adverba. Ustaz ini memberi kuliah secara bulanan. i. 3. Jiran saya masih sakit tenat. Bapa bekerja kuat sejak dulu. KATA KUNCI 1. g.Kata Adverba| 155 (e) Adverba keadaan Perkataan yang menerangkan keadaan yang berlaku pada kata kerja. Adik dimarahi kerana bermain sehari-hari. (68) Nasir ketawa riang menonton persembahan itu. (64) Buku-buku itu disusun rapi. Dia jarang-jarang datang ke rumah saya. kata adverba kata keterangan penerang PENILAIAN KENDIRI 1. Contohnya: (66) Ibu berasa rindu sejak adik ke universiti. (f) Adverba sifat perasaan Perkataan yang menerangkan sifat perasaan bagi kata kerja. b. j. Setibanya musim panas. c. Budak itu lari lintang-pukang kerana dikejar anjing. . (67) Dia bercakap benar setiap kali berbicara. f. orang Arab suka melancong. Kami berdoa agar pengantin itu hidup berbahagia. Nyatakan kata adverba yang terdapat dalam ayat yang berikut: a. h.

tidur lewat f. belajar sangat kuat d. Bhd. berbuat baik b. Apakah jenis kata adverba yang bergaris? a. (2006). Farid M. pulang ke gagang f. sejuk benar b. Bhd. Nik Safiah Karim. kasar sedikit c. Hashim Hj.Kata Adverba| 156 2. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. . memandu perlahan-lahan d. sentiasa berhati-hati 3. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. tinggal dekat c. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. ketawa riang h. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Onn. (2008). (2009). (1984). berpisah lama g. (2010). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Omar. Arbak Othman. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Morfologi. berkawal bergilir-gilir i. Asmah Hj. Tatabahasa Bahasa Malaysia. kadang kala timbul j. bergerak perlahan RUJUKAN Abdullah Hassan. berjalan lambat sungguh e. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Apakah bentuk kata adverba yang bergaris? a. Kuala Lumpur: Percetakan Sarjana (M) Sdn. duduk sebentar e. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

pembantu. Kata sedang ialah kata bantu yang bertugas untuk kata kerja menuju. sisi. memang tidak boleh berdiri sendiri dalam ayat kecuali hadir bersama dengan kata lain. penegas. kata tugas ke. .1 Fungsi Kata Tugas Dalam ayat (1) yang berikut. 8. Jadi. tolong. dan sebagainya. pembenar. (1) Ramai pelajar sedang menuju ke perpustakaan. apa. sangat. perkataan ramai. kata kerja dan kata adjektif. penafi. anda diharapkan dapat: 1.2 Ciri-ciri kata tugas (i) Kata tugas tidak dapat berfungsi sebagai unsur inti bagi frasa predikat. (3) *Muaz dan (3a) Muaz dan Hadi bermain badminton. Kata tugas tidak dapat menjadi inti frasa berbanding dengan kata nama.Kata Tugas| 157 UNIT 8 KATA TUGAS HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit. (4) *Pipi bayi itu sangat (4a) Pipi bayi itu sangat putih. menggunakan kata tugas dengan betul 8. Kata ramai berfungsi sebagai kata bilangan dan bertugas untuk kata nama pelajar. penghubung. dan. penguat. menyenaraikan jenis-jenis kata tugas 3. Contohnya: (2) *Maisarah ke (2a) Maisarah ke kuliah. kata tugas yang hadir dalam frasa.0 Pengertian Kata Tugas Kata tugas ialah kata yang hadir dalam frasa. Makna kata tugas timbul hanya dalam ayat. dan mendukung tugas tertentu dalam ayat. Contohnya. klausa atau ayat untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu (Nik Safiah Karim et al. sedang dan ke ialah kata tugas. penerang. 8.. klausa atau ayat mempunyai sesuatu tugas tertentu sama ada sebagai pembilang. 2008). mengetahui golongan kata tugas dalam bahasa Melayu 2. manakala ke sebagai kata sendi pula bertugas untuk kata nama perpustakaan.

penyudah.tidak dapat menurunkan bentuk kata lain seperti *mendan. beroleh. dari kuliah tidak memerlukan kata adjektif atau kata kerja selepasnya : tidak cantik atau tidak makan tepi memerlukan kata sendi sebelumnya dan kata nama selepasnya : di tepi rumah kerana memerlukan frasa nama atau klausa selepasnya : kerana dia atau kerana dia tidak datang 8. secantik.tercantik.Kata Tugas| 158 (ii) Hampir semua kata tugas tidak dapat mengalami perubahan bentuk atau proses morfologi. tetapi bagi kata utama boleh. mendatangi. *kedan. membukukan. Contohnya: dari memerlukan kata nama selepasnya : dari rumah. dari sekolah. datang bulan cantik (KA) . Contohnya: sudah – menyudahkan. mencantikkan. iaitu : (1) kata penyambung ayat (kata hubung) (i) kata hubung gabungan (ii) kata hubung pancangan . *didan *mengdan-dan Kekecualian pada beberapa perkataan. cantik-cantik Kata tugas: dan . buku hijau datang (KK) . Contohnya: Kata utama: buku (KN) . sudah-sudah oleh – memperoleh.kedatangan. dan hanya pada proses tertentu sahaja. oleh-oleh (iii) Memerlukan kata lain untuk berfungsi dalam frasa atau ayat.berbuku.3 Golongan Kata Tugas Kata tugas boleh digolongkan kepada empat kelompok besar dan jenis-jenisnya seperti yang disenaraikan dalam Tatabahasa Dewan (2008) untuk tujuan pengajaran. datang-datang. buku-buku.

frasa dengan frasa. Contohnya: (1) Ayah dan ibu pergi ke bandar.4 Kata Penyambung Ayat Yang dikatakan kata penyambung ayat itu ialah kata hubung. Kata penyambung ayat atau kata hubung. atau klausa dengan klausa. Kata hubung berfungsi untuk menghubungkan perkataan dengan perkataan. ialah kata yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis. (menghubungkan perkataan dengan perkataan) (2) Mereka berjalan kaki atau menaiki bas. (menghubungkan frasa dengan frasa) (3) Kami menonton televisyen manakala dia membaca akhbar.Kata Tugas| 159 (2) kata praklausa (i) kata seru (ii) kata tanya (iii) kata perintah (iv) kata pembenar (v) kata pangkal ayat (3) kata prafrasa dan pascafrasa (i) kata bantu (ii) kata penguat (iii) kata penegas (iv) kata nafi (v) kata pemeri (vi) kata sendi (v) kata arah (vi) kata bilangan (vii) kata adverba (4) Kata pascakata (i) kata penekan (ii) kata pembenda 8. yang dikenal sebagai ayat majmuk. (menghubungkan klausa dengan klausa) .

Abdullah Hasaan dan Arbak bagi kata hubung berpasangan? .1 Kata hubung gabungan Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang sama tara sifatnya. (8) Jangankan saya.4. (9) Baik Irfan mahupun Haris tidak dapat mengangkat peti itu. Tempat kata hubung dalam ayat majmuk gabungan adalah di antara kedua-dua klausanya. dan (b) kata hubung pancangan. 2. (6) Yanti terus bercakap tetapi Suzana hanya diam sahaja. bapanya pun tidak dihormati. Apakah istilah lain yang digunakan oleh Za’ba. Asmah. malahan. iaitu: (a) kata hubung gabungan. (10) Buku itu berguna bukan saja kepada pelajar tetapi juga kepada orang dewasa. sedangkan kata hubung tunggal tidak. dan berbentuk pasangan. tetapi. frasa atau klausa yang dihubungkan. lalu. sambil. Kata hubung gabungan ada berbentuk tunggal. (5) Asiah menanak nasi atau menjerang air. 1. Perbezaan antara kata hubung gabungan berbentuk tunggal dengan pasangan ialah kata hubung berpasangan memberi tekanan pada unsur-unsur yang digabungkan. seperti serta.Kata Tugas| 160 Kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis. Contohnya: (4) Yusri dan Endry sedang makan. kemudian. 8. Kata hubung berpasangan terdiri daripada dua bahagian yang dipisahkan oleh satu kata. Contoh penggunaannya dalam ayat adalah seperti yang berikut: (7) Entah betul entah tidak berita itu. Senaraikan beberapa kata hubung gabungan berserta maknanya.

