You are on page 1of 12

Gasovi u tretmanu voda za piće

SADRŽAJ 1 2 3 Regulacija pH Regeneracija jonoizmenjivača Oksidacija i dezinfekcija .

Messer Tehnogas raspolaže sa tri bitna sertifikata ISO 9001. . 3 Gasovi kao nezaobilazni reagensi pri pripremi vode za piće Poboljšanje kvaliteta vode bez nepoželjnih nusprodukata ili nečistoća danas je moguće ostvariti primenom gasova. Hemijske i fizičko-hemijske osobine vode za piće moraju da budu u okviru dozvoljenih vrednosti sve do slavine krajnjeg potrošača. Posebno se naglašava ekološki aspekt ovih procesa.godine su uneti pooštreni zahtevi u pogledu kvaliteta ove izuzetno značajne namirnice. ISO 14001 i JUAT-ov. Proces proizvodnje ode za piće postaje nezamisliv bez ozona. u nacionalno zakonodavstvo 2003. kiseonika i ugljen dioksida. jednostavan i efikasan način uz pomoć gasova mogu izvesti neke operacije u procesu proizvodnje vode za piće.Voda je najvažnija i najstrožije kontrolisana životna namirnica U okviru implementacije novih smernica EU koje se odnose na vodu za piće. Messer je razvio čitav niz tehnologija kojima se na brz.

„Know how“ tehnologije za primenu gasova u tretmanu voda za piće podrazumeva- ju dejstvo više gasova i na više različitih mesta u toku same proizvodnje: . a na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva. optimizaciju. kao i modernizaciju postojećih postrojenja • kontrolu i održavanje Najnovija dostignuća o mogućnostima primene gasova i savremena oprema sada postaju lako dostupni.4 Messer Tehnogas vam od samog početka pruža kompletno rešenje problema koje podrazumeva: • planiranje i razvoj novih postrojenja • rekonstrukciju. Tim naših stručnjaka je tu da vam pruži podršku u smislu saveta.

To se danas uspešno vrši dodatkom CO2 i krečnog mleka. vrši se regulacija pH sa ugljen dioksidom. Kao posledica dolazi do stvaranja kotlovskog kamenca u cevovodu i skraćuje se vek trajanja filtera. Međutim. .1 Kvalitetna voda za piće mora da ima pH uravnotežen sadržajem kalcijuma i alkalitetom kako ne bi delovala korozivno niti stvarala kamenac. otvrdnjavanje. pH vrednost malo viša od ravnotežne je poželjna za formiranje i održavanje površinskog zaštitnog sloja.3 – 2. korozivna i treba izvršiti mineralizaciju. koliko ima srednje tvrda voda. odnosno mineralizaciji vode. pa dolazi do naknadnog omekšavanja. tj. Da bi se to sprečilo. su prirodni sastojci vode i kao takvi ne menjaju kvalitet ove dragocene tečnosti! Tvrda voda se omekšava brzom dekarbonizacijom u reaktoru sa vrtložnim slojem. Meka voda je. U praksi. kako bi nastalim hidrogen-karbonatom ušli u opseg koncentracija 1.5 mmol/l Ca i Mg. Ugljen dioksid. dodatkom baze. na izlazu iz reaktora preostala tvrdoća i pH vrednost nisu u ravnoteži. po pravilu. kao i suviše Regulacija pH 5 Otvrdnjavanje i omekšavanje vode 1 2 3 4 5 6 Mehanička deacidifikacija Dodavanje krečnog mleka Omekšavanje u reaktoru Kontrola pH Dodavanje CO2 Dodavanje krečnog mleka mala tvrdoća je za potrošaće nepovoljna pa se pristupa omekšavanju. Suviše velika. kao i svi njegovi oblici nastali rastvaranjem.

najefikasnije deluje ukoliko je pH vode spremne za flokulaciju.6 Reaktori za dekarbonizaciju sa dodatkom ugljen dioksida na izlazu Messer Tehnogas instalira sisteme za doziranje ugljen dioksida koji rastvaraju CO2 u vodi malo pre ili na izlazu iz reaktora sa fluidizovanim slojem. Taloženje nerastvornih soli je sprečeno. Al-sulfat. pa nema ni pojave kamenca. dolazi do rastvaranja flokulanta što može povisiti njegovu koncentraciju iznad dozvoljene vrednosti od 0. Rastvorljivost Al je funkcija pH Koncentracija u log (mol/l) Al Al2O3 Al(OH)3 amorfni Al(OH)3 gipsit KAl3(SO4)2(OH)6 alunit 0. Pri visokim pH vrednostima (pH>9). nešto manji od 7 (eksperimenti pokazuju optimalno odvijanje procesa u granicama pH 5-7).2 mg/l Al. Flokulacija i koagulacija regulacija pH neophodna! Ekonomičan rad i optimalni rezultati flokulacije i koagulacije zavise isključivo od pH vode.2mg/l dodavanje CO2 pH vrednost . Najčešće korišćeno flokulaciono sredstvo.

