You are on page 1of 212

Erik Lustbader BORNOVO ZAVETANJE

U znak seanja na Boba PROLOG Halid Murat, voda eenskih pobunjenika, sedeo je utke u srednjem vozilu konvoja koji je grabio bombama izrovanim ulicama Groznog. Blindirani transporter BTR-60BP bio je standardno vozilo ruske vojske, te se ovaj konvoj nije nita razlikovao od svih ostalih koji su u patrolama tutnjali gradom. Muratovi ljudi naoruani do zuba gurali su se u druga dva transportera - jednom ispred i jednom iza njegovog. Kretali su se ka bolnici br. 9, jednoj od est ili sedam lokacija za skrivanje koje je Murat uvek pripremao unapred, pred samim nosem ruskih snaga koje su ga traile. Murat je bio ovek crne brade, blizu pedesetih, stamen kao me-dved, a u oima mu je gorela vatra istinskog zelota. Rano je nauio da se moe vladati samo gvozdenom rukom. Bio je prisutan kad je Dohar Dudajev neslavno pokuao da uvede islamski erijatski zakon. Video je kakvo je krvoprolie nastalo kada je sve poelo, kada su pobunjenici s bazama u eeniji, strani saradnici Osame bin Ladena, okupirali Dagestan i izveli niz bombakih napada u Moskvi i Volgodonsku, ubivi oko dve stotine ljudi. Kada je krivica za ove napade svaljena na eenske teroriste, Rusi su zapoeli sa stravinim bombardovanjem Groznog, ostavivi veliki deo grada u ruevinama. Nebo nad glavnim gradom Ceenije bilo je prljavo, garavo od stalnih naleta pepela i ai i sijalo je nekom sablasnom svetlou koja je delovala gotovo radioaktivno. Vatre zapaljene naftom gorele su svugde po okolnim razvalinama. Halid Murat zurio je kroz zatamljena stakla dok je konvoj prolazio pokraj nagorelog skeleta jedne zgrade - masivnog, glomaznog, bez krova, iju su unutranjost lizali plamenovi. Neto je progunao i

okrenuo se Hasanu Arsenovu, koji je bio odmah ispod njega u komandnom lancu, rekavi mu: Nekada je Grozni bio omiljeni grad zaljubljenih parova koji su se etali irokim bulevarima oivienim drvoredima, i majki koje su gurale kolica preko trgova zasutih liem, cirkus je noima bio pun veselih, nasmejanih lica, a arhitekErik LustbaJer te iz celog sveta dolazile su da obiu velelepne graevine koje su Grozni inile jednim od najlepih gradova sveta." Tuno je odmahnuo glavom potapavi sauesniki onog drugog po kolenu. Alaha ti, Hasane!" uzdahnuo je. Pogledaj kako su Rusi unitili sve to je bilo dobro i lepo!" Hasan Arsenov klimnuo je glavom. Bio je to ustar, energian ovek, deset godina mladi od Murata. Nekadanji ampion u biatlo-nu, imao je iroka plea i uske bokove roenog atlete. Bio je uz Murata kada je ovaj preuzeo vodstvo nad pobunjenicima. Sada je pokazivao Muratu aavu glomaznu graevinu s desne strane konvoja. Pre ovih ratova", rekao je ozbiljnim i vanim glasom, dok je jo Grozni bio vaan naftno-preraivaki centar, inoj otac je radio u Institutu za naftu. Sada, umesto da od naih buotina ubiremo profit, od njih imamo samo poare koji nam zagauju vazduh i vodu." Dvojica pobunjenika utonue u tiinu pred prizorom bombardo-vanih zgrada i pustih ulica na kojima su se zaticali samo strvinari -kako ivotinje tako i ljudi. Nakon nekoliko minuta okrenuli su se jedan prema dugome oiju ispunjenih bolom pred patnjama svog naroda. Murat zausti da neto kae ali se predomisli kad zau prepoznatljivi zvuk tanadi koja zazvea po njihovom vozilu. Za manje od sekunde shvatio je da je vozilo pod malokalibarskom vatrom, previe slabom da bi mogla da probije debelo armiranu asiju vozila. Uvek priseban, Arsenov krenu da dohvati radio-stanicu. Narediu straarima u prednjem i zadnjem vozilu da uzvrate paljbu." Murat odmahnu glavom. Ne. Hasane. Razmisli. Kamuflirali smo se ruskim vojnim uniformama, vozimo se ruskim transporterom. Ko god da puca na na, pre e biti saveznik nego neprijatelj. Moramo da proverimo, da ne okrvavimo ruke nevinom krvlju." Uze radio-stanicu od Arsenova i naredi konvoju da se zaustavi. Porunice Goijajev", ree u prijemnik, rairite ljude. Hou da znam ko puca na nas, ali ne elim da budu ubijeni." U prednjem vozilu porunik Goijajev okupio je svoje ljude i naredio im da se raire koristei konvoj blindiranih vozila kao zaklon. I on krenu za njima na ulicu zasutu utom, pognuvi ramena pred ciom zimom. Signalizirajui precizno rukama, naredi svojim Domova zavetanje ljudima da sleva i zdesna opkole mesto sa kog je bila stigla malokalibarska paljba. Oni su dobro znali svoj posao: pretrali su brzo i tiho od stene do zida, pa do hrpe iskrivljenih metalnih greda, pognuti, da bi predstavljali to je mogue manju metu. Meutim, pucnji se vie nisu uli. Svi su zajedno potrali u manevru zatvaranja kleta" predvienom da uhvati neprijatelja u klopku i razbije ga u estokoj unakrsnoj vatri. U centralnom vozilu, Hasan Arsenov drao je na oku mesto gde je Goijajev izvodio opkoljavanje i ekao je zvuk pucnjave koji nikako da stigne. Umesto toga, ugledao je izdaleka glavu i ramena porunika Goijajeva. Gledao je ka centralnom vozilu, i zamahivao rukom u luku, signalizirajui da je podruje sigurno. Na taj njegov znak, Halid Murat se progura pored Arsenova, izae iz transportera i bez oklevanja se uputi kroz zaleene razvaline ka svojim ljudima. Halid Murate!" panino ga pozva Arsenov, potravi za voom. Ne obazirui se, Murat je nastavio ka niskom, uruenom zidu od kamenja, ka mestu sa kog je ranije dopirala pucnjava. Primetio je krajikom oka gomile smea; na jednoj takvoj leao je votani les bele koe s kog je pre nekog vremena skinuta odea. ak i izdaleka, kuni smrad raspadanja udarao je po licu kao bojna sekira. Arsenov ga sustie i potegnu oruje s boka. Kada je Murat stigao do zida, njegovi ljudi stajali su na oba krila, s orujem na gotovs. Vetar je duvao u hirovitim naletima, zavijajui i jeei kroz ruevine. Prljavo metalno nebo jo vie se smrailo i poeo je da pada sneg. Tanak sloj pahulja brzo se nahvatao na Muratovim izmama i zasuo bun njegove otre brade. Porunice Goijajev, pronali se napadae?" Jesam, komandante." ; Alah me je i dosad vodio u svemu; vodio me je i u ovome. Da ih vidim." Ima samo jedan", uzvrati Goijajev. Jedan?" zaudi se Arsenov. Ko je taj? Da li je znao da smo eeni?" >,Vi ste eeni?" zau se tanak glasi. Jedno bledo lice ukaza se iza zida, lice deaka starog jedva desetak godina. Imao je na se-bl prljavu vunenu kapu, poderan demper navuen preko nekoliko ankih kariranih koulja, zakrpljene pantalone i par pocepanih gume10

Erik Lustbader nih izama, nekoliko brojeva veih, koje je verovatno skinuo s nekog mrtvaca. Iako dete, imao je oi odraslog oveka: sve su posma-trale s meavinom umora i nepoverenja. Stajao je zaklanjajui koljku jedne ruske mine koja nije eksplodirala a ije e punjenje prodati da kupi hleb, to je po svoj prilici bila jedina stvar koja je jo spreavala njegovu porodicu da ne umre od gladi. U levoj ruci je drao pitolj; desna ruka bila je bez ake. Murat je odmah skrenuo pogled, ali Arsenov je nastavio da zuri u nju. Od nagazne mine", ree deak starmalim glasom od kog im se stegoe srca. Ostavio ju je onaj ruski olo." Neka je hvaljen Alah! Pravi mali vojnik!" uzviknuo je Murat, upuujui deaku svoj armantni, razoruavajui osmeh. Upravo tim osmehom privlaio je sebi ljude kao opiljke magnetu. Hodi ovamo!" Uzmaknuo je, pokazavi mu prazne dlanove. Kao to vidi, mi smo eeni, kao i ti." Ako ste kao i ja", ree deak, zato se onda vozite u ruskim blindiranim transporterima?" Zar ima boljeg naina da se sakrijemo od ruskog vuka, a?" namignu mu Murat i nasmeja se kad ugleda da deak dri gjurcu. Pa ti nosi pitolj ruskih specijalaca! Takva hrabrost zasluuje nagradu, zar ne?" Murat kleknu pored deaka i upita ga za ime. Kad mu deak odgovori, on ree: Aznure, zna li ti ko sam ja? Ja sam Halid Murat i ja takoe elim da se oslobodimo ruskog jarma. Mi to zajedno moemo, je l' da?" Nisam uopte imao nameru da pucam na nae eene", ree Aznur. Uperi osakaenom rukom ka konvoju. Mislio sam da je ovo zaistka." Deak je mislio na monstruozne operacije ienja koje su sprovodili ruski vojnici tragajui za moguim pobunjenicima. Vie od dvanaest hiljada eena ubijeno je u takvim zaistkama; dve hiljade njih je jednostavno nestalo, bezbroj drugih je ranjeno, mueno, osakaeno i silovano. Rusi su mi ubili oca i strieve. Da ste Rusi, sve bih vas poubijao." Gr gneva i nemoi prelete mu licem. To ti verujem", ree mu ozbiljno Murat. Zavue ruku u dep da izvadi nekoliko novanica. Deak je morao da zadene pitolj za pojas da bi mogao da ih uzme onom zdravom rukom. Nagnuvi se ika njemu, Murat mu zavereniki apnu: Nego, sluaj ti mene... ReBoriiovo zavetanje ci u ti gde da kupi jo municije za tu tvoju gjurcu. da spreman doeka sledeu zaistku." Hvala vam." Aznurovo lice prekri osmeh. Halid Murat mu proaputa nekoliko reci, onda uzmaknu jedan korak i pomilova deaka po kosi. Alah s tobom, mali vojnice, u svemu to radi." Voda eena i njegov prvi oficir ostali su da posmatraju deaka kako se vere natrag preko ruevina s delovima neaktivirane ruske mine pod mikom. Onda se vratie do vozila. Prekorno otfrknuvsi, Hasan s treskom zalupi blindirana vrata pred spoljnim svetom, Aznu-rovim svetom. Zar tebi nimalo ne smeta to alje dete u smrt?" Murat ga osinu pogledom. Sneg s njegove brade topio se u drhtave kapljice, zbog ega je Arsenovu vie liio na imama na molitvi nego na vojnog zapovednika. Ja sam ovom detetu - koje mora da hrani i oblai, i to je najvanije, titi svoju porodicu kao da je odrastao - dao nadu i vii cilj u ivotu. Ukratko, pruio sam mu razlog da ivi." Arsenovljevo lice preblede i poprimi izraz gorine; pogled mu je bio otrovan. Pocepae ga ruski meci ko krpu." Zar zaista tako misli, Hasane? Da je Aznur glup, ili jo gore - nepaljiv?" On je samo dete." Kad se seme poseje, izdanci niknu i na najnepristupanijem tlu. Oduvek je bilo tako, Hasane. Vera i hrabrost pojedinca neminovno raste i iri se i uskoro od tog pojedinca imamo desetoricu, dvadesetoricu, stotinu, hiljadu njih!" ,,A za sve to vreme na narod ubijaju, siluju, prebijaju, izglad-njuju i zatvaraju u tor kao stoku. Nije to dovoljno, Halide. Nije ni priblino dovoljno!" Mladalake nestrpljenje te nije napustilo. Hasane." I uhvati ga za rame. Da zna da me to ne udi." Arsenov, uhvativi u Muratovim oima traak saaljenja, stegnu zube i odvrati pogled. Na ulici se v: \'o kako vetar kovitla nanose sr>ega kao da su eenski dervii u transu. Murat je ovo shvatio kao 2nak odobravanja za ono to je upravo uradio i za ono to e upravo rei. Imaj vere", rekao je tihim sakralnim glasom, ,,u Alaha i u tog hrabrog deaka." 12 Erik Lustbader Posle deset minuta, konvoj se zaustavio ispred bolnice broj 9. Arsenov baci pogled na runi sat. ..Doao je i taj as", ree. Uprkos standardnim merama predostronosti. njih dvojica su ili istim vozilom jer su obojica oekivali poziv od izuzetne vanosti. Murat se nagnu napred i pritisnu dugme da se podigne zvuna pregrada, odelivi ih tako od vozaa i

etiri telohranitelja koji su se-deli napred. Oni su dobro znali svoj posao i sada su zurili ispred sebe kroz blindirano staklo. Reci mi, Halide, poto je doao trenutak istine, zato se dvoumi?" Murat podie ekinjaste obrve u znak nerazumevanja, to je Arsenov protumaio kao vrlo providan trik. Dvoumim?" Zar ti ne eli ono to nam po pravdi pripada. Halide, ono to je Alah objavio da bi trebalo da bude nae?" Krv ti je mnogo vrela, prijatelju moj. Znam ja i previe dobro kako je to. Mnogo puta smo se nas dvojica borili rame uz rame -zajedno smo ubijali i jedan drugome spaavali ivote, zar ne? Sad me sluaj. Ja krvarim zbog naeg naroda. Njihov bol ispunjava me gnevom koji jedva zauzdavam. Ti to moda zna bolje od svih ostalih. Ali. istorija nas opominje da se treba uvati onoga za im o-vek najvie udi. Posledice onoga to nam se predlae..." Onoga to smo planirali!" Tako je, to smo planirali", ree Halid Murat. Ali moramo imati u vidu posledice." Oprez", odvrati gorko Arsenov. Uvek oprez." Prijatelju moj." Halid Murat se nasmei stisnuvi mu rame. Ne elim da me navuku na pogrean put. Najlake je unititi neopreznog protivnika. Mora da naui da strpljenje posmatra kao vrlinu." Strpljenje!" pljunuo je Arsenov. Maloas nisi onom deaku rekao da bude strpljiv. Dao si mu novac, rekao mu gde da kupi municiju. Poslao si ga na Ruse. Svaki dan odlaganja je jo jedan dan u kome taj deak i jo hiljade drugih rizikuju da poginu. Budunost eenije direktno se reava izborom koji mi danas napravimo." Murat pritisnu palevima oi, protrljavi ih ukrug. Ima i drugih naina, Hasane. Uvek ima i drugih naina. Moda bi trebalo da razmotrimo..." Bornovo zuvetanje 13 Nema vremena! Ve je dogovoreno, odreen je datum. eih je u pravu." eih. da", Halid Murat odmahnu glavom. Uvek taj eih." U tom trenutku zazvoni telefon u vozilu. Halid Murat baci pogled ka svom vernom saborcu i mirno pritisnu interfon: Da, eihu", ree pokornim glasom. ,,l Hasan i ja smo ovde. ekamo tvoje instrukcije." Visoko iznad ulice u kojoj je mirovao konvoj, jedna figura uala je na ravnom krovu, laktova naslonjenih na nizak grudobran. Pored grudobrana leao je finski karabin sako TRG-4I sa snajperom, jedan od mnogih koji je lino on modiflkovao. Kundak od alumini-juma i poliuretana inio ga je lakim i ujedno preciznim ubojitim orujem. ovek je bio obuen u kamuflanu uniformu ruske vojske koja je sasvim pristajala njegovim glatkim, azijatskim crtama lica. Preko uniforme je nosio lako kevlar remenje s kog je visila jedna metalna alka. Na desnom dlanu drao je matcrnu kutijicu, nita veu od kutije cigareta. Bila je to naprava za daljinsko upravljanje s dva dugmeta. Ostavljao je utisak mirnoe, i to one koja vam ledi krv u ilama. Delovao je kao da razume tiinu, kao da ima sposobnost da je prizove, njome manipulie i odapne je kao strelu. Svojim crnim oima obuhvatao je sve pred sobom, a ulica i zgrade koje je sada promatrao za njega nisu bile nita drugo do pozornica. Prebrojavao je eenske vojnike dok su izlazili iz vozila u pratnji. Bilo ih je osamnaestorica: vozai su ostali da sede za upravljaima, a u vozilu u sredini konvoja ostala su jo bar etvorica te-'ohranitelja pored vodeih oficira. Kada su pobunjenici kroili kroz glavni ulaz u bolnicu da osiguraju poloaje, on pritisnu gornje dugme na daljinskom upravljau 1 punjenja eksploziva C4 eksplodirae, uruivi bolniki ulaz. Ulicom se Prenese zvuk detonacije, a teka vozila se zaljuljae na svojim ogromnim amortizerima. Pobunjenici koji su bili na direktnom uda-bombe ili su razneti u komadie, ili su ostali smrvljeni pod tei-norT1 bruenog zida. No, on je dobro znao da je bar nekoliko njih 14 Erik Lustbader koji su uli u bolniki hodnik bilo odmaklo dovoljno daleko da ostanu ivi, to je ve predvideo u svom planu. Dok su zvui prve eksplozije jo odzvanjali a praina se jo nije ni slegla, ovek spusti pogled na daljinsku napravu u ruci i pritisnu i drugo dugme. Ulicom ispred i iza konvoja prolomi se zaglu-ujua erupcija, izbijajui makadam ve izrovan rapnelima. Zatim, dok su ljudi ispod njega jo uvek nastojali da shvate ta ih je zadesilo, napada metodinim pokretima i bez urbe uze svoj sako. Puka je bila napunjena specijalnim nerasprskavajuim mecima najmanjeg mogueg kalibra koji je mogao u nju da stane. Kroz in-fracrveni nian ugleda trojicu pobunjenika koji su uspeli da prou s manjim ozledama. Trali su ka srednjem vozilu u konvoju, dovikujui onima unutra da izau pre nego to ih raznese jo neka eksplozija. Posmatrao ih je kako uz trzaj otvaraju desna vrata i pustio Ha-sana Arsenova i jednog iz obezbeenja da izau. To je znailo da

su u vozilu ostali jo njih trojica i Halid Murat. Kad se Arsenov osvrnuo, on mu naniani u glavu. Kroz durbin zapazi zapovedniku odlunost na njegovom licu. Onda pomeri cev klizeim uvebanim pokretom, ovoga puta nanianivi u eenovu butinu. Pritisnu oroz i Arsenov se mai za levu nogu, dovikujui neto dok je padao. Jedan od telohranitelja pritra Arsenovu i odvue ga u zaklon. Dvojica preostalih iz obezbeenja, brzo utvrdivi odakle je doao pucanj, pretrae ulicu i uoe u zgradu na ijem je krovu uao napada. Dok su jo trojica pobunjenika istravala iz bonog ulaza u bolnicu, napada ispusti sako. Sada je pomno posmatrao kako se vozilo s Halidom Muratom trglo, krenuvi u rikverc. Mogao je iza i ispod sebe da uje topot izama pobunjenika koji su trali uz stepenice ka njegovoj poziciji na krovu. Jo bez urbe, on navue kram-pone od titanijuma i korunda na izme. Onda uze neki udan luk i strelu i odape je pravo u banderu tano iza srednjeg vozila, zaveza ue i uveri se da je dovoljno nategnuto. Do njega dopree povici. Pobunjenici benu stigli na sprat tik ispod njega. Vozilo je sada bilo okrenuto ka njemu, a voza je pokuavao da zaobie ogromne hrpe betona, granita i makadama koji su svugde leale nakon eksplozije. Napada primeti meki sjaj dvostrukog stakla. To je bio jo jedan od problema koji e Rusi morati da rese: da bi staklo uinili otpornim na metke, sastavljali su dve teke staklene Bornovo zaveianje 15 ploe. Jedina osetljiva taka ruskog transportera bila je traka metala koja ih je spajala. Uze debelu metalnu alku koja mu je visila s remena i prikai se na ue. Iza sebe zau pobunjenike kako nagrdu na vrata i izbijaju na krov nekih sto metara daleko od njega. Ugledavi ga, rairie se po krovu, pripucae i poee da tre u njegovom pravcu, zapevi pri tom o icu koju nisu primetili. Momentalno ih zahvati snana detonacija od eksplozije poslednjeg paketa C4 koji je napada tu postavio prethodne veeri. Ni ne osvrnuvi se da vidi ta ostavlja iza sebe, napada prove-ri je li ue zategnuto i otisnu se s krova. Kliznu niz ue podiui noge tako da moe kramponima da nacilja onaj metalni pojas izmeu dva stakla na transporteru. Sada je sve zavisilo od brzine i ugla pod kojim e udariti u tu traku izmeu dve ploe stakla. Ako bi promaio samo za dlaku, metalni spoj bi izdrao, a on bi imao dobre anse da polomi noge. Oseti kako mu je nogama i kimom proao trzaj od siline udarca i da je kramponima od titanijuma i korunda udubio metalni okvir kao konzervu, od ega dve table stakla popustie, ostavi bez spoja. On prolete unutra u vozilo zajedno s veim delom -stakla. Jedan njegov komad zari se u vozaev vrat, napola mu odsekavi glavu. Napada se izvi ulevo. Telohranitelj na prednjem seditu bio je obliven vozaevom krvlju. Krenuo je da izvadi oruje kada mu napada snanim akama uhvati glavu i polomi mu vrat pre nego to je ovaj dobio priliku da puca. Druga dva telohranitelja na pomonim seditima tik iza vozaevog, pripucala su besno na napadaa koji ka njima gurnu vojnika s prerezanim vratom, kako bi njegovo telo doekalo metke. Iza ovog pokretnog zaklona, napada zgrabi vojnikove oruje i precizno ispali dva hica, pravo onoj dvojici u elo. Tada ostade jo samo Halid Murat. eenski lider, ije je lice pilo ogledalo iste mrnje, bio je nogom otvorio vrata i dozivao svoje ljude. Napada se baci na Murata i poe da trese ogromnog o-Veka kao da je vodeni pacov; Murat zubima nasrnu na njega skoro mu dgrizavi jedno uvo. Mirno, metodino, gotovo veselo, ovaj je stezao Murata oko vrata i upiljivi mu se u oi, abo mu je palac u rskavicu u donjem delu jednjaka. Krv smesta nahrupi Muratu u gr16 Erik Lusibader lo, davei ga. cedei mu snagu. Mlatarao je rukama, akama udarao napadaa po licu i glavi. Uzalud. Murat se guio u sopstvenoj krvi. Plua mu se napunie i disanje mu postade neravnomerno, teko. Poe da povraa krv a oi mu se izvrnue u dupljama. Ispustivi oputeno telo, napada se vrati na prednje sedite gurnu napolje vozaev les. Hitro ubaci menja u brzinu i nagazi papuicu gasa pre nego to su ostali pobunjenici stigli da odreaguju. Vozilo poskoi kao konj na izlasku iz boksa, pree preko uta i razro-vanog asfalta i nestade bez traga, uletevi u rupu koja je od one eksplozije ostala da zjapi nasred ulice. Dole, pod zemljom, napada ponovo promeni brzinu, jurei kroz uzan odvod kine kanalizacije koji su Rusi bili proirili nameravaju-i da ga iskoriste za potajni napad na uporita pobunjenika. Sevnu-le bi varnice kad bi se metalni blatobrani tu i tamo oeali o zaobljeni betonski zid. Ali, uprkos svemu, napada je sad ve bio na sigurnom. Okonao je svoj plan isto kao to ga je i zapoeo: sa savreno tempiranom preciznou. Nakon ponoi tmurni oblaci se razioe najzad otkrivi mesec na nebu. Prainom zasien vazduh davao mu je neki crvenkasti sjaj, a njegovu blagu svetlost povremeno bi zasenile vatre koje su i dalje po-

negde plamsale. Dva mukarca stajala su nasred elinog mosta. Ispod njih, tragovi garei od rata koji je jo uvek trajao videli su se na povrini trome vode. Posao obavljen", ree prvi. Halid Murat je ubijen na nain koji e postii maksimalan uinak." Nita manje nisam ni oekivao, Kane", ree drugi mukarac. Svoju besprekornu reputaciju dobrim delom duguje poslovima koje si od mene dobijao." Bio je vii od napadaa dobrih deset centimetara, irokih ramena, dugonog. Jedino to je naruavalo njegov izgled bila je udna, staklasta koa bez ijedne jedine maljice na levoj strani lica i vrata. Imao je harizmu roenog lidera, oveka s kojim se nije aliti. Oigledno da se podjednako dobro oseao u sveanim dvoranama, na javnim nastupima kao i u razbojnikim uliicama. Bornovo zavetanje 17 'Kan je jo likovao seajui se Muratovog pogleda na izdisaju. Taj je pogled kod svakog oveka bio drugaiji. Kan je nauio da tu nema zajednike niti, da je ivot svakog oveka jedinstven, i mada su svi oni bili grenici, svakog od njih greh je razliito nagrizao, pa je svaki liio na pahulju neponovljive strukture. Kakva je bila Mu-ratova? Bez straha. Bilo je iznenaenja, to da; gneva - sigurno, ali i jo neeg dubljeg - neke tuge to ostavlja nedovren posao. Nikada nije mogue do kraja odgonetnuti taj poslednji pogled, pomisli Kan. arko je eleo da zna da li je nasluivao i izdaju. Da li je Mu-rat znao ko je naruio atentat na njega? Pogledao je Stepana Spalka koji je drao kovertu nabreklu od novca. Tvoj honorar", ree Spalko. Plus dodatak." Dodatak?" Na pomen para, Kan se smesta maksimalno usred-sredio. Nismo spominjali nikakav dodatak." Spalko slegnu ramenima. Na rumenoj meseini obraz i vrat sijali su mu krvavim sjajem. Halid Murat bio je tvoj dvadeset peti ugovor sa mnom. Nazovi to poklonom za godinjicu, ako hoe." Vrlo ste dareljivi, g. Spalko." Kan odloi koverat, ni ne pogledavi ga. Sve drugo bi se smatralo nedostatkom dobrih manira. Zamolio sam te da me zove Stepan. Ja tebe zovem Kan." To je drugo." Kako drugo?" Kan je mirno stajao; do njega je dopirala samo tiina. Nakupila se u njemu, inei ga nekako viim, krupnijim. Nema potrebe da objanjavam ta sam hteo da kaem, g. Spalko." Hajde, hajde", ree Spalko uz pomirljiv gest. Nismo nas dvojica toliki stranci. Nas dvojica delimo tajne najintimnije prirode." Otegnu se tiina. Negde u predgrau Groznog jo jedna eksplozija osvetli no i do njih dopree pucnji iz malokalibarskog oruja nalik na zvuk dejih petardi. Najzad, Kan ponovo progovori. U dungli sam nauio dve snovne lekcije. Prva je da verujem iskljuivo samom sebi. Druga je a Potujem i najsitnija pravila civilizacije, jer kad ovek zna svoje mesto' to je jedino to stoji izmeu njega i dungle." 16 Erik Lustbader Io, davei ga. cedei mu snagu. Mlatarao je rukama, akama udarao napadaa po licu i glavi. Uzalud. Murat se guio u sopstvenoj krvi. Plua mu se napunie i disanje mu postade neravnomerno, teko. Poe da povraa krv a oi mu se izvrnue u dupljama. Ispustivi oputeno telo, napada se vrati na prednje sedite gurnu napolje vozaev les. Hitro ubaci menja u brzinu i nagazi papuicu gasa pre nego to su ostali pobunjenici stigli da odreaguju. Vozilo poskoi kao konj na izlasku iz boksa, pree preko uta i razro-vanog asfalta i nestade bez traga, uletevi u rupu koja je od one eksplozije ostala da zjapi nasred ulice. Dole, pod zemljom, napada ponovo promeni brzinu, jurei kroz uzan odvod kine kanalizacije koji su Rusi bili proirili nameravaju-i da ga iskoriste za potajni napad na uporita pobunjenika. Sevnu-le bi varnice kad bi se metalni blatobrani tu i tamo oeali o zaobljeni betonski zid. Ali, uprkos svemu, napada je sad ve bio na sigurnom. Okonao je svoj plan isto kao to ga je i zapoeo: sa savreno tempiranom preciznou. Nakon ponoi tmurni oblaci se razioe najzad otkrivi mesec na nebu. Prainom zasien vazduh davao mu je neki crvenkasti sjaj, a njegovu blagu svetlost povremeno bi zasenile vatre koje su i dalje ponegde plamsale. Dva mukarca stajala su nasred elinog mosta. Ispod njih, tragovi garei od rata koji je jo uvek trajao videli su se na povrini trome vode. Posao obavljen", ree prvi. Halid Murat je ubijen na nain koji e postii maksimalan uinak."

Nita manje nisam ni oekivao, Kane", ree drugi mukarac. Svoju besprekornu reputaciju dobrim delom duguje poslovima koje si od mene dobijao." Bio je vii od napadaa dobrih deset centimetara, irokih ramena, dugonog. Jedino to je naruavalo njegov izgled bila je udna, staklasta koa bez ijedne jedine maljice na levoj strani lica i vrata. Imao je harizmu roenog lidera, oveka s kojim se nije aliti. Oigledno da se podjednako dobro oseao u sveanim dvoranama, na javnim nastupima kao i u razbojnikim uliicama. Bornovo zavetanje 17 'Kan je jo likovao seajui se Muratovog pogleda na izdisaju. Taj je pogled kod svakog oveka bio drugaiji. Kan je nauio da tu nema zajednike niti, da je ivot svakog oveka jedinstven, i mada su svi oni bili grenici, svakog od njih greh je razliito nagrizao, pa je svaki liio na pahulju neponovljive strukture. Kakva je bila Mu-ratova? Bez straha. Bilo je iznenaenja, to da; gneva - sigurno, ali i jo neeg dubljeg - neke tuge to ostavlja nedovren posao. Nikada nije mogue do kraja odgonetnuti taj poslednji pogled, pomisli Kan. arko je eleo da zna da li je nasluivao i izdaju. Da li je Mu-rat znao ko je naruio atentat na njega? Pogledao je Stepana Spalka koji je drao kovertu nabreklu od novca. Tvoj honorar", ree Spalko. Plus dodatak." Dodatak?" Na pomen para, Kan se smesta maksimalno usred-sredio. Nismo spominjali nikakav dodatak." Spalko slegnu ramenima. Na rumenoj meseini obraz i vrat sijali su mu krvavim sjajem. Halid Murat bio je tvoj dvadeset peti ugovor sa mnom. Nazovi to poklonom za godinjicu, ako hoe." Vrlo ste dareljivi, g. Spalko." Kan odloi koverat, ni ne pogledavi ga. Sve drugo bi se smatralo nedostatkom dobrih manira. Zamolio sam te da me zove Stepan. Ja tebe zovem Kan." To je drugo." Kako drugo?" Kan je mirno stajao; do njega je dopirala samo tiina. Nakupila se u njemu, inei ga nekako viim, krupnijim. Nema potrebe da objanjavam ta sam hteo da kaem, g. Spalko." Hajde, hajde", ree Spalko uz pomirljiv gest. Nismo nas dvojica toliki stranci. Nas dvojica delimo tajne najintimnije prirode." Otegnu se tiina. Negde u predgrau Groznog jo jedna eksplozija osvetli no i do njih dopree pucnji iz malokalibarskog oruja na'ik na zvuk dejih petardi. Najzad, Kan ponovo progovori. ,,U dungli sam nauio dve osnovne lekcije. Prva je da verujem iskljuivo samom sebi. Druga je a Potujem i najsitnija pravila civilizacije, jer kad ovek zna svoje est. to je jedino to stoji izmeu njega i dungle." 18 Erik Lustbader Spalko ga je dugo posmatrao. Hirovita borba s poarom na drugom kraju grada plamsala je u Kanovim oima, dajui mu divlji izgled. Spalko ga zamisli samog u dungli, bez igde iega, kako be-i pred goniocima ednim krvi. Dungle jugoistone Azije su svet za sebe. Varvarska, kuna oblast sa svojim specifinim zakonima. To to ju je Kan ne samo preiveo, ve u njoj i procvetao, bilo je, bar po Spalkovom miljenju, ono to ga je zaista prekrivalo velom tajne. Ja vie volim da mislim da smo nas dvojica biznismen i njegov klijent." Kan je odmahnuo glavom. Smrt ima svoj miris. Oseam ga na vama." ,,I ja na tebi." Lagani osmeh prelete preko Spalkovog lica. Dakle, slae se, izmeu nas ima neeg posebnog." Mi smo ljudi od tajni", ree Kan, zar ne?" Klanjamo se smrti, obojica razumemo njenu mo." Spalko je klimnuo potvrdno glavom. Imam ono to si traio." Pruio mu je crnu fasciklu. Kan se zagleda na sekund u Spalkove oi. Na trenutak je u njima uhvatio izvestan trag snishodljivosti, stoje smatrao nedopustivim. Uradio je ono to je pre mnogo godina nauio da treba uraditi: na-smeio se na uvredu, krijui bes iza bezizraajnog lica. I to je nauio u dungli: kada reaguje momentalno, uzavrele krvi, esto napravi greku koja se posle ne da ispraviti; svaka uspena osveta kuje se dok sa strpljenjem eka da se krv ohladi. Uzeo je fasciklu da pregleda dosije. Unutra je pronaao jedan jedini list paus papira sa tri kratka gusto kucana pasusa i fotografijom jednog zgodnog mukarca. Ispod slike je stajalo ime: Dejvid Veb. To je sve?" Prikupljeno iz mnogih izvora. To je sve to iko zna o njemu." Spalkov odgovor stigao je i suvie brzo i Kan pomisli kako je sigurno planiran. Ali, to jeste on?" , /,< >, ,; ,. ;,>*

Spalko klimnu potvrdno glavom. ' \\< , /\ " l i ' ' Nema nikakve sumnje?" ti , ,.'! Apsolutno nikakve." <- -; ' '< i> < > Bornovo zavestanje 19 Sudei po sve jaoj svetlosti, onaj poar se irio. uli su se minobacai kako seju vatru. Iznad njihovih glava, mesec kao da se tamnije zarumeneo. Kan skupi one kapke i desnu aku polako stisnu u pesnicu punu mrnje. Nikada nisam uspeo o njemu da pronaem ni traga. Ve sam pomislio da je mrtav." Na izvestan nain", ree Spalko, ,,i jeste." Posmatrao je Kana kako se udaljava preko mosta. Izvadio je cigaretu i pripalio je uvlaei dim u plua, nerado ga isputajui. Kada je Kan nestao meu senkama, Spalko izvadi mobilni telefon i pozva jedan prekookeanski broj. Javio se jedan glas kome Spalko ree: Dobio je dosije. Da li je sve spremno?" Jeste, gospodine." Dobro. U pono po vaem lokalnom vremenu zaponite operaciju!" , . l v<-U'->; ',)'! l l ' 'j,'l J / Jlf. "f l tt' (t l1 rl

^iK'Mlt.-V ;('bO:;,:iJf ]:.. i r; :.';i>r,-Jr,f!nt;r ^'"c^ ^ ''.H'i' v\."ff|ip '! i'^R'V 'li ',, " H ,i , ' t 1 ' , !> ' M f l l \f :;>:<i v 't " T' 'i mDEO PRVI i l (I , ( / Dejvid Veb, profesor lingvistike na Univerzitetu Dordtaun, jedva da se video iza naslaganih neocenjenih studentskih radova. Iao je zaguljivim, zabaenim hodnicima ogromnog Hili Hol zdanja ka kancelariji Teodora Bartona, efa odseka, a poto je kasnio, krenuo je ovom preicom niz uske, loe osvetljene, hodnike koje je davno otkrio, a za koje je malo studenata znalo ili elelo da ih koristi. Njegov ivot ogledao se u smenjivanju pitome plime i oseke univerzitetskih dunosti. Godina mu je protkala potpuno u zavisnosti od semestara na Dordtaunu. Oni su poinjali pred kraj zime koja je nerado uzmicala pred stidljivim proleem i zavravali se s nekoliko vrelih i vlanih ispitnih nedelja. Jednim delom svoga bia bunio se protiv ovakve umalosti - onim delom koji je i dalje razmiljao o nekadanjem ivotu u tajnoj slubi vlade SAD, onim delom koji je jo odravao prijateljstvo s bivim efom, Aleksandrom Kon-klinom. Upravo je hteo da zamakne za jedan ugao kad je zauo nekakvu dreku i zajedljiv smeh i ugledao zlokobne senke kako se poigravaju na zidu. Diberu, sad kad ti nabijemo tu tvoju utu jeziinu u grlo, pro-buiemo ti glavudu!" Born ispusti one papire koje je nosio i potra iza oka. Dok je prilazio, ugleda tri mladia, crnca, u kaputima do lanaka, kako stoje u preteem polukrugu oko jednog Azijata, pribijajui ga uza zid hodnika. Zbog naina na koji su stajali, blago savijenih kolena, oputenih ruku, blago se ljuljajui, elo telo delovalo im je kao neko tu-PO i nezgodno oruje, ve upereno i spremno za napad. Trgao se kad je shvatio da je njihova rtva Rongsej Siv, njegov najdrai student. Diberu", zareza jedan ilavi, s nervoznim, nestrpljivim, izazivakim izrazom na licu, doli smo po stvari za koje emo dobiti to-zla." 22 Erik Lustbader ,,To-zla nikad dosta", ree drugi s istetoviranim orlom na obrazu. Vrteo je veliki zlatni prsten u obliku kocke, jedan od mnogih koje je nosio na desnoj ruci. Ili ti moda ne zna ta je to-zla, uo?" Da, uko", ree onaj nervozni, izbeivi se. Izgleda mi kao da ne zna ni gde si upalj." On bi da nas sprei", ree onaj s tetovaom na obrazu, nagnuvi se ka Rongseju. ta je, seljo, ta e sad, iskungfuovae nas na smrt?"

Prasnue u grohotan smeh, karikirajui kung-fu udarce koji su bili upravljeni ka Rongseju koji se jo vie skupio uza zid dok su se primicali. Trei crnac, nabildovan, krupne grae, izvue bejzbol palicu ispod debelih prevoja dugakog kaputa. Tako je. Ovamo ruke, seljo. Sad emo lepo da ti izlomimo prstie." Lupnu palicom o savijeni dlan. Hoe sve zajedno il' jedan po jedan?" Ej", doviknu mu onaj nervozni, nema da bira." Izvadi svoju palicu i krenu pretei na Rongseja. Ba kad je onaj nervozni momak zamahnuo palicom, umea se Veb. Bio im je priao tako tiho i toliko su se bili udubili u maltretiranje rtve da nisu ni primetili da se pribliava. Levom rukom zgrabio je palicu onog nervoznog klinca dok se sputala ka Rongsejevoj glavi. Onaj istetovirani, desno od Veba, sono opsova i zamahnu ka Vebovim rebrima stisnutom pesnicom koja se sva caklila od prstenja sa otrim ivicama. Tog trenutka, potisnuti Bornov identitet iskoi iz zaklona u Ve-bovoj svesti i odluno preuze kontrolu. Veb se izmae pred udarcem tetoviranog momka s bicepsima, iskorai jedan korak napred i abi mu lakat u grudnu kost. Ovaj pade, hvatajui se za grudi. Onaj trei siledija, krupniji od ove dvojice, opsova, i ispustiv-i palicu, izvue skakavac. Nasrnu na Veba koji se sada okrenu ka njemu i zadade napadau jedan kratak i otar udarac po korenu dlana. Seivo pade na pod i otkotrlja se dalje. Veb zakai levim stopalom njegovu nogu oko lanka i povue je. Veliki pade na leda, pre-vrnu se i otkotrlja se dalje. Born istre bejzbol palicu onom nervoznom iz ruke. Mater ti", promrlja napasnik. Zenice su mu bile proirene a pogled van fokuftornovo zavetanje 23 sa pod uticajem ko zna koje droge. Zatim izvue pitolj - jeftini specijalitet subotnje veeri - i uperi ga u Veba. Surovom preciznou Veb zavitla palicu pogodivi nervoznog medu oi. On se zatetura unatrag a pitolj mu izlete iz ruke. Privueni zvucima borbe, dvojica momaka iz univerzitetskog obez-bedenja pritravala su hodnikom, pojavivi se iza ugla. Projurie pored Veba i krenue za napadaima koji su se bez osvrtanja dali u beg -ona dvojica pridravala su onog nervoznog. Jurnue napolje kroz zadnja vrata na jarko popodnevno sunce, s obezbeenjem za petama. Uprkos njihovoj intervenciji, Veb oseti kako mu u ilama kljua Bornova elja da lino pojuri za napasnicima. Kako se samo brzo probudio iz svog hipnotikog sna, kako je lako preuzeo kontrolu nad njim. Moda zato to je on sam tako eleo? Veb udahnu duboko, povrati kontrolu nad sobom kako je najbolje umeo i okrenu se Rongseju Sivu. Profesore Veb!" Rongsej je pokuavao da proisti grlo. Ne znam..." Kao da se odjednom izgubio. Njegove velike crne oi de-lovale su jo krupnije iza naoara. Lice mu i dalje nije odavalo nikakva oseanja, ali u njegovim oima Veb je jasno video sav strah ovoga sveta. Prolo je." Veb obuhvati Rongseja oko ramena. Kao i uvek, kroz njegovu profesorsku uzdrljivost izbijale su simpatije koje je gajio prema ovom izbeglici iz Kambode. Bilo je to jae od njega. Rongsej je preturio mnoge nedae preko glave - u ratu je izgubio skoro elu porodicu. Rongsej i Veb bili su u istim dunglama jugoistone Azije, i ma koliko da je nastojao, Veb nije uspeo potpuno da se oslobodi komara tog vrelog, vlanog sveta. Kao groznica koja se neprestano vraa, taj svet nikad ne naputa oveka. Osetio je drhtaj spoznaje, kao da sanja u budnom stanju. Loak soksapbae chea tayT Kako si, upita ga na kmerskom. Dobro sam, profesore", odgovori mu Rongsej na istom jeziku. "Ali, ne znam... mislim, ne razumem kako...?" vato ne izaemo napolje?" predloi mu Veb. Sada je ve do-a zakasnio na sastanak s Bartonom, ali to mu vie uopte nije bizno. Podigao je onaj skakavac i pitolj. Dok je proveravao me-- a P'tolJu' udarna 'gla se polomila. On onda baci beskorinizje u kantu za otpatke, ali skakavac ubaci u dep. 24 Erik Lustbader Iza ugla, Rongsej mu je pomogao da pokupi razbacane studentske radove. Zatim bez reci krenue hodnicima u kojima je bilo sve vie sveta kako su se bliili prednjem delu zgrade. Vebu je bila dobro poznata ova posebna vrsta tiine kada se otealo vreme vraa u normalu nakon nekog nasilnog incidenta. Ta tiina bila je posebnost rata, posledica dungle; bilo mu je udno i uznemiravajue to se pojavila ovde, u jednoj metropolitskoj univerzitetskoj zgradi koja je vrvela od tolikih ljudi. Izaavi iz hodnika, prikljuie se roju studenata koji su se tiskali kroz prednji ulaz Hili Hola. Unutra, na sredini poda presijavao se uokvireni peat Univerziteta Dordtaun. Velika veina studenata kretala

se tako da ga zaobie, jer je legenda kole kazivala da onaj ko zgazi peat nikada nee diplomirati. Rongsej je bio jedan od onih koji su ga zaobili u irokom luku, ali Veb je preao direktno preko peata bez i trunke oklevanja. Napolju su zastali na svetlu prolenog sunca, utog kao dukat, gledajui ka drvoredima i starom univerzitetskom dvoritu, udiui vazduh koji je stidljivo donosio miris cvetnih pupoljaka. Iza njihovih lea dizao se Hili Hol sa svojom impozantnom dordijanskom fasadom od crvenih cigli, sa prozorima na visokom kosom krovu iz devetnaestog veka, sa crepom od kriljca i satnom kulom u sredini, visokom skoro ezdeset metara. Kambodijanac se okrete ka Vebu. Profesore, hvala vam. Da vi niste naili..." Rongseje", ree Veb neno, hoe li da popriamo o tome?" Studentove oi se smraie i u njima se vie nita nije moglo proitati. ta tu ima da se kae?" Pretpostavljam da to zavisi od tebe." Rongsej slegnu ramenima. Biu ja dobro, profesore Veb. Stvarno. Nije ovo prvi put da me nazivaju pogrdnim imenima." Veb se na trenutak zagleda u Rongseja i iznenada ga ophrvae emocije od kojih oseti peckanje u oima. Poele da zagrli deaka, da ga vrsto dri i obea mu kako mu se nikad vie nita loe nee desiti. No, znao je da Rongseju budistiko obrazovanje ne bi dozvolilo da prihvati takav gest. Ko bi znao ta se odvijalo iza tog bedema spoljanosti. Veb je ve video mnoge koji su, kao i Rongsej, pritisnuti ratnim neprilikama i mrnjom prema drugim kulturama biRoriwvoj.uvetanje 25 [i svedoci smrti, propasti civilizacije i svakakvih tragedija koje veina Amerikanaca ne bi mogla da razume. Oseao je neku snanu sponu s Rongsejem, emotivnu sponu, obojenu nekom uasnom tugom i podseanjem na to da i u njemu samom lei rana koja nikada zaista nee zaceliti. Sve te emocije stajale su nagomilane izmeu njih dvojice, pre-utno izraene ali nikada izreene. Uz slabaan, skoro tuan osmeh, Rongsej se jo jednom zvanino zahvali Vebu i oni se razioe. Veb ostade da stoji sam meu studentima koji su urili pored njega. Ipak, znao je da nije sam. Uprkos njegovim maksimalnim naporima, agresivna linost Dejsona Borna ponovo je isplivala. Disao je polako i duboko, koncentriui se, primenjujui mentalne tehnike za potiskivanje Bornovog identiteta kojima ga je nauio njegov psihijatar, Mo Panov. Prvo se usredsredio na okolinu, na plave i zlatne boje proletnjeg popodneva, na sivi kamen i crvenu ciglu dvorinih graevina, na kretanje studenata, nasmejana lica devojaka, smeh mladia, ozbiljan razgovor profesora. Svaki od ovih elemenata upijao je u ce-losti, usidrivi se u prostoru i vremenu. Tada, i tek tada, mogao je da okrene misli ka sebi. Pre mnogo godina, radio je za Ministarstvo inostranih poslova u Pnom Penu. Tada je bio oenjen, ali ne sa Mari, svojom sadanjom enom, ve jednom Tajlanankom po imenu Dao. Imali su dvoje de-ce, Douu i Alisu i iveli su u kui na obali reke. Amerika je bila u ratu sa Severnim Vijetnamom, ali se rat irio i na Kambodu. Jednog popodneva, dok je on bio na poslu, njegova porodica plivala je u reci kada je naiao avion i pokosio ih mitraljeskom vatrom. Veb umalo nije izgubio razum od bola. Na kraju je napustio i kuu i Pnom Pen, i stigao u Sajgon kao ovek bez prolosti i budunosti. Aleks Konklin je bio taj koji je sklonio skrhanog, polulu-8 Liejvida Veba s ulica Sajgona i prekalio ga u prvoklasnog taj-g operativca. U Sajgonu, Veb je nauio da ubija; mrnju prema 1 okrenuo je ka spoljanjem svetu, prebacujui na druge svoj ev- Kada se za jednog lana Konklinove grupe vagabunda loe ravi po imenu Dejson Born - utvrdilo da je kontrapijun, on je 26 Erik Lustbader bio taj koji ga je likvidirao. Veb je ustanovio da je poeo da se gnua Boraovog identiteta, ali istini za volju, ivot mu je esto zavisio upravo od njega. Dejson Born spasio je Dejvidu Vebu ivot vie puta nego to je ovaj mogao da se seti. Ovo bi mu ak zvualo i zabavno da nije bila suta istina. Posle mnogo godina, kada su se obojica vratili u Vaington, Konklin mu je dodelio dugoroan zadatak. Postao je ono to se zove agent-spava, uzeo je ime Dejsona Borna, oveka koji je ve dugo bio mrtav i zaboravljen od svih. Tri godine Veb je zapravo bio Born, postavi meunarodni agent za likvidacije od izuzetne reputacije, iji je cilj bio da ulovi jednog teroristu koji je uporno izmicao poteri. No, u Marselju, njegova misija odjednom je krenula potpuno naopako. Bio je ranjen, baen u mrane vode Mediterana i proglaen mrtvim. Meutim, umesto da umre, iz vode ga je izvukla posada jednog ribarskog brodica i njihov doktor-pijanica vratio ga je u ivot negujui ga u luci u kojoj su ga iskrcali. Jedini problem bio je to je, gledajui smrti u oi, od oka izgubio pamenje. Ono malo to mu se polako vraalo, bile su zapravo Bornove uspomene. Tek mnogo kasnije, uz pomo Mari, svoje budue supruge, saznao je istinu i to da je on zapravo Dejvid Veb. Meutim, tada je ve Bornova linost u njemu pustila korenje i bila previe snana, previe lukava da se tako lako povue. Na kraju je postao dvostruka linost: Dejvid Veb, profesor lingvistike s novom enom i posle nekog

vremena sa dvoje dece, i Dejson Born, agent koga je Aleks Konklin obuio da bude savreni pijun. Povremeno, u nekoj kriznoj situaciji, Konklin bi zatraio Bornovu profesionalnu pomo i Veb bi se nerado odazvao dunosti. Istini za volju, Vebu se esto deavalo da ima vrlo malo kontrole nad Bornom. Ono to se upravo dogodilo s Rongsejem i one tri bitange, bio je dovoljan dokaz. Born je nalazio naina da ovlada njime, to je bilo van Vebove kontrole i protivno svakom trudu koji su u to uloili on i doktor Panov. Poto je, s druge strane univerzitetskog dvorita, dugo posmatrao Dejvida Veba i mladog Kambodijanca kako priaju, Kan nestade u zgradi dijagonalno od Hili Hola i pope se stepenicama na trei sprat. Bornovo zavetanje 27 Bio je obuen manje-vie kao i svi ostali studenti. Izgledao je mlade od svojih dvadeset i sedam godina i niko ga nije dvaput pogledao. Imao je na sebi vojnike pantalone i teksas jaknu preko koje je nosio povei ranac. Patike mu se nisu ule dok je koraao hodnikom prolazei pored vrata raznih uionica. U mislima je imao jasnu sliku dvorita. Ponovo je izraunao uglove, uzimajui u obzir golemo drvee koje bi moglo da mu zakloni eljenu metu. Zaslade ispred estih vrata da oslune glas profesora koji je odzvanjao iznutra. Pria o moralu izmami mu ironian osmeh. Po njegovom iskustvu (a ono je bilo bogato i raznovrsno) moral je bio mrtav i beskoristan koliko i latinski jezik. Krenu dalje do sledee uionice za koju je ve znao da je prazna, i ude unutra. Zatvorii i zakljuavi vrata za sobom, kretnje mu se ubrzae i on prie nizu prozora koji su gledali na dvorite, otvori jedan i dade se na posao. Iz ranca izvue snajper SVD Dragunov kalibra 7,62 mm s rasklopivim kundakom. Urafi mu optiki nian i nasloni ga na prozorsku dasku. Pogledavi kroz nian, pronae Dejvida Veba koji je sada sam stajao u dvoritu ispred Hili Hola. Tik do njega, s leve strane, bilo je drvea. Svaki as bi ga zaklonio poneki student u prolazu. On naniani Vebu u glavu. Veb prodrma glavom da se otrese utiska koje su ove uspomene uvek ostavljale na njega i usredsredi se ponovo na svoje okruenje. Na sve jaem povetarcu, umelo je lie iji vrhovi behu pozlaeni suncem. Nedaleko od njega, jedna devojka se nasmejala neijoj ali, stegnuvi knjige na grudima. Vetar donese nekoliko taktova pop muzike s nekog otvorenog prozora. Veb, koji je jo razmiljao o tome ta bi sve eleo da kae Rongseju, upravo je hteo da se popne stepenicama na ulazu u Hili Hol kad mu u uima odjeknu jedno prigueno fliiju. Reagujui instinktivno, sklonio se u arenu senku koju je bacalo drvee. Pod vatrom si, vrisnu u njemu Bornov i suvie dobro poznat glas, koji je ponovo iskrsnuo. Krei se! Odmah! I Vebovo telo ga Je poslualo, bacivi se na travu trenutak pre nego to e jedan me-tak, iji se pucanj nije uo od priguivaa, okrznuti koru drveta tik "z njegov obraz. 28 Erik Lusibader Lo strelac. Bornove misli preplavie Vebov mozak kao odgovor na napad na njegovo telo. Svet je u Vebovim oima i dalje izgledao obino, ali paralelno s tom slikom, Dejsonov svet - tajni, retki, privilegovani, smrtonosni svet - goreo je u njegovom mozgu kao napalm. Izmeu dva otkucaja srca istrgnut je iz svakodnevice Dejvida Veba i otcepljen od svega to je voleo. ak i onaj sluajan susret s Rongsejem sada je delovao kao da pripada nekom drugom ivotu. Iza zaklona i van dometa snajperiste, on opipa drvo jagodicom kaiprsta pratei putanju koju je nainio metak. Podie pogled. Dejson Born bio je taj koji je prstom napipao pravac i zakljuio da je metak stigao s prozora na treem spratu zgrade koja je stajala dijagonalno u odnosu na dvorite. Svugde oko njega studenti Univerziteta Dordtaun su etali, prolazili, razgovarali, raspravljali se i ubeivali. Naravno, nisu nita primetili, a sve i da su nekim sluajem neto uli, taj zvuk im nita ne bi znaio i brzo bi ga zaboravili. Veb napusti zaklon iza drveta i hitro se pridrui jednoj grupi studenata. Pomeao se s njima trudei se da ide brzo ali i da se uklopi u ritam njihovog hoda koliko god je mogao. Oni su sada bili njegova najbolja zatita budui da su snajperisti zaklanjali pogled s prozora. Delovalo je kao da reaguje u polusnu, kao mesear koji sve vidi i osea, samo u stanju izmenjene svesti. Deo te nove svesti inio je i prezir prema ovim civilima koji su inili obian svet, ukljuujui tu i Dejvida Veba. .. . , , ... , , Nakon drugog pucnja, Kan se povukao, zbunjen. Ovo je za njega bilo neoekivano. Misli su mu se zahuktavale, vraajui se na ono to se upravo dogodilo. Umesto da se uspanii i kao preplaena ovca potri natrag u Hili Hol, kao to je Kan oekivao da e uiniti, Veb se smireno povukao iza drvea, zaklonivi se od njegovog pogleda. To je bilo sasvim neverovatno i u potpunom neskladu s karakterom oveka koji je ukratko opisan u Spalkovom dosijeu. A onda je Veb jo i iskoristio zarez koji je drugi metak napravio na drvetu da otkrije odakle je ispaljen. Sada je, sluei se studentima kao zaklonom, iao pravo prema ovoj zgradi. Neverovatno, on je kretao u napad, umesto da bei. Born0voyivetaijje_

29 Pomalo uznemiren ovim neoekivanim obrtom stvari. Kan brzo rastavi puku i spakova je. Veb se ve nalazio na ulazu u fakultet. Stii e u roku od samo nekoliko minuta. Born se izdvojio iz reke peaka i utrao u zgradu. im je zakoraio unutra, potrao je uz stepenice do treeg sprata. Skrenuo je levo. Sedma vrata s leve strane vodila su u jednu od uionica. Hodnik je ispunjavao amor studenata iz celog sveta - Afrikanaca, Azijata, Evropljana, Latinoamerikanaca. Dejson Born hitro im je registrovao lica, ak i onima koje je samo okrznuo pogledom. Priguena graja i hiroviti napadi smeha odudarali su od opasnosti koja je vrebala u neposrednoj blizini. Dok se primicao vratima uionice, otvorio je skakavac koji je malo ranije oduzeo napadaima, sakrivi ga akom tako da je samo iljak seiva ostao da viri izmeu kaiprsta i srednjeg prsta. Jednim vetim pokretom otvorio je vrata, skupio se u uanj i odkotrljao se unutra zavrivi iza teke katedre od hrastovog drveta, neka dva-tri metra dalje. Ruka s noem je ostala u vazduhu; bio je spreman na sve. Oprezno se uspravio. Uionica je zvrjala prazna, ispunjena jedino prainom od krede i svetlosnim akama. Ostade na trenutak da gleda oko sebe, rairenih nozdrva, kao da bi njima mogao da upije miris snajperiste i prizove niotkuda njegov lik. Prie prozorima. Jedan je bio otvoren - etvrti sleva. Stade kraj njega zagledavi se kroz prozor u ono mesto blizu drvea na kom je pre samo pet minuta stajao, razgovarajui s Rongsejem. Ovo je bilo mesto s kog je snajperista pucao. Born je mogao da ga vidi kako naslanja cev puke na prozorsku dasku, prinosi jedno oko monom nianu i cilja preko dvorita. Mogao je da vidi igru svetla i senke, prolazak studenata, pokoji iznenadni izliv smeha ili reci ljutnje. Njegov prst na orozu, kako ravnomerno pritiska okida. Fijuu! Fijuu! Jedan hitac, pa drugi. Born se zagleda u prozorsku dasku. Pregledao je prostor oko nje a nda otiao do metalne police ispod tabli da pokupi prstima hrpipraine od krede. Vrativi se do prozora, lagano oduva sakupljePrah na povrinu prozorske daske. Nije se pojavio ni jedan jediotisak. Svi su bili uklonjeni. Kleknuo je da pregleda zid ispod ora i pod oko svojih stopala. Nije naao nita - nikakav opuak 30 Erik Lustbader koji bi mu mnogo toga rekao, nikakvu zaostalu vlas kose, aure od ispaljenih metaka. Pedantni napada nestao je vesto kao to se i pojavio. Srce mu je lupalo, misli su se rojile. Ko bi to pokuao da ga ubije? Sigurno nije niko iz njegovog ovdanjeg ivota. Najgore to mu se u ovom ivotu ikada desilo bila je prolonedeljna prepirka s Bobom Drejkom, efom odseka za etiku ija je navika da svima trubi o svojoj strunosti bila podjednako legendarna i iritirajua. Ne, ova opasnost stigla mu je iz sveta Dzejsona Borna! Bez sumnje je za to bilo mnogo kandidata iz njegove prolosti, ali koliko njih je moglo da povee Dzejsona Borna s Dejvidom Vebom? To je bilo pitanje koje ga je muilo. Mada je jednim delom eleo da ode kui i porazgovara o ovome sa suprugom, znao je da je jedina osoba koja dovoljno poznaje Bornov ivot u senci i koja sada moe da mu pomogne, zapravo Aleks Konklin, ovek koji je stvorio Borna ni iz ega, kao maioniar. Otiao je do telefona na zidu, podigao slualicu i ukucao broj za izlaz koji je koristilo osoblje fakulteta. Kad je dobio vezu, okrenuo je privatni broj Aleksa Konklina. Konklin, polupenzionisani agent C1A, trebalo je da bude kod kue. Born zau signal da je veza zauzeta. Mogao je da saeka da Aleks oslobodi vezu - to je, znajui Aleksa, moglo da se otegne i na pola sata, pa i vie - ili da se od-veze do njegove kue. Onaj otvoreni prozor kao da mu se rugao. Taj je prozor znao vie o onome to se ovde dogodilo od njega samog. Napustivi uionicu krenuo je ka stepenitu. Instinktivno je re-gistrovao lica svih prolaznika, proveravajui da se moda meu njima ne nalazi neko koje je primetio pri dolasku. urei univerzitetskim kompleksom uskoro je stigao do parkin-ga. Upravo je hteo da ue u auto, kada se predomislio. Prvo je brzo i detaljno proverio spoljanost i motor automobila kako bi se uve-rio da nije postavljen eksploziv. Tek tada skliznu za volan, okrete klju i odveze se s univerziteta. ,:. . ; :; Aleks Konklin iveo je na jednom seoskom imaniu u Manasasu, u Virdiniji. Kada je Veb izbio u predgrae Dordtauna, nebo se Bornovo zflvetanje 31 smrailo i neka zloslutna tiina navukla se preko promiueg pejzaa koji kao da je zadravao svoj dah. Kao Born, Veb je istovremeno oboavao i prezirao Konklina. On je bio njegov otac, ispovednik, konspirator i izrabljiva. Aleks Kon-klin uvao je kljueve Bornove prolosti. Sada je obavezno morao da popria o ovome s Konklinom, jer je Aleks bio jedini koji bi mogao da zna kako bi neko ko eli da likvidira Dejsona Borna mogao da pronae Dejvida Veba na Univerzitetu u Dordtaunu. Ostavio je grad za sobom, a kad je stigao u Virdiniju, jaka dnevna svetlost ve je iilela. Debeli

bedemi od oblaka zaklanjali su sunce i vetar je u naletima klizio niz zelene padine virdinijskih brda. On pritisnu papuicu gasa i kola jurnue napred praena bru-janjem snanog motora. Dok je pogledom pratio ojaanja uz krivinu autoputa, odjednom mu pade na pamet da nije video Moa Panova due od mesec dana. Mo, agencijski psiholog kog mu je preporuio Konklin, pokuavao je da sastavi fragmente Vebove unitene psihe, da zauvek potisne u njemu Bornov identitet i pomogne mu da povrati izgubljeno pamenje. Uz pomo Moovih tehnika, Veb je iskopavao iz podsvesti (klice seanja za koje je mislio da su izgubljeni. No, taj je posao bio mukotrpan i iscrpljujui i za njega nije bilo nita neobino da pred kraj semestra, kad bi mu ivot postao nepodnoljivo grozniav, prekine s terapijama. Skrenuo je s glavnog pravca i uputio se ka severozapadu crnim asfaltnim putem s dve trake. Zato se ba sada setio Panova? Born je nauio da veruje svojim ulima i svojoj intuiciji. To to se iznenada setio Moa predstavljalo je nekakav putokaz. ta je sada za njega znaio Panov? Seanje, da, ali ta jo? Born se vrati natrag u mislima. Poslednji put kad su bili zajedno, on i Panov priali su o timi. Mo mu je rekao da je tiina korisno orue kada neko radi na ser'anju. Um. koji uvek tei neim da se bavi, ne voli tiinu. Ako "iste uspeli da nametnete potpunu tiinu svesnome delu svoga uma, mglo bi se desiti da neko izgubljeno seanje ispliva na povrinu kako bi popunilo upranjeni prostor. Dobro, Born pomisli, ali zato sa>n se ovog trenutka setio ba tiine? Tek kada je skrenuo na Konklinov dugi, elegantno krivudav pri-laz kui, shvatio je zato. Snajperista je upotrebio priguiva iji je 32 Erik Lustbader osnovni cilj bio da omogui strelcu da proe neopaeno. Ali, priguiva je imao svojih mana. Upotrebljen na dalekometnom oruju, kao to je bilo ono koje je koristio snajperista, priguiva je mogao znatno da umanji preciznost pogotka. Trebalo je da cilja u Bornov torzo - tu su anse da ga pogodi bile vee zbog vee telesne mase -a umesto toga, on je pucao Bornu u glavu. Tu nije bilo logike ako pretpostavimo da je snajperista eleo da ga pogodi. Ali, ako je samo eleo da ga zaplai, da mu pripreti - onda je to druga stvar. Dakle, taj nepoznati snajperista imao je svoj ego, ali nije bio amater; iza sebe nije ostavio nikakav trag svoje egzibicije. Ipak, imao je sasvim konkretan cilj - toliko je bar bilo jasno. Born proe pored ogromnog obrisa oronule stare tale i ostalih manjih zgradu - upa i slinih pomonih objekata. Tada ugleda glavnu kuu. Stajala je uz drvored visokih borova, grupica breza i plavih kedrova posaenih pre skoro ezdeset godina, itavu deceniju pre no to je izgraena sama kua. Ovo imanje pripadalo je jednom sad ve pokojnom generalu koji je bio do grla upleten u neke tajne i vrlo mutne rabote. Zbog toga je glavna kua, zapravo itavo imanje, bila ispresecana podzemnim tunelima, ulazima i izlazima. Born je bio ubeen da je Konklinu ba zabavno da ivi na mestu koje krije toliko tajni. Dok se zaustavljao, primetio je ne samo Konklinov BMW iz serije 7, ve i jaguar Moa Panova parkiran kraj njega. im je zakoraio na plaviasti nasipni ljunak, odjednom mu bi lake pri srcu. Dva njegova najbolja prijatelja na svetu (obojica na svoj nain uvari njegove prolosti) bila su tu. Zajedno e resiti ovu engimu kao to su resili i sve ostale pre nje. Pope se na mali plato ispred ulaznih vrata i zazvoni. Niko nije otvarao. Prislonivi uvo na polirana vrata od tikovine, zau unutra neke glasove. Pristisnu kvaku i vide da brava nije zakljuana. U glavi mu se oglasi alarm i on na trenutak ostade da stoji iza poluotvorenih vrata, oslukujui sve umove iz kue. Bez obzira na to to se nalazio u provinciji, gde praktino nije bilo kriminala, Kon-klin se nije odrekao starih navika. Njegov izotreni njuh za bezbed-nost terao ga je da i dalje uvek zakljuava ulazna vrata, bio kod kue ili ne. Otvorivi skakavac, Born ue potpuno svestan injenice da zavetanje bi napada - neko iz tima koji je poslat da ga likvidira - mogao da vreba unutra. Predvorje s velikim lusterom zavravalo se irokim stepenitem od poliranog drveta koje je vodilo na otvorenu galeriju iroku koliko i samo predvorje. S desne strane nalazila se dnevna soba, a s le-ve _ Soba za nadzor nalik radnoj, s barom i debelim mukim konim sofama. Tik iza nje nalazila se jedna manja, intimnija prostorija od koje je Aleks napravio sobu za rad. Born je pratio zvuk glasova iz sobe za nadzor. Na velikom TV ekranu neki fotogenini komentator sa CNN-a stajao je ispred hotela Oskjuhlid". Iza njega je bio grafiki prikaz lokacije hotela u Rejkjaviku, na Islandu. ... svi ovde imaju na umu delikatnu prirodu predstojeeg samita o terorizmu.'' U sobi nije bilo nikoga, ali je primetio dve starinske ae na stoiu za koktele. Born podie jednu i pomirisa je. Spevside viski, odleao u vinskim bavama. Sloena aroma Konklinovog omiljenog pia zbuni ga i prizva iz seanja nekakvu sliku Pariza. Ukaza mu se jesen i rumeno lie divljih kestenova kako se kotrlja niz Jelisejska polja. On je posmatrao ulicu iz neije kancelarije. Napregnuo se da odagna ovu viziju, tako jaku da mu se inilo da ga je istrgla iz ovog tela i istinski prenela u Pariz. No, on se ipak nalazio u Manasasu, u Virdiniji (morao je sebe da prekori) u kui Aleksa Konklina i stvari

nisu dobro izgledale. Trudio se da ostane budan, usredsreen, ali ta uspomena iji je okida bio miris plemenitog viskija toliko ga je obuzela i on je toliko udeo da zna, da popuni praznine u svom se-canju. I tako se ponovo naao u parikoj kancelariji. ijoj? Nije bila Konklinova - Aleks nikada nije imao kancelariju u Parizu. Taj mins... jo neko se nalazio u kancelariji. Okrenuo se i na deli sekunde uhvatio neiji polupoznati lik. Prenuo se. Iako ga je izluivalo to to se sopstvenog ivota seca Samo u hirovitim nastupima i to to sve ono se dogodilo i sve no to ga okruuje deluje nekako pogreno, nije mogao da dozvosebi da ga taj oseaj potpuno obuzme. ta mu je ono Mo govo0 takvim okidaima? Da bi okida mogao da bude neki prizor, ,. ' miris, dodir ak, koje kasnije moe sam izazvati ponavljajuimulus koji je prvi put kod tebe izazvao neko seanje. Ali, ne ^ada je morao da pronae Aleksa i Moa. 34 Erik Lustbader Spustivi pogled ugledao je malu belenicu na stolu i podigao je. Delovala je prazno, gornji listi je bio iscepan. Ali, kad ju je malo okrenuo, ukazala su se udubljenja od tragova slova. Neko - naj-verovatnije Konklin - na njoj je napisao NX 20. Gurnu belenicu u dep. Dakle, odbrojavanje je poelo. Tano za pet dana, svet e znati hoe li osvanuti novi dan, novi svetski poredak, u kom e narodi sveta koji potuju zakon moi da ive u miru i slozi." Voditelj je nastavio da pria monotonim glasom posle ega su usledile reklame. Born iskljui TV daljinskim upravljaem i zavlada tiina. Mogue da su Konklin i Panov izali da proetaju, to je bio Pano vije v omiljeni nain da se malo izduva i ispria, a bez sumnje bi smatrao da je i starcu potrebno malo kretanja. Meutim, otkljuana vrata se tu nisu uklapala. Born se vratio istim putem kojim je i doao, ponovo je uao u predvorje i popeo se stepenicama, preskaui dve po dve. Obe gostinske sobe bile su prazne, bez ikakvog znaka nedavnog boravka u njima, kao i kupatila. Poavi dalje niz hodnik, on ude u Konklino-vu spavau sobu, spartanski ureenu kao to i dolikuje starom vojniku. Krevet je bio nizak i tvrd, tek neto bolji od obinog dueka. Nije bio nameten pospremljen, oito je Aleks u njemu proveo prethodnu no. Meutim, kao to i dolikuje gospodaru tajni, u sobi je bilo vrlo malo toga to bi ukazivalo na njegovu prolost. Born podie jednu fotografiju u srebrnom ramu na kojoj je bila neka ena duge, talasaste kose, svetlih oiju i blago podrugljivog osmeha. U pozadini je prepoznao kraljevske kamene lavove s fontane u Sent Sulpisu. Pariz. Born spusti fotografiju, proveri kupatilo. Nita zanimljivo. Odozdo, iz prizemlja, oznaila dva zvona na asovniku u Konkli-novoj radnoj sobi koja su pun sat. Bio je to brodski asovnik, antikvitet: otkucaji su mu bili nalik zvonu, melodini. Ali, njemu ti otkucaji odjednom zazvuae neshvatljivo zlokobno. Uini mu se da je njihov zvuk preplavio kuu kao neki crni talas i srce mu bre zakuca. Pode dalje niz hodnik, pored kuhinje u koju na trenutak promo-li glavu. Na poretu je ostao ajnik, ali radne povrine od nerajuceg elika bile su besprekorno iste. ulo se kako automat za led pravi kockice u friideru. A onda ga je ugledao - Konklinov tap, poliran, pepeljastosiv, sa zakrivljenom srebrnom rukom na vrhu. Aleks je Rornovo zavetanje 35 imao problema s nogom kao uspomenu na jedan naroito nezgodan susret u inostranstvu; nikada ne bi izaao napolje bez tapa. Radna soba nalazila se levo, iza ugla. Bila je to prijatna, drvenom oplatom obloena soba na krilu kue, s pogledom na travnjak u senci drvea, kamenu terasu na ijoj sredini se nalazio ukopan ba-zeni, i jo dalje - na poetak borove i listopadne ume koje su se pruale veim delom njegovog imanja. S rastuim oseanjem panike, Born se uputi u radnu sobu. Na vratima stade kao ukopan. Nikada do sada nije bio toliko bolno svestan svoje udvojene linosti: jedan njen deo se distancirao postavi samo objektivni posma-tra. Taj isto analitiki deo njegovog uma ugledao je Aleksa Konklina i Moa Panova kako lee na persijskom tepihu bogatih ara. Krv je curila iz rana na njihovim glavama natapajui tepih, na nekim me-stima se i slivala s njega pravei barice na lakiranom drvenom podu. Sveza krv, koja se jo caklila. Konklin je zurio u tavanicu. Lice mu je bilo crveno i besno kao da je sva u koju je suzbijao u sebi izbila na povrinu. Moova glava bila je okrenuta kao da je pokuavao da vidi neto iza sebe dok je padao. Na licu mu je ostao urezan nedvosmisleni izraz straha. U poslednjem trenutku video je da smrt dolazi po njega. Aleks! Mol Gospode! Gospode! Najednom se srui emotivna brana u njemu i Born pade na kolena dok su mu se misli kovitlale od oka i uasa. itav njegov svet bio je uzdrman iz korena. Alek i Mo su mrtvi! ak i sa sablasnim dokazom pred sobom, bilo mu je teko da u to poveruje. Nikada vie nee

moi s njima da razgovara, nikada vie da upija njihovo dragoceno znanje. Haotine slike nizale su mu se pred oima, seanja na Aleksa i Moa, trenuci koje su proveli zajedno, teka vremena ispunjena opasnostima i iznenadnim stradanjima, i zatim, posle toga, olakanje i uteha i bliskost kakvu mgu da dele samo oni koji su zajedno proli kroz neku veliku opasnost. Dva nasilno oduzeta ivota, iza kojih je ostao samo bes i strah. a zaprepaujuom izvesnou pred njim se zalupie vrata njegove Prolosti, l Born i Veb bili su oajni. Born je nastojao da se povra-'' potisnuo je Vebovu histerinu emotivnost i naterao sebe da ne za-P ace. alost je predstavljala samo luksuz koji on sebi nije mogao da dopusti. Morao je da razmilja. 36 Erik Lustbader Born poe da upija prizor smrti pamtec'i detalje, pokuavajui da rekonstruie dogaaj. Priao je blie, pazei da ne stane u kn' i ne narui sliku. Aleks i Mo su oigledno ubijeni iz pitolja koji je leao na tepihu izmeu njih. Svaki po jednim metkom. Bilo je ovo profesionalno izvedeno ubistvo, a ne upad provalnika. Born krajikom oka uhvati odsjaj mobilnog telefona u Aleksovoj ruci. Izgleda da je s nekim razgovarao kada su na njega pucali. Da li je to moda bilo maloas, kad je Born pokuavao da ga nazove? Vrlo vero-vatno. Sudei po izgledu krvi, modroj boji koe i nedostatku gra smrti u prstima, bilo je jasno da su se ubistva odigrala pre manje od sat vremena. Jedan prigueni zvuk iz daljine polako se nametao njegovoj panji. Sirene1. Born izlete iz radne sobe i potra do jednog od prozora na proelju. Policijska vozila drave Virdinija u koloni su jurila niz prilaz kui, upaljenih farova. Born je bio uhvaen u klopku, s telima dva ubijena oveka, bez verodostojnog alibija. Neko mu je ovo smestio. Odjednom oseti kako se oko njega steu kleta lukave zamke. 2. ..;i:: :- -v.,::. ^ U mislima mu se sloie delii. Oni profesionalni pucnji koji su ispaljeni na njega u univerzitetskom dvoritu nisu imali za cilj da ga ubiju ve da ga namame, da ga prisile da ode kod Konklina. A Konklin i Mo su ve bili ubijeni. Neko je ostao ovde, posmatrao i ekao da pozove policiju im se Born pojavi. Onaj isti koji je pucao na njega na univerzitetu? Bez daljeg premiljanja, Born zgrabi Aleksov mobilni telefon, otra do kuhinje i otvori jedna uska vrata sa strmim stepenitem koje je vodilo u mrkli mrak podruma. Ve je mogao da uje pucketa-nje policijskih radio-aparata, prtanje ljunka pod nogama, lupu na ulaznim vratima. Ljutiti glasovi su se pojaavali. Born ode do kuhinjskih fioka i poe da pretura po njima dok nije pronaao Konklinovu baterijsku lampu i onda nestade kroz podrumska vrata. Na trenutak je bio u potpunom mraku. Kupasti snop svetla osvetljavao mu je stepenice dok je brzo i tiho silazio. Oseao se miris betona, starog lakiranog drveta i lo-ulja. Ispod stepenita Bornovo zavetunje 37 pronae poklopac otvora na podu i povue ga nagore. Jednog hladnog i snenog zimskog popodneva, Konklin mu je pokazao podzemni prolaz koji je onaj general koristio da stigne do privatnog heli-droma blizu tala. Born zau kripu dasaka iznad glave. Panduri su bili u kui. Verovatno su ve pronali tela. Troja kola, dva mrtvaca. Nee im trebati dugo da po tablicama otkriju da je automobil njegov. Pognuvi se, spustio se u prolaz s niskom tavanicom i zatvorio za sobom onaj poklopac. Prekasno se setio one starinske ae koju je bio podigao. Kada stignu forenziari, nai e moje otiske. To, i moja kola parkirana na prilazu... Nikakve koristi od razmiljanja, sada je morao da bei! Pognut, napredovao je uzanim prolazom. Nakon deset koraka, tunel se proirio i sada je mogao normalno da hoda. U vazduhu je osetio neku novu vlanost; odnekud u neposrednoj blizini dopirao je zvuk kapa-nja vode. Zakljui da je zaao ispod temelja kue. Born ubrza korak i posle nepuna tri minuta naie na jo jedno stepenite. Bile su to metalne, poarne stepenice. On se pope njima do vrha i podupru se ramenima. Otvori se jo jedan poklopac. Preplavi ga sve vazduh, priguena, spokojna svetlost na izmaku dana i zujanje insekata. Nalazio se na ivici generalovog helidroma. Asfalt je bio posut iglicama i pootpadalim granjem. U jednom trenutku, jedna porodica rakuna probi se do trone upe sa krovom od indre koja je stajala uz ivicu asfalta. Mesto je nepogreivo odavalo utisak naputenosti. Helidrom. meutim, nije bio njegov cilj. Okrenuo mu je lea i zamakao u gustu borovu umu. Imao je na umu da dugom krivudavom linijom pobegne od kue i sa celog imanja, i napokon izbije na autoput, dovoljno daleko od kordona policije koji je sigurno postavljen u okolini. Prvo je morao da stigne do potoka koji se pruao manje-vie dijagonalno preko imanja. Nee dugo proi, znao je, pre nego to policija dovede pse. Nije mogao nita da uini povodom mirisa koji je ostavljao za sobom po suvom terenu, ali e ak i psima umai ako se bude kretao kroz potok. Provlaei se kroz neko ispreplateno trnovito grmlje pope se na omanju uzvisinu, stade izmeu dva

kedra i paljivo oslunu. Sada je bilo od vitalnog znaaja registrovati sve zvuke svojstvene ovom me38 Erik Lustbader stu da bi mogao odmah da reaguj'e na prisustvo svakog uljeza. ivo je bio svestan injenice da je. po svoj verovatnoc'i, neprijatelj negde u blizini. Ubica njegovih prijatelja, kradljivac sidra koje ga je vezivalo s prolou. S jedne strane je udeo da ga uhvati, a s druge, morao je pobegne policiji. Koliko god da je eleo da pronae ubicu, Born je znao da je sada za njega od sutinske vanosti da se iskobelja van obrua policijskih snaga pre nego to ga potpuno opkole. Onoga trenutka kad je uao u gustu borovu i listopadnu umu na imanju Aleksandra Konklina, Kan se osetio kao kod kue. Tamno-zeleni svod sklapao se nad njegovom glavom uvlaei ga u sumrak koji se ovde ranije sputao. Video je kako se iznad njegove glave suneva svetlost cedi kroz najvie grane, ali ovde dole, sve je bilo tmurno i mrano, taman kako mu je i odgovaralo da ulovi svoj plen. Pratio je Veba s univerziteta do Konklinove kue. U toku svoje karijere uo je za Aleksandra Konklina i znao je da je on bio uveni voda operativnog tima. Zbunilo ga je to to je Dejvid Veb doao ovamo. Kako to da je uopte poznavao Konklina? I kako to da se toliko policije pojavilo na imanju samo nekoliko minuta nakon to je stigao Veb? U daljini je uo lave i znao da je to policija sigurno pustila pse tragae. Ispred sebe video je Veba kako se kree kroz umu kao da je dobro poznaje. Jo jedno pitanje bez oiglednog odgovora. Kan je pruio korak pitajui se kuda se to Veb uputio. Tada zau ubor potoka i smesta mu sinu ta je to njegov plen imao na umu. Kan pouri da stigne do vode pre Veba. Znao je da e ovaj krenuti niz maticu, suprotno od smera u kom su ili psi. Tada ugleda ogromnu vrbu i osmeh mu se pojavi na licu. Veliko drvo s mreom debelih grana bilo je upravo ono to je traio. ... Rumena svetlost rane veeri probijala se kroz drvee poput varnica i Born primeti grimizne mrlje svetla kako plamte na ivicama lia. Na drugom kraju grebena, tlo se sputalo prilino strmo i put je dalje bio zasut s mnogo vie kamenja. Zauo je meki, grgoljasti ubor oblinjeg potoka, pa pouri k njemu to je bre mogao. ReciBornovo zavetanje 39 a je bila nabujala od otopljenog zimskog snega i proletnjih kia. Bez oklevanja on zagazi u ledenu vodu, koraajui nizvodno. to due ostane u vodi, to bolje, poto e psi izgubiti njegov miris i zbuniti se, a ako izae iz vode na to udaljenijem mestu, bie im teko da ponovo uhvate njegov trag. Zasad bezbedan, poe da razmilja o svojoj eni, Mari. Morao bi da je nazove. Nije dolazilo u obzir da sada ode kui; tako bi ih doveo u direktnu opasnost. Ali, morao je da nazove Mari i upozori je. Iz Agencije e sigurno doi da ga potrae kod kue, a kad ga ne budu nali, sigurno e zadrati Mari i ispitivati je mislei da zna gde se on nalazi. A postojala je ona druga, jo strasnija mogunost da e onaj ko je pokuavao da mu postavi ovu klopku pokuati da doe do njega preko njegove porodice. Od iznenadne zebnje obli ga znoj i on zgrabi Konklinov mobilni, pozva enin broj telefona i posla joj tekstualnu poruku. Ukuca samo jednu re: Dijamant. Bila je to ifra za koju su se on i Mari jo ranije dogovorili da e je koristiti samo u sluaju ivotne opasnosti. Za nju je to bilo direktno uputstvo da smesta uzme decu i odvede ih u sigurnu kuu. Tamo je trebalo da ostanu, bez ikakve komunikacije, na sigurnom, sve dok Born ne poalje Mari signal da je sve u redu. Aleksov telefon zazvoni i Born ugleda poruku od Mari: Molim, ponovite. Nije odgovorila po dogovoru. Onda shvati da je ona sigurno zbunjena. Poziv joj je stigao s Aleksovog mobilnog telefona, a ne njegovog. On ponovi poruku: DIJAMANT, ovoga puta ukucavi je velikim slovima. ekao je zaustavljenog daha, kad mu stie odgovor od Mari: PEANIK. Born odahnu s olakanjem. Mari je shvatila; bila je to njena ifra. Ve ovog trenutka krenue da pokupi decu, potrpae ih u karavan i odvee ih, ostavivi sve za sobom. Ipak, ostade mu neki oseaj strepnje. Bie mnogo bolje kad bude mogao da joj uje glas, da joj objasni ta se dogodilo i kae da Je s njim sve u redu. No, nije sve bilo u redu. ovek koga je poznavala Dejvid Veb - ve je ponovo bio u Bornovoj vlasti. Mari se plaila Dejsona Borna i mrzela ga je. A kako i ne bi? Postoja-'a je mogunost da jednoga dana Born bude sve to je preostalo od njegove linosti u telu Dejvida Veba. A kome je imao na tome da zahvali? Aleksandru Konklinu. 40 Erik Lusibader udilo ga je i delovalo mu skoro potpuno neverovatno to to je bio u stanju da tog oveka voli i prezire u isto vreme. Kako je ljudski um nedokuiv kad moe istovremeno da gaji dve tako ekstremno suprotne emocije, kad moe da racionalizuje neije najgore osobine samo da bi mogao prema njemu da osea privrenost. Meutim, Born je vrlo dobro znao da potreba da se voli i da se bude voljen predstavlja ljudski imperativ. I dalje je o ovome razmiljao dok je pratio tok vode koja je sve-tlucala i bila neverovatno bistra. Sitne

ribe promicale su tamo-amo uplaene njegovim kretanjem. Jednom ili dvaput spazio je kako promie pastrmka srebrnog tela, neznatno rastvorenih koatih vilica, kao da za neim traga. Stigao je do mesta gde je potok skretao, a jedna velika vrba, korenja uronjenog u vodu, nadvijala se nad koritom. Budno oslukujui da bi uo bilo kakav zvuk, bilo kakav znak da mu se gonioci pribliavaju, Born ne u nita osim ubora potoka. Napad je stigao odozgo. Nita nije uo, ali je primetio prome-nu svetlosti i zatim pod pritiskom neeg tekog pao u vodu. Oseti svu teinu neijeg tela kako mu pritiska torzo i grudi. Dok se borio za dah, napada mu uhvati glavu i udari njome o klizavo stenje u potoku. Pesnica mu se zari u bubreg i on ostade potpuno bez daha. Umesto da se stegne pred napadaem, Born prisili sebe da se potpuno opusti. Istovremeno, umesto da mu uzvrati udarcem, on privue laktove uz rebra i u trenutku kad mu je telo bilo potpuno mlitavo, on se pridie oslonivi se na njih i izvi se telom. Dok se uspravljao, isprui ruku i zadade udarac ivicom dlana. Udahnu vazduh punim pluima im je osetio kako se oslobaa protivnikove teine. Voda mu je curila preko lica, zaklanjajui mu pogled, tako da je uspeo da uhvati samo napadaev obris. Uputi prema njemu udarac, ali njegovu pesnicu doeka samo vazduh. Napada bese ieznuo istom brzinom kojom se i pojavio. Kan, koji je hvatao vazduh i krkljao posrui koritom, pokua da doe do vazduha uprkos gru miia i nagnjeenim ilama na vratu. Za-prepaen i razjaren, zamae u ikaru i brzo se izgubi u umskom gustiu. Nastojao je da prisili sebe da die normalno, blago masirajui osetljivo mesto koje je Veb udario. Nije to bio nikakav sluajan, Bornovo zavetanje 41 ve smiljen i profesionalan protivnapad. Ovo ga jo vie zbuni i on oseti kako mu telom prolaze trnci straha. Veb je bio opasan ovek -daleko opasniji nego to bi se oekivalo od bilo kog akademika. Na njega su sigurno i ranije pucali, znao je kako da otkrije putanju metka, kako da se kree u divljini i bori se prsa u prsa. Sem toga, na prvi znak nevolje dotrao je kod Aleksandra Konklina. Ko je taj ovek, pitao se Kan. Jedna stvar bila je sigurna, sledei put nee pot-ceniti Veba. Pratie ga, stei psiholoku prednost. Pre nego to doe do neminovnog raspleta, eleo je da ga se Veb uplai. Martin Lindros, zamenik direktora CIA, stigao je na imanje preminulog Aleksandra Konklina u Manasasu tano u est sati i est minuta. Doekao ga je vii policijski detektiv drave Virdinija, jedan izmuen, proelav ovek koji se preivao Haris i koji je sada pokuavao da posreduje u raspravi izmeu dravne policije, kancelarije okrunog erifa i FBI-ja oko teritorijalne nadlenosti, jer su svi uglas krenuli da se ubeuju oko jurisdikcije, im je otkriven identitet rtava. Kad je Lindros izaao iz kola, izbrojao je nekih dvanaestak vozila i tri puta toliko ljudi. Situacija je sada zahtevala uvoenje reda i utvrivanje jasnih ciljeva. Rukovao se s Harisom gledajui ga direktno u oi i rekao: Detektive Haris, FBI ispada iz igre. Vi i ja emo zajedno da resimo ovo dvostruko ubistvo." Razumem, gospodine", uzvrati ovaj odseno. Bio je visok i moda ba zbog toga imao naviku da stoji blago pognut, to je uz one njegove velike, vodnjikave oi i tuno lice odavalo utisak kao da je davno ostao bez energije. Hvala. Imam neto..." Ne zahvaljujte mi, detektive, garantujem vam da e ovo biti vraki teak sluaj." Izdao je nareenje svom pomoniku da se potara za ljude iz FBI-ja i erifovo osoblje. Ima li ikakvog traga Dej-vidu Vebu?" Kada je neto ranije stupio u kontakt s ljudima iz FBI-Ja> dobio je obavetenje da automobil parkiran ispred Konklinove ku-Ce Pripada Vebu. Zapravo, ne Vebu. Dejsonu Bornu. A to je i bio razlog to ga je direktor Centralne obavetajne agencije lino poslao ^ preuzme istragu u svoje ruke. 42 Erik Lustbader Jo ne", ree Haris. Ali, poslali smo pse." Dobro. Jeste li ve odredili radijus obrua oko ovog mesta?" .:?' Pokuao sam da poaljem svoje ljude, ali onda je FBI..." Haris je zavrteo glavom. Ja sam im rekao da je brzina od presudnog znaaja." Lindros pogleda na sat. Prenik od pola milje. Nekolicinu svojih ljudi poaljite da naprave jo jedan kordon na etvrt milje. Moda nabasaju na neto korisno. Dovedite jo ljudi ako je potrebno." Dok je Haris priao preko svog voki-tokija, Lindros se ispitivaki zagledao u njega. Kako vam je ime?" pitao ga je, kad je detektiv zavrio s izdavanjem nareenja. Ovaj ga smeteno pogleda. Hari." ''''. "ivi" "V Hari Haris? alite se, zar ne?" >! i '.'. /; ':' Ne, gospodine. Naalost se ne alim." . , :ir ''. Na ta su ti vai roditelji mislili?" > ; " iv Bojim se da nisu, gospodine." * Dobro, Hari. Da vidimo ta imamo ovde." Lindros je imao neto vie od trideset i pet godina i bio je plavokos, pametan student Ajvi Lige koga je Agencija regrutovala s Univerziteta Dordtaun.

Lindrosov otac bio je ovek jake volje, bez dlake na jeziku, i rea-vao stvari na sebi svojstven nain. Tu istu svojeglavu samostalnost usadio je i mladome Martinu, zajedno s oseanjem dunosti prema otadbini i Lindros je verovao da su upravo te osobine privukle panju direktora Centralne obavetajne agencije. Haris ga povede u radnu sobu, ali tek poto je Lindros pokazao na dve starinske ae na stoiu u sobi za nadzor. Da li je ovo neko dirao, Hari?" Koliko ja znam nije, gospodine." Zovi me Martin. Nas dvojica emo se brzo upoznati." Podigao je pogled i nasmeio mu se, kako bi se ovaj drugi jo malo opustio. Namerno se na takav nain razbacivao autoritetom Agencije. Isklju-ivi druge slube reda i zakona, uvukao je Harisa u svoju orbitu. Imao je oseaj da e mu zatrebati detektiv raspoloen za saradnju. Poalji svoje forenziare da provere otiske na obema aama, hoe?" Odmah." .-:. , ;.t '- vi;. , ,,A sada, da popriamo s istraiteljima." '.' ' ,;/ Bornovo zavetanje 43 Visoko iznad krivudave staze du grebena koji se pruao itavom granicom imanja, jedan krupan mukarac zurio je u Borna kroz in-fracrvene naoare. Njegovo lice, iroko kao bundeva, podsealo je na slovensko. Vrhovi prstiju leve ruke bili su mu uti; puio je neprekidno, strastveno. Iza njega, na odmoritu za razgledanje okoline, stajao je parkiran veliki cmi SUV. Svakom ko bi proao, delovao bi kao obian turista. Vrativi pogled unatrag, on ugleda Kana kako se prikrada umom iza Borna. Pratei Kanovo napredovanje krajikom oka, jednim potezom otvori svoj trokanalni mobilni telefon i ukuca jedan broj u inostranstvu. Stepan Spalko javio se istog trenutka. Klopka je aktivirana", ree krupni Sloven. Meta bei. Dosad je uspeo da pobegne i policiji i Kanu." Prokletstvo!" ote se Spalku. ta radi taj Kan?" Hoete da odem da vidim?" upita mukarac hladno, bezizraajno. Dri se to dalje moe od njega. Zapravo", ree Spalko, povuci se odmah s poloaja." * r Oteturavi do obale potoka, Born sede i skloni rukom kosu s lica. Telo mu je bridelo, a plua kao da su mu gorela. Iza onih kapaka prtale su eksplozije i vraale ga u dungle Tam Kvana, na misije koje je Dejvid Veb preuzimao po Konklinovom nareenju, misije koje bi komanda u Sajgonu isplanirala, a onda od njih prala ruke, luake misije, toliko teke, toliko opasne da nije smelo da se desi da ih neko povee s bilo kim iz amerike vojne slube. Okupan poslednjom svetlou prolene veeri, Born je znao da se sada nalazi u kritinoj situaciji. Bio je u crvenoj zoni - oblasti koju kontrolie neprijatelj. Problem je bio u tome to nije imao predstavu ko je taj neprijatelj, niti ta namerava. Da li i sada ulee u zamku kao to su ga oigledno namamili onda kada su na njega pucali na Univerzitetu Dordtaun, ili je njegov neprijatelj preao na drugu fazu plana? U daljini se uo lave pasa, a onda zabrinjavajue blizu, otar, jasan zvuk krckanja granice. Da li ju je polomila neka ivotinja ili 44 Erik Luslbader njegov progonitelj? Njegov neposredni cilj sada je bio drugaiji. I dalje je morao da izbegne policijsku mreu, ali je, takode, morao da pronae i nain kako da preokrene situaciju s napadaem. Problem je bio u tome to je on morao da pronae napadaa, pre nego to ovaj ponovo nasrne na njega. Ako je to ona ista osoba od malopre, onda ne samo da je on precizan strelac, nego i specijalista za borbu u dungli. Na izvestan nain, ovo to je saznao o svom napadau, osokolilo ga je. Polako je upoznavao svog protivnika. Sada nije smeo da mu prui priliku da ga ubije pre nego to on njega upozna dovoljno dobro da moe da ga iznenadi. Sunce skliznu iza horizonta ostavivi za sobom nebo u bojama vatre. Zbog prohladnog vetra Born zadrhta u mokroj odei. Ustade i poe da se kree da bi miie oslobodio ukoenosti i ugrejao se. uma se ogrnula plastom indigo boje, a on se ipak oseao izloenim, kao da se nalazi na istini i pod vedrim nebom. Znao je ta bi uradio da se nalazi u Tam Kvanu: naao bi neki zaklon, neko mesto na kom bi se odmorio i razmislio o mogunostima. Ali, nije bilo jednostavno pronai zaklon u crvenoj zoni: moglo bi mu se desiti da uleti pravo u zamku. Kretao se umom polako i usredsredeno; zagledao je jedno po jedno stablo dok nije naao ono to mu je trebalo. Virdinijsku puzavicu. Bilo je previe rano prolee da bi mogao da je prepozna po cvetovima, ali nije mogao da promai njene sjajne, petokrake listove. Upotrebivi no, on paljivo nasee duge trake ilave puzavice.

Tek to je zavrio, naulji ui. Pratei jedva ujan zvuk, ubrzo izbi na malu istinu. Evo ga. Ugleda jelena, mujaka, srednje veliine. Stajao je podignute glave, crnim nozdrvama njuei vazduh. Da li je osetio njegov miris? Ne. Pokuavao je da pronae... Jelen otkasa dalje i Born krenu za njim. Trao je lako i beum-no kroz umu, paralelno sa jelenovom putanjom. Jednom je, kad se promenio vetar, morao da promeni trasu kretanja da bi ostao ivotinji niz vetar. Pretrao je otprilike etvrt milje kada je jelen usporio. Tlo se uzdizalo, postalo je tvre, nepristupanije. Sada su ve bili dosta daleko od potoka i na samoj ivici imanja. Jelen lako preskoi preko kamenog zida kojim je bio omeen severozapadni deo pose-da. Born se prebaci preko zida taman na vreme da vidi kako ga je jelen doveo do mesta na kom je lizao so. Takvo mesto je znailo da Bornovo zavestanje 45 tu ima stena, stene su znaile da ima peina. Setio se kako mu je Konklin priao da se sa severozapadne strane imanje granii s nizom peina s izdubljenim dimnjacima, prirodnim vertikalnim rupama koje su Indijanci nekada koristili kao odake za svoja ognjita. Takva neka peina bila bi upravo ono emu se nadao - bila bi to luka u koju bi se privremeno sakrio, a koja, zbog dva ulaza, ne bi postala zamka. Sad ga imam, pomisli Kan. Veb je napravio ogromnu greku uavi u pogrenu peinu, jednu od onih koje nemaju drugi izlaz. Kan ispuza s mesta na kom se skrivao i tiho, kradomice prede malim proplankom i izgubi se u crnim ustima peine. unjajui se, mogao je da oseti Veba u mraku ispred sebe. Kan je po mirisu znao da je peina plitka. Nije imala onaj vlani, otri miris nakupljenog organskog otpada koji su imale peine zarivene duboko u stenje. Malo dalje, ispred, Veb je ukljuio baterijsku lampu. Za koji trenutak e shvatiti da nema dimnjaka, da nema drugog izlaza. Sad je pravi trenutak za napad! Kan se bacio na protivnika udarivi ga pesnicom po licu. ,'..!', ::. ......-, Born pade, lampa udari o stenu hirovito bacakajui snop svetla. U sledeem trenutku, kad je pesnica ponovo poletela ka njemu, osetio je nalet vazduha. On joj dozvoli da ga udari, a onda, kad je napadaeva ruka bila sasvim ispruena, svom silinom zadade karate udarac po izloenim, ranjivim bicepsima. Bacivi se napred, on se zalete ramenom u grudnu kost onog drugog tela. Izroni protivnikovo koleno zabivi se u Bornove prepone; njime prostruji bol. Zgrabi akom napadaevu odeu i trgnu je udarivi ga o stenu. Telo se odbi o nju, zalete se u njegovo i Born izgubi ravnoteu. Otkotrljae se zajedno, ne putajui jedan drugog. Mogao je da uje onog drugog kako die - taj remetei, intimni zvuk, kao zvuk detetovog disanja tik uza se. Zarobljen u klinu, Born je bio dovoljno blizu da oseti sloenu meavinu mirisa koji je napada isputao kao paru, slino mirisu sun46 Erik Lustbader em obasjane movare od kog mu opet u glavi iskrsnue dungle Tam Kvana. U tom momentu oseti neku ipku na grlu. To ga je onaj drugi ipkom odgurnuo od sebe. Neu te ubiti", ree mu ovaj na uvo. Bar ne jo." Born mu zadade udarac laktom i zauzvrat bi nagraen kolenom u ve povreen bubreg. Born se presamiti, ali ga bolno ispravi udarac ipkom po duniku. Mogao bih i sada da te ubijem, ali neu", ree glas. Tek kada bude dovoljno svetla da mogu da te gledam u oi dok umire." Jesi li morao da ubije dva neduna oveka samo da bi doao do mene?" upita ga Born. O emu pria?" O onoj dvojici koju si ubio tamo u kui." Nisam ih ja ubio; nikada ne ubijam nedune." ovek se zaki-kotao. Mada, ne znam da li bih ikoga ko ima posla s Aleksandrom Konklinom mogao da nazovem nedunim." Ali, ti si me ovde namamio", ree Born. Ti si pucao na mene da bih otrao kod Konklina, da bi ti mogao..." Pria kojeta", ree glas. Samo sam te pratio dovde." >/ Kako si onda znao gde da poalje pandure?" upita Born. Zato bih uopte zvao pandure?" uo se promukli apat. Ma koliko da je ova informacija bila zapanjujua, Born je samo delimino sluao. Blago se opustio dok su razgovarali i povukao se telom malice unatrag. Tako je izmeu ipke i njegovog grla napravio neznatan razmak. Tada se najednom okrete na jastuiima tabana, spustivi u okretu jedno rame, tako da je onaj drugi morao potpuno da se usredsredi na onu ipku koju mu je drao pod grlom. Istog trenutka, Born mu ivicom dlana brzo zadade udarac ispod uve-ta. Telo pade svom teinom; ipka uplje zazvea tresnuvi o kameni pod. Born nekoliko puta duboko udahnu da mu se razbistri u glavi, ali je jo bio oamuen od nedostatka

kiseonika. Dohvati baterijsku lampu i osvetli mesto na koje je palo telo, ali njega vie nije bilo tu. Zau se neki zvuk, zapravo tek um i on uperi lampu ka njemu. Jedna figura ukaza se na ulazu u peinu spram snopa svetla. Kad ga je obasjala svetlost, Born na tren uhvati ovekov lik pre nego to e nestati meu drveem. gornovo zavetanje 47 Potra za njim. Uskoro zau prepoznatljivi zvuk puckanja i i-tanja. uo je kako se ispred njega neko migolji i pourio kroz ikaru ka mestu na kom je bio postavio zamku. Bio je isprepleo onu virdinijsku puzavicu u mreu i okaio je o jedno mlado stablo koje je savio skoro do zemlje. Lovac je postao plen. Born pouri ka prvom drveu spreman da upozna svog napadaa i hitro prereza upletenu mreu. Ona, meutim, bese prazna. Prazna! On je pokupi i ugleda razrez koji je njegov protivnik napravio na gornjem kraju mree. Tip je oigledno bio brz, pametan i dobro pripremljen - sledei put e biti jo tee iznenaditi ga. Born podie pogled prelazei u luku konusnim snopom svetla iz baterijske lampe preko lavirinta kronji. I protiv sebe, oseti prolazni talas divljenja prema tako profesionalnom i spretnom protivniku. Zatim iskljui lampu i utonu u mrak. Zau se ptiji zov amerikog ko-zodoja, a zatim posle due tiine i huktanje sove turobno odjeknu preko brda obraslih borovinom. On zabaci glavu i udahnu punim pluima. Iza zatvorenih kapaka jasno mu se ukaza ravno lice i crne oi i na trenutak je bio siguran da je to isto lice ve video medu studentima dok je na univerzitetu iao ka uionici sa snajperistom. Najzad, neprijatelj je imao i lice i glas. Mogao bih i sada da te ubijem, ali neu. Tek kada bude dovoljno svetla da mogu da te gledam u oi dok umire." 3. , V'" ":' Sedite kompanije Humanistas Ltd., meunarodne organizacije za ljudska prava, poznate irom sveta po svom humanitarnom radu i akcijama prikupljanja pomoi, nalazilo se na tamnozelenoj zapadnoj padini brda Gellert u Budimpeti.'S ove fantastine take na odlinom poloaju, Stepan Spalko zurio je kroz ogromne isturene prozore s debelim oknima, zamiljajui kako Dunav i itav grad klei pred njegovim nogama. Zaobiao je svoj ogromni radni sto da bi seo na jednu tapacira-nu stolicu naspram kenijskog predsednika izuzetno tamne puti. Za' prim. prev. - brdo Gellert je mcsto na kom su Staljinovi ljudi streljali Ma-dare u komunistikim istkama. 48_________________________________________________Erik Lustbader stade malo kraj vrata gde su stajali kenijski telohranitelji, ruku skr-tenih iza lea i s nedokuivim izrazom lica, tako tipinim za sve vladino osoblje. Iznad njih, izliven u jednom zidnom bareljefu, stajao je zeleni krst na dlanu - prepoznatjivi logo firme Humanitas. Predsednikovo ime bilo je Jomo i on je bio Kikuju - pripadnik najbrojnijeg plemena u Keniji i direktni potomak Jomo Kenijate, prvog predsednika republike. Kao i njegov slavni prethodnik, i on je bio mzee, to je na svahiliju bio naziv za plemenskog stareinu. Izmeu njih stajao je kitnjasti srebrni servis iz XVIII veka. Fini crni aj ve je bio usut u oljice, a biskviti i vanredno pripremljeni mali sendvii vesto aranirani na izgraviranom ovalnom posluavniku. Dvojica mukaraca razgovarali su tihim, jednolinim glasom. ovek prosto ne zna kako bi poeo da vam se zahvaljuje na velikodunosti koju ste nam vi i vaa organizacija ukazali", rekao je Jomo. Sedeo je sav ukoen, leda pravih kao daska, blago odvojenih od udobnog, plianog naslona. Vreme i okolnosti liili su njegovo lice vitalnosti koju je imalo u mladosti. Iako se sijala, koa mu je bila sivkasta i nezdrava. Crte lica kao da su mu se skupile, skamenile od silnih nedaa i vrstine koju je morao da pokazuje i kad je bio suoen s neverovatnim injenicama. Ukratko, imao je izgled ratnika koji je predugo bio pod opsadom. Noge je drao skupljene, savijene u kolenu pod uglom od tano 90 stepeni. Na krilu mu je stajala jedna duguljasta, polirana kutija od tamnocrvenog drveta bubinga. Pre-dade je Spalku skoro stidljivo. Uz iskren blagoslov kenijskog naroda, gospodine." Zahvaljujem, g. predsednie. Hvala na panji", ree armantno Spalko. Na panji ja zahvaljujem vama, gospodine." Jomo ga je sa zanimanjem posmatrao dok je otvarao kutiju. Unutra se nalazio no tankog seiva i jedan kamen, manje-vie ovalnog oblika, zaravljen odozdo i odozgo. Boe moj, nije valjda githathi kamen?" Upravo tako, gospodine", ree Jomo s oiglednim zadovoljstvom. Ovaj je iz mog rodnog sela, iz kiame kojoj jo uvek pripadam." Spalko je znao da Jomo misli na vee staraca. Githathi je pripadnicima plemena bio od velikog znaaja. Kad bi izbio neki nespo-

Bornovo icivetanje 49 razum meu lanovima vea koji ne bi mogao drugaije da se resi, na ovom kamenu bi se svi zaklinjali. Spalko uhvati izrezbarenu drku noa sa karneolima. I on je, takoe, imao ritualnu namenu. U sluaju da doe do sukoba na ivot i smrt, prvo bi zagrejali otricu noa, a onda je stavljali na jezik sukobljenim lanovima plemena. U zavisnosti od toga koliko bi plikova izbilo na njihovim jezicima, odreivali su da li je neko nevin ili kriv. Mada se pitam, g. predsednie", ree Spalko uz pomalo vragolast izraz, da li ovaj giihathi pripada vaoj kiami ili vaoj njamil" Jomo se nasmeja grohotom iz dubine grla od ega mu se zatre-soe male ui. Ovih dana je tako retko imao razloga za smeh. Nije mogao da se seti kada se poslednji put nasmejao. Znai, uli ste za naa tajna vea, je l' tako gospodine? Rekao bih da je vae poznavanje naih obiaja i folklora zaista neverovatno." Istorija Kenije je dugaka i krvava, g. predsednie. vrsto sam uveren da nas istorija ui najvanijim lekcijama." Jomo klimnu potvrdno. Slaem se, gospodine, l oseam se dunim da ponovo naglasim da ne mogu ni da zamislim u kom bi stanju bila Republika bez vaih lekara i vaih vakcina." Ne postoji vakcina protiv side." Spalkov glas bio je topao, ali odluan. Moderna medicina moe da skrati muke i smanji stopu smrtnosti uz pomo koktela lekova, ali to se tie irenja, jedino najstroa primena kontraceptivnih sredstava ili apstinencija, moe dati rezultate." Naravno, naravno." Jomo paljivo obrisa usne. Mrzeo je to mora kao prosjak da doe kod ovog oveka koji je ve tako velikoduno pomogao svim Kenijcima, ali kakvog je izbora imao? Epidemija side se u njegovoj dravi udesetostruavala. Njegov narod je patio, umirao. Ono to je nama potrebno, gospodine, jeste jo lekova. Vi ste mnogo uinili da ublaite patnje u mojoj zemlji. Ali, na hiljade njih jo eka na vau pomo." ^Gospodine predsednie." Spalko se nagnu napred, a s njim i Jomo. Glava mu je sada bila obasjana sunevom svetlou koja je nadirala kroz visoke prozore, stvarajui skoro natprirodnu sliku. Svetost mu je takoe isticala sjajnu kou bez pora na desnoj strani li-ca.^Ova naglaena izoblienost sluila je da kod Jomoa izazove bla-81 sk, izbacujui ga s predvienog koloseka. Humanistas Ltd. spre50 Erik Lustbader man je da se vrati u Keniju s dvostruko veim brojem lekara i dvaput vie lekova. Ali i vi - vlada morate neto da uinite." Tek tada Jomo je shvatio da Spalko od njega trai neto sasvim drugaije od predavanja o sigurnom seksu i deljenja kondoma. Iznenada se okrete i otpusti svoja dva telohranitelja iz sobe. Kada su se za njima vrata zatvorila, ree: Naalost, ovo je neophodno u ova opasna vremena, gospodine, a ak i tada ovek strahuje da nikada nije sam." Spalko se osmehnu. Njegovo poznavanje kenijske istorije i plemenskih obiaja upozoravalo ga je da predsednika ne uzima olako, kao to bi moda neko pomislio. Jomoova muka je moda bila velika, ali se ne bi isplatilo otvoreno ga iskoristiti. Kikuju su bili ponosan narod i taj je atribut imao jo veu vanost s obzirom na to da je manje-vie bio jedina vredna stvar koju su posedovali. Spalko se nagnu napred da otvori kutiju s cigarama, ponudi Jo-mou jednu marke Kuban kohiba" a jednu uze za sebe. Ustadoe palei cigare i preoe preko tepiha da stanu pored prozora i posma-traju mirnu vodu Dunava kako se cakli na suncu. < ,>,(. Prelep prizor", ree Spalko, kao usput. . j Ba tako", potvrdi Jomo. , I tako spokojan." Spalko ispusti plavi oblak aromatinog dima. Odavde je oveku teko da poveruje koliko ima patnje u drugim krajevima sveta." Tada se okrenuo Jomou. ,,G. predsednie, smatrao bih velikom linom uslugom ako biste nam obezbedili sedam dana neogranienog korienja kenijskog vazdunog prostora." Neogranienog?" Dolasci, odlasci, sletanja i slino Bez carine, imigracijskih slubi, inspekcija, bez ikakvog usporavanja." Jomo se pretvarao da razmilja. Otpuhnuo je dim iz Kohibe", ali Spalko je znao da uopte ne uiva u njoj. Mogu da vam dozvolim samo tri", najzad ree. Ako bude due od toga, poee da rade zli jezici." Moraemo da se zadovoljimo time, g. predsednie." Samo mu je toliko i bilo potrebno. Mogao je da insistira na itavoj sedmici, ali Jomo bi onda ostao bez svog ponosa, to bi bila glupava i vero-vatno skupa greka, s obzirom na ono to je imalo da se dogodi. U svakom sluaju, njegov posao bio je promovisanje dobre volje, a ne

Bornovo zavetanje 51 mrnje. Ispruio je ruku i Jomo spusti svoj suvi, iljeviti dlan u njegov. Spalku se dopala ta ruka: bila je to ruka fizikog radnika, nekoga ko se ne plai da je uprlja. ; Kada su Jomo i njegova pratnja otili, doao je trenutak da povede Itana Herna, svog novog radnika, u obilazak. Spalko je mogao ovaj obilazak da prepusti bilo kom od velikog broja svojih pomonika, ali on se ponosio injenicom to se uvek lino starao o tome da svaki njegov novi radnik bude toplo primljen. Hern je bio bistar i perspektivan mladi koji je prethodno radio za kliniku Eurocentar Bio, na drugom kraju grada. Bio je izuzetno uspean u prikupljanju donacija i imao je dobre veze s visokim slojevima i elitom Evrope. Spalko je primetio da se ovaj lepo izraava, da je saoseajan i da ostavlja na njih dobar utisak - ukratko, bio je roeni humanitarne, upravo od one sorte koja mu je bila neophodna da zadri besprekornu reputaciju firme Huinanistas Ltd. Osim toga, iskreno mu se dopao Hern. Podsetio ga je na njega samog, dok je bio mlad, pre incidenta u kom mu je izgorela polovina lica. Proveo je Herna kroz svih sedam spratova poslovnog prostora, ukljuujui tu i laboratorije, odeljenja za uvanje statistikih podataka koje su ljudi iz sektora za razvoj koristili u toku prikupljanja donacija (to je predstavljalo sutinu postojanja organizacija kao to je Humanistas Ltd.), kao i raunovodstvo, odeljenje za nabavku, kadrovsko odeljenje, putniku agenciju i slubu odravanja privatne kompanijine flote putnikih i transportnih aviona, brodova i helikoptera. Poslednja stanica bila je sluba za razvoj, gde je Herna ekala njegova nova kancelarija. U tom trenutku bila je jo prazna, osim to je imala sto, kancelarijske stolice, kompjuter i konzolu za telefon. Ostatak nametaja", kazao mu je Spalko, stie za nekoliko dana." Nema problema, gospodine. Sve to mi je zapravo potrebno su kompjuter i telefoni." Jedno upozorenje", dodade Spalko. Mi ovde radimo do kasno 1 aesavae se da od tebe traimo da ostane i preko noi. Mada, ni52 Erik Lustbadcr smo nehumani. Sofa koju e dobiti moi e da se rasklopi u krevet." Hern se nasmeio. Ne brinite, g. Spaiko. Ja sam se ve navikao na takvo radno vreme." Zovi me Stepan." Stegnuo je mladiu ruku. Svi ostali me tako zovu." tt'r.'.r.ru ?)';':> <<>' ^ip;, Direktor Centralne obavetajne slube nametao je ruku limenom vojniku - britanskom soldatu u crvenom mundiru iz vremena amerike revolucije - kada je zazvonio telefon. Prvo je pomislio da ga ignorie i bezobrazno ga pusti da zvoni, mada je znao ko e biti s one strane ice. Moda je to tako, pomisli, zato to ne eli da uje ono to njegov zamenik ima da mu kae. Lindros je verovao da ga je direktor poslao na mesto zloina zbog vanog poloaja koji su rtve imale u Agenciji. To je donekle i bilo tano. Pravi razlog, meutim, bio je taj to direktor nije mogao sebe da natera da lino tamo ode. Sama pomisao na to da e videti lice mrtvog Aleksa Kon-klina bila je za njega previe. Sedeo je na stoliici u svojoj radionici u podrumu - maloj, zatienoj, savreno urednoj sobici s redovima fioka, poravnatim ladicama koja je bila svet za sebe, mesto u koje je njegovoj eni (a i njihovoj deci dok su ivela s njima) ulaz bio zabranjen. Njegova supruga Madlen provirila je kroz odkrinuta vrata podruma. Kurte, telefon", rekla je bez potrebe. On izvadi jednu ruku iz drvene kutije s delovima i zagleda se u nju. Bio je to glavat ovek, ali mu je griva bele kose zaeljane unazad sa irokog, oblog ela davala izgled mudraca, ako ne i proroka. Njegove ledenoplave oi bile su sraunate kao i uvek, ali su se bore oko usana produbile i sada je delovalo kao da se stalno duri. Kurte, je l' uje ti mene?" Nisam gluv." Ruka se zavravala blago savijenim prstima kao da se sprema da dohvati neto bezimeno i nepoznato. Pa, hoe li se javiti?" doviknula je Madlen. ta tebe, kog vraga, briga hou li se javiti ili neu!" uzviknu Ijutito. to lepo ne ode u krevet?" Zatim na svoje zadovoljstvo zaBornovoztn'etanje 53 u um zatvaranja podrumskih vrata. Zar nije mogla u ovakvom trenutku da ga ostavi na miru? Puio se od besa. Posle trideset godina braka, ovek bi pomislio da e znati ta se od nje oekuje. Vratio se svom poslu pokuavajui da uglavi ruku sa savijenim dlanom u rame, stavi crveno na crveno, odlui na koji e poloaj konano postaviti vojnika. Tako se direktor CIA nosio sa situacijama nad kojima nije imao kontrolu. Izigravao je boga s minijaturnim soldatima, kupovao ih, zatim ih sekao na delove, pa ih posle rekon-struisao i postavljao ih tamo gde je njemu odgovaralo. Ovde, u svetu koji je

on stvorio, kontrolisao je sve i svja. Telefon je nastavio da zvoni mehaniki, monotono i direktor za-kripa zubima kao da mu taj zvuk para kou. Kakva su samo uda pravili on i Konklin kad su bili mladi! U onoj misiji usred Rusije, kad zamalo da zavre u Lubjanki, pa na Berlinskom zidu, dok su izvlaili tajne podatke od agenata Staasija2 i pomagali onom agentu KGB-a da prebegne u sigurnu kuu u Beu da bi kasnije otkrili da je dvostruki agent. Pa ubistvo Bernda, njihovog dugogodinjeg sarad-nika i saoseanje s kojim su njegovoj eni obeali da e se starati 0 Berndovom sinu Diteru. povesti ga sa sobom u Ameriku, kolovati ga. Upravo to su i uradili i bili su nagraeni za takvu velikodunost. Diter se nikada nije vratio svojoj majci. Umesto toga, prikljuio se Agenciji i godinama bio direktor Odeljenja za nauku i tehnologiju sve do one fatalne nesree na motociklu. Kuda je nestao taj ivot? Zakopan zauvek u Berndovom grobu, 1 Diterovom, i sad Aleksovom. Kako se tako brzo sveo na puke iskrice u njegovom seanju? Vreme i dunost su ga dotukli, u to nije bilo sumnje. Sada je bio starac, u neku ruku moniji, to da, ali su zato oni odvani poduhvati iz prolosti, onaj elan s kojim su on i Aleks koraali svetom tajni menjajui sudbinu nacija, pretvoreni u prah i pepeo i nikada se nee vratiti. Direktor CIA zveknu pesnicom po limenom vojniku, obogaljiv-i ga. Tek kad je to uradio, podie slualicu. Da, Martine." U glasu mu se oseao umor koji je Lindros odmah registrovao. Jeste li dobro, gospodine?" '' prim. prev. - Staasi ,ie bio naziv lajne policije bive Istone Nemake. - ff o< o- & S S '

56 Erik Lustbadcr Nikad nisam znao na koju stranu da potrim. Trener se stalno drao na mene. Onda su me jednom gadno oborili." Klimnuo je glavom. To je bilo previe za mene. Ja sam ljubavnik, a ne rva." Ponovo pogleda Borna. Imate porodicu, g. Liti?" Born se na trenutak dvoumio. enu i dvoje dece." Sreno oenjen, ha?" Pored njih promakoe nekoliko stabala, telefonski stub povijen od vetra, naputena koliba ogrnuta bodljikavom puzavicom i preputena divljini. Born sklopi oi. Veoma sreno." Keri je paljivo savladao jednu nezgodnu krivinu. Jedno je za njega sigurno moglo da se kae - bio je odlian voza. ,,A ja sam razveden. Bilo je gadno. ena me je napustila sve sa trogodinjim detetom. Bilo je to pre deset godina." Namrtio se. Ili ima jedanaest? U svakom sluaju, od tada nisam ni video ni uo ni nju ni de-aka." Born irom otvori oi. Niste u kontaktu sa svojim sinom?" Nije da nisam pokuavao." U Kerijevom glasumogao se oseti-ti svaalaki ton kad je poeo da se pravda. Neko vreme sam zvao svake nedelje, slao im pisma, novac, znate ve, da kupi neto to bi voleo da ima, za bicikl i slino. Nikad mi nisu odgovorili ni jednom jedinom reju." Zato niste ili da ga vidite?" Keri slegnu ramenima. Naposletku sam shvatio poruku - on nije eleo da vidi mene." To je poruka vae ene", ree Born. Va sin je samo dete. On ne zna ta eli. Kako bi i mogao? Jedva vas poznaje." Keri frknu. Lako je vama to da kaete, g. Liti. Imate svoje toplo gnezdo, srenu porodicu kojoj se svako vee vraate." Ba zato to imam decu, znam koliko su dragocena", ree Born. Da je to moj sin, zubima bih kidao da ga upoznam i vratim ga u svoj ivot." Sada su ve stigli u gue naseljeni kraj i Born ugleda motel i niz zatvorenih radnji. U daljini, video je kako je zatreptalo crveno svetio, pa jo jedno. Ispred njih je na putu bila blokada, i to kako se inilo, jedna od veih. Izbrojao je ukupno osmoro kola, po etvoro u redu, okrenutih pod uglom od etrdeset pet stepeni u odnosu na Bornovo zavetanje 57 put, kako bi oni u njima imali najveu moguu zatitu i kako bi kolima brzo mogli da zatvore drum ukoliko bude neophodno. Born je znao da ne srne uopte ni da prie blokadi, svakako ne ovako, se-dei

naoigled svima. Morao je da pronae neki drugi nain da se probije. Odjednom, neonski znak jednog dragstora koji je radio elu no iskrsnu iz mraka. Mislim da u ja samo dovde." Jeste li sigurni, g. Liti? Ovde je jo dosta pusto." Ne brinite za mene. Nazvau enu da doe i pokupi me. Nismo daleko odavde." Onda bi trebalo da vas odvezem do kue." Bie mi dobro i ovde. Stvarno." Keri skrenu i zaustavi se tik iza onog dragstora. Born izae iz kola. Hvala na vonji." Nema na emu." Keri se nasmei. I, gLitl, hvala vam na sa-vetu. Razmisliu o onome to ste kazali." Born je ispratio Kerija pogledom dok se nije udaljio, a onda se okrenuo i uao u dragstor. Od bletavog fluorescentnog osvetljenja zabolee ga oi. Prodava, mladi bubuljiavog lica, duge kose i zakrvavljenih oiju, puio je cigaretu i itao neku depnu knjigu. Kad je Born uao, on mu uputi kratak pogled, klimnu mu nezaintereso-vano glavom i vrati se svom tivu. Odnekud se uo radio, neko je pevao Yesterday's gone istroenim, melanholinim glasom. Pesma kao da je bila posveena ba Bornu. Prvi pogled na rafove podseti ga da nije nita jeo jo od ruka. Zgrabio je plastinu teglicu putera od kikirikija, kutiju krekera, govei narezak, sok od pomorande i vodu. Sada su mu bili potrebni proteini i vitamini. Takoe je kupio i jednu majicu, jednu prugastu koulju dugih rukava, brija i penu za brijanje i jo neke sitnice za koje je iz svog bogatog iskustva znao da e mu zatrebati. Priao je pultu i prodava odloi knjigu sa ispresavijanim uima koju je itao. Dalgren" od Samjuela R. Delejnija. Born se setio da Ju je proitao kada se vratio iz Nama, knjigu punu halucinacija kakav je bio i sam rat. Fragmenti njegovog ivota nahrupie ponovo -krv, smrt, gnev, slepo ubijanje, sve to samo da bi sakrio razdirui, 58 Erik Lusthader neprestani bol od onoga to se desilo u reci ispred njegove kue u Pnom Penu. Imate svoje toplo gnezdo, srenu porodicu kojoj se svako vee vraate", rekao mu je Keri. Da samo zna. Jo neto?" ree mladi sa bubuljicama. Born trepnu, vrativi se u sadanjost. Je l' imate elektrini punja za mobilni?" ao mi je, ortak, nestalo." Born plati robu gotovinom, pokupi braon papirnatu kesu sa stvarima i izae. Desetak minuta kasnije stie do onog motela. Nije bilo mnogo automobila. S jedne strane motela stajala je parkirana prikolica za traktor i kamion-hladnjaa - sudei po kompresoru koji je uao na vrhu. Na recepciji se, vukui stopala, pojavio neki usukani ovek, lica sivog kao u pogrebnika, izaavi iz stranje prostorije gde je gledao program na nekom praistorijskom crno-belom portabl TV-a. Born se prijavi pod lanim imenom i plati sobu gotovinom. Ostade mu tano ezdeset sedam dolara. Vraki udna no", procedi usukani. Zato?" Mravku se zacaklie oi. Nemojte mireii da niste ulna ubistva?" Born odmahnu glavom. Nema ni dvadeset milja odavde." Mravi se nagnu preko pulta. Dah mu se neprijatno oseao na kafu i eludanu kiselinu. Dva mukarca - vladini ljudi - niko nita vie ne kazuje za nji' dvojicu, a zna se ta to ovde znai: u-u, afera, sve pod velom tajne, vrag e ga znati ta su radili. Ukljuite CNN u sobi, imamo kablovsku i sve ostalo." Predade Bornu klju. Metn'o sam vas u sobu dalje od Gaja - on je kamiondija, moda ste vid'li njegov kamion kad ste dolazili. Gaj vozi redovnu rutu od Floride do Vaingtona; on kree u pet, pa neemo da vam smeta, je l' tako?" Soba je bila u jednolinim braon tonovima, trona. ak ni miris industrijskog sredstva za ienje nije uspevao potpuno da ukloni zadah trulei. Born ukljui TV, menjajui kanale. Izvadi puter od kikirikija i krekere i poe da jede. Nema nikakve sumnje da ova smeta, vizionarska predsednikova inicijativa otvara ansu da se izgrade mostovi ka mirnijoj budunosti", govorila je spikerka CNN-a. Iza nje je na vrhu ekrana, na ubaenoj zastavici, vritei crvenim slovima bilo ispisano SAMIT O TERORIZMU sa suptilnou londonskih tabloida. Ovaj samit itkljui-e, osim predsednika lino, i predsednika Rusije i lidere najveih arapskih zemalja. U toku naredne nedelje, javljae nam se Vulf Bli-cer s veslima iz predsednikove delegacije i Kristijana Amanpur s detaljnim intervjuima koje bude radila s ruskim i arapskim liderima. Jasno je da ovaj samit ima sve to je potrebno da postane najvaniji dogaaj u ovoj godini. A sada, s najnovijim izvetajem iz Rejkja-vika, na Islandu..." Na ekranu se sada pojavi proelje Hotela Oskjuhlid", gde se za pet dana odravao samit o terorizmu. Histerini reporter CNN-a zapoe intervju sa efom amerike slube bezbednosti - Dejmijem Halom.