setelah. . Kata hubung tersebut menghubungkan klausa utama dengan klausa yang menjadi keterangan. b. Ayat (11) ialah ayat relatif kerana menggunakan kata hubung yang. Amat mustahil untuk kami melakukannya. tatkala. sehingga. Kata hubung komplemen berfungsi menghubungkan klausa yang menjadi pelengkap dengan klausa utama.Kata Tugas| 161 8. kerana. Contohnya: (11) Adik saya yang bongsu baru di tahun satu. Ayat (12) dan (13) ialah ayat komplemen kerana menggunakan kata hubung bahawa dan untuk. dan sebagainya. Beberapa contoh kata hubung keterangan yang lain ialah kalau. Kata hubung pancangan wujud dalam ayat relatif. semoga. ayat komplemen dan ayat keterangan. supaya. sewaktu. walaupun. hingga. kata hubung yang menghubungkan klausa utama (Adik saya baru di tahun satu) dengan klausa kecil (yang bongsu). Bagaimanakah anda dapat membezakan kata hubung ”untuk” sebagai kata hubung komplemen dengan kata hubung keterangan seperti ayat yang berikut: a. Ayat (14) dan (15) ialah ayat keterangan kerana kehadiran kata hubung jika dan apabila. (12) Dia menyatakan bahawa harga petrol akan naik.4. Kami akan ke sekolah itu untuk mula melakukan kajian. (15) Kami akan hadir apabila kerja rumah kami siap. agar. Daripada ayat contoh tersebut. meskipun. untuk. Klausa yang menjadi keterangan ini dapat disongsangkan.2 Kata hubung pancangan Kata hubung pancangan menurut Asraf (1996: 28) ialah kata hubung yang digunakan untuk memancangkan satu klausa pada klausa yang lain untuk membentuk ayat majmuk pancangan. (13) Amat sukar untuk kita melakukan tugas itu. kendatipun. (14) Kita akan memperoleh kejayaan jika kita berusaha.

syabas. kata perintah. comel betul bayi itu! Eh. Kata tanya hadir dalam ayat sebagai sebahagian daripada predikat.1 Kata Seru Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan berbagai-bagai perasaan. oi. wah. aduh.Kata Tugas| 162 8.5. dan digunakan dalam ayat Dalam tulisan. aduhai. orang-orang yang beriman! 8. sebab dan sebagainya. kata seru lazimnya diletakkan di awal ayat dan selepas kata seru tersebut digunakan tanda koma. perintah. dan sebagainya. cis. amboi. kita menang! Wahai. hal atau perkara mana untuk menanyakan masa. Tanda seru berada di akhir ayat.5 Kata Praklausa Kata praklausa terletak di depan klausa atau ayat. mengapa untuk menanyakan sebab bagaimana untuk menanyakan sebab atau cara berapa untuk menanyakan jumlah atau urutan bila untuk menanyakan masa Apakah perbezaan antara kata tanya adakah dengan apakah? . Contoh kata seru ialah eh. cara. siapa untuk menanyakan orang atau nama orang apa untuk menanyakan benda. kata pembenar dan kata pangkal ayat. nah. pertanyaan. celaka.5. tempat. 8.2 Kata Tanya Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk meminta maklumat atau untuk mendapatkan jawapan. kata tanya. Jenis kata praklausa ialah kata seru. Yang ditanyai itu boleh tentang sesuatu benda. binatang. sakitnya! Amboi. atau sebagai penerang pangkal kepada klausa. tempat atau lokasi kenapa. pengiyaan. Kata praklausa bertugas untuk menimbulkan seruan. Penggunaannya dalam ayat seperti yang berikut: (16) (17) (18) (19) (20) Tuhanku! Aduh. jumlah.

dan betul. benar.5.5. adapun dan sebagainya. sebermula. sudi larangan : usah. Contoh kata pembenar dalam bahasa Melayu ialah ya. (27) Kalakian berlakulah permusuhan antara pembesar-pembesar . jemput. (2) Laporan itu betul. (3) Pemandangan di tepi pantai itu indah benar. minta. tak usah ajakan : mari. ayuh pembiaran : biar 8. Apakah fungsi perkataan benar dan betul dalam ayat yang berikut: (1) Kejadian itu benar. maka. (4) Peninju itu kuat betul. usah. Kata pangkal ayat banyak terdapat dalam bahasa klasik. Contoh kata pangkal ayat ialah hatta. tak usah. (25) Maka hari pun malam. syahdan. atau larangan untuk melakukan sesuatu. minta. keinginan.Kata Tugas| 163 8. dia tidak bersalah.5. jangan.3 Kata Perintah Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan perintah. kalakian. Contoh kata perintah ialah sila. jangan. Yang berikut ialah fungsi dan jenis kata perintah: permintaan : tolong. suruhan. alkisah.4 Kata Pembenar Kata yang digunakan untuk mengesahkan sesuatu perkara atau pernyataan. (23) Betul. mari. Contohnya: (21) Ya. ajakan. (24) Hatta istana itu pun siaplah. harapan. Kata perintah boleh dilembutkan dengan partikel –lah. merekalah yang datang tadi. (22) Benar. 8. harap silaan : sila. arakian. mohon. harap. mohon. (26) Arakian.5 Kata Pangkal Ayat Kata pangkal ayat ialah kata yang berada di bahagian awal ayat yang berfungsi untuk melancarkan idea dan ayat-ayat dalam wacana. tolong. jemput. bapa saya memang baik. baginda berangkatlah ke peraduan.

kata sendi nama.1 Kata bantu Kata bantu ialah perkataan yang memberi keterangan tentang sesuatu perbuatan atau kata kerja. Antara kata bantu ragam adalah seperti: boleh. kata bantu juga bertugas membantu frasa adjektif dan frasa sendi nama. (FSN) Kata bantu terbahagi kepada dua jenis berdasarkan maknanya. 8. harus dll. Kata prafrasa terdiri daripada kata bantu. frasa adjektif atau frasa sendi nama. Kata bantu hadir sebelum frasa. mahu. dan bertugas sebagai kata pascafrasa. kata bilangan dan kata adverba. (FA) (30) Maizura akan ke sana. kata pemeri. ingin. kata penguat. Contohnya dalam frasa: boleh datang hendak tidur mungkin makan harus berwaspada. kata penegas dan kata adverba boleh hadir selepas frasa. Namun. Contohnya: (28) Pekerja itu telah pulang. kata nafi. Kata bantu dapat dianggap sebagai sejenis kata adverba juga.Kata Tugas| 164 Bolehkah kata pangkal ayat ini dianggap sebagai penanda wacana? Berikan alasan anda. patut. dapat. maka ada ahli bahasa memasukkannya ke dalam golongan kata adverba.6 Kata Prafrasa dan Kata Pascafrasa Kata prafrasa dan kata pascafrasa ialah perkataan yang terletak di hadapan atau selepas frasa. kata penguat. kata arah. enggan. iaitu: (a) Kata bantu ragam Kata bantu ragam menerangkan kemahuan atau perasaan orang bercakap berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu. 8. hendak. sama ada frasa nama. mungkin.6. mesti. mesti memberi perhatian enggan membantu dapat pulang ingin berderma patut datang mahu belajar . kata penegas. (FK) (29) Awak harus cepat. frasa kerja.

pernah berguru. 8. yang berfungsi untuk memberi tekanan maksud pada kata adjektif. (3) Buah mangga itu belum masak benar. indah nian. paling baik. Contohnya: Masa belum berlaku : akan bermain. Contohnya: baik sekali. dan sungguh murah atau murah sungguh Apakah jenis kata tugas yang hadir dengan kata penguat seperti yang dicondongkan? (1) Penjelasan itu sudah amat jelas. tengah memasak (tengah hanya sesuai dalam bahasa lisan). iaitu: (a) kata penguat hadapan (berada di hadapan kata adjektif dan tidak boleh dipindahkan ke belakang kata adjektif). sudah mandi. agak selesa. hodoh betul (c) bebas (letaknya boleh di hadapan atau di belakang kata adjektif). mula bergerak. lebih dalam (b) belakang (berada di belakang kata adjektif).2 Kata penguat Kata penguat ialah perkataan yang digunakan bersama-sama kata adjektif. Contohnya: terlalu pandai. baru tiba Kata bantu aspek dan kata bantu boleh digunakan bersama-sama. Ada tiga jenis kata penguat. sama ada masa itu belum berlaku. sangat bersih atau bersih sangat. Contohnya: amat rajin atau rajin amat. lambat benar. makin kaya. masih membaca.Kata Tugas| 165 (b) Kata bantu aspek Kata bantu aspek menerangkan perbezaan masa dilakukan. Sesetengah ahli bahasa memasukkan kata penguat ke dalam golongan kata adverba kerana kata penguat menerangkan kata adjektif.6. belum bersiap Masa sedang berlaku : sedang tidur. . cukup mahal. Bina lima ayat dengan menggunakan kedua-dua kata bantu tersebut secara serentak. (4) Kedatangannya masih awal sangat. masih berlaku atau telah berlaku. (2) Kedatangannya masih awal sangat. sedang bersiap Masa telah berlaku : telah berkerja. kurang manis.