Pri tom treba stalno imati na umu ekološki aspekt – opasnu materiju zameniti manje opasnom! kg kiseline/kg NaOH 100% pH=8. a druge. ne manje bitne. prednosti.3 96% 100% pH>10.7 Blagi pad neutralizacione krive CO2 omogućava lakšu regulaciju pH i isključuje mogućnost prekišeljavanja Komponente za pH regulaciju sa tečnim CO2 37% Potrošnja CO2 je manja od potrošnje mineralnih kiselina. sigurno idu u prilog da se i vi opredelite za ugljen dioksid.5 CO2 H2SO4 HCl CO2 H2SO4 & HCl • nema zasoljavanja • nema korozije • nema štetnih isparenja • skladištenje i rukovanje jednostavno i bezbedno • zasoljavanje • korozija • štetna isparenja • komplikovano i opasno skladištenje i rukovanje • nema prekišeljavanja • teška regulacija .

usled hladnoće i kisele sredine.Parcijalna desalinizacija .. hlorida i sulfata se uspešno obrađuje tzv.5 mmol/l.Omekšavanje . Carix postu- Sirova voda . koji podrazumeva istovremenu primenu katjonskog izmenjivača (protiv tvrdoće) i anjonskog izmenjivača (protiv nitrata. Novi cevovodi se mogu odmah koristiti! Danas se sve više za transport vode za piće koriste cevovodi obloženi cementnim malterom. naslage se odvajaju i mogu se ispumpati. 2 Regeneracija jonoizmenjivača pkom. Regeneracija izmenjivača (smola) se vrši sa CO2. uobičajeni postupci hidromehaničkog čišćenja ili hemijske regeneracije rezultuju u nepotpunom odstranjenju inkrustacija i zamuljenja. u kojima voda za piće ima pufer-kapacitet manji od 1. Injektiranjem tečnog i gasovitog ugljen dioksida. Postupak funkcioniše dobro. pogodan je za skoro sve tipove bunara i do sada je uspešno primenjivan za dubine do 200 metara. Ova tehnologija je već korišćena u mnogim regionima. hlorida i sulfata) u jednom reaktoru. Vrednost pH propuštene vode znatno poraste (čak do pH=12). Carix postupak – dvostruka dobit Tvrda voda sa povećanom koncentracijom nitrata. Tretman sveže betoniranih cevovoda sa CO2 se pokazao kao veoma delotvoran i ekonomičan – sprečava porast pH vrednosti..Uklanjanje nitrata Voda za piće Regeneracija sa CO2 CO2 + H2O Carix postrojenje Prednosti: • regeneracija se vrši samo ugljen dioksidom bez dodatnih soli pa voda nakon ispiranja sadrži samo soli iz sirove vode • najveći deo upotrebljenog CO2 se može reciklirati • smanjuje indeks korozije jer uklanja jone koji „aktiviraju“ koroziju .8 Još neke primene ugljen dioksida. Stari bunari sa novom snagom! Starenjem bunara smanjuje se njihov kapacitet.

dolazi do brze oksidacije Fe2+ do Fe2O3 i Mn2+ do MnO2. 9 Prednosti Oxisolv postupka nad aeracijom: • nema prezasićenja vode azotom i njegovog izdvajanja u obliku gasa čime se blokiraju filteri povećavan kapacitet propuštanja filtera • upotrebom kiseonika je izbegnuta pojava mutne.3 Oksidacija i dezinfekcija Olakšana proizvodnja vode za piće kiseonik kao rešenje Postupak oksidacije kiseonikom primenjuju skoro uvek vodovodi koji pripremaju podzemnu vodu. koji se kao nerastvorni oblici zadržavaju na filterima pa je sprečena inkrustacija u cevovodima. metana ili sumpor-vodonika je moguće samo pri visokim koncentracijama kiseonika koje se ne mogu postići aeracijom sprečen je gubitak drugih gasova iz vode do koga bi došlo primenom vazduha. Nakon obogaćivanja vode sa O2. „bele“ vode sa česme što je posledica izdvajanja azota pri aeraciji • uklanjanje amonijaka. Oksidacija se može izvesti i sa kiseonikom iz vazduha ali Messer-ov Oxisolv postupak sa čistim kiseonikom funkcioniše ekonomičnije. • Injektiranje kiseonika pomoću oksigenatora .

