You are on page 1of 21

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT 1 & 2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling

Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran


Pelajar dapat menyatakan dan menjelaskan

SEMESTER: 1

TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (4 jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (2 jam)
Berdasarkan capaian internet, cari maklumat mengenai perkembangan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di Malaysia.

Kuliah (8 jam)
Menghuraikan pengertian dan konsep: Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi Matlamat bimbingan dan kaunseling Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling Keperluan bimbingan dan kaunseling

Catatan / Refleksi

1. 0 Bimbingan dan Kaunseling M1 Konsep asas bimbingan, 3.1.12 kaunseling dan psikoterapi RBT2(8.00 Matlamat bimbingan dan 10.00) & (4.30kaunseling 5.30) Prinsip dan falsafah 4.1.12 bimbingan dan kaunseling RBT1(8.0010.00) & (2.30- Keperluan bimbingan dan 4.30) kaunseling

Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi Matlamat bimbingan dan kaunseling Prinsip dan falsafah bimbingan dan Penjelasan tentang: kaunseling RBT 2 (12.30 Jenis perkhidmatan 1.30) bimbingan 2. 0 Perkhidmatan Bimbingan Keperluan bimbingan (4.30-5.30) dan kaunseling Jenis kaunseling dan Kaunseling 5.1.12 Etika kaunselor Jenis perkhidmatan RBT1 (8.00 Jenis perkhidmatan bimbingan Perbincangan mengenai: 10.00)(12.30bimbingan Jenis kaunseling 1.30) (2.30 Pengumpulan maklumat Jenis kaunseling Etika kaunselor 3.30) murid Etika kaunselor RBT 2(10.30 Mengenalpasti masalah 3.0 Peranan guru biasa 12.30) kanak-kanak sebagai guru pembimbing (8 jam) Pengumpulan Pengumpulan maklumat maklumat murid murid Mengenalpasti Mengenalpasti masalah masalah kanak-kanak. kanak-kanak

(Kerja kumpulan) Banding beza di antara Konsep bimbingan dan kaunseling dari perspektif Barat dan Islam. Gunakan penyusunan grafik . Cadangan : 4 kumpulan : Pembentangan Bincangkan dapatan /hasil lawatan tidak rasmi ke bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah rendah yang berdekatan kampus. Cadangan : Bengkel dan perbincangan Sediakan satu carta alir yang menunjukkan langkahlangkah bagaimana guru biasa boleh mengenal pasti murid-murid yang bermasalah. Cadangan : Bengkel dan pameran

Buat satu lawatan tidak rasmi ke bilik Unit Bimbingan dan Kaunseling di sekolah rendah yang berdekatan kampus IPGM.

Lawat laman web yang berkaitan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Kenal pasti aspek-aspek yang dominan dalam perkhidmatan tersebut.

(4 jam)

Tandatangan pensyarah _______________________________________ (Nama: Hj. Mazelan b Mahmood ) Tarikh: 01 Januari 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 05 Januari 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT 1&2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh
M2
8.1.12 RBT1 (11.301.30) RBT 2 (4.30- 5.30) 9.1.12 RBT1 (8.0010.00) RBT2 12.30-1.30) (2.30-5.30) 10.1.12 RBT2 (8.0010.00) (4.305.30) 11.1.12 RBT1 (8.0010.00) (2.304.30) RBT 2 (12.30-1.30) (4.30-5.30) 12.1.12 RBT 1(8.0010.00)(12.301.30)(2.303.30)RBT2 (10.30-12.30)

SEMESTER: 1

TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Kredit: 3 (3 + 0) Catatan / Refleksi

Tajuk dan Kandungan 4.0 Teori-teori kaunseling

Teori Behavioris Teori Pemusatan Perorangan (Humanistik) Terapi Rasional Emotif (Pendekatan kognitif)

Tutorial Amali ISL (3 jam) (jam) (2jam) Pilih satu teori kaunseling dan bincangkan kekuatan Menghuraikan Pelajar dapat Temu bual seorang dan kelemahan teori pengertian dan menyatakan dan kaunselor di kampus berkenaan. menjelaskan tentang: IPGKSM dan dapatkan menjelaskan pandangan beliau Cadangan : Teori Behavioris mengenai satu teori 4 kumpulan : Teori Behavioris Teori Pemusatan kaunseling yang beliau 1 jam sesi buzz Teori Pemusatan Perorangan aplikasikan. 1 jam peer teaching Perorangan (Humanistik) kekuatan dan kelemahan (Humanistik) Terapi Rasional teori (30 min satu Terapi Rasional Emotif (Pendekatan kumpulan) Emotif kognitif) (Pendekatan (8 jam) kognitif) (3 jam)