(a) kata penegas yang menegaskan maksud perkataan yang bercantum dengannya Kata penegas jenis ini menegaskan frasa predikat apabila frasa predikat atau bahagian-bahagian yang ditegaskan itu mengalami penyongsangan. .(pun menegaskan subjek dan juga menegaskan predikat) Nyatakan bahagian ayat yang ditegaskan oleh kata penegas dalam ayat yang berikut. juga. Kata penegas jenis ini ialah –lah.(hanya menegaskan subjek) (41) Yang tidak perlu pun dibelinya juga. -kah. (3) Hanya Munirah seorang yang hadir dalam majlis itu. tentu sekali pekerja-pekerjanya adakan datang juga. Dia lagi belum bangun tidur. jua. dan kata penegas yang menegaskan subjek dan predikat. sahaja dan saja Contohnya: (34) Kami juga ingin bermain. (2) Ketua mereka pun datang. hanya.3 Kata penegas Kata penegas dikenali juga sebagai partikel atau kata penyerta. Kata penegas jenis ini ialah pun. (1) Ainon hanya datang jika dijemput. (32) Siapakah yang datang? (33) Apatah daya kita. (b) kata penegas yang menegaskan subjek dan predikat. Contohnya: (31) Dialah yang datang. Ada dua jenis kata penegas iaitu kata penegas yang menegaskan maksud perkataan yang bercantum dengannya. (lagi menegaskan subjek) (39) Adik belum bangun lagi. memang.6. (lagi menegaskan predikat) (40) Hanya Ali belum datang. Kata penegas jenis ini memberikan penekanan pada bahagian subjek atau predikat. Dua kata penegas boleh digunakan dalam ayat untuk menegaskan lagi ayat. dan -tah. (juga menekankan subjek) (35) Kami ke sana juga.Kata Tugas| 166 8. (memang menekankan subjek) (37) Ayah Jamal memang sudah meninggal (memang menekankan predikat) (38). lagi. ( juga menekankan predikat) (36) Memang lelaki itu bapa Mastura. Kata penegas berfungsi untuk menekankan bahagian-bahagian ayat tertentu.

Sintaksis ialah bidang yang mengkaji ayat. Kata nafi hadir sebelum frasa predikat. iaitu bukan. kata nafi bukan boleh berada di depan frasa kerja atau frasa adjektif dalam ayat majmuk yang membawa makna “pertentangan” seperti yang berikut: (46) (46a) (47) (47a) Saya tidak membeli buku. Baju itu bukan hitam tetapi kelabu. Ada dua kata nafi. dan tidak. Contohnya: (48) (48a) (49) (49a) Mamalia ialah haiwan berdarah sejuk.6. (45) Baju itu tidak mahal. dan menjadi unsur frasa nama. frasa kerja. 8. (43) Anis bukan ke sekolah. Baju itu tidak hitam. Namun begitu.4 Kata nafi Kata nafi ialah kata yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Kata pemeri ialah digunakan apabila predikatnya terdiri daripada frasa nama. Bidang yang mengkaji ayat ialah sintaksis. (44) Saya sudah tidak merokok. (42) Shukri bukan polis.6. Ada dua jenis kata pemeri iaitu ialah dan adalah. frasa adjektif dan frasa sendi nama.Kata Tugas| 167 8. Haiwan berdarah sejuk ialah mamalia. Saya bukan membeli buku tetapi membeli pen. Dalam hal ini. dan digunakan untuk menyampaikan maksud persamaan atau ekuatif. Kata nafi tidak menafikan frasa kerja dan frasa adjektif (44)-(45). Kata nafi bukan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi (42)-(43). .5 Kata pemeri Kata pemeri dalam Tatabahasa Dewan (2008) ialah unsur yang menjadi pemeri hal atau penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. subjek dan predikat boleh bertukar tempat.

6 Kata sendi nama Kata sendi nama ialah perkataan yang berfungsi sebagai kata depan sesuatu perkataan atau kumpulan perkataan yang tergolong sebagai kata nama atau frasa nama. selain. Contohnya: (a) kata sendi nama dalam bentuk kata akar. Contohnya: (54) (55) (56) (57) Saya tidak tahu akan perkara itu. ke. kata sendi nama boleh dalam bentuk kata akar. pada. dari + hal  darihal (c) kata sendi nama daripada kata terbitan. (frasa sendi nama) 8. berfungsi juga sebagai golongan kata yang lain. (frasa adjektif) Bungkusan itu adalah untuk anak yatim. untuk. menurut. bagaikan. seperti (b) kata sendi nama dalam bentuk gabungan kata akar. Contohnya: sebagai. Perkataan yang dicondongkan selain sebagai kata sendi. serta. mengenai. (frasa nama) Peristiwa itu adalah benar. (kata sendi) Saya akan pergi ke sana. (frasa adjektif) Usaha gigih adalah penting untuk berjaya.6. Selain itu. berkenaan. oleh. Contohnya: (50) (51) (52) (53) Kangar adalah ibu negeri Perlis. di. (kata sendi) Sukar bagi Ali untuk membuat keputusan. gabungan kata akar. menerusi Ada beberapa kata sendi nama yang dapat menganggotai golongan kata yang lain apabila ditinjau dari segi penggunaannya dalam ayat. Contohnya: dari + pada  daripada. ke + pada  kepada.Kata Tugas| 168 Kata pemeri adalah pula digunakan untuk ayat yang predikatnya frasa nama. (kata hubung) . terhadap. Dari segi bentuk. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kata sendi juga boleh hadir di depan kata kerja dan kata adjektif. Contohnya: dari. dan kata terbitan. adalah digunakan untuk memberikan huraian atau penjelasan tentang subjek. (kata bantu) Hadiah ini untuk ibu.

) pada (Lembu Ramasamy diikat pada batang pokok kelapa. manusia berasal daripada tanah. (61) Menurut Islam.) ke (Sabarudin ke masjid) dari (Nasir pulang dari pejabat.Kata Tugas| 169 Sementara itu.) (ii) peruntukan bagi (Derma bagi mangsa gempa bumi sedang dipungut.) untuk (Hadiah ini untuk Anis.) (iii) cara atau kesertaan dengan (Hanif datang dengan Hazim. terdapat pula kata kerja yang dapat berfungsi sebagai kata sendi.) . Contohnya: (58)Cerita itu mengenai kekejaman perang.) (iv) pelaku oleh (Kuih itu dibuat oleh Asiah. Kehadiran kata sendi nama dalam ayat mempunyai makna tertentu. Antara makna yang didukung oleh kata sendi ialah: (i) tempat di (Murad berada di rumah. (59) Mereka mengemukakan cadangan melalui jurucakap mereka. (60) Idea-idea tersebut dikumpulkan menerusi beberapa rencana.) antara (Maryam duduk di antara Siti dengan Mei Lin.

) dari (Dia belum datang dari tadi.) pada (Adawiah ada di sana pada pagi tadi.) terhadap (Aluminium hidroksida mempunyai kuasa jerapan terhadap kotoran.) laksana (Pemuda itu berlagak laksana jutawan.) dengan (Baju Hajar sama dengan baju Kharsiah.) sejak (Mereka di sana sejak semalam.) (vii) milik daripada (Ucapan daripada Perdana Menteri perlu kita hayati.) daripada (Muaz lebih baik daripada Kamal.Kata Tugas| 170 (v) waktu atau masa ke ( Suzana sentiasa taat pada suaminya ke saat ini.) .) (viii) punca atau asal kejadian daripada (Meja itu dibuat daripada kayu.) perihal (Mereka berbincang perihal bola sepak Piala Dunia.) (vi) hal tentang/mengenai (Ahli forum berbincang tentang/mengenai masalah remaja.) hingga (Maizurah belajar hingga larut malam.) dalam (Pekerjaan ini akan selesai dalam beberapa hari lagi.) (ix) perbandingan seperti (Hati budak itu keras seperti batu.) daripada (Akhirnya kami terlepas daripada segala kesulitan itu.) akan (Anis sayang akan ibunya.

.) (xii) sasaran kepada (Berikan makanan itu kepada kucing. (65) Bola itu mengenai palang gol. manusia berasal daripada tanah.Kata Tugas| 171 (x) tujuan dan kekhususan untuk (Mereka ke sini untuk berbincang. (67) Anak itu menurut saja cakap bapa.) demi (Patuhilah disiplin sekolah demi keharmonian sekolah. (63) Mereka mengemukakan cadangan melalui jurucakap mereka.) Ada kata sendi terdiri daripada kata berimbuhan.) (xi) arah ke ( Mereka berjalan ke sekolah) dari (Maisarah menyapu sampah dari sudut kanan bilik itu. selain ayat itu dapat dipasifkan. manakala dalam (68) tentang perantaraan. (64) Menurut Islam. Yang berikut antara contoh penggunaan kata sendi nama yang berasal daripada kata berimbuhan dan makna yang didukung oleh kata sendi tersebut. Kata sendi mengenai dalam ayat (66) juga dapat bertukar ganti dengan kata sendi tentang. Bagi ayat (69)-(71). (62) Cerita itu mengenai kekejaman perang. (66) Kami melalui jalan yang sunyi itu. kata berimbuhan yang dicondongkan itu bukanlah kata sendi tetapi kata kerja kerana kata tersebut menunjukkan perbuatan yang dilakukan. . Kata sendi dalam (66)-(67) menunjukkan rujukan. Kata berimbuhan itu pada asalnya ialah kata kerja tetapi berfungsi sebagai kata sendi kerana berada di depan kata nama atau frasa nama.