5 1. a nezavisno od toga. upotreba kiseonika za proizvodnju ozona ima velike prednosti u odnosu na vazduh: • izbegnuto uklanjanje vlage. Iako na prvi pogled deluje nemoguće.0 0.2 NH2Cl 0.02 Koeficijenti specifične smrtnosti za četiri grupe mikroorganizama pri upotrebi različitih dezinfekcionih sredstava Cl2 O3 Ozon je nestabilan gas i priprema se on-site u ozongeneratorima.0005 0.0005 0. Moderni ozongeneratori rade uvek sa čistim kiseonikom.005 0. ozon je najefikasnije dezinfekciono sredstvo.1 0.02 0.znatno manju potrošnju energije . sitnih čestica i jedinjenja koja se u vazduhu javljaju u tragovima.05 0.duži život ozongeneratora • veći prinosi ozona u kiseoniku (10-15% težinskih).10 Višestruki efekti oksidacije i dezinfekcije ozonom Ozon uspešno i efikasno zamenjuje hlor pri dezinfekciji vode za piće.005 spore 2 0.6 0. dezinfektant trbušni tifus O3 500 ClO2 10 HOCl 20 OCl 0.1 virusi 5 1. .001 ciste ameba 0. Na taj način je izbegnuto stvaranje trihalometana. što direktno utiče na: . Ozongenerator (naša preporuka su WEDECO ozongeneratori) Zašto ozon? • rezidual ozona brzo opada • kratko vreme poluživota • manje štetan od hlora.5 0.

spora. miris i ukus vode O 3 Oksidacija ozonom naročito je pogodna pri obradi podzemnih voda bogatih Fe2+ i Mn2+. gljivica bez nepoželjnih sporednih proizvoda Teško razgradivi organski polutanti se brzo razgrađuju ozonom. često u kombinaciji sa UV-zracima-brže i efikasnije deluje protiv virusa. bakterija. kada oni postoje u kompleksima sa huminskim kiselinama i ne mogu se oksidovati kiseonikom Poboljšava flokulaciju Ozon blokira rast algi i sprečava stvaranje biološkog mulja na površini Formula za dobijanje kvalitetne vode za piće: + Samo pravilnim tretmanom vode. Značajno poboljšava boju.11 Tretman ozonom može poboljšati kvalitet vode za piće na mnogo načina! Dezinfekcija. Zajedno sa aktivnim ugljem se koristi za uklanjanje pesticida. bistrinu. kvalitet ove dragocene tečnosti biva zadovoljen od izvora pa sve do slavine krajnjeg potrošača! = . Ozon sprečava prve frakcije trihalometana kad se nakon ozonizacije ubacuje i hlor u cevovod.

aparate za bolničku i kućnu negu.Messer Tehnogas – vaš pametan izbor! Zašto? Zato što svojim kupcima preko mreže prodajnih centara i partnera nudimo: • izgradnju „on site“ postrojenja direktno kod potrošača • postavljanje i redovno servisiranje rezervoara za tečne gasove • montažu razvodnih mreža kod potrošača • isporuku tehničkih gasova u bocama.portalne mašine za lasersko i plazma sečenje . Sa preko 300 aplikacija u svim granama industrije.yu novisad@messer. Messer Tehnogas AD prestavlja kompaniju od poverenja koja je u svakom trenutku sposobna da ispuni zahteve svojih kupaca. Poslovni centar Beograd Fabrika Smederevo Fabrika Pančevo Fabrika Novi Sad Fabrika Niš Fabrika Kraljevo Fabrika Požega Poštanski broj 11090 11300 26000 21000 18000 36000 31210 Adresa Banjički put 62 Goranska 12 Đure Nikolajevića 1 Ljubomira Nenadovića 2 Dušana Popovića 24 Izletnička 41 Knjaza Miloša 98 Telefon +381 11 3537 200 +381 26 227 829 +381 13 348 222 +381 21 6413 122 +381 18 230 087 +381 36 371 528 +381 31 714 123 Fax +381 11 3537 291 +381 26 227 829 +381 13 345 952 +381 21 6411 832 +381 18 230 087 +381 36 373 735 +381 31 714 123 E-mail postoffice@messer.yu .yu nis@messer.yu pozega@messer.yu kraljevo@messer.potrošni i dodatni materijali za zavarivanje i sečenje • usluge konsaltinga i izvođenje radova po sistemu „ključ u ruke“. 7 fabrika i oko 70 distributivnih centara širom Srbije.yu pancevo@messer. aparate za kiseoničnu terapiju .projektovanje.co. kao i odabranim timom vrsnih inženjera.medicinske gasove i opremu.co. baterijama i malim rezervoarima • medicinski program: . sertifikacija i montaža • opremu za sečenje i zavarivanje: .co.ovlašćeni servis i rezervne delove • inženjering usluge: .co.co.yu smederevo@messer.co.co.