Hasil Pembelajaran

Kuliah (8 jam)

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: HJ MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 08 Januari 2012

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 13 Januari 2012

Jun 2011

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 & 2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh
M3
15.1.12 RBT1 (11.30-1.30) RBT 2 (4.30- 5.30) 16.1.12 RBT1 (8.00-10.00) RBT2 12.30-1.30) (2.30-5.30) 17.1.12 RBT2 (8.00-10.00) (4.30-5.30) 18.1.12 RBT1 (8.00-10.00) (2.30-4.30) RBT 2 (12.30-1.30) (4.30-5.30) 19.1.12 RBT 1(8.0010.00)(12.301.30)(2.303.30)RBT2 (10.3012.30)

SEMESTER: 1

TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (4 jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (2jam) Pilih satu rakaman satu sesi kaunseling individu dan dengar dengan teliti untuk mengenal pasti kemahirankemahiran asas yang digunakan kaunselor berkenaan. Catatan / Refleksi

Tajuk dan Kandungan 5.0 Kemahiran Asas Kaunseling


Tahap-tahap dalam kaunseling Kemahiran melayan dan mendengar Kemahiran mengintepretasi tingkah laku bukan lisan Kemahiran memberi tindak balas Kemahiran mengenal pasti masalah Kemahiran melaksana intervensi

Hasil Pembelajaran

Kuliah (7 jam)

6.0 Intervensi kaunseling kanakkanak


Terapi bermain Terapi bercerita Terapi seni (art therapy) Terapi muzik Kaunseling biblio

Menghuraikan pengertian dan konsep tentang: Pelajar dapat menyatakan Tahap-tahap dalam dan menjelaskan kaunseling Tahap-tahap dalam Kemahiran melayan dan kaunseling mendengar Kemahiran melayan Kemahiran dan mendengar mengintepretasi tingkah Kemahiran laku bukan lisan mengintepretasi Kemahiran memberi tingkah laku bukan tindak balas lisan Kemahiran mengenal Kemahiran memberi pasti masalah tindak balas Kemahiran melaksana Kemahiran mengenal intervensi pasti masalah Penjelasan tentang: Kemahiran melaksana Terapi bermain intervensi Terapi bercerita Terapi seni (art therapy) Terapi muzik Terapi bermain Kaunseling biblio

Bincangkan bagaimana guru biasa boleh mengaplikasikan kemahirankemahiran asas agar dapat mengenal pasti masalah /isu murid-murid mereka. Cadangan : Main peranan sesi kaunseling - 1 jam Perbincangan berfokus 1 jam Kendalikan satu bengkel (handson) untuk terapi bermain, terapi bercerita, terapi seni dan terapi muzik. Cadangan : Kump. 1 : terapi main Kump. 2 : terapi cerita Kump. 3 : terapi seni Kump. 4: terapi muzik

Terapi bercerita Terapi seni (art therapy) Terapi muzik Kaunseling biblio

Cari maklumat yang relevan dengan tajuk ini sebagai persediaan untuk mengendalikan bengkel (hands-on) terapi kanak-kanak.

(7 jam)

(4 jam)

Tandatangan pensyarah ______________________________________ (Nama: HJ MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 15 Januari 2012


Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 20 Januari 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1&2 SEMESTER: 1 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M4 20 JAN 28 JAN 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

CUTI TAHUN BARU CINA

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: HJ MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 22 Januari 2012


Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 27 Januari 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 & 2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M5 29 JAN 02 FEB 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: HJ MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 29 Januari 2012


Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 02 Februari 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1&2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M6 05 FEB 09 FEB 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: HJ MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 05 Februari 2012


Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 09 Februari 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1&2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M7 12 FEB 16 FEB 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: HJ. MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 12 Februari 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 16 Februari 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 &2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M8 19 FEB 23 FEB 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD) Tarikh: 19 Februari 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 23 Februari 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1&2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M9 26 FEB 01 MAC 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 26 Februari 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 01 Mac 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1&2 SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M10 04 MAC 08 MAC 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam)