(81) Abang pulang dari luar negara. . atas.7 Kata arah Kata arah sering berpasangan dengan kata sendi bagi menunjukkan ciri arah atau jurusan. (Makna ”arah”) (70)Kakak akan pulang dari Mesir menjelang hari raya. (Makna ”menyeluruh”) (75)Kami melantik Ali sebagai ketua. Contohnya: (78)Buku itu di dalam laci. (Makna ”masa”) (74)Pokok bunga ditanam sepanjang jalan ke istana. 3. depan. 4. tengah dan sebagainya. (82) Kereta api itu menuju ke utara Semenanjung Malaysia. Kedudukan kata arah dalam frasa ialah selepas kata sendi dan sebelum frasa nama. (Makna ”sasaran”) Bagaimanakah anda dapat membezakan penggunaan perkataan dengan dan kerana dalam ayat yang berikut sebagai kata sendi dan kata hubung? 1. 2. antara. 8. Munirah datang ke kamoung saya dengan menaiki bas. Saya datang kerana dia. (79)Beg itu di atas meja. (Makna ”menjadi”) (76)Gadis itu cantik bagaikan bidadari. sekitar. (Makna ”semua”) (73)Budak itu sungguh bijak semasa kecil. hadapan. selatan. bawah. belakang.6. Saya datang kerana saya dijemput. sisi. (Makna “kecuali”) (72) Seluruh dunia gempar ketika peristiwa Tsunami. (80)Mereka berjalan di sekitar kampung. (Makna ”masa”) (71) Selain pegawai dilarang masuk. Munirah datang ke kampung saya dengan bas. sudut. Antara contoh kata arah ialah dalam. (Makna ”mengikut”) (69)Kereta itu bergerak menuju utara. penjuru. (Makna ”seperti”) (77)Kita tidak boleh main-main terhadap guru itu.Kata Tugas| 172 (68)Jangan mengambil tindakan mengikut nafsu.

(84) Polis menangkap dua orang perompak. Dia mengoyak-ngoyakkan tepi kain itu. 8. (94) Saya tidak memerlukan banyak pembantu dalam melaksanakan projek itu. (91) Beberapa acara diadakan pada pesta itu. dua.Kata Tugas| 173 Apakah fungsi perkataan yang dicondongkan dalam ayat yang berikut? a. suku. setengah-setengah. . (i) Kata bilangan tentu Kata bilangan tentu atau bilangan kardinal ialah kata bilangan yang telah ditentukan jumlahnya. dua puluh. (iii) kata bilangan pecahan. seperti tiap-tiap. sekalian. (ii) Kata bilangan tak tentu Kata bilangan tak tentu ialah kata bilangan yang tidak ditentukan atau tidak jelas jumlahnya. berpuluh-puluh.6. sepuluh. kata bilangan boleh terdiri daripada kata asal. (85) Pelajar di kolej itu mencecah lima ribu orang. seribu. lima ratus. ribuan. (ii) kata bilangan tak tentu. seluruh. (v) kata bilangan himpunan. Yang dihitung itu boleh sesuatu kata nama konkrit atau kata nama abstrak. atau kata ganda. seluruh. (83) Kami ke Melaka satu hari saja. Rumah Salman di tepi sungai itu. segala-gala. yang tidak termasuk di dalamnya pecahan. satu ratus. sesuatu. Jumlah tersebut adalah nombor atau angka dalam matematik. (iv) kata bilangan pisahan. dua puluh. para. c. ketiga. sesetengah.8 Kata bilangan Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menghitung jumlah bagi sesuatu. segenap. Terdapat enam jenis kata bilangan. tiga. Antara contoh kata bilangan tak tentu adalah seperti banyak. b. semua. d. sebilangan. pertama. dua ratus. beberapa. Dari segi bentuk. sejuta dan sebagainya. iaitu (i) kata bilangan tentu. semua. dan (vi) kata bilangan tingkat. beberapa. kata terbitan. ramai. Misalnya: satu. banyak. setengah. sebahagian. Belakang parang jika diasah akan menjadi tajam juga. masing-masing. Contohnya: (90) Para pelajar diingatkan supaya hadir di majlis itu. (93) Sedikit garam diperlukan untuk menjadikan masakan itu enak. seperti sekalian. (92) Semua peserta perlu mendaftarkan diri. setengah-setengah. Pokok rambutan ada di belakang rumah. pelbagai dan sebagainya. seperti: lima.

separuh. (99) Tiap-tiap manusia akan menemui kematian.bersamasama bilangan.atau ke. atau memakai per. (101) Negara itu telah dijajah beratus-ratus tahun lamanya. (103) Remaja belasan tahun didapati suka melepak. masing-masing. (vi) Kata bilangan tingkat Kata bilangan tingkat merujuk kepada urutan atau kedudukan. beribu-ribu. (102) Ketiga-tiga orang gadis itu anak Pak Mat. setengah. atau dengan akhiran –an sahaja.iaitu pada perkataan pertama. tiap-tiap dan setiap. Contohnya. jutaan. Contohnya: . Contohnya: (95) Separuh pelajar di dalam kelas itu tidak membuat latihan.yang digandingkan bersama-sama kata ganda mendukung makna yang sama dengan kata bilangan himpuan yang berakhiran –an. setengah. (v) Kata bilangan himpunan Kata bilangan himpunan ialah bentuk bilangan yang dihimpunkan atau dikumpulkan dalam jumlah yang banyak atau besar. beratus-ratus. Contohnya berpuluh-puluh. kelima-lima. sepertiga (2/3). (97) Bapa memperuntukkan tiga perempat daripada pendapatannya untuk simpanan. (iv) Kata bilangan pisahan Kata bilangan pisahan dibentuk dengan cara mengulang kata bilangan. kecuali satu yang menggunakan per. kedua-dua. ribuan. satu perseribu (1/1000). Kata bilangan pecahan boleh dalam bentuk pecahan seperti suku.Kata Tugas| 174 (iii) Kata bilangan pecahan Kata bilangan pecahan merupakan kata bilangan yang mengandungi pecahan. Kata bilangan himpunan yang berawalan ber. (104) Ribuan penonton membanjiri dataran tersebut. Kata bilangan tingkat secara pilihan boleh didahului oleh kata yang. Misalnya. Bentuk kata bilangan ini kebanyakannya mempunyai awalan ber. beratusratus. Contohnya: (98) Masing-masing ada pendapat yang tersendiri. berjuta-juta sama makna dengan ratusan. Kata bilangan tingkat mengandungi awalan ke-. (100) Setiap ahli perlu membayar yuran.yang digandingkan bersama-sama kata ganda. (96) Dia menjawab soalan itu selama suku jam. seperti tiga perempat (3/4).

Datangnya secara mendadak. (109) Bahawasanya setiap rakyat perlu mempertahankan negaranya. Sila rujuk pada unit 7. pengorbaan perlu jika ingin berjaya.Kata Tugas| 175 (105) Anis mendapat tempat kedua dalam perlumbaan itu. ii. 8.7. dan kata penekan. . (110)Cuaca nampaknya semakin gelap. Tingginya ialah 5 kaki. (106) Maizurah merupakan anak yang kelima Suzana. Bentuk kata tersebut ialah –nya. yang dapat berfungsi sebagai penekan dan pembenda. i. 8. Contohnya: (111) (112) (113) (114) Lajunya ialah 100 km sejam. Dia berhujah dengan lantangnya.9 Kata adverba Kata adverba merupakan salah satu jenis kata tugas.6.7 Kata Pascakata Kata pascakata ialah kata yang hadir dan melekat selepas perkataan. (107) Hazim anak yang pertama Sabarudin. Contohnya: (108) Sesungguhnya.7. Indahnya pemandangan di tepi tasik itu menyebabkan dia lazimnya ke situ untuk menenangkan fikirannya. Usah ditangisi pemergiannya kerana sesungguhnya Tuhan lebih menyayanginya. Huraian mendalam tentang kata adverba telah dibincangkan dalam unit 7.2 Kata Pembenda Kata pembenda berfungsi untuk menukar golongan kata yang bukan kata nama sebagai kata nama. –nya yang mendukung fungsi pembenda ini kerap menduduki subjek ayat. 8. 8.1 Kata Penekan Kata penekan ialah kata yang memberi penekana kepada kata yang bergabung dengannya. Senaraikan perkataan yang menerima –nya sebagai kata pembenda.