Born je piljio u Halovo lice etvrtaste vilice, u njegovu kratko podianu, ekinjastu kosu, rie brkove, ledenoplave oi, i u glavi mu zazvoni alarm. Hal je bio iz Agencije, na visokom poloaju u Antiteroristikom centru. On i Konklin su vie nego jednom bili u sukobu. Hal je bio sraunata politika zverka; uvlaio se svakome ko je bio na poloaju. Ali, uvek je radio po propisima, ak i kad je situacija zahtevala da se pokua s nekim fleksibilnijim pristupom. Konklin mora da je poplaveo kad su ovoga imenovali za efa amerike bezbednosti na samitu. Dok je Born razmiljao o ovome, u dnu ekrana poee da pro-travaju najnovije vesti. Odnosile su se na pogibiju Aleksandra Kon-klina i dr Morisa Panova, koji su po recima na traci, bili visoki vladini slubenici. Odjednom se promeni slika i pojavi se zastavica sa natpisom: NAJNOVIJE VESTI, a za njom jo jedna: UBISTVA U MANASASU, i to iznad slubene fotografije Dejvida Veba preko skoro itavog ekrana. Spikerka poe da ita najnove vesti o brutalnom ubistvu Aleksa Konklina i dr Morisa Panova. Obojica su usmreni po jednim metkom u glavu", govorila je s onim svojim veitim izrazom turobnog likovanja, to ukazuje na profesionalnog ubicu. Vladin prvoosumnjieni je ovaj ovek, Dejvid Veb. Veb moda koristi i svoje drugo ime - Dejson Born. Prema najviim vladinim iz-vorima, Veb, odnosno Born, nije pri sebi i smatra se opasnim. Ukoliko vidite ovog oveka, ne prilazite mu. Nazovite broj koji vidite na ekranu..." Born iskljui zvuk. Gospode, ve je postalo gusto. Nije ni udo to je ona blokada niz put izgledala tako dobro organizovana - bili su to ljudi iz Agencije, a ne lokalni policajci. Bolje da se baci na posao. Otresavi mrvice s krila, izvue Kon-klinov mobilni. Dolo je vreme da sazna s kim je Konklin razgovarao kad je bio ubijen. On pritisnu dugine za biranje poslednjeg okrenutg broja i u pozivni signal. Zatim zau snimljenu poruku. Broj nije bio lini, ve poslovni. Lincoln Fine Tailors. l sama pomisao da je Konklin razgovarao sa svojim krojaem pre nego to je ubijen, bila mu je krajnje depresivna. Jedan vrhunski pijun nije zasluio takav kraj. Zatim proveri i poslednji prispeli poziv od prethodne veeri. Bese to poziv od direktora CIA. orsokak, pomisli Born. Ustade. Dok je iao ka kupatilu, skidao je odeu sa sebe. Dugo je stajao ispod vrelog tua, namerno potisnuvi sve misli dok je spirao prljavtinu i znoj sa koe. Prijalo mu je da se oseti utopljeno i isto. Jo kad bi samo imao istu odeu. Istog trena podie glavu. Obrisa vodu s oiju dok mu je srce snano tuklo a mozak ponovo radio punom parom. Konklin je svoju odeu io u radnji Old World Tailors blizu glavne ulice; Aleks je tamo odlazio ve godinama. ak je i izlazio na veere s vlasnikom, jednim ruskim imigrantom, jednom ili dvaput godinje. Uznemiren, Born se osui, ponovo dohvati Konklinov telefon i pozva informacije. Kad je dobio broj telefona radnje Lincoln Fine Tailors u Aleksandriji, seo je na krevet, piljei u prazno. Pitao se ta se to jo odvija u radnji Lincoln Fine Tailors osim to se kroje tkanine i uivaju porubi. ;-. Hasan Arsenov je uivao u Budimpeti, onako kako Halid Murat nikada nije. To je i rekao Zini Hasijev dok su prolazili kroz carinsku slubu. Siroti Murat", ree ona. ,.Bio je lavljeg srca i hrabar borac za nezavisnost, ali je razmiljao kao da smo u XIX veku." Zina, Arse-novljev porunik i saradnik od najveeg poverenja, takoe i ljubavgornovo zavetanje 61 nica, bila je sitna, ilava i vrsta kao i sam Arsenov. Kosa joj je bila duga, crna kao no i savijena oko glave u oreol. Njena iroka usta i tamne, strastvene oi takoe su doprinosile da deluje kao Ciganka, ali Zina je bila hladne i sraunate glave, poput parninog advokata, hladnokrvna i neustraiva. Arsenov jeknu od bola dok se saginjao da ue na zadnje sedi-te limuzine koja ih je ekala. Atentatorov hitac bio je savreno precizan; pogodio ga je samo u mii i metak je izaao iz butine isto, kao to je i uao. Rana ga je avolski bolela, ali je vredelo, pomislio je Arsenov dok je sedao pored svog porunika. Na njega nije pao ni traak sumnje; ak ni Zina nije imala pojma da je uestvovao u planiranju Muratovog atentata. A zar je imao ikakvog izbora? Murat je postajao sve sumnjiaviji prema posledicama Seihovog plana. Nije imao Arsenovljevu viziju, niti njegov velianstveni oseaj za socijalnu pravdu. On bi bio zadovoljan i da samo povrate ee-niju od Rusa, a da im ostatak sveta okrene s prezirom lea. Nasuprot njemu, kada im je Seih otkrio svoj smeli i lukavi plan, za Arsenova je to bio trenutak otkrovenja. Mogao je ivo sebi da predstavi budunost koju im je Seih pruao na otvorenom dlanu kao zrelu voku. Obuzet bleskom boanskog prosvetljenja, traio je od Halida Murata saglasnost, a umesto nje doekala ga je samo gorka istina. Halid nije bio u stanju da vidi ita dalje od granica svoje otadbine, nije mogao da shvati da je preuzimanje vlasti u otadbini zapravo bilo od drugostepenog znaaja. Arsenov je shvatio da je eenima potrebno da steknu mo: ne samo da zbace jaram ruskih nevernika, ve da pronau svoje mesto u islamskom svetu, da steknu potovanje ostalih muslimanskih drava. eeni su bili suniti koji su prigrlili uenje sufljskih mistika, olieno u pojmu zikra, uzvikivanja boijeg imena. Zikr je masovni ritual s molitvenim pevanjem i ritmikim plesom koji uesnike dovodi do stanja slinog transu tokom kog bi se okupljenima ukazalo oko gospodnje. Suniti, kao i druge

monolitne religije, gnuali su se i plaili onih, pa i proganjali ih, koji su ma i najmanje odstupali od ove stroge, centralne doktrine. Misticizam, bio on boanski ili svetovni, predstavljao je za njih anatemu. Kakvo starovekovno razmiljanje u svakom smislu reci, gorko je razmiljao Arsenov. 62 Erik Lustbader Od dana atentata, od tog dugo oekivanog trenutka kada je postao novi lider eenskih boraca za slobodu. Arsenov je iveo u nekom grozniavom stanju, kao da halucinira. Spavao je dubokim ali nemirnim snom, jer mu je no bila ispunjena morama u kojima je pokuavao da pronae nekoga ili neto u lavirintu ruevina, a nikako nije uspevao. Zbog toga je bio nervozan i strog prema podreenima; nije prihvatao nikakve izgovore. Jedino je Zina imala mo da ga umiri; njen alhemijski dodir vraao ga je iz tog udnog limba u koji je bio zapao. iganje rane vratilo ga je u sadanjost. Zurio je kroz prozor u drevne zvezde, posmatrao sa zavidljivou koja se graniila s agonijom ljude koji su ili svojim putem bez ikakvih smetnji, bez i najmanjeg znaka straha. Mrzeo ih je, sve do jednog, to u toku svog slobodnog i lagodnog ivota ni jednom nisu pomislili na oajniku borbu koju on i njegov narod vode jo od XVIII veka. Sta je bilo, ljubavi?" Zininim licem prede senka zabrinutosti. Bole me noge. Umorim se kada sedim, to je sve." Znam ja tebe. Jo nisi zaboravio traginu Muratovu pogibiju, bez obzira na osvetu. Trideset i pet ruskih vojnika poslato je u grob kao odmazda za ubistvo Halida Murata." Ne samo Murata", ree Arsenov. Naih ljudi. Izgubili smo njih sedamnaestoricu zbog ruskih izdajnika." Pronaao si izdajnika i lino ga ubio pred podoficirima." Da im pokaem ta eka svakog ko izda nau stvar. Presuda je bila brza, kazna surova. To je naa sudbina, Zina. Nema dovoljno suza koje bismo mogli da isplaemo za naim narodom. Pogledaj nas! Izgubljeni i ratrkani, krijemo se po Kavkazu; vie od sto pedeset hiljada eena ivi u izbeglitvu." Zina ga nije prekinula dok je jo jednom navodio cifre iz njihove tragine istorije, jer je takve prie valjalo ponavljati to je mogue ee. One su bili udbenici eenske istorije. Arsenovljeve pesnice pobelee, a nokti ostavie polumeseaste tragove krvi na koi dlanova. Ah, samo da nam je oruje smrtono-snije od AK-47, monije od paketa C4 ekspoloziva!" Uskoro, uskoro, ljubavi moja", Zina zaguguta svojim dubokim, melodinim glasom. eih se pokazao kao na najvei prijatelj. Pogledaj koliko je pomoi njegova organizacija slala naim ljudima saBornovo zavetanje 63 mo u proloj godini; pogledaj kako njegovi novinari govore o naoj stvari u meunarodnoj tampi i novinama." ,,A jo nosimo ruski jaram oko vrata", progunao je Arsenov. ,,I jo nas umire na stotine." eih nam je obeao oruje kojim emo to promeniti." Obeao nam je itav svet." Arsenov izvadi trun iz oka. ,,A vreme obeanja je zavreno. Da vidimo sada dokaze njegove reci." Limuzina koju je eih poslao po eene skrenula je s glavnog puta na bulevaru Kalmankrt. Odvede ih preko Arpadovog mosta, dok se Dunav sa svojim tekim leperima i jarko ofarbanim turistikim brodovima ljatio ispod njih. Zina ih je odozgo posmatrala. S jedne strane reke stajali su velianstvene gotske kamene graevine parlamenta sa svojim kupolama i picastim kulama; s druge se nalazilo gusto poumljeno ostrvo Margit, sa svojim hotelom Danubijus Grand", gde su ih ekali ukavi beli arafi i debeli jorgani. Zina, danju vrsta kao stena, uivala je u svojim budimpetanskim noima, a naroito u svojoj ogromnoj, luksuznoj, hotelskoj postelji. Ona u ovoj svetkovini zadovoljstva nije videla nikakvu izdaju svog inae asketskog ivota, ve pre jedan kratak predah od nedaa i liava-nja, nagradu u vidu komadia belgijske okolade gurnute pod jezik da se tamo istopi u baricu ekstaze. Limuzina ue na parking u podrumu zgrade Humanistas Ltd. Dok su izlazili iz automobila, Zina od vozaa uze veliki pravouga-oni paket. Uniformisani straari uporedie fotografije na njihova dva pasoa s bazom podataka na kompjuterskom terminalu, dadoe im plastificirane legitimacije i sprovedoe ih do prilino velikog lifta, ce-log u staklu i bronzi. Spalko ih je doekao u svojoj kancelariji. Sunce je sada ve bilo visoko na nebu i pretvaralo je reku u tablu rastopljenog mesinga. On ih oboje zagrli, upita ih da li je let bio udoban, kako su putovali s aerodroma Ferihe" dovde, i kako Arsenov stoji s ranom. Kad su zavrili s ovim pristojnostima, odoe u susednu sobu obloenu mednoutim orahovim daskama u kojoj je bio postavljen sto s utir-kanim belim stolnjakom i svetlucavim posuem. Spalko je naruio da im se pripremi ruak sa zapadnjakim jelima. nicla, jastog, tri 64 Erik Lustbader

vrste povra - sve to su eeni voleli. I bez ijednog krompira na vidiku. Krompir je esto Arsenovu i Zini bio jedina hrana koju su danima morali da jedu. Zina odloi onaj paket na praznu stolicu i posedae za sto. Seihu", ree Arsenov, kao i uvek, oduevljeni smo tvojim velikodunim gostoprimstvom." Spalko klimnu, nakrivivi glavu. Bio je zadovoljan imenom koje je sebi nadenuo u njihovom svetu, koje je znailo svetac" i prijatelj Gospoda." Ulivalo je ba pravu notu ozbiljnosti i strahopotovanja, kao ime mnogouvaenog pastira medu svojim stadom. Ovaj ustade i otvori bocu jake poljske votke koju nasu u tri ae. Podie svoju, a ostali mu se pridruie. ,,U slavu Halida Mura-ta. velikog voe, silnog borca, odvanog protivnika", izrecitova sveano, kao to to rade eeni. Neka mu Alah podari slavu koju je zasluio svojom krvlju i hrabrou. Neka se o njegovim podvizima kao voe i oveka priaju i prepriavaju prie meu svim vernici-ma." Iskapie svoje ljuto pie u jednom brzom gutljaju. Arsenov im ponovo napuni ae. Podie svoju, a ostali za njim. Za Seiha, prijatelja eena, koji e nas dovesti na mesto koje nam po pravu pripada u novom svetskom poretku." I ispie votku. Zina krenu da ustane, oigledno da i ona nazdravi, ali je Arsenov zaustavi dodirnuvi joj miicu. Taj njegov gest neodobravanja nije promakao Spalkovoj panji. Ono to ga je najvie interesovalo, bila je Zinina reakcija. Lepo je, kao kroz veo, po njenom licu video da u sebi kljua. Znao je da u svetu ima mnogo nepravde, na svakom moguem nivou. inilo mu se neobinim i veoma bezobraznim to to ljudi znaju da reaguju na velike nepravde, a da istovremeno ne primeuju sitne nepravde koje svakodnevno prireuju pojedincima. Zina se borila rame uz rame s mukarcima, zato onda ne bi dobila priliku da se oglasi sopstvenom zdravicom? U njoj je vreo bes i Spalku se to dopalo - umeo je da iskoristi tui gnev. Saborci moji, prijatelji moji." Oi su mu plamtele od ubeenja. Susreu se alosna prolost, nemila sadanjost i slavna budunost. Stojimo na rubu sutranjice!" Poeli su s jelom, priajui o optim i beznaajnim stvarima kao da su za bilo kojom neformalnom veerom. A ipak, izvesna atmosfera iekivanja, zaetka nekakve promene, uvukla se u prostoriju. Bornovo lavetanje 65 Gledali su jedni u druge i svako u svoj tanjir, kao da je neka oluja toliko blizu da nemaju snage da pogledaju kako se skuplja i nadvi-ja nad njihovim glavama. Najzad, zavrie. Vreme je", ree Seih. Arsenov i Zina ustadoe i ostae da stoje pred njim. Arsenov pognu glavu. Onaj koji umre radi ljubavi prema materijalnim stvarima, umire kao licemer. Onaj koji umre radi ljubavi prema carstvu k"je e doi, umire kao asketa. Ali, onaj koji umre radi ljubavi prema istini, umire kao sufija."3 Okrete se prema Zini i ona otvori paket koji su doneli sa sobom iz Groznog. Unutra su bila tri ogrtaa. Jedan dade Arsenovu koji ga odmah prebaci preko odee. Ona se zaogrnu svojim. Trei je Arsenov drao u rukama kad se okrenuo ka eihu. Kerkeh je sveta odea dervia", izdeklamova Arsenov. Ona je simbol boije prirode i boijih atributa." Zina ree: Ogrta se ije s predanou i u odricanju pred licem Boga." eih pognu glavu i ree: ,,La illaha ili Allah." Nema Boga do Alaha, koji je Jedini. Arsenov i Zina ponovie: ,,La illaha ili Allah." Tada lider e-enskih pobunjenika ogrnu kerkeh oko Seihovih ramena. Za veinu ljudi dovoljno je da ive prema erijatu, islamskom zakonu, preputajui se bojoj volji, da umru po bojoj milosti i odu u raj", ree on. Ali, ima i onih, koji kao mi, ude za bojim carstvom ovde i sad, i koje ljubav prema Bogu primorava da trae svoj put. Mi smo sufije." Spalko je oseao teinu dervikog ogrtaa dok je izgovarao: ,,0, vi, due koje ste u miru sa sobom, vratite se svome Bogu, s radou koja je vaa u Njemu i Njegova u vama. Pridite slugama mojim. Uite u raj moj." Arsenov, dirnut ovim citatom iz Kurana, uhvati Zinu za ruku i zajedno klekoe pred eihom. Recitovali su tri veka staru, sveanu zakletvu na poslunost, naizmence uzvikujui svete reci. Spalko izPrim. prev. - islamski mistici smatraju da je i sam Muhamed bio sufija; su-fiste karakterie ivot u odricanju, posveenost Alahu, mistino pevanje i plesovi ko-'' c'ov'ocle do religioznog zanosa, a takoe i sveti rat'' protiv nevernika; najulicaj-n'Ji medu sufijama dobija poasnu titulu - eih. 66 Erik Lustbader vadi no i dodade im ga. Njih dvoje jedno za drugim sebi zaseko-e kou i ponudie mu svoju krv, pustivi je da istee u vinsku au. Tako postadoe muridi, uenici eihovi, da mu se pokoravaju re-ju i delom. Zatim, iako je Arsenova bolela rana na butini, posedae na pod prekrtenih nogu, okrenuti jedni prema drugima, i u maniru naki-bandijskih sufija obavie zikr, ekstatiki ritual sjedinjenja s Bogom. Desnu

ruku drali su na levoj butini, a levu preko zgloba desne. Arsenov poe u poluluku da pokree glavu i vrat udesno, a Zina i Spal-ko su se prikljuivali savreno pratei Arsenovljevo neno, skoro senzualno pojanje: Spasi me, moj Gospode, od zlog pogleda neprijatelja i od zavisti koju gaje prema tvojim obilatim darovima." Zatim iste pokrete ponovie ulevo. Spasi me, moj Gospode, da ne padnem u ruke nemarne dece ovoga sveta, da me ne bi iskoristili za svoje igre; da me ne iskoriste i na kraju me ne unite, kao to de-ca unitavaju svoje igrake." Napred i nazad, napred i nazad. Spasi me, moj Gospode, od svake povrede koju bi mi mogli naneti moji protivnici u ogorenju, ili moji voljeni prijatelji u neznanju." Pevanje stihova i kretnje postadoe jedno, spojivi ih u doivljaj ekstaze pred licem Boga... Mnogo kasnije, Spalko ih je odveo jednim skrivenim hodnikom do malog lifta od nerajueg elika kojim se spustie do podruma udubljenog u samu stenu na kojoj je sagraena zgrada. Uli su u zasvoenu prostoriju sa visokom tavanicom, izukrta-ne gvozdenim potpornim gredama. Jedini zvuk koji su uli bilo je potmulo siktanje klima-ureaja. Izvestan broj drvenih gajbi stajao je poredan du jednog zida. Spalko ih je vodio prema njima. Dodao je Arsenovu jedan pajser, posmatrao s poprilinim zadovoljstvom kako terorista odvaljuje poklopac s najblieg sanduka i zuri u uredno poredane blistave mainke AK-47. Zina je uzela jednu i paljivo i detaljno je zagledala. Klimnula je prema Arsenovu, koji je otvorio jo jedan sanduk s desetak runih minobacaa. Ovo je najsavremenije oruje iz ruskog arsenala", ree Spalko. Ali, koja je cena?" upita Arsenov. 67 Spalko rairi ruke. Koja bi bila prava cena za oruje koje e vam pomoi da steknete slobodu?" Kako ovek da odredi cenu slobodi?" upita Arsenov namrtivi se. Odgovor je da ne moe. Hasane, sloboda nema etiketu sa ce-nom. Ona se kupuje krvlju i nepokornim srcima ljudi kao to ste vi sami." On skrenu pogled na Zinino lice. Ovo je vae - sve ovo -da ga koristite po svom nahoenju, u odbranu svojih granica, i to dajte svima do znanja." Najzad, Zina ga pogleda kroz svoje duge trepavice. Pogledi im se susretae i oi zaiskrie, mada im izrazi lica ostadoe nepromenjeni. U odgovor na Spalkov pogled, Zina ree: ak ni ovo oruje nam nee obezbediti ulazak na samit u Rejkjaviku." Spalko klimnu glavom, a uglovi usana mu se neznatno podigoe. Sasvim ste u pravu. Meunarodno obezbeenje je i previe temeljno. Oruanim napadom biste jedino postigli da vas pobiju. Meutim, imam plan koji ne samo da e nam obezbediti pristup hotelu Oskjuhlid", nego e nam i omoguiti da pobijemo sve u njemu, a da se sami ne izloimo opasnosti. U roku od nekoliko sati nakon toga, sve o emu ste stoleima sanjali, bie vae." Halid Murat se plaio budunosti i plaio se onoga to mi, eeni, moemo da postignemo." Plam pravednitva zaario se na Ar-senovljevom licu. Svet nas je predugo ignorisao. Rusija nas satire u zemlju dok njihovi ortaci po oruju, Amerikanci, stoje po strani i nita ne ine da nas spasu. Bilioni amerikih dolara slivaju se ka Bliskom istoku, a u eeniju - nijedna rublja!" Spalko poprimi izraz samozadovoljnog profesora koji gleda kako njegov najbolji uenik prosipa znanje. Oi su mu prkosno gore-le. Sve e se to promeniti. Za pet dana, itav svet e vam biti pod nogama. Imaete mo i uvaavanje onih koji su po vama pljuvali i okretali vam lea. Rusije, islamskog sveta i itavog Zapada, a naroito Sjedinjenih Drava!" Ovde se govori o menjanju itavog sveta, Zina", samo to ni-Je kriknuo Arsenov. Ali, kako?' upita Zina. Kako je to mogue?" Doite za tri dana u Najrobi", odvrati Spalko, ,,i uveriete se i sami." Erik Lustbader Voda, crna, duboka, oivela od neizrecivog uasa, sklapa mu se nad glavom. On tone. Bez obzira na to koliko se borio, koliko oajniki grabio da ispliva na povrinu, osea kako ponire spiralnom putanjom kao da ima olovne mengele. Onda pogleda nadale i ugleda neki debeli konopac, ljigav od trave, zavezan za lanak njegove leve noge. Ne moe da vidi ta se nalazi na drugom kraju konopca jer nestaje u tmini ispod njega. Ali, ta god da je, mora da je neto teko i mora da ga ono vue nadale, jer je ue zategnuto. Oajan, hvata se za konopac, otelalim prstima petlja da se oslobodi, a onda mu spadne Buda i lagano lebdi sve dalje i dalje od njega, gubei se u tami bez dna... Kan se probudi trgavi se, kao i uvek smrvljen uasnim oseajem gubitka. Leao je medu vlanim, izguvanim aravima. Jo neko vre-me ova njegova stalna nona mora pulsirala mu je zlokobno u glavi. Spusti ruku da dodirne levi lanak kao da eli da ubedi sam sebe da nije vezan konopcem. Onda, stidljivo, skoro bogobojaljivo, prede prstima preko zategnutih, glatkih miia stomaka i grudi sve dok ne ose-ti pod njima malog, izrezbarenog kamenog Budu koji mu je visio oko vrata na tankom zlatnom laniu. Nikada ga nije skidao, ak ni na spavanju. Naravno da je bio tu. Bila je to njegova amajlija,

mada je pokuavao sam sebe da ubedi kako ne veruje u amajlije. Ispustivi zvuk tihog gaenja, on ustade, odvue se u kupatilo i pusti hladnu vodu da mu curi na glavu. Upali svetio i zatrepta na trenutak. Pribliivi glavu ogledalu, zagleda se u svoj odraz, kao da ga prvi put vidi. Proguna neto, olaka se, i zatim, ukljuivi lampu na stoiu, sede na ivicu kreveta da jo jednom proita onaj turi dosije koji mu je Spalko dao. Nita u njemu nije ni izdaleka ukazivalo na to da Dejvid Veb poseduje sposobnosti koje je Kan video. On dodirnu modrocrnu masnicu na vratu i pomisli na mreu koju je Veb bio ispleo od puzavice i onako pametno je postavio. Iscepa taj usamljeni list papira. Bio je beskoristan, ak gore nego beskoristan, poto ga je naveo da potceni svoju metu. A bilo je tu i drugih implikacija, podjednako oiglednih. Spalko mu je dao podatke koji su bili ili nepotpuni, ili netani. Podozrevao je da Spalko sasvim dobro zna ko je i ta je Dejvid Veb. Kan je morao da sazna da li mu je to Spalko namestio neku igru koja ukljuuje i Veba. On je imao svoje sopstvene planove Bornovo zavetanje 69 za Dejvida Veba i bio je nepokolebljivo resio da mu niko - pa ni Stepan Spalko - nee stati na put. S uzdahom je iskljuio lampu i ponovo legao, ali nije jo bio spreman da zaspi. Oseao je kako mu itavo telo trne dok razmilja. Sve dok nije sa Spalkom sklopio dogovor o poslednjem zadatku, nije ni imao pojma da postoji Dejvid Veb, a kamoli da je jo iv. Sumnjao je da bi uopte prihvatio taj zadatak da mu Spalko nije mahao Vebom pred nosem. Sigurno je znao da Kan nee moi da odoli ako mu ponudi mogunost da pronae Veba. Ve neko vreme Kan se nije prijatno oseao radei za Spalka. inilo mu se da ovaj sve vie veruje da je Kan njegovo vlasnitvo, a Kan je bio siguran da je Spalko megalomanijak. U dunglama Kambode, gde je bio prisiljen da se sam snalazi dok je bio dete i tinejder, imao je ne tako malo iskustva s mega-lomanijacima. arka, vlana klima, neprestani haos ratovanja, nesigurnost svakodnevnog ivota, sve to zajedno dovodilo je ljude na ivicu ludila. U tom nesretnom okruenju slabi su umirali a jaki preivljavali, ali svako je na neki sutinski nain bivao promenjen. Leei tako u krevetu, Kan je prelazio vrhovima prstiju po oilj-cima na telu. Bio je to nekakav njegov ritual, praznoverje moda, nain da se zatiti od povreda - i to ne od nasilja koje jedan odrastao ovek ini nad drugim, ve od jezivog, bezimenog uasa koje dete osea u mrkloj noi. Deca, kad se probude iz takvih nonih mora, otre svojim roditeljima, uvuku se u toplinu i utehu njihovog kreveta i ubrzo zaspe zdravim snom. Ali, Kan nije imao roditelje, niti bilo koga ko bi ga uteio. Naprotiv, neprestano je morao da bei iz kandi pokvarenih odraslih osoba za koje je predstavljao samo nain da lako dou do novca ili seksa. Godinama je dobro znao ta je ropstvo, nametnuto i od strane belaca i Azijata na koje je imao nesreu da nabasa. Nije pripadao nijednom od ta dva sveta, i oni su to znali. Bio je polutan, i kao takav poniavan, psovan, tuen, iskoritavan, maltretiran na svaki mogui nain na koji je mogue degradirati jedno ljudsko bie. A ipak je opstao. Njegov cilj, iz dana u dan, svodio se na puko preivljavanje. Iz tog gorkog iskustva, meutim, nauio je da nije dovoljno samo umai i da e oni koji su ga smatrali svojim robom krenuti za njim i surovo ga kazniti. Dvaput je zamalo umro. 70 Erik Lustbader Tada je shvatio da se od njega trai vie, ako oekuje da preivi, e morati da ubija i da. e naposletku i sam biti ubijen. Da Bilo je neto pre pet kad se interventna jedinica CIA uunjala u motel sa svojih poloaja na blokadi puta. Noni portir motela obavestio ih je o prisustvu Dejsona Borna kad ga je iz sna izazvanog dozom ksanaksa", prenulo Bomovo lice koje je zurilo u njega s TV ekrana. Utinuo se da se uveri da ne sanja, potegao jeftini viski od rai i okrenuo ponueni broj telefona. Voa tima je traio da bezbednosno osvetljenje oko motela bude ugaeno kako bi mogli da mu priu u mraku. Dok su zauzimali poloaje, meutim, onaj kamion-hladnjaa na suprotnom kraju motela ukljuio je motor iji moni farovi uhvatie neke od pripadnika tima. Voa jedinice stade frenetino da mae nesretnom vozau, zatim otra do kamiona i naredi mu da mie dupe odatle. Voza, koji se sav bese izbe-io kad ih je ugledao, uradio je kako mu je reeno i nije ukljuio sve-tla sve dok nije izaao s parkinga i udaljio se autoputem. Voa tima pokaza svojim ljudima neke znake i oni krenue direktno ka Bornovoj sobi. Na njegovu nemu komandu, dvojica se izdvoji-e i odoe iza zgrade. On im ostavi dvadesetak sekundi da zauzmu poloaje pre nego izdade naredbu da stave gas maske. Dvojica njegovih klekoe i ispalie kasete sa suzavcem kroz prednji prozor sobe. Njegova podignuta ruka se spusti i ljudi upadoe u sobu razvalivi vrata. Gas je itao dok su uletali unutra s automatima na gotovs. Televizor je bio ukljuen, zvuk iskljuen. CNN je emitovao lice njihove mete. Ostaci na brzinu pojedenog obroka videli su se na

musavom, izlizanom tepihu, a s kreveta je bila skinuta posteljina. U sobi nije bilo nikoga. U hladnjai koja je grabila autoputem, Born se u vio u arave i legao izmeu drvenih gajbica s plastinim kutijama punim jagoda, naredanim skoro do vrha. Uspeo je da se smesti iznad poda, tako da su ga gajbice pridravale s obe strane. Kada je uao u kamion, zakljuao je za sobom vrata hladnjae. Svi ti kamioni s rashlaivanjem imali su sigurnosni mehanizam koji je omoguavao da se iznutra otkljuaju i zakljuaju, kako niko ne bi ostao nepovratno zarobljen. Bornovo zavetanje 71 Ukljuivi na trenutak baterijsku lampu, ustanovio je da se izmeu dajbi nalazi prolaz, dovoljno irok da se ovek provue. Gore, na desnom zidu, nalazila se izduvna reetka rashladnog kompresora. Odjednom oseti kako mu se miii steu. Kamion je usporavao dok se pribliavao blokadi puta, i onda se sasvim zaustavio. Stigli su do take najvee opasnosti. Moda je itavih pet minuta vladala tiina, a onda, odjednom, zau zvuk otvaranja vrata. Do njega dopree glasovi. Jeste li primali neke stopere?" pitao je policajac. Jok", odgovorio je Gaj, voza kamiona. Evo, pogledajte ovu fotografiju. Videli ste ovog momka pored puta, moda?" Ne, gospodine. Nikad ga nisam video. Sta je napravio?" ta imate tamo?" Glas drugog pandura. Svee jagode", ree Gaj. ujte, gospodo, imajte srca. Nije za njih dobro da se tako dre otvorena vrata. Ono to istruli, odbijaju mi od plate." Neko je prezirno frknuo. Snani snop baterijske lampe zaigrao je du prolaza u sredini hladnjae, okrznuvi pod tik ispod mesta gde je Born leao stisnut izmeu jagoda. ,,U redu", ree prvi pandur, zatvaraj, ortak." Snop svetla se prekinu i vrata se zatvorie s treskom. Born je saekao da kamion krene, da ubrza dalje autoputem ka Vaingtonu, pa se tek onda iskobeljao. U glavi mu je brujalo. Panduri mora da su pokazali Gaju istu onu fotografiju Dejvida Veba koju su prikazali na CNN-u. Kroz pola sata je glatku vonju autoputem zamenilo stalno za-stajkivanje i kretanje na gradskim semaforima. Dolo je vreme da izae. Born ode do vrata da gurne sigurnosnu polugu. Nije se pomerila. On pokua ponovo, ovoga puta gurnuvi jae. Tiho psujui, ukljui onu baterijsku lampu koju bese poneo iz Konklinove kue. U snopu svetlosti, vide da je mehanizam zakoen. Bio je zarobljen. Direktor Centralne obavetajne agencije ve je u zoru bio na sastanku sa Robertom Alonzo-Ortiz, savetnicom za dravnu bezbed72 Erik Lustbader nost. Sreli su se u predsednikovoj sobi za hitne situacije, jednoj okrugloj prostoriji u utrobi Bele kue. Mnogo spratova iznad njih nalazile su se predivno opremljene odaje obloene drvetom. koje je veina ljudi identifikovala sa ovim istorijskim viespratnim zdanjem, ali ovde dole su se zapravo oligarsi Pentagona mogli videti u punoj moi i u punom zamahu. Kao i svi veliki hramovi drevnih civilizacija, i ova soba za prijeme bila je izgraena tako da traje godinama. Bila je preureena od starog prostora ispod nivoa podruma, zastraujuih dimenzija, kao to je i dolikovalo jednom takvom spomeniku nepobedivosti. Alonzo-Ortizova, direktor CIA i njihovi asistenti - kao i odabrani lanovi tajne slube - po stoti put su utvrivali plan bezbednosti za antiteroristiki samit u Rejkjaviku. Detaljni planovi hotela Oskju-hlid" videli su se na ekranu zajedno sa belekama o bezbednosnim pitanjima u vezi s ulazima, izlazima, liftovima, krovom, prozorima i slino. Uspostavljena je i direktna video veza s hotelom, kako bi Dejmi Hal, lini izaslanik direktora Obavetajne agencije mogao da uestvuje u brifingu. Neemo ostaviti mesta ni za najsitniju greku", ree Alonzo-Ortizova. Bila je to ena izuzetnog izgleda, kose crne kao mastilo i svetlih, prodornih oiju. Svaki deli samita mora da se odvija ta-no po planu", nastavila je. Svako, pa i najsitnije naruavanje bezbednosti imae katastrofalne posledice. Tako bi propao sav onaj novac koji je predsednik potroio u poslednjih osamnaest meseci gradei odnose s najvanijim islamskim dravama. Ne moram nikome od vas posebno da govorim da iza fasade njihove saradnje vreba skriveno nepoverenje prema zapadnim vrednostima, judeo-hrianskoj etici i svemu to ona predstavlja, l najmanja sumnja da ih je predsednik prevario, imae smesta najozbiljnije posledice." Polako je prelazila pogledom oko stola. Bio je to jedan od njenih trikova kada bi se obraala nekoj grupi - tako bi na svakog ostavila utisak kao da se obraa ba njemu. Ne sme da se potkrade nijedna greka, gospodo. Ovde se radi, ni manje ni vie, nego o globalnom ratu, masovnom dihadu kakav dosad nije vien i kakav, vrlo verovatno, ne moemo ni da zamislimo." : .V.,,..; ,.,: iO--, . i>; A .vv,'."! ft. ,,., : 73

Taman je htela da preda voenje brifinga Dejmiju Halu, kad ue jedan mravi mladi, utke priavi direktoru CIA da mu preda neki zapeaeni koverat. Izvinjavam se, doktorko Alonzo-Ortiz", ree ovaj i pocepa kovertu. Pribrano proita sadrinu pisma, mada mu je srce zalupalo dvostruko jae. Savetnica za dravnu bezbednost nije volela da neko prekida njene brifinge. Svestan njenog pogleda, on odgurnu stolicu unatrag i ustade. Alonzo-Ortizova uputi mu tako stisnut osmeh da su joj usne izgledale skoro kao da su nestale. Verujem da imate dobar razlog to nas tako iznenada naputate." Zaista imam, dr Alonzo-Ortiz." Direktor CIA, mada je bio stari vuk i to na izmaku karijere, dobro je znao da se ne isplati nadmudrivati se s osobom koja uiva apsolutno predsednikovo povere-nje. Ostao je u najboljim moguim odnosima s njom, mada ju je iz dubine due prezirao ne samo zato to je uzurpirala mesto uz pred-sednika koje je po tradiciji pripadalo njemu, ve i zbog toga to je bila ena. Iz ovih razloga, iskoristio je ono malo moi koje je jo imao u svojim rukama da sakrije od nje ono to je najvie elela da zna: prirodu poruke koje bila tako urgentna da ga odvue sa ovakvog sastanka. Osmeh savetnice za dravnu bezbednost postao je jo ukrueni-ji. ,,U tom sluaju, volela bih da me detaljno obavestite o toj krizi, kakva god da je, im to bude izvodljivo." Apsolutno", ree direktor CIA, hitro uzmiui. Dok su se debela vrata sobe za vanredne situacije za njim zatvarala, on suvo do-dade: Vaa visosti", izmamivi napad smeha terenskom agentu po kome je njegova kancelarija poslala pismo. Direktoru CIA trebalo je manje od petnaest minuta da se vrati u glavni tab gde su ga oekivali direktori svih sektora Agencije. Predat: ubistvo Aleksandra Konklina i doktora Morisa Panova. Glavno-osumnjieni: Dejson Born. Sve su to bili mukarci kiselih lica u besprekorno skrojenim klasinim odelima, s kravatama od ripsa i uglancanim konim cipelama. Za njih nisu bile koulje na pruge, kragne u boji i prolazni modni hirovi. Naviknuti da koraaju hodni74 Erik Lustbader cima moi u najuem krugu vlasti, nisu se menjali ni oni, ni njihova odea. Bili su to konzervativni mislioci sa konzervativnih koleda, potomci odabranih porodica, koje su njihovi oevi od malena usmeravali ka ovim funkcijama i koji su stoga uivali poverenje pravih ljudi - bili su to lideri s vizijom i energijom koji su znali kako se zavrava posao. Krug u kom su sada sedeli bio je jedan svet koji su briljivo uvali pod velom tajne, ali iji su pipci izlazili van tog kruga i dosezali daleko i iroko. im je Direktor CIA uao u sobu za sastanke, svetla su se ugasila. Na ekranu se pojavie slike koje su forenziari naini na mestu zloina. Pobogu, gasite to! uzviknu direktor CIA. To je grozota. Ne bi trebalo ove ljude da gledamo u tom stanju." Martin Lindros, zamenik direktora CIA, pritisnu dugme i slika nestade s ekrana. Da sve uputim u najnovija deavanja, jue je potvreno da automobil koji je naen pred Konklinovom kuom pripada Dejvidu Vebu." Zastao je da veliki ef proisti grlo. Da nazovemo stvari pravim imenom." Direktor CIA se nagnuo napred, upirui se pesnicama o blistavu povrinu stola. Svet inae moda poznaje ovog... ovog oveka kao Dejvida Veba, ali ov-de je on poznat kao Dejson Born. Mi emo koristiti to ime." Razumem, gospodine", ree Lindros, reen da se nikako ne za-meri direktoru dok je u tako izrazito loem raspoloenju. Jedva da je bilo potrebno da pogleda beleske, nalazi su mu jo uvek tako ivo i jasno lebdeli pred oima. ,,Ve... Born je poslednji put vien u krugu univerziteta Dordtaun otprilike sat vremena pre ovih ubista-va. Jedan svedok ga je video kako uri ka kolima. Born je definitivno bio u kui u vreme ili negde oko vremena ubistava. Njegovi otisci su na dopola ispijenoj ai viskija koju smo nali u medijskoj sobi." ta je s pitoljem?" upita direktor. Je li to oruje kojim je izvreno ubistvo?" Lindros klimnu potvrdno. Balistiari su to apsolutno potvrdili." ,,I pripada Bornu, siguran si, Martine?" Lindros proveri podatak na jednom fotokopiranom listu papira i okrete ga na stolu ka direktoru. Dozvola potvruje da pitolj kojim je izvreno ubistvo pripada Dejvidu Vebu. Naem Dejvidu Vebu." 75 Kukin sin!" Direktoru CIA tresle su se ruke. Da li je kopile ostavilo otiske na njemu?" Pitolj je obrisan", ree Lindros proverivi to na jo jednom listu papira. Nema ni jednog jedinog otiska." Znak profesionalca." Direktor CIA odjednom je izgledao kao da ga je savladao umor. Nije lako izgubiti starog prijatelja. Tako je, gospodine. Apsolutno." A Born?" zareza direktor. Delovalo je kao da mu i samo njegovo ime nanosi bol. Rano jutros smo primili dojavu da je Born opkoljen u jednom motelu u Virdiniji, blizu jedne od

blokada puteva", ree Lindros. Oblast je smesta odseena i u motel je poslat tim za specijalne operacije. Ako je uopte tano da je bio tamo, stigli smo kad je ve bio otiao, provukao se kroz kordon. Nestao je bez traga." Proklet bio!" Direktorovi obrazi se zacrvenee. U sobu tiho ude Lindrosov asistent i predade mu list papira. On ga na brzinu proita i podie pogled. Neto ranije poslao sam jedan tim Vebovoj kui, u sluaju da se pojavi tamo ili da stupi u kontakt sa enom. Nema ni traga od Bornove supruge, ni dvoje de-ce. Dalja istraga je pokazala da se ona pojavila kod njih u koli i bez objanjenja ih izvela sa asa." Ovo je poslednja kap!" Direktor CIA skoro da je dobio napad. ,,U svemu je jedan korak ispred nas jer je unapred isplanirao ova ubistva!" U toku kratke, brze vonje do Lenglija, dozvolio je sebi da ga ophrvaju emocije. Izmeu Aleksovog ubistva i manevrisanja Alonzo-Ortizove, stigao je na sastanak u stanju nekontrolisanog besa. A sada, kad su mu predoeni i nalazi forenziara, bio je vie nego spreman da donese presudu. Jasno je da je Dejson Born postao otpadnik." ef je jo stajao, prilino uzdrman. Aleksandar Konklin bio je moj stari prija-e'J i ovek od poverenja. Ne mogu ni da se setim svih prilika u Jinia je svoju reputaciju - i sam svoj ivot - dovodio u pitanje zarad ove organizacije, zarad njegove drave. Bio je to pravi patri-a u svakom smislu te reci, ovek na kog smo svi s pravom bili Ponosni." Lindros je, sa svoje strane, razmiljao o onim silnim situacija-kojirna je stari galamio o Konklinovoj kaubojskoj taktici, jalo76 Erik Litslbader vim misijama i tajnim operacijama. U redu je govoriti sve najbolje o pokojniku, mislio je Lindros, ali u ovom poslu bilo bi skroz budalasto ignorisati opasne sklonosti i nekadanjih i sadanjih agenata. Tu je, naravno, ubrajao i Dejsona Borna. On je bio neka vrsta agen-ta-spavaa, to je zapravo najgora vrsta, budui da takvi nisu pod punom kontrolom. U prolosti, aktivirali su ga kad su to nalagale okolnosti, a ne zato to je on sam to eleo. Lindros je znao vrlo malo o Dejsonu Bornu, to je bio njegov previd koji je odluio da ispravi im se zavri brifing. Ako je Aleksandar Konklin imao neku slabost, neku mrtvu ta-ku, bio je to Dejson Born", nastavio je direktor CIA. Mnogo godina pre nego to je upoznao svoju sadanju suprugu, Mari, i oenio senjom, Born je izgubio elu svoju prvu porodicu - suprugu Taj-lananku i dvoje dece - u jednom napadu u Pnom Penu. Skoro da je poludeo od alosti i od krivice, a onda ga je Aleks pokupio s ulica Sajgona i obuio ga za agenta. Posle mnogo godina, ak i nakon to je Aleks zatraio pomo od Morisa Panova, imali su problema da kontroliu svog tienika - uprkos redovnim izvetajima doktora Panova u kojima je tvrdio suprotno. I on je, nekako, pao pod uticaj Dejsona Borna." Upozoravao sam Aleksa nebrojeno puta, preklinjao ga da dovede Borna da ga predgleda na tim sudskih psihijatara, ali on je to odbijao. Aleks je, bog da mu duu prosti, znao da bude tvrdoglav ovek; verovao je u Borna." Direktorovo lice se caklilo od znoja dok je razrogaenih oiju gledao ljude u sobi. ,,I koji je rezultat tog njegovog verovanja? Obojica su ubijeni iz pitolja kao psi upravo iz ruke tienika kog su nastojali da dre pod kontrolom. Prosta istina glasi da Dejsona Borna nije bilo mogue kontrolisati. I da je on jedna kobna guja otrovnica." Direktor tresnu pesnicom o konferencijski sto. Neu dozvoliti da ova cinina, hladnokrvna ubistva prou nekanjeno. Dajem ovlaenje za iniciranje globalne potrage i nareujem hitnu likvidaciju Dejsona Borna." Born se sav tresao budui da mu se hladnoa uvukla u kosti. Bacio je pogled nagore i uperio baterijsku lampu ka ventilacijskom otvoru 77 rashladnog ureaja. Vrativi se natrag u prolaz u sredini, uspentrao se uz naredane sanduke s desne strane prolaza i dopuzao do reetke preko redova gajbi. Otvorio je skakavac i upotrebio tupu stranu otrice da odvije rafove na reetkama. Meko svetio praskozorja kliznu-lo je u unutranjost hladnjae. Izgledalo je da ima taman toliko me-sta da se provue. Bar se nadao. Savio je ramena ka grudima i ugurao se kroz otvor poevi da se koprca levo-desno. Nekoliko prvih centimetara sve je ilo dobro, a onda je napredovanje odjednom prestalo. Pokuao je da se pome-ri, ali nije mogao. Zaglavio se. Ispustio je sav vazduh iz plua i opustio gornji deo tela. Odgurivao se nogama i stopalima. Jedna gajba je skliznula i pala, ali ipak je napravio mali pomak. Sputao je noge dok mu stopala nisu pronala uporite na jednoj od gajbi. Zaka-ivi se potpeticama o gornju ivicu gajbe, ponovo se odgurnuo i ponovo je uspeo da se pomeri. Lagano i paljivo, ponavljao je ovaj manevarski pokret dok najzad nije uspeo da progura ela ramena. Zatreptao je ugledavi nebo ruiasto kao eerna vuna; pamuasti oblaci navlaili su se, menjajui oblike dok je on promicao ispod njih. Provukavi ruku, on se uhvati za ivicu krova i izvue se ceo iz hladnjae na krov. Na sledeem semaforu iskoi, povijajui rame ka grudima i sko-trlja se na doskoku da ublai pad.

Ustade, stade na trotoar i otrese sa sebe prainu. Ulica je bila pusta. Mahnu Gaju u znak pozdrava, dok je ovaj, nita ne slutei, nestajao u plavoj izmaglici izduvnih gasova. Nalazio se u predgrau Vaingtona, u siromanoj severozapad-noj zoni. Svetlost je polako obasjavala nebo i duge senke su se povlaile pred izlazeim suncem. U daljini se mogao uti huk saobraaja i zavijanje policijskih sirena. Disao je duboko. Ispod gradskog smrada doekala ga je neka sveina u vazduhu, radost slobode posle itave noi provedene u nastojanju da ostane skriven i slobodan. Hodao je dok nije ugledao kako lepraju neki izbledeli crveni, pla-V1 i beli barjaci. Bilo je to parkiralite sa polovnim automobilima na prodaju, zatvoreno tokom noi. On ude na na pusti parking, odabra nasumice jedan automobil i zameni mu tablice sa tablicama susednog automobila. Zatim obi bravu, otvori vrata i upali motor na icu. Ve narednog sekunda kola su napustila parking i izala na ulicu. 78 Erik Lustbader Zaustavio se ispred jednog restorana ija je hromirana fasada bila prava relikvija iz pedesetih. Jedna dinovska olja kafe uala je na krovu, a neonska svetla odavno su prestala da rade. Unutra je bilo puno pare. Miris soca od kafe i vrelog ulja bio se uvukao u svaku poru. S leve strane nalazio se dugaki ank od livene plastike i red Kromiranih barskih stolica s plastinim seditima; s desne strane, uz niz prozora proaranih zracima sunca nalazili su se separei, svaki sa po jednim od onih duboksova sa svim moguim pesama koje su se mogle uti za etvrt dolara. Nekoliko crnaca uputi tiho primedbe na raun Bornove bele koe dok su se vrata za njim zatvarala uz jedva ujni zvuk zvonca. Niko mu nije uzvratio osmeh. Neki su delovali indiferentno, ali neki drugi, neke drugaije sorte, kao da su ovo njegovo prisustvo protumaili kao lo predznak za neto to e tek doi. Svestan neprijateljskih pogleda, on skliznu na neudobno sedite u jednom separeu. Konobarica trave, narandaste kose i lica kao Er-ta Kit baci ispred njega jelovnik sav upljuvan od muva i napuni mu solju kafom koja se puila. Pametne, napadno naminkane oi na izmorenom licu neko vreme su ga posmatrale s interesovanjem i ak moda saoseanjem. Ne obaziri se na ove to zure, eeru", ree u pola glasa. Preplaio si ih." Pojeo je bezukusan doruak - jaja, slaninu i pomfrit i sprao ga gorkom kafom. Ali, bili su mu potrebni ti proteini i kofein da barem privremeno savlada iscrpljenost. Konobarica mu ponovo dosu kafu u solju i on ostade da je sr-kue odbrojavajui vreme do otvaranja radnje Lincoln Fine Tai/ors. Nije, meutim, sedeo besposlen. Iskopa onu belenicu koju je pokupio sa stola u Aleksovoj medijskoj sobi i jo jednom pogleda udubljena slova koja su se ocrtavala na prvom listu. NX 20. Zvualo je kao neki eksperiment, neto zloslutno, ali je zapravo moglo da bude bilo ta, ukljuujui tu i novi model kompjutera. Podiui pogled, primeivao je face iz kraja kako ulaze i izlaze, raspravljaju o ekovima socijalne pomoi, kupovini i prodaji droge, batinanju policije, iznenadnoj smrti lanova porodice, bolesti prijatelja u zatvoru. Takav je bio njihov stvarni ivot, njemu dalji i od ivota u Aziji ili Mikroneziji. Atmosfera u restoranu bila je turobna od njihovog gneva i nemoi. 79 (J jednom momentu, policijska patrolna kola kliznue lagano pored restorana kao ajkula u obilasku grebena. U restoranu se zaustavi svaki pokret, kao da je taj trenutak postao kadar na fotografiji. On okrete glavu i pogleda konobaricu. Posmatrala je kako zadnja svetla patrolnih kola nestaju iza ugla. Zau se kako je itav restoran odahnuo. I Born oseti da mu je laknulo. Izgledalo je da se, ipak, nalazi u drutvu sebi slinih koji, kao i on, putuju u senci. U mislima se vratio oveku koji ga je gonio. Lice mu je bilo nekako azijatsko, a opet ne ba sasvim. Da li mu je neto delovalo poznato na tom licu - smela linija nosa koji uopte nije delovao azi-jatski, ili oblik punih usna, koje su bile upravo azijatske usne? Da li je on bio neko iz Bornove prolosti, iz Vijetnama? Ali, ne, to nije bilo mogue. Sudei po izgledu, ovaj momak je mogao imati najvie oko dvadeset pet godina, to znai da je imao pet ili est godina kada je Born bio u Vijetnamu. Ko je onda on i ta hoe? To pitanje nastavilo je da mui Borna. Iznenada, spusti polupraznu solju na sto. Od kafe je poeo da ga boli eludac. Nedugo zatim, vratio se u ukradeni automobil, ukljuio radio i traio stanice dok nije naiao na vesti u kojima se prialo o samitu protiv terorizma, posle ega je usledio kratak pregled vesti iz zemlje, pa lokalne vesti. Prva na listi bila su ubistva Aleksa Konklina i Moa Panova, ali zaudo, nije bilo nikakvih novih informacija. Sledi jo vesti", govorio je spiker, ali prvo, jedna vana poruka..." ... jedna vana poruka." U tom trenu, neoekivano mu pred oi iskrsnu kancelarija u Parizu s pogledom na Jelisejska polja sve do Trijumfalne kapije, izbrisavi seanje na restoran i sve to ga je okruivalo. Upravo je ustao s jedne stolice okoladne boje. U desnoj ruci drao je au od bruenog

kristala dopola ispunjenu ilibarskom tecnou. Jedan glas, dubok i bogat, vrlo melodian, govorio je koliko je vremena potrebno da se nabavi sve to je Bornu potrebno. Ne brini, prijatelju", govorio je glas na engleskom s tekim breme-nn~; francuskog akcenta, ja sam zaduen za to da ti prenesem ovu vanu poruku." Na pozornici u njegovim mislima, on se okrenuo pokuavajui a razazna lice oveka koji je to rekao, ali video je samo prazan zid. 80 Erik Lustbader Seanje je kao i miris viskija isparilo, vrativi Borna u stvarnost, da bledo zuri u prljava stakla propalog restorana. Gr gneva naterao je Kana da se mai mobilnog i nazove Spalka. Malo je potrajalo, i malo se ubeivao, ali su mu na kraju ipak prebacili vezu. emu imam da zahvalim na ovoj asti. Kane?" zauo je Spal-kov glas. Usredsredivi se potpuno na zvuk koji je stizao iz slualice, Kan je primetio neznatno zaplitanje u Spalkovom govoru i zakljuio da je ovaj pio. Kan je poznavao navike svog nekadanjeg poslodavca bolje nego to je ovaj mogao i da pretpostavi, ukoliko je uopte eleo ita da pretpostavi. Znao je, recimo, da Spalko voli pie, cigarete i ene, mada ne obavezno tim redosledom. Imao je nevien kapacitet za sve tri stvari. Zato sada pomisli da bi, ukoliko je Spalko i upola onoliko pijan koliko je Kan podozrevao, ovo mogla da bude njegova prednost. Kad je Spalko bio u pitanju, takve su prilike bile retke. Izgleda da je dosije koji si mi dao netaan, ili bar nekompletan." A ta te je navelo na taj nesretni zakljuak? Glas mu je u trenutku otvrdnuo, kao kad se voda pretvori u led. Prekasno, Kan je shvatio da je upotrebio previe agresivan nastup. Spalko je moda bio sjajan mislilac - ak i vizionar, kako je on sam sebe video - ali u osnovi je reagovao instinktivno. Upravo se probudio iz svog polu-obamrlog stanja da agresijom odgovori na agresiju. Imao je stravian temperament koji se prilino kosio sa paljivo negovanim javnim imidem. Toliko toga je u njemu bujalo ispod obine sladunjave povrine. ,,Veb se malo udno ponaa", ree Kan blagim glasom. Je l'? Kako to misli?" Spalkov jezik je opet lenjo zaplitao. 1 Ne ponaa se ba kao profesor koleda." Pitam se kakve to ima veze. Zar ga nisi ubio?" Nisam jo." Kan je, sedei u parkiranim kolima, kroz prozor posmatrao kako se na stanici preko puta ulice zaustavlja autobus. Vrata se otvorie uz itanje i pojavie se putnici: jedan starac, dvojica tinejdera, majka sa malim detetom. Bornovo z.avetanje______________________________________ 81 Pa, to je onda promena plana, zar ne?" < r J':, Zna da sam prvo hteo da se poigram s njim." :> -1. Naravno, ali pitanje je koliko dugo?" U toku je bila svojevrsna partija verbalnog aha. delikatna i temperamentna, a Kan je jedino mogao da se pita zbog ega. Bilo je neega udnog u vezi s tim Vebom. Zato je Spalko odluio da ba njega iskoristi kao piona za dvostruko ubistvo dvojice vladinih ljudi, Konklina i Panova? Zato je uopte Spalko naruio njihovo ubistvo? Kan uopte nije sumnjao da je to bio on. Dok ne budem spreman. Dok on ne shvati ko je doao da mu presudi." Kanov pogled pratio je majku koja je sputala dete na plonik. Deki se zateturao kad je krenuo, a ona se nasmejala. Zabacio je glavicu gledajui gore ka njoj, uzvrativi joj osmeh, oponaajui njeno zadovoljstvo. Ona uhvati njegove ruice u svoje. Nije valjda da se predomilja?" Kan pomisli kako ta napetost, to podrhtavanje u njegovom glasu sigurno otkriva nekakvu nameru, i odmah se zapita da li je Spalko uopte pijan. Razmiljao je da li da ga pita zato mu je vano hoe li ili nee ubiti Dejvida Veba, ali posle nekoliko trenutaka ipak odustade od te ideje, plaei se da bi tako otkrio sopstvenu zabrinutost. Ne, ne predomiljam se", ree mu Kan, Zna da smo nas dvojica isti ispod koe, ti i ja. Nozdrve nam se ire na miris smrti." Zadubljen u sopstvene misli i ne ba siguran ta da mu odgovori, Kan sklopi mobilni telefon. Naslonio je aku na staklo i kroz prste posmatrao kako se ena sa siniem udaljava ulicom. Hodala je sitnim koracima, trudei se da najbolje to moe prati njegov gegavi hod. Spalko ga je lagao, u to je bio siguran. Isto kao to je i on lagao Spalka. Na trenutak, pogled mu se zamuti i on se u mislima vra-ll u dungle Kambode. Proveo je kod tog vijetnamskog krijumara orujem vie od godinu dana, vezan u upi kao besno pseto, polui-zgladnelo i isprebijano. U treem pokuaju da od njega pobegne, konano je savladao lekciju i ubio usnulog krijumara mlatei ga po 'avi picastim aovom koji je koristio za kopanje klozetskih jama.

82 Erik Lustbader dok ga nije prebio na mrtvo ime. Deset dana je iveo jedui ono to nade, sve dok ga nije prihvatio jedan misionar, Amerikanac po imenu Riard Vik. Pruio mu je hranu, odeu, toplu kupku i ist krevet. Zauzvrat, on je od misionara lepo nauio engleski. im je savladao itanje, dobio je Bibliju koju je morao da buba napamet. Tako je poeo da shvata da je to, po Vikovom uverenju, put ka civilizaciji, a ne ka iskupljenju. Jednom ili dvaput, pokuao je da objasni Viku prirodu budizma, ali bio je mali i ono emu su ga nauili u ranoj mladosti nije ba zvualo najbolje iz njegovih usta. A Vik ionako nije bio mnogo zainteresovan. Nije eleo da ima posla ni sa jednom religijom koja ne veruje u Boga. niti u Isusa Spasitelja. Kanov pogled ponovo se fokusirao. Ona mlada majka je sada vodila svog sinia du hromirane fasade restorana s ogromnom o-Ijicom kafe na krovu. Malo dalje, preko puta ulice, video je kroz prozorsko staklo, zamueno odbleskom sunca, oveka koga je znao kao Dejvida Veba. Morao je da mu oda priznanje; gadno ga je proetao od Konklinovog imanja dovde. Kan je bio primetio i figuru onog oveka gore na putu, kako ih obojicu posmatra. Kada je uspeo da se uspentra do grebena nakon to se oslobodio iz Vebove pametno postavljene zamke, ovek je ve bio nestao, ali je ipak uspeo pomou terenskog nonog vizira da prati Vebovo kretanje ka autoputu. Bio je spreman da krene za njim kad su ga pokupili na putu. Sada ga je posmatrao i znao je ono to mu je Spalko preutao: da je Veb veoma opasan ovek. ovek koji se ne bi libio da bude jedini belac u restoranu. Delovao je usamljeno, mada Kan nije mogao ba sa sigurnou to da tvrdi, budui da mu je usamljenost bila potpuno nepoznata kategorija. Pogled mu ponovo odluta ka majci s detetom. Njihov smeh mu se vraao, neuhvatljiv kao san. * ' - " - <; -; Born je stigao u radnju Lincoln Fine Tailors u Aleksandriji u devet i pet. Lokal je izgledao kao i sve ostale privatne radnje u Starom gradu, s fasadom pomalo u kolonijalnom stilu. Preao je preko trotoara od crvenih cigli, gurnuo vrata i uao unutra. Radni prostor bio je podeljen na dva dela pregradom u visini struka koja je funkBornovo zavetanje 83 cionisala kao pult sa leve strane, a krojaki sto sa desne. ivae maine nalazile su se negde na pola puta iza pulta i za njima su radile tri Latinoamerikanke koje nisu ni podigle pogled kada je uao. Jedan mravi ovek u koulji i raskopanom prsluku na pruge stajao je iza pulta, mrtei se na neto. Imao je upale obraze, zamuen po-oled i visoko, oblo elo preko kog su padale svetlosmee ike. Na-oare je drao na vrh glave. Po navici je tipkao svoj orlovski nos. Nije uopte obratio panju kad su se otvorila vrata, ali je podigao pogled kad je Born priao pultu. Da?" rekao je sa iekivanjem. Izvolite?" Vi ste Leonard Fajn? Video sam vae ime na izlogu." Taj sam", ree Fajn. ' '*' alje me Aleks." ' Kroja trepnu. Ko?" Aleks Konklin", ponovi Born. Moje ime je Dejson Born." Pogleda oko sebe. Niko nije na njih obraao ni najmanju panju. Va-zduh je titrao od huka ivaih maina. Fajn je namerno lagano spustio naoare na svoj tanki nos. Upi-Ijio se u Borna ozbiljno ga prouavajui. Ja sam njegov prijatelj", kazao je Born, osetivi potrebu da ga prodrmusa. Ovde nema nikakve porudbine za g. Konklina." Mislim da on nije nita ni poruio", ree Born. Fajn tipnu nos kao da ga neto boli. Kaete, prijatelj?" Dugogodinji." Bez reci, Fajn se nagnu napred i otvori vratanca na pregradi da propusti Borna. Moda bi trebalo da porazgovaramo u mojoj kancelariji." Poveo je Borna kroz jedna vrata, niz pranjavi hodnik ko-J1 je smrdeo na tutkalo i tirak u spreju. Kancelarija nije bila bogzna kakva, samo jedno malo odeljenje zastrto otrcanim linoleumom punim rupa, s golim cevima koje su ile d poda do tavanice, ulubljenim zelenim metalnim stolom i stolicom na okretanje, dva jeftina metalna ormaria za uvanje evidencije i naslaganim kartonskim kutijama. Sve u kancelariji mirisalo je na ple-san i vlagu. Iza stolice nalazio se etvrtasti prozori, tako prljav da se nije videla uliica na koju je gledao. proe iza stola i izvue fioku. Moe pie?" 82 Erik Lustbader dok ga nije prebio na mrtvo ime. Deset dana je iveo jedui ono to nade, sve dok ga nije prihvatio

jedan misionar, Amerikanac po imenu Riard Vik. Pruio mu je hranu, odeu, toplu kupku i ist krevet. Zauzvrat, on je od misionara lepo nauio engleski. im je savladao itanje, dobio je Bibliju koju je morao da buba napamet. Tako je poeo da shvata da je to, po Vikovom uverenju, put ka civilizaciji, a ne ka iskupljenju. Jednom ili dvaput, pokuao je da objasni Viku prirodu budizma, ali bio je mali i ono emu su ga nauili u ranoj mladosti nije ba zvualo najbolje iz njegovih usta. A Vik ionako nije bio mnogo zainteresovan. Nije eleo da ima posla ni sa jednom religijom koja ne veruje u Boga. niti u Isusa Spasitelja. Kanov pogled ponovo se fokusirao. Ona mlada majka je sada vodila svog sinia du hromirane fasade restorana s ogromnom o-Ijicom kafe na krovu. Malo dalje, preko puta ulice, video je kroz prozorsko staklo, zamueno odbleskom sunca, oveka koga je znao kao Dejvida Veba. Morao je da mu oda priznanje; gadno ga je proetao od Konklinovog imanja dovde. Kan je bio primetio i figuru onog oveka gore na putu. kako ih obojicu posmatra. Kada je uspeo da se uspentra do grebena nakon to se oslobodio iz Vebove pametno postavljene zamke, ovek je ve bio nestao, ali je ipak uspeo pomou terenskog nonog vizira da prati Vebovo kretanje ka autoputu. Bio je spreman da krene za njim kad su ga pokupili na putu. Sada ga je posmatrao i znao je ono to mu je Spalko preutao: da je Veb veoma opasan ovek. ovek koji se ne bi libio da bude jedini belac u restoranu. Delovao je usamljeno, mada Kan nije mogao ba sa sigurnou to da tvrdi, budui da mu je usamljenost bila potpuno nepoznata kategorija. Pogled mu ponovo odluta ka majci s detetom. Njihov smeh mu se vraao, neuhvatljiv kao san. Born je stigao u radnju Lincoln Fine Tailors u Aleksandriji u devet i pet. Lokal je izgledao kao i sve ostale privatne radnje u Starom gradu, s fasadom pomalo u kolonijalnom stilu. Preao je preko trotoara od crvenih cigli, gurnuo vrata i uao unutra. Radni prostor bio je podeljen na dva dela pregradom u visini struka koja je funkBornmo lavelanje______________________________________________83_ cionisala kao pult sa leve strane, a krojaki sto sa desne. ivae maine nalazile su se negde na pola puta iza pulta i za njima su radile tri Latinoamerikanke koje nisu ni podigle pogled kada je uao. Jedan mravi ovek u koulji i raskopanom prsluku na pruge stajao je iza pulta, mrtei se na neto. Imao je upale obraze, zamuen po-oled i visoko, oblo elo preko kog su padale svetlosmee ike. Na-oare je drao na vrh glave. Po navici je tipkao svoj orlovski nos. Nije uopte obratio panju kad su se otvorila vrata, ali je podigao pogled kad je Born priao pultu. Da?" rekao je sa iekivanjem. Izvolite?" Vi ste Leonard Fajn? Video sam vae ime na izlogu." Taj sam", ree Fajn. alje me Aleks." Kroja trepnu. Ko?" Aleks Konklin", ponovi Born. Moje ime je Dejson Born." Pogleda oko sebe. Niko nije na njih obraao ni najmanju panju. Va-zduh je titrao od huka ivaih maina. Fajn je namerno lagano spustio naoare na svoj tanki nos. Upi-Ijio se u Borna ozbiljno ga prouavajui. Ja sam njegov prijatelj", kazao je Born, osetivi potrebu da ga prodrmusa. Ovde nema nikakve porudbine za g. Konklina." Mislim da on nije nita ni poruio", ree Born. Fajn tipnu nos kao da ga neto boli. Kaete, prijatelj?" Dugogodinji." Bez reci, Fajn se nagnu napred i otvori vratanca na pregradi da propusti Borna. Moda bi trebalo da porazgovaramo u mojoj kancelariji." Poveo je Borna kroz jedna vrata, niz pranjavi hodnik ko-J1 je smrdeo na (utkalo i tirak u spreju. Kancelarija nije bila bogzna kakva, samo jedno malo odeljenje zastrto otrcanim linoleumom punim rupa, s golim cevima koje su ile d poda do tavanice, ulubljenim zelenim metalnim stolom i stolicom na okretanje, dva jeftina metalna ormaria za uvanje evidencije i naslaganim kartonskim kutijama. Sve u kancelariji mirisalo je na ple-san i vlagu. Iza stolice nalazio se etvrtasti prozori, tako prljav da se nije videla uliica na koju je gledao. ..<.. Fajn proe iza stola i izvue fioku. Moe pie?" 84 Erik Lustbader Ne mislite'', ree Bora, da je malo rano?" Pa, jeste", proguna Fajn. Sad kad ste rekli." Iz fioke je izvadio pitolj i uperio ga Bornu u stomak. Metak te nee ubiti odmah, ali dok bude krvario, poelee da jeste." Nema potrebe da se uzbuujete", ree mirno Born. Naprotiv, ima mnogo potrebe", ree kroja. Oi su mu bile previe blizu, pa je delovao skoro razroko. Konklin je mrtav i uo sam da si to ti uradio."

Nisam", ree Bom. To svi vi kaete. Samo poriete, poriete, poriete! Vlada uvek tako funkcionie, zar ne?" Onom drugom prelete lukav osmeh preko lica. Sedite, g. Vebe, ili Borne, kako god kaete da se danas zovete." Born podie pogled. Vi ste iz Agencije." Nikako. Ja sam nezavisni agent. Osim ukoliko im Konklin nije rekao, sumnjam da iko u Agenciji zna da uopte postojim." Krojaeve usne se razvukoe u jo iri osmeh. Ba zato je Aleks i dolazio kod mene." Born klimnu glavom. Voleo bih da ujem zato." A, pa u to uopte ne sumnjam." Fajn prui ruku da dohvati telefon sa stola. ,,S druge strane, kada te dograbe tvoji, bie previe zauzet odgovaranjem na njihova pitanja da bi razmiljao o bilo emu drugom." Ne radi to", ree Born otro. Fajn zastade sa slualicom u vazduhu. Daj mi neki razlog." Nisam ja ubio Aleksa. Pokuavam da saznani ko jeste." Ali, ti ga jesi ubio. Prema novinama koje sam proitao, bio si u njegovoj kui u vreme kada je ubijen. Jesi li zatekao tamo nekog drugog?" Nisam, ali Aleks i Mo Panov su bili mrtvi kad sam stigao." Pria gluposti. Pitam se zato si ih pobio." Fajnsove oi se su-zie. Pretpostavljam zbog dr. ifera." Nisam nikad uo za dr ifera." Kroja se grubo nasmeja. I dalje pria gluposti. Naravno, ne zna ni ta je DARPA." Bornovo zuvetanje 85 Naravno da znam", ree Born. ,.To je skraenica za Agenciju ministarstva odbrane za napredne istraivake projekte. Dr ifer radi za njih?" Ispustivi uzdah gaenja, Fajn ree: Sad mi je dosta." Kad je na trenutak odvratio pogled s Borna da okrene broj, ovaj se bacio na njega. Direktor CIA nalazio se u svojoj prostranoj kancelariji na uglu i razgovarao telefonom sa Dejmijem Halom. Blistava suneva svetlost ulivala se kroz prozor, raspaljujuu jarke boje na tepihu. Mada nije se moglo rei da je taj velianstveni vatromet boja ostavljao neki utisak na njega. Jo je bio u jednom od svojih mranih raspoloenja. Tupo je posmatrao svoje slike sa predsednicima u Ovalnoj kancelariji, sa stranim liderima u Parizu, Bonu i Dakaru, sa estradnim zve-zdama u Los Anelesu i Vegasu, evandelistikim svetenicama u Atlanti i Solt Lejk Sitiju, pak ak i, apsurdno, sa dalaj-Lamom s onim njegovim veitim osmehom i narandastim ogrtaem prilikom jedne njegove posete Njujorku. Ove slike ne samo da ga nisu trgle iz neraspoloenja, ve je, gledajui ih, oseao teret svojih godina, kao da je zatrpan gomilama neeljenih pisama. Ovo je jebena nona mora, gospodine", govorio je Hal iz dalekog Rejkjavika. Prvo i prvo, osigurati bezbednost saraujui s Rusima i Arapima je kao da jurim svoj rep. Mislim, pola vremena ne razumem ta kog vraga govore, a drugu polovinu ne verujem prevodiocima - naim ili njihovim - da prenose tano ono to je reeno." Trebalo je da ide na asove stranih jezika u srednjoj koli, Dejmi. Snai se nekako. Poslau ti druge prevodioce ako hoe." Stvarno? A gde da ih naemo? Diskvalifikovali smo sve koji rade s Arapima, zar ne?" Direktor uzdahnu. To je, naravno, zaista bio problem. Skoro svi saradnici Agencije koji su govorili arapski proglaeni su za simpatizere islamske stvari poto su uvek nadglasavali i najglasnije protivnike, pokuavajui da ih ubede kako je zapravo veina muslimana miroljubiv svet. Priajte to malo Izraelcima. Prekosutra nam dolazi itava nova eta prevodilaca iz Centra za obavetajnu obuku. Izdejstvovau da ti poalju njih nekoliko to je mogue pre." 86 Erik Lustbader < To nije sve, gospodine." Direktor se namrtio, iznerviran injenicom da nije zapazio ni trunku zahvalnosti u glasu svog sagovornika. ta je sad?" odbrusio je. A da skloni sve fotografije, pitao se? Moda bi to malo popravilo ovu turobnu atmosferu? Nije da se alim, gospodine, ali pokuavam iz petnih ila da uspostavim potrebne mere bezbednosti u stranoj zemlji koja nema nekih posebnih obaveza prema Sjedinjenim Dravama. Mi im ne dajemo nikakvu pomo, tako da im nita ne znaimo. Pozovem se na predsednikovo ime, i ta dobijem? Samo blede poglede. To mi trostruko oteava stvar. Ja sam pripadnik najmonije drave na svetu. Znam o bezbednosti vie nego svi Islanani zajedno. A gde je potovanje koje bi trebalo..." Zazvoni interfon, i uz izvesnu dozu zadovoljstva, ef pritisnu dugme da zadri Halov poziv. ta je bilo?" zareza u slualicu.

Izvinjavam se to vas ometam, gospodine", uo se deurni, ali upravo je neko zvao sa Konklinovog broja za sluaj opasnosti." ta? Ali, Aleks je mrtav. Jesi li siguran?" Apsolutno, gospodine. Jo tu liniju nismo dodelili nikom drugom." Dobro. Nastavi." uo sam zvuk kratke borbe i neko je izgovorio neko ime -mislim da je rekao Born." Direktor sede uspravno i njegovo neraspoloenje se razveja kao rukom odneseno. Born. Je li to ime koje si uo, sinko?" Definitvno je tako zvualo. I taj isti glas je rekao neto kao 'da te ubijem'." Odakle je stigao poziv?" zahtevao je da uje ef. Veza je prekinuta, ali sam uspeo da detektujem poziv. To je broj neke radnje u Aleksandriji. Lincoln Fine Tailors." Bravo, sinko!" Ustao je. Ruka kojom je drao slualicu neznatno je podrhtavala. Javi im da se Born pojavio! Kai im da ga eli-miniu na licu mesta." Rvui se s Leonardom Fajnom da mu otme pitolj pre nego to ovaj opali metak, Born ga je sada jako odgurnuo ka musavom zidu s kog Bornovo zavetanje je pao kalendar otkaivi se s eksera. Telefon je ostao u Bornovoj ruci: upravo ga je izvukao iz utikaa. Oslukivao je da uje ima li nekog komeanja ispred vrata ili nekog znaka da su ene ule zvu-ke njihove kratke, ali silovite borbe. Krenuli su ovamo", ree Fajn. Doao ti je kraj." Ne bih rekao." Born je besno razmiljao. Poziv je upuen olavnom operateru. Niko nee znati ta da radi s njim." Fajn odmahnu glavom, iskezivi se cinino. Preskoio je normalnu agencijsku proceduru; zvonio je direktno kod deurnog oficira u direktorovoj kancelariji. Konklin je insistirao da ga zapamtim i koristim samo u sluaju opasnosti." Born je tako protresao Fajna da su mu zubi zacvokotali. Idiote jedan! ta si to uradio?" Isplatio sam poslednji dug Aleksu Konklinu." Ali, rekao sam ti! Nisam ga ja ubio." I tada Bornu neto pade na pamet, poslednji oajniki pokuaj da pridobije Fajna, da se ovaj otvori i kae mu ta je Konklin nameravao, nekakav podatak koji bi mu pomogao da otkrije zato je ubijen. Dokazau ti da me je Aleks poslao." Opet pria gluposti", ree Fajn. Previe je kasno..." Znam za NX 20." Fajn se udrveni. Lice kao da mu se malo opustilo, u irom otvorenim oima video se ok. Ne", ree. Ne, ne, ne!" Rekao mi je", kazao je Born. Aleks mi je sve ispriao. Zato me je i poslao kod tebe, shvata." Aleksa niko ne bi uspeo da nagovori da mu ispria o NX 20. Nikada!" Sok je polako iezavao s Fajnovog lica da bi ga zameni-lo sporo saznanje kako je napravio uasnu greku. Born je klimao glavom. Ja sam vam prijatelj. Aleks i ja se znamo jo iz Vijetnama. To sam pokuavao da ti kaem." Boe na nebesima, razgovarao sam s njim telefonom kad... kad ^e to desilo." Fajn se uhvati za elo. uo sam pucanj!" Born zgrabi krojaa za prsluk. Leonarde, priberi se. Sad nema vremena za priseanja." Fajn je zurio u Bornovo lice. Kao i veina ljudi, prenuo se na zvuk svog imena. Da." Klimnuo je glavom, obliznuo usne. Bio je kao ovek koji se budi iz sna. Da, razumem." Erik Lusibuder Ljudi iz Agencije c'e stii svakog trenutka. Ne smeju da me zateknu ovde." Da, da. Naravno." Fajn poe da odmahuje alostivo glavom. Sada me pusti. Molim te." Kad se oslobodio Bornovog pritiska, kleknuo je ispod onog prozoreta, pomerio reetku radijatora iza koje je u ojaani gipsani zid bio ugraen moderni sef. Okrenuo je broj, otkljuao sef, otvorio teka vrata i izvukao iz njega malu smeu kovertu. Zatvorivi sef, vratio je reetku i ustao, pruivi kovertu Bornu. Ovo je stiglo za Aleksa, pre neki dan, kasno uvee. Zvao me je jue ujutru da proveri da li je stigla. Kazao je da dolazi po nju." Ko ju je poslao?" U tom trenutku, zaue odsene glasove kako izdaju nareenja u radnji. Ovde su", ree Bora. i" O, boe!" Fajnovo lice bilo je bledo, usukano. i* Sigurno ima neki drugi izlaz." Kroja klimnu glavom. Brzo je dao Bornu instrukcije. Hajde", ree urno. Ja u ih zadrati." Obrisi se", ree mu Born, i ovaj klimnu glavom dok je brisao grake znoja s lica. Kroja je urno krenuo u radnju da se suoi s agentima, a Born je tiho potrao niz prljavi hodnik.

Nadao se da e Fajn biti u stanju da ih zadri odgovarajui na pitanja, inae je gotov. Kupatilo je bilo vee nego to je oekivao. S leve strane se nalazio stari porce-lanski umivaonik ispod kog su bile naredane prazne konzerve sa zaralim poklopcima. Klozetska olja stajala je spram zadnjeg zida, a tu sleva. Pratei Fajnove instrukcije, on stade u tu kabinu, pronae plou i gurnu je. Proe kroz otvor i vrati tablu na svoje mesto. Podigavi ruku, povue starinski lanac za svetio. Naao se u uskom prolazu koji je, izgleda, vodio u susednu zgradu. U hodniku je smrdelo; crne plastine kese sa smeem bile su nagurane izmeu grubih drvenih greda, verovatno umesto izolacije. Tu i tamo, pacovi su bili izbuili prolaze kroz plastiku, gostei se smeem koje je trulilo i ispadalo iz onih kesa na pod. Pod slabom svetlou sijalice on ugleda ofarbana metalna vrata koja su izlazila na uliicu iza radnji. Taman kad je krenuo ka njiBornovo imeianje ma, vrata se irom otvorie i dva agenta u odelima uletee unutra s uperenim pitoljima, pravo ka njemu. Kako se spustio u uanj, prva dva metka mu proletee iznad glave. Dok se ponovo uspravljao, on snano povue jednu plastinu kesu sa smeem i zavitla je ka agentima. Ona se raspade po avu i zasu jednog od njih dvojice. ubre polete na sve strane i agenti se povukoe zakaljavi se, suznih oiju i s rukama preko lica. Born zamahnu nagore razbivi sijalicu u komadie i ostavivi uzani prostor u mraku. Okrete se i upalivi na trenutak baterijsku lampu ugleda ravan zid na drugom kraju hodnika. Ali, tu su negde postojala vrata koja vode napolje, kako onda...? Tada je ugleda i smesta ugasi tanak snop svetla. uo je agente kako se dovikuju i ponovo staju na noge. Born pouri do udaljenog kraja prolaza i kleknu da napipa metalnu alku iji je mutni odsjaj zapazio u nivou poda. Zakai je kaiprstom, povue je i otvori se poklopac koji je vodio u podrum. Zapuhnu ga miris ustajalog vazdu-ha i vlage. Ne oklevajui ni asa, on se provue kroz otvor. Cipelama napipa preku lestvica i poe njima da se sputa zatvorivi onaj poklopac za sobom. Prvo je osetio miris spreja protiv bubavaba, a onda, ukljuivi baterijsku lampu, ugleda prljavi cementni pod zasut njihovim sasuenim telima kao liem. Poevi da pretura po razbacanim kutijama, kartonima i gajbama on pronae metalnu ipku. Uspentra se brzo uz merdevine i zaglavi poklopac pajserom. Nije uspeo sasvim da ga osigura, poklopac se i dalje pomerao, ali nije moglo bolje. Sve to mu treba, mislio je dok je gazio preko sasuenih aura bubavaba, jeste dovoljno vremena da doe do sporednog ulaza za utovar robe koji su imale sve poslovne zgrade. Iznad glave je uo kako dvojica agenata lupaju o poklopac pokuavajui da ga otvore. Nee dugo proi, znao je, pre nego to paj-ser isklizne od vibracija. Ipak ugleda dvostruka metalna vrata koja su vodila na ulicu i pope se uz nekoliko betonskih stepenika koji su vodili nagore. Brzo iskljui baterijsku lampu kad agenti doskoie na betonski pod. 90 Erik Lustbader Bora je sada bio zarobljen i znao je to. Ako bude pokuao da podigne metalna vrata, ui e dovoljno dnevnog svetla da ga ubiju pre nego to kroi obema nogama na ulicu. Okrenuo se natrag i spu-zao se niz stepenice. uo ih je kako se kreu, traei prekida za svetio. Obraali su se jedan drugome poluapatom kao stari profesionalci. Bora se unjao du gomile nekakve robe. I on sam je traio neto posebno. Kad su blesnula svetla, video je da su dvojica agenata razdvojeni, jedan na jednom, a drugi na skroz drugom kraju podruma. Kakva prljava rupaga", ree jedan od njih. Pusti sad to", upozori ga drugi. Gde je prokleti Bora?" S tim bezizraajnim, hladnokrvnim licima, bilo je teko razlikovati ih. Imali su na sebi agencijska odela i agenijski izraz lica i bili su jednako samouvereni. Ali, Bora je ve imao mnogo iskustva s ljudima koje je Agencija hvatala u svoju mreu. Znao je kako razmiljaju i kako e reagovati. Iako nisu stajali zajedno, kretnje su im bile usklaene. Nee mnogo lupati glavu oko toga gde bi on mogao da bude, nego e podeliti podrum na kvadrate koje e pretraivati metodino kao maine. Sada vie nije mogao da im umakne, ali je mogao da ih iznenadi. Kad bude iskoio pred njih, kretae se veoma brzo. Na to je i raunao i zauzeo je odgovarajai poloaj. Kao klin se zavukao izmeu sanduka, a oi su mu tipala isparenja industrijskih deterdenata s kojima je sada delio skueni prsotor. Poe dlanovima da pipa po mraku oko sebe. Osetivi neto okruglo pod rukom, podie ga. Bila je to nekakva konzerva, dovoljno teka da poslui svrsi. Mogao je da uje otkucaje sopstvenog srca i kako pacov grabe zid iza gajbe na koju se naslanjao; sve ostalo je tonulo u tiinu dok su agenti nastavljali svoje muno detaljno pretraivanje. Bora je strpljivo

ekao, sklupan. Njegova predstraa, pacov, prestao je da gre-bucka. Bar jedan od agenta bio je blizu. Sada je ve vladala zagrobna tiina. A onda, odjednom, zau kako je neko brzo udahnuo vazduh, kako je zautala neka tkanina skoro direktno njemu iznad glave, i on skoi, odgurnuvi poklopac sanduka. S pitoljem u ruci, agent uzmaknu. Njegov partner potra ka njima s drugog kraja podruma. Levom rukom, Born epa za koulju onog agenta koji mu je bio blizu, povukavi ga napred. Instinkgornovojavetanje_ tivno, ovaj se povue unazad, odupirui se Bornu koji se baci na njeaa, iskoristivi njegovu sopstvenu silu kretanja da ga zakuca leima i glavom o zid od cigala. Mogao je da uje kako je pacov skvik-nuo kad je agent zakolutao oima i skliznuo niza zid izgubivi svest. Onaj drugi prie Bornu na dva koraka, pametno odluivi da ne ulazi s njim u borbu prsa u prsa, ve da naniani Glokom" u nje-aove grudi. Born zavitla konzervu agentu u lice. Dok se ovaj previ-jao, Born mu prie i ivicom dlana ga udari po vratu, oborivi ga. Sekund kasnije, Born se ve peo betonskim stepenicama, otvorio metalna vrata, ugledao plavo nebo i udahnuo s vez vazduh. Ispu-stivi vrata da padnu uz tresak, mirno je krenuo trotoarom do avenije Rovzmont. Tamo se izgubio u vrevi. Pola milje dalje, poto se uverio da ga niko ne prati, Born ude u jedan restoran. Dok je sedao za sto, pogledom je prelazio preko svih lica u prostoriji, traei neto to odudara - lanu nonalanciju, prikrivenu radoznalost. Naruio je sendvi sa slaninom, zelenom salatom i paradajzom, kafu, i ustao uputivi se ka zadnjem delu restorana. Poto se uverio da je toalet prazan, zakljuao se u jednu kabinu, seo na poklopac WC olje i otvorio koverat za Konklina koju mu je dao Fajn. Unutra se nalazila jedna avio-karta prve klase na Konklinovo ime, za Budimpetu, u Maarskoj, i klju sobe iz hotela Danubijus Grand". Sedeo je neko vreme gledajui te stvari, pitajui se zato je Konklin eleo da ode u Budumpetu i da li je to imalo ikakve veze s njegovim ubistvom. Izvadio je Aleksov mobilni telefon i ukucao jedan lokalni broj. Sada, kad mu se ukazao neki pravac, oseao se bolje. Deron podie slualicu posle treeg zvona. Mir, ljubav i razumevanje." Born se nasmeja. Ja sam, Dejson." Nikad nije znao ta e De-rn rei kad podigne slualicu. Deron je bukvalno bio umetnik u svom poslu. Sluajno, taj njegov posao bio je falsifikovanje. Zarai-vao je za ivot pravei kopije slika velikih majstora koje su ukraa-Va'e zidove mnogih imunih kua. Bile su tako sjajne i tako profe-s'onalno uraene, da je skoro svaka zavravala na aukciji ili u zbir92 Erik Lustbader kama muzeja. Pored toga, iz iste zabave, falsifikovao je i druge stvari. Pratim vesti o tebi i da zna da ne izgleda dobro", ree Deron svojim blagim britanskim akcentom. Reci mi neto to ne znam." Kad je uo kako se otvaraju vrata mukog toaleta, Born uuta. Ustade, pope se na dasku i proviri iznad vrata kabine. Neki ovek sede kose, s bradom, pomalo hra-mljui dovukao se do pisoara. Imao je na sebi tamnu pilotsku jaknu od prevrnute koe, uske crne pantalone, nita posebno. Ipak, Born se odjednom osetio kao da je uhvaen u zamku. S naporom je potisnuo elju da smesta izae odatle. Jebi ga, je F ti taj baja die za vrat?" Uvek je bilo zanimljivo uti argon iz tako kulturnih usta. Disao je, dok mu nisam umakao..." Born izae iz toaleta i ode natrag na svoje mesto odmerivi svaki sto kraj kog je prolazio. Sendvi ga je ekao, ali kafa se ve bila ohladila. On mahnu konobarici da je zameni. Kad je otila, on ree tiho u telefon: Sluaj, De-rone, treba mi kao i obino - paso i kontaktna soiva na moje ime, i to jue." -...... . n, Dravljanstvo?" '.'!>>' "; :'- ^.T.^i, v i/^'f: -,:; Neka ostane ameriko." -v '' /:y' v^vi'.Uj to':/>-;'.u; Kapiram. To nee oekivati." ' Tako nekako. Hou da paso glasi na ime Aleksander Konklin." Deron ispusti dug zvuduk. Kako ti kae, Dejsone. Moe za dva sata?" Imam li izbora?" Deronov neobini kikot prosuo se s one strane linije. Uzmi ili ostavi. Imam sve tvoje fotke. Koju hoe da stavim?" Kada mu je Born kazao koju, on ree: Siguran si? Na njoj si izbrijan na nulu. Uopte ne lii na sebe." Liiu kad zavrim s preruavanjem", odgovori Born. Agencija me je stavila na listu za odstrel." I to pod brojem jedan, verovatno. Gde da se naemo?" '' Born mu objasni. '""' Moe. Nego, Dejsone, sluaj." Deronov glas odjednom zazvu-a mnogo ozbiljnije. Mora da je bilo gadno. Mislim, ti si ih video, zar ne?" Bornovo lavetanje Born je zurio u svoj tanjir. Zato je naruio ovaj sendvi? Paradajz je liio na krvavo meso. Video sam ih, da." Kad bi nekako mogao da vrati vreme, da se Aleks i Mo ponovo pojave? To bi bio dobar trik. Ali, prolost je ostajala prolost i bledela je iz seanja, svakim danom sve vie.

Nije ba kao Bu Kasidi." ->.v:viBorn ne reci ni reci. Deron uzdahnu. I ja sam poznavao Aleksa i Moa." Naravno da jesi. Ja sam vas upoznao", ree Born, sklapajui telefon. Ostao je jo malo da sedi za stolom i razmilja. Neto ga je tu muilo. U glavi mu je zazvonio alarm kad je izlazio iz toaleta, ali mu je razgovor s Deronom skrenuo misli i nije na njega obratio punu panju. ta je to bilo? Nije video onog oveka s bradom koji je epao. Moda je bio zavrio s jelom i prosto izaao napolje. S druge strane, kad se pojavio u toaletu, Bom je odjednom osetio paninu nelagodu. Bilo je neeg u tom oveku... Bacio je novac na sto i priao ulaznim vratima. Dva prozora koja su gledala na ulicu razdvajao je irok stub od mahagonija. Born se zakloni iza njega da proveri ulicu. Prvo peake - da neko ne hoda moda neprirodno sporo, da neko ne stoji bez razloga u mestu, ita novine ili da moda ne stoji previe dugo ispred izloga preko puta, posmatrajui izlaz restorana u odrazu na staklu. Nije primetio nita sumnjivo. Video je da troje ljudi sede u parkiranim kolima -jedna ena, dva mukarca. Nije mogao da im vidi lica. l naravno, tu su bili automobili parkirani ispred restorana. Ne razmiljajui dalje, on izae na plonik. Jutro je ve bilo odmaklo i sada je bila vea guva na ulici. To mu je trenutno ba odgovaralo. Sledeih dvadeset minuta razgledao je svoje neposredno okruenje, proveravao ulaze, izloge, prolaznike i automobile, prozore i krovove. Kada se uverio da na vidiku nema ljudi iz Agencije, preao je ulicu i uao u radnju s alkoholnim piima. Zatraio je bocu istog Spejsajd" viskija odlealog u bavama od vinjevog drve-ta, koji je bio Konklinovo pie. Kada je vlasnik otiao da je donese, Born pogleda kroz prozor. Jedan od ljudi na koje je pazio izaao je iz kola i uao u apoteku. Nije imao bradu i nije epao. 94 Erik Lustbader Imao je jo ela dva sata pre sastanka s Deronom i hteo je produktivno da iskoristi to vreme. Seanje na onu pariku kancelariju, na onaj glas, polupoznati lik koji je izbledeo pred nametnutim, stvarnim okolnostima, sada mu se vraalo. Tako je eleo da otkrije ko je bio taj ovek u Parizu i zato je seanje na njega iskrslo ba u tom trenutku. Da li samo zbog mirisa plemenitog viskija ili ga je moda prizvalo neto direktno povezano s nemilom situacijom u kojoj se naao? Born je platio viski kreditnom karticom, smatrajui da je dovoljno bezbedno upotrebiti je u obinoj radnji koja prodaje alkohol. Zatim je izaao nosei upakovanu bocu. Proao je pored kola u kojima je sedela ena. Na seditu kraj nje sedelo je neko dete. Poto ljudi iz Agencije nikad ne bi sebi dozvolili da povedu dete u ovakvu operaciju praenja na terenu, to je znailo da mu ostaje jo onaj drugi mukarac u kolima kao potencijalna opasnost. Born se osvrnuo i uputio dalje od kola u kojima je ovaj sedeo. Nije gledao za sobom, nije pokuao da upotrebi nijedno od oprobanih skrivenih pijunskih metoda i standardnih procedura za sluaj da ga neko prati. Ipak jeste obraao pomno panju na sva vozila koja su se nalazila neposredno ispred ili iza njega. Nakon deset minuta stigao je u park. Seo je na klupu od livenog gvozda, posmatrao golubove kako sleu i uzleu, kruei spram plavog neba iznad njegove glave. Otprilike polovina drugih klupa bila je zauzeta. Jedan starac je uao u park; nosio je braon papirnu kesu, zguvanu koliko i njegovo lice, iz koje je akom vadio hlebne mrvice. Golubovi koji kao da su ga iekivali, sjurie se ka starcu, lebdei oko njega, zagugutae i s oduevljenjem se pridruie gozbi, kljucajui. Born otvori onu bocu istog viskija i pomirisa ga da oseti njegovu plemenitu i sloenu aromu. Istog asa mu se ukaza Aleksovo lice i krv koja lagano curi po podu. Briljivo, skoro pobono, primorao je sebe da odloi tu sliku sa strane. Srknuo je gutljaj onog viskija i zadrao ga na nepcu pustivi da mu isparenja ispune nos i vrate mu one krhotine seanja koje mu je toliko izmicalo. U mislima je ponovo uhvatio onaj pogled na Jelisejska polja. Drao je au od bruenog kristala u ruci i poto je ponovo uzeo gutljaj viskija, primorao je sebe da i u seanju prinese au usnama. Zauo je Bornovo zavetanje 95 snaan, operski glas i naterao sebe da se vrati u tu pariku kancelariju u kojoj je stajao ko zna kada. Sada je po prvi put uspeo da vidi pliani nametaj, sliku Raula Dafija na kojoj je neki elegantni konj nosio jahaa Bolonjskom umom, tamnozelene zidove koji su se presijavali tamnim sjajem i visoku, svetlu tavanicu ispresecanu jasnim, otrim svetlima Pariza. Idi dalje, bodrio je sebe. Idi dalje... areni tepih, dve tapacirane stolice visokih naslona, teki polirani pisai sto od orahovine u kraljevskom stilu Luja XIV iza kog je, smeei se, stajao neki visok, zgodan mukarac pametnih oiju, dugakog galskog nosa i prerano osedele kose. ak Robine, francuski ministar kulture. Tako je! Kako ga je Born upoznao, zato su postali prijatelji, i u neku ruku saborci, jo je za njega bila tajna, ali je bar sada znao da ima saveznika s kojim moe da stupi u kontakt i na njega se osloni. Obradovan, Born ostavi bocu s viskijem ispod klupe kao poklon prvom beskuniku koji je bude

primetio. Neprimetno pogleda oko sebe. Starac bese otiao, a sa njim i veina golubova; samo je nekoliko najkrupnijih ptica nauurenog perja na prsima titilo teritoriju i gegalo se okolo skupljajui i poslednju mrvu. Na oblinjoj klupi se ljubio jedan mladi par, tri klinca s kasetofonom prooe pored dobacujui razuzdano ka zaljubljenima. Ponovo mu se sva ula naotrie u panici - neto nije bilo kako treba, neto je odudaralo, ali nije mogao da vidi ta. ivo je bio svestan injenice da se vreme za susret s Deronom brzo primie, ali ga je instinkt upozoravao da ne mrda odatle dok ne otkrije ta nije u redu. Ponovo je zagledao ljude u parku. Nije bilo nikoga s bradom, i sigurno niko nije epao. A ipak... Dijagonalno od njega na klupi je sedeo jedan mukarac, nagnut napred, s lak-tovima na kolenima, skupljenih aka. Posmatrao je deaia kome je tac upravo pruao sladoled u kornetu. Ono to je Bornu palo u oi ilo je da je odeven u tamnu konu pilotsku jaknu i uske crne pan-talone. Kosa mu je bila crna, ne seda, nije imao bradu i po normalnom nainu kako je drao noge, sigurno nije bio opav. Born, koji je i sam bio kameleon, majstor preruavanja, znao je "a je najbolji nain da se sakrije, zapravo da promeni dranje, naroito ako se krije od profesionalca. Neki amater bi moda obratio Panju na povrne aspekte linosti kao to su boja kose ili odea, ali

96 Erik Lustbader za obuenog agenta, nain kretanja i hod bili su jedinstveni poput otiska prsta. Pokuao je da se seti kako je izgledao onaj ovek u toaletu restorana. Da li je nosio periku i lanu bradu? Nije mogao biti siguran u to. Ipak jeste bio siguran da je ovek imao na sebi tamnu pilotsku jaknu od prevrnute koe i uske, crne pantalone. S ovog mesta nije mu video lice, ali je bilo jasno da je daleko mladi nego to mu je delovao onaj mukarac u toaletu. Jo neto mu je smetalo kod njega, ali ta? Nekoliko trenutaka je prouavao ovekov profil pre nego to je shvatio. Iskrsnu mu lik mukarca koji ga je zaskoio u umi na Konklinovom imanju. Bio je to isti oblik uha, tamna put, ista graa prljenova. Blagi boe, pomisli odjednom izgubivi se, pa to je ovek koji je na njega pucao, kome je zamalo uspelo da ga ubije u peini u Manasasu! Kako li je samo uspeo da ga prati ak dovde kada je on umakao svim agentima CIA i specijalnim policajcima iz itavog okruga! U trenutku mu jeza prostruji niz kimu. Kome bi tako neto moglo da pode za rukom? Znao je da postoji samo jedan nain da sazna. Iskustvo mu je govorilo da je, kada se nae pred tako izuzetnim protivnikom, jedini nain da sazna koliko je zaista jak - da uini poslednje to bi ovaj oekivao. Ipak, nekoliko sekundi je oklevao. Nikada do sada nije naiao na ovakvog neprijatelja. Shvatao je da se nalazi na neistraenoj teritoriji. S takvim saznanjem, ustao je, polako ali odluno priao oveku i seo pored njega na klupu. Sada izbliza primeti da ovaj ima izrazito azijatske crte lice. Morao je da mu oda priznanje to se nije trgao, niti je otvoreno iim pokazao da je iznenaen. I dalje je po-smatrao onog deaka. Njemu je sada sladoled poeo da se topi, pa mu je otac pokazivao kako da okrene kornet i polie ono to curi. Ko si ti?" upitao ga je Born. Zato pokuava da me ubije?" ovek pored njega gledao je pravo napred, nije davao ni znaka da je uo Bornovo pitanje. Kakav blaeni prizor porodine idile." Glas mu je odzvanjao ironijom. Pitam se da li ovo dete zna da bi otac mogao da ga napusti dok trepne okom." Born je osetio kod sebe udnu reakciju kad mu je zauo glas u ovom okruenju. Kao da je izaao iz senke da se u potpunosti prikljui svetu drugih ljudi. Bez obzira na to koliko eli da me ubije", ree Born, ne moe mi nita na ovako javnom mestu." Deko ima nekih est godina, rekao bih. Previe je mali da shvati prirodu ivota, previe mlad da razume zato bi ga otac napustio." Born zavrte glavom. Ovaj razgovor nije se odvijao kako je e-leo. Zato tako misli? Zato bi otac uopte napustio svog sina?" Zanimljivo pitanje iz usta oveka sa dvoje dece. Dejmi i Ali-son, je l' tako?" Born poskoi kao da ga je ovaj ubo noem u slabine. Strah i gnev kovitlali su se u njemu, ali je samo gnevu dozvolio da ispliva na povrinu. Neu te ak ni pitati kako toliko zna o meni, ali u ti rei da si ovom pretnjom mojoj porodici napravio kobnu greku." O, nema potrebe da tako misli. Nemam nikakvih planova s tvojom decom", ree Kan jednolinim glasom. Samo sam se pitao kako e se oseati Dejmi kad se ne bude vratio kui." Nikada neu napustiti svog sina. Uradiu sve to je potrebno da ponovo budem sa njim." Deluje mi udno da si tako privren ovoj svojoj porodici kada si izneverio Dao, Douu i Alisu."

Sada strah preplavi Bornove misli. Srce mu je bolno udaralo i u grudima je oseao otar bol. ,,0 emu pria? Otkud ti ideja da sam ih izneverio?" Prepustio si ih njihovoj sudbini, zar ne?" Born kao da je gubio dodir sa realnou. Kako se usuuje! Oni su umrli! Oteli su ih od mene i nikada ih nisam zaboravio!" Krajikom usana ovek se nasmejao kao da se izborio za malu pobedu i izmamio Borna preko nevidljive granice. Zar ni onda kada si se oenio Mari? Zar ni onda kad su ti se rodili Dejmi i Alison?" Glas mu je sada bio otar i suzdran, kao da se bori da zadri u sebi nekog keca iz rukava. Pokuao si da napravi dvojnike Doui i Alisi. ak im i imena poinju istim slovom." Born odjednom oseti slabost kao da ga je neko valjano isprebijao. U uima poe da mu bubnja. Ko si ti?" ponovi pitanje priguenim glasom. Poznat sam po imenu Kan. A ko si ti, Dejvide Vebe? Profesor lingvistike bi mogao nekome da doe u posetu usred pustare, 98 Erik Lustbader ali on sigurno ne bi poznavao borbu prsa u prsa, ne bi znao kako se pravi vij'etkongovska zamka od lijana, ne bi znao kako da ukrade kola. Iznad svega, ne bi znao kako da se tako uspeno sakrije od agenata CI A." Onda smo, izgleda, nas dvojica jedan drugome misterija." Isti onaj iritirajui tajnoviti smeak ponovo zaigra u uglu Ka-novih usana. Born oseti kako su mu se nakostreile dlaice na vratu od neega to se tek borilo da ispliva iz njegovog razruenog seanja. Samo se ti zavaravaj. injenica je da bih mogao odmah da te ubijem, ak i na ovako javnom mestu", ree Kan vrlo zajedljivo. Smeak je bio nestao brzinom kojom oblaci menjaju oblik, a blaga drhtavica mu je prola glatkim bronzanim vratom, kao da je nekakav bes, dugo sputavan, nakratko izronio na povrinu. Trebalo bi odmah da te ubijem. Ali, takav jedan ekstreman potez izloio bi me pogledima one dvojice agenata CIA koji su upravo uli u park sa se-verne strane." Ne okreui glavu, Born usmeri pogled u tom pravcu. Kan je bio potpuno u pravu. Dva agenta u agencijskim odelima zagledali su lica ljudi u njihovoj neposrednoj blizini. Izgleda da je vreme da odemo." Kan ustade i, pogleda na trenutak odozgo Borna. Situacija je vrlo jednostavna. Ili ide sa mnom ili s njima." Born ustade i koraajui pored Kana krenu ka izlazu iz parka. Kan je stao izmeu Borna i agenata i poao je putem kojim e Born i dalje ostati zaklonjen. Ponovo je Born bio impresioniran profesionalizmom mladia i nainom na koji je razmiljao u ekstremnim situacijama. Zato ovo ini?" upita ga Born. Nije ostao imun na onaj temperamentni mladiev izliv, na zaarenost koja je Bornu delovala podjednako misteriozna i alarmantna. Kan mu nita ne odgovori. Prikljuie se reci peaka i uskoro se izgubie iz vidika. Kan je primetio etvoricu agenata koji su uli u radnju Lincoln Fine Tailors i zapamtio im lica. To nije bilo teko; u dungli u kojoj je sam odrastao, sposobnost raspoznavanja likova esto je znaila razliku izmeu ivota i smrti. U svakom sluaju, za razliku od Veba, tano je znao gde se njih etvorica trenutno nalaze i motrio je na preostalu 99 dvojicu, jer u ovom odsudnom trenutku u kom je vodio svoju rtvu putem kojim je on eleo, nije mu bila potrebna nikakva smetnja. Naravno, odmah ih je spazio u guvi pred sobom. Bili su standardno rasporeeni, svaki na drugoj strani ulice, i kretali su se direktno ka njima. Okrenuo se ka Vebu da ga upozori i ustanovio da je ostao sam u vrevi. Od Veba nije bilo ni traga ni glasa. Duboko u utrobi organizacije Humanistas Ud, nalazila se sofisticirana stanica za prislukivanje koja je pratila signale o neprijateljskom kretanju koji su pristizali iz razliitih obavetajnih mrea. Nijedno ljudsko uho nije ulo neobraene podatke jer nijedno ljudsko uho ne bi ni moglo da ih protumai. Poto su signali bili ifrovani, presretnuti razgovori su prolazili kroz niz sofisticiranih softverskih programa koji su bili sastavljeni od heuristinih algoritama - odnosno od onih koji su imali sposobnost da ue. Postojao je poseban program za svaku obavetajnu mreu posto je svaka agencija birala razliite enkriptike algoritme. Programeri Humanistasa neke ifre razbijali su uspenije od drugih, ali u svakom sluaju Spalko je manje-vie znao ta se deava u itavom svetu. ifre amerike agencije CIA bile su medu onima koje su uspeno deifrovane, i tako je, samo nekoliko sati nakon to je direktor CIA naredio smaknue Dejsona Borna, Stepan Spalko ve itao o tome izvetaj. Odlino", rekao je. Sada sve ide po planu." Odloio je deifrovane vesti i na ekranu potraio mapu Najrobija. Kretao se po gradu sve dok nije pronaao kvart u predgrau u koji je predsednik Jo-mo eleo da bude upuena medicinska ekipa Humanistasa, kako bi brinula o identifikovanim i izolovanim pacijentima obolelim od side.

Utom mu zazvoni mobilni. On saslua glas s drugog kraja linije- Pogleda na sat i najzad ree, Trebalo bi da bude dovoljno vremena. Dobro si uradio." Zatim ue u lift i pope se do kancelarije Itana Herna. Dok se penjao, pozvao je samo jedan broj telefona, po-staravi se tako za ono to su mnogi drugi u Budimpeti nedeljama uzalud pokuavali da dobiju - mesto u parteru za operu koja se davala te veeri. 100 Erik Luslhader Najmlai i najnoviji slubenik Humanistasa bio je zadubljen u rad na kompjuteru, ali je ustao im je Spalko uao. Delovao je isto i uredno, kao to je Spalko pretpostavljao da je izgledao i tog jutra kada je stigao na posao. Kod nas nema potrebe za tim formalnostima, Itane", kazao je Spalko leerno se osmehnuvi. Ovo nije vojska, zna." Razumem, gospodine. Hvala." Hern se protegnu. Radim na ovome jutros od sedam." Kako ide prikupljanje novca?" Za poetak seledee nedelje imam zakazane dve veere i ruak sa solidnim izgledima. Poslao sam vam kopije pisama sa apelima koje elim da im uputim." Dobro, dobro." Spalko baci pogled po prostoriji kao da je e-leo da se u veri da niko ne moe da ih uje. Nego, je F ima ti smoking?" Naravno, gospodine. Bez njega se u mom poslu ne moe." Odlino. Idi kui da se presvue." Molim?" Mladieve obrve sastavie se od iznenaenja. Ide u operu." Veeras? Tako odjednom? Kako ste uspeli da dobijete karte?" Spalko se nasmeja. Da zna da mi se dopada, Itane. Kladio bih se da si poslednji potenjaina na ovom svetu." Gospodine, ja ne sumnjam da ste to vi." Spalko se ponovo zasmeja kad ugleda zbunjeni izraz na mladievom licu. To je bila ala, Itane. Hajde, pouri. Nema vremena za gubljenje." ,,A moj posao?" Hern pokaza rukom ka monitoru. Na neki nain, i ovo veeras e biti posao. Na operu e doi ovek koga elim da regrutujem kao dobrotvora." Spalkovo dranje bilo je tako oputeno i nonalantno da Hern nije nita posumnjao. Taj se ovek zove Laslo Molnar..." Nikad uo za njega." Ne udi me." Spalko zavereniki spusti glas. lako je dosta imuan, paranoino izbegava da se to dozna. Nije ni na jednoj listi donatora, to znam sigurno, i ako napravi bilo kakvu aluziju na njegovo bogatstvo, moe da se oprosti od razgovora s njim." Potpuno razumem, gospodine", ree Hern. Bornovo zavetanje 101 ovek je znalac raznih stvari, mada je danas ta re nekako dosta izgubila na znaenju." Jeste, gospodine." Hern klimnu potvrdno. Mislim da shvatam ta ste hteli da kaete." Spalko je dobrim delom bio siguran da mladi nema pojma ta je ovaj hteo da kae, i nekako mu se u misli uvue nota kajanja. I on sam nekada je bio naivan kao Hern, ali inilo mu se kao da je to bilo pre sto godina. ,,U svakom sluaju, Molnar oboava operu. Ima pretplaeno mesto ve godinama." Tano znam kako treba s tvrdim orahom kao to je Laslo Molnar." Hern se energino mai za sako. Moete da raunate na mene. Spalko se iskezi. ,,I znao sam da mogu. Kad mu privue panju, hou da ga odvede u Podzemlje". Zna li gde je taj bar, Ita9" ne.' Naravno, gospodine. Samo, bie dosta kasno. Sigurno posle ponoi." Spalko stavi kaiprst pored nozdrve. Jo jedna tajna. Molnar je pomalo nona ptica. Bunie se, naravno. Ali, izgleda da voli da ga malo nagovaraju. Mora da bude uporan, razume?" Savreno." Spalko mu prui komadi papira sa brojem Molnarovog sedita. Kreni, onda. Lepo se provedi." Blago ga je gurnuo. ,,1 sa sreom." Velianstvena romaneskna fasada Maarske nacionalne opere, kupala se u svetlosti. Unutra je fantastini kitnjasti zlatno-crveni enterijer na tri sprata bletao pod desetinama hiljada iskri koji su vrcale sa bogatog lustera od bruenog stakla okaenog o oslikanu tavanicu ku-pole poput dinovskog zvona.

Veeras se davao Hari Jano Zoltana Kodaljija, tradicionalno omiljena predstava koja je bila na repertoaru jo od 1926. Itan Hern Je pourio niz veliki hol sav u mermeru kojim su odzvanjali glaso-Vl Budimpetanskog visokog drutva okupljenog radi veeranje pred-s ave. Njegov smoking bio je od finog vunenog tofa i dobroga kro-{a' a'' ne i firmiran. U njegovom poslu, odea koju je oblaio i naCln na koji ju je nosio bili su od izuzetnog znaaja. Naginjao je ka 100 Erik Lustbader Najmlai i najnoviji slubenik Humanistasa bio je zadubljen u rad na kompjuteru, ali je ustao im je Spalko uao. Delovao je isto i uredno, kao to je Spalko pretpostavljao da je izgledao i tog jutra kada je stigao na posao. Kod nas nema potrebe za tim formalnostima, Itane", kazao je Spalko leerno se osmehnuvi. Ovo nije vojska, zna." Razumem, gospodine. Hvala." Hern se protegnu. Radim na ovome jutros od sedam." Kako ide prikupljanje novca?" Za poetak seledee nedelje imam zakazane dve veere i ruak sa solidnim izgledima. Poslao sam vam kopije pisama sa apelima koje elim da im uputim." Dobro, dobro." Spalko baci pogled po prostoriji kao da je e-leo da se uveri da niko ne moe da ih uje. Nego, je F ima ti smoking?" Naravno, gospodine. Bez njega se u mom poslu ne moe." Odlino. Idi kui da se presvue." : Molim?" Mladieve obrve sastavie se od iznenaenja. Ide u operu." Veeras? Tako odjednom? Kako ste uspeli da dobijete karte?" Spalko se nasmeja. Da zna da mi se dopada, Itane. Kladio bih se da si poslednji potenjaina na ovom svetu." Gospodine, ja ne sumnjam da ste to vi." Spalko se ponovo zasmeja kad ugleda zbunjeni izraz na mladievom licu. To je bila ala, Itane. Hajde, pouri. Nema vremena za gubljenje." ,,A moj posao?" Hern pokaza rukom ka monitoru. Na neki nain, i ovo veeras e biti posao. Na operu e doi ovek koga elim da regrutujem kao dobrotvora." Spalkovo dranje bilo je tako oputeno i nonalantno da Hern nije nita posumnjao. Taj se ovek zove Laslo Molnar..." Nikad uo za njega." Ne udi me." Spalko zavereniki spusti glas. Iako je dosta imuan, paranoino izbegava da se to dozna. Nije ni na jednoj listi donatora, to znam sigurno, i ako napravi bilo kakvu aluziju na njegovo bogatstvo, moe da se oprosti od razgovora s njim." -^ . Potpuno razumem, gospodine", ree Hern. , Borni\-o zavetanje___________________________________________1(11 .ovek je znaiac raznih stvari, mada je danas ta re nekako o> sta i/gubila na znaenju." .Jeste, gospodine.'' Hern klimnu potvrdno. Mislim da shvatim ta ile hteli da kaete." Spalko je dobrim delom bio siguran da mladi nema pojma ita je ovaj hteo da kae, i nekako mu se u misli uvue nota kajanja I on sam nekada je bio naivan kao Hern, ali inilo mu se kao da je to bilo pre sto godina. ,,U svakom sluaju, Molnar oboava opeu. Ima pretplaeno mesto ve godinama." Tano znam kako treba s tvrdim orahom kao to je Laslo Mil-nar." Hern se energino mai za sako. Moete da raunate na ne-ne." Spalko se iskezi. ,.l znao sam da mogu. Kad mu privue ranju, hou da ga odvede u Podzemlje". Zna li gde je taj bar. tane?" Naravno, gospodine. Samo, bie dosta kasno. Sigurno posle x>-noi." Spalko stavi kaiprst pored nozdrve. Jo jedna tajna. Molna- je pomalo nona ptica. Bunie se, naravno. Ali, izgleda da voli da ga. malo nagovaraju. Mora da bude uporan, razume?" Savreno." Spalko mu prui komadi papira sa brojem Molnarovog sedta.. Kreni, onda. Lepo se provedi." Blago ga je gurnuo. ,,1 sa sreon."Velianstvena romaneskna fasada Maarske nacionalne opere, kipa--la se u svetlosti. Unutra je fantastini kitnjasti zlatno-crveni enteijeir na tri sprata bletao pod desetinama hiljada iskri koji su vrcale s;a bogatog lustera od bruenog stakla okaenog o oslikanu tavanicu kupole poput dinovskog zvona. Veeras se davao Hari Jano Zoltana Kodaljija, tradiciorulruj omiljena predstava koja je bila na repertoaru jo od 1926. Itan Herm je pourio niz veliki hol sav u mermeru kojim su odzvanjali gliso-vi budimpetanskog visokog drutva okupljenog radi veeranje rred:-siave. Njegov smoking bio je od finog vunenog tofa i dobroga kraja, ali ne i firmiran. U njegovom poslu, odea koju je oblaio tufc-cin

na koji ju je nosio bili su od izuzetnog znaaja. Naginjao ka elegantnoj, jednostavnoj odei i nikad nije nosio neto upadljivo ili previe skupo. Trebalo je odavati utisak poniznosti kada traite donacije. Nije eleo da zakasni, ali je ipak usporio, nerado proputajui onaj posebno uzbudljiv trenutak malo pre dizanja zavese od kog bi mu zaigralo srce. Poto se briljivo raspitao o obiajima maarskog drutva, resio je da postane neka vrsta ljubitelja opere. Ova mu se opera dopadala zbog same muzike izvedene iz maarskog narodnog melosa i zbog neverovatne prie koju je veteran Jano ispredao o spaavanju careve keri, unapreenju u generala, jednorukoj pobedi nad Napoleonom i najzad o osvajanju srca careve keri. Bila je to romantina bajka, protkana krvavom istorijom Maarske. Naposletku je ispalo ba zgodno to je zakasnio, jer je pogledavi papiri ta mu je dao Spalko uspeo da primeti Lasla Molnara, koji je kao i veina ostalih, ve bio na svom seditu. Po onome to je Hern mogao da zakljui na prvi pogled, bio je to sredovean o-vek srednje visine, s poveim stomakom, zalizanom ubom crne kose i glavom koja je podseala na peurku. itava uma dlaica di-gljala mu je iz uiju i na nadlanicama koje su se zavravale zatupa-stim prstima. Ignorisao je enu sa svoje leve strane koja je prilino glasno priala sa svojim pratiocem. Sedite sa Molnarove desne strane bilo je prazno. inilo se da je u Operu doao sam. Tim bolje, pomisli Hern, dok je sedao na svoje sedite tik iza orkestra. Trenutak kasnije svetla se priguie, orkestar zasvira preludij i zavesa kliznu uvis. Kasnije, u toku pauze, Hern uze solju tople okolade i pomea se meu negovan svet. Eto gde je evolucija dovela oveanstvo! Za razliku od ivotinjskog sveta, ene su nesumnjivo bile ivopisnije u svojoj vrsti. Bile su utegnute u duge haljine od antung svile, venecijanskog moarea i marokanskog satena, koje su samo pre nekoliko meseci bile izlagane na modnim pistama Pariza, Milana i Njujorka. Mukarci, obueni u firmirane smokinge, delovali su kao da im je sasvim dovoljno to to su okrueni pratiljama koje su kvocale u gru-picama, i to odlaze da im donesu ampanjac ili toplu okoladu kada one to zatrae, ali su, uglavnom, izgledali kao da se dobrano dosauju. zavetanje 103 Hern je uivao u prvom delu opere i radowao se nastavku. Ni-. me(jutim, zaboravio na svoj zadatak. Zapravo je tokom predstave J<rniljao kako da nastupi. Nikada nije voleo da zacrta neki obavezan SJaI1 ve vie da prvo odmeri klijenta i onda odlui kakav pristup bi bio najbolji. Vestom oku, vizuelni kontakt mogao je toliko toga da otkrije. Da li klijent vodi rauna o svom izgiledu? Da li voli hranu ili je indiferentan prema njoj? Da li pije i p^.ui? Da li je uglaen ili neotesan? Svi ovi faktori i mnogi drugi im ili su jednu optu sliku o njemu. v Zato je, kada je priao Molnaru, bio siguran da moe da zapodene razgovor. Izvinite", rekao je Hern najponiznijim moguim glasom, Ja sam'veliki ljubitelj opere. Pitao sam se da li i vi volite operu." Molnar se okrete. Nosio je Armanijev srmoking koji mu je naglaavao ramena i pametno skrivao trbuinu. Imao je ogromne ui koje su ovako izbliza delovale jo dlakavije nego na prvi pogled. Ja prouavam operu", rekao je polako i to je Hern istananim uhom primetio, umorno. Hern se nasmeio to je ar-mantnije mogao i zarobio pogled crnih Molnarevih oiju. Da budean iskren", nastavio je oigledno smekan, obuzet sam njome." Ovo se savreno uklapa u ono to mu je Spalko ispriao, pomisli Hern. Imam svoje rezervisano mesto". ree neobavezno. Imam ga ve godinama i nisam mogao da ne primettim da ga imate i vi." Ovaj se"tiho nasmeja. Nemam ba esto priliiku da upoznam ljude koje vole operu. Moja supruga vie voli dez.." Moja je nekada volela operu." ' Razvedeni ste?" Udovac." ;i;" Moje sauee." '' Ima tome ve neko vreme", ree Molnar, otkravmi se malo, sada kada je otkrio tako intimnu stvar o sebi. Toliko mi nedostaje da nikada nisam prodao njeno sedite." Hern mu prui ruku. Itan Hern." Nakon neprimetnog oklevanja Laslo Mornar mu uhvati ruku svojom maljavom apom. Laslo Molnar. Drago mi je." Hern se kratko, uljudno nakloni. Da li buste popili sa mnom to-plu okoladu, gospodine Molnar?" 104 Erik Lustbuder Ova ponuda kao da obradova drugog oveka i on klimnu glavom. Bie mi zadovoljstvo." Dok su hodali kroz gomilu koja je ro-morila, razmenili su nazive svojih najdraih opera i kompozitora. Poto je

Hern Molnaru prvi postavljao pitanja, mogao je svaki put da se sloi kako imaju mnogo toga zajednikog. Molnar je ponovo bio zadovoljan. Kao to je Spalko primetio, bilo je u Hernu neega otvorenog i iskrenog to bi morao da mu prizna i najnepoverljiviji po-smatra. Imao je taj dar da deluje prirodno ak i u najnategnutijim situacijama. Iskrenost njegovog duha zaokupila je Molnarovu panju i smanjila njegov oprez. Dopada vam se predstava?" pitao ga je dok su srkutali toplu okoladu. Veoma", rekao je Hern. Samo to je ova opera tako puna emocija da priznajem da bih vie uivao da mogu da vidim izraz na licima glavnih izvoaa. Naalost, kada sam rezervisao sezonsku kartu, nisam mogao da priutim nita blie bini, a sada je potpuno nemogue dobiti bolje sedite." Na trenutak Molnar je ostao da uti i Hern se uplaio da e mu propasti mamac. Onda je rekao, kao da se toga upravo doselio: Da li biste se premestili na sedite moje supruge?" Jo jednom", ree Hasan Arsenov, moramo da utvrdimo sled dogaaja koji e nam doneti slobodu." Ali, poznajem ga do poslednje sitnice", pobunila se Zina. Poznaje li put dovoljno dobro da vezanih oiju stigne do krajnjeg odredita?" Ne budi smean", rugala se Zina. Na islandskom, Zina. Od sada priamo samo na islandskom." U njihovoj hotelskoj sobi, planovi hotela Oskjuhlid" u Rejkja-viku stajali su raireni preko velikog pisaeg stola. Pod primamljivom svetlou lampe epurio se svaki nivo hotela, od temelja do bezbednosnih, kanalizacionih, grejnih i rashladnih sistema, do graevinskih planova svakog sprata. Na svakom uveanom nacrtu uredno su bile ispisane primedbe, strelice, oznake obeleavajui nivo bezbedno-sti koji je vaio za svaku od zemalja uesnica na samitu protiv terorizma. Spalkovi obavetajni podaci bili su besprekorni do detalja. Bornovo mvetanje____________________________________________105 Od trenutka kad probijemo sistem obezbedenja hotela," ree Arsenov, imaemo vrlo malo vremena da postignemo svoj cilj. Najgore je to neemo znati koliko malo vremena emo imati na raspolaganju dok ne stignemo tamo i ne proverimo plan na licu mesta. Zato je jo vei imperativ da ne bude nikakvog oklevanja, nikakve greke - ni jednog jedinog pogrenog koraka!" Tamne oi su mu uagreno sevale. Uzevi njen al, on je povue u ugao sobe. Zamota joj al oko glave i vrsto ga zaveza tako da Zina nije mogla nita da vidi. Upravo smo uli u hotel." Ree i pusti je. Sada hou da pro-e svoju trasu. Meriu ti vreme. Kreni!" Dve treine svog krunog puta, Zina je prola dobro, ali onda, tamo gde su se ravala dva hodnika, ona skrenu levo umesto desno. Zavrila si", ree joj tvrdim glasom dok joj je skidao povez sa oiju. ak i da ispravi greku, nee stii na vreme do cilja. Obez-bedenje - bilo da je ameriko, rusko ili arapsko - stiglo bi te i ubilo na licu mesta." Zina je drhtala, besna i na sebe i na njega. Poznajem taj pogled, Zina. Zaboravi na bes", ree Hasan. Emocije naruavaju koncentraciju, a ono to ti je sada potrebno jeste koncentracija. Kada uspe bez greke da proe elu trasu zavezanih oiju, na veeranji posao e biti zavren." Sat vremena kasnije, poto je uspeno obavila zadatak, Zina ree: Doi u krevet, ljubavi." Arsenov, sada odeven samo u jednostavan ogrta od muslina, crn, zavezan u struku, odmahnu glavom. Stajao je kraj velikog prozora i gledao kako u crnoj vodi Dunava blete nona svetla Budimpete kao dijamanti. Zina se naga ispruila preko mekog pokrivaa i tiho se nasme-jala iz dubine grla. Hasane, pipni." Prela je dlanom i dugim, rairenim prstima preko pokrivaa. Pravi egipatski pamuk, ist luksuz." On joj prie i senka neodobravanja mu prede licem. Upravo tako, Zina." Pokaza na polupraznu bocu na nonom ormariu. Bren-di Napoleon", meki aravi i perjani dueci. Takav luksuz nije za nas." 106 Erik Luslbader Zina irom razrogai oi i napui usta. ,,A to nije?" Zar je ono emu sam te upravo nauio ulo na jedno uvo a izalo na drugo? Zato to smo mi borci, zato to smo se odrekli ovozemaljskih dobara." Jesi li se odrekao svog oruja, Hasane?" On zavrte glavom, pogleda hladnog i neumoljivog. Nae oruje slui svrsi." ,,I ove meke stvari takoe slue svrsi, Hasane. ine me sre-nom." On iz grla ispusti neki zvuk, kratak i prezriv. Ja ne elim da imam ove stvari, Hasane", ree Zina promuklim glasom, samo hou da ih upotrebim za no ili dve." Ona isprui ruku ka njemu. Zar ne mogu tvoja gvozdena pravila malo da popuste, ak ni zakratko? Oboje smo danas naporno radili; zasluili smo mali predah." Priaj u svoje ime. Mene nee zaslepeti luksuzne stvari", ree otresito. Gadi mi se to su tebe

zaslepile." Ne bih rekla da ti se ja gadim." Bilo je neeg u njegovim oima, nekog samopregora koji je ona, naravno, pogreno protumaila kao njegovu strogu asketsku prirodu vrstu kao stena. Dobro, onda", ree ona. Razbiu onu bocu brendija i posuti krevet staklom, samo da mi se pridrui." Rekoh ti", upozorio ju je mrzovoljno. Ne ali se sa tim stvarima, Zina." Ona se uspravi u krevetu i poe da puzi ka njemu na kolenima dok su joj se grudi, obasjane zlatastom svetlou lampe, izazovno njihale. Savreno sam ozbiljna. Ako je tvoja elja da leimo na krevetu punom krhotina dok vodimo ljubav, ko sam ja da ti se suprotstavim?" Dugo je ostao da stoji i posmatra je. Nije mu ni palo na pamet da mu se moda podsmeva. Zar ne razume?" On koraknu ka njoj. Na put je zacrtan. Obavezali smo se na tariqat, duhovni put ka Alahu." Ne skrei temu, Hasane. Ja jo razmiljam o oruju."0na dohvati akom muslin i povue ga ka sebi. Druga ruka joj se podie i neno pomilova zavoje koji su mu prekrivali prostrelnu ranu. Zatim se pomerila navie. 107 Vodili su ljubav estoko kao da se bore prsa u prsa. Koliko god da su oseali fiziku elju, oseali su i elju da povrede jedno dru-oo. Malo je verovatno da je u tom njihovom besomunom kidisanju, jecanju i rastereenju, ljubav igrala ikakvu ulogu. Sa svoje strane, Arsenov je upravo udeo za posteljom punom krhotina kojoj se Zi-na podsmehnula i im ga je zagrebala noktima, on joj se odupro, prisilivi je da ga stegne jo jae, zaparavi mu kou. Bio je dovoljno grub da se ona uhvati na taj mamac, da mu pokae zube i zari-je ih u snane miie njegovih ramena, grudi, miica. Tek je sa rastuim talasom bola koji je pretio da nadjaa zadovoljstvo malo popustio onaj udan, nestvarni oseaj koji ga je bio obuzeo. Bila mu je potrebna kazna za ono to je uinio Halidu Muratu, svom sunarodniku, svom prijatelju. Nije mnogo pomagala injenica da je uinio samo ono to se moralo uiniti kako bi njegov narod opstao i napredovao. Koliko je samo puta sebi rekao da je Halid Mu-rat rtvovan na oltaru eenske budunosti? A opet su ga poput nekog grenika, poput otpadnika morile sumnje i strah, i bila mu je potrebna surova kazna. Dodue, iskreno je smatrao da je i ova mala smrt koja mu stie iz seksualnog ooslobaanja tako tipina za sve proroke. Zar nije ovo muenje jo jedan dokaz da je put kojim je krenuo - put pravednika? Zina mu je leala u naruju. Bila je miljama daleko, mada su na izvestan nain i njene misli bile upuene prorocima. Ili, tanije, jednom proroku. Taj savremeni prorok nije joj izlazio iz glave od kada je odvukla Hasana u krevet. Mrzela je Hasana jer nije mogao da dopusti sebi da uiva u luksuzu koji ga je okruivao, i zato, kada ju je privukao k sebi, nije razmiljala o njemu, kada je prodro u njenu utrobu, nije uopte mislila na njega, ve je udela za Stepa-nom Spalkom. Kada je bliei se vrhuncu, ugrizla usnu, nije to uinila samo iz sladostraa kao to je Hasan verovao, ve iz bojazni da ne izgovori Spalkovo ime. arko je elela to da uini, makar sa-mo da povredi Hasana tako da mu nestane tlo pod nogama, jer nimalo nije sumnjala u njegovu ljubav. Ona je tu ljubav smatrala nemutom i nesvesnom, nezrelom poput bebe koja trai majinu sisu. On je od nje oekivao da dobije toplinu i zaklon, privremeni povra-tak u majinu utrobu. Od takve ljubavi sva joj se koa jeila. Ali, ono za im je ona udela... 108 Erik Lustbader Misli joj se zaustavie na trenutak kada je osetila kako se pri-pio uz nju, uzdahnuvi. Pretpostavljala je da je zaspao, ali nije, ili ga je neto prenulo. Sada, dok je budno pratila njegove elje, nije imala vremena da razmilja o svojim. Osetila je njegov muki miris koji se dizao oko nje kao magla u praskozorje, i kako mu se disanje malice ubrzava. Razmiljao sam", proaputao je, ,,o tome ta znai biti prorok, i da li e me na narod jednoga dana nazivati tim imenom." Zina nije nita rekla, znajui da je eleo da sada samo uti, da samo slua dok on ubeuje sebe u ispravnost puta koji je odabrao. Eto, to je bila Arsenovljeva slaba strana, svima ostalima nepoznata, jedino njoj otkrivena. Pitala se da li je Halid Murat bio dovoljno pametan da posumnja u takvu njegovu slabost. Bila je skoro sasvim sigurna da Stepan Spalko jeste. Kuran nam govori da je svaki prorok inkarnacija nekog boi-jeg svojstva", ree Arsenov. Mojsije je manifestacija transcendentalnog aspekta stvarnosti, zbog svoje sposobnosti da razgovara s Bogom bez posrednika. U Kuranu, Gospod kae Mojsiju: 'Ne plai se. ti si poseban.' Isus je manifestacija prorotva. Kao dete, uzviknuo je: 'Bog mi je dao knjigu i postavio me za proroka.' Dok je Muhamed duhovna inkarnacija i manifestacija svih imena boijih. I sam Muhamed je rekao: 'Ono to je Bog prvo stvorio, bila je moja svetlost. Ja sam bio prorok dok Adam jo nije bio ni zemlja ni voda'."

