You are on page 1of 1

Mak Jemah Frozen Food

Penyata Belanjawan Tunai bagi tempoh tiga bulan berakhir 2013
Butir
Julai
Ogos
September
Baki awal
80000
144138
177686
Penerimaan
Jualan
Faedah atas simpanan tetap

64100
600

70510
600

77561
600

Jumlah Penerimaan

64700

71110

78161

Pembayaran
Faedah mesin dan peralatan
Bayaran pinjaman
Insurans
Sewa
Upah buruh langsung
Belian
Alat tulis
Belanja am
Pengiklanan
Angkutan masuk
Gaji
Kadar bayaran
Jumlah pembayaran

50

1500
4500
37000
500
100
600
80
2200
4020
50550

50
312
2420
1500
4500
38000
500
100
600
80
2200
4020
54282

50
312
2420
1500
4500
39000
500
100
600
80
2200
4020
55282

Lebihan/kurangan

14150

16828

22879

Baki akhir

144138

177686

217109