3. kata minor kata major kata tugas tugas sintaksis PENILAIAN KENDIRI 1. Ramai dalam kalangan kawannya memasuki universiti. Kemudian. e. g. sungguh sangat akan pernah agak sahaja mahu sekali dapat sedang benar sekali memang lagi juga masih Nyatakan jenis kata bilangan bagi perkataan yang berikut: berdua-dua segala sebahagian keempat-empat separuh setiap seperempat masing-masing 3. a. h. 4. c. Dalam hal ini. Mereka berbincang antara adik-beradik. 2. f. Gadis itu datang dari luar negara. Bas itu menuju ke selatan Johor.Kata Tugas| 176 KATA KUNCI 1. Buku itu ada di dalam beg. Kamal berdiri di hadapan orang itu. Pilih ayat yang mengandungi kata arah. kata bantu dan kata penegas daripada perkataan di bawah. Senaraikan perkataan yang boleh berfungsi sebagai kata sendi dan kata hubung dalam ayat. kita semua bersetuju. b. Senarai kata penguat. dengan sudah seperti selain melalui kerana merupakan berkenaan untuk bahawa yang jika 2. d. Rumah Ali terletak di antara masjid dengan sekolah. 4. kebanyakan berguni-guni sesetengah setiap . garisi kata arah tersebut.

Ahmad Khair Mohd Nor. (1984). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Kuala Lumpur: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Bhd. Hashim Hj. RUJUKAN Abdullah Hassan. Ahmad Khair Mod Nor. Bhd. Bhd. (2008). .Kata Tugas| 177 5. Tatabahasa Bahasa Malaysia. Persoalan Tatabahasa Melayu. Farid M. (2006). Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. (1989). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Nik Safiah Karim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Morfologi. Onn. Zainal Abidin Ahmad (Za’ba) 2000. namun dia masih terkenang akan kampung halamannya. (2002). Petunjuk Bahasa Malaysia Baku. Pelita Bahasa Melayu Penggal 1-III Edisi Baharu. Pengantar Sintaksis Bahasa Melayu. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Sasbadi Sdn. (2011). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. dan nyatakan jenis kata tugas tersebut. Kenal pasti kata tugas dalam ayat yang berikut. Asraf. Bhd. Bhd. Arbak Othman. Ali sudah agak lama berpindah di bandar.

Semua awalan Sanskrit membentuk kata nama. iaitu dengan cara imbuhan asing itu diterima sepenuhnya.0 Pengenalan Pada unit yang lalu. dwi-. Terdapat tiga golongan imbuhan asing dalam bahasa Melayu. mengetahui bentuk-bentuk imbuhan asing 2. Kata dasar yang bergabung dengan awalan tersebut tidak mengubah bentuk imbuhan atau ejaan. kita akan mempelajari imbuhan asing yang telah dipinjam oleh bahasa Melayu untuk menampung kemasukan bentuk-bentuk kata pinjaman. pra-.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 178 UNIT 9 IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit.1. dan panca. menyenaraikan imbuhan asing dalam bahasa Melayu 3. bentuk dan makna imbuhan yang terdapat dalam bahasa Melayu. menggunakan imbuhan asing dalam pertuturan dan penulisan dengan betul 9. tata-. atau dengan diubah suai imbuhan asing itu mengikut sistem tatabahasa bahasa Melayu. tri-. tuna-.1 Awalan Sanskrit (I) Bentuk awalan Sanskrit Awalan Sanskrit terdiri daripada maha-. swa-. iaitu: (i) imbuhan Sanskrit (ii) imbuhan Arab-Parsi (iii) imbuhan Inggeris 9. . kita telah mempelajari jenis. Dalam unit ini.1 Awalan Pinjaman 9. anda diharapkan dapat: 1. eka-. Ada dua cara imbuhan asing ini dipinjam.pasca.

’ Contohnya: prasejarah.membawa pengertian ‘tiada atau tidak mempunyai. pascamerdeka (c) tata.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 179 (II) Makna awalan Sanskrit (a) pra.’ Contohnya: tunakarya (penganggur). prauniversiti. dan penulisannya hendaklah dijarakkan. mahasiswa. tunakarna (tuli).membawa pengertian ‘selepas’.membawa pengertian ‘peraturan atau susunan. Contohnya: pascasiswazah.membawa pengertian ‘sebelum. tatanegara. swalayan (f) tuna. maha agung.membawa pengertian ‘sendiri. maha mulia (e) swa.’ Contohnya: swadaya. pascakolonial. tunawisma (tiada . Dalam hal ini. kata maha bukanlah imbuhan tetapi sebagai satu kata yang tersendiri.’ Contohnya: tatabahasa. tatatertib (d) maha. maharani maha juga dapat diikuti oleh kata adjektif. Contohnya: maha besar.’ Contohnya: mahaguru. swasta. prakata (b) pasca.membawa pengertian ‘tahap yang paling tinggi.

membawa pengertian ‘melebihi atau mengatasi. manakala sub-. suprakategori . dan auto-.3 Awalan Inggeris (I) Bentuk awalan Inggeris Awalan Inggeris terdiri daripada pro-. tri. biadab 9. binormal.membentuk kata adjektif.membentuk kata nama. sub-. (II) Makna awalan Inggeris (a) pro. Contohnya: prokerajaan.1.membawa pengertian ‘bersetuju. anti-. dan membentuk kata adjektif. supranasional.apabila bergabung dengan kata dasar tidak melibatkan apa-apa perubahan. Kata dasar yang bergabung dengan awalan tersebut tidak mengubah bentuk imbuhan atau ejaan.dan anti. Terdapat hanya satu awalan Arab-Parsi. Contohnya: ekabahasa.’ Contohnya: bilazim. supra-.2 Awalan Arab-Parsi (I) Bentuk awalan Arab-Parsi Awalan bi. propembangkang. (II) Makna awalan biAwalan bi. poli. dan panca. pancaindera 9. iaitu eka.(satu). memihak atau menyebelahi sesuatu pihak.’. poli-.1. dwibahasa.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 180 (g) Awalan eka-. tribulan.(dua). Contohnya: subtajuk. supra-.dan auto. subbidang. tri-.membawa pengertian ‘tidak. dwi-. iaitu bi-. dwi.(tiga) dan panca (lima). subgolongan (c) supra.’ Contohnya: suprasegmen. Awalan pro.membawa pengertian ‘sebahagian’.mendukung makna ‘bilangan’. probarat (b) sub.

2 Akiran Pinjaman 9. autograf 9.’ Contohnya: seniman. polisemi (g) auto.membawa pengertian ‘banyak. autonomi. Semua akhiran ini membentuk kata nama.’ Contohnya: antikerajaan. pekerjaan atau tugas. biduanita .’ Contohnya: automatik. antikemajuan (e) poli. -wati. -man.’ Contohnya: politeknik.membawa pengertian ‘menentang. pelaku. antisosial. poliklinik. angkasawati.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 181 (d) anti. -nita membawa pengertian ‘jantina yang merujuk kepada wanita.’ Contohnya: seniwati.dan -nita. budiman.1 Akhiran Sanskrit (I) Bentuk akhiran Sanskrit Akhiran yang dipinjam daripada bahasa Sanskrit ialah -wan.membawa pengertian ‘secara bersendirian.2. (II) Makna akhiran Sanskrit (a) –wan dan -man membawa pengertian ‘pakar. melawan atau membantah. ilmu(w)an (b) -wati.

realisme. -at.’ Contohnya: -in merujuk kepada lelaki.2 Akhiran Arab-Parsi (I) Bentuk akhiran Arab-Parsi Akhiran Arab-Parsi terdiri daripada –wi. -at dan –ah membentuk kata nama. (II) Makna akhiran Inggeris (a) -isme membawa pengertian ‘fahaman. Akhiran –in.3 Akhiran Inggeris (I) Bentuk akhiran Inggeris Akhiran Inggeris antara yang produktif terdiri daripada –isme.2. saintifik.’ Contohnya: fonemik. misalnya muslimin. dan –ah. komunisme (b) -ik membawa pengertian ‘bidang kajian. abadi. -iah membentuk kata adjektif.’ Contohnya: kapitalisme. linguistik . dan -iah membawa pengertian ’sifat atau ciri seperti yang terkandung dalam kata dasar. azali. -iah. munafikin -at dan –ah merujuk kepada perempuan. (II) Makna akhiran Sanskrit (a) -in. –i. ilmiah 9. munafikat. dan membentuk kata nama. salihah (b) –wi. nasionalisme.2. -ik. seperti muslimat. lahiriah. -at dan –ah membawa pengertian ‘jantina. -i. duniawi. -in.” Contohnya: sejarahwi. manakala akhiran –wi.Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 182 9. –i. –is dan –logi. qariah. hadirin. hadirat.

Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 183

(c) -is membawa pengertian ‘orang yang mempunyai atau mengeluarkan.’ Contohnya: cerpenis, ekonomis, kritis, sistematis

(d) –logi membawa pengertian ’bidang ilmu.’ Contohnya: psikologi, meteorologi, biologi, teknologi

KATA KUNCI 1. Imbuhan 2. Imbuhan Arab-Parsi 3. Imbuhan asing 4. Imbuhan Inggeris 5. Imbuhan pinjaman 6. Imbuhan Sanskrit

PENILAIAN KENDIRI 1. Senaraikan imbuhan asing yang lain yang tidak terdapat dalam modul ini. Berikan makna bagi imbuhan tersebut. Awalan : Makna : Akhiran Makna:

2. Mengapakah bahasa Melayu meminjam imbuhan asing dalam membentuk perkataan?

Imbuhan Asing dalam Bahasa Melayu| 184

RUJUKAN Abdullah Hassan. (2006). Morfologi. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Ahmad Khair Mohd Nor. (2007). Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Asmah Hj. Omar. (2009). Nahu Melayu Mutakhir Edisi Kelima. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. (2010). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. (2008). Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Bhd.

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 185

UNIT 10 KESALAHAN BAHASA DAN PENGEDITAN TEKS
HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit, anda diharapkan dapat: 1. mengetahui konsep kesalahan bahasa 2. mengesan dan membetulkan kesalahan morfologi dalam petikan 3. mengedit petikan untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran tatabahasa 10.0 Pengenalan Manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sama ada secara lisan atau tulisan. Dalam menggunakan bahasa, kita tidak dapat lari daripada melakukan kesalahan atau kesilapan. Namun begitu, kita perlu belajar daripada kesalahan yang dilakukan. Untuk tujuan tersebut, pelajar harus tahu dan perlu diberitahu tentang kesalahan bahasa yang dilakukan. Hal ini demikian kerana pembetulan kesalahan merupakan satu bentuk maklum balas kepada pelajar tentang penguasaan bahasa mereka. 10.1 Konsep Kesalahan Bahasa Kesalahan bahasa ialah penggunaan bahasa yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dipersetuji bersama. Ini bermakna bahawa kesalahan berlaku kerana ketidakfahaman atau kejahilan seseorang terhadap tatabahasa yang dipelajarinya. Di sekolah, kesalahan bahasa berlaku dalam kalangan pelajar yang sedang menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua. Seorang penutur asli itu pada dasarnya sudah pun menguasai sistem bahasanya sewaktu kecil. Apabila penutur asli ini menggunakan sesuatu bentuk yang lain secara tekal, maka mereka juga melakukan kesalahan bahasa. Kesalahan bahasa dalam kalangan pelajar yang hendak menguasai bahasa kedua pula berlaku kerana individu berkenaan masih belum mampu menguasai seluruh sistem bahasa kedua yang dipelajarinya. Ini bermkana bahawa pelajar tersebut tidak mempelajari bentuk bahasa yang betul. Sehubungan dengan itu, analisis kesalahan merupakan satu proses menganalisis yang didasarkan kepada kesalahan pelajar dalam proses penguasaan selok-belok bahasa.

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 186

Apakah perbezaan antara kesalahan bahasa dan kesilapan bahasa? Berikan dua contoh bagai keduaduanya.

10.2 Tujuan Analisis Kesalahan 1. Analisis kesalahan merupakan sumber maklumat yang amat bernilai kepada guru. Analisis kesalahan memberikan maklumat tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar, mengenal pasti jenisjenis kesalahan serta mencari punca kesalahan tersebut. Maklumat-maklumat tersebut dapat membantu guru membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelajar. 2. Analisis kesalahan juga membantu guru bahasa untuk mengetahui keberkesanan teknik pengajaran mereka. Guru juga dapat mengenal pasti bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang belun berjaya diajarkannya secara berkesan dan sempurna. Analisis ini akan membantu seseorang guru membuat keputusan sama ada meneruskan pengajaran tajuk baharu ataupun mengajar semula aspek yang telah diajarnya dengan membuat pengubahsuain teknik dan pendekatan pengajarannya. 3. Analisis tentang kesalahan bahasa yang dilakukan oleh pelajar dapat memberikan maklumat yang berguna kepada guru-guru tentang aspek kesalahan yang memerlukan aktiviti-aktiviti pemulihan. Maklumat-maklumat seperti ini boleh dijadikan titik permulaan bagi guru-guru untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek yang memerlukan peneguhan yang lebih. Dengan itu, masa dan tenaga tidak akan terbuang begitu sahaja untuk mengajar aspek-aspek yang kurang menimbulkan masalah dalam kalangan pelajar. 4. Dari aspek teori pula, analisis kesalahan dapat membantu ahli bahasa menentukan kesahihan teori-teori yang diterapkan untuk pengajaran bahasa.

10.3 Jenis Kesalahan Bahasa Kesalahan bahasa boleh berlaku pada mana-mana peringkat pengajaran bahasa, tetapi biasanya seseorang guru lebih mudah mengukur atau mengetahui kesalahan bahasa pelajarnya daripada hasil karangan atau tulisan mereka. Kesalahan bahasa dalam penggunaan bahasa Melayu dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti ejaan, tanda baca, fonologi, intonasi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dalam modul ini, aspek kesalahan morfologi akan diberikan huraian dan penjelasan.

dan anti.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 187 10. Contohnya: pra kata atau pra-kata ( X ) dwi tahunan atau dwi-tahunan ( X ) pro pembangkang atau pro-pembangkang ( X ) anti sosial atau anti-sosial ( X ) prakata ( √ ) dwitahunan ( √ ) propembangkang ( √ ) antisosial ( √ ) (iv) Kesalahan tidak merangkaikan awalan pinjaman dengan kata dasar yang bermula dengan huruf besar bagi kata nama khas dengan tanda sempang. atau dengan sempang.4 Kesalahan Ejaan (i) Kata berakhiran –i Kesalahan penggunaan akhiran –ki bagi menggantikan akhiran –i pada kata dasar yang berakhir dengan huruf k. Contohnya: banyakkan ( X ) galakkan ( X ) penyemakkan ( X ) kebanyakan ( √ ) galakan ( √ ) penyemakan ( √ ) (iii) Awalan pinjaman Kesalahan ejaan berlaku apabila awalan pinjaman seperti pra-. pro-. dwi. Contohnya: memasukki menaikki mendudukki sepatutnya sepatutnya sepatutnya memasuki menaiki menduduki (ii) Kata berakhiran –an Kesalahan ejaan terjadi apabila akhiran –kan digunakan pada kata nama terbitan yang kata dasarnya berakhir dengan huruf k. Contohnya: .dieja terpisah daripada kata dasar.

ya Allah.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 188 Pro Amerika ( X ) pro-Amerika ( √ ) anti Israel ( X ) anti-Israel ( √ ) (v) Menjarakkan penulisan kata ganti diri singkat (kau. (5) *Daripadanya kita datang. Berikanlah hidayat-Mu kepadaku. (6) *Berikanlah hidayatmu kepadaku. Aku bertemu dengan sahabatmu tadi. (vi) Kata mu dan nya yang digunakan bagi mengganti nama Tuhan tidak ditulis dengan huruf besar di pangkal kata itu serta tidak diberi tanda sempang. Ambillah pemberianku ini. kepadanya kita kembali. ya Allah. Contohnya: mempastikan ( X ) memerhatikan ( X ) mengenepikan ( X ) mengkagumkan( X ) memastikan ( √ ) memperhatikan ( √ ) mengetepikan ( √ ) mengagumkan ( √ ) . (3) *Ambillah pemberian ku ini. Jawapan yang kauberikan itu tepat. (2) *Kerja itu sudah ku siapkan. Contohnya: (1) *Jawapan yang kau berikan itu tepat. (4) *Aku bertemu dengan sahabat mu tadi. Kesalahan penggunaan awalan meN-.5 Kesalahan Pengimbuhan Tidak mengetahui bentuk sesuatu kata yang betul dan tepat oleh pengimbuhan a. 10. kepada-Nya kita kembali. Daripada-Nya kita datang. mu dan ku). Kerja itu sudah kusiapkan.

c. Contohnya: memperlebarkan jalan ( X) memperbesarkan bilik ( X ) memperlebar jalan ( √ ) memperbesar bilik ( √ ) 10. Sampah-sarap mengotori kawasan di belakang rumah. Lim menaikkan bendera sambil menyanyikan lagu Negaraku. Contohnya: (10) *Pepohon-pepohon yang rendang terdapang di sepanjang jalan. (9) *Sampah-sarap mengotorkan kawasan di belakang rumah.disertai akhiran –kan. (8) *Lim menaikkan bendera sambil menyanyi lagu Negaraku. Contohnya: (12) *Rambut lelaki itu amat kusut-masai kerana baru bangun tidur. Dedaun kering bertaburan di jalan itu. (ii) menggunakan kata sangat/amat dan saling bagi kata ganda yang sudah membawa makna sangat atau makna saling. kata adjektif sebagai kata dasar bagi kata terbitan yang berawalan rangkap memper.6 Kesalahan Penggandaan (i) menjamakkan kata ganda yang membawa makna jamak. Pepohon yang rendang terdapang di sepanjang jalan. Rambut lelaki itu kusut-masai kerana baru bangun tidur. tidak mengetahui perubahan makna sesuatu kata oleh pengimbuhan. Kakak mengambilkan bapa segelas air. Contohnya: (7) *Kakak mengambil bapa segelas air. (11) *Beberapa banyak dedaun kering bertaburan di jalan itu. .Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 189 b.