Zina je odbrojala u sebi nekoliko otkucaja srca da se uveri da je zavrio svoju propoved. Zatim je, stavivi dlan na njegove grudi koje su se lagano podizale i sputale, pitala ono to je znala da on eli da ga pita: ,,A koje je tvoje boanske svojstvo, proroe moj?" Arsenov okrenu glavu na jastuku da bi mogao elu da je vidi. Lampa iza nje ostavila joj je lice u senci i nazirala se jo samo otra linija njenih jagodica i viline kosti nalik jednom duguljastom potezu slikarske etkice, i njega ponovo obuze pomisao koju je najee krio ak i od samog sebe. Nije znao ta bi radio bez njene snage i njene vitalnosti. Za njega je njena utroba predstavljala besmrtnost, sveto mesto iz kog e iznii njegovi sinovi, njegova loza koja e se nastaviti u beskonanost. Ali je takoe znao da taj plan nije bio mogornovo zavetanje 109 ou bez Spalkove pomoi. Ah, Zina, da samo zna ta e eih uiniti za nas, ta e nam pomoi da postanemo!" Naslonila je obraz o njegovu miicu. Ispriaj mi." Ali, on je odmahnuo glavom i jedva primetan smeak mu je zaigrao u uglovima usana. To bi bila greka." Zato?" Zato to mora sama to da vidi, bez ikakvog prethodnog znanja o razornoj moi tog oruja." U tom trenutku njom je, dok je gledala Arsenova pravo u oi, prostrujala jeza stigavi sa mesta duboko u njoj, u koje se retko kad usuivala da pogleda. Moda je osetila blizinu uasne moi koja e za tri dana biti upotrebljena u Najrobiju. Ali je zato estim ulom, ponekad tako svojstvenom ljubavnicima, razumela da Hasana najvie zanima strah koji e oruje izazvati od takve smrti - kakva god ona bila. Planirao je da iskoristi taj strah, to joj je bilo sasvim jasno. Bio je to strah od upotrebe maa pravednika koji bi povratio sve to su eeni izgubili u vekovima tlaenja, progona i krvoprolia. Od najranijih dana, Zina je odlino znala ta je strah. Njen otac bio je slab i umirao je bolestan od oajanja koje se kao kuga irilo eenijom; nekada se starao o svojoj porodici kao to to mora da radi svaki eenski mukarac, a sada nije smeo da pomoli nos na ulicu u strahu da e ga pokuptiti Rusi. Njena majka, nekada mlada i lepa, poslednjih godina bila je samo ena upalih grudi, proreene kose, loeg vida i naruenog pamenja. Kad bi dola kui nakon to je itavog dana pretraivala ruevine, Zina je morala da prepeai tri kilometra do najblie uline pumpe, da eka u redu za vodu sat ili dva, vrati se natrag i odvue tu kofu vode uz pet stepeninih krila do njihove prljave sobice. Kakva je to bila voda! ak i sada Zina se budila iz sna, grcajui, oseajui uasni ukus te vode sa ukusom terpentina. Jedne noi, njena majka je sela i vie nije ustala. Imala je dvadeset i osam godina, ali je izgledala kao da je dvostruko starija. Od nafte koja je neprekidno gorela oko njih, plua su joj bila puna katrana. Kada se Zinin mladi brat poalio na e, starica je pogledala Zinu i rekla, Ne mogu da ustanem. ak ni zbog vode. Ne mogu vie..." Erik Lustbader Zina se prevrnula u postelji i, izvivi torzo, ugasila lampu. Me-sec koji se do tada nije primeivao, ispunio je okvir prozora. U trenutku kada joj se torzo iskrenuo u vitkom struku, snop hladne me-seine pade na krevet osvetlivi vrhove njenih dojki, ispod kojih je, pod njihovom raskonom oblinom, poivala Hasanova ruka. Van te trake meseeve svetlosti, vladao je potpuni mrak. Dugo je leala otvorenih oiju, sluajui Hasanovo ravnomerno disanje, ekajui da joj doe san. Ko bolje od eena zna ta znai strahl, pitala se. Na Hasanovom licu ocrtavala se nesretna istori-ja njihovog naroda. Nije vana smrt, nije vano razaranje, za njega je postojao samo jedan ishod: odmazda za eeniju. Zina je, u srcu ophrvanom oajanjem, znala da svetu treba skrenuti panju. A u ovakvim vremenima, postojao je samo jedan nain da se to uradi. Znala je da je Hasan u pravu: morala je da doe smrt i to u do sada nepojmljivim srazmerama, ali nije mogla ni izbliza da zamisli koliku bi cenu za tako neto svi oni mogli platiti. ) ak Robine je voleo da provede jutro sa svojom enom, da popije kafu s mlekom, da proita novine i da s njom porazgovara o ekonomiji, o deci i o ivotu njihovih prijatelja. Nikada nisu razgovarali o njegovom poslu. Sam je uspostavio pravilo da nikada ne ulazi u kancelariju pre podneva. Kada bi stigao, otprilike sat vremena bi pregledao dokumenta, zapisnike sa sastanaka razliitih slubi, i ako je neophodno, odgovorio bi na po neki imejl. Na telefonske pozive je odgovarala njegova pomonica koja ih je evidentirala i donosila mu poruke za koje bi procenila da su hitne. U ovome je, kao i u svim ostalim stvarima koje je inila za Robinea, bila za uzor. On ju je lino obuio i imala je nepogreiv instinkt. to je bilo najbolje od svega, bila je potpuno diskretna. To je znailo da je Robine mogao svakog dana da joj kae da ide na ruak sa ljubavnicom - bilo da je to u nekom mirnom bistrom ili u njenom stanu u

etvrtom kvartu. Ovo je bilo od najvee vanosti, poto se Robine na tim rukovima dugo zadravao, ak i po francuskim merilima. Retko kada bi se vratio u kancelariju pre etiri, ali Bornovo zavetanje 111 je esto ostajao za stolom i due od ponoi, raztnenjujui poruke sa svojim kolegama u Americi. Robine je zvanino moda bio ministar za kulturu, ali je zapravo bio pijun takvog kalibra da je raport podnosio direktno predsedniku Francuske. Meutim, tog dana je izaao na veeru poto je proveo tako zamorno i uurbano popodne da je sve svoje dnevne sastanke odloio za kasno uvee. Jedna vest ga je bila posebno zabrinula. Njegovi prijatelji Amerikanci prosledili su mu meunarodni nalog za likvidaciju od koga mu se krv sledila kad ga je proitao, jer je meta likvidacije bio Dejson Bora. Nekoliko godina pre toga, Robine je upoznao Borna i to, od svih mesta na svetu, u jednoj banji. Robine je bio rezervisao nedelju dana u banji nadomak Pariza da bi mogao tamo da se odmori sa ondanjom svojom ljubavnicom, siunom enom ogromnih apetita. Bila je balerina; Robine se jo s velikim simpatijama priseao savrene gipkosti njenog tela. U svakom sluaju, sreli su se u sauni i zapoeli razgovor. Najzad je, na vrlo neugodan nain saznao da je Bora tu doao da pronae izvesnog dvostrukog agenta. Poto ju je razotkrio, ubio ju je dok je Robine bio na tretmanu zelenim blatom, ukoliko ga seanje ne vara. Sreom, jer je dvostruki agent bio pre-ruen u terapeuta i imao nameru da ga likvidira. Zar nije upravo na terapeutskom stolu ovek najranjiviji?, pitao se Robine. ta je posle toga mogao, osim da ga poasti pristojnom veerom. Te veeri, uz guiju digericu, telee bubrege u prelivu od senfa i tarte Tatin koje su zalili sa tri sjajne boce najplemenitijeg rubincrvenog bordoa", poto su otkrili jedan drugome tajne, postali su veliki prijatelji. Preko Borna je Robine upoznao Aleksandra Konklina i postao Konklinova veza sa operacijama francuske tajne slube i Interpola. Na kraju se ispostavilo da je Dejson Bora imao sree to je Robine imao asistentkinju od takvog poverenja, jer je primio od nje poziv dok je ispijao kafu i dovravao apsolutno savreni krem od va-nila u restoranu ez Dordis" sa Delfinom. Oboavao je taj restoran i zbog hrane i zbog lokacije. Poto se nalazio preko puta Bur-sea", to je bio ekvivalent Njujorke berze za papire od vrednosti, poseivali su ga brokeri i biznismeni, ljudi sa mnogo vie diskrecije od brbljivih politiara s kojima je Robine povremeno morao da se nalazi. 112 Erik Lustbader Imate nekoga na liniji'', proaputa njegova pomonica. Sreom je od kue pratila sve pozive koji su mu bili upuivani nakon radnog vremena. Kae da mora hitno da pria sa vama." Robine se nasmeio Delfini. Ljubavnica mu je bila elegantna ena, zrele lepote koja je bila upravo suta suprotnost njegovoj supruzi s kojom je trideset godina bio u braku. Upravo su s uivanjem razmenili miljenje o Aristidu Mejou iji su pohotni aktovi krasili zidove galerija Tiljerije", il Masane", i iju su operu Manon oboje smatrali precenjenom. On zaista nije mogao da razume opsedutost amerikih mukaraca devojicama koje su do jue bile tinejderke. Sama pomisao na to da uzme za ljubavnicu neku devojku istog godita kao i njegova kerka bila mu je odvratna, i nije potrebno rei - besmislena. O emu bi, pobogu, priali uz kafu i krempite? Rekao je kako se zove?" kazao je u slualicu. Da. Dejson Born." Robineov puls se ubrza. Prebacite vezu", ree brzo. Zatim se izvinio, poto bi bilo neoprostivo pred ljubavnicom priati telefonom, i izaao je na ulicu, u retku maglu parike veeri ekajui da uje glas starog prijatelja. Dragi moj Dejsone! Koliko dugo se nismo uli?" Bornu se smesta popravi raspoloenje kad je zauo duboki Robineov glas kako odjekuje iz slualice. Najzad glas nekoga od upuenih ko nije pokuavao da ga ubije (bar se nadao). Odmicao je obi-laznim putem oko glavnog grada u kolima koja je ukrao kada je krenuo na sastanak sa Deronom. Da ti pravo kaem, ne znam." Ve nekoliko godina, moe li da poveruje?" ree Robine. Ali, moram da ti kaem da sam pratio ta radi preko Aleksa." Born je isprva malo zadrhtao, ali se sada polako oputao. ak, uo si za Aleksa." Jesam, mon ami. Direktor CIA je izdao meunarodnu poterni-cu za tobom. Ali, ja im ne verujem ni re. Nemogue da si ti ubio Aleksa. Da li zna ko je to uinio?" Pokuavam da saznam. Sve to zasigurno znam u ovom trenutku jeste da je mogue da je umean neko koga zovu Kan." Bornovo_zavetanje____________________________________________113 Tiina s druge strane linije toliko se otegla da je Born morao da upita: ak? Jesi li tu?" Jesam, mon ami. Iznenadio si me, to je sve." Robine duboko udahnu vazduh. Taj Kan nam je poznat.

Profesionalni ubica prve klase. Po onome to mi ovde znamo, odgovoran je za preko deset vrhunski odraenih likvidacija u svetu." Ko su njegove mete?" Uglavnom politiari - predsednik Malija, recimo - ali isto tako povremeno udari i na nekog od vanijih biznismena. Koliko smo uspeli da ustanovimo, nema politikih niti ideolokih uverenja. Radi iskljuivo za novac. Jedino u njega veruje." Najopasnija vrsta ubice." ,,U to nema sumnje, mon ami", ree Robine. Misli da je on ubio Aleksa?" Mogue je", odgovori Born. Naleteo sam na njega na Alekso-vom imanju nakon to sam im pronaao tela. Mogue je da je on pozvao policiju, jer su se pojavili dok sam ja jo bio u kui." Klasina nametaljka", sloio se Robine. Born na trenutak zauta, misli mu se vratie Kanu koji ga je mogao ubiti u dvoritu univerziteta ili kasnije, kada je za to imao lepu priliku na onoj vrbi. Ta mu injenica ba nije mnogo otkrivala. Ovo oigledno za Kana nije bila obina naruena likvidacija; takav progon morao je biti nekakva lina osveta za neto to je sigurno poteklo iz dungli jugoistone Azije. Najloginija pretpostavka bila je da je Born ubio Kanovog oca i da je sada sin krenuo u osvetu. Zato bi inae bio toliko opsednut Bornovom porodicom? Zato bi ga inae pitao zato je napustio Dejmija? Ova teorija savreno se uklapala u situaciju. ,ta jo moe da mi kae o Kanu?" upita ga Born. Vrlo malo", odgovori Robine, osim koliko ima godina, a na dvadeset i sedam." Izgleda mlae", naglas je razmiljao Born. Takoe znam da je Po|u-Azijat." Pria se da je polu-Kambodanac, ali zna i sam koliko su prie pouzdane." A drugom polovinom?" , 114 Erik Lustbader Znam koliko i ti. Radi sam, nije poznato da ima poroka, ne zna se gde ivi. Pojavio se na sceni odjednom, pre est godina, kada je ubio premijera Sijera Leonea. Pre toga kao da nije ni postojao." Born proveri retrovizor. Znai, obavio je prvu zvaninu likvidaciju u dvadeset prvoj." Kakav ulazak u visoko drutvo, ha?" ree Robine suvo. uj, Dejsone, u vezi s tim Kanom, nemam reci da naglasim koliko je opasan. Ako je na bilo koji nain umean u ovo, mora da bude maksimalno oprezan." Zvui uplaeno, ak." I jesam, mon ami. Kada je Kan u pitanju, nije sramota plaiti se. I ti bi trebalo da se plai. Zdrava doza straha oveka ini opreznijim, a veruj mi da je vreme da bude oprezan." Imau to na umu", ree Bom. Manevrisao je kolima kroz saobraaj, traei pravi izlaz sa saobraajnice. Aleks je radio na neemu i mislim da je zbog toga ubijen. Zna li moda u staje bio umean?" Video sam se s Aleksom ovde u Parizu pre nekih est meseci. Veerali smo. Stekao sam utisak da je jako zauzet. Ali, ti zna Alek-sa, nisam od njega saznao ni reci", uzdahnuo je Robine. Njegova smrt je za sve nas straan gubitak." Born je skrenuo sa obilaznice i izaao na saobraajnicu 123 ka javnoj garai. Da li ti neto znai NX 20?" To je sve to ima? Samo NX 20?" Dovezao se do nivoa C garae u centru Tajsons Korner". ,,Ma-nje-vie. Proveri mi i jedno ime: dr Feliks Sifer." Izdiktira mu kako se pie. Radi za DARPA." E, sad si mi rekao neto od koristi. Videu ta mogu da uradim." Born mu izdiktira broj svog mobilnog telefona dok je izlazio iz kola. Sluaj, ak, na putu sam za Budimpetu, ali sam skoro ostao bez gotovine." Nema problema", ree Robine. Hoemo li to da sredimo kao i dosad?" Born nije imao pojma ta to znai. Nije imao izbora nego da se sloi. Bornovo zavetanje 115 Bon! Koliko?" Penjao se pokretnim stepenicama prolazei kraj Ejvijeri Korta". Sto hiljada bi trebalo da bude dovoljno. Odseu u hotrelu 'Dana-ubijus grand' pod Aleksovim imenom. Oznai paket sa 'izdrati do odlaska'." Mais oui, Dejsone! Bie kako eli. Mogu li jo nekako da ti pomognem?" Trenutno, ne." Born ugleda Derona pred sobom kako stoji ispred radnje koja se zvala Suvi led". Hvala ti na svemu, ak."

Ne zaboravi na oprez, mon ami," ree Robine na kraju. Sa Kanom na terenu, sve je mogue." Deron je primetio Borna i krenuo je lakim korakom kako bi ga ovaj sustigao. Bio je to sitan ovek, koe boje kakaoa, kao isklesanih crta lica, visokih jagodica i oiju koje su blistale visokom inteligencijom. U svom lakom kaputu, elegantno skrojenom odelu i sa sjajnom akten-tanom od koe, delovao je kao pravi biznismen od glave do pete. Nasmeio se kad su krenuli kroz trni centar jedan uz drugog. Drago mi je da te vidim, Dejsone." teta to su okolnosti tako gadne." Deron se nasmeja. Ionako te viam jedino kad zagusti!" Dok su razgovarali, Born je odmeravao razne uglove, mogue pravce za beg, proveravao lica. Deron otkljua tanu i predade Bornu tanak paket. Paso i kontakti." Hvala." Born odloi paket. Uplata ti stie u toku nedelje." Kad god." Deron odmahnu svojom umetnikom rukom sa dugim prstima. Verujem ti na re." Dodade Bornu jo neto. Gadne okolnosti trae ekstremne mere." Born uhvati pitolj. Od ega je? Tako je lagan." Keramika i plastika. Radim na njemu ve nekoliko meseci", re-ce Deron, ne bez ponosa. Nije od koristi na daljinu, ali je savren izbliza." Plus, nee ga otkriti na aerodromu", ree Born. Deron klimnu potvrdno. Ima i municiju." Dodade Bornu ma-u kartonsku kutiju. Keramika sa plastificiranim vrhom, umesto ma116 Erik Lustbader lokalibarskog metka. Jo jedan plus, evo ovde, vidi ove otvore na cevi - upijaju buku od pucnja. Skoro da se ne uje nikakav zvuk." Born se namrti. Zar mu to ne smanjuje zaustavnu mo?" Deron se nasmeja. Stara balistika kola, ovee! Veruj mi, koga ovim pogodi, taj vie ne ustaje." Derone, ti si ovek sa mnogo neoekivanih talenata!" Pa, ovek mora da bude ono to jeste." Uzdahnu duboko. Kopiranje starih majstora ima svojih prednosti, pretpostavljam. Ne moe da zamisli koliko sam mnogo nauio prouavajui njihove tehnike rada. S druge strane, svet koji si mi ti otvorio - svet koga ni-ko u ovom trnom centru sada nije ni svestan - e, to je ono to ja zovem uzbuenjem!" Podigao se neki vetar nagovetavajui prome-nu vremena, i on podie okovratnik kaputa da se ugreje. Priznajem da sam ranije gajio potajnu elju da neke od svojih neobinijih izuma izraujem za ljude kao to si ti." Odmahnuo je glavom. Ali, vie ne. Ono to sada radim sa strane, radim iz zabave." Born primeti oveka u kinom mantilu kako zastaje ispred nekog izloga da zapali cigaretu. Jo je tamo stajao, naizgled razgledajui izloene cipele. To su, meutim, bile enske cipele. Born dade rukom signal i oni skretoe levo, dalje od prodavnice obue. Born smesta iskoristi sve dostupne reflektujue povrine da proveri imaju li pratnju. Meutim, ovek u kinom mantilu nije se nigde mogao videti. Born odmeri pitolj u ruci, koji je delovao lak kao pero. Koliko?" upita. Deron slegnu ramenima. To je prototip. Ovako emo, ti ga plati onoliko koliko ti bude vredeo. Verujem da e to biti fer." Kada je Itan Hern prvi put stigao u Budimpetu, trebalo mu je iz-vesno vreme da se navikne na injenicu da su Maari koliko nematovit, toliko i oprezan narod. U skladu sa ovim i bar Podzemlje" nalazio se u Peti, u ulici Terez Koruta 30, u podrumu ispod jednog bioskopa. To to se nalazio ispod jedne bioskopske sale, takoe je bilo u skladu sa maarskim duhom, jer je Podzemlje" bio oma poznatom istoimenom maarskom filmu Emira Kustikare. Po Herno-vom miljenju, bio je to pravi postmodernistiki bar u najgorem mo117 sucem znaenju te reci. Preko tavanice su se pruale eline grede sa linearno postavljenim ogromnim industrijskim ventilatorima koji su dimom zasien vazduh duvali u pravcu posetilaca zauzetih plesom i piem. Ali, ono to se Hernu najmanje od svega dopadalo u ,PodzemIju" bila je muzika - glasna kakofona meavina tekog garanog roka i znojavog fanka. Zaudo, Laslu Molnaru kao da to nije smetalo. Zapravo, delo-valo je kao da eli da ostane medu tom gomilom zanjihanih kukova, kao da mu se ne vraa kui. Bilo je neeg udnog u njegovom ponaanju, pomislio je Hern, u tom njegovom ustrom, oporom sme-hu, nainu na koji je gledao naokolo, nikad dugo ne zadravajui pogled na jednoj stvari ili osobi, kao da je sa sobom nosio neku tamnu, razdiruu tajnu. Hern je po profesiji dolazio u dodir s velikim koliinama novca. Pitao se, ne po prvi put, da li tako veliki novac unitava ovekovu psihu. Moda upravo iz tog razloga sam nikada nije teio bogatstvu. Molnar je insistirao da narui pie za obojicu: uasno sladak koktel koji se zvao kozvej sprej" napravljen od viskija, umbirovog piva, tripl sek" likera i limuna. Pronali su sto u uglu gde je Hern jedva mogao da vidi ta pie na malom meniju i gde su nastavili razgovor o operi koji je, s obzirom na mesto, delovao apsurdno.

Nakon drugog pia, Hern je ugledao Spalka kako stoji u polumraku, u dnu kluba. ef je uhvatio njegov pogled i Hern se izvinio Molnaru. Blizu Spalka stajala su jo dvojica. Nisu delovali kao da pripadaju Podzemlju", ali ipak, Hern ree sebi, tako ne deluje ni on, ni Laslo Molnar. Spalko ga je poveo niz mrani hodnik osve-tljen jedino malim halogenim lampicama nalik zvezdama. Otvorio je jedna uska vrata i uli su u neku prostoriju za koju je Hern pretpostavio da je menaderova kancelarija. Unutra nije bilo nikoga. Dobro vee, Itane." Spalko se nasmeio dok je zatvarao vrata za sobom. Izgleda da si dobro obavio posao. estitam!" Hvala, gospodine!" A sada," Spalko ree ovijalno, vreme je da ja preuzmem stvar." Hern je kroz zidove mogao da uje bubnjanje elektronskih basova koje je prodirale do kostiju. Zar ne bi trebalo da ostanem tek toliko da vas upoznam?" 118 Erik Lustbuder Nije neophodno, uveravam te. Vreme je da se i ti malo odmori." Bacio je pogled na sat. Zapravo, s obzirom na to koliko je sati, zato ne bi sutra uzeo slobodan dan?" Hern se snebivao. Ne mogu, gospodine..." ,:.,>: ;:; > < Spalko se nasmeja, Moe, Itane, i hoe." . :'',- .: /, Ali, vi ste mi izriito rekli..." Itane, ja imam tu mo da odluujem o poslovnim obavezama i o izuzecima od istih. Kada ti stigne sofa na rasklapanje, moe da radi ta hoe, ali sutra si slobodan." Da, gospodine." Mladi pognu glavu, cerei se blesavo. Nije tri godine imao slobodan dan! Jutro u krevetu, bez ikakvog materijala za itanje osim novina, uz tost i marmeladu od pomorande - delo-valo mu je kao raj. Hvala vam. Veoma sam vam zahvalan." Idi, onda. Kada stigne u kancelariju, ja u ve proitati i 'sastaviti komentare na ono pismo za klijente." Izgurao je Herna iz pre-grejane kancelarije. Kada je video da se mladi penje stepenitem do izlaznih vrata, klimnuo je onoj dvojici pratilaca i oni se zajedno upu-tie kroz frenetini zvuk basova. Laslo Molnar je ve bio poeo da izviruje kroz duvanski dim i raznobojna svetla traei pogledom svog novog prijatelja. Jo od kada je ovaj ustao od stola, vidik mu je leima zaklonila neka devoj-ka u mini suknji, ali je ve shvatao da se Hern zadrao due nego to bi trebalo. Prepade se kada za njegov sto, umesto Herna, sedo-e dva druga mukarca. ta ovo treba da znai?" ree, dok mu je glas podrhtavao od straha. ta elite?" Nita mu nisu odgovorili, ovek koji je seo s njegove desne strane pritisnu ga nazad uz sedite takvom silinom da ovaj pretrnu. Bio je suvie okiran da bi pokuao da vie, ali ak i da je za to imao dovoljno prisebnosti, od onog tretanja ne bi se nita ulo. I tako je ostao da sedi, ukoen od straha, kad ga onaj s leve strane ubode iglom u butinu. Sve se to odigralo veoma brzo i diskretno, ispod stola, tako da niko nita nije ni mogao da primeti. Drogi koju su mu ubrizgali trebalo je oko trideset sekundi da pone da deluje. Molnar zakovrnu oima i telo mu se opusti. Ona dvojica su samo to ekala te ga, ustajui, podigoe da stoji izmeu njih. . ." " 119 Loe podnosi pie", jedan od njih ree nekom gostu u blizini. Ovaj se nasmeja. ta ovek da radi s takvima?" Gost slegnu ramenima i, cerei se, ponovo zaigra uz muziku. Niko ih drugi nije ni pogledao dok su iznosili Lasla Molnara iz Podzemlja". Spalko ih bese ekao u dugakom, elegantnom ,,BMV-u". Ugurae obeznanjenog Molnara u gepek, onda se sruie napred, jedan na sedite za volanom, drugi do njega. No je bila vedra i svetla. Nebom je nisko jezdio pun mesec. Spalku se uini da bi prosto mogao da ga pikne prstom da odleti kao kliker preko stola obloenog tamnim pliem. Kako je prolo?" pitao je. Kao po loju", ree voza palei motor. ,,.,,,. , Born izae iz Tajsonovog oeta" to je bre mogao. Iako je smatrao da bi to bilo sigurno mesto za sastanak sa Deronom, sigurnost je za njega sada bila relativan pojam. Uputi se ka Volmartu u aveniji Njujork. Nalazio se u srcu grada i bio je nedovoljno prometnom mestu da bi tamo mogao da ostane koliko-toliko neprimeen. Zaustavio se izmeu Dvanaeste i Trinaeste ulice i parkirao auto. Na nebu su poeli da se gomilaju oblaci, bilo je zlokobno crno na junom horizontu. U radnji je pokupio neto odee, pribor za linu higijenu, punja za mobilni i jo neke stvarice. Zatim je potraio ranac u koji bi sve to moglo da stane. ekajui u redu da plati, pomerao se lagano ka blagajni kao i svi ostali, i oseao kako u njemu raste uznemirenost. Nije delovao kao da je na oprezu, ali on je zapravo paljivo motrio da li moda neko iz prikrajka posmatra njega. Previe misli mu se rojilo u glavi. Beao je pred Agencijom i zato to je na njegovu glavu bila

raspisana novana nagrada. Pratio a je i taj udno privlaan mladi nesvakidanjeg talenta za kog se upravo ispostavilo da je jedan od najuspenijih atentatora na svetu. ^zgubio je dva najbolja prijatelja, a jedan od njih je izgleda bio uvu-cen u neku oigledno izuzetno opasnu i zakulisnu aktivnost. Preokupiran tim mislima, nije primetio da mu iza lea prolazi set obezbedenja. Ranije, tog jutra, jedan agent dravne slube infor-misao ga je o beguncu, ostavio mu onu istu fotografiju koja je pro120 Erik Lustbader le noi bila prikazana na televiziji i zamolio ga da otvori etvore oi. Agent mu je objasnio da je njegova poseta deo organizovane po-tere i da on i drugi agenti CIA idu po oblinjim veim radnjama, bioskopima i slinim mestima kako bi upozorili ljude iz obezbee-nja da je pronalaenje Dejsona Borna apsolutni prioritet. uvara je obuzelo pomeano oseanje ponosa i straha kada se okrenuo da iz kancelarije pozove broj koji mu je agent ostavio. Nekoliko trenutaka nakon to je uvar spustio slualicu, Born je ve bio u toaletu. Izvadio je elekrinu mainu za brijanje koju je upravo kupio, i obrijao je gotovo svu kosu s glave. Zatim se presvukao, navukao farmerice, crveno-belu kariranu kaubojsku koulju sa sedefastim dugmadima i najke". Pred ogledalom, iza niza lava-boa, izvadio je boice kupljene na pultu s kozmetikom. Briljivo je kremu iz jedne od njih naneo na lice, tako da mu je ten sada delo-vao tamnije. Drugu boicu upotrebio je da mu obrve deluju gue i izraenije. Kontaktna soiva koja mu je doneo Deron pretvorila su njegove sive oi u tamnosmee. S vremena na vreme bi morao da prekine, kad bi neko uao ili priao da opere ruke, ali uglavnom je bio sam. Kada je zavrio, zagledao se u svoj odraz u ogledalu. Ne ba sasvim zadovoljan, dodao je jo jedan upadljiv mlade na jagodicu. Sada je transformacija bila kompletna. Uprtivi ranac, uputio se radnjom ka zastakljenom glavnom ulazu. Martin Lindros nalazio se u Aleksandriji gde je zatakavao propalu akciju u krojanici Lincoln Fine Tailors kada ga je pozvao ef obez-beenja Volmarta u aveniji Njujork. Tog jutra je bio odluio da se on i detektiv Hari Haris razdvoje i pretresu elo podruje svaki sa svojim ljudima. Lindros je znao da je Haris nekoliko milja blii lokaciji jer mu se javio desetak minuta ranije. Bio je u avolskoj dilemi. Znao je da e ga direktor estoko izribati zbog fijaska u krojanici. Jo kad bi stari uo da je dozvolio obinom detektivu da pre njega stigne na poslednje mesto na kom je primeen Dejson Born. tome ne bi bilo kraja. Nezavidna situacija, pomislio je palei motor. Ali, prioritet je bio da uhvate Borna. Do avola vie skrivalice i zaBornovojffvdtanje_ 121 ,jst rineu slubi, pomislio je. Otvori mobilni, pozva Harisa i uputi ga na adresu Volmarta. ,Hari, sluaj me paljivo, mora da bude neprimetan. Tvoj posao je da obezbedi lokaciju. Samo se postaraj da Veb ne pobegne, nita vie. Ni po koju cenu ne otkrivaj poloaj i ne pokuavaj sam da 2a uhvati. Je li to jasno? Stiem za nekoliko minuta." Nisam ba tako glup kao to izgledam, pomisli Han Haris dok je davao uputstva troma patrolnim kolima pod njegovom komandom. A sigurno nisam takav glupan kakvim me Lindros smatra. Imao je i vie nego dovoljno iskustva s federalnim agentima i jo nije naiao na nekog koji bi mu se dopao. Svi su oni imali neki uvreeni superiorni stav, kao da ostale policijske slube nemaju pojma i kao da su svi ostali deca koju treba voditi za ruku. Takav njihov stav stajao mu je kao koska u grlu. Lindros ga je prekidao kad god bi pokuao da iznese svoje miljenje; zato bi ga onda sada podelio sa njim? On je za Lindrosa bio samo tovarna mazga, neko ko bi trebalo da bude zahvalan to je uopte odabran da radi s agentom CIA i da sledi nareenja slepo i bez pogovora. Harisu je bilo jasno da se nalazi van toka dogaaja. Lindros ga namerno nije obavestio o prijavi da je Veb vien u Aleksandriji. uo je za to potpuno sluajno. Dok je skretao na parking Volmarta, odluio je da preuzme punu kontrolu nad situacijom, dok jo ima priliku. Tako reivi, zgrabio je mikrofon i krenuo da keve izdajui svojim ljudima nareenja. Born se nalazio blizu ulaza u Volmart kada se tri policijska automobila s tablicama drave Virdinija sjurie niz aveniju Njujork, sa za-vlJai\jem sirena. Povukao se u senku. Nije bilo sumnje, uputili su se pravo u Volmart. Provaljen je, ali kako? Sada nije bilo vremena da 0 tome razmilja. Morao je da smisli kako da se izvue. Patrolna kola se uz kripu konica zaustavie blokirajui saobra-caJ i smesta ih zasu dreka vozaa. Bornu je samo jedan razlog iz kg su tako lako prekoraili ovlaenja padao na pamet. Poslala ih Je CIA. Njujorka policija e biti van sebe od besa. Izvadio je Aleksov mobilni i okrenuo broj za hitne intervencije. 122 Erik Lustbader Ovde detektiv Moran iz policijske slube drave Virdinija", rekao je. Moram da govorim sa

glavnim okrunim inspektorom, sme-sta." Ovde glavni inspektor treeg okruga, Barton Filips", zauo je elini glas. ujte, Filipse, vaim momcima je izriito reeno da ni po koju cenu ne guraju nos u na posao. A onda se ove vae patrole razmile po Volmartu na aveniji Njujork i ja..." Nalazite se usred mog okruga, Morane! ta, kog vraga, radite na mojoj teritoriji?" To je moja stvar", ree Born to je mogao zlobnije. Nego, radio u ruke i sklanjajte mi ih s grbae!" Morane, ne znam gde ste pokupili taj usrani stav, ali to kod mene ne prolazi! Kunem vam se da u za tri minuta lino biti tamo da vam iupam jaja!" Sada su se policajci ve rojili itavom ulicom. Umesto da se vrati u radnju, Born je, ukrutivi koleno i mirno epajui, krenuo ka izlazu sa moda jo desetak drugih kupaca. Polovina pandura upade u prodavnicu, predvoeni jednim visokim detektivom sputenih ramena i izmuenog lica, i poe hitro da proverava lica prolaznika, ukljuujui i Bornovo. Ostali policajci rairili su se po parkingu. Neki su uvali prolaz izmeu Dvanaeste i Trinaeste ulice, ostali objanjavali novopristiglim muterijama da ostanu u kolima, a neki su drei voki-tokije preusmeravali saobraaj. Umesto da krene ka svojim kolima, Born skrenu desno zaobi-avi prostor za istovar robe iza zgrade. Ispred njega su upravo is-tovarivali tri ili etiri parkirana kamiona tekotonaa. Dijagonalno preko puta ulice nalazio se park Frenklin. Uputio se ka njemu. Neko mu neto do viknu. On nastavi da koraa kao da nita nije uo. Zau se zavijanje sirena i Born pogleda na sat. Inspektor Barton Filips stigao je na vreme. Ve je bio na pola puta kada ponovo zau da ga neko doziva, ovoga puta otrije. Zatim odjeknue povieni glasovi u unoj raspravi, zainjeni psovkama. On se okrenu i ugleda onog detektiva sputenih ramena s izvuenim revolverom. Iza njegovih lea, trei mu je prilazila visoka krupna figura inspektora Filipsa sa srebrnom kosom koja je sevala i licem jakih vilica zajapurenim od napora i besa. U maniru prepoznaBornovojftvetaiye_ 123 tliivom za sve vane linosti ovoga sveta, bio je okruen dvojicom oorila, irokih plea i namrgoenih obrva. Ruku su drali pod mikom, oigledno spremni da raznesu u parie svakoga ko bi bio dovoljno blesav da se mesa u poslove njihovog efa. Ti si odgovoran za ove policajce iz Virdinije?" - uzviknuo je Filips. Dravna policija", rekao je detektiv sputenih ramena. ,,I, tako je, ja sam odgovoran." Namrtio se kad je video uniforme okrune policije. ta, kog vraga, vi traite ovde? Upropastiete mi operaciju." Tvoju operaciju!" Zapovednik Filips zapeni. Gubi se do avola iz moje bare, prokleta seljaino!" Usko detektivovo lice pobele kao kre. Koga ti to naziva prokletom seljainom?" Born ih ostavi da se svaaju. Sada park vie nije dolazio u obzir. Poto ga je detektiv ve bio primetio, morao je da pronae neki drugi, blii izlaz. Iskravi se do kraja zida zgrade, krenuo je ka onim kamionima dok nije naiao na jedan koji je ve bio istovaren. Pope se u njega. Klju je bio u bravi i on ga okrete. Uz duboki bruj motora, kamion se upali. Ej, kud si poao, ortak?" Voza cimnu vrata i otvori ih. Tip je bio ogroman, s vratom kao cepanicom i isto tako ogromnim rukama. Zamahnu i dohvati krate sakriven na leaju iznad vozaevog mesta. Born ga zveknu pesnicom u koren nosa. Prsnu krv, voza zakovrnu oima i ispusti krate. Izvini, ortak", ree Born dok je upuivao udarac dovoljno nezgodan da baci u nesvest svakog oveka, pa bio on i kamiondija volovskih srazmera. Uhvati ga za kai sa nitnama, ubaci ga na suvozaevo mesto, zalupi vrata i ubaci u brzinu. U tom trenutku postade svestan da je jo neko prisutan. Mlai ovek se bio ubacio izmeu one dvojice policajaca koja su se sva-ala, grubo ih razdvajajui. Born ga prepozna: bio je to Martin Lin-ros, zamenik direktora CIA. Znai, stari je postavio Lindrosa da ru-vodi hajkom na njega. To nije bila dobra vest. Preko Aleksa je na da je Lindros izuzetno pametan i da mu nee biti tako lako da nadmudri, kao to je ve mogao da zakljui po ovoj gusto ispre-u starom delu grada 124 Erik Lustbader Sada je ve njegov plan bio pod znakom pitanja, poto je Lin-dros primetio da se kamion isparkirava i ve je krenuo da ga zaustavi maui ka njemu rukom. Niko ne srne da napusti parking!" vikao je. Born ga je ignorisao i pritisnuo gas. Znao je da ne srne sebi da dopusti da se suoi lice u lice s Lindrosom: sa tolikim iskustvom na terenu, on bi ga mogao prepoznati uprkos maski. Lindros je potegao pitolj. Born ga ugleda kako maui i viui, tri ka kapiji od nerajueg elika kroz koju je Born morao da proe. Ispred njega, reagujui na povike i nareenja, dva policajca u uniformama drave Virdinija urno su

zatvarala kapiju, dok se jedno agencijsko vozilo probijalo kroz blokiranu aveniju Njujork, spremajui se da prepreci kamionu put. Born nagazi papuicu za gas i kamion jurnu napred kao ranjena zver. U poslednjem trenutku, policajci odskoie u stranu kad kamion prolete kroz kapiju, otkidajui je sa arki takvom silinom da su vratnice poletele uvis i uz tresak popadale po jedna sa svake strane. Born promeni brzinu i naglo skrete udesno, uputivi se niz ulicu jo bre nego do tada. Bacivi pogled na ogromni boni retrovizor, ugleda kako onaj agencijski automobil usporava. Otvorie se suvozaeva vrata i Lindros uskoi u auto, zalupivi ih za sobom. Kola zatim poletee kao raketa, bez problema pristiui kamion. Born je znao da nee moi da bude bri od njihovih kola u ovoj zveri od kamiona, ali je tako-de znao da njegova veliina ne samo da je ograniavala brzinu, ve je u nekim drugim aspektima predstavljala i prednost. Dozvolio je kolima da ga sustignu. Bez upozorenja, automobil ubrza pojavivi sa sa strane uz vozaevu kabinu. Video je Martina Lindrosa, koncentrisanog, stisnutih usana, kako dri pitoj u jednoj ruci a drugom je pridrava, spreman da zapuca. Za razliku od glumaca u akcionim filmovima, on je znao kako se puca iz vozila u pokretu. Taman kad se spremao da povue oroz, Born naglo zanese kamion ulevo. Kamion postrance udari u automobil Agencije; Lindros podie pitolj uvis dok se voza borio da izbegne niz parkiranih kola s druge strane. Bornovojflvetanje_________________________________________125 Pobogu, Lindrose!" uzviknu Born. Koliko god da su okolnosti bile vanredne, nije eleo da nosi krv ovog nevinog oveka na ruka-ma. Ve se bio uputio ka zapadu: Univerzitetska bolnica Dord Vaineton" nalazila se u Dvadeset i treoj ulici, to nije bilo tako daleko. Skrenu desno, pa levo u ulicu K, grmei, trubei svima dok je proletao kroz crveno na raskrsnicama. Neki voza u Osamnaestoj ulici, verovatno napola zaspao za volanom, zakuca se nosem pravo u kamion, oigledno ne primetivi ove znake upozorenja. Born poe opasno da proklizava i s mukom uspe da vrati kamion u svoju traku. Lindrosova kola su jo bila zarobljena iza, poto je ulica K na sredini imala ostrvo s drvoredom pa je traka bila preuska da mu se privuku sa strane. Kada je proao Dvadesetu ulicu, ugleda podzemni prolaz kojim je mogao da stigne do Vaington Serkla. Bolnica se nalazila samo jedan oak dalje. Bacivi pogled iza sebe, vide da ga agencijski automobil vie ne prati. Bio je nameravao da Dvadeset drugom ulicom stigne do bolnice, ali upravo kada je hteo da skrene ulevo, ugleda ga kako juri ka njemu iz pravca Dvadeset i druge ulice. Lindros se bio nagnuo kroz prozor i poeo metodino da ispaljuje hice. Born nagazi gas i kamion poskoi napred. Sada je morao da krene podzemnim prolazom koji e ga odvesti do potpuno drugog kraja bolnice. Ali, kada se pribliio prolazu, primeti da neto nije u redu. Tunel ispod okretnice Vaington bio je u potpunom mraku, i na izlazu se nije videla svetlost. To je moglo da znai samo jedno: postavili su blokadu puta, naredavi itavu travu od automobila preko obe trake puta u ulici K. On ulete u prolaz jurei, a zatim promeni brzinu i naskoi svom snagom na konicu tek kada se naao u potpunom mraku. U isto vreme, nije skidao ruku sa sirene. Njeno zavijanje odbijalo se o kamen i beton dok nije postalo toliko zagluujue da je prikrilo kri-PU guma kada je Born naglo okrenuo volan ulevo postavivi kamion pod pravim uglom u odnosu na put. U sledeem trenutku ve je napustio kabinu i potrao uz severni zid skrivajui se iza poslednjih kola koja su se provukla u suprotnom pravcu. Na trenutak su se jedna kola zaustavila da voza pogleda mesto nesree, a onda kad su pristigla policijska kola, nastavila su dalje. Kamion se sada nalazio izmeu njega i njegovih progonitelja, prepreen od zida do zida, pre-

126 Erik Lustbader ko obe trake puta. Born napipa gvozdene merdevine za radnike na odravanju puteva koje su bile privrene uz zid tunela, naskoi na njih i poe da se penje taman kada su poele da se pale neke baterijske lampe. On okrete glavu od svetlosti, zatvori oi i nastavi da se penje. Nekoliko trenutaka kasnije ugleda svetla kako obasjavaju kamion i put iza njega. Born, sada skoro ve pod zakrivljenom tavanicom tunela, ugleda Martina Lindrosa. Govorio je neto u voki-toki, a sve-tlosni snopovi od lampi dolazili su sada i iz suprotnog pravca. Kamion se sada nalazio u njihovim kletima.

Agenti su ve jurili ka kamionu s oba kraja ulice K, s pitoljima na gotovs. Gospodine, neko je u kabini kamiona!" Jedan agent mu je priao blie. Ranjen je. gadno krvari." Lindros je dotrao, lice mu se arilo u svetlost lampi, zbrkano od napetosti. Je li to Born?" Visoko iznad njih, Born je stigao do poklopca. Otkoio je rezu, otvorio ga i naao se usred ukrasnog drvoreda na Vaington Serklu. Svugde oko njega, jurila su kola u neumornoj povorci neprekidnog, haotinog kretanja. U tunelu ispod njega, povreenog kamiondiju odvodili su u oblinju bolnicu. Sada je bilo vreme da Born spase sebe. '> ., - *;>..-<-: ,> "v<:-. Kan je sada ve stekao toliko potovanja prema umeu Dejvida Veba da ispari, da nije eleo da gubi vreme pokuavajui da ga pronae u gomili sveta u Starom gradu. Umesto toga, koncentrisao se na ljude iz Agencije i pratio ih do krojanice Lincoln Fine Tailors gde ih je doekao Martin Lindros da im da ona alosna upustva za propalu akciju likvidacije. Posmatrao ih je kako razgovaraju sa krojaem. U skladu sa standardnim tehnikama zastraivanja, izveli su ga iz njegovog prirodnog okruenja - u ovom sluaju iz radnje - ugurali ga na zadnje sedite jednog od agencijskih automobila, gde su ga bez ikakvog objanjenja ostavili izmeu dva agenta kamenog izraza lica. Po onome to je Kan uo iz razgovora Lindrosa i ostalih agenata, od krojaa nisu uli nita znaajno. Tvrdio je da su agenti tako brzo dojurili u njegovu radnju da Veb nije stigao da mu kae Bornovo 127 razloa dolaska. Agenti su zato preporuili da se kroja pusti. Lindros se sloio, ali kada se kroja vratio u radnju, postavio je dva nova agenta u neobeleenim kolima da ekaju preko puta ulice, isto za sluaj da Veb pokua po drugi put da stupi s njim u kontakt. Sada, dvadeset minuta nakon to je Lindros otiao, agenti su se ve dosaivali. Pojeli su svoje krofne i popili koka-kole i sada su sedeli u kolima, gunajui to sede tu na nekom glupavom zadatku prismotre, dok njihova braa jure tog ozloglaenog agenta, Dejvida Veba. Nije Dejvid Veb", ree onaj krupniji. Direktor CIA zahteva da ga zovemo operativnim imenom, Dejson Born." Kan, koji je jo bio dovoljno blizu da uje svaku re, potpuno se ukoio. Naravno, uo je za Dejsona Borna. Mnogo godina Born je odravao reputaciju najuspenijeg internacionalnog najmljenog ubi-ce na planeti. Kan, znajui dobro kako to funkcionie, odbacio je polovinu pria kao izmiljotine, a drugu kao preterivanja. Jednostavno nije bilo mogue da jedan ovek poseduje takvu odvanost, strunost i isto ivotinjsku prepredenost kakva je pripisivana Dejsonu Bornu. Zapravo, jednim svojim delom nije verovao da Born uopte postoji. A ipak, ova dva agenta CIA priala su o Dejvidu Vebu kao Dejsonu Bornu! Kanu se uini da e mu mozak eksplodirati. Bio je potresen iz korena. Dejvid Veb nije bio samo profesor lingvistike na koledu kao to je stajalo u Spalkovom dosijeu, bio je jedan od najveih operativaca na terenu! Bio je to ovek sa kojim se Kan igrao make i mia jo od jue. Mnoge stvari su mu sada bile jasnije, medu kojima nije bila najvanija kako ga je Born provalio u onom parku. Dosad je uvek mogao svakog da prevari kad bi izmenio lik i kosu, pa ak i dranje. Ali, sada je imao posla sa Dejsonom Bornom, agentom ije su umee i vetina preruavanja, izmeu ostalog, ule u legendu i sasvim je bilo mogue da su podbile iste kao njegove. Born nee nasesti na normalne trikove ovog zanata, ma kako oni bili vesti. Kan je shvatio da e morati ovu igru da podigne na vii nivo ukoliko namerava da je dobije. Odlutavi u mislima, zapita se da li je Vebov pravi identitet bila jo jedna stvar za koju je Spalko znao kada mu je uruio njegov lsPeglani dosije. to je vie o tome razmiljao, Kan je bio sve si128 Erik Lustbader gurniji da je ovaj to sigurno morao znati. To je moglo da bude jedino objanjenje zato bi Spalko sredio da se Bornu prikai ubistvo Konklina i Panova. Klasina tehnika plasiranja dezinformacije! Sve dok su u Agenciji verovali da je Born odgovoran, nisu imali razloga da pravog ubicu trae na drugom mestu a sigurno je da nee imati ni priliku da otkriju pravi razlog zato su ta dvojica bijeni. Spalko je oigledno pokuavao da iskoristi Kana kao piona u nekoj veoj igri, kao to je on koristio Borna. Kan je morao da dokui koje su Spalkove namere - odbijao je da bude iiji pion. Da bi iskopao istinu o ubistvima, Kan je znao da e morati da doe do krojaa. Nije bitno ta je ovaj rekao agentima. Poto je pratio Veba - jo mu je bilo teko da razmilja o njemu kao o Dej-sonu Bornu - znao je da je kroja Fajn imao dosta vremena da mu oda informacije koje je imao. Jednom, dok je Kan pratio ta se deava, kroja je okrenuo glavu zurei kroz prozor kola i Kan je tada iskoritio priliku da mu se zagleda u oi. Jo tada je primetio da je to ponosit i svojeglav ovek. Kanovo budistike opredeljenje govorilo mu je da je ponos nepoeljna karakterna crta, ali u ovoj situaciji video je da je on Fajnu lepo posluio. Jer, to su ga agenti vie pritiskali, to se on vre drao svoje prie. Agencija iz njega nita nee izvui, ali Kan je znao kako da neutralie ponos i tvrdoglavost. Skidajui jaknu od meke koe, on pocepa postavu da bi agenti koji su posmatrali radnju zakljuili da je

samo jo jedna muterija. Preavi ulicu, on ude u radnju a za njim se zau zvuk zvonce-ta. Jedna od onih Latinoamerikanki podie pogled sa stripa koji je itala u novinama i polupojedenog pasulja i pirina koji je jela iz plastine posude pred sobom. Prila mu je i pitala moe li nekako da mu pomogne. Bila je bujne grae, zategnutog, irokog ela i krupnih, okoladnih oiju. Rekao joj je da mu je omiljena jakna pocepa-na i da je doao lino kod gospodina Fajna. ena klimnu glavom. Nestala je nekud u pozadini radnje i trenutak kasnije se vratila da sedne na svoje staro mesto ne uputivi Kanu vie ni re. Proe nekoliko minuta pre nego to se pojavio Leonard Fajn. Delovao je gore nego inae zbog dugog i neprijatnog jutra. Istini za volju, onako intimna blizina ljudi iz agencije koju je morao da istr-pi, kao da ga je liila vitalnosti. gorllovojffvetanje_ 129 Kako mogu da vam pomognem, gospodine? Marija mi kae da imate jaknu koju treba popraviti." Kan preko pulta rairi svoju jaknu od jelenske koe izvrnutu na postavu. Fajn je dodirnu paljivo, kao kad doktor opipava puls bolesniku. ,,0, pa to je samo postava. Imate sree. Meku kou skoro da nije mogue popraviti." Nije to sad vano", proaputa Kan tiho. Dolazim po nalogu Dejsona Borna. On me alje." Fajnu je sjajno uspelo da odglumi ravnodunost. Ne znam o emu priate." Zahvaljuje vam to ste mu pomogli da umakne agentima Agencije", nastavi Kan kao da ovaj nije nita rekao. ,,I poruuje vam da na vas jo motre dva agenta CIA." Fajn se neznatno trgnu. To sam i oekivao. Gde su?" Debelju-katim prstima nestrpljivo je opipavao jaknu. Preko puta ulice", ree Kan. ,.U belom 'ford taurusu'." Fajn je bio dovoljno pametan da ne pogleda u tom pravcu. Marija", ree dovoljno glasno da ga Latinoamerikanka uje, je l' ima neki beli 'ford taurus' parkiran preko puta?' Marija okrete glavu. Ima, gospodine Fajn." Je l' vidi nekog unutra?" Dva mukarca", ree Marija. Visoki, vojniki podiani. Lie na Dika Trejsija, kao oni to su bili malopre." Fajn opsova sebi u bradu. Podie pogled do Kanovih oiju. Kaite gospodinu Bornu... kaite mu da mu Leonard Fajn poruuje neka ga uva Bog." Kanov izraz lica ostade nepromenjen. Ameriku naviku da prizivaju Boga u svakoj moguoj prilici smatrao je potpuno odurnom. Potrebne su mi neke informacije." Naravno." Fajn klimnu zahvalno glavom. ta god vam treba." Martin Lindros je konano shvatao znaenje izraza toliko besan da Je propljuvao krv". Kako sad da izae starom na oi, znajui da je ispustio Borna iz ruku ne jednom, ve dvaput. ,.Kako ti je, kog vraga, palo na pamet da ne izvri moja direktna nareenja?" urlao je iz sveg glasa. Zvuk se odjekivao niz tunel ispod okretnice Vaington dok su saobrac'ajci pokuavali da izvuku kamion iz nezgodnog poloaja u kom ga je Born ostavio. Halo, polako, ja sam taj koji ga je prepoznao kako izlazi iz Volmarta." ,,I onda si ga pustio da pobegne!" To si ti kriv, Lindrose! Onaj raspomamljeni zapovednik okrune policije zalepio mi se za guzicu!" To je tek pitanje!" kipteo je Lindros. ta je on, koji moj, uop-te traio tamo?" Ti reci meni, pametnjakoviu, ti si taj koji je zajebao stvar u Aleksandriji. Da si se setio da me upozna sa situacijom, bio bih ti pomogao da proelja Stari grad. Poznajem ga kao sopstveni dep. Ali ne, ti si federalac, ti sve zna najbolje, ti vodi glavnu re." Nego ta nego vodim! Ve sam uputio svoje ljude da upozore sve nae osoblje na aerodromima, eleznikim i autobuskim stanicama i rentakar agencijama da pripaze na Borna." Ne budi smean, ak i da mi nisi vezao ruke, ja i dalje nemam ovlaenja da izdajem takva nareenja. Ali, imam svoje ljude koji proeljavaju elu oblast, i nemojmo zaboraviti da je moj detaljni opis Bornovog izgleda poslat svim vanim saobraajnim vorovima." Iako je Haris bio u pravu, Lindros je nastavio da se pui. Zah-tevam da znam zato si, kog vraga, uvukao u ovo okrunu policiju? Ako ti je bila potrebna podrka, trebalo je da se obrati meni." Zato bih se, kog vraga, obratio tebi, Lindrose? Navedi mi neki razlog! Jesi li mi ti moda neki ortak ili neto slino? Da moda ne saraujemo ili tako neto? Ne, jebo te!" Na Harisovom tunom licu bio je izraz gnuanja. ,,A isto da se zna, nisam ja traio da doe okruna. Rekao sam ti, zajaio me je im se pojavio i zapenio kako zadirem u njegovu jurisdikciju." Lindros jedva da ga je uo. Kola hitne pomoi, s upaljenim sve-tlima i sirenom koja je zavijala, odnosila su sluajno pogoenog vozaa kamiona u univerzitetsku bolnicu Dord Vaington". Potrajalo je najmanje etrdeset i pet minuta dok su osigurali taj deo puta, obeleili ga kao scenu zloina i izneli

vozaa iz kamiona. Hoe li preiveti ili umreti? Lindros sada nije eleo o tome da razmilja. Bi131 lo bi mu lako da kae da se ta povreda dogodila Bornovom krivicom - znao je da bi i stari tako gledao na stvar. Ali, direktor CIA imao je za te stvari filter koji se sastojao od dve treine pragmatizma i jedne treine sarkazma, za koje je Lindros znao da ne moe da im parira, na emu je bio Bogu zahvalan. Kakva god da je sada bila sudbina tog kamiondije, on je znao da je sam za to odgovoran, i to saznanje samo je rasplamsavalo njegov neprijateljski stav prema Harisu. Moda on nema tu cininu otricu koju ima direktor CIA, ali nije hteo ni da dozvoli da ga kinje za stvari koje se vie ne mogu popraviti. Umesto toga, ispljunuo je sva ta otrovna osea-nja napolje. etrdeset i pet minuta!" Gunao je dok su se kola hitne pomoi probijala kroz usmeravani saobraaj. Pobogu, siroti ovek je mogao dosad deset puta da skona!" Javne slube!" I ti si u javnoj slubi, Han, koliko ja znam", primetio je Lindros zlobno. ,,A ti nisi?" Otrov provali iz Lindrosa. Sluaj, ti provincijski nesposobnja-koviu, ja sam od drugog materijala sainjen nego vi ostali. Moja obuka..." Tvoja obuka neto ti nije pomogla da uhvati Borna, Lindrose! Imao si dve anse i obe si usrao!" ,,A ta si ti uinio da mi pomogne?" Kan je posmatrao Lindrosa i Harisa kako se glou. U kombinezonu slube za odravanje puteva, izgledao je kao i svi ostali. Niko ga nije pitao kuda ide i odakle dolazi. Prolazio je tik iza kamiona, toboe pregledajui tetu na kamionu od kola koja su se u njega zakucala, kada je u senci primetio one gvozdene merdevine koje su se penjale uz boni zid tunela. Pogleda uvis, izvijajui vrat. Pitao se kuda vode. Da li se i Born isto pitao ili je ve znao odgovor? Sada, pogledavi oko sebe da se uveri da ga niko ne gleda, on se brzo us-pentra merdevinama i nestade sa vidika farovima policijskih kola, tamo gde ga niko vie nije mogao videti. Pronae onaj poklopac i ne iznenadi se mnogo kada vide da je reza sklonjena. Gurnu poklopac i pope se na ulicu. 132 Erik Lustbader Nalazio se na okretnici Vaington, na mestu koje je prirodno predstavljalo prednost, i poeo je da se okree u pravcu kazaljke na satu, primeujui sve to se nalazi u blizini i u daljini. Digao se neki vetar i ibao ga po licu. Nebo se jo vie smrailo i delovalo je kao da je elo u modricama od udara gromova koji su stizali iz daljine i sada se valjali kroz klisure do irokih gradskih avenija evropskog izgleda. Na zapadu se nalazio Rok Krik parking, autoput za Vajtherst i Dordtaun. Na severu su se dizale moderne kule hotelskog kompleksa - hoteli ANA", Grand", Par, Hajat", Mariot" i Rok Krik" iza njih. Na zapadu se nalazila ulica K koja je preseca-la trg Makfarson i park Frenklin. Na jugu se pruao Fogi Botom, univerzitet Dord Vaington i masivna monolitna graevina Stejt departmenta. Jo dalje, tamo gde se reka Potomak uvijala ka istoku irei se i formirajui mirne vode Basena plime, ugledao je neku sre-brnastu taku, avion koji skoro nepomino visi u vazduhu, bletav kao ogledalo i osvetljen poslednjim zrakom sunca iznad sve guih oblaka, i koji je upravo poeo da se sputa ka dravnom aerodromu Vaington. Kanove nozdrve se rairie kao da je uhvatio miris svoga plena. Born je krenuo ka aerodromu. Bio je u to siguran, jer bi i on, da je na njegovom mestu, sada bio upravo tamo. Uasno saznanje da su Dejvid Veb i Dejson Born jedan isti o-vek nije mu dalo mira jo od kada je uo da Lindros o tome govori sa svojim kolegama iz CIA. Sama ideja da su on i Born iz iste brane delovala mu je nedopustivo, kao ruenje principa na kojima je tako naporno gradio svoju karijeru. On lino - i to sam - izvukao je sebe iz lavirinta one dungle. To to je preiveo najranije de-tinjstvo i pored tolike mrnje, predstavljalo je samo po sebi udo. Ali, ti rani dani bar su bili samo njegovi i niiji vie. To to je sada delio pozornicu kojom je eleo suvereno da vlada, i to ba s Dej-vidom Vebom, delovalo mu je kao gruba ala, ali i nepodnoljiva nepravda. Bila je to nepravilnost koju je morao da ispravi, to pre to bolje. Sada vie nije mogao da doeka da se suoi s Bornom, da mu kae istinu, da u njegovim oima vidi kako ga to saznanje iznutra unitava, dok Kan bude cedio iz njega ivot. ffgrnovozavetanje 133 Born je stajao u senci koju je bacala aerodromska zgrada za meunarodne polaske sva u staklu i hromiranom metalu. Na nacionalnom aerodromu Vaington vladala je prava ludnica; svuda su se tiskali poslovni ljudi sa svojim laptopovima i runim prtljagom, porodice s mnogobrojnim koferima, deca sa svojim ranevima s likovima Miki-ja Mausa, monih rendera i medvedia, stariji svet u invalidskim kolicima, jedna grupa mormona na putu ka Treem svetu u svojoj misiji preobraenja, ljubavnici koji su se drali za ruke, s kartama za raj. Ali, uprkos guvi, aerodromi uvek ostavljaju utisak praznine. Tako i Born nije video nita vie od praznih pogleda, onih kojima se ljudi zagledaju unutra,

instinktivno se branei od uasne dosade. Nije propustio da primeti ironiju da se na aerodromima, gde je ekanje institucija samo po sebi, inilo da vreme stoji. No, ne i za njega. Sada je svaki minut bio vaan jer se bliila mogunost da ga eliminiu upravo oni ljudi za koje je nekada radio. Za petnaestak minuta koliko je bio tu, ve je primetio desetak sumnjivih mukaraca u jednobojnim agencijskim odelima. Neki su se muvali po ekaonicama, puili, pili iz velikih kartonskih aa, navodno da bi se stopili s civilima. Ali, veina njih nalazila se za samim pultovima za ekiranje karata i odmeravala putnike koji su ekali da im provere prtljag i dobiju propusnice za ukrcavanje. Born je skoro odmah primetio da e biti nemogue da se ukrca na neki putniki let. Koje je druge opcije imao? Morao je da stigne u Budimpetu to je mogue pre. Imao je na sebi drap pantalone, jeftinu kabanicu preko crne rol-ke, cipele speri top sajder" umesto patika koje je bio bacio u smee zajedno sa zamotuljkom ostale svoje odee u kojoj je izaao iz Volmarta. Poto je tamo primeen, bilo je od vitalnog znaaja da to pre promeni izgled. Meutim, sada, kada je video kakva je situacija na terminalu, nije uopte bio zadovoljan izborom odee. Izbegavajui agente koji su se etali naokolo, izaao je u no, vlanu od sitne sipljive kie i ukrcao su u autobus za prevoz do terminala za transportne letove. Seo je odmah iza vozaa i zapodenuo sa njim razgovor. Zvao se Ralf. Born se predstavio kao Do. Krat134 Erik Lustbader ko su se rukovali kad je autobus zakoio da propusti peake na pe-akom prelazu. Hej, treba da saekam bratanca sa On tajni kargo leta", ree mu Born, ali sam, budala, zaboravio ta mi je rekao kuda da idem." ta on radi?" pitao je Ralf, prestrojivi se u brzu traku. On je pilot." Born se pomeri napred ka vozau. arko je e-leo da radi za Amerikan ili Deltu, ali zna ve kako to ide." Ralf je klimnuo saoseajno glavom. Bogati se sve vie bogate, a sirotinja pati." Imao je prast nos, bujnu neurednu kosu i tamne podonjake. Kome kae." Onda, moe li da mi pokae gde je to?" Mogu i bolje od toga", ree Ralf bacivi pogled na Borna u velikom retrovizoru. Smena mi se zavrava kad stignem na terminal. Odveu te ja tamo." Kan je stajao na kii okruen kristalnim svetlucanjem aerodromskih svetala, razmiljajui o situaciji. Born je sigurno naminsao agente u onim odelima pre nego to su stigli da ga primete. Izbroja vie od pedeset njih, to je znailo da sigurno jo bar tri puta toliko agenata upravo proeljava ostale delove aerodroma. Born je znao da nikada ne bi uspeo pored njih da se uvue na neki putniki let, bez obzira na to kako se preobukao. Kako je bio uo u onom prolazu, provalili su ga u Volmartu i sada su znali kako izgleda. Imao je oseaj da je Born blizu. Sedeo je pored njega na onoj klupi u parku, primetio je koliko je teak, kako su mu graene kosti, kako su mu oformljeni miii, video je kako mu svetlost menja izraz lica. Znao je da je Born ovde. Tih nekoliko trenutaka koje su proveli zajedno, ispod oka je dobro prouio Bornove crte. Imao je udno jaku potrebu da upamti svaku liniju na njegovom licu i kako se menjaju sa svakim izrazom. ta je to Kan traio u Bornovom izrazu kada je primetio da se ovaj intenzivno zainteresovao za njega? Potvrdu? Razuverenje? Ni on sam nije znao. Znao je samo da se slika Bornovog lica urezala u njegovoj svesti. Bilo to dobro ili zlo, bio je opsednut Bornom. Od sada e zajedno igrati u kolu elja do konane smrti. 135 l Kan ponovo pogleda oko sebe. Born je morao da ode iz grada, a moda i iz zemlje. CIA e sigurno angaovati jo vie ljudi, intenzivirajui poteru, bez obzira na injenicu da se obru oko Borna stezao. Da je Kan na njegovom mestu, eleo bi da ode iz zemlje to je mogue pre: zato krenu ka meunarodnim polascima. Kada je uao u zgradu, stade ispred ogromne mape aerodroma u raznim bojama i potrai najbri put do transportnih terminala. Poto su putniki letovi ve bili pod tako jakom prismotrom, Born je imao najbolje anse da poleti s ovog aerodroma ako se ukrca na neki od transportnih letova. Sada je za Borna vreme predstavljalo kritian faktor. Nee potrajati jo dugo pre nego to i Agencijski ljudi shvate da Born nema nameru da se ukrca na redovan let, i krenu da prate transportne avio-linije. Kan se vratio napolje na kiu. Sada, kada je utvrdio koji letovi polaze u narednih sat i neto, trebalo je samo da otvori oi, i ako je bio u pravu, da se obrauna s Bornom. Nije imao vie iluzija o tome da e zadatak biti lak. Prilino ga je iznenadilo i ogorilo to to se Born pokazao pametnim, izdrljivim i snalaljivim protivnikom. Povredio je Kana, uhvatio ga u zamku i vie nego jednom is-kliznuo mu iz ruku. Kan je znao da e ovoga puta, da bi uspeo, morati da pronae nain da iznenadi Borna, jer je ovaj

bio na oprezu. U glavi mu je odzvanjao zov dungle, ponavljajui svoje poruke o smrti i unitenju. Kraj njegovog dugog puta bio je na pomolu. Nad-mudrie Dejsona Borna poslednji put. . Born je bio jedini putnik kada su stigli na odredite. Sada je kia padala jae, a rani sumrak smenio je popodne. Nebo je bilo mutno: bezbojna ploa na kojoj je bilo mogue ispisati bilo kakvu budunost. On time je u zgradi br. 5, zajedno sa Fedeksom, Lufthanzom i carinom." Ralf zaustavi autobus i iskljui motor. Izaoe i potrae preko asfalta do jedne u nizu ogromnih runih zgrada ravnih krovova. Evo, ovde." Uoe i Ralf strese sa sebe kine kapi. Bio je krukaste grae i neobino tananih ruku i stopala. Pokaza nekud levo. Vidi tamo carinsku slubu? Tamo dole, dve stanice nie nai e svog bratanca."

136 Erik Lustbader Mnogo ti hvala", ree Born. Ralf se isceri i slegnu ramenima. Nije to nita, Do." Isprui mu ruku. Drago mi je da sam mogao da pomognem." Dok se voza lagano udaljavao s rukama u depovima, Born se uputi ka kancelarijama prevoznika On time. No, nije imao nameru da tamo i ude - bar ne jo. Okrenuo se i poao za Ralfom do vrata s oznakom - ULAZ DOZVOLJEN SAMO SLUBENIM LICIMA. Izvadio je kreditnu karticu kada je video da Ralf ubacuje svoju plastificiranu propusnicu u metalni otvor. Kad su se vrata otvorila, Ralf nestade unutra, a Born se tiho privue za njim i ubaci karticu. Vrata se zatvorie kao to je i predvideo, ali se zbog Bornovog manevra s karticom brava nije zakljuala. On mirno izbroja do trideset koliko da se Ralf udalji od vrata. Zatim ih otvori, vraajui karticu u dep dok je ulazio. Naao se u svlaionici za radnike na odravanju. Zidovi su bili obloeni belim ploicama a na podovima su se nalazile gumene prostirke kako radnici ne bi kvasili noge dok odlaze i vraaju se sa tuiranja. Osam nizova standardnih metalnih ormaria stajalo je ispred njega i veina ih je imala jednostavne katance sa ifrom. Malo dalje, desno, jedna vrata su vodila do tueva i umivaonika. U jednoj manjoj prostoriji iza, bili su pisoari i nunici. Oprezno je provirio iza oka i ugledao Ralfa kako ide ka jednoj tu kabini. Blie vratima, jo jedan ovek iz odravanja se sa-punjao, lea okrenutih Bornu i Ralfu. Born pogleda oko sebe i sme-sta primeti Ralfov ormari - vrata su stajala malo odkrinuta a ka-tanac je slobodno visio sa kvake. Naravno. Na ovako bezbednom mestu, ko bi se libio da ostavi na nekoliko minuta ormari nezakljuan, dok se ne vrati s tuiranja? Born otvori vrata i na metalnoj polici primeti Ralfovu propusnicu ostavljenu povrh potkoulje. Uze je. Blizu se nalazio ormari i onog drugog radnika, slino odkrinut. On zameni katance na dva ormaria i zakljua Ralfov. To e posluiti da voza ne otkrije da mu je nestala propusnica taman toliko dugo koliko je Bornu trebalo. Zgrabi jedan prljavi radniki kombinezon sa kolica, otprilike proverivi veliinu i brzo ga obue. Zatim izae s Ralfovom propusnicom oko vrata, pourivi ka carinskoj slubi, gde uze vaei red letova. Nije bilo nijednog za Budimpetu, ali je za osamnaest minuBornovo zavetanje 137 ta let 113 kompanije Ra Servis poletao za Pariz sa piste etiri; Pariz mu je sasvim odgovarao - bio je to jedan od glavnih saobraajnih vorova za sve destinacije u Evropi. Kada jednom stigne tamo, nee imati problema da doe do Budimpete. Born pohita preko glatkog asfalta. Kia je sada pljutala, ali nije bilo munja a ni grmljavine koju je ranije uo. To je bilo dobro, nije eleo da iz nekog takvog razloga odloe let 113. Pruio je korak i pourio do sledee zgrade u kojoj su se nalazili transportni terminali tri i etiri. Kada je uao na terminal bio je mokar do gole koe. Pogleda levo-desno i pouri ka pultu kompanije Ra. Nije bilo mnogo ljudi, to mu se nije svidelo. Uvek je lake pomeati se s gomilom nego biti neprimetan medu nekolicinom. Pronaao je vrata za slubeni ulaz i ubacio slubenu propusnicu u otvor. Laknulo mu je kad zau da se brava otkljuala. Odgurnuo je vrata i uao. Dok se probijao hodnicima od pepeljastih blokova i sobama u kojima su stajale uvis naslagane gajbe, preplavi ga miris smolastog drveta, piljevine i kartona. Mesto je nekako delovalo promenjivo, u stalnom pokretu, zavisno od reda letenja i vremenskih uslova i u stalnom strahu od zakazivanja mehanike ili ljudskog faktora. Nije se moglo nigde esti niti odmoriti.

Gledao je pravo ispred sebe, trudei se da deluje autoritativno kako niko ne bi nita posumnjao. Uskoro je doao do jo jednih vrata koja su bila presvuena elinom oplatom. Kroz prozore na vratima video je na asfaltu poredane avione koje su utovarivali i istovari vali. Nije dugo potrajalo pre nego to je ugledao i Raov det s otvorenim vratima za utovar. Crevo za natakanje goriva prualo se od aviona do cisterne. Jedan ovek, u gumenim pantalonama i kapuljaom navuenom preko glave, pratio je istakanje kerozina. Pilot i kopilot sedeli su u kabini i proveravali instrumente pre polaska. Taman kad je hteo da ubaci Ralfovu karticu u otvor, zazvoni Aleksov telefon. Bio je to Robine. ak, izgleda da sam krenuo u tvom pravcu. Moe li da me saeka na aerodormu za nekih sedam sati, otprilike?" Mais oui, mon ami. Pozovi me kada sleti." Ostavio je Bornu broj svoj mobilnog telefona. Drago mi je to u te tako brzo vide-ti." 138 Erik Lustbader Born je znao ta Robine eli da kae. Bio je zadovoljan to je Born uspeo da umakne iz obrua CIA. Jo nisam, pomisli Born. Ne ba sasvim. Ali, pobei e im za samo koji minut. U meuvremenu... ak, ta si otkrio? Zna li ta je NX 20?" Bojim se da ne znam. Nema nikakvog traga o takvom projektu." Bornu se srce steglo. ta je sa dr iferom?" Ah, tu sam imao malo vie sree", ree Robine. Izvesni dr Fe-liks ifer radi za DARPA - ili je bar ranije radio." Oseti kao da ga neka hladna ruka obuhvata oko stomaka. Kako to misli?" Zau se utanje nekih listova i Born zamisli svog prijatelja kako trai podatke meu papirima koje je uspeo da dobije od svojih izvora iz Vaingtona. Dr ifer vie nije na listi 'aktivnih' agenata DARPA. Napustio ih je pre trinaest meseci." - -.< ta je bilo dalje sa njim?" "' ; -l ' :.>n&'t'.:Nemam pojma." -M,;,>?: v-V > Tek tako je iezao?" Born je pitao u neverici. Tako izgleda, ma kako to nestvarno delovalo za dananje vre-me." Born na sekund zatvori oi. Ne, ne. Tu je on negde - mora biti." Onda ta...?" Uinili su da 'iezne'. Profesionalci." Sada kad je znao da je Feliks ifer nestao, bilo je jo vanije da to bre stigne do Budimpete. Jedini trag bio je onaj klju sobe u hotelu Danubijus Grand". Baci pogled na sat. as se pribliavao. Morao je da krene. Odmah. ak, hvala ti to rizikuje zbog mene." ao mi je to ti nisam vie pomogao." Robine je neto okle-vao. Dejsone..." Da?" -.1 .".;/'. Bon chance." '> Born odloi telefon u dep, otvori ona elikom obloena vrata i poe da se probija kroz kiu. Mrani oblaci su se spustili nisko, kia je lila u srebrnim zavesama spram jakih reflektora na pisti i tekla je u potocima preko udubljenja na asfaltu. On se kretao blago gornovojflvetanje_ 139 nagnut napred, borei se s vetrom, odlunim korakom kao i ranije; liio je na oveka koji zna svoj posao i ide da ga obavi to je bre i efikasnije mogue. Zaobiavi kljun aviona ugledao je pred sobom otvor za utovar. ovek koji je natakao gorivo zavrio je posao i sada je skidao mlaznicu sa cisterne. Krajikom oka Born primeti da se neto kree s njegove leve strane. Jedna od vrata terminala etiri su se otvorila i nekolicina njih iz aerodromskog obezbedenja istrae s orujem u ruci. Mora da je Ralf otvorio ormari - Bornu je vreme isteklo. Nastavio je da hoda istim onim samouverenim korakom. Stigao je skoro do vrata za utovar kad ga onaj tip koji je sipao gorivo upita: Hej, ortak, koliko je sati? Stao mi je sat." Born se okrenu. Odmah je prepoznao azijatske crte skrivene ispod kapuljae. Kan ga zasu mlazem kerozina pravo u lice. Born automatski podie ruke i zagrcnu se, potpuno zaslepljen. Kan nasrnu na njega tresnuvi ga o glatku metalnu povrinu trupa. Zadade mu dva snana udarca, jedan u stomak, a jedan u slepo-onicu. Kad su Bornu kolena otkazala poslunost, Kan ga gurnu u tovarni prostor. Okrenuvi se, Kan primeti nekog radnika kako ide prema njemu. Podigao je ruku. ,,U redu je, ja u da zakljuam", doviknu mu. Imao je sree da se od kie nije dobro moglo videti ni lice, ni uniforma. Radnik, zahvalan to nee morati da ostaje po kii i vetru, otpozdravi u znak zahvalnosti. Kan zatvori vrata za utovar i zakljua ih. Zatim otra do cisterne s gorivom i pomeri je dalje od aviona da ne bi delovala sumnjivo.

Obezbedenje koje je Born bio primetio, sada se probijalo ka nizu parkiranih aviona. Dali su signal pilotu. Kan se kretao tako da avion bude izmeu njega i policije. Podigao je ruku, otkljuao vrate i uvukao se u avion. Zatekao je Borna kako klei na kolenima i akama, oborene glave. Kan ga utnu meu rebra iznenaen njegovom otpornou. Zajeavi, Born pade postrance drei se za stomak. Kan izvadi komad ueta. Pritisnu Bornovo lice o pod tovarne Platforme, izvue mu ruke iza leda, ukrsti ih i zaveza. Kroz dobo-vanje kie uo je kako obezbedenje viui proverava dokumenta pi-'ta i kopilota. Ostavivi onesposobljenog Borna, Kan prie vratima za utovar i tiho ih zatvori. 140 Erik Lustbader Nekoliko minuta sedeo je prekrtenih nogu na podu tovarnog prostora, u potpunom mraku. Dobovanje kie po oplati avionskog trupa stvaralo je zvukove nalik zvuku bubnjeva u dungli. Bio je jako bolestan kada je prvi put uo te bubnjeve. U groznici su mu liili na brundanje avio-motora, na panino itanje vazduha koji samo to nije izbio kroz mlaznice samo trenutak pre uzletanja. Taj ga je zvuk plaio jer je budio u njemu secanja - secanja koja je dugom i napornom borbom uspevao da potisne negde u podsvest. Od groznice su mu sva ula bila izotrena skoro do bola. Imao je utisak da je dungla oivela, da sa svih strana nadiru pretei obrisi steui oko njega obru uasa. Jedino to je uspeo svesno da uradi, bilo je da malu.izrezbarenu kamenu statuu Bude koju je nosio oko vrata sakrije ispod listova popadalih po plitkom, na brzinu iskopanom grobu blizu mesta na kom je leao. uo je glasove i posle izvesnog vremena shvatio da mu obrisi postavljaju nekakva pitanja. mirkao je obliven znojem nadajui se da e nestati u smaragdnom polumraku dungle, ali umesto toga, jedan od njih mu je stavio povez preko oiju. Za tim uopte nije bilo potrebe. Kada su ga podigli sa leaja od humke lia i kamenia koji je bio sam sebi napravio, ve je bio izgubio svest. Probudivi se nakon dva dana, ustanovio je da se nalazi u kampu Crvenih Kmera. im je jedan ovek leinarskog iz-leda, upalih oiju i s jednim okom koje je neprestano suzilo proce-nio da je u stanju da govori, poelo je ispitivanje. Bacili su ga u neku jamu punu nekakvih gmizavaca koje ni do dan-danas nije uspeo da identifikuje. Baen je u mrak, vei i tamniji od svakog mraka koji je do tada video. Upravo tog mraka, sveobuhvatnog, ograniavajueg mraka koji mu je pritiskao slepoonice teinom koja je sve vie rasla kako su prolazili sati, plaio se vie od svega. Mraka, vrlo nalik ovom u utrobi leta 113 avio-prevoznika Ra. ...i tada se J ona pomoli Gospodu svome Bogu u utrobi riblje nemani. I ree: uzviknuh u jadu svom ime Gospodnje, i on me u; iz utrobe samog pakla zazvah te i ti u glas moj. Jer, ti me baci u ove dubine, usred mora ovog, i okrui me silna voda: svi vali i ta-lasi tvoji predoe preko mene... Jo je pamtio taj odlomak iz onog iskrzalog i umrljanog primer-ka Biblije koju mu je misionar dao i terao ga da ui napamet njene 141 delove. Uas! Uas! Jer Kan je, usred neprijateljskog logora surovih Crvenih Kmera zaista bukvalno bio gurnut u utrobu pakla i u njoj se molio - ili je bar pokuavao u svojoj jo neopredeljenoj glavici da se moli - za izbavljenje. To je bilo pre no to mu je nametnuta Biblija, pre nego to je razumeo Budino uenje, jer je veoma mlad baen u haos bezumlja. Gospod je uo Jonu kako ga doziva iz utrobe kita, ali Kana niko nije uo. Bio je sam samcijat u onom mraku, a ondabi ga, kada bi smatrali da su ga dovoljno smekali, izvadili iz jame i polako, znalaki, s ledenom strau koju je i sam godinama pokuavao da izgradi, poeli da mu isputaju krv. Kan ukljui bateriju koju je poneo sa sobom i ostade nepomino da sedi, piljei u Borna. Pomerio se tek toliko da snano utne Borna zahvalivi ga onom po ramenu tako da se ovaj prevrne na stranu, licem prema Kanu. Born zajea i zatrepta oima. Snano udahnu vazduh. Uvukavi isparenja avionskog goriva, presamiti se i izbljuva izmeu mesta gde je leao ponien i u agoniji i mesta gde je Kan sedeo ozbiljan kao sam Buda. Dospeo sam do dna planine; zemlja me je svojim okovima pri-tiskala bez kraja; ipak, vaskrsnu ivot moj iz tame", ree Kan parafrazirajui Jonu. I dalje nije skidao pogled s Bornovog crvenog, naduvenog lica. Ne lii ni na ta." Born se muio da se pridigne na lakat. Kan ga hladnokrvno ut-nu po laktu da padne. Ponovo pokua da se uspravi, ali ga Kan ponovo udari. Trei put, meutim, Kan se nije pomerio kada se Born pridigao u sedei poloaj, licem naspram njega. Jedva primetan luaki, zagonetni smeak zatitra na Kanovim usnama, a oi mu zaplamsae udnim arom. Zdravo, oe", kazao je. Prolo je toliko vremena da sam poeo da sumnjam da u doiveti ovaj trenutak." Born oamueno zatrese glavom. ta, kog vraga, hoe time da kae?" >,Ja sam tvoj sin." Moj sin ima deset godina."

Kanove oi su blistale. Ne taj sin. Ja sam onaj kog si ostavio u Pnom Penu." Odjednom, Born se oseti uasno povreenim. U njemu se podie straan bes. Kako se usuuje? Ne znam ko si ti, ali moj sin 'm m 142 Erik Lustbader Doua je mrtav." Od napora je udahnuo jo isparenja i ponovo se presamitio, grei se, ali vie nije imao ta da povrati. Ja nisam mrtav." Kanov glas skoro da je zvuao neno kad se nagnuo ka Bornu i pridigao ga da ovaj moe da ga vidi. Dok se sa-ginjao, mali kameni Buda ispade mu sa glatkih prsa i zanjiha se dok je pokuavao da uspravi Borna. Kao to vidi." Ne. Doua jeste mrtav! Ja sam lino koveg spustio u grob, sa Dao i Alisom! Bili su uvijeni u amerike zastave!" Lai, lai i samo lai!" Kan stavi kamenog Budu na dlan is-pruivi ga ka Bornu. Pogledaj ovo i seti se, Borne." Bornu se inilo da gubi dodir sa stvarnou. uo je sopstveni puls kako mu bubnja u unutranjem uhu i osetio nadiranje talasa koji je pretio da ga podigne i odnese sa sobom. To ne moe biti! Ne moe! Odakle... odakle ti to?" Zna ta je ovo, zar ne?" Buda nestade medu njegovim savijenim prstima. Jesi li konano prepoznao svog davno izgubljenog sina Douu?" Ti nisi Doua!" Borna je sada obuzeo gnev, lice mu se smrailo a usne iskezile kao u ivotinje, otkrivajui zube. Kog diplomatu iz June Azije si ubio da se dokopa toga?" Nasmejao se zloslutno. Tako je, znam ja vie o tebi nego to misli." Naalost, grei. Ovo je moje, Borne. Razume?" Otvorio je aku da mu ponovo pokae kamenog Budu, potamnelog od znoja. Ovaj Buda je moj!" Lae!" Born skoi na njega oslobaajui ruke koje su bile vezane na leima. Bio je napeo miie dok ga je Kan vezivao - a onda ih je opustio i oslobodio ruke dok je ovaj likovao nad njim. Kan se nae zateen i potpuno nespreman za tako direktan volovski nasrtaj. Prevrnu se unatrag a Born pade preko njega. Lampa tresnu o pod i poe da se kotrlja gore-dole dok je njen snani snop svetla prelazio preko njih i ostavljao ih u mraku, osvetljavajui tu i tamo neiji izraz lica ili napeti mii. U tom jezivom mraku ispre-secanom trakama i takama svetla tako nalik gustoj dungli iz koje su obojica otili, dohvatili su se kao zveri, diui jedan drugome za vrat, borei se za goli ivot. Born je krgutao zubima i pobesnelo udarao Kana pesnicama. Kan je nekako uspeo da dohvati Bornovu butinu i pritisne na njoj 143 nervne zavretke. Born je utrnuo, a privremeno paralisana noga ostala je zgrena pod njim. Kan ga iz sve snage udari u vrh brade, Born se otetura i protrese glavom. Uspeo je da izvue skakavac ba kad mu Kan nanese jo jedan gadan udarac. No mu ispade i Kan ga dohvati, izvlaei otricu. epavi ga za koulju, sada je stajao iznad Borna. Sitan drhtaj proe njegovim telom kao kad struja pojuri kroz icu kad se ukljui prekida. Ja sam tvoj sin! Samo sam uzeo ime Kan, kao to si ti uzeo ime Dejson Born." Ne!" kriknuo je Born, zamalo nadjaavi sve intenzivnije bru-janje i vibriranje motora. Moj sin je umro u Pnom Penu s ostatkom moje porodice!" Ja jesam Doua Veb", ree Kan. Ti se me napustio. Ostavio si me u dungli da umrem." Vrh noa lebdeo je iznad Bornovog grla. Koliko sam samo puta bio na pragu smrti! l umro bih, sigurno, da se nisam hvatao za uspomenu na tebe kao za slamku." Kako se usuuje da koristi njegovo ime! Doua je mrtav!" Bornovo lice je gorelo od besa, zuba iskeenih kao u razjarene ivotinje. Vie nije jasno video od silne udnje za krvlju. Moda i jeste." Otrica noa sada se naslanjala na Bornovu kou. Jo samo milimetar i ispustie mu krv. Ja sam sada Kan. Doua - onaj Doua kog si ti poznavao - jeste mrtav. Doao sam da se osvetim, da te kaznim zato to si me napustio. Ovih poslednjih nekoliko dana mogao sam ve toliko puta da te ubijem, ali sam se suzdrao, jer pre nego to te ubijem, elim da zna ta si mi uinio." Kanove usne se rastvorie i baloni pljuvake mu se pojavi u uglu usana. Zato si me napustio? Kako si mogao onako da pobeg-ne?" Avion poe da zaokree ka pisti. Seivo se zari u Bornovu kou i poprska je krvlju, ali odmah zatim Kan izgubi ravnoteu i no se pomae sa grla. Born iskoristi ovu prednost i zari pesnicu u Kanova rebra. Ovaj zamahnu nogom, nagazi Bornov lanak i Born pade. Avion je sada usporio, okreui se ka zaletitu. Nisam pobegao!" vikao je Born. Uzeli su mi Douu!" Kan se bacio na njega zamahnu vi seivom.

Born se izmaknu u stranu, a no mu prolete pored desnog uveta. Znao je da ima onaj 144 Erik Lustbader keramiki pitolj sakriven na desnom boku, ali ako bi pokuao da ga izvue, pruio bi protivniku priliku da mu zada fatalan udarac. Na-stavie da se tuku, miia napetih kao strune, dok su im lica gorela od napora i gneva. Dah im je itao iz poluotvorenih usta, oi i mozak traili su svaku, makar i najmanju pukotinu u napadu i odbrani, ali svaki kontranapad bio je odbijen. Bili su ravnopravni protivnici, ako ne po godinama, onda po brzini, snazi, vetini i prepredenosti. Kao da su tano pogaali misli jedan drugome, kao da su mogli da predvide u deliu sekunde svaki potez onog drugog, neutraliui tako svaku priliku da jedan stekne prednost nad onim drugim. Nisu se tukli hladne glave, pa tako nisu ni mogli da daju najbolje od sebe. Plima oseanja nadirala je iz dubine due i sada su se ta oseanja irila i talasala u njihovim glavama, poput naftne mrlje koja prekriva bistru vodu. Avion se zaneo unapred i trup poe da se trese dok je ubrzavao niz zaletite. Born se izmae, a Kan zamahnu slobodnom rukom da mu odvue panju s noa. Born preduhitri Kanov napad pesnicom, udarivi ga po unutranjosti lanka leve ruke. Sada, meutim, ka njemu blesnu vrh noa. On se izmae unazad i u stranu, nehotice povlaei ruku na vratima za utovar. Avion ubrza, a otkljuana vrata se irom otvorie. Dok je ispod njega promicao asfalt, Born je rairio i ruke i noge kao morska zvezda i vrsto se prstima uhvatio za okvir vrata da ne ispadne iz aviona. Iscerivi se kao manijak, Kan se nagnu ka Bornu i opisa otricom noa plitak zloudni luk kojim e zasei itav Bornov abdomen. Upravo u trenutku kad je Kan zamahnuo ka njemu, avion poe da se odlepljuje s piste. U poslednjem moguem deliu sekunde, Born pusti desnu ruku. Telo mu se od gravitacije zanese unazad i napolje, takvom silinom da mu rame zamalo iskoi iz zgloba. Tamo gde je do malopre stajalo njegovo telo, sada je zjapila rupa kroz koju Kan ispade napolje, tumbajui se po pisti. Born baci na njega po-slednji pogled i ovaj mu se uini tek kao obina siva lopta spram crnog asfalta. Avion tada uzlete, a Born ostade da visi, sada jo dalje od otvorenih vrata. Koprcao se dok ga je kia nemilice ibala po licu. Od vetra zamalo da je ostao bez daha. No, on mu skinu i poslednje ostatke kerozina s lica, kia mu opra crvene kapke koji su ga pekli Bornovo zavetanje 145 i ispra mu otrov s koe i tkiva. Kad je avion poeo da skree udesno, Kanova lampa se zakotrlja preko poda tovarne platforme i ispade napolje za njim. Born je znao da e, ako ne uspe da ue u roku od nekoliko sekundi, biti izgubljen. Uasan bol od istegnua sada je bio previe jak da bi mogao jo dugo da ga izdri. Zamahnuvi levom nogom, nekako je uspeo da zakai dovratak petom. Zatim se uz ogroman napor bacio napred da pregibom kole-na zahvati okvir otvorenih vrata, koristei ga kao polugu da se okrene ka trupu. Desnom rukom uspeo je da dohvati dihtung oko okvira vrata i tako se ubaci unutra. Zatim mu ostade jo samo da ih zalupi. Sav ugnjeen, okrvavljen i u velikim bolovima, Born se iscrpljeno sruio na pod. U uasavajuem, nemirnom mraku podrhtavajue utrobe, ponovo je video malog Budu izrezbarenog u kamenu kog su on i njegova supruga poklonili Doui za njegov etvrti roendan. Dao je elela da Budin duh od najranijeg detinjstva prati njihovog sina Douu koji je stradao zajedno sa Dao i njegovom mlaom sestrom onda kada je neprijateljski avion mitraljirao reku u kojoj su se igrali. Doua je bio mrtav. Dao, Alisa, Doua - svi su oni bili mrtvi i tela im razneta kiom metaka iz ponirueg bombardera. Njegov sin nije mogao biti iv - to nije bilo mogue. Drugaije pomisliti, znailo bi izgubiti razum. Ko je onda bio Kan i zato se tako uasno okrutno poigravao s njim? Born nije znao odgovor. Avion se prvo malo spustio a onda podigao i zvuk motora mu se menjao dok nije dostigao eljenu visinu leta. Postalo je hladno; dah mu se ledio izlazei iz nozdrva i usana. Obgrlio je sam sebe rukama i poeo da se ljulja. To nije mogue! nije! Ispustio je neartikulisan ivotinjski krik i odjednom ga bol i potpuni oaj savladae. Glava mu pade i on zaplaka gorkim suzama, u gnevu, neverici i alosti. DEO DRUGI Na letu 113, u punoj utrobi aviona, Dejson Born je spavao dok mu se u podsvesti jo jednom odmotavao ivot koji je nekada davno ostavio zakopan za sobom. Snovi su mu vrveli od slika, oseanja, prizora i zvukova koje je sve ove godine pokuavao da potisne to je mogue dublje u podsvest. Sta se to dogodilo onog vrelog letnjeg dana u Pnom Penu? Niko nije znao. Ili bar vie nije bilo ivih da ispriaju. injenica je da je, dok se on dosaivao na sastanku u svojoj kancelariji s rashladnim ureajem, u kompleksu koji je pripadao slubama Ministarstva inostranih poslova Amerike, njegova supruga Dao odvela njihovo dvoje dece da plivaju u irokoj, blatnjavoj reci tik ispod njihove kue. Niotkud se pojavio neprijateljski avion, ponirui s neba. Izree-tao je reku u kojoj je porodica Dejvida Veba plivala i igrala se i prskala.

Koliko je samo puta zamiljao taj uasni prizor? Da li je Dao prva primetila avion? Ali, naiao je tako brzo, obruivi se na njih kao beumna jedrilica. Ako je tako bilo, mora da je okupila decu oko sebe, gurajui ih pod vodu, uporno ih zaklanjajui svojim telom u zaludnom pokuaju da ih spase dok su joj u uima odzvanjali njihovi krici i njihova krv joj prskala po licu, ak i onda kad je ose-tila da je pogoena i da joj se blii smrt. Takva je bar bila slika u koju je verovao, koju je sanjao i koja ga je dovela do ivice ludila. Jer, ti krici koje je zamiljao da je Dao sluala pred sopstveni kraj, bili su isti oni krici koje je on uo iz noi u no, koji su ga budili iz sna, od kojih mu je srce tuklo u grudima i krv bubnjala u ilama. Ti su ga snovi prisilili da napusti svoj dom i sve to je u njemu voleo, jer svaki pogled na neki dragi predmet na njega je delo-vao kao ubod noem u stomak. Otiao je iz Pnom Pena u Sajgon, gde je Aleksander Konklin preuzeo brigu o njemu. 147 Da je samo mogao i none more da ostavi za sobom u Pnom p i U vlanim dunglama Vijetnama one su mu se uvek iznova vraale kao rane koje je morao sam sebi da otvara da ne zaraslu, jer bez obzira na sve, istina je bila da nije mogao sebi da oprosti to se nije naao na pravom mestu da spase svoju enu i decu. I sada je, muen istom morom, vikao u snu, trideset hiljada metara iznad olujnog Atlantika. Kakva je korist od supruga i oca, pitao se, kao i hiljadu puta pre toga, koji nije uspeo da zatiti svoju porodicu? U pet sati ujutru, direktora CIA probudio je iz dubokog sna hitan poziv savetnice za dravnu bezbednost, koja ga je pozvala da za jedan sat bude u njenoj kancelariji. Kada uopte ova kuka od ene spava, pitao se dok je sputao slualicu. Seo je na ivicu kreveta, leima okrenut Madlen. Nju nita ne moe probuditi, pomislio je zlurado. Ve odavno njen san nije remetio zvuk telefona koji je znao da se oglasi u bilo koje doba noi i jutra. Probudi se!" kazao je drmusajui Madlen. Imam neku uzbunu i treba mi kafa." Bez trunke pogovora, ona ustade, navue kunu haljinu i papue i ode hodnikom do kuhinje. Trljajui lice, direktor CIA se odvukao u kupatilo i zatvorio vrata. Sedei na WC olji pozvao je svog zamenika. Zato bi, kog vraga, Lindros spavao kad njegov ef ne moe? Na njegovo zaprepa-enje, meutim, Martin Lindros je bio potpuno budan. itavu no sam proveo u 4-0 arhivi." Lindros je mislio na evidenciju o osoblju CIA koja je bila pod reimom maksimalnog obez-bedenja. Mislim da sam saznao sve to se moe saznati i o Alek-"" Konklinu i o Dejsonu Bornu." Odlino. Onda mi pronai Borna." Gospodine, s ovakvim informacijama o toj dvojici, o tome ko-!ko su blisko saraivali, koliko su puta stavili glavu na panj jedan za drugoga, spasili jedan drugome ivot, smatram da postoji velika Verovatnoa da Born nije ubio Aleksa Konklina." 148 Erik Liistbade Alonzo-Ortizova eli da me vidi", ree iziritirano direktor CIA. Posle onog fijaska na Vaington Serklu, misli da bi trebalo to da joj kaem?" Pa, ne ba, ali..." Da zna da si u pravu, sinko. Moram da joj saoptim injenice, i to one koje podrazumevaju dobre vesti." Lindros proisti grlo. ,,U ovom trenutku ih nemam. Born je nestao." Nestao? Hrista mu, Martine, kakvu ti to obavetajnu slubu vodi?" Taj ovek je arobnjak." Taj ovek je od krvi i mesa, ba kao i svi mi ostali", grmeo je direktor CIA. Kako vam se, do avola, ponovo provukao kroz prste? Mislio sam da ste sva mesta pokrili!" I jesmo! Prosto je..." Nestao, znam. I to je sve to ima da mi kae? Alonzo-Ortizova e traiti moju glavu na tacni, ali nee je dobiti pre nego to ja skinem tvoju!" Direktor prekide vezu i kroz vrata zafrljai telefon na krevet. Dok se istuirao, obukao i posrkao kafu iz olje koju mu je Madlen posluno dodala, kola su ve stigla po njega i ekala ga ispred. Kroz neprobojno staklo na automobilu, upijao je prizor fasade svoje kue od bordo opeke s ugaonim ukrasima od svetlog kamena i urednim kapcima na svakom prozoru. Nekada je pripadala nekom ruskom tenoru, nekakvom Maksimu (zaboravio je kako se preivao), ali direktoru se dopala jer je imala neku matematiku eleganciju i aristokratski izgled koji se vie nije mogao pronai kod novijih graevina. Najbolji od svega bio je onaj starinski oseaj privatnosti koji je kua dugovala poploanom dvoritu zaklonjenom olistalim topolama i runo kovanom gvozdenom ogradom. Zavalio se na pliano sedite svoje linkon" limuzine, turobno posmatrajui usnuli Vaington. Pobogu, u ovo doba jedino su prokleti crvendai budni, pomisli. Zar ne bi trebalo na ovom poloaju da imam neke privilegije? Posle toliko godina u slubi, zar ne zasluujem da spavam u pet ujutru?

Ubrzali su preko mosta Arlington Memorija! s kog je reka Potomak delovala metalnosiva, plitka i vrsta kao aerodromska pista. S 149 oe strane, nadvisujui zgradu Memorijalnog centra linkon" u ma-e^vie dorskom stilu, stajao je spomenik Vaingtonu, mraan i pretei poput kopalja koje su Spartanci nekada zarivali u srca svojih neprijatelja. Svakog puta kad se voda sklopi nad njim, zauje neki melodini zvuk, kao da se oglaavaju zvona monaha i odzvanjaju planinom prenosei se s grebena na greben; monasi koje je ubijao dok je bio sa Crvenim Kmerima. I miris, ega to? Cimeta. Voda koja tee u zlokobnim virovima iva je od zvukova i mirisa, a on ne zna odakle dolaze. Hoe da ga odvue dole i on ponovo tone. Bez obzira na to koliko se opirao, koliko oajniki mlatarao rukama traei povrinu, osea kako se spiralno sputa ka dnu, kao da ima olovnu kuglu vezanu za nogu. Rukama bi da odvele debeli kanap vezan oko levog lanka, ali on je gladak i uporno mu izmie pod prstima. ini mu se da po svaku cenu mora da sazna ta ga to vue u smrt, kao da e ga to saznanje spasiti od uasa za koji nema pravo ime. Pada, pada, srlja u tamu oajan i nesposoban da razume ta mu se deava. Ispod njega, na drugom kraju zategnutog kanapa, vidi neki obris i ona melodija se ponovo uje, ovoga puta jo jasnije; nisu zvona, neto drugo je, neto u isto vreme intimno i jedva poznato. Najzad, shvata ta ga to vue u smrt: to je neije telo. Odjednom, poinje da plae... Kan se trgnuo iz sna s jecajem u grlu. Jako se ugrizao za usnu i pogledao oko sebe u mraku avionske kabine. Napolju je sve bilo crno kao ugalj. Bio je zaspao, iako je sebi obeao da nee, znajui da e mu se u snu ponovo vratiti stara nona mora. Ustao je i oti-sao u toalet gde je papirnim ubrusima obrisao znoj s lica i ruku. Bio Je umorniji sada nego kad je avion poleteo. Dok je piljio u svoj od-razvu ogledalu, pilot je najavio vreme sletanja na aerodrom Orli": za etiri sata i pedeset minuta. itava venost za Kana. v a a je izaao, pred vratima je bio red. Progurao se do svog sedi- Uzejson Born je imao na umu tano odreenu destinaciju; znao 0 iz informacija koje mu je kroja Fajn dao - Born je sada do150 Erik Lustbade, ao do paketa namenjenog Aleksu Konklinu. Pitao se da li e moda Bom sada uzeti Konklinov identitet? Da je na njegovom mestu, Kan bi sada tako razmiljao. Zurio je kroz prozor u crno nebo. Born se nalazio negde u ratrkanoj metropoli daleko ispred njega; to je bilo izvesno, ali uopte nije sumnjao da mu je Pariz samo usputna stanica. Tek e morati da sazna koje mu je konano odredite. Pomonica savetnice za dravnu bezbednost diskretno se naka-lja i direktor CIA pogleda na sat. Roberta Alonzo-Ortiz, ena-ku-ka, ostavila ga je da eka skoro etrdeset minuta. U krugovima vlasti ovakve igre moi bile su standardna operativna procedura, ali pobogu, ona je bila ensko! l zar nisu oboje u Savetu dravne bezbed-nosti? No, nju je direktno postavio predsednik; sluao ju nju vie nego ikog drugog. Gde je sada prokleti Brent Skoukroft kad mu treba? Namestivi izvetaen osmeh, on se okrenu od prozora kroz koji je bludeo pogledom dok mu je mozak grozniavo radio. Savetnica e vas sada primiti", progugutala je slatkim glasom pomonica. Upravo je zavrila razgovor s predsednikom." Kuka ne proputa ni jedan trik, pomisli direktor CIA. Kako oboava da mi natrlja nos svojim savetnikim smradom. Kao u ancu, savetnica za dravnu bezbednost sedela je za svojim stolom, ogromnim antikvitetskim primerkom koji je o svom trosku dopremila u kancelariju. Direktor CIA smatrao je da izgleda apsurdno, naroito zato to na njemu nije bilo niega osim mesinga-nog pisaeg pribora koji joj je po naimenovanju poklonio predsednik. Nije verovao ljudima s urednim pisaim stolovima. Iza nje, na kitnjastim zlatnim barjacima stajale su amerika zastava i zastava s grbom predsednika Sjedinjenih Amerikih Drava. Iza njih pruao se pogled na park Lafajet. Spram savetnice nalazile su se dve tapacira-ne stolice s visokim naslonima. Direktor CIA ih pogleda pomalo e-njivo. Roberta Alonzo-Ortiz delovala je svee i ivahno u svom tam-noplavom trikanom kompletu i beloj svilenoj bluzi. U uima je no151 |i emajlirane minue na zlatnoj podlozi s motivom amerike zastave. Samo to sam obavila razgovor s predsednikom", ree, bez uvoda, ne izgovorivi ak ni dobro jutro" ili sedite". Rekla mi je vaa pomonica." Alonzo-Ortizova ga osinu pogledom i on se momentalno setio koliko mrzi da je prekidaju. Razgovor se odnosio na vas."

Uprkos reenosti da se kontrolie, direktor CIA oseti kako mu skae temperatura. Moda je onda trebalo da budem prisuitan." Moda bi i bilo krajnje uputno." Savetnica za dravnui bezbed-nost nastavi pre nego to je mogao da joj uzvrati na ovaj verbalni amar. Antiteroristiki samit poinje za pet dana. Sve je organizo-vano do detalja, tako da me ne veseli to moram da ponavljam da ovde hodamo po jajima! Nita ne srne da ugrozi ovaj sannit, a naroito ne agent CIA koji se odmetnuo i okrenuo se kriminalu. Pred-sednik rauna na to da e ovaj samit postii dosad nevien uspeh. Oekuje da e to predstavljati jedan od osnovnih argumenatta za njegov reizbor. Stavie, to e predstavljati njegovu zaostavthnu." Spustila je oba dlana na visokopoliranu povrinu stola. elim da budem savreno jasna - ovaj samit je moj prioritet broj jedan. Njegov uspeh e predsedniku obezbediti hvale i potovanje buduih generacija." Direktor CIA je tokom razgovora ostao da stoji, poto mu nije bilo ponueno da sedne. Ovakvo ribanje je bilo naroito poniavajue s obzirom na kontekst. Nije voleo pretnje, naroito ne ome prikrivene. Oseao se kao u osnovnoj koli, oteran u oak. Morala sam da ga izvestim o debaklu na Vaington Serklu." Rekla je to kao da je zbog njega morala da odnese lopatu govana u Uvalnu kancelariju. Postoje posledice koje treba snositi zbog te br-'jotine, kao i uvek. Ovome ete morati da zarijete kolac u grudi, da ga to pre pokopamo. Da li me razumete?" Savreno." Jer, ovo nee samo od sebe nestati", ree savetnica. Direktoru CIA poe da pulsira vena na slepoonici. Oseti iznenadnu elju da je gaa neim. Rekoh da sam savreno raizumeo." 152 Erik Lusibuder Roberta Alonzo-Ortiz zagleda se u njega na trenutak, kao da se premilja da li mu valja verovati. Najzad upita: Gde je Dzejson Born?" Pobegao je iz zemlje." Direktor je stezao pobelele pesnice. Nije smogao snage da kae ovoj kuki da je Born prosto nestao. Zapravo je jedva i ovo izgovorio. Meutim, im je ugledao izraz na njenom licu, shvatio je da je pogreio. Pobegao je iz zemlje?" Alonzo-Ortizova ustade. Kuda je otiao?" Direktor CI A je utao. Tako znai. Ukoliko se Born priblii Rejkjaviku..." Zato bi to uradio?" Ne znam. Poludeo je, zar ste zaboravili? Odmetnuo se. Mora da je svestan da bi nam sabotiranje samita srozalo ugled kao nita drugo." Mogao je prosto da opipa njen gnev i direktor CIA se prvi put uplaio. elim da ga vidim mrtvog", rekla je elinim glasom. ,,I ja takoe." Puio se od besa. Ve je poinio dva ubistva i jedna od njegovih rtava je moj stari prijatelj." Savetnica za dravnu bezbednost obila je oko stola. Predsed-nik eli da Born bude eliminisan. Agent koji je promenio stranu -a da budemo iskreni, Dzejson Born je najgori mogui scenario - jeste karta s kojom ne smemo igrati ovu partiju. Da li sam dovoljno jasna?" Direktor klimnu glavom. Verujte mi na re da je Born ve mrtav ovek, nestao kao da ga nikad nije bilo." Iz vaih usta u boije ui. Predsednik e vas drati na oku", ree Roberta Alonzo-Ortiz zavrivi prijem isto onako naglo kao to ga je i zapoela. Dzejson Born je stigao u Pariz po vlanom, tmurnom jutru. Po kii, Pariz, grad svetlosti, nije bio u svom najboljem izdanju. Kue s man-sardama delovale su sivo i izbledelo, a inae veseli i ivahni kafei naikani du gradskih bulevara bili su pusti. ivot se nastavljao bez glasa, ali grad nije bio isti kao kada bi blistao i presijavao se na suncu a agor i smeh odzvanjali sa skoro svakog oka. Bornom zavetanje____________________________________________153 Iscrpljen i emotivno i fiziki, Born je skoro itav let prespavao klupan postrance. Mada su mu tu i tamo san presecali mrani i uznemirujui snovi, ipak mu je dobrodolo da se oporavi od razdiru-ea bola koji ga je muio itavih sat vremena od poletanja. Probudio se, promrzao i ukoen, razmiljajui o malom kamenom Budi koji je visio oko Kanovog vrata. Taj prizor kao da mu se podrugivao i cerio: predstavljao je misteriju koju je tek trebalo da otkrije. Znao je da takvih rezbarija sigurno ima mnogo samo u radnji gde su ga Dao i on odabrali za Douu, bilo ih je desetak! Takoe je znao da su mnogi budisti u Aziji nosili sline amajlije za sreu i kao zatitu od zle kobi. U mislima mu se vraao onaj Kanov izraz, pun iekivanja i mrnje, kada mu je rekao: Zna ta je ovo, zar ne?" A onda je s toliko gorine izgovorio: Ovo je moje, Borne. Razume U? Ovaj Buda je moj!" Kan nije Doua Veb, ponavljao je Born u sebi. Kan je bio pametan, ali surov ovek - ubica koji

je mnogima oduzeo ivot. On nije mogao biti Bornov sin. Uprkos ukrtanju struja vetrova koje su ih pratile od kada su za sobom ostavili obale Sjedinjenih Drava, let 113 avio-prevoznika ,,Ra zavrio se na meunarodnom aerodromu ari de Gol" ma-njevie na vreme. Born je arko eleo da iskoi iz teretnog prostora aviona jo dok je ovaj bio na pisti, ali se suzdrao. Jo jedan avion spremao se da sleti. Ako bi sada iskoio, naao bi se na otvorenom, tamo gde niko ne oekuje da vidi osoblje aerodroma. Zato je strpljivo ekao dok je avion manevrisao pistom. Kada je usporio, Born je znao da je vreme za akciju. Dok se avion jo bude kretao i motori radili, niko od tehnike ekipe nee mu se pribliiti. Otvorio je vrata i iskoio na asfalt u trenutku kad je pored prolazila cisterna s gorivom. Zakaio se pozadi za cisternu. uk je tako visio, obuze ga snaan nagon za povraanjem im je setio isparenja i prisetio se Kanovog neoekivanog napada. Iskoio Je s kamiona im mu se ukazala pogodna prilika i krenuo ka aero-dromskoj zgradi. Unutra se sudario s raznosaem prtljaga, silno mu se izvinjavaJ ci na francuskom, drei se za glavu i alei se na migrenu. Kaa Je skrenuo iza prvog ugla, iskoristio je propusnicu koju je skinuo nosau da proe kroz dvoja vrata do prostorija terminala, koji je, 154 Erik Lustbader

na njegovo nezadovoljstvo, bio obian adaptirani hangar. Unutra nije bilo mnogo ljudi, ali je bar uspeo da izbegne carinsku i imigracijsku kontrolu. Iskoristio je prvu priliku da baci propusnicu u najbliu kantu za smee. Nije eleo da ga uhvate s njom kada onaj raznosa prijavi nestanak. Stade iza velikog asovnika da podesi vreme. Bilo je tek prolo est, po parikom vremenu. Zatim pozva Robinea i ree mu gde se nalazi. Ministar je delovao zbunjeno. Jesi li stigao arter letom, Dej-sone?" Ne, transportnim." Bon, zato si znai na starom terminalu tri. Mora da su tvoj let skrenuli s 'Orlija'", ree Robine. Ostani gde si, mon ami. Dolazim ubrzo po tebe." Zakikotao se. ,,U meuvremenu, dobro doao u Pariz! Neka tvoje gonioce prati konfuzija i loa srea." Bora ode da se os vei. Kada je pogledao u svoj odraz u ogledalu mukog toaleta, jedva da se prepoznao ugledavi neuredno lice, izmuene oi i okrvavljen vrat. Skupivi dlanove ispljuskao je lice i glavu vodom, skidajui znoj, a i ostatke minke koju je jo ranije naneo. Nakvaenim papirom istrljao je tamne ugruke krvi du poprene rane preko grla. Znao je da e morati to je mogue pre da nanese neki antibiotik krem. eludac mu se skvrio i mada nije oseao glad, znao je da e morati neto da pojede. Povremeno bi mu se vratio onaj miris kero-zina i on bi se presamitio, oiju suznih od gaenja. Da bi odvratio misli od tog uasnog oseaja, odradio je pet minuta vebi istezanja, pet minuta gimnastike, mada je oseao gr i bol u miiima. Igno-risao je napor koji su mu vebe predstavljale i koncentrisao se na duboko i ravnomerno disanje. Kada se vratio u predvorje terminala. ak Robine ga je ve ekao. Bio je to visok, izuzetno vitalan

ovek; imao je na sebi tamno odelo na sitne pruge, izglancane cipele i elegantni kaput od tvida. Malo je ostario i osedeo, ali bio je ba onakav kakvog ga se Born seao. Odmah je primetio Borna i lice mu se razvuklo u osmeh, ali nije krenuo ka starom prijatelju. Umesto toga, rukom je pokazao Bornu da krene ka terminalu sa njegove desne strane. Born je odmah Bornovo zavetanje 155 primetio zato. Nekoliko pripadnika dravne policije bilo je ulo u hangar i ispitivalo aerodromske slubenike, nesumnjivo traei osobu koja je ukrala raznosaevu propusnicu. Born je iao normalnim korakom. Stigao je skoro do samih vrata kada je ugledao jo dva policajca, s mainkama preko grudi, kako paljivo posmatraju sve koji ulaze i izlaze. Robine ih je takoe primetio. Namrtivi se, on ubrza da pre-tekne Borna i odgurnu vrata da privue njihovu panju. im se predstavio, rekli su mu da trae osumnjienog - za kog se pretpostavlja da je terorista - koji je ukrao propusnicu raznosaa prtljaga. Pokazali su mu Bornovu fotografiju poslatu faksom. Ne, ministar nije primetio ovog oveka. Robine namesti uplaeni izraz lica. Moda je - da li je tako neto mogue? - on na meti teroriste? Da li bi bili ljubazni da ga isprate do automobila? im su se njih trojica udaljila, Born pouri da izae u sivilo magle. Video je kako Robinea prate do njegovog peoa" i krenuo se u suprotnom smeru. Dok je ministar sedao u automobil, osvrnuo je da se uveri gde je Born. Zahvalio se policajcima koji su se vratili na svoja mesta na ulazu u terminal. Robine se isparkirao, napravio otar zaokret i krenuo ka izlazu s aerodroma. Kada je nestao policajcima s vidika, usporio je i spustio prozorsko staklo. To je bilo za dlaku, mon am;'." Born nainio pokret kao da e ui u kola, ali Robine odmahnu glavom. Poto je aerodrom pod merama punog opreza, sigurno e biti jo francuske policije." Posegnuo je dole rukom i otvorio prtljanik. Nije ba najudobnije mesto." Delovalo je kao da se izvinjava. Zasad je, meutim, najbezbednije/' Bez reci, Born uskoi u prtljanik i zatvori ga, a Robine krenu dalje. Bilo je dobro to je ministar razmiljao unapred; ekale su ih dve blokade na putu pre nego to e izai s aerodroma, prvu je drala francuska policija, a drugu ljudi iz francuskog Ke d'Orseja koji je bio francuski pandan CIA. Sa Robineovim ispravama proli su kroz obe blokade bez incidenta, ali su ga stalno zaustavljali da mu pokau Bornovu fotografiju i raspitivali se da li je video begunca. Nakon desetak minuta, kada je skrenuo na autoput, Robine stade na jedno odmorite i otvori poklopac prtljanika. Born izae, 156 Erik Lustbader skliznu na suvozaevo mesto i Robine pouri dalje autoputem ka severu. To je on!" Nosa je pokazivao takastu fotografiju Dejsona Borna. To je mukarac koji mi je ukrao propusnicu." Jeste li sigurni, gospodine? Molim vas,'pogledajte paljivo jo jednom." Inspektor Alen Savoj naciljao je fotografiju ispred potencijalnog svedoka. Nalazili su se u betoniranoj prostoriji na terminalu tri aerodroma ari de Gol", gde je Savoj resio da smesti svoj privremeni tab. Bilo je to grozno mesto s jakim mirisom vlage i dezinfek-cionog sredstva u vazduhu. Veito se potucam po ovakvim rupama, pomislio je. U njegovom ivotu nita nije bilo stalno. Da, da", ree nosa. Natrao je na mene, rekao je da ima migrenu. Desetak minuta kasnije, kad sam hteo da proem kroz druga automatizovana vrata, ustanovio sam da mi nema propusnice. On ju je uzeo." Znamo da jeste", ree inspektor Savoj. Vae prisustvo je za-beleeno na jo dva elektronska aparata od kada vam je propusnica nestala. Evo." Pruio mu je propusnicu. Bio je nizak rastom i vrlo osetljiv na tu injenicu. Lice mu je delovalo neuredno koliko i duga, tamna kosa. Usne kao da su mu bile stalno napuene, kao da u svakom trenutku odmerava sagovornikovu nevinost ili krivicu. Nali smo je u kanti za smee." Hvala, inspektore." Biete kanjeni, znate. Skinue vam jednu dnevnicu." Pa ovo je neuveno", ree nosa. Obavestiu sindikat o ovome. Moe doi i do demonstracija." Inspektor Savoj uzdahnu. Bio je navikao na ovakve pretnje. lanovi sindikata su stalno neto protestovali. Imate li jo neto da mi kaete o tom incidentu?" Kad je ovek odmahnuo glavom, inspektor ga je pustio da ode. Gledao je u onaj list faks-papira. Pored fotografije Dejsona Borna, na njemu se nalazio i kontakt telefon. Izvukao je svoj trokanalni mobilni i ukucao broj. Martin Lindros, zamenik direktora Centralne obavetajne slube." Bornovo zavetanje 157 Gospodine Lindros, ovde inspektor Alen Savoj iz Ke d'Orseja. Pronali smo vaeg begunca."

Molim?" Savojevim neobrijanim licem lagano se razvukao osmeh. Ke d'Orsej je veito kaskao za CIA. Bilo mu je veliko zadovoljstvo, da ne spominjemo da je oseao nacionalni ponos, to je sada situacija bila obrnuta. Tako je. Dejson Born stigao je na aerodrom ari de Gol" jutros oko est sati, po parikom vremenu." Savojevo srce poskoi od radosti kad zau dugaak uzdah na drugom kraju ice. Da li ste ga uhvatili?" pitao je Lindros. Da li je Born uhapen?" Naalost, nije." Kako to mislite? Gde je onda?" To je misterija." Nastupila je tako duga i muna pauza da je Savoj posle izvesnog vremena morao da kae: Gospodine Lindros, da li ste jo tu?" Da, inspektore. Samo proveram beleke." Ponovo nastupi tiina, ovoga puta malo kraa. Aleks Konklin imao je kontakt osobu iz najviih krugova vae vlade, oveka po imenu Zak Robine - da li ga poznajete?" Certainement, g. Robine je na ministar za kulturu. Nadam se da ne oekujete da poverujem da je ovek njegovog ranga u zaveri s ovim luakom?" Naravno da ne", ree Lindros. Ali, Born je ve ubio g. Kon-klina. Ako je sada u Parizu, deluje logino da e moda krenuti na g. Robinea." Samo trenutak saekajte, molim vas." Inspektor Savoj bio je siguran da je danas ve negde uo ili proitao Robineovo ime. Mahnuo je rukom pomoniku da mu doda jednu hrpu dokumenata. Savoj hitro prelista zapisnike o razgovorima koje su razne policijske slube i slube aerodromskog obezbeenja vodile na aerodoro-mu. Naravno, naie na Robineovo ime. Brzo se vratio telefonskom razgovoru. Gospodine Lindros, izgleda da je g. Robine jutros bio ovde." Na aerodromu?" Da, i ne samo to. Policija je s njim razgovarala na istom terminalu na koji je stigao Born. Zapravo, izgleda da se uznemirio kad 158 Erik Lustbader je uo ko je begunac. Zamolio je dravnu policiju da ga isprati do automobila." To dokazuje moju teoriju." Lindros skoro da je ostao bez daha od meavine uzbuenja i panike. Inspektore, morate da locirate Robinea, i to brzo!" Nema problema", rekao je inspektor Savoj, nazvau odmah ministrovu kancelariju." Upravo to neete da uradite", ree Lindros. elim da ovo ostane u potpunosti tajna operacija." Ali, Born sigurno ne bi mogao..." Inspektore, za kratko vreme ove istrage, nauio sam da nikada ne govorim 'Born ne bi mogao' jer znam da mole. On je izuzetno lukav i opasan ubica. Svako ko mu se priblii, u ivotnoj je opasnosti, da li me razumete?" D'accord." Savoj je ve ustao i traio mantil. Sluajte me paljivo, inspektore. Bojim se da je ivot g. Robinea u neposrednoj opasnosti", ree Lindros. Sada sve zavisi od vas." Betonske viespratnice, kancelarijske zgrade i blistave fasade fabrika koje su promicale pred njima, vrste i kockaste, po amerikim standardima, izgledale su jo runije po ovako tmurnom vremenu. Ne ekajui predugo, Robine skrenu s autoputa, krenuvi u pravcu zapada saobraajnicom CD47 u susret olujnom pljusku. Kuda idemo, ak?" upitao ga je Born. Moram to pre da stignem u Budimpetu." D'accord", uzvrati Robine. S vremena na vreme bacio bi pogled na retrovizor, proveravajui prati li ih policijski ili neki drugi automobil. Ke d'Orsej je predstavljao drugu priu; njihovi operativ-ci vozuili su se civilnim kolima i slube su im izmeu sebe svakih nekoliko meseci razmenjivale marke i modele automobila. Bio sam ti rezervisao kartu za avion koji je poleteo pre pet minuta, ali dok si jo putovao, stvari su se zakomplikovale. CIA vapi za tvojom krvlju - i taj vapaj je odjeknuo u svakom kutku sveta u kom imaju podrku, ukljuujui i moj." >;.-.r.< . :> Ali, mora da postoji nain..." - ; ; . i., 159 Naravno da postoji nain, mon ami." Robine se nasmeio. LJvek postoji nain - tome me je nauio izvesni Dejson Born." Ponovo je krenuo ka severu, deonicom NI 7. Dok si se ti odmarao u onom prtljaniku, ja nisam gubio vreme. S 'Orlija' polazi vojna poiljka u esnaest sati." To je tek u etiri po podne", ree Born. ,,A da idem kolima do Budimpete?" To ti ba nije najsigurnije, ima previe dravne policije. A tvoji razjareni prijatelji iz CIA podboli su Ke d'Orse da se rastri naokolo." Francuz slegnu ramenima. Sve je sreeno. Imam ovde sve potrebne

papire. Pod maskom vojne operacije izmai e njihovom budnom oku, a u svakom sluaju je dobro da se incident na terminalu 3 malo slegne, nonl" Prestrojio se da izbegne nekakav zastoj. Do tada e morati negde da se pritaji." Born je okrenuo glavu i zurio u sumorni industrijski pejza. Ono to mu se dogodilo pri poslednjem susretu s Kanom sada ga je ponovo sustiglo svom silinom. Nije mogao da se ne prepusti uasnoj boli koju je iznutra oseao, kao kada ovek uporno pristiska bolestan zub da vidi koliko e ga jako zaboleti. Onim surovo analitikim delom mozga ve je zakljuio da Kan nije rekao nita to bi pokazivalo da je intimno poznavao Dejvida ili Douu Veba. Bile su to neke naznake, insinuacije, to df, ali na ta su se one svodile? Born, svestan da ga Robine paljivo posmatra, okrenu glavu jo vie ka prozoru. Mon ami, bie u Budimpeti do est sati, ne brini." Merci, ak." Borna odjednom napustie melanholine misli. Hvala ti za ovoliku ljubaznost i pomo. ta emo sada?" Alors, idemo u Gusenvil. Nije ba najlepa varo Francuske, ali tamo te eka neko ko e ti, ini mi se, biti zanimljiv." Robine nije nita vie rekao do kraja putovanja. Bio je u pravu to se tie Gusenvila. Bilo je to jedno od onih francuskih sela koje je, zbog blizine aerodroma, preraslo u moderan industrijski grad. Depresivni nizovi viespratnica, kancelarije staklenih fasada i mega-marketi, ne mnogo razliiti od Volmarta, izgledali su tek neto pri-vlanije zbog obilaznih puteva i redova raznobojnog cvea du ban-kina. J 160 Erik Lustbader Born je primetio radio-stanicu ispod maske automobila koju je verovatno koristio akov voza. Kada je Robine stao na jednoj benzinskoj pumpi, pitao je svog prijatelja koje frekvencije koristi francuska policija i Ke d'Orsej. Dok je Robine natakao gorivo, Born je sluao obe frenkvencije, ali nije uhvatio ni reci o incidentu na aerodromu niti o njegovom imenu. Posmatrao je kola kako pristiu i odlaze s benzinske stanice. Neka ena je izala iz kola i pitala Robi-nea kakva joj je prednja leva guma. Nije znala treba li da je napumpa. Stigao je i jedan automobil s dvojicom mlaih mukaraca. Obojica izadoe iz kola. Jedan ostade naslonjen o branik, dok je drugi uao u prodavnicu. Onaj to je bio naslonjen, pogleda ispod oka akov peo", a onda znalaki odmeri enu dok se ova vraala u kola. Jesi li uhvatio neto?" pitao ga je Robine sedajui pored Borna. Ba nita." To je bar dobra vest", ree, odvezavi se dalje. Proli su jo nekoliko runih ulica i Born je u retrovizoru pro-veravao da ih moda ona dvojica ne prate. Gusenvil je bio vaan grad za kraljevstvo", ree mu Robine. Nekada davno je pripadao Kloter, eni Klovisa, kralja Francuske, jo u estom veku. Dok smo mi Franci jo uvek smatrani varvarima, on je primio katoliku veru i tako su nas Rimljani prihvatili. Car ga je proglasio konzulom. Vie nismo bili varvari, ve pravi rasadnici vere." Ko bi rekao da je ovo mesto bilo srednjovekovni grad." Ministar se zaustavi ispred niza betonskih stambenih zgrada. U Francuskoj", ree, istorija se esto skriva na najudnijim mestima." Born pogleda oko sebe. Da ne ivi ovde tvoja sadanja ljubavnica?" upita. Jer, proli put kad si me upoznao sa svojom ljubavnicom, morao sam da se pretvaram da mi je devojka kad se tvoja ena pojavila u onom kafiu gde smo otili na pie." Seam se da si se tog popodneva ba lepo proveo." Robine je vrteo glavom. Ali, ne, s onim njenim priama kako je Dior ovo, Iv Sen Loran ono, mislim da bi Delfina pre prerezala sebi vene nego ivela u Gusenvilu." ta onda radimo ovde?" Bornovo zavetanje 161 Ministar je neko vreme ostao da sedi, posmatrajui kiu. Grozno vreme", najzad je rekao. ak...?" Robine pogleda oko sebe. ,,A, da, izvini, mon ami. Misli mi lutaju. Alors, vodim te da upozna Milen Ditron." Nakrivio je glavu. Je li ti poznato to ime?" Kada je Born odmahnuo glavom, Robine je nastavio. Tako sam i mislio. Pa, sad kada vie nije medu ivima, pretpostavljam da mogu da ti kaem. Gica Ditron bila je ljubavnica Aleksa Konklina." Born se odmah setio: Da pogaam, svetle oi, duga talasasta kosa i malo ironian osmeh." Znai, ipak ti je rekao za nju." Ne, video sam njenu fotografiju. Bila je manje-vie jedini lini detalj u njegovoj spavaoj sobi." Zastade na trenutak. Da li ona zna?"

Javio sam joj im sam saznao." Born se upitao zato joj Robine to nije saoptio oi u oi. inilo mu se da bi to bilo najobzirnije. Dosta prie." Robine izvadi neseser ispod zadnjeg sedita. Idemo sada kod Milen." Izaavi iz peoa", krenuli su po kii niz usku, cveem oivienu stazu i onda se popeli uz nekoliko betonskih stepenika. Robine je pritisnuo dugme za stan A4 i trenutak kasnije ulo se zujanje da ih propusti unutra. Zgrada je bila obina i neprivlana spolja koliko i iznutra. Popeli su se uz pet stepeninih krila do etvrtog sprata i krenuli hodnikom prolazei pored nizova identinih vrata s obe strane. Tada se, na zvuk njihovih koraka, jedna od njih otvorie. U njima je stajala Milen Ditron. Bila je moda desetak godina starija nego na onoj fotografiji -zapravo sad je mogla imati ezdesetak godina, pomislio je Born, mada je delovala bar deset godina mlae - ali one svetle oi jo su blistale istim sjajem i osmeh joj je jo delovao zagonetno. Bila je u farmerkama i mukoj koulji, odei koja ju je inila enstvenom i naglaavala njenu punu figuru. Nosila je ravne cipele, a prirodno pepeljastoplava kosa bila joj je vezana. 162 Erik Lu.ttbader Bonjour, Zak." Pruila je Robineu oba obraza za poljubac, ali je pri tom posmatrala njegovog saputnika. Born je sada video sitnice koje fotografija nije otkrivala. Boju oiju, nain na koji su joj se irile nozdrve, belinu njenih pravilnih zuba. Lice joj je bilo izraajno i u isto vreme blago. Vi mora da ste Dejson Born." Njene sive oi hladno su ga i-spitivale. ao mi je zbog Aleksa", ree Born. Vrlo ste ljubazni. Bio je to ok za sve nas koji smo ga poznavali." Uzmakla je korak. Molim vas, uite." im je zatvorila za sobom vrata, Born osmotri sobu. Gica Di-tron ivela je u kockastom, urbanom naselju, ali joj je stan bio potpuno drugaiji. Za razliku od mnogih ljudi njenih godina, nije nastavila da se okruuje decenijama starim nametajem i uspomenama iz prolosti. Umesto toga, nametaj je bio s puno stila, moderan i udoban. Bilo je tu nekoliko stolica, dve sofe, jedna naspram druge s obe strane zidanog kamina, arene zavese. Bilo je to mesto koje ovek ne bi tako lako poeleo da napusti, zakljui Born. Koliko sam razumela, dugo ste putovali", obratila se Bornu. Mora da ste pregladneli." Nije spomenula njegov neuredni izgled, na emu joj je bio zahvalan. Posadila ga je za trpezarijski sto i posluila mu hranu i pie iz tipine evropske kuhinje, male i mrane. Kada je zavrila, sela je preko puta njega spustivi sklopljene ake na sto. Born primeti da je plakala. Da li je brzo umro?" pitala ga je gica Ditron. Vidite, samo sam se pitala da li se muio." Nije", odvrati Born iskreno. Ne bih rekao da se muio." Najzad, bar nekakva dobra vest." Talas iskrenog olakanja pree joj licem. Gica Ditron zavalila se na naslon i Born tada postade svestan da je sve vreme bila vrlo napeta. Hvala vam, Dejsone." Podigla je pogled i njene izraajne sive oi zagledae se u njegove, dok joj je lice odavalo svu silinu osecanja. Mogu li da te zovem Dejson?" Naravno", rekao je. Dobro si poznavao Aleksa, zar ne?" Onoliko koliko je bilo mogue poznavati Aleksa Konklina." pnmovojavetanje 163 Na deli sekunde skrenula je pogled ka Robineu, ali i to je bilo dovoljno. Moram da telefoniram." Ministar je ve izvukao svoj mobilni. Nee vam smetati ako vas malo ostavim same." Pogledala je bezizraajno za Robineom koji je krenuo u dnevnu sobu. Onda se ponovo obratila Bornu. Dejsone, ono to si mi sada rekao, izgovorio si kao pravi prijatelj. ak i da mi Aleks nikada nije priao o tebi, i ja bih rekla to isto." Aleks vam je priao o meni?" Born zatrese glavom. Aleks nikada nije civilima priao o poslu." Ponovo se nasmeila i ovaj put je ironija bila sasvim evidentna u njenom osmehu. Ali, ja nisam, kao to ti kae, civil." U ruci je drala paklu cigareta. Ne smeta ti ako zapalim?" Ni najmanje." Mnogim Amerikancima smeta. Vi kao da ste opsednuti puai-ma, zar ne?" Nije oekivala odgovor i Born nije nita rekao. Posmatrao ju je dok je palila cigaretu, uvlaila dim duboko u plua i isputala ga polako, sa zadovoljstvom. Ne, ja definitivno nisam civil." Dim se vijorio oko njene glave. Ja sam iz Ke d'Orseja."