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: HJ. MAZELAN B MAHMOOD) Tarikh: 04 Mac 2012:
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 08 Mac 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 &2 SEMESTER: 1 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M11 10 MAC 17 MAC 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 11 Mac 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 15 Mac 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 &2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M12 18 MAC 22 MAC 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD) Tarikh: 18 Mac 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 22 Mac 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 &2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M13 25 MAC 29 MAC 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: HJ. MAZELAN B MAHMOOD) Tarikh: 25 Mac 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 29 Mac 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT 1 & 2 SEMESTER: 1 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M14 01 APRIL 05 APRIL 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 01 April 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 05 April 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT 1 & 2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M15 08 APRIL 12 APRIL 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD) Tarikh: 08 April 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 12 April 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 & 2 SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M16 15 APRIL 19 APRIL 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam)

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD) Tarikh: 15 April 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 19 April 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 & 2 SEMESTER: 1 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M17 22 APRIL 26 APRIL 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PRAKTIKUM FASA III

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: HJ. MAZELAN B MAHMOOD) Tarikh: 22 April 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 26 April 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 & 2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M18
M
15.1.12 RBT1 (11.301.30) RBT 2 (4.30- 5.30) 16.1.12 RBT1 (8.0010.00) RBT2 12.30-1.30) (2.30-5.30) 17.1.12 RBT2 (8.0010.00) (4.305.30) 18.1.12 RBT1 (8.0010.00) (2.304.30) RBT 2 (12.30-1.30) (4.30-5.30) 19.1.12 RBT 1(8.0010.00)(12.301.30)(2.303.30)RBT2 (10.30-12.30)

SEMESTER: 1

TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (4 jam) Amali (jam)


.

Kredit: 3 (3 + 0) ISL (2 jam) Dapatkan satu rakaman (latihan) sesi kaunseling kelompok dan perhatikan proses kaunseling yang dikendalikan. Catatan / Refleksi

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran
)

Kuliah (7 jam)

7.0 Kaunseling kelompok Pelajar dapat menyatakan dan Asas kelompok menjelaskan Pemilihan ahli kelompok
Jenis-jenis kelompok Proses kaunseling kelompok Peranan kaunselor sebagai pemudahcara Dinamika dalam kelompok

8.0 Asas kerjaya dan memahami diri pelajar


Konsep membina gaya hidup Penerokaan minat kerjaya dan nilai kerjaya Penilaian individu dengan aplikasi inventori psikologi

Menghuraikan pengertian dan konsep tentang: Asas kelompok Pemilihan ahli kelompok Asas kelompok Jenis-jenis kelompok Pemilihan ahli Proses kaunseling kelompok kelompok Jenis-jenis kelompok Peranan kaunselor Proses kaunseling sebagai pemudahcara kelompok Dinamika dalam Peranan kaunselor kelompok sebagai pemudahcara Penjelasan tentang: Dinamika dalam Konsep membina gaya kelompok hidup Penerokaan minat Konsep membina kerjaya dan nilai kerjaya gaya hidup Penilaian individu Penerokaan minat dengan aplikasi kerjaya dan nilai inventori psikologi kerjaya (7 jam) Penilaian individu dengan aplikasi inventori psikologi

Bincangkan bagaimana seorang pemudah cara dalam sesi kaunseling kelompok boleh membantu ahli-ahli kelompok . Cadangan : 1 jam sesi kaunseling kelompok 1 jam bincang peranan pemudahcara Bincangkan analisis satu inventori personaliti yang telah dilakukan dengan menekankan kepada implikasi inventori berkenaan kepada diri pelajar-pelajar.

Pilih satu ujian kerjaya dan tadbir ke atas diri anda sendiri. Buat analisis sendiri berdasarkan panduan analisis ujian yang anda pilih.

(4 jam)

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 29 April 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 03 Mei 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 &2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M19 06 MEI 10 MEI 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

ULANGKAJI

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD) Tarikh: 06 Mei 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 10 Mei 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP RBT1 &2 SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M20 13 MEI 17 MEI 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam)

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 13 Mei 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 17 Mei 2012

LAM-PT05-01b RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP-RBT1 & 2 Mata Pelajaran/Kursus/Kertas: Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak Minggu/ Tarikh M21 20 MEI 24 MEI 2012 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (jam) SEMESTER: 1 TAHUN: 2012 Kod: EDU 3107 Tutorial (jam) Amali (jam) Kredit: 3 (3 + 0) ISL (jam) Catatan / Refleksi

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

Tandatangan pensyarah ________________________________________ (Nama: : HJ. MAZELAN B MAHMOOD ) Tarikh: 20 Mei 2012
Jun 2011

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: DR HJ MUHAMAD SIDEK BIN SAID) Tarikh: 24 Mei 2012