You are on page 1of 3

Zdzisaw Gowacki

Dekalog dla maturzystw

Chemia - poziom rozszerzony - 2013

rys. Kasia Danielewska

Studium Owiatowe Tutor Toru


www.tutor.torun.pl

Jak co roku, od lat ju dwudziestu, prowadz w ramach Studium Owiatowego Tutor, zajcia z chemii dla maturzystw. Wikszo z moich suchaczy stara si o przyjcie na studia medyczne.

Na fotografii: Paulina, Kasia i Dorota przy tablicy Tutor dr Zdzisaw Gowacki.

Poniej kilka uwag, ktre chciaem przy tej tablicy w Studium Owiatowym Tutor wygosi w 10 dni przed matur z chemii 3 maja 2013.

Dekalog dla maturzystw Chemia - poziom rozszerzony - 2013


1. Po otrzymaniu arkusza z zadaniami dokadnie si z nim zapoznaj. Przeczytaj pobienie pytania. Treci niektrych zada mog podsun Ci odpowied do innych zada. 2. W pierwszej kolejnoci zapisz odpowiedzi do tych pyta, do ktrych nie masz adnych wtpliwoci. Jeeli rozwizanie zadania sprawia Ci kopot lub jest pracochonne nie panikuj chwilowo je pomi zdysz do niego wrci. 3. Udzielaj odpowiedzi konkretnych i w takiej formie, jak to wynika z polecenia. Nie fantazjuj.

4. Pisz wyranie najlepiej pismem drukowanym, korzystaj z brudnopisu nikt nie lubi sprawdza pobazgranych i pokrelonych prac. Szanuj miejsce w arkuszu, by moe bdziesz chcia pniej poprawi lub uzupeni odpowied. 5. W zadaniach obliczeniowych nie zapisuj kadej niewiadomej jako x. Stosuj oznaczenia opisowe np. mx, Vx, Cx. Wyniki oblicze sprawd na kalkulatorze. Kada odpowied liczbowa powinna posiada jednostk. Liczby zaokrglaj zgodnie z zasadami. Podawaj wyniki dokadne, nie upraszczaj za bardzo oblicze, zapisuj tyle cyfr znaczcych, ile zawieraj dane w zadaniu lub ile podano pytaniu. Udzielajc odpowiedzi zastanw si, czy jest ona sensowna. Wyniki oblicze podstaw do wzorw wykorzystywanych w zadaniu i sprawd czy rwnanie jest spenione. 6. Nie obawiaj si zada ze skomplikowan treci. Wiele zada zawiera szerokie wprowadzenie i jakie banalne pytanie do tej treci przeczytaj najpierw pytanie, a potem odszukaj w treci odpowied na nie. W czci zada nie musisz nawet rozumie treci wprowadzenia polecenie do tekstu zadania polega na powieleniu schematu przedstawionego w informacji wstpnej. 7. Starannie zapisuj nazwy zwizkw chemicznych, stosuj nazwy systematyczne, po narysowaniu wzoru sprawd wartociowo pierwiastkw (zwaszcza atomw wgla). Rysujc wykres opisz i wyskaluj obie osie nanie jednostki. Nie musisz wykresu zaczyna od punktu 0,0 dobierz pocztek i skal tak jak pozwala Ci na to przeznaczone miejsce oraz zakres danych do przedstawienia. 8. Pamitaj o rzeczach oczywistych np. woda w warunkach normalnych jest ciecz. Tylko 1 mol gazu w tych warunkach ma objto 22,4 dm3. Mied i inne metale szlachetne nie reaguj z kwasem solnym. Itp. 9. Wiele procesw w chemii moe przebiega w wielu kierunkach udzielajc odpowiedzi wybieraj rozwizanie najbardziej oczywiste i typowe. Czytaj polecenia i zadania uwanie ale nie doszukuj si w pytaniach podstpw. 10. Rozwizujc zadania myl, nie ufaj intuicji bywa zawodna. Uywaj wyobrani opisujc obserwacje z dowiadczenia chemicznego wyobra sobie jego przebieg. Wszystkie wyniki oblicze i odpowiedzi sprawd powtrnie na koniec pracy pewno siebie moe by zgubna. ycz powodzenia i trzymam kciuki domylam si, e spamitanie tych dobrych rad jest ju sporym wyzwaniem, a co dopiero te kilka tomw wiedzy chemicznej :-) dr Zdzisaw Gowacki Studium Owiatowe Tutor Toru

Wicej informacji o kursach, maturze z chemii i naszych wydawnictwach ksikowych znajdziesz na stronach www.tutor.torun.pl lub www.szkolna.pl. Informacji udzielamy take e-mailem tutor@tutor.torun.pl