(iii) terdapat dua kata ganda berimbuhan (14) *Adik menggaru-garu kepalanya berkali-kali apabila disoal oleh bapa. Dia/Ia ditangkap kerana mengedarkan dadah. Pelumba-pelumba motosikal itu saling memotong di lebuh raya. Adik menggaru-garu kepalanya apabila disoal oleh bapa.8 Kesalahan Kata Ganti Nama (i) penggunaan “beliau” untuk orang yang tidak dihormati dan untuk binatang. (iv) tidak meletakkan tanda sempang bagi kata ganda kerana keliru antara kata ganda dengan kata majmuk. Contohnya: kaki tangan ( X ) tanggung jawab ( X ) urusetia ( X ) aturcara ( X ) kakitangan ( √ ) tanggungjawab ( √ ) urus setia ( √ ) atur cara( √ ) 10. .7 Kesalahan Pemajmukan Ejaan kata majmuk yang salah. Contohnya: serta merta ( X ) saudara mara ( X ) serta-merta ( √ ) saudara-mara ( √ ) 10. Contohnya: (15) *Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 190 (13) *Pelumba-pelumba motosikal itu saling potong-memotong di lebuh raya.

(17) *Barang-barang ini berat.9 Kesalahan Kata Bilangan (i) Kata bilangan tentu didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. tidak terangkat oleh saya. (v) Menyamakan kata ganti tak tentu dengan kata ganti tanya. Pilihlah yang mana-mana kamu suka. Ia/dia asyik tidur. (iii) Mengulang kata ganti diri ketiga yang membawa maksud jamak. Barang-barang ini berat. (iv) Menggandingkan kata ia dengan nya untuk membentuk ianya. (21) *Pilihlah yang mana kamu suka. Contohnya: (18) *Mereka-mereka itu jiran saya. Siapa-siapa yang menceroboh akan didakwa. Udara penting kepada manusia kerana diperlukan untuk pernafasan. Contohnya: (16) *Kucing itu sakit. Kucing itu sakit. Contohnya: (19) *Udara penting kepada manusia kerana ianya diperlukan untuk pernafasan. Mereka itu jiran saya. Contohnya: (20) *Apa yang diberitahukannya itu tidak benar.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 191 (ii) penggunaan “dia” dan “mereka” untuk binatang dan benda. Apa-apa yang diberitahukannya itu tidak benar. Kucing itu asyik tidur. Mereka tidak terangkat oleh saya. (22) *Siapa yang menceroboh akan didakwa. Contohnya: dua suku jam ( X ) dua jam suku ( √ ) satu setengah tahun ( X) satu tahun setengah ( √ ) . 10.

10. (vi) Kata bilangan himpunan tidak diikuti oleh penjodoh bilangan.10 Kesalahan Penjodoh Bilangan (i) Penjodoh bilangan digunakan untuk kata nama abstrak. Contohnya: dua orang pelajar-pelajar ( X ) semua pekerja-pekerja ( X ) setiap peserta-peserta ( X ) ribuan peminat-peminat ( X ) dua orang pelajar (√ ) semua pekerja (√ ) semua peserta (√ ) ribuan peminat (√ ) (iv) Kata bilangan tak tentu. Contohnya: sebuah kehidupan ( X ) satu kehidupan (√ ) beberapa buah pendapat ( X ) beberapa pendapat (√ ) . Contohnya: setengah ( X ) kedua ( X ) berbagai ( X ) sesetengah/setengah-setengah (√ ) kedua-dua (√ ) berbagai-bagai (√ ) (v)Tidak menggandakan kata bilangan himpunan yang berawalan ke-. Kedua-dua orang itu guru. Contohnya: (23) *Ketiga-tiga anak Pak Mat berkelulusan universiti. Contohnya: para-para pelajar ( X ) para pelajar (√ ) (iii) Mengulang kata nama am yang diletakkan sesudah kata bilangan yang membawa maksud jamak. Contohnya: (22) *Kedua orang itu guru. Ketiga-tiga orang anak Pak Mat berkelulusan universiti.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 192 (ii) Kata bilangan tak tentu yang sudah membawa makna jamak diulang. kata bilangan himpunan dan kata bilangan pisahan disingkatkan.

Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 193 (ii) Penjodoh bilangan digunakan dengan beberapa kata bilangan tertentu. Dia sedang membaca buku. Ravi paling tinggi di kelas nya. yang sepatutnya tidak perlu disertai dengan penjodoh bilangan.11 Kesalahan Kata Kerja (i) Menggugurkan awalan pada kata kerja tak transitif. Dia tersenyum kepada saya. (28) *Kamal tendang bola itu. Jangan melompat di situ. (25) *Jangan lompat di situ. Dia bertanya kepada saya. Contohnya: (29) *Ravi paling tinggi sekali di kelas nya. 10. Baju-baju di butik itu amat cantik. Kamal menendang bola itu. Contohnya: (27) *Dia sedang baca buku. Baju-baju di butik itu cantik sekali.12 Kesalahan Kata Adjektif Kata penguat yang menunjukkan darjah kepalingan digunakan serentak pada kata adjektif. (26) *Dia tanya kepada saya. . Contohnya: (24) *Dia senyum kepada saya. Ravi tinggi sekali di kelas nya. (30) *Baju-baju di butik itu amat cantik sekali. (ii) Menggugurkan awalan pada kata kerja transitif. Contohnya: setiap orang pelajar ( X ) seluruh buah negeri ( X ) setiap pelajar (√ ) seluruh negeri (√ ) 10.

Novel itu adalah karangan A.1 Kata hubung (i) Menggunakan kata yang bukan jenis kata hubung sebagai kata hubung. Contohnya: (35) *Jika sekiranya tidak dirawat. (iii) Menggunakan dua kata hubung serentak. (38) *Ali sudah berpindah di Ipoh. Contohnya: (31) *Novel itu adalah karangan A.13. . Dia pulang apabila hari sudah senja.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 194 10. Laporan itu perlu dihebahkan agar masyarakat akan tahu. penyakitnya tidak akan sembuh. Ali datang lambat kerana ketinggalan bas. Jika sekiranya tidak dirawat. majlis ini diadakan untuk mengutip derma.13.2 Kata Sendi (i) Kata sendi di atau kepada digunakan pada tempat ke. majlis ini diadakan untuk mengutip derma. (36) *Laporan itu perlu dihebahkan agar supaya masyarakat akan tahu.13 Kesalahan Kata Tugas 10. penyakitnya tidak akan sembuh. (34) *Ali datang lambat sebab ketinggalan bas. Gelas dihempaskannya ke tanah. Contohnya: (33) *Dia pulang bila hari sudah senja. (32) *Seperti mana yang kita ketahui. Ali sudah berpindah ke Ipoh. (ii) Perkataan daripada golongan kata yang lain digunakan sebagai kata hubung.Samad Said yang dikarang ketika beliau di luar negeri. Samad Said yang mana dikarang ketika beliau di luar negeri. 10. Laporan itu perlu dihebahkan supaya masyarakat akan tahu. Contohnya: (37) *Gelas itu dihempaskannya di/kepada tanah. Seperti yang kita ketahui.

Contohnya: (46) *Para nelayan tidak ke laut di musim tengkujuh. Contohnya: (43) *Hadiah ini dari abang. Buku itu dipulangkan kepada pustakawan. . Para nelayan tidak ke laut pada musim tengkujuh. (40) *Sikapnya yang buruk itu meninggalkan kesan yang buruk kepada adiknya. Hadiah ini daripada abang. (47) *Nota itu ada dengan Ali. Nota itu ada pada Ali.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 195 (ii) Kata sendi ke atau frasa sendi ke atas digunakan pada tempat kepada. Saya datang dari Johor. (vi) Kata sendi di dan dengan digunakan pada tempat pada. (iv) Kata sendi dari digunakan pada tempat daripada. (iii) Kata sendi daripada digunakan pada tempat dari. Contohnya: (41) *Saya datang daripada Johor. Kami menunggu Ali dari pukul dua. Kami tertarik oleh keindahan pantai itu. Kasut ini dibuat daripada kuli (v) Kata sendi dengan digunakan pada tempat oleh. Contohnya: (45) *Kami tertarik dengan keindahan pantai itu. (42) *Kami menunggu Ali daripada pukul dua. Sikapnya yang buruk itu meninggalkan kesan yang buruk ke atas adiknya. (44) *Kasut ini dibuat dari kulit. Contohnya: (39) *Buku itu dipulangkan ke pustakawan.

Novel itu ditulis oleh A. b. Samad Said. Kata pemeri hadir bersama-sama kata nafi. (ix) Penggunaan dua kata sendi berurutan dalam ayat. Contohnya: (48) *Hidupnya masih bergantung atas orang tuanya. Contohnya: (51) *Novel itu adalah ditulis oleh A. Arahan itu bukan untuk semua pelajar. Contohnya: demi untuk negara ( X ) mengenai dengan hal itu ( X ) demi negara ( √ ) mengenai hal itu ( √ ) untuk negara ( √ ) (x) Kata pemeri a. (viii) Pengunaan di dalam di hadapan kata nama abstrak. Penggunaan kata pemeri di depan frasa kerja. Contohnya: (50) *Arahan itu adalah bukan untuk semua pelajar.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 196 (vii) Kata nama atas digunakan pada tempat pada. Perkara itu perlu dihebahkan dalam kalangan masyarakat. Hidupnya masih bergantung pada orang tuanya. Contohnya: *Adalah dimaklumkan bahawa … Dimaklumkan bahawa … c. . Samad Said. Kata pemeri hadir di hadapan ayat. Contohnya: (49) *Perkara itu perlu dihebahkan di kalangan masyarakat.

yang selalunya melibatkan penambahan atau pengulangan unsur yang sudah pun ada. Para guru berkhidmat dengan dedikasi. Ibu bapa sanggup bekerja keras demi masa depan anak-anak. (60) *Para-para guru berkhidmat dengan dedikasi. Pada waktu ini. Razak sedang membaiki kerosakan motokarnya. dan buatkan pembetulannya. Yang berikut merupakan antara contoh lewah dalam bahasa. Kebanyakan pelajar mahir menggunakan komputer. dan sebagainya yang tidak perlu (misalnya perkataan yang digunakan dalam ayat). (59) *Pada waktu dan ketika ini. lewah dapat dianggap sebagai unsur bahasa yang memperlihatkan keadaan yang berlebih-lebih. Oleh itu. (58) *Kebanyakan para pelajar mahir menggunakan komputer. amalan tersebut ternyata tidak seiring dengan tatabahasa bahasa Melayu dan wajar dibetulkan. Pasangan itu saling mempercayai/percaya mempercayai antara satu sama lain. dan pada hakikatnya tidak diperlukan lagi.14 Bentuk Lewah dalam Bahasa Dalam Kamus Dewan (1989). Sama ada disedari atau tidak. Berikan beberapa contoh kelewahan dalam morfologi. (57) *Kos perbelanjaan untuk membina bangunan itu dibiayai kerajaan. (53) *Razak sedang memperbaiki kerosakan motokarnya. hal. Pelajar itu dapat berucap di hadapan khalayak dengan baik. (55) *Pasangan itu saling percaya-mempercayai antara satu sama lain.. Syarikat itu memperoleh keuntungan yang besar pada tahun ini. (56) *Pelajar itu dapat berucap di hadapan khalayak ramai dengan baik. sokongan ibu bapa amat diperlukan.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 197 10. (52) *Syarikat itu memperolehi keuntungan yang besar pada tahun ini. Kos untuk membina bangunan itu dibiayai kerajaan. sokongan ibu bapa amat diperlukan. . (54) *Ibu bapa sanggup bekerja keras demi untuk masa depan anak-anak. maksud lewah ialah berlebih-lebih sehingga tertambah perkara.

Mereka lebih berminat untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Walaupun usaha untuk menggalakan pelajar agar menyertai aktiviti ko kurikulum telah dijalankan. anda seharusnya sudah dapat mengesan kesalahan bahasa yang terdapat dalam bahan bercetak. Namun. Anda boleh memanfaatkan pelbagai teks bertulis untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan perkataan lain. Pembetulan Walaupun usaha untuk menggalakkan pelajar agar menyertai aktiviti kokurikulum telah dijalankan. Selain itu. pelajar dapat menjauhkan diri dari bahaya dadah. Dengan berbuat demikian juga. Secara tidak langsung. pelajar tidak berpeluang untuk menyertai aktiviti yang boleh merosakkan masa depan mereka. Selain dari itu. Dengan lain perkataan. Dari aspek yang lain pula. Dengan berbuat demikian juga. Yang berikut merupakan contoh perenggan yang diedit dari aspek morfologi.15 Pengeditan Teks Sebagai guru. pelajar dapat menjauhkan diri daripada bahaya dadah. Mereka tidak menyedari yang aktiviti ko kurikulum dapat melahirkan pelajar yang serba boleh. Mereka lebih berminat untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang tidak berfaedah. masalah antisosial dalam kalangan pelajar dapat dielakkan. namun terdapat segelintir pelajar yang tidak berminat untuk menyertainya. Dari aspek yang lain pula. Secara tidak langsung. terutama lepak di pusat beli belah.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 198 10. . terutama lepak di pusat beli-belah. terdapat juga ibu bapa yang beranggapan yang aktiviti ko kurikulum membuang masa. aktiviti kokurikulum banyak mendatangkan faedah dalam pembentukan jati diri pelajar. masalah anti-sosial di dalam kalangan pelajar dapat dielakkan. terdapat juga ibu bapa yang beranggapan bahawa aktiviti kokurikulum membuang masa. anda perlu terlebih dahulu mengedit teks itu supaya bebas daripada kesalahan bahasa. aktiviti ko kurikulum banyak mendatangkan faedah dalam pembentukan jati diri pelajar. Mereka tidak menyedari hawa aktiviti kokurikulum dapat melahirkan pelajar yang serba boleh. pelajar tidak berpeluang untuk menyertai aktiviti yang boleh merosakkan masa depan mereka. namun terdapat segelintir pelajar-pelajar yang tidak berminat untuk menyertainya.

i. kenal pasti kesalahan morfologi. bahan-bahan bertulis. Kemudian. nyatakan sebab kesalahan dan buatkan pembetulannya. Kenal pasti kesalahan morfologi dalam ayat yang berikut.Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 199 KATA KUNCI 1. Selain daripada cakera padat. Kegiatan yang dilakukan oleh mereka ini tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. kita perlu mengenalpasti faktor-faktor ini berlaku di negara kita agar supaya masaalah tersebut tidak menghantui kepada rakyat negara ini. ii. Perokok tegar akan berusaha untuk memberhentikan tabiat yang merugikan ini apabila menyedari yang kos untuk membeli rokok terlalu tinggi sekali. dan buat pembetulannya.) . 3. (Sebaik-baiknya dalam perenggan itu mengandungi antara 5 hingga 6 kesalahan. Dewasa ini. Kenal pasti kesalahan morfologi dalam petikan yang berikut. Langkah kerajaan menaikkan cukai rokok dilihat sebagai pendekatan yang baik ke arah mengwujudkan masyarakat yang sihat sekaligus membendung gejala ini di kalangan remaja. Cari satu perenggan dalam apa-apa petikan. Oleh hal yang demikian. Kemudian berikan sebab kesalahan dan pembetulannya. khususnya buku turut juga di cetak rompak. kesilapan bahasa PENILAIAN KENDIRI 1. kesalahan bahasa 2. 2. Walau pun usaha membanteras kegiatan ini telah dijalankan. namun masalah tersebut tidak juga berkurang. kes cetak rompak yang melibat rakyat negara ini berlaku secara berleluasa.

Onn. Nik Safiah Karim. (2010).Kesalahan Bahasa dan Pengeditan Teks| 200 RUJUKAN Ahmad Khair Mohd Nor (2011). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Persoalan Tatabahasa Melayu. (2008). Farid M. Bhd. Tatabahasa Melayu Mesra Pengguna Edisi Baharu. Ahmad Khair Mohd Nor (2007). Bhd. Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Utusan Publications dan Distributors Sdn. Hashim Hj. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd. Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor. Musa dan Abdul Hamid Mahmood.