Born je sedeo gotovo nepomino. Ispod stola, posegnuo je za keramikim pitoljem koji mu je dao Deron. Kao da mu ita misli, gica Ditron odmahnula je glavom. Bez brige, Dejsone. ak te nije namamio u zamku. Ovde si medu prijateljima." Ne razumem", rekao je oprezno. Ako ste vi iz Ke d'Orseja, Aleks vam sigurno ne bi priao o poslovima na kojima radi, da ne biste doli u poziciju da birate strane." Tano. I tako je bilo mnogo godina." Gica Ditron uvukla je Jo dima i ispustila ga kroz rairene nozdrve. Imala je naviku da pri tom neznatno podigne glavu. Podsetila ga je na Marlen Ditrih zbog toga. A onda, nedavno, neto se dogodilo. Ne znam ta, nije hteo da mi kae, mada sam ga molila." Posmatrala ga je nekoliko trenutaka kroz oblak dima. Svaki pri-padnik obavetajne agencije znao je kako da zadri bezizraajni izraz lica koji ne otkriva njegove misli niti oseanja. Ali, on je u nje164 Erik Lustbader nim oima mogao da vidi kako razmilja i znao je da je spustila gard. Reci mi, Dejsone, kao dugogodinji Aleksov prijatelj, da li si ga ikada video uplaenog?" Ne", odgovori Born. Aleks se nikada nieg nije plaio." ,,E, vidi, tog dana je bio preplaen. Zato sam ga i molila da mi kae ta se deava, da bih mogla da mu pomognem, ili bar da ga ubedim da se kloni opasnosti." Born se nagnuo napred, sada isto toliko napet koliko i gica Di-tron malopre. Kada je to bilo?" , ,,, Pre dve nedelje." ,u Ji,,ii. i Da li vam je ita rekao?" Spomenuo je jedno ime. Feliks ifer." Bornov puls poe da se ubrzava. ,,Dr ifer je radio za DAR-PA." Ona se namrtila. Aleks mi je rekao da je radio u Upravi za taktiko nesmrtonosno oruje." To je podrunica Agencije", ree Born, vie sam sebi. Delii sada poee da se slau. Da li je mogue da je Aleks nagovorio Fe-liksa ifera da pree iz DARPA u Upravu? Konklinu sigurno ne bi bio problem da uini da ifer 'nestane'. Ali, zato bi to uradio? Da je samo zalutao na tuu teritoriju, znao bi kako da izae na kraj s posledicama. Mora da je postojao neki drugi razlog iz kog bi Aleks morao da 'sahrani' Feliksa ifera. Pogledao je Milen. Da li je dr ifer bio razlog Aleksovog straha?" Nije hteo da mi kae, Dejsone. Ali, ta bi drugo moglo da bude? Toga dana je Aleks mnogo telefonirao i primio mnogo poziva za vrlo kratko vreme. Bio je uasno napet i znala sam da se neka operacija na terenu nalazi u kritinoj fazi. ula sam da je vie puta spomenuto ime dr ifera. Pretpostavljam da se operacija vrtela oko njega." Inspektor Savoj sedeo je u svom sitroenu", sluajui zvuk brisaa. Mrzeo je kiu. Padala je onog dana kad ga je napustila ena i onog dana kada mu je erka otila na kolovanje u Ameriku da se nikada ne vrati. Sada je ivela u Bostonu, udata za nekog utogljenog Bornovo lave'stanje 165 bankara. Imala je troje dece, kuu, imanje, sve to je elela, dok je On sedeo u ovom usranom gradiu, kako se ono zvao - ah, da, Gu-senvil - i grickao nokte do krvi. Prie je ponovo padala kia. Ipak, danas je bilo drugaije, jer su upravo suavali krug oko najtraenijeg odmetnika iz CIA. Kada uhvati Dejsona Borna, karijera e mu naglo odskoiti. Moda e ak i privui predsednikovu panju. Bacio je pogled na kola parkirana preko puta - bio je to ,,pe-o" ministra aka Robinea. Iz evidencije Ke d'Orseja saznao je koja je marka, model i broj tablica ministrovog automobila. Kolege inspektori obavestili su ga da se, po naputanju aerodroma, ministar uputio na sever, ka autoputu Al. Poto mu je tab dojavio ko je zaduen za poteru na severu, metodino je pozivao svaki automobil zabrinut zbog Lindrosovog upozorenja, izbegavajui slubeni radio ija frekvencija nije bila sigurna. Niko od tih ljudi nije video ministrova kola, i upravo je padao u oajanje kada je pozvao istinu Berar koja mu je rekla da je videla Robineov automobil. Kratko je sa njim popriala na nekoj benzinskoj pumpi. Zapamtila je da je ministar bio napet, nervozan, ak i pomalo neobziran. Da li vam se uinilo da se neobino ponaa?" Jeste. Mada mi se tada nije uinilo vanim", rekla mu je Be-rarova. Sada, naravno, imam drugaije miljenje." Da li je ministar bio sam?" upitao je inspektor Savoj. Nisam sigurna. Jako je padala kia a prozori su bili zatvoreni", rekla je Berarova. Iskreno da vam kaem, g. Robine mi je odvukao svu panju." Da, zgodan primerak mukarca", ree Savoj, podrugljivije nego to je nameravao. Berarova mu je mnogo pomogla. Primetila je u kom su pravcu otila ministrova kola, a kada je stigao u Gusenvil, ona

ih je ve bila pronala na parkingu ispred bloka stambenih zgrada. .:,-....>..,: . ,: :-. .,. : ' ... ., , Pogled gice Ditron skliznu na Bornov vrat dok je gasila cigaretu. Rana ti ponovo krvari. Doi. Moramo da je sredimo." Povela ga je u kupatilo elo u plavo-zelenim i be ploicama. Jedan mali prozor koji je gledao na ulicu proputao je svetlost tmur166 Erik Lustbader nog dana. Posadila ga je da sedne i poela da mu pere ranu sapunom i vodom. Krvarenje je prestalo", rekla je stavljajui antibiotik na crvenu ranu preko grla. Nisi se sluajno povredio. S nekim si se borio." Nije bilo lako izai iz Amerike." Ni ti mnogo ne pria, kao ni Aleks." Malo se odmakla unazad da ga bolje pogleda. Tuan si, Dejsone. Tako si tuan." Gice Ditron..." Mora da me zove Milen. Insistiram." Spretno je napravila zavoj od sterilne gaze i flastera i sada ga je stavljala na ranu. Mora-e ovo da previja najmanje svaka tri dana, u redu?" ,,U redu." Odgovorio joj je uz smeak. Merci, Milen." Neno mu je dlanom dodirnula lice. Tako si tuan. Znam koliko ste ti i Aleks bili bliski. Voleo te je kao sina." To je on rekao?" Nije morao. Imao je na licu neki poseban izraz kada bi priao o tebi. Poslednji put je proverila zavoj. Tako da znam da nije samo meni teko." Born tada oseti potrebu da joj sve ispria, da ga nije pogodila samo Aleksova i Moova smrt, ve i susret s Kanom. Na kraju, ipak, ne ree nita. Bilo joj je dosta svoga bola. Umesto toga, ree joj: Kako stojite vi i ak? Deluje kao da se mrzite." Milen na trenutak skrenu pogled ka prozoretu sa icanim staklom niz koji se sada slivala kia. Bilo je hrabro od njega to te je doveo ovde. Mora da mu nije bilo lako da zamoli za pomo." Okrenula se, sivih oiju punih suza. Od Aleksove smrti tolika oseanja su isplivala na povrinu i intuitivno je znala da e se i njena prolost sada uzburkati na nemirnim talasima najnovijih dogaaja. Ima toliko tuge na ovom svetu, Dejsone." Iz oka joj se jedna jedina suza skotrljala niz obraz i zadrala malo na licu, podrhtavajui, pre nego to je sasvim skliznula. Zna, pre Aleksa, bio je ak." Bili ste njegova ljubavnica?" Ona odmahnu glavom. ak tada jo nije bio oenjen. Bili smo oboje veoma mladi. Vodili smo ljubav kao ludi, i poto smo oboje bili mladi i neoprezni - ja sam ostala u drugom stanju." .<:< Imate dete?" .~w ;t. 167 Milen obrisa oi. Non, nisam ga elela. Nisam volela aka. Trebalo je da se dogodi to to se dogodilo da to shvatim. On je mene voleo, ali... on je veliki katolik." Nasmejala se, pomalo tuno, i Bora se prisetio prie koju mu je ak ispriao o istoriji Gusenvila i kako je crkva pridobila varvarske Franke. Preobraenje kralja Klovisa u katolicizam bila je mudra odluka, ali je vie predstavljala pitanje opstanka i politike, nego vere. ak mi nikada nije oprostio." Nije osetio u njenom glasu nikakvo samosaaljenje, ime je ova ispovest bila jo potresnija. Nagnuo se napred i neno je poljubio u oba obraza, a ona ga je kratko privukla u zagrljaj ispustivi kratak jecaj. Ostavila ga je da se istuira, i kada je zavrio, ugledao je na dasci WC olje uredno sloenu uniformu francuske vojske. Dok se oblaio, bacio je pogled kroz prozore. Grane lipovog drveta njihale su se na vetru. Ispod prozora, jedna zgodna ena od nekih etrdesetak godina izala je iz svog automobila i krenula ulicom do jednog sitroena" u kom je sedeo neki ovek neodreenih godina nestrpljivo grickajui nokte. Otvorila je suvozaeva vrata i skliznula na sedite. Nita u tom prizoru nije bilo naroito neobino, osim injenice da je Bora tu istu enu primetio na benzinskoj pumpi. Ona je pitala aka da li da napumpa gumu. Ke d'Orsej! Brzo se vratio u dnevnu sobu gde je ak jo telefonirao. Onog trenutka kad je ministar ugledao izraz na njegovom licu, prekinuo je vezu. ;;; , ; Sta je, mon amiT ;.- Provalili su nas", ree Bora. < ., Molim? Kako je mogue?" < >.<. . , Ne znam, ali preko puta ulice su dva Ke d'Orsej agenta u crnom 'sitroenu'."

Milen ude iz kuhinje. Jo dvoje paze na ulicu s druge strane. Ali, ne brini, jo ne znaju u kojoj si zgradi." U tom trenutku, oglasi se zvono na vratima. Bora potee pitolj, ali ga Milen upozori pogledom da to ne radi. Glavom pokaza Bornu i Robineu da se sakriju. Kada je otvorila vrata ugleda onog neuglednog inspektora pred sobom. 168 Erik Lustbader ,>: Alene, bonjour", rekla je. ao mi je to vam prekidam odmor", rekao je inspektor Savoj, priglupo se iscerivi, ali sedim u kolima ispred zgrade i odjednom sam se setio da vi ovde stanujete." Hoete da uete na kafiu?" Hvala, ali nemam vremena." ..,/' Milen pade kamen sa srca. A zato sedite ispred moje zgrade?" "i Traimo aka Robinea." Ona razrogai oi. Ministra kulture? Ali, zato bi, od svih me-sta, bio ba u Gusenvilu?" Znate koliko i ja", rekao je inspektor Savoj. Meutim, auto mu je parkiran preko puta." Inspektor je previe pametan za nas, Milen." ak Robine ude u dnevnu sobu zakopavajui dugmad na beloj koulji. Otkrio nas je-" Lea okrenutih Savoju, ona ga osinu pogledom. On joj uzvrati pogled uz bezbrian osmeh. Priao joj je i ovla joj spustio poljubac na usne. Sada je inspektor Savoj pocrveneo u licu. Ministre Robine, nisam znao... mislim, nisam imao nameru da smetam..." Robine podie ruku. Izvinjenje se prihvata, nego zato ste me traili?" Poto mu je oigledno laknulo, Savoj mu prui fotografiju Dej-sona Borna. Traimo ovog oveka, ministre. Poznatog atentatora CIA koji se okrenuo protiv svojih. Imamo razloga da sumnjamo da je krenuo da vas ubije." Ali, to je uasno, Alene!" Bornu, koji je ovu predstavu pratio iz prikrajka, Milen je izgledala iskreno okirana. Ja tog oveka ne poznajem", rekao je Robine, ,,i ne znam zato bi eleo da mi oduzme ivot. Ali, ko e znati kako radi mozak jednog ubice, ha?" Slegnuo je ramenima, okrenuvi se ka Milen koja mu je dodala sako i mantil. ,,U svakom sluaju, moram hitno natrag u Pariz." Mi emo vas otpratiti", ree Savoj odluno. Ii ete mojim kolima, a moja koleginica e voziti vaa slubena kola." Ispruio je ruku. Ako biste bili ljubazni." Bornovo zavetanje 169 Kako vi kaete." Robine mu prui kljueve svog peoa". ,,U vaim sam rukama, inspektore." Zatim se okrenuo i zagrlio Milen. Savoj se diskretno odmakao, rekavi da e ga saekati na hodniku. Odvedi Dejsona dole na parking", proaputao joj je u uho. Prvo uzmi moju aktovku i daj mu sve iz nje." apnuo joj je ifru i ona je klimnula glavom. Podigla je glavu ka njemu, pritsla jako svoje usne na njegove i rekla: Pouri, ak." Samo na trenutak iroko je otvorio oi, u znak dogovora. Onda je otiao a Milen se brzo vratila u dnevnu sobu. Tiho je pozvala Borna i ovaj je izaao. Moramo to pre da iskoristimo prednost koju ti je ak ostavio." Born klimnu potvrdno. D'accord." Milen zgrabi Robineovu aktovku. Hajde. Moramo da pourimo! Otvorila je ulazna vrata, provirila da se uveri da nema nikoga i povela ga do parkinga u podrumu. Zastala je ispred metalnih vrata. Izvirujui kroz iano staklo, ree mu ta vidi. Parking deluje pusto, ali budi na oprezu, nikad se ne zna." Otkljuala je aktovku i predala mu paket. Ovde je novac koji si traio, lina karta i nalozi. Ti si Pjer Monfor, kurir koji mora da odnese strogo poverljiva dokumenta naem vojnom ataeu u Budimpeti najkasnije do est sati po podne po lokalnom vremenu." Spustila je kljueve na Bornov dlan. Jedan vojni motor je parkiran na treoj platformi, pretposlednje mesto zdesna." Na trenutak, Born i Milen se zagledae jedno u drugo. On zausti da neto kae, ali ona ga preduhitri: Upamti, Dejsone, ivot je Previe kratak da bismo se kajali." Born tada krenu, zakoraivi energino i pravih leda u prljav i turoban prostor od golih betonskih blokova i makadama, zamrljan jem. Nije gledao ni levo ni desno kada je krenuo ka platformama. K-od tree, skrenuo je desno. Trenutak kasnije ugledao je motocikl, srebrni voksan" VB-1, sa ogromnim V2 motorom od 996 kubika. Born privrsti aktovku pozadi tako da je agenti Ke d'Orsej odmah Pnrnete. U pretincu je pronaao kacigu i zamenio njome svoju ap-

170 Erik Liustbalei ku. Popevi na na motor, odgurao ga je s parking mesta, upal;io rio tor i izjurio napolje na kiu. istin Berar razmiljala je o svom sinu Ivu, kada ju je pozvao inspektor Savoj. U poslednje vreme joj se inilo da sa sinom rmoe da uspostavi kontakt jedino ako s njim igra video-igrice. Kada gai je prvi put pobedila u igrici Grand Theft Auto pretekavi njegov auitomo-bil, bio je to trenutak u kom ju je pogledao - i zaista video Hcao ivo ljudsko bie koje die, a ne samo kao smora koji mu pniprema hranu i pere ve. Meutim, od tada nije prestajao da je moli da ga provoza u slubenim kolima. Dosad je to uspeno izbegavala, ali nije bilo sumnje da e mu jednog dana popustiti, ne samo zato to je bila ponosna na svoje vozako umee, ve zato to je oajniki e-lela da Iv bude ponosan na svoju majku. Odmah nakon razgovora sa Savojem koji ju je obavestiot da je pronaao ministra Robinea i da e se on u njegovoj pratnji vtratiti u Pariz, ona se smesta dade na posao, povlaei ljude s osmaitrakih poloaja i upuujui ih da krenu u standardnu V-formaciju itipinu za pratnju vanih lica. Sada je rukama davala uputstva policiji da saekaju dok inspektor Savoj ne sprovede ministra kulture od mlaza u zgradu do kola. Istovremeno je pratila ta se deava na ulici i ima li traga odbeglom ubici, Dejsonu Bornu. Berarova je bila oduevljena. Nije bilo vano da li je inspektor Savoj pronaao ministra u ovom lavirintu stambenih zgrada .zahvaljujui dovitljivosti ili pukoj srei, ona e u svakom sluaju z.a ovo biti nagraena, jer je ona ta koja e na kraju sa njim vratiti ivog i zdravog aka Robinea u Pariz. Savoj i Robine preli su ulicu pod budnim okom itave fcalange policajaca, s mainkama na gotovs. Otvorila je Savoju vrata, a on joj je u prolazu dodao kljueve ministrovog peoa". Kada je Robine sagnuo glavu da sedne na zadnje sedite Savo-jevog automobila, Berarova zau grleno brundanje snanog nnotora nekog motocikla. Po zvuku je procenila da dolazi s parkinga u donjem nivou zgrade u kojoj je Savoj pronaao ministra Robinea. Ispruila je vrat i prepoznala zvuk vojnog motora voksan" VB--1. A. 171 Trenutak kasnije ugledala je vojnog kurira kako ubrzava kroz izlaz s parkinga i hitro se maila za mobilni. ta e vojni kurir u Gu-envilu? Nesvesno je krenula ka ministrovom peou". Izdiktirala je odseno svoj pristupni broj Ke d'Orseju i traila da je spoje sa koordinatorom za vojna pitanja. Kada je stigla do peoa", otkljuala cra je i skliznula na sedite. S obzirom na to da je na snazi bila uzbuna prvog reda nije joj dugo trebalo da dobije traenu informaciju. Trenutno im nije bilo poznato da se neki vojni kurir nalazi u Gu-senvilu. Okrenula je klju i ubacila motor u brzinu. Uzvici upozorenja inspektora Savoja ugueni su kripom tokova kad je nagazila na gas i sjurila se ulicom u poteri za motorom. Mogla je samo da pretpostavi da je Born krenuo na njih i onda shvatio da e ostati u klopci ako ne uspe hitro da pobegne. U urgentnom cirkularnom pismu CIA koje je proitala, stajalo je da je Born u stanju da zavidnom brzinom menja izgled i identitet. Ako je on taj kurir - a kad je malo bolje razmislila, ta bi drugo moglo biti u pitanju - onda e njena karijera krenuti potpuno drugim tokom ako joj uspe da ga uhvati ili ubije. Mogla je da zamisli ministra - zahvalnog to mu je spasila ivot - kako se zalae za nju, a moda joj i ponudi posao efa linog obezbeenja. U meuvremenu, meutim, morae da onesposobi ovog lanog kurira. Sreom po nju, ministrova kola ni najmanje nisu liila na obinu peo" limuzinu. Ve je mogla da oseti kako nabudeni motor reaguje na pritisak i ona otro ulete u krivinu i projuri kroz semafor zaobiavi jedan kamion s desne strane. Nije se obazirala na besan zvuk sirene. Celim biem se koncentrisala na to da ne izgubi onaj motor iz vida. sPrva, Born nije mogao da veruje da su ga tako brzo provalili, ali P v "Peo" nije nimalo posustajao, bio je prisiljen da zakljui da Je "eto krenulo debelo naopako. Video je kako Ke d'Orsej sprovoooinea i znao je da e jedan od njihovih operativaca voziti njekola. Sada mu ovaj novi identitet nee biti dovoljna zatita: ao je potpuno da se otarasi pratnje. Pognuo se napred, krivudao'ovozom, menjajui brzine da pretekne automobile koji su ili 172 Erik Lusibader presporo. Skretao je pod opasno otrim uglovima svestan da bi svakog trenutka mogao da se prevrne, a motor uz kripu da prokliza u stranu. Pogled u retrovizor samo je potvrivao da nee uspeti da se otarasi peoa". to je bilo jo gore, delovalo je kao da ga sustie. Mada je voksan" krivudao tamo-amo kroz saobraaj, i mada su njena kola imala manje manevarske mogunosti, Berarova je sve vie smanjivala razdaljinu izmeu nje i Borna. Povukla je posebnu ruku ugraenu u sva ministarska vozila kojom su se sva svetla automatski ukljuivala da trepu, tako da su joj se budniji vozai sklanjali s puta. Pred oima su joj promicali sve komplikovaniji i opasniji scenariji

iz igrice Grand Theft Auto. Jurnjava ulicama, vozila koja je morala da zaobie ili pretekne, bili su neverovatno slini onima u igrici. Jednom je, da ne bi izgubila motor iz vida, morala u deliu sekunde da se odlui da pree na trotoar. Peaci su joj se panino sklanjali. Odjednom je primetila izlaz na autoput A l i znala je da se Born zasigurno uputio tamo. Imala je vee anse da ga uhvati pre nego to se prikljui autoputu. Zagrizavi usne u ozbiljnoj reenosti, izvukla je iz peoovog" motora sve do poslednje trunke njegovih mogunosti, smanjujui jo vie razdaljinu. Sada su se samo dvoja kola nalazila izmeu nje i motora. Skrenula je udesno, pretekla jedno vozilo, a rukom je pokazala drugom vozau, koji se uplaio njene agresivne vonje koliko i trepuih farova, da joj se skloni. Berarova nije bila osoba koja bi propustila ovakvu ansu. Pribliavali su se ukljuenju na autoput; bilo je sad ili nikad. Zavrtevi volan popela se na trotoar elei da se priblii Bornu s desne strane, kako bi zbog nje morao da skloni pogled s puta. Ovom brzinom kojom su ili, znala je da nee moi da prati saobraaj sleva. Spustila je prozor, do daske pritisla gas i auto je poskoio jo bre, pravo u kiu ibanu vetrom. Zaustavite vozilo!" uzviknula je. ,,Ke d'Orsej! Zaustavite ili ete snositi posledice!" Kurir ju je ignorisao. Izbacivi levu ruku kroz prozor, ona mu nacilja u glavu. Ruka joj je bila ispruena, lakat naslonjen. Pokuavajui da ga ugleda kroz nian, nacilja prednji deo Bornove siluete. Povue oroz. Hornovo lavetanje Meutim, ba kad je to uradila, motocikl se gadno zaneo ulevo, ubacio se ispred automobila koji je nailazio u susednoj traci, prele-teo preko uske betonske bankine i odjurio kroz nadirui talas saobraaja. Boe moj!" omaklo se Berarovoj. Krenuo je ka izlaznoj rampi!" Jo dok je motala volan peoa" videla je kako joj voksan" izmie izmeu vozila koja su izlazila s autoputa. ula se kripa guma, tretanje sirena, a preplaeni vozai pretili su pesnicama i psovali. Berarova je njihove reakcije registrovala samo deliem mozga. I sama je bila previe zaokupljena vonjom kroz zagueni saobraaj, preko ostrva, pa preko suprotnih traka ka izlazu. Stigla je skoro do same rampe pre nego to je uletela bukvalno u itav zid automobila. Izletela je na kiu da bi videla kako motor ubrzava izmeu dve trake s vozilima iz suprotnog pravca. Born je vozio iznenaujue dobro, ali koliko e jo dugo moi da izvodi ove opasne akrobacije? Voksan" nestade iza srebrnastog ovalnog cilindra jedne cisterne. Berarova zaustavi dah kad ugleda ogroman kamion, osamnaesto-toka, kako nailazi u susednoj traci. Zaula je pisak kompresije vazduha iz konica, a onda se voksan" glavom zakucao u debele reetke njegovog hladnjaka, istog asa se pretvorivi u razjarenu buktinju od zapaljenog benzina. '' < ; " Dejson Born je primetio kad se pred njim otvorila mogunost, kako je to voleo da kae. Jurio je u kontrasmeru izmeu dve kolo-vozne trake. S desne strane nalazila se cisterna a malo dalje s leve, ogroman kamion osamnaestotoka. Instinktivno je odluio ta da uradi i nije imao vremena da se premilja. Koncentrisao se fiziki i psihiki na zadatak. Odigao je noge i za trenutak je ravnoteu na seditu motora odravao drei se samo levom rukom. Naciljao je voksan" ka ogromnom kamionu koji je nailazio ka njemu sleva i pustio ruku. Isprui vi desnu ruku, prstima je dograbio preku metalnih merdevina koje su se uspinjale uz obli bok cisterne i osetio kako u trzaju pada sa Erik Luslbader sedita motora. Prsti poee da mu klize niz metal vlaan od kie i samo malo je nedostajalo da ga vetar odnese kao granicu. Na oi mu navree suze od bola koji je razdirao isto ono rame koje je ve bio isteglio visei s vrata onog transportnog aviona. Drei se sad obema rukama, stezao je preagu. Kada se skroz dokopao merdevi-na, priljubio se uz tanker, a njegov voksan" se zakucao u hladnjak ogromnog kamiona. Kamion-cisterna se zatresao, ljuljajui se na amortizerima, i pro-iao kroz plamen. Onda je nastavio dalje skreui ka jugu, ka aerodromu Orli" i Bornovoj slobodi. Mnogo je razloga iz kojih se Martin Lindros, sa samo trideset osam godina, hitro i bez mrlje uspeo klizavom agencijskom lestvicom do poloaja zamenika direktora CIA. Bio je bistar, zavrio je prave kole i ostajao je hladne glave ak i u kriznim situacijama. tavie, imao je odlino vizuelno pamenje i to mu je omoguavalo da se izuzetno efikasno stara da administrativni deo agencijskog posla uvek tee glatko. Sve su to vane odlike, zapravo obavezne, za jednog uspe-nog zamenika direktora CIA. Meutim, direktor je Lindrosa odabrao iz jednog jo elementarnijeg razloga: nije imao oca. Direktor Agenicje je veoma dobro poznavao Lindrosovog oca. Tri godine su zajedno sluili u Rusiji i Istonoj Evropi - dok stariji Lindros nije poginuo u kolima s podmetnutom bombom. Martin Lindros je

tada imao dvadeset godina i to je na njega ostavilo nesa-gledive posledice. Upravo je na sahrani starijeg Lindrosa, posmatra-jui bledo i stegnuto lice ovog mladia, direktor CIA znao da eli da uvede Martina Lindrosa u istu mreu kojom je i njegov otac bio toliko fasciniran. Bilo je lako vrbovati ga; nalazio se u ranjivoj situaciji. Direktor CIA je osetio potrebu da odmah deluje, jer je nepogreivim instinktom prepoznao udnju Martina Lindrosa za osvetom. Direktor je ve znao da je mladi upisao postdiplomske studije u Dordtaunu, nakon Jejla. To je dvostruko odgovaralo svrsi: Martin se tako i fiziki pribliio njegovim krugovima, a i znao je da e pohaati predmete od vanosti za karijeru koju mu je bio namenio. Sam direktor CIA uveo je mladia u Agenciju i nadgledao je svaku fazu njegove obuBornovo zavetanje 175 ke. Poto je eleo zauvek da vee mladia za sebe, najmanje to je mogao da uini, bilo je da mu prui priliku za osvetu za kojom je Martin tako oajniki udeo - dao mu je ime i adresu teroriste odgovornog za izradu auto-bombe. Martin Lindros je doslovno pratio direktorove instrukcije i pokazalo se da ima mirnu ruku kada je teroristi poslao metak u elo. Da li je to zaista bila osoba koja je napravila ba onu bombu? Svakako jeste bio terorista i za ivota je sigurno napravio mnogo auto-bombi. Sada je bio mrtav (jedan terorista manje), a Martin Lindros je mogao mirno da spava, znajui da je osvetio oevu smrt. Video si kako nas je Born izradio", sada je govorio Harisu. On je taj koji je zvao okrunu policiju im je primetio vaa vozila. Znao je da zvanino nema jurisdikciju u okrugu, osim ukoliko ne sarauje s Agencijom." Naalost, tu si u pravu." Detektiv Haris iz policije drave Vir-dinija klimnuo je glavom i sasuo kiselkasti jeftini viski. Ali, sad kad su ga oni abari pronali, moda e imati vie sree nego mi da ga privedu." abari su to", ree Lindros zlovoljno. Bez obzira, jednom i oni moraju neto da urade kako treba, zar ne?" Lindros i Haris sedeli su u baru Frogi Botom" u aveniji Pen-silvanija. U to doba, bar je bio pun studenata sa Univerziteta Dord Vaington". Ve due od sata Lindros je posmatrao gola bedra s pirsinzima u pupku i butine koje su nepristojno sevale jedva udenute u mini suknjice devojaka bezmalo dvadeset godina mlaih od njega. Nijedna ga nije dvaput pogledala; za njih kao da nije postojao. Zato", upita, ovek ne moe celog ivota da ostane mlad?" Haris se nasmeja i narui novu turu. Tebi je to smeno?" Prevazili su fazu urlanja, ledene tiine i podrugljivih, otrovnih upadica. Na kraju su sve poslali do avola i odluili da odu na pie. Da, prokleto mi je smeno", odgovori Haris, pravei mesta za nove ae. Sedi tu, balavi za ribama i misli kako nisi imao nita od ivota. Ne radi se ovde o ribama, Martine, mada da ti iskreno kaem, dosad nisam proputao da neto kresnem, kad mi se prui prilika." ,,U redu, pametnjakoviu, o emu se ovde radi?" Izgubili smo, to je sve. Upali smo u igru Dejsona Borna i izradio nas je est puta od nedelje naovamo. Nije da mu je manjkalo valjanih razloga." Lindros se malo uspravio na seditu i iznenadni pokret je morao da plati kratkim napadom nesvestice. Naslonio je slepoonicu na dlan. ta to treba da znai, kog avola?" Haris je imao naviku da buka svaki gutljaj viskija kao da je vodica za usta. Iz grla je ispustio coktav zvuk kada je konano progutao pie. Ne verujem da je Born ubio Konklina i Panova." Lindros zajea. Pobogu, Han, nemoj opet." Ponavljau to dok ne poplavim. Ono to me zanima jeste zato ti ne eli to da uje." Lindros podie glavu. ,,U redu, u redu. Reci, zato misli da je Bora nevin?" ,-.,. ...., . Zato bih?" ''""''''" ":"'l\':': :' Pa sad te pitam, zar ne?" Haris kao da se premiljao. Slegnuo je ramenima, izvukao novanik, iz novanika komadi papira i rairio ga na stolu. Zbog ove kartice za parkiranje." Lindros podie karticu i proita je. Ova karta glasi na ime dr Feliksa ifera." Zbunjeno je zavrteo glavom. Feliks ifer je prestupnik", ree Haris. Nita ne bih ni znao o njemu, ali bavimo se ovog meseca nekim prestupima i jedan od mojih ljudi nije mogao o njemu da pronae nigde ni slova." Kucnuo je po onoj kartici. Malo je potrajalo, ali sam saznao zato moj ovek nigde nije mogao da ga pronae. Ispostavilo se da sva iferova pota stie Aleksu Konklinu." Lindros je odmahnuo glavom. Pa?" Pa, kad sam pokuao da izvuem podatke o tom doktoru Fe-liksu iferu, naiao sam na zid."

Lindrosu poe da se bistri u glavi. Kakav zid?" Onaj koji je podigla vlada Sjedinjenih Drava." Haris dohvati au, au preostali viski u grlo i proguta ga. Tog doktora ifera su stavili na led, i to debeli! Ne znam ta je Konklin smerao, ali ovo 177 je tako dobro zatakano da se kladim da ni njegovi ljudi nisu nita znali o tome." Zavrteo je glavom. Nije njega ubio agent koji je pro-menio strane, Martine - spreman sam u ivot da se kladim da nije." Dok se penjao svojim privatnim liftom u Humanistas Ltd., Stepan Spal-ko bio je u dobrom raspoloenju, koliko je to uopte bilo mogue. Osim neoekivanog obrta dogaaja s Kanom, sada je sve bilo pod kontrolom. eeni su bili njegovi; bili su inteligentni, neustraivi i voljni da poginu za svoju stvar. to se tie Arsenova, bio je, ako nita drugo, posveen i disciplinovan voa. Zato je Spalko i odabrao ba njega da izda Halida Murata. Murat nije ba sasvim verovao Spalku; imao je nos da namirie dvostruku igru. Ali, sada Murata vie nije bilo. Spalko nije sumnjao da e eeni sve obaviti kako je on zamislio. Na drugom frontu, onaj prokleti Aleks Konklin bio je mrtav i CIA je bila uverena da ga je ubio Dejson Born - to su bile dve muve jednim udarcem. Ipak, ostala su jo kljuna pitanja oruja i Feliksa ifera. Ose-ao je intenzivan pritisak da zavri ono to se mora. Znao je da mu vreme istie i da je ostalo jo mnogo posla. Lift se zaustavio na meuspratu gde je jedino on imao magnetni klju za pristup. Uao je u svoj suncem okupan stan, priao nizu prozora s pogledom na Dunav, na tamno zelenilo ostrva Margit i iza njega, grad. Zastao je da se zagleda u zgradu parlamenta, razmiljajui o vremenu koje e doi, kada e nesluena mo biti u njegovim rukama. Sunani zraci poigravali su se na srednjovekovnoj fasadi, visokim potpornim stubovima, kupolama i tornjevima. Unutra su se monici svakodnevno sastajali i bezbrino torokali. Grudi mu se napunie vazduhom. On, Spalko, bio je taj koji je znao gde se nalazi prava mo na svetu. Ispruio je ruku i stisnuo aku u pesnicu. Uskoro e svi oni znati - ameriki predsednik u Beloj kui, ruski predsednik u Kremlju, eici u svojim velianstvenim arapskim palatama. Uskoro e svi saznati pravo znaenje reci strah. Skinuvi se do gole koe. odgegao se do prostranog, luksuznog kupatila s ploicama u boji lapis lazulija. Istuirao se ispod osam mlazeva vode, ribajui kou dok nije sasvim pocrvenela. Zatim se osuio debelim, belim, glomaznim turskim pekirom i presvukao u farmerice i teksas-koulju. 178 Erik Ltiatbader Za blistavim ankom od rostfraja nalio je sebi soljicu svee sku-vane kafe iz automata. Dodao je mleko, eer i grumen laga iz mi-ni-friidera ispod anka. Nekoliko trenutaka je stajao i srkutao kafu, dozvolivi sebi da uiva, ne razmiljajui ni o emu, pun elana. Danas su ga ekale tolike divne stvari! Spustivi soljicu, privezao je mesarsku kecelju. Izuo je mokasi-ne, izglancane do perfekcije i zamenio ih parom zelenih gumenih ba-tenskih izama. Srkuui odlinu kafu, priao je zidu obloenom drvenim ploama. Tamo se nalazio stoi s jednom fiokom, i on je otvori. Unutra je bila kutija s rukavicama od lateksa. Pevuei, izvadio je jedan nekoliko i navukao ih uz pljesak gume. Zatim je pritisnuo neko dugme i dve panel-ploe se rastavie. Ue kroz otvor u jednu veoma neobinu prostoriju. Zidovi su bili od betona, crno ofarbani, a pod je bio od belih ploica, pod nagibom i sa odvodom na sredini. Na jednom zidu stajao je kotur s gumenim crevom. Tavanica je imala debelu izolaciju. Jedini nametaj bili su jedan drveni sto, izgreban, s tamnim mrljama od krvi i jedna zubarska stolica modifikovana po preciznim Spalkovim instrukcijama. Pored stolice stajala su kolica u tri nivoa na kojima su se blistali poredani metalni instrumenti zlokobnih vrhova - sa iljcima, kukama i burgijama. U stolici je sedeo Laslo Molnar, privezan za nju lisicama na zglobovima i lancima, go kao od majke roen. Molnarovo lice i te-lo bili su u posekotinama. masnicama i otocima, a oi sa tamnim podonjacima upale od agonije i oajanja. Spalko ue u prostoriju ustro i reeno, kao i svaki doktor. Dragi moj Laslo, moram da kaem da ne izgleda ba najbolje." Pribliio se dovoljno da primeti kako se Molnaru ire nozdrve na miris kafe. No, to se dalo oekivati, zar ne? Proveo si veoma teku no. Tako neto nisi mogao ni da sanja kad si krenuo u operu, ha? Ali, ne brini, uzbuenjima jo nije kraj." Spustio je soljicu kraj Molnarovog lakta i uzeo jedan od instrumenata. Ovaj, ini mi se... da." ta e... ta e s tim da radi?" Pitao je Molnar napuklim, jedva ujnim glasom. ,.Gde je dr ifer0" pitao je Spalko neobaveznim tonom. Molnar poe da odmahuje glavom, stegnutih vilica, kao da e tako spreiti reci da mu izau iz usta. Bornovo zaveianje____________________________________________179 Spalko proveri otrinu vrha instrumenta. Zaista ne znam emu to oklevanje, Laslo. Ja ve imam oruje i nedostaje mi jo samo dr ifer..." ..Oteli su ti ga ispred nosa", proapta Molnar. Smeei se, Spalko zabode onaj instrument u zarobljenika i ubrzo, Molnar morade da krikne.

Izmaknuvi se na kratko, prineo je oljicu kafe usnama i progutao gutljaj. Kao to si dosad nesumnjivo ve zakljuio, ova soba je potpuno zvuno izolovana. Niko ne moe da te uje - niko te nee spasiti, a ponajmanje Vadas; on ak ni ne zna da si nestao." Uzeo je sledei instrument i zario ga u Molnara. Tako da nema nade", ree. Osim ukoliko mi ne kae ono to me zanima. Kako sada stvari stoje, Laslo, ja sam ti jedini prijatelj. Jedino ja mogu da te spasem." Uhvatio je Molnara za podbradak i cmoknuo ga u okrvavljeno elo. Ja sam jedini koji te istinski voli.'' Molnar je sklopio oi i ponovo poeo da odmahuje glavom. Spalko mu se zagledao direktno u oi. Ne elim da te povre-ujem, Laslo. Ti to zna, zar ne?" Njegov glas, za razliku od kretnji, bio je nean. Mada, zabrinjava me tvoja tvrdoglavost." Nastavio je s muenjem. Pitam se da li ti razume pravu prirodu situacije u kojoj se nalazi. Za ovaj bol koji osea kriv je Vadas. Vadas te je ubacio u ove neprilike. Konklin, takode, naravno, ali Kon-klin je mrtav." Molnar otvori usta i ispusti uasan krik. Tamo gde mu je Spalko lagano, sadistiki iupao zube. zjapile su crne rupe. Uveravam te da veoma nerado nastavljam s ovim poslom", rekao je Spalko s velikom koncentracijom. Bilo je vano da u ovoj fazi Molnar shvati ta mu govori, uprkos bolu koji mu je nanosio. Ja sam samo instrument tvoje sopstvene tvrdoglavosti. Zar ne vidi da je Vadas taj koji mora da plati za ovo?" Spalko na trenutak prestade. Rukavice su mu bile poprskane krvlju i disao je teko kao da je trao uz stepenice. I pored sveg zadovoljstva koje mu je donosilo, ovo ispitivanje nije bilo nimalo lak posao. Molnar poe da mrmlja. emu to, Laslo? Moli se bogu koji ne postoji, i dakle, ne moe da te zatiti. to kau Rusi: 'Moli se Bogu, ali veslaj do obale.'" Spalko mu se nasmeio kao saborac koji s njim deli nekakvu tajnu. 180 Erik Lustbader A Rusi bi to trebalo da znaju, je l' da? Istorija im je pisana krvlju. Prvo carevi, pa aparatiki, kao da je partija bila ita bolja od onih despota!" Kaem ti, Laslo, Rusi su moda promaeni kao politiari, ali kad je religija u pitanju, tu su potrefili. Religija, sve religije, su lane. To je samo velianstvena obmana za ljude slabe volje, plaljiv-ce, ovce ovoga sveta, koji nemaju snage da budu voe, ve moraju da budu voeni. Ne mare to e ih odvesti jedino na klanje." Spal-ko je vrteo tuno i ogoreno glavom. Ne, ne, Laslo, jedino stvarno reenje je mo. Novac i mo. Jedino to je bitno i nita vie." Molnar se bio malo opustio tokom ovog monologa iji je neobavezan i drugarski ton imao jedini cilj da rtvu priblii muitelju. Kada je Spalko ponovo progovorio, meutim, oi su mu ostale raz-rogaene u nepatvorenoj panici. Jedino ti moe sam sebi da po-mogne, Laslo. Reci mi ono to od tebe traim. Kai mi gde je Va-das sakrio Feliksa ifera." Prestani!" krkljao je Molnar. Molim te, prestani!" Ne mogu da prestanem, Laslo. Sigurno ti je to sad ve jasno. Ti sada dri konce u rukama." Kao da e time ilustrovati svoju tvrdnju, Spalko ponovo zari instrument. Jedino ti me moe zaustaviti!" Zbunjenost prelete Molnarovim licem i on poe divlje da se osvre oko sebe kao da je tek sada shvatio ta mu se deava. Po-smatrajui ga, Spalko je odmah znao. To se esto deavalo pred sam kraj uspenog ispitivanja. Subjekat se ne bi korak po korak pribliavao trenutku priznanja, ve bi se opirao koliko najdue moe. Glava je mogla da izdri samo do izvesne granice. U trenutku kad bi, kao nategnuta gumena traka, dola do kraja, cimnula bi se unazad, i iskrsla bi nova stvarnost - stvarnost koju je muitelj vesto izatkao oko njega. Ja neu..." Kai mi", ree Spalko barunatim glasom, rukom u gumenoj rukavici pomilovavi preznojeno elo svoje rtve. Kai, i sa ovim je gotovo, nestae kao ruan san." Molnar je ve zakovrnuo oima. Obeava?" pitao je kao de-tence. Bornovo zavetanje 181 Veruj mi, Laslo. Ja sam ti prijatelj, l ja elim isto to i ti, da zavrimo s tvojim mukama." Molnar zaplaka: krupne suze, zamuene i ruiaste, nahrupie mu na oi i zakotrljae se niz obraze. Tada poe da jeca kako nije jecao jo od kada je bio mali. Spalko je utao. Znao je da se nalaze u odluujuoj fazi. Sada je iao na sve ili nita: ili e se Molnar povui s litice do koje ga je Spalko vesto doveo, ili e prisiliti sam sebe da se udavi u sop-stvenom bolu. Molnarevo telo treslo se u groznici emocija koje su izbile iz njega u toku muenja. Posle izvesnog vremena, zabacio je glavu. Lice mu je bilo sivo i uasno iscrpljeno a oi, jo sjajne od suza, kao da su joj vie upale u one duplje. Ni nalik onom sveem, malo pripitom ljubitelju opere kog su Spalkovi ljudi drogirali u Podzemlju". Bio je deformisan. Potpuno istroen. Neka mi Bog oprosti", proaputao je promuklo. ,,Dr ifer je na Kritu." Izbrbljao je adresu.

Dobar deko", ree neno Spalko. Sada se i poslednji deli sla-galice naao na svom mestu. Veeras e sa svojim ljudima krenuti da otmu Feliksa ifera i zavre vie s izvlaenjem informacija potrebnih za poetak napada na hotel Oskjuhlid". Molnar ispusti nekakav kratak ivotinjski zvuk kad je Spalko tresnuo instrument o tacnu. Zakrvavljene oi mu se ponovo okrenue u dupljama, opet je bio na ivici suza. Lagano, paljivo, Spalko prinese oljicu kafe njegovim usnama dok je nezainteresovano posmatrao kako ovaj grca, gutajui slatku, toplu tenost. Najzad, spas." Da li se obraao sebi ili Molnaru, nije bilo ba najjasnije. Nou je budimpetanski parlament podseao na veliki maarski tit od hordi koje nagru iz prolosti. Prosenom turisti, punom strahopotovanja prema njegovoj veliini koliko i lepoti, delovao je postojano, veito i neunitivo. Ali Dejsonu Bornu, koji samo to je pristigao nakon munog puta ak iz Vaingtona i Pariza, parlament je delovao tek kao bajkoviti grad iz deje itanke, kao slatki od ko 182 Erik Lustbader bajagi belog kamena i svetlog bakra koji bi svakog asa mogao da se stropota pod okriljem noi. Bio je u sumornom raspoloenju kada ga je taksi ostavio nedaleko od Moskovskog trga, kod trnog centra Mamut" s njegovim blistavim kupolama, gde je nameravao da kupi novu odeu. U zemlju je uao kao Pjer Monfor, francuski vojni kurir, te ga je zbog toga maarska imigracijska sluba samo ovla pregledala. Morao je, meutim, da se otarasi uniforme koju mu je ak nabavio, pre nego to se pojavi u hotelu kao Aleks Konklin. Kupio je somotske pantalone, si ajland" pamunu majicu i crnu rolku, crne izme mekih donova i pilotsku jaknu od crne koe. Kretao se kroz gomile kupaca u radnjama, polako upijajui njihovu energiju, osetivi se delom sveta po prvi put posle dueg vremena. Shvatio je da je ovo iznenadno dobro raspoloenje imao da zahvali injenici da je resio Kanovu enigmu. Naravno da to nije bio Doua - Kan je bio nenadmani prevarant. Neko zasad nepoznat - ili Kan, ili neko ko ga je unajmio eleo je da se doepa Borna, potrese ga tako gadno da ovaj izgubi koncentraciju i zaboravi na ubistvo Alek-sa Konklina i Moa Panova. Ako ve nisu uspeli da ga ubiju, onda e ga bar poslati da po svetu uzalud traga za sinom koji ne postoji. Kako je Kan ili taj neko drugi saznao za Douu, to je ve bilo drugo pitanje na koje je trebalo nai odgovor. Ipak, sada kada je prvi ok sveo na racionalni nivo, mogao je zahvaljujui svojim superiornim logikim sposobnostima da ralani taj problem na posebne delove, to e ga i dovesti do plana za novi napad. Bornu su bile potrebne informacije koje je jedino Kan mogao da mu prui. Sada je eleo da preokrene situaciju i namami ga u zamku. Prvi korak bio je da se potara da Kan sazna gde se nalazi. Bio je ubeen da je on ve u Parizu poto je sigurno saznao za de-stinaciju leta kompanije ,,Ra. Moda je ak i uo za Bornovu 'pogibiju' na autoputu Al. Zapravo, znao je da je i Kan, kao i on, poznati kameleon. Da je na njegovom mestu, on bi se prvo raspitao kod francuske obavetajne slube. Dvadesetak minuta kasnije, Born je ietao iz trnog centra, uao u taksi iz kog je upravo izala muterija i za tili as stigao pred imBornovo zavetanje 183 pozantni ulaz hotela Danubijus Grand" na ostrvu Margit. Livrejisa-ni portir uveo ga je unutra. Born pree preko uglaanog mermernog poda. odjednom se ose-tivi kao da nije spavao nedelju dana. Recepcioneru se predstavio kao Aleksander Konklin. .,Ah, g. Konklin, oekivali smo vas. Saekajte trenutak, molim vas!" ovek se izgubi u nekoj kancelariji iz koje samo asak kasnije izae upravnik hotela. Dobro doli, dobro doli! Ja sam g. Hazas i stojim vam na raspolaganju." ovek je bio nizak, zdepast i tamnoput, s tankim briima i razdeljkom sa strane. Ispruio je ruku. toplu i suvu. Gospodine Konklin, veliko nam je zadovoljstvo." Nainio je pokret rukom. Da li biste bili ljubazni da poete za mnom, molim?" Poveo je Borna do svoje kancelarije gde je otvorio sef, izvadio paket otprilike veliine kutije za cipele i dao Bornu da potpie prijem paketa. Na omotu je bilo odtampano: ALEKSANDAR KONKLIN. ZADRATI DO PREUZIMANJA. Nije bilo markica. Paket su predali lino", ogovori upravnik na Bornovo pitanje. Ko?" pitao je Born. Gospodin Hazas rairi ruke. Bojim se da ne znam." Born oseti kako ga odjednom obuzima bes. Kako to mislite, ne znate? Valjda u hotelu postoji evidencija o isporukama." ,,0, naravno, gospodine Konklin. Kao i u svemu i u tome smo vrlo savesni. Meutim, u ovom sluaju ne znam kako - nema traga nikakvoj zabeleci." Snishodljivo se nasmeio dok je bespomono slegao ramenima. Nakon tri dana neprekidne borbe za goli opstanak, nakon jednog oka za drugim, sada je ustanovio da

mu nije ostalo ni trunke strpljenja. Ljutnja i frustracija rasplamsae se u napad slepog besa. utnu vrata da se zatvore, dograbi Hazasa za krutu, utirkanu koulju i tresnu ga svom silinom o zid tako da su upravniku umalo iskoile oi iz glave. Gospodine Konklin", mucao je, ja ne znam..." Hou odgovor", drao se Born, ,,i to odmah!" 184 Erik Lustbader Gospodin Hazas, oigledno prestravljen, samo to nije zaplakao. Alija ne znam odgovor." Zatupasti prsti su mu se tresli. Eno knjige... pogledajte i sami!" Born spusti upravnika hotela kome noge smesta otkazae i on zavri na podu. Born ga je ignorisao, otiao do pisaeg stola i uzeo knjigu prijema. Vide je da je evidencija marljivo popunjena sa dva razliita rukopisa; jedan je bio kitnjast a drugi neuredan - oito da su je popunjavali upravnik dnevne i none smene. Nije se mnogo iznenadio kada je ustanovio da ume da ita maarski. Pomerivi malo knjigu, pogledom je preletao preko ispisanih kolona, traei bilo ta to bi ukazalo na brisanje ili prepravljanje evidencije. Nije naao nita. Opet se okrenuo ka Hazasu i podigao ga onako sklupanog s patosa. Kako objanjavate to to ovaj paket nije zaveden?" Gospodine Konklin, ja sam lino bio prisutan kad su ga done-li." Od oiju upravnika hotela videle su se samo beonjae. Preble-deo.je u licu niz koje se slivao znoj. Hou da kaem, bila je moja smena. Kunem vam se da se samo stvorio na prijemnici. Prosto se stvorio. Nisam video ko ga je doneo, niti bilo ko od mog osoblja. Bilo je podne, vreme odjavljivanja iz soba, mi tada imamo mnogo posla. Mora da je ostavljen anonimno i to namerno - ne znam ta drugo da vam kaem." Bio je, naravno, u pravu. U trenutku, plamen Bornovog besa utihnu i on ostade da se pita zato je tako isprepadao ovog savreno bezopasnog oveka. Pustio je upravnika. Izvinjavam se, gospodine Hazas. Imao sam dug dan i vrlo teke pregovore." Da, gospodine." Gospodin Hazas se trudio najbolje to je mogao da dovede u red sako i kravatu ispod oka pogledavajui Borna da ga ovaj ponovo ne zaskoi. Naravno, gospodine. Svi smo napeti zbog posla." Nakaljao se i donekle povratio preanje dranje. Mogu li da vam predloim tretman u sauni nita vam bolje nee povratiti ranoteu od pare i masae." Vrlo ljubazno od vas", ree Born. Moda kasnije." Sauna se zatvara u devet", rekao mu je gospodin Hazas, kome je laknulo to je od ovog luaka dobio utiv odgovor. Ali, samo me pozovite i ja u vam je ostaviti otvorenu." zavetanje 185 Drugi put, zahvaljujem. Molim vas poaljite u apartman pastu za zube i etkicu. Zaboravio sam da ih ponesem", kazao je Born izlazei iz kancelarije. ,',l '"'..:, :. , , ini je ostao sam, Hazas otvori jednu fioku svog stola i rukom koja se uasno tresla izvadi iz nje bocu rakije. Dok je sipao sebi aicu, prosu malo rakije po knjizi. Nije mario; sasuo ju je u grlo i osetio kako tenost pali dok silazi u eludac. Kada se dovoljno smirio, podigao je slualicu i okrenuo jedan lokalni broj. Stigao je pre deset minuta", kazao je nekome s one strane linije. Nije bilo potrebe da proverava identifikaciju. Moj utisak? Luak. To je moj utisak. Umalo me nije udavio to mu nisam rekao ko je ostavio paket." Slualica mu je klizila na oznojanom dlanu i on je premesti u drugu ruku. Nali sebi jo dva prsta rakije. Naravno da mu nisam rekao i nigde nije evidentirana dostava. Za to sam se lino postarao. Mada je paljivo sve pregledao, to mu priznajem." Nekoliko trenutaka je sluao. Otiao je gore u apartman. Da, siguran sam." Spustio je slualicu i zatim brzo pozvao jo jedan broj i javio to isto, samo nekome ko je bio mnogo opasniji poslodavac. Najzad se zavalio u fotelju i zatvorio oi. Hvala bogu da je moja uloga u ovom cirkusu zavrena, pomislio je. Born se pope liftom do poslednjeg sprata. Kljuem je otvorio jedna od dvokrilnih vrata od pune, lakovane tikovine i uao u samaki apartman sav u raskonim tkaninama. Kroz prozor se moglo videti tamno zelenilo stogodinjeg parka. Ostrvo je dobilo ime po Margiti, kerki kralja Bele IV koji je ovde iveo u XIII veku, u dominikanskom manastiru ije su se jarko obasjane ruevine videle na istonoj obali. Poeo je da se svlai im je uao i bacao je na pod deo po deo odee uputivi se ka blistavo istom kupatilu. Neotvoreni paket bacio je na krevet. Deset blaenih minuta stajao je pod tuem najvrelije vode koju je mogao da podnese, zatim se nasapunjao i izribao nakupljenu pr186 Erik Lmtbader

ljavtinu i znoj sa sebe. Bojaljivo je opipavao rebra i miie na grudima donosei konaan sud o povredama koje mu je Kan naneo. Desno rame ga je jako igalo i narednih deset minuta je paljivo radio vebe istezanja pokuavajui da ga razmrda. Umalo da mu je iskoilo iz zgloba onda kad se uhvatio za preagu na cisterni i avolski ga je bolelo. Verovatno je pokidao neke ligamente, ali nije mogao nita da uradi osim da pazi da ga ne napree suvie. Nakon tri munuta pod ledenim mlazom, izaao je ispod tua i obrisao se pekirom. Umotan u luksuzni bade-mantil, seo je na krevet i odmotao onaj paket. Unutra se nalazio pitolj s dodatnom municijom. Alekse, pitao se ne po prvi put, u ta si se to, pobogu, uvalio! Dugo je samo tako sedeo piljei u oruje. Delovalo je zlokobno, iz cevi je zjapila tama. Upravo tada postade svestan da je i u njemu, iz dubine podsvesti bubrila tama. Odjednom shvati da njegova realnost ni najmanje ne lii na onu kakvom mu se uinila u trnom centru. Nije bila uredna i pod kontrolom, niti racionalna kao matematika jednaina. Stvarni svet bio je haotian, racionalnost je samo predstavljala sistem koji su ljudska bia pokuavala da nametnu nasuminim dogaajima kako bi delovali smisleno. Onaj ispad besa nije bio upuen upravniku hotela, shvatio je pomalo u oku, ve Kanu. Kan ga je pratio, dobro namuio i na kraju prevario. eleo je da mu zarije facu u prainu i tako je izbrie iz pamenja. Prizor malog kamenog Bude vratio mu je u seanje lik etverogodinjeg Doue. U Sajgonu je bio sumrak, nebo je bilo boje afrana i zlatno-zelenkasto. Doua je istravao iz kue dok se Dejvid Veb parkirao, vraajui se s posla. Veb je podigao Douu u naruje i poljubio ga u oba obraza iako se deai stideo. Nikad nije vo-leo da ga tata cmae. Born je sada video svog sinia uukanog u krevetu. ula se pesma cvraka i gatalinki a svetla s brodia koji su plovili rekom ostavljala su are na zidu suprotno od prozora. Doua je sluao kako mu Veb ita priu. Subotom ujutru Veb se uvek dobacivao s Do-uom bejzbol lopticom koju je doneo ak iz Amerike. Zrak sunca obasjao je Douino nevino lie i ono je zasvetlelo kao da svetlost dolazi iznutra. l R7 Bornovo zavetanje________________________________________--------------LSLL Born je trepitiuo i uprkos sebi ponovo ugledao malog kamenog Budu kako visi f->ko Kanovog vrata. Skoio je na noge i, kriknuvi dubine due, iz oajanja poruio sa stola lampu, notes, upija i kristalnu pepeljaru. Ruku stegnutih u pesnice, udarao se u glavu. Za-jeavi kao oajA pao je na kolena i poeo da se njie napred-na-zad. Trgao se tek kad je zazvonio telefon. Nekim udom naterao se da razbistri misli. Telefon je i dalje zvonio i na trenutak je pomislio da se uopte ne javi. Umesto toga, ipak podie slualicu. Jano Vadas ovde", zauo se tihi glas, ogru-beo od nikotina. Crkva svetog Mateja. Pono, ni trenutka kasnije." Veza se prekide pre nego to je Born stigao da izusti i re. Kada je Kan uo da je Dejson Born mrtav, uinilo mu se da je iz-vrnut kao rukavica, kao da su mu svi nervi na trenutak ostali na povrini, izloeni nagrizajuem vetru. Dodirnuo je nadlanicom elo, siguran da mu izbija nekakva unutranja groznica. Nalazio se na aerodromu Orli" i priao sa agentima francuske obavetajne slube. Bilo je smeno koliko je lako izvukao iz njih informaciju. Predstavio se kao reporter francuskog asopisa Le Mond, iju je pres-karticu nabavio kod svoje osobe za kontakt u Parizu i to za sitne pare. Nije mu to bilo vano; imao j-e toliko novca da nije znao ta e s njim, ali to to je morao da eka, nekako ga je unervozilo. Dok su se minuti razvlaili u sate a popodne milelo ka veeri, shvatio je koliko je narueno njegovo precenjeno strpljenje. Od trenutka kada je video Dejvida Veba - Dej&ona Borna - vreme se izokrenulo naopake i prolost je postala sadanjost. Ruke je stezao u pesnice i ose^ao kako mu puls snano bije u sleponicama; koliko je ve puta otkad je video Borna osetio kao da gubi razum? Apsolutno najtee mu je palo da sedi pored njega na onoj klupi u Alek-sandriji i pria s njim kao da izmeu njih nema niega, kao da je prolost odjednom postala sporna i besmislena, kao da je deo neijeg tuea ivot?, ivota neke druge osobe je Kan samo izmislio. Ne-stvarnost^ toe trenutka - o kome je sanjao i molio se za njega godinama - ispraznila mu je utrobu, ostavivi ga u stanju u kom kao da mu je svaki ncrvni zavretak bio bolno zgnjeen, a svaka emocija koju je godinama nastojao da zauzda i potisne kao da se pobunila, 188 Erik Lustbader izlila na povrinu i izazivala muninu. Sad kad je uo te vesti, kao da je udario grom iz vedra neba. Oseao je da mu se ona praznina u utrobi ne smanjuje kao to je oekivao, ve se riri, produbljuje i preti da ga celog proguta. Nije mogao da podnese da ostane ni trenutak vie na tom mestu. U jednom trenutku je s belenicom u ruci intervjuisao predstavnika za tampu Ke d'Orsea, a ve sledeeg je gurnut natrag kroz vreme u dungle Vijetnama, u brvnaru misionara Riarda Vika, visokog, viljastog oveka turobnog dranja koji ga je primio kod sebe kada je ubio onog vijetnamskog krijumara orujem i pobegao u divljinu. Znao je, meutim, da prasne u smeh i njegove blage, smee

oi zraile su velikim saoseanjem. Vik je moda bio surov i zah-tevan kada je preobraao paganina Kana u Kristovo dete, ali u intimnijim asovima, za veerom ili dok bi se kasnije u tiini odmarali, bio je nean i ljubazan i na kraju je stekao Kanovo poverenje. I to ak toliko da je jedne veeri Kan odluio da ispria Viku o svojoj prolosti, da mu otvori duu i prui priliku svojim ranama da zarastu. Kan je oajniki eleo da zaraslu, da izbljuje iz sebe taj gnojni ir koji je cedio u njega sav svoj otrov i sve vie bubrio. eleo je da mu poveri svoj gnev zbog naputanja, eleo je da ga se resi, jer je u poslednje vreme shvatao da je pre svega zarobljenik sopstvenih nekontrolisanih oseanja. udeo je da se poveri Viku, da mu opie vrtloge od kojih mu se mutila utroba, ali nikako nije mogao da ugrabi priliku. Vik je bio stalno zauzet uvoenjem reci Gospodnjih u ovu bezboniku movarnu zabit". Tako je, recimo, sponzorisao kruoke na kojima se itala Biblija, na kojima je i Kan morao da uestvuje. Zapravo, jedna od Vikovih omiljenih zabava bila je da prozove Kana da stane ispred ele grupe i napamet deklamuje delove Biblije, poput nekog idi-ota-uenjaka kojeg pre glavne predstave prikazuju po seoskim vaarima. Kan je to mrzeo i smatrao ponienjem. Zapravo, to je Vik bio na njega ponosniji, to je njegovo ponienje izgledalo vee. Sve dok jednog dana misionar nije doveo novog deaka. A poto je taj bio belac (siroe jednog branog para koji je Vik poznavao) ovsj g" je obasipao ljubavlju i panjom za kojom je Kan toliko udeo, sada shvatajui da je nikada nije imao, i to je jo gore, da je nikada neBoriiovozavetanje 189 e ni imati. Ona grozna deklamovanja, meutim, nastavila su se, dok je taj drugi deak sedeo i gledao, bez reci, poteen ponienja koje je razdiralo Kana. Nikako nije mogao da preboli injenicu da ga je Vik time isko-riavao, i tek je na dan kada je od njega pobegao, shvatio kolika je dubina Vikove izdaje. Njegov dobroinitelj, njegov zatitnik, nije bio zainteresovan za njega - za Kana - ve je samo eleo da doda jo jednog preobraenika, priblii jo jednog divljaka svetlosti Gospodnje ljubavi. U tom trenutku mu je telefon zazvonio i vratio ga u uasnu sadanjost. Pogledao je u displej na aparatu ne bi li video ko ga zove, izvinio se i udaljio se nekoliko koraka od slubenika Ke d'Or-seja u anonimnost koju mu je pruala guva u glavnom holu. Ovo je iznenaenje", rekao je u slualicu. Gde si?" Spalko je zvuao odseno, kao da ima previe toga na pameti. Na aerodromu 'Odi'. Upravo sam saznao od Ke d'Orseja da je Dejvid Veb mrtav." Ma nemoj?" Izgleda da je motorom uleteo pravo u hladnjak kamiona." Kan je na trenutak zastao, ekajui reakciju. Moram da primetim da ne zvui sreno. Zar to nije ono to si eleo?" Prerano je da se radujemo Vebovoj smrti", ree Spalko suvo. uo sam od moje veze na recepciji hotela Grand Danubijus", ov-de u Budimpeti, da se upravo prijavio Aleksander Konklin." Kan u oku oseti kako ga kolena izdaju, te ode do zida da se nasloni. Veb?" Sigurno nije duh Aleksa Konklina!" Na svoj uas, osetio je kako ga obliva hladan znoj. Ali, kako moe da bude siguran da je to on?" Covek mi ga je opisao. Video sam i onaj crte koji su svima Poslali." Kan zakrguta zubim? Znao je da e se ovaj razgovor verovat-no loe zavriti, a ipak nije mogao da ne nastavi. Znao si da je Veb - Dejson Bora. Zato mi to nisi rekao?" 190 Erik Lustbader Ne vidim zato je to bilo potrebno", ree mu Spalko osorno. Pitao si za Veba i ja sam ti rekao. Ne mogu da itam misli. Ali, pozdravljam tvoju inicijativu." Kana uhvati gr mrnje, tako jak da se sav tresao. Glas mu je, meutim, ostao miran. Sada kad je Born stigao ak u Budimpetu, ta misli koliko e mu trebati da povee konce s tobom?" Ve sam preduzeo korake da se to ne dogodi", rekao je Spalko. Mada, palo mi je na pamet da sad ne bih morao da se bakem s njim da si ti ubio kukinog sina dok si jo imao anse." Kan, koji vie nije verovao oveku koji ga je slagao i koji se, tavie, s njim igrao make i mia, oseti ponovo navalu uasnog besa. Spalko je eleo da on ubije Borna, ali zato? Otkrie to pre nego to sprovede svoju linu osvetu. Sledei put kada je progovorio, ve je bio izgubio onu ledenu samokontrolu i glas mu je iznenada zazvuao veoma otro. Ne brini, ja u ubiti Borna", rekao je. Ali, pod mojim uslovima i kad ja to budem eleo, a ne ti." Firma Humanistas, Ud imala je tri zakupljena hangara na aerodromu Ferihe". U jednom od njih, jedan kamion stajao je uz mali avion na ijem je oblom srebrnastom trupu bio naslikan logo firme Humanistas: zeleni krst na dlanu. Mukarci u uniformama upravo su u avion utovarivali i poslednji sanduk s orujem dok je Hasan Arsenov proveravao tovarni list. Kada je otiao da kae neto jednom

od radnika, Stepan Spalko se okrenuo Zini i kao usput joj rekao: Za nekoliko sati poleem za Krit. Hou da ti poe sa mnom." Zina razrogai oi od iznenaenja. eihu, ja bi trebalo da se vratim sa Hasanom u eeniju da obavimo poslednje pripreme za misiju." Spalko ju je sve vreme gledao u oi. Arsenovu nije potrebna tvoja pomo da dovri pripreme. Zapravo, po mojoj proceni, bolje e ih obaviti bez... tebe da mu odvraa panju." Zina, paralisana njegovim pogledom, rastvori usne. Hou da ovo bude apsolutno jasno, Zina." Spalko primeti Arsenova kako se vraa ka njima. Ovo nije nareenje. Odluka je u potpunosti na tebi." 191 Uprkos tome to je svaki sekund bio vaan, govorio je jasno i lagano i uinak njegovih reci nije izostao. Nudio joj je priliku (kakvu, nije imala pojma) ali je bilo jasno da e to biti prekretnica u njenom ivotu. ta god da izabere, povratka nee biti, to joj je bilo potpuno jasno po nainu na koji joj se obratio. Moda je odluka bila na njoj, ali je bila ubeena da e. ukoliko ga odbije, to predstavljati njen kraj, ovako ili onako. A injenica je da nije elela da ga odbije. Uvek sam elela da vidim Krit", proaputala je dok je Arsenov prilazio. Spalko je klimnuo glavom. Zatim se okrenuo eenskom teroristi. Da li je sve na broju?" Arsenov podie pogled s tablice. Zar bi smelo drugaije?" Pogleda na sat. Zina i ja polazimo za sat vremena." Zapravo, Zina e ii u pratnji oruja", ree Spalko leerno. Poiljku e doekati moj ribarski brod na Farskim ostrvima. Hou da jedno od vas dvoje nadzire transfer i poslednju deonicu puta do Islanda. Ti si potreban svojoj jedinici." Nasmeio se. Ne sumnjam da e moi nekoliko dana da se snae i bez Zine." Arsenov se namrtio, pogledavi Zinu koja mu lukavo uzvrati bezizraajnim pogledom, i zatim klimnuo glavom. Bie kako eli, Seihu, naravno." Zini je bilo zanimljivo to je eih slagao Hasana o planovima za nju. Nala se usred male zavere koju je on izatkao i uzbueno i nestrpljivo je ekala rasplet. Primetila je izraz na Hasanovom licu i jedan deo nje je osetio neprijatan gr, ali je onda pomislila na misteriju koja je oekuje i na medeni eihov glas: Poleem za Krit. nou da li krene sa mnom." Dok je i dalje stajao pored Zine, Spalko isprui ruku i Arsenov je uhvati, steui mu miicu u vojnikom maniru. ,,La illaha ili Al-lah." ,,La illaha ili Allah." Arsenov mu je uzvratio, pognuvi glavu. Napolju te eka limuzina da te odveze do putnikog terminala, "idimo se u Rejkjaviku, prijatelju." Spalko se okrenuo i otiao da Popria s pilotom kako bi Zina mogla da se oprosti od svog dotadanjeg ljubavnika. 192 Erik Lustbader Kanom su ovladala dotad nepoznata oseanja. I posle etrdeset minuta, dok je ekao da se ukrca na let za Budimpetu, jo je bio u oku to je Dejson Bora, zapravo, iv. Sedeo je, s laktovima na ko-lenima i licem u akama, pokuavajui (bez mnogo uspeha) da razume ta se deava. Nekome kao to je on, ija je prolost odreivala svaki trenutak sadanjosti, bilo je nemogue da pronae neki obrazac u koji bi se sve uklopio. Prolost je bila misterija, a njegovo seanje kurva koja je sama izvlaila podsvesne izvitoperene injenice, pridajui im veliku vanost ili ih potpuno zanemarujui, sve u slubi onog mehura otrova koji je u njemu rastao. Ova oseanja, meutim, koja su divlje plamsala u njemu bila su joj pogubnija. Razjedala ga je injenica da mu je bio potreban Ste-pan Spalko da mu kae da je Dejson Born jo iv. Zato mu njegov inae istanan instinkt nije rekao da zagrebe ispod povrine? Zar bi se agent, vest kao Born, zakucao u reetku kamiona koji dolazi iz suprotnog smera? I gde je telo? Da li je propisno identifikovano? Reeno mu je da jo pretrauju ostatke, da su eksplozija i vatra koja je izbila uinile toliku tetu da e biti potrebni sati, ako ne i da- ni, da se sve ispita, i da ak i tada moda nee biti dovoljno dokaza da se potvrdi identitet. Trebalo je da posumnja. I on sam bi upo-trebio takav trik - zapravo i jeste upotrebio slian trik pre tri godine kada je morao pod vrlo gadnim okolnostima to pre da nestane s dokova Singapura. Ipak, drugo pitanje mu se stalno vraalo, i mada je nastojao da ga zaboravi, nije mu uspevalo. Sta je tano osetio u trenutku kada je saznao da je Dejson Born jo uvek iv? Uzbuenje? Strah? Gnev? Oajanje? Ili je to bila meavina svega ovoga - muni kaleidoskop koji se odmicao i ponovo pribliavao? uo je kako pozivaju putnike za njegov let, i kao u izmaglici, pridruio im se u redu za ukrcavanje. Spalko je, duboko zamiljen, proao kroz ulaz u Eurocentar Bio-kli-niku" u ulici Haci. Izgleda da e Kan predstavljati problem. Dosad je bio koristan; bolje nego iko obavljao je zadatke eliminacije, tu nije

bilo pogovora, ali ak i taj njegov redak talenat bledeo je pred injenicom da je postajao opasan. Ovo pitanje nije mu izlazilo iz glal Bornovo zavetanje 193 ve jo od kada je Kan prvi put propustio priliku da ubije Dejsona Borna. Neto se u toj situaciji izvitoperilo i zastalo mu u grlu kao riblja kost; sve vreme je od tada pokuavao da je iskalje ili proguta Ona je, meutim, ostajala u grlu, odbijajui da se pomeri. Posle ovog poslednjeg razgovora akutno je postao svestan potrebe da se konano resi svog biveg najmljenog ubice, i to bez odlaganja. Nije mogao sebi da dopusti da bilo ko ugrozi novu operaciju u Rejkjavi-ku. Born ili Kan, sada to vie nije bilo vano. U tom pogledu, obojica su bili podjednako opasni. Uao je u kafi iza ugla rune, modernistike zgrade klinike. Na-smeio se oveku bezizraajnog lica koji je sada malo podigao glavu ka njemu. Izvini, Peter", rekao je sputajui se za njegov sto. Dr Peter Sido spokojno podie ruku. Nema potrebe, Stepane. Znam koliko si zauzet." Ne toliko da ne mogu da traim doktora ifera!" Hvala bogu na tome!" Sido je sipao slatku pavlaku u kafu. Za-vrteo je glavom. Stvarno, Stepane, ne znam ta bih bez tebe i tvojih kontakata. Kad sam saznao da je Feliks nestao, samo to nisam poludeo." Ne brini, Peter. Svakog dana smo mu sve blii. Veruj mi." Verujem ti." Sido je po svemu bio fiziki potpuno neupadljiv. Bio je srednje visine, oiju boje blata uveanih iza naoara s metalnim okvirom, kratke smee kose koja je rasla divlje, bez ikakvog reda. Imao je na sebi odelo od tvida s motivom riblje kosti neznatno pohabanih rukava, belu koulju i braoncrnu kravatu koja je izala iz mode pre bar deset godina. Mogao je biti prodava ili pogrebnik, ali mje bio; njegova obina spoljanjost prikrivala je neobino blistav um. Moje pitanje glasi", kazao je sada Spalko, jesi li mi nabavio naj proizvod?" Sido je oigledno oekivao to pitanje, jer je ustro klimnuo gla-vm. Sintetizovan je i spreman da ga preuzme kad eli." Jesi li ga poneo?" Samo uzorak. Ostatak je na sigurnom, zakljuan u hladnjai kli-n'ke. I ne brini za uzorak; zakljuan je u koferu koji sam lino na-. Proizvod je izuzetno osetljiv. Vidi, do samog trenutka upoErik Lustbader trebe, mora se drati na -32C. Kofer koji sam konstruisao ima ugraen rashladni sistem koji e raditi 48 sati." Posegnuo je ispod stola da izvue metalni kovei, veliine otprilike dve depne knjige. Da li je to dovoljno dugo?" Sasvim dovoljno, hvala." Spalko uze kovei. Bio je tei nego to se inilo, bez sumnje zbog rashladnog ureaja. Nalazi se u posudi kakvu sam traio?" Naravno." Sido uzdahnu. Jo ne razumem ta e ti jedan takav smrtonosni patogen." Spalko ga je na trenutak prouavao. Izvadio je cigaretu i zapalio je. Znao je da e efekat izostati ako objanjenje doe prerano, a kod dr Petera Sidoa efekat je bio najvaniji. Moda je bio genije kada je trebalo stvoriti aerobne patogene, ali je dobri doktor imao jo mnogo toga da naui o trikovima meuljudske komunikacije. Nije da je bio mnogo drugaiji od veine naunika s nosem u epruveti, ali u ovom sluaju, Sidoova naivnost savreno je odgovarala Spalkovim planovima. Samo je eleo da ponovo ima prijatelja i nita drugo nije mu bilo mnogo vano; zato i nee mnogo paljivo sluati Spalkovo objanjenje. Trebalo je samo da mu umiri savest, to je sve. Spalko najzad progovori. Kao to zna, sa mnom je stupila u kontakt Bilateralna ameriko-britanska antiteroristika sluba." Hoe li oni sledee nedelje biti na samitu?" Naravno", laga ga Spalko. Nije postojala nikakva Bilateralna ameriko-britanska antiteroristika sluba osim one koju je upravo izmislio. ,,U svakom sluaju, nalaze se blizu jednog veoma vanog otkria u pogledu borbe protiv pretnje bioterorizma, koji, kao to zna bolje nego mnogi, ukljuuje i smrtonosne patogene koji se prenose putem vazduha, kao i hemijske supstance. Moraju da ih testiraju, zbog ega su i doli kod mene, zbog ega smo i sklopili ovaj sporazum. Ja tebi pronaem doktora ifera, a ti njima obezbedi proizvod koji im je potreban." Da, znam sve to. Ve si objasnio..." Sidoov glas se utiao. Igrao se nervozno kaiicom lupkajui je o salvetu, dok ga Spalko nije zamolio da prestane. Izvini", promrmljao je gurnuvi naoare ka korenu nosa. Ali, jo ne razumem ta e da rade s proizvodom. Mislim, spominjao si neki test." gornovo zavelanje Spalko se nagnuo napred. Sad je nastupio odluujui trenutak; morao je da ubedi Sidoa. Pogledao je

levo-desno. Kada je progovorio, skoro da je aputao. Sluaj me paljivo, Peter. Ve sam ti rekao vie nego to je moda trebalo. Ovo je sve u najstroem pove-renju, razume?" Sido, koji se i sam pognuo ka njemu, klimnu potvrdno. Zapravo, bojim se da sam ovim ve prekrio sporazum o po-verljivosti informacija koji sam morao da potpiem." O, pobogu." Sido je bio pun saoseanja. Izloio sam te riziku." Molim te, ne brini za to, Peter. Biu ja u redu", ree Spalko. Osim ukoliko ne kae nekome, naravno." Ne bih ja to uinio. Nikada." Spalko se nasmeio. Naravno da ne bi, Peter. Zna da imam u tebe poverenja." ,,I ja to cenim, Stepane. Zna da je tako." Spalko je morao da se ugrize za usnu da se ne bi nasmejao. Umesto toga, uronio je jo dublje u farsu. Ne znam kakav je to test, Peter, jer ni meni nisu rekli", kazao je tako tiho da je onaj drugi morao toliko da mu se priblii da su im se nosevi skoro dodirivali. ,,A ja nisam hteo da pitam." Naravno." Ali, verujem - a i ti mora takoe da veruje - da ti ljudi ine sve to je u njihovoj moi da ostanemo bezbedni u ovom sve ne-sigurnijem svetu." Sve se uvek svodilo na poverenje, pomisli Spalko. Ali, da biste preli nekog naivinu, u ovom sluaju Sidoa, taj je morao da veruje da vi verujete njemu. Posle toga ste mogli da ga oiate do gola a da nikad u vas ne posumnja. Vidi, ta god oni radili, mi moramo da im pomognemo koliko moemo. To sam im i rekao kad su se prvi put pojavili kod mene." ,,I ja bih im rekao to isto." Sido obrisa znoj s naunice. Veruj mi, Stepane, ako na neto moe da rauna, onda moe na to." Opservatorija amerike mornarice na uglu avenije Masausets i Trideset etvrte ulice bila je zvanini centar za standardizaciju vremena u Sjedinjenim Amerikim Dravama. Bilo je to jedno od nekoli196 Erik Lustbader ko mesta u celoj dravi gde su Mesec, zvezde i planete uvek bili pod neijim budnim okom. Najvei teleskop u opservatoriji bio je vie od stotinu godina star i jo uvek u upotrebi. kiljei kroz njega, dr Asaf Hol je 1877. godine otkrio dva Marsova meseca. Niko ne zna zato im je dao imena Deimos (Nemir) i Fobos (Strah), ali je direktor CIA znao da e ga, kad zapadne u duboku melanholiju, opservatorija ponovo privui sebi. Zato je tamo i drao jednu kancelariju za sebe, duboko u srcu zgrade, nedaleko od teleskopa doktora Hola. Tu ga je zatekao i Martin Lindros u telekonferencijskoj vezi s Dejmijem Halom, efom amerikog tima za bezbednost u Rejkjavi-ku. Ne brine mene Fejd-al-Saud", govorio je Hal prilino nadmenim tonom. Arapi nemaju pojma kad su u pitanju savremeni sistemi bezbednosti, sreni su to emo ih mi predvoditi." Zavrteo je glavom. Nego me brinu Rusi i Boris Ilji Karpov koji me zajebava kako stigne. Sve moje odluke osporava. Ako kaem belo, on kae crno. Mislim da kreten oboava da se inati." Je l' ti to hoe kae da ne moe da izae na kraj s jednim jebenim ruskim analitiarem za bezbednost, Dejmi?" Molim?" Halove plave oi se uznemirie i rii brci mu posko-ie. Ne, gospodine, nikako." Jer mogu da te zamenim dok trepne." Direktorov glas zazvu-ao je okrutno i otro kao trn. Ne, gospodine." Veruj mi da sam na to spreman. Uopte nisam raspoloen za..." To nee biti potrebno. Doveu ja Karpova u red." ; - Postaraj se da bude tako." Lindros je odjednom primetio umor u glasu starog borca i nadao se da ga Dejmi nije uoio preko elektronskog linka. Bezbednosni status mora da ostane stabilan pre, za vreme i nakon predsednikove posete. Da li je to jasno?" Da, gospodine." Nema traga Dejsonu Bornu, pretpostavljam?" f Nikakvog, gospodine. Verujte mi, posebno smo oprezni." q< Lindros, svestan da je direktor dobio sve informacije koje su.;ffltu bile potrebne, proisti grlo. ;, Bornovo zavetanje 197 Dejmi, vreme je za moj sledei sastanak", ree direktor ne okreuc'i se ka njemu. ujemo se sutra." Iskljuio je telekonferen-cijski link i seo prekrtenih ruku, piljei u veliku kolor-fotografiju planete Mars i njegova dva nenaseljiva meseca. Lindros je zbacio kini mantil s ramena, priao i seo pored efa. Soba koju je ovaj odabrao za sebe, bila je mala, pretrpana i pre-grejana ak i usred najee zime. Predsednikov portret visio je na zidu. Preko puta se nalazio jedan jedini prozor kroz koji su se mogli videti visoki borovi, crni i beli, s kojih je

bletava svetlost sigurnosnih reflektora spirala svaki detalj. Iz Pariza stiu dobre vesti", rekao je. Dejson Born je mrtav." Direktor CIA podie pogled i njegove crte lica, do malopre umorne, kao da odjednom preplavi nekakva ivost. Uhvatili su ga? Kako? Nadam se da je kopile umrlo u mukama." Postoje dobre anse da jeste, gospodine. Poginuo je u sudaru na autoputu Al, severozapadno od Pariza. Motocikl koji je vozio zakucao se prednjom stranom u kamion visokotona. Jedan agent Ke d'Orsea bio je oevidac." Boe moj", promrmlja direktor CIA. Ostala je samo mrlja od benzina." Obrve mu se sastavie. Ima li mesta sumnji?" Dok ne potvrde identitet uvek ima mesta sumnji", ree Lindros. Poslali smo Bornov zubarski karton i uzorak DNK, ali francuske vlasti mi kau da je eksplozija bila tako jaka i da se posle razvila takva vatra da je mogue da ni kosti nisu ostale itave. U svakom sluaju, potrajae dan-dva dok proeljaju mesto nesree. Uveravaju me da e nam smesta proslediti svaku narednu informaciju." Direktor CIA klimnuo je glavom. ,,A ak Robine je nepovreden". dodade Lindros. Ko?" : :..Francuski ministar za kulturu, gospodine. Bio je Konklinov prijatelj i nekadanji saradnik. Strahovali smo da bi mogao biti Borno-va sledea meta." Dvojica mukaraca sedela su nepomino. Direktor je odlutao nekud u mislima. Moda je razmiljao o Aleksu Konklinu, moda o uticaju nemira i straha u savremenom ivotu, moda o tome kako je doktor Hol bio tako dalekovid. On se pridruio slubi spoljnih poslova u pogrenom uverenju da e moi da umanji nemir i strah s 198 Erik Lustbader kojima je izgleda bio roen. Umesto toga, ovaj posao u polusenci uinio je upravo suprotno. A opet, nikada nije ni pomislio da napusti svoju profesiju. Nije mogao da zamisli ivot bez nje; sama sutina njegovog bia bila je odreena onim to on jeste i to je uradio u tajnom svetu nevidljivom za obino graanstvo. Gospodine, ako smem da pri meti m, kasno je." Direktor uzdahnu. Kao da ja to ne znam, Martine." Mislim da je vreme da odete kui, Madlen", ree neno Lin-dros. Direktor prevue dlanom preko lica. Odjednom oseti veliki umor. Medi je kod sestre u Feniksu. Veeras e me doekati samo mrak." Svejedno, idite kuci." Dok je Lindros ustajao, direktor se okrenuo prema njemu. Martine, sluaj me, moda ti misli da je ovo udo s Bornom zavreno, ali nije." Lindros je ve bio uzeo kini mantil i sad je zastao. Ne razu-mem, gospodine." Moda je Born mrtav, ali je u poslednjim satima ivota uspeo od nas da napravi majmune." Gospodine..." Javni spektakl. To ne sme da se deava. U dananje vreme ima previe surevnjivosti. A gde je surevnjivost, tu se postavljaju nezgodna pitanja, a ako na njih odmah ne odgovori, ona neminovno donose ozbiljne posledice." Direktorove oi su se caklile. Nedostaje nam samo jo jedan element da spakujemo ovu nesretnu stvar i poaljemo je na smetlite istorije." Koji to, gospodine?" Potreban nam je rtveni jarac, Martine, neko kome emo prile-piti sva govna a mi ostati da miriemo kao majske rue." Zagledao se ozbiljno u svog zamenika. Zna li nekog takvog, Martine?" Ledena strepnja uvue se Lindrosu u stomak. Hajde, Martine", ree direktor C1A resko, gukni." Lindros ga je ipak nemo posmatrao. inilo se kao da ne moe da pokrene vilice. ' Naravno da zna, Martine", ljutilo ree. , .. Uivate u ovome, zar ne?" > n: : ii:-- > > t .>> Bornovo zavetanje 199 Direktor CIA se trgnuo u sebi zbog ove optube. Nije ovo bio prvi put da je zahvalan to su njegovi sinovi na sigurnom i daleko od ovog posla na kom bi morao da ih koi. Niko nije smeo da ga nadvisi, uvek je morao da pazi na to. Ako ti nee da ga imenuje, ja hou. Detektiv Haris." Ne moemo to da mu uradimo", procedi Lindros. Mogao je da oseti kako mu bes iti u glavi kao upravo otvorena konzerva gaziranog pia. Mi? Ko je uopte spominjao nas, Martine? Ovo je bio tvoj zadatak. Bio sam u tom pogledu jasan od samog poetka. Sada je na tebi da imenuje krivca."

Ali, Haris nije ni u emu pogreio." Direktor CIA podie jednu obrvu. ,,U to sumnjam, ali ak i da je tako, koga briga?" Mene, gospodine." Dobro, Martine. Onda pretpostavljam da e ti lino prei'^M odgovornost za fijasko u Starom gradu i na Vaington Serklu?' Lindros stisnu usne. I to je moj izbor?" Ne vidim koji drugi ima. Ona kuka od ene e ionako gledati da mi otkine kilo mesa. Ako ve moram nekoga da rtvujem, mnogo vie bih voleo da to bude vremeni policijski detektiv iz Vir-dinije nego moj sopstveni zamenik. Kada bi ti pao na sopstveni ma, ta misli ta bi to znailo za mene, Martine?" Isuse", ree Lindros, kiptei od besa, kako ste, kog vraga, uspeli tako dugo da preivite u ovom zmijskom leglu?" Direktor ustade i posegnu za kaputom. Zato misli da jesam?" Born je stigao do gotske graevine crkve svetog Mateja u jedanaest i etrdeset. Narednih dvadeset minuta proveo je upoznajui se s okolinom. Vazduh je bio ist i prohladan, nebo vedro. S horizonta se, meutim, valjala gomila oblaka i miris kie dopro je do njega noen prohladnim vetrom. Tu i tamo bi neki miris dozvao poneto iz njegovog naruenog pamenja. Bio je ubeen da je ranije ovde ve dolazio, mada nije mogao da kae kada i na kom zadatku. Ponovo se, pokrenuvi enju i prazninu izazvanu linim gubitkom, setio Alek-sa i Moa tako jasno kao da su upravo tu, sa njim. 200 Erik Lustbader Uz grimasu j'e nastavio s osmatranjem i proverom, kako bi se najbolje to moe uverio da mesto sastanka nije pod prismotrom neprijatelja. Kada je otkucala pono, priao je masivnoj junoj fasadi crkve s koje se dizao kameni gotski toranj skoro osamdeset metara u visinu, ukraen grotesknim likovima. Jedna mlada ena stajala je na prvom stepeniku. Bila je visoka, vitka, upadljivo lepa. Duga crvena kosa presijavala joj se na svetlu uline lampe. Iza nje, a iznad portala, video se reljefni prikaz Device Marije iz XIV veka. Upitala ga je kako se zove. Aleks Konklin", odgovorio je. Paso, molim", rekla je odseno kao da je imigracijski slubenik. On joj je pruio dokumenta i posmatrao je kako ga zagleda i prelazi preko papira jagodicom palca. Imala je zanimljive ake; bile su uske, dugih snanih prstiju i kratkih noktiju. Ruke muziara. Nije mogla imati vie od trideset dve. Kako mogu da budem sigurna da ste stvarno Aleksandar Konklin?" pitala je. Kako ovek moe da bude siguran u bilo ta?" odvratio je Born. To je pitanje vere." '''' ': ! ena frknu prezrivo. Kako vam je ime?" Pie tu u pao..." Pogledala ga je ozbiljno. Mislim na vae pravo ime. Ono koje ste dobili na roenju." Aleksej", ree Born, setivi se daje Konklin bio ruski emigrant. Mlada ena klimnu glavom. Imala je pravilne crte lica na koje-m su dominirale krupne zelene maarske oi zasvodenih kapaka i iroka, puna usta. Ostavljala je utisak isklesane lepote, ali isto tako i izvesne fm de si> \cle senzualnosti ija je prikrivena priroda nagove-tavala dolazak nekog nevinijeg veka u kom e ono to ostane neizgovoreno biti vanije od onoga to se slobodno izgovori. Dobro doli u Budimpetu, gospodine Konklin. Ja sam Anika Vadas." Napravila je gest svojom lepo oblikovanom rukom. Molim vas, poite sa mnom." Povela ga je preko platoa ispred crkve i iza ugla. Jedna mala drvena vrata s prastarim gvozdenim ojaanjima jedva da su se vide201 la u senci. Izvadila je malu baterijsku lampu i ukljuila je. Snop sve-tla bio je veoma jak. Izvadivi starinski klju iz tane, ubacila ga je u bravu i okrenula ga prvo na jednu stranu, pa onda na drugu. Vrata se otvorie pod njenim prstima. Moj otac vas eka unutra", ree. Uli su u ogromno crkveno predvorje. Pod treperavim snopom svetla Bora primeti da su gipsani zidovi ukraeni ornamentima u boji. Freske su prikazivale ivote maarskih svetaca. Budim je 1541. pao pod naletom Turaka i narednih sto pedeset godina je ova crkva sluila kao glavna gradska damija", rekla je zaigravi lampom preko njegovog lica. Za svoje potrebe, Turci su sve ukrase poskidali i prekreili velelepne freske. Sada je, meutim, sve restaurirano prema izgledu iz XIII veka." Born ugleda ispred sebe slabano svetio. Anika ga povede do severnog dela gde se nalazilo nekoliko

kapelica. U kapeli najblioj oltaru, leao je u turobnoj ozbiljnosti sarkofag maarskog kralja Bele III iz desetog veka i njegove ene Ane atijonske. U nekadanjoj kripti, kraj poredanih srednjovekovnih rezbarija, neka figura stajala je u senci. Jano Vadas mu isprui ruku. Kad se Born primakao daje uhvati, tri namrtena mukarca izronie iz senke. Born brzo potegnu svoj pitolj. Vadas se tome samo nasmeio. Pogledajte ubodnu iglu, gospodine Borne. Da li ste mislili da bih vam poslao pitolj koji radi?" Born primeti da je i Anika sada drala pitolj uperen u njega. Aleksej Konklin bio je moj dugogodinji prijatelj, gospodine Born. Osim toga, va lik je na svim veslima." Imao je proraunato lice lovca, tamne i namrgoene obrve, etvrtastu vilicu i sjajne oi. U mladosti je imao jasno izraen 'udoviin pic' na elu, ali mu je sada u ezdeset i nekoj, kosa bila proreena i ostavila je za sobom samo trouglasto ispupenje. Veruje se da ste vi ubili Alekseja i jo jednog oveka, izvesnog doktora Panova, koliko znam. Samo zbog Aleksejeve smrti bih imao puno opravdanja da naredim da vas odmah ubiju." On mi je bio stari prijatelj, i vie od toga - moj mentor." 202 Erik Lustbader Vadas je delovao tuno, rezignirano. Uzdahnuo je. ,,A onda ste se okrenuli protiv njega, pretpostavljam, poto i vi, kao i svi ostali, elite ono to je u glavi Feliksa Sifera." Nemam pojma o emu priate." ,.,. Naravno da nemate", ree Vadas s izrazitim skepticizmom. _k Sta mislite kako sam znao Aleksovo pravo ime? Aleksej i Mo flanov su bili moji prijatelji." Znai da bi njihovo ubistvo bio in pukog ludila." Tano tako." Gospodin Hazas je izriitog miljenja da ste izgubili razum", ree Vadas spokojno. Seate se gospodina Hazasa, upravnika hotela kog ste umalo na smrt umlatili? Mislim da vas je nazvao luakom." Znai tako ste znali kada da me nazovete", ree Born. Moda sam mu malo jae uvrnuo ruku, ali sam znao da lae." Lagao je za mene", ree Vadas s izvesnim ponosom. Pod budnim okom Anike i trojice mukraca, Born prie Vada-su da mu preda beskorisni pitolj. U trenutku kada je Vadas posegnuo da ga uzme, Born ga zgrabi i okrenu ispred sebe. Istovremeno je izvukao onaj keramiki pitolj pritisnuvi ga snano uz Vadasovu slepoonicu. Zar ste stvarno mislili da u upotrebiti nepoznato oruje a da ga prethodno ne rasklopim i ne sastavim?" Obrativi se Aniki, ree joj mirnim, pribranim glasom: Ukoliko ne eli da mozgom tvog oca poprskam pet vekova istorije, spusti pitolj. Ne gledaj u njega, uradi kako sam rekao!" "'" Anika spusti pitolj na pod. ;;"-; utni ga ovamo." .< '' : : : Posluala ga je. -" . ' " Nijedan od one trojice nije se ni pomerio i nije ni imao name-ru. Born ih je svejedno drao na oku. Sklonio je cev s Vadasove slepoonice i pustio ga. u i, Mogao sam da vas ubijem da mi je to bila elja." I ja sam mogla da ubijem vas", ree Anika otrovno. Ne sumnjam da bi pokuala", ree Born. Podie keramiki pitolj pokazujui Vadasovim ljudima da nema nameru da ga upotrebi. Ali, to je neprijateljsko ponaanje. Morali bismo da budemo negornovo zavetanje 203 riiatelji da bismo se tako ponaali." Podie Anikin pitolj drei ga za cev i dodade joj ga. Bez reci, ona ga uze i nacilja u njega. U ta ste to pretvorili svoju erku, gospodine Vadas? Spremna je da ubije za vas, to je u redu, ali je izgleda spremna da puca prebrzo i bez ikakvog razloga." Vadas stade izmeu njega i Anike i spusti cev njenog pitolja. ,Imam ve dovoljno neprijatelja, Anika", ree joj tiho. Anika je sklonila pitolj, ali je Born ipak primetio izraz neprijateljstva u njenim oima. Vadas se okrenuo ka Bornu. Kao to rekoh, za vas bi ubistvo Alekseja bio in ludila, a koliko vidim ni najmanje mi ne liite na luaka." Smestili su mi. Odvukli su me tamo da mi podmetnu ubistvo i da pravi krivac ostane na slobodi." ir,, ; '-,-,.. -,,- . Zanimljivo. Zato?" ::< ^ -v;. ..::. Doao sam ovde da saznam." ' Vadas se upiljio u Borna. Zatim pogleda oko sebe i podie ruke. Sreo bih se ovde s Aleksom, znate, da je danas iv. Vidite, ovo mesto je od velikog znaaja. Ovde je u osvit etrnaestog veka stajala prva parohijska crkva u Budimu. Na onim velikim orguljama koje vidite tamo gore na balkonu, svirali su

prilikom dva venanja kralja Matijaa. Poslednja dva maarska kralja, Franc Jozef I i Karlo IV krunisani su na ovom mestu. Da, ovde je stvarana velika istori-ja, a Aleksej i ja smo hteli da je promenimo." Uz pomo doktora Feliksa ifera, je l' tako?" ree Born. Vadas nije stigao da odgovori. U tom trenutku se zauo eho hi-ca i on je odleteo unazad, rairenih ruku. Krv je procurela iz rupe na elu. Born zgrabi Aniku i srui je na kamene ploe na podu. Va-dasovi ljudi se okretoe i rairie, uzvraajui vatru dok su traili zaklon. Jedan bi pogoen gotovo odmah i skliznu na mermerni pod, iniiav jo pre nego to ga je dotakao. Drugi stie do jedne klupe panino pokuavajui da se iza nje sakrije, kada i on bi oboren metkom u kimu. Presamitio se unazad, a oruje mu je tresnulo o pod. Born skrenu pogled s treeg oveka i potrai zaklon iza Vada-Sa koji je leao licem nagore u sve veoj lokvi sopstvene krvi. Ni-Je se pomerao, niti mu se po grudima videlo da die. Sledei pucnji 202 Erik Lustbader Vadas je delovao tuno, rezignirano. Uzdahnuo je. ,,A onda ste se okrenuli protiv njega, pretpostavljam, poto i vi, kao i svi ostali, elite ono to je u glavi Feliksa ifera." Nemam pojma o emu priate." .... Naravno da nemate", ree Vadas s izrazitim skepticizmom. _,. ta mislite kako sam znao Aleksovo pravo ime? Aleksej i Mo flanov su bili moji prijatelji." Znai da bi njihovo ubistvo bio in pukog ludila." Tano tako." Gospodin Hazas je izriitog miljenja da ste izgubili razum", ree Vadas spokojno. Seate se gospodina Hazasa, upravnika hotela kog ste umalo na smrt umlatili? Mislim da vas je nazvao luakom." Znai tako ste znali kada da me nazovete", ree Born. Moda sam mu malo jae uvrnuo ruku, ali sam znao da lae." Lagao je za mene", ree Vadas s izvesnim ponosom. Pod budnim okom Anike i trojice mukraca, Born prie Vada-su da mu preda beskorisni pitolj. U trenutku kada je Vadas posegnuo da ga uzme, Born ga zgrabi i okrenu ispred sebe. Istovremeno je izvukao onaj keramiki pitolj pritisnuvi ga snano uz Vadasovu slepoonicu. Zar ste stvarno mislili da u upotrebiti nepoznato oruje a da ga prethodno ne rasklopim i ne sastavim?" Obrativi se Aniki, ree joj mirnim, pribranim glasom: Ukoliko ne eli da mozgom tvog oca poprskam pet vekova istorije, spusti pitolj. Ne gledaj u njega, uradi kako sam rekao!" Anika spusti pitolj na pod. ;;"; utni ga ovamo." .<'' : " Posluala ga je. ; -' . ' Nijedan od one trojice nije se ni pomerio i nije ni imao name-ru. Born ih je svejedno drao na oku. Sklonio je cev s Vadasove slepoonice i pustio ga. -,i * .i Mogao sam da vas ubijem da mi je to bila elja." ] ja sam mogla da ubijem vas", ree Anika otrovno. Ne sumnjam da bi pokuala", ree Born. Podie keramiki pitolj pokazujui Vadasovim ljudima da nema nameru da ga upotrebi. Ali, to je neprijateljsko ponaanje. Morali bismo da budemo negornovo zavetanje 203 riiatelji da bismo se tako ponaali." Podie Anikin pitolj drei ga za ev i dodade joj ga. Bez reci, ona ga uze i nacilja u njega. U ta ste to pretvorili svoju erku, gospodine Vadas? Spremna je da ubije za vas, to je u redu, ali je izgleda spremna da puca prebrzo i bez ikakvog razloga." Vadas stade izmeu njega i Anike i spusti cev njenog pitolja. Imam ve dovoljno neprijatelja, Anika", ree joj tiho. Anika je sklonila pitolj, ali je Born ipak primetio izraz neprijateljstva u njenim oima. Vadas se okrenuo ka Bornu. Kao to rekoh, za vas bi ubistvo Alekseja bio in ludila, a koliko vidim ni najmanje mi ne liite na luaka." Smestili su mi. Odvukli su me tamo da mi podmetnu ubistvo i da pravi krivac ostane na slobodi." m, ,;,,, ,, . Zanimljivo. Zato?" :;H . ;> .,... ..-:. Doao sam ovde da saznam." Vadas se upiljio u Borna. Zatim pogleda oko sebe i podie ruke. Sreo bih se ovde s Aleksom, znate, da je danas iv. Vidite, ovo mesto je od velikog znaaja. Ovde je u osvit etrnaestog veka stajala prva parohijska crkva u Budimu. Na onim velikim orguljama koje vidite tamo gore na balkonu, svirali su prilikom dva venanja kralja Matijaa. Poslednja dva maarska kralja, Franc Jozef I i Karlo IV

krunisani su na ovom mestu. Da, ovde je stvarana velika istori-ja, a Aleksej i ja smo hteli da je promenimo." Uz pomo doktora Feliksa ifera, je l' tako?" ree Born. Vadas nije stigao da odgovori. U tom trenutku se zauo eho hi-ca i on je odleteo unazad, rairenih ruku. Krv je procurela iz rupe na elu. Born zgrabi Aniku i srui je na kamene ploe na podu. Va-dasovi ljudi se okretae i rairie, uzvraajui vatru dok su traili zaklon. Jedan bi pogoen gotovo odmah i skliznu na mermerni pod, nulav jo pre nego to ga je dotakao. Drugi stie do jedne klupe panino pokuavajui da se iza nje sakrije, kada i on bi oboren metkom u kimu. Presamitio se unazad, a oruje mu je tresnulo o pod. Born skrenu pogled s treeg oveka i potrai zaklon iza Vada-sa koji je leao licem nagore u sve veoj lokvi sopstvene krvi. Ni-Je se pomerao, niti mu se po grudima videlo da die. Sledei pucnji 204 Erik Lustbader mu skrenue panju na Vadasovog treeg oveka koji je ustajao iz unja i ispaljivao arer nekud gore u pravcu velikih orgulja. Glava mu je odjednom odletela unatrag, ruke u stranu, a mrlja krvi na grudima poela brzo da se iri. Pokuao je da pritisne smrtonosnu ranu, ali su mu se oi ve izokrenule u dupljama. Zagledavi se u mrak na balkonu s orguljama, Born primeti kretanje neke tamnije senke i opali. Poletee delii okrznutog kamena. Onda je zgrabio Anikinu baterijsku lampu i uperio snop svetla ka balkonu trei ka sprialnim kamenim stepenicama koje su vodile do njega. Anika, konano slobodna i konano shvativi u kakvom se ha-osu nalazi, pogleda svog oca i poe da vriti. Natrag!" vikao je Born. Pogodie te!" Ignoriui ga, Anika potra do oca. Born ju je pokrivao ispaljujui metke ka senkama na balkonu. Kada je video da je arer ispranjen, potrao je gore. Balkon je de-lovao pusto. Pod je bio od kamena, a zid iza orgulja bio je od izrezbarenih drvenih ploa. Born pogleda iza orgulja, ali tamo nije bilo nikoga. Pogledao je i pod oko orgulja, a onda i zid obloen drvenim ploama. Okvir oko jedne od tabli uini mu se neznatno drugaiji od ostalih - jedan strana bila je moda koji milimetar ira kao da... Born opipa zid prstima i utvrdi da drvena tabla zapravo funkci-onie kao uska vrata. Provukao se kroz njih i naao se naspram te-skobnih spiralnih stepenica. S pitoljem na gotovs, penjao se gore dok nije naiao na jo jedna vrata. Kada ih je gurnuo da se otvore, video je da vode na krov crkve. Onog trenutka kad je provirio, neko je pucao u njega. Sagnuo se natrag, ali je ipak uspeo da primeti jednu figuru kako ide ka delu krova s vrlo strmo postavljenim cre-povima. Da bude gore, poela je da pada kia i crepovi su sada bili jo klizaviji. Jedina pozitivna stvar bila je to je sada i napada morao da pazi na ravnoteu i nije mogao da rizikuje da ponovo cilja u Borna. Born odmah shvati da e mu se izme novih donova klizati pa ih izu i prebaci preko oluka. Zatim pree popreko preko krova, kao kraba. Trideset metara nie, udaljen za samo jedan strmoglavi pad, leao je trg osvetljen starinskim ulinim lampama. Pridravajui se prstima ruku i nogu, nastavio je da prati snajperistu. U podsvesti je 205 ve nes.de posumnjao da je ta osoba Kan, ali zar je mogue da je Kan stigao u Budimpetu pre Borna, i zato je onda pucao na Va-dasa, a ne na njega? Podigavi glavu, ugleda onu figuru kako se kree ka junom tornju. Born se skotrlja za njim, reen da ga ne pusti da pobegne. Cre-povi su bili stari i krti. Jedan se prelomio i ostao mu u ruci kada se na njega oslonio i Born se na trenutak opasno nagnu pod otrim uglom. Pode mu ipak za rukom da povrati ravnoteu i on baci onaj crep iz ruke. Ovaj se razbi o ravan krov produenog dela kapelice koji je sad bio nekih deset metara ispod njega. Misli su mu jurile napred. Najopasniji trenutak za njega bie kada snajperista stigne u siguran zaklon iza tornja. Ako Born i dalje bude ovako otkriven na krovu, snajperista e imati odlian pregled. Sada je kia padala jo jae i bilo je jo tee jasno videti i kretati se. Juni toranj bio je i dalje tek zamagljeni obris udaljen nekih pedeset metara. Born je ve preao tri etvrtine puta do tornja kada je zauo neto - neki zveket metala o kamen i smesta je zalegao po krovu. Voda se slivala niz njega kad zau zvidanje metka pored uha, kako crepovi pored njegovog desnog kolena prte i izgubi oslonac. Skli-znu niz vlanu kosinu i skotrlja se preko ivice krova. Instinktivno se opustio i kada je ramenom udario o krov kapele, sklupao se i iskoristio energiju pada da se otkotrlja to dalje preko krova. Zaustavio se kod jednog prozora s vitraom koji ga je skrivao od pogleda snajperiste. Podigavi glavu, video je da nije daleko od tornja. Jedna manja kula nalazila se u blizini, s uskim prorezom umesto prozora. Delo-vala je srednjovekovno i prorez nije bio zastakljen. On se nekako

provue unutra, pope se do vrha kule i iskorai na uski kameni pa-rapet koji je vodio pravo do junog tornja. Born nije mogao da zna hoe li biti na nianu kada bude prelazio parapet. Zato udahnu duboko, odgurnu se od vratnica i hitro pretra preko uskog kamenog parapeta. Ispred sebe je primetio neko kretanje u senci i hitro se sklupao pre nego to se zauo pucanj. U trenutku je ve bio na nogama i ponovo trao, i pre nego to je snajperista uspeo ponovo da ispali hitac, on se ovoga puta naglavce bacio kroz otvoreni prozor na tornju. 206 Erik Lustbader Odjeknu jo nekoliko hitaca i pored glave mu poletee komadii kamena dok se verao uz stepenice koje su vodile gore. Iznad sebe zau metalni zvuk koji mu je govorio da je protivnik ostao bez municije i on potra uz stepenice, preskaui po tri odjednom ne bi li maksimalno iskoristio ovu privremenu prednost. Zau se jo jedan metalni zvuk i prazan arer pade poskakujui niz kamene stepenice. On nastavi da se penje pognutih leda, trudei se da ostane to vie zaklonjen. Nisu se vie uli pucnji, to je znailo da se moda ve pribliio snajperisti. Ali to 'moda' nije bilo dovoljno dobro. Morao je da zna sigurno. Uperio je Anikinu lampu uz toranj i ukljuio je. Samo nekoliko stepenika iznad sebe spazio je obris senke koja je odmah nestala, i on udvostrui napor da je stigne. Iskljuio je lampu da snajperista ne otkrije njegov poloaj. Sada su bili blizu vrha kule, na visini od nekih osamdeset metara. Napada nije imao kud. Morae da ubije Borna da bi se izvukao iz zamke. Bezizlazna situacija e ga uiniti u isto vreme opasnijim i neopreznijim. Na Bornu je bilo da ovo drugo upotrebi u svoju korist. Iznad sebe ugleda vrh tornja - jedan okrugli prostor s dugakim polulunim otvorima koji su proputali kiu i vetar. On promoli glavu kroz jedan da proveri kako bi izgledao pad s te visine. Znao je da e ga, po svoj prilici, doekati kia metaka ako nastavi dalje. Ipak, nije mogao tu da ostane. Uzeo je lampu, postavio je pod uglom na stepenik iznad sebe, pognut se vratio unatrag, ispruio ruku to je dalje mogao i ukljuio je. Zaglui ga zvidanje metaka. Dok je njihov eho jo uvek odzvanjao kulom, Born pojuri uz preostalih nekoliko stepenika. Raunao je na pretpostavku da e napada u panici ispaliti itav arer tamo gde je mislio da se Born nalazi. Izronivi iz oblaka kamene praine, Born se zakuca u snajperistu odgurnuvi ga preko kamenog poda do podnoja jednog od onih lunih otvora. ovek ga obema pesnicama snano udari po leima i Born pade na kolena. Glava mu polete napred ostavivi otkriven vrat - tako primamljivu priliku napada nije smeo da propusti. Dok je udarao Borna dlanom, ovaj se izvio, zgrabio mu ruku i koristei njeRornovozavetanje____________________________________________207 eovu poetnu energiju, povukao ga da padne. Dok je jo padao, Born cra zveknu pesnicom u bubreg. Napada, meutim, ukljeti Borna nogama i povue ga da padne unazad. Istog asa skoi na njega. Guali su se na podu preseca-jui oblak praine osvetljen snopom iz lampe. Born je u izmaglici primetio da napada ima duguljasto, picasto lice, plavu kosu i svede oi. Na trenutak se naao zateen. Shvati da je oekivao da Kan bude njegov napada. Nije eleo da ubije ovog oveka; eleo je da iz njega izvue neke odgovore. arko je eleo da sazna ko je on, ko ga je poslao i zato je naruio Vadaseovu smrt. On se, meutim, borio snagom i ilavou oajnika i kada je udario Borna po desnom ramenu, ovome potpuno utrnu ruka. Protivnik se bacio na njega pre nego to je Born uspeo da povrati ravnoteu i zatiti sebe. Tri puta zaredom ga je udario pesnicom doguravi ga do otvora i ostavivi ga presamie-nog preko niske kamene ograde. Krenu na njega drei prazan pitolj u ruci, s namerom da ga odalami drkom. Protresavi glavom, Born pokua da zaboravi na bol u desnoj strani. Protivnik je sada bio skoro na njemu, podignute ruke, a teka drka pitolja blesnu spram ulinog svetla. Imao je ubilaki izraz lica i ivotinjski se iskezio. Zamahnuo je kratko i snano, u luku sputajui drku pitolja, oigledno u nameri da Bornu razbije lobanju. U poslednji as, Born se iskrenu i stranu ba koliko je bilo potrebno da se napada u zaletu preturi preko ograde. Born je instinktivno odreagovao, ispruio ruku i zgrabio ove-kovu aku, ali je ona od kie klizila kao nauljena dok mu se prsti ne izmigoljie iz stiska. Kriknuvi, ovek pade kao visak od olova na udaljeni plonik. ':- ? M. '"""'"'" ''"" " " Kan je stigao u Budimpetu s prvim mrakom. Uzeo je taksi s aerodroma i prijavio se na recepciji hotela Danubijus" pod imenom Heng Rafarin, koje je ve koristio onda kada se predstavio kao re-Porter asopisa Le Mond u Parizu. Tako je proao i kroz pasoku kontrolu, ali je nosio i druga kupljena dokumenta, kao ona na koji-ma je bio pomoni inspektor Interpola. 208 Erik Lustbader

Stigao sam iz Pariza na intervju s gospodinom Konklinom'', rekao je izmuenim glasom. Kakvi zastoji! Uasno kasnim. Moete li vi da obavestite gospodina Konklina da sam konano stigao? Ni on ni ja nemamo previe vremena." Kao to je Kan i oekivao, recepcionar baci pogled na kutijaste otvore iza sebe sa zlatnim brojevima soba. Gospodin Konklin trenutno nije u apartmanu. elite li da ostavite poruku?" Pretpostavljam da nemam izbora. Moemo da zavrimo posao sutra ujutru, kad budemo obojica svezi." Kan ko bajagi ispisa poruku g. Konklinu, zatvori je u kovertu i predade recepcioneru. Uzevi svoj klju, on se okrenu od pulta, ali krajikom oka primeti da je recepcioner ostavio koverat u otvor oznaen kao MANSARDA 3. Zadovoljan, pope se liftom do svoje sobe koja je bila na spratu ispod mansardi. Umio se, izvadio neke stvari iz male torbe i izaao. Krenuo je stepenitem do potkrovlja. Dugo je ostao da stoji na hodniku, samo oslukujui, navikavajui se na sitne zvuke svojstvene svakoj zgradi. Stajao je, neprimetan i miran, ekajui neto - neki zvuk, vibraciju, oseaj - bilo ta to bi mu reklo da li da krene dalje ili da se vrati. Na kraju, poto nije uo nita neprimereno, krenu oprezno na-pred pregledajui itav hodnik kako bi se bar uverio da mu odatle ne preti nikakva opasnost. Na kraju se nae pred dvokrilnim vratima od polirane tikovine mansarde br. 3. Izvadi kalauz i ubaci ga u bravu. Trenutak kasnije, vrata se otvorie. Ponovo je ostao da stoji u dovratku, upijajui zvuke iz prostorije. Instinkt mu je govorio da je soba prazna. Ipak je oseao zamku. Zanosei se malo od neispavanosti i ponovnog naleta emocija, razgledao je oko sebe. Osim raspakovanog paketa, otprilike veliine kutije cipela, u sobi skoro nita nije ostavljalo utisak da je zauzeta. Po izgledu kreveta, u njemu niko nije spavao. Gde je sada Born, pitao se Kan. Najzad, nateravi sebe da se pribere, prie kupatilu i upali svetio. Ugleda jedan plastini ealj, etkicu za zube i boicu vodice za usta koju je hotel ostavljao gostima zajedno sa sapunom, amponom i kremom za ruke. Odvrnuo je ep s paste za zube, iscedio malo u lavabo i isprao je vodom. Zatim je izvadio spajalicu i malu srebrnal Rornovo zavetanje 209 stu kutiju. Unutra su bile dve kapsule u omotu od brzo otapajueg elatina. Jedna je bila bela, jedna crna. Od jedne srce bije, od druge srce spije, od onih to ti Otac daje, tebi nita nije", pevuio je jasnim tenorom melodiju koju peva Beli Zec, izvlaei belu kapsulu iz leita. Ba je hteo da je stavi u otvor tube i da je ugura jednim krajem spajalice, kad ga neto natera da se zaustavi. Izbrojao je do deset, vratio ep "a pastu za zube i paljivo odloio tubu tamo gde je i bila. Stajao je na trenutak zbunjen, piljei u dve kapsule koje je lino bio pripremio ekajui onaj let iz Pariza. Tada mu je bilo jasno ta eli da uradi - crna kapsula sadrala je taman toliko zmijskog otrova da paralie telo, a da Born ostane svestan i budan. Born je znao vie o Spalkovim planovima nego Kan; nesumnjivo je bilo tako - pratio je njegovo kretanje koje je vodilo do Spalkove baze. Kan je eleo da sazna ta Born zna pre nego to ga ubije. Tako je, bar, govorio sebi. Nije, meutim, mogao da porekne da su se u njegovoj glavi, u kojoj je toliko dugo bilo mesta samo za grozniavu viziju osvete, u poslednje vreme pojavljivali i drugi scenariji. Bez obzira na to koliko je energije troio da ih se oslobodi, stalno su mu se vraali. Zapravo, upravo je shvatio da, to ih je jae potiskivao, to su oni sve upornije odbijali da nestanu. Oseajui se kao budala, stajao je u sobi svog smrtnog neprijatelja a da nije bio u stanju da izvede svoj briljivo smiljeni plan. Umesto toga mu je u mislima promicao izraz Bornovog lica kada je ugledao izrezbarenog kamenog Budu kako visi na zlatnom lancu oko njegovog vrata. I sada je uhvatio Budinu figuru, osetivi kao i uvek ^veslan spokoj i bezbednost u njegovim poznatim oblinama i specifinoj teini. ta to s njim nije bilo u redu? Frknuvi kratko od besa, okrenuo se i iskrao iz sobe. Silazei niz stepenice, izvadio je mobilni i ukucao jedan lokalni broj. Zvonilo je dvaput pre nego to se neko javio. , , Da?" kazao je Itan Hern. , , -. Kako ide posao?" upita ga Kan. Ustanovio sam da je jako zabavan." \ Tako sam i mislio." Gde se nalazi?" pitao je novi slubenik firme Humanistas Ltd., zaduen za razvoj. ,,U Budimpeti." Kakvo iznenaenje", ree Hern. Mislio sam da ima naruen posao u Istonoj Africi." Odbio sam ga", odgovori mu Kan. Sad je ve bio izaao u predvorje i iao ka izlaznim vratima. ,,U stvari, na neko vreme sam se povukao s trita."

Mora da te neto mnogo vano dovodi ovamo." Dovodi me tvoj ef, zapravo. ta si uspeo da iaka?" Nita konkretno, ali neto sprema. Vidi se da je re o neemu vrlo, vrlo velikom." Na osnovu ega?" pitao ga je Kan. Prvo, izigrava domaina jednom paru eena", ree Hern. Naizgled, tu nema nieg neobinog. Vodimo jednu vanu inicijativu u eeniji. Meutim, vrlo je udno to to sam ih prepoznao, tj. njega, mada nose zapadnjaku odeu i on nema bradu, a ena ne nosi fe-redu. To je Hasan Arsenov, voda eenskih pobunjenika." Nastavi", podstakao ga je Kan razmiljajui kako e od ove krtice dobiti i vie nego to je platio. Osim toga, pre dve noi me je poslao u operu", nastavio je Hern. Rekao mi je da bi hteo da obrlati bogatog donatora po imenu Laslo Molnar." ta je tu neobino?" ree Kan. Dve stvari", odvrati Hern. Prvo, Spalko ga je preuzeo negde na pola veeri. Meni je bukvalno naredio da sutradan uzmem slobodan dan. Drugo, Molnar je nestao." Nestao?" Bez traga, kao da ga nikad nije bilo", ree Hern. Spalko je mislio da sam naivac i da neu proveriti." Nasmejao se tiho. Ne budi previe samouveren", upozorio ga je Kan, tada ovek pravi greke. I zapamti ta sam ti rekao, ne potcenjuj Spalka! Kad ga bude potcenio, raunaj da si ve mrtav." Shvatam, Kane. Zaboga, nisam glup." Ne bih te plaao da jesi", podseti ga Kan. Zna li kunu adresu tog Lasla Mornara?" > <* Itan Hern mu je izdiktira. ' l 211 Sada", ree Kan, samo treba da otvori ui i baci se na posao. Hou da znam sve o njemu ega moe da se dokopa." Dejson Born posmatrao je Aniku Vadas dok je izlazila iz mrtvanice gde je pod pratnjom policije odvedena da identifikuje svog oca i trojicu njegovih saradnika. to se tie snajperiste, on je pao licem o plonik, pa nisu mogli da ga identifikuju po zubarskom kartonu. Mora da policija upravo proverava njegove otiske u bazi podataka EU. Iz odlomaka razgovora koje je nauo u crkvi svetog Mateja, policija je s pravom bila radoznala da sazna zato bi profesionalni atentator eleo da likvidira Janoa Vadasa, no Anika im nije nudila objanjenje i na kraju su policajci odustali i pustili je da ide. Nisu, naravno, ni nasluivali da je i Born tamo. Morao je da se skloni pre nego to je istraga poela (nalazio se na internacionalnoj poternici) ali je ipak bio uzrujan. Nije imao pojma moe li verovati Aniki. Ne tako davno, arko je elela da mu prosvira metak u glavu. Nadao se, meutim, da e je u dobre namere ubediti njegovo ponaanje prilikom ubistva njenog oca. Oigledno i jeste, jer ga policiji nije spomenula. Umesto toga, pronaao je svoje izme u kapeli koju mu je Anika pokazala, izmeu kripti kralja Bele III i Ane atijonske. Potplatio je jednog taksistu da prati njen automobil do policijske stanice, a zatim i do mrtvanice. Sada je posmatrao policajce kako se pozdravljaju dodiruju-C1 apke. Ponudili su joj da je otprate do kue, no ona je odbila. Umesto toga je mobilnim pozvala taksi, primetio je. Kada se uverio da je ostala sama, izaao je iz senke u kojoj se skrivao i hitro joj pritrao. Ona ga je primetila i sklonila mobilni. Zaustavio ga je njen zabrinuti pogled. Vi! Kako ste me nali?" Primetio je da gleda oko sebe prilino nervozno. Sve vreme ste me pratili?" "Hteo sam da se uverim da si dobro." Moj otac je na moje oi ubijen", rekla je odseno. Zato bih bila dobro?" Bio je svestan injenice da stoje ispod uline lampe. Nou je elc razmiljao pre svega o vidljivosti mete i bezbednosti, bila je to 212 Erik Lustbader njegova druga priroda - nita nije mogao protiv toga. Ovde policija ume da bude nezgodna." Ma ta kaete? A otkud vi to znate?" Oigledno je njegov odgovor nije mnogo zanimao, jer je krenula dalje bez njega, klapui tiklama po kaldrmi. Anika, potrebni smo jedno drugom." Koraala je pravih leda i uspravne glave na dugom vratu. Zato biste rekli neto tako apsurdno?" Zato to je to istina." Okrenula se na peti ka njemu. Ne, to nije istina." Sevnuia je oima. Moj otac je mrtav zbog vas." Ko je sada apsurdan?" Zavrteo je glavom. Tvoj otac je ubijen zbog onoga u ta su se uvalili on i Aleks Konklin. Zato su i Alek-sa ubili u sopstvenoj kui, zato sam i ja ovde."

Frknula je prezrivo. Born je shvatao otkud tolika oholost. Bila je primorana da uestvuje u areni kojom su dominirali mukarci, ve-rovatno pre svih njen otac, a sada je manje-vie bio objavljen rat. U svakom sluaju, branila se od svega. Zar ne eli da sazna ko ti je ubio oca?" Iskreno, ne." Oslonila se pesnicom o kuk. elim da ga sahranim i zaboravim na Alekseja Konklina i doktora Feliksa ifera." Ne misli valjda ozbiljno?" Da li vi mene poznajete, g. Born? Znate li ita o meni?" Sve-tlim oima posmatrala ga je, blago nakrivivi glavu. Ne bih rekla. Nemate blage veze. Zato ste i doli ovde da izigravate Alekseja. Glupavi trik, suvie providan. I sada, kad ste se umeali, kada je krv prolivena, sad mislite da je na vama da otkrijete na emu su radili moj otac i Aleksej." Da li ti poznaje mene, Anika?" Podrugljiv osmeh joj je iskrivio lice i ona mu se priblii jedan korak. O, da, gospodine Born, i te kako vas poznajem! Nagledala sam se ja takvih kako dolaze i odlaze, i svaki je mislio da je pametniji od onog drugog, sve dok ga ne obori metak." Ko sam onda ja?" Mislite da vam neu rei? Gospodine Born, ja znam tano ko ste vi. Mae s klupetom. Jedino vam je na pameti da razmotate to 213 klupko, bez obzira na cenu. To je vama samo ala - tajna koju morate da otkrijete. Nita drugo nije vano. Ogranieni ste tajnom ije rasvetljenje traite. Bez nje, ne biste ni postojali." Grei." ,,A ne, ne greim." Razvukla je usta u jo podrugljiviji osmeh. Zato ni ne moete da pojmite kako to da mogu ovome da okrenem lea, zato ne elim da saraujem s vama i pomognem vam da pronaete ubicu moga oca. Zato bih? Hoe li ga to vratiti? On je mrtav, gospodine Born. Vie ne razmilja, niti die. Sada je samo hrpa ostataka koja ega da vreme dokraji svoj posao." Okrenula se i ponovo krenula dalje. ' ' Anika..." ''" Odlazite, gospodine Born. ta god da imate da kaete, nisam zainteresovana." Potrao je da je sustigne. Kako to moe da kae? estoro ljudi je izgubilo ivot zbog..." Pogledala ga je pokajniki i on vide da je na ivici suza. Pre-klinjala sam oca da se ne mesa, ali ne, stari prijatelji, primamljiv tajni zadatak, ko zna ta je bilo u pitanju. Upozoravala sam ga da e to na loe da izae, ali on mi se samo smejao - da, smejao mi se - i govorio da sam ja njegova erka i da ne mogu to da razumem. Lepo mi je zapuio usta, zar ne?" Anika, mene jure za dvostruko ubistvo koje nisam poinio. Dva moja najbolja prijatelja su ubijena, a meni su podmetnuli da budem glavni osumnjieni. Moe li da pojmi..." Isuse, zar niste uli ni re od onoga to sam rekla? Zar vam je ulo na jedno uvo a izalo na drugo?" Ne mogu ovo sam da uradim, Anika. Potrebna mi je tvoja pomo. Nemam kome drugom da se obratim. Moj ivot je bukvalno u tvojim rukama. Molim te, ispriaj mi o dr Feliksu iferu. Reci mi ste zna i kunem se da me vie nikada nee videti." je u ulici Fo 106-108 u Vizivarou, uskom naselju koje se Pre sastojalo od brdaaca i strmih stepenica nego od ulica, ukljete-nni izmeu tvrava i Dunava. Sa prozora na prednjem balkonu, vi214 Erik Lustbader deo se trg Bern. Upravo tu, godinama pre ustanka 1959. skupljale su se na hiljade ljudi da mau maarskim zastavama sa kojih su marljivo i radosno isekli srp i eki pre nego to e krenuti u mar na parlament. Stan je bio skuen i pretrpan, pre svega zbog velikog koncert-nog klavira koji je zauzimao dobru polovinu dnevne sobe. Knjige, asopisi i urnali iz istorije i teorije muzike, biografije kompozitora, dirigenata i muziara gurali su se na policama od poda do tavanice. Ti svira?" pitao ju je Born. Da", odgovorila je Anika turo. On sede na klupu za klavirom i pogleda notnu svesku rairenu na postolju. openov Nokturno", Opus 9, br. l u B-molu. Morala bi da bude prilino dobra da odsvira ovo, pomislio je. S prozora u dnevnoj sobi pruao se pogled na bulevar i zgrade iza bulevara. Samo nekoliko prozora bilo je osvetljeno i kroz no je lebdeo zvuk deza pedestih godina - Telonijus Mank. Neki pas za-laja i umiri se. S vremena na vreme protutnjalo bi neko vozilo. im je upalila lampe, otila je u kuhinju i pristavila vodu za aj. Iz ormara jarkoute boje izvadila je dve oljice s tacnama. ekajui da aj bude gotov, otvorila je bocu rakije i usula velikoduno rakiju u olje.

Otvorila je friider. Hoe li neto da pojede? Malo sira, kobasice?" Sad mu se obraala kao starom prijatelju. Nisam gladan." Ni ja." Uzdahnula je i zatvorila friider. Kao da je, kad je resila da ga dovede kod sebe kui, takoe resila i da promeni ponaanje. Vie nisu spominjali Janoa Vadasa niti Bornovu bezuspesnu jurnjavu za ubicom. To mu je i odgovaralo. Pruila mu je aj s rakijom, otili su u dnevnu sobu i seli na pohabanu, staru sofu. Moj otac je radio s jednim profesionalnim posrednikom po imenu Laslo Molnar", rekla je bez ikakvog uvoda. On je sakrio tvog dr ifera." Sakrio?" Born odmahnu glavom. Ne razumem." Doktora ifera su kidnapovali." : ;. Born oseti kako napetost u njemu raste. Ko to?" ,: Bornovojavetanje__________________________________________215 Sada ona odmahnu glavom. Moj otac je znao, ali ja ne znam." Namrtila se, pokuavajui da se koncentrie. Zato je Aleksej i stupio s njim u kontakt. Bila mu je potrebna oeva pomo da oslobode dr ifera i odvedu ga u tajno sklonite." Odjednom mu se vratie reci Milen Ditron: Toga dana je Aleks mnogo telefonirao i mnogo su ga zvali za vrlo kratko vreme. Bio je uasno napet i znala sam da se neka operacija na terenu nalazi u kritinoj fazi. ula sam da je vie puta spomenuto ime dr ifera. Pretpostavljam da je on bio centar te operacije." To je bila ta vana operacija na terenu. Znai tvom ocu je uspelo da oslobodi dr ifera." Anika je klimnula glavom. Pod svetlou lampe kosa joj je go-rela tamnim, bakarnim sjajem. Oi i polovina ela ostali su u senci. Sedela je stisnutih kolena, malo pognuta napred, sa oljom medu dlanovima kao da joj je potrebno da upije njenu toplotu. im je moj otac oslobodio dr ifera, predao ga je Laslu Mol-naru. Iskljuivo iz bezbednosnih razloga, l on i Aleksej su se uasno plaili onoga ko je kidnapovao dr ifera, ko god to bio." Born pomisli kako se i to uklapa s onim to mu je Milen rekla. Tog dana je bio preplaen." Razmiljao je grozniavo. Anika, da bi ovo mogli da rasvetli-mo, mora da shvati da je tvom ocu nametena klopka. Taj snajperista je ve bio u crkvi kad smo uli; znao je za namere tvog oca." Kako to misli?" Tvoj otac je bio ubijen pre nego to je uspeo ita da mi kae. Neko ne eli da pronaem dr ifera i sve je jasnije da je to onaj isti neko ko je kidnapovao ifera i koga su se plaili tvoj otac i Aleks." Anika razrogai oi. Mogue je da je Laslo Molnar u opasnosti." Misli li da je taj misteriozni ovek povezao tvog oca i Mol-nara?" Moj otac je bio izuzetno oprezan, vrlo je pazio na bezbednost, zato ne bih rekla." Pogledala ga je i oi joj se uozbiljie od straha. "S druge strane, otkrili su ga kod crkve svetog Mateja." Born je potvrdno klimao glavom. Zna li gde ivi taj Molnar?" 216 Erik Lustbader Anika ih je odvezla do Molnarovog stana koji se nalazio u elegantnom, diplomatskom kraju pod imenom Ruino brdo. Odatle se pruao pogled na zgurane zgrade od svetlog kamena, raskono ukraene poput bekih torti, s ornamentima na vencima i nadvratnicima, starinskim plonicima, balkonima od kovanog gvozda sa saksijama cvea, kafiima pod jakim, limunutim svetlom kitnjastih ulinih lampi, koje je otkrivalo crvena drvena vrata, blistava stakla u izlozima, obojena i bruena po uzoru na fin de siecle motive. Kao i Parizom, i ovim gradom je pre svega dominirala krivudava reka koja se ravala u dva toka, kao i mostovi koji su joj spajali obale. Osim njih, ovo je bio grad isklesanog kamena, gotskih kula, strmih javnih stepenika, bedema s ulinim osvetljenjem, kupola optoenih bakrom, zidova obraslih brljanom, spomenika, statua i blistavih mozaika. Po kii bi se du reke raskrilili kiobrani, na hiljade kiobrana, nalik jedrima na vodi. Sve su ove stvari i jo mnoge druge duboko dirnule Borna. Ose-ao se kao da je stigao u neko mesto kog se sea iz sna, koje ima onu nadrealnu jasnou koju samo podsvest ume da da naim snovima. A ipak, nije uspevao nita konkretno da prepozna u toj plimi emocija koja se dizala iz krhotina njegovog seanja. Sta je bilo?" pitala ga je Anika, osetivi njegov nemir. Bio sam ve ovde", rekao joj je. Sea se kad sam ti rekao da policija ovde ume da bude nezgodna?" Klimnula je potvrdno. Tu si potpuno u pravu. Hoe da mi kae da se ne sea odakle to zna?" Oslonio je glavu na naslon. Pre mnogo godina sam imao teku nesreu. Zapravo, nije bila nesrea. Pucali su na mene na jednom brodu i pao sam u more. Zamalo da umrem od oka, gubitka krvi i temperature. Jedan doktor u jednoj francuskoj luci izvadio mi je metak i negovao me. Potpuno sam povratio fiziko zdravlje, ali mi je seanje stradalo. Neko vreme sam imao amneziju i onda su polako,

bolno poeli da mi se vraaju delii seanja. Moram da ivim s tim da ono nije celovito i verovatno to nikada nee ni biti." Anika je vozila dalje, ali je izraz na njenom licu govorio da ju je pogodila njegova pria. Ne moe da zamisli kako je to kad ne zna ko si", rekao je. Dok ti se to ne desi, nema anse da objasni kakav je to oseaj." Bornovo zavetanje 217 Kao brod bez sidra." ,-,;. Pogledao ju je. Da." Svugde oko tebe more, niotkuda ni traga kopnu, nema sunca, ni meseca, ni zvezda da ti kau kojim putem da krene kui." Tako nekako." Bio je iznenaen. Hteo je da je pita otkud ona zna tako neto, ali tada se zaustavie pred velikom kamenom zgradom ukraenom ornamentima. Izali su iz kola i uli u hodnik. Anika je pritisnula neko dugme i zakiljila je slaba sijalica ija je bolesna svetlost otkrila mozaik na podu i interfon s imenima stanara. Niko nije odgovorio na zvono kraj imena Lasla Molnara. To nita ne mora da znai", rekla je Anika. Vrlo je verovat-no da je Molnar s dr iferom." Born je priao ulazu sa irokim, masivnim vratima i arenim, mat staklom od visine struka nagore. Za koji minut emo otkriti." Sagnuo se nad bravom i trenutak kasnije ona je popustila. Anika je pritisla opet neko dugme i na trideset sekundi je opet zasve-tlela sijalica dok su se penjali irokim zakrivljenim stepenitem do Molnarevog stana na drugom spratu. Born je ovog puta bravu malo tee otvorio, ali je ipak popustila. Anika je brzopleto krenula da ude, ali ju je Bora zadrao. Izvukao je onaj keramiki pitolj i lagano odgurnuo vrata. Lampe su bile upaljene, ali je bila tiina. Ili su iz dnevne sobe u spavau, pa u kupatilo, kuhinju i zatekli stan uredan i ist kao suza, bez tragova borbe i bez traga Molnaru. Ono to mi se ne svia", rekao je Bora odloivi pitolj, jeste to to su lampe upaljene. Nemogue da je otiao kod dr Sifera." Onda e se svakog asa vratiti", ree Anika. Trebalo bi da ga saekamo." Born klimnu glavom. U dnevnoj sobi podigao je s polica i pisaeg stola nekoliko uramljenih fotografija. Je li ovo Molnar?" pitao je Aniku pokazujui na krupnog mukarca guste zalizane crne kose. To je on." Pogledala je oko sebe. Moji deda i baba su nekad iveli u ovoj zgradi i kao dete sam se igrala na hodnicima. Deca koja su ivela ovde znala su gomilu mesta za skrivanje." 218 Erik Lustbader Bom prelete prstima preko omota starih ploa 33,3 obrtaja, poredanih kraj skupocenog stereo-ureaja s nekim komplikovanim gramofonom. Vidim da je zaluenik za operu i audiofil, takoe." Anika se zagleda u ureaj. Nema CD plejera?" Ljudi kao to je Molnar kazae ti da prenos zvuka na digitalni nosa oduzima snimku toplinu i suptilnost." Bom zatim prie radnom stolu na kom je stajao laptop. Prime-ti da je prikljuen u struju i na modem. Ekran je bio crn, ali kada je dodirnuo kuite, ono je bilo toplo. Pritisnuo je dugme escape i ekran je smesta oiveo; kompjuter je bio uspavan" - uopte nije bio iskljuen. Priavi mu s lea, Anika pogleda ekran i proita s njega: ,,An-traks, argentinska hemoragijska groznica, kriptokokoza, pneumo-ku-ga... Boe na nebesima, zato je Molnar odlazio na veb-sajt koji opisuje dejstvo smrtonosnih - kako ih to zove - patogena?" Samo znam da je dr ifer poetak i kraj ove enigme", ree joj Born. Aleks Konklin je dr iferu priao dok je ovaj bio u DARPA - to je program za napredno naoruanje koji vodi Ministarstvo odbrane SAD. Za godinu dana, dr ifer je prebaen u Upravu za taktika nesmrtonosna oruja pri CIA. Ubrzo nakon toga je potpuno nestao. Nemam pojma na emu je radio i ta je to toliko zaintereso-valo Konklina da se odluio da rizikuje da naljuti Ministarstvu odbrane i sakrije im tako poznatog naunika koji je radio na programu CIA." Moda je dr ifer bakteriolog ili epidemiolog." Stresla se. Podaci s ovog sajta su uasavajui." Otila je u kuhinju da popije au vode dok je Born i dalje razgledao veb-stranicu traei neki novi trag koji bi mu objasnio zato ju je Molnar posetio. Ne naavi nita, vratio se na poetnu stranicu gde je na padajuem meniju pored oznake adrese" pogledao na koje je jo sajtove Molnar izlazio. Kliknuo je na poslednji na kom je bio. Ispostavilo se da je to neki nauni forum. Kliknuvi na arhivu", potraio je podatak kada je to Molnar uestvovao u ovom forumu i o emu je priao. Pre otprilike 48 sati, Laslo 1647M ulogo-vao se na forum. Bornu je srce jako lupalo dok je itao razgovor koji je Molnar vodio s

nekim uesnikom foruma. Anika, pogledaj ovo", pozvao ju je. Izgleda da dr ifer nije i bakteriolog ni epidemiolog. On je ekspert za nespecifino ponaanje bakterija." Borne, bolje doi ovamo", odgovorila je Anika. Brzo." Neka ukoenost koju je osetio u njenom glasu natera ga da se u trenutku stvori u kuhinji. Stajala je pred sudoperom kao omaija-na. au vode je dopola prinela usnama. Bila je pobledela, a kada ga je ugledala, nervozno je oblizala usne. ta je bilo?' Pokazala je prostor izmeu radnog stola i friidera gde je stajalo sedam ili osam uredno poredanih belih icanih pregrada. ta je to, kog vraga?" pitao je. To su pregrade za police iz friidera", ree Anika. Neko ih je izvadio." Okrenula se ka njemu. Zato bi to uradio?" Moda je g. Molnaru trebao nov friider." Ovo jeste nov friider." On pogleda iza friidera. Ukljuen je i kompresor normalno radi. Nisi gledala unutra?" Ne." . . On povue ruku i otvori vrata. Anika se zagrcnu. Pobogu!" ote se Bornu. < Dva beivotna zamagljena oka piljila su pravo u njih. Ostavljeno u friider bez pregrada, lealo je sklupano, modrobelo telo La-sla Molnara. Navijajui zvuk sirena povratio ih je iz oka. Potravi ka prozoru koji je gledao na ulicu, Born ugleda kako Ruinim brdom pristiu P61 ili est opel astri" i koda felicija", s upaljenim plavo-belim rotacionim svetlima. Policajci su istravali iz kola i svi ili pravo ka Molnarevoj zgradi. Ponovo su mu smestili! Scena je bila toliko sli-na onoj Konklinovoj kui da je znao da za ovo mora biti odgovora 'sta osoba. Ovo je bilo vano jer mu je govorilo dve stvari: prv. da njega i Aniku prate. I to ko? Kan? Nije bio ubeen u to. Kav metod rada bio je direktna konfrontacija. Drugo, Kan je moda govorio istinu kada je rekao da nije odgovoran za likvidaciju Alek220 Erik Lustbader sa i Moa. Trenutno mu nije padao na pamet dobar razlog zato bi ga lagao. Preostala je, dakle, neka nepoznata osoba koja je i kod Konklina pozvala policiju. Da li je nalogodavac te osobe stanovao u Budimpeti? Logika je jasno upuivala na to. Konklin je i sam hteo da krene za Budimpetu kada je ubijen. Dr Sifer je bio u Budimpeti s Janoom Vadaseom i Laslom Molnarom. Svi putevi vodili su ovaj grad. Ovakve misli nisu ga, meutim, spreile da odmah dovikne Ani-ki da obrie i skloni au iz koje je pila vodu i izbrie slavinu. Zgrabio je Molnarev laptop, obrisao muziki ureaj i kvaku na ulaznim vratima i izjurili su iz stana. Ve su mogli da uju policajce kako jure uz stepenice. Lift je sigurno bio pun policije, pa nije dolazio u obzir. Nisu nam ostavili izbora", ree Born penjui se stepenicama, moramo gore." Otkud oni ba sad?" upita Anika. Kako su mogli da znaju da smo tu?" Nisu", odgovori Born, nastavivi da je vodi gore, osim ukoliko nas neko nije pratio." Nije mu se dopadao poloaj u koji ih je policija dovela. Previe dobro se seao sudbine snajperiste u crkvi svetog Mateja. Kad se ovek visoko popne, vrlo esto nezgodno sleti. Bili su samo jedan sprat ispod krova kad ga je Anika povukla za ruku i proaputala mu: Ovuda!" Povela ga je u hodnik. Iza njih su stepenitem odzvanjali glasovi grupe mukaraca, tipini za ljude koji su krenuli da uhvate oko-relog ubicu. Negde pred kraj hodnika nalazila su se jedna vrata koja su liila na izlaz za sluaj nude. Anika ih otvori. Naoe se u nekom kratkom hodniku, ne duem od nekoliko metara, na ijem su se kraju nalazila jo jedna vrata od ulubljenih metalnih ploa. Born proe ispred nje. Video je da vrata imaju zasune pri dnu i pri vrhu. Povukao ih je i otvorio. Doekao ih je zid od cigala, hladan kao smrt. Vidi ti to!" ree detektiv ila, ignoriui jednog novajliju koji je povraao po svojim uglancanim cipelama. Vie ne izlaze s AkadeBornovo zavetanje 221 mije kao nekad, likovao je dok je prouavao ukrueno telo rtve u-gurane u sopstveni friider. Nema nikoga u stanu", ree jedan od policajaca.

Svejedno, uzmite otiske", kazao je detektiv ila. Bio je to grub, plavokos ovek polomljenog nosa i inteligentnih oiju. Sumnjam da je napada bio dovoljno glup da ostavi otiske, ali nikad se ne zna", rekao je. Onda je upro prstom. Pogledaj ove rane od paljenja, hoe? I one od uboda deluju prilino duboko." Muili su ga", kazao je narednik, mlad, uskih kukova, ,,i to profesionalno." Ovaj je vie nego profesionalan", ree ila nagnuvi se napred da omirie les kao da je polutka mesa koja je poela da se kvari. Ovaj uiva u svom poslu." Dounik nam je rekao da je ubica u stanu." Detektiv ila podie pogled. Ako nije u stanu, onda je sigurno u zgradi." Izmaknuo se da proe tim forenziara s opremom i fotoaparatima. Rairite ljude." Ve jesam", ree narednik tek da ga podseti da nee ostati ve-ito narednik. Dosta smo se bavili mrtvacem", ree detektiv ila. Idemo i mi." Dok su ili niz hodnik, narednik je objanjavao da je lift ve blokiran i da su donji spratovi provereni. Ubica je mogao da ode samo u jednom pravcu." Dovedi najbolje strelce na krov", ree detektiv ila. Ve su tamo", odgovori narednik. Poslao sam ih liftom kad smo stigli u zgradu." ila klimnu glavom. Koliko jo spratova ima iznad? Tri?" Tako je, gospodine." ila se penjao po dva stepenika odjednom. ,,S naima na krovu, ne moramo da urimo." Nije im dugo trebalo da pronau vrata koja su vodila do onog malog hodnika. Kuda ovo vodi?" upita ila. Ne znam, gospodine", rekao je narednik, iznerviran to nema odgovor. 222 Erik Lustbader Kad su prili blie, dvojica mukaraca ugledae ona metalna vrata. ta je ovo?" ila se zagleda u vrata. Zasuni na dnu i na vrhu." Nagnuo se napred i video svetlucanje metala. Neko ih je nedavno otvarao." Izvue pitolj, otvori vrata i vide da su zazidana. Izgleda da je na ubica bio razoaran, ba kao i mi." ila je zurio u zid, pokuavajui da primeti ima li nekih novih opeka. Zatim isprui ruku i poe da opipava jednu po jednu ciglu. esta koju je opipao, tek neznatno se pomerila. Svestan da narednik samo to nije uzviknuo, on mu zatvori akom usta i uutka ga pogledom. Zatim mu proapa na uho: Uzmi trojicu i pretresite sused-nu zgradu." Isprva je Born koji je naprezao sluh kako bi uhvatio svaki, i najmanji zvuk u mrklom mraku, pomislio da je zauo nekog od pacova s kojima su delili ovaj vlani, hladni i teskobni prostor izmeu Molnarove i susedne zgrade. Zatim ga je ponovo zauo i odmah prepoznao: bio je to zvuk struganja cigle o malter. Pronali su nam skrovite", proaputao je Aniki uhvativi je za ruku. Moramo odavde." Prostor u kom su se nalazili bio je uzan, ni pola metra u irinu, ali je delovalo kao da se prostire uvis u nedogled. Stajali su na nekom udnom podu od metalnih sipki. Nije bio ba najstabilniji i Born nije ni eleo da misli ta bi bilo kad bi neka od sipki popustila pod njihovom teinom i oni se sruili niz otvor. Zna li neki izlaz odavde?" apnuo joj je Born. Mislim da znam", rekla je. Okrenula se udesno i napipavala zid susedne zgrade dlanovima. Saplela se i ponovo ispravila. Tu je negde", promrmljala je. Nastavili su dalje, nogu pred nogu. Iznenada, jedna ipka pue pod Bornovom teinom i leva noga mu propade. On izgubi ravnoteu, udari ramenom o zid i Molnareov laptop mu ispade iz ruke. Pokuavao je da ga dohvati dok ga je Anika vukla nagore. Meutim, vide ga kako udara ivicom o trulu cev i propada kroz otvor koji je za sobom ostavila, zauvek izgubljen. Jesi li dobro?" upita ga Anika kad je ponovo stao na noge. Dobro sam", ree turobno, ali je Molanreov laptop otiao." Bornovo vivetanje____________________________________________223 Trenutak kasnije se ukoio. Iza njih, lagano i ritmino, ulo se neije disanje, i Born izvadi lampu drei prst na dugmetu. Prilju-bivi usne uz Anikino uho, ree joj: "Ovde je. Bez prie." Osetio je da klima glavom i nanjuio je miris citrusa i mousa na njenoj goloj koi. Neto zazvea iza njih kad policajac cipelom zakai var koji je spajao dve cevi. Svi ostadoe da stoje kao ukoeni. Bornu je srce brzo tuklo. Onda Anikina ruka potrai njegovu i prisloni je na zid, na mesto gde je napipao neki ulubljen kanal ili namemo itelo-van malter. Sada su, meutim, imali drugi problem. im budu gurnuli taj deo zida, onaj policajac iza njih ugledae slabo svetio ispred sebe, ma koliko slabo ono bilo. Videe ih i znae kuda idu. Born odlui da rizikuju i proaputa tik uz Anikino uho: Najavi mi sekund ranije kad bude htela da gurne zid." Ne isputajui mu ruku, stisnula ju je u znak slaganja. Zatim je ponovo osetio njen stisak i uperio je

snop svetla direktno iza njih. Iznenadna jaka svetlost zaslepi njihovog pratioca i Born svom snagom gurnu Aniku kroz otvor u zidu od nekih pola sa pola metra. Dok se Anika provlaila, on je i dalje drao uperenu lampu u protivnika, ali oseti kako vibriraju cevi pod njegovim stopalima i trenutak kasnije - jak udarac. ....... Detektiv ila je pokuao da zatiti oi od svetla. Uhvaen je potpuno nepripremljen za ovo, to ga je dobrano razbesnelo budui da se ponosio injenicom da ga nita ne moe iznenaditi. Protresao je glavom, ali nita - snop svetla ga je privremeno zaslepio. Ako ostane tu gde je dok se svetio ne ugasi, nije sumnjao da e ubica uspeti da pobegne. Zato iskoristi faktor iznenaenja kao prednost i napade ga uprkos zaslepljenosti. Zajeavi od napora, potra niz cevi i zakuca se u begunca, sputene glave, kao u pravoj ulinoj tui. U tako skuenom prostoru i mraku, oi mu nisu mnogo vrede-le, te on nastavi da ga udara pesnicama, ivicama dlanova i debelim donom to je preciznije mogao, kao to su ga uili na Akademiji. Bio je to ovek koji je verovao u disciplinu, strogou i u mo prednosti. Znao je, kada se zaleteo u ubicu, da ovaj nee predvideti ova224 Erik Lustbader kav napad naslepo i zato ga je obasuo udarcima to je vie mogao, da to bolje iskoristi ovo iznenaenje u svoju korist. ovek je, meutim, bio jak i vrste grae. to je bilo jo gore, bio je vest borac prsa u prsa i ila je skoro odmah znao da e biti poraen ako borba potraje. Zato je nastojao da je zavri brzo i efektno. Meutim, napravio je kobnu greku izloivi vrat protivniku. Oseti iznenada pristisak, ali ne i bol. Svest je izgubio jo pre nego to su ga izdale noge. Born je proao kroz otvor u zidu i sada je pomagao Aniki da vrati cigle u otvor. .( : ta se s tobom desilo?" upitala je skoro bez daha. , ;/ Jedan policajac je bio pametniji nego to je trebalo." Nalazili su se u jo jednom malom, pomonom hodniku od cigala. Kroz vrata se izlazilo u predvorje susedne zgrade i toplo svetio dopiralo je sa zidnih lampi s abaurom od mat stakla, du zidova oblepljenih tapetama u cvetnom dezenu. Tu i tamo nalazila se po neka drvena klupa. Anika je ve bila pritisla dugme lifta, ali kad je stigao do njihovog nivoa, Born vide da su unutra dva policajca s pitoljima na gotovs. Prokletstvo", ree dograbivi Aniku za ruku i povue je ka stepenitu. uo je, meutim, teke korake za njima i znao da nemaju izlaza. Iza njih, dvojica policajaca otvorila su reetke lifta i trei krenula hodnikom ka njima. Born povede Aniku jedan sprat gore. U hodniku je brzo obio prvu bravu na koju je naiao i zatvorio vrata pre nego to su ih policajci sustigli. Stan je bio u mraku i bez zvukova. Da li je nekoga bilo u njemu, nije mogao da kae. Priavi jednom od prozora, on ga otvori i ugleda kameni ispust iznad uskog prolaza izmeu dve zgrade i kako dole stoje dve ogromne, zelene, metalne kante za smee. Svetio je dopiralo od ulinih lampi iz ulice Endrodi. Tri prozora dalje, poarne stepenice sputale su se do uliice koja je, koliko je Born mogao da vidi, bila pusta. : '-- Hajde", rekao joj je, popevi se na sims. '- -i ";fl Anika razrogai oi. Jesi li poludeo?" ; Bornovo zavetanje 225 Da li eli da nas uhvate?" Pogledao ju je mirno. Ovo nam je jedini izlaz." Proguta nelagodno pljuvaku. Plaim se visine." Nije toliko visoko." Ispruio je ruku i pozvao je prstima. Hajde, nemamo vremena za gubljenje." Udahnuvi duboko, ona se pope, a on zatvori prozor za njom. Okrenula se da pogleda ispod sebe i zamalo da je pala da je Born nije zgrabio i pritisnuo uz kameni zid zgrade. Isuse, rekao si da nije tako visoko!" Za mene nije." Ona se ugrizla za usnu. Ubiu te zbog ovoga." To si ve pokuala." Stisnuo joj je ruku. Samo me prati i sve e biti u redu, obeavam ti." Nastavili su do kraja kamenog ispusta. Nije eleo da je gura, ali valjalo je pouriti. Bilo je samo pitanje vremena kada e policija koja se sada rojila zgradom, doi i do ove uliice. Mora sad da mi pusti ruku", rekao je i zatim otro dodao, da je na vreme odvrati od onoga to se spremala da uradi: Ne gledaj dole! Ako ti se zavrti u glavi, koncentrii se na neto malo, na neku izboinu u zidu, bilo ta. Razmiljaj samo o tome i proi e te strah." Klimnula je glavom, pustila mu ruku i on preskoi rupu izmeu dva prozorska ispusta. Desnom rukom se pridravao za sims prozora iznad njega i prebacio teinu s leve na desnu stranu. Podigavi nogu s ispusta na kom je ostala Anika, pomerio se do sledeeg ispusta. Zatim se okrenuo ka njoj, nasmeio se i

pruio joj ruku. Sada ti." Ne." Vrtela je ustro glavom. Sa lica joj je iezla sva boja. Ne mogu." Moe." Ponovo ju je pozvao prstima da krene. Hajde, Anika, napravi prvi korak, posle je lako. Samo prebaci teinu s leva na desno." Nemo je odmahivala glavom. Nastavio je da se smei, ne pokazujui nimalo da ga ve hvata panika. Ovde, spram bone fasade zgrade, bili su potpuno izloeni. Ukoliko sada policija stigne u uliicu, mrtvi su. Morao je da je dovede do poarnih stepenica, i to brzo. 226 Erik Lustbader Jednu nogu, Anika, isprui desnu nogu." Ukoila sam se." Znao je da e sada pogledati dole. Zatvori oi", kazao joj je. Osea li moje ruke na tvojima?' Klimnula je potvrdno glavom, kao da se plai da e od same vibracije sopstvenog glasa pasti u ponor ispod. Prenesi teinu, Anika. Samo je prenesi nadesno. Dobro je, sada podigni levu nogu i zakorai..." Ne." Obuhvatio ju je oko struka. Dobro onda, samo podigni levu nogu." im je to uinila, on ju je brzo i naglo povukao ka sebi na sle-dei ispust. Udarila je o njega, drhtei od straha i olakanja. Samo jo dva. Pomerao ih je oboje ka udaljenom kraju ispusta i ponovio istu proceduru. to pre zavre s ovim, to bolje za oboje. Malo spretnije je prela preko drugog i treeg razmaka izmeu ispusta, da li zahvaljujui pukoj hrabrosti ili tome to nije razmiljala ve sledila njegov nalog da ne razmilja, nije znao. Najzad, stigoe do poarnih stepenica i poee da se sputaju ka ploniku. Svetlost lampi iz ulice Endrodi bacala je dugake senke niz prolaz. Born je arko poeleo da puca u nju, ali se nije usudio. Ume-sto toga je pourivao Aniku. Bili su na samo korak udaljeni od vertikalnog produetka stepenica koji se zavravao na samo nekoliko metara od plonika kad je krajikom oka ugledao neke senke kako prilaze iz suprotnih pravaca; bila su to dvojica policajaca koji su sa dve strane uli u uliicu. ilin narednik poveo je jednog od policajaca iz zgrade im su locirali begunca. Ve je znao da je ovaj dovoljno pametan da pronae prolaz izmeu dve zgrade. No, poto je uspeo da pobegne iz zgrade Lasla Molnara, smatrao je da nee sebi dozvoliti da se nae u zamci na stepenitu susedne zgrade. To je znailo da e pronai neki drugi izlaz, i narednik se samo starao da svi izlazi budu pokriveni. Imao je oveka na krovu, po jednog kod glavnog i sporednog izlaza. To je znailo da mu ostaje jo samo sporedna uliica. Iako nije znao kako bi ubica mogao da izae na tu stranu, nije eleo da rizi-kuje. Bornovo zavetanje 227 Na svoju sreu, ugledao je figuru ocrtanu spram poarnih stepenica im je zaao za oak i uao u uliicu. Pri svetlosti koja je dopirala iz ulice Endrodi, video je jo jednog policajca kako prilazi sa suprotne strane. Rukama mu je dao znak da je begunac na poarnim stepenicama. Izvukao je pitolj i lagano se pribliavao ka kraju mer-devina kad se ona figura pomerila, kao da se rascepila nadvoje. Narednik se trgnuo od iznenaenja. Bilo ih je dvoje na poarnom stepenitu! Podigao je pitolj i opalio. S metala prsnue opiljci i on vide kako se jedna od dve figure bacila sa stepenita u vazduh, skotrlja-la, doekavi se na noge i nestala izmeu dve ogromne kante za smee. Onaj drugi policajac potra, ali ne i narednik. Video je da je policajac stigao do kraja jednog od kontejnera i pognut krenuo ka prostoru izmeu dve kante. Narednik podie pogled ka drugoj figuri. Slabo svetio nije otkrivalo mnogo detalja, i gore nikoga nije video. Poarne stepenice de-lovale su pusto. Kud je mogla da iezne ona druga figura? Ponovo pogleda kolegu i ustanovi da je ovaj nestao. Priblii se nekoliko koraka i pozva ga po imenu. Odgovora nije bilo. Izvadi vo-ki-toki i upravo htede da pozove pojaanje kad mu se neto srui na glavu. Zatetura se, pade svom snagom o plonik, pridie sa na jedno koleno i zatrese glavom. Tada neko izae iz prostora izmeu kontejnera. Kada je shvatio da to nije njegov ovek, ve je dobio udarac takve snage da je izgubio svest. To je bilo jako glupo", ree Born, pruivi ruku da podigne Aniku sa plonika. Nema na emu", odgovorila je, odgurnuvi mu ruku i ustala sama. Mislio sam da se plai visine." Vie se plaim smrti", odbrusila mu je. Idemo odavde pre nego to nagrnu ostali", kazao je. Mislim da bi trebalo ti da vodi." Svetlost uline lampe zasmetala je Kanu kad su Born i Anika istrali iz uliice. Iako nije uspeo da im vidi lica, prepoznao je Borna po figuri i dranju. to se tie njegovog enskog pratioca, mada ju 228

Erik Lustbader Sh je samo povrno registrovao, nije joj pridavao veu panju. I njega, kao i Borna, mnogo vie je zanimalo da sazna zato je policija dojurila u Molnareov stan ba dok se Born nalazio u njemu. Takoe, kao i Borna, iznenadila ga je upadljiva slinost ovog scenarija s onim u Konklinovoj kui u Manasasu. Tu su bili umeani Spalkovi prsti. Problem je bio u tome to, za razliku od Manasasa gde je odmah primetio Spalkove ljude, ovde nikoga nije primetio dok je detaljno proeljavao etiri ugla oko Molnareove zgrade. Ko je onda pozvao policiju? Neko je morao biti ovde da ih obavesti da su Born i ta ena uli u zgradu. Upalio je motor iznajmljenog automobila i krenuo za Bornom kad je ovaj uzeo taksi. ena je krenula sa njim. Znajui Borna, Kan je bio svestan da e ovaj paziti na kola iza sebe, menjati pravce i taksi vozila i uspeo je da ga ne izgubi iz vida u toku manevara koje je Born preduzimao da se oslobodi svake mogue pratnje. Najzad je Bornov taksi stigao do ulice Fo. etiri ulice severno od velianstvenih kupola Kraljevskog kupatila, Born je izaao iz taksija i uao u broj 106-108. Kan je usporio i parkirao se malo dalje na plonik preko puta - nije eleo da proe pored ulaza. Iskljuio je motor i utonuo u mrak. Aleks Konklin, Dejson Born, Laslo Molnar, Hasan Arsenov. Pomislio je na Spalka i zapitao se ta povezuje ovako razliita imena? Sigurno je postojala neka logika, kao i uvek, samo kada bi mogao da je vidi. Tako je prolo nekih pet-est minuta, a onda se jo jedan taksi zaustavio ispred ulaza u broj 106-108. Kan je posmatrao mladu enu kako izlazi iz vozila. Trudio se da joj razazna lice pre nego to e gurnuti teka ulazna vrata, ali uspeo je samo da ustanovi da je crvenokosa. ekao je posmatrajui fasadu zgrade. Kada je Born uao, nije se upalilo nijedno svetio, to je znailo da je eka u hodniku i da se ovde sigurno nalazi njen stan. Naravno, nakon neka tri minuta, upalilo se svetio na etvrtom, poslednjem spratu. Sada kad je znao gde se nalaze, poeleo je da malo odspava, ali nakon sat vremena bezuspenog nastojanja da isprazni glavu od misli, odustao je. U mraku, je uhvatio kamenu figuricu Bude. Skoro odmah zatim, pade u dubok san i kao kamen ponovo potonu u svet none more koja mu se uporno vraala. Bornovo zavetanje 229 Voda je plavocrna, puna nemirnih virova, kao da je iva, i kao da je pokree neka zla sila. On pokuava da ispliva na povrinu, is-teiui se toliko da mu kosti krkaju od napora. Svejedno, nastavlja da tone u tamu. Vue ga onaj kanap vezan za lanak. Plua poinju da ga peku. udi da udahne, ali zna de e istog trena kada otvori usta nagrnuti voda i on e se udaviti. Rukom posee nadale, pokuava da odvee onaj kanap, ali prsti ne mogu da se izbore s klizavim uzetom. Kao struju koja mu prolazi celim telom osea uas koji ga iekuje u mraku. Taj uas ga pritiska kao mengele; potiskuje impulsivnu elju da otvori usta. U tom trenutku uje neki zvuk kako se die iz dubine - zveanje zvonia, pevanje grupe monaha pre nego to e ih Crveni Kmeri poubijati. Najzad, zvuk prelazi u neku melodiju koju peva jedan glas, jasnim tenorom, kao neku uspavanku ili molitvu. l dok zuri u pomrinu, poinje da razaznaje obris vezan za drugi kraj kanapa, tu stvar koja ga vue neumitno u propast, i zakljuuje da pesma koju uje sigurno dolazi od tog obrisa. Jer, on poznaje tu figuru koja se leluja u snanoj vodenoj struji pod njim, poznata mu je koliko i njegovo sopstveno lice, njegovo sopstveno telo. Sada, meutim, shvata, u oku koji mu prostruji do sri kostiju, da zvuk ne dolazi od tog poznatog tela pod njim, jer je ono mrtvo, zbog ega ga tako i vue nadale ka njegovoj hudoj sudbini. Zvuk dolazi odnekud izbliza i on prepoznaje lelek tog jasnog tenora - svoj vlastiti glas koji stie iznutra! Ispunjava ga odjednom celog. Liii-lii! Lii-lii!"doziva on, asak pre nego to e se udaviti... Spalko i Zina stigli su na Krit pre izlaska sunca i spustili se na aerodrom Kazancakis" na obodu grada Irakliona. Bili su u drutvu jednog hirurga i trojice mukaraca koje je Zina imala vremena paljivo da posmatra za vreme leta. Nisu bili naroito krupni, tek toliko da ne tre u gomili. Spalkov izotreni oseaj za bezbednost nalagao je da sada, kada ne nastupa kao Stepan Spalko, predsednik firme Humanistas Ltd., ve kao eih, ostane koliko je mogue nepri-metan, i to ne samo on, ve i ela njegova pratnja. Zina je po ne230 Erik Lustbader dostatku suvinih pokreta prepoznavala u njima mo koja potie od potpune kontrole nad svojim telom. Dok su se kretali, inili su to spretno i sigurno poput plesaa ili uitelja joge. Primetila je reenost u

njihovim tamnim oima koja se stie tek posle vie godina naporne obuke. ak i kad bi joj se neobavezno nasmeili, mogla je da oseti da iz njih vreba opasnost, sklupana, strpljivo ekajui svoj trenutak. Krit, najvee ostrvo u Sredozemlju, kapija je izmeu Evrope i Afrike. Vekovima je lealo kupajui se pod vrelim mediteranskim suncem, junim delom usmerenim ka Aleksandriji u Egiptu i Benga-ziju u Libiji. Naravno, jedno ostrvo blagosloveno takvim poloajem, bilo je, meutim, okrueno grabljivcima. Na raskrsnici kultura, njegova istorija nije mogla biti nita drugo do krvava. Poput talasa koji su se razbijali o njegove obale, i osvajai s razliitih strana zapljuskivali su plae i peine Krita, donosei sa sobom svoju kulturu, jezik, arhitekturu i religiju. Iraklion su osnovali Saraceni 824. n. e. Nazvali su ga Kandak-som, to je bila iskvarena verzija arapske reci kandak, po rovu kojim su ga opasali. Saraceni su vladali stotinu i etrdeset godina, sve dok im Vizantijci nisu preuzeli vlast. Bili su tako ozbiljna pretnja ostrvu da im je trebalo trista brodova da prenesu sakupljeni plen u Vizantiju. Dok je bio pod okupacijom Mleana, grad se zvao Kandija. Pod njima je postao najznaajniji kulturni centar Istonog Mediterana. Sve je to prekinuto s prvom invazijom Turaka. Ovako bogata istorija primeivala se na svakom koraku: po masivnim mletakim tvnavama Irakliona sa kojih su branili luku od neprijatelja; po gradskoj venici smetenoj u mletakoj loi", po ,,Kubesu", turskoj fontani kod nekadanje crkve Hrista Spasitelja koju su Turci pretvorili u damiju. Meutim, u modernom, ivom gradu, nije preostalo nita od mi-nojske kulture, prve, i po arheolozima najvanije kritske civilizacije. Naravno, ostaci palate Knosos mogli su se videti izvan grada, ali istoriari su, naravno, primetili da su Saraceni odabrali ovo mesto da na njemu osnuju Kandaks, jer se tu hiljadama godina ranije nalazila glavna minojska luka. Bornovo zavestanje 231 U srcu je Krit ostao ostrvo obavijeno mitovima i bilo je nemogue kroiti na njega a da vas sa svih strana ne doekaju legende o njegovom postanju. Vekovima pre dolaska Saracena, Mletaka i i Turaka, Krit je postao poznat izronivi iz oblaka legende. Minos, prvi kritski kralj, bio je polu boanstvo. Njegov otac, Zevs, preuzevi oblik bika, silovao je njegovu majku Europu, tako da je od poetka bik predstavljao simbol ostrva. Minos i njegova dva brata vodili su bitku oko prevlasti na Kri-tu, ali se Minos molio Posejdonu, obeavi bogu mora veitu poslunost ako upotrebi svoju silu da mu pomogne da porazi svoju brau. Posejdon je uo njegove molitve i iz uzburkanog mora izronio je snenobeli bik. Ova ivotinja bila je namenjena Minosu da ga podnese kao rtvu Posejdonu u zalog njegove vene pokornosti, ali je pohlepni kralj posvetio bika i zadrao ga za sebe. Razgnevljen, Posejdon uini da se Minosova ena zaljubi u bika. Potajno je naloio Dedalu, Minosovom omiljenom graditelju, da od drveta izgradi uplju figuru krave u kojoj bi se ona krila i parila s bikom. Iz njihovog optenja nastao je Minotaur - udovini ovek bivolje glave i repa - ije divljatvo je toliko zla nanelo ostrvljanima da su Minos i Dedal izgradili ogroman lavirint, tako komplikovan da jednom zarobljeni Minotaur nikad nije uspeo iz njega da pronae izlaz. Ovom legendom bile su obuzete misli Stepana Spalka dok su se on i njegov tim vozili strmim ulicama grada, jer on je voleo grke mitove - u njima je bilo naglaeno silovanje, incest, krvoprolie i svirepost. Prepoznao je mnoge svoje crte u njima i nije mu bilo teko da zamisli sebe kao poluboanstvo. Kao i mnogi drugi gradovi na ostrvima u Sredozemlju, i Iraklion je bio izgraen uz padine planine, a njegove kue od kamena nizale su se du strmih ulica kojima su uurbano saobraali autobusi i taksi vozila. Zapravo je kima itavog ostrva nastala na planinskom vencu poznatom kao Bele planine. Adresa koju je Spalko dobio muei Lasla Molnara bila je zapravo jedna kua na otprilike pola puta uz planinu. Pripadala je arhitekti po imenu Istos Dedalika, koji je, kako se ispostavilo, bio mitska linost koliko i njegov drevni imenjak. Spalkov tim je utvrdio da je kuu iznajmila neka kompanija povezana sa Laslom Molnarom. 232 Erik Lustbader Stigli su na tu adresu ba kad se nono nebo spremalo da se rastvori poput ljuske oraha i otkrije krvavo mediteransko sunce. Nakon kratkog upoznavanja s terenom, svi su stavili male slualice, prikljuivi se na beinu elektronsku mreu. Proverili su oruje - mone, sloene samostrele odline za akciju koju je trebalo sprovesti u tiini. Spalko je podesio asovnike sa dvojicom svojih ljudi i onda ih poslao do zadnjeg ulaza dok su on i Zina krenuli ka prednjem. Ostatak tima imao je nareenje da eka i upozori ih na svaku sumnjivu aktivnost na ulici ili, recimo, dolazak policije. Ulice su bile puste i tihe; nita se nigde nije pomeralo. Nije bilo upaljenih svetala u kuama, ali Spalko to nije ni oekivao. Bacio je pogled na sat, ija se sekundara pribliavala ezdesetom otkucaju i poeo

da odbrojava sekunde u mikrofon. Unutra, u kui, plaeni vojnici bili su na oprezu. Pribliavala se zora, poslednjih nekoliko sati pre nego to e otii sa dunosti, kao i oni pre njih. Svaka tri dana selili su dr ifera na drugu lokaciju na Kritu; inili su to brzo i bez mnogo buke, a adrese su dobijali uvek u poslednjem minutu. Takve mere bezbednosti podrazumevale su da uvek neko od njih ostane iza da se pobrine da i poslednji trag njihovog boravka bude iznet ili uniten. U tom trenutku, nalazili su se svugde po kui. Jedan od njih je bio u kuhinji i kuvao jaku tursku kafu, drugi je bio u kupatilu, trei je bio ispred televizora i gledao satelitski program. Nezaintereso-vano je gledao u ekran, a onda ustao do prozora koji je gledao na ulicu, pomerio malo zavese i provirio napolje. Sve je delovalo normalno. Proteglio se poput make, isteui se levo-desno. Zatim je, pucnuvi tregerima, krenuo u jutarnji obilazak. im je otkljuao ulazna vrata i otvorio ih, Spalko ga je pogodio tacno u srce. Ovaj se zateturao unatrag, rairenih ruku, prevrnuo oima i pao na mestu mrtav. Spalko i Zina uli su u hodnik u istom trenutku kad su njihovi ljudi upali kroz sporedni ulaz. uvar u kuhinji ispustio je oljicu da potegne pitolj i uspeo da rani jednog od Spalkovih ljudi pre nego to je pogoen. Klimnuvi glavom Zini, Spalko potra uz stepenice, tri po tri. Bornovo zavelanje 233 Zina je reagovala na pucnje koji su probili vrata kupatila nare-divi jednom od Spalkovih ljudi da izae na zadnja vrata. Drugome je naredila da provali vrata kupatila. Ovaj je to obavio brzo i efikasno. Kada su uli u kuptailo, nije ih doekala vatra iz oruja. Ume-sto toga su primetili da se uvar iskrao kroz prozor. Zina je to i predvidela, zato je i poslala onog drugog oveka napolje. Trenutak kasnije zaulo se izdajniko odapete strele, i zatim ro-pac. Gore je Spalko, u poluunju, pretraivao sobu po sobu. Prva spavaa soba bila je prazna i on pree u drugu. Kada je proao pored kreveta, primeti neki pokret u ogledalu iznad natkasne s njegove leve strane. Neto se pomerilo ispod kreveta. U trenutku se naao na kolenima i ispalio strelu. Prola je kroz prekriva i krevet se zatresao. Neko se previjao i stenjao. Jo na kolenima, Spalko napuni samostrel i taman je ponovo na-nianio, kad ga neto obori na pod. Neto teko udarilo ga je po glavi, zauo je rikoet hica i osetio neiju teinu na sebi. Odmah je bacio samostrel i potegao lovaki no zabadajui ga nagore u svog napadaa. Kada je osetio da je zariven do balaka, okrenu ga, krgu-ui zubima od napora, i bi nagraen ikljanjem krvi. Zajeavi, zbacio je sa sebe uvara, izvadio svoj no i obrisao ga o zguvani prekriva. Zatim ispali i onu drugu strelu kroz krevet. Komadii dueka razletee se vazduhom i ono batrganje naglo pre-stade. Vratio se dole nakon to je proverio i preostale sobe na spratu i siao u dnevnu sobu koja se jako oseala na kordit. Jedan od njegovih ljudi ulazio je kroz zadnja vrata s poslednjim preostalim uvarem koji je bio ozbiljno povreen. itav prepad trajao je manje od tri minuta, to je i odgovaralo Spalkovim planovima; to manje panje privuku, to bolje. Nije bilo ni traga doktoru Feliksu iferu. Spalko je, meutim, znao da ga Laslo Molnar nije slagao. Ovi ljudi su bili plaeni vojnici koje je Molnar unajmio kada su on i Konklin izvukli ifera. Kakav je bilans?" pitao je svoje ljude. Marko je ranjen. Nita strano, metak je uao i izaao iz leve miice", jedan mu ree. Dvojica njihovih su mrtvi, jedan tee ranjen."

234 Erik Lustbader Spalko je klimnuo glavom. Gore su jo dva mrtva." Mahnuvi pitoljem prema poslednjem preivelom uvaru, njegov ovek dodade: Ovaj nee dugo izdrati bez ukazane pomoi." Spalko pogleda Zinu i klimnu glavom. Ona je prila ranjeniku i kleknuvi, prevrnula ga na leda. ovek je zajeao, a krv je krenula da mu lipti iz rane. Kako se zove?" pitala ga je na maarskom. On je pogleda i oi mu potamnee od bola i saznanja o bliskoj smrti. Zina izvadi kutiju ibica. Kako se zove?" ponovila je, ovoga puta na grkom.

Kada nije stigao nikakav odgovor, ona ree Spalkovim ljudima: Drite ga vrsto." Dvojica prioe da posluaju. ovek se kratko otimao, pa se umirio. Gledao ju je pribrano: bio je, uostalom, profesionalni vojnik. Ona zapali ibicu. Otar miris sumpora proprati plamen. Palcem i kaiprstom, ona mu rastvori kapke jednog oka i prinese plamen jabuici. Vojnik je panino pokuavao da trepe i teko je disao. Plamen se primicao i njegov odraz se sad lelujao spram sjajne, zaobljene be-onjae. Obuzeo ga je strah, Zina je to videla, ali iza straha naslutila je i njegovu nevericu. Prosto nije mogao da poveruje da bi ona mogla da sprovede svoju pretnju u delo. teta, mada, njoj je bilo svejedno. Vojnik kriknu i telo mu se presamiti i pored nastojanja dvojice ljudi da ga zadre na podu. Grio se i urlao ak i poto se ibica, ugasivi se, zadimila i pala mu na grudi. Ono nepovreeno oko prosto je skakalo u onoj duplji kao da nastoji negde da se sakrije. Zina smireno upali jo jednu ibicu i vojnik u tom asu povrati. Zinu to nije nita omelo. Sada je bilo od vitalnog znaaja da on shvati da postoji samo jedna stvar koja e je zaustaviti. Nije bio glup: znao je ta je to. Takoe, Nikakav novac nije bio vredan ovog muenja. Po suzama koje su curile iz onog itavog oka, Zina je znala da e se predati. Ipak, nije ga pustila sve dok joj nije rekao kuda su odveli Sifera. Iza nje, posmatrajui itavu scenu od poetka do kraja, Stepan Spalko je i nehotice bio impresioniran. Nije sasvim pouzdano znao 235 kako e se Zina pokazati kad joj bude poverio zadatak ispitivanja neprijatelja. Na neki nain, ovo je bio njegov test: ali bio je i vie od toga - bio je to nain da je upozna na ovako intiman nain koji mu je donosio toliko zadovoljstva. Poto je bio ovek koji se svakodnevno koristio recima da ma-nipulie ljudima i dogaajima, Spalko im instinktivno nije verovao. Ljudi lau, to je jednostavno injenica. Neki lau zbog efekta same lai, drugi lau ni ne znajui da lau da bi se zatitili od osude, a neki lau sami sebe. Jedino se kroz akciju, u onome to ljudi ine, naroito u vanrednim okolnostima ili tekim trenucima otkriva njihova prava priroda. Tu nije bilo mesta laima; mogli ste slobodno da verujete injenicama koje vam lee pred oima. Sada je znao istinu o Zini koje ranije nije bio svestan. Sumnjao je da je zna Hasan Arsenov, i da bi po verovao, ak i da mu je neko otkrije. U dui, Zina je bila tvrda kao stena; bila je tvra od samog Arsenova. Gledajui je kako izvlai podatke iz tog bespomonog plaenika, znao je da bi ona mogla da preivi bez Arsenova, ali da Arsenov ne bi mogao da preivi bez nje. Borna je probudio zvuk arpeo vebi i aromantini miris kafe. Na trenutak je ostao da lebdi izmeu jave i sna. Bio je svestan da lei na sofi Anike Vadas, da je pokriven jorganom i da ima jastuk od guijeg perja pod glavom. Iznenada, potpuno se rasanio i ponovo naao u suncem okupanom Anikinom stanu. Okrenuo se, video nju kako sedi za sjajnim velikim klavirom s ogromnom oljom kafe kraj sebe. Koliko je sati?" Nastavila je da veba ne diui glavu. Prolo je podne." Zaboga!" Da, vreme je da ja vebam, a takoe i da ti ustane." Poela je da svira neku melodiju koju nije poznavao. Mislila sam da e se sigurno vratiti u hotel dok se ja ne probudim, ali kad sam usta-a' ti si spavao kao beba. Zato sam skuvala kafu. Hoe kafe?" Obavezno." Zna gde se nalazi." , , 236 Erik Lustbader Podigla je pogled odbijajui da okrene glavu dok je skidao sa sebe jorgan i oblaio pantalone i majicu. Odgegao se do kupatila i kada je zavrio, otiao je u kuhinju. Dok je sipao sebi kafu, dovik-nula je: Ima lepo telo, mada ti je elo u oiljcima." Traio je mleko; oigledno je ona vie volela da pije crnu kafu. Oiljci mu daju karakter." ak i taj oko vrata?" Preturajui po friideru, nije joj nita odgovorio, ve je mahinal-no dodirnuo ranu i ponovo se setio brinih ruku Milen Ditron. Taj ti je novi", rekla je. ta se desilo?" Imao sam bliski susret s jednim vrlo, vrlo razbesnelim stvorom." Ona se trgla, odjednom uzemirena. Koji je pokuao da te udavi?" Naao je mleko. Usu sebi malo u solju, dodade dve kaiice eera i srknu prvi gutljaj. Vrativi se u sobu, ree joj: Hoe to u besu, zar nisi znala?"

Kako da znam? Nisam ja iz tvoje agresivne prie." On je pogleda drugarski. Ti si mene htela da ubije, ili si moda zaboravila?" Nita ja ne zaboravljam", odbrusila je. Neto to je rekao razdrailo ju je, ali on nije znao ta. Na neki nain, delovala je uasno krhko. Moda zbog oka od iznenadne, nasilne smrti svog oca. U svakom sluaju, resio je da proba s njom drugaije. ,,U friideru nema nieg za jelo." Ja obino jedem napolju. Ima jedan mleni restoran u blizini." Misli da bismo mogli da odemo tamo?" pitao ju je. Umirem od gladi." im zavrim. Kasno smo legli, pa sam kasno poela dan." Klupica za klavirom zakripala je po podu dok se ona nameta-la. Zatim sobom odjeknue prvi taktovi Sopenovog Nokturna" u B-molu, kao zlatno jesenje lie koje u vrtlozima pada sa stabala. Iznenadilo ga je koliko je uivao u muzici. Nakon nekoliko minuta, ustao je, priao malom damskom pisaem stoiu i otvorio njen kompjuter. Bornovo tavetanje 237 Molim te, nemoj to da radi", ree mu Anika ne diui pogled sa nota. Odvlai mi panju." Born sede i pokua da se opusti dok se predivna muzika razli-vala sobom. Dok su poslednji taktovi Nokturna" jo odzvanjali, Anika ustade i ode u kuhinju. uo je kako curi voda iz slavine dok je ekala da istee malo hladnija. Delovalo mu je kao da tee vrlo dugo. Zatim se vratila s aom vode u ruci koju je ispila u jednom dugom gutljaju. Born, koji ju je posmatrao sa stolice za onim stolom, pri-meti oblinu njenog belog vrata i nekoliko neposlunih uvojaka pla-menobakarne boje na elu. Sino si bila veoma dobra", ree Born. Hvala to si me spustio s onog prozora." Sakrila je pogled kao da ne eli lino da shvati njegov kompliment. Nikad u ivotu se nisam toliko uplaila." Nalazili su se u kafeu s lusterima od bruenog stakla, seditima pokrivenim jastuiima od ljubiastog plia i bletavim svenjacima privrenim za zidove obloene trenjinim drvetom. Sedeli su jedno preko puta drugog, za stolom kraj prozora s kog se pruao pogled na batu restorana u kojoj nije bilo nikoga poto je jo bilo previe hladno da se sedi na bledom jutarnjem suncu. Sada me brine to je Molnareov stan bio pod prismotrom", kazao je Born. Nema drugog objanjenja zato je policija stigla ba u to vreme." Ali, zato bi iko pazio na njegov stan?" Da vidi hoemo li se pojaviti. Otkad sam stigao u Budimpetu, svaki pokuaj da neto saznam, osujeen je." Anika nervozno pogleda kroz prozor. ,,A sad? Na samu pomisao na to da mi neko posmatra stan - da posmatra nas - obuzima me jeza." Niko nas nije pratio od tvog stana dovde, siguran sam." Zau-tao je dok su im servirali hranu. Kad se konobar udaljio, nastavio je. Sea se onih mera opreza koje sam preduzeo sino kad smo beali policiji? Ili smo odvojenim taksijima, dva puta promenili vozila, menjali pravce." 238 Erik Lustbader Klimnula je glavom. Bila sam previe iscrpljena da dovodim u pitanje tvoja bizarna uputstva." Niko ne zna kuda smo otili, niti da smo sada zajedno." Pa, bar neko olakanje." Ispustila je dah koji je dugo zadravala u pluima. ... , ,..,. ,,<./,./...>>. : M,*> Kan je razmiljao o samo jednoj stvari kada je video kako Born i ta ena izlaze iz zgrade: uprkos Spalkovim nadmenim uveravanjima da je siguran od Bornove potere, Born je ipak nastavio da suava krug. Nekako je saznao za Lasla Molnara, oveka za kog se Spalko interesovao. Osim toga, otkrio je gde Molnar ivi i verovatno je bio u njeovom stanu kad se pojavila policija. Zato mu je Molnar bio vaan? Kan je to morao da otkrije. Posmatrao je Borna i enu dok su odmicali ulicom. Zatim je izaao iz iznajmljenog automobila i priao broju 106-108 u ulici Fo. Obio je bravu na ulazu i uao u hodnik. Liftom se popeo do posled-njeg sprata i pronaao stepenice koje vode na krov. Nije se iznenadio to je na vratima zatekao alarm, ali je Iako premostio elektrino kolo alarmnog sitema. Proao je kroz vrata, izaao na krov i smesta otiao do proelja zgrade. Ruku oslonjenih o kameni parapet, nagnuo se napred i odmah ispod spazio istureni prozor na etvrtom spratu. Popeo se na parapet i spustio na ispust ispod prozora. Prvi prozor koji je gurnuo bio je vrsto zatvoren, ali sledei nije. Otvorio ga je i uspentrao se u stan. Voleo bi da je imao vremena da malo razgleda naokolo, ali ne znajui koliko brzo e se vratiti, znao je da ne sme da rizikuje. Bilo je vreme za posao, ne za uivanje. Traei pogledom zgodno me-sto, ugledao je plafonjerku od mat stakla na sredini tavanice. Sasvim je odgovarala svrsi, odluio je brzo, i bila bolja od mnogih drugih mesta.

Dovukao je klavirsku klupu ispod svetiljke i popeo se na nju. Izvadio je minijaturnu elektronsku bubicu i ubacio je preko ivice u plafonjerku. Zatim je siao, stavio mikrofon u uho i aktivirao bubu. uo je zvuk guranja klupe dok ju je vraao na mesto, sopstve-ne korake preko poliranog parketa dok je prilazio sofi na kojoj su leali jorgan i jastuk. Uze jastuk u ruke i omirisa mu sredinu. OseBornovo zavetanje 239 tio je Borna i taj miris pobudi mu neka zarobljena seanja. Kada su krenula da naviru, on ispusti jastuk kao da je u plamenu. Brzo napusti stan istim putem kao to je i uao i izae na hodnik. Ovog puta, meutim, izaao je kroz zgradu, na sporedni ulaz. Oprez nikad nije na odmet. Anika se bacila na doruak. Suneva svetlost slivala se kroz prozor pravo na njene izuzetne prste. Jela je kao to je i svirala: priborom je baratala kao da su muziki instrumenti. Gde si nauila tako da svira klavir?" pitao ju je. ' : Dopalo ti se?" Da, veoma." Iskrenuo je glavu. Zato?" Ona je klimnula. Da, zato ti se dopalo? ta si uo u toj muzici?" Born se na trenutak zamislio. Nekakvu tugu, pretpostavljam." Spustila je no i viljuku i, slobodnih ruku, zapevala deo iz Nokturna". To je zbog toga to dominiraju nedovrene sedmine, zna. Pomou njih je Sopen produbio znaaj disonance i kljua." Nastavila je da peva zvonkim glasom. Rezultat je vrlo komplikovan. Istovremeno i tuan, zbog dominacije onih nedovrenih sedmina." Zastala je, a njene prelepe bele ruke ostale su zaustavljene iznad stola, dugih prstiju blago savijenih, kao proetih energijom kompozitora. , , vi Jo neto?" Razmislio je malo i odmahnuo glavom. Ona uze no i viljuku i vrati se svom doruku. Moja majka me je nauila da sviram. To joj je bio posao, bila je uitelj klavira, i im je procenila da sam dovoljno nauila, poela je da me ui da sviram opena. On je bio njen omiljeni kompozitor, ali muzika mu je uasno teka za izvoenje - ne samo tehniki, ve i u pogledu emocija." Da li tvoja majka jo svira?" 240 Erik Lustbader Anika je odmahnula glavom. Kao i open, i ona je bila krhkog zdravlja. Tuberkuloza. Umrla je kad sam imala osamnaest godina." Nezgodne godine da izgubi roditelja." To mi je zauvek promenilo ivot. Bila sam jako pogoena, naravno, ali na moje iznenaenje i sramotu, takoe sam bila strano besna na nju." Besna?" ., ,. .,,.,,,jr.; /. .:,>,,,,-, ,, u;,.,: ., .. ..,;. Besna." - ,, , , i ..,.,,.:....... Potvrdno je klimnula glavom. Osetila sam se naputenom, kao bez sidra, ostavljenom na puini bez iega to bi mi kazalo kako da se vratim kui." Born je sada shvatio zato je onako dobro saoseala s njegovim mukama izazvanim gubitkom seanja. Namrtila se. Meutim, ono to mi je zaista krivo jeste kako sam se grozno ponaala prema njoj. Kad mi je predloila da uim klavir, pobunila sam se." Naravno da si se pobunila", neno joj je rekao. To je bila njena ideja. tavie, bila je to njena profesija." Osetio je nekakav drhtaj u stomaku, kao da je upravo odsvirala neku od uvenih openo-vih disonanci. Kada sam ja priao sa svojim sinom o bejzbolu, na-durio se i rekao da hoe da igra fudbal." Ponovo izvlaei uspomenu na Douu, Born se okrenuo sebi u mislima. Svi njegovi drugovi su igrali fudbal, ali nije bilo samo to u pitanju. Majka mu je bila Tajlananka, uili su ga budizmu od malih nogu, po njenoj elji. Njegovo 'amerikanstvo' nije ga se mnogo doticalo." Poto je zavrila doruak, Anika odgurnu tanjir. Naprotiv, ja mislim da ga se verovatno to njegovo 'amerikanstvo' vrlo mnogo ticalo", rekla je. Zar bi moglo da bude drugaije? Zar ne misli da su ga u koli svakog dana na to podseali?" Nezvana, pred oi mu iskrsnu slika Doue u zavojima, s masnicom preko jednog oka. Kada je pitao Dao ta se desilo, rekla mu je da je mali pao kod kue, ali sledeeg dana je ona vodila Douu u kolu i ostala tamo nekoliko sati. Nikada je nije ispitivao; u to vreme je bio previe zauzet poslom da bi tome pridavao panju." Nisam nikad tako razmiljao", ree joj sada. Bomovo ^avetanje 241

Anika slegnu ramenima i bez ikakve ironije u glasu dodade: ,,1 zato bi? Ti si Amerikanac. Ceo svet je tvoj." Da li je ovo bio izvor njenog prikrivenog animoziteta, pitao se. Ili je to bilo opte mesto, strah od groznih Amerikanaca koji je u poslednje vreme ponovo bio aktuelan? Traila je od konobara jo kafe. Ti e bar moi to da nadoknadi svom sinu", rekla je. Dok, moja majka..." Slegnula je ramenima. Moj sin je umro", kazao je Born, kao i njegova sestra i majka. Pre mnogo godina stradali su u Pnom Penu" O." inilo se kao da je ovim najzad probio njenu ledenu, elinu spoljanost. Izvini." On okrenu glavu kao da je svako pominjanje Doue utrljava-nje soli na ivu ranu. Ti si se sigurno s majkom pomirila pre nego to je umrla." Volela bih da jesam." Anika je piljila u svoju kafu, s velikom koncentracijom. Tek kad me je upoznala sa openom, shvatila sam punu vrednost dara koji mi je ostavila. Kako sam uivala izvodei opena, ak i dok jo nisam umela ba dobro da sviram!" Nisi joj to rekla?" Bila sam tinejderka, nismo ba neto razgovarale." Preko oiju joj prede senka tuge. Sad kad je vie nema, alim zbog toga." Imala si oca." Naravno", ree. Imala sam njega." Uprava za taktiko nesmrtonosno oruje bila je smetena u nizu slinih zgrada od crvene cigle obraslih brljanom koje su nekada sluile kao internat za devojke. Agencija je smatrala da je sigurnije preuzeti neku ve postojeu lokaciju nego graditi je iz poetka. Tako su mogli iznutra da izbue postojee strukture, da stvore lavirinte laboratorija, sala za sastanke i prostorija za testiranje koje je Uprava traila, a da pri tom koriste sopstvene radnike umesto da iznajmljuju nezavisne preduzimae van kue. Iako je Lindros pokazao identifikacionu karticu, uveli su ga u jednu sobu bez prozora, belih zidova, u kojoj su ga fotografisali, 242 Erik Lustbader uzeli mu otiske i skenirali mrenjau oka. Ostavili su ga samog da eka. Najzad, nakon nekih petnaestak minuta, ude jedan slubenik CIA u agencijskom odelu i obrati se Lindrosu: Zamenie direktora Lin-dros, direktor Drajver e vas sada primiti." Bez reci, Lindros je krenuo za ovekom u odelu. Narednih pet minuta prolazili su slinim hodnicima s priguenim osvetljenjem. Koliko se njemu inilo, vodili su ga ukrug. Najzad, ovek stade pred jednim vratima koja su, koliko je Lindros mogao da proceni, bila ista kao i sva ostala kraj kojih su proli. Kao ni na ostalim vratima, ni na ovima nije bilo nikakvih oznaka, nikakve identifikacije na vratima niti pored njih, osim dve lampice. Jedna je svetlela tamnocrvenom svetlou. ovek pokuca triput na vrata. Sledeeg asa, crveno svetio se ugasi i upali se ona druga, zelena lampica. ovek mu otvori vrata i izmae se da ga propusti. Unutra je zatekao direktora Rendija Drajvera, oveka plave kose boje peska, kratko i visoko oiane u stilu marinaca, otrog, pravog nosa i stisnutih plavih oiju koje su mu davale sumnjiav izraz. Imao je iroka ramena i miiav torzo kojima se previe razmetao. Sedeo je u metalnoj modernoj fotelji koja se okretala oko osovine, za stolom od matiranog stakla i rostfraja. Na sredini svakog zida, u okviru od nekog belog metala, stajala je okaena po jedna reprodukcija Rotkovih slika, koje su podseale na raznobojne gomile zavoja obmotane oko ivih rana. Zamenie direktora, neoekivano nam je zadovoljstvo", ree Drajver iji je usiljeni osmeh odudarao od njegovih reci. Priznajem da nisam navikao na ovakve nenajavljene inspekcije. Vie bih voleo da najavite dolazak." Izvinjavam se", ree Lindros, ali ovo nije nenajavljena inspekcija. Ispitujem jedan sluaj ubistva." Pretpostavljam, ubistvo Aleksa Konklina." Tako je. Moram da ispitam jednog od vaih ljudi. Izvesnog doktora Feliksa ifera." Lindros kao da je ispustio bombu s paraliuim gasom. Drajver je sedeo za svojim stolom, nepomian, s onim kiselim osmehom zamrznutim na usnama. Najzad, nekako se povratio. Zato, pobogu?" gornovo zavetanje 243 Upravo sam vam rekao", ree mu Lindros. To je deo nae ak-tuelne istrage." Drajver rairi ruke. Ne vidim emu to." Nije ni potrebno da vidite", odvrati Lindros. Drajver ga je drao u onoj sobi da eka kao dete po kazni, a sad ga je zavlaio priom. Lindros je naglo gubio strpljenje s ovim ovekom. Potrebno je samo da mi kaete gde je doktor ifer." Drajverovo lice potpuno se smrailo. Onog trenutka kad ste preli moj prag, uli ste na moju teritoriju." Ustade. Dok ste prolazili identifikacijsku proceduru, ja sam uzeo sebi za slobodu da po-

zovem vaeg direktora. U njegovoj kancelariji nemaju pojma ta ov-de traite." Naravno da nemaju", odbrusi Lindros, svestan da je ve izgubio bitku. Direktor i ja imamo brifinge na kraju dana." Mene uopte ne zanimaju vae operacije, zamenie. Moja politika je da niko ne ispituje moje osoblje bez pismenog ovlaenja s direktorovim potpisom." Direktor me je ovlastio da sprovodem ovu istragu po svom nahoenju." Ja za to imam samo vau re." Drajver je slegnuo ramenima. Razumete, sigurno, moj ugao gledanja..." Zapravo, ne razumem", ree Lindros. Znao je da ga ovakav razgovor nikuda nee odvesti. to je jo gore, i ne ba po propisu, Ren-di Drajver ga je toliko iznervirao da vie nije mogao da se suzdri. Iz mog ugla gledanja, vi ste svojeglavi i opstruktivni." Drajver se nagnuo napred, a lanci na prstima mu zapucketae koliko jako se upirao o povrinu stola. Va ugao je irelevantan. U odustvu zvaninog dokumenta s peatom i potpisom, nemam vie nita da vam kaem. Ovaj razgovor je zavren." Onaj tip u odelu sigurno je sluao ta govore jer su se vrata otvorila, a on stao u dovratak, ekajui da isprati Lindrosa. Detektivu Harisu ideja je sinula dok je jurio za prekriocem ogranienja brzine. Primio je dojavu s policijskog radija da je neki belac u najnovijem modelu pontijaka GTO", virdinijskih tablica, projurio kroz crveno svetio kod Fols Cera, i da se kree u pravcu juga 244 Erik Litstbader ka saobraajnici 649. Haris, koje je bez objanjenja skinut sa sluaja ubistva Konklina i Panova, nalazio se u Slipi Holou gde je istraivao ubistvo poinjeno u toku pljake neke prodavnice, kada je stigao poziv. Nalazio se upravo na saobraajnici 649. Okrenuo je kola uz kripu konica i pojurio, upalivi svetla i sirenu, putem 649 u pravcu severa. Skoro odmah je primetio crni ,,GTO" i iza njega tri policijska automobila drave Virdinija. Skrenuo je preko pune linije pravo u saobraaj iz suprotnog pravca gde ga doeka tuljenje sirena i kripa konica i zaputi se pravo ka ,,po-nijaku". Voza ga primeti i prestroji se skrenuvi s puta u zaustav-nu traku, ali Haris krenu za njim kroz zakreni saobraaj. Izraunavi vektore kretanja, detektiv usmeri auto da presee be-guncu put i natera njegov pontijak" da ga izbegne, uletevi u rampu benzinske pumpe. Da se nije zaustavio, ukucao bi se pravo u pumpe. Dok se ,,GTO" uz kripu konica zaustavljao, ljuljajui se na ogromnim amortizerima, Haris izlete iz kola pravo ka vozau, sa slubenim pitoljem na gotovs. - \ '"' '*'<>:tf Izlazi iz kola i podigni ruke!" vikao je. vi ; :.,./' Gospodine..." Umukni i uradi kako ti je reeno!" podviknuo je Haris, primiui mu se lagano, paljivo gledajui nosi li ovaj neko oruje. ,,U redu, u redu!" Voza je izaao kad poee da pristiu ostala policijska kola. Haris je video da prekrilac ima tek dvadesetak godina i da je mrav kao granica. Nali su mu pola litre alkoholnog pia u kolima i pitolj ispod sedita. Imam za njega dozvolu!" kazao je mladi. Pogledajte u pregradi." Zaista je imao dozvolu. Bio je kurir. Zato je pio, bila je druga pria, koja Harisa nije mnogo zanimala. Kada se vratio u stanicu, panju mu je privuklo to to dozvola za oruje nije bila registrovana. Pozvao je radnju u kojoj je mladi navodno kupio pitolj. Javio mu se neki glas sa stranim naglaskom i potvrdio da je prodao oruje. Neto, meutim, u tom glasu, Hari-su nije dalo mira. Odvezao se do radnje i ustanovio da ona zapravo i ne postoji. Umesto nje je zatekao samo jednog Rusa za kompjuterom. Uhapsio ga je i zaplenio kompjuter. Bornovo zavetanje 245 Kada se vratio u stanicu, pretraio je bazu podataka za izdate dozvole u poslednjih est meseci. Ukucao je naziv nepostojee firme i utvrdio, na svoje zaprepaenje, da je lano zavedeno vie od tri stotine navodno prodatih komada oruja za izdavanje legitimnih dozvola. ekalo ga je. meutim, jo vee iznenaenje, kada je uao u bazu podataka zaplenjenog kompjutera. Kada je ugledao jedno ime, smesta je dohvatio telefon i pozvao Lindrosov mobilni. Hej, ja sam Hari." ,,0, zdravo", ree Lindros odsutno. '''' : ta je bilo?" upita ga Haris. Zvui grozno." Naleteo sam na orsokak. Jo gore, upravo sam tako dobio po gubici da se pitam imam li sa im da izaem pred starog." uj, Martine, znam da sam zvanino skunut sa sluaja..."

Isuse, Hari, hteo sam da te pozovem da popriamo." Nije to sad vano", prekide ga detektiv Haris. Prepriao mu je ukratko kako je naiao na onog vozaa pontijaka", njegov pitolj i na onu prevaru s lanim dozvolama za oruje. Shvata kako to funkcionie?" nastavio je. Ti tipovi mogu da nabave oruje kome hoe." Da, pa?" Lindros nije bio preterano oduevljen. Pa, isto tako mogu da stave svaije ime na dozvolu. Kao recimo, ime Dejvida Veba." Fina teorija, ali..." Martine, nije teorija!" Haris samo to nije kriknuo u slualicu. Svi u kancelariju podigli su pogled ka njemu, zaueni to toliko vie. To se stvarno desilo!" Molim?" Tako je. Isti ovaj krug 'prodao' je pitolj nekome ko se upisao kao Dejvid Veb, samo to ga Veb nikada nije kupio, jer radnja koja je upisana na dozvoli ne postoji!" Dobro, ali kako da znamo da Veb nije znao za tu emu i da nije kod njih ilegalno nabavio pitolj?" Pa u tome je sva lepota!" ree Haris. Imam ovde njihov elektronski dnevnik. Svaki prodati komad se uredno zavodi. Pitolj koji je navodno kupio Veb plaen je telegrafski iz Budimpete." 246 Erik Lustbader Manastir se nalazio na vrhu jednog grebena. Ispod njega, u strmim terasastim batama rasle su masline i narande, ali gore, tamo gde je manastirska zgrada liila na kutnjak iznikao iz stene, rasli su samo iak i laudanum. Kri-kri, iroko rasprostranjene kritske planinske koze, bile su jedina stvorenja koja su bila u stanju da preive na toj visini. Poreklo drevne kamene graevine odavno je zaboravljeno. Koji ju je od pljakakih naroda iz bogate istorije ostrva izgradio, laiku je bilo teko rei. Prola je, kao i sam Krit, kroz mnoge ruke, bila nemi svedok molitvi i rtava i krvoprolia. ak i na prvi pogled vi-delo se da je jako stara. Jo od najdavnijih vremena, bezbednost je bila od najveeg znaaja i ratnicima i monasima, otud su je i smestili posred planine. Na padinama s jedne strane pruali su se mirisni terasasti vonjaci; s druge se nalazio klanac, gotovo kao iseen saracenskom krivom sabljom, zariven duboko u planinu da raspoluti njeno meso. Poto su u kui u Iraklionu naili na profesionalni otpor, Spal-ko je dalje veoma pomno isplanirao akciju. Nije dolazilo u obzir krenuti na manastir u po bela dana. Bez obzira na to iz kog pravca pokuali prilaz, bilo je gotovo sigurno da bi ih pokosili pre nego to stignu do debelih, nazubljenih spoljanjih zidina. Zato su, kad su ostali odveli svog ranjenog saborca do aviona da ga tamo pregleda hirurg i da donesu nove zalihe, Spalko i Zina iznajmili motocikle kako bi se upoznali s okolinom manastira. Na kraju klanca, ostavili su vozila i sili peke. Nebo je bilo prodorno plavo, tako jasno da je delovalo kao da proima svaku drugu boju svojim sjajem. Ptice su kruile i podizale se na toplim strujama vetra, a kada je poeo da duva blagi povetarac, slatki miris na-randinog cveta ispunio je vazduh. Od kada je ula u taj privatni avion, Zina je strpljivo ekala da sazna zato je Spalko eleo da ostane nasamo sa njom. Postoji podzemni ulaz u manastir", ree Spalko dok su se sputali kamenom stazicom do dela klisure koji je bio najblii graevini. Kestenova stabla koja su rasla uz klisuru sada su zamenjena iz-drljivijim empresima ija su se kvrgava stabla izvijala iz pukotina meu stenjem u kojima se zadralo neto zemlje. Pridravali su se za njihove ilave grane nastavljajui da silaze strmim klancem. Bornovo zavetanje 247 Kako je eih znao za taj prolaz, Zina je mogla samo da nagaa. U svakom sluaju, bilo je jasno da ima iroku mreu ljudi u elom svetu koji su imali skoro direktan pristup skoro svakoj moguoj informaciji koja mu je mogla zatrebati. Malo su zastali da se odmore, oslonivi se o ile nekog bilja. Popodne je odmicalo i oni pojedoe masline, pogau i neto hobotnice marinirane u maslinovom ulju, siretu i belom luku. Reci mi, Zina", kaza joj tada Spalko, da li razmilja o Hali-du Muratu? Da li ti nedostaje?" Veoma mi nedostaje." Zina obrisa usne nadlanicom i zagrize komad pogae. Ali, sada je Hasan na voa - sve ima svoj kraj. Ono to mu se dogodilo bilo je tragino, ali ne i neoekivano. Svi smo mi na meti zloinakog ruskog reima; svi moramo da ivimo s tim saznanjem." ta bi rekla kad bih ti kazao da Rusi nisu imali nikakve veze sa smru Halida Murata?" upita je Spalko. Zina prestade da vae. Ne razumem. Znam ta se desilo. Svi znamo." Ne", neno joj odgovori Spalko, znate samo ono to vam je Hasan Arsenov rekao." Sada je piljila u njega, i pre nego to e joj sinuti, oseti slabost u kolenima. Kako..." Toliko su je ophrvale emocije da ju je glas izdao i morala je da proisti grlo i da pone reenicu iz poetka, svesna da jedan deo nje ne eli da sazna odgovor na pitanje koje e postaviti.

Kako ti to zna?" Znam", odgovori Spalko kao da razgovara sa sebi ravnim, zato to je Arsenov sa mnom ugovorio likvidaciju Halida Murata." Ali, zatoT Spalko joj se upiljio u oi. ,,0, zna ti, Zina - ti, od svih ba ti - koja si njegova ljubavnica, koja ga poznaje bolje nego iko -zna ti veoma dobro." l, naalost, Zina je znala; Hasan joj je toliko puta govorio. Ha-lid Murat bio je deo starog poretka. Nije razmiljao dalje od granica eenije. Po Hasanovom miljenju, nije imao hrabrosti da se sukobi sa svetom kada nije znao ni kako da zadri ruske nevernike. Zar nisi posumnjala?" ip

248 Erik Lustbader Najtee joj je bilo to zaista nije posumnjala, ni na trenutak. Ve-rovala je Hasanovoj prii, od prve do poslednje rei. Poelela je da slae eiha, da u njegovim oima izgleda pametnija. Ali, pred onakvim njegovim pogledom, znala je da e on smesta videti ako ga bude slagala i da onda vie nee imati u nju poverenja, to e biti njen kraj. I tako, poniena, odmahnu glavom. Preao me je." Tebe, i sve ostale", ree on bezizraajnim glasom. Nije vano." Iznenada se nasmeio. Ali, sad kad zna istinu,vidi kakva je mo znati neto to drugi ne znaju." Stajala je tako, zadnjicom oslonjena o kamen vreo od sunca i brisala dlanove o butine. Ne razumem zato si resio da mi to kae", rekla je. Spalko je prepoznao strah u drhtaju njenog glasa i resio da bude ta biti mora. Znala je da se nalazi na ivici provalije. Ako je iole umeo da proceni neiji karakter, onda je bio siguran da i ona to zna, jo od trenutka kad joj je predloio da pode s njim na Krit, a sigurno od onog trenutka kada je resila da se udrui s njim i slae Arsenova. Da", rekao je, odabrana si." Ali, za ta?" Odjednom je poela da drhti. On joj prie i stade sasvim blizu. Zaklonio je sunce i jasno je osetila njegovu umesto suneve toplote kako je greje. Mogla je da mu oseti miris, ba kao onda u hangaru, i od njegovog mukog znoja odjednom postade sva vlana. Odabrana si za velike stvari." Kada se jo vie pribliio, progovorio je tie a ipak sa jo veim intenzitetom. Zina", proaputao je, Hasan Arsenov je slabi. Znao sam to od onog trenutka kada je doao kod mene s planom likvidacije. Pitao sam se ta u mu ja? Jedan hrabar ratnik koji veruje da njegov voa vie nije sposoban da ih predvodi, sam bi trebalo da ga ubije, a ne da sklapa ugovore s drugima, koji e. ako su pametni i strpljivi, jednoga dana tu njegovu slabost iskoristiti." Zina je drhtala i od njegovih reci i pred silinom njegovog fizikog prisustva, od ega skoro da joj se koa najeila i kosa digla na glavi. Usta su joj bila suva i grlo puno udnje. Bornovo zavelanje 249 Ako je Hasan Arsenov slabi, Zina, od kakve mi je koristi?" Spalko joj obuhvati dojku dlanom i Zini se rairie nozdrve. Rei u ti." Zamurila je. Misija u koju uskoro kreemo, puna je opasnosti na svakom koraku." Pritisnuo joj je blago dojku, vrlo. vrlo lagano gurajui je nagore. ,,U sluaju da neto krene naopako, bilo bi mudro imati vou koji e kao magnet privui panju neprijatelja i odvui ih za sobom, da bi pravi plan mogao da se nastavi." Naslonio se svom teinom o njeno telo i osetio kako se ono podiglo, u gru koji nije mogla da kontrolie. Razume ta hou da kaem." Da", proaputala je. Ti si ta koja je jaka, Zina. Da si ti poelela sa svrgne Halida Murata, ne bi dolazila kod mene. Uzela bi njegov ivot sama i bila bi zahvalna to si mogla da uini tako neto za sebe i svoj narod." Drugom rukom je sada prelazio unutranjom stranom njene butine. Zar ne?" Da", izustila je. Ali, moj narod nikada nee prihvatiti enu za vodu. To je nezamislivo." Jeste njima, ali ne i nama." Rairio joj je noge. Razmisli, Zina. Kako e to izvesti?" Bila ju je preplavila navala hormona i nije mogla jasno da razmilja. Delom je shvatala da je on u pravu. Nije stvar bila samo u tome to je eleo da je uzme, ovde, u ovoj klisuri, oslonjenu o ste-nu, pod arkim suncem. Kao i u kui onog arhitekte, stavljao ju je na jo jednu probu. Ako se sada potpuno izgubi, ako ne uspe da pokrene misli, ako joj elja toliko pomuti razum da ne moe da odgovori na pitanje, zavrie sa njom. Nai e nekog drugog kandidata koji e posluiti svrsi.

ak i kad joj je raskopao bluzu i dotakao njenu vrelu kou, prisilila se da razmilja o tome kako su stvari tekle s Halidom Mu-ratom, kako je, kada bi njegovi savetnici napustili savetovanja koja su odravana svake dve nedelje, uvek sluao ta ona ima da kae i esto postupao onako kako bi mu savetovala. Nikada se nije usudila da kae Hasanu tu svoju ulogu, iz straha da e je ostaviti u svojoj brutalnoj ljubomori. I tada, dok je stajala rairenih nogu spram tople stene, pod e-ihovim telom, pokrenula se napred. Zgrabila je eiha za potljak privlaei ga svom vratu: Nai u nekoga... nekoga ko deluje zastra250 Erik Lustbude, ujue, nekoga ko e biti u mene zaljubljen i meni posluan... i ko-mandovau preko njega. Njegovo lice e gledati eeni, ue njegov glas. ali on e raditi tano ono to mu ja kaem." Kada je na trenutak odvojio svoj gornji deo tela od nje, ona mu se zagleda u oi i vide da plamte poudom, ali i divljenjem. Jo jedan drhtaj proe joj telom od sree to je poloila svoj drugi test. Tada, potpuno otvorena, oseti kako se on zariva u nju, i zajea dugo, otegnuto, delei s njim svoju radost. Miris kafe jo se irio stanom. Vratili su se nakon obroka ne zadravajui se, kao to je obiaj, uz kafu i desert. Borna su morile mnoge misli. Ovaj odmor, ma kako kratak, posluio je da ga vrati u ivot i da u podsvesti organizuje informacije koje je trebalo protumaiti. Uli su u stan drei se blizu jedno drugog. Sa nje se dizao miris junog voa i mousa kao magla s povrine reke; nije odoleo da ga ne udahne punim pluima. Da bi skrenuo sebi panju, naterao se da misli o ozbiljnom poslu koji ih eka. Jesi li primetila opekotine i posekotine, ubode i tragove vezivanja na telu Lasla Molnara?" Stresla se. Ne podseaj me." Muili su ga satima, moda i nekoliko dana." Bacila je na njega pogled ispod svojih ozbiljnih ravnih obrva. to znai", rekao je, da je moda odao gde se nalazi dr ifer." ,,A moda i nije", kazala je ona, to bi takoe mogao biti razlog zato je ubijen." Sumnjam da moemo da se oslonimo na tu pretpostvku." Kako to misli 'mi'?" Da, znam, odsad sam preputen sam sebi." Pokuava da mi izazove oseaj krivice? Zaboravlja da me ne zanima da li e nai dr Sifera." ak i ako bi dolo do svetske katastrofe kada bi dospeo u pogrene ruke?" Bornovo zavelanje 251 Kako to misli?" Kan je, u svojim kolima ispred zgrade, pritisnuo dugme na prijemniku. Sasvim jasno je uo razgovor. Aleks Konklin je bio majstor za tehnika pitanja - to mu je bilfi specijalnost. Po mom miljenju, bio je bolji u planiranju i izvoenju komplikovanih misija od ikoga koga sam upoznao. Rekao sam ti da je zeleo dr. Sifera toliko da ga je ukrao iz najtajnijeg programa Ministarstva odbrane i doveo u CIA gde je ga je potpuno 'izbrisao'. To znai da je ono na emu je ifer radio toliko znaajno da je Aleks smatrao da ga mora skloniti od svakog neprijatelja. Ispostavilo se da je bio u pravu, jer je neko kidnapovao dr Sifera. U operaciji koju je za njega izveo tvoj otac, vratili su ga i odveli na neko mesto za koje je znao jedino Laslo Molnar. Sada je tvoj otac mrtav, a Molnar takode. Razlika je jedino u tome to su Molnara muili pre ubistva." Kan se uspravi na seditu i srce poe jae da mu lupa. Tvoj otac? Da li je mogue da je ena s kojom je bio Bora, ona na koju uopte nije obratio panju, zaista Anika? Anika je stajala obasjana sunevim zrakom koji se slivao kroz prozor na balkonu. ta misli, ta je to dr ifer radio kada su ti ljudi toliko zainteresovani za njega?" Mislio sam da te ne zanima dr ifer?" Ne budi zloban. Bolje mi odgovori na pitanje." ifer je najistaknutiji svetski strunjak za neuobiajeno ponaanje bakterija. To sam saznao na sajtu onog foruma na koji je Molnar otiao. Rekao sam ti to, ali ti si bila zauzeta pronalaenjem lesa sirotog Molnara." Meni su to panska sela." Sec'a se veb-sajta na koji je Molnar otiao?" Antraks, argentinska hemoragijska groznica..." Kriptokokoza, pneumo-kuga. Mislim da je mogue da je dobri doktor radio na ovim smrtonosnim bioagensima ili neemu slinom, moda ak i gorem." Anika je zurila u njega i odmahivala glavom. ; ; 252 Erik Listbader Mislim da se Aleks onoliko uznemirio - i uplaio - zato to je dr ifer izmislio neki ureaj koji se moe koristiti kao bioloko oruje. Ako je tako, u njegovim rukama je 'sveti gral' svih terorista." Boe moj! Ali, to je samo pretpostavka. Kako moe biti siguran da si u pravu?"

Ovo prosto moram da istraim", ree Born. Jo ti je svejedno gde se nalazi dr ifer?" Ali, ne vidim kako moemo da ga naemo." Okrenula se i otila do klavira kao da je to neki sveti kamen ili talisman koji e je zatititi od svega loeg. Mi", ree Born, rekla si u mnoini." ; , >,> Lapsus." ta bi na to rekao Frojd?" ; Prestani s tim", rekla je Ijutito, odmah." Sad ju je ve dovoljno poznavao da zna kada je treba uzeti za ozbiljno. Otiao je do pisaeg stoia i seo. Pogled mu je privukao kabl koji je njen laptop povezivao na internet. Imam ideju", ree. Tada ugleda tragove. Sunevi zraci padali su direktno na visokopoliranu povrinu klavirske klupe otkrivajui nekoliko svee ostavljenih otisaka. Neko je bio u stanu dok nisu bili tu. Zato? Gledao je ima li jo slinih znakova neijeg ulaska. ta je bilo?" upita ga Anika. ta nije u redu?" Nita", odgovori joj. Ali, jastuk nije stajao isto kao kada su izali; bio je iskrenut malo udesno. Podboila se rukom. Onda. kakva ti je to ideja?" Prvo moram neto da donesem iz hotela", improvizovao je. Nije eleo da se ona uspanii, ali je hitno morao ovo da istrai. Bilo je mogue - ak i verovatno - da je onaj ko je ulazio u stan jo negde u blizini. Uostalom, zar i Molnareov stan nije bio pod prismotrom? Ali, pitao se kako je uopte nekom uspelo da ih prati dovde. Bio je maksimalno oprezan do najsitnijih detalja. Naravno, nametao se jedan odgovor: Kan ga je pronaao. Born zgrabi svoju konu jaknu da izae. Neu dugo, obeavam. U meuvremenu, ako hoe da bude od koristi, vrati se na onaj veb-sajt i vidi ta jo moe da otkrije." zavetanje _ _ 253 ^^^^m \ Dejmi Hal, ef amerikog tima za bezbednost na antiteroristikom samitu u Rejkjaviku, imao je lini problem s Arapima. Nije ih vo-leo, niti u njih imao poverenja. Nisu verovali ak ni u Boga (bar ne u onog pravog) a kamoli u Hrista Spasitelja, mislio je kiselo dok je iao predvorjem hotela Oskjuhlid". Imao je jo jedan razlog da ih ne voli: drali su pod kontrolom tri etvrtine svetskih zaliha nafte. Da nije bilo toga. niko na njih ne bi obraao ni najmanju panju, i poto bi tada svima bilo svejedno, izbrisali bi sami sebe sa lica zemlje u nerazmrsivom aru meuple-menskih sukoba. Kako je ispalo, sada je bilo etiri razliita arapska tima za bezbednost, po jedan iz svake zemlje uesnice, mada im je Fejd-al-Saud bio koordinator. Kakvi su Arapi, Fejd-al-Saud jo nije bio lo. Bio je iz Saudij-ske Arabije - ili je moda bio sunit? Hal je zavrteo glavom. Nije znao. To je bio jo jedan razlog zbog kog ih nije voleo. Nikad nisi znao ko su, niti kome bi odsekli ruku, samo da im se prui prilika. Fejd-al-Saud je ak bio kolovan u zapadnim kolama, negde u Londonu ili na Oksfordu... ili je to moda, bio Kembridu? Kao da ima neke razlike! Bitno je bilo da si mogao s njim normalno da razgovara na engleskom, a da te ne gleda kao da ti je upravo izrasla jo jedna glava. Takode, Halu je delovao kao razuman ovek, to je znailo da zna svoje mesto. U pogledu elja i potreba njegovog predsednika, on se za skoro sve obraao Halu, to nikako nije mogao da kae za onog socijalistikog kukinog sina, Borisa Iljia Karpova. Sad se gorko kajao to se poalio starom na njega i zauzvart dobio po zubima, mada je Karpov zaista bio najzamornije kopile s kojim je Hal ikada imao nesreu da sarauje. Uao je u konferencijsku salu na vie nivoa u kojoj e se odrati samit. Bila je savreno ovalnog oblika, s plavom, talasastom tavanicom obloenom zvunom izolacijom. Skrivene iza tih izolacionih ploa, leale su iroke ventilacione cevi u kojima se filtrirao va-zduh pomou najmodernijih sistema potpuno nezavisnih od itavog hotelskog sistema ventilacije. to se tie ostalog, zidovi su bili obloeni daskama od polirane tikovine, sedita obloena plavim me, a sve horizontalne povrine bile su ili u bronzi ili mat-staklu. 254 Erik Lusthader Ovde su, svakoga dana od dolaska, on i druga dvojica efova odravali sastanke i da se dogovore oko detalja u pogledu opsenih mera bezbednosti. Svako popodne bi se ponovo sastajali sa sopstve-nim ekipama da prou sve detalje i obaveste svoje timove o najnovijim procedurama. im su stigli, hotel je potpuno zatvoren za javnost, tako da su njihovi timovi mogli da ga proeljaju traei nepoeljne elektronske naprave i osiguraju potpunu bezbednost. Kada je uao u jarko osvetljenu salu, ugledao je svoje kolege: Fejd-al-Sauda, vitkog, tamnookog oveka kukastog nosa, skoro kraljevskog dranja, i Borisa Iljia Karpova - efa alfa-tima dravne bezbednosti, miiavog i jakog poput bika, irokih ramena, uskih kukova, pljosnatog tatarskog lica

brutalnog izraza, upavih obrva i guste crne kose. Hal ga nikad nije uhvatio da se smei, a za Fajed-alSauda sumnjao je da uopte zna kako se to radi. Dobro jutro, dragi moji saputnici", ree Boris Ilji Karpov nezgrapno i izvetaeno, to Hala odmah podseti na manir radio-spike-ra iz pedesetih godina. Imamo jo samo tri dana do otvaranja sa-mita, a ostalo nam je jo mnogo posla. Hoemo li da ponemo?" Svakako", ree Fejd-al-Saud, i sede na svoje uobiajeno mesto na podijumu, gde e za trideset est sati petoro lidera iz najvanijih arapskih zemalja sveta esti rame uz rame sa predsednicima Sjedinjenih Drava i Rusije kako bi se izborili za prvu koordiniranu akciju arapskog i zapadnog sveta na zaustavljanju terorizma. Dobio sam instrukcije od svojih kolega iz drugih muslimanskih zemalja uesnica i bie mi zadovoljstvo da vam ih prenesem." Mislite, zahteve", ree Karpov ratoborno. Jo se nije pomirio sa injenicom da su se dogovorili da na ovim sastancima govore engleski - nadglasali su ga, s dva glasa prema jedan. Borise, emu uvek taj negativan stav?" ree Hal. Karpov se nakostreio; Hal je znao da ovaj ne voli ameriku ne-formalnost. Zahtevi uvek pomalo vonjaju, gospodine Hal." Tapnuo je po svom crvenom nosu. Mogu da ih namiriem." udi me da ita osea, Borise, posle tolikih godina ispijanja votke." Votka nam daje snagu, ini nas pravim mukarcima." Karpov izvi svoje rumene usne u prezrivi luk. A ne kao vi, Amerikanci." Bornovo -avetanje 255 ^^^^1 \ ..Zar tebe da sluam, Borise? Tebe, Rusa? Drava ti je ruglo i propast. Komunizam se pobrinuo da Rusija iznutra eksplodira pod teretom korupcije. to se tie tvog naroda, doiveli su duhovni bankrot." Karpov skoi, a obrazi su mu se sad crveneli koliko i nos i usta. Dosta mi je vie vaih uvreda!" Ba teta!" Hal ustade prevrnuvi stolicu, potpuno zaboravljajui na pretnje direktora CIA. Tek sam se zagrevao!" Gospodo, gospodo!" Fejd-al-Saud ugurao se izmeu njih dvojice. Recite mi, molim vas, kako e ovde detinjaste rasprave da pomognu zadatku na koji su nas ovde poslali?" Glas mu je bio smiren i jednolian i gledao je naizmenino jednog pa drugog. Svaki od nas ima svog efa drave kome slui s bezuslovnom lojalnou. Zar nije tako? Onda im moramo sluiti na najbolji mogui nain." Nije hteo da se odmakne dok se obojica nisu sloila sa njim. Karpov je ponovo seo, mada ruku skrtenih preko grudi. Hal je podigao stolicu, dovukao je do stola i bacio se na nju, uz kiseo izraz lica. Posmatrajui ih, Fejd-al-Saud ree: Moda se ne dopadamo jedni drugima, ali moramo da nauimo kako da saraujemo." Hal je maglovito bio svestan injenice da ga je kod Karpova nerviralo neto drugo, a ne same njegova agresivna svojeglavost. Malo je potrajalo da otkrije ta, ali je na kraju shvatio. Bilo je u tom Karpovu neega - nekog nadmenog samozadovoljstva - koje ga je podsetilo na Dejvida Veba ili Dejsona Borna, kao to su svi u Agenciji morali da ga zovu. Born je bio taj koji je postao zlatni miljenik Aleksa Konklina, pored svog Halovog truda da se sam neupadljivo nametne Konklinu, dok na kraju nije odustao i preao u An-titeroristiki centar. Na svom novom poslu pokazao se veoma uspe-nim, bez sumnje, ali nikada nije zaboravio ono to je zbog Borna morao da ostavi za sobom. Konklin je u Agenciji bio legenda. Rad sa njim bio je sve o emu je Hal ikada sanjao, jo od kada je pristupio Agenciji pre dvadeset godina. Svi deaci imaju svoje snove; njih se nije lako otresti. Ali, snovi koje sanjamo kao odrasli ljudi, t je neto sasvim drugo. Hal je jo oseao na jeziku gorak ukusa orioga to je moglo biti. l 256 Erik Lusibader Zapravo je slavio kada ga je direktor CIA obavestio da bi Born mogao da se uputi u Rejkjavik. Od same pomisli na to da se ovaj moda okrenuo protiv svog mentora, prokljuala mu je krv. Da je samo Konklin odabrao njega, a ne Borna, mislio je Hal, sad bi bio iv. A pomisao na to da e moda on imati priliku da likvidira Borna na nalog Agencije, bila je ostvarenje sna. Onda je do njega stiglo obavetenje da je Born mrtav i njegovo ushienje pretvorilo se u razoaranje. Postao je izuzetno razdraiv prema svima, ukljuujui tu i operativce tajne slube s kojima je bliska i otvorena saradnja bila od najvieg znaaja. Sada, u odsustvu bilo kakvog ispunjenja, oinuo je Karpova ubilakim pogledom i, zauzvrat, bio prostreljen istim. Izaavi iz Anikinog stana, Born nije siao liftom. Umesto toga se popeo kratkim pomonim stepenitem koje je vodilo na krov. Naiao je na alarmni sistem i brzo i efikasno ga neutralisao.

Sunce se povuklo iza kamenosivih oblaka pred otrim ledenim vetrom. Na jugu je ugledao etiri raskone kupole Kraljevskog turskog kupatila. Priao je parapetu i nagnuo se preko njega, s manje-vie istog mesta kao i Kan pre samo sat vremena. Odatle je osmotrio ulicu, traei prvo da vidi krije li se neko u senci nekog ulaza, hoda li neki prolaznik previe sporo ili moda sasvim stoji. Posmatrao je pomno dve mlae ene kako etaju, ruku pod ruku, majku koja gura kolica i jednog starca, imajui na umu Kanovo umee preruavanja. Utvrdivi da nema niega sumnjivog, sada se usredsredio na parkirana kola, traei bilo ta neobino na njima. Sva iznajmljena kola u Maarskoj morala su da imaju nalepnice. U stambenom kraju grada trebalo bi proveriti svaki iznajmljeni automobil. Primetio je jednu crnu kodu" malo dalje niz ulicu. Paljivo je prouio njen poloaj. Svako ko bi sedeo za volanom imao bi nesmetan pogled na ulaz u zgradu broj 106-108. Trenutno, naravno, nije bilo nikoga za volanom niti u kolima. Okrenuo se da se vrati preko krova zgrade. Bornovo zaveianje___________________________________________257 Kan je, uuren na stepenitu, video kako Born ide ka njemu. Znao je da u tome lei njegova ansa. Born koji je sada sigurno razmiljao o prismotri, uopte nije oekivao napad. Kao u snu (onom koji je sanjao vie od deset godina) gledao je Borna kako dolazi pravo ka njemu. Po oima mu se videlo da je zamiljen. Kana obuze bes. Ovo je ovek koji je sedeo kraj njega i nije ga prepoznao, ak ni onda kad mu je otkrio svoje ime, nije ga prihvatio. To ga je samo uvrstilo u uverenju da ga Born nikada nije eleo i da je jedva doekao da pobegne i napusti ga. Uspravio se. Gnev pravednika je kljuao u njemu. Kada je Born uao u senku dovratka, Kan ga svom snagom tresnu po korenu nosa. Prsnu krv, a Born se zatetura unatrag. elei da iskoristi ovu prednost, Kan je krenuo ka njemu, ali ga Born udari nogom. i-sah\", povikao je Born isputajui vazduh iz plua. Kan se delimino izmakao udarcu, ali je levom rukom uspeo da dohvati Borna i da mu zahvati lanak noge. Meutim, Born ga tada iznenadi. Umesto da izgubi ravnoteu, on se ispravi, gurajui leima o metalna vrata, a desnim stopalom ga muki udari po desnom ramenu, tako da je Kan bio primoran da pusti Bornov levi lanak. Mii-sahl" Meko je uzviknuo Born. Ustremio se na Kana koji se stresao od bola, ali je ipak uspeo da Bornu pri tom zada karate-udarac u grudnu kost. Odmah zatim uhvatio je s obe strane Bornovu glavu i tresnuo njome o vrata. Born zakoluta oima. ta je to Spalko naumio?" upita ga otro Kan. Ti zna, zar ne?" Bornu je u glavi sve zvonilo od bola i oka. Pokuao je da fo-kusira pogled i razbistri glavu. Ko je... Spalko?" Glas mu je delovao slabano, kao da dolazi iz velike daljine. Naravno da zna." Born odmahnu glavom, od ega mu se uini da ga u isto vre-me probada na hiljade bodea. Stisnuo je kapke. Mislio sam... mislio sam da hoe da me ubije." Sluaj me dobro!" ..;.. <: Ko si ti?" proaputao je promuklim glasom Born. Otkud zjia za mog sina? Otkud zna za Douu?" ;-j;> 258 Krik Lusibader Sluaj me!" Kan mu se unese u lice. Stepan Spalko je ovek koji je naruio smrt Aleksa Konklina, ovek koji ti je smestio igru - koji nam je obojici smestio igru. Zato je to uradio, Borne? Ti zna, i ja moram da znam!" Born je imao utisak da se nalazi zarobljen u gromadi leda i da se sve oko njega kree neverovatno sporo. Nije mogao da razmilja, nije mogao da povee dve misli. Onda mu je neto privuklo panju. Neki udan oseaj presee stanje inercije u kom se davio. ta je to? I pored uasnog bola, malo je pomerio glavu i ugledao minijaturni elektronski prijemnik. Ko si ti?" pitao je. Proklet bio, govori ko si!" Delovalo je kao da obojica vode svako svoj razgovor, u svojim posebnim svetovima, u svojim posebnim ivotima. Digli su objica glas, oseanja su im se pretvorila iz ara u otvoreni plamen i to su vie vikali, manje su uspevali da saznaju. Rekao sam ti!" Na Kanovim rukama bilo je Bornove krvi, koja mu se sad ve polako zgruavala u nozdrvama. Ja sam tvoj sin!" Posle ovih reci, pauza se prekinu, a svetovi im se ponovo suda-rie. Ista ona navala gneva koju je osetio dohvativi upravnika onog hotela kad ga je iznervirao, ponovo poe da zvoni u Bornovim uima. On zaurla i izgura Kana kroz vrata, na krov.

Ne obraajui vie panju na bol u glavi, zakai Kanovu nogu lankom i jako ga povue. Kan ga je, meutim, zgrabio u padu, podigao je noge dok je padao na lea, i podigavi i Borna, snano ga utnuo da se prevrne preko glave. Born je sagnuo glavu, doekao se ramenima i otkotrljao se, ublaivi pad. Obojica su istog asa bili na nogama i rairenih ruku i prstiju traili oslonac. Born iznenada jako udari Kana po zglobovima ruku, ovaj izgubi ravnoteu i Born ga ponovo udari tako da se ovaj okrenuo oko svoje ose. Zatim ga zveknu elom u nervne zavretke ispod uha. Kan oseti kako mu ela leva strana obamire i Born iskoristi priliku da ga zvekne pesnicom u lice. Kan se zateturao, kolena mu se savie, ali je kao superteka, odbijao da padne. Born, sad ve razjaren kao bik, udarao ga je bez prestanka, gurajui ga unatrag sa svakim udarcem, sve blie i blie parapetu. U svom uasnom besu, meutim, napravio je greku i dopustio Kanu da mu odvue panju. Zato ga iznenadi kada ovaj, ume259 sto da se posle jo jednog udarca ponovo zatetura unatrag, krenu u napad oslonjen na nogu, a onda prebaci teinu itavog tela na drugu. Udarac zazvea po Bornovim zubima i on izgubi tlo pod nogama. Pade na kolena i Kan ga svom silinom tresnu tik iznad rebara. Ovaj krenu da pada kad ga Kan zgrabi za vrat i poe da stee. Bolje bi ti bilo da mi sada kae", procedio je. Bolje da mi kae sve to zna." Born, u gru od bola i guei se, odvrati:"Idido avola!" Kan ga mlatnu ivicom dlana po vilici. '> '<u*u: :>". ; Zar ne uje ta ti govorim?" ;!;.,{!.. Probaj malo jae da udari", ree mu Born. "' '''':->'.';:'" Potpuno si izgubio razum." ''' s -! ' To si i planirao, zar ne?" Born oamueno prtJtffcSC glavom. ,,S tom bolesnom priom kako si ti Doua..." ' '-. l>; Ja jesam tvoj sin." ''' '''' Je F ti uje sebe? Ne ume ak ni ime da mu izgovori. Moe da prestane s ovom farsom, nita ti ne vredi. Ti si meunarodni narueni ubica i zove se Kan. Neu te odvesti do tog Spalka ili do koga ve eli da doe. Vie nikome ne izigravam piona." Ne zna ta radi. Ne zna..." Progutao je pljuvaku, zavrteo snano glavom i promenio taktiku. Slobodnom rukom je uhvatio malog kamenog Budu. Pogledaj ovo, Borne!" Ispljunuo je te reci kao da su otrov. Pogledaj ga!" Amajlija koju je svako u Aziji mogao..." Ne ovu! Nju si mi ti dao - da, ti!" Oi su mu gorele, a glas tako drhtao da se zastideo to ne uspeva da ga kontrolie. A onda si me ostavio da umrem u dunglama..." Jedan hitac odbio se o poploani krov tik uz Kanovu desnu nogu i on odskoi natrag, pustivi Borna. Drugi hitac ga umalo ne pogodi u rame dok se bacao u zaklon iza zidia oko otvora za ventilaciju lifta. Born se okrenuo i ugledao Aniku kako ui na vrhu stepenita, vrsto steui pitolj izmeu aka. Oprezno je koraknula napred. Ri-zikovala je i skrenula pogled ka Bornu. -,: , . ;.. Jesi li dobro?" ,,. .> / , : 260 Erik Lustbader On je klimnuo glavom, ali se u tom asu Kan, dobro procenivi trenutak, zatrao iza zaklona koji je zapravo bio dozidan uz zgradu i skoio na susedni krov. Bom primeti da je Anika podigla pitolj uvis i okrenula se ka njemu, umesto da saspe u Kana ceo arer. Kako dobro?" pitala je. Sav si krvav!" To mi je samo iz nosa." Zavrtelo mu se u glavi kad se uspravio da sedne. Reagujui na njen sumnjiavi pogled, bio je prisiljen da doda: Zaista, deluje kao da ima mnogo krvi, ali nije to nita." Podmetnula mu je gomilicu papirnih maramica pod nos kad je ponovo krenuo da krvari. Hvala." Poklopila ga je pitanjem. Rekao si da ide po neto u hotel. Zato si doao ovde?" Polako se pridigao na noge, ali ne bez njene pomoi. Saekaj trenutak." Bacila je pogled u pravcu u kom je Kan pobegao, a onda ponovo pogledala njega, kao da joj je upravo sinulo. "On nas je pratio, zar ne? On je zvao policiju kad smo stigli u stan Lasla Molnara?" Ne znam." Odmahnula je glavom. Ne verujem ti. To je jedino uverljivo objanjenje za to to si me lagao. Nisi eleo da se uspaniim jer si rekao da smo kod mene bezbedni. ta se odonda promenilo?" Naas je oklevao, shvativi da nema izbora osim da joj kae istinu. Kad smo se vratili iz onog kafea, na tvojoj klupici za klavir primetio sam neke nove tragove." Molim?" Oi joj se rairie i opet zavrte glavom.

Born se setio elektronskog prijemnika u Kanovom desnom uhu. Idemo natrag u stan da ti pokaem." Krenuo je prema otvorenim vratima, ali je ona oklevala. Ne znam." Okrenuvi se, umorno ju je upitao: ta ne zna?" Sada ga je pogledala prekorno, mada s izvesnom dozom krivice. Lagao si me." Lagao sam te da bih te zatitio, Anika." Njen velike oi su se caklile. Kako sada u to da verujem?" Anika..." Molim te, reci mi, jer moram da znam." Stajala je tvrdoglavo na istom mestu i on je znao da se nee ni za korak pomeriti ka steBornovo zavetanje 261 penitu. Moram da dobijem odgovor koji mogu da prihvatim i u koji mogu da verujem." ta hoe da ti kaem?" Podigla je ruke i pustila ih da padnu u znak nemoi. Vidi li ta radi, svaku moju re okree protiv mene?" Zavrtela je glavom. Gde si nauio da ljude tretira kao stoku?" Hteo sam da te sklonim od opasnosti", rekao je. Jako ga je po-vredila i uprkos njegovom hladnokrvnom izrazu lica, video je da ona to zna. Smatrao sam da radim pravu stvar. Jo to smatram, ak i ako to znai da moram da krijem od tebe istinu, bar na neko vre-me." Dugo ga je posmatrala. Vetar joj je podigao bakarnu kosu i ona se vinula poput krila neke ptice. S ulice su do njih doprli svadljivi glasovi ljudi koji su se raspitivali ta se to ulo, da li je pukao auspuh ili neto drugo? Odgovor nije stizao i onda se komiluk umirio, izuzev isprekidanog lavea jednog psa. Mislio si da moe da kontrolie situaciju", ree Anika, mislio si da moe njega da dri pod kontrolom." Bora je krenuo ukoenih nogu do parupata s proelja zgrade i nagnuo se ka ulici. Suprotno njegovim oekivanjima, onaj iznajmljeni automobil jo je stajao na istom mestu, prazan. Moda nije bio Kanov, ili je, pak, Kan pobegao odavde. Uspravio se uz bolnu grimasu. Bol je stizao u talasima i sve jae udarao o obale njegove svesti kako je dejstvo endorfina osloboenih u oku poelo da bledi. Svaka koica u telu ga je bolela, ali najvie vilica i rebra. Najzad, resi da joj iskreno odgovori. ,.Da, pretpostavljam da jesam." Ona podie ruku da skloni pramen kose s obraza. Ko je on, Dejsone?" Tada ga je prvi put pozvala njegovim imenom, mada je to jedva primetio. U tom trenutku, uzalud je pokuavao je da smisli odgovor kojim bi on sam bio zadovoljan. Pripravan, Kan je ekao na stepenitu zgrade na iji je krov skoio i slepo zurio u bezbojnu tavanicu iznad glave..ekao je da Bora krene za njim. Ili je, pitao se jo u oku, ekao Aniku Vadas da uperi

pitolj u njega i povue obara? Mogao je ve biti u kolima, daleko odavde, a ipak je ostao ovde, nepomian kao muva ulovljena u paukovu mreu. Razmiljao je o tome ta je sve trebalo da uradi. Trebalo je da ubije Borna jo onda kad ga je prvi put imao na nianu, ali onda je imao plan koji je delovao logino, plan koji je sam detaljno razradio, plan koji bi mu doneo (tako je tada mislio!) maksimalno efektnu osvetu na koju je imao pravo. Trebalo je ubije Borna u utrobi onog aviona za Pariz. Naravno, to mu je i bila namera, ba kao i samo minut ranije. Lako je bilo rei sebi da ga je osujetila Anika Vadas. Ali, za-slepljujua, neshvatljiva injenica bila je da je ve imao prilike da to uini i pre nego to je ona dola i da je sam odabrao da ne sprovede svoju osvetu. Zato? Nije znao sam sebi da odgovori.

Njegove misli, obino staloene kao mimo jezero, sada su ska-kale s jedne uspomene na drugu, kao da ne mogu da se zaustave u nepodnoljivoj sadanjosti. Setio se prostorije u kojoj ga je onaj Vi-jetnamac - krujumar orujem - godinama drao zatoenog, onih kratkih trenutaka slobode pre nego to ga je spasio misionar Riard Vik. Setio se Vikove kue, oseaja nesputanosti i slobode koji se na kraju uruio i svog uasavajueg boravka medu Crvenim Kmerima. Najgore od svega - ono to je stalno pokuavao da zaboravi -bilo je to to je isprva prema njihovoj filozofiji oseao simpatije. Da ironija bude vea, poto ih je osnovala jedna grupa kambodijanskih radikalnih omladinaca kolovanih u Parizu, njihova partijska etika poivala je na francuskom nihilizmu. Prolost je mrtva! Treba unititi sve da bismo stvorili novu budunost!" Bila je to mantra Crvenih Kmera koju su stalno iznova ponavljali dok nije u njima ubila sve ostale misli i sva druga gledita. Nije ni bilo toliko neoekivano to je njihov pogled na svet isprva privukao Kana - i on sam bio je zbunjeni izbeglica, naputen, marginalizovan - otpadnik po sudbi, ne po opredeljenju. l Kan je izjednaavao prolost i smrt - njegova stalna nona mora ga je na to podseala. Ali, ako je od njih nauio kako da unitava, bilo je to tek poto su oni unitili njega. 263 Nisu se zadovoljili time da poveruju u njegovu priu o naputanju ve su lagano, svakog dana, malo po malo, iscedili iz njega sav ivot i svu energiju. eleli su, tako mu je govorio njegov instruktor, da isprazni glavu od svega. eleli su neispisanu plou na kojoj e utisnuti radikalnu veziju nove budunosti koja ih sve oekuje. Putali su mu krv, tako je instruktor govorio, za njegovo dobro, da ga oslobode otrova prolosti. Svakoga dana itao je pred njim njihov manifest, a onda recitovao imena protivnika revolucije koje su do tada ubili. Naravno, veinu njih Kan nije poznavao, ali nekolicinu -uglavnom monaha i deaka njegovih godina - znao je iz vienja. Neki od njih, kao ti deaci, proganjali su ga u koli natovarivi na njegova nejaka plea krivicu to je drugaiji. Nakon izvesnog vremena, uveli su novinu. Nakon to bi instruktor proitao odreeni deo manifesta, traio je od Kana da mu ga ponovi. I on je to inio, sa sve vie ubeenja. Jednoga dana, nakon obaveznog recitovanja i ponavljanja, instruktor je proitao imena onih koji su nedavno ubijeni kao neprijatelji revolucije. Na kraju liste bilo je ime Riarda Vika, misionara koji ga je sklonio kod sebe, smatrajui da e ga privoleti civilizaciji i Gospodu. Nemogue je rei kakav je kovitlac oseanja ova vest izazvala u Kanovom srcu, ali je nad svim ostalim emocijama preo-vladavalo oseanje nepripadanja. Sada je njegova poslednja spona s velikim svetom bila prekinuta. Bio je potpuno i beznadeno sam. Kad su ga ostavili u poljskom WC-u, plakao je, ne znajui zato plae. Ako je ikada nekoga mrzeo, onda je to bio taj ovek koji ga je iskoristio i izdao njegova oseanja, a on je sada, neshvatljivo, plakao zbog njegove smrti. Kasnije, tog istog dana, instruktor ga je izveo iz betonskog bunkera u kom su ga drali otkako je uhvaen, lako su se oblaci bili spustili nisko i kia jako padala, sea se da je mirkao izaavi na svetlost. Vreme je prolazilo; poela je sezona kia. Dok je leao na stepenitu, Kanu pade na pamet da nikada u detinjstvu nije imao kontrolu nad svojim ivotom. Ono to ga je zaista zabrinjavalo i udilo bilo je to ni sada kao da nije imao kontrolu nad sopstvenim ivotom. Imao je utisak da je postao slobodni aent, i to nakon to se poteno napatio da stvori sebi ime (bar je naivno tako razmiljao) u svetu u kom slobodni agenti mnogo vre264 Erik Liistbader de. Sada je uviao da je Spalko njime manipulisao, jo od prvog posla koji je za njega odradio, ali nikada kao sad. Ako ikada misli da se oslobodi lanaca koji ga vezuju, morae neto da preduzme s tim Stepanom Spalkom. Znao je da se na kraju poslednjeg razgovora s njim poneo impulsivno, i sada se kajao. Tim svojim kratkim ispadom ljutnje, njemu tako nesvojstvenim, nije postigao nita osim to je Spalko sada bio na oprezu. Shvatao je takode da je, od trenutka kada je Dejson Born seo pored njega na onu klupu u parku u Aleksandriji, njegova ledena ravnodunost razbijena i da su oseanja koja nije znao ni da imenuje ni da razume juriala da izbiju na povrinu, mutila mu misli i zamagljivala planove. Iznenada je shvatio da vie ne zna ta eli kada je u pitanju Dejson Born. Uspravio se i pogledao oko sebe. Zauo je neki zvuk: bio je siguran da ga je uo. Ustao je, pridrao se za rukohvat i sav napet pripremio se da doeka napad. Evo ga ponovo! Okrenuo se oko sebe. Kakav je to zvuk? Gde ga je ve uo? Srce mu je luaki udaralo i oseao je puls u grlu dok se zvuk penjao stepenitem i odjekivao mu u glavi, jer njegov sopstveni glas je ponovo zvao: Lii-lii! Lii-lii!" ;< Ali Li-li nije mogla da odgovori. Li-li je bila mrtva, d:. Podzemni ulaz u manastir leao je skriven u senci vremena u najdubljem tesnacu najsevernijeg zida klisure. Sunce se sputalo sve nie i nie otkrivajui da je tesnac tek jedan mali usek koji je pre mnogo

vekova sluio monasima koji su ovu lokaciju odabrali da se sa nje brane od uljeza. Moda su to bili kalueri-ratnici budui da su ojaanja oko tvrave govorila o bitkama i krvi prolivenoj u nastojanju da ouvaju svetinju svog doma. Tim se tiho uvukao u tesnac, pratei zrake sunca. Zina i Spalko sada nisu razmenjivali intimne rei, niti je bilo i nagovetaja o onome to se meu njima dogodilo, uprkos injenici da je iskustvo bilo nezaboravno. Na izvestan nain, moglo se smatrati nekom vrstom blagoslova; u svakom sluaju, bila je to potvrda zaveta i mogornovojffvetmje_ 265 ci ija je tajnost i nevidljivost samo pojaavala efekte. Spalko je bio taj koji je ponovo, na metaforian nain, bacio kameni u mirnu jezersku vodu i sada je preostalo samo da sedne i posmatra efekte talasa koji su se irili od centra, menjajui osnovne odlike jezera i svih ivih bia u njemu. Ostavili su za sobom suncem obasjano stenje, povukli se u sen-ku i upalili baterijske lampe. Osim Zine i Spalka, bila su tu jo dvojica ljudi - treeg su odveli do aviona na aerodromu Kazancakis, gde ga je ekao hirurg. Imali su na leima lake najlonske raneve pune svakakvih sitnica, od kaseta sa suzavcem do kolutova kanapa i svega ostalog. Spalko nije znao na ta e naii i nije eleo da rizikuje. Mukarci su ili napred, drei na gotovs poluautomatske puke koje su im visile o ramenu. Usek se suavao i bili su prisiljeni da sada idu u koloni po jedan. Uskoro, meutim, neba nestade iza jedne stene i naoe se u peini. Vazduh je bio vlaan, Mirisao je na mahovinu i trule. Ovde smrdi kao u otvorenom grobu", ree jedan od mukaraca. Pogledajte!" povika drugi. Kosti!" Zastali su uperivi snopove svetla na gomilicu kostiju nekog si-sara. Samo stotinjak metara dalje naioe na butnu kost nekog mnogo veeg sisara. Zina unu da podigne kost. Nemoj!" upozori je onaj prvi ovek. Maler je dirati ljudske kosti." ta pria? Arheolozi to stalno rade", nasmejala se Zina. Osim toga, ovo moda uopte nije ljudska kost." Ipak, bacila ju je natrag u prainu peine. Nakon pet minuta svi su se sakupili oko neega to je oigledno bila ljudska lobanja. Lampama su prelazili preko eone kosti ostavivi one duplje da se crne u sopstvenoj senci. ta mislite od ega je umro?" upita Zina. Verovatno od hladnoe", ree Spalko. Ili ei." Jadniak." Nastavili su dalje, sve dublje zalazei pod stenu na kojoj je leao manastir. to su vie napredovali, to su nailazili na vie kosti-Ju- Nisu sve bile ljudske i sve vie ih je bilo naprslih i polomljenih. 266 Erik Lustbader Ne bih rekla da su ovi umrli od zime ili ei", ree Zina. Od ega onda?" upita jedan od njih, ali niko mu ne odgovori. Spalko im odseno naredi da nastave. Po njegovim proraunima, upravo su stigli do mesta koje se nalazilo tik ispod spoljanjih zidina. Malo dalje, pred njima, primetili su pod snopovima lampi udne obrise. Peina se ovde grana na dva prolaza", ree jedan obasjavi prolaz sleva, pa onda onaj zdesna. Peine se ne granaju", ree Spalko. Progurao se napred i gurnuo glavu u levi prolaz. Ovde nema izlaza." Preao je rukom preko ivice otvora. Otvor je napravila ljudska ruka", ree. Pre mnogo godina, moda onda kad je izgraen i sam manastir." Zatim zakorai u prolaz s desne strane i glas mu zazvoni nekim udnim odjekom. Da, ovaj prolaz vodi dalje, ali ima zaokreta i skretanja." Kada je ponovo izaao iz prolaza, lice mu je imalo udan izraz. Mislim da ovo uopte nije prolaz", ree. Nije ni udo to je Mol-nar odabrao ovo mesto da tu sakrije dr ifera. Mislim da ulazimo u lavirint." Dvojica njegovih ljudi razmenie poglede. Ako je tako", ree Zina, kako emo znati kako da se vratimo?" Ne moemo znati ta nas tamo eka." Spalko je izvadio mali etvrtasti predmet nita vei od pila karata. Nacerio se dok joj je pokazivao kako radi. Sistem za globalno pozicioniranje. Upravo sam obeleio nau poetnu poziciju." Klimnuo je glavom prema njima. Idemo!" Nije im, meutim, trebalo dugo da shvate da su pogreili i nakon nepunih pet minuta ponovo su stajali na ulazu u lavirint. ta nije u redu?" pitala je Zina. .- Spalko se mrtio. GPS ovde ne radi." Zatresla je glavom. ta misli zato?" Mora biti da neki mineral u stenama blokira signal sa satelita", ree Spalko. Nije mogao da im kae da nema pojma zato je GPS zakazao u lavirintu. Umesto toga, otvorio je ranac i izvadio kolut ka-napa.

Postupiemo kao Tezej i odmotavaemo klupko dok idemo." Zina je s nevericom pogledala klupko. ta ako nam ponestane kanapa?" 267 Tezeju nije ponestalo", ree Spalko. Osim toga, blizu smo manastirskih zidina, nadajmo se da ni nama nee ponestati." Dr Feliksu iferu bilo je dosadno. Ve danima je samo sluao nareenja svojih uvara koji su ga pod okriljem noi prebacili na Krit, a onda nastavili da ga u jednakim intervalima premetaju s jedne lokacije na drugu. Nikada nisu ostajali na jednom mestu due od tri dana. Dopala mu se ona kua u Iraklionu, ali na kraju mu je i tamo bilo dosadno. Nije imao ta da radi. Odbili su da mu daju novine i nisu mu dozvolili da slua radio. to se tie televizije, ak i da je bilo, verovatno bi mu zabranili da gleda. Ipak, razmiljao je mrzovoljno, tamo je bar imao bolji pogled u odnosu na ovu gomilu stenja, prostu uklesanu postelju i vatru da se na njoj ogreje. Glomazni kovezi i police inili su praktino sav nametaj, mada su mu doneli stolice na rasklapanje, jorgan i posteljinu. Nije bilo vodovoda ni kanalizacije; napravili su poljski WC u dvoritu, odakle je smrad nesmetano stizao do unutranjosti manastira. Bilo je mrano i vlano, ak i u podne, a bog sveti zna kako je bilo kad padne no. Nije imao ak ni svetio da ita, sve i da je imao neto za itanje. Ceznuo je za slobodom. Da je bio poboan, molio bi se za izbavljenje. Toliko je dana prolo od kada je poslednji put video La-sla Molnara ili priao s Aleksom Konklinom. Kad bi upitao telohra-nitelje za njih, samo bi izgovorili za njih najsvetiju od svih reci: bez-bednost. Jednostavno nije bilo bezbedno koristiti bilo koji vid komunikacije. Svesrdno su ga uveravali kako e se uskoro nai sa svojim prijateljem i dobrotvorom. Ali, kada bi ih pitao kada, samo bi sle-gali ramenima i vraali se svojoj beskonanoj partiji karata. Video je da se i oni isto tako dosauju, ili bar oni koji nisu bili na strai. Bilo ih je sedmorica. Bilo ih je i vie, ali neki su ostali u Ira-khonu. Ali, koliko je on mogao da proceni, trebalo je ve da se vrate' Zato danas nisu igrali karte - svi su bili u patroli. U vazduhu se seala tenzija od koje su mu trnuli zubi. Jirer je bio prilino visok ovek, prodorno plavih oiju i jakog vsa ispod upave kose proarene sedim vlasima. Nekada, pre nego so je regrutovan u program DARPA, dok je imao vie kontakata sa 0 'nim svetom, esto bi ga brkali s Bertom Bakarakom. Poto mu 266 Erik Lustbader Ne bih rekla da su ovi umrli od zime ili ei", ree Zina. Od ega onda?" upita jedan od njih, ali niko mu ne odgovori. Spalko im odseno naredi da nastave. Po njegovim proraunima, upravo su stigli do mesta koje se nalazilo tik ispod spoljanjih zidina. Malo dalje, pred njima, primetili su pod snopovima lampi udne obrise. Peina se ovde grana na dva prolaza", ree jedan obasjavi prolaz sleva, pa onda onaj zdesna. Peine se ne granaju", ree Spalko. Progurao se napred i gurnuo glavu u levi prolaz. Ovde nema izlaza." Preao je rukom preko ivice otvora. Otvor je napravila ljudska ruka", ree. Pre mnogo godina, moda onda kad je izgraen i sam manastir." Zatim zakorai u prolaz s desne strane i glas mu zazvoni nekim udnim odjekom. Da, ovaj prolaz vodi dalje, ali ima zaokreta i skretanja." Kada je ponovo izaao iz prolaza, lice mu je imalo udan izraz. Mislim da ovo uopte nije prolaz", ree. Nije ni udo to je Mol-nar odabrao ovo mesto da tu sakrije dr ifera. Mislim da ulazimo u lavirint." Dvojica njegovih ljudi razmenie poglede. Ako je tako", ree Zina, kako emo znati kako da se vratimo?" Ne moemo znati ta nas tamo eka." Spalko je izvadio mali etvrtasti predmet nita vei od pila karata. Nacerio se dok joj je pokazivao kako radi. Sistem za globalno pozicioniranje. Upravo sam obeleio nau poetnu poziciju." Klimnuo je glavom prema njima. Idemo!" Nije im, meutim, trebalo dugo da shvate da su pogreili i nakon nepunih pet minuta ponovo su stajali na ulazu u lavirint. ta nije u redu?" pitala je Zina. Spalko se mrtio. GPS ovde ne radi." Zatresla je glavom. ta misli zato?" Mora biti da neki mineral u stenama blokira signal sa satelita", ree Spalko. Nije mogao da im kae da nema pojma zato je GPS zakazao u lavirintu. Umesto toga, otvorio je ranac i izvadio kolut ka-napa. Postupiemo kao Tezej i odmotavaemo klupko dok idemo." Zina je s nevericom pogledala klupko. ta ako nam ponestane kanapa?" gornovozavetar^ 267 ,Tezeju nije ponestalo", ree Spalko. Osim toga, blizu smo manastirskih zidina, nadajmo se da ni

nama nee ponestati." Dr Feliksu iferu bilo je dosadno. Ve danima je samo sluao nareenja svojih uvara koji su ga pod okriljem noi prebacili na Krit, a onda nastavili da ga u jednakim intervalima premetaju s jedne lokacije na drugu. Nikada nisu ostajali na jednom mestu due od tri dana. Dopala mu se ona kua u Iraklionu, ali na kraju mu je i tamo bilo dosadno. Nije imao ta da radi. Odbili su da mu daju novine i nisu mu dozvolili da slua radio. to se tie televizije, ak i da je bilo, verovatno bi mu zabranili da gleda. Ipak, razmiljao je mrzovoljno, tamo je bar imao bolji pogled u odnosu na ovu gomilu stenja, prostu uklesanu postelju i vatru da se na njoj ogreje. Glomazni kovezi i police inili su praktino sav nametaj, mada su mu doneli stolice na rasklapanje, jorgan i posteljinu. Nije bilo vodovoda ni kanalizacije; napravili su poljski WC u dvoritu, odakle je smrad nesmetano stizao do unutranjosti manastira. Bilo je mrano i vlano, ak i u podne, a bog sveti zna kako je bilo kad padne no. Nije imao ak ni svetio da ita, sve i da je imao neto za itanje. Ceznuo je za slobodom. Da je bio poboan, molio bi se za izbavljenje. Toliko je dana prolo od kada je poslednji put video La-sla Molnara ili priao s Aleksom Konklinom. Kad bi upitao telohra-nitelje za njih, samo bi izgovorili za njih najsvetiju od svih reci: bez-bednost. Jednostavno nije bilo bezbedno koristiti bilo koji vid komunikacije. Svesrdno su ga uveravali kako e se uskoro nai sa svojim prijateljem i dobrotvorom. Ali, kada bi ih pitao kada, samo bi sle-gali ramenima i vraali se svojoj beskonanoj partiji karata. Video je da se i oni isto tako dosauju, ili bar oni koji nisu bili na strai. Bilo ih je sedmorica. Bilo ih je i vie, ali neki su ostali u Iraklionu. Ali, koliko je on mogao da proceni, trebalo je ve da se vrate. Zato danas nisu igrali karte - svi su bili u patroli. U vazduhu se oseala tenzija od koje su mu trnuli zubi. Sifer je bio prilino visok ovek, prodorno plavih oiju i jakog ^sa ispod upave kose proarene sedim vlasima. Nekada, pre nego st je regrutovan u program DARPA, dok je imao vie kontakata sa oinirn svetom, esto bi ga brkali s Bertom Bakarakom. Poto mu komunikacija nikad nije ila od ruke, nikad nije znao kako da im odgovori. Samo bi promrmljao neto nerazumljivo i okrenuo se, ali njegova oigledna srameljivost samo bi pojaavala zabunu. Ustao je, krenuo lenjo do prozora, ali ga je presreo jedan od uvara i rekao mu da se skloni. Bezbednosni razlozi", ree mu plaeni vojnik kome se napetost oseala u glasu, mada ne i u pogledu. Bezbednost! Bezbednost! Muka mi je vie od te reci!" povika ifer. Svejedno ga je vojnik odgurao natrag do stolice na kojoj je trebalo da sedi. Bila je daleko od svih prozora i vrata. Podrhtavao je od jeze. Nedostaje mi moja laboratorija, nedostaje mi moj posao!" Zagledao se u crne vojnikove oi. Oseam se kao u zatvoru, zar ne moete to da shvatite?" Voa tima, Son Kigan, brzim korakom prie svom tieniku, osetivi da je uznemiren. Molim vas, sedite, doktore." Ali ja..." To je za vae dobro", ree Kigan. Bio je to jedan od onih tamnokosih Iraca koji je fiziki podseao na razbacanu ulinu bitangu, crne kose i oiju, otro isklesanih crta lica koje su odisale ozbiljnom odlunou. Unajmljeni smo da uvamo vau bezbednost i mi taj posao shvatamo ozbiljno." ifer posluno sede. Hoe li mi neko, molim vas, rei ta se ovde deava?" Kigan je neko vreme zurio u njega. Onda, kao da je prelomio, u-nu pored njegove stolice. Tiho mu ree: Izbegavao sam da vas infor-miem, ali moda bi sada najbolje bilo da saznate ta se deava." ta?" Na iferovom licu bio je bolni gr. ta se desilo?" Aleks Konklin je mrtav." Oh, gospode, ne!" ifer obrisa sa lica znoj koji ga iznenada svog obli. ,,A to se tie Lasla Molnara, nije nam se javljao dva dana." : Sveti boe!" Smirite se, doktore. Sasvim je mogue da se Molnar ne javlja iz bezbednosnih razloga." Kigan mu uhvati pogled. ,,S druge strane, meutim, osoblje koje smo ostavili u kui u Iraklionu nije se vratilo." l Bornovo zavetanje 269 To sam i sam prirnetio", ree ifer. Mislite li da im se neto... desilo?" Ne smem da odbacim tu mogunost." iferovo lice se presijavalo; od straha nije prestajao da se znoji. Onda je mogue da je Spalko saznao gde sam. Mogue je da je stigao na Krit." Kiganovo lice nije odavalo nikakav izraz. Raunamo na tu mogunost." Sifer u panici postade agresivan. ta ste onda preduzeli tim povodom?" zahtevao je da zna. Rasporedili smo ljude s mainkama du bedema, ali sumnjam da je Spalko blesav da krene u napad preko golog terena." Kigan je zavrteo glavom. Ne, ako je ovde i ako je krenuo na vas, doktore. nee imati izbora." Ustade i zabaci mainku na rame. Krenue kroz lavirint." Spalko je postajao nervozniji sa svakim zaokretom koji bi napravila njegova mala ekipa. Lavirint je

predstavljao jedinu loginu pristupnicu za napad na manastir, to je istovremeno znailo da moda uleu pravo u klopku. Spustio je pogled i video da mu je u ruci ostala jo treina klupka. Mora da su stigli blizu ili ispod samog centra manastira; ue mu je potvrivalo da se ne kreu u krug. Verovao je da je na svakoir. skretanju izabrao dobar put. Okrenuo se ka Zini i apnuo joj da drugi na uju: Ovo mi lii na klopku. Hou da ostane ovde za svaki sluaj." Potapao je njen ranac. Ako bude gusto, zna ta ti je initi." Zina klimnu glavom i trojica mukaraca je zaobioe u pognutom stavu. Samo to su joj se izgubili iz vida, kad zau isprekidanu paljbu iz mainskog oruja. Brzo je otvorila ranac, izvukla kasetu sa suzavcem i krenula za njima po tragu kanapa. Osetila je miris kordita pre nego to je skrenula iza druge okuke. Provirila je iza ugli i videla jednog od njihovih ljudi kako lei u lokvi krvi. Spalko i ostali bili su prikovani paljbom. Sa svog mesta je videla da hici stiu iz dva razliita pravca. 270 Erik Lustbader Aktivirala je kasetu sa suzavcem i bacila je preko Spalkove glave. Lupila je o tlo, skotrljala se ulevo i tiho zaitala. Spalko je udario svog oveka po leima da se povuku pred gasom koji se irio. ulo se kako neko kalje i povraa. Sada su svi ve stavili maske i bili spremni za drugi napad. Spalko zakotrlja jo jednu kasetu sa suzavcem udesno, prekinuvi paljbu koja je ila direktno na njega, ali su, naalost, njegovog drugog oveka pogodila tri metka u grudi i vrat. Dok je padao, krv mu je pokuljala s oputenih usana. Spalko i Zina se razdvojie, jedno ode desno, drugo levo; oboje zapucae iz automatskih pitolja i ubie po dvojicu plaenih vojnika prethodno onesposobljenih suzavcem. Oboje primetie u isto vreme neko stepenite i krenue ka njemu. on Kigan je zgrabio Feliksa ifera istovremeno dovikujui nareenja svojim ljudima na bedemima da napuste poloaje i vrate se u sredite manastira kud je vukao za sobom prestravljenog doktora. Pokrenuo se istog trenutka kada je do njega dopro miris suzavca iz lavirinta ispod njih. Neto kasnije zauo je ponovo vatru iz oruja, a onda je zavladala mrtva tiina. Ugledavi dvojicu svojih ljudi kako uleu, uputio ih je ka kamenom stepenitu koje je vodilo do mesta gde je poslao ostatak tima da doeka Spalka u zamku. Kigan je godinama radio za IRA pre nego to je poeo da radi samostalno kao najmljeni vojnik, tako da je dobro poznavao situacije u kojima je bio brojano ili oruano nadjaan. Zapravo, cenio je takve situacije, smatrajui ih prilikom da se dokae. Ali, sad je ve manastirsko dvorite obavio dim, i to u krupnim, debelim plamenovima, a iz dima je stizala paljba iz automatskog naoruanja. Njegovi ljudi nisu imali anse; pokoeni su pre nego to su uopte stigli da primete ko puca. Ni Kigan nije saekao da vidi ko su napadai. Vukui za sobom dr ifera, krenuo je kroz lavirint tamnih zaguljivih sobiaka, traei izlaz. Kako su i planirali, Spalko i Zina razdvojili su se istog asa kada su izali iz gustog oblaka dimne bombe koju su ubacili s vrha steBornovo zavetanje 271 penita. Spalko je melodino proveravao sobu po sobu dok je Zina traila vrata koja vode napolje. Spalko je prvi primetio ifera i Kigana i pozvao ih; uzvratili su mu paljbom i naterali ga da se sakrije iza tekog drvenog sanduka. Nema anse da odavde izae iv", doviknuo je vojniku. Ti me ne zanima. Hou ifera." Ista stvar", odgovori mu Kigan. Prihvatio sam posao. Name-ravam da ga obavim." Zato bi?" pitao je Spalko. Tvoj poslodavac, Laslo Molnar, je mrtav. Takoe i Jano Vadas." Ne verujem ti", ree Kigan. ifer zacvili i ovaj ga uutka. Kako misli da sam te naao?" upita ga Spalko. Izvukao sam to iz Molnara. Hajde! Zna i sam da je jedino on znao da ste ovde." Tiina. Svi su mrtvi", ree Spalko, pomerivi se pola koraka ka njima. Ko e ti isplatiti honorar do kraja? Predaj mi ifera i ja u ti platiti preostalo, plus bonus. Kako ti to zvui?" Kigan je ba zaustio da odgovori kad mu Zina, pojavivi se iz suprotnog pravca, ispali metak u potiljak. Kad je prsnula krv, dr ifer je zacvilio kao oinuto pseto. Njegov poslednji uvar se prevrnuo i on ugleda Stepana Spalka kako mu prilazi. Okrenuo se da pobegne i utrao pravo u Zinine ruke. Nema kuda, Felikse", ree Spalko. Vidi i sam, zar ne?" ifer je razrogaenih oiju zurio u Zinu. Poeo je neto da bunca i ona mu opipa elo, sklonivi s njega pramen vlane kose kao da je dete u groznici. Jednom si bio moj", ree Spalko prekoraivi Kiganov les. ,,I ponovo si moj." Izvadi iz ranca dve stvari. Bile su izraene od hi-rurkog elika, stakla i titanijuma.

,,0, boe!" - ifer nekontrolisano zajea iz dubine due. Zina se nasmeila iferu, poljubila ga u oba obraza kao da su dvoje dobrih prijatelja koji se nisu dugo videli. On odmah brinu u pla. Spalko ree, zadovoljan efektom koji je difuzer NX20 ostavio na njegovog pronalazaa: Ovako se sklapaju ove dve polovine, zar ne, Felikse?" Ceo difuzer nije bio vei od automatske puke koja je 272 Erik Lustbader sada visila preko Spalkovih leda. Sad kad imam odgovarajue punjenje, nauie me kako da njime ispravno rukujem." Ne", ree ifer drhtavim glasom. Ne, ne, ne!" Nita ti ne brini", proaputa Zina kad je Spalko zgrabio ifera za vrat, od ega njegovim kostima prostruji jo jedan gr straha. Sada si u najboljim rukama." Stepenika nije bilo mnogo, ali je Bornu silazak bio bolniji nego to je oekivao. Sa svakim korakom bi ga otro ignulo ono mesto gde je udaren u rebra. Bili su mu potrebni topla kupka i san, dve stvari koje jo nije mogao sebi da priuti. Naavi se ponovo u Anikinom stanu, pokazao joj je povrinu klupice i ona opsova ispod glasa. Zajedno je pomerie ispod plafo-njerke i on se pope na klupu. Vidi?" Odmahnula je glavom. Nemam pojma ta se deava." On ode do pisaeg stoia i nakraba na paretu papira: Ima li merdevine? Pogledala ga je u udu, ali klimnu glavom. '" Donesi ih, napisao joj je ponovo. Kad ih je donela u dnevnu sobu, on se popeo dovoljno visoko da pogleda u plitku iniju od mat-stakla koja je bila privrena za plafon. I naravno, video ju je. Paljivo je gurnuo ruku i izvukao siunu bubicu izmeu dva prsta. Siao je i pokazao joj mikrofon na dlanu. ta...?" Zautala je jer je on naglaeno odmahivao glavom. Je T ima kleta?" pitao ju je. Ponovo ga je udno pogledala dok je otvarala vrata jednog niskog ormaria. Dodade mu kleta. On stavi mali etvrtasti prislukiva na nazubljeni krak i stisnu kleta. Ovaj se rasprsnu. To je minijaturni elektronski predajnik", ree joj. ta?" Radoznalost je zamenila zapanjenost. Zato je onaj s krova provalio u stan: da bi ubacio predajnik u plafonjerku. Nije samo osmatrao, nego je i prislukivao." Pogledala je po svojoj udobnoj sobi i zgrozila se. Pobogu, nikad vie mi u ovom stanu nee biti isto." Zatim se okrenula Bornu. Bornovo zavetanje 273 ta taj hoe] Zato bi pratio svaki na pokret?" Otfrknula je. Zbog dr ifera, zar ne?" Mogue", ree Bom, ne znam." Odjednom mu se zamutilo u glavi, skoro da se onesvestio i on se bre-bolje sruio na sofu. Anika je pourila u kupatilo da donese dezinfekciono sredstvo i zavoje. Born je zabacio glavu na jastuke, pokuavajui da ne misli na nedavne dogaaje. Morao je da se usredsredi, da ne izgubi koncentraciju i da vrsto gleda napred u sledeu stvar koju je trebalo obaviti. Anika se vratila iz kupatila nosei posluavnik s plitkom porce-lanskom inijom tople vode, sunerom, ubrusima, kesicom leda, boicom dezinfekcionog sredstva i aom vode. Dejsone?" Otvorio je oi. Dodala mu je au vode i kada ju je iskapio, dodala mu je onu kesicu s ledom. Obraz je poeo da ti otie." Born prisloni led uz lice i oseti kako bol polako smenjuje utr-nulost. Ali, kada je kratko udahnuo i izvio se da vrati praznu au na stoi, osetio je jako probadanje sa strane. Sav ukoen, ponovo se lagano vratio na naslon. Mislio je na Douu, vaskrslog u njegovim mislima, ako ve nije u stvarnosti. Moda ga je zato Kan ispunjavao takvim slepim besom: zato to je u njemu oiveo seanje na uasnu prolost, izbacivi na svetlost dana duha kog je Dejvid Veb toliko voleo da ga je proganjao kroz oba njegova identiteta. Posmatrajui Aniku kako mu isti lice od zgruane krvi, setio se kratkog razgovora koji su vodili u onom kafeu i koliko ju je pogodilo kada je spomenuo njenog oca, mada je znao da e morati da ga nastave. On je bio- otac koji je nasilno izgubio svoju porodicu. Ona je bila kerka koja je nasilno izgubila svog oca. Anika", poeo je uviavno, znam koliko ti je bolna ta tema, ali voleo bih da mi ispria o svom ocu." Osetio je kako se ukruti-la, ali je nastavio dalje. Moe li da pria o njemu?" ta eli da zna? Kako su se on i Aleks upoznali, pretpostavljam."

Usredsredila se na ono to radi, a on se ipak zapitao da li na-merno izbegava njegov pogled. Vie sam mislio na tvoj odnos sa njim." , i 274 Erik Lustbader Preko lica joj je preletela senka. To je neobino... i intimno pitanje." Vidi, moja prolost je...", i Bornov glas se tu prekinuo. Nije bio u stanju ni da lae, ni da kae elu istinu. Prolost koje se sea samo letimino." Klimnula je glavom. Razumem." Kada je iscedila suner, voda u iniji postade ruiasta. Pa, Jano Vadas je bio savren otac. Presvlaio me je kad sam bila mala, itao mi nou prie, pevao mi kad bih se razbolela. Uvek je bio tu na mojim roendanima i posebnim proslavama. Stvarno ne znam kako mu je to uspevalo." Ponovo je isprala suner; rane su mu ponovo prokrvarile. Bila sam na prvom mestu. Uvek. l nikad nije proputao da mi kae koliko me voli." Ba si imala sree kao dete." Vie nego veina mojih drugova, vie nego bilo ko od mojih poznanika." Sada je bila maksimalno koncentrisana i pokuavala je da zaustavi krvarenje. Born upade u nekakav polutrans i ponovo mu pred oi iskrsnu Doua (i ostatak njegove prve porodice) kao i sve to s njima nije stigao da podeli, svi oni sitni trenuci koje primeuje i pamti gledajui kako ti dete raste. Najzad joj je uspelo da zaustavi krvarenje i zavirila je ponovo pod kesicu s ledom. Njen izraz lica nije odavao ta je videla. Odmakla se i unula, a ruke su joj ostale u krilu. Mislim da bi trebalo da skine jaknu i majicu." Zurio je u nju. Da pogledamo ta rebra. Videla sam da si se trecnuo kad si vraao au na sto." Ispruila je ruku i on joj je dodao kesicu s ledom. Odmerila ju je u ruci. Trebalo bi ponovo da je napunim." Kad se vratila, bio je nag do pojasa. S leve strane tela, zabrinjavajue velika crvena masnica ve se nadula i bila vrlo meka na dodir. Gospode, tebi treba kada s ledom", uzviknula je. Bar nita nije slomljeno." Prinela mu je led. Instinktivno je otvorio usta kad je kesicu pri-tisla na mesto otoka. Ponovo se vratila u uanj i ponovo ga je ispitivala pogledom. Poeleo je da moe da joj ita misli. Bornovo zavetanje 275 Pretpostavljam da je normalno to to ne moe da zaboravi sina koji je tako mlad stradao." On stisnu zube. Nije to... Onaj ovek na krovu - koji nas je pijunirao - pratio me je ovamo ak iz Amerike. Kae da eli da me ubije, ali znam da lae. Hoe da ga odvedem do nekoga, zato nas je i pijunirao." Anika se uozbiljila. Do koga to eli da doe?" Do oveka po imenu Spalko." Iznenadila se. Stepan Spalko?" Tako je. Poznaje ga?" Naravno, ula sam za njega", rekla je. Svi u Maarskoj znaju ko je to. On je direktor firme Humanistas Ltd, svetske organizacije koja se bavi prikupljanjem pomoi." Namrtila se. Dejsone, sad si me stvarno zabrinuo. Taj ovek je opasan. Ako stvarno eli da doe do g. Spalka, onda bi trebalo da se obratimo vlastima." Zavrteo je glavom. I ta da im kaemo? Da mislimo da ovek koga ja poznajem samo po imenu Kan, eli da stupi u kontakt sa Stepanom Spalkom? Ne znamo ak ni zbog ega. ta misli ta bi ti rekli? Zato taj Kan ne podigne slualicu i ne nazove ga?" Onda bi trebalo bar da obavestimo nekoga u Humanistasu." Anika, dok ne saznam ta se deava, ne elim nikome nita da govorim. To e samo jo vie zamutiti vodu koja je ve mutna od pitanja na koja nemam nijedan odgovor." Ustao je, krenuo ka pisaem stoiu i seo za kompjuter. Rekao sam ti da imam jednu ideju. Mogu li da upotrebim tvoj kompjuter?" Samo izvoli", rekla je ustajui. Kada se Born okrenuo ekranu, pokupila je onu posudu, suner i druge sitnice i otila u kuhinju. Kad se nakaio na internet, zauo ju je kako puta vodu. Otiao je na mreu vlade SAD, pretraivao sajt za sajtom i ba kada se ona vratila, naao ono to je traio. Agencija je imala itav niz javnih sajtova sa slobodnim pristupom, ali je bilo i desetak drugih, ifrovanih sajtova, zatienih lozinkom, koji su bili deo uvene Cijine interne mree. Anika je primetila da je Born maksimalno usredsreden. ta je to?" Prila je i stala mu iza lea. Na

trenutak joj se oi irom otvo-rie. ta to radi, kog avola?" 276 Erik Lustbader To to vidi", ree Bom, upadam u glavnu bazu podataka CIA." Ali kako si..." Ne pitaj", kaza joj Born dok su mu prsti leteli po tastaturi. ,,Ve-ruj mi, ne eli da zna." Aleks Konklin je uvek znao kako da ue na glavni ulaz, ali samo zato to su mu svakog ponedeljka, jo u est sati ujutru, stizale nove ifre. Meutim, Deron, majstor etkice i falsifikata, bio je taj koji ga je nauio finoj umetnosti upadanja u bazu podataka vlade SAD. U njegovom poslu to je bila vana vetina. Problem je bio u tome to je zid zatite CIA - softverski program dizajniran da zatiti njihove podatke bio posebno gadna zver-ka. Pored toga to se lozinka menjala svake nedelje, imao je i pro-menjivi algoritam unutar lozinke. Deron je, meutim, pokazao Bornu kako da prevari sistem da ovaj pomisli da zna lozinku i onda kada je ne zna, i da ti je sam otkrije. Napao je zid zatite preko algoritma koji je predstavljao verziju osnovnog algoritma kojim je ifrovana itava centralna arhiva podataka CIA. Born je znao ovu formulu samo zato to ga je Deron na-terao da je zapamti. Kada je izaao na sajt CIA pojavio se prozor u kom je trebalo da upie lozinku. On ukuca algoritam koji je imao mnogo dui niz brojeva i slova nego to je kutijica predviala. Meutim, nakon prva tri segmenta podataka, program zatite je prepoznao algoritam i na trenutak se zaustavio. Deron mu je bio rekao da je trik u tome da zavri algoritam pre nego to program shvati ta radi i ne ugasi se sam, odbijajui pristup. Formula je imala jako dugaak niz; nije bilo vremena za greku, ak ni za najmanje oklevanje, i Borna obli znoj poto nije mogao da veruje da e program ostati blokiran dovoljno dugo da sve ukuca. Najzad, zavrio je algoritam a da se program nije ugasio. Prozor nestade a slika na ekranu se promeni. Uao sam", ree Born. Cista alhemija", proaputa Anika, fascinirana. Born je potraio sajt Uprave za nesmrtonosno taktiko oruje. Ukucao je iferovo ime, ali su ga turi podaci o doktoru razoarali. Nije bilo ni reci o tome na emu ifer radi, niti o njegovom iskuBornovo zavetanje____________________________________________277 stvu. Zapravo, da nije sigruno znao da je stvar upravo obratna, pomislio bi da je dr Feliks ifer samo neki sitni istraiva koji za Upravu nije ni od kakvog znaaja. Postojala je, meutim, i druga mogunost. Upotrebio je jednu internu lozinku koju mu je takoe Deron otkrio, istu onu koju je Kon-klin koristio da se obavesti o dogaajima koji su se odvijali iza kulisa Ministarstva odbrane. Kada je uao, potraio je sajt agencije DARPA i krenuo da pretrauje arhiv. Sreom po njega, ljudi koji su odravali vladin sajt bili su poslovino spori po pitanju uklanjanja zastarelih fajlova. Tamo je naao i iferov u kom je stajalo poneto o njegovoj prolosti. Zavrio je Institut za tehnologiju u Masausetsu, dobio svoju laboratoriju u jednoj od najveih farmaceutskih kompanija im je diplomirao. Tamo je ostao manje od godinu dana, a kada je otiao, poveo je sa sobom jo jednog od njihovih naunika, dr Petera Sidoa, s kojim je nastavio da radi pet godina, pre nego to ga je regrutovala vlada za program DARPA. Nije bilo ni reci objanjenja zato je ostavio privatnu laboratoriju da bi otiao u javni sektor, ali bilo je jo naunika koji su tako uradili. Bili su nespremni za ivot u drutvu ba kao i mnogi zatvorenici koji bi po zavretku izdravanja kazne odmah poinili novi prestup i bili vraeni natrag u strogo definisani svet u kom je za njih sve organizovano. Born je nastavio da ita i otkrio da je ifer prikljuen Kancelariji za naunu podrku pri Ministarstvu odbrane koja se bavila mranim poslovima prodaje sistema biolokog oruja. Dok je bio u programu DARPA, dr ifer je zapravo radio na biolokom ienju" prostorije zaraene antraksom. Preao je na sledeu stranicu, ali nije naao jo mnogo podataka. Ono to ga je brinulo, bilo je to to ovakve informacije ne bi mogle da objasne Konklinovo ivo zanimanje za dr ifera. Anika je pogledala preko njegovog ramena. Ima li ikakvog na-govetaja gde bi mogao da se krije dr ifer?" Ne bih rekao, nema." Dobro, onda." Stisnula mu je ramena. Kredenac je prazan, i oboje moramo neto da pojedemo." Mislim da bih radije ostao ovde da se malo odmorim." ; * 278 Erik Lustbader ,,U pravu si. Nisi ba za etnju." Nasmeila se dok je oblaila kaput. Idem samo iza ugla da kupini neto za jelo. Ima li neku elju?"

Odmahnuo je glavom posmatrajui je kako kree ka vratima. Anika, budi oprezna." Ona se okrenula i dopola izvukla pitolj iz torbe. Ne brini. Biu ja dobro." Otvorila je vrata. Vidimo se za nekoliko minuta." uo je kako odlazi, ali panju je ponovo usmerio ka ekranu. Osetio je kako mu srce bre lupa i pokuao da se smiri, ali bez uspe-ha. Mada je tano znao ta eli da uini, oklevao je. Znao je da mora da nastavi, ali je takoe shvatio da je preplaen. Posmatrao je svoje ruke kao da pripadaju nekom drugom dok je narednih pet minuta pokuavao da probije zid zatite vojske SAD. U jednom trenutku, naiao je na zamku. Tim vojnih informatiara nedavno je unapredio zatitu dodavi i trei nivo zatite za koji mu De-ron ili nije rekao ili, to je bilo verovatnije, ni sam nije znao. Prsti mu se podigoe iznad tastature kao Anikini iznad dirki klavira i on na trenutak zaslade. Sada nije bilo previe kasno da odustane, rekao je sebi, nema u tome nikakve sramote. Godinama je imao utisak da je svaki podatak iz evidencije vojske SAD o njegovoj prvoj porodici briljivo sklanjan od njega. Njihova pogibija je za njega bila dovoljno veliko muenje, proganjao ga je uasni oseaj krivice to nije uspeo da ih spase, to je sedeo bezbedno na svom sastanku dok se avion obruavao i zasipao ih mecima. Nije mogao a da ponovo ne zagrebe staru ranu, zamiljajui uasom ispunjene poslednje trenutke njihovog ivota. Dao, koja je bila dete rata, sigurno je prepoznala lenjo brujanje motora na vrelom, letnjem nebu. Isprva ga nije videla kako dolazi, zaslepljena suncem, ali onda se njegovo brundanje pribliilo, metalni trup aviona zaklonio sunce i tada je sigurno znala. ak i dok su joj kande uasa stezale srce, sigurno je htela da okupi decu oko sebe uzalud pokuavajui da ih zatiti od hitaca koji su ve parali povrinu mutne reke. Doua! Alisa! Brzo kod mene!" sigurno je kriknula, kao da moe da ih spase od onoga to ih eka. Sedeo je za Anikinim kompjuterom i odjednom postao svestan da plae. Nakratko je pustio suze da mu slobodno teku, to nije uiBoniovo zavetanje 279 nio godinama. Zatim se stresao, obrisao rukavom lice i vratio se poslu dok se jo nije predomislio. Naao je nain da zaobie zatitu i nakon pet minuta, bio je ulo-govan. Smesta je, pre nego to ga oseanja ponovo izdaju, kliknuo na arhivske podatke, i ukucao u polje imena i datum smrti Dao, Doue i Alise Veb. Zurio je u njihova imena i pomislio: Ovo je bila moja porodica, ljudska bia od krvi i mesa koja su se smejala i plakala i nekada me grlila i zvala me 'tata' i 'dragi'. A ta su sada? Samo imena na ekranu kompjutera. Statistiki podaci iz arhive. Srce mu se cepalo i ponovo oseti onaj nalet ludila koji ga je progutao nakon njihove smrti. Ne mogu opet tako da se oseam, pomislio je. To e me rastrgnuti. Preplavljen tugom koju vie nije mogao da podnese brzo pritisnu enter". Nije imao drugog izbora: sada nije bilo povratka. Nikad ne gledaj unatrag, to je bio njegov moto od trenutka kad ga je regrutovao Aleks Konklin, pretvorivi ga u jednog drugaijeg Dejvida Veba i kasnije, Dejsona Borna. Zato je onda jo mogao da im uje glasove? Dragi, nedostajao si mi!", Tata, stigao si!" Ova seanja probila su se kroz propusnu membranu vremena i ostala sauvana u sopstvenoj auri, zbog ega nije odmah ni reago-vao na ono to je ugledao na ekranu. Nekoliko minuta je piljio u podatke, uopte ne primeujui nikakvu anomaliju. Video je do najgroznijih detalja ono to se nadao da nikada nee videti, fotografije svoje voljene ene Dao, ramena i grudi izbuenih mecima, lica groteskno unakaenog ranama. Na drugoj strani ugledao je fotografije Alise, njeno jo gore unakaeno siroto telo i glavu, jer je bila manja i ranjivija. Sedeo je, paralizovan od bola i uasa pred prizorom. Morao je dalje. Preostala je jo jedna stranica, jo jedna fotografija da njegova tragedija bude potpuna. Preao je na treu stranicu, spremivi se da ugleda Douine slike. Njih, meutim, nije bilo. Utrnuo, isprva nije uradio nita. Pomislio je da se kompjuter neto zakoio ili da je sluajno kliknuo na neku drugu stranicu iz arhive. Ali, ne, tamo je stajalo ime: Doua Veb. Ispod imena, meutim, proitao je reci koje su mu se zabole kao vrele igle u mozak. Tri odevna predmeta, dole navedena, jedna cipela, delimino (on i l 280 Erik Lustbader peta nedostaju) pronaeni su deset metara od leeva Dao i Alise Veb. Nakon sat vremena potrage, Doua Veb je proglaen mrtvim. BPO." BPO. Vojni akronim vritao je s ekrana. Bez posmrtnih ostataka. Borna obuze ledena jeza. Traili su ga sat vremena - zar samo sat vremena? Zato mu to nisu rekli? Sahranio je tri kovega. Bol, griza savesti i kajanje su ga razdirali. Sve vreme su znali, kopilad je to znalal Oslonio se na naslon stolice. Lice mu je pobledelo, ruke se tresle. Srce mu je ispunio gnev koji nije mogao da zadri. Pomislio je na Douu. Pomislio je na Kana. Misli su mu se rojile, opsednute uasnom mogunou koja se otvorila od trenutka kad je ugledao kamenog Budu oko Kanovog vrata: ta ako je Kan zaista Doua? Ako je tako, onda je postao maina

za ubijanje, udovite. Born je vrlo dobro znao koliko je lako krenuti putem ludila i ubijanja u dunglama Jugoistone Azije. Postojala je, naravno, i druga mogunost, ona kojoj su njegove misli naginjale i koje su se drale: da je zavera da se Doua pojavi mnogo kompleksnija i ira nego to je isprva pomiljao. Ako je to sluaj, ako su ovi podaci krivotvoreni, konspiracija je ila ak do najviih slojeva amerike vlade. Zaudo, ova uobiajena sumnja u za-veru samo mu je pojaala oseaj da neto nije u redu. Prisetio se Kana kako dri kamenu figuricu i kako mu govori: Ti si mi ovo dao, da, ti. A onda si me ostavio da umrem." Odjednom, knedla mu se podignu u grlu, eludac mu se luaki pobuni i on se uprkos bolu zatra preko sobe, ulete u kupatilo i tamo izbljuva sve do poslednje trunke iz sebe. U operativnoj Sali u utrobi glavnog taba CIA, oficir koji je bio na dunosti, pratio je ekran i onda okrenuo jedan poseban broj telefona. Saekao je da bezizraajni glas kae: "Recite." Traio je da ga spoje sa direktorom CIA. Analizirali su mu glas i uporedili ga sa glasovnom datotekom deurnih oficira. Prebacie vezu i jedan muki glas ree: Saekajte, molim vas." Trenutak kasnije se zauo jasni bariton direktora CIA s druge strane ice. Mislio sam da bi trebalo ovo da znate, gospodine, neko nam je blokirao interni alarm. Zaobiao je zatitni zid i uao u bazu poBornovo zavetanje 281 dataka o preminulima za sledee osobe: Dao Veb, Alisa Veb i Do-ua Veb." Nastupi kraa neprijatna tiina. Veb, kae? Siguran si da je VebT Od ovog iznenadnog interesovanja u direktorovom glasu, oficiru se orosi elo. Da, gospodine." Gde se nalazi taj haker?" ,,U Budimpeti, gospodine." Da li je alarmni sistem uradio svoje? Da li, je uhvatio -punu adresu korisnika?" Da, gospodine. Ulica Fo 106-108." , ,,,, Direktor se oporo smekao u svojoj kancelariji. Potpuno sluajno, upravo je prelistavao najnoviji izvetaj Martina Lindrosa. Izgleda da su abari konano ispitali sve ostatke s mesta nesree u kojoj je navodno stradao Dejosn Born, a da pri tom nisu naili ni na kakve ljudske ostatke. Ni jedan jedini kutnjak. Znai, nije bilo zvanine potvrde da je Born poginuo, uprkos svedoenju onog agenta Ke d'Orsea. Direktor je stegnuo pesnicu i Ijutito tresnuo njome o sto. Born im je ponovo umakao. Ipak, uprkos besu i frustraciji, jednim delom uopte nije bio iznenaen. Ipak je Borna obuavao najbolji agent koga je Agencija ikada imala. Koliko je puta Aleks Konklin reirao svoju navodnu smrt na terenu, mada moda nikad ovako spektakularno. Naravno, pomisli direktor CI A, uvek je mogue da je neko drugi umesto Dejsona Borna probio zatitu vojske SAD da bi iskopao budave podatke o pogibiji ene i njeno dvoje dece koji nisu bili vojno osoblje i za koje je znala jo samo aica ivih ljudi. Ali, koja je bila verovatnoa? Ne, pomislio je s rastuim uzbuenjem, Born nije nestao u toj eksploziji nadomak Pariza. Nalazio se iv i zdrav u Budimpeti (zato ba tamo?) i upravo je napravio greku koju bi mogli da iskoriste. Zato su ga interesovali podaci o smrti njegove prve porodice, direktor nije imao pojma, niti mu je bilo vano, izuzev injenice da je Bornova radoznalost otvorila vrata ka konanom reenju ovog problema. 282 Erik Lustbader Posegnuo je za telefonom. Mogao je ovaj zadatak dati nekom od svojih podreenih, ali je eleo da sam oseti zadovoljstvo dok bude izdavao ovo nareenje. Okrenuo je broj u inostranstvu, pomisliv-i: Dolijao si, kuki n sine. Za jedan grad koji je osnovan krajem devetnaestog veka kao kamp za elezniko osoblje na trasi Mombasa-Uganda, Najrobi je sa svojim vitkim, modernim neboderima delovao depresivno i jednolino spram obzora. Leao je na jednoj visoravni, na panjaku na kom su mnogo godina pre dolaska zapadne civilizacije iveli Masai. Trenutno je to bio grad s najbrom stopom rasta u Istonoj Africi i, kao takav, bolovao je od dejih bolesti grada u razvoju, optereen zbu-njujuim prizorima starog i novog, ogromnog bogatstva i surove be-de koji su se neprijatno sudarali i varniili, u kojima su izbijali plamenovi sukoba a mir bio preko potreban. Uz visoku stopu nezaposlenosti, ulini nemiri su bili uobiajena stvar, kao uostalom i veernji prepadi naroito oko parka Uhuru, zapadno od gradskog centra. Nijedan od ovih gradskih nedostataka nije interesovao grupu ljudi upravo pristiglih s aerodroma Vilson" u dve blindirane limuzine, mada su primetiti znakove nasilja kao i privatno obezbeenje koje je patroliralo centrom i zapadnim delom grada u kom su se nalazile rezidencije stranih ambasada, kao i du ulica Lateme i River Roudsa. Proli su pokraj bazara gde se prodavalo bukvalno sve i svata iz vojnih vikova, od bacaa plamena do kanistera, od runih bacaa raketa zemlja-vazduh do jeftinih

traftastih odora i tkanog materijala u raznobojnim plemenskim dezenima. Spalko se nalazio u prvoj limuzini s Hasanom Arsenoovim. Iza njih, u drugim kolima, bili su Zina, Magomet i Ahmet, dvojica Ar-senovljevih najviih oficira. Nisu se postarali da obriju guste, trave brade. Nosili su tradicionalnu crnu odeu i blenuli u Zininov zapadnjaku odeu. Ona im se smeila, paljivo traei na njihovim licima svaki znak promene. Sve je u pripravnosti, eihu", ree Arsenov. Moji ljudi su savreno obueni i pripremljeni. Teno govore islandski; napamet su Bornovo zavelanje 283 nauili plan hotela i tvoja uputstva kako da postupaju. Samo ekaju moju konanu naredbu za poetak." Spalko je kroz prozor pratio paradu domorodaca i stranaca kojima je sunce na zalasku obojilo lice u crveno, i nasmeio se kao da je sam. Primeujem li ja to skepticizam u tvom glasu?" Ako primeuje", ree Arsenov brzo, to je samo zbog mog velikog iekivanja. itavog ivota ekam priliku da se oslobodimo ruskog jarma. Moj narod je predugo bio izopten, vekovima eka da ga muslimanska zajednica prihvati kao svoje." Spalko je odsutno klimao glavom. Za njega je Arsenovljevo miljenje odavno postalo nebitno; onog asa kad ga bude bacio vukovima, prestae i fiziki da postoji. Te veeri, njih petoro se sastalo u jednoj privatnoj sali za ruavanje na vrhu hotela u Kenijskoj aveniji 360, koju je jo ranije iznajmio Spalko. Kao i iz njihovih soba, iz sale se pruao pogled na itav grad, sve do Nacionalnog parka Najrobija s njegovim irafama, gnuovima, Tomsonovim gazelama i nosorozima, kao i lavovima, leopardima i vodenim bizonima. Za veerom nisu razgovarali o zadatku: nije bilo ni najmanjeg nagovetaja o tome kojim su poslom doli. Kada su sklonili tanjire, poela je druga pria. Tim iz Humani-stasa koji je pre njih stigao u Najrobi postavio je opremu za audio-video link, koju su ugurali u salu. Ukljuen je video-bim i Spalko je krenuo s ,,Powerpoint" prezentacijom, prikazujui obale Islanda, grad Rejkjavik s okolinom, pogled na hotel Oskjuhlid" iz vazduha, iza koga su sledile fotografije spoljanosti i unutranjosti hotela. Imaju bezbednosni sistem HV AC koji moete da vidite ovde, kome je ugraen najmoderniji detektor kretanja kao i infracrveni senzori toplote", rekao je. Ovde je kontrolna tabla, koja je kao i svaki sistem u hotelu premotena iz bezbednosnih razloga, radi na struju, ali ima baterijsku podrku." Nastavio je da objanjava plan do najsitnijih detalja, poev od samog dolaska do trenutka izlaska. Sve je bilo isplanirano. Sve je bilo pripremljeno. Sutra, u zoru", rekao je ustavi, i drugi ustae za njim. ,,La il-laha ili Allah." La illaha ili Allah", stie sveani horski odgovor. :; 284 Erik Lustbader Kasnije te veeri, Spalko je leao u krevetu i puio. Gorela je jedna lampa, ali su se ipak videla bletava gradska svetla i iza njih, tama poumljenog gradskog parka. Delovao je zamiljeno, ali njega zapravo nisu muile misli. Samo je ekao. Ahmed je u daljini uo riku ivotinja i nije mogao da spava. Uspravio se u krevetu i protrljao krajevima dlanova oi. Za njega nije bilo normalno da nema vrst san i sad nije znao ta da radi. Neko vre-me je samo tako leao, ali se sada sasvim rasanio, san mu nije iao na oi, a srce mu je lupalo. Pomislio je na sutranji dan i plodove koje je on obeavao. Alah e dati da to za nas bude nova zora, molio se. Uzdahnuvi, uspravio se, zabacio noge preko ivice kreveta i ustao. Navukao je udne zapadnjake pantalone i koulju, pitajui se da li e se ikad navii na njih. Alah e dati da se.ne navikne. Otvorio je vrata upravo u trenutku kad je Zina prolazila pored njih. Hodala je neverovatno graciozno, tiho, njiui zavodljivo kukovima. esto bi se ugrizao za usne kad bi prola pored njega i instinktivno udahnuo njen miris to je dublje mogao. Provirio je za njom. Njena soba joj je bila za leima. Pitao se kuda je to krenula. Trenutak kasnije je dobio odgovor. Oi mu se irom razrogaie kad je zau kako tiho kuca na Seihova vrata i vide da se Seih pojavio na njima. Moda ju je pozvao zbog nekog prekraja discipline kog Ahmed nije bio svestan. Onda ju je zauo kako kae, tonom koji nikada nije zauo s njenih usana: Hasan je zaspao", i sve mu bi jasno. Kad je zauo tiho kucanje na vratima, Spalko se okrenuo da ugasi cigaretu, ustao i otiao da otvori vrata. Zina je stajala na hodniku. Hasan je zaspao", rekla je, kao da je potrebno da objanjava zato je dola. Bez reci, Spalko ju je propustio da ue i paljivo zatvorio vrata. Zgrabio ju je i bacio je na krevet. Za samo nekoliko trenutaka, Bornovo lavetanje 285

ve je jeala i njena gola bedra bila su vlana od strasti. Bilo je nekog divljatva u njihovom voenju ljubavi, kao da su stigli do kraja sveta. Kada su zavrili, nije sve bilo gotovo, jer je ostala na njemu, opkoraivi ga, milijui ga i ljubei, apui mu svoje najintimnije elje, sve dok je, raspomamljen, nije ponovo uzeo. Posle su leali isprepleteni isputajui dim cigarete iz poluotvorenih usta. Lampa je bila ugaena i ona je mogla da ga vidi samo spram svetlosti Najrobija. Od kada ju je prvi put dodirnuo, udela je da ga upozna. Nije znala nita o njegovoj prolosti - po njenom saznanju, niko to nije znao. Kada bi joj rekao, kada bi joj ispriao svoje sitne tajne, znala bi da joj je privren kao i ona njemu. Prela je vrhom prsta preko ruba njegove usne koljke i preko neprirodno glatke koe obraza. elim da znam ta ti se dogodilo", rekla je neno. ..,:, (... Spalkov pogled se polako razbistrio. Bilo je to davno/' : Tim pre moe da mi kae." ; s,* Okrenuo se ka njoj, zagledavi joj se u oi. Zaista elid& zna?" < ,' ; Da, veoma." Udahnuo je i ispustio lagano vazduh. Tada smo moj mlai brat i ja iveli u Moskvi. Stalno je upadao u nevolje, nita nije mogao protiv toga, bio je ovisnik." Droga?" Ne, hvala Alahu! U njegovom sluaju, bila je to kocka. Nije prestajao da se kladi ak ni kad ne bi imao vie novaca. Pozajmljivao bi od mene, a ja sam odabrao da verujem u njegove neverovat-ne prie." Okrenuo se u njenom zagrljaju, istresao cigaretu iz paklice i zapalio je. Bilo kako bilo, posle nekog vremena njegove prie vie mi nisu zvuale uverljivo, ili moda vie nisam finansijski mogao sebi da priutim da mu verujem. U svakom sluaju, rekao sam: 'Nikad vie' budalasto verujui da e prestati." Uvukao je dim duboko u plua i ispustio ga uz itanje. Ali, nije. ta misli, ta je uradio? Otiao je kod ljudi kod kojih nikad nije trebalo da ode, jer su jo samo oni hteli da mu pozajme novac." 286 Erik Lustbader Mafija." ,:.,. Klimnuo je klavom. Tako je. Uzeo je od njih pare iako je znao da nikada nee moi da ih vrati ako izgubi. Znao je ta e mu uraditi, ali, kao to sam rekao, nije mogao protiv toga. Kladio se, i kao to je najee bivalo, izgubio.'' ,,I?" Bila se sva pretvorila u uho, preklinjui ga da nastavi. ekali su da im vrati pozajmicu. Kad su videli daje nee vratiti, krenuli su na njega." Spalko je piljio u ar cigarete. Prozori su bili otvoreni. Pritu-Ijeni zvuk saobraaja i utanje palminog lia tu i tamo nadjaavala je grlena rika ivotinja ili poneki neljudski krik. Prvo su ga isprebijali", glas mu je bio tek neto glasniji od apata. Nita strano, jer su tada jo uvek mislili da e se pojaviti s novcem. Onda su shvatili da nema nita i da nigde nee moi da ga nabavi i gonili su ga dok ga nisu ubili nasred ulice kao psa." Bio je dovrio cigaretu, ali je ostavio da mu pikavac dogori skroz do prstiju. Delovalo je kao da je potpuno zaboravio na ar. Kraj njega, Zina nije progovarala ni re, bila je tako opinjena njegovom priom. Prolo je est meseci", kazao je bacivi pikavac preko sobe, kroz prozor. Odradio sam svoj domai; platio sam nekim ljudima ono to sam hteo da ujem i najzad sam dobio ansu. ef koji je naredio ubistvo mog brata svake nedelje odlazio je u berbernicu u hotel 'MetropoF. Nemoj mi rei da si se pretvarao da si berberin i da si mu na stolici brijaem prerezao grkljan." Zagledao su u nju i onda se nasmejao. Vrlo dobro, kao u filmu." Odmahnuo je glavom. Ali, u stvarnom ivotu to ne ide tako. On se petnaest godina brijao kod jednog istog brice i nikada nije seo kod nekog drugog." Nagnuo se i poljubio je. Nemoj da se razoara; shvati to kao lekciju iz koje moe neto da naui." Provukao je ruku ispod nje i privukao je sebi. Negde u parku, oglasio se leopard. Ne, ekao sam da bude svee oian i obrijan, da se pod brinim rukama berbera opusti. Saekao sam ga na ulici, ispred hotela, na toliko javnom mestu da bi ga samo luak odabrao. Kad je izaao, iz pitolja sam ubio njega i telohranitelja." Bornovo zavetanje 287 Ipak si uspeo da se izvue." Na neki nain", ree. Tog dana jesam, ali est meseci kasnije, u jednom drugom gradu i drugoj zemlji, bacili su iz kola na mene Molotovljev koktel." Ona ga neno pomilova po koi obraza nalik na plastiku. Dopada mi se to si takav, nesavren. Bol

koji si izdrao ini te... herojem." Spalko joj nita nije odgovorio i na kraju je osetio kako sve sporije die padajui u san. Naravno, ni jedna jedina re od onoga to je ispriao nije bila istinita, mada je morao sebi da prizna da je pria bila zgodna - ba za film! Istina... ta je bila istina? Jedva da je to i sam znao; toliko dugo je zidao svoju komplikovanu fasadu da je bilo dana kad bi se i sam izgubio u sopstvenoj fikciji. U svakom sluaju, nikada ne bi nekome otkrio istinu, to bi ga stavilo u osetljiv poloaj. Kada te ljudi upoznaju, misle da te posedu-ju - da e vas istina koju si sa njima podelio u trenutku slabosti koji oni nazivaju trenutkom intimnosti, zauvek vezati za njih. Zina je po tome bila nalik svima ostalima i osetio je gorki ukus razoarenja u ustima. Ali, uvek mu se deavalo da ga ljudi razoaraju. Prosto nisu bili iz njegove sfere; nisu razumeli silne nijanse ovoga sveta, kao to je to mogao on. Neko vreme bi mu bili zabavni, ali samo neko vreme. Ovu misao poneo je sa sobom u dubok san bez snova, a kada se probudio, Zina je ve bila otila da ponovo legne pokraj Hasana Arsenova koji nita nije posumnjao. U zoru, njih petoro ukrcali su se u dipove koje su iznajmili i sada ih vozili ljudi iz Humanistasa, uputivi se juno od grada ka velikoj, prljavoj sirotinjskoj etvrti koja se irila poput gnojne rak-ra-ne predgraem Najrobija. Niko nita nije govorio. Nisu mnogo ni dorukovali jer im se svima stomak grio od uasne napetosti, ak i Spalku. Mada je jutro bilo vedro, kuna izmaglica nisko je visila nad udericama, kao oigledan dokaz nereene sanitarne mree i veno prisutne pretnje od izbijanja kolere. Svugde su stajale nekakve upe sklepane od tabli zaralog lima i kartona, neke su bile i od dr288 Erik Lusibader veta, a bilo je i niskih betonskih kua za koje biste lako mogli da pomislite da su bunkeri da ispred njih, na cikcak konopcima, nije visio ve koji se suio na ustajalom vazduhu. Videla su se i brdaca iskopane zemlje, udna i zbunjujua, sve dok ne proete pored i ne vidite spaljene i ugljenisane ostatke nekadanjih uderica izgo-relih u plamenu, cipele istopljenih donova, nagorele ostatke nekad plave haljine. Ovakvi ostaci, ovakvi dokazi o nedavnim deavanji-ma koja su ovde oigledno inila svakodnevicu, davali su neku posebnu dimenziju zaborava ovim nemilim prizorima pogubne nematine. Ako je ovde bilo mogue iveti, onda je taj ivot bio hirovit, haotian i bedan da se bedniji ne moe opisati ni zamisliti. Svi su bili pod utiskom da ovde vlada veita no, iako je upravo svanuo novi dan. Ceo kraj delovao je kao osuen na zlu kob, i oni se prisetie bazara, crnog trita na kom se bazirala ekonomija ovoga grada; nju su, na neki bizaran nain, bili spremni da proglase krivcem za ovaj depresivni pejza kojim su klizili, usporavani gomilama ljudi koje su se slivale s popucalih plonika u prljave, izrovane ulice. Nije bilo semafora, a i da ih je bilo, tamo bi ih doekale horde smrdljivih prosjaka i trgovaca koji bi ih obasuli svojim bednim ponudama. Najzad stigoe manje-vie do centra sirotinjske etvrti gde su uli u jednu naputenu dvospratnicu koja je bazdila na dim. Unutra je svugde bilo pepela, belog i mekog poput samlevenih kostiju. Opremu unese u dva vozila koja su liila na etvrtaste kamione s motorima na paru. Unutra su se nalazila zatitna odela presvuena slojem srebra koja navukoe na Spalkovo nareenje. Imala su ugraene sopstve-ne sisteme za preiavanje vazduha. Spalko zatim iz jednog kamiona izvue iz kuita difuzer NX 20 i paljivo sklopi dva dela dok su etvorica eenskih pobunjenika paljivo posmatrala. Dodade ga nakratko Hasanu Arsenovu da bi izvukao malu teku kutiju koju mu je dao dr Peter Sido. Uz veliki oprez je otkljua. Svi su zurili u staklenu boicu. Bila je tako mala, tako kobna. Disanje im se usporilo, postalo tee, kao da su se ve plaili da duboko udahnu va-zduh. Spalko ree Arsenovu da dri NX 20 to dalje od sebe. Otvorio je titanijumski poklopac na vrhu difuzera i stavio staklenu bo289 cicu u komoricu. Objasnio im je da difuzer jo ne moe da se aktivira. Dr ifer je ugradio nekoliko nivoa zatite da ne bi dolo do nehotine ili prevremene disperzije. Pokazao im je vakuumsku zap-tivku koja se aktivira nakon to se komora napuni i zatvori i zakljua poklopac. To je i uinio, uzevi zatim NX 20 od Arsenova i poveo ih unutranjim stepenicama, koje su nedavno preivele poar samo zato to su bile od betona. Na drugom spratu su svi stali uz jedan prozor. Kao i svi ostali na zgradi, ni ovaj prozor nije imao staklo - ostao je sarr<o ram. Odatle su neko vreme posmatrali epave, obogaljene, izgladile i bolesne prolaznike. Zujale su muve, jedan pas s tri noge upravo je unuo i olakao se usred pijace gde su namirnice leale u hrpama, u praini. Jedno dete golo je protralo ulicom, plaui icdna pogurena starica huknula je i pljunula. Primeivali su ove prizore samo krajikom oka. Svi su pratili svaki Spalkov pokret i sluali svaku njegovu re s koncetracijom koja je liila na hipnozu. Matematika preciznost oruja delovala je kao

kontramagija u odnosu na bolest koja skoro da se videla u va-zduhu. Spalko im pokaza dva obaraa na difuzeru - jedan mali oroz stajao je ispred drugog, velikog. Mali je, kako im je objasnio, ubrizgavao punjenje iz komore u cev. Kada se i ona zatvori pritiskom na dugme, raspriva je spreman za ispaljivanje. Povukao je manji oroz, pritisnuo dugme i osetio neznatno podrhtavanje oruja - njegov prvi nagovetaj smrti. Usta cevi bila su zatupasta i runa, ali zato i praktina. Za razliku od konvencionalnog naoruanja, rasprivaem NX 20 trebalo je naciljati samo ovla, naglasio je. Izbacio je cev kroz prozor. Svi su zaustavili dah kad mu se prst savio oko veeg oroza. Napolju se ivot odvijao nasumino i bez reda. Neki mladi je iniju ispod brade, skupljajui iz nje kukuruznu kau s dva Prsta desne ruke, dok ga je grupa poluizgladnelih ljudi posmatrala svojim neprirodno velikim oima. Jedna neverovatno mrava devoj-Clca prola je na biciklu pored dvojice bezubih staraca koji su zu-r'li u plonik kao da sa njega itaju tunu priu svog ivota. 290 Erik Luslbader Oruje je tek tiho zasiktalo, ili se bar svakome od njih tako uinilo u onim zatitinim odelima. Inae nije bilo nikakvog drugog znaka disperzije. Tako je dr ifer i predvideo. Posmatrali su napeto dok su sekunde otkucavale tegobnom sporou. Sva ula kao da su im bila naotrena. uli su sonorno bubnjanje sopstvenog pulsa u uima i glasno lupanje srca. Svi ustano-vie da zadravaju dah. Dr ifer je rekao da e u roku od tri minuta postati vidljivi prvi znaci uspene disperzije. Bilo je to manje-vie poslednje to je rekao pre nego to su Spalko i Zina bacili njegovo skoro beivotno telo u lavirint. Spalko, koji je pratio skazaljku svog sata kako se pribliava isteku trominutnog perioda, podigao je pogled. Bio je kao prikovan prizorom. Desetak ljudi palo je na zemlju pre nego to se zauo prvi vrisak. Brzo ga je prekinuo ropac, ali su drugi glasovi preuzeli naricanje samo da bi uskoro i sami popadali, grei se. Haos i za njim samrtna tiina irili su se spiralno ka obodima etvrti. Nije bilo naina da pobegnu, niti da se sakriju i niko se nije spasao ak ni oni koji su pokuali da trei izbegnu smrt. Dao je eenima znak i oni se spustie betonskim stepenicama za njim. Vozai su bili spremni i ekali su da Spalko razmontira NX 20. Onog trenutka kada je odloio oruje, hitro su zatvorili kamione i dovezli ih do dipova koji su ekali. Obili su tu ulicu, pa onda i one u okolini. Obili su etiri bloka u svim pravcima, i svugde su videli isti rezultat. Smrt i ropac, i samo smrt i ropac. Vratili su se do vozila s oseanjem trijumfa. Dipovima su motori proradili istog trenutka kada je poslednji od njih uao, i provezli su se celim krajem u preniku od oko 800 kvadratnih metara kako je dr ifer i rekao Spalku da e biti disperziv-ni domet rasprivaa. Spalko je bio zadovoljan to doktor nije lagao, niti preuveliavao. Kada za sat i neto vremena smrt uzme svoj konaan danak, pitao se koliko e ljudi umreti ili biti u samrtnim mukama. Prestao je da ih broji kad je stigao negde do hiljadu, ali je pretpostavljao da e broj biti trostruko vei, a moda i petostruko. gornovo zavetanje 291 Pre neao to e za sobom ostaviti grad mrtvih, izdao je nareenje da vozai benzinom zapale vatre. Ubrzo su plamenovi liznu-[i ka nebu i poar se brzo proirio. Vatra je bila dobar prizor. Pokrie sve tragove onoga to se tog jutra desilo, jer za to niko nije smeo da sazna, ili bar dok ne obave misiju na samitu u Rejkaviku. / to e biti za samo etrdeset osam sati, pomisli Spalko oduevljeno. Nita ih vie nije moglo zaustaviti. Svet je sada moj. DEO TREI Mislim da ima unutranje krvarenje", ree Anika kada je ponovo pogledala modrocrni otok na Bornovoj porebrici. Moramo da te odvedemo u bolnicu." Sigurno se ali", odgovorio je. Zaista ga je jo vie bolelo: sa svakim udahom kao da mu je neko iznova buio rebra. Odlazak u bolnicu, meutim, nije dolazio u obzir. Za njim je bila izdata poter-nica. U redu", popustila je. Onda barem kod nekog doktora." Podigla je ruku preduhitrivi njegovu reakciju. Prijatelj mog oca, Itvan, diskretan je ovek. Moj otac mu se vie puta obraao bez problema." Born je odmahnuo glavom i rekao: Idi do apoteke, ako mora, nita vie." Da se ne bi predomislio, Anika dohvati kaput i tanu, i obea da e se brzo vratiti. Na neki nain mu je bilo drago to e je se privremeno osloboditi, morao je da ostane sam sa svojim mislima. Sklupan na sofi, privukao je jorgan blie. U glavi kao da mu je gorelo. Bio je ube-en da je

dr ifer klju svega. Morao je da ga nade, jer kada ga jednom bude pronaao, pronai e osobu koja je naruila ubistvo Aleksa i Moa, osobu koja mu je podmetnula taj zloin. Problem je bio u tome to je Born pouzdano znao da nema mnogo vremena. Ve neko vreme nije bilo ni traga od ifera. Molnara nije bilo dva dana. Ako je on, kako se Born pribojavao, pod mukama otkrio gde se nalazi ifer, onda je Born morao da pretpostavi da se sada ve nalazi u rukama neprijatelja, to bi znailo da taj neprijatelj posedu-je i ono to je ifer izumeo, neku vrstu biolokog oruja pod ifro-vanim imenom NX 20, na koje je Leonard Fajn, Konklinova veza, onako grubo odreagovao kada mu ga je spomenuo. ggrnovojflvetanje_ 293 Ko je bio taj neprijatelj? Jedino ime do kog je doao bilo je ime Stepana Spalka, meunarodno priznatog humanitarnog radnika. A ipak, po Kanu, Spalko je bio ovek koji je naruio ubistvo Aleksa i Moa i podmetnuo ubistvo Bornu. Kan je moda i lagao, zato i ne bi? Ako je hteo da doe do Spalka iz nekih svojih razloga, sigurno ih ne bi otkrio Bornu. Kan! Sama pomisao na njega preplavi ga opet neeljenim emocijama. Sa naporom se koncentrisao da protiv svoje volje utia bes. Lagali su ga - zaverili su se da od njega sakriju i nu. Zato? ta su pokuavali da sakriju? Da li su verovali da bi Uoua mogao da bude iv? Ako jesu, zato ne bi eleli da on to sazna? Zato su to radili! Pritisnuo je dlanovima glavu. Kao da je izgubio perspektivu -ono to je samo trenutak ranije bilo pred njim, sada je nestalo sa vidika. Pomislio je da moda gubi razum. Uz neartikulisani krik strg-nuo je sa sebe jorgan, ustao, ignoriui spazam u porebrici, i otiao da uzme svoj keramiki pitolj sakriven ispod jakne. Pridrao ga je na dlanu. Za razliku od sigurne teine metalnog pitolja, ovaj je bio lak kao pero. Uzeo ga je za drku i stavio prst na obara. Dugo je zurio u pitolj, kao da e pukom snagom volje moi niotkuda da stvori dobro zatiene vojne zvaninike koji su bili odgovorni za to to mu nije reeno da Douino telo uopte nije pronaeno, ve su odluili da je prosto lake da ga proglase poginulim, mada nisu pouzdano znali da li je zaista deak iv ili mrtav. Bol mu se ponovo vratio i svaki udah mu je donosio agoniju prisilivi ga da se vrati na sofu gde se ponovo pokrio jorganom. U tiini stana, ponovo mu se nemilice vraala ista misao: ta ako je Kan govorio istinu - ta ako on jeste Doua? Takoe i odgovor, uasan i nepromenljiv: onda je on atentator, brutalni ubica bez grize savesti, bez ikakvih ljudskih oseanja. Tada, Dejson Bom pognu glavu, na ivici suza, ba kao pre dvadesetak godina kada ga je preuzeo Aleks Konklin. je Kevinu Makolu stigao nalog za likvidaciju Borna, leao je preko Ilone, svoje mlade poznanice, Maarice, slobodnih shvatanja i 294 Erik Lustbader atletske grae. Umela je da ini uda sa svojim nogama, to je upravo i izvodila kad je stigao poziv. Sluaj je hteo da on i Ilona budu u Kraljevskom turskom kupatilu u ulici Fo. Poto je bila subota, dan za ene, morala je da ga prokrijumari u kupalite, to je, morao je da prizna, samo pojaalo njegovo uzbuenje. Kao i svi drugi na njegovom mestu, brzo se navikao da ivi van zakona - da on sam bude zakon. Frknuvi od frustracije, iskobeljao se iz zagrljaja i javio na mobilni. Uopte nije dolazilo u obzir da ne odgovori, jer kad je zvonio, zvonio je radi akcije. Sasluao je bez komentara glas direktora CIA s drugog kraja linije. Morae odmah da krene. Bilo je hitno i meta je bila u blizini. I tako, dok je enjivo gledao kako se Ilonina znojem okupana koa presijava na ilibarskom svetlu koje se odbijalo o mozaik od ploica, poeo je da se oblai. Bio je to ogroman ovek, telom nalik odbrambenom igrau amerikog fudbalskog tima sa Srednjeg Zapada, a lica pljosnatog i bezizraajnog. Bio je opsednut dizanjem tegova, to se i videlo. Miii su mu poskakivali sa svakim pokretom koji bi napravio. Nisam gotova", rekla je Ilona dok ga je upijala pogledom krupnih, crnih oiju. Nisam ni ja", rekao je Mekol, ostavivi je da lei tu gde je. Na asfaltu aerodroma Nelson" u Najrobiju ekala su dva mlanjaka. Oba su pripadala Stepanu Spalku, oba su imala oznake Humani-stasa na trupu i repu. Spalko je prvim avionom doleteo iz Budimpete. Drugim je stiglo pomono osoblje Humanistasa koje je sada ekalo u avionu povratak u Budimpetu. Drugi mlanjak odvee Zi-nu i Arsenova na Island, gde e se sresti s ostalim teroristima koji su preko Helsinkija stizali iz eenije. Spalko je stajao naspram Arsenova. Zina se nalazila na korak iza Arsenovljevog levog ramena. On je, nesumnjivo, smatrao da je njen poloaj njemu podreen, ali Spalko je znao da to nije ba tako. Upijala je eiha pogledom punim strasti. Bornovojflvetunje_ 295

Ispunio si svoje obeanje sve do poslednjeg slova, eihu", re-e Arsenov. To oruje e nam doneti trijumf u Rejkjaviku, tu nema govora." Spalko klimnu potvrdno. Uskoro ete imati sve to vam s pravom pripada." Naa zahvalnost nikada ne moe biti dovoljna." Ne priznaje da tu ima i tvojih zasluga, Hasane." Spalko izvue konu aktovku i otkljua je. Pasoi, legitimacije, mape, dijagrami, najnovije fotografije, sve to vam je potrebno." Predade mu sadraj tane. amac e vas doekati sutra, tano u tri." Pogledao je Arsenova. Neka ti Alah da snagu i hrabrost. Neka Alah predvodi tvoju gvozdenu pesnicu." Kada se Arsenov okrenuo, misli obuzetih dragocenim tovarom, Zina mu ree: Neka na sledei susret bude uvod u svetlu budunost, eihu." Spalko se nasmeio. Prolost e umreti", ree joj mnogo vie pogledom nego recima, da naini mesta svetloj budunosti." Zina se pridruila Arsenovu koji se penjao metalnim stepenicama u avion, zadovoljno se smejui u sebi. Spalko je posmatrao kako se za njima zatvaraju vrata, zatim ode do svog mlanjaka koji je strpljivo ekao na asfaltu. Izvukao je mobilni telefon, okrenuo broj i kada je zauo poznati glas na drugom kraju linije, ree bez ikakvog uvoda: Bornovo napredovanje je lo razvoj situacije. Ne mogu vie da rizikujem da Kan ubije Borna na javnom mestu. Da, znam, ukoliko je uopte imao tu nameru. Kan je udno stvorenje, zagonetka u koju nikad nisam uspeo da proniknem. Ali, sada kad je postao potpuno nepredvidiv, moram da raunam na injenicu da on radi po nekom svom planu. Ako Bora umre sada, Kan e nestati u nekoj umi gde ni ja neu moi da ga naem. Nita ne sme da mi stoji na putu naredna dva dana. Da li sam dovoljno jasan? Dobro. Sada me sluaj! Postoji samo jedan nain da ih se obojice resimo." ' . . . ...,,, Makol je dobio ne samo ime i adresu Anike Vadas (koja je na nje-ovu neverovatnu sreu stanovala samo etiri ulice dalje od kupati-'aX ve su mu i njenu fotografiju poslali u jpg fajlu na mobilni. Zal ^v 296 Erik Lustbader to mu uopte nije bilo teko da je prepozna im je izala iz broja 106-108 u ulici Fo, Iznenadila ga je njena lepota i samouveren korak. Posmatrao ju je kako sklanja mobilni, otkljuava plavu kodu" i seda za volan. Trenutak pre nego to e Anika ubaciti klju u bravu, Kan se podie sa zadnjeg sedita automobila i ree: Trebalo je sve da kaem Bornu." Napravila je pokret kao da e se okrenuti, ali se predomislila; bila je jako dobro obuena. ta da mu kae? Ti ne zna nita", kratko je odvratila posmatrajui ga u retrovizoru. Znam dovoljno. Znam da si ti zvala policiju iz Molnareovog stana. Znam zato si to uinila. Born se previe pribliio istini, bio je previe blizu da sazna da mu je Spalko namestio igru. Ja sam mu to rekao, ali on, izgleda, ne veruje niemu to ja kaem." Zato bi? Nita ti ne veruje. Ubedio je sam sebe da si deo za-vere u kojoj je izmanipulisan." Kan posegnu rukom sa zadnjeg sedita i elinim stiskom joj zaustavi ruku kojom je polako gestikulirala dok je priala. Ne radi to." Uzeo je njenu tanu, otvorio je i izvadio pitolj. Jednom si pokuala da me ubije. Veruj mi da nee dobiti drugu ansu." Zurila je u njegov odraz u ogledalu. U njoj su previrala osea-nja. Misli da te laem za Dejsona, ali nije tako." Ono to bih eleo da znam", rekao je leerno, ignoriui njen komentar, to je kako si ga ubedila da si volela svog oca, kad si ga zapravo mrzela iz dna due." Sedela je utke, sporo disala i pokuavala da se sabere. Znala je da se nalazi u izuzetno opasnoj situaciji. Postavljalo se pitanje kako e se iz nje iskobeljati. Mora da si bila oduevljena kad je ubijen", nastavio je Kan, mada, ko te poznaje tako dobro kao ja, zna da verovatno ali to to sama nisi uradila." Ako e da me ubije", rekla je osorno, onda me ubij i potedi me svog trabunjanja." Kao kobra, on se izvi napred i zgrabi je za vrat. Konano je de-lovala uplaeno, to je bila prva stvar koju je hteo da postigne. Ne[jornovo zavetanje 297 mam nameru niega da te potedim, Anika. ega si ti mene pote-dela kad si dobila ansu?" Nisam mislila da ti treba dadilja." Nisi esto mislila kad smo bili zajedno", rekao je, bar ne o meni."

Nasmeila se ledenim osmehom. O, mislila sam ja na tebe stalno." ,,I svaku svoju misao raportirala Stepanu Spalku." Stezao joj je vrat, zatresavi joj glavom levo-desno. Je li tako?" Zato pita kad zna odgovor?" izustila je gubei dah. > Koliko dugo me on ve zavlai?" Anika je na trenutak sklopila oi. Od poetka." Kan u besu zakripa zubima. Koju igru igra? ta hoe od mene?" To ne znam." Zaulo se krkljanje kada ju je pritisnuo jo jae i prekinuo joj protok vazduha u duniku. Kada je dovoljno popustio stisak, rekla je jedva ujnim glasom: Moe da me povredi koliko hoe, svejedno e dobiti isti odgovor jer je to istina." Istina!" Nasmejao se podrugljivo. Ti ne bi prepoznala istinu sve i da te ujede!" Ipak joj je poverovao i zgadio se nad njenom beskorisnou. ta hoe od Borna?" Drim ga dalje od Stepana." Klimnuo je glavom prisetivi se svog razgovora sa Spalkom. Zvui logino." Nije joj palo teko da ga slae. Zvualo je kao istina samo zato to je itavog ivota imala vremena da uvebava lai, ali i zato to je sve do poslednjeg Spalkovog poziva, to i bila istina. Spalko je izmenio planove, i kada je malo bolje razmislila, njenom novom zadatku sasvim je odgovaralo da to kae Kanu. Moda mu je sluajno uspelo da je ovako iznenadi, ali samo kad bi uspela da izvue ivu glavu! Gde je sada Spalko?" pitao ju je. Ovde, u Budimpeti?" ,,U stvari se vraa iz Najrobija." Kan se iznenadio. ta je traio u Najrobiju?" Nasmejala se, ali kad su joj njegovi prsti opet stegli vrat, smeh se pretvorio u su vi kaalj. Stvarno misli da bi mi on to rekao? Zna da sve krije." 298 Erik Lustbader Primakao je usne uz njeno uho. Znam koliko smo se mi krili, Anika - samo to nismo uspeli da se sakrijemo, zar ne?" Uhvatila je njegov pogled u retrovizoru. Nisam mu sve rekla." Bilo joj je udno to ne gleda direktno u njega, ve u njegov lik u ogledalu. Neke stvari sam zadrala za sebe." Kanove usne se izvie od prezira. Ne oekuje valjda da ti stvarno poverujem?" Veruj u ta hoe", odvratila je, ionako to uvek radi." Ponovo ju je pretresao. to znai?" Borila se za vazduh i ugrizla donju usnu. Nisam shvatila koliko mrzim svog oca dok nisam poela da se druim s tobom." Popustio je stisak i ona instinktivno poe da guta. Ti si mi, svojom nepokolebljivom mrnjom prema ocu, otvorio oi. Ti si mi pokazao kako da ekam svoj trenutak i uivam u mislima o osveti. I u pravu si, kada je ubijen, bilo mi je krivo to mu nisam presudila sama." Mada nije imao nameru da to pokae, njene reci su ga ipak pogodile. Samo trenutak ranije nije bio svestan da joj je otkrio toliko toga o sebi. Postideo se i razbesneo to je uspela toliko da mu se podvue pod kou a da on to ni ne primeti. Bili smo zajedno godinu dana", rekao je, za ljude kao to smo mi, to je itav ivot." Trinaest meseci, dvadeset jedan dan i est sati", kazala je. Ta-no se seam trenutka kada sam te napustila, jer sam tada shvatila da ne mogu da te kontroliem onako kako je to Spalko zamislio." ,,A zato ne?" Glas mu je zvuao neobavezno mada ga je odgovor ivo zanimao. Ponovo mu je uhvatila pogled i nije ga skretala. Zato", rekla je, to pored tebe ja nisam imala kontrolu nad sobom." Da li je govorila istinu ili ga je opet navlaila? Dok nije Dej-son Born uao u njegov ivot, Kan je uvek bio siguran, ali sada vie nije znao. Ponovo je osetio sram i ogorenje, a pomalo se i uplaio poto su zakazali njegovi instinkti i poznata sposobnos detekcije. Uprkos tome to se maksimalno opirao, oseanja su stupila na scenu prekrivi mu misli svojim otrovnim isparenjima, zamaglila mu mo rasuivanja i uljuljkala ga na svojim mranim talasima. Osetio je kako mu se budi elja za njom kao nikada do tada. eleo ju je gornavojfivetaiye_ 299 tako jako da nije mogao da ne pritisne usne uz njenu meku kou na vratu. Upravo tada, propustio je da primeti jednu senku koja je hitro promakla, senku koju je Anika primetila, pomerila pogled i videla krupnog Amerikanca kako otvara zadnja vrata i drkom pitolja udara Kana po glavi. Kanov pritisak je popustio, ruka mu pade i on se strovali na zadnje sedite, izgubivi svest. Dobar dan, gdice Vadas", ree krupni Amerikanac na bespre-kornom maarskom. Nasmeio se kad je

uzeo njen pitolj u svoju ogromnu aku. Zovem se Makol, ali bih voleo da me zovete Ke-vin." Zina je sanjala narandasto nebo pod kojim su se savremene horde (vojska eena koja mae rasprivaima NX 20) sputale niz Karpa-te u rusku stepu da svom gnusnom neprijatelju poseju smrt i unitenje. Ali, mo Spalkovog eksperimenta bila je tolika da je nadilazila vreme. Ponovo je bila mala, bila je devojica u bednoj, mecima iz-rovarenoj straari svojih roditelja, majka je sa izmuenim licem piljila u nju i govorila joj: ,fle mogu da ustanem. Ne mogu ni po vodu. Ne mogu vie..." Ali, neko je morao da krene. Tada je imala petnaest godina i bila je najstarija od etvoro dece. Kada je doao njen deda po ocu, odveo je njenog brata Kantija, mukog naslednika klana; Rusi su bili pobili sve ostale, ukljuujui i sve dedine sinove ili su ih poslali u zloglasne kampove Pobedinskoje" i Krasnaja turbina". Nakon toga je ona preuzela sve majine poslove, sakupljala je metal i odlazila po vodu. Uvee joj san ne bi dolazio na oi od pre-mora i proganjalo bi je Kantijevo lice iarano tragovima suza zbog uasa to ga odvajaju od porodice i svega to poznaje. Tri puta nedeljno iskradala se preko terena prepunog neeksplodiranih mina da vidi Kantija, da poljubi njegove blede obraze i pre-nese mu ta ima novo kod kue. Jednoga dana, kada je dola kui, zatekla je dedu mrtvog. Kantiju nije bilo ni traga. Ruski specijalci Proeljali su taj deo, ubili njenog dedu i odvali brata u Krasnu turbinu" 300 Erik Lustbader Sledeih est meseci pokuavala je da nade brata, ali bila je mlada i neiskusna u tim stvarima. Osim toga, bez novca nije mogla da nae nikoga ko bi joj neto rekao. Nakon tri godine, majka vie nije bila iva, sestre su bile kod staratelja, a ona se pridruila pobunjenicima. Nije odabrala lak put: morala je da trpi ponienja od mukaraca koji su je okruivali, morala je da naui kako da bude pitoma i posluna, da upozna svoju mo koju je do tada smatrala praktino nepostojeom i da naui da je kontrolie. Ali, uvek je bila izuzetno pametna i zato je brzo nauila sve fizike vetine. Takoe je to bila njena odskona daska sa koje je brzo nauila kako se igraju igre moi. Za razliku od mukaraca, koji su svoj in zaraivali zastraivanjem, ona je morala da iskoristi fizike atribute s kojima je roena. Godinu dana se muila, idui iz ruke u ruku da bi na kraju ubedila svog nadreenog da izvre noni prepad na Krasnu turbinu". Bio je to jedini razlog iz kog se pridruila pobunjenicima i sebe osudila da proe pakao, ali je ipak bila iskreno prestravljena od onog to bi u kampu mogla zatei. Meutim, nije zatekla nita, nijedan dokaz o bratovljevom kretanju. Kao da je Kanti prosto ie-zao s ovog sveta. Zina se probudila guei se. Uspravila se u krevetu, pogledala oko sebe i shvatila da se nalazi u Spalkovom avionu, na putu za Island. Jo u polusnu, privialo joj se Kantijevo uplakano lice i otri miris krea koji se irio iz jama smrti u Krasnoj turbini". Spustila je glavu. Ono to ju je izjedalo bila je neizvesnost. Da zna da je mrtav, moda bi mogla da se otrese svog oseanja krivice. Ali, ako je nekim udom ili sluajem, preiveo, ona to nikada nee moi da sazna, niti da doe da ga izbavi, da ga spasi od uasa kojima ga Rusi sigurno neprekidno izlau. Osetivi da joj se neko pribliava, podigla je pogled. Bio je to Magomet, jedan od dvojice porunika koje je Hasan vodio sa sobom u Najrobi da budu svedoci otvaranja kapije ka njihovoj slobodi. Ah-med, drugi porunik, namerno ju je ignorisao od kada ju je video kako lako nosi zapadnjaku odeu. Magomet, jedan medved od o-veka, oiju boje turske kafe i duge trave brade koju je prstima raeljavao kad god bi bio zabrinut, stajao je blago pognut iznad njenog sedita. Da li je sve u redu, Zina?" pitao ju je. Bornovo zavetanje 301 Ona prvo pogledom potrai Hasana i vide da spava. Zatim, izvi usne u blagi smeak. Sanjala sam o naem skoranjem uspehu." Bie velianstveno, zar ne? Najzad osveta! Da i nas sunce oareje!" Lepo se videlo da bi sve dao da sedne pored nje, i zato nije rekla nita. Trebalo bi da bude srean to ga odmah nije oterala. Pro-teglila se izbacivi grudi i zadovoljno primetila kako je blago razrogaio oi. Samo jo nedostaje da mu ispadne jezik, pomislila je. Hoe malo kafe?" pitao ju je. Pa, mogla bih." Trudila se da joj glas bude normalan, znajui da e on traiti da primeti kod nje neki znak. Njen status, sada jo vie naglaen vanom ulogom koju joj je dodelio eih, poverenje koje joj je ukazao traei od nje da obavi takav zadatak oigledno je na njega ostavilo utisak, za razliku od Ahmeda, koji ju je, kao i veina eenskih mukaraca, posmatrao samo kao inferiornu enu. Na trenutak ju je hrabrost napustila kada je pomislila kolika je kulturna barijera koju e pokuati da savlada. Meutim, brzo se pribrala i vratila u normalno stanje. Plan do kog je dola na Seihov podsticaj, bio je razuman; mogao je da uspe - bila je u to sasvim sigurna. Zato je, kada se Magomet okrenuo da ode, progovorila s namerom da pokrene plan: Kad ve ide, donesi i sebi solju."

Kada se vratio, uzela je od njega kafu i srknula ne ponudivi mu da sedne. Ostao je da stoji, laktova oslonjenih o sedite, drei solju izmeu dlanova. Kai mi", rekao je, kakav je?" " eih? Zar nisi pitao Hasana?" Hasan Arsenov nita ne govori." Moda", kazala je gledajui Magometa preko ivice olje, ljubomorno uva steeni status." ,,A ti?" Zina se tiho nasmejala. Ne. Meni ne smeta da podelim ono to znam." Srknula je jo malo kafe. eih je vizionar. On svet ne vidi onakvim kakav je, ve onakvim kakav e biti, tek za pet godina! Zaista je sjajno biti pored njega, pored oveka koji ima takvu kontrolu nad sobom u svakom pogledu i koji ima toliku mo u elom svetu." Magomet je ispustio uzdah olakanja. Onda smo zaista spaeni." 302 Erik Litstbader Da, spaeni smo." Zina odloi solju i izvadi brija i penu koju je pronala u dobro snabdevenotn toaletu. Doi, sedi ovde naspram mene." Magomet je samo deli sekunde oklevao. Kada je seo, kolena su im se dodirivala. Ne moe takav da se iskrca na Island, zna." Posmatrao ju je tamnim oima i mrsio bradu. Ne skrenuvi pogled, Zina ga uhvati za ruku, sklonivi je s brade. Zatim otvori brija i nanese mu penu na desni obraz. Otrica zakripa spram koe. Magomet se stresao, a kada je poela da ga brije, zatvorio je oi. U jednom trenutku postala je svesna da se Ahmed uspravio na seditu i da je posmatra. Sada je polovina Magometovog lica bila svee izbrijana. Nastavila je s poslom, a Ahmet je ustao i priao im. Nita nije govorio, samo je zurio u neverici dok je Magometova brada nestajala i lagano poinjalo da mu se ukazuje elo lice. Najzad se nakaljao i tiho je pitao: Mogu li posle ja?" Nisam oekivao od ovog tipa da nosi tako neugledan pitolj", ree Kevin Makol izguravi Aniku iz kode". Prezrivo je otpuhnuo sklanjajui oruje. Anika krenu posluno sa njim, srena to je zakljuio da je to Kanov pitolj, mada je zapravo bio njen. Stajala je na ploniku, na tmurnoj popodnevnoj svetlosti, pognute glave, sputenog pogleda, potajno se smekajui u sebi. Kao i mnogi mukarci, uopte nije ni pomislio da bi ona mogla da nosi pitolj, a kamoli da zna da ga koristi. Ono to nije znao, sigurno e mu nakoditi - resila je da se za to potara. Prvo, uveravam te da se tebi nita nee desiti. Samo je potrebno da odgovori iskreno na moja pitanja i da doslovno slua moja nareenja." Jastuiem palca pritisnuo je nervne zavretke na njenom laktu, tek toliko da joj da do znanja da je mrtav ozbiljan. Jesmo li se razumeli?" Klimnula je glavom i zastenjala kada je zario palac jo jae. Kad ti postavim pitanje, oekujem odgovor." , ; Kazala je: Da, razumem." . Bornovo zuvetanje 303 Dobro." Poveo ju je u senku ulaza u zgradu 106-108. Traim Dejsotia Borna. Gde je on?" Ne znam." Kad je uradio neto s unutranjom stranom njenog lakta, kolena joj se savie od bola. Da pokuamo ponovo?" rekao je. Gde je Dejson Born?" Gore", kazala je dok su joj suze curile niz obraze. ,,U mom stanu." Stisak primetno popusti. Vidi kako je lako? Bez frke, bez panike. Hajdemo sad ti i ja gore." Otkljuali su ulazna vrata njenim kljuem. Upalili su svetio i krenuli da se penju irokim stepenitem. Kada su stigli do etvrtog sprata, Makol ju je pritisnuo uza zid. Sad me paljivo sluaj", rekao je tiho. Ako te neto pita, sve je u redu. Razumela si?" Jedva je uspela da klimne glavom, pribrala se i rekla: Da." Ponovo ju je pritisnuo. Ako ga bilo kakvim znakom upozori, rasparau ti utrobu kao svee ulovljenoj babuki." Gurnuo ju je na-pred. ,,U redu. Hajde sada!" Otila je do svojih vrata, stavila klju u bravu i otvorila ih. Vi-dela je da s njene desne strane Dejson oputeno lei na sofi, poluzatvorenih oiju. Podigao je pogled. Mislio sam da si..." U tom trenutku je Makol odgurnu i uperi pitolj. Stigao je tata!" povikao je nanianivi u figuru koja je leala i povukao oroz. Anika, koja je sve do tada ekala pravi momenat, trenutak kada e Makol napasti, udari ga laktom po miici, skrenuvi putanju hica. Metak se zari u zid iza Borna, tik ispod tavanice. Makol zaurla od besa, zamahnu levom, a desnom rukom ponovo naniani metu ispruenu na krevetu. Prstima zaroni u Anikinu kosu, vrsto je epa i trgnu da ova izgubi ravnoteu. U tom asu, Born

izvadi keramiki pitolj ispod jorgana. Hteo je da puca napadau u grudi, ali mu je Anika smetala. Umesto toga, nanianio je napadau u ruku kojom je drao oruje. Ovom pitolj pade na tepih, krv iknu iz rane, a Anika vrisnu kad ju je privukao uz grudi kao tit. 304 Erik Lustbader Born se sad ve bio oslonio na jedno koleno iznova nianei, dok je napada, drei vrsto Aniku uza se, krenuo unatrag ka otvorenim vratima. Ovo nije ni izdaleka zavreno", rekao je ne skidajui pogled s Borna. Nikad nisam propustio da izvrim nareenje, pa ne namera-vam ni sada." Dok je izgovarao te zloslutne reci, podigao je Aniku i bacio je ka Bornu. Born je skoio sa sofe i uhvatio Aniku pre nego to se sruila na rukohvat. Odgurnuo ju je u stranu, zaleteo se kroz otvorena vrata i stigao do lifta taman u trenutku kad se zatvorio. Krenuo je stepenicama, blago epajui. Rebra su mu gorela i oseao je slabost u nogama. Poeo je tee da die i hteo je da stane tek da udahne dovoljno kiseonika, ali je ipak nastavio, preskaui po dva i tri stepe-nika. Kad je stigao do prvog odmorita, levo stopalo mu se okliznu o ivicu stepenika i on tresnu, napola se tumbajui a napola klizei niz stepenite. Jauknuo je dok je ustajao i bauljao kroz vrata u hodnik. Na mermernom podu bilo je krvi, ali od napadaa nije bilo ni traga. Zakoraio je u hodnik, ali ga noge izdadoe. Ostade da sedi, napola omamljen, s pitoljem u jednoj ruci i drugom rukom koja je, dlanom nagore, ostala da lei na butini. Oi su mu se caklile od bola i delovao je kao da je zaboravio kako se die. Moram da krenem za kopiletom, pomislio je. Ali, u glavi mu je uasno bubnjalo i on najzad shvati da to uje otkucaje sopstvenog prenapregnutog srca. Na trenutak nije bio u stanju da se pomeri. Pre nego to je Anika dotrala, stigao je jo samo da pomisli da njegova izreirana smrt nije zadugo prevarila Agenciju. Kad ga je ugledala, prebledela je od brige. Dejsone!" Klekla je kraj njega i obgrlila ga. Pomozi mi da ustanem", kazao je. Podigla ga je podmetnuvi svoj bok. Gde je? Kuda je otiao?" Trebalo je da zna odgovor. Isuse, pomislio je, moda je ona u pravu, moda mu zaista treba doktor. Mogue da je Kana tako brzo osvestio otrov koji je nosio u srcu. U svakom sluaju, povratio se i izaao iz kode" samo nekoliko minuta nakon udarca. Glava ga je bolela, to sigurno, ali je najvie bio Bornovo zavetanje 305 pogoen njegov ego. Ponovio je tu alosnu scenu u mislima i s muninom u stomaku shvatio da su ga ranjivim uinila jedino budalasta i opasna oseanja koja je gajio prema Aniki. Kakav mu je jo dokaz trebao da se uveri da svako emotivno vezivanje mora da odbaci po svaku cenu? Debelo je platio taj nauk sa svojim roditeljima, pa opet sa Riardom Vikom, i sad nedavno sa Anikom koja ga je odmah izdala Stepanu Spalku. A ta sa Spalkom? Mi nismo stranci. Mi delimo najintimnije tajne", rekao mu je one noi u Groznom. Ja vie volim da mislim da smo nas dvojica biznismen i njegov klijent" Kao i Riard Vik, ponudio se da primi Kana, tvrdio da eli da mu bude prijatelj, da ga uini delom svog tajnog - i nekako intimnog -sveta. 5V0/M besprekornu reputaciju dobrim delom duguje poslovima koje si od mene dobijao." Kao da je Spalko, poput Vika, verovao da je Kanov dobroinitelj. Ti su ljudi imali pogrean utisak da obitavaju na nekom viem nivou, da pripadaju nekakvoj eliti. Kao i Vik, i Spalko je lagao Kana da bi ga iskoristio za neke svoje potrebe. ta je to Spalko eleo od njega? Skoro da je bilo nebitno: vie ga nije bilo briga. Samo je eleo da Stepanu Spalku otkine deo mesa kojim e ispraviti nepravde iz prolosti. Sada ga je jedino Spal-kova smrt mogla smiriti. Spalko e biti prva i poslednja likvidacija koju je naruio od samog sebe. Tada, dok je uao u senci ulaza, nesvesno masirajui mesto na potiljku gde mu je ve iskoila voruga, zauo je njen glas. Stizao je odnekud iz utrobe, iz senke u kojoj je sedeo, propadao kroz nekakvu dubinu i gubio se pod uskovitlanim talasima. Lii-lii", proaputao je. Lii-Iii!" Bio je to njen glas koji ga je dozivao. Znao je ta eli: eli da joj se on pridrui u dubini vode u kojoj se davila. Zario je glavu koja ga je bolela u ake i sa usana mu skliznu uasan jecaj, nalik poslednjem balonu vazduha isputenom iz plua. Li-li. Toliko dugo nije o njoj razmiljao - ili moda jeste? Sanjao ju je skoro svake veeri: trebalo mu je dugo da to shvati. Zato? ta je to sada bilo drugaije kad mu se vratila u misli nakon toliko godina i takvom silinom? Tada zau kako su se zalupila vrata nekog ulaza i podie glavu taman na vreme da vidi jednog ogromnog oveka kako istrava iz broja 106-108. Pridravao je jednu svoju ruku drugom i Kan zaklju306 Erik Lustbader i po tragu krvi koji je ostavljao za sobom da je naleteo na Dejso-na Borna. Licem mu prelete smeak

jer je znao da je to sigurno o-vek koji ga je napao. Osetio je nagon da ga smesta ubije, ali je prisilio sebe da se koncentrie, doavi na bolju ideju. Izaao je iz senke i krenuo za figurom koja je beala niz ulicu Fo. Sinagoga Dohanji bila je najvea sinagoga u Evropi. Sa zapadne strane, njena masivna graevina imala je kitnjastu zidanu fasadu od plavih, crvenih i utih cigala, u heraldikim bojama Budimpete. Ulaz je bio krunisan ogromnim vitraom. Iznad ovog impresivnog ulaza, dizala su se dva mavarska vieugaona tornja s kupolama optoenim bletavim bakrom i pozlatom. Idem po njega", rekla je Anika kad su izali iz kode". Itva-nova sekretarica pokuala je da je uputi na deurnog lekara, ali je Anika insistirala da vidi dr Ambrua poto su stari porodini prijatelji, te ju je sekretarica najzad uputila na ovu adresu. to te manje ljudi vidi u tom stanju, to bolje." Born se sloio. "uj, Anika, vie ne znam koliko si mi puta spasila ivot." Ona ga je pogledala i nasmeila se. Onda prestani da broji." Onaj ovek koji te je napao..." Kevin Makol." On je specijalni agent GA." Nije bilo potrebe da joj Born govori koja je Makolova specijalnost. Jo jedna stvar koja mu se kod nje dopadala. Dobro si se snala s njim." Sve dok me nije upotrebio kao tit", rekla je osorno. Nije trebalo nikako da dozvolim..." Izvukli smo se. To je jedino vano." .; , Ali, on je jo tamo negde, i preti nam..." ^, Sledei put u ga spreman doekati." 'J Na lice joj se vratio smeak. Uputila ga je ka dvoritu u dnu sinagoge, gde je mogao da je saeka, bez bojazni da e na bilo koga naleteti. l Bornovo zavetanje 307 Itvan Ambru, doktor koga je poznavao Jano Vadas, bio je unutra na bogosluenju, ali je bio dovoljno predusretljiv kada je Anika ula i pozvala se na hitan sluaj. Naravno, drago mi je ako mogu nekako da ti pomognem, Anika", rekao je ustajui sa sedita i krenuo za njom velianstveno osve-tljenom prostorijom. Iza njih su se nalazile velike orgulje s pet hiljada cevi, krajnje neobine za jevrejsku bogomolju, na kojima su nekada svirali veliki kompozitori poput Franca Lista i Kamija Sen-Sana. Smrt tvog oca sve nas je jako pogodila." Uzeo joj je ruku i na kratko je stisnuo. Imao je zalupaste, jake prste hirurga ili graevinca. Kako se dri, draga moja?" Kao to bi se dalo oekivati", rekla je ispod glasa izvodei ga napolje. Born je sedeo u dvoritu gde su leala tela pet hiljada levreja stra-dalih one uasne zime 1944-45, kada je Adolf Ajhman pretvorio ovu sinagogu u koncentracioni punkt odakle je deset puta toliko ljudi poslao u kampove smrti. Dvorite je bilo okrueno lukovima koji su vodili u unutranje loe i bilo je naikano bledim nadgrobnim ploama obraslim tamnozelenim brljenom. Stabla drvea takode su bila obrasla puzavicom. S vez vetar mrsio je lie koje je isputalo zvu-ke sline prituljenim ljudskim glasovima. Bilo je teko sedeti tu a ne misliti o mrtvima i uasnoj patnji kojoj su bili izloeni u tim mranim vremenima. Pitao se sprema li se ponovo neko mrano vreme da ih opet proguta. Podigao je pogled i prenuo se ugledavi Aniku u drutvu jednog niskog oveka okruglog lica, s tankim briima i jakim jagodicama. Imao je na sebi trodelno braon odelo. Cipele na njegovim malim stopalima bile su izglancane do visokog sjaja. Znai vi ste ta neprilika", rekao je kad ih je Anika upoznala napomenuvi da Born govori njihov maternji jezik. Ne, nemojte ustajati", rekao je, seo kraj Borna i poeo da ga pregleda. Pa, gospodine, izgleda da Anika ba nije dobro opisala vae povrede. Izgledate kao da vas je neko propustio kroz mainu za kobasice." Upravo tako se i oseam, doktore." Born se instinktivno trgnuo kad su prsti doktora Ambrua dotakli naroito bolno mesto. 308 Erik Lustbader Kad sam ulazio, primetio sam da ste duboko zamiljeni", ree dr Ambru neobaveznim tonom. Ovo je dvorite, na neki nain, uasno mesto, podsea nas na one koje smo izgubili, i u irem smislu, na ono to je oveanstvo izgubilo u toku holokausta." Neverovatno nenim i vetim prstima prelazio je preko osetljivih Bornovih rebara. Ali, istorija tog vremena nija ba toliko mrana, znate. Pre nego to je umarirao Ajhman sa svojim ljudima, nekoliko svetenika pomoglo je rabinu da iznese dvadeset i sedam svitaka Tore iz kovega u sinagogi. Uzeli su ih, ti svetenici, i zakopali ih na hrian-skom groblju, gde su ih uvali od nacista do kraja rata." Kiselo se nasmeio. ta nam to govori? ak i najmranija mesta skrivaju potencijalno zrno svetlosti. Saoseanje se moe pronai na mestima gde to

najmanje oekujemo. A vi imate dva polomljena rebra." Ustao je. Doite. Imam kod kue sve to mi je potrebno da vas imobiliem. Za nekih nedelju dana, bol e minuti, i moi ete da se oporavite." Pripretio je debeljukastim kaiprstom. Ali, u meuvremenu, morate mi obeati da ete mirovati. Bez ikakvih napornih aktivnosti. Zapravo, bilo bi najbolje da nemate nikavih aktivnosti." To vam ne mogu obeati, doktore." Doktor Ambru uzdahnu dobacujui Aniki jedan kratak pogled. Zato me to uopte ne udi?" Born ustade. Zapravo, bojim se da u morati da radim upravo sve to ste mi zabranili, tako da moram da vas zamolim da uradite sve to moete da zatitimo naprsla rebra." ta kaete na oklop?" Doktor Ambru se zakikotao na sopstve-nu doskoicu, ali se ubrzo uozbiljio ugledavi izraz na Bornovom licu. Pobogu, ovee, na koga ste se vi to namerili?" Kad bih mogao da vam kaem", ree mu hladno Born, vero-vatno bi nam svima bilo lake." ,, Mada oigledno neprijatno iznenaen, dr Ambru je ispunio obeanje i poveo ih do svoje kue u brdovitom delu Budima, gde je imao malu ordinaciju veliine obine radne sobe. Napolju su se, uza zid s prozorom, pele rue puzavice, ali su saksije jo bile prazne a ge-ranijumi ekali da stigne lepe vreme. Unutra su zatekli be zidove, Bornovo zavetanje 309 bele gipsane ukrase i na vrhu ormara - uramljene fotografije doktorove supruge i dvojice sinova. Dr Ambru je postavio Borna na krevet i mrmljajui neto sebi u bradu, otiao do ormara, izvadio jednu stvar odavde, dve odande. Vrativi se do pacijenta koji se skinuo do pojasa, okrenuo je metalnu lampu uperivi snop svetla na bojno polje. Zatim je krenuo da obavija Bor-nova rebra sa tri sloja materijala - pamukom, spandeksom i nekim gu-mastim materijalom za koji je rekao da sadri kevlar. Bolje od ovoga ne moe", izjavio je kad je zavrio. Ne mogu da diem", zagrcnuo se Born. Odlino, to znai da e bol biti sveden na minimum." Zatresao je malom braonkastom plastinom boicom. Dao bih vam neke pilule protiv bolova, ali za oveka kao to ste vi - mislim da to nije potrebno. Lek bi delovao na vaa ula, otupio reflekse i sledei put bih mogao da vas vidim u horizontali." Born se nasmeio na ovaj njegov pokuaj da bude duhovit. Ui-niu sve to mogu da vas potedim takvog oka." Zavukao je ruku u dep. Koliko vam dugujem?" Dr Ambru je podigao ruke. Molim vas!" Kako onda da vam zahvalimo, Itvane?" pitala ga je Anika. Dovoljno je da sam te video, draga moja." Dr Ambru joj uhvati lice meu svoje dlanove i poljubi je u jedan obraz, pa u drugi. Obeaj mi da e uskoro svratiti na veeru. Beli nedostaje isto koliko i meni. Doi, draga. Doi. Spremie ti onaj svoj gula koji si volela kad si bila mala." Obeavam, Itvane. Uskoro." Najzad zadovoljan ovakvim obeanjem isplate, dr Ambru ih je pustio da odu. Moramo neto da preduzmemo povodom Rendija Drajvera", ree Lindros. Direktor CIA upravo je zavrio s potpisivanjem gomile papira i gurnuo ih je u kutiju sa zavrenim dokumentima pre nego to je podigao pogled. uo sam da te je ba ispraio." i.Ne razumem. Smatrate da je to zabavno, gospodine?" '(>'.('' 310 Erik Lustbader Shvati me, Martine", rekao mu je ne skrivajui zluradi smeak. Ovih dana nemam mnogo prilika da se zabavim." Odsjaj sa tri bronzane figure vojnika iz tri revolucije na koje je sunce tokom itavog popodneva bacalo direktnu svetlost, sada je nestao i bronzane figure su delovale umorno, uronjene u senku. Slabano svetio jo jednog proletnjeg dana prebrzo se povuklo pred mrakom. Hou da sredite to s njim. Hou da imam pristup..." Direktorovo lice se smrailo. Hou, hou... ta si ti, trogodinji klinac?" Vi ste me postavili na elo istrage o ubistvu Konklina i Pano-va. Samo radim ono to ste od mene traili." Istrage?" Pucao je od besa. Nema nikakve istrage! Nedvosmisleno sam ti naglasio, Martine, da elim da se ovo zavri. Ona kuka e nas sahraniti ako se ovo odui. Hou da ova rana bude spaljena i da je zaboravimo. Posiednje to mi treba je da tri naokolo po dravnim slubama i razmee se ovlaenjima kao slon u pro-davnici staklenih igraaka." Odmahnuo je rukom da zaustavi negodovanje svog zamenika, Obesi Harisa, i obesi ga tako da se nadaleko vidi i uje, tako da savetnica za dravnu bezbednost zna da smo to uradili."

Ako vi tako kaete, gospodine, ali uz sve potovanje, to bi bila najgora greka koju bismo trenutno mogli da napravimo." Dok je direktor CIA otvorenih usta blenuo u njega, Martin mu preko stola dobaci kompjuterski izvetaj koji mu je Haris poslao. ta je ovo?" pitao je direktor CIA. Voleo je tano da zna ta dri u rukama pre nego to bi poeo da ita. To je izvod iz elektronske evidencije jednog ruskog kruga koji je ljudima prodavao ilegalno oruje. Pitolj kojim su ubijeni Kon-klin i Panov zaveden je u toj evidenciji. Lano je registrovan pod imenom Veb. To je dokaz da je Vebu nameteno i da nije ubio svoja dva najbolja prijatelja." Direktor CIA poeo je da ita izvetaj, namrtivi upave bele obrve. Martine, ovo nita ne dokazuje." Ponovljam, uz sve duno potovanje, gospodine, ne vidim kako moete da ignoriete injenice koje su pred vama." gornovo zavetanje 311 Direktor C1A je uzdahnuo, odgurnuo izvetaj i zavalio se u stolici. Zna, Martine, dobro sam te obuio. Ali, sad mi se ini da ima jo mnogo toga da naui." Upro je kaiprstom u papir ispred sebe. Ovo mi samo govori da je pitolj koji je Dejson Born koristio da ubije Aleksa i Moa plaen telegrafski iz Budimpete. Born ima ne zna se koliko bankovnih rauna u inostranstvu, uglavnom u Cirihu i enevi, pa ne vidim zato ne bi imao neki i u Budimpeti." Frknuo je. To je pametan trik, jedan od mnogih kojima ga je lino Aleks nauio." Lindrosu je srce silo u pete. Znai, vi ne mislite..." Oekuje da ovakve 'nazovi' dokaze podnesem onoj kuki?" Odmahivao je glavom. Nabila bi mi ovo u grlo." Naravno, prvo to je direktoru palo na pamet bilo je da je Born upao u vladinu bazu podataka iz Budimpete, zbog ega je i aktivirao agenta Makola. Nije bilo svrhe ita od toga govoriti Martinu; verovatno bi se samo jo vie uspalio. Ne, razmiljao je direktor tvrdoglavo, novac kojim je plaeno oruje jeste iz Budimpete i Born jeste tamo pobegao. To je samo dodatno potvrivalo njegovu krivicu. Lindros ga prekide u razmiljanju. Znai, neete odobriti da se vratim kod Drajvera..." Martine, skoro je pola osam i stomak je poeo da mi zavija." Direktor CI A ustade. Da bih ti dokazao da nema ljutnje, vodim te na veeru." Zapadnjaki rotilj" bio je insajderski restoran u kom je direktor CIA imao stalnu rezervaciju. Civili i nie rangirano vladino osoblje ekalo je u redu da dobije sto, ali ne i on. U ovoj areni, njegova mo je izlazila iz sveta senki u kom je boravio, naoigled itavom Vaingtonu. Bilo je vrlo malo vladinih slubenika koji su imali takav status. Nakon tekog dana, nije bilo nieg boljeg nego iskoristiti ga. Ostavili su kola momku da ih parkira i popeli se visokim granitnim stepenitem do restorana. Unutra su proli uskim hodnikom u kom su visile fotografije predsednika i ostalih poznatih politiara koji su bili gosti restorana. Kao i uvek, direktor CIA zastao je ispred 312 Erik Lustbader fotografije D. Edgara Huvera i njegove veite senke, Klajda Tolso-na. Pogledom je prosto buio fotografiju na kojoj su bila dvojica mukaraca, kao da e uspeti plamenom da poisti ovu dvojicu iz panteona na zidu velikana. Tano se seam trenutka kad smo presreli Huverov memorandum u kom je decidirano traio od svojih najviih slubenika da pronau vezu izmeu Martina Lutera Kinga, Komunistike partije i demonstracija protiv rata u Vijetnamu." Zavrteo je glavom. ,,U kakvom ja svetu ivim!" , To je prolost, gospodine." , > Sramna prolost, Martine." To izgovorivi, on ue kroz dopola zastakljena vrata u restoran. itava prostorija bila je izdeljena separeima s pregradama od drveta i mutnog stakla i imala je bar s ogledalom iza. Kao i obino, direktor CIA elegantno je zaobiao ljude koji su ekali u redu za sto, kao da Kraljica Meri" jedri kroz flotilu malih motornih amaca. Zastao je ispred podijuma na kom je red zavodio jedan elegantni, sedokosi ef sale. im se direktor pribliio, ovek se okrenuo ka njemu pritiska-jui uz grudi nekoliko duguljastih jelovnika. Direktore!" Razrogaio je oi. Iznenada je prebledeo, iako je bio rumenog tena. Nismo imali pojma da ete danas veerati kod nas." Od kada je potrebno da se najavljujem, Dek?" rekao je direktor CIA. Mogu li da predloim da popijete pie za ankom, direktore? Imamo va omiljeni meani viski." Direktor potapa stomak. Gladan sam, Dek. Preskoiu ank i idem pravo za moj sto." ef sale delovao je vidno uznemiren. Dajte mi samo jedan minut, direktore", rekao je i nekud odjurio. ta mu je, kog avola?" promrmljao je direktor CIA, ve malo iznerviran.

Lindros je bacio pogled na direktorov sto u uglu, video da je zauzet i prebledeo. Direktor primeti njegov izraz lica, okrenu se i stade da izviruje izmeu mnotva konobara i gostiju oko njegovog omiljenog stola, za kojim je na stolici rezervisanoj samo za njega, sada sedela Roberta Alonzo-Ortiz, savetnica za dravnu bezbednost Bornovo zavetanje 313 SAD. Bila se duboko unela u raspravu s dvojicom senatora iz Odbora za inostrane obavetajne slube. Ubiu je, Martine. Tako mi boga, ima da je raereim deo po deo." U tom trenutku, ef sale se vratio, oigledno se preznojavajui ispod okovratnika. Spremili smo vam jedan fm sto, direktore, sto za etvoro, za vas gospodo. Pie je na raun kue, u redu?" Direktor CIA se ugrizao za usnu. ,,U redu je", kazao je, svestan da jo ne moe da se smiri. Idemo za tobom, Dek." Sef sale ih je poveo zaobilazei direktorov stari sto i ovaj mu je na tome bio zahvalan. Rekao sam joj, direktore", ef sale procedi jedva ujno. Jasno sam joj stavio do znanja da je taj sto u uglu va, ali ona je insistirala. Nije htela da prihvati nijedan drugi. Sta sam mogao? Odmah u vam poslati pie." Dek je sve ovo izgovorio u urbi, odmiui im stolice i dodajui im jelovnike i vinsku kartu. Ima li jo neto to mogu da uinim za vas?" Ne, Dek, zahvaljujem." Direktor CIA podie svoj jelovnik. Trenutak kasnije jedan krupni konobar s debelim zulufima do-neo je dve ae, bocu viskija i bokal vode. Na raun efa sale", rekao je. Ako je Lindros i pomislio da je direktor smireno podneo situaciju, razuverio se onoga trenutka kada je stari podigao au da srkne svoj viski. Ruka mu se tresla i Lindros je sada lepo mogao da vidi da mu se oi cakle od gneva. Shvatio je da mu se time pruila prilika i, budui da je bio dobar taktiar, iskoristio ju je. Savetnica za dravnu bezbednost bi izgleda volela da zavri s onim dvostrukim ubistvom i sve gurne pod tepih bez dizanja praine. Meutim, ako je osnovna pretpostavka iza takvog rezonovanja - uglavnom da je Dejson Bora odgovoran - pogrena, onda i sve drugo pada u vodu, ukljuujui i njen izuzetno nadobudan stav." Diretor podie pogled. Pronicljivo se zagledao u svog pomonika. Znam te, Martine. Ve ima neki plan, zar ne?" Tako je, gospodine, imam ga, i ako se ispostavi da sam u pravu, savetnica e ispasti budala. Ali, da bi se to desilo, potrebna mi je potpuna i bezuslovna saradnja Rendija Drajvera." 314 Eri/t Lustbader Konobar se pojavio nosei dve meane salate. Direktor CIA je saekao da ponovo ostanu sami i obojici dosuo pie. Nasmeivi se stisnutih usana, rekao je: Ta stvar sa Rendijem Drajverom, misli li da je potrebna?" ,,I vie nego potrebna, gospodine. Vitalna." Vitalna, a?" Direktor se bacio na salatu i zagledao u deli sjajnog paradajza koji je ostao na viljuci. Sutra ujutru, im stignem, potpisujem nalog." Hvala vam, gospodine." Direktor se namrtio i potraio zamenikov pogled, fiksirajui ga. Postoji samo jedan nain da mi zahvali, Martine - da mi donese municiju koja mi je potrebna da onu kuku od ene poaljem tamo gde joj je mesto." Jedna od prednosti kad ima devojku u svakom gradu, znao je Ma-kol, jeste to uvek ima kod koga da se skloni. Naravno, Agencija je imala bezbednu kuu u Budimpeti, zapravo nekoliko njih, ali nije imao nameru da se pojavi s tako okrvavljenom rukom u slubenoj rezidenciji, kad je to praktino znailo da nije uspeo da sprovede nalog dobijen lino od direktora CIA. U njegovoj slubi, samo su rezultati bili vani. Ilona je bila kod kue kada se, s ranom u ruci, doteturao pred njena vrata. Kao i uvek, bila je spremna za akciju. On, meutim, ovoga puta nije, imao je prvo da obavi neka posla. Poslao ju je da mu prvo spremi neto da pojede - neto s dosta proteina, rekao joj je, da povrati snagu. Zatim je uao u njeno kupatilo, skinuo se do pojasa i sprao krv s desne ruke. Ranu je polio hidrogen-peroksidom. Parajua bol sevnula mu je itavom rukom i noge mu zadrhtae, tako da je morao da sedne na dasku WC olje dok se malo ne pribere. Bol je uskoro prela u potmulo pulsiranje i mogao je da pogleda koliko je ozbiljno ranjen. Dobra vest bila je da je rana ista i da je metak prosto uao kroz mii i izaao. Nagnuvi se da nasloni lakat na umivaonik, ponovo je polio ranu hidrogenom, zasiktavi tiho kroz stisnute zube. Zatim je ustao i pretraio ormarie, ali nije naao sterilnu gazu. Naao je, meutim, ispod umivaonika, kotur izoBornovo zavetanje____________________________________________315

lir-trake. Uzeo je makazice za zanoktice, odsekao pare i vrsto ga obavio oko rane. Kada se vratio, Ilona mu je ve bila pripremila obrok. Seo je i poeo da guta ne obazirui se na ukus. Hrana je bila topla i hranjiva to mu je jedino bilo bitno. Dok je jeo, ona je ostala da stoji iza njega masirajui mu zgrene miie ramena. Sav si ukoen", rekla je. Bila je niska i vitka, vatrenog pogleda, sa uvek spremnim osmehom i s oblinama tano tamo gde treba. ta si to radio otkad si me ostavio u onom kupatilu? Tamo si bio ba oputen." Posao", rekao je lakonski. Znao je iz iskustva da ne bi valjalo ignorisati njena pitanja, mada mu uopte nije bilo do askanja. Morao je da sabere misli i isplanira drugi, ovoga puta finalni napad na Dejsona Borna. Rekao sam ti da radim stresan posao." Vetim prstima nastavila je da ga oslobaa napetosti. Onda bih volela da ga napusti." Ja volim svoj posao", kazao je, odgurnuvi ispranjen tanjir. Nikada ga ne bih napustio." A ipak si neraspoloen." Obila ga je i ispruila ruku. Hajde onda u krevet. Ja u te oraspoloiti." Idi ti prva", rekao je. Saekaj me. Moram da obavim neke poslovne razgovore. Kad zavrim, biu samo tvoj." Jutro je u malu, neuglednu sobu jeftinog hotela stiglo uz graju i povike. Zvui Budimpete koja se budi prodirali su kroz tanke zidove kao da su od gaze, prenuvi Aniku iz nemirnog sna. Zakratko je ostala da lei na branom krevetu pored Borna, ne pomiui se, na tmurnoj jutarnjoj svetlosti. Najzad je okrenula glavu i pogledala ga. Koliko joj se ivot promenio od kada ga je srela na stepenicama crkve svetog Mateja! Otac joj je poginuo, a sada nije mogla da se vrati ni u svoj stan jer su i Kan i CI A znali za tu lokaciju. Za-pravo, u stanu nije bilo bogzna ega to bi joj nedostajalo, osim klavira. Bol i udnja koje je oseala, bili su vrlo slini onome to je itala da identini blizanci oseaju kada su razdvojeni ili na velikoj udaljenosti. 316 Erik Lustbader

A ta sa Bornom, ta je oseala prema njemu? Bilo joj je teko da kae, poto je od rane mladosti imala ugraen odreeni prekida za iskljuivanje emocija. Taj mehanizam, kao izvestan instinkt za samoodranjem, bio je potpuna misterija, ak i za strunjake koji su se uputali u prouavanje tog fenomena. Bio je tako duboko zakopan u njenom umu da ni sama nikada nije uspela da doe do njega to je bila jo jedna mera samoodranja. Kao i za sve ostalo, lagala je Kana kada mu je rekla da ne moe da se kontrolie u njegovom prisustvu. Napustila ga je jer joj je Stepan Spalko tako naredio. Nije joj smetalo: zapravo, ba se naslaivala izrazom Kanovog lica kad mu je rekla da je meu njima gotovo. Povredila ga je i to joj se dopalo. Istovremeno je primetila da je njemu stalo do nje i bila je zaintrigirana, budui da sama nije raz-umela takva oseanja. Naravno, pre mnogo godina, nekada davno, volela je majku, ali kakve koristi je imala od toga? Majka nije uspela da je zatiti; to je jo gore, umrla je. Lagano, paljivo, pomerala se od Borna dok se najzad nije okrenula i ustala. Krenula je da se ogrne kad ju je Born, odjednom se probudivi iz dubokog sna, pozvao tiho imenom. Anika se trgla; okrenula se. Mislila sam da spava. Jesam li te probudila?" Born ju je posmatrao, ne trepnuvi. Kuda e?" '"" Idem... potrebna nam je nova odea." S mukom se pridigao. ' ' Kako se osea?" Dobro", rekao je. Nije bio raspoloen za njeno saaljenje. Osim odee, oboje moramo da se preruimo." Oboje?" Makol je znao ko si, to znai da su mu poslali fotografiju." Ali, zato?" Odmahnula je glavom. Kako je CIA znala da smo zajedno?" Nije... ili bar nisu bili sigurni", kazao je. Razmiljao sam i doao do zakljuka da su jedino mogli da

te pronau preko internet adrese. Mora biti da sam aktivirao neki interni alarm kada sam upao u vladin intranet." Boe na nebesima!" Navukla je kaput. Ipak je za mene na ulici daleko bezbednije nego za tebe." Zna li neku prodavnicu pozorine minke?" Bornovo zavetanje_________'__________________________________317 Nedaleko ima jedna trgovaka zona. Da, sigurna sam da u ne-ade nai takvu radnju." Born je uzeo notes i olovku sa stoia i na brzinu joj nakra-bao listu. Ovo e mi trebati za oboje", rekao je. Napisao sam ti koji broj koulje nosim, obim vrata i struka. Ima li dovoljno novca? Ja ga imam dovoljno, ali su to ameriki dolari." Odmahnula je glavom. To je previe opasno. Onda bih morala da odem u banku i da ih promenim u maarske forinte, a to bi mogli da primete. Ima automata za podizanje gotovine po elom gradu." Budi oprezna", upozorio ju je. Ne brini." Bacila je pogled na spisak koji je napravio. Trebalo bi da se vratim za nekoliko sati. Do tada, ne naputaj sobu." Sila je malim kripavim liftom. Osim recepcionera za pultom, u isto tako malom predvorju nije bilo nikoga. Ovaj je podigao pogled s novina, dosaujui se, i vratio se svom tivu. Izala je na ive ulice Budimpete. Pojava Kevina Makola, faktora koji je sve komplikovao, malo ju je uznemirila, ali Stepan ju je razuverio kada mu je telefonom saoptila novosti. Svaki put kad bi u svom stanu pustila vodu u kuhinji, prenosila bi mu ta se deava. Kad se umeala medu peake, pogledala je na sat. Tek je prolo deset. Popila je kafu i pojela slatku kiflu u jednom kafeu na uglu, a onda otila do automata koji se nalazio na oko dve treine puta do oping zone ka kojoj se uputila. Ubacila je karticu, podigla ma-skimalan iznos, stavila sveanj novanica u tanu i s Bornovim spiskom u ruci, krenula u kupovinu. Na drugom kraju grada, Kevin Makol uetao je u jedan ogranak Budimpetanske banke u kojoj je Anika Vadas imala raun. Pokazao je isprave i ubrzo su ga sproveli do zastakljene kancelarije efa banke, obuenog u tradicionalno, fino skrojeno odelo. Rukovali su se, predstavili jedan drugom i ef je ponudio Makolu da sedne na tapacira-nu stolicu preko puta njega. Sklopivi prste, ree mu: Kako mogu da vam pomognem, gospodine Makol?" Traimo jednog begunca s meunarodne poternice", poeo je Makol. 318 Erik Lustbader <:.-. Aha, zato onda u to nije ukljuen Interpol?" Jeste", kazao je Makol, kao i Ke d'Orsej u Parizu, gde je be-gunac poslednji put primeen pre nego to je doao u Budimpetu." ,,A ime tog begunca?" Makol je izvadio letak CIA, rairio ga i stavio pred efa banke. Ovaj namesti naoari i pogleda letak. Ah, da, Dejson Born. Gledam CNN." Pogledao ga je preko zlatnog rama. Kaete da je ovde, u Budimpeti?" Imamo potvrdu da je vien." ef banke sklonio je letak u stranu. ,,I kako ja mogu da vam pomognem?" Nalazi se u drutvu jednog vaeg deponenta. Anike Vadas." Zaista?" ef banke se namrtio. Njen otac je ubijen - pucali su u njega pre dva dana. Mislite li da ga je taj begunac ubio?" Sasvim je mogue." Makol se naslaivao njegovim nestrpljenjem. Cenili bismo kad biste nam pomogli da ustanovimo da li je gica Vadas koristila ATM karticu u poslednja 24 asa." Razumem." ef banke turobno je klimao glavom. Beguncu je potreban novac. Mogao bi je prisiliti da mu ga donese." Tano tako." ta god, samo da se ovaj tip ve jednom pokrene, pomislio je Makol. ef banke se okrenuo i poeo da tipka po tastaturi kompjutera. Dobro, da vidimo. Ah, da, evo je. Anika Vadas." Zavrteo je glavom. Kakva tragedija. Sad jo i ovo da doivi." Piljio je u ekran kad se zauo kratak pisak. Izgleda da ste bili u pravu, gospodine Makol. Njen PIN broj bio je aktiviran pre neto manje od pola sata na jednom automatu." Adresu", ree Makol, nagnuvi se napred. ef banke ispisa adresu na paretu papira i dodade je Mekolu koji je ve bio ustao i preko ramena mu dobacio jedno hvala". Born je u predvorju hotela pitao recepcionera za najblie mesto gde se javno moe koristiti internet. Peke je proao nekih dvanaest uglova da stigne do internet kafea AMI u ulici Vaci br. 40. Unutra je bilo zadimljeno i puno, ljudi su sedeli za kompjuterskim punktovima, puili iitavajui svoju elektronsku potu, istraivali neto ili Bornovo zavemnje

319 prosto surfovali veb-sajtovima. Naruio je dupli espreso i puter-kiflu od jedne devojke s pankerskom frizurom koja mu je dodala kupon s odtampanim vremenom i brojem punkta i uputila ga ka slobodnom kompjuteru ve ulogovanom na internet. Seo je i bacio se na posao. U polje pretraga" ukucao je ime Petera Sidoa, biveg partnera doktora Sifera, ali nije naao nita. To je, samo po sebi, bilo udno i sumnjivo. Ako je Sido bio naunik od nekog kalibra - to se po Bornu podrazumevalo budui da je radio s Feliksom iferom - onda su postojale sve anse da e se njegovo ime nalaziti bar negde na internetu. injenica da ga nije bilo, navela je Borna da pomisli da je takvo odsustvo" namerno. Morao je da krene drugim putem. Ime Sido ga je, kao lingvistu, podsetilo na neto. Da li je bilo ruskog porekla? Slovenskog? Pretraio je baze podataka za ova prezimena, ali bez rezultata. Doselio se da pogleda sajt o maarskom jeziku, i naao ga je. Ispostavilo se da maarska prezimena (koja su Maari nazivali drugim imenima") skoro uvek neto znae. Recimo, dobijana su po ocu, to je znailo da su koristili oevo ime, ili po lokaciji, to je upuivalo na mesto porekla. Prezimena su takoe govorila i o zanimanjima. Zanimljivo, primetio je da vadas" znai lovac. Ili su govorila o tome ta su bili. Sido je bila maarska re za Jevrejina. Dakle, Peter Sido bio je Maar, isto kao i Vadas. Konklin je odabrao Vadasa da s njim sarauje. Sluajno? Born nije verovao u sluajnosti. Tu je postojala nekakva veza - oseao je to. I to ga je podsetilo na sledee: sve maarske bolnice i istraivaki centri svet-skog glasa nalazili su se u Budimpeti. Da li bi i Sido mogao da bude u Budimpeti? Bornovi prsti poletee tastaturom i potraie telefonski imenik Budimpete. I, tamo pronaoe dr Petera Sidoa. Pribeleio je adresu i broj telefona, otkaio se sa interneta, platio za utroeno vreme i poneo svoj espreso i kiflu u drugi deo kafia, gde je seo za jedan sto podalje od ostalih gostiju. Zagrizao je kiflu vadei mobilni i ukucao Sidov broj. Srknuo je dupli espreso. Zvonilo je nekoliko puta Pre nego to se javio neki enski glas. Halo", ree Born razdraganim glasom. Gospoa Sido?" Da?" ;. 320 Erik Lustbader Prekinuo je vezu ne odgovorivi joj, pozvao taksi i ostatak doruka progutao ekajui prevoz. Drei na oku vrata, paljivo je motrio sve koji su ulazili, budui da je bio na oprezu zbog Makola i drugih operativaca CIA koje bi mogli da poalju na teren. Uverivi se da ga niko ne posmatra, izaao je na ulicu kada je stigao taksi. Dao je vozau adresu dr Petera Sidoa i za manje od dvadeset minuta, voza se zaustavio ispred male zgrade, kamene fasade, s malenom batom do ulice i minijaturnim balkonima s ogradom od kovanog gvozda koji su trcali na svakom spratu. Popeo se uz nekoliko stepenika i pokucao na vrata. Otvorila ih je jedna prilino okrugla enica srednjih godina, toplih smeih oiju i spremnog osmeha. Imala je smeu kosu skupljenu u punu i bila je moderno obuena. Gospoa Sido? Supruga dr Petera Sidoa?" > <v. ' Tako je." Pogledala ga je upitno. Izvolite?" , Ja sam Dejvid Sifer." ' ' '* Da?" 'i' Nasmejao se pobedniki. Brat od tetke Feliksa ifera, go Sido." Izvinite", kazala je supruga Petera Sidoa, ali Feliks vas nije spominjao." Born je bio pripravan. Zakikotao se. To me ne udi. Znate, izgubili smo kontakt. Upravo sam se vratio iz Australije." Australije? Pobogu!" Uzmakla je korak. Pa, uite, onda, molim vas. Sigurno mislite da sam nepristojna." Nikako", ree Born. Samo to ste iznenaeni, ko ne bi bio." Povela ga je u malu dnevnu sobu, prijatno ureenu, mada pomalo mranu, i zamolila ga da se osea kao kod kue. U vazduhu je lebdeo miris kvasca i eera. Hoete li kafu ili aj? Imam mili-hbrot. Jutros sam ga ispekla." Oboavam milihbrot!" rekao je. S milihbrotom u onda morati i kafu. Hvala vam." Ona se zakikotala i otila u kuhinju. Jeste li sigruni da nemate maarske krvi, gospodine ifer?" Molim vas, zovite me Dejvid", rekao je, ustavi, i krenuo za njom. Poto nije znao nita o njihovom poreklu, razgovor o ifero-vima bio je za njega tanak led. Da vam neto pomognem?" Bornovo zavetanje 321 Hvala, Dejvide. Vi mene zovite Esti." Pokazala je na pokrivenu tacnu s kolaem. Zato nam ne iseete po pare?" Na vratima friidera, medu ostalim porodinim fotografijama, primetio je fotografiju jedne vrlo lepe,

mlade ene. Na njoj je rukom pridravala kotsku kapicu dok joj je vetar nosio dugu smeu kosu. Iza nje se video londonski toranj. Vaa erka?" pitao je Born. Esti Sido podigla je pogled i nasmeila se. Da, Roza, naa najmlaa erka. Na kolovanju je u Londonu. Na Kembridu", rekla je s razumljivim ponosom. Ostale moje erke - to su one s porodicama -obe su sreno udate, hvala bogu. Ali, Roza je ambiciozna." Nasmeja-la se srameljivo. Da li smem da vam otkrijem jednu tajnu, Dejvide? Ja volim svu moju decu, ali Roza mi je miljenica, a i Peterova. Mislim da on u njoj vidi deo sebe. I ona oboava prirodne nauke." Nakon jo nekoliko minuta bavljenja po kuhinji, Born je poneo u dnevnu sobu na posluavniku bokal kafe i tanjire s kolaima. Znai, vi ste Feliksov brat od tetke", rekla je kad su se oboje smestili, on na stolici, a ona na sofi. Izmeu njih stajao je nizak sto-i na koji je Born spustio posluavnik. Da, i jedva ekam da ujem kako je Feliks", ree Born dok je ona sipala kafu. Ali, vidite, ne mogu da ga naem, pa sam mislio... nadao sam se da bi va suprug moda mogao da mi pomogne." Ne verujem da on zna gde je Feliks." Esti Sido mu je dodala kafu i tanjir s kolaem. Ne bih da vas plaim, Dejvide, ali u po-slednje vreme je bio dosta uznemiren. Iako neko vreme njih dvojica vie zvanino ne rade zajedno, nedavno mu se javio iz inostranstva." Promeala je kafu u koju je bila dodala mleko. Nikad nisu prekinuli prijateljstvo, znate." Onda su se uli privatno, a ne poslom?" pitao je Born. Ne bih to znala." Esti se namrtila. Mislim da je to imalo neke veze s njihovim poslom." Ali, vi to ne biste znali, zar ne, Esti? Doao sam izdaleka da pronaem svog brata i, iskreno da vam kaem, ve sam se malo zabrinuo. Bilo ta to biste vi i va suprug mogli da mi kaete, mnogo bi mi pomoglo." 322 Erik Lustbader Naravno, Dejvide, potpuno vas razumem." Zagrizla je povee pare milihbrota. Verujem da bi Peter ba voleo da vas vidi. On je, meutim, sada na poslu." Mislite da bih mogao da dobijem njegov broj telefona?" ,,0, nita vam to ne vredi. Peter se nikad ne javlja na telefon na poslu. Morali biste da odete do klinike Eurocentar Bio-I" u Ha-ci ulici, broj 75. Tamo ete prvo da proete kroz onaj detektor metala, pa e vas zaustaviti na prijemnici. Zbog posla kojim se bave, jako paze na bezbednost. Trebaju vam posebne propusnice da uete na njegovo odeljenje, bele za posetioce, zelene za stalno osoblje a plave za asistente i pomono osoblje." Zahvaljujem na informacijama, Esti. Mogu li da pitam kojom strukom se va mu bavi?" Hoete da kaete da vam Feliks nije nikada rekao?" Born srknu ukusnu kafu i proguta je. Sigurno znate da je Feliks vrlo uzdran i nikada mi nije priao o poslu." Tako je." Esti Sido se nasmejala. ,,I Peter je isti takav, a s obzirom na to kakvom uasnom strukom se bavi, i bolje da je tako. Sigurna sam da bih imala none more da znam ta radi na poslu. Znate, on je epidemiolog." Bornu srce zalupa jae. Uasnom, kaete. Onda sigurno radi s nekim gadnim virusima. Antraks, kuga, argentinska hemoragijska groznica..." Preko lica Esti Sido pree senka. Nemojte, nemojte, molim vas!" Odmahivala je debeljukastim prstima. Upravo na takvim stvarima Peter radi i ja ne elim nita da znam." Oprostite." Born se nagnuo napred i dosuo joj jo kafe na emu mu je s olakanjem zahvalila. Zavalila se na naslon, srknula kafu i zamislila se. Znate, Dejvide, sad kad o tome razmiljam, pre neko vee je Peter doao kui jako uzbuen. ak je bio toliko uzbuen da se zaboravio i izlanuo se preda mnom. Kuvala sam veeru, on je doao neobino kasno a ja sam morala da zavrim est stvari odjednom - meso, znate, ne valja kad se prepee, tako da sam ga bila izvadila iz penice i vratila ga da se dopee kad je Peter najzad doao kui. Te veeri mi ba nije bilo lako s njim, da vam pravo kaem." Ponovo je uzela gutljaj kafe. Gde sam stala?" Bornovo zavetanje 323 ,,Dr Sido je doao kui veoma uzbuen", podsetio ju je Born. Ah, da, tako je." Uzela je prstima parence kolaa. Kazao je da se uo s Feliksom koji je doao do nekakvog otrkia sa - tim stvarima - na kojima je radio vie od dve godine." Bornu su usta bila suva. inilo mu se bizarnim da budunost sveta sada lei u rukama domaice s kojom neobavezno aska uz ka-fu i domae pecivo. Da li vam je suprug rekao ta je to bilo? Naravno da jeste!" kazala je s gustom Esti Sido. Zato je i bio tako uzbuen. To je bio neki biohemijski raspriva - ta god da to znai. Prema Peteru, bio je neobian zato to je prenosiv. Rekao je da se moe prenositi u futroli za gitaru." Predusretljivo je potraila njegov pogled. Zar to nije

zanimljivo za jednu naunu stvaricu?" Naravno da je zanimljivo", rekao je Born, dok je u mislima furiozno sklapao delie slagalice zbog kojih je vie nego jednom zamalo stradao. Ustao je. Esti, bojim se da u morati da krenem. Mnogo vam hvala na vremenu i gostoprimljivosti. Sve je bilo divno - naroito milihbrot." Pocrvenela je i toplo se nasmeila pratei ga do vrata. Doite ponovo, Dejvide, pod nekim sretnijim okolnostima." Hou", uverio ju je. Kada je izaao na ulicu, zastao je. Informacije od Esti Sido potvrdile su njegove sumnje i najgore strahove. Razlog iz kog su svi ele-li da se doepaju dr Sifera bio je taj to je on zaista izmislio prenosivi raspriva za hemijske i bioloke patogene. U nekom velikom gradu kao to je Njujork ili Moskva, to bi znailo na hiljade mrtvih, bez mogunosti da u zoni rasprivanja bilo ko preivi. Zaista uasan sce-nario, i to onaj koji e se moda i ostvariti ako ne uspe da pronae dr Sifera. Ako je iko znao gde je, onda je to Peter Sido. Sama injenica da je bio toliko uzbuen, potvrivala je njegovu teoriju. Nije bilo sumnje, morao je sada da se vidi sa dr Peterom Sido-om, to pre, to bolje. Shvatate da time samo traite nevolju", rekao je Fejd-al-Saud. Znam", odgovorio mu je Dejmi Hal. Ali, Boris me je isprovocirao. Znate kao i ja kakvo je to kopile." 324 Erik Lustbader Pre svega", rekao je Fejd-al-Saud ravnim glasom, ako insistirate na tome da ga zovete Boris, nema mesta daljoj diskusiji. Ne gine vam krvavi obraun." Rairio je ruke. Moda sam ja kriv to ne razumem, g. Hal, zato u vas zamoliti da mi objasnite zato biste eleli dalje da iskomplikujete zadatak koji ve zahteva nae maksimalno angaovanje." Dvojica agenata vrila su inspekciju ventilacionog sistema hotela u koji su ve bili instalirali infracrvene detektore toplote i kretanja. Ovaj obilazak sasvim se razlikovao od dnevnih inspekcija ventilacijskog sistema koje su svakodnevno obavljala sva trojica kao tim. Za neto manje od osam sati trebalo je da pristignu prve pregovarake ekipe. Dvanaest sati kasnije, pojavie se i svetski lideri i sa-mit e poeti. Nije bilo ni najmanjeg prostora za bilo iju greku, ukljuujui tu i Borisa Iljia Karpova. Hoete da kaete da vi ne mislite da je kopile?" upitao je Hal. Fejd-al-Saud proveri jedno ravanje prema emi koju je uvek nosio sa sobom. Iskreno, imao sam druge stvari na pameti." Uverivi se da je sve u redu, Fejd-al-Saud krenuo je dalje. ... ,,U redu, da skratimo priu." Fejd-al-Saud se okrenuo ka njemu. Oprostite?" Mislio sam, nas dvojica smo dobar tim. Dobro se slaem. Kad je u pitanju bezbednost, na istoj smo strani." Hoete da kaete da ja rado sluam vaa nareenja." Hal je delovao uvreeno. Zar sam ja to rekao?" ,,G. Hal, niste ni morali. Vi ste, kao i veina Amerikanaca, vrlo predvidivi. Ako nemate potpunu kontrolu, imate obiaj da se ljutite i durite." Hal oseti kako se u njemu nadima bes. Nismo mi deca!" uzviknuo je. Naprotiv", ree Fejd-al-Saud staloeno, ima trenutaka kada me podseate na mog estogodinjeg sina." Hal poele da izvadi svoj Glok" kalibra 31,357 mm i nabije Arapinu cev u lice. Odakle mu pravo da tako razgovara sa predstavnikom vlade SAD? Kao da je pljunuo na zastavu, za ime sveta! No, koja je sada bila korist od manifestacije sile? Ne, koliko god nerado to sebi priznao, morao je izabere drugi nain. ta biste onda vi predloili?" rekao je to je mogao mirnije. Boriiovo zavetanje 325 Fejd-al-Saud uopte se nije uzrujavao. Da vam iskreno kaem, vie bih voleo da vi i g. Karpov sami izgladite svoje nesporazume." Hal je zavrteo glavom. Nee moi, prijatelju, vi to znate koliko i ja." Naalost, Fejd-al-Saud je to dobro znao. Ali, Hal i Karpov bili su uaneni na neprijateljskim pozicijama. Sada se jedino mogao nadati da e zauzdati svoje nesuglasice i zadrati se na povremenim prepucavanjima koja nee prerasti u oigledan rat. Smatram da mogu obojici najvie da pomognem ako zadrim neutralnu poziciju", rekao je. ,,U protivnom, ko e vas speiti da ne rastrgnete jedan drugoga?" Kada je kupila sve to je Bornu bilo potrebno, Anika je izala iz radnje s mukom odeom. Krenuvi ka pozorinom delu grada, pri-metila je spram jednog izloga da je neka senka prati. Nije zastala, niti je

pourila, ve je lagano usporila korak kao da seta, kako bi se uverila da li je zaista neko sledi. Koliko god je mogla oputenije, prela je ulicu i zastala ispred jednog izloga. U njemu je propozna-la figuru Kevina Makola koji je prelazio za njom put i tobo krenula ka jednom kafiu na uglu. Znala je da e morati nekako da mu pobegne pre nego to stigne do kraja u kom su se nalazile radnje s pozorinom minkom. Trudei se da on to ne primeti, izvukla je mobilni i okrenula Bornov broj. Dejsone", rekla je tiho, Makol me je pronaao." Gde si sada?" Na poetku ulice Vaci." Ni ja nisam daleko." Mislila sam da nee izlaziti iz hotela. ta si radio?" , Otkrio sam jedan trag", kazao je. Stvarno?" Srce joj je zakucalo bre. Moda je saznao za Ste-pana? Kakav trag?" Prvo da se pobrinemo za Makola. Idi do ulice Haci, broj 75. Saekaj me za recepcijom. Nastavio je da joj daje instrukcije ta da radi. 326 Erik Lustbader Sluala je paljivo i onda rekla: Dejsone, siguran si da si u stanju to da izvede?" Samo ti uradi kako sam ti kazao", rekao joj je odluno, i sve e biti u redu." Prekinula je vezu i pozvala taksi. Kada je stigao, ula je i dala vozau adresu koju je ponovila Bornu. Dok su se udaljavali, osvrnula se, ali nije primetila Makola mada je bila sigurna da je prati. Trenutak kasnije jedan ulubljeni tamnozeleni opel" probijao se izmeu ostalih kola za njenim taksijem. Anika pogleda u boni retrovizor i prepozna zgurenu figuru za volanom opela", pritajeno se na-smeivi. Kevin Makol je zagrizao mamac, samo je jo trebalo da uspe Bornov plan. Stepan Spalko samo to se vratio u kancelarije Humanistasa u Budimpeti i upravo je pratio vesti o samitu u Rejkjaviku koje su njegovi obavetajci presreli kad mu je zazvonio mobilni telefon. ta je?" rekao je odseno. Idem da se naem s Bornom u ulici Haci, br. 75", rekla mu je Anika. Spalko se okrenuo i udaljio od svojih tehniara koji su sedeli za stanicama za deifrovanje. alje te u kliniku 'Eurocentar Bio-I', kazao je. Saznao je za Petera Sidoa." Rekao je da je otkrio neki novi trag, ali mi nije kazao ta." Taj je neumoran", ree Spalko. Ja u da se pobrinem za Sidoa, ali ti pazi da Born ne stigne ni blizu njegove kancelarije." Razumela sam", ree Anika. ,,U svakom sluaju, Born e pre-vashodno paziti na agenta CIA koji ga je pratio." Ne elim mrtvog Borna, Anika. Mnogo vie mi vredi iv - bar trenutno." Spalko je munjevito razmiljao o mogunostima i odbacivao jednu po jednu dok nije doao do eljenog zakljuka. Prepusti sve ostalo meni." Anika je klimnula glavom u taksiju koji je jurio sve bre. Moe da rauna na mene, Stepane." Znam da mogu." Anika se kroz prozor automobila zagledala u svoj grad. Nisam stigla da ti zahvalim to si ubio mog oca." Bornovo zavestanje 327 Dugo mu se to pripremalo." Kan misli da sam besna to to nisam lino obavila." i Da li je u pravu?" U Anikinim oima zaiskrie suze i ona ih obrisa, ljuta na sebe. On mi je bio otac, Stepane. ta god da je uradio... ipak mi je bio otac. On me je othranio." Jedva, Anika. Nije nikada znao kako da ti bude otac." Setila se lai koje je ne trepnuvi ispriala Bornu, o idealizova-nom detinjstvu koje je uvek prieljkivala. Njen otac joj nikada nije itao prie za laku no, niti ju je ikada presvlaio. Nikada nije doao ni na jednu dodelu njenih diploma - uvek je bio negde daleko. Uvek joj je zaboravljao roendan. Jo jedna suza pobegla joj je iz oka mada se trudila da ne plae, skliznuvi do ugla usana. Njena slanoa podseti je na gorinu uspomena. Zabacila je glavu. Izgleda da dete nikad u potpunosti ne osuuje svog oca." Ja sam osudio svog." To je drugo", kazala je. Uostalom, znam ta si oseao prema mojoj majci." Da, voleo sam je." Spalko u mislima dozva uspomenu na au Vadas: njene velike, blistave oi, njen svileni ten, puni luk njenih usana kada bi se lagano nasmeila onome ko joj je drag. Bila je potpuno

jedinstvena, posebno stvorenje, prava princeza kao to joj je i ime govorilo4." Ona je bila porodica tebi koliko i meni", ree Anika. Ti si za nju bio otvorena knjiga, Stepane. Saoseala je s tragedijama koje su te pogodile, a da nita nisi morao da joj ispria." Dugo sam ekao da se osvetim tvom ocu, Anika, ali to nikad ne bih uinio da nisam znao da i ti eli isto." Anika se nasmejala potpuno se pribravi. Emotivni talas u koji je bila nakratko upala, sada joj se gadio. Ne oekuje valjda da u to poverujem, Stepane?" ,,E pa, Anika..." ni * prim. prev. - verovatno se misli na princezu au i?, pripovetke ..Orlanclo" uvene spisateljice Virdinije Vulf u koju je bio zaljubljen princ Orlando. 328 Erik Luslbader Seti se koga pokuava da isfolira. Znam te, ubio si ga onda kada je tebi to odgovaralo. I bio si u pravu, on bi sve rekao Bornu, a Born ne bi oklevao da krene svom silom na tebe. To to sam ja elela da on umre, bila je samo puka podudarnost." Sad potcenjuje to koliko si mi vana." To moda jeste ili nije istina, Stepane, ali meni to nita ne znai. Ne bih znala kako da se veem za nekoga, sve i da hou." Martin Lindros je lino uruio slubeni nalog Rendiju Drajveru, direktoru Uprave za nesmrtonosno taktiko oruje. Drajver, koji je piljio u Lindrosa kao da e ga tako zaplaiti, uzeo je bez komentara nalog i tresnuo njime o sto. Stajao je u stilu marinaca, prave kime, uvuenog stomaka, napetih miia, kao da e svakog asa krenuti u bitku. Njegove blizu postavljene plave oi delovale su gotovo razroko, toliko se sav bio ukoio. U njegovoj kancelariji svoj u belom i metalu, oseao se blagi miris antiseptika, kao da je pred Lindrosov dolazak smatrao shod-nim da dezinfikuje kancelariju. Vidim da ste bili vredni kao pelica od naeg poslednjeg susreta", kazao je, ne gledajui ga u oi. Oigledno je shvatio da nee uspeti da zaplai Lindrosa samo Ijutitiim pogledom. Preao je na verbalno zastraivanje. Uvek sam vredan", odvratio je Lindros. Vi ste me samo usme-rili." Blago meni." Drajverovo lice samo to nije zakripalo kad se nategnuto osmehnuo. Lindros je prebacio teinu s jedne noge na drugu. Zato vi u meni vidite neprijatelja?" Moda zato to jeste neprijatelj." Drajver najzad sede za svoj sto od rostfraja i mlenog stakla. Kako biste vi nazvali nekoga ko upadne ovde i trai da prekopavam po sopstvenom dvoritu?" Ja samo istraujem..." Potedite me tog sranja, Lindrose!" Drajver je skoio, zelen od besa. Mogu da namiriem lov na vetice s kilometra! Starom sluite kao pas traga. Mene neete prevariti. Ovde se ne radi o ubistvu Aleksa Konklina." Bornovo zavetanje 329 Zato tako mislite?" ..; . :; r Zato to je ovo istraga o menil" Lindros se sada iskreno zainteresovao. Svestan da mu je Draj-ver ovim poklonio prednost, ugrabio ju je uz samouvereni smeak. Zato bismo mi eleli da vodimo istragu o vama, Rendi?" paljivo je odabrao reci, naroito naglasivi ono mi", stavljajui mu do znanja da radi uz punu podrku direktora CIA, i nazivajui ga imenom da ga iznervira. Zna ti zato, proklet bio!" zaurlao je Drajver, upavi u Lin-drosovu zamku. Sigurno si znao i proli put kad si upao ovamo. Video sam ti to na licu, im si rekao da eli da pria s Feliksom iferom!" Hteo sam da vam pruim priliku da sami sve priznae pre nego to odem kod direktora." Lindros se ludo zabavljao krenuvi stazom na koju ga je Drajver naveo, mada nije imao pojma kuda ona vodi. S druge strane, morao je da bude paljiv. Jedan pogrean korak, jedna omaka i Drajver e shvatiti da ovaj nita ne zna i za-utae, traei da se prvo konsultuje s advokatom. Jo nije kasno za to." Drajver je zurio u njega, a onda pritisnuo znojavo elo nadlani-com. Opustio je ramena pre nego to se sruio natrag u svoju stolicu od pletene ice. Blagi boe, kakva zbrka", mrmljao je. Podseao je na izduva-ni balon, kao da ga je neko iz sve snage udario u stomak. Bacio je pogled na odtampane kopije Rotkoa na zidovima kao da su to vrata kroz koja bi mogao utei. Najzad se prepustio svojoj sudbini i ponovo pogledao oveka koji je strpljivo stajao pred njim. Pokazao mu je rukom. Sedite, zamenie." Glas mu je bio tuan. Kada je Lindros seo, rekao je: Sve je poelo s Aleksom Kon-klinom. Uvek je sve poinjalo od Aleksa, zar ne?" Uzdahnuo je kao da je izneneda obuzet nostalgijom. Pre skoro dve godine, Aleks mi je neto predloio. Sprijateljio se s

jednim naunikom iz slube DARPA; sluajno je uspostavio tu vezu, mada, da vam iskreno kaem, Aleks je doveo tolike ljude da sumnjam da je ikoga u ivotu sreo sluajno. Pretpostavljam da ste shvatili da je taj naunik bio Fe-liks ifer." 330 Erik Lustbader Zastao je na trenutak. Cri u ako ne zapalim cigaru. Nemate nita protiv?" Slobodno zapalite", rekao je Lindros. Znai odatle onaj miris: osveiva vazduha. U ovoj zgradi, kao i u svim vladinim zgradama, nije bilo predvieno puenje. Hoete li i vi jednu?" pitao je Drajver. Aleks mi ih je poklonio." Kada je Lindros odbio, Drajver je otvorio jednu fioku, izvukao cigaru iz kutije i krenuo da obavlja sve one male rituale pre nego to ju je zapalio. Lindros ga je razumeo: tako je smirivao ivce. Po-mirisao je prvi baloni plavog dima koji se zalelujao kroz sobu. Cigara je bila kubanska. Aleks je doao kod mene", nastavi Drajver. Ne, nije tano... izveo me je na veeru. Rekao mi je da je upoznao tog oveka koji je radio za DARPA. Feliksa ifera. On je mrzeo taj militantan soj ljudi i eleo je da napusti posao. I pitao je da li bih ja pomogao njegovom prijatelju." I vi ste pristali", ree Lindros, tek tako?" Naravno da jesam. General Bejker, ef DARPA, prethodne godine nama je preoteo jednog momka." Drajver povue dim iz cigare. Osveta je gadna stvar. Jedva sam doekao priliku da ga zavuem onom seratoru Bejkeru." Lindros se promekoljio. Kada je Konklin doao kod vas, da li vam je rekao na emu je Sifer radio u DARPA?" Naravno. Siferova specijalnost bile su vazduno prenosive estice. Radio je na metodama dekontaminacije prostorija zaraenih biolokim agensima." Lindros se uspravio na stolici. Kao to je antraks?" ' Drajver je klimnuo glavom. Tako je." Dokle je stigao?" Dok je radio za DARPA?" Drajver je slegnuo ramenima. Ne bih znao." Ali, sigurno ste dobijali izvetaje o njegovom radu kad je preao kod vas." Drajver se zablenuo u njega, a onda pritisnuo neke tipke na tastaturi kompjutera. Okrenuo je monitor da bi ga obojica videli. Bonova zavetanje 331 Lindros se nagnuo napred. Meni to deluje kao neka budalatina, ali ja nisam naunik." Drajver se upiljio u kraj cigare, kao da sada, kada je doao trenutak istine, ne srne da pogleda Lindrosa u oi. To i jesu budalatine, manje-vie." Lindros se ukoio. ta, kog vraga, time hoete da kaete?" Drajver je jo s fascinacijom zurio u ar. ifer sigurno nije radio na tome, jer to uopte nema nikakvog smisla." Lindros je zavrteo glavom. Ne razumem." Drajver uzdahnu. Mogue je da ifer ba i nije neki naroiti strunjak." Lindros, kome je u stomaku poeo da raste ledeni uas, ree mu: Postoji jo jedna mogunost, zar ne?" Pa, da, sad kad ste rekli." Drajver ovlai usne. Mogue je da je ifer radio na neemu to je skrivao i od DARPA i od nas." Lindros je delovao zbunjeno. Zato nita niste pitali dr ifera?" eleo sam", ree Drajver. Problem je u tome to ne znam gde je dr ifer." Ako ne znate vi", ree Lindros Ijutito, ,,ko onda zna?" Jedino je Aleks znao." Pobogu, Aleks Konklin je mrtav!" Lindros ustade i nagnuvi se preko stola izvue cigaru Drajveru iz usta. Rendi, koliko dugo ve nema dr ifera? Drajver sklopi oi. est nedelja." Sad je Lindros shvatio. Zato je Drajver bio toliko neprijateljski raspoloen prema njemu kad je prvi put doao; bio je preplaen da e Agencija otkriti njegovo ozbiljno krenje pravila bezbednosti. Kako ste, za ime sveta, mogli to da dozvolite?" Pogled plavih Drajverovih oiju zadra se nakratko na njemu. Zbog Aleksa. Verovao sam mu. Zato i ne bih? Poznavao sam ga godinama - on je legenda CIA, za boga miloga! I ta mi je uradio? Sakrio mi je ifera!" Drajver se zagledao u cigaru na podu kao da je neki zloudni predmet. Iskoristio me je, Lindrose, izigrao me je kao budalu. Nije on eleo da ifer prede u moju Upravu, niti da Agencija doe do njega. Hteo je da ga izvue iz DARPA i uini da iezne." Zato?" pitao je Lindros. Zato bi to uradio?" ;; ; Ne znam. Kamo sree da znam." ......J,, . .,,,.;

332 Erik Lustbader Gr u Drajverom glasu skoro da je bio opipljiv i po prvi put otkako su se sreli, Lindros je osetio prema njemu saaljenje. Sve to je ikada uo o Aleksu Konklinu, ispostavilo se tanim. Bio je majstor za manipulacije, uvar najmranijih tajni, agent koji nikome nije verovao - nikome osim Dejsonu Bornu, svom tieniku. Misli mu odlutae i on se zapitao kako e ovakav razvoj dogaaja uticati na direktora CIA. On i Konklin bili su decenijama bliski prijatelji; zajedno su odrasli u Agenciji - ona je bila sav njihov ivot. Oslanjali su se jedan na drugoga, verovali jedan drugome, a sada ovakav gorki udarac! Konklin je prekrio skoro sve najvanije protokolarne procedure da bi dobio ono to je eleo: dr ifera! Preao je ne samo Rendija Drajvera, ve i elu Agenciju. Kako da zatiti starog od ovakvih novosti, pitao se Lindros. Meutim, znao je da ga sada eka jedan jo vaniji problem. Oigledno da je Konklin znao na emu ifer radi i da je to eleo", kazao je Lindros. Ali, ta, do avola?" -\ Drajver ga je bespomono posmatrao. < .Stepan Spalko stajao je nasred trga Kapistran, blizu parkirane limuzine koja ga je ekala. Iznad njega se dizao toranj Marije Magdalene, sve to je ostalo od franjevake crkve iz XIII veka iji su brod i oltar uniteni u toku nacistikog bombardovanja u Drugog svetskom ratu. Dok je ekao, osetio je kako mu neki ledeni vetar podie rubove kaputa i uvlai mu se po kou. Spalko ipak pogleda jo jednom na sat. Sido je kasnio. Jo odavno se nauio strpljenju, ali ovaj sastanak je bio toliko znaajan da nije mogao a da ne osea blagu paniku. Na vrhu tornja, stari sat otkucao je petnaest minuta posle punog sata. Sido je zaista dobrano kasnio. Gledajui ljude kako dolaze i odlaze, Spalko se upravo spremao da prekri protokol i pozove Sidoa na mobilni kad ugleda naunika kako uri ka njemu iz suprotnog pravca. Nosio je neto to je izgledalo kao kofer s uzorcima nakita. Kasni", ree mu kratko Spalko. Znam, ali nisam mogao bre." Dr Sido obrisa elo rukavom kaputa. Imao sam problema da podignem ovo iz skladita. Unutra je Bornovo zavetanje 333 bilo ljudi i morao sam da ekam da se rashladna prostorija isprazni da ne pobudim..." Ne ovde, doktore!" Spalko, koji samo to ga nije udario jer govori o poslu na javnom mestu, uhvati Sidoa vrsto za lakat i odvue ga u senku koju je bacao zloslutni barokni kameni toranj. Zaboravio si da pred neupuenima mora da pazi ta pria, Petere", ree mu Spalko. Mi smo deo jedne elitne grupe, ti i ja. To sam ti ve rekao." Znam", nervozno je uzvratio Sido, ali mi je teko da..." ,,A nije ti teko da uzme novac, zar ne?" Sido je skrenuo pogled. Evo proizvoda", rekao je. ,,I bolji je od onog to si traio." Pruio mu je kofer. Ali, hajde da s ovim to bre zavrimo. Moram da se vratim u laboratoriju. Bio sam usred jednog vanog hemijskog problema kad si me zvao." Spalko odgurnu Sidoovu ruku. Neka ostane to kod tebe jo samo malo, Petere." Sidoove naoare blesnue odsjajem. Ali, kazao si da ti je potreban odmah. Kao to sam ti rekao, kad ga stavi u prenosi vo kuite, materijal opstaje samo etrdeset osam sati." Nisam to zaboravio." Stepane, ne znam ta da mislim. Izloio sam se velikom riziku da ovo iznesem iz klinike u radno vreme. Sad moram da se vratim, ili..." Spalko se nasmeio i istovremeno pojaao stisak na Sidov lakat. Ne vraa se, Petere." Molim?" Izvini to ti to ranije nisam spominjao, ali za ovaj iznos koji ti plaam, elim vie od proizvoda. elim tebe." Dr Sido je odmahnuo glavom. Ali, to je nemogue. Zna i sam!" Nita nije nemogue, Petere, to ti zna i sam." Pa, ovo je..." promuca Peter prekorno. Uz armantni osmeh, Spalko izvadi jednu fotografiju iz depa kaputa. Kako ono kau ljudi, koja je vrednost jedne fotografije?" upita, pruajui mu je. 334 Erik Lustbader Dr Sido je zurio u sliku i poeo da guta pljuvaku. Otkud tebi slika moje erke?" Spalko se i dalje osmehivao. Jedan od mojih ljudi ju je slikao, Petere. Pogledaj datum." Slikana je jue." Iznenada, Petera obuze nekakav gr i on po-cepa fotografiju na delice. Danas ovek moe svata da uradi sa fotografijom", rekao je tvrdim glasom.

Istina", odgovori Spalko. Ali, uveravam te da ovo nije montaa." Laljive! Odlazim!" ree dr Sido. Pusti me." Spalko uini kako je doktor rekao, ali kad se okrenuo da ode, ree mu: Zar ne bi hteo da popria s Rozom, Petere?" Ispruio mu je mobilni. Mislim, odmah?" Dr Sido zaslade u pola koraka. Zatim se okrenu ka Spalku. Lice mu se treslo od besa i loe sakrivenog straha. Rekao si da si Fe-liksov prijatelj, mislio sam da si i moj prijatelj." Spalko mu je i dalje pruao telefon. Roza bi elela da popria s tobom. Ako se sada okrene i ode..." Slegnuo je ramenima. Njegovo utanje bilo je dovoljna pretnja. Polako, s naporom, dr Sido se vratio. Uzeo je mobilni slobodnom rukom i prislonio ga uhu. Srce mu je tako tuklo da je jedva mogao da razmilja. Roza?" Tata? Tata! Gde sam ja? ta se ovo deava?" Panika u erkinom glasu probode Sidoa kao koplje uasa. Nikada se u ivotu nije toliko uplaio. Duo, ta se desilo?" Neki mukarci su doli u moju sobu i odveli me, ne znam kuda, stavili su mi kapuljau na glavu, oni su..." Dovoljno je", ree Spalko, uzevi telefon iz doktorovih prstiju koji su se tresli. Prekinuo je vezu i sklonio telefon. ta ste joj uradili?" Glas dr Sidoa drhtao je od jaine emocija koje su ga obuzele. Jo nita", ree Spalko leerno. Nita joj se ni nee desiti, Petere, sve dok bude radio kako ti kaem." Dr Sido proguta pljuvaku shvativi da je u Spalkovoj vlasti. Kuda... kuda idemo?" .,,;,,.,,,, ,,,.,.. Bornovo mvetanje 335 Idemo na jedan put", ree Spalko, povukavi dr Sidoa ka limuzini koja ih je ekala. Gledaj na to kao godinji odmor, Petere. Godinji koji si odavno zasluio." Klinika Eurocentar Bio-I" nalazila se u jednoj modernoj kamenoj graevini olovne boje. Bora je uao koraajui brzo i samouvereno kao neko ko zna kud se uputio i zato. Unutranjost klinike govorila je jezikom novca, i to velikog. Predvorje je bilo elo u mermeru. Stubove klasinog izgleda smenjiva-li su bronzani kipovi. Du zidova su u polulunim udubljenima poivale biste poivih poluboanstava iz sveta biologije, hernije, mikrobiologije i epidemiologije. Runi detektor metala naroito je trcao u ovom spokojnom i luksuznom okruenju. Iza skeleta detektora nalazio se jedan visoki pult za kojim su sedele tri namrtene slubenice. Born je proao kroz detektor metala bez oglaavanja piska i njegov keramiki pitolj niko nije primetio. Za recepcijom je nastupio kao pravi poslovni ovek. Aleksandar Konklin u poseti dr Peteru Sidou", rekao je turo, skoro kao da izdaje nareenje. Lina dokumenta molim, g. Konklin", ree jedna od njih tri, nesvesno mu odgovarajui u istom tonu. Born predade svoj lani paso koji slubenica pogleda tek toliko da se uveri da je na slici zaista Born pre nego to e mu ga vratiti. Predade mu belu plastificiranu karticu. Molim vas, ne skidajte ovo dok ste ovde, g. Konklin." Njegov stav i ton bio je takav da je zaboravila da pita da li ga Sido oekuje, uzevi zdravo za gotovo da g. Konklin ima zakazan sastanak sa dr Sidoom. Objasnila je poseti-ocu kuda da ide i Bora se uputio u zgradu. Morate da imate posebne propusnice da uete im njegovo ode-Ijenje, bele za posetioce, zelene za stalno osoblje a plave za asistente i pomono osoblje", ba kao to mu je rekla Esti Sido, tako da je sledei zadatak bio da pronae nekog sa zelenom karticom. Na putu do epidemiolokog krila, mimoiao se sa etvoricom mukaraca od kojih nijedan nije bio odgovarajui tip. Traio je ne336 Erik Lustbader kog ko je manje-vie njegovog stasa. Usput je pokuao da otvori sva vrata koja nisu bila oznaena kao kancelarijska ili laboratorijska, traei nekakvu ostavu ili slinu prostoriju u koju ponekad ulazi medicinsko osoblje. Nisu ga zanimali istai, poto bi za njih oekivali da budu u zgradi tek uvee. Najzad ugleda jednog oveka otprilike njegove grae, u belom laboratorijskom mantilu, kako ide ka njemu. Nosio je zelenu karticu na kojoj je pisalo dr Lenc Morine. Izvinite, dr Morine", ree Born uz snishodljiv smeak, moete li da me uputite do mikrobiolokog krila. Izgleda da sam se izgubio." Zaista jeste", odvrati mu dr Morine. Evo kako ete." Kada se okrenuo da pokae Bornu pravac, Born mu zadade karate udarac smesta ga onesvestivi. Uhvatio ga je pre nego to je ovaj pao na pod. Drei ga manje-vie uspravno, napola ga je nosio, napola dovukao do najblie ostave, ne obazirui se na pakleni bol u napuklim rebrima. Unutra je ukljuio svetio, skinuo jaknu i bacio je u jedan oak. Zatim je dr Morincu skinuo beli mantil

s karticom. Kirurkim flasterom mu je vrsto zavezao ruke iza lea i poslednje pare mu zale-pio preko usta. Zatim ga je odvukao u ugao i zaklonio ga s nekoliko veih kartonskih kutija. Zatim je otiao do vrata, ugasio svetio i izaao na hodnik. Neko vreme nakon to je stigla do klinike, Anika je ostala da sedi u taksiju dok je taksimetar otkucavao. Stepan joj je jasno dao do znanja da ulaze u zavnu fazu misije. Svaka odluka koju odsad budu doneli, svaki korak koji preduzmu, bie od krucijalne vanosti. Svaka greka bi mogla da dovede do propasti. Born ili Kan? Nije znala koji je od njih dvojice vea karta rizika, koji je predstavljao veu opasnost. Od njih dvojice, Born je bio stabilniji, ali je Kan bio bez grize savesti. Ironija je leala u tome to je zapravo bio slian njoj, a to nije smela da zanemari. A ipak, nedavno je otkrila da su se razlikovali vie nego to je dosad mislila. Kao prvo, nije uspeo sebe da natera da ubije Dejso-na Borna, uprkos tome to je izjavljivao da to eli. A onda, to je Bornovo zavetanje 337 isto tako bilo udno, imao je onaj kiks u kodi" kada se nagnuo da je poljubi u potiljak. Od trenutka kada ga je napustila, pitala se da li su njegova oseanja prema njoj bila iskrena. Sada je znala. Kan je imao oseanja: mogao je, uz dovoljno jak podsticaj, da odglumi emotivno vezivanje. Iskreno, ona to nikada ne bi rekla, naroito ne s obzirom na njegovu prolost. Gospoice?" voza taksija je prekide u razmiljanjima. Da li ovde ekate nekoga ili biste da vas odvezem na neko drugo mesto?" Anika se nagnula napred i gurnula mu nekoliko novanica u ruku. Ovde e biti dobro." Jo nije izala, ali se osvrnula pitajui se gde je Kolin Mekol. Lako je bilo Stepanu da sedi, siguran, u svojoj kancelariji u zgradi Humanistasa, i da je odande uverava da ne brine za agenta CIA, ali ona se nalazila napolju, na terenu, s vetim i opasnim ubicom i teko ranjenim covekom koga je ovaj resio da likvidira. Kad krenu da lete meci, ona e biti na prvoj liniji vatre. Najzad je izala, nervozno pogledajui levo i desno, nadajui se da e primetiti stari zeleni opel", zatim se pribrala, promrmljala neto sebi u bradu i prola kroz ulazna vrata klinike. Unutra je zatekla situaciju ba kako joj je Born opisao. Pitala se kako je tako brzo doao do takvih podataka. Morala je da mu prizna: imao je neverovatnu sposobnost da doe do eljenih informacija. Prola je kroz detektor metala, zatim su je zaustavili i traili da pokae tanu kako bi slubenik pregledao njen sadraj. Postupajui tano kako joj je Born rekao, prila je mermernom pultu, nasmeila se jednoj od slubenica kojima je dugo trebalo da primete njeno prisustvo. Zovem se Anika Vadas", rekla je. ekam jednog prijatelja." Slubenica je klimnula glavom i vratila se svom poslu. Druge dve su telefonirale i unosile neke podatke u kompjuter. Zazvonio je drugi telefon i ena koja se nasmeila Aniki, podigla je slualicu, kratko neto rekla i zatim se, na Anikino iznenaenje, obratila njoj. Kad je prila blie pultu, ena je rakla: Gice Vadas, dr Morine vas oekuje." Bacila je kratak pogled na Anikinu vozaku dozvolu i onda joj dala belu plastificiranu karticu. Molim vas, ne skidajte karticu, gice Vadas. Doktor vas oekuje u svojoj laboratoriji." 338 Erik Lustbader Pokazala je put Aniki i ona, zbunjeno, krenu naznaenim putem niz hodnik. Na prvom skretanju natra na oveka u belom mantilu. Izvinite! ta...?" Kad je podigla pogled, ugledala je lice Dej-sona Borna, Na mantilu mu je visila kartica s imenom dr Lenc Morine i ona se nasmeja. Tako znai, zadovoljstvo mi je da vas vidim, dr Morine." Namignula mu je. Mada neto ne liite na sop-stvenu fotografiju." Zna kakvi su ti jeftini fotoaparati", ree joj Born, povukavi je za lakat natrag u hodnik iz kog je upravo dola. Uvek si lepi u prirodi." Provirivi iza ugla, kazao je: Evo stie CIA, taman po planu." Anika je videla Kevina Makola kako pokazuje dokumenta slubenici. Kako mu detektor nije registrovao pitolj?" pitala je. Nije ga ni uneo", ree Born. ta misli zato sam te zvao da doe ovamo?" Uprkos sebi, morala je da ga pogleda s divljenjem. Klopka. Makol je doao bez pitolja." Bio je to zaista pametan potez i ona se blago zabrinula. Nadala se da Stepan zna ta radi. Vidi, otkrio sam da iferov bivi kolega, Peter Sido, radi ov-de. Ako neko zna gde je Sifer, onda je to Sido. Moramo s njim da porazgovaramo, ali prvo u morati da se pobrinem za Makola jednom zasvagda. Spremna si?" Anika je ponovo bacila pogled na Makola i stresavi se, klim-nula potvrdno glavom. Kan je pratio stari zeleni opel" u taksiju; nije eleo da ide iznajmljenom kodom" da ga ne bi primetili. ekao je da se Kevin Makol parkira, zatim je u taksiju proao pored njega, i kad je agent izaao iz opela", platio je vozau i peke krenuo za njim. Prole veeri, dok je pratio Makola od Anikine kue, pozvao je Itana Herna i izdiktirao mu broj tablica

zelenog opela". U roku od jednog sata Hern mu je javio naziv i broj agencije u kojoj je Makol iznajmio kola. Predstavivi se kao agent Interpola, od prestraenog slubenika dobio je Makolovo ime i adresu u SAD. Nije ostavio lokalnu adresu, ali kako se ispostavilo, uz tipino ameriku aroganciju, koristio je svoje pravo ime. Kan je tada jednostavno nazvao 339 jo jedan broj u Berlinu, gde mu je njegov ovek za kontakt provukao ime kroz bazu podataka i doao do podatka da je to agent Cl A. Ispred njega, Makol je skrenuo u ulicu Haci broj 75, ka modernoj graevini od sivog kamena koja je vie nego podseala na sred-njovekovna utvrenja. Kan je, sreom, po obiaju malo saekao jer je Makol na ulazu ustuknuo i vratio se na ulicu. Kan je radoznalo posmatrao kako prilazi jednom kontejneru. Gledajui oko sebe da proveri obraa li neko na njega panju, Makol je izvadio pitolj i hitro ali paljivo ga ostavio ispod kontejnera. Kan saeka da se Makol vrati u zgradu, zatim krenu za njim kroz metalno-staklena vrata i ude u predvorje. Makol je tamo pokazivao dokumenta Agencije. Ugledavi detektor metala, shvatio je zato se Makol otarasio oruja. Da li je to bila sluajnost ili mu je Born postavio zamku? Tako bi Kan uradio da je na njegovom me-stu. Kada je Makol dobio karticu i krenuo ka hodniku, Kan je proao kroz detektor metala i pokazao dokumenta Interpola koja je kupio u Parizu. To je, naravno, uznemirilo slubenicu, budui da je upravo uao jedan agent CIA, i naglas se zapitala da li da alarmira obezbedenje klinike ili da pozove policiju, na ta ju je Kan smireno uverio da rade na istom sluaju i da su doli samo na informativni razgovor. Svako meanje u tu proceduru, upozorio ju je otro, moglo bi da dovede do nesagledivih komplikacija, koje ona sigurno ne bi elela. Jo pomalo nervozna, klimnula je glavom i dala mu znak da proe. Kevin Makol video je ispred sebe Aniku Vadas i znao je da je Born negde u blizini. Bio je siguran da ga nije primetila, ali je za svaki sluaj napipao plastini kvadrati s unutranje strane kaia runog sata. U njemu se nalazio najlonski konac namotan na majuni kotur u plastinom kuitu. Vie bi voleo da je mogao Borna da likvidira iz vatrenog oruja, jer je tako bilo bre i istije. Ljudsko telo, ma ko-"ko snano, nije moglo da se bori protiv metka u pluima, srcu ili mozgu. Ostale metode koje su ukljuivale element iznenaenja i brutalne sile, na koje ga je detektor metala prisilio, trajale su due i vr-0 cesto ostavljale nered za sobom. Shvatao je da je rizik sada uve340 Erik Lustbader

an, kao i verovatnoa da e ovoga puta morati da ubije i Aniku Vadas. Sama pomisao na to budila je u njemu oseaj krivice. Bila je zgodna i seksi - iao bi protiv sebe da ubije takvu lepoticu. Sada ju je video kako nesumnjivo uri na sastanak s Dejsonom Bornom: nije mogao da zamisli zato bi inae bila ovde. Malo se povukao, tapkajui po plastinom kvadratu koji ga je ekao skriven na lanku ruke. .u. Born je iz ostave primetio Aniku kako prolazi. Tano je znala gde je Born, ali morao je da joj oda priznanje to nije ni za milimetar pomerila glavu dok je prolazila pokraj njegovog skrovita. Budan, zauo je Makolove korake i pre nego to ga je video kako prolazi. Svaki ovek koraa drugaije, odreenim korakom koji se nepogreivo prepoznaje, osim ukoliko ga namerao ne izmeni. Makolov korak bio je teak i vrst, pretei. Bez sumnje - korak profesionalnog lovca na glave. Born je znao da je sada najvanije imati dobar tajming. Ako bude prebrzo nasrnuo, Makol e ga videti i reagovati i propae mu faktor iznenaenja. Ako bude predugo ekao, morae da napravi nekoliko koraka da ga stigne i rizikovae da ga Makol uje. No, Born je znao koliko je dugaak Makolov korak i mogao je tano da pretpostavi kada e se ovaj nai na pravom mestu. Zaboravio je na bol koja mu je strujila telom, pre svega napuklim rebrima. Nije znao koliko e ga to usporiti, ali se nadao da e ga trostruki zavoj kojim ga je dr Ambru izuvijao, predstavljati dovoljnu zatitu. Sada je ugledao Kevina Makola, ogromnog i opasnog. im je agent proao pored otvorenih vrata ostave, Born je iskoio i obema rukama udario Makola po desnom bubregu. Agentovo telo nagnulo se ka Bornu koji ga zgrabi i poe da ga vue u ostavu. Makol se, meutim, izvio i uz bolnu grimasu zario ogromnu pesnicu Bornu u grudi. Born oseti uasan

bol i zatetura se unatrag, a Makol izvue onaj najlon i ustremi se na protivnikov vrat. Born ivicom dlana dva puta iz sve snage udari Makola, koga je to sigurno gadno zabolelo. Ipak, nije odustajao ve je i dalje uporno nasrtao zakrvavljenih oiju. Prebacio je najlon oko Bornovog vrata i tako jako ga povukao da ga je odigao od poda. 341 Born se borio da doe do vazduha to je Makolu samo pomo-a|o da jo jae stee. Bom je u trenutku shvatio gde grei. Prestade da brine o disanju i usredsredi se na to kako da se oslobodi. Zari koleno u Makolove prepone. Makol ostade potpuno bez daha i popusti stisak taman toliko da Bora uspe da progura dva prsta izmeu vrata i najlona. Makol se, meutim, budui jak kao bik, povratio bre nego to je Born raunao. Razjareno zareavi, svu energiju je usmerio u ruke i cimnuo najlon jae nego ikad. Born je ipak uspeo da stekne malu prednost koja mu je bila potrebna, izvio je svoja dva prsta i pokidao zategnuti najlon koji pue kao kad se neka velika riba cimne i otkine s udice. Rukom koja mu je ve bila na vratu, Bora udari Makola tik ispod vilice. Njemu glava odlete unazad i udari u dovratak, ali kada je Born ponovo krenuo da ga udari on podie laktove i odgurnu Borna natrag u ostavu. Bacio se na njega, zgrabio seka za karton i zamahnuo njime iscepavi Bornu mantil. Zamahnuo je jo jednom i, mada se Born izmaknuo, rasparao mu je koulju ugledavi Bomova obmotana rebra. Licem mu prelete trijumfalni osmeh. Znao je da prepozna ranjivo mesto kad ga vidi i zato se odmah ustremio ka Bornovim rebrima. Prebacivi seka u levu ruku, kao da e da ga udari, a onda snano, odozdo udari Borna u rebra. Nije ga, meutim, iznenadio i Born doeka udarac rukom. Makol tada ugleda svoju ansu i zamahnu sekaem pravo ka Bornom otkrivenom vratu. Kada je zaula prve zvuke borbe, Anika se okrenula, ali je odmah primetila dva oveka u belim mantilima kako idu ka hodniku u kom su ostali Born i Makol. Stala je izmeu njih i ove dvojice i zasula ih gomilom pitanja, sve vreme ih skreui s puta dok nisu proli to skretanje. Izvukla se to je bre mogla i pourila natrag. Sad je ve znala da je Born u nevolji. Setivi se Stepanovog upozorenja da Bom mora ostati iv, pourila je niz hodnik. Njih dvojica su jo bili u 342 Erik Lustbader ostavi. Odgurnula je vrata da ue i zatekla Makola kako napada Borna sekaem. Bacila se na njega i taman toliko mu poljuljala ravnoteu da je seka, blesnuvi na svetlu, promaio Bornov vrat i zveknuo o metalnu policu. Mekol je sada bio svestan da je i ona tu, i okrenuo se, podigao visoko lakat i zario ga Aniki u grlo. Izgubila je dah i instinktivno se uhvatila rukama za vrat, gubei tlo pod nogama. Makol je napade sekaem, rasparavi joj kaput. Born tada uze komad onog najlona iji je jedan kraj jo drao u ruci i obavi ga otpozadi oko Makolovog vrata. Ovaj se izvi unatrag, ali umesto da se uhvati za grlo, zari lakat u Bornova napukla rebra. Bornu sve zvezde zaigrae pred oima, ali ne popusti stisak, ve poe da odvlai Makola dalje od Anike. uo je kako mu kripe donovi pre nego to je u sve veem oajanju, jo jae zamahnuo da ga ponovo udari u rebra. Krv je pojurila Makolu u glavu, ile su mu iskoile na vratu kao nategnuti konopi, a ubrzo zatim i oi su mu se iskolaile u onim dupljama. U nosu i na obrazima popucali su mu kapilari i iskezio je usne otkrivi blede desni. Naduveni jezik landarao mu je u razjapljenim ustima, a ipak je smogao dovoljno snage da jo jednom udari Borna. Bom je malo uzmakao, ali mu je stisak dovoljno popustio da Makol povrati ravnoteu. Tada ga Anika neoprezno utnu u stomak. On je zgrabi za ko-leno i snano ga okrenuvi, prisili je da mu okrene leda. Levom rukom je tada obgrli oko vrata a desnu pritisnu uz Anikinu slepooni-cu. Spremio se da joj slomi vrat. Kan koji je sve ovo posmatrao iz svog skrovita u maloj, mranoj kancelariji koja se nalazila malo nie niz hodnik, vide kako Born, izlaui sebe velikom riziku, puta najlon koji je tako vesto bio zabacio oko Makolovog vrata. Uhvatio je agenta za glavu i tresnuo njome o policu, zarivi mu potom palac u oko. Pre nego to je stigao da krikne, Born mu je rukom zatvorio vilice i zvuk je zamro u Makolovim pluima. utirao je i koprcao se, odbijajui da umre, pa ak i da padne. Born izvue svoj keramiki pitolj i tresnu drkom Makola po mekom delu lobanje iznad levog 343 uveta. Sada je pao na kolena, vrtei glavom, pristiskajui rukama po-vreeno oko. No, bila je to samo varka. Ispruio je ruke i sapleo Aniku koja se nala na podu kao i on. Zgrabio ju je svojim ubilakim stiskom i Bora, nemajui kud, pritisnu cev pitolja u Makola i pritisnu oroz. Hitac nije izazvao veu buku, ali je zato rupa u Makolovom vratu bila impresivna. ak i mrtav, nije

putao Aniku i Born je, odlo-ivi pitolj, morao da sklanja jedan po jedan njegov prst da bi je oslobodio stiska. Sagnuo se da je podigne, ali Kan je primetio bolnu grimasu na njegovom licu i video je kako rukom pritiska rebra. Da li su bila nagnjeena, polomljena ili neto izmeu, pitao se Kan. Povukao se dublje u mrak prazne kancelarije. To ga je on po-vredio. ivo se seao koliko snage je uneo u taj udarac, seao se oseaja u ruci kada je napravio kontakt, skoro elektrinog strujanja koje mu je prolo itavim telom, kao da potie od Borna. Zaudo, nije ga obuzeo topli oseaj zadovoljstva. Umesto toga, bio je prisiljen da se divi snazi i reenosti tog oveka da izdri, da nastavi svoju titansku borbu s Makolom, uprkos povredi koja mu je onesposobila najranjiviji deo tela. Pitao se ljutilo zato uopte razmilja o tome. Born ga je samo odbacio. ak i pred sve oiglednijim dokazima, uporno je odbijao da poveruje da je Kan njegov sin. ta je to govorilo o njemu? Iz ko zna kog razloga, resio je da veruje da mu je sin mrtav. Zar to nije znailo da ga nikada nije ni eleo? Podrka nam je stigla pre nekoliko sati", rekao je Dejmi Hal direktoru CIA preko bezbednog videolinka. Upoznao sam ih sa situacijom. Sad jedino nedostaju najvii gosti." Predsednik stie avionom", ree mu direktor CIA rukom pokazujui Martinu Lindrosu da sedne. Za nekih pet sati i dvadeset minuta, predsednik Sjedinjenih Drava stupice na tlo Islanda. Molim boga da ga spremni doekate." Apsolutno sam spreman. Svi smo spremni." Odlino." No, elo mu se namrtilo dok je itao beleke s monitora. Da ujem kako stoje stvari s drugom Karpovim?" 344 Erik Lustbader Bez brige", rekao mu je Hal, situacija s Borisom je pod kontrolom." Drago mi je da to ujem. Odnos izmeu predsednika i njegovog ruskog kolege je ionako dovoljno napet. Nemate predstavu koliko je znoja, krvi i suza bilo potrebno da nagovorimo Aleksandra Jevtuenka da sedne za pregovaraki sto. Moe li zamisliti kako bi reagovao kad bi uo da ti i njegov glavni ovek za bezbednost samo to niste jedan drugome poupali grkljan?" To se nee dogoditi, gospodine." Tu si prokleto u pravu", zaurlao je direktor CIA. Hou u svakom trenutku, dan i no, da budem obaveten." ,,U redu, gospodine", ree Hal i prekide vezu. Direktor se okrenuo i provukao prste kroz gustu sedu kosu. Sad smo u zavrnoj fazi, Martine. Da li tebi kao i meni smeta to sedi ovde za stolom dok Hal zavrava posao na terenu?" Jo kako, gospodine." Lindros, koji je do tada uvao tajnu samo za sebe, skoro da je izgubio hrabrost, no dunost ipak prevagnu nad saoseanjem. Nije eleo da povredi starog, bez obzira na to koliko se grozno u poslednje vreme prema njemu ponaao. Proistio je grlo. Gospodine, upravo dolazim od Rendija Draj-vera." ,,I?" Lindros udahnu duboko i ispria mu sve to je Drajver priznao, kako je Konklin doveo dr Feliksa Sifera iz DARPA u CIA iz nekih linih skrivenih razloga i kako je namemo sredio da ifer nestane" i da sada, kad je Konklin mrtav, niko ne zna gde se on nalazi. Stari tresnu pesnicom o sto. Za boga miloga, da nam jedan od naunika iz Uprave nestane sad kad samit samo to nije poeo - pa to je katastrofa prvog reda! Ako ona kuka neto od ovog nauje, moje dupe e da cvri na tiganju, i to bez ikakvog 'ako', 'ili' i 'ali'." Neko vreme ni vazduh se nije pokretao u prostranoj kancelariji. Sa fotografija, nekadanji i sadanji svetski lideri posmatrali su dvojicu mukaraca s nemim prekorom. Najzad se pokrenuo direktor. Je l' ti to meni kae da je Aleks Konklin ukrao naunika direktoru DARPA ispred nosa i doveo ga kod nas samo da bi mogao da ga sakrije negde, ko zna gde i iz ko zna kog razloga?" Bornovo zavetanje____________________________________________345 Lindros je sklopio ruke na krilu i utao, ali je dobro znao da sada nije pravi trenutak da skrene pogled. Pa, to je... tj. hou da kaem, mi tako u Agenciji ne radimo, a naroito Aleks Konklin to ne bi uradio. Time bi prekrio svako protokolarno pravilo koje postoji." Lindros se promekoljio prisetivi se sopstvenog upada u internu arhivu. Radio je to esto na terenu, gospodine. Znate i sami." Naravno da je to direktor CI A i previe dobro znao. Ovo je drugaije", protestovao je. Ovo se desilo kod kue. To je lini udarac Agenciji... i meni!" Starac je odmahivao razbaruenom glavom. Odbijam da pove-rujem u to, Martine. Mora da postoji neko drugo objanjenje, do avola!" Lindros se nije predavao. Znate da ga nema. Zaista mi je ao to sam ja morao to da vam saoptim,

gospodine." U tom trenutku u prostoriju je ula direktorova sekretarica, dodala mu komad papira i izala. Direktor razmota papiri. Vaa supruga vas zove", pisalo je. Kae da je hitno." Zguvao je papir i podigao pogled. Naravno da postoji drugo objanjenje. Dejson Bora." Gospodine?" Direktor CIA gledao je belo u Lindrosa i rekao bezizraajnim glasom: Ovo je Born zamesio, ne Aleks. To je jedino razumno objanjenje." elim da se zna da mislim da niste u pravu, gospodine", kazao je Lindros, pripremivi se za teku bitku. Uz sve duno potovanje, mislim da ste dozvolili svom linom prijateljstvu s Aleksom Konklinom da vam zamagli pogled na ovu stvar. Uvidom u internu arhivu o zaposlenima uverio sam se da niko nije bio tako blizak s Konklinom kao Dejson Born, ak ni vi." Prepredeni osmeh rairio se direktorovim licem. ,,0h, tu si pot-puno u pravu, Martine. Upravo zato to je tako dobro poznavao Aleksa. mogao je da ga nagovori da se uplete s tim dr iferom. Ve-ruj mi, Born je tu neto namirisao i krenuo u akciju." Nema nikakvog dokaza..." ,.Ali, ima." Direktor CIA se promekoljio na stolici. Sluajno znam gde se nalazi Born." Gospodine?" izbeio se Lindros u njega. ,,U ulici Fo, broj 106-108", proitao je s pareta papira. To je u Budimpeti." Oinuo je svog zamenika pogledom. Zar mi nisi ti rekao da je pitolj kojim su ubijeni Aleks i Mo plaen s rauna u Budimpeti?" Lindrosu se srce steglo. Da, gospodine." Direktor je klimnuo glavom. Zato sam ovu adresu dao Kevinu Makolu." Lindros preblede. ,,0h, zaboga! Moram da se ujem s Mako-lom." Znam da ovo boli. Martine, zaista." Direktor pokaza glavom ka telefonu. Pozovi ga ako eli, ali zna i sam koliki je procenat njegove efikasnosti. Mogue je da je Born ve mrtav." Born je nogom gurnuo vrata ostave da se zatvore i skinuo okrvavljeni beli mantil. Ba je hteo da ga baci preko lesa Kevina Makola kad je primetio da na njegovom kuku svetli nekakva lampica. Njegov mobilni. Cunuvi, on ga izvadi iz plastine futrole i otvori ga. Video je broj i znao ko zove. Srce mu preplavi gnev. Preuzevi vezu, on ree direktoru CIA: Samo ovako nastavite i plaaete pogrebnike prekovremeno." Borne!" zavapio je Lindros. ekaj!" Ali, on nije saekao. Umesto toga je tresnuo telefon o zid tako jako da je ovaj zinuo kao ostriga. Anika ga je pomno posmatrala. Stari neprijatelji?" Stara budala", odvratio joj je Born, traei konu jaknu koju je sakrio. Protiv svoje volje jauknu kad ga bol presee kao no. Izgleda da te je Makol dobro udesio", ree Anika. Born je navukao jaknu na kojoj je stajala bela kartica za pose-tioce da bi pokrio pocepanu koulju. Razmiljao je samo kako da doe do dr Sidoa. ta je s tobom? Da li je tebe gadno povredio?" Suzdrala se da ne protrlja crvenu masnicu na grlu. Ne brini za mene." Dobro, onda neemo brinuti jedno za drugo", kazao je Born, uzeo bocu deterdenta s police i krpu da joj obrie tragove krvi s 347 kaputa najbolje to je mogao. Moramo to pre da pronaemo Si-doa. Neko e pre ili kasnije otkriti da nema doktora Morinca." Gde je Sido?" ,,U epidemiolokom krilu." Mahnuo je rukom. Hajde." Provirio je kroz dovratak da proveri ima li koga. Kada je izaao na hodnik, primetio je da su vrata jedne kancelarije preko puta odkrinuta. Krenuo je ka njima, ali je zauo glasove iz tog pravca i pourio da se skloni. Trebalo mu je nekoliko trenutaka da se orijen-tie i onda prooe kroz jedna vrata ka epidemiolokom krilu. Sido je u broju 902", kazao joj je, traei njegovo ime na vratima pored kojih su prolazili. elo krilo zapravo je bilo kao mali trg sa otvorenim prostorom u centru. Du sva etiri zida, na jednakim rastojanjima nalazila su se vrata kancelarija i laboratorija, izuzev jednih metalnih vrata s reetkama na najudaljenijem zidu, koja su vodila na ulicu i bila spo-Ija zakljuana. Oigledno da se Epidemioloko krilo nalazilo s zadnje strane zgrade, jer su dve male ostave s obe strane izlaznih vrata imale oznake koje su govorile da vrata slue za uklanjanje medicinskog otpada i opasnih materija. Eno njegove laboratorije", ree Born, pourivi napred. Dok je ila za njim, Anika je malo dalje na zidu primetila kutiju s protivpoarnim alarmom, tano tamo gde je Spalko rekao da e je nai. Kada je stigla do nje, podigla je staklo. Born je zakucao na vrata

laboratorije dr Sidoa. Poto mu niko nije odgovorio, otvorio ih je. im je zakoraio unutra, Anika je povukla ruku i oglasio se alarm. Odjednom su se hodnici napunili svetom. Pojavie se i trojica iz obezbeenja klinike; bilo je oigledno da su ovi ljudi izuzetno efikasno organizovani. Born je u oajanju gledao levo-desno po praznoj kancelariji. Primetio je dopola ispijenu kafu u jednoj olji i da je na ekranu aktivan skrin sejver". Pritisnuo je dirku eskejp" i gornji deo ekrana ispunio se nekakvom sloenom hemijskom jednainom. Na donjoj polovni stajala je sledea napomena: Proizvod se mora drati na -32C poto je izuzetno osetljiv. I najmanjim zagrevanjem pro-!Zvod smesta postaje inertan." Dok je napolju guva bivala sve vea, Bornov mozak radio je paklenom brzinom. Mada nije bilo dr Si348 Erik Lustbader doa, bilo je oigledno da je nedavno bio tu. Sve je ukazivalo na to da je izaao u urbi. U tom trenutku Anika utra u kancelariju i povue ga. Dejso-ne, obezbedenje klinike se raspituje i proverava sve kartice. Moramo odmah da odemo." Povela ga je ka vratima. Ako uspemo da stignemo do zadnjeg izlaza, moi emo tuda da izaemo." Napolju, u predvorju krila vladao je haos. Alarm je aktivirao prskalice. Poto je u laboratorijama bilo dosta zapaljivog materijala, ukljuujui tu i boce s kiseonikorn, osoblje je, razumljivo, bilo u panici. Obezbedenje koje je pokuavalo da proveri ko je sve prisutan, moralo je da umiruje zaposlene. Born i Anika krenue ka metalnim izlaznim vratima kad Bora spazi Kana kako se probija ka njima kroz stampedo. Povukao je Ani-ku i stao izmeu nje i Kana koji se pribliavao. Da li je imao na-meru da ih ubije ili samo presretne? Da li je oekivao da mu Born ispria sve to je saznao o Feliksu iferu i biohemijskom raspriva-u? Ali, ne, izraz lica bio mu je neto drugaiji, kao da je nedostajala ona precizna proraunatost. Sluaj me!" povikao je Kan, trudei se da ga ovaj uje i pored sve buke. Borne, mora da me -saslua!" No, Born je vodio Aniku napred. stigao do metalnih vrata i gurnuo ih, ispavi u uliicu iza klinike gde je stajao parkiran kamion za opasan otpad. Ispred kamiona stajala su estorica mukaraca naoruanih automatskim pukama. Born je odmah shvatio da je upao u zamku, okrenuo se i instinktivno doviknuo Kanu koji je pristizao. Anika se okrenula, ugledala najzad Kana i naredila dvojici s ma-inkama da otvore vatru. Kan je meutim uo Bornovo upozorenje i odskoio u stranu samo deli sekunde pre nego to je kia metaka pokosila nekoliko ljudi iz obezbeenja klinike koji su proveravali osoblje. Sada je u zgradi nastao potpuni pakao, slubenici su vrite-i beali niz hodnik, kroz pokretna vrata i ka izlazu. Dvojica epae Borna otpozadi. On se izvi, spreman da ih napadne. Naite ga", uo je kako Anika dovikuje. Naite ga i ubijte!" Anika, ta to..." Zaprepaen, video je kako ona dvojica koja su pucala iz ma-inki, preskau preko izreetanih tela. Bornovo zavetanje_____________________________________________349 Najzad se pokrenuo i tresnuo jednoga po licu, onesvestivi ga. Za njim je, meutim, dolazio drugi. Pazite", upozorila ih je Anika. Ima pitolj!" Jedan od ljudi ospozadi uhvati Borna za miice dok je drugi traio oruje. Born se iskobeljao iz njegovog stiska i snanim karate udarcem polomio nesretniku nos. Prsnula je krv i ovaj je pao na lea, akama pokrivajui uniteno lice. ta to radi?" Anika tada utra i drkom automatskog pitolja svom snagom ga udari u povreena rebra. Born izgubi sav vazduh iz plua i presami-ti se, izgubivi ravnoteu. Kolena su mu bila kao od gume i razdi-rao ga je nepodnoljiv bol. Tada su ga uhvatili. Jedan ovek udario ga je po slepoonici. Born se skljokao pravo u njihove ruke. Ona dvojica su se vratila, poto su pretraili elo krilo. Nema mu ni traga", izvestili su Aniku. Nije vano", rekla je i pokazala na oveka koji se grio na podu. Unesite ga u vozilo! Bre!" Okrenula se ka Bornu i videla da onaj sa slomljenim nosem dri cev pitolja na njegovoj slepoonici. Oi su mu plamtele besom i delovao je kao da jedva eka da pristisne okida. Anika mu ree mirnim i autoritativnim glasom: Spusti pitolj. Treba nam iv." Zagledala se u njega i nijedan mii na licu nije joj se pomerio. Spalko je tako naredio. Zna to i sam." Najzad, ovek spusti pitolj. ,,U redu", kazala je. ,,U kamion." Born je zurio u nju i mozak ga je prosto pekao od njene izdaje. Ironino se nasmeivi, ispruila je dlan i jedan od mukaraca joj dodade pric s nekakvom providnom tenou. Brzim, sigurnim pokretom sruila mu je sadraj u venu i Born lagano sklopi oi. Hasan Arsenov je zaduio Zinu da se pobrine za fiziki izgled grupe, kao da je stilista. Ona je to

nareenje shvatila ozbiljno kao i uvek, mada se u sebi cinino smekala. Poput planete koja gravitira oko sunca, ona je sada gravitirala ka eihu. Vie se mentalno i emo350 Erik Lustbader tivno nije nalazila u Hasanovoj orbiti. Sve je poelo one noi u Budimpeti (mada, iskreno, to seme je moralo i ranije biti posaeno), a kulminiralo je pod arkim suncem Krita. U srcu je uvala trenutke koje su zajedno proveli na tom mediteranskom ostrvu kao da je to njena lina legenda, legenda koju deli samo sa eihom. Njih dvoje bili su (ta su bili?)... kao Tezej i Arijadna. eih joj je ispriao mit o ivotu stranog Minotaura i njegovoj krvavoj smrti. Zajedno, ona i eih uli su u pravi lavirint i izali iz njega kao pobednici. Obuzeta groznicom ovih novih, dragocenih uspomena, uopte nije ni pomislila da se tim zapadnjakim mitom u koji je ubacila samu sebe i pribliavanjem Stepanu Spalku, zapravo udaljila od islama u ijem duhu je vaspitavana, koji joj je bio druga mati, pomo u nudi, njen jedini zaklon u mranim danima ruske okupacije. Uopte joj nije palo na pamet da e, prigrlivi Spalka, morati da se odrekne islama. A ak i da jeste, cinina kakva je bila, moda bi i tada napravila isti izbor. Zahvaljujui njenom znanju i trudu, muki deo ekipe koja je u sumrak stigla na aerodrom Keflavik" bio je briljivo izbrijan, pod-ian na evropski nain, obuen u zapadnjaka poslovna tamna ode-la i toliko neupadljiv da su prosto bili nevidljivi. ene nisu nosile tradicionalne kidabe", marame kojima su pokrivale glavu. Lica su im bila naminkana kao kod Evropljanki i bile su obuene po po-slednjoj parikoj modi. Proli su bez ikakvih problema pasoku kontrolu s lanim dokumentima i francuskim pasoima koje im je Spal-ko obezbedio. Sada su, kako im je Arsenov naredio, pazili da govore iskljuivo islandski, ak i kad bi ostali sami. Najednom pultu rentakar kompanije na aerodromskom terminalu. Arsenov je iznajmio jedno putniko vozilo i tri kombija za svoju ekipu koja je brojala estoricu mukaraca i etiri ene. Dok su Arsenov i Zina krenuli za Rejkja-vik kolima, ostatak grupe je krenuo kombijima ka jugu u pravcu grada Hafnarfjordur, najstarije trgovake luke Islanda, gde je Spalko iznajmio veliku brvnaru na jednoj litici s koje se video itav grad. ivopisno selo sastojalo se od starinskih daara i bilo je okrueno s jedne strane tragovima ohlaene lave, bilo je obavijenom maglom i delovalo izgubljeno u vremenu. Izmeu jarko ofarbanih ribarskih brodia koji su se gurali bok uz bok u luci, bilo je lako zamisliti Bornovo zavemnje____________________________________________351 duae vikinke lae s poredanim titovima kako kreu u sledei krvavi pohod. Arsenov i Zina vozili su se Rejkjavikom da se upoznaju s ulicama koje su prethodno videli samo na mapama i da steknu uvid u nain funkcionisanja saobraaja i saobraajnica. Grad je bio ivopisan, izgraen na poluostrvu, tako da su se sa skoro svakog mesta u gradu mogli videti snegom pokriveni planinski vrhovi kao i ledene crno-plave vode Severnoatlantskog okeana. Samo ostrvo nastalo je tektonskim pomeranjima zemljinih ploa prilikom razdvajanja zemljane mase amerikog i evroazijskog kontinenta. Zbog injenice da je ostrvo bilo relativno mlado, zemljina kora bila je tanja ovde nego na oba susedna kontinenta, to je objanjavalo obilje geotermalnih izvora iz kojih su se grejala domainstva na Islandu. itav grad bio je povezan na rejkaviki toplovod. U centru grada, proli su pored moderne i naroito uzbudljive crkve Halgrimskirkja koja je podseala na raketni brod iz naune fantastike. Bila je to nesumnjivo najvia graevina u gradu u kom su uglavnom preovladavale niskospratnice. Pronali su gradsku bolnicu i odatle produili ka hotelu Oskjuhlid". Siguran si da e ii ovim putem?" pitala je Zina. Apsolutno." Arsenov je klimao glavom. To je najkrai put, a oni e eleti da stignu to pre do hotela." Oko hotela sve je vrvelo od ljudi iz amerikog, arapskog i ruskog obezbeenja. Pretvorili su hotel u tvravu", kazala je Zina. Ba kao to govore Seihove fotografije", odgovorio joj je Arsenov uz smeak. Nama nita ne znai koliko ljudi su angaovali." Parkirali su se i krenuli iz radnje u radnju, kupujui sve i svata. Arsenov se mnogo bolje oseao u iznajmljenom automobilu. Ovako pomean s gomilom, ivo je oseao koliko joj ne pripada. Koliko su drugaiji ovi tanuni, bledi, plavooki ljudi! S tom svojom crnom kosom i oima, krupnim kostima i garavim tenom, oseao se trapavo kao neandertalac meu kromanjoncima. Otkrio je, meutim, da Zina nema tih problema. Ona je umela da prihvati nova mesta, nove ljude, nove ideje sa zastraujuom lakoom. Bio je zabrinut za 352 Erik Lustbader nju i zabrinut za to kako e ovo uticati na njihovu decu kada ih jednog dana budu imali. Dvadeest minuta nakon akcije na klinici Eurocentar Bio-l", Kan se jo uvek pitao da li je ikada osetio tako straan nagon za osvetom. Mada je neprijatelj bio brojniji i bolje naoruan i mada je racionalnim

delom svoje svesti (koji je uvek dosad potpuno vladao svim njegovim postupcima) shvatao koliko bi bilo glupo sada napasti ljude koje je Spalko poslao na njega i Dejsona Borna, jedan drugi deo njega resio je da uzvrati udarac. Zaudo, kada je uo Bornovo upozorenje, osetio je iracionalnu elju da se baci u sam centar borbe i rastrgne Spalkove ljude, ud po ud. To je oseanje izronilo iz njegove utrobe i bilo je tako snano da je morao da na-pregne svu snagu svog razuma da mu se odupre i da se sakrije od ljudi koje je Anika poslala da krenu za njim. Mogao je tu dvojicu da onesposobi, ali od kakve bi to bilo koristi? Anika bi samo poslala jo ljudi za njim. Sedeo je u kafeu Grendel", oko milju udaljenom od klinike u kojoj je sada sve vrvelo od policije i verovatno agenata Interpola. Srkutao je dupli espreso i razmiljao o tom prvobitnom oseanju koje ga je jo uvek dralo. Ponovo mu se ukazao zabrinuti izraz Bor-novog lica kada je ugledao Kana koji samo to nije upao u klopku koju on nije mogao da izbegne. Kao da mu je vie bilo stalo do toga da Kana potedi opasnosti nego do sopstvene bezbednosti. Ali, to nije bilo mogue, zar ne? Kan nije imao obiaj da u glavi premotava dogaaje, ali je ustanovio da sada upravo to radi. Kada su Anika i Born krenuli ka izlazu, pokuao je da upozori Borna na nju, ali je bilo prekasno. ta ga je motivisalo na to? Sigurno to nije planirao. Doneo je tu odluku impulsivno, u trenutku. Ili nije? ivo se prisetio povrede koju je naneo Bornovim rebrima i ustanovio da se osea nelagodno zbog toga. Da li je to njega obuzelo kajanje? Nemogue! Sama ta pomisao dovodila ga je do ludila. Nije ga putala na miru: Born je napravio izbor kada je odluivao da li da ostane skriven iza razbesnelog Makola ili da se izloi opasnosti i zatiti Ani- ku. Sve do tog trenutka pokuavao je da shvati injenicu da je DejBornovo zavetanje 353 vid Veb, profesor na koledu, zapravo Dejson Bora, meunarodni likvidator, iz njegove sopstvene brane. Nijedan likvidator, meutim, kojeg on poznaje ne bi sebe doveo u opasnost da zatiti Aniku. Ko je onda bio taj Dejson Born? Odmahnuo je glavom, ljut na sebe. Ovo pitanje, ma koliko ga nagrizalo, zasada e morati da ostavi po strani. Najzad je shvatio zato ga je Spalko pozvao kad je bio u Parizu. Stavljen je na ispit, i po Spalkovom miljenju, nije ga poloio. Za Spalka je on sada predstavljao neposrednu opasnost, ba kao to je i on Borna smatrao opasnim po sebe. Za Kana, Spalko je postao neprijatelj. itavog ivota Kan je s neprijateljima postupao samo na jedan nain: eliminisao ih je. Bio je sasvim svestan opasnosti i prihvatio ju je kao dobrodoao izazov. Spalko je bio siguran da e poraziti Kana. Kako je Spalko mogao da zna da e ga takva arogancija samo jo skuplje kotati? Kan ispi oljicu i otvorivi mobilni, ukuca broj. Upravo sam hteo da te pozovem, ali sam ekao da izaem iz zgrade", kazao je Itan Hern. Neto se deava." Kan je pogledao na sat. Jo nije bilo pet. Sta tano?" Pre neka dva minuta video sam kako stie kamion za opasni otpad i siao u podrum taman da vidim kako jedna ena i dvojica mukaraca iznose nekoga na nosilima." ena je sigurno Anika Vadas", ree Kan. Opasna riba." Sluaj me, Itane", ree Kan autoritativno, ako naleti na nju, budi veoma oprezan. Opasna je da ne moe biti opasnija." teta", promrmljao je Hern. Niko te nije video?" Kan je eleo da skrene razgovor s Anike Vadas. Nije. Bio sam veoma oprezan." Dobro." Kan se zamisli na trenutak. Moe li da sazna kuda su odveli tog oveka? Mislim, tanu lokaciju?" Ve znam. Posmatrao sam lift dok su se penjali. Negde je na etvrtom spratu. To je sprat na kom su Spalkove line odaje - ulazi se iskljuivo pomou magnetnog kljua." Moe li da ga nabavi?" upita ga Kan. Nemogue. Dri ga stalno kod sebe." Moram da pronaem neki drugi nain", ree Kan. 352 Erik Lustbader nju i zabrinut za to kako e ovo uticati na njihovu decu kada ih jednog dana budu imali. Dvadeest minuta nakon akcije na klinici Eurocentar Bio-I", Kan se jo uvek pitao da li je ikada osetio tako straan nagon za osvetom. Mada je neprijatelj bio brojniji i bolje naoruan i mada je racionalnim delom svoje svesti (koji je uvek dosad potpuno vladao svim njegovim postupcima) shvatao koliko bi bilo glupo sada napasti ljude koje je Spalko poslao na njega i Dejsona Borna, jedan drugi deo njega resio je da uzvrati udarac. Zaudo, kada je uo Bornovo upozorenje, osetio je iracionalnu elju da se

baci u sam centar borbe i rastrgne Spalkove ljude, ud po ud. To je oseanje izronilo iz njegove utrobe i bilo je tako snano da je morao da na-pregne svu snagu svog razuma da mu se odupre i da se sakrije od ljudi koje je Anika poslala da krenu za njim. Mogao je tu dvojicu da onesposobi, ali od kakve bi to bilo koristi? Anika bi samo poslala jo ljudi za njim. Sedeo je u kafeu Grendel", oko milju udaljenom od klinike u kojoj je sada sve vrvelo od policije i verovatno agenata Interpola. Srkutao je dupli espreso i razmiljao o tom prvobitnom oseanju koje ga je jo uvek dralo. Ponovo mu se ukazao zabrinuti izraz Bor-novog lica kada je ugledao Kana koji samo to nije upao u klopku koju on nije mogao da izbegne. Kao da mu je vie bilo stalo do toga da Kana potedi opasnosti nego do sopstvene bezbednosti. Ali, to nije bilo mogue, zar ne? Kan nije imao obiaj da u glavi premotava dogaaje, ali je ustanovio da sada upravo to radi. Kada su Anika i Born krenuli ka izlazu, pokuao je da upozori Borna na nju, ali je bilo prekasno. ta ga je motivisalo na to? Sigurno to nije planirao. Doneo je tu odluku impulsivno, u trenutku. Ili nije? ivo se prisetio povrede koju je naneo Bornovim rebrima i ustanovio da se osea nelagodno zbog toga. Da li je to njega obuzelo kajanje? Nemogue! Sama ta pomisao dovodila ga je do ludila. Nije ga putala na miru: Born je napravio izbor kada je odluivao da li da ostane skriven iza razbesnelog Makola ili da se izloi opasnosti i zatiti Ani-ku. Sve do tog trenutka pokuavao je da shvati injenicu da je DejBomovo zavetanje 353 vid Veb, profesor na koledu, zapravo Dejson Born, meunarodni likvidator, iz njegove sopstvene brane. Nijedan likvidator, meutim, kojeg on poznaje ne bi sebe doveo u opasnost da zatiti Aniku. Ko je onda bio taj Dejson Born? Odmahnuo je glavom, ljut na sebe. Ovo pitanje, ma koliko ga nagrizalo, zasada e morati da ostavi po strani. Najzad je shvatio zato ga je Spalko pozvao kad je bio u Parizu. Stavljen je na ispit, i po Spalkovom miljenju, nije ga poloio. Za Spalka je on sada predstavljao neposrednu opasnost, ba kao to je i on Borna smatrao opasnim po sebe. Za Kana, Spalko je postao neprijatelj. itavog ivota Kan je s neprijateljima postupao samo na jedan nain: eliminisao ih je. Bio je sasvim svestan opasnosti i prihvatio ju je kao dobrodoao izazov. Spalko je bio siguran da e poraziti Kana. Kako je Spalko mogao da zna da e ga takva arogancija samo jo skuplje kotati? Kan ispi oljicu i otvorivi mobilni, ukuca broj. Upravo sam hteo da te pozovem, ali sam ekao da izaem iz zgrade", kazao je Itan Hern. Neto se deava." Kan je pogledao na sat. Jo nije bilo pet. ta tano?" Pre neka dva minuta video sam kako stie kamion za opasni otpad i siao u podrum taman da vidim kako jedna ena i dvojica mukaraca iznose nekoga na nosilima." ena je sigurno Anika Vadas", ree Kan. Opasna riba." Sluaj me, Itane", ree Kan autoritativno, ako naleti na nju, budi veoma oprezan. Opasna je da ne moe biti opasnija." teta", promrmljao je Hern. Niko te nije video?" Kan je eleo da skrene razgovor s Anike Vadas. Nije. Bio sam veoma oprezan." Dobro." Kan se zamisli na trenutak. Moe li da sazna kuda su odveli tog oveka? Mislim, tanu lokaciju?" Ve znam. Posmatrao sam lift dok su se penjali. Negde je na etvrtom spratu. To je sprat na kom su Spalkove line odaje - ulazi se iskljuivo pomou magnetnog kljua." Moe li da ga nabavi?" upita ga Kan. Nemogue. Dri ga stalno kod sebe." Moram da pronaem neki drugi nain", ree Kan. 354 Erik Lustbader Mislio sam da je nemogue obiti magnetnu bravu." Kan se nasmejao. Samo budale u to veruju. Uvek se moe ui u zakljuanu sobu, Itane, ba kao to se uvek moe iz nje izai." Kan je ustao, bacio neto novca na sto i izaao iz kafea. Trenutno nije eleo predugo da se zadrava na jednom mestu. Kad smo ve kod toga, moram da uem u Humanistas." Ima mnogo razloga..." Imam razloga da verujem da me Spalko oekuje." Kan pree ulicu, budno pazei da ga neko ne prati. To je onda potpuno druga pria", ree Hern. Zautao je, razmiljajui kako da resi problem i onda rekao: Saekaj minut, ostani na vezi. ekaj da pogledam svoj PDA. Moda imam neto." ,,U redu, evo me opet." Hern se nasmejao. Stvarno imam neto to e ti se dopasti."

Arsenov i Zina stigli su u kuu devedeset minuta posle svih ostalih. Do tada su se svi presvukli u farmerke i radne koulje i parkirali kombi u veliku garau. Dok su se ene iznosile kese s hranom koje su doneli Arsenov i Zina, mukarci su krenuli da otvaraju sanduk runog naoruanja koje ih je ekalo i pomagali su oko sklapanja runih pitolja za farbanje kola. Arsenov je izvadio fotografije koje mu je Spalko dao i bacili su se na farbanje kombija u boje vozila javnih slubi. Dok se farba suila, dovezli su i drugi kombi u garau. Upotrebivi ablon, ispisali su natpis Hafiiarfjordur Fine Fruits & Vegetables s obe strane vozila. Zatim uoe u kuu koja je ve bila ispunjena mirisima jela koje su ene pripremile. Pre nego to su seli za sto, svi su zapoeli molitvu. Zina, kojoj je uzbuenje strujalo venama kao elektricitet, jedva da je bila prisutna duhom i molila se mehaniki Alahu dok su joj misli lutale ka Seihu i svojoj ulozi u trijumfu od kog ih je de-lio samo jedan dan. Za veerom se vodio iv razgovor jer od rastue strepnje i napetosti nisu mogli da ute. Arsenov, koji se obino mrtio na takvo nedolino ponaanje, dopustio im je da tako smire ivce, ali samo za izvesno vreme. Ostavivi ene da pospreme, poveo je mukarce \ Bomovo icivetanje______________-____________________________ 355 natrag u garau gde su nastavili da stavljaju zvanine oznake na stranice i haubu kombija. Izvezli su ga napolje, zatim ubacili i trei u oarau i isprskali ga bojama toplane Rejkavika. Nakon toga su svi bili iscrpljeni i spremni za krevet, jer e morati rano da ustanu. Ipak, Arsenov ih je naterao da prou svaki kroz svoj deo plana, insistirajui da govore islandski. Hteo je da vidi kakav e utisak umor ostaviti na njih. Bili su fiziki jaki, mentalno vrsti i to je moda bilo najvanije od svega, potpuno bez grize save-sti ili trunke kajanja. Niko od njih, meutim, nije uestvovao u operaciji ovakvog obima, ovakve veliine i globalnog efekta; bez NX 20 ne bi imali anse. Zato mu je priinjavalo naroito veliko zadovoljstvo to to su crpli poslednje iskre energije i snage da usavre svoje zadatke do perfekcije. estitao im je kao da su njegova roena deca i s velikom ljubavlju i privrenou pozdravio ih je sa: ,,La illaha ili Allah." ,,La illaha Hl Allah", horski su mu uzvratili s takvom ljubavlju u oima da je Arsenov bio dirnut do suza. U tom trenutku, dok su se zagledali jedni drugima u enice, shvatili su veliinu zadatka koji je stavljen pred njih. to se Arsenova tie, sve ih je video kao svoju porodicu, povezane u ovoj dalekoj, hladnoj zemlji, nadomak slave koju e doneti svom narodu. Nikada jo budunost u njegovim oima nije gorela tako blistavim plamenom i nikada nije imao tako oigledan oseaj svrhe i pravinosti njihove stvari. Bio je zahvalan svakom od njih to su tu da to oseanje podele. Dok se Zina spremala da krene na sprat, zaustavio ju je dodirnuvi joj miicu, ali ona je odmahnula glavom dok su drugi prolazili pored njih. Moram da im pomognem da izbele kosu", rekla je i on ju je pustio. Neka ti Alah podari miran san", rekla mu je tiho i popela se stepenicama. Kasnije, Arsenov je leao u krevetu i kao po obiaju, nije mogao da zaspi. Preko puta njega, na drugom uskom leaju, Ahmed je hrkao kao motorna testera. Blagi povetarac pomerao je zavese na otvorenom prozoru. Jo kao deak, Arsenov se navikao da spava u hladnom i sada mu je to prijalo. Zurio je u tavanicu i kao i uvek kad 356 Erik Lustbader ne bi mogao da zaspi, razmiljao o Halidu Muratu, o svojoj izdaji mentora i prijatelja. Uprkos tome to je ubistvo bilo neophodno, njegova sopstvena nelojalnost i dalje ga je izjedala. A imao je i ranu u nozi i bol da ga na to podsea, bez obzira na to koliko je lepo za-rastala. Na kraju je izdao Halida Murata i nije mogao da uini nita to bi promenilo tu injenicu. Ustao je, izaao na hodnik i tiho siao stepenicama. Spavao je, kao i uvek, u odelu. Izaao je napolje, na hladan noni vazduh. izvadio cigaretu i zapalio je. Nisko na horizontu, nabrekli mesec plovio je nebom posutim zvezdama. Nije bilo drvea; nisu se uli in-sekti. Dok se udaljavao od kue, njegove uzavrele misli polako su se razbistrile i smirile. Moda e, kad ispui cigaretu, moi ak i da odspava dva-tri sata pre nego to u pola etiri odu da doekaju Spal-kov brod. Ve je skoro dovrio cigaretu i krenuo natrag, kad zau neiji apat. Trgnuo se, izvadio pitolj i pogledao oko sebe. Glasovi su stizali, iza dve ogromne stene na ivici litice koje su se dizale ka nonom nebu kao rogovi nekog udovita. Bacivi cigaretu i zgazivi ar, krenuo je ka udnom kamenjaru. Mada oprezan, bio je potpuno spreman da izrui ceo arer pravo u srca pijuna. Ali, kada je provirio iza zaobljenog kraja stene, nije ugledao ne-vernike, ve Zinu. Priala je tiho jednoj drugoj, veoj figuri, mada iz ovog ugla Arsenov nije mogao da razazna ko je to. Pomerao se, lagano se

pribliavajui. Nije uo reci, ali je odmah primetio Zininu ruku na ovekovoj miici i prepoznao ton kojim je priala i kad je htela njega da zavede. Pesnicom je pritisnuo slepoonicu da zaustavi iznenadno pulsi-ranje u glavi. Poeleo je da krikne kada je primetio kako Zinini prsti, kao paukove noice, puze uz mukarevu miicu i kako ga grebe noktima... Koga je to pokuavala da zavede? Ljubomora ga nate-ra da se pokrene. Rizukujui da ga primete, jo vie im se pribliio, delom izaavi na meseinu, sve dok nije ugledao Magometovo lice. Obuze ga slepi bes: sav se tresao. Pomislio je na svog mentora. Pitao se ta bi sad uradio Halid Murat. Bez sumnje bi se suoio Bornovo zavetanje 357 sa njima, sasluao objanjenja o tome ta se deava i onda doneo odluku. Arsenov se ispravi u punoj svojoj veliini i krenu ka paru drei desnu ruku ispruenu. Magomet, koji je manje-vie bio okrenut ka njemu, prvi ga primeti i naglo iskorai unazad, odvojivi se od Zine. Otvorio je usta, ali od oka i straha, iz njih nije izaao nikakav zvuk. ta je, Magomete?" pitala je Zina i okrenuvi se, ugledala Arsenova kako ide ka njima. Hasane, ne!" uzviknula je ba kad je ovaj povukao okida. Metak pogodi Magometa pravo u razjapljena usta i rasprska mu potiljak. On odlete unatrag, a krv i modana masa razletee se unaokolo. Arsenov sad nacilja ka Zini. Da, pomislio je, Halid Murat bi sigurno ovu situaciju drugaije resio, ali Halid Murat je mrtav, a on, Hasan Arsenov, ovek koji je osmislio njegovu propast, iv je i kon-trolie situaciju - i to je to. Ovo je novi svet. ,,A sada ti", rekao joj je. Zurei u njegove crne oi, znala je da on sada eli da je vidi kako puzi, kako pada na kolena i preklinje za milost. Sigurno nije eleo da slua nikakva objanjenja. Znala je da se on sada ne rukovodi razumom; u ovom trenutku ne bi umeo da razlui istinu od malo vetije lai. Takoe je znala da je to zamka i da e, ako mu to bude sada i pruila, ostati da visi o klizavom kanapu s kog nema spasa. Postojao je samo jedan nain da ga zaustavi. Besno ga je pogledala. Prestani!" naredila mu je. Odmah da si prestao!" Ispruila je ruku i savila prste oko cevi njegovog pitolja gurnuvi ga nagore tako da joj vie nije bio uperen u glavu. Rizikovala je i bacila brz pogled na Magometa. Ovakvu greku sebi nee ponovo dopustiti. ta te je spopalo?" rekla je. Tako smo blizu cilja, zar si izgubio razum?" Lukavo ga je podsetila na razlog dolaska u Rejkjavik. Na trenutak, oseanja prema njoj zasenila su vii cilj. Reagovao je kad je video njenu ruku na Magometovoj miici i uo njen glas. Nesigurnim pokretom je spustio pitolj. 358 Erik Lustbader ta emo sada?" rekla je. Ko e da preuzme Magometov zadatak?" Ti si dovela do ovoga", rekao je s gaenjem. Snai se sama." Hasane." Znala je da nikako ne bi trebalo da ga dodirne u ovom trenutku, ak ni da pokua da mu se priblii. Ti si na voa. Ti odluuje i niko drugi." On se osvrnuo oko sebe, kao da upravo izlazi iz nekog transa. Mislim da e komije pretpostaviti da je nekom kamionu pukao auspuh." Zagledao se u nju. ta si traila ovde s njim?" Pokuavala sam da ga odvratim od puta kojim je krenuo", ree Zina oprezno. Neto se s njim dogodilo od kada sam mu u avionu obrijala bradu. Nekako se promenio." Arsenovljev pogled ponovo gnevno zablista. ,,A kako si ti na to reagovala?" ta ti misli da sam uradila, Hasane?" rekla je isto tako Ijuti-tim glasom. Hoe da kae da mi ne veruje?" Video sam tvoju ruku na njemu, tvoje nokte..." Nije mogao da nastavi. Hasane, pogledaj me." Ispruila je ruku. Molim te, pogledaj me." Polako se okrenuo, nevoljno, i njoj pade kamen sa srca. Sad ga je imala, uprkos pogrenoj proceni, jo ga je imala u aci. Neujno ispustivi uzdah olakanja, rekla mu je: Situacija je zahtevala delikatan pristup. Sigurna sam da razume. Da sam ga odmah odbila, da sam prema njemu bila hladna, da sam ga razljutila, mogao je da mi se osveti. Plaila sam se da e njegov bes ugroziti njegovu ulogu u zadatku." Nije skidala pogled s njega. Hasane, ja sam imala na umu razlog zbog kog smo ovde. To mi je sada jedino vano, a trebalo bi i ti tako da razmilja." On je nepomino stajao, trenuci su mu bili dugi kao godine, i upijao je njene reci. Pljuskanje i um talasa koji su se razbijali o stenje ispod njih, delovali su mu neprirodno glasno. Zatim je, odjednom, klimnuo glavom i incident je bio izbrisan. Tako je radio Arsenov. Onda nam samo preostaje da sklonimo Magometa." Zaviemo ga u neto i poneti ga na brod. Oni mogu da ga izbace kad stignu na otvoreno more."

J Bornovo zavetanje 359 i Arsenov se nasmeja. Zina, ti si stvarno najpraktinija ena koju poznajem." Probudivi se, Born je ustanovio da se nalazi vezan, na nekakvoj zubarskoj stolici. Pogledao je oko sebe po sobi sa crnim betonskim zidovima primetivi veliki odvod u sredini poda sveg u belim ploicama, kotur gumenog creva na zidu i mala kolica pored stolice na kom su stajali poredani razni blistavi instrumenti od nerajueg elika, izgleda posebno dizajnirani da nanose bol i agoniju ljudskom telu, i to mu se uopte nije dopalo. Pokuao je da oslobodi lanke na rukama i nogama, ali su iroke kone trake bile sigurno privrene i primetio je da imaju iste kope kao na luakim kouljama. Ne moe da se oslobodi", rekla je Anika, prilazei mu odnekud iza. Beskorisno je pokuavati." Born se zagledao u nju, kao da pokuava da je pogledom foku-sira. Bila je obuena u bele kone pantalone i crnu svilenu koulju bez rukava, s dubokim dekolteom, to nikada ne bi obukla dok je igrala ulogu nevine pijanistkinje i privrene keri. Proklinjao je sebe to ga je prevarila antipatija s kojom se u poetku odnosila prema njemu. Trebalo je da zna. Bila je previe dostupna, previe je znala o Molnaravoj zgradi. Sada, meutim, nije vredelo vraati se na to; resio je da ostavi po strani razoarenje samim sobom i da se pozabavi nezavidnom situacijom u kojoj se trenutno nalazio. Ispostavilo se da si odlina glumica", rekao joj je. Neznatno je rairila usne u osmeh i kada ih je rastavila, video je njene bele, pravilne zube. Ne samo za tebe, ve i za Kana." Privukla je jedinu stolicu u sobi i sela kraj njega. Vidi, znam ja dobro tvog sina. Oh, da, znam, Dejsone. Znam ja vie nego to misli, vie nego to i sam zna." Zakikotala se ispustivi sitan, zvo-nast zvuk istog uivanja dok je upijala Bornov izraz lica. Dugo Kan nije znao da li si iv ili mrtav. ak je vie puta pokuavao da te pronae, ali svaki put bez uspeha - tvoja CIA je odlino obavila posao kad ti je zamela trag - sve dok mu Stepan nije pomogao. Ali, ak i pre toga je znao da si iv i u asovima dokolice je smiljao kako da ti se osveti." Klimnula je glavom. Da, Dejsone. njegova 360 Erik Lustbader mrnja prema tebi nadilazi sve ostalo." Naslonila je laktove na ko-lena i nagnula se ka njemu. Kako se sada osea zbog toga?" Svaka ast na tvom nastupu." Uprkos snanim emocijama koje je izazvala u njemu, bio je reen da ne zagrize tako olako mamac. Anika je nainila pokret rukom. Ja sam ena koja ima mnogo talenata." ,,I slui mnogim gospodarima, ini mi se". Zavrteo je glavom. Zar ti nita nije znailo to smo jedno drugome spaavali ivot?" Ona se zavalila na naslon, zauzevi otar, poslovni stav. Ti i ja bismo mogli bar u tome da se sloimo. esto jedino pitanje ivota i smrti neto znai." Onda me odvei", rekao joj je. Da, ba sam pala na tebe, Dejsone." Nasmejala se. Ne funk-cionie to tako u ivotu. Samo je jedan razlog zato sam ti spaavala ivot: Stepan." Nabrao je elo, koncentriui se. Kako si mogla ovo da dozvoli?" Zato da ne? Ja i Stepan se dugo poznajemo. Dugo je bio jedini prijatelj moje majke." Born se iznenadio. Spalko i tvoja majka su se poznavali?" Anika je klimnula glavom. Sad kad je bio vezan i bezopasan, inilo se da ona eli da pria s njim. Bornu je to s pravom bilo sumnjivo. Upoznali su se kad je moj otac oterao moju majku", nastavila je Anika. Oterao je, gde?" Bio je zaintegriran da uje. Ta ena mogla bi da armira zmiju da joj dobrovoljno preda otrov. ,,U ludnicu." Anikine oi potamnee, odajui traak iskrenih ose-anja. Ostavio ju je u ludnici. Nije bilo teko - bila je fiziki jako slaba, nije mogla da se usprotivi. U to vreme... tako neto je jo bilo mogue." Zato bi to uradio? Ne verujem ti", rekao je Born suvo. Ne zanima me da li veruje ili ne veruje." Posmatrala ga je neko vreme kao gmizavac svoj plen. Zatim je, verovatno jer je imala potrebu da pria, nastavila. Postala je smetnja. Njegova ljubavnica je to od njega traila - bio je grozno slab na te stvari." Nalet siBornovo zavetanje 361 rove mrnje nagrdio joj je lice u runu masku i Born je shvatio da je najzad rekla pravu istinu o svojoj prolosti. Nikada nije otkrio da znam istinu i ja se nikada nisam izrekla. Nikada." Zabacila je kosu. Bilo kako bilo, Stepan je tada dolazio u posetu svom bratu u toj istoj ludnici... bratu koji je pokuao da ga ubije." Born je zurio u nju, bez reci. Shvatio je da ne moe da proceni da li lae ili govori istinu. Bar u jednoj

stvari nije pogreio - ona je zaista vodila svoj rat. Sve te uloge koje je tako vesto igrala, predstavljale su njene line ofanzive, njene upade u neprijateljsku teritoriju. Zagledao se u njene neumoljive oi i znao da ima neeg monstruoznog u nainu na koji je manipulisala onima koje bi privukla sebi. Nagnula se napred i palcem i kaiprstom mu obuhvatila vilicu. Ti nisi video Stepana, zar ne? Imao je ozbiljnu plastinu operaciju na celoj desnoj strani lica i vrata. On ljudima govori svata, ali zapravo ga je brat polio benzinom po licu i prineo ibicu." Born je nesvesno odreagovao. Pobogu. Zato?" Slegnula je ramenima. Ko to zna? Bio je opasno poremeen. Stepan je to znao, znao je i njihov otac, ali je odbijao da prizna sve dok nije bilo kasno. ak i posle toga je nastavio da ga brani i uporno je tvrdio da je to bio samo tragini sluaj." Sve bi ovo moglo da bude istina", kazao je. Ali, ak i da jeste, to ne opravdava tebe i to to si se potajno okrenula protiv roenog oca." Nasmejala se. Kako moe ti, od svih ljudi, to da mi kae, kad ste ti i Kan pokuali da ubijete jedan drugog? Toliki bes u dvojici mukaraca, pobogu!" On je mene napao. Ja sam se samo branio." Ali, on te mrzi, Dejsone, i to sa strau koja se retko vida. Mrzi te isto koliko sam i ja mrzela svog oca. A zna li zato? Zato to si ga napustio, isto kao to je moj otac napustio moju majku." Govori kao da mi je zaista sin", istpljunuo je Born. Oh, da, tano, ti si sebe lepo ubedio da nije. To je ba zgodno, zar ne? Tako ne mora da razmilja o tome kako si ga ostavio da skapa u dungli." Ali, nisam!" Born je znao da ne bi smeo da dozvoli da ga uvue u ovakav razgovor nabijen emocijama, ali nije mogao da se suzdri. Rekli su mi da je umro. Nisam imao pojma da je moda 362 Erik Lustbader preiveo. Otkrio sam to tek kad sam provalio u vladinu bazu podataka." Da li si ostao dovoljno dugo da proveri, da se uveri? Ne, sha-ranio si svoju porodicu a da nisi ni pogledao ta je u kovezima! Da jesi, video bi da tvoj sin nije tamo. Ne, kukavice, ti si umesto toga pobegao iz zemlje." Born pokua da se istrgne iz kaieva. Ta ti je dobra, ti e da mi dri lekcije o porodici!" Sad je bilo dosta." Stepan Spalko je uao u sobu u pravom trenutku, kao sudija u ring. Imam sa g. Bornom da porazgovaram o ozbiljnijim temama od porodinih saga." Anika posluno ustade. Potapala je Borna po obrazu. Ne duri se, Dejsone. Nisi prvi mukarac kog sam prela, a nee biti ni po-slednji." Neu", kazao je. Spalko e biti poslednji." Anika, sada nas ostavi", ree joj Spalko, privezujui kasapsku kecelju i navlaei gumene rukavice. Kecelja je bila ista i lepo is-peglana. Na njoj jo nije bilo ni kapljice krvi. Kada je Anika izala, Born je svu panju usmerio na oveka koji je, po Kanovom miljenju, reirao ubistvo Aleksa i Moa. Zar ni najmanje ne sumnja u nju?" Da, odlino lae." Zakikotao se. Ja se bar razumem u laganje." Priao je kolicima i znalakim pogledom poeo da odmerava poredane instrumente. Pretpostavljam da je prirodno to to misli da e izneveriti i mene, poto je izneverila tebe." Okrenuo se i svetlost se sad odbijala o neprirodno glatku kou jedne strane njegovog lica i vrata. Ili ti to pokuava da nam usadi neki crv sumnje? To bi bila standardna operativna procedura za agenta tvog kalibra." Slegnuo je ramenima i uzeo jedan od instrumenata, vrtei ga izmeu prstiju. Gospodine Born, ono to mene interesuje jeste koliko ste otkrili o dr iferu i njegovom malom izumu." Gde je Feliks ifer?" Ne moete mu vie pomoi, g. Born, sve i da uinite nemogue i oslobodite se. iveo je dok nam je bio od koristi i sada vie nije u vaoj moi da ga vaskrsnete." Bornovo imetanje_________________________________________363 Ubio si ga", ree Born, isto kao to si ubio i Aleksa Konkli-na i Moa Panova." Spalko je slegnuo ramenima. Konklin mi je oteo dr ifera kad mi je bio najpotrebniji. Ja sam ifera vratio, naravno. Uvek dobijem ono to elim. Ali, Konklin je morao da plati za to to je mislio da moe nekanjeno da mi se suprotstavi." ,,A Panov?" Zatekao se na pogrenom mestu u pogreno vreme", ree Spalko. Nita vie." Born je pomislio na sve one dobre stvari koje je Mo Panov inio za ivota i obuze ga alost to je na tako besmislen nain skonao. Kako moe da govori o oduzimanju dva ivota kao da je to toliko prosto - kao pucanje prstima?" Zato to je upravo tako bilo, g. Born." Spalko se nasmejao. ,,A sutra e ta dva ivota biti nitavna prema onome to se sprema."

Born se trudio da ne gleda u blistavi instrument. Umesto toga mu se ukaza slika modrobelog tela Lasla Molnara uguranog u sop-stveni friider. Imao je saznanja iz prve ruke ta mogu da urade ti Spalkovi instrumenti. Poto je pred njim leao oigledan dokaz da je Spalko odgovoran za muenje i ubistvo Lasla Molnara, sad je znao da je sve to mu je Kan rekao o ovom oveku istina. A ako je Kan rekao istinu o Spalku, zar nije isto tako mogue da je sve vreme govorio istinu: da je on zaista Doua Veb, njegov roeni sin? injenice su se mnoile, istina je leala pred njegovim oima i Born je oseao njenu uasnu teinu kao ogroman kamen koja mu pritiska ramena. Nije mogao da se natera da pogleda u oi... emu? Sada nije bilo vano, jer je Spalko mlatio onim instrumentom pred njegovim nosem. Ponovu u vas pitati ta znate o izumu dr ifera." Born je zurio negde pored Spalkove glave. U crni betonski zid. Izabrali ste da mi ne odgovorite", ree Spalko. estitam na hrabrosti." armantno se nasmeio. ao mi je to je takav gest pot-puno beskoristan." I zari spiralni deo instrumenta u Bornovo meso. 364 Erik Luslbader Kan je uao kod Hudinija", u radnju s maioniarskim i logikim igicama u ulici Vaci, broj 87. Zidovi i ormari u omalenom butiku bili su pretrpani opremom za maioniarske trikove, logikim igricama i udima svake vrste, oblika i izgleda, starim i novim. De-ca svih uzrasta, sa majkama i oevima, gurala su se izmeu polica, pokazujui prstom i beei oi na svakakve fantastine stvarice. Kan je priao jednoj prodavaici izmuenog lica i rekao joj da bi eleo da vidi Oskara. Pitala ga je za ime, onda podigla slualicu i pozvala neki lokal. Nakratko je s nekim priala i zatim uputila Kana ka zadnjem delu radnje. On proe kroz neka vrata u maleni hodnik osvetljen samo jednom golom sijalicom. Zidovi su bili neodreene boje; u vazduhu se oseao miris kuvanog kupusa. Popeo se krunim gvozdenim stepenitem do kancelarije na drugom spratu. Bila je ispunjena knjigama -uglavnom prvim izdanjima knjiga o magiji, biografijama i autobiografijama poznatih maioniara i iluzionista. Jedna potpisana fotografija Harija Hudinija visila je na zidu iznad antikvitetnog pisaeg stola od orahovine sa radnom povrinom je mogla da se okree. Stari persijski tepih jo je pokrivao daani pod i udeo za ienjem, a ogromna stolica s visokim naslonom nalik tronu jo je stajala na starom mestu naspram stola. Oskar je sedeo na istom onom mestu na kom ga je Kan zatekao pre otprilike godinu dana. Bio je to jedan sredoveni ovek krukaste grae, ogromnih zalizaka i baburastog nosa. Ovaj ustade kad ugleda Kana, isceri se i proe oko stola da se sa njim rukuje. Dobro nam doli", rekao je nudei Kana da sedne. ta mogu da uinim za vas?" Kan mu ree ta mu je potrebno. Oskar je zapisivao dok je Kan govorio, s vremena na vreme klimajui sam sebi bradom. Zatim podie pogled. Je li to sve?" Delovao je razoarano; vo-leo je dobar izazov. Ne sasvim", ree Kan. Tu je jo pitanje magnetne brave." E, sad ve moemo da razgovaramo!" Oskar je sijao. Dok je ustajao, trljao je ruke. Poite sa mnom, prijatelju." Boriiovo zavetanje_______________^^_________________________365 Poveo je Kana u hodnik oblepljen tapetama, koji je izgleda bio osvetljen petrolejkama. Gegao se, nekako smeno, kao pingvin, ali kad bi ga ovek video kako se za manje od devedeset sekundi oslobaa lisica, promenio bi miljenje o znaenju reci vetina". Otvorio je neka vrata i uao u radionicu - veliki prostor ravno-merno izdeljen na radne stolove i metalne pultove. Uputio je Kana ka jednom gde je poeo da pretura po nekoj gomili fioka. Najzad je izvukao jedan mali crni hromirani kvadrat. Sve magnetne brave rade na struju, to znate, zar ne?" Kada je Kan potvrdno klimnuo, nastavio je. ,,I sve imaju zatitu od pada sistema, to jest, potreban im je konstantan napon da bi radile. Svi koji ih instaliraju znaju da e se brava otvoriti ako nestane napona, tako da uvek imaju pomoni sistem za napajanje, moda i dva, ako je vlasnik ba paranoian." Ovaj jeste", potvrdio je Kan. Dobro onda." Oskar je klimnuo glavom. Znai, zaboravite na prekid struje - to e trajati predugo i ak i da imate vremena, uvek se moe desiti da ne uspete da prekinete svaki dovod napona." Podigao je kaiprst. Ali, ono to mnogi ne znaju, jeste da magnetne brave rade na jednosmernu struju, dakle..." Ponovo je poeo da pretura po fiokama i podigao neki predmet. Ono to je vama potrebno, jeste jedan prenosivi izvor naizmenine struje koji ima taman toliku snagu da otvori bravu." Kan uze dinamo u ruku. Bio je tei nego to je izgledao. Kako e da funkcionie?" Zamislite ta bi grom uinio nekom sistemu za napajanje." Oskar je potapao dinamo. Ova bebica e dovoljno dugo poremetiti jednosmernu struju da moete da otvorite vrata, ali je nee potpuno prekinuti.

Najzad e ponovo uspostaviti svoj tok i brava e normalno funkcionisati." Koliko u vremena imati?" pitao je Kan. To zavisi od marke i modela brave." Oskar je slegnuo debelju-kastim ramenima. Mogu samo da pretpostavim da e to biti oko petnaest minuta, moda dvadeset, ali ne due od toga." Zar neu moi ponovo da otvorim vrata s ovim?" Oskar je odmahnuo glavom. Vrlo je verovatno da e se magnetna brava zakljuati, a onda biste morali da sruite itava vrata da 366 Erik Litstbuder izaete." Nasmejao se i potapao Kana po leima. Ne brinite, imam ja u vas poverenja." Kan ga upitno pogleda. Otkad vi to imate poverenja u bilo koga?" Tu ste u pravu." Oskar mu predade koni koferi zatvoren raj-sferlusom. Uvek radije verujem trikovima mog zanata." Tano u dva i petnaest ujutru, po lokalnom islandskom vremenu. Arsenov i Zina stavili su paljivo umotano Magometovo telo u jedan od kombija i odvezli se obalom ka jugu, do jedne zaklonjene uvale. Arsenov je bio za volanom. S vremena na vreme, Zina bi pogledala mapu i davala mu uputstva. Oseam da su ljudi uznemireni", rekao je nakon izvesnog vremena. I da to nije samo obina trema." Nije ovo obina misija, Hasane." Pogledao ju je. Ponekad se pitam tee li tvojim venama ledena voda." Ona se nasmeila i nakratko mu stisnula butinu. Ti dobro zna ta tee mojim venama." Klimnuo je glavom. To znam." Morao je da prizna da je i pored ogromne elje da vodi svoj narod, najsretniji ipak bio kraj Zine. udeo je za vremenom kada e rat biti zavren i kad e moi da zbaci ratniku odoru i bude samo njen suprug i otac njihove dece. Zina", poeo je, skrenuvi s puta tako da su sad poskakivali po neravnoj stazi koja je niz liticu vodila ka njihovom cilju, nikada nismo priali o nama." Kako to misli?" Naravno da je vrlo dobro znala ta misli i samo je pokuavala da prikrije svoj strah od direktnog izjanjavanja. Naravno da jesmo." Put je postajao sve strmiji i on je usporio vonju. Zina je ugledala poslednje skretanje ispred njih: iza ih je ekala stenovita uvala i nemirna voda Severnog Atlantika. Nismo o budunosti, o braku, o deci koju emo jednog dana imati. Ima li boljeg trenutka da se zakunemo jedno drugome na ljubav?" Bornovo zavetanje____________________________________________367 Tada je shvatila koliko je eih imao dobru intuiciju. Jer, po njegovim recima, Hasan Arsenov je sam sebe osudio. Plaio se smrti. Prepoznala je to u izboru njegovih rei, ako ne u glasu i oima. Videla je sada da sumnja u nju. Ako je ita nauila otkako se pridruila pobunjenicima, bilo je to da sumnja uvek podriva inicijativu, odlunost i naroito akciju. Moda se otkrio samo zbog ove ekstremno napete situacije, ali njoj se, kao i eihu, gadila njegova slabost. Hasanove sumnje u nju sigurno e uticati na njegovo rezo-novanje. Uasno je pogreila to je pourila da vrbuje Magometa, ali nije mogla da doeka tu Seihovu budunost. Mada, sudei po onako nasilnoj Hasanovoj reakciji, mora da je od ranije neto sumnjao. Da li je smatrao da vie ne moe da joj veruje? Stigli su na dogovoreno mesto petnaest minuta pre vremena. Okrenula se i obuhvatila mu lice akama. Neno je rekla: Hasane, ti i ja dugo hodamo jedno uz drugo u senci smrti. Preiveli smo Ala-hovom voljom, ali i zbog postojane privrenosti koju gajimo jedno prema drugom." Nagnula se napred i poljubila ga. Sada se zakli-njemo jedno drugom jer elimo da Alah poseje smrt, vie nego to nai neprijatelji ele ivot." Arsenov je nakratko zamurio. To je bilo ono to je eleo da uje od nje, ono to je strepeo da mu nikada nee rei. Zato je, sad je shvatao, tako runo zakljuio da ga vara s Magometom. ,,U Alahovim oima, pod Alahovom rukom, u Alahovom srcu", ree kao da je blagosilja. Zagrlili su se, ali Zina je, naravno, u mislima bila negde daleko, preko Atlantika. Pitala se ta eih radi u tom trenutku. udela je da ugleda njegovo lice, da bude u njegovoj blizini. Uskoro, govorila je sebi. Uskoro e sve to je elela biti njeno. Posle izvesnog vremena izali su iz kombija i stajali posmatrajui obalu, sluajui kako se talasi lome o stene i nestaju. Mesec se vie nije video, budui da su noi na ovako dalekom se veru bile kratke. Za pola sata e se mrak povui i osvanue jo jedan dug dan. Nalazili su se skoro na sredini uvale; njena dva kraka pruala su se da je zatite od plime, pa su talasi bili mali i nisu predstavljali opa368 Erik Lustbader snost kao na drugim mestima. Hladan vetar koji se dizao sa crne vode Zini j'e doneo drhtavicu, a Arsenovu - olakanje. Ugledae snop svetla kako se tri puta gasi i pali. Brod je stigao. Arsenov ukljui lampu i uzvrati

dogovorenim signalom. Mogli su jedva da razaznaju ribarski brod kako ulazi u zaliv, bez ukljuenih sve-tala. Otili su do kombija i zajedno izneli svoj teret do linije plime. Iznenadie se kad te ponovo budu videli", ree Arsenov. To su eihovi ljudi, njih nita ne iznenauje", odgovorila je Zi-na, svesna toga da je eih rekao Hasanu da je ona ve upoznala ovu ekipu. Naravno, eih e ih na to sigurno ve upozoriti. Arsenov ukljui ponovo baterijsku lampu i oni ugledae kako im se pribliava amac na vesla, dobrano natovaren i potopljen od teine. U njemu su se nalazila dvojica mukaraca i naslagani sanduci -pravi ribarski brod bio bi jo vie natovaren gajbicama. Arsenov je pogledao na sat; nadao se da e zavriti pre prvog svetla. Ona dvojica usmerie pramac ka ljunkovitom delu obale i iza-oe iz amca. Nisu troili vreme na upoznavanje ve su, kao to im je i nareeno, tretirali Zinu kao da se ve poznaju. S velikom efikasnou, njih etvoro istovarie sanduke i nasla-gae ih uredno pozadi u kombi. Arsenov zau neki zvuk, okrete se i kad je video da jo jedan amac stie do obale, znao je da e stii sve da obave pre zore. Natovarili su Magometov les na prvi amac koji je sada bio prazan i Zina dade nareenje ljudima da ga izbace kad stignu na otvoreno more. Posluali su je bez pitanja, to se Arsenovu dopalo. Oigledno je ostavila na njih utisak onomad kada je nadgledala isporuku za njih. Za kratko vreme, njih estoro istovarili su ostatak sanduka u kombi. Zatim su se utke vratili u svoje amce kao i kad su doli. Arsenov i Zina su im pogurali amce i oni su krenuli natrag do ribarskog broda. Arsenov i Zina se pogledae. Sada kada je teret stigao, misija je odjednom delovala stvarnije nego ikad. Osea li, Zina?" upitao ju je Arsenov, stavivi dlan na jedan od sanduka. Osea li smrt koja se ovde krije?" Ona pokri njegovu ruku svojom. Ono to oseam je pobeda." Bornovo zavetanje____________________________________________369 Odvezli su se natrag do baze gde su ih doekali ostali lanovi grupe, koji su uz pomo peroksida, farbe za kosu i kontaktnih soiva u boji sada izgledali potpuno drugaije. Nije se pominjala Magometova smrt. Stradao je, i niko od njih, sada kada se misija tako pribliila, nije eleo da zna detalje - imali su vanijih briga na pameti. Paljivo su istovarili i otvorili sanduke i nali u njima heklere, pakovanja eksploziva C4 i odela za biohemijsku zatitu. U jednoj gajbici, manjoj od ostalih, nalazio se mladi luk, upakovan u kese, na tankom ledu. Arsenov pokaza rukom Ahmedu da navue gumene rukavice i odnese gajbicu s lukom do kombija na kom je pisalo HAF-NARFJORDUR FINE FRUITS & VEGETABLES. Zatim se plavooki i plavokosi Ahmed popeo u kombi i odvezao. Poslednji sanduk ostao je da ga otvore Zina i Arsenov. U njemu je bio NX 20. Zajedno pogledae unutra, ugledae dve polovine rasprivaa kako nevino lee u svom kuitu od stiropora i setie se dogaaja kom su prisustvovali u Najrobiju. Arsenov baci pogled na sat. Seih e uskoro stii s punjenjem." Poee poslednje pripreme. Neto posle devet sati ujutru, jedan kombi iz prodavnice nametaja Fontana Department" pristigao je do ulaza u podrum firme Huma-nistas Ltd, gde su ga zaustavila dva radnika obezbeenja. Jedan od njih pregledao je dnevnu radnu listu i mada je video da je iz iste prodavnice takva isporuka bila predviena za kancelariju Itana Her-na, ipak je zatraio da vidi tovarni list. Kad se voza pobunio, naredio mu je da otvori kamionet. Popeo se unutra, proverio svaku stavku na listi, a zatim su on i njegov kolega otvorili svako pako-vanje da se uvere da se unutra nalaze dve stolice, kredenac, ormari i sofa. Otvorili su svaka vratanca na kredencu i ormariu, prove-rili ima li neto unutra, odigli jastuie sa sofe i pomerili stolice. Utvrdivi da je sve u redu, vratie mu tovarni list i uputie vozaa i njegovog pomonika do Hernove kancelarije. 370 Erik Lustbader Voza se parkirao nedaleko od lifta i on i njegov kolega isto-varie nametaj. Tek iz etvrtog puta uspeli su sve da iznesu do estog sprata gde ih je ekao Hern. Predusretljivo im je pokazao gde da ostave koji komad nametaja, a oni su isto tako predusretljivo primili velikodunu napojnicu u znak zahvalnosti za obavljeni posao. Kada su otili, Hern je zatvorio vrata i poeo po abecednom redu da reda u ormar nagomilane fascikle koje su do tada leale na podu kraj pisaeg stola. Vladala je tiina tipina za efikasno organi-zovanu kancelariju. Nakon izvesnog vremena Hern ustade i prie vratima. Otvorivi ih, nade se licem u lice sa enom koja je bila prisutna kad su jue kasno po podne unosili u zgradu onog oveka na nosilima. Vi ste Itan Hem?" Kada je klimnuo potvrdno glavom, ona je ispruila ruku. Anika Vadas." Nakratko joj je stisnuo aku pomislivi kako je jaka i suva. Se-tio se Kanovog upozorenja i napravio

neduan, Ijubopitljiv izraz lica. Da li se poznajemo?" Ja sam Stepanova prijateljica." Imala je obezoruavajui osmeh. Mogu li da uem ili ste upravo izlazili?" Pa, imam jedan sastanak...", pogledao je na sat, uskoro." Neu vas dugo zadravati." Prila je sofi, sela i prekrstila noge. Posmatrala je Herna sa iekivanjem i budnou. On sede u svoju fotelju i okrete se ka njoj. Kako mogu da vam pomognem, gice Vadas?" Mislim da ste neto pogreno shvatili", rekla je lukavo. Pitanje je kako ja mogu da pomognem vama?" On odmahnu Igavom. Ne razumem vas ba najbolje." Bacila je pogled po kancelariji, mrmljajui neto sebi u bradu. Zatim se nagnula napred i naslonila laktove o koleno. Ja mislim da me razumete, Itane." Opet taj osmeh. Vidite, ja znam o vama neto to Stepan ne zna." On natera sebe da ponovo zalepi onaj upitni izraz lica, rairivi bespomono ruke. Previe se trudite", rekla mu je odseno. Znam da radite za jo nekog osim za Stepana." Ne znam..." ? Bornovo zavetanje 371 Ali, ona je stavila prst preko usta. Videla sam vas jue u garai. Niste tamo ili da se nadiete istog vazduha, a ak i da jeste, previe ste bili zainteresovani za ono to se dogaalo." Bio je previe zaprepaen da bi mogao da izusti bilo ta u svoju odbranu. A i pitao se, emu? Provalila ga je, mada je mislio da je bio jako paljiv. Zurio je u nju. Bila je zaista prelepa, ali je ta-koe bila i opasna. Nakrivila je glavu. Ne radite za Interpol - nemate njihove navike. CI A - ne bih rekla. Stepan bi znao da su Amerikanci pokua-' li da se infiltriraju u njegovu organizaciju. Za koga onda, hm?" Hern je utao, nije mogao ni re da izusti. Samo se plaio da ona moda zna - da sve ve zna. Sto ste se toliko prestravili, Itane?" Ustala je. Nije mi toliko vano, zaista. Samo mi je potrebna polisa osiguranja u sluaju da ovde stvari krenu naopako. A to ste vi. Zasada emo vae malo izdajstvo uvati kao nau malu tajnu." Prela je preko kancelarije i izala pre nego to je Itan smislio odgovor. Jedno vreme je samo sedeo, u oku. Onda je najzad ustao i otvorio vrata da pogledao levo-desno niz hodnik, kako bi se uve-rio da je zaista otila. Zatim je zatvorio vrata, priao sofi i rekao: Vazduh je ist." Jastuci se pomerie i on ih odloi na itison. Kad je video ko-meanje ispod dasaka kreveta, pruio je ruku i odigao ih. Ispod njih je umesto madraca leao Kan. Hern je primetio da je sav obliven znojem. Znam da si me upozorio, ali..." Tiho." Kan izae iz prostora ne veeg od mrtvakog sanduka. Hern se pokazao kao kukavica, ali Kan je sad imao druge brige na pameti osim kako da ga kazni. Samo pazi da ne ponovi istu greku." Kan prie vratima i oslunu. Iza njih se uo samo um po kancelarijama na spratu. Bio je obuen u crne pantalone, cipele, koulju i kratku jaknu. Hernu je delovao nekako kabastiji u gornjem de-lu nego kad ga je poslednji put video. Vrati jastuke na mesto", ree mu Kan, i vrati se poslu kao da nita nije bilo. Ima uskoro neki sastanak? Obavezno idi i pobrini se da ne kasni. Sada je najvanije da sve izgleda normalno." 372 Erik Lustbader Hern kiimnu glavom, vrati one daske na mesto i poreda jastuke. Mi smo na estom spratu", rekao je. Tvoja meta je na etvrtom." Da pogledam planove." Hern sede za kompjuter i pronae plan zgrade. Da vidim etvrti sprat", ree Kan nagnuvi se preko njegovog ramena. Kad ga je Hern naao, Kan se paljivo zagledao u njega. ta je ovo?" pitao je, pokazujui prstom. Ne znam." Hern pokua da zumira. Deluje kao prazan prostor." Ili", ree Kan, odaja pored Spalkove spavae sobe." Osim to nema ni ulaz ni izlaz", primeti Hern. Zanimljivo. Pitam se da nije g. Spalko uneo neke izmene bez znanja arhitekte?" Zapamtivi kako izgleda plan sprata, Kan se okrenuo od monitora. Saznao je sve to je mogao, sada je morao da ode na lice me-sta. S vrata je dobacio Hernu: Zapamti! Na sastanak mora da stigne na vreme." A ti?" upita ga Hem. Tamo ne moe da ue." Kan je odmahnuo glavom. to manje zna, to bolje."

Dugo islandsko jutro doekano je zastavama, ispunjeno jarkim sve-tlom sunca i mineralnim isparenjima iz termalnih izvora. Na jednom kraju aerodroma Keflavik" podignute su ogromne aluminijumske skele za veliki podijum i doneseno je ozvuenje, a Dejmi Hal, Boris Ilji Karpov i Fejd-al-Saud postarali su se da taj prostor bude naj-bezbednija zona na aerodromu. Nijedan od njih, ak ni drug Boris, inilo se, nije bio zadovoljan odlukom da se njihovi lideri tako javno pojave, ali tu su svi efovi drava bili jednoglasni. Smatrali su da je imperativ ne samo javno pokazati solidarnost, ve i nedostatak svakog straha. Svi su, kada su preuzimali dunost, znali da postoji rizik od atentata i bili savreno svesni da se taj rizik oigledno uveao kada su prihvatili da uestvuju na samitu. Svi su, meutim, znali da je takva opasnost sastavni deo njihovog posla. Kada se sprel Bornovo zavetanje___________________________________________373 ma da promeni svet, onda pouzdano zna da e biti onih koji e ti stajati na putu. I tako su se tog jutra kada je poeo samit, zastave Sjedinjenih Drava, Rusije i etiri najuticajnije islamske nacije vijorile i pucketale na ledenom vetru, proelje platforme bilo je ukraeno logom samita oko ijeg reenja su se dugo natezali, naoruani ljudi nalazili se na svojim mestima rasporeeni po zoni obezbeenja i snajperisti su bili na svim moguim strateki vanim mestima. Stigli su predstavnici tampe iz svih zemalja sveta od kojih su traili da dou dva sata pre poetka konferencije. Sve novinare su metodino pretresali, proveravali akreditacije, uzimali im otiske prstiju i proveravali ih u raznim bazama podataka. Fotografe su upozoravali da ne stavljaju film u aparat pre naznaenog vremena, jer su i njih rendgenski proveravali na licu mesta, pregledali su svaku kasetu s filmom i nadgledali svakog fotografa ponaosob dok stavlja film u aparat. to se tie mobilnih telefona, oni su im oduzeti, paljivo oznaeni i odloeni van zone rizika da ih vlasnici podignu nakon zavrene konferencije. Nisu prevideli nijedan jedini detalj. Kada je izaao predsednik Sjedinjenih Drava, Dejrni Hal je stajao pored njega uz elu svitu agenata tajne slube. Hal je bio u stalnom kontaktu sa svim lanovima svoje ekipe kao i ostala dva efa obezbeenja, preko bubica u uhu. Odmah iza amerikog predsed-nika izaao je Aleksandar Jevtuenko, predsednik Rusije, u pratnji Borisa i namrtenih agenata ruske slube bezbednosti. Iza njega bili su efovi etiri islamske drave, sa svojim obezbeenjem. Gomila je, zajedno s novinarima, nagrnula napred, ali su ih zadrali pred podijumom na koji su se velikodostojanstvenici upravo popeli. Isprobani su mikrofoni, ukljuile se televizijske kamere. Prvo je mikofon uzeo predsednik SAD. Bio je visok, zgodan ovek upadljivog nosa i budnih oiju. Obraam se svim stanovnicima sveta", poeo je snanim, govornikim glasom koji je prekalio u mnogim izbornim kampanjama, ije je nedostatke izbrusio na brojnim konferencijama za tampu i obogatio intimnim obraanjima u Rouz Gardenu i Kemp Dejvidu. Ovo je veliki dan za svetski mir i za meunarodnu borbu za pravdu, a protiv mraka nasilja i terorizma. Danas, jo jednom stojimo na raskru svetske istorije. Hoemo li dozvoliti da itavo covecanstvo 374 Erik Lustbader zaroni u mrak straha ili emo zajedno krenuti u borbu protiv neprijatelja ma gde se oni skrivali? Sile terorizma su se ustremile na nas. Nemojte zaboraviti, terorizam je hidra savremenog sveta, zver sa mnogo glava. Nemamo nikakvih iluzija kada je u pitanju teina puta koji nas oekuje, ali nas nita nee omesti u naoj elji da zajedniki krenemo napred. Samo ujedinjeni moemo pobediti ovu neman. Samo ujedinjeni imamo anse da ovaj na svet uinimo bezbednim mestom za svakog njenog stanovnika." Po zavretku predsednikovog govora prolomio se gromoglasan aplauz. Ovaj zatim predade mikrofon predsedniku Rusije koji je rekao manje-vie to isto i takoe bio doekan gromoglasnim aplauzom. Govorila su i etvorica lidera arapskih zemalja, jedan po jedan, i mada su im reci bile opreznije, i oni su naglasili goruu potrebu za ujedinjenim naporima na iskorenjivanju terorizma jednom zauvek. Usledio je potom krai period odgovaranja na pitnaja, nakon kog su estorica lidera stali jedan uz drugog da se fotografiu. Bio je to impresivan prizor i delovao je jo impresivnije kada su se svi uhvatili za ruke i podigli ih visoko iznad glava da ovim gestom bez presedana ilustruju solidarnost istoka i zapada. Kad je gomila polako krenula da se razilazi, raspoloenje je bilo slavljeniko. ak i najsumniaviji novinari i fotografi sloili su se u oceni da je samit sjajno otpoeo. Shvatate li vi da mi je ovo trei nekoliko gumenih rukavica?" Stepan Spalko sedeo je za izgrebanim i okrvavljenim stoiem, na stolici na kojoj je prethodnog dana sedela Anika. Pred njim je stajao sendvi sa slaninom, zelenom salatom i paradajzom koji je za-voleo dok je izmeu raznih operacija boravio u SAD. Sendvi je stajao na tanjiru od finog, mlenobelog kineskog porcelana, a u desnoj ruci je drao au sa drkom od najfinijeg kristala napunjenu odleanim bordoom".

Nije vano. Ve je kasno." uknuo je staklo runog asovni-ka. Sve mi se ini, g. Born, da se moja sjajna zabava zavrava. Moram vam rei da ste mi pruili divno celoveernje iskustvo." Kad se nasmejao, smeh mu je zvuao kao lave. to je vie nego to sam ja priutio vama, usuujem se da kaem." Bornovo zavetanje 375 Sendvi je stajao iseen na dva jednaka trougla, onako kako je traio. Uzeo je jedan i zagrizao ga, vaui polako i sa zadovoljstvom. Znate. g. Borne, sendvi sa slaninom, zelenom salatom i paradajzom ne valja ako slanina nije svee preprena i, po mogustvu, iseena na debele nite." Progutao je zalogaj, spustio je sendvi i uzevi kristalnu au, izbukao gutljaj bordoa" u ustima. Zatim je odgurnuo stolicu, ustao i otiao do Dejsona Born koji je sedeo zavezan u zubarskoj stolici. Glava mu je pala na grudi, a pola metra oko njega pod je bio poprskan krvlju. Spalko podie Bornu glavu pridravi je lankom prsta. Oi, koje je beskrajni bol liio svakog sjaja, bile su mu upale i sa crnim podonjacima, a iz lica kao da je nestala i poslednja kap krvi. Pre nego to odem, moram vam rei kako je to ironino. Blii se as naeg trijumfa. Nije ni vano koliko znate. Sada nije vie vano hoete li progovoriti ili ne. Samo je vano da ste ovde kod mene, na sigurnom, i da nikako ne moete da preduzmete nita protiv mene." Nasmejao se. Kakvu ste uasnu cenu platili za utanje. A zbog ega, g. Born? Niega!" Kan je primetio da straar stoji u hodniku kraj lifta i oprezno se povukao natrag ka izlazu na stepenite. Kroz staklo na vratima, ojaano icom, video je da dvojica naoruanih straara pue i razgovaraju na odmoritu. Svakih petnaest sekundi neki od njih dvojice bacio bi pogled kroz staklo na vratima, proveravajui hodnik na estom spratu. Stepenie je bilo i previe dobro uvano. Vratio se natrag. Normalnim, oputenim korakom krenuo je hodnikom i izvadio vazduni pitolj nabavljen kod Oskara, drei ga uz butinu. im ga je straar ugledao, Kan je uperio oruje i ispalio mu strelicu u vrat. ovek se na mestu sruio, onesveen hemikalijom u koju je bio umoen vrh strelice. Kan potra. Uhvati straara i poe da ga vue ka mukom toaletu kad naie drugi straar s pitoljem uperenim u Kanove grudi. Ne mrdaj!" uzviknu. Baci oruje da vidim prazne ruke." Kan je uradio kako je naredio. Dok je podizao ruke da ga straar pretrai, dodirnuo je oprugu koja je ispalila iglicu sakrivenu s 376 Erik Liistbader unutranje strane rukava. Straar se samo uhvatio za grlo. Ubod je delovao kao obian ujed insekta. Odmah je, meutim, shvatio da nita ne vidi. Bila je to njegova poslednja misao pre nego to e izgubiti svest. Kan odvue oba tela do mukog toaleta i zatim pritisnu dugme na jednoj ploi na zidu. Trenutak kasnije otvorie se dupla vrata lifta. On ude i pritisnu dugme za etvrti sprat. Lift poe da se sputa, ali kad je proao peti sprat, cimnuo se i stao, ostavi tako zaustavljen. Kan je pritisnuo nekoliko dugmia, ali bez efekta. Lift je stajao zaglavljen i to oigledno namerno. Znao je da ima vrlo malo vremena da pobegne iz zamke koju mu je Spalko postavio. Popeo se na rukohvate u kabini i ispruio se da dohvati otvor za odravanje liftova. Taman je hteo da ga odgurne kad je zastao da ga paljivije pogleda. Kakav je to metalni odsjaj? Izvadio je mini-bateriju dobijenu od Oskara i uperio je na zavrtanj u najudaljenijem uglu poklopca. Oko njega je bio obmotan komadi bakarne ice. Bila je to bomba! Kan je znao da e onoga trenutka kad pokua da podigne poklopac, aktivirati punjenje na vrhu kabine. U tom trenutku izgubi oslonac i oseti kako se kabina kree na-dole niz otvor. Spalku je zazvonio telefon i on je izaao iz sobe za ispitivanje. Kroz prozore njegove spavae sobe ulivala se svetlost dana i on oseti na licu njenu toplotu im je uao u prostoriju. Da?" Sluao je kako mu apuu na uvo reci od kojih mu se ubrza puls. On je tu! Kan je tu! Stisnuo je aku u pesnicu. Sad ih ima obojicu! Njegov posao je ovde skoro sasvim zavren. Poslao je svoje ljude na trei sprat, a onda pozvao glavnog za obezbeenje i naredio mu da otponu protivpoarnu vebu zbog koje e sve obino osoblje Humanistasa napustiti zgradu. Za dvadeset sekundi oglasio se alarm i u itavoj zgradi mukarci i ene poeli su da naputaju kancelarije i smireno se kreu ka stepenitu odakle su ih sprovodili dalje na ulicu. Spalko je do tada ve pozvao svog vozaa i pilota naredivi ovom drugom da pripremi avion koji je ekao u hangaru Humanistasa na aerodromu Ferihe". Po njegovim instrukcijama, Bornovo zavetanje 377 avion je ve bio natoio gorivo i let je ve bio prijavljen kontroli letova. Pre nego to e se vratiti Dejsonu Bornu, morao je da obavi jo jedan poziv. Kan je u zgradi", rekao je Aniki kada se javila na telefon. Zaglavljen je u liftu i ja sam ve poslao

ljude da se postaraju za njega, ali ti ga poznaje bolje nego iko." Kad mu je odgovorila, promrsio je: Ne iznenauje me. Ti se postaraj za to prema svojoj pro-ceni." Kan ivicom dlana udari dugme za hitne sluajeve, ali nita se ne desi i lift nastavi neumitno da se sputa. Jednom alatkicom iz Oskaro-vog kompleta brzo je otvorio kontrolnu tablu. Unutra se nalazio smo-tuljak raznih ica, ali on odmah primeti da su ice za zaustavljanje u sluaju opasnosti izvuene. Spretno ih je vratio na svoje mesto i istog asa u kako kripi metal, jer se kabina lifta, po aktiviranju konice zatresla i stala. Zaustavila se izmeu treeg i etvrtog spra-ta, a Kan, maksimalno usredsreen i zaustavljenog daha, nastavi da prka neto sa icama. Na treem spratu, naoruani Spalkovi ljudi stigli su do spoljnih vrata lifta. Upotrebivi klju za sluaj poara, runo su otvorili vrata i pred njima se ukazao otvor. Tik iznad njih video se donji deo zaustavljene kabine. Imali su nareenje i znali su ta im je initi. Na-nianivi heklerima, otvorili su vatru i zagluujua kia metaka smrvila je treinu poda kabine. Niko ne bi mogao da preivi takvu vatrenu silu. Kan se, raspet, nogama i rukama snano odupirao o zidove otvora lifta i posmatrao kako kabini otpada deo poda. Od rikoeta su ga titila vrata kabine i sam otvor. Bio je prevezao ice iza ploe tako da moe da otvori vrata kabine tek toliko da se kroz njih provue. Izmigoljio se iz kabine i popeo se otprilike do visine vrha kabine kad je poela paljba. 378 Erik Lustbader Tada, dok je pucnjava jo odjekivala, zauo je neko zujanje kao da je roj osa upravo izleteo iz konice. Pogledavi gore vide kako se nekoliko kablova poput zmija sputa odozgo. Samo nekoliko trenutaka kasnije, dva do zuba naoruana straara u interventnoj opremi spustie se niz kablove. Jedan ga ugleda i uperi ka njemu pitolj. Kan opali iz pitolja i njemu ispade oruje iz oputenih prstiju. Kad je drugi nanianio u Kana, ovaj skoi na onesveenog uvara koji je zahvaljujui sponama i dalje visio s kabla. Onaj drugi, lica skrivenog iza vizira, opali u Kana koji zavrte uvara s kojim je visio na kablu da doeka umesto njega metak. Zatim je zamahnuo nogom i izbio mu oruje iz ruke. Obojica padoe na vrh kabine. Bledunjava kockica pogubnog eksploziva C4 stajala je zalepljena za otvor na vrhu gde je bila na brzinu povezana s detonatorom. Kan je video da su rafovi labavi. Kad bi bilo ko od njih dvojice sluajno udario u poklopac i iole ga pomerio, ela kabina bi odletela u vazduh. Kan povue obara, ali se straar, koji je video kako je ovaj onesposobio njegovog kolegu, bacio u stranu, otkotrljao, nogom izbio Kanu oruje iz ruke i dograbio hekler svog kolege. Kan ga svom snagom zgazi po ruci uvrui petom kako bi ovaj ispustio oruje. Upravo tada zau se rafalna paljba s treeg sprata odakle su straa-ri pucali u aht lifta. uvar resi da iskoristi trenutak nepanje, zveknu Kanovu nogu u stranu i uspe da mu otme pitolj. Kada je opalio, Kan je skoio s vrha kabine i skliznuo niza zid ahta do konice koja je trcala. Sklonivi se od kie metaka on poe neto da aka na mehanizmu konice. uvar na vrhu kabine pratio je ta ovaj radi i sada je, leei potrbuke, nianio u Kana. Kada je opalio, Kan oslobodi mehanizam konice. Lift poe da propada niz aht zajedno s iznenaenim uvarem. Kan dograbi najblii kabl i poe da puzi uz njega. Stigao je do etvrtog sprata i upravo je prikljuivao naiztneninu struju na magnetnu bravu, kada je kabina lifta udarila o pod ahta u suterenu. Eksplozija je grunula uz otvor tano u trenutku kada je prekinuto magnetno kolo brave i Kan se bacio kroz vrata. Ceo hodnik na etvrtom spratu bio je u mermeru boje bele ka-fe. Lampe s abaurima od mat stakla odavale su fino, diskretno svetio. im je Kan stao na noge, primetio je na samo metar i po od Bomovojffvetanje_________________________________________379 sebe Aniku kako bei niz hodnik. Oigledno je bila nespremna i sasvim mogue, pomislio je, prilino uplaena. Oigledno, ni ona ni Spalko nisu raunali na to da e on stii do etvrtog sprata. Nasme-jao se u sebi, krenuvi u poteru. Nije im se udio - izveo je prilian podvig. Ispred njega, Anika zamae kroz neka vrata. Kada ih je zalupila za sobom, Kan je zauo kljocanje brave. Znao je da e morati da stigne do Borna i Spalka, ali Anika je predstavljala nepredvidivi rizik koji nije smeo da ignorie. Izvadio je sveanj kalauza jo pre nego to je stigao do vrata. Ubacio je jedan i lako pronaao lebo-ve u bravi. Trebalo mu je manje od petnaest sekundi da otvori bravu, i Anika nije imala dovoljno vremena da stigne do drugog kraja prostorije. Bacila je uplaen pogled preko ramena pre nego to e pobei u drugu sobu. Da je imao vremena da razmisli, posumnjao bi u taj njen izraz lica. Anika nikada nije pokazivala strah. Posumnjao je, meutim, kada je ugledao tu groznu prostoriju, malu i etvorougaonu, bez prozora i bez ikakvog drugog nametaja. Delovala je nedovreno, bila svee okreena u pretee belo, ak i iroke gipsane lajsne bile su be-le. U sobi nije bilo nikakvog nametaja, niega. Posumnjao je, meutim, prekasno, jer je ve zauo tiho siktanje. Bacivi pogled navie, ugledao je visoko na zidovima male otvore iz kojih je itao gas. Zadravi dah, krenuo je ka udaljenim vratima. Otkljuao je bravu kalauzom, ali i dalje nije mogao da otvori vrata. Pomislio je da sigurno s druge strane imaju neki zasun

i potrao natrag ka vratima kroz koja je uao. Uhvativi se za kvaku, ustanovio je da su sada i ova vrata spolja zamandaljena. Gas je polako ispunjavao zatvorenu prostoriju. Bio je uhvaen u lukavu zamku. ?;,,!;; , , * ' Odmah do mlenobelog tanjira od kineskog porcelana s mrvicama i ae s talogom od bordoa", Stepan Spalko je poredao stvari koje je pronaao kod Borna: keramiki pitolj, Konklinov mobilni, sveanj novanica i no skakavac. 380 Erik Lustbader Born je, sav izmuen i krvav, satima ve bio u stanju delta meditacije, prvo da bi preiveo nepodnoljivu bol koju mu je nanosio svaki ubod Spalkovih instrumenata, a zatim i da bi sauvao u sebi izvesno jezgro energije i najzad mogao da se otrese poraavajuih posledica muenja i povrati snagu. Pomisao na Meri, Alison i Dejmija liznula bi njegovim ispranjenim umom kao hiroviti plamen, ali slike koje su mu se najivlje vraale bile su one iz suncem sprenog Pnom Pena. U njegovom umu, umirenom do take potpune koncentracije, vaskrsli su Dao, Ali-sa i Doua. Bacao je bejzbol loptu Doui i pokazivao mu kako da koristi rukavicu koju je doneo iz Amerike, kada se Doua okrenuo ka njemu i rekao: Zato si pokuao da napravi nae dvojnike? Zato nas nisi spasio?" Na trenutak se zbunio dok nije ugledao Kano-vo lice, okruglo poput punog meseca na nonom nebu bez zvezda. Kan je otvorio usta i kazao: Pokuao si da napravi dvojnike Do-ue i Mise. ak si koristio ista prva slova za njihova imena." Poeleo je da se probudi iz meditacije nametnute silom prilika, da napusti ove zidine iza kojih se zaklonio od razornog bola kojem ga je Spalko izloio i bio je spreman na sve samo da pobegne od tog lica punog optube, od tog uasnog oseaja krivice. Krivica. Beao je od sopstvene grize savesti. Sve do trenutka kad mu je Kan saoptio svoj identitet, beao je od istine koliko ga noge nose, ba kao onda kada je pobegao iz Pnom Pena. Mislio je da bei od tragedije koja ga je zadesila, no, istina je bila da je beao pred teretom nepodnoljive grize savesti. Nije se naao na mestu da zatiti svoju porodicu kada im je bio najpotrebniji. Zalupivi vrata pred istinom, pobegao je. Tako mu bog pomogao, tu se pokazao, ba kako je Anika i rekla, kukavicom. Dok ga je Born gledao zakrvavljenim oima, Spalko je uzimao njegov novac i pitolj. Iskoristio sam te da kerove belosvetskih kon-traobavetajnih slubi drim podalje od mog traga. U tome si mi dobro posluio." Uperio je cev tano Bornu meu oi. No, naalost, vie mi nisi od koristi." Prst mu je ve stezao obara. Bornovo zavestanje 381 Utom Anika ue u sobu. Kan je stigao na sprat", rekla je. I protiv sebe, Spalko se iznenadio. uo sam eksploziju. Nije stradao u njoj?" Nekako je uspeo da otkai lift. Eksplodirao je u suterenu." Sreom i poslednja isporuka oruja je otila." Udostojio ju je pogledom. Gde je sada Kan?" Ostao je zakljuan u sobi. Vreme je da krenemo." Spalko klimnu glavom. Do sada je uvek nepogreivo umela da proceni Kanove sposobnosti. Bio je u pravu kada ju je ohrabrio da stupi s njim u vezu. S takvim svojim dvolinim karakterom, upoznala je Kana bolje nego to se nadao. Ostao je da pilji u Borna, siguran da njih dvojica ba nisu sasvim zavrili posao. Stepane." Anika je spustila ruku na njegovu miicu. Avion eka. Potrebno nam je vreme da neopaeno izaemo iz zgrade. Aktivirani su protivpoarni ureaji i sav kiseonik je isisan iz ahta lifta, tako da nema anse da doe do veeg oteenja. Ipak, u hodniku sigurno jo gori vatra i vatrogasci e svakog asa stii, ako ve nisu." Na sve je mislila. Spalko je pogleda s divljenjem. Zatim, bez ikakvog upozorenja, zamahnu rukom kojom je drao Bornov keramiki pitolj i zveknu buretom Borna po obrazu. Ovo u poneti kao suvenir s naeg prvog i poslednjeg susreta." Zatim on i Anika izaoe. Kan je leao na stomaku i besno zabadao maleni pajser koji je traio od Oskara u gipsani reljef. Oi su ga pekle i suzile su od gasa, a plua samo to mu nisu ekplodirala od nedostatka kiseonika. Za samo nekoliko sekundi e se onesvestiti i njegov organizam e se instinktivno prepustiti gasu. Meutim, upravo u tom trenutku pode mu za rukom da odvoji gipsanu modlu od zida i on smesta oseti dotok sveeg vazduha iz susedne prostorije. Ugurao je nos u otvor koji je napravio i udahnuo. Zatim je,

zaustavivi dah, hitro postavio malo punjenje eksploziva C4 koji mu je nabavio Oskar. Ovo je, pored ostalih stvarica s njegove liste, jasno govorilo Oskaru koliko je opasan poduhvat u koji se uputa, i on je sam predloio Kanu da ponese komplet za hitne situacije sa sobom, kao dodatnu zatitu. 382 Erik Lustbader Uguravi opet nos u otvor, Kan ponovo duboko udahnu i zatim u otvor ugura paketi eksploziva, to je bolje mogao. Odbauljavi do drugog kraja sobe, aktivirao je detonator. Od eksplozije se uruio deo zida ostavivi za sobom rupu. Ne ekajuc'i da se slegne praina i ljaka, Kan uskoi kroz rupu u zidu pravo u Spalkovu spavau sobu. : i Suneva svetlost prodirala je kroz prozore iza kojih je svetlucao Dunav. Kan otvori irom sve prozore kako bi gas izaao to pre napolje. Zauo je sirene i pogledavi dole, video je vatrogasna i policijska kola i paniku na ulici. Odmakao se od prozora i pogledao oko sebe pokuavajui da se orijentie prema planovima koje mu je Hern pokazao na kompjuteru. Okrenuo se ka prostoru koji je na planovima bio prazan i ugledao na zidu uglaanu drvenu oplatu. Prislanjajui uho uz svaku plou ponaosob, kuckao je po drvetu. Trea ploa s leve strane otkri mu da su tu skrivena vrata. Pristisnuo je levi kraj ploe i ona se okrenu, proputajui ga. Kan ue u prostoriju crnih betonskih zidova s belim podnim ploicama. Oseala se na krv i znoj. Naao se licem u lice sa okrvavljenim, izmuenim Dejsonom Bornom. Zurio je u njega onako zavezanog, na zubarskoj stolici oko koje je pod bio sav poprskan krvlju. Born je bio go do pojasa. Ruke, ramena, grudi i leda bila su sva u oteenim ranama i naduvenom mesu. Dva spoljnja sloja zavoja oko rebara bila su uklonjena, ali trei, poslednji, jo je bio netaknut. Born okrete glavu i uputi Kanu pogled ranjenog bika, krvavog, ali ne i savladanog. uo sam drugu eksploziju", ree Born slabanim glasom. Mislio sam da su te ubili." Razoaran si?" zareao je Kan. Gde je on? Gde je Spalko?" Bojim se da si za njega zakasnio", ree Born. Otiao je, i Ani-ka Vadas sa njim." Radila je za njega sve vreme", ree Kan. Pokuao sam da te upozorim na klinici, ali nisi hteo da uje." Bornovo zavetanje__________________________________________ 383 Born uzdahnu i zatvori oi pred otrim prekorom. Nisam imao vremena." Ti izgleda nikad nema vremena da uje." Kan prie Bornu. Grlo mu se stezalo. Znao je da bi morao da krene za Spalkom, ali neto mu nije dalo da se pomakne. Zurio je u rane koje je Spalko naneo Bornu. Born mu ree: Hoe li me sada ubiti." Nije zvualo kao pitanje, pre kao konstatacija. Kan je znao da nikad vie nee imati ovakvu priliku. Ona mrana kugla u njemu koju je gajio, koja je postala njegov stalni pratilac, koja se svakodnevno hranila njegovom mrnjom i koja je njega svakodnevno astila svojim otrovom, odbijala je da nestane. Zelela je da ubije Borna i umalo joj je uspelo da prevagne. Umalo. Osetio je imupuls kako mu iz donjeg stomaka stie u ruku, ali zaobiao je njegovo srce i nije uspeo da ga natera na akciju. Iznenada, on se okrenu na peti i nestade u Spalkovoj luksuznoj spavaoj sobi. Za nekoliko trenutaka vratio se s aom vode i nekim stvaricama koje je pokupio iz kupatila. Prineo je au Bornovim usnama polako je naginjui dok je ovaj nije iskapio. Kao da su imale sopstvenu volju, ruke mu razvezae kope kojima su Bornu bili vezani lanci ruku i nogu. Born ga je posmatrao dok mu je ovaj istio i dezinfikovao rane. Nije podizao ruke sa stolice. Na izvestan nain, bio je potpuno paralisan, ak jae nego dok je bio vezan. Zurio je u Kana, ispitujui svaku oblinu, svaki ugao, svaku crtu njegovog lica. Da li je on to video usne Dao, njegov sopstveni nos? Ili je sve to bila iluzija? Ako je ovo bio njegov sin, on je to morao da zna; morao je da razume ta se desilo. Meutim, jo je oseao kako u njemu struji nesigurnost, kako treperi strah. Mogunost da on sada gleda u sopstve-nog sina, posle toliko godina provedenih u ubeenju da je mrtav, bila je za njega previe. S druge strane, tiina koja je zavladala izmeu njih, bila mu je nepodnoljiva. Zato se vratio jedinoj neutralnoj temi koja ih je obojicu ivo interesovala. Hteo si da zna ta Spalko smera", rekao je diui teko i duboko, dok mu je svaki dodir s dezinfekcionim sredstvom nanosio novi gr bola. Ukrao je oruje koje je izmislio dr Feliks Sifer - nei 384 Erik Lustbader ki prenosivi biodifuzer. Spalko je nekako naveo Petera Sidoa, epide-miologa sa klinike, da mu nabavi punjenje za to oruje." Kan ispusti komad gaze natopljen krvlju i uze drugi, ist. Kakvo punjenje?" Antraks, veslaki stvorena hemoragijska groznica, ne znam ta-no. Jedino je sigurno da je dejstvo pogubno."

Kan je nastavio da mu isti rane. Pod je sada bio zasut komadima krvave gaze. Zato mi to sada govori?" ree s neprikrivenom podozrivou. Zato to znam ta namerava da uradi s tim orujem." Kan sada podie pogled s onoga to je radio. Born utvrdi da mu pogled u Kanove oi nanosi fiziki bol. Udahnuvi duboko, nastavio je. Spalko ima vrlo malo vremena za gubljenje. Morao je da krene." ,, Samit protiv terorizma u Rejkjaviku." .. > Born klimnu glavom. Jedino to se uklapa." > ->' Kan ustade da opere ruke. Posmatrao je kako ruiasta voda u vrtlogu otie kroz veliki reetkasti ispust. Tako je, pod uslovom da ti verujem." Ja idem za njima", ree Born. Kada sam sastavio sve delie, najzad sam shvatio da je Konklin oteo ifera i sakrio ga uz pomo Vadasa i Molnara jer je saznao za Spalkove planove. Naao sam zapisan ifrovan naziv za biodifuzer u Konklinovoj kui - NX 20." Znai zato je Konklin ubijen." Kan je klimnuo glavom. Zato nije tu informaciju preneo agenciji? Sigruno bi CIA umela bolje da se pobrine za pretnje doktoru iferu." Moglo je biti mnogo razloga", ree Born. Nije mislio da e ga uzeti za ozbiljno, s obzirom na to kakvu reputaciju ima Spalko kao humanitarni radnik. Nije imao dovoljno vremena; nije imao dovoljno konkretnih podataka da brzo pokrene agencijsku birokratiju. Takoe, to ba lii na njega. Nikad nije voleo da deli svoje tajne." Born se lagano, uz bolnu grimasu uspravio, oslonivi se jednom rukom o naslon stolice. Noge kao da su mu bile od gume, poto ih toliko dugo nije pokretao. Spalko je ubio ifera, a moram da pretpostavim da dri i dr Sidoa, ivog ili mrtvog. Moram da ga spreim da pobije sve na tom samitu." 385 Kan se okrenuo i dodao Bornu mobilni. Evo ti. Pozovi Agenciju." Zar misli da bi mi poverovali? to se njih tie, ja sam ubio Konklina i Panova u kui u Manasasu." Onda u ja. ak i birokratski aparat CIA mora ozbiljno da shvati anonimni poziv kojim se dojavljuje da je ivot predsednika SAD u opasnosti." Born je odmahivao glavom. Sef amerikog obezbeenja je o-vek koji se zove Dejmi Hal. On bi sigurno naao naina kako da zabauri stvar." Oi su mu sevnule. Ve im se povratio gotovo sav sjaj. To ostavlja samo jednu opciju, ali ne verujem da u uspeti sve sam." Sudei po tome kako izgleda", ree mu Kan, nee nita uspeti sam." Bora prisili sebe da pogleda Kana u oi. Eto jo jednog razloga da mi se pridrui." Ti si poludeo!" Born je ostao miran pred sve veom Kanovom netrpeljivou. I ti eli Spalka koliko i ja. U emu je problem?" Jedino probleme i vidim", odbrusio mu je Kan. Pogledaj se na ta lii!" Born je bio pustio naslon stolice i krenuo da hoda prostorijom, isteui miie i prikupljajui sa svakim korakom snagu i samopouzdanje. Kan je to primetio, i iskreno, iznenadio se. Born se okrenuo ka njemu i kazao: Obeavam ti da nee morati da die teak teret." Kan ga nije hladnokrvno odbio. Umesto toga, progunao je neto u znak pristanka, mada ni sam nije bio siguran zato to radi. Prvo moramo da izaemo odavde." Znam", rekao je Born, uspeo si da izazove poar i sad zgrada vrvi od vatrogasaca, a sigurno i policije." Ne bih stigao dovde da nisam izazvao poar." Born je video da njegove poalice ne umanjuju tenziju. Ako je ita njima postizao, bio je to upravo suprotan efekat. Nisu znali kako da razgovaraju jedan s drugim. Pitao se hoe li ikada znati. Hvala to si me spasao", kazao je. 386 Erik Luslbader Kan je odbio da ga pogleda. Ne laskaj sebi. Ja sam ovde doao da ubijem Spalka." Najzad imam na emu da zahvalim Stepanu Spalku", ree Born. Kan je vrteo glavom. Ovo nee ii. Ja ne verujem tebi i znam da ni ti ne veruje meni." Ja sam voljan da pokuam", odgovori mu Born. ta god ti i ja imali da raspravimo, ovo je mnogo vee." Ne govori mi ta da mislim", brecnuo se Kan. Za to mi nisi potreban; nikada mi za to nisi bio potreban." S mukom je podigao glavu i pogledao ga. ,,U redu, evo kako emo. Pristajem da ovo odradimo zajedno pod jednim uslovom. Ti nas izvedi odavde." Vai." Bornov osmeh iznenadio je Kana. Za razliku od tebe, ja sam imao sate i sate na raspolaganju da smislim kako da pobeg-nem odavde. Pretpostavljao sam da, ak i kad bih mogao da se oslobodim iz one stolice, neu uspeti da izaem na uobiejni nain. Nisam ba bio u stanju da se rvem sa Spalkovim

telohraniteljima. Tako da sam smislio drugo reenje." Kanovo lice odavalo je da je iznerviran. Mrzeo je to ovaj o-vek zna vie od njega. ,,A to je?" Born pokaza glavom u pravcu ispusta na podu. Odvod?" pitao je Kan u neverici. to da ne?" Born je kleknuo kraj reetke. Dovoljno je iroko da se provuemo." Napravio je gest rukom otvarajui skakavac i gurnuo seivo izmeu reetke i njenog kuita. to mi ne pomogne?" Kada je Kan kleknuo s druge strane reetke, Born ju je noem malo odigao, a Kan mu je pomogao. Sklonivi no, Born mu se pridrui i oni zajedno podigoe reetku s otvora. Kan je lepo video kako se Bornu lice trza od napora. U tom trenutku ga obuze neko sablasno oseanje, udno i poznato u isto vreme, oseanje ponosa koje je najzad i uz mnogo bola uspeo da prepozna. Bilo je to oseanje kojeg se seao kao deak, pre nego to je u oku, izgubljen i naputen odlutao iz Pnom Pena. Tako uspeno ga je do tada potiskivao da mu to nije predstavljalo problem. Sve do sada. Bornovozflvetanje_ 387 Otkotrljali su reetku i Born uze krvave zavoje koje je Spalko bio strgao sa njega i uvi svoj mobilni. Zatim ga, zajedno sa skakavcem, ubaci u dep. Ko e prvi?" pitao je. Kan je slegnuo ramenima i uopte nije delovao impresionirano. Pretpostavljao je kuda bi ispust mogao da vodi, a oigledno je slino pretpostavljao i Born. Ovo je tvoja ideja." Born se spustio niz okrugli aht. Saekaj deset sekundi pa kreni za mnom", kazao je pre nego to e mu nestati s vidika. Anika je bila oduevljena. Dok su jurili ka aerodromu u Spalkovoj blindiranoj limuzini, znala je da ih niko i nita ne moe zaustaviti. Ispostavilo se da onaj njen potez s Itanom Hernom nije bio neophodan, ali nije se kajala zbog pokuaja. Uvek se isplati pogreiti opreza radi, a u trenutku kada je prila Hernu, Spalkova sudbina bila je neizvesna. Sad kad ga je gledala, znala je da nije trebalo da sumnja u njega. Imao je hrabrost, znanje i podrku irom sveta i mogao je da izvede sve to je hteo, ak i ovako nezamisliv napad. Morala je da prizna da bi bila skeptina da joj je odmah izneo svoj plan, a bila je skeptina i sve dok ih nije izveo na drugu obalu Dunava kroz katakombe koje je otkrio jo kad je kupio zgradu. Kada je poeo s renoviranjem, uspeo je da arhitektonskim planovima potpuno sakrije njihovo postojanje i da tu tajnu sauva za sebe, sve do trenutka kada joj je obelodanio njihovo postojanje. Limuzina i voza su ih ekali na izlazu iz katakombi, na jakom popodnevnom svetlu, i sada su urili autoputem ka aerodromu ,,Fe-rihe". Sela je blie Stepanu i kad je okrenuo svoje harizmatino lice ka njoj, uhvatila ga je za ruku. Bio je skinuo onu krvavu kasap-sku kecelju i gumene rukavice negde u tunelu. Imao je na sebi farmerke, utirkanu belu koulju i mokasine. Niko ne bi rekao da je bio budan elu no. Nasmeio se. Mislim da je pravo vreme da nazdravimo ampanjcem, zar ne?" Nasmejala se. Ti na sve misli, Stepane." Pokazao je na uske ae koje su spremno ekale u malom udu-bljenju u vratima s njene strane. Bile su kristalne, ne plastine. Dok se naginjala da ih uzme, on je izvadio bocu ampanjca iz pregrade 388 Erik Lustbader s rashladnim ureajem. Napolju su s obe strane puta promicale vi-sokospratnice sa kojih se odbijala svetlost zalazeeg sunca. Spalko je pocepao foliju, izbio ep i sipao zapenuani ampanjac u jednu au, pa u drugu. Odloio je bocu i kucnuli su se ne-mo nazdravljajui. Zajedno su srknuli vino gledajui se u oi. Bili su kao brat i sestra, ak i vie od toga, jer nisu jedno drugom bili konkurencija za roditeljsku ljubav. Od svih mukaraca koje je ikada upoznala, Stepan je bio najblii tome da ispuni njena oekivanja. Mada, nikada nije udela za partnerom. Umesto toga, izabrala je Ste-pana - jakog, sposobnog, nepobedivog. On je bio sve to bi jedna erka mogla da oekuje od svog oca. Visokospratnice su se sada proredile dok su prolazili kroz po-slednji prsten gradskih naselja. Sunce je bilo sve nie i svetlost sve zagasitija. Nebo je bilo vedro i rumeno, skroro bez vetra - ulo vi zreli za savreno uzletanje. Sta kae na malo muzike", upita je Spalko, da potkrepimo ovaj na ampanjac?" Podie ruku u pravcu CD plejera ugraenog tano iznad njegove glave. ta bi ti najvie prijalo? Bah? Betoven? Ne... naravno da ne. open." Odabrao je odgovarajui disk i pritisnuo kaiprstom dugme. Ali, umesto lirskih tonova tipinih za njenog omiljenog kompozitora, zaula je sopstveni glas: Ne radite za Interpol - nemate njihove navike. Cl A - ne bih rekla. Stepan bi znao da su Amerikanci pokuali da se infiltriraju u njegovu organizaciju." Anika se ukoila i aa je zastala na pola puta do njenih usana. to ste se toliko prestravili, Itane?"

Na svoj uas, videla je kako se Stepan ceri nad rubom svoje ae. Nije mi toliko vano, zaista. Samo mi je potrebna polisa osiguranja u sluaju da ovde stvari krenu naopako. A to ste vi." Spalkov prst pritisnu dugme stop" i osim priguenog brujanja snanog motora, nije se ula ni muica. Pretpostavljam da se pita kako sam te uhvatio u izdaji." Anika shvati da je trenutno izgubila glas. Misli su joj ostale kao zamrznute u onom trenutku kad ju je ljubazno pitao kakva bi joj muzika najvie prijala. Vie od svega na svetu, elela je da se taj treBornovo zavetanje 389 nutak vrati. U oku je shvatala da joj se stvarnost raspukla i otvorila ambis pod njenim nogama. Sada je postojao samo njen savreni ivot pre nego to je Spalko pustio taj snimak, i katastrofa nakon to ga je ula. Da li se Stepan jo smejao tim groznim krokodilskim osmehom? Ustanovila je da ne vidi jasno. Ne razmiljajui je protrljala oi. Pobogu, Anika, da li su to prave suze?" Spalko je prekorno vr-teo glavom. Razoarala si me, Anika, mada, da budem potpuno iskren, i pitao sam se kada e me izdati. Tu je g. Born bio sasvim u pravu." Stepane, ja..." Zautala je. Nije mogla da prepozna sopstveni glas, a poslednje to bi uradila, bilo bi da moli za milost. ivot joj je i bez toga malo vredeo. Spalko je drao neto izmeu palca i kaiprsta, neki majuni disk, manji od baterije za sat. Ovo je elektronski ureaj za prislukivanje instaliran u Hernovoj kancelariji." Kratko se nasmejao. Ironija je u tome to nisam neto posebno sumnjao u njega. Ovakve stvari uvek stavljam u kancelarije novih slubenika, bar u toku prvih est meseci." Sklonio je disk pokretom maioniara. Za tebe maler, Anika, a za mene srea." Ispivi ostatak ampanjca, odloio je au. Ona se jo nije po-merala. Sedela je ukruenih lea, podignutog desnog lakta. Prsti su joj ostali savijeni oko drke ampanjske ae. On ju je neno pogledao. Zna, Anika, da si bilo ko drugi, ve bi bila mrtva. Ali, ti i ja se dugo znamo, delimo uspomenu na tvoju majku, u krajnjoj liniji." Nagnuo je glavu i poslednja svetlost po-podneva obasjala mu je lice. S one strane koja je bila bez pora, poput plastike, suneva svetlost odbijala se kao s prozora nebodera koji su ostali daleko za njima. Prostor koji ih je sada delio od aerodroma skoro da uopte nije bio naseljen. Je te volim, Anika." Jednom rukom pridrao ju je oko struka. Volim te onako kako nikada neu voleti nikog drugog." Hitac iz Bornovog pitolja skoro da se nije ni uo. Anikin torzo se trznuo u njegovom naruju i glava joj je pala unatrag. Osetio je kako joj te-lo podrhtava i znao je da je metak ostao negde blizu srca. Nije odvajao pogled s njenog lica. Zaista je teta, zar ne?" 390 Erik Lttstbader Osetio je kroz prste vrelinu njene krvi koja je curila na kono sedite. Oi su joj delovale nasmejano, mada joj lice nije odavalo nikakav izraz. Pomislio je kako se ak ni u trenutku smrti nije uplaila. I to je neto posebno, zar ne? Da li je sve u redu, g. Spalko?" pitao je voza s prednjeg se-dita. Sada jeste", odgovorio mu je Stepan Spalko. Dunav je bio hladan i mraan. Ozbiljno povreeni Born prvi je iz ispusta upao u renu vodu, ali se ispostavilo da je ona vei problem predstavljala za Kana. Uasno hladna voda nije mu smetala, ali mu je njena tama prizvala uas iz more koja ga je stalno proganjala u snovima. ok od pada u vodu, povrina koja je ostala daleko iznad njegove glave ponovo su uinili da pomisli da mu je za lanak noge privezano poluraspadnuto telo koje se lagano vrti povlaei ga u vodeni ambis. Li-li ga je ponovo zvala, Li-li je elela da joj se on pridrui... Osetio je kako propada u mranu vodu, sve dublje i dublje. A onda, na njegovo ne ba prijatno iznenaenje, neko ga je povukao gore. Zar je to Li-Li - pitao se u panici. Odjednom je osetio toplinu neijeg tela, velikog i uprkos nanesenim ranama, jo neverovatno snanog. Osetio je kako ga Born obuhvata oko struka, kao i pokrete njegovih nogu dok je zamahivao da izvadi Kana iz brzog vira u koji je upao, vukui ga ka povrini. Kan je delovao kao da plae ili bar kao da neto vie, ali kad su izbili na povrinu i krenuli ka dalekoj obali, Kan je poeo da mlati rukama kao da eli da kazni Borna, da ga svojski prebije. Ali, sve to mu je polo za rukom bilo je da se oslobodi njegovog zahvata i zuri u Borna dok su se primicali kamenom nasipu. Zato si to uradio?" Uzviknuo je. Umalo da se zbog tebe udavim." Born je otvorio usta da mu odgovori, ali se oigledno predomislio. Umesto toga je pokazao niz reku ka jednoj gvozdenoj ipci koja se dizala iz vode. Preko puta tamnoplave dunavske vode, vatrogasni kamioni, kola hitne pomoi i policije jo su okruivala zgradu

391 fjumanistasa. Gomile sveta okupile su se oko evakuisanih slubenika tiskajui se u talasima du trotoara, prelivajui se u sporedne ulice, naginjui se kroz prozore, izvijajui vratove da bolje osmotre situaciju. amci koji su plovili rekom zaustavljali su se dok su im policajci odmahivali rukom da nastave put, putnici su se na brodovima oslanjali o ogradu da iz prve ruke bolje osmotre katastrofu. Ali, zakasnili su. Izgleda da je vatra koja je od eksplozije izbila u ahtu lifta, bila ve ugaena. Born i Kan su se drali senke nasipa, probili se do merdevina i uspeli se njima to su bre mogli. Sreom, sve oi bile su uprte u ono to se deavalo sa zgradom Humanistasa . Na metar od njih, jedan deo nasipa je bio pod rekonstrukcijom i uspeli su da dopuze u zatitniku senku, ispod nivoa ulice a iznad nivoa vode, tamo gde je nasip bio podlokan i poduprt debelim gredama. Daj mi tvoj telefon", ree Kan. Moj se pokvasio." Born odmota Konklinov mobilni i prui ga Kanu. Kan ukuca Oskarov broj i kada je dobio vezu, ree mu gde se nalaze i ta im je potrebno. Sluao je nekoliko trenutaka, a onda rekao Bornu: Oskar, moja veza u Budimpeti, rezervisae nam arter let. I donee ti antibiotike." Born je klimnuo glavom. Hajde da vidimo koliko je zaista dobar. Kai mu da nam je potreban plan hotela 'Oskjuhlid' u Rejkja-viku." Kan ga na trenutak belo pogleda i Born se uplaio da e prekinuti vezu iz pukog inata. Ugrizao se za usnu. Morae da upamti da sa Kanom mora malo paljivije da razgovara. Kan ree Oskaru ta im je potrebno. Trebae mu otprilike sat vremena", kazao je. Nije rekao 'nemogue'?" pitao ga je Born. Oskar nikad ne govori 'nemogue'." Moja veza je mogla to bre da obavi." Podigao se neki hirovit i hladan vetar i naterao ih da se povuku jo dublje u improvizovanu peinu. Born je iskoristio priliku da proveri koliku tetu mu je naneo Spalko; Kan se dobro pobrinuo za brojne ubode na njegovim rukama, grudima i nogama. Kan je jo imao svo392 Erik Lustbader ju jaknu. Sada ju je skinuo i izvrnuo naopako. Bom vide da je unutranja strana sva u nekim depovima i da svi deluju kao da u njima ima neega. ,,ta ima tu?" pitao je. Trikove zanata", ree Kan uvijeno. Ponovo je pozvao neki broj s Bornovog mobilnog i utonuo u svoj svet. Itane, ja sam", ree. Da li je sve u redu?" Kako se uzme", odgovorio mu je Hern. U guvi sam saznao da mi je kancelarija bila ozvuena." Da li Spalko zna za koga radi?" Nisam nijednom spomenuo tvoje ime. Veinom te nisam zvao iz kancelarije." Ipak bi bilo mudro da ode odatle." Tano to sam i ja pomislio", ree Hern. Drago mi je da sam ti uo glas. Posle onih eksplozija nisam znao ta da mislim." Mora malo vie da veruje u mene", rekao mu je Kan. Koliko ima protiv njega?" Dovoljno." Ponesi sve do ega si doao i odlazi odatle. Osvetiu mu se, ta god da se desi." uo je kako je Hern uzdahnuo: ta bi to trebalo da znai?" To znai da mi je potrebna podrka. Ako iz nekog razloga ne bude mogao da mi dostavi materijal, hou da stupi u kontakt sa... saekaj malo." Okrenuo se Bornu i rekao: Ima li nekoga u Agenciji kome bi poverio informacije o Spalku?" Born je odmahnuo glavom i odmah se predomislio. Setio se da mu je Konklin rekao da je zamenik direktora CIA ne samo bistar, ve i samostalan ovek. Martin Lindros", kazao je. Kan klimnu glavom, ponovi isto ime Hernu, zaklopi telefon i vrati ga Bornu. Born oseti da je u procepu. eleo je da nae neki nain da se priblii Kanu, ali nije znao kako. Najzad, pade mu na pamet da ga pita kako je stigao do sobe za muenje. Osetio je olakanje kad je Kan poeo da pria. Rekao mu je kako se krio u sofi, kako je pri-metio eksploziv u ahtu za lift i kako je pobegao iz zamandaljene sobe. Nije, meutim, spomenuo kako ga je Anika namamila u zamku. Bornovo zavetanje^____________________________________________393 Born je sluao s rastuim oduevljenjem, mada je ak i tada, jedan njegov deo ostao po strani, kao da se taj razgovor deavao nekom drugom, a ne njemu. Tako se skrivao od Kana - rane u njegovoj dui jo su bile previe ive. Shvatio je da u tako ruiniranom stanju jo nije mentalno sposoban da pokrene pitanja i sumnje koje su ga preplavile. Tako je njihov razgovor tekao hirovito i na mahove, stalno zaobilazei glavno pitanje koje je ostalo da visi izmeu njih poput zamka koji se u magli moe nazreti, ali se ne

moe zauzeti. Posle sat vremena, stigao je Oskar kombijem, s pekirima i e-badima i novom odeom, kao i antibioticima za Borna. Doneo im je i termos crne kafe da popiju. Uli su na zadnje sedite automobila i dok su se presvlaili, on je od njihove stare odee, pocepane i mokre (izuzev Kanove udesne jakne) napravio zaveljaj. Zatim im je dao flairanu vodu i hranu koju su progutali kao vukovi. Ako se i iznenadio primetivi Bornove rane, nije to pokazao, i Kan je pretpostavio da je shvatio da je zadatak uspeno obavljen. Pruio je Bornu lagani laptop. eme svih sistema i podsistema hotela nalaze se na hard draj-vu", rekao je. Takoe i mapa Rejkjavika i okoline, i neki osnovni podaci za koje sam smatrao da bi mogli da poslue." Impresioniran sam." Born je ove reci uputio Oskaru, ali su zapravo bile namenjene i Kanu. Martin Lindros je poziv primio neto posle jedanaest sati ujutru po istonom vremenu. Uskoio je u automobil i umesto za petnaest minuta stigao do bolnice Dord Vaington" za samo osam. Detektiv Hari Haris nalazio se u sobi za hitne sluajeve. Lindros pokaza svoju znaku da preskoi birokratske provere i jedan od ispijenih Jekama odvede ga do kreveta. Lindros skloni zavesu koja je sa tri strane zaklanjala krevet od pogleda ostalih u sobi i povue je ponovo za sobom. Sta se s tobom desilo, do avola?" rekao je. Haris ga je pogledao to je jasnije mogao, onako naslonjen na jastuke. Lice mu je bilo podnadulo i beskrvno. Gornja usna je bila pocepana, a ispod levog oka je stajala zaivena posekotina. 394 Erik Lustbader .;: Otpustili su me - eto ta se dogodilo." y Lindros je vrteo glavom. Ne razumem." ; Savetnica za dravnu bezbednost je zvala mog efa. Direktno. Lino ona. Zahtevala je da me otpuste. Da me utnu bez prava na kompenzaciju ili penziju. To mi je on rekao kad me je jue pozvao u kancelariju." Lindros je stisnuo ake u pesnice. I onda?" Kako to misli? Otpustio me je! Oduzeo mi je in, iako mi je karijera bez ijedne mrlje." Mislim", ree mu Lindros, kako si zavrio ovde?" ,,Aa, to." Haris je okrenuo glavu u stranu, ne gledajui nikud posebno. Valjda sam se napio." Valjda?" Ponovo ga je pogledao, ovog puta sevajui oima. Jako sam se napio, u redu? Mislim da sam bar toliko zasluio." Ali si dobio i vie od toga." Da. Sporekao sam se s nekim biciklistima, ako se dobro se-am, i onda je krenula tua." Ti kao da smatra da si zasluio da te tako samelju." Haris nita nije odgovorio. Lindros prede dlanom preko lica. Znam da sam ti obeao da u se postarati za ovo, Hari. Mislio sam da je sve pod kontrolom, ak se i moj direktor predomislio, manje-vie. Prosto nisam predvi-deo da e savetnica udariti na tebe na svoju ruku." Ko je jebe", ree Haris. Ko ih jebe sve zajedno." Gorko se nasmejao. Lepo mi je mama govorila: 'Nijedno dobro delo ne prolazi nekanjeno.'" Vidi, Hari, nikada ne bih uspeo da provalim tog ifera da nije bilo tebe. Neu te sada ostaviti na cedilu. Izvui u te odavde." Ma nemoj? Ba bih voleo da znam kako." Kao to je govorio uveni Hanibal, jedan od mojih vojnih uzora: 'Nai emo naina ili emo ga sami stvoriti.'" Kada su bili spremni, Oskar ih je odvezao do aerodroma. Bornu je itavo telo bridelo od bola i bio je srean to ne mora jo i da vozi. Ipak, bio je u stanju potpune budnosti. Bio je zadovoljan to Bornovo laveumje____________________________________________395 Oskar povremeno u retrovizoru proverava imaju li pratnju. Izgleda da je nisu imali. Ispred njih se video aerodromski kontrolni toranj i nakon nekoliko trenutaka, Oskar je skrenuo s puta. Nije bilo policije na vidiku. Nita nije delovalo neobino. Ipak, oseao je kako mu u stomaku raste napetost. Niko nije krenuo za njima dok su ili stazom ka aerodromskoj zgradi. ekao ih je avion, spreman i sa natoenim gorivom. Izali su iz kombija. Pre nego to e otii, Bora je uhvatio Oskara za ruku. Jo jednom, hvala." Nema problema", rekao je Oskar uz osmeh. Sve je stavljeno na raun." Odvezao se, a oni se popee stepenicama u avion. Pilot im je poeleo dobrodolicu, sklonio stepenite i zatvorio i osigurao vrata. Born mu je saoptio destinaciju i nakon pet minuta ve su rulali pistom. Ubrzo uzletee da za dva sata i deset minuta stignu do Rejkjavika. Stiemo do ribarskog broda za tri minuta", rekao je pilot.

Spalko proveri bubicu u uhu, podie Sidoovu rashladnu kutiju i ode do repa aviona da podesi kaieve. Dok je privrivao pojaseve, zurio je u potiljak Petera Sidoa. Bio je lisicama zavezan za sedite. Jedan od naoruanih Spalkovih ljudi sedeo je do njega. ; Zna gde da ga odvede", doapnuo je pilotu. -, .; Da, gospodine. to dalje od Grenlanda." Spalko prie zadnjim vratima, dade signal jednom od svojih ljudi i ovaj ustade i krenu uskim prolazom izmeu sedita da mu se pridrui. Ima li dovoljno goriva?" Da, gospodine", odgovorio je pilot. Preraunao sam sve do po-slednje pare." Spalko proviri kroz okrugli prozori na vratima. Sada su se nalazili neto nie, Sevemoatlantski okean bio je tamnoplav, a zapenu-eni talasi bili su siguran znak da je more, kao i obino, nemirno. Trideset sekundi, gospodine", ree pilot. Duva dosta jak vetar 'z pravca sever-severoistok. esnaest vorova." 396 Erik Lustbader Vidim." Spalko je mogao da oseti kako avion usporava. Ispod odee nosio je 7 mm debelo vodootporno odelo za preivljavanje u ekstremnim uslovima. Za razliku od obinog ronilakog odela koje uva toplotu zahvaljujui tankom sloju vode izmeu tela i odela od neoprena, ovo je bilo potpuno zatvoreno na stopalima i zaptiveno oko zglobova ruku, tako da voda uopte ne ulazi. Ispod ovog sloja nosio je zimsko donje rublje Tinsulejt" kao zatitu od hladnoe. Ipak, ako mu tajming ne bude savren, udar o ledenu povrinu vode mogao bi da ga paralie, i ak i pored zatitnog odela, mogao bi da bude fatalan. Nita nije smelo da krene naopako. Privrstio je onu kutiju uz zglob leve ruke, zavezao ga gajtanom s katancem i navukao vodootporne rukavice. Petnaest sekundi", kazao je pilot. Vetar konstantan." Dobro da ne duva u naletima, pomisli Spalko. Klimnuo je glavom svom oveku koji je povukao ogromnu ruku i vrata se otvo-rie. Huk vetra ispuni unutranjost aviona. Pod njim nije bilo niega osim est hiljada metara vazduha i onda okean, koji bi, ako o povrinu udari u slobodnom padu, za njega bio tvrd kao beton. Kreni!" uzviknu pilot. Spalko skoi. Smesta oseti kako mu zvoni u uima i kako mu vetar bije u lice. Savio se. Jedanaest sekundi padao je ubitanom brzinom od 60 km/h. A ipak, nije imao oseaj da pada. Pre je imao oseaj da ga neto lagano gura. Pogledao je dole, ugledao ribarski brod i iskoristivi pritisak vazduha, pomerao se u stranu da neutralie dejstvo severno-severoisto-nog vetra od esnaest vorova. Zatim je proverio visinomer. Na hiljadu i dvesta metara povukao je ruicu, osetio trzaj u ramenima i meko utanje najlonskog padobrana koji se otvorio iznad njega. Odjednom prestade da osea otpor tela i oseti kako klizi ka vodi. Sputao se lagano, brzinom od sedam metara u sekundi. Iznad njega, nebo je ostalo da stoji kao obasjana kupola; ispod njega irio se ogromni nemirni okean od kog se svetlost kasnog po-podneva odbijala kao o povrinu od uglaanog mesinga. Primetio je kako se ribarski brod ljulja i da u daljini strci poluostrvo na kom je podignut Rejkjavik. Neprestano je oseao guranje vetra i morao je stalnim povlaenjem uzice da kontrolie poloaj padobrana. Disao je duboko, uivajui u prijatnom oseaju, kao da pada u jastuke. Bomovo zavetanje___________________________________________397 Delovalo mu je kao da je zaustavljen u vazduhu, a onda se pred licem beskrajnog plavetnila prisetio sveg onog paljivog planiranja, godina napornog rada, manevrisanja i manipulacija pomou kojih je stigao do ovog trenutka koji e predstavljati vrhunac njegovog ivota. Setio se godine provedene u Americi, u tropskoj klimi Majami-ja, svih onih bolnih procedura rekonstrukcije lica koje je morao da istrpi. Morao je da prizna da je s uivanjem ispriao Aniki priu o svom izmiljenom bratu, ali kako bi drugaije objasnio svoj dolazak u ludnicu? Nije mogao da joj kae da je s njenom majkom imao burnu ljubavnu vezu. Bilo je jednostavno podmititi lekare i sestre da ga ostave nasamo sa pacijentkinjom. Prisetio se kako su ljudska bia nepopravljivo iskvarena. Svoj uspeh je velikim delom postigao upravo zahvaljujui tom principu. Kakva je neverovatna ena aa bila! Nikada nije sreo slinu, ni pre ni posle nje. Prirodno je to je pretpostavio da e Anika biti nalik svojoj majci. Naravno, tada je bio mnogo mladi i takva greka u proceni mogla mu se oprostiti zbog mladosti. Sta bi Anika mislila, sada se pitao, da joj je rekao istinu, da je pre mnogo godina slepo sluio jednom mafijakom bosu, osvetoljubivom sadisti i monstrumu koji ga je poslao na osvetniki zadatak znajui da e moda upasti u kloku. Tako je i bilo... otud onakvo Spalkovo lice. On se Vladimiru kasnije osvetio, ali ne na onako herojski nain kakav je predoio Zini. Zapravo se poneo sramno, ali tih dana nije imao mo da sve resi sam. No, sada je sve bilo drugaije.

Nalazio se na neto vie od dvesta metara visine kada je vetar iznenada promenio pravac. Nosio ga je sve dalje od broda i on je usmeravao padobran koliko je mogao da uticaj vetra svede na minimum. Ipak, nije mogao da promeni kurs. Ispod je primetio aranje snopova iz baterijskih lampi s palube ribarskog broda i znao je da tamo pomno prate njegovo sputanje. Brodi je krenuo za njim. Horizont se uzdizao i okean je nadolazio brzo, ispunivi itav vidik. Vetar je odjednom prestao i on se spustio najmeke to je mogao, raskrilivi maksimalno padobran u pravom trenutku. Prvo je nogama uleteo u vodu, a onda je upao skroz. Uprkos tome to je bio mentalno pripravan, ok od udara ledene vode bio je kao udarac maljem koji mu je isterao sav vazduh iz plua. Tei398 Erik Lustbader na one rashladne kutije brzo ga je povukla nadole, ali je on odmah poeo sanno i vesto da zamahuje nogama. Izaao je na povrinu za-bacivi glavu i udahnuo duboko, skidajui padobran. uo je jednolino brujanje brodskog motora koje je odjekivalo kroz vodu i krenuo je smesta da pliva ka njemu ne proveravajui gde se tano nalazi. Talasi su bili tako visoki a struja tako brza da je odmah uvideo koliko je besmisleno plivati. Kada je brodi stigao do njega, bio je potpuno sleen. Znao je da bi dosad, bez onog vo-dootpornog odela, ve umro od hipotermije. Jedan iz njegovog tima dobacio mu je lestvice od ueta preko ivice broda. On je zgrabio konop drei se za njega svom snagom dok su ga drugi izvlaili uz bok broda. Popeo se na jednu lestvicu, a okean ga je vukao u svoje dubine do poslednjeg trenutka. Jedna snana ruka spustila se i pomogla mu da prede na palubu. On podie pogled i ugleda lice s prodornim plavim oima i gustom plavom kosom. ,,La illaha Hl Allah", ree mu Hasan Arsenov. Dobro nam stigao, eihu", Spalko se odmaknu korak unatrag dok su ga ostali umotavali u ebad. ,,La illaha ili Allah", odgovorio mu je. Umalo da te ne prepoznam." Kad sam ja prvi put video svoj lik u ogledalu posle beljenja kose", ree Arsenov, ni ja nisam mogao da sam sebe prepoznam." Spalko se zagledao u lice teroristikog voe. Kako ste se navikli na soiva?" Niko nije imao nikakvih problema." Arsenov nije skidao pogle-d s metalne kutije koju je eih drao. Tu je." Spalko je klimnuo potvrdno. Bacio je pogled preko Arsenovlje-vog ramena i video Zinu kako stoji obasjana poslednjim zracima sunca. Zlatna kosa vijorila se za njom i gutala ga je kobaltnoplavim oima. Krenite ka obali", rekao je Spalko ljudima. Hou da se presvueni u suvu odeu." Siao je ispod prednje kabine gde ga je na leaju ekala uredno sloena odea. Skidajui natopljene stvari i vodootporno odelo, bacio je pogled na zglob da vidi koliko gadno mu je kutija otetila kou. Zatim je protrljao dlanove da povrati cirkulaciju u rukama. Bornovo zavetanje 399 Dok je stajao leima okrenut vratima ona se brzo otvorie i isto tako brzo zatvorie. Nije morao da se okrene da vidi ko je uao u kabinu. Pusti da te ja zagrejem", ree mu Zina mednim glasom. Trenutak kasnije osetio je njene grudi na leima i bedra na butinama. Uzbuenje od skoka jo mu je kolalo venama. Jo pojaano konanim raspletom duge veze s Anikom Vadas, uinilo je Zinin nastup neodoljivim. Okrenuo se, seo na ivicu kreveta i pustio je da ga opkorai. Bila je kao kuja u teranju. Video je sjaj u njenim oima, uo priguene jecaje koji kao da su stizali pravo iz njene utrobe. Potpuno mu se predala i on je, zasad, bio zadovoljan. Nekih devedeset minuta kasnije, Dejmi Hal nalazio se ispod nivoa zemlje, proveravajui bezbednost na ulazu za snabdevae hotela ,,0skjuhlid".kad je primetio druga Borisa. ef ruskog tima za bezbednost odglumio je iznenaenje kad je spazio Hala, ali Hal se nije dao prevariti. Imao je neki oseaj da ga u poslednje vreme Boris svuda prati, mada je moda samo bio paranoian. Nije da on to inae ne bi radio. Sve glaveine stigle su u hotel. Sutra ujutru u osam sati, poee samit i tada e nastupiti period maksimalnog rizika. Jeio se pri pomisli da je drug Boris nekako douo ta je Fejd-al-Saud saznao i o emu se on dogovorio sa efom arapskog tima za bezbednost. I tako, da drug Boris ne bi naslutio strepnju u njegovom srcu, razvukao je usne u osmeh i pripremio se da proguta po koji gutljaj ui, ako je neophodno. Sve, samo da drug Boris nita ne sazna. Vidim, radite prekovremeno, dobri moj g. Hal", ree mu Kar-pov dubokim spikerskim glasom. Nema odmora za umorne kosti, zar ne?" Bie vremena za odmor kad se samit okona i na posao zavri." Ali, naem poslu nikad nema kraja." Hal je primetio da Kar-pov nosi jedno od svojih najgorih odela od sera. Pre je liilo na oklop nego na moderno odelo. Bez obzira na to koliko smo uspe-

400 Erik Lustbader ni, uvek ostaje jo neto da se obavi. U tome je dra neeg posla, zar ne?" Hal oseti poriv da kae ne" samo iz inata Rusu, ali umesto toga ugrizao se za jezik. I, kakva je ovde bezbednosna situacija?" Karpov je gledao oko sebe svojim sitnim oima crnim kao u gavrana. Odgovara vaim visokim amerikim standardima, nadam se?" Tek sam krenuo u obilazak." Onda bi vam dobro dola mala pomo, zar ne? Dve glave misle bolje nego jedna, etiri oka vide bolje nego dva." Hala odjednom obuze umor. Nije vie mogao da se seti koliko je ve dugo u ovoj nedoiji, niti kada se poslednji put naspavao. Nigde nije bilo nijednog drveta da te bar podseti na godinje doba! Uhvatio ga je nekakav oseaj dezorijentacije, kao onaj koji, kau, hvata mornare u prvoj podmornikoj misiji. Hal je posmatrao kako bezbednosna ekipa zaustavlja kamion za isporuku hrane, ispituje vozaa i penje se u prikolicu da proveri robu. Nije primetio nikakvu greku u proceduri niti u nainu rada. Zar ne nalazite da je ovo mesto depresivno?" pitao je Borisa. Depresivno? Ovo je zemlja uda, moj prijatelju", rekao je Karpov glasom kao iz bureta. Provedite jednu zimu u Sibiru ako elite pravu definiciju depresivnog." Hal se namrtio. Slali su vas u Sibir?" Karpov se nasmejao. Da, ali ne tako kako vi mislite. Uestvovao sam tamo u jednoj operaciji, pre nekoliko godina, kada je tenzija s Kinom bila na vrhuncu. Znate ve, tajni vojni manevri, prikupljanje obavetajnih podataka, sve to na najmranijem, najhladnijem mestu koje moete da zamislite." Otfrknuo je. Ili, moda, poto ste Amerikanac, ne moete ni da zamislite." Hal je silom zadrao osmeh na licu, ali je zato osetio kako u njemu nadire bes i opada mu samopouzdanje. Sreom, upravo je uao jo jedan kombi, poto je onaj kamion s hranom proao kontrolu. Ovo je bio kombi toplane grada Rejkjavika. Iz nekog razloga, to je privuklo panju druga Borisa i Hal je krenuo za njim do kombija. Unutra su se nalazila dva mukarca u radnim uniformama. Bornovo lavetanje 401 Karpov uze tovarni list koji je voza uredno predao jednom od ljudi iz obezbeenja i poe da ga pregleda. ta je ovo?" pitao je u svom tipino agresivnom maniru. Tromeseni geotermalni pregled", mirno mu odvrati voza. Zar to mora sada?" Karpov se upiljio u plavokosog vozaa. Da, gospodine. Ceo grad je povezan na na sistem. Kad ga ne bismo odravali, ela mrea bila bu ugroena." Pa, to ne moemo da dozvolimo", ree Hal. Klimnuo je glavom jednom od svojih ljudi. Proverite unutra. Ako je sve u redu, pustite ih." Odmakao se od kombija i Karpov je krenuo za njim. Vi ovaj posao ne volite, zar ne?" konstatovao je Karpov. Na trenutak se zaboravivi, Hal se okrenuo na peti i uneo se Rusu u lice. Sasvim mi se svia." Zatim se povratio i deaki se iscerio. Ma, ne, u pravu ste vi. Ja bih vie voleo da mogu da iskoristim neke od svojih, da kaem, fizikih sposobnosti." Karpov je klimnuo glavom, oigledno smekan. Razumem. Nita bolje od valjanog ubistva." Tano tako", ree Hal, zagrevajui se. Uzmimo recimo, tu po-slednju agencijsku poternicu. ta bih dao da mogu da pronaem tog Dejsona Borna i poaljem mu jedan metak u glavu." Karpovljeve upave obrve se podigoe. Izgleda da tu poternicu lino shvatate. Trebalo bi da se pazite takvih emocija, prijatelju moj. Mogu vas navesti da pogreite u proceni." Ma ta mi ree", kazao je Hal. Born je imao ono to sam najvie eleo i to je trebalo da pripadne meni." Karpov se nakratko zamislio. Izgleda da sam vas pogreno pro-cenio, dobri moj prijatelju, gospodine Hal. Izgleda da ste vei ratnik u dui nego to sam mislio." Potapao je Amerikanca po leima. ta kaete da razmenimo ratnike prie uz flau votke?" Mogli bismo", odgovori mu Hal, dok je kombi za odravanje termoenergetskih instalacija ulazio u hotel. Stepan Spalko, u uniformi toplane grada Rejkjavika, s kontaktnim so-ivima u boji i nadogradnjom na nosu od kog je ovaj izgledao irok i ruan, izaao je iz kombija rekavi vozau da saeka. S rad402 Erik Lustbader nim nalogom u jednoj ruci i maloj kutiji s alatom u drugoj, krenuo je lavirintom ka utrobi hotela. ivo se seao plana kao da u glavi ima trodimenzionalni prikaz. Znao je tano kuda da ide po ovom ogromnom kompleksu bolje nego mnogi od stvarno zaposlenih koji su radili samo u jednoj zoni. Trebalo mu je dvanaest minuta da stigne do dela hotela u kom su se nalazile prostorije predviene za

odvijanje samita. Za to vre-me, etiri puta ga je zaustavilo obezbeenje, iako je nosio identifi-kacionu karticu zakaenu za kombinezon. Krenuo je stepenicama, siao na trei nivo ispod zemlje i tamo su ga opet zaustavili. Nalazio se dovoljno blizu grejnih instalacija da njegovo prisustvo na tom me-stu bude sasvim prirodno. Ipak, poto su bili blizu podstanice za ventilaciju, straar je insistirao da krene sa njim. Spalko je stao kod jedne razvodne kutije i otvorio ju je. Mogao je da oseti straarev sumnjiavi pogled kao da mu dri ruku pod grlom. Dugo si ovde?" pitao ga je na islandskom, otvarajui kutiju koju je nosio sa sobom. Da ne govori ruski, moda?" pitao ga je straar. Da zna da govorim." Spalko je preturao po kutiji. Koliko si ovde, ima dve nedelje?" Tri", priznao je straar. ,,I za to vreme, jesi li stigao da vidi neto od mog divnog Islanda?" Pronaao je ta je traio i stavio alatku na dlan. Zna li neto o njemu?" Rus odmahnu glavom i Spalko iskoristi priliku da nastavi svoj monolog. Pa, da te onda uputim malo. Island je ostrvo povrine 103.000 m2 i prosene nadmorske visine 500 m. Najvii vrh je Hvannadalshnukur koji ima 2.119 m, a preko 11% zemlje je pod gleerima, ukljuujui tu i Vatnajokull, najvei u Evropi. Naa vlada se zove Althing, i ima 63 lana koji se biraju svake etiri..." Glas mu se stiavao jer se straar neopisivo dosaivao njegovom turistikom tiradom, okrenuo mu je lea i udaljio se. On istog asa pree na stvar, izvadi mali disk i pritisnu ga uz dva snopa ica dok se nije uverio da je probio izolaciju. Gotovo", ree, tresnuvi vratancima razvodne kutije. : Bornovo zavetanje _ 403 Kuda sad? Do termokuita?" upita straar, oigledno se nadajui da e se muenje brzo zavriti. Ne ba", ree Spalko. Moram prvo da zovem efa. Idem do kombija." Mahnuo mu je dok je odlazio, ali straar je ve bio krenuo u suprotnom pravcu. Spalko se vratio do kombija, uao i seo do vozaa ekajui da naie prvi straar. Dobro, momci, ta se ovde deava?" Ovde smo zasad zavrili." Spalko se pobedniki nasmeio pretvarajui se da zapisuje neto na lanom radnom nalogu. Pogledao je na sat. Hej, zadrali smo se due nego to sam mislio. Hvala to ste nas obili." Hej, to mi je posao." Kad je voza okrenuo klju da upali motor i ubacio u prvu brzinu, Spalko mu ree: Eto zato se isplati isprobati svaki plan na suvo. Imamo tano trideset minuta pre nego to krenu da nas trae." Iznajmljeni det leteo je nebom. Kan je sedeo preko puta Borna gledajui, kako je izgledalo, u prazno pravo ispred sebe. Born je sklopio oi. Svetla iznad njihovih glava bila su ugaena. Tek nekoliko ovalnih barica svetlosti izdvajalo se u tami. Za sat vremena sle-tee na aerodrom Keflavik". Born je sedeo nepomino. Imao je elju da spusti glavu u ake i gorkim suzama okaje grehe iz prolosti, ali Kan koji je sedeo preko puta nije pokazivao nikakve znake koji bi se mogli protumaiti kao slabost. Labavo primirje koje su uspeli da sklope delovalo je tanano poput ljuske jajeta. Bilo je toliko stvari koje su ga mogle naruiti. Grudi su mu se nadimale od oseanja i teko je disao. Bol koji je oseao u elom svom izmuenom telu nije bio nita naspram teskobe koja je pretila da mu slomi srce. Tako je jako pritiskao rukohvate sedita da su mu lanci na prstima pucketali. Znao je da e morati brzo da povrati kontrolu nad sobom, kao to je znao da ne moe vie ni sekund sedeti na tom seditu. Ustao je i, poput meseara, preao na sedite pored Kana. Mladi ni na koji nain nije pokazao da je primetio njegovo prisustvo. 404 Erik Lustbader Moda je bio u stanju duboke meditacije, mada mu je disanje bilo ubrzano. Dok mu je srce bolno tuklo o ugnjeena rebra, Born je proaputao, Ako si ti moj sin, elim to da znam. Ako si zaista Doua, moram da znam." Drugim recima, ne veruje mi." elim da ti verujem", kazao je Born nastojei da ignorie dosad ve poznatu otrinu u Kanovom glasu. To si sigurno ve shvatio." Kad si ti u pitanju, nita nisam shvatio." Kan se okrenuo ka njemu, a gnev mu se jasno odslikavao na licu. Zar me se uopte ne sea?" Doua je imao est godina, bio je mali." Born ponovo oseti navalu emocija koje su ga guile. ,,A pre nekoliko godina imao sam i amneziju." Amneziju?" Ovaj podatak kao da je privukao Kanovu panju. Born ispria ta mu se dogodilo. Slabo se seam svog ivota kao Dejsona Borna, pre tog dogaaja", zavrio je, ,,i ne seam se praktino niega iz svog ivota kao Dejvida Veba, osim kad tu i tamo neki

miris ili glas pokrenu neku uspomenu i setim se nekog fragmenta. Ali, to je sve, potpuno odvojeno od uspomena koje su za mene zauvek izgubljene." Born je pokuao da uhvati pogled Kanovih tamnih oiju na slabom svetlu, traio je nagovetaj nekakve reakcije, ma i najmanju naznaku onoga to ovaj osea ili misli. Istina je. Nas dvojica smo jedan drugome potpuni stranci. Zato, pre nego to nastavimo..." Glas mu se prekinuo i nije mogao da dovri reenicu. Prisilio je sebe da se sabere i da ponovo progovori jer je tiina izmeu njih dobijala na takvoj teini da je sigurno bila gora od eventualne eksplozije koja se nesumnjivo nalazila na pomolu. Pokuaj da shvati. Potreban mi je neki opipljiv dokaz, neto neopozivo." Jebi se!" Kan ustade i spremao se da prekorai preko Borna dalje niz prolaz izmeu sedita, ali jo jednom, kao onda u Spalkovoj sobi za muenje, neto mu ne dade da se pomeri. Zatim mu u glavi nehotice ponovo odjeknue Bornove reci koje je izgovorio na onom krovu u Budimpeti: Bornovo icivetanje 405 To si i planirao, zar ne? S tom bolesnom priom kako si ti Doua... Neu te odvesti do tog Spalka ili do koga ve eli da doe. Vie nikome ne izigravam piona." Kan uhvati kamenu figuricu Bude koja mu je visila oko vrata i ponovo sede. Obojica su ispali Spalkovi pioni. Stepan Spalko ih je spojio, a sada je ironija bila u tome to ih je spajala jedino mrnja prema tom oveku, bar na neko vreme. Postoji neto", rekao je, jedva prepoznavi sopstveni glas. Stalno mi se vraa jedna ista nona mora kako sam pod vodom. Davim se i tonem u dubinu jer je uzetom njeno telo zavezano za moju nogu. Doziva me i ja ujem njen glas, ili to ja zovem nju." Born se setio kako je Kan bio u panici kad su upali u Dunav i kako ga je zbog toga struja povukla u vir. ta ti govori taj glas?" To je moj glas. Ja nju dozivam: 'Li-li, Li-li'." Bornu poe da preskae srce i iz dubine napuklog seanja izroni Li-li. U jednom dragocenom trenutku video je samo njeno ovalno lice svetlih oiju i ravnu crnu kosu Dao. Boe moj!" proapta Born. Tako je Doua zvao Alisu. Niko drugi je nije tako zvao. Niko nije ni znao za taj nadimak, osim Dao." Li-Li. Jedno od retkih seanja na te dane koje sam uspeo uz veliku pomo da izbavim od zaborava, jeste to kako te je tvoja sestra u svemu oponaala", nastavio je Born. Uvek se gurala da bude blizu tebe. Nou, kad bi sanjala neto loe, samo si ti mogao da je smiri. Ti si nju zvao Li-li a ona tebe Doi." Moja sestra, da. Li-Li. Kan je sklopio oi i istog asa se naao ponovo pod mutnom vodom u Pnom Penu. Davio se i u oku gledao kako se pod njim ukoeno telo njegove sestrice vijuga ka dnu reke. Lili. Imala je etiri godine. Mrtva. Njene svetle oi kojima vie nita nije videla - tatine oi - zurile su prekorno u njega. Zato ti - kao da je pitala. Zato ti, a ne ja? Ali, on je znao da to govori njegova griza savesti. Da je Li-li mogla neto da kae, rekla bi: Drago mi je to nisi umro, Doi. Tako sam srena to je bar jedno od nas dvoje ponovo s tatom. Kan prekri lice dlanom i okrenu se ka prozoru. Poeleo je da bude mrtav, alio je to se nije on utopio u onoj reci, a Li-li prei-vela. Nije vie ovakav ivot mogao da podnese ni jedan jedini se406 Erik Lustbader kund. Nita mu od njega nije ostalo. Da je umro, bar bi bio zajedno sa njom... Kane." Bio je to Bornov glas. Ali, nije imao snage da se okrene ka njemu, niti da ga pogleda u oi. Mrzeo ga je i voleo ga je. Nije shva-tao kako je to mogue; nije znao kako da se nosi s ovom emotivnom anomalijom. Priguivi glas u grlu, ustao je, progurao se pored njega i oteturao se ka kljunu aviona gde bar nije morao da ga gleda. S neizrecivom tugom u srcu, Born je posmatrao svog sina kako se udaljava. Jedva se savladao da ga impulsivno ne povue natrag, zagrli ga i privue na grudi. Oseao je da bi to sada verovatno bila najgora stvar koju bi mogao da uradi i da bi, s obzirom na Kanovu prolost, to samo dovelo do novog obrauna izmeu njih dvojice. Nije imao iluzija. Obojicu je ekao teak put pre nego to prihvate jedan drugog kao lana porodice. Moda e to ak biti i nemogue. Ali, poto nije imao obiaj da smatra da je neto neizvodljivo, zasad je odloio tu zastraujuu pomisao. Dok ga je guila teskoba, shvatio je najzad zato je toliko dugo odbijao da poveruje da bi Kari mogao biti njegov sin. Anika je to, prokleta bila, sasvim tano procenila. U tom trenutku, podie pogled. Kan je stajao iznad njega, drei se za naslon sedita kao da mu je to pojas za spaavanje. Rekao si da si tek nedavno saznao da mi nisu pronali telo." :. Born je klimnuo potvrdno.

Koliko su me dugo traili?"' pitao je Kan. Zna da ne znam odgovor na to. Niko ga ne zna." Born ga je instinktivno slagao. Nita ne bi dobio, a mnogo bi izgubio da je rekao Kanu da su ga vlasti traile samo jedan sat. Goreo je od elje da zatiti sina od istine. Kan zlokobno zauta, kao da se priprema na neki in s uasnim posledicama. Zato ti to nisi proverio?" Born je prepoznao okrivljujui ton u njegovom glasu i sedeo je kao nabijen na kolac. Krv mu se ledila u ilama. Od kada je postalo oigledno da bi Kan mogao biti Doua, postavljao je sebi to isto pitanje. Bornovo zavetanje 407 Bio sam skoro izbezumljen od alosti", ree, ali sada mislim da to nije bio dovoljno dobar izgovor. Nisam mogao da podnesem injenicu da sam te izneverio kao otac." Neto se na Kanovom licu pomerilo, neto to je liilo na gr bola, dok je jedna zloudna misao plivala ka povrini. Mora da si imao... problema dok si bio s mojom majkom u Pnom Fenu." Kako to misli?" pitao ga je Born otrije nego to je trebalo, podstaknut neim u izrazu Kanovog lica. Zna ti. Zar ti kolege nisu prebacivale to si se oenio Tajlan-dankom?" .( Ja sam Dao voleo svim srcem." Mari nije Tajlananka, zar ne?" Kane, ovek ne moe da bira u koga e se zaljubiti." Nastupila je kraa pauza, nabrekla od tenzije, i Kan tada ree, neobaveznim glasom, kao da se tek sada toga setio: A naravno, postavljali su i pitanje tvoje dece - meanaca." Nikad nisam na to tako gledao", ree mu Born odseno. Srce mu se cepalo jer je shvatao kakav tihi krik se skrivao iza ovog pitanja. Voleo sam Dao, voleo sam tebe i Alisu. Boe, bili ste mi sve na svetu. Kad se to desilo, zamalo sam izgubio razum. Bio sam izgubljen, nisam bio siguran da elim da ivim. Da nije bilo Aleksa Konklina, moda i ne bih preiveo. ak i pored njega, godinama sam prolazio kroz komar dok se nisam dovoljno oporavio." Zautao je i ulo se kako obojica teko diu. Zatim je udahnuo duboko vazduh i rekao: Uvek sam verovao i stalno me je proganjala misao da je trebalo da budem pored vas da vas zatitim." Kan ga je dugo posmatrao, ali napetost je oigledno bila razbijena i preli su preko Rubikona. Da si bio tamo, i ti bi poginuo." Okrenuo se bez reci, a dok se okretao, Born je prepoznao Dao u njegovim oima i na neki iskonski nain, znao je da svet vie nikad nee biti isti. Rejkjavik, kao i sva ostala civilizovana mesta na svetu, imao je mnogo restorana brze hrane. Svakoga dana, ti ugostiteljski objekti, kao i malo ugledniji restorani, primali su isporuke sveeg mesa, ribe, vo408 Erik Lustbader a i povra. Hafnarfjordur Fine Fruit & Vegetables bili su jedni od glavnih snabdevaa svih ugostitelja Rejkjavika. Kombi ove firme koji je rano tog jutra stigao u Kebab Hollin u centru grada da isporui svezu zelenu salatu, luk srebrnjak i vlasac, bio je samo jedan od mnogih koji su, kao i svakog dana, mileli gradom da obave isporuke, ledina razlika bila je u tome to ba ovaj kombi nije poslala firma Hafnarfjordur Fine Fruit & Vegetables. Jo pre mraka, sva tri ogranka univerzitetske bolnice Landspi-tali" bila su zatrpana pacijentima s ozbiljnim tegobama. Lekari su ih primali na odeljenja u sve veem broju, ekajui analize krvi. Do veere, rezultati su ve potvrdili da je u gradu izbila virusna epidemija hepatitisa A. Zvaninici Ministarstva zdravlja urili su na posao da se pozabave krizom dok je jo u zametku. Njihov posao bio je otean usled nekoliko faktora: brzine i ozbiljnosti irenja ovog roda virusa, komplikacija u nastojanjima da se, sve do samog izvora, ude u trag namirnicama koje bi mogle biti ukljuene u epidemiju, usled intenzivne panje sveta koja je bila usmerena na Rejkjavik zbog meunarodnog samita i o kojoj se nije mnogo govorilo, ali koje su svi bili ivo svesni. Visoko na listi sumnjivih namirnica nalazio se vlasac, koji je nedavno bio glavni krivac za izbijanje epidemije hepatisa A u Sjedinjenim Dravama. Vlasac je, meutim, bio prilino zastupljen u svim dobavljakim lancima, a nisu smeli ni potpuno da iskljue meso i ribu. Radili su do kasno u bledu no i razgovarali s vlasnicima svih kompanija specijalizovanim za svee povre, slali svoje osoblje u inspekcije skladita, transportnih kontejnera i vozila, ukljuujui tu i Hafnarfjordur Fine Fruit & Vegetables. Meutim, na njihovo iznenaenje i razoaranje, nisu pronali nikakav trag, i dok su sati promicali, bili su prisiljeni da priznaju da se nisu pomerili s poetka kada je otkrivanje izvora zaraze bilo u pitanju. Shodno tome, neto nakon devet sati, zvaninici Ministarstva zdravlja obratili su se javnosti sa svojim nalazima. U Rejkjaviku je registrovan hepatitis A. Poto jo uvek nisu utvrdili uzrok zaraze, proglasili su karantinsko stanje u gradu. Nad glavama im je visila opasnost od masovne epidemije, to nikako

sebi nisu mogli da dozvole sada kada je poinjao samit protiv terorizma, i kada su oi ciBoritovozavetanje 409 tavo" sveta bile uprte u njihov glavni grad. U intervjuima na televiziji i radiju, zvaninici su nastojali da uvere uznemirenu javnost kako preduzimaju sve mogue mere na sanaciji situacije. U tu svrhu, ponavljali su, Ministarstvo je angaovalo sve svoje kapacitete da zatiti zdravstvenu bezbednost iroke javnosti. Bilo je neto pre deset sati pre podne kada je Dejmi Hal, u stanju velike napetosti, krenuo niz hotelski hodnik do predsednikog apartmana. Prvo, brinula ga je ela ta situacija s hepatitisom A. Zatim je jo pozvan kod predsednika na vanredni sastanak. Osvrnuo se oko sebe i video pripradnike tajne slube koji su uvali predsednika. Dalje niz hodnik, nalazilo se obezbeenje Rusa i Arapa koji su uvali svoje lidere, a koji su iz bezbednosnih razloga i zato to im je tako bilo lake, svi bili smeteni u istom krilu hotela. Proao je kroz vrata koja su obezbeivala dva pripadnika tajne slube, ogromna i nepomina poput Sfmge, i uao u apartman. Pred-sednik je nervozno hodao gore-dole, diktirajui neto dvojici saradnika zaduenih da mu piu govore, dok je predstavnik za tampu urno hvatao beleke na laptopu. Jo trojica pripadnika obezbeenja stajala su u stanju pripravnosti. Trudili su se da predsednika dre podalje od prozora. Mirno, bez komentara, saekao je da predsednik otpusti predstavnike za tampu i oni su se povukli u drugu sobu, razbeavi se kao mievi. Dejmi", ree predsednik uz irok osmeh i ispruenu ruku. Dobro da ste doli." Stegao je Halovu aku, rukom mu pokazao da sedne i sam seo preko puta. Dejmi, raunam na vas da mi pomognete da ovaj samit proe bez incidenata", kazao je. Gospodine, uveravam vas da sve drim pod kontrolom." ak i Karpova?" .: Gospodine?" Predsednik se nasmeio. uo sam da ste se vi i g. Karpov po-Prilino zakaili." -m 410 Erik Lustbader Hal proguta knedlu pitajui se da li ga je predsednik pozvao da mu urui otkaz. Bilo je manjeg trvenja", ree oprezno, ali to je ve zaboravljeno." Drago mi je da to ujem", ree predsednik. Ionako imam dovoljno problema s Aleksandrom Jevtuenkom. Ne bih voleo da se nadrnda zato to rnu neko omalovaava prvog oveka za bezbednost." Pljesnuo se po butinama i ustao. Pa, ou poinje u osam uju-tru. Ostaje jo mnogo toga da se zavri." Ispruio je ruku kad je Hal ustao. Dejmi, niko od mene bolje ne razume koliko opasnosti vreba u ovoj situaciji. Ali, mislim da smo se razumeli da sada nema povratka." Kada je izaao na hodnik, Halu je zazvonio mobilni. Dejmi, gde si ti?" urlao je direktor CIA u slualicu. Upravo sam imao brifing kod predsednika. Bilo mu je drago da uje da sve drim pod kontrolom, ukljuujui i druga Karpova." No, umesto da pokae zadovoljstvo, direktor CIA zvuao je napeto i usplahireno. Dejmi, sluaj me paljivo. Dolo je do novog razvoja situacije i ovo nije za svaije ui." Hal se instinktivno osvrnuo oko sebe i pourio da pripadnici tajne slube u hodniku ne uju razgovor. Cenim to mi ukazujete po-verenje, gospodine." Tie se Dejsona Borna", ree mu direktor. Nije poginuo u Parizu." ta?" Na trenutak je Hal izgubio pribranost. Bora je iv?" iv i zdrav. Dejmi, isto da se razumemo, ovaj poziv, ovaj razgovor nikad se nije desio. Ako ga ikome spomene, poricau sve i tvoje dupe e ii na dobo, je li to jasno?" Savreno jasno, gospodine." Nemam predstavu ta e Born sledee uraditi, ali sam od poetka verovao da je krenuo u tvom pravcu. Moda nije izvesno da li jeste ili nije ubio Aleksa Konklina i Moa Panova, ali je bogami izvesno da je ubio Kevina Makola." Pobogu. Poznavao sam Makola, gospodine." Svi smo ga poznavali, Dejmi." Stari proisti grlo. Ne moemo da dozvolimo da taj in proe nekanjeno." Bornovo zavetanje___________________________________________411 Odjednom, Halov gnev se razveja i on ivnu. Prepustite to meni." Budi oprezan, Dejmi. Tvoj primami zadatak je predsednikova bezbednost." Razumem, gospodine. Naravno. Ali, ako se Dejson Born pojavi, moete biti sigurni da nee napustiti

hotel." Ja verujem da hoe", ree stari. U horizontali." Dvojica mukaraca iz eenskog tima ekala su ispred kombija toplane Rejkjavika kada je do hotela Oskjuhlid" stiglo vozilo zdravstvene slube. Kombi je stajao ukoso posred ulice, oko njega su bili rasporeeni narandasti plastini unjevi i delovalo je kao da se svi trude da ga poprave. Vozilo zdravstvene slube naglo se zaustavilo. ta to radite?" dobacio im je jedan od zdravstvenih radnika. Imamo hitan sluaj!" Jebi se, kepecu!" odgovori mu jedan od eena na islandskom. ta si rekao?" Besan, ovek izae iz kola. Zar si lep? Imamo ovde vana posla", ree mu een. Idi drugim putem, jebo te!" Primetivi da bi situacija mogla da krene po zlu, iz kola zdravstvene slube izae i drugi mukarac. Arsenov i Zina, naoruani i u pripravnosti, iskoie iz vozila toplane Rejkjavika i ugurae onu zateenu dvojicu u kombi. Arsenov, Zina i ostali iz tima stigli su do ulaza u hotel Oskjuhlid" otetim kolima. Jedan ovek iz njihove ekipe odvezao je kombi toplane Rejkavika da njime pokupe Spalka i ostatak tima. Bili su obueni kao vladini slubenici i pokazivali su deurnom oveku iz obezbeenja legitimacije Ministarstva zdravlja koje je Spalko debelo platio. Na postavljena pitanja, Arsenov je odgovarao na islandskom, a onda, kada ga Amerikanci i Arapi iz obezbeenja hotela nisu razumeli, preao je na nategnuti engleski. Rekao je da su ga poslali da proveri da nema virusa hepatitisa A u hotelskoj kuhinji. Niko - a najmanje ovi meoviti bezbednosni timovi - nisu e412 Erik Lustbader leli da zvaninici nahvataju taj nesretni virus. Po propisu su ih propustili i uputili do kuhinje. Jedan od njihovih ljudi se tamo i uputio, ali Arsenov i Zina su imali drugo odredite u vidu. Born i Kan jo su prouavali eme raznih podsistema u hotelu Oskjuhlid" kada je pilot najavio da sleu na pistu aerodroma ,,Ke-flavik". Born, koji je etao gore-dole dok je Kan sedeo s laptopom u krilu, protiv volje se vratio da sedne. Telo ga je uasno bolelo, a neudobno sedite samo je pogoravalo bol. Nastojao je da ne razmilja o oseanjima koja su izronila kada je shvatio da je pronaao svog sina. Ionako im je bilo neprijatno da razgovaraju, a imao je i neki oseaj da bi se Kan instinktivno povukao pred svakim njegovim izlivom emocija. Obojici je bilo neverovatno teko da se pomire sa situacijom. Ipak, nasluivao je da je Kanu jo tee nego njemu. Ono to sin oekuje da dobije od svog oca mnogo je sloenije od onoga to otac trai od svog sina da bi mogao bezuslovno da ga voli. Born je morao sebi da prizna da se plaio Kana, i to ne samo zbog onoga ta mu je uinio, onoga to je bio njegov posao, ve i zbog njegove prepredenosti, pameti i snalaljivosti. Ono kako se izvukao iz one zamandaljene sobe, bilo je samo po sebi dovoljno udesno. Postojalo je tu jo neto - kamen spoticanja izmeu njih dvojice koji im nije dao da prihvate jedan drugoga i moda se pomire, pred im su sve druge prepreke izgledale smeno. Da bi prihvatio Borna, Kan bi morao da se odrekne itavog svog dotadanjeg ivota. Tu je Born imao pravo. Od kada je Born seo pored njega na onu klupu u Starom gradu u Aleksandriji, Kan je stupio na ratnu stazu sa samim sobom. I jo je bilo tako, s tom razlikom to se sada rat u njemu vodio otvoreno. Kao da gleda u retrovizor, pred oima su mu promicale sve prilike koje je imao da ubije Borna, mada je tek sada shvatao da nije sluajno odabrao da ga ostavi u ivotu. Nije vie mogao da ga povredi, ali nije mogao ni da mu otvori srce. Setio se onog oajnikog impulsa s kojim je poeleo da se baci na Spalkove ljude na onoj klinici u Budimpeti. Jedino to ga je u tome spreilo, bilo je Bornovo upozorenje. Tada je uguio oseanja pred eljom da se osveti Spalku. Ali, sada je znao da je to osecanje Bornovo zavetanje______________________________________ 413 proisticalo iz jednog potpuno novog momenta - iz privrenosti koju lanovi porodice oseaju jedan prema drugome. Opet je, meutim, na sopstvenu sramotu, shvatio da se plai Borna. Bio je to ovek zastraujue snage, izdrljivosti i intelekta. Uz njega se Kan oseao nekako manje vrednim, kao da je sve to je u ivotu postigao - obino zrno peska. Tokovi su dotakli asfalt, poskoili, zaskviala je guma i ve su sleteli, klizei niz pistu ka udaljenom kraju aerodroma, kuda su usmeravani svi privatni letovi. Kan je ustao i krenuo ka vratima pre nego to su se zaustavili. Idemo", rekao je. Spalko ve ima prednost od najmanje tri sata." No, Bora je takoe ustao da ga u tome sprei. Ne moemo da znamo ta nas eka. Idem ja prvi." Kanov gnev, tako blizu povrine, suknuo je kao plamen. Jednom sam ti rekao - ne nareuj mi ta da

radim! Imam ja svoju glavu. Sam donosim svoje odluke. Uvek je tako bilo i bie." ,,U pravu si. Ne pokuavam nita da ti oduzmem", rekao je Born dok mu je srce tuklo u grlu. Ovaj stranac bio je njegov sin. Sve to bude pred njim rekao i uradio, imae dalekosene posledice. Mada, imaj u vidu da si do sada bio sam." ta misli ijom krivicom?" Nije bilo lako ne uvrediti se, ali Born se trudio koliko je mogao da optube ne prima k srcu. Nema svrhe sada preuzimati krivicu", odgovorio mu je u istom maniru. Sada radimo zajedno." Znai ja bi trebalo tek tako da ti prepustim kontrolu?" pitao je Kan srdito. Zato? Zar si i na trenutak pomislio da si to zasluio?" Bili su ve skoro stigli do terminala. Shvatio je koliko je krhko njihovo primirje. Bilo bi blesavo verovati da sam kod tebe ita zasluio." Kroz prozor je ugledao blistava svetla terminala. Mislio sam, ako postoji neki problem - ako uleemo u neku zamku - vie bih voleo da to budem ja nego..." Zar ti nisi uo nita od onoga to sam ti govorio?" - ree Kan proguravi se ispred Borna. Omalovaava sve to sam dosad uradio?" 414 Erik Lustbader Sada se pojavio i pilot, Otvorite vrata", naredio mu je ustro Kan. ,,I ostanite unutra." Pilot posluno otvori vrata i spusti stepenike do asfalta. Born koraknu ka otvoru. Kane..." Pogled koji mu je sin uputio, zaustavi ga u pola koraka. Posma-trao je kroz prozore kako Kan silazi stepenicama i kako ga doekuje slubenik pasoke kontrole. Video je kako mu Kan prua paso i pokazuje prstom na avion. Slubenik mu udari peat u paso i klimnu glavom. Kan se okrenuo i ponovo se popeo stepenicama. Kada je bio u avionu, izvukao je nekoliko lisica iz jakne i stavio ih oko Bornovog i svog zgloba. Zovem se Kan Lemark i ja sam pomoni inspektor Interpola." Stavio je laptop pod miku i poveo Borna ka izlazu. Ti si moj zarobljenik." Kako se ja zovem?" pitao je Born. Ti?" Kan ga gurnu kroz vrata idui tik iza njega. Ti si Dej-son Born, zbog ubistva te trai CIA, Ke d'Orsej i Interpol. Jedino tako e ui na Island bez pasoa. On je sigurno, kao i svi ostali carinici sveta, proitao cirkularno pismo CIA. Imigracijski slubenik se odmakao, propustivi ih da prou. im su izali s terminala, Kan im je skinuo lisice. Napolju su uli u prvi slobodan taksi i dali vozau adresu samo nekoliko stotina metara udaljenu od hotela Oskjuhlid". Spalko je, drei rashladnu kutiju izmeu nogu, sedeo na mestu suvozaa u kombiju s eenskim pobunjenicima koji je nosio oznake toplane Rejkjavika, probijajui se centralnim ulicama grada u pravcu hotela Oskjuhlid". Zazvonio mu je mobilni telefon i on se javio. Vesti nisu bile dobre. Gospodine, uspeli smo da blokiramo crnu sobu pre nego to su policajci i vatrogasci uli u zgradu", saoptio mu je ef njegovog obezbeenja iz Budimpete. Meutim, upravo smo detaljno pretresli elu zgradu i nismo nali ni traga Bornu, kao ni Kanu." Kako je mogue?" pitao je Spalko. Jedan je ostao zavezan za stolicu a drugi zarobljen u gasnoj komori." Bornovo zavetanje 415 Dolo je do eksplozije", rekao je ef obezbeenja do detalja mu opisavi ta su zatekli. Prokletstvo!" Besan kao retko kada, Spalko tresnu pesnicom o konzolu u vozilu. Proiriemo zonu pretrage." Ne trudite se dabe", odbrusio je Spalko. Znam gde su." - ;= Born i Kan ili su prema hotelu. Kako se osea?" pitao je Kan. Dobro", pourio je da mu odgovori Born. Kan baci na njega pogled. Nisi ukoen i nita te ne boli?" ,,U redu, ukoen sam i boli me", popustio je Born. Oni antibiotici koje ti je Oskar dao, poslednja su re medicine." Ne brini", kazao je Born. Uzimam ih." Zato misli da brinem?" nabacio je Kan. Pogledaj ono." Lokalna policija odsekla je i kontrolisala prostor oko hotela. Jedini ulaz i izlaz predstavljala su dva punkta na kojima je bilo i policije i osoblja iz obezbeenja raznih drava. Dok su ih posmatrali, jedan kombi toplane Rejkjavika pristigao je do punkta sa zadnje strane hotela. Jedino tuda moemo da uemo", ree Kan.

Pa, to jeste jedan od naina", ree Born. Dok je kombi prolazio kroz kontrolni punkt, Born primeti kako dva radnika hotela izlaze napolje. Born pogleda Kana koji klimnu potvrdno glavom. I on ih je pri-metio. ta kae?" upita ga Born. Izgleda da im se zavrila smena", odgovori mu Kan. To sam i ja pomislio." : Ona dvojica su ivo razgovarala i zastali su tek toliko da pokau legitimacije na kontrolnom punktu. Obino su u hotel izlazili i ulazili kolima, kroz podzemni parking, ali od kada su stigli ovi timovi obezbeenja, sve osoblje hotela je moralo da se parkira u oblinjim ulicama. Pratili su ih kako skreu u jednu sporednu uliicu gde vie nisu bili na vidiku policije i obezbeenja. Saekavi da dou do svo416 Erik Lustbader jih kola, prioe im s lea i onesposobie ih, brzo i tiho. Naoe im kljueve, otvorie prtljanike i ubacie unutra onesveene rtve uzevi im hotelske legitimacije pre nego to e zatvoriti gepek. Pet minuta kasnije pojavili su se na drugom kontrolnom punktu s prednje strane hotela, da se ne bi sreli s policajcima i obezbee-njem koji su onu dvojicu proverili kada su izlazili s posla. Proli su kroz punkt bez ikakvih problema. Najzad su se obreli unutar hotela Oskjuhlid". Stepan Spalko pomisli kako je doao trenutak da likvidira Arsenova. To se ve dugo spremalo, jo od onda kad je ustanovio da vie ne moe da podnese njegovu slabost. Arsenov mu je jednom prilikom rekao: Ja nisam terorista. Samo elim da moj narod dobije ono to mu pripada." Takvo detinjasto uverenje bilo je fatalna greka. Arsenov je mogao sam sebe da obmanjuje koliko eli, ali svaki put kada bi iznuivao otkup, traio oslobaanje zarobljenika ili vraanje teritorija, zapravo je bio obeleen kao terorista zbog naina na koji je to radio, a ne zbog svojih ciljeva. Ubijao je kad ne bi dobio ono to je traio. Na njegovoj meti bili su neprijatelji i civili - ene, mukarci, deca - nije meu njima pravio razliku. Sejao je teror - a po-njee smrt. Sada mu je Spalko naredio da povede Ahmeda, Karima i jednu od ena do podstanice sistema za preiavanje vazduha u suterenu zgrade koji je dopremao vazduh do dvorane u kojoj se odravao samit. To ba nije bilo po planu. Magomet je trebalo da krene ume-sto njega. Ali, Magomet je bio mrtav, a poto je Arsenov bio taj koji ga je ubio, prihvatio je zadatak bez pogovora i pitanja. U svakom sluaju, morali su da ispotuju vrlo tesan vremenski plan. Imamo tano trideset minuta od trenutka kada stigne kombi toplane", rekao je. Nakon toga, kao to nam je poznato od prolog puta, obii e nas obezbeenje." Bacio je pogled na sat. to znai da sada imamo jo dvadeset i etiri minuta da obavimo misiju." Kad je Arsenov krenuo s Ahmedom i ostalima, Spalko je povukao Zinu u stranu. Shvata li da je ovo poslednji put da ga vidi ivog?" Ona klimnu plavokosom glavom. ''-.. ,%i. : Bornovo lavetanje 417 Ne dvoumi se?" Naprotiv, laknue mi", odgovorila mu je. Spalko klimnu potvrdno. Hajde." Pourili su niz hodnik. Nemamo vremena za gubljenje." Hasan Arsenov je odmah preuzeo komandu nad malom grupom. Imali su da obave zadatak od vitalnog znaaja i on je resio da se potara da ga obave kako valja. Skrenuli su iza jednog ugla i videli straara kako stoji kraj velike reetke na ispustu ventilacione cevi. Ne usporivi korak, krenuli su pravo ka njemu. Stoj", rekao je straar drei hekler uz grudi. Stali su tik ispred njega. Mi smo iz toplane Rejkjavika", ree Arsenov na islandskom, a onda, kad ga je ovaj bledo pogledao, ponovi to isto na engleskom. Straar se namrtio. Ovde nema grejnih instalacija." Znam", ree Ahmed i ote mu hekler jednom rukom, a drugom mu tresnu glavu.o zid. Dok je padao na pod, Ahmed ga udari jo jednom, ovoga puta drkom heklera. Pomozite mi", ree Arsenov zarivi prste u reetku. Karim i ena mu se pridruie, ali Ahmed je i dalje udarao straara mada je bilo jasno da se ovaj onesvestio i da due vreme nee moi da doe k sebi. Ahmede, daj mi to oruje!" Ahmed mu dobaci automatski pitolj i poe da utira straara po licu. Oko glave mu se irila krv i smrt je visila u vazduhu. Arsenov silom odvue Ahmeda od onesveenog straara. Kada ti neto naredim, ima da poslua, ili u ti, Alaha mi, polomiti vrat." Ahmedu su se grudi nadimale dok je zurio u Arsenova. Moramo da se drimo plana", ree Arsenov srdito. Nema vremena da se naslauje."

Ahmed se iskezio otkrivajui zube. Otrgao se Arsenovu i otiao da pomogne Karimu da izvadi reetku. Ugurae straara u ventilaci-oni otvor i onda se jedno po jedno uspuzae za njim. Ahmed, koji je poslednji uao, vrati iza sebe reetku na mesto. 418 Erik Lusibader Morali su da se provuku preko straara. Dok se gurao pored njega, Arsenov mu opipa karotidnu arteriju. Mrtav je", ree. Pa ta?" odvrati ratoborno Ahmed. Do kraja jutra, svi e biti mrtvi." Na rukama i kolenima, puzili su niz cev do prvog ravanja. Iz-vadie opremu za sputanje. Stavie aluminijumsku cev preko reetke, uvrstie konop i pustie ga da padne dole. Preuzevi vodstvo, Arsenov zaveza konop oko leve, pa desne butine. Sputao se stavljajui polako ruku ispod ruke i svaki put kada bi osetio mali trzaj konopa, znao je da je jo jedan lan tima krenuo za njim. Arsenov zastade kad je stigao iznad prve razvodne kutije. Upali malu baterijsku lampu i proara po zidu ventilacione cevi, osve-tlivi vertikalni snop kablova i ica. Neto se svetlucalo izmeu njih. Senzor toplote", doviknuo im je. Karim, koji je bio zaduen za elektroniku, nalazio se tik iznad njega. Kada je Arsenov usmerio lampu na zid, ovaj uze kleta i komad ice s klemama na oba kraja. Spustivi se paljivo preko Arsenova, nastavio je da silazi sve dok nije ostao da visi tik iznad dometa detektora. Zamahnuvi nogom zaljuljao se ka zidu, dohvatio snop kablova i zaustavio se. Razmakao je ice, presekao jednu i postavio klemu. Zatim je ogulio izolaciju s druge ice i na goli metal stavio drugu klemu. Put je ist", rekao je tiho. Polako se sputajui, uao je u domet detektora, ali alarm se nije oglasio. Uspeno je premostio kolo. Koliko je senzor mogao da registruje, sve je bilo u najboljem redu. Karim ponovo propusti Arsenova koji ih dalje povede niz ven-tilacionu cev. Nalazili su se blizu samog srca sistema koji je prei-avao vazduh u glavnoj dvorani samita. . >.:.; Cilj nam je podstanica za preiavanje vazduha", rekao je Born dok su on i Kan urili predvorjem. Kan je pod mikom nosio onaj laptop od Oskara. Logino mi je da e odatle aktivirati difuzer." Bila je no i u tom trenutku visoko ogromno i hladno predvorje bilo je prazno, ako se izuzme hotelsko osoblje i ljudi iz obez-beenja. Zvaninici su bili u svojim apartmanima: ili su spavali ili Bornovo zavetanje 419 se pripremali za poetak samita koji e se desiti za samo nekoliko sati. Obezbeenje je verovatno takoe toga svesno", rekao je Kan, to znai da emo moi da stignemo do centra podstanice, ali e tamo hteti da uju ta traimo u tom delu hotela." Razmiljao sam o tome", ree Born. Vreme je da moje stanje iskoristimo kao nau prednost." Proli su bez incidenata kroz glavni hol i kroz etvrtasto unutranje dvorite sa stazama posutim ljunkom, potkresanim grmljem imira i futuristikim kamenim klupama. S druge strane nalazile su se konferencijske sale. Sili su tri sprata nie. Kan je otvorio laptop da proveri eme i uveri se da su na pravom putu. Ovuda", ree, zatvorivi kompjuter, i oni krenue dalje. Meutim, kada su odmakli otprilike stotinjak koraka od stepenita, zau se neiji grubi glas: Jo jedan korak i obojica ste mrtvi." Na dnu vertikalne ventilacione cevi ekali su eenski pobunjenici, uei nestrpljivo i na ivici nerava. Ovaj trenutak ekali su meseci-ma. Bili su uzbueni i eljni da krenu u akciju. Drhtali su, koliko od nepodnoljivog iekivanja, toliko i od hladnog vazduha koji je bivao sve hladniji i hladniji to su se sputali dublje u srce hotela. Ostalo je jo samo da otpuze du kratke horizontalne cevi do ventilacionih releja, ali ih je sada od cilja razdvajalo i obezbedenje koje se nalazilo dole u hodniku, s one strane reetke. Morae da saekaju da straari krenu u obilazak. Ahmed je pogledao na sat i video da im preostaje jo etrnaest minuta da dovre misiju i vrate se u kombi. elo mu je bilo oroe-no bisernim kapljicama znoja koje su mu se sakupljale i pod pazu-sima, curile niz rebra i bockale mu kou. Usta su mu bila suva i di-sao je plitko. Uvek je bilo tako na vrhuncu svake misije. Srce bi mu lupalo kao ludo i itavo telo bi mu podrhtavalo. Jo je bio besan to mu je Arsenov onako pripretio pred svima, to je bilo dvostruko uvredljivije. Napeto je oslukivao i zurio u Arsenova s prezirom u srcu. Nakon one noi u Najrobiju izgubio je sve potovanje prema njemu, ne samo zato to je bio rogonja, ve i zato to o tome nije 420 Erik Lustbader imao pojma. Ahmedove pune usne izvie se u podrugljiv osmeh. Bio je moan oseaj znati neto to Arsenov ne zna. Najzad zau kako se glasovi udaljavaju. Htede da ustane, nestrpljiv da ispuni svoju sudbinu, kad ga ponovo bolno zaustavi Arse-novljeva ruka.

,.,,,, Ne jo." Oi su mu blistale. , ., Otili su", ree Ahmed. Gubimo vreme." -...-.. ,w, Idemo na moju naredbu." Ovakvo protivreenje bilo je previe za Ahmeda. Otpljunuo je s prezirom na licu. Zato bih sluao tvoje naredbe? Zato bi ih iko od nas sluao? Ne ume ni onu tvoju enu da dri gde joj je me-sto." Arsenov se baci na Ahmeda i oni se nakratko neodluno porva-e. Ostali ostadoe da stoje pored, previe preplaeni da bi se ume-ali. Vie neu da toleriem tvoje uvrede", ree Arsenov. Ili e sluati moja nareenja ili si mrtav ovek." Onda me ubij", ree Ahmed. Ali, ovo da zna: u Najrobiju je onog dana pre demonstracije Zina bila u eihovoj sobi dok si ti spavao." Laovino!" kriknu Arsenov setivi se zaveta koji su Zina i on dali jedno drugom u zalivu. Zina me nikada ne bi prevarila." Seti se gde mi je bila soba! Ti si nas tako rasporedio. Video sam je roenim oima." Arsenovu su oi gorele od mrnje, ali je ipak pustio Ahmeda. Ubio bih te na licu mesta, ali sada svako ima vanu ulogu u ovoj misiji." Rukom je odmahnuo drugima. Nastavljamo dalje." Karim, strunjak za elektroniku, krenuo je prvi, za njim ena i Ahmed, a Arsenov na zaelju. Ubrzo je Karim podigao ruku i svi se zaustavie. Do Arsenova je dopro apat. Senzor pokreta." Video je kako se Karim sputa na kolena i vadi opremu. Bio je zahvalan ovom oveku to je s njima. Koliko mu je samo bombi Karim napravio za sve ove godine? Sve je uvek radilo besprekorno; nikada nije napravio nijednu greku. Kao i malopre, Karim izvue pare ice s klemama. Drei kle-ta, potraio je prave ice, izdvojio ih, zarezao jednu i stavio klemu Bornovo zavetanje 421 na ogoljeni bakar. Zatim je, kao i prethodni put, ogulio izolaciju s druge ice i privrstio drugu klemu da premosti kolo. Put je ist'', ree Karim i oni uoe u domet senzora pokreta. Tada se ukljui alarm ije pitanje poe da odzvanja hodnikom i straari smesta poee da dotravaju s mainkama na gotovs. Karime!" zavapi Arsenov. Zamka!" povika Karim. Neko je ukrstio ice!" Nekoliko trenutaka ranije, Born i Kan polako su se okrenuli i nali oi u oi s jednim pripadnikom amerikog obezbeenja. Bio je u specijalnoj uniformi i pod punom opremom. Priao im je korak blie i zagledao se u slubene legitimacije. Malo se opustio, podigao cev heklera uvis, ali lice mu je i dalje bilo gadno namrteno. ta vi radite ovde?" Redovno odravanje", ree Born. Setio se onog kombija toplane Rejkjavik koji je video kako ulazi u hotel, kao i neega to je primetio u materijalu koji im je Oskar ubacio u kompjuter. Sistem centralnog grejanja ispao je iz rada. Trebalo bi da pomognemo ljudima koje je poslala toplana." Nalazite se u pogrenom krilu", ree straar pokazujui prstom. Vratite se kuda ste doli, skrenite levo, pa opet levo." Hvala", ree Kan. Valjda smo pogreili skretanje. Obino ne radimo u ovom krilu." Taman kad su krenuli, Borna izdadoe noge. Glasno je zajeao i pao. ta je, kog vraga?" uzviknu straar. Kan je kleknuo kraj Borna i razgrnuo mu koulju. Isuse Hriste", ree straar kad se nagnuo napred i ugledao Bor-nov torzo sav u ranama, ,,ta se ovome desilo?" Kan isprui ruku da dohvati straarevu uniformu i jako je cim-nu nadole tako da ovaj udari glavom o betonski pod. Dok je Born ustajao, Kan je ve skidao odeu sa straara. Pre je tvoj broj nego moj", rekao je Kan dodajui mu uniformu. Born stade da je oblai, a Kan odvue onesveenog oveka dalje, u senku. 422 Erik Lustbader U tom trenutku oglasi se alarm detektora kretanja i oni potra-e ka podstanici. Radnici iz obezbeenja bili su profesionalno obueni i, to je bilo za pohvalu, Amerikanci i Arapi koji su se zadesili u istoj smeni, bes-prekorno su saraivali. Svaki senzor imao je alarm koji se razliito oglaavao, tako da su odmah znali da je senzor registrovao kretanje i tano su znali gde. Bili su u stanju krajnje pripravnosti i zbog blizine samita imali nareenje da prvo pucaju, pa onda postavljaju pitanja. Otvorili su vatru u trku i meci iz automatskog oruja zazveali su po reetkama. Polovina njih

ispraznila je ceo arer u deo odakle se oglasio alarm. Ostali su stajali u pozadini, ekajui da oni ispred ipkama provere ima li koga pod unitenim reetkama. Pronali su tri tela, dva mukarca i jednu enu. Jedan od Amerikanaca obave-stio je Hala, a jedan od Arapa kontaktirao je Fejd-al-Sauda. Sad je ve iz ostalih sektora pristizalo i drugo obezbeenje sa tog sprata da im pomogne i prui podrku. Dvojica koji su ostali pozadi popee se u ventilacionu cev i kada su se uverili da nema vie napadaa, obezbedie ceo prostor. Ostali izvukoe tri izreetana tela iz ventilacionog otvora, zajedno s Karimovim alatom za premoavanje instalacija i neim to im je na prvi pogled delovalo kao tempirana bomba. Dejmi Hal i Fejd-al-Saud stigli su skoro istovremeno. im je osmotrio situaciju, Hal je pozvao efa svog tima preko interne komunikacijske mree. Od ovog trenutka, smo svi u stanju najvee uzbune. Dolo je do povrede bezbednosti. Eliminisano troje napadaa, ponavljam, eli-minisano troje napadaa. Potpuno zatvaramo hotel, zabranite sve ulaske i izlaske." Odsenim glasom nastavio je da izdaje nareenja, rasporeujui ljude na planirane poloaje. Zatim pozva tajnu slubu koja se s predsednikom nalazila u krilu sa zvaninicima. Fejd-al-Saud je uao i zagledao leeve. Tela su im bila poprilino izreetana, ali su lica, mada proarana tragovima krvi, ostala Bornovo zavctanje 423 itava. Izvadio je baterijsku lampu u obliku hemijske i uperio je u jedno od lica. Zatim je ispruio ruku i kaiprstom dodirnuo oko jednog od mukaraca. Na vrhu prsta ostade mu plavi krug: mukareva duica bila je tamnosmea. Neko od ruskih straara mora da je obavestio i Karpova jer je komandant Alfa jedinice dojurio nezgrapno trei. Bio je bez daha i Fejd-al-Saud pomisli kako je sigurno bio negde daleko. On i Hal ukratko uputie Rusa u deavanja. Fejd-al-Saud podie kaiprst. Nose soiva u boji - i pogledajte ovamo, ofarbali su kosu da prou kao Islanani." Karpovo lice se smrailo. Ovoga poznajem", rekao je utnuvi jedno od tela. Zove se Ahmed. To je jedan od zapovednika Hasa-na Arsenova." Voe eenskih terorista?" upita Hal. Bolje da obavestite svog predsednika, Borise." Karpov se ispravi, s pesnicama na bokovima. Ono to bih sad voleo da znam jeste - gde je Arsenov?" Rekao bih da smo zakasnili", kazao je Kan dok je, zaklonjen iza jednog metalnog stuba, posmatrao kako pristiu dvojica efova obez-beenja, samo to nigde ne vidim Spalka." Mogue je da nije hteo da se izlae riziku i lino doe u hotel", ree Born. Kan odmahnu glavom. Znam ga. On je egoista i perfekcioni-sta. Ne, taj je ovde negde." Oigledno nije ovde", ree Born zamiljeno. Posmatrao je Rusa kako dotrava do Dejmija Hala i efa arapskog tima za bezbed-nost. Bilo je neeg maglovito poznatog na tom pljosnatom, brutalnom licu, isturenom elu i guseniastim obrvama. Kada mu je uo glas, kazao je: Znam onog oveka. Onog Rusa." Ne udi me. I ja ga poznajem", ree Kan. Boris Ilji Karpov, ef elitne Alfa jedinice ruske dravne bezbednosti." Ne mislim to, mislim poznajemo se." Kako to? Odakle?" Ne znam", ree Born. Je li prijatelj ili neprijatelj?" Lupio se pesnicom po elu. Kad bih samo mogao da se setim." 424 Erik Litstbader Kan se okrenuo ka njemu i jasno video kako se mui da se se-ti. Osetio je opasnu elju da ga uhvati za rame i utei ga. Opasnu, jer nije znao kuda bi ih taj gest odveo niti ta bi znaio. Oseao je kako mu se ivot nezadrivo raspada od trenutka kada je Born seo pored njega i obratio mu se. Ko si ti?" pitao ga je. Tada je znao odgovor na to pitanje; sada vie nije bio siguran. Da li je mogue da je sve u ta je verovao ili mislio da veruje - bila la? Kan je potraio zaklon od ovih duboko uznemiravajuih misli vrativi se onome to su on i Born najbolje znali da rade. Brine me onaj predmet", rekao je. To je tempirana bomba. Ti si rekao da je Spalko planirao da aktivira bioraspriva dr ifera." Born klimnu potvrdno. Rekao bih da je ovo klasina diverzija, osim injenice da je tek prola pono. Samit po programu poinje tek za osam sati." Zato su imali tempiranu bombu." fcs Da, ali zato bi je stavljali sada, toliko unapred?" pitao se Born. Ima manje straara", zakljuio je Kan. Istina, ali su takoe vee anse da je pronae neko od straara u toku rutinskog obilaska." Born je odmahivao glavom. Ne, ov-de neto nedostaje, oseam! Spalko je neto drugo imao na umu. Samo

ta?" Spalko, Zina i ostatak tima stigli su do svog cilja. Ovde, daleko od krila hotela u kom se nalazila dvorana za odravanje samita, bilo je dosta obezbeenja, ali je bilo i dovoljno propusta koje je Spalko mogao da iskoristi. Mada je bilo mnogo straara, nisu mogli da budu svugde u isto vreme i tako je Spalko, likvidiravi dvojicu, brzo stigao na planiranu poziciju. Nalazili su se tri nivoa ispod zemlje u ogromnoj betonskoj prostoriji bez prozora, potpuno zatvorenoj sa svih strana, izuzev jednog ulaza bez vrata. Snopovi ogromnih crnih cevi pruali su se du betonskog zida na udaljenom kraju prostorije i svaka je imala oznaku hotelskog krila koje je opsluivala. Spalkovi ljudi povadie odela za biohemijsku zatitu i obukoe ih, paljivo ih zatvarajui. Dve Ceenke izaoe da uvaju strau na ulazu, a jedan pobunjenik ostade s unutranje strane prolaza. Bornovo zavetanje 425 Spalko otvori veu od dve metalne kutije koje je nosio. Unutra je leao NX 20. Paljivo je sastavio dve polovine, proverivi da li je sve propisno privrstio. Dodao ga je Zini da otkljua onu kutiju s rashladnim sistemom koju mu je predao Peter Sido. Staklena posuda koja je leala unutra bila je mala, skoro minijaturna. Mada su videli njen uinak u Najrobiju, i dalje im je bilo teko da poveruju da tako mala koliina virusa moe da bude smrtonosna za tolike ljude. Kao to je uradio i u Najrobiju, on otvori komoru za punjenje na rasprivau i postavi staklenku unutra. Zatim zatvori i osigura komoru, uze iz Zininih ruku NX 20 i savi kaiprst oko manjeg okidaa. Kada ga bude pritisnuo, virus, koji je izolovan ekao u svojoj specijalnoj epruveti, bie ubrizgan u komoru. Nakon toga e mu ostati jo samo da pritisne dugme s leve strane ruice da osigura komoru, nacilja i povue glavni okida. Drao je bioraspriva u naruju kao malopre Zina. Ovo oruje trailo je posebno potovanje, ak i od njega. Pogledao je Zinu u oi koje su sijale ljubavlju prema njemu koliko i patriotskim arom. Sada ekamo", kazao je, da se oglasi alarm na senzoru." I zaue ga; zvuk je bio priguen, ali su nepogreivo prepoznali vibracije koje su se sve jae prostirale praznim, betonskim hodnicima. eih i Zina nasmeie se jedno drugom. Oseao je kako u sobi raste napetost raspirena besom pravednika i iekivanjem njihovog dugo uskraivanog iskupljenja. Na trenutak se blii", rekao je i svi su ga uli i reagovali. Skoro da je uo kako isputaju pobedonosne poklie. Nezaustavljiva sila sudbine vukla ga je napred i eih povue manji okida. Zau se zloslutno utanje dok se virus oslobaao u komoru, gde je ostao da eka as svog izlaska. Svi su eeni, zar ne, Borise?" konstatovao je Hal. Karpov klimnu glavom. Svi su, po naoj evidenicji, pripadnici teroristike grupe Hasana Arsenova." Ovo je atak na dobre momke", Hal je uzviknuo. 426 Erik Lustbader Drhtei u hladnom i vlanom hodniku, Fejd-al-Saud ree: ,,S tolikom koliinom eksploziva u bombi, sruili bi skoro itavu noseu strukturu. Gore bi se forum uruio od sopstvene teine i pobio bi sve unutra." Srea naa da su pokuali da premoste senzor pokreta", ree Hal. Dok su prolazili minuti, Karpov se sve vie mrtio, najzad ponovivi pitanje koje je muilo Borna: Zato bi postavili tempiranu bombu toliko unapred? Mislim da imamo anse da to saznamo pre poetka samita." Fejd-al-Saud okrenuo se jednom od svojih ljudi. Moe li ovde da se podigne malo temperatura? Ostaemo ovde jo neko vreme, a ja sam se ve sledio." To je to!" ree Bora okrenuvi se Kanu. Uze svoj laptop, ukljui ga i krenu da pretrauje eme hotelske zgrade dok nije naao onu koja mu je trebala. Pronaao je put kojim se mogu vratiti nazad do glavnog dela hotela. Zaklopivi kompjuter, ree: Hajde! Idemo!" Kuda emo?" pitao je Kan dok su se probijali kroz lavirinte podzemnih hodnika. Razmisli. Videli smo kombi toplane Rejkjavika kako ulazi u hotel; ceo hotel se greje preko termalnog sistema grejanja koji za-greva itav grad." Zato je Spalko sada poslao eene u jedinicu za ventilaciju i preiavanje vazduha", ree Kan potravi iza ugla. Uopte nisu ni raunali na uspeh s bombom. Bili smo u pravu, to jeste diverzija, ali ne za poetak samita. Aktivirae bioraspriva sada!" Tako je", sloio se Bora. Ali ne kroz podsistem za preiavanje vazduha. Cilj im je glavna grejna stanica. U ovo doba noi, svi zvaninici su u svojim sobama, ba tamo gde e i ubaciti virus!" Neko dolazi", ree jedna od Ceenki. Ubijte svakog", naredi im eih. , Ali, to je Hasan Arsenov!" povika druga. Bornovo zavetanje 427

Spalko i Zina razmenie pogled zaprepaenja. ta je omanulo? Senzor je bio podeen, alarm se oglasio, a uli su i oekivanu pucnjavu iz automatskog oruja. Kako je Arsenov uspeo da pobegne? Rekao sam, ubijte ga!" dreknuo je Spalko. Ono to Arsenovu nije dalo mira, to ga je nateralo da se da u beg im je namirisao klopku i spasi se od iznenadne smrti koja je zadesila njegove saborce, bilo je ono isto to ga je proganjalo i kvarilo mu miran san ele protekle nedelje. Govorio je sebi da je to zapravo oseanje krivice to je izdao Halida Murata - krivice koju sa sobom nosi heroj koji je morao da donese teku odluku kako bi spasio svoj narod. Ali, istina je zapravo glasila da je njegov uas poticao od Zine. Nije bio u stanju da sebi prizna da je primetio njeno povlaenje, postepeno, ali neumitno, njeno emotivno udaljavanje koje je, sad kad se vratio mislima unatrag, bilo jasno kao dan. Klizila mu je iz ruku ve neko vreme, mada je do pre nekoliko trenutaka odbijao u to da poveruje. Sada su, meutim, Ahmedove reci sve to izvukle iz njegove podsvesti. ivela je iza staklenog zida, uvek jedan deo sebe drei izdvojeno i u tajnosti. Nije uspevao da dopre do tog dela i sada mu se inilo da se, to se vie on trudio, ona sve vie udaljavala od njega. Zina ga vie nije volela - pitao se da li je ikada. Sve i da njihova misija potpuno uspe, on s njom nee iveti, niti e njih dvoje imati dece. Kakva je samo farsa bio njihov poslednji intimni razgovor! Odjednom ga obuze stid. Bio je kukavica - voleo ju je vie no to je voleo sopstvenu slobodu, jer bez nje za njega nije bilo slobode. Pred njenom izdajom, pobeda je imala ukus pepela. Sada, dok je trao hladnim hodnikom ka stanici za grejanje, video je kako jedna pripadnica njegovog sopstvenog tima die hekler kao da e pucati u njega. Moda ga nije prepoznala od tog zatitnog odela. Stani! Ne pucaj!" povikao je. Ja sam, Hasan Arsenov!" Prvi metak iz salve pogodio ga je u levu miicu i on se, napola u oku, okrenuo, da se iza oka zakloni od smrtonosne kie metaka u rikoetu. 428 Erik Lustbader U iznenadnoj panici nije bilo vie vremena za pitanja i razmiljanje. uo je kako se ponovo otvara vatra, ali ne u njegovom pravcu. Provirivi iza ugla, vide da su mu dve ene okrenule lea i da pognute, pucaju u dve figure koje su stizale hodnikom iz drugog smera. Arsenov ustade i, iskoristivi priliku, potra ka ulazu u grejnu stanicu. Zauvi pucnjavu, Spalko ree: Zina, ovo nije samo Arsenov." Zina zabaci hekler na lea i klimnu glavom mukarcu koji je stajao kod ulaza da joj dobaci jo jedan. Iza njih, Spalko je krenuo ka zidu sa grejnim cevima. Svaka je imala ventil i pored njega manometar za merenje pritiska. Pronaao je cev koja je vodila u krilo sa zvanicama samita i poeo da odvre ventil. Hasan Arsenov je znao da je trebalo da umre s ostalima u podsta-nici za preiavanje vazduha. Zamka! Neko je ukrstio lice!" upozorio ga je Karim trenutak pre no to e umreti. To je Spalko ukrstio ice; nije mu bila potrebna samo diverzija kao to im je kazao, ve rtveni jarci - mete, dovoljno vane da njihova pogibija okupira obezbeenje taman toliko da on stigne do pravog cilja i ispusti virus. Spalko ga je prevario i to uz Zininu pomo, Arsenov je u to sada bio siguran. Kako se ljubav brzo kvari - trebalo joj je tek koliko traje jedan otkucaj srca da se pretvori u mrnju. Sada su se svi okrenuli protiv njega, njegovi saborci, mukarci i ene s kojima se borio rame uz rame, s kojima se smejao i plakao, molio Alahu i delio iste ciljeve. eeni! Sve ih je iskvarila mo i otrovna slatkoreivost Stepana Spalka. Na kraju je ispalo da je Halid Murat u svemu bio u pravu. On nije verovao Spalku i on ne bi krenuo za njim u ovu ludost. Jednom mu je Arsenov prebacio to se ponaa kao starac, to je previe oprezan i to ne razume novi svet koji eka na njih. No, sada je znao ono to je Halid Murat morao i sam znati - da taj novi svet Bornovo zavetanje 429 nije nita drugo do iluzija jednog oveka koji sebe naziva eihom. Arsenov je poverovao u ovu pustu elju jer je eleo da u nju veru-je. Spalko je sigurno raunao na tu njegovu slabost. Ali, vie nee moi!, zaklinjao se sebi Arsenov. Ako danas mora da umre, umree po svojoj zamisli, a ne kao ovca koju je Spalko poveo na klanje. Pripio se uz ivicu samog ulaza, duboko udahnuo i isputajui vazduh napravio salto ubacivi se kroz otvoreni prolaz. Zaula se paljba iz automatskog oruja i sve mu je bilo jasno. Drei se nisko uz betonski pod, puzio je na stomaku dok nije sasvim uao u prostoriju. Ugledao je mukarca koji je unutra uvao strau s pitoljem na gotovs u visini struka i ispalio mu etiri metka u grudi. Kada je, skriven iza jednog betonskog stuba, Born ugledao one dve teroristkinje u odelima za

biohemijsku zatitu kako naizmenino prazne arere svojih heklera, krv mu se sledila u ilama. On i Kan po-trae do prvog skretanja, zaklonie se iza ugla i uzvratie im vatru. Spalko je u toj sobi s biolokim orujem", ree Born. Moramo odmah unutra!" Osim ako ovima nestane municije." Kan se osvrnu oko sebe. Sea li se instalacione eme? ta se nalazi na tavanici?" Born je, nastavivi da puca, klimnuo glavom. Ima jedan izlaz s poklopcem, oko dva metra iza njih. Morae da me podigne." Born ispali jo jedan rafal pre no to se povue s Kanom. Hoe li ita videti tamo gore?" pitao je. Kan klimnu glavom pokazujui na svoju udesnu jaknu. Imam malu baterijsku lampu, pored ostalog." Gurnuvi automatski pitolj pod miku, Born sastavi dlanove da Kan moe da se odgurne nogom. Kosti su mu pucale pod njegovom teinom, a istegljeni miii ramena pekli su ga kao da gore. Tada Kan odgurnu plou i podie se u otvor na tavanici. Vreme?" upita ga Born. Petnaest sekundi", dobaci mu Kan, nestavi s vidika. Born se okrenuo. Izbrojao je do deset i onda istrao iza ugla se-jui vatru iz automatskog pitolja. Meutim, skoro odmah se zaustavio. Osetio je kako mu srce bolno bije o rebra. Oni teroristi skinu430 Erik Lustbader li su zatitna odela. Izali su iza stuba i sada su stajali licem ka njemu. Video je da su to ene i da oko struka imaju niske paketia s eksplozivom C4. Blagi boe", uzviknu Born. Kane! Nose na sebi eksploziv!" Tog trenutka sve zaroni u mrak. To je Kan, u otvoru na tavanici, prekinuo elektrino kolo. Arsenov je ustao i zatrao se napred trenutak nakon to je otvorio vatru. Bacio se u staninu prostoriju, zgrabivi sa sobom strazara pre nego to e se ponovo baciti na pod. Ostalo dvoje prisutnih bili su Spalko i Zina. Iskoristivi mrtvog strazara kao zaklon, zapucao je u njihovom pravcu drei po jedan pitolj u obe ruke. Zina! No, ona je ve bila pripucala i zateturavi se unatrag, pogodila strazara ije se telo zatreslo pod vatrom iz automatskog oruja. Arsenov irom otvori oi kada je osetio razdirui bol u grudima i neku udnu obamrlost. Svetlost se ugasila, a on ostao da lei na podu i krklja dok su mu se plua punila krvlju. Kao u snu, uo je Zinin krik i zaplakao za svim svojim snovima, za budunou koja nikada nee doi. S poslednjim izdisajem, ivot ga je napustio kao to je i stigao - u brutalnim mukama i bolu. Uasna, mrtvaka tiina spustila se na hodnike. Kao da se vre-me zaustavilo. Born je, upirui cev u mrak, mogao da uje tiho, kratko disanje ena-bombi. Osetio je i njihov strah i njihovu odlunost. Kada bi samo posumnjale da je napravio makar jedan korak ka njima, kada bi ule kako se Kan kree po cevi za elektroinstalaciju, sigurno bi aktivirale eksploziv privren oko struka. Tada, zato to je napeto oslukivao da uje ba taj zvuk, zau jedva primetno tapkanje iznad glave, sve tie i tie kako je Kan odmicao prolazom. Znao je da postoji jo jedna ploa za izlaz manje-vie kod ulaza u grejnu stanicu i doselio se ta e Kan pokuati da uradi. Trebae im obojici gvozdeni nervi i jako mirna ruka. Pitolj AR-15 koji je nosio, imao je kratku cev, a neznatnu nepreciznost naBornovo zavetanje 431 doknaivao je ogromnom probojnom moi. Koristio je municiju kalibra 0.223 koju je izbacivao brzinom veom od 720 m/sek. Neujno se pomakao malice napred, a onda je, svestan da se neko pomera u mraku ispred njega, stao. U grlu je oseao lupanje sopstve-nog srca. ta je to uo, neko itanje, apat, korake? Onda, potpuna tiina. Zadrao je dah i koncentrisao se na nian svog pitolja. Gde je Spalko? Je li ve napunio raspriva? Da li e ostati da okona misiju ili e odustati i pobei? Svestan da ne zna odgovore, resio je da ih zasad ostavi po strani. Koncentrii se, prekorevao je sebe. Opusti se, dii duboko i ravnomerno kao da ulazi u alfa-ri-tam, i postani jedno s orujem. Tada ga ugleda. Snop svetla iz Kanove baterijske lampe osvetli lice jedne od ena, zaslepevi je. Nije imao vremena da se dvoumi, ak ni da razmilja. Prst mu je ve stajao spreman na okidau i sada je reagovao instinktivno i munjevito. Vatra iz cevi osvetli hodnik i on vide kako eni iz raznete glave prti krv, komadi kostiju i mozga. Uspravio se i potrao napred traei drugu enu pogledom. U tom asu zatreptae svetla i on vide drugu enu-bombu kako lei kraj prve